Page 1

iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaK pumaráo: · · · ·

·

· · · ·

qÍqril fK mofNCfmflp dbNboAibp v cfNbp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK EArísK N al SF qÍqril ffK abi bgboCfCfl abi abobCel A iA barCACfÓN bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK EArísK T al NTF qÍqril fffK abi brpKboA bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK EArísK NU al OPF qÍqril fsK ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCA v ab pr ClNcfdroACfÓNK o CAmÍqril fK ab iA CfoCrNpCofmCfÓN bpCliAoK EAríK OQF o CAmÍqril ffK ab iA crNCfÓN fNpmbCqloAK EAríK ORF o CAmÍqril fffK ab ilp pbosfCflp ab Amlvl A iA barCACfÓNK EAríK OSF qÍqril sK ab iA ArqlNlMfA ab ilp CbNqolp alCbNqbp bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK o CAmÍqril fK afpmlpfCflNbp dbNboAibpK EArísK OT ó OUF o CAmÍqril ffK ArqlNlMÍA ab lodANfZACfÓN ab ilp CbNqolp alCbNqbp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK § pbCCfÓN fK ab iA ArqlNlMÍA ab lodANfZACfÓNK EAríK OVF § pbCCfÓN ffK ab iA lodANfZACfÓN ab iA bpCrbiAK EAríK PMF § pbCCfÓN fffK abi ÓodANl MÁufMl ab obmobpbNqACfÓNK EArísK PN ó POF § pbCCfÓN fsK abi afobCqloK § Aríículo PP K § Aríículo PP básK mrocÉdámáÉnío dÉ sÉlÉccáón. § Aríículo PP íÉrK kombramáÉnío. § Aríículo PP quáíÉrK CÉsÉ dÉl dárÉcíor. § Aríículo PP quánquáÉsK sácÉdárÉcíor. § Aríículo PP sÉxáÉsK oÉconocámáÉnío dÉ la funcáón dÉl dárÉcíor. § Aríículo PQ KCorrÉséondÉ al dárÉcíor o dárÉcíora. § pbCCfÓN sK abi CiArpqol ab molcbplobpK EAríK PRF § pbCCfÓN sfK abi bnrfml afobCqfslK EArísK PS ó PTF § pbCCfÓN sffK ab iA ApAMBibA ab mAaobp v ab iA mAoqfCfmACfÓN ab ilp AirMNlpK EArísK PU ó PVF § pbCCfÓN sfffK abi gbcb ab bpqraflpI abi pbCobqAofl v abi AaMfNfpqoAaloK EArísK QM al QPF § pbCCfÓN fuK abi clMbNql ab iA mAoqfCfmACfÓN bN iA bpCrbiAK EAríK QQF o CAmÍqril fffK ab iA ArqlNlMÍA mbaAdÓdfCAK EArísK QR al RPF o CAmÍqril fsK ab iA ArqlNlMÍA ab dbpqfÓNK § pbCCfÓN fK afpmlpfCflNbp dbNboAibpK EArísK RQ ó RRF § pbCCfÓN ffK ab iA ArqlNlMÍA bClNÓMfClJcfNANCfboAK EArísK RS al SRF o CAmÍqril sK ab iAp ClMmbqbNCfAp bN iA dbpqfÓN abi mboplNAiK EArísK SS ó STF o CAmÍqril sfK ab iA CliABloACfÓN bNqob ilp CbNqolp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK EAríK SUF

aáséosácáonÉs adácáonalÉs ENMF aáséosácáonÉs íransáíoráas ERF aáséosácáonÉs dÉrogaíoráas EOF aáséosácáonÉs fánalÉs EPF


pÉ hacÉ sabÉr a íodos los cáudadanos dÉ buskadá quÉ Él marlamÉnío sasco ha aérobado la ságuáÉníÉ:ieó NLNVVP, de NV de febrero, de la bscuela múbláca sasca. bxposácáón dÉ Moíávos bn las socáÉdadÉs modÉrnasI ó cada vÉz Én maóor mÉdádaI los sásíÉmas Éducaíávos cumélÉn funcáonÉs ÉsÉncáalÉs Én la formacáón dÉ los ándáváduos. bn ÉsÉ ámbáíoI la ÉscuÉla éúbláca És Él ánsírumÉnío dÉ acíuacáón dárÉcía dÉ la Admánásíracáón Én Él cumélámáÉnío dÉl érÉcÉéío consíáíucáonal quÉ garaníáza Él dÉrÉcho a la Éducacáón ó Én la coméÉnsacáón dÉ las dÉságualdadÉs. bn los úlíámos añosI la ÉñíÉnsáón dÉ maóorÉs ÉñéÉcíaíávas culíuralÉs dÉ la éoblacáónI la gÉnÉralázacáón dÉ la Éscolarádad Én las ÉnsÉñanzas básácasI las dÉmandas éor éaríÉ dÉl sÉcíor éroducíávo dÉ érofÉsáonalÉs vÉrsáíálÉsI ó la ÉlÉvada caládad dÉ las cualáfácacáonÉs nÉcÉsaráas éara éaríácáéar Én Él érocÉso ÉuroéÉo dÉ convÉrgÉncáa con éÉrsonas sufácáÉníÉmÉníÉ formadasI ÉñágÉn un sásíÉma Éducaíávo rÉformado. ia ildpb rÉgula básácamÉníÉI ó éara íodo Él bsíadoI la nuÉva ordÉnacáón dÉl sásíÉma. ia Comunádad Auíónoma dÉl maís sasco íáÉnÉI sÉgún Él aríículo NS dÉ su bsíaíuío dÉ AuíonomíaI coméÉíÉncáa élÉna Én maíÉráa dÉ bducacáónI sán éÉrjuácáo dÉl aríículo OT dÉ la Consíáíucáón ó las lÉóÉs orgánácas quÉ lo dÉsarrollanI dÉ las faculíadÉs quÉ aírábuóÉ al bsíado Él aríículo NQV.N.PM dÉ la másma ó dÉ la alía ánséÉccáón nÉcÉsaráa éara su cumélámáÉnío ó garaníía. bsía Comunádad Auíónoma íáÉnÉ adÉmás caracíÉrísíácas culíuralÉs éroéáas quÉ Él sásíÉma Éducaíávo dÉbÉ consádÉrarI dos lÉnguas ofácáalÉs quÉ ha dÉ conírábuár a dÉsarrollar ó conflácíos éÉndáÉníÉs Én Él ámbáío Éducaíávo quÉ És érÉcáso rÉsolvÉr. bn ÉsÉ sÉníádo És érÉcáso rÉgular mÉdáaníÉ iÉó la bscuÉla múbláca sascaI crÉando un marco lÉgal ÉsíablÉ quÉ ÉsíablÉzca las oécáonÉs normaíávas quÉ dÉíÉrmánan Él modÉlo dÉ ÉscuÉla éúbláca ó Én Él quÉ sÉ éuÉda éroducár con más Éfácacáa la aélácacáón dÉ la rÉforma Éducaíáva Én marcha. bn Él íííulo érámÉro dÉ la iÉó sÉ rÉcogÉn los éráncáéáos gÉnÉralÉs ó los fánÉs dÉ la ÉscuÉla éúbláca vascaI quÉ sÉ dÉfánÉ como éluralI bálángüÉI dÉmocráíácaI al sÉrvácáo dÉ la socáÉdad vascaI Énraázada socáal ó culíuralmÉníÉ Én su ÉníornoI éaríácáéaíávaI coméÉnsadora dÉ las dÉságualdadÉs É áníÉgradora dÉ la dávÉrsádad. pÉ aéuÉsía fármÉmÉníÉ Én ÉsíÉ íííulo érámÉro éor una bscuÉla múbláca sufácáÉníÉmÉníÉ doíada dÉ mÉdáos maíÉráalÉs ó humanosI Én la quÉ éaríácáéÉn íodos los sÉcíorÉs socáalÉs ámélácados ó Én la quÉ los cÉníros gocÉn dÉ una auíonomía ÉfÉcíávaI éráncáéáo quÉ íáÉnÉ un améláo dÉsarrollo Én Él íííulo s. bl íííulo ff rÉgula Él ÉjÉrcácáo dÉl dÉrÉcho a la Éducacáón Én la bscuÉla múbláca sascaI éoíÉncáando una ÉnsÉñanza dÉ caládadI graíuáíaI no sólo Én los návÉlÉs oblágaíoráosI sáno a éaríár dÉ los írÉs años dÉ ÉdadI ó corrÉcíora dÉ las dÉságualdadÉsI ÉséÉcáalmÉníÉ dÉ orágÉn socáoÉconómácoI ÉsíablÉcáÉndo mÉdádas quÉ conírábuóan a su suéÉracáón. A ÉsíÉ ÉfÉcío sÉ crÉa como ánsírumÉnío dÉ coméÉnsacáón un fondo quÉ sÉ nuírárá érÉsuéuÉsíaráamÉníÉ ó Én Él quÉ como mÉdáda dÉ éroíÉccáón quÉdará auíomáíácamÉníÉ áncoréorado Él saldo dÉl éroéáo fondo quÉ rÉsulíÉ ÉñcÉdÉníaráoI Én los íérmános quÉ ÉsíablÉzca la iÉó dÉ mrÉsuéuÉsíos dÉnÉralÉs dÉ cada año. bl íííulo lll rÉgula Él ÉuskÉra Én la ÉscuÉla éúbláca. oÉséÉíando los éráncáéáos dÉ la iÉó NMLNVUOI dÉ OQ dÉ nováÉmbrÉI Básáca dÉ kormalázacáón dÉl rso dÉl buskÉraI sÉ érofundáza Én los másmosI sÉ ÉsíablÉcÉ un éráncáéáo dÉ colaboracáón ó cooéÉracáón dÉ la Admánásíracáón Éducaíáva con las admánásíracáonÉs É ánsíancáas socáalÉsI ó sÉ érÉvé la rÉalázacáón dÉ un élan éluráanual dÉ Éuskaldunázacáón dÉl érofÉsorado. bl íííulo cuarío dÉ la iÉó organáza la bscuÉla múbláca sasca Én basÉ a su dávásáón íÉrráíoráal Én cárcunscráécáonÉs ÉscolarÉsI rÉgula la funcáón ánséÉcíora ÉncomÉndada a la fnséÉccáón qécnáca dÉ bducacáón ó a la fnséÉccáón Admánásíraíáva dÉ pÉrvácáosI ó dásÉña los pÉrvácáos dÉ Aéoóo a la


bducacáónI organázados básácamÉníÉ Én la cárcunscráécáón sá báÉn sÉ dÉja abáÉría la éosábáládad dÉ crÉar pÉrvácáos dÉ Aéoóo no coáncádÉníÉs íÉrráíoráalmÉníÉ con la cárcunscráécáón Éscolar. ia auíonomía dÉ los cÉníros docÉníÉs És un éráncáéáo óa rÉcogádo Ecomo auíonomía éÉdagógácaF Én Él aríículo O.P.fF dÉ la iÉó lrgánáca NLNVVMI dÉ P dÉ ocíubrÉI dÉ lrdÉnacáón dÉnÉral dÉl pásíÉma bducaíávoI ó dÉsarrollado Én los aríículos RT ó RU dÉl másmo íÉñío lÉgalI quÉ lo amélían a los ámbáíos organázaíávos ó dÉ gÉsíáón ÉconómácaI a la vÉz quÉ ÉnconmáÉnda a las admánásíracáonÉs Éducaíávas Él fomÉnío dÉ Ésa Auíonomía. bn Él convÉncámáÉnío dÉ quÉ la ÉnsÉñanza ganará Én caládad con unos cÉníros quÉ íÉngan maóorÉs faculíadÉs quÉ los acíualÉs éara auíorrÉgular su organázacáónI su acíávádad éÉdagógácaI dÉ gÉsíáón ÉconómácaJfánancáÉra ó dÉ gÉsíáón dÉ éÉrsonalI Él íííulo s dÉ la iÉó rÉgula la auíonomía dÉ los cÉníros docÉníÉsI íraíando dÉ buscar Él Équálábráo ÉnírÉ la maóor auíonomía éosáblÉ éara aquéllos ó la nÉcÉsaráa coordánacáón ó conírol quÉ la Admánásíracáón dÉbÉ maníÉnÉr sobrÉ los másmos como garaníÉ dÉ unos mínámos nÉcÉsaráos quÉ éosábáláíÉn Él logro éara íodo Él sásíÉma dÉ los fánÉs gÉnÉralÉs quÉ la ÉscuÉla éúbláca éÉrságuÉ. ia auíonomía dÉ los cÉníros sÉ manáfáÉsía a íravés dÉ la aérobacáón ó ÉjÉcucáón éor Éllos másmos dÉ sus éroóÉcíos ÉducaíávoI currácular ó dÉ gÉsíáón ó dÉ su oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío. bn Él ÉsquÉma organázaíávoI la iÉó oéía éor un sásíÉma dÉ mínámos Én los quÉ sÉ rÉcogÉn aquÉllos órganos quÉ sÉ consádÉran ámérÉscándáblÉsI dÉjando a los cÉníros élÉna lábÉríad éara crÉar oíros quÉ sÉ adÉcuÉn mÉjor a su rÉaládad bl másmo éráncáéáo rágÉ Én cuanío a la coméosácáón dÉl órgano cÉníral dÉ gobáÉrno dÉl cÉníro EÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónFI éÉrmáíáÉndo quÉ los cÉnírosI una vÉz garaníázada la éaríácáéacáón sufácáÉníÉ dÉ cada uno dÉ los colÉcíávos quÉ forman la comunádad ÉscolarI coméongan ÉsÉ órgano como consádÉrÉn más adÉcuado. ia iÉó íraía dÉ éoíÉncáar la fágura dÉl aárÉcíor dÉl cÉníroI buscandoI mÉdáaníÉ los cursos dÉ ÉséÉcáalázacáón quÉ dÉbÉn suéÉrarI un éÉrsonal con la formacáón adÉcuadaIéara Él dÉsÉméÉño dÉ Ésa funcáón. bs novÉdosa la dÉfánácáón a návÉl dÉ iÉó dÉl Équáéo dárÉcíávo como órgano colÉgáado dÉ gobáÉrno dÉl cÉníroI a la vÉz quÉ sÉ éoíÉncáa Él Clausíro dÉ érofÉsorÉs como órgano írascÉndÉníÉ Én las acíávádadÉs docÉníÉs dÉl cÉníro óI rÉséondáÉndo al éráncáéáo dÉ una ÉscuÉla éaríácáéaíávaI sÉ rÉcogÉ a la AsamblÉa dÉ madrÉs ó al órgano dÉ éaríácáéacáón dÉ los alumnos como órganos nÉcÉsaráos dÉ los cÉníros. bl foríalÉcámáÉnío dÉ la auíonomía éÉdagógáca sÉ concrÉía Én la Élaboracáón ó aérobacáón éor éaríÉ dÉ los cÉníros dÉ los documÉníos quÉ dÉfánÉn su oécáón Éducacáonal ó la corrÉséondáÉníÉ concrÉcáón dÉl curráculum Éscolar. pÉrán ÉñérÉsáón éor lo íaníoI dÉníro dÉl rÉséÉío a las normas lÉgalÉsI dÉ la lábrÉ dÉcásáón dÉ los máÉmbros dÉ la comunádad Éscolar adoéíada Én los corrÉséondáÉníÉs órganos colÉgáados. rna dÉ las maóorÉs novÉdadÉs dÉ la iÉó sÉ coníáÉnÉ Én la rÉgulacáón dÉ la auíonomía dÉ gÉsíáón. pÉ crÉa un ÉsquÉma Én Él quÉI sán éÉrjuácáo dÉ las jusíáfácacáonÉs ó conírolÉs quÉ la Admánásíracáón sÉ rÉsÉrvaI los cÉníros gozan dÉ una maóor flÉñábáládad éara organázar su gÉsíáón ÉconómácaI dÉbáÉndo Élaborar un érÉsuéuÉsío éroéáoI dÉjandoI no obsíaníÉI lábÉríad al cÉníro éara rÉordÉnarI dÉníro dÉl ÉjÉrcácáoI sus gasíos dÉ funcáonamáÉnío. ios cÉníros coníarán con admánásíradorÉs éara Él asÉsoramáÉnío al aárÉcíor Én íoda la gÉsíáón Éconómáca dÉl cÉníroI buscando mÉdáaníÉ cursos dÉ caéacáíacáón ÉséÉcífáca una fágura érofÉsáonal quÉ garaníácÉ la agáládad ó acáÉrío dÉ la acíávádad Éconómáca dÉl cÉníro. fgualmÉníÉ novÉdosa És la éosábáládad quÉ Él caéííulo s dÉl íííulo s dÉ la iÉó crÉa dÉ quÉ los cÉníros éaríácáéÉn Én la sÉlÉccáón dÉ su éÉrsonal ó Én la éaríácáéacáón dÉl másmo Én cursos dÉ rÉcáclajÉ. bn la dáséosácáón fánal érámÉra sÉ rÉcogÉ ÉséÉcáalmÉníÉ la éaríácáéacáón dÉ la rÉérÉsÉníacáón dÉ los írabajadorÉs Én la Élaboracáón dÉ las dáséosácáonÉs quÉ dÉsarrollÉn Ésías mÉdádas.


bn sus dáséosácáonÉs adácáonalÉs la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca rÉcogÉ dos cuÉsíáonÉs dÉ ÉséÉcáal áníÉrés: N. qras la aérobacáón dÉ la iÉó NPLNVUUI dÉ OU dÉ ocíubrÉI dÉ ConsÉjos bscolarÉs dÉ buskadáI ó con la éuÉsía Én marcha dÉ Ésa ánsíáíucáónI sÉ ha dÉíÉcíado la nÉcÉsádad dÉ améláar las coméÉíÉncáas dÉl ConsÉjo bscolar dÉ buskadá como órgano suéÉráor dÉ éaríácáéacáónI consulía ó asÉsoramáÉnío dÉ los sÉcíorÉs socáalÉs ámélácados Én la érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráa. O. ias fkasíolasI ÉscuÉlas nacádas Én Él éÉríodo érÉconsíáíucáonal con Él fán éráncáéal dÉ ÉnsÉñar Én ÉuskÉraI han ádo ÉñíÉndáéndosÉ dÉsdÉ NVTUI Én muchos casos con dáfáculíadÉs Éconómácas ó maíÉráalÉs quÉ han sádo suéládas éor los éodÉrÉs éúblácosI hasía confágurar un conjunío dÉ cÉnírosI muchos dÉ los cualÉs sÉ han acogádo a los convÉnáos éaríácularÉs améarados Én la iÉó NMLNVUUI dÉ OV dÉ junáo. ia iÉó Én su dáséosácáón adácáonal sééíáma éÉrmáíÉ la oécáón lábrÉ dÉ Ésas fkasíolas ÉnírÉ la confluÉncáa Én la rÉd éúbláca o su éÉrmanÉncáa dÉfánáíáva como cÉníros érávadosI garaníázando lo ÉsíablÉcádo Én la iÉó éara la confluÉncáa dÉ las fkasíolas dÉ forma quÉ Él sásíÉma Éducaíávo sÉ confágurÉ dÉfánáíávamÉníÉ ó sán ambágüÉdadÉs Én dos rÉdÉsI una éúbláca ó oíra érávada.

qÍqril fK mofNCfmflp dbNboAibp v cfNbp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK Aríículo NK N. bl conjunío dÉ cÉníros éúblácos quÉ áméaríÉn la ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráa confáguran la ÉscuÉla éúbláca vasca. O. pon cÉníros éúblácosI a los ÉfÉcíos dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI aquÉllos cuóa íáíularádad corrÉséondÉ a la Admánásíracáón dÉ la Comunádad AuíónomaI óI Én los íérmános rÉcogádos Én ladáséosácáón adácáonal décámaI los cÉníros dÉ íáíularádad dÉ las CoréoracáonÉs localÉs. ia bscuÉla múbláca sasca coníará con sÉrvácáos ÉséÉcífácos dÉ ÉvaluacáónI ánvÉsíágacáón ó dÉ aéoóo a la ÉducacáónX su ámbáío dÉ acíuacáón sÉrá Él conjunío dÉl sásíÉma Éducaíávo dÉ la Comunádad Auíónoma dÉl maís sasco. Q. ia bscuÉla múbláca sasca llÉvará a cabo su acíávádad Én Él marco dÉ la ConsíáíucáónI dÉl bsíaíuío dÉ Auíonomía ó dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI así como dÉ las normas quÉ la dÉsarrollÉn. Aríículo OK N. pÉ rÉconocÉ a los cÉníros éúblácos docÉníÉs quÉ coméonÉn la bscuÉla múbláca sasca la auíonomía dÉ organázacáónI éÉdagógáca ó dÉ gÉsíáón Én los íérmános quÉ sÉ rÉgulan Én Ésía iÉó. Aríículo PK N. ia bscuÉla múbláca sascaI cada uno dÉ sus cÉnírosI sÉ dÉfánÉ como éluralI bálángüÉI dÉmocráíácaI al sÉrvácáo dÉ la socáÉdad vascaI Énraázada socáal ó culíuralmÉníÉ Én su ÉníornoI éaríácáéaíávaI coméÉnsadora dÉ las dÉságualdadÉs É áníÉgradora dÉ la dávÉrsádad. O. pon fánÉs dÉ la bscuÉla múbláca sasca: a. daraníázar Él ÉjÉrcácáo ÉfÉcíávo dÉl dÉrÉcho a la ÉducacáónI consíáíucáonalmÉníÉ rÉconocádoI Élámánando los obsíáculos ÉconómácosI socáalÉs o dÉ cualquáÉr oíra índolÉ quÉ lo áméádan. b. fméulsar Él dÉsarrollo Én lábÉríad dÉ la éÉrsonaládad ó la formacáón áníÉgral dÉ los alumnosI asÉníados Én los valorÉs quÉ hacÉn éosáblÉ la convávÉncáa dÉmocráíácaI fomÉníandoI ÉnírÉ oírosI


c. d. É.

f. g. h. á. j. k. l.

la caéacádad ó acíáíud crííácaI la águaldadI la jusíácáaI la éaríácáéacáónI Él rÉséÉío al éluralásmo ó a la lábÉríad dÉ concáÉncáaI la soládarádadI la ánquáÉíud socáalI la íolÉrancáa ó Él rÉséÉío muíuoI así como la dÉfÉnsa dÉ los dÉrÉchos humanos. mromovÉr ó garaníázar Él ÉjÉrcácáo dÉl dÉrÉcho a la éaríácáéacáón dÉmocráíáca dÉ érofÉsorÉsI éadrÉs ó alumnos Én la gÉsíáón dÉ los cÉníros éúblácos. daraníázar Él ÉjÉrcácáo ÉfÉcíávo dÉ la lábÉríad dÉ cáíÉdra dÉ los érofÉsorÉsI dÉl dÉrÉcho a la ÉlÉccáón dÉ cÉníro éor los éadrÉs o íuíorÉsI Én Él ámbáío quÉ dÉfánÉ Ésía iÉóI ó a ÉlÉgárI Én su casoI la ÉnsÉñanza rÉlágáosa quÉ dÉsÉÉn éara sus hájos Én las condácáonÉs lÉgalmÉníÉ érÉvásías. AsÉgurar la érÉsíacáón dÉ una ÉnsÉñanza dÉ caládadI con ÉséÉcáal aíÉncáón al valor éÉdagógáco dÉ los coníÉnádos a áméaríár ó a la Éfácacáa dÉ los méíodos a uíálázarI áníroducáÉndo mÉíodologías acíávas ó flÉñáblÉs quÉ íÉngan Én cuÉnía los avancÉs quÉ sÉ Ésíán éroducáÉndo Én nuÉsíro Éníorno ó Él corrÉséondáÉníÉ rÉcáclajÉ dÉl érofÉsoradoI así como una acíáva oráÉníacáón ésácológácaI Éscolar ó érofÉsáonal dÉl alumno. Acíuar Én íodos los návÉlÉsI ÉíaéasI cáclos ó grados como ÉlÉmÉnío dÉ coméÉnsacáón dÉ las dÉságualdadÉs dÉ orágÉn dÉ los alumnos. daraníázar a íodos los alumnosI Én águaldad dÉ condácáonÉsI Él conocámáÉnío érácíáco dÉ ambas lÉnguas ofácáalÉs al acabar Él éÉríodo dÉ ÉnsÉñanza oblágaíoráaI éoíÉncáando Él uso ó conírábuóÉndo a la normalázacáón dÉl ÉuskÉra. cacáláíar Él dÉscubrámáÉnío éor los alumnos dÉ su ádÉníádad culíural como máÉmbros dÉl éuÉblo vasco mÉdáaníÉ Él conocámáÉnío dÉ su hásíoráa ó culíura éroéáasI fomÉníando Él ÉnraázamáÉnío dÉ los alumnos Én su Éníorno gÉográfácoI socáoÉconómáco ó culíural. aÉsarrollar Én los alumnos la adquásácáón dÉ hábáíos áníÉlÉcíualÉsI íécnácas dÉ írabajo ó conocámáÉníosI dÉ forma áníÉgradora ÉnírÉ íodas las árÉas dÉl sabÉr. ia formacáón éara la éazI la lábÉríad ó la éromocáón dÉ las ádÉas dÉ cooéÉracáón ó dÉ soládarádad ÉnírÉ los éuÉblos. AsÉgurar Él carácíÉr coÉducador dÉ la ÉnsÉñanza quÉ sÉ áméaría. ia Éñclusáón dÉ las manáéulacáonÉs Én Él coníÉnádo dÉ la ÉnsÉñanza ó la áméaríácáón dÉ conocámáÉníos quÉ éÉrságan Él adocíránamáÉnío ádÉológáco.

Aríículo QK mara consÉguár los fánÉs rÉsÉñados Én Él aríículo aníÉráor la bscuÉla múbláca sasca dáséondrá dÉ los ságuáÉníÉs mÉdáos: a. ia Élaboracáón ó dÉsarrollo dÉ los éroóÉcíos ÉducaíávoI currácular ó dÉ gÉsíáónI ó dÉ las normas éroéáas éara Él ÉjÉrcácáo dÉ la auíonomía rÉconocáda a los cÉníros Én Élaríículo O dÉ la érÉsÉníÉ iÉó. b. ia éaríácáéacáón dÉmocráíáca ó acíáva dÉ los máÉmbros dÉ la comunádad ÉscolarI Én Él marco dÉsarrollado Én Ésía iÉó. c. rn érofÉsorado cuóos éÉrfálÉs érofÉsáonalÉs ó lángüísíácos dÉn rÉséuÉsía a sus nÉcÉsádadÉs. d. ia condácáón bálángüÉ dÉ los sÉrvácáos quÉ la áníÉgran. É. ia doíacáón dÉ ánsíalacáonÉs ó ÉquáéamáÉnío adÉcuados al éroóÉcío Éducaíávo dÉ cada cÉníro. f. ia rÉlacáón ÉsírÉcha dÉ los cÉníros docÉníÉs con su Éníorno gÉográfácoI socáal ó culíuralI su colaboracáón muíua mÉdáaníÉ élanÉs conjuníos dÉ acíávádadÉs É áníÉrcambáosI ó la coordánacáón ó la colaboracáón ÉnírÉ las dáfÉrÉníÉs admánásíracáonÉs É ánsíáíucáonÉs dÉ la C.A.m.s. Aríículo RK mara Él cumélámáÉnío dÉ los fánÉs rÉlacáonados Én Él aríículo PI corrÉséondÉn a los éodÉrÉs éúblácos dÉ la Comunádad Auíónoma dÉl maís sasco Én Él ámbáío dÉ sus rÉséÉcíávas coméÉíÉncáas las ságuáÉníÉs funcáonÉs: a. ia érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanza ó la crÉacáónI modáfácacáón ó suérÉsáón dÉ los cÉníros quÉ confáguran la bscuÉla múbláca sascaI Én Él marco dÉ una élanáfácacáón dÉmocráíáca ó éaríácáéaíávaI éara asÉgurar la érÉsíacáón dÉ una ÉnsÉñanza dÉ caládad.


b. ia rÉgulacáón dÉ los cráíÉráos ó rÉquásáíos mínámos a éaríár dÉ los cualÉs los cÉníros éúblácos dÉsarrollarán sus rÉséÉcíávos éroóÉcíos Éducaíávos ó currácularÉs. c. ia adoécáón dÉ las mÉdádas nÉcÉsaráas quÉ garaníácÉn la rÉalázacáón ÉfÉcíáva dÉl dÉrÉcho a la Éducacáón. d. ia crÉacáón dÉ un marco jurídáco quÉ éosábáláíÉ la rÉalázacáón dÉ un éráncáéáo ÉfÉcíávo dÉ auíonomía dÉ los cÉníros. É. ia élanáfácacáón dÉ los modÉlos lángüísíácosI con Él fán dÉ hacÉr ÉfÉcíávo Él dÉrÉcho dÉ los éadrÉs ó alumnos a ÉlÉgár los modÉlos quÉ dÉsÉÉnI así como Él dÉsarrollo dÉ los mÉcanásmos admánásíraíávos quÉ garaníácÉn la lábÉríad dÉ Ésa ÉlÉccáón. f. Cuanías oíras funcáonÉs sÉ ÉsíablÉzcan ÉséÉcífácamÉníÉ Én la érÉsÉníÉ iÉó ó Én Él rÉsío dÉl ordÉnamáÉnío jurídáco o Én gÉnÉral éuÉdan ár ordÉnadas a la rÉalázacáón dÉ los fánÉs dÉ la bscuÉla múbláca sasca. Aríículo SK mara Él dÉsarrollo dÉ Ésías funcáonÉsI los éodÉrÉs éúblácos éromovÉrán la éaríácáéacáón dÉ las asocáacáonÉs dÉ éadrÉs ó alumnosI dÉ los sándácaíos dÉ írabajadorÉs ó dÉ las asocáacáonÉs ÉmérÉsaráalÉsI dÉ los AóuníamáÉníos ó dÉ íodos los sÉcíorÉs socáalÉsI conformÉ a las érÉvásáonÉs quÉ sÉ coníáÉnÉn Én Ésía iÉóI Én la iÉó NPLNVUUI dÉ OT dÉ ocíubrÉI dÉ ConsÉjos bscolarÉs dÉ buskadáI ó Én las dÉmás normas dÉ gÉnÉral aélácacáón.

qÍqril ffK abi bgboCfCfl abi abobCel A iA barCACfÓN bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK Aríículo TK ios éodÉrÉs éúblácos garaníázan la érÉsíacáón dÉ una ÉnsÉñanza graíuáía ó dÉ caládad Én la bscuÉla múbláca sascaI Én los íérmános coníÉmélados Én los aríículos ságuáÉníÉs. Aríículo UK ias admánásíracáonÉs éúblácas vascas vÉlarán dÉ forma éÉrmanÉníÉ éor la caládad dÉ la ÉnsÉñanza Én la ÉscuÉla éúbláca vascaI dÉ acuÉrdo con Él éroóÉcío Éducaíávo dÉ cada cÉníroI mÉdáaníÉ la doíacáón dÉ ánsíalacáonÉs ó ÉquáéamáÉníos aéroéáados éara sus fánÉsI la adÉcuacáón dÉ los raíáos érofÉsorJalumno Én los cÉnírosI la áncÉníávacáón dÉ los éroóÉcíos Éducaíávos ó currácularÉs dáfÉrÉncáados ó dÉ la normalázacáón dÉl uso dÉl ÉuskÉraI la oráÉníacáón sácológácaI Éscolar ó érofÉsáonal dÉl alumnoI la mÉjora dÉ las condácáonÉs dÉ írabajo dÉ íodo Él éÉrsonal dÉ la ÉscuÉla ó la adoécáón dÉ cuanías mÉdádas éuÉdan conírábuár a la saíásfaccáón dÉ las nÉcÉsádadÉs Éducaíávas. Aríículo VK N. ios éodÉrÉs éúblácos garaníázaránI a íravés dÉ los cÉníros quÉ áníÉgran la bscuÉla múbláca sascaI la Éscolarázacáón graíuáíaI a éaríár dÉ los P años dÉ ÉdadI Én íodos los návÉlÉs dÉ ÉnsÉñanza dÉ régámÉn gÉnÉral no unávÉrsáíaráosI sán éÉrjuácáo dÉ las lámáíacáonÉs ÉséÉcífácas quÉ sÉ ÉsíablÉzcan sobrÉ rÉéÉíácáonÉs ó éÉrmanÉncáa Én los cÉníros. O. ia Admánásíracáón ÉducaíávaI Én colaboracáón con las dásíánías admánásíracáonÉs ó agÉníÉs socáalÉsI ámélaníará dÉ manÉra érogrÉsáva la Éscolarázacáón a éaríár dÉ los cÉro años a íodos aquÉllos quÉ la dÉmandÉnI ánformando a los sÉcíorÉs Éducaíávos dÉ las éosábáládadÉs dÉ Éscolarázacáón ánfaníál. bn íodo casoI Én Él érocÉso dÉ ámélaníacáón sÉ dará éráorádad a las zonas dÉ mÉnor návÉl socáoÉconómáco óI Én gÉnÉralI a los alumnos con nÉcÉsádadÉs Éducaíávas ÉséÉcáalÉs o nÉcÉsádadÉs dÉ carácíÉr lángüísíáco.


Aríículo NMK N. bn la bscuÉla múbláca sasca sÉ adoéíarán mÉdádas éosáíávas quÉ conírábuóan a la suérÉsáón dÉ las sáíuacáonÉs dÉ dáscrámánacáón ÉñásíÉníÉs. O. mara hacÉr ÉfÉcíávo Él éráncáéáo dÉ águaldad al quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él númÉro aníÉráorI ó éráncáéalmÉníÉ éara la suéÉracáón dÉ sáíuacáonÉs dÉ dáscrámánacáón quÉ íÉngan un orágÉn socáoJÉconómácoI los mrÉsuéuÉsíos dÉnÉralÉs dÉ la Comunádad Auíónoma dÉ buskadá dÉ cada año rÉcogÉrán los crédáíos quÉ haóan dÉ áníÉgrarsÉ Én un fondo dÉ coméÉnsacáón quÉ éosábáláíÉ la mÉjor dásírábucáón dÉ los rÉcursos dÉ la bscuÉla múbláca sasca. ios crédáíos quÉ dÉ ÉsíÉ fondo dÉ coméÉnsacáón rÉsulíÉn ÉñcÉdÉníaráos al fánal dÉ un ÉjÉrcácáo érÉsuéuÉsíaráo sÉ áncoréorarán a los crédáíos dÉl fondo corrÉséondáÉníÉ al ÉjÉrcácáo ságuáÉníÉ Én los íérmános quÉ ÉsíablÉzca la iÉó dÉ mrÉsuéuÉsíos dÉnÉralÉs éara Él ÉjÉrcácáo dÉ quÉ sÉ íraíÉ. P. fgualmÉníÉ sÉ arbáírará un sásíÉma dÉ bÉcas ó aóudas al Ésíudáo como mÉdáda ándávádual dÉ coméÉnsacáón dÉ las dÉságualdadÉs dÉ carácíÉr socáoÉconómáco. Q. Así másmoI sÉ érocurará la adoécáón dÉ mÉdádas ándávádualÉs quÉ coméÉnsÉn mánusvalías físácasI ésíquácas o sÉnsoráalÉs. pÉ adoéíarán mÉdádas quÉ garaníácÉn la érÉvÉncáónI ádÉníáfácacáón érÉcozI Évaluacáón coníÉñíualázada ó adÉcuada rÉséuÉsía a las nÉcÉsádadÉs Éducaíávas ÉséÉcáalÉs. R. bn la bscuÉla múbláca sasca sÉ adoéíarán las mÉdádas éosáíávas nÉcÉsaráas quÉ conírábuóan a la normalázacáon lángüísíáca. S. ios cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaI Én uso dÉ su auíonomía ó Én su caso con la asásíÉncáa dÉ los sásíÉmas dÉ aéoóo ÉñíÉrnoI éodrán ámélaníar mÉdádas dÉ rÉfuÉrzo ó flÉñábáládad Én la organázacáón dÉ los gruéos dÉ aulaI dÉ adaéíacáón currácular ó dÉ ordÉnacáón dÉ sus rÉcursos éÉdagógácosI éosábáláíando una ÉscuÉla dÉ caládadI quÉ sÉa comérÉnsáva Én Él éÉríodo oblágaíoráoI quÉ aséárÉ a asumár dÉ forma áníÉgradora É ándávádualázada la dávÉrsádadI ó Én la quÉ cada alumno llÉguÉ a alcanzar sus objÉíávos Éducaíávos. T. bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón éodrá suscrábár convÉnáos con los sÉrvácáos socáalÉs o sanáíaráosI así como con oíras ánsíáíucáonÉs éúblácas o érávadasI a fán dÉ lograr una maóor coordánacáón dÉ las acíávádadÉs dÉ dÉsarrollo áníÉgral dÉ los objÉíávos sÉñalados Én Ésía iÉó. Aríículo NNK ias éoíÉsíadÉs dÉ los éodÉrÉs éúblácos Ésíán oráÉníadasI Én la bscuÉla múbláca sascaI a la rÉalázacáón ÉfÉcíáva dÉl dÉrÉcho a la ÉducacáónI ó Én éaríácular a la éosábáládad dÉ accÉso a la Éscolarázacáón ó a la culmánacáón con éñáío dÉl érocÉso Éducaíávo. Aríículo NOK N. bn la bscuÉla múbláca sasca sÉ garaníázará Él dÉrÉcho dÉ íodos los alumnos a rÉcábár ÉnsÉñanza íanío Én ÉuskÉra como Én casíÉllano Én los dávÉrsos návÉlÉs Éducaíávos. O. bl ÉjÉrcácáo dÉ ÉsíÉ dÉrÉcho ó la accáón dÉ los éodÉrÉs éúblácos. bn ÉsíÉ ámbáío sÉ dÉsarrollarán Én Él marco dÉ lo érÉvásío Én Él íííulo fff dÉ Ésía iÉó ó Én la iÉó NMLNVUOI dÉ OQ dÉ nováÉmbrÉI Básáca dÉ kormalázacáón dÉl rso dÉl buskÉra. Aríículo NPK N. bn la bscuÉla múbláca sasca sÉ garaníázará Él dÉrÉcho dÉ accÉso a los cÉníros docÉníÉs Én Él marco dÉ la élanáfácacáón quÉ sÉ dÉíÉrmánÉI quÉ áncluáráI ÉnírÉ oíros cráíÉráosI la adÉcuacáón dÉ la ofÉría a la dÉmanda. pólo éodrán ÉsíablÉcÉrsÉ como lámáíacáonÉs gÉnÉralÉs Én Él accÉso a los cÉníros aquÉllas quÉ


sÉ dÉrávÉn dÉ la éroéáa ofÉría Éducaíáva dÉ ésíos dÉ acuÉrdo con la élanáfácacáón quÉ sÉ ÉsíablÉzca. oÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ rÉgulará la admásáón dÉ alumnos éara los casos Én quÉ no Éñásían élazas sufácáÉníÉs Én cada cÉníroX los cráíÉráos éráoráíaráos sÉrán los dÉ la rÉnía anual famáláarI la éroñámádad domácáláaráa ó la ÉñásíÉncáa dÉ hÉrmanos Én Él cÉníroI sán quÉ éuÉda Éñásíár nángún íáéo dÉ dáscrámánacáón Én la rÉgulacáón ná Én Él ÉjÉrcácáo dÉ la admásáón. O. AquÉllos alumnos quÉ Én razón dÉ sus nÉcÉsádadÉs Éducaíávas ÉséÉcáalÉs érÉcásÉn dÉ rÉcursos ÉséÉcífácosI accÉdÉrán con carácíÉr éráoráíaráo a los cÉníros quÉ dáséongan dÉ los másmos. P. CorrÉséondÉ a los éadrÉs o íuíorÉs Él ÉjÉrcácáo dÉl dÉrÉcho dÉ lábrÉ ÉlÉccáón dÉ cÉníro. bn Él marco dÉ la bscuÉla múbláca sascaI ÉsíÉ dÉrÉcho sÉ ÉjÉrcÉrá rÉséÉcío dÉ cada uno dÉ los cÉníros docÉníÉs quÉ la áníÉgran. Aríículo NQK bs éaríÉ dÉ la Éducacáón dÉ los alumnos Él ÉjÉrcácáo dÉ su dÉrÉcho a éaríácáéar rÉséonsablÉmÉníÉ Én Él gobáÉrno dÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaI ó Én gÉnÉral Én Él dÉsarrollo dÉ íoda la váda Éscolar. bl ÉjÉrcácáo dÉ ÉsíÉ dÉrÉcho sÉ graduará Én cuanío a su áníÉnsádad Én funcáón dÉ la Édad dÉl alumnoI ó sÉ dÉsarrollará Én Él marco dÉ lo érÉvásío Én Ésía iÉó. Aríículo NRK N. aÉsdÉ Él rÉséÉío a los dÉrÉchos ándávádualÉs ó socáalÉs dÉl alumnado Én Él ámbáío ÉscolarI Él dobáÉrno sasco rÉgularáI mÉdáaníÉ dÉcrÉíoI érÉváo ánformÉ dÉl ConsÉjo bscolar dÉ buskadáI los dÉrÉchos ó los dÉbÉrÉs dÉ los alumnos. O. bl alumnado dÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca íáÉnÉ dÉrÉcho a un íraíamáÉnío dáscáélánaráo ÉñÉnío dÉ arbáíraráÉdadÉs ó a la ÉñásíÉncáa dÉ garaníías érocÉdámÉníalÉs Én la áméosácáón dÉ sancáonÉs. bl dÉcrÉío érÉvásío Én Él aéaríado aníÉráor dÉ ÉsíÉ aríículo rÉgulará las falías dÉ los alumnos ó sus corrÉséondáÉníÉs sancáonÉsI así como Él érocÉdámáÉnío éara su áméosácáónI quÉ coníará Én íodo caso con la audáÉncáa dÉl áníÉrÉsadoI sán éÉrjuácáo dÉ las accáonÉs cáválÉs o éÉnalÉs quÉ éudáÉran dÉrávarsÉ dÉ las másmas. Aríículo NSK N. bl rÉndámáÉnío Éscolar Ésíará somÉíádo a una Évaluacáón rÉalázada conformÉ a cráíÉráos dÉ élÉna objÉíávádad ó dárágáda a oráÉníar al alumno ó al érofÉsor Én Él dÉsarrollo dÉl érocÉso ÉscolarI así como Én la ÉlÉccáón dÉ las oécáonÉs académácas ó érofÉsáonalÉs fuíuras ó a garaníázar Él dÉrÉcho dÉ accÉso a návÉlÉs suéÉráorÉs dÉ ÉnsÉñanza. Como éaríÉ dÉ ÉsíÉ érocÉsoI Él Clausíro ó Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro Évaluarán Él funcáonamáÉnío ó los rÉsulíados globalÉs dÉl másmoI dÉ acuÉrdo con Él éroóÉcío Éducaíávo ó currácular dÉl cÉníroI ó los darán a conocÉr a la comunádad Éscolar. O. ios cráíÉráos dÉ Évaluacáón ó los objÉíávos mínámos quÉ dÉbÉn sÉr suéÉrados Én cada curso o cáclo Éscolar quÉ sÉ coníÉngan Én Él éroóÉcío currácular dÉl cÉníro dÉbÉrán hacÉrsÉ éúblácos éor los dásíáníos cÉníros Én Él momÉnío dÉ la ánácáacáón dÉl curso. aáchos cráíÉráos ó objÉíávos mínámos dÉbÉrán sÉr congruÉníÉs con los élanÉs dÉ Ésíudáos vágÉníÉs ó las oécáonÉs quÉ sÉ adoéíÉn Én Él ÉjÉrcácáo dÉ la auíonomía rÉconocáda al cÉníro. P. ios cÉníros rÉgularán Én sus rÉglamÉníos dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío Én érocÉdámáÉnío dÉ rÉclamacáón dÉ las ÉvaluacáonÉs. Aríículo NTK N. mara facáláíar Él ÉjÉrcácáo dÉl dÉrÉcho a la Éducacáón dÉscráío Én Él érÉsÉníÉ íííuloI los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca fomÉníarán Él dÉsarrollo dÉ la convávÉncáa Éscolar.


O. bn aélácacáón dÉl éráncáéáo quÉ sÉ coníáÉnÉ Én Él aéaríado aníÉráorI los máÉmbros dÉ la comunádad Éscolar asumárán los dÉrÉchos ó oblágacáonÉs quÉ sÉ ÉsíablÉzcan éara cada uno dÉ Éllos Én Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro.

qÍqril fffK abi brpKboA bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK Aríículo NUK bl ÉuskÉra ó Él casíÉllano Ésíarán áncoréorados oblágaíoráamÉníÉ a los érogramas dÉ ÉnsÉñanza quÉ sÉ dÉsarrollÉn Én la bscuÉla múbláca sascaI Én ordÉn a consÉguár una caéacáíacáón rÉal éara la comérÉnsáón ó ÉñérÉsáónI oral ó ÉscráíaI Én las dos lÉnguasI dÉ íal manÉra quÉ al mÉnos éuÉdan uíálázarsÉ como lÉnguas dÉ rÉlacáón ó uso ordánaráos. Aríículo NVK N. ia Admánásíracáón Éducaíáva cuádará ÉséÉcáalmÉníÉ dÉl objÉíávo rÉgulado Én Él aríículo aníÉráor. O. A Ésíos ÉfÉcíosI ó a los fánÉs érÉvásíos Én Él aríículo NOI sÉ rÉvásarán anualmÉníÉI Én Él marco dÉ la érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanzaI los cráíÉráos gÉnÉralÉs rÉlaíávos a la éroñámádad dÉ los cÉníros a los alumnos. AsámásmoI la Admánásíracáón Éducaíáva éodrá rÉquÉrár la colaboracáón ó cooéÉracáón dÉ las dÉmás admánásíracáonÉs É ánsíancáas socáalÉs. P. ia élanáfácacáón lángüísíáca dÉ la ÉnsÉñanza sÉ llÉvará a cabo Én coordánacáón con la élanáfácacáón lángüísíáca gÉnÉral quÉ sÉ ÉsíablÉzca dÉsdÉ la pÉcrÉíaría dÉ molííáca iángüísíáca. Q. bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón rÉalázará Él sÉguámáÉnío dÉ la aélácacáón dÉ los cráíÉráos gÉnÉralÉs dÉ la élanáfácacáón lángüísíáca dÉ la ÉnsÉñanzaI sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas dÉ la pÉcrÉíaría dÉnÉral dÉ molííáca iángüásíáca éara Él sÉguámáÉnío dÉ la élanáfácacáón lángüísíáca gÉnÉral. R. bl ConsÉjo bscolar dÉ buskadá áncluárá Én su ánformÉ anual sobrÉ la sáíuacáón dÉ la ÉnsÉñanza Én la Comunádad Auíónoma dÉ buskadá un aéaríado ÉséÉcífáco dÉsíánado a valorar Él cumélámáÉnío dÉl objÉíávo rÉgulado Én Él aríículo aníÉráor. fgualmÉníÉ sÉ áncluárán Én ÉsÉ aéaríado rÉcomÉndacáonÉs sobrÉ las mÉdádas nÉcÉsaráas éara fomÉníar Él aérÉndázajÉ ó Él uso ÉfÉcíávo dÉl ÉuskÉra Én aquÉllos casos Én quÉ sÉ áméaría solamÉníÉ como ÉnsÉñanza oblágaíoráa. Aríículo OMK N. bl dobáÉrnoI a éroéuÉsía dÉl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI aérobará éor aÉcrÉío la rÉgulacáón dÉ los modÉlos lángüísíácosI sán éÉrjuácáo dÉ lo ÉsíablÉcádo Én Él aríículo QT dÉ Ésía iÉó. bsíos modÉlos íáÉnÉn un carácíÉr ánsírumÉníalI como mÉdáos ádónÉos éara conjugar Én cada caso Él objÉíávo dÉ normalázacáón lángüísíáca ÉsíablÉcádo Én Él aríículo NU con Él dÉ la íransmásáón dÉ los coníÉnádos currácularÉs éroéáos dÉ íodo sásíÉma Éducaíávo. O. bn Él ÉjÉrcácáo dÉ la coméÉíÉncáa a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aéaríado aníÉráorI Él dobáÉrno íÉndrá Én cuÉnía la Évaluacáón global dÉl rÉndámáÉnío lángüísíáco ó académáco dÉ los modÉlos óI Én su casoI dÉ las ánácáaíávas formuladas éor los cÉníros Én ÉjÉrcácáo dÉ su auíonomía éÉdagógáca. P. bn Él érocÉdámáÉnío éara la aérobacáón dÉ la norma a la quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aéaríado N dÉ ÉsíÉ aríículo sÉ áncluárán la consulía al ConsÉjo bscolar dÉ buskadá ó Él ánformÉ dÉ la pÉcrÉíaría dÉ molííáca iángüísíáca.


Aríículo ONK bl dobáÉrno rÉgulará los cráíÉráos básácos quÉ dÉíÉrmánÉn la élanáfácacáón dÉ la ofÉría dÉ los dáfÉrÉníÉs modÉlos lángüísíácos. bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón aságnará los modÉlos lángüísíácos a áméaríár Én cada cÉníroI íÉnáÉndo Én cuÉnía la voluníad dÉ los éadrÉs o íuíorÉs ó la sáíuacáón socáolángüísíáca dÉ la zona. ia Admánásíracáón Éducaíáva éodrá auíorázar Él cambáo dÉ modÉlos lángüísíácosI Én Él íránsáío dÉ un návÉl Éducaíávo a oíroI sáÉmérÉ quÉ la dÉmanda dÉ los éadrÉs o íuíorÉs sÉa sufácáÉníÉ ó la élanáfácacáón lo éÉrmáía. Aríículo OOK N. qodos los cÉníros docÉníÉs dáséondrán dÉ los rÉcursos humanos ó maíÉráalÉs nÉcÉsaráos éara alcanzar Én la bscuÉla múbláca sasca los objÉíávos ÉsíablÉcádos Én la iÉó NML NVUOI dÉ OQ dÉ nováÉmbrÉI Básáca dÉ kormalázacáón dÉl rso dÉl buskÉraI ó Én Ésía iÉó. O. aÉ acuÉrdo con lo ÉsíablÉcádo Én Él aéaríado aníÉráorI Él aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón llÉvará a cabo un élan éluráanual dÉ Éuskaldunázacáón dÉl érofÉsorado. bsíÉ élanI cuóa maíÉráalázacáón buscará la adhÉsáón voluníaráa dÉl érofÉsorado ó coníará con Él rÉséÉío a sus condácáonÉs laboralÉsI íÉndrá carácíÉr flÉñáblÉ ó sÉ rÉvásará anualmÉníÉ. qanío ésíÉ como sus rÉvásáonÉs sÉrán somÉíádos a ánformÉ dÉl ConsÉjo bscolar dÉ buskadá. P. bl élan dÉ Éuskaldunázacáón dÉl érofÉsorado consíaráI al mÉnosI dÉ los ságuáÉníÉs ÉlÉmÉníos: a. ia érÉvásáón dÉ la dÉmanda dÉ Éducacáón dÉl ó Én ÉuskÉra. b. bl cálculo conságuáÉníÉ dÉ las nÉcÉsádadÉs dÉ érofÉsorado con cualáfácacáón ÉséÉcífáca éara la ÉnsÉñanza dÉl ó Én ÉuskÉra. c. rna Ésíámacáón dÉ las nÉcÉsádadÉs dÉ rÉcáclajÉ ó Éuskaldunázacáón dÉl érofÉsorado. d. ia érÉvásáón dÉ los rÉcursos fánancáÉros nÉcÉsaráos éara llÉvar a cabo las acíuacáonÉs sÉñaladas Én los aéaríados aníÉráorÉs. Aríículo OPK bn cumélámáÉnío dÉ lo érÉvásío Én Él aríículo NT dÉ la iÉó NMLNVUOI dÉ OQ dÉ nováÉmbrÉI Básáca dÉ kormalázacáón dÉl rso dÉl buskÉraI la Admánásíracáón Auíonómáca llÉvará a cabo las mÉdádas nÉcÉsaráas éara asÉgurar Él uso ambáÉníal dÉl ÉuskÉra Én las acíávádadÉs dÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaI a fán dÉ éosábáláíar Él dÉsÉnvolvámáÉnío Én dácha lÉngua Én las acíávádadÉs ÉscolarÉs ó ÉñíraÉscolarÉs ó Én íodo Él conjunío dÉ la váda Éscolar.

qÍqril fsK ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCA v ab pr ClNcfdroACfÓNK CAmÍqril fK ab iA CfoCrNpCofmCfÓN bpCliAoK Aríículo OQK N. ia cárcunscráécáón Éscolar consíáíuóÉ la unádad básáca dÉ dávásáón íÉrráíoráal éara la organázacáón ó élanáfácacáón dÉ los sÉrvácáos docÉníÉsI ó És un ámbáío:


a. aÉ aríáculacáón ÉnírÉ los cÉníros docÉníÉs ó los sÉrvácáos dÉ Évaluacáón ó aéoóo a la ÉnsÉñanzaI ó dÉ coordánacáón íÉrráíoráal dÉ dáchos sÉrvácáos. b. aÉ éaríácáéacáón dÉ dáchos cÉníros ó sÉrvácáos Én la élanáfácacáón gÉnÉral quÉ haóa dÉ aérobar la Admánásíracáón Éducaíáva ó quÉ sÉ rÉfáÉra a dácho ámbáío. O. ia cárcunscráécáón Ésíará doíada dÉ los cÉníros ó sÉrvácáos nÉcÉsaráos éara cubrár la dÉmanda Éducaíáva Én íodos návÉlÉs dÉ ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráaI ó dÉ íodos los rÉcursos humanos ó maíÉráalÉs nÉcÉsaráosI éara Él dÉsarrollo dÉ sus funcáonÉs. P. ia dÉíÉrmánacáón dÉ la Ésírucíura básáca dÉ la cárcunscráécáón ÉscolarI así como la crÉacáónI modáfácacáón o suérÉsáón dÉ cada una dÉ Éllas sÉ llÉvarán a cabo éor Él dobáÉrno sasco mÉdáaníÉ dÉcrÉíosI quÉ sÉrán dácíados a éroéuÉsía dÉl ConsÉjÉro dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI érÉváo ánformÉ dÉl ConsÉjo bscolar dÉ buskadá. CAmÍqril ffK ab iA crNCfÓN fNpmbCqloAK Aríículo ORK N. ia funcáón ánséÉcíora Én la bscuÉla múbláca sasca És coméÉíÉncáa dÉ la fnséÉccáón qécnáca dÉ bducacáón ó dÉ la fnséÉccáón Admánásíraíáva dÉ pÉrvácáos. O. ia fnséÉccáón qécnáca dÉ bducacáónI sán éÉrjuácáo dÉ las dÉmás coméÉíÉncáas quÉ lÉ aírábuóÉ la normaíáva vágÉníÉI cumélÉ las ságuáÉníÉs funcáonÉs: a. ia Évaluacáón íécnácoJéÉdagógáca dÉ los cÉníros docÉníÉsI dÉl conjunío dÉ ésíos ó dÉl sásíÉma dÉ aéoóo. b. bl conírol dÉl cumélámáÉnío dÉ la normaíáva vágÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI ó la vágálancáa dÉ las condácáonÉs dÉ funcáonamáÉnío dÉ los cÉníros ó dÉl sásíÉma dÉ aéoóo éara Él cumélámáÉnío dÉ los fánÉs básácos dÉl sásíÉma Éducaíávo. c. bl ánformÉ érÉváo a la dÉcásáón dÉl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI Én los éroóÉcíos ó érogramas dÉ los cÉníros quÉ sÉ dÉsarrollÉn Én Él marco dÉ la auíonomía éÉdagógáca a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Ésía iÉóI así como su sÉguámáÉnío É ánséÉccáón. d. bn gÉnÉralI oráÉníar ó asÉsorar a los cÉnírosI al érofÉsorado ó a la éroéáa Admánásíracáón éara la mÉjora dÉ la caládad dÉ la ÉnsÉñanza. É. bn Él ÉjÉrcácáo dÉ sus funcáonÉsI la fnséÉccáón qécnáca colaborará con los ConsÉjos bscolarÉs ó con los cÉnírosI érÉsíándolÉs la ánformacáón ó asásíÉncáa íécnáca quÉ érÉcásÉn. f. ias quÉ lÉ aírábuóa la norma érÉvásía Én Él aríículo NR dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI Én rÉlacáón con Él régámÉn dáscáélánaráo dÉ los alumnos. ia Admánásíracáón Éducaíáva adoéíará las mÉdádas nÉcÉsaráas éara la crÉacáón ó dÉsarrollo dÉ una fnséÉccáón Admánásíraíáva dÉ pÉrvácáosI quÉ vÉlará éor la adÉcuada doíacáón ó organázacáón dÉ rÉcursos humanos .ó maíÉráalÉs dÉ los dávÉrsos cÉníros docÉníÉsI así cómo éor la más Éfácaz aélácacáón dÉ los rÉcursos éúblácos. CAmÍqril fffK ab ilp pbosfCflp ab Amlvl A iA barCACfÓNK Aríículo OSK N. ios pÉrvácáos dÉ Aéoóo a la bducacáón colaborarán con los cÉníros docÉníÉs Én ordÉn a la mÉjora dÉ la caládad dÉ la ÉnsÉñanza. O. ios pÉrvácáos dÉ Aéoóo dÉsarrollarán las ságuáÉníÉs funcáonÉs:


a. ilÉvar a cabo accáonÉs dÉ cobÉríura dÉ nÉcÉsádadÉs dÉ los cÉnírosI ó dÉ asásíÉncáaI oráÉníacáón ó asÉsoramáÉnío Én la ÉjÉcucáón dÉ sus éroóÉcíos ó érogramas dádácíácosI ó Én la ámélaníacáónI Én su casoI dÉ las rÉformas ó érogramas Éducaíávos éroéáosI o dÉ los éroéuÉsíos éor la Admánásíracáón. b. rbácar rÉcursos quÉI aun Ésíando a dáséosácáón dÉ los cÉnírosI no éuÉdÉnI éor su naíuralÉza o dámÉnsáónI rÉsádár Én los másmos. c. Colaborar Én la Élaboracáón ó gÉsíáón dÉ élanÉs zonalÉs dÉ formacáón dÉl érofÉsorado ó Én la coordánacáón dÉ los rÉcursos humanos dÉ la cárcunscráécáónI aíÉndáÉndo los rÉquÉrámáÉníos dÉ los cÉníros. d. mromovÉr áníÉrcambáos dÉ ÉñéÉráÉncáas docÉníÉs. É. Acíuar como cÉníro dÉ documÉníacáón ó érésíamo dÉ rÉcursos éÉdagógácos ó maíÉráalÉs dádácíácos. f. fméulsar los élanÉs dÉ Éuskaldunázacáón dÉl érofÉsorado dÉ los cÉníros. g. ias dÉmás quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉn. P. bl dÉsarrollo dÉ Ésías funcáonÉs sÉ rÉalázará éráncáéalmÉníÉ íomando como basÉ la cárcunscráécáón Éscolar. Cada uno dÉ los pÉrvácáos dÉ Aéoóo dÉ cada cárcunscráécáón acíuará bajo una sola dárÉccáónI dÉbáÉndo adaéíarsÉ a las caracíÉrísíácas nÉcÉsádadÉs dÉ aquélla ó acíuando coordánadamÉníÉI ÉséÉcáalmÉníÉ cuando áníÉrvÉngan Én Él másmo cÉníro. Q. Con Él carácíÉr dÉ pÉrvácáos dÉ Aéoóo a los cÉnírosI ó Én aíÉncáón a las dÉmandas ó mÉdáos dáséonáblÉsI la Admánásíracáón éodrá ÉsíablÉcÉr pÉrvácáos dÉ Aéoóo dÉ ámbáío dÉ acíuacáón suéÉráor o ánfÉráor al dÉ la cárcunscráécáón ÉscolarI rÉséÉíando las ÉñágÉncáas dÉ coordánacáón érÉvásías Én Él aéaríado aníÉráor. R. bn dÉsarrollo dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI Él dobáÉrno sasco rÉgulará éor dÉcrÉío las Ésírucíuras básácas dÉ aéoóo al sásíÉma ÉducaíávoI coníÉmélando cuanías ánácáaíávas sÉan érÉcásas éara éoíÉncáar los mÉcanásmos dÉ aéoóo ó asásíÉncáa Én la cárcunscráécáón Éscolar ó dÉl cÉníro ó éara áméulsar la colaboracáón áníÉránsíáíucáonal Én la consÉcucáón dÉ los objÉíávos a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo P dÉ la érÉsÉníÉ iÉó.

qÍqril sK ab iA ArqlNlMfA ab ilp CbNqolp alCbNqbp bN iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK CAmÍqril fK afpmlpfCflNbp dbNboAibpK Aríículo OTK ios cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca íáÉnÉn garaníázada la auíonomía éÉdagógácaI dÉ organázacáón ó dÉ gÉsíáónI Én Él marco dÉ la lÉgáslacáón vágÉníÉ ó Én los íérmános rÉcogádos Én la érÉsÉníÉ iÉó ó Én las normas quÉ la dÉsarrollÉn. Aríículo OUK N. ia auíonomía dÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca sÉ manáfáÉsía Én la aérobacáón ó ÉjÉcucáón éor Él cÉníro dÉ los ságuáÉníÉs ánsírumÉníos dÉ ordÉnacáón dÉ su acíávádad a mÉdáo élazo: a. bl éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro. b. bl éroóÉcío currácular dÉl cÉníro.


c. bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío. d. bl éroóÉcío dÉ gÉsíáón. O. ia rÉalázacáón anual dÉ las dÉíÉrmánacáonÉs quÉ sÉ coníáÉnÉn Én los ánsírumÉníos a quÉ hacÉ rÉfÉrÉncáa Él aéaríado aníÉráor corrÉséondÉrá al éroéáo cÉníro mÉdáaníÉ la aérobacáón dÉ un élan anual dÉl cÉníroI quÉ Ésíará áníÉgrado éor: a. bl érograma dÉ acíávádadÉs docÉníÉs. b. bl érograma dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráas. c. bl érograma anual dÉ gÉsíáón. bl cÉníro aérobará una mÉmoráa anual Én la quÉ sÉ Évaluará Él cumélámáÉnío dÉ los objÉíávos anualÉs coníÉnádos Én cada uno dÉ los érogramas mÉncáonados Én Él aéaríado aníÉráorI éudáÉndo éroéonÉr Én la másma las modáfácacáonÉs quÉ corrÉséondan Én los ánsírumÉníos dÉ ordÉnacáón dÉ su acíávádad cáíados Én ÉsíÉ aríículo. CAmÍqril ffK ArqlNlMÍA ab lodANfZACfÓN ab ilp CbNqolp alCbNqbp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK pbCCfÓN fK ab iA ArqlNlMÍA ab lodANfZACfÓNK Aríículo OVK N. Cada cÉníroI Én ÉjÉrcácáo dÉ su auíonomía ó Én Él marco dÉ las normas a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo N.Q dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI Élaborará ó aérobará su éroéáo oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉníoI Én Él quÉ sÉ coníÉndrán sus oécáonÉs Én cuanío a coméosácáónI coméÉíÉncáas ó forma dÉ ÉlÉccáón dÉ los órganos dÉl másmoI así como cuanías dáséosácáonÉs sÉ consádÉrÉn nÉcÉsaráas éara Él buÉn funcáonamáÉnío dÉl cÉníro ó éara garaníázar Él corrÉcío dÉsarrollo dÉ las acíávádadÉs académácas ó dÉ su régámÉn admánásíraíávo ó Éconómáco. O. bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío coníÉndrá Én íodo caso: a. ia dÉfánácáón dÉ la Ésírucíura organázaíáva dÉl cÉníro ó dÉ su funcáonamáÉníoI comélÉíando Én su caso las dáséosácáonÉs dÉ las sÉccáonÉs ságuáÉníÉs dÉl érÉsÉníÉ caéííulo. b. ias normas quÉ garaníácÉn la convávÉncáa ó Él rÉséÉío ÉnírÉ íodos los máÉmbros dÉ la comunádad Éducaíáva ó Él uso adÉcuado dÉ las dÉéÉndÉncáas É ánsíalacáonÉsI las cualÉs dÉbÉrán íÉnÉr un carácíÉr dÉmocráíáco dÉ modo quÉ Él rÉséÉío a los dÉrÉchos ó Él cumélámáÉnío dÉ los dÉbÉrÉs sÉa Él coméromáso dÉ íodos los máÉmbros dÉ la comunádad Éscolar. bn aquÉllos cÉníros Én los quÉI dÉ acuÉrdo con lo érÉvásío Én Él aríículo RR.O dÉ Ésía iÉóI sÉ áméaría formacáón érofÉsáonal no rÉgladaI Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉbÉrá rÉflÉjar las normas dÉ convávÉncáa ó uso adÉcuado dÉ las dÉéÉndÉncáas É ánsíalacáonÉs quÉ garaníácÉn Él corrÉcío dÉsÉnvolvámáÉnío dÉ ambas acíávádadÉs. c. bl régámÉn dÉ rÉclamacáonÉs dÉ las ÉvaluacáonÉsI conformÉ a lo érÉvásío Én Él aríículo NS.P dÉ la érÉsÉníÉ iÉó. P. bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío sÉrá aérobado ó modáfácado Én su caso éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón ó sÉrá rÉmáíádo Én cada caso éor Él cÉníro a la Admánásíracáón ÉducaíávaI a fán dÉ quÉ ésía dÉcáda su conformádad con las dáséosácáonÉs normaíávas quÉ rÉgulan las maíÉráas Én las quÉ éuÉda áncádár. Q. pbCCfÓN ffK ab iA lodANfZACfÓN ab iA bpCrbiAK


Aríículo PMK N. ios cÉníros docÉníÉs éúblácos a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Ésía iÉó Ésíarán doíados como mínámo dÉ los ságuáÉníÉs órganos: ·

·

ColÉgáados: o bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. o bl Clausíro. o bl Équáéo dárÉcíávo. o ia AsamblÉa dÉ madrÉs. o bl órgano quÉ aríáculÉ la éaríácáéacáón ÉséÉcífáca dÉ los alumnos Én la gÉsíáón dÉl cÉníro. rnáéÉrsonalÉs: o bl aárÉcíor. o bl gÉfÉ dÉ bsíudáos. o bl pÉcrÉíaráo óI Én su casoI Él Admánásírador.

O. bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío éroéáo dÉ cada cÉníro éodrá érÉvÉrI adÉmás dÉ los aníÉráorÉsI la ÉñásíÉncáa dÉ oíros órganos dásíáníos a los ÉséÉcáfácados. P. ia duracáón dÉl mandaío dÉ los órganos unáéÉrsonalÉs sÉrá la quÉ éara cada caso sÉ ÉsíablÉcÉ Én los aríículos PP ó QM dÉ la érÉsÉníÉ iÉó. ios órganos colÉgáados dÉ carácíÉr ÉlÉcíávo sÉ rÉnovarán cada dos añosI sán éÉrjuácáo dÉ quÉ sÉ cubran hasía dácho íérmáno las vacaníÉs quÉ sÉ éroduzcanI conformÉ a las érÉvásáonÉs quÉ ÉsíablÉzca éara cada caso Él rÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro.

pbCCfÓN fffK abi ÓodANl MÁufMl ab obmobpbNqACfÓNK Aríículo PNK N. bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón És Él órgano dÉ éaríácáéacáón dÉ los máÉmbros dÉ la comunádad Éscolar Én Él gobáÉrno dÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaX íáÉnÉ aírábuádas las dÉcásáonÉs fundamÉníalÉs quÉ afÉcían a la váda ÉscolarI ó És Él rÉséonsablÉ úlíámoI Én Él ámbáío dÉ auíonomía dÉl cÉníroI dÉl funcáonamáÉnío dÉ ésíÉ. O. bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón íÉndrá las ságuáÉníÉs aírábucáonÉs: a. Aérobar Él éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníroI Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío ó Él éroóÉcío dÉ gÉsíáónI vÉlar éor su cumélámáÉnío ó rÉalázar su Évaluacáón conformÉ a lo dáséuÉsío Én Él aríículo OU.P. b. Aérobar Él élan anual dÉl cÉníroI sán éÉrjuácáo dÉ lo dáséuÉsío Én Él aríículo PR.O.aF. c. Aérobar Él érograma dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráas ó Él érograma anual dÉ gÉsíáónI asumáÉndo su sÉguámáÉnío ó Évaluacáón éÉráódácas. d. Aérobar la mÉmoráa anual dÉl cÉníro. É. maríácáéar Én Él érocÉso dÉ sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. mrÉváo acuÉrdo adoéíado éor maóoría dÉ dos íÉrcáos dÉ sus máÉmbrosI éroéonÉr la rÉvocacáón dÉl nombramáÉnío dÉ la dárÉcíora o dárÉcíorI Én caso dÉ áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs a su cargo. f. aÉcádár sobrÉ la admásáón dÉ alumnosI con sujÉcáón Ésírácía a lo rÉsíablÉcádo Én la normaíáva vágÉníÉ. g. ConocÉr ó Én su caso rÉvásar las mÉdádas corrÉcíoras Én maíÉráa dÉ convávÉncáa Én los cÉníros ÉscolarÉsI dÉ acuÉrdo con las normas quÉ rÉgulÉn los dÉrÉchos ó dÉbÉrÉs dÉl alumnado. h. bsíablÉcÉr las rÉlacáonÉs dÉ colaboracáón con oíros cÉníros con fánÉs culíuralÉs ó Éducaíávos. á. mromovÉr la rÉnovacáón dÉ las ánsíalacáonÉs ó Équáéo ÉscolarI así como vágálar su consÉrvacáón.


j. puéÉrvásar la acíávádad gÉnÉral dÉl cÉníro Én los aséÉcíos admánásíraíávos ó docÉníÉs. k. CualquáÉr oíra coméÉíÉncáa quÉ lÉ sÉa aírábuáda éor Ésía iÉó o éor oíras normasI o Én Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro. Aríículo POK N. bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉ cada cÉníro dÉíÉrmánaráI dÉníro dÉ los límáíÉs ÉsíablÉcádos Én los dos aéaríados ságuáÉníÉsI la dÉnománacáón dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI sÉa ésía la dÉ ConsÉjo bscolarI AsamblÉa o cualquáÉr oíra quÉ sÉ consádÉrÉ adÉcuadaI ó ÉsíablÉcÉrá adÉmás Él númÉro íoíal dÉ coméonÉníÉs dÉl órgano ó la dásírábucáón dÉ los másmos. Asámásmo dÉíÉrmánará Él régámÉn dÉ sÉsáonÉs dÉl órgano ó las rÉsíaníÉs normas éor las quÉ haóa dÉ rÉgársÉ su funcáonamáÉnío. O. bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉ los cÉníros Ésíará coméuÉsío como mínámo éor los ságuáÉníÉs máÉmbros: a. bl aárÉcíor dÉl CÉníroI quÉ sÉrá su mrÉsádÉníÉ. b. bl gÉfÉ dÉ bsíudáos. c. rn ConcÉjal o rÉérÉsÉníaníÉ dÉl AóuníamáÉnío Én cuóo íérmáno munácáéal sÉ hallÉ radácado Él cÉníro. d. rn númÉro dÉíÉrmánado dÉ érofÉsorÉs ÉlÉgádos éor Él ClausíroI quÉ no éodrá sÉr ánfÉráor a un íÉrcáo dÉl íoíal dÉ los coméonÉníÉs dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. É. rn númÉro dÉíÉrmánado dÉ éadrÉs dÉ alumnos ó alumnos ÉlÉgádosI rÉséÉcíávamÉníÉI ÉnírÉ los másmosI quÉ no éodrá sÉr ánfÉráor al cáncuÉnía éor cáÉnío dÉl íoíal dÉ los coméonÉníÉs dÉl órgano. ios éorcÉníajÉs mínámos quÉ rÉérÉsÉníÉn la éaríácáéacáón dÉ los éadrÉs ó la éaríácáéacáón dÉ los alumnos sÉ dÉíÉrmánarán rÉglamÉníaráamÉníÉI dásíánguáÉndo los dásíáníos íáéos dÉ cÉnírosI sÉgún la Édad dÉ los alumnos. ia rÉérÉsÉníacáón dÉ los alumnos sÉ ÉsíablÉcÉrá a éaríár dÉl érámÉr cáclo dÉ la ÉnsÉñanza sÉcundaráa oblágaíoráa. f. rn rÉérÉsÉníaníÉ dÉl éÉrsonal dÉ Admánásíracáón ó sÉrvácáos. g. bl pÉcrÉíaráo dÉl cÉníroI quÉ acíuará dÉ pÉcrÉíaráo dÉl órganoI con voz ó sán voío. P. bn los cÉníros dÉ Éducacáón ánfaníálI Én los dÉ Éducacáón érámaráa con mÉnos dÉ sÉás unádadÉsI Én los quÉ aíáÉndan nÉcÉsádadÉs Éducaíávas dÉ dávÉrsos munácáéáosI Én las unádadÉs o cÉníros dÉ Éducacáón dÉ las éÉrsonas adulías ó dÉ Éducacáón ÉséÉcáalI así como Én aquÉllas unádadÉs o cÉníros dÉ caracíÉrísíácas sángularÉsI la Admánásíracáón Éducaíáva adaéíará lo dáséuÉsío Én ÉsíÉ aríículo a la sángularádad dÉ los másmos. AsámásmoI Én los cÉníros dÉ formacáón érofÉsáonal ó Én aquÉllos quÉ áméarían bachállÉraíos íécnácosI así como Én los quÉ sÉ áméarían las ÉnsÉñanzas dÉ aríÉs élásíácas ó dásÉñoI éodrá érÉvÉrsÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ la éaríácáéacáón dÉ organázacáonÉs sándácalÉs ó ÉmérÉsaráalÉsI ó dÉ oíras ÉníádadÉs rÉlacáonadas con Ésías ÉnsÉñanzasI Én Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. Q. bl dobáÉrno rÉgulará Él érocÉdámáÉnío dÉ ÉlÉccáón dÉ los rÉérÉsÉníaníÉs dÉ los dásíáníos sÉcíorÉs Én Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. R. ios máÉmbros dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón no Ésíarán sujÉíos a mandaío áméÉraíávo Én Él ÉjÉrcácáo dÉ su rÉérÉsÉníacáón.


pbCCfÓN fsK abi afobCqloK Aríículo PPK N. bl dárÉcíor o dárÉcíora És Él rÉséonsablÉ dÉ la gÉsíáón gÉnÉral ó Él funcáonamáÉnío dÉl cÉníroI Én éaríácular dÉ su acíávádad docÉníÉI acíuando dÉ conformádad con las dárÉcírácÉs Émanadas dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. O. ia sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora sÉ rÉalázará mÉdáaníÉ un érocÉso Én Él quÉ éaríácáéÉn la comunádad Éducaíáva ó la Admánásíracáón Éducaíáva. aácho érocÉso dÉbÉ éÉrmáíár sÉlÉccáonar a las candádaías o candádaíos más ádónÉos érofÉsáonalmÉníÉ ó quÉ obíÉngan Él maóor aéoóo dÉ la comunádad Éducaíáva. P. ia sÉlÉccáón ó nombramáÉnío dÉ los dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca sÉ ÉfÉcíuará mÉdáaníÉ concurso dÉ méráíos ÉnírÉ Él érofÉsorado funcáonaráo dÉ carrÉra quÉ áméaría alguna dÉ las ÉnsÉñanzas ÉncomÉndadas al másmo. ia sÉlÉccáón sÉ rÉalázará dÉ conformádad con los éráncáéáos dÉ águaldadI éublácádadI méráío ó caéacádad. Q. pÉrán rÉquásáíos éara éodÉr éaríácáéar Én Él concurso dÉ méráíos los ságuáÉníÉs: a. qÉnÉr una aníágüÉdad dÉ al mÉnos cánco años como funcáonaráo dÉ carrÉra Én la funcáón éúbláca docÉníÉ. b. eabÉr áméaríádoI duraníÉ un éÉráodo dÉ águal duracáónI docÉncáa dárÉcía Én alguna dÉ las ÉnsÉñanzas dÉ las quÉ ofrÉcÉ Él cÉníro a quÉ sÉ oéíaI como funcáonaráo dÉ carrÉra. c. bsíar érÉsíando sÉrvácáos Én un cÉníro éúbláco dÉ la Comunádad Auíónoma dÉ buskadáI Én alguna dÉ las ÉnsÉñanzas dÉ las dÉl cÉníro al quÉ sÉ oéíaI con una aníágüÉdad Én Él másmo dÉ al mÉnos un curso comélÉío al éublácarsÉ la convocaíoráa. d. mrÉsÉníar un éroóÉcío dÉ dárÉccáón quÉ áncluóaI ÉnírÉ oírosI los objÉíávosI las línÉas dÉ acíuacáón ó la Évaluacáón dÉl másmo ó los nombrÉs dÉ las éÉrsonas éroéuÉsías éara dÉsÉméÉñar los dÉmás órganos unáéÉrsonalÉs dÉl cÉníro. R. bn los cÉníros ÉséÉcífácos dÉ bducacáón fnfaníálI Én los áncomélÉíos dÉ bducacáón mrámaráaI Én los dÉ bducacáón pÉcundaráa con mÉnos dÉ ocho unádadÉsI Én los quÉ áméarían ÉnsÉñanzas aríísíácas érofÉsáonalÉsI dÉéoríávasI dÉ ádáomas o las dárágádas a éÉrsonas adulías con mÉnos dÉ ocho érofÉsorÉsI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva éodrá Éñámár a los candádaíos ó a las candádaías dÉ cumélár alguno dÉ los rÉquásáíos ÉsíablÉcádos Én Él aéaríado aníÉráorI Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉn. Aríículo PP bás. mrocÉdámáÉnío dÉ sÉlÉccáón. N. mara la sÉlÉccáón dÉ las dárÉcíoras ó los dárÉcíorÉs dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vascaI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva convocará los corrÉséondáÉníÉs concursos dÉ méráíos ó ÉsíablÉcÉrá los cráíÉráos objÉíávos ó Él érocÉdámáÉnío dÉ valoracáón dÉ los méráíos dÉl candádaío o candádaía ó dÉl éroóÉcío érÉsÉníado. O. ia sÉlÉccáón sÉrá rÉalázada Én Él cÉníro éor una comásáón consíáíuáda éor rÉérÉsÉníaníÉs dÉl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva ó dÉl cÉníro corrÉséondáÉníÉ. CorrÉséondÉ al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva dÉíÉrmánar Él númÉro íoíal dÉ vocalÉs dÉ las comásáonÉs. Al mÉnos un íÉrcáo dÉ los máÉmbros dÉ la comásáón sÉrá érofÉsorado dÉl cÉníro ÉlÉgádo éor Él clausíro ó al mÉnos oíro íÉrcáo sÉrá ÉlÉgádo éor ó ÉnírÉ los máÉmbros dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro quÉ no son érofÉsoras ná érofÉsorÉs. P. ia sÉlÉccáón dÉ la dárÉcíora o dárÉcíorI quÉ íÉndrá Én cuÉnía la valoracáón objÉíáva dÉ los méráíos académácos ó érofÉsáonalÉs acrÉdáíados éor los aséáraníÉs ó la valoracáón dÉl éroóÉcío dÉ dárÉccáónI sÉrá


dÉcádáda dÉmocráíácamÉníÉ éor los máÉmbros dÉ la comásáónI dÉ acuÉrdo con los cráíÉráos ÉsíablÉcádos éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. Q. ia sÉlÉccáón sÉ rÉalázará consádÉrandoI érámÉroI las candádaíuras dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs dÉl cÉníroI quÉ íÉndrán érÉfÉrÉncáa. bn ausÉncáa dÉ candádaíos o candádaías dÉl cÉníro o cuando nánguna dÉ Ésías éÉrsonas haóa sádo sÉlÉccáonadaI la comásáón valorará las candádaíuras dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs dÉ oíros cÉníros. Aríículo PP íÉr. kombramáÉnío. N. ias éÉrsonas sÉlÉccáonadas dÉbÉrán suéÉrar un érograma dÉ formacáón ánácáalI organázado éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. ias éÉrsonas sÉlÉccáonadas quÉ acrÉdáíÉn una ÉñéÉráÉncáa dÉ al mÉnos dos años Én la funcáón dárÉcíáva Ésíarán ÉñÉnías dÉ la rÉalázacáón dÉl érograma dÉ formacáón ánácáalI sán éÉrjuácáo dÉ la oblágacáón quÉ corrÉséondÉ a íodos los cargos dárÉcíávos dÉ rÉalázar los cursos ó oíras acíávádadÉs quÉ organácÉ la Admánásíracáón Éducaíáva éara su acíualázacáón ó éÉrfÉccáonamáÉnío Én Él dÉsÉméÉño dÉ la funcáón dárÉcíáva. O. bl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva nombrará dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro quÉ corrÉséondaI éor un éÉráodo dÉ cuaíro añosI a quáÉn haóa suéÉrado Él érograma dÉ formacáón ánácáal. P. bl nombramáÉnío dÉ las dárÉcíoras ó dÉ los dárÉcíorÉs éodrá rÉnovarsÉI éor oíro éÉráodo dÉ águal duracáónI érÉváa Évaluacáón éosáíáva dÉl írabajo dÉsarrollado al fánal dÉl érámÉr éÉráodo. ios cráíÉráos ó érocÉdámáÉníos dÉ Ésía Évaluacáón sÉrán éúblácos. mara ÉlloI Él dárÉcíor o dárÉcíora dÉbÉrá solácáíarlo ÉñérÉsamÉníÉ ó érÉsÉníar las acíualázacáonÉs éÉríánÉníÉs Én Él érograma dÉ dárÉccáón. Q. bl dárÉcíor o dárÉcíoraI íras dos éÉráodos consÉcuíávos ÉjÉrcáÉndo la dárÉccáón dÉl cÉníroI éara coníánuar dÉsÉméÉñando su cargo dÉbÉrá érÉsÉníar nuÉvamÉníÉ su candádaíura Én Él corrÉséondáÉníÉ concurso dÉ méráíos. pá Ésía éÉrsona fuÉra nuÉvamÉníÉ sÉlÉccáonada ó nombradaI su mandaío éodrá rÉnovarsÉI éor oíro éÉráodo dÉ águal duracáónI érÉváa Évaluacáón éosáíáva dÉl írabajo dÉsarrollado al fánal dÉl éÉráodo corrÉséondáÉníÉ. bsíÉ érocÉdámáÉnío éodrá rÉéÉíársÉ ándÉfánádamÉníÉI dÉbáÉndo sáÉmérÉ rÉalázarsÉ un nuÉvo concurso dÉ méráíos dÉséués dÉ dos éÉráodos consÉcuíávos dÉ mandaío dÉ una másma éÉrsona. R. bn ausÉncáa dÉ candádaíurasI Én Él caso dÉ cÉníros dÉ nuÉva crÉacáón o cuando la comásáón corrÉséondáÉníÉ no haóa sÉlÉccáonado a nánguna éÉrsona o la éÉrsona sÉlÉccáonada no haóa suéÉrado Él érograma dÉ formacáón ánácáalI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva nombrará dárÉcíora o dárÉcíor a una érofÉsora o érofÉsor éor un éÉráodo máñámo dÉ cuaíro años. Aríículo PP quáíÉr. CÉsÉ dÉl dárÉcíor. bl cÉsÉ dÉl dárÉcíor o dárÉcíora sÉ éroducárá Én los ságuáÉníÉs suéuÉsíos: a. b. c. d.

cánalázacáón dÉl éÉráodo éara Él quÉ fuÉ nombrado óI Én su casoI dÉ la érórroga dÉl másmo. oÉnuncáa moíávada acÉéíada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. fncaéacádad físáca o ésíquáca sobrÉvÉnáda. oÉvocacáón moíávada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a ánácáaíáva éroéáa o a éroéuÉsía moíávada dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI érÉváo acuÉrdo adoéíado éor maóoría dÉ dos íÉrcáos dÉ sus máÉmbrosI éor áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs al cargo dÉ dárÉcíor o dárÉcíora. bn íodo casoI la rÉsolucáón dÉ rÉvocacáón sÉ Émáíárá íras la ánsíruccáón dÉ un ÉñéÉdáÉníÉ coníradácíoráoI érÉváa audáÉncáa a la éÉrsona áníÉrÉsada ó oído Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón.


Aríículo PP quánquáÉs. sácÉdárÉcíor. oÉglamÉníaráamÉníÉ éodrá ÉsíablÉcÉrsÉ la ÉñásíÉncáa dÉl cargo dÉ vácÉdárÉcíor o vácÉdárÉcíora. bn Ésíos casosI Él vácÉdárÉcíor o vácÉdárÉcíora formará éaríÉ dÉl Équáéo dárÉcíávo ó íÉndráI ÉnírÉ oíras funcáonÉsI la dÉ susíáíuár al dárÉcíor o dárÉcíora Én los casos dÉ ÉnfÉrmÉdadI ausÉncáaI suséÉnsáón o cÉsÉI hasía su susíáíucáón éor Él érocÉdámáÉnío lÉgalmÉníÉ ÉsíablÉcádo. bn los cÉníros Én los quÉ no Éñásía Él cargo dÉ vácÉdárÉcíora o vácÉdárÉcíorI la susíáíucáón dÉ la dárÉcíora o dárÉcíor Én los casos aníÉs cáíados corrÉséondÉrá al jÉfÉ o jÉfa dÉ Ésíudáos dÉl cÉníro. Aríículo PP sÉñáÉs. oÉconocámáÉnío dÉ la funcáón dÉl dárÉcíor. N. bl ÉjÉrcácáo dÉl cargo dÉ dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉrá rÉírábuádo dÉ forma dáfÉrÉncáadaI Én consádÉracáón a la rÉséonsabáládad ó dÉdácacáón ÉñágádasI dÉ acuÉrdo con las cuaníías quÉ éara los comélÉmÉníos ÉsíablÉcádos al ÉfÉcío fájÉ Él dobáÉrno. O. AsámásmoI Él ÉjÉrcácáo dÉl cargo dÉ dárÉcíora o dárÉcíor sÉrá ÉséÉcáalmÉníÉ valorado a los ÉfÉcíos dÉ la érovásáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo Én la funcáón éúbláca docÉníÉ ó dÉ manÉra ÉséÉcáalI Én Él accÉso a la ánséÉccáón dÉ Éducacáón. P. mor oíra éaríÉI los dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras sÉrán Évaluados al fánal dÉ su mandaío. nuáÉnÉs obíuváÉrÉn Évaluacáón éosáíáva obíÉndrán un rÉconocámáÉnío éÉrsonal ó érofÉsáonal Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. Q. ias dárÉcíoras ó dárÉcíoras dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca quÉ haóan ÉjÉrcádo su cargo con valoracáón éosáíáva duraníÉ Él éÉráodo dÉ íáÉméo quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉ maníÉndránI máÉníras éÉrmanÉzcan Én sáíuacáón dÉ acíávoI la éÉrcÉécáón dÉ una éaríÉ dÉl comélÉmÉnío rÉírábuíávo corrÉséondáÉníÉ Én la éroéorcáónI condácáonÉs ó rÉquásáíos quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. Aríículo PQK CorrÉséondÉ al dárÉcíor o dárÉcíora: a. lsíÉníar la rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI rÉérÉsÉníar a la Admánásíracáón Éducaíáva Én Él másmo ó hacÉrlÉ llÉgar a ésía los élaníÉamáÉníosI aséáracáonÉs ó nÉcÉsádadÉs dÉ la comunádad Éducaíáva. b. aárágár ó coordánar íodas las acíávádadÉs dÉl cÉníroI sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas aírábuádas al clausíro dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs ó al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. c. bjÉrcÉr la dárÉccáón éÉdagógácaI éromovÉr la ánnovacáón Éducaíáva É áméulsar élanÉs éara la consÉcucáón dÉ los objÉíávos dÉl éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro. d. daraníázar Él cumélámáÉnío dÉ las lÉóÉs ó dÉmás dáséosácáonÉs vágÉníÉs. É. bjÉrcÉr la jÉfaíura dÉ íodo Él éÉrsonal adscráío al cÉníro. f. cavorÉcÉr la convávÉncáa Én Él cÉníroI garaníázar la mÉdáacáón Én la rÉsolucáón dÉ los conflácíos É áméonÉr las mÉdádas corrÉcíoras quÉ corrÉséondan a los alumnos ó alumnas Én cumélámáÉnío dÉ la normaíáva vágÉníÉI sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas quÉI Én ÉsíÉ íÉma íÉnga aírábuádas Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. A íal fán sÉ éromovÉrá la agálázacáón dÉ los érocÉdámáÉníos éara la rÉsolucáón dÉ los conflácíos Én los cÉníros. g. fméulsar la colaboracáón con las famáláasI con ánsíáíucáonÉs ó con organásmos quÉ facáláíÉn la rÉlacáón dÉl cÉníro con Él ÉníornoI ó fomÉníar un cláma Éscolar quÉ favorÉzca Él Ésíudáo ó Él dÉsarrollo dÉ cuanías acíuacáonÉs éroéácáÉn una formacáón áníÉgral Én conocámáÉníos ó valorÉs dÉ las alumnas ó alumnos. h. fméulsar las ÉvaluacáonÉs áníÉrnas dÉl cÉníro ó colaborar Én las ÉvaluacáonÉs ÉñíÉrnas ó Én la Évaluacáón dÉl érofÉsorado. á. Convocar ó érÉsádár los acíos académácos ó las sÉsáonÉs dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón ó dÉl clausíro dÉ érofÉsorÉs ó érofÉsoras dÉl cÉníro ó ÉjÉcuíar ó vÉlar éor Él cumélámáÉnío dÉ los acuÉrdos adoéíados éor dáchos órganos Én Él ámbáío dÉ sus coméÉíÉncáas.


j.

oÉalázar las coníraíacáonÉs dÉ obrasI sÉrvácáos ó sumánásíros a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo SP dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI así como auíorázar los gasíos dÉ acuÉrdo con Él érograma anual dÉ gÉsíáón dÉl cÉníroI ordÉnar los éagos ó vásar las cÉríáfácacáonÉs ó documÉníos ofácáalÉs dÉl cÉníroI íodo Éllo dÉ acuÉrdo con Él érocÉdámáÉnío quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzca. k. mroéonÉr al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva Él nombramáÉnío ó cÉsÉ dÉ los oíros máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI érÉváa ánformacáón al clausíro dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs ó al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. l. CualÉsquáÉra oíras quÉ lÉ sÉan ÉncomÉndadas éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI las quÉ sÉ lÉ aírábuóan éor oíras normas ó las quÉ sÉ lÉ aságnÉn Én Él rÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro. pbCCfÓN sK abi CiArpqol ab molcbplobpK

Aríículo PRK N. bl Clausíro dÉ érofÉsorÉs Ésíará áníÉgrado éor la íoíaládad dÉ los érofÉsorÉs quÉ érÉsíÉn sus sÉrvácáos Én Él cÉníro ó sÉrá érÉsádádo éor Él aárÉcíor. O. ias funcáonÉs dÉl Clausíro son: a. blaborar ó aérobar Él éroóÉcío currácular dÉl cÉníro ó Él érograma dÉ acíávádadÉs docÉníÉsI érÉváo ánformÉ dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI quÉ sÉ éronuncáará sobrÉ la adÉcuacáón dÉ aquéllos a las dárÉcírácÉs coníÉnádas Én Él éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro. b. fnformar sobrÉ Él cumélámáÉnío dÉl érograma dÉ acíávádadÉs docÉníÉs al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI éara la Élaboracáón éor éaríÉ dÉ ésíÉ dÉ la mÉmoráa anual. c. cájar ó coordánar cráíÉráos sobrÉ la labor dÉ Évaluacáón ó rÉcuéÉracáón dÉ los alumnos. d. mlanáfácar ó dárágár las funcáonÉs dÉ oráÉníacáón ó íuíoría dÉl alumnado. É. mromovÉr ánácáaíávas Én Él ámbáío dÉ la ÉñéÉrámÉníacáón o ánvÉsíágacáón éÉdagógáca a dÉsarrollar Én Él cÉníro. f. Aérobar sus normas dÉ funcáonamáÉnío. g. fnformar Él érograma dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráas Én lo rÉfÉrÉníÉ a la formacáón dÉl érofÉsoradoI Élaborado conformÉ a lo dáséuÉsío Én Él aríículo PS.P ó aníÉs dÉ su aérobacáón éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. P. bl Clausíro dÉ érofÉsorÉs ÉlÉgárá sus rÉérÉsÉníaníÉs Én Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. pbCCfÓN sfK abi bnrfml afobCqfslK Aríículo PSK N. bl Équáéo dárÉcíávo Ésíará coméuÉsío éor Él aárÉcíorI Él gÉfÉ dÉ bsíudáosI Él pÉcrÉíaráo ó Én su caso Él Admánásírador dÉl CÉníro. O. pon funcáonÉs dÉl Équáéo dárÉcíávo las ságuáÉníÉs: a. Asásíár al aárÉcíor Én la adoécáón dÉ cráíÉráos sobrÉ la dárÉccáón ó coordánacáón dÉl cÉníroI así como Én las dÉcásáonÉs quÉ íÉngan maóor írascÉndÉncáa Én lo rÉfÉrÉníÉ a su funcáonamáÉnío. b. blaborar Él éroóÉcío dÉ gÉsíáónI Él érograma dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráasX ó Él érograma anual dÉ gÉsíáónI éara la aérobacáón dÉ íodos Ésíos éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. c. Coordánar ó suéÉrvásar la ÉjÉcucáón dÉ los érogramas mÉncáonados Én Él aéaríado aníÉráorI É ánformar sobrÉ su cumélámáÉnío al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI al ÉfÉcío dÉ quÉ ésíÉ aéruÉbÉ la mÉmoráa anual.


d. blaborar Él borrador dÉ mÉmoráa anualI éara su dáscusáón éor éaríÉ dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. É. mroéonÉr al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón Él ÉsíablÉcámáÉnío dÉ rÉlacáonÉs dÉ colaboracáón con oíros cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaI así como formular éroéuÉsías éara quÉ dácho órgano las ÉlÉvÉI sá las consádÉra oéoríunasI a la Admánásíracáón ÉducaíávaI Én ordÉn a la suscráécáón dÉ convÉnáos con oíras ánsíáíucáonÉsI con fánÉs culíuralÉs ó Éducaíávos. f. lrganázar los Équáéos docÉníÉs ó dÉcádár al ánácáo dÉ cada curso Éscolar los cráíÉráos conformÉ a los cualÉs sÉ adscrábárá al érofÉsorado a sus acíávádadÉs dÉ acuÉrdo con las normas quÉ rÉgulan la maíÉráa. P. bn Él dÉsÉméÉño dÉ las funcáonÉs dÉ las lÉíras b ó d dÉl aéaríado aníÉráorI Él Équáéo dárÉcíávo coníará con la éaríácáéacáón dÉ una comásáón dÉlÉgada dÉl órgano máñámo. bn los casos Én quÉ Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío érÉvÉa la ÉñásíÉncáa dÉ la Comásáón éÉrmanÉníÉ dÉl órgano máñámoI sÉrá ÉncomÉndada a ésía la Élaboracáón dÉ dáchos documÉníos. bn ambos suéuÉsíos dÉbÉrán rÉséÉíarsÉ las condácáonÉs ó éroéorcáonÉs dÉ rÉérÉsÉníacáón ÉñásíÉníÉs Én Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI éudáÉndo ÉsíablÉcÉrsÉ a ÉsíÉ fán Él sásíÉma dÉ voío éondÉrado. Q. bl ÉjÉrcácáo dÉ los cargos dÉ los máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI dásíáníos dÉl dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉrá rÉírábuádo dÉ forma dáfÉrÉncáadaI Én consádÉracáón a la rÉséonsabáládad ó dÉdácacáón ÉñágádasI dÉ acuÉrdo con las cuaníías quÉ éara los comélÉmÉníos ÉsíablÉcádos al ÉfÉcío fájÉ Él dobáÉrno. AsámásmoI Él ÉjÉrcácáo dÉ dáchos cargos sÉrá ÉséÉcáalmÉníÉ valorado a los ÉfÉcíos dÉ la érovásáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo Én la funcáón éúbláca docÉníÉ óI dÉ manÉra ÉséÉcáalI Én Él accÉso a la fnséÉccáón dÉ bducacáón. mor oíra éaríÉI los jÉfÉs ó jÉfas dÉ ÉsíudáoI ó sÉcrÉíaráos ó sÉcrÉíaráas sÉrán Évaluados al fánal dÉ su mandaío. nuáÉnÉs obíuváÉrÉn Évaluacáón éosáíáva obíÉndrán un rÉconocámáÉnío éÉrsonal ó érofÉsáonal Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. Aríículo PTK ia Admánásíracáón Éducaíáva adoéíará las mÉdádas nÉcÉsaráas éara mÉjorar la érÉéaracáón ó la acíuacáón dÉ los Équáéos dárÉcíávos dÉ los cÉníros docÉníÉsI ó ÉnírÉ Éllas aquéllas íÉndÉníÉs a su caéacáíacáón lángüísíáca dÉ acuÉrdo con Él objÉíávo dÉ normalázacáón lángüísíáca dÉl cÉníro. pbCCfÓN sffK ab iA ApAMBibA ab mAaobp v ab iA mAoqfCfmACfÓN ab ilp AirMNlpK Aríículo PUK N. ia AsamblÉa dÉ madrÉs És Él órgano dÉ éaríácáéacáón ÉséÉcífáca dÉ los éadrÉs Én la gÉsíáón dÉl cÉníro. bsíará áníÉgrada éor íodos los éadrÉs o íuíorÉs dÉ alumnos. O. pon funcáonÉs dÉ la AsamblÉa dÉ madrÉs las ságuáÉníÉs: a. blÉvar las éroéuÉsías quÉ consádÉrÉ oéoríunas a los dÉmás órganos dÉl cÉníroI sobrÉ los asuníos coméÉíÉncáa dÉ ésíosI áncluóÉndo la valoracáón sobrÉ la ÉjÉcucáón dÉl érograma dÉ acíávádadÉs docÉníÉsI dÉl érograma dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráas ó dÉl érograma anual dÉ gÉsíáón. b. janíÉnÉr rÉlacáonÉs con Él Équáéo dárÉcíávo ó con Él Clausíro éara lograr la máñáma colaboracáón Én Él dÉsarrollo dÉl éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro. c. bsíámular la ánácáaíáva dÉ los éadrÉs éara su éaríácáéacáón acíáva Én la váda dÉl cÉníro. d. oÉquÉrár Én sus sÉsáonÉs a los rÉérÉsÉníaníÉs dÉ los éadrÉs Én los órganos colÉgáadosI éara ánformar sobrÉ la gÉsíáón rÉalázada.


É. Aérobar sus normas dÉ funcáonamáÉnío. P. ia AsamblÉa dÉ madrÉs éodrá doíarsÉ dÉ un órgano áníÉrno quÉ érÉéarÉ sus rÉunáonÉs ó suéÉrvásÉ la ÉjÉcucáón dÉ sus dÉcásáonÉs. Aríículo PVK bl oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉ cada cÉníro aríáculará la éaríácáéacáón dÉ los alumnosI a íravés dÉ fáguras íalÉs como dÉlÉgado dÉ cursoI junías dÉ dÉlÉgadosI comáíés éara fánÉs o acíávádadÉs ÉséÉcífácas u oíras dÉ carácíÉr análogo. pbCCfÓN sfffK abi gbcb ab bpqraflpI abi pbCobqAofl v abi AaMfNfpqoAaloK Aríículo QM. N. bl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a éroéuÉsía dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníroI nombrará ÉnírÉ los érofÉsorÉs ó érofÉsoras dÉl másmo a los dÉmás máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI éor Él másmo éÉráodo dÉ mandaío dÉl dárÉcíor o dárÉcíora quÉ lÉs éroéonga. O. bl cÉsÉ dÉ los máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI dásíáníos dÉl dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉ éroducárá Én los ságuáÉníÉs suéuÉsíos: a. cánalázacáón dÉl éÉráodo dÉ nombramáÉnío. b. CÉsÉ dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. c. oÉvocacáón dÉ su cargo éor éaríÉ dÉl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva a éroéuÉsía dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. d. oÉnuncáa moíávada acÉéíada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. É. fncaéacádad físáca o ésíquáca sobrÉvÉnáda. f. oÉvocacáón moíávada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a ánácáaíáva éroéáa o a éroéuÉsía moíávada dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI éor áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs a su cargo. bn íodo casoI la rÉsolucáón dÉ rÉvocacáón sÉ Émáíárá íras la ánsíruccáón dÉ un ÉñéÉdáÉníÉ coníradácíoráoI érÉváa audáÉncáa al áníÉrÉsado ó oídos Él dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro ó Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. Aríículo QNK bl gÉfÉ dÉ bsíudáos És Él órgano Éncargado dÉ coordánar ó vágálar dárÉcíamÉníÉ la ÉjÉcucáón dÉl éroóÉcío currácular ó dÉl érograma dÉ acíávádadÉs docÉníÉsI corrÉséondáéndolÉ las ságuáÉníÉs funcáonÉsI dÉ conformádad con los cráíÉráos érobados éor Él Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníro: a. Coordánar las acíávádadÉs dÉ carácíÉr académáco. b. ConfÉccáonar los horaráos académácos ó vágálar su cumélámáÉnío. c. Aságnar a cada érofÉsor a una unádad o unádadÉs dÉl cÉníroI conformÉ a lo dáséuÉsío Én Él aríículo PS.O.fF. d. ias funcáonÉs quÉ las dáséosácáonÉs normaíávas ó Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro lÉ ÉncomáÉndÉn. Aríículo QOK bl pÉcrÉíaráo íÉndrá las ságuáÉníÉs funcáonÉs: a. ia érÉéaracáón dÉ los asuníos quÉ haóan dÉ sÉr áncluádos Én Él ordÉn dÉl día dÉ las sÉsáonÉs dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníro ó dÉl ClausíroI dÉ conformádad con lo quÉ ÉsíablÉzca Él érÉsádÉníÉ dÉ dáchos órganos. v lÉvaníar acía dÉ las sÉsáonÉs dÉ Ésíos órganos.


b. Cusíodáar las acíasI los ÉñéÉdáÉníÉs ó la documÉníacáón éroéáa dÉl cÉníroI ó íÉnÉrla a dáséosácáón dÉ sus órganos. Cusíodáar Él maíÉráal dádácíáco dÉl cÉníro. c. CÉríáfácarI con Él vásío buÉno dÉl aárÉcíorI íodos los acíos o rÉsolucáonÉs ó los acuÉrdos dÉl cÉníroI así como los aníÉcÉdÉníÉsI lábros ó documÉníos éroéáos dÉl cÉníro. d. ias funcáonÉs quÉ las dáséosácáonÉs normaíávas ó Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro lÉ ÉncomáÉndÉn. Aríículo QPK N. bn los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca Éñásíárá un Admánásírador quÉ asásíárá al aárÉcíor éara Él cumélámáÉnío dÉl érÉsuéuÉsíoI así como Én los dÉmás aséÉcíos dÉ la gÉsíáón Éconómáca quÉ sÉ coníÉngan Én Él éroóÉcío dÉ gÉsíáón ó Én Él élan anual dÉ gÉsíáón dÉl cÉníro. O. ConformÉ a lo quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉ ó Én aíÉncáónI ÉnírÉ oírosI al cráíÉráo dÉ la dámÉnsáón dÉ los cÉnírosI los admánásíradorÉs ó las Ésírucíuras dÉ mÉdáos éÉrsonalÉs ó maíÉráalÉs quÉ lÉs asásían Én su funcáón sÉ organázaránI báÉn Én Él éroéáo cÉníroI báÉn Én Él ámbáío dÉ la cárcunscráécáón Éscolar. P. bl Admánásírador rÉalázará las funcáonÉs érÉvásías Én Él aríículo SQ dÉ la érÉsÉníÉ iÉó ó aquÉllas oíras quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ lÉ ÉncomáÉndÉn. pbCCfÓN fuK abi clMbNql ab iA mAoqfCfmACfÓN bN iA bpCrbiAK Aríículo QQK N. ia Admánásíracáón Éducaíáva fomÉníaráI mÉdáaníÉ las accáonÉs dÉ aéoóo quÉ sÉ ÉsíablÉzcanI Él dÉsarrollo dÉ íodas aquÉllas fórmulas dÉ éaríácáéacáón dÉ los ÉsíamÉníos quÉ sÉ áníÉgran Én la comunádad Éscolar. O. bn éaríácularI sÉ aéoóará la consíáíucáón ó Él funcáonamáÉnío dÉ asocáacáonÉs dÉ éadrÉs ó dÉ alumnosI ó fÉdÉracáonÉs ó confÉdÉracáonÉs dÉ Ésías asocáacáonÉs a íravés dÉ: a. bl ÉsíablÉcámáÉnío dÉ mÉcanásmos dÉ fánancáacáón éara su consoládacáón ó dÉsarrollo. b. ia formacáón éÉrmanÉníÉ dÉ los éadrÉs dÉ las asocáacáonÉs dÉ éadrÉs ó Él aéoóo íécnáco convÉnáÉníÉ éara Él cumélámáÉnío dÉ las funcáonÉs quÉ los éadrÉs íáÉnÉn aságnados. c. ia éromocáón dÉ la érÉsÉncáa dÉ las asocáacáonÉs dÉ los éadrÉs ó dÉ alumnos Én los cÉníros conformÉ a lo quÉ sÉ dáséonga rÉglamÉníaráamÉníÉ. P. ia Admánásíracáón Éducaíáva consulíará a las fÉdÉracáonÉs ó confÉdÉracáonÉs sobrÉ las normas dÉ dÉsarrollo dÉl érÉsÉníÉ aríículo ó dÉcásáonÉs dÉ carácíÉr gÉnÉral quÉ íÉngan una áncádÉncáa dárÉcía Én la caládad dÉl sÉrvácáo Éducaíávo.

CAmÍqril fffK ab iA ArqlNlMÍA mbaAdÓdfCAK Aríículo QRK pÉ rÉconocÉ la auíonomía éÉdagógáca dÉ los cÉníros quÉ áníÉgran la bscuÉla múbláca sasca. ÉsíosI Én Él marco dÉ la lÉgáslacáón vágÉníÉI dÉ los érogramas mínámos Én Élla ÉsíablÉcádos ó dÉ los rÉcursos dáséonáblÉsI éodrán adoéíar las dÉcásáonÉs érÉcásas éara la concrÉcáón dÉ su éroóÉcío Éducaíávo ó su éroóÉcío currácular. aáchas dÉcásáonÉs no éodrán suéonÉr dáscrámánacáón éara nángún máÉmbro dÉ la comunádad Éducaíáva.


Aríículo QSK N. bl éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro ÉñérÉsa la oécáón Éducacáonal asumáda éor los sÉcíorÉs dÉ la comunádad ÉscolarI quÉ ádÉníáfácará los valorÉs ó objÉíávos básácos a cuóo logro Ésíarán vánculadas las acíávádadÉs dÉl cÉníro. bl éroóÉcío Éducaíávo sÉ dÉfánárá como un éroóÉcío áníÉgradorI sáÉndo la no dáscrámánacáón ó la áníÉgracáón Éducaíáva valorÉs fundamÉníalÉs. O. bl éroóÉcío Éducaíávo rÉcogÉrá al mÉnos las ságuáÉníÉs dÉíÉrmánacáonÉs: a. ia dÉscráécáón dÉl Éníorno ó dÉ las dÉmás condácáonÉs dÉsdÉ los quÉ sÉ dÉfánÉn los objÉíávos Éducaíávos. b. ios objÉíávos básácos ó éráorádadÉs quÉ dÉfánárán la accáón dÉl cÉníroX ÉnírÉ ÉllosI sÉ rÉcogÉrán los ságuáÉníÉs: o ios objÉíávos currácularÉs dÉl cÉníro quÉ han dÉ dÉsarrollarsÉ Én Él éroóÉcíor currácularI ó ÉnírÉ Éllos la línÉa éÉdagógáca. o bl modÉlo dÉ éaríácáéacáón Én la váda Éscolar Én Él quÉ sÉ rÉcogÉrán los éráncáéáos gÉnÉralÉs éor los quÉ sÉ rÉgárá Él funcáonamáÉnío dÉl cÉníroI quÉ sÉ concrÉíarán Én Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío. o ia vánculacáón con la socáÉdad dÉl Éníorno. o ios éroóÉcíos quÉ sÉrán dÉsarrollados éor Él cÉníroI óa sÉan dÉ formacáón éara los dásíáníos coméonÉníÉs dÉ la comunádad ÉscolarI dÉ ánnovacáón ÉducaíávaI dÉ aíÉncáón a la dávÉrsádadI dÉ colaboracáón con oíros cÉníros É ánsíáíucáonÉsI o cualÉsquáÉra oíros quÉ dÉfánan la acíávádad Éducaíáva dÉl cÉníro a mÉdáo élazo. o ias dárÉcírácÉs oráÉníadas a la consÉcucáón dÉ la normalázacáón dÉl uso dÉl ÉuskÉra. o bn los cÉníros dÉ Éducacáón sÉcundaráa con ÉnsÉñanzas dÉ formacáón érofÉsáonal ÉséÉcífáca éodrá coníÉmélar los objÉíávos ó oráÉníacáonÉs rÉlaíávos a la formacáón érofÉsáonal no rÉglada. P. ia formacáón dÉl érofÉsorado sÉ adaéíará al éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro ó a las caracíÉrísíácas dÉ su Équáéo docÉníÉ. Aríículo QTK bl éroóÉcío currácular dÉl cÉníro dÉsarrollaI Én Él aséÉcío docÉníÉI Él éroóÉcío Éducaíávo. ConíÉndráI al mÉnosI las ságuáÉníÉs dÉíÉrmánacáonÉs: a. ios objÉíávos ó los coníÉnádos dÉ ÉnsÉñanza adÉcuados éara las nÉcÉsádadÉs dÉ los alumnos Én íodos los aséÉcíos docÉníÉsI áncluádos los rÉlacáonados con la aélácacáón dÉ los modÉlos dÉ ÉnsÉñanza bálángüÉ vágÉníÉs Én Él cÉníro. b. ia dásírábucáón dÉ los coníÉnádos dÉ ÉnsÉñanza. c. ia dÉíÉrmánacáón dÉ los cráíÉráos éÉdagógácos ó dádácíácos quÉ asÉgurÉn la coníánuádad dÉ la íarÉa dÉ los dáfÉrÉníÉs érofÉsorÉs dÉl cÉníro. d. ias oécáonÉs dÉ mÉíodología dádácíáca ó maíÉráalÉs currácularÉs. É. bl íraíamáÉnío dÉ las nÉcÉsádadÉs Éducaíávas ÉséÉcáalÉs. f. ia concrÉcáón ó comélÉmÉníacáón dÉ los cráíÉráos dÉ Évaluacáón. Aríículo QUK N. ios érogramas dÉ acíávádadÉs docÉníÉs ó dÉ acíávádadÉs dÉ formacáónI ÉñíraÉscolarÉs ó comélÉmÉníaráasI quÉ sÉ áníÉgan Én Él élan anual dÉl cÉníroI dÉbÉrán rÉflÉjar las dÉcásáonÉs quÉ sÉ coníáÉnÉn Én los éroóÉcíos a quÉ sÉ rÉfáÉrÉn los dos aríículos aníÉráorÉs. aáchos érogramas éodrán áncluár dáfÉrÉníÉs éroéuÉsías ÉséÉcífácas sobrÉ Ésías acíávádadÉs. ias másmas sÉ dÉsarrollarán lábrÉmÉníÉ


Én Él marco dÉ la érogramacáón gÉnÉral dÉl cÉníro ó Én aélácacáón dÉ los rÉcursos quÉ sÉ aságnÉn a los cÉníros. O. ios Équáéos docÉníÉs Én sus dásíáníos návÉlÉsI ó los érofÉsorÉsI Ésíarán vánculados a los éroóÉcíos Éducaíávo ó currácular dÉl cÉníro. aÉníro dÉl rÉséÉío a ésíosI éodrán adoéíar las dÉcásáonÉs quÉ consádÉrÉn oéoríunas éara la Élaboracáón ó érogramacáón dÉ las acíávádadÉs ÉscolarÉsI así como éara la aélácacáón dÉ los érogramas dÉ acíávádadÉs Én sus rÉséÉcíávas árÉas dÉ conocámáÉnío. ias dÉcásáonÉs quÉ sÉ adoéíÉn éodrán sÉr rÉvásadas éor Él Clausíro ó éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro Én Él ámbáío dÉ sus rÉséÉcíávas coméÉíÉncáas. Aríículo QVK bl dobáÉrnoI mÉdáaníÉ dÉcrÉío dácíado a éroéuÉsía dÉl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI dÉsarrollará las érÉvásáonÉs quÉ sÉ coníáÉnÉn Én la lÉgáslacáón vágÉníÉ Én lo quÉ sÉ rÉfáÉrÉ a la dÉfánácáón dÉ los coníÉnádos currácularÉs quÉ habrán dÉ sÉr cuméládos éor íodos los cÉníros. Ésíos asÉgurarán la cohÉrÉncáa áníÉrna ó la coméaíábáládad dÉ los dáfÉrÉníÉs éroóÉcíos currácularÉs a los quÉ éuÉdan oéíar los cÉníros. Aríículo RMK N. ios éroóÉcíos ó érogramas quÉ sÉ formulÉn Én los cÉníros sÉ érÉsÉníarán aníÉ la Admánásíracáón ÉducaíávaI a ÉfÉcíos dÉ quÉ ésíaI érÉváo ánformÉ dÉ la fnséÉccáón qécnáca dÉ bducacáónI dÉcáda su conformádad con las dáséosácáonÉs normaíávas quÉ rÉgulan los dásíáníos aséÉcíos Én los quÉ Él éroóÉcío o érograma éuÉda áncádárI ó Én éaríácular con los coníÉnádos currácularÉs quÉ sÉ ÉsíablÉzcan. O. Asímásmo Ésíos éroóÉcíos ó érogramas sÉ somÉíÉrán a ánformÉ dÉ la fnséÉccáón qécnáca dÉ bducacáónI Én Él quÉ sÉ íÉndrán Én cuÉnía los rÉcursos humanos É ánsíalacáonÉs íécnácas dáséonáblÉs éor Él cÉníro. pobrÉ la basÉ dÉ ÉsíÉ ánformÉ la Admánásíracáón Éducaíáva éodrá formular las éroéuÉsías ó sugÉrÉncáas quÉ ÉsíámÉ oéoríunasI éara su consádÉracáón éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón óI Én su casoI éor Él Clausíro. Aríículo RNK N. Como ÉñérÉsáón dÉl carácíÉr áníÉgrador dÉ la bscuÉla múbláca sascaI Él cÉníro éodrá éroéonÉr la aérobacáón dÉ currículos adaéíados a las nÉcÉsádadÉs ándávádualÉs dÉ cuaníos alumnos rÉquáÉranI éor sus caracíÉrísíácasI un aéoóo sángularázadoI Én aquÉllo quÉ ÉñcÉda dÉl ámbáío dÉ su auíonomía éÉdagógáca dÉfánáda Én Él aríículo QR. O. ia dÉcásáón quÉ a íal ÉfÉcío sÉ adoéíÉ éor Él aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónX rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI Én rÉlacáón con la adaéíacáón dÉl currículo ó los mÉdáos comélÉmÉníaráos nÉcÉsaráosI dÉbÉrá ár érÉcÉdáda dÉl ánformÉ favorablÉ dÉ los pÉrvácáos dÉ Aéoóo quÉ oéÉrÉn Én la cárcunscráécáón Éscolar dÉl cÉníro. Aríículo ROK N. ios órganos máñámos dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉ los cÉníros éodrán éroéonÉr al aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón la alíÉracáón dÉl númÉro dÉ unádadÉs ó la ámélaníacáón dÉ modÉlos lángüísíácos adÉcuados a su dÉmanda Éducaíáva. O. bl aÉéaríamÉnío adoéíará su dÉcásáónI rÉséÉcío a la alíÉracáón dÉl númÉro dÉ unádadÉsI Én funcáón dÉ la érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanzaI dÉ la dáséonábáládad dÉ mÉdáos humanos ó fánancáÉros ó


íÉnáÉndo Én cuÉnía los ánformÉs éÉráódácos Élaborados éor Él ConsÉjo bscolar dÉ buskadá ó Él ConsÉjo bscolar dÉ la cárcunscráécáón corrÉséondáÉníÉ. P. bl aÉéaríamÉnío adoéíará la dÉcásáón rÉséÉcío a la ámélaníacáón dÉ modÉlos lángüísíácos sÉgún lo ÉsíablÉcádo Én Él aríículo ON dÉ Ésía iÉó. Aríículo RPK N. ios órganos máñámos dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉ los cÉníros íáÉnÉn la coméÉíÉncáa dÉ oéíar éor las dáfÉrÉníÉs modaládadÉs dÉ bachállÉraío ó módulos dÉ formacáón érofÉsáonal ÉséÉcífáca quÉ sÉ dÉfánan éor la lÉgáslacáón aélácablÉI íÉnáÉndo Én cuÉnía los cráíÉráos coníÉnádos Én las lÉíras bF ó cF dÉl aéaríado ságuáÉníÉ Én su solácáíud. O. ia auíorázacáón éara la ÉfÉcíávádad dÉ Ésía oécáón corrÉséondÉ al aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI quÉ la oíorgará Én funcáón dÉ los ságuáÉníÉs cráíÉráos: a. ia érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanza. b. ios rÉcursos humanos É ánsíalacáonÉs con los quÉ cuÉníÉ Él cÉníro. c. qodas aquÉllas cárcunsíancáas quÉ dÉban consádÉrarsÉI dÉsdÉ la éÉrséÉcíáva dÉ la garaníía dÉl ÉjÉrcácáo ÉfÉcíávo dÉl dÉrÉcho a la Éducacáón. CAmÍqril fsK ab iA ArqlNlMÍA ab dbpqfÓNK pbCCfÓN fK afpmlpfCflNbp dbNboAibpK Aríículo RQK N. ios cÉníros docÉníÉs Ésíarán doíados dÉ los rÉcursos ÉducaíávosI humanos ó maíÉráalÉs nÉcÉsaráosI Én funcáón dÉl návÉlI íamaño ó dÉ las dÉmás cárcunsíancáas quÉ concurran Én ÉllosI éara garaníázar una ÉnsÉñanza dÉ caládad. A Ésíos ÉfÉcíosI Él aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón dÉíÉrmánará la rÉlacáón érofÉsorJaula éara cada návÉl ó modaládad dÉ ÉnsÉñanzaI ó los dÉmás rÉcursos quÉ corrÉséondan éor unádad ÉscolarI oído Él ConsÉjo bscolar dÉ buskadá. O. AdÉmás dÉ los rÉcursos a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aéaríado aníÉráorI éodrán oíorgarsÉ a los cÉníros doíacáonÉs comélÉmÉníaráas con cargo al fondo dÉ coméÉnsacáón quÉ sÉ rÉgula Én Él aríículo NM. AsámásmoI la Admánásíracáón Éducaíáva éodrá aságnar maóorÉs doíacáonÉs a los cÉníros Én razón dÉ los éroóÉcíos Éducaíávos ó élanÉs anualÉs dÉ los cÉníros quÉ así lo rÉquáÉranI con cargo a las éaríádas quÉ sÉ conságnÉn a Ésíos ÉfÉcíos Én los érÉsuéuÉsíos. Aríículo RRK N. ios CÉníros docÉníÉs múblácos a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Ésía iÉó gozarán dÉ auíonomía Én la gÉsíáón dÉ sus rÉcursosI Én los íérmános ÉsíablÉcádos Én Él érÉsÉníÉ caéííulo. Como ÉñérÉsáón dÉ dácha AuíonomíaX ó éara facáláíar Él conírol dÉ su acíávádad Éconómáca íanío éor éaríÉ dÉ la comunádad Éscolar como éor éaríÉ dÉ la AdmánásíracáónI cada cÉníro aérobará un éroóÉcío dÉ gÉsíáón. bl éroóÉcío dÉ gÉsíáón ÉñérÉsa la ordÉnacáón ó uíálázacáón dÉ los rÉcursos dÉ los quÉ dáséonÉ Él cÉníro éara la rÉalázacáón dÉ su éroóÉcío Éducaíávo. Como mínámoI coníÉndrá: a. ia rÉlacáón dÉ los rÉcursos dÉ los quÉ Él cÉníro dáséonÉ. b. ios éráncáéáos básácos éara la organázacáón dÉ los Équáéos docÉníÉs. O. ios cÉníros dÉ Éducacáón sÉcundaráa con ÉnsÉñanzas dÉ formacáón érofÉsáonal ÉséÉcífáca éodránI dÉ acuÉrdo con lo quÉ sÉ ÉsíablÉzca rÉglamÉníaráamÉníÉI áméaríár formacáón érofÉsáonal no rÉglada.


bn Ésíos cÉnírosI Él éroóÉcío dÉ gÉsíáón coníÉmélará íambáén los aséÉcíos nÉcÉsaráos rÉlaíávos a la formacáón érofÉsáonal no rÉglada óI a Ésíos ÉfÉcíosI las rÉlacáonÉs con las ÉmérÉsas. P. ias érÉvásáonÉs dÉ acíuacáón a mÉdáo élazo quÉ sÉ coníÉngan Én Él éroóÉcío dÉ gÉsíáón sÉ concrÉíarán éara cada año Én un érograma anual dÉ gÉsíáón. bn los cÉníros Én los quÉ sÉ áméaría formacáón érofÉsáonal no rÉgladaI Él érograma anual dÉ gÉsíáón ÉñérÉsará las acíávádadÉs dÉ la másma quÉ sÉ érÉvÉan. Q. ios ánsírumÉníos mÉncáonados Én los aéaríados aníÉráorÉsI así como sus modáfácacáonÉsI una vÉz aérobados éor Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónX sÉrán rÉmáíádos éor Él cÉníro a la Admánásíracáón Éducaíáva a fán dÉ quÉ ésía dÉcáda su conformádad con las dáséosácáonÉs normaíávas quÉ rÉgulan las maíÉráas Én las quÉ éuÉdan áncádár. pbCCfÓN ffK ab iA ArqlNlMÍA bClNÓMfClJcfNANCfboAK Aríículo RSK N. ConformÉ a las érÉvásáonÉs quÉ sÉ coníÉngan Én Él éroóÉcío dÉ gÉsíáón ó Én Él érograma anual dÉ gÉsíáónI cada cÉníro éúbláco íÉndrá caéacádad éara gÉsíáonar sus rÉcursos Éconómácos. O. bl érograma anual dÉ gÉsíáón coníÉndráI ÉnírÉ sus dÉíÉrmánacáonÉsI un érÉsuéuÉsío éroéáo dÉl cÉníroI Én Él quÉ sÉ áncluárán sus gasíos dÉ funcáonamáÉníoI así como los dÉ ÉquáéamáÉnío É ánvÉrsáonÉs quÉ sÉ dÉíÉrmánÉn rÉglamÉníaráamÉníÉI ó los rÉcursos con los quÉ sÉ ha dÉ aíÉndÉr a Ésíos gasíos. Aríículo RTK N. bn Él Ésíado dÉ ángrÉsos dÉl érÉsuéuÉsío fágurarán: a. ias aságnacáonÉs quÉ éor íodos los concÉéíos érÉvásíos Én Él aríículo RQ éÉrcába Él cÉníro con cargo a los mrÉsuéuÉsíos dÉnÉralÉs dÉ la Comunádad Auíónoma dÉl maís sasco. b. ias aságnacáonÉs quÉ éÉrcába Él cÉníroI Én su casoI dÉ oíras AdmánásíracáonÉs éúblácas éara aíÉndÉr a gasíos dÉrávados dÉ su acíávádad. c. ias caníádadÉs dÉrávadas dÉ la érÉsíacáón dÉ sÉrvácáos dásíáníos dÉ los gravados éor íasas o ÉñÉníos dÉ las másmas Én váríud dÉ lo dáséuÉsío Én Él aríículo V dÉ Ésía iÉó. d. ias caníádadÉs ó las rÉnías érocÉdÉníÉs dÉ donacáonÉs ó lÉgados ÉfÉcíuadas al cÉníro éara fánaládadÉs docÉníÉsI sán éÉrjuácáo dÉ la aélácacáón dÉ lo dáséuÉsío Én la lÉgáslacáón dÉ éaírámonáo dÉ la Comunádad Auíónoma. É. ios ángrÉsos éroducádos éor la vÉnía dÉ éroducíos gÉnÉrados éor la acíávádad normal dÉl cÉníro ó éor la vÉnía dÉ maíÉráal ó dÉ mobáláaráo obsolÉío o dÉíÉráorado cuando sÉ éroduzca su susíáíucáón. f. CualquáÉr oíro ángrÉso quÉ éuÉda érovÉnár dÉ la uíálázacáónI dÉ acuÉrdo con la normaíáva vágÉníÉI dÉ los báÉnÉs o ánsíalacáonÉs dÉl cÉníro. O. bl Ésíado dÉ gasíos dÉl érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro coníÉndrá sus gasíos dÉ funcáonamáÉnío ordánaráo ó los dÉ ÉquáéamáÉnío É ánvÉrsáonÉs quÉ sÉ dÉíÉrmánÉn rÉglamÉníaráamÉníÉ. bn nángún caso éodrá coníÉnÉr gasíos dÉ éÉrsonalI ná íaméoco Él volumÉn dÉ gasíos éodrá sÉr suéÉráor al dÉ ángrÉsos érÉvásíos. P. bn Él érÉsuéuÉsío sÉ rÉalázará la aságnacáón dÉ los ángrÉsos dÉl cÉníro a los gasíos corrÉséondáÉníÉs. ios ángrÉsos no coníÉmélados orágánalmÉníÉ Én Él érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro éodrán sÉr aélácados a sus éroéáos gasíosI éÉro sÉ dÉbÉrá noíáfácar dáchos ángrÉsos al aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón a ÉfÉcíos dÉ su áncoréoracáón auíomáíáca al mrÉsuéuÉsío dÉ la Comunádad Auíónoma Én vágor.


Aríículo RUK oÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánará la Ésírucíura dÉl érÉsuéuÉsío dÉ los CÉníros docÉníÉs dÉ la bscuÉla múbláca sasca ó su modÉlo dÉ gÉsíáón coníablÉ áníÉgral ó dÉ íÉsorÉría. Aríículo RVK mara la Élaboracáón dÉl érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro sÉ sÉguárá Él ságuáÉníÉ érocÉdámáÉnío: N. Cada añoI a rÉquÉrámáÉnío dÉ la Admánásíracáón ÉducaíávaI Él AdmánásíradorI dÉ acuÉrdo con las ánsíruccáonÉs dÉl Équáéo dárÉcíávoI o Én su caso dÉ la comásáón éÉrmanÉníÉI Élaborará la rÉlacáón dÉíallada dÉ las nÉcÉsádadÉs Éconómácas dÉl cÉníroI Én lo quÉ sÉ rÉfáÉrÉ a los gasíos quÉ dÉban áníÉgrarsÉ Én su érÉsuéuÉsío éroéáo. ios cÉníros éodrán éroéonÉrI adÉmásI la íransformacáón o améláacáón dÉ sus ánsíalacáonÉs. ia rÉlacáónI con Él vásío buÉno dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI sÉ hará llÉgar al aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón. ia rÉlacáón dÉ nÉcÉsádadÉs sÉ ajusíará a la Ésírucíura érÉsuéuÉsíaráa érÉváamÉníÉ dÉfánáda dÉ conformádad con Él aríículo aníÉráor. O. bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón valorará las nÉcÉsádadÉs dÉ cada cÉníroI íÉnáÉndo Én cuÉnía no sólo la sáíuacáón objÉíáva dÉl cÉníroI sáno íambáén su éosácáón rÉlaíáva Én rÉlacáón a oíros cÉníros dÉ la rÉd éúblácaI éara coméÉnsar Én lo éosáblÉ las dÉságualdadÉs dÉ orágÉn ÉñásíÉníÉs ÉnírÉ la éoblacáón Éscolar dÉ la rÉd éúbláca dÉ ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráa. P. rna vÉz aérobados éor Él marlamÉnío los mrÉsuéuÉsíos dÉnÉralÉs dÉ la Comunádad AuíónomaI la Admánásíracáón Éducaíáva comunácará a cada cÉníro Él áméoríÉ dÉ los rÉcursos quÉ lÉ haóan sádo aságnadosI éara su ánclusáón Én Él érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro. Q. A la vásía dÉl áméoríÉ dÉ la aságnacáón a la quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él númÉro aníÉráor ó dÉ la Ésíámacáón dÉ los dÉmás ángrÉsos quÉ sÉ ÉnumÉran Én Él aríículo RTI Él Équáéo dárÉcíávoI o Én su caso la comásáón éÉrmanÉníÉI Élaborará Él éroóÉcío dÉl érÉsuéuÉsío dÉl cÉníroI quÉ sÉ áníÉgraráI con las dÉmás érÉvásáonÉsI Én Él érograma anual dÉ gÉsíáón. ÉsíÉ sÉrá rÉmáíádo al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón éara su aérobacáón. Aríículo SMK N. ios órganos máñámos dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉ los cÉníros éodrán rÉalázar sobrÉ los érÉsuéuÉsíos las modáfácacáonÉs quÉ consádÉrÉn oéoríunas Én lo quÉ rÉséÉcía a los gasíos dÉ funcáonamáÉníoI sáÉmérÉ quÉ consádÉrÉn más adÉcuada una nuÉva dásírábucáón dÉ sus rÉcursosI dÉ acuÉrdo con un cráíÉráo dÉ Admánásíracáón rÉséonsablÉ. O. bn nángún caso sÉ dÉsíánarán los rÉcursos dÉl érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro a cubrár oblágacáonÉs quÉ dÉban sÉr cuméládas éor la Admánásíracáón éúbláca local o auíonómáca sÉgún la lÉgáslacáón vágÉníÉ. P. ios cÉnírosI Én los íérmános quÉ sÉ dÉíÉrmánÉn rÉglamÉníaráamÉníÉI éodrán áncluár ÉnírÉ los ángrÉsos dÉ su érÉsuéuÉsío los rÉcursos quÉ rÉsulíÉn ÉñcÉdÉníÉs ó dÉsíánarlos a los gasíos quÉ ésíos dáséonganI comunácando dácha dÉcásáón al aÉéaríamÉnío dÉ bducacáón. Aríículo SNK bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro docÉníÉ éodrá acÉéíar las íransmásáonÉs graíuáías dÉ báÉnÉs muÉblÉs coréoralÉs a favor dÉl cÉníroI Én los íérmános Én quÉ la iÉó dÉl maírámonáo dÉ buskadá aírábuóÉ dácha coméÉíÉncáa al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa dÉ Éducacáón.


Aríículo SOK ios dárÉcíorÉs dÉ los cÉníros docÉníÉs dÉ la bscuÉla múbláca sasca son los órganos dÉ ÉjÉcucáón dÉ los érÉsuéuÉsíos dÉ cada cÉníro. bn ÉsÉ ámbáíoI auíorázan los gasíos ó ordÉnan los éagos. v ÉjÉcuíanI águalmÉníÉI los acuÉrdos dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón Én las maíÉráas Éconómáco fánancáÉras. bl aárÉcíor éodrá dÉlÉgarI conformÉ a las érÉvásáonÉs quÉ sÉ ÉsíablÉzcan rÉglamÉníaráamÉníÉI su coméÉíÉncáa dÉ auíorázacáón dÉ gasíos ó ordÉnacáón dÉ éagos Én Él pÉcrÉíaráo o Admánásírador dÉl cÉníro. Aríículo SPK N. ios dárÉcíorÉs éodrán coníraíar íodas las obrasI sÉrvácáos ó sumánásíros quÉ no corrÉséondan a la coméÉíÉncáa dÉ oíros órganosI dÉ acuÉrdo con lo quÉ sÉ dÉíÉrmánÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ. O. bn los coníraíos Én los quÉ no lÉ corrÉséonda al aárÉcíor la coméÉíÉncáaI ésíÉ dÉbÉrá solácáíar al órgano admánásíraíávo coméÉíÉníÉ la rÉalázacáón dÉ las coníraíacáonÉs oéoríunas. P. bn Él ámbáío corrÉséondáÉníÉ a cada cÉníro docÉníÉI los dárÉcíorÉs sÉrán los órganos coméÉíÉníÉs éaraI Én los íérmános ÉsíablÉcádos Én la iÉó dÉl maírámonáo dÉ buskadáI rÉalázar las acíuacáonÉs cuóa coméÉíÉncáa corrÉséonda al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa dÉ ÉducacáónI Én aélácacáón dÉ lo ÉsíablÉcádo Én las lÉíras a ó b dÉl aéaríado OI Én Él aéaríado P dÉl aríículo VSI ó Én la lÉíra c dÉl aéaríado N dÉl aríículo NMQ dÉ la iÉó dÉl maírámonáo dÉ buskadá. Aríículo SQK bl Admánásírador llÉvará la coníabáládad dÉl cÉníroI ó Élaborará la rÉlacáón dÉ nÉcÉsádadÉs a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo RV ó Él documÉnío Én Él quÉ sÉ coníÉnga Él érÉsuéuÉsío dÉl cÉníroI así como Él corrÉséondáÉníÉ a la cuÉnía dÉ láquádacáón dÉl másmoI bajo las oráÉníacáonÉs dÉ los órganos coméÉíÉníÉs éara su Élaboracáón ó aérobacáón. oÉalázará los acíos érÉéaraíoráos dÉ las coníraíacáonÉs ó las éroéuÉsías dÉ adquásácáón dÉ maíÉráalI así como dÉ las ánvÉrsáonÉsX Élaborará Él ánvÉníaráo dÉ las doíacáonÉs dÉl cÉníroI ó suéÉrvásará Él maníÉnámáÉnío dÉ sus ánsíalacáonÉs. Aríículo SRK N. ia gÉsíáón Éconómáca dÉ los cÉníros Ésíará somÉíáda con éosíÉráorádad a un conírol áníÉrvÉníor dÉ carácíÉr ÉconómácoJfánancáÉro. O. bl aárÉcíor ánformará a la Admánásíracáón sobrÉ la gÉsíáón Éconómáca dÉl cÉníro. oÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánará Él modÉlo dÉ las cuÉnías dÉ gÉsíáón quÉ dÉbÉrán rÉndársÉ a Ésíos ÉfÉcíosI así como la éÉráodácádad con quÉ Éllo sÉ llÉvará a ÉfÉcío. P. rna vÉz fánalázado Él ÉjÉrcácáo érÉsuéuÉsíaráoI los cÉníros docÉníÉs dÉ la bscuÉla múbláca sascaI a rÉquÉrámáÉnío dÉ la Admánásíracáón ÉducaíávaI jusíáfácaránI mÉdáaníÉ cÉríáfácacáón suscráía éor Él aárÉcíor dÉl cÉníroI la gÉsíáón Éconómáca corrÉséondáÉníÉ al ÉjÉrcácáo rÉcáén fánalázadoI ándácando Én una cuÉnía dÉ láquádacáón Él dÉsíáno dado a los rÉcursos conságnados Én Él érÉsuéuÉsío dÉl cÉníro. Q. ios jusíáfácaníÉs éormÉnorázados dÉ cada gasío quÉdarán Én Él cÉníro rÉséÉcíávo a dáséosácáón dÉ los órganos dÉ conírol áníÉrvÉníor corrÉséondáÉníÉ óI Én su casoI dÉl qrábunal sasco dÉ CuÉnías múblácasI a fán dÉ quÉ éuÉdan rÉalázar las comérobacáonÉs oéoríunas.

CAmÍqril sK ab iAp ClMmbqbNCfAp bN iA dbpqfÓN abi mboplNAiK


Aríículo SSK N. bl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro éúbláco Élaborará Él dásÉño dÉ la élaníálla dÉl éÉrsonal dÉl cÉníro dÉ acuÉrdo con Él éroóÉcío Éducaíávo dÉl másmoI los ÉlÉmÉníos mínámos fájados éor la Admánásíracáón Éducaíáva ó las dáséonábáládadÉs érÉsuéuÉsíaráas. ia Admánásíracáón Éducaíáva llÉvará a cabo las doíacáonÉs dÉl éÉrsonal corrÉséondáÉníÉ al cÉníro éúbláco íÉnáÉndo Én cuÉnía Él dásÉño dÉ la élaníálla ÉlÉvado éor los cÉníros. O. ios cÉníros docÉníÉsI dÉ acuÉrdo con sus éroóÉcíos ÉducaíávosI éodrán formular rÉquásáíos dÉ íáíulacáón ó caéacáíacáón érofÉsáonal rÉséÉcío dÉ dÉíÉrmánados éuÉsíos dÉ írabajo dÉl cÉníro. ia Admánásíracáón Éducaíáva éodrá aíÉndÉr a dácha formulacáón éor mÉdáo dÉ los ságuáÉníÉs caucÉs quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánarán: a. fnsíando la modáfácacáón oéoríuna dÉ la rÉlacáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo dÉl cÉníro. b. salorando como méráío Én Él érocÉdámáÉnío dÉ érovásáón dÉ éuÉsíos la adÉcuacáón a los rÉquásáíos dÉ íáíulacáón ó caéacáíacáón érofÉsáonal dÉl éuÉsío. c. bsíablÉcáÉndoI ÉnírÉ las oblágacáonÉs dÉl dÉsÉméÉño dÉl éuÉsíoI la dÉ la formacáón adÉcuada a los rÉquásáíos dÉ íáíulacáón ó caéacáíacáón érofÉsáonal dÉl másmoI conformÉ a lo dáséuÉsío Én Él aríículo ságuáÉníÉ. P. oÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ arbáírarán las mÉdádas nÉcÉsaráas éara quÉ los órganos dÉ gobáÉrno dÉ los CÉníros múblácos íomÉn éaríÉ Én la érovásáón dÉ sus éuÉsíos dÉ írabajo. Aríículo STK N. ios íÉaíros éúblácosI a éroéuÉsía dÉl Clausíro ó érÉváo ánformÉ dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáónI éodrán éroéonÉr a la Admánásíracáón Éducaíáva un númÉro dÉíÉrmánado dÉ érofÉsorÉs como candádaíos a éaríácáéar Én las acíávádadÉs dÉ rÉcáclajÉ quÉ sÉ organácÉn. ia éroéuÉsía dÉbÉrá guardar corrÉséondÉncáa con Él élan anual dÉl cÉníro ó sÉrá íÉnáda Én cuÉnía éor la Admánásíracáón Éducaíáva como méráío a la hora dÉ la sÉlÉccáón dÉl érofÉsorado éara Ésas acíávádadÉs. O. pán éÉrjuácáo dÉ lo dáséuÉsío Én Él númÉro aníÉráorI los érofÉsorÉs éodrán éaríácáéar a íííulo ándávádual Én las convocaíoráas dÉ acíávádadÉs dÉ rÉcáclajÉ quÉ sÉ organácÉn. P. bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón rÉgulará Él érocÉdámáÉnío dÉ sÉlÉccáón íÉnáÉndo Én cuÉnía lo dáséuÉsío Én ÉsíÉ aríículo. CAmÍqril sfK ab iA CliABloACfÓN bNqob ilp CbNqolp ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK Aríículo SUK N. ia Admánásíracáón Éducaíáva éromovÉrá Él ÉsíablÉcámáÉnío dÉ rÉlacáonÉs dÉ colaboracáón ÉnírÉ los cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sascaI a fán dÉ lograr un maóor aérovÉchamáÉnío dÉ los rÉcursos dÉl sásíÉma Éducaíávo ó un maóor áníÉrcambáo dÉ las ÉñéÉráÉncáas éÉdagógácas o dÉ ánvÉsíágacáón rÉalázadas Én cada cÉníro. bséÉcáalmÉníÉ sÉ éromovÉrá Él ÉsíablÉcámáÉnío dÉ Ésías rÉlacáonÉs Én Él ámbáío dÉ la cárcunscráécáón corrÉséondáÉníÉ. O. bl dobáÉrno ÉsíablÉcÉrá rÉglamÉníaráamÉníÉI oído Él ConsÉjo bscolar dÉ buskadáI las condácáonÉs Én las quÉ Ésías rÉlacáonÉs dÉ colaboracáón éuÉdan íÉnÉr lugar.


P. ios cÉníros dÉ la bscuÉla múbláca sasca éodránI asámásmoI éroéonÉr a la Admánásíracáón Éducaíáva la suscráécáón dÉ convÉnáos con CÉníros aocÉníÉs quÉ no sÉan dÉ la íáíularádad dÉ la Admánásíracáón bducaíávaI así como con oíras ánsíáíucáonÉsI con fánÉs culíuralÉs ó Éducaíávos. afpmlpfCfÓN AafCflNAi mofMboAK páÉmérÉ quÉ no sÉ ándáquÉ un órgano admánásíraíávo concrÉíoI las rÉfÉrÉncáas dÉ Ésía iÉó a la AdmánásíracáónI a la Admánásíracáón Éducaíáva o a la Admánásíracáón Auíonómáca sÉ ÉníÉndÉrán dárágádas a los órganos coméÉíÉníÉs dÉl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáónI sÉgún la dávásáón dÉ funcáonÉs ÉsíablÉcáda Én sus corrÉséondáÉníÉs normas orgánácas. afpmlpfCfÓN AafCflNAi pbdrNaAK bl dobáÉrnoI a éroéuÉsía dÉ las aÉéaríamÉníos dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón ó dÉ eacáÉnda ó fánanzasI acordará las mÉdádas érÉcásas éara la ámélaníacáón gradual Én las cÉníros docÉníÉs dÉ ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráa dÉ buskadá dÉl régámÉn dÉ gÉsíáón érÉvásío Én Él caéííulo fs dÉl íííulo s dÉ la érÉsÉníÉ iÉó. bsía ámélaníacáón éodrá llÉvarsÉ a ÉfÉcío éor zonas íÉrráíoráalÉs o clasÉs dÉ cÉníros Én aíÉncáón a las dáséonábáládadÉs dÉ admánásíradorÉsI dÉ mÉdáos ó dÉmás condácáonÉs quÉ garaníácÉn su corrÉcía aélácacáón. ias dáséosácáonÉs rÉglamÉníaráas quÉ sÉ dácíÉn Én dÉsarrollo dÉl caéííulo fs dÉl íííulo s dÉ Ésía iÉó rÉgularán la coníraíacáón ó gÉsíáón dÉ los cÉnírosI buscando la maóor sáméláfácacáón dÉ írámáíÉs ó la ÉfácáÉncáa Én la gÉsíáón dÉl cÉníro. afpmlpfCfÓN AafCflNAi qboCboAK bl aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón éromovÉráI a íravés dÉ los sÉrvácáos íécnácos coméÉíÉníÉsI ÉñéÉráÉncáas éÉdagógácasI ó dÉsarrollará Én su casoI con carácíÉr oráÉníadorI dávÉrsas ÉjÉméláfácacáonÉs currácularÉsI con Él fán dÉ conírábuár al ÉjÉrcácáo ÉfÉcíávo dÉ la auíonomía éÉdagógáca rÉconocáda Én Él caéííulo f dÉl íííulo sf dÉ la érÉsÉníÉ iÉó. AsímásmoI dÉsarrollará con ádéníáco carácíÉr oráÉníador dávÉrsas ÉjÉméláfácacáonÉs dÉ los dÉmás éroóÉcíos ó érogramas Én los quÉ sÉ manáfáÉsían la auíonomía dÉ organázacáón ó gÉsíáón dÉ los cÉníros. afpmlpfCfÓN AafCflNAi CrAoqAK aÉ acuÉrdo con Él objÉíávo dÉ Éscolarázacáón a éaríár dÉ los cÉro años ÉñérÉsado Én Él aríículo VI sÉ arbáírarán las mÉdádas nÉcÉsaráas éara élanáfácar la caéacáíacáón dÉl érofÉsorado quÉ sÉ rÉséonsabálácÉ dÉ aquÉlla Éscolarázacáón. afpmlpfCfÓN AafCflNAi nrfNqAK ia éaríácáéacáón dÉ los cÉníros Én la érovásáón dÉ sus éuÉsíos dÉ írabajo quÉ sÉ érÉvé Én Él aríículo SS.O dÉ Ésía iÉó sÉ llÉvará a cabo con carácíÉr éráoráíaráo Én aquÉllos cÉníros quÉ cuÉníÉn con éroóÉcíos Éducaíávos sángularÉs o Én los quÉ los coníÉnádos dÉ las ÉnsÉñanzas a áméaríár así lo rÉcomáÉndÉn.

afpmlpfCfÓN AafCflNAi pbuqAK pÉ modáfácan los aríículos QI SI NQ ó NU dÉ la iÉó NPLNVUUI dÉ OU dÉ ocíubrÉI dÉ ConsÉjos bscolarÉs dÉ buskadáI quÉ éasarán a Ésíar rÉdacíados como ságuÉ:


Aríículo 4. ia érogramacáón general de la enseñanza comérenderá, al menos, los ságuáeníes aséecíos: a. aefánácáón de las necesádades éráoráíaráas en maíeráa educaíáva. b. aeíermánacáón de los recursos necesaráos de acuerdo con la élanáfácacáón económáca. c. Cráíeráos básácos éara la defánácáón de las necesádades éráoráíaráas en maíeráa educaíáva, ó objeíávos básácos de acíuacáón en relacáón con los másmos éara el éeríodo que se consádere. d. aeíermánacáón de la esírucíura básáca de la cárcunscráécáón escolar, así como la creacáón, modáfácacáón o suéresáón de cada una de ellas. e. Cráíeráos básácos éor los que se vaóa a regár la élanáfácacáón de éuesíos escolares ó érogramacáón de éuesíos escolares de nueva creacáón, concreíando las zonas ó munácáéáos donde esíos éuesíos deban crearse. f. mrogramacáón de las acíuacáones éara la conservacáón, mejora ó modernázacáón de las ánsíalacáones ó equáéamáenío escolar. g. mrogramacáón de las acíuacáones referádas al logro de la águaldad de oéoríunádades en la enseñanza, áncluádas las coméensaíoráas ó las que íengan éor objeío favorecer la áníegracáón educaíáva. h. mrogramacáón de las acíuacáones referádas a la fánancáacáón con fondos éúblácos de los Ceníros conceríados. á. aeíermánacáón de las necesádades en maíeráa de recursos humanos ó de las acíuacáones refereníes a la formacáón ó éerfeccáonamáenío de los másmos. aeíermánacáón de los recursos que correséondan éor unádad escolar. Aríículo 6. ios órganos de consulía, éaríácáéacáón ó asesoramáenío en la érogramacáón general de la enseñanza no unáversáíaráa son: a. b. c. d.

bl Consejo bscolar de buskadá. ios Consejos qerráíoráales. ios Consejos bscolares de Cárcunscráécáón. ios Consejos bscolares junácáéales.

Aríículo N4. bl Consejo bscolar de buskadá deberá ser éreceéíávameníe consulíado sobre los ságuáeníes asuníos: a. mrogramacáón general de la enseñanza. b. Aníeéroóecíos de leóes ó éroóecíos de dáséosácáones generales que afecíen dárecíameníe al ejercácáo efecíávo del derecho a la educacáón, a la láberíad de enseñanza ó al cumélámáenío de las oblágacáones que a los éoderes éúblácos áméone el aríículo OT de la Consíáíucáón. c. ios cráíeráos básácos sobre la creacáón, suéresáón ó modáfácacáón de élazas escolares. d. kormas generales sobre equáéamáenío ó consíruccáones escolares. e. kormas generales que regulen los dáseños curráculares base de la Comunádad Auíónoma del maís sasco. f. ios élanes de renovacáón ó eñéerámeníacáón de érogramas ó oráeníacáones éedagógácas. g. aefánácáón de los objeíávos lángüísíácos correséondáeníes a los dásíáníos modelos en cada nável de enseñanza, así como los cráíeráos básácos que deíermánen la élanáfácacáón de la ofería de los dáfereníes modelos lángüísíácos. h. Cráíeráos básácos qué ánséáran las accáones coméensaíoráas ó las de áníegracáón educaíáva. á. lbjeíávos básácos en relacáón a la educacáón de las éersonas adulías. j. ia defánácáón de los objeíávos básácos ó de los cráíeráos de coordánacáón a los que han de reséonder las oferías formaíávas comélemeníaráas que desde la socáedad se dárájan a la comunádad educaíáva.


k. Cráíeráos básácos de la éolííáca de éersonal referádos a necesádades en maíeráa de recursos humanos, formacáón ó éerfeccáonamáenío de los másmos. Cráíeráos básácos éara la racáonalázacáón ó éleno aérovechamáenío de los demás recursos del sásíema educaíávo. l. Cráíeráos básácos que ánséáran las acíuacáones en maíeráa de águaldad de oéoríunádades ó las accáones coméensaíoráas ó de áníegracáón educaíáva. Aríículo N8. N. ios consejeros escolares íerráíoráales son los órganos de éaríácáéacáón de los secíores afecíados en la érogramacáón general de la enseñanza en el ámbáío de los íerráíoráos hásíórácos, así como en la adoécáón de las decásáones ó acuerdos a los que se refáere la éreseníe ieó. O. oeglameníaráameníe se regularán los Consejos bscolares de cárcunscráécáón, que serán los órganos de consulía ó éaríácáéacáón de los secíores afecíados en la érogramacáón general de la enseñanza no unáversáíaráa en el ámbáío de la cárcunscráécáón escolar. ia coméosácáón de los Consejos bscolares de cárcunscráécáón reséeíará los cráíeráos de éaríácáéacáón que deíermánan la coméosácáón del Consejo bscolar de buskadá. ios Consejos bscolares de cárcunscráécáón deberán ser consulíados éreceéíávameníe sobre las maíeráas que eséecáfáca el aríículo a de esía ieó, en lo que se refáere a las decásáones que se adoéíen sobre ellas en el ámbáío de la cárcunscráécáón. afpmlpfCfÓN AafCflNAi pÉmqfMAK A los ÉfÉcíos dÉ lo dáséuÉsío Én la iÉó NMLNVUUI dÉ OV dÉ junáoI éara la confluÉncáa dÉ las fkasíolas ó la bscuÉla múblácaI aquéllas dáséondrán dÉ un élazo éara ÉjÉrcáíar su oécáónI quÉ sÉrá dÉ írÉs mÉsÉs dÉsdÉ Él día dÉ la éublácacáón dÉ Ésía iÉó Én Él BolÉíín lfácáal dÉl maís sasco. pÉ ÉníÉndÉrá quÉ las fkasíolas quÉ no ÉñérÉsÉn Én Él élazo mÉncáonado su oécáón oéían éor la no confluÉncáa. afpmlpfCfÓN AafCflNAi lCqAsAK pÉ auíoráza a la Admánásíracáón Éducaíáva éara quÉ Én Él élazo dÉ írÉs mÉsÉs dÉsdÉ Él día dÉ la éublácacáón dÉ la érÉsÉníÉ iÉó Én Él Boleíín lfácáal del maís sasco suscrába los convÉnáos oéoríunos con oíros CÉníros docÉníÉs quÉ dÉsÉÉn áníÉgrarsÉ Én la rÉd éúblácaI sáÉmérÉ quÉ Én su íáíularádad éaríácáéÉ una éÉrsona jurídáca éúbláca o la áncoréoracáón dÉ los másmos vÉnga jusíáfácada éor nÉcÉsádadÉs dÉ Éscolarázacáón ó élanáfácacáón Éducaíáva. bn dáchos convÉnáos sÉ ÉñérÉsará Én íodo caso la oécáón dÉl cÉníro éor su áníÉgracáón ánmÉdáaía É áncondácáonada Én la rÉd éúbláca. afpmlpfCfÓN AafCflNAi NlsbNAK N. bn Él marco dÉ los éráncáéáos consíáíucáonalÉs ó dÉ lo ÉsíablÉcádo éor la lÉgáslacáón vágÉníÉI las CoréoracáonÉs localÉs cooéÉrarán con la Admánásíracáón Éducaíáva Én la crÉacáónI consíruccáón ó maníÉnámáÉnío dÉ cÉníros éúblácosI docÉníÉsI así como Én la vágálancáa dÉl cumélámáÉnío dÉ la Éscolarádad oblágaíoráa. ia Admánásíracáón Éducaíáva éodrá ÉsíablÉcÉr convÉnáos dÉ colaboracáón con las CoréoracáonÉs localÉs éara las ÉnsÉñanzas dÉ régámÉn ÉséÉcáal. aáchos convÉnáos éodrán coníÉmélar una colaboracáón ÉséÉcífáca Én ÉscuÉlas dÉ músáca ó danza cuóos Ésíudáos no conduzcan a la obíÉncáón dÉ íííulos con valádÉz académáca ofácáal. O. ia crÉacáón dÉ cÉníros docÉníÉs éúblácos cuóos íáíularÉs sÉan las CoréoracáonÉs iocalÉs sÉ rÉalázará éor acuÉrdo ÉnírÉ ésías ó la Admánásíracáón ÉducaíávaI a fán dÉ quÉ la crÉacáón dÉ los másmos sÉa conformÉ con la érogramacáón gÉnÉral dÉ la ÉnsÉñanza dÉl maís sasco.


P. ia aélácacáón dÉ lo dáséuÉsío Én los caéííulos fs ó s dÉl íííulo s dÉ la érÉsÉníÉ iÉó a Ésíos cÉníros sÉ ÉníÉndÉrá sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas quÉ la lÉgáslacáón vágÉníÉ rÉconocÉ a las CoréoracáonÉs localÉs Én las maíÉráas sobrÉ las quÉ aquéllos áncádÉn. Q. ias funcáonÉs quÉ Én rÉlacáón con Él nombramáÉnío ó cÉsÉ dÉl aárÉcíor ó dÉmás órganos unáéÉrsonalÉs dÉ Ésíos cÉníros rÉfáÉrÉ la érÉsÉníÉ iÉó a la Admánásíracáón Éducaíáva sÉ ÉníÉndÉrán rÉalázadas a la Coréoracáón local rÉséÉcíáva. R. ios CÉníros múblácos dÉ íáíularádad dÉ las CoréoracáonÉs localÉs acíualmÉníÉ Én funcáonamáÉnío sÉ adaéíarán a las érÉvásáonÉs dÉ la érÉsÉníÉ iÉó dÉ conformádad con lo dáséuÉsío Én sus dáséosácáonÉs íransáíoráas. afpmlpfCfÓN AafCflNAi aÉCfMAK ios modÉlos lángüísíácos a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo OM dÉ la érÉsÉníÉ iÉó sÉrán dÉ aélácacáón Én íodo Él sásíÉma dÉ ÉnsÉñanzaI éúbláco ó érávadoI ó sÉrán los ságuáÉníÉs: a. jodÉlo A Én Él quÉ Él currículo sÉ áméaríárá básácamÉníÉ Én casíÉllanoI éudáéndosÉ áméaríár Én ÉuskÉra algunas acíávádadÉs o íÉmas dÉl másmo. b. jodÉlo a Én Él quÉ Él currículo sÉ áméaríárá Én ÉuskÉra ó casíÉllano. c. jodÉlo a Én Él quÉ Él currículo sÉ áméaríárá Én ÉuskÉra. bn los írÉs modÉlos la lÉngua ó láíÉraíura casíÉllanaI la lÉngua ó láíÉraíura vasca ó las lÉnguas modÉrnas sÉ áméaríárán érámordáalmÉníÉ Én sus rÉséÉcíávos ádáomas. afpmlpfCfÓN qoANpfqlofA mofMboAK bn Él élazo dÉ írÉs mÉsÉs dÉsdÉ la Énírada Én vágor dÉ la érÉsÉníÉ iÉó Él dobáÉrno aérobará la norma rÉglamÉníaráa a la quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo PO.OI aéaríado ÉF dÉ Ésía érÉsÉníÉ iÉó. O. bn Él másmo élazoI Él aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón concrÉíará Él númÉro dÉ los rÉérÉsÉníaníÉs quÉ dÉban sÉr ÉlÉgádos Én los cÉníros éor cada sÉcíor dÉ la comunádad Éscolar. ios rÉérÉsÉníaníÉs así ÉlÉgádosI junío con un rÉérÉsÉníaníÉ dÉ la Admánásíracáón munácáéal rÉséÉcíávaI érocÉdÉrán dÉ ánmÉdáaío a Élaborar Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro. P. bn Él élazo dÉ sÉás mÉsÉs dÉsdÉ la Énírada Én vágor dÉ la érÉsÉníÉ iÉóI Él aÉéaríamÉnío dÉ bducacáónI rnávÉrsádadÉs É fnvÉsíágacáón érocÉdÉrá a convocar los érocÉsos ÉlÉcíoralÉs a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él éárrafo aníÉráor. Q. rna vÉz aérobado Él oÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉníoI la Admánásíracáón convocará los érocÉsos ÉlÉcíoralÉs éara la consíáíucáón dÉ los órganos dÉ gobáÉrno dÉ los cÉníros conformÉ a las normas érÉvásías Én la érÉsÉníÉ iÉó. R. bn íanío sÉ cumélan las érÉvásáonÉs dÉl aéaríado aníÉráorI los órganos dÉ gobáÉrno dÉ los cÉníros sÉrán los acíualmÉníÉ Én funcáonamáÉnío. S. bn íodo casoI las érÉvásáonÉs dÉ la érÉsÉníÉ iÉó Én rÉlacáón con la organázacáón dÉ los CÉníros aocÉníÉs sÉrán dÉ aélácacáón ÉfÉcíáva aníÉs dÉl ánácáo dÉl curso NVVQLVR.


afpmlpfCfÓN qoANpfqlofA pbdrNaAK bn íanío Én cuanío no Éñásía una normaíáva ÉséÉcífáca sobrÉ Él régámÉn dÉ sÉsáonÉs dÉ los órganos colÉgáados ÉséÉcáfácados Én Él íííulo s dÉ Ésía iÉóI sÉ aélácarán las normas dÉ la lÉgáslacáón dÉ érocÉdámáÉnío admánásíraíávo quÉ rÉgulÉn Él funcáonamáÉnío dÉ los órganos colÉgáados. afpmlpfCfÓN qoANpfqlofA qboCboAK bn íanío no sÉ érocÉda a dácíar las dáséosácáonÉs rÉglamÉníaráas a las quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él íííulo fff dÉ Ésía iÉóI sÉ maníÉndrá Én vágor lo dáséuÉsío Én Él aÉcrÉío NPULNVUPI dÉ NN dÉ juláoI éor Él quÉ sÉ rÉgula Él uso dÉ las lÉnguas ofácáalÉs Én la ÉnsÉñanza no unávÉrsáíaráa Én Él maís sascoI así como las dÉmás dáséosácáonÉs dÉ aélácacáón Én Ésía maíÉráa. afpmlpfCfÓN qoANpfqlofA CrAoqAK N. ia ÉñágÉncáa dÉ suéÉracáón dÉ los cursos dÉ érÉéaracáón ÉséÉcífáca éara la cobÉríura dÉ éuÉsíos dÉ aárÉcíor érÉvásía Én Él aríículo PP.O íÉndrá lugar una vÉz íranscurrádo Él élazo dÉ cánco años dÉsdÉ la Énírada Én vágor dÉ Ésía iÉó. O. ia Admánásíracáón Éducaíáva éromovÉrá la formacáón dÉl érofÉsorado éara Él dÉsÉméÉño dÉ funcáonÉs dárÉcíávas. P. ios cursos dÉ formacáón a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Ésía dáséosácáón sÉ áméaríárán con carácíÉr éráoráíaráo al éÉrsonal quÉ haóa sádo dÉságnado ó dÉsÉméÉñÉ éuÉsíos dÉ aárÉcíorI así como al rÉsío dÉl éÉrsonal dárÉcíávo dÉ los cÉníros. afpmlpfCfÓN qoANpfqlofA nrfNqAK easía quÉ sÉ rÉalácÉ la érovásáón dÉ los éuÉsíos dÉ AdmánásíradorI sus funcáonÉs sÉrán dÉsÉméÉñadas éor Él pÉcrÉíaráo dÉl cÉníro. afpmlpfCfÓN aboldAqlofA mofMboAK nuÉda dÉrogada la iÉó NRLNVUPI dÉ OT dÉ juláoI ó íodas aquÉllas dáséosácáonÉs dÉ águal o ánfÉráor rango quÉ sÉ oéongan a lo ÉsíablÉcádo Én la érÉsÉníÉ iÉó. afpmlpfCfÓN aboldAqlofA pbdrNaAK nuÉda dÉrogado Él aríículo N dÉ la iÉó NMLNVUUI dÉ OV dÉ junáoI con lo quÉ sÉ rÉvoca la auíorázacáón Én él confÉráda a la Admánásíracáón dÉ la Comunádad Auíónoma dÉl maís sasco éara la suscráécáón dÉ convÉnáos éaríácularÉs con las fkasíolas como éaso érÉváo a su íransformacáón Én bscuÉla múbláca. afpmlpfCfÓN cfNAi mofMboAK pÉ auíoráza al dobáÉrno a dÉsconcÉnírar Én favor dÉ los órganos Éncargados dÉ la gÉsíáón dÉ los cÉníros coméÉíÉncáas Én rÉlacáón con ÉñéÉdáÉníÉs dÉ gasío ó dÉcásáonÉs quÉ quÉdÉn fuÉra dÉl ámbáío dÉ la auíonomía dÉ gÉsíáón dÉ los másmos. afpmlpfCfÓN cfNAi pbdrNaAK bl dobáÉrno dácíará cuanías dáséosácáonÉs sÉan nÉcÉsaráas éara la aélácacáón dÉ la érÉsÉníÉ iÉó éosábáláíando Él dáálogo con los dásíáníos sÉcíorÉs socáalÉs dÉ la comunádad Éducaíáva.


ios sÉcíorÉs socáalÉs éaríácáéarán Én la Élaboracáón dÉ las dáséosácáonÉs a quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él éárrafo aníÉráor a íravés dÉl ConsÉjo bscolar dÉ buskadáI Én los íérmános érÉvásíos Én Él aríículo NQ.S dÉ la iÉó NPLNVUUI dÉ OU dÉ ocíubrÉI dÉ ConsÉjos bscolarÉs dÉ buskadá. ios sándácaíos ó organázacáonÉs sándácalÉs éaríácáéarán ÉséÉcáalmÉníÉ Én la Élaboracáón dÉ las dáséosácáonÉs a las quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él éárrafo érámÉro dÉ Ésía dáséosácáón fánal quÉ dÉsarrollÉn Él caéííulo s dÉl íííulo s dÉ la érÉsÉníÉ iÉó a íravés dÉl ConsÉjo sasco dÉ la cuncáón múbláca Én los íérmános érÉvásíos Én Él aríículo U.b dÉ la iÉó SLNVUVI dÉ S dÉ juláoI dÉ la cuncáón múbláca sasca. afpmlpfCfÓN cfNAi qboCboAK ia érÉsÉníÉ iÉó Énírará Én vágor Él día ságuáÉníÉ al dÉ su éublácacáón Én Él Boleíín lfácáal del maís sasco.

mor conságuáÉníÉI ordÉno a íodos los cáudadanos dÉ buskadáI éaríácularÉs ó auíorádadÉsI quÉ la guardÉn ó hagan guardarla. malacáo dÉ AjuráaJbnÉaI a OP dÉ fÉbrÉro dÉ NVVP.

bliÉhÉndakaráI gosÉ Aníonáo Ardanza darro. Noías: Aríículo NM: oÉdaccáón sÉgún iÉó NMLNVVQI dÉ NT dÉ junáoI sobrÉ la modáfácacáón dÉ la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca Én su aríículo NMI éunío Q. Aríículo SN: oÉdaccáón sÉgún iÉó RLOMMSI dÉ NT dÉ nováÉmbrÉI dÉl maírámonáo dÉ buskadá. Aríículo SP EapdoK PF: Añadádo éor iÉó RLOMMSI dÉ NT dÉ nováÉmbrÉI dÉl maírámonáo dÉ buskadá. Aríículo SN: oÉdaccáón sÉgún aÉcrÉío iÉgáslaíávo OLOMMTI dÉ S dÉ nováÉmbrÉI dÉ aérobacáón dÉl qÉñío oÉfundádo dÉ la iÉó dÉl maírámonáo dÉ buskadá. Aríículo SP EapdoK PF: Añadádo éor aÉcrÉío iÉgáslaíávo OLOMMTI dÉ S dÉ nováÉmbrÉI dÉ aérobacáón dÉl qÉñío oÉfundádo dÉ la iÉó dÉl maírámonáo dÉ buskadá. Aríículos PM EapdoK PFI PN EapdoK O É ó gFI PPI PQ ó QM: oÉdaccáón sÉgún iÉó PLOMMUI dÉ NP dÉ junáoI dÉ sÉgunda modáfácacáón dÉ la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca. Aríículos PP básI PP íÉrI PP quáíÉrI PP quánquáÉsI PP sÉxáÉsI ó PS EapdoK QF: Añadádo éor iÉó PLOMMUI dÉ NP dÉ junáoI dÉ sÉgunda modáfácacáón dÉ la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca.


jodáfácacáón dÉ la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca Eof §NMOVTNNF ieó PLOMM8, de NP de junáo, de segunda modáfácacáón de la ieó de la bscuela múbláca sasca EBlms de OP de junáo de OMM8). qeñío coméleío. ia iÉó PLOMMU ámélanía un sásíÉma dÉ sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉ los cÉníros éúblácos docÉníÉs dÉ buskadá basado Én los éráncáéáos dÉ águaldadI éublácádadI méráío ó caéacádadI quÉ éÉrmáía sÉlÉccáonar a las candádaías o candádaíos más ádónÉos érofÉsáonalmÉníÉ ó quÉ obíÉngan Él maóor aéoóo dÉ la comunádad Éducaíáva. AsámásmoI ÉsíablÉcÉn mÉdádas éara valorar dÉ modo adÉcuado a los cargos dárÉcíávos dÉ los cÉníros óI Én éaríácular a los dárÉcíorÉs ó dárÉcíorasI éorquÉ sÉ consádÉra quÉ Él dÉsÉméÉño dÉ una labor ían áméoríaníÉ éara Él buÉn funcáonamáÉnío ó la caládad dÉ los cÉníros éúblácos docÉníÉs dÉbÉ sÉr convÉnáÉníÉmÉníÉ rÉconocáda ó valorada. ibv PLOMMUI ab NP ab grNflI ab pbdrNaA MlafcfCACfÓN ab iA ibv ab iA bpCrbiA mÚBifCA sApCAK bumlpfCfÓk ab jlqfslp ia iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI rÉgula Én varáos dÉ sus aríículos las coméÉíÉncáas dÉ los dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras dÉ los cÉníros docÉníÉs dÉ la ÉscuÉla éúbláca vascaI así como las condácáonÉs ó Él érocÉdámáÉnío éara su ÉlÉccáónI nombramáÉnío ó cÉsÉ. qranscurrádos más dÉ caíorcÉ años dÉsdÉ la aérobacáón dÉ la iÉóI la ÉñéÉráÉncáa acumulada a lo largo dÉ Ésos añosI las conclusáonÉs alcanzadas Én los dáfÉrÉníÉs forosI sÉmánaráos ó gruéos dÉ írabajo dÉsarrollados sobrÉ Él íÉmaI ó los dáfÉrÉníÉs documÉníos quÉ las asocáacáonÉs dÉ dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras ó las asocáacáonÉs dÉ éadrÉs ó madrÉs dÉ alumnos ó alumnas dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca han írasladado a la Admánásíracáón Éducaíáva éonÉn dÉ manáfáÉsío la nÉcÉsádad dÉ modáfácar la normaíáva acíualmÉníÉ vágÉníÉI Én dÉsarrollo dÉ lo ÉsíablÉcádo éor la iÉó lrgánáca dÉ bducacáón. pÉ Ésíáma nÉcÉsaráo éoíÉncáar la fágura dÉl dárÉcíor o dárÉcíora ó ÉsíablÉcÉr un sásíÉma dÉ sÉlÉccáón quÉ asÉgurÉ Él nombramáÉnío dÉ la éÉrsona más ádónÉa éara dÉsÉméÉñar un cargo dÉ una áméoríancáa fundamÉníal Én la organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vascaI Én la caládad dÉ la ÉnsÉñanza áméaríáda Én Ésos cÉníros ó Én Él dÉsarrollo ó ÉjÉrcácáo adÉcuado dÉ la auíonomía dÉ los másmosI con objÉío dÉ consÉguár Én cada cÉníro Él cláma dÉ cohÉsáónI convávÉncáa ó írabajo quÉ éosábáláíÉ los rÉsulíados académácos ó Éducaíávos quÉ sÉ éÉrságuÉn. bn ÉsíÉ sÉníádoI sÉ ámélanía un sásíÉma dÉ sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉ los cÉníros éúblácos docÉníÉs dÉ buskadá basado Én los éráncáéáos dÉ águaldadI éublácádadI méráío ó caéacádadI quÉ éÉrmáía sÉlÉccáonar a las candádaías o candádaíos más ádónÉos érofÉsáonalmÉníÉ ó quÉ obíÉngan Él maóor aéoóo dÉ la comunádad Éducaíáva. ia sÉlÉccáón sÉ ÉfÉcíuará mÉdáaníÉ concurso dÉ méráíos ÉnírÉ Él érofÉsorado funcáonaráo dÉ carrÉra quÉ áméaría alguna dÉ las ÉnsÉñanzas ÉncomÉndadas al másmo. AsámásmoI sÉ ÉsíablÉcÉn mÉdádas éara valorar dÉ modo adÉcuado a los cargos dárÉcíávos dÉ los cÉníros óI Én éaríácular a los dárÉcíorÉs ó dárÉcíorasI éorquÉ sÉ consádÉra quÉ Él dÉsÉméÉño dÉ una labor ían áméoríaníÉ éara Él buÉn funcáonamáÉnío ó la caládad dÉ los cÉníros éúblácos docÉníÉs dÉbÉ sÉr convÉnáÉníÉmÉníÉ rÉconocáda ó valorada. bn ÉsíÉ sÉníádo sÉ dÉíÉrmána quÉ Él ÉjÉrcácáo dÉ cargos dárÉcíávosI ó Én ÉséÉcáal dÉl cargo dÉ dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉrá rÉírábuádo dÉ forma dáfÉrÉncáadaI Én consádÉracáón a la rÉséonsabáládad ó dÉdácacáón ÉñágádasI dÉ acuÉrdo con las cuaníías quÉ éara los comélÉmÉníos ÉsíablÉcádos al ÉfÉcío fájÉ Él dobáÉrno.


aÉ águal manÉraI Él ÉjÉrcácáo dÉ cargos dárÉcíávosI óI Én íodo casoI dÉl cargo dÉ dárÉcíora o dárÉcíorI sÉrá ÉséÉcáalmÉníÉ valorado a los ÉfÉcíos dÉ la érovásáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo Én la funcáón éúbláca docÉníÉ óI dÉ manÉra ÉséÉcáalI Én Él accÉso a la fnséÉccáón dÉ bducacáón. mor oíra éaríÉI los dárÉcíorÉs ó dárÉcíorasI jÉfÉs ó jÉfas dÉ ÉsíudáoI ó sÉcrÉíaráos ó sÉcrÉíaráas sÉrán Évaluados al fánal dÉ su mandaío ó quáÉnÉs obíuváÉrÉn Évaluacáón éosáíáva obíÉndrán un rÉconocámáÉnío éÉrsonal ó érofÉsáonal Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. AsámásmoI sÉ dáséonÉ quÉ las dárÉcíoras ó los dárÉcíorÉs dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca quÉ haóan ÉjÉrcádo su cargo con valoracáón éosáíáva duraníÉ Él éÉráodo dÉ íáÉméo quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉI maníÉndránI máÉníras éÉrmanÉzcan Én sáíuacáón dÉ acíávoI la éÉrcÉécáón dÉ una éaríÉ dÉl comélÉmÉnío rÉírábuíávo corrÉséondáÉníÉ Én la éroéorcáónI condácáonÉs ó rÉquásáíos quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. pÉ modáfáca íambáén Él aríículo rÉfÉrádo a las coméÉíÉncáas dÉl dárÉcíor o dárÉcíoraI con objÉío dÉ rÉforzar ó éoíÉncáar su fágura ó doíarla dÉ las aírábucáonÉs nÉcÉsaráas éara dÉsarrollar adÉcuadamÉníÉ su labor. cánalmÉníÉ sÉ ÉsíablÉcÉI éor mÉdáo dÉ una dáséosácáón adácáonalI quÉ la iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca sÉrá íambáén dÉ aélácacáón a los cÉníros áníÉgrados dÉ cormacáón mrofÉsáonalI salvo Én aquÉllos aséÉcíos ÉséÉcífácos Én los quÉ lÉs rÉsulíÉ dÉ aélácacáón la iÉó lrgánáca RLOMMOI dÉ NV dÉ junáoI dÉ las CualáfácacáonÉs ó dÉ la cormacáón mrofÉsáonal. Aríículo érámÉro.– pÉ modáfáca Él aéaríado P dÉl aríículo PM dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo PM.P.– ia duracáón dÉl mandaío dÉ los órganos unáéÉrsonalÉs sÉrá la quÉ éara cada caso sÉ ÉsíablÉcÉ Én los aríículos PP ó QM dÉ la érÉsÉníÉ lÉó. ios órganos colÉgáados dÉ carácíÉr ÉlÉcíávo sÉ rÉnovarán cada dos añosI sán éÉrjuácáo dÉ quÉ sÉ cubran hasía dácho íérmáno las vacaníÉs quÉ sÉ éroduzcanI conformÉ a las érÉvásáonÉs quÉ ÉsíablÉzca éara cada caso Él rÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro”. Aríículo sÉgundo. – pÉ modáfáca la lÉíra ÉF dÉl aríículo PN.O dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo PN.O.ÉF maríácáéar Én Él érocÉso dÉ sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. mrÉváo acuÉrdo adoéíado éor maóoría dÉ dos íÉrcáos dÉ sus máÉmbrosI éroéonÉr la rÉvocacáón dÉl nombramáÉnío dÉ la dárÉcíora o dárÉcíorI Én caso dÉ áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs a su cargo”. Aríículo íÉrcÉro.– pÉ modáfáca la lÉíra gF dÉl aríículo PN.O dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo PN.O.gF ConocÉr ó Én su caso rÉvásar las mÉdádas corrÉcíoras Én maíÉráa dÉ convávÉncáa Én los cÉníros ÉscolarÉsI dÉ acuÉrdo con las normas quÉ rÉgulÉn los dÉrÉchos ó dÉbÉrÉs dÉl alumnado”. Aríículo cuarío.– pÉ modáfáca Él aríículo PP dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “N.– bl dárÉcíor o dárÉcíora És Él rÉséonsablÉ dÉ la gÉsíáón gÉnÉral ó Él funcáonamáÉnío dÉl cÉníroI Én éaríácular dÉ su acíávádad docÉníÉI acíuando dÉ conformádad con las dárÉcírácÉs Émanadas dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón. O.– ia sÉlÉccáón dÉl dárÉcíor o dárÉcíora sÉ rÉalázará mÉdáaníÉ un érocÉso Én Él quÉ éaríácáéÉn la comunádad Éducaíáva ó la Admánásíracáón Éducaíáva. aácho érocÉso dÉbÉ éÉrmáíár sÉlÉccáonar a las


candádaías o candádaíos más ádónÉos érofÉsáonalmÉníÉ ó quÉ obíÉngan Él maóor aéoóo dÉ la comunádad Éducaíáva. P.– ia sÉlÉccáón ó nombramáÉnío dÉ los dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca sÉ ÉfÉcíuará mÉdáaníÉ concurso dÉ méráíos ÉnírÉ Él érofÉsorado funcáonaráo dÉ carrÉra quÉ áméaría alguna dÉ las ÉnsÉñanzas ÉncomÉndadas al másmo. ia sÉlÉccáón sÉ rÉalázará dÉ conformádad con los éráncáéáos dÉ águaldadI éublácádadI méráío ó caéacádad. Q.– pÉrán rÉquásáíos éara éodÉr éaríácáéar Én Él concurso dÉ méráíos los ságuáÉníÉs: aF qÉnÉr una aníágüÉdad dÉ al mÉnos cánco años como funcáonaráo dÉ carrÉra Én la funcáón éúbláca docÉníÉ. bF eabÉr áméaríádoI duraníÉ un éÉráodo dÉ águal duracáónI docÉncáa dárÉcía Én alguna dÉ las ÉnsÉñanzas dÉ las quÉ ofrÉcÉ Él cÉníro a quÉ sÉ oéíaI como funcáonaráo dÉ carrÉra. cF bsíar érÉsíando sÉrvácáos Én un cÉníro éúbláco dÉ la Comunádad Auíónoma dÉ buskadáI Én alguna dÉ las ÉnsÉñanzas dÉ las dÉl cÉníro al quÉ sÉ oéíaI con una aníágüÉdad Én Él másmo dÉ al mÉnos un curso comélÉío al éublácarsÉ la convocaíoráa. dF mrÉsÉníar un éroóÉcío dÉ dárÉccáón quÉ áncluóaI ÉnírÉ oírosI los objÉíávosI las línÉas dÉ acíuacáón ó la Évaluacáón dÉl másmo ó los nombrÉs dÉ las éÉrsonas éroéuÉsías éara dÉsÉméÉñar los dÉmás órganos unáéÉrsonalÉs dÉl cÉníro. R.– bn los cÉníros ÉséÉcífácos dÉ bducacáón fnfaníálI Én los áncomélÉíos dÉ bducacáón mrámaráaI Én los dÉ bducacáón pÉcundaráa con mÉnos dÉ ocho unádadÉsI Én los quÉ áméarían ÉnsÉñanzas aríísíácas érofÉsáonalÉsI dÉéoríávasI dÉ ádáomas o las dárágádas a éÉrsonas adulías con mÉnos dÉ ocho érofÉsorÉsI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva éodrá Éñámár a los candádaíos ó a las candádaías dÉ cumélár alguno dÉ los rÉquásáíos ÉsíablÉcádos Én Él aéaríado aníÉráorI Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉn”. Aríículo quánío.– pÉ añadÉ un aríículo PP bás a la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI con Él ságuáÉníÉ íííulo ó íÉnor: “mrocÉdámáÉnío dÉ sÉlÉccáón. N.– mara la sÉlÉccáón dÉ las dárÉcíoras ó los dárÉcíorÉs dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vascaI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva convocará los corrÉséondáÉníÉs concursos dÉ méráíos ó ÉsíablÉcÉrá los cráíÉráos objÉíávos ó Él érocÉdámáÉnío dÉ valoracáón dÉ los méráíos dÉl candádaío o candádaía ó dÉl éroóÉcío érÉsÉníado. O.– ia sÉlÉccáón sÉrá rÉalázada Én Él cÉníro éor una comásáón consíáíuáda éor rÉérÉsÉníaníÉs dÉl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva ó dÉl cÉníro corrÉséondáÉníÉ. CorrÉséondÉ al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva dÉíÉrmánar Él númÉro íoíal dÉ vocalÉs dÉ las comásáonÉs. Al mÉnos un íÉrcáo dÉ los máÉmbros dÉ la comásáón sÉrá érofÉsorado dÉl cÉníro ÉlÉgádo éor Él clausíro ó al mÉnos oíro íÉrcáo sÉrá ÉlÉgádo éor ó ÉnírÉ los máÉmbros dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro quÉ no son érofÉsoras ná érofÉsorÉs. P.– ia sÉlÉccáón dÉ la dárÉcíora o dárÉcíorI quÉ íÉndrá Én cuÉnía la valoracáón objÉíáva dÉ los méráíos académácos ó érofÉsáonalÉs acrÉdáíados éor los aséáraníÉs ó la valoracáón dÉl éroóÉcío dÉ dárÉccáónI sÉrá dÉcádáda dÉmocráíácamÉníÉ éor los máÉmbros dÉ la comásáónI dÉ acuÉrdo con los cráíÉráos ÉsíablÉcádos éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. Q.– ia sÉlÉccáón sÉ rÉalázará consádÉrandoI érámÉroI las candádaíuras dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs dÉl cÉníroI quÉ íÉndrán érÉfÉrÉncáa. bn ausÉncáa dÉ candádaíos o candádaías dÉl cÉníro o cuando nánguna


dÉ Ésías éÉrsonas haóa sádo sÉlÉccáonadaI la comásáón valorará las candádaíuras dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs dÉ oíros cÉníros”. Aríículo sÉñío.– pÉ añadÉ un aríículo PP íÉr a la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI con Él ságuáÉníÉ íííulo ó coníÉnádo: “kombramáÉnío. N.– ias éÉrsonas sÉlÉccáonadas dÉbÉrán suéÉrar un érograma dÉ formacáón ánácáalI organázado éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. ias éÉrsonas sÉlÉccáonadas quÉ acrÉdáíÉn una ÉñéÉráÉncáa dÉ al mÉnos dos años Én la funcáón dárÉcíáva Ésíarán ÉñÉnías dÉ la rÉalázacáón dÉl érograma dÉ formacáón ánácáalI sán éÉrjuácáo dÉ la oblágacáón quÉ corrÉséondÉ a íodos los cargos dárÉcíávos dÉ rÉalázar los cursos ó oíras acíávádadÉs quÉ organácÉ la Admánásíracáón Éducaíáva éara su acíualázacáón ó éÉrfÉccáonamáÉnío Én Él dÉsÉméÉño dÉ la funcáón dárÉcíáva. O.– bl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva nombrará dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro quÉ corrÉséondaI éor un éÉráodo dÉ cuaíro añosI a quáÉn haóa suéÉrado Él érograma dÉ formacáón ánácáal. P.– bl nombramáÉnío dÉ las dárÉcíoras ó dÉ los dárÉcíorÉs éodrá rÉnovarsÉI éor oíro éÉráodo dÉ águal duracáónI érÉváa Évaluacáón éosáíáva dÉl írabajo dÉsarrollado al fánal dÉl érámÉr éÉráodo. ios cráíÉráos ó érocÉdámáÉníos dÉ Ésía Évaluacáón sÉrán éúblácos. mara ÉlloI Él dárÉcíor o dárÉcíora dÉbÉrá solácáíarlo ÉñérÉsamÉníÉ ó érÉsÉníar las acíualázacáonÉs éÉríánÉníÉs Én Él érograma dÉ dárÉccáón. Q.– bl dárÉcíor o dárÉcíoraI íras dos éÉráodos consÉcuíávos ÉjÉrcáÉndo la dárÉccáón dÉl cÉníroI éara coníánuar dÉsÉméÉñando su cargo dÉbÉrá érÉsÉníar nuÉvamÉníÉ su candádaíura Én Él corrÉséondáÉníÉ concurso dÉ méráíos. pá Ésía éÉrsona fuÉra nuÉvamÉníÉ sÉlÉccáonada ó nombradaI su mandaío éodrá rÉnovarsÉI éor oíro éÉráodo dÉ águal duracáónI érÉváa Évaluacáón éosáíáva dÉl írabajo dÉsarrollado al fánal dÉl éÉráodo corrÉséondáÉníÉ. bsíÉ érocÉdámáÉnío éodrá rÉéÉíársÉ ándÉfánádamÉníÉI dÉbáÉndo sáÉmérÉ rÉalázarsÉ un nuÉvo concurso dÉ méráíos dÉséués dÉ dos éÉráodos consÉcuíávos dÉ mandaío dÉ una másma éÉrsona. R.– bn ausÉncáa dÉ candádaíurasI Én Él caso dÉ cÉníros dÉ nuÉva crÉacáón o cuando la comásáón corrÉséondáÉníÉ no haóa sÉlÉccáonado a nánguna éÉrsona o la éÉrsona sÉlÉccáonada no haóa suéÉrado Él érograma dÉ formacáón ánácáalI Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva nombrará dárÉcíora o dárÉcíor a una érofÉsora o érofÉsor éor un éÉráodo máñámo dÉ cuaíro años”. Aríículo sééíámo.– pÉ añadÉ un aríículo PP quáíÉr a la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI con Él ságuáÉníÉ íííulo ó coníÉnádo: “CÉsÉ dÉl dárÉcíor. bl cÉsÉ dÉl dárÉcíor o dárÉcíora sÉ éroducárá Én los ságuáÉníÉs suéuÉsíos: aF cánalázacáón dÉl éÉráodo éara Él quÉ fuÉ nombrado óI Én su casoI dÉ la érórroga dÉl másmo. bF oÉnuncáa moíávada acÉéíada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. cF fncaéacádad físáca o ésíquáca sobrÉvÉnáda. dF oÉvocacáón moíávada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a ánácáaíáva éroéáa o a éroéuÉsía moíávada dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI érÉváo acuÉrdo adoéíado éor maóoría dÉ dos íÉrcáos dÉ sus máÉmbrosI éor áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs al cargo dÉ dárÉcíor o dárÉcíora. bn íodo casoI la rÉsolucáón dÉ rÉvocacáón sÉ Émáíárá íras la ánsíruccáón dÉ un ÉñéÉdáÉníÉ coníradácíoráoI érÉváa audáÉncáa a la éÉrsona áníÉrÉsada ó oído Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón”.


Aríículo ocíavo.– pÉ añadÉ un aríículo PP quánquáÉs a la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI con Él ságuáÉníÉ íííulo ó coníÉnádo: “sácÉdárÉcíor. oÉglamÉníaráamÉníÉ éodrá ÉsíablÉcÉrsÉ la ÉñásíÉncáa dÉl cargo dÉ vácÉdárÉcíor o vácÉdárÉcíora. bn Ésíos casosI Él vácÉdárÉcíor o vácÉdárÉcíora formará éaríÉ dÉl Équáéo dárÉcíávo ó íÉndráI ÉnírÉ oíras funcáonÉsI la dÉ susíáíuár al dárÉcíor o dárÉcíora Én los casos dÉ ÉnfÉrmÉdadI ausÉncáaI suséÉnsáón o cÉsÉI hasía su susíáíucáón éor Él érocÉdámáÉnío lÉgalmÉníÉ ÉsíablÉcádo. bn los cÉníros Én los quÉ no Éñásía Él cargo dÉ vácÉdárÉcíora o vácÉdárÉcíorI la susíáíucáón dÉ la dárÉcíora o dárÉcíor Én los casos aníÉs cáíados corrÉséondÉrá al jÉfÉ o jÉfa dÉ Ésíudáos dÉl cÉníro”. Aríículo novÉno.– pÉ añadÉ un aríículo PP sÉñáÉs a la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI con Él ságuáÉníÉ íííulo ó coníÉnádo: “oÉconocámáÉnío dÉ la funcáón dÉl dárÉcíor. N.– bl ÉjÉrcácáo dÉl cargo dÉ dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉrá rÉírábuádo dÉ forma dáfÉrÉncáadaI Én consádÉracáón a la rÉséonsabáládad ó dÉdácacáón ÉñágádasI dÉ acuÉrdo con las cuaníías quÉ éara los comélÉmÉníos ÉsíablÉcádos al ÉfÉcío fájÉ Él dobáÉrno. O.– AsámásmoI Él ÉjÉrcácáo dÉl cargo dÉ dárÉcíora o dárÉcíor sÉrá ÉséÉcáalmÉníÉ valorado a los ÉfÉcíos dÉ la érovásáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo Én la funcáón éúbláca docÉníÉ ó dÉ manÉra ÉséÉcáalI Én Él accÉso a la ánséÉccáón dÉ Éducacáón. P.– mor oíra éaríÉI los dárÉcíorÉs ó dárÉcíoras sÉrán Évaluados al fánal dÉ su mandaío. nuáÉnÉs obíuváÉrÉn Évaluacáón éosáíáva obíÉndrán un rÉconocámáÉnío éÉrsonal ó érofÉsáonal Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan. Q.– ias dárÉcíoras ó dárÉcíoras dÉ los cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca quÉ haóan ÉjÉrcádo su cargo con valoracáón éosáíáva duraníÉ Él éÉráodo dÉ íáÉméo quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ dÉíÉrmánÉ maníÉndránI máÉníras éÉrmanÉzcan Én sáíuacáón dÉ acíávoI la éÉrcÉécáón dÉ una éaríÉ dÉl comélÉmÉnío rÉírábuíávo corrÉséondáÉníÉ Én la éroéorcáónI condácáonÉs ó rÉquásáíos quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan”. Aríículo décámo.– pÉ modáfáca Él aríículo PQ dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo PQ.– CorrÉséondÉ al dárÉcíor o dárÉcíora: aF lsíÉníar la rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI rÉérÉsÉníar a la Admánásíracáón Éducaíáva Én Él másmo ó hacÉrlÉ llÉgar a ésía los élaníÉamáÉníosI aséáracáonÉs ó nÉcÉsádadÉs dÉ la comunádad Éducaíáva. bF aárágár ó coordánar íodas las acíávádadÉs dÉl cÉníroI sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas aírábuádas al clausíro dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs ó al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. cF bjÉrcÉr la dárÉccáón éÉdagógácaI éromovÉr la ánnovacáón Éducaíáva É áméulsar élanÉs éara la consÉcucáón dÉ los objÉíávos dÉl éroóÉcío Éducaíávo dÉl cÉníro. dF daraníázar Él cumélámáÉnío dÉ las lÉóÉs ó dÉmás dáséosácáonÉs vágÉníÉs. ÉF bjÉrcÉr la jÉfaíura dÉ íodo Él éÉrsonal adscráío al cÉníro. fF cavorÉcÉr la convávÉncáa Én Él cÉníroI garaníázar la mÉdáacáón Én la rÉsolucáón dÉ los conflácíos É áméonÉr las mÉdádas corrÉcíoras quÉ corrÉséondan a los alumnos ó alumnas Én cumélámáÉnío dÉ la


normaíáva vágÉníÉI sán éÉrjuácáo dÉ las coméÉíÉncáas quÉI Én ÉsíÉ íÉma íÉnga aírábuádas Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. A íal fán sÉ éromovÉrá la agálázacáón dÉ los érocÉdámáÉníos éara la rÉsolucáón dÉ los conflácíos Én los cÉníros. gF fméulsar la colaboracáón con las famáláasI con ánsíáíucáonÉs ó con organásmos quÉ facáláíÉn la rÉlacáón dÉl cÉníro con Él ÉníornoI ó fomÉníar un cláma Éscolar quÉ favorÉzca Él Ésíudáo ó Él dÉsarrollo dÉ cuanías acíuacáonÉs éroéácáÉn una formacáón áníÉgral Én conocámáÉníos ó valorÉs dÉ las alumnas ó alumnos. hF fméulsar las ÉvaluacáonÉs áníÉrnas dÉl cÉníro ó colaborar Én las ÉvaluacáonÉs ÉñíÉrnas ó Én la Évaluacáón dÉl érofÉsorado. áF Convocar ó érÉsádár los acíos académácos ó las sÉsáonÉs dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón ó dÉl clausíro dÉ érofÉsorÉs ó érofÉsoras dÉl cÉníro ó ÉjÉcuíar ó vÉlar éor Él cumélámáÉnío dÉ los acuÉrdos adoéíados éor dáchos órganos Én Él ámbáío dÉ sus coméÉíÉncáas. jF oÉalázar las coníraíacáonÉs dÉ obrasI sÉrvácáos ó sumánásíros a los quÉ sÉ rÉfáÉrÉ Él aríículo SP dÉ la érÉsÉníÉ lÉóI así como auíorázar los gasíos dÉ acuÉrdo con Él érograma anual dÉ gÉsíáón dÉl cÉníroI ordÉnar los éagos ó vásar las cÉríáfácacáonÉs ó documÉníos ofácáalÉs dÉl cÉníroI íodo Éllo dÉ acuÉrdo con Él érocÉdámáÉnío quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzca. kF mroéonÉr al dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva Él nombramáÉnío ó cÉsÉ dÉ los oíros máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI érÉváa ánformacáón al clausíro dÉ érofÉsoras ó érofÉsorÉs ó al órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníro. lF CualÉsquáÉra oíras quÉ lÉ sÉan ÉncomÉndadas éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI las quÉ sÉ lÉ aírábuóan éor oíras normas ó las quÉ sÉ lÉ aságnÉn Én Él rÉglamÉnío dÉ organázacáón ó funcáonamáÉnío dÉl cÉníro”. Aríículo undécámo.– pÉ añadÉ Él aéaríado Q al aríículo PS dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo PS.Q.– bl ÉjÉrcácáo dÉ los cargos dÉ los máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI dásíáníos dÉl dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉrá rÉírábuádo dÉ forma dáfÉrÉncáadaI Én consádÉracáón a la rÉséonsabáládad ó dÉdácacáón ÉñágádasI dÉ acuÉrdo con las cuaníías quÉ éara los comélÉmÉníos ÉsíablÉcádos al ÉfÉcío fájÉ Él dobáÉrno. AsámásmoI Él ÉjÉrcácáo dÉ dáchos cargos sÉrá ÉséÉcáalmÉníÉ valorado a los ÉfÉcíos dÉ la érovásáón dÉ éuÉsíos dÉ írabajo Én la funcáón éúbláca docÉníÉ óI dÉ manÉra ÉséÉcáalI Én Él accÉso a la fnséÉccáón dÉ bducacáón. mor oíra éaríÉI los jÉfÉs ó jÉfas dÉ ÉsíudáoI ó sÉcrÉíaráos ó sÉcrÉíaráas sÉrán Évaluados al fánal dÉ su mandaío. nuáÉnÉs obíuváÉrÉn Évaluacáón éosáíáva obíÉndrán un rÉconocámáÉnío éÉrsonal ó érofÉsáonal Én los íérmános quÉ rÉglamÉníaráamÉníÉ sÉ ÉsíablÉzcan”. Aríículo duodécámo.– pÉ modáfáca Él aríículo QM dÉ la iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉroI dÉ la bscuÉla múbláca sascaI quÉ quÉda rÉdacíado dÉ la forma ságuáÉníÉ: “Aríículo QM.– N.– bl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a éroéuÉsía dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníroI nombrará ÉnírÉ los érofÉsorÉs ó érofÉsoras dÉl másmo a los dÉmás máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI éor Él másmo éÉráodo dÉ mandaío dÉl dárÉcíor o dárÉcíora quÉ lÉs éroéonga. O.– bl cÉsÉ dÉ los máÉmbros dÉl Équáéo dárÉcíávo dÉl cÉníroI dásíáníos dÉl dárÉcíor o dárÉcíoraI sÉ éroducárá Én los ságuáÉníÉs suéuÉsíos:


aF cánalázacáón dÉl éÉráodo dÉ nombramáÉnío. bF CÉsÉ dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. cF oÉvocacáón dÉ su cargo éor éaríÉ dÉl dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva a éroéuÉsía dÉl dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro. dF oÉnuncáa moíávada acÉéíada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa Éducaíáva. ÉF fncaéacádad físáca o ésíquáca sobrÉvÉnáda. fF oÉvocacáón moíávada éor Él dÉéaríamÉnío coméÉíÉníÉ Én maíÉráa ÉducaíávaI a ánácáaíáva éroéáa o a éroéuÉsía moíávada dÉl órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón dÉl cÉníroI éor áncumélámáÉnío gravÉ dÉ las funcáonÉs ánhÉrÉníÉs a su cargo. bn íodo casoI la rÉsolucáón dÉ rÉvocacáón sÉ Émáíárá íras la ánsíruccáón dÉ un ÉñéÉdáÉníÉ coníradácíoráoI érÉváa audáÉncáa al áníÉrÉsado ó oídos Él dárÉcíor o dárÉcíora dÉl cÉníro ó Él órgano máñámo dÉ rÉérÉsÉníacáón”. afpmlpfCflkbp AafCflkAibp mrámÉra.– bn aquÉllos cÉníros dÉ la ÉscuÉla éúbláca vasca Én los quÉ Él éÉrsonal laboral rÉérÉsÉníÉ como mínámo Él cáncuÉnía éor cáÉnío dÉl conjunío dÉl érofÉsorado dÉl másmoI cuando Én Él érocÉso ordánaráo dÉ sÉlÉccáón no sÉ érÉsÉníÉ o no sÉa sÉlÉccáonada nánguna candádaíuraI sÉ éodrá sÉlÉccáonar al dárÉcíor o dárÉcíora ÉnírÉ Él éÉrsonal laboral fájo dÉéÉndáÉníÉ dÉ la admánásíracáón éúbláca íáíular dÉl cÉníro corrÉséondáÉníÉI mÉdáaníÉ un érocÉdámáÉnío sámálar al érocÉdámáÉnío ordánaráoI dÉ conformádad con los éráncáéáos dÉ águaldadI éublácádadI méráío ó caéacádad. pÉgunda.– ia iÉó dÉ la bscuÉla múbláca sasca sÉrá águalmÉníÉ dÉ aélácacáón a los cÉníros áníÉgrados dÉ cormacáón mrofÉsáonalI salvo Én aquÉllos aséÉcíos ÉséÉcífácos Én los quÉ lÉs rÉsulíÉ dÉ aélácacáón la iÉó lrgánáca RLOMMOI dÉ NV dÉ junáoI dÉ las CualáfácacáonÉs ó dÉ la cormacáón mrofÉsáonalI ó Én las normas quÉ la dÉsarrollÉn ó íÉngan carácíÉr dÉ norma básáca. afpmlpfCfÓk cfkAi ia érÉsÉníÉ iÉó Énírará Én vágor Él día ságuáÉníÉ al dÉ su éublácacáón Én Él BolÉíín lfácáal dÉl maís sasco.


iÉó NLNVVPI dÉ NV dÉ fÉbrÉro

iÉó bscuÉla múbláca sasca EibmsF

Ley Escuela Pública Vasca  
Ley Escuela Pública Vasca  

Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca

Advertisement