Debakshar 2018

Page 1


ÿæ×æׇÇUÜð ÖêÂÖêÂæÜßë‹ãñUÑ âÎæ âðçßÌ¢ØSØ ÂæÎæÚUçß‹Î×÷Ð ×Ùà¿ð‹Ù Ü‚Ù¢»éÚUæðÚ¢UçƒÙÂkð ÌÌÑ ç·¢¤ ÌÌÑ ç·¢¤ ÌÌÑ ç·¢¤ ÌÌÑ ç·¤×÷H (Courtesy: Bharati Dutta K-2134, Chittaranjan Park, New Delhi)


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Devakshar

(an annual newsletter, 2018) Managing Editor Swami Sarvatmananda

Editor Shruba Mukherjee

Associate Editor Jaba Majumdar

Editor Art, Design Cover & Layout Debolina Gupta

Patronage Bharati Dutta Jayanta Sarkar Arunava Chakraborty Prasun Guha Biswas Debasis Biswas Shantanu Dey Sudipta Ghosh

Printing Roma Chakraborty D-630, C.R. Park, New Delhi-19 Ph. : 011-41603996, 9213134487 E-mail : chakraborty.roma@gmail.com

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

1


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ú ¦š±ÂóßÁ±ûþ ä ñ÷ÇüÉ üÂõÇñ÷Ç ¦¤Âõþ+¿ÂóËí ÕÂõî±Âõþ Âõ¿Âõþ‡Â±ûþ Âõþ±÷ßÔÁøž±ûþËî ò÷Ð 2

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Benediction

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

3


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Sri Sarada Math Dakshineswar, Kolkata-700 076 Phone : (033) 2564-6566/5411 Fax : (033) 2564-4388

wv.®w.w®v}

àæéÖð‘ÀUæßæ‡æè ÎðßÂýØæ» ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ× ·¤æ ¿ÌéÍü ßæçáü·¤ôˆâß ¥ »Üð wz °ß¢w{ ×æ¿ü, w®v} ·¤æð ×ÙæØæ ÁæØð»æ ÁæÙ·¤ÚU Âýâ‹ÙÌæ ãéU§üÐ §â ¥ ßâÚU ÂÚU ¥ æŸæ× ·¤æ ×é¹Â˜æ (Âý¿æÚU Âç˜æ·¤æ) ÒÎðßæÿæÚUÓ Öè Âý·¤æçàæÌ ãUô»æÐ ¥ æàææ ·¤ÚUÌè ã¡êUØð ÎôÙô ÂýØæâ Âê‡æü M¤Â âð âÈ¤Ü ãUô¢Ð Øé»ÎðßÌæ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æÎðß, Øé»ÁÙÙè ŸæèŸæèסæ°ß¢Øé»æ¿æØü Sßæ×è çßßð·¤æÙ‹ÎÁè ·¤è ×ãUÌ ßæ‡æè Øé»ô Øé»ô¢âð ×æÙß â×æÁ ·ð¤ ×¢»Ü ·¤æ ·¤æÚU‡æ ÚUãUè ãñ´UÐ ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ× ©Uâè ×ãUÌè ßæ‡æè ·ð¤ Âý¿æÚU ×ð âßüçÙcÆU Öæß âð ÁéÅUè ãéU§ü ãñUÐ ØãU ÂýØæâ ·¤ËØæ‡æ·¤æÚUè ãñUÐ ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ× âð ÁéǸðU âÖè ·ð¤ÂýçÌ ÆUæ·é¤ÚU, סæ, Sßæ×èÁè ·¤æ àæéÖ ¥ æàæèßæüÎ ãU×ðàææ ÕÚUâÌæ ÚUãðU -ØãUè ×ðÚUè ¥ æç‹ÌÚU·¤ÂýæÍüÙæ ãñUÐ

¥ ŠØÿææ ŸæèâæÚUÎæ ×ÆU ß ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ç×àæÙ Îçÿæ‡æðàßÚU, ·¤ôÜ·¤æÌæ

4

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Sri Sarada Math Dakshineswar, Kolkata-700 076 Phone : (033) 2564-6566/5411 Fax : (033) 2564-4388

21.02.2018

qËöÂ26ñÂõ±íÏ ›¶ËîÂÉßÁ ÂõåÃËÂõþÂõþ ÷Ëî± ÛÂõ±ËÂõþÝ Õ±á±÷Ï 25Ëú Ý 26Ëú ÷±äÇÂ, 2018 ÎðÃÂõ›¶ûþ±á Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|÷ äÂîÅÂïÇ Âõ±¿ø¸ÇßÁÏ ëÂ×ÈüÂõ Âó±ùò ßÁÂõþËåà ÎæÃËò Õ±¿÷ Õ±ò¿µî¼ Ûý×à ëÂ×ÈüÂõ ëÂ×ÂóùËŽÂÉ Õ±|Ë÷Âõþ ÷ÅàÂóS ‘ÎðÃÂõ±ŽÂÂõþ’ Âó¿SßÁ± ›¶ßÁ±¿úî ýÃÃËÂõ¼ Ûý×à ëÂ×öÂûþ ›¶ûþ±ü üÂõÇËî±ö±ËÂõ ü±ôÂùÉ÷¿Gî ÎýÃñßÁ¼ ûÅáËðÃÂõî± ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËðÃÂõ, ûÅáæÃòòÏ ÀÀ÷±, ÛÂõÑ ûÅá±ä±ûÇ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ ÷ýÃÃîÂÏ Âõ±íÏ ûÅËá ûÅËá ÷±òÂõü÷±ËæÃÂõþ ßÁùɱËíÂõþ ¿òðñò¼ Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|÷ ÛßÁ¿ò‡Âö±ËÂõ Îüý×à ÷ýÃÃîÂÏ Âõ±íÏ ›¶ä±ËÂõþ ÂõèîÂϼ Ûý×à ëÂ×ËðÃɱá ßÁùɱíßÁÂõþ¼ Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|Ë÷Âõþ üËe üÑûÅM à üßÁËùÂõþ ›¶¿î ê±ßÅÁÂõþ, ÷±, ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ qö±úÏÂõDZðà üîÂî Âõ¿ø¸Çî ÎýÃñßÁ Ûý×à ձ÷±Âõþ Õ±™L¿ÂõþßÁ ›¶±ïÇò±¼

ÕñɎ±, Àü±Âõþðñ ÷êÂ Ý Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ ¿÷úò ðÿŽÂËí «Âõþ, ßÁùßÁ±î± 76

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

5


ÎðßæÿæÚU-w®v}

¥ æÖæÚU ˜æ ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ× ×ð´ ÂýçÌ×æãU, ãU×æÚðU çàæàæé ×ç‹ÎÚU ·ð¤Õ“ ææð´ (x® Õ“ æð) ·¤æð ×êËØÕæðÏ çàæÿææ, Øæð» ŠØæÙ °ß¢çàæËÂâæçãUˆØ ÕæðÏ çß·¤æâ ·ð¤ çÜØð çßàæðá çàæçßÚU °ß¢·¤æØüàææÜæ ÂçÚU¿æÜÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð ãU× ¥ æ·¤æ ¥ æÖæÚU ÃØ€Ì ·¤ÚUÌð ãñ´UÐ ãU×æÚðU ÀUæ˜æ-ÀUæ˜ææ¥ æð´ ·¤æð ßãUæ¡çÙØç×Ì ¥ Ë ¥ æãUæÚU °ß¢çàæÿææ âæ×»ýè ÂýÎæÙ ·¤è ÁæÌè ãñUÐ ØãU Õ“ ææð´ ·¤æ âæñÖæ‚Ø ãñUÐ

6

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

üÓäÂÏÂóS Editorial

8

Guiding Principles And Activities

10

Annual Report

12

Âõø¸ÇÂó¿ÂõþS ÷±

19

Spiritual Evolution of Man An Inner Journey Sreemoyee Sarkar / 24

ÀÂõþ±÷ßÔÁøž - ùÏù±¿ä™LËò, îÂN ÷òËò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎäÂîÂò±ûþ ÷± ðÅÃáDZ ÕæÃûþ öÂA±ä±ûÇÉ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÀÂõþ±÷äÂf Âõ¿µî± öÂA±ä±ûÇÉ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ Îá±Âó±ùö±Âõ üÅÂõèî± Îüò Ÿæè ÚUæ×·ë¤c‡æÎðß ·¤è mñÌ âæÏÙæ ÂýßýæçÁ·¤æ ˆØæ»æˆ×Âýæ‡ææ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÍÁZîÂËÂõ±ñ ¦¤±÷Ï üÂõDZR±òµ

30 37 43 54 60

ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Îù±ßÁ¿úŽ ±ûþ, Îù±ßÁüÑ¢¶ËýÃà A Divine Incarnation and His Impact

Shantanu Dey

68

ßÁ í±ñ±Âõþ±ûþ ÛËü±

æÃûþ Âõ˵ɱÂó±ñɱûþ

82

The Genesis of Ramakrishna Movement

Paromita Roy

86

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

7


ÎðßæÿæÚU-w®v}

From the Editor's Desk... “This is the story of a phenomenon. I will begin by calling him simply that, rather than ‘holy man’, ‘mystic’, ‘saint’ or ‘avatar’; all emotive words with mixed associations which may attract some readers, repel others. A phenomenon is often something extraordinary and mysterious. Ramakrishna was extraordinary and mysterious; most of all to those who were best fitted to understand him. A phenomenon is always a fact, an object of experience. That is how I shall try to approach Ramakrishna.”1 This is how eminent author, playwright Christopher Isherwood described avataravarishtha (supreme incarnation) Sri Ramakrishna. What was so extraordinary about him? Was it his unique personality or his godintoxicated nature, deep compassion for the suffering people or his attitude of harmony and acceptance of all? In fact, what makes Sri Ramakrishna stand out in the history of hagiography is the display of his superhuman spiritual power while following the different paths recommended not only by various Hindu sects, but also other world religions. Sri Aurobindo says: “In the life of Ramakrishna Paramahansa, we see a colossal spiritual capacity, first driving straight to the divine realisation, taking, as it were, the kingdom of heaven by violence, and then seizing upon one Yogic method after another and extracting the substance out of it with an incredible rapidity, always to return to the heart of the whole matter, the realisation and possession of God by the power of love, by the extension of inborn spirituality into various experience and by the spontaneous play of an intuitive knowledge. Such an example cannot be generalised.”2 For a man, who has realised his true nature, 8

this world is the sport of the divine or the supreme consciousness. It is the play of the chaitanya, which has manifested into many, in order to prolong the sport. For an individual soul bound by maya, this world is the only reality. However, there is an innate tendency of the individual soul to go back to the source and merge with the Absolute Reality-KnowledgeBliss. The prophets or incarnations take birth only to show the afflicted souls the path to realise that supreme goal, which can take them beyond the cycle of life and death and hence beyond suffering. Since the concept of Infinite is not easy to fathom by a finite human mind, it seeks to commune with the Absolute Reality through the ishta devata (chosen deity or God with a name and form). Usually, all spiritual persons or avataras, confine themselves to their respective chosen deities (like Sri Krishna in case of Sri Chaitanya) and follow the unique spiritual paths discovered by them. But Sri Ramakrishna not only followed those diverse spiritual paths at ease, he attained the supreme transcendental experience in each of them with incredible rapidity. He was Ramlala of Jatadhari and Gopala of Gopala’s mother. At different phases of his spiritual practice, not only did he have visions of Rama, Sita and Krishna, but they also merged into him, indicating that he was no other than them. The meticulous student of Bhairavi Brahmani in tantra sadhana scaled the peak in Advaita Vedanta and attained samadhi in just three days under the guidance of Totapuri. Incidentally, Totapuri took 40 years to attain this state. The current issue of Devakshara, the annual magazine of Ramakrishna Sarada Ashrama, Devaprayag, has focussed on this particular aspect of sarva deva deviswarup Sri

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Ramakrishna. Swami Sarvatmananda, the secretary of Ramakrishna Sarada Ashrama, has portrayed Sri Sri Thakur as the champion of Advaita Vedanta, the finest flower of the Indian philosophy and spiritual tradition. He has shown how Sri Sri Thakur as a true Advaitin, explained true knowledge as the knowledge of unity behind diversity. The myriad facets of Sri Ramakrishna have come out in the articles of Bandita Bhattacharya, Ajay Bhattacharya and Subrata Sen, as they have shown how Rama and Krishna merged in the body and being of Sri Ramakrishna and also his overall contribution in ‘making God accessible’. Shantanu Dey has sought to evaluate the impact of this divine incarnation in bringing about a paradigm shift in the progress of the civilisation. As an avatara takes human form out of unselfish love for the bound souls and his main function is redemption of the mankind, he is LOVE personified. Sri Ramakrishna’s life was no exception. Swami Ritananda writes: “He (Sri Ramakrishna) combined in himself the supreme love of Chaitanya for God and the infinite compassion of Christ for the suffering humanity……..As a sadhaka he wept intensely day after day, month after month, like one who possessed something unusual, to have a vision of the divine Mother and after he had all the spiritual experiences, again he cried aloud to 3 have the sight of the devotees.” “It is really amazing to see that he who was so detached from the world, who could be immersed in samadhi for hours together, could be so much moved by the sorrows and tribulations of the worldly people. Seeing the misery and distress of the people at Deoghar he

resolved to give up his pilgrimage and made Mathur exempt the taxes of the poor peasants at 4 his estate at Kalaighata.” Joy Bandyopadhyay has shed light on this all-encompassing love of Sri Ramakrishna in his article, and shown how his unbounded affection transformed the lives of all those who came in contact with him. How Ramakrishna Mission has imbibed this ‘cult of love’ has been explained by Paromita Ray as she elaborates on the motto of the organisation "Atmanomoksharthamjagadhitayacah" (For one’s own salvation and for the welfare of the world). Once Sri Ramakrishna told Master (Mahendra Nath Gupta, the recorder of the Gospel of Sri Ramakrishna): “Just mention my name. Say, that you want to see me; then someone will take you to me.” This significant, reassuring statement is not only meant for M, but for all of us, who are lost in the maze of this world and groping in the dark to find our way back home. “Just mention my name and someone will take you to me”. What more are we waiting for? Let us take the plunge.It is now or never. Notes: 1. Approaching Ramakrishna (Commemorating the 175 birth anniversary of the Great Master), Advaita Ashrama, Kolkata, First Edition, July 2011. 2. Ibid, pg 63. 3. S r i R a m a k r i s h n a , M y r i a d F a c e t s , Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, March 2011, pg 101 4. Ibid, pg 104. th

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

9


ÎðßæÿæÚU-w®v}

10

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

11


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ANNUAL REPORT (2017-18) The chill of the winter gives way to the warm breezes of the spring, the trees get dressed in their green finery, the drab landscape painted by an unknown hand changes into a riot of colours telling us spring is here. With this advent of spring, nature gets charged with energy and new vigor, there comes about a new rhythm in life. Along with this nature in full bloom, rich in fragrance, Sri Ramakrishna Sarada Ashrama, steps into its fourth year. The programmes on the occasion of the Foundation Day commenced from 28th March, 2017 on the Chaitra Shukla Pratipada Day. Reiterating the motto of “Service for the many”

12

the kalash (the consecrated pitcher) along with shriphal and mango leaves, was installed in the ashrama. Rituals including lighting of the akhandadwipa (sacred lamp), planting of five types of paddy saplings, homa and chanting of Durga Saptashati marked the nine-day-long Vasanti Navaratri celebration. Srikanta Babul Kar, a scholar from the Shri Raghunath Sanskrit Mahavidyalaya, Devaprayag, supervised the entire programme. 4th April, 2017 (Chaitra Shukla Ashtami), Tuesday was the foundation day of the ashrama. The celebrations started with the puja of Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi and Swami

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Vivekananda in the ashrama shrine. The occasion was graced by the presence of Revered Pravrajika Buddhaprana Mataji, the head of the Haridwar branch of the Sarada Math, Revered Pravrajika Prabhaprana Mataji, secretary of Ramakrishna Sarada Mission, New Delhi and Principal of Nivedita School, New Delhi Revered Pravrajika Divyanandaprana Mataji. Many devotees from Kolkata and Delhi also came down to Devaprayag to participate in the four-day celebrations. They got accommodation in the hotels near the ashrama. In the evening, the devotees from Kolkata presented a musical drama on the life of Holy Mother. The programme was directed by Soma Sinha, the head of Sarada Sangha. After the evening arati, revered matajis spoke about the lives of the Holy Trio. Next day, 5th April, Wednesday, was Ram Navami. According to the local legend, Sri Ram performed austerities in Devaprayag after killing Ravana (as Ravana was a Brahmin). There is an ancient Raghunath temple near the confluence of Alakananda and Bhagirathi. In the ashrama also Raghunathji is worshipped along with Sri Sri Thakur, Holy Mother and Swamiji. On this auspicious occasion, special puja and abhisheka (a special bath to the deity) was offered to Raghunathji amidst the chanting of Vishnu sahasranama by the devotees. A special yajna (sacrifice) was performed by Shrikanta Babul Kar. In the evening, there was a special talk by eminent author Sri Ajay Bhattacharya. He elaborated on the importance of Mother Bhavatarini’s worship in Shri Ramakrishna’s consciousness. The next speaker was Prof. Bandita Bhattacharya, who talked about Sister Nivedita’s life and her mission in India. The vote of thanks was given by Swami Sarvatmananda, secretary, Ramakrishna Sarada Ashrama.

After the celebrations got over, on 6th April, Thursday, the devotees went around the holy town for pilgrimage. They took bath in the holy sangam and visited the Raghunath temple. Next day, they left for their respective destinations and life in the ashrama came back to its earlier rhythm. A normal day in the ashrama starts with Vedic chanting in the shrine, then follows the ritualistic worship of Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda and Sri Raghunathji, and chanting of Gita, Vishnusahasranama and other scriptures. Food offerings are made to the Holy Trio at noon and aratrick bhajans are sung in the evening. Puja and other celebrations: Apart from these regular worships, there are pujas on special occasions: (i) Akshay Tritiya : According to the legends, Ganga descended on the earth on this auspicious day. This year, it was celebrated on 29th April, Saturday. Ganga started flowing from Devaprayag and hence, this day is very important for us. Special puja was performed in the shrine after which local devotees partook prasad. Children were treated with luchi, sweets and kheer. (ii) PhalahariniKali Puja : It was celebrated on 25th May (Jaishtha Amavasya), Thursday. On this day, Sri Ramakrishna worshipped Holy Mother and prayed to her for universal welfare. Special puja of Holy Mother was performed in the ashrama. Around ten women devotees from Kolkata attended the puja. (iii) Ganga Dashahara—Special puja was offered to Mother Ganges on 4th June (Jaishtha, Shukla Dashami), Sunday. A group of devotees led by Swami Sarvatmanandaji Maharaj visited Vyas Ghat, around 10/12 kms from Devaprayag,

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

13


ÎðßæÿæÚU-w®v} where Ganga has taken a turn northwards. (iv) Ashad Purnima Snanjatra : Special snan abhisheka and special puja on 9th June, (Jaishtha Purnima) Friday. The devotees partook prasad. (v) Rathayatra : Lord Jagannath’s picture was worshipped in the shrine on 25th June and the celebrations continued till 3rd July on the day of ultarath. (vi) Harishayani Ekadashi and Guru Purnima : Different programmes were organized on the occasion of Harishayani Ekadashi on 4th July, Tuesday with the commencement of chaturmashya (four-monthlong austerity practice). Special puja was offered to Sri Ramakrishna and special homa was performed on 9th July, Sunday on the occasion of Guru purnima. Many devotees from Kolkata and Delhi and local children partook prasad (vii) Special worship for Lord Shiva : Special worship was offered on every Monday to the Narmadeshwar Shiva Linga in the ashrama shrine from 18th July to 17th August (the month of Shravana) along with the chanting of the Shiva Mahimna Strotra. (viii) Sri Krishna Janmashtami : This special day is always celebrated in the ashrama with much fanfare. There is a special place for Gopala (baby Krishna) in the spiritual discipline established by Sri Ramakrishna. He was very fond of an old lady, who was a devotee of Gopala and was known as Gopaler Ma (Gopal’s mother). Sri Ramakrishna gave her darshan in the form of Gopala. We have a small idol of Gopala in the ashrama shrine and this special day (14th August, Monday) was observed in a solemn manner. In the morning, a special abhisheka (bathing) was done with honey, ghee, sugar, Gopala was bathed in holy water and then offered new clothes. In the evening, students of 14

Raghunath Sanskrit Mahavidyalaya did chanting from Shrimad Bhagavata. Next day, Nandamahotsav was celebrated by performing homa for the well being of Gopala. Around 50children were invited on the occasion and were treated with rice, sweets and rice pudding. They were also given special gifts. Other devotees also took prasad. (ix) Durga Puja : Durga puja is celebrated with much fanfare and gaiety in the ashrama with an ashtadhatu Durga idol, which is there in the shrine. The festivities started from 21st September, Thursday with the installation of the consecrated pitcher, ceremonial lighting of the lamp, planting of haryali and chanting of Durgashaptasati. Special invocation of Mother Durga was held on 25th September, Monday evening. Bathing of Navapatrika was done on 27th September, Wednesday at the holy confluence of Bhagirathi and Alakananda. The ambience of the Bengal Durga puja was created in this hilly Garhwaltown amidst the beating of the traditional dhak (drum) and kansar (an accompanying instrument). Soumitra Chakrabarty from Kolkata was responsible for performing the worship. He was assisted by Parimal Mukherjee and Sunirmal Banerjee. Other responsibilities were carried out by Shrikanta, Bhola, Bapon and Yadav. In the evening, bhajans were sung by Amarendra Ghosh, a senior devotee from Kolkata. Many devotees from Kolkata, Delhi, Lucknow and Vrindavan were present on the occasion. An account of the Durga puja was published in the Kolkata-based Anandabazar Patrika. Lakshmi puja and Kali puja were also performed in the ashrama in the presence of devotees from Kolkata, Delhi and Silchar, Assam.

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} The birthday celebrations of Sri Sri Thakur, Holy Mother and Swami Vivekananda and Kalpataru Utsav - in spite of being new concepts here in Devaprayag - were celebrated in the ashrama in the presence of devotees. A marble idol of Sri Ramakrishna was installed in the ashrama shrine on 31st January, maghi Purnima. The two-day celebration included special puja, homaetc and was held in the presence of many devotees from Kolkata, Delhi and Bilaspur. The main organizer of this programme was Arun Chatterjee from Bilaspur, who belongs to the illustrious family of revered Swami Prajnananandaji Maharaj. Serving the devotees: Devaprayag is on the way to Kedarnath and Badrinath and it is an important pilgrimage centre also. Pilgrims from all over the country visit this small town throughout the year and more so during the season of Chardham Yatra (May to October). Many monks come here for their spiritual practice as well. It is also a favourite destination for the mountain lovers. For all these people, Ramakrishna Sarada Ashrama is like their second home. This year, around 350 people from various parts of the country and abroad have visited this ashrama and enjoyed the hospitality here. Many monks from the Ramakrishna Math and Mission and matajis from the Sarada Math and Mission have visited this ashrama on their way to Kedarnath and Badrinath and it was our privilege to serve them in the ashrama. They have taken holy dip in the sangam, visited Raghunathji’s temple and also Chandrabadani temple. For accommodation, one should send an e-mail to the Secretary, Ramakrishna Sarada Ashrama at rmksarada@gmail.com.

Child Care: Child care is neglected in Devaprayag as majority of the local people are poor and illiterate. Ramakrishna Sarada Ashrama is trying to play a constructive role here through its project “Neeram Sneha Sarada”. As part of this project, 25 children from the nearby villages are given special tuition in the ashrama every week and are provided with exercise books, pen, pencil, books for colouring, toys etc. They are also given prasad and snacks. Special workshops are also organized for creating awareness on health, environment and different lifeskills. A painting competition with the theme “Natural beauty in Devaprayag” was organized in the ashrama under the supervision of Hena Chakrabarty, a well-known artiste from the Culture Department of the Central Govt. Delhi. Niren Sengupta, former Principal, Delhi Art College, was the chief guest. As part of the “Viveka Bodha” project, six boys from poor families are staying in the ashrama. They have been admitted in the local schools and the ashrama authorities are taking care of their education and other needs. Spiritual Discourses/Publication: (i) The annual magazine of the ashrama “Devakshara” has come out with a special issue on the Himalayas. For every Indian, this mountain range is a cultural icon. Readers appreciated the varied range of stories on different aspects of the Himalayas including the legends, historical importance of various pilgrim centres etc. The 2016 issue of Devakshara contained special articles on the occasion of the birth centenary of Most Revered Mokshaprana Mataji. A number of articles and letters written by Most Revered Mataji have been published in

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

15


ÎðßæÿæÚU-w®v} the issue, which has earned appreciation from the devotees. (ii) A Hindi translation of Most Revered Mokshaprana Mataji’s letters “Patravali: Pravrajika Mokshaprana” has been published. The book was released on 3rd September by Revered Pravrajika Prabhaprana Mataji, the secretary of the Delhi Ramakrishna Sarada Mission. The book release function was organized in C.R.Park Kali temple, New Delhi. (iii) Swami Sarvatmananda, the secretary of the ashrama, has been conducting spiritual discourses on Gita in Faridabad and Uddhava Gita in C.R.Park, Delhi. He conducts discourses in the houses of devotees as well. By the grace of Sri Sri Thakur, this ashrama has become well known among the devotees and

16

monks/nuns of Ramakrishna and Sarada Mission in a short span of time. We sincerely hope and pray that with the cooperation and good will of devotees and well-wishers this ashrama will grow into a full-fledged centre for spreading the message of the Holy Trinity in the Himalayas.

ú ¥ âÌæð ×æ â¼ý×ØÐ Ì×âæð ×æ …ØæðçÌ»ü×ØÐ ×ëˆØæð×æü ¥ ×ëÌ¢»×ØÐ ú àææç‹ÌÑ àææç‹ÌÑ àææç‹ÌÑH (Lead us from the unreal to the real Lead us from darkness to light Lead us from death to immortality Aum peace, peace, peace!) Shri Ramakrishnapanamastu

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


Third Anniversary, 28th March, 2017ÎðßæÿæÚU-w®v}

Âõø¸Ç Âó¿ÂõþS ÷± 2017-2018

ÎßÁ±ò ÛßÁ ÕðÔÃúÉ ý×Ãú±Âõþ±ûþ ¿ÂõÂõíÇ Õ±ßÁ±ú Õ±Âõ±Âõþ òÏù ýÃÃËûþ ÝËêÂ, üÓËûÇ Õ±Ëü î±Âó, ü=±¿Âõþî Âõ±î±Ëü ÷ñÅÂõþ ëÂ×øžî±¼ Âó±ýÃñËëÂÿÂõþ ÷±ï±Âõþ ÂõÂõþôÂ&¿ù áùËî q ßÁËÂõþ, úÏíÇ qßÁËò± òðÃÏ&¿ù ¿ôÂËÂõþ Âó±ûþ ¿òææ¤ ΦڱËîÂÂõþ á¿îÂ, ‘ÂõËòÂõþ ÂõÏí±ûþ ÂõÏí±ûþ åõ æñËá Âõü™L Âó=Ë÷Âõþ Âõþ±Ëá...’ ¿ðÃáË™LÂõþ ÎßÁ±Ëù ðÅÃËù Ýê± Ûý×à ձò˵Âõþ åÿÂõ, òîÅÂò ü±Ëæà ›¶ßÔÁ¿îÂÂõþ ÎüËæà Ýê±, ÂõþÂõÏfò±ËïÂõþ ö±ø¸±ûþ, Û Ö «ËÂõþÂõþ ›¶üi§î±Âõþý×à ›¶¿îÂôÂùò – ‘üýÃÃü± ë±ùÂó±ù± Îî±Âõþ ëÂ×îÂù± Îû ßÁ±ËÂõþ îÅÂý×à ÎðÃàËî ÎÂó¿ù Õ±ßÁ±ú ÷±ËçÁ...” “ÎßÁ±ò üÅËÂõþÂõþ ÷±îÂò ýÃñÝûþ±ûþ ÛËü ÎÂõëÂÿ±ûþ ÎöÂËü ßÁ±Âõþ ò±äÂËòÂõþ òÅÂóÅÂõþ Âõ±ËæÃ... ÎßÁ±ò Õæñò±Âõþ Îñûþ±ò Îî±÷±Âõþ ÷Ëò æñËá... ÎßÁ±ò ÂõþËãÃÃÂõþ ÷±îÂò ëÂ×êÂù ðÅÃËù... ÎßÁ ü±æñËù Âõþ¿ãÃÃò ü±ËæÃ...’ – ›¶ßÔÁ¿îÂÂõþ Ûý×à ÂõíÇ÷ûþ Õ¿öÂÂõÉ¿M ÃËî ûàò ôÅÂËé ëÂ×êÂËåÃ Ö «ËÂõþÂõþý×à ÂóÅùßÁ, Ûý×à ÂõüË™L, ¿îÂòËé ÂõåÃÂõþ Âó±Âõþ ýÃÃËûþ îÂàò äÂîÅÂïÇ ÂõåÃËÂõþ Âó± Âõþ±àù Õ±÷±ËðÃÂõþ Ûý×à ü¿i§‡Â ›¶ßÁŠ¿é – ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|÷, ÎðÃÂõ›¶ûþ±á¼ î±ÂõþÝ òÂõ ÕËe ÛßÁ¿é ðÅÿé òÂõÏò Âó~ËÂõÂõþ ÎåÒñûþ±...¼ Âõø¸Ç Âó¿ÂõþS ÷± q ýÃÃËûþ ¿åÃù Ûö±ËÂõý×ü ÎüÌ÷É-ò±÷ ¿ÂõS ÷ü¥¤ÈüËÂõþÂõþ [Àü¥¤È 2074, Âõ±Ñù± 1423-1424] ÆäÂS qßvÁ± ›¶¿îÂÂóðñ ¿î¿ïËî [28Ëú ÷±äÇÂ, ÷eùÂõ±Âõþ, 2017] ›¶¿îÂÂõ±ËÂõþÂõþ ÷Ëî±, ÂõUæÃò¿ýÃÃî±ûþ ÂõUæÃòüÅà±ûþ ò±ò± ßÁË÷ÇÂõþ ü‚Š ¿òËûþ Õ±|Ë÷ ÂõËü¿åÃù ÷eùßÁùú, ÀôÂù ÛÂõÑ Õ±¥ÚÂó~ËÂõÂõþ ú±à±ûþ ü¿7ÁÁÁî ýÃÃËûþ¼ ü±÷±¿æÃßÁ ÂõþÏ¿î ÕòÅû±ûþÏ òîÅÂòÂõø¸Ç, ä±f±ûþò [Âó=±e] ó¿?ßÁ± ÂóÓæÃò ÎýÃñù¼ ÕàGðÃÏÂó ›¶8¿ùî ÎýÃñù, Âó=ñ±ËòÉÂõþ ÎÂõþ±Âóí ÎýÃñù¼ q ÎýÃñù Âõ±ü™LÏ òÂõþÂõþ±¿SÂõþ ò’¿ðÃò ÂõɱÂóÏ ÀÀ ðÅÃáDZü5úîÂÏ Âó±Âõþ±ûþí¼ ü÷¢¶ Õòұò¿é ü=±¿ùî ßÁËÂõþò ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÂõþâÅò±ï üѦԨî ÷ýÃñ¿ÂõðÃɱùËûþÂõþ ¦§±îÂßÁ À÷±ò ÀßÁ±™L Âõ±ÂõÅùßÁÂõþ¼ ÆäÂS qßvÁ± Õ©†÷Ï [4ê± Û¿›¶ù, 2017], ÷eùÂõ±Âõþ Õ±|Ë÷Âõþ ›¶¿î‡± ¿ðÃÂõü¼ üßÁ±Ëù Õ±|Ë÷Âõþ ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ

ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøžËðÃÂõ, ÀÀ÷± ü±ÂõþðñËðÃÂõÏ, ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ 16ú ëÂ×Âóä±Âõþ ÂóÓæÃò q ÎýÃñù¼ ÎÂõðÃÏËî ÕâÇÉ›¶ðñò ßÁËÂõþò ýÃÿÂõþÁZ±Âõþ Àü±Âõþðñ÷ËêÂÂõþ ü=±ùßÁ ÂóÂõþ÷ ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶Âõ豿æÃßÁ± ÂõÅX›¶±í±÷±î±æÃÏ, òûþ±¿ðÃ~Ï Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ¿÷úËòÂõþ ü¿äÂÂõ ÂóÂõþ÷ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶Âõ豿æÃßÁ± ›¶ö±›¶±í± ÷±î±æÃÏ ÛÂõÑ îÒ±Âõþ üýÃÃßÁ±ÂõþÏ ÂóÂõþ÷ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶Âõ豿æÃßÁ± ¿ðÃÂõɱòµ›¶±í± ÷±î±æÃϼ ¿ðÃ~Ï, ßÁùßÁ±î± ÎïËßÁ öÂM Ãáí 4 ¿ðÃò Õ±|÷Âõ±ü ßÁËÂõþò¼ Õ±|Ë÷Âõþ ¿òßÁ馚 ÎýÃñËéÂù&¿ùËî öÂM ÃáËíÂõþ ï±ßÁ±Âõþ ÂõÉÂõ¦š± ßÁÂõþ± ýÃÃËûþ¿åÃù¼ ¿ÂõßÁ±ËùÂõþ Õ¿ñËÂõúËò ÎßÁ±ùßÁ±î±Âõþ öÂM ÃÂõÔµ ÀÀ÷± ü±ÂõþðñËðÃÂõÏÂõþ æÃÏÂõòÏ ¿òËûþ ÛßÁ¿é áÏ¿îÂÕ±ËùàÉ Âó¿ÂõþËÂõúò ßÁËÂõþò¼ Õòұò¿é Âó¿Âõþä±ùò± ßÁËÂõþò ü±ÂõþðñüÑËâÂõþ ÕñɎ± À÷îÂÏ Îü±÷± ¿üòýÃñ¼ ügɱÂõþ¿îÂÂõþ ÂóËÂõþÂõþ ÕòұËò üÈ›¶üe ßÁËÂõþò ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶ö±›¶±í± ÷±î±æÃÏ, ÂóÓæÃòÏûþ± ¿ðÃÂõɱòµ ›¶±í±÷±î±æÃϼ ÂóËÂõþÂõþ ¿ðÃò, 5ý×à ۿ›¶ù, ÂõÅñÂõ±Âõþ, Âõþ±÷òÂõ÷ϼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ îÂÂó¦šùÏ, ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ÎŽÂSËðÃÂõî± ÀÂõþ±÷äÂf ¦¤ûþѼ Õ±¿ðà úÑßÁÂõþ±ä±ûÇÉ ›¶¿î¿‡Âî ÀÂõþâÅò±ï ÷¿µÂõþ¿é ÎðÃÂõ›¶ûþ±á-ÛÂõþ ÕòÉîÂ÷ Õ±ßÁø¸Çí¼ Õ±|Ë÷Âõþ ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ ê±ßÅÁÂõþ÷± ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ Âó±ú±Âó±¿ú ÀÂõþ±Ë÷Âõþ ÛßÁ¿é ñ±îÂÂõ ›¶¿îÂ÷± ¿òîÂÉ ÂóÓ¿æÃî ýÃÃò¼ Âõþ±÷òÂõ÷ÏÂõþ ÂóÓíÉÕÂõüËÂõþ Ü ›¶¿îÂ÷±¿éÂÂõþ ¿ÂõËúø¸ Õ¿öÂËø¸ßÁ ÛÂõÑ 16ú ëÂ×Âóä±ËÂõþ ûﱿÂõ¿ýÃÃî ÎüÂõ±ÂóÓ æ à ò ±¿ðà ü¥ói§ ýà à û þ ¼ ü÷ËÂõî öÂM à ÷ GùÏ À¿ÂõøÅžüýÃæÚò±÷ Âó±ê ßÁËÂõþò¼ Ü üËe 9 ¿ðÃò ÂõɱÂóÏ Âõ±ü™LÏ òÂõÂõþ±¿SÂõþ ßÁùüÂóÓæÃò ÛÂõÑ ÀÀäÂGÏÂó±ËêÂÂõþÝ ÂóÓíDZU¿î ýÃÃûþ ÛßÁ¿é û:±òұËòÂõþ ÷±ñÉË÷¼ ügɱÂõþ¿îÂÂõþ ÂóËÂõþ üÈ›¶üe ßÁËÂõþò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõü±¿ýÃÃËîÂÉÂõþ üÅÂó¿Âõþ¿äÂî ÎùàßÁ ÀÕæÃûþ öÂA±ä±ûǼ ¿î¿ò ÷Ëò±¢¶±ýÃÃÏ ö±ø¸±ûþ ëÂ×Â󦚱Âóò± ßÁËÂõþò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎäÂîÂò±ûþ ÷±-öÂÂõÂõþíÏÂõþ îÂN îÂï± ëÂ×Âó±üò±¼ ÂóÂõþÂõî¹ ÂõM ñ ¿åÃËùò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Âó¿Âõþ÷GËùÂõþ üÅÂó¿Âõþ¿äÂî± ëÂÐ Âõ¿µî± öÂA±ä±ûÇɼ ¿î¿ò ÷Âõþ÷Ï ö±ø¸±ûþ ¿òËÂõ¿ðÃî±Âõþ æÃÏÂõò, îÒ±Âõþ Ûý×à ÎðÃËú Õ±R¿òËÂõðÃò ÛÂõÑ ëÂ×ÈüËáÇÂõþ ¿ðÃßÁ¿é ձËù±äÂò± ßÁËÂõþò¼ Âó¿ÂõþËúËø¸ ñòÉÂõ±ðà :±Âóò ßÁËÂõþò Õ±|÷ ü¿äÂÂõ ¦¤±÷Ï üÂõDZR±òµ¼

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

19


ÎðßæÿæÚU-w®v} 6ý×à ۿ›¶ù, ÂõÔýæó¿îÂÂõ±Âõþ ü÷™¦ öÂËM ÃÂõþ± ÎðÃÂõ›¶ûþ±á îÂÏïÇßÔÁîÂÉ ü¥ói§ ßÁËÂõþò¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ö±áÏÂõþïÏ ÕùßÁ±òµ±Âõþ üeË÷ ¦§±ò, ÀÂõþâÅò±ï ÷¿µÂõþ ðÃúÇò±¿ðÃÃÂõþ ÷ËñÉ ¿ðÃËûþ îÒ±Âõþ± ü÷™¦ ¿ðÃòû±Âóò ßÁËÂõþò¼ ÂóÅòÂõþ±á÷ËòÂõþ ›¶¿îÂ|n¸¿î ¿ðÃËûþ 7ý×à ۿ›¶ù öÂËM ÃÂõþ± ¿òæà ¿òæà á™LËÂõÉ ¿ôÂËÂõþ û±ò¼ òîÅÂòÂõø¸ÇËßÁ ¦¤±áî æñ¿òËûþ ›¶¿î‡±¿ðÃÂõü æÃûþ™LÏ ëÂ×ÈüÂõ ¿ò¿ÂõÇËâ® Âó±¿ùî ÎýÃñù¼ Õ±|÷ ¿ôÂËÂõþ ÛËù± îÒ±Âõþ ÆðÃò¿µò ¿ðÃòäÂäDZûþ¼ ¿òîÂÉ üÓËûÇÂõþ ›¶ðÿŽÂíËßÁ ü±ŽÂÏ ÎÂõþËà q ýÃÃù Õ±|Ë÷Âõþ òîÅÂò Âõø¸ÇÂó¿ÂõþS ÷±¼ ›¶¿î¿òûþî Îö±ËÂõþ ÆÂõ¿ðÃßÁ ú±¿™LÂó±ê ëÂ×2ä±Âõþí, ^±ñɱûþÏ Âó±êÂ, áÏî±-¿ÂõøÅžüýÃæÚò±÷ Âó±Âõþ±ûþËíÂõþ ÷±ñÉË÷ ¿ðÃò q ýÃÃûþ, Õ±|÷ ÎæÃËá ÝËê¼ Õ±|Ë÷Âõþ ÎåñA ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž - Àü±Âõþðñ ÎðÃÂõÏ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ ›¶¿îÂßÔÁ¿îÂËî ¿òîÂÉËüÂõ± ÂóÓæñ¿ðà ÕÂóÇí ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ¿ÁZ›¶ýÃËÂõþ ôÂù-¿÷¿©† Îö±áÂõþ±á±¿ðà ÕÂóÇò ÛÂõÑ ügɱûþ Õ±Âõþ¿SßÁ öÂæÃò ýÃÃûþ¼ ¿ÂõËúø¸ ¿ÂõËúø¸ ¿î¿ïËî Æò¿÷¿MÃÃßÁ ÂóÓæñÂõþ Õòұò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ – 1. 29Ëú Û¿›¶ù, ú¿òÂõ±Âõþ, ÕŽÂûþ îÔÂîÂÏûþ±¼ Ü ¿ðÃò Âó¿îÂî Âó±ÂõòÏ áe±Âõþ ÷ËîÇÂÉ ÕÂõîÂÂõþí ÂõËù ÷±ò± ýÃÃûþ¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÎïËßÁ áe±Âõþ ëÂ×ÈÂó¿MÃÃ, Û÷òý×à ÂóÓÂõþ±í ßÁï±¼ î±ý×à ՎÂûþ îÔÂîÂÏûþ± ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ÛßÁ¿é ëÂ×ÈüÂõ ¿îÂ¿ï¼ Ü ¿ðÃò ÷¿µËÂõþ ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæñ ÕÂóÇò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ ÛÂõÑ öÂËM ÃÂõþ± ÂõËü Õi§›¶ü±ðà ¢¶ýÃí ßÁËÂõþò¼ ¦š±òÏûþ Âõ±2ä±ËðÃÂõþ ùÅ¿äÂ, ¿÷¿©†, Âó±Ëûþü à±Ýûþ±Ëò± ýÃÃûþ¼ 2. 25Ëú Î÷, ÂõÔýæó¿îÂÂõ±Âõþ, ÆæÃɇ Õ÷±Âõüɱ, ôÂùýÃñ¿ÂõþíÏ ßÁ±ùÏÂóÓæñ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõñ±Âõþ±ûþ Ü ¿ðÃò ÛßÁ¿é ¿ÂõËúø¸ ¿ðÃò¼ ðÿŽÂËí «ËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËðÃÂõ Ü ¿ðÃò ÀÀ÷±ËßÁ Îø¸±ëÂÿúÏ÷Ó¿îÇÂËî ÂóÓæñ ßÁËÂõþ æÃáËîÂÂõþ ßÁùɱËíÂõþ æÃòÉ ÕÂóÇò ßÁËÂõþò¼ Õ±|Ë÷ Ü ¿ðÃò ÀÀ ÷±ËûþÂõþ ›¶¿îÂßÔÁ¿îÂËî ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæñ¿ðà ÕÂóÇò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ßÁùßÁ±î± ÎïËßÁ Õ±áî ðÃúæÃò ÷¿ýÃÃù±öÂM à ›¶ü±ðà Âó±ò¼ 3. 4ê± æÅÃò, Âõþ¿ÂõÂõ±Âõþ ÆæÃɇ qßvÁ± ðÃú÷Ï, áe± ðÃúýÃÃÂõþ±¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÎïËßÁ 10û12 ¿ßÁ.¿÷. ðÓÃËÂõþ áe± ëÂ×MÃÂõþÂõ±¿ýÃÃòÏ ýÃÃËûþËåÃò, ¦š±ò¿é Âõɱüâ±é ò±Ë÷ àɱî¼ Ü ¦š±Ëò öÂM ÃüýÃà üÂõDZR±òµæÃÏ ÷±-áe±Âõþ 16ú ëÂ×Âóä±Âõþ ÂóÓæÃò ßÁËÂõþò, áe±¦§±ò±¿ðà ßÁËÂõþò¼ Ü ÷Ëò±Âõþ÷ ¿òæÇÃò Âó¿ÂõþËÂõËú Ü ðÃúýÃÃÂõþ± Âó±ÂõÇËò öÂËM ÃÂõþ± ¿ÂõËúø¸ Õ±òµ Âó±ò¼ 4. 9ý×à æÅÃò, qS Âõ±Âõþ ÆæÃɇ ÂóÓ¿íÇ÷±, ¦§±òû±S± ëÂ×ÂóùËŽÂÉ 20

ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ¿ÂõËúø¸ ¦§±ò-Õ¿öÂËø¸ßÁ, ÛÂõÑ ÂóÓæÃò ýÃÃûþ¼ ëÂ×Â󿦚î öÂËM ÃÂõþ± Õi§›¶ü±ðà Âó±ò¼ 5. 25Ëú æÅÃò, Âõþ¿ÂõÂõ±Âõþ, Õ±ø¸±ìÂÿ qßvÁ± ¿ÁZîÂÏûþ± ÎïËßÁ 3Âõþ± æÅÃù±ý×à Îü±÷Âõ±Âõþ ëÂ×ËŒI×±Âõþï ÂóûÇ™L Âõþïû±S± ëÂ×ÂóùËŽÂÉ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÎÂõðÃÏËî æÃái§±ï ÎðÃËÂõÂõþ Âó馚±Âóò, ¿ÂõËúø¸ÂóÓæÃò, ÛÂõÑ ÎÂõþ±æà ügɱûþ ügɱÂõþ¿îÂÂõþ ÂóËÂõþ æÃái§±ïËðÃËÂõÂõþ ÷±ýÃñRÉ›¶üe Âó±ê ýÃÃËûþËåü 5. 4ê± æÅÃù±ý×Ã, ÷eùÂõ±Âõþ ýÃÿÂõþúûþòÏ ÛßÁ±ðÃúÏ, ä±îÅÂ÷±ÇüÉ Âõèî ›¶±Âõþy¼ Õ±|Ë÷ Ü ¿ðÃò ¿Âõ¿öÂi§ ÕòұËòÂõþ Õ±Ëûþ±æÃò ýÃÃûþ¼ ÛÂõÑ 9ý×à æÅÃù±ý×Ã, Âõþ¿ÂõÂõ±Âõþ & ÂóÓ¿íÇ÷± ëÂ×ÂóùËŽÂÉ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎðÃËÂõÂõþ ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæÃò, ÎýÃñ÷ ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü ¦š±òÏûþ ¦Å¨ùßÁËùËæÃÂõþ ÂõU ¿ÂõðÃÉ±ï¹ Õ±|Ë÷ ÂõËü Õi§›¶ü±ðà ¢¶ýÃí ßÁËÂõþ¼ ßÁùßÁ±î±, ¿ðÿ~ ÎïËßÁ ÂõU öÂM à ÛËü ÕòұËò ÕÑú¢¶ýÃí ßÁËÂõþò¼ 7. 18ý×à æÅÃù±ý×à ÎïËßÁ 17ý×à ձሠ|±Âõí ÷±ü ëÂ×ÂóùËŽÂÉ Õ±|Ë÷Âõþ ò÷ÇËðà «Âõþ ¿úÂõ¿ùËe ¿ÂõËúø¸ ¦§±ò Õ¿öÂËø¸ßÁ ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü ›¶ËîÂÉßÁ Îü±÷Âõ±Âõþ ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæÃò, ügɱûþ ¿úÂõ÷¿ýÃÃ¥§ Âó±ê ýÃÃËûþËåü 8. 14ý×à ձሠÎü±÷Âõ±Âõþ, ö±^ ßÔÁøž± Õ©†÷Ï, æÃij±©†÷ϼ Õ±|Ë÷Âõþ ê±ßÅÁÂõþ âËÂõþ ÛßÁ¿é ÷Ëò±÷Å*ßÁÂõþ Îá±Âó±ù ¿Âõ¢¶ýà ›¶¿î¿‡Âî¼ ¿òîÂÉ Ûý×à ¿úq¿Âõ¢¶ËýÃà Φ§ýÃÂõ±ÈüùÉÂõþ+Âó ÎüÂõ± ÂóÓæñ¿ðà ÕÂóÇò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ùÏù±›¶üËe Õ±÷Âõþ± ÛßÁ ¿ÂõËúø¸ ëÂ×Âó±¿üßÁ±Âõþ ëÂ×Ë~à Âó±ý×Ã, ¿î¿ò Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Ü ÂõÔX±Âõþ÷íÏËßÁ îÒ±Âõþ ëÂ×Âó±üÉ Îá±Âó±ù÷Ó¿îÇÂËî ðÃúÇò ÎðÃò, ü±¿i§ñÉ ÎðÃò¼ î±ý×à ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕòÅñɱò ¿ä™LËò ›¶¿î¿ò¿ñ ¿Âõ¢¶ýÃÂõþ+ËÂó Îá±Âó±ù ÷Ó¿îÇÂÝ Õ±÷±ËðÃÂõþ ÎüÂõ±ÂóÓæÃËòÂõþ ¿ò¿÷MÃà ýÃÃËûþ û±ò¼ æÃij±©†÷ÏÂõþ ›¶±Ëî Îá±Âó±ùËßÁ Âó=±÷Ôî ÁZ±Âõþ± ¦§±òÕ¿öÂËø¸ßÁ ßÁÂõþ±Ëò± ýÃÃûþ, î±ÂõþÂóÂõþ üÅá¿gæÃËù ¦§±ò ßÁ¿ÂõþËûþ, òîÅÂò Âõ¦a Âó¿ÂõþËûþ, ÕàG ¿â-ÛÂõþ ›¶ðÃÏÂó ;±¿ùËûþ Õòұò ›¶±Âõþy ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ü±Âõþ±¿ðÃò ¿Âõ¿öÂi§ ü÷Ëûþ ÂõUëÂ×Âóä±ËÂõþ Îö±áÂõþ±á ¿òËÂõðÃò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ügɱûþ ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæÃò ýÃÃûþ¼ ÂõþâÅò±ï üѦԨî ÷ýÃñ¿ÂõðÃɱùËûþÂõþ åñSÂõþ± ™¦Âõ±¿ðà Âó±ê ßÁËÂõþ, À÷¾Ã±áÂõÈ ðÃú÷¦¨g ÎïËßÁ Âó±ê ýÃÃûþ¼ Âõþ±ËS öÂËM ÃÂõþ± ÂõËü ›¶ü±ðà Âó±ò¼ ÂóÂõþ¿ðÃò ›¶±Ëî òµ-÷ËýÃñÈüËÂõÂõþ ›¶ï±¼ üßÁ±Ëù ÎýÃñ÷û: ýÃÃûþ¼ ¦š±òÏûþ 50 æÃò ¿úqËßÁ Âõ¿üËûþ Õi§›¶ü±ðà ›¶ðñò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ, æÃij¿î¿ïÂõþ ¿ÂõËúø¸ ëÂ×ÂóýÃñÂõþ üßÁËùÂõþ ýÃñËî îÅÂËù

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÎðÃÝûþ± ýÃÃûþ¼ ëÂ×Â󿦚î öÂËM ÃÂõþ±Ý ÂõËü ›¶ü±ðà Âó±ò¼ 9. ðÅÃáDZÂóÓæñ - Õ±|Ë÷Âõþ ¿òîÂÉÂóÓ¿æÃî թ†ñ±îÅÂÂõþ ðÃúöÓÂæñ ÷¿ýÃÃø¸÷¿ðÇÃòÏ ›¶¿îÂ÷±Ëî ú±ÂõþðÃÏûþ± ðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ Õòұò ßÁÂõþ± ýÃÃËûþ ï±ËßÁ¼ ÛÂõ±ËÂõþ 21Ëú ÎüË›I×¥¤Âõþ, ÂõÔýæó¿îÂÂõ±Âõþ ÎðÃÂõÏÂõþ ›¶¿îÂÂóðñ¿ðà ßÁŠ±Âõþy îÂï± òÂõÂõþ±¿SßÁ Âõèî±Âõþy ßÁùü¦š±Âóò, ðÃÏÂó ›¶8ùò, ýÃÿÂõþûþ±ùÏ ÎÂõþ±ÂóËíÂõþ ÷±ñÉË÷ ÕòÅ¿‡Âî ýÃÃù¼ ÀÀäÂGÏÂó±ê ÛÂõÑ òÂõÂõþ±¿S Âõèî±òұò Âó¿Âõþä±ùò± ßÁËÂõþò ÀßÁ±™L Âõ±ÂõÅùßÁÂõþ¼ 25Ëú ÎüË›I×¥¤Âõþ, Îü±÷Âõ±Âõþ ügɱûþ ÕòÅ¿‡Âî ÎýÃñù ÷±ðÅÃáDZÂõþ ÎÂõ±ñò, Õ±÷Laí, Õ¿ñÂõ±ü¼ 27Ëú ÎüË›I×¥¤Âõþ, ÂõÅñÂõ±Âõþ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ö±áÏÂõþïÏ-ÕùßÁ±òµ±Âõþ üeË÷ òÂõÂó¿SßÁ± ¦§±ò, Âõ±Ñù±Âõþ ‘ì±ßÁ-Îì±ù-ßÒÁ±üÂõþ-âKI×±’Âõþ ñÃõ¿ò ÛßÁ ¿ÂõËúø¸ Âó¿ÂõþËÂõú üÔ¿©† ßÁËÂõþ¼ ëÂ×MÃÂõþ±àËGÂõþ á±ËëÂÿ±ûþ±ù ¿ýÃÃ÷±ùËûþ ÛßÁ ÛßÁ Õ¿öÂòÂõ Õòұò¼ üÅðÓÃÂõþ ÎßÁ±ùßÁ±î± ÎïËßÁ ÛËü Ûý×à ÎðÃÂõÏÕ±Âõþ±ñò±¿é ü¥ói§ ßÁËÂõþò ë±РÎüÌ¿÷S äÂS Âõî¹¼ îÒ±Âõþ üýÃÃßÁ±ÂõþÏ ÂóÓæÃßÁ ¿åÃËùò ÀüÅ¿ò÷Çù Âõ˵ɱÂó±ñɱûþ ÛÂõÑ ÀÂó¿Âõþ÷ù ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ¼ ÂóÓæñÂõþ ¿Âõ¿öÂi§ ðñ¿ûþËQ ¿åÃËùò Îö±ù±, ÀßÁ±™L, Âõ±Âóò, û±ðÃÂõ ›¶÷Å༠ÂóÅËæñÂõþ ›¶¿î¿ðÃò ügɱÂõþ¿îÂÂõþ ÂóËÂõþ ¿òîÂÉ öÂæÃò Âó¿ÂõþËÂõúò ßÁÂõþËîÂò Õ±|Ë÷Âõþ ÕòÉîÂ÷ öÂM à ÎßÁ±ùßÁ±î± ¿òÂõ±üÏ ÀÕ÷ËÂõþf Îâ±ø¸¼ ÎßÁ±ùßÁ±î±, ¿ðÃ~Ï, ùË„Ì, ÂõÔµ±Âõò ÎïËßÁ ÂõU öÂM à Ûý×à ÕòұËò ëÂ×Â󿦚î ¿åÃËùò¼ ÎßÁ±ùßÁ±î±Âõþ ÆðÿòßÁ üÑÂõ±ðÃÂóS Õ±òµÂõ±æñÂõþ Âó¿SßÁ± Ûý×à ðÅÃáDZÂóÓËæñËßÁ ëÂ×MÃÂõþ±àËGÂõþ Âõ±Ñù±Âõþ ÕòÉîÂ÷ ðÅÃËáDZÈüÂõ ò±Ë÷ ›¶ä±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò¼ ÀÀðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ Õ±òÅø¸¿eßÁ ÂóÂõþÂõî¹ Õòұò ¿ýà à ü ±ËÂõ Õ±|Ë÷ ÀÀù„ÏÂóÓ æ à ± [5ý× Ã ÕË"à à ± ÂõÂõþ , ÂõÔýà ¦ó¿îÂÂõ±Âõþ] ÛÂõÑ ßÁ±ùÏÂóÓæñ [19Ëú ÕË"ÃñÂõÂõþ, ÂõÔýæó¿îÂÂõ±Âõþ] ÕòÅ¿‡Âî ýÃÃËûþËåü ßÁùßÁ±î±, ¿ðÃ~ÏÂõþ öÂËM ÃÂõþ± Ûý×à ÕòұËò Îû±áðñò ßÁËÂõþ Õ±òµ ÎÂóËûþËåÃò¼ üÅðÓÃÂõþ ¿úùäÂÂõþ, Õ±ü±÷ ÎïËßÁ æÃÍòßÁ öÂM ÃðÃ¥ó¿î Ûý×à ÕòұËò ëÂ×Â󿦚î ¿åÃËùò¼ 10. ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõñ±Âõþ±Âõþ Õ™LáÇî 1ù± æñòÅûþ±ÂõþÏ ßÁŠî ëÂ×ÈüÂõ, ê±ßÅÁÂõþ-÷±-¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ æÃij¿î¿ïÂóÓæñ Ûý×à üÅðÓÃÂõþ Âó±ÂõÇîÂÉ Õ=Ëù ÛàòÝ æÃò÷±òËü ü±÷±¿æÃßÁ ëÂ×ÈüËÂõÂõþ (Religious Festival-ÛÂõþ] Âõþ+Âó Îòûþ¿ò¼ ôÂËù Ü ÂóÓíÉ¿î¿ï&¿ù Õ±|Ë÷Âõþ üÏ÷±ÂõX Âó¿ÂõþüËÂõþ ÂõÉ¿M Ãáî ™¦ËÂõþÂõþ â¿ò‡Â öÂM ÃËðÃÂõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂËî ÕîÂÉ™L Õò±ëÂÿ¥¤Âõþö±ËÂõ Âó±¿ùî ýÃÃËûþËåü

áî 31Ëú æñòÅûþ±ÂõþÏ ÷±âÏ ÂóÓ¿íÇ÷±Âõþ qö ÕÂõüËÂõþ Õ±|Ë÷Âõþ ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÷÷ÇÂõþ ÷Ó¿îÇÂÂõþ ›¶¿î‡± ýÃÃËûþËåü Ûý×à ëÂ×ÂóùËŽÂÉ ðÅÃ’¿ðÃò ÂõɱÂóÏ Âõ±d-û±á, ¿ÂõËúø¸ ÂóÓæÃò±¿ðÃÂõþ Õòұò ýÃÃûþ¼ ÀÀ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷Ó¿îÇ›¶¿î‡±Âõþ ÂóÓíÉÂóËÂõÇ ÎßÁ±ùßÁ±î±, ¿ðÃ~Ï, ¿Âõù±üÂóÅÂõþ ÎïËßÁ ÂõU öÂM à ëÂ×Â󿦚î ¿åÃËùò¼ ü÷¢¶ ÎðÃÂõ›¶¿î‡±Âõþþ Õòұò¿éÂÂõþ ›¶ñ±ò ëÂ×ËðÃɱáÏ ¿åÃËùò ¿Âõù±üÂóÅÂõþ ¿òÂõ±üÏ öÂM Û¶ÂõÂõþ ÀÕ í äÂËA±Âó±ñɱûþ¼ ›¶üeîÂÐ ëÂ×Ë~àÉ ëÂ׿ò ÀÂõþ±÷ßÔÁøžö±ËÂõÂõþ ÂõU÷±¿òÃî üi§É±üÏ À÷Ȧ¤±÷Ï ›¶:±ò±òµæÃÏÂõþ ÂõÑËúÂõþ ü™L±ò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Âó±ø¸Çðà ÕËöÂðñòµæÃÏÂõþ ¿úø¸É ÎÂõðñ™L÷ËêÂÂõþ ¿ÁZîÂÏûþ ÕñÉŽÂ ›¶:±ò±òµæÃÏ Ýò±Âõþ ü¥óËßÇÁ æÃɱê±÷ú±ý×à ¿åÃËùò¼ Õ¿î¿ï öÂM à ÎüÂõ± ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÷ñÉ¿ýÃÃ÷±ùËûþÂõþ ÛßÁ¿é ÷Ëò±Âõþ÷ ¿òæÇÃò îÂÏïǼ Âó±ýÃñËëÂÿ ÎâÂõþ± ÎåñA æÃòÂóðÃ, î±Âõþ ÷ËñÉ ¿ðÃËûþ ÂõËýÃà û±Ë26à ðÅÿé ÂóÓíÉü¿ùù± ›¶Âõ±ýÃà ö±áÏÂõþïÏ ÛÂõÑ ÕùßÁ±òµ±¼ Ûý×à ö±áÏÂõþïÏ ÛÂõÑ ÕùßÁ±òµ±Âõþ üe÷, ÎðÃÂõ›¶ûþ±áËßÁ ¿ðÃËûþËåà ÛßÁ îÂÏËïÇÂõþ ÷ûDZðñ¼ ÂõU ü±ñÅ-üi§±üÏ Ûý×à ¿òæÇÃò îÂÏËïÇÂõþ Âó¿ÂõSî± Õ±¦¤±ðÃËòÂõþ æÃòÉ Õ±Ëüò¼ Õ±Ëüò ÂõU ¿òæÇÃòî± ¿›¶ûþ ¿ýÃÃ÷±ùûþ Λ¶÷Ï ÷±òÅø¸æÃò¼ ÛåñëÂÿ±Ý ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÎßÁðñÂõþò±ï, ÂõðÃÂõþÏò±ï û±S±Âõþ ÁZ±Âõþÿ¦¤Âõþ+Âó ›¶ï÷ ›¶ûþ±á¼ ÛÒËðÃÂõþ üßÁËùÂõþ ßÁ±ËåÃý×à ‘Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|÷’ ÛßÁ ¿òËæÃÂõþ æñûþá±, ÛßÁ ú±¿™LÂõþ òÏëÂÿ¼ Ûý×à ÂõåÃÂõþ Û Õ±|Ë÷ Õò¿ñßÁ ¿îÂòÂõþ±¿S Âõ±ü ßÁËÂõþËåÃò ö±ÂõþËîÂÂõþ ¿Âõ¿öÂi§ ›¶±™L ÎïËßÁ Õ±ü± ¿Âõ¿öÂi§ ö±ø¸±ö±ø¸Ï ÷±òÅø¸, üÑàɱûþ ›¶±ûþ ü±ËëÂÿ ¿îÂòËú±¼ ¿ÂõËðÃúÏÂõþ±Ý ÛËüËåÃò¼ Ûò±ËðÃÂõþ ÷ËñÉ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž÷êÂ Ý ¿÷úËòÂõþ ÂõU üi§É±üÏ ÂõèpÁä±ÂõþÏÂõÔµ ÛÂõÑ Àü±Âõþðñ÷ê Ý õþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ¿÷úËòÂõþ üi§É±¿üòÏ, ÂõèpÁ䱿ÂõþòÏÂõÔµ-Ý Õ±ËåÃò¼ Ûò±Âõþ± Ûý×à ձ|Ë÷ Âõþ±¿SÂõ±ü ßÁËÂõþËåÃò¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ üe÷, ÂõþâÅò±ïæÃÏ ðÃúÇò ßÁËÂõþËåÃò, ¿òßÁ馚 îÂÏïÇ&¿ù ¿ÂõËúø¸î äÂfÂõðÃòÏ ÷±ËûþÂõþ ðÃúÇò ßÁËÂõþËåÃò¼ îÒ±ËðÃÂõþ ÎüÂõ±Âõþ üÅËû±á ÎÂóËûþ¿åà ձ÷Âõþ±, Û Õ±÷±ËðÃÂõþ ÎüÌö±áɼ Õ±|Ë÷ Õ±¿îÂËïÉÂõþ æÃòÉ öÂËM ÃÂõþ± ü±ñ±Âõþíî e-mailÛÂõþ ÷±ñÉË÷ý×à ձ|÷ ßÁîÔÇÂÂóËŽÂÂõþ üËe ü¥óßÇÁ ßÁËÂõþò¼ e-mail ID - rmksarada@gmail.com

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

21


ÎðßæÿæÚU-w®v} ¿úq¿ÂõßÁ±ú ›¶ßÁŠ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ¦š±òÏûþ ÷±òÅø¸ Õ¿ñßÁ±Ñúý×à áÂõþÏÂõ ÛÂõÑ Õ¿ú¿ŽÂî¼ ÎßÁðñÂõþò±ï-Âõ^Ïò±ï îÂÏïÇû±S±ËßÁ ÎßÁf ßÁËÂõþý×à ÛËðÃÂõþ ü±÷±òÉ æÃÏ¿ÂõßÁ±¼ ôÂËù ¿úqÂõþ± Ûà±Ëò Õ±ŽÂ¿ÂõþßÁ ÕËïÇý×à տÂõßÁ¿úî¼ ¿úŽÂ± üѦԨ¿îÂÂõþ ÕòÅßÓÁùî± ›¶±ûþ Îòý×à ÂõùËùý×à äÂËù¼ ¦š±òÏûþ ¿úq ÛÂõÑ ¿ßÁËú±ÂõþËðÃÂõþ Ûý×à ÆòÂõþ±úÉæÃòßÁ Âõ±î±ÂõÂõþËíÂõþ ÷ËñÉ qö üѦ¨±Âõþ ¿ò÷Ç±í ¿ýÃÃü±ËÂõ Õ±|Ë÷Âõþ ðÅÿé ›¶ßÁŠ ßÁ±æà ßÁÂõþËåü 1. òÏëÂÿ÷ РΦ§ýà ü±Âõþðñ - Õ±|Ë÷Âõþ Âó¿ÂõþüËÂõþÂõþ ¿òßÁ馚 ¢¶±Ë÷Âõþ ¿úqËðÃÂõþ Õ±|Ë÷ ÛËò î±ËðÃÂõþ æÃùËû±á [¿é¿ôÂò] üýÃà ¿òÐq{è ÎßÁ±¿äÂÑ ÛÂõþ ÂõÉÂõ¦š± ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü Ûý×à üËe î±ËðÃÂõþ ÂóëÂÿ±qËò± üÑS ±™L ›¶Ëûþ±æÃòÏûþ ü±÷¢¶ÏÝ ›¶ðñò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ Îû÷ò Âõý×Ã, à±î±, ÎÂóò, ¦Å¨ùÂõɱá ý×ÃîÂɱ¿ðü ÂóëÂÿ±qËò±Âõþ üËe üËe î±ËðÃÂõþ ÷±ò¿üßÁ ¿ÂõßÁ±ËúÂõþ æÃòÉ ¿Âõ¿öÂi§ ßÁ±ûÇú±ù±Âõþ ÂõÉÂõ¦š± ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ î±ËðÃÃÂõþ Âó¿ÂõþËÂõú üËäÂîÂòî±, ¦¤±¦šÉ üËäÂîÂòî±, ý×à ¿îÂÂõ±äÂßÁ æÃÏÂõòËÂõ±ñ Õ±ò±Ëò±Âõþ æÃòÉ ¿Âõ¿öÂi§ ßÁ÷ÇüÓäÂÏ ÎòÝûþ± ýÃÃûþ¼ áî 11ý×à òËöÂ¥¤Âõþ, 2017 Õ±|÷ Âó¿ÂõþüËÂõþ ÛßÁ¿é ¿úŠ-ßÁ±ûÇú±ù±Âõþ Õòұò ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¼ ¿úqËðÃÂõþ Õ‚ò ›¶¿îÂËû±¿áî±Âõþ ¿Âõø¸ûþ ¿åÃËù± - ‘ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ¿òüáÇ’¼ Ü ßÁ±ûÇú±ù±¿é ü=±ùò ßÁËÂõþò ¿ðÃ~ÏÂõþ ›¶àɱî ¿úŠÏ À÷îÂÏ ÎýÃÃò± äÂS Âõî¹ [ö±Âõþî üÂõþßÁ±ËÂõþÂõþ îÂïÉ üѦԨ¿î ðÃ5ËÂõþÂõþ ÕòÉîÂ÷ ¿úŠÏ, á±gÏ ¦œÔ¿î ¿ÂõßÁ±ËúÂõþ ¿ßÁëÂ×ËÂõþéÂÂõþ]¼ ›¶ñ±ò Õ¿îÂ¿ï ¿åÃËùò ÀòÏËÂõþò Îüò&5 [›¶±M Ãò ÕñÉŽÂ, ¿ðÃ~Ï Õ±éÇ ßÁËùæÃ]¼ ü÷¢¶ Õòұò¿é ›¶Ëû±æÃò± ßÁËÂõþò À÷îÂÏ ÎýÃÃò± äÂS Âõî¹¼ Õòұò¿é ¿òËÂõ¿ðÃî± úîÂÂõ±¿ø¸ÇßÁÏ ëÂ×ÂóùËŽÂÉ ¿òËÂõ¿ðÃî±Âõþ ëÂ×ËVËú ëÂ×Èüá¹ßÔÁî ýÃÃûþ¼ ÂõîÇÂ÷±Ëò Ûý×à ¿úqËðÃÂõþ üÑàɱ 25¼ Ûý×à ›¶ßÁŠ¿é ÀÀ÷± ü±ÂõþðñËðÃÂõÏÂõþ ò±Ë÷ ëÂ×ÈüáÇßÔÁî¼ 2. ÎðÃÂõ›¶ûþ±á ÛÂõÑ ¿òßÁ馚 Âó±ÂõÇîÂÉ Õ=ËùÂõþ ßÁËûþßÁ¿é ðÅÃЦš-ÂóÏ¿ëÂÿî Âó¿ÂõþÂõ±ËÂõþÂõþ Âõ±ùßÁ Õ±|Ë÷ ÎïËßÁ ÂõëÂÿ ýÃÃË26ü ÛËðÃÂõþ ¦š±òÏûþ ¦Å¨Ëù ö¿îÇ ßÁÂõþ±Ëò± ýÃÃËûþËåÃ, ÛÂõÑ ï±ßÁ± à±Ýûþ± ¿úŽÂ±-¦¤±¦šÉ ü÷™¦ ÂõÉûþö±Âõþ Õ±|÷ ÂõýÃÃò ßÁËÂõþ äÂËùËåü ÂõîÇÂ÷±Ëò ÛËðÃÂõþ üÑàɱ 6¼ Ûý×à ›¶ßÁŠ¿é ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ ò±Ë÷ ëÂ×Èüá¹ßÔÁî¼

[2017] ¿ýÃÃ÷±ùûþ ¿ÂõËúø¸ üÑàɱÂõþ+ËÂó ›¶ßÁ±¿úî ýÃÃËûþËåü ¿ýÃÃ÷±ùûþ ö±ÂõþËîÂÂõþ ÛßÁ¿é ü±Ñ¦Ô¨¿îÂßÁ icon. ö±ÂõþîÂÂõËø¸ÇÂõþ ñ÷ÇüѦԨ¿îÂËî ¿ýÃÃ÷±ùûþ ÎßÁËf ÕÂõ¿¦šî¼ Îüý×à ¿ýÃÃ÷±ùËûþÂõþ ý×ÿîÂýÃñü, ÂóÅÂõþ±í ÛÂõÑ Ü¿îÂýÃñ¿üßÁ, ÎÂóÌÂõþ±¿íßÁ ¦š±ò&¿ùÂõþ û±S±Âóï ü¥¤¿ùî îÂËïÉ ü÷ÔX Âó¿SßÁ±¿é ¿ÂõðÃ* æÃËòÂõþ± ü÷±ðÃÂõþ ßÁËÂõþËåÃò¼ 2. ¿Âõáî ÂõÈüËÂõþÂõþ ÎðÃÂõ±ŽÂÂõþ [2016] - ›¶Âõ豿æÃßÁ± Î÷±ŽÂ›¶±í± æÃijúîÂÂõ±¿ø¸ÇßÁÏ ¿ÂõËúø¸ üÑàɱ’ Âó¿SßÁ±¿é Ûý×à ÂõåÃËÂõþÝ ÂõU öÂËM ÃÂõþ± ÂõÉ¿M Ãáî üÑ¢¶ËýÃà Âõþ±àËî ä±ý×ÃËåÃò¼ ÂóÂõþ÷ ÂóÓæÃòÏûþ± ÷±î±æÃÏÂõþ ÂõU ¦¤¿ù¿àî ›¶Âõg, ¿ä¿êÂÂóS, ¦œÔ¿îÂä±ÂõþËí Ü Âó¿SßÁ±¿é ü÷ÔX¼ 3. ÂóÂõþ÷ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶Âõ豿æÃßÁ± Î÷±ŽÂ›¶±í± ÷±î±æÃÏÂõþ ¿ä¿êÂÂóËSÂõþ ÛßÁ¿é ¿ýÃÃµÏ ÕòÅÂõ±ðâ¶Lš - ‘ÂóS±ÂõùÏ Ð Â›¶Âõ豿æÃßÁ± Î÷±ŽÂ›¶±í±’ ›¶ßÁ±¿úî ýÃÃËûþËåü ÂóÂõþ÷ÂóÓæÃòÏûþ± ÷±î±æÃÏÂõþ æÃijúîÂÂõø¸Ç ëÂ×ÂóùËŽÂÉ ÂóÓæÃÉ ÷±î±æÃÏÂõþ ÂõU ÕÂõ±ãÃñ¿ù¿ýÃõÏö±ø¸Ï ü™L±ËòÂõþ ëÂ×ËVËúÉ Ûý×à ÂóÅ™¦ßÁ¿é ›¶ßÁ±úò ßÁÂõþ± ÎýÃñù¼ áî 3Âõþ± ÎüË›I×¥¤Âõþ, Âõþ¿ÂõÂõ±Âõþ, ¿ðÃ~ÏÂõþ ¿äÂMÃÃÂõþ?ò Âó±ßÇÁ ßÁ±ùÏÂõ±¿ëÂÿËî ÛßÁ¿é ÂõíDZìÂÉ ÕòұËò Ü ÂóÅ™¦ßÁ¿é ¿ÂõË÷±äÂò ßÁËÂõþò ¿ðÃ~Ï Âõþ±÷ßÔÁøžü±Âõþðñ ¿÷úËòÂõþ ü¿äÂÂõ ÂóÂõþ÷ ÂóÓæÃòÏûþ± ›¶Âõ豿æÃßÁ± ›¶ö±›¶±í± ÷±î±æÃϼ Õòұò¿éÂËî ÂóÂõþ÷ ÂóÓæÃòÏûþ± ÷±î±æÃÏÂõþ ÂõU ü™L±ò ëÂ×Â󿦚î ¿åÃËùò¼ 4. Õ±|Ë÷Âõþ ü¿äÂÂõ ¦¤±÷Ï üÂõDZR±òµæÃÏ ÷ýÃñÂõþ±æà òûþ± ¿ðÿ~Ëî öÂM Ã÷ýÃÃËù ¿òûþ¿÷îÂö±ËÂõ ðÅÿé ¦¤±ñɱûþ ßÁÂõþ±Ë26Ãò – ô¿ÂõþðñÂõ±Ëðà üÓÂõþæÃßÅÁËG ÛßÁ öÂM ÃáÔËýÃà À÷¾ÃáÂõÈáÏî± ÛÂõÑ ¿äÂMÃÃÂõþ?ò Âó±ßÇÁ-ÛÂõþ ÛßÁ öÂM ÃáÔËýÃà ‘ëÂ×XÂõáÏî±’ ¢¶Lš¼ ÛåñëÂÿ±Ý ¿Âõ¿öÂi§ ü÷Ëûþ ¿î¿ò ¿ðÿ~, ßÁùßÁ±î±Âõþ ¿Âõ¿öÂi§ Âó±êÂäÂËS , öÂM ÃáÔËýÃà üÈ›¶üe ßÁËÂõþËåÃò¼ àÅÂõý×à ßÁ÷ ü÷Ëûþ òÂõ¿ò¿÷Çî Ûý×à ձ|÷¿é Âõþ±÷ßÔÁøž öÂM à Âó¿Âõþ÷GËù |X± Ý üýÃñòÅöÓ¿î ù±ö ßÁÂõþËî ÎÂóËÂõþËåü Û¿é ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ßÔÁÂó±¼ ü÷™¦ üÅýÃ+ÈÂõáÇ ÛÂõÑ qö±òÅñɱûþÏÂõþ ¿òßÁËé Ûý×à ›¶±ïÇò± Îû îÒ±ËðÃÂõþ ü÷ËÂõî ý×Ã26ñ ÛÂõÑ üýÃÃËû±Ëá Ûý×à ձ|÷¿é Îûò ÛßÁ¿é ÂóÓíDZe Âõþ+Âó ¿òËî üŽÂ÷ ýÃÃûþ ÛÂõÑ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõ±ßÁ±Ëú ÛßÁ¿é ¿¦šÂõþ òŽÂSÂõþ+ËÂó ÂõUßÁ±ù ñËÂõþ, :±ò±Ëù±ßÁ ¿ÂõßÁÏíÇ ßÁÂõþËî Âó±ËÂõþ - ‘îÂ÷Ëü± ÷± ÎæÃɱ¿îÂáÇ÷ûþ, ÕüËî± ÷± üðÄÃá÷ûþ, ÷ÔËîÇÂɱР÷± Õ÷ÔîÂ÷Äá÷ûþ¼

¦ ¤±ñɱûþ ÛÂõÑ ›¶ßÁ±úò 1. Õ±|Ë÷Âõþ Âõ±¿ø¸ÇßÁ Âó¿SßÁ± ‘ÎðÃÂõ±ŽÂÂõþ’ Ûý×à ÂõåÃÂõþ

¼¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž±ÂóÇò÷d¼¼

22

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÷÷ÇÂõþ÷Ó¿îÇ ›¶¿î‡±


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Spiritual Evolution of Man : An Inner Journey Sreemoyee Sarkar

Evolution is the very key word of progress. When we talk of evolution in the spiritual realm, it does not mean mere mechanistic progress but a goal which inspires us as well as guides us to reach the truth.The history of mankind depicts marvels of creation. Such creation not only manifests an outward excellence but also the gradual development of human consciousness in the inner realm. How did humans evolve in the inner world? It is pertinent to state here that humans are curious by their basic nature. They always want to go beyond the known in order to realize the unknown which cannot be unveiled by any sensory apparatus. As the intellect matures and evolves the imaginative faculties also develop and with that the individual becomes aware of the inner world, learns to go inwards into the hitherto unknown territories of consciousness. Direct perceptions mature into power of guessing, comparison logical inter-pretations etc. for example seeing smoke one guesses there is fire behind it. In other words, seeing the effect, the cause can be detected. Thus, we see as consciousness unfolds within man his power of imagination also grows within him. Billions of years ago, probably a cave man had faith that he could catch the largest fish in the river. He planned and made his tools accordingly so that he could catch that fish. He brooded and pondered and worked the hardest; failure may havecome a thousand times before he succeeded in making the perfect fishing rod or spear. Once the weapon was made, he tried and tried to find the biggest fish till he finally succeeded. Behind the success of the cave man, there has been series of disappointments and disillusionments. But he did succeed because he had deep rooted faith in himself. Qualities like perseverance, patience and confidence which strengthen the inner world 24

grew within him even though he was consciously unaware of it. Tracing back to the time of the stone man, human beings believed in nature since nature has always been superior and untamed by mankind. Therefore, a kind of worshipping developed what we call nature worship. Ancient religion or worship had a natural origin sprung from fear, illusions and inability to control the environment. Men have been bewildered by the forces of nature .Nature worship initially started with the feeling of helplessness in front of the vast universe. The inner impulse to find answer to the unknown acted as a guide to man. He gradually started to realize the expression of Supreme Power in every single phenomenon of nature. Powerful supernatural forces such as storms, floods, earthquakes, volcanoes, landslides, etc were then looked upon as wrath of this Powerful Being. Hence, entire nature was realized as pulsating under its control. Man, initially began his search of this being through faith. Faith is thus the bridge to land at the metaphysical state where reason cannot guide. Each force and phenomena then became the article of worship for man as he realized the blessing of Supreme being through them. This is how mankind made its journey from the early period of history.It is faith that not only guides in the physical world but also helps cross the river of the physical to land in the eternal ocean of joy. This was man’s struggle to move from the material world to the cosmic world. To achieve higher goals and win the battle of life man realized that work and worship had to become a part of his daily life. Thus, he recognized, acknowledged and established the existence of an authority that was much more powerful than him. Our country has always given countless

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} instances as to how people of this land have looked upon earth and all its elements with the attitude of reverence. Often,we find stones gathered in a corner of a tree, smeared with vermillion and sandalwood paste and incense sticks lit around it. Trees are worshipped, stones are worshipped as the Lord Shiva. Tribal culture also depicts acts of reverence towards natural phenomena and objects. The search for the object of worship had taken root in man’s mind. The desire to acquire strength and peace both in the physical and mental world and to solve the daily problems of life he showed his respect towards things that were capable of helping him in finding solutions. This reverence slowly transformed the definition of spirituality and uplifted his life slowly but steadily towards the transcendental plane in the time that followed. Worshipping of stones has a history in most religions. In Bengal, the meteorite which fell in 1880 A.D. has become temples and shrines. The various 51 piths of Shakti, such as Kalighat is one big example. Mecca far in the West is another example. Tombstone serves as one of the manifestations of spirits after death. Followed by this, hill worship was also in vogue. The huge mountains or hills became the abode of the gods. We know about Mount Olympus being the abode of the great Greek gods such as Zeus; Kailash in the like manner is considered the home of Shiva and Parvati. Men of faith have considered Asgard, the home of the Norse gods in Norse mythology. Trees also became the possessor of spirits as we stated earlier. Plants were worshiped for its immense medicinal values. Trees such as Ashathya or Banyan are still considered to be holy. Tulsi is also widely known for its medicinal values and is associated with the worship of Lord Vishnu. Human beings benefit enormously from trees. Apart from stones, trees, worshipping water is common in our culture. River Ganga, is the holiest river in India and we use it for all auspicious purposes. We see in the Old Testament how important the Jordan river is as

the border of land that God gives to Israelites. And latter Jesus is baptized with this water an event that makes a mark in the history of Christianity. Gradually, humankind started to paint god according to its own physiology and imposed powers on them which were beyond human capacity. This is how men tried to achieve spiritual enlightenment by keeping an ideal in mind. It is from here that monotheism and polytheism sprung and religion started evolving further as depicted in mythologies. Hence, man by his own efforts made way to go beyond Symbols through the worship of plants, stones and rivers. Thus, developed the worship of Saguna Brahman, that is, a powerful God with form. This worship of Saguna Brahman fulfilling desires gave rise to schools of thought according to human personality. The worship for power, position and achievement lead to worship of Lord Indra, lord Skanda etc. (as depicted in Goverdhan leela by Lord Krishna) Similar effort is noticed in the Western culture also.In the west, especially among the Greek Mythology, the gods derive from the pantheon based on conquests, power in battle, force, and heroism. The creation myths deal with the story of creation of the universe. The universe initially is full of chaos. From there, out of the void Gaia was born. Gaia means earth. Along with her, other divine beings sprung fourth like Eros – the god/representation of love, Abyss – the deep torture for all vice, and Erebus – the deep darkness. From Gaia, emerged Uranus – the sky. Then came the Titans, a divine race. Among the Titans, Cronus, the youngest Titan became all powerful and started to rule as their king. Cronus’s son Zeus, rebelled against his father; and with the help of the Cyclops (another race of giants on earth) and his brothers, he overthrew the Titans, and became the new ruler. This is primarily the beginning of the mythical stories of the Greeks. Zeus starts ruling from Mount Olympus. Gradually, other gods and goddesses started to evolve with living characteristics. For instance, Aphrodite was the

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

25


ÎðßæÿæÚU-w®v} goddess of beauty and love, Ares was the god of war, Hades was the ruler of underworld, Athena, the goddess of wisdom and courage, Apollo, the sun god, patron of music, wisdom and poetry, Ceres, the goddess of agriculture. Slowly, stories of interaction of these gods and human beings are found. Most of the early epics and religious texts depicts such stories for both the west and the east. While reading The Iliad and The Odyssey we find the gods and mortals interacting on the same plane depicting natures of vice and virtue side by side. Homer, the great poet, composed in two of these epics the grandness of the gods and the heroes. These texts give us a picture of the Heroic Age of the Greeks. The Trojan War and the Theban Cycle—two important events in the history of Greece shows the religious approach of the west. Each of these gods had their assigned temples and the priests were the patrons/protector of these temples. The priests had devoted their lives in serving the gods just like the brahmins did in ancient India. They were the learned men who influenced scholars and helped people to achieve wisdom and spirituality. Through their influence and under the patronage of the kings, the bards or poets and scholars flourished and composed literature. Homer—whose identity is vague regarding whether he was a single scholar or a school of scholars who had composed the great epics—The Iliad and The Odyssey. It depicts the similar picture that we find in our country. Valmiki and Vasa as we know had composed and compiled the epics—The Ramayana and The Mahabharata. The grandness of these epics lies in the composition of the epic meter which allowed them to remember and narrate these stories of the epic battles and legends and the poetic meter allowed them to create more verses. Such can only be achieved because of the spirituality and belief that percolated among these scholars and poets. With the passage of time man’s intellect evolves and with that evolves his nature of worship. Through constant hit and trial in his 26

methods of worship his fear transforms into love for that Divine Being for he realizes that this AllPowerful Being is full of love, compassion, purity and bliss. He relates to Him, calling Him mother, father, child or friend. In order to further strengthen this relationship with his Creator man inculcates the values that he has seen in this being, he practices spirituality by imbibing the virtues of love, purity and compassion. Thus, man bonds with his Creator putting himself in His able hands, singing His glory and believing whatever He decides for him, will be the best. The Sufis, the Bhakti poets in India or the Troubadour and Minnesingers in Medieval Europe—these poets or singers composed their literature due to faith and for the achievement of the greater spirituality. The Bhakti poets—the Vaishnavism—worshippers of Vishnu, Shaivism – worshippers of Shiva—sang their ballads (gathas) for the gods. The Sufis sing, dance and their poems glorify god. The ultimate aim is to achieve the greater spirituality and be one with god. One of the poems of Rumi, a great Sufi saint of the 13 century says— Out beyond the ideas of wrongdoing and right doing,/There is a field./I will meet you there. The Bhakti period in India, is one of the richest literary age, which depicts how love can help us achieve and be one with god. Meerabai was one such sadhika who composed and sang the glory of Lord Krishna. We also find poets and bhaktas like Namdev, Eknath and Bitthal Maharaj who chanted the glory of god. Their compositions are popular even today. Mans love for his kith and kin transcended into a love for that Eternal Being. His projection of animal instincts like greed, anger, hankering for power transformed and got sublimated into the noble emotion of love. The poets and singers since the ancient Greek times have influenced literature in various ways till the period of 18 century in European history. Orpheus, who is said to be the son and descendant of the god Apollo, is one of the earliest poets whose songs and stories have been th

th

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} written and re-written over centuries. The later scholars like Horace and Ovid have recorded and composed literature about the Greek gods and goddesses. Their stories too, influenced many European poets and writers till the 18 century. But as religion, they no longer exist. With the advent of Christianity and after the Byzantine Emperor, Constantinople declared Christianity asthe religion of the Empire, the Greek gods seemed to take a backseat and slowly faded away only to remain as myths and not as a living religion. And Jesus took their place. Most people embraced Christianity and worshiped Jesus as their God looking upon him as their father. This bhakti however developed into ritualistic worship. The idea that gods needed to be pleased in order to achieve anything in life took deep roots. This idea flourished all the more due to the fact that the complicated methods of worship became the property of a few people that is the priest. As this pattern grew religion became more and more complex and the importance of sacrifices, yagnas, charities took firm root. In other words, conservatism and fundamentalism started becoming the rule. Each religion wanted to dominate the other. The tendency was “My religion is the best”. People started fighting and professing their own religion as the best. One religion tried to convert the others into their own. In this scenario came Adi Sankaracharya who professed Vedanta as the ultimate aim of life. God according to this philosophy had no form He was one and He was everywhere. But the problem arose when the study of this philosophy came to be limited to a few intellectuals. We can see the same trend in Christianity where again extreme rules and regulations of the Catholic priests became oppressive for the common man and as a revolt Protestantism developed. Amidst this chaos peace took a back seat. How would one restore peace and win the battle of the inner world? To bring about harmony and peace we see many teachers coming into the world with their own ideas. In the last three thousand years we see Lord Buddha and Christ th

taking the role of the Godman to restore this lost rhythm. Both in their own way professed the same basic ideas. a) The world is not the absolute object of pleasure and peace. b) Sublimating the desires that is the lower passion for sensual enjoyment, is necessary. c) Be good and do good to others. The basic idea then is to develop one’s inner strength and explore one’s own mind and find peace there. Further to give priority to values rather than rituals and fundamentals of religion. Thus, all these schools of thought gave priority to values. Latter Adi Sankaracharya, has shown us what the ideal of life should be. He popularized Advaita Vedanta as the only religion that mankind needs to profess. It states that the only truth is - behind every body-mind complex, singular consciousness prevails. This truth has to be realized. The other school was professed by Ramanujacharya and Madhavacharya. This school professed, idol worship and love for the deity would lead man towards the same truth. Thus, we see that two schools of thought prevailed a) jnana b) bhakti. A little over a hundred years ago a brahmin priest had the courage and confidence to say that God the Supreme Being could be realized both through jnana and bhakti. This was Sri Ramakrishna. He says that God could be realized by any method that you choose. God is the only truth. What is required is the desire to realize Him. If you sincerely call Him, He will show you the way towards the truth because He resides within you, each man is potentially divine. So being pure, sincere and loving is the only solution Hence every school of thought is correct. There is no right way or wrong way of realizing the truth. In all spheres of life what is needed is the practice of spirituality. Every individual can attain the truth. Love is the only religion. Through this love one can evolve and reach his ultimate destination thereby completing his inner journey.

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

27ÆÂõ¿ðÃßÁ ðÃúÇËò Ûý×à æÃáÈ æÃëÂÿ, ¿òæùÂõ, ÕgßÁ±Âõþ¼ ÆäÂîÂËòÉÂõþ Õ±Ëù±ËßÁý×à æÃáËîÂÂõþ ›¶±í ÎæÃËá ÝËê¼ æÃÏÂõËòÂõþ ÎìÂëÂ× ÝËê ÆäÂîÂËòÉÂõþ ëÂ×8ùî±ûþ¼ Ûý×à ÆäÂîÂòÉ ÛÂõÑ æÃËëÂÿÂõþ Âõgòý×à ÷±ûþ±¼ ¿äÂÈ-æÃëÂÿ ¢¶¿Lšý×à ձ÷±ËðÃÂõþ ›¶ßÔÁ¿îÂÂõþ ÕñÏò ßÁËÂõþ Âõþ±Ë༠‘ÕüÈ’æÃáÈËßÁ ‘üÈ’ÂõËù ›¶îÂÏî ýÃÃûþ, – ‘æÃËù ¦ šËù ßÁî åÃËù Ûý×à ÷±ûþ±æñù áұﱒ¼ ÛÂõþý×à ÷ËñÉ ûÅËá ûÅËá Õ±Ëüò ÆäÂîÂòÉ÷ûþ ÂóÅ ø¸, ¿û¿ò üËîÂÉÂõþ ÂóËïÂõþ ¿ðÃú±ÂõþÏ, ¿û¿ò ýÃñî ñËÂõþ æÃÏÂõËßÁ ¿ä¿òËûþ ÎðÃò ÆäÂîÂËòÉÂõþ Õ±Ëù±ûþ Õ±Ëù±¿ßÁî ýÃÃÂõ±Âõþ ÎßÁÌúù¿éÂ, îÅÂËù ÎðÃò ›¶±ËíÂõþ ëÂ×ËMÃñÂõþËíÂõþ ¿üÒ¿ëÂÿËî¼ ¿î¿òý×à ÕÂõî±Âõþ¼ Û ûÅËá Îüý×à ÷±òÅø¸¿éÂý×à Îù±ßÁ¿úŽ ÂßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÷±òÂõËðÃýÿé î±ý×à ձ÷±ËðÃÂõþ ¿Âõ¦ œËûþÂõþ ¿Âõø¸ûþ, Õ±ßÁø¸ÇËíÂõþ Âõd, ¿î¿ò ñɱòá÷ɼ îÒ±Âõþ ÷ò Ž ÂËí Ž ÂËíý×à ëÂ×ËëÂÿ û±ûþ Õò™L ÕüÏË÷, ÂõU ÎðÃÂõî±Âõþ ÂõþËãÃà Âõþ¿?î ýÃÃËûþ ÝËê îÒ±Âõþ ÎäÂîÂò±, ßÁàòÝ ÀÂõþ±Ë÷ ßÁàòÝ ÀßÔÁËøž, ßÁàòÝ ¿î¿ò ¿Âõö±¿üî ÷± ðÅÃáDZÂõþ ö±ËÂõ, ßÁàòÝ Âõ± ¿î¿ò ü±Ž Â±È ðÿŽ ÂËí «ËÂõþÂõþ ÷± öÂÂõÂõþòϼ ÂõU÷ÓàÏ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ö±ÂõËäÂîÂò±Âõþ ÕòÅÂõÏŽ Âí ÛÂõ±ËÂõþÂõþ ÎðÃÂõ±Ž ÂÂõþ¼ ÂõËíÇ ÂõËíÇ ¿Âõ26ÅÿÂõþî ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÂõíDZùϼ


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎäÂîÂò±ûþ ÷± ðÅÃáDZ ÕæÃûþ öÂA±ä±ûÇ [æÃáij±î±Âõþ Î|‡Â ü™L±ò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ Ü¿ýÃÃßÁ æÃÏÂõËòÂõþ ü÷™¦ ðñûþðñ¿ûþQ ÷±ËûþÂõþ ýÃñËî ¿ðÃËûþ Ö «Âõþ ¿òöÇÂÂõþ ÛßÁ Õ±ðÃúÇ æÃÏÂõËòÂõþ åÿÂõ ¿î¿ò ÎÂõþËà ÎáËåÃò Ûý×à ÕÂõî±Âõþ ÎðÃËýÃÃ, ‘¿î¿ò ÷±ËûþÂõþ ÎåÃËù’, Û îÒ±Âõþ ÷ÅËàÂõþ ßÁï±¼ qñÅ ¿ßÁ î±ý×÷ ÷±-ðÅÃáDZÂõþ ÕüÅÂõþ¿òñò ßÁ±ûÇÉÝ ¿î¿ò ßÁËÂõþËåÃò, îÒ±Âõþ Âó¿îÂî Âó±ÂõòÏ ú¿M ÃÂõþ ÁZ±Âõþ±¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎðÃËýÃà ÷±-ðÅÃáDZÂõþ Õ±ËÂõú, ÛßÁ±Rî± Ý Îù±ßÁßÁùɱí ßÁ±ûÇÉËßÁ ÕòÅüg±ò ßÁËÂõþËåÃò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõü±¿ýÃÃËîÂÉÂõþ üÅÂó¿Âõþ¿äÂî ÎùàßÁ À ÕæÃûþ öÂA±ä±ûÇÉ]¼ Õò¿îÂS ÷É Âõ± ðÅÃÂõþ¿ñÃá÷É ÎÂõ±çÁ±Ëî ձ÷Âõþ± ðÓáÇ ús ÂõÉÂõýÃñÂõþ ßÁ¿Âõþ¼ Õ±Âõþ Îû ú¿M ÃËî Îü¿é Õá÷É ýÃÃËûþ Õ±¿|îÂËßÁ üðñ ÂõþŽÂ± ßÁËÂõþ î±ËßÁý×à ðÅÃáDZ ò±Ë÷ Õ±÷Âõþ± Õ¿ö¿ýÃÃî ßÁ¿Âõþ¼ î±ý×à ðÅÃáDZ ðÅÃáÇ¿îÂò±¿úòϼ ÂõU æÃij Õ±÷Âõþ± ›¶ßÔÁ¿î ä±¿ùî S ÏëÂÿòßÁ ýÃÃËûþ ÎïËßÁ î±ÂõþÂóÂõþ ÷òÅø¸ÉæÃij ù±ö ßÁ¿Âõþ, Õ±Âõþ Îüý×à æÃËij Õ±÷±ËðÃÂõþ ¿ÂõËÂõßÁ ò±Ë÷ ÛßÁ¿é ¿ÂõËúø¸ ÂõÔ¿MÃà ï±ËßÁ û± Õ±÷±ËðÃÂõþ üÈ ÂÕ±Âõþ ÕüÈ ÂõdËßÁ ¿ä¿òËûþ ÎðÃûþ¼ Ûý×à ¿äÂËò ÎòÂõ±Âõþ ŽÂ÷î±ý×à ձ÷±ËðÃÂõþ ÂóËïÂõþ ¿òíÇñûþßÁ, ÷±Ëò ÎßÁ±ò¿é üÅá¿îÂ, ÎßÁ±ò¿é ðÅÃáÇ¿îÂÂõþ Âóï¼ ¿ßÁc Âóï ¿äÂòËùý×à ýÃÃûþ ò±, Îü ÂóËï äÂùËî ú¿M ÃÂõþ ðÃÂõþßÁ±Âõþ¼ á±Ëò Õ±Ëåà “÷±ûþ± ÷±ûþ±¿ÂõòÏ Î÷±ËÂõþ ßÅÁÂóËïËî ùËûþ û±ûþ¼ ÎðÃà±Ý üÅÂóï, Î÷±ËÂõþ üðñ ;¿ù Îü ;±ù±ûþ¼” Û Õ±¿îÂÇà ðÅÃáÇ¿îÂÂõþ ýÃñî ÎïËßÁ ÷Å¿M ÃÂõþ, î±ý×à ›¶±ïÇò± æñò±Ëî ýÃÃÂûþ, ú¿M à ä±ý×ÃËî ýÃÃûþ îÒ±Âõþ ßÁ±ËåÃ, ¿û¿ò ðÅÃËáÇÂõþ Õ¿ñ «ÂõþÏ ðÅÃáDZ, ¿û¿ò Õ±¿|î±ËßÁ ðÅÃáÇ¿îÂÂõþ ýÃñî ÎïËßÁ ðÃúýÃñËî ձáËù Âõþ±Ëàò¼ Õ±Âõ±Âõþ Õ›¶ó=±È ›¶ÂóË=, æÃáðñîÂÏî ÎïËßÁ æÃáËî Îüý×à ú¿M ÃÂõþý×à ÕÂõîÂÂõþí âËé ï±ËßÁ, î±ý×à ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËåÃò, ‘ú¿M ÃÂõþý×à ÕÂõî±Âõþ¼ Îû ÷±ûþ±ú¿M ÃËî ¿î¿ò Õò¿îÂS ÷ɱ îÒ±Âõþý×à ÎðÃÝûþ± ú¿M ÃËî ¿î¿ò Õ±Âõ±Âõþ Õ¿îÂS ÷É±Ý ÂõËé¼ Îüý×à “æÃáî î±Âõþí, ßÔÁ™Lò ßÁ¿ùËë±Âõþ” ú¿M Ãý×à ÕÂõî±Âõþ ýÃÃËûþ Õ±Ëüò, ûÅᛶËûþ±æÃËò ¿û¿ò Âõþ±÷ Ý ßÔÁËøžÂõþ ü¿¥œ¿ùî ú¿M ÃÂõþ ¿ßÁ¿=È Õ¿ñßÁ ¿òËûþ ýÃñ¿æÃÂõþ ÛÂõ±Âõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ò±Ë÷¼ ðÅÃá¿îÇÂò±¿úòÏ ÷± ðÅÃáDZý×à î±ý×Ã Û ûÅáðÅÃáÇ¿î ò±ú ßÁÂõþËî ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ›¶±í, ÷ò, ýÃÃ+ðÃËûþÂõþ ÎäÂîÂò± æÅÃËëÂÿ¼ ÂõeËðÃËú ðÅÃËáDZÈüÂõ ÂõÔýÃMÃ÷ ëÂ×ÈüÂõ, î±ý×à ձÂó±÷Âõþ Âõ±e±ùÏÂõþ üËe ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþÝ Û ëÂ×ÈüËÂõÂõþ üËe ¦¤±ö±¿ÂõßÁ üÑûÅ¿M ü ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþ ù±ýÃñÂõ±ëÂÿÏËî ðÅÃáDZÂóÓæñ ýÃÃî¼ ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁÂõþ ÎïËßÁ ÕðÓÃËÂõþ Õ±òÅëÂÿ ¢¶±Ë÷ ¿Âõú±ù±ŽÂÏ ÎðÃÂõÏ û± 30

ÎðÃÂõÏ ðÅÃáDZÂõþý×à ձÂõþ ÛßÁ Âõþ+Âó, ›¶¿î¿‡Âî ¿åÃËùò¼ ÛßÁÂõ±Âõþ ¢¶±Ë÷Âõþ ÷±îÔ¦š±òÏûþ ÷¿ýÃÃù±ËðÃÂõþ üËe ¿úq áð±ý×à äÂËùËåà Îüà±Ëò¼ ÂóËï ¿Âõú±ù±ŽÂÏ ÎðÃÂõÏÂõþ á±ò Ý &íßÁÏMÇÃò ßÁÂõþËî ßÁÂõþËî áðñý×à Âõ±ýÃÃÉúÓòÉ ýÃÃËûþ ÂóëÂÿù¼ üËe ù±ýÃñ Âõ±¿ëÂÿÂõþ ö¿M Ã÷îÂÏ ¿ÂõñÂõ± ßÁòɱ ›¶üi§÷ûþÏ ¿åÃËùò¼ îÒ±Âõþ ÂóÂõþ±÷ËúÇ ëÂ×2䦤ËÂõþ ¿Âõú±ù±ŽÂÏ ÎðÃÂõÏÂõþ ßÁ±Ëåà ›¶±ïÇò±ûþ áðñý×ÃËûþÂõþ :±ò ¿ôÂËÂõþ Ûù¼ î±Âõþ ÷ËñÉ ÎðÃÂõÏÂõþ Õ±ËÂõú ýÃÃËûþËåà ÂõÅËçÁ î±ËßÁý×à î±Âõþ± ÂóÓòÐ ÂóÅòÐ ›¶í±÷ ßÁÂõþËî ù±áËùò ÛÂõÑ ÎðÃÂõÏÂõþ ëÂ×ËVËúÉ Õ±ò± ôÂù÷Óù Ý ÕòÉ ^Âõɱ¿ðà áðñý×ÃËßÁý×à ¿òËÂõðÃò ßÁËÂõþ ÂõüËùò¼ ÂóÂõþÂõîÇÂÏßÁ±Ëù ÆßÁËú±ËÂõþ ðñðñ Âõþ±÷ßÅÁ÷±ËÂõþÂõþ üËe ûàò ¿î¿ò ßÁùßÁ±î±Âõþ çÁ±÷±ÂóÅßÅÁËÂõþ ÛËùò, Õ±Âõþ æÿ÷ðñÂõþ ¿ðÃᥤÂõþ ¿÷ËSÂõþ Âõ±ëÂÿÏËî ¿òîÂÉÂóÓæñ ßÁÂõþËåÃò, îÂàò ßÁ±ËåÃý×à ձÂõþ ÛßÁ ¿÷SÂõ±¿ëÂÿÂõþ Âõþ±÷›¶ü±ðà ¿÷ËSÂõþ ÎåÃËù ßÁ±ùÏäÂÂõþí Ý ëÂ×÷±äÂÂõþí ÝÂõþËô ßÁ±ùÅ Õ±Âõþ öÅÂùÅÂõþ üËe îÒ±Âõþ ýÃÃ+ðÃÉî± ýÃÃûþ¼ ü÷ÂõûþüÏ üàÉî±ûþ îÒ±Âõþ± 1854 àèÏ©†±Ës ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ îÒ±ËðÃÂõþ ÎðÃËúÂõþ Âõ±¿ëÂÿ ÕÒ±éÂÂóÅËÂõþ ðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ ¿ò÷Laí ßÁËÂõþ ¿òËûþ û±ò¼ Îüà±Ëò ÷ýÃñò˵ ÂóÓæñÂõþ ¿ðÃò&¿ù ßÁ±¿éÂËûþ ¿î¿ò ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþ ¿ôÂËÂõþ û±ò¼ Îüà±ËòÝ Îü ÂóðñÂóÇí ÂõÔï± û±ûþ¿ò¼ ü±î ÂõåÃÂõþ ÂóËÂõþ 1861 ü±Ëù Ýý×à ¿÷SÂõÑËúÂõþý×à ÛßÁ ßÁòɱ ÷±î¿eòÏ ÎðÃÂõÏÂõþ áËöÇ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕòÉîÂ÷ Î|‡Â Âó±ø¸Çðà Λ¶÷±ò˵Âõþ æÃij ýÃÃûþ¼ ðÅÃáÇ¿îÂò±úò ŽÂ÷î±ûþ ÂóÂõþ¥óÂõþ±ûþ îÒ±Âõþ ÕÂõðñòÝ ›¶äÅÂÂõþ¼ Ûà±Ëò î±Âõþ ÛßÁ¿é ëÂ×Ë~à ßÁ¿Âõþ¼ ÛßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž öÂM ÃðÃ¥ó¿îÂÂõþ ü™L±ò ¿ÂõÂóËï äÂËù ¿áËûþ î±Âõþ ¿Âóî±÷±î±Âõþ ÕËúø¸ ûLaí±Âõþ ßÁ±Âõþí ýÃÃËûþËåü îÒ±Âõþ± Λ¶÷±òµ [Âõ±ÂõÅÂõþ±÷ ÷ýÃñÂõþ±æÃËßÁ] ñËÂõþËåÃò ÛÂõþ ÛßÁé± ¿Âõ¿ýÃÃËîÂÂõþ æÃËòɼ ¿î¿ò ðÅÃÂõ±ËÂõþÂõþ Î䩆±ûþ ÎåÃËù¿éÂËßÁ ÎÂõùÅëÂÿ ÷Ëê ¿òËûþ ÛËùò¼ ÎåÃËù¿é îÒ±Âõþ ÕËýÃÃîÅÂßÁ Λ¶Ë÷ Âó¿ÂõþÂõ¿îÇÂî ýÃÃËûþ ÷Ëê Îû±áðñò

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ßÁËÂõþ Õ±Âõþ ‘Õ±RËò± Î÷±ŽÂ±ïÇÑ æÃá¿Xî±ûþ, ÂõèËî æÃÏÂõò Âó±î ßÁËÂõþ ÛßÁ òæÃÏÂõþ üÔ¿©† ßÁËÂõþ¼ æñòÂõ±æñËÂõþ ðÅÃËáDZÈüÂõ Âõþ±æÿüßÁî±ûþ ¿Âõú±ù¼ ÷ïÅÂõþ±ò±ËïÂõþ ‘Âõ±Âõ±’Âõþ ÕïÇ±È ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ëÂ×Â󿦚¿î Îü ëÂ×ÈüËÂõ ÛßÁ ¿ÂõÂõþù Õ±ñɱ¿RßÁî±Âõþ üÔ¿©† ßÁËÂõþ¼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ¿ùàËåÃò - “÷±Âõþ ¿òßÁé Âõ±ùßÁ Îû÷ò Õ±ò˵ Õ±éÂà±ò± ýÃÃý×Ãûþ± ¿òöÇÂËûþ Õ±ÂõðñÂõþ, ÕòÅËÂõþ±ñ Ý ÎýÃÃîÅÂÂõþ¿ýÃÃî ýÃñü±, òÔîÂɱ¿ðÃÂõþ Î䩆± ßÁ¿Âõþûþ± ï±ËßÁ, ¿òÂõþ™LÂõþ ö±Âõ±ËÂõËú ›¶¿îÂ÷±Ëî æÃáij±î±Âõþ ü±ŽÂ±È Õ±¿ÂõöDZÂõ ›¶îÂÉŽÂ ßÁ¿Âõþûþ±, Âõ±Âõ±Âõþ Îüý×ÃÂõþ+Âó ÕÂóÓÂõÇ Õ±äÂÂõþËí, ›¶¿îÂ÷± Âõ±™¦¿ÂõßÁý×à æÃÏÂõ™L ÎæÃɱ¿îÂ÷ÇûþÏ ýÃÃý×Ãûþ± Îûò ýÃñ¿üËîÂËåÃò¼ Õ±Âõþ Ü ›¶¿îÂ÷±Ëî ÷±-Âõþ Õ±ËÂõÃú ÛÂõÑ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÎðÃÂõðÅÃùÇö úÂõþÏÂõþ ÷Ëò ÷±-Âõþ Õ±ËÂõú ÛßÁS ü¿¥œ¿ùî ýÃÃÝûþ±ûþ ÂóÓæñÂõþ ðñù±ËòÂõþ ÂÂõ±ûþÅ÷Gù ßÁÏ ÛßÁé± Õ¿òÂõÇäÂòÏûþ, Õ¿òËVÇúÉ ü±¿NßÁ ö±Âõ›¶ßÁ±Ëú ÂóÓíÇ Âõ¿ùûþ± Õ¿î æÃëÂÿ÷ËòÂõþÝ ÕòÅöÓ¿î ýÃÃý×ÃËîÂËå÷ “ÎðÃËýÃÃ, ÷Ëò, Õ™LËÂõþ, Âõ±ý×ÃËÂõþ” ÷±ËûþÂõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂÂõþ ÕòÅöÂËÂõ ê±ßÅÁÂõþ üðñý×à ö±Âõ±¿Âõ©† ýÃÃËûþ Õ±ËåÃò¼ ßÁï±ûþ Î䩆±ûþ ÎßÁÂõùý×à ›¶ßÁ±ú – Îûò ¿î¿ò æÃËij æÃËij ûÅËá ûÅËá ÀÀæÃáij±î±Âõþ ðñüÏ Âõ± üàϼ æÃáðÃ¥¤±ý×à îÒ±ýÃñÂõþ ›¶±í ÷ò, üÂõÇ˦¤Âõþ üÂõǦ¤, ÷±Âõþ ÎüÂõ±Âõþ æÃòÉý×à îÒ±ýÃñÂõþ ÎðÃýÃ Ý æÃÏÂõòñ±Âõþí¼ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷Åà÷Gù ö±ËÂõ Λ¶Ë÷ ü÷Å8ù, ÕñËÂõþ ÷ÔðÅà ÷ÔðÅà ýÃñ¿ü, äÂËŽÂÂõþ ä±ýÃÿò, ýÃñîÂ-Âó±-ò±ëÂÿ± ÕeöÂeÏ ›¶ßÔÁ¿î üßÁùý×à ¦aÏËù±ËßÁÂõþ òɱûþ¼ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Âó¿Âõþñ±Ëò ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅ ›¶ðÃMà üŵÂõþ áÂõþËðÃÂõþ ÎäÂùÏ - ¦aÏËù±ßÁ¿ðÃËáÂõþ òɱûþ Âó¿Âõþûþ±ËåÃò - ÎßÁ Âõ¿ùËÂõ Îû ¿î¿ò ÂóÅ ø¸¼” ¿ðÃËòÂõþ ÂóÓæñ ÎúËø¸ ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅ Ý îÒ±Âõþ áÔ¿ýÃÃòÏ æÃáðÃ¥¤± ðñüÏ ÂóÓ¿æÃî æÃáðÃ¥¤±Âõþ üäÂù ÷Ó¿MÇà ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Âó±Ëûþ ÂóÅ©ó±?¿ù ¿ðÃËûþ ¿òËæÃËðÃÂõþ ñòÉ ÷Ëò ßÁÂõþËùò¼ ügɱ ýÃÃù, Õ±Âõþ¿îÂÂõþ ü÷ûþ, ¿ßÁc ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ö±ËÂõÂõþ Õ±Âõþ ëÂ×Âóú÷ ýÃÃûþ ò±¼ ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅÂõþ ¦aÏ æÃáðÃ¥¤± ðñüÏ îÒ±ËßÁ ÛßÁ± ÎôÂËù Õ±Âõþ¿î ÎðÃàËî ÎûËî Âó±ÂõþËåÃò ò±, ßÁ±Âõþí ö±Âõ±ËÂõËú ê±ßÅÁÂõþ ÛßÁÂõ±Âõþ &ÃËùÂõþ Õ±&Ëò ÂóËëÂÿ ¿áËûþÝ UÒú ýÃÃûþ¿ò û±Âõþ â± qËßÁ±Ëî ðÃÏâÇ¿ðÃò ÎùËá¿åÃù¼ ¿î¿ò ÂõÅ¿X ßÁËÂõþ ê±ßÅÁÂõþËßÁ îÒ±Âõþ ¿òËæÃÂõþ ÂõU÷ÓùÉ áûþò± ÂóÂõþ±Ëî ÂóÂõþ±Ëî ÂõùËùò ‘‘Âõ±Âõ± äÂù Õ±Âõþ¿îÂÂõþ ü÷ûþ ýÃÃËûþËåÃ, ÷±ËßÁ ä±÷Âõþ ßÁÂõþËÂõ ò±·” ÷±ËûþÂõþ ò±÷ qËò ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷ò ౿òßÁ ÎòË÷ Ûù Ý ¿î¿ò Õ±Âõþ¿îÂÂõþ ü÷ûþ ÷±ËßÁ ä±÷Âõþ ÂõÉæÃò ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ ÕµÂõþ-÷ýÃÃËùÂõþ ÕòɱòÉ ÷¿ýÃÃù±ËðÃÂõþ ÷ËñÉ ÛßÁ üz±™L, ÕðÔé†ÂóÓÂõÇ Îü̵ûÇÉ ¿Âõ™¦±ÂõþßÁ±¿ÂõþíÏ ÷¿ýÃÃù±Âõþ+ÂóÏ Áê±ßÅÁÂõþËßÁ ÎðÃËà ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅ Î䩆± ßÁËÂõþÝ ¿äÂòËî Âó±ÂõþËùò ò±¼ ÂóËÂõþ ¦aÏÂõþ ßÁ±Ëåà îÒ±Âõþ Âó¿ÂõþäÂûþ

ÎÂóËûþ ÕÂõ±ßÁ ýÃÃËûþ ÂõùËùò - î±ý×ÃËî± Âõ¿ù - ü±÷±òÉ ¿Âõø¸ËûþÝ ò± ñÂõþ± ¿ðÃËù Âõ±Âõ±ËßÁ ÎäÂËò ßÁ±Âõþ ü±ñÉ· ÎðÃà ò±, ä¿ÂõÃõúâKI×± ÎðÃËàÝ Ý ÛßÁS ÎïËßÁÝ Õ±æà îÒ±ËßÁ ¿äÂòËî Âó±ÂõþùÅ÷ ò±¼” ¿ÂõæÃûþ± ðÃú÷Ï ÛËü Îáù¼ ¿ßÁc ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅ îÒ±Âõþ Âõ±Âõ± Ý ÷GËÂóÂõþ ÷± ÎßÁ ¿òËûþ Õ±ò˵ öÂÂõþÂóÅÂõþ¼ ÛÂõþ ÎåÃðà ßÁŠò± ßÁÂõþËî Âó±ÂõþËåÃò ò± Õ±Âõþ ÎáÒ± ñËÂõþËåÃò ›¶¿îÂ÷±Âõþ ¿òîÂÉ ÂóÓæñ ýÃÃËÂõ, ¿ßÁåÅÃËîÂý×à ¿ÂõüæÇÃò ÎðÃÝûþ± äÂùËÂõ ò±¼ ê±ßÅÁÂõþËßÁ ÂõùËùò Îû ¿î¿ò ‘÷±’ ÎßÁ ÎåÃËëÂÿ ï±ßÁËî Âó±ÂõþËÂõò ò±¼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ¿ùàËåÃò, “ê±ßÅÁÂõþ îÒ±ýÃñÂõþ ÂõÅËßÁ ýÃñî ÂõÅù±ý×ÃËî ÂõÅù±ý×ÃËî Âõ¿ùËùò, ÝÐ Ûý×à Îî±÷±Âõþ öÂûþ· î± ÷±ËßÁ ÎåÃËëÂÿ Îî±÷±ûþ ï±ßÁËî ýÃÃËÂõ ÎßÁ ÂõùËù· î±Âõþ ¿ÂõüæÇÃò ¿ðÃËùý×à Âõ± ¿î¿ò û±ËÂõò ÎßÁ±ï±ûþ· Û ¿îÂò¿ðÃò ðñù±Ëò ÂõËü, Îî±÷±Âõþ ÂóÓæñ ¿òËûþËåÃò Õ±æà ÎïËßÁ Îî±÷±Âõþ Õ±ÂõþÝ ¿òßÁËé ÎïËßÁ - üÂõÇðñ Îî±÷±Âõþ ýÃÃ+ðÃËûþ ÂõËü Îî±÷±Âõþ ÂóÓæñ ÎòËÂõò¼’ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁï±ûþ Ý ¦óËúÇ ÷ïÅÂõþ S Ë÷ ›¶ßÔÁ¿î¦š ýÃÃý×ÃËùò¼ îÒ±ýÃñÂõþ ÜÂõþ+ËÂó ›¶ßÔÁ¿î¦š ýÃÃÝûþ±, ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ý×Ã26ñ ÛÂõÑ ¦óËúÇ ÎßÁ±òÂõþ+Âó ðÃúÇò±¿ðà ýÃÃý×Ãûþ±¿åÃù ¿ßÁò± Õ±÷±ËðÃÂõþ æñò± ò±ý×ü îÂËÂõ ÷Ëò ýÃÃûþ, ëÂ×ýñý×à üyÂõ¼ ÷Ëò ýÃÃûþ ÀÀæÃáðÃ¥¤±Âõþ ÷Ó¿MÇà îÒ±ýÃñÂõþ ýÃÃ+ðÃûþßÁµÂõþ ÕÂóÓÂõÇ Õ±Ëù±ËßÁ ëÂ×8ù ßÁ¿Âõþûþ± ¿ÂõðÃÉ÷±ò - ÎðÿàËî Âó±ý×Ãûþ±ý×à îÒ±ýÃñÂõþ Õ±òµ Õ±æÃÝ úîÂ&Ëò ëÂ×263ÿùî ýÃÃý×Ãûþ± ëÂ׿êÂûþ± Âõ±¿ýÃÃËÂõþÂõþ ›¶¿îÂ÷± ÂõþŽÂ± ßÁ¿ÂõþÂõ±Âõþ Îû ÎçÒÁ±ßÁ ëÂ׿êÂûþ±¿åÃù, î±ýÃñ ßÁ¿÷ûþ± ¿áûþ±¿åÃù¼” ¦¤ûþÑ ðÅÃáDZ ¿öÂi§ Õ±Âõþ ÎßÁ Âó±ËÂõþ ðÅÃáDZËßÁ ßÁ±ÂõþÝ ýÃÃ+ðÃËûþ ›¶¿î¿‡Âî ßÁÂõþËî¼ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ üËe îÂÏïÇðÃúÇËòÂõþ ¿ßÁåÅÃßÁ±ù ÂóËÂõþý×à ýÃÃ+ðÃËûþÂõþ ¦aÏ¿ÂõËûþ±á ýÃÃù¼ ŽÂ¿íßÁ ÆÂõÂõþ±ËáÉÂõþ Λ¶Âõþí±ûþ ¿ßÁåÅÿðÃò æÃÂó ñɱËòÂõþ ÷±S± Âõ±ëÂÿ±Ëò±Âõþ ÂóÂõþ î±Âõþ ÷Ëò Âõ±¿ëÂÿËî ðÅÃËáDZÈüÂõ ßÁÂõþ±Âõþ Âõ±üò± æñáù¼ î±Âõþ Õ±¿ïÇßÁ ÕÂõ¦š±Âõþ îÂàò ¿ßÁåÅà ëÂ×i§¿î âËéÂËåü ÎðÃËúÂõþ Âõ±¿ëÂÿËî ÛßÁ¿é ðÅÃáDZ ÷GÂó ¿ò¿÷Çî ýÃÃËûþËåü Îü î±Âõþ ÷±÷±ËßÁ ÂóÅËæñ ëÂ×ÂóùËŽÂ ÎðÃËú ¿òËûþ ÎûËî ä±ý×Ãù¼ ¿ßÁc ÷ïÅÂõþÂõ±ÂõÅ îÒ±Âõþ Âõ±Âõ±ËßÁ åñëÂÿ± ðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ ßÁï± ö±ÂõËîÂý×à Âó±ËÂõþò ò±¼ ÕîÂÛÂõ î±ËßÁ ÛßÁù±ý×à ÎûËî ýÃÃù¼ ŽÅÂi§ ýÃÃ+ðÃûþËßÁ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËùò “îÅÂý×à ðÅÃÐà ßÁÂõþ¿åÃü ÎßÁò· Õ±¿÷ ¿òîÂÉ üÅ„ úÂõþÏËÂõþ Îî±Âõþ ÂóÓæñ ÎðÃàËî û±Âõ, Õ±÷±ËßÁ ÕòÉ ÎßÁëÂ× ÎðÃàËî Âó±ËÂõ ò±, ¿ßÁc îÅÂý×à Âó±¿Âõ¼” ÂóÓæñ ü¥¤Ëg àÒÅ¿éÂò±¿é üÂõ ¿òËðÇÃú ¿ðÃËûþ î±ËßÁ ÎðÃËú Âó±¿êÂËûþ ¿ðÃËùò¼ “ü5÷Ï¿Âõ¿ýÃÃî ÂóÓæñ ü±e ßÁ¿Âõþûþ± Âõþ±ËS Ü ü÷Ëûþ ÛÂõÑ ü¿gÂóÓæñ ßÁ±Ëù Îü ÎðÃÂõÏ›¶¿îÂ÷±Âõþ Âó±Ë «Ç ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ¿ðÃÂõÉ ðÃúÇò ù±ö ßÁ¿Âõþûþ± ÷ËýÃñÈü±ËýÃà ÂóÓíÇ ýÃÃý×Ãûþ±¿åÃù¼” ðÅÃáDZÂõþ+ÂóÏ ú¿M à åñëÂÿ± ðÅÃáDZ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

31


ÎðßæÿæÚU-w®v} ›¶¿îÂ÷±Âõþ Âó±Ëú ðÒñëÂÿ±Ëò±Âõþ Õ¿ñßÁ±Âõþ Õ±Âõþ ßÁ±Âõþ ï±ËßÁ¼ ê±ßÅÁÂõþ ßÁî¿ðÃò îÒ±Âõþ ÂóÓæñ ÎòËÂõò îÂ±Ý ö±Âõ±¿Âõ©† ýÃÃËûþ ÂõËù¿åÃËùò¼” ÂõËù¿åÃËùò “îÅÂý×à ¿îÂò ÂõÈüÂõþ ÂóÓæñ ßÁÂõþ¿Âõ¼” ýÃÃ+ðÃûþ äÂîÅÂïÇÂõ±Âõþ ÂóÓæñÂõþ Õ±Ëûþ±æÃò ßÁÂõþËî ¿áËûþ Û÷ò üÂõ Âõ±ñ±Âõþ ü¥œÅàÏò ýÃÃËûþ¿åÃù, Îû Âõ±ñÉ ýÃÃËûþ î±ËßÁ ÂóÓæñ Âõg ßÁÂõþËî ýÃÃûþ¼ ßÁï±÷Ôî Âõý×ÿéÂËî ÛßÁ¿é äÂ÷ßÁ›¶ðà ßÁËï±ÂóßÁïò Õ±Ëåà ÷± ðÅÃáDZËßÁ ¿òËûþ¼ ÕËÂóÌMÃÿùßÁ ÎßÁúÂõäÂf ê±ßÅÁËÂõþÂõþ üѦóËúÇ ÛËü üÂõþ±ü¿Âõþ ÷Ó¿MÇÃÂóÓæñ ò± ßÁÂõþËùÝ ÷±ËûþÂõþ ò±÷á±ò ßÁËÂõþò, ßÁÏMÇÃËò Îû±áðñò ßÁËÂõþò¼ ðÅÃáDZÂóÓæñ ¿òËæÃÂõþ Âõ±¿ëÂÿËî ò± ßÁÂõþËùÝ Îü ßÁé± ¿ðÃò ëÂ×Âó±üò± Ý üðñËù±äÂò±ûþ ßÁ±é±ò¼ ¿ÂõæÃûþ±Âõþ ¿ðÃò ÷±©†±Âõþ÷ú±ý×à ðÿŽÂËí «ËÂõþ ÛËü ê±ßÅÁÂõþËßÁ ›¶í±÷ ßÁÂõþËù ê±ßÅÁÂõþ ¿æÃ:±ü± ßÁÂõþËùò, “Îî±÷±Âõþ ÂóÓæñÂõþ åÅÿé ýÃÃËûþËå÷ ÷¿í - Õ±Ë: ýÒÃɱ¼ Õ±¿÷ ü5÷Ï, Õ©†÷Ï Ý òÂõ÷Ï ÂóÓæñÂõþ ¿ðÃËò ÎßÁúÂõ ÎüËòÂõþ Âõ±¿ëÂÿËî ›¶îÂÉýÃà ¿áåÃù±÷¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž - Âõù ¿ßÁ Îá±/ ÷¿í - ðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ ÎÂõú Âõɱàɱ qËò¿åü ÀÂõþ±÷ßÔÁøž - ¿ßÁ Âõù Îðÿ༠÷¿í – ÎßÁúÂõ ÎüËòÂõþ Âõ±¿ëÂÿËî ÎÂõþ±æà üßÁ±Ëù ëÂ×Âó±üò± ýÃÃûþ, ðÃúé± Ûá±Âõþé± ÂóûÇ™L¼ Îüý×à ëÂ×Âóüò±Âõþ ü÷ûþ ¿î¿ò ðÅÃáDZÂóÓæñÂõþ Âõɱàɱ ßÁËÂõþ¿åÃËùò¼ ¿î¿ò ÂõùËùò, û¿ðà ÷±ËßÁ Âó±Ýûþ± û±ûþ – û¿ðà ÷± ðÅÃáDZËßÁ ÎßÁëÂ× ýÃÃ+ðÃûþ ÷¿µËÂõþ Õ±òËî Âó±ËÂõþ - î±ýÃÃËù ù„Ï, üÂõþ¦¤îÂÏ, ßÁ±¿MÇÃßÁ, áËíú Õ±Âó¿ò Õ±Ëüò¼ ù„Ï ÕïÇ±È Ü «ûÇ, üÂõþ¦¤îÂÏ ÕïÇ±È :±ò, ßÁ±¿MÇÃßÁ ÕïÇ±È ¿ÂõS ÷, áËíú ÕïÇ±È ¿ü¿X - ÛüÂõ Õ±Âó¿ò ýÃÃËûþ û±ûþ - ÷± û¿ðà ձËüò¼” ê±ßÅÁÂõþ ÷ò ¿ðÃËûþ üÂõ qËò ÂõùËùò - “îÅ¿÷ Ûà±Ëò Ýà±Ëò ÎûÝ ò± - Ûý×Ãà±Ëòý×à ձüËÂõ¼” ÷±©†±Âõþ÷ú±ý×à ÂóÂõþÂõMÇÃÏßÁ±Ëù ÂõùËîÂò, “Õ±÷Âõþ± Îî± qËò ÕÂõ±ßÁ¼” ßÁ±Âõþí Û¿é ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ¿òËæÃÂõþ ðÃùÂóÅ¿©†Âõþ ›¶ûþ±ü ÂõËù ÷Ëò ýÃÃËûþ¿åÃù¼ ÷±©†±Âõþ÷ú±ý×à îÂàò òîÅÂò Õ±üËåÃò, ëÂ×ËVúÉ Ý ëÂ×Âó±ËûþÂõþ îÂôÂ±È îÂàòÝ ÎÂõ±ËçÁò ò±¼ ÂóËÂõþ ÂõÅËçÁ¿åÃËùò Îû ÷±ËßÁ ö±ùÂõ±ü±ý×à ëÂ×ËVúÉ, îÒ±ËßÁ ëÂ×Âó±ûþ ¿ýÃÃü±ËÂõ ¢¶ýÃí ßÁÂõþ± ýÃÃÏòÂõÅ¿XÂõþ ßÁ±æü ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÂõþüðÃðñÂõþ öÂM à üÅËÂõþfò±ï ¿÷S û±ËßÁ ê±ßÅÁÂõþ üÅËÂõþú ÂõËù ë±ßÁËîÂò îÒ±Âõþ Âõ±¿ëÂÿËî ðÅÃáDZÂóÓæñ¼ ê±ßÅÁÂõþ îÂàò úɱ÷ÂóÅßÅÁËÂõþÂõþ ö±ëÂÿ± Âõ±¿ëÂÿËî ձËåÃò, ÕüŦšî±Âõþ ¿ä¿ßÁÈü± äÂùËåü òÂõ÷ÏÂõþ ¿ðÃò ügɱûþ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ü÷±¿ñ¼ ü÷±¿ñ öÂËeÂõþ 32

ÂóÂõþ ëÂ×Âó¿Âõ©† öÂM ÃËðÃÂõþ ÂõùËåÃò, “ÎðÃà¿åà Îû Ûà±ò ÎïËßÁ ÛßÁ Õ±Ëù±Âõþ Âóï àÅËù Îáù üÅËÂõþËfÂõþ Âõ±¿ëÂÿ ÂóûÇ™L¼ ÎðÃàù±÷ ›¶¿îÂ÷±ûþ ÎðÃÂõÏÂõþ Õ±ËÂõú ýÃÃËûþËåà î±Âõþ üÅËÂõþf î±Âõþ ü±÷Ëò ÷± ÷± ÂõËù ßÒÁ±ðÃËåü Îî±÷Âõþ± î±Âõþ Âõ±¿ëÂÿ û±Ý î±ýÃÃËù î±Âõþ ÷òé± ê±G± ýÃÃËÂõ¼” öÂËM ÃÂõþ± îÒ±Âõþ Âõ±¿ëÂÿ ¿áËûþ ÎðÃËàò âéÂò± î±ý×ü üÅËÂõþf öÂM ÃÂõgÅËðÃÂõþ ßÁ±Ëåà ÎÂóËûþ Õ±ò˵ î±ËðÃÂõþ öÅ¿ÂõþËö±æà ßÁ¿ÂõþËûþ åñëÂÿËùò¼ Ûý×Ãö±ËÂõ öÂËM ÃÂõþ Âõ±¿ëÂÿ ÂóÅæñûþ îÒ±Âõþ üÓ„ËðÃËýÃà ëÂ×Â󿦚¿îÂ Ý ÎðÃÂõÏ›¶¿îÂ÷±ûþ Ö «ÂõþÏûþ Õ±ËÂõú üÔ¿©†Âõþ âéÂò± âËéÂËåà ÂõUÂõ±Âõþ¼ 1883 àè Ï ©† ± s, 10ý× Ã ÕË"à à ± ÂõÂõþ , ÂõÅ ñ Âõ±Âõþ ¼ ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔËî ÛÂõþ ÂõíÇò± Âó±ý×ü ‘ÀûÅM à ÕñËÂõþÂõþ Âõ±ëÂÿÏËî ÒòÂõ÷Ï ÂóÓæñÂõþ ¿ðÃËò ê±ßÅÁÂõþ ðñù±Ëò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ðÃ`±ûþ÷±ò¼ ügɱÂõþ ÂóÂõþ ÀÀðÓÃáDZÂõþ Õ±Âõþ¿î ðÃúÇò ßÁ¿ÂõþËîÂËåÃò¼ ÕñËÂõþÂõþ Âõ±ëÂÿÏ ðÅÃáDZÂóÓæñ ÷ËýÃñÈüÂõ, î±ý×à ¿î¿ò ê±ßÅÁÂõþËßÁ ¿ò÷Laí ßÁ¿Âõþûþ± Õ±¿òûþ±ËåÃò¼’ ßÁï±÷ÔîÂßÁ±Âõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÷ËñÉ ÀÀ÷±ðÓÃáDZÂõþ Õ±ËÂõú¸ ›¶îÂÉŽÂ ßÁÂõþËåÃò¼ ¿î¿ò ¿ùàËåÃò, –“ê±ßÅÁÂõþ ÛàòÝ ö±Âõ±¿Âõ©†¼ ¿ò÷¿Laî ÂõÉ¿M ÃËðÃÂõþ üË¥¤±ñò ßÁ¿Âõþûþ± Âõ¿ùËîÂËåÃò, “Ý Âõ±ÂõÅÂõþ±, Õ±¿÷ ÎàËûþ¿åÃ, Ûàò Îî±÷Âõþ± ¿ò÷Laí à±Ý¼” ÕñËÂõþÂõþ ÆòËÂõðÃÉ ÂóÓæñ ÷± ¢¶ýÃí ßÁ¿Âõþûþ±ËåÃò, î±ý×à ¿ßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž æÃáij±î±Âõþ Õ±ËÂõËú Âõ¿ùËîÂËåÃò, “Õ±¿÷ ÎàËûþ¿åÃ, Ûàò Îî±÷Âõþ± ›¶ü±ðà Âó±Ý·” .... ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ¿ßÁ æÃáij±î±ËßÁ Ý Õ±Âóò±ËßÁ ÛßÁ ÎðÿàËîÂËåÃò· ¿û¿ò ÷± ¿î¿òý×à ¿ßÁ ü™L±òÂõþ+ËÂó Îù±ßÁ¿úŽÂ±Âõþ æÃòÉ ÕÂõîÂÏíÇ ýÃÃý×Ãûþ±ËåÃò·.... Ûý×ÃÂõ±Âõþ ö±Âõ±ËÂõËú ÎðÃËýÃÃÂõþ ÷ËñÉ ø¸éÄÂäÂS , î±Âõþ÷ËñÉ ÷±ËßÁ ÎðÿàËîÂËåÃò¼ î±ý×à ձÂõ±Âõþ ö±ËÂõ ¿ÂõËö±Âõþ ýÃÃý×Ãûþ± á±ò á±ý×ÃËîÂËåÃò Ð öÅÂÂõò öÅÂù±ý×ÿù ÷±, ÂýÃÃÂõþË÷±¿ýÃÃòÏ ÷Óù±ñ±ËÂõþ ÷ËýÃñÈÂóËù, ÂõÏò±Âõ±ðÃÉ-¿ÂõËò±¿ðÃòÏ...¼ ûðÅà ÷¿~ËßÁÂõþ Âõ±ëÂÿÏ ¿üÑýÃÃÂõ±¿ýÃÃòÏÁ ðÃúÇËò ÛËüËåÃò ê±ßÅÁÂõþ¼ ÷±©†±Âõþ ÷ú±ý×à ¿ùàËåÃò Ð ê±ßÅÁÂõþ ûðÅà ÷¿~ËßÁÂõþ Âõ±éÂÏ Õ±¿üûþ±ËåÃò¼ Õ±æà ձø¸±ìÂÿ ßÔÁøž ›¶¿îÂÂóðÃ, Âõþ±¿S ÎæÃɱȦ§±÷ûþϼ Îû-âËÂõþ ¿üÑýÃÃÂõ±¿ýÃÃòÏÂõþ ¿òîÂÉËüÂõ± ýÃÃý×ÃËîÂËåà ê±ßÅÁÂõþ Îüý×à âËÂõþ öÂM ÃüËe ëÂ×Â󿦚î ýÃÃý×ÃËùò¼ ÷± üäµò ÂóÅ©ó Ý ÂóÅ©ó÷±ù± ÁZ±Âõþ± Õ¿äÇÂî ýÃÃý×Ãûþ± ÕÂóÓÂõÇ À ñ±Âõþí ßÁ¿Âõþûþ±ËåÃò¼ ü¥œÅËà ÂóÅËÂõþ±¿ýÃÃî ëÂ×Âó¿Âõ©†¼

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ›¶¿îÂ÷±Âõþ ü¥œÅËà âËÂõþ Õ±Ëù± ;¿ùËîÂËåü ü±ËeÂó±ËeÂõþ ÷ËñÉ ÛßÁæÃòËßÁ ê±ßÅÁÂõþ é±ßÁ± ¿ðÃûþ± ›¶í±÷ ßÁ¿ÂõþËî Âõ¿ùËùòÊ, ÎßÁòò± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÂßÁ±Ëåà ձ¿üËù ¿ßÁåÅà ›¶í±÷Ï ¿ðÃËî ýÃÃûþ¼ ê±ßÅÁÂõþ ¿üÑýÃÃÂõ±¿ýÃÃòÏÂõþ ü¥œÅËà ýÃñîÂËæñëÂÿ ßÁ¿Âõþûþ± ðÒñëÂÿ±ý×Ãûþ± Õ±ËåÃò¼ Âó(±Ëî öÂM Ãáí ýÃñîÂËæñëÂÿ ßÁ¿Âõþûþ± ðÒñëÂÿ±ý×Ãûþ± Õ±ËåÃò¼ ê±ßÅÁÂõþ ÕËòßÁŽÂí ñ¿Âõþûþ± ðÃúÇò ßÁ¿ÂõþËîÂËåÃò¼ ¿ßÁ Õ±(ûÇ, ðÃúÇò ßÁ¿ÂõþËî ßÁ¿ÂõþËî ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ü÷±¿ñ¦š¼ ›¶™¦Âõþ÷Ó¿îÇÂÂõþ òɱûþ ¿ò™¦tö±ËÂõ ðÃ`±ûþ÷±ò¼ òûþò ÂóùßÁúÓòÉ/ ÕËòßÁŽÂí ÂóËÂõþ ðÃÏâÇ¿òÐ «±ü Îô¿ùËùò¼ ü÷±¿ñ öÂe ýÃÃý×Ãù¼ Îûò Îòú±ûþ ÷±Ëî±ûþ±Âõþ± ýÃÃý×Ãûþ± Âõ¿ùËîÂËåÃò, ÷±, Õ±¿ü Îá±/ ¿ßÁc ä¿ùËî Âó±¿ÂõþËîÂËåÃò ò± – Îüý×à ÛßÁö±ËÂõ ðÒñëÂÿ±ý×Ãûþ± Õ±ËåÃò¼ îÂàò Âõþ±÷ù±ù±ËßÁ Âõ¿ùËîÂËåÃò – “îÅ¿÷ Ýý×ÿé á±Ý – îÂËÂõ Õ±¿÷ ö±ù ýÃÃÂõ¼” Âõþ ± ÷ù±ù± ᱿ýÃ Ã Ë îÂËåà ò , öÅ Â Âõò öÅ Â ù±ý× Ã ¿ ù ÷± ýÃÃÂõþË÷±¿ýÃÃòϼ Ûà±ËòÝ ÛßÁý×à á±ò, Îû Õ±ðÃɱú¿M à ÷ýÃñ÷±ûþ± Õ¿ÂõðÃɱÂõþ+ËÂó ›¶ËîÂÉßÁ æÃÏËÂõÂõþ ›¶ËîÂÉßÁ ÂõÔ¿QËîÂ, ›¶±Ëí ÕòÅÉüÅÉî±, æÃáËîÂÂõþ ÷±ûþ±ûþ ÂõX ßÁÂõþËåÃò, îÒ±ËßÁý×à æÃÏËÂõÂõþ ßÁùɱËíÂõþ æÃòÉ ë±ßÁËåÃò, ›¶±ïÇò± ßÁÂõþËåÃò¼ ÎðÃÂõÏÂõþ ëÂ×VÏÂóò± ßÁî áöÂÏÂõþ, Îû ¿ä¿ëÂÿûþ±à±ò±ûþ ¿üÑýÃÃðÃúÇËòÝ îÒ±Âõþ ¿üÑýÃÃÂõ±¿ýÃÃòÏÂõþ ëÂ×VÏÂóò ýÃÃûþ, ¿ßÁ ëÂ×MÃÏíÇ ÷ò ¿åÃËù± îÒ±Âõþ¼ û¿ðÃÝ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Ûý×à ëÂ×VÏÂóò±Âõþ ëÂ×Èü ÎßÁ±ò ¿ÂõËúø¸ ÎðÃÂõËðÃÂõÏÂõþ ¿ò¿÷MÃÃßÁ òûþ¼ áËëÂÿÂõþ ÷±Ëê ÛßÁ ü±ËýÃÃËÂõÂõþ ÎåÃËùËßÁ á±ËåÃÂõþ á±Ëûþ ÎêÂü ¿ðÃËûþ ¿SöÂe ýÃÃËûþ ðÒñëÂÿ±Ëò± ÎðÃËàÝ îÒ±Âõþ ÷ò Î᱇¿ÂõýÃñÂõþÏ ÀßÔÁËøž ùÏò ýÃÃËûþ ÿû±ûþü Îû ÎßÁ±ò ÛßÁ¿é ö±ËÂõ ü±ñËßÁÂõþ ÷ò ùÏò ýÃÃËî Âó±ËÂõþ ¿ßÁc üÂõ ö±ËÂõ - Û÷ò¿ßÁ ÂóÂõþ¦óÂõþ ¿ÂõÂóÂõþÏî ö±ËÂõÝ ÷ò ùÏò ýÃÃËûþ û±Ýûþ± ÛßÁ÷±S üÂõÇö±ËÂõÂõþ ëÂ×Èü÷Åà ÎïËßÁ úÂõþÏÂõþ Âó¿Âõþ¢¶ýà ßÁÂõþËùý×à î± üyÂõ ýÃÃËî Âó±ËÂõþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ Ûý×à ¿ÂõËúø¸Q¼ ÷± ðÅÃáDZ ÕüÅÂõþ¿òñòßÁ±¿Âõþíϼ ÕÂóÂõþËßÁ ÂóÂõþ±¿æÃî ßÁËÂõþ î±Âõþ ÝÂóÂõþ ›¶öÅÂQ ßÁÂõþ±Âõþ ¦óÔýñ ÷±òÅËø¸Âõþ ¦¤ö±Âõáî ÛÂõÑ Õ±üÅÂõþÏÂõÔ¿MÃÃÂõþ Âó¿Âõþä±ûþßÁ¼ ü±ñßÁ æÃÏÂõËò ÛÂõþ ›¶ö±Âõ î±Âõþ ÕñɱR æÃÏÂõËò ÛßÁ ›¶Âõù Âõ±ñ± ¦¤Âõþ+Âó¼ ý×õ±ËüÂõþ ÎáÌÂõþÏ

Âó¿Gî ðÿŽÂËí «ËÂõþ Õ±÷¿Laî ýÃÃËûþ¿åÃËùò ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÂõî±ÂõþQ ü¥¤Ëg ¿üX±™L ßÁÂõþËî¼ Âó¿Gî ÆÂõøžÂõäÂÂõþí ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÕÂõî±Âõþ ÂõËù ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò, î±Âõþ üËe ¿Âõä±Âõþ ýÃÃËÂõ¼ Âó¿Gî ëÂ×2äÂðÃËÂõþÂõþ îÂLaü±ñßÁ ÛÂõÑ Îüý×à üËe îÂßÇÁûÅËX ›¶±ûþ ÕÂóÂõþ±ËæÃûþ¼ üö±ûþ Îì±ßÁ±Âõþ Õ±Ëá üúËs ÂõÏÂõþQÂõÉ?ßÁ ëÂ×2ä±ÂõþËí “ýÃñ ÎÂõþ ÎÂõþ ËÂõþ ¿òÂõþ±ùË¥¤± ùË¥¤±ðÃÂõþ ßÁÑ û±¿÷ úÂõþí÷Ä” ÂõËù üö±¦š üßÁËùÂõþ ÷ËñÉ S±ü üÔ¿©† ßÁÂõþËîÂò¼ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËîÂò Û¿é î±Âõþ ¿üX±ý×à ¿åÃù û±Âõþ ôÂËù î±ËßÁ ÂóÂõþ±¿æÃî ßÁÂõþ± ›¶±ûþ ÕüyÂõ ¿åÃù¼ ð¿ŽÂËí «ËÂõþ ›¶ËÂõú ßÁËÂõþý×à Âó¿Gî ýÃñÒßÁ åñëÂÿËùò ‘ýÃñ ÎÂõþ ÎÂõþ ÎÂõþ’ Õ±Âõþ üËe üËe ê±ßÅÁËÂõþÂõþ áù± ¿ðÃËûþ ëÂ×2äÂîÂÂõþ Õ±Ýûþ±Ëæà ‘ýÃñ ÎÂõþ ÎÂõþ ÎÂõþ’ ÎÂõ¿ÂõþËûþ Ûù¼ ÎáÌÂõþÏ ûî ÎæñËÂõþ Õ±Ýûþ±æà ßÁËÂõþ ê±ßÅÁÂõþ î±Âõþ ¿ÁZ&í ÎæñËÂõþ Õ±Ýûþ±æà ßÁÂõþËî ï±ËßÁò¼ ÂõɱÂó±Âõþ ¿ßÁ, ¿êÂß ò± ÂõÅçÁËî ÎÂóËÂõþ ðñËÂõþ±ûþ±ËòÂõþ± ù±¿ê üëÂÿ¿ßÁ ¿òËûþ ÎÂõ¿ÂõþËûþ Õ±Ëü¼ ÷ÔðÅÃö±ø¸Ï ò¥Ú ê±ßÅÁËÂõþÂõþ áù±ûþ Îû Û÷ò Õ±Ýûþ±æà ï±ßÁËî Âó±ËÂõþ î± ÎðÃËà üßÁËù Îû÷ò ÕÂõ±ßÁ ÎîÂ÷òý×à ÎáÌÂõþÏ Âó¿`Âî ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ëÂ×2äÂÂõþËÂõÂõþ ßÁ±Ëåà ýÃñÂõþ ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþ ¿Âõø¸J ÷Ëò ßÁ±ùÏÂõ±¿ëÂÿËî ›¶ËÂõú ßÁÂõþËùò¼ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËîÂò, “÷± î±Âõþ ßÁùɱËíÂõþ æÃËòÉ î±Âõþ ú¿M Ãé± [¿òËæÃËßÁ ÎðÿàËûþ] ÛÂõþ ÎöÂîÂËÂõþ ÎéÂËò ¿òËùò¼” Âó¿Gî ÆÂõøžÂõäÂÂõþËíÂõþ üËe î±Âõþ îÂßÇÁûÅX ýÃÃù ò±, ÎáÌÂõþÏ Âó¿Gî ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÕÂõî±Âõþ ÂõËù qñÅ ¦¤ÏßÁ±Âõþý×à ßÁÂõþËùò ò±, ÂõùËùò, “ÕÂõî±Âõþ Îî± Îåñé ßÁï±, Õ±÷±Âõþ ñ±Âõþí± ûÒ±Âõþ ÕÑú ÎïËßÁ ÕÂõî±Âõþ Õ±Ëüò Ý ûÒ±Âõþ ú¿M ÃËî Îù±ßÁßÁùɱí ßÁ÷Ç ßÁËÂõþò Õ±Âó¿ò ¦¤ûþÑ ¿î¿ò¼” Îüý×à ÎïËßÁ ¿î¿ò ÂõþËûþ ÎáËùò ðÿŽÂËí «ËÂõþ¼ ÎßÁ±ï±ûþ Îáù îÒ±Âõþ îÂßÇÁ›¶ÂõÔ¿MÃÃ, Âó¿GËîÂÉÂõþ Õ¿öÂ÷±ò¼ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ üðÃ&Ëí ¿ðÃò ¿ðÃò îÒ±Âõþ Âó±¿GîÂÉ, Îù±ßÁ÷±òÉ, ¿üX±ý×à ÎïËßÁ ÷ò &¿éÂËûþ ÛËü Ö «ËÂõþÂõþ Âó±ðÃÂó½ ù±ËöÂÂõþ æÃòÉ ›¶±í ÂõɱßÅÁù ýÃÃËûþ ëÂ×êÂËî ù±áù¼ Âõ±¿ëÂÿ ÎïËßÁ Âõ±Âõþ Âõ±Âõþ ¿ä¿ê ձüËî ù±áù âËÂõþ ÎôÂÂõþ±Âõþ æÃòɼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ æñò±Ë26Ãò “ÕËòßÁ ö±¿Âõûþ± ¿ä¿™Lûþ± ÎáÌÂõþÏ ëÂ×Âó±ûþ ëÂ׾ñÂõò ßÁ¿ÂõþËùò ÛÂõÑ qöÂ÷ÅUËMÇÃÂõþ ëÂ×ðÃûþ æñ¿òûþ± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÀÂóËðà ›¶í±÷ ßÁ¿Âõþûþ± üæÃù òûþËò ¿Âõðñûþ ›¶±ïÇò± ßÁ¿ÂõþËùò¼ ê±ßÅÁÂõþ Âõ¿ùËùò, “Îü¿ßÁ ÎáÌÂõþÏ, üýÃÃü± ¿Âõð±ûþà ÎßÁò· ÎßÁ±ï±ûþ û±ËÂõ·” ÎáÌÂõþÏ ßÁÂõþËæñËëÂÿ ëÂ×MÃÂõþ ßÁ¿ÂõþËùò, Õ±úÏÂõDZðà ßÁ ò Îûò ÕöÂÏ©† ¿üX ýÃÃûþ¼ Ö©†Âõd ù±ö ò± ßÁ¿Âõþûþ± Õ±Âõþ üÑü±ËÂõþ ¿ô¿ÂõþÂõ ò±¼” îÂðÃÂõ¿ñ üÑü±ËÂõþ Õ±Âõþ ßÁàËò± ÎßÁýÃà ÂõU ÕòÅüg±ËòÝ ÎáÌÂõþÏ Âó¿GËîÂÂõþ ÎðÃà± Âó±ý×ÃËùò ò±¼”

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

33
ÎðßæÿæÚU-w®v} ¿á¿ÂõþúäÂf Îâ±Ëø¸Âõþ Õ±üÅÂõþÏ ¦¤ö±ËÂõÂõþ Âó¿ÂõþÂõMÇÃò ÂõUä¿äÇÂî¼ ¿î¿ò ðÅÃÂõþ±ä±ÂõþÏ ýÃÃËùÝ ÕßÁÂóé ¿åÃËùò¼ üÅßÁ÷Ç Âõ± ðÅé¨÷Ç û±ý×à ßÁ ò î± ÂõÃùËî ¿ÁZñ± ßÁÂõþËîÂò ò±¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ü±¿i§ËñÉ ÛËü îÒ±Âõþ ¿öÂîÂËÂõþ ÛßÁ ÕöÓÂîÂÂóÓÂõÇ Õ±Ëù±ëÂÿò üÔ¿©† ýÃÃù¼ öÂáÂõÈ Õ±òµ Îû Õ±¦¤±ðÃò ßÁ¿ÂõþËûþ ÎðÃÝûþ± û±ûþ Û¿é ¿î¿ò ¦¤Ë›ŸÝ ßÁŠò± ßÁËÂõþò¿ò¼ îÒ±Âõþ æÃÏÂõòäÂûDZ Õ±Âõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Õ±òµ÷ûþ æÃÏÂõËòÂõþ ÆÂõÂóÂõþÏîÂÉ îÒ±Âõþ ›¶Âõù ÷±ò¿üßÁ ûLaí±Âõþ ßÁ±Âõþí ýÃÃËûþ ëÂ×êÂù¼ ÂõþÂõÏfò±ËïÂõþ á±ËòÂõþ ßÁËûþßÁ¿é ù±ý×Ãò Îûò îÒ±Âõþ ÷ËòÂõþ îÂàòßÁ±Âõþ ö±ËÂõÂõþ ›¶ßÁ±ú – “Ûî¿ðÃò Îî± ¿åÃù ò± Î÷±Âõþ ÎßÁ±ò ÂõÉï±, üÂõ ÕËe ÷±à± ¿åÃù ÷¿ùòî±¼ Õ±æà Ýý×à qw ÎßÁ±ËùÂõþ îÂËÂõþ ÂõɱßÅÁù ýÃÃ+ðÃûþ ÎßÒÁËðà ÷ËÂõþ ¿ðÃËûþ± ò± Îá± ¿ðÃËûþ± ò± Õ±Âõþ ñÓù±ûþ qËî¼” Û ÂõþßÁ÷ ÛßÁé± ÷ËòÂõþ ÕÂõ¦š±ûþ ¿î¿ò ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁ±Ëåà ¿áËûþ îÒ±ËßÁ ÂõßÁù÷± ¿ðÃËûþ ÛËùò¼ Îü¿é ¿ðÃËûþ Îû ¿î¿ò Õ¿ñßÁîÂÂõþ ÂõgËò ÂóëÂÿËùò î± ›¶ïË÷ ÂõÅçÁËî Âó±ËÂõþò¿ò¼ ÂóËÂõþ ÂõùËîÂò Îû æÃÂó ñɱËòÂõþ ÛßÁé± ü÷ûþ üÏ÷± Õ±Ëåà ¿ßÁc Îû ÂõßÁù÷± ¿ðÃËûþËåà î±Âõþ Îòý×ü î±ËßÁ î±Âõþ ›¶¿î ÂóðÃËŽÂÂó ¿Âõä±Âõþ ßÁËÂõþ ÎðÃàËî ýÃÃûþ Îû Îü Ö «ËÂõþÂõþ Õ±¿÷Âõþ ÎæñËÂõþ Âó± ¿éÂ, ¿òÐ «±ü¿é ÎôÂùËù, ò± ¿òËæÃÂõþ ýÃÃîÂ26ñëÂÿ±, ‘Õ±¿÷’¿éÂÂõþ ÎæñËÂõþ î± ßÁÂõþËù¼ áÏî±ûþ Õ±Ëåà “Õ¿Âó ÎäÂÈ üÅðÅÃÂõþ±ä±ËÂõþ± öÂæÃËî ÷±÷òòÉö±ßÄÁ ü±ñÅËÂõþÂõ ü ÷™LÂõÉ ü÷¢«ÉÂõ¿üî ¿ýÃà üД - Õ¿îÂðÅÃÂõþ±ä±ÂõþÏ ÂõÉ¿M ÃÝ û¿ðà ÕòòÉ ÷Ëò Õ±÷±Âõþ öÂæÃò± ßÁËÂõþ î±ýÃÃËù î±ËßÁ ü±ñÅ ÂõËùý×à ÷Ëò ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ¼ ¿á¿ÂõþúäÂËfÂõþ æÃÏÂõò Û Î ±ßÁ¿éÂÂõþ ü±ïÇßÁ ëÂ×ðñýÃÃÂõþí¼ ÛÂõþ ÛßÁ¿é üŵÂõþ ¿äÂS ÛÒËßÁËåÃò ¦¤±÷ÏæÃÏ ¿úø¸É úÂõþÈäÂf äÂS ÂõMÇÃϼ òÏù±¥¤Âõþ Âõ±ÂõÅÂõþ Âõ±á±ò Âõ±¿ëÂÿËî îÂàò ÷ê¼ Îü¿ðÃò ê±ßÅÁËÂõþÂõþ æÃij¿î¿ï - ÷ËêÂÂõþ üi§É±üÏÂõþ± Õ±æà ¦¤±¿÷æÃÏËßÁ ÷ËòÂõþ ü±Ëñ Îû±áÏ ü±æñý×ÃËùò¼ îÒ±ýÃñÂõþ ßÁËíÇ ßÅÁGù, üÂõDZËe ßÁÂóÅÇÂõþñÂõù Âó¿ÂõS ¿ÂõöÓ¿îÂ, ÷™¦ËßÁ Õ±Âó±ðÃù¿¥¤î æÃé±ö±Âõþ, Âõ±÷ýÃÃË™¦ ¿SúÓù, ëÂ×öÂûþ Âõ±UËî ^±ŽÂÂõùûþ, áËù Õ±æñòÅù¿¥¤î ¿SÂõùÏßÔÁî ^±ŽÂ ÷±ù± ÎðÃÝûþ± ýÃÃý×Ãù¼” ¦¤±¿÷æÃÏ ÎÂõú ¿ßÁåÅÃŽÂí Âõþ±÷ò±÷ ßÁÏMÇÃËòÂõþ ÂóÂõþ - üýÃÃü± ¿òËæÃÂõþ ÎÂõúöÓÂø¸± àÅ¿ùûþ± ¿á¿ÂõþúÂõ±ÂõÅËßÁ ü±ðÃËÂõþ Ü üßÁù ÂóÂõþ±ý×ÃËî ù±¿áËùò¼ ¿á¿ÂõþúÂõ±ÂõÅ Îü ü7ÁÁÁ±ûþ Îûò Õ±Âõþ ÛßÁ ÷Ó¿MÇà ÂýÃÃý×Ãûþ± ðÒñëÂÿ±ý×ÃËùò¼ Îðÿàûþ± öÂM Ãáí ÕÂõ±ßÁ ýÃÃý×Ãûþ± 36

Îáù¼ Õò™LÂõþ ¦¤±¿÷æÃÏ Âõ¿ùËùò, ý×ÿò ÆöÂÂõþËÂõÂõþ ÕÂõî±Âõþ¼ Õ±÷±ËðÃÂõþ üËe ÛÒÂõþ ÎßÁ±ò ›¶ËöÂðà Îòý×ü” ¿á¿ÂõþúÂõ±ÂõÅËßÁ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ¿Âõø¸ûþ ¿ßÁåÅà ÂõùËî ¦¤±¿÷æÃÏ ÕòÅËÂõþ±ñ ßÁÂõþËùò¼ ¿á¿ÂõþúÂõ±ÂõÅ X¦¤ËÂõþ ÂõùËùò, “ðÃûþ±÷ûþ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁï± Õ±¿÷ Õ±Âõþ ¿ßÁ ÂõùÂõ¼ ßÁ±÷ßÁ±=òîÂɱáÏ Îî±÷±ËðÃÂõþ òɱûþ Âõ±ùüi§É±üÏËðÃÂõþ üËe Îû ¿î¿ò Û Õñ÷ËßÁ ÛßÁ±üËò Âõ¿üËî տñßÁ±Âõþ ¿ðÃûþ±ËåÃò-ý×ÃýñËîÂý×à îÒ±ýÃñÂõþ ÕÂó±Âõþ ßÁ í± ÕòÅöÂÂõ ßÁ¿Âõþ¼” Û ÕüÅÂõþ¿òñò ŽÂ÷î± ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂóÂõþ¥óÂõþ± S Ë÷ ¿ðÃËûþ ÎáËùò îÒ±Âõþ ÕñDZ¿eòÏ ü±Âõþðñ ÎðÃÂõÏÂõþ úÂõþÏÂõþ ÕÂõù¥¤Ëò Îø¸±ëÂÿúÏ ÎðÃÂõÏÂõþ ÎÂõ±ñò ßÁËÂõþ¼ ÂóÂõþÂõMÇÃÏßÁ±Ëù ÀÀ÷± ßÁî ÷±òÅø¸ËßÁ ÎðÃÂõËQ ëÂ×i§Ïî ßÁËÂõþËåÃò î±Âõþ ý×ÃûþMñ Îòý×ü ÎðÃÂõÏÂõþ ýÃñËîÂý×à üÂõ ¿ßÁåÅü ñ÷Ç, ÕïÇ, ßÁ±÷, Î÷±ŽÂ Ûý×à äÂîÅÂÂõÇáÇ ôÂù îÒ±Âõþý×à ýÃñËî¼... “ßÁ±ùÏ ÂßÁŠî ÷ÓÅËù ÎÂõþ ÷ò 䱿Âõþ ôÂù ßÅÁëÂÿ±Ëûþ Âó±¿Âõ¼” ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÷ÓùîÂÐ ÕñɱR ÂóËïÂõþ ¿ðÃú±ÂõþÏ ýÃÃËùÝ ÂõùËîÂò, “Îö±᱙L ò± ýÃÃËù Ö «ËÂõþ ÷ò ýÃÃûþ ò±¼” î±ý×à Îðÿà îÒ±Âõþ ÷±òü ÂóÅS Âõþ±à±ËùÂõþ ü™L±ò ýÃÃËù ÂõùËåÃò, “ÝÂõþ ÜéÅÂßÅÁ Âõ±ßÁÏ ¿åÃù¼” ÷±©†±Âõþ÷ú±ý×à üÑü±Âõþ ßÁËÂõþ ÎôÂù±ûþ îÒ±Âõþ ձˎÂÂó ÎðÃËà ÂõùËåÃò, ‘ýÃÃûþËî± îÅ¿÷ üÑü±Âõþ ÎäÂËûþ¿åÃËù, Õ±ËÂõþ± ÂõùËåÃò, ‘ö±áÂõËîÂÂõþ Âó¿GîÂËßÁ Ö «Âõþ ÛßÁé± Âó±ú ¿ðÃËûþ üÑü±ËÂõþ Âõþ±Ëà, ò±ýÃÃËù ö±áÂõî ÎßÁ Îú±ò±ËÂõ· ëÂ×ËÂófò±ï ÷ÅËà±Âó±ñɱËûþÂõþ ñòÏ ýÃÃÂõ±Âõþ Õ±ßÅÁù Õ±ßÁ±º± ÂóÓíÇ ßÁËÂõþ¿åÃËùò, û¿ðÃÝ Õ±ËŽÂÂó ßÁËÂõþ¿åÃËùò ÷±ËûþÂõþ ßÁ±Ëåà Ûý×à îÅÂ26à 䱿ýÃÃðñÂõþ æÃòɼ ÂóÂõþÂõMÇÃÏßÁ±Ëù ëÂ×ËÂófò±ï ÂõüÅ÷îÂÏ ü±¿ýÃÃîÂÉ ÷¿µËÂõþÂõþ üN±¿ñßÁ±ÂõþÏ, ñòÏ ÛÂõÑ Âõþ±÷ßÔÁøž ö±Âõ±Ëµ±ùËòÂõþ ÛßÁæÃò ÂóÔ‡ÂËÂó±ø¸ßÁ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž á±ý×ÃËåÃò ÀðÅÃáDZò±÷ öÅÂù ò±, öÅÂù ò±, öÅÂù ò± ÀðÅÃáÇʱ ¦œÂõþËí ü÷Å^÷LšËò ¿Âõø¸Âó±Ëò ¿Âõ «ò±ï ÷ÂõþËù ò±¼” Õ±÷±ËðÃÂõþ û¿ðà ÷ÔîÅÂÉËßÁ Õ¿îÂS ÷ ßÁÂõþËî ýÃÃûþ î±ýÃÃËù ðÅÃáDZÂõþ+ÂóÏ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ¦œÂõþí ßÁÂõþËî öÅÂùËù äÂùËÂõ ò±, Õ±Âõþ î± û¿ðà ò± Âó±¿Âõþ, Õò™L Φ§ËýÃà ձÂõX ßÁËÂõþò Îû ÷±, Îüý×à ÀÀ÷±ËßÁ ÷Ëò Âõþ±àËî ýÃÃËÂõ üÂõÇðñ¼ îÒ±Âõþ Õ± «±üÂõ±íÏ ÷Ëò Âõþ±àËî ýÃÃËÂõ¼” öÂûþ ¿ßÁ Âõ±Âõ±, üÂõÇðñ ö±ÂõËÂõ Õ±÷±Âõþ ÛßÁæÃò ÷± Õ±ËåÃò¼” Ûý×à ÷±îÔÂQ ö±ËÂõÂõþ ¿êÂßÁ±ò± ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþÂõþ Õ¿öÂòQ, Îüý×à ö±Âõþý×à ¿î¿ò ¿ðÃËûþ ÎáËùò ÀÀ÷± ü±ÂõþðñËðÃÂõÏÂõþ ýÃñËî¼ ÂõËù ÎáËùò, ‘Ûý×à úÂõþÏÂõþ Õ±Âõþ ¿ßÁ ßÁËÂõþËåÃ, ÛÂõþ ÎïËßÁ ÎìÂÂõþ ÎÂõúÏ ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ Îî±÷±ËßÁ¼’

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÀÂõþ±÷äÂf Âõ¿µî± öÂA±ä±ûÇ [ÛßÁ ÕËùÌ¿ßÁßÁ ö±ËÂõ ÂõþâÅÂõÏÂõþ ¿úù± ÛËü¿åÃËùò ëÂ×Âó±üßÁ ŽÅ¿ðÃÂõþ±Ë÷Âõþ âËÂõþ – î±ÂõþÂóÂõþ Îüý×à âËÂõþ ÛÃËùò ÂÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ÂõþâÅÂõÏÂõþý×à ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ÂõU ÕÂõüËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÎðÃÂõ-ÎðÃËýÃà ÎßÁÌúùɱòµËòÂõþ ä¿ßÁîÂäÂ÷ßÁ îÒ±Âõþ ¿Âóî± ÷±î± Õ±RÏûþ öÂM ÃæÃò Îû÷ò ›¶îÂÉŽÂ ßÁËÂõþËåÃò, ÎîÂ÷òý×à îÒ±Âõþ ÷±òÂõËðÃËÂýÃà ¦¤Âõþ+Âó ¿Âõ¢¶ýà ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ ›¶¿î ¿ò¿ÂõëÂÿ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ›¶¿îÂôÂùò ÎðÃà± ÎáËåà Âõþ±÷ù±ù± ÷Ó¿îÇÂÂõþ ü±¿i§Ëñɼ ÎðÃÂõ÷±òÂõ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ Õ¿öÂi§ üN± Ý ÆÂõ¿äÂËSÉÂõþ ›¶¿îÂôÂùò ÛÒËßÁËåÃò üÅËù¿àßÁ± Õñɱ¿ÂóßÁ± Âõ¿µî± öÂA±ä±ûÇ]¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ÎåñA ÛßÁ¿é ßÅÁ¿êÂûþ±¼ ›¶ï÷ ûàò Îðÿà îÂàò ¿Âõ¦œËûþ ýÃÃîÂÂõ±ßÁ¼ ¿ßÁ Õ±Ëåà Ûý×à ßÅÁ¿êÂûþ±Ëî· ÎßÁò á±-é± åÃ÷åÃ÷ ßÁËÂõþ ëÂ×êÂËåÃ/ ¿ßÁËüÂõþ ÛßÁé± ›¶Âõ±ýÃà ÂõËýÃà äÂËùËåà Ûý×à ßÅÁ¿êÂûþ±Âõþ ÷ñÉ ¿ðÃËûþ¼ ¿û¿ò Ûý×à ßÅÁ¿êÂûþ±Âõþ ò±ûþßÁ ¿î¿ò Õ±÷±ËðÃÂõþ Õ¿î ¿›¶ûþ ÷ýÃñÂõþ±æÃ, ¦¤±÷Ï üÂõDZR±òµ¼ Îü±æ±-üÂõþù ü±ðñ÷±ê± ÛßÁ¿é ÷±òÅø¸¼ îÒ±Âõþ ¿úqÂõþ ÷Ëî± ü±ÂõþùÉ Ý ›¶±Ëí±263Ãùî± ÎðÃËà ¿Âõ¿¦œî ò± ýÃÃËûþ Âó±Âõþ± û±ûþ ò±¼ Ü ÷±òÅø¸¿éÂÂõþ Õ±ýÃÃÂõ±Ëòý×à Îî± ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ Ü ßÅÁ¿êÂûþ±Ëî ձü±¼ ßÅÁ¿êÂûþ± ÎßÁò· ü±ñÅüi§É±üÏÂõþ Îüý×à ›¶ï±áî ¿ðÃòû±Âóò, üò±îÂòÏ öÂæÃòßÅÁéÂÏÂõþ¼ Îüý×à öÂæÃòßÅÁéÂÏËÂõþý×à ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÂóÓæñ, Âõ±2ä±ËðÃÂõþ ÂóëÂÿ±Ëò±, Õ¿î¿ï ÕöÂɱáËîÂÂõþ Õ±ò±Ëá±í±.... ý×ÿîÂ÷ËñÉ ÎÂõú ßÁËûþßÁ ÂõåÃÂõþ á¿ëÂÿËûþ ÎáËåü ßÅÁ¿êÂûþ±¿é Âõþ+Âó±™L¿Âõþî ýÃÃËûþËåà ձ|Ë÷¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±á òáËÂõþ ìÅÂßÁËîÂý×Ã, ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ‘ÁZ±Âõþ’-Û, Âó±ýÃñËëÂÿÂõþ ä±Ëù, Âõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ Õ±|÷, [ëÂ×ËÁZ±ñò, 2014]¼ Õ±|Ë÷Âõþ ê±ßÅÁÂõþ âËÂõþ Îûý×à ìÅÂËßÁ¿åà î±Ëî ¿Âõ¦œËûþÂõþ ÂóÂõþ ¿Âõ¦œûþ¼ Îä±ËàÂõþ ü±÷Ëò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž-ÀÂõþâÅò±ï¼ üÂõ &¿ùËûþ Îáù, ßÁ±ËßÁ ñ¿Âõþ· ßÁ±ËßÁ åñ¿ëÂÿ/‘ Ûî¿ðÃò Âõþ±÷ßÔÁøž ÷ê¿÷úËòÂõþ ÷¿µËÂõþ Îî± ÎðÃËà ÛËü¿åà ê±ßÅÁÂõþâËÂõþÂõþ ÎÂõðÃÏËî ձËù± ßÁËÂõþ ÂõËü Õ±ËåÃò ¿ðÃÂõÉSûþÏ - ê±ßÅÁÂõþ÷± ¦¤±÷ÏæÃÏ Õ±Âõþ Õ±æà ÎðÃà¿åà îÂÏÂõþ-ñòÅßÁ ýÃñËî ÀÂõþ±÷äÂf ðÒñ¿ëÂÿËûþ Õ±ËåÃò ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÎðÃýà üÑù¢Ÿ ýÃÃËûþ¼ ÷Ëò ÂóËëÂÿ Îáù ÛßÁ¿é ÎÂóÌÂõþ±¿íßÁ ßÁ±¿ýÃÃòϼ ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ îÂÂó¦šùÏ Ûý×à ÎðÃÂõ›¶ûþ±á¼ Âõþ±ÂõíÂõËñÂõþ ÂóÂõþ ÂõèpÁýÃÃîÂɱÂõþ Âó±Âó-ÛÂõþ ›¶±ûþ¿(MÃà îÒ±ËßÁ ßÁÂõþËî ýÃÃËûþ¿åÃù Ûý×à ÎðÃÂõ›¶ûþ±Ëá¼ ö±áÏÂõþïÏÕùßÁ±òµ±Âõþ üe÷ ñÅËûþ ¿ðÃËûþ¿åÃù ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ ÎùÌ¿ßÁßÁ¿Âõ¿ñÂõþ ùã¸âò¼ Õ±æÃÝ ÂõþâÅò±ï÷¿µËÂõþ ÂõþâÅò±ïæÃÏ

[ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ›¶±íÂóÅ ø¸ Ý ¿Âõ¢¶ýÃËðÃÂõî±] ýÃñæñÂõþ ÂõåÃÂõþ ñËÂõþ ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ Îüý×à ›¶±ûþ¿(MÃà ßÁ÷Ç, îÒ±Âõþ ÎùÌ¿ßÁßÁ ÷ûDZðñÂõþ ü±ŽÂÏ ýÃÃËûþ ðÒñ¿ëÂÿËûþ Õ±ËåÃò¼ ßÁ±Âõþí – ‘ÎßÁ ùËûþËåà ¿òæà ¿úËÂõþ Âõþ±æÃö±Ëù ÷ÅßÅÁËéÂÂõþ ü÷ ü¿ÂõòËûþ üËáÌÂõþËÂõ ñÂõþ±ñ±Ë÷ ðÅÃÐà ÷ýÃÃMÃ÷¼’ ¿î¿òý×à ÀÂõþ±÷, ÷ûDZðñ ÂóÅ Ëø¸±MÃÃ÷¼ Îüý×à ‘ÕÂõÉM ÃÑ ÂõÉ¿M Ã÷±Âói§Ñ’ ûÅËá ûÅËá Õ±Ëüò æÃÏÂõËòÂõþ ÷Óù üÅÂõþ¿éÂ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

37


ÎðßæÿæÚU-w®v} Õ±÷±ËðÃÂõþ ñ¿ÂõþËûþ ¿ðÃËî – ‘ÙÂîÂ= üîÂÉ= ÕöÂÏX±È îÂÂóËü±ýÃÃñÉæñûþîÂ’ – ÙÂËîÂÂõþ ÂóËïÂõþ, üËîÂÉÂõþ ÂóËïÂõþ ¿ðÃú±ÂõþÏ ýÃÃËûþ¼ Õ±Âõþ Û ûÅËáÂõþ îÒ±Âõþ ÕÂõîÂÂõþËíÂõþ ¦š±ò ÎýÃñù ÛßÁ ðÃÏòÂõè±pÁËíÂõþ âÂõþ, üËîÂÉÂõþ ðÔÃìÂÿî±ûþ ¿û¿ò üÂõǦ¤ ¿ðÃËî Âó±ËÂõþò¼ Âõ±Ñù±Âõþ ›¶îÂÉ™L ›¶ËðÃËú UáùÏËæÃù±Âõþ ‘ÎðÃËÂõþ’ ¢¶±Ë÷Âõþ Îüý×à üîÂÉ¿ò‡Â Õ±ä±ÂõþÏ Âõè±pÁËíÂõþ ò±÷ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ äÂËA±Âó±ñɱûþ¼ ÂóÂõþ¥óÂõþ±áî ö±ËÂõ Âõþ±÷öÂM à Âó¿ÂõþÂõ±Âõþ – ÂóÅSËðÃÂõþ üßÁËùÂõþ ò±÷ßÁÂõþËí ÎðÃà± û±ûþ ‘Âõþ±÷’ ús¿éÂÂõþ ëÂ×2ä±Âõþí – Âõþ±÷ßÅÁ÷±Âõþ Âõþ±Ë÷ «Âõþ...¼ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ¿Âóî±Âõþ ÎæÃɇÂÂóÅS ¿åÃËùò, ÕÂóÂõþ ö±ý×à ËÂõ±ËòËðÃÂõþ ò±Ë÷Ý Âõþ±Ë÷Âõþ ›¶¿î‡± - ¿ò¿ñÂõþ±÷, ßÁ±ò±ý×ÃÂõþ±÷... Âõþ±÷úÏù±ËðÃÂõÏ ý×ÃîÂɱ¿ðü ÕòË™LÂõþ Ûý×à ÕÂõîÂÂõþí, ÷îÇÂÉ-æÃÏÂõËò üËîÂÉÂõþ Ûý×à ÷ÓùüÅÂõþ¿é ñ¿ÂõþËûþ ÎðÃÂõ±Âõþ ›¶Ë䩆±Ý Õò±¿ðà ßÁ±ù ÎïËßÁ¼ ÕÍýÃÃîÅÂßÁ Îüý×à ßÁ í±, Õ¿ÂõðÃɱÂõþ üÑü±ËÂõþ Âõ±ÂõþÑÂõ±Âõþ îÒ±Âõþ ÎðÃýÃñ±Âõþí¼ ÎßÁðñÂõþàG [¦¨µ ÂóÅÂõþ±í] ÕòÅü±ËÂõþ, üîÂÉûÅËá ÎðÃÂõú÷DZ ò±Ë÷ ÛßÁ îÂÂó¦¤Ï Âõè±pÁí ÂõU ÂõåÃÂõþ ñËÂõþ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ áe± ÕùßÁ±òµ±Âõþ üeË÷ ò±Âõþ±ûþËíÂõþ ðÃúÇò Âó±Âõ±Âõþ æÃòÉ ÂõUÂõåÃÂõþ îÂÂóüɱ ßÁËÂõþ¿åÃËùò¼ ò±Âõþ±ûþí îÒ±Âõþ ßÁËê±Âõþî±ûþ üc©† ýÃÃËûþ ÂõËù¿åÃËùò – “ÂõÂõþÑ ÂõÂõþûþ ÎýÃà ¿Âõ›¶ ûËMÃà ÷ò¿ü ÂõîÇÂËî” [ÎýÃà Âõè±pÁí, ¿ßÁåÅà ÂõÂõþ ä±Ý, û± Îî±÷±Âõþ ÷ËòÂõþ Õ±ßÁ±º±], Õ¾ÅÃî ÂõÂõþ ÎäÂËûþ¿åÃËùò Âõè±pÁí ÎðÃÂõú÷DZ¼ ¿òËæÃÂõþ æÃòÉ ¿î¿ò ¿ßÁåÅÃý×à ä±ò¿ò¼ ¿î¿ò ÂõËù¿åÃËùò, ¼¼ ÛßÁ¼¼ ö¿M ÃË÷Ç üîÂîÂÑ ¿ÂõËøž± îÂûþ± ÛÂõ Õd æÃò±ðÇÃò– [ÎýÃà æÃò±ðÇÃò, Îî±÷±Âõþ äÂÂõþËí ö¿M à ÎýÃñßÁ] ¼¼ ðÅÃý×ü¼ Õ¿¦œò ÛÂõ ÷ýÃñˎÂËS ¿òÂõ±üÑ ßÅÁ üÂõÇðñ – [Ûý×à ÷ýÃñˎÂËS Õ±Âó¿ò ¿òîÂÉ ¿òÂõ±ü ßÁ ò] ¼¼¿îÂò¼¼ Õ¿¦œò ÎŽÂËS îÅ Îûþ ÷îÇÂɱ ¿ÂõøÅžÂóÓæÃòßÁ±ÂõþßÁ±Ð üeË÷ ¦§±ò ßÁîDZÂõþÐ Îî տÂó ûþ±c ÂóÂõþ÷±á¿îÂ÷Ä [Ûý×à ΎÂËS û±Âõþ± ¿ÂõøÅž ëÂ×Âó±üò± ßÁÂõþËÂõ, üeË÷ ¦§±ò ßÁÂõþËÂõ, î±ËðÃÂõþ Îûò ÂóÂõþ÷ á¿î ›¶±5 ýÃÃûþ] [¦¨µÂóÓÂõþ±íûÎßÁðñÂõþàG 150û50-55] ò±Âõþ±ûþí ÂõËù¿åÃËùò, î±ý×à ýÃÃËÂõ – “îÂÈ îÂÍïÂõ ßÁ¿Âõþø¸É±¿÷ Îù±ßÁ±ò±Ñ ¿ýÃÃîÂßÁ±÷Éûþ±” [îÂËðÃÂõ 150û57]¼ Ûà±Ëò ÛßÁ¿é ›¶ Ÿ ÝËêÂ, ÎßÁ Ûý×à ÎðÃÂõú÷DZ· ßÁ±Âõþí ‘ÎðÃÂõú÷DZ’ Âõè±pÁíËðÃÂõþ ÛßÁ¿é ëÂ×Âó±¿ñ/ ü‚Š ßÁÂõþ±Âõþ ü÷Ëûþ 38

Âõè±pÁíÂõþ± ‘Õ÷ÅßÁ ÎðÃÂõðÃúÇíÐ’ ÂõËù ü‚Š ßÁËÂõþò¼ î±ý×à û¿ðà ýÃÃûþ îÂËÂõ Îüý×à ü±ñßÁ Âõè±pÁí ›¶ÂõÂõþËßÁ ÎðÃÂõú÷DZ ò±Ë÷ òûþ, ëÂ×Âó±¿ñ ¿ÂõËúËø¸ üË¥¤±ñò ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü ÕïÇ±È Îüý×à üîÂÉûÅËáý×à Âõè±pÁíËðÃÂõþ ÎðÃÂõú÷DZ Âõù± ÎýÃñî¼ û±ßÄÁ Îü ßÁï±, ›¶üËe ¿ôÂËÂõþ Õ±¿ü¼ ÎðÃÂõú÷DZËßÁ ÎðÃÝûþ± ›¶¿îÂ|n¸¿î ÂõþŽÂ± ßÁËÂõþ¿åÃËùò ÀÂõþ±÷äÂf¼ ÎSî±ûÅËá ÀÂõþ±÷ Âõþ±ÂõíÂõñ ßÁËÂõþ ÕËû±ñɱûþ ¿ôÂËÂõþ ÛËù, ÕËû±ñɱÂõþ Âõè±pÁíÂõáÇ ÀÂõþ±÷ù„íËßÁ Îðñø¸±ËÂõþ±Âó ßÁËÂõþ¿åÃËùò Îû ŽÂ¿Sûþ úÂõþÏËÂõþ ÎÂõðÃ: Âõè±pÁí Âõþ±ÂõíËßÁ Âõñ ßÁÂõþ±ûþ Âõþ±÷ù„íËßÁ ÂõèpÁýÃÃîÂɱÂõþ Âó±Âó ¦óúÇ ßÁËÂõþËåü ôÂËù Âõþ±÷ù„íËßÁ Îüý×à ÂõèpÁýÃÃîÂɱÂõþ Âó±ËÂóÂõþ ›¶±ûþ¿(MÃà ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ¼ Âõþ±æÿüÑýÃñüò ÎåÃËëÂÿ Õ±Âõ±Âõþ î±ËðÃÂõþ Õ±üËî ÎýÃñù îÂÂóüɱûþ¼ ¿ýÃÃ÷±ùËûþ ÛËùò ðÅÃý×à ö±ý×ü Ù¿ø¸ËßÁËúÂõþ ü¿i§ßÁËé îÂËÂó±ÂõËò ï±ßÁËùò ù„í [Îúø¸ñ±Âõþ± ò±÷¿é ÎÂóÌÂõþ±¿íßÁ¼ Õ±æÃËßÁÂõþ ò±÷ ù„íßÅÁG¼ Ûà±òßÁ±Âõþ ÎçÁ±ù±ÂóÅù¿éÂÂõþ ò±÷ý×à ù„íËçÁ±ù±]¼ Âõþ±÷äÂf Õ±ÂõþÝ Û¿áËûþ ÛËùò ÷ñÉ ¿ýÃÃ÷±ùËûþ, ÕùßÁ±òµ± ö±áÏÂõþïÏÂõþ üeË÷¼ ÎðÃÂõú÷DZËßÁ ÎðÃÝûþ± ›¶¿îÂ|n¸¿îÂÂõþ üÓS ñËÂõþ Õ±æà î±Âõþý×à ò±÷ ÎðÃÂõ›¶ûþ±á¼ ÛÂõþÂóÂõþ ú‚Âõþ±ä±ûÇÉ ÛËùò ëÂ×MÃÂõþ±àËG¼ ÎÂõÌXËðÃÂõþ ßÁÂõù ÎïËßÁ ÷ÅM à ßÁËÂõþ Ûà±òßÁ±Âõþ ÎÂóÌÂõþ±¿íßÁ ¦š±ò&¿ù îÒ±Âõþý×à ýÃñËî æñ¢¶î ýÃÃËûþËåü æÃò|n¸¿î Û÷ò Îû ÎßÁðñÂõþ-ÂõðÃÂõþÏ û±Âõ±Âõþ ÂóÓËÂõÇý×à ÎðÃÂõ›¶ûþ±Ëá îÒ±Âõþ ßÁÏ¿îÇ Ûý×à ÂõþâÅò±ï ÷¿µÂõþ ¦š±Âóò±¼ ý×ÿîÂ÷ËñÉ ýÃñæñÂõþ ÂõåÃÂõþ ÎßÁËé ÎáËåü Õ±æÃÝ Îüý×à ÷ûDZðñ ÂóÅ Ëø¸±MÃÃ÷ öÂM ÃáÔËýÃà ձüËî ä±ò, öÂËM ÃÂõþ ýÃÃ+ðÃûþðÓÃûþ±ËÂõþ ÛËü ñ±!Á± ÎðÃò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï, ùÏù±›¶üe Ûý×à ¿ðÃÂõÉ Õ±ËÂõËúÂõþ ÂõíÇò± ¿ðÃËûþËåÃò, Û÷òý׼à ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ¿Âóî±Âõþ ü¥óËßÇÁ ÂõËùËåÃò, “ÀûÅM à ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ÂõûþЛ¶±¿5Âõþ ü¿ýÃÃî ÕïÇßÁÂõþÏ ÎßÁ±òÂõþ+Âó ¿ÂõðÃɱûþ Âó±ÂõþðÿúÇî± ù±ö ßÁ¿Âõþûþ±¿åÃËùò ¿ßÁò± æñò± û±ûþ ò±¼ ¿ßÁc üîÂÉ¿ò‡Â±, üË™L±ø¸, ŽÂ÷±, îÂÉ±á ›¶öÔ¿î Îû &íü÷Óýà üðÄÃÂõè±pÁËíÂõþ ¦¤ö±Âõ¿üX ýÃÃÝûþ± ßÁîÇÂÂõÉ Âõ¿ùûþ± ú±¦a¿ò¿ðÇé† Õ±ËåÃ, ¿Âõñ±î± îÒ±ýÃñËßÁ Ü üßÁù&í ›¶äÅÂÂõþ Âó¿Âõþ÷±Ëí ›¶ðñò ßÁ¿Âõþûþ±¿åÃËùò¼ ...ÂõÑú±òÅáî ÀÂõþ±÷äÂËf ö¿M à îÒ±ýÃñËî ¿ÂõËúø¸ ›¶ßÁ±ú ¿åÃù, ÛÂõÑ ¿î¿ò ¿òîÂÉßÔÁîÂÉ ügɱÂõµò±¿ðà ü÷±Âóò ßÁ¿Âõþûþ± ›¶¿î¿ðÃò ÂóÅ©óäÂûþòÂóÓÂõÇßÁ ÒÂõþâÅÂõÏËÂõþÂõþ ÂóÓæñ˙L æÃù¢¶ýÃí ßÁ¿ÂõþËîÂò¼” Îüý×à ÆÂó¿SßÁ ÂõþâÅÂõÏÂõþ ÂóÓæñ-ëÂ×Âó±üò±¿ðà ü¥óËßÇÁ ¿ÂõËúø¸ æñò± û±ûþ ò± ÂõËéÂ, ¿ßÁc ŽÅ¿ðÃÂõþ±Ë÷Âõþ áÔËýÃà տöÂòÂõö±ËÂõ ÛËùò ÂõþâÅÂõÏÂõþ ¿Âõ¢¶ýü ÛßÁðñ ÂóïßvÁ±™L ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ÂõÔŽÂîÂËù ¿Âõ|±÷

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

39


ÎðßæÿæÚU-w®v} ßÁÂõþËî ¿áËûþ âÅ¿÷Ëûþ ÂóËëÂÿ¿åÃËùò¼ ¦¤Ë›ŸÂõþ ÷ËñÉ ¿î¿ò ÎðÃàËùò, ‘îÒ±Âõþ ÕöÂÏ©†ËðÃÂõ òÂõðÓÃÂõDZðÃù úɱ÷îÂòÅ öÂáÂõ±ò ÀÂõþ±÷äÂf Îûò ¿ðÃÂõÉ Âõ±ùßÁËÂõËú îÒ±Âõþ ü±÷Ëò ÛËü ðÒñ¿ëÂÿËûþ, ¿òßÁ馚 ÎßÁ±ò ¦š±ò ¿òËðÇÃú ßÁËÂõþ ÂõùËåÃò – Õ±¿÷ Ûà±Ëò ÕËòßÁ¿ðÃò ÕûËP Õò±ýÃñËÂõþ Õ±¿åÃ, Õ±÷±ËßÁ Îî±÷±Âõþ áÔËýÃà ¿òËûþ äÂù, Îî±÷±Âõþ ÎüÂõ± ¢¶ýÃí ßÁÂõþËî ձ÷±Âõþ ÛßÁ±™L Õ¿öÂù±ø¸ ýÃÃËûþËåü’ ¿ò^±ßÁ±Ëùý×à ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ÎüÂõ±ÂóÂõþ±ËñÂõþ æÃòÉ ü‚Å¿äÂî ýÃÃËù, ÀÂõþ±÷äÂf î±ýÃñËî ›¶üi§÷ÅËà ÕöÂûþ ÎðÃò, ‘öÂûþ Îòý×Ã, Õ±¿÷ Îî±÷±Âõþ Sn¸¿é ßÁàËò± ¢¶ýÃí ßÁÂõþËÂõ± ò±¼ Õ±÷±ËßÁ ¿òËûþ äÂù¼’ ¿ò^±öÂËe ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ¿Âõ¿¦œî ýÃÃËûþ ü±÷ËòÂõþ ñ±òËŽÂî ÎðÃàËîÂý×à ÂõÅçÁËî Âó±ËÂõþò, Ü Îüý×à ¦¤Ë›Ÿ ¿ä¿ý î ¦š±ò¼ îÂÈŽÂí±È Ü ¦š±Ëò ¿áËûþ ÎðÃËàò ÛßÁ¿é üŵÂõþ ú±ù¢¶±÷ ¿úù±Âõþ ÝÂóÂõþ ÛßÁ¿é ü±Âó ôÂí± ¿Âõ™¦±Âõþ ßÁËÂõþ Õ±ËåÃ/ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ Ü ¦š±Ëò ëÂ×Â󿦚î ýÃÃËîÂý×à ü±Âó¿é äÂËù û±ûþ ÛÂõÑ Õ±ò˵ ÕñÏÂõþ ýÃÃËûþ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ Ü ¿Âõ¢¶ýÿé áÔËýÃà ¿òËûþ Õ±Ëüò¼ ÂõþâÅÂõÏÂõþ ¿úù± Õ±æÃÝ ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþ ¿òîÂÉ Îü¿Âõî ýÃÃËûþ Õ±üËåÃò¼ ¿ÁZîÂÏûþ âéÂò±¿é áûþ±îÂÏËïǼ áðññËÂõþÂõþ Âó±ðÃÂó˽ ¿ÂóîÔÂÂóÅ ø¸ËðÃÂõþ ¿Âó`›¶ðñò ßÁÂõþ±Âõþ ëÂ×ËVËú ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ áûþ±ñ±÷ û±S± ßÁËÂõþ¿åÃËùò¼ ÎŽÂSßÁ±ûÇÉ Îúø¸ ßÁËÂõþ Âó¿ÂõþîÔÂ5 ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ¿ò^±ßÁ±Ëù ¦¤ Ë ›Ÿ ðà ú Ç ò ßÁÂõþ Ë ùò ‘òÂõðÓ Ã Â õÇ ± ðà ù úɱ÷ ÎæÃɱ¿îÂ÷¿GîÂîÂòÅ’ ¿ðÃÂõÉÂóÅ Ëø¸Âõþ¼ ¿î¿ò ü˦§ËýÃà ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ËßÁ ÂõËù¿åÃËùò, ‘ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷, Îî±÷±Âõþ ö¿M ÃËî ÂóÂõþ÷ ›¶üi§ ýÃÃËûþ¿åÃ, ÂóÅSÂõþ+ËÂó Îî±÷±ûþ áÔËýÃà ÕÂõîÂÏíÇ ýÃÃËûþ Õ±¿÷ Îî±÷±Âõþ ÎüÂõ± ¢¶ýÃí ßÁÂõþËÂõ±¼’ áÔËýÃà ¿ôÂËÂõþ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ¦aÏËßÁ æñò±Ëùò, ‘áûþ±ñ±÷ ÕÂõ¦š±òßÁ±Ëù ÀÀ áðññÂõþ Õ±÷±ËßÁ ÕËùÌ¿ßÁßÁ ëÂ×Âó±Ëûþ æñ¿òËûþËåÃò, Õ±÷±ËðÃÂõþ ÂóÅòÂõþ±ûþ ÂóÅS÷Åà ðÃúÇò ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ¼’ Ûý×à ü÷™¦ âéÂò±ý×à ÀÂõþ±Ë÷Âõþ ëÂ×Âó±üßÁ ŽÅ¿ðÃÂõþ±Ë÷Âõþ áÔËýÃà áðññÂõþÂõþ+ÂóÏ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Õ±á÷ËòÂõþ ÂóÓÂõÇ›¶d¿î¼ ÛÂõþÂóÂõþ ÆúúËÂõÂõþ ÛßÁ¿é ðÔÃúÉ Õ±÷±ËðÃÂõþ ¿Âõ¿¦œî ßÁËÂõþ ‘¿òîÂÉÂõþâÅÂõÏËÂõþÂõþ ÂóÓæñ ßÁÂõþËîÂò ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷, ÂóÓæñÂõþ ëÂ×Âóä±Âõþ±¿ðà ü±÷Ëò Âõþ±à±, Îä±àÂõg ßÁËÂõþ ñɱò ßÁÂõþËåÃò ¿î¿ò¼ Û¿ðÃËßÁ Âõ±ùßÁ áðññÂõþ Îüý×à üÅËû±Ëá ÂóÅ©óÂó±S ÎïËßÁ ÷±ù±¿é îÅÂËù ¿òËæà áù±ûþ ÂóËÂõþ Âõ±Âõ±Âõþ ñɱò öÂe ßÁËÂõþ ÂõËùò, ‘Õ±¿÷ Îüý×à ÂõþâÅÂõÏÂõþ ÎðÃàò±ËßÁ± ÎäÂËûþ ÎßÁ÷ò ÎüËæÿåà ÷±ù± äµò Âó¿ÂõþËûþ [ÀÀ Âõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï - ÂõþâÅÂõÏËÂõþÂõþ ÷±ù±¢¶ýÃí, ÂóÔÐ 11] 40

ÛÂõþÂóÂõþ ÎðÃàËî Âó±ý×à ÕÂõî±Âõþ úÂõþÏËÂõþ Îüý×à ÕüyÂõ, ÕßÁŠòÏûþ ü±ñò±Âõþ ßÁï±¼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ÂõËùËåÃò, ‘ê±ßÅÁËÂõþÂõþ À÷ÅËà û±ýÃñ q¿ò±ûþ¿åÃ, î±ýÃñËî ÂõÅçÁ± û±ûþ, ¿î¿ò ÛßÁ ÛßÁ ö±ËÂõÂõþ ëÂ×Âó±üò± Ý ü±ñò±ûþ ù±¿áûþ± Ö «ËÂõþÂõþ Ü Ü ö±ËÂõÂõþ ›¶îÂÉŽÂ ëÂ×Âóù¿t Îû÷ò Îû÷ò ßÁ¿ÂõþËîÂò, Õ÷¿ò Îüý×à Îüý×à ü¥xðñËûþÂõþ ûï±ïÇ ü±ñËßÁÂõþ± Îüý×à Îüý×à ü÷Ëûþ ðÃËù ðÃËù îÒ±ýÃñÂõþ ¿òßÁé ¿ßÁåÅÃßÁ±ù ñ¿Âõþûþ± Õ±á÷ò ßÁ¿ÂõþËîÂò ÛÂõÑ îÒ±ýÃñËðÃÂõþ ü¿ýÃÃî ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Ü Ü ö±ËÂõÂõþ Õ±Ëù±äÂò±ûþ îÂàò îÂàò ¿ðÃÂõ±Âõþ±S ßÁ±¿éÂûþ± û±ý×Ãî¼ Âõþ±÷÷ËLaÂõþ ëÂ×Âó±üò±ûþ Îû÷ò ¿ü¿Xù±ö ßÁ¿ÂõþËùò, Õ÷¿ò ðÃËù ðÃËù Âõþ±÷±ý×ÃÈ ü±ñÅÂõþ± îÒ±ýÃñÂõþ ¿òßÁé ձá÷ò ßÁ¿ÂõþËî ù±¿áËùò¼’ Ûý×à ü÷Ëûþ ê±ßÅÁÂõþ ÛßÁ Õ¾ÅÃðà Âõþ±÷±ý×ÃÈ ü±ñÅÂõþ ðÃúÇò ÎÂóËûþ¿åÃËùò, ÕüyÂõ îÂɱáÏ ÷±òÅø¸, ûÒ±Âõþ ßÁ±Ëåà ÛßÁ¿é ÂóÅÒ¿ï ¿åÃËù±¼ ÕËòßÁ ÕòÅòûþ ¿Âõòûþ ßÁËÂõþ Ü Âõ±Âõ±æÃÏÂõþ ßÁ±åà ÎïËßÁ ê±ßÅÁÂõþ ÂóÅÒ¿ï౿ò ¿òËûþ ÎðÃàËùò¼ ü÷™¦ ÂóÅÒ¿ï æÅÃËëÂÿ ›¶ËîÂÉßÁ Âóԇ±Ëî ÷±S ðÅÿé ús Îùà± - ÝÒ Âõþ±÷/ Õ±Âõþ ÎßÁ±ò ús Îòý×Ã Ü ÂóÅÒ¿ï¿éÂËî¼ ßÁ±åñßÁ±¿åà Ûý×à ü÷Ëûþý×à ÛËü¿åÃËùò Âõ±Âõ±æÃÏ æÃé±ñ±Âõþϼ üËe îÂÒ±Âõþ Õ©†ñ±îÅÂÂõþ ‘Âõþ±÷ù±ù±’ ÷Ó¿îÇ¿é¼ Âõ±Âõ±æÃÏ Âõþ±÷ù±ù±ËßÁ ¿òËûþý×à ձò˵ ¿ÂõËö±Âõþ ï±ßÁËîÂò¼ ¿öŽ± û± ÎÂóËîÂò ÎÂõþÒËñ ÎÂõËëÂÿ Âõþ±÷ù±ù±ËßÁ î±ý×à ÎöÂ±á ¿ðËÃîÂò¼ qñÅ î±ý×à òûþ, Îåñé Âõ±2ä±Âõþ ÷Ëî± Âõþ±÷ù±ù± î±Âõþ ßÁ±Ëåà ձÂõðñÂõþ ßÁÂõþîÂ, ÎàËî ä±ý×ÃËî±... ¿ßÁc S ÷ú ÎðÃà± ÎáËù± Îüý×à Âõþ±÷ù±ù±-Ý ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ü±¿i§ñÉ ä±ûþ¼ ‘ßÁàËò± Âõ± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÎßÁ±Ëù Ýê±Âõþ Õ±ÂõðñÂõþ ßÁËÂõþ¼ Õ±Âõ±Âõþ ê±ßÅÁÂõþ î±ËßÁ ÎßÁ±Ëù îÅÂËùËåÃò, Îü ¿ßÁåÅÃËîÂý×à ÃÎßÁ±Ëù ï±ßÁËÂõ ò±¼ ÎßÁ±ù ÎïËßÁ ÎòË÷ ÎðÃÌëÂÿ±ËðÃÌ¿ëÂÿ ßÁÂõþËÂõ... ßÒÁ±é±ÂõËò ¿áËûþ ôÅÂù îÅÂùËÂõ Âõ± áe±Âõþ æÃËù ÎòË÷ çÒÁ±Âó±ý×à æÅÃëÂÿËÂõ¼’ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂõùËåÃò, ‘ûî Âõ±Âõþí ßÁ¿Âõþ, ÝËÂõþ Ý÷ò ßÁ¿Âõþü ¿ò, áÂõþË÷ Âó±Ëûþ Îô±¦¨± ÂóëÂÿËÂõ, ÝËÂõþ Õî æÃù âÒ±¿éÂü ¿ò, ê±`± ÎùËá ;Âõþ ýÃÃËÂõ, ü¿VÇ ýÃÃËÂõ – Îü ¿ßÁ î± Îú±Ëò· Îûò ÎßÁ ßÁ±ËßÁ ÂõùËåü ýÃÃûþËî± Îüý×à Âó½Âóù±ËúÂõþ ÷Ëî± üŵÂõþ Îä±à ðÅÿé ¿ðÃËûþ Õ±÷±Âõþ ¿ðÃËßÁ ßÁËûþ ¿ôÂßÁ ¿ôÂßÁ ßÁËÂõþ ýÃñüËî ù±áËù±, Õ±ÂõþÝ ðÓÃÂõþ™LÂóò± ßÁÂõþËî ù±áËù± Âõ± ÎêÒ±é ðÅÃ౿ò ôÅ¿ùËûþ ÷Åàö¿e ßÁËÂõþ öÂɱãÃÃä±Ëî ù±áËù±¼ îÂàò üîÂÉ üîÂÉý×à ÎÂõþËá ÂõùîÅÂ÷, ‘îÂËÂõ ÎÂõþ Âó±¿æÃ, ÎÂõþ±ü, Õ±æà Îî±ËßÁ Î÷ËÂõþ ýÃñëÂÿ &ÒËëÂÿ± ßÁËÂõþ ÎðÃËÂõ±¼’ ëÂ×Âó±üÉ ëÂ×Âó±üËßÁÂõþ Ûý×à Âõþ±á±òÅá± ö¿M à ձ÷±ËðÃÂõþ ÷Ëî± ü±ñ±ÂõþËíÂõþ ÂõÅ¿XÂõþ Âõ±ý×ÃËÂõþ¼ ÆÂõñÏ ëÂ×Âó±üò±ûþ ÕöÂÉ™¦ ü±ñ±Âõþí

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÷±òÅËø¸Âõþ Ûý×à ö±Âõ ÎÂõ±ñá÷É òûþ¼ Îüý×à վÅÃðà ö±Âõ-ö±ùÂõ±ü± S ÷úÐ ÛîÂý×à ýÃÃËù± Îû Îúø¸ ÂóûÇ™L Âõþ±÷ù±ù± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁ±ËåÃý×à ÂõþËûþ ÎáËùò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂõùËåÃò, ‘ÛßÁ¿ðÃò Âõ±Âõ±æÃÏ ÛËü üæÃùòûþËò ÂõùËù, Âõþ±÷ùÏù± Õ±÷±ËßÁ ßÔÁÂó± ßÁËÂõþ ›¶±ËíÂõþ ¿ÂóÂó±ü± ¿÷¿éÂËûþ Îû÷ò ö±ËÂõ ÎðÃàËî ä±ý×Ãî±÷ ÎîÂ÷¿ò ßÁËÂõþ ðÃúÇò ¿ðÃËûþËåÃ Ý ÂõËùËåà Ûà±ò ÎïËßÁ û±ËÂõ ò±, Îî±÷±ËßÁ ÎåÃËëÂÿ ¿ßÁåÅÃËîÂý×à ÎûËî ä±ûþ ò±...’ Îüý×à ÎïËßÁý×à Âõþ±÷ù±ù± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁ±Ëåà ÎïËßÁ ÎáËù±¼ Õ¿öÂi§ ÎÂõ±Ëñ ÛßÁÂõþßÁ÷ ö±Âõ, ¿öÂi§üMÃñûþ Îüý×à ö±ËÂõý×à ÕÂó¿ÂõþüÏ÷ Λ¶Ë÷Âõþ ü=±Âõþ ÎðÃà± û±ûþ¼ Âõþ±÷ù±ù±-ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ö±ËÂõÂõþ Õ±ðñò ›¶ðñò Îüý×à տöÂi§-üMÃñÂõþ ¿öÂi§-¿¦š¿î¼ Û÷ò¿ßÁ ¿òËæÃÂõþ ÝÂóÂõþ ýÃÃòÅ÷±ËòÂõþ ö±Âõ-Õ±ËÂõþ±Âó ßÁËÂõþÝ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ðñüÉö¿M ÃËî Âõþ±÷äÂËfÂõþ ü±ñò± ßÁËÂõþËåÃò¼ ùÏù± ›¶üeßÁ±ËÂõþÂõþ ÂõíÇò± ÎïËßÁ Âó±ý×Ã, ê±ßÅÁÂõþ ÂõËùËåÃò, ‘Ü ü÷Ëûþ Õ±ýÃñÂõþ-¿ÂõýÃñÂõþ±¿ðà üßÁù ßÁ±ûÇÉ ýÃÃòÅ÷±ËòÂõþ òɱûþ ßÁÂõþËî ý×ÃË26à ýÃÃîÂ... ôÂù÷Óù±¿ðà ¿öÂi§ ÕòÉ¿ßÁåÅà à±ý×Ãî±÷ ò± – î±ýÃÃ±Ý Õ±Âõ±Âõþ Îà±ü± Îô¿ùûþ± à±ý×ÃËî ›¶ÂõÔ¿MÃà ýÃÃý×Ãî ò±...’ ý×ÃîÂɱ¿ðü Û Îûò ÀÍäÂîÂòÉúÂõþÏËÂõþ ÀßÔÁËøžÂõþ Âõþ±ñ±ö±Âõ Õ±ËÂõþ±Âó ßÁËÂõþ ÀßÔÁøž¿ÂõÂõþýà ëÂ×Âó±üò±¼ ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ ÛßÁ¿ò‡Â öÂM à ÀßÔÁøž¿ßÁËú±Âõþ¼ Âõþ±÷ò±÷ æÃÂó, Âõþ±÷±ûþí Âó±ê ßÁËÂõþ ¿ðÃòû±Âóò ßÁÂõþËîÂò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ¿òæÃáÔËýÃà ÎëÂËßÁ Õ±Âóɱûþò ßÁÂõþËîÂò ßÔÁøž ¿ßÁËú±Âõþ ÛÂõÑ îÒ±Âõþ ¦aÏ ðÅÃæÃËòý×ü ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷ËñÉ îÒ±Âõþ± ý×é† ÀÂõþ±÷ËßÁý×à ÎðÃàËîÂò¼ ÂóÅÒ¿ïßÁ±Âõþ ÂõËùËåÃò, åÃëÂÿ±ý×Ãûþ± úîÂðÃù ÎßÁúÂõþ ¿òäÂûþ ›¶öÅÂËßÁ Îðÿàûþ± ÎîÂò ¿ÁZËæÃÂõþ ýÃÃ+ðÃûþ¼ [ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï - Âõþ±÷±ý×ÃÈ ü±ñò±, ÂóÔÐ 89] – ›¶öÅÂËßÁ ðÃúÇò ßÁËÂõþ îÒ±ËðÃÂõþ ýÃÃ+ÈßÁ÷ù ›¶¦£Å¿éÂî ýÃÃËûþ ëÂ×êÂî¼ Û÷ò¿ßÁ ÎßÁ±ò ßÁ±ÂõþËí Õ™LÂõþe ÂõÉÂõýÃñËÂõþ û¿ðà Îüý×à ÷ûDZðñ ÛßÅÁé ýÃñùßÁ± ýÃÃËûþËåà ÂõËù ÂóPÏÂõþ ÷Ëò ýÃÃËûþËåà Îî± üËe üËe ¿î¿ò ¿òæÃÂó¿îÂËßÁ ÷ÔðÅà ñ÷ËßÁÂõþ üÅËÂõþ ÂõËùËåÃò – – ¿ä¿òËî ò± Âó±¿ÂõþËîÂåà ÎßÁÂõ± Ûý×à æÃò¼ Âõ±ýÃÃÉÂõþ+Âó±™LËÂõþ Îüý×à ÎßÁÌúùɱ òµò [îÂËðÃÂõ, ÂóÔ. 90] – ¿äÂòËî Âó±Âõþåà ò±, ý×ÿò Îüý×à ÎßÁ±úùɱòµò¼ ÕÂõî±ÂõþËßÁ ÷±òÅø¸ Îî± æñòËîÂý×à Âó±ËÂõþ ò±¼ öÂáÂõÈáÏî±ûþ ÀßÔÁøž ÂõËùËåÃò, “ÕÂõæñò¿™L ÷±÷Ä ÷ÓìÂÿ± ÷±òÅø¸Ï÷Ä

îÂòÅ÷±¿|îÂ÷Ä” [9û11]¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔËî ÂõËùËåÃò, ‘ÕýÃÃÑßÁ±ËÂõþÂõþ ðà í Õ±÷±ËðÃÂõþ ¿Âõ «±ü ßÁ÷¼ ßÁ±ßÁöÓÂø¸GÏ Âõþ±÷äÂfËßÁ ›¶ïË÷ ÕÂõî±Âõþ ÂõËù ÷±Ëò ò±ý×ü ÎúËø¸ ûàò äÂfËù±ßÁ, ÎðÃÂõËù±ßÁ, ÆßÁù±ú w÷í ßÁËÂõþ ÎðÃàËù Îû Âõþ±Ë÷Âõþ ýÃñî ÎïËßÁ ÎßÁ±òÂõþ+ËÂóý×à ¿ò™¦±Âõþ Îòý×Ã, îÂàò ¿òËæà ñÂõþ± ¿ðÃËù, Âõþ±Ë÷Âõþ úÂõþí±áî ÎýÃñù¼ Âõþ±÷ îÂàò î±ËßÁ ñËÂõþ ÷ÅËàÂõþ ¿öÂîÂÂõþ ¿òËûþ ¿áËù ÎôÂùËùò¼ öÅÂø¸GÏ îÂàò ÎðÃËà Îû, Îü î±Âõþ á±Ëåà ÂõËü ÂõþËûþËåü ÕýÃÃÑßÁ±Âõþ äÓÂíÇ ýÃÃËù ßÁ±ßÁöÓÂø¸GÏ æñòËî Âó±ÂõþËù Îû Âõþ±÷äÂf ÎðÃàËî ձ÷±ËðÃÂõþ ÷Ëî± ÷±òÅø¸ ÂõËéÂ, ¿ßÁc î±Âõþý×à ëÂ×ðÃËÂõþ ÂõèpÁ±G¼ îÒ±Âõþý×à ëÂ×ðÃËÂõþÂõþ ¿öÂîÂÂõþ Õ±ßÁ±ú, äÂf, üÓûÇ, òŽÂS, ü÷Å^, ÂóÂõÇîÂ, æÃÏÂõ, æÃc, á±åà ý×ÃîÂɱ¿ðü [ßÁï±÷ÔîÂ, 2ûþ àG, ÂóÔÐ 933] ÕòÉSÝ ê±ßÅÁÂõþ ÂõËùËåÃò, ¿î¿òý×à ÂóÂõþÂõèpÁ, ¿î¿òý×à Âõþ±÷ [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 194]¼ ‘¿î¿ò Õ±Âõþ îÒ±Âõþ ú¿M Ã, ÂõèpÁ Õ±Âõþ ú¿M à Âõý×à ձÂõþ ¿ßÁåÅÃý×à ò±ý×ü ò±Âõþðà Âõþ±÷äÂÃfËßÁ ™¦Âõ ßÁÂõþËî ßÁÂõþËî ÂõùËùò, ‘ÎýÃà Âõþ±÷, îÅ¿÷ý×à ¿úÂõ, üÏî± öÂáÂõîÂϼ îÅ¿÷ ÂõèpÁ± üÏî± ÂõèpÁ±íϼ îÅ¿÷ ý×Ãf üÏî± ý×Ãf±íϼ îÅ¿÷ý×à ò±Âõþ±ûþí, üÏî± ù„ϼ ÂóÅ ø¸ Âõ±äÂßÁ û± ¿ßÁåÅà üÂõ îÅ¿÷, ¦aÏ Âõ±äÂßÁ üÂõ üÏî±¼ [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 266] ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔËî ÂõUÂõ±Âõþ ê±ßÅÁÂõþ ÂõËùËåÃò, Ûý×à æÃëÂÿæÃáËîÂÂõþ ü÷™¦ ðÅÃÐà ‘÷±ûþ±’ ÎïËßÁ ëÂ×ÈÂói§¼ Ûý×à æÃáÈ ÀÂõþ±Ë÷Âõþ ÷±ûþ±¼ Õ±÷Âõþ± Îüý×à öÂM à îÒ±îÂÏÂõþ Õü±ñ±Âõþí ኿é æñ¿ò, æÃÏÂõËòÂõþ ›¶¿î ÂóðÃËŽÂËÂó ¿î¿ò ÕòÅöÂÂõ ßÁËÂõþò, ÛßÁ¿éÂ÷±S ö±Âõ, ‘Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26Ã’¼ îÒ±îÂÏ ýÃñËé ¿áËûþ ßÁ±ÂóëÂÿ ¿Âõ¿S ßÁËÂõþ, à¿ÂõþV±Âõþ ðñ÷ ¿æÃ:±ü± ßÁÂõþËù ÂõËù, Âõþ±Ë÷Âõþ ý×Ã26ñ, üÅËî±Âõþ ðñ÷ ÛßÁ é±ßÁ±, Î÷ýÃÃòËîÂÂõþ ðñ÷ ä±Âõþ Õ±ò±, Âõþ±Ë÷Âõþ ý×Ã26ñ ÷Åò±ô± ðÅÃý×à ձò±¼ ßÁ±ÂóËëÂÿÂõþ ðñ÷ ‘Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26Ã’ ÛßÁ é±ßÁ± åÃ’Õ±ò±¼ Âõþ±ËS Îü äÂGÏ÷GËÂó ÂõËü ‘ò±÷’ ßÁÂõþËåÃ, ë±ßÁ±ËîÂÂõþ ðÃù î±ËßÁ Î÷±éÂ-Âõý×ÃËî ¿òËûþ Îáù¼ ÂóÅ¿ùú ñÂõþù, äÅ¿ÂõþÂõþ ¿æÿòü î±Âõþ ÷±ï±ûþ¼ î±Âõþ ýÃñæÃî Âõ±ü ÎýÃñù¼ î±ËßÁ ûàò ¿æÃ:±ü±Âõ±ðà ßÁÂõþ± ÎýÃñù, Îü Âõùù, ‘Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à ձ¿÷ Âõþ±ËS ö±î ÎàùÅ÷, î±ÂõþÂóÂõþ Âõþ±Ë÷Âõþ ý×Ã26ñ, Õ±¿÷ äÂGÏ÷GËÂó ÂõËü Õ±¿åÃ, Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26Ã, ÕËòßÁ Âõþ±î ÎýÃñù¼ Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à ձ¿÷ îÒ±Âõþ ò±÷ ßÁÂõþ¿åÃù±÷¼ Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26Ã, ÛßÁðÃù ë±ßÁ±î û±¿26Ãù¼ Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à î±Âõþ± Õ±÷±ËßÁ ÎéÂËò ¿òËûþ Îáù¼ Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à ձ÷±Âõþ ÷±ï±ûþ ë±ßÁ±¿îÂÂõþ Î÷±é ¿ðÃù, Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à ÂóÅ¿ùú ñÂõþù.... î±Âõþ ýÃñæÃî Âõ±ü, Õ±ðñùËî ձü± üÂõý×Ã

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

41


ÎðßæÿæÚU-w®v} Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26ü îÒ±îÂÏ åñëÂÿ± ÎÂóù, Îü ñ±¿÷ÇßÁ Îù±ßÁ¼ Îü îÂàò Âõùù, Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26à ձ¿÷ åñëÂÿ± ÎÂóù±÷¼... ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËåÃò, üÑü±Âõþ ßÁÂõþ±, üi§É±ü ßÁÂõþ±, üÂõý×à Âõþ±Ë÷Âõþ ý×ÃË26ü î±ý×à îÒ±Âõþ ëÂ×ÂóÂõþ üÂõ ÎôÂËù ¿ðÃËûþ üÑü±ËÂõþÂõþ ßÁ±æà ßÁÂõþ¼ [ßÁï±÷Ôî 1÷, ÂóÔÐ 686] üÑü±ËÂõþ ¿ò¿ùÇ¿5Âõþ Û ÛßÁ äÂÂõþ÷ ëÂ×ðñýÃÃÂõþí¼ ÛÂõþ æÃòÉ ¿òÂõþ™LÂõþ ›¶±ïÇò±Âõþ ›¶Ëûþ±æÃò¼ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËåÃò, ‘ÕýÃÃùɱ ÂõËù¿åÃù, ÎýÃà Âõþ±÷/ û¿ðà úÓßÁÂõþËû±¿òËî æÃij ýÃÃûþ î±ËîÂÝ Õ±÷±Âõþ Õ±Âó¿MÃà Îòý×Ã, ¿ßÁc Îûò Îî±÷±Âõþ Âó±ðÃÂó˽ qX±ö¿M à ï±ËßÁ Õ±¿÷ Õ±Âõþ ¿ßÁåÅà ä±ý×à ò±¼ “Âõþ±Âõí ÂõËñÂõþ ßÁï± ¦œÂõþí ßÁÂõþ±Âõ±Âõþ æÃòÉ ò±Âõþðà ÕËû±ñɱûþ Âõþ±÷äÂËfÂõþ üËe ÎðÃà± ßÁÂõþËî ¿áËûþ¿åÃËùò¼ ¿î¿ò üÏî±Âõþ±÷ ðÃúÇò ßÁËÂõþ ™¦Âõ ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ Âõþ±÷äÂf ™¦ËÂõ üc©† ýÃÃËûþ ÂõùËùò, ‘ò±ÂõþðÃ/ Õ±¿÷ Îî±÷±Âõþ ™¦ËÂõ üc©† ýÃÃËûþËåÃ, îÅ¿÷ ¿ßÁåÅà ÂõÂõþ ùݼ’ ò±Âõþðà ÂõùËùò, ‘Âõþ±÷, û¿ðà ÛßÁ±™L Õ±÷±ûþ ÂõÂõþ ÎðÃËÂõ, Îî± Ûý×à ÂõÂõþ ðÃ±Ý Îûò Îî±÷±Âõþ Âó±ðÃÂó˽ Õ±÷±Âõþ qX±ö¿M à ï±ËßÁ, Õ±Âõþ Ûý×à ßÁËÂõþ± Îûò Îî±÷±Âõþ öÅÂÂõòË÷±¿ýÃÃòÏ ÷±ûþ±ûþ ÷Å* ò± ýÃÃý×ü... æÃáËî ձR›¶¿î‡±Âõþ Ûý×à Î÷±ýÃÃò÷±ûþ±Âõþ ¦¤Âõþ+Âó Õ±÷Âõþ± ¿ðÃò ¿ðÃò ÕòÅöÂÂõ ßÁÂõþ¿åà – ¿ßÁ öÂûþÑßÁÂõþ ýÃñò±ýÃñ¿ò, ¿ýÃÃÑü±, ÎßvÁú Õ±÷±ËðÃÂõþ æÃáÈËßÁ æÃÏÂõòËßÁ ÛßÁ ðÅÃÐüýÃà ûLaí±ûþ Âó¿Âõþíî ßÁËÂõþ ÎÂõþËàËåü Îü±ò±Âõþ ÷±òÅø¸¿é ÀÂõþ±÷äÂf ÎðÃËýÃÃý×à ÎýÃñßÁ, ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎðÃËýÃÃý×à ÎýÃñßÁ Îüý×à ÛßÁý×à ßÁï± Îú±ò±Ëî ձËüò... ‘ÎýÃÃ Ö «Âõþ Îûò Îî±÷±Âõþ Âó±ðÃÂó˽ Õ±÷±Âõþ ÷ò ï±ËßÁ¼’ î±ý×à Î|‡Â ÷±òÂõúÂõþÏÂõþ ýÃÃË26à ÕÂõî±ÂõþËðÃýÃ, ûÒ±Âõþ ›¶¿î¿é ¿òÐ «±Ëü-›¶ «±Ëü ¿òÂõþ™LÂõþ ÂõËýÃà Õò™L Õ±òµñ±Âõþ± – ‘Ö «ËÂõþ qX±ö¿M Ã’ Õ±Âõþ ‘ÕËòÉÂõþ ßÁùɱíö±Âõò±Âõþ’¼ ûÅËá ûÅËá ¿î¿ò Õ±Ëüò¼ ÆÁZîÂüMÃñûþ îÒ±Âõþ ›¶¿î‡±, ÛßÁ¿é ‘ÎðÃÂõüMÃñ’, ÛßÁ¿é ‘÷±òÂõüMÃñ’¼ ÎðÃÂõüMÃñûþ ¿î¿ò Ö «ËÂõþÂõþ üËe Õ¿öÂi§, ¿î¿òý×Ã Ö «Âõþ, Ö «Âõþý×à ¿î¿ò Õ±Âõþ ÷±òÂõüMÃñûþ ¿î¿ò Ö «ÂõþË›¶÷Ï, öÂM Ã, Ö «Âõþ¿ÂõÂõþËýÃà ßÁ±îÂÂõþ, ÂóÂõþ±ö¿M ÃÂõþ Õò±¿Âõù Õ±Ëù±ûþ Õ±Ëù±¿ßÁî ÂóÂõþ÷Ë›¶¿÷ßÁ ÛßÁ ¿ðÃÂõÉÂóÅ ø¸/

Ö «ÂõþÍäÂîÂËòÉÂõþ ÷±òÂõúÂõþÏÂõþ ñ±Âõþí Û÷òý×à ÛßÁ ¿Âõ¦œûþ/ î±ý×à îÒ±ËßÁ ¿òËæÃÂõþ ÷ÅËàý×à ÛßÁï± ÂõùËî ýÃÃûþ¼ Îúø¸úûɱûþ òËÂõþfò±ïËßÁ ¿òËæÃÂõþ ÷ÅËàý×à ÂõùËî ÎýÃñù, ‘¿î¿òý×à Âõþ±÷, ¿î¿òý×à ßÔÁøž...¼’ Õ¿äÂò á±åÃ/ æÃáËî îÒ±Âõþ Õ±ü±, ÛÝ ÷±ûþ±¼ Âõþ±ü¿ÂõýÃñÂõþÏ ÷ýÃñÂõþ±æÃËßÁ ÀÀ÷± ÂõËù¿åÃËùò, ‘÷±ûþ± ÆÂõ¿ßÁ/ òûþËî± ÆÂõßÅÁËF ù„Ï ýÃÃËûþ ò±Âõþ±ûþËíÂõþ Âó±Ëú ï±ßÁî±÷¼’ ÀÀ÷±ËûþÂõþ ›¶üËe Âõ¿ù, Âõþ±Ë÷ «ËÂõþ ¿úÂõ¿ùe ðÃúÇò ßÁËÂõþ ÀÀ÷±ËûþÂõþ Õü±ñ±Âõþí ëÂ׿M ÿéÂÝ ›¶±÷±¿íßÁî± ÎðÃûþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž úÂõþÏËÂõþ ÀÂõþ±÷äÂËfÂõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂ/ ¦¤±÷Ï ¿òËùÇÂó±ò˵Âõþ ¦œÔ¿î ÎïËßÁ æñòËî Âó±¿Âõþ ÛßÁ¿é âéÂò±¼ ‘ÀÀ÷± ÕüŦš Âõþ±ñÅËßÁ ¿òËûþ ¿òËÂõ¿ðÃî± ¦Å¨ËùÂõþ ÎÂõ±¿ëÇÂÑ-Û Õ±ËåÃò¼ ‘÷±, Õ±Âó¿ò ÎßÁ÷ò Õ±ËåÃò·’ Ûý×à ›¶Ë ŸÂõþ ëÂ×MÃËÂõþ ÷± ÂõùËùò, ‘Ûý×à ÎðÃàò±, Õ±¿åà ձÂõþ ÎßÁ÷ò· Âõ±Ò౿Âõþ ÎÂõÒ¿ßÁËûþ ò±ÂõþËßÁ±ù ðÿëÂÿ ¿ðÃËûþ ñòÅßÁ ßÁËÂõþ ßÁ±ËêÂÃÂõþ ù¥¤± îÂÏÂõþ ù±¿áËûþ ü±Âõþ±¿é ¿ðÃò ßÁ±ßÁ ëÂÿËûþ ÎÂõëÂÿ±¿26ü ßÁ±ËßÁÂõþ Õ±Ýûþ±æà ÂóûÇ™L Âõþ±ñÅËßÁ ßÁ©† ¿ðÃË26ü [ýÃñüËî ýÃñüËîÂ] Îû±áÏòËßÁ ÎÂõ±Ëù±, Âõþ±÷ ÕÂõî±ËÂõþ üÏî±ËßÁ îÂÏÂõþñòÅßÁ ñÂõþËî ýÃÃûþ¿ò¼ ÛÂõ±Âõþ Âõþ±¿ñ Õ±÷±ËßÁ ¿ðÃËûþ îÂ±Ý ñÂõþ±Ëù¼” [ÀÀ÷±ËûþÂõþ ÂóðÛ¶±Ë™L 4ïÇ àG, ÂóÔ 986] Ûý×ÃüÂõ îÂïÉ æÃËëÂÿ± ßÁËÂõþ Ûý×à ñ±Âõþí±ý×à ýÃÃûþ Îû ê±ßÅÁÂõþý×à Âõþ±÷, ÀÀ÷±ý×à üÏî± – Û ûÅËá ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ü±Âõþðñ¼ ê±ßÅÁÂõþý×à ÀßÔÁøž, ÀÀ÷±ý×à Âõþ±ñ±¼ îÒ±ËðÃÂõþ æÃÏÂõò ÕòÅñɱò ßÁËÂõþ Îðÿà, ÀÀ÷± ‘ÀÂõþ±÷ßÔÁøžá±í±, îÂðÃö±ÂõÂõþ¿?îÂßÁ±ûþ±’ ÕÂõî±Âõþ ü¿eòÏ Õ±Âõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÀÂõþ±Ë÷Âõþ üîÂÉ¿ò‡Â±, ßÁËê±Âõþî±, Õ±ä±Âõþ ú Ïùî±Âõþ üËe ÛËü ¿÷ËúËåà ÀßÔ Á ËøžÂõþ öÂM Ãüe›¶Âõíî±, îÒ±Âõþ ÂõþËü ÂõËú ï±ßÁ±¼ Îüý×à Âõþ±÷ßÔÁøž îÒ±Âõþ Îù±ßÁßÁùɱí ßÁ±ËûÇÂõþ æÃòÉ ÛßÁ¿é ÎßÁf¦š±Âóò ßÁÂõþËùò ¿ýÃÃ÷±ùËûþ, ÀÂõþ±÷ ÕÂõî±ËÂõþÂõþ îÂÂó¦šùÏ ÎðÃÂõ›¶ûþ±Ëá¼ ÎðÃÂõ›¶ûþ±ËáÂõþ ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ ÀÂõþ±÷äÂf - ÀÂõþ±÷ßÔÁøž üÑù¢Ÿ ÷Ó¿îÇÂËî¼ Îüý×à ûÅáù÷Ó¿îÇÂËî ›¶í±÷ æñò±ý×à - ›¶±ïÇò± ßÁ¿Âõþ îÒ±Âõþ öÓÂÂõòË÷±¿ýÃÃòÏ ÷±ûþ± Îûò Õ±÷±ËðÃÂõþ Õ±ÂõX ò± ßÁËÂõþ, ›¶±ïÇò± ßÁ¿Âõþ îÒ±Âõþ äÂÂõþËí qX±ö¿M ÃÂõþ æÃËòɼ

ÕýÃÃùɱÂõþ ú±ÂóË÷±äÂËòÂõþ ÂóÂõþ ÀÂõþ±÷äÂf îÒ±ËßÁ ÂõùËùò, “îÅ¿÷ Õ±÷±Âõþ ÂõÂõþ ùݼ ÕýÃÃùɱ ÂõùËùò, Âõþ±÷, û¿ðà ÂõÂõþ ¿ðÃËÂõ îÂËÂõ Ûý×à ÂõÂõþ ðÃ±Ý – Õ±÷±Âõþ û¿ðà úÓßÁÂõþËû±¿òËî æÃij ýÃÃûþ î±ËîÂÝ ŽÂ¿î ò±ý×Ã, ¿ßÁc ÎýÃà Âõþ±÷ Îûò Îî±÷±Âõþ Âó±ðÃÂó˽ Õ±÷±Âõþ ÷ò ï±ËßÁ¼” Õ±¿÷ ÷±Âõþ ßÁ±Ëåà ÛßÁ÷±S ö¿M à ÎäÂËûþ¿åÃù±÷... – ÀÀ Âõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔîÂ, úɱ÷ÂóÅßÅÁÂõþ Âõ±¿éÂËî öÂM ÃüËe, 26Ëú ÕË"ÃñÂõÂõþ, 1885 42

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ Îá±Âó±ùö±Âõ üÅÂõèî± Îüò [ Âõ±ÈüùÉ ÂõþËüÂõþ ÕÂóÂõþ+Âó Îü̵ËûÇÉ ü÷Å8ù ÀßÔÁËøžÂõþ ÆúúÂõ¼ ÂõèæÃ÷GËùÂõþ Îüý×à ձðÃËÂõþÂõþ ù±ù± î±Âõþ Ü «ûÇÉ Õ±Âõþ ÷±ñÅËûÇÉÂõþ Âõþ+ËÂó ÂÂõþËü ¿ÂõË÷±¿ýÃÃî ßÁËÂõþ ÎÂõþËà¿åÃËù± ü÷¢¶ ÂõèËæÃÂõþ Õ±ßÁ±ú-Âõ±î±üÂóqÂó±àÏ ÷±òÅø¸æÃòËßÁ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž Îüý×à ¿ÂõË÷±ýÃÃò Õ±ÂõþÝ áöÂÏÂõþ, Õ±ÂõþÝ ÂõɱÂóßÁ¼ ÷±òÅËø¸Âõþ ßÁùɱËíÂõþ æÃòÉý×à ûÒ±ËðÃÂõþ Õ±¿ÂõöDZÂõ, ÎðÃýÃñ±Âõþí - îÒ±ËðÃÂõþ ÕÍýÃÃîÅÂßÁÏ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ÷ËñÉý×à ¿ò¿ýÃÃî ï±ËßÁ Îüý×à ßÁùɱíö±Âõò±Âõþ ÂõÏæü Îá±Âó±ù ÎïËßÁ áðññÂõþ - ÂõèæÃÂõþ±æà ÀßÔÁøž ÎïËßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÛßÁ ÂõɱÂóßÁ üÅáöÂÏÂõþ Âõ±ÈüùÉ ÂõþËüÂõþ ÕòÅüg±ò ßÁËÂõþËåÃò áËÂõ¿ø¸ßÁ±, Õñɱ¿ÂóßÁ± üÅÂõèî± Îüò¼]

ûÅá±Âõî±ËÂõþÂõþ ùÏù±üÑÂõÂõþËíÂõþ ¿ðÃò Õ±üi§¼ úûɱÂõþ Âó±Ëú ëÂ×Â󿦚î òËÂõþfò±ËïÂõþ ÷Ëò ÛßÁ Õ¾ÅÃî ¿äÂÙL±Âõþ ëÂ×ðÃûþ ýÃÃù ‘Õ±26ñ ¿î¿ò Îî± ÕËòßÁ ü÷ûþ ¿òËæÃËßÁ öÂáÂõ±ËòÂõþ ÕÂõî±Âõþ ÂõËù Âó¿ÂõþäÂûþ ¿ðÃËûþËåÃò, Ûàò Ûý×à ü÷ûþ [ðÅÃÂõþ™L ßÁɱòü±Âõþ ÎÂõþ±ËáÂõþ ûLaí±Âõþ ÷ËñÉ] û¿ðà ÂõùËî Âó±ËÂõþò, ‘Õ±¿÷ öÂáÂõ±ò îÂËÂõý×à ¿Âõ «±ü ßÁ¿Âõþ¼’ ä¿ßÁËî îÒ±Âõþ ¿ðÃËßÁ ÷Åà ¿ô¿ÂõþËûþ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËåÃò, ‘ÛàòÝ Îî±Âõþ :±ò ýÃÃËù± ò±· ü¿îÂÉ ü¿îÂÉ Âõù¿åÃ, Îû Âõþ±÷, Îû ßÔÁøž, Îüý×à ý×ÃðñòÏÑ Ûý×à úÂõþÏËÂõþ Âõþ±÷ßÔÁøž îÂËÂõ Îî±Âõþ ÎÂõðñ˙LÂõþ ¿ðÃßÁ ¿ðÃËûþ òûþ¼ Ûý×à ՛¶îÂɱ¿úî üÅ¦ó©† Õ±R›¶ßÁ±Ëú äÂ÷¿ßÁîÂ Ý ¿Âõä¿ùî òËÂõþfò±ï Õ±R¢±¿òËî æÃæÇÿÂõþî ýÃÃËûþ òÏÂõþËÂõ Õ|n¸Âó±î ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµÂõþ+ËÂó Ûý×à òËÂõþfò±ïý×à ëÂ×MÃÂõþßÁ±Ëù, ›¶á±ìÂÿ ¿Âõ «±ü Ý ö¿M ÃËî ›¶¿î¿‡Âî ýÃÃËûþ ‘Õ±äÂG±ù±›¶¿îÂýÃÃîÂÂõþûþÐ... ý×ÃîÂɱ¿ðà ÷ËLa ÀÂõþ±÷äÂf Ý ÀßÔÁËøžÂõþ üËe ÕËöÂðÃ:±Ëò ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Âõµò± ßÁËÂõþËåÃò¼ Õ±Ëù±äÂÉ ›¶ÂõËgÂõþ üÏ¿÷î Âó¿ÂõþüËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž±Âõî±ËÂõþ Îá±Âó±ùö±ËÂõÂõþ ÆÂõ¿äÂSÉ Ý ÷±ñÅûÇ Õ±¦¤±ðÃËòÂõþ ÛßÁ¿é ՎÂ÷ Î䩆±÷±S ßÁÂõþ± ÎûËî Âó±ËÂõþ¼ ÀßÔÁøž±Âõî±ËÂõþÂõþ Îá±Âó±ùö±Âõ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž±Âõî±ËÂõþ ûÅËá±ÂóËû±áÏ ýÃÃûþ ›¶ðÿúÇî ýÃÃËûþËåü ëÂ×öÂûþ ÎŽÂËSý×à Îü ö±ËÂõÂõþ ÷Ëò±ýÃñ¿ÂõþQ Õ±÷±ËðÃÂõþ ¿Âõ¿¦œîÂ Ý ÷Å* ßÁËÂõþ¼ Îá±Âó±ùö±ËÂõÂõþ ÷ÓùßÁï± Âõ±Èüùɼ ßÁ±ËßÁ ÂõËù Âõ±ÈüùÉ· ÂõÅÉÈÂó¿MÃÃáî ÕËïÇ ÂõÈüËùÂõþ ö±Âõ ýÃÃù Âõ±Èüùɼ Âó±¿ò¿ò ÂõɱßÁÂõþËí ÂõÈüËùÂõþ ÷±Ëò Âõù± ýÃÃËûþËåÃ, ‘ßÁ±÷Âõ±ò’¼ Ûý×à ‘ßÁ±÷’ ¿ßÁc ‘Φ§ýÃ’ åñëÂÿ± Õ±Âõþ ¿ßÁåÅà òûþ¼ Îù±ßÁÂõÉÂõýÃñËÂõþ

Õ±÷Âõþ± ü±ñ±Âõþíî ÎåñéÂËðÃÂõþ ›¶¿î ö±ùÂõ±ü±ËßÁ Âõ¿ù Φ§ýà ձÂõþ ÂõëÂÿËðÃÂõþ ›¶¿î ö±ùÂõ±ü±Âõþ ò±÷ ¿ðÃý×à |X±¼ |X±Âõþ ÷ËñÉ ¿ßÁåÅÃé± ü÷ÏýÃà Î÷ú± ï±ËßÁ Õ±Âõþ Φ§ËýÃà ÂõÂõþÑ ï±ËßÁ ÛßÁéÅ ›¶|ûþ¼ ›¶ËîÂÉßÁ ÷±òÅø¸ý×à ÆúúËÂõ ÷±î±, ¿Âóî± Ý ÕòɱòÉ & æÃòËðÃÂõþ Φ§ýà ÎÂóËûþ Õ±¯Ãñ¿ðÃî ýÃÃûþ, ÂõëÂÿÂõþ±Ý î±ËðÃÂõþ ÎåñéÂËðÃÂõþ Φ§ýà ßÁËÂõþ Õ±òµ Âó±ò¼ ÛËßÁÂõ±ËÂõþý×à ßÁ±ËÂõþ± Φ§ýà ò± ÎÂóËûþ ÂõëÂÿ ýÃÃËûþ

1

2

3

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

43


ÎðßæÿæÚU-w®v} ëÂ×ËêÂËåà ÂóÔ¿ïÂõÏËî Û÷ò ýÃÃîÂö±áÉ ßÁ÷ý×à ձËåü Âõ±ÈüËùÉÂõþ ÷î ձÂõþ ÎßÁ±ò ö±ËÂõÂõþ ÕòÅöÂÂõ î±ý×à Ûî ü±ÂõÇæÃòÏò òûþ¼ ›¶ Ÿ ýÃÃËî Âó±ËÂõþ,î±ýÃÃËù ÕÂõî±Âõþ ùÏù±ûþ ›¶ßÁ±¿úî Âõ±ÈüùÉö±ËÂõÂõþ ¿ÂõËúø¸Q ¿ßÁ· ú±¦a ÕòÅû±ûþÏ ü±ñ±Âõþí ÷±òÅø¸ ÂóÓÂõÇ ÂóÓÂõÇ æÃËijÂõþ üѦ¨±ÂõþÂõþ+ËÂó ¿Âõ¿öÂi§ Âó¿ÂõþËÂõËú æÃij±ûþ, òîÅÂò æÃËij ›¶±Âõþt ôÂù Îö±á ßÁËÂõþ Âõ±üò± Λ¶¿Âõþî ýÃÃËûþ ñ÷DZñ÷Ç Õ±äÂÂõþíÁZ±Âõþ± Õ±Âõ±Âõþ ö±ÂõÏ ßÁ±ËùÂõþ æÃòÉ üѦ¨±Âõþ Æî¿Âõþ ßÁËÂõþ¼ Ûý×Ãö±ËÂõ æÃËijÂõþ ÂóÂõþ æÃij äÂùËî ï±ËßÁ¼ ÕÂõî±ËÂõþÂõþ Îî± ÎßÁ±ò Âõ±üò±, ßÁ÷Ç Ý ßÁ÷ÇôÂù ï±ËßÁ ò± üÅîÂÂõþ±Ñ îÒ±Âõþ qX Âõ±ÈüËùÉÂõþ üËe ü±ñ±Âõþí æÃÏËÂõÂõþ Âõ±ÈüËùÉÂõþ ÎßÁ±ò îÅÂùò±ý×à äÂËù ò±¼ ¦¤ûþÑ Ö «Âõþ æÃÏËÂõÂõþ ðÅÃÐËà ßÁ±îÂÂõþ ýÃÃËûþ Φ¤26ñûþ ÷±òÅø¸Âõþ+ËÂó ÕÂõîÂÏíÇ ýÃÃò¼ îÒ±Âõþ æÃij, ßÁ÷Ç, üÂõý×à ¿ðÃÂõɼ üÅîÂÂõþ±Ñ ÷±òÅø¸Âõþ+ËÂó ›¶îÂÏûþ÷±ò ýÃÃËùÝ Âõdî ¿î¿ò ÷±ûþ±÷òÅø¸É åñëÂÿ± Õ±Âõþ ¿ßÁåÅà òò¼ áÏî±ûþ Âõù± ýÃÃËûþËåÃ, ü7ÁÁÁòËðÃÂõþ Âó¿ÂõþS±í ðÅéԨ¿îÂßÁ±ÂõþÏËðÃÂõþ ¿Âõò±ú ÛÂõÑ ñ÷ÇüÑ™¦±Âóò Ûý×à ¿îÂò¿é öÂáÂõ±ËòÂõþ ÕÂõîÂÏíÇ ýÃÃÝûþ±Âõþ ßÁ±Âõþí¼ öÂáÂõ±ò ÀßÔÁøž Õ±Âõ±ùÉ ÕüÅÂõþ ¿òñò Ý ÕýÃÂÔî ÂõU ðÓÃÂõþ±ä±ÂõþËßÁ Âõñ ßÁËÂõþ ¿òÂóÏ¿ëÂÿî ÷±òÅø¸ËðÃÂõþ Âó¿ÂõþS±í ßÁËÂõþËåÃò, ¿äÂÂõþ±ä¿Âõþî ñË÷ÇÂõþ ÂóËï ò± ¿áËûþ ÷±òÅËø¸Âõþ ÂóËŽÂ û± ûï±ïÇ ßÁùɱíßÁÂõþ ñ÷Ç î±Âõþ üѦš±Âóò ßÁËÂõþËåÃò ÛÂõÑ Îüý×à ùËŽÂÉ ÎÂóÒÌåÃÂõ±Âõþ ò±ò± ÂóËïÂõþÝ ¿òËðÇÃú ¿ðÃËûþËåÃò¼ ÀßÔÁËøžÂõþ æÃij ŽÂ¿SûþßÅÁËù, üÅîÂÂõþ±Ñ ÆúúÂõ ÎïËßÁ q ßÁËÂõþ Õ±æÃÏÂõò ¿î¿ò ÂõùÂõÏËûÇÂõþ ÂóÂõþ±ßÁ±‡Â± ÎðÿàËûþËåÃò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž æÃij¢¶ýÃí ßÁËÂõþËåÃò, ÕîÂÉ™L üîÂÉ¿ò‡Â, Õü±÷±òÉ îÂɱá Ý îÂÂóüɱÂóÓî ÛßÁ öÂM à Âõè±pÁËíÂõþ ðÿÂõþ^ ßÅÁ¿éÂËÂõþ¼ ¦¤ö±ÂõîÂý×à ÂõùÂõÏûÇ ›¶ðÃúÇËòÂõþ ÎŽÂS Îü¿é òûþ¼ áÏ¶±M à ÕÂõî±Âõþ ¢¶ýÃËíÂõþ ëÂ×ËVúÉ ¿ßÁc ÎüæÃòÉ îÒ±Âõþ æÃÏÂõËò ÕÂóÓíÇ ï±ËßÁ¿ò¼ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµ îÒ±Âõþ ü¥¤Ëg ÂõËùËåÃò - ¿î¿ò ¿åÃËùò ò±ÂõþÏËðÃÂõþ, ü±ñ±Âõþí ÷±òÅø¸ËðÃÂõþ ÛÂõÑ ëÂ×2äÂ-òÏä üßÁËùÂõþ Âó¿ÂõþS±î± (He was the Saviour of Women, saviour of the masses, saviour of all high and low.] Âõ±ùßÁßÁ±ù 4

ÎïËßÁý×à ¿ò÷Ç÷ ü÷±æà ¿Âõ¿ñÂõþ ÂóÏëÂÿËò ü‚Å¿äÂîÂ Ý üLa™¦ ¿ò¥§Ë|íÏÂõþ ò±ÂõþÏ Ý ÂóÅ ø¸ËðÃÂõþ üýÃÃæà ö±ùÂõ±ü± ¿ðÃËûþ ÷±òÅø¸ ¿ýÃÃü±ËÂõ îÒ±ËðÃÂõþ ÷ûDZðñÂõþ ¦¤ÏßÔÁ¿î ¿ðÃËûþËåÃò áðññÂõþ¼ ëÂ×MÃÂõþßÁ±Ëù îÂÂóüɱÂóÓî ü±¿i§ñÉ, ¦óúÇ Ý ðÔÿ©†Âó±Ëî ¿Âõò±ú ßÁËÂõþåÃò ÂõU ÷±òÅËø¸Âõþ ðÃy, ðÃÂóÇ Ý üÑúûþ Âõþ±ŽÂü¼ ÷îÅÂûþ±Âõþ ÂõÅ¿XÂõþ q¿X â¿éÂËûþ ¦š±Âóò ßÁËÂõþËåÃò ûÅáñ÷Ç - ûî ÷î îÂî Âóï¼ Love Personified ÀÂõþ±÷ßÔÁøž üýÃÃæÃö±ËÂõý×à ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò, öÂáÂõ±ò òÂõþùÏù± ßÁÂõþËî ö±ùÂõ±Ëüò¼ ‘¿î¿ò ÷±òÅø¸ 44

ýÃÃËûþ ÕÂõî±Âõþ ýÃÃËûþ ûÅËá ûÅËá Õ±Ëüò Λ¶÷ö¿M à ¿úà±Âõ±Âõþ æÃòɼ [ßÁï±÷ÔîÂ, ÕàG, ÂóÔ. 265]¼ ‘öÂËM ÃÂõþ æÃòÉ ÕÂõî±Âõþ ùÏù±, îÒ±ËßÁ òÂõþÂõþ+ËÂó ÎðÃàËî ÎÂóËù îÂËÂõ Îî± öÂËM ÃÂõþ± ö±ùÂõ±üËî Âó±ÂõþËÂõ, îÂËÂõý×à ö±ý×Ã-ö¿áòÏ, Âõ±Âó-÷± ü™L±ËòÂõþ ÷Ëî± Φ§ýà ßÁÂõþËî Âó±ÂõþËÂõ¼ ¿î¿ò öÂËM ÃÂõþ ö±ùÂõ±ü±Âõþ æÃòÉ Îåñé¿é ýÃÃËûþ ùÏù± ßÁÂõþËî ձËüò¼ [ßÁï±÷ÔîÂ, ÂóÔ. 451]¼ ßÁàòÝ öÂáÂõ±ò äÅÂ¥¤ßÁ ýÃÃò, öÂM à åÃÅÒäÂ, öÂáÂõ±ò Õ±ßÁø¸Çí ßÁËÂõþ öÂM ÃËßÁ ÎéÂËò Îòò¼ Õ±Âõ±Âõþ ßÁàòÝ öÂM à äÅÂ¥¤ßÁ Âó±ïÂõþ ýÃÃò, öÂáÂõ±ò åÅÒÃä ýÃÃò¼ öÂËM ÃÂõþ Ûî ձßÁø¸Çí Îû î±Âõþ Λ¶Ë÷ ÷Å* ýÃÃËûþ öÂáÂõ±ò î±Âõþ ßÁ±Ëåà ¿áËûþ ÂóËëÂÿò [ßÁï±÷ÔîÂ, ÂóÔ. 569]¼ Õ±Âõ±Âõþ ÂõùËåÃò, öÂM à Îû÷ò öÂáÂõ±ò ò± ýÃÃËù ï±ßÁËî Âó±ËÂõþ ò±, öÂáÂõ±òÝ öÂM à ò± ýÃÃËù ï±ßÁËî Âó±ËÂõþ ò±¼ îÂàò öÂM à ýÃÃò Âõþü, öÂáÂõ±ò ýÃÃò Âõþ¿üßÁ, öÂM à ýÃÃò Âó½, öÂáÂõ±ò ýÃÃò Õ¿ù [ßÁï±÷ÔîÂ, ÂóÔ. 338]¼ ßÁ±ËæÃý×à ÕÂõî±ÂõþùÏù±ûþ öÂM Ã Ý öÂáÂõ±ò Ûý×à ëÂ×öÂËûþÂõþ ùÏù±¿Âõù±üý×à ÂóÂõþ÷ Õ±¦¤±ðÃËòÂõþ ¿Âõø¸ûþ¼ ÂóÂõþÂõî¹ ÕÂõî±Âõþ îÒ±Âõþ ÂóÓÂõDZÂõî±ËÂõþÂõþ ßÁï± Îû ÎßÁÂõù ÷Ëò Âõþ±Ëàò î±ý×à òûþ, ¿›¶ûþ öÂËM ÃÂõþ ßÁ±Ëåà î± ÂõùËîÂÝ ¿ÁZñ± ßÁËÂõþò ò±¼ áÏî±ûþ [4û5-6] ÕæÅÇÃËòÂõþ ßÁ±Ëåà ÀßÔÁøž îÒ±Âõþ Õ±ËáÂõþ æÃij&¿ùÂõþ ëÂ×Ë~à ßÁËÂõþËåÃò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž òËÂõþfò±ËïÂõþ ÷î ýÃÿÂõþ›¶üi§ËßÁÝ îÒ±Âõþ ÂóÓÂõDZÂõî±ËÂõþÂõþ ßÁï± æñ¿òËûþËåÃò, ýÃÿÂõþ›¶üi§ËßÁ Îî± ¿î¿ò ¦ó©†ö±ËÂõý×à ÂõËùËåÃò Îû ¿î¿òý×à ÂõÔµ±ÂõËò Âõþ±üùÏù± ßÁËÂõþËåÃò¼ ÆÂõøžÂõ Âõþü ú±Ë¦a ú±™L, ðñüÉ, üàÉ, Âõ±ÈüùÉ Ý ÷ñÅÂõþ – Ûý×à Âóұ䠛¶ßÁ±Âõþ ÷ÅàÉ Âõþü ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü ÆÂõñÏö¿M à ü¿i§‡Â ýÃÃËûþ, ›¶á±ìÂÿ ýÃÃËûþ ý×é†Ë›¶÷ Âõ± ö¿M ÃÂõþËü Âõþ+Âó±™L¿Âõþî ýÃÃûþ [üɱðÄà ðÔÃËìÂÿûþÑ Âõþ¿îÂРΛ¶÷±]¼ Λ¶÷±ö¿M ÃÂõþ á±ìÂÿî±Âõþ î±ÂõþîÂ÷É ÕòÅû±ûþÏ Ûý×à ÂóÒ±ä¿é ÂõþËüÂõþ Õ±ËáÂõþ Õ±ËáÂõþ¿é ÎïËßÁ ÂóËÂõþÂõþ ÂóËÂõþÂõþ¿é ëÂ×ÈßÔÁ©†¼ î±Âõþ ÷±Ëò ¿ßÁc Ûý×à òûþ Îû ›¶ËîÂÉßÁ¿é ö±Âõ ¦¤ûþÑü¥óÓíÇ Ý ÕòÉ ö±Âõü¥¤g ¿ÂõÂõþ¿ýÃÃî¼ ÎŽÂS ¿ÂõËúËø¸ ÛËðÃÂõþ ¿÷|íÝ âËé ï±ËßÁ¼ ¿òææ¤ ÆÂõ¿ú©†É ÕòÅû±ûþÏ ú±™L-ÂõþËü ï±ËßÁ ý×ÃË©†Âõþ ›¶¿î ¿ò‡Â±, ðñËüÉ ÷ýÃÃMñËÂõ±ñ, üËàÉ îÒ±Âõþ üËe ü÷î± Õ±Âõþ Âõ±ÈüËùÉ ï±ËßÁ îÒ±Âõþ ›¶¿î ùâÅî±¼ ú±Ë™LÂõþ ¿ò‡Â± ¿÷¿ùî ýÃÃûþ ðñüÉ ö¿M ÃÂõþ ÎüÂõ±ûþ, Û ÎüÂõ±Ëî ï±ËßÁ ßÅÁ¿Fî üz÷¼ üàÉÂõþ¿î ¿òÐüË‚±äÂ, ÛËî ö±ùÂõ±ü± ï±ËßÁ ¿ßÁc öÂáÂõ±ò ÂõËù ÎÂõ±ñ ï±ËßÁ ò±¼ üàÉÂõþ¿îÂÂõþ â¿ò‡Â ü¥¤g á±ìÂÿîÂÂõþ ýÃÃËûþ ÝËê Âõ±ÈüËùɼ ‘Ûý×à Λ¶÷±ö¿M ÃËî ðÅÿéÂà ¿æÿòü ï±ËßÁ ÕýÃÃÑî± Õ±Âõþ ÷÷î±¼ Õ±¿÷ ßÔÁøžËßÁ ÎüÂõ± ò± ßÁÂõþËù ßÔÁËøžÂõþ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

5


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÕüÅà ýÃÃËÂõ - ÛÂõþ ò±÷ ÕýÃÃÑî±, ÷÷î± ÂýÃÃË26à ձ÷±Âõþ Õ±÷±Âõþ ßÁÂõþ±¼ ûËú±ðñ ÂõùËùò, Îî±ËðÃÂõþ ¿ä™L±÷¿í ¿ßÁò± æñ¿òò± Õ±÷±Âõþ Îá±Âó±ù [ßÁï±÷Ôî ÕàG, ÂóÔ. 417]¼ üÂõ ö±Âõ ÛËü ¿÷¿ùî ýÃÃûþ á±ìÂÿîÂ÷ ÷ñÅËÂõþ Îûà±Ëò öÂM Ã Ý öÂáÂõ±ò ¿÷Ëù ÛßÁ ýÃÃËûþ û±ò¼ ÷ñÅÂõþ Λ¶÷ î±ý×à üÂõÇÂõþ±á Âõþü±ûþò¼ òÂõþùÏù±ûþ öÂáÂõ±ò ûàò ÂóÔ¿ïÂõÏËî ձ¿ÂõöÓÂÇî ýÃÃò îÂàò îÒ±Âõþ ÕÂõîÂÂõþËíÂõþ ëÂ×ÂóûÅM à ΎÂS Æî¿Âõþ ßÁËÂõþý×à ձËüò¼ ÕÂõî±ËÂõþÂõþ ÷Ëò±òÏî ¿Âóî±÷±î± üÂõÇðñý×à ¿Âõ¿ú©†, Õü±ñ±Âõþí ä¿ÂõþS Ý îÂËÂó±Âõù ü¥ói§¼ ÀöÂáÂõ±ò ûàò qXüN÷ûþÏ ÎðÃÂõßÁÏÂõþ áËöÇ ›¶ËÂõú ßÁÂõþËùò, ÎðÃÂõßÁÏÂõþ Õe26Ãé±ûþ ßÁ±Âõþ±áÔýà ëÂ׾ñ¿üî ýÃÃËûþ ëÂ×Ëê¿åÃù¼ ßÁÑü îÒ±ËßÁ ÎðÃËà ÷Ëò ÷Ëò ÂõùËî ù±áËùò, ¿ò(ûþ Õ±÷±Âõþ ö¿Âõø¸ÉÈ ›¶±íýÃÙL± ýÃÿÂõþ ÎðÃÂõßÁÏÂõþ áËöÇ ›¶ËÂõú ßÁËÂõþËåà ßÁ±Âõþí ÎðÃÂõßÁÏÂõþ Û÷ò ÕeßÁ±¿™L Îî± Õ±Ëá ßÁàòÝ Îðÿà¿ò¼ [ö±áÂõîÂ, 10û2û20]¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž±Âõî±ËÂõþ áûþ±ñ±Ë÷ öÂM à äÓÂëÂÿ±÷¿í ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ¦¤Ë›Ÿ ÎðÃàËùò, úºäÂS áðñÂó½ñ±ÂõþÏ äÂîÅÂöÅÇÂæà ò±Âõþ±ûþí îÒ±Âõþ ðñ¿Âõþ^ÉËßÁ ü¥óÓíÇ ëÂ×ËÂóŽÂ± ßÁËÂõþ îÒ±Âõþ ÂóÅSÂõþ+ËÂó æÃij±Âõ±Âõþ Õ±¢¶ýà ›¶ßÁ±ú ßÁÂõþËåÃò¼ Ý¿ðÃËßÁ ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ÂóPÏ äÂf±ËðÃÂõÏ ›¶¿îÂËÂõ¿úòÏËðÃÂõþ üËe ßÁï± ÂõùËî ÂõùËî ÕòÅöÂÂõ ßÁÂõþËùò, ü±÷ËòÂõþ ¿úÂõ÷¿µÂõþ ÎïËßÁ ÛßÁ ¿ðÃÂõÉËæÃɱ¿î Âõ±ûþÅÂõþ ÷î îÒ±Âõþ ¿ðÃËßÁ ›¶ÂõùËÂõËá ñ±¿Âõî ýÃÃËûþ îÒ±Âõþ ëÂ×ðÃËÂõþ ›¶ËÂõú

ßÁÂõþù¼ Ûý×Ãö±ËÂõý×à ýÃÿÂõþýÃËÂõþÂõþ ÛßÁS ÕÂõîÂÂõþí üÓ¿äÂî ýÃÃù¼ ÎðÃÂõáöDZ ýÃÃËûþ äÂf±ËðÃÂõÏ Õü±ñ±Âõþí Âõþ+Âóù±ÂõíÉ÷ûþÏ ýÃÃËûþ ëÂ×êÂËùò¼ qñÅ î±ý×à òûþ, ÕýÃÃÂõþýà îÒ±Âõþ ßÁî ¿ðÃÂõÉðÃúÇò ýÃÃËî ù±áù¼ üßÁù æÃÏËÂõÂõþ ›¶¿î ÕÂó±Âõþ Âõ±ÈüËùÉÂõþ ü=±Âõþ ýÃÃù, Û÷ò¿ßÁ ÎðÃÂõËðÃÂõÏáí ÂóûÇ™L Îüý×à ›¶ö±ËÂõÂõþ Âõ±ý×ÃËÂõþ Âõþý×ÃËùò ò±¼ Õ±ËáßÁ±Âõþ ü÷ÏýÃÃ Ý üË‚±ä ÎßÁ±ï±ûþ äÂËù Îáù¼ üßÁËùÂõþ ›¶¿î ¿ðÃÂõÉÂõ±ÈüËùÉÂõþ ÕòÅöÂËÂõ äÂf±ËðÃÂõÏ Õ±ŽÂ¿ÂõþßÁ ÕËïÇý×à ¿Âõ «÷±îÔÂËQÂõþ Õ±¦¤±ðÃò ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ [ùÏù± ›¶üe, ÂóÓÂõDZñÇ, ÂóÔ. 34-35] ÎðÃÂõßÁÏ Ý ÂõüÅËðÃÂõ öÂáÂõ±òËßÁ Ö «ÂõþÂõþ+ËÂó Ý ÂóÅSÂõþ+ËÂó ÎäÂËûþ¿åÃËùò î±ý×à î±ÒÂõþ± ßÁ±Âõþ±á±ËÂõþ ›¶ïË÷ ÂóÅËSÂõþ ÂõðÃËù äÂîÅÂöÅÇÂæà ¿ÂõøÅž÷Ó¿îÇ ðÃúÇò ßÁËÂõþ ö¿M à ¿Âõò¥Ú ¿äÂËMÃà ™¦Âõ ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ î±ÂõþÂóÂõþ öÂáÂõ±ò îÒ±Âõþ ¿ðÃÂõÉÂõþ+Âó üÑÂõÂõþí ßÁËÂõþ ÕüýÃñûþ ÷±òÂõ¿úqÂõþ Âõþ+Âóñ±Âõþí ßÁÂõþËù îÒ±Âõþ± üËe üËe ÂóÅËSÂõþ Ö «Âõþ üMÃñ öÅÂËù ¿áËûþ ¿ßÁ ßÁËÂõþ î±ËßÁ ßÁÑËüÂõþ ýÃñî ÎïËßÁ ÂõþŽÂ± ßÁÂõþËÂõò ÎöÂËÂõ ëÂ×îÂù± ýÃÃËùò¼ ö±áÂõî [10û3û30]¼ ¦¤›Ÿ ðÃúÇËòÂõþ ÂóÂõþ áÔËýÃà ¿ôÂËÂõþ ÂóPÏÂõþ Õ¿öÂ:î±Âõþ ¿ÂõÂõÂõþí qËò ÷ýÃñü±ñßÁ ŽÅ¿ðÃÂõþ±Ë÷Âõþ ¿ò¿(î ›¶îÂÉûþ ýÃÃù, ¦¤ûþÑ öÂáÂõ±ò îÒ±ËðÃÂõþ ÂóÅSÂõþ+ËÂó Õ±¿ÂõöÓÇÂî ýÃÃËî äÂËùËåÃò¼ ûï±ü÷Ëûþ qöÂ÷ÅýÓÃËîÇ ÛßÁ ¿ðÃÂõÉ¿úq æÃij¢¶ýÃí ßÁÂõþËÂõþò¼ ðÿÂõþ^üÑü±ËÂõþ Õû±¿äÂîÂö±ËÂõ î±Âõþ ›¶¿îÂÂó±ùËòÂõþ üÅÂõÉÂõ¦š±Ý ýÃÃËî ù±áù¼

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

45


ÎðßæÿæÚU-w®v} ¦¤Ë›ŸÂõþ ßÁï± ÷Ëò ÎÂõþËà ¿Âóî± ¿úqÂõþ ò±÷ Âõþ±àËùò áðññÂõþ¼ ÀßÔÁøž ›¶±ûþ æÃijù¢Ÿ ÎïËßÁý×à ÷±î±¿Âóî±Âõþ Φ§ýÃÂõ¿=î¼ îÒ±Âõþ Âõ±ÈüùÉÂõþËüÂõþ Õ±¦¤±ðÃò üÂõé±ý×à ûËú±ðñ, òµÂõþ±æÃ Ý Îá±ÂóËá±ÂóÏËðÃÂõþ ÕÂó±Âõþ Âõ±ÈüùÉö±Âõ ÎïËßÁ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ æÃijùË¢Ÿ ¿Âóî±÷±î±ËßÁ ÎåÃËëÂÿ ÎûËî ýÃÃûþ¿ò¼ Îû÷ò Îá±ßÅÁËù ÎîÂ÷òý×à ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþ Ûý×à ðÅÃý×à ¿ðÃÂõÉ¿úq îÒ±ËðÃÂõþ Õ¿îÂËùÌ¿ßÁßÁ ÷±ñÅËûÇ üßÁËùÂõþ ÕðÔé†ÂóÓÂõÇ Âõ±ÈüùÉö±Âõ Õ±ßÁø¸Çí ßÁËÂõþ ¿òËæÃÂõþ±Ý îÔÂ5 ýÃÃËûþËåÃò, Õ±Âõ±Âõþ üßÁùËßÁ ä¿Âõþî±ïÇ ßÁËÂõþËåÃò¼ ÀßÔÁøž±Âõî±ËÂõþ ÂõU¿Âõ¿äÂSùÏù±Âõþ ÷ËñÉ ÂõÔµ±ÂõòùÏù± üÂõËäÂËûþ ýÃÃ+ðÃûþ¢¶±ýÃÃÏ ßÁ±Âõþí Ûà±Ëò öÂáÂõ±ËòÂõþ Ü «ûÇ ›¶ðÃúÇò Îòý×Ã, Õ±Ëåà ÕòÅÂó÷ ÷±ñÅûÇ ¿ðÃËûþ ÎßÁÂõù ÷±òÅø¸ òûþ üÂõÇæÃÏÂõËßÁ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ Õ±Âóò ßÁËÂõþ ÎòÝûþ±¼ ÕïäÂà ÎðÃà± û±Ë26à æÃËijÂõþ ßÁ¿ðÃò ÂóÂõþ ÎïËßÁý×à ÀßÔÁËøžÂõþ ÕüÅÂõþÂõËñÂõþ ùÏù± äÂËùËåÃ, ¿î¿ò ÷±S åÃûþ¿ðÃò ÂõûþËü ÂóÓîÂò± Âõñ ßÁËÂõþËåÃò, ¿îÂò÷±ü ÂõûþËü Âóðñâ±Ëî ¿Âõú±ù úßÁé ñÃõÑü ßÁËÂõþ úßÁ鱿|î ÕüÅËÂõþÂõþ ¿Âõò±ú â¿éÂËûþËåÃò, ¿ÂõþeòùÏù±ûþ [ýÃñ÷±&¿ëÂÿ ¿ðÃËî ¿ðÃËîÂ] ðÅÿé ¿Âõú±ù ÕæÅÇÃò á±ËåÃÂõþ ÷ñÉ ¿ðÃËûþ ëÂ×ñÓàù qX ÎÂõ¿ÂõþËûþ á±åà ðÅÿé ëÂ×ÈÂó±¿éÂî ßÁËÂõþ Õ¿öÂú5 ûŽÂ ðÅÃæÃòËßÁ ëÂ×X±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò, ÛßÁ ÂõåÃÂõþ ÂõûþËü öÂûþ±òßÁ îÔÂí±ÂõîÇ ÕüÅËÂõþÂõþ üËe Õ±ßÁ±úÂóËï ëÂ×Ëê ¿áËûþ «±üËÂõþ±ñ ßÁËÂõþ î±ËßÁ ¿Âõò±ú ßÁËÂõþËåÃò¼ Ûý×à ÂõþßÁ÷ Õ¿îÂËùÌ¿ßÁßÁ ÂõÏûÇ›¶ðÃúÇËòÂõþ Õ±ÂõþÝ ÂõU ëÂ×ðñýÃÃÂõþí Õ±Ëåü ¿ßÁc Îüà±Ëò ÂõÏûÇ òûþ ÷±ñÅûÇý×à ›¶ßÁ±¿úî¼ ›¶±ûþ üÂõ ÎŽÂËS ÂóÅSÂõÈüù ¿Âóî±÷±î± Õ±¿ñËöÂÌ¿îÂßÁ Ý Õ±¿ñÍðÿÂõßÁ ëÂ×ÈÂó±î ¿ÂõËÂõäÂò± ßÁËÂõþ ÂóÅËSÂõþ ÷eù ßÁ±÷ò±ûþ ðñò, ¦¤™¦Éûþò ý×ÃîÂɱ¿ðÃÂõþ Õòұò ßÁËÂõþËåÃò ÛÂõÑ öÂáÂõÈ ßÔÁÂó±ûþ ÂóÅS¿é ÂõþŽÂ± ÎÂóËûþËåà ÂõËù Âõ±Âõþ Âõ±Âõþ Ö «ÂõþäÂÂõþËí ßÔÁîÂ:î± Ý ›¶í±÷ æñ¿òËûþËåÃò¼ ÷±¿é ÎàËûþÝ ü¥óÓíÇ Õ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþ ¿úqßÔÁøž îÒ±Âõþ Îåñé ÷Åàáý3ÃËÂõþÂõþ ¿öÂîÂËÂõþ ÷± ûËú±ðñËßÁ ¿Âõ «Âõþ+Âó ÎðÿàËûþ ¿Âõä¿ùîÂ Ý ¿Âõw±™L ßÁËÂõþËåÃò Õ±Âõ±Âõþ ¿ßÁåÅÃŽÂËíÂõþ ÷ËñÉý×à Îüý×à Âõþ+Âó üÑÂõÔî ßÁËÂõþ ÷±ñÅËûÇÉÂõþ ù±¿ùËîÂÉ ÷±ËûþÂõþ ëÂ×263ÿüî Φ§ýÃüÅñ± Âó±ò ßÁËÂõþËåÃò¼ Âõ±ÈüùÉÂõþËüÂõþ ¿ßÁ ÷¿ýÃÃ÷±¼ Ûý×à ÀßÔÁøžý×à îÒ±Âõþ ›¶±5 ÂõûþËü Îû÷ò ÎßÁÌÂõþÂõüö±ûþ üßÁùËßÁ, ÎîÂ÷òý×à Âõþí±eËò ¿›¶ûþüà± ÕæÅÇÃòËßÁ ¿Âõ «Âõþ+Âó ÎðÿàËûþ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ üLa™¦ ßÁËÂõþ îÅÂËùËåÃò¼ ¿Âõ «Âõþ+Âó ÎðÃàËî ÕæÅÇÃËòÂõþ ¿ðÃÂõÉäÂŽÅÂÂõþ Ý ›¶Ëûþ±æÃò ýÃÃËûþËåü ÷± ûËú±ðñÂõþ ¿Âõ «Âõþ+Âó ðÃúÇËòÂõþ ßÁàòÝ ÎßÁ±ò ý×Ã26ñý×à æñËá¿ò, ÛÂõþ+Âó ÎðÃàËî îÒ±Âõþ ÎßÁ±ò ¿ðÃÂõÉäÂŽÅÂÂõþ Ý ›¶Ëûþ±æÃò ýÃÃûþ¿ò¼ ÂõÂõþÑ ¿Âõ «Âõþ+Âó Õ™L¿ýÇÃî ýÃÃËù ÎåÃËùÂõþ ÎßÁ±ò ŽÂ¿î ýÃÃûþ¿ò 46

ÎðÃËà ÷± ¦¤¿™¦Âõþ ¿òÐ «±ü ÎôÂËùËåÃò¼ ÂõÔµ±ÂõòùÏù±ûþ ÷Ëò ýÃÃûþ, öÂáÂõ±ò îÒ±Âõþ ¦¤æÃòÂõËáÇÂõþ Âõ±ÈüùÉË›¶Ë÷Âõþ ÷ûDZðñ Âó±ËåÃà ŽÅÂJ ýÃÃûþ Îü ¿Âõø¸Ëûþ Îûò ûË渚 ü±Âõñ±ò ýÃÃËûþý×à ÕüÅÂõþ¿òñòÂõþ+Âó ßÁ¿êÂò ßÁîÇÂÂõÉ&¿ù ¿úqüÅùö ÷±ñÅËûÇÂõþ Õ™LÂõþ±Ëù ü¥ói§ ßÁËÂõþËåÃò ÛÂõÑ ýÃÃêÂ±È ÎßÁ±ò ¿ðÃÂõÉ Ü «ËûÇÂõþ ›¶ßÁ±ú âËé ÎáËùÝ î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ Îüé± üÑÂõÔî ßÁËÂõþ ¿›¶ûþæÃòËðÃÂõþ ò±ò±ö±ËÂõ öÅ¿ùËûþ ¿ðÃËûþËåÃò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ Âõ¿ýÃÃÂõþe ÕËùÌ¿ßÁßÁ ú¿M ÃÂõþ ›¶ðÃúÇò ›¶±ûþ Îòý×à ÂõùËùý×à äÂËù¼ îÂÂõÅÝ áðññËÂõþÂõþ æÃËijÂõþ ¿ßÁåÅÃßÁ±ù ÂóÂõþ ÎïËßÁý×à ÷± äÂf±÷¿íËðÃÂõÏ ßÁËûþßÁ¿é վÅÃî տöÂ:î± ü=ûþ ßÁËÂõþËåÃò û± ü±ñ±Âõþí ÷±òÂõ ¿úqÂõþ æÃòòÏÂõþ ñ±Âõþí±Âõþ Âõ±ý×ÃËÂõþ¼ îÔÂí±ÂõîDZüÅÂõþ ¿úqßÔÁøžËßÁ ÕÂóýÃÃÂõþí ßÁÂõþ±Âõþ Õ±Ëá ÷± ûËú±ðñ ÂóÅSËßÁ Âó±ýÃñëÂÿ äÓÂëÂÿ±Âõþ ÷î ÕüyÂõ ö±¿Âõþ ÎÂõ±ñ ßÁËÂõþ î±ËßÁ ÎßÁ±ù ÎïËßÁ ò±¿÷Ëûþ Âõþ±àËî Âõ±ñÉ ýÃÃËûþËåÃò [Âó¿Âõþ÷±íÑ ¿úËú±ËÂõDZäÅÂÑ ò ÎüËýÃà ¿á¿ÂõþßÓÁéÂÂõÈ [ö±áÂõî 10û7û1819]¼ ÕŽÂûþ ßÅÁ÷±Âõþ ÎüËòÂõþ À|ÏÂõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ïÂõþ ÂõíÇò±ûþ Îðÿà, ÕÂóÂõþ+Âó Õ¿öÂ:î± ÷± äÂf±÷¿íÂõþÝ ýÃÃËûþËåà – ‘‘¿Âóî±÷±î± ›¶¿îÂÂõ±üÏ ÂõÅ¿çÁËî ò± Âó±ËÂõþ¼ ¿úqÂõþ+ÂóÏ öÂáÂõ±ò ßÁî Îàù± ßÁËÂõþ¼ ÛßÁ¿ðÃò Õ±ý×à ê±ßÅÁÂõþ±íÏ ùËûþ ÎåÃËù¼ üÓûÇî±Âó ÎðÃò á±ûþ Îú±ûþ±ý×Ãûþ± ÎßÁ±Ëù¼¼ ¿Âõ «yÂõþ Õ±ËÂõú ýÃÃý×Ãù ¿úq á±ûþ ÎßÁ±Ëù ÎåÃËù ÂõëÂÿ ö±ÂõþÏ Õ±ý×à ÎéÂÂõþ Âó±ûþ¼¼ ÕüýÃÃÉ Îðÿàûþ± Îï±ò ßÅÁù±Âõþ ëÂ×ÂóËÂõþ üúûɱ Îü ßÅÁù±à±ò äÂëÂÿäÂëÂÿ ßÁËÂõþ¼” [ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï, æÃijßÁï±, ÂóÔÐ 5] ÎßÁ±ò÷Ëî ¿úqËßÁ òëÂÿ±Ëî ò± ÎÂóËÂõþ ÂõɱßÅÁù ýÃÃ+ðÃËûþ äÂfËðÃÂõÏ ßÒÁ±ðÃËî ù±áËùò, ñËÂõþ ¿òËùò ‘‘ÕðÓÃËÂõþ ¿òË¥¤ ÛßÁ ÂõëÂÿ ÂõÔŽÂ Õ±Ëåü î±ûþ Âõ±ü± ÂõèpÁÍðÃîÂÉ ¿úqËÂõþ ñËÂõþËåü¼” [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 5] Õ±Âõþ ÛßÁ¿ðÃò ðÅÃ-¿îÂò ÷±ü ÂõûþËü âÅ÷™L ÎåÃËùËßÁ qý×ÃËûþ ÎÂõþËà ÷± áÔýÃßÁ±Ëæà ÎáËåÃò, ÛËü ÎðÃËàò, ÛßÁé± ¿òËö û±Ýûþ± ëÂ×ò±Ëò ¿áËûþ ¿úq ¿ßÁ ßÁËÂõþ Îûò åñý×à Î÷ËàËåÃò, ÷± ÎðÃàËåÃò, ÛËî± ¿úq òûþ - Û Îû ÛßÁ ðÃÏâÇßÁ±ûþ ÎåÃËù, ÷± öÂËûþ ÎßÒÁËðà ëÂ×êÂËù ñ±SÏ÷±î± ñòÏ ßÁ±÷±ÂõþòÏ îÒ±ËßÁ ü±bÃLò± ¿ðÃËûþ ÎåÃËùËßÁ ÎçÁËëÂÿ ¿ðÃËùò¼ áðññËÂõþÂõþ Âõûþü îÂàò ÂóÒ±ä ÷±ü¼ âÅ÷™L ÎåÃËùËßÁ ÷ú±¿ÂõþÂõþ ÷ËñÉ qý×ÃËûþ ÷± ßÁ±Ëæà ÎáËåÃò 6

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ‘‘¿ôÂËÂõþ Õ±¿ü ÎðÃËà Õ±ý×à ¿òæà ÎåÃËù ò±ý×à ÷ú±¿Âõþ ›¶÷±í Õ±Âõþ ÛßÁæÃò î±Âõþ êÒ±ý×ü¼” [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 6] ձî äÂf±ËðÃÂõÏ äÂÏÈßÁ±Âõþ ßÁËÂõþ ¦¤±÷ÏËßÁ ë±ßÁËùò öÂûþ±îÇ Âõè±pÁí î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ âËÂõþ ¿áËûþ ÎðÃËàò, ¿úq áðñý×à qËûþ Õ±Âóò÷Ëò ÎàùËåÃò¼ ü±ñßÁ ›¶ÂõÂõþ ŽÅ¿ðÃÂõþ±÷ ÎÂõ±ËçÁò, ÛüÂõ À¿ÂõøÅžÂõþ Ü «ûÇùÏù±¼ üÂõþù± ÂóPÏËßÁ ÎÂõ±çÁ±ò û± ÎðÃËàåà üîÂÉ, Õ±Ëåà î±ýÃñÂõþ ßÁ±Âõþí¼ ßÁðñä ÛüÂõ ßÁï± ò± ßÁËÂõ ßÁ±ýÃñËÂõþ¼ ÕüyÂõ Û üÂõ, üyÂõ òËýÃà òËÂõþ¼¼ [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 6] ßÁËûþßÁ ÷ÅýÓÃËîÇÂÂõþ ÷ËñÉ – Ü «ûÇ öÅ¿ùûþ± Îáù Âõè±pÁí Âõè±pÁíÏ ü˦§ËýÃà ÎðÃËàò Âõ±ÂõþÂõ±Âõþ ÷Åà౿ò¼¼ âò âò ÎðÃò äÅÂ¥¤ ÂõðÃò ßÁ÷Ëù òûþËòÂõþ ñ±Âõþ± ÂõËûþ ÂóËëÂÿ ÂõŽÂ¦šËù¼¼ [îÂËðÃÂõ, ÂóÔ. 6] ÷±òÅËø¸Âõþ Õ™LЦš ÕüÅÂõþ ò±ú ßÁÂõþËÂõò ÂõËù áðññÂõþ Õü±ñ±Âõþí ö±Âõü¥óðà ¿òËûþý×à ÕÂõîÂÏíÇ ýÃÃËûþËåÃò¼ ÆúúÂõ ÎïËßÁý×à îÒ±Âõþ ÷ËñÉ ÎðÃà± ÎáËåà ÕîÅÂùòÏûþ ÂóûÇËÂõŽÂíú¿M Ã, üîÂÉ¿ò‡Â±, ÛßÁ±¢¶î±, ¦œÂõþíú¿M Ã, Îü̵ÃûÇËÂõ±ñ Ý ¿úŠÏüMÃñÂõþ üýÃÃæà ›¶ßÁ±ú¼ üýÃÃæñî ñɱòÂóÂõþ±ûþíî±Âõþ ôÂËù ›¶±ûþú ›¶ßÁ±¿úî ýÃÃËûþËåà ö±Âõü÷±¿ñü Âõ±ùßÁ ßÁàòÝ ¿òЦóµ

¿úÂõËòS ýÃÃËûþ ¿ÂõÂõþ±æà ßÁËÂõþò, ¿úÂõò±÷ ßÁÂõþËù ¦¤±ö±¿ÂõßÁ ýÃÃò¼ âò ßÁ±Ëù± Î÷ËâÂõþ ÂõÅËßÁ ü±ðñ ÂõËßÁÂõþ ü±¿ÂõþÂõþ ‘ÕÂóÓÂõÇÂõ±ýÃñÂõþ’ ÎðÃËà ÎÂõUÒú ýÃÃËûþ ÂóËëÂÿò¼ Õ±òÅËÂõþ ¿Âõú±ù±ŽÂÏ ÎðÃàËî ¿áËûþ ÎðÃÂõÏÂõþ ö±ËÂõ Õ±¿Âõ©† ýÃÃËûþ üÑ:± ýÃñÂõþ±ò¼ ¿úÂõÂõþ±¿SËî ¿úËÂõÂõþ öÓ¿÷ßÁ±ûþ û±S±¿öÂòûþ ßÁÂõþËî ¿áËûþ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ¿úÂõö±ËÂõ îÂijûþ ýÃÃËûþ û±ò¼ Ûý×à ÂõɱÂó±Âõþ&¿ù îÒ±Âõþ ¿òËæÃÂõþ ßÁ±Ëåà ¿ßÁåÅÃ÷±S Õ¦¤±ö±¿ÂõßÁ ÂõËù ÎÂõ±ñ ýÃÃûþ ò±¼ ö±Âõ±ËÂõËúÂõþ ÂóÂõþ ›¶ßÔÁ¿î¦š ýÃÃËù îÒ±Âõþ ú±ÂõþÏ¿ÂõþßÁ ÎßÁ±òÝ ÕüŦšî± ò± ýÃÃÝûþ±ûþ îÒ±Âõþ ü¥¤Ëg üßÁËùÂõþ ðÅÿ(™L± S ÷ú ßÁË÷ Õ±Ëü¼ ¿ßÁc ü±ñòÂóËï Õ¢¶üÂõþ ¿äÂòÅ ú±à±ÂõþÏÂõþ ÷î ÎßÁ±ò ÎßÁ±ò ÷±òÅø¸ îÒ±Âõþ ÷ËñÉ öÂáÂõMÃñÂõþ üg±ò Âó±ò, ÷±ù±-äµËò ü±¿æÃËûþ ¿÷©†±i§ ¿òËÂõðÃò ßÁËÂõþ îÒ±Âõþ ÂóÓæñ ßÁËÂõþò¼ ¿êÂßÁ ÂõÔµ±ÂõËòÂõþ Îá±Âó±ËùÂõþ ÷î ßÁ±÷±ÂõþÂóÅßÅÁËÂõþÂõþ áðñý×à ÛÂõþ Õ›¶¿îÂËÂõþ±ñÉ Õ±ßÁø¸ÇËí Õ±Âõ±ùÂõÔXÂõ¿íî± ü¥óÓíÇ Õ±¿Âõ©† ýÃÃËûþ ï±ËßÁò¼ ÂóÅÒ¿ïßÁ±ËÂõþÂõþ ÕòÂõðÃÉ ÂõíÇò±ûþ – “¢¶±÷Âõ±üÏ ›¶¿îÂÂõ±üÏ òÂõþ ò±ÂõþÏáí áðñ’Ëûþ ÂõÅËçÁò Îûò æÃÏÂõò æÃÏÂõò ÕŠ Âõûþü ¿úq Õ¿î ¿÷©† æ¤Âõþ Îû q¿òî æÅÃëÂÿ±ý×Ãî î±ýÃñÂõþ Õ™LÂõþ” [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 11] îÂÂõÅ ÕÂõî±ËÂõþÂõþ ÷ñÅÂõþ Âõ±ùÉ ùÏù±ûþ Îûò Âõ±ÈüùÉÂõîÂÏ ÷±ËûþËðÃÂõþý×à բ¶±¿ñßÁ±Âõþ –

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

47


ÎðßæÿæÚU-w®v} “ò±ÂõþÏ ûî ü÷ËÂõî ù±ëÂÿÅ ¿ðÃûþ± ýÃñËî Âõ¿ùËîÂò áðññËÂõþ á±ò qò±ý×ÃËî¼¼ áðñËûþ à±Ýûþ±Ëî ýÃÃî ÛîÂðÓÃÂõþ ü±ñ ýÃÃî±Ëú á¿íî ÂóÅÒ¿ï ýÃÃ+Ëðà ¿Âõø¸÷ ¿Âõø¸±ðü ›¶ýÃËÂõþßÁ ò± ÎðÿàËù ¿ÂõðÃÂõþËûþ ÂõÅßÁ¼ Âõè±pÁí ßÅÁ¿éÂËÂõþ åÅÃËé ÎðÿàÂõ±ËÂõþ ÷Å༼ [îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 11] æÿ÷ðñÂõþ ÷±¿òßÁ Âõþ±æñÂõþ üËe ŽÅ¿ðÃÂõþ±Ë÷Âõþ üàÉ ¿åÃù¼ Îüý×à üÅÂõ±Ëðà ¿úq áðññÂõþ Âõ±Âõ±Âõþ üËe îÒ±Âõþ Âõ±¿ëÂÿËî ÎûËîÂò¼ ¿úq áðññËÂõþÂõþ ¿ßÁ üŵÂõþ ü±æÃ/ ‘ÂóÂõþ÷ üŵÂõþ ¿úq ù¥¤÷±ò ÎÂõíϼ çÒÁ±Âó± ¿ðÃûþ± ü±æñËîÂò Õ±ý×à ê±ßÅÁÂõþ±òϼ ÎßÁ±÷ËÂõþÂõþ Õ±Òé± Îá±é Âõ±ù± ðÅÃý×à ýÃñËî¼ Âõþ¿eò Âõüò ÂóÂõþ± üŵÂõþ ÎðÿàËî¼” ÷±¿òßÁÂõþ±æñÂõþ âËÂõþÂõþ Âõþ÷íÏ üßÁËùÂõþÝ Õ¿î¿›¶ûþ áðñý×Ö “Õ™LÐÂóÅÂõþ Âõ±¿üòÏÂõþ± üËÂõ ßÁËÂõþ ÎßÁ±Ëù ÕÂó±Âõþ Õ±¯Ãñðà ýÃÃ+Ëðà Φڱî Âõ¿ýÃà äÂËù¼¼ ›¶öÅÂÂõþ æÃòËßÁ ßÁËýÃà ûî ò±ÂõþÏáí Îî±÷±Âõþ îÂòËûþ ò±ý×à ÷±òÂõùŽÂí¼¼” ö¿M Ã÷îÂÏ ÷±¿íßÁ áÔ¿ýÃÃíÏ ò±ò±ÂõþßÁ÷ áýÃÃò± Æî¿Âõþ ßÁ¿ÂõþËûþ áðñý×ÃËßÁ ü±¿æÃËûþ ÎðÃò¼ “ßÁàòÝ ¿÷©†±i§ ýÃñËî ›¶ËîÂÉßÁ Âõþ÷íϼ áðññËÂõþ Âõ¿ùËîÂò, ‘ßÁ±Âõþ ùËÂõ îÅ¿÷’¼ ¿úq÷¿î áðññÂõþ ßÁ¿Âõþ ù¥£Â ðñò ýÃñËî ßÁ¿Âõþ üßÁËùÂõþ ¿÷¿©† ßÁ±¿ëÂÿ à±ò¼¼ [óÅÒÿï, ÂóÔ. 16] ÷±S ò-ÂõåÃÂõþ ÂõûþËü ¿òûþ÷¿ò‡Â äÂËA±Âó±ñɱûþ Âó¿ÂõþÂõ±ËÂõþÂõþ ßÅÁù›¶ï±ËßÁ ü¥óÓíÇ ùã¸âò ßÁËÂõþ ëÂ×ÂóòûþËòÂõþ ü÷Ëûþ ßÁ±÷±ÂõþßÁòɱ ñòÏËßÁ ¿öŽ±÷±î± Âõþ+ËÂó ¦¤ÏßÔÁ¿î ¿ðÃËûþ áðññÂõþ Îû÷ò ÛßÁ¿é ü±÷±¿æÃßÁ ¿Âõ›Âõ â¿éÂËûþËåÃò ÎîÂ÷òý×Ã, Õü±ñ±Âõþí ðÔ醱™L ÎÂõþËà ÎáËåÃò¼ ñòÏ Ý ÕòɱòÉ ¿ò¥§ÂõËíÇÂõþ ü™L±òýÃÃÏò± ¿ÂõñÂõ±ËðÃÂõþ qX Âõ±ÈüËùÉÂõþ ÷ûDZðñ ¿ðÃËûþ, î±ËðÃÂõþ ÷±îÔÂÂõþ+ËÂó ¢¶ýÃí ßÁËÂõþ¼ Õ¾ÅÃî ¦œÂõþíú¿M Ã, Õ¿öÂòûþ ðÃŽÂî± Ý üeÏî ÆòÂóÅíÉ ¿ðÃËûþ áðññÂõþ Õ™LÐÂóÅ¿ÂõþßÁ±ËðÃÂõþ ÂõX æÃÏÂõËò Õ±òµ ñ±Âõþ±Âõþ ëÂ×Èü àÅËù ¿ðÃËûþËåÃò, Õ±Âõ±Âõþ ÂóÅ ø¸ËðÃÂõþ ü±gÉ ÆÂõêÂËßÁ Âó±êÂ Ý ßÁÏîÇÂò ßÁËÂõþ î±ËðÃÂõþ ¿Âõ÷Å* ßÁËÂõþ ÎÂõþËàËåÃò¼ ÷±òÅø¸ËßÁ ú±¿™L Ý Õ±òµðñËòÂõþ ÎŽÂËS ÎßÁ±ò æñî Âó±ËîÂÂõþ ¿Âõä±Âõþ 48

ßÁËÂõþò¿ò áðññÂõþ ÂõÂõþÑ Âõù± ö±ù, ü÷±ËæÃÂõþ ÕÂõËýÃÿùî ÷±òÅø¸ËðÃÂõþý×à ¿î¿ò Îûò ¿ÂõËúø¸ö±ËÂõ ö±ùËÂõËüËåÃò¼ áðññËÂõþÂõþ üýÃÃÂó±êÂÏÝ ÂõgÅÂõþ± üßÁËùý×à ¿ò¥§ÂõËíÇÂõþ Û÷ò ¿ßÁ ¿öÂi§ñË÷ÇÂõþ¼ Âó±êÂú±ù±Âõþ ÂóëÂÿ± àÅÂõ ÎÂõ¿úðÓÃÂõþ Ûá±Ëù± ò± ¿ßÁc î±ËîÂÝ ¿úŽÂßÁ ÷ýÃñúËûþÂõþ Φ§ËýÃÃÂõþ ÎßÁ±ò Õö±Âõ âËé¿ò ßÁàËò±¼ áðññËÂõþÂõþ ðÿÂõþ^-üeÏ ü±ïÏËðÃÂõþ æÃÏ¿ÂõßÁ±Âõþ æÃòÉ Îá±ä±ÂõþËí ÎûËî ýÃÃûþ¼ ßÁ±ËæÃÂõþ ÛßÁËâËûþ¿÷ ßÁ±é±Âõ±Âõþ æÃòÉ üðñòµ áðñý×ÃËßÁ î±Âõþ± ›¶±ûþý×à üËe ¿òËûþ û±ûþ¼ ò±ò±ÂõþßÁ÷ Îàù±, á±ò Ý Õ¿öÂòËûþ áðññÂõþ î±ËðÃÂõþ ÷±¿îÂËûþ Âõþ±Ëàò¼ ßÁàòÝ Âõ± ÷±¿íßÁ Âõþ±æñÂõþ ¿òæÇÃò Õ±÷Âõ±á±Ëò ßÔÁøžû±S±Âõþ ÷ýÃÃù± ÎðÃò¼ ¦¤ö±ÂõîÂý×à ÂóÅÒ¿ïßÁ±ËÂõþÂõþ Î᱇ÂùÏù±Âõþ ßÁï± ÷Ëò ýÃÃûþ – ‘‘ÂõèæÃËàù± áðñËûþÂõþ ýÃÃûþ Îûò ÷Ëò¼ Îüý×à Îüý×à ÷î Îàù± ýÃÃûþ üeÏ ÷Ëò¼¼ üÅÂõù ýÃÃý×Ãî ÎßÁýÃà ÎßÁýÃà Âõ± Àðñ÷¼ ÎßÁýÃà ýÃÃý×ÃËîÂò ðñ÷ ÎßÁýÃà ÂõüÅðñ÷¼¼ Õ±Âó¿ò ßÁ±ò±ý×à î±ý×à ßÁ±ò±ý×ÃÂõþ ÎÂõËú¼ ßÁ±Ëåà ßÁî á á±ý×à äÂËÂõþ äÂËÂõþ Õ±Ëü ‘ßÁöÅ ¿åÒÿëÂÿ ðÓÃÂõDZðÃù à±Ýûþ±ò Îá±ñËò¼ ßÁàò ÎðñËùò ë±Ëù ÂõÔŽÂ Õ±ËÂõþ±ýÃÃËò’¼¼” [ÂóÅÒÅ¿ï -ÂóÔÐÂ14] üËàÉÂõþ üËe Âõ±ÈüùÉö±ËÂõÂõþ ¿÷|Ëí üà±ËðÃÂõþ ¿äÂËMÃà ÕòÅÂó÷ ö±Âõ-÷±ñÅûÇ ¿ÂõßÁ¿úî ýÃÃËûþËåà ýÃÃûþËî± ÛÂõÑ ¦¤ö±ÂõîÂý×à î±Âõþ Õ±¦¤±ðÃËò îÔÂ5 ýÃÃËûþËåÃò áðññÂõþ¼ Û÷òÝ ýÃÃËûþËåà ßÁàËò±, Îá±ä±ÂõþËí ßvÁ±™L Îá±Âó±ù üà±ËðÃÂõþ ßÁ±ËÂõþ± ÎßÁ±Ëù ÷±ï± ÎÂõþËà qËûþ ÂóËëÂÿËåÃò, ÂóÂõþ÷ ûËP üà±Âõþ± Âó±ðÃüÑÂõ±ýÃÃò ßÁÂõþËåÃò, ýÃñÝûþ± ßÁÂõþËåÃò, æÃù à±Ýûþ±Ë26Ãò... Õ±Âõþ ßÁ±÷±Âõþ ÂóÅßÅÁËÂõþ ‘áðññÂõþ Âõþ±à±ùËðÃÂõþ üËe Îá±ä±ÂõþËí ÛËüËåÃò – ‘‘ÛßÁ¿ðÃò à±ûþ ÷Å¿ëÂÿ ûËîÂßÁ Âõþ±à±Ëù áðñý×à ùý×Ãûþ± üËe ÎßÁ±ò õÔŽÂ÷ÓËù¼¼ ÂóÂõþ¦óÂõþ æÃùÂó±ò ßÁ±ëÂÿ±ßÁ±¿ëÂÿ ßÁËÂõþ î±ýÃñ Îðÿà áðñý×Ã-ÛÂõþ ÂõèæÃö±Âõ ¦£ÅÂËÂõþ¼¼ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ö±Âõ ¿ügÅ ëÂ×ï¿ù ëÂ׿êÂù ö±Âõ±ËÂõËú Âõ±ýÃÃÉ:±ò ÛËÂõ ÎåÃËëÂÿ Îáù¼¼ üeÏ ü±ïÏÂõþ± ¿ßÁ ßÁÂõþËÂõ ÂõÅËçÁ ëÂ×êÂËî Âó±ÂõþËåÃò±– Îðÿàûþ± Âõþ±à±ùÂõÔµ ¿ä™L±ßÅÁù ÷ò áðñý×à áðñý×à ÂõËù ë±ËßÁ âò âò¼¼ üËÂõ Õ¿î ¿úq÷¿î ¿ßÁåÅÃý×à ò± æñËò

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

49


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÂõÅ¿X úÓòÉ ÎðÃËà ÕËòÉ ÎäÂËûþ 䱿ÂõþÂó±Ëò ÕÂó±Âõþ Âõ±ÈüËùÉ – ÎßÁýÃà Âõ± Õ±¿òËûþ æÃù ßÁ±ÂóëÂÿ ¿öÂæñËûþ üæÃù ÂõüËò ÎðÃûþ ÂõðÃò ÷ÅåñËûþ¼¼ [ÂóÅÒ¿ï, ÂóÔ. 14] ÀßÔÁøž Âõ±ËÂõþ± ÂõåÃÂõþ ÂõûþËü ÂõÔµ±Âõò ÎåÃËëÂÿ¿åÃËùò¼ ÷ïÅÂõþ±ûþ Õ±ü±Âõþ ÂóÂõþ ÎïËßÁ îÒ±Âõþ Âõ±ßÁÏ æÃÏÂõò Âõþ±æÃÍò¿îÂßÁ ü÷üɱÂõþ ü÷±ñ±Ëò ÎßÁËéÂËåÃ, ÂõÔµ±ÂõËòÂõþ Õ±òµ¿òËßÁîÂËò ¿ôÂËÂõþ û±Âõ±Âõþ ü÷ûþ Âõ± üÅËû±á ÎßÁ±òé±ý×à Âó±ò¿ò û¿ðÃÝ Îüà±òßÁ±Âõþ ¿ò÷Çù üàÉ, Âõ±ÈüùÉ Ý ÷±ñÅËûÇ Õ±¦¤±ðÃËòÂõþ îÔ¿5 öÅÂùËî Âó±ËÂõþò¿ò ßÁàòݼ üËîÂËÂõþ± ÂõåÃÂõþ ÂõûþËü ðñðñËßÁ ü±ýÃñûÉ ßÁÂõþ±Âõþ æÃòÉ ßÁùßÁ±î±ûþ ÛËùò áðññÂõþ¼ ßÁ±÷±Âõþ ÂóÅßÅÁÂõþ ÎïËßÁ ßÁàòý×à ¿î¿ò ü¥óÓíÇ ¿Âõ¿26Ãi§ ýÃÃò¿ò û¿ðÃÝ ü±ñòÂóËÂõÇ ÕòÉ ÎßÁ±ò¿ðÃËßÁý×à ðÔÿ©† ¿åÃù ò± î±Âõþ¼ çÁ±÷±ÂóÅßÅÁÂõþ ðñðñÂõþ Îé±ù, Îüà±Ëò ä±ù ßÁù± ÂõÒ±ñ± ¿ÂõðÃɱ ¿úàËî ¿òî±™Lý×à տò26ÅÃßÁ áðññÂõþ ¿ßÁc ûæÃ÷±òáÔËýÃà ÂóÓæñ ßÁÂõþËî Õò±¢¶ýà ÎðÃà±ò¿ò¼ ôÂËù Õ¿äÂËÂõþý×à îÒ±ËßÁ ¿âËÂõþ &í¢¶±ýÃÃÏ Ý Âõ±ÈüùÉÂóÂõþ±ûþí òÂõþò±ÂõþÏÂõþ ÛßÁ¿é ðÃù áËëÂÿ ëÂ×êÂù¼ âéÂò±äÂËS ðñðñ Âõþ±÷ßÅÁ÷±Âõþ ðÿŽÂËí «ËÂõþ Âõþ±òÏ Âõþ±ü÷¿í ›¶¿î¿‡Âî ÀÀöÂÂõÂõþòÏ ßÁ±ùÏ ÷¿µËÂõþ ÎÂóÌËÂõþ±¿ýÃÃËîÂÉ ÂõèîÂÏ ýÃÃËù áðññÂõþÝ ðÿŽÂËí «ËÂõþ äÂËù ÛËùò ÛÂõÑ ßÁ±ùS Ë÷ Õ¢¶ËæÃÂõþ ÎðÃýÃîÂɱËáÂõþ ÂóËÂõþ ¦¤ûþÑ ÷± ßÁ±ùÏÂõþ ÂóÓæñÂõþÏÂóËðà ÂõÔî ýÃÃËùò¼ ÛÂõ±Âõþ îÒ±Âõþ æÃÏÂõËòÂõþ ÛßÁ òîÅÂò Õñɱûþ q ýÃÃù¼ ÛîÂßÁ±ù ¿ðÃÂõÉÂõ±ùßÁ áðññÂõþ ö¿M Ã÷±ò Ý ö¿M Ã÷îÂÏ òÂõþò±ÂõþÏÂõþ ¿ò©¨±÷ Âõ±ÈüùÉ Õ±¦¤±ðÃò ßÁËÂõþ ÛËüËåÃò¼ Ûàò îÒ±Âõþ ¿òææ¤ ¿ðÃÂõÉ ÕÂó±¿ïÇÂõ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ßÁËê±Âõþ ü±ñò±ûþ æÃáðÃ¥¤±Âõþ ÕÂó±Âõþ &í±îÂÏî Âõ±ÈüùÉ ÂõþËü áöÂÏÂõþ ÎïËßÁ áöÂÏÂõþîÂÂõþ ö±ËÂõ S Ë÷ý×à æñ¿Âõþî ýÃÃËî ï±ßÁËùò¼ ý×醿ÂõÂõþËýÃÃÂõþ ÕüýÃÃòÏûþ ûLaí±ûþ æÃæÇÿÂõþî áðññÂõþ Îû ÷ÅýÓÃËîÇ ÷±îÔÂàëÂÿáà ¿ðÃËûþ Õ±RÂõ¿ùðñËò ëÂ×ðÃÉî ýÃÃËùò îÂàòý×à æÃáij±î± îÒ±ËßÁ Âõ±ÈüùÉ ÎæÃɱ¿îÂÂõþ ü÷ÅË^ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ¿ò÷¿7ÁÁÁî ßÁËÂõþ ÎôÂùËùò¼ Âõ±ýÃÃÉ:±ò ¿ôÂÂõþËù áðññËÂõþÂõþ ÷Åà ÎïËßÁ ÷±îÔÂò±÷ý×à ëÂ×2䱿Âõþî ýÃÃËûþ¿åÃù¼ ëÂ×MÃÂõþßÁ±Ëù ÂõU ÷ËîÂ Ý ÂóËï ¿Âõ¿äÂS ü±ñò± Ý Õò±ûþ±ü ¿ü¿XÂõþ ÂóËÂõþÝ ¿î¿ò æÃáðÃ¥¤±Âõþ Âõ±ùßÁÂóÅS Âõþ+ËÂóý×à æÃÏÂõò ßÁ±¿éÂËûþËåÃò¼ Ûý×à ü™L±òö±Âõ¿é îÒ±Âõþ æÃÏÂõËòÂõþ ¦š±ûþÏö±Âõ¼ æÃá7ÁÁÁòòÏÂõþ ðÃúÇò ù±ËöÂÂõþ ÂóÂõþ ‘¿¦aûþÐ ü÷™¦± üßÁù± æÃáÈüÅ’ ÷La¿é îÒ±Âõþ æÃÏÂõËò ÷ÓîÇ ýÃÃËûþ ëÂ×êÂù¼ ¿î¿ò æÃáËîÂÂõþ üßÁù ò±ÂõþÏÂõþ ÷ËñÉý×à æÃáij±î±ËßÁ ›¶îÂÉŽÂ ßÁÂõþËî ù±áËùò¼ îÒ±Âõþ ùÏù±ü¿eòÏ 50

ü±ÂõþðñËðÃÂõÏ îÒ±Âõþ ßÁ±Ëåà ÛËü ÎÂóÒÌåÃËù ¿î¿ò îÒ±ËßÁ ü±ðÃËÂõþ ¢¶ýÃí ßÁÂõþËùò¼ îÅ¿÷ Õ±÷±ËßÁ ¿ßÁ ö±ËÂõ ÎðÃà· ÀÀ÷±Âõþ Ûý×à ¿æÃ:±ü±Âõþ ëÂ×MÃËÂõþ îÒ±Âõþ î±Ȏ¿íßÁ æÃÂõ±Âõ ¿åÃù - Îû ÷± ÷¿µËÂõþ Õ±ËåÃò, ¿û¿ò Ûý×à úÂõþÏËÂõþÂõþ æÃij ¿ðÃËûþËåÃò ÛÂõÑ ¿î¿ò [[ÀÀ÷±] ü±ŽÂ±È Ûàò Õ±÷±Âõþ ÂóðÃËüÂõ± ßÁÂõþËåÃò¼ Õ±òµ÷ûþÏÂõþ Âõþ+Âó ÂõËù Îî±÷±ËßÁ üÂõÇðñ üîÂÉ üîÂÉ ÎðÃàËî Âó±ý×ü [ùÏù±›¶üe ÂóÓÂõDZñÇ ÂóÔ. 206] ëÂ×MÃÂõþßÁ±Ëù ÀÀ÷± îÒ±ËßÁ & , ý×ÃË©†Âõþ ›¶ßÁ±ú Ý Âõ±ùßÁ ü™L±òÂõþ+ËÂóý×à ÎðÃËàËåÃò¼ Îø¸±ëÂÿúÏÂóÓæñÂõþ ÷±ñÉË÷ ÀÀ ÷±ËûþÂõþ Õ™LùÇÏò ¿Âõ «÷±îÔÂËQÂõþ æñáÂõþí ýÃÃËûþËåà ÛÂõÑ ÀÀ ê±ßÅÁÂõþ Ý ÷±- Ûý×à ûÅáÂõX üMÃñ Û æÃáËî Âó¿ÂõS ÷±îÔÂö±Âõ Ý î±Âõþ Âó¿ÂõþÂóÓÂõþßÁ ü™L±òö±ËÂõÂõþ ÂóÓíÇ ›¶ßÁ±ú â¿éÂËûþ ü÷ßÁ±ù ÎïËßÁ q ßÁËÂõþ ö±ÂõÏßÁ±ù ÂóûÇ™L üßÁù ÷±òÅËø¸Âõþ Õ± «±ü Ý Õ±|ûþ¦šù ýÃÃËûþ ¿ÂõÂõþ±æà ßÁÂõþËåÃò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ›¶¿î |Ï÷±ËûþÂõþ Âõ±ÈüùÉö±ËÂõÂõþ üÂõËäÂËûþ ÂõëÂÿ Âó¿ÂõþäÂûþ îÒ±Âõþ ü±ñò æÃÏíÇ úÂõþÏËÂõþÂõþ ÷÷î±÷ûþÏ ÎüÂõ±ûþ¼ Îû÷ò ¿òæÃú¿M à ü±ÂõþðñËðÃÂõÏËßÁ, ÎîÂ÷òý×à ü±ñ±Âõþí Âó¿ÂõþÂõ±ËÂõþÂõþ ÕŠÂõûþ¦¨± áÔýà ÂõñÓ, Õ±ä±Âõþ¿ò‡ÂÂõÔX± ÎïËßÁ q ßÁËÂõþ ÕÂõËýÃÿùî± Âó¿îÂî± ò±ÂõþÏËßÁÝ ê±ßÅÁÂõþ æÃáij±î±Âõþ ›¶ßÁ±ú:±Ëò ÷±îÔÂüË¥¤±ñò ßÁËÂõþ æÃòòÏÂõþ ÷ûDZðñ ¿ðÃËûþËåÃò¼ ÂóÅÒ¿ïßÁ±ËÂõþÂõþ ßÁï±ûþ, ÛßÁ Âõ±Âõþ±eò± ò±ÂõþÏ – ‘‘Âõ±ÈüËùÉÂõþ Îä±Ëà ÎðÃËà ›¶öÂÅ &íñËÂõþ ÷± Âõ¿ùûþ± î±ýÃñËßÁ üy±Ëø¸ ›¶öÅÂÂõÂõþ S±î± Âó±î± æÃáËîÂÂõþ Õ¿àù Ö «Âõþ¼ ÂõèËæÃÂõþ ßÅÁr± Âõþ÷íÏÂõþ ÷Ëî± Îüý×à տßÁ=ò Âõþ÷íÏÝ ›¶öÅÂÂõþ Φ§ýà ÎïËßÁ Âõ¿=î ýÃÃûþ ò± – “ä±ëÂ×ù ßÁù¿ýÃà ö±æñ ùÅßÁ±Ëûþ ÂõüËò Âõþ÷íÏ ›¶öÅÂÂõþ ýÃñËî ¿ðÃî üûîÂËò ôÅÂ~÷Ëò Âó½±òËò ýÃñüÉüýÃÃßÁ±Âõþ ü±ðÃËÂõþ ¢¶ýÃí ›¶öÅ ÆßÁù± ßÁîÂÂõ±Âõþ¼ [ÂóÅÒ¿ï, ÂóÔ. 617] ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Îá±Âó±ùö±ËÂõÂõþ üÂõËäÂËûþ ÂõëÂÿ ëÂ×VÏÂóßÁ Ý ›¶ßÁ±úßÁ ýÃÃËûþËåÃò À÷îÂÏ ÕËâ±Âõþ÷¿íËðÃÂõÏ îÒ±Âõþ ¿ðÃÂõÉ Âõ±ÈüËùÉÂõþ ÷±ýÃñËRɼ ßÁ±÷±Âõþýà ±¿éÂÂõþ Î᱿ÂõµðÃËMÃÃÂõþ ê±ßÅÁÂõþÂõ±¿ëÂÿÂõþ ÛßÁ¿é ßÁËŽÂ Îá±Âó±ù÷ËLa ðÃÏ¿ŽÂî± Âõ±ù¿ÂõñÂõ± ÕËâ±Âõþ÷¿í Âõ±ü ßÁÂõþËîÂò ÛÂõÑ ›¶±ûþ ¿ðÃÂõ±Âõþ±¿S æÃËÂó ÷¢Ÿ ï±ßÁËîÂò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ üËe ü±ŽÂ±È ýÃÃÂõ±Âõþ Õ±Ëá ÂóûÇ™L ›¶±ûþ ¿Âõú ÂõåÃÂõþ îÒ±Âõþ ÛßÁé±ò± ü±ñò± äÂËù¿åÃù¼ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ò±÷ qËò 1884 ¿à詆±Ës ðÃMà áÔ¿ýÃÃíÏÂõþ üËe ÕËâ±Âõþ÷¿í îÒ±Âõþ üµúÇËò 7

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} û±ò¼ ê±ßÅÁÂõþ îÒ±ËðÃÂõþ ü±ðÃËÂõþ ¢¶ýÃí ßÁËÂõþ ö¿M ÃîÂËLaÂõþ ëÂ×ÂóËðÃú ¿ðÃËûþ Ý öÂæÃò q¿òËûþ Âó¿ÂõþîÔÂ5 ßÁËÂõþò¼ ›¶ï÷ ðÃúÇËòÂõþ ÂóÂõþ ÎïËßÁý×à ÕËâ±Âõþ÷¿í ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ›¶¿î ÕöÓÂîÂÂóÓÂõÇ Õ±ßÁø¸Çí ÎÂõ±ñ ßÁËÂõþò Ý ›¶±ûþý×à տî ü±÷±òÉ ¿ßÁåÅà à±Âõ±Âõþ ¿òËûþ ðÿŽÂËí «ËÂõþ ÎûËîÂò¼ ê±ßÅÁÂõþ Ý ›¶¿îÂÂõ±Âõþ ‘Õ±÷±Âõþ æÃòÉ ¿ßÁ ÛËòåÃ’ ÂõËù ÂõÉ¢¶ ýÃÃËûþ ëÂ×êÂËîÂò ÛÂõÑ ðÿÂõþ^ ÕËâ±Âõþ÷¿íÂõþ ýÃñËîÂÂõþ Âõþ±i§± ÎàËûþ ‘üÅñ±’, üÅñ±’ ÂõËù ëÂ×263ÿüî ›¶úÑü± ßÁÂõþËîÂò¼ ÛßÁ¿ðÃò տîÅÂÉËø¸ æÃËÂóÂõþ ÂóËÂõþ ýÃÃêÂ±È ÕËâ±Âõþ÷¿í îÒ±Âõþ ¿òËæÃÂõþ âËÂõþý×à ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ðÃúÇò ÎÂóËùò¼ ÂóÂõþ÷ ¿Âõ¦œËûþ îÒ±ËßÁ ¦óúÇ ßÁÂõþ± ÷±S ¿î¿ò üîÂÉßÁ±Âõþ ¿úqËá±Âó±Ëù Âõþ+Âó±™L¿Âõþî ýÃÃËûþ ýÃñ÷± ¿ðÃËûþ îÒ±Âõþ ßÁ±Ëåà ÛËü Õ±ÂõðñÂõþ ßÁËÂõþ ÂõùËùò – ‘÷± òòÏ ðñݼ’ Âõè±pÁíÏ ÎðÃËà qËò ÛËßÁÂõ±ËÂõþ ™¦¿yîÂ, äÂÏÈßÁ±Âõþ ßÁËÂõþ ÎßÒÁËðà ëÂ×Ëê ÂõùËùò Âõ±Âõ±, Õ±¿÷ ðÅÃпàòÏ ßÁ±ãÃñ¿ùòÏ, ŽÂÏÂõþ, üÂõþ, òòÏ ÎßÁ±ï±ûþ Âó±Âõ Âõ±Âõ± – Îü ßÁï±ûþ Îá±Âó±ËùÂõþ wn¸ËŽÂÂó Îòý×Ã, Îü ¿úq ÎßÁÂõùý×à ÎàËî ä±ûþ, ÕáîÂɱ Âõè±pÁíÏ ¿úßÁ± ÎïËßÁ ÎÂóËëÂÿ ðÅÿé ò±ÂõþËßÁù ò±ëÂÿÅ ÎàËî ¿ðÃËùò¼ äÂ=ù Îá±Âó±ù ü±Âõþ± âÂõþ÷ûþ âÅËÂõþ ÎÂõëÂÿ±ûþ, ÎßÁ±Ëù ÂõËü, æÃËÂóÂõþ ÷±ù± ÎßÁËëÂÿ Îòûþ, ßÒÁ±Ëñ äÂËëÂÿ¼ üßÁ±ù ýÃÃËîÂý×à Âõè±pÁíÏ Âó±á¿ùòÏÂõþ ÷î Îá±Âó±ùËßÁ ÂõÅËßÁ ßÁËÂõþ ðÿŽÂËí «ËÂõþ äÂùËùò, Îá±Âó±ËùÂõþ Âõþ±ãÃñ äÂÂõþí ðÅÃ౿ò îÒ±Âõþ ÂõÅËßÁÂõþ òÏËä çÅÁùËî ù±áù¼ üßÁ±ù ›¶±ûþ ü±îÂé±Âõþ ü÷ûþ Õ±ùÅï±ùÅ ÎÂõËú ö±ËÂõÂõþ Îâ±ËÂõþ ‘Îá±Âó±ù’, ‘Îá±Âó±ù’ ÂõËù ë±ßÁËî ë±ßÁËî Âõè±pÁíÏ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ âËÂõþ ›¶ËÂõú ßÁÂõþËùò, ÎßÁ±ò ¿ðÃËßÁ îÒ±Âõþ UÒú Îòý×ü ¿î¿ò ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Âó±Ëú ÂõüËîÂý×à Îá±Âó±ùÂõþ+ÂóÏ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž îÒ±Âõþ ÎßÁ±Ëù ÂõüËùò¼ Õ±òµ±|n¸Ëî ›±¿Âõî ÕËâ±Âõþ÷¿í îÒ±Âõþ üËe ßÁËÂõþ Õ±ò± û± ¿ßÁåÅà à±Âõ±Âõþ üÂõý×à ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷ÅËà îÅÂËù ¿ðÃËî ù±áËùò¼ ö±ÂõüÑÂõÂõþí ýÃÃËù ê±ßÅÁÂõþ ¿òËæÃÂõþ Îåñé à±é¿éÂËî ÂõüËùò, Âõè±pÁíÏÂõþ ¿ßÁc ö±ËÂõÂõþ ¿ÂõÂõþ±÷ Îòý×ü ¿î¿ò ÛßÁÂõ±Âõþ ÎðÃàËåÃò, Îá±Âó±ù îÒ±Âõþ ÎßÁ±Ëù, ÂóÂõþŽÂËíý×à ÎðÃàËåÃò, Îá±Âó±ù ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷ËñÉ ¿÷Ëú Îáù¼ Âõè±pÁíÏ ÂßÁ±îÂÂõþ ýÃÃËûþ ë±ßÁËî ù±áËùò, Õ±ûþ Âõ±Âõ±, ðÅÃпàòÏ ÷±ËûþÂõþ ßÁ±Ëåà ձûþ¼ Îá±Âó±ù Îü ë±ËßÁ ü±ëÂÿ± ¿ðÃËûþ ÎÂõ¿ÂõþËûþ ÛËü îÂÒ±Âõþ ÎßÁ±Ëù Âõüù¼ Âõ±ÂõþÂõ±Âõþ Ûý×à ÂõþßÁ÷ ÎðÃàËî ÎðÃàËî Âõè±pÁíÏ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ îÒ±Âõþ ý×é† Âõ±ùËá±Âó±ËùÂõþ üËe Õ¿öÂi§ ÂõËù ëÂ×Âóù¿t ßÁËÂõþ Õ±ò˵ Õ±RýÃñÂõþ± ýÃÃËûþ ÎáËùò¼ ÕËâ±Âõþ÷¿í Õ±æà üîÂÉ üîÂÉý×à ‘Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±’ ýÃÃËùò¼ Îá±Âó±ù Âõþ+ÂóÏ ê±ßÅÁÂõþÝ îÒ±ËßÁ ÷±îÔÂÂõþ+ËÂó ¢¶ýÃí ßÁÂõþËùò¼ Ûà±ò ÎïËßÁ

ÕËâ±Âõþ÷¿í öÂM Ã÷GùÏÂõþ ßÁ±Ëåà ‘Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±’ ò±Ë÷ý×à ¿ÂõËúø¸ |X± Ý ü¥œ±ò ÎÂóËî ù±áËùò¼ Îü¿ðÃò ügɱûþ ûàò Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± ðÿŽÂËí «Âõþ ÎïËßÁ ßÁ±÷±Âõþýñ¿é ¿ôÂÂõþËùò Âõ±ùËá±Âó±ùÝ î±Âõþ ÎßÁ±Ëù äÂËëÂÿ Âõüù ÛÂõÑ âËÂõþ ¿ôÂËÂõþ Îüý×à Îö±Âõþ ÎÂõù±Âõþ ÷î ò±ò± Õ±ÂõðñÂõþ ßÁÂõþËî ù±áù¼ Âõþ±Ëî Îú±Âõ±Âõþ æÃòÉ îÂM ÃËÂó±ËúÂõþ ëÂ×ÂóÂõþ ÷±ðÅÃÂõþÂó±î± ¿Âõåñò±, Âõ±¿ùú Îòý×Ã, Îá±Âó±ù àÅÒî àÅÒî ßÁÂõþËî q ßÁÂõþËù ÷± ¿òËæÃÂõþ ÂõÒ± ýÃñî¿éÂËî î±Âõþ ÷±ï± ÎÂõþËà qý×ÃËûþ Õ± «±ü ¿ðÃËùò, Õ±æà Ûý×à ÂõþßÁ÷ ßÁËÂõþ Îú±Ý, ßÁ±ù Îî±÷±ûþ òÂõþ÷ Âõ±¿ùú ßÁ¿ÂõþËûþ ÎðÃËÂõ±¼ ÂóÂõþ¿ðÃò üßÁ±Ëù ÷± Âõþ±i§±Âõþ æÃòÉ Âõ±á±Ëò ßÁ±êÂßÅÁËé± ßÅÁËëÂÿ±Ëî ÎáËù Îá±Âó±ùÝ üËe Îáù Õ±Âõþ ßÁ¿ä ýÃñËî Îåñé Îåñé ßÁ±ê ßÅÁ¿ëÂÿËûþ æÃ÷± ßÁÂõþËî ù±áù¼ Âõþ±i§±Âõþ ü÷ûþ ßÁàòÝ Âó±Ëú ÂõËü, ßÁàòÝ ¿ÂóËêÂÂõþ ëÂ×ÂóÂõþ äÂËëÂÿ áù± æÿëÂÿËûþ ñËÂõþ üÂõ ÎðÃàËî ù±áù Ý ò±ò± Õ±ÂõðñÂõþ ßÁÂõþËî q ßÁÂõþù¼ Âõè±pÁíÏ ßÁàòÝ î±ËßÁ ¿÷¿©† ßÁï±ûþ Îö±ù±Ëî Î䩆± ßÁÂõþËùò ßÁàòÝ Âõ± ÂõßÁËî ï±ßÁËùò¼ Ûý×à Âõè±pÁíÏ Ý Îá±Âó±ËùÂõþ ùÏù± Õ¿ÂõÂõþ±÷ ðÅÃ÷±ü ñËÂõþ äÂËù¿åÃù¼ î±ÂõþÂóËÂõþ üÂõÇðñ ò± ýÃÃËùÝ ý×Ã26ñ÷±S ¿î¿ò Îá±Âó±ËùÂõþ ðÃúÇò ÎÂóËîÂò¼ ëÂ×ËŒI×±ÂõþËïÂõþ ¿ðÃò ÂõùÂõþ±÷ ÷¿µËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÛËüËåÃò¼ ÕËòßÁ öÂËM ÃÂõþ ü÷±á÷ ýÃÃËûþËåü æÃùËû±ËáÂõþ ü÷ûþ ê±ßÅÁÂõþ ¦aÏöÂM ÃËðÃÂõþ ßÁ±Ëåà Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±Âõþ ÕÂóÓÂõÇ ðÃúÇò-ßÁï± Îú±ò±Ëùò ÛÂõÑ îÒ±ËßÁ Õ±òÂõ±Âõþ æÃòÉ ÀÂõùÂõþ±÷ËßÁ Õ±ËðÃú ßÁÂõþËùò¼ Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±Âõþ ÎÂóÒÌåÃÂõ±Âõþ ¿ßÁåÅà ձËá ÎïËßÁý×à ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Õ¾ÅÃî Îá±Âó±ù ö±Âõ ÎðÃà± ¿ðÃù¼ Âõ±ùËá±Âó±ù ÷Ó¿îÇÂËî ¿î¿ò üîÔÂøž òûþËò ßÁ±ËÂõþ± ¿ðÃËßÁ ßÁËûþ ¿ßÁåÅà ä±ý×ÃËî ù±áËùò¼ ö±Âõ±Âõ¦š± S Ë÷ý×à ձËÂõþ± âòÏöÓÂî ýÃÃËù ¿î¿ò ü¥óÓíÇ ¿¦šÂõþ ýÃÃËûþ ÎáËùò¼ Û÷ò ü÷ûþ Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± âËÂõþ ›¶ËÂõú ßÁËÂõþ ê±ßÅÁÂõþËßÁ î±Âõþ ý×é†Âõþ+ËÂó ðÃúÇò ßÁÂõþËùò¼ ëÂ×Â󿦚î öÂËM ÃÂõþ± ÂõùËî ù±áËùò – Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±Âõþ ö¿M ÃËîÂý×à ê±ßÅÁÂõþ Îá±Âó±ùÂõþ+Âó ñ±Âõþí ßÁËÂõþËåÃò¼ Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± ¿ßÁc Îá±Âó±ËùÂõþ Û÷ò ¿ò(ù Âõþ+ËÂó àÅ¿ú òò¼ ¿î¿ò ÂõùËî ù±áËùò, Õ±¿÷ ¿ßÁc Âõ±ÂõÅ, ö±ËÂõ Õ÷ò ßÁ±ê ýÃÃËûþ û±Ýûþ± ö±ùÂõ±¿üò±¼ Õ±÷±Âõþ Îá±Âó±ù ýÃñüËÂõ, ÎàùËÂõ ÎÂõëÂÿ±ËÂõ, ÎðÃÌëÂÿÅËÂõ - Ý÷±, Ý¿ßÁ/ ÛËßÁÂõ±ËÂõþ Îûò ßÁ±ê¼ Õ±÷±Âõþ Õ÷ò Îá±Âó±ù ÎðÃËà ßÁ±æà Îòý×ü Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± ðÿŽÂËí «ËÂõþ ÎáËùý×à âËÂõþ û± û± ö±ù ¿æÿòü ï±ßÁî ê±ßÅÁÂõþ üÂõý×à îÒ±ËßÁ à±Ýûþ±ËîÂò¼ ÛßÁ¿ðÃò Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± ê±ßÅÁÂõþËßÁ ¿æÃ:±ü± ßÁÂõþËùò - ‘Îá±Âó±ù, îÅ¿÷

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

51


ÎðßæÿæÚU-w®v} Õ±÷±ûþ Õî à±Ýûþ±Ëî ö±ùÂõ±ü ÎßÁò· ê±ßÅÁÂõþ ëÂ×MÃÂõþ ¿ðÃËùò îÅ¿÷ Îû Õ±÷±ûþ Õ±Ëá ßÁî à±ý×ÃËûþåü Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± ÕÂõ±ßÁ/ ÂõùËùò - Õ±Ëá ßÁËÂõ à±ý×ÃËûþ¿å÷ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËùò - æÃij±™LËÂõþ¼ ÂóÅÒ¿ïßÁ±Âõþ î±Âõþ üÑáÔýÃÏî ÛßÁ¿é ßÁ±¿ýÃÿò Õ±÷±ËðÃÂõþ q¿òËûþËåÃò [ÂóÔ. 343] û± Ûý×à ›¶üËe ëÂ×Ë~à ßÁÂõþ± ÎûËî Âó±ËÂõþ¼ ‘öÂM Ã÷ÅËà qò± ÂõÔX± ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþûôÂù ¿ÂõS Ï ßÁ¿ÂõþËîÂò Îá±ßÅÁù òáËÂõþ¼¼ òµ±ùËûþÂõþ ›¶±eËí Îá±Âó±ùËßÁ ÎßÁ±Ëù ¿òËûþ ÷± ûËú±ðñ ÎÂõëÂÿ±Ë26Ãò, Û÷ò ü÷ûþ ÛßÁ çÅÁ¿ëÂÿ ôÂù ¿òËûþ ÛßÁ ÂõÔX± ôÂùÝûþ±ùÏ ôÂù ¿ÂõS Ï ßÁÂõþËî ÛËüËåÃò¼ Îá±Âó±ËùÂõþ ôÂù à±Âõ±Âõþ ö±¿Âõþ ý×Ã26ñ, î±ý×à òµÂõþ±íÏ ßÁ¿ëÂÿ ¿ðÃËûþ ôÂù ¿ßÁòËî ä±ý×ÃËåÃò¼ ôÂùÝûþ±ùÏ ¿ßÁc ßÁ¿ëÂÿÂõþ ¿Âõ¿ò÷Ëûþ ôÂù ¿ðÃËî Âõþ±æÃÏ òò¼ ‘ýÃñîÂ-Âõ±ëÂÿ±ý×Ãûþ± ÂõÅ¿ëÂÿ ßÁ¿ýÃÃù Îá±Âó±ËùûôÂù ¿ðÃÂõ ÷± Âõ¿ùûþ± Ûü û¿ðà ÎßÁ±ËùûîÂà¿ò ÂõÅ¿ëÂÿÂõþ ÎßÁ±Ëù ëÂ׿êÂù Îá±Âó±ùûöÂM ÿ›¶ûþ ¿úqÂõþ+Âó ò˵Âõþ ðÅÃù±ù¼¼... ôÂùËÂõä±ÂõÅ¿ëÂÿ Îûý×à Îá±ßÅÁùòáËÂõþûÛý×à Îüý×à Âõè±pÁíÏ À›¶öÅ ÕÂõî±ËÂõþ¼¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ Âõ±ÈüùÉ ùÏù± ¿ÁZ÷Åàϼ áðññÂõþ Îû÷ò ÂõëÂÿËðÃÂõþ Âõ±ÈüùÉ Õ±¦¤±ðÃò ßÁËÂõþËåÃò ÎîÂ÷òý×à ü÷ÂõûþüÏ Ý ÎåñéÂËðÃÂõþ ¿ò¿ÂõëÂÿö±ËÂõ ö±ùËÂõËüËåÃò¼ ¿ò¥§ÂõËíÇÂõþ ü‚Å¿äÂî üà±ËðÃÂõþ ›¶¿î áðññËÂõþÂõþ Âõ±ÈüùÉ Î÷ú± üàÉ ÎðÃà± ÎáËåü ÷±îÔÂ-ýÃñÂõþ± w±îÅ©óÅS ¿úq ÕŽÂËûþÂõþ ›¶¿î ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁÏ áöÂÏÂõþ Âõ±Èüùɼ îÒ±Âõþý×à Îä±ËàÂõþ ü±÷Ëò ¿òî±™L î í ÂõûþËü ÕŽÂËûþÂõþ ›¶ûþ±í âéÂËù îÒ±Âõþ ÂõÅËßÁÂõþ ¿öÂîÂÂõþ Îû îÂÏÂõè ûLaí±Âõþ ÕòÅöÂÂõ ýÃÃËûþËåà î± ¿î¿ò Õ¿î ßÁ íö±ËÂõ ¿òææ¤ ö±ø¸±ûþ ÂõÉM à ßÁËÂõþËåÃò – ‘Îûò á±÷åñ ¿òãÃÃËÂõþ±Ë26ü’ ÕŽÂËûþÂõþ ÷±ñÉË÷ îÒ±Âõþ ›¶¿î üÑËÂõðÃòúÏù ¿ÂóîÔÂýÃÃ+ðÃûþ üßÁù ü™L±òýÃñÂõþ± ¿Âóî±Âõþ ûLaí± ÕòÅöÂÂõ ßÁËÂõþËåü üÂõÇ÷ËîÂ Ý ÂóËï ¿ü¿Xù±ËöÂÂõþ ÂóËÂõþ îÒ±Âõþ ßÁ±Ëåà ÕñɱRÂõþü ¿ÂóÂó±üÅ ÂõUæÃËòÂõþ Õ±á÷ò âéÂËî ï±ËßÁ¼ 1882 ÎïËßÁ Õ±üËî ï±ËßÁò îÒ±Âõþ ¿ä¿ý î öÂM à ðÃù¼ ÛËðÃÂõþ ÷ËñÉ û±Âõþ± ÎýÃñ÷±Âó±¿ïÂõþ ÷î Âó±¿ïÇÂõ ßÁù‚úÓòÉ ÛÂõÑ ‘üÓËûDZðÃËûþÂõþ Õ±Ëá Îî±ù± ÷±àò’, î±ËðÃÂõþ ¿ðÃÂõÉ Âõ±ÈüùÉ ¿ðÃËûþ ¿î¿ò ü™L±ò:±Ëò ›¶¿îÂÂó±ùò ßÁËÂõþËåÃò¼ û±Âõþ± Õ±üËî Âó±ËÂõþ ò±, ÂõɱßÅÁù ýÃÃËûþ î±ËðÃÂõþ ÎðÃàËî ÎáËåÃò, ÕðÃúÇËò Õ¿¦šÂõþ ýÃÃËûþËåÃò, ò±Âõþ±ûþí :±Ëò ÎüÂõ± ßÁËÂõþËåÃò¼ [ßÁï±÷ÔîÂ, 2ûþ, ÂóÔ. 52

902 ^©†ÂõÉ] û±Âõþ± îÒ±Âõþ ü±¿i§ËñÉ Õ±üÂõ±Âõþ Ý ÷±ËçÁ ÷±ËçÁ ï±ßÁÂõ±Âõþ üÅËû±á ÎÂóËûþËåÃò î±ËðÃÂõþ Õ¿ñßÁ±ÂõþËöÂðÃ Ý ¿äÂËöÂËðÃÂõþ ¿ðÃËßÁ ùŽÂÉ ÎÂõþËà ßÁÏ ÕÂó¿ÂõþüÏ÷ ÆñûÇ ü¿ýÃÃøÅžî± Ý ¿ðÃÂõÉ Âõ±ÈüùÉ ¿ðÃËûþ ›¶ËîÂÉßÁËßÁ ¿òÐË|ûþËüÂõþ ùËŽÂÉ îÂÂóüɱÂõþ ÂóËï Âó¿Âõþ䱿ùî ßÁËÂõþËåÃò¼ ëÂ×ijðà Λ¶÷ Âó±ï±Âõþ À& Âõþ Ûý×à ¿ðÃÂõÉ Î›¶÷ý×à îÒ±ËðÃÂõþ îÂÂóüɱûþ Õ±¢¶ýÃ Ý ÷±ñÅËûÇÂõþ ü=±Âõþ ßÁËÂõþËåÃ, îÂÂóüɱ ßÁËê±Âõþ ýÃÃËùÝ ßÁ±¿êÂËíÉÂõþ ÕòÅöÂÂõ ýÃÃûþ¿ò ßÁàòݼ ßÁàòÝ Âõ± ê±ßÅÁÂõþ Îö±ÂõþËÂõù± Âõ± ÷±çÁÂõþ±Ëî ÎåÃËùËðÃÂõþ ÎëÂËßÁ îÅÂËù ñɱò ßÁÂõþ±Ë26Ãò ßÁàòÝ Âõ± öÂæÃò ßÁÏîÇÂò á±Ýûþ±Ë26Ãò¼ ü±ñòÂóËï û±Âõþ Îûà±Ëò ÕüÅ¿Âõñ± ýÃÃË26à üËe üËe î± ðÓÃÂõþ ßÁËÂõþ ¿ðÃËûþ ÎåÃËùËðÃÂõþ ýÃÃ+ðÃûþ ¿Âõ÷ù Õ±ò˵ öÂÂõþÂóÅÂõþ ßÁËÂõþ ¿ðÃË26Ãò¼ ¿ÂõæñîÂÏûþ üÈüáÇ Ý üÑù±Âó ÎïËßÁ ÂóŽÂÏ÷±î±Âõþ ÷î î±ËðÃÂõþ ÂõþŽÂ± ßÁÂõþËåÃò¼ ßÁàòÝ Âõ± ÎåÃËùÂõþ± Âó=éÂÂõéÂÏËî ÂõòËö±æÃò ßÁÂõþËù ê±ßÅÁÂõþ Ý î±ËðÃÂõþ üËe Îû±á ¿ðÃË26Ãò¼ ‘ÛßÁ¿ðÃò ÛßÁ Õ±ácßÁ ÎðÃàËùò, Âó=ÂõéÂÏËî ÛßÁ¿é ÎåÃËùÂõþ ¿ÂóËêÂÂõþ ëÂ×ÂóÂõþ ¿ðÃËûþ ÕòÉÂõþ± ù±¿ôÂËûþ û±Ë26Ã, ê±ßÅÁÂõþÝ î±ý×à ßÁÂõþËåÃò¼ ßÁàòÝ Âõ± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ¿ÂóËêÂÂõþ ëÂ×ÂóÂõþ ¿ðÃËûþ ÎåÃËùÂõþ± ù±¿ôÂËûþ û±Ë26ü’ ßÁàòÝ ßÁàòÝ ¿î¿ò Û÷ò ßÁÂõþËåÃò Âõ± Û÷ò ßÁï± ÂõùËåÃò Îû ÎåÃËùÂõþ± ÎýÃÃËü á¿ëÂÿËûþ ÂóëÂÿËåü ßÁàòÝ Õ±Âõ±Âõþ áyÏÂõþ ýÃÃËûþ Âõþ±î ï±ßÁËî ëÂ׿êÂËûþ ¿òËæÃÂõþ ßÁ±Ëåà Âõ¿üËûþ ñɱò ßÁÂõþ±Ë26Ãò¼ ¿úø¸É ü™L±òËðÃÂõþ üËe ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Û÷ò üýÃÃæà üŵÂõþ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ßÁ±Âõþí ¿î¿ò ¿òËæÃý×à Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò – “Îî±÷±ËðÃÂõþ Õ¿î &ýÃÃÉßÁï± Âõù¿åü ÎßÁò ÂóÓíÇ, òËÂõþf, ÛËðÃÂõþ üÂõ Ûî ö±ùÂõ±¿ü¼ æÃái§±ËïÂõþ üËe ÷ñÅÂõþ ö±ËÂõ Õ±¿ùeò ßÁÂõþËî ¿áËûþ ýÃñî ÎöÂËe Îáù¼ æñ¿òËûþ ¿ðÃËù, ‘îÅ¿÷ úÂõþÏÂõþ ñ±Âõþí ßÁËÂõþåÃ, Ûàò òÂõþÂõþ+ËÂóÂõþ üËe üàÉ, Âõ±ÈüùÉ Ûý×à üÂõ ö±Âõ ùËûþ ï±ËßÁ±¼’ ¿úø¸Éü™L±òËðÃÂõþ ÷ËñÉ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Âõ±ÈüùÉö±ËÂõÂõþ Õ±¦¤±ðÃò üÂõËäÂËûþ ÎÂõ¿ú ßÁËÂõþËåÃò, Âõþ±à±ùäÂf ëÂ×MÃÂõþßÁ±ËùÂõþ ¦¤±÷Ï ÂõèpÁ±òµ¼ îÒ±Âõþ Õ±üÂõ±Âõþ Õ±Ëáý×à æÃáij±î± îÒ±ËßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÂóÅSÂõþ+ËÂó ÎðÿàËûþ¿åÃËùò¼ âéÂò±äÂËS ÀÂõþ±à±ù ðÿŽÂËí «ËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ßÁ±Ëåà ï±ßÁËî ÎÂóËÂõþËåÃò ÛÂõÑ îÒ±ËßÁ ëÂ×ÂóùŽÂÉ ßÁËÂõþ öÂM ÃæÃËòÂõþ ü±÷Ëò Îá±Âó±ËùÂõþ ›¶¿î ÷± ûËú±ðñÂõþ ¿ðÃÂõÉÂõ±ÈüËùÉÂõþ ÂóÅòÂõþ±¿öÂòûþ ýÃÃËûþËåü Âõþ±à±ËùÂõþ ÕüÅà, ÷±îÔÂö±ËÂõ ö±¿Âõî ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ëÂ׿ÁZ¢Ÿ ýÃÃËûþ ÂõùËåÃò – ‘¿ßÁ ýÃÃËÂõ Âõ±ÂóÅ/ Âõþ±à±ù, îÅÂý×à æÃái§±ËïÂõþ ›¶ü±ðà ౼’ ÛÂõþÂóÂõþ ›¶îÂÉŽÂðÃú¹ ‘À÷’Âõþ ö±ø¸±ûþ - ‘Ûý×à ßÁï± Âõ¿ùËî Âõ¿ùËî ê±ßÅÁÂõþ Õ¾ÅÃî ö±ËÂõ ö±¿Âõî ýÃÃý×ÃËùò¼ ÂõÅ¿çÁ ÎðÿàËî ù±¿áËùò, 8

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ü±ŽÂ±È ò±Âõþ±ûþí ü¥œÅËà Âõþ±à±ùÂõþ+Âó Âõ±ùËßÁÂõþ ÎðÃýà ñ±Âõþí ßÁËÂõþ ÛËüËåÃò¼ ÛßÁ¿ðÃËßÁ ßÁ±¿÷òÏßÁ±=ò îÂɱáÏ qX±R± Âõ±ùßÁ öÂM à Âõþ±à±ù, ÕÂóÂõþ ¿ðÃËßÁ Ö «ÂõþË›¶Ë÷ ÕýÃÃÂõþýà ÷±Ëî±ûþ±Âõþ± ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶Ë÷Âõþ äÂŽÅÂ-üýÃÃËæÃý×à Âõ±ÈüùÉö±ËÂõÂõþ ëÂ×ðÃûþ ýÃÃý×Ãù¼ ¿î¿ò Îüý×à Âõ±ùßÁ Âõþ±à±ùËßÁ Âõ±ÈüùÉö±ËÂõ ÎðÿàËî ù±¿áËùò Ý ‘Î᱿Âõµ’ ‘Î᱿Âõµ’ Ûý×à ò±÷ Λ¶÷öÂËÂõþ ëÂ×2ä±Âõþí ßÁ¿ÂõþËî ù±¿áËùò¼ ÀßÔÁøžËßÁ Îðÿàûþ± ûËú±ðñÂõþ Îû ö±ËÂõÂõþ ëÂ×ðÃûþ ýÃÃý×Ãî Ûý×à ÂõÅ¿çÁ Îüý×à ö±Âõ¼ Û÷ò ü÷Ëûþ üÂõ ¿¦šÂõþ/ ‘Î᱿Âõµ’ ò±÷ ßÁ¿ÂõþËî ßÁ¿ÂõþËî öÂM ñÂõî±Âõþ ê±ßÅÁÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ü÷±¿ñ ýÃÃý×Ãûþ±Ëåü’ [ßÁï±÷ÔîÂ, ÕàG 1, ÂóÔ. 181] Âõù±Âõ±UùÉ, ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ üßÁù ¿úø¸Éü™L±òý×à Õò±¦¤±¿ðÃîÂÂóÓÂõÇ Ûý×à ¿ðÃÂõÉÂõ±ÈüËùÉÂõþ ÷±ñÅËûÇ îÒ±Âõþ äÂÂõþËí Õ±R¿òËÂõðÃò ò± ßÁËÂõþ Âó±ËÂõþò¿ò¼ æÃÏÂõËòÂõþ Õ¿î ðÅÃÐü÷Ëûþ æÃáËîÂÂõþ ¿ò÷Ç÷î±Âõþ ÷ËñÉ ÛßÁ÷±S ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÕÂó±¿ïÇÂõ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ßÁï± ¦œÂõþí ßÁËÂõþ ¦¤±÷ÏæÃÏ ÂõËùËåÃò - ‘ÛßÁ± ê±ßÅÁÂõþý×à ÎßÁÂõù Õ±÷±ËßÁ ›¶ï÷ ÎðÃà± ýÃÃý×ÃËî üßÁù ü÷ûþ ü÷ö±ËÂõ ¿Âõ «±ü ßÁ¿Âõþûþ± Õ±¿üûþ±ËåÃò Õ±Âõþ ÎßÁýÃÃý×à òËýÃü îÒ±ýÃñÂõþ ÜÂõþ+Âó ¿Âõ «±ü Ý ö±ùÂõ±ü±ý×à ձ÷±ËßÁ ¿äÂÂõþßÁ±ËùÂõþ ÷î ÂõÒ±¿ñûþ± Îô¿ùûþ±Ëåü ÛßÁ± ¿î¿òý×à ö±ùÂõ±¿üËî æñ¿òËîÂò Ý Âó±¿ÂõþËîÂò üÑü±ËÂõþÂõþ ÕòÉ üßÁËù ¦¤±ïÇ¿ü¿XÂõþ æÃòÉ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ö±ò÷±S ßÁ¿Âõþûþ± ï±ËßÁ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþ öÂM ÃËðÃÂõþ ›¶¿î ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Õ¿öÂòÂõ Âõ±ÈüùÉ ùÏù± ›¶îÂÉŽÂ ßÁËÂõþ ÂóÅÒ¿ïßÁ±ËÂõþÂõþ ¿Âõ¿¦œî ÷™LÂõÉ – öÂM Ã÷ÅËà ÛßÁ÷±S Õ±Ëåà Î÷±Âõþ qò±¼ öÂËM à ßÁËÂõþ Ö «ËÂõþÂõþ ü±ñòöÂæÃò± ¿ßÁc ›¶öÅ ÕÂõî±ËÂõþ ÎðÿàÂõ±ËÂõþ Âó±ý×à öÂËM ÃÂõþ öÂæÃò± ÆßÁù± Õ±Âó¿ò ÎáÒ±ü±ý×à öÂM à ¿Âõò± Îûò îÒ±Âõþ ÎßÁýÃà ò±¿ýÃà ձÂõþ ¿îÂù-ÕðÃúÇËò ÎÂõ±ñ ¿SËù±ßÁ Õ±Òñ±Âõþ 9

Õ¿òÂõ±Âõþ Õ±Ò¿àÂõ±¿Âõþ ýÃÃûþ Âõ¿Âõþø¸í Õ±Ò¿à ðÅÿé Âõ¿Âõþø¸±Âõþ æÃùðà Îû÷ò¼¼

[ÂóÅÒ¿ï, ÂóÔ. 443] ÀÂõþ±÷ßÔÁøž îÒ±Âõþ Õ¿öÂi§üMÃñ ÀÀ÷±ËûþÂõþ ÷±ñÉË÷ îÒ±ËðÃÂõþ ÕòÅÂó÷ Âõ±ÈüùÉ ü±ûþËÂõþ ÕÂõá±ýÃÃò ßÁÂõþ±Âõþ Õ¿ñßÁ±Âõþ Õ±áîÂ Ý Õò±áî üßÁù ü™L±òËßÁ ¿ðÃËûþ ÎáËåÃò¼ Ûý×à ü±ÂõÇæÃòÏòîÂ±Ý ÕÂõî±Âõþ Âõ¿ÂõþˇÂÂõþ ¿ðÃÂõÉ Âõ±ÈüËùÉÂõþ ÕÂóÂõþ ÕòòÉî±¼ îÂïÉüÓS

1. ¦¤±÷Ï áyÏÂõþ±òµ ûÅáò±ûþßÁ ¿ÂõËÂõßÁ±òµ [1÷ àG], ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ ßÁùßÁ±î±, 2012, ÂóÔ. 164-65¼ 2. ÂõÈü±Ñü±öÂÉ±Ñ ßÁ±÷ÂõËù [5û2û98], ¿üX±™L ÎßÁÌ÷ÅðÃÏ, ü÷±ü î¿Xî ›¶ßÁÂõþí, Î÷±îÂÏù±ùÂõò±ÂõþüÏ ðñü, ¿ðÿ~, 1971, ÂóÔ. 575¼ ^©†ÂõÉ - îÂNËÂõ±¿ñòÏ éÂÏßÁ± ÂõÈüù РΦ§ýÃÂõ±òÄ ý×ÃîÂÉïÇм 3. ÂõÈüùî± Φ§ ý à Р¼ ¿Âõ «ò±ï ßÁ¿ÂõÂõþ ± æà , ü±¿ýà à î ÂÉðà  óÇ ò [ù„ÏéÂÏßÁ±üýÃÃ], 3ûþ Âó¿ÂõþË26ÃðÃ, ÂóÔ. 251 üÅ›¶±äÂÏò Õ±ù‚±¿ÂõþßÁ öÂÂõþî Âõ±ÈüùÉËßÁ ÂõþËüÂõþ ÷ûDZðñ ¿ðÃËûþËåÃò, ÕòÉ Õ±ù‚±¿ÂõþßÁËðÃÂõþ ÷Ëî Âõ±ÈüùÉ Âõ± Φ§ýà ‘ö±Âõ’ ÷±S¼ 4. ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµ, ÂóS±ÂõùÏ, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 2013, ÂóÔ. 421 5. ¦¤±÷Ï áyÏÂõþ±òµ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž öÂM Ã÷±¿ùßÁ± [ÕàG] ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 2008, ÂóÔ. 410 6. ÕŽÂûþßÅÁ÷±Âõþ Îüò, ÀÀ Âõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î± 2009, ÂóÔ. 5 ÕîÂÐÂóÂõþ ÎùàßÁËßÁ ‘ÂóÅÒ¿ïßÁ±Âõþ’ ÛÂõÑ ¢¶Lš¿éÂËßÁ ‘ÂóÅÒ¿ï’ ò±Ë÷ ¿òËðÇÃú ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåü 7. Îá±Âó±ËùÂõþ ÷±Âõþ ÂõÔMñ˙LÂõþ æÃòÉ ^©†ÂõÉ - ¦¤±÷Ï ü±Âõþðñòµ, ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ùÏù±›¶üe [¿ÁZîÂÏûþ ö±á], ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 2012, ø¸‡Â Ý ü5÷ Õñɱûþ, ÀÀ Âõþ±÷ßÔÁøž ÂóÅÒ¿ï, öÂM Ã÷±¿ùßÁ±, ÂóÔ. 641-655 8. ¦¤±÷Ï ÎäÂîÂò±òµ [ü¥ó±¿ðÃîÂ] ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÎûÂõþ+Âó Îðÿàûþ±¿åÃ, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 1999, ÂóÔ. 124 9. ¦¤±÷Ï áyÏÂõþ±òµ, ûÅáò±ûþßÁ ¿ÂõËÂõßÁ±òµ [1÷ àG], ÂóÔ. 137¼

Õ±æà æÃij±©†÷ϼ Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± Îá±Âó±ËùÂõþ æÃòÉ ¿ßÁåÅà à±Âõ±Âõþ ßÁ¿Âõþûþ± ßÁ±÷±Âõþýñ¿é ýÃÃý×ÃËî ձ¿òûþ±ËåÃò¼ ¿î¿ò Õ±¿üûþ± ê±ßÅÁÂõþËßÁ ðÅÃÐà ßÁ¿ÂõþËî ßÁ¿ÂõþËî Âõ¿ùËîÂËåÃò, îÅ¿÷ Îî± à±ËÂõ ò±/ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž- Ûý×à ÎðÃËà±, ÕüÅà ýÃÃËûþËåü Îá±Âó±ËùÂõþ ÷± - Õ±÷±Âõþ ÕðÔé†/ ÛßÁéÅ ýÃñËî ßÁËÂõþ±¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž- îÅ¿÷ Õ±úÏÂõDZðà ßÁËÂõþ±¼ – ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔîÂ, æÃij±©†÷Ï ¿ðÃÂõËü öÂM ÃüËe, 1ù± ÎüË›I×¥ ¤Âõþ, 1885

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

53


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Ÿæè ÚUæ×·ë¤c‡æÎðß ·¤è mñÌ âæÏÙæ ÂýßýæçÁ·¤æ ˆØæ»æˆ×Âýæ‡ææ ×æØæ ·¤æ ÎêâÚUæ Ùæ× â¢âæÚU ãñU ¥ õÚU §â ×æçØ·¤Á»Ì ×ð´, â×SÌ ×æçØ·¤â ·¤ôZ ·ð¤mæÚUæ ãU× çÁÙ çÖ‹Ù çÖ‹Ù ÚUâô´ ·¤æ ¥ æSßæÎÙ ß ¥ æÙ‹Î ÜðÌð´ ãñ´U, ©U‹ãð ãU× âˆØ ß çÙˆØ ×æÙ ÜðÌð ãñ´U °ß¢©UÙ·ð¤Âæàæ ×ð´ ¥ æÕh ÚUãUÌð´ ãð´UÐ ×éQ¤ÙãUè ãUô ÂæÌð´ ãñ´UÐ Ö»ßæÙ ¥ ßÌæÚU M¤Â ×ð´ ¥ ßÌè‡æü ãUô·¤ÚU, §Ù âæ¢âæçÚU·¤×æçØ·¤â ·¤ôü âð ÂÚðU Öè çÙˆØ ÚUâ ãñU ©Uâ·¤æ â‹Îðàæ ãU×ð´ ÎðÌð ãñ´U, ×æÙß ·¤ô ©Uâ·¤è ¹ôÁ ÎðÌð ãñ´UÐ çßçÖ‹Ù ¥ ßÌæÚUô Ùð çÖ‹Ù çÖ‹Ù ÚUâô´ ·¤ô ©UÖæÚUæ ãñU ÂÚU‹Ìé ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ ·ð¤¥ ßÌæÚU M¤Â ×ð´ âÖè ·ð¤âÖè ÚUâ ÂýSÈé¤çÅUÌ ãUô ©UÆðU ãñ´UÐ ©U‹ãUôÙð´ ¥ ÂÙè âæÏÙæ mæÚUæ SÂcÅU ·¤ÚU çÎØæ ç·¤§Ù ×æçØ·¤â ·¤ôü ·ð¤mæÚUæ Öè ©UÙ×ð´ çÙçãUÌ ¥ æŠØæç×ü·¤â¢Õ‹Ïô ·¤ô Éé¡UÉU â·¤Ìð ãñUÐ ÂýßýæçÁ·¤æ ˆØæ»æˆ×Âýæ‡ææ ×æÌæÁè Ùð Öè ÆUæ·é¤ÚUÁè·¤è mñÌ âæÏÙæ mæÚUæ §‹ãUè »êɸU ̈ßô´ ·¤ô ÎàææüÌð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ ãñUÐ

ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß Ùð ¥ ÙéÖêçÌØô´ âð ÁæÙ çÜØæ ïÍæ §üàßÚU âæ·¤æÚU ãñU, çÙÚUæ·¤æÚU ãñU, ¥ õÚU ©Uâ·ð¤ ÂæÚU ÖèÐ Öç€Ì ·¤è àæèÌÜÌæ âð ¥ ¹‡ÇU-âç“ æÎæÙ‹Î-âæ»ÚU ·¤æ ÁÜ Á×·¤ÚU ÕÚU$Ȥ ·¤è ÌÚUãU çßçÖ‹Ù ¥ æ·¤æÚUô´ ×ð ÂçÚU‡æÌ ãUôÌæ ãñUÐ ™ææÙ ·ð¤ Ìæ âð ÕÚU$Ȥ çƒæÜ·¤ÚU çȤÚU âð çÙÚUæ·¤æÚU ÁÜ ÕÙ ÁæÌæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð mñÌ, çßçàæcÅUæmñÌ ÌÍæ ¥ mñÌ ·¤ô Öè ×æÙß×Ù ·¤è ©U‹ÙçÌÙéâæÚU °·¤ãUè ×æ»ü ·ð¤âôÂæÙ ÕÌæØæÐ çßçÖ‹Ù ×ÌÂý‡ææçÜØô´ âð âæÏÙæ ·¤ÚU àæñß, ßñc‡æß ¥ æçÎ çßçßÏ â ÂýÎæØ ãUè ÙãUè´, çßçßÏ Ï×ü Öè °·¤ ãUè ÜÿØ ·¤è ¥ ôÚU ÁæÙðßæÜð çßçßÏ ×æ»ü ãñ´U, §âð ©U‹ãUô¢Ùð ÂýˆØÿæ ¥ ÙéÖß ç·¤ØæÐ Á»Ì ·¤è âæÚUè çßçßÏÌæ ×ð´ ©U‹ãô´Ùð §üàßÚU ·ð¤ °ðàßØü ·¤ô, ÜèÜæ ·¤ô Îð¹æÐ Ÿæð‡æè ÖðÎ ßð Îð¹ ãUè ÙãUè´ ÂæÌð ÍðÐ âÕ ÖðÎô´ ×ð´ ßð ãU×ð´ °·¤ˆß ·¤æ âê˜æ çιæ ÎðÌð ãñ´U ¥ õÚU ãU×æÚðU âæ×Ùð ×ãUæÙ÷ â׋ßØæ¿æØü ·ð¤ M¤Â ×ð´ âæ·¤æÚU ãUôÌð ãñ´UÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ Íæ, çÙÚUæ·¤æÚU Îô Âý·¤æÚU ·ð¤ ãñ´U, €·¤æ ÌÍæ ·¤“ ææÐ ·¤“ æð çÙÚUæ·¤æÚU Öæß ×ð´ ¥ ¡æ¹ð´ բΠ·¤ÚUÌð ãUè ¥ ¢ÏðÚUæ ãñUР€·¤æ çÙÚUæ·¤æÚU Öæß ÕãéUÌ ª¡¤¿æ ãñUÐ âæ·¤æÚU ·ð¤ âãUæÚðU ©Uâ×ð´ Âãé¡U¿Ùæ ÂǸUÌæ ãñUÐ ©U‹ãô¢Ùð ×æÙß-Öæß 54

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Sßè·¤æÚU ·¤ÚU §â §çÌ §çÌ ×æ»ü âð Âê‡æüžß Ì·¤ Âãé¡U¿Ùð ·¤æ Âýßæâ ãU×ð´ çιæØæ ãñUÐ ÕæËØæßSÍæ âð ãUè ©UÙ·ð¤ ÁèßÙ ×ð´ ÖæßÌ‹×ØÌæ çιæ§ü ÎðÌè ãñUÐ ÀUÑ âæÌ âæÜ ·¤è ¥ æØé ×ð´ ßð Á¢»Ü ×ð´ ×éÚU×éÚðU ¿ÕæÌð ãéU° ¥ æâ×æÙ ×ð´ ÀUæ° ãéU° ·¤æÜð ÕæÎÜô´ ·¤ô Îð¹ ÚUãðU ÍðÐ ©Uâè â×Ø â$Èð¤Î Õ»Üô´ ·¤æ Ûæé‡ÇU ©UÙ ·¤æÜð ÕæÎÜô´ ·ð¤Ùè¿ð âð ©UǸU·¤ÚU ÁæÙð Ü»æÐ ©Uâ ¥ ÙêÆðU ÎëàØ ·¤ô Îð¹Ìð ãéU° Ì‹×Ø ãUô·¤ÚU ßð ç»ÚU ÂǸðUÐ §âè ÌÚUãU ¥ æÆU ßáü ·¤è ¥ æØé ×ð´ ŸæèçßàææÜæÿæè Îðßè ·¤è ×çãU×æ »æÌð ãéU° ÌÍæ Îâ-ÕæãUÚU ßáü ·¤è ¥ æØé ×ð´ ×ãUæçàæßÚUæç˜æ ·ð¤ çÎÙ ÙæÅU·¤ ×ð´ çàæßÁè ·¤è Öêç×·¤æ ·¤ÚUÌð ãéU° ©U‹ãð´U Öæßæßðàæ ãéU¥ æ ÍæÐ §â·ð¤ ÕæÎ âð Îðß-ÎðçßØô´ ·ð¤ ŠØæÙ ¥ Íßæ ⢻èÌæçÎ ·¤ÚUÙð âð ç·¤âè çÎÃØ ÎàæüÙ âð ©U‹ãð´U Õè¿-Õè¿ ×ð´ â×æçÏ ãUôÙð Ü»èÐ ©U‹ãUô´Ùð ¥ ÂÙð ÕǸðU Öæ§ü ÚUæ×·é¤×æÚUÁè âð SÂcÅU àæŽÎô´ ×ð´ ·¤ãU çÎØæ - ÒÒÎæÜ-ÚUôÅUè ÂýæŒÌ ·¤ÚUÙðßæÜè çßlïæ ×éÛæð ÙãUè´ ¿æçãU°, ×ñ´ Ìô °ðâè çßlæ âè¹Ùæ ¿æãUÌæ ãê¡UçÁââð ™ææÙ ·¤æ ©UÎØ ãUô·¤ÚU ×ÙécØ ßæSÌß ×ð´ ·ë¤ÌæÍü ãUôÌæ ãñUÐ ÖñØæ ·ð¤ âæÍ Îçÿæ‡æðàßÚU ·ð¤ ·¤æÜè×ç‹ÎÚU ×¢ðÚUãUÙæ ©U‹ãð´U ÏèÚðU-ÏèÚðU ¥ ‘ÀUæ Ü» ÚUãUæ ÍæÐ §â çÜ° ×ÍéÚUÕæÕê ·ð¤ ¥ ÙéÚUôÏ ÂÚU ßã¡Uæ ·¤æ ÂéÁæÚUè -ÂÎ ©U‹ãUô´Ùð Sßè·¤æÚU ç·¤ØæÐ àæç€Ì-×¢̃æ ·¤è Îèÿææ çÜ° çÕÙæ Îðßè ·¤è ÂêÁæ ·¤ÚUÙæ ©Uç¿Ì ÙãUè´ ãñU, ØãU âéÙ·¤ÚU ©U‹ãUô´Ùð àæç€Ì-âæÏ·¤ ·ð¤ÙæÚUæ× Ö^ïUæ¿æØü Áè âð Îèÿææ Üð ÜèÐ ©Uâ â×Ø âð ßð ŸæèÁ»‹×æÌæ ·¤è ÂêÁæ ×ð´ çßàæðá ×٠ܻ淤ÚU, ×æÙß ©UÙ·ð¤ ÎàæüÙ âð ßæSÌß ×ð´ ·ë¤ÌæÍü ãUôÌæ ãñU Øæ ÙãUè´ ØãU ÁæÙÙð ·ð¤çÜ° ÃØæ·é¤Ü ãUô ©UÆðUÐ ÂêÁæ ·ð¤ÕæÎ ßð ×ç‹ÎÚU ×ð´ ŸæèÁ»‹×æÌæ ·ð¤Âæâ ÕñÆU·¤ÚU Ì‹×ØÌæ ·ð¤âæÍ ÂêÚUæ çÎÙ ÃØÌèÌ ·¤ÚU çÎØæ ·¤ÚUÌð Íð °ß¢ ÚUæ×ÂýâæÎ, ·¤×Üæ·¤æ‹Ì ¥ æçÎ Ö€Ìô´ ·ð¤mæÚUæ ÚUç¿Ì ÂÎô´ ·¤ô Îðßè ·¤ô âéÙæÌð ãéU° Âýð× çß±ßÜ ÌÍæ ¥ æˆ×çßS×ëÌ ãUô ÁæÌð ÍðÐ

ÚUæç˜æ ×ð´ ×ç‹ÎÚU ·¤æ ÎÚUßæÊææ բΠãUô ÁæÙð ÂÚU Üô»ô´ ·ð¤ ⢻ ·¤ô ˆØæ»·¤ÚU ¢¿ßÅUè ·ð¤ çÙ·¤ÅUßÌèü Á¢»Ü ×ð´ Áæ·¤ÚU Á»‹×æÌæ ·ð¤ç¿‹ÌÙ ×ð´ ¥ ÂÙæ â×Ø çÕÌæØæ ·¤ÚUÌð ÍðÐ ×¡æ ·¤ô °·¤æ»ýÌæ ·ð¤âæÍ Âé·¤æÚUÙð ·ð¤çÜ°, ¥ cÅUÂæàæô´ âð ×é€Ì ãUôÙð ·ð¤ çÜ° ·ð¤ßÜ ×Ù âð ãUè ÙãUè´ SÍêÜ M¤Â âð Öè ©UÙ·¤æ Áã¡Uæ Ì·¤ˆØæ» ãUô â·¤Ìæ Íæ, ©U‹ãUô´Ùð ç·¤ØæÐ §ââð M¤ÂÚUâæçÎ çßáØô´ âð Âê‡æüÌØæ çß×é¹ ãUô ¥ ÂÙð âôÜãU ¥ æÙð ×Ù ·¤ô §üàßÚU ·¤ô ¥ Âü‡æ ·¤ÚUÙð ×ð´ ßð â×Íü ãUé° ÍðÐ ÚUæ×ÂýâæÎæçÎ Ö€Ìô´ ·ð¤ »èÌ »æÌð »æÌð ÃØæ·é¤Ü NUÎØ âð ßð ·¤ãUÙð Ü»Ìð - Ò×æ¡, ÌêÙð ÚUæ×ÂýâæÎ ·¤ô ÎàæüÙ çÎØæ ãñU, Ìô ×éÛæð €Øô´ Ù ÎàæüÙ Îð»è!Ó §â Âý·¤æÚU ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãéU° Ùð˜æÁÜ âð ©UÙ·¤æ ßÿæÑSÍÜ ŒÜæçßÌ ãUô ÁæÌæ Íæ ÌÍæ ©Uââð NUÎØ ·¤æ ÕôÛæ ·é¤ÀU ãUÜ·¤æ ãUôÙð ÂÚU çßàßæâ ·¤è ÂýðÚU‡ææ âð ßð ÂéÙÑ »èÌ »æ·¤ÚU Îðßè ·¤ô Âýâ‹Ù ·¤ÚUÙð ·¤è ¿ðcÅUæ ·¤ÚUÌðÐ §â Âý·¤æÚU ÂêÁæ, ŠØæÙ ÌÍæ ÖÁÙ ×ð´ çÎÙ ÕèÌÙð Ü»ð ÌÍæ ©UÙ·ð¤ ×Ù ·¤è ¥ ÙéÚUç€Ì °ß¢ÃØæ·é¤ÜÌæ çÎÙô´çÎÙ ÕɸUÙð Ü»èÐ Îðßè ·¤è âðßæ-ÂêÁæ ×ð´ ©UÙ·¤ô ¥ çÏ·¤ â×Ø Ü»Ùð Ü»æÐ ·¤Öè çßçÏ ·ð ¥ ÙéâæÚU ¥ ÂÙð ×SÌ·¤ÂÚU °·¤Èê¤Ü ÚU¹·¤ÚU ßð Îô ƒæ‡ÅðU Ì·¤çÙà¿Ü M¤Â âð ŠØæÙׂ٠ÚUãUÙð Ü»ðÐ ·¤Öè Öô» ܻ淤ÚU סæÖôÁÙ ·¤ÚU ÚUãUè ãñ´U, §âè ç¿‹ÌÙ ×ð´ ÇêUÕð ÚUãðUÐ Îðßè ·ð¤ o뢻æÚU ×ð´ ©UÙ·¤æ ÕãéUÌ â×Ø ÕèÌÙð Ü»æÐ ·¤Öè ¥ ÙéÚUæ»Âê‡æü NUÎØ âð Îèƒæü â×Ø Ì·¤ â‹ŠØæ-¥ æÚUÌè ·¤ÚUÌð ÚUãðU Ìô ·¤Öè ÖæßçßuïUÜ ãUô ÖÁÙ »æÌð ÚUãðUÐ ©UÙ·¤è ÂêÁæ Îð¹·¤ÚU ×ÍéÚUÕæÕê Ùð ÚUæÙè ÚUæâ×ç‡æ âð ·¤ãUæ, ÒãU×ð´ ¥ jéÌ ÂéÁæÚUè ç×Üæ ãñ, Îðßè â ÖßÌÑ àæèƒæý ãUè Áæ»ëÌ ãUô ©UÆð´U»è!Ó àæÚUèÚU ·¤æ ÚUQ¤ÂýßæãU ßÿæÑSÍÜ ÌÍæ ×çSÌc·¤ ×ð´ çÙÚU‹ÌÚU ¼ýéÌ»çÌ âð ÂýßæçãUÌ ãUôÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ©UÙ·¤æ ßÿæÑSÍÜ âÎæ ¥ æÚU€Ì ÚUãUÙð Ü»æÐ °·¤çÎÙ ßð ŸæèÁ»Î Õæ ·¤ô »æÙæ âéÙæ ÚUãðU Íð °ß¢©UÙ·ð¤ ÎàæüÙæÍü ¥ ˆØ‹Ì ÃØæ·é¤Ü ãUô ÂýæÍüÙæ ÌÍæ L¤ÎÙ ·¤ÚUÌð ãéU° ØãU ·¤ãU

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

55


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÚUãðU Íð, Òסæ×¢ñÁô §ÌÙæ Âé·¤æÚU ÚUãUæ ãê¡U, €Øæ Ìê ·é¤ÀU Öè ÙãUè´ âéÙ Âæ ÚUãUè ãñ? ×éÛæð €Øæ Ìê ÎàæüÙ Ù Îð»è?Ó ×¡æ ·ð¤ ÂýÍ× ÎàæüÙ ·¤è ÕæÌ ©U‹ãUô´Ùð SßØ¢·¤ãUè ãñU - Ò×¡æ ·¤æ ÎàæüÙ Ù ç×ÜÙð âð ©Uâ â×Ø ×ðÚðU NUÎØ ×ð´ ¥ âsï ØæÌÙæ Íè, ×æÙô ×ðÚðU NUÎØ ·¤ô ·¤ô§ü ¥ ¡»õÀðU ·¤è ÌÚUãU çÙ¿ôǸU ÚUãUæ ÍæÐ ÃØæ·é¤Ü ãUô·¤ÚU ×ñ¢ ØãUè âô¿Ùð Ü»æ, ×¡æ ·¤æ ÎàæüÙ â ÖßÌÑ ×éÛæð ·¤Öè Öè ÂýæŒÌ Ù ãUô»æ, Ìô §â ÁèßÙ âð €Øæ ÜæÖ ãñU? ©Uâ â×Ø ×ðÚUè ÎëçcÅU סæ·ð¤×ç‹ÎÚU ×ð´ ÚU¹è ãéU§ü ÌÜßæÚU ÂÚU âãUâæ Áæ ÂǸUèР̈·¤æÜ ãUè ÁèßÙ ·¤ô â×æŒÌ ·¤ÚUÙð ·¤è ÖæßÙæ âð, ©U‹×ˆÌ ·¤è ÌÚUãU ÎõǸUÌæ ãéU¥ æ ßã¡Uæ Áæ·¤ÚU ×ñ´ ©Uâ𠷤ǸU ãUè ÚUãUæ Íæ ç·¤ ©Uâè â×Ø âãUâæ ס淤æ ×éÛæð ¥ jéÌ ÎàæüÙ ç×Üæ ÌÍæ ÕðâéÏ ãUô·¤ÚU ×ñ´ ç»ÚU ÂǸUæÐ ÌÎÙ‹ÌÚU €Øæ ãéU¥ æ, ç·¤â ÌÚUãU ßã çÎÙ ÌÍæ ÎêâÚðU çÎÙ ÃØÌèÌ ãéU°, ×éÛæð §â·¤æ ·é¤ÀU Öè ÂÌæ ÙãUè´ ¿Üæ, ç·¤‹Ìé ×ðÚðU NUÎØ ×ð´ °·¤ ¥ Âêßü ¥ æÙ‹Î ·¤æ dôÌ ÂýßæçãUÌ ãUô ÚUãUæ Íæ ¥ õÚU ×ñ´Ùð ×¡æ ·ð¤ âæÿææÌ÷ Âý·¤æàæ ·¤è ©UÂÜçŽÏ ·¤è ÍèÐÓ ©U‹ãUôð´Ùð §âè ÎàæüÙ ·ð¤ÕæÚðU ×ð´ ¥ õÚU °·¤ çÎÙ ·¤ãUæ Íæ, ÒƒæÚU, mæÚU, ×ç‹ÎÚU - Øð âÕ ·é¤ÀU Ù ÁæÙð ·¤ã¡Uæ çßÜéŒÌ ãUô »°Ð ×éÛæð °·¤ ¥ Ù‹Ì ¥ âè×, ¿ðÌÙ …ØôçÌÑâ×é¼ý çιæ§ü ÎðÙð Ü»æÐ çÁÏÚU Áã¡Uæ Ì·¤ ×ñ´ Îð¹ ÚUãUæ Íæ, ©UÏÚU ãUè ¿æÚUô´ ¥ ôÚU âð »ÚUÁÌè ãéU§ü ©Uâ·¤è ©U” ßÜ ÌÚ¢U»ð´ ×éÛæð »ýSÌ ·¤ÚUÙð ¥ ˆØ‹Ì Ìèßý ßð» âð ÕɸUè ¥ æ ÚUãUè Íè´Ð Îð¹Ìð Îð¹Ìð ßð ×ðÚðU ª¤ÂÚU ¥ æ ç»ÚUè´ ¥ õÚU ÂÌæ ÙãUè´ ×éÛæð ·¤ã¡Uæ °·¤Î× ÇéUÕô çÎØæÐ ã¡UæȤÌæ ÌÍæ ÇéçÕ·¤Ø¡æ Ü»æÌæ ãéU¥ æ ×ñ´ ¥ ¿ðÌ ãUô·¤ÚU ç»ÚU ÂǸUæÐÓ §â·ð¤ÕæÎ ÎàæüÙ ×ð´ çßÚUæ× ãUôÙð ÂÚU ŸæèÁ»Î Õæ ·¤è ç¿‹×Øè ×êçÌü ·ð¤ ÎàæüÙ ·ð¤ çÜ° ©UÙ·ð¤ NUÎØ ×ð´ °·¤ ¥ çߟææ‹Ì ·ý¤‹ÎÙ ·¤æ ©UÎØ ãéU¥ æÐ àæÚUèÚU ·ð¤ â¢S·¤æÚU ·¤è ¥ ôÚU çÕË·é¤Ü ŠØæÙ Ù ÚUãUÙð âð ©Uâ â×Ø çâÚU ·ð¤ ÕæÜ ÕɸU·¤ÚU ÏêÜ-ç×^ïUè Ü»Ùð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ¥ ÂÙð ¥ æ ÁÅUæ ÕÙ ¿é·ð¤ÍðÐ Ö»ßÎçßÚUãU ×ð´ ¥ ÏèÚU ãUô ÏÚUÌè ÂÚU ßð §â Âý·¤æÚU 56

¥ ÂÙæ ×é¡ãU ÚU»Ç¸UÌð Íð ç·¤ ×é¡ãU çÀUÜ·¤ÚU Á»ãU Á»ãU âð L¤çÏÚU çÙ·¤ÜÙð Ü»Ìæ ÍæÐ ©UÙ·¤æ L¤ÎÙ ¿æÚUô´ ¥ ôÚU »ê¡Á ©UÆUÌæ ÍæÐ ¥ âãUÙèØ ØæÌÙæ âð ·¤Öè ßð ÕðâéÏ ãUô ÁæÌðÐ ©Uâ·ð¤ ÕæÎ ãUè ©U‹ãð´U ×¡æ ·¤è ÒßÚUæÖØ·¤ÚUæ ç¿‹×Øè ×êçÌüÓ ·¤æ ÎàæüÙ ÂýæŒÌ ãUôÌæÐ ßãU ×êçÌü ã¡âÌè¢, ©UÙâð ÕæÌð´ ·¤ÚUÌè´, ©U‹ãð´U â拈ßÙæ ÌÍæ çàæÿææ ÂýÎæÙ ·¤ÚUÌè´Ð ©UÙ·ð¤ âæÚðU ÂýàÙô´ ·¤æ ©UžæÚU ÎðÌè´, â¢ÎðãU ç×ÅUæÌè´Ð Ò×¡æ¥ ÂÙð àæÚU‡ææ»Ì ÕæÜ·¤ ·¤ô Áô ·é¤ÀU ·¤ãUÙæ ß ·¤ÚUÙæ ãñU, Ìê ãUè ÕÌÜæ Îð ÌÍæ Ìê ãUè ·¤ÚUæ ÜðÓ - â Âê‡æüÌØæ §â Öæß ·¤æ ¥ æŸæØ ÜðÌð ãéU° §‘ÀUæ×Øè ·¤è §‘ÀUæ ×ð´ ¥ ÂÙè §‘ÀUUæ ÌÍæ ¥ çÖ×æÙ ·¤ô çÙ×ç” æÌ ·¤ÚU ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ×æÙô Ø‹˜æ ÕÙ·¤ÚU ãUè â×SÌ ·¤æØôZ ·¤ô ·¤ÚU ÚUãðU ÍðÐ ©UÙ·ð¤ çÙ·¤ÅU Õæsï Á»Ì÷ SߌÙÚUæ…Ø ÕÙ ¿é·¤æ Íæ, Âý؈٠·¤ÚUÙð ÂÚU Öè ©Uâð âˆØ ×æÙÙæ ©UÙ·ð¤ çÜØð â Öß ÙãUè´ ÍæÐ ŸæèÁ»Î Õæ ·¤è ç¿‹×Øè ¥ æً΃æÙ×êçÌü ãUè ©UÙ·ð¤ â×è °·¤×æ˜æ âæÚUßSÌé ·ð¤M¤Â ×ð´ ÂýÌèÌ ãUô ÚUãUè ÍèÐ ¥ Õ ×¡æ…ØôçÌ×üØè M¤Â ×ð´ âÎæâßüÎæ ©UÙ·ð¤ âæÍ Íè¢, ©UÙ·¤è çÙ·¤ÅU ¥ æˆ×èØ Íè¢Ð ßð ©Uââð ßæÌæüÜæÂ, ¥ æÎÚU-¥ ÙéÚUôÏ ÌÍæ ·¤õÌé·¤ ÂçÚUãUæâæçÎ ×ð´ ׂ٠ÚUãUÙð Ü»ðÐ ßñÏèÖç€Ì ·¤è çßçÏÕh âè×æ ·¤æ ¥ çÌ·ý¤×‡æ ·¤ÚU ©UÙ·¤æ ×Ù ¥ ãñUÌé·¤è Âýð×æ Öç€Ì ·ð¤ ©U“ æ ×æ»ü ·¤è ¥ ôÚU ¥ ˆØ‹Ì Ìèßý »çÌ âð ¥ »ýâÚU ãUô »Øæ ÍæÐ §üàßÚUèØ Öæß ·¤è °ðâè ÂýÕÜ ÕæɸU âð âæÏæÚU‡æ ×æÙß ·¤è ÁǸUÎðãU ¿·¤Ùæ¿êÚU ãUô ÁæÌè ãñUÐ ·ð¤ßÜ ¥ ßÌæÚUÂéL¤á ãUè Âê‡æü™ææÙ Øæ Âê‡æüÖç€Ì ·ð¤ Ìèßý ßð» ·¤ô ÏæÚ‡æ ·¤ÚU â¢âæÚU ·ð¤çÜ° ÁèçßÌ ÚUãUÌð ãñ´UÐ Á»‹×æÌæ Ùð ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æÎðß ·¤æ ãUæÍ Â·¤Ç¸U·¤ÚU âßüÍæ ©UÙ·¤è ÚUÿææ ·¤ÚUÌð ãéU° ©UÙ·¤è ÂýæÍüÙæ ·¤ô Âê‡æü ç·¤Øæ Íæ, âæÍ ãUè ©UÙ·ð¤âæÏ·¤ÁèßÙ ·¤è ÂçÚUÂéçcÅU ÌÍæ Âê‡æüÌæ ·ð¤ çÜ° ©UÙ·¤ô ÁÕ çÁâ ßSÌé ÌÍæ çÁâ Âý·¤æÚU ·ð¤ ÃØç€ÌØô´ ·¤è ¥ æßàØ·¤Ìæ ãéU§ü, ÌÖè ©UÙ ßSÌé¥ ô´ ÌÍæ ÃØç€ÌØô´ ·¤ô ¥ Øæç¿Ì M¤Â âð ©UÙ·ð¤ â×è ©UÂçSÍÌ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ·¤ÚUæ, ©U‹ãð´U àæéh ™ææÙ ÌÍæ àæéh Öç€Ì ·¤è ¿ÚU× âè×æ ÂÚU SßæÖæçß·¤ÌÍæ âãUÁ M¤Â âð ¥ æM¤É¸U ·¤ÚUæØæ ÍæÐ ·ð¤ßÜ NUÎØ ·¤è Ìèßý ÃØæ·é¤ÜÌæ âð §üàßÚUÜæÖ ·¤ÚU ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ·ë¤ÌæÍü ãUô »° ÍðÐ çȤÚU Öè ÂéÙÑ àææS˜æçÙçÎücÅU ×æ»üÂý‡ææÜè ·¤æ ¥ ßÜ ÕÙ ·¤ÚU ©Uâð ÂýˆØÿæ ·¤ÚUÙð ·¤è ©U‹ãð´U ¥ æßàØ·¤Ìæ ÂýÌèÌ ãéU§üÐ àææS˜æô´ ·¤æ ·¤ÍÙ ãñU ç·¤ »éL¤×é¹ âð Ÿæ߇æ ç·¤° ãéU° ¥ ÙéÖß, àææS˜æô´ ×ð´ çÜçÂÕh Âêßü Âêßü Øé»ô´ ·ð¤ âæÏé¥ ô´ ·ð¤ ¥ ÙéÖß ·ð¤ âæÍ ÁÕ Ì·¤ âæÏ·¤ ¥ ÂÙð Ï×ü ÁèßÙ ·ð¤ çÎÃØ ÎàæüÙ ÌÍæ ¥ Üõç·¤·¤ ¥ ÙéÖßô´ ·¤ô ç×Üæ·¤ÚU ÙãUè´ Îð¹Ìæ, ÌÕ Ì·¤ ßãU Âê‡æüÌØæ çÙçà¿‹Ì ÙãUè´ ãUô ÂæÌæÐ §âèçÜ° ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æÎðß mæÎàæ ßáü ÂØü‹Ì çÙÚU‹ÌÚU çßçÖ‹Ù ×Ìô´ ·¤è âæÏÙæ ×ð´ çÙׂ٠ãéU° ÍðÐ ©UÙ·¤è âæÏÙæ ·ð¤ ·¤§ü »êɸU ·¤æÚU‡æ Öè ÍðÐ àææç‹Ì

ÂýæŒÌ ·¤ÚU SßØ¢·ë¤ÌæÍü ãUôÙæ ãUè ©UÙ·¤è âæÏÙæ ·¤æ ŠØðØ ÙãUè¢ÍæÐ Á»‹×æÌæ Ùð Á»Ì÷ ·ð¤ ·¤ËØæ‡ææÍü ©UÙ·¤ô àæÚUèÚU ÏæÚU‡æ ·¤ÚUæØæ ÍæÐ §âçÜ° ÂÚUSÂÚU ·¤ÜãU Øé€Ì Ïæç×ü·¤ ×Ìô´ ·¤æ ¥ ÙécÆUæÙ ·¤ÚU âˆØ ÁæÙÙð ·¤æ ¥ jéÌ ÂýØæâ ©UÙ·ð¤ ÁèßÙ ×ð´ ©UÂçSÍÌ ãéU¥ æ ÍæÐ §ââð °·¤¥ ôÚU ¥ æŠØæçˆ×·¤ Á»Ì÷ ·ð¤ ¥ æ¿æØüÂÎ »ýãU‡æ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ©U‹ãð´U âßüÂý·¤æÚU ·ð¤ Ïæç×ü·¤ ×Ìô´ ·ð¤ âæÏÙ ÌÍæ ©Uٷ𤠿ÚU× ©UgðàØô´ âð ÂçÚUç¿Ì ãUôÙæ ÂǸUæ Íæ ¥ õÚU ÎêâÚUè ¥ ôÚU §ââð â×SÌ âæÏÙ Âý‡ææçÜØô´ ×ð´ Âýæ‡æô´ ·¤æ ⢿æÚU ãéU¥ æ ÍæÐ çÙÚUÿæÚU ÂéL¤á ·ð¤ ÁèßÙ ×ð´ àææS˜æßç‡æüÌ ¥ ßSÍæ¥ ô´ ·¤ô ©UçÎÌ ·¤ÚU Á»Î Õæ Ùð â×SÌ Ï×üàææS˜æô´ ·¤è âˆØÌæ ×æÙô ÂéÙÑ ÂýçÌçcÆUÌ ·¤èÐ ŸæèÁ»Î Õæ ·ð¤ ÎàæüÙæçÎ ·¤è ¿ÚU× çâçh ÂýæŒÌ ·¤ÚUÌð â×Ø âæÏÙæ ×ð´ ÌŒÌ ãéU¥ æ ©UÙ·¤æ ÂÚU× °·¤æ»ý ×Ù ¥ ‹Øæ‹Ø âæÏÙæ¥ ô´ ×ð´ âãUÁ ãUè çâçh ÂýæŒÌ ·¤ÚUÙð Ü»æÐ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

57


ÎðßæÿæÚU-w®v} ¥ Õ ©UÙ·¤æ ç¿žæ ¥ ÂÙè ·é¤ÜÎðßÌæ ŸæèÚUƒæéßèÚU ·¤è ¥ ôÚU ¥ æ·ë¤cÅU ãéU¥ æÐ ãUÙé×æÙ Áè ·¤è Ö¡æçÌ ¥ Ù‹Ø Öç€Ì ·ð¤ mæÚUæ ãUè ŸæèÚUæ׿‹¼ýÁè ·ð¤ ÎàæüÙ ãUô â·¤Ìð ãñ´U, ØãU âô¿·¤ÚU ©U‹ãUô´Ùð ¥ ÂÙð ¥ æ ÂÚU ãUÙé×æÙ Áè ·ð¤ ÎæSØÖæß ·¤æ ¥ æÚUô 緤ØæÐ ßð ©Uâ Öæß ×ð´ §ÌÙð Ì‹×Ø ãéU° ç·¤©Uâ â×Ø ¥ æãUæÚUçßãUæÚUæçÎ âÖè ·¤æØü ßð ãÙé×æÙ Áè ·¤è ÌÚUãU ·¤ÚUÌð ÍðÐ ©UÀUÜ-·ê¤ÎU·¤ÚU ¿ÜÌð Íð, ȤÜ-×êÜæçÎ ·ð¤ ¥ çÌçÚU€Ì ¥ õÚU ·é¤ÀU Öè ÙãUè´ ¹æÌð ÍðÐ ÂðǸU ·ð¤ ª¤ÂÚU ãUè ¥ çÏ·¤ â×Ø çÕÌæØæ ·¤ÚUÌð Íð ¥ õÚU » ÖèÚU SßÚU âð çÙÚU‹ÌÚU ÒÚUƒæéßèÚU, ÚUƒæéßèÚUÓ Âé·¤æÚUÌð ÚUãUÌð ÍðÐ ©Uٷ𤠥 æˆØç‹Ì·¤ ×æÙçâ·¤ ÂçÚUßÌüÙ âð àææÚUèçÚU·¤ ÂçÚUßÌüÙ Öè ¥ æ·¤ÚU ©UÂçSÍÌ ãUôÌð ÍðÐ ©Uâ â×Ø ©UÙ·¤è ¥ ¡æ¹ð´ âÎæ ¿¢¿Ü ÚUãUÌè Íè´ ØãUæ¡Ì·¤ ·¤è ©UÙ·¤è ÚUèɸ ·¤è ãUaïUè ·¤æ ¥ ¢çÌ× ÀUôÚU Öè Âê¡ÀU ·¤è ÌÚUãU ֻܻ °·¤ §¢¿ ÕɸU »Øæ ÍæÐ §â âæÏÙæ ×ð´ ©U‹ãð´U ŠØæÙ-ç¿‹ÌÙæçÎ ·ð¤ çÕÙæ ãUè ¢¿ßÅUè ×ð´ âèÌæ Áè ·ð¤ ÎàæüÙ ãéU° ÍðÐ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ·ð¤ ©Uٷ𤠿ÚU‡æô´ ×ð´ Âý‡ææ× ·¤ÚUÙð âð ÂãUÜð ãUè ßð ©UÙ×ð´ ÂýçßcÅU ãUô »§üÐ Ì‹˜æâæÏÙæ ·ð¤ ÕæÎ â ÖßÌÑ âÙ÷ 1864 ×ð´ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß Ùð ÁÅUæÏæÚUè Ùæ×·¤ ÚUæ×æØÌ‹Íè âæÏé âð ÚUæ×׋˜æ ·¤è Îèÿææ ÜèÐ ©Uâ âæÏé ·ð¤ Âæâ ÚUæ×ÜÜæ (ÚUæ׿‹¼ý ·¤æ ÕæÜM¤Â) ·¤è °·¤ ×êçÌü ÍèÐ Îèƒæü·¤æÜ ÂØü‹Ì ©Uâ ×êçÌü ·¤è âðßæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ȤÜSßM¤Â ©UÙ·¤æ ×Ù ÖæßÚUæ…Ø ×ð´ ÂýçßcÅU ãUô §â Âý·¤æÚU ¥ ‹Ì×éü¹è ¥ õÚU Ì‹×Ø ãUô ¿é·¤æ Íæ ç·¤ ŸæèÚUæ׿‹¼ýÁè …ØôçÌ×üØ M¤Â ×ð´ ©UÙ·ð¤ çÙˆØ-âãU¿ÚU ÕÙ ¿é·ð¤ ÍðÐ ÖæßÚUæ…Ø ·ð¤ ¥ çmÌèØ ¥ ÏèàßÚU ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æÎðß ©UÙ·ð¤ âæÍ ÂýÍ× Öð´ÅU ·ð¤ â×Ø ãUè §â çÙ»êɸU ÚUãUSØ ·¤ô ÁæÙ ¿é·ð¤ ÍðÐ ©U‹ãð´U Öè ÚUæ×ÜÜæ ·ð¤ âæÚðU ¥ æ¿ÚU‡æ ÎëçcÅU»ô¿ÚU ãôÌð Íð ÌÍæ ÂýçÌçÎÙ ¿õÕèâ ƒæ‡ÅðU ©Uâ âæÏé ·ð¤ â×è ÕñÆðU ÕñÆðU ßð ÚUæ×ÜÜæ ·¤ô Îð¹æ ·¤ÚUÌð ÍðÐ …Øô´-…Øô´ çÎÙ ÕèÌÙð Ü»ð, ˆØô´ ˆØô´ ÚUæ×ÜÜæ ·¤æ 58

Öè ©UÙ·ð¤ÂýçÌ Âýð× ÕɸUÙð Ü»æÐ ÚUæ×ÜÜæ Ùæ¿Ìð ãéU° ©Uٷ𤠥 æ»ð-¥ æ»ð, ·¤Öè ÂèÀðU-ÂèÀðU ¿ÜÙð Ü»æÐ ßãU ·¤Öè ©UÙ·¤è »ôÎ ×𴠿ɸUÙð ·ð¤ çÜ° ãUÆU ·¤ÚUÌæ, ·¤Öè »¢»æÁè ×ð´ ©UÌÚU·¤ÚU ©UÀUÜ-·ê¤Î ׿æÙæ ¿æãUÌæÐ °·¤ÕæÚU ÙãUæÙð ·ð¤ ÕæÎ ßãU ÂæÙè âð ©UÆUÙæ ãUè ÙãUè´ ¿æãU ÚUãUæ ÍæÐ ·ý¤ôçÏÌ ãUô ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß Ùð ©Uâ·ð¤ çâÚU ·¤ô ÂæÙè ×ð´ ÇéUÕô·¤ÚU ·¤ãUæ, ÒÜð ÁÜ ×ð´ çÁÌÙæ ÚUãUÙæ ¿æãðU ÚUãUÓ ÌÕ ©U‹ãUô´Ùð SÂcÅU Îð¹æ ç·¤ ÂæÙè ·ð¤ ¥ ‹ÎÚU ßãU â¿×é¿ ã¡UæȤ ©UÆUæÐ ÌÕ ©Uâ·¤æ ·¤cÅU Îð¹·¤ÚU ÂÀUÌæÌð ãéU° ßð ©Uâð »ôÎ ×ð´ ©UÆUæ·¤ÚU Üð ¥ æ°Ð °·¤ ÏæÌé ·¤è ×êçÌü ·ð¤ ¥ æÏæÚU ÂÚU ÚUæ×ÜÜæ ·¤è §Ù ÜèÜæ¥ ô´ ·¤ô âéÙ·¤ÚU ãU× ¥ ßæ·÷¤ ÚUãU ÁæÌð ãñ´UÐ ÚUæ×ÜÜæ çȤÚU ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ·¤ô ÀUôǸU·¤ÚU ÁæÙð ÌñØæÚU ÙãUè´ ãéU¥ æÐ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ·ð¤ çÎÃØ⢻ ·ð¤ ÂýÖæß âð ÁÅUæÏæÚUè ·¤ô çÙÑSßæÍü Âýð× ·¤æ ¥ æSßæÎÙ ÂýæŒÌ ãéU¥ æÐ ¥ ÂÙð Âýð×æSÂÎ ÚUæ×ÜÜæ ·¤ô ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß ·ð¤ âæÍ ¥ çÏ·¤ ¥ æ٢Π×ð´ ÚUãUÌð Îð¹·¤ÚU ßð ©Uâð ©UÙ·ð¤ Âæâ ÀUôǸU »°Ð àææ‹Ì, ÎæSØ, â Ø, ßæˆâËØ ÌÍæ ×ÏéÚU Ø𠢿Öæß ×ÙécØ ·¤ô ÂçÚç¿Ì ÌÍæ âé»× ãñU¢Ð mñÌ-âæÏÙæ ×ð´ §‹ãUè´ Â¢¿ Öæßô´ ×ð´ âð °·¤ ·ð¤ âêÿ× ÌÍæ SÍêÜ M¤Â âð §üàßÚU ·ð¤ âæÍ â¢Õ¢Ï ÂýSÍæçÂÌ ·¤ÚU Âýð×æÖç€Ì ·ð¤ ÂÍ ÂÚU ¥ »ýâÚU ãUôÙæ ãUôÌæ ãñUÐ §â×ð´ âð ç·¤âè Öè °·¤ Öæß ·¤è ¿ÚU× ÂçÚUÂécÅU ¥ ßSÍæ ×ðð´ âæÏ·¤ ¥ æˆ×çßS×ëÌ ãUô Âýð× ·ð¤ ÂýæÕËØ âð Âýð×æSÂÎ ·ð¤ âæÍ °·¤èÖêÌ ãUô ¥ mñÌÖæß ·¤è ©UÂÜçŽÏ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ ßýÁ»ôç·¤æ¥ ô´ ·¤ô ·ð¤ßÜ ¥ ÂÙð ¥ çSÌˆß ™ææÙ ·¤æ ãUè çßS×ÚU‡æ ÙãUè´ ãUô ÁæÌæ Íæ, ¥ çÂÌé ·¤Öè ·¤Öè ßð ¥ ÂÙð ¥ æ ·¤ô Âýð×æSÂÎ Ÿæè·ë¤c‡æ ·¤æ M¤Â â×Ûæ·¤ÚU ©UÂÜçŽÏ ç·¤Øæ ·¤ÚUÌè Íè´Ð ×ÏéÚUÖæß ·¤è âæÏÙæ ×ð´ Âýßëžæ ãUô·¤ÚU ÀUÑ ×ãUèÙð Ì·¤ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æÎðß Ùð S˜æè-ßðàæ ÏæÚU‡æ ç·¤Øæ ÍæÐ ßð Âéc¿ØÙ ·¤ÚU ×æÜæ ÕÙæ·¤ÚU ÂýçÌçÎÙ ÚUæÏæ»ôçß‹Î Áè ·¤ô

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ÂãUÙæØæ ·¤ÚUÌð Íð ÌÍæ ·¤Öè ·¤Öè ŸæèÁ»Î Õæ ·¤ô âÁæ·¤ÚU Ÿæè·¤æˆØæØÙè Îðßè ·ð¤â×è ßýÁ»ôç·¤æ¥ ô´ ·¤è Ö¡æçÌ Ÿæè·ë¤c‡æ ·¤ô ÂçÌ M¤Â ×ð´ ÂæÙð ·ð¤ çÜ° ÌÍæ ©UÙ·ð¤ ÎàæüÙ ·ð¤ çÜ° ·¤L¤‡æ ÂýæÍüÙæ ç·¤Øæ ·¤ÚUÌð ÍðÐ ·ý¤×àæÑ ßãU ÂýæÍüÙæ ¥ æ·é¤Ü ·ý¤‹ÎÙ ×ð´ ÂçÚU‡æÌ ãUô »§üÐ ¥ æãUæÚU-çÙ¼ýæçÎ çßÜéŒÌ ãUô »ØæÐ çßÚUãU Ùð ©UÙ·ð¤ NUÎØ ×Ù ·¤æ ×ÍÙ ·¤ÚU çÎØæ, §ç‹¼ýØô´ ·¤ô çß·¤çÜÌ ·¤ÚU çÎØæÐ NUÎØ ·¤è ¥ âsï ØæÌÙæ, ÎéSâãU àææÚUèçÚU·¤ Ìæ ¥ õÚU Ÿæè·ë¤c‡æ çßÚUãU ·ð¤ ÂýÕÜ ÂýÖæß âð ©Uâ â×Ø ©UÙ·ð¤ àæÚUèÚU ·ð¤ ÚUô×·ê¤Âô´ âð Ÿæè¿ñÌ‹ØÎðß ·¤è ÌÚUãU ÚU€Ì ·¤è Õê¡Îð ÅU·¤æ ·¤ÚUÌè Íè´Ð §ç‹¼ýØß»ü ¥ ÂÙð ¥ ÂÙð ·¤æØôZ âð °·¤Î× çßÚUÌ ãUô ÁæÙð âð àæÚUèÚU ·¤Öè ·¤Öè ×ëÌ Áñâæ çÙà¿ðcÅU ÌÍæ ⢙ææàæê‹Ø ãUô·¤ÚU ÂǸUæ ÚUãUÌæÐ ŸæèÚUæÏæÚUæÙè ·¤è ·ë¤Âæ ·ð¤ çÕÙæ Ÿæè·ë¤c‡æ ÎàæüÙ ¥ â Öß ÁæÙ·¤ÚU ßð ÌÎ÷»Ìç¿žæ ãUô ©UÙ·¤è ©UÂæâÙæ ·¤ÚUÙð Ü»ðÐ ¥ çßÜ Õ ŸæèÚUæÏæÚUæÙè ·ð¤ ÎàæüÙ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ßð ·ë¤ÌæÍü ãéU°Ð §â â×Ø Öè ©Uâ ×êçÌü Ùð ©Uٷ𤠥 ¢ÎÚU Âýßðàæ ç·¤ØæÐ §â·ð¤ ÕæÎ ©UÙ·¤æ Âýð× »ãUÚUæ ãUôÌð-ãUôÌð ŸæèÚUæÏæÚUæÙè ÌÍæ Ÿæè»õñÚU梻Îðß ·¤è ÌÚUãU ©UÙ×ð´ Öè ×ÏéÚUÖæß ·¤è ÂÚUæ·¤æcÆUæÁçÙÌ ×ãUæÖæß ·ð¤ Üÿæ‡æ Âý·¤ÅU ãUôÙð Ü»ð ÍðÐ °·¤ Öæß ·¤è çâçh ×ð´ ãUè âæÏæÚU‡æ ×ÙécØ ·¤æ ÁèßÙ

ÃØÌèÌ ãUôÌæ ãñUÐ ×ãUæÖæß ©Uâ Âý·¤æÚU ·ð¤©U‹Ùèâ Öæßô´ ·¤æ Âê‡æü Âý·¤æàæ ãUôÌæ ãñUÐ ¥ Ë·¤æÜ ×ð´ ©U‹ãð´U âç“ æÎæً΃æÙçß»ýãU Ÿæè·ë¤c‡æ ·ð¤ÎàæüÙ ÂýæŒÌ ãéU°Ð §â·ð¤Îô-ÌèÙ ×ãUèÙð ÕæÎ ßð ŸæèÁ»Î Õæ ·¤è §‘ÀUæ âð ¥ mñÌ-âæÏÙæ ×ð´ çÙØé€Ì ãéU°Ð ×ÏéÚUÖæß ·¤è ÂÚUæ·¤æcÆUæ ÂýæŒÌ ·¤ÚU ÖæßÚUæ…Ø ·¤è ¿ÚU×Öêç× ×ð´ Âãé¡U¿Ùð ·ð¤ Âà¿æÌ÷ ©UÙ·ð¤ ×Ù ·¤ô ÖæßæÌèÌ ¥ mñÌ Öêç× ·¤è ¥ ôÚU ¥ »ýâÚU ç·¤Øæ »Øæ ÍæÐ Á»‹×æÌæ ·¤è çÂýØ ç¿‹×Øè ×êçÌü ·ð¤ ™ææÙ ¹Ç» âð ×Ù ãUè ×Ù Îô ÅéU·¤Ç¸ðU ·¤ÚU ßð çÙçßü·¤Ë â×æçÏ ×ð´ ÇêUÕ »° ÍðÐ Ü»æÌæÚU çÙçßü·¤Ë â×æçÏ ×ð´ ÚUãUÙð âð wv çÎÙ ×ð´ àæÚUèÚU ÂÌÙ ãUô ÁæÌæ ãñUÐ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß §â ¥ ßSÍæ ×ð´ Ü»æÌæÚU ÀUÑ ×ãUèÙð ÚUãðUÐ çȤÚU ©U‹ãð´U Öæß×é¹è ÚUãUÙð ·¤æ ¥ æÎðàæ ÂýæŒÌ ãéU¥ æÐ Üô·¤·¤ËØæ‡ææÍü çÁ‹ãð´U ¥ mñÌæÙéÖêçÌ ·ð¤ ÕæÎ Öè àæÚUèÚU ÏæÚU‡æ ·¤ÚUÙæ ãUôÌæ ãñU, ©U‹ãð´U ©Uâ ¥ ÙéÖêçÌ âð °·¤ âôÂæÙ Ùè¿ð ¥ ßSÍæÙ ·¤ÚUÙæ ãUôÌæ ãñUÐ Ö€Ì ÚUæ×ÂýâæÎ Áè ·¤ô ¿èÙè ÕÙ ÁæÙð âð ¿èÙè ¹æÙæ Ââ¢Î ÍæÐ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ Îðß Ùð SßØ¢§üàßÚU ·ð¤ âæÍ â¢Õ¢Ï ÂýSÍæçÂÌ ·¤ÚU ©Uâ çÎÃØÂýð× ·¤æ ÖÚUÂêÚU ¥ æSßæÎ çÜØæ ¥ õÚU ÁèßÙ ÖÚU ¥ æ٢Π·¤æ ÕæÊææÚU ܻ淤ÚU Ö€Ìô´ ×ð´ ©Uâ ×æÏéÚUè ·¤æ çßÌÚU‡æ ç·¤ØæÐ

çÁâ Âý·¤æÚU °·¤ ãUè ÃØç€Ì ç·¤âè ·¤æ ÕæÂ, ç·¤âè ·¤æ Ì檤, ç·¤âè ·¤æ ¿æ¿æ, ç·¤âè ·¤æ ×æñâæ, ç·¤âè ·¤æ ÜǸU·¤æ, ç·¤âè ·¤æ Îæ×æÎ ¥ æñÚU ç·¤âè ·¤æ ââéÚU §ˆØæçÎ ãUæðÌæ ãñU ¥ æñÚU §â ÌÚUãU ©Uâ·ð¤ â Õ‹Ï çÖ‹Ù çÖ‹Ù Âý·¤æÚU ·ð¤ ãUæð ÁæÌð ãñ´U, ©Uâè Âý·¤æÚU Ö€Ì Üæð» ©Uâ °·¤ ãUè âç“ æÎæÙ‹Î ·¤è àææ‹Ì, ÎæSØ, ßæˆâËØ, ×ÏéÚU ¥ æçÎ ÙæÙæ Öæßæð´ mæÚUæ ©UÂæâÙæ ·¤ÚUÌð ÚUãUÌð ãñ´UÐ ŸæèÚUæ×·ë¤c‡æ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

59


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÍÁZîÂËÂõ±ñ ¦ ¤±÷Ï üÂõDZR±òµ [Õ±ä±ûÇÉ úÑßÁËÂõþÂõþ ™¦Âõd¿îÂ&¿ù Âó±ê ßÁÂõþËù ÎðÃà± û±ûþ – ¿î¿ò ÛßÁ±¿ñßÁ ÎðÃÂõËðÃÂõÏÂõþ ëÂ×Âó±üßÁ ¿åÃËùò, û¿ðÃÝ ÷ÓùîÂÐ îÒ±Âõþ ›¶ä±Âõþ ¿åÃËù± ÕÍÁZîÂËÂõðñ˙LÂõþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ëÂ×Âó±üò±Âõþ ÎŽÂS Õ±ÂõþÝ ÂõU÷ÓàÏ, Õ±ÂõþÝ ÂõɱÂóßÁ, Õ±ÂõþÝ ¿Âõ™¦Ôî¼ Îü ëÂ×Âó±üò± ¿ýÃõÅËQÂõþ üÏ÷±ò±Ý åñ¿ëÂÿËûþ äÂËù û±ûþ àèÏ©†ªÏûþ ö±ËÂõ, ý×Ãüù±Ë÷¼ S ÷úÐ î± ÎÂóÌÒËåà û±ûþ ¿ò¿ÂõÇßÁŠ ÕÍÁZîÂöÓ¿÷Ëî¼ úÑßÁÂõþ ÎïËßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÛßÁ ¿ÂõÂõîÇÂò – ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž ÕÍÁZËîÂÂõþ öÓ¿÷ Õ±ÂõþÝ Õ¿öÂòÂõ¼ Îüà±Ëò ÆÁZËîÂÂõþ ¦š±òÝ Õòòɼ îÒ±Âõþ ðÔÿ©†Ëî ÷±ûþ±Âõþ üÑ:±Ý ÕÂóÓÂõÇ - ü÷ÏŽÂí ßÁËÂõþËåÃò ¦¤±÷Ï üÂõDZR±òµ]¼

ÀÀ÷±ËûþÂõþ ÛßÁ¿é ÕòòÉüŵÂõþ ÂóSËßÁ ÷eù±äÂÂõþí-ÛÂõþ ö±ËÂõ ¦œÂõþí ßÁËÂõþ Âõ¿ù Ð “¿òÂõþ±ÂóËðÃø¸Å – ÂóÂõþ÷ qö±úÏÂõ3DZðÿÂõËúø¸ – Âõ±Âõ±æÃÏ - 1 à±ò ÂóS Âó±ý×Ãûþ± :±î ձ¿åü ÀÀ¦¤±÷ÏæÃÏ ÷ýÃñÂõþ±ËæÃÂõþ æÃòÉ Îû ßÁ©† ýÃÃý×ÃËîÂËåà ¿ù¿àûþ± ¿ßÁ æñò±ý×ü Õ±÷±Âõþ & ¿æÿò [¿û¿ò] ¿î¿ò ÕÍÁZî¼ Îî±÷Âõþ± Îüý×à & Âõþ ¿úüÉ [¿úø¸É] îÂàò Îî±÷Âõþ±Ý ÕÍÁZîÂÂõ±ðÃϼ Õ±¿÷ Îû±Âõþ [ÎæñÂõþ] ßÁ¿Âõþûþ± Âõ¿ùËî Âó±¿Âõþ Îî±÷Âõþ± ÕÂõúÉ ÕÍÁZîÂÂõ±ðÃÏ[¼]” – ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ æÃÏÂõòËÂõ±ñ ÛÂõÑ î±Âõþ Õ-ÂóÓÂõÇ ÕñɱRîÂN ¿òñDZÂõþËí üã¸âæÃòòÏÂõþ Ûý×ÃÂóS¿éÂËßÁ Ü¿îÂýÃñ¿üßÁ, ¿üX±™LÂõ±ßÁÉ, ÷±áÇðÃúÇßÁ ÂõùËù ÎÂõ±ñýÃÃûþ ÕîÅÂÉ¿M à ýÃÃûþ ò±¼ ÂóS¿éÂÂõþ ÂÂóéÂöÓ¿÷Âõþ ý×ÿîÂýÃñü¿é ÀÂõþ±÷ßÔÁøž-Âó¿Âõþ÷GËùÂõþ öÂM ñòÅÂõþ±¿áÂõÔ˵Âõþ üßÁËùÂõþý×à æñò±¼ Îû ÎÂõðñ™LËßÁ âËÂõþ âËÂõþ ÎÂóÒÌËåà ¿ðÃËî ÎäÂËûþ¿åÃËùò ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµ, ¿î¿òý×à ÎäÂËûþ¿åÃËùò Îù±ßÁ±ùûþ ÎïËßÁ ðÓÃËÂõþ ¿ýÃÃ÷±ùËûþÂõþ ÎßÁ±Ëù ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÎßÁf ßÁËÂõþ ¿ÂõqX ÕÍÁZîÂîÂËNÂõþ ü±ñò± ÎýÃñßÁ¼ îÒ±Âõþ ¦¤ßÁËF ëÂ×2䱿Âõþî ýÃÃËûþ¿åÃù Ð ‘ëÂ×êÂ±Ý üi§É±¿ü, ëÂ×êÂ±Ý Îü î±ò, ¿ýÃÃ÷±¿^¿úàËÂõþ ëÂ׿êÂù Îû á±ò – áöÂÏÂõþ ÕÂõþËíÉ ÂóÂõÇîÂ-›¶ËðÃËú üÑü±ËÂõþÂõþ î±Âó ûï± ò±¿ýÃà ÂóËú Îû üeÏîÂñÃõ¿ò-›¶ú±™L-ùýÃÃÂõþÏ üÑü±ËÂõþÂõþ ÎÂõþ±ù ëÂ×Ëê ÎöÂðà ßÁ¿Âõþ, ßÁ±=ò ¿ßÁ ßÁ±÷ ¿ßÁ¥¤± ûú-Õ±ú 60

û±ý×ÃËî ò± Âó±ËÂõþ ßÁöÅ û±Âõþ Âó±úÊ, ûï± üîÂÉ-:±ò-Õ±òµ-¿SËÂõíÏ – ü±ñÅ û±ûþ ¦§±ò ßÁËÂõþ ñòÉ ÷±¿ò, ëÂ×êÂ±Ý üi§É±¿ü, ëÂ×êÂ±Ý Îü î±ò, á±Ý á±Ý á±Ý, á±Ý Îüý×à á±ò – ÝÒ îÂÈ üÈ ÝÒ¼”

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Îüý×à ¿ÂõqX ÕÍÁZî ü±ñò±Âõþ ÂóÏê ¿ýÃÃËüËÂõ îÒ±Âõþý×à ÛßÁ±™L Õ±¢¶ËýÃà ›¶¿î¿‡Âî ýÃÃËûþ¿åÃù ÷±ûþ±ÂõîÂÏ ÕÍÁZî ձ|÷¼ ¿î¿ò ü±¢¶ËýÃà ¦¤ýà ˙¦ ¿ùËà ¿ðÃËûþ¿åÃËùò ÕÍÁZî ձ|Ë÷Âõþ Prospectus¼ ÛßÁðñ Îüý×à ÎßÁËfý×à ¿î¿ò ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ›¶ï±áî ÞÂó䱿ÂõþßÁ ÆÁZîÂÂóÂõþ¥óÂõþ±ûþ Îü¿ÂõîÂ-ÂóÓ¿æÃî ýÃÃËî ÎðÃËà îÒ±Âõþ ÕòòÅßÁÂõþíÏûþ ¿òææ¤ ÆúùÏËî ßÁ鱎 ßÁËÂõþ¿åÃËùò Ð ‘ÎöÂËÂõ¿åÃùÅ÷, Õ™LîÂÐ ÛßÁ¿é ÎßÁËfÝ îÒ±Âõþ Âõ±ýÃÃÉÂóÓæñ¿ðà Âõg ï±ßÁËÂõ¼ ýÃñûþ, ¿áËûþ Îðÿà ÂõÅËëÂÿ± Ýà±ËòÝ ÎæÒÃËßÁ ÂõËü Õ±Ëåü ö±ùý×ü” ‘ÆÁZî ëÂ×Âó±üò±’-ÎðñËø¸ ¿ÂõX ÷±ûþ±ÂõîÂÏ Õ±|Ë÷Âõþ ÕË™LÂõ±üÏ ¦¤±÷Ï ¿Âõ÷ù±òµæÃÏ ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ Ûý×à ßÁ鱎 ¿òËûþ [ÕïÂõ±, ¦¤Ïûþ ÕÍÁZîÂü±ñò±Âõþ Õ¿ñßÁ±Âõþ ¿òËûþ ] ÀÀ ÷± ü±Âõþðñ ÎðÃÂõÏËßÁ ÂóS ¿ùËà¿åÃËùò¼ Ûý×à ¿òÂõËgÂõþ ›¶±ÂõþËy ëÂ×XÔî ÂóS¿é ÀÀ÷±ËûþÂõþ Λ¶¿Âõþî ëÂ×MÃÂõþ¼ ‘Îî±÷Âõþ± ÕÍÁZîÂÂõ±ðÃÏ’ Ûý×à ÕÑú¿éÂÂõþ ‘¿ÁZQ’ Âõ± ðÅÃý×ÃÂõ±Âõþ Õ±ÂõÔ¿MÃà ÕïÂõ± ‘Õ±¿÷ ÎæñÂõþ ßÁ¿Âõþûþ± Âõ¿ùËî Âó±¿Âõþ’ Âõ± ‘ÕÂõúÉ’ ý×ÃîÂɱ¿ðà úËsÂõþ ÂõÉÂõýÃñÂõþ ÂõËù ÎðÃûþ Îû ÂóÓÂõÇÂóËŽÂÂõþ [›¶ ŸßÁîDZ ¦¤±÷Ï ¿Âõ÷ù±ò˵Âõþ] üÑúûþ ßÁî áöÂÏÂõþ ¿åÃù¼ ¿ÁZîÂÏûþîÂÐ, ÂõÉ¿M Ãáî æÃÏÂõËò ÀÀ÷± Õ±òÅ ‡ ±¿òßÁö±ËÂõ ÞÂó䱿Âõþ ß Á ÆÁZî±ä±ËÂõþ ê±ßÅ Á Âõþ Ë ßÁ Îö±áÂõþ±á±¿ðà ÁZ±Âõþ± ¿òîÂÉÂóÓæñ ßÁËÂõþ ÛËüËåÃò¼ üÅîÂÂõþ±Ñ ÆÁZËîÂÂõþ ›¶¿î‡± ÛÂõÑ ÆÁZËîÂÂõþ à`Âò ÀÀ÷±ËûþÂõþ ÛÂõÑ ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ æÃÏÂõËò ›¶îÂÉŽÂ ßÁËÂõþ Õ±÷±ËðÃÂõþ ÷ËòÝ ›¶ Ÿ ÝËê Îû ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ îÂËN Ý æÃÏÂõËò ÕÍÁZËîÂÂõþ ö±Âõ¿é ¦¤Âõþ+Âóî ßÁÏÂõþ+ËÂó ¿Âõö±¿üî ýÃÃËûþ¿åÃù· ÎßÁ±ò üÅËÂõþ, ÎßÁ±ò Âõþ±Ëá îÒ±Âõþ æÃÏÂõËò ÎÂõËæà ëÂ×Ëê¿åÃù ÕÍÁZËîÂÂõþ ‘ÕÂõþ+ÂóÂõÏí±’¿é· Ûý×à ›¶üËe ›¶ïË÷ý×à ö±Âõ± ÎûËî Âó±ËÂõþ üò±îÂò ¿ýÃõÅðÃúÇËò ÕÍÁZîÂîÂËNÂõþ ¦š±ò¿é ÎßÁ±ï±ûþ· ÆÂõ¿ðÃßÁ Âõ± üò±îÂòÏ ¿ýÃõŠձä±ÂõþüÑ¿ýÃÃî±ûþ Õ±÷±ËðÃÂõþ æÃÏÂõËò Îø¸±ëÂÿú üѦ¨±Âõþ±¿ðÃÂõþ ›¶äÂùòý×à ÂõËù ÎðÃûþ Îû ÷òÅø¸ÉæÃÏÂõËò ›¶±ßÔÁîÂý×ÿfûþ±ä±Âõþ Âõ± ›¶ÂõÔ¿MÃÃ÷±áÇ ¿òËûþ ßÁîÂé± ¿ä¿™Lî ¿åÃËùò ö±ÂõþîÂÏûþ ðñúÇ¿òßÁÂõþ±¼ Âõþ±áËÁZø¸±¿ðÃÂó¿ÂõþÂõÔî ðÅÃÐà÷ûþ üÑü±ËÂõþ îÒ±Âõþ± ðÅÃÐà¿òÂõÔ¿MÃÃÂõþ Âóï àÒÅæÃËî ¿áËûþý×à üÔ¿©† ßÁËÂõþ¿åÃËùò òɱûþÆÂõËú¿ø¸ßÁ -Õ±¿ðà ðÃúÇò ÛÂõÑ ¦œÔ¿î¢¶Lš&¿ù¼ òɱûþ, ü±ÑàÉ, ÆÂõËú¿ø¸ßÁ, Âó±îÂ?ù Õ©†±eËû±á, ÂóÓÂõÇ ÷Ï÷±Ñü±, ëÂ×MÃÂõþ ÷Ï÷±Ñü± – Ûý×à ø¸ëÂÿðÃúÇò Âõ± åÿé ðÃúÇò üÔ¿©† ýÃÃËûþ¿åÃù Ûý×à ÕËïÇý×ü ÕïÇ±È ò «Âõþ Ü¿ýÃÃßÁ æÃÏÂõËò ðÅÃÐËàÂõþ Õ±îÂÉ¿™LßÁ ¿òÂõÔ¿MÃà ÛÂõÑ ÂóÂõþ÷± ú±¿™L ›¶±¿5 Âõ± Õ±òµù±öÂý×à Ûý×à ձ¿™¦ßÁðÃúÇËòÂõþ ùŽÂÉ ÛÂõÑ ëÂ×ËVúɼ 1

ø¸ëÂÿðÃúÇËòÂõþ Õ¿™L÷ðÃúÇò, ëÂ×MÃÂõþ ÷Ï÷±Ñü±ý×à ÎÂõðñ™L¼ üðñòµ û¿î îÒ±Âõþ ‘ÎÂõðñ™Lü±Âõþ’ ¢¶ËLš ÂõËùËåÃò, “ÎÂõðñ˙L± ò±÷ ëÂ×Âó¿òø¸È›¶÷±íÑ îÂðÅÃÂóßÁ±¿Âõþ¿í ú±ÂõþÏ¿ÂõþßÁüÓS±ðÃÏ¿ò ä” - ÕïÇ±È ëÂ×Âó¿òø¸ðÃ Ý ú±ÂõþÏÂõþßÁ üÓS [ÂõèpÁüÓS]-ý×à ÎÂõðñ™L ò±Ë÷ Õ±àɱî¼ Ûà±Ëò ùŽÂíÏûþ, ëÂ×Âó¿òø¸ðÃ Ý ÂõèpÁüÓSËßÁ ÕïÇ±È ÎÂõðñ™LËßÁ Õ±ä±ûÇ úÑßÁÂõþ Îû÷ò ÕÍÁZËîÂÂõþ Õ±Ëù±ËßÁ Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò Âõ± Õ±ä±ûÇ Âõþ±÷±òÅæà ÎÂõ±ñ±ûþËòÂõþ ¿Âõ¿ú©†±ÍÁZî ðÔÿ©†ËßÁ±í ÎïËßÁ Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò, ÎîÂ÷òý×à ÆÁZîÂÂõ±ðÃÏ Õ±ä±ûÇ ÷ñÃõ, ¿ò¥¤±ßÇÁÝ Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò îÒ±ËðÃÂõþ ¿òææ¤ ¿òææ¤ ö±ËÂõ¼ îÂÂõÅÝ ›¶ä¿ùî ÕËïÇ Âõ± ÂõÉÂõýÃñËÂõþ ÎÂõðñ™L ýÃÃËûþ ÎáËåà ÕÍÁZîÂÂõþý×à ü÷±ïÇßÁ ús, ÆÁZËîÂÂõþ òûþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžÝ ßÁï±›¶üËe ‘ÎÂõðñ™L’ úsËßÁ ÂõÉÂõýÃñÂõþ ßÁËÂõþËåÃò ›¶ä¿ùî ñ±Âõþ±ûþ ‘ÕÍÁZîÂîÂN’ ÎÂõ±çÁ±Ëî¼ ßÁ±úßÔÁȦ§, Âõ±ðÿÂõþ, Âõ¿ú‡Â, Õ©†±ÂõS , qßÁËðÃÂõ, ëÂ×V±ùßÁ ›¶öÔ¿î Ù¿ø¸ËðÃÂõþ ßÁËFý×à ›¶ï÷ ëÂ×2䱿Âõþî ýÃÃËûþ¿åÃù Ûý×à ÕÍÁZîÂîÂN¼ Õ±ä±ûÇ úÑßÁÂõþ Ûý×à ö±Âõ ÎÂóËûþ¿åÃËùò îÒ±Âõþ & ÂóÂõþ¥óÂõþ± ÎáÌëÂÿÂó±ðÃ-Î᱿ÂõµÂó±ðà üÓËS¼ ÂõîÇÂ÷±Ëò ëÂ×Âó¿òø¸ðà ÂõèpÁüÓËSÂõþ ú±ÑßÁÂõþö±ø¸É ÕòÅû±ûþÏ ÕÍÁZî ðÃúÇòý×à [ú±ÑßÁÂõþ±ÍÁZî Âõ± ú±ÑßÁÂõþ ÎÂõðñ™L] ÎÂõðñ˙LÂõþ ÂõɱÂóßÁ Âó¿Âõþö±ø¸±¼ Ûàò ÎðÃà± û±ßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ æÃÏÂõËò Ûý×à ÕÍÁZîÂÂõ±ËðÃÂõþ ¿ÂõßÁ±ú âËé¿åÃù ßÁÏö±ËÂõ¼ Îüé± ¿ßÁ îÒ±Âõþ ÁZ±ðÃúÂõø¸ÇÂõɱÂóÏ ü±ñßÁæÃÏÂõËòÂõþ Îúø¸ßÁ±Ëù ßÅÁ ËŽÂS ÎïËßÁ Õ±áî ÂõèpÁ: Õ±ä±ûÇ ðÃúò±÷Ï üi§É±üÏ Îî±î±ÂóÅÂõþÏæÃÏÂõþ ýÃñî ñËÂõþ· ÷ËòýÃÃûþ ò±¼ Õ±ÍúúÂõ îÒ±Âõþ Ö «ÂõþîÂijûþî±Âõþ üÓS àÅÒæÃËî ÎáËù Õ±÷Âõþ± ýÃñ¿ÂõþËûþ û±ý×à ¿òËæÃÂõþ±ý×ü îÒ±Âõþ ÆÁZî¿ò‡Â±Âõþ ÎßÁ±òÝ üÏ÷±, ÎßÁ±òÝ üŦó©†Ã ¿Âõö±æÃò Õ±÷Âõþ± àÅÒËæà Âó±ý×à ò±¼ Âó±ý×à ò± îÒ±Âõþ æÃÏÂõËò ÎßÁ±òÝ ÛßÁ ¿ÂõËúø¸ ÎðÃÂõî± Âõ± ÛßÁ÷±S

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

61


ÎðßæÿæÚU-w®v} Personal God-ÛÂõþ ý×Ãש†Âõþ+ËÂó ›¶¿î‡±¼ îÒ±Âõþ ›¶ï÷

ü÷±¿ñ¿äÂS¿éÂý×à Îî± ÛßÁ¿é ¿ÂõqX òµòîÂN/ âò ßÁ±Ëù± Î÷ËâÂõþ ßÁɱòö±Ëü ëÂ×ËëÂÿ û±Ýûþ± Âó±¿àÂõþ ñÂõùî±ËßÁ Ö «ËÂõþÂõþ ò±µ¿òßÁ ¿Âõ÷ÓîÇÂÂõþ+ËÂóÂõþ ÛßÁ¿é ÎôèÂ÷ [frame) Âõ± ÕòË™LÂõþ ßÁ¿Âõî± ÂõùËù ÎÂõ±ñýÃÃûþ öÅÂù ýÃÃûþ ò±¼ ÂõÂõþÑ îÒ±Âõþ ¿ÁZîÂÏûþ ÛÂõÑ îÔÂîÂÃÏûþ ü÷±¿ñ¿é ›¶ï±áîÂ, traditional Ö «ËÂõþÂõþ ü&í ü±ßÁ±Âõþ Âõþ+ËÂó ö±ËÂõ ¿Âõö±¿Âõî¼ ÀûÅM à ÎßÁò±Âõþ±÷ öÂA±ä±ËûÇÂõþ ¿òßÁé ú±M ÃðÃώ± ¢¶ýÃíßÁ±ËùÝ îÒ±Âõþ ü÷±¿ñ îÒ±Âõþ ü&í ü±ßÁ±Âõþ¿ò‡Â±Âõþ ÎðÃɱîÂßÁ¼ NßÁ ÕËïÇ û¿ðà ö±Âõ± û±ûþ Îû ÛßÁ¿é ¿ÂõËúø¸ ÷±ò¿üßÁ ÂõÔ¿MÃà [›¶îÂÉËûþÂõþ ÛßÁî±òî±] áöÂÏÂõþ ö±Ëù±Âõ±ü±Âõþ ÂõÏæà ÎïËßÁ ëÂ×ÈÂói§ ýÃÃËûþ ü÷±¿ñËî ÂóûÇÂõ¿üî ýÃÃûþ Âõ± ÷ËòÂõþ ùûþ ýÃÃËûþ Âõ±ýÃÃÉËäÂîÂò±Âõþ ¿ÂõùÅ¿5Âõþ ßÁ±Âõþí ýÃÃûþ, î±ýÃÃËù Ýý×à ¿ÂõËúø¸ ÷±ò¿üßÁ ÂõÔ¿MÃÿé ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ æÃÏÂõËò ÆúúÂõßÁ±ù ÎïËßÁý×à ›¶ßÔÁ¿îÂáîÂö±ËÂõ ¿ò¿ÂõÇËúø¸ – ¿î¿ò Âõþ+Âó¿ÂõËúËø¸ Õ±üM à ¿åÃËùò ò±¼ Ö «ËÂõþÂõþ ‘ü&í ¿òÂõþ±ßÁ±Âõþ’ îÂNý×à ‘ü&í ü±ßÁ±Âõþ’ ÆÂõ¿äÂËSÉ îÒ±Âõþ ýÃÃ+ðÃûþ±ßÁ±úËßÁ Õ±Ëù±¿ßÁî ßÁËÂõþ Âõþ±àî¼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ Ûý×à ›¶üËe ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ü±ñßÁö±Âõ Õ±Ëù±äÂò±ûþ ÎðÿàËûþËåÃò îÒ±Âõþ ü&í ü±ßÁ±Âõþ ‘¿ò‡Â±’ ÛÂõÑ ‘ÆÂõ¿äÂSÉ’ËßÁ, ö±ËÂõÂõþ áöÂÏÂõþî± ÛÂõÑ ëÂ×ðñÂõþî±Âõþ ¿Âõ™¦±ÂõþËßÁ¼ 1855 ¿à舱Ës ðÿŽÂËí «Âõþ ßÁ±ùÏÂõ±ëÂÿÏËî ›¶¿î‡±Âõþ ü÷ûþ ÎïËßÁ ›¶ï÷ ä±Âõþ ÂõåÃÂõþ îÒ±Âõþ ÎßÁËéÂËåà æÃáij±î±Âõþ ü™L±òö±ËÂõ ü±ñò± Ý ›¶îÂÉŽÂ ðÃúÇò±òÅöÓ¿î ¿òËûþ¼ ¿ÁZîÂÏûþ ä±ÂõþÂõåÃÂõþ Îá±ßÅÁù±¿ðà Âõèî ÎïËßÁ Õ±Âõþy ßÁËÂõþ ¿î¿ò ÷¢Ÿ ¿åÃËùò ÎäÂÌø¸¿A îÂLaü±ñò± ¿òËûþ¼ ÁZ±ðÃúÂõø¸ÇÂõɱÂóÏ ü±ñËòÂõþ Îúø¸ ä±Âõþ ÂõåÃÂõþ îÒ±Âõþ Õ±ÂõþÝ ÆÂõ¿äÂS÷ûþ¼ æÃé±ñ±ÂõþÏ ò±÷ßÁ Âõþ ± ÷±ý× Ã î  ü±ñÅ Â õþ ÎïËßÁ Âõþ ± ÷÷ËLa ðÃ Ï ŽÂ±, ÀÀÂõþ±÷ù±ù±¿Âõ¢¶ýÃù±ö ÛÂõÑ ðñüÉö±ËÂõÂõþ ü±ñò Ý ¿ü¿X¼ î±ÂõþÂóÂõþý×à ÆÁZîÂö±ËÂõÂõþ äÂÂõþ÷ ÷ñÅÂõþö±ËÂõÂõþ ü±ñò¼ qñÅ î±ý×à òûþ, ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ¿ùËàËåÃò, “îÒ±ýÃñÂõþ [ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ] À÷ÅËà q¿òûþ±¿åà – ÜßÁ±Ëù ÀßÔÁøž¿äÂÙL±ûþ ÛßÁßÁ±Ëù îÂijûþ ýÃÃý×Ãûþ± ¿î¿ò ¿òæà ÂóÔïßÁ Õ¿™¦QËÂõ±ñ ýÃñÂõþ±ý×Ãûþ± ßÁàËò± Õ±Âóò±ËßÁ öÂáÂõ±ò ÀßÔÁøž Âõ¿ùûþ± ÎÂõ±ñ ßÁ¿Âõþûþ±¿åÃËùò, Õ±Âõ±Âõþ ßÁàËò± Õ±ÂõèpÁ™¦¥¤ ÂóûÇ™L üßÁùËßÁ ÀßÔÁøž¿Âõ¢¶ýà Âõ¿ùûþ± ðÃúÇò ßÁ¿Âõþûþ±¿åÃËùò¼” áÏî±ûþ öÂáÂõ±ò ÀßÔÁøž ÂõËùËåÃò – “üÂõÇöÓÂ÷±R±òÑ üÂõÇöÓÂò ä±R¿ò¼ ÖŽÂËî Îû±áûÅM ñR± üÂõÇS ü÷ðÃúÇòм¼ [6û29] Ûý×à Π±ËßÁÂõþ ÂÂõɱàɱûþ ÀñÂõþ¦¤±÷Ï ÂõËùËåÃò, ‘ÂõèpÁ2

62

ü±ŽÂ±ÈßÁ±ÂõþË÷Âõ ðÃúÇûþ¿î–üÂõÇöÓÂ¿÷¿î¼ Îû±Ëáò±ö±üÉ÷±Ëòò ûÅM ñR± ü÷±¿ýÃÃî¿äÂMÃÃм üÂõÇS ü÷Ñ ÂõèÍpÁÂõ ÂóúÉîÂÏ¿î ü÷ðÃúÇò÷ļ îÂï± ü ¦¤÷±R±ò÷Ä Õ¿ÂõðÃɱßÔÁîÂÎðÃýà ±¿ðÃÂó¿ÂõþË26ÃðÃúÓòÉÑ üÂõÇöÂÓËîÂø¸Å ÂõèpÁ±¿ðæš±ÂõÂõþ±Ë™Lø¸Å ÕÂõ¿¦šîÂÑ ÂóúÉ¿î¼ î±¿ò ä±RòÉËöÂËðÃò ÂóúÉ¿î¼” ÷ñÅüÓðÃò üÂõþ¦¤îÂÏ ÂõËùËåÃò – “üÂõÇS ›¶ÂóË= ü^+ËÂóí ¦£ÓÂÂõþíÂõþ+ËÂóí ä±òÅüÓÉîÂÑ üËÂõDZÂó±¿ñ¿ò÷ÇÅM ÃÑ ÂóÂõþ÷±ïÇüîÂÉ÷±òµâò÷ò™LÑ ‘ÂóúÉ¿îÂ’ Îû±áËæËò ›¶îÂÉËŽÂí±ÂóËÂõþ±ŽÂÏßÁËÂõþ±¿î¼” ÕïÇ±È Õ±÷Âõþ± ö±ÂõËîÂý×à Âó±¿Âõþ Îû ÕàGö±ËÂõ ÛßÁ¿é ÕÍÁZËîÂÂõþ ô‰Åñ±Âõþ± ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ýÃÃ+ðÃËûþÂõþ áöÂÏËÂõþ ÂõËûþ äÂËù¿åÃù Õ±ÍúúÂõ¼ ü&í ö±ËÂõÂõþ äÂÂõþË÷ ÛËü î± ¦¤îÂÐý×à ¿ÂõßÁ¿úî ýÃÃËûþ ëÂ×Ëê¿åÃù ¿ò&Çí ¿òÂõþ±ßÁ±Âõþ îÂËNÂõþ üËÂõDZ2ä ÕòÅöÓ¿îÂÂõþ Λ¶Âõþí±ûþ¼ Û›¶üËe ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ¿ùËàËåÃò, ‘÷ñÅÂõþö±ËÂõ ¿üX ýÃÃý×Ãûþ± ê±ßÅÁÂõþ ö±Âõü±ñËòÂõþ äÂÂõþ÷ öÓ¿÷Ëî ëÂ×ÂóòÏî ýÃÃý×à ûþ±¿åÃËùò¼ ëÂ×ýà ±Âõþ ÂóËÂõþý×à ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷ò üÂõÇö±Âõ±îÂÏî ÎÂõðñ™L›¶¿üX ÕÍÁZîÂö±Âõü±ñËò ›¶Âõù Λ¶Âõþí± Õ±¿üûþ± ëÂ×Â󿦚î ýÃÃûþ¼” ¿î¿ò ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþËåÃÂò Îû ú±™L-ðñüÉ-÷ñÅÂõþ-Âõ±Èüùɱ¿ðà ö±Âõ¿ÂõËúø¸ËßÁ Õ±|ûþ ßÁËÂõþ Ö «ËÂõþÂõþ Λ¶Ë÷Âõþ ÷¿ýÃÃ÷± îÂï± ÷±ñÅûÇ-Õ±¦¤±ðÃòý×à Îûà±Ëò öÂËM ÃÂõþ æÃÏÂõËòÂõþ Õ±ðÃúÇ Âõ± Õ±ñ±Âõþ, Îüà±Ëò ‘ö±Âõ±îÂÏî ÕÍÁZîÂ- ¿äÂ’ Âõ± ‘¿òÂõDZí÷Å¿M ÃÂõþ Âõ±üò±’ ÕËòËßÁÂõþ ðÔÿ©†Ëî ¿ÂõüðÔÃú, ÂóÂõþ¦óÂõþ¿ÂõËÂõþ±ñÏ ÂõËù ÷Ëò ýÃÃËî Âó±ËÂõþ¼ Ûý×à üÑúûþËßÁ ¿î¿ò ðÅÃö±ËÂõ Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò Ê. ÛßÁ, æÃáðÃ¥¤±Âõþ Âõ±ùßÁ ¿åÃËùò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ûLaÏ ÷±î±, ¿î¿ò ¿åÃËùò ûLa¦¤Âõþ+Âó¼ üÅîÂÂõþ±Ñ ¦¤îÂÐË›¶Âõþí± ÂõËù ÎßÁ±òÝ Âõd ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ¿åÃù ò±¼ ðÅÃý×Ã, ö±Âõ ÛÂõÑ ö±Âõ±îÂÏî Âõþ±æÃÉ ÂóÂõþ¦óÂõþ ßÁ±ûÇßÁ±Âõþí ü¥óËßÇÁ ÕÂõ¿¦šî¼ ö±Âõ±îÂÏî ÕÍÁZîÂÂõþ±ËæÃÉÂõþ öÓÂ÷±òµý×à üÏ÷±ÂõX ýÃÃËûþ ö±ÂõÂõþ±ËæÃÉÂõþ ðÃúÇò¦óúÇò±¿ðà üËy±á±òµÂõþ+ËÂó ›¶ßÁ±¿úî¼ ÕîÂÛÂõ ÷ñÅÂõþö±ËÂõÂõþ ÂóÂõþ±ßÁ±‡Â±ù±Ëö ö±ÂõÂõþ±ËæÃÉÂõþ äÂÂõþ÷öÓ¿÷Ëî ëÂ×ÂóòÏî ýÃÃÝûþ±Âõþ ÂóËÂõþ ö±Âõ±îÂÏî ÕÍÁZîÂöÓ¿÷ ¿öÂi§ ÕòÉ ÎßÁ±ï±ûþ Õ±Âõþ îÒ±Âõþ ÷ò Õ¢¶üÂõþ ýÃÃËÂõ· ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÍÁZî¿ò‡Â±Âõþ Ûý×à ü¿gŽÂËí ÛËü Îûò ü÷™¦ ú±¦a ™¦t ýÃÃËûþ ÎáËåÃ, Ûý×à ÂõþýÃËüÉÂõþ ¿ÂõË ø¸í ßÁÂõþËî ä±ò¿ò Õ±ä±ûÇáíݼ ü±ñ±Âõþíö±ËÂõ ÕòÉ üßÁù ü±ñËßÁÂõþ òɱûþ îÒ±Âõþ ÆÁZî¿ò‡Â± û¿ðà ëÂ×MÃÏíÇ ýÃÃËûþ ›¶ËÂõú ßÁÂõþî ÕÍÁZËîÂÂõþ âËÂõþ, î±ýÃÃËù ¦¤±ö±¿ÂõßÁö±ËÂõý×à ÆÁZî ýÃÃËûþ ÂóëÂÿî ‘Âõ±¿ñîÂ’ Âõ± 3

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

4


ÎðßæÿæÚU-w®v} ‘à¿GîÂ’ – î±ýÃÃËù ü÷¢¶ æÃÏÂõò ñËÂõþ îÒ±Âõþ ÛßÁ Õü±¥xðñ¿ûþßÁ, Õ¿öÂòÂõ ëÂ×ðñÂõþ, ÕàG ü÷ðÔÿ©† ù¿ŽÂî ýÃÃî ò±¼ Õïä Ûý×à ü±¥xðñ¿ûþßÁ üÏ÷±ÂõXî±, î±Âõþ ÎïËßÁ üÑßÁÏíÇî±, ÂõÉ¿M ÿÂõËúËø¸ ÎöÂðÃ, ëÂ×ËÂóŽÂ± ›¶öÔ¿î Îðñø¸ ÕñɱRü÷±Ëæà ¿ßÁåÅà òîÅÂò ßÁï± òûþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ 䱿ÂõþÂó±ËúÝ Ýý×à Îðñø¸ ¿åÃù, ¿ßÁc î± ê±ßÅÁÂõþËßÁ ßÁàòÝ ¦óúÇ ßÁÂõþËî Âó±ËÂõþ¿ò¼ ùÏù±›¶üeßÁ±ËÂõþÂõþ ÎùàòÏ ÎïËßÁ æñòËî Âó±¿Âõþ Îû, ÆöÂÂõþÂõÏ Âõè±pÁíÏ îÒ±ËßÁ À÷È Îî±î±ÂóÅÂõþÏÂõþ üËe â¿ò‡Âö±ËÂõ Î÷ú±Ë÷¿ú ßÁÂõþËî Âõ±Âõþí ßÁÂõþËîÂò, ÂõùËîÂò, “Âõ±Âõ±, ÝÂõþ üËe Õî Î÷ú±Ë÷¿ú ßÁËÂõþ± ò±, ÝËðÃÂõþ üÂõ qßÁËò± ö±Âõ, ÝÂõþ Õî üe ßÁÂõþËù Îî±÷±Âõþ ö±Âõ-Λ¶÷ Õ±Âõþ ¿ßÁåÅà ï±ßÁËÂõ ò±¼’ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ Ýý×à ßÁï± ßÁàòÝ ¿Âõä¿ùî ßÁÂõþËî Âó±ËÂõþ ¿ò¼ ¿î¿ò Îî±î±ÂóÅÂõþÏÂõþ üËe áöÂÏÂõþö±ËÂõ ÎÂõðñ˙LÂõþ üÓ„ ¿Âõä±ÂõþÍúùÏ ¿òËûþ ¿ò÷¢Ÿ ï±ßÁËîÂò¼ ü±¥xðñ¿ûþßÁ üÑßÁÏíÇî± ÎïËßÁ Îî±î±ÂóÅÂõþÏÝ Îû ÷ÅM à ¿åÃËùò ò±, ¿î¿òÝ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÆÁZî±ä±ÂõþËßÁ ëÂ×ÂóýÃñü ßÁÂõþËîÂò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÎðÃËàý×à îÒ±Âõþ ÷Ëò ýÃÃËûþ¿åÃù ¿î¿ò ÕÍÁZËîÂÂõþ Õ¿ñßÁ±Âõþϼ î±ý×à ¿î¿ò ¿æÃ:±ü± ßÁËÂõþ¿åÃËùò Îû ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Ûý×à ÕÍÁZîÂËÂõðñ˙LÂõþ ÷±ËáÇ ü±ñò± ßÁÂõþËî ý×Ã26ÅÃßÁ ¿ßÁ ò±¼ üÂõþù ü±ñßÁ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ëÂ×MÃÂõþ ¿ðÃËùò – ¿î¿ò ßÁÏ ßÁÂõþËÂõò, ßÁÏ ßÁÂõþËÂõò ò±, ¿î¿ò ¿ßÁåÅÃý×à æñËòò ò±, îÒ±Âõþ ÷± üÂõ æñËòò¼ Îî±î±ÂóÅÂõþÏ ÂõËù¿åÃËùò–¿êÂßÁ Õ±ËåÃ, ¿î¿ò [ÀÂõþ±÷ßÔÁøž] îÒ±Âõþ ÷±ËßÁ ¿æÃ:±ü± ßÁËÂõþ Õ±üËî Âó±ËÂõþò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž îÂÈŽÂí±È ¿áËûþ¿åÃËùò À÷¿µËÂõþ, Õ±ËðÃú ¿òËûþ ÛËü¿åÃËùò îÒ±Âõþ ÷±ËûþÂõþ, æÃáðÃ¥¤± öÂÂõÂõþíÏÂõþ¼ ý×ÿîÂýÃñü Õ±Âõþ ßÁàòÝ ›¶îÂÉŽÂ ßÁËÂõþËåà Ûý×à âéÂò±· ÕñɱRÂóÂõþ¥óÂõþ±ûþ Ûý×à ‘ÕÍÁZîÂ’ Õ±Âõþ ‘ÆÁZîÂ’-Âõþ Âó±Âõþ¦ó¿ÂõþßÁ Õ±ËÂó¿ŽÂßÁî±Âõþ· ò±, Õ±Âõþ ÎîÂ÷ò ÎßÁ±òÝ ëÂ×ðñýÃÃÂõþí Âó±Ýûþ± û±ûþ ò±¼ î±ý×à Îî±î±ÂóÅÂõþÏÝ Ýý×à ÂõÉÂõýÃñÂõþ ÂõÅËçÁ ëÂ×êÂËî Âó±ËÂõþò¿ò¼ ÕÍÁZîÂ÷±ËáÇÂõþ ÂóÅ ø±¸ßÁ±ËÂõþ ÕöÂÉ™¦ ü±ñßÁ Îî±î±ÂóÅÂõþÏ ÷±îÔÂÂóËðà ü÷¿ÂóÇîÂüMÃñ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁÝ ÂõÅçÁËî öÅÂù ßÁÂõþËùò¼ ùÏù±›¶üeßÁ±Âõþ ¿ùËàËåÃò, ‘÷¿µÂõþ±öÂÉ™LËÂõþ ›¶¿î¿‡Âî ÎðÃÂõÏËßÁý×à ê±ßÅÁÂõþ Λ¶Ë÷ ÜÂõþ+ËÂó ÷±îÔÂüË¥¤±ñò ßÁ¿ÂõþËîÂËåÃò ÂõÅ¿çÁûþ± À÷È Îî±î± îÒ±ýÃñÂõþ Âõ±ùËßÁÂõþ òɱûþ üÂõþùö±ËÂõ ÷Å* ýÃÃý×ÃËùÝ îÒ±ýÃñÂõþ Ü ›¶ßÁ±Âõþ Õ±äÂÂõþí Õ:î± Ý ßÅÁüѦ¨±Âõþ¿òÂõgò Âõ¿ùûþ± ñ±Âõþí± ßÁ¿ÂõþËùò¼ ÜÂõþ+Âó ¿üX±Ë™L îÒ±ýÃñÂõþ ÕñÂõþ›¶±Ë™L ßÁ í± Ý ÂõÉe¿÷¿|î ýÃñËüÉÂõþ Öø¸È ÎÂõþà±

ÎðÃà± ¿ðÃËûþ¿åÃù, ÛßÁï± Õ±÷Âõþ± ÕòÅ÷±ò ßÁ¿ÂõþËî Âó±¿Âõþ¼” Îî±î±ÂóÅÂõþÏæÃÏ traditional ÕÍÁZî âÂõþ±ò±Âõþ Õ±ä±ûÇ, Õ¿¢ŸÂõþ ¿Âõ÷ÓîÇÂÂõþ+ËÂóÂõþ ëÂ×Âó±üò± ÎïËßÁ Õ±Âõþ ÛËá±ò¿ò¼ îÒ±Âõþ ö¿M à ¿åÃù ú±™Lö±ËÂõÂõþ, ëÂ×Âó±üÉ ¿åÃù ü&í ¿òÂõþ±ßÁ±Âõþ Ö «Âõþ – ÎÂõðñ˙LÂõþ Âó¿Âõþö±ø¸±ûþ ¿û¿ò æÃÏËÂõÂõþ ßÁ÷ÇôÂùðñî±, Âõ± æÃÏËÂõÂõþ S ÷÷Å¿M ÃÂõþ Õ±|ûþ¼ îÒ±ËßÁ ü±Ñü±¿ÂõþßÁö±ËÂõ ÂóÅS-ßÁòɱ-Âó¿îÂÂóPÏÂõþ+ËÂó ö±Âõò± ßÁÂõþ±, öÂæÃò± ßÁÂõþ± Îî±î±ÂóÂõþÏÂõþ ÂõÅ¿XËî ձüËîÂý×à Âó±ËÂõþ ò±¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Ûý×à ö±Âõ-Õ±ü¿M à ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ¿ò¿ÂõÇßÁŠ öÓ¿÷Ëî ÛËá±Ëî ûàò Âõ±ñ± ýÃÃËûþ ðÒñ¿ëÂÿËûþ¿åÃù, Îüà±Ëò ‘ëÂ×MÃ÷ Õ±ä±ûÇ’ À÷È Îî±î± ÎS ±ñ, öÂÈÇüò±, ¿îÂÂõþ¦¨±Âõþ, Õ±â±î ÁZ±Âõþ± îÒ±ËßÁ ¿ò¿ÂõÇßÁŠ öÓ¿÷Ëî ¿òËûþ ¿áËûþ¿åÃËùò¼ Îüý×à ձä±ûÇÂõ±ò ÂóÅ ø¸, Îüý×à ‘Î|±¿Sûþ ÂõèpÁ¿ò‡Â’ ü÷±¿ñÂõ±ò Õ±ä±ûÇ Ý ÂóÂõþ  õî¹ßÁ±Ëù ÀÂõþ ± ÷ßÔ Á ËøžÂõþ ÆÁZî¿ò‡Â±ËßÁ áÓìÂÿ ÂõþýÃüÉ ÎöÂËÂõ Î÷Ëò ¿òËûþ¿åÃËùò¼ ÛßÁ¿ðÃò Âó=ÂõéÂÏËî ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Îî±î±ÂóÅÂõþÏæÃÏÂõþ üËe ñ÷Ç›¶üe ßÁÂõþ¿åÃËùò¼ îÂàò ügɱ ü÷±áî¼ ê±ßÅÁÂõþ î±ý×à Âõ±ßÁɱù±Âó Âõg ßÁËÂõþ ßÁÂõþù ¿ðÃËûþ Ö «ËÂõþÂõþ ò±Ë÷±2ä±Âõþí ßÁÂõþËî ï±ËßÁò¼ Îî±î±ÂóÅÂõþÏ ÕÂõ±ßÁ ýÃÃËûþ ö±ËÂõò - ¿û¿ò ÎÂõðñ˙LÂõþ Ûî ëÂ×MÃ÷ Õ¿ñßÁ±ÂõþÏ, ÷±S ¿îÂò ¿ðÃËò ¿ò¿ÂõÇßÁŠ ü÷±¿ñ ù±ö ßÁËÂõþËåÃò, îÒ±Âõþ Õ±Âõ±Âõþ ýÃÃÏò±¿ñßÁ±ÂõþÏÂõþ ÷Ëî± ÛüÂõ Õòұò ÎßÁò· ëÂ×ËÂóŽÂ± ¿Âõ^nËÂóÂõþ Âõþ+Âó ¿òËûþ¿åÃù, ¿î¿ò ÂõËù ÎôÂËù¿åÃËùò – ‘Õ±ËÂõþ, ÎßÒÁÝ ÎÂõþ±éÂÏ Îê±ßÁËî ÎýÃñ·’ ÕïÇ±È ýÃñîÂù ¿ðÃËûþ ¿ßÁ ¿é Æî¿Âõþ ßÁÂõþå÷ ê±ßÅÁÂõþ Îü ëÂ×ÂóýÃñü á±Ëûþ ò± Î÷Ëà ÂõËù¿åÃËùò, ‘ðÓÃÂõþú±ù±/ Õ±¿÷ Ö «ËÂõþÂõþ ò±÷ ßÁÂõþ¿äÂ, Õ±Âõþ îÅ¿÷ ¿ßÁò± Âõùåà - Õ±¿÷ ¿é êÅÂßÁ¿ä¼” Îî±î±ÂóÅÂõþÏæÃÏ Îüý×à ügɱÂõµò±Âõþ î±ÈÂóûÇ ÂõÅçÁËî Âó±ËÂõþò¿ò, ¿ßÁc Î÷Ëò ¿òËûþ¿åÃËùò¼ ÛßÁý×à ö±ËÂõ ÂõÅçÁËî Âó±ËÂõþò¿ò ßÁï±÷ÔîÂßÁ±Âõþ À÷-÷±ˆ±Âõþ÷ú±ý×Ã-ݼ 1866 ÎïËßÁ 1882 – Ûý×à Îø¸±Ëù± ÂõåÃËÂõþÂõþ ÂõÉÂõñ±Ëò ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ Ûàò ÎðÃàËî Âó±ý×à ձä±ËûÇÂõþ ö±ËÂõ, ÆÁZî ÛÂõÑ ÕÍÁZî ¿òËûþ îÒ±Âõþ ÛàòßÁ±Âõþ ëÂ×MÃÂõþ äÓÂëÂÿ±™L ¦ó©†Ã ÛÂõÑ áyÏÂõþ, ÎÂõ±Ëñ ÙÂX, ÕòÅöÓ¿îÂÂóÅ©†¼ ›¶ï÷ ðÃúÇËòý×à ¿î¿ò ÷±ˆ±Âõþ÷ú±ý×ÃËßÁ ÂõùËåÃò, ‘¿òÂõþ±ßÁ±ËÂõþ ¿Âõ «±ü, î± Îî± ö±ùý×ü îÂËÂõ Û ÂõÅ¿X ßÁËÂõþ± ò± Îû, Ûý×ÿé ÎßÁÂõù üîÂÉ Õ±Âõþ üÂõ ¿÷ïɱ¼ Ûý×ÿé ÎæÃËò± Îû, ¿òÂõþ±ßÁ±ÂõþÝ üîÂÉ Õ±Âõ±Âõþ ü±ßÁ±ÂõþÝ üîÂɼ ßÁï±÷ÔîÂßÁ±Âõþ ¿ùËàËåÃò Ð ‘‘÷±ˆ±Âõþ ‘ðÅÃý×Ãý×à üîÂÉ’ Ûý×à ßÁï± Âõ±ÂõþÂõ±Âõþ q¿òûþ± ÕÂõ±ßÁ ýÃÃý×Ãûþ± Âõþ¿ýÃÃËùò¼ Û-ßÁï± Îî± îÒ±ýÃñÂõþ ‘ÂóÅÒ¿ïáî ¿ÂõðÃɱÂõþ’ ÷ËñÉ ò±ý×ü” ‘ÂóÅÒ¿ïáî ¿ÂõðÃɱ’ ÕïÇ±È ú±¦aÏûþ 6

7

9

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

63


ÎðßæÿæÚU-w®v} Âó¿Âõþö±ø¸±¼ ú±¦a Âõ±ÂõþÂõ±Âõþ ÂõùËåÃò, ÎßÁ±ò æñá¿îÂßÁ ÂõdËî ÛßÁý×à ßÁ±Ëù ðÅÿé ¿ÂõÂóÂõþÏî îÂN Õ¿ñ¿‡Âî ýÃÃËî Âó±ËÂõþ ò±¼ ÂõÔýÃðñÂõþíÉßÁ ö±ø¸É±Âõ±¿îÇÂËßÁ Õ±Ëåà – “¿ÁZËñîÂÑ ¿ÁZî¿÷îÂɱU™¦¾Ã±ËÂõ± ÆÁZîÂ÷ÅäÂÉËî¼ î¿i§ Ë ø¸ Ë ñò ä±ÍÁZîÂÑ ›¶îÂÉ¢«b¦¿öÂñÏûþ Ë î¼¼” [4¼3¼1807] ðÅÃý×Ã-ÛÂõþ ö±Âõý×à ÆÁZîÂ, î±Âõþ ¿òËø¸ËñÂõþ ÁZ±Âõþ±ý×à ÕÍÁZî ›¶îÂÉá±R±ËßÁ Õ¿ö¿ýÃÃî ßÁÂõþ± û±ûþ¼ Îüý×à ÛßÁ, Õ¿ÁZîÂÏûþ ¿ò&Çí ¿ò¿ÂõÇËúø¸ ÂõèpÁý×à ýÃÃË26à ü÷™¦ æñá¿îÂßÁ ÂõdÂõþ Âó±Âõþ÷±¿ïÇßÁ üMÃñ – ‘ÎòýÃà ò±ò±¿™¦ ¿ßÁ=ò’¼ Õ±ä±ûÇ ÎáÌëÂÿÂó±ðà ÷±GÅßÁÉßÁ±¿ÂõþßÁ±Ëî [2¼30] ÂõùËåÃò, “ÕÁZûþÑ ä ÁZûþ±ö±üÑ ÷òÐ ¦¤Ë›Ÿ ò üÑúûþД – ÛßÁ ÕÁZûþ Õ¿ÁZîÂÏûþ ÕàG ÆäÂîÂòÉ ÂõèËpÁ ¿ÁZîÂÏûþö±Âõ Õ±ËÂõþ±Âó ßÁÂõþ±, à¿Gî ÎðÃà± ¦¤Ë›ŸÂõþ ÷Ëî± ¿ö¿MÃÃýÃÏò, ÷ËòÂõþ ßÁŠò±, ÛËî ÎßÁ±òÝ üÑúûþ Îòý×ü ¿ßÁc ûîÂŽÂí ò± ü±ñËßÁÂõþ Ýý×à ÂõɱÂóßÁ Âó¿ÂõþqX ðÔÿ©† Ý :±ò ýÃÃË26Ã, îÂîÂŽÂí ÂóûÇ™L ü±ñËßÁÂõþ ðÔÿ©†Ëî ‘ò±ò±Q’ Âõ± ‘ÆÂõ¿äÂSÉ’ ï±ßÁËÂõ¼ Û ðÔÿ©† ÂõÉÂõýÃñ¿ÂõþßÁ, ü±Ñü±¿ÂõþßÁ ¿ßÁc ÂóÂõþ÷±¿ïÇßÁ Âõ± äÓÂëÂÿ±™L üîÂÉ òûþ¼ î± Õ:±ËòÂõþ, ÕÍäÂîÂòÉ ðÔÿ©†¼ Ûý×à ÷ò ûàò ÆäÂîÂËòÉ Âõþ+Âó±™L¿Âõþî ýÃÃËûþ û±ËÂõ, Îüý×à ›¶îÂÉŽÂÂõèpÁ±òÅöÓ¿îÂËî ÆÁZËîÂÂõþ ÎßÁ±òÝ ö±òÝ ï±ßÁËÂõ ò± – ‘ÆÁZîÂÑ ÆòËÂõ±ÂóùöÂÉËî¼’ [ßÁ±¿ÂõþßÁ±, 2¼31] î±ý×à ÂóÅÒ¿ïáî ¿ÂõðÃɱËî :±òÏÂõþ Õ¿öÂ÷±òûÅM à ÷±ˆ±Âõþ÷ú±ý×à ÎöÂËÂõ¿åÃËùò, “ü±ßÁ±ËÂõþ ¿Âõ «±ü ï±ßÁËù ¿ßÁ ¿òÂõþ±ßÁ±ËÂõþ ¿Âõ «±ü ýÃÃûþ· Ö «Âõþ ¿òÂõþ±ßÁ±Âõþ, Û-¿Âõ «±ü ﱿßÁËù Ö «Âõþ ü±ßÁ±Âõþ Û-¿Âõ «±ü ¿ßÁ ýÃÃý×ÃËî Âó±ËÂõþ· ¿Âõ X ÕÂõ¦š± ðÅÃé±ý×à ¿ßÁ üîÂÉ ýÃÃý×ÃËî Âó±ËÂõþ· ü±ðñ ¿æÿòü – ðÅÃñ, ¿ßÁ Õ±Âõ±Âõþ ßÁ±Ëù± ýÃÃËî Âó±ËÂõþ·” ú±Ë¦aÂõþ ðÔÿ©†Ëî ¿ßÁc Ûý×à üÑúËûþÂõþ ëÂ×MÃÂõþ Õòɼ ú±¦a ÂõùËî Âó±ËÂõþ, ü±ðñ ÂðÅÃñ ßÁ±Ëù± ýÃÃËî Âó±ËÂõþ¼ ðÅÃËñÂõþ ñÂõùQ û¿ðà ¦¤Âõþ+Âó ýÃÃûþ, î±ýÃÃËù ÎßÁ±òÝ Âõ±ýÃÃÉ ßÁ±ÂõþËí [ëÂ×ðñýÃÃÂõþí ¿ýÃÃËüËÂõ Âõù± û±ûþ, ßÁ±Ëù± äÂú÷± ¿ðÃËûþ ÎðÃàËù] ðÅÃñ ßÁ±Ëù± Û÷ò ›¶îÂÏ¿î ýÃÃËî Âó±ËÂõþ, Ûé± w÷, ¿ßÁc ¦¤Âõþ+ÂóËÂõ±ñ ÂõÅ¿XËî ÎÂõþËà Ûý×à w÷ ¿òËûþÝ ÂõÉÂõýÃñÂõþ ýÃÃûþ¼ ÂõèpÁüÓSßÁ±Âõþ Õ±ä±ûÇ Âõ±ðÃÂõþ±ûþí Âõɱü îÒ±Âõþ ‘æÃij±ðÃÉüÉ ûîÂÐ’ [ÂõèpÁüÓS, 1¼1¼2] üÓËS ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò Ûý×à ¿Âõ «ÍÂõ¿äÂËSÉÂõþ ÷±¿ûþßÁ üMÃñËßÁ¼ ¿î¿ò ÂõùËåÃò æÃÏÂõæÃáËîÂÂõþ üMÃñ Õ±Ëåà ÛÂõÑ î±ËðÃÂõþ ßÁ±Âõþí Ö «ÂõþÝ Õ±ËåÃò¼ Õ±÷Âõþ± æñ¿ò Îû Ûý×à üÓSËßÁ ÎßÁf ßÁËÂõþý×à ÎÂõðñ˙LÂõþ ¿Âõ¿öÂi§ ú±à±Âõþ ëÂ×ÈÂó¿MÃà ýÃÃËûþËåü ÎßÁ±òÝ ÂóÂõþ¥óÂõþ±Âõþ ÷Ëî üÔ¿©† ÂõèËpÁÂõþ Âó¿Âõþí±÷ [ÂõèpÁÂó¿Âõþí±÷Âõ±ðÃ], ÎßÁ±òÝ ÷Ëî ú¿M ÃÂõþ Âó¿Âõþí±÷ 10

64

[ú¿M ÃÂó¿Âõþí±÷Âõ±ðÃ]¼ úÑßÁÂõþ ÎÂõðñ˙LÂõþ Ûý×à üÓSËßÁ Âõɱàɱ ßÁËÂõþËåÃò Âõþ7ÁÁÅÁ Ý üËÂóÇÂõþ òɱûþ Õ±Ëù± ÛÂõÑ ÕgßÁ±ËÂõþÂõþ ÷Ëî± Õ±ËÂó¿ŽÂßÁ ÕËïÇ - ÕgßÁ±ËÂõþÂõþ üMÃñ Õ±Ëåà ¿ßÁc ›¶ßÔÁî üMÃñ Îòý×Ã, Õ±Ëù± ÂóëÂÿËù ÕgßÁ±Âõþ ¿÷¿ùËûþ û±ûþ¼ Âõþ7ÁÁÅÁËî üÂóÇw÷ ýÃÃûþ, üËÂóÇÂõþ Âõ±™¦Âõ ÎßÁ±òÝ üMÃñ Îòý×ü wË÷Âõþ æÃòÉ ðÿëÂÿËßÁ ü±Âó ÂõËù ÷Ëò ýÃÃË26ü Îûý×Ã÷±S ðÿëÂÿÂõþ :±ò ýÃÃù ü±Âó ¿÷¿ùËûþ Îáù – Ûý×à ö±ÂõËßÁ ÂõËùËåÃò ¿ÂõÂõîÇÂÂõ±ðü Âõ±™¦¿ÂõßÁ ÎßÁ±òÝ üÂóÇ ëÂ×ÈÂói§ ýÃÃË26à ò±, w÷Âõúî ßÁ¿Šî ýÃÃË26ü Ûý×à üÓSö±Ëø¸É úÑßÁÂõþ ÂõËùËåÃò, ‘ÕüÉ æÃáîÂÐ ò±÷Âõþ+Âó±öÂÉ±Ñ ÂõɱßÔÁîÂüÉ ÕËòßÁßÁîÇÔÂËö±M ÔÃüÑûÅM ÃüÉ ›¶¿î¿òûþîÂËðÃúßÁ±ù¿ò¿÷MÃÿS ûþ±ôÂù±|ûþüÉ ÷òü±¿Âó Õ¿ä™LÉÂõþäÂò±Âõþ+ÂóüÉ æÃij¿¦š¿îÂöÂeÑ ûîÂÐ üÂõÇ:±È üÂõÇúËM ÃÐ ßÁ±Âõþí±È öÂÂõ¿îÂ, îÂÈ ÂõèpÁ ý×ÿî Âõ±ßÁÉËúø¸Ð¼’ ÂõèpÁ Ûà±Ëò üú¿M ÃßÁ, üÔ¿©†Âõþ ßÁ±Âõþí, ßÁîDZ Îö±M ñ¼ Ýý×à ú¿M Ã, û±ËßÁ üÑûÅM à ßÁËÂõþ ëÂ×ÈÂói§ ýÃÃË26à ÂõèËpÁÂõþ Ûý×à ßÁîÔÇÂQ Ý Îö±M ÔÃQ, Îüý×à ú¿M ÃËßÁ ÕÍÁZî ÎÂõðñ™L ÂõËùËåÃò ‘÷±ûþ±ú¿M Ã’¼ ÂõèpÁ Ûà±Ëò ÷±ûþ±Âõþ ßÁîDZ, ÷±ûþ±ñÏú¼ úÑßÁÂõþ ÂõùËåÃò, ‘Õ¿™¦ î±ÂõÈ ÂõèpÁ ¿òîÂÉqXÂõÅX÷ÅM æ¤ö±ÂõÑ üÂõÇ:Ñ ú¿M Ãü÷¿i¤îÂ÷ļ” [ö±ø¸É, ÂõèpÁüÓS, 1¼1¼1] “ò ¿ýÃà îÂûþ± [Õ¿ÂõðÃɱ¿RßÁ± ÂõÏæÃúM Ãɱ] ¿Âõò± ÂóÂõþË÷ «ÂõþüÉ ¦Ú©Ô†QÑ ¿üñÉ¿îÂ, ú¿M ÃÂõþ¿ýÃÃîÂüÉ îÂüÉ ›¶ÂõÔMÃÉòÅÂóÂóËMÃÃм’ [îÂËðÃÂõ, 1¼4¼2] ü±ßÁ±Âõþ ëÂ×Âó±üò±ËßÁ Õ±ä±ûÇ ¦¤ÏßÁ±Âõþ ßÁËÂõþò¿ò, ÛßÁï± ö±Âõ± öÅÂù¼ 3¼4¼6 üÓËS ¿î¿ò ÂõËùËåÃò ü&í ÂõèpÁ üÂõÇ:, üÂõÇ ú ¿M à ÷ ±ò¼ æÃ Ï ËÂõÂõþ ßÁ÷Ç ü ±ËÂóËŽÂ ßÁ÷Ç ô Âùðà ± î±¼ ¿ò©¨±÷ö±ËÂõ ¿òîÂÉÍò¿÷¿MÃÃßÁ ßÁ÷Ç ÕòÅ¿‡Âî ò± ýÃÃËù ü&í Âõ± ¿ò&Çí ÎßÁ±ò›¶ßÁ±Âõþ ÂõèpÁ¿ÂõðÃɱ ëÂ×ÈÂó¿MÃà Îî± ðÓÃËÂõþÂõþ ßÁï±, ¿Âõ¿Âõ¿ðÃø¸±ÂõþÝ ëÂ×ðÃûþ ýÃÃûþ ò±¼ ¿ßÁc îÂÂõÅÝ Ûý×à ‘÷±ûþ±ú¿M Ã’ úÑßÁÂõþ÷Ëî տÂõðÃɱÂõþ ÎðÃɱîÂßÁ, ÕòËïÇÂõþ ßÁ±Âõþí¼ ¿æÃ:±ü±¿ñßÁÂõþËíÂõþ ö±Ëø¸É ¿î¿ò ÂõùËåà ò , “Âõè p Á±Âõá¿îÂÐ ¿ýà à ÂóÅ ø¸ ± ïÇ Ð ¿òÐËúø¸ üÑü±ÂõþÂõÏæñ¿ÂõðÃɱðÃÉòïÇ¿òÂõýÇÃò±È¼” æà i j±ðÃ É ¿ñßÁÂõþ Ë íÂõþ ö±Ëø¸ É ¿î¿ò ÂõËùËåà ò , ‘ÕòÅöÂÂõ±Âõü±òQ±È öÓÂîÂÂõd¿Âõø¸ûþQ±2ä ÂõèpÁ:±òüɼ” ÕïÂõ± “¿÷ï±:±ò±Âó±ûþ( ÂõèpÁ±ÍRßÁQ¿Âõ:±ò±È öÂÂõ¿î¼’ – ¿÷ïɱ:±òËßÁ ¿Âõò©† ßÁËÂõþý×à æÃÏËÂõÂõþ ÂõèpÁ¦¤Âõþ+Âóî±Âõþ ëÂ×Âóù¿t ýÃÃûþ¼ [‘îÂMÅà ü÷i¤ûþ±È’ ö±ø¸É¼] î±ý×à ÷±ûþ±üÑûÅM à ÂõèpÁËßÁ [ü&íÂõèpÁ] ¦¤Âõþ+Âóî ÂõèpÁ ÂõùËåÃò ò± Õ±ä±ûÇ úÑßÁÂõþ Âõ± ÕÍÁZîÂÂõ±ËðÃÂõþ ü¥xðñûþ&¿ù¼

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ú±¦aÏûþ Âó¿Âõþö±ø¸±ûþ ÛËßÁ ÂõËù ‘îÂ馚 ùŽÂí¼’ Îû÷ò ÛßÁé± Âõ±¿ëÂÿÂõþ åñËðà ÛßÁé± ¿ë¦¨ ÕɱòËéÂò± Âõü±Ëò± Õ±ËåÃ, Õ±÷Âõþ± Âõ±¿ëÂÿ¿éÂËßÁ ÎäÂò±¿26à Ûý×à ÂõËù Îû, ¿ë¦¨ ÕɱòËéÂò±Ýûþ±ù± Ýý×à Âõ±¿ëÂÿé± ý×ÃîÂɱ¿ðü ÎßÁ±òÝ ÛßÁé± ü÷ûþ Û÷ò ýÃÃù Îû ¿ë¦¨ ÕɱòËéÂò±¿é Îòý×Ã, ¿ßÁc î±Ëî ¦¤Âõþ+Âóî Âõ±¿ëÂÿé±Âõþ ÎßÁ±òÝ Âó¿ÂõþÂõîÇÂò ýÃÃË26à ò±¼ ÕïÇ±È Ýý×à ÕɱòËéÂò±-¿ÂõýÃÃÏò Âõ±¿ëÂÿ¿éÂý×à Âõ±¿ëÂÿ, ÷Óù Âõ±¿ëÂÿ¿éÂÂõþ üËe ÕɱòËéÂò±Âõþ ÎßÁ±òÝ ü¥¤g Îòý×ü ¿ßÁc ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁï± Ûý×à ›¶üËe ÛßÁéÅ ¿öÂi§ ÂõËù ÷Ëò ýÃÃûþ¼ ßÁï±÷ÔËî ÎðÃàËî Âó±ý×à ¿îÂò ÂõùËåÃò [¿üÒ¿ïÂõþ ÷ËýÃÃËfÂõþ ›¶¿îÂ] – ‘Îî±÷±ËðÃÂõþ ¿üÒ¿ïÂõþ Îüý×à Âó¿Gî¿é ÎÂõú¼ ÎÂõðñ™LÂõ±áÏú¼ Õ±÷±ûþ ÷±Ëò¼... î±Âõþ üËe ÎÂõðñ˙LÂõþ ßÁï± ýÃÃù¼ “[÷±ˆ±ËÂõþÂõþ ›¶¿îÂ] – ¿û¿ò qX Õ±R±, ¿î¿ò ¿ò¿ùÇ5¼ îÒ±Ëî ÷±ûþ± Âõ± Õ¿ÂõðÃɱ Õ±Ëåü... ¿ßÁc Õ±&ËòÂõþ Õ±Âóò±Âõþ ÎßÁ±ò Âõþãà ò±ý×ü... “Ûý×à qX Õ±R±ý×à ձ÷±ËðÃÂõþ ¦¤Âõþ+Âó¼ “:±ò ßÁ±ËßÁ ÂõËù· Ûý×à ¦¤-¦¤Âõþ+ÂóËßÁ æñò± Õ±Âõþ îÒ±Ëî ÷ò Âõþ±à±/” Ýý×à ›¶üËeý×à ûàò ÷±ËëÂÿ±ûþ±¿Âõþ öÂM Ã, ðÿŽÂËí «ËÂõþÂõþ ÎåñßÁÂõþ±Âõþ üËe ßÁï± ÂõùËåÃò îÂàò ¿î¿ò ÂõùËåÃò ÂõèpÁ Ý ú¿M à ÕËöÂðü ú¿M ÃÂõþ ßÁ±ûÇ Âõ± ÷±ûþ±ûþ ßÁ±ûÇËßÁý×à ¿î¿ò Õ¿òîÂÉ ÂõùËåÃò, ¿òææ¤ ö±ø¸±ûþ ÂõùËåÃò ‘ÎöÂù¿ßÁ’ – Âõ±¿æÃßÁÂõþ üîÂÉ, Âõ±¿æÃßÁËÂõþÂõþ ÎöÂù¿ßÁ Õ¿òîÂɼ Ûý×à ÂõèÄpÁ Ý ÷±ûþ±Âõþ Õ¿öÂi§ îÂN ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ¿òæ椼 ‘÷±ûþ± ÂóÂõþË÷ «ËÂõþÂõþ ú¿M Ã, üÑü±Âõþ›¶ÂóË=Âõþ Âó¿Âõþí±÷Ï ÂõÏææ¤Âõþ+Âó’ – Õ±ä±ûÇ úÑßÁÂõþ Ûý×à ö±ø¸±ûþ ÷±ûþ±Âõþ Âõɱàɱ ßÁÂõþËùÝ ÂõèpÁ ÛÂõÑ ú¿M ÃËßÁ Õ¿öÂi§ Âõþ+ËÂó ÂõËò¿ò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ¿á¿Âõþú÷¿µËÂõþ òËÂõþfËßÁ ÂõùËåÃò, “ÂõèpÁ Õ±Âõþ ßÁ±ùÏ ÕËöÂðÃ, Îû÷ò Õ¿¢Ÿ Õ±Âõþ ðñ¿ýÃÃßÁ±ú¿M ü Õ¿¢Ÿ ö±ÂõËùý×à ðñ¿ýÃÃßÁ±ú¿M à ö±ÂõËî ýÃÃûþ¼ ßÁ±ùÏ ÷±òËùý×à ÂõèpÁ ÷±òËî ýÃÃûþ, Õ±Âõ±Âõþ ÂÂõèpÁ ÷±òËùý×à ßÁ±ùÏ ÷±òËî ýÃÃûþ¼” “ûàò ¿ò¿© Áûþ îÂàò ÂõèpÁ ÂõËù ßÁý×Ã, ûàò üÔ¿©†, ¿¦š¿îÂ, ›¶ùûþ ßÁËÂõþò îÂàò ú¿M à ÂõËù ßÁý×Ã, ßÁ±ùÏ ÂõËù ßÁý×ü ûÒ±ËßÁ îÅ¿÷ ÂõèpÁ ÂõùËåñ, îÂÒ±ËßÁ ßÁ±ùÏ Âõù¿åü” Õ±ä±ûÇ úÑßÁÂõþ Ûý×à ÷±ûþ±ËßÁ ÂõËùËåÃò Õ¿òÂõÇäÂòÏûþ – ÷±ûþ± üÈ òûþ ßÁ±Âõþí î± ÂõèpÁ:±Ëò Âõ±¿ñî ýÃÃûþ, ÷±ûþ± ÕüÈ òûþ ßÁ±Âõþí ÷±ûþ±ûþ ßÁ±ûÇ-‘æÃáÈ’ ›¶îÂÉŽÂÂõþ+ËÂó ÕòÅöÓÂî ýÃÃË26ü ÕïÇ±È ÷±ûþ±ËßÁ üÈÂõþ+ËÂó Âõ± ÕüÈÂõþ+ËÂó, ÕïÇ±È Ö «ÂõþÂõþ+ËÂó Âõ± 11

12

13

Ö «Âõþ¿öÂi§Âõþ+ËÂó ¿òÂõDZäÂò ßÁÂõþ± û±ûþ ò±¼ ÛËßÁ üðÃüðÃÝ Âõù± û±ûþ ò±, ßÁ±Âõþí ðÅÿé ¿ÂõÂóÂõþÏî &í Âõ± ¿Âõ X¦¤ö±Âõ ÛßÁý×à ÂõdËî ÛßÁý×à ßÁ±Ëù ï±ßÁËî Âó±ËÂõþ ò±¼ úÑßÁÂõþ ÂõËùËåÃò Ûý×à ÷±ûþ± Õ¦¤îÂLa [ÂóÂõþ±ñÏò] ßÁ±Âõþí ¿òËæÃÂõþ Õ±|ûþ Ý ÕÂõö±üßÁ ÆäÂîÂòÉ ÂõÉ¿îÂËÂõþËßÁ Û¿é ßÁ±ûÇ ßÁÂõþËî Âó±ËÂõþ ò±, Õ±Âõ±Âõþ ¦¤±ñÏò Âõ± ¦¤îÂLaÝ ÂõùËî ýÃÃûþ ßÁ±Âõþí ¦¤±|ûþöÓÂî Õüe ¿ò¿ÂõÇËúø¸ ÂõèpÁËßÁ [Õ±R±ËßÁ] Ûý×à ÷±ûþ± ü¿ÂõËúø¸ Ý ò±÷Âõþ+Âó ëÂ×Âó±¿ñûÅM à ßÁËÂõþ ÎôÂËù¼ ¿ÂõËÂõßÁäÓÂëÂÿ±÷¿íËî ձä±ûÇ úÑßÁÂõþ ÷±ûþ±Âõþ ¿Âõø¸Ëûþ ¿ùËàËåÃò – ‘ÕÂõÉM Ãò±¥§Ï ÂóÂõþË÷úú¿M ÃÐ Õò±ðÃÉ¿ÂõðÃɱ ¿S&í±¿RßÁ± ÂóÂõþ±¼ ßÁ±ûDZòÅË÷ûþ± üÅ¿ñÍûþÂõ ÷±ûþ± ûûþ± æÃáÈ üÂõÇ¿÷ðÃÑ ›¶üÓûþËî¼¼ üi§±ÂóÉüi§±ÂóÅÉöÂûþ±¿RßÁ± Îò± ¿öÂi§±ÂóÉ¿öÂi§±ÂóÅÉöÂûþ±¿RßÁ± Îò±¼ ü±e±ÂóÉòe± UÉöÂûþ±¿RßÁ± Îò± ÷ýÃñ¾ÅÃî±ýÃÿòÂõÇäÂòÏûþÂõþ+Âó±¼¼”[108-09] – ÕÂõÉM à ÂóÂõþË÷ «ËÂõþÂõþ ú¿M ÃÂõþ+¿ÂóíÏ Ûý×à ÷±ûþ± üN, ÂõþæÃ, îÂ÷ ¿îÂò&ËíÂõþ Õ±ñ±Âõþ ¦¤Âõþ+Âó±, Ûý×à æÃáÈ ÷±ûþ±›¶üÓîÂ, î±ý×à æÃáÈ ÕïÇ±È ÷±ûþ±Âõþ ßÁ±ûÇÁZ±Âõþ± ÷±ûþ±Âõþ ¦¤Âõþ+ÂóËßÁ ÂõÅçÁËî ä±ò :±òÏÂõþ±¼ ßÁÏ Ûý×à ÷±ûþ±· üÈ òûþ, ÕüÈ òûþ, üðÃüðÄÃÝ òûþ¼ [ÂõèpÁ ýÃÃËîÂ] ¿öÂi§ òûþ, Õ¿öÂi§ òûþ, ¿öÂi§±¿öÂi§Ý òûþ¼ [ÂõèËpÁÂõþ üËe] ûÅM à Âõ± üeÏ òûþ, ÕüeÏ òûþ, üe±üeÝ òûþ¼ Ûý×à ÷±ûþ± ÷ýÃñ Õ¾ÅÃîÂ, ö±ø¸±ûþ ›¶ßÁ±ú ßÁÂõþ± û±ûþ ò±, Õ¿òÂõÇäÂòÏûþ¼ ¿ßÁc ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÷±îÔÂö±Âõ±¿i¤î ýÃÃ+ðÃûþ ÂõèpÁú¿M ÃËßÁ Õ¿òÂõÇäÂòÏûþ ÂõËù Õ±àɱ ÎðÃûþ¿ò¼ Âõè±pÁü÷±ËæÃÂõþ ëÂ×ÈüÂõ ÎïËßÁ ÎôÂÂõþ±Âõþ ÂóËï ¿ÂõæÃûþßÔÁøž Îᱦ¤±÷ÏËßÁ ÂõùËåÃò, ‘Îüý×à ü&í ÂõèpÁ, ¿û¿ò ›¶±ïÇò± qËòò îÒ±ËÂõþý×à ÂõËù±, ¿î¿òý×à Îüý×à ÂõèpÁ:±ò ¿ðÃËÂõò¼ ÎßÁòò±, ¿û¿òÃý×à üÁ&í ÂõèpÁ, ¿î¿òý×à ¿ò&Çí ÂõèpÁ, ¿û¿òý×à ú¿M Ã, ¿î¿òý×à ÂõèpÁ¼ ÂóÅíÇ:±ËòÂõþ ÂóÂõþ ÕËöÂðü” ÕÍÁZîÂËÂõðñ˙LÂõþ Âó¿Âõþö±ø¸±ûþ ¿ò&Çí ÂõèpÁ ¦¤Âõþ+Âóî տñ‡Â±ò - ¿S&í±RßÁ ›¶ßÔÁ¿î î±Ëî Âõ±ýÃÃÉ, Õ±ËÂõþ±¿Âóî¼ Ûý×à ձËÂõþ±Âó :±òù±ËöÂÂõþ üËe üËe ÕÂõùÅ5 ýÃÃûþ Âõ± î±Âõþ ÕÂóÂõ±ðà ýÃÃûþ¼ ¿ßÁc ÕñɱËÂõþ±Âó æñîÂÏûþ ÎßÁ±òÝ Âõɱàɱ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÎðÃò¿ò¼ ú±ÑßÁÂõþ-ÎÂõðñ˙LÂõþ Âó¿Âõþö±ø¸±ûþ Õñɱü ÷±Ëò ‘û± òûþ î±ý×à ö±Âõ±’ – Õûï±ïÇ ‘ÕœòÄ îÂÁZÅ¿X’ ÕïÂõ± ‘w÷Õñɱüп÷ïɱ›¶îÂÉûþÂõþ+ÂóÐ’ ¿ßÁc ÷±ûþ± ÂõèpÁËßÁ Õ±|ûþ ßÁËÂõþ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

14

65


ÎðßæÿæÚU-w®v} Õ±Ëåà Âõ± ÂõèËpÁÂõþ üËe ÷±ûþ±Âõþ Õ¿ñ‡Â±ò Õ±|ûþ ü¥óßÇÁ ò± ÂõËù ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÂõèpÁ Ý ÷±ûþ±ËßÁ Õ¿öÂi§ ÎÂõ±Ëñ ÎÂõ±ñ ßÁËÂõþËåÃò¼ Õ±Âõ±Âõþ ÆÁZîÂÂóÂõþ¥óÂõþ± ÕòÅü±ËÂõþ ü&íÂõèpÁý×à Îû ÂõèËpÁÂõþ äÂÂõþ÷ ÕÂõ¦š± Û÷ò ¿üX±™LÝ ÎðÃò ¿ò¼ ÂõËùËåÃò, “û±Âõþ ¿òîÂÉ î±Âõþý×à ùÏù±¼” î±ý×à ÷Ëò ýÃÃûþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÆÁZîÂËÂõ±Ëñ Âõ± ÕòÅÓöÓ¿îÂËî ÆÁZËîÂÂõþ ¦š±ò¿é ÂõËëÂÿ± Õ¾ÓÃîÂ, “÷± [ä±ý×ÃËù] ÂõèpÁ:±òÝ ÎðÃò – Û÷ò ßÁï± ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÂóÓËÂõÇ ÎßÁ±òÝ Õ±ä±ûÇ ÂõËù û±ò¿ò¼ î±ý×à ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ÕÍÁZîÂËÂõ±ñ ÛßÁ üÂõÇ¢¶±üÏ ðÃúÇò, ÛÂõþ ÎïËßÁ Õ±Âõþ ÎßÁ±òÝ ý×ÿîÂÂõ±äÂßÁ îÂN Õ±Ëá æÃáÈ Îú±Ëò¿ò¼ îÒ±Âõþ ÕÍÁZîÂËÂõ±ËñÂõþ áöÂÏÂõþî±ûþ Îúø¸ÂóûÇ™L ëÅ Â Âõ ¿ðÃ Ë ûþ ¿ åÃ Ë ùò Âõè p Á: ÆÂõðà ± ¿™LßÁ Îî±î±ÂóÅ Â õþ Ï ¼ ùÏù±›¶üeßÁ±ËÂõþÂõþ ÎùàòÏ ÕòÅü±ËÂõþ æñòËî Âó±¿Âõþ ¿î¿òÝ ÕÂõËúËø¸ ÕòÅöÂÂõ ßÁËÂõþ¿åÃËùò – “÷±, ÷±, ¿Âõ «æÃòòÏ ÷±, Õ¿ä™LÉú¿M ÃÂõþ+¿ÂóíÏ ÷±... îÅÂÂõþÏûþ±, ¿ò&Çí± ÷±/ Ûî¿ðÃò ûÒ±ýÃñËßÁ ÂõèpÁ Âõ¿ùûþ± ëÂ×Âó±üò± ßÁ¿Âõþûþ± Îî±î± ›¶±ËíÂõþ ö¿M Ã-ö±ùÂõ±ü± ¿ðÃûþ± Õ±¿üûþ±ËåÃò, Îüý×à ÷±¼ ÂõèpÁ Ý ÂõèpÁú¿M à ÕËöÂðü¼ ÛÝ ÛßÁ ÎðÃÂõ±ÂóÂõþ±ñ ŽÂ÷±Âóí’ Î™¦±S¼ ýÃÃûþËî± Îî±î±ÂóÅÂõþÏÝ Õ±ä±ûÇ úÑßÁËÂõþÂõþ üÅËÂõþ üÅÂõþ ¿÷¿ùËûþ ÕÂõËúËø¸ ÂõËù¿åÃËùò, ‘÷Èü÷Ð Âó±îÂßÁÏ ò±¿™¦ Âó±Âó±â®Ï QÈü÷± ò ¿ýÃü’ ¿ò&Çí ¿òÂõþ±ßÁ±Âõþ ÂõèpÁËßÁ ú¿M ÃÂõþ ðÔÿ©†Ëî ÎðÃà±, ÆÁZîÂÕÍÁZËîÂÂõþ Õ±ËÂó¿ŽÂßÁ üýÃñÂõ¦š±ò - ¿ò&ÇËíÂõþ ü&íËQÂõþ üËe, ü&ËíÂõþ ¿ò&íÇQ Ûý×à ÕËöÂðÃîÂN, ‘ÂõèpÁ Ý ú¿M à ÕËöÂðÃ, Õ¿¢Ÿ Ý î±Âõþ ðñ¿ýÃÃßÁ± ú¿M à Îû÷ò ÂóÔïßÁ òûþ, ÎîÂ÷òý×Ã’ – ê±ßÅÁËÂõþÂõþ Ûý×à ÕÍÁZîÂËÂõ±ñ Õ¿öÂòÂõ¼ ûÅᛶËûþ±æÃËò ¿î¿ò ú¿M ÃÂõþ ¦¤Âõþ+ÂóËßÁ ëÂ×ðÃËÂõ±¿ñî ßÁËÂõþ ÎáËùò¼ “ûï±Ë¢ŸðÇñ¿ýÃÃßÁ± úM ÃÏ Âõþ±÷ßÔÁËøž ¿¦šî± ¿ýÃà û±¼ üÂõÇ¿ÂõðÃɱ¦¤Âõþ+Âó±Ñ î屄 ü±ÂõþðÃ±Ñ ›¶í÷±÷ÉýÃÃ÷ļ¼” îÂïÉüÓS 1. ^Ð ü¥ó±ðÃò± Ð ¦¤±÷Ï Îù±ËßÁ «Âõþ±òµ, úîÂÂõþ+ËÂó ü±Âõþðñ [Âõþ±÷ßÔÁøž ¿÷úò ý×Ãk¿é¿éÂëÂ×é ÕÂõ ßÁ±ùä±Âõþ Ð ßÁùßÁ±î±, 2007], ÂóÔÐ 876 2. ¦¤±÷Ï ü±Âõþðñòµ, ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøžùÏù± ›¶üe [ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 2000], ö±á 1, ü±ñßÁö±Âõ, ÂóÔÐ 157 [ÛÂõþÂóÂõþ, ùÏù±›¶üe] 15

16

66

3. îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 160 4. ^Ð îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 163 5. îÂËðÃÂõ, & ö±Âõ - ÂóÓÂõDZñÇ, ÂóÔÐ 26 6. îÂËðÃÂõ, ü±ñßÁö±Âõ, ÂóÔÐ 164-65 7. îÂËðÃÂõ, & ö±Âõ - ÂóÓÂõDZñÇ, ÂóÔÐ 142 8. ÷ËýÃÃfò±ï &5, ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøžßÁï±÷Ôî [ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ Ð ßÁùßÁ±î±, 2001], ÂóÔÐ 218 9. îÂËðÃÂõ 10. îÂËðÃÂõ 11. îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 608 12. îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 780 13. îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 779-80 14. îÂËðÃÂõ, ÂóÔÐ 670 15. ùÏù±›¶üe, & ö±Âõ - ÂóÓÂõDZñÇ, ÂóÔÐ 145-46 16. ÎðÃÂõÉÂóÂõþ±ñŽÂ÷±Âóí Ι¦±S, ÀúÑßÁÂõþ±ä±ûÇ ÎüÌæÃòÉ - ¿òËÂõ±ñî ÂÂó¿SßÁ± Àü±Âõþðñ÷êÂ, ðÿŽÂËí «Âõþ, 24Âõø¸Ç, 5÷ üÑàɱ [æñòÅûþ±ÂõþÏ-ÎôÂÂõèn¸ûþ±ÂõþÏ, 2011]

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v}

ÀÂõþ±÷ßÔÁËøž Îù±ßÁ¿úŽ ± Îù±ßÁüÑ¢¶ýÃà ¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

67


ÎðßæÿæÚU-w®v}

A Divine Incarnation and His Impact Shantanu Dey A simple boy from a remote village of Bengal born in a poor brahmin family came to the city of Kolkata with his elder brother only to look for a livelihood.He took up the job of a simple priest earning only rupees 7 a month. This is how Sri Ramakrishna started the journey of his life. But this ordinary priest after two decades no longer remains so common, he transforms into a Divine Incarnation. Strangely within 100 years his name spreads all over the world as a savior of mankind. In the wake of his bicentenary which is around the corner Shantanu Dey shows how Sri Ramakrishna has become the force which is triggering the progress of mankind and is leading it towards enlightenment Introduction Sri Ramakrishna, the divine incarnation born 180 years back in a remote hamlet had brought along in his wake such a vast transformation that it is unfathomable for contemporary historians to imagine. Moreover modern historians both Western and Indian who subscribed to a particular political or religious ideology did not have much inclination to go

68

deeper into the significance of the advent of one of the greatest souls in the last millennium. But those who, by the grace of the Lord himself, and by the untiring aid of his direct disciples including Swami Vivekananda have been able to understand even a fraction of that significance, are amazed by the stupendous effect that it carries on the history and the civilization. As rightly depicted by Christopher Isherwood, Sri

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Ramakrishna was a phenomenon, a term that possibly helps us in comprehending him with all our modern, Western ideals. One of the meanings for phenomenon as given in Merriam Webster dictionary is a rare or significant fact or event. The advent of a divine incarnation is a rare, significant fact or event as has been repeatedly witnessed by history – both puranas and recorded ones. Therefore that such a phenomenon will exert a tremendous force on history to strategically change the course of civilization, is an expected outcome. But the point of interest here is how that change unfolds during and after the life time of the avatara, possibly over centuries and probably over thousands of years. Arnold Toynbee had said in his Study of History that when wealth and vices increase a civilization undergoes decline. During that period a new group rises that brings a new thought process and ideals whom he calls as creative minority. This group is associated with a great spiritual leader, a teacher par excellence

who would be called a prophet or a divine incarnation, who would bring a new epoch in the history of humanity. Swami Vivekananda said that a prophet focuses in his own mind the thought of the age in which he is living and gives it back to the mankind in concrete form (Swami Bhajanananda – Sri Ramakrishna - “the New Man of the Age”). The incarnation is therefore the personification of all the cumulative ideals and the ideas of the new age. In Srimad Bhagavat Gita, Sri Krishna says, “My birth and actions are divine, one who realizes this in the right way does not have to be born again after his body’s death.” (Chapter 4, 9th verse) He goes on saying that, “Without knowing My real nature, that of the great Lord of all creatures, while I assume a human form, deluded men remain ignorant of Me and undermine Me.” (Chapter 9, verse 11). Therefore just as divine incarnation is rare, so are persons who can understand the incarnation and His actions in the truest sense. Swami Brahmananda and other direct disciples

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

69


ÎðßæÿæÚU-w®v} practiced severe austerities to comprehend Sri Ramakrishna and His divine Leela. Who can fathom the infinite! With our very limited intellect and completely sensory perception and world view it is almost impossible for us to know Sri Ramakrishna and his impact. The impact of the advent of a divine incarnation like him will unfold for many thousands of years and not even 150 years have passed since his demise. So it is quite natural that we have very little ideas of who he was and what was the purpose of his advent. The boundless infinite had for the benefit of mankind assumed form, in order to protect the devotees and to eliminate the many hindrances against spiritual progress. And we can only know the Infinity through the prism of the incarnation, his life and works. A Peek into His Contemporary World If we analyze the social conditions prevailing during the time of Sri Ramakrishna, we’ll possibly be able to give some contextual idea to our assertion of his influence on the present age.Perhaps a year earlier than the birth year of Sri Ramakrishna Lord Macaulay delivered his infamous speech in British Parliament of breaking the backbone of the country, i.e. her spiritual and cultural heritage through a new form of education policy that would undermine everything that was traditionally Indian and Hindu. So the British agenda was unveiled and Missionaries on the one hand and free thinkers on the other hand had a free run to demolish the little self-respect and faith that every Hindu had in his religion and culture. On the other hand, traditional Hinduism was decaying for ages after a brief spell of revival in the fifteenth and sixteenth century through the influence of Chaitanya Deva and other spiritual giants. By the turn of the nineteenth century it was putrefied. Hypocrisy in the name of religious practices was rampant, Upper castes dominated over and tyrannized the other castes through their rigid and often inhuman rules and customs. The politics of 70

power and money made the life of poor peasant miserable as rich zamindars and oppressive East India Company, both exploited and sucked their life blood causing widespread distress resulting in famines and death due to starvation. Horrible debauchery and despondency reigned in many areasespecially in Bengal. Women were particularly vulnerable as they were denied of the basic rights of education and had to remain confined within the strict purdah system, and were often subjected to oppressions in a male dominated society. The first signs of rebellion came in the form of a great man, a veritable lion among the jackals – Raja Ram Mohan Roy, who broke many traditional barriers and formed the seed of the future reforms. He established Brahma Sabha which gained popularity among the free thinkers like Debendranath Tagore & Akshay Kumar Dutta who were genuinely disillusioned by the orthodox Hinduism and the social narrow mindedness. On the other hand the Young Bengalis, the disciples of Derozio, like Ram Gopal Ghosh, Radhanath Sikdar, Peary Chand Mitra, Krishna Mohan Bannerjee, Ramtanu Lahiri and others who were influenced by the Western free thinkers like Jeremy Bentham, Adam Smith etc. also became the rebel children who took up all practices considered as taboo by orthodox Hindus.And then came the vicious onslaught of the Christian missionaries who took full advantage that the European rule offered them and they started a campaign of vilification of Indian culture and religion, esp. the Vedic lore and Puranic traditions. They attacked the Hindu practices of idolatry, its treatment of woman, caste system, general backwardnessand prevailing superstitions of the people of India which they attributed to the Hindu religion. Soon the missionaries got a committed audience. Many of the free thinkers like Krishna Mohan Bannerjee came into its fold, especially by the powerful presence of the people like Alexander Duff. The Hindus were also hopelessly divided at this stage into various sects, each claiming supremacy over the others

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} like Vaishnavas, Shaktas, Shaivas and other smaller, often peripheral sects like the vamacharis, kartabhajas, Nabarashiks etc. whose practices were often not very pure and were looked down upon. So, they could offer very little resistance, especially there was a lack of intellectual prowess to counter the highly educated missionaries and their propaganda. Gradually a section of the society, especially the traditionally rich, became extreme materialists and thus were at the forefront of the cultural decay, often leading a morally corrupt life tainted by all possible weaknesses such as adultery, drinking, gambling and extreme sensory indulgence. Brahmo Samaj, led by Debendranath led a staunch defense of what he considered a pure ideal of Hinduism, far removed from the social practices and idolatry of orthodox Hinduism. Many educated Hindus who were loath to join either the Christian

bandwagon or the materialists found the new idea of Brahmo Samaj more appealing. One of them was a very talented, educated young man from a devout Hindu family, Keshab Chandra Sen, and another one was Bijoy Krishna Goswami. This caused the orthodox Hindus to grow alarmed and Brahmos to be more dismissive of orthodox Hinduism and its idolatry and thus increased the distance between the two sects. But there was soon a rift in Brahmo Samaj and Keshab, Shibnath Shastry, Bijoy Krishna Goswami, and their followers formed a different group, by separating from the Adi Brahmo Samaj of Debendranath. Brahmo movement also spent a lot of energy in social reforms and tried to form a bridge between Christianity and Brahmo faith, which was rejected by more conservatives like Debendranath. Keshab was felicitated for his efforts in England where the queen herself met her and he developed a huge following among educated youths through his oratory skills and ability to converse lucidly on socially and spiritually relevant topics. Dayananda

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

71


ÎðßæÿæÚU-w®v} Sarswati was another leader of the religious reform movement called Arya Samaj in Punjab & Sindh and he also met Keshab in Calcutta in 1872. Brahmo movement also spread to other areas of India like Maharastra where it was rechristened as Prathana Samaj, by the untiring proselytizing efforts of Keshab. He was later joined by great reformers like Mahadev Govind Ranade and Bhandarkar. It led frontal attack against caste divisions practiced by traditional Hinduism in various parts. Other highly educated and accomplished figures like Iswarchandra Vidyasagar led the space of social and educational reforms. The first signs of a revival in literature & culture were thus seen and eminent literary figures like Peary Chand Mitra, Kali Prasanna Singha, Iswar Chandra Gupta, Dinabandhu Mitra, Madhusudan Dutta and later Bankim Chandra Chattopadhyay led the initiatives, supported by various enlightened newspapers and magazines like Tattvabodhini of the Adi Samaj, the Mirror of Keshab, Bamabodhini, Tattvamanjari etc. mostly from the Brahmos and few from orthodox Hindus. Art and culture were not far behind. Pioneers of Bengali theatre – Girish Chandra Ghosh, Ardhendu Shekhar Mustafietc. led the effort to claim space in an English dominated arena to provide the Bengalis their own entertainment apart from the traditional ones like Jatra, Kavi Gaan and Panchali. Women began to participate in the theatres as actresses and thus could earn respect for their talents, Binodini, Tarasundari etc. being the most reputed and talented among them. Government College of Art was formed which was later reformed by Havell to produce exclusively Indian art form. Hitherto traditional Bengali art was dominated by indigenous style of painting like Kalighat Pat. Annada Prasad Bagchi and Shyamacharan Shreemani were two eminent artists from the Government College which during Havell era produced great calibers and talents like Abanindranath. Science made its first strides during this period. Industrial revolution 72

and its byproducts - steamships, telegraph, railway and large scale mechanization had revolutionized trade and commerce around the world and created prosperity for some and adversity for many in its wake. India, though slow to adopt, was not far behind. Under the British rule, atleast Calcutta, the capital was not entirely deprived of the modernization. Great improvements were made in the field of medical sciences. Scientific discoveries like the Darwin’s theory of Evolution, Faraday’s Eletromagnetic induction & Maxwell’s electromagnetism, conservation of energy, Pasteur’s germ theory, Mendel’s law of inheritance that formed the foundation of genetics, Periodic Table, Radioactivity, discovery of electrons etc. were some of the greatest discoveries during this period. The field of medicines expanded and Homeopathy was accepted along with traditional medicines and newly invented drugs for treatment of complex diseases. Many great doctors and scientific inventors during this time came up in Calcutta, which included Dr. Madhusudan Gupta, who was the first Indian medical student to dissect a corpse, Dr. Rajendralal Dutta and Dr. Mahendralal Sarkar, the noted pioneers of Homeopathy, and later Kadambini Ganguly, the first woman doctor. As a result of the social reforms schools were founded for girls where girls of many enlightened families, especially from the Brahmo Samaj, got education. Women began to make a mark in male dominated areas and opportunities, hitherto being denied to them were being opened – like in medical education. Women made marks in literature and poetry. Orthodox Hindu women however relied more on self-learning at home and were proficient in Sanskrit, Bengali and in some cases even English literature, knew Mahabharata, Ramayana and Puranas by heart. The educated, erudite young Bengalis were inspired by Western speculative philosophy and were more attracted by the great works of Utilitarianism of John Stuart Mill and Jeremy Bentham, Idealism

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} of Immanuel Kant, Fichte, and Hegel, and Positivism of Auguste Comte. Therefore God was at best regarded as a remote entity who cannot be known, and at worst, the material world was the be all and end all. There was nothing beyond it. There was a rejuvenation of interest in ancient India through the translation of all major works including Ramayana, Mahabharata, Puranas, Sanskrit poems of Kalidasa, Sanskrit Grammer, the translation of Rig Veda by Maxmueller, translation of Tantras by Sir John Woodroffe etc. The translation of Upanishadas and Bhagavat Gita had taken place a century earlier. Col. Olcott and Madame Blavastky started the theosophical society to promote the age old ideas of Hindus and developed a cult which had instilled new hope among the educated Hindus. But all these were prominent in urban educational society. The rural India was blissfully ignorant of the most of the modern developments. Miracles of medical science did not reach it. Availability of modern education was absent for most rural folks who led a simple, mechanical life which they have practiced for eons – under the mercy of feudal lords or zamindars, loan sharks and rich landlords, carrying on their daily drudgery in fields, having basic education in the village pathshalas, buying and selling once a week from rural markets in larger districts, perhaps commuting miles and miles to sell their field produce, paying hefty taxes, being subjected to the vagaries of weather god, dreaded diseases like malaria and cholera under the unhygienic conditions in which they lived, reproducing scores of children and losing many of them to the god of death, without the amenities of modern medicines and without even basic awareness of health and wellbeing. So while major transformations were happening, they were limited to only a very small and minor region, with the rest of India remaining steeped in darkness, often displaying a genuine resistance to any form of change. Famines were common and an estimate shows that more than a million

perished in famines in different parts of India during this period. So this was an interesting period. To use a cliché from Dickens, the beginning verses of the Tales of Two Cities –“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair,” possibly best described the situation. On one hand a lot of traditional, existing, status quo were breaking through major conflicts, the social structure and the orthodoxy were breaking apart owing to the struggles with modernity, science made great progress, art, culture and literature made giant strides and never looked back. On the other, reformation also brought a lot of vilification in its wake, spirituality was relegated and religious discourses and dogmatic assertions held the centre stage and masses remained deprived of the progress. Sri Ramakrishna – A Beacon of Hope and a Harbinger of Change So this was the backdrop where, just like the “Black Swan” (a term coined by Nassim Nicholas Talebfor highly improbable and unpredictable events having massive impact), the “Great Swan” or the Paramahamsa Deva emerged, in the remote corner of the world with sincere and utmost yearning for God realization and with an utter contempt for the education that only promoted worldliness. The world had taken giant strides, civilization had made progress that it could not in the last thousand years but the uneducated and rustic temple priest was oblivious to all these and was immersed in his spiritual practices, to realize the ultimate truth in various ways. Her persisted like a true scientist to test various paths – Puranic & devotional, Tantra, Vedanta, Vaishnava, Ramayet, Madhur Bhava, Christianity, Islam and finally submitted all the fruits of his practices at the lotus feet of his spiritual consort with whom he shared a unique

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

73


ÎðßæÿæÚU-w®v} relationship, unheard of in modern world. Like a child he had a curiosity to know, to meet people, to learn new things and was it a mere coincidence that he came in contact with almost every aspect of the modern civilization that dominated the world at that time and in some ways or other helped key personalities associated with them to achieve the ultimate goal! Starting with Michael Madhusudan and later Vidyasagar and Bankim Chandra, he met the intellectuals of his time. He also met several traditional scholars who became his ardent admirers – like Pandit Padmalochan of Bardhaman, Gaurikanta of Indesh, Baishnabcharan, the Vaishnav scholar and savant, Pandit Narayan Shastri of Jaipur and later Shashadhar Tarkachudamani. He impressed everybody, although in varying degrees. He visited the theatres, considered a taboo by the orthodox and even the so called enlightened Brahmo Samaj. Theatre pioneers like Girish Chandra Ghosh, who was known as the Garrick of Bengal, became his ardent admirers, nay, even disciples. He converted many of the young Bengalis who were attracted to Christianity and Brahmo Samaj to traditional Hinduism simply through his love and the purity of his personal character. He did not go and fight a battle with the missionaries and they also did not take much notice of this unlettered priest, except on some singular occasions. He was not entirely unacquainted with the latest scientific discoveries. He went to places like Asiatic Society and Indian Museum and learnt about many scientific facts including that of fossils and anatomy from his disciples and acquaintances. He got to know from his younger audience on various theories on latest Western philosophy – the agnosticism, the positivism, utilitarianism etc. He had been treated by many doctors and hence was familiar with the contemporary advancements in medical science from some of them who were very close to him – like Mahendralal Sarkar, Rajendra Lal Dutta, Dr. Bhaduri, Dr. Madhusudan, Dr. Durgacharan, Dr. 74

Pratap Majumdar, whose names can be found in the Gospels. Along with the doctors he seemed to have enjoyed a cordial relationship with the noted Kaviraj’s of that period – like Ganga Prasad Sen, Durga Prasad Sen, Ram Kaviraj of Natagarh, Mahendra Kaviraj of Sinthi being prominent among them He underwent even the most rustic treatments like spleen splintering in the backward hamlets. So although he was aware of the advances of modern science he held the traditional treatments with respect. He was thus a wonderful synthesis of modernity and traditional and could easily find harmony in them. He would acknowledge the importance of material science and its contribution but also did not forget to point out that the reality behind everything was the pure consciousness, and that is the most important lesson that science should learn, rather than being engaged in material synthesis and analysis. Even though science operated within nature it should do well to understand that Nature was not inert, but rather God has become everything, including Nature. He had a great distaste for scientific or any endeavor that was solely engaged in the pursuit of material pleasures of lust and greed (Kamini Kanchan) as he used to call them. He himself was an artist per excellence and enjoyed art, music and even theatrical performances as long as they were centred on spirituality and God consciousness. He saw and could imitate Jatra performances, Kavi Gaans, Panchalis and other traditional modes of entertainment and also visited theatres several times,especiallyafter his meeting with Girish Chandra Ghosh. Girish said that he actually learnt acting from Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna also met Annada Prasad Bagchi, the famous artist at that time. He appreciated art work in the house of Nandalal Bose in Baghbazar. Thus in performing arts also he inspired a wonderful symphony with traditional and modernity. Thus during his lifetime he could influence and inspire people from all fields – doctors as representatives of scientific thoughts (there

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} wasn’t any known Bengali scientist during his time), artists, theatre actors or performing artists, intelligentsia (Vidyasagar, Bankim Chandra, Pdt. Shashadhar, Michael Madhusudan and others), educators (M himself, Vidyasagar), spiritual figures (Bijoykrishna Goswami, Keshab Chandra Sen, Dayanand Saraswati, Pandit Gauri Kanta, Bainshnab Charan, Bhagaban Das Babaji and several others), editors (Hiranand Advani of Sindh Times, an ardent Brahmo devotee), social reformers like Krishna Das Pal, rich business men like Shambhu Mallik, Manilal Mallik, Jadu Nath Mallik, Beni Madhav Pal, Captain Biswanath Upadhyay, the Marwari traders like Lakshmi Narayan, deputy magistrates like Adhar Lal Sen, Government employees like Prankrishna Mukherjee and Ishan Chandra Mukherjee, people of scientific temperaments like Ram Chandra Dutta and many other known and unknown persons whose accounts may not have been recorded in either Gospel or in the Great Master (Leela Prasanga). He encouraged

women’s education. Through a symbolic gesture he inspired Gauri Ma to develop a full-fledged ashrama and school for women and left behind Holy Mother to serve the cause of humanity through universal love, especially for the sake of upliftment of women, the culmination of which wasin Nivedita School and many years later in Sarada Math. He however had disdain for those who were not spiritually inclined but were running after miracles and special powers – like the Theosophists. He definitely turned quite a few Theosophy supporters to genuine spirituality. His redeeming power made better persons of robbers like Tara Kanrad, ruffians like Manmatha and drunkards and wayward like Kalipada and Girish Ghosh. In his lifetime he thus inspired and influenced many person who would leave an indelible imprint on future generations. He also entrusted his sannyasi disciples with the task of establishing the future organization and himself developed its nucleus in Kashipur. The organization would in later

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

75


ÎðßæÿæÚU-w®v} days, develop into a vast machinery to transform a huge mass of humanity and help uplift society from general decadence and stagnancy. In this respect the leading and pivotal role would of course be played by Swami Vivekananda, ably supported by Swami Brahmananda, Swami Shivananda, Swami Abhedananda, Swami Saradananda and others. Through Vivekananda Sri Ramakrishna’s ideals would reach the West and later even to the Far East and across the globe, even to Latin America and Africa. It was Sri Ramakrishna who through Swami Vivekananda really inspired what is now euphemistically called as “New Age” thoughts that would include everything that falls outside conventional orthodox Semitic dogmas. A few of these thoughts were direct products of the transcendental movement that was started by Thoreau and Emerson in America, others like Christian Science founded by Mary Baker Eddy evolved later and held a good influence on A m e r i c a n S o c i e t y. M a n y o f S w a m i Vivekananda’s close associates in America were either free thinkers like Sarah Farmer, open minded thinkers like Dr. Lewis G. Janes, philosophers like William James or scientists like Helmholz, Lord Kelvin and Nicola Tesla. Many of his steadfast followers like Christine Greenstidel and Mary Funke were initially interested in Christian Science. So when Swami Vivekananda visited America he found that he had a great support structure already in place by his guru’s grace. God Becomes Accessible Sri Ramakrishna’s advent unleashed many fundamental changes in the society whose impact can be judged only after a considerable lapse of time. When we reflect on his life and times we are able to discern some of these changes quite clearly as nothing sort of revolutionary. It is a miracle that the boy Gadadhar from the remote hamlet of Kamarpukur became a sensation in the educated world just within 10 years of his death. The rustic 76

Brahmin priest, who was illiterate became a source of reverence for even European scholars. It was Maxmueller who first studied the life of Sri Ramakrishna and wrote his article – ‘A Real Mahatma”, which made Ramakrishna known to the world at large. Then came Swami Vivekananda’s master piece – My Master, in which he formally declared to a large gathering on the great work and life of his guru. Before that he had already familiarized Ramakrishna Paramhansa as his guru to his close circle in America and also to a section of young educated Indians during his itinerant period throughout the length and breadth of the country. But if we go further back in history, perhaps the first time Ramakrishna became known to the world at large was through Keshab Chandra Sen. In 1875 Keshab Chandra Sen first published a short article about the Pramahamsa of Dakshineswar in “The Mirror”. That was the beginning of the saint of the Dakshineswar’s name being published. It was undoubtedly this effort of Keshab Chandra Sen which resulted in generating interest in Sri Ramakrishna among the educated masses of Calcutta and also perhaps in some areas of India. But then as Sri Ramakrishna had said, when a lotus blooms, its scent attracts the bees. So also the devotees flocked to the Dakshineswar temple, being attracted by this saint and savant. The greatest source of attraction was the ease with which the divine, the esoteric, the greatest of the mysteries was accessible to all through Sri Ramakrishna and his God consciousness state. His relentless teachings based on simple parables, his ordinary colloquial depiction of the extra ordinary philosophical thoughts, his simple and lucid explanation of the most profound truths, his exposition of the god conscious state, his ecstasies, his devotion and on the top of everything his sincerity and childlike guilelessness, were all recipes for developing great admiration for him. However the influence was not far and wide. It was limited to a select group of devotees during his lifetime who would

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} be the torch bearers of his message and principles. As a mighty river in its upper course flows in one stream, his ideals flew through one channel, that of himself, in his life time. Once the same river enters its middle and lower course it meanders and many tributaries are formed. So also in the later years his ideal had flown through many channels, some of them mighty and some of them narrow, but always reaching the intended destination to people who were thirsty of spiritual truths and were tired of fanaticism, narrow mindedness and dogmatism of traditional orthodox religions. Socio Economic and Cultural Impact – Transcending Barriers & Unifying Diverse Ideals Sri Ramakrishna had led the transformation journey in his life time that had evolved and grown in the subsequent years to become the norms for the new age. That is why Swamiji had said that since Sri Ramakrishna had come, satyayuga had come with him. In various ways he had paved the way for the new age and new thoughts of that age – that of rationalism, humanism, and universal tolerance. His simple but profound statement that as many opinions, so many paths, had become a universal truth and interfaith movements of today, the liberal views in almost all educated societies and the spirit of

tolerance and acceptance that are exhibited in general despite undercurrents of bigotry and fanaticism are a testimony to it. Sri Ramakrishna as young Gadadhar of 7 years did a quite formidable social upheaval in a placid hamlet whose society was till then quite unequipped to even think about such measures. He, an initiated Brahmin from a pious and orthodox family, insisted on taking his first alms from Dhani – a lower caste woman. Most of his boyhood friends, like that of Lord Krishna himself, belonged to the so called low castes. His great friend was Gayavishnu of the Lahas, the rich merchant family next door. His ardent devotee was Chinu or Srinivas Shankhari, an old man of humble origin who had first worshipped him as the Lord incarnate. Breakings established norms he had several friends among the local Muslim families and he participated in their festivals joyously. He accepted a post in the temple of Rani Rasmoni, who was shunned by orthodox sections. Every low born person who was sincere and had some inclination for God was dear to him, like Rasik the cleaner of drains. However he chastised those who were egotists or proud. His grace was not based upon privilege and entitlements. Therefore he was rightly the friend and redeemer of the fallen ones, as avatars would do in every age. This redemption of the fallen is evident in his spontaneous visit to the theatres and blessing all the actors and actresses

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

77


ÎðßæÿæÚU-w®v} there who were socially outcastes. His unbounded love and grace won him admirers from the underprivileged sections who looked upon him as the veritable God on the earth and rightly so. Only God or God like person can go against all established norms and conventions and accept all and sundry in his fold through his unbounded grace. He brought harmony among the different feuding religious sects by accepting them and inculcating in them the spirit of God consciousness that would eliminate their narrow mindedness. We’re now amazed to see his futuristic vision. He knew that one of the fundamental problems of India would be to regain her National identity. In order to achieve that, the Nation has to come together around a common cause. And what better common cause can exist than that of God or spirituality. Its only spirituality that can foster love that transcends all other barriers of regionalism, caste, sectarianism and religion. Possibly with that in mind he created a band of devotees from across India who rallied around him and were genuine spiritual seekers. They came to him as a honey bee would be coming to a full blown lotus attracted by the fragrance. His original devotees were a group of Sikh soldiers of Barrackpore cantonment whose leader was Kumar Singh. He also had a very good following among the Marwaris who loved him. He was thus acceptable to the extended Hindu society in general which included the Sikhs and was instrumental in establishing a larger Hindu base by bringing the Brahmo religion of Keshab Chandra out of orbits of Christian influence. He was thus emphasizing on seeking spiritual unity as the highest step but also used social and religious unity as stepping stones. His sadhana of Islam also helped him come closer to a section of genuine lovers of God among Muslims. Similarly few Christian mystics like Prabhudayal Misra and William looked upon him as Christ himself. In general even among the influential Christian intellectuals of Bengal like 78

William Hastie&C.H Tawney, he enjoyed a very positive image. He had no critic and no enemy, at least not among the contemporary intellectuals. Only materialists looked down upon him as they could not understand him. The love and respect from everybody was possible because he had boundless love and respect for all, even for the fallen ones. His divine ecstatic love worked as the redeeming weapon, just like that of any other greatest teachers. He taught about the responsibility of householders, how to live in a strife ridden world, how to engage into social relationships and yet keep God consciousness as the centre stage of everything. It is as if he knew all the problems of the modern world and gave a prescription beforehand. Modern Age & Sri Ramakrishna’s Ideals – Avatara Shapes the Age The modern age is characterized by three aspects – 1) Technological progress and innovation that shape the prosperity of mankind 2) Socio Economic progress in terms of intellectual development, education among wider sections, liberalism and humanism as the cornerstone of all thoughts 3) an increase in awareness, information as well as interest in true spirituality rather than in traditional ritual & dogma based religion, especially among those who are inquisitive in nature and who do not accept material universe as be all and end all. Along with these trends there is also much visibility to heinous crimes driven by lust and greed like assault on women, elderly and children, corruption, terrorism, financial irregularities, corporate scandals. But as Swami Vivekananda pointed out, lust and greed were always there, since time immemorial and that’s why great prophets and avatars come to teach mankind the basic lessons of humanity – to progress from being a beast by being subservient to sense pleasures, to true manhood of honesty, courage and respect for all and then progress further towards divinity by becoming selfless, by foregoing ego. It seems that Sri Ramakrishna

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} foresaw all the present age problems and provided human civilization the ways and means to deal with them to make holistic progress. He had for instance formed a great relationship with science and scientists but warned them to make spirituality as the backbone that would lead them to focus more on benefits to humankind rather than discovering ways and means to destroy civilizations. He had encouraged all forms of performing arts and met the great literary figures and educationists to ensure that spirituality forms the basis of mediums of mass entertainment and education so that man making and character building becomes easy. He also practiced all religions to first set the trend for universal acceptance, harmony and tolerance. Great scientists of twentieth century who made path breaking discoveries like Einstein, Schrödinger, Warner Heisenberg, Robert Oppenheimer and others like Carl Jung accepted spirituality as the one of the key ingredients of scientific thoughts. Now in the present age interfaith meetings have become a norm but it took one parliament of religion and a divine sage from the world of ancient wisdom, the best disciple of Sri Ramakrishna to proclaim his guru’s message to the future human race, “Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth.They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come; and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal”. That set the mantra for the present age. That’s why Swamiji said that Satyayuga had set in moment Sri Ramakrishna had come. Satyayuga is the age of truth, age of reason, not one of blind dogma.

Education, information, technological and scientific progress have all ensured material advancement, but at the same time they have also ascertained that people become dependent on powers of intellect and reason rather than on customs and faith. Sri Ramakrishna was a scientist himself. He encouraged his disciples to test everything, including himself before accepting and never accept anything just because he said so. Need of spirituality, i.e. something beyond the mundane or the sense world is a genuine need of the age of reason as people are not satisfied with pure materialism which they see has not been able to provide the basic preconditions of human existence - that of peace and lasting happiness. They have realized like Yayati that one is never satiated by the fulfilment of material desires. The desires go on increasing as we fan and fuel the fire through enjoyment of senses and ultimately assume explosive nature that engulf the entire civilization. So they are looking for role models, of icons and ideals that would help them in the perilous journey of life by providing guidance and help and ideals of Sri Ramakrishna – of renunciation and love for God, the purest ideal, are being looked upon with increasing reverence as they are spreading all over the world. Swamiji rightly said that this age has the best chance of propagating and promoting ancient wisdom because of the interconnectedness achieved by technological progress. No other avatar had that advantage – their followers took the help of fire and sword and had to send missionaries to faraway places to spread the ideals of their masters and it took ages. Not so any more. Sri Ramakrishna also attacked the vices that he knew would dominate the present age – that of lust and greed. He said truth is the mainstay of religion in this age – without truth everything else falls apart while with steadfastness in truth one may even realize God. That would hit at the core of the twin evils as all other evils and sins stem from ignorance of our real nature, the

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

79


ÎðßæÿæÚU-w®v} ultimate truth of who we are - the supreme existence, consciousness and pure bliss or the Satchidananda. When we reach that state, when according to Swamiji, we are established in the doctrine of Vedanta and make it practical in our lives, we make ourselves better and better and move from being the primitive beast, the slave of our senses, to manifest the inherent divinity, to become God ourselves. That is the goal of human civilization that was not only set by Ramakrishna but was demonstrated by him to them by his and the holy mother’s life as well as through the medium of Swami Vivekananda and the Ramakrishna Monastic Order, when that was forgotten by all other traditions. The discriminative and dismissive attitude which one mass of humanity used against another is largely being replaced by more reverential attitude towards others even though we have a very long way to go before the Vedantic ideals can be imbibed by the masses. But breaking down of social barriers and economic progress have made education of masses a reality. So humanity’s march for progress is accelerated. He influenced intellectuals of his age as he knew that the intellectuals are the influences. They as the leaders of the society set the norms and conventions. They are the rishis of the present age. So if they are influenced, masses are influenced easily through the mass education medium controlled by the intellectuals including art, science and entertainment. He also ensured that the women of today get the greatest veneration and regard and share equal status with men. He left behind Sri Sarada Devi as a beacon of hope for women and used Sister Nivedita and other modern women devotees as instruments to help shape the future of women. His worship of mother Kali, his mother-child relationship with God, his worship of the Holy Mother are all geared towards that goal, of upliftment of women through various ideals which is the truth of worship of Shakti or the divine mother. 80

The light emanating from the source of darkness We see that within just eight years of his passing away, Ramakrishna’s name spread like wildfire among the educated spiritually hungry masses, especially those in the West. Leo Tolstoy after coming across Ramakrishna’s teachings was greatly inspired. Many modern thinkers who shaped the world were influenced by him that included Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru, Dr. S. Radhakrishnan, Subhas Chandra Bose, Sri Aurobindo, Bagha Jatin, Dhan Gopal Mukherjee, Romain Rolland, Aldous Huxley, Christopher Isherwood, James Campbell, Franz Dvorak the Czech artist who painted his pictures through a vision, J.D Salinger the famous writer, Sir Francis Younghusband, historians like Arnold Toynbee, Ramesh Chandra Mazumdar, Will Durrant, great spiritual figures like Raman Maharishi, Narayana Guru, Paohari Baba, Swami Yogananda, Swami Chinmayananda, and many others. Philip Glass, the famous composer and an ardent Vedantin developed his master piece, The Passion of Ramakrishna in 2006. He is held in reverence even among clergymen and scholars from other traditions and religions. There are however many exceptions and still scholars, both Western and Indian have viewed him from their own narrow prisms. For instance some so called intellectuals have tried to decipher his transcendental state through a flawed process of psychoanalysis in the process maligning him, others have not taken very kindly to his claims to divinity, still others have used reductionist approaches to fit him within their own frameworks – like that he was predominantly a Kali worshiper or belonged to the tradition of tantra. Even religious practitioners from other denominations, while accepting his ideals and preaching have not taken too kindly his claims of divinity as that contradicted with their own dogmatic religious heritage. Christopher Isherwood’s Ramakrishna and His Disciples was for instance widely

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} criticized because critics felt that Isherwood had become too devotional or that he had become a “Hindu” by leaving his Christian fold. Still others were piqued by his assertion of divinity of Ramakrishna as that dismisses Christian theology’s dogmatic assertion that Christ was the only begotten son of God. However they have not cut much ice with the sincere and ardent students of spirituality. Nor could they influence the opinion of masses who have been devoted to the Ramakrishna and the Vedanta traditions. So Ramakrishna’s influence and legacy stands unscathed even after hundred and thirty years after his leaving his gross body behind. In fact it is growing slowly but deliberately, just as the dawn spreads the light, as is evident from the widespread awareness and acceptance of the ideals of harmony for which he stood. Although still a very large section of humanity in India and in the world is still not aware of Sri Ramakrishna and his teachings, nevertheless his sphere of influence is spreading. The Ramakrishna Mission and Math centres and Vendanta Societies as well as centres affiliated to his ideals are growing everywhere, sprouting up in different corners of India and in the world including that in America, Africa, Asia, Latin America and Europe. Avatara Brings a Paradigm Shift It is however intellectually very difficult to link the advent of Sri Ramakrishna with all the positive developments in the world today. Possibly much more analysis is needed by historians and social scientists linking a civilization’s progress with the advent of a great spiritual figure. But the trends are there for everybody to see. There has been, in today’s jargon, a paradigm shift in science, technology, culture, economy, medicine and societies. Such a paradigm shift, historically happened only whenever a great spiritual force appeared. This time the shift is even greater, perhaps the greatest, and therefore more easily discernible.

Even though it has been shaped by contribution from many people in diverse fields, there still has to be one central and pivotal cause, and what else that cause can be other than the divine incarnation who triggered and accentuated it and gave it momentum. Our puranas claimed that Vishnu assumed avatarhood to restore the Vedas which were lost. The Vedas stand for the accumulated spiritual knowledge and practice which get lost in every age owing to the domination of devil (asuric) tendencies inherent in the Maya and then another force unleashes itself to restore that spiritual tradition. The greater the asuric propensities the more powerful has to be the redeeming or restoring force and hence more powerful the avatar. Sri Ramakrishna himself admitted that in his incarnation it is the advent of pure sattvic ideals that is predominant. Only pure sattva can counter the unmitigated rajas which is the creative power ensuring material progress and also quickly degrading into the destructive (tamasic) propensities of lust and greed resulting in sufferings and miseries. Sri Ramakrishna as the pure sattvic redeeming force was thus essential not only to trigger the progress made by human civilization but also to save humanity from the ill effects of that progress and lead us gently to the path of enlightenment – which should be the ultimate goal. The number of years that have elapsed since his taking birth is still too short for us to see the changes holistically. Possibly the future generations will bear a testimony to his divine play (leela) in a more comprehensive manner and will in the process be able to chart out for themselves their goals and paths and thereby progress more rapidly towards enlightenment. And that is possibly also the grand cosmic goal of evolution – the divine mother’s design to gently lead the human civilization to perfection through many rises and falls, crests and troughs – the true paradigm shift for which the Avatar Varistha as the fullest manifestation had come down among us.

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

81


ÎðßæÿæÚU-w®v}

‘ßÁ í±ñ±Âõþ±ûþ ÛËü±’ æÃûþ Âõ˵ɱÂó±ñɱûþ [Õ¿òîÂÉ æÃáËîÂÂõþ ›¶¿î ձßÁø¸Çòý×à Õ:±òî± Âõ± ÷±ûþ±¼ ¿òîÂÉÂõdÂõþ ›¶¿î ձßÁø¸ÇËòÂõþ ò±÷ ö¿M ü ö¿M ÃÂõþ ÂóËïÂõþ Âó¿ïËßÁÂõþ Ûý×à Õò±ü¿M ÃÂõþ ¦¤Âõþ+Âó¿é ¿ßÁ· ¿ßÁ ðÔÿ©†Ëî ü±ñßÁ ÎðÃàËÂõ æÃáÈËßÁ/ Ûý×à ›¶ Ÿ, Ûý×à ÁZiZ ¿äÂÂõþßÁ±ùÏò¼ ü±÷±òÉ Ö «ÂõþÏûþ ëÂ×VÏÂóËò Îû ÷±òÅø¸¿éÂÂõþ Âõ±ýÃÃÉ:±ò ùÅ5 ýÃÃËûþ ÎûËî±, Ö «ÂõþÏûþ ö±ËÂõ üðñ îÂijûþ Îüý×à ¿ðÃÂõÉÂóÅ ø¸¿éÂÂõþ ‘›¶íûþá¿ùî æÃÏÂõðÅÃÐàÕü¿ýÃÃøÅž’ Âõþ+Âó¿é ÛÒËßÁËåÃò æÃûþ Âõ˵ɱÂó±ñɱûþ - îÒ±Âõþ æÃÏÂõË›¶Ë÷Âõþ îÂN¿éÂÂõþ ÕòÅüg±ò ßÁËÂõþËåÃò ¿î¿ò¼]

Âõ±ý×ÃËÂõù ¢¶ËLš Âõù±÷ Ý Âõ±ù±ßÁ-ÛÂõþ ÛßÁ¿é ձ(ûÇ ßÁ±¿ýÃÃòÏ Âó±Ýûþ± û±ûþ (Numbers 22-24)¼ Î÷ûþ±Âõ-ÛÂõþ îÂÈßÁ±ùÏò Âõþ±æñ, ¿üÂóÂõþ-ÂóÅS Âõ±ù±ßÁ, ÎÂõûþÂõþ-ÂóÅS ¿ðÃÂõÉÂóÅ ø¸ Âõù±÷ËßÁ ý×ÃæÃÂõþ±ËûþùÏËðÃÂõþ Õ¿öÂú±Âó ¿ðÃËî ձý3ñò ßÁËÂõþò¼ ¿ßÁc Õ¿öÂú±Âó ¿ðÃËî ¿áËûþ Âõù±÷ îÒ±ËðÃÂõþ ¿ðÃËûþ ÎôÂËùò Õ±úÏÂõDZðü Âõ±ù±ßÁ ýÃñUî±ú ßÁÂõþËî ßÁÂõþËî Âõù±÷ËßÁ ÂõùËùò ‘ßÁÏ ßÁÂõþËùò Õ±Âó¿ò/ Õ±¿÷ Õ±Âóò±ËßÁ Õ±÷±Âõþ úSn¸ËðÃÂõþ ú±Âó ¿ðÃËî ë±ßÁù±÷, Õ±Âõþ Õ±Âó¿ò ¿ßÁò± î±ËðÃÂõþ ßÁÂõþËùò Õ±úÏÂõDZðÃ/’ Âõù±÷ æÃÂõ±Âõ ¿ðÃËùò ‘¿ûËýÃñÂõ± Õ±÷±Âõþ ÷ÅËà ÎûßÁï± Îû±á±ËÂõò î±Âõþ Âõ±ý×ÃËÂõþ ¿ßÁåÅà ¿ßÁ ÂõùÂõ±Âõþ ëÂ×Âó±ûþ Õ±Ëåà ձ÷±Âõþ·’ [^Ð La Bible De Jérusalem, Âóԇ± 237]¼ ›¶ßÁÔîÂÂóËŽÂ ÷±òÅËø¸Âõþ ›¶¿î Õò™L ßÁ í±ûþ, ö±ùÂõ±ü±ûþ Ö «ÂõþË›¶¿Âõþî ձ¿ñßÁ±¿ÂõþßÁ ÂóÅ ø¸-ò±ÂõþÏáí ÛîÂ౿òý×à ÂóÓíÇ ýÃÃËûþ ï±ËßÁò Îû, ú±üßÁË|íÏËßÁ äÂé±Ëò±Âõþ ëÂ×ÈßÁF± îÒ±ËðÃÂõþ åÅÒÃËî Âó±ËÂõþ ò±¼ ¿ûËýÃñÂõ±, ¿ðÃÂõÉÂóÅ ø¸ Âõù±÷ËßÁ ('devin Balaam') æñò±ò, ý×ÃæÃÂõþ±Ëûþù ßÔÁÂ󱛶±5¼ ÛßÁý×à ö±ø¸±ûþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžÝ ÂõùËîÂò, ‘ßÔÁÂó±Âõ±î±ü Îî± Âõý×ÃËåÃý×ü îÅÂý×à Âó±ù îÅÂËù Îðà ò±¼’ Ûý×à ßÔÁÂó±Âõ±î±ËüÂõþ ÷±ñÉ÷ ýÃÃËûþ Ö «ÂõþË›¶¿Âõþî ÷ýÃñR±Âõþ± ûÅËá ûÅËá Õ±Ëüò, Âõù±÷-ÛÂõþ ÷Åà ¿ðÃËûþ Îú±ò±ò ýÃÃûþ ÆðÃÂõ Õ±úÏÂõDZíϼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ›¶ËîÂÉßÁ ¿ðÃò±Âõü±Ëò ÎßÒÁËðÃ-ÎßÒÁËðà ÷±ËûþÂõþ ßÁ±Ëåà Îû ›¶±ïÇò±é± ßÁÂõþËîÂò î± ¿òËæÃÂõþ ÷Å¿M à òûþ¼ î± ýÃÃù ÷±òÅËø¸Âõþ ßÁùɱí, üßÁËùÂõþ ÆäÂîÂòÉ ÎýÃñßÁ¼ Ûý×à ßÁ í±, ö±ùÂõ±ü±, ÷±òÅËø¸Âõþ ÎüÂõ±-ý×à Âõþ±÷ßÔÁøž-Âõèî¼ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµ ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ü÷™¦ Ö «ÂõþË›¶¿Âõþî ÷ýÃñ÷±òÂõ ÷ýÃñ÷±òÂõÏËðÃÂõþ ÷ËñÉ Âõ¿Âõþ‡Â ÂõËù Îâ±ø¸í± ßÁËÂõþ¿åÃËùò¼ ÕòÉS ÛßÁ¿é ¿ä¿êÂËî ձËÂõþ± àÅËù ÂõËù¿åÃËùò, ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ÂõþËðÃÂõþ ¿öÂîÂËÂõþ 'latest and the most 82

perfect'¼ ÎßÁ±Ëò± ¿òáÓìÂÿ Õ±ñɱ¿RßÁ îÂN›¶¿î‡±Âõþ ౿îÂËÂõþ

Ûý×à ëÂ׿M à ßÁÂõþ± ýÃÃûþ¿ò, ÷±òÅø¸ËßÁ Îû-Λ¶÷ ¿ðÃËûþ ßÁ±Ëåà ÎéÂËò ¿òËûþ¿åÃËùò ê±ßÅÁÂõþ, î±Âõþý×à ÷¿ýÃÃ÷± ü÷ÉßÁ ÂõÅËçÁ¿åÃËùò ¿ÂõËÂõßÁ±òµ, îÒ±Âõþ Õ™LÂõþeËðÃÂõþ ÎÂõ±çÁ±Ëî ÎäÂËûþ¿åÃËùò¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž-æÃÏÂõËòÂõþ ›¶ËîÂÉßÁ âéÂò±ý×à Ûý×à üîÂÉÂõþ ›¶îÂÏßÁ¦¤Âõþ+Âó¼ ÷±òÂõË›¶÷ ›¶¿î ÂóËðà ¿ßÁö±ËÂõ ¿ðÃÂõÉ ßÁùɱí÷ûþ ýÃÃËûþ ëÂ×êÂËî Âó±ËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž æÃÏÂõò î±Âõþý×à ձ(ûÇîÂ÷ ëÂ×ðñýÃÃÂõþí¼ ÂõëÂÿý×à ¿òöÔÂî ¿åÃù ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ æÃÏÂõòäÂäDZ¼ ÕŠ ¿ßÁåÅÃ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} Õ™LÂõþeæÃòý×à î±Âõþ ¦¤ŠîÂ÷ ÷Ë÷±ÇX±Âõþ ßÁÂõþËî ÎÂóËÂõþËåÃò¼ ¿ÂõËÂõßÁ±òµÂõþ+Âó Õ±ä±ûÇ-ý×à ü±ñ±ÂõþËíÂõþ æÃòÉ àÅËù ¿ðÃËûþËåÃò Îüý×à ÷ýÃñ÷¿µËÂõþÂõþ ÁZ±Âõþ¼ öÂÈÇüò± ßÁËÂõþ & ö±ý×ÃËðÃÂõþ ÂõËùËåÃò Ð Õ±Ëá Õ±÷±ËßÁ ÎÂõ±çÁ¼ îÂËÂõ ê±ßÅÁÂõþËßÁ ÂõÅçÁ¿Âõ¼ Ûý×à ‘Õ±¿÷’ Âõ± ‘ÕýÃÃÑ’-¿é Âõþ±÷ßÔÁøž÷ûþ¼ î±ý×à ¿ÂõËÂõßÁ±òµÂõþ æÃÏÂõòÝ Âõdî ÀÂõþ±÷ßÔÁøž æÃÏÂõòäÂûDZÂõþ ÛßÁ ÎðÃúßÁ±Ëù›¶ü±Âõþí Âõý×à ¿ßÁåÅà òûþ¼ ÷±òÂõË›¶Ë÷Âõþ ¿ðÃÂõÉ ßÁ¿íßÁ±&¿ù ÛÒËðÃÂõþ æÃÏÂõËò åÿëÂÿËûþ ÂõþËûþËåü üÂõ ¿÷¿ùËûþ ¿ðÃÂõSûþÏ ÛßÁ âòÏöÓÂî Λ¶÷÷Ó¿îǼ òËÂõþfò±ï ðÃMÃÂõþ æÃÏÂõËòÂõþ ÛßÁ¿é վÅÃÈ âéÂò± ¿ðÃËûþ Õ±÷Âõþ± Õ±÷±ËðÃÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Ü Î›¶÷÷Ó¿îÇ ÕÂõËù±ßÁò Õ±Âõþy ßÁÂõþÂõ¼ âéÂò±¿é Âõ±ý×ÃËÂõù-ÛÂõþ ëÂ×Âó¿ÂõþëÂ×M à ßÁ±¿ýÃÃòÏ¿é àÅÂõ î±ÈÂóûÇÂóÓíö±ËÂõ ÷Ëò ÂóëÂÿ±ûþ¼ âéÂò±¿é üÂõÇæÃò¿Âõ¿ðÃî¼ ðñ¿Âõþ^ ¿òË©ó¿ø¸î òËÂõþfËßÁ ÎðÃËà ê±ßÅÁÂõþ î±Âõþ Âó¿ÂõþÂõ±ËÂõþÂõþ æñá¿îÂßÁ ¦¤26Ãùî±Âõþ æÃËòÉ ÷±ËûþÂõþ ßÁ±Ëåà òËÂõþòËßÁ ¿òËûþ û±ò ÛÂõÑ î±ËßÁ Ü¿ýÃÃßÁ ëÂ×i§¿î ›¶±ïÇò± ßÁÂõþËî ÂõËùò¼ òËÂõþf ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁï±÷îÂò ÷±ËûþÂõþ ÷¿µËÂõþ û±ûþ ¿ßÁc î±Âõþ ü÷™¦ æñá¿îÂßÁ Î÷±ýÃà ÂóùËßÁ ÎöÂËü Îáù Îû÷ÅýÓÃËîÇ Îü ýÃÃù ÷±ËûþÂõþ ÷ÅËà±÷ſ༠ÛÂõþßÁ÷ ¿îÂòÂõ±Âõþ âé±Âõþ ÂóËÂõþ ðÅÃæÃËòý×à ýÃñù ÎåÃËëÂÿ ¿ðÃËùò¼ ›¶±ûþ Âõù±÷-ÛÂõþ ö±ø¸±ËîÂý×à ýÃÃûþî òËÂõþfò±ï, ¿ðÃÂõÉÂóÅ ø¸ ¿òîÂÉ¿üX òËÂõþfò±ï, ÀÂõþ±÷ßÔÁøžËßÁ ÂõËù¿åÃËùò, ‘÷± Õ±÷±Âõþ ÷ÅËà Îû ßÁï± Îû±á±ËÂõò î±Âõþ Âõ±ý×ÃËÂõþ Õ±÷±Âõþ ¿ßÁåÅà ÂõùÂõ±Âõþ, ›¶±ïÇò± ßÁÂõþÂõ±Âõþ, ëÂ×Âó±ûþ Îòý×ü’ ÕïDZÈ, ÷±òÅø¸ËßÁ ö±ùÂõ±üÂõ±Âõþ ûÓÂóßÁ±Ë‡Â ÛÒÂõþ± ¿òËæÃËðÃÂõþ ü÷Óýà æñá¿îÂßÁ Õ¿öÂù±ø¸&¿ùÂõþ Âõ¿ù ¿ðÃËùò¼ ÂóÂõþÂõî¹ßÁ±Ëù ¿ÂõËÂõßÁ±òµ ûàò îÒ±Âõþ ¿›¶ûþ ¿úø¸É úÂõþÈäÂf äÂS Âõî¹ËßÁ ëÂ×ËVúÉ ßÁËÂõþ ÂõùËùò, ‘Îî±ËðÃÂõþ Ûî ö±ùÂõ±¿ü, ¿ßÁc ý×Ã26ñ ýÃÃûþ, Îî±Âõþ± ÂóËÂõþÂõþ æÃËòÉ ÎàËé ÎàËé ÷ËÂõþ û± – Õ±¿÷ ÎðÃËà àÅ¿ú ýÃÃý×Ã,’ îÂàò Îü ëÂ׿M ÃÂõþ ÷ËñÉ ¿ðÃËûþ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶÷âò ¿ðÃÂõÉ÷Ó¿îÇ ձ(ûÇö±ËÂõ ›¶ßÁ±¿úî¼ Ü¿é ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÕÂõî±ËÂõþÂõþ ÆÂõ¿ú©†É, Ü¿é ùŽÂÉ ßÁËÂõþý×à Âõþ±÷ßÔÁøž ¿÷úËòÂõþ ›¶±äÂÏò ü±ñÅÂõþ± [¦¤±÷Ï áyÏÂõþ±òµæÃÏ ›¶÷Åà] ‘ÎüÂõ±Ëû±á’-ÛÂõþ Õ±ðÃËúÇÂõþ ßÁï± ÂõËù ÎáËåÃò¼ ;ù™L ö±ø¸±ûþ ¦¤±÷ÏæÃÏ îÒ±Âõþ áÔýÃÏ ¿úø¸É¿éÂËßÁ ÂõËù äÂËùËåÃò, ‘îÂɱáý×à ýÃÃË26à ձüù ßÁï±¼ îÂɱáÏ ò± ýÃÃËù ÎßÁëÂ× ÂóËÂõþÂõþ æÃòÉ Îø¸±Ëù± Õ±ò± ›¶±í ¿ðÃËûþ ßÁ±æà ßÁÂõþËî Âó±ËÂõþ ò±¼’ [‘¦¤±÷Ï-¿úø¸É-üÑÂõ±ðÃ’, ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ Âõ±íÏ Ý ÂõþäÂò±, 9÷ àG, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁ¿ùßÁ±î± 1389, ÂóÔ. 135]¼ ÕïÇ±È ÂóËÂõþÂõþ æÃòÉ ›¶±í ÎðÃÝûþ±é±ý×à ձüù¼ÎßÁò· ßÁ±Âõþí ¿ýÃÃËüËÂõ ¦œÂõþíÏûþ ¿úø¸ÉËßÁ Âõù± îÒ±Âõþ ÕòÉ ÛßÁ¿é ëÂ׿M Ã, ‘îÅÂý×à ÂõÅ¿çÁ ÷Ëò

ßÁ¿Âõþü – ÛßÁ¿é æÃÏËÂõÂõþ Âõgò ï±ßÁËî Îî±Âõþ ÷Å¿M à ձËå÷’ [Ü, ÂóÔ. 222]¼ Ûö±ËÂõý×à ¿ÂõËÂõßÁ±òµ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶÷âò Âõþ+ËÂóÂõþ Õ¿öÂÂõÉ¿M à ¿ðÃË26Ãò, ¿òËæÃÂõþ æÃÏÂõòÂõþËü ¿üM à îÅ¿ùËî ձÒßÁËåÃò ýÃÃ+ðÃËûþÂõþ ÛßÁ÷±S ñòü¥óðà Λ¶÷›¶¿îÂ÷±¿é¼ Û Âõþ+Âó îÒ±Âõþ ÛßÁ±¿ñßÁÂõ±Âõþ ¦¤äÂËŽÂ ÎðÃà±¼ îÒ±Âõþ æÃÏÂõËòÂõþ ¿Âõàɱî ¿îÂò¿é âéÂò±Âõþ ßÁï± Âõ±Âõþ¥¤±Âõþ q¿òËûþËåÃò ¿î¿ò, û±Âõþ ›¶ï÷¿é ëÂ×ÂóËÂõþ Âõ¿íÇî¼ ¿ÁZîÂÏûþ âéÂò±¿é âËé 1884 ¿à舱Ës¼ ê±ßÅÁÂõþ ÆÂõøžÂõ÷ËîÂÂõþ ü±Âõþ÷÷Ç ÎÂõ±çÁ±Ëî ¿áËûþ ‘üÂõÇæÃÏËÂõ ðÃûþ±’ ßÁﱿéÂËî ÛËü ü÷±¿ñ¦š ýÃÃËûþ ÂóËëÂÿò¼ ü÷±¿ñöÂe ýÃÃËù ÂóÂõþ ÂõùËî ù±áËùò, ‘æÃÏËÂõ ðÃûþ± – æÃÏËÂõ ðÃûþ±· ðÓÃÂõþ ú±ù±/ ßÁÏé±òÅßÁÏé îÅÂý×Ã, æÃÏÂõËßÁ ðÃûþ± ßÁÂõþ¿Âõ· ðÃûþ± ßÁÂõþÂõ±Âõþ îÅÂý×à ÎßÁ· ò±, ò±, æÃÏËÂõ ðÃûþ± òûþ – ¿úÂõ:±Ëò æÃÏËÂõÂõþ ÎüÂõ±¼’ [ÀÂõþ±÷ßÔÁøž - öÂM Ã÷±¿ùßÁ±, ÕàG, ¦¤±÷Ï áyÏÂõþ±òµ, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, ßÁùßÁ±î±, 2009, ÂóÔ. 22] ÀÂõþ±÷ßÔÁøž-ùÏù±Âõþ ÎßÁËf ÂõþËûþËåà Ûý×à âéÂò±¿é¼ Õò™L î±ÈÂóûÇ-ÛÂõþ¼ Õ±÷±ËðÃÂõþ ßÁ±Ëåà î±Âõþ ý×ÿeî ձËü, ý×ÿeîÂ÷±S, Õ±Âõþ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±òµ ýÃÃò Õ±Ëù±ßÁ›¶±5¼ ‘ðÃûþ±’ ÎïËßÁ ‘ÎüÂõ±’ ÕËòßÁ ÎÂõ¿ú ¿òÂõþýÃÑßÁ±Âõþ, Õ±R¿ÂõËù±ÂóÏ ö±Âõ, ÎüÂõ± Õ±÷±ËðÃÂõþ ÕýÃÃÑ ò±ú ßÁËÂõþ, ü±ñòÂóËï ðÔÃìÂÿ ÂóðÃËŽÂËÂó ÛËá±Ëò±Âõþ üýÃñûþßÁ ýÃÃûþ¼ î±ý×à ‘ÎüÂõ±Ëû±á’ ùŽÂËöÂðÃÏ ús¼ :±ò, ö¿M Ã, ßÁ÷ÇÊ. üÂõý×à Ûý×à Îû±Ëá ü÷±¿Âóî¼ ÛßÁ çÁùËßÁ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ Îä±ËàÂõþ ü±÷Ëò ü÷¢¶ îÂN¿é ýÃÃÎûþ Îáù ¦ó©† Ð ‘... ÂõÅçÁ± Îáù – ÂõËòÂõþ ÎÂõðñ™LËßÁ âËÂõþ Õ±ò± û±ûþ [:±ò], üÑü±ËÂõþÂõþ üßÁù ßÁ±Ëæà ëÂ×ýñËßÁ ÕÂõù¥¤ò ßÁ¿ÂõþËî Âó±Âõþ± û±ûþ [ßÁ÷Ç]’ [Ü, ÂóÔ. 23]¼ Ûý×Ãö±ËÂõ ö¿M ÃËû±á ¿Âõø¸ûþßÁ [ê±ßÅÁÂõþ ÆÂõøžÂõ÷ËîÂÂõþ ü±Âõþ÷÷Ç ÎÂõ±çÁ±¿26ÃËùò] ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ ëÂ×Èü±Âõþ¿é վÅÃîÂö±ËÂõ ü÷i¤ûþϼ ü÷i¤ËûþÂõþ Õ™LáÇî Λ¶Âõþí±é± ýÃÃù Õ±R¿ÂõËù±ÂóÏ ÷±òÂõË›¶÷¼ Λ¶÷ ¿òËûþ ßÁï± ÂõùËî ÂõùËî ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÛßÁ¿ðÃò ä±Âõþ ÂõþßÁ÷ Λ¶Ë÷Âõþ ßÁï± ÂõËù¿åÃËùò, ÛßÁ±eÏ, ü±ñ±ÂõþíÏ, ü±÷?ü± Ý ü÷ïDZ¼ ÛßÁ±eÏ ÕËïÇ ÛßÁ îÂÂõþô± Λ¶÷¼ ëÂ×ðñýÃÃÂõþí ¿ðÃËî ¿áËûþ ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËùò, æÃù ýÒñüËßÁ ä±ûþ ò±, ¿ßÁc ýÒñü æÃùËßÁ ä±ûþ¼ ü±ñ±ÂõþíÏ Î›¶÷ Õ±RüÅàüÂõǦ¤¼ ü±÷?ü± Λ¶Ë÷ ëÂ×öÂËûþ ëÂ×öÂËûþÂõþ üÅËàÂõþ ›¶¿î ÷Ëò±Ëû±áϼ ¿ßÁc üËÂõDZÈßÔÁ©† Λ¶÷ ýÃÃù ü÷ïDZ¼’ ‘üßÁËùÂõþ ëÂ×2ä ÕÂõ¦š±,... Îû÷ò À÷îÂÏÂõþ¼ ßÔÁøžüÅËà üÅàÏ, îÅ¿÷ üÅËà ï±ßÁ, Õ±÷±Âõþ û±ý×à ÎýÃñßÁ¼’ [ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔîÂ, À÷-ßÁ¿ïîÂ, ÕàG, ëÂ×ËÁZ±ñò ßÁ±ûDZùûþ, 2014, ÂóÔ. 818]¼ Ûý×à ÕËýÃÃîÅÂßÁ,

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

83


ÎðßæÿæÚU-w®v} Õû±¿äÂî À÷îÂÏÂõþ Λ¶÷ Õ±÷±ËðÃÂõþ ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ö±ùÂõ±ü±Âõþ ßÁï±ý×à ÷Ëò ÂóëÂÿ±ûþ/ îÒ±Âõþ ö±ùÂõ±ü± Û÷òý×à ¿åÃù, òËÂõþò±¿ðà ùÏù±Âõþ Õ™LÂõþe-üýÃÃäÂÂõþËðÃÂõþ ëÂ×ÂóùŽÂ ßÁËÂõþ î± äÂÂõþ±äÂËÂõþ Âõɱ5¼ ¦¤±÷Ï ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ æÃÏÂõËòÂõþ îÔÂîÂÏûþ Îû âéÂò±¿éÂÂõþ ßÁï± ëÂ×Ë~àÉ, Îü¿é Ûý×à ›¶üËeý×à & QÂóÓíǼ ßÁ±úÏÂóÅÂõþ ëÂ×ðÃɱòÂõ±¿éÂËî ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Õ™LÉùÏù±Âõþ ßÁ±Ëù òËÂõþf îÂàò ü±ñò±ûþ ÷¢Ÿ¼ ÕËòßÁ ÕòÅöÓ¿îÂù±Ëö ü÷ïÇ òËÂõþfÂõþ ÷Ëò ü÷±¿ñÂõþ Õ±ßÁ±º± îÂÏÂõè ýÃÃËî ù±áù¼ ê±ßÅÁÂõþ îÒ±ËßÁ Õ± «±ü ¿ðÿ26ÃËùò, üŦš ýÃÃËûþ ëÂ×Ëê ßÔÁÂó± ßÁÂõþËÂõò¼ Ûé±Îû ¿òåÃßÁ ›¶ËÂõ±ñ î± Îî± ëÂ×öÂËûþý×à æñòËîÂò, ôÂËù ‘òËÂõþËfÂõþ îÂàò ¿Âõù¥¤ ÕüýÃÃÉ’¼ ÕáîÂɱ ê±ßÅÁÂõþ î±ËßÁ î±Âõþ ý×Ã26ñÂõþ ßÁï± ¿æÃ:±ü± ßÁÂõþËùò, ÛÂõÑ æñòËî Âó±ÂõþËùò Îû îÒ±Âõþ ¿›¶ûþîÂ÷ ¿úø¸É¿éÂÂõþ Õ¿öÂù±ø¸ ýÃÃù ‘ÂóÒ±äÂ-åÃûþ ¿ðÃò ü÷±¿ñËî ëÅÂËÂõ ﱿßÁ, î±ÂõþÂóÂõþ qñÅ ÎðÃýà ÂõþŽÂ±Âõþ æÃËòÉ à±¿òßÁé± ¿òËä ÎòË÷ ÛËü Õ±Âõ±Âõþ ü÷±¿ñËî äÂËù û±ý×ü’ î±ÂõþÂóÂõþ ê±ßÅÁÂõþ Îû ¿ñ!Á±Âõþ ¿ðÃËûþ¿åÃËùò îÒ±Âõþ ¿úø¸ÉËßÁ, î±Âõþ ü±ÂõþÂõdÂõþ ëÂ×ÂóÂõþ ¿ö¿MÃà ßÁËÂõþ ðÒñ¿ëÂÿËûþ Õ±Ëåà ÛßÁé± ›¶±¿î‡±¿òßÁ ðÃúÇò¼ Îû ðÃúÇËòÂõþ ÷Óù ßÁï±é± ýÃÃù æÃáÈ¿ýÃÃîÂý×à ձR±Âõþ ÛßÁ÷±S Î÷±ŽÂ¼ ÕÂõúÉý×à Ûý×à ¿ýÃÃî ÂõùËî Îá±é± ßÁËûþßÁ ¦Å¨ù-ýÃñüÂó±î±ù Îà±ù± ÎÂõ±çÁ±ûþ ò±¼ Û ýÃÃù ÷±òÅø¸ËßÁ î±Âõþ ëÂ×2äÂîÂ÷ ¿ýÃÃËîÂÂõþ ëÂ×ÂóËû±áÏ ßÁËÂõþ áËëÂÿ Îî±ù±¼ Ûý×à ëÂ×2äÂîÂ÷ ¿ýÃÃî¿é ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁ¿ïîÂ Ö «Âõþù±ö¼ ¿ßÁc Ûý×à äÂÂõþ÷îÂ÷ ›¶±¿5Âõþ æÃòÉ ÷±òÅø¸ËßÁ ›¶dî ßÁËÂõþ îÅÂùËî ›¶ïË÷ î±ËßÁ Õi§ðñò, ¦¤±¦šÉ-¿òÂõþ±÷ûþ ý×ÃîÂɱ¿ðà ðñò ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ¼ ౿ù ÎÂóËé ñ÷Ç ýÃÃûþ ò±¼ ÕüŦš úÂõþÏËÂõþÝ òûþ¼ ‘ê±ßÅÁÂõþ ÂõùËîÂò, ‘‘úÂõþÏËÂõþ ÛîÂéÅÂßÅÁ àÅÒî ï±ßÁËù æÃÏÂõ ¿üX ýÃÃËî Âó±ËÂõþ ò±”¼’ [¦¤±÷Ï-¿úø¸É-üÑÂõ±ðÃ, ÂóÔ. 123]¼ ¦¤±÷ÏæÃÏ ûàò ‘Õ±RËò± Î÷±ŽÂ±ïÇÑ æÃá¿Xî±ûþ äÂ’ ÷ýÃñÂõ±íÏ ÎïËßÁ ‘äÂ’ ßÁï±é± Âõ±ðà ¿ðÃËî ÎäÂËûþ¿åÃËùò îÂàò ¿î¿ò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž-ßÁ¿ïî Îù±ßÁßÁùɱËíÂõþ ¿ò¿ýÃÃî ö±Âõ¿é ›¶ßÁ±ú ßÁËÂõþ¿åÃËùò Ð ÕïÇ±È ÛßÁ÷±S üÂõÇ÷eËùý×à ձR÷eù¼ ¿ßÁc Ûý×à üÂõÇ÷eù Âõ± ÎüÂõ±, ÛÂõþ æÃËòÉ ¿ßÁ ¿òËæÃËßÁ ›¶dî ßÁÂõþËî ýÃÃûþ ò±· ÕïÇ±È ÛÂõþ æÃËòÉ ¿ßÁ ¿ÂõÂõþ±éÂö±ËÂõ ü±ñò±Âõþ ›¶Ëûþ±æÃò òûþ· ÂõU üÈ ¿ä™LßÁ Ûà±Ëò ÛËü ñ˵ ÂóËëÂÿ û±ò¼ ÛßÁ 84

ë±ßÁü±ý×ÃËé Âõ±ãÃñ¿ù ÂõÅ¿XæÃÏÂõÏ Îî± ÂõËùý×ÿåÃËùò, ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Õ±Âõþ ¿ÂõðÃɱü±áËÂõþÂõþ ÷ËñÉ Âó±ïÇßÁÉé± ýÃÃË26à ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÷±òÂõßÁùÉ±í ¿òËûþ ö±¿Âõî ¿åÃËùò ò±/ ÎûËýÃÃîÅ ¿î¿ò ›¶ï±áî ¿úŽÂ±üS àÅùËî ÂõËù û±ò¿ò, ÎûËýÃÃîÅ Îú±¿ø¸îÂËðÃÂõþ Îæñé ÎÂõÒËñ Îú±ø¸ßÁüÑýÃñÂõþ ßÁÂõþËî ëÂ×Èü±ýÃà ÎðÃò¿ò, ýÃñüÂó±î±ù¿ò÷DZíËßÁ ÷±òÂõË›¶Ë÷Âõþ ÂóÂõþ±ßÁ±‡Â± ÷Ëò ßÁËÂõþò¿ò, ý×ÃîÂɱ¿ðà ý×ÃîÂɱ¿ðà ÂõU Î÷±ŽÂ÷ ßÁ±ÂõþËí îÒ±ËßÁ ÷±òÂõË›¶Ë÷Âõþ ÷Ó¿îÇ Âõù± ò±¿ßÁ üËîÂÉÂõþ ÕÂóù±Âó¼ ÕËòßÁ ¿ò‡Â±Âõ±ò ñ÷Ç¿æÃ:±üÅÝ ÎöÂËÂõËåÃò, Ö «Âõþù±ö ò± ßÁËÂõþý×à æÃáÈ¿ýÃÃËî Âõþî ýÃÃËî ê±ßÅÁÂõþ ¿òËø¸ñ ßÁËÂõþ ÎáËåÃò¼ Û ÎŽÂËS Õ±÷±ËðÃÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Ý ¿ÂõËÂõßÁ±ò˵Âõþ ëÂ׿M Ã Ý ö±Âõ&¿ù ¿÷¿ùËûþ Âó±ê ßÁÂõþËî ýÃÃËÂõ, ßÁ±Âõþí àèÏ©†Ïûþ Âõ±íÏÂõþ ÷îÂò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Âõ±íÏÂõþÝ (exoteric) ÛÂõÑ Õ™LÂõþe (esoteric, Greek eso ÷±Ëò Õ™LáÇîÂ, ÎöÂîÂËÂõþÂõþ] ö±áÁZûþ ¿ÂõðÃÉ÷±ò¼ ¦¤ ± ÷ÏæÃ Ï Âõþ ‘Âõ±íÏ Ý Âõþ ä Âò±’-ý× Ã ÀÂõþ ± ÷ßÔ Á ËøžÂõþ Âõ±íÏÂõþ Õ±öÂÉ™LÂõþ (esoteric) ö±ἠê±ßÅÁÂõþý×à Îü¿ðÃËßÁ ÕeÅ¿ù ¿òËðÇÃú ßÁËÂõþ ÂõËù ¿áËûþËåÃò ‘òËÂõþò ¿úËŽÂ ¿ðÃËÂõ¼’ ûÒ ± Âõþ ± ÎÂõÌ¿XßÁ-¿ëÂáÂõ±¿æà [¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ úsÂõg] à±Ýûþ±Âõþ Îù±Ëö ¿ÂõðÃɱü±áÂõþ, ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ îÅÂùò± ßÁËÂõþò, îÒ±Âõþ± ¿ßÁ ÎßÁ±Ëò±¿ðÃòý×à î±ÈÂóûÇ ÂõÅçÁËÂõò ‘ÀÀ Âõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷ÔîÂ’-Âõþ ¿òËäÂÂõþ ÕÑú¿éÂÂõþ·– ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ÛàòÝ ðÒñëÂÿ±ý×Ãûþ± Âõþ¿ýÃÃûþ±ËåÃò ÎßÁò· ÷Óù÷La ßÁËÂõþ æÿÂóËîÂËåÃòÊ, æÿÂóËî æÿÂóËî ö±Âõ±¿Âõ©† ýÃÃý×Ãûþ±ËåÃò¼ ÕËýÃÃîÅÂßÁ ßÔÁÂó±¿ügÅ/ ÂõÅ¿çÁ û±ý×ÃÂõ±Âõþ ü÷ûþ ÷ýÃñR± ¿ÂõðÃɱü±áËÂõþÂõþ Õ±ñɱ¿RßÁ ÷eËùÂõþ æÃòÉ ÷±Âõþ ßÁ±Ëåà ›¶±ïÇò± ßÁ¿ÂõþËîÂËåÃò¼ [ÀÀÂõþ±÷ßÔÁøž ßÁï±÷Ôî –ÂóÔÐ 57] ¿û¿ò üÂõ±Âõþ Î|‡ÂîÂ÷ ÷eËùÂõþ æÃËòÉ üÂõÇðñ ëÂ×ÈßÁ¿FîÂ, îÒ±ËßÁ Âõ±ðà ¿ðÃËûþ ßÁ±ËßÁ ÂõùÂõ Λ¶÷÷Ó¿îÇ· ÷eù÷Ó¿îÇ· ÷±òÅø¸¿éÂÂõþ Õ±ñɱ¿RßÁ ÷eù ÎýÃñßÁ ÛÂõþ ÎäÂËûþ ÂõëÂÿ ßÁùɱíßÁ±÷ò± Õ±Âõþ ßÁÏ ýÃÃËî Âó±ËÂõþ· Õïä ÷±òÅø¸ î± ÂõÅçÁËî Âó±ÂõþËåà ò±, æñòËî Âó±ÂõþËåà ò±¼ "The crying evil in the East is not religion... it is bread... [ÂóÔ. 1072]¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Âõ±íÏÂõþ ÕòÅñɱòý×à ¿ÂõËÂõßÁ±òµ-æÃÏÂõò¼ î±ý×à Îðÿà ÎðÃúËßÁ

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} ¦¤±ñÏò ßÁÂõþÂõ±Âõþ æÃòÉ ¿ÂõËÂõßÁ±òµÂõþ Õ±¿îǼ ðñËüÂõþ ÎßÁ±Ëò± ñ÷Ç Îòý×ü î±ý×à ÂóÂõþ±ñÏòî±Âõþ úÔºùË÷±äÂò ›¶ï÷ ßÁîÇÂÂõɼ îÂËÂõ ðñüQ Îî± ÎßÁÂõù Âõþ±æÃÍò¿îÂßÁ òûþ, Õ±ïÇ-ü±÷±¿æÃßÁ ðñüQ ÂõþËûþËåÃ, üËÂõDZÂó¿Âõþ ÎÂõÌ¿XßÁ ðñüQ¼ Ûý×à ü÷™¦ ÎïËßÁ ÷±òÅø¸ËßÁ ëÂ×X±Âõþ ßÁËÂõþ î±ËßÁ Ö «Âõþù±ËöÂÂõþ Âõþ±™¦±ûþ ¿òËî ýÃÃËÂõ¼ î±-ý×à ձæà äÂùËåà ü÷™¦ æÃáÈ æÅÃËëÂÿ, Õ±Âõþ ¦¤ûþÑ ¦¤±÷ÏæÃÏ ÂõþËûþËåÃò Îü-ëÂ×X±ÂõþßÁ±ËûÇÂõþ îÂN±Âõñ±Ëò, Âõþ±÷ßÔÁøž ¿÷úò î±Âõþ Âóï¿òËðÇÃúßÁ, ¿ßÁc Îü üã¸â ÛßÁ± òûþ, ÂõU ›¶¿î‡±ò, ÂõU ÷ýÃñR± ¿÷Ëù Ûý×à ßÁ±Ëæà բ¶üÂõþ¼ qñÅ÷±S ¿úŽÂ±, ü÷±æÃüѦ¨±Âõþ Âõ± Îú±ø¸í÷Å¿M à òûþ, Ûý×à ëÂ×X±Âõþ ßÁ±æà ձËÂõþ± ¿Âõú±ù¼ ›¶ï±áî ¿úŽÂ±Âõþ üÏ÷±ÂõXî± üÂõü÷ûþ ÎðÃà±ËùÝ ¿úŽÂ±Âõþ üÁZÉÂõýÃñÂõþ ßÁÂõþËî ÂõùËîÂò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ÷±ˆ±Âõþ ÷ýÃñúûþ üðñ ¿ò(ÅÂó, î±ý×à öÂÈÇüò± ßÁËÂõþ ÂõËù¿åÃËùò Ð ‘Âó±ú ßÁÂõþËù ¿ßÁ ýÃÃûþ, ÷±ˆ±Âõþé±Âõþ ÷±ðÃÏö±ÂÂõ, ßÁï± ßÁý×ÃËîÂý×à Âó±ËÂõþ ò±¼’ [ÂóÔ 1178] ¿úŽÂ±Âõþ ëÂ×ËVúÉ ›¶ä±Âõþ¼ ¿ú¿ŽÂî ÷±òÅø¸ËðÃÂõþ ›¶Ëûþ±æÃò, ‘î± ò± ýÃÃËù îÒ±Âõþ ßÁï± ÂõùËÂõ ßÁ±Âõþ±·’ î±åñëÂÿ±, ÷ÓàÇî± Ý ðñ¿Âõþ^É ðÅÃÂõþÏßÁÂõþí ßÁîÇÂÂõɼ ¦¤±÷ÏæÃÏ î±ý×à ÂõùËåÃò ðÿÂõþ^ ÎðÃËÂõ± öÂÂõ, ÷ÓàÇ ÎðÃËÂõ± öÂÂõ¼ ›¶ï±áî ¿úŽÂ± ÎÂóËù ú±Ë¦aÂõþ ÷Ë÷DZX±Âõþ ßÁÂõþ± û±ËÂõ, ú±Ë¦aÂõþ ÷Ë÷±ÇX±Âõþ ýÃÃËù Õ™LËÂõþÂõþ ÂóÓíÇî±ËßÁ ëÂ×Âóù¿t ßÁÂõþ± û±ËÂõ, Îû¿éÂËßÁ ¦¤±÷ÏæÃÏ ›¶ßÔÁî ¿úŽÂ± ÂõùËîÂò¼ Ûý×Ãö±ËÂõý×à ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ ßÁï±&¿ù Õ±Ëù±äÂò± ßÁÂõþËî ßÁÂõþËî ձ÷Âõþ± ä¿ßÁËî ÎðÃàËî Âó±ý×à ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶÷÷Ó¿îÇÂ౿ò¼ ûÒ±Âõþ± NßÁ ÂõÅ¿XæÃÏÂõÏ, ý×ÃýÃæáËî Ýé±ËßÁý×à ü±Âõþ ßÁËÂõþËåÃò, îÒ±Âõþ± ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ßÁùɱíÂõÅ¿X ¿òËûþ üÑúûþÏ ýÃÃËî Âó±ËÂõþò, ¿ßÁc îÒ±Âõþ± ¦¤±÷ÏæÃÏÂõþ Ûý×à Î÷â÷La ßÁF qËòËåÃò ßÁàËò±· If this nation wants to rise, it will have to come enthusiastically round his name... him I place before you and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life.

Ûà±Ëò ÀÂõþ ± ÷ßÔ Á øž ÎðÃ Ë úÂõþ üÂõÇ ± ËÂóŽÂ± Î|‡Â ÷eù±ßÁ±ã¸àÏ ÂõËù ÷¿ýÃÃ÷±¿i¤î¼ Ûý×à ÎðÃúËßÁ û¿ðà ëÂ×ËêÂ

ðÒñëÂÿ±Ëî ýÃÃûþ, ¦¤±÷ÏæÃÏ ÂõùËåÃò îÂËÂõ î±ËßÁ ¿ò‡Â±öÂËÂõþ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž ò±Ë÷ ü÷¿ÂóÇî ýÃÃËî ýÃÃËÂõ¼ ÎßÁò· ßÁ±Âõþí ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶÷ ü÷ïDZ Λ¶÷, î± ÷±òÅËø¸Âõþ ÝÂóÂõþ ÎßÁ±Ëò± úîÇ ä±Âó±Ë26à ò±¼ ÂõùËåà ò±, Îû Õ±Ëá ¿ýÃõŠýÃÃËî ýÃÃËÂõ, Âõ± Âõè±pÁ ýÃÃËî ýÃÃËÂõ ý×ÃîÂɱ¿ðü ÂõÂõþÑ ¿î¿ò ¿òËæÃý×à ÕòɱòÉ ÷îÂ Ý ñË÷ÇÂõþ ÂóËï Û¿áËûþ ¿áËûþ ü±ñò± ßÁËÂõþ ¿ü¿Xù±ö ßÁËÂõþËåÃò¼ ÛÂõþÝ î±ÈÂóûÇ ÕüÏ÷¼ üÂõ±Âõþ ¿ðÃËßÁ – ÷î Âõ± ü¥xðñûþ Âõ± ñ÷Ç ¿ò¿ÂõÇËúËø¸ – Û¿áËûþ ¿áËûþ üÂõ±ý×ÃËßÁ ÂõÅËßÁ ÎéÂËò ¿òËûþËåÃò ÀÂõþ±÷ßÔÁøž¼ ýÃÃËûþ ëÂ×ËêÂËåÃò ÷ÓîÇ ö±ÂõþîÂÂõø¸Ç¼ Õ±ñÅ¿òßÁßÁ±Ëù ‘æñîÂÏûþî±Âõ±ðÃ’ ÂõËù Îû ý×ÃËûþ±ËÂõþ±ÂóÏûþ üÑßÁÏíÇ, Âõþ±æÃÍò¿îÂßÁ ö±Âõ¿é äÂùËåÃ, ê±ßÅÁËÂõþÂõþ ÷Ëî ¿ßÁc Îüé± ÷±ûþ±¼ ‘qñÅ ÎðÃËúÂõþ Îù±ßÁ&Ëù±ËßÁ ö±ùÂõ±ü±, ÛÂõþ ò±÷ ÷±ûþ±¼ üÂõ ÎðÃËúÂõþ Îù±ßÁËßÁ ö±ùÂõ±ü±, üÂõ ñË÷ÇÂõþ Îù±ßÁËðÃÂõþ ö±ùÂõ±ü±, Û¿é ðÃûþ± ÎïËßÁ ýÃÃûþ, ö¿M à ÎïËßÁ ýÃÃûþ¼’ ÕïDZÈ, ›¶ßÔÁîÂý×à ¿û¿ò ö±ÂõþîÂÏûþ îÒ±Âõþ ‘æñîÂÏûþî±Âõ±ËðÃÂõþ’ ›¶÷±í ýÃÃË26à üÂõ ÎðÃËúÂõþ üÂõ ñË÷ÇÂõþ Îù±ßÁËßÁ ü÷±òö±ËÂõ ö±ùÂõ±ü±¼ ßÁîÂßÁé± Ûý×à ÕËïÇý×à Âõ¿‚÷äÂf îÒ±Âõþ ßÔÁøžä¿ÂõþS-Û ‘¿ýÃõŒ úsé± ÂõÉÂõýÃñÂõþ ßÁËÂõþ¿åÃËùò¼ ëÂ×ËŒI×±é± ßÁÂõþËù Õ±Âõþ ö±ÂõþîÂÏûþ [Âõ± ¿ýÃõÅ] ï±ßÁ± ÕüyÂõ¼ ñ÷ÇÂóËï ÛËá±òÝ üyÂõ òûþ¼ ßÁ±Âõþí ‘÷±ûþ±Ëî ÷±òÅø¸ ÂõX ýÃÃËûþ û±ûþ, öÂáÂõ±ò ÎïËßÁ ¿Âõ÷Åà ýÃÃûþ¼ ðÃûþ± ÎïËßÁ Ö «Âõþù±ö ýÃÃûþ [ÂõÒ±ßÁ± ÕŽÂÂõþ Îû±á ßÁÂõþ± ýÃÃËûþËåÃ]¼’ [ÂóÔÐ 1072] Ûý×à ö±ËÂõ ÀÂõþ±÷ßÔÁËøžÂõþ Λ¶÷÷Ó¿îÇ ÕË÷±âö±ËÂõ Õ±÷±ËðÃÂõþ ›¶ËîÂÉßÁ ¿ðÃËòÂõþ ÂóÓæñäÇÂò±Âõþ ü±Ëï ¿÷¿ùËûþ ÎðÃûþ Õ±™LæÇñ¿îÂßÁî±ËßÁ¼ ÂõËù ÷òé± Õò™L ›¶ü±¿Âõþî ßÁÂõþËî¼ îÂËÂõý×Ã Ö «Âõþù±ö üyÂõ¼ ÕñË÷Âõþ ‘Õ±¿÷-Õ±÷±Âõþ’ - ÎßÁ¿fßÁ ÛßÁ±eÏ Î›¶÷ ÎïËßÁ ü±ñËßÁÂõþ ü÷ïDZ Λ¶Ë÷ ëÂ×MÃÏíÇ ýÃÃËîÂ, Îûà±Ëò æÃáÈ Ý Ö «Âõþ ÛßÁ¼ æÃáÈ¿ýÃÃîÂý×Ã Ö «Âõþù±öÂ, Ö «Âõþù±öÂý×à æÃáÈ¿ýÃÃî¼ ü÷¢¶ Âó±=ËöÂÌ¿îÂßÁ æÃáîÂé± îÂàò ÜúÏ Õ±Ëù±ËßÁ Õ±Ëù±¿ßÁî¼ ÷ò ›¶¿î¿‡Âî ¿ÂõqXäÂËS ¼ Îü ÎðÃàËåÃ, æñòËåÃ, æÃáÈé± Ö «ÂõþåñëÂÿ± òûþ¼ ÀÂõþ±÷ßÔÁøž Îúà±Ë26Ãò Õ±÷±ËðÃÂõþ, æÃáÈ¿ýÃÃËîÂÂõþ ö±Âõ ¿òËûþ ìÅÂßÁËî ýÃÃûþ ê±ßÅÁÂõþâËÂõþ, Õ±Âõþ ê±ßÅÁÂõþâÂõþé±ËßÁ åÿëÂÿËûþ ¿ðÃËî ýÃÃûþ ÷ýÃñ¿ÂõË «¼

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

85


ÎðßæÿæÚU-w®v}

The Genesis of Ramakrishna Movement: Paromita Roy

The movement towards ‘oneness in many’ is the essence of Vedanta Philosophy where the obstruction is the attachment for the world, maya and avidiya. In order to get more and more inward, the spiritual aspirant takes the path of renunciation. From here starts a skeptical attitude to refuse the world. Swamiji points this out to us again and again, this negativity of life in the name of religion. Here Paromita Roy depicts the development of an organization and how it became a key instrument and ideal for the growth of a positive

The entire spirit of Ramakrishna movement is embedded in the motto of the twin organization of Ramakrishna Math and Mission formulated by Swami Vivekananda which is – ‘Atmanomoksarthamjagadhitayacah’ meaning ‘For one’s own salvation and for the welfare of the world’. The motto lays bare a wonderful harmony of crude ideology of Vedanta restricted

to the caves with its practical application in day to day life. How did Swami Vivekananda envision such an ideal for the organization? For this we need to go down the memory lanes to witness the journey of the sapling (monastic brotherhood) to a gigantic tree (Ramakrishna Movement). It was 16 August 1886 that Sri Ramakrishna

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

86


ÎðßæÿæÚU-w®v} passed away. But the spirit of His Universal Love and Compassion was alreadysown in heart of his disciple, Swami Vivekananda. We remember one occasion when Sri Ramakrishna asked his own Naren what he wanted. Naren immediately replied: ‘I want to remain immersed in the bliss of Samadhi like Shukhdeva, only to come down for a while now and then just to preserve the body’. Sri Ramakrishna being highly dissatisfied with the answer of his disciple said: ‘Shame on you! You are such a huge receptacle and you say such things! I thought you would be like a huge banyan tree giving shelter and refuge to millions in your shade, and instead, you crave for your own Mukti! This is just demeaning. Do not have such a narrow insight.’On another occasion, a devotee heard Sri Ramakrishna saying: “I shall do good to others even if I have to subsist on mere sago water. The quotes above lay bare in a nutshell what Sri Ramakrishna had implanted in the heart of Swami Vivekananda. The journey to achieve the goal set by Sri Ramakrishna was not a pleasant one. 1

Bumpy road to the goal The idea of organization though present in the heart of Swami Vivekananda (hereafter Swamiji), the way to achieve it was very obscure. Time and again we find Swamiji feeling the need of an organization. To quote his words: “Therefore, to make a good future of India the whole secret lies in organisation.” On another occasion, we find Swamiji uttering: “In India lectures and teaching cannot do any good. What we want is Dynamic Religion.” For such a Dynamic religion that Swamiji had envisioned, an organization was the need of the time. Question may crop up in the mind as to whether the organization was different from Sri Ramakrishna. In answer it may be said that Sri Ramakrishna was the means as well as the end of the organization. In a letter to sister Nivedita, 2

3

Swamiji writes: “…You may ask: What is the place of Sri Ramakrishna in this scheme? He is the method, that wonderful unconscious method! He did not understand himself… But he lived that great life … and I read the meaning.” Sri Ramakrishna was means in the form of that powerful storehouse of Divine Energy constantly inspiring and motivating masses to attain God- Consciousness. He was also the end in the sense that constant Divine Energy which inspired masses, ultimately led them to that consolidated Divine Energy in itself. In this sense, the means and the end become identical. How could Sri Ramakrishna inspire masses to attain God- Consciousness? It was because he was saturated with God and God alone. The universal appeal in the words of Sri Ramakrishna was something which Swamiji wanted to bring down to masses by preaching and missionary work. Thus, he felt gradually inclined towards organized religiosity. But being aware of the narrow mindedness and bigotry through organized religiosity, Swamiji wanted to form such an organization which would uphold all its advantages thereby eliminating the evils of an organized sect. In the famous letter to Kidi dated 3 March 1894, Swamiji writes: ‘For a religion to be effective, enthusiasm is necessary. At the same time, we must try to avoid the danger of multiplying creeds. We must avoid that by being a non-sectarian sect, having all the advantages of a sect and the broadness of a universal religion. The fear of the consequences of an orgnization is also noticeable in Swamiji’s letter to Mrs Bull where he writes: ‘Organization has its own faults, no doubt, but without that nothing can be done.’ Swamiji made intense pilgrimage to the whole of India mostly on bare foot. He gathered countless experiences which made him intensely think about the future of India. He sat in contemplation for three days on the rock of 4

rd

’5

6

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

87


ÎðßæÿæÚU-w®v} Kanyakumari which had almost changed his world. He felt as if he could hear a Divine Call for him to visit the West. It was from West that Swamiji attained a clear vision about the organization. We can remember a witty conversation of Swamiji with Mrs Lyon. It was the end of 1893, Swamiji declared to Mrs Lyon that he had been moved by the Western organizing method and skill. Swamiji had humorously said to Mrs Lyon that he had got the greatest temptation of his life form America. Mrs Lyon wittingly remarked,’ Who is she, Swamiji?’ Swamiji bursting out in laughter said replied, ‘Oh, it is not a lady, it is organization!’ Thus, a clear vision of an organization was attained by Swamiji. We find him commanding one of his chief disciples in Madras, Alasinga Perumal: “We must organize our forces not to make a sect – not on religious matters, but on the secular business part of it. A stirring propaganda must be launched out. Put your hand together and organize” Though Sri Ramakrishna ideal needed limbs (in the form of Ramakrishna Math and Mission) for manifestation of the ideal yet it was not warmly received by all. Swamiji had to struggle hard to convince of the intention and role of organized preaching. 7

Conflict about the organization from different quarters (Jnana Vs Work) A section of devotees and monks felt that an organization was against the Ramakrishna spirit. The objection was mainly raised by Swami Yogananda. He questioned Swamiji: “You are doing these things with Western methods. Should you say Sri Ramakrishna left us any such instructions?” Swamiji immediately burst out at Swami Yogananda saying: “Well, how do you know that all this is not on Sri Ramakrishna lines? His moods and spiritual sentiments (bhava) were infinite in 8

88

dimension, and dare you shut him up within the narrow walls of your limited vision? I will break down these narrow limits and scatter broadcast over the earth his boundless inspiration.” It was thus rightly pointed out by Swami Saradananda that the first phase of any movement was only opposition. Another section of devotees and monks felt that Sri Ramakrishna realization is the goal of human life-‘God alone is real and all is unreal.’ Then what is the need of such philanthropic act? Once ‘M’, the author of the magnum opus, Gospel asked Swamiji, “You talk of charity and doing good to the world; these are, after all, in the domain of Maya. When according to Vedanta, the goal of man is the attainment of Mukti by breaking all the bondage of Maya, what is the use of preaching things which keeps the mind on the mundane matters?” To this Swamiji immediately replied: “Is not the idea of Mukti also in the domain of Maya? Does not Vedanta reach that the Atman is ever free? What then is the meaning of striving for Atman’s Mukti?” Anticipating similar objections in future, Swamiji gave a clear orientation to Swami Turiyananda saying: “Haribhai, I have opened up a new vista. Till 9

10

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} the other day people knew that contemplation, repeating the name of the Lord, discrimination, reasoning etc were the means to God-realization. Now the spiritual aspirants will be jivanmuktas by working for the Lord and serving Him [in all creatures]” Another objection was raised from the monastic quarter. Many thought that karma was inferior to jnana and therefore rajasika nature hampered peace of mind (of the sattvika state) which is necessary for attaining Samadhi or Higher Spiritual Realization. Swamji immediately made all devotees clear. The conflict between karma and jnana was answered by Swamiji. Swamiji remarked that most wandering ascetics were sinking into inaction and tamas in the name of worklessness and meditation. Swamiji stressed that monks were making a mockery of the lofty Sannyasa Ideal. Swamiji called such Sannyasins as ‘social parasites’. Hence, he put great emphasis on karma. Later on, on another occasion, we find Swamiji uttering: “What do you understand religion? You can only cry through your noses like babies…And you think your salvation is secured, that Sri Ramakrishna will come at the final hour and take you up by the hand to the highest heaven! Study, public preaching and doing humanitarian works are, according to you, Mayas, because Sri Ramakrishna did not do them himself…As if God realization is such an easy thing to achieve! And God has made himself a plaything in the hands of an imbecile!” Swamiji had contended that for direct disciples of Sri Ramakrishna, the situation was different as they were monks of the higher sattvika nature. So, in reply to Swami Adbhutannanda as to why Swamiji took so much pain through work, he replied that he had designed this course of action for future monks who would attain liberation through service of the Lord in all beings [shivajnanejivaseva] and the society would thus be benefitted. 11

12

The final shape of the organization and its objective It was Saturday, 1 May 1897 that the Grihastha disciples and the followers of Sri Ramakrishna assembled at 57 Ramakanta Bose Street (Balaram Bose’s house). Swamiji and other monks from Alambazar also favoured the meeting with their august presence. It was unanimously decided that an organization was of utmost importance to diffuse Sri Ramakrishna’s ideas, teachings and principles. Though Ramakrishna Mission was conceived and therefore said to be founded on 1 May 1897, yet the Mission came into being with the second meeting held on 5 May1897 wherein the name, objectives, methods, office bearer’s rules and other details were discussed and formulated. What is Ramakrishna Mission? To get a clear picture of it, it needs to be distinguished from Ramakrishna Math. The twin organization (Ramakrishna Math and Mission) are in fact two limbs of the Ramakrishna movement, two paths, two lenses to the same goal. Ramakrishna Movement Ramakrishna Math Ramakrishna Mission Swami Buddhananda writes: “In a manner of speaking, by its limb of the Math, the Movement keeps its firm grip over the timeless, the imponderable and essential traditions of the most ancient spiritual culture of the world. By its other limb of the Mission, it keeps in touch with time, enters into the problems of humanity and serves the needy and the helpless, as the time trying to bring on human life the impacts of the spirit. The Math gives the movement vertical ascension, the Mission horizontal diffusion.” That the two limbs are directed towards the same movement is also clearly stated by Swami Shivanananda as: “Any attempt to make a cleavage between the existing math and Mission work is distinctly against the idea of Swamiji and therefore stands self-condemned” 13

14

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

89


ÎðßæÿæÚU-w®v} To clarify the confusion about practical programmes to be undertaken by Ramakrishna Mission, Swami Brahmananda wrote an article in the ‘Indian Review’ in 1910. In this article, he clearly stated that the Mission firmly believes that no one religion is completely perfect and that different religions are meant to suit different temperaments of people and this is what makes the Mission different from other organizations. Swami Brahmananda (the first President of Ramakrishna Order) stated that the Mission was established to spread the ideals of Vedanta through Sri Ramakrishna’s teachings with emphasis on universal love, peace and harmony. Later we find Swami Premamanada saying: “Believe that all these are done by the Master himself… conquer the world with love – this is Ramakrishna Mission” Sri Ramakrishna always considered that ‘It is selfish to renounce the world only for your 15

90

own salvation. Do something that will be for the good of others also.” We have already seen how the Master condemned of individual sadhana as desired by Swamiji before. This sounds the same as Lord Buddha’s pledge before he left his hearth and home, “I, when I know the secret, shall return and tell it to all mankind. The way of salvation shall be open to all the world.” Thus, the sapling has grown into a giant banyan tree (Ramakrishna Movement) as stated before. 16

17

What is so unique about this organization Swamiji once pronounced: ‘Sri Ramakrishna was a remarkable combination of Jnana, Bhakti, Karma and Yoga whichnever before appeared on earth’ Sri Ramakrishna was a unique personality“deep as the ocean and broad as the sky”.

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

18


ÎðßæÿæÚU-w®v} Swamiji was aware of the fact that such personality was unique and hard to find. So, he attempted a wonderful harmony of Jnana, Bhakti, Karma and Yoga (collective in its nature) through the Ramakrishna Mission. In a letter to Kidi, Swamiji writes: “…I agree with you that faith is a wonderful insight and that it alone can save; but there is the danger in it of breeding fanaticism barring further progress. Jnana is all right, but then there is the danger of its becoming dry intellectualism. Love is great and noble, but it may die away in meaningless sentimentalism. A harmony of all these is the thing required. Ramakrishna was such a harmony. Such beings are few and far in between; but keeping them in his teachings as the ideal we can move on. And if amongst us, each one may not individually attain to that perfection, still we may get collectively by counteracting, equipoising, adjusting, and fulfilling one another. This would be harmony by a number of persons, and a decided advance on all other forms and creeds.” Hence, he designed the emblem used by both Ramakrishna Math and Mission. Swami Vivekananda writes to Mary Hale: “In the Mission Seal the snake represents mysticism; the sun knowledge; the worked-up waters activity; the lotus love; the swan the soul in the midst of all.” The organization represents a unique symbol of harmony and synthesis relevant to the modern age being torn with discords and conflicts. The organization stresses on solidarity and non-contradiction. The objective of this organization is equally meant for both an ascetic and a householder for it speaks of Divine Life

which is the common goal of all human existence. It is time now that we memorize the eternal Rishi Vakya in our spiritual journey: “swastivahparayahtamasah parastat” “Godspeed you in your spiritual journey beyond this darkness of ignorance” 21

Notes and references 1. Minutes of the Ramakrishna Mission dated 29 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

19

20

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

August 18OL III, p -299. Ibid, Vol VIII, p- 407 Sister Nivedita, The Master as I saw Him, 14thedn,Udbodhan, Calcutta, 1987, pp-167-68. Letters of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, p-68. CW, VOL VI, p- 301. Ibid., VOL V, pp- 52-53. Ibid., VOL VI, p-477. Ibid., VOL VI, pp- 477-78 Life of Swami Vivekananda by Eastern and Western Disciples, Vol II, p-230 SmritirAloy Swamiji (Bengali) edn Sw. Purnatmananda, Udbodhan, 2004, p-5 Life, VOL II pp-251-52 Swami Buddhananda, “The Ramakrishna Movement: its meaning for Mankind”, p- 24-25 Report of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Convention, 1926, p-34. Swami Premananda Patravali (Bengali) Udbodhan Office, 2002, p-126 Great Master, Vol I, Chapter 1, p-79 CW of Nivedita Vol III, p-136 Romain Rolland, The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, Calcutta, Advaita Ashrama,1988. Letters, p-69. History, p- 111-112. Mundakopanisad 2.2.6

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

91


Book Release Celebration


ÎðßæÿæÚU-w®v}

Letters of Pravrajika Mokshaprana

(Originally in Bangla this book is a Hindi translation, released in commemoration of birth centenary of Pravrajika Mokshaprana Mataji) Pages- 176 Price- Rs.100.00 Packing + postage - Rs.50.00 (for single copy)

The book is a collection of 67 letters – written by Most Revered Pravrajika Mokshaprana Mataji, the 2nd President, Sri Sarada Math to her own disciples, mainly, the nuns of Sri Sarada Math as well as lay devotees, the responsibility of whose spiritual life had been taken up by Revered Mataji herself. Such a book presents us with a treasure trove of spiritual gems which reflect the affection and anxiety of a mother, reveals a spiritual mentor, a guru whose hand holding uplifts the mind to the divine plane, helps in crossing the razor-edged path. Definitely it will serve as a useful handbook for every earnest spiritual seeker. Please write to: Secretary Ramakrishna Sarada Ashrama DakBanglowRoad, P.O. Devaprayag, Tehri Garhwal, Uttarakhand 249301 Ph:- 09410520939, 09897452084 Email:-rmksarada@gmail.com, Site: www.rksaradadprayag.org.

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

93


ÎðßæÿæÚU-w®v}

94

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


ÎðßæÿæÚU-w®v} With Best Wishes

With Best Wishes

INDOCHEM TECHNOLOGIES Manufacturers of Water Treatment Chemicals

Since 1991

ClO2 Generators

Boiler Water Treatment Chemicals

O&M Services for Total Water Treatment

INDOCHEM GROWTH THROUGH SERVICES

Softener Plants DM Plants

CoolingWater Treatment Chemicals

R.O. Plants ETPS

BHAVANI INDUSTRIAL ENGG. SERVICES ENGINEERS & CONTRACTORS

ISO 9001 - 2008 CERTIFIED COMPANY

# 716, Chenoy Trade Centre, Parklane, S.D. Road, Secunderabad - 500 003 Email : info@indochem.in URL: www.indochem.in

D.No. 14-8-27, Bhanojithota, Gajuwaka, Visakhapatnam-26 Ph. : 0891-2515197, Cell : 9848607978 E-mail : bies_1995@rediffmail.com

With Best Compliments

With Best Compliments

From

From

Col. Dr. S.K. Bose

Mrs. Lalithambika Menon

A-15, C.R. Park, New Delhi

JACINTH, Kowdiar Road, Thiruvananthapuram, Kerala

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU

95


ÎðßæÿæÚU-w®v}

With Best Wishes From

DR. JAMES HARLE DR. SATI MOOKHERJEE NIKHIL & NEHA Bellingham, WA, USA

With Best Wishes From

METAL FINISHERS CO. Sand/Grit Blasting, Metallizing, Painting, Acid-Acid-Pickling & All Type of Fabrication & General Order Suppliers

19/2B, Vidyasagar Street, Kolkata-700009 Mob. : 9433194548, 9830503072 96

¥ æŸæ× ßæçáü·¤è, ÚUæ×·ë¤c‡æ âæÚUÎæ ¥ æŸæ×, ÎðßÂýØæ», ©UžæÚU湇ÇU


(Courtesy: Srimati Devi Priya Guha Biswas D-1, Panchsheel Enclave, New Delhi)


Ramakrishna Sarada Ashrama Dak Banglow Road, P.O. Devaprayag, Tehri Garhwal, Uttarakhand. Pin-249301 Phone : 9410520939, 9897452084 E-mail : rmksarada@gmail.com Website : www.rksaradadprayag.org Cheque / D.D May Please be Drawn in Favour of Ramakrishna Sarada Ashram Devaprayag For Online Donation: Our CBS A/C Punjab National Bank, Devaprayag A/C 0625000100098104 (IFS code - PUNB - 0062500) State Bank of India Devaprayag A/C No 30932831669 (IFS code - SBIN 0014135) All donations are exempted from Income Tax U/S 80G of the I.T. Act 1961


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.