Beleidsplan RKHVV

Page 1

BELEIDSPLAN JEUGDVOETBAL WWW.RKHVV.NL Blauwenburcht 1 | 6852 NS Huissen | Tel. 026 - 3251134

Onze verenigingsprincipes zijn:

Wij Respecteren elkaar Wij delen Kennis en ervaring met elkaar Wij zijn Helder en open naar elkaar Wij Voetballen met elkaar Wij zijn Verenigd met, door en voor elkaar

Spelervolgsysteem

Pupillen O8

O9

Spelprincipes O8

Periodisering O8

Pupillen O11

O12

Spelprincipes O11

Periodisering O11

Junioren O13

O10

O10

O12

Organisatie technische commissie jeugd Organogram Jeugdafdeling Opleidingsvisie
Champions League
-
- O10
-
-
-
-
- O12
- O14 - O15 - O17 - O19 Spelprincipes O13 - O19 Periodisering O13 - O19 Selectiebeleid Keepersbeleid Scouting Jeugdtrainers Indelingen jeugdteams Mutaties jeugdspelers 6 7 8 14 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29 33 34 38 42 42 INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN 3 ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

organisatorisch en sportief gebied, te gaan behoren De sportieve doelstelling die daarbij hoort is dat RKHVV heren 1 ten minste een stabiele hoofdklasser is met spelers die voor 50% uit onze eigen jeugd komen.

RKHVV vindt het belangrijk veel aandacht te geven aan de jeugdopleiding door de kwaliteit en ontwikkeling van spelers en trainers (m/v) centraal stellen De ontwikkeling van onze jeugd moet te allen tijde gekoppeld zijn aan voetballen met plezier Onze jeugdtrainers en leiders zorgen er samen met de ouders voor dat spelers met plezier (steeds beter) leren voetballen. Binnen de jeugdopleiding van RKHVV staat de individuele talentontwikkeling van de spelers centraal en de belangen met betrekking tot de individuele ontwikkeling gaan daarbij voor de teamprestaties Een trainer is daarmee een opleider van individuele ontwikkeling Dit wil overigens niet zeggen dat een individu belangrijker is dan het team Voetbal is een teamsport, waarbij het draait om samenwerken, samenspel, samen plezier hebben en samen tot een prestatie komen (uiteraard passend bij het niveau).

Ontwikkelen van individuele (technische) vaardigheden en het kunnen toepassen daarvan in het functioneren als onderdeel van een team, dat is waar het om gaat Daarmee willen we spelers vanuit de eigen jeugd naar onze eerste elftallen laten doorstromen

Speerpunten zijn:

niveau van trainers verbeteren niveau van spelers verhogen doorontwikkeling Interne scouting (inclusief aansluiting jeugd selectieteams) medisch beleid en medische begeleiding naar de jeugd vertalen goede voetbalfaciliteiten

Om dit te realiseren dient er veel werk te worden verzet, is het noodzakelijk om breed binnen de vereniging deze ambitie en doelstellingen voor ogen te houden en is een prestatiecultuur, waarin een continue wil om te verbeteren aanwezig is, tevens een vereiste. RKHVV realiseert zich dat er nog een (lange) weg af te leggen is voordat het zover is, maar er wordt op diverse gebieden door veel mensen binnen de vereniging hard gewerkt om hierin de benodigde stappen te maken Het mag dan ook duidelijk zijn dat deze doelen het uitgangspunt vormen voor de invulling van het beleidsplan voor de jeugd voor de komende jaren

4

Organisatie Jeugdafdeling

Om het bereiken van onze doelen te realiseren, werken binnen de jeugd van RKHVV een heleboel trainers en (andere) vrijwilligers samen. Om dit in goede banen te leiden, is een goede organisatie belangrijk De organisatie van RKHVV is verdeeld over verschillende pijlers:

De (hoofd) bestuurder Voetbalzaken is eindverantwoordelijk voor alle voetbalaangelegenheden binnen de vereniging en daarmee voor de Opleiding & ontwikkelteams. De afdeling Opleiding (verder te noemen de RKHVV Jeugdopleiding) is primair gericht op de geselecteerde jeugdteams (zogenoemde opleidingsteams) Daarnaast is Jeugdzaken (met een eigen hoofdbestuurder vertegenwoordigd in het bestuur) verantwoordelijk voor alle overige jeugdteams (de zogenoemde ontwikkelteams) De RKHVV Jeugdopleiding is verantwoordelijk voor het voetbalplan voor de jeugd en de uitvoering daarvan in de praktijk. Om dat te realiseren, zetten veel mensen zich vanuit verschillende functies in voor de jeugd van RKHVV De jeugdafdeling van RKHVV is georganiseerd vanuit 2 gebieden: Voetbal & Team Jeugdzaken:

Voetbal

Onder Voetbal valt de Technische Commissie Jeugd (TCJ) en deze bestaat uit:

Hoofd Bestuurder Voetbalzaken Hoofd Jeugd Opleiding & Assistent Hoofd Jeugd Opleiding Hoofd Interne Scouting

Dit viertal is in algemene zin verantwoordelijk voor het uitzetten en implementeren van de opleidingsvisie binnen de jeugd De Technische Commissie Jeugd is gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties en de klasse indelingen van de teams E e a uiteraard in overleg met de betreffende trainers en interne scouts

Team Jeugdzaken

Onder Team Jeugdzaken vallen de volgende commissies:

Coördinatoren O8 t/m O19 Wedstrijdzaken (zaterdagen) & wedstrijdsecretariaat Planning velden & kleedkamers

5

eindverantwoordelijk voor alle voetbalaangelegenheden binnen de vereniging verantwoordelijk Hoofd Jeugd Opleiding (+ Assistent) + Team Jeugdzaken) voor beleidsvorming binnen de RKHVV jeugdafdeling en voor de communicatie en samenwerking met Team Jeugdzaken (hoofdbestuurslid) en jeugdcoördinatoren lid van hoofdbestuur

Hoofd Jeugd Opleiding (opleidingsteams)

verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers technische ondersteuning, begeleiding en aansturing van de trainers(trainersbeleid) eerste aanspreekpunt voor de trainers en draagt zorg voor het trainersoverleg verantwoordelijk voor gebruik spelersvolgsysteem verantwoordelijk voor het proces omtrent train de trainer (ontwikkelteams) verantwoordelijk voor het naleven van de eisen behorend bij het kwaliteits en performance programma van de KNVB gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties en de klasse indelingen van de teams, op basis van dwingende adviezen van de interne scouting

Assistent Hoofd Jeugd Opleiding (ontwikkelteams)

verantwoordelijk voor het gehele proces van de ontwikkelteams verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers ontwikkelteams (i o m de coördinatoren) verantwoordelijk voor opleiding 'Jeugd Voetbal Trainer Coach' (JVTC) en verantwoordelijk voor de uitvoering van train the trainer (i.o.m. Hoofd Jeugd Opleiding)

Hoofd Interne Scouting

verantwoordelijk voor het gehele proces van interne scouting eerste aanspreekpunt voor de scouts en draagt zorg voor scoutingsoverleg (met alle betrokkenen) kerntaken van de interne scouting zijn het 'spotten'. beoordelen en bespreken van talenten binnen de gehele jeugd van RKHVV gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de samenstelling van de selecties en de klasse indelingen d t b i d i d d i d i t ti

6
7

g p spelers zich kunnen ontwikkelen en vervolgens leren presteren.

Van afhankelijk naar onafhankelijk: los van de voetbal inhoudelijke ontwikkeling, legt een kind (een jeugdspeler) een weg af van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid In de RKHVV Jeugdopleiding willen we kinderen begeleiden bij het afleggen van deze weg. We onderkennen dat niet iedere speler deze weg op dezelfde manier en/of in hetzelfde tempo aflegt, maar weten tegelijkertijd dat een speler op die weg verschillende ‘onafhankelijkheidsstadia’ doorloopt en dat dit steeds een andere benadering vraagt Dit begint met een fase (globaal O8 t/m O12) waarin we spelers vooral moeten instrueren: we zijn gericht op het geven van instructies omdat spelers nog niet in staat zijn om hun taken (binnen en buiten het veld) goed te duiden, laat staan uit te voeren en ze hebben hier vaak ook onvoldoende vertrouwen in Wel zijn spelers bereid om te doen wat er van hen gevraagd wordt en spelers krijgen in deze fase dan ook meer gedetailleerde opdrachten en instructies mee De uitvoering wordt gecontroleerd en waar nodig wordt de speler hierin bijgestuurd Dit gebeurt op een wijze waarbij de focus ligt op wat spelers kunnen ontwikkelen en niet op wat ze verkeerd of slecht doen.

Dan volgt een fase waarin we spelers vooral moeten begeleiden (globaal O13 en O15): we zijn gericht op het inspireren en motiveren van een speler In deze fase snappen spelers hun taken steeds beter en kunnen deze ook steeds beter uitvoeren Toch zijn spelers in deze fase nog bang om fouten te maken en zullen zij daarom vaak nog relatief weinig eigen initiatief tonen. Het is dan ook belangrijk dat spelers in deze fase goede uitleg krijgen over het belang van de taken en zij hierdoor gaan inzien wat het hen oplevert om de taken uit te voeren De spelers worden in deze fase gestimuleerd om zelfstandig de taken uit te voeren en zij krijgen steeds meer vrijheid Om dit te bereiken, worden goede individuele afspraken gemaakt met spelers, er wordt actief geluisterd naar de spelers en de spelers krijgen veel complimenten en positieve kritiek, steeds gericht op hun ontwikkeling.

Daarna komt een fase waarin we spelers vooral moeten steunen (globaal O17 en O19): het maken van

8

zelf (meer) verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun ontwikkeling, hun gedrag en hun prestaties. Een balans tussen werken vanuit zelfvertrouwen en het uitdagen van een speler om buiten zijn comfortzone nieuwe ontdekkingen te doen (en uiteindelijk zijn zelfvertrouwen te vergroten), is daarbij het streven

Leren (en) presteren: trainingen en wedstrijden zijn leermomenten voor de spelers Iedere training en wedstrijd staat in het teken van hun ontwikkeling. Tijdens wedstrijden wordt geprobeerd om hetgeen tijdens trainingen is geleerd toe te passen (‘de wedstrijd als meetmoment’) Een wedstrijd is een vorm van trainen omdat het leerproces tijdens de wedstrijden door gaat en ook dan staat de ontwikkeling van spelers centraal En een training is tegelijkertijd een wedstrijd Van jongs af aan (uiteraard passend bij de leeftijd) willen we meegeven dat de instelling van een speler erop gericht moet zijn om te proberen te winnen. Het ontwikkelen van de juiste win ambitie namelijk ook een belangrijk onderdeel van de RKHVV Jeugdopleiding

Echter, dat mag dat niet ten koste gaan van de vrijheid die spelers voelen om risico’s te nemen en fouten te maken. Wel is het onderdeel van hun ontwikkeling om te leren wanneer je beter wel en wanneer je beter geen risico’s kunt nemen. Het maken van acties, het schieten op doel, keepers/verdedigers die (ook onder druk) de voetballende oplossing zoeken, kortom het nemen van risico’s, wordt gestimuleerd en spelers mogen daarin fouten maken Van fouten kunnen ze leren en dat is de opzet Het lerende vermogen van de spelers is daarbij een belangrijk aspect, dat bepaalt immers voor een groot deel de potentie van hun ontwikkeling. Trainers vervullen hierin een cruciale rol en worden ook als zodanig begeleid.

Kortom binnen de RKHVV jeugdopleiding stimuleren we spelers om er altijd alles aan te doen om te winnen, maar hechten we meer belang aan de ontwikkeling die spelers doormaken dan of dat winnen ook daadwerkelijk lukt. Uiteindelijk is het de bedoeling om zowel in trainingen als in wedstrijden plezier, ontwikkeling en resultaat te laten samenvallen. En hoe ouder de spelers worden en hoe hoger ze spelen, hoe belangrijker het resultaat van de wedstrijd wordt (veelal ook voor henzelf)

9

een teamsport, waarbij het draait om samenwerken, samenspel, samen plezier hebben en samen tot een prestatie komen (uiteraard passend bij het niveau) Hier past ook bij dat spelers op jonge leeftijd (sowieso t/m JO13, daarna kan dit afgebouwd worden) regelmatig op verschillende posities spelen. Dit is belangrijk voor hun ontwikkeling omdat ze leren om vanuit andere posities oplossingen te zoeken, keuzes te maken, hun zwakke(re) been te gebruiken e d en dit komt hun technische, tactische en persoonlijke vaardigheden ten goede Dit passen we toe ook al kan dit soms ten koste gaan van het resultaat in een wedstrijd Maar de ontwikkeling blijft uiteraard niet beperkt tot de individuele vaardigheden van een speler. Het kunnen toepassen van deze vaardigheden in het functioneren als onderdeel van een team, dat is waar het uiteindelijk om gaat Om zo compleet mogelijke spelers op te leiden die invulling kunnen geven aan de wijze waarop RKHVV wil spelen, moeten deze individuele vaardigheden op verschillende gebieden ontwikkeld worden

Visie op talent: een voetbaltalent bij RKHVV is een speler die het verschil kan maken in het 1 tegen 1 duel, die spelinzicht heeft (om zelf de juiste beslissingen te nemen, ook in lastige situaties) en die een hoge handelingssnelheid heeft Daarmee kunnen spelers invulling geven aan de voetbalvisie en speelwijze van RKHVV

Spelers moeten daartoe op diverse vlakken de nodige vaardigheden ontwikkelen, waarbij de technische vaardigheden de basis vormen. Wij ontwikkelen/trainen daarom spelers op onderstaande aspecten:

Technische vaardigheden: we stellen in de opleiding hoge eisen aan de (dynamische) balvaardigheid, de traptechniek, het scoren, het aan en meenemen van de bal, het kappen en draaien, de passeer en schijnbewegingen en het verdedigen.

Tactische vaardigheden (individueel en teamgericht): we willen spelers opleiden die de voetballende oplossing kunnen zoeken, die veel (pro actief) bewegen zonder bal (op het juiste moment, in de juiste richting), gevoel voor het positioneel verdedigen hebben en die een groot combinatievermogen hebben.

Persoonlijke vaardigheden: wij werken aan en met spelers die coachbaar/leergierig zijn, gemotiveerd en gedisciplineerd zijn, een gezonde win ambitie hebben en een positieve instelling en doorzettingsvermogen hebben, met tegenslagen kunnen omgaan en met respect met anderen omgaan

10

Het steeds verder blijven ontwikkelen van hun sterke punten staat daarin voorop (ook dit draagt bij aan een veilige voetbalomgeving) Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de mindere punten en het verbeteren hiervan Individuele aandacht wordt hierbij zo veel mogelijk gegeven Uitgangspunt is dat bepaalde oefeningen tijdens de gehele jeugdopleiding terug blijven komen, telkens aangepast aan het niveau van de leeftijdscategorie, waardoor spelers situaties en oefeningen herkennen. En daardoor hun vaardigheden steeds blijven ontwikkelen door de oefeningen onder steeds moeilijkere omstandigheden te trainen en uit te voeren

De overige vaardigheden worden, naarmate de spelers ouder worden en in hogere leeftijdscategorieën komen te spelen, in toenemende mate belangrijk en dus toegevoegd aan de trainingen De manier waarop (de inhoud van de training) wordt steeds passend gemaakt voor de betreffende leeftijdscategorie/spelersgroep

Naarmate de spelers de opleiding doorlopen verandert steeds het primaire doel van hun ontwikkeling. De trainer zal hierop inspelen door middel van de inhoud van trainingen, de accenten in de manier van spelen, de wijze van coachen e d Van jong naar oud onderkennen we de volgende stappen:

O9: bal is middel; doelgericht leren handelen met de bal als doelstelling.

O11: bal is middel in samenspelen; leren samen doelgericht te spelen als doelstelling.

O13: wedstrijd is middel; leren spelen vanuit een basistaak als doelstelling

O15: teamorganisatie is middel; afstemmen van basistaken binnen een team als doelstelling

O17: wedstrijd is doel; spelen als een team als doelstelling

O19: competitie als doel; presteren als een team in de competitie als doelstelling.

11

g p p , een speler de situaties gaat herkennen en interpreteren, daarom veel beurten, geen lange wachttijden.

Rekening houden met de groep: de training moet passen bij de leeftijdscategorie en moet uitdagend zijn en tegelijkertijd niet te hoog gegrepen (dus passen bij de vaardigheid/kwaliteit/beleving van het team)

Juiste coaching: zie hieronder

De opbouw van een training:

Warming up

Oriëntatiefase

Oefen/leer Leer/oefenfase

Toepassingsfase

Hierbij zijn, vanaf de O13 jeugd in toenemende mate, de verkennende oefeningen de oriëntatiefase van een training, de aanlerende oefeningen de oefen /leerfase en de partijspellen de toepassingsfase in het trainen conform een trainingsdoelstelling vanuit een geconstateerd voetbalprobleem.

Binnen deze opbouw kunnen trainers, naast putten uit hun eigen kennis en ervaring, kiezen uit een aanbod oefeningen vanuit het speler volg systeem (principes) en Rinus nl, en kunnen ondersteuning zoeken bij het Hoofd Opleiding. Uiteraard worden alle oefeningen en de daarbij gebruikte weerstanden afgestemd op de leeftijdscategorie en het team waaraan training wordt gegeven.

In deze opbouw komt het trainen van zowel de technische vaardigheden, individueel tactische vaardigheden, teamtactische vaardigheden, persoonlijke vaardigheden en fysieke vaardigheden steeds terug. In een nog in bewerking zijnde bijlage wordt een globaal overzicht van de leerinhoud per leeftijdscategorie opgenomen, waardoor trainers (die de methodiek zelf vormgeven) gericht met de ontwikkeling van deze vaardigheden aan de slag kunnen

Trainingsfrequentie: opleidingsteams trainen 3x per week Voor de O9 t/m O14 teams betekent dit

12

wedstrijden is bij RKHVV dan ook het boeken van winst door ontwikkeling. De coaching en de keuzes van de trainer zullen hier ook op gebaseerd zijn (en ook aanmoedigingen door ouders moeten hier op gericht zijn!)

Naar een wedstrijd toe is er altijd sprake van dezelfde opbouw (uiteraard weer toegespitst op de leeftijdscategorie en het team):

Bespreking (doel wedstrijd, opstelling, stimuleren/motiveren)

Warming up

Wedstrijd zelf (met een mogelijkheid tot bijsturing in de rust)

Einde wedstrijd is hand geven aan tegenstander en scheidsrechter bedanken Korte evaluatie van de wedstrijd. Kleedkamer netjes achterlaten

Verder hanteren we binnen de RKHVV opleiding enkele uitgangspunten bij wedstrijden:

Iedere speler speelt tot en met JO15 in beginsel evenveel (over een heel seizoen, waarbij alle wedstrijden meetellen; blessures, wangedrag, disciplinaire maatregelen e.d. daargelaten).

Vanaf de JO17 worden pas structureel tactische wissels doorgevoerd, incidenteel kan dit ook in andere teams

Er zitten nooit meer wissels op de bank dan het aantal keer dat gewisseld mag worden Er wordt t/m de JO13 geregeld gewisseld van positie Wij leiden op die leeftijd nog geen spelers op voor 1 specifieke positie m.u.v. keepers, wat betekent dat bv. een speler die rechtsback als voorkeur heeft ook op rechtshalf, rechtsbuiten en/of centraal achterin opgesteld wordt Vanaf JO15 is het voor spelers steeds meer duidelijk waar hun kracht ligt en waar zij het beste tot hun recht komen Het wisselen van positie is dan ook minder van belang voor hun ontwikkeling Sterker, het kan hun ontwikkeling dan juist ten goede komen wanneer ze zich op 1 positie kunnen focussen.

Dezelfde manier van spelen en beleven van wedstrijden is door de gehele opleiding zichtbaar Respect en fair play is tijdens wedstrijden altijd zichtbaar Coaching en aanmoedigingen van trainers, begeleiders en ouders zijn altijd positief en stimulerend.

13

Spelervolgsysteem

14

Champions League

Kinderen van 5 en 6 jaar kunnen voor het eerst kennis maken met voetballen bij RKHVV Zij komen dan te spelen en trainen in de Champions League

Elke woensdagmiddag is er voor deze spelers en speelsters gelegenheid om een uur lang te trainen. Deze trainingen worden verzorgd door cursisten van het CIOS en Astrum en zij worden weer begeleid door een gediplomeerde trainer van RKHVVV Alle trainingen worden gedaan met de bal (een bal is namelijk voor hun de grootste weerstand) De onderdelen duren ca 10 minuten en dan komt er weer een andere vorm (spelers zijn snel afgeleid) Met alle oefeningen wordt rekening gehouden met de “typische leeftijdskenmerken” Dus vooral leuke oefeningen die de spelers veel plezier geven

Zaterdag is de “wedstrijd”dag De spelers/speelsters melden zich bij het wedstrijdsecretariaat en worden dan ingedeeld in een team. De ene keer is het Barcelona, dan Bayern München, Ajax etc. etc. Zij spelen dan 4: 4 en de winnaar van die dag mag de cup met de “grote” oren vasthouden wat tevens gepaard gaat met het maken van foto’s. Elke deelnemer/deelneemester ontvangt die dag een medaille, iedereen is dus een winnaar Elke zaterdag worden de spelers/speelsters ingedeeld bij andere spelers en zitten dan bij een ander team Er wordt dus niet met vaste teams gewerkt

Deze competitie duurt tot de winterstop en na de winterstop wordt deze weer hervat Spelers die te “oud” zijn worden dan in een JO8 team geplaatst en trainen dan 2x per week en spelen dan in de K N V B competitie Inmiddels hebben zich weer nieuwe spelers aangemeld en die spelen dan weer de nieuwe Champions League

Om alles in goede banen te leiden zijn er 2 coördinatoren die voor een goede afwikkeling zorgen. Tijdens de wedstrijddag zijn er totaal zo ’ n 12 15 vrijwilligers actief, dit zijn vaak ouders. Op deze manier worden zij ook bij het voetbal betrokken Bij elk veldje staat een wedstrijdleider, die de stand bijhoudt en doorgeeft en tevens de spelregels een beetje in de gaten houdt Er wordt niet gecoacht, de spelers/speelsters kunnen lekker genieten van het voetballen Na afloop van de wedstrijd ruimen de begeleiders het materiaal op

Kennismaking met het voetballen in verenigingsverband voor 5 en 6 jarigen...
15

Pupillen O8 - O9 - O10

Na de Champions League worden de jongens & meisjes van 7 t/m11 jaar ingedeeld in de pupillenteams Binnen de pupillenteams zijn de volgende indelingen van toepassing:

Opleidingsteams

bedoeld om kinderen met meer dan gemiddeld talent binnen RKHVV de mogelijkheid te geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen onderscheiden zich van de ontwikkelteams leeftijdstalenten zoveel mogelijk in één team 3e trainingsmoment

Ontwikkelteams

bij ontwikkelteams (de naam zegt het al) staat opleiden en ontwikkelen centraal mogelijkheid van doorstroming spelers naar opleidingsteams organiseren van een 3e trainingsmoment in de vorm van een facultatieve techniektraining

Om spelers voor de opleidings en ontwikkelteams te selecteren zijn er bij de vereniging scouts actief (zie scouting). Indelingscriteria zijn leeftijd, talent en vriendjes/vriendinnetjes. De teams bestaan uit ca 8 tot 9 spelers:

er kan met een vaste keeper worden gespeeld of onderling kan gewisseld worden, zodat iedere speler een keer op de goal staat Teams kunnen hier onderling zelf afspraken over maken Bij de indelingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het plaatsen van een keeper wanneer dit bekend is;

er zijn teams voor alleen jongens en teams voor jongens én meisjes onder 8, 9 en 10 jaar; de KNVB organiseert vanaf deze leeftijd een najaars en voorjaarscompetitie met de mogelijkheid om te promoveren of te degraderen. Er worden geen standen bijgehouden; er wordt 6 tegen 6 gespeeld op een veld met aangepaste afmetingen en pupillendoelen; een wedstrijd duurt twee keer 20 minuten (inclusief een rust van 10 minuten en in elk helft een time out van 2 minuten); een team kan maximaal 1 dispensatiespeler (leeftijd) laten deelnemen; na afloop worden door beide teams penalty’s genomen, elke speler neemt een penalty; programma kan men zien met behulp van de app van Voetbal nl;

16
6tegen6 Onder8,9en10 42,5mx30m Pupillendoel(5mx2m) Balformaat Maat4,290gram Keeper Ja Strafschop 7meter Ranglijst Nee Rolcoach Positiefcoachen langsdelijn Rolouders Positiefaanmoedigen langsdelijn Rolspelbegeleider Legtspelregelsuitengeeft ruimteaanspelersomzelf oplossingentebedenken Voorennadewedstrijd Handenschudden en/ofhighfivemet tegenstanderopveld 1 2 3 SpeeltijdO8enO9 SpeeltijdO10 17 WEDSTRIJDVORM 6 TEGEN 6

SPELREGELS

6 TEGEN 6

terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt

Achterbal:

De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te dribbelen in te passen of in te schieten De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Hoekschop:

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te schieten In alle gevallen kan er gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Doelpunt:

Na een doelpunt vind er een aftrap plaats door het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen Beide teams starten vanaf eigen helft Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden

Speeltijd

Onder 8 en onder 9: 2 x 20 minuten

Onder 10: 2 x 25 minuten

Time-out

De time out vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal) De time out duurt maximaal twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren Na de time out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time out de bal in het bezit had

Rust

Halverwege de wedstrijd vindt de rust plaats van

Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen Passen en/of schieten is niet toegestaan De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler die indribbelt

Vrije bal:

Een vrije bal mag genomen worden door de bal in te dribbelen in te passen of te schieten De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Overtreding / scoringskans:

Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij een strafschop De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting

Ranglijsten en uitslagen

De KNVB publiceert bij de onder 8 9 en 10 pupillen geen uitslagen en ranglijsten Wel worden de uitslagen bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan teams eventueel te herindelen

Spelbegeleider

De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider

De spelbegeleider beweegt niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt de spelregels uit aan de spelers Indien nodig mag de spelgebegeleider wel het veld in bewegen

Balmaat

Er wordt gespeeld met balmaat 4 van 290 gram

18
SPELPRINCIPES O8-O10 19 Verdedigen Omschakelen van verdediging naar aanval Aanvallen Omschakelen van aanval naar verdedigen Maken het veld klein Actieve houding, doordekken, pressen Druk op de bal Hoog druk zetten Tegenstander naar zijkant drukken Rugdekking geven 1e pass naar voren Lukt het niet dan spelen op balbezit 1e bal naar voren 3e man opzoeken 1:1 situatie uitspelen 2:1 situatie uitspelen Veld groot maken Ophouden van de tegenstander Bij balverlies direct druk op de bal Haal de diepte bal eruit As dicht houden 8 X X 109 8 X 109 8 X X X 109 8 109 X X X X X X X X X XX X X X X XX

Aanleveren van

Tegenstander

van

Met welk been neem

passeerbewegingen

1:1 duel

Tegenstander voor je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF

1:1 duel

Altijd aanleren met

/ rechts

Verbeteren van kappen / draaien / passeerbewegingen

Tegenstander naast je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF

achter je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF 1:1 duel Korte afstanden met binnenkant voet Verbeteren van traptechniek Verbeteren van kappen / draaien / Verbeteren van zowel

/

Altijd aanleren met zowel

Verbeteren van kappen / draaien / passeerbewegingen

1:1 duel

Tegenstander achter je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF

Cyclus 1 augustus / september Cyclus 2 oktober + 6 weken Cyclus 3 half november / december Cyclus 4 januari / februari Cyclus 5 maart + 6 weken Cyclus 6 Aanvallen Iedere pas de bal raken Altijd aanleveren met zowel links/rechts Dribbelen PERIODISERING O8-O10 20 Diverse varianten afwisselen Aanleren kappen/draaien Tegenstander voor je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF 1:1 duel Verbeteren van voetenwerk Altijd aanleveren met zowel links / rechts Aanleren van passeerbewegingen Tegenstander naast je Snelheid, variatie in passeerbewegingen, controle over de bal, timing, LEF 1:1 duel Verbeteren van kappen / draaien / passeerbewegingen /

je de bal aan en hoe? Verbeteren
open aanname
zowel links
wreeftrap op doel
links
rechts
passing
trappen

er wordt 8 tegen 8 gespeeld op een veld met aangepaste afmetingen en pupillendoelen; een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten (inclusief een rust van 15 minuten en een time out van 2 minuten per wedstrijdhelft); O13 speelt 2x30 minuten en 11 tegen 11; na afloop worden door beide teams penalty’s genomen, elke speler neemt een penalty; een team kan maximaal 2 dispensatiespelers (leeftijd) laten deelnemen; programma kan men zien via de app van Voetbal nl; de wedstrijd wordt door een (pupillen )scheidsrechter begeleidt Pupillenscheidsrechters zijn junioren uit de 1e jaars O17 Wanneer dit niet lukt zal een ouder/verzorger of iemand anders de wedstrijd fluiten Meer informatie over pupillenscheidsrechters kun je terugvinden op de website van de KNVB

21
8tegen8 Onder11en12 64mx42,5m Pupillendoel(5mx2m) Balformaat Maat5,320gram Keeper Ja Strafschop 9meter Ranglijst Nee Rolcoach Positiefcoachen langsdelijn Rolouders Positiefaanmoedigen langsdelijn Voorennadewedstrijd Handenschudden en/ofhighfivemet tegenstanderopveld 1 2 3 Speeltijd WEDSTRIJDVORM 8 TEGEN 8 22

SPELREGELS

8 TEGEN 8

op negen meter afstand van de achterlijn Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen knie bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt

Achterbal:

De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te dribbelen in te passen of in te schieten De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Hoekschop:

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te schieten In alle gevallen kan er gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Doelpunt:

Na een doelpunt vind er een aftrap plaats door het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen Beide teams starten vanaf eigen helft Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en gescoord) worden

Speeltijd

Onder 11 en onder 12 spelen 2 x 30 minuten

Time out

De time out vindt plaats halverwege iedere helft (tijden een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal) De time out duurt maximaal twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren Na de time out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time out de bal in het bezit had

Rust Na 30 minuten vind de rust plaats van maximaal 15 minuten

Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen Passen en/of schieten is niet toegestaan De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler die indribbelt

Vrije bal:

Een vrije bal mag genomen worden door de bal in te dribbelen, in te passen of te schieten De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Overtreding / scoringskans:

Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij een strafschop De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting

Ranglijsten en uitslagen

De KNVB publiceert bij de onder 11 en 12 pupillen geen uitslagen en ranglijsten Wel worden de uitslagen bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan teams eventueel te herindelen

Pupillenscheidsrechter

De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter van minimaal 12 jaar Hij / zij beweegt zich tussen de spelers en fluit en legt de spelregels uit indien noodzakelijk

Balmaat

Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram

23
SPELPRINCIPES O11-O12 24 Verdedigen Omschakelen van verdediging naar aanval Aanvallen Omschakelen van aanval naar verdedigen Maken het veld klein Actieve houding, doordekken, pressen Druk op de bal Hoog druk zetten Tegenstander naar zijkant drukken Rugdekking geven 1e pass naar voren Lukt het niet dan spelen op balbezit 1e bal naar voren 3e man opzoeken 1:1 situatie creëren 2:1 situatie creëren Veld groot maken Ophouden van de tegenstander Bij balverlies direct druk op de bal Haal de diepte bal eruit As dicht houden 11 X X X X X X X X X 12 11 X X X 12 11 X X X X X X X X 12 11 X X X X 12 X X X X
Cyclus 1 augustus / september Cyclus 2 oktober + 6 weken Cyclus 3 half november / december Cyclus 4 januari / februari Cyclus 5 maart + 6 weken Aanvallen Verdedigen Dribbelen (drijven, snel contact en passeerbewegingen) Kappen binnenkant en buitenkant voet Schieten wreef en binnenkant voet 1:1 frontaal uitspelen tegenstander Techniek (dribbelen) Loopcoördinatie voorvoeten Zakken knieën laag verdedigen Verdedigen en afschermen dominante schietbeen tegenstander 1:1 frontaal verdedigen vooruit stappen en inzicht geven in juiste moment instappen Vooruit verdedigen Aannemen vooruit Passen inspelen binnenkant voet en verkeerde been Opendraaien in vrije Techniek (aannemen en passen) Verdedigen tussen de passende speler en ontvanger Openstaan verdediger om zo aanvaller en verdediger te zien Verdedigen in de aannamen van aanvaller Verdedigen passlijn Spelbreedte en diepte in balbezit positie kiezen in rondo Positiespel + 2 kaatsers aan kopse kanten voor dieptespel Tactiek Verdedigend team zorgen voor weinig ruimte aanvallers en balbezittende partij (klein maken) Verdedigen van ruimte Passeerbewegingen tegenstander van opzij en uit de rug Kappen en draaien Schieten kijkend naar stand lichaam voorover/achterover Techniek (dribbelen) Verdediger drijft aanvaller naar buiten Afdekken schietbeen (drijft aanvaller naar buiten) Verdedigen schietbeen aanvaller (naar buiten dringen) Wreeftrap en buitenkant voet passen Bal passen en aannemen vanuit vallende bal lucht Opendraaien met man in de rug 1v1 Techniek (aannemen / passen) Kort op de man verdedigen waarbij verdediger leert juiste moment voor de man te komen of juist achter de aanvaller blijven zodat deze niet de mogelijkheid k ij t d i Verdedigen dekking 1v1 PERIODISERING O11-O12 25

3 j g 3 j g j g dezelfde indelingscriteria als bij de O8 t/m O12 zoals leeftijd, talent, vrienden & vriendinnen Daarnaast wordt ook gekeken naar het onderlinge speelklasse niveau

De teams bestaan uit ca 14 tot 18 spelers Bij voldoende animo zullen er ook meidenteams worden geformeerd Afhankelijk van het aantal meiden kunnen dit 1 of meerdere teams zijn Het blijft echter mogelijk om gemengd te blijven spelen in een opleidingsteam. Bij de indelingen worden de ouders / verzorgers van de meiden vroegtijdig betrokken.

Gezien de fysieke bijkomstigheden adviseert RKHVV vanaf de O13 niet meer gemengd te spelen Indien mogelijk zullen meidenteams (MO) zoveel mogelijk met elkaar doorgroeien naar een MO17 / MO19 team, om vervolgens door te stromen naar de dames (VR)

De wedstrijd wordt door een scheidsrechter begeleid RKHVV probeert voor deze wedstrijden zoveel mogelijk scheidsrechters in te plannen Wanneer dit niet lukt zal een ouder / verzorger of iemand anders de wedstrijd fluiten (het is verstandig om per team voor het seizoen een reserve scheidsrechter te benoemen). Daarnaast dient het team zelf te zorgen voor een grensrechter.

Een team kan maximaal 3 dispensatiespelers (leeftijd) laten deelnemen; Teams spelen 11 tegen 11 op een heel veld; Maximaal 5 spelers kunnen doorlopend gewisseld worden (voor jongens die spelen in de A categorie geldt, dat deze niet meer terug het veld in mogen na gewisseld te zijn); O15 speelt 2x35 minuten; O17 speelt 2x40 minuten & O19 speelt 2x 45 minuten; KNVB organiseert een voorjaars en najaarscompetitie; Aan de najaarscompetitie gaat een bekertoernooi vooraf; Indeling van teams aan de competitie bepaalt de club; Indeling, programma & standen zijn te vinden via de app van Voetbal.nl; Een team kan één keer een vrijstelling (baaldag) voor een wedstrijd aanvragen t/m het eerste volledige weekend van maart (minimaal een week van tevoren);

Scheidsrechter kan als straf een tijdsstraf (10 minuten), gele of rode kaart geven Gele en rode kaarten en staken van een wedstrijd worden gemeld bij de KNVB De bond kan sancties stellen en brengt kosten in rekening

26
SPELPRINCIPES O13-O19 27 Verdedigen Omschakelen van verdediging naar aanval Aanvallen Omschakelen van aanval naar verdedigen Maken het veld klein Actieve houding, doordekken, pressen Druk op de bal Hoog druk zetten Tegenstander naar zijkant drukken Rugdekking geven Hoog druk zetten 1e pass naar voren Lukt het niet dan spelen op balbezit 1e bal naar voren 3e man opzoeken 1:1 situatie creëren 2:1 situatie creëren Veld groot maken Ophouden van de tegenstander Bij balverlies direct druk op de bal Haal de diepte bal eruit As dicht houden 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 17 1914 13 X X X X X X X X X X 15 17 1914 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 17 1914 13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 17 1914

Steunspelers (teamtaak storen)

aanvals/midden/achterhoede linie TP Tijdruimtelijke factoren positie/richting/moment/snelheid

Doordekken door de as met 9/10/6/4 op het centrum Passlijnen eruit halen Tijdruimtelijke factoren - positie/richting/moment/snelheid

Variatie in loopacties

Wij verdedigen de man als er druk is op de bal (teamtaak doelpunten voorkomen) Wij willen altijd spelers zien die zowel diepte herkennen als in de bal

Wij verdedigen de ruimte als er geen druk is op de bal

Zodra wij geen druk op de bal krijgen halen we de diepte uit het spel om een counter te voorkomen

Spelers helpen elkaar en houden zo ook het veld klein Elkaar rugdekking geven (dubbelen)

Driehoekjes maken op

PERIODISERING O13-O19 Cyclus 1 augustus / september Cyclus 2 oktober + 6 weken Cyclus 3 half november / december Cyclus 4 januari / februari Cyclus 5 maart + 6 weken Cyclus 6 Aanvallen Verdedigen Aanspeelbaar zijn achter de 1e linie van TP Tijdruimtelijke factoren positie / richting +1 uitspelen in de opbouw Teamtaak opbouw Doordekken door de as met spits 9 op het centrum TP Passlijnen eruit halen Tijdruimtelijke factoren positie / richting / moment Storen van de aanvallers op helft tegenstander Teamtaak storen Aanspeelbaar zijn achter de 1e en 2e aanvals / middenlinie TP Tijdruimtelijke factoren positie / richting / Diepte voor breedte (teamtaak opbouw) Doordekken door de as met 9/10/6 op het centrum Passlijnen eruit halen Tijdruimtelijke factoren positie/richting/moment/snelheid Vooruit verdedigen (teamtaak storen) Aanspeelbaar zijn achter de 1e/2e/3e en

In een actieve speelwijze willen wij altijd een 'volgende' speler die zich in het positiespel bemoeit
het veld Zoeken
uitspelen van de derde man
28

Interne scouting begint bij het in kaart brengen van het talent. Hiertoe zetten we 3 instrumenten in:

Individuele beoordeling

Teamscan

Scoutingsrapport

Individuele beoordeling: voor de spelers van opleidingsteams zullen individuele beoordelingen worden vastgelegd in een zogenaamd (digitaal) spelervolgsysteem, waarbij de spelers door hun trainer worden beoordeeld op diverse onderdelen De trainer van een opleidingsteam is verantwoordelijk voor het 2x per jaar (begin december en begin april) invullen van de beoordeling en de bespreking hiervan met de speler (en ouder/vertegenwoordiger bij de teams t/m JO11).

Teamscan: van spelers in ontwikkelteams wordt door hun trainer of leider een ‘teamscan’ gemaakt, waarbij de spelers worden beoordeeld op 9 hoofdpunten (conform het scoutingsrapport van de interne scouting) Daarbij kan een advies gegeven worden of een speler in aanmerking zou kunnen komen voor een opleidingsteam. Deze teamscans zijn bedoeld om de interne scouts nog gerichter te kunnen laten scouten binnen de ontwikkelteams De trainers/leiders van ontwikkelteams zijn verantwoordelijk voor het invullen van de teamscan en het inleveren hiervan bij de betreffende Jeugdcoördinator, bij voorkeur begin november

Scoutingsrapport: de interne scouts zullen gedurende het seizoen spelers uit alle teams bekijken tijdens een wedstrijd en van de meer talentvolle spelers (spelers die mogelijk in aanmerking komen voor het (blijven) spelen in een opleidingsteam) een scoutingsrapport maken in het digitale spelervolgsysteem Bij individuele beoordelingen en scoutingsrapporten wordt, behalve een waardering van hetgeen een speler heeft laten zien, ook een inschatting gemaakt van de ontwikkelbaarheid van de vaardigheden van de speler. Dit wordt meegenomen in de verdere acties op het gebied van doorstroom en selecteren

29

voorkeur doen we dit niet, wordt gericht een aantal spelers uitgenodigd voor enkele selectie trainingen Deze trainingen zijn dan bedoeld om spelers met en tegen elkaar te zien voetballen Dit om het beeld van het aanwezige talent compleet te maken, waar dat nog onvoldoende gelukt is.

Omdat het proces van interne scouting en de ontwikkeling van talent een dynamisch karakter heeft, kan dit in het slechtste geval er uiteindelijk ook toe leiden dat spelers op een zeker moment niet meer in aanmerking komen voor een opleidingsteam Dat zal van seizoen tot seizoen bekeken worden. Uiteraard is er dan voldoende ruimte om op een meer recreatief niveau met veel plezier in een ontwikkelteam bij RKHVV te blijven voetballen Wanneer een individuele beoordeling en/of scoutingsrapport hiertoe aanleiding geeft, kan een talent door worden geschoven naar een ‘hoger’ team

Selecteren bij RKHVV

Selecteren is vaak een belangrijk thema binnen de jeugdopleiding Er wordt immers bepaald of spelers wel of niet in aanmerking komen voor een opleidingsteam en dit is weer van invloed op het niveau van trainen, spelen en dus de weerstand waarmee een speler te maken krijgt Ook is selecteren een veel besproken thema (het levert ieder jaar zelfs weer een maatschappelijk debat op) omdat talent wordt beoordeeld en de kwaliteiten van spelers worden afgewogen en met elkaar vergeleken Dit blijft een enigszins subjectieve beoordeling cq afweging, ook al gaat dit volgens een duidelijk proces en wordt dit zo objectief mogelijk gemaakt

De verantwoordelijkheid voor het selectieproces met betrekking tot de opleidingsteams ligt bij het team interne scouting. Zij hebben het volledige overzicht over het aanwezige talent, stemmen onderling af, stemmen waar mogelijk met de trainers van het aankomende seizoen af en waar wenselijk met trainers van het lopende seizoen en de Jeugd coördinatoren Tot slot vindt er een finale afstemming met de TCJ plaats

Bij het vertalen van de resultaten van de instrumenten met betrekking tot de interne scouting naar de samenstelling van de selecties zal het team van interne scouts rekening houden met het

30

(ongeacht leeftijd), waarbij voetbaltechnische kwaliteit in eerste instantie voor fysieke kwaliteit gaat

Bij O9 en O11 jeugd wordt niet of nauwelijks op posities geselecteerd

Opleidingsteams van de O13, O15 en O17 jeugd bestaan in principe uit 15 16 spelers, waarvan 1 of 2 keepers (dit is afhankelijk van wat in het belang van de ontwikkeling van de keepers is)

Bij de O19 kan dit uitgebreid worden naar 18 spelers, waarvan 2 keepers

In de JO19 1, JO17 1, JO15 1 en JO13 1 spelen de beste spelers van die leeftijdscategorie (ongeacht leeftijd)

Bij de O13, O15, O17 en O19 jeugd wordt in steeds toenemende mate gezocht naar balans in de selectie qua voorkeurspositie en qua specifieke talenten

Meisjes met voldoende talent gaan t/m de O17 (wanneer zij dit zelf willen) mee in de selectie van opleidingsteams (die dan gemengde teams worden)

Indien een speler goed genoeg is om geselecteerd te worden voor het opleidingsteam van de hogere leeftijdscategorie, heeft dit de voorkeur.

Een ‘eerstejaars’ speler heeft de voorkeur boven een ‘tweedejaars’ speler indien beiden even goed zijn

Er wordt bewaakt dat ‘eerstejaars’ spelers niet ondervertegenwoordigd zijn

Doorstroom bij RKHVV

De ontwikkeling van spelers vindt uiteraard met name tijdens het seizoen plaats en daarom is het van belang om dan oog voor de doorstroom van talenten te hebben We onderkennen verschillende soorten doorstroom:

Permanent doorschuiven van een talent naar een ander team. Wanneer een speler zich dusdanig goed ontwikkelt dat doorstroom naar een ander team (vanuit een opleidingsteam naar

31

bereiden op het volgende seizoen, daarbij is het uiteraard van positieve invloed op de ontwikkeling van de spelers en geeft het een beter inzicht in de talenten van de spelers Stage lopen begint z.s.m. na de winterstop (uiterlijk begin maart) en duurt voort tot en met het einde van het seizoen. Het team waar stage wordt gelopen wordt bepaald aan de hand van een inschatting waar de speler volgend seizoen voor in aanmerking zal komen (dit is uiteraard niet per definitie ook het team waar de speler het volgende seizoen wordt ingedeeld) Frequentie van en aantal keer meetrainen wordt bepaald door het totaal aantal spelers dat stage zal lopen, waarbij het uitgangspunt is dat er minimaal 2x met het andere team wordt meegetraind.

Wanneer het doorstroom van spelers vanuit de jeugdopleiding naar de selectieteams betreft, zal de gezamenlijke beslissing bij TC Selecties en TCJ liggen Uiteraard kan het ook voorkomen dat talenten van RKHVV opvallen bij één of meerdere betaald voetbal organisaties (bvo’s) In dat geval zal de betreffende club zich altijd eerst bij RKHVV (dienen te) melden. Als vereniging zijn wij er trots op wanneer dit gebeurt en wij zullen het meetrainen of meespelen altijd stimuleren De TCJ is er tevens om, indien gewenst, de speler en/of ouders hierin bij te staan of te begeleiden Wanneer activiteiten van een bvo gelijktijdig met activiteiten van RKHVV plaatsvinden, zal hierover onderling overleg plaatsvinden, waarbij een wedstrijd van RKHVV altijd voorrang zal hebben (dat is ook het gangbare beleid bij de bvo’s).

32
33

Tevens is de doelstelling om binnen 3 jaar elke trainer/leider d.m.v. een opleiding te voorzien van een certificaat. (JVTC van de K.N.V.B.) of RKHVV geeft zelf de opleiding. Op dit moment zijn er al 16 aanmeldingen voor de cursus techniek trainer C

In zijn totaliteit zijn er een 9 tal scouts:

4 scouts voor de jo8 t/m de jo12

2 scouts voor de jo13

1 scoutvoor de jo15

1 scoutvoor de jo17

1 scout voor de jo19

Werkwijze

De scouts zijn regelmatig bij de trainingen en trachten bij elke thuiswedstrijd van de opleidingsteams aanwezig te zijn De scouts vullen 2x per seizoen het analyse formulier in van de spelers, tijdens de winterstop en in de maanden april / mei Tijdens de 6 wekelijkse vergaderingen worden de ontwikkelingen van de spelers besproken o.l.v. de voorzitter De voorzitter legt verantwoording af aan de Hoofd Jeugdopleiding

De trainers/coaches van de opleidingsteams vullen 3x per seizoen hun analyseformulier in Aan het begin van het seizoen (0 meting) , tijdens de winterstop en in de periode april / mei Zo is er een goed beeld van de ontwikkeling die de spelers tijdens een seizoen door maken Zij leveren het laatste formulier in bij de voorzitter van de scouts en samen met de overige scouts gaan zij de teamindeling en het niveau van spelen bepalen (bv hoofdklasse, 1e klas) Dit gebeurt in de periode maart / april Alle formulieren worden ook bewaard door de HJO voor naslagwerk

Om een beter beeld te krijgen van de totale jeugd gaan de scouts in het begin van de competitie ook

34

een presentatie te geven op het gebied van scouting

Voorzitter

Arjan van Wissen

Onder 19

Arjan van Wissen

Erwin Kersten

Onder 12

Bernie Slok

Sjoerd Heezen

Onder 11

Bernie Slok

Jaap Evers

Onder 10 Bernie Slok

Jaap Evers

Onder 8

Eddie Polman

Champions League

Marcel de Kroon

Eddie Polman

Keepers

Berry van de Biezen

Meiden

Marieke van Ottele

Onder 17 Vincent van Osch Onder 15 Vincent van Osch Onder 13 Bernie Slok Danny Dörr Sjoerd Heezen Onder 9 Eddie Polman
35

Rapport scouting over spelers

36
37

De kwaliteit van trainen wordt voor het overgrote deel door de trainer/coach bepaald De trainer/coach is degene die de voetbalvisie, de visie op leren en ontwikkelen en de visie op talent in de praktijk brengt. De eisen die aan de trainers worden gesteld, zijn daarom in een functiebeschrijving vastgelegd Trainers werken binnen een ‘RKHVV kader’, maar geven daarbinnen vanuit hun persoonlijkheid, vaardigheden, kennis en ervaring zelf vorm aan de manier waarop dit kader concreet ingevuld wordt Dit kader wordt bepaald door de eisen die binnen de RKHVV Jeugdopleiding aan trainingen worden gesteld, de kenmerken waaraan de coaching minimaal moet voldoen en de opbouw van de trainingen zijn

De kwaliteitskenmerken van de coaching:

Gericht op het gebruik van beide benen

Gericht op hoge (gecontroleerde) balsnelheid.

Gericht op het (half) “ open staan”

Gericht op het bewegen zonder bal en door bewegen na de pass of de actie

Gericht op het inspelen op het juiste, vaak buitenste, been (daar waar de speler naar toe moet)

Daarbij is het belangrijk dat deze coaching altijd inhoudelijk is, dus gerichte aanwijzingen waar spelers iets mee kunnen, dat coaching vooral begeleidend van aard is (waar nodig kan situatieve coaching worden toegepast), dat de coaching passend is bij de leeftijd van de spelers en dat de coaching positief en stimulerend is Tot slot verwachten we van trainers dat zij in hun coaching gericht zijn op het betrekken van spelers en hen zelf na laten denken en oplossingen vinden

38

Daarnaast heeft RKHVV een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) voor spelers; welke trainers met de spelers moeten bespreken en terug laten komen in hun evaluatie gesprek met de spelers Een voorbeeld van dit POP formulier staat hieronder:

39
40

Taken van de jeugdleider

In samenwerking met de jeugdtrainer wordt er bij het jeugdteam gezorgd voor een duidelijke en overzichtelijke taakverdeling. Naast de verantwoordelijkheid van de trainer op het technisch, tactisch en conditionele vlak zijn de werkzaamheden m.b.t. de andere organisatorische zaken van groot belang Deze taken zijn voor de leider Hieronder enkele punten waar de elftalleider mee bezig gaat:

Maakt de teamindeling voor het nieuwe seizoen bekend aan spelers en ouders Regelt de kleding aan het begin van het seizoen en deelt deze uit. Geeft informatie over de trainings tijden en het wedstrijd programma

Zorgt dat hij alle gegevens heeft van de spelers, ouders en trainers (06 nummers etc)

Geeft door aan de spelers bij wie zich zij af moeten melden Regelt i o l met de trainer de oefenwedstrijden Regelt het vervoer naar de uitwedstrijden Mochten er zich problemen voordoen is hij het aanspreekpunt )scheidsrechters, tegenpartij etc)

Bij wedstrijden:

Ziet er op toe dat eenieder zich op een correcte manier gedraagt Zorgt ervoor dat spelers op tijd aanwezig zijn bij thuis wedstrijden en uitwedstrijden.

De kleedkamer netjes achter blijft

Zorgt ervoor dat iedereen zich doucht Vult het digitale wedstrijd formulier correct in Zorgt indien nodig voor een scheidsrechter en grensrechter Zorgt voor het materiaal. (ballen en kleding en verzorgers tas).

Ontvangt de tegenpartij bij thuiswedstrijden Zorgt voor het drinken in de rust Zorgt voor een leuke seizoens afsluiting Schenkt aandacht aan zieke en geblesseerde spelers

Is een klankbord voor de trainer. Zorgt dat iedereen aan het einde van het seizoen alles inlevert (kleding, sleutels)

41

en beoordelingen van de spelers te verzamelen Hiervoor is de interne scouting het gehele seizoen actief, waarbij ook de leiders en trainers meerdere keren worden geraadpleegd. Indelingen van de ontwikkelteams worden gemaakt door de coördinatoren Voor de indeling van de keepers is er nauw overleg met de keeperstrainers en keeperscoördinator, die hierover ook hun advies uitbrengen

Indelingen van teams en/of selecties kunnen alleen met toestemming van de betreffende scouts (selectieteams) en coördinatoren (overige teams) veranderd of eventueel aangepast worden. Trainers en leiders hebben geen bevoegdheid aanpassingen te verrichten op eigen initiatief Dit wil zeggen dat indien de coördinatoren, samen met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) het noodzakelijk acht om wijzigingen door te voeren, deze ook gedaan kunnen worden

De nieuwe indelingen worden in de laatste trainingsweek van elk seizoen op de website van RKHVV gepubliceerd

Mutaties jeugdspelers

spelers kunnen alleen na overleg met de betreffende coördinator, Technische Commissie Jeugd (TCJ) & scouts van team worden gewisseld; Gaat een speler van een ontwikkelteam naar een opleidingsteam dan zal dit ook in overleg gaan met de desbetreffende trainers & eventueel ouders;

als teams spelers tekort komen, zal er een beroep gedaan worden op spelers uit een ander team Dit zal altijd in overleg plaatsvinden tussen de leiders/trainers waarvan de speler(s) afgestaan moet(en) worden aan het hogere team Als het team dat een speler afstaat ook spelers tekort komt, kan deze een beroep doen op spelers van een ander team (alleen via leiders/trainers) Het doel is om in overleg altijd naar een passende oplossing te zoeken (bij een opleidingsteam gaat dit altijd in overleg met de trainer, bij een ontwikkelteam in overleg met een leider)

42
@rkhvv WWW.RKHVV.NL Blauwenburcht 1 | 6852 NS Huissen | Tel. 026 - 3251134 RKHVV jeugdpartners @rkhvv @@vv.rkhvv rkhvv volg RKHVV via social media @rkhvv
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.