Page 1

Rinkosaikðtë 2012 m. spalio 4 d.

17-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

Mieli Mokytojai! Sveikinu Jus, gerbiami mokytojai, Mokytojø dienos proga! Mokytojo, pedagogo profesija visada buvo ir bus susijusi su visos visuomenës viltimis dël graþesnës, tauresnës, geresnës ateities. Ir visada bus susijusi su didele atsakomybe ir pasiaukojimu, su kantriu darbu ir pareiga. Sveikindamas Tarptautinës mokytojø dienos proga, linkiu, kad iðmintis, kûrybiðkumas, gerumas, pasiaukojimas, kantrybë puoðtø ir Jûsø paèiø sielas, ir Jûsø mokiniø gyvenimus. Sveikatos ir asmeninës laimës Jums,

2012 m. spalio 4 d. Ketvirtadienis

Nr. 114 (2 479 )

Kaina 1,20 Lt

„Vikondos“ ámonës – krepðinio rinktinës rëmëjos

mieli Mokytojai. Rimantas DILIÛNAS, Këdainiø rajono savivaldybës meras

Su rudeniniø gëliø puokðtëmis á mokyklas skubantys vaikai perduoda Jums nuoðirdþiausius savo ir vyresniøjø ðeimos nariø sveikinimus Tarptautinës mokytojø dienos proga. Nuolat bendraudami su jaunais þmonëmis Jûs ir patys sugebate iðlikti jauni, energingi, iðradingi. Dëkojame Jums uþ tai, kad padedate mûsø vaikams pasiruoðti gyvenimo iððûkiams, skatinate juos bûti màstanèiais, kurianèiais, dirbanèiais Þmonëmis. Juozas GAIDAMAVIÈIUS, koncerno VIKONDA UAB viceprezidentas

Koncerno „Vikonda“ generalinis direktorius L. Grikðas (deðinëje) ir Lietuvos krepðinio federacijos prezidentas A. Sabonis pasiraðë bendradarbiavimo sutartá. /Nuotr. ið koncerno „Vikonda“ archyvo/

Irma BAJORÛNË

Koncerno „V ikonda“ ámonës AB Krekenavos agrofirma, UAB „V ikeda“ ir UAB Këdainiø konservø fabrikas tapo oficialiomis „Vikonda“ „Vikeda“ Lietuvos vyrø krepðinio rinktinës rëmëjomis. /Nukelta á 2 psl./

Paminëjo Angelø sargø dienà Auðra MALINAUSKIENË

Spalio 2 dienà Këdainiø rajono policijos komisariato pareigûnai ðventë savo profesinæ ðventæ – Angelø sargø dienà. TTaa proga komisariato vadovas Dainius Dobilas dëkojo kolegoms uþ darbà ir pasiaukojimà bei palinkëjo: „T egul Angelai sargai saugo „Tegul jus ir jûsø ðeimas“. /Nukelta á 3 psl./

Skaitomiausias rajono laikraðtis Ypaè patraukli prenumeratos kaina! Ðventiniai patiekalai á pobûvio vietà pagal Jûsø finansines galimybes! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Galite uþsisakyti naminiø vyniotiniø, ádarytà þuvá, viðtà. Tel.: 8 630 01 106, 8 610 15 001, www.svenciucentras.lt Kaimo turizmo sodyba ZARAZA kvieèia ðvæsti ðventes ir poilsiauti su ðeima ar draugø kompanija. Tel. 8 636 80 301, Këdainiø r., Tubiø kaimas (2 km nuo miesto). www.sodybazaraza.lt

Naujovë! Nuo ðiol taisantieji avalynæ „Batø namuose“ gaus specialias korteles. Surinkæ korteliø uþ 100 litø, galësite iðsirinkti ir net su 50 proc. nuolaida ásigyti Þano Maslausko rankø darbo batus arba/ir rankinæ, kurie bus pagaminti specialiai Jums. Korteliø rinkimo laikas neribotas! Didþioji g. 39, Këdainiai, www.batunamai.lt, tel. 8 652 53 451


2

2012 m. spalio 4 d.

Gerbiami pedagogai,

Kronika MALKØ KAINA

Nuoðirdþiai sveikinu Jus, gyvenimus paskyrusius jauniems þmonëms. Tarptautinæ mokytojø dienà turime progà ávertinti didþiulæ Mokytojø, Auklëtojø átakà kiekvieno mûsø gyvenimui gyvenimui,, padëkoti jiems, mokantiems vadovëliniø tiesø, pasidalinantiems gyvenimiška išmintimi išmintimi,, skatinantiems kurti kurti,, eiti pirmyn. Esu laimingas, kad daug metø turëjau galimybæ dirbti pedagoginá darbà, bendrauti su jaunimu, padëti jiems tapti gerais specialistais. Su mûsø ðvente, mieli Mokytojai!

Savivaldybës taryba nustatë vidutinæ malkø kainà 2012–2013 m. ðildymo sezonui 76 Lt su PVM uþ kietmetrá. Ðia kaina vadovaujamasi skaièiuojant kompensacijas uþ ðildymà ir karðtà vandená asmenims, gyvenantiems namuose, neturinèiuose centralizuoto ðildymo. 2011–2012 m. ðildymo sezono 1 kietmetrio malkø vidutinë kaina buvo 113,74 Lt (su PVM).

Nuoðirdþiai Jûsø – Vydas GEDVILAS, Seimo narys

Plaukimo baseinas, esantis ðalia „Auðros“ pagrindinës mokyklos Chemikø gatvëje, bet nuo 2007 metø priklausæs Sporto mokyklai, vël gràþintas „Auðros“ mokyklai. Mokykla ápareigota leisti nemokamai naudotis baseinu Sporto mokyklos mokiniams, taip pat sudaryti sàlygas plaukioti rajono bendrojo lavinimo mokyklø mokiniams bei suaugusiesiems.

Politinë reklama. Bus apmokëta ið kandidato á LR Seimo narius V. Gedvilo politinës kampanijos sàskaitos. Uþs. Nr. 3 695

„Vikondos“ ámonës – krepðinio rinktinës rëmëjos

DZIUDO BÛRELIO MOKESTIS Surviliðkio Vinco Svirskio pagrindinëje mokykloje teikiamos dziudo bûrelio paslaugos mokestis – 12 litø per mënesá.

/Atkelta ið 1 psl./ Pirmadiená bendradarbiavimo sutartá paraðais patvirtino Lietuvos krepðinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir koncerno „Vikonda“ generalinis direktorius Linas Grikðas. „Visos trys ámonës yra savo srities lyderës, todël jauèiame atsakomybæ ir pareigà prisidëti prie populiariausios Lietuvoje sporto ðakos stiprinimo“, – patvirtino koncerno „Vikonda“ generalinis direktorius L. Grikðas. Parama krepðiniui – ne naujiena koncerno ámonëms. Koncernas ne vienus metus yra Këdainiø krepðinio komandos „Nevëþis“, þaidþianèios stipriausioje ðalies lygoje, rëmëjas. DADU ledus gaminanti ámonë „Vikeda“ bendradarbiauja su Lietuvos moksleiviø krepðinio lyga.

BASEINÀ ATIDAVË MOKYKLAI

ATLEIDO NUO MOKESÈIØ Janinos Monkutës-Marks muziejus atleistas nuo þemës ir nekilnojamojo turto mokesèiø.

KURSIS BENDRUOMENË L. Grikðas Lietuvos krepðinio vyrø rinktinës vyriausiajam treneriui J. Kazlauskui áteikë bendrovës Krekenavos agrofirma prestiþiná gaminá – vytintà kumpá.

Pirmadiená Kaune surengtos spaudos konferencijos metu Lietuvos krepðinio federacijos prezi-

Lanèiûnavos bendruomenës centrui perduotas buvusio vaikø darþelio pastatas.

PAPILDYTAS PRIVATIZUOJAMØ OBJEKTØ SÀRAÐAS Á rajono savivaldybës privatizuojamø objektø sàraðà átraukti nauji objektai: buvæs bendrabutis Ðëtoje, buvusios mokyklos pastatas Kunioniuose, administracinis pastatas Lanèiûnavoje, pusë buvusios mokyklos pastato Vaidatoniø kaime, buvæs seniûnijos pastatas Truskavoje.

NUOMOS SALES Patvirtinta „Atþalyno“ gimnazijos saliø nuomos kaina. Valanda sporto salës nuomos kainuoja 30 litø, aktø salës – 25 Lt, choreografijos salës – 15 Lt.

KVIEÈIA LAIKYTI KONSTITUCIJOS EGZAMINÀ Minint 20-àsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines pasitikrinti þinias kvieèia Konstitucijos egzaminas. Pirmasis etapas vyks spalio 4 dienà, ketvirtadiená, 12 valandà, Këdainiø rajono savivaldybëje, J. Basanavièiaus 36 g., II a. salëje. Su egzamino taisyklëmis susipaþinti ir registruotis galite èia: http://www.delfi.lt/konstitucijos_egzaminas_2012/?l=2609

PRADËJO PRALAIMËJIMU Këdainiø „Nevëþio“ krepðininkai nesëkme pradëjo Baltijos krepðinio lygos (BBL) pirmenybes. Këdainieèiai iðvykoje rezultatu 89:67 nusileido „Prienø“ komandai. Rezultatyviausiai Këdainiø komandoje þaidë Tony Bishopas (21 taðkas), Mindaugas Girdþiûnas ir Ðarûnas Kulevièius (po 10 taðkø).

Ðventë graþø jubiliejø

dentas A. Sabonis taip pat pasiraðë sutartá su vyrø rinktinës vyriausiuoju treneriu Jonu Kazlausku.

Dël Apytalaukio dvaro bylinëjasi teisme Irma BAJORÛNË

Rajono savivaldybës ir uþdarosios akcinës bendrovës „Investiciniø projektø vystymas“ ginèas dël neávykusios Apytalaukio dvaro rekonstrukcijos nagrinëjamas teisme. Savivaldybës administracijos direktorius Romualdas Gailiûnas patvirtino, kad savivaldybë ið pro-

jektà suþlugdþiusios bendrovës siekia atgauti 4 mln. 800 tûkst. litø. Ði suma buvo skirta savivaldybës paruoðtam projektui ágyvendinti ið Europos Sàjungos struktûriniø fondø. Taèiau rekonstrukcijai taip ir neávykus skirtas, bet nepanaudotas lëðas teko gràþinti projektus administruojanèiai Ûkio ministerijai. „Investiciniø projektø vystymo“ bendrovë pripaþásta tik daug maþesnæ skolà – apie 49 tûkst. li-

Tolesnis Apytalaukio dvaro likimas neaiðkus.

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

tø. Tiek rajono savivaldybei kainavo detaliojo plano rengimas. Pati bendrovë besirengdama dvaro pagrindinio pastato rekonstrukcijos darbams savo lëðomis parengë kultûros paveldo institucijø reikalautà projektà ir nori atsiimti jam iðleistus pinigus – apie 40 tûkst. litø. Rajono savivaldybë 2009 metais konkurso keliu parinko bendrovæ, su kuria pasiraðyta koncesijos sutartis. Jos esmë – koncesininkas uþ gautas paramos ir nuosavas lëðas turëjo sutvarkyti dvaro rûmus ir greta esanèius pastatus, árengti ir 25 metus valdyti poilsiui, turizmui, konferencijoms pritaikytà kompleksà. Savivaldybë buvo ásipareigojusi mokëti koncesijos mokestá, o pasibaigus sutarèiai kompleksas bûtø likæs savivaldybei. Taèiau ilgai delsusi koncesijos sutartá pasiraðiusi bendrovë dvaro rekonstrukcijos darbø taip ir nepradëjo. Kol vyksta teismo procesas, Apytalaukio dvaro komplekso saugumu teks pasirûpinti savivaldybei. Vëliau planuojama já privatizuoti.

Policijos komisariato virðininkas D. Dobilas (deðinëje) keliø policijos pareigûnams áteikë praktiðkà dovanà. /Nuotr. ið rajono Policijos komisariato archyvo/

Ðiemet spalio 1-àjà Lietuvos kel iø policija minëjo graþø keliø 80-ies metø jubiliejø. TTaa proga Këdainiø rajono policijos komisariato pareigûnus, vykdanèius eismo prieþiûros funkcijà, pasveikino kolegos. Policijos komisariato virðininkas Dainius Dobilas prisiminë istorinius faktus apie keliø policijos ákûrimà, kai 1932 metø spalio 1 dienà Kaune buvo ákurta 10-oji (judëjimo) nuovada eismo reikalams tvarkyti. Ði data laikoma Lietuvos keliø policijos ákûrimo diena.

Ði policija vadinosi ávairiai – judëjimo, eismo policija, valstybinë autoinspekcija, keliø policija, taèiau jos pareigûnai visada atliko ið esmës tà patá darbà: reguliavo transporto eismà, rûpinosi jo saugumu, aiðkino visuomenei eismo saugumo principus, registravo automobilius, vykdë jø techninæ apþiûrà, egzaminavo vairuotojus, baudë nenorinèiuosius laikytis nustatytos tvarkos. Sveikindamas keliø policininkus, D. Dobilas linkëjo sëkmës darbuose ir áteikë praktiðkà dovanà, kuri sutelks keliø policijos kolektyvà pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio. „Rinkos aikðtës“ inf.

Skubiai PARDUODA dideles maistines (1 kg kaina – 0,50 Lt) ir vidutinio dydþio (1 kg kaina – 0,30 Lt) bulves. Tel. 8 620 49 854.


2012 m. spalio 4 d.

3

Mielas Mokytojau, Graþi rudens ðventë – Mokytojo diena – pasipuoðë paèiomis ávairiausiomis rudens spalvomis. TTai ai ðventë, áprasminanti atsakingà Jûsø darbà. Kiekvienas ið mûsø turime savo Mokytojà, kurá prisimename visà gyvenimà. Mokytojau, linkiu Jums bûti draugu, patarëju, þiniø neðëju, ðviesa ir meile, lydinèia kiekvienà ið mûsø Gyvenimo kelyje. Virginija BALTRAITIENË, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Darbo partijos Këdainiø skyriaus pirmininkë Politinë reklama. Bus apmokëta ið kandidatës á LR Seimo narius V. Baltraitienës politinës kampanijos sàskaitos. Uþs. Nr. 3 696

Paminëjo Angelø sargø dienà Sulaukë daug sveèiø Tàdien policininkai sulaukë gausybës sveikinimø ir linkëjimø, kuriuos perdavë rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, Seimo Pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë, rajono Tarybos nariai Viktoras Fiodorovas ir Paulius Kalina, policijos pareigûnai veteranai, rajono Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos atstovai, Këdainiø rajono apylinkës teismo pirmininkas Vitalijus Kondratjevas, seniûnø vardu kalbëjo Pelëdnagiø seniûnas Valentinas Tamulis ir kt.

PRADÛRË PADANGAS Spalio 1-osios rytà 47-eriø metø këdainietis M. P. pastebëjo, kad pradurtos visos keturios jo automobilio „Toyota Paceo“ padangos. Automobilis stovëjo Këdainiuose, J. Basanavièiaus g. 136-ojo namo kieme. Nuostolis – 700 litø.

SUMUÐË VYRAS

Linkëjo sveikatos

Áteikë þenklà Jau nebe pirmà kartà uþ gerà darbà apdovanojama Vieðosios policijos skyriaus Keliø policijos poskyrio postinë Laura Rimkevièiûtë pasakojo ðià profesijà pasirinkusi todël, kad jai visada patiko policininko darbas. Ðákart jai buvo áteiktas treèiojo laipsnio policijos pasiþymëjimo þenklas „Uþ

APÐVARINO GARAÞÀ Pirmadiená apie 10 val. 42ejø metø këdainietis R. K. pastebëjo, kad praviros jo garaþo, esanèio Kæstuèio gatvëje, durys. Viduje jis pasigedo motobloko, græþtuvo, komposto dëþës, pakabinamos garaþo spynos. Vyriðkiui padaryta 1 660 litø þala.

/Atkelta ið 1 psl./

„Mes kartu su jumis jaudinamës dël iðkilusiø problemø. Taèiau nepaisant sunkumø, tik jûsø dëka þmonës jauèiasi saugesni. Dëkoju jums uþ bemieges naktis, uþ pagalbà. Linkiu jums sveikatos, kantrybës, iðtvermës“, – kalbëjo R. Diliûnas. Ðventëje uþ pasiaukojantá darbà rajono vadovas áteikë padëkas Vieðosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio virðininkei Danutei Mykolaitienei ir tyrëjui Vladimirui Nikiforovui bei Vitaliui Masiliûnui ir Kriminalinës policijos skyriaus tyrëjui Mindaugui Ylai.

Trumpai

/Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Profesinæ ðventæ rajono Policijos komisariato vadovas D. Dobilas, Organizacinio poskyrio virðininkë V. Èetrauskienë (deðinëje) ir ðio poskyrio specialistë A. Pupkutë pradëjo kartu su kolegomis giedodami valstybës himnà.

nuopelnus“ ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virðininko padëka. „Labai dþiaugiuosi savo pasirinkimu ir tuo, kad dar neteko nusivilti profesija. Mane dþiugina tai, kad galiu padëti þmonëms, ir sunku, kai nepavyksta su jais rasti bendros kalbos. O tai, kad esu moteris pareigûnë visuomenë reaguoja ávairiai: vieni supranta ir lengviau bendrauja, o kiti – atvirkðèiai“, – sakë L. Rimkevièiûtë. Pareigûnë patenkinta, kad jos darbas buvo pastebëtas ir ávertintas, todël ji jauèiasi ápareigota dirbti dar geriau.

Apdovanojo ir kitus II laipsnio policijos pasiþymëjimo þenklu „Uþ nepriekaiðtingà

Aukðèiausi apdovanojimai buvo áteikti pareigûnams L. Ðaduikiui ir L. Rimkevièiûtei.

DEGË PASTATAS

Rajono meras R. Diliûnas (deðinëje) padëkà áteikë Kriminalinës policijos skyriaus tyrëjui M. Ylai.

tarnybà“ apdovanotas Prevencijos poskyrio tyrëjas Laimas Ðaduikis. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato virðininko padëkos áteiktos Kriminalinës policijos skyriaus tyrëjams Kæstuèiui Pilinkui ir Mariui Þiûkui, Prevencijos poskyrio tyrëjams Sandrai Bukauskaitei, Graþvidui Puidokui, Þilvinui Stanaièiui ir specialistei Audronei Medëkðienei, Patruliø bûrio patruliams Kastyèiui Juðinskui, Regimantui Tarasevièiui, Eglei Surkevièiûtei ir Indrei Kavaliauskaitei, Operatyvaus valdymo poskyrio vyriausiems postiniams Gediminui Kundrotui, Renatui Pacevièiui, Valdui Maþuèiui ir Jonui Nekraðui, Migracijos poskyrio specialistei Irenai Valantinienei, Organizacinio poskyrio raðtvedei Þanetai Blandienei bei

Tà paèià dienà rajono Policijos komisariatas gavo këdainietës L. È., gimusios 1951 metais, pareiðkimà, kad rugsëjo 29 dienà apie 1.30 val. namuose jà sumuðë 58-eriø metø jos vyras V. È. Spalio 1 dienà apie 9 val. moteris pastebëjo, jog apgadintas jos automobilis „Renault Megane“, stovëjæs automobiliø stovëjimo aikðtelëje, esanèioje J. Basanavièiaus g. 80, bei padegtas jai priklausantis sodo namelis, esantis „Uþuovëjos“ sodø bendrijoje. Padaryta þala tikslinama. V. È. sulaikytas ir uþdarytas á areðtinæ.

policijos rëmëjams Leokadijui Stanaièiui ir Romui Kraðinskui. Uþ gerà darbà papildomas trijø dienø atostogas gavo aðtuoni komisariato pareigûnai.

Moterims – roþës Tradiciðkai profesinës ðventës proga pareigûnus nustebino akcinës bendrovës „Lifosa“ direktorius Jonas Dastikas, kuris visoms 69 pareigûnëms moterims ið 145 komisariato darbuotojø áteikë po roþæ, o komisariato vadovui D. Dobilui – odiná portfelá. Ðventëje tylos minute buvo pagerbti Amþinybën iðëjæ pareigûnai. Vëliau stilizuotomis folkloro dainomis visus susirinkusius pasveikino Josvainiø tautinës muzikos kolektyvas „Auðtaras“, vadovaujamas Auðros Giedrienës.

Spalio 2-osios vidurnaktá Truskavos seniûnijos Paeþeriø kaimo gyventojas J. K., gimæs 1937 metais, pamatë, kad liepsnoja jam priklausantis ûkinis pastatas. Sudegë visi ûkiniame pastate buvæ ávairûs daiktai, paukðèiai. Gaisro nuostoliai tikslinami.

ÁSIBROVË Á SANDËLIUS Antradienio rytà apie 8.30 val. 55-eriø metø këdainietis A. Ch. pastebëjo, kad nuo stogo nuplëðus ðiferio lakðtà buvo patekta á jam priklausanèius sandëlius, esanèius Pelëdnagiø seniûnijos Vainiûnø kaime. Pastato viduje vyriðkis pamatë, kad ið krovininio automobilio iðimti du akumuliatoriai ir iðleista 250 litrø þymëto dyzelino. Ið traktoriaus MTZ 1221 buvo pavogtas vandens auðinimo radiatorius, tepalo auðinimo radiatorius, generatorius, du akumuliatoriai. Ið kito sandëlio pavogti trys elektros varikliai. Taip pat nuo stulpø dingo dvi stebëjimo kameros. Þala – 8 460 litø.


4

2012 m. spalio 4 d.

„Batø namai“ vël þada staigmenas Këdainiø kraðto kredito Auðra MALINAUSKIENË

Këdainiø senamiestyje ásikûrusiø „Batø namø“ savininkai Þanas ir Jurgita MASLAUSKA MASLAUSKAII nesëdi rankø sudëjæ. Keletà kartø per metus jie rengia ávairias akcijas, kuriø metu këdainieèiai turi galimybæ ásigyti ðio ðalyje þinomo batsiuvio rankomis pagamintos originalios odinës avalynës. Rinks korteles Þ. Maslausko teigimu, nuo spalio „Batø namuose“ pradëta rengti neribotà laikà truksianti akcija, kurios metu surinkus apavo taisymo korteliø uþ tam tikrà su-

mà bus galima uþ pusæ kainos nusipirkti jo pasiûtø batø porà. „Þmogui, pas mus sutaisiusiam avalynës uþ ðimtà litø, vëliau uþ pusæ sumos – maþdaug 250 litø, bus suteikta galimybë ásigyti „Batø namø“ apavo. Ðiuo metu jau turime du naujus moteriðkø batø modelius, pagamintus ið puikios avies odos. Tikiuosi, kad vëliau taip pat uþ pusæ kainos bus galima nusipirkti ir jau pagamintø kolekciniø batø ið mûsø namuose esanèios moteriðkos ir vyriðkos avalynës lentynos“, – sakë Þ. Maslauskas.

Tikslas – atpiginti „Mano darbo tikslas – atpiginti avalynæ ir rankø darbo batus þmogui pasiûlyti uþ parduotuvës kainà, todël ir organizuojame ávai-

Þinomo batsiuvio Þ. Maslausko sukurti batai stebina originalia iðvaizda ir pasiþymi kokybe. /Nuotr. ið asmeninio Þ. Maslausko archyvo/

Suteikë paskolas verslui Irma BAJORÛNË

Ið rajono savivaldybës smulkiojo verslo skatinimo fondo paskirtos lengvatinë lengvatinëss paskolos ûkininkui Pauliui Stalioriui (65 tûkst. Lt) grûdø priëmimo duobei árengti árengti,, ûkininkui Edmundui Berankiui (60 tûkst. Lt) þemës ûkio technikai ásigyti ásigyti,, UAB ,,Edrelita“ 65 tûkst. Lt vilkikui ásigyti irmauskio individualiajai ámonei Virmauskio ásigyti,, E. V 50 tûkst. lit litøø autoserviso árangai ásigyti ásigyti.. Ûkininkas Andrius Domanaitis paskolà gavo ið banko, o á savivaldybës paramos fondà krei-

pësi praðydamas kompensuoti palûkanas – beveik 4 tûkstanèius litø. Tokia parama jam skirta vie-

riausias akcijas. Jeigu ir ðákart ji pasiteisins, vëliau klientas ið lentynos apavo galës nusipirkti vos uþ pusantro ðimto“, – tikisi batsiuvys. Paðnekovas pastebëjo, kad lyginant su kitais ðalies miestais, këdainieèiai itin maþai uþsisako vardinës avalynës, todël jo antrosios kolekcijos „Transformacija“ vienuolika porø originaliø batø, ið kuriø galima padaryti 44, iðkeliavo po visà ðalá: Klaipëdà, Vilniø, Kaunà, Ðiaulius, Tauragæ ir kitus miestus.

8 616 46 655 8 640 22 992

Siekdama, kad bûtø kuo maþiau terðiama aplinka (miðkai, pakelës, paupiai), savivaldybë praðo ir kvieèia visus gyventojus, ûkininkus bei juridinius asmenis pasinaudoti galimybe sutvarkyti netinkamas naudoti padangas saugiu aplinkai bûdu. Visø gabaritø padangas iki spalio 26 dienos galima atveþti á stambiøjø atliekø surinkimo aikðtelæ, esanèià J. Basanavi-

Dainius ÐEPETYS

Prieð ðeðerius metus ásteigtos Këdainiø kraðto kredito unijos nariø skaièius auga labai sparèiai ai rodo, jog gyventojai pasitiki ðia sparèiai.. TTai kooperatiniais pagrindais sukurta finansine institucija, yra patenkinti èia teikiamø paslaugø kokybe.

Naudoja kokybiðkas medþiagas „Vis dar nesinori bëgti ið Këdainiø, todël rengiame dar vienà akcijà, kad këdainieèiai galëtø nusipirkti geros kokybës apavo“, – sakë Þ. Maslauskas. Beje, á Këdainiuose ásikûrusius „Batø namus“ ið kitø ðalies miestø atkeliauja taisymui skirtos avalynës maiðai, kurià kokybiðkai suremontuoja ðios ámonës meistrai. „Þmonës ásitikinæ, jog batø taisymas turi bûti pigus. Tai netiesa. Juk negali ilgai tarnaujanti kauèiuko pakala kainuoti tiek pat, kiek guminë, bet pigià pakalà irgi galime pasiûlyti, jei þmogus pageidauja. Be to, avalynës remontui mes naudojame pasaulyje pripaþintø italø, vokieèiø, lenkø firmø medþiagas, tokias kaip „Topy“, „Vibram“, „Magnum“. Tai darome, nes norime, kad klientai liktø patenkinti mûsø teikiamomis paslaugomis, o sutaisyti batai tarnautø ilgai“, – pabrëþë Þ. Maslauskas. niems metams. Tarybos nariai suabejojo, ar ið fondo lëðø verta kompensuoti banko paskolos palûkanas. Abejojantys tokios paramos tikslingumu baiminosi, kad á fondà kreipsis daug ûkininkø, gavusiø Europos Sàjungos paramà technikai ásigyti, o savajai daliai finansuoti ëmë banko paskolas. Këdainiø turizmo ir verslo informacijos centro direktorës Dainos Balasevièienës teigimu, savivaldybës smulkiojo verslo skatinimo fonde ðiuo metu yra daugiau kaip 700 tûkstanèiø litø laisvø lëðø.

Padangas sutvarkys nemokamai 2012 metais ið Gaminiø ar pakuotës atliekø tvarkymo programos Aplinkos ministerija skyrë rajono savivaldybei 19,5 tûkst. litø dotacijà padangø atliekoms sutvarkyti sutvarkyti,, t. yy.. jas transportuoti iki atliekø perdirbimo ámonës.

unijoje – 1 000 nariø

èiaus g., Këdainiuose (uþ miesto katilinës), arba suderinti su seniûnijos seniûnu ar su veþëju – UAB „Skongalis“, kur jas suveþti. Padangø iðmetimas netinkamose vietose ne tik terðia aplinkà, bet ir ið visø mûsø – Këdainiø rajono gyventojø – kasmet atima papildomø lëðø uþterðtoms teritorijoms sutvarkyti. Bûkime sàmoningi ir tvarkingi – visas atliekas tvarkykime civilizuotai. Bûkime draugiðki aplinkai. Rajono savivaldybës Aplinkosaugos ir civilinës saugos skyrius

E. Þaltauskas (kairëje) sveikino 1 000-àjá kredito unijos nará N. Sadzevièiø.

Prieð keletà dienø këdainietis Nerijus Sadzevièius ásigijo 100 litø vertës pajø ir tapo 1 000-uoju kredito unijos bendrasavininkiu. Paklaustas, kodël ið daugybës stambiø bankø savo finansinius reikalus jis nusprendë tvarkyti ðioje kredito unijoje, jaunas vyras paaiðkino, kad èia esanèios sàlygos jam pasirodë paèios priimtiniausios. „Esu pradedantysis ûkininkas, todël mano statusas didþiuosiuose bankuose gali pasirodyti per menkas, o ðioje kredito unijoje man suteiktos puikios galimybës. Kredito unijos nariai sudaro bendrà santaupø fondà, ið kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sàlygas. Paskolà èia gauti tikiuosi ir að. Be to, èia turësiu debetinæ sàskaità, per kredito unijà tvarkysiu visus finansinius savo ûkio reikalus“, – mintimis apie ateities planus dalijosi N. Sadzevièius.

/Nuotr. autoriaus/

Këdainiø kraðto kredito unijoje teikiamos sàskaitø atidarymo bei tvarkymo, pinigø pervedimo tiek Lietuvoje, tiek uþsienyje paslaugos. Kredito unijoje galima ásigyti kreditinæ bei debetinæ mokëjimo korteles, apmokëti uþ paslaugas, iðkeisti uþsienio ðaliø valiutà. Kalbëdamas apie Këdainiø kraðto kredito unijos privalumus, jos vadovas Egidijus Þaltauskas sakë, kad paslaugos èia prieinamos visiems, net ir minimalias pajamas uþdirbantiems þmonëms. „Pas mus daugelis paslaugø yra nemokamos, o kitoms taikomi þymiai maþesni administraciniai mokesèiai nei komerciniuose bankuose, paprastesnës ir lankstesnës paskolø iðdavimo sàlygos“, – teigë E. Þaltauskas primindamas, kad unijos nariai vienijasi pagal tam tikrà bendrà kriterijø ir demokratiðkai valdo kredito unijà pagal veikianèius ástatymus.

Perskirstë biudþeto lëðas Irma BAJORÛNË

Rajono taryba perskirstë ðiø metø biudþeto asignavimus. Kai kurioms biudþetinëms ástaigoms teko pridëti lëðø, kad jos galëtø vykdyti veiklà. Skirta pinigø Truskavos seniûnijai automobiliui ásigyti ir Këdainiø kultûros centrui pianinui bei kompiuteriui pirkti. Daugiau kaip 21 tûkstanèio

litø prireikë J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos Lanèiûnavos skyriaus tualetø remontui. Kalbø mokyklai persikeliant á naujas patalpas, kuriose anksèiau mokësi J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos pradinukai, remontui skiriama 80 tûkst. litø. Krakiø M. Katkaus gimnazijoje rengiama sporto aikðtelë. Savivaldybës indëlis á ðá darbà – 68 tûkst. litø. „Rinkos aikðtës“ inf.

LAMINUOTOS GRINDYS Lauko ir vidaus durys Plastikinës lauko dailylentës. Atveþa á namus. Mus galite rasti J. Basanavièiaus g. 91, prekyvietëje, tel.: 8 610 67 872, 8 618 44 113.


2012 m. spalio 4 d.

Seniûnijø naujienos

Ðaðlykai sugráþo á Krakes Dainius ÐEPETYS

Paskutiniuosius mënesius dël techniniø kliûèiø nedirbæs baras Krakiø miestelio centre vël atvërë duris ir kvieèia lankytojus pasimëgauti tradiciniais gruziniðkais bei lietuviðkais patiekalais. Á apie 20 km nuo Këdainiø nutolusá miestelá anksèiau papietauti suvaþiuodavo daug gurmaniðko maisto mëgëjø ið miesto ar Dotnuvos bei Akademijos. Dabar ði tradicija, gal dël þymiai pabrangusiø degalø, yra ðiek tiek primirðta ir á Krakes paskanauti ðaðlykø daþniau uþsuka tik iðtikimiausi ðio patiekalo gerbëjai. Ðiuo metu buvusiai „Pirosmani“ baro barmenei Jûratei priklausanèioje kavinëje ðaðlykai ke-

pami pagal tradicinæ visiems gerai paþástamo gruzino Levano receptûrà. Todël iðsiilgusiems tikrojo kaukazietiðko skonio nusivilti tikrai neteks. Be tradiciniø ðaðlykø, kavinës lankytojams siûloma ir kitø gruziniðkø patiekalø – „charèio“ sriubos, ádarytø paprikø ar visø labai pamëgto gruziniðko guliaðo, daþniausiai lankytojø vadinamo troðkintais ðonkauliukais. Èia taip pat galima uþsisakyti iðskirtinio skonio, tiesiog ant ieðmo patiekiamos keptos kiaulienos nugarinës iðpjovos, taip vadinamo kaukazietiðko ðaðlyko. Ðalia gruziniðkø patiekalø kavinës klientams yra siûloma lietuviðkø, kuriø sàraðo virðûnëje jau kuris laikas karaliauja didþiulis kiaulienos kepsnys su grybø padaþu. Kadangi beveik visi patiekalai gaminami nenaudojant pusfabrikaèiø, jø paruoðimas uþtrunka il-

Vilainiai KOMPONUOS PUOKÐTES

Ðëta VYKSTA REMONTAS

/Nuotr. autoriaus/

giau. Todël kavinës savininkë Jûratë, norëdama taupyti savo klientø laikà, siûlo maistà uþsisakyti telefonu 8 650 96 827. „Þmonës, iðvaþiuodami ið Këdainiø, gali pa-

Irma BAJORÛNË

Ðiuo metu asbesto turinèias priëmimo kaina – 59,41 Lt. atliekas galima ðalinti tik ZabieToliau nuo sàvartyno esanèiø liðkio sàvartyne. seniûnijø gyventojams sudëtinga Vienos tonos tokiø atliekø ir brangu atveþti asbesto atliekas.

Këdainiø kultûros centro Vilainiø skyriaus Idëjø studija, vadovaujama Vitalijos Augulienës, spalio 4, 11 ir 25 dienomis 17.30 val. organizuoja praktiðkus seminarus „Vëliniø tradicijos senovëje“, „Vëliniø puokðèiø komponavimas“ ir „Gamtiniø medþiagø panaudojimas Vëliniø puokðtëse“.

Didþiulës porcijos ðaðlykø ið þavios padavëjos Juditos rankø dar skanesnës.

Asbestui ðalinti – parama Savivaldybës taryba pritarë projekto ,,Këdainiø rajono savivaldybës gyventojø asbesto gaminiø atliekø ðalinimas“ teikimui Aplinkos apsaugos rëmimo programos paramai gauti gauti..

Todël senas ðiferis, keliantis pavojø aplinkiniø sveikatai, iðmetamas pakrûmëse, uþkasamas á þemæ ar juo atsikratoma kitaip. Sulaikyti terðëjus sudëtinga, o seniûnijos, miðkininkai priversti tvarkyti tokias beðeimininkes atliekas savo lëðomis. 2011 metais á Zabieliðkio sàvartynà atveþtos

skambinti ir kai atvyks á vietà, ðaðlykai ar kiti patiekalai jau bus paruoðti“, – pataria ðeimininkë primindama, kad visus patiekalus galima uþsisakyti iðsineðti. 182 tonos asbesto gaminiø atliekø, o iki ðiø metø rugpjûèio 1 dienos – 224 tonos. Aplinkos ministerija pakvietë dalyvauti projekte, kuris sudarytø sàlygas gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinèias atliekas á sàvartynà. 2013 metais gyventojai tokiø atliekø á sàvartynà galëtø pristatyti apie 300 tonø. Aplinkos ministerija suteiktø 12,5 tûkst. litø dotacijà, savivaldybei reikëtø pridëti 5 350 Lt.

Veterinarijos gydytojo ir vaikø pokalbis apie pasiutligæ balsiai patvirtino, kad tikrai geri. Vaikai pamatë ir pacientës – maþos kalytës skiepijimo procedûrà.

Padëjo laukiniø gyvûnø vakcinacija

Pelëdnagiø mokyklos-darþelio „Dobiliukas“ vaikai domëjosi veterinaro pasakojimu.

Irma BAJORÛNË

Nors mûsø rajone pasiutligës atvejø nebûta trejus metus, ði virusinë uþkreèiamoji liga neleidþia pamirðti grësmës. Rugsëjo 28 dienà minima Pasaulinë pasiutligës diena. Këdainiø valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pasaulinës dienos iðvakarëse pakvietë Pelëdnagiø mokyklos– darþelio „Dobiliukas“ vaikus pasikalbëti apie ðià ligà, apie tai, kaip nuo jos apsisaugoti patiems ir apsaugoti augintinius.

Vaikai viskuo domëjosi Veterinarijos gydytojas E. Eimontas papasakojo, kad pasiutlige gali susirgti ne tik gyvûnai, bet ir þmonës. Pelëdnagiø mokyklos-darþelio „Dobiliukas“ antrokai domëjosi, ar galima uþsikrësti liga neákandus gyvûnui, ar skiepijant skauda, kiek laiko seilëse gyvena virusas, ar gydytojas yra matæs pasiutusiø gyvûnø. Jie taip pat klausinëjo, kaip ir kuo ðerti ðunelius, kaip juos priþiûrëti. Gydytojo paklausti, ar yra geri ðeimininkai savo gyvûnams, beveik vien-

5

Veterinarijos gydytojas E. Eimontas pastebëjo, kad pasiutligës atvejø Lietuvoje labai sumaþëjo tuomet, kai buvo pradëta oralinë laukiniø gyvûnø vakcinacija – pasiutligës vakcina su jauku porà kartø per metus iðmëtoma miðkuose. Siekiant pasiutligæ visai iðgyvendinti privalomas namuose auginamø ðunø, kaèiø, ðeðkø skiepijimas. Kiti naminiai gyvûnai skiepijami tik tuomet, jei teritorijoje paskelbiamas pasiutligës þidinys. Skiepas nuo ligos apsaugo metus, todël vakcinuoti gyvûnus reikia kasmet.

Daugiau gyvûnø – pigesni skiepai Vet. gydytojas E. Eimontas teigë, kad skiepijimo kaina labai skirtinga. Jei kaimynai susitartø kartu skiepyti deðimt ðunø, tokiu atveju vieno gyvûno skiepijimas kainuotø 10 litø. Jei á gydytojo kabinetà atvedamas vienas ðuo, skiepijimas kainuoja daug brangiau. Didelis kainø skirtumas susidaro dël skirtingos talpos vakcinø kainø. „Pernai sugalvojau akcijà – pasiûliau paskiepyti ðunis nemokamai, – pasakojo vet. gydytojas E. Eimontas. – Per savaitæ atvedë skiepyti apie 70 ðunø, taèiau ið jø gal tik kelioms pagyvenusioms moterims buvo aktualu paskiepyti augintiná nemokamai. Buvo tokiø savininkø, kurie prabangiu visureigiu atveþë kelis brangius ðunis nemokamø skiepø...“

Tæsiami rugsëjo viduryje pradëti daliniai Ðëtos kapiniø koplyèios remonto darbai, kuriuos atlieka individualioji ámonë „Terda“. Ðiuo metu tvarkoma pastato iðorë, skardinama, tinkuojama ir kt. Remontà finansuoja Kultûros paveldo departamentas, kuris koplyèios remontui skyrë 50 tûkstanèiø litø.

SURINKO PADANGAS Ðëtos seniûnijoje buvo surinktos devynios tonos nereikalingø padangø, kurias iðgabeno uþdarosios akcinës bendrovës „Skongalis“ transportas.

RUOÐIAMA ASFALTAVIMUI Ðëtos miestelio Þilvièio gatvëje ir toliau tvarkomi kelio pagrindai, kuriø árengimo darbai buvo pradëti praëjusiais metais. Ðiemet planuojama uþbaigti jø tvarkymà, o kitais metais ketinama ðià gatvæ iðasfaltuoti. Darbus atlieka uþdaroji akcinë bendrovë „Ukmergës versmë“.

Pelëdnagiai PASTATYTAS KONTEINERIS Seniûnijos pastato pirmame aukðte pastatytas konteineris smulkioms elektros ir elektroninës árangos atliekoms surinkti. Todël gyventojai, norintys atsikratyti senø kompiuteriø, lygintuvø, arbatinukø, mobiliøjø telefonø ir kitos elektroninës árangos, kvieèiami jà dëti bûtent á ðá konteinerá. Pastaèius ðá konteinerá seniûnijos gyventojø praðoma elektroniniø prietaisø nemesti á buitinëms atliekoms skirtus konteinerius.

LANKËSI KOMISARIATE

Veterinarijos gydytojas E. Eimontas gydo ðunis ir kitus naminius gyvûnus, taip pat skiepija juos nuo pasiutligës. /Nuotr. autorës/

Neseniai Pelëdnagiø mokyklos-darþelio „Dobiliukas“ 2 klasës mokiniai lankësi rajono Policijos komisariate, kur susipaþino su policijos pareigûnø kasdienybe, kriminalistine technika ir kt. Pradinukai apþiûrëjo laikino sulaikymo kameras, policijos muziejø, matavosi neperðaunamas liemenes ir ðalmus, laikë rankose tikrà ginklà, taip pat stebëjo tarnybiniø ðunø pasirodymà.


6

2012 m. spalio 4 d.

Federacijos taurë sugráþo á Këdainius Dël nugalëtojo vardo kovojo septynios plûdininkø komandos ið Këdainiø, Kauno, Ðiauliø ir Vilkaviðkio. Sëkmingai startavusi Këdainiø pirmoji komanda – Izidorius, Marius ir Audrius Unikai, penkiais taðkais aplenkë Këdainiø antràjà komandà su Valerijumi Kuzminychu, Henriku Miðkiniu ir Daliumi Pikeliu. Asmeninëje áskaitoje varþybø nugalëtoju tapo M. Unikas. Jo pirmos dienos laimikis – 6,9 kg plakiø, kuojø ir aukðliø bei 5,65 kg sugautos þuvies antrà dienà ir surinkti tik 2 baudos taðkai leido tapti varþybø nugalëtoju. Sportininkus sveikino rajono savivaldybës Kultûros ir sporto skyriaus vyriausias specialistas G. Misius, o graþuolë taurë po metø pertraukos dar metams sugráþo á Kultûros ir sporto skyriaus apdovanojimø lentynà.

Varþybø nugalëtojai – Këdainiø pirmoji komanda.

Savaitgalá Bubliø tvenkinyje vyko paskutinës ðá sezonà sportinës þûklës plûdine meðkere varþybos, po kuriø paaiðkëjo, kad garbingas prizas – pereinamoji Federacijos taurë – vël sugráþo á Këdainius.

Antradiená Lietuvos futbolo federacijos I lygos rungtynëse Këdainiø „Nevëþis“ savo aikðtëje rezultatu 3:1 nugalëjo FK „Ðilutë“. Susitikimà këdainieèiai pradëjo nesusikaupæ ir buvo nubausti: 10-àjà minutæ ðilutiðkiø puolëjas pelnë pirmàjá ávartá. Praleidæ ávartá këdainieèiai perëmë iniciatyvà ir pavojingi momentai vienas po kito kilo prie „Ðilutës“ vartø. 35-àjà minutæ brazilas Rafaelis Santos iðlygino

rezultatà, o baigiantis pirmajam këliniui stipriu smûgiu ið 17 metrø baudiná realizavo komandos kapitonas Nerijus Kestenis. Antrajame këlinyje „Nevëþis“ vël puolë varþovø vartus. Baigdamas vienà atakà R. Santos pelnë savo antràjá ávartá. Likusá laikà „Ðilutë“ atkakliai atakavo, taèiau „Nevëþio“ gynyboje nesurado spragø. „Nevëþis“ ðventë keturioliktàjà pergalæ I lygos pirmenybëse. Uþdirbusi tris taðkus komanda ásitvirtino antroje turnyro lentelës vietoje. Treneris Saulius Vertelis gy-

/Nuotr. autorës/

„Nevëþio“ futbolininkai sukûrë daug pavojingø momentø prie „Ðilutës“ vartø.

Krakiø M. Katkaus gimnazijoje jau ápusëjo daugiafunkcës sporto aikðtelës árengimo darbai darbai..

Krakiø M. Katkaus gimnazijos direktorius A. Magyla teigia, kad po mënesio, jei nebus labai ðalta, ðioje vietoje jau bumbsës kamuoliai. /Nuotr. autoriaus/

„Nevëþio“ sàskaitoje – dar viena pergalë Irma BAJORÛNË

Dainius ÐEPETYS

„Rinkos aikðtës“ inf.

Taurë po metø pertraukos sugráþo á Kultûros ir sporto skyriaus apdovanojimø lentynà.

Dël nugalëtojo vardo kovojo septynios plûdininkø komandos ið Këdainiø, Kauno, Ðiauliø ir Vilkaviðkio.

Ápusëjo sporto aikðtelës árengimo darbai

rë vyrus, sugebëjusius iðlyginti ir persverti rezultatà dar pirmojoje rungtyniø pusëje. Ði pergalë komandai praktiðkai garantuoja medalá I lygos pirmenybëse. „Nevëþis“ dar turi teoriniø ðansø tapti lygos èempionu, taèiau nuo Jonavos „Lietavos“ këdainieèiai atsilieka aðtuoniais taðkais. „Nevëþis“ sëkmingai pradëjo kovas ir dël Lietuvos futbolo federacijos taurës. Pirmosiose rungtynëse nesunkiai rezultatu 0:15 áveikta Vilniaus rajono „Ave Co“. Kito etapo varþovai paaiðkës ketvirtadiená iðtraukus burtus. Tuo tarpu „Këdainiø“ futbolininkai jau pasitraukë ið kovos dël federacijos taurës. Jie rezultatu 0:3 nusileido Klaipëdos „Atlantui“. Ne geriau „Këdainiams“ sekasi ir LFF I lygos turnyre. Per 23 rungtynes komanda iðkovojo tik 6 taðkus ir neturi ðansø pakilti ið paskutiniosios turnyro lentelës pozicijos. Ðeðtadiená, spalio 6 dienà, 13 val. „Këdainiai“ miesto stadione priims „Trakø“ futbolininkus, o „Nevëþis“ Kurðënuose þais su „Venta“.

Uþdaroji akcinë bendrovë „Fortera“, laimëjusi aikðtelës árengimo konkursà, kartu su projekto subrangovais dirba greitai ir efektyviai. Jau iðlyginta aikðtë bei árengti jos pagrindai, po þeme pakloti elektros energijos ir vaizdo kamerø kabeliai, sumontuoti apðvietimo stulpai. Jei orai nesubjurs, panaðu, kad statybininkai savo þodá iðtesës ir aikðtelë bus baigta árengti lapkrièio 1 d. Gana didelëje, 20x40 m, aikðtelëje bus galima þaisti krepðiná, tinkliná, mini futbolà, taip pat rankiná ar kvadratà. Pasak, gimnazijos direktoriaus Alano Magylos, sportuoti èia galës ne tik Krakiø miestelio, bet ir kitø seniûnijos bendruomeniø atstovai. „Visiems seniûnijos sporto aistruoliams jau seniai atvira gimnazijos futbolo aikðtë, todël ir norintiems naudotis daugiafunkce aikðtele nebus sudaroma

jokiø kliûèiø“, – kalbëjo A. Magyla. Beje, gimnazija, siekdama uþtikrinti þaidþianèiøjø saugumà ir vieðàjà tvarkà, uþ savo lëðas prie aikðtelës árengë dvi vaizdo stebëjimo kameras. Jau kuris laikas visa mokymo ástaigos teritorija yra nuolat stebima vaizdo kameromis, todël buvo nuspræsta jas árengti ir prie ðio palyginti brangaus objekto. Kalbantis apie naujosios aikðtelës naudojimo laikà, iðryðkëjo jos apðvietimo problema. „Apðvietimas tikrai bus iðjungtas, jei aikðtelëje nebus sportuojanèiø. Bûsime priversti dar labiau taupyti, nes aikðtës apðvietimas pareikalaus papildomø iðlaidø. Galbût ðiam reikalui ieðkosime rëmëjø tarp seniûnijos verslininkø ar ûkininkø“, – sakë gimnazijos direktorius. A. Magyla pasidþiaugë stiprëjanèia gimnazijos sportine baze, gerëjanèiu visos seniûnijos vaikø uþimtumu.


2012 m. spalio 4 d.

Këdainiø PSPC atðventë gimtadiená Auðra MALINAUSKIENË

Spalio 1 dienà Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro (PSPC) medikø kolektyvas paminëjo penkiolikos metø jubiliejø. Tàdien pacientai buvo vaiðinami obuoliais, o visiems centro darbuotojams áteiktos dovanëlës. Gydymo ástaigos gimtadienio ðventë sutapo su dar dviem svarbiais ávykiais – nuo ðio mënesio PSPC ágyvendinamas Pacientø aptarnavimo standartas ir tàdien darbà ðioje ástaigoje pradëjo trys jaunos rezidentës.

Pradëjo nuo nulio Këdainiø PSPC vyriausioji gydytoja-direktorë Audronë Rimkevièienë prisiminë ástaigos kûrimo pradþià. „Anuomet mums labai svarbi buvo materialinë bazë – apsilaupæ sienos, prasti baldai, árangos stoka ir kt. Ðiandien mums svarbiausi yra kiti dalykai – tai mûsø pacientai, kurie atëjæ pas mus jaustøsi saugûs ir uþtikrinti, kad gaus jiems reikalingà pagalbà“, – sakë A. Rimkevièienë.

VðÁ Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centre (PSPC) pradëtas skiepijimas sezoninio gripo vakcina. Ðiemet ðioje gydymo ástaigoje nuo gripo skiepijama vakcinomis „V axigrip“ ir „Fluarix“, kurios atitinka „Vaxigrip“ Pasaulinës sveikatos organizacijos ir Europos Sàjungos rekomendacijas 2012/2013 metø gripo sezonui sezonui.. se. Ámonëms ir ástaigoms, priklausomai nuo skiepijamø asmenø skaièiaus, bus taikomos nuolaidos. Dël skiepijimo kolektyvuose ástaigø atsakingi darbuotojai gali kreiptis á vyriausiojo gydytojo-direktoriaus pavaduotojas Laimà Juodeikienæ tel. (8 347) 51 485; mob. tel. 8 682 47 289 ar Jûratæ Judickienæ tel. (8 347) 50 709, mob. tel. 8 618 06 812.

Sunerimæ dël sergamumo

/Nuotr. autorës/

Rajono medikai sunerimæ dël iðaugusio praëjusios vasaros sergamumo erkiniu encefalitu. Ðiemet net penkiems mûsø kraðto gyventojams diagnozuotas erkinis encefalitas, kuriuo sirgo jauni jauni,, darbingo amþiaus þmonës, tarp jø – net trys vaikai iki 18 metø.

Pasveikino rajono vadovas Á ðventiná minëjimà gausiai susirinkusius Këdainiø PSPC medikus pasveikino rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, perdavæs ir Seimo pirmininko pavaduotojos Virginijos Baltraitienës linkëjimus. „Sveikinu ðio graþaus jubiliejaus proga. Medikø darbas yra sudëtingas. Jis reikalauja kantrybës ir kûrybiðko poþiûrio á kiekvienà pacientà. Dþiaugiuosi jûsø laimëjimais ir linkiu patiems nepamirðti pasirûpinti savo sveikata“, – kalbëjo R. Diliûnas. Rajono savivaldybës Tarybos Sveikatos ir socialinës apsaugos komiteto vardu á susirinkusiuosius kreipësi ðio komiteto narys Arnas Ðvilpauskas: „Këdainiø PSPC dirba geri, savo darbà puikiai iðmanantys specialistai, kurie yra nuoðirdûs ir atsidavæ savo profesijai, o tai mediko darbe yra svarbiausia.“

Jau skiepijama nuo gripo

Ðiais metais vakcina pigesnë nei pernai. Suaugusiajam asmeniui 1 vakcinos dozë su paskiepijimu kainuoja 22 litus, vaikui iki 18 metø – 21 lità. Pageidaujantieji skiepytis poliklinikoje turi kreiptis á savo ðeimos gydytojà. Taip pat jau ne vienerius metus Këdainiø PSPC medikai vyksta á darbo kolektyvus, todël ir ðiemet vyks skiepijimas kolektyvuo-

Su Këdainiø PSPC jubiliejumi rajono meras R. Diliûnas pasveikino ðios gydymo ástaigos vadovæ A. Rimkevièienæ.

7

Visais atvejais liga buvo sunki, su liekamaisiais reiðkiniais, o sirgusieji nebuvo pasiskiepijæ nuo erkinio encefalito. Medikai primena, kad skiepytis nuo erkinio encefalito galima bet kuriuo metø laiku. Apsaugai nuo ðios ligos reikalingos trys vakcinos dozës: pirmoji, po mënesio – antroji, po metø – treèioji dozë. Norintieji pasiskiepyti turi kreiptis á savo ðeimos gydytojà.

Vykdo programà jaunimui Á ðventæ atëjæ Këdainiø PSPC darbuotojai buvo pavaiðinti didþiuliu jubiliejiniu tortu.

Daug nuveikë kartu

Labiau padës pacientams

Gydymo ástaigos vadovës teigimu, penkiolika metø nëra didelis laiko tarpas, taèiau ji dþiaugiasi, kad per tà laikà medikø kolektyvas iðliko vieningas ir draugiðkas bei kartu nuveikë daug darbø. „Mûsø kolektyvas – labai ávairus, taèiau mus vienija profesionalumas, moralinës savybës ir noras padëti þmogui. Per tà laikà pasikeitëme ir iðoriðkai, ir savo vidumi, nes ið sovietinës medicinos bandome pereiti á tikrà ðeimos medicinà, kuomet ðeimos gydytojas yra þmogaus asmeninis patarëjas visais sveikatos klausimais. Labai daug mokëmës – nuo paèiø ávairiausiø kompiuteriniø iki psichologiniø mokymø, pradedant gydytojais, kurie ið terapeutø ir pediatrø tapo ðeimos gydytojais, ir baigiant slaugytojomis bei kitais specialistais“, – kalbëjo A. Rimkevièienë.

Medikë teigë, kad nuo spalio 1-osios Këdainiø PSPC pradedamas ágyvendinti Pacientø aptarnavimo standartas. Tai – naujo poþiûrio á pacientà, naujos ástaigos kultûros formavimo pradþia. „Labai tikimës, kad mûsø darbuotojai dar labiau padës pacientams. Tikiu, kad gerokai sumaþës nesusikalbëjimo atvejø, kurie yra bene daþniausia nepasitenkinimo prieþastis“, – sakë A. Rimkevièienë.

Atëjo jaunos medikës

Ðiandien Këdainiø PSPC darbuojasi apie du ðimtai medikø: penkios deðimtys gydytojø, pusantro ðimto bendrosios praktikos slaugytojø ir kito personalo. Direktorë A. Rimkevièienë pasidþiaugë, kad nuo spalio 1 dienos ástaiga tapo bûsimøjø gydytojø rengimo baze. Ji pasveikino tris naujas gydytojas rezidentes, kurios pradëjo dirbti ir mokytis Këdainiø PSPC. Atminimui joms buvo áteiktos knygos „Këdainiø medicinos istorija“. „Tikimës, kad jaunëjantis kolektyvas atnaujins mûsø þinias ir áneð naujø vëjø. Pas mus trejetà mënesiø rezidentës eis tik ðeimos meMedikø kolektyvà dicinos ciklà, po to jas pakeis nauji papildë trys jaunos rezidentai“, – kalbëjo A. Rimkevirezidentës (ið èienë. kairës) Agnë Gydymo ástaigos vadovë dëBarkauskaitë, kinga Këdainiø profesiniam renVioleta Tamelytë ir gimo centrui, kuris sutiko apgyAsta Stanavièiûtë. venti jaunàsias medikes.

Siekdami iðsaugoti jaunø þmoniø gyvybes ir ugdyti saugios bendruomenës sampratà, ágyvendindami pirminës traumatizmo prevencijos priemones, Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro darbuotojai tæsia programos „Jaunimo nelaimingø atsitikimø prevencija ir saugaus elgesio ugdymas“ vykdymà. Mokymas, kaip elgtis nelaimingo atsitikimo metu ir suteikti pirmàjà pagalbà nukentëjusiajam, yra vienas ið pirminës traumatizmo prevencijos uþdaviniø, o saugaus elgesio ir savisaugos ugdymas – svarbi sveikatos saugojimo kompetencijos dalis. Saugaus elgesio ágûdþiai, ágyti vaikystëje, formuoja vaiko nuostatà bûti atsakingam ne tik uþ savo, bet ir kitø saugumà ateityje. Todël Këdainiø PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyriuje organizuojami Jaunimo nelaimingø atsitikimø prevencijos ir saugaus elgesio ugdymo programos parodomieji renginiai, kuriuose jau dalyvavo mokyklos-darþelio „Vaikystë“ ir Akademijos gimnazijos atstovai. „Rinkos aikðtës“ inf.

Nuoðirdþiai dëkoju ðeimos gydytojai Daivai Lesevièienei, slaugytojai Virginijai Peèiulienei uþ nuoðirdumà ir meilæ darbui. Labai nuoðirdþiai dëkoju Neurologijos skyriaus vedëjui Gediminui Juozapavièiui, gyd. Artûrui Vrubliauskui, palatos med. slaugytojai Marytei Burneikienei, kurie visada su gera nuotaika ateina á palatà pas besigydanèius ligonius, o ligoniui pats geriausias vaistas yra skyriaus personalo gera nuotaika ir iðtartas paguodþiantis þodis. Noriu padëkoti budinèioms seselëms Teresei Mickevièienei, Elvyrai Sarapinienei, Auksei Dzikienei ir kitoms ðiam darbui atsidavusioms darbuotojoms. Linkiu visam Neurologijos skyriaus kolektyvui iðtvermës, kantrybës ir meilës ðiam darbui bei geros sveikatos. Jonas DIRSË, Beinaièiø kaimas

Nuoðirdþiai dëkoju gydytojai pulmonologei Anastazijai Mikalauskienei uþ gydymà, konsultacijas, rûpestingumà, nepapratsà ðiltumà. Linkiu stiprybës ir geros sveikatos Jûsø sunkiame ir kilniame darbe. Ona ÐIMKIENË, Pernaravos sen., Blandþiø kaimas


8

2012 m. spalio 4 d.

Áspûdingi atletai varþësi kultûrizmo pradininko garbei

Jurbarkietis A. Mickus savo áspûdingà raumenynà po savaitës demonstruos Ispanijoje vyksianèiame turnyre. R. Kalinausko atminimo turnyre dalyvavo ðeðiolika áspûdingø atletø.

/Nuotr. autorës/

Irma BAJORÛNË

Kultûrizmo ir kûno rengybos (fitneso) atstovai susirinko á Këdainius pagerbti Lietuvos kultûrizmo federacijos ákûrëjo ir pirmojo prezidento, ðios sporto ðakos pradininko ne tik Lietuvoje, bet ir tuometëje Sovietø Sàjungoje Romano Kalinausko atminimo. Kaip ir dera sportininkams, prisiminta ne kalbomis, o jo inicijuotos sporto ðakos varþybomis.

Kultûrizmo varþybø tradicija – sportininkø ir juos apdovanojanèiøjø bendra nuotrauka. Centre – varþybø organizatorius K. Gudavièius.

Anksèiau vykdavusiose kultûrizmo varþybose R. Kalinausko taurë tradiciðkai buvo áteikiama didþiausià paþangà per metus padariusiam sportininkui.

Këdainieèiai – tik organizatoriai Nors këdainieèiai vieni ið pirmøjø Lietuvoje pradëjo kultûrizmo tradicijas, o ilgus metus veikusá „Liutauro“ sporto klubà iki ðiol vadina legendiniu, ðios sporto ðakos varþybos Këdainiuose surengtos tik antrà kartà. Ðákart këdainieèiai varþybose nedalyvavo, mat stipriausias sportininkas, klubo „X forma“ vadovas Kastytis Gudavièius ëmësi organizatoriaus darbo.

Skirtingos kategorijos „Vikondos“ pramogø centre susirinkæ sportininkai ið Vilniaus, Marijampolës, Jurbarko varþësi keturiose kategorijose: vyrø klasi-

Moterø bikinio kategorijos prizininkës. Varþybø nugalëtoja K. Karaliûtë–Stoliarovienë (centre) atstovaus Lietuvai pasaulio èempionate.

kinio ir tradicinio kultûrizmo, moterø bikinio ir fitneso rungtyse. Moterims R. Kalinausko atminimo varþybos taip pat tapo atrankos á pasaulio èempionatà etapu. Á pramogø centrà atëjæ þiûrovai galëjo pamatyti tobuliausiø proporcijø moteris. Tarp vyrø taip pat pasirodë pajëgiausiu kultûristu ðiuo metu laikomas jurbarkie-

Atidaryta nauja moderni veterinarijos klinika

Jonavos veterinarijos centras Naujai ásigyta áranga atliekame tyrimus (kraujo morfologinius ir biocheminius, ðlapimo, mikroskopinius ir kt.), gydome bei atliekame chirurgines operacijas. Profesionaliai ir iðsamiai konsultuojame ávairiø susirgimø, auginimo, mitybos klausimais. Þenkliname bei ruoðiame dokumentus vykstant á uþsiená. Prekiaujame paðarais, vitaminø papildais ir kt.

Mus rasite: Sodø g. 19, Jonava, tel. 8 600 34 409, www.vetpet.lt.

tis Arvydas Mickus. Moterø bikinio kategorija – nauja kûno rengybos varþybose. Jos atstovës neturi bûti labai raumeningos. Varþybø organizatorius K. Gudavièius pavadino ðià kategorijà paplûdimio variantu. Vyrai varþësi dviejose kategorijose: klasikinio kultûrizmo atstovø vertinamos ûgio ir svorio, raumeningumo proporcijos, o paprastame – kuo daugiau raumenø.

Áspûdingi pasirodymai Ðeðiolika áspûdingø kûnø – ðe-

UAB „Rimvina“ kokybiðkai gamina ir montuoja nestandartinius virtuvës, vaikø kambario, miegamojo ir biuro baldus, spintas su stumdomosiomis durimis. Projektuoja nemokamai visoje Lietuvoje. S. Dariaus ir S. Girëno g. 25. Tel.: 31 486, 8 650 90 376, rimvina@takas.lt UAB „Rimvina“ parduotuvë, J. Basanavièiaus g. 89, tel.: 56 017, 8 652 55 884.

ði vyrai ir deðimt moterø – pasirodë dviem etapais. Pirmajame etape teisëjai vertino stovinèius atletus, antrajame kiekvienas ið jø atskirai pasirodë pagal pasirinktà muzikà. Daugiausia þiûrovø aplodismentø sulaukë plastiðkai judëjusios moterø bikinio kategorijos sportininkës.

Kultûristas A. Mickus taip pat nepaliko abejingø: jis ne tik uþsiauginæs áspûdingus raumenis, bet moka juos patraukliai pademonstruoti, þvilgsniu, judesiais bendrauja su þiûrovais. Jis vieninga teisëjø ir þiûrovø nuomone tapo savo kategorijos nugalëtoju.

Ar jau pasiruoðei rudens ir þiemos virusø atakoms? Stiprink savo imunitetà jau ðiandienà! l PASIRÛPINK SAVO IR MYLIMØ ARTIMØ ÞMONIØ SVEIKATA BEI IMUNINE SISTEMA! lMES SIÛLOME JUMS SAUGIUS BEI NATÛRALIUS PRODUKTUS IMUNINEI SISTEMAI STIPRINTI: „4 LIFE”– PRODUKCIJA IÐ PAÈIOS GAMTOS, JOS PAGRINDÀ SUDARO PRIEÐPIENIS IR KIAUÐINIO TRYNYS – VISIÐKAI SAUGÛS ALERGIÐKIEMS ÞMONËMS. „SIBIRO SVEIKATA“ – SIBIRO GALIA, Olchono salos vaistaþolës, Sidabrinis, Auksinis, Malachito eliksyrai su Sibiro bièiø pikiu – organizmo apsauginëms galioms sustiprinti, tinka ir vaikams. lKONSULTUOJAME PRODUKCIJOS ÁSIGIJIMO KLAUSIMAIS. lATLIEKAME ORGANIZMO TESTAVIMÀ: Iðsamus þmogaus organizmo ir atskirø jo sistemø bei organø bûklës ávertinimas làsteliø lygyje, parenkame jums tinkamus produktus, sudarome sveikatinimo programà, mikrofloros aktyvumo ávertinimas. lYra

papildomø sàlygø „Faberlic“ konsutantams, „Studio figura“, „Andþelikos groþio salono“ lankytojams. Iki spalio 31 d. AKCIJA! Organizmo testavimas – 70 Lt, pensinio amþiaus þmonëms – 45 Lt. KVIEÈIAME APSILANKYTI: RADVILØ G. 11, 205 KAB., tel. 8 657 46 642.


2012 m. spalio 4 d.

15

Sveikina Papuoðti sidabru smilkiniai, O ðirdy vieðpatauja ramybë. Iðauginti vaikai, nugalëti vargai, Praeity vël praëjusiø metø groþybë. Tad bûkit laiminga ir gyvenkit ilgai, Lai geguþiais þaliais ir gruodþiais þvarbiais Eina metai þingsniukais maþais. 71-ojo gimtadienio proga Aldonà Þilienæ sveikina dukra Sigita su vyru ir vaikais

RENGINIAI JANINOS MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45) Janinos Monkutës-Marks kûrybos darbø paroda, kurioje eksponuojami menininkës gobelenai, siuvinëjimai, tapyba, keramika ir dalis jos sukauptos kolekcijos, kurià sudaro kaukës, kostiumo detalës, indënø gobelenai, skulptûrëlës. Taip pat eksponuojamos uþtaisytos J. Monkutës-Marks audimo staklës. Kvieèiame muziejaus lankytojus pamëginti austi gobelenà pagal J. Monkutës-Marks eskizà (paroda veiks iki gruodþio 5 d.). Penktosios tekstilës bienalës „Að mano man“ darbø paroda. Bienalëje dalyvavo apie 50 tekstilës menininkø, bus eksponuojami jø kûriniai, atlikti ávairia technika: nuo tradiciniø tekstilës technikø iki autoriniø atradimø. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Spalio 5 d. – Tarptautinë mokytojø diena. 14 val. – vyrø vokalinio ansamblio QUORUM koncertas. Spalio 12 d. 17 val. – anekdotø grandø ðou „Mûðis be taisykliø“. Bilieto kaina – 25, 30 ir 35 Lt. Spalio 20 d. 12.30 val. – nacionalinis Suzuki gimtadienio koncertas. Organizatoriai: Lietuvos Suzuki asociacija ir Këdainiø „Ryto“ pagrindinë mokykla. Spalio 20 d. 18.30 val. – Këdainiø dekanato Jaunimo diena. Spalio 25 d. 18 val. – dainininko Romo Dambrausko koncer tas. Bilieto kaina – 20 Lt. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRO VILAINIØ SKYRIUS (Parko g. 6, Vilainiai, tel.: 68 311, 8 686 69 804) Spalio 18 d. – Vilniaus teatro „Atviras ratas” (reþ. Aidas Giniotis) spektakliai: 14 val. – premjerinis spektaklis vaikams „DiViDukas”, kaina – 5 Lt. 19 val. – spektaklis „Brangioji mokytoja”, kaina – 15 Lt. Veiks „Idëjø studijos“ rankdarbiø paroda-pardavimas. Bilietai parduodami: 9–12 val. ir 13–17 val. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Spalio mënuo yra skiriamas Roþinio garbei. Spalá roþinis bus kalbamas darbo dienomis (iðskyrus pirmadiená) – 17.30 val., ðeðtadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 11.30 val. Spalio 4 d. – ðv. Pranciðkaus Asyþieèio ðventë. Ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val. Spalio 5 d. yra pirmasis mënesio penktadienis ir Faustinos ðventë. 18 val. – ðv. Miðios aukotojø intencija ið aukø dëþuèiø. Spalio 7 d. – eilinis 27 sekmadienis. 12 val. – ðv. Miðios parapijà, baþnyèios ir parapijos geradarius, uþ mûsø kraðtietæ Adelæ Dirsytæ, kad greièiau pasiektø palaimintøjø garbæ, melsimës uþ paðaukimus á dvasiná luomà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Spalio 14 d. – 28 eilinis sekmadienis. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis.

Kryþiaþodþio, spausdinto rugsëjo 27 d. laikraðtyje, konkurso laimëtoja – Nijolë Poðkienë. Kvieèiame dalyvauti VðÁ Këdainiø turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamame seminare

DARBUOTOJØ PRIËMIMAS Á DARBÀ IR ATLEIDIMAS IÐ JO PAGAL DARBO KODEKSÀ IR TEISMØ PRAKTIKÀ Programa: · darbo sutarties sudarymas ir vykdymas; · darbo sutarties pasibaigimo pagrindai; · darbo sutarties nutraukimas, kai nëra darbuotojo kaltës; · darbo sutarties nutraukimas be áspëjimo; · darbo sutarties nutraukimas uþ darbo drausmës paþeidimus; · darbuotojø atleidimo ið darbo tvarka; · ginèai dël atleidimo ið darbo teisëtumo bei pagrástumo. Seminaras vyks spalio 9 d. 10 val. adresu: J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai (buvusioje Këdainiø verslo centro salëje). Seminaro trukmë – 3 val. Kaina – 85 Lt su PVM. Registruotis telefonu 56 900 ar elektroniniu paðtu greta@kedainiutvic.lt iki spalio 8 d.

NEÞINANTIEMS!

ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Spalio 4 d., ketvirtadiená, 15 val. – Ðv. Pranciðkaus ir Tarptautinë gyvûnø diena. Vaikø ir visø maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su Ðv. Pranciðkumi“. Ðià dienà atsiveskime á baþnyèià palaiminti savo gyvûnëlius. Spalio 7 d., sekmadiená, – Ðvè. Mergelës Marijos Roþyno Karalienës Atlaidai ir Tarptautinës mokytojø dienos minëjimas. 12 val. – ðv. Miðios uþ mokytojus. PRAMOGØ CENTRAS „VIKONDA“ (J. Basanavièiaus g. 22) Spalio 6 d., ðeðtadiená, 15 val. – bokso turnyro „Këdainiams – 640“ finalinës kovos. Turnyro metu rengiamas susitikimas su Londono Olimpiniø þaidyniø prizininku Evaldu Petrausku ir Lietuvos nusipelniusiu treneriu Vladimiru Bajevu. Þiûrovams pasirodys sportiniø ðokiø klubo „Vilnis“ ðokëjai. Atrankinës kovos – spalio 5 dienà, penktadiená, nuo 15 val. Këdainiø sporto mokykloje (Parko g. 6, Vilainiai). Turnyro organizatoriai – Këdainiø bokso federacija, Këdainiø rajono savivaldybë, Këdainiø sporto mokykla. Globëjai – LR Seimo pirmininko pavaduotoja Virginija Baltraitienë, Seimo narys Vydas Gedvilas. KËDAINIØ MIESTO STADIONAS (J. Basanavièiaus g. 1) Spalio 6 d., ðeðtadiená, 13 val. – Lietuvos futbolo federacijos I lygos èempionato rungtynës. Susitinka FK „Këdainiai“ – FK „Trakai“.

Kalendorius

PIGIAUSIAI Këdainiuose! Didþiausias pasirinkimas

SAULË Teka 7.26 val., leidþiasi 18.49 val., dienos ilgumas 11.23 val.

laminuotø grindø, vidaus durø, lauko dailylenèiø.

MËNULIS Pilnatis.

Mus galite rasti J. Basanavièiaus g. 89C, (uþ prekyvietës), tel. 8 698 45 667.

Dienà: +17–+18 oC VARDADIENIUS ÐVENÈIA Naktá: +7–12+ oC Ketvirtadiená: Pranciðkus, Màstatutas, Eivydë, Pranas. vëjas: 5–12 m/s. Penktadiená: Edvinas, Galë, Placidas, Palemonas, Gilda, Donata.


16

2012 m. spalio 4 d.

Rifas neteko pusës koralø

Kolonijoje neleista rodyti filmo apie pabëgimà Leningrado srities prokuratûra uþdraudë moterø kolonijoje rodyti Holivudo filmà „Trys átemptos dienos“. Per patikrinimà pataisos kolonijoje, esanèioje Tosnos rajone, uþ 40 kilometrø nuo Sankt Peterburgo, prokuratûros pareigûnai nustatë, kad kalinimo ástaigos administ-

racija netinkamai dirba auklëjamàjá darbà su nuteistosiomis. Paaiðkëjo, jog kolonijos vadovybë rekomendavo nuteistosioms paþiûrëti juostà „Trys átemptos dienos“, kuri, prokurorø manymu, neatitinka nuteistøjø pasitaisymo ir naujø jø nusikaltimø profilaktikos tikslø. Filmas „Trys átemptos die-

nos“ su Raselu Krou ir Elizabeta Benks pasakoja, kaip Amerikos koledþo dëstytojas, kurio þmona buvo apkaltinta nuþudymu ir pasodinta á kalëjimà, rengia iðsamø jos pabëgimo planà. Nors juostos herojus susiduria su daugybe sunkumø, jam pavyksta iðgelbëti þmonà, ir jie sëkmingai palieka JAV.

Vokietijos paðtas pabrangino paðto þenklus

Mokslininkai nustatë, kad per maþiau nei tris deðimtmeèius prie Australijos krantø esantis Didysis barjerinis rifas neteko pusës koralø. Dël koralø nykimo mokslininkai kaltina dygliuotàsias jûrø þvaigþdes. Nuotraukoje: dël kylanèios vandens temperatûros koralai pabalo.

Sumaiðë rekordiná salotø kieká

Rumunijos Pantelimono mieste netoli Bukareðto pagamintas didþiausias pasaulyje salotø kiekis. Rekordui pasiekti tûkstanèiui rumunø savanoriø prireikë 19 050 kg darþoviø, 18 metrø ilgio ir 3 metrø ploèio „dubens“ ir maþdaug 8 valandø laiko. Savanoriai supjaustë kilogramus pomidorø, salotø lapø, agurkø, paprikos, morkø, svogûnø ir alyvuogiø. Tada visa tai buvo uþpilta 800 litrø alyvuogiø aliejaus ir apibarstyta dideliu kiekiu druskos.

Uþaugino moliûgà milþinà

dinama pirmà kartà per 15 metø. Vokietijos paðto tarnyba tikisi ðiuo sprendimu padidinti pajamas beveik 100 mln. eurø. Nuo 2013 m. sausio 1 d. paðto

Atðaukë 600 tûkst. automobiliø

Sudëliojo paveikslà ið puodeliø

Japonijos automobiliø gamintoja „Honda Motors Co.“ praneðë atðaukianti 600 tûkst. automobiliø Jungtinëse Valstijose ir Kanadoje dël vairo problemø. Atðaukiami 2003–2007 m. gamybos „Accord“ modeliai. „Honda Accord“ yra vienas populiariausiø automobiliø Amerikoje. Pastaruosius ketverius metus jis uþima antrà pozicijà pagal pardavimø apimtis Jungtinëse Valstijose, nusileisdamas tik „Toyota Camry“.

Vandalai iðniekino vienà þymiausiø baþnyèiø Izraelio policija praneðë, kad vandalai prie vienos þymiausios baþnyèios Jeruzalëje esanèià sienà iðmargino antikrikðèioniðkais grafièio pieðiniais. Pasak policijos atstovo Mikio Rouzenfeldo, vandalai subjaurojo sienà, vedanèià á Ðvè. Mergelës Marijos mirties baþnyèià. Jis atsisakë atskleisti, kas buvo paraðyta. M. Rouzenfeldas informavo, kad pareigûnai pradëjo vandalø paieðkà. Átarimai nukreipti á þydø ekstremistus, kurie anksèiau yra ávykdæ panaðius iðpuolius prieð baþnyèias, meèetes ir Izraelio kariuomenës nuosavybæ. Jie teigia, kad atakos yra kaina uþ vyriausybës nuolaidþiavimà palestinieèiams. Izraelis smerkia atakas prieð baþnyèias, o krikðèioniø lyderiai teigia, kad vyriausybë turi imtis daugiau veiksmø, kad bûtø uþkirstas kelias tokiems incidentams.

Vokietijoje uþaugintas 500 kilogramø svorio moliûgas.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

þenklai, skirti laiðkams, sveriantiems iki 20 gramø, pabrangs nuo 55 iki 58 euro centø. Paðto siuntos, sverianèios iki kilogramo, paðto klientams kainuos 2,4 euro vietoj 2,2 euro.

Vokietijos rinkos prieþiûros institucijos leido „Deutsche Post“ nuo kitø metø pabranginti paðto þenklus, skirtus standartiniams laiðkams. Paðto þenklø kaina di-

Vengrijoje studentai sudëliojo paveikslà ið 6 400 kavos puodeliø. Kad gautø skirtingus atspalvius, jie skirtingomis proporcijomis maiðë kavà su pienu ir gërimà supylë á vienodus permatomo plastiko puodelius. Aðtuoniø kvadratiniø metrø ploto mozaika bus átraukta á Gineso rekordø knygà.

Januðavos a. 11,

„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Giedrûna Girdenytë Irmina Valantonytë Tel. 56 51 5111

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 1012 Tiraþas 5780 egz.

Ketvirtadienio 2012-10-04  

skaitykite