Page 1


SINNERS – Company Presentation

Πεοιεχόμεμα

To Brand ................................................ 3 Guests (Ξέμξι) ........................................ 3 Guests (Έλλημεπ) .................................... 4 Χξοεσςική ξμάδα .................................... 5 CO2 Bazooka.......................................... 6 Photo Gallery ......................................... 7 Events - Πεοιξχέπ Δοαρςηοιξπξίηρηπ ........... 9 2night party ρε Αθήμα και Πάςοα ............... 10 Σοέχξσρεπ εμέογειεπ ςξσ Brand ................. 11 ΢κοπός της Επικοιμωμίας – Πρόταση συμεργασίας ........................................................... 12 Σοόπξι Ποξβξλήπ ................................... 12 ΢τοιχεία Επικοιμωμίας ............................... 15

2 / 16


SINNERS – Company Presentation

To Brand 8 υοόμια λειςξσογίαπ 3.000 events ρσμξλικά ρε Ελλάδα και Κύποξ Πάμχ από 100 guests 120 events ςξμ Ιξύλιξ ςξσ 2011 13/8/2011 12 events ςημ ίδια βοαδιά Guests (Ξέμοι) Pitbull, Bob Sinclar, David Morales, Shasha, Dennis Ferrer, Nick Warren, Dave Seaman, Hernan Cattaneo, Seb Fontaine, Benny Benassi, Ali Dubfire (από ςξσπ Deep Dish), Inna, Kevin Yost, Little Louie Vegas, Anthonny Pappa, Matthew Dekay, James Zabiela, Skazi,Terry Francis, Chus & Ceballos, Sandy Rivera, Nicola Fasano, Serge Devant, Gio Di Leva(Sidekick), Deejay David, Ralvero, Ela Rose και πξλλξί άλλξι 3 / 16


SINNERS – Company Presentation

Guests (Έλλημες)

Εκςόπ ςχμ νέμχμ guests, ρςα events ςχμ Sinners έυξσμ βοεθεί κάπξια από ςα πιξ γμχρςά ξμόμαςα ςηπ ελλημικήπ μξσρικήπ ρκημήπ: Βαρίληπ Σριλιχοήρςξπ, Αμδοιαμόπ Παπαδέαπ, Αλέναμδοξπ Χοιρςόπξσλξπ, Playmen, Otherview, Nikos Vourliotis, Mark Angelo & Shaya, Μηδεμιρςήπ, Demy, CJ JEFF, Housetwins, SlickBeats, GPAL, AMX, Γιώογξπ ΢ειοάπ, Ναςαλία Γεομαμξύ, Μιχάληπ Σραξσρόπξσλξπ, STAN, House Twins, Καςεοίμα ΢ςικξύδη, Ήβη Αδάμξσ και πάοα πξλλξί άλλξι

4 / 16


SINNERS – Company Presentation

Χορευτική ομάδα

Οι Sinners έυξσμ ςη δική ςξσπ υξοεσςική ξμάδα, η ξπξία απξςελείςαι από 3 επαγγελμαςίεπ υξοεσςέπ (μπξοεί μα ραπ ρςαλεί extra πλξύριξ τχςξγοατικό σλικό). Κάθε εβδξμάδα υξοεύξσμ καςά μέρξ όοξ 3 τξοέπ, εμώ ςξ καλξκαίοι και πιξ ρσγκεκοιμέμα ςη υοξμική πεοίξδξ Ιξύμιξ –Αύγξσρςξ δξσλεύξσμ 4 τξοέπ /εβδξμάδα. Τξμ Αύγξσρςξ, ξ αοιθμόπ ασςόπ αμέουεςαι ρε 6 τξοέπ/εβδξμάδα.

Ασςό ρσμεπάγεςαι ςξ λιγόςεοξ 60 πάοςσ με ςξσπ Sinners dancers ςξ καλξκαίοι, ρςα καλύςεοα clubs και beach bars όληπ ςηπ υώοαπ.

5 / 16


SINNERS – Company Presentation

CO2 Bazooka

Οι Sinners διαθέςξσμ ςξ δικό ςξσπ CO2 Bazooka, ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιξύμ ρςα events ςξσπ, κάμξμςάπ ςα ακόμη πιξ εμςσπχριακά. Ο κόρμξπ εμςσπχριάζεςαι και ρσμμεςέυει ρε όλξ ασςό ςξ show. Ο υξοεσςήπ τξοάει ειδική ρςξλή με led τχςιρμό, πξσ κάμει ςξ show ακόμη πιξ ταμςαρμαγξοικό.

6 / 16


SINNERS – Company Presentation

Photo Gallery

7 / 16


SINNERS – Company Presentation

8 / 16


SINNERS – Company Presentation

Events - Περιοχές Δραστηριοποίησης

Οι Sinners πραγματοποιούμ events σε όλη τημ Ελλάδα, τημ Κύπρο, τημ Αλβαμία και τη Γερμαμία. Είμαι η μξμαδική εςαιοεία ρςξ υώοξ ςηπ πξσ ποαγμαςξπξιεί ςόρα πξλλά events εςηρίχπ. Οι πεοιξχέπ δοαρςηοιξπξίηρηπ διατξοξπξιξύμςαι αμάλξγα με ςη υοξμική πεοίξδξ. Περιοχές δραστηριοποίησης στημ Ελλάδα:  ςξ χειμώμα βαρικόπ άνξμάπ ςξσπ είμαι: Αθήμα, Θερραλξμίκη, Πάςοα, Ιωάμμιμα, Λάοιρα, Ξάμθη, Κξμξςημή, Ηοάκλειξ, Κξζάμη, Κόοιμθξπ, Βόλξπ και γεμικόςεοα πόλειπ ξμξμαζόμεμεπ “τξιςηςξύπξλειπ”  ςξ καλξκαίοι δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρε όλη ςημ Ελλάδα, ρε μεγάλεπ πόλειπ, αλλά και ςξσοιρςικέπ πεοιξυέπ και μηριά όπχπ Μύκξμξπ, Πάοξπ, Χαλκιδική, Αθήμα, Θερραλξμίκη, Κέοκσοα, Ρόδξπ, Λεσκάδα, Χαμιά, Ηοάκλειξ, Ιεοάπεςοα, Ρέθσμμξ, Λξσςοάκι, Καςεοίμη, Λάοιρα, Αγιόκαμπξπ, κ.α. Οι Sinners έυξσμ καςατέοει όλα ασςά ςα υοόμια πξσ δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρςξ υώοξ μα ρσμεογάζξμςαι με ςα μεγαλύςεοα clubs και beach bars ςηπ υώοαπ.

9 / 16


SINNERS – Company Presentation

2night party σε Αθήμα και Πάτρα

Οι Sinners ποαγμαςξπξίηραμ με μεγάλη επιςσυία ςξ 2NIGHT πάοςσ, ρςημ Αθήμα ςημ Παοαμξμή Ποχςξυοξμιάπ ρςξ υώοξ ςξσ Athenaum Ballroom ςξσ νεμξδξυείξσ Intercontinental και ρςημ Πάςοα ρςξ Γήπεδξ ςξσ Απόλλχμα ρςιπ 25/2/2012. Ποόκειςαι για έμα πξλύ μεγάλξ project, ρςξ ξπξίξ τιλξνεμήθηκαμ ςα μεγαλύςεοα ξμόμαςα ςηπ ελλημικήπ dance μξσρικήπ ρκημήπ όπχπ OTHERVIEW, PLAYMEN, ΜΗΔΔΝΙ΢ΣΗ΢, DEMY, SHAYA, MARK ANGELO, HOUSETWINS, STAN, SLICK BEATS και ξ Μιχάληπ Σραξσρόπξσλξπ. Και ξι 2 βοαδιέπ ήςαμ απόλσςα επιςσυημέμεπ και ασςό είυε χπ απξςέλερμα ςη μεγάλη ποξρέλεσρη ςξσ κόρμξσ.

10 / 16


SINNERS – Company Presentation

Σρέχουσες εμέργειες του Brand

Τη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή και εμ όφει ςηπ καλξκαιοιμήπ ρεζόμ, ποαγμαςξπξιείςαι έμα μέξ project πξσ ρςόυξ έυει ςημ αμαβάθμιρη ςξσ ςοόπξσ ποξβξλήπ ςηπ εςαιοείαπ, ςξ ξπξίξ αμαμέμεςαι μα ξλξκληοχθεί μέρα ρςξμ επόμεμξ μήμα. Κάπξιεπ από ςιπ εμέογειεπ ποαγμαςξπξιηθξύμ είμαι:

πξσ

ποξβλέπεςαι

μα

 Αμαβάθμιση του υπάρχομτος site www.sinners.gr ςξ ξπξίξ θα είμαι πλέξμ πιξ διαδοαρςικό ςόρξ με ςξσπ καλλιςέυμεπ όρξ και με ςξ κξιμό.  Δημιουργία Microsite & Blog  Προβολή και προώθηση της εταιρίας μέσω τωμ Social Media Marketing και πιξ ρσγκεκοιμέμα μέρχ ςξσ FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, RSS, MySpace Facebook

Twitter

You Tube

RSS

Myspace

Με ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ project θα ποαγμαςξπξιηθεί μια μεγάλη διατημιρςική καμπάμια για μα γίμει γμχρςή ρςξ κξιμό με διαγχμιρμξύπ και διάτξοα άλλα μέρα. (όλα ασςά ρε πεοίπςχρη εμδιατέοξμςξπ μπξοξύμ μα ραπ παοξσριαρςξύμ αμαλσςικόςεοα). 11 / 16


SINNERS – Company Presentation

΢κοπός της Επικοιμωμίας – Πρόταση συμεργασίας Σκξπόπ επικξιμχμίαπ με ςημ εςαιοείαπ ραπ είμαι η ρσμεογαρία μαπ για ςημ επόμεμη ρεζόμ και πιξ ρσγκεκοιμέμα για ςξ καλξκαίοι ςξσ 2012. Δεδξμέμξσ όςι κάθε καλξκαίοι ποαγμαςξπξιξύμε καςά μέρξ όοξ 250 πάοςσ ρε όλη ςημ Ελλάδα θα μαπ εμδιέτεοε μα είρςε υξοηγόπ ρε όλεπ μαπ ςιπ εμέογειεπ για ςξ καλξκαίοι. Σρόποι Προβολής

 OUTDOOR: Αφίσες (50*70) Banners (0,80*2,00) Flyers (15*21) ςα ξπξία ςξπξθεςξύμςαι και διαμέμξμςαι ρςημ εκάρςξςε πεοιξυή ρε κεμςοικάκξμβικά ρημεία, ρε ΑΕΙ – ΤΕΙ, ρε ρημεία ρσγκέμςοχρηπ ςξσ κόρμξσ, ρε παοαλίεπ, κ.α. Η διαμξμή γίμεςαι ρε ημέοεπ και ώοεπ αιυμήπ ρςημ εκάρςξςε πεοιξυή. Ο αοιθμόπ ςχμ εκςσπώριμχμ σλικώμ βοίρκεςαι ρε ρσμάοςηρη με ςημ πεοιξυή ρςημ ξπξία ποαγμαςξπξιείςαι ςξ event, έςρι ώρςε μα επιςσγυάμεςαι η μέγιρςη δσμαςή ποξβξλή ςξσ.

12 / 16


SINNERS – Company Presentation

 RADIO Ραδιοφωμικά spots και προβολή τωμ events μέσα από εκπομπές τωμ σταθμώμ με διαγχμιρμξύπ και ποξρκλήρειπ. Κοιςήοιξ για ςημ επιλξγή ςξσ εκάρςξςε οαδιξτχμικξύ ρςαθμξύ ρε κάθε πεοιξυή είμαι ςα πξρξρςά ακοξαμαςικόςηςαπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ επιλέγξμςαι ξι οαδιξτχμικξί ρςαθμξί. Καςά μέρξ όοξ ακξύγξμςαι 15 spots / ημέρα για μία εβδξμάδα ποιμ από ςξ εκάρςξςε event.  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ποξβξλή ςχμ events μέρχ ςχμ www.carpe-diem.gr (ξι Sinners έυξσμ ρσμεογαρία ςξμ ςελεσςαίξ υοόμξ με ςξ ρσγκεκοιμέμξ site), ρςξ www.sinners.gr αλλά και ρε sites ςηπ κάθε πεοιξυήπ πξσ αματέοξμςαι ρςα events και απεσθύμξμςαι ρε μεαμικό κξιμό όπχπ για π.υ. www.ioanninaout.gr, www.larisaout.gr, www. patrasevents.gr, κ.α.  ADS Καςαυχοήρειπ ποιμ και μεςά ςξ event ρε έμςσπα ςηπ κάθε πεοιξυήπ πξσ απεσθύμξμςαι ρςξ μεαμικό κξιμό.  Χώοξπ διεναγχγήπ ςξσ event  Ποξβξλή videos ρε ξθόμεπ – projectors με ςξσπ υξοηγξύπ  Τξπξθέςηρη banner πίρχ από ςα decks ή ςη ρκημή πξσ εμταμίζξμςαι ξι καλλιςέυμεπ με ςξσπ υξοηγξύπ ςηπ βοαδιάπ

13 / 16


SINNERS – Company Presentation

Τξπξθέςηρη banner ρςημ είρξδξ ςξσ υώοξσ διεναγχγήπ ςξσ event όπξσ εμταμίζξμςαι ξι υξοηγξί και μποξρςά ρςξ ξπξίξ τχςξγοατίζξμςαι με studio flash ξι guests και ξι clubbers και ςξ σλικό δημξριεύεςαι ρε sites όπχπ ςξ www.sinners.gr, www.carpe-diem.gr, κ.α. αλλά και ρε ςξπικά πεοιξδικά και ιρςξρελίδεπ.

 Φχςξγοατική κάλσφη και videos Οι Sinners διαθέςξσμ ςξ δικό ςξσπ επαγγελμαςία τχςξγοάτξ ξ ξπξίξπ καλύπςει ςα μεγαλύςεοα events και ςξ τχςξγοατικό σλικό δημξριεύεςαι ρε έμςσπα, ρςξ διαδίκςσξ και ρςξ www.sinners.gr Επίρηπ, από κάθε event σπάουξσμ videos ςα ξπξία αμαοςώμςαι ρε διάτξοεπ ιρςξρελίδεπ, εμώ ρύμςξμα ξι Sinners θα έυξσμ ςξ δικό ςξσπ youtube channel.  Sinners Youtube Channel Μέρα ρςιπ επόμεμεπ ημέοεπ θα βοίρκεςαι ρε λειςξσογία ςξ Youtube channel ςχμ Sinners. Οι Sinners θα παοξσριάζξσμ πλξύριξ backstage σλικό με ςξσπ καλλιςέυμεπ αλλά και από ςα διάτξοα events, ςξ ξπξίξ θα μπξοεί κάπξιξπ μα δει απξκλειρςικά και μόμξ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ καμάλι.  Sinners fanpage Ασςέπ ςιπ ημέοεπ θα είμαι έςξιμξ και ςξ fanpage ςχμ Sinners ρςξ facebook, ςξ ξπξ……………………………………………………………….

14 / 16


SINNERS – Company Presentation

Ετόρξμ εμδιατέοερςε μα ρσμμεςάρυεςε ρςιπ εμέογειέπ μαπ με ςημ ιδιόςηςα ςξσ υξοηγξύ, με υαοά θα ραπ εμημεοώρξσμε αμαλσςικά για όλεπ μαπ ςιπ εμέογειεπ και για ςιπ δσμαςόςηςεπ ποξβξλήπ ςηπ εςαιοείαπ ραπ. ΢τοιχεία Επικοιμωμίας

15 / 16


SINNERS – Company Presentation

16 / 16

sinners  

presentation