Selskabet for ejerledere

Page 1

Selskabet for ejerledere Sparring, netvĂŚrk og nye perspektiver


En ejerleder har brug for at tale med 足nogle i samme situation

2


Dine vilkår som ejerleder er fundamentalt a ­ nderledes end ­ansatte lederes – fordi: • D u kan ikke bare sige dit job op. • V irksomheden er sandsynligvis din væsentligste formue.

• Du må tænke på din exit i god tid for at sikre ledelseskraften og dermed værdien af virksomheden.

• D u skal vælge en virksomhedsform, der

• Du skal sikre dig en finansiering, der ikke fratager dig kontrollen over virk-

og udfordringer, der kan være svære at

somheden.

diskutere i den umiddelbare omgangs-

• Du er sidste led i alle beslutninger og

kreds. Udbytterig sparring kræver, at dine

må indrette virksomhedens ledelse og

sparringspartnere er både ligesindede og

organisation derefter.

uvildige.

• Du har en familie, hvis trivsel er afhæn-

også gør din exit/evt. generationsskifte

gig af virksomhedens trivsel – direkte

økonomisk muligt.

eller indirekte.

Din helt særlige situation kræver, at du kan noget helt særligt. Du skal nemlig kunne balancere og skabe synergi mellem ejerskabet, ledelsen og familie/risikoaspektet, som illustreres i figuren her.

Det betyder, at du møder problemer

Ejerskab

Familie/ risiko

Ledelse

Der er ikke mange uddannelsesinsti­ tu­tioner – om nogen – der målrettet udbyder uddannelse i ejerledelse. De lederuddannelser, der findes, er rettet mod ansatte ledere, der har helt andre problemer.

3


Selskabet for ejerledere skaber rammer for sparring – og uddannelse Selskabet for ejerledere er organiseret med et overordnet forum, som er en gruppe på LinkedIn, hvor der diskuteres på livet løs, efterspørges erfaringer, viderebringes nyttig viden, formidles bestyrelsesposter og refereres fra de øvrige aktiviteter i Selskabet mm. Man bliver medlem, hvis man anmoder om det og opfylder definitionen på en ejerleder. Dette medlemskab koster ikke noget. Netværk Som undergrupper til det overordnede forum findes pt. 6 lukkede, fortrolige ejerledernetværk med 15-35 medlemmer

4

i hvert. Netværkenes mål er at dygtiggøre medlemmerne som ejerledere - til glæde for både dem selv og deres virksomheder. For medlemskab af et netværk betales et årligt gebyr. Uddannelsesprogrammer Som supplement til den uddannelse et medlemskab af et netværk reelt er, udbyder Selskabet for ejerledere en række uddannelsesprogrammer, der er målrettet ejerlederproblemstillinger.

Typiske temaer for disse uddannelsesprogrammer er: • Generationsskifte • Køb af virksomhed • Bestyrelsesarbejde • Valg af virksomhedsform. Uddannelsesprogrammerne udbydes på tværs af netværkene og er ofte også til rådighed for medlemmer af Selskabet, der ikke er medlemmer af et netværk. Del­tagerne betaler et uddannelsesgebyr. Læs mere om uddannelsesprogrammerne på side 10.


Ejerledernetværket er et fantastisk netværk, hvor man som ejerleder kan mødes med ligesindede og drøfte aktuelle problemstillinger på tværs af brancher uden frygt for, at informationerne spredes. Ved hvert møde er der altid minimum en ting, jeg kan tage med hjem. Peter Schlippe, Hero Tandhjul A/S

5


Gang på gang forbløffes jeg over, hvordan en problem­stilling kan anskues fra forskellige vinkler. Derfor er vores møder en dejlig inspira­tions­katalysator. Jeg værdsætter at høre de andre medlemmers erfarne meninger. Johan Stenfeldt, Mirit Glas A/S

6


Sparring med­ ­udbytte De lukkede, fortrolige ejerledernetværk under Selskabet er fordelt på Sjælland og i Jylland – med 15-35 medlemmer i hvert. Man mødes 6-8 gange om året og er selv med til at vælge de relevante emner, man arbejder med på møderne. Tilgangen til emnerne er altid problemløsende – der arbejdes konkret med proble-

merne ud fra cases hentet i medlemsvirksomhederne. Alle medlemmer er ejerledere, hvis virksomheder typisk har mere end 15 medarbejdere. Det er ikke en tilfældig afgrænsning. Netværkenes medlemmer er alle etablerede ejerledere. Møderne organiseres og ledes af en erfaren facilitator, der først og fremmest sikrer, at medlemmerne får de bedste muligheder for at udveksle

erfaringer, og at der drages konklusioner, som medlemmerne kan tage med hjem til deres egne virksomheder. På mange møder deltager også eksperter, der kan formidle deres viden jordnært og brugbart for ejerledere.

Dit personlige og professionelle udbytte af et netværk: • Tætte relationer til personer, der er i samme situation som dig selv. • Indsigt i hvordan – og hvorfor – andre får succes som ejerledere. • Sparring med ligestillede fra andre ­brancher.

• Regelmæssig deltagelse i en gruppe af personer, der kender dig og din ­virksomhed godt. • Egentlig uddannelse.

• Adgang til viden, inspiration og erfaring. Også fra personer og virksomheder, der ikke er med i netværkene, fordi du ­møder ressourcepersoner, der er specia­ lister på de forskellige områder. • Adgang til et netværk bag ­netværket.

7


Netværkenes konkrete arbejde Det konkrete netværksarbejde kendetegnes ved: Cases

Professionel mødeledelse

6-8 årlige møder

Møderne bygger – så vidt det er

Netværkets facilitator tager ansvaret

Netværksmøderne afholdes på et

muligt – på en case fra en eller flere

for at planlægge og lede møderne,

centralt beliggende kursussted eller ude

af medlemsvirksomhederne.

sørger for de cases, der arbejdes med

i de forskellige virksomheder. Normalt

på mødet, og finder ressourcepersoner/

varer møderne fra kl. 17.00 til 21.30, og

oplægsholdere.

omfatter også en middag, hvor det uformelle netværk virker med fuld styrke.

8


Som ejerleder skal du sikre, at der både på kort og lang sigt er

Dit udbytte af et medlemskab afhænger i høj grad af din egen

balance mellem ledelse, ejerskab og familie/risiko. Det giver tre

indsats. Det er den jævnlige kontakt og det løbende sam­arbejde,

dilemmaområder, der hver især påvirker hinanden.

der er basis for netværkets styrke. Derfor kommer man til ­møderne – også selv om temaet på dagsordenen ikke lige er et,

Det er de særlige problemer, der knytter sig til de tre dilemma-

man selv går og tumler med. Ofte deltager også eksperter, der

områder – og deres indbyrdes påvirkning – netværkene arbejder

kan bidrage med ny viden og indsigt.

med. Hvordan gør man disse dilemmaer til styrker for både ejeren, familien og virksomheden?

9


Læring blandt ligesindede Ejerledere har brug for de samme faglige og ledelsesmæssige kompetencer som en ansat leder – plus en masse andre. Nemlig dem, der knytter sig til ejerskabet og til risikoen i forhold til familien og formuen. Disse kompetencer, som er helt nødvendige, er svære at opnå via de gængse uddannelsestilbud på markedet. Derfor gennemfører Selskabet for ejerledere uddannelser i ejerlederens særlige problemområder - f.eks. ”Generationsskifte” og ”Optagelse af medejere”. Listen over særlige ejerlederproblemstillinger er lang. Hertil kommer, at ejerledere – specielt med mindre og mellemstore virksomheder –

10

nødvendigvis må se anderledes på de fleste såkaldte ”management discipliner” – simpelthen fordi de er ejerledere. Derfor gennemfører Selskabet for ejerledere også uddannelser i de faglige discipliner, hvor rollen som ejerleder betyder mest for måden, uddannelsen er skruet sammen på.

I de fleste af ledelsesdisciplinerne er der ikke noget, der hedder rigtigt og forkert. Løsningerne afgøres af erfaringer og muligheder. Derfor skabes der stor merværdi når erfarne ejerledere er sammen om at uddanne sig og sætter erfaringerne i spil til fælles gavn.

Ejerledere er handlingsmennesker og lærer bedst ved at arbejde med tingene. Derfor er uddannelserne indrettet derefter. Deltagerne stiller med deres konkrete problem, som danner grundlaget for uddannelsesforløbet. Målet er, at den enkelte har fået sit problem løst, når uddannelsen slutter.

Se det aktuelle uddannelsesudbud på www.ejerledere.dk


Selskabets ­facilitatorer Disse 3 facilitatorer driver alle aktiviteter i Selskabet for ejerledere sammen med et meget stort netværk af ressourcepersoner.

Rolf B. Harsløf, cand.merc.

Klaus K. Jacobsen, cand. polit.

Lars Malling, cand.merc.jur, HD (O)

Har i mere end 25 år stået i spidsen for Forsikringsakademiet A/S og været drivkraften i etableringen af det første ejerledernetværk i 1994. Arbejder med rådgivningsopgaver og fungerer som mentor og bestyrelsesmedlem. Bosiddende i Vedbæk.

Har mange års erfaring med ejerledede virksomheder, både som ejer og leder i flere virksomheder. Arbejder med forretningsudvikling, drift, økonomi og finansiering i små og mellemstore ejer­ ledede virksomheder som sparringspartner, interim direktør samt med projekter. Bosiddende på Østerbro i København.

Har i mere end 20 år været beskæftiget med drift af SMV virksomheder i Danmark og på eksportmarkederne som ejerleder og ansat. Hoved­områderne har været ledelse og salg samt arbejdet som leder og adm. direktør. Bosiddende i Mariager.

Kontaktes på mail: rbh@ejerledere.dk eller mobil 2142 1239

Kontaktes på mail: kkj@ejerledere.dk eller mobil 2071 3215

Kontaktes på mail: lm@ejerledere.dk eller telefon 2368 9335

11


r selskabet fo

ejerledere

Netværk for ejerledere En del af Selskabets medlemmer er også medlemmer af et af ­Selskabets 6 ejerledernetværk. Man kan blive medlem, hvis man ejer en betydende del af og deltager aktivt i den daglige ledelse af en etableret virksomhed med 15 eller flere medarbejdere,

Selskabet for ejerledere - er et forum af ejerledere. Det lever

og hvis man kan accepteres som medlem af de eksisterende

sit liv som en gruppe på LinkedIn. Her debatteres, efterspørges

medlemmer af netværket.

erfaringer, skaffes kontakt til andre ejerledere, findes bestyrelsesmedlemmer mm.

Meld dig ind ved at anmode om medlemskab af det netværk, du gerne vil være medlem af (undergruppe til Selskabet for ejerledere­

Meld dig ind: Log på LinkedIn og søg Selskabet for ejerledere og

på LinkedIn) eller send en mail til sekretariat@ejerledere.dk

anmod om optagelse. Det er gratis at være medlem. Uddannelserne for ejerledere­ Udbuddet af uddannelser findes på Selskabets hjemmeside.

Find os: www.ejerledere.dk sekretariat@ejerledere.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.