Kiertotalousyrittäjyyden Canvas

Page 1

Kierto talou Vastu s & yr ullisu ittäjy us & i ys lmiöp Innov ohjais ointi & ped uus agogi ikka

KIERTOTALOUSYRITTÄJYYDEN CANVAS REWITELLEN käsikirjan-liite Opetustoimen henkilöstökoulutuksen tuotos on koottuna tähän oppaaseen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle


JOHDANTO Tämä liite on osa Rewitellen -käsikirjaa. ReWitellen -käsikirja ja ReWi-videot on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteistä kansainvälistä ReWi Visions -hanketta. Liitteessä esitellään kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -henkilöstökoulutuksen tuotoksena syntynyt kiertotalousyrittäjyyden canvas. Liitteen tarkoituksena on toimia inspiraationa kiertotalousyrittäjyyteen liittyvien opetussisältöjen ja menetelmien suunnittelussa ammatillisessa koulutuksessa. Toteutettu henkilöstökoulutus tarjosi opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä koulutusorganisaatioiden kehittäjille yhteisen kollegiaalisen alustan. Koulutuksessa vuorottelivat yhteinen ajattelu ja käytännön tekeminen, joka muodosti ”oppimisen ketjun”. Koulutukseen osallistujien kehittämistehtävä liittyy suoraan uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon kestävän kehityksen, kiertotalousosaamisen ja yrittäjyystaitojen ja -valmiuksien tähtäävän opetuksen toteuttamiseen.

Kiertotatalousyrittäjyyden edistäjät -koulutus oli suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä organisaatioiden kehittäjille

Koulutuksen laajuus oli kolme (3 op) opintopistettä. Koulutusprosessi toteutettiin 17.11.2021-9.2.2022 Howspace digitaalisessa työtilassa ja se koostui webinaareista, toiminnallisista työpajapäivistä ja kehittämistehtävästä. Koulutus oli Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ja se oli osallistujille maksuton.

© JAPA ry 2022 Julkaisun on kirjoittanut Nina Maarit Partanen www.rewitellen.fi

ettiin ödynn a y h a s ukses keess Koulut isions-hank hyviä V ja ReWi muksia toja: e k o k a saatuj teitä. Lisätie käytän rewitellen.fi www.

Liite REWITELLEN –käsikirjaan Opetustoimen henkilöstökoulutuksen 2021-2022 tuotoksia. Graafinen suunnittelu & taitto: Family Creatives Oy


Kiertotalousyrittäjyyden edistämisen näkökulmia


OPETUSSISÄLLÖT -MENETELMÄT

Oppimisympäristöt • •

Fyysiset ja digitaaliset oppimisympäristöt Välineet, tarvikkeet, materiaalit

Toimintatavat • • • • •

Arvot, strategia ja käytänteet Vihreä siirtymä/ Kiertotalouden tiekartta Toimitusketjut ja hankintaperusteet Vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta Toiminnan positiiviset ja negatiiviset vaikutukset

Olemassa olevien aineistojen hyödyntäminen esim. Climate University ja YK-liitto ja Turku Amk MENTORIPANKKI kiertotalousyrittäjistä: Mentoreiden ottaminen mukaan opetukseen ja opetuksen kehittämiseen

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Osaamisperusteisuus

1. Tieto-osaaminen

• •

• • •

Metataidot oppimispolun eri vaiheisiin Kiertotaloudenperusteet kaikille opiskelijoille alasta riippumatta Kiertotalouden ja liiketoiminnan yhdistäminen: Kiertotalousyrittäjyyskurssi

Tekemällä oppiminen ja yhteisölliset oppimismenetelmät • • • • • •

Tarinankerronta Visualisointi kuvin, videoin ja animaatioin Pelillistäminen PBL menetelmät Hackathon tapahtumat, Kilpailut Kumppanuus yritysten ja yhteisöjen kanssa

Ympäristöagentit ja keke-tutorit Ilmastonmuutos termistöstä selkokielinen

Osaamistarpeiden tunnistaminen Systeemiajattelu Kiertotalouden perusteet

2. Menetelmäosaaminen • • •

Ongelmalähtöisyys Yhteistyötä ilmastovastuullinen toiminta – tutkinnonosaan yhteisopettajuuden avulla Jaettu oppimateriaalipankki

3. Menetelmäosaaminen • • • •

* https://kiertotalous2.turkuamk.fi/kiertotalouskoulutus-yrityksille/#materiaalit

Yhteistyötä yli hallinnon ja sektorirajojen Työelämäyhteistyö ja verkostohankkeet Tiimi - yhteisopettajuus Laaja-alainen yhteistyö esim. järjestöjen kanssa


KIERTOTALOUSYRITTÄJYYDEN CANVAS


Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -koulutuksen yhteiskehittämisen tuotoksena syntyi SBMC (Sustainable Business Model Canvas), joka on uuden liiketoiminnan kehittämisen, arvioinnin ja visualisoinnin työkalu. Työkalu huomioi kiertotalouden periaatteet. Työkalu sisältää kysymyksiä, joiden avulla yritys voi kestävää ja vastuullista liiketoimintamallia rakentaa. Ammatillisessa koulutuksessa työkalua voidaan käyttää liiketoiminnan tutkinnon osissa ja yrityskurssilla. Se antaa opiskelijoille viitekehyksen ja rakenteen, jonka avulla liiketoimintasuunnitelma voidaan kestävästi laatia.

BMCn pohjana hyödynnetty seuraavia lähteitä: • • • •

Kankaanpää & Mustonen 2022

ThreebilitySBMCn materiaaleja https://www.threebility.com/ https://qvik.com/news/business-model-canvas-suomeksi/ Okka-säätiö Stockholm Resilience Centre CC BY-SA (Creative Commons)


POSITIIVISET VAIKUTUKSET

NEGATIIVISET VAIKUTUKSET

Mitä yk:n kestävän kehityksen tavoitteita yritystoimintasi edistää? Millä tavalla yritystoimintasi vahvistaa kiertotaloutta?

Mitkä ovat tuotteen tai palvelun negatiiviset vaikutukset valmistuksen, käytön ja käytöstäpoiston yhteydessä?

Organisaatiolle:

Organisaatiolle:

Kasvuyhteisölle:

Kasvuyhteisölle:

Ekosysteemille:

Ekosysteemille: jäte, ympäristöhaitat, kemikaalit, logistiikka, heijastusvaikutukset

VASTUULLISET KUMPPANIT

YDINTOIMINNOT & KESTÄVÄ ARVON LUOMINEN

KESTÄVÄT ARVOLUPAUKSET

Millaisilta kumppaneilta saa tukea vastuullisuuden vahvistamiseen?

Mitkä ovat yrityksen ydintoiminnot?

Miten vastuullisuus muutetaan asiakkaalle arvoksi?

Missä asiakassuhteissa toteutuvat sekä asiakkaiden odotukset, että vastuu ympäristöstä?

Minkä ongelman ratkaisemme, mitä arvoa luomme?

Miten teemme olemassa olevista asiakassuhteista kestävämpiä?

Kuinka voimme saada koko tuotantoketjun vastuullisemmaksi, läpinäkyvämmäksi ja kiertotalouden mukaiseksi?

Millä tavalla ydintoiminnot vahvistavat vastuullisuuttaja kiertotaloutta? Kuinka voimme muokata ydintoimintoja vastuullisuuden varmistamiseksi?

KESTÄVÄ ASIAKASSUHDE

Ovatko teolliset symbioosit mahdollisia?

Minkä ongelman tai ympäristöhaasteen yritys pyrkii toiminnallaan ratkaisemaan?

Millaisten kumppaneiden kanssa yritys voi vaikuttaa (ympäristö)lain- säädäntöön?

Kuinka ratkaisemme asiakkaan ongelmat kestävämmin?

Millä tavalla kumppanit/heiltä saatavat resurssit pienentävät ympäristövaikutuksiamme?

Mikä on arvolupauksesi asiakkaalle, yhteiskunnalle, ekosysteemille?

Miten voimme pienentää kumppaneidemme ympäristövaikutuksia?

KANAVAT

Ketä yritys työllistää?

Miten voimme tehdä jakelukanavistamme vastuullisia, resurssitehokkaita ja kiertotaloutta tukevia?

Mikä yrityksen toiminnoista tai raaka-aineista on ongelmallisin kestävän kehityksen kannalta? Millaisia vaihtoehtoja on olemassa? Ovatko vaihtoehdot taloudellisesti mahdollisia? Kankaanpää & Mustonen 2022 – SBMC mallin pohjana on hyödynnetty Threebility – The Sustainable business model canvas materiaaleja. Tämä tuotos on lisensoitu Creative Commons — Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen — CC BY-SA 4.0 lisenssillä

Mitä resursseja tarvitset? Mistä ne ohjautuvat yrityksellesi? (luonnonvarat/raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) Millä tavalla yritys hyödyntää sivuvirtoja? Millaisia kestäviä teknologioita on käytössä?

Miten parhaiten viestimme tuotteidemme ja palveluiden vastuullisuudesta?

KULURAKENNE

RESURSSIT JA SIVUVIRRAT

Mitä resursseja voisit jakaa toisen yrityksen kanssa?

OHJAUSTOIMET,

TULOVIRRAT

VEROHELPOTUKSET,

Mitkä ovat nykyiset tulovirrat?

YRITYSTUET

VASTUULLISET ASIAKASRYHMÄT Keitä ovat yrityksen asiakkaat? Miten voit ohjata heitä toimimaan vastuullisesti? Mitkä asiakassegmentit voivat auttaa edistämäänkestäviä ratkaisujamme?

MATERIAALIT JA KIERTO Mitä tapahtuu tuotteen elinkaaren lopussa? Voiko tuotteen kannattavasti kierrättää, uudelleen hyödyntää, upcyclata tai jalostaa? Mitä sivuvirtoja/resursseja tuotat? Mihin ne ohjataan? Onko yrityksen pakko luopua tuotteesta vai voisiko toimintamalli olla palvelu?

Mitkä ovat mahdollisia tulovirtoja? Onko asiakas halukas maksamaan vastuullisemmasta tuotteesta enemmän? Onko meidän mahdollista luoda jokin ainutlaatuinen etu, joka liittyy kestävyyteen/vastuullisuuteen?


POSITIIVISET VAIKUTUKSET

VASTUULLISET KUMPPANIT

NEGATIIVISET VAIKUTUKSET

YDINTOIMINNOT & KESTÄVÄ ARVON LUOMINEN

KESTÄVÄT ARVOLUPAUKSET

KESTÄVÄ ASIAKASSUHDE

RESURSSIT JA SIVUVIRRAT

KANAVAT

KULURAKENNE

OHJAUSTOIMET, VEROHELPOTUKSET, YRITYSTUET

Kankaanpää & Mustonen 2022 – SBMC mallin pohjana on hyödynnetty Threebility – The Sustainable business model canvas materiaaleja. Tämä tuotos on lisensoitu Creative Commons — Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen — CC BY-SA 4.0 lisenssillä

TULOVIRRAT

VASTUULLISET ASIAKASRYHMÄT

MATERIAALIT JA KIERTO


visiotaulu


Kiertotalousyrittäjyyden visiotaulu

MEIDÄN VISIOMME ON

OLETKO SINÄ MUUTOK SENTEKIJÄ?

HETKI MUUTOKSEEN ON OIKEA NYT, KOSKA

KIERTOTALOUSYRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEN KESKEISET PERIAATTEET OVAT 1. 2. 3.

TYÖSKENTELEMÄLLÄ VUODEN PÄÄSTÄ TEKEMÄLLÄ

,

KANSSA, VOIMME SAAVUTTAA TÄMÄN VISION

JA

Tavoitteena on siirtyä lineaaritaloudesta, missä kaikki käytetään vain kerran ja heitetään lopuksi pois, kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, missä maailman talous toimii maapallon kantokyvyn rajoissa. Yrityksille kestävä liiketoiminta on kannattavaa liiketoimintaa.


Tutustu Rewitellen –käsikirjaan Voit ladata sen www.rewitellen.fi Kiitokset kaikille Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -henkilöstökoulutukseen 2021-2022 osallistuneille. Lämpimät kiitokset asiantuntijahaastatteluista Tarja Hyötyläiselle (Poke), Katariina Mustoselle ja Maria Runoselle (Perhon liiketalousaopisto).

Jyväskylän kestävän kehityksen toimisto www.japary.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.