Page 52

Textile române[ti PENTRU STR~INI Daniela Anton este unul din antreprenorii care au supravie]uit din 1994 \ncoace pe pia]a de textile pentru c` au [tiut ce fac. Inginer textilist, ea a reu[it s` g`seasc` noi ni[e ale afacerii, chiar dac` a ajuns de la 200 de angaja]i la numai 33 \n prezent. Cheia? Pia]a extern`. DE OANA GRECEA

P

ovestea clasic` a fabricilor de textile care s-au \nchis una dup` alta a fost repetat` doar par]ial de Daniela Anton, ac]ionar la Davo Impex. Dup` ce a lucrat câ]iva ani buni \nainte de Revolu]ie ca inginer textilist \ntr-o fabric` de profil, un colos cu 20.000 de angaja]i, \n 1994 a considerat c` poate face ceva [i pe cont propriu. “Am \nceput s` lucr`m cu un num`r de circa 20 de angaja]i pe utilaje vechi cump`rate la mâna a doua. A fost tot ceea ce ne-am putut permite, ]inând cont de capitalul modest de care dispuneam, provenit din resurse proprii”, poveste[te Anton. Cel mai bun an antreprenorial a fost 2004, când a avut circa 200 de angaja]i [i o cifr` anual` de afaceri de aproximativ 2 milioane de euro. “Lucram \n propor]ie de 90-95% export \n sistem lohn pentru companii din Anglia, Fran]a, Germania [i Italia. O mic` parte din produc]ie era destinat` pentru pia]a intern`”, \[i aminte[te ea. |ncepând cu anul 2006, a \nceput s` simt` tot mai acut lipsa de comenzi, ca urmare a migr`rii principalilor clien]i spre China, unde beneficiau de for]` de munc` mai ieftin` [i surse locale de aprovizionare cu materii prime [i auxi-

50

Biz

aproape orice, acum pia]a româliare. “A trebuit s` reac]ion`m neasc` de textile este invadat` de o pentru a putea rezista \n fa]a noiserie de produse de \mbr`c`minte lor condi]ii de pia]` prin diminuade calitate \ndoielnic` [i al c`ror rea treptat` a num`rului de unic criteriu de alegere este pre]ul angaja]i, precum [i prin demarafoarte mic. |n acela[i timp, sunt rea de noi activit`]i cu plusvaloare prezente marile branduri mai mare. |n 2006 am aplicat peninterna]ionale pe care le g`se[ti \n tru prima dat` pe un proiect euroorice capital` sau ora[ european. pean de cercetare \n domeniu Mi-ar pl`cea s` v`d pe pia]a intextilelor inteligente, proiect care a fost admis la finan]are. Am investit \n dezvoltarea serCIFRE viciului tehnic, astfel c` am Davo Impex \nceput s` oferim clien]ilor externi servicii de proiectare a doAnul \nfiin]`rii companiei: 1994 cumenta]iei tehnice (tipare, protoNum`r de angaja]i \n prezent: 33 tipuri)”, mai spune Cifra de afaceri \n 2012: 900.000 euro antreprenoarea. Cu un personal Cifra de afaceri 2013 (primele 6 luni): 400.000 euro bine preg`tit, cu experien]` \n doNum`r ac]ionari: 2 (afacere de familie) meniul proiect`rii constructive, având \n dotare echipamente IT dedicate, a reu[it s` devin` un furnizor important de astfel de servitern` haine create de designerii cii pentru clien]ii externi. A români \n colec]ii bine definite pe suplinit astfel prin aceste noi actisezoane [i pe segmente de consuvit`]i diminuarea produc]iei de matori”, apreciaz` Anton. lohn cu o produc]ie mai perforCel mai mare succes al Davo mant` realizat` cu un num`r mai Impex a fost acela c` a reu[it s` mic de personal. dep`[easc` perioada grea 2007Pia]a româneasc` de textile este, 2008 g`sind noi resurse pentru \n opinia Danielei Anton, o pia]` continuarea activit`]ii. |n procesul atipic` de 20 de ani. “Dac` acum restructur`rii, Daniela Anton a dou` decenii pia]a se resim]ea \n plasat for]a de munc` pe cât posiurma trecerii de la un comer] cenbil la partenerii cu care colabora [i tralizat guvernat de anumite reguli [i-a p`strat o echip` mic`, de 33 de la o pia]` liber` unde puteai vinde

Biz 257 m 2  

Sunt afaceri care cresc in timp ce altele dispar. Va prezentam clasamentul performerilor din businessul romanesc, realizat pentru Biz de Cof...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you