Biz 257 m 2

Page 52

Textile române[ti PENTRU STR~INI Daniela Anton este unul din antreprenorii care au supravie]uit din 1994 \ncoace pe pia]a de textile pentru c` au [tiut ce fac. Inginer textilist, ea a reu[it s` g`seasc` noi ni[e ale afacerii, chiar dac` a ajuns de la 200 de angaja]i la numai 33 \n prezent. Cheia? Pia]a extern`. DE OANA GRECEA

P

ovestea clasic` a fabricilor de textile care s-au \nchis una dup` alta a fost repetat` doar par]ial de Daniela Anton, ac]ionar la Davo Impex. Dup` ce a lucrat câ]iva ani buni \nainte de Revolu]ie ca inginer textilist \ntr-o fabric` de profil, un colos cu 20.000 de angaja]i, \n 1994 a considerat c` poate face ceva [i pe cont propriu. “Am \nceput s` lucr`m cu un num`r de circa 20 de angaja]i pe utilaje vechi cump`rate la mâna a doua. A fost tot ceea ce ne-am putut permite, ]inând cont de capitalul modest de care dispuneam, provenit din resurse proprii”, poveste[te Anton. Cel mai bun an antreprenorial a fost 2004, când a avut circa 200 de angaja]i [i o cifr` anual` de afaceri de aproximativ 2 milioane de euro. “Lucram \n propor]ie de 90-95% export \n sistem lohn pentru companii din Anglia, Fran]a, Germania [i Italia. O mic` parte din produc]ie era destinat` pentru pia]a intern`”, \[i aminte[te ea. |ncepând cu anul 2006, a \nceput s` simt` tot mai acut lipsa de comenzi, ca urmare a migr`rii principalilor clien]i spre China, unde beneficiau de for]` de munc` mai ieftin` [i surse locale de aprovizionare cu materii prime [i auxi-

50

Biz

aproape orice, acum pia]a româliare. “A trebuit s` reac]ion`m neasc` de textile este invadat` de o pentru a putea rezista \n fa]a noiserie de produse de \mbr`c`minte lor condi]ii de pia]` prin diminuade calitate \ndoielnic` [i al c`ror rea treptat` a num`rului de unic criteriu de alegere este pre]ul angaja]i, precum [i prin demarafoarte mic. |n acela[i timp, sunt rea de noi activit`]i cu plusvaloare prezente marile branduri mai mare. |n 2006 am aplicat peninterna]ionale pe care le g`se[ti \n tru prima dat` pe un proiect euroorice capital` sau ora[ european. pean de cercetare \n domeniu Mi-ar pl`cea s` v`d pe pia]a intextilelor inteligente, proiect care a fost admis la finan]are. Am investit \n dezvoltarea serCIFRE viciului tehnic, astfel c` am Davo Impex \nceput s` oferim clien]ilor externi servicii de proiectare a doAnul \nfiin]`rii companiei: 1994 cumenta]iei tehnice (tipare, protoNum`r de angaja]i \n prezent: 33 tipuri)”, mai spune Cifra de afaceri \n 2012: 900.000 euro antreprenoarea. Cu un personal Cifra de afaceri 2013 (primele 6 luni): 400.000 euro bine preg`tit, cu experien]` \n doNum`r ac]ionari: 2 (afacere de familie) meniul proiect`rii constructive, având \n dotare echipamente IT dedicate, a reu[it s` devin` un furnizor important de astfel de servitern` haine create de designerii cii pentru clien]ii externi. A români \n colec]ii bine definite pe suplinit astfel prin aceste noi actisezoane [i pe segmente de consuvit`]i diminuarea produc]iei de matori”, apreciaz` Anton. lohn cu o produc]ie mai perforCel mai mare succes al Davo mant` realizat` cu un num`r mai Impex a fost acela c` a reu[it s` mic de personal. dep`[easc` perioada grea 2007Pia]a româneasc` de textile este, 2008 g`sind noi resurse pentru \n opinia Danielei Anton, o pia]` continuarea activit`]ii. |n procesul atipic` de 20 de ani. “Dac` acum restructur`rii, Daniela Anton a dou` decenii pia]a se resim]ea \n plasat for]a de munc` pe cât posiurma trecerii de la un comer] cenbil la partenerii cu care colabora [i tralizat guvernat de anumite reguli [i-a p`strat o echip` mic`, de 33 de la o pia]` liber` unde puteai vinde


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.