Revista ACIEM - Edición 2011 No 111

Page 1

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526 Edición No.111. Enero-Febrero-Marzo 2011. Licencia de Mingobierno No. 3974 / Valor no Afiliados $ 5.000 ISSN 021-9715
&RQWHQLGR $62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526 -XQWD 'LUHFWLYD 1DFLRQDO -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH $QWRQLR *DUFtD 5R]R 9LFHSUHVLGHQWH &DUORV 0RQWHQHJUR =DSDWD )LVFDO ,VPDHO ( $UHQDV $ -RUJH (QULTXH &RUWi]DU *DUFtD $OIRQVR 0DQULTXH 9DQ 'DPPH *DEULHO %RKyUTXH] %HWDQFRXUW 7LUVR 4XLQWHUR 2YDOOH 5D~O 6DOD]DU &iUGHQDV *XVWDYR 6XiUH] 'tD] :LOOLDP 0RXUUD %DEXP /XLV (GXDUGR )DOOD +XJR 2VSLQD &DQR &DUORV $UWXUR 3pUH] &HEDOORV (GJDU 6DQWRV +LGDOJR 3UHVLGHQWHV &DStWXORV :LOVRQ ,YiQ *yPH] 2FDPSR $&,(0 $QWLRTXLD

&DUORV 3DQWRMD *DUFtD $&,(0 $WOiQWLFR 5XEpQ 5tRV 5HFXHUR $&,(0 %DUUDQFDEHUPHMD +pFWRU 8UELQD 0H]D $&,(0 %ROtYDU

(GLWRULDO

3UHVLGHQFLD 1DFLRQDO

$HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO $SRUWHV $&,(0 DO &yGLJR $HURQiXWLFR 3UR\HFWR .& )XHU]D $pUHD &RORPELDQD

/XLV (GXDUGR )DOOD 9DQHJDV $&,(0 %R\DFi &DUORV $UWXUR 3pUH] &HEDOORV $&,(0 &DOGDV ,VPDHO ( $UHQDV $ $&,(0 &XQGLQDPDUFD

&RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO &31

*XVWDYR =~xLJD &RUWpV $&,(0 +XLOD -DLPH (QULTXH 6DOD]DU 0XxR] $&,(0 1DULxR (GJDU $OIRQVR 6DQWRV +LGDOJR $&,(0 1RUWH GH 6DQWDQGHU 5XEpQ 'DUtR *yPH] $&,(0 4XLQGtR *XVWDYR 6XiUH] 'tD] $&,(0 6DQWDQGHU &DUORV -RVp *XWLpUUH] 3HUHLUD $&,(0 9DOOH

7HOHFRPXQLFDFLRQHV

$SRUWHV $&,(0 D 3ODQ 9LYH 'LJLWDO $&,(0 IUHQWH D 3ODQ 1DFLRQDO GH )LEUD ÐSWLFD (QWUHYLVWD D ,YiQ 6iQFKH] &RPLVLRQDGR GH OD &5& &RQJUHVR 0XQGLDO GH 0yYLOHV %DUFHORQD $&,(0 HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH SROtWLFDV SDUD OD 7'7


'LUHFWRUHV &RPLVLRQHV GH (VWXGLR 5LFDUGR &DVWUR 3XOLGR $HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO -RUJH &RUWi]DU *DUFtD (OHFWUyQLFD \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV -RUJH 3LQWR 1ROOD (QHUJtD *XLOOHUPR 6iQFKH] %ROtYDU )RUPDFLyQ \ (MHUFLFLR 3URIHVLRQDO +HQU\ 6iQFKH] $UHQDV ,QIUDHVWUXFWXUD GH 7UDQVSRUWH (GJDU %HUQDO 0XxR] 0DQWHQLPLHQWR \ 0HFiQLFD 3HGUR -RVp 5RGUtJXH] 3URPRFLyQ \ 'HVDUUROOR (PSUHVDULDO 'LUHFWRUD (MHFXWLYD /X] 0DULQD 2YLHGR 'LUHFWRU ,QIRUPDFLyQ \ 3UHQVD &DUORV $OEHUWR (VSLWLD 3URGXFFLyQ 3HULRGtVWLFD &DUORV $OEHUWR (VSLWLD 'LHJR $QGUpV 5RGUtJXH]

(VSHFLDO &RSLPHUD ,QVWDODFLyQ 3UHVLGHQWH $&,(0 x ,QJ -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR ,QVWDODFLyQ 3UHVLGHQWH &RSLPHUD x 'HFODUDFLyQ &RSLPHUD x &XPEUH GH &ROHJLRV 3DQDPHULFDQRV x

&RQGHFRUDFLRQHV D OD ,QJHQLHUtD FRORPELDQD x (QFXHQWUR GH -yYHQHV /DWLQRDPHULFDQRV x

(QHUJtD -RUQDGD $QGLQD GH 'XFWRV x $&,(0 IUHQWH D ORV SUHFLRV GH ORV FRPEXVWLEOHV x $QiOLVLV $&,(0 IyUPXOD GH SUHFLRV HWDQRO x $OXPEUDGR 3~EOLFR 5(7,/$3 x

'LVHxR H ,PSUHVLyQ ,QWHUJUiร FDV 6 $ 3UHVLGHQFLD 1DFLRQDO &DOOH 1R %RJRWi &RORPELD 3%; $ $

&RQIHUHQFLDV PDJLVWUDOHV x

D

)RWRJUDItDV 'HSWR ,PDJHQ &RUSRUDWLYD $&,(0

SUHVLGHQFLDQDFLRQDO#DFLHP RUJ SUHQVD#DFLHP RUJ

$62&,$&,ร 1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526 Ediciรณn No.111. Enero-Febrero-Marzo 2011. Licencia de Mingobierno No. 3974 / Valor no A๏ฌ liados $ 5.000 ISSN 021-9715

0DQWHQLPLHQWR $&,(0 IUHQWH D DFFLGHQWHV x HQ SDUTXHV GH GLYHUVLRQHV

(GXFDFLyQ $&,(0 HQ HO SUR\HFWR GH FRPSHWHQFLDV x GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU

6RFLDOHV

$&,(0 H[SUHVD D VXV OHFWRUHV TXH OD UHVSRQVDELOLGDG GHO FRQWHQLGR GH ORV DUWtFXORV SUHVHQWDGRV HQ HVWD HGLFLyQ HV ~QLFD \ H[FOXVLYDPHQWH GH VXV DXWRUHV


(GLWRULDO

(GXFDFLyQ \ EDQGD DQFKD SDVDSRUWH DO IXWXUR GHO SDtV

´(

Q HO UDQNLQJ GH ODV PHMRUHV XQLYHUVLGDGHV GHO PXQGR UHDOL]DGR SRU HO 6XSOHPHQWR GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU GHO 7LPHV GH /RQGUHV HVWi HQFDEH]DGR SRU OD 8QLYHUVLGDG GH +DUYDUG H LQFOX\H XQD VROD XQLYHUVLGDG ODWLQRDPHULFDQD FDVL DO À QDO GH OD OLVWD 6H WUDWD GH OD 8QLYHUVLGDG QDFLRQDO $XWyQRPD GH 0p[LFR 81$0 TXH HVWi HQ HO SXHVWR µ $QGUpV 2SSHQKHLPHU HQ £%DVWD GH +LVWRULDV

,QJ -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO $&,(0

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(Q HO GLVFXUVR GHO (VWDGR GH OD 8QLyQ GHO 3UHVLGHQWH %DUDFN 2EDPD GHO GH HQHUR GH VHxDOy ´0DQWHQHU QXHVWUR OLGHUD]JR HQ LQYHVWLJDFLyQ \ WHFQRORJtD HV FUXFLDO SDUD OD SURVSHULGDG GH (VWDGRV 8QLGRV 3HUR VL TXHUHPRV FRQTXLVWDU HO IXWXUR ¶VL TXHUHPRV TXH OD LQQRYDFLyQ FUHH SXHVWRV GH WUDEDMR HQ (VWDGRV 8QLGRV \ QR HQ HO H[WUDQMHUR· WDPELpQ WHQHPRV TXH JDQDU OD FDUUHUD GH OD HGXFDFLyQ < PiV DGHODQWH H[SUHVy ´/D FDOLGDG GH QXHVWUD IRUPDFLyQ HQ PDWHPiWLFDV \ FLHQFLDV HVWi SRU GHEDMR GH OD GH PXFKRV RWURV SDtVHVµ 3DUD QXHVWUR SDtV UHFRQRFHU HO UH]DJR \ DFHSWDU TXH GHEHPRV PHMRUDU OD FDOLGDG GH QXHVWURV SURIHVLRQDOHV \ DMXVWDU ORV SURJUDPDV GH ,QJHQLHUtD D OD UHDOLGDG GHO SDtV VRQ SUHPLVDV IXQGDPHQWDOHV SDUD HQUXWDUQRV KDFLD XQ IXWXUR SURPLVRULR /RV SDtVHV DVLiWLFRV KDQ FRPSUHQGLGR HO YDORU GH FDPELDU OD HGXFDFLyQ FRQYLUWLpQGROD HQ XQD FRPSHWHQFLD SRU OD H[FHOHQFLD \ ORV UHVXOWDGRV TXH HVWiQ D OD YLVWD KDQ KHFKR GH OD HGXFDFLyQ XQD REVHVLyQ (OORV KDQ VLGR SUDJPiWLFRV \ HVWiQ PLUDQGR DO IXWXUR \ QR FRPR ORV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV TXH HVWiQ GHGLFDGRV D H[DPLQDU OD KLVWRULD \ DGHPiV VH KDOODQ VXPHUJLGRV HQ ODV GLVFXVLRQHV GH VXV LGHRORJtDV OR TXH OHV LPSLGH YHU TXH OD 6RFLHGDG GHO &RQRFLPLHQWR OOHJy FRQ HO VLJOR ;;, FRPR OD UHYROXFLyQ GH HVWD pSRFD FRQÀ UPDQGR TXH QR VRQ ODV PDWHULDV SULPDV ODV TXH OH GDUiQ D VXV HFRQRPtDV OD VRVWHQLELOLGDG D PHGLDQR SOD]R VLQR HO YDORU DJUHJDGR TXH D ODV PLVPDV VH OHV LQWURGX]FD FRQ OD XWLOL]DFLyQ GH OD WHFQRORJtD LQQRYDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ QLYHO TXH VyOR VH DOFDQ]D FRQ SURIHVLRQDOHV DOWDPHQWH SUHSDUDGRV \ FDOLÀ FDGRV D QLYHO GH GRFWRUDGRV SDUD JHQHUDU SURGXFWRV TXH PHMRUHQ OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SHUVRQDV


7HQHPRV HQ HO SDtV XQD HGXFDFLyQ SDUD XQ PXQGR TXH \D SDVy \ QR HV OD TXH VH QHFHVLWD SDUD HO SUHVHQWH \ IXWXUR GH ORV FRORPELDQRV +D\ TXH FDPELDU GH PDQHUD XUJHQWH ORV SURJUDPDV SDUD TXH VH DGDSWHQ D ODV QHFHVLGDGHV GHO SDtV \ HVWDEOHFHU FRQ HO VRSRUWH GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ HO SODQ SDUD TXH FRQ HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG OOHYH D TXH DO PHQRV DOJXQD GH QXHVWUDV XQLYHUVLGDGHV HVWp FODVLÀ FDGD HQ ORV SULPHURV OXJDUHV GHO PXQGR

XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV ODWLQRDPHULFDQDV OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH WLHQH PXFKRV PiV HVWXGLDQWHV GH ,QJHQLHUtD TXH GH VLFRORJtD À ORVRItD R VRFLRORJtDµ

&XDQGR $&,(0 SURSXVR HQ HO DxR TXH &RORPELD VH FRQYLUWLHUD HQ XQ 3DtV 'LJLWDO OD HVHQFLD GH VX SODQWHDPLHQWR HUD TXH DVXPLpUDPRV XQ LQGLFDGRU LQWHUQDFLRQDO SDUD TXH QRV SXGLpUDPRV FRPSDUDU GH PDQHUD SHUPDQHQWH \ DGHPiV GH PDQHUD FRQWURODGD LPSXOVDU WRGDV OD YDULDEOHV GHO LQGLFDGRU SDUD DVHJXUDU TXH HO FUHFLPLHQWR \ DVFHQVR HQ ORV UDQNLQJ LQWHUQDFLRQDOHV IXHUD FRQVLVWHQWH \ VLHPSUH FUHFLHQWH 'HVDIRUWXQDGDPHQWH QR VH KD KHFKR DVt \ D~Q QR WHQHPRV JDUDQWL]DGR OD UHGXFFLyQ GHO DWUDVR HQ LQIUDHVWUXFWXUD GH %DQGD $QFKD SDUD WHQHU ,QWHUQHW GH DOWD YHORFLGDG D GLVSRVLFLyQ GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV

3DUD PHMRUDU OD HGXFDFLyQ \ IDFLOLWDU HO DFFHVR D OD 6RFLHGDG GHO &RQRFLPLHQWR VH UHTXLHUH XQ GHVDUUROOR DUPyQLFR GHO (FRVLVWHPD GH %DQGD $QFKD HO FXDO LQYROXFUD OD PDVLÀ FDFLyQ GH WHUPLQDOHV \ UHGHV GH DOWD YHORFLGDG HO GHVDUUROOR GH FRQWHQLGRV \ OR PiV LPSRUWDQWH FDSDFLWDU D ORV FLXGDGDQRV SDUD TXH FRQ OD DSURSLDFLyQ GH HVWDV WHFQRORJtDV VX XVR SXHGD VHU JHQHUDOL]DGR \ VLQ OLPLWDFLRQHV (O 3UHVLGHQWH 2EDPD WDPELpQ H[SUHVy ´(O WHUFHU SDVR SDUD FRQTXLVWDU HO IXWXUR HV UHFRQVWUXLU (VWDGRV 8QLGRV 3DUD DWUDHU QXHYDV HPSUHVDV D QXHVWUR WHUULWRULR QHFHVLWDPRV WHQHU ORV PHGLRV PiV UiSLGRV \ VHJXURV GH WUDQVSRUWDU ELHQHV SHUVRQDV H LQIRUPDFLyQ \D VHD HO WUHQ GH DOWD YHORFLGDG R ,QWHUQHW GH DOWD YHORFLGDGµ

/D HGXFDFLyQ GHEH YHUVH SRU VXV SURWDJRQLVWDV QR VyOR FRPR XQ QHJRFLR VLQR FRPR XQ VHUYLFLR SDUD HO SURJUHVR GHO SDtV \D TXH HV OR PiV KRQHVWR FRQ ORV MyYHQHV TXH FDGD GtD OOHJDQ D ODV XQLYHUVLGDGHV FRQ OD HVSHUDQ]D GH XQ PDxDQD PiV SURPLVRULR &RQ HOOR OD LQJHQLHUtD ODV FDUUHUDV WpFQLFDV \ WHFQROyJLFDV VRQ \ VHUiQ OD EDVH GHO SURJUHVR GH ODV QDFLRQHV SRUTXH ODV FLHQFLDV \ ODV PDWHPiWLFDV YXHOYHQ D VHU HO FHQWUR GH OD HGXFDFLyQ HQ HO PXQGR \ VH FRQVWLWX\HQ HQ OD EDVH GHO DSRUWH DGLFLRQDO TXH D ODV PDWHULDV SULPDV VH OHV GHEH LPSULPLU SDUD FRPSHWLU HQ ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV $QGUpV 2SSHQKHLPHU HVFULELy ´0iV LQJHQLHURV PHQRV À OyVRIRV 7DPELpQ D GLIHUHQFLD GH OD PD\RUtD GH ODV RWUDV

(O GLDJQRVWLFR HVWi KHFKR WRGRV ORV SDtVHV GHO PXQGR HVWiQ WUDEDMDQGR HQ OD GLUHFFLyQ TXH OHV SHUPLWD QR TXHGDUVH DWUiV HQ ORV UHWRV GHO VLJOR ;;, &RORPELD QR SXHGH VHU LQIHULRU \ \D VDEH OR TXH WLHQH TXH KDFHU WHQHU YLVLyQ SHULIpULFD \ JOREDO WHQHU PiV KXPLOGDG SDUD UHFRQRFHU HO UH]DJR HQ HGXFDFLyQ \ DFFHVR D ,QWHUQHW YROYHU OD HGXFDFLyQ HO FHQWUR GH OD DJHQGD QDFLRQDO URPSHU HO DLVODPLHQWR LQWHUQDFLRQDOL]DQGR OD HGXFDFLyQ SDUD TXH OD WUDVIHUHQFLD GH FRQRFLPLHQWR VHD XQD UHDOLGDG PHMRUDU OD FDOLGDG GH ORV PDHVWURV GH WDO IRUPD TXH VH DSURSLHQ GH ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ FUHDU ODV PHWDV SDUD HO PHMRUDPLHQWR SRVLFLRQDO HQ ORV HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV VRQ DOJXQDV GH ODV WDUHDV LQPHGLDWDV $&,(0 KDFH XQ OODPDGR D OD VRFLHGDG FRORPELDQD D XQD FUX]DGD QDFLRQDO SRU HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ \ SDUD TXH HO DFFHVR D ,QWHUQHW HQ %DQGD $QFKD VH FRQYLHUWD HQ VX KHUUDPLHQWD HVHQFLDO /D UHVSRQVDELOLGDG GH HVWH SURSyVLWR QR HV VyOR GHO (VWDGR QL GH ORV JRELHUQRV HV GH WRGRV ORV FLXGDGDQRV \D TXH HV OD ~QLFD PDQHUD GH DVHJXUDU HO IXWXUR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(Q HGXFDFLyQ GHEHPRV KDFHU OR PLVPR \D TXH QR WLHQH QLQJXQD MXVWLÀ FDFLyQ OD PDOD SRVLFLyQ GH ODV XQLYHUVLGDGHV FRORPELDQDV HQ GLFKDV FODVLÀ FDFLRQHV OR FXDO VyOR LQGLFD TXH HVWDPRV PDO \ UH]DJDGRV HQ FDOLGDG \ OR PiV GUDPiWLFR HV TXH QXHVWUR IXWXUR HV LQFLHUWR VL TXHUHPRV OOHJDU D VHU XQD HFRQRPtD GHO SULPHU PXQGR WDO FRPR OR WLHQH SUHYLVWR &KLOH SDUD HO R FRPR EXVFD HO DFWXDO JRELHUQR TXH SRGDPRV LQJUHVDU D OD 2&'(

3DUD ORJUDU HVWRV SURSyVLWRV HO DFFHVR DO ,QWHUQHW D WUDYpV GH OD %DQGD $QFKD HV SULRULWDULR \ IXQGDPHQWDO &RORPELD SRVHH DSHQDV XQ GH DFFHVRV GH %DQGD $QFKD À MD FRPSDUDGRV FRQ HO SURPHGLR ODWLQRDPHULFDQR D GLFLHPEUH GH TXH HUD GH


$HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO

$QiOLVLV D SUR\HFWR GH OH\ GH

9LVLyQ $&,(0 IUHQWH D XQ FyGLJR DHURQiXWLFR SDUD &RORPELD

/

D &RPLVLyQ GH ,QJHQLHUtD $HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO GH $&,(0 TXH VH KD FRQVROLGDGR UiSLGDPHQWH FRPR XQ JUXSR GH WUDEDMR DFWLYR \ GLQiPLFR HQ OD $VRFLDFLyQ UHDOL]y GXUDQWH HO ~OWLPR PHV XQ MXLFLRVR DQiOLVLV DO DUWLFXODGR GHO 3UR\HFWR GH /H\ 1R GH 6HQDGR SRU HO FXDO VH H[SLGH HO &yGLJR $HURQiXWLFR &RORPELDQR HO (VWDWXWR GHO &RPDQGDQWH GH $HURQDYH \ RWUDV GLVSRVLFLRQHV \ TXH LQLFLDUi XQ QXHYR WUiPLWH HQ OD SOHQDULD GH OD &iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV HQ ORV VLJXLHQWHV GtDV 8Q JUXSR GH SURIHVLRQDOHV UHSUHVHQWDQWHV GH OD DFDGHPLD GH OD LQGXVWULD GH OD $HURQiXWLFD &LYLO \ GH OD )XHU]D $pUHD &RORPELDQD )$& GHGLFy LPSRUWDQWHV HVIXHU]RV SDUD DQDOL]DU GHVGH HO PDUFR OHJDO \ GHVGH HO PDUFR WpFQLFR HO DOFDQFH GH ORV DUWtFXORV FRQWHQLGRV HQ HO SUR\HFWR GH OH\ \ TXH IXHURQ UHPLWLGRV RSRUWXQDPHQWH HO 6HQDGRU &DUORV )HUUR 6RODQLOOD VXVWHQWDQGR FDGD XQD GH VXV REVHUYDFLRQHV GHQWUR GH ODV FXDOHV VH GHVWDFDQ

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(O JUXSR GH SURIHVLRQDOHV GH OD &RPLVLyQ GH ,QJHQLHUtD $HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO GH $&,(0 GHGLFy LPSRUWDQWHV HVIXHU]RV SDUD DQDOL]DU GHVGH HO PDUFR OHJDO \ GHVGH HO PDUFR WpFQLFR HO DOFDQFH GH ORV DUWtFXORV FRQWHQLGRV HQ HO SUR\HFWR GH OH\ *HQHUDOHV •

(Q OD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV QR VH GLHURQ D FRQRFHU ODV UD]RQHV WpFQLFDV HFRQyPLFDV LQVWLWXFLRQDOHV R GH SDtV SDUD GHWHUPLQDU HO REMHWR GHO SUR\HFWR GH OH\ 1R VH LGHQWLÀ FDURQ ORV HVWXGLRV TXH VRSRUWHQ HO SUR\HFWR GH OH\

$&,(0 FRQVLGHUD TXH XQD /H\ GH OD 5HS~EOLFD SDUD UHJXODU \ PHMRUDU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO VHFWRU DHURQiXWLFR GHO SDtV GHEH À MDU XQRV SULQFLSLRV GH RUGHQ JHQHUDO TXH SHUPLWD YtD UHJODPHQWDFLyQ HO GHVDUUROOR GH ORV DVSHFWRV UHJXODWRULRV LQVWLWXFLRQDOHV WHFQROyJLFRV R GH YLJLODQFLD \ FRQWURO HQWUH RWURV GH PDQHUD TXH SURSLFLH XQ YHUGDGHUR LPSXOVR DO VHFWRU DHURQiXWLFR D OD LQGXVWULD QDFLRQDO \ D OD SURSLD LQVWLWXFLRQDOLGDG D WUDYpV GH HVWH PHFDQLVPR FRPR VH KD UHÁ HMDGR HQ RWURV VHFWRUHV GH OD HFRQRPtD GHO SDtV

(Q HVWH VHQWLGR $&,(0 SURSXVR TXH HO SUR\HFWR GH OH\ FRQWXYLHUD OD VLJXLHQWH HVWUXFWXUD 9 /RV UHJODPHQWRV DHURQiXWLFRV GH &RORPELD GHEHQ GLULJLUVH HVWULFWDPHQWH D ORV DVSHFWRV WpFQLFRV 9 6H GHEH FRPSLODU OD QRUPDWLYLGDG H[LVWHQWH HQ XQ VyOR LQVWUXPHQWR


9 (O OLEUR 9 GHO &yGLJR GH &RPHUFLR GHEH SHUPDQHFHU WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HVWi GLVHxDGR SDUD IRUPDU XQ FRQMXQWR XQLWDULR RUGHQDGR \ VLVWHPDWL]DGR GH QRUPDV GH GHUHFKR PHUFDQWLO ODV FXDOHV HVWiQ HQIRFDGDV D DFWRV GH FRPHUFLR DHURQiXWLFR \ D ODV UHODFLRQHV MXUtGLFDV GHULYDGDV GH OD UHDOL]DFLyQ GH HVWRV

´(V RSRUWXQR TXH H[LVWD XQ DUWtFXOR HVSHFtÀ FR VREUH GHÀ QLFLRQHV TXH SHUPLWD RULHQWDU D ORV GLVWLQWRV DFWRUHV \ DXURULGDGHV VREUH HO OHQJXDMH \ WHUPLQRORJtD HVWDQGDU HQ HO WHPD GH DHURQD~WLFD HQ HO SDtVµ $&,(0 9 (V QHFHVDULR FRGLÀ FDU ODV SROtWLFDV GH OD DFWLYLGDG DHURQiXWLFD SDUD TXH GH HVWD PDQHUD VH GHOLPLWHQ \ UHDVLJQHQ IXQFLRQHV D~Q PiV FRRUGLQDGDV DO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH D OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 3XHUWRV \ 7UDQVSRUWH \ D OD 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO GH $HURQiXWLFD &LYLO •

'DGR TXH KD\ XQ VLQQ~PHUR GH GHÀ QLFLRQHV D OR ODUJR GHO SUR\HFWR GH DUWLFXODGR $&,(0 FRQVLGHUD RSRUWXQR TXH KD\D XQ DUWtFXOR HVSHFtÀ FR VREUH GHÀ QLFLRQHV TXH SHUPLWD RULHQWDU D ORV GLVWLQWRV DFWRUHV \ DXWRULGDGHV VREUH HO OHQJXDMH \ WHUPLQRORJtD HVWiQGDU TXH VHUYLUi GH UHIHUHQFLD SDUD ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV DHURQiXWLFD HQ HO SDtV 6H

UHFRPHQGy UHYLVDU HO 'HFUHWR GH TXH SXHGH VHUYLU FRPR UHIHUHQFLD UHVSHFWR D ODV GHÀ QLFLRQHV GH ORV 5HJODPHQWRV $HURQiXWLFRV GH &RORPELD 5$& •

6H UHFRPHQGy KDFHU XQD UHYLVLyQ D FHUFD GH DUWtFXORV GHO SUR\HFWR \D TXH HVWiQ WRPDGRV GH OD /H\ GH $HURQiXWLFD &LYLO GHFUHWDGD SRU OD $VDPEOHD 1DFLRQDO GH OD 5HS~EOLFD %ROLYDULDQD GH 9HQH]XHOD SRU OR FXDO VH UHTXLHUH DMXVWDUORV D OD OHJLVODFLyQ FRORPELDQD

'H RWUD SDUWH VH EXVFD TXH XQ GHOHJDGR GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 GH SURIHVLyQ ,QJHQLHUR $HURQiXWLFR R GH ODV ,QJHQLHUtDV UHODFLRQDGDV FRQ H[SHULHQFLD \ FRQRFLPLHQWR HQ HO VHFWRU HQ UHSUHVHQWDFLyQ GHO JUHPLR GH ORV SURIHVLRQDOHV GH ,QJHQLHUtD VHD SDUWH GH ORV &RPLWpV R GH ORV &RQVHMRV $HURQiXWLFD FRQ HO À Q GH WHQHU XQ PD\RU DSRUWH GH ORV SURIHVLRQDOHV HQ HVWH FDPSR

$Vt PLVPR $&,(0 DFODUy TXH OD $XWRULGDG $HURQiXWLFD QR WLHQH IXQFLyQ VDQFLRQDWRULD HQ HO FDVR GH HMHUFLFLR SURIHVLRQDO GH ORV ,QJHQLHURV \D TXH QR KD\ XQ SURFHGLPLHQWR HVSHFLDO \ GH RWUD SDUWH ODV VDQFLRQHV SRU HO HMHUFLFLR LOHJDO GH OD ,QJHQLHUtD \D HVWiQ FRQWHPSODGDV SRU OD /H\ GH HQ VX DUWtFXOR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

QRUPDWLYR HVFLQGLHQGR OD VHJXQGD SDUWH GHO OLEUR 9 GHO &yGLJR GH &RPHUFLR H LQWHJUDQGR ODV OH\HV \ GHFUHWRV TXH UHIRUPDQ SHUPDQHQWHPHQWH HO HVTXHPD GH WUDQVSRUWH DpUHR $Vt PLVPR VH GHEHQ UHJXODU RWURV DVSHFWRV LJQRUDGRV X RPLWLGRV FRPR HO GH OD MXULVGLFFLyQ HVSHFLDO DHURQiXWLFD \ OD SURIHVLRQDOL]DFLyQ GHO SHUVRQDO DHURQiXWLFR


$HURQiXWLFD $HURHVSDFLDO

3UR\HFWR LQWHUQDFLRQDO OLGHUDGR SRU (PEUDHU GH %UDVLO

.& GLJQR GH OD LQGXVWULD DHURQiXWLFD FRORPELDQD

'

XUDQWH GpFDGDV &RORPELD VH KD FDUDFWHUL]DGR SRU VXV FDSDFLGDGHV LQGXVWULDOHV VREUHVDOLHQWHV HQ ORV VHFWRUHV DOLPHQWLFLRV WH[WLOHV \ TXtPLFRV \ KDVWD KDFH DOJXQRV DxRV VH HQFRQWUDED PX\ OHMRV GH FRPSHWLU HQ XQD LQGXVWULD WDQ VRÀ VWLFDGD \ SRU SRFRV FRQRFLGD FRPR OD DHURQiXWLFD $XQTXH IXH SLRQHUD \ OtGHU GHO VHFWRU DHURQiXWLFR D SULQFLSLRV GHO VLJOR SDVDGR HVWH OLGHUD]JR FRQ HO SDVDU GH ORV DxRV VH IXH SHUGLHQGR GHMDQGR D OD YDQJXDUGLD GH OD LQGXVWULD D RWURV SDtVHV GH OD UHJLyQ FRPR %UDVLO $UJHQWLQD \ &KLOH )XH D À QDOHV GH OD GpFDGD GH ORV V TXH HQ &RORPELD VH HVWDEOHFLHURQ GRV FRPSDxtDV HQVDPEODGRUDV GH DHURQDYHV HQ HVH HQWRQFHV ORV FRQMXQWRV IDEULFDGRV SRU OD &HVVQD \ 3LSHU IXHURQ HQVDPEODGRV HQ &RORPELD OR FXDO WUDMR XQ JUDQ LQFUHPHQWR GH FRQRFLPLHQWRV GH LQJHQLHUtD DSOLFDGRV DO WUDQVSRUWH DpUHR TXH FXOPLQDURQ FRQ OD FULVLV GH ORV DxRV GHMDQGR DWUiV OD KLVWRULD TXH VH KDEtD LQLFLDGR SDUDOHODPHQWH MXQWR D %UDVLO

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

QHFHVLGDG GH PDQWHQHU ODV Á RWDV SHUR TXH WUDEDMDQ FRQ QLYHOHV GH SURGXFFLyQ EDMRV R LQFOXVLYH VRQ GHVFRQRFLGDV GHQWUR GHO iPELWR &RORPELD \ DXQTXH FRQ JUDQGHV FDSDFLGDGHV LQGXVWULDOHV SDUD OD IDEULFDFLyQ PDQWHQLPLHQWR PRGHUQL]DFLyQ \ VRSRUWH ORJtVWLFR HVWDV HPSUHVDV QR KDEtDQ ORJUDGR XQD HVWUXFWXUD RUJDQL]DFLRQDO HVWDEOH SDUD SRVLFLRQDU HO VHFWRU DHURQiXWLFR FRORPELDQR

'HVGH HVH HQWRQFHV HO VRSRUWH ORJtVWLFR QHFHVDULR SDUD PDQWHQHU ODV Á RWDV FLYLOHV \ PLOLWDUHV FRORPELDQDV VH EDVDED HQ OD LPSRUWDFLyQ GH SDUWHV \ FDSDFLGDGHV UHSDUDGRUDV

(Q &RORPELD HQ ORV ~OWLPRV DxRV VH KD YHQLGR WUDEDMDQGR HQ GLIHUHQWHV VHFWRUHV SDUD LPSOHPHQWDU \ HQ DOJXQRV FDVRV UHWRPDU ORV FDPLQRV TXH FRQOOHYHQ D HVWDU PX\ FHUFD GH DTXHOORV SDtVHV TXH KR\ VRQ HMHPSOR HQ OD UHJLyQ ELHQ VHD HQ OD SURGXFFLyQ R HQ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV TXH GHPDQGD OD LQGXVWULD DHURQiXWLFD PXQGLDO WDQWR HQ OD DYLDFLyQ FRPHUFLDO FRPR HQ OD DYLDFLyQ PLOLWDU

+DFH DOJXQRV DxRV VH FRPHQ]y D SRWHQFLDOL]DU HO VHFWRU D WUDYpV GH LQLFLDWLYDV LQGLYLGXDOHV GH HPSUHVDV TXH VH KDQ LGR VXSOLHQGR OD

*UDQ SDUWH GH HVWH WUDEDMR VH YH UHÁ HMDGR HQ SUR\HFWRV JXEHUQDPHQWDOHV TXH EXVFDQ LPSXOVDU HO VHFWRU (V HO FDVR GHO 3URJUDPD GH


2WUR JUDQ SUR\HFWR HPSUHQGLGR HQ &RORPELD HV HO SURJUDPD .& HO FRPSURPLVR GH SDUWLFLSDFLyQ GH &RORPELD HQ OD IDEULFDFLyQ GHO QXHYR DYLyQ GH WUDQVSRUWH PLOLWDU GH OD (PSUHVD %UDVLOHxD GH $HURQiXWLFD 6 $ (PEUDHU TXH VH SLHQVD GDUi XQ IXHUWH JROSH DO PHUFDGR GH HVWH WLSR GH DHURQDYHV EXVFDQGR PHUFDGRV HQ QXPHURVRV SDtVHV 'H DFXHUGR D OR FRQFHUWDGR HQ ORV SUy[LPRV DxRV HQ &RORPELD VH LQVWDODUi XQD IiEULFD GH SLH]DV TXH QR VROR GDUi OD FDSDFLGDG GH IDEULFDU HVWH WLSR GH SLH]DV \D TXH WDPELpQ LPSOLFDUi WUDQVPLVLyQ GH WHFQRORJtDV \ FDSDFLGDGHV D &RORPELD \ OD JHQHUDFLyQ GH QXPHURVRV HPSOHRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV LQÁ X\HQGR SRVLWLYDPHQWH DO GHVDUUROOR VRFLDO GHO 3DtV &RORPELD HQIUHQWD XQ JUDQ UHWR HQ VHFWRU DHURQiXWLFR DKRUD TXH OD PLUDGD GH PXFKRV SDtVHV VH SRVD VREUH OD LQGXVWULD DHURQiXWLFD FRORPELDQD WDQWR ODV HPSUHVDV FRPR ODV XQLYHUVLGDGHV WpFQLFDV \ GH QHJRFLRV HVWiQ DQVLRVDV SRU DGTXLULU \ GHVDUUROODU QXHYDV WHFQRORJtDV DPSOLDU ODV FDSDFLGDGHV HQ DWHQGHU HO VXPLQLVWUR GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV \ DPSOLDU VXV DFWLYLGDGHV HQ HO PHUFDGR UHJLRQDO H LQWHUQDFLRQDO

3RU VX SDUWH HO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD 1DFLRQDO &RORPELDQR FRQ SDUWH GH ODV HPSUHVDV GHO *UXSR 6RFLDO \ (PSUHVDULDO GH OD 'HIHQVD *6(' HVWi LPSXOVDQGR HO GHVDUUROOR GH HVD LQGXVWULD DHURQiXWLFD FRQ JUDQGHV HVIXHU]RV WDQWR HFRQyPLFRV FRPR DGPLQLVWUDWLYRV GH WDO PDQHUD TXH HVDV HPSUHVDV WHQJDQ XQD SUR\HFFLyQ SHUPDQHQWH HQ HO IXWXUR

(Q &RORPELD VH LQVWDODUi XQD IiEULFD GH SLH]DV SDUD HO SUR\HFWR .& TXH LPSOLFDUi WDPELpQ WUDQVPLVLyQ GH WHFQRORJtDV FDSDFLGDGHV \ OD JHQHUDFLyQ GH QXPHURVRV HPSOHRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV LQÁ X\HQGR SRVLWLYDPHQWH DO GHVDUUROOR VRFLDO GHO SDtV $FWXDOPHQWH HO PHUFDGR QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO HVWi GHPDQGDQGR GH OD LQGXVWULD DHURQiXWLFD &RORPELDQD GHVGH OD UHSDUDFLyQ GH FRPSRQHQWHV KDVWD OD PRGHUQL]DFLyQ GH ODV DHURQDYHV WDQWR PHFiQLFD FRPR HVWpWLFDPHQWH VLOODV IDFLOLGDGHV LQWHUQDV HWF SRU HO FUHFLHQWH HPSHxR GH SURORQJDU OD YLGD ~WLO GH ODV DHURQDYHV )LQDOPHQWH WRGR OR DQWHULRU GHPXHVWUD HO FUHFLHQWH FRPSURPLVR GH PXFKDV SDUWHV HQ HO FUHFLPLHQWR GH OD LQGXVWULD DHURQiXWLFD FRORPELDQD OD XQLyQ GH HVIXHU]RV HQWUH OD SDUWH JXEHUQDPHQWDO \ OD FRQWUDSDUWH SULYDGD UHGXQGDQGR HQ ODV FRQGLFLRQHV LGHDOHV SDUD SUR\HFWDU D &RORPELD FyPR XQ JUDQ SURGXFWRU DHURQiXWLFR KDFLHQGR SURYHFKR GH ODV JUDQGHV FDSDFLGDGHV LQGXVWULDOHV OD HVWDELOLGDG HFRQyPLFD \ HO JUDQ FRPSURPLVR VRFLDO GH ODV HPSUHVDV TXH KDQ DSRVWDGR HQ HVWH VHFWRU

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

7UDQVIRUPDFLyQ 3URGXFWLYD XQD LQLFLDWLYD GHO PLQLVWHULR GH &RPHUFLR ,QGXVWULD \ 7XULVPR TXH KD SXHVWR ORV RMRV VREUH HO VHFWRU DHURQiXWLFR SDUD OOHYDUOR D VHU XQ VHFWRU GH FODVH PXQGLDO (VWH WUDEDMR TXH GD VXV SULPHURV SDVRV FRQ OD HWDSD GH ,QFXEDFLyQ KD ORJUDGR UiSLGDPHQWH UHXQLU HPSUHVDV FRQ JUDQGHV FDSDFLGDGHV TXH UHSUHVHQWDQGR DO VHFWRU EXVFDQ PD\RU DSR\R GHO JRELHUQR SDUD YROYHU PiV SURGXFWLYD VX LQGXVWULD SUHVHQWDGD D WUDYpV GHO VLJXLHQWH PRGHOR GH GHVDUUROOR


,QVWLWXFLRQDO &31

$FWLYLGDGHV GHO &31

(QHUJtD UHVSRQVDELOLGDG \ GHVDUUROOR HQ SUR GH OD VRFLHGDG

&

RQ HO À Q GH GDU D FRQRFHU HO 3URJUDPD GH 8VR 5DFLRQDO \ (À FLHQWH GH OD (QHUJtD 3URXUH \ GHO 5HJODPHQWR 7pFQLFR GH ,OXPLQDFLyQ \ $OXPEUDGR 3~EOLFR 5HWLODS (O 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD \ HO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO GH ,QJHQLHUtDV (OpFWULFD 0HFiQLFD \ 3URIHVLRQHV $À QHV &31 GHVDUUROOy D OR ODUJR GHO XQD VHULH GH VLPSRVLRV HQ YDULDV FLXGDGHV GH &RORPELD

8Q GHVDUUROOR UHVSRQVDEOH /D HQHUJtD HV HO FRUD]yQ GH OD HFRQRPtD GHO VLJOR ;;, SRU HOOR HO *RELHUQR 1DFLRQDO SURPRYLy XQD QRUPDWLYLGDG HVSHFtÀ FD HQ HO WHPD D SDUWLU GH OD OH\ GH \ HQ HOOD VH IRPHQWy HQWUH RWURV DVSHFWRV HO XVR UDFLRQDO \ HÀ FLHQWH GH OD HQHUJtD \ OD XWLOL]DFLyQ GH HQHUJtDV DOWHUQDWLYDV VLHQGR DVXQWRV GH LQWHUpV S~EOLFR \ QDFLRQDO $FWXDOPHQWH HO XVR UDFLRQDO \ HÀ FLHQWH GH OD HQHUJtD HV SDUWH HVWUDWpJLFD GH ORV HVIXHU]RV SDUD ORJUDU OD VRVWHQLELOLGDG DPELHQWDO GRQGH OD ,QJHQLHUtD WHQGUi XQ SDSHO SURWDJyQLFR HQ ORV SUy[LPRV DxRV TXH WHQGUi OD JUDQ UHVSRQVDELOLGDG GH D\XGDU D ODV HPSUHVDV \ D ODV LQVWLWXFLRQHV D PHMRUDU VXV SURFHVRV SURGXFWLYRV D LQFHQWLYDU OD DSURSLDFLyQ WHFQROyJLFD \ D ORJUDU DKRUURV VLJQLÀ FDWLYRV GRQGH H[LVWD XQD RSRUWXQLGDG SDUD OD HVSHFLDOL]DFLyQ HQ HVWH FDPSR D QLYHO SURIHVLRQDO R HPSUHVDULDO

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(O SDVDGR GH GLFLHPEUH OD FLXGDG GH &DOL UHFLELy D PiV GH ,QJHQLHURV SURYHQLHQWHV GH YDULDV UHJLRQHV GHO SDtV HQ HO HYHQWR UHSUHVHQWDQWHV GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD H[SXVLHURQ ORV VLJXLHQWHV WHPDV 5HWRV \ RSRUWXQLGDGHV GH OD HÀ FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ HO FRQWH[WR FRORPELDQR (À FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ OD LOXPLQDFLyQ \ HO DOXPEUDGR S~EOLFR \ HO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 8VR 5DFLRQDO \ (À FLHQWH GH OD (QHUJtD \ )XHQWHV 1R &RQYHQFLRQDOHV 3URXUH

$Vt PLVPR HO 5HWLODS WLHQH SRU REMHWR IXQGDPHQWDO HVWDEOHFHU ORV UHTXLVLWRV \ PHGLGDV TXH GHEHQ FXPSOLU ORV VLVWHPDV GH LOXPLQDFLyQ \ DOXPEUDGR S~EOLFR WHQGLHQWHV D JDUDQWL]DU ORV QLYHOHV \ FDOLGDGHV GH OD HQHUJtD OXPtQLFD UHTXHULGD HQ OD DFWLYLGDG YLVXDO OD VHJXULGDG HQ HO DEDVWHFLPLHQWR HQHUJpWLFR OD SURWHFFLyQ GHO FRQVXPLGRU \ OD SUHVHUYDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH SUHYLQLHQGR PLQLPL]DQGR R HOLPLQDQGR ORV ULHVJRV RULJLQDGRV SRU OD LQVWDODFLyQ \ XVR GH VLVWHPDV GH LOXPLQDFLyQ


7HOHFRPXQLFDFLRQHV

3ODQ GH JRELHUQR SDUD DxRV

$&,(0 DSRUWD DO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO (VTXHPD GH FREHUWXUD HMHFXFLyQ \ DFXHUGRV FRQ VHFWRU SULYDGR (O 3ODQ SRGUtD FRPSOHPHQWDU ODV PHWDV GH FREHUWXUD GH OD À EUD ySWLFD FRQ XQD GHWHUPLQDFLyQ JHRJUiÀ FD GH ORV PXQLFLSLRV \ DGHPiV VHUtD FRQYHQLHQWH TXH WXYLHUD XQ HVTXHPD GH LQYHUVLyQ GH ORV UHFXUVRV ELOORQHV HQ HO WLHPSR \ HO WLSR GH ORV DFXHUGRV FRQ HO VHFWRU SULYDGR RSHUDGRUHV SDUD HO ORJUR GH ORV REMHWLYRV

O 0LQLVWHULR GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ GH OD &RPXQLFDFLyQ GHVGH HO ODQ]DPLHQWR GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO ZZZ YLYHGLJLWDO JRY FR HQ RFWXEUH SDVDGR FRQYRFy DO SDtV SDUD UHFLELU REVHUYDFLRQHV \ SURSXHVWDV FRQ HO À Q GH DÀ QDU OD HVWUXFWXUD TXH DSXQWD D TXH &RORPELD GH HO VDOWR GLJLWDO HQ OD 5HJLyQ $&,(0 HQ UHXQLyQ FRQ HO 0LQLVWUR GH 7,& 'LHJR 0RODQR DSRUWy HOHPHQWRV GH MXLFLR SDUD XQD SURSXHVWD GH 3DtV SDUD TXH HO FRQMXQWR GH HVWUDWHJLDV FRQWULEX\DQ D OD DSURSLDFLyQ GH ODV 7,& HQ &RORPELD

,QGLFDGRU GH FRQWH[WR ,QWHUQDFLRQDO YLVLyQ GH SDtV (O 3ODQ GHEHUtD LQFOXLU XQ LQGLFDGRU LQWHUQDFLRQDO FRPR HO 15, HO ,', X RWUR SHUWLQHQWH TXH FRQ XQ VHJXLPLHQWR FRQWURODGR \ PHWyGLFR JDUDQWLFH DxR D DxR HO PHMRUDPLHQWR HQ HO SRVLFLRQDPLHQWR LQWHUQDFLRQDO GH &RORPELD &RORPELD 3DtV 'LJLWDO ² 3URSXHVWD GH $&,(0 DxR

0HWDV GH YHORFLGDG 0ESV (O 3ODQ QR LQFOX\H PHWDV GH YHORFLGDG GH VXELGD \ EDMDGD GH OD LQIRUPDFLyQ FRQ UHVSHFWR D OD YDULDEOH WLHPSR QL FRQ UHVSHFWR DO SRUFHQWDMH GH KRJDUHV \ 0LS\PHV TXH VHUtDQ FXELHUWDV HQ GLFKR SHUtRGR

(FRVLVWHPD SDUD OD %DQGD $QFKD

0HWDV GH $SURSLDFLyQ 'LJLWDO 6HUtD FRQYHQLHQWH TXH HO 3ODQ LQFOX\HUD XQDV PHWDV H LQGLFDGRUHV SDUD PHGLU OD YDULDEOHV GH JHQHUDFLyQ GH GHPDQGD 8WLOL]DFLyQ GH ,QWHUQHW SRU SDUWH GH OD SREODFLyQ

5HXQLyQ $&,(0 \ 'LHJR 0RODQR 0LQLVWUR GH OD 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ

(

'HQRPLQDFLyQ OHJDO GH OD %DQGD $QFKD (V FRQYHQLHQWH TXH HO SODQ FRQVLGHUH DOJXQD GHÀ QLFLyQ OHJDO GH ODV TXH VH HVWiQ GLVFXWLHQGR SDUD OD EDQGD DQFKD FRPR 3DUWH GH ODV REOLJDFLRQHV GHO VHUYLFLR XQLYHUVDO R 'HUHFKR &LYLO %iVLFR 8,7 %LHQ 3~EOLFR *OREDO GH DFFHVR XQLYHUVDO &(3$/ R %LHQ 3~EOLFR *OREDO QR JUDWXLWR JDUDQWL]DGR SRU HO (VWDGR &(3$/ R 'HUHFKR )XQGDPHQWDO R 'HUHFKR 3~EOLFR GH QXHYD JHQHUDFLyQ R %LHQ GH LQWHUpV HFRQyPLFR R %LHQ GH FDUiFWHU S~EOLFR (OOR FRQ HO À Q GH JDUDQWL]DU OD HVWDELOLGDG GH ODV SROtWLFDV VREUH EDQGD DQFKD HQ OD VRFLHGDG

9 3REODFLyQ TXH QXQFD KD XWLOL]DGR ,QWHUQHW 9 %UHFKD GH 'HPDQGD 5HODFLyQ HQWUH FREHUWXUD \ XVR •

5HG GH 6HJXULGDG \ (PHUJHQFLD 1DFLRQDO 3DUD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG \ DWHQFLyQ GH HPHUJHQFLDV HQ WRGR HO WHUULWRULR QDFLRQDO HO 3ODQ GHEHUtD FRQWHPSODU XQD UHG GH VHJXULGDG S~EOLFD \ GH DWHQFLyQ GH HPHUJHQFLDV LQDOiPEULFD FRQ SRVLELOLGDG GH DFFHVR SDUD WRGRV ORV FRORPELDQRV \ FRQ QLYHOHV GH VHJXULGDG DFRUGHV SDUD FXDOTXLHU WLSR GH HPHUJHQFLD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526


$Vt PLVPR HV PHQHVWHU TXH OD &5(* HOLPLQH HO GHVLQFHQWLYR UHJXODWRULR GH FDVWLJDU OD WDULID GH HQHUJtD FRQ EDVH HQ XQ SRUFHQWDMH SRU HVWRV LQJUHVRV GHO RSHUDGRU HOpFWULFR FRDG\XYDQGR DVt D HVWH 3ODQ /R DQWHULRU GDGR TXH OD LQIUDHVWUXFWXUD HOpFWULFD HV OD PiV HÀ FLHQWH HQ FRVWRV WLHPSR GH GHVDUUROOR IDFLOLGDG WpFQLFD \ FDSLODULGDG SDUD HO GHVSOLHJXH GH À EUD ySWLFD •

$SR\R D OD FUHDFLyQ GH DSOLFDFLRQHV \ FRQWHQLGRV 6H UHFRPLHQGD HO DSR\R SDUD HO GHVDUUROOR GH DSOLFDFLRQHV \ FRQWHQLGRV QR VH FLUFXQVFULED H[FOXVLYDPHQWH SDUD HO PHUFDGR PyYLO VLQR WDPELpQ SDUD HO PHUFDGR À MR LQFOX\HQGR D OD WHOHYLVLyQ $Vt PLVPR HV LPSRUWDQWH TXH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO 3ODQ LQFRUSRUH PHWRGRORJtDV PRGHUQDV \ GH EXHQDV SUiFWLFDV SDUD OD JHUHQFLD GH SUR\HFWRV TXH JDUDQWLFHQ HO VHJXLPLHQWR H LPSOHPHQWDFLyQ GH ODV PHWDV HVWDEOHFLGDV

7HFQRFHQWURV •

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

DFFHVR GH ODV FODVHV PHQRV IDYRUHFLGDV D ORV VHUYLFLRV GLJLWDOHV DYDQ]DGRV HVWi HQ HO SUHFLR GH ORV PLVPRV 3RU WDQWR UHFRPHQGDPRV TXH ODV WDULIDV SDUD HVWRV VHUYLFLRV VHDQ EDMDV HQ OR TXH VH UHÀ HUH D HVWUDWRV \ GH OD SREODFLyQ DVLJQDQGR LQFOXVLYH XQ VXEVLGLR HVWDWDO D GLFKDV WDULIDV SDUD ORV HVWUDWRV \

5HGXFFLyQ GH FRVWRV (V IXQGDPHQWDO TXH OD &5& UHJXOH HO FRVWR GH XVR GH ODV UHGHV HOpFWULFDV FRQ XQ FRVWR HÀ FLHQWH QR WDQ HOHYDGR FRPR HO LPSXHVWR HQ HO SDVDGR SRU OD &5(* LQFOX\HQGR D ODV UHGHV GH PHGLD \ EDMD WHQVLyQ TXH OOHJDQ D ORV SHTXHxRV PXQLFLSLRV

6XVSHQGHU ORV DSR\RV HQ GLQHUR GHO )RQGR 7,& DO LQLFLDU FRQ HO SURJUDPD GH 7HFQRFHQWURV (O SURJUDPD &RPSDUWHO FXPSOLy XQ FLFOR IXQGDPHQWDO SDUD ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV VRFLDOHV HQ HO SDtV SHUR HV HO PRPHQWR GH HYROXFLRQDU KDFtD HO FRQFHSWR GH ORV 7HFQRFHQWURV FRQFHQWUDQGR ORV UHFXUVRV GHO SURJUDPD &RPSDUWHO \ À QDQFLHURV GHO (VWDGR HQ ORV PLVPRV (VWDEOHFHU WDULIDV DVHTXLEOHV SDUD ORV HVWUDWRV \ TXH XVHQ ORV VHUYLFLRV GH ORV 7HFQRFHQWURV /D H[SHULHQFLD KD GHPRVWUDGR TXH OD GLÀ FXOWDG SDUD HO

)LMDU XQD UHJXODFLyQ TXH LQFHQWLYH D ORV RSHUDGRUHV À MRV \ PyYLOHV D DFWLYDU ORV 7HFQRFHQWURV (V LPSRUWDQWH TXH pVWRV FXHQWHQ FRQ HO DSR\R GH ORV RSHUDGRUHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV PRWLYR SRU HO FXDO HV QHFHVDULD XQD UHJXODFLyQ TXH SURPXHYD HO DFFHVR GH HVWRV D HVWH QXHYR QLFKR GH PHUFDGR

(Q OD PHGLGD GH OR SRVLEOH KDFHU XVR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD ItVLFD TXH H[LVWHQ HQ PXFKDV ORFDOLGDGHV DSDUWDGDV GHO SDtV SURSLHGDG GH OD DQWLJXD 7HOHFRP \ HQ GRQGH HO (VWDGR D~Q FRQVHUYD XQD SDUWLFLSDFLyQ LPSRUWDQWH SDUD GH HVWD PDQHUD KDFHU XVR GH XQRV HGLÀ FLRV TXH KR\ HQ GtD VH HQFXHQWUDQ GHVDSURYHFKDGRV

,QIUDHVWUXFWXUDV WHOHFRPXQLFDFLRQHV

LQWHUQDV

GH

$&,(0 FRPSDUWH OD YLVLyQ GHO 3ODQ GH IRPHQWDU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH KRJDUHV GLJLWDOHV HQ HO SDtV SDUD OR FXDO HV QHFHVDULR FRQWDU FRQ XQD UHJODPHQWDFLyQ EiVLFD TXH IDFLOLWH HO XVR FRPSDUWLGR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD LQWHUQD WDQWR FLYLO FRPR GH WHOHFRPXQLFDFLyQ HQ ORV HGLÀ FLRV \ ]RQDV FRPXQHV /D UHJODPHQWDFLyQ GH HVWDV LQIUDHVWUXFWXUDV LQWHUQDV WDO FRPR VXFHGH HQ (VSDxD JDUDQWL]DUtD OD FRPSHWHQFLD HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH WHOHIRQtD ,QWHUQHW GH EDQGD DQFKD \ WHOHYLVLyQ DELHUWD \ SRU VXVFULSFLyQ

3DUTXHV WHFQROyJLFRV (Q HO WHPD GH DSR\R D OD ,QGXVWULD 1DFLRQDO GH 7, TXH VH GHULYD GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO HV IXQGDPHQWDO HO GHVDUUROOR GH XQD SROtWLFD S~EOLFD HQ PDWHULD GH SDUTXHV WHFQROyJLFRV


HQIRFDGD D ORV VHFWRUHV TXH HO JRELHUQR KD GHÀ QLGR FRPR SULRULWDULRV SDUD OD JHQHUDFLyQ GH H[SRUWDFLRQHV HPSOHR \ DSR\R D RWURV VHFWRUHV GH OD HFRQRPtD (Q HVWH FDPSR VH KDQ GHWHFWDGR JUDQGHV HMHV GH DFFLyQ TXH GHEHQ DUWLFXODUVH \ DGDSWDUVH D FDGD LQGXVWULD \ UHDOLGDG GH SDtV HO FDSLWDO KXPDQR R IXHU]D ODERUDO HVSHFLDOL]DGD OD LQIUDHVWUXFWXUD FRQVLGHUDGD HQ VXV GLPHQVLRQHV ItVLFD VRFLDO DPELHQWDO \ GH FRPXQLFDFLRQHV ODV DUWLFXODFLRQHV SDUD VDWLVIDFHU QHFHVLGDGHV GH PHUFDGR D WUDYpV GH FDGHQD SURGXFWLYDV \ ORV UHTXHULPLHQWRV GH FDSLWDO

• $FWXDOL]DFLyQ GH ORV 0DUFRV OHJDOHV VREUH GHOLWRV LQIRUPiWLFRV • ,GHQWLÀ FDFLyQ GH ORV UHFXUVRV \ ORJtVWLFD UHTXHULGRV SRU HO 6HFWRU -XGLFLDO HO *RELHUQR HQ VXV GLVWLQWRV PLQLVWHULRV \ ODV HQWLGDGHV \ VHFWRUHV TXH UHJODPHQWDQ • (O FRPHUFLR HOHFWUyQLFR • (O VHFWRU HFRQyPLFR • /RV GHUHFKRV +XPDQRV

7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH &LEHUVHJXULGDG (V QHFHVDULD OD LQWHUYHQFLyQ GHO (VWDGR SDUD

• &RRUGLQDFLyQ GH ORV VHFWRUHV S~EOLFR \ SULYDGR • ,GHQWLÀ FDFLyQ GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV FUtWLFDV

D 3ODQHDU HO XVR GHO HVSHFWUR 5DGLRHOpFWULFR TXH SHUPLWD OD WUDQVLFLyQ HIHFWLYD GH OD 79 DQDOyJLFD D OD 79 GLJLWDO S~EOLFD \ DELHUWD &DQDOHV DO \ DO E 'HÀ QLU WRGRV ORV SDUiPHWURV WpFQLFRV GHO QXHYR HVWiQGDU '9% 7 SDUD &RORPELD FRQ HO DQFKR GH %DQGD GH 0+] TXH XVDPRV HQ &RORPELD F (VWDEOHFHU XQ FURQRJUDPD 3ODQ GH 7UDQVLFLyQ TXH FRQWHPSOH ODV GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV TXH VH GHEHQ LPSOHPHQWDU SDUD OD WUDQVLFLyQ GH OD 79 $QDOyJLFD D OD 'LJLWDO G &RRUGLQDU ORV GLIHUHQWHV DFWRUHV RSHUDGRUHV UHJXODGRU DGPLQLVWUDGRU GHO HVSHFWUR GH IRUPD TXH VH RSWLPLFHQ HO XVR GH ORV UHFXUVRV HVSHFWUR GH IUHFXHQFLD LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV XVR GH VLWLRV \ YtDV GH DFFHVR DGPLQLVWUDFLyQ GH ODV UHGHV HWF VH PLQLPLFHQ ORV FRVWRV \ ORV SUREOHPDV HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV UHGHV SDUD EHQHÀ FLR GH ORV XVXDULRV À QDOHV GH ORV PLVPRV RSHUDGRUHV \ GH ORV WLHPSRV GH LPSOHPHQWDFLyQ \ GHVSOLHJXH GH OD 79 'LJLWDO

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

6H UHFRPLHQGD DPSOLDU \ UHIRU]DU HQ HO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO HO GLVHxR GH XQD SROtWLFD GH FLEHUVHJXULGDG \ XQD HVWUDWHJLD SDUD HMHFXWDUOD HQ OD TXH VH GHÀ QD OD SDUWLFLSDFLyQ FRRUGLQDGD GH ORV HQWHV S~EOLFRV FRQ HO VHFWRU SULYDGR SDUD PHMRUDU OD 6HJXULGDG GHO (VWDGR OD SULYDFLGDG GH ORV FLXGDGDQRV \ VXV IDPLOLDV OD VHJXULGDG GH ODV WUDQVDFFLRQHV FRPHUFLDOHV OD VHJXULGDG GH OD LQIRUPDFLyQ HQ JHQHUDO \ VH FRQWUROHQ ORV GHOLWRV TXH VH YDOHQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ GH ORV VHUYLFLRV GH FRPXQLFDFLRQHV WHQLHQGR HQ FXHQWD DVSHFWRV FRPR


7HOHFRPXQLFDFLRQHV

'HQWUR GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO &RORPELD

$&,(0 IUHQWH D 3ODQ 1DFLRQDO GH )LEUD ÐSWLFD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

&DSLODULGDG $&,(0 FRQVLGHUD IXQGDPHQWDO HVWUXFWXUDU OD FDSLODULGDG GH OD )LEUD SDUD OD %DQGD $QFKD IUHQWH DO REMHWLYR GHO SUR\HFWR GH FRQWDU FRQ XQD UHG GH WUDQVSRUWH GH À EUD ySWLFD EDFNERQH LQGHSHQGLHQWH GH OD UHG GH DFFHVR \ GH ORV XVRV TXH VH OH GHQ D OD PLVPD (VWH SODQ GHEH UHDOL]DUVH DQDOL]DQGR R VHxDODQGR PHWDV HQ OR TXH D OD UHG GH DFFHVR À MD \ R PyYLO VH UHÀ HUH \ ORV LPSDFWRV TXH VH SUHWHQGHQ DOFDQ]DU

G 6HUYLFLRV \ DSOLFDFLRQHV /R TXH VH HVSHUD RIUHFHU DO XVXDULR À QDO

$&,(0 FRQVLGHUD TXH HVWH 3UR\HFWR 1DFLRQDO GH )LEUD ÐSWLFD EDMR HO DXVSLFLR GHO (VWDGR GHEH HVWUXFWXUDU XQ SODQ TXH EXVTXH OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD SDUD OR FXDO HV QHFHVDULR À MDU LQGLFDGRUHV GH PHGLFLyQ VREUH HO LPSDFWR UHDO GHO SUR\HFWR ORV XVRV IUHQWH D OD UHG GH DFFHVR WDQ R PiV LPSRUWDQWH TXH OD UHG GH WUDQVSRUWH \ ORV VHUYLFLRV \ DSOLFDFLRQHV TXH VH OOHYDUiQ IUHQWH DO XVXDULR À QDO

0XQLFLSLRV D FXEULU 3DUWLHQGR GH OD EDVH TXH HV

(Q HVH VHQWLGR $&,(0 UHFRPLHQGD FRPSOHPHQWDU HO GRFXPHQWR FRQ

3DUD ORV PXQLFLSLRV \D LQWHUFRQHFWDGRV DO EDFNERQH QDFLRQDO HO SUR\HFWR GHEH SUHFLVDU OD FDSLODULGDG GH OD À EUD ySWLFD DO LQWHULRU GHO iUHD XUEDQD \ UXUDO GH FDGD XQR GH HOORV

D ,PSDFWR 4Xp VH HVSHUD GH HVWH SUR\HFWR PHGLGR HQ Q~PHUR GH DFFHVRV D EDQGD DQFKD À MD \ PyYLO \ TXp VH HVSHUD REWHQHU HQ ORV PXQLFLSLRV D GRQGH OOHJXH OD UHG E ,QGLFDGRUHV 6HJXLPLHQWR SDUD HYDOXDU H[ SRVW HO HIHFWR GHVHDGR \ VX FRQWULEXFLyQ D ODV PHWDV GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO F 0HWDV 3HQHWUDFLyQ HQ ODV SREODFLRQHV FXELHUWDV WDQWR SDUD OD UHG GH DFFHVR À MD FRPR PyYLO

&UHHPRV TXH HO (VWDGR GHEH VHxDODU HVH WLSR GH PHWDV SDUD TXH HO RSHUDGRU SULYDGR TXH KD UHFLELGR ORV UHFXUVRV S~EOLFRV WHQJD FRPSURPLVRV HVSHFtÀ FRV GH FDSDFLGDGHV FDOLGDGHV \ GHVHPSHxR TXH GHEHUi FXPSOLU DO PRPHQWR GH HMHFXWDU HO SUR\HFWR

QHFHVDULR TXH ORV QXHYRV PXQLFLSLRV D FXEULU FRQ OD UHG GH À EUD ySWLFD HVWpQ LQWHUFRQHFWDGRV DO EDFNERQH QDFLRQDO $&,(0 FRQVLGHUD WUDWiQGRVH GH UHFXUVRV S~EOLFRV TXH HO SUR\HFWR GHEH SUHFLVDU ORV PXQLFLSLRV QXHYRV D VHU FXELHUWRV FRQ OD UHG GH À EUD ySWLFD VLQ GHMDU HQ SOHQD OLEHUWDG SDUD TXH HO RSHUDGRU SULYDGR OR KDJD

&RQVLGHUDPRV TXH HQ OD FDOLÀ FDFLyQ GH SURSRQHQWHV GHEHUtD WHQHUVH HQ FXHQWD GRV DVSHFWRV ORV QXHYRV PXQLFLSLRV D FXEULU \ OD H[WHQVLyQ GH OD UHG GH À EUD GHQWUR GHO iUHD XUEDQD \ UXUDO GH ORV PXQLFLSLRV \D LQWHUFRQHFWDGRV DO EDFNERQH VLQ RWRUJDU SXQWXDFLyQ DOJXQD D ORV SURSRQHQWHV TXH RIUH]FDQ LQWHUFRQH[LyQ GH PXQLFLSLRV TXH \D FXHQWDQ FRQ XQD UHG DFFHVR D XQD UHG WURQFDO GH WUDQVSRUWH HQ À EUD ySWLFD


6XJHULPRV DQDOL]DU ORV PXQLFLSLRV SRU ORV tQGLFHV GH 1HFHVLGDGHV %iVLFDV ,QVDWLVIHFKDV Q~PHUR GH KDELWDQWHV GLVWDQFLD GH UHGHV WURQFDOHV Q~PHUR GH DFFHVRV D ,QWHUQHW \ QHFHVLGDG GH FDSDFLGDG /R PiV DSURSLDGR VHUtD HVWDEOHFHU XQRV PXQLFLSLRV REOLJDWRULRV FRPR SRORV GH GHVDUUROOR WpFQLFR TXH DVHJXUHQ DGHPiV TXH HO RSHUDGRU FXEUD SULRULWDULDPHQWH PXQLFLSLRV FRQ HO PD\RU LPSDFWR \ VH H[WLHQGD HQ OR SRVLEOH HQ WRGR HO WHUULWRULR \ QR VH FRQFHQWUH VyOR HQ DOJXQDV UHJLRQHV GH VX FRQYHQLHQFLD (VWH WLSR GH UHJODV DVHJXUDUtDQ TXH OD UHG VH H[WLHQGD KDFLD WRGDV ODV UHJLRQHV WpFQLFDPHQWH SRVLEOHV \ D SDUWLU GH GLFKRV SRORV ORV RSHUDGRUHV GLVHxHQ VXV UHGHV UHJLRQDOHV $Vt PLVPR ORV SXQWDMHV D RWRUJDU D ORV SURSRQHQWHV GHEHUiQ VHU SRQGHUDGRV IUHQWH D ORV PXQLFLSLRV FRQ PD\RUHV QHFHVLGDGHV GH FRQHFWLYLGDG \ PD\RU SREODFLyQ \ QR XQ SXQWDMH LJXDO SDUD WRGRV ORV PXQLFLSLRV

$UTXLWHFWXUD GH OD UHG GH À EUD ySWLFD 3DUD ORJUDU XQ GLVHxR HÀ FLHQWH GH OD DUTXLWHFWXUD GH OD UHG VHUtD QHFHVDULR TXH HO GRFXPHQWR VHxDODUD GH PDQHUD SUHFLVD OD LQIUDHVWUXFWXUD DFWXDO GHO SDtV HQ UHGHV GH À EUD ySWLFD DFWLYD \ SDVLYD DVt FRPR ODV UHGHV GH DFFHVR GH ODV

TXH VH GLVSRQH HQ ORV PXQLFLSLRV R VH SODQHD GHQWUR GHO FRQWH[WR GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO 6yOR GH HVD PDQHUD VHUtD SRVLEOH GLPHQVLRQDU \ GLVHxDU FRUUHFWDPHQWH XQD UHG ,JXDOPHQWH HOOR SHUPLWLUi GHÀ QLU ORV SRORV GH GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR \ ORV PXQLFLSLRV D ORV TXH WpFQLFDPHQWH HV YLDEOH OOHJDU FRPR H[WHQVLyQ GH OD UHG WURQFDO \D H[LVWHQWH \ ODV WRSRORJtDV GH UHG GH ~OWLPD PLOOD DO LQWHULRU GH ORV PXQLFLSLRV ,JXDOPHQWH VHUtD QHFHVDULR GHÀ QLU PXQLFLSLR SRU PXQLFLSLR OD FDSDFLGDG HIHFWLYD PtQLPD D SRQHU HQ VHUYLFLR SXHV KD\ PXQLFLSLRV HQ GRQGH *ESV VHUiQ LQVXÀ FLHQWHV \ RWURV HQ GRQGH HVD FDSDFLGDG HVWDUi VREUHGLPHQVLRQDGD 6HJ~Q HO WUiÀ FR HVSHUDGR GHEHUtD HVWDEOHFHUVH XQ SLVR PtQLPR \ XQD HVFDOD GH DPSOLDFLyQ FRQVLVWHQWH FRQ OD SREODFLyQ ODV FRQGLFLRQHV GH FDOLGDG \ YHORFLGDG GHO DFFHVR GH %DQGD $QFKD \ HO PHUFDGR TXH SRGUtD JHQHUDUVH HQ FDGD FDVR (V QHFHVDULR GHÀ QLU VL HVWD FDSDFLGDG HV DVLJQDGD SRU PXQLFLSLR R VH UHÀ HUH D FDSDFLGDGHV DJUHJDGDV GH UXWD DQLOOR R HVWUHOOD GH YDULRV PXQLFLSLRV \ KDVWD TXH SXQWR GHEH JDUDQWL]DUVH SRU HMHPSOR KDVWD %RJRWi R KDVWD XQD FLXGDG FRQ SREODFLyQ GH DO PHQRV PLO KDELWDQWHV 7DPELpQ HV QHFHVDULR SUHFLVDU HVSHFLDOPHQWH SDUD OD UHG GH DFFHVR GH ~OWLPD PLOOD HQ TXp FDVRV OD UHG VHUi HQ HVWUHOOD R HQ DQLOOR SXHV KR\ HQ GtD HV FODUR TXH ODV UHGHV HQ DQLOOR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

3DUD ORV QXHYRV PXQLFLSLRV D FXEULU HV UHFRPHQGDEOH HVWDEOHFHU XQD FDWHJRUL]DFLyQ FRQ HO À Q GH SULRUL]DU DTXHOORV TXH UHTXLHUHQ GH OD UHG \ HOLPLQDU DTXHOORV HQ GRQGH HV LPSRVLEOH ItVLFDPHQWH OOHYDU OD UHG GH À EUD


JHQHUDQ PD\RU UHGXQGDQFLD \ VHJXULGDG SDUD HO RSHUDGRU \ ORV XVXDULRV 6L ELHQ SXHGHQ JHQHUDU XQ PD\RU FRVWR VH GHEH LQGLFDU SDUD TXH FDWHJRUtD GH PXQLFLSLRV VH DFHSWDUi XQD X RWUD WRSRORJtD \ TXH LQGLFDGRUHV GH GLVSRQLELOLGDG VH HVSHUDUiQ HQ XQR X RWUR FDVR

SUHYLVWR FRQ HO Q~PHUR GH PXQLFLSLRV D FXEULU 3RU HOOR $&,(0 FRQVLGHUD IXQGDPHQWDO TXH VH SUHYHD OD REOLJDFLyQ SDUD HO RSHUDGRU GH SUHVHQWDU XQ FRPSOHWR GLVHxR GH OD DUTXLWHFWXUD GH UHG GH WUDQVSRUWH D VHU HYDOXDGD SRU HO 0LQLVWHULR SXHV GH HOOR GHSHQGHUi HQ JUDQ PHGLGD TXH HO RSHUDGRU HIHFWLYDPHQWH FXHQWH FRQ XQD SODQ VHULR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD WpFQLFR SDUD FXEULU ORV PXQLFLSLRV TXH SURPHWH DOFDQ]DU < HVH GLVHxR WDPELpQ GHEH VHU REMHWR GH SXQWXDFLyQ 7DULIDV /DV WDULIDV GH XVR GHO VHUYLFLR GHO SURPHGLR GH ODV SULQFLSDOHV FLXGDGHV GHEHQ VHU UHYLVDGDV DxR D DxR SDUD HVWDU DFRUGHV FRQ ORV YDORUHV GHO PHUFDGR

(Q FXDQWR D ORV IDFWRUHV GH GLVSRQLELOLGDG VL ELHQ HO SURSXHVWR VXHQD UD]RQDEOH SDUD UHGHV HQ HVWUHOOD GHEHUtD H[LJLUVH XQ IDFWRU PiV HVWULFWR GH DO PHQRV FXDWUR QXHYHV SDUD ODV ]RQDV HQ DQLOOR GDGR HO HVWDGR GHO DUWH GH OD WHFQRORJtD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

$Vt PLVPR GHEH HVWDEOHFHUVH XQ WLHPSR Pi[LPR GH UHVSXHVWD \ GH VROXFLyQ D IDOODV \ HO Q~PHUR WROHUDEOH Pi[LPR GH IDOODV DO DxR SDVDGR HO FXDO GHEHUtD SHQDOL]DUVH OD WDULID FRPR HV FRP~Q HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR HOpFWULFR SRU HMHPSOR GH PRGR WDO TXH QR VH WROHUHQ VLWXDFLRQHV GH FRQVWDQWHV PLFUR IDOODV TXH QR DOFDQFHQ D VXPDU XQ WLHPSR WDO TXH VH VREUHSDVH OD WROHUDQFLD GH GLVSRQLELOLGDG WRWDO SHUR TXH HQ OD SUiFWLFD SRGUtDQ JHQHUDU FRQWLQXRV LQFRQYHQLHQWHV HQ ODV UHGHV \ VHUYLFLRV TXH VH VRSRUWHQ HQ HVWD UHG GH À EUD )LQDOPHQWH HV QHFHVDULR GLVHxDU XQ PHFDQLVPR GH LQJHQLHUtD HIHFWLYR TXH JDUDQWLFH TXH HO RSHUDGRU VHOHFFLRQDGR FXPSOLUi HQ HO WLHPSR

3DUD HVWH FiOFXOR DQXDO VH GHEHQ XVDU SUHFLRV GH WUDQVDFFLRQHV UHDOHV FRQ GHVFXHQWRV \ QR SUHFLRV GH OLVWD $Vt VH VXJLHUH TXH ORV RSHUDGRUHV UHJLVWUHQ DQWH OD &5& R DQWH HO 0LQLVWHULR ORV FRQWUDWRV R ORV SUHFLRV QHWRV GHVSXpV GH GHVFXHQWRV GH VHUYLFLR SRUWDGRU PiV EDMRV TXH KD\DQ QHJRFLDGR HQWUH ODV SULQFLSDOHV FLXGDGHV 'HEH GHÀ QLUVH FXiOHV VRQ HVDV FLXGDGHV \ FRQ EDVH HQ HOOR HO 0LQLVWHULR GHEH FDOFXODU HO SURPHGLR \ OD WDULID Pi[LPD DSOLFDEOH SDUD FDGD DxR 'H DFXHUGR FRQ ODV PHWRGRORJtDV H[LVWHQWHV HQ HO WHPD GH *HUHQFLD GH 3UR\HFWRV UHFRPHQGDPRV LQFOXLU HQ ORV WpUPLQRV GH UHIHUHQFLD GHO FRQFXUVR ORV VLJXLHQWHV UHTXHULPLHQWRV TXH VHUtDQ REMHWR GH SXQWXDFLyQ HQ OD HYDOXDFLyQ GH ODV SURSXHVWDV • 3ODQLÀ FDFLyQ \ HMHFXFLyQ GHO SUR\HFWR FRQ EDVH HQ PHMRUHV SUiFWLFDV LQWHUQDFLRQDOHV GH JHUHQFLD GH SUR\HFWRV • 6HJXLPLHQWR \ FRQWURO GHO SUR\HFWR FRQ EDVH HQ EDVH HQ PHMRUHV SUiFWLFDV LQWHUQDFLRQDOHV GH JHUHQFLD GH SUR\HFWRV SDUWLFXODUPHQWH RULHQWDGDV D LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHxR


7HOHFRPXQLFDFLRQHV (QWUHYLVWD H[FOXVLYD &RPLVLRQDGR ,YiQ 6iQFKH]

´&RORPELD VH FRQVROLGD FRPR OtGHU GH OD UHJLyQ HQ UHJXODFLyQ GH ODV FRPXQLFDFLRQHVµ &5& (O &RPLVLRQDGR HQPDUFy ORV FRPSRQHQWHV WpFQLFRV TXH LPSOLFDQ ODV GHFLVLRQHV UHJXODWRULDV \ VH UHÀ ULy GHVGH VX YLVLyQ FRPR ,QJHQLHUR D ODV RSRUWXQLGDGHV TXH OD OH\ DEULy D OD ,QJHQLHUtD FRORPELDQD 'H RWUD SDUWH HO ,QJHQLHUR 6iQFKH] VHxDOy OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD FRQYHUJHQFLD HQ HO QXHYR UpJLPHQ GH UHGHV \ GHVWDFy OD LQFRUSRUDFLyQ GH RWURV FRQFHSWRV FRQ EDVWR FRQWHQLGR WpFQLFR TXH VH YLHQHQ WUDEDMDQGR HQ ORV ~OWLPRV DxRV \ TXH VHJ~Q pO PX\ SURQWR VH YHUiQ PDWHULDOL]DGRV

(O GHVDItR HVWi HQ HO HTXLOLEULR HFRQyPLFR

3

HVH D ORV UHWRV HFRQyPLFRV TXH GHEH HQIUHQWDU HO GHVDUUROOR GH ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV HQ &RORPELD HO VHFWRU HV XQD SRWHQFLD HQ /DWLQRDPpULFD HQ PDWHULD GH UHJXODFLyQ JUDFLDV D OD FDSDFLGDG GH GHVDUUROOR LQJHQLR \ FUHDWLYLGDG GHO UHFXUVR KXPDQR 6L HVR VH H[SORWD ELHQ SXHGH WUDHU JUDQGHV EHQHÀ FLRV DO SDtV DÀ UPy HO ,QJHQLHUR ,YiQ 6iQFKH] 0HGLQD &RPLVLRQDGR GH OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV &5& (Q HQWUHYLVWD H[FOXVLYD FRQ $&,(0 (O &RPLVLRQDGR 6iQFKH] 0HGLQD GHVLJQDGR SRU HO *RELHUQR 1DFLRQDO HQ DQXQFLy TXH D À QDOHV GH &RORPELD DVXPLUi OD SUHVLGHQFLD GH 5HJXODWHO $VRFLDFLyQ GH 5HJXODGRUHV GH ODV &RPXQLFDFLRQHV HQ +LVSDQRDPpULFD \ HO &DULEH

6HJ~Q HO H[SHUWR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD WpFQLFR QR KD\ GHFLVLRQHV TXH VHDQ PX\ GLItFLOHV OD WHFQRORJtD HVWi HYROXFLRQDQGR HQ XQ VHQWLGR TXH QR DGPLWH GLVFXVLyQ DOJXQD HO SXQWR PiV GLItFLO UDGLFD HQ OD SDUWH HFRQyPLFD GH OD DSOLFDFLyQ GH HVWD WHFQRORJtD

´(O UHWR HVWi HQ HO HTXLOLEULR HFRQyPLFR HQWUH OD DFWXDFLyQ TXH VH UHJXOD \ OD LPSOLFDFLyQ TXH HVWR WLHQH FXDQGR VH YD\D D GHVDUUROODU GHQWUR GH ODV HPSUHVDVµ &5& ´(O UHWR HVWi HQ HO HTXLOLEULR HFRQyPLFR HQWUH OD DFWXDFLyQ TXH VH UHJXOD \ OD LPSOLFDFLyQ TXH HVWR WLHQH FXDQGR VH YD\D D GHVDUUROODU GHQWUR GH ODV HPSUHVDV SRUTXH WHQHPRV TXH UHVSHWDU HO HTXLOLEULR HQWUH HO VHUYLFLR OD SURGXFWLYLGDG GHO QHJRFLR \ HO KHFKR GH TXH ODV LQYHUVLRQHV GH ORV RSHUDGRUHV VH YHDQ UHÁ HMDGDV HQ DOJRµ DVHJXUy

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

,QJ ,YiQ 6iQFKH] &RPLVLRQDGR &5&


(O IXQFLRQDULR UHVDOWy OD LPSRUWDQFLD GH HYLWDU OD LPSRVLFLyQ GH REOLJDFLRQHV UHJXODWRULDV TXH WHQJDQ XQD LPSOLFDFLyQ HFRQyPLFD PX\ DOWD \ TXH QR WHQJDQ XQD JUDQ YLVLELOLGDG DQWH ORV XVXDULRV R DQWH HO VHFWRU

(VWRV FXDWUR DVSHFWRV FRQVWLWX\HQ XQR GH ORV IXHUWHV GHO QXHYR UpJLPHQ VLQ HPEDUJR KD\ RWURV HOHPHQWRV TXH WLHQHQ FRPSRQHQWH WpFQLFR \ TXH GH DFXHUGR FRQ HO &RPLVLRQDGR HVWH DxR VH YHUiQ UHÁ HMDGRV HQ SRUWDELOLGDG QXPpULFD

&RQYHUJHQFLD \ 3RUWDELOLGDG 1XPpULFD 'DGDV ODV IRUWDOH]DV TXH WLHQH HO SDtV HQ OD SDUWH WpFQLFD \ OR TXH D~Q IDOWD SRU FRQVWUXLU HQ PDWHULD GH HTXLOLEULR HFRQyPLFR HO &RPLVLRQDGR VH UHÀ ULy D XQ QXHYR UpJLPHQ GH LQWHUFRQH[LyQ GH UHGHV TXH YLHQH WUDEDMDQGR OD &5& GHVGH HO DxR HO GRFXPHQWR FRQVLGHUDUi HO WHPD GH FRQYHUJHQFLD GLJLWDO QHXWUDOLGDG WHFQROyJLFD \ SRUWDELOLGDG QXPpULFD 3DUD HO PHV GH DEULO GH VHUi SXEOLFDGR HO ERUUDGRU TXH VHJ~Q HO UHSUHVHQWDQWH GH OD &5& HVWi FLPHQWDGR HQ HO WHPD GH FRQYHUJHQFLD \ VDOGUi D GLVFXVLyQ FRQ HO VHFWRU SDUD PHGLU VX DFHSWDFLyQ 'H LJXDO PDQHUD GHVGH OD SHUVSHFWLYD WpFQLFD OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH &RPXQLFDFLRQHV LPSOHPHQWDUi FXDWUR VXE SUR\HFWRV TXH HVWiQ HQPDUFDGRV GHQWUR GHO QXHYR UpJLPHQ GH UHGHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

6HJ~Q HO ,QJHQLHUR ´$TXt KD\ XQ EXHQ FRPSRQHQWH WpFQLFR PD\RU TXH WRGRV ORV GHPiV SRUTXH DGHPiV GH UHJXODU HVWDPRV VLHQGR QRVRWURV FRPR &RPLVLyQ ORV JDUDQWHV GH TXH OD SODWDIRUPD WHFQROyJLFD FRQ OD TXH VH YD GDU YLGD DO VHUYLFLR GH SRUWDELOLGDG HQWUH HQ RSHUDFLyQ \ TXH WRGRV ORV RSHUDGRUHV PyYLOHV TXH VRQ ORV REOLJDGRV HQ HVWH PRPHQWR D GDU OD SRUWDELOLGDG HVWpQ LQWHUFRQHFWDGRV SHUR QR VRODPHQWH ORV PyYLOHV VLQR WDPELpQ ORV RSHUDGRUHV À MRV TXH GHEHQ HQYLDU WUiQVLWR D ORV PyYLOHV \ ORV GH ODUJD GLVWDQFLD TXH GHEHQ JHQHUDU WUiÀ FR HQ ORV PyYLOHV µ ´(VD IXQFLyQ GH VXSHUYLVLyQ GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD SRUWDELOLGDG HV XQ SXQWR TXH HVWi GHQWUR GH OD FRPLVLyQ \ HVWi HQ FDEH]D PtD FRPR FRPLVLRQDGR WpFQLFR GH OD FRPLVLyQµ DVHJXUy

/H\ XQ UHFRQRFLPLHQWR D OD ,QJHQLHUtD

5pJLPHQ GH $FFHVR

'HWHUPLQDFLyQ GH ,QIUDHVWUXFWXUD

5pJLPHQ GH ,QWHUFRQH[LyQ

1R VyOR GH FRPXQLFDFLRQHV \ TXH SXHGD VHU FRPSDUWLGD SDUD HIHFWRV GH DPSOLDU OD FREHUWXUD GH ODV UHGHV GH FRPXQLFDFLyQ HQ HO SDtV

4XH PD\RULVWDV SXHGDQ DFWXDU FRPR YHQGHGRUHV GH XQ RSHUDGRU HVWDEOHFLGR R TXH VH SXHGDQ GHILQLU XQDV FLHUWDV FRQGLFLRQHV HQ ODV FXDOHV ORV RSHUDGRUHV GHEDQ RIUHFHU RIHUWDV PD\RULVWDV SDUD HO PHUFDGR &RQGLFLRQHV SDUD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH VHUYLFLRV

4XLHQHV VHUiQ ORV SURYHHGRUHV GH FRQWHQLGRV \ H[SOLFDFLRQHV

$FFHVR SDUD ORV QXHYRV DFWRUHV

'HVGH VX SHUVSHFWLYD FRPR ,QJHQLHUR (OHFWUyQLFR HO &RPLVLRQDGR 6iQFKH] 0HGLQD VH UHÀ ULy D OD OH\ TXH GLVSRQH OD GHVLJQDFLyQ GH WUHV FRPLVLRQDGRV HOHJLGRV SRU HO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD \ TXH REOLJD D OD HOHFFLyQ GH DO PHQRV XQ ,QJHQLHUR FRPR SDUWH GH OD WHUQD 3DUD HO H[SHUWR FRPLVLRQDGR HVWD OH\ HV XQ ORJUR PX\ LPSRUWDQWH SRUTXH VLJQLÀ FD GDU XQ UHFRQRFLPLHQWR D TXH XQD GH ODV SURIHVLRQHV TXH HVWiQ PiV YLQFXODGDV FRQ HO VHFWRU GH ODV FRPXQLFDFLRQHV HVWp SUHVHQWH VLHPSUH HQ HO FDPSR GH OD UHJXODFLyQ


´&XDQGR KDEODPRV GH OD SUHVHQFLD GH XQ ,QJHQLHUR HOHFWUyQLFR R ,QJHQLHUR GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV OR TXH HVWDPRV JDUDQWL]DQGR HV TXH KD\D XQD WRPD GH GHFLVLRQHV EDVDGD HQ FULWHULRV WpFQLFRV FODURV \ TXH KD\D XQ VRSRUWH WpFQLFR TXH HO JRELHUQR D WUDYpV GH OD &RPLVLyQ GHVDUUROOH IUHQWH DO VHFWRUµ SXQWXDOL]y

/RV UHWRV TXH DIURQWD HO SDtV (O &RPLVLRQDGR GH OD &5& VHxDOy ORV UHWRV TXH GHEH FXPSOLU HO SDtV SDUD HVWDU D OD YDQJXDUGLD HQ FRQHFWLYLGDG \ FRPXQLFDFLRQHV 0D\RU FREHUWXUD GH UHGHV (O UHWR SULQFLSDO HV DXPHQWDU ODV YHORFLGDGHV \ PHMRUDU ORV DQFKRV GH EDQGD SDUD EXHQD SDUWH GHO WHUULWRULR QDFLRQDO TXH HO VRIWZDUH SXHGD OOHJDU D ODV SDUWHV PiV UHPRWDV GH &RORPELD

$SURSLDFLyQ GH WHFQRORJtDV 6L PHMRUD OD FRQHFWLYLGDG FRQ OD FREHUWXUD GH UHGHV YHQGUi DSURSLDFLyQ GH SDUWH GH ORV XVXDULRV TXH KR\ HQ GtD QR HVWiQ FRQHFWDGRV \ XQ GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD ORFDO GH FRQWHQLGRV

0HMRUHV FRQWHQLGRV 8Q GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD ORFDO GH FRQWHQLGRV SHUPLWLUi TXH ORV XVXDULRV WHQJDQ DFFHVR D LQIRUPDFLyQ PiV FHUFDQD \ SRU WDQWR LQWHUHVDQWH SDUD HOORV

'HVDUUROOR GH LQIUDHVWUXFWXUD 3DUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV VRQ QHFHVDULDV GHFLVLRQHV PX\ IXHUWHV H LQYHUVLRQHV PX\ DOWDV (O *RELHUQR GHEH KDFHU XQ HVIXHU]R SRU JHQHUDU LQFHQWLYRV SRUTXH HQ PXFKDV SDUWHV GHO SDtV ORV FDVRV GH QHJRFLR QR GDQ XQ UHVXOWDGR SRVLWLYR FRPR SDUD TXH ORV RSHUDGRUHV JDQHQ

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526


7HOHFRPXQLFDFLRQHV

)HULD GH %DUFHORQD

&RQJUHVR 0XQGLDO GH 0yYLOHV 3RU ,QJ -XOLiQ &DUGRQD &

(

Q HO PHV GH IHEUHUR GH HVWH DxR GXUDQWH ORV GtDV DO VH OOHYy D FDER HO &00 HQ OD FLXGDG GH %DUFHORQD (VSDxD 6HJ~Q -RKQ +RIIPDQ 'LUHFWRU GHO *60$ 0RELOH :RUOG &RQJUHVV HO HYHQWR GH HVWH DxR WXYR XQ UpFRUG GH SDUWLFLSDQWHV GH PiV GH SDtVHV FRQ HO GH UHSUHVHQWDFLyQ GH DOWR QLYHO $GHPiV WXYR PiV H[SRVLWRUHV DVLVWLHURQ PiV &(2 \ FRQIHUHQFLDV GH GHVDUUROODGRUHV GH DSOLFDFLRQHV $SS PiV TXH HQ ODV HGLFLRQHV DQWHULRUHV $GHPiV XQ JUXSR GH FRQIHUHQFLVWDV LQVSLUDGRUHV GH ORV DYDQFHV PXQGLDOHV HVWXYLHURQ SUHVHQWHV FRQ XQ DSRUWH LQWHOHFWXDO TXH HVWi GLVSRQLEOH SDUD WRGRV 3RGUtD GHFLUVH TXH HVWH &RQJUHVR HV HO GH OD WHFQRORJtD TXH VH H[SUHVD HQ 0RYLOLGDG %DQGD $QFKD LQDOiPEULFD \ &RPSXWDFLyQ HQ OD 1XEH FRPR ORV SDUDGLJPDV D VHJXLU HQ ORV SUy[LPRV PHVHV SDUD HO GHVDUUROOR GH UHGHV \ GLVSRVLWLYRV SDUD ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV PyYLOHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(O &RQJUHVR FRQ WRGR VX GHVSOLHJXH PRVWUy WRGDV ODV DSOLFDFLRQHV TXH FRQWULEXLUiQ D D PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SHUVRQDV \ TXH IDFLOLWDUiQ D~Q PiV HO LQWHUFDPELR \ OD FRPXQLFDFLyQ VRFLDO FRQWULEX\HQGR FRQ QXHYDV IRUPDV GH HQWUHWHQLPLHQWR \ GHVDUUROOR GH QHJRFLRV SDUD ORV XVXDULRV $GHPiV KL]R FRQRFHU ODV KHUUDPLHQWDV GH FyPR HPSRGHUDU D OD JHQWH \ D OD VRFLHGDG D WUDYpV GH OD PRYLOLGDG \ OD EDQGD DQFKD GH WDO PDQHUD TXH VH EXVTXH FRQ HO WLHPSR HO DSUHQGL]DMH GH OD &RPXQLFDFLyQ ,QWXLWLYD SRU SDUWH GH ORV XVXDULRV (O &RQJUHVR HV XQ HQRUPH GHVSOLHJXH GH WHFQRORJtD SDUD GDU XQD DJUDGDEOH H[SHULHQFLD D ORV VHQWLGRV SODFHU HQ HO HQWUHWHQLPLHQWR \ VDWLVIDFFLyQ HQ OD UHDOL]DFLyQ GH WDUHDV D ORV XVXDULRV (O &RQJUHVR UHXQLy GH PDQHUD LPSRUWDQWH D ORV IDEULFDQWHV \ YHQGHGRUHV GH WHUPLQDOHV \ UHGHV D ORV VXPLQLVWUDGRUHV GH FRQWHQLGRV \ DSOLFDFLRQHV D ODV HPSUHVDV TXH SURYHHQ HO ,QWHUQHW ² ,63 \ D ORV RSHUDGRUHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV

TXLHQHV VRQ ORV PiV LQWHUHVDGRV HQ TXH ORV SURGXFWRV GH ORV FXDOHV GLVSRQJDQ VHDQ VXVFHSWLEOHV GH HVWDEOHFHU SODQHV GH QHJRFLR TXH WHQJDQ HO VHUYLFLR UHTXHULGR SRU SDUWH GH ORV XVXDULRV \ ODV UHQWDELOLGDGHV DGHFXDGDV SDUD VXV À QDQ]DV 1R HVWXYLHURQ SUHVHQWHV R QR IXHURQ LQYLWDGRV ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ORV XVXDULRV QL ORV UHJXODGRUHV TXH KDFHQ SDUWH GH ORV JRELHUQRV HQ GRQGH VH GHVSOLHJD HVWD WHFQRORJtD +XER DXVHQFLD GH HQWHV JXEHUQDPHQWDOHV TXH HVFXFKDUDQ ORV UHFODPRV GH OD LQGXVWULD SDUD FRQWULEXLU HQ OD VROXFLyQ GH VXV QHFHVLGDGHV

(Q HO &RQJUHVR 0XQGLDO GH 0yYLOHV KXER DXVHQFLD GH HQWHV JXEHUQDPHQWDOHV TXH HVFXFKDUDQ ORV UHFODPRV GH OD LQGXVWULD SDUD FRQWULEXLU HQ OD VROXFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV HQ PDWHULD GH WHFQRORJtD 'HVDUUROOORV DSS SURWDJRQLVWDV HQ %DUFHORQD (QWRQFHV HO SRGHU GH ODV DSOLFDFLRQHV GHQRPLQDGRV FRPR GHVDUUROORV $SS ODV FXDOHV UHTXLHUHQ FDGD YH] PiV DQFKR GH EDQGD VH FRQYLHUWHQ HQ HO FHQWUR GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV QR GHMDQGR GH ODGR OD SUHPLVD TXH HVWH FRQVXPR H[DJHUDGR GHO DQFKR GH EDQGD SXHGH GDU DO WUDVWH FRQ HO GHVHR GHO PXQGR TXH ODV WHFQRORJtDV PyYLOHV LQDOiPEULFDV SXHGDQ FRQWULEXLU GH PDQHUD GHFLGLGD D PDVLÀ FDU OD EDQGD DQFKD FRQFHSWR TXH HV \ VHUi HO PRWRU GH GHVDUUROOR GH ODV HFRQRPtDV GHO SODQHWD HQ HO VLJOR ;;, FXDQGR HVWDPRV WRGRV LQPHUVRV HQ OD 6RFLHGDG GHO &RQRFLPLHQWR <D VH KD HVWDEOHFLGR TXH XQ GH LQFUHPHQWR HQ OD SHQHWUDFLyQ GH EDQGD DQFKD \D VHD À MD R PyYLO R DPEDV GH PDQHUD FRPSOHPHQWDULD HQ ORV SDtVHV KDFH FUHFHU HO HPSOHR \ DGHPiV DXPHQWD HO 3,% HQ YDORUHV DSUR[LPDGRV DO (Q HO &RQJUHVR VH WXYR HO HVSDFLR SDUD $SS 3ODQHW HO FXDO DOEHUJy PiV GH GHVDUUROODGRUHV GH DSOLFDFLRQHV


$SS 3ODQHW YROYLy D VHU HO &HQWUR GHO 8QLYHUVR GH DSOLFDFLRQHV RULJLQDQGR GHQWUR GH ORV RSHUDGRUHV GH UHGHV OD QHFHVLGDG GH EXVFDU XQD LQWHJUDFLyQ GH HVWDV DSOLFDFLRQHV SDUD TXH SXHGDQ FRUUHU HQ ORV GLIHUHQWHV WHOpIRQRV LQWHOLJHQWHV GHMDQGR GH VHU SURSLHWDULDV SDUD FRQYHUWLUVH HQ DSOLFDFLRQHV LQWHJUDGDV \ DELHUWDV

GHO XVXDULR FRPR IDFWRU HVHQFLDO SDUD TXH OD DSURSLDFLyQ GH HVWDV WHFQRORJtDV OOHJXH D WRGRV &RQ HO ,PSXOVR LQWHJUDO GHO (FRVLVWHPD PyYLO VH SRGUi FRQWULEXLU SDUD TXH PDVLÀ FDFLyQ GHO DFFHVR PyYLO D OD VRFLHGDG GH OD LQIRUPDFLyQ VHD XQD UHDOLGDG (O REMHWLYR HV HQOD]DU D OD JHQWH OD JHQWH FRQHFWDGD D ,QWHUQHW \ OD JHQWD FRQHFWDGD D ODV PiTXLQDV R DSDUDWRV GHO XVR GLDULR \ HVWRV HQWUH Vt 0 0 (V XQ HVFHQDULR H[WUDRUGLQDULR GH HYROXFLyQ WHFQROyJLFD SHUR TXHGD OD GXGD \D TXH HVWR VHUi SRVLEOH KR\ HQ ORV SDtVHV PiV GHVDUUROODGRV TXH WLHQHQ PHMRU LQIUDHVWUXFWXUD GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV (VWR SRGUtD FRQOOHYDU D TXH OD HVSLUDO GH FUHFLPLHQWR GH OD SDVHV ULFRV VLJD LPSDUDEOH \ OD %UHFKD 'LJLWDO HQ HO PXQGR VH VLJD DXPHQWDQGR \D TXH KXER XQRV JRELHUQRV TXH HQWHQGLHURQ HQ GRQGH HVWDED OD FODYH PLHQWUDV TXH HQ RWURV FRPR ORV ODWLQRDPHULFDQRV HVWiQ DSHQDV WUDWDQGR GH UHVROYHU HO JUDYH DWUDVR GH OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD WDQWR À MD FRPR PyYLO

/RV GHVDUUROORV $SS FRQYLHUWHQ HQ HO FHQWUR GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV VLQ GHMDU GH ODGR OD SUHPLVD TXH HVWH FRQVXPR H[DJHUDGR GHO DQFKR GH EDQGD FRQFHSWR TXH HV \ VHUi HO PRWRU GH GHVDUUROOR GH ODV HFRQRPtDV GHO SODQHWD HQ HO VLJOR ;;, 7DPELpQ VH PRVWUy HQ HO &RQJUHVR FRPR OD HYROXFLyQ GH GLVSRVLWLYRV HV GHÀ QLWLYDPHQWH SDUD HO 7DEOHW HO FXDO LGR JDQDGR WHUUHQR \ VH DQXQFLD TXH OOHJDUi D GHVSOD]DU DO 3& \ DO WHOpIRQR PyYLO GHELGR D TXH WRGR VHUi GDWRV \ FRQ HVWH PHFDQLVPR VH HIHFWXDUiQ WRGDV ODV FRPXQLFDFLRQHV HQ HO PXQGR (VWH DYDQFH GHFLGLGR GH ODV 7DEOHW HQFXHQWUD VX PD\RU SRWHQFLDO HQ OD FDSDFLGDG GH DOPDFHQDPLHQWR \ YHORFLGDG GH SURFHVDPLHQWR TXH OD PLFURHOHFWUyQLFD HVWi SRQLHQGR D GLVSRVLFLyQ GH ORV IDEULFDQWHV GH GLVSRVLWLYRV SRU WRGD SDUWH

8Q HFRVLVWHPD PyYLO (O (FRVLVWHPD 0yYLO IXH XQ FRQFHSWR PX\ FRPHQWDGR HQ HO &RQJUHVR \D TXH FRPSUHQGH UHGHV \ GLVSRVLWLYRV DSOLFDFLRQHV \ FRQWHQLGRV \ HO PDQHMR GH OD H[SHULHQFLD

:L )L FODYH HQ OD PRYLOLGDG WHFQROyJLFD (O :L )L FRPR FRQH[LyQ GHIDXOW VH SUHVHQWy FRPR XQD QHFHVLGDG SDUD DSR\DU HVWH PXQGR GH ODV FRPXQLFDFLRQHV LQDOiPEULFDV (O SHQVDU HQ HO 5RDPLQJ GH UHGHV :L )L HV XQD SUHPLVD IXQGDPHQWDO SDUD DXPHQWDU OD XELTXLGDG \ OD PRYLOLGDG GH WRGRV ORV WHUPLQDOHV R GLVSRVLWLYRV PyYLOHV HQ HO SODQHWD (Q HVWH VHQWLGR WDPELpQ VH H[SUHVy HO 3UHVLGHQWH %DUDFN 2EDPD HO GH HQHUR GH HQ VX GLVFXUVR VREUH HO (VWDGR GH OD 8QLyQ ´'XUDQWH ORV SUy[LPRV FLQFR DxRV KDUHPRV SRVLEOH TXH ODV HPSUHVDV GHVSOLHJXHQ OD VLJXLHQWH JHQHUDFLyQ GH FREHUWXUD :L )L GH DOWD YHORFLGDG DO GH ORV HVWDGRXQLGHQVHV 1R VH WUDWD VyOR GH WHQHU LQWHUQHW PiV UiSLGR \ PHQRV OODPDGDV TXH VH FRUWDQ 6H WUDWD GH FRQHFWDU WRGRV ORV ULQFRQHV GH (VWDGRV 8QLGRV D OD HUD GLJLWDOµ 6L ELHQ HV FLHUWR ORV SURYHHGRUHV GH DSOLFDFLRQHV WXYLHURQ XQ HVFHQDULR SURSLFLR SDUD PRVWUDU VXV DYDQFHV WDPELpQ HV FLHUWR TXH D QLYHO WHFQROyJLFR VH SXGR REVHUYDU OD PLVPD EDWDOOD TXH \D HQ HO SDVDGR VH SUHVHQWy FRQ ORV HVWiQGDUHV SDUD WHOHIRQtD PyYLO FHOXODU \ GH OD WHOHYLVLyQ GLJLWDO WHUUHVWUH 7'7 &DGD JUXSR GH SRGHU LQGXVWULDO R FRQWLQHQWH R UHJLyQ GHO SODQHWD WUDWD GH LPSRQHU VX HVWiQGDU HQ FXDQWR DO 6LVWHPD 2SHUDWLYR VH UHÀ HUH (Q HO &00 YLPRV FRPR OD OXFKD HQWUH $SSOH %ODFN%HUU\ 0LFURVRIW *RRJOH \ 1RNLD VH GLR EXVFDQGR TXH VX HVWiQGDU GH 6LVWHPD 2SHUDWLYR VHD HO DFHSWDGR SRU ORV GHPiV SDUD TXH VHD XWLOL]DGR SRU ORV 6PDUWSKRQH < HV SRU HVWD GLVSXWD \ OD GH VXV SURSLDV GLÀ FXOWDGHV GH LQWHJUDFLyQ TXH VXUJH OD &RPXQLGDG :$& OD FXDO WHQLHQGR VX RULJHQ HQ ORV RSHUDGRUHV \ SUHVWDGRUHV GH

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

&RPR VROXFLyQ D HVWD QHFHVLGDG \ ODV SURSLDV GH ORV RSHUDGRUHV SDUD SUHVWDU VXV VHUYLFLRV VXUJH OD :$& R :KROHVDOH $SSOLFDWLRQV &RPXQLW\ TXH HV XQ HVFHQDULR HQ GRQGH ORV RSHUDGRUHV HVWiQ EXVFDQGR GLDORJDU FRQ ORV GHVDUUROODGRUHV GH $SS SDUD TXH GLFKD DSHUWXUD H LQWHURSHUDELOLGDG GH SODWDIRUPDV SXHGD VHU XQD UHDOLGDG $SHQDV VH KD LQLFLDGR HO FDPLQR \ VH HVSHUD TXH SDUD HO DxR HQWUDQWH FRPLHQFH D GDU VXV UHVXOWDGRV R HQ FDVR FRQWUDULR HVWDUHPRV HQ HO SHRU HVFHQDULR FRQ ORV ULHVJRV DVRFLDGRV FXDQGR ODV QRUPDV QR VH LQWHJUDQ FRPR KD VXFHGLGR FRQ OD LQGXVWULD \ ODV QDFLRQHV FXDQGR KDQ WHQGLGR TXH LQFOLQDUVH SRU DOJXQD HQ SDUWLFXODU


VHUYLFLR EXVFD XQD DUPRQL]DFLyQ GH SODWDIRUPDV DO PHQRV SDUD TXH ORV VHUYLFLRV TXH RIUHFHQ D VXV FOLHQWHV QR HVWiQ DWDGRV D XQD WHFQRORJtD VLQR D OD PRGDOLGDG \ HVSHFLÀ FLGDGHV GH XQ VHUYLFLR

JUDQGHV RSHUDGRUHV HQ *7, ² *OREDO 7' /7( ,QLWLDWLYH FRQ HO REMHWLYR GH ORJUDU LPSOHPHQWDFLRQHV D HVFDOD JOREDO SDUD /7( TXH EXVFDQ XQ ,QWHUQHW PyYLO PiV HFRQyPLFR

$OJXQRV DYDQFHV HQ /7( $ QLYHO WHFQROyJLFR VH SXGR REVHUYDU OD PLVPD EDWDOOD TXH \D HQ HO SDVDGR VH SUHVHQWy FRQ ORV HVWiQGDUHV SDUD WHOHIRQtD PyYLO FHOXODU \ GH OD WHOHYLVLyQ GLJLWDO WHUUHVWUH 7'7 &DGD JUXSR GH SRGHU LQGXVWULDO R FRQWLQHQWH R UHJLyQ GHO SODQHWD WUDWD GH LPSRQHU VX HVWiQGDU HQ FXDQWR DO 6LVWHPD 2SHUDWLYR VH UHÀ HUH (O DFXHUGR HQWUH 1RNLD \ 0LFURVRIW FRQ VX :LQGRZV 3KRQH :3 HO GHVSOLHJXH GH $SSOH FRQ VX WLHQGD GH DSOLFDFLRQHV \ OD DSDUHQWH YHQWDMD TXH WLHQH KR\ GtD HO 6LVWHPD 2SHUDWLYR $QGURLG GH *RRJOH VRQ SDUWH GH PDUFR TXH HVWi EXVFDQGR FXDQWR DQWHV DO PHMRU SDUD WRPDUOR FRPR UHIHUWH WHFQROyJLFR 7HQGUHPRV TXH HVSHUDU TXLHQ VH LPSRQH SDUD TXH OD &RPXQLGDG :$& SXHGD FRQWDU FRQ XQD PHMRU SHUVSHFWLYD SDUD RIUHFHU VXV VHUYLFLRV D ORV XVXDULRV DGHPiV TXH HOORV WDPELpQ EXVFDQ TXH FRPR RSHUDGRUHV SXHGDQ FUHDU SODWDIRUPDV XQLÀ FDGDV GH SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV D VXV FOLHQWHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(O FDVR GH ODV UHGHV WDPELpQ DFRPSDxD HO DYDQFH WHFQROyJLFR SDUD TXH OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD LQDOiPEULFD SXHGD SHUPLWLU HO XVR GH ORV GLVSRVLWLYRV \ DVt OD H[SHULHQFLD GHO XVXDULR SXHGD VHU LQFUHPHQWDGD \ VX FRQVXPR DXPHQWH (O /7( HV HO IXWXUR GH ODV UHGHV LQDOiPEULFDV \ SRU WDO UD]yQ HVWXYR HQ HO FHQWUR GH ODV GLVFXVLRQHV HQ HO &00 HVWH DxR (O LPSXOVR GHWUiV GH 7' /7( \ OD FRQYHUJHQFLD GH 7'' FRQ )'' IXHURQ ORV GRV WHPDV FHQWUDOHV TXH HVWDEDQ VLHQGR H[DPLQDGRV SRU ORV RSHUDGRUHV \ SURYHHGRUHV SDUD SURPRYHU JUDQGHV HFRQRPtDV GH HVFDOD \ URDPLQJ LQWHUQDFLRQDO /D LQLFLDWLYD PXQGLDO GH KDFHU FRQYHUJHU D 7' /7( \ )'' /7( KL]R XQLU ORV PiV

• 'HXWVFKH 7HOHNRP PH]FOD GH /7( \ +63$ FRPR HVWUDWHJLD FHQWUDO • 3UR\HFWRV LQLFLDOHV HQ (XURSD (( 88 -DSyQ \ &RUHD GHO 6XU • /7( SRGUtD UHSUHVHQWDU HO GH ODV PyYLOHV FRQH[LRQHV SDUD HO DxR D QLYHO PXQGLDO • &KLQD SRGUtD UHSUHVHQWDU D OD PLWDG GH WRGDV ODV FRQH[LRQHV GH /7( HQ $VLD \ HO 3DFtÀ FR HQ • 7HOVWUD ODQ]DQGR /7( HQ 0+] D À QDOHV GH 2 *HUPDQ\ ODQ]DQGR /7( HQ 0+] \ *+] \ 5,0 ODQ]DQGR :L )L /7( \ :L )L +63$ HQ HO VHJXQGR VHPHVWUH GH • 6SULQW &OHDUZLUH /7( SRGUtD VHU XQ VHUYLFLR FRPSOHPHQWDULR D ODV DFWXDOHV UHGHV :L0$; • .31 UHG +63$ FRPR UHG SULQFLSDO HQ ORV SUy[LPRV DxRV SHUR \D HVWi SUREDQGR YDULDQWHV HO )'' \ 7'' GH /7( FRQ =7( • 'HPRVWUDFLRQHV GH 9R/7( \ YLGHR OODPDGDV VREUH /7( \ ORV 6PDUWSKRQH * /7( 3DUD ORV 209 RSHUDGRUHV PyYLOHV YLUWXDOHV HO &00 SRGUtD VHU HO UHQDFHU GH VXV H[SHFWDWLYDV FRPHUFLDOHV OXHJR GH DxRV LQFLHUWRV SRU VXV LQHVWDELOLGDGHV \ SRU OD SpUGLGD GH FRQÀ DQ]D GH ORV RSHUDGRUHV GH UHG $ MX]JDU SRU HO HQWXVLDVPR HQ LPSXOVDU OD YHQWDV PD\RULVWDV ² :KROHVDOH SRU SDUWH GH ORV JUDQGHV RSHUDGRUHV \ SRU ODV PHGLGDV UHJXODWRULDV SDUD DSR\DUORV TXH DOJXQRV JRELHUQRV HVWiQ DVXPLHQGR HO UHJUHVR D IRUPDU SDUWH GH ODV HVWUDWHJLDV FRPHUFLDOHV GH ORV RSHUDGRUHV SDUHFH VHU XQ KHFKR TXH WRPDUi IXHU]D \ OD FRQVLVWHQFLD FRPHUFLDO QHFHVDULD GXUDQWH HO SUHVHQWH DxR VREUH WRGR SDUD HQIRFDUORV HQ QLFKRV GH PHUFDGR GRQGH HO DFFHVR HV PiV GLItFLO SDUD ODV HVWUDWHJLDV WUDGLFLRQDOHV

(Q JHQHUDO VH SRGUtD GHFLU TXH HO &00 HV XQ HYHQWR GH SRGHU \ GH OD JUDQ LQGXVWULD GH WHFQRORJtDV LQDOiPEULFDV SHUR HQ GRQGH QR VH FRQRFH HO UXPER UHDO TXH WRPDUiQ ORV DFRQWHFLPLHQWRV VREUH ODV DGMXGLFDFLRQHV GH HVSHFWUR UDGLRHOpFWULFR \D TXH ORV UHJXODGRUHV QR KDFHQ SDUWH GH ODV GHOLEHUDFLRQHV VLQR TXH HVWiQ VRODPHQWH XQD SDUWH GH ORV DFWRUHV HO (FRVLVWHPD 0yYLO 3RU RWUR ODGR \ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD RUJDQL]DWLYR KDEUi TXH PHMRUDU ODV FRPXQLFDFLRQHV :L )L HQ HO HYHQWR \D TXH SRU FRQJHVWLyQ ODV UHGHV FRODSVDURQ \ IXH GH GLItFLO XWLOL]DFLyQ FRPR GHELHUD VHU HQ XQ HVFHQDULR TXH SURPXHYH ODV WHFQRORJtDV LQDOiPEULFDV 7DPELpQ OD H[KLELFLyQ GH ULTXH]D GH $VLD (XURSD (( 88 \ &DQDGi GD D HQWHQGHU TXH OD EUHFKD GLJLWDO VH DFUHFHQWDUi HQ HO VLJOR ;;, SDUD ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR \ SREUHV \D TXH HO DFFHVR D HVWRV QXHYRV DYDQFHV HVWDUiQ SULPHUR HQ ODV VRFLHGDGHV TXH KDQ WRPDGR OD GHODQWHUD HQ OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD À MD \ PyYLO \ HV SRU HVR TXH SUiFWLFDPHQWH $PpULFD /DWLQD QR WXYR XQD SDUWLFLSDFLyQ TXH SXGLHUD UHÁ HMDU OD HVSHUDQ]D GH DOJ~Q SURWDJRQLVPR HQ HO LQPHGLDWR IXWXUR 3DUD &RORPELD HO URO D FRQVLGHUDU VHUi HO GH ODV $SS ² DSOLFDFLRQHV PyYLOHV WHPD TXH VH HQFXHQWUD LQFRUSRUDGR HQ HO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO GHO DFWXDO JRELHUQR HO FXDO QRV SHUPLWLUtD OOHYDU DO iUHD GHO $SS 3ODQHW GHO &RQJUHVR GHO XQ JUXSR GH LQYHVWLJDGRUHV \ GHVDUUROODGRUHV GH DSOLFDFLRQHV TXH PXHVWUHQ VXV UHVXOWDGRV HVWLPXODQGR DVt HO GHVDUUROOR GHO VRIWZDUH QDFLRQDO D ODV SURIHVLRQHV LQYROXFUDGDV D OD FUHDFLyQ GH HPSOHR \ D ODV H[SRUWDFLRQHV GH DSOLFDFLRQHV \D TXH HV HO QLFKR TXH SRGHPRV DSURYHFKDU FRPR SDtV PHUFDGR TXH WDPELpQ FRQFXHUGD SRU OR SODQWHDGR SRU HO 0LQLVWHULR GH &RPHUFLR ,QGXVWULD \ 7XULVPR FRPR XQR GH ORV VHFWRUHV HVWUDWpJLFRV SDUD HO SDtV


7HOHFRPXQLFDFLRQHV 6RFLDOL]DFLyQ GHO DFXHUGR SDUD WHOHYLVLyQ GLJLWDO

$&,(0 DSRUWD HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH SROtWLFDV FODUDV SDUD OD 7'7

/

D /D VHGH GH $&,(0 HQ OD FLXGDG GH %RJRWi IXH HO HVSDFLR HOHJLGR SRU OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 7HOHYLVLyQ &179 SDUD VRFLDOL]DU HO ERUUDGRU GHO DFXHUGR SDUD OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH 7'7 TXH HVWDEOHFLy ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV SDUD OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH WHOHYLVLyQ UDGLRGLIXQGLGD HQ WHFQRORJtD GLJLWDO HQ &RORPELD

$VLPLVPR 2VRULR VHxDOy HO YDORU GH WUDEDMDU GH OD PDQR FRQ HO JUHPLR GH OD ,QJHQLHUtD HQ OD UHJXODFLyQ GHO VHUYLFLR GH 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH ´YDPRV D H[SHGLU OD UHJXODFLyQ VREUH ORV SDUiPHWURV WpFQLFRV SDUD OD WUDQVPLVLyQ RSHUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH OD WHOHYLVLyQ GLJLWDO \ TXp PHMRU SDUWLFLSDQWH TXH $&,(0 \ VXV DJUHPLDGRV TXH FRQ VXV REVHUYDFLRQHV HQULTXHFHUiQ OD FRQVWUXFFLyQ À QDO GH HVWH DFXHUGR GH OD &179µ

7'7 QR WHQGUi LQWHUDFWLYLGDG 3RU VX SDUWH HO ([SHUWR &RPLVLRQDGR 0DXULFLR 6DPXGLR PHQFLRQy DVSHFWRV TXH VH HQPDUFDQ HQ HO DFXHUGR FRPR FRQÀ JXUDFLyQ GH UHGHV SDUD ORV GLIHUHQWHV RSHUDGRUHV FRQ GLVSRVLFLyQ GH RWURV VHUYLFLRV WLSRV GH PRGXODFLyQ \ SURJUDPDFLyQ GH WUDQVPLVRUHV SDUD SUHVWDU VHUYLFLRV GH PRYLOLGDG LQWHUDFWLYLGDG FRQWHQLGRV HQ DOWD GHÀ QLFLyQ \ PXOWLFDQDOLGDG HQWUH RWURV

(Q OD UHXQLyQ D OD TXH DVLVWLy OD MXQWD GLUHFWLYD GH OD &179 VH H[SXVR DGHPiV GH GLFKR DFXHUGR OD SRVLFLyQ GH $&,(0 HQ FDOLGDG GH JUHPLR SURIHVLRQDO GH OD ,QJHQLHUtD \ &XHUSR 7pFQLFR &RQVXOWLYR GHO *RELHUQR 1DFLRQDO (GXDUGR 2VRULR GLUHFWRU GH OD &179 VH UHÀ ULy D OD VRFLDOL]DFLyQ FRPR KHUUDPLHQWD FODYH SDUD HVWDEOHFHU ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV SDUD OD RSHUDFLyQ GHO VHUYLFLR DVt FRPR OD FRQYLYHQFLD GH ODV UHGHV GH WHOHYLVLyQ \ ORV WHPDV GH FDOLGDG GH OD VHxDO (O IXQFLRQDULR H[SUHVy OD LPSRUWDQFLD GH DSURYHFKDU OD GLVFXVLyQ GHO DFXHUGR SDUD VDFDU XQD PHMRU UHJODPHQWDFLyQ TXH DJUXSH WRGRV ORV HOHPHQWRV PHQFLRQDGRV SDUD TXH HO XVXDULR À QDO HQ OD FDGHQD WHOHYLVLYD VHD HO PD\RU EHQHÀ FLDGR

(O &RPLVLRQDGR 6DPXGLR DFWXDO JHUHQWH GH OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO HQ &RORPELD SDUD OD &179 KL]R HVSHFLDO pQIDVLV HQ OD LQWHUDFWLYLGDG LQGLFDQGR TXH DXQTXH IXH XQD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH WXYR HQ FXHQWD OD &179 SDUD OD HVFRJHQFLD GHO HVWiQGDU WLHQH LPSOLFDFLRQHV HQ ORV FRVWRV OR FXDO OD KDFH LQYLDEOH SRU DKRUD $ SHVDU GH OD LQYLDELOLGDG PRPHQWiQHD GH XQD LQWHUDFWLYLGDG HQ &RORPELD HO ,QJHQLHUR 6DPXGLR H[SOLFy TXH HVWH VHUYLFLR FRPR OD PRYLOLGDG OD FDOLGDG GH DXGLR \ YLGHR \ OD PXOWLFDQDOLGDG VRQ FRQGLFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD WHOHYLVLyQ GLJLWDO TXH VH GHVDUUROODUiQ H LPSOHPHQWDUiQ HQ SDUDOHOR FRQ OD WHFQRORJtD 'H LJXDO PDQHUD 6DPXGLR DÀ UPy TXH ´ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV PtQLPDV TXH JDUDQWLFHQ FDOLGDG \ HIHFWLYLGDG SDUD TXH ORV RSHUDGRUHV S~EOLFRV \ SULYDGRV SXHGDQ SUHVWDU HVWRV VHUYLFLRV \ SDUD TXH ORV XVXDULRV SXHGDQ UHFLELUORV GH OD PHMRU PDQHUD KLFLHURQ SDUWH GH OD GLVFXVLyQ FRQ ORV RSHUDGRUHV GH WHOHYLVLyQ OD LQGXVWULD OD DFDGHPLD ORV FRQVXPLGRUHV \ SRU VXSXHVWR OD SURSLD ,QJHQLHUtD UHSUHVHQWDGD HQ $&,(0µ

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

'H L]T D GHU /XLV (GXDUGR 3HxD 6XEGLUHFWRU 7pFQLFR GH GH OD &179 $OEHUWR *X]PiQ &RPLVLRQDGR GH OD &179 (GXDUGR 2VRULR 'LUHFWRU GH OD &179 0DXULFLR 6DPXGLR &RPLVLRQDGR GH OD &179 $GHOD 0DHVWUH 6HFUHWDULD *HQHUDO GH OD &179 \ $Q\ 9HOi]TXH] &RPLVLRQDGD GH OD &179


&REHUWXUD HQ 7'7 5HVSHFWR D ORV DYDQFHV TXH VH WLHQHQ HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 0DXULFLR 6DPXGLR PDQLIHVWy TXH HQ HO FDVR GH OD 79 SULYDGD 5&1 \ &DUDFRO ORV GRV RSHUDGRUHV QDFLRQDOHV HVWiQ FXEULHQGR DFWXDOPHQWH HO GH OD SREODFLyQ \ VH HVSHUD TXH DO WHUPLQDU HO DxR DXPHQWHQ XQ PiV (O REMHWLYR HV WHUPLQDU FRQ XQD FREHUWXUD WRWDO GH XQ DSUR[LPDGDPHQWH $GHPiV SRUTXH OD &179 \D HVWi GLVHxDQGR FRQMXQWDPHQWH FRQ ORV RSHUDGRUHV SULYDGRV \ FRQ 5DGLR 7HOHYLVLyQ 3~EOLFD GH &RORPELD 579& \ FRQ ORV FDQDOHV UHJLRQDOHV XQ SUR\HFWR SDUD TXH D À QDOHV GH VH WHQJD HO GH OD SREODFLyQ DWHQGLGD FRQ WHFQRORJtD GLJLWDO

´/RV DSRUWHV WpFQLFRV TXH KHPRV KHFKR D OD &179 HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV TXH GHEH WHQHU OD VHxDO GLJLWDO SDUD TXH OD FRQYLYHQFLD \ OD FRH[LVWHQFLD GH RSHUDGRUHV HQ FDPSR QR SUHVHQWH LQWHUIHUHQFLDµ $&,(0 (O &RPLVLRQDGR DJUHJy TXH OD &179 WLHQH OLEHUDGRV ORV FDQDOHV DO D QLYHO QDFLRQDO OR FXDO HV XQ HOHPHQWR PX\ LPSRUWDQWH SRUTXH OH GD OD SRVLELOLGDG DO 0LQLVWHULR GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ ODV &RPXQLFDFLRQHV SDUD GLVSRQHU GH HVDV IUHFXHQFLDV \ SRGHU SODQLÀ FDU ORV QXHYRV VHUYLFLRV HQ ORV TXH HOORV WLHQHQ QHFHVLGDGHV

3RVLFLyQ $&,(0

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

$&,(0 HQ FDEH]D GHO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR FRPR JUHPLR SURIHVLRQDO GH OD ,QJHQLHUtD \ GH &XHUSR 7pFQLFR &RQVXOWLYR GHO *RELHUQR 1DFLRQDO VHxDOy TXH OR LPSRUWDQWH HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH WHOHYLVLyQ GLJLWDO 7HUUHVWUH HQ &RORPELD HV SURWHJHU ORV GHUHFKRV GH ORV XVXDULRV /RV DSRUWHV WpFQLFRV TXH KHPRV KHFKR D OD &179 HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV TXH GHEH WHQHU OD VHxDO GLJLWDO SDUD TXH OD FRQYLYHQFLD \ OD FRH[LVWHQFLD GH RSHUDGRUHV HQ FDPSR QR SUHVHQWH LQWHUIHUHQFLD 2WUDV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV TXH HVWiQ UHODFLRQDGDV FRQ OD FDOLGDG GH OD VHxDO GLJLWDO GH WDO PDQHUD TXH ORV XVXDULRV HVWpQ SURWHJLGRV HQ

HO PRPHQWR GH OD FRPSUD GH VXV HTXLSRV UHFHSWRUHV R FDMDV GHFRGLÀ FDGRUDV DÀ UPy HO ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR

(O 3UHVLGHQWH GH $&,(0 H[SXVR ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV TXH VH GHEHQ WHQHU HQ FXHQWD SDUD OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH 7'7 ϭ͘ Ϯ͘

ϯ͘ ϰ͘ ϱ͘ ϲ͘ ϳ͘ ϴ͘ ϵ͘

(VFDODELOLGDG HQ OD FREHUWXUD 7LSR GH VHUYLFLR VHUi HQIRFDGR D ORV PHUFDGRV GH PD\RU DFRJLGD \ VHUiQ ORV PLVPRV HQ WRGDV ODV iUHDV JHRJUiÀ FDV ,QWHUDFWLYLGDG REOLJDWRULD /LEUH HVFRJHQFLD GH OD WRSRORJtD GH UHG $GPLQLVWUDGRU ~QLFR R FRQMXQWR GH UHGHV 0RQLWRUHR GH OD SHQHWUDFLyQ 7UDQVPLVLyQ FDOLGDG GH OD VHxDO &RH[LVWHQFLD GH UHGHV FDQDOHV DG\DFHQWHV \ FRFDQDOHV HQ GLJLWDO 5HFHSFLyQ RXWGRRU H LQGRRU

/D LQWHUDFWLYLGDG GHEH VHU GHVGH HO LQLFLR &RQ UHVSHFWR LQWHUDFWLYLGDG HO ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR DVHJXUy TXH HQ OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH 7'7 HV IXQGDPHQWDO GHELGR D TXH HO HVWiQGDU GH LQWHUDFWLYLGDG GHEH LU DWDGR WDPELpQ D OD GHFLVLyQ GHO PRGHOR GH 7'7 SRUTXH HV XQ PHFDQLVPR PHGLDQWH HO FXDO VH SXHGHQ WUDQVPLWLU PXFKRV VHUYLFLRV DGLFLRQDOHV \ FRPSOHPHQWDULRV \ VHUi XQ IDFWRU FODYH SDUD UHGXFLU OD EUHFKD GLJLWDO ´,QWHUQHW WHOHHGXFDFLyQ UHGHV GH HPHUJHQFLDV \ UHGHV EDQFDULDV HQWUH RWUDV VRQ SDUWH GH OD VHULH GH ODV DSOLFDFLRQHV FRPSOHPHQWDULDV TXH SHUPLWHQ DO XVXDULR DSURYHFKDU ODV YHQWDMDV TXH WUDH OD 7'7 3RU HVR KHPRV SHQVDGR TXH OD LQWHUDFWLYLGDG GHEHUtD YHQLU DVRFLDGD HQ OD UHJXODFLyQ TXH VH VDTXH HQ HVWH DVSHFWR WpFQLFR DVt OR PDQLIHVWy HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR SUHVLGHQWH GH $&,(0 WUDV VX LQWHUYHQFLyQ HQ OD VRFLDOL]DFLyQ GHO SUR\HFWR


(VSHFLDO &RSLPHUD

3HUVSHFWLYDV GH $&,(0 HQ &RSLPHUD

1XHYR GHVSHUWDU GH OD ,QJHQLHUtD HQ $PpULFD /DWLQD

5

HVDOWDQGR OD LPSRUWDQFLD GH IRUWDOHFHU HO GHVDUUROOR GH OD ,QJHQLHUtD HQ HO FRQWLQHQWH HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO GH $&,(0 GLR OD ELHQYHQLGD D ORV LQJHQLHURV GHOHJDGRV GH SDtVHV D OD 5HXQLyQ ,QWHUPHGLD GH OD &RQIHGHUDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QJHQLHUtD 0HFiQLFD (OpFWULFD ,QGXVWULDO \ 5DPDV $À QHV &RSLPHUD (O HYHQWR TXH WXYR OXJDU HQ ODV ,QVWDODFLRQHV GH $&,(0 &XQGLQDPDUFD HO \ GH QRYLHPEUH GH FRQWy DGHPiV FRQ OD SUHVHQFLD GH SRQHQWHV UHSUHVHQWDQWHV GHO JRELHUQR GHO VHFWRU SULYDGR H LQYLWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV TXH GLHURQ D FRQRFHU VX YLVLyQ VREUH ODV SHUVSHFWLYDV GH 6XGDPpULFD HQ ORV GLVWLQWRV VHFWRUHV GH OD HFRQRPtD (Q VX GLVFXUVR LQDXJXUDO HO ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR UHPHPRUy OD FUHDFLyQ GH &RSLPHUD FRPR FRQIHGHUDFLyQ KDFH PiV GH DxRV HQ OD FLXGDG GH &DUWDJHQD GHVWDFDQGR VX LPSRUWDQFLD FRPR HQWH RUJDQL]DGRU \ UHVSRQVDEOH GH OD FRQWLQXLGDG \ FDOLGDG GH ORV &RQJUHVRV 3DQDPHULFDQRV ´(VSHUDPRV TXH HO UHVXOWDGR GH HVWH HMHUFLFLR FROHFWLYR &RSLPHUD HVWDEOH]FD QXHYRV UXPERV \ QXHYRV GHUURWHURV SDUD OD LQJHQLHUtD FRPR XQ WRGR \ SDUD FDGD XQR GH QXHVWURV SDtVHVµ DJUHJy

6HJ~Q HVWXGLRV GHO )RQGR 0RQHWDULR ,QWHUQDFLRQDO )0, OD HFRQRPtD ODWLQRDPHULFDQD SRGUtD WHQHU XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR GH XQ WDQWR SDUD FRPR SDUD +DFLD XQ FUHFLPLHQWR FRQMXQWR (O SUHVLGHQWH GH $&,(0 GHVWDFy OD YHUWLJLQRVD HYROXFLyQ TXH WXYR OD UHJLyQ HQ OD ~OWLPD GpFDGD HQ FXDQWR HO FUHFLPLHQWR GH OD HFRQRPtD JUDFLDV D ORV 7UDWDGRV GH /LEUH &RPHUFLR TXH WUDQVIRUPDURQ D ORV SDtVHV HQ DFWRUHV GH SULPHU QLYHO HQ OD HFRQRPtD PXQGLDO

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

,QJ -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO $&,(0


3DUD $&,(0 HVWH SRVLFLRQDPLHQWR HQ OD HFRQRPtD KD VLGR IXQGDPHQWDO SDUD IRU]DU D ODV QDFLRQHV D RSWLPL]DU VX SHQVDPLHQWR \ VX FXOWXUD DGHPiV SRUTXH OHV SHUPLWH DYDQ]DU H LQFXUVLRQDU HQ PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ PDWHULD GH WHFQRORJtD LQYHUVLyQ \ DSDULFLyQ GH WDOHQWR KXPDQR PHMRU FDSDFLWDGR ´(VWH SURWDJRQLVPR TXH DKRUD YLYLPRV QR KD VLGR JUDWXLWR KD UHSUHVHQWDGR HVIXHU]RV \ VDFULÀ FLRV D WRGR QLYHO SDUD GHPRVWUDU TXH HO FRQWLQHQWH HV \ VHUi DWUDFWLYR SDUD LPSXOVDU VX GHVDUUROOR \ VX WUDQVIRUPDFLyQ HFRQyPLFD HQ ORV SUy[LPRV DxRVµ DxDGLy

3HUVSHFWLYDV GH $&,(0 (QWUHWDQWR \ HQ WRUQR D OD YLVLyQ GH &RSLPHUD FRPR YHKtFXOR SDUD HO FUHFLPLHQWR GH ORV SDtVHV HQ ORV GLIHUHQWHV VHFWRUHV HVWUDWpJLFRV $&,(0 SUHVHQWy ORV DVSHFWRV TXH KDFHQ \ KDUiQ SDUWH GH OD UD]yQ GH VHU GH OD &RQIHGHUDFLyQ (QHUJtD (Q HVWH VHFWRU $&,(0 GHVWDFy OD LPSRUWDQFLD GHO PHGLR DPELHQWH \ HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH D OD KRUD GH YLVXDOL]DU RSRUWXQLGDGHV HQ ORV FDPSRV GH HQHUJtD HOpFWULFD JDV SHWUyOHR HQHUJtDV DOWHUQDWLYDV \ HÀ FLHQFLD HQHUJpWLFD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

'DGR HO YDORU GH ODV 7,& SDUD OD 5HJLyQ $&,(0 UHLWHUy OD LPSRUWDQFLD TXH GHEHQ GDU ORV JRELHUQRV HQ FRQMXQWR FRQ OD ,QJHQLHUtD SDUD LPSXOVDU OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD

6HJ~Q HO HVWXGLR 6WDWH RI ,QWHUQHW HODERUDGR SRU &RP6FRUH $PpULFD /DWLQD UHJLVWUy XQ DXPHQWR GH HQ HO XVR GH ,QWHUQHW HQ HO FRQYLUWLpQGRVH HQ OD UHJLyQ FRQ PD\RU FUHFLPLHQWR HQ HO PXQGR $O UHVSHFWR HO Pi[LPR GLULJHQWH GH OD $VRFLDFLyQ DVHJXUy ´(Q $&,(0 ,QVLVWLPRV HQ HVWH DVSHFWR D SDUWLU GH XQD VHULD LQYHVWLJDFLyQ PXQGLDO \ GHEHPRV GHVWDFDU TXH HO 0LQLVWHULR GH ODV 7,& DFRJLy QXHVWUD SURSXHVWD UHÁ HMiQGROD SRVLWLYDPHQWH HQ HO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO &RORPELD TXH SUR\HFWDUi DO SDtV FUHFLPLHQWR VXVWDQFLDO HQ HVWH FDPSRµ ,QIUDHVWUXFWXUD $&,(0 SUHVHQWy VX SUHRFXSDFLyQ IUHQWH D HVWH VHFWRU GHELGR DO UH]DJR TXH VH KD UHFRQRFLGR GHVGH GLIHUHQWHV HVFHQDULRV SRU HOOR SURSXVR XQD QXHYD RULHQWDFLyQ GH OD ,QJHQLHUtD FRPR LQVWUXPHQWR SULQFLSDO SDUD HO PHMRUDPLHQWR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD WHUUHVWUH PDUtWLPD \ DpUHD

/D HVWUHFKD LQWHUUHODFLyQ HQWUH HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR \ ORV FXLGDGRV GHO SODQHWD KDFHQ TXH OD SUHRFXSDFLyQ KDFLD GLFKRV DVSHFWRV VHD PDWHULD GH HVWXGLR D FRUWR PHGLDQR \ ODUJR SOD]R

(O ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR FRPSOHPHQWy ´HV PRPHQWR TXH OD LQJHQLHUtD FRQWULEX\D GH PDQHUD PiV DFWLYD D RULHQWDU FRQ VX FRQRFLPLHQWR \ H[SHULHQFLD ORV SUR\HFWRV GH LQIUDHVWUXFWXUD TXH PDUFDUiQ XQD GLIHUHQFLD VXVWDQFLDO HQWUH DTXHOORV SDtVHV FRPSHWLWLYRV \ DTXHOORV TXH VHJXLUiQ HQ UH]DJR

7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ 7,& HO HVWXGLR 6WDWH RI ,QWHUQHW HODERUDGR SRU &RP6FRUH $PpULFD /DWLQD UHJLVWUy XQ DXPHQWR GH HQ HO XVR GH ,QWHUQHW HQ HO FRQYLUWLpQGRVH HQ OD 5HJLyQ FRQ PD\RU FUHFLPLHQWR HQ HO PXQGR (VWD HVWDGtVWLFD UHSUHVHQWD HO SDSHO GH ODV 7,& HQ OD HFRQRPtD \ HQ OD VRFLHGDG ODWLQRDPHULFDQD

&RQ HVWH OODPDGR HO SUHVLGHQWH GH $&,(0 LQVWy D ORV DVLVWHQWHV GH &RSLPHUD D LPSXOVDU \ IRPHQWDU OD LQWHUYHQFLyQ GHÀ QLWLYD GHO JUHPLR HQ PDWHULD GH LQIUDHVWUXFWXUD SDUD IDYRUHFHU QXHYDV RSRUWXQLGDGHV HPSUHVDULDOHV \ FRQ HO À Q GH PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD GH ORV FLXGDGDQRV


(VSHFLDO &RSLPHUD +DFLD OD LQWHJUDFLyQ GH OD ,QJHQLHUtD ODWLQRDPHULFDQD

´)DOWD GH DFXHUGRV REOLJD SDUWLFLSDFLyQ LQWHJUDO \ GHFLGLGD HQ OD HFRQRPtDµ &RSLPHUD

´/

D ,QJHQLHUtD GHEH PDQWHQHU XQD À UPH DFWLWXG TXH DFW~H HQ EHQHÀ FLR GH OD VRFLHGDG \ HO PHGLR DPELHQWH DQWH OD LQFHUWLGXPEUH LQVHJXULGDG \ IDOWD GH FRQFLHQFLD À QDQFLHUD TXH DIHFWD OD HFRQRPtD \ HO ULWPR GH FUHFLPLHQWR HQ /DWLQRDPpULFDµ VHxDOy HO ,QJHQLHUR 3DEOR (QULTXH 5HDOSR]R HQ VX GLVFXUVR GH DSHUWXUD

7DPELpQ GLR XQD HVSHFLDO UHOHYDQFLD DO URO TXH GHEH FXPSOLU OD ,QJHQLHUtD D OD KRUD GH UHFRUGDU D ORV JRELHUQRV VREUH OD FDSDFLGDG YDORU HVWUDWpJLFR \ SOHQD GLVSRVLFLyQ TXH KD\ HQWUH ORV SURIHVLRQDOHV GHO JUHPLR SDUD DSR\DU D ORV SUHVLGHQWHV GH OD UHS~EOLFD 'H RWUD SDUWH HO ,QJHQLHUR 5HDOSR]R VH UHÀ ULy D OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQHQ ORV HVWXGLDQWHV HQ HO GHVDUUROOR GH OD ,QJHQLHUtD HQ OD 5HJLyQ \ GLR D ORV UHSUHVHQWDQWHV GH FROHJLRV GH ,QJHQLHUtD GH /DWLQRDPpULFD

´'HVGH &RSLPHUD LQWHUQDFLRQDO PDQLIHVWDPRV QXHVWUR DSR\R D WRGDV OD XQLYHUVLGDGHV SDUD TXH VLJDQ VLHQGR FHQWURV GH H[FHOHQFLD HQ OD IRUPDFLyQ GH ORV LQJHQLHURV UHTXLHUHQ HQ HO GHVDUUROOR GH OD QDFLRQHVµ 3UHVLGHQWH &RSLPHUD $VLPLVPR HO Pi[LPR UHSUHVHQWDQWH GH OD &RQIHGHUDFLyQ H[SOLFy OD LPSRUWDQFLD GH ORV MyYHQHV HQ HO GHVDUUROOR GH OD ,QJHQLHUtD SDQDPHULFDQD \ FHOHEUy OD SUHVHQFLD GH HVWXGLDQWHV GH SDtVHV DO FRQJUHVR GHVDUUROODGR HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH $&,(0 HQ OD FLXGDG GH %RJRWi

(O GLULJHQWH GH &RSLPHUD DVHJXUy TXH D SHVDU GH ORV ORJURV \D DOFDQ]DGRV HQ HQFXHQWURV FRPR OD UHXQLyQ LQWHUPHGLD GH OD &RQIHGHUDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH LQJHQLHUtDV 0HFiQLFD (OHFWUyQLFD \ 5DPDV $À QHV &RSLPHUD HV QHFHVDULR UHIRU]DU DFXHUGRV QDFLRQDOHV TXH REOLJXHQ D XQD SDUWLFLSDFLyQ PiV LQWHJUDO \ GHFLGLGD (Q FRQVHFXHQFLD UHVDOWy TXH QR EDVWD FRQ OD EXHQD YROXQWDG GH ODV DJUHPLDFLRQHV GH LQJHQLHUtD HQ FDGD XQR GH ORV SDtVHV PiV TXH HVR HV QHFHVDULD OD SUHVHQFLD GH DFFLRQHV TXH HYLGHQFLHQ HO LQWHUFDPELR GH XWLOLGDGHV \ FDSDFLGDGHV LQVWDODGDV DVt FRPR WDOHQWR KXPDQR HQ OD LQGXVWULD

´/D SUHVHQFLD \ SDUWLFLSDFLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV GH QXHVWURV SDtVHV \ GH ODV XQLYHUVLGDGHV \ HVFXHODV GH HQVHxDQ]D GH LQJHQLHUtD VRQ GH JUDQ LPSRUWDQFLD \ YDORU +R\ GHVGH &RSLPHUD LQWHUQDFLRQDO PDQLIHVWDPRV QXHVWUR DSR\R D WRGDV OD XQLYHUVLGDGHV SDUD TXH VLJDQ VLHQGR FHQWURV GH H[FHOHQFLD HQ OD IRUPDFLyQ GH ORV LQJHQLHURV UHTXLHUHQ HQ HO GHVDUUROOR GH OD QDFLRQHVµ DVHJXUy 3DUD WHUPLQDU HO ,QJHQLHUR GHVWDFy OD FRQWULEXFLyQ GH OD &RQIHGHUDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QJHQLHUtDV 0HFiQLFD (OHFWUyQLFD \ 5DPDV $À QHV &RSLPHUD HQ OD IRUPDFLyQ GH ORV MyYHQHV ODWLQRDPHULFDQRV H LQVWy D ORV SURIHVLRQDOHV FRQ WUD\HFWRULD D SDUWLFLSDU DFWLYDPHQWH HQ HO FUHFLPLHQWR SURIHVLRQDO GH IXWXURV ,QJHQLHURV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

3DEOR 5HDOSR]R 3UHVLGHQWH GH &RSLPHUD


(VSHFLDO &RSLPHUD

'HFODUDFLyQ GH &RSLPHUD

9LVLyQ HVWUDWpJLFD GH OD ,QJHQLHUtD HQ /DWLQRDPpULFD

&

RQ OD SUHPLVD GH OD LQJHQLHUtD FRPR SLHGUD DQJXODU GHO GHVDUUROOR GH ORV SXHEORV VH H[SLGLy HQ &RSLPHUD OD 'HFODUDFLyQ 2À FLDO TXH GHÀ QLy ORV SDUiPHWURV \ À QDOLGDGHV GHO HYHQWR TXH UHXQLy HQ QRYLHPEUH GH DOUHGHGRU GH LQYLWDGRV HQWUH HVWXGLDQWHV GHOHJDGRV H ,QJHQLHURV H[SHUWRV GH PiV GH SDtVHV 8QD FRPLWLYD FRQIRUPDGD SRU LQJHQLHURV GH %UDVLO &RVWD 5LFD 3XHUWR ULFR \ %ROLYLD IXH OD HQFDUJDGD GH UHGDFWDU HVWH GRFXPHQWR TXH DJUXSD OD UD]yQ GH VHU GH &RSLPHUD \ ODV FRQFOXVLRQHV TXH HPLWLy OD &RQIHGHUDFLyQ WRPDQGR FRPR SXQWR GH SDUWLGD HO DPELHQWH TXH YLYH OD HFRQRPtD \ OD VRFLHGDG /DWLQRDPHULFDQD HQ JHQHUDO

(Q SULPHU /XJDU OD &RQIHGHUDFLyQ GH ,QJHQLHUtDV 0HFiQLFD (OpFWULFD \ 5DPDV $À QHV FRQVLGHUy TXH

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/DV FHOHEUDFLRQHV GHO %LFHQWHQDULR PHUHFHQ VHU UHDO]DGRV SRU WRGRV ORV LQJHQLHURV GH $PpULFD &RSLPHUD HV OD RUJDQL]DFLyQ TXH SURPXHYH HO HQFXHQWUR GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GH ,QJHQLHUtD GH OD UHJLyQ SDQDPHULFDQD FRQ OD PLVLyQ GH FRQWULEXLU DFWLYDPHQWH HQ HO GHVDUUROOR WpFQLFR HFRQyPLFR \ VRFLDO GH QXHVWURV SXHEORV

(Q HVWH PRPHQWR KLVWyULFR &RSLPHUD QHFHVLWD UHÁ H[LRQDU VREUH ORV ORJURV DOFDQ]DGRV KDVWD OD IHFKD \ GHÀ QLU PHWDV IXWXUDV SDUD FRQVHJXLU XQ UHDOLQHDPLHQWR HVWUDWpJLFR TXH QRV SHUPLWD ORJUDU QXHVWURV SUHFHSWRV LQVWLWXFLRQDOHV /D ,QJHQLHUtD HV OD SLHGUD DQJXODU GHO GHVDUUROOR GH ORV SXHEORV TXH QRV SHUPLWH XVDU QXHVWUR LQWHOHFWR \ QXHVWUR LQJHQLR SDUD OLGHUDU OD VRVWHQLELOLGDG GHVDUUROOR VRFLDO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR GHIHQVD DPELHQWDO \ OD WUDQVIHUHQFLD WHFQROyJLFD HQWUH QXHVWURV SDtVHV


(O ,QJHQLHUR HV XQD À JXUD HVHQFLDO \ SULPRUGLDO SDUD HO GHVDUUROOR WHFQROyJLFR HFRQyPLFR \ ItVLFR GH QXHVWURV SDtVHV TXH WLHQH OD UHVSRQVDELOLGDG GH WUDEDMDU HQ HTXLSRV PXOWLGLVFLSOLQDULRV \ TXH UHTXLHUH PRYLOLGDG \ DJLOLGDG SDUD DSRUWDU \ UHVROYHU QXHVWURV SUREOHPDV GH IRUPD pWLFD )RPHQWDQGR OD SDUWLFLSDFLyQ GHVDUUROOR \ H[SRVLFLyQ GH QXHVWUDV ,QJHQLHUDV H ,QJHQLHURV -yYHQHV HQ QXHVWUDV RUJDQL]DFLRQHV ORJUDPRV OD FRQWLQXLGDG \ HO LQWHUpV GH TXHUHU UHVROYHU QXHVWURV SUREOHPDV SDQDPHULFDQRV

ODQ]D SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD LQQRYDFLyQ QHFHVDULD TXH D\XGDUi D OD LQGHSHQGHQFLD WHFQROyJLFD GH /DV $PpULFDV

7HQHPRV TXH LQWHQVLÀ FDU OD HGXFDFLyQ \ HO FUHFLPLHQWR SURIHVLRQDO FRQWLQXR GH QXHVWURV ,QJHQLHURV SDUD DVHJXUDU HO TXH SXHGDQ LQQRYDU GHVDUUROODUVH \ HQFRQWUDU VROXFLRQHV D OD GHVLJXDOGDG \ DO PHMRU XVR GH UHFXUVRV TXH UHTXLHUHQ QXHVWUDV VRFLHGDGHV

'HEHPRV FRDG\XYDU HQ ORV SURFHVRV SDUD ORJUDU OD PRYLOLGDG GH OD SUiFWLFD LQJHQLHULO HQWUH WRGRV ORV SDtVHV GHO FRQWLQHQWH DUPRQL]DQGR \ XQLIRUPDQGR ORV PDUFRV HGXFDWLYRV OHJDOHV \ UHJODPHQWDULRV SDUD SHUPLWLU XQD SUiFWLFD SURIHVLRQDO DPSOLD \ VLQ EDUUHUDV HQ HO FRQWLQHQWH

(V LPSHUDWLYR SURSRQHU D ORV JRELHUQRV GH FDGD SDtV PLHPEUR OH\HV \ UHJODPHQWRV TXH FRQWHQJDQ FRQGLFLRQHV GH PRYLOLGDG GH SURIHVLRQDOHV H[WUDQMHURV FRQWHPSODQGR WUDEDMR WHPSRUHUR SHUPDQHQWH UHFLSURFLGDG WUDVIHUHQFLD WHFQROyJLFD \ FHUWLÀ FDFLRQHV D VHU UHJODPHQWDGDV SRU ORV FROHJLRV SURIHVLRQDOHV

5HVSDOGDPRV VLQ UHVHUYDV ODV DFFLRQHV GHVDUUROODGDV SRU VXV DVRFLDFLRQHV GH ,QJHQLHURV \ UHVDOWDPRV VX DSRUWDFLyQ ORFDO FRQ HVWUDWHJLDV JOREDOHV SDUD SUHVHUYDU OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO OHJDOPHQWH DXWRUL]DGD FRQ DOWRV UHTXHULPLHQWRV WpFQLFRV \ pWLFRV FRPR EDVH LQGLVSHQVDEOH SDUD ORJUDU OD VLWXDFLyQ GH FHUR WROHUDQFLD GH OD FRUUXSFLyQ

(Q HIHFWR D HVWDV FRQVLGHUDFLRQHV OD &RQIHGHUDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QJHQLHUtDV 0HFiQLFD (OHFWUyQLFD \ &DUUHUDV DÀ QHV GHFODUy TXH

(V IXQGDPHQWDO OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD LQGXVWULDO \ GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV HQ ODV $PpULFDV SDUD DVHJXUDU HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR FRQ LQFOXVLyQ VRFLDO GH IRUPD VXVWHQWDEOH (V LPSHULRVR TXH ORV JRELHUQRV WRPHQ HQ FXHQWD OD DSRUWDFLyQ LPSDUFLDO RULHQWDGD D SURWHJHU HO LQWHUpV S~EOLFR TXH KDFHQ QXHVWUDV RUJDQL]DFLRQHV SURIHVLRQDOHV HQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH OD SROtWLFD S~EOLFD FRUUHVSRQGLHQWH D QXHVWUDV iUHDV GH SUiFWLFD SURIHVLRQDO \ H[KRUWDQ D ODV $XWRULGDGHV D LQFRUSRUDUODV HQ ORV SURFHVRV GH GHÀ QLFLyQ GH GLFKDV SROtWLFDV S~EOLFDV (O GH ODV FRQGLFLRQHV \ FRQWURO GHO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO GHEH VHU HIHFWXDGR SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV SURIHVLRQDOHV H LQVWD D ODV $XWRULGDGHV GH ORV SDtVHV PLHPEURV D IRUWDOHFHU HVWDV RUJDQL]DFLRQHV \ HQ ORV FDVRV TXH QR H[LVWLHUDQ SURPRYHU VX FUHDFLyQ \ DFWXDFLyQ /RV JRELHUQRV GHEHUiQ IRPHQWDU OD HGXFDFLyQ XQLYHUVLWDULD DYDQ]DGD HQ ,QJHQLHUtD \ SURIHVLRQHV DÀ QHV GH IRUPD PDVLYD FRPR OD SXQWD GH

/DV RUJDQL]DFLRQHV PLHPEURV GH &RSLPHUD QHFHVLWDPRV LPSXOVDU XQD HYROXFLyQ JHQHUDFLRQDO FRQWLQXD TXH DVHJXUH TXH ORV ORJURV GH ORV TXH QRV DQWHFHGLHURQ PDQWHQJDQ D QXHVWURV QXHYRV OtGHUHV HQIRFDGRV HQ ORV REMHWLYRV LQVWLWXFLRQDOHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526


(VSHFLDO &RSLPHUD

0RYLOLGDG GH ORV ,QJHQLHURV HQ /DWLQRDPpULFD

¶0XURV· SDUD HO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HQ OD 5HJLyQ

&ROHJLRV GH ,QJHQLHUtD GH /DWLQRDPpULFD GLHURQ D FRQRFHU OD OHJLVODFLyQ GH FDGD XQR GH VXV SDtVHV SDUD HO HMHUFLFLR GH ORV SURIHVLRQDOHV H[WUDQMHURV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/

D &XPEUH GH &ROHJLRV 3DQDPHULFDQRV FHOHEUDGD HQ HO PDUFR GH &RSLPHUD FRQ HO DSR\R GHO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO GH ,QJHQLHUtDV (OpFWULFD 0HFiQLFD \ 3URIHVLRQHV $À QHV &31 IXH HO HVFHQDULR SDUD TXH DOUHGHGRU GH UHSUHVHQWDQWHV GH FROHJLDWXUDV GH LQJHQLHUtD ODWLQRDPHULFDQDV GLHUDQ D FRQRFHU ORV UHTXLVLWRV TXH GH DFXHUGR D OD OH\ GH FDGD SDtV GHEH WHQHU XQ SURIHVLRQDO SDUD HMHUFHU FRPR ,QJHQLHUR (Q HO HYHQWR TXH SUHVLGLy HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 VH WUD]DURQ XQD VHULH GH UHFRPHQGDFLRQHV FRQ HO À Q GH PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH PRYLOLGDG GH ORV SURIHVLRQDOHV GHO JUHPLR

'H LJXDO PDQHUD VH GHEDWLHURQ ODV EDUUHUDV TXH HQFXHQWUDQ ORV ,QJHQLHURV D OD KRUD GH PLJUDU D RWURV SDtVHV \ VH DQDOL]DURQ VROXFLRQHV SDUD HIHFWXDU XQD UHJXODFLyQ KRPRJpQHD TXH SHUPLWD VREUHSDVDU GLFKDV GLÀ FXOWDGHV

0DUFR /HJDO GH 0RYLOLGDG HQ /DWLQRDPpULFD &ROHJLRV GH ,QJHQLHUtD GH %ROLYLD &KLOH &RORPELD (FXDGRU 0p[LFR 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 3DQDPi 3HU~ \ 3XHUWR 5LFR PRVWUDURQ HQ GHWDOOH OD OHJLVODFLyQ TXH UHJXOD HO HMHUFLFLR GH OD ,QJHQLHUtD HQ FDGD XQR GH VXV SDtVHV DVt FRPR ORV EHQHÀ FLRV \ EDUUHUDV SDUD ORV H[WUDQMHURV HQ DOJXQDV QDFLRQHV ODWLQRDPHULFDQDV

(VSHFLDO &RSLPHUD

0HGDOOD DO 0pULWR HQ ,QJHQLHUtD

&RSLPHUD UHFRQRFH OD ODERU GH OD ,QJHQLHUtD FRORPELDQD

'H L]T D GHU ,QJV 3DEOR 5HDO 3R]R 3UHVLGHQWH GH &RSLPHUD ÉOYDUR 6DOJDGR )DUtDV ([ SUHVLGHQWH GH $&,(0 -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH GH $&,(0

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

&

XDWUR FRORPELDQRV HQWUH HOORV HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR SUHVLGHQWH GH $&,(0 1DFLRQDO \ HO LQJHQLHUR /XLV )HUQDQGR $ODUFyQ *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OHFWULFD 6 $ ,6$ IXHURQ FRQGHFRUDGRV FRQ OD 0HGDOOD 2UGHQ DO 0pULWR HQ ,QJHQLHUtD SRU OD &RQIHGHUDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHUtDV 0HFiQLFD (OHFWUyQLFD \ 5DPDV $À QHV &RSLPHUD (O UHFRQRFLPLHQWR WDPELpQ OR UHFLELHURQ HO LQJHQLHUR ÉOYDUR 6DOJDGR )DUtDV H[ SUHVLGHQWH GH $&,(0 \ H[ GHFDQR GH OD XQLYHUVLGDG GH ORV $QGHV \ HO ,QJHQLHUR $QWRQLR *DUFtD 5R]R 9LFHSUHVLGHQWH 1DFLRQDO GH $&,(0

$GHPiV GH ORV ,QJHQLHURV QDFLRQDOHV &RSLPHUD UHFRQRFLy HO WUDEDMR GH SURIHVLRQDOHV SURYHQLHQWHV GH &XED (FXDGRU +RQGXUDV 3DQDPj 3XHUWR 5LFR \ 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD 3RU VX SDUWH HO ,QJHQLHUR 3DEOR 5HDOSR]R 3UHVLGHQWH GH &RSLPHUD GLR XQ VDOXGR GH IHOLFLWDFLyQ HVSHFLDO D ORV JDQDGRUHV \ HQDOWHFLy HO WUDEDMR TXH FDGD XQR GH HOORV KD UHDOL]DGR SDUD HO FUHFLPLHQWR \ HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD LQJHQLHUtD ODWLQRDPHULFDQD HQ HO PXQGR


-XOLiQ &DUGRQD &DVWUR

/XLV )HUQDQGR $ODUFyQ

,QJHQLHUR (OHFWUyQLFR FRQ HVSHFLDOL]DFLyQ HQ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV GH OD 8QLYHUVLGDG GHO &DXFD 0DWUtFXOD GH +RQRU SRU SURPHGLR GH QRWDV

,QJ /XLV )HUQDQGR $ODUFyQ *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ (O ,QJHQLHUR )UDQN &DPSEOH 'HOHJDGR GH 3DQDPi HQWUHJD OD 0HGDOOD DO 0pULWR DO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3UHVLGHQWH GH $&,(0

(O ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR KD RFXSDGR FDUJRV FRPR 'LUHFWRU $GPLQLVWUDWLYR \ )LQDQFLHUR GH ,FRWHF &RORPELD /WGD *HUHQWH GH 3UR\HFWR 8QLyQ 7HPSRUDO 3ULFH:DWHU+RXVH&RRSHUV $GYDQFHG $SSUDLVDO \ HQ OD DFWXDOLGDG HV HO 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 FDUJR TXH RFXSD GHVGH

,QJHQLHUR &LYLO FRQ SRVWJUDGR HQ HFRQRPtD GH OD 8QLYHUVLGDG GH /RV $QGHV 0iVWHU HQ ,QJHQLHUtD &LYLO FXUVy HO SURJUDPD DYDQ]DGR GH *HUHQFLD GH OD 8QLYHUVLGDG GH 2[IRUG (O ,QJHQLHUR $ODUFyQ IXH 0LQLVWUR GH +DFLHQGD 3UHVLGHQWH GH $VRQIRQGRV \ DFWXDOPHQWH HV HO *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$

$QWRQLR *DUFtD 5R]R

$OYDUR 6DOJDGR )DUtDV &R )XQGDGRU \ ([ SUHVLGHQWH GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 HO LQJHQLHUR 6DOJDGR )DUtDV HV ,QJHQLHUR &LYLO GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH &RORPELD ,QJHQLHUR (OpFWULFR GHO ,QVWLWXWH RI 7HFQRORJ\ GH &DOLIRUQLD

,QJHQLHUR (OHFWUyQLFR GH OD XQLYHUVLGDG -DYHULDQD FRQ HVSHFLDOL]DFLyQ HQ HOHFWUR PHGLFLQD GH OD PLVPD XQLYHUVLGDG GLSORPD GH $OWD *HUHQFLD GH OD 8QLYHUVLGDG GH /RV $QGHV \ $GPLQLVWUDFLyQ XQLYHUVLWDULD HQ &% %ULJKWRQ ,QJODWHUUD

,QJ $QWRQLR *DUFtD 5R]R 9LFHSUHVLGHQWH GH $&,(0 1DFLRQDO (O ,QJHQLHUR ÉOYDUR 6DOJDGR )DUtDV UHFLEH HO UHFRQRFLPLHQWR GH PDQRV GH 3DEOR 5HDOSR]R 3UHVLGHQWH GH &RSLPHUD

(O &R IXQGDGRU GH $&,(0 WDPELpQ IXH 'HFDQR GH OD )DFXOWDG GH ,QJHQLHUtD GH OD 8QLYHUVLGDG GH ORV $QGHV 5HFWRU GH OD PLVPD XQLYHUVLGDG \ PLHPEUR GH OD MXQWD 'LUHFWLYD GH OD (PSUHVD 1DFLRQDO GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV HQWUH RWURV

$FWXDOPHQWH HV 9LFHSUHVLGHQWH GH $&,(0 \ SURIHVRU WLWXODU GH OD 8QLYHUVLGDG GH ORV $QGHV IXH PLHPEUR GH OD MXQWD GLUHFWLYD GH ,((( ,QVWLWXWH RI (OHFWULFDO DQG (OHFWURQLFV (QJLQHHUV \ 5HSUHVHQWDQWH GH ODV $VRFLDFLRQHV GH ,QJHQLHURV DQWH HO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 6HFFLRQDO GH ,QJHQLHUtDV (OpFWULFD 0HFiQLFD \ 3URIHVLRQHV $À QHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526


(VSHFLDO &RSLPHUD 5HFXUVRV UHGHV \ UHJODV À FKDV FODYH

´,QWHJUDFLyQ HOpFWULFD HQ /DWLQRDPpULFD HO EDQTXHWH HVWi VHUYLGRµ ,6$ 5HFXUVRV (V QHFHVDULR HVWDEOHFHU GRWDFLRQHV GH UHFXUVRV GLIHUHQWHV TXH LQGX]FDQ D FDPELRV HFRQyPLFDPHQWH IDFWLEOHV \ DWUDFWLYRV 5HGHV 6H UHTXLHUH FRQWDU FRQ LQIUDHVWUXFWXUD ItVLFD GH WUDQVPLVLyQ TXH IDFLOLWH ODV WUDQVDFFLRQHV \ OD WUDQVIHUHQFLD GH HQHUJtD HQWUH ORV SDtVHV (V DOOt GRQGH FRPSDxtDV FRPR ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ HQWUDQ D GHVHPSHxDU XQ SDSHO GHWHUPLQDQWH

,QJ /XLV )HUQDQGR $ODUFyQ *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ 6 $

(

Q HO &RQJUHVR GH &RSLPHUD /XLV )HUQDQGR $ODUFyQ *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ DÀ UPy TXH SHVH DO UHWR TXH WLHQH OD ,QJHQLHUtD GH HQWDEODU XQD YHUGDGHUD YROXQWDG SROtWLFD GH ORV JRELHUQRV D OD KRUD GH UHDOL]DU FRQVHQVRV WUHV DVSHFWRV VRQ OD FODYH SDUD OOHYDU D FDER XQ SURFHVR H[LWRVR GH LQWHJUDFLyQ HOpFWULFD HQ /DWLQRDPpULFD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

6HJ~Q HO *HUHQWH *HQHUDO GH ,6$ JDQDGRU GH OD PHGDOOD DO PpULWR HQ &RSLPHUD HO p[LWR GH ORV SUR\HFWRV GH LQWHUFRQH[LyQ TXH ,6$ KD ORJUDGR HQ OD VXEUHJLyQ VH GHEH D OR TXH pO OODPD OD HVWUDWHJLD GH ODV 5 5HFXUVRV 5HGHV \ 5HJODV

´(Q PDWHULD GH LQWHJUDFLyQ HOpFWULFD OR ~QLFR TXH VH QHFHVLWD HV OD YROXQWDG SROtWLFD \ TXH ORV DFXHUGRV HQWUH ORV HVWDGRV ELHQ KHFKRV FRQ UHJODV VXÀ FLHQWHPHQWH SUHFLVDVµ ,6$ (VWR VLJQLÀ FD GH DFXHUGR FRQ HO ,QJHQLHUR $ODUFyQ TXH HO GHUURWHUR TXH VH GHEH WUD]DU SDUD OD HIHFWLYD LQWHJUDFLyQ HOpFWULFD HQ ORV SDtVHV VXGDPHULFDQRV GHEH HVWDU RULHQWDGR \ FLPHQWDGR HQ HVWRV WUHV SUHFHSWRV

5HJODV SRUTXH HV IXQGDPHQWDO TXH VH GHQ ODV VHxDOHV HFRQyPLFDV DSURSLDGDV TXH H[LVWDQ ORV PDUFRV QRUPDWLYRV TXH IDFLOLWHQ OOHYDU D FDER HVH SURFHVR GH LQWHJUDFLyQ HOpFWULFD \ VH GHVDUUROOHQ HQ OD SUiFWLFD ORV LQWHUFDPELRV FRPHUFLDOHV

´$OOt HVWiQ ORV EHQHÀ FLRV HV FRPR XQ EDQTXHWH VHUYLGR HQ XQD PHVD OR ~QLFR TXH VH QHFHVLWD HV OD YROXQWDG SROtWLFD ORV DFXHUGRV HQWUH ORV HVWDGRV ELHQ KHFKRV \ FRQ UHJODV VXÀ FLHQWHPHQWH SUHFLVDV SDUD TXH ORV GLVWLQWRV SDtVHV WHQJDQ FRQÀ DQ]D HQ VXV FRQWUDSDUWHV \ VH SXHGDQ DSURSLDU GH HVRV JUDQGHV EHQHÀ FLRV GH OD LQWHJUDFLyQµ DVHJXUy HO DOWR GLUHFWLYR GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ (QWUHWDQWR HO IXQFLRQDULR VHxDOy OD LQFLGHQFLD VLJQLÀ FDWLYD GH OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD HQ HO GHVDUUROOR VRFLDO \ HFRQyPLFR GH /DWLQRDPpULFD \ VXEUD\y ORV JUDQGHV EHQHÀ FLRV GH LQWHJUDU HO PHUFDGR HOpFWULFR SDUD IRUWDOHFHU ORV OD]RV GH KHUPDQGDG HQWUH ORV SDtVHV


(VSHFLDO &RSLPHUD

2ODGH SURSRQH FRRSHUDFLyQ FRQMXQWD

$GPLQLVWUDFLyQ GH UHFXUVRV FODYH SDUD OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD GH $/ &

´/

([SOLFy TXH GHEH H[LVWLU XQ FRQRFLPLHQWR GHO PHUFDGR HQHUJpWLFR HQ OD UHJLyQ XQD FRRUGLQDFLyQ GH SROtWLFDV \ XQD FRRSHUDFLyQ HQ ORV PHUFDGRV HQHUJpWLFRV TXH SRU VXSXHVWR GHEHQ HVWDU LQWHJUDGRV \ IXQFLRQDU GHQWUR GH XQ PDUFR OHJDO \ UHJXODWRULR

(Q HO HVFHQDULR GH &RSLPHUD HO IXQFLRQDULR UHVDOWy OD LPSRUWDQFLD GH OD DGHFXDGD DGPLQLVWUDFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV SDUD ORJUDU XQD LQWHJUDFLyQ TXH SHUPLWD FRDG\XYDU HQ HO FUHFLPLHQWR VRFLDO \ HFRQyPLFR GH ORV SDtVHV GH OD 5HJLyQ (Q VX SUHVHQWDFLyQ DJUHJy TXH OD PDOD GLVWULEXFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV HQ /DWLQRDPpULFD \ ORV LQWHUHVHV QDFLRQDOHV GHEHQ IRU]DU D ORV SDtVHV D VROLGDUL]DUVH FRQ HFRQRPtDV YHFLQDV \ VRFLRV FRPHUFLDOHV SDUD JDUDQWL]DU HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH \ OD VHJXULGDG HQ HO DEDVWHFLPLHQWR (O ,QJHQLHUR /XQD VHxDOy ORV IDFWRUHV TXH DGHPiV GH OD KHWHURJHQHLGDG GH ORV UHFXUVRV SXHGHQ YXOQHUDU OD VHJXULGDG HQHUJpWLFD SRQLHQGR HQ ULHVJR OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD \ HO GHVDUUROOR GH ORV SDtVHV TXH KDFHQ SDUWH GHO FRQWLQHQWH $OWD YRODWLOLGDG HQ ORV SUHFLRV GH ORV HQHUJpWLFRV

,QJ 1pVWRU /XQD 'LUHFWRU GHO ÉUHD 7pFQLFD GH OD 2UJDQL]DFLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH (QHUJtD 2ODGH

0HMRUD GH OD FDOLGDG GH YLGD GH ORV SDtVHV LQGXVWULDOL]DGRV TXH DXPHQWD OD GHPDQGD GH HQHUJpWLFRV ([LVWHQFLD GH iUHDV GH H[WUHPD SREUH]D \ GLItFLO DFFHVR D OD HQHUJtD 'LÀ FXOWDG GH ORV SDtVHV SDUD WUDHU LQYHUVLRQLVWDV DO VHFWRU /DV UHVWULFFLRQHV \ SUHVLRQHV HQ ORV iPELWRV DPELHQWDOHV HQHUJtD LQFOXVR SDUD ODV QDFLRQHV FRQ HVFDVRV UHFXUVRV 3RFR LPSXOVR DO GHVDUUROOR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD RULHQWDGD D OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO H LQYHUVLyQ 3UREOHPDV GH LQFOXVLyQ VRFLDO 'DGRV ORV SXQWRV GpELOHV TXH SXHGHQ VXUJLU HQ HO SURFHVR GH LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD HO GLUHFWRU WpFQLFR GH 2ODGH UHLWHUy ODV SDXWDV SDUD XQD HIHFWLYD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD HQ /DWLQRDPpULFD

´/D PDOD GLVWULEXFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV HQ /DWLQRDPpULFD \ ORV LQWHUHVHV QDFLRQDOHV GHEHQ IRU]DU D ORV SDtVHV D VROLGDUL]DUVH FRQ HFRQRPtDV YHFLQDV \ VRFLRV FRPHUFLDOHVµ 2ODGH 'H HVWD PDQHUD \ HQ VHPHMDQ]D FRQ ORV SODQHV GH LQWHJUDFLyQ HOpFWULFD HQ /DWLQRDPpULFD TXH SUHVHQWy HO ,QJHQLHUR /XLV )HUQDQGR $ODUFyQ *HUHQWH *HQHUDO GH ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD ,6$ HO UHSUHVHQWDQWH GH 2ODGH VH UHÀ ULy D WUHV IDFWRUHV SULQFLSDOHV SDUD LPSXOVDU OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD UHFXUVRV UHGHV \ UHJODV 6HJ~Q 1pVWRU /XQD VXPDGRV D HVWD WULORJtD GH UHTXLVLWRV SDUD DSR\DU OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD GHEH HQ SULPHU OXJDU H[LVWLU XQ SOHQR FRQRFLPLHQWR GH ORV PHUFDGRV DVt FRPR XQD FRRSHUDFLyQ PXWXD SRU SDUWH GH ORV HVWDGRV $VLPLVPR DJUHJy TXH GHEH KDEHU XQD FRRUGLQDFLyQ GH SROtWLFDV XQD LQWHJUDFLyQ PiV HVWUHFKD GH PHUFDGRV \ XQ PDUFR OHJDO PX\ ELHQ GHÀ QLGR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

RV SDtVHV GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH FXHQWDQ FRQ EDVWRV UHFXUVRV TXH ODPHQWDEOHPHQWH HVWiQ GLVWULEXLGRV GH PDQHUD GHVHTXLOLEUDGD \ DXQTXH pVWD HV XQD SUREOHPiWLFD WDPELpQ HV XQD RSRUWXQLGDG SDUD FRPSDUWLU \ FRPHUFLDOL]DU H[FHGHQWHV HQHUJpWLFRVµ DVHJXUy 1pVWRU /XQD 'LUHFWRU GHO ÉUHD 7pFQLFD GH OD 2UJDQL]DFLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH (QHUJtD 2ODGH


(VSHFLDO &RSLPHUD

(FRSHWURO HQ &RSLPHUD

&RORPELD IUHQWH D OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD /DWLQRDPHULFDQD &RORPELD WLHQH FRQ TXp« (O UHSUHVHQWDQWH GH (FRSHWURO SUHVHQWy HO HVWXGLR 6WDWLVWLFDO 5HYLHZ RI :RUOG (QHUJ\ GH OD FRPSDxtD %ULWLVK 3HWUROHXP %3 FRQ ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV UHVHUYDV GH JDV SHWUyOHR ELRFRPEXVWLEOHV JHQHUDFLyQ KLGURHOpFWULFD \ FDUEyQ HQ ORV SDtVHV TXH KDFHQ SDUWH GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH (Q UHVHUYDV GH SHWUyOHR HO HVWXGLR XELFD D &RORPELD HQ SRVLFLyQ GH GHVYHQWDMD IUHQWH D SDtVHV FRPR 9HQH]XHOD %UDVLO \ 0p[LFR FRQ XQ GH UHVHUYDV IUHQWH D XQ GH 9HQH]XHOD GH %UDVLO \ GH 0p[LFR

,QJ %RULV 9LOOD *HUHQWH GH *DV (FRSHWURO

´&

RORPELD HQ SDUWLFXODU WLHQH XQRV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV PX\ LQWHUHVDQWHV TXH SXHGHQ VHU XWLOL]DGRV SRU OD VXEUHJLyQ SUHFLVDPHQWH SDUD SRWHQFLDOL]DU VXV PHUFDGRV \ WHQHU PiV GLVSRQLELOLGDG GH RIHUWDµ DÀ UPy %RULV 9LOOD *HUHQWH GH *DV GH (FRSHWURO HQ VX SUHVHQWDFLyQ HQ &RSLPHUD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(O GLUHFWLYR GH OD SHWUROHUD UHVDOWy ODV FDSDFLGDGHV HQHUJpWLFDV GHO SDtV FRPR ¶DOWDPHQWH FRPSHWHQWHV GHQWUR GH OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH· \ VXEUD\y HVWD RSRUWXQLGDG FRPR XQD JUDQ RSRUWXQLGDG SDUD PHMRUDU OD PRYLOLGDG GH ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV D PHUFDGRV PiV SUy[LPRV 6HxDOy TXH ´/DWLQRDPpULFD HV XQ FRQWLQHQWH HQ FUHFLPLHQWR \ HQ OD PHGLGD HQ TXH KD\D PiV LQWHJUDFLyQ ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV VH YDQ D SRGHU XWLOL]DU GH PHMRU PDQHUD \ FUHDQGR HFRQRPtDV GH HVFDOD KDFLHQGR PiV FRPSHWLWLYD OD UHJLyQµ

(VWXGLR 6WDWLFDO 5HYLHZ RI :RUOG (QHUJ\

(Q JDV QDWXUDO ORV GDWRV VRQ SURSRUFLRQDOHV \ DXQTXH HQ HVWH UHFXUVR VH IRUWDOHFHQ RWURV SDtVHV FRPR %ROLYLD $UJHQWLQD \ 3HU~ &RORPELD VLJXH HQ UH]DJR FRQ DSHQDV XQ SRU FLHQWR GH ODV UHVHUYDV ODWLQRDPHULFDQDV


6LQ HPEDUJR HQ UHVHUYDV GH &DUEyQ &RORPELD WRPD OD GHODQWHUD \ VH XELFD HQ HO VHJXQGR OXJDU HQ /DWLQRDPpULFD VyOR VREUHSDVDGR SRU %UDVLO FRQ XQ &RORPELD HV HO TXLQWR H[SRUWDGRU GHO PXQGR GHVSXpV GH OtGHUHV PXQGLDOHV FRPR LQGRQHVLD \ $XVWUDOLD \ HQ PDWHULD GH JHQHUDFLyQ KLGURHOpFWULFD HV XQD SRWHQFLD HQ OD 6XEUHJLyQ DVHJXUy 9LOOD

UHFXUVR DO UHVSHFWR HO GLUHFWRU GH *DV GH (FRSHWURO UHLWHUy OD FRPSOHPHQWDULHGDG TXH GHEH KDEHU HQ OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD HQ $/ &

´(Q OD PHGLGD HQ TXH KD\D PiV LQWHJUDFLyQ ORV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV VH YDQ D SRGHU XWLOL]DU GH PHMRU PDQHUD KDFLHQGR PDV FRPSHWLWLYD OD 5HJLyQµ (FRSHWURO ´(V FODUR TXH KD\ GLIHUHQWHV HVWDFLRQDOLGDGHV FOLPiWLFDV OD KLGURHOHFWULFLGDG SUHFLVDPHQWH WLHQH HVD GLQiPLFD \ HQWRQFHV HQ PRPHQWRV HQ GRQGH HO SDtV SXHGD WHQHU PHQRV GLVSRQLELOLGDG SRU DOJXQD VLWXDFLyQ FOLPiWLFD WDPELpQ SXHGH FRPSOHPHQWDUVH FRQ ORV RWURV PHUFDGRV HVWD HV SUHFLVDPHQWH OD YHQWDMD GH OD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFDµ DQRWy HO ,QJHQLHUR 9LOOD

(VWXGLR 6WDWLFDO 5HYLHZ RI :RUOG (QHUJ\

< HV TXH ORV UHFXUVRV KtGULFRV DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGRV FRQYLHUWHQ D /DWLQRDPpULFD HQ OtGHU GHO FRQWLQHQWH DPHULFDQR VLQ HPEDUJR ORV IHQyPHQRV FOLPiWLFRV SXHGHQ OOHJDU D DIHFWDU HQ JUDQ PHGLGD OD SURGXFFLyQ GH HVWH

$VLPLVPR VHJ~Q HO LQJHQLHUR 9LOOD HV SRVLEOH \ SRVLWLYD XQD LQWHJUDFLyQ HQHUJpWLFD TXH LPSXOVH DO FRQWLQHQWH SDUD GHVDUUROODUVH GH DFXHUGR D OD GHPDQGD TXH H[LJHQ ODV HFRQRPtDV IXHUWHV FRPR OD HVWDGRXQLGHQVH R OD HXURSHD 2WURV UHFXUVRV FRPR ORV ELRFRPEXVWLEOHV HVWiQ PHQRV HTXLOLEUDGRV HQ FXDQWR D UHVHUYDV (Q HVWH FDPSR %UDVLO \ 0p[LFR SRVHHQ OD JUDQ PD\RUtD FRQ XQ \ UHVSHFWLYDPHQWH &RORPELD DSHQDV FXHQWD FRQ HO 2WURV UHFXUVRV FRPR ORV ELRFRPEXVWLEOHV HVWiQ PHQRV HTXLOLEUDGRV HQ FXDQWR D UHVHUYDV HQ HVWH FDPSR %UDVLO \ 0p[LFR SRVHHQ OD JUDQ PD\RUtD FRQ XQ \ UHVSHFWLYDPHQWH &RORPELD DSHQDV FXHQWD FRQ HO

&ODYH VHJXULGDG \ UHJXODFLyQ

´7,& KHUUDPLHQWDV HIHFWLYDV HQ OD LQWHJUDFLyQ GH QHJRFLRVµ $VHWD

´6H UHTXLHUH XQD UHJXODFLyQ FODUD \ HVWUXFWXUDGD SDUD IDFLOLWDU XQD LQWHJUDFLyQ HQ ORV QHJRFLRVµ $VHWD

,QJ 0DUFHOR /ySH] 6HFUHWDULR *HQHUDO $VHWD

'H DFXHUGR FRQ HO IXQFLRQDULR ODV 7,& VRQ XQ HOHPHQWR FODYH SDUD OD SURGXFWLYLGDG GH ODV VRFLHGDGHV SRUTXH PHMRUDQ OD HÀ FLHQFLD GH ORV QHJRFLRV \ RULJLQDQ PHMRUHV H[FHGHQWHV À QDQFLHURV TXH SXHGHQ VHU XWLOL]DGRV HQ ODV REUDV TXH OD FLXGDGDQtD QHFHVLWD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/

DV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ 7,& SXHGHQ D\XGDU D TXH ORV SURFHVRV HQ ORV GLVWLQWRV SDtVHV VHDQ PiV iJLOHV \ PHQRV FRVWRVRV DÀ UPy 0DUFHOR /ySH] 6HFUHWDULR *HQHUDO GH OD $VRFLDFLyQ GH (PSUHVDV GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV GH OD &RPXQLGDG $QGLQD $VHWD


´(VWR VH ORJUD FRQ HO SRWHQFLDO TXH WLHQHQ ODV WHFQRORJtDV SDUD GDU YDORU DJUHJDGR D FXDOTXLHU SURGXFWR R VHUYLFLR FRQ HO À Q GH TXH pVWRV SXHGDQ VHU FRPHUFLDOL]DGRV GH PHMRU PDQHUD HQ ORV SDtVHV PiV GHVDUUROODGRVµ SXQWXDOL]y (O UHSUHVHQWDQWH GH $VHWD GHVWDFy OD FUHDFLyQ GH RÀ FLQDV YLUWXDOHV FRPR XQD JUDQ RSRUWXQLGDG D OD KRUD GH LQWHJUDU ODV 7,& D ORV QHJRFLRV SRUTXH OOHYDQ FRQVLJR YDULDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH RSWLPL]DQ OD LPDJHQ OD SURGXFWLYLGDG \ OD FRPXQLFDFLyQ HQ ODV HPSUHVDV /D RÀ FLQD YLUWXDO RIUHFH DGHPiV OD SRVLELOLGDG GH PHMRUDU OD LPDJHQ FRPHUFLDO SDUD ORV FOLHQWHV DKRUUDU HQ HVSDFLR PRELOLDULR LQFHQWLYDU HO WUDEDMR GH SHUVRQDV HVSHFLDOL]DGDV YtD WHOHIyQLFD \ XVDU KHUUDPLHQWDV 7,&

/R TXH REVWDFXOL]DUtD HO GHVDUUROOR GH ODV 7,& $ SHVDU GH WRGDV ODV ERQGDGHV TXH RIUHFHQ ODV 7,& SDUD HO GHVDUUROOR H[LVWHQ DVSHFWRV QHJDWLYRV TXH WDQWR HVWDGRV FRPR FRPSDxtDV \ SHUVRQDV GHEHQ SRQHU HVSHFLDO FXLGDGR ,QLFLDOPHQWH HO 6HFUHWDULR *HQHUDO GH $VHWD VH UHÀ ULy D OD QHFHVLGDG GH XWLOL]DU GH OD PHMRU PDQHUD ORV VLVWHPDV H[LVWHQWHV SRU SDUWH GH ORV JRELHUQRV FRQ HO À Q GH GHWHUPLQDU \ SUHYHQLU OD IDOWD GH UHJXODFLyQ HQ ODV 7,& DSXQWDQGR D IDFLOLWDU XQD HIHFWLYD LQWHJUDFLyQ HQ ORV QHJRFLRV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/D GHELGD UHJXODFLyQ VHJ~Q /ySH] GHEH SUHYHQLU HO FLEHUGHOLWR VXVWLWXLU OD EDVXUD HOHFWUyQLFD SRU RSRUWXQLGDGHV GH QHJRFLR \ SUHVHUYDU ORV GHUHFKRV D OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO \ GHUHFKRV GH DXWRU (O IXQFLRQDULR SURSXVR FXDWUR PDUFRV OHJDOHV HVSHFtÀ FRV HQ HO FRQJUHVR GH &RSLPHUD

3UHYHQLU HO FLEHUGHOLWR TXH VH FRPHWH D WUDYpV GH UHGHV \ VHUYLFLRV 3UHVHUYDU ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQWHOHFWXDO \ GHUHFKRV GH DXWRU 3UHVHUYDU OD FRQYLYHQFLD \ OD YLGD KXPDQDV 3UHVHUYDU OD QDWXUDOH]D D WUDYpV GHV GHVDUUROOR VRVWHQLEOH

&DOLGDG GH YLGD YV WHFQREDVXUD (Q VX SUHVHQWDFLzQ HO UHSUHVHQWDQWH GH $VHWD PDQLIHVWy XQD HVSHFLDO SUHRFXSDFLyQ SRU ORV UHVLGXRV VRIWZDUH R KDUGZDUH TXH FRQWDPLQDQ WDQWR HO PHGLR DPELHQWH FRPR HO PXQGR FLEHUQpWLFR

´/DV 7,& VRQ XQ HOHPHQWR FODYH SDUD OD SURGXFWLYLGDG GH ODV VRFLHGDGHV SRUTXH PHMRUDQ OD HÀ FLHQFLD GH ORV QHJRFLRVµ $VHWD ´'HEHPRV VHU PX\ FRQVFLHQWHV TXH OD WHFQRORJtD WLHQH PXFKtVLPDV YHQWDMDV SHUR WDPELpQ WLHQH HOHPHQWRV QHJDWLYRV FRPR VRQ OD EDVXUD HOHFWUyQLFD \ GHEHUtDPRV HVWDEOHFHU PDQHUDV GH TXH HVD EDVXUD HQ YH] GH VHU XQ SUREOHPD VH FRQYLHUWD HQ XQD RSRUWXQLGDG GH QXHYRV QHJRFLRVµ DJUHJy (Q VX SUHVHQWDFLyQ HQ &RSLPHUD /ySH] FRPSDUy OD FDOLGDG GH YLGD TXH QRV EULQGDQ ODV QXHYDV WHFQRORJtDV 9V ORV GHVKHFKRV TXH HQ ORV ~OWLPRV DxRV KDQ RULJLQDGR LQFHUWLGXPEUH \ SUHRFXSDFLyQ HQ ORV XVXDULRV VREUH HO WUDWDPLHQWR \ GHVWLQR GH OD FKDWDUUD $QWH HVWD FRQWLQXD IDEULFDFLyQ GH HTXLSRV HOHFWUyQLFRV \ HQ SDUWLFXODU HTXLSRV SHUVRQDOHV DGYLUWLy VREUH OD FUHDFLyQ GH QRUPDV WpFQLFDV \ OHJDOHV RSRUWXQDV SDUD HYLWDU ORV HIHFWRV GHYDVWDGRUHV TXH HVWRV GHVHFKRV FDXVDUiQ DO PHGLR DPELHQWH \ D OD FDOLGDG GH YLGD HQ HO IXWXUR


(VSHFLDO &RSLPHUD

3DQRUDPD GH OD ,QJHQLHUtD HQ HO %LFHQWHQDULR

´(O FDPLQR VH WUD]y EDMR FRQGLFLRQHV GH SUHFDULHGDGµ +HUQDQGR 9DUJDV $Vt OD KDVWD DKRUD QDFLHQWH LGHD GH LQJHQLHUtD SRU SDUWH GH ORV JHVWRUHV GH OD LQGHSHQGHQFLD VXPDGD D OD EDMD LQGXVWULDOL]DFLyQ GHO FRQWLQHQWH \ OD FDUHQFLD GH HVFXHODV WUDQFy HO GHVDUUROOR GH OD SURIHVLyQ HQ HVDV SULPHUDV GpFDGDV GH HPDQFLSDFLyQ

´(O GHVDUUROOR KHWHURJpQHR GH OD ,QJHQLHUtD HQ ODV QDFLRQHV GH $PpULFD /DWLQD JHQHUy OD VLWXDFLyQ DFWXDO GRQGH OD LQWHJUDFLyQ \ HO WUDEDMR FRQMXQWR VRQ LQGLVSHQVDEOHVµ +HUQDQGR 9DUJDV

$JUHJy TXH FRQ PRWLYR GH ORV DxRV GH LQGHSHQGHQFLD HV QHFHVDULR UHYLVDU ORV KHFKRV TXH PDUFDURQ OD LQJHQLHUtD GHO FRQWLQHQWH SDUD QR FDHU HQ ORV PLVPRV HUURUHV \ FRQVWUXLU XQD ODERU UHVSRQVDEOH TXH DFW~H SDUD OD VRFLHGDG FRQ DYDQFHV SRVLWLYRV (O FDWHGUiWLFR GLEXMy HO SDQRUDPD GH OD LQJHQLHUtD HQ OD KLVWRULD GH /DWLQRDPpULFD GHVGH TXH ODV QDFLRQHV OLEHUWDGDV HPSH]DURQ D GDU ORV SULPHURV SDVRV SDUD HO GHVDUUROOR WHFQROyJLFR \ GH LQIUDHVWUXFWXUD KDVWD ORV GtDV GH KR\ GRQGH OD LQJHQLHUtD DYDQ]D UiSLGDPHQWH 6HJ~Q HO ,QJHQLHUR 9DUJDV OXHJR GHO JULWR OLEHUWDGRU OD LQJHQLHUtD VH GHVDUUROOy EDMR FRQGLFLRQHV SRFR DOHQWDGRUDV GHELGR D OD SUHFDULHGDG FRORQLDO TXH VH YLYLy GXUDQWH OD SULPHUD PLWDG GHO VLJOR ;,;

(O VLJOR ;; OOHJy FRQ JUDQGHV SHUVSHFWLYDV \ FDPELRV SRVLWLYRV SDUD $PpULFD /DWLQD D XQD HVFDOD PXFKR PiV DOWD GHELGR ORV SRWHQWHV SURFHVRV GH XUEDQL]DFLyQ ORV UiSLGRV FDPELRV SROtWLFR VRFLDOHV \ OD SUHVHQFLD GHO HVWDGR FRQ SODQHV S~EOLFRV 3HUR D~Q DVt KXER XQ GHVDUUROOR GHVLJXDO HQ ORV SDtVHV GH $PpULFD ODWLQD \ HO &DULEH DJUHJy HO ,QJHQLHUR (VWH GHVDUUROOR KHWHURJpQHR HQ ODV QDFLRQHV GH OD 5HJLyQ JHQHUy OD VLWXDFLyQ DFWXDO GH OD ,QJHQLHUtD GRQGH OD LQWHJUDFLyQ \ HO WUDEDMR FRQMXQWR VRQ LQGLVSHQVDEOHV SDUD FDPELRV HIHFWLYRV IUHQWH D OD VRFLHGDG HQ FRQVWDQWH \ YHUWLJLQRVR GHVDUUROOR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/

RV UHWRV TXH LPSRQH KR\ HQ GtD OD VRFLHGDG D OD ,QJHQLHUtD VRQ PRWLYRV VXÀ FLHQWHV SDUD YROYHUVH D SODQWHDU OR TXH VH KD KHFKR ODV UHVWULFFLRQHV TXH VH KDQ WHQLGR OR TXH VH GHEHUtD KDFHU \ FyPR VH SXHGHQ SURSRQHU QXHYRV \ PHMRUHV OLQHDPHQWRV H[SUHVy HO ,QJHQLHUR +HUQDQGR 9DUJDV &DLFHGR ,QJHQLHUR \ FDWHGUiWLFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH /RV $QGHV

6LQ HPEDUJR GH DFXHUGR FRQ HO H[SHUWR ORV DxRV YHQLGHURV IXHURQ PXFKR PiV IUXFWtIHURV \ OD SUHVHQFLD FODUD GH LQIUDHVWUXFWXUDV GH LQJHQLHUtD HQ OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR ;,; SUHFHGLy XQD HYROXFLyQ TXH HPSH]y D VHU YHUWLJLQRVD FRQ OD D\XGD GH IDFWRUHV FRPR HO FDSLWDO H[WUDQMHUR \ HO DFHOHUDGR DXPHQWR GH OD SREODFLyQ


(VSHFLDO &RSLPHUD

(QFXHQWUR GH -yYHQHV /DWLQRDPHULFDQRV

,QJHQLHUtD VH FRQVROLGD FRPR VRSRUWH GHO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH $UJHQWLQD /D FXRWD DUJHQWLQD HQ HO (QFXHQWUR GH -yYHQHV /DWLQRDPHULFDQRV OD SXVR HO *UXSR GH (VWXGLRV 6REUH (QHUJtD OD 8QLYHUVLGDG 7HFQROyJLFD 1DFLRQDO GH %XHQRV $LUHV

5HSUHVHQWDQWHV GH &ROHJLDWXUDV GH ,QJHQLHUtD GH SDtVHV SDQDPHULFDQRV H[SXVLHURQ SUR\HFWRV SDUD HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH

'

XUDQWH HO (QFXHQWUR GH -yYHQHV /DWLQRDPHULFDQRV UHDOL]DGR HQ HO PDUFR GH OD 5HXQLyQ ,QWHUPHGLD &RSLPHUD FHOHEUDGD HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH $&,(0 HVWXGLDQWHV GH GLIHUHQWHV IDFXOWDGHV GH LQJHQLHUtD GH /DWLQRDPpULFD RSLQDURQ DFHUFD GHO LPSRUWDQWH URO TXH MXHJD OD ,QJHQLHUtD HQ HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH

(Q HO (QFXHQWUR GH -RYpQHV /DWLQRDPHULFDQRV ORV FROHJLDGRV SUHVHQWDURQ SUR\HFWRV SDUD UHGXFLU HO LPSDFWR QHJDWLYR HQ HO HFRVLVWHPD FDXVDGR SRU HO GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD HQHUJpWLFD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/RV MyYHQHV SURYHQLHQWHV GH 0p[LFR $UJHQWLQD 3XHUWR 5LFR +RQGXUDV 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD &RORPELD \ RWURV SDtVHV GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH SUHVHQWDURQ FUHDWLYRV SUR\HFWRV WRGRV FRQ XQ HMH FHQWUDO UHGXFLU HO LPSDFWR QHJDWLYR HQ HO HFRVLVWHPD FDXVDGR SRU HO GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD HQHUJpWLFD \ OD LPSOHPHQWDFLyQ QXHYDV SROtWLFDV HFRQyPLFDV /RV UHSUHVHQWDQWHV GH ODV FROHJLDWXUDV \ XQLYHUVLGDGHV DERUGDURQ OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO HPSUHVDULDO FRPR FLPLHQWR GH OD VRVWHQLELOLGDG \ OLQHDPLHQWR LQGLVSHQVDEOH GH OD JHVWLyQ HPSUHVDULDO GHO VHFWRU

/RV UHSUHVHQWDQWHV LQJHQLHURV GH HVD LQVWLWXFLyQ H[SXVLHURQ XQD LQYHVWLJDFLyQ SDUD GHWHUPLQDU HO SRWHQFLDO GH GLVPLQXFLyQ GH HPLVLRQHV GH JDVHV D SDUWLU GHO DQiOLVLV GHO FRQVXPR GH HQHUJtD HQ OD LQGXVWULD /RV DUJHQWLQRV WUD]DURQ XQD PHWRGRORJtD SDUD GHWHUPLQDU HO SRWHQFLDO GH DKRUUR GH HQHUJtD EDVDGD HQ OD REWHQFLyQ GH GDWRV \ SRVWHULRUPHQWH HO FiOFXOR GH OR TXH XQ SDtV SRGUtD DKRUUDU HQ FXDOTXLHU UHFXUVR HQHUJpWLFR

+RQGXUDV (O UHSUHVHQWDQWH GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH +RQGXUDV )HUQDQGR -RVp =RUWR SUHVHQWy XQ SUR\HFWR TXH XWLOL]D LQJHQLHUtD PHFiQLFD SDUD DQDOL]DU ORV PRYLPLHQWRV VtVPLFRV LQYHVWLJDU ODV SHUWXUEDFLRQHV PHFiQLFDV HQ PDTXLQDULD LQGXVWULDO \ HVWXGLDU OD VHJXULGDG LQGXVWULDO FRQ UHVSHFWR D YLEUDFLRQHV PHFiQLFDV


6H WUDWD GH XQD PHVD EDXWL]DGD ´0HVD YLEUDWRULD JUDGRV GH /LEHUWDGµ VHJ~Q HO HVWXGLDQWH HO REMHWLYR SULQFLSDO HV HVWDEOHFHU XQ ODERUDWRULR GH VLVPRORJtD \ GLQiPLFD GH HVWUXFWXUDV FLYLOHV TXH SHUPLWD OD FUHDFLyQ GH QXHYRV PDWHULDOHV GH OD FRQVWUXFFLyQ UHQRYDEOHV R UHFLFODGRV

3XHUWR 5LFR /RV HVWXGLDQWHV SXHUWRUULTXHxRV SUHVHQWDURQ XQ LQJHQLRVR SUR\HFWR TXH DSOLFD OD LQJHQLHUtD FLYLO \ TXH HVWi GLULJLGR D GHWHUPLQDU ODV FLUFXQVWDQFLDV GH FXDOTXLHU WLSR GH DFFLGHQWH PHGLDQWH DQiOLVLV WRSRJUiÀ FRV (O REMHWLYR HV SHUPLWLU D ODV DXWRULGDGHV WHQHU WRGD OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD GHO VXFHVR

&RORPELD 3RU &RORPELD OD XQLYHUVLGDG GH ORV $QGHV HQ XQLyQ FRQ OD 8QLYHUVLGDG 8QLPLQXWR SUHVHQWy OD 2UJDQL]DFLyQ ,QJHQLHURV 6LQ )URQWHUDV ,6) XQ SUR\HFWR FRQIRUPDGR SRU SURIHVRUHV HVWXGLDQWHV \ HJUHVDGRV GH HVWDV GRV LQVWLWXFLRQHV TXH WUDEDMDQ SRU HO PHMRUDPLHQWR GH OD FDOLGDG GH YLGD HQ OD SREODFLyQ YXOQHUDEOH PHGLDQWH LQYHVWLJDFLyQ GH LQJHQLHUtD DSOLFDGD

(O SUR\HFWR SUHVHQWDGR SRU 0p[LFR HVWXYR D FDUJR GH HVWXGLDQWHV PLHPEURV GH OD 8QLyQ 0H[LFDQD GH $VRFLDFLRQHV GH ,QJHQLHURV \ WXYR FRPR WHPD SULQFLSDO HO DKRUUR \ XVR HÀ FLHQWH GH OD HQHUJtD HOpFWULFD 7RPDQGR FRPR SXQWR GH SDUWLGD OD LQFyJQLWD GH FyPR UHVROYHU HO SUREOHPD GHO FDPELR FOLPiWLFR HQ ORV SUy[LPRV DxRV ORV UHSUHVHQWDQWHV PH[LFDQRV SODQWHDURQ OD FUHDFLyQ GH PRGHORV SDUD UHGXFLU OD HPLVLyQ GH JDVHV TXH SURGXFHQ HO HIHFWR LQYHUQDGHUR &RQ HO À Q GH UHGXFLU ODV FRQVHFXHQFLDV QRFLYDV HQ HO PHGLR DPELHQWH GH OD SURGXFFLyQ HQHUJpWLFD ORV HVWXGLDQWHV FRQVLGHUDURQ HO GLVHxR GH XQD SROtWLFD LQWHJUDO TXH DJUXSH 6HJXULGDG HQHUJpWLFD 'HVDUUROOR UHJLRQDO &DOLGDG GH OD HQHUJtD (À FLHQFLD HQHUJpWLFD 'HVDUUROOR HFRQyPLFR 'LYHUVLÀ FDFLyQ GH WHFQRORJtDV 'LYHUVLÀ FDFLyQ GH IXHQWHV SULPDULDV /D GHOHJDFLyQ PH[LFDQD WDPELpQ VH UHÀ ULy D OD LPSRUWDQFLD GH XWLOL]DU RWURV WLSRV GH HQHUJtD DOWHUQDWLYRV FRPR OD HQHUJtD IRWRYROWDLFD \ HyOLFD (VWDV LQLFLDWLYDV VHJ~Q ORV FROHJLDGRV GHEHQ DSOLFDUVH HQ $PpULFD /DWLQD SDUD UHGXFLU ORV HIHFWRV HQ HO PHGLR DPELHQWH TXH RFDVLRQDQ ORV SURFHVRV GH JHQHUDFLyQ HOpFWULFD DFWXDO

(O SUR\HFWR SUHVHQWDGR SRU HO LQJHQLHUR -XDQ &DPLOR &DLFHGR SODQWHy HO PDQHMR GH ORV GHVKHFKRV HQ ORV VLVWHPDV KtGULFRV FRORPELDQRV \ OD SUREOHPiWLFD GH FyPR PHMRUDU OD FDOLGDG GHO DJXD FRQ OD D\XGD GH OD LQJHQLHUtD 'H RWUD SDUWH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH &RORPELD WDPELpQ SDUWLFLSy HQ HO HQFXHQWUR FRQ HO SUR\HFWR ´(YROXFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH 3RWHQFLD D 6LVWHPDV GH (QHUJtDµ TXH HVER]y XQ VLVWHPD SDUD UHGXFLU OD FRQWDPLQDFLyQ \ DXPHQWDU OD SURGXFWLYLGDG GH OD HQHUJtD HOpFWULFD /RV HVWXGLDQWHV SURSXVLHURQ PHMRUDU OD HÀ FLHQFLD GH OD HQHUJtD \ UHGXFLU OD HPLVLyQ GH JDVHV PHGLDQWH FRPSRQHQWHV GH UHGHV LQWHOLJHQWHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

0p[LFR


(QHUJtD ,QJHQLHUtD FRORPELDQD D OD YDQJXDUGLD HQ KLGURFDUEXURV

7UDQVSRUWH VHJXULGDG SODQHDFLyQ \ UHJXODFLyQ WHPDV FODYH HQ OD D -RUQDGD $QGLQD GH 'XFWRV

'H L]T D GHU &DUROLQD &XDLFDO (FRSHWURO )UDQFLVFR $VFHQFLR $OED &RRUGLQDGRU GH ,QWHJULGDG GH 'XFWRV \ 7DQTXHV 9,7 -RUJH &DVWLEODQFR *HUHQWH GH 2SHUDFLRQHV \ 0DQWHQLPLHQWR 2FHQVD )HUQDQGR *XWLpUUH] 3UHVLGHQWH GH OD D -RUQDGD $QGLQD GH 'XFWRV *DEULHOD %DUULJD $VHVRUD -XUtGLFD 2'& ² (FRSHWURO ÉOYDUR $ULDV $PD\D 'LUHFWRU GH 0DQWHQLPLHQWR 7*, (GJDU 9LOOD]yQ %DUUD]D 6XEGLUHFWRU $SR\R 7pFQLFR ,QYtDV

(

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

O ,QJHQLHUR )HUQDQGR *XWLpUUH] DFWXDO JHUHQWH GHO 2OHRGXFWR %LFHQWHQDULR GH &RORPELD SUHVLGLy \ GLR LQLFLR D OD D -RUQDGD $QGLQD GH 'XFWRV RUJDQL]DGD SRU OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 TXH FRQWy FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH PiV GH HPSUHVDV GHGLFDGDV DO WUDQVSRUWH GH KLGURFDUEXURV PDQWHQLPLHQWR GH GXFWRV \ DXWRPDWL]DFLyQ GH SURFHVRV (Q HO HQFXHQWUR HPSUHVDULDO H[SHUWRV HQ PDWHULD GH PDQHMR GH KLGURFDUEXURV SURYHQLHQWHV GH FRPSDxtDV FRPR (FRSHWURO \ 2FHQVD H[SOLFDURQ WHPiWLFDV FRPR LQIUDHVWUXFWXUD GHO WUDQVSRUWH GH KLGURFDUEXURV LQWHJULGDG HQ HVWDFLRQHV GH ERPEHR SUHYHQFLyQ IUHQWH D DPHQD]DV QDWXUDOHV \ UHJXODFLyQ HQ HO GHUHFKR GH YtD FRPSDUWLGR

'HVDItRV HQ VLVWHPD GH WUDQVSRUWH (Q OD LQVWDODFLyQ DO HYHQWR HO ,QJHQLHUR *XWLpUUH] GHVWDFy OD LQWHJULGDG FRPR XQ WHPD FODYH SDUD HO VHFWRU ([SUHVy

OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH SDUD HO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH GH KLGURFDUEXURV HO KHFKR TXH ODV RSHUDFLRQHV VHDQ VHJXUDV \ OLPSLDV SDUD JDUDQWL]DU OD SHUPDQHQFLD GH OD LQGXVWULD $ HVWR HO 3UHVLGHQWH GHO &RPLWp 2UJDQL]DGRU DGLFLRQy OD WDUHD GH UHDOL]DU PRYLPLHQWRV H[SHGLWRV \ HÀ FDFHV FRQ HO À Q GH DWHQGHU ORV QXHYRV GHVFXEULPLHQWRV SHWUROHURV ´(VWDPRV VHJXURV TXH GH DOJXQD PDQHUD VH YD D UHVSRQGHU FRQ HO WLHPSR VXÀ FLHQWH SDUD TXH HVWH UHFXUVR HVWp GLVSRQLEOH SDUD OD H[SRUWDFLyQ R SDUD HO FRQVXPR LQWHUQRµ DJUHJy (QWUH WDQWR 3HGUR 5RVDOHV YLFHSUHVLGHQWH HMHFXWLYR ´'RZQVWUHDPµ GH (FRSHWURO VH UHÀ ULy D OD VLWXDFLyQ DFWXDO GHO SDtV HQ PDWHULD GH SURGXFFLyQ GH FUXGR H LQGLFy OD Pi[LPD FDSDFLGDG D OD TXH HVWiQ OOHJDQGR ORV VLVWHPDV XWLOL]DGRV HQ HO WUDQVSRUWH GH PDWHULD SULPD GHELGR D HVWH DXJH SHWUROHUR


´'LFKDV OLPLWDFLRQHV SXHGHQ FDXVDU UHVWULFFLRQHV HQ OD SURGXFFLyQ SRU WDO UD]yQ OD SHWUROHUD FRORPELDQD KD HMHFXWDGR YDULRV SUR\HFWRV SDUD PLWLJDU HVWD SUREOHPiWLFDµ VHJ~Q LQGLFy HO ,QJHQLHUR 5RVDOHV 'HO PLVPR PRGR \ D UDt] GH HVWH FUHFLHQWH LQFUHPHQWR HQ OD SURGXFFLyQ SHWUROtIHUD HO IXQFLRQDULR VH SURQXQFLy VREUH OD LQYHUVLyQ TXH (FRSHWURO KL]R GH PLOORQHV GH GyODUHV TXH GHVWLQy D OD DPSOLDFLyQ GH OD FDSDFLGDG GH WUDQVSRUWH SHWUROHUR SRU PHGLR GH GXFWRV DO DXPHQWR GHO Q~PHUR GH GHVFDUJDGHURV GH FDUUR WDQTXH \ DO LQFUHPHQWR GHO YROXPHQ GH DOPDFHQDPLHQWR

FRQ SURJUDPDV GH JHVWLyQ GH LQWHJULGDG GH HVWDFLRQHV DXQTXH KD\ QRUPDV TXH SXQWXDOPHQWH WRFDQ HO WHPD FRPR VRQ OD $3, \ ´1LQJXQD GH HVWDV QRUPDV UHFRJH WRGRV HVWRV OLQHDPLHQWRV HQ XQ VyOR SODQ HVWUXFWXUDGR FRPR WDO \ D~Q QR H[LVWH UHJXODFLyQ DO UHVSHFWR OR TXH TXLHUHQ HQ HVWH PRPHQWR (FRSHWURO \ 2FHQVD HV PRVWUDU OD LQLFLDWLYD TXH D QLYHO /DWLQRDPpULFD WLHQHQ GRV RSHUDGRUHV GH GXFWRV FRORPELDQRV HQ SURWHJHU HO PHGLR DPELHQWH \ OD FRPXQLGDG TXH YLYH DOUHGHGRU GH ODV HVWDFLRQHVµ GHFODUy HO IXQFLRQDULR

0DQHMR D DPHQD]DV QDWXUDOHV (O UHSUHVHQWDQWH GH OD SHWUROHUD H[SOLFy TXH SDUD HO DxR VHUi QHFHVDULR GREODU OD FDSDFLGDG GH WUDQVSRUWH TXH WHQtD HO SDtV KDFH DxRV \D TXH VH HVWLPD TXH OD SURGXFFLyQ GH EDUULOHV GH SHWUyOHR GLDULRV VH HOHYH D PLOORQHV

,QWHJULGDG HQ HVWDFLRQHV GH ERPEHR /RV ,QJHQLHURV &DUORV 9HUJDUD GH 2FHQVD \ 'DUtR =DSDWD GH (FRSHWURO SUHVHQWDURQ OD JHVWLyQ TXH WDQWR 2FHQVD FRPR (FRSHWURO HVWiQ UHDOL]DQGR SDUD OD LQWHJULGDG GH ODV HVWDFLRQHV REHGHFLHQGR D ORV ULHVJRV TXH GHPDQGD HO PHUFDGR GH KLGURFDUEXURV \ DSOLFDQGR WRGRV ORV IDFWRUHV SDUD HO FRQWURO GH ORV DFWLYRV SHWUROHURV

(O SURJUDPD GH JHVWLyQ SDUD HO PDQHMR LQWHJUDO GH ODV DPHQD]DV QDWXUDOHV HQ GXFWRV H[SXHVWR HQ OD -RUQDGD GH 'XFWRV SRU ORV ,QJHQLHURV &DUORV 1LHYHV \ -XDQ 'LHJR &RORQLD KD GHGLFDGR UHFXUVRV WpFQLFRV \ HFRQyPLFRV D WUDYpV GH HVWXGLR FDSDFLWDFLRQHV LQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD \ QXHYDV WHFQRORJtDV SDUD ORJUDU XQ SODQ FRQVROLGDGR HQ OD LQWHJULGDG GH ORV DFWLYRV

´/R TXH TXLHUHQ HQ HVWH PRPHQWR (FRSHWURO \ 2FHQVD HV PRVWUDU OD LQLFLDWLYD TXH D QLYHO /DWLQRDPpULFD WLHQHQ HQ SURWHJHU HO PHGLR DPELHQWH \ D OD FRPXQLGDG TXH YLYH DOUHGHGRU GH ODV HVWDFLRQHVµ 2FHQVD

3RU VX SDUWH HO ,QJHQLHUR &DUORV 9HUJDUD GHVWDFy TXH HO SURJUDPD GHEH HVWDU FRQIRUPDGR SRU XQ FRQMXQWR GH SODQHV TXH UHTXLHUHQ OD DFWLYD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV HVWDFLRQHV HQ iUHDV GH PDQWHQLPLHQWR H LQWHJULGDG 'LFKRV SODQHV GHEHQ LQWHUDFWXDU HQWUH Vt PDQWHQLHQGR XQ FLFOR GH JHVWLyQ \ XQ PHMRUDPLHQWR FRQWLQXR EDMR XQD PLVPD À ORVRItD FRUSRUDWLYD (O ,QJHQLHUR 9HUJDUD DxDGLy TXH OD LQGXVWULD YH XQ YDFtR JLJDQWH HQ OR TXH WLHQH TXH YHU

'H DFXHUGR FRQ ORV ,QJHQLHURV 1LHYHV \ &RORQLD ODV SDUWLFXODUHV FRQGLFLRQHV WRSRJUiÀ FDV GHO SDtV \ OD QHFHVLGDG GH PDQHMDU HVWDV DPHQD]DV QDWXUDOHV \ FOLPiWLFDV KDQ VLWXDGR D &RORPELD FRPR UHIHUHQWH HQ HO WHPD SRVLFLRQiQGRVH D OD YDQJXDUGLD HQ VHUYLFLRV GH ,QJHQLHUtD \ HVWXGLRV HVSHFLDOL]DGRV ´(O SHRU HYHQWR HVWi DVRFLDGR JHQHUDOPHQWH D XQ GHUUDPH GH KLGURFDUEXUR OtTXLGR GRQGH HVH GHUUDPH SXHGH WHQHU FRQVHFXHQFLDV VREUH ODV FRPXQLGDGHV YHFLQDV VREUH HO PHGLR DPELHQWH \ VREUH OD FDSDFLGDG SURGXFWLYD GH ODV iUHDV DIHFWDGDVµ FRQFOX\y HO ,QJHQLHUR -XDQ 'LHJR &RORQLD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

´(Q ODV HVWDFLRQHV GHEHPRV HVWDEOHFHU ODV DFWLYLGDGHV QHFHVDULDV SDUD HO PRQLWRUHR PLWLJDFLyQ H LQVSHFFLyQ GH ORV DFWLYRV FRQ HO À Q GH HYLWDU TXH HYHQWRV FDWDVWUyÀ FRV VXFHGDQ \ DIHFWHQ D ODV SHUVRQDV HO DPELHQWH R HO VHUYLFLR FRPR WDOµ ([SOLFy HO ,QJHQLHUR =DSDWD


(QHUJtD

$QWH DXPHQWR GH HQ PDU]R

´5HYLVDU IyUPXOD GH SUHFLRV GH FRPEXVWLEOHV FRQ XQD FRPLVLyQ WpFQLFDµ $&,(0

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

´/

DV FRQVWDQWHV YDULDFLRQHV HQ HO SUHFLR GH OD JDVROLQD FRPR OR TXH DFDED GH VXFHGHU FRQ ORV SDUD HO SUHFLR GH OD JDVROLQD HQ HO PHV GH PDU]R QRV OOHYDQ D UDWLÀ FDU OD QHFHVLGDG GH TXH &RORPELD FXHQWH FRQ XQD &RPLVLyQ 7pFQLFD TXH UHJXOH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV HQ DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ XVR UDFLRQDO FDOLGDGHV \ SUHFLRV HQWUH RWURV DVSHFWRVµ DVt OR DÀ UPy -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR SUHVLGHQWH QDFLRQDO GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 3DUD $&,(0 XQD VROXFLyQ VHUtD OD GH UHHVWUXFWXUDU OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH (QHUJtD \ *DV &5(* \ DPSOLDUOH ODV IDFXOWDGHV TXH SDUD TXH DVXPD ODV IXQFLRQHV GH UHJXODFLyQ GH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV

´2 FUHDU XQD FRPLVLyQ WpFQLFD TXH PDQHMH ORV SUHFLRV GH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV LQGHSHQGLHQWH GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD OR FXDO HYLWDUtD HVWDU SHUPDQHQWHPHQWH VRPHWLGD D ODV SUHVLRQHV SROtWLFDV \ D ODV SUHVLRQHV JUHPLDOHVµ DJUHJy &DUGRQD &DVWUR $&,(0 GHVWDFy TXH DO H[LVWLU XQD PHWRGRORJtD GH IRUPXODFLyQ GH SUHFLRV GH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV EDVDGD HQ DVSHFWRV WpFQLFRV HO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD SRGUi FHQWUDUVH HQ VHU HO HQWH UHFWRU GH OD 3ROtWLFD (QHUJpWLFD GHO SDtV


(QHUJtD

)UHQWH D 5HVROXFLyQ GH

´)yUPXOD GH SUHFLRV GHO HWDQRO VH GHEH UHYLVDUµ $&,(0

$ OR ODUJR GH ORV ~OWLPRV DxRV $&,(0 KD UHVSDOGDGR OD SROtWLFD GHO JRELHUQR QDFLRQDO GH LPSXOVDU ORV ELRFRPEXVWLEOHV HQ &RORPELD FRPR IXHQWH SDUD FRQWULEXLU DO PHGLR DPELHQWH \ D PHMRUDU OD HÀ FLHQFLD HQHUJpWLFD HQ ORV VLVWHPDV GH WUDQVSRUWH 6LQ HPEDUJR $&,(0 REVHUYD TXH H[LVWHQ DOJXQDV LQFRQVLVWHQFLDV H LQTXLHWXGHV VREUH OD PHWRGRORJtD \ HVWUXFWXUDFLyQ GH OD IyUPXOD XWLOL]DGD SDUD FDOFXODU HO LQJUHVR DO SURGXFWRU GH HWDQRO FDUEXUDQWH OR FXDO DIHFWD GLUHFWDPHQWH DO FRQVXPLGRU À QDO $Vt PLVPR $&,(0 OODPy OD DWHQFLyQ SDUD TXH VH KDJD XQD UHYLVLyQ D OD WHPSRUDOLGDG GH ODV VHxDOHV GH ORV LQFHQWLYRV TXH YLHQHQ UHFLELHQGR ORV SURGXFWRUHV GH HWDQRO HQ FXDQWR D OD H[HQFLyQ GH LPSXHVWRV FRQ HO À Q GH YDOLGDU YtD UHJODPHQWDFLyQ ORV GRFH DxRV TXH HQ DSDULHQFLD HV HO WLHPSR HVWLPDGR

5HVSHFWR DO IDFWRU GHO YDORU GHO Á HWH GH WUDQVSRUWH &DOL ² %XHQDYHQWXUD $&,(0 FRQVLGHUD TXH QR KD\ FRQVLVWHQFLD HQWUH HO YDORU GHO Á HWH À MDGR HQ WRQ \ HO YDORU HTXLYDOHQWH H[SUHVDGR HQ SHVRV SRU JDOyQ (VWR LQGLFD TXH GH PDQHUD HTXLYRFDGD HO SUHFLR GHO HWDQRO VH HVWDUtD LQFUHPHQWDQGR HQ XQD VXPD LJXDO D JDOyQ TXH D VX YH] HTXLYDOHQ D DxR DVXPLHQGR XQD SURGXFFLyQ GH PLOOyQ GH OLWURV GtD GH HWDQRO VXPD TXH HO S~EOLFR FRQVXPLGRU HVWDUtD SDJDQGR VLQ QLQJXQD MXVWLÀ FDFLyQ

$OFDQFH GH OD 5HVROXFLyQ 'H DFXHUGR FRQ ORV FRQVLGHUDQGRV GH OD 5HVROXFLyQ SDUD HO FiOFXOR GHO HO LQJUHVR DO SURGXFWRU GH HWDQRO FDUEXUDQWH VH WRPD FRPR XQR GH ORV FRPSRQHQWHV IXQGDPHQWDOHV HO FRVWR GH RSRUWXQLGDG GH ORV XVRV DOWHUQDWLYRV GH OD PDWHULD SULPD PiV HÀ FLHQWH XWLOL]DGD SDUD OD SURGXFFLyQ GH HWDQRO FDUEXUDQWH

$QiOLVLV $&,(0 3DUD $&,(0 VL VH YDORUL]D WRGR HO HWDQRO FDUEXUDQWH FRPR VL IXHVH SURGXFLGR D SDUWLU GHO D]~FDU UHÀ QDGR LPSOLFD TXH VH HVWi GDQGR HO PLVPR YDORU DO DOFRKRO REWHQLGR GH WRGR HO SURFHVR LQFOX\HQGR DO HWDQRO REWHQLGR GH VXESURGXFWRV PLHOHV QR FULVWDOL]DEOHV PHOD]DV TXH QR DOFDQ]DUtDQ HO SUHFLR GH RSRUWXQLGDG GHO D]~FDU UHÀ QDGR (O HWDQRO TXH VH REWLHQH D SDUWLU GH VXESURGXFWRV GHO SURFHVR \ TXH QR VRQ FRQYHUWLEOHV HQ D]~FDU UHÀ QDGR WLHQH XQ SUHFLR PHQRU FRPSDUDGR FRQ HO TXH VH SURGXFH D SDUWLU GH D]~FDU UHÀ QDGR OR FXDO GHEH UHÁ HMDUVH HQ XQ PHQRU LQJUHVR TXH UHFLEH HO SURGXFWRU (O SURGXFWRU GH HWDQRO GHEH FRQRFHU HO SRUFHQWDMH GH HWDQRO SURGXFLGR TXH FRUUHVSRQGH D GHVYLDFLyQ GH MXJRV TXH QRUPDOPHQWH LUtDQ D OD SURGXFFLyQ GH D]~FDU UHÀ QDGR \ HO SRUFHQWDMH GH HWDQRO SURGXFLGR TXH FRUUHVSRQGH DO SURFHVDPLHQWR GH VXESURGXFWRV

'HQVLGDG GH HQHUJtD GHO HWDQRO FDUEXUDQWH YV JDVROLQD FRUULHQWH R[LJHQDGD 2WUR FRQVLGHUDQGR GH OD 5HVROXFLyQ PDWHULD GH HVWH DQiOLVLV HVWDEOHFH TXH HO SUHFLR WHFKR SDUD HO HWDQRO FDUEXUDQWH VHUi HO SUHFLR Pi[LPR GH OD JDVROLQD FRUULHQWH R[LJHQDGD SXHVWD HQ %RJRWi

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/

D 5HVROXFLyQ 1R GHO GH 0D\R GH GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD GHÀ QLy OD IyUPXOD SDUD FiOFXOR GHO LQJUHVR DO SURGXFWRU GH DOFRKRO FDUEXUDQWH HQ IXQFLyQ GHO SUHFLR GH UHIHUHQFLD GHO D]~FDU UHÀ QDGR


$QiOLVLV $&,(0

'RQGH

(Q RSLQLyQ GH $&,(0 FRQ HVWD SUiFWLFD VH HVWi LQWURGXFLHQGR RWUD PDQHUD GH VREUHYDORUDU HO HWDQRO FDUEXUDQWH (Q OD IyUPXOD VH HVWi DVXPLHQGR TXH XQ JDOyQ GH JDVROLQD \ XQ JDOyQ GH DOFRKRO FDUEXUDQWH VRQ HTXLYDOHQWHV HQ FRQWHQLGR HQHUJpWLFR

(1$& W ,QJUHVR DO SURGXFWRU GH DOFRKRO FDUEXUDQWH H[SUHVDGR HQ SHVRV SRU JDOyQ JDOyQ SDUD HO SHUtRGR ´Wµ

(O PHUFDGR GH FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV HV LJXDOPHQWH XQ PHUFDGR GH HQHUJtD \ HO XVXDULR À QDOPHQWH OR TXH FRPSUD HV HQHUJtD HPSDTXHWDGD HV GHFLU FDORUtDV R %78 SRU FDGD XQLGDG GH YROXPHQ (O FRQWHQLGR GH HQHUJtD GH OD JDVROLQD FRUULHQWH R[LJHQDGD FRQ 9RO GH HWDQRO ( HV GHO RUGHQ GH %78 JDOyQ \ HO FRQWHQLGR GH HQHUJtD GHO HWDQRO FDUEXUDQWH HV GHO RUGHQ GH %78 JDOyQ HV GHFLU PHQRU 1R REVWDQWH TXH HO HWDQRO SURYHH DOJXQRV EHQHÀ FLRV TXH VH WUDGXFHQ HQ PHMRU FRPEXVWLyQ \ PHQRU LPSDFWR DPELHQWDO HO XVXDULR À QDO SRGUtD UHVXOWDU GHVFRPSHQVDGR FXDQGR SDJD HO PLVPR SUHFLR SRU XQ SURGXFWR TXH FRQWLHQH PHQRV GH HQHUJtD $&,(0 FRQVLGHUD TXH XQ SUHFLR PiV HTXLWDWLYR SDUD HO XVXDULR GHO HWDQRO FDUEXUDQWH VHUtD HO UHVXOWDGR GH YDORUDU VX SRGHU FDORUtÀ FR PiV XQ SOXV SRU EHQHÀ FLRV DPELHQWDOHV FDOFXODGR FRQ HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV FRPSUREDEOHV

3UHFLR GH HWDQRO FRQ UHIHUHQFLD DO D]~FDU UHÀ QDGD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/D 5HVROXFLyQ LQWURGXMR OD VLJXLHQWH IyUPXOD YLJHQWH SDUD FDOFXODU LQJUHVR DO SURGXFWRU GH HWDQRO FDUEXUDQWH H[SUHVDGR HQ SHVRV SRU JDOyQ FRQ UHIHUHQFLD DO SUHFLR GHO D]~FDU UHÀ QDGR SDUD XQ SHUtRGR ´Wµ (1$& W ^ $]/1 W ² *( [ )& [ 750 )& [ )& ` ² 77 &9

$O UHVSHFWR $&,(0 FRQVLGHUD ODV VLJXLHQWHV REVHUYDFLRQHV DSOLFDEOHV D DOJXQRV GH ORV IDFWRUHV TXH FRQIRUPDQ HVWD IyUPXOD D $]/1 W 3URPHGLR PyYLO GH ODV FRWL]DFLRQHV GH FLHUUH GH OD SRVLFLyQ PiV FHUFDQD GHO D]~FDU EODQFR UHÀ QDGR FRUUHVSRQGLHQWH DO &RQWUDWR 1R GH OD %ROVD GH /RQGUHV SDUD ORV ~OWLPRV VHLV PHVHV SXEOLFDGDV HQ 5HXWHUV %ORRPEHUJ R )XWXUHV 6RXUFH H[SUHVDGDV HQ GyODUHV SRU WRQHODGD 86 7RQ

FUHHPRV TXH VHUtD QHFHVDULR WHQHU DFFHVR D ODV PHPRULDV GH FiOFXOR \ D ODV PHWRGRORJtDV TXH FRQGXMHURQ D HVWH UHVXOWDGR F 77 ´9DORU GHO Á HWH GH WUDQVSRUWH SURPHGLR GHO D]~FDU UHÀ QDGR HQWUH HO FHQWUR GH SURGXFFLyQ \ HO SXHUWR GH H[SRUWDFLyQ HQ SHVRV SRU JDOyQ JDOyQ HO FXDO VH À MD HQ WRQHODGD HTXLYDOHQWHV D JDOyQ GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU OD WDEOD GH Á HWHV QDFLRQDO GHO 0LQLVWHULR GH 7UDQVSRUWH SDUD UXWD &DOL ² %XHQDYHQWXUD 'LFKR YDORU VH DFWXDOL]DUi FDGD YH] TXH VH PRGLÀ TXH R DFWXDOLFH OD WDEOD HQ PHQFLyQµ

$QiOLVLV $&,(0 1R KD\ FODULGDG VREUH ODV UD]RQHV SRU ODV FXDOHV VH WRPy FRPR UHIHUHQFLD HO SUHFLR GHO D]~FDU HQ HO PHUFDGR GH /RQGUHV \ QR HO SUHFLR GHO D]~FDU HQ HO PHUFDGR GH 1XHYD <RUN HO FXiO HV PiV FHUFDQR SDUD &RORPELD

$QiOLVLV $&,(0

$O PLVPR WLHPSR H[LVWH OD LQTXLHWXG GH VL ORV JDVWRV GH H[SRUWDFLyQ *( TXH VH DSOLFDQ HQ OD IyUPXOD VRQ LJXDOPHQWH FRQVLVWHQWHV FRQ ORV JDVWRV GH H[SRUWDFLyQ KDFLD HO PLVPR SXHUWR

5HVSHFWR D HVWH IDFWRU $&,(0 FRQVLGHUD TXH QR KD\ FRQVLVWHQFLD HQWUH HO YDORU GHO Á HWH À MDGR HQ WUHLQWD \ QXHYH PLO SHVRV SRU WRQHODGD WRQ \ HO YDORU HTXLYDOHQWH H[SUHVDGR HQ SHVRV SRU JDOyQ

E )& 5HQGLPLHQWR HQWUH DOFRKRO \ D]~FDU H[SUHVDGR HQ OLWURV HTXLYDOHQWHV GH DOFRKRO SRU TXLQWDO GH D]~FDU HO FXDO VH À My HQ

6L VH DSOLFDQ ORV IDFWRUHV GH FRQYHUVLyQ À MDGRV HQ OD PLVPD 5HVROXFLyQ HO HTXLYDOHQWH VHUtD GH (Q XQLGDGHV FRQVLVWHQWHV VH WHQGUtD

$QiOLVLV $&,(0 $O FRPSDUDU HVWD FLIUD FRQ HO UHIHUHQWH LQWHUQDFLRQDO HO FXDO HV GHO RUGHQ GH SDUD SURFHVRV VLPLODUHV \ FRQ HÀ FLHQFLDV QRUPDOHV FRQVLGHUDPRV TXH OD GLIHUHQFLD HV VLJQLÀ FDWLYD \ TXH SRU OR WDQWR DPHULWD XQD HYDOXDFLyQ PiV GHWDOODGD (Q HVWH VHQWLGR

(VWR LQGLFD TXH GH PDQHUD HTXLYRFDGD HO SUHFLR GHO HWDQRO VH HVWDUtD LQFUHPHQWDQGR HQ XQD VXPD LJXDO D JDOyQ TXH D VX YH] HTXLYDOHQ D DxR DVXPLHQGR XQD SURGXFFLyQ GH PLOOyQ GH OLWURV GtD GH HWDQRO VXPD TXH HO S~EOLFR FRQVXPLGRU HVWDUtD SDJDQGR VLQ QLQJXQD MXVWLÀ FDFLyQ


(QHUJtD

5HJODPHQWR 7pFQLFR GH ,OXPLQDFLyQ \ $OXPEUDGR 3~EOLFR

6HUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR ¢TXp GHEH VLJQLÀ FDU SDUD HO XVXDULR" 3RU ,QJ -RVp $QWRQLR 6XiUH] &RDXWRU 5(7,/$3

(Q HO FDVR GH ORV DXWRPRYLOLVWDV OD VHJXULGDG GHSHQGH HVHQFLDOPHQWH GH VX YHORFLGDG $ YHORFLGDG PHGLD GH NP K HO DXWRPRYLOLVWD GHEH SHUFLELU HO REVWiFXOR HQ PHQFLyQ D XQD GLVWDQFLD KDVWD P 3DUD YHORFLGDGHV VXSHULRUHV HVWD GLVWDQFLD RVFLOD HQWUH \ P

8QD DGHFXDGD YLVLELOLGDG SHUPLWH HO GHVDUUROOR QRUPDO GH ODV DFWLYLGDGHV WDQWR YHKLFXODUHV FRPR SHDWRQDOHV \ SRU FRQVLJXLHQWH WLHQH HQ FXHQWD OD FRQÀ DELOLGDG GH OD SHUFHSFLyQ \ OD FRPRGLGDG YLVXDO 3DUD ORJUDU GLFKD YLVLELOLGDG VH UHTXLHUHQ XQRV QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ FRQ EXHQD XQLIRUPLGDG \ XQ OLPLWDGR GHVOXPEUDPLHQWR TXH RIUH]FD XQ EXHQ FRQIRUW R FRPRGLGDG YLVXDO $XQTXH OD YLVLELOLGDG SXHGH VHU XQ FRQFHSWR VXEMHWLYR VH KDQ QRUPDOL]DGR FULWHULRV SDUD GHWHUPLQDUOD HV DVt TXH HO 5HJODPHQWR 7pFQLFR GH ,OXPLQDFLyQ \ $OXPEUDGR 3~EOLFR 5HWLODS 5HVROXFLyQ GH GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD HQ OD 6HFFLyQ VREUH ORV UHTXLVLWRV JHQHUDOHV GH GLVHxR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR HVWDEOHFH TXH VH WLHQH XQD YLVLELOLGDG VHJXUD VL VH ORJUD YHU XQ REVWiFXOR À MR R PyYLO FRQVWLWXLGR GH XQD VXSHUÀ FLH GH P [ P FRQ XQ IDFWRU GH UHÁ H[LyQ GH 6H FRQVLGHUD TXH XQ SHDWyQ WUDQVLWD FRQ VHJXULGDG VL SXHGH GLVWLQJXLU GLFKR REVWiFXOR D XQD GLVWDQFLD GH P R PiV

$XQTXH OR LGHDO VHUtD TXH VH WXYLHUD XQ $OXPEUDGR 3~EOLFR FRQ XQD XQLIRUPLGDG FHUFDQD DO HVWR VROR VH ORJUDUtD HQ SUR\HFWRV H[FHVLYDPHQWH FRVWRVRV SRU HOOR VH KD QRUPDOL]DGR \ DFHSWDGR HQ HO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR XQD XQLIRUPLGDG PD\RU R LJXDO DO SDUD YtDV SULQFLSDOHV \ XQD XQLIRUPLGDG PD\RU R LJXDO DO SDUD YtDV VHFXQGDULDV \ iUHDV SHDWRQDOHV 3HUR QR VH DFHSWDQ XQLIRUPLGDGHV JHQHUDOHV HQ LOXPLQDFLyQ SRU GHEDMR GH ORV YDORUHV HVWDEOHFLGRV HQ ODV QRUPDV WpFQLFDV LQWHUQDFLRQDOHV \ HO 5HWLODS $Vt FRPR VH WLHQHQ QRUPDOL]DGRV ORV YDORUHV PtQLPRV GH FRHÀ FLHQWH GH XQLIRUPLGDG GH OD LOXPLQDFLyQ WDPELpQ VH KDQ QRUPDOL]DGR ORV QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ WDQWR SDUD YtDV YHKLFXODUHV FRPR SDUD YtDV \ iUHDV SHDWRQDOHV /DV SULPHUDV VH KDQ FODVLÀ FDGR GH 0 D 0 FRQ EDVH HQ OD YHORFLGDG GH FLUFXODFLyQ \ HO Q~PHUR GH YHKtFXORV TXH FLUFXODQ HQ OD YtD SRU KRUD /DV YtDV SHDWRQDOHV VH FODVLÀ FDQ GH 3 D 3 GH DFXHUGR FRQ VX LPSRUWDQFLD \ XWLOL]DFLyQ GH ODV PLVPDV HQ FRQFRUGDQFLD FRQ HO FRQFHSWR GH FUHDU HVSDFLRV GH FRQYLYHQFLD FLXGDGDQD \ JDUDQWL]DQGR OD VHJXULGDG

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/

D QHFHVLGDG GHO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR OR RULJLQD OD IDOWD GH YLVLELOLGDG GXUDQWH ODV QRFKHV HV SRU HOOR TXH GXUDQWH HO GtD QR VH UHTXLHUH GHO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR SRUTXH OD OX] QDWXUDO GHO VRO KDFH TXH VH WHQJD YLVLELOLGDG

+D\ TXH WHQHU HQ FXHQWD TXH SDUD REWHQHU XQD EXHQD YLVLELOLGDG OD XQLIRUPLGDG GH OD OX] HV PiV LPSRUWDQWH TXH ORV YDORUHV GH LOXPLQDFLyQ (VWR VH SXHGH FRPSUREDU HQ FDPSR DELHUWR GH EDMD SROXFLyQ OXPtQLFD FRQ QRFKHV GH FLHORV GHVSHMDGRV GRQGH DXQTXH VHDQ EDMRV ORV QLYHOHV GH LOXPLQDQFLD GH OD OX] GH OD OXQD VH REWLHQH PX\ EXHQD YLVLELOLGDG GHELGR D TXH WDQWR OD OX] GH OD OXQD FRPR OD OX] GHO VRO FRQ FLHORV GHVSHMDGRV \ DpUHDV OLEUHV GH REVWiFXORV WLHQHQ XQD XQLIRUPLGDG JHQHUDO GHO


(O FRQWURO GH GHVOXPEUDPLHQWR R FRPRGLGDG YLVXDO WDPELpQ HV XQD LPSRUWDQWH FDUDFWHUtVWLFD GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR TXH UHGXQGD HQ OD VHJXULGDG GHO WUiÀ FR YHKLFXODU /D IDOWD GH FRPRGLGDG YLVXDO VH WUDGXFLUi HQ XQD IDOWD GH FRQFHQWUDFLyQ SRU SDUWH GH ORV FRQGXFWRUHV TXH UHGXFLUi OD YHORFLGDG GH UHDFFLyQ GHELGR DO FDQVDQFLR TXH VH SURGXFLUi HQ VXV RMRV (V SRU HOOR TXH OD LOXPLQDFLyQ S~EOLFD XUEDQD UHTXLHUH GH XQ DOWR JUDGR GH FRPRGLGDG YLVXDO FRQ HO À Q GH UHGXFLU OD WHQVLyQ QHUYLRVD GH ORV FRQGXFWRUHV \ FRQ HOOR VXV HIHFWRV VREUH HO FRPSRUWDPLHQWR HQ OD YtD DO LJXDO TXH LQFUHPHQWDU ORV QLYHOHV GH VHJXULGDG SDUD FRQGXFWRUHV \ SHDWRQHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

&RQ EDVH HQ OR DQWHULRU VH SXHGH DÀ UPDU TXH HO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR QR VRQ VyOR ERPELOODV SUHQGLGDV VLQR HO FXPSOLPLHQWR GH QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ \ FRHÀ FLHQWHV GH XQLIRUPLGDG TXH SHUPLWHQ WHQHU XQD EXHQD YLVLELOLGDG \ FRQIRUW 8Q EXHQ VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR WDPSRFR GH VH GHEH FRQIXQGLU FRQ XQ VHUYLFLR GH DOWRV QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ VLQ FRQVLGHUDU HO XVR HÀ FLHQWH \ UDFLRQDO GH OD HQHUJtD $GHPiV GH OD XQLIRUPLGDG YLVLELOLGDG \ FRQIRUW HO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR FRPR FXDOTXLHU RWUR VHUYLFLR S~EOLFR WDPELpQ VH GHEH HVWDEOHFHU SDUiPHWURV GH FRQWLQXLGDG GHO VHUYLFLR &RQ HO À Q GH JDUDQWL]DU XQRV QLYHOHV PtQLPRV GH LOXPLQDFLyQ PDQWHQLGRV \ FRHÀ FLHQWHV GH XQLIRUPLGDG VH GHEHQ HVWDEOHFHU SUiFWLFDV GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR TXH FRQWHPSOH SURJUDPDV SHULyGLFRV GH OLPSLH]D GHO FRQMXQWR ySWLFR GH ODV OXPLQDULDV \ GH FDPELR GH ODV ERPELOODV FXDQGR OOHJXHQ DO À QDO GH VX YLGD ~WLO 'H DFXHUGR FRQ OD 5HVROXFLyQ &5(* GH HO À QDO GH OD YLGD ~WLO GH XQD ERPELOOD

GH GHVFDUJD HQ JDV RFXUUH QR VROR FXDQGR OD ERPELOOD GHMD GH IXQFLRQDU VLQR WDPELpQ FXDQGR VX Á XMR OXPLQRVR OOHJD DO GHO Á XMR OXPLQRVR LQLFLDO 3RU FRQVLJXLHQWH GHEHQ H[LVWLU SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR MXQWR FRQ ORV SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWRV FRUUHFWLYRV TXH UHFXSHUDQ ORV SXQWRV OXPLQRVRV DSDJDGRV FXDQGR ODV ERPELOODV GHMDQ GH IXQFLRQDU $GHPiV GH OR DQWHULRU DVt FRPR OD &5(* GHÀ QLy OD YLGD ~WLO GH ODV ERPELOODV HVWDPRV HQ PRUD GH TXH GLFKD HQWLGDG GHÀ QD OD YLGD ~WLO GH ODV OXPLQDULDV GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR 1DGD VH ORJUD FRQ XWLOL]DU IXHQWHV OXPLQRVDV HOpFWULFDV PX\ HÀ FDFHV VL VRQ LQVWDODGDV GHQWUR GH OXPLQDULDV LQHÀ FLHQWHV 1R VH SXHGH VHJXLU HQJDxDQGR D ORV XVXDULRV FRQ RIUHFHUOH XQ VHUYLFLR GH ERPELOODV SUHQGLGDV VLQ JDUDQWL]DU XQD EXHQD YLVLELOLGDG HQ ODV YtDV S~EOLFDV 'HQWUR GHO SURSyVLWR GH GDU FXPSOLPLHQWR D OD /H\ GH TXH GHFODUy HO 8VR 5DFLRQDO \ (À FLHQWH GH OD (QHUJtD 85( FRPR XQ DVXQWR GH LQWHUpV VRFLDO S~EOLFR \ GH FRQYHQLHQFLD QDFLRQDO HQ OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR VH GHEH FXPSOLU FRQ OD REOLJDFLyQ GH FDPELDU ODV ERPELOODV FXDQGR OOHJXHQ DO À QDO GH VX YLGD ~WLO DXQTXH VLJDQ SUHQGLGDV \ TXH WDPELpQ VH GHEH HVWDEOHFHU OD REOLJDFLyQ GH FDPELDU ODV OXPLQDULDV GH $OXPEUDGR 3~EOLFR FXDQGR VX LQHÀ FLHQFLD OOHJD D YDORUHV LQDFHSWDEOHV SRU GHEDMR GHO GH VX HÀ FLHQFLD LQLFLDO FXDQGR OD OXPLQDULD HVWDED QXHYD (VWR HQ OD SUiFWLFD VH WUDGXFH HQ OD QHFHVLGDG GH FDPELDU ODV OXPLQDULDV DO FXPSOLU XQ SHULRGR GHWHUPLQDGR GH IXQFLRQDPLHQWR KHFKR TXH FRQ OD FRPSOLFLGDG GH ODV DXWRULGDGHV YLHQH VLHQGR XWLOL]DGR SRU ORV RSHUDGRUHV GH VHUYLFLR ORV FXDOHV HVWiQ GHMDQGR ODV OXPLQDULDV IXQFLRQDQGR SRU WLHPSR LQGHÀ QLGR DSURYHFKDQGR OD IDOWD GH XQD UHJXODFLyQ HQ HVWH VHQWLGR GRQGH VH GH FXPSOLPLHQWR D OD /H\ 7HQLHQGR FODUR TXH GHEH VHU HO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH ORV XVXDULRV VH SXHGH OOHJDU D HVWDEOHFHU TXH HV XQ EXHQ VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR \ SDUD HOOR VH GHEHQ WHQHU HQ FXHQWD ÌQGLFHV GH &DOLGDG GHO VHUYLFLR TXH SHUPLWDQ HYDOXDU \ FDOLÀ FDU OD FDOLGDG GHO VHUYLFLR HO FXDO GHEH VHU GHÀ QLGR HQ WRGR VX DOFDQFH DSOLFDFLyQ FRQWURO SDUD SRGHU HVWDEOHFHU ORV FRVWRV GHO


VHUYLFLR \ OD YHULÀ FDFLyQ GH OD FDOLGDG GXUDQWH HO GHVDUUROOR GHO FRQWUDWR HQWUH HO 2SHUDGRU GHO 6HUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR \ HO PXQLFLSLR $GHPiV GH ORV tQGLFHV GH FRQWLQXLGDG GHO VHUYLFLR LQGLFDGRU GH OXPLQDULDV IXHUD GH VHUYLFLR LQWHUUXSFLRQHV HQ HO VXPLQLVWUR GH HQHUJtD LQGLFDGRU GH FDSDFLGDG GH UHVSXHVWD GHO RSHUDGRU GHO VHUYLFLR GH DOXPEUDGR S~EOLFR HO ,QGLFDGRU GH OD UHGXFFLyQ GHO Q~PHUR GH UHFODPRV SRU IDOODV HQ HO VHUYLFLR \ HO ,QGLFDGRU GH OD FDOLGDG GH OD HMHFXFLyQ GH ORV WUDEDMRV GH PDQWHQLPLHQWR GHEH H[LVWLU XQ tQGLFH GH FDOLGDG GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR TXH JDUDQWLFH HQ ODV YtDV \ HVSDFLRV S~EOLFRV ORV QLYHOHV SURPHGLR \ FRHÀ FLHQWHV GH XQLIRUPLGDG GH LOXPLQDQFLD PtQLPRV PDQWHQLGRV (VWR HV OR TXH VH OODPD ¶,QGLFDGRU GH 9DORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD· (Q HO FDVR GH ORV SUR\HFWRV QXHYRV GH DOXPEUDGR S~EOLFR HVWH LQGLFDGRU VH REWLHQH D SDUWLU GH ORV 9DORUHV GH LOXPLQDQFLD PHGLGRV GHVSXpV GH XQ SHUtRGR GH RSHUDFLyQ HQ XQ WUDPR GH YtD R iUHD UHSUHVHQWDWLYD VHOHFFLRQDGD FRPR PXHVWUD GHO SUR\HFWR FRQ UHVSHFWR D ORV SDUiPHWURV HVWDEOHFLGRV HQ HO GLVHxR \ PHGLGRV FXDQGR VH KL]R HO UHFLER \ DFHSWDFLyQ À QDO GH ODV REUDV GHO PLVPR

/D UHODFLyQ HQWUH ORV YDORUHV PHGLGRV GHVSXpV GH XQ SHUtRGR GH RSHUDFLyQ \ ORV YDORUHV TXH IXHURQ PHGLGRV DO UHFLER GHO SUR\HFWR JHQHUD HO tQGLFH GH YDORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD FRUUHVSRQGLHQWH OD UHODFLyQ HQWUH ORV YDORUHV GH LOXPLQDQFLD SURPHGLR PtQLPRV PDQWHQLGRV HVWDEOHFLGRV HQ HO 5HWLODS \ ORV YDORUHV GH LOXPLQDQFLD SURPHGLR PHGLGRV DO UHFLER GHO SUR\HFWR SHUPLWH REWHQHU HO tQGLFH PtQLPR GH 9DORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD SRU GHEDMR GHO FXDO QR GHEH HVWDU HQ RSHUDFLyQ OD LQVWDODFLyQ GH $OXPEUDGR 3~EOLFR 3RU UD]RQHV GH VHJXULGDG HQ OD YLVLELOLGDG HO tQGLFH GH YDORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD FRUUHVSRQGLHQWH QR GHEH HVWDU SRU GHEDMR GHO YDORU TXH IXH HVWDEOHFLGR SDUD HO SUR\HFWR FRPR tQGLFH PtQLPR GH 9DORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD (Q HO FDVR GHO VLVWHPD H[LVWHQWH HO FiOFXOR GHO ,QGLFDGRU GH YDORUHV PDQWHQLGRV GH LOXPLQDQFLD VH GHEH FODVLÀ FDU SRU VHFWRUHV HQ HO UHVLGHQFLDO DYHQLGDV \ RWUDV iUHDV HQ ODV FXDOHV VH HVWDEOH]FDQ ODV PXHVWUDV UHSUHVHQWDWLYDV GH FDGD XQR SDUD UHDOL]DU ODV PHGLFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV &RQRFLGRV ORV UHVXOWDGRV VH SURFHGHUi D DFHSWDU HO VHFWRU DYHQLGD X RWUD iUHD R VH DFRUGDUi HO DOFDQFH \ SOD]R SDUD UHDOL]DU ODV DFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD FXPSOLU FRQ ORV SDUiPHWURV GH LOXPLQDFLyQ REMHWLYR TXH HQ HVWH FDVR VHUtDQ ORV YDORUHV SURPHGLR PtQLPRV PDQWHQLGRV HVWDEOHFLGRV HQ HO 5HWLODS 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD UHJXODWRULR HV LQGLVSHQVDEOH HVWDEOHFHU ORV YDORUHV GH ORV tQGLFHV GH FDOLGDG GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR DQWHV GH TXH OD &5(* GHWHUPLQH ORV FRVWRV Pi[LPRV TXH SXHGHQ FREUDU ORV PXQLFLSLRV D ORV XVXDULRV SRU HO FRQFHSWR GH GLFKR VHUYLFLR

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

&RQ HO À Q GH LQGHSHQGL]DU HO UHVXOWDGR GH OD PHGLFLyQ GHO IDFWRU GH PDQWHQLPLHQWR GH LOXPLQDQFLD GHVSXpV GH XQ SHUtRGR GH RSHUDFLyQ GH OD LQÁ XHQFLD SRU GHSUHFLDFLyQ GH Á XMR OXPLQRVR GH ODV ERPELOODV ODV PHGLFLRQHV GH LOXPLQDQFLD VH GHEHQ UHDOL]DU GHVSXpV GH FLHQ KRUDV GH VXVWLWXLU ODV ERPELOODV H[LVWHQWHV SRU QXHYDV GH VLPLODUHV FDUDFWHUtVWLFDV HQ WRGRV ORV SXQWRV OXPLQRVRV TXH FRPSRQHQ OD PXHVWUD

8QD YH] ODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HVWDEOH]FDQ ORV tQGLFHV GH FDOLGDG GHO VHUYLFLR GH $OXPEUDGR 3~EOLFR VH GHEHQ HVWDEOHFHU ORV PHFDQLVPRV SDUD YHULÀ FDU VX FXPSOLPLHQWR SRU FXDQWR GLFKR VHUYLFLR QR VROR VRQ ERPELOODV SUHQGLGDV VLQR HO JDUDQWL]DU XQR YDORUHV PDQWHQLGRV GH QLYHOHV GH LOXPLQDFLyQ \ FRHÀ FLHQWHV GH XQLIRUPLGDG GHQWUR GH FULWHULRV GH XVR HÀ FLHQWH \ UDFLRQDO GH OD HQHUJtD TXH SHUPLWHQ WHQHU XQD EXHQD YLVLELOLGDG \ FRQIRUW


0DQWHQLPLHQWR

'HELOLGDGHV HQ /H\ \ 5HVROXFLyQ

´$XVHQFLD GH YLJLODQFLD \ FRQWURO D SDUTXHV VHJXLUi FDXVDQGR DFFLGHQWHV \ PXHUWHVµ $&,(0

´6

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

H GHEH KDFHU XQD UHYLVLyQ D IRQGR GHO HVTXHPD GH YLJLODQFLD \ FRQWURO SUHYLVWR HQ OD /H\ \ UHJODPHQWDGR HQ OD 5HVROXFLyQ SDUD ORV SDUTXHV GH GLYHUVLRQHV \ DWUDFFLRQHV PHFiQLFDV SDUD HYLWDU TXH KHFKRV FRPR ORV GH 0HGHOOtQ VH UHSLWDQ GH QXHYRµ DVt OR GHFODUy HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR SUHVLGHQWH QDFLRQDO GH OD $VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH ,QJHQLHURV $&,(0 (Q RSLQLyQ GHO SUHVLGHQWH GH $&,(0 OD UHJODPHQWDFLyQ DFWXDO GH QDGD VLUYH VL HQ YHUGDG QR VH GHVDUUROOD XQ HVTXHPD HIHFWLYR GH YLJLODQFLD \ FRQWURO HQ HVWH WLSR GH DWUDFFLRQHV PHFiQLFDV HQ HO SDtV D WRGR QLYHO

6HJ~Q &DUGRQD &DVWUR ´8QD H[SHULHQFLD FRPR OD GHO 5HJODPHQWR 7pFQLFR GH ,QVWDODFLRQHV (OpFWULFDV 5HWLH VH GHEHUtD WHQHU HQ FXHQWD SDUD HVWH FDVR \D TXH KD GHPRVWUDGR VXV ERQGDGHV \ YHQWDMDV HQ IXQFLyQ GH OD VHJXULGDG GH OD YLGD KXPDQD \ GH OD FDOLGDG GH ODV LQVWDODFLRQHV $Vt PLVPR OR KHPRV UHFRPHQGDGR SDUD HO FDVR GH SLVFLQDV \ HO GH FDOGHUDV GRQGH HO SDtV KD UHJLVWUDGR XQ VLQQ~PHUR GH DFFLGHQWHV \ GH PXHUWHV GXUDQWH OD ~OWLPD GpFDGDµ 'H RWUD SDUWH $&,(0 SURSXVR TXH VH HODERUHQ ODV QRUPDV GH FRPSHWHQFLD ODERUDO SDUD OD RSHUDFLyQ \ SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH SDUTXHV GH GLYHUVLRQHV \ DWUDFFLRQHV PHFiQLFDV D WUDYpV GHO 6(1$ GH PDQHUD TXH VH JDUDQWLFH OD LGRQHLGDG GH ORV RSHUDULRV UHVSRQVDEOHV GH RSHUDU \ PDQWHQHU HVWH WLSR GH HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV


(GXFDFLyQ

)UHQWH D SURSXHVWD GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO

´8QD YLVLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV HQ OD HGXFDFLyQ VXSHULRUµ $&,(0 F

G

H

6REUH OD WHPiWLFD HQ HO DxR $&,(0 SUHVHQWy XQD VHULH GH FRQVLGHUDFLRQHV D

E

5HVSDOGR D OD SROtWLFD GHO 0(1 GH HVWDEOHFHU XQDV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV PtQLPDV SDUD WRGRV ORV HVWXGLDQWHV GH SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU /DV 7,& WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ VRQ \ VHUiQ XQ DSR\R IXQGDPHQWDO SDUD OD IRUPDFLyQ HQ FRPSHWHQFLDV GH ODV QXHYDV JHQHUDFLRQHV GH SURIHVLRQDOHV GHO SDtV

6H SURSXVR SUHFLVDU PiV HO DOFDQFH GH ODV FRPSHWHQFLDV SDUD HYLWDU OD GLVSHUVLyQ GH LQWHUSUHWDFLRQHV 6H VXJLULy KDFHU XQ GHEDWH QDFLRQDO SDUD HVWDEOHFHU SRU FRQVHQVR HO OLVWDGR GH ODV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV GHVHDEOHV HQ WRGRV ORV SURIHVLRQDOHV 6H FRQVLGHUy LQGLVSHQVDEOH HVWDEOHFHU XQ PDUFR GH UHIHUHQFLD SDUD HO GHVDUUROOR \ OD HYDOXDFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV TXH VH DGRSWDUDQ

(Q VX PRPHQWR $&,(0 SXVR D GLVSRVLFLyQ GHO 0LQLVWHULR XQ OLVWDGR GH ODV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV SDUD WRGRV ORV SURIHVLRQDOHV TXH IXHURQ HVWDEOHFLGDV FRPR ODV PiV LPSRUWDQWHV HQ HO SUR\HFWR ,GHQWLÀ FDFLyQ \ DQiOLVLV GHO SHUÀ O SURIHVLRQDO GHO LQJHQLHUR PHFiQLFR UHFLpQ HJUHVDGR UHDOL]DGR SRU HO &RQVHMR 3URIHVLRQDO GH ,QJHQLHUtDV (OpFWULFD 0HFiQLFD \ 3URIHVLRQHV $À QHV &31 HQ &RPSHWHQFLDV DEVWUDFWDV \ SUiFWLFDV $&,(0 VHxDOy DSURSLDGD OD FODVLÀ FDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH ODV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV HQ FRPSHWHQFLDV DEVWUDFWDV \ FRPSHWHQFLDV SUiFWLFDV 5HVSHFWR D ODV FRPSHWHQFLDV DEVWUDFWDV VH KLFLHURQ HQWUH RWUDV ODV VLJXLHQWHV FRQVLGHUDFLRQHV

(O SHQVDPLHQWR FUHDWLYR VH SRGUtD FRPSOHPHQWDU FRQ OD DFWLWXG LQQRYDGRUD GH PDQHUD TXH VH SRGUtD KDEODU GH XQD FRPSHWHQFLD GHQRPLQDGD SHQVDPLHQWR FUHDWLYR H LQQRYDGRU 3RU VXSXHVWR KDEUtD QHFHVLGDG GH DJUHJDU ORV GHVHPSHxRV UHODFLRQDGRV FRQ OD DFWLWXG LQQRYDGRUD &RPSHWHQFLD GH DQiOLVLV \ VtQWHVLV ,GHQWLÀ FDU IRUPXODU \ UHVROYHU SUREOHPDV 7RPDU GHFLVLRQHV $GPLQLVWUDU LQIRUPDFLyQ 7UDEDMDU HQ HTXLSR $GDSWDUVH D VLWXDFLRQHV QXHYDV 7UDEDMDU GH PDQHUD DXWyQRPD &RPXQLFDUVH HÀ FD]PHQWH $SUHQGHU SRU Vt PLVPR &RPSHWHQFLD GH OLGHUD]JR &UHDU H LQQRYDU ,QWHUUHODFLRQDUVH FRQ RWUDV SHUVRQDV

'H RWUD SDUWH SHQVDPLHQWR FUHDWLYR HV IXQGDPHQWDO SDUD HO GHVDUUROOR GH OD FLHQFLD \ HO SHQVDPLHQWR LQQRYDGRU JHQHUD YDORU D OD VRFLHGDG DO SHUPLWLU TXH OD FRPXQLGDG LQFRUSRUH HVDV QXHYDV LGHDV HQ VX KDFHU FRWLGLDQR PRWLYDQGR HO FDPELR (V GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD HO SURFHVR LQQRYDGRU HQ OD JHVWLyQ SURGXFWLYD DO PHMRUDU OD SURGXFWLYLGDG OD FRPSHWLWLYLGDG \ ORV LPSDFWRV VRFLDOHV /D PDQLIHVWDFLyQ FRQFUHWD GH OD LQQRYDFLyQ WLHQH TXH YHU WDQWR FRQ

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

5

HFLHQWHPHQWH HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO 0(1 SXVR D GLVFXVLyQ S~EOLFD XQ GRFXPHQWR TXH HVWDEOHFH ORV OLQHDPLHQWRV GH ODV FRPSHWHQFLDV HQ OD HGXFDFLyQ VXSHULRU GRQGH $&,(0 SDUWLFLSy FRQ XQ GRFXPHQWR TXH UHFRJLy ORV DQiOLVLV GHO JUHPLR HQ HVWH FDPSR


OD SURGXFFLyQ GH LGHDV R VLWXDFLRQHV QXHYDV DO DSOLFDU HO FRQRFLPLHQWR HQ VROXFLRQHV LQQRYDGRUDV TXH SRVLELOLWHQ FDPELRV \ WUDQVIRUPDFLRQHV QXHYDV DSOLFDFLRQHV QXHYDV HVWUDWHJLDV QXHYDV IRUPDV GH RUJDQL]DUVH FRPR FRQ OD KDELOLGDG SDUD YHU ODV FRVDV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GLIHUHQWH D FRPR VH FRQWHPSODQ XVXDOPHQWH $Vt PLVPR HQ OD FDSDFLGDG GH HYDOXDU \ DVXPLU ORV ULHVJRV TXH LPSOLFD GLFKD DFFLyQ \ VHU FDSD] GH QHJRFLDU \ FRQYHQFHU SDUD TXH OD LQQRYDFLyQ VH OOHYH D FDER &RPR GHVHPSHxRV TXH GHEH GHPRVWUDU HO HVWXGLDQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD LQQRYDFLyQ VH SODQWHDQ ORV VLJXLHQWHV 3URSRQH \ GHVDUUROOD LGHDV RULJLQDOHV 3URSRQH VLWXDFLRQHV R SUREOHPDV QXHYRV R GLIHUHQWHV D ORV SODQWHDGRV 3ODQWHD \ SURSRQH SODQHV GH DFFLyQ HQFDPLQDGRV D REWHQHU XQ UHVXOWDGR GHWHUPLQDGR HQ FRQGLFLRQHV GH LQFHUWLGXPEUH (QFXHQWUD SHUVSHFWLYDV QXHYDV IUHQWH D XQD VLWXDFLyQ R DSUR[LPDFLRQHV D XQ SUREOHPD GLIHUHQWHV GH ODV FRP~QPHQWH DFHSWDGDV ,QWHJUD GLIHUHQWHV LGHDV \ SURSXHVWDV GH VROXFLyQ HQ XQD VROXFLyQ QRYHGRVD ,GHQWLÀ FD RSRUWXQLGDGHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/D FRPSHWHQFLD GH VROXFLyQ GH SUREOHPDV SRGUtD VHU DPSOLDGD \ HQULTXHFLGD TXHGDQGR FRPR XQD FRPSHWHQFLD GH LGHQWLÀ FDFLyQ IRUPXODFLyQ \ VROXFLyQ GH SUREOHPDV KDFLHQGR ORV UHVSHFWLYRV DMXVWHV HQ ORV GHVHPSHxRV GHVHDEOHV 'HQWUR GH OD FODVLÀ FDFLyQ GH FRPSHWHQFLDV DEVWUDFWDV VH SURSRQH DJUHJDU OD FRPSHWHQFLD GH WRPD GH GHFLVLRQHV OD FXDO HVWi UHODFLRQDGD FRQ OD GH VROXFLyQ GH SUREOHPDV SHUR

VH SXHGH IRUPXODU GH PDQHUD VHSDUDGD (Q JHQHUDO VH FRQVLGHUD FRQYHQLHQWH SURIXQGL]DU PiV HQ OD FRQFHSWXDOL]DFLyQ GH FDGD FRPSHWHQFLD \ HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV GHVHPSHxRV TXH GHEH GHPRVWUDU HO HVWXGLDQWH (Q FXDQWR D ODV FRPSHWHQFLDV SUiFWLFDV $&,(0 FRQVLGHUy ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV 6LQ GXGD OD FRPSHWHQFLD GH FXOWXUD FLXGDGDQD \ HQWHQGLPLHQWR GHO HQWRUQR HV IXQGDPHQWDO SDUD ORV HJUHVDGRV GH WRGRV ORV SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH SUHJUDGR 6LQ HPEDUJR HQ OD IRUPD FRPR HVWi GHVFULWD SXHGH GDU OXJDU D LQWHUSUHWDFLRQHV PX\ GLYHUVDV \ SRGUtD VHU WRPDGD GH PDQHUD HUUyQHD R VXSHUÀ FLDO SRU DOJXQDV LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU 3RU WDQWR VH SURSRQH TXH VHD GHVFULWD GH PDQHUD PiV GHWDOODGD \ HV SRVLEOH TXH VH SXHGD VXEGLYLGLU HQ YDULDV FRPSHWHQFLDV PiV HVSHFtÀ FDV (Q UHODFLyQ FRQ HO SXQWR DQWHULRU VH FRQVLGHUD GH OD PD\RU LPSRUWDQFLD GHWHUPLQDU ODV DFWLWXGHV \ ORV YDORUHV FX\R GHVDUUROOR UHVXOWD LPSUHVFLQGLEOH SDUD WRGRV ORV HVWXGLDQWHV GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU $TXt YDOH OD SHQD UHFRUGDU HO OLVWDGR GH DFWLWXGHV \ YDORUHV FLXGDGDQRV XWLOL]DGR HQ HO SUR\HFWR ,GHQWLÀ FDFLyQ \ DQiOLVLV GHO SHUÀ O SURIHVLRQDO GHO LQJHQLHUR PHFiQLFR UHFLpQ HJUHVDGR DQWHV PHQFLRQDGR HO FXDO VH SURSRQH QXHYDPHQWH DO 0LQLVWHULR \ D ODV LQVWLWXFLRQHV \ SHUVRQDV TXH SDUWLFLSDQ HQ HO GHEDWH VREUH FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV HQ OD HGXFDFLyQ VXSHULRU 5HVSRQVDELOLGDG +RQRUDELOLGDG 7ROHUDQFLD /HDOWDG 5HVSHWR eWLFD SURIHVLRQDO &RPSURPLVR VRFLDO

&RPSURPLVR SURIHVLRQDO 6H SURSRQH UHHPSOD]DU HO QRPEUH GH DOIDEHWL]DFLyQ FXDQWLWDWLYD SRU HO GH UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR $GHPiV GHEH WHQHUVH HQ FXHQWD TXH HQ DOJXQDV SURIHVLRQHV HVWD FRPSHWHQFLD VH FRQYLHUWH HQ HVSHFtÀ FD \ GHEH WHQHU SRU VXSXHVWR XQD PD\RU SURIXQGLGDG TXH OD FRQWHPSODGD HQ OD FRPSHWHQFLD JHQpULFD /D FRPSHWHQFLD GH FRPXQLFDFLyQ GHEH WHQHU pQIDVLV HQ OD FRPXQLFDFLyQ HVFULWD OHHU \ HVFULELU \ HQ OD FRPXQLFDFLyQ RUDO KDEODU \ HVFXFKDU \ ORV GHVHPSHxRV GHO HVWXGLDQWH GHEHQ HVWDU HTXLOLEUDGRV HQWUH HVWRV FXDWUR HOHPHQWRV $&,(0 FRPSDUWH SOHQDPHQWH OD QHFHVLGDG GH LQFOXLU FRPR FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV SUiFWLFDV ODV GH FRPXQLFDFLyQ HQ LQJOpV PDQHMR GH OD LQIRUPDFLyQ XVR GH ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ \ WUDEDMR HQ HTXLSR (Q RSLQLyQ GH $&,(0 ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ GH OD FRPXQLFDFLyQ 7,& VRQ XQ HOHPHQWR LQWHJUDGRU \ DUWLFXODGRU HQWUH OD WHFQRORJtD \ ORV VLVWHPDV GH LQIRUPDFLyQ GHQWUR GHO SURFHVR GH IRUPDFLyQ GHO LQGLYLGXR HQ OD HGXFDFLyQ VXSHULRU \ OD FRPSHWHQFLD UHODFLRQDGD FRQ HVWH DVSHFWR GHEH VHU XQD KHUUDPLHQWD HVWUDWpJLFD HQ VX TXHKDFHU SURIHVLRQDO $&,(0 H[SUHVy DO 0LQLVWHULR VX SUHRFXSDFLyQ HQ HO VHQWLGR TXH ORV H[iPHQHV GLVHxDGRV SDUD HYDOXDU ODV FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV GH ORV HVWXGLDQWHV GH ODV GLIHUHQWHV iUHDV GHO FRQRFLPLHQWR FRPLHQFHQ D DSDUWDUVH GH ORV OLQHDPLHQWRV HVWDEOHFLGRV SRU HO 0LQLVWHULR \ TXH DO À QDO ODV FRPSHWHQFLDV HYDOXDGDV HQ ODV GLIHUHQWHV iUHDV KD\DQ VLGR DGDSWDGDV D WDOHV iUHDV FRQ OR FXDO VH GHVGLEXMDUtD HO FRQFHSWR GH FRPSHWHQFLDV JHQpULFDV


&DStWXORV

8QD PLUDGD QXFOHDU D /DWLQRDPpULFD 3RU &DUORV $UWXUR 3pUH] &HEDOORV 3UHVLGHQWH $&,(0 &DOGDV

/

D SURYLVLyQ GH HQHUJtD HV XQ GHVDItR SODQHWDULR TXH MXQWR DO FDOHQWDPLHQWR JOREDO VH KDQ FRQYHUWLGR HQ JUDQGHV \ XUJHQWHV UHWRV TXH DPHQD]DQ OD VHJXULGDG SODQHWDULD TXH VXPDGR D OD GHPDQGD FUHFLHQWH GH HQHUJtD QRV FRQGXFH D OD H[FHVLYD GHSHQGHQFLD GH XQRV FXDQWRV SURGXFWRUHV TXH FDVL VLHPSUH VRQ SDtVHV FRQ LQHVWDELOLGDG SROtWLFD HQYLDQGR VHxDOHV SHUWXUEDGRUDV \ FDXVDQGR GHVHVWDELOL]DFLyQ D OD HFRQRPtD PXQGLDO

SDtVHV FRPR &KLQD ,QGLD -DSyQ 5XVLD &RUHD GHO 6XU DGHPiV GH QXHYRV SUR\HFWRV /D PD\RUtD GH ORV UHDFWRUHV DFWXDOPHQWH HQ FRQVWUXFFLyQ VH HQFXHQWUDQ ORFDOL]DGRV HQ HO (VWH GH $VLD DO LJXDO TXH VH FRQWLQ~D FRQ OD HYDOXDFLyQ WpFQLFD GH OD RSFLyQ QXFOHDU HQ PXFKRV SDtVHV HQWUH HOORV YDULRV GH /DWLQRDPpULFD (Q $PpULFD /DWLQD WDPELpQ QRV HQFRQWUDPRV DXQTXH HQ PHQRU JUDGR FRQ OD SUROLIHUDFLyQ GH OD HQHUJtD QXFOHDU HPSH]DQGR FRQ 0p[LFR TXH SRVHH DFWXDOPHQWH YDULRV UHDFWRUHV HQ IXQFLRQDPLHQWR OR PLVPR TXH %UDVLO \ $UJHQWLQD (Q PDWHULD GH SUR\HFWRV QXFOHDUHV QRV HQFRQWUDPRV FRQ 9HQH]XHOD &KLOH 3HU~ \ 8UXJXD\ (Q 6XGDPpULFD TXLHQHV OLGHUDQ HO WHPD GH OD HQHUJtD QXFOHDU VRQ %UDVLO \ $UJHQWLQD TXH LQFOXVR KDEODQ GHO WHPD GH LQWHJUDFLyQ QXFOHDU UHJLRQDO KDELGD FXHQWD TXH $UJHQWLQD JHQHUD HO GH VX HQHUJtD HOpFWULFD HQ FHQWUDOHV QXFOHDUHV 0p[LFR HO \ %UDVLO HO

%UDVLO KD VHxDODGR TXH SDUD HO DVSLUD WHQHU HQWUH VHLV X RFKR FHQWUDOHV QXFOHDUHV \ DFWXDOPHQWH FRQVWUX\H XQD WHUFHUD GHQRPLQDGD $QJUD ,,,

6HJ~Q OD $JHQFLD ,QWHUQDFLRQDO GH (QHUJtD $WyPLFD $,($ HQ HO DxR HO GH OD HOHFWULFLGDG JHQHUDGD HQ HO PXQGR VH KL]R FRQ EDVH D OD HQHUJtD QXFOHDU SXHV VH FRQWy FRQ FHQWUDOHV QXFOHDUHV \ VH HVSHUDED TXH HQWUDUDQ HQ IXQFLRQDPLHQWR QXHYDV FHQWUDOHV HQ

,JXDOPHQWH 3HU~ KD GHFODUDGR TXH XVDUi OD HQHUJtD QXFOHDU SDUD VX GHVDUUROOR SRU WDQWR DGHODQWD DFWXDOPHQWH HQ HO FRQJUHVR XQ SUR\HFWR GH OH\ TXH OH SHUPLWD GHFODUDU GH LQWHUpV \ QHFHVLGDG S~EOLFD HO GHVDUUROOR GH OD HQHUJtD QXFOHDU $Vt PLVPR OD SUHVLGHQWD $UJHQWLQD &ULVWLQD )HUQiQGH] KD DÀ UPDGR UHFLHQWHPHQWH HQ OD LQDXJXUDFLyQ GH ORV WUDEDMRV LQLFLDOHV HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH OD FHQWUDO QXFOHDU 3LOFDQL\HX OD FXDUWD FHQWUDO OR VLJXLHQWH ´HVWDPRV GHYROYLHQGR DO SDtV XQ GHUHFKR DO TXH QXQFD GHELPRV KDEHU UHQXQFLDGR SRUTXH HVR VLJQLÀ Fy UHQXQFLDU D UHFXUVRV HVWUDWpJLFRV GH FDUiFWHU QXFOHDU TXH KDEtDQ VLGR DEDQGRQDGRV \ HQ ORV TXH KDEtDPRV FDSLWXODGR HQ ORV DxRV QRYHQWDµ

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

7DOHV FLUFXQVWDQFLDV KDQ OOHYDGR D TXH HO PXQGR VH UHSODQWHH VREUH OD QXHYD PDQHUD GH SURGXFLU \ FRQVXPLU OD HQHUJtD \ HQWUH ODV DOWHUQDWLYDV KD VLGR HO GH WUDHU GH UHJUHVR OD HQHUJtD QXFOHDU TXH WUDV OD SpUGLGD GH SURWDJRQLVPR PXQGLDO VXIULGD GHVGH HO DFFLGHQWH GH &KHUQRELO HQ DEULO GH KD FRPHQ]DGR D SUROLIHUDU GH QXHYR SRU WRGR HO PXQGR HQ HVSHFLDO HQ HO FRQWLQHQWH $VLiWLFR


&RPR YHPRV HO PDSD QXFOHDU GH /DWLQRDPpULFD HV ELHQ FRPSOHMR \ &RORPELD VH HQFXHQWUD HQ PHGLR GHO PHROOR \ HQ HVSHUD GH DGRSWDU XQD SROtWLFD DGHFXDGD \ SUXGHQWH HQ HVSHFLDO HQ HYLWDU XQD SRVLEOH SUHVLyQ SRU SDUWH GH OD LQGXVWULD QXFOHDU DO VHU QXHVWUR SDtV XQR GH ORV SRFRV TXH D~Q QR KD FRPHQ]DGR D GHVDUUROODU HO VHFWRU QXFOHDU 3RU WDQWR YHPRV TXH OD HQHUJtD QXFOHDU JDQD HVSDFLR \ DGHSWRV HQ QXHVWUR VXEFRQWLQHQWH YROYLHQGR DO tPSHWX SHUGLGR HQ DxRV DQWHULRUHV SHUR TXH KR\ SDUHFH DYDQ]DU VLQ PD\RU LPSHGLPHQWR QL UHFKD]R 7DO DFHSWDFLyQ VLQ XQ GHEDWH DPSOLR HQWUH OD FLXGDGDQtD OOHYD XQ GHVLQWHUpV R SHRU XQ LPSOtFLWR HQFXEULPLHQWR VREUH VXV SRVLEOHV SHOLJURV HQ GDxRV TXH DIHFWHQ D OD SREODFLyQ FRQYLUWLHQGR D OD VRFLHGDG HQ XQD FRPXQLGDG GH ULHVJR 5LHVJR TXH SXHGH VHU UHSUHVHQWDGR HQ DOJ~Q DFFLGHQWH FDWDVWUyÀ FR DVRFLDGR D VX WHFQRORJtD R DOJXQD IDOOD KXPDQD TXH SXHGD WUDVFHQGHU DOOHQGH ODV IURQWHUDV QDFLRQDOHV VLHQGR HQWRQFHV XQD DPHQD]D QXFOHDU GH ULHVJR JHRSROtWLFR 7DPELpQ SRGHPRV SHQVDU HQ RWURV ULHVJRV FRPR XQD DPHQD]D \ DWDTXH WHUURULVWD D ODV LQVWDODFLRQHV QXFOHDUHV HO ULHVJR SRU VLVPLFLGDG HO SUREOHPD GH ORV GHVHFKRV UDGLRDFWLYRV FRQ SUREOHPDV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

DJUHJDGRV FRPR HO WUDWDPLHQWR HO DFRQGLFLRQDPLHQWR WUDQVSRUWH \ DOPDFHQDPLHQWR 'HEHPRV UHFRUGDU TXH &RORPELD HV PLHPEUR GHO WUDWDGR GH 12 3UROLIHUDFLyQ 1XFOHDU 713 TXH FRQWHPSOD HO GHVDUUROOR GH OD HQHUJtD QXFOHDU FRQ À QHV SDFtÀ FRV H LJXDOPHQWH KDFH SDUWH GHO &RQVHMR GH 6HJXULGDG GH OD 1DFLRQHV 8QLGDV \ WDPELpQ DGKLULy DO WUDWDGR SDUD OD SURVFULSFLyQ GH ODV DUPDV QXFOHDUHV HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH FRQRFLGR FRPR HO WUDWDGR 7ODWHOROFR 3RU WRGDV ODV UD]RQHV DQWHULRUHV &RORPELD HVWi OODPDGD D OLGHUDU HQ HO VXEFRQWLQHQWH ODWLQRDPHULFDQR WRGD XQD SROtWLFD GH VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ D ORV JRELHUQRV GH OD UHJLyQ SDUD TXH PLQLPLFHQ ORV ULHVJRV \ DGRSWHQ ODV QRUPDV GH VHJXULGDG HQ OD RSHUDFLyQ GH ODV FHQWUDOHV QXFOHDUHV HO WUDQVSRUWH \ DOPDFHQDPLHQWR GH ORV UHVLGXRV UDGLRDFWLYRV )LQDOPHQWH WHQGUHPRV TXH UHFRQRFHU TXH KDFLD XQ FHUFDQR IXWXUR VHUi QHFHVDULR UHDOL]DU FDSDFLWDFLRQHV HQ HO SDtV SDUD GLIXQGLU ORV SULQFLSLRV \ HOHPHQWRV TXH IDFLOLWHQ D OD FLXGDGDQtD \ HQ HVSHFLDO D ORV OHJLVODGRUHV \ FRPXQLFDGRUHV HO PDQHMR GH OD LQIRUPDFLyQ QXFOHDU ORV DYDQFHV HQ HVWH WHPD \ HQ JHQHUDO VREUH OD UHDOLGDG QXFOHDU GH QXHVWURV YHFLQRV \ HO PXQGR


&DStWXORV

&DStWXOR %ROtYDU

$&,(0 SURSRQH UHJXODFLyQ SDUD FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV

$VSHFWRV GH OD UHXQLyQ TXH HO ,QJ ,QJ -XOLiQ &DUGRQD 3UHVLGHQWH 1DFLRQDO GH $&,(0 VRVWXYR FRQ ODV GLUHFWLYDV GHO &DStWXOR %ROtYDU HO SDVDGR GH (QHUR

(O ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR DJUHJy TXH HO RUJDQLVPR HQFDUJDGR GH HVWH FRQWURO GHEH VHU OD &RPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH (QHUJtD \ *DV &5(* \ GH QR VHU DVt XQD FRPLVLyQ GH H[SHUWRV ,QJHQLHURV (Q HO +RWHO 6DQWD 7HUHVD GH &DUWDJHQD HO ,QJHQLHUR &DUGRQD &DVWUR HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH $&,(0 FRPR JUHPLR SURIHVLRQDO GH OD ,QJHQLHUtD \ &XHUSR 7pFQLFR &RQVXOWLYR GHO *RELHUQR 1DFLRQDO SUHVHQWy SXQWRV HVWUDWpJLFRV FRPR OD HQHUJtD ODV WHOHFRPXQLFDFLRQHV \ OD 0\SLPHV

´'DGR TXH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV QR FXHQWDQ FRQ XQD LQVWLWXFLyQ TXH UHJXOH VX XVR FUHHPRV DSURSLDGD OD GHFLVLyQ GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD GH FUHDU XQD FRPLVLyQ GH UHJXODFLyQ GH SUHFLRV GH ORV FRPEXVWLEOHVµ H[SUHVy HO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR 3DUD $&,(0 OD UXWD DGHFXDGD HVWDUtD HQ DPSOLDU ODV IDFXOWDGHV GH OD FRPLVLyQ GH 5HJXODFLyQ GH HQHUJtD \ *DV &5(* SDUD TXH FRQWUROH \ DVXPD ODV IXQFLRQHV GH ORV FRPEXVWLEOHV OtTXLGRV 7DPELpQ VH SODQWHy OD FUHDFLyQ GH XQD FRPLVLyQ LQGHSHQGLHQWH TXH KDJD FRQWURO SRU IXHUD GHO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJtD

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

(

Q VX YLVLWD DO FDStWXOR %ROtYDU HO SDVDGR GH HQHUR GH HO 3UHVLGHQWH GH $&,(0 1DFLRQDO ,QJHQLHUR -XOLiQ &DUGRQD &DVWUR H[SOLFy TXH HV SRVLWLYR TXH ORV FRPEXVWLEOHV FXHQWHQ FRQ XQD LQVWLWXFLyQ TXH UHJXOH VXV DVSHFWRV WpFQLFRV UHODFLRQDGRV FRQ VX XVR UDFLRQDO VX FDOLGDG \ VXV SUHFLRV


6RFLDOHV

5HXQLyQ $&,(0 ² 0LQLVWUR 7,& 'LHJR 0RODQR

5HXQLyQ HQWUH HO 0LQLVWUR GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ ODV &RPXQLFDFLRQHV 'LHJR 0RODQR HQ OD TXH SUHVHQWy D OD &RPLVLyQ GH (OHFWUyQLFD \ 7HOHFRPXQLFDFLRQHV GH OD $VRFLDFLyQ OD FRQVROLGDFLyQ GH WUHV SUR\HFWRV IXQGDPHQWDOHV GHO 3ODQ 9LYH 'LJLWDO &RORPELD À EUD ySWLFD IRQGRV GH FDSLWDO GH ULHVJR H , ' L FRPR SDUWH GH OD HVWUDWHJLD SDUD OD PDVLÀ FDFLyQ GH OD EDQGD DQFKD HQ &RORPELD HQ ORV SUy[LPRV DxRV

6RFLDOL]DFLyQ $FXHUGR 7pFQLFR 7'7 ² &179

(Q ODV LQVWDODFLRQHV GH $&,(0 OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 7HOHYLVLyQ &179 VRFLDOL]y HO ERUUDGRU GHO $FXHUGR 7pFQLFR SDUD OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH 7'7 TXH VH LPSOHPHQWDUi HQ &RORPELD EDMR HO HVWiQGDU HXURSHR

&179 YLVLWD $&,(0

(Q OD 6RFLDOL]DFLyQ GHO $FXHUGR WpFQLFR D OD TXH DVLVWLy OD MXQWD GLUHFWLYD GH OD &179 VH H[SXVR DGHPiV OD SRVLFLyQ GH $&,(0 HQ FDOLGDG GH JUHPLR SURIHVLRQDO GH OD ,QJHQLHUtD \ &XHUSR 7pFQLFR &RQVXOWLYR GHO *RELHUQR 1DFLRQDO

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

5HXQLyQ $&,(0 ² (ODGLR *XWLpUUH] ² -RVp /XLV 3pUH] $VHVRUHV GH (VSDxD 7'7 (O FRQVXOWRU ,QWHUQDFLRQDO GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV (ODGLR *XWLpUUH] VH UHXQLy HQ ODV LQVWDODFLRQHV GH $&,(0 &XQGLQDPDUFD FRQ ODV GLUHFWLYDV GH OD $VRFLDFLyQ \ GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 7HOHYLVLyQ &179 (O ,QJHQLHUR *XWLpUUH] FRPSDUWLy ORV DFLHUWRV HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD 7HOHYLVLyQ 'LJLWDO 7HUUHVWUH HQ (VSDxD FRQVLGHUDGD D OD YDQJXDUGLD GH HVWD WHFQRORJtD HQ (XURSD


5HXQLyQ $&,(0 ² 6HQDGRU /XLV )HUQDQGR 9HODVFR

-RUQDGDV $QGLQDV GH 'XFWRV

$SDUHFHQ GH L]T D GHU /X] 0DULQD 2YLHGR GH &XHYDV 'LUHFWRUD (MHFXWLYD GH $&,(0 &XQGLQDPDUFD ,QJ ,VPDHO ( $UHQDV 3UHVLGHQWH GH $&,(0 &XQGLQDPDUFD ,QJ )HUQDQGR *XWLpUUH] SUHVLGHQWH WD -RUQDGD $QGLQD GH 'XFWRV \ 3HGUR 5RVDOHV YLFHSUHVLGHQWH (MHFXWLYR 'RZQVWUHDP GH (FRSHWURO

(O GtD GH 1RYLHPEUH VH OOHYy D FDER OD UHXQLyQ HQWUH OD -XQWD 'LUHFWLYD \ OD &RPLVLyQ GH (QHUJtD GH $&,(0 FRQ HO 6HQDGRU /XLV )HUQDQGR 9HODVFR TXLHQ GLR D FRQRFHU VXV DQiOLVLV \ VXV HVWXGLRV UHVSHFWR D OD SROtWLFD GH ORV SUHFLRV GH ORV FRPEXVWLEOHV HQ &RORPELD VHxDODQGR TXH HV QHFHVDULR XQD UHYLVLyQ D IRQGR SRU SDUWH GHO *RELHUQR 1DFLRQDO TXH VH UHÁ HMH GH PDQHUD PiV IDYRUDEOH HQ ORV FRQVXPLGRUHV VLQ DIHFWDU ORV LQJUHVRV GHO (VWDGR

&23,0(5$

/RV ,QJHQLHURV GHOHJDGRV GH SDtVHV D OD 5HXQLyQ ,QWHUPHGLD GH OD &RQIHGHUDFLyQ 3DQDPHULFDQD GH ,QJHQLHUtD 0HFiQLFD (OpFWULFD ,QGXVWULDO \ 5DPDV $À QHV &RSLPHUD

(O HYHQWR TXH WXYR OXJDU HQ ODV ,QVWDODFLRQHV GH $&,(0 &XQGLQDPDUFD HO \ GH QRYLHPEUH GH FRQWy DGHPiV FRQ OD SUHVHQFLD GH SRQHQWHV UHSUHVHQWDQWHV GHO JRELHUQR GHO VHFWRU SULYDGR H LQYLWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV

$62&,$&,Ð1 &2/20%,$1$ '( ,1*(1,(526

/D &XPEUH GH &ROHJLRV 3DQDPHULFDQRV UHXQLy D PiV GH UHSUHVHQWDQWHV GH /DWLQRDPpULFD HOORV GLHURQ D FRQRFHU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH HQ FDGD XQR GH VXV SDtVHV SDUD HO HMHUFLFLR GH OD ,QJHQLHUtD SRU SDUWH GH H[WUDQMHURVASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS

63


ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS

64


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.