Page 1

cyty tour de

looks

looks que sĂŁo tendĂŞncia nas principais capitais mundiais da moda


cyty

looks tour de

=PHQHY]LYNLU[LUV]H]P]LYUV]HZ L_WLYPvUJPHZtK7VYPZZVtOVYH KLMHaLYHZTHSHZLJVUOLJLYHZ JPKHKLZTHPZMHZOPVUKVT\UKV ,Z[LTvZUVZPUZWPYHTVZUHZ JHWP[HPZX\LTHYJHT[LUKvUJPHZ KHTVKHLWYVK\aLTVX\LOm KLTHPZPULTTHRL =HTVZSmT\KLVSVVR *VTLJLV[V\YWLSV\UP]LYZV KHZJVYLZL[L_[\YHZKL*`aVUL LV\ZLWHZZLHYWLSHZUVZZHZKPJHZ (O,UqVLZ[YHUOLZLUVÄUHS KLZZHQVYUHKHHSN\tTWLYN\U[HY WVYX\L]VJvLZ[m[qVIVUP[H =PHQL[HTItTHVT\UKVKL*`aVUL UH^LI!^^^J`aVULJVTIY

2


págs. 4-5

looks (destino)

miami_ págs. 6-7

(destino)

são paulo_ págs. 8-9

(destino)

milão_ págs. 10-11

(destino)

newyork_ págs. 12-13

(destino)

rio de janeiro_ págs. 16-17

(destino)

tokyo_ págs. 18-19

(destino)

paris_ 3


(destino_)

miami

MHZOPVUJ`_

00372

IPJYVTPJJ`_

01817

9\HZJVSVYPKHZSVQHZPUJYx]LPZZVS,Z[HJPKHKLtMLP[H WHYHNHYV[HZPU[LYLZZHKHZUVX\LOmKLTHPZPU8\L [HSLU[YHYULZZLJSPTHJVT\Tmix de sombras?! 7HYH JVTWSL[HYV]PZ\]HSLHWLUH\ZHYIHZLUVYVZ[VL\T IYPSOVlabial... WHYHKHYHX\LSLup!

3VNHULZ[m\ZHUKVJ`¢IHZPJHSS`\ZLJYL[SPNO[5VZ VSOVZ\ZHIPJYVTPJJ`_KLJ`¢ZP_L`LZLUVZSmIPVZ YVZLJOYVTLKLJ`¢ZOPUL ZOV^

TPZ[LY`J`_

\YIHUJ`_

WHY[`J`_

NSP[[LY`J`_

05185

00367

00370

01816

6 cores em um estojo cyº syx eyes sexteto de sombras 7 g /.24 oz.

9 ( 17 pts.)

4

promo -: 20-21

> rosto impecável

(WSPX\LJVTHHQ\KHKL \THLZWVUQHTHJPH\TH IHZLTH[PÄJHKHLT[VKV VYVZ[V,ZWHSOLH[tV HJHIHTLU[VÄJHY\UPMVYTL

> boca brilhante

-HsHKHZ\HIVJH\T Z\JLZZVLT4PHTP\ZHUKV \TIH[VTSxX\PKVX\LH MHYmIYPSOHY,ZJVSOH[VUZ YVZHKVZ


pele matificada e uniforme cyยบ basically u base de maquiagem para rosto, ultraleve e antibrilho 27 g / .9 oz. de R$24,00

R$19,20 ( 10 pts.)

Z\UILPNL

por

12611

TPKKJVUMPKLU[PHS

12607

V]LYZHUK

12609 ZLJYL[SPNO[

12600

M\_PHJOYVTL

12528

YVZLJOYVTL

12514 [LYYHJOYVTL [LYYHJOYVTL

brilho lรญquido com cor cyยบ shine & show

12533

batom lรญquido brilho espelho 8 ml / .27 fl.oz.

9 ( 8 pts.)

IYPSOVLZWLSOV

> cores no olhar

5VZVSOVZ]VJvWVKL JVTIPUHY[VUZ5HWmSWLIYH HWSPX\L\T[VTYVZHKVV\ M\JZPHKLWVPZLZM\TL<ZL \THZVTIYHYV_HJVTV KLSPULHKVY

YVZHZ[HY

12548

IYPNO[ ^PUL

12544

YLKSPNO[

12542

ILYY` NSV^`

12558

IYPSOVLZWLSOVJYVTHKV

MSHZO` WPUR

12554

ZWHYRSPUN LHY[O

12537

JHYHTLS JOYVTL

12524

IYPJR JOYVTL

12530

JOVJVSH[L JOYVTL

12519

5


(destino_)

sãopaulo

_[YH ILYY` 12785

_[YH WLHJO 12783

=VJv t KV [PWV X\L UqV WHYH& :HTWH t H Z\H JHYH (WVZ[L LT \T SVVR WYm[PJV L LZ[PSVZV ,Z[mNPV MHJ\S KPH JOLPV WLKLT \T IH[VT KL SVUNH K\YHsqV +v [HTItT \T [VX\L KL JVY UV VSOHY WVYX\L ]VJv UqV t NHYV[H KL WHZZHY IH[PKV

durabilidade e hidratação cyº x-tra time lips batom de longa duração 4 g /.14 oz.

5H[OHUPLS LZ[m \ZHUKV J`¢ IPNULHJ` UVZ [VUZ WPUR MLSPJ`[` L TL[HSJ` M\JZPH L J`¢ _[YH [PTL SPWZ UH JVY _[YH ILYY`

9 ( 6 pts.) _[YH JOLYY`

> detalhe do olhar

6

_[YH JOLYY`

_[YH TLSVU

_[YH ROHRP

_[YH HWWSL

12784

12782

12787

12786

<ZL H ZVTIYH LT SmWPZ WHYH KLSPULHY H WmSWLIYH ILT WLY[V KVZ JxSPVZ 6 TV]PTLU[V JVTLsH UV JHU[PUOV KV VSOV KLWVPZ ZLN\L ZL\ JVU[VYUV UH[\YHS

> touch of color

*VT \T [VT M\JZPH TL[HSPaHKV KL \TH ZVTIYH LT SmWPZ KL WVU[H THJPH J\IYH [VKH H WmSWLIYH T}]LS =VJv ]HP LZIHUQHY JOHYTL


J`TWS` SPS` 10927

922

0 LU 1 ` NYL MHUJ

`[` LSPJ RM WPU

4 92 10

` HSJ L[ T J SPSH

3 96 10

T L[ HS J`

TL [HS J`

M\ JZ PH

05 46 4

ZPS ]L Y0

54 38

mais de

25% de desconto

WHJ`MPJ VJLHU

TL[HSJ` NYLLU

TL[HSJ` NVSK

10958

10962

10965

J`[` IS\LZ

JYHJ` IY\UL[[L

TLS[HJ` ISHJR

09920

10935

10959

> lรกbios prรกticos!

<T KPH HNP[HKV WLKL \T IH[VT KL SVUNH K\YHsqV <ZL \T [VT JSHYPUOV THZ X\L WPU[L ILT L KLP_L ]VJv WYVU[H WHYH [\KV

textura macia e cremosa cyยบ big-n-eacy sombras em lรกpis para os olhos 2.2 g /.077 oz. de R$15,00

por

promo -: 20-21

R$11,20

( 6 pts.)

7


(destino_)

milão

<TH JPKHKL X\L YLZWPYH TVKH L NSHTV\Y TLYLJL \T SVVR PUZWPYHKV UV T\UKV MHZOPVU *HWYPJOL UHZ JVTIPUHsLZ JVT KLSPULHKVYLZ WHYH \T VSOHY ZLK\[VY,QmX\LVSOVZHWHYLJLTTLSOVYKLP_HYWHYH VZSmIPVZ\TIH[VTJSHYPUOVJVT\TIYPSOVSPN[O

15521

WPURYVTHU[PJ`ZT

retr IYV^UM\J`VU 15527

WVWJ`S]LY 15520

J`[YPJJ\IPZT 15519

ISHJRHIZ[YHJ`VU 15526

YLUHZJ`UJLNYLLU 15522

Z\YYLHSJ`HU 15517

il át

AOHUUHLZ[m\ZHUKV J`¢IH\[`SWZUV[VTMYLZPHJVTHJHIHTLU[V LTZ[HYNSV^UV[VTILYY`SPJPV\Z5VZVSOVZ\ZH J`¢[^PZ[YLUHZJ`UJLNYLLU

não precisa apontar cyº twist

delineador retrátil para olhos .25g / .008 oz

9 ( 9 pts.) 8

> o contorno certo

+LSPULPLVJVU[VYUVKHZ\H IVJHJVT\TIH[VTJYH`VU LTMVYTHKLSmWPZ+LWVPZ \ZLVWHYHWPU[HYVZSmIPVZ WYLLUJOLUKVVZ,ZJVSOH \THJVYJSHYPUOH

> um brilho a +

*VTIPULVIH[VTJVT \TIYPSOV[YHUZS‚JPKV :L\ZSmIPVZNHUOHYqV THPZKLZ[HX\LWHYH]VJv KLZÄSHYWLSHZY\HZ


MYLZ PH 1

097 2

4

YVZLJYH `VU 10 97

3 VU 1097 ^PULJYH`

439

U 05 YH`V YLKJ

U\KLJYH`VU

10971

JVJVHJYH`VU

10976

3 em 1: definição, cor e brilho cyº b3auty l1ps batom crayon 2.1 g / .07 oz de R$14,00

por brilho translúcido com aroma cyº star glow

R$11,20 ( 6 pts.)

brilho labial extra gloss com aroma 10 ml /.33 fl.oz.

9 ( 7 pts.)

ILYY`SPJPV\Z

12684

WPURW`L

YLKHWWSLQHT

12683 KLSPWLHJO

JOLYY`JHRL

12687

12685

I\IISLN\T WPURW`L

N\TT`ILYY`

12686

12663

[VMMLJYLHT

TVYHTV\ZZL

12688

12848

12679

> olhos fashion!

+LSPULHKVYLZWVKLTKHY HVZL\SVVR\THYMHZOPVU 8\L[HSJVTIPUHY\T[VT ULNYVJVT\T]LYKLV\ Ha\SWHYHHYYHZHYUHJPKHKL KHTVKH&

WLYHPUSV]L

12682

promo -: 20-21

9


(destino_)

new york *HILVT\UKVPU[LPYVULZZHJPKHKLWHYHSmKL\YIHUH (JLY[LUHTHRLJVTIPUHUKVsombras clarinhas, mas que tenham cores descoladas, JVTH[VKHHatitude de um batom de cor intensa

JVW`WHZ[LS

25695

ZL_`ZPS]LY

00706

H[[HJR

25694

W\YWSLZLK\J[PVU

00709

^^^JPLS

25696

WPURHSPJPV\Z 25701

WPURM\KNL 25706

LRSLJ[PJ 25700

2H[LLZ[m\ZHUKVJ`¢SHZOWV^LYUV[VTVMMPJ`HS ISHJR[HTItTV[VTWHYHUVPHKLJ`¢MVYL`LZ LUVZSmIPVZJ`¢THKMVYJVSVYJPYJ\ZJOLYY`

SPNO[ KHYR

25707

Z[HYK\Z[ 25705

WHYHUVPH 25698

2 cores em um só estojo cyº 2 for eyes duo de sombras 2.4 g / .084 oz.

9 ( 11 pts.) 10

YVZZt[LTW[HJ`VU 00704

VJLHUJP[` 25703

NVSKLUKLZPYL 00705

> aquele olhar...

(WSPX\L\THZVTIYHKL [VTKV\YHKVUHWHY[L PU[LYPVYKHWmSWLIYHJVT TV]PTLU[VZHZJLUKLU[LZ KPM\THUKVH[tJOLNHY nZ\HZVIYHUJLSOH

> cílios sexys

<THTHRLUV]HPVYX\PUH WLKL\THTmZJHYHX\LKm \THJHIHTLU[VJVTWSL[V (WSPX\L\T[VTLZJ\YVKL IHP_VWHYHJPTHJ\Y]HUKV VZJxSPVZ


JVSLsqVTHSPJLSHUK THSPJL^PUL

12867

cor total cyº mad 4 color

THSPJLIYV^U

12870

batom cor intensa 4 g / .14 oz.

9 ( 6 pts.)

THSPJLYLK

12868 THSPJLNYHWL JOLYY`ZV\MMSL 96209

JVY[V[HS TVRHTV\ZZL 96210

YLKZX\PaVMYLUPH 96208

12866

JVSLsqVJPYJ\ZJOPJ JPYJ\ZJOLYY`

12865 JPYJ\ZILYY`

TPZ[LYVZL 12505

12863 JPYJ\ZWPUR

12860

WLHU\[I\[[LY 96211

JPYJ\ZVYHUNL

12864

cílios + longos + volumosos + separados, sem grumos cyº lash power VMMPJ`HSISHJR

PTWSPJ P[`SPSH J 126 3

8

12625

máscara para cílios 8 ml / .27 fl.oz.

9 ( 10 pts.)

ZWHJ`HSJOVJVSH[L

12630

HX\HYHJ`UN

12644

WYVMLZZPVUHSIS\L

12634

> atitude nos lábios

7HZZL\TIH[VTKLJVY P[LUZHLOV[UVZSmIPVZ,SLZ KHYqVHX\LSL[VX\LV\ZHKV L\YIHUVHVSVVRKLZZH TLNHS}WVSL

ZHJ`ZHUNYPH

12648

promo -: 20-21

PTWSPJP[`SPSHJ

11


(destino_)

rio janeiro de

,ZZH JPKHKL X\L [YHUZIVYKH HSLNYPH L WHP_qV WLKL JVYLZ KL THRL ]P]HZ L HSLNYLZ 5VZ VSOVZ \ZL ZVTIYHZ JVSVYPKHZ L PU[LUZHZ , SLTIYLZL! [VKH H WYV[LsqVtILT]PUKHWHYHJ\PKHYKVZSmIPVZ

^PUL]P[HSPJ` 12815

acabamento metálico e cor intensa cyº color-in-tense

pigmentos minerais para olhos 8 ml / .27 fl. oz.

9  ( 10 pts.)

JVWWLYL_WSVJ`VU

12810

SPSHJJ`JSVUL

12805

NYLLUJ`_[YLTL

12807

3H\YHLZ[m\ZHUKVJ`° JVSVYPU[LUZLNYLLUJ`_[YLTL LV[VTY\ZO`YVZLKLJ`¢Z\NHYY\I

ZVTIYHZTL[mSPJHZJVYLZ KLHS[HPU[LUZPKHKL

^OP[LY\J`HU NVSKJLSLIYHJ`VU M\_PHKLJ`YL

12797

12

12793

12799

J`LSVIS\L

12800

JSHJ`M\KNL

ISHJRNVJ`W

ZOPU`J`S]LY

IS\LPU[LUJ`

12795

12803

12802

12813

> proteja e hidrate

7HYHÄJHYTHYH]PSOVZHJVTV V9PVHWSPX\L\TIYPSOV SHIPHSX\LLZMVSPHLOPKYH[H 0ZZVHQ\KHYm]VJvHZL SP]YHYKHZYHJOHK\YHZLKH KLZJHTHsqV

> comece a brilhar

(HWSPJHsqVtMmJPSIHZ[H WHZZHYVWYVK\[VZVIYL VZSmIPVZLMYPJJPVUmSVZ \TJVU[YHVV\[YV(StT KLWYV[LsqVKmHX\LSL IYPSOV


YHZW`NYHWL 12690

[HS `Z JY O` HZ JY

JY VJ R` ^ PUL 1

26 94

9 68 12

20% de desconto

 U` V^ 93 Y 6 I ` 12 JO U \ JY

K` HU `J PZW JY

Y\ZO`YVZL 12691

2 69 12

esfolia levemente seus lábios, com grânulos de açúcar cyº sugarrub

brilho labial esfoliante e umectante 8 ml / .27 fl.oz. de R$12,00

por

> mostre sua alegria 5VZVSOVZJVTIPUL ZVTIYHZPU[LUZHZ *HWYPJOLHHWSPJHsqVUH WmSWLIYHT}]LS+LWVPZ LZM\TLJVTTV]PTLU[VZ KLKLU[YVWHYHMVYH

R$9,60

( 5 pts.)

promo -: 20-21

13


unhas lindas e fortes!

Ashley estรก usando cyยบ nails in! nos tons black in e red in.

14


unhas + fortes + durabilidade + brilho e secagem rápida cyº nails in!

mais de

35%

esmalte multibenefícios para unhas 5 ml / 16 fl. oz. de R$5,00

por

R$3,20

( 2 pts.)

smuak oferta maquiagem

de desconto

^PULPU

10394

^OP[LPU

10380

UHRLKPU

10376

ISHJRPU

10389

WPURPU

10384

TVYHPU

10390

NYL`PU

10396

IYV^UPU

10387 WHSLPU

10383

YLKPU

10393

15


(destino_)

tokyo

6 ZLNYLKV KHZ VYPLU[HPZ t \T YVZ[V ILT J\PKHKV ( WLSL JSHYH WLKL V JVU[YHZ[L KL \T KLSPULHKV THYJHU[L UV VSOHY ,ZZL SVVR t MLP[V WHYH V\ZHY JVT V KPUHTPZTV KL \TH JPKHKL \S[YH[LJUVS}NPJH THU[LUKV\TJLY[VHYKLKLSPJHKLaHLTPZ[tYPV

c

p

oc

opi

io a ss

nberr y

WHZZPVUILYY`

12790

ne JVJVWPUL

12792

c

JOLYY`SLTVU

12789

e rap

mi

ntg

r he

r ylemon

(UNLSLZ[m\ZHUKVJ`¢LHZ`KYH^WVU[HKLJHUL[HUV[VT LJISHJR5VZSmIPVZ\ZHJOLYY`SLTVUKLJ`¢I\SR`Z

TPU[NYHWL

12791

com manteiga de cacau, dá brilho e não tem cor cyº bulkyz umectante com aroma para lábios FPS 15 14 g / .50 oz. de R$20,00

16

por

R$16,00

( 9 pts.)

20% de desconto

> mistério no olhar <ZLKLSPULHKVYKL HJHIHTLU[VTHYJHU[L -HsHILTKL]HNHYV [YHsHKVZLN\PUKVV JVU[VYUVKHWmSWLIYH Q\U[PUOVHVZJxSPVZ

> certinhos!

6LMLP[VKL\THTmZJHY X\LKLÄULVZJxSPVZtK WHYHJVTLsHYHTVU[HY SVVRVYPLU[HS:L\ZJxSPVZ ÄJHYqVSPUKVZLUVS\NHY JLY[V


para um traço fino e preciso cyº easy 2 draw delineador à prova de água para olhos, com aplicador em pincel 3 ml / .10 fl.oz.

em nta

para um traço marcante e definido cyº easy 2 draw

ncel pi

po

9 ( 11 pts.)

ta em on

neta ca

delineador à prova de água para olhos, com aplicador ponta de caneta 3 ml / .10 fl.oz.

9 ( 11 pts.)

p LJISHJR

]PVSL[WSV^

ZR`SPUL

ZOVYLZ[YH^

HUNLS^OP[L

IYV^UKPW

TLSSV^NVSK

[\YX\VKP]L

[PUI\ZO`

YVZLLZZLUJL

em pincel 10980 em pincel 10985 em caneta 10944 em caneta 10945

apa

em pincel 10988 em pincel 10996 em caneta10948 em caneta 10953

(à prova d´ água)

dura

8

até

horas*

em pincel 10987 em pincel 10986 em caneta 10947 em caneta 10946

em pincel 10994 em pincel 10991 em caneta 10951 em caneta 10950

* Teste de avaliação sensorial realizado no Laboratório Belcorp. 93% das voluntárias não necessitaram de retoque na 8ª hora. Foram avaliadas 16 voluntárias de 18 a 26 anos.

em pincel 10995 em pincel 10990 em caneta 10952 em caneta 10949

cílios e sobrancelhas definidos e controlados cyº secret lash

máscara-gel extra fixação para cílios e sobrancelhas 6.4 ml / .22 fl.oz. cód. 12681

9 ( 8 pts.)

fixa sobrancelhas e separa os cílios ZL\ Z Y

define os cílios

> sweet lips

7HYHVZSmIPVZ]HSL PU]LZ[PYLT\THWVU[PUOH KLKLSPJHKLaH JVTWSLTLU[HUKVVSVVR JVTVJ\PKHKVKL\T \TLJ[HU[L

promo -: 20-21

17


(destino_)

paris

5H JHWP[HS KV HTVY UH OVYH KL JOHTHY H H[LUsqV KVZ NH[VZ WHYPZPLUZLZ PU]PZ[H LT \T SVVR JOPJ L YVToU[PJV *xSPVZ KLÄUPKVZ IVJH X\L PUZPU\H H ZLK\sqVLIVJOLJHZJVYHKHZ=VJv]HPHYYHZHY

cor, cheiro e brilho cyº coctel kiss brilho labial 6 ml / .20 fl.oz.

9 ( 8 pts.) MSVYPKH JOLYY`

12647

JHZZPZ VU [OL YVJRZ

96206

OH^HPP WPULHWWSL

12640

]HYHKLYV W\UJO

12643

JOLYY` JVJ[LS

96202

JHUJ\U ILYY`

12636

QHTHPJH M\KNL

-SVYLUJPHLZ[m\ZHUKVJ`¢JOLLRHJOPJUV[VTJOLLRPL J`¢MVY[PSHZOUV[VTMVY[PISHJRLJ`¢JVJ[LSRPZZUV[VT ]HYHKLYVW\UJO

12650 HWWSL ILSSPUP 12632

Z[YH^ILYY` JVSHKH 96203

MYHTIVLZH ZV\Y 96204

18

> blush chic!

:\HZ IVJOLJOHZ WVKLT NHUOHY VZ HYLZ KL 7HYPZ JVT \T IS\ZO YVZHKV KL HJHIHTLU[V TH[L *OPX\tYYPTV

> olhar confiante

<TH TmZJHYH KL Tm_PTH KLÄUPsqV]HPWYV[LNLYZL\Z JxSPVZ L HPUKH MHaLY JVT X\L V ZL\ VSOHY LUJHU[L [VKH H JPKHKL


JR P ISH MVY[

MVY[P IYV^U

77 127

12778

com igredientes que ajudam a fortalecer, proteger e definir cyº fortilash máscara para cílios 8 ml / .27 fl.oz. de R$20,00

por

R$16,00

( 9 pts.)

com ingredientes de origem natural

Oleo de amêndoas,]P[HTPUH/ KLYP]HKVZKLIHTI‚LL_[YH[VKL ZLTLU[LZ KL NPYHZZVS

aju da a reparar e proteger

acabamento mate cyº cheek-a-chic

blush compacto para rosto 4.8 g / 0.16 oz.

9 ( 12 pts.)

IS\ZOPL 05373 ML]LY 00106

JOLLRPL 05371

WPURPZ 05369

> french kiss

;LYTPUL HWSPJHUKV \T IYPSOV SHIPHS X\L [LUOH \T JOLPYPUOV KLSPJPVZV JHZV]VJvNVZ[LKLHSN\T MYHUJvZWVYHx

OV[[PL 05372

promo -: 20-21

19


16

ve ze sm ai s

>escovinha

O desenho de suas cerdas facilita uma aplicação uniforme, proporcionando volume extremo a cada um de seus cílios, até mesmo os menores. A forma da escovinha ajuda a manter a curvatura dos cílios.

apa (à prova d´água)

>fórmula 16x. Age em 100% dos cílios e os envolve um a um, dando um up no volume em até 16 vezes*. Esqueça os retoques!**

Contém resina QDS (elástica e resistente à ruptura), para maior flexibilidade, e óleo de amêndoas com vitamina E, que hidrata.

vo lu

Para um efeito máximo, aplique a máscara três vezes seguidas sobre os cílios.

IYV^UTHUPH 12623

IS\LTHUPH 12612

ISHJRTHUPH 12620

curva definida e mais volume, aplique e se esqueça de retocar cyº volumania máscara volume para cílios, zero retoques 10 g / .35 oz.

9 ( 11 pts.)

Promoção válida enquanto durar o estoque.

20


cyº volumania máscara volume para cílios, zero retoques de R$20,00

por apenas R$11,00

promo

IYV^UTHUPH96214 IS\LTHUPH96212 ISHJRTHUPH96213

um an ia vo lu m e* ze ro

re to qu es * *

* Segundo teste in vitro, realizado no Laboratório BELCORP, aplicando 3 vezes a máscara. **Teste de volume realizado com 18 voluntárias sob condições de laboratório (Laboratório BELCORP). **Mantém a curva dos cílios por até 16 horas.

promo -: -

Promoção

na compra de qualquer produto da página 4 à 19.

cyº volumania máscara volume para cílios, zero retoques

6 pts.

21


(tours)

românticos basta um olhar blush família olfativa: oriental baunilha eau de toilette 50 ml / 1.7 fl.oz. cód. 12534

9 ( 27 pts.)

hoje ĂŠ para sempre paradise

famĂ­lia olfativa: floral verde eau de toilette 50 ml / 1.7 fl.oz. cĂłd. 12764

9 ( 23 pts.)

22


wish you

fam铆lia olfativa: floral frutal eau de parfum 50 ml / 1.7 fl.oz. c贸d. 12496 de R$61,50

por

R$46,10 ( 24 pts.)

23


(vocĂŞ +)

omundo!

absolutamente vocĂŞ bela

famĂ­lia olfativa: floral flores brancas eau de toilette 50 ml / 1.7 fl.oz. cĂłd. 12761

9 ( 22 pts.)

a essĂŞncia da amizade we share!

famĂ­lia olfativa: floral rosa violeta eau de parfum 30 ml / 1 fl.oz. cĂłd. 02678

9 ( 16 pts.)

24


in love

25% de desconto

fam铆lia olfativa: floral frutal eau de parfum 50 ml / 1.7 fl.oz. c贸d. 14330 de R$48,00

por

R$36,00 ( 19 pts.) 25


(uma viagem)

sĂłsua!

100 ml.

) & / ,*, do jeito que eu sou simply me

famĂ­lia olfativa: floral aquoso eau de toilette 100 ml / 3.4 fl.oz. cĂłd. 04782

9 ( 22 pts.)

26


com glitter

" +,&1" dancing night

fam铆lia olfativa: oriental baunilha eau de toilette 100 ml / 3.4 fl.oz. c贸d. 10165 de R$41,50

por

R$33,20 ( 17 pts.)

27


(link para)

umpasseiofashion sua_password:_fashion girlink familia olfativa: floral flores brancas eau de toilette 50 ml / 1.7 fl.oz. cรณd. 21345

9 ( 22 pts.) girlink

desodorante roll-on 50 ml / 1.6 fl.oz. cรณd. 13620

9 ( 4 pts.)

28


viva

famรญlia olfativa: floral frutal eau de toilette 50 ml / 1.7 fl.oz. cรณd. 12506

9 ( 23 pts.)

grรกtis oferta especial

cyยบ coctel kiss IYPSOVSHIPHS

6 ml / .20 fl.oz. 05

962 ZV\Y VLZH MYHTI

JHUJ\UILYY` 96207

Coctel Kiss Cancun Berry ou Fraboesa Sour na compra do perfume Viva preรงo normal R$15,00

Vocรช pode comprar cyยบ coctel kiss na pรกg 18

29


for him

família olfativa: aromático fresco fragrância masculina eau de toilette cód. 13997

blue & blue for him desodorante roll-on 50 ml / 1.6 fl.oz. cód. 13622

9 ( 4 pts.)

30


blue & blue

75 ml / 2.5 fl.oz. c/u de R$40,00

por

R$30,00 c/u

( 16 pts.)

for her

fam铆lia olfativa: floral frutal fragr芒ncia feminina eau de parfum c贸d. 13998

blue & blue for her desodorante roll-on 50 ml / 1.6 fl.oz. c贸d. 13621

9 ( 4 pts.)

31


(para usar)

ontheroad! velocidade måxima maximum família olfativa: fougère aromåtico eau de toilette 100 ml / 3.4 fl.oz. cód. 12510

9 ( 30 pts.) maximum

desodorante roll-on 50 ml / 1.7 fl.oz. cĂłd. 10329

9 ( 4 pts.)

o homem que você Ê H família olfativa: aromåtico fougère eau de toilette 100 ml / 3.4 fl.oz. cód. 96237

9 ( 25 pts.)

32


[+]pwr

fam铆lia olfativa: arom谩tico t么nico eau de toilette 100 ml / 3.4 fl.oz. c贸d. 04807 de R$45,00

por

R$36,00

( 19 pts.)

33


34


smile oferta fragrâncias

mais de

35% de desconto

secret code

família olfativa: aromático amadeirado colônia masculina 100 ml / 3.4 fl.oz. cód. 12516 de R$52,50

por

R$34,10

( 18 pts.)

35


(longe ou perto)

umaideiafi

fix

shampoo 2 en 1 controle da caspa 300 ml / 10.1 fl.oz. cód. 12816

9 ( 9 pts.)

fix

espuma de barbear hidratante com aloe vera 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 10925

9 ( 15 pts.)

fix

desodorante antitranspirante proteção total 50 ml / 1.7 fl.oz. cód. 12817

9 ( 4 pts.) 36

> controla a caspa

*VTWPYPV[PUH[VKLaPUJV LZZLLTMVPMLP[V WHYH[VKV[PWVKLJHILSV *VU[tTKLYTVJVVS\T JVTWVZ[VKLTLU[VSL TPULYHPZOPKYH[HU[LZ

> desliza fácil

*VTJVTWVZ[VKLYTV JVVSLHSVL]LYHWHYH X\LZ\HWLSLÄX\LZ\WLY YLMYLZJHU[L6IHYILHY ÄJHYmSP]YLKLPYYP[HsLZ UHWLSL


fix

gel fixador para o cabelo 160 g / 5.6 oz. cód. 12515 de R$24,00

por

R$19,20

( 10 pts.)

fix

colônia desodorante para o homem 150 ml / 5 fl.oz.c/u de R$23,00

por

R$18,40 c/u

( 10 pts.)

mysterious cód. 10921

so close! cód. 05459

make out cód. 09923

> efeito seco 24 horas

*VTHJ[P]LKLVJHWZ\T JVTWVZ[VJ\QHHsqVZL PU[LUZPÄJHX\HUKV]VJv JVTLsHHZ\HY6LMLP[V KLYTVJVVSKLP_H\TH ZLUZHsqVYLMYLZJHU[L

37


(caminhos)

m铆sticos india predictions col么nia feminina 200 ml / 6.7 fl.oz. c贸d. 12771

9 ( 12 pts.) india predictions

creme esfoliante para o corpo, com textura tipo argila 120 g / 5 oz. c贸d. 12774

9  ( 10 pts.)

esfoliante

38


(jornada)

sexy

miss sexy

col么nia refrescante 200 ml / 6.7 fl.oz. c贸d. 12577 de R$22,00

por

R$17,60 ( 9 pts.)

miss sexy

sabonete l铆quido corporal para o banho 150 ml / 5 fl.oz. c贸d. 12511

9  ( 10 pts.)

com glitter

39


40


s

eza... 茅 b r u t rilh na ar a u

com centelhas douradas

25% de desconto

shine petals golden

col么nia feminina com brilho 120 ml / 4 fl.oz c贸d. 10340 de R$22,00

por

R$16,50 ( 9 pts.)

41


(um passeio)

cheiodefrescor!

42


col么nia refrescante 200 ml / 6.7 fl.oz.c/u

9 J\ ( 11 pts.) apple kiss c贸d. 12571

passion pear c贸d. 12543

citric sensation c贸d. 12583

43


cachos mais definidos be sexy cachos chic

400 ml / 13.5 fl.oz. c/u shampoo cód. 12557 de R$15,00

R$12,00 9 ( 10 pts.)

( 7 pts.)

condicionador cód. 12561 de R$16,50

por

be sexy cachos chic

creme para pentear 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 12568

R$13,20 9 ( 7 pts.)

( 7 pts.)

44

loção termoativada efeito cachos 90 g /3.1 oz cód. 12575

c

por

be sexy styling

u o o d a e h c a


liso, n o lu g

lisos mais lisos be sexy liso fashion

400 ml / 13.5 fl.oz. c/u shampoo cód. 12546

9 ( 8 pts.)

ar!

condicionador cód. 12550

9 ( 9 pts.)

be sexy styling

loção termoativada efeito liso 90 g /3.1 oz cód. 12572

9 ( 10 pts.) be sexy liso fashion

creme para pentear 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 12564

9 ( 7 pts.)

45


(esqueça o mau cheiro)

useantesedepoisdesair

46

\ZL HZZPT

[LJUVSVNPH

Use Be Sexy Party em seu cabelo HU[LZLKLWVPZ de sair. Seu penteado vai continuar lindo depois da aplicação!

Forma uma capa protetora que ajuda a deixar seu cabelo livre do mau cheiro, proporcionando um brilho sensacional.


be sexy party

spray para o cabelo proteção contra odores + brilho 70 ml / 2.4 fl.oz cód. 10923 de R$16,50

por

R$10,70 ( 6 pts.)

mais de

35% de desconto

sexy oferta cuidados pessoais

portátil

 JT HS VYL HUO ;HT

47


oh berry! sexy mora potion

colônia refrescante 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 12563 de R$20,00

por

R$16,00

( 9 pts.)

oh berry! sexy hidrata!

creme para pentear 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 12812

9 ( 7 pts.) oh berry! sexy

375 ml / 12.7 fl.oz.c/u

blueberry bubbles shampoo brilho total cód. 12796

9 ( 8 pts.)

amora smoothie

condicionador maciez total cód. 12798

9 ( 9 pts.)

48

(uma tentação)

nasuabaga


oh berry! berry cocktail

gem!

colônia refrescante 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 96201

9 ( 11 pts.) oh berry! hidrata!

creme para pentear 200 ml / 6.7 fl.oz. cód. 12809

9 ( 7 pts.) oh berry!

375 ml / 11 fl.oz. c/u

raspberry frozen

shampoo brilho total cód. 12780

9 ( 8 pts.)

yummy yogurt

condicionador maciez total cód. 12794

9 ( 9 pts.)

49


(cuidados em)

qualquerviagem limpeza e hidratação para o seu rosto loção facial 3 em 1, com aveia e uva limpa, hidrata e reduz a aparência dos poros* 90 ml / 3 fl. oz. cód. 12666

9 ( 11 pts.)

textura leve para todos os tipos de pele natural xpress gel espumoso de limpeza facial, com melão e vitamina E** 120 ml / 4 fl. oz. cód. 12766

9 ( 11 pts.)

3 em 1!

lave!

<THTVJOPSLPYHsabe que, na pressa, às vezes a pele fica de lado. Evite isso levando, com você, \THSVsqV KLSPTWLaHJVTWSL[He que dá uma sensação gostosa de frescor!

6UKLX\LYX\L]VJv]m sua pele precisa estar sempre limpa, sem acúmulos de resíduos e oleosidade. <TNLS KL [L_[\YH SL]L t PKLHS se usado pela manhã e antes de dormir.

50

 KHZWLZZVHZH]HSPHKHZUV[HYHTX\LVWYVK\[VKPTPU\PHHWHYvUJPHKV WVYVZSVNVKLWVPZKVZt[PTV\ZV;LZ[LYLHSPaHKVJVT T\SOLYLZLU[YL LHUVZ[LZ[L/<;YLHSPaHKVLT)VNV[m*VSTIPH

+LYTH[VSVNPJHTLU[L[LZ[H[VLOPWVHSLYNvUPJV


Seu kit de make vai com vocĂŞ a qualquer lugar, por isso leve na mala produtos que sejam JVTWHUOLPYVZ KL]PHNLT inseparĂĄveis para cuidar da sua pele!

WYVK\[V [LTWVYHYPHTLU[L

indisponĂ­vel

nĂŁo deixa a pele oleosa natural xpress creme facial hidratante multibenefĂ­cios FPS 10*** 60 ml / 2 fl. oz.

remove maquiagem, atÊ aquela à prova d´ågua natural xpress loção facial bifåsica demaquilante à prova de ågua, com framboesa e pêssego. 90 ml / 3 fl. oz. cód. 12667

9 ( 13 pts.)

demaquile!

hidrate!

=PHQHU[LZ H WLSL WYLJPZH YLZWPYHY Antes de dormir, demaquile o rosto com a ajuda de um algodĂŁo. Dica: produtos bifĂĄsicos sĂŁo superbons WHYHYLTV]LYTHRL nWYV]HKÂ&#x2018;mN\H

<T OPKYH[HU[L t M\UKHTLU[HS WHYH THU[LY H WLSL THJPH No rosto limpo, aplique um produto que evita o brilho e WVKLZLY\ZHKVHU[LZKHTHRLUm verdadeiro plus na sua viagem!

;LZ[LKL\ZVYLHSPaHKVUH*VSTIPH3HIVYH[}YPV)LSJVYWWVYT\SOLYLZ LU[YLLHUVZJVUZ\TPKVYHZKLWYVK\[VZKL[YH[HTLU[VMHJPHSJVT-7: ;LZ[LKLH]HSPHsqVKL-7:PU]P[YVWHYH-7:

51


(pele hidratada)

sejaqualfor odestino para uso diário, com calêndula e camomila xpress your intimacy sabonete íntimo feminino 150 ml / 5 fl. oz. cód. 10429

9 ( 9 pts.)

ginecologicamente testado

52


com algodão, óleo de amêndoas e petal soft

deixa sua pele incrivelmente suave e perfumada body talk soft whisper loção amaciante umectante para o corpo 180 ml / 6 fl. oz cód. 12670

9 ( 10 pts.)

com efeito brilhante dourado body talk sexy glow

loção com brilho umectante para o corpo 180 ml / 6 fl. oz cód. 12673

9 ( 10 pts.)

com centelhas

53


(na praia)

douradinha eprotegida! atenua a aparĂŞncia do efeito casca de laranja em

 KPHZ

**

body revolution

creme gel corporal que atenua a aparĂŞncia de pele de laranja e estrias 150 ml / 5 fl.oz. cĂłd. 12750

9 ( 16 pts.)

brilha e tem proteção contra os raios UVA cyº sun be gold

bronzeador corporal com reflexos 120 ml / 4 fl.oz cĂłd. 12755

9 ( 15 pts.) 54

**Teste Clínico e de Percepção realizado por dermatologistas no laboratório CLAIM (Argentina), com 50 mulheres de 17 a 25 anos, resultados após 14 dias de uso.


(corpo)

em revolução!

redutor+ anticelulite de R$60,00

por

R$39,00 cód. 96273 ( 20 pts. )reduziram medidas no abdômen*

com rodinhos massageadores body revolution

creme gel corporal, nova aparência da pele 150 ml / 5 fl.oz. cód. 10313

9 ( 16 pts.)

* Resultados obtidos após 28 dias de uso em teste clínico, realizado no laboratório CLAIM (Argentina), com 50 mulheres de 17 a 25 anos.

55


(WHP_VULZL WLYKPKHTLU[L WVY LZZH [LUKvUJPH X\L SL]V\ [VKH H delicadeza, suavidade e minimalismo KV IHSSL[ WHYH Z\HZ WLsHZ L HJLZZ}YPVZ MH]VYP[VZ *VTIPUL tons pastéis com texturas leves¯ *VSVX\L \T WHY KL ZHWH[PSOHZ L¯WYVU[V

um coração desenhado em sua parte interna!

combine com a saia tulip

º Confira a tabela de medidas de roupas e anéis na pág. 60

saia tulipº

Tipo tutú, supersexy! Preta, com elástico na cintura e aplicação de tule. Em jersey e mesh-tule. tamanho p J}K tamanho m J}K tamanho g J}K 

56

9 ( 45 pts.)

relógio heartbeat

Aro retangular com fundo de coração. Em stainless steel, aro de aço e pulseira tipo couro. Medidas aprox.: 22 cm cód. 37157

9  ( 49 pts.)


estampa da tendĂŞncia

camiseta cisnelandÂş

SĂŁo 3 camisetas com estampas bastante femininas: bailarina, tutĂş e sapatihas de balĂŠ. Com caimento longo e gola redonda. Em algodĂŁo.

9 ( 29 pts.)

branco

tamanho pp tamanho p tamanho m tamanho g tamanho gg

J}K J}K J}K J}K J}K 

rosa

tamanho pp tamanho p tamanho m tamanho g tamanho gg

J}K J}K J}K J}K J}K 

lilĂĄs

tamanho pp tamanho p tamanho m tamanho g tamanho gg

J}K J}K J}K J}K J}K 

57


detalhe nas mangas

use com um top ou blusinha por baixo

laço bordado

laços super femininos

blusa white ribbonÂş

Além de fresca e confortável, essa peça tem gola redonda e uma aplicação de laço. Em polialgodão. tamanho p J}K tamanho m J}K tamanho g J}K tamanho gg J}K

58

9 ( 28 pts.)

bolsa romântika

Com design delicado e feminino. Em semi pu (material tipo couro). Medidas aprox.: 30 x 35 x 34 cm cĂłd. 36825

9 ( 32 pts.)


fresca e confortável

o porta-moedas é removível º Confira a tabela de medidas de roupas e anéis na pág. 60

blusa graceº

Traz estampadas as flores da tendência. Com gola V. Em malha fina e transparente (mesh). tamanho pp J}K tamanho p J}K tamanho m J}K tamanho g J}K

9 ( 34 pts.)

always together bolsa de viagem Prática e linda, é cinza com corações cor-de-rosa.Em poliéster. Medidas aprox.: 48x25x20 cm cód. 33573

9 ( 43 pts.)

59


que tamanho ]VJv\ZH& encontre-o aqui!

saiba o tamanho certo de roupas e acessĂłrios para vocĂŞ e seu gato neste quadro feito sob medida! caso seu nĂşmero esteja no limite superior, ĂŠ melhor escolher um tamanho acima.

camisetas/camisas/calças/saias

PARA

mim

PP

P

M

G

GG

busto

82 a 85 cm

86 a 89 cm

90 a 93 cm

94 a 97 cm

98 a 101 cm

cintura

60 a 63 cm

64 a 67 cm

68 a 71 cm

72 a 75 cm

76 a 79 cm

quadril

86 a 89 cm

90 a 93 cm

94 a 97 cm

98 a 101 cm 102 a 105 cm

tiara bow band

Complete o seu look com este item superfashion. Em metal forrado e com laço de renda e lantejoulas. cód. 35989

9 ( 11 pts.)

calças/saias

34

36

38

40

cintura

66 cm

69 cm

71 cm

quadril

92 cm

94 cm

97 cm

(26/4) (27/6) (28/8) (29/10)

42

43

44

(30/12)

(31/12)

(32/14)

74 cm

76 cm

79 cm

81 cm

99 cm

102 cm

104 cm

107 cm

sapatos / sandalhas / tĂŞnis

35

tamanho

largura

37

36

38

39

(5/23.5)

(6/24)

(61/2/25)

(71/2/25.5)

(81/2/26)

23 cm

23.7 cm

24.3 cm

25 cm

25.7 cm

estojo de anĂŠis wingy x 2

Uma dupla chiquĂŠrrima. Um anel estilo mariposa e outro com flores. Em metal banhado em prateado brilhante, com minicristais. tamanho 6 J}K tamanho 7 J}K tamanho 8 J}K tamanho 9 J}K

9 ( 18 pts.)

anĂŠis

6

7

8

9

10

11

2 Coloque um anel seu sobre estes cĂ­rculos, fazendo com que ele se ajuste ao redor da linha. Assim vocĂŞ encontra seu tamanho certo!

60

is, anĂŠ

tojo

1 es


(ĂŠ com essa)

queeu vou!

com detalhe de coração

com divisĂłrias e compartimento para foto! fecho em cima!

carteira crocoskin

Leve tudo o que vocĂŞ precisa de um jeito cool. Material tipo pele de crocodilo (PVC). Medidas aprox.: 13 x 9.5 cm cĂłd. 34512

9 ( 29 pts.)

61


estojo com brincos american chic

Aproveite os 7 pares de brincos incrĂ­veis desta tendĂŞncia inspirada nas histĂłrias em quadrinhos. Banhados em prateado brilhante, envelhecido e dourado. Com contas de plĂĄstico peroladas, fimo e esmalte azul. Medidas aprox.: 3 cm cĂłd. 37117

9 ( 22 pts.)

longos e com detalhe de coração

jo sto ,1e s e ar 7p prateados e com estrelas azuis

organizador cofre chic*

colar pearl & lace

Enfim vocĂŞ poderĂĄ organizar as suas bijus! Em plĂĄstico. Medidas aprox.: 8.3 x 9.4 cm cĂłd. 36851

9 ( 26 pts.)

cabem 39 pares!

para guardar as bijus que vocĂŞ adora!

Superfashion! SĂŁo 6 pingentes em forma de flor, trabalhados um a um. Ă&#x2030; banhado em prateado brilhante e tem contas do tipo pĂŠrolas, alĂŠm de um lacinho de tecido negro. cĂłd. 35988

9 ( 19 pts.)

laço feito de tecido!

contas do tipo pĂŠrola!

62

* NĂŁo inclui brincos.


(um passeio)

superfeminino

as argolas são um destaque!

com pingentes de coração!

=LQHVSVVR:qV7H\SVKL (NH[OHUHWmN

estojo com pulseiras e brincos in your hands Peças superfemininas! Com motivos de coração. Podem ser usadas com qualquer look! Em metal banhado em prateado envelhecido e prateado brilhante. Medidas aprox.: diâmetro argolas 2.1 cm cód. 37138

9  ( 24 pts.)

63


(antes de sair)

lancheira 4 food*

Ampla e fácil de levar com você. Em poliéster, forrada internamente com PVC e espuma. Medidas aprox.: 18x12x25cm cód. 35690

organizetudo

9 ( 22 pts.)

25cm

18cm

 5qV PUJS\P NHYYHMH ZX\LLaL

cm 12

organizer*

32.5cm

Precisa por tudo em ordem? Com divisórias e design descolado, esse organizador deixará tudo em seu devido lugar. medidas aprox.: 23.5x32.5x 20.5 cm cód. 36024

9 ( 16 pts.) 20.5 cm

5cm 23. 5qV PUJS\P WYVK\[VZ

64


bolsa have it all

Um toque floral para acompanhar looks casuais. Em polialgodĂŁo. Medidas aprox.: 52 x 39 cm cĂłd. 34516

9 ( 30 pts.)

estampa floral!

65


estojo fresh foot

Tudo o que suas unhas precisam em um lindo set! Em PVC, EVA e papel areia. Medidas aprox.: 29 x 15 cm cód. 36836

escovinha

9 ( 22 pts.)

estojo fechado

lixa para pés

lixa de unha

cortador de unha

chinelo

(cuide-se e ponha)

opénaestrada esfolia e diminui a aspereza shoes out!

creme esfoliante antiaspereza para pés, com pedra pomes e areia branca de Bora Bora 120 g / 5 oz. cód. 12678 de R$14,00

por

R$10,50

( 6 pts.)

proteção 24h shoes out!

talco para pés, desodorante antitranspirante 24 horas 150 g / 5.3 oz. cód. 12594

9 ( 8 pts.)

66


(encontre)

tudoarrumado organizador de sapatos step by step

Pendure-o atrás da porta ou na parede, você verá como fica mais fácil escolher um par de sapatos!. Em Non Woven e metal. Medidas aprox.: 50 x 97 cm cód. 34610

9 ( 14 pts.)

* Não inclui pares de sapatos e sandálias.

12 compartimentos!

estampa superdivertida!

67


(look natural)

paradecolar!

exit

o melhor estĂĄ no final

mais de

35% de desconto

acabamento natural cyÂş ready to go pĂł compacto para rosto 4 g / .14 oz. de R$23,00

por

R$14,90

( 8 pts.)

esponja

Z\TTLYKV^U

JH[JO[OLZ\U

00935

00933

KLZLY[YVZL

K\Z[[VK\Z[

00936

00938

BRASIL MAR/12 7LsH*`aVULWHYH!7LSV[LSLMVUL! ([LUKPTLU[VWHYHJSPLU[LZLJVUZ\S[VYHZLZ! V\WLSVLTHPS!ILSJVYWYLZWVUKL'IYILSJVYWIPa )LSJVYWKV)YHZPS+PZ[YPI\PsqVKL*VZTt[PJVZ3[KH(]LUPKHKHZ5Hs LZ<UPKHZ JVUQ\U[VZL¢HUKHY)YVVRSPU7H\SPZ[H:qV7H\SV:7*,7 Os preços deste catålogo são sugeridos. As fotos são meramente ilustrativas e os objetos decorativos não acompanham os produtos. A cor e o tamanho dos produtos no folheto impresso podem sofrer variação. Os pedidos serão atendidos atÊ esgotar o estoque.

As promoçþes e os preços contidos neste catålogo são vålidos unicamente nos Estados indicados em www.cyzone.com.br e no prazo de vigência desta campanha, de ___/___/___ a ___/___/___. Para mais informaçþes e para acessar virtualmente o catålogo vigente, confira o nosso site. w w w. c y z o n e . c o m . b r

Cat. Cy Zone C03/2012

210069559

Catálogo Cyzone  

Março de 2013

Catálogo Cyzone  

Março de 2013

Advertisement