Page 1

TITEL: The Lost Continent of MU AUTEUR: James Churchward UITGEVER: Coronet Communications, N.Y./USA HET VERZONKEN CONTINENT MU HOOFDSTUK I ALPHA – HET BEGIN De Tuin van Eden lag niet in Azië maar op een nu verzonken continent in de Stille Oceaan. Het bijbelse verhaal van de schepping – het verhaal van de zeven dagen en de zeven nachten – kwam oorspronkelijk niet van de volkeren aan de Nijl of van de Euphraatvallei, maar van een nu weggezonken continent, Mu – het Moederland van de Mensheid. Deze bewering kan worden bewezen met alle beschrijvingen die ik heb ontdekt op lang vergeten gewijde tabletten in India, tezamen met geschriften uit andere landen. Ze verhalen over dit vreemde land met 64.000.000 inwoners, die 50.000 jaar geleden een beschaving hadden die in vele opzichten superieur was aan de onze. Ze beschreven, onder andere, de schepping van de mens in het mysterieuze land Mu. Door deze geschriften te vergelijken met verslagen uit andere oude beschavingen, aan het licht gebracht in geschreven documenten, prehistorische ruïnes en geologische verschijnselen, ontdekte ik dat al deze centra van beschaving hun cultuur uit een gezamenlijke bron hadden – Mu. We kunnen er daarom zeker van zijn, dat het bijbelse verhaal van de schepping zoals we dat tegenwoordig kennen, zich ontwikkeld heeft uit het indrukwekkende relaas, geschreven op die oude tabletten die een verband leggen met de geschiedenis van Mu – een geschiedenis van 50.000 jaar oud. De manier waarop deze oorspronkelijke geschiedenis van de schepping aan het licht kwam, is een verhaal dat ons meer dan 50 jaar terugvoert in de tijd. Het was een tijd van schaarste in India. Ik assisteerde de hoge priester van een tempel aan de universiteit. Hoewel ik dat eerst helemaal niet wist, was hij buitengewoon geïnteresseerd in archeologie en de geschriften van de ouden, en wist daar veel van. Toen hij op een dag zag dat ik probeerde een eigenaardig bas-reliëf probeerde te ontcijferen, kreeg hij zoveel belangstelling voor me, dat er een trouwe vriendschap ontstond. Hij leerde me hoe de raadsels van die eigenaardige inscripties op te lossen en bood aan me les te geven om ook moeilijker werk op te lossen. Meer dan twee jaar lang studeerde ik vlijtig op een dode taal, waarvan mijn vriend geloofde dat het de oorspronkelijke taal van de mensheid was. Hij vertelde dat deze taal door nog slechts twee priesters in India begrepen werd.


Een grote moeilijkheid was, dat veel van de ogenschijnlijk eenvoudige inscripties een verborgen betekenis hebben en speciaal zijn ontworpen voor de Heilige Broeders – de Naacals – een broederschap van priesters die vanuit het moederland naar de koloniën waren gestuurd om de heilige geschriften, religie en wetenschap te onderwijzen. Toen hij op een dag in een praatlustige stemming was, vertelde hij, dat er een aantal oude tabletten lagen in de geheime archieven van de tempel. Wat ze bevatten wist hij niet, want hij had alleen de kisten gezien. Hoewel hij de geschriften mocht onderzoeken, had hij dat nooit gedaan, omdat gewijde verslagen niet mogen worden aangeraakt. Terwijl we over deze geheime geschriften praatten, kreeg mijn nieuwsgierigheid een nieuwe impuls. Hij had het legendarische Moederland van de Mensheid – het mysterieuze land Mu – al genoemd. Nu verbaasde hij me door daaraan toe te voegen dat velen geloofden dat de eigenaardige tabletten door de Naacals waren geschreven. Of in Birma of in het verdwenen moederland zelf. Ik verlangde ernaar ze te zien toen ik vernam dat de geschriften slechts een deel was van een grote collectie uit een van de zeven Rishi (heilige) steden van India. Men geloofde dat het grootste gedeelte verloren was gegaan. Toch bleef hier de gelegenheid om te bekijken wat ik te pakken kon krijgen van deze oude fragmenten van de oudheid die onder het stof in de duistere kelders lagen. Dag na dag probeerde ik een manier te vinden om toegang te krijgen tot de verborgen schatten, maar mijn vriend was glashard in zijn weigering ze aan mij te laten zien. ”Mijn zoon”, zei hij dan met droefheid in zijn stem, “Ik wou dat ik aan je wens kon voldoen, maar dat kan niet. Het zijn gewijde relikwieën die niet uit hun kisten mogen. Ik durf niet aan je wens te voldoen”. “Bedenk dat ze misschien niet zorgvuldig zijn ingepakt en kunnen breken en verkruimelen”, opperde ik. “We moeten op zijn minst kijken of ze veilig zijn opgeborgen”. Maar dat argument gaf niet de doorslag. Zes maanden gingen voorbij. Nieuwsgierigheid en bezorgdheid over hun conditie overwonnen tenslotte de weerstand van mijn vriend, want op een avond lagen er op een doek twee tabletten voor hem op tafel. Ik bestudeerde met nieuwsgierigheid de lang verborgen tabletten. Ze waren gemaakt van in de zon gedroogde klei en buitengewoon stoffig. Met grote zorgvuldigheid maakte ik ze schoon en begon de karakters, geschreven in dezelfde dode taal die ik met mijn vriend had bestudeerd te ontcijferen. Het geluk was die avond met me, want deze twee kostbare stukken klei onthulden feiten van zulk een groot belang dat wij ons beiden realiseerden dat het werkelijk de echte verslagen van Mu waren. Het verhaal hield echter abrupt op bij een heel interessant gedeelte onder aan de tweede kleitablet. Zelfs de hogepriester kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen om het ontbrekende deel te zoeken.


“Het is voor ons onmogelijk op dit punt op te geven”, zei hij. “Ik zal morgen meer tabletten halen”. Gelukkig waren de tabletten die hij meenam niet uit dezelfde serie, gingen over een heel ander onderwerp en om de ontbrekende delen te vinden moesten alle tabletten worden uitgepakt. Veel tabletten waren zo slecht verpakt dat ze waren gebroken. Deze werden met cement hersteld en stuk voor stuk ingepakt in vloeipapier en katoen. “Mijn zoon,” zei de priester, “Ik kreeg via jouw stem een heilige waarschuwing om de heiligdommen veilig te stellen”. Maanden intensieve concentratie om de tabletten te vertalen volgden, maar de beloning was de moeite waard. De tekens beschreven tot in detail de schepping van de aarde en de mensheid en de plek waar hij voor het eerst verscheen – Mu. Toen ik me bewust werd dat ik geheimen van groot belang aan het licht had gebracht – de Mens – zocht ik de andere verdwenen tabletten, maar zonder succes. Ik kreeg introductiebrieven voor hogepriesters van tempels door heel India, maar werd overal koel en met achterdocht ontvangen. “Ik heb nog nooit zulke tabletten gezien”, verklaarde iedereen, en ongetwijfeld vertelden ze de waarheid. Net als mijn vriend hadden ze waarschijnlijk alleen wat kisten zien staan. Maar op een keer in Birma bezocht ik, op zoek naar de ontbrekende delen, een oude Boeddhistische tempel. “Waar kom je vandaan?” vroeg de hogepriester, die me met geheimzinnige achterdocht opnam. “Uit India”, antwoordde ik. “Ga dan terug naar India en vraag aan de dieven die ze van ons gestolen hebben om ze aan je te laten zien”. En spugend op de grond liep hij weg. Deze afwijzingen ontmoedigden me behoorlijk, maar ik had al zoveel waardevolle informatie van de tabletten verzameld dat ik besloot de geschriften van alle oude beschavingen te bestuderen en ze te vergelijken met de legendes van Mu. Toen ik verder ging met mijn onderzoek, ontdekte ik, dat dit verzonken continent zich uitstrekte van ergens ten noorden van Hawaii tot aan de Fiji-eilanden en het Paaseiland in het zuiden. Het moet zonder twijfel de oorspronkelijke woonplaats van de mens zijn geweest. Ik ontdekte dat in dit prachtige land een volk had geleefd dat de aarde koloniseerde en dat het land door verschrikkelijke aardbevingen en overstromingen ongeveer 12.000 jaar geleden was vernietigd en in een zee van vuur en water was verdwenen. Ik ontdekte ook een oorspronkelijk verhaal over de schepping van de aarde. Het was op het continent Mu dat de mens tot ontwikkeling kwam. Ik heb ditzelfde verhaal over Mu nagetrokken tot in India, waar kolonisten uit het verdwenen continent zich hadden gevestigd; van India tot Egypte; van Egypte


naar de tempel in de Sina誰, waar Mozes het naschreef; en van Mozes tot de foutieve vertalingen van Ezra, 800 jaar later. De reden daarvoor zal zelfs voor hen die het onderwerp niet zorgvuldig hebben bestudeerd duidelijk worden als ze de nauwe verwantschap zien tussen het scheppingsverhaal en de traditie die zijn oorsprong vond in Mu. Eerst een pagina met voorbeelden van tabletten met taferelen; ontcijferd en vertaald: DE NAACAL-TABLETTEN Tekening 1a. Dunne, rechte, horizontale lijnen. Symbool voor ruimte. Tekening 1b. Symboliseert de Zevenkoppige Slang die in de ruimte beweegt. De cirkel eromheen is het heelal. Tekening 2. Golvende horizontale lijnen. Symbool voor aards water. Tekening 3. De cirkel is een teken voor de zon. De zon was het gezamenlijke symbool voor alle eigenschappen van de godheid. Tekening 4. Dunne veticale lijnen vanuit de zon symboliseren zijn krachten die gelijk zijn aan de aardse lichtkracht, die als ze in beweging worden gezet, licht op aarde geeft. Tekening 5. Verticale golvende lijnen vanuit de zon symboliseren de zonnekrachten die verwant zijn aan de aardse warmtekrachten; als ze elkaar treffen, worden de aardse warmtekrachten actief. Figuur 1. Een aantal interessante symbolen op Naacal-tabletten.

Tekening 6a. Verticale stippellijnen vanuit de zon symboliseren krachten die verwant zijn aan de aardse levenskrachten. Tekening 6b. Symboliseren zonnekrachten die de aardse levenskrachten in kosmische eieren, liggend in water, raken en tot leven brengen. Tekening 6c. Symboliseert zonnekrachten die de aardse levenskrachten treffen in de kosmische eieren op het land en ze tot leven brengen.


Tekening 7. Dit is het geometrische symbool dat door de ouden was bestemd voor Mu. Het is ook de gewijde letter M en betekent: Moo, Ma, moeder, grond, veld, land en mond. Tekening 8. De Tau was het symbool voor opstanding in Mu. Het is een beeld van het sterrenbeeld het Zuiderkruis. De Tau betekent ook: voortbrengen, tevoorschijn komen. Tekening 9. De lotusbloem was het bloemensymbool voor Mu. De traditie zegt dat de lotusbloem de eerste bloem was die op aarde verscheen en daarom werd het als de symbolische bloem van het moederland genomen. Tekening 10. Drie was het symbolische getal voor Mu. Omdat het continent bestond uit drie gebieden, van elkaar gescheiden door smalle kanalen of zeeën. Tekening 11. Keh – het springende hert – wordt vaak gevonden op Naacaltabletten; het is het symbool voor ‘de eerste mens’. Dit dier werd gekozen om de eerste mens te verbeelden vanwege zijn springkracht. De mens kwam volledig ontwikkeld op aarde; hij ‘sprong’ op de aarde in zijn eerste en oorspronkelijke vorm zonder de gebruikelijke natuurlijke evolutiefasen. In andere woorden: hij was een speciale schepping. Tekening 12. Dit was het oude symbool voor ‘vuur’ in Mu. De lijnen beginnen dik bij de bodem en golven en eindigen in een dunne punt. Tekening 13. Deze tekening verschijnt op een tablet die de vorming van gebergten en de formatie van gasbellen beschrijft. Hier zien we hoe de Egyptenaren aan hun symbool voor vuur (en de scarabee) kwamen. De Naacals uit India brachten het naar Egypte. Het Egyptische vuursymbool is slechts een variatie op het Naga-symbool. De Egyptenaren zetten een handvat aan het symbool en het werd een zwaard. Het is niet zo moeilijk de reden voor de Egyptische aanpassing te vinden. In hun hiëroglyfen wilden ze twee soorten vuur uitbeelden: de vuren in de aarde en gewone vlammen. Dit om de vernietiging van het moederland te beschrijven, waarvan zij zeiden: “Het zonk in een vurige afgrond” en “werd omgeven door vlammen toen het onderging”. Het symbool wordt getoond in ons hoofdstuk over het heilige Egyptische Dodenboek. Tekening 14. Ik beschouw dit als één van de interessantste van alle gevonden Naacal-tabletten. Het beschrijft het verschijnen van de mens op aarde in het land Mu. Ik zal het eerst ontleden door elk symbool afzonderlijk te laten zien. A is de lotus, de symbolische bloem van Mu. B drie gewijde bladeren, Mu’s getal. C de heilige letter M, het alfabetische symbool voor Mu. D het Tau-symbool voor opstanding, voortkomen, verschijnen. De kop van de Tau is de gewijde letter M, betekent ook ‘land’, dus het land komt omhoog.


E F

is het watersymbool. Het omhoog gekomen land is omgeven door water. is Keh – de eerste mens.

Deze tekening was de reden van mijn wereldwijde zoektocht naar gegevens over Mu. Ik merkte dat de tabletten verschillende onderwerpen behandelden en dat steeds een complete serie nodig was om een onderwerp te belichten. De kortste serie bestond uit twee, de langste serie uit zestien tabletten. Gelukkig vonden we twee tabletten die de sleutels bevatten voor de diverse symbolen en hiëroglyfen. Ik schikte de tabletten als volgt: Serie 1. Een beschrijving van de schepping met inbegrip van het verschijnen van de mens. Serie 2. De vorming van de gebergten door de ‘vuren in de aarde’ (gassen); en voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen ervan in de toekomst. Serie 3. De oorsprong en de werking van de grote natuurkrachten in het heelal. Serie 4. De oorsprong en de werking van de grote natuurkrachten van de aarde, verdeeld in twee hoofdgroepen en de verschillen ertussen. Serie 5. De oorsprong en de werking van de grote atoomkrachten op aarde, een onderverdeling van één van de twee hoofdgroepen. Serie 6. De oorsprong van de kracht die leven schept en in stand houdt en haar werking. Ook weer een onderverdeling van één van die twee hoofdgroepen. Serie 7. De oorsprong van het leven; het laat zien wat leven is, de veranderingen in de levensvormen, terwijl de aarde zich ontwikkelde. Serie 8. De schepping van de mens; het laat zien wat de mens is en hoe hij verschilt van alle andere schepsels. Serie 9. De komst van de mens op aarde en waar hij het eerst verscheen, dit werd op de tabletten ‘het Moederland van de Mens’ genoemd. Ongetwijfeld was dit slechts het begin van een lange serie, misschien de vroege geschiedenis van Mu. Serie 10 Deze serie bestond uit twee tabletten, twee keer zo groot als de andere, misschien nog wel groter. Zij waren de sleutel tot de tekens en tekeningen op de andere tabletten. De eerste twee tabletten van deze serie waren het begin van de vertaling van alle andere. Als we deze sleutel niet hadden gehad, zou de kans dat we de rest van de tabletten hadden kunnen ontcijferen erg klein zijn geweest. Dan hadden we waarschijnlijk slechts de helft ervan kunnen lezen. Ons werk werd vergemakkelijkt door de verbazingwekkende kennis van de oude priester. Als hij de eerste regel van het geheimschrift had gezien, dan wist hij al waar de rest van het tablet over ging. Hij vertelde me dat men geloofde dat bepaalde andere tempels veel van zulke geschriften hadden gered toen de oude steden werden verwoest.


De tabletten beginnen met: “Oorspronkelijk was het universum slechts een geest of ziel. Er was geen leven, kalm, stil, geluidloos. Leeg en donker was de onmetelijke ruimte. Alleen de Hoogste Geest, de grote Zelf-bestaande kracht, de Schepper, de Zeven-hoofdige Slang, bewoog in de afgrond van de duisternis”. “Hij kreeg het verlangen om de werelden te scheppen en Hij schiep werelden; en Hij kreeg het verlangen de aarde te scheppen en alles wat daarbij hoorde”. En dit is de wijze waarop de aarde met alle levende dingen erop werd geschapen: “De Zeven Hoogste Intelligenties van de Zeven-hoofdige Slang gaven Zeven Bevelen”. (Ik gebruik de Naacal-esoterische betekenis omdat ze het meest begrijpelijk zijn voor de lezer. De demotische (laat-Egyptische) vertalingen zijn symbolisch en niet eenvoudig te begrijpen). Het eerst bevel van de intelligentie was: “’Laat de gassen zonder vorm, die verspreid zijn door de ruimte bij elkaar komen en laat de aarde zijn vorm krijgen’. De gassen voegden zich samen in de vorm van een draaiende massa”. Het tweede bevel was: “’Laat de gassen vast worden en de aarde vormen’. Toen werden de gassen vast. Een deel bleef aan de buitenkant, waaruit de atmosfeer en de wateren moesten worden gevormd. Duisternis overheerste en er was geen enkel geluid, want de wateren en de atmosfeer waren nog niet gevormd”. Het derde bevel was: “’Laat de gassen aan de buitenkant zich scheiden en laat ze de atmosfeer en de wateren vormen’. En de gassen scheidden zich; een deel in de vorm van water, en het water liep over de aarde en bedekte haar oppervlak zodat nergens land was te zien. De gassen die geen water werden vormden de atmosfeer, en: “Het licht werd ingevangen in de atmosfeer. En de stralen van de zon ontmoetten de lichtstralen in de atmosfeer en lieten het licht geboren worden. Toen was er hitte om het oppervlak van de aarde te verwarmen”; en (Figuur 4): “De hitte werd ook ingevangen in de atmosfeer”. “En de stralen van de zon ontmoetten de hittestralen in de atmosfeer en deden hem leven. Toen was er hitte om het oppervlak van de aarde te verwarmen”. (Figuur 5) Het vierde bevel: “’Laat de gassen die binnenin de aarde zijn het land opduwen boven de wateren’. Toen tilden de vuren van het onderaardse het land waarop de wateren rustten tot het boven de wateren uitstak, en dat was droog land”:. Het vijfde bevel was: “’Laat er leven ontstaan in de wateren’. En de stralen van de zon ontmoetten de stralen van de aarde in de modder van de kosmische wateren en er werden kos-


mische eieren gevormd uit de modderdeeltjes. Uit deze kosmische eieren kwam het leven voort zoals was bevolen”. (Figuur 6b) Het zesde bevel was: “’Laat leven komen op het land’. En de stralen van de zon ontmoetten de stralen van de aarde in het stof van het land, en daaruit vormden zich kosmische eieren; en uit deze kosmische eieren kwam het leven op de aarde zoals was bevolen”. (Figuur 6c) en toen dat allemaal was volbracht, zei de Zevende Intelligentie: “Laten we de mens maken naar onze eigen vorm, en laten we hem begiftigen met krachten om deze aarde te regeren”. “Toen schiep Narayana, de Zeven-hoofdige Intelligentie, de Schepper van alles in het universum, de mens en plaatste in zijn lichaam een levende, onvergankelijke geest, en de mens werd zoals Narayana in intellectuele kracht. Toen was de schepping kompleet”. De zeven bevelen zijn, zonder twijfel, ook een aanduiding voor zeven periodes. Niet meetbaar in een aantal dagen, jaren of miljoenen jaren. Deze tabletten geven geen aanwijzing over de duur van de scheppingsperiode. Hetgeen geschreven staat op de tabletten kan miljoenen of tientallen miljoenen jaren hebben geduurd. Er wordt vastgesteld dat de aarde in zeven periodes werd geschapen, en niet in zeven dagen zoals in de bijbelse legende is vasgelegd. De algehele gelijkenis van het openingsgedeelte van de Naacal-beschrijving, voor wat betreft het scheppingsverhaal met het verhaal in de bijbel is opmerkelijk, en het is ook opmerkelijk hoe groot de verschillen daarna worden. Legendes over de schepping spelen een belangrijke rol bij volkeren over de hele wereld en in alle gevallen vond ik zoveel identiek materiaal dat de enige conclusie die eruit kan worden getrokken is, dat ze dezelfde oorsprong hebben. Het zevende bevel was het moeilijkst te vertalen. Het ontcijferen was gemakkelijk, maar we vonden het bijna onmogelijk om moderne woorden te vinden die hetzelfde weergeven als de oude. Bijvoorbeeld ‘ziel’ en ‘geest’ waren de beste woorden die we konden vinden om weer te geven wat in het lichaam van de mens werd geplant. Het woord ‘levend’ is misschien niet precies wat er oorspronkelijk mee werd bedoeld. Het woord ‘onvergankelijk’ is ongetwijfeld juist. Maar wat wordt er bedoeld met de regel ‘naar onze eigen vorm’? Beslist niet ‘naar ons evenbeeld’. In zeker opzicht wijst het op mentale en mystieke krachten en dat wordt onderstreept met de woorden: “Begiftig hem met krachten om de aarde te regeren”. De bijbel gebruikt een goed symbolisch voorbeeld als het spreekt van ‘de adem van god’. Het is duidelijk dat bedoeld wordt: speciale krachten ontvangen van God, en kan daarom worden beschouwd als: een deel van God, zoals een blad een deel van de boom is. De mens kwam van God en moet weer tot hem terugkeren.


De Naacal-tabletten waren zeldzaam moeilijk te ontcijferen omdat er zoveel tekeningen en voorstellingen waren en zo weinig tekst. Sommige delen waren ook zo beschadigd dat we er niets meer op konden lezen. Er doken ook woorden op waarvoor we geen geschikte vertaling konden vinden in de moderne talen. In het begin van onze studie vertelde mijn vriend de priester me dat het onmogelijk zou zijn oude tabletten te ontcijferen zonder kennis van de Naga-Maya taal; want alle oude geschriften die over Mu gaan, zijn geschreven in die taal. Omdat alle Naacal-geschriften een esoterische of verborgen betekenis hebben, die alleen bekent is bij de Naacals. Hij was de sleutel tot deze verborgen taal, en nadat hij me had geleerd hoe haar te gebruiken, bleek het vele vreemde deuren te kunnen openen. Meer dan twee jaar bestudeerde ik deze oude taal en testte mijn vorderingen steeds op het materiaal. Mijn oude Hindu-vriend en leraar merkte op, toen we onze taak hadden volbracht: “Mijn zoon, we hebben nu de algemene betekenis, maar nog niet de details. Ik moet ruiterlijk erkennen dat zonder deze goede vriend de tabletten nooit ontcijferd waren”. Ik vind de echo van de lessen op deze tabletten, of vergelijkbare geschriften, in de oude Hindu-literatuur, maar ook in teksten die ouder zijn dan Hindu. Een voorbeeld: Hindu: de Manava Dharma Sastra, boek 2, sloka 74: “In den beginne bestond er slechts het Oneindige, genaamd Adite”. Boek 1, sloka 8: “Deze kiem werd een ei”. Boek 1, sloka 10: “In den beginne was in het zichtbare universum slechts duisternis”. Boek 1, sloka 9: “Hij maakte eerst de wateren en legde er een ei in”. Rig Veda, sec.3, 1. 2, v. 4, pagina’s 316-317 (2000-2500 v.C.): “In dit ei was het intellect van het Opperwezen gereproduceerd in de Buddha-vorm, door wiens vereniging met de godin Maya, de goede moeder van alle goden en mensen...” (Dit stemt overeen met Adam en Eva 1700 jaar later). Pagina 3: “Buiten hem bestond niets; er was slechts duisternis”. Pagina 4: “Hij die het licht aan de lucht toebedeelt”. Aitarêya-A’ram-‘ya, slokas 4-8: “Oorspronkelijk was dit universum slechts een ziel, er bestond niets actiefs of inactiefs. De gedachte kwam tot Hem: ‘Ik wil werelden scheppen’, en aldus schiep Hij werelden, het licht, de sterfelijke wezens, de atmosfeer die het licht vasthoudt, de aarde die vergankelijk is en de diepten van de wateren”. Yucatan – Nahuatl: “De deeltjes van de atmosfeer die werden getroffen door de goddelijke stralen kwamen tot leven. Hitte, die de beweging van de stof bepaalt, werd er door ontwikkeld. Het leidt geen twijfel dat deze boeken zijn overgeschreven van oude tempeldocumenten en dat de Naacals deze tempelverhalen schreven en religie en wetenschap brachten.


In zuidelijk India hebben de tempels bibliotheken vol oude geschriften, maar geen enkele gaat verder dan het Sanskriet. Ik spitte, samen met de hogepriesters, een aantal van deze geschriften door, maar geen enkele bevatte feiten van historische waarde. Er zijn, in verschillende delen van de wereld, aanzienlijke variaties op de legende van de schepping. Dat komt zonder twijfel door de wijze waarop het verhaal van generatie op generatie is overgedragen. Het mag verwarrend lijken, maar de meest wetenschappelijke versie, verheven boven alle andere, met uitzondering van de Naacal-versie die door geologisch onderzoek wordt bevestigd, is de versie die is gevonden bij de half-wilden en kannibalistische rassen van de Zuidzee Eilanden, speciaal de Marquesanen. De Hindi, Chaldeërs, Egyptenaren, Maya’s en de Grieken in latere perioden, lieten de wetenschappelijke delen weg als ze de schepping beschreven en verhaalden, door middel van symbolen, eenvoudig de feiten zonder het waarom en waarvoor. De reden daarvoor wordt verteld door Clementinus van Alexandrië, die zei: “De Egyptenaren vertrouwden hun mysteriën niet aan iedereen toe en wilden hun geheimen over goddelijke zaken zeker niet aan het volk prijsgeven. Zij bewaarden deze voor de troonopvolgers en voor die priesters, die uitblonken in deugd en wijsheid”. De esotherische betekenissen werden niet onthuld”. Het staat vast dat de Egyptische legende van de schepping, waar Mozes het bijbelverhaal uit putte, vanuit India is gekomen, toen de Naacals naar Egypte trokken als missionarissen om de zeven door god geïnspireerde boeken, religie en wetenschap te onderwijzen. Ik besluit dit hoofdstuk met twee van de ontbrekende delen in het Naacal-verhaal van de schepping met twee van de stenen tabletten uit de Mexicaanse collectie van Willian Niven. Dit is één van de interessantste en meest waardevolle tabletten in de 2600 stuks tellende collectie van Niven: het is de sleutel tot de werking van het universum. Nummer 1231 is een symbool van het Figuur 3. Sleutel bij tablet 1231. Heilige Viertal, dat onder ontelbare namen en vermommingen een belangrijke rol heeft gespeeld in het begrip van de Schepper en de Schepping, vanaf de vroegste geschriften tot nu. De Naacalgeschriften vertellen, dat het heilige viertal de goddelijke bevelen waren die orde en recht schiepen in de chaos in het universum. Toen ze dit werk hadden volbracht, hebben ze de zorg op zich genomen voor het fysieke heelal. De Mexicaanse tabletten vertellen precies hetzelfde. De Naacal-geschriften geven hen symbolische namen. Het Naacal-tablet, dat ons zou kunnen vertellen wie het heilige viertal is, ontbreekt. Omdat de heilige


vier bevelen waren, werden ze gegeven aan iets om het uit te voeren. Wat was dit? Tot nog toe heb ik tussen oude inscripties en geschriften niets gevonden dat het ons vertelt – maar dit tablet geeft ons de informatie. Mocht iemand denken dat dit een bewering van mij is, dan geef ik hem een ontleding, een ontcijfering en vertaling van dit tablet. 1. De centrale figuur in dit diagram is een cirkel: een beeld van de Zon als Ra. Het collectieve of monotheïstische symbool voor de Schepper. Het was één van de eerste symbolen die in het religieuze onderwijs werd gebruikt. Het was het meest heilige symbool. 2. Binnen deze cirkel staat de heilige letter H, van het alfabet van het moederland. Het is het alfabetische symbool van het Heilige Viertal. Omdat het binnen de cirkel ligt, is het binnen de Schepper. Het Heilige Viertal bevindt zich binnen de Schepper en komt uit de mond – Zijn Krachten of Machten – komen dus direct vanuit de Schepper. Zoals de ouden het schrijven: ‘Zijn Verlangen’, ‘Zijn Wens’ en ‘Zijn Bevelen’. 3. Dit is een symbool voor Kracht. De basis laat zien waar de oorsprong van de kracht ligt, de punt wijst de richting aan waarin de kracht werkt, van west naar oost. 4. Elk van de Vier Krachten heeft een pijl, speer of puntkop. Dit is het symbool van activiteit en laat zien dat de kracht niet dood is, maar voortdurend actief blijft in de west – oost richting. De ouden begrepen dit en schreven: ‘En toen dit was volbracht, kregen zij de zorg over het fysieke heelal’. 5. Deze glyf vormt het woord: geometrisch. Dit woord is geschreven binnen elk van de Vier Krachten. Het wordt hier de Vier Grote Geometrici genoemd – de Vier Grote Krachten, omdat ze worden afgebeeld direct komend van de Schepper Zelf. 6. Deze glyf wordt gevormd door vier elkaar kruisende krachten. Ze bewegen alle van west naar oost. De punten vormen een cirkel die het heelal symboliseert. Ze regeren daarom de bewegingen van alle hemellichamen in het heelal. Het laat zien dat alle hemellichamen draaien van west naar oost en dat alle banen van hemellichamen van west naar oost lopen, dus allemaal om een centrum heen draaien. Zoals symbolisch wordt getoond, is dat centrum: de Primaire Kracht, de Grote Oneindige, de Almachtige. Dit centrum is niet een bepaald punt in het universum. Het slaat op Hemzelf. Hij is het Centrum op wiens bevel, direct of indirect, alle bewegingen van hemellichamen worden gemaakt. Van de 2600 tabletten van Niven, handelen Figuur 2. Tablet nr. 1231. ongeveer 1000 over de werking van de Vier Primaire Krachten.


De laatste glyf, nr. 6, komt veel voor. Ik moet de eerste archeoloog nog tegenkomen die het niet ziet als een swastika. Tablet nr. 988. Dit tablet verwijst naar één van de Grote Magnetische Primaire Krachten. Het laat zien dat deze grote magnetische kracht in het hele universum voorkomt. Het universum ligt tussen de twee buitenste cirkels. De binnenste cirkel symboliseert de Schepper. De gebogen lijnen die door het universum lopen, zijn de krachtlijnen. Gebogen lijnen zijn een normaal verschijnsel als ze uit een draaiend lichaam voortkomen. Hun richting is van west naar oost. Dit wordt vergezeld van het krachtsymbool er onder, dat wijst in de richting Figuur 4. Tablet nr. 988. van de Kracht. Dat het één van de Vier Grote Primaire Krachten is, vertelt het alfabetische symbool van de Heilige Vier, dat als een cape is toegevoegd; net als op tablet nr. 1231 laat het zien dat de Vier Grote Primaire Krachten direct van de Schepper komen. Figuur 5. Sleuteltekens. Tablet nr. 339. Uit Niven’s collectie Mexicaanse stenen tabletten. Het beeld op deze steen is een fraaie artistieke weergave van het oude begrip ‘Wet en Orde’, dat door het universum wordt verspreid door een vlinder. De uitgerekte cirkel die de omtrek van de steen volgt, Figuur 6. Tablet nr. 339. symboliseert het heelal, een ruimte zonder einde. De kop van de vlinder is een cirkel met daarin vier schijven. De cirkel symboliseert de Schepper en de Figuur 7. Sleuteltekens. vier schijven het getal 4. Het symbool (getal) van het Heilige Viertal: 4+1=5. De vier schijven en de cirkel zijn samen 5. Het getalsymbool voor de complete godheid. De twee voelsprieten op de kop symboliseren wet en orde. De vleugel kan op twee manieren worden opgevat. Vijf strepen symboliseren de gehele godheid en de vier ruimtes er tussen het Heilig Viertal. Een tong strekt zich uit door het heelal. De tong is het symbool van de spraak en het bevel. Dus het ‘bevel’ is gegeven dat wet en orde in het hele universum moeten worden gevestigd. De vlinder draagt het bevel uit. De legende. Door het bevel van de Schepper, vestigt het Heilige Viertal ‘Wet en Orde’ door het hele universum. De Naacal-tabletten die ik mocht bestuderen, besloten met de speciale schep-


ping van de mens. Het vervolg is uit de verzameling verdwenen. Er zijn vele ontbrekende delen, waardoor deze collectie een incompleet verhaal is. Het zegt niets over het verschijnen van de vrouw. Tot nu toe is er niets bekend over dit onderwerp, behalve wat in de legendes staat. De legendes echter zijn talrijk en universeel. Tablet nr. 1584. Dit tablet geeft de voortzetting weer van de Heilige Geïnspireerde Geschriften van Mu, vanaf het Zevende Bevel, zoals mijn Naacal-kopie laat zien. Er is echter één verschil tussen de Naacal- en de Mexicaanse tabletten. We weten dat de Naacaltabletten direct zijn overgeschreven van de geschriften in het Moederland, maar we weten niet waar de Mexicaanse tabletten werden geschreven. Tablet nr. 1584 is een uittreksel van de Heilige Geschriften die duizenden jaren na de Naacal-versie werd gemaakt, maar of de maker een deskundige was, is niet duidelijk; of waar de kopie werd gemaakt – waarschijnlijk in Amerika, gebaseerd op het feit, dat alle tabletten die de Heilige Geschriften bevatten van klei zijn – de Figuur 8. Tablet nr. 1584. Mexicaanse zijn in steen gebeiteld. De Mexicaanse, die van een latere datum zijn dan de oosterse, laten in het midden of ze gelijk zijn aan de originelen uit het Moederland, of dat de tijd een nieuwe ontstaansleer van de kosmos toevoegde. En daardoor in bepaalde details afweek van de oorspronkelijke om aan te sluiten bij de denkbeelden van een latere broederschap. De Sleutel Een mensenhoofd symboliseert de mensheid. De ogen zijn getekend alsof ze niets zien - in het doods-stadium - wat in de oude geschriften wordt aangeduid als ‘de slaap’. De ouden geloofden niet dat de mens echt kon sterven (de geest). Symbolen voor Kosmische Krachten zijn hier afgebeeld als één van de krachten die aan de mens waren geschonken om ‘de aarde te beheersen’. Omdat deze uit het hoofd voortkomen, symboliseert dit, dat het intellectuele krachten zijn. Het lichaam wordt gevormd door twee kosmische eieren. De bovenste is verbonden met het hoofd, de onderste met de bodem van de bovenste: d.w.z. het lichaam is een twee-eenheid. Zoals we zullen zien, is het bovenste ei gescheiden van het onderste.


Aan beide kanten van de nek bevindt zich een cirkel – twee cirkels. Het symbool van de Schepper, dat vertelt, dat in bepaalde opzichten deze schepping een deel van de Schepper Zelf is. Omdat ze dicht bij het hoofd zijn geplaatst, betekent dit ‘intellectueel’. Vanuit het bovenste ei loopt aan beide zijden een kracht; daaruit komen weer twee ondergeschikte krachten voort die omlaag wijzen. De uiteinden daarvan staan in contact met kosmische eieren die worden uitgebroed. Een kracht die ze eventueel tot leven wekt. Tot nog toe is gezegd, dat het onderste deel van het lichaam gevormd wordt door een kosmisch ei. Uit dit ei komen vier andere eieren voort; daarmee wordt gezegd, dat het onderste ei het vrouwelijke principe is. De verbinding tussen de krachten van het bovenste, het mannelijke principe dat toont dat er slechts krachten uit voortkomen en geen kosmische eieren, en de kosmische eieren die uit het onderste lichaamsdeel voortkomen, zeggen ons dat de kosmische krachten van de mensheid zullen worden overgedragen van ouders op nageslacht. De kosmische krachten van de mens komen direct van de Schepper en worden dus doorgegeven aan de gehele mensheid. Dit teken is een schaar; het verdeelt de krachten. Zij verknippen alles wat ertussen komt. Deze kracht scheidt het lichaam in de dood en scheidde man en vrouw. De legende gaat als volgt: De eerste mens werd geschapen volgens het dualistische principe. Toen werd deze schepping, de eerste mens, gedwongen te gaan slapen (hetzelfde als tegenwoordig: de dood). Gedurende zijn slaap werden de principes gescheiden en de eerste mens werd een tweetal – een man en een vrouw. Daarmee was door middel van man en vrouw de reproductie verzekerd. Vanuit dit eerste paar werd de hele wereld bevolkt. Dit is een verbazingwekkende legende en klinkt onmogelijk. Toch wordt deze legende tot op heden voortdurend verteld. In de bijbel lees ik het volgende: Genesis: hfdstk 2, vers 22: “En van de rib die de Heer nam van de man, maakte Hij een vrouw”. Hfdstk 3, vers 20: “En Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder van alle mensen zou zijn”. Dit bijbelse geschrift vertelt symbolisch – en zeker niet letterlijk – in een andere taal hetzelfde als op dit tablet staat geschreven. Zowel de bijbelse als de Mexicaanse versie komen uit de zelfde bron: de Heilige Geïnspireerde Geschriften van Mu. Een gelijkluidende legende bestaat temidden van de wilden en half-wilden van de Polynesische eilanden in de Zuidelijke Stille Oceaan. Hun legendes vertellen: ‘Taaro maakte de man uit de rode aarde Araca en blies in zijn neusgaten. Hij maakte de vrouw van de beenderen van de man en noemde haar Evi’.


Plato, de Griekse filosoof, schreef: ‘Menselijke wezens werden oorspronkelijk geschapen als man en vrouw in één lichaam. Elk lichaam had vier armen en vier benen. De lichamen waren rond en ze rolden om zich voort te bewegen. Langzamerhand begonnen ze de goden slecht te bejegenen. Ze stopten met offers en rolden zelfs de berg Olympus op om de goden te overmeesteren. Een god zei toen, “Laten we ze allemaal doden, ze zijn gevaarlijk!”. Een ander zei toen: “Nee, ik heb een beter idee. We snijden ze doormidden; dan hebben ze slechts twee armen en twee benen. Ze zijn dan niet meer rond. Ze kunnen dan niet meer rollen. En omdat er twee keer zoveel zijn, zullen ze twee keer zoveel offeren, en, wat nog belangrijker Figuur 9. Verklaring van is, elke helft zal er zo druk mee bezig zijn de andetablet nr. 1584. re helft te vinden, dat ze geen tijd meer hebben om ons lastig te vallen!” De tweede god was de wijste. Zijn theorie werkte goed. Elk half mens, man of vrouw, was en is zo bezig met het zoeken van zijn tweelingziel, dat andere dingen worden verwaarloosd. Hindu, ‘Rig Veda’, Langlois’ vertaling: sloka 3, 12, vers 4, pagina’s 316-317, zegt het volgende: ‘In dit ei zat het intellect van het Opperwezen in de vorm van Buddha, door wiens vereniging met de godin Maya, de goede moeder van alle goden en andere wezens (dood of levend), alle wezens werden geschapen’. Chinees, Lao Tzu in ‘Tao-te-King’, 500 v.C. schrijft: ‘Rede Tao maakte Een. Een werd Twee, en samen maakten ze Drie, en Drie maakte alle wezens’. De oriëntaalse landen hebben vele legendes over de eerste mens, die werd geschapen volgens het tweevoudige principe. Vele legendes spreken van de scheiding tijdens de slaap (dood). Ik zal geen mening geven over deze wereldbeschouwing. De lezers moeten hun eigen conclusies er uit trekken.

Figuur 10. Mu’s Heilige Alfabet met veelgebruikte symbolen.

The lost continent of MU - James Churchward Nederlandse vertaling | Het begin  

Dutch translation of the book "The lost continent of MU - James Churchward" by Robert van der Meulen. Part 4 of 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you