Page 1

2012 – 2013

Religie en cultuur Theologie Godsdienstwetenschap


Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen, via www.rug.nl/masteropleidingen

INHOUD Religie en cultuur 2

Godsdienstwetenschap in Groningen

De inhoud van de studie godsdienstwetenschap 10 Studentenleven 12 Na je afstuderen 12 Zo kan het ook 14 Naar het buitenland 5

17

Theologie in Groningen

De inhoud van de studie theologie Naar het buitenland 26 Studentenleven 28 Na je afstuderen 28 Zo kan het ook 20

25

30 30

Toelating

30

Studiekosten Theologie in deeltijd

31

Voorlichting en aanmelding

31 32

Voorlichting Adressen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


RELIGIE EN CULTUUR

Religie speelt een belangrijke rol in het leven. Niet alleen in het leven van gelovige individuen en groepen, maar ook in de cultuur en in het openbare leven. Je hoeft de krant maar open te slaan om dat te zien. In Groningen kun je die rol op een wetenschappelijke manier onderzoeken en leer je de betekenis van religie voor de samenleving te verhelderen. Religie gaat over mensen, geschiedenis, betekenis, verandering, cultuur, kunst, taal en nog veel meer. Religies zijn dynamisch, ze ontwikkelen zich in relatie met de omgeving waarin ze beleefd worden. Ze brengen ontwikkelingen op gang. Dat maakt religie een onbegrensd onderwerp om te bestuderen. De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt met het uitgangspunt dat religie, cultuur en samenleving nauw met elkaar zijn verweven. Dat ze daarom niet los van elkaar te begrijpen zijn en dat ze zich in een onderlinge wisselwerking ontwikkelen. Om er zinnige dingen over te kunnen zeggen heb je ook een breed palet aan vakken en disciplines nodig. Dat geldt zowel voor de studie theologie als voor de studie godsdienstwetenschap. Onafhankelijk Het onderwijs aan onze faculteit is onafhankelijk, wetenschappelijk en niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging. Je bestudeert religies en religieuze verschijnselen met behulp van verschillende disciplines, zoals geschiedenis, psychologie, bijbelwetenschap, sociologie, filosofie en culturele antropologie. Je maakt je een wetenschappelijke benadering eigen waarmee je de dynamische wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving kunt analyseren. Je leert zo ook de achtergrond en de betekenis van actuele discussies over religie begrijpen en duiden. Theologie en godsdienstwetenschap Aan onze faculteit kun je kiezen voor de studie theologie of de studie godsdienstwetenschap. Als je voor theologie kiest, dan richt je je voornamelijk op de joods-christelijke religieuze traditie in samenhang met de ontwikkeling van de West-Europese cultuur. Daarnaast verdiep je je ook in andere religies. Kies je voor godsdienstwetenschap dan zijn verschillende wereldgodsdiensten jouw studieonderwerp: jodendom, christendom, islam, hindoe誰sme en boeddhisme. Ook leer je dan meer over verschillende moderne religieuze bewegingen. Je maakt gebruik van sociaal-wetenschappelijke benaderingen en methodes om religies in de context van samenlevingen te begrijpen.

Het gebouw van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Godsdienstwetenschap in Groningen

Godsdienstwetenschap is de studie die religie, cultuur en samenleving centraal stelt. Een studie die erg veel gemeen heeft met gedrags- en sociale wetenschappen, maar die zich altijd richt op het thema religie, in al haar verschijningen en uitingsvormen. Godsdienstwetenschap is een razend interessante studie voor mensen die willen weten wat religie voor mensen kan betekenen. Religie is een alomtegenwoordig en alledaags verschijnsel in praktisch alle culturen. Je hoeft de krant maar open te slaan of een nieuwssite te openen om dat te zien. Weliswaar was in ons deel van de wereld de invloed van religie een tijdlang wat minder zichtbaar. Maar ook in ons kleine land zijn er allerlei conflicten, gevoeligheden en politieke discussies waarin religie een rol speelt. Vaak komen meningen, gewoonten en opvattingen daarin lijnrecht tegenover elkaar te staan. Want hoe moet je omgaan met iemand die vanwege zijn geloof een vrouw weigert de hand te schudden? Of met iemand die omwille van haar geloofsovertuiging haar kind een medische behandeling niet kan laten ondergaan? Het is soms heel moeilijk om onbevooroordeeld en goed te luisteren naar wat mensen beweegt en waarom.

Je leert vraagstukken waarin religie een rol speelt te analyseren en uit te leggen op een wetenschappelijke en onbevooroordeelde manier. En omdat religie zo sterk is ingebed in culturen en samenlevingen, leer je met verschillende visies en met behulp van allerlei vakken dat ingewikkelde samenspel te ontrafelen en te duiden. De brede intellectuele vorming die je tijdens je studie krijgt, geeft je allerlei mogelijkheden om er toe bij te dragen dat mensen elkaar of zichzelf beter leren begrijpen. De studie in Groningen Als je godsdienstwetenschap in Groningen studeert, verdiep je je op allerlei manieren in de grote wereldreligies en in andere religieuze bewegingen. De vraag daarbij is niet in hoeverre religies ‘waar’ zijn, maar wĂŠl wat hun belangrijkste uitingsvormen zijn, hoe ze ontstaan en

Redenen om godsdienstwetenschap te kiezen Als religie en haar invloed op mensen, cultuur en samenlevingen je interesseren dan kun je je hart ophalen aan godsdienstwetenschap. Je kunt er later ook vele kanten mee op: je kunt geestelijk verzorger of wetenschappelijk onderzoeker worden, maar ook docent, journalist, adviseur of beleidsmedewerker. De studie godsdienstwetenschap leert je om religie in al haar verschijningsvormen en bijzonderheden te begrijpen. Je plaatst religieuze verschijnselen altijd tegen de achtergrond van het ontstaan, de ontwikkeling en de maatschappelijke omgeving waarin ze zich voordoen. Je bestudeert bijvoorbeeld de wisselwerking tussen religie, natuurfilosofie en natuurwetenschap in de zeventiende eeuw. Maar je buigt je net zo goed over de manier waarop moslims in Nederland met hun traditie omgaan, bijvoorbeeld in de jongerencultuur.

Topniveau Godsdienstwetenschap in Groningen is door de Keuzegids Hoger Onderwijs herhaaldelijk (ook weer in 2011) beoordeeld als de beste universitaire godsdienstwetenschappelijke opleiding van Nederland. Je kunt daarvan optimaal profiteren omdat het onderwijs kleinschalig is en je intensief begeleid wordt. Je ontwikkelt een brede academische achtergrond. Je leert allerlei vormen van onderzoek te doen (zoals interviewen, observeren en levensgeschiedenissen optekenen en analyseren), je leert argumenteren, schrijven en analytisch denken. De docenten maken de stof zeer levendig en je kunt meewerken aan hun onderzoek.Het gebouw van godsdienstwetenschap


Godsdienstwetenschap in Groningen

veranderen en welke effecten ze hebben op mensen en samenlevingen. We bestuderen de samenhang tussen religie, cultuur en samenleving en daarom krijg je vakken als culturele antropologie, sociologie, psychologie, filosofie en geschiedenis. Uniek is dat wij van alle openbare universiteiten de enige zelfstandige faculteit zijn waar theologie en godsdienstwetenschap worden gedoceerd. Het onderwijs is kleinschalig, waardoor je veel aandacht krijgt. Je krijgt college en werkgroepen van bevlogen docenten die expert zijn op hun vakgebied. De vakken vertonen onderling veel samenhang. Het is het beste onderwijs dat je kunt volgen. De studie godsdienstwetenschap in Groningen is in de Keuzegids Hoger Onderwijs dan ook herhaaldelijk - ook weer in 2011 - beoordeeld als de beste universitaire godsdienstwetenschappelijke opleiding van Nederland. Zij staat zelfs op de twaalfde plaats in de top twintig van de beste van alle universitaire opleidingen.

heerst er een ontspannen en open sfeer en is het eenvoudig om met andere studenten, ook ouderejaars, in contact te komen. De docenten leren jou ook snel kennen en je loopt zo bij ze binnen. Je zult merken dat er naar je geluisterd wordt. En dan Groningen... Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je snel zelf zult kunnen ervaren.

www Je thuisbasis Als je godsdienstwetenschap studeert, heb je college in de prachtige middeleeuwse Oude Rechtbank aan de Oude Boteringestraat 38, midden in hartje Groningen. Het Academiegebouw, de universiteitsbibliotheek en de faculteiten Wijsbegeerte, Letteren en Rechten liggen op loopafstand. Je studeert dus aan een brede universiteit in een intellectueel stimulerende omgeving. Omdat de studie kleinschalig is,

› www.rug.nl/ggw/studiekiezers › www.rug.nl/video/hzock (video over de invloed van het geloof op de mens) › www.rug.nl/ggw/redereligie (video over symposium ‘rede en religie’ voor scholieren) › www.rug.nl/ggw/facebook › www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Vind je religies of een bepaalde religie in het bijzonder fascinerend? Heb je een brede maatschappelijke belangstelling en interesse in verschillende culturen? Vind je cultuurgeschiedenis, kunst, sociale wetenschappen en filosofie interessant? Wil je je niet beperken tot een van deze terreinen? Grote kans dat godsdienstwetenschap bij jou past. Houd er wel rekening mee dat je veel moet lezen.

Reenske Aalfs (19) eerstejaars godsdienstwetenschap

Een bijdrage aan vluchtelingenwerk

‘Op een open dag van de universiteit kwam ik terecht bij de voorlichting over godsdienstwetenschap. Die sprak mij erg aan. Ik verwachtte dat de studie je blik verbreedt en dat je mensen uit een andere cultuur met een open blik tegemoet treedt. Dat klopt ook – je leert veel over de manier waarop andere mensen leven en geloven; de manier waarop ‘wij’ de dingen zien is helemaal niet vanzelfsprekend! De studie is goed te doen. Ik maak planningen zodat ik niet alles op het laatste moment nog moet leren. Sociaal gezien vind ik het verschil met het gymnasium niet groot. De faculteit is klein, iedereen kent elkaar, dus je gaat niet op in de massa. Ik ben lid van een dispuut. Eén keer in de twee à drie weken eten we ’s avonds bij iemand en debatteren we met elkaar. Wat ik met deze studie wil doen, weet ik nog niet precies. Misschien ga ik de journalistiek in of lever ik een bijdrage aan vluchtelingenwerk, dat staat nog open.’

 


Godsdienstwetenschap geeft je breed inzicht in de geschiedenis en maatschappelijke en culturele dynamiek van religies. Je keert alle grote wereldreligies stap voor stap binnenstebuiten en verdiept je ook in moderne religieuze bewegingen, zoals New Age. Je ontwikkelt onderzoeksen analytische vaardigheden. Je leert hoe je complexe zaken in eigen woorden kunt uitleggen. Je ontwikkelt je, kortom, tot een kenner van religies, culturen en samenlevingen. Dromenvangers op de markt van het Eigentijdsfestival

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

 

29.149 studenten, waarvan

UITBLINKEN MAG!

148 studenten

De RUG wil haar studies voor elke

godsdienstwetenschap

student interessant en waardevol

5.604 eerstejaars, waarvan

maken. Goede en gemotiveerde

40 eerstejaars

studenten krijgen daarom de

godsdienstwetenschap

kans hun talenten te benutten.

ca. 3.100 buitenlandse studenten

Binnen het Honours College

ca. 5.550 medewerkers

van de Groningse universiteit

570 hoogleraren

kunnen excellente studenten een

54 bacheloropleidingen

verzwaard bachelor- en/of

116 masteropleidingen

masterprogramma volgen. Het

9 faculteiten

gaat dan zowel om verbreding

400.000 m2

(buiten je studie) als om

603 miljoen euro budget

verdieping binnen je studie.


De inhoud van de studie godsdienstwetenschap

De studie godsdienstwetenschap begint met de bacheloropleiding. Die duurt drie jaar. Je opleiding is pas volledig als je daarna nog de één- of tweejarige master afrondt. Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van september tot februari, het tweede van februari tot juli. We delen de semesters op in kortere blokken van zeven onderwijsweken, steeds gevolgd door twee tentamenweken. Dat helpt je de stof bij te houden en te laten zien dat je haar beheerst. Naast hoorcolleges, waarbij je met name luistert naar een docent, volg je werkcolleges. Daarin werk je meer aan opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en is er meer aandacht voor discussie en verdieping. Er zijn op de faculteit computerruimten en ruime studieplekken beschikbaar waar je opdrachten kunt uitwerken, al dan niet samen met medestudenten. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten. Een universitaire bacheloropleiding omvat 180 punten. Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Vakken bestaan uit vijf of uit tien punten. Die studiepunten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar ook door werkstukken of referaten met een voldoende af te sluiten. Een punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Het reguliere

programma van een studiejaar kent zestig punten. Om je studie af te ronden moet je alle benodigde studiepunten hebben behaald. Het eerste jaar van de bacheloropleiding In het eerste jaar volg je een gevarieerd programma dat een brede inleiding vormt op de studie. Je proeft van en snuffelt aan allerlei vakken. Vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken leer je uitingen van religies te analyseren en in hun culturele context te plaatsen. Zo leer je bij het vak Indische godsdiensten de hoofdstromen van het hindoeïsme en het boeddhisme te onderscheiden en te vergelijken. Je gaat met een cultureel-antropologische blik naar die godsdiensten kijken. Je bestudeert ook de geschiedenis en de hedendaagse verschijningsvormen van deze religies. Op vergelijkbare manier behandel je de geschiedenis van de islam en de ontwikkeling van het vroege christendom tot 1500. Je leert ook meer over de culturele en maatschappelijke achtergronden van het ontstaan van het Oude en Nieuwe Testament en je maakt kennis met de Dode Zeerollen.

BACHELOROPLEIDING Godsdienstwetenschap 1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR

3e JAAR

Introductie Filosofie De Bijbel in zijn culturele context Geschiedenis godsdienstwetenschap Oriëntatie op de oude gods diensten (Egypte/Griekenland) Indische godsdiensten 1 Antropologie Methoden en technieken Islam Iconografie 1 Godsdienstpsychologie Sociologie van religie Cultuurgeschiedenis christendom 1

Ethiek Antropologie van moslim- samenlevingen Religieuze antropologie Jodendom Godsdienstfilosofie Cultuurgeschiedenis christendom 2 Filosofie sociale en culturele wetenschappen Indische godsdiensten 2 New age religie in historisch perspectief Iconografie 2 Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Vrije minor buiten de faculteit of in het buitenland Specialisatieminor: Religie, samenleving en identiteit of Religie, tekst en cultuur of Religie, ritueel en mythologie

Premaster geestelijke verzorging 3e JAAR  Gesprekstechniek en groepsdynamica Professionele ethiek Filosofie als levenskunst en therapie Leven, lijden en dood Specialisatieminor: Religie, ritueel en mythologie
DE INHOUD VAN DE STUDIE GODSDIENSTWETENSCHAP

Het vak antropologie is in de hele studie erg belangrijk, omdat het zicht geeft op de verwevenheid van religieuze, culturele, politieke, economische en sociale veranderingen. In de inleiding daarop in het eerste jaar behandel je onder meer thema’s als religie en magie, huwelijk en verwantschap, politiek en macht en gender en etniciteit. In het vak sociologie van religie krijg je inzicht in de mogelijke relatie tussen veranderingen in de samenleving en veranderingen in religie. Aan de hand van teksten van bijvoorbeeld Plato, Aristoteles, Descartes, Kant en Popper leer je meer over filosofische concepten en over de belangrijkste soorten argumenten in filosofische en ethische discussies. Dat gaat bijvoorbeeld over vragen als: wat is rechtvaardig en heiligt het doel ooit de middelen? Je bestudeert ook de opkomst en ontwikkeling van het vak godsdienstwetenschap van de achttiende tot en met de twintigste eeuw. De basisbegrippen en kernideeën van de godsdienstwetenschap krijg je geïllustreerd aan de hand van de Egyptische en Griekse godsdiensten. Er is aandacht voor thema’s als goddelijk koningschap, ritueel, monotheïsme en polytheïsme. Het vak methoden en technieken is nodig om zelfstandig onderzoek te leren doen en om onderzoek van anderen te kunnen beoordelen. Je leert hoe je interviews en vragenlijsten opstelt, hoe je digitaal

informatie zoekt en hoe je onderzoeksresultaten rapporteert. Bij godsdienstpsychologie ga je in op de invloed van godsdienst op het persoonlijke leven van mensen en bij iconografie leer je religieuze objecten en voorstellingen te interpreteren. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb je minder dan veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Het vervolg van de bachelor In het tweede jaar krijg je opnieuw een breed en samenhangend pakket aan modules. Een aantal vakken uit het eerste jaar keert terug. Zo verbreed je je kennis over iconografie, Indische godsdiensten, cultuurgeschiedenis van het christendom en je gaat door op methoden en technieken. Je leert beter de dwarsverbanden tussen de vakken te zien. Je bestudeert het christendom en het jodendom en de wisselwerking tussen deze godsdiensten en de verschillende culturen in heden en verleden. Je duikt in de antropologie van moslimsamenlevingen, de antropologie van religie en de godsdienstfilosofie. Je houdt je bezig met vragen als: wat is een

Antropologie van moslimsamenlevingen Misschien ben je, net als veel studenten, geïnteresseerd in de islam. In het tweede jaar krijg je het vak antropologie van moslimsamenlevingen. De docente woonde zelf in Marokko en doet er onderzoek. Daardoor laat ze haar licht over de Marokkaanse islam schijnen vanuit de theorie en ook aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven in Marokko. Bijvoorbeeld hoe vrouwen de ramadan beleven, hoe Marokkanen met de Koran omgaan, hoe zogenoemde Gnawa-muzikanten verschillende geesten oproepen met verschillende ritmes en hoe die groepen hun geloof plaatsen in hun sociale, politieke en maatschappelijke leven.
DE INHOUD VAN DE STUDIE GODSDIENSTWETENSCHAP

religieuze ervaring, wat zijn de verschillende waarheidsaanspraken van godsdiensten en wat voor filosofische opvattingen zijn er ontwikkeld over het probleem van goed en kwaad. Dat laatste komt ook aan de orde in het vak ethiek, waar je je onder meer buigt over de vraag hoe je tot een goed oordeel kunt komen over moeilijke maatschappelijke of medisch-ethische kwesties. Het vak filosofie van de sociale en culturele wetenschappen geeft je meer inzicht in de vraag of wij andere culturen alleen vanuit hun eigen kader kunnen begrijpen of dat het ook op een andere manier mogelijk is. Tot slot verdiep je je in het tweede jaar in nieuwe religieuze bewegingen als new age en sjamanisme. Het derde jaar staat in het teken van verbreding en verdieping. Je krijgt ruimte om eigen accenten te leggen. Je volgt een verbredende minor aan een van de andere faculteiten van de RUG, bijvoorbeeld bij geschiedenis, journalistiek, Nederlands, rechten, economie en bedrijfskunde of gedrags- en maatschappijwetenschappen. Je kunt ook een educatieve minor volgen ter voorbereiding op een baan in het onderwijs. Als je belangstelling hebt voor de Groningse master geestelijke verzorging, dan volg je hiervoor in het derde jaar een voorbereidend traject. Maar je kunt de minor ook gebruiken voor een studie van een half jaar in het buitenland. Verder kies je een verdiepende of facultaire minor.

Daarin kun je een godsdienst nader bestuderen met bijbehorende taal (bijvoorbeeld islam gecombineerd met Arabisch). Of je kiest de minor religie, samenleving en identiteit. Dan doe je een veldonderzoek naar keuze, bijvoorbeeld in een jeugdgevangenis, bij een voetbalclub of bij een religieuze groep als Jehova’s getuigen. De derde mogelijkheid is de minor religie, ritueel en mythologie, waarin je je verdiept in theorievorming over hekserij, toverij, rituele praktijken en antieke mythologieën. Binnen je specialisatieminor schrijf je ook je bachelorscriptie. Na afronding van de gehele bachelor kun je doorstromen naar een master. De masteropleidingen Met je bachelordiploma godsdienstwetenschap kun je kiezen voor de eenjarige master godsdienstwetenschap (eventueel met stage), de eenjarige master geestelijke verzorging (inclusief stage) of de tweejarige research master religion & culture. Om tot de master geestelijke verzorging te worden toegelaten, moet je in de bachelorfase een speciale minor kiezen. Je kunt na deze master eventueel een vervolgopleiding doen aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, waarmee je aan de slag kunt als humanistisch raadsman of -vrouw. Voor de research master geldt een sollicitatieprocedure.

Van bedevaartsoord tot migrantenwijk Tijdens je bachelor maak je diverse excursies. Bijvoorbeeld een excursie naar een bedevaartsoord, waar je mensen observeert of interviews afneemt. Naar een volkenkundig museum of een grotestadswijk met veel migranten waar je actief rondkijkt. De faculteit organiseert eens in de paar jaar een grote studiereis voor de studenten godsdienstwetenschap en theologie. In het verleden zijn er studiereizen geweest naar onder meer Syrië, Jordanië, Jeruzalem en Spanje.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Willemijn Wilgenhof (23)

student research master religion and culture

‘Ik volg de research master religion and culture. Op dit moment richt ik mij vooral op de beeldvorming rond de situatie in IsraëlPalestina. De media spitsen verhalen vaak toe op het gewelddadige karakter van de conflicten en leggen veel nadruk op de Palestijn als terrorist. Ik werk graag aan een correcte beeldvorming. Mijn drijfveer is die van een wereldverbeteraar, ik wil dingen rechtzetten. Bij Israël-Palestina is er denk ik geen sprake van twee partijen die goed of slecht zijn, het gaat in zijn totaliteit om sociale rechtvaardigheid. Ik koos voor godsdienstwetenschap in Groningen omdat de studie hier to the point is en niet zo zweverig en mystiek als opleidingen elders. En er worden interessante dingen voor en door studenten georganiseerd. Onlangs organiseerde de faculteitsvereniging een studentendebat over de toekomst van religie. Ik was gevraagd om voorzitter te zijn. Het leiden van het debat was een goede ervaring voor mijzelf. Het pakte allemaal leuk uit, ik vond het een levendige en leerzame avond. Ik hoop na de master promotieonderzoek te gaan doen. Maar ik zie mijzelf ook mijn studie Arabisch weer oppakken om vanuit Israël-Palestina mijn bijdrage te leveren.’ > Willemijn vertelt meer over de beeldvorming van het conflict in het Midden-Oosten op www.rug.nl/video/ba-gw

Dingen rechtzetten 


DE INHOUD VAN DE STUDIE GODSDIENSTWETENSCHAP

› Master godsdienstwetenschap

Religieuze leiders en jongeren in ex-Joegoslavië

› Master geestelijke verzorging

Godsdienstwetenschap is actueel. Dat kun je ook zien aan stages. Zo

› Research master religion & culture

werkte een van onze studenten onlangs als stagiair in voormalig

toegankelijke masteropleidingen

Joegoslavië bij het Helsinki Committee for Human Rights in Republika Srpska. Via die organisatie onderzocht hij de deugden rechtvaardigheid,

www

solidariteit, vergeving en geloof onder religieuze leiders en jongeren.

› www.rug.nl/ggw/studiegids

Bovendien liep hij mee in twee projecten waarin jonge Servische,

› www.rug.nl/ggw/maopleidingen (masteropleidingen)

Kroatische en islamitische Bosniërs en religieuze leiders met elkaar

› www.adamsappel.nl, archief 2008, afl. 9, en archief 2009, afl. 3 en 8

in gesprek gaan over hun etnisch-religieuze achtergrond. Tijdens zijn

(video’s over onderzoek van de faculteit)

stage hield hij een Volkskrantblog bij.

› www.rug.nl/wewi/studentenfilmpjes (video studentenstage ‘Schelden of melden’)

Moeilijk of niet? Godsdienstwetenschap is niet ‘moeilijk’, maar is wel intensief. De studieboeken zijn veelal in het Engels. Je krijgt in korte tijd grote hoeveelheden studiestof te verwerken. En je moet zelfstandig leren werken, ook op de dagen dat je geen colleges hebt: veel lezen, colleges goed voorbereiden, opdrachten maken, werkstukken en essays schrijven en een leeronderzoek doen. De studie vergt daarom veel tijd en zelfdiscipline. Daar staat tegenover dat de colleges en werkgroepen kleinschalig zijn en je als student veel aandacht krijgt. Bovendien helpen we je op weg met ons mentorsysteem.

Je hebt vaak college in kleine groepen, in de mooie ruimtes van de voormalige rechtbank
STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de uitgebreide introductie van de opleiding op de faculteit. Introductie en studievereniging De introductie van je studie vindt deels plaats op de faculteit en deels op Schiermonnikoog. Ook na de introductie organiseren verschillende disputen en de faculteitsvereniging Gerardus van der Leeuw veel activiteiten. Disputen zijn ‘wijsgerige gezelschappen’ met een knipoog. Hun doel is contact tussen studenten van verschillende studiejaren te bevorderen. Dat doen ze door onder meer debatavonden, kerkentochten, computergame-toernooien, excursies of speurtochten te organiseren. De faculteitsvereniging organiseert feesten en sportmiddagen, maar ook symposia, debatten en excursies. De faculteit heeft een eigen blad: Dei Facto. De redactie bestaat volledig uit studenten. Als je zelf actief wilt zijn binnen een van de disputen, de studievereniging of Dei Facto, dan ben je van harte welkom.

Studiebegeleiding Als eerstejaars krijg je een ouderejaarsstudent toegewezen als mentor. Je mentor kan je helpen met vragen waarmee je misschien niet direct naar een docent stapt. Doordat de mentor de vakken al heeft gevolgd kan hij of zij je tips geven over hoe je je studie kunt aanpakken. Voor vragen op het gebied van de opleiding kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan je helpen met het maken van een tentamenplanning of je adviseren wanneer je bijvoorbeeld onvoldoende inschrijftijd hebt of een vrijstelling wilt aanvragen. Ook voor persoonlijke zaken kun je een gesprek met de studieadviseur aanvragen. Zij heeft een onafhankelijke positie en behandelt een gesprek met jou vertrouwelijk. Bij complexere zaken kun je een gesprek aanvragen bij een studentendecaan. Voor algemene of financiële vragen kun je contact opnemen met de Universitaire Studenten Desk (USD).

www › www.rug.nl/ggw/gvdl (faculteitsvereniging) › www.keiweek.nl (introductieweek) › www.groningenlife.nl (Groninger studentenleven) › www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamerverhuur)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD 190.148 inwoners ca. 56.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 35.000 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafés 8 discotheken 2743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs 1 beste grote gemeente van Nederland (2010) en 1 leukste winkel van Nederland (Italiaanse winkel Ariola)

10


Twee baantjes om rond te komen

Niels de Jong (23)

derdejaars godsdienstwetenschap

‘Op het vwo volgde ik het profiel Natuur en Gezondheid. De studie godsdienstwetenschap sprak mij direct aan omdat ik een brede opleiding zocht. De studie biedt een mooie mix van godsdienstige vraagstukken, filosofie en sociale wetenschap. En ik las dat de studie van hoge kwaliteit is. Ik heb totaal geen spijt van mijn keuze. Naast de studie ben ik steeds actief geweest omdat ik graag iets voor de faculteit wil betekenen en omdat ik het leuk vind om meer te doen dan alleen te studeren. Samen met andere studenten heb ik een cultuurcommissie opgericht binnen de faculteit. Wij organiseren excursies naar musea, bijvoorbeeld naar de World Press Photo tentoonstelling. Ook ben ik lid geweest van de almanakcommissie. Op dit moment ben ik secretaris van het bestuur van de studievereniging Gerardus van der Leeuw. Wij helpen de faculteit bij het organiseren van grotere evenementen als publiekslezingen en debatten. Om rond te komen heb ik twee baantjes. Ik werk als postbode en ik werk in het Groninger museumcafĂŠ in de bediening. Mijn ambitie met godsdienstwetenschap is om de research master te volgen en te promoveren op cultureel-antropologische en historische aspecten van het christendom.’

11


NA JE AFSTUDEREN

Godsdienstwetenschap is een studie waar je erg veel kanten mee op kunt. Logisch, want je bent breed academisch opgeleid. Je kunt onderzoek doen en je hebt allerlei kennis en vaardigheden in huis waarmee je fenomenen in de samenleving herkent en kunt analyseren. Je eigen interesses en je afstudeerrichting zullen belangrijk zijn bij de keuze van een baan die bij jou past. Als je hart uitgaat naar het wetenschappelijk onderzoek, dan kun je na je bachelor het beste kiezen voor de research master. Na het afronden daarvan kun je een vervolgopleiding en promotieonderzoek doen, en bijvoorbeeld beginnen aan een wetenschappelijke carrière. Als je vooral in mensen en hun beleving bent geïnteresseerd, kun je kiezen voor het beroep van geestelijk verzorger. Dan begeleid je bijvoorbeeld mensen in ziekenhuizen, zorginstellingen of gevangenissen in hun geestelijk welzijn. Studenten komen ook terecht in het onderwijs, bijvoorbeeld als docent godsdienst of levensbeschouwing. Je kunt ook cursussen gaan verzorgen over bijvoordeeld de islam, new age of het christendom. Veel mensen willen meer weten over de rol van religie in de moderne tijd. Godsdienstwetenschappers kunnen een bijdrage leveren aan het formuleren van minderhedenbeleid, wat voor veel gemeenten en provincies en de landelijke overheid en politiek een ingewikkelde zaak is. Deskundigheid op religieus, levensbeschouwelijk en maatschappelijk gebied is daarbij welkom. Dat betekent dat je bijvoorbeeld beleids- of politiek adviseur kan worden. Als je hebt ontdekt dat schrijven je bevalt, dan zou je je kunnen gaan richten op de journalistiek, en daar eventueel een aanvullende opleiding

voor volgen. In de mediawereld is behoefte aan deskundigheid op het gebied van godsdienstige overtuigingen en gewoonten van minderheden. Ook komen studenten godsdienstwetenschap terecht bij uitgeverijen of in het bedrijfsleven, dat nationaal en internationaal ook geconfronteerd wordt met onbekende culturen en gebruiken. Nogmaals: veel zal afhangen van de master die je na je bachelor kiest: richt je je op onderzoek of geestelijke verzorging? Richt je je op migranten of op de geschiedenis van het christendom? Net zoals je geleidelijk ontdekt welke vakken je het meeste aanspreken, merk je tijdens je studie waarschijnlijk waar jouw interesse het meest naar uitgaat. Zie je studie ook als een manier om dat uit te vinden. In het algemeen geldt dat je loopbaankansen afhankelijk zijn van je eigen initiatief. Mensen die tijdens hun studie veel activiteiten hebben ontplooid (stage, bestuur, extra vakken) vinden het snelst werk.

www › www.rug.nl/ggw/informatievoor/alumni (voor en over afgestudeerden) › www.rug.nl/ggw/onderzoek/onderzoeksinstituten

Zo kan het ook... Pauline Eggink specialiseerde zich in

Wouter Touw specialiseerde zich in

religie en ontwikkelingssamenwerking. Zij

interculturalisatie, beleid en communicatie.

liep stage bij het Ministerie van Buitenlandse

Via internet vond hij een baan die uitstekend

Zaken en vond een baan als communicatie-

aansluit op zijn studie. Hij werkt als project-

adviseur bij Mensen met een Missie, een

leider bij STIOM, een organisatie die gezondheids-

katholieke organisatie voor ontwikkelings-

achterstanden in Haagse wijken aanpakt. Wouter

samenwerking. Zij organiseert symposia,

richt in de wijken Escamp en Scheveningen twee

voorlichtingscampagnes en expertmeetings

platforms op van professionals die signalen

voor collega-organisaties. De kennis

opvangen over gezondheidsachterstanden

opgedaan tijdens haar studie kan zij goed

van inwoners. Zodra het gaat om een maatschap-

gebruiken in het proces van identiteits-

pelijk probleem, bijvoorbeeld als meerdere

ontwikkeling van de organisatie.

mannen van een bepaalde etnische groep depressieve klachten vertonen, zoekt STIOM naar een oplossing.

12


NA JE AFSTUDEREN

Er is grote behoefte aan mijn kennis

Aletta Bodisco Massink (28) godsdienstwetenschapper ‘Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd. Nog voor die tijd kreeg ik een baan als trainee bij de gemeente Amsterdam, waar ik stage liep. Ik merkte toen dat er bij de overheid grote behoefte is aan mijn kennis als godsdienstwetenschapper. Mijn naaste collega’s met vooral een bedrijfskundige en economische achtergrond stelden mij bijvoorbeeld vragen over de islam. Ook met meer sociaal-wetenschappelijke vragen komen ze naar mij. Inmiddels werk ik als directieadviseur op de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam. Ik leer nu managementvaardigheden in de praktijk. De kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan pas ik niet direct in mijn huidige baan toe, maar ik ben nog steeds blij dat ik godsdienstwetenschap in Groningen heb gestudeerd. Een fantastische studie, ik heb er veel van geleerd, bijvoorbeeld goed schrijven en breed en integraal kijken. Dankzij mijn specialisatie, antropologie (van de islam), kijk ik met een antropologische blik naar organisatieontwikkelingen. Dat sluit aan bij de focus van nu op people management. Wie weet ga ik nog eens aan de slag in Slotervaart of bij Openbare Orde en Veiligheid, met bijvoorbeeld het radicaliseringsbeleid. Dat staat nog op mijn verlanglijstje.’

13


NAAR HET BUITENLAND De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financiële regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1.000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3.100 buitenlandse

14

studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bacheloren masteropleidingen zijn Engelstalig. Als je godsdienstwetenschap studeert dan zijn de meeste studieboeken in het Engels. Het grote voordeel is dat je je daardoor internationaal heel goed kunt redden. Je vrije minor in het derde jaar geeft je de mogelijkheid om een aantal maanden aan een buitenlandse universiteit te studeren. De faculteit onderhoudt contacten met universiteiten in Bremen, Oslo, Göttingen, Marburg, Istanbul, Leuven, Princeton, Aarhus en Uppsala.


Studieplek in een van de voormalige cellen

15 15


16


Theologie in Groningen

Theologie is de studie waarin je de ontwikkeling van het jodendom en het christendom in al zijn facetten leert kennen en begrijpen. Je gebruikt daarbij een keur aan vakken. Theologie studeren in Groningen is interessant, zeker voor studenten die vragen stellen, onderzoekend zijn en nieuwsgierig zijn naar wat mensen beweegt. Over de studie theologie bestaan nog wel eens misvattingen. Zo zou theologie uitsluitend bedoeld zijn voor mensen die dominee willen worden. Of het zou een ‘stoffige’ studie zijn - een boekenwetenschap die buiten de moderne samenleving staat. Het zit anders. Wie theologie in Groningen studeert, is geïnteresseerd in de samenleving. Onze faculteit trekt onderzoekende studenten aan. Mensen die bijvoorbeeld willen weten welke invloed het gedachtegoed van Calvijn op onze religie en cultuur heeft gehad, en die geen genoegen nemen met bestaande clichébeelden. Studenten theologie bestuderen een bijna onuitputtelijk onderwerp: de joods-christelijke religieuze traditie. Die traditie houden zij op alle mogelijke manieren tegen het licht. Of ze nu predikant willen worden of niet. In Groningen omvat de studie theologie veel meer dan de studie van de Bijbel, kerkelijke organisaties, rituelen en leerstellingen van het christendom. Of het nu gaat over het christendom van nu of dat van 2000 jaar geleden: we bestuderen het altijd in de culturele en maatschappelijke context. Dat maakt de studie theologie hier zo veelzijdig, interessant en uitdagend.

Redenen om theologie te kiezen Als religie je interesseert, en het christendom in het bijzonder, is theologie een prachtige studie. Je kunt er verschillende kanten mee op: instromen in de predikantsopleiding, een master geestelijke verzorging doen, wetenschappelijk onderzoeker worden of je bijvoorbeeld ontwikkelen tot docent, journalist, uitgever of beleidsmedewerker. De studie biedt je alle kansen om je breed te ontwikkelen. Je maakt je verschillende wetenschappelijke methoden en vakken eigen. Je leert behendig omgaan met het Grieks en Hebreeuws om oorspronkelijke bronnen naast vertalingen te kunnen lezen. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden zoals analyseren, schrijven, argumenteren en presenteren. Je keert de joods-christelijke traditie en de invloed daarvan op de West-Europese cultuur en samenlevingen helemaal binnenstebuiten. Je houdt je zowel bezig met het begin, de bijbelverhalen en de kerkgeschiedenis als met vragen zoals: wat is zingeving? Maar je bestudeert ook andere wereldgodsdiensten. Je verdiept je in vragen als: wat betekent geloven voor mensen? Welke sporen hebben ontwikkelingen als de Verlichting nagelaten in het christendom? Welke opvattingen en misvattingen bestaan er over de rol van religie in moderne westerse samenlevingen? De studie in Groningen Theologie kun je aan verschillende universiteiten in Nederland studeren. Bij ons staat de relatie tussen religie, cultuur en samenleving centraal en zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven. Wij zijn de enige zelfstandige openbare faculteit waar theologie wordt gedoceerd. We zijn onafhankelijk van een geloofsrichting en stellen ons in die zin neutraal op. Het maakt voor de studie niet uit óf je zelf gelooft of wát je gelooft.

Topniveau Theologie in Groningen staat landelijk zeer goed bekend vanwege de kwaliteit. De opleiding is in de Keuzegids Hoger Onderwijs herhaaldelijk beoordeeld als de beste universitaire theologische opleiding van Nederland. Het vakkenaanbod is breed. We werken met kleine groepen studenten, waardoor iedereen persoonlijk aandacht krijgt. Onze docenten en hoogleraren behoren tot de internationale top in hun vakgebied. Aan hun onderzoek kun je als student meewerken. Wat dacht je bijvoorbeeld van onderzoek naar de onderbelichte rol van geloof in biografieën van schrijvers, Het gebouw van theologie

politici, ondernemers, onderzoekers of kunstenaars?

17


Theologie in Groningen

Wel kun je met onze brede bacheloropleiding instromen in verschillende predikantsmasters. De studie is kleinschalig. We werken in kleine groepen, zodat je als student veel aandacht krijgt. Het is het beste onderwijs dat je kunt krijgen. De opleiding theologie in Groningen is in de Keuzegids Hoger Onderwijs dan ook herhaaldelijk beoordeeld als de beste universitaire theologische opleiding van Nederland. Vrijwel alle docenten van onze faculteit geven zowel bij theologie als bij godsdienstwetenschap onderwijs. Daardoor is er een grote kruisbestuiving tussen beide studies. De vakken bij theologie sluiten goed op elkaar aan. Je ontdekt daardoor snel de verbanden tussen de ene benadering en de andere. Onze docenten zijn bevlogen deskundigen. Ze weten alles van hun vak en staan internationaal in hoog aanzien. De contacten van docenten over de grens maken de drempel lager om, als je dat wilt, ook eens aan een buitenlandse universiteit je licht op te steken. Je thuisbasis Als je theologie studeert, heb je college in de prachtige middeleeuwse Oude Rechtbank aan de Oude Boteringestraat 38 midden in hartje Groningen. Het Academiegebouw, de universiteitsbibliotheek en de faculteiten Wijsbegeerte, Letteren en Rechten liggen op loopafstand. Je studeert dus aan een brede universiteit in een intellectueel stimulerende

omgeving. Omdat de studie kleinschalig is, heerst er een ontspannen en open sfeer en is het eenvoudig om met andere studenten, ook ouderejaars, in contact te komen. De docenten leren jou ook snel kennen en je loopt zo bij ze binnen. Je zult merken dat er naar je geluisterd wordt. En dan Groningen… Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je snel zelf zult kunnen ervaren.

www › www.rug.nl/ggw/studiekiezers › www.rug.nl/ggw/facebook › www.rug.nl/honours (Honours College RUG) › www.bijbelencultuur.nl › www.kerkinbeeld.nl (fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed)

Iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in de joods-christelijke religie en cultuur? Heb je een brede belangstelling, bijvoorbeeld voor geschiedenis, filosofie, kunst of sociale wetenschappen? Houd je van lezen, talen en teksten? Dan kun je aan theologie je hart ophalen, of je gelovig bent of niet. Wil je predikant worden? Dan kun je met deze studie naadloos instromen in een van de kerkelijke opleidingen.

Inza Rozema (26) eerstejaars theologie

Het interesseert me wat mensen bezighoudt

18

‘Als kind wilde ik dominee worden en vond ik de Bijbel al een enorm boeiend boek. Na de havo heb ik de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan en ben in dat veld gaan werken. Theologie bleef me trekken. Ik vind het fascinerend om de Bijbel in de grondtekst en de historische context te bestuderen, want het interesseert me wat mensen bezighoudt, wat hun drijfveren zijn, zowel toen als nu. Het spreekt mij aan dat de faculteit in Groningen niet confessioneel gebonden is en dat zij staat voor een open benadering. En ik kan Grieks in mijn bachelor integreren. De studie bestaat uit veel lezen, de colleges zijn prikkelend. Het grote pluspunt van de faculteit vind ik de open, prettige sfeer die er heerst. Ik voel mij hier als een vis in het water. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, mensen zijn in je geïnteresseerd en je mag hier zijn zoals je bent.’


Theologie in Groningen

Kerk en staat: absolute scheiding of niet? In Nederland is het debat over de scheiding van kerk en staat opnieuw opgelaaid. Dit vloeit onder meer voort uit de vraag hoe de overheid kan en moet omgaan met immigranten die hun geloof willen belijden en daar ruimte voor opeisen, bijvoorbeeld via een stilte- of gebedsruimte. Theologen kunnen een belangrijke bijdrage aan dit debat leveren als het gaat om het afwegen van argumenten als: hoe willen we de verhouding kerk en staat vormgeven? Hoe zou de samenwerking tussen politiek, geloofsgemeenschappen en overheid moeten zijn?

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

UITBLINKEN MAG!

29.149 studenten, waarvan

student interessant en waardevol

85 studenten theologie

maken. Goede en gemotiveerde

5.604 eerstejaars, waarvan

studenten krijgen daarom de

14 eerstejaars theologie

kans hun talenten te benutten.

ca. 3.100 buitenlandse studenten

Binnen het Honours College van

ca. 5.500 medewerkers

de Groningse universiteit kunnen

570 hoogleraren

excellente studenten een

54 bacheloropleidingen

verzwaard bachelor- en/of

116 masteropleidingen

masterprogramma volgen. Het

9 faculteiten

gaat dan zowel om verbreding

400.000 m2

(buiten je studie) als om

603 miljoen euro budget

verdieping binnen je studie.

De RUG wil haar studies voor elke

19


DE INHOUD VAN DE STUDIE THEOLOGIE

Je studie theologie begint met de bacheloropleiding. Die duurt drie jaar. Je kunt kiezen uit verschillende varianten die je voorbereiden op uiteenlopende masteropleidingen. Zo volg je voor de master geestelijke verzorging in je derde jaar een specifiek premasterprogramma. Voor de predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), kies je binnen je bachelor voor het PThU-minorentraject. Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van september tot februari, het tweede van februari tot juli. We delen de semesters op in kortere blokken van zeven onderwijsweken, steeds gevolgd door twee tentamenweken. Dat helpt je de stof bij te houden en te laten zien dat je haar beheerst. Naast hoorcolleges, waarbij je met name luistert naar een docent, volg je werkcolleges. Daarin werk je meer aan opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en is er meer aandacht voor discussie en verdieping. Er zijn op de faculteit com-

puterruimten en ruime studieplekken beschikbaar waar je opdrachten kunt uitwerken, al dan niet samen met medestudenten. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten. Een universitaire bacheloropleiding omvat 180 punten. Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Vakken bestaan uit vijf of uit tien punten. Die studiepunten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar ook door werkstukken of referaten met een voldoende af te sluiten. Een punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Het reguliere programma van een studiejaar omvat zestig punten. Om je studie af te ronden moet je alle benodigde studiepunten hebben behaald. De faculteit werkt nauw samen met de Groningse locatie van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Je kunt in je bachelor kiezen voor een programma waarin je tweederde van de opleiding bij de faculteit volgt en eenderde bij de PThU.

Op pad met theologie Theologie is een studie waarin je veel leest. Maar je trekt er ook op uit! Tijdens je bachelor zijn er verschillende excursies. Zo gaan we regelmatig naar de Romeinse legerstad Xanten in Duitsland, zijn er excursies naar een middeleeuwse kerk in Groningen, een moskee, een gebedsdienst of een Latijnse mis. Bovendien organiseert de faculteit eens in de paar jaar een grote studiereis voor de studenten theologie en godsdienstwetenschap. In het verleden zijn er studiereizen geweest naar onder meer SyriĂŤ, JordaniĂŤ, Jeruzalem en Spanje.

20


DE INHOUD VAN DE STUDIE THEOLOGIE

Het eerste jaar van de bacheloropleiding In het eerste jaar volg je een gevarieerd programma van vakken dat een brede inleiding vormt op de studie. Je gaat vanuit verschillende weten schappelijke invalshoeken uitingen van het jodendom en christendom bekijken. Je duikt in de geschiedenis van het vroegste christendom. Je verdiept je in de cultuur van het antieke jodendom en van de GrieksRomeinse wereld waarin het christendom ontstond. Je gaat de samen leving uit die tijd voor je zien aan de hand van allerlei informatie die de docenten je aanreiken. Je leert de mensen kennen die een rol speelden in bijvoorbeeld de beweging die Jezus volgde. Meteen in het eerste jaar leer je Hebreeuws. Als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan, begin je ook direct met die taal. Want zowel Hebreeuws als Grieks gebruik je bij bijbelwetenschap. Bijbelwetenschap is een vak waarin allerlei vragen aan de orde komen. Bijvoorbeeld: is de spectaculaire groei van het vroege christendom te verklaren vanuit de stedelijke cultuur van het Middellandse Zeegebied? Hoe is de Bijbel ontstaan? Doordat je tijdens dit vak behalve vertalingen van de Bijbel ook de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten van het Oude en het Nieuwe Testament leest, kun je die talen direct toepassen. We lezen ook Bijbels-Hebreeuwse proza en poëzie. En je maakt kennis met de historische en culturele context van de Bijbel. We beginnen ook met het vertalen en uitleggen (exegese) van Griekse

teksten uit het Nieuwe Testament. In het vak cultuurgeschiedenis van het christendom krijg je vanuit een cultuurhistorische en theologische invalshoek een inleiding in het westerse christendom. Je onderzoekt onder meer hoe deze nieuwe religie vanuit de Grieks-Romeinse wereld tussen 400 en 1500 in de Europese samenleving verankerd raakte. In het eerste jaar gaan we eveneens in op filosofische concepten van onder meer Plato, Aristoteles, Descartes, Kant en Popper. Je ziet dan hoe het denken over de mens en hoe die in het leven moet staan door de eeuwen heen verandert. Je leert ook belangrijke soorten argumenten in filosofische discussies herkennen. Je volgt het vak sociologie van religie, waarin je inzicht krijgt in de mogelijke relatie tussen veranderingen in de samenleving en veranderingen in religie. Ook komen hier vragen aan bod als ‘waarom lijkt Amerika religieuzer te zijn dan Europa?’ en ‘worden de traditionele religies vervangen door nieuwe vormen van spiritualiteit?’ Het vak godsdienstpsychologie gaat in op de vraag waarom mensen geloven en wat de invloed van godsdienst is op het persoonlijke leven van mensen. In het eerste jaar krijg je bovendien een inleiding op andere wereldreligies en hun verwevenheid met de cultuur, te beginnen met de hoofdlijnen van de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb je minder dan veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie

Unieke kerkinterieurs Docenten van de faculteit bestudeerden de oude Groninger kerken en ontdekten daarin veel historische lagen. Gebouwen, schilderingen en meubilair onthullen hoe mensen in het verleden hun geloof beleefden. Samen met de docenten kun je deze kerkinterieurs zelf bestuderen en de betekenissen ervan ontrafelen. Je zult bijvoorbeeld zien dat in de Der Aa-kerk in Groningen in de middeleeuwen verhalen uit de bijbel zijn geschilderd. Je ontdekt wat deze schilderingen zeggen over de lokale beeld- of schriftcultuur. Zo zien de wachters bij het graf van de Opstanding eruit als middeleeuwse ridders.

21


Zelf vertalen en uitleggen

Louke Boelens (22)

derdejaars theologie en Engels

‘Op het gymnasium volgde ik de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek en de vakken Latijn, geschiedenis en filosofie. Ik heb eerst geneeskunde gestudeerd in Groningen maar ik ontdekte dat ik veel meer geĂŻnteresseerd ben in oude en moderne talen, in geschiedenis en in filosofie. Daarom ben ik overgestapt naar de studies theologie en Engels. Dat bevalt heel goed. De diversiteit van theologie spreekt mij erg aan. Ik heb deze opleiding vooral gekozen op basis van mijn belangstelling, ik zie wel in welk beroep ik terecht kom. Misschien in het wetenschappelijk onderzoek, dat trekt mij. Ik ben van plan om mijn master in Engeland te volgen. Bij theologie vind ik het uitdagend om zelf actief bezig te zijn met het vertalen en uitleggen van oude teksten. Dan ga ik aan de slag met de grondtekst, met woordenboeken en met verschillende vertalingen. Als ik een tekst heb vertaald, vergelijk ik mijn vertaling soms met het computerprogramma Bible Works om te kijken hoe die vertalers de tekst gereproduceerd hebben. Dat computerprogramma is handig om snel op te zoeken in welke bijbelgedeelten een bepaald Hebreeuws of Grieks woord voorkomt.’ > Louke vertelt meer over de opleiding in een video op www.rug.nl/video/ba-theologie 22 22


DE INHOUD VAN DE STUDIE THEOLOGIE

stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Het vervolg van de bachelor In het tweede jaar is het vakkenpakket net als in het eerste jaar breed, maar nu ga je dieper op de stof in en leer je dwarsverbanden leggen. Je volgt opnieuw bijbelwetenschappelijke vakken, waarbij het hoofdaccent ligt op de uitleg van het Oude en het Nieuwe Testament. Je verdiept je verder in de geschiedenis en cultuur van het jodendom en het christendom. Zo onderzoek je hoe het christendom vanaf de zestiende eeuw ook in andere werelddelen voet aan de grond kreeg. Veel aandacht is er ook voor de vraag in welke zin het christendom in de moderne tijd van aard veranderd is. Voorts volg je de vakken godsdienstfilosofie en ethiek en ontdek je hoe ethische kwesties en normen en waarden zich in de geschiedenis hebben ontwikkeld. Bij wijsgerige theologie onderzoek je hoe filosofie en theologie zich tot elkaar verhouden. En je leert meer over de manier waarop grote theologen in de geschiedenis theologische thema’s, zoals het bestaan van God, systematisch hebben doordacht. Je gaat kijken en luisteren: je leert religieuze afbeeldingen en symbolen

te ‘lezen’ en je verdiept je in kerkbouw, kunst en de geschiedenis van de liturgie en kerkmuziek. En als je geen eindexamen Grieks had gedaan, volg je nog een module Grieks. In het derde jaar heb je, zeker wanneer je eindexamen Grieks hebt gedaan, ruimte om je eigen accenten te leggen. Je volgt een verbredende minor aan een van de andere faculteiten van de RUG, bijvoorbeeld bij journalistiek, geschiedenis, Nederlands, rechten, economie en bedrijfs kunde of gedrags- en maatschappijwetenschappen. Je kunt ook een pedagogisch-didactische minor volgen ter voorbereiding op een baan in het onderwijs. Als je van plan bent de Groningse master geestelijke verzorging te kiezen, dan volg je hiervoor nu al een voorbereidend programma. Maar je kunt de minor ook gebruiken voor een studie van een half jaar in het buitenland. Verder kies je een verdiepende minor. Binnen jouw minor volg je een onderzoeksmodule die nauw aansluit bij het onderzoek van de docenten en je volgt twee keuzemodulen. Na het succesvol afsluiten van je derde jaar heb je je bachelordiploma theologie behaald. Daarmee heb je, mede afhankelijk van de keuzes die je in de bachelor hebt gemaakt, toegang tot verschillende masteropleidingen.

BACHELOROPLEIDING Theologie 1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR

3e JAAR (drie mogelijkheden)

Introductie Filosofie Nieuwe Testament en vroeg christendom 1 Indische godsdiensten of PThU-traject: Themamodule bijbelwetenschap Bijbels Hebreeuws 1 Oude Testament en het Oude Nabije Oosten Sociologie van religie of PThU traject: Praktische theologie 1 Bijbels Hebreeuws 2 Islam Exegese Nieuwe Testament Cultuurgeschiedenis christendom 1 Godsdienstpsychologie

Ethiek of PThU-traject: Themamodule gemeenschap Cultuurgeschiedenis christendom 2 Exegese Oude Testament Jodendom Godsdienstfilosofie Nieuwe Testament en vroeg christendom 2 New Age-religie in historisch perspectief of PThU-traject: Crossculturele theologie Cultuurgeschiedenis christendom 3 Hetero-orthodoxe stromingen in jodendom en christendom Islam en Koran Wijsgerige theologie of PThU-traject: Dogmatiek 1 Iconografie of PThU-traject: Praktische theologie 2

› Verbredende minor buiten de faculteit of in het buitenland

Specialisatieminor: Tekst, traditie en interpretatie of Religie en moderniteit › Programma premaster geestelijke verzorging:

Gesprekstechniek en groepsdynamica Professionele ethiek Filosofie als levenskunst en therapie Leven, lijden en dood Specialisatieminor: Religie en moderniteit

› PThU-minorentraject:

Theologische ethiek Theologie als existentie Themamodule Reformatie Vrije keuze Specialisatieminor: Tekst, traditie en interpretatie (met dogmatiek 2)

Dit schema geldt voor studenten met eindexamen Grieks. Als je geen vwo-examen Grieks hebt gedaan, dan wordt Grieks geïntegreerd in het eerste en tweede studiejaar. In het derde jaar volg je geen 30, maar 15 punten buiten de faculteit. Ook het programma met Grieks kan in combinatie met het PThU-minorentraject worden gevolgd. 23


DE INHOUD VAN DE STUDIE THEOLOGIE

PThU-minorentraject Als je je wilt voorbereiden op de driejarige master tot predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland of geestelijk verzorger met ambtsbevoegdheid, dan kies je tijdens de bacheloropleiding voor het minorentraject van de PThU. Dit traject start in het eerste jaar van je bachelor en loopt door tot in je derde jaar. In het eerste jaar van de bachelor volg je twee modulen bij de PThU, in het tweede jaar drie of vier modulen en in het derde jaar vier of vijf modulen. Deze PThU-vakken komen gedeeltelijk in de plaats van vakken uit de bachelor theologie van de RUG. Maar ook wordt de ruimte van de verbredende minor hiervoor gebruikt.

Per 1 september 2012 is de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gevestigd op twee locaties, aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heb je aan de RUG je bachelor theologie behaald, dan kun je verder studeren aan de PThU om predikant of geestelijk verzorger binnen de Protestantse Kerk in Nederland te worden. De PThU heeft gekozen voor de RUG vanwege haar uitstekende reputatie in onderwijs en onderzoek en vanwege de breedte van de faculteit, die zowel theologie als godsdienstwetenschap omvat. Het facultaire profiel, dat gericht is op de interactie van religie en cultuur, is ook zichtbaar in de programmering van de Groninger locatie van de PThU.

De masteropleidingen Je kunt na je bachelor kiezen voor de eenjarige master theologie, de eenjarige master geestelijke verzorging (inclusief stage) of de tweejarige research master religion & culture. Om tot de master geestelijke verzorging te worden toegelaten, moet je in het derde jaar van je bachelor een speciaal programma volgen. Voor de research master geldt een sollicitatieprocedure. Tevens kun je met je bachelor theologie direct instromen in de de driejarige predikantsmaster van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), die in Groningen is gevestigd. Je moet dan wel tijdens je bachelor het PThU-minorentraject gevolgd hebben.

www Toegankelijke masteropleidingen

› www.rug.nl/ggw/studiegids

› Master theologie

› www.rug.nl/ggw/deeltijd (deeltijdstudie theologie)

› Master geestelijke verzorging

› www.rug.nl/ggw/maopleidingen (masteropleidingen)

› Research master religion & culture

› www.rug.nl/ggw/dodezeerollen (video over onderzoek

› Predikantsmaster

naar de Dode Zeerollen) › www.rug.nl/ggw/kerkinterieur (video over kerkinterieurs)

Moeilijk of niet? Misschien moet je even wennen aan de overstap naar universitair onderwijs. De studieboeken zijn vaak in het Engels. Je krijgt in korte tijd grote hoeveelheden studiestof te verwerken. En je moet zelfstandig leren werken, ook op de dagen dat je geen colleges hebt: veel lezen, colleges goed voorbereiden, opdrachten maken, Hebreeuws en eventueel Grieks leren en werkstukken schrijven. De studie is niet echt moeilijk, maar vergt wel veel tijd en zelfdiscipline. Daar staat tegenover dat de colleges en werkgroepen kleinschalig zijn en je er als student veel aandacht zult krijgen. Bovendien helpen we je op weg met ons mentorsysteem.

Vertalingen en hun gevolgen In het vak Oude Testament bestudeer je oorspronkelijke Hebreeuwse en Aramese teksten in hun culturele context. Bijvoorbeeld de Dode Zeerollen. Die laten zien dat er tweeduizend jaar geleden meerdere versies waren van sommige bijbelboeken. De vondst van de Dode Zeerollen beïnvloedt daardoor de moderne vertaling van de Bijbel.

24


DE INHOUD VAN DE STUDIE THEOLOGIE

NAAR HET BUITENLAND De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financiële regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig.

Als je theologie studeert, dan zijn de meeste studieboeken in het Engels. Het grote voordeel is dat je je daardoor internationaal heel goed kunt redden. Een aantal studenten theologie gaat voor een half jaar of een jaar in het buitenland studeren om ervaring op te doen. Zo biedt de studie je leuke kansen om je horizon te verbreden. Eerder studeerden er Groningse theologiestudenten in Oxford, Montpellier en Barcelona. Een student werkte mee aan archeologische opgravingen in Israël. Verder onderhoudt de faculteit contacten met universiteiten in Bremen, Marburg, Istanbul, Göttingen, Aarhus, Uppsala, Leuven en Princeton.

25


STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de uitgebreide introductie van de opleiding op de faculteit. Introductie en studievereniging De introductie van je studie vindt deels plaats op de faculteit en deels op Schiermonnikoog. Ook na de introductie organiseren verschillende disputen en de faculteitsvereniging Gerardus van der Leeuw veel activiteiten. Disputen zijn ‘wijsgerige gezelschappen’ met een knipoog. Hun doel is contact tussen studenten van verschillende studiejaren te bevorderen. Dat doen ze door onder meer debatavonden, kerkentochten, computergame-toernooien, excursies of speurtochten te organiseren. De faculteitsvereniging organiseert feesten en sportmiddagen, maar ook symposia, debatten en excursies. De faculteit heeft een eigen blad: Dei Facto. De redactie bestaat volledig uit studenten. Als je zelf actief wilt zijn binnen een van de disputen, de studievereniging of Dei Facto, dan ben je van harte welkom!

Studiebegeleiding Als eerstejaars krijg je een ouderejaarsstudent toegewezen als mentor. Die kan je helpen met vragen waarmee je misschien niet direct naar een docent stapt. Doordat de mentor de vakken al heeft gevolgd, kan hij of zij je tips geven over hoe je je studie kunt aanpakken. Voor vragen op het gebied van de opleiding kun je bij de studieadviseur terecht. Zij kan je helpen met het maken van een tentamenplanning of je adviseren wanneer je bijvoorbeeld onvoldoende inschrijftijd hebt of een vrijstelling wilt aanvragen. Ook voor persoonlijke zaken kun je een gesprek met de studieadviseur aanvragen. Zij heeft een onafhankelijke positie en behandelt een gesprek met jou vertrouwelijk. Bij complexere zaken kun je een gesprek aanvragen bij een studentendecaan. Voor algemene of financiële vragen kun je contact opnemen met de Universitaire Studenten Desk (USD).

www › www.rug.nl/ggw/gvdl (faculteitsvereniging) › www.keiweek.nl (introductieweek) › www.groningenlife.nl (Groninger studentenleven) › www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamerverhuur)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD 190.148 inwoners ca. 56.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 35.000 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafés 8 discotheken 2.743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs 1 beste grote gemeente van Nederland (2010) en 1 leukste winkel van Nederland (Italiaanse winkel Ariola)

26


Een nuttige bijdrage leveren aan het publieke debat

Harrit Lamster (22)

vierdejaars theologie

‘Op de middelbare school wist ik zeker dat ik een bètastudie wilde doen. Pas vlak voor mijn eindexamen kwam theologie in beeld. Ik ben namelijk ook geïnteresseerd in alles wat met religie te maken heeft. Daarom ben ik met twee studies begonnen: wiskunde en theologie. Al snel ontdekte ik dat wiskunde mij toch niet zo boeide als ik had gedacht. Theologie vond ik wel heel interessant. Naast mijn studie theologie ben ik actief als studentenvertegenwoordiger van de universiteit bij de VSNU, de vereniging van universiteiten in Den Haag. De VSNU behartigt de belangen van universiteiten bij de politiek, de overheid en maatschappelijke organisaties. Ik zing ook in studentenkoor Bragi. Wij repeteren iedere week en we gaan ongeveer vier keer per jaar een weekend weg. We hebben ook gezongen bij de opening van het lustrum van de RUG. Verder zit ik in de faculteitsraad en ben ik lid van een van de faculteitsdisputen. Wat ik na mijn studie ga doen, weet ik nog niet. Ik hoop op een onderzoeksaanstelling aan de universiteit. Vroege kerkgeschiedenis heeft mijn speciale belangstelling. Het predikantschap trekt mij ook. In elk geval wil ik een nuttige bijdrage leveren aan het publieke debat. De komende decennia zal er nog vast veel te doen zijn over de plaats van religie in de maatschappij.’

27 27


NA JE AFSTUDEREN

Theologie is een studie waarmee je veel kanten op kunt. Juist omdat je zo breed bent opgeleid en je hebt geleerd religie en samenleving vanuit diverse invalshoeken te bekijken. Je eigen interesse en keuze van vakken zullen belangrijk zijn bij de keuze van een baan die bij jou past. Theologie is een veelzijdige studie. De keuze zal vooral bij jouzelf liggen: ontdek wat jou het beste ligt en waar je het meeste plezier in hebt. Als je tijdens je studie vooral geïnteresseerd bent geraakt in de wisselwerking tussen religie en samenleving, dan kun je daarna bijvoorbeeld solliciteren naar een beleidsmatige functie bij de rijksoverheid, bij een provincie of bij een gemeente. Gaat je hart meer uit naar wetenschappelijk onderzoek, dan kun je na je bachelor het beste kiezen voor de research master. De meeste studenten die deze master doen, besluiten daarna om een proefschrift te gaan schrijven en zich dus verder te specialiseren op een bepaald terrein. Heb je vooral plezier in het schrijven van werkstukken en spreekt het analytische karakter van de studie je aan, dan zou je je kunnen richten op een journalistieke loopbaan. Je hebt immers expertise opgebouwd op het gebied van religie en cultuur in brede zin en je hebt je goed in woord en geschrift leren uitdrukken. Eventueel kun je je journalistiek verder scholen. En uiteraard kun je kiezen voor het beroep van predikant of geestelijk verzorger. De bachelor theologie sluit uitstekend aan op de predikantsmaster van de PThU, omdat je hierin een traject van voorbereidende vakken kunt volgen die direct toegang bieden tot de kerkelijke opleiding.

Verder is het mogelijk om in het onderwijs te gaan werken als docent godsdienst of levensbeschouwing. Bovendien zijn er allerlei voorbeelden van studenten die in andere functies terechtkomen waarvoor een brede academische achtergrond gevraagd wordt, zoals bij uitgeverijen of de overheid. Net zoals je geleidelijk ontdekt welke vakken je het meeste aanspreken, zo ga je tijdens je studie waarschijnlijk merken waar jouw interesse het meest naar uitgaat. Zie je studie ook als een manier om dat uit te vinden. In het algemeen geldt dat je loopbaankansen afhankelijk zijn van je eigen initiatief. Mensen die tijdens hun studie veel activiteiten hebben ontplooid (stage, bestuur, extra vakken) vinden het snelst werk.

www › www.rug.nl/ggw/informatievoor/alumni (voor en over afgestudeerden) › www.rug.nl/ggw/onderzoek/onderzoeksinstituten

Zo kan het ook... Annemieke ter Brugge ging na

Jeanet Hamstra volgde na haar studie

haar studie theologie naar de Protestantse

een postdoctorale opleiding journalistiek in

Theologische Universiteit. Daar promo-

Utrecht. Ze werkte in Groningen bij het blad

veerde ze op de politieke en religieuze positie

Kerk in Stad van de Protestantse Kerk in

van de vroege christenen in de Romeinse

Nederland (PKN) en zag een interessante

samenleving. Nu werkt ze bij het Nederlands

vacature bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen.

Bijbelgenootschap als vertaler aan de Bijbel in

Ze kreeg de baan en werkt nu als redacteur

Gewone Taal, een nieuwe bijbelvertaling voor

bijbels en theologische boeken. Een manu-

mensen die weinig lezen of moeite hebben met

script wordt via correctors, een vormgever en

lezen. Dat is uitdagend werk. Ze moet zelf

een drukker omgezet in een boek. Jeanet

goed weten wat een auteur met een bepaalde

organiseert en bewaakt dit proces.

passage wilde zeggen omdat ze steeds in eenvoudige taal moet formuleren.

28


NA JE AFSTUDEREN

De blik op de wereld houden

Karlijn Kwint (28) theoloog ‘Je denkt dat mensen in een verpleeghuis heel veel met elkaar praten, maar echte gesprekken hebben ze eigenlijk niet. Het is dan ook bijzonder als ik in een van mijn gespreksgroepen iemand hoor vertellen over haar verlies. Dat is zo intens, dat mensen het vertrouwen hebben in jou en in elkaar om zoiets te vertellen. Ik ben predikant en geestelijk verzorger in Friesland. In zorginstellingen heb ik vooral groepsgesprekken en doe ik individuele begeleiding. Mijn rol is dat mensen worden gezien en gehoord, dat er aandacht is voor ze aan het bed en binnen de organisatie. Daarnaast werk ik in een gemeente waar, naast pastoraat, meer tijd is voor exegese en de voorbereiding van diensten. Deze combinatie vind ik heel leuk. Ik heb de aansluitende kerkelijke opleiding gevolgd. Met wat ik nu weet, zou ik zo weer voor Groningen kiezen. De opleiding legt een stevige wetenschappelijke basis, heeft een hoog niveau en sluit goed aan op mijn werk. Je zit bovendien in een echte studentenstad. Het is voor jezelf belangrijk dat je niet alleen theologiestudenten tegenkomt. Je moet, vind ik, ook je blik op de wereld houden, zeker als predikant.’

29


TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

Afkomstig van het vwo

Afkomstig van het hbo

Geen vwo of hbo

Je hebt toegang tot de studies theologie en godsdienstwetenschap met alle vwo-profielen.

Je wordt ook toegelaten tot de studies theologie en godsdienstwetenschap wanneer je in het bezit bent van een hbo-diploma of hbo-propedeuse. Met een hbo-diploma kun je, afhankelijk van de inhoud van je opleiding, in aanmerking komen voor een aparte instroomregeling en een persoonlijk inpassingsplan. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Als je geen vwo of hbo hebt en je ten minste 21 jaar bent, kun je een universitair toelatingsexamen doen. Dat zogenoemde ‘colloquium doctum’ bestaat uit twee moderne talen en geschiedenis. Als je dat haalt kun je aan de opleiding beginnen.

www › www.rug.studielink.nl › www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering) › www.rug.nl/hoezithet (praktische info) › www.rug.nl/ggw/deeltijd (deeltijdopleidingen theologie en

2

godsdienswetenschap)

Theologie in deeltijd Je kunt theologie ook in deeltijd studeren, er wordt echter geen apart deeltijdprogramma voor aangeboden. Uitgaande van een studielast van dertig studiepunten per jaar rond je de deeltijdbacheloropleiding af in zes jaar. Voor deze opleiding gelden dezelfde toelatingseisen als voor het reguliere programma. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur. Zij kan eventueel een persoonlijke planning met je maken, die is afgestemd op jouw wensen. Het deeltijdcollegegeld voor het jaar 20112012 bedraagt 1251 euro. Als je al een bachelor hebt (ook hbo), dan betaal je voor een tweede bachelor een hoger collegegeld. Afhankelijk van het doorgaan van de kabinetsplannen, betaal je als deeltijdstudent waarschijnlijk ook een hoger collegegeld op het moment dat je meer dan vier jaar over je bachelor en meer dan twee jaar over je master doet. (Volg de wetgeving en kijk op www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld/tarieven.)

30 30

Studiekosten Naast collegegeld, 1713 euro in 2011-2012, betaal je voor boeken en ander studiemateriaal circa 675 euro per jaar. Als je meegaat met de grote studiereis van de faculteit, dan moet je daaraan een eigen bijdrage betalen. Als je al een bachelor hebt (ook hbo), dan betaal je voor een tweede bachelor een hoger collegegeld. Als je te lang over je studie doet moet je naast het collegegeld waarschijnlijk een boete betalen van 3.000 euro. (Volg de plannen van het kabinet en kijk op www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld/tarieven.)


VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsdag vrijdag 4 november 2011; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › In en rond het Academiegebouw in het centrum › Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting › Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc. › Infomarkt Open dag op locatie vrijdag 17 februari 2012; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › Bij de studies op locatie › Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze › Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt Last minute Groningen vrijdag 8 juni 2012 › ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studie- keuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen › ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding, op locatie van studie

Een dag student dinsdag 10 april bij theologie en godsdienstwetenschap › Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren › Intensief programma bij één opleiding › Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, eten in de stad › Veel andere studies organiseren Een dag student op andere dagen; niet alle opleidingen doen mee › Opgave bij de opleiding zelf Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen. Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO, om daar studiefinanciering aan te vragen.

31


VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 4 november 2011 Voorlichtingsdag November 2011 tot augustus 2012 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl (NB: voor lotingsstudies v贸贸r 15 mei aanmelden) Vrijdag 17 februari 2012 Open dag op locatie Dinsdag 10 april 2012 Een dag student Vrijdag 8 juni 2012 Last minute Groningen Augustus 2012 Algemene introductie (KEI-week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 3 september 2012 Begin van je studiejaar

32

Vragen over aanmelding, financiering, etc. Universitaire Studenten Desk (USD) (050) 363 80 04 www.rug.nl/hoezithet Voorlichtingsevenementen Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers

Inhoud studie en aansluiting Studieadviseur theologie en godsdienstwetenschap mw. drs. T.M.L. de Boer (050) 363 55 81 studieadviseur.ggw@rug.nl Secretariaat theologie en godsdienstwetenschap Oude Boteringestraat 38 9712 GK Groningen (050) 363 80 17 faculteit.ggw@rug.nl Theologie en godsdienstwetenschap op internet www.rug.nl/ggw Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink: (088) 424 76 00


VOOR MEER INFORMATIE Naast deze en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen geeft de RUG ook de algemene gids Studeren in Groningen uit. Daarin vind je een korte omschrijving van alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids informatie over toelating, aanmelding, huisvesting, studentenleven en meer. Je kunt de gids en brochures over andere opleidingen bestellen via www.rug.nl/studiekiezers.

www.facebook.com/studiekiezersRUG

www.univgroningen.hyves.nl

www.twitter.com/univgroningen www.youtube.com/universityGroningen

33


Augustus 2011

1

Colofon Uitgave en redactie afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Tekst Angela Rijnen, Djoeki van Woerden Ontwerp In Ontwerp Fotografie Elmer Spaargaren, Michel de Groot

www.rug.nl/studiekiezers

Bachelor Religie en Cultuur: theologie en godsdienstwetenschap  

De opleidingen Theologie en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kenmerken zich door de gerichte aandacht op de ver...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you