NEG | Strategi 2022-2026

Page 1

KVALITET UDVIKLING VÆKST BÆREDYGTIGHED STRATEGI 2022 - 2026 MISSION OG IVISION NSTITUTIONENS FORMÅL SÆRKENDE OG SAMMENHÆNGSKRAFT PRINCIPPER OG VÆRDIGRUNDLAG ABSALONSVEJ HOLBÆK ALLIKELUND GYMNASIUM AFDELING AUDEBO CAMPUS ODSHERRED PROCESSKOLEN SLOTSHAVEN GYMNASIUM

PRINCIPPER OG VÆRDIGRUNDLAG

PRINCIPPER

Vi fokuserer på kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst i vores indsats.

Vi anvender instuonens samlede ressourcer opmalt i forhold l at sikre indsatser med mest mulig effekt for den enkelte elev, den enkelte uddannelse og den samlede instuon.

Vi ser det som en styrke, at de enkelte uddannelser og afdelingers identet og særkende dyrkes, så de bedst muligt matcher elevgrupper, aagere og lokale behov.

Vi lreelægger og samarbejder på tværs med elever, aagere af uddannede, lærere og relevante aktører i det omgivende samfund i hele den uddannelsesmæssige værdikæde med henblik på, at:

•Kvalificere de strategiske mål og indsatser ved at bringe relevant viden i spil, og arbejde datadrevet med afsæt i egne fremsllede data eller udefrakommende data.

•Akvere potenale, der understøer vores strategi, uanset hvor det måe være forankret.

•Tydeliggøre synergier og iniere realiseringen af disse.

Vi ved, at 1/3 af vores indsatser i strategiperioden endnu ikke er kendt. Vi opererer agilt og har konstant øje for nye muligheder og akviteter i den uddannelsesmæssige værdikædebåde de, som opstår i det lokale, det regionale og det naonale uddannelseslandskab.

Vi øremærker organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence og kapacitet, der er gearet l at opsøge, gribe og respondere på muligheder, vi endnu ikke kender, og for situaonsbestemt at kunne justere besluede og iværksae indsatser i overensstemmelse med udviklingen.

VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlaget bygger på følgende fem ord, som vi forstår således:

Tryghed – Vi er tydelige i vores kommunikaon, vi afstemmer forventninger og vi er tro mod intenonen.

Virkelyst – Vi agerer opsøgende, vi prioriterer arbejdsglæde og vi har fokus på at opnå en effekt af vore indsatser.

Sammenhæng – Vi handler bæredyggt i vore handlinger og indsatser, vi medtænker i den forbindelse relevante interesser og vi har fokus på at samskabe.

Fremsyn – Vi er nysgerrige i vores lgang, vi bestræber os på at være nytænkende og vi udviser risikovillighed i intenonen om at være fremsynede.

Leodet – Vi har en vilje l forandring, vi tager besk af aktuelle situaoner og vi er i stand l hurgt at gribe muligheder.

1 5 2 3 4

INSTITUTIONENS FORMÅL

Instuonens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsreet grund- og eeruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers udbud omfaer erhvervsuddannelser (primært indenfor områderne teknisk, merkanl og social- og sundhed), arbejdsmarkedsuddannelser (primært indenfor det merkanle område, transportområdet, kranområdet og bygge- og anlægsområdet) og lgrænsende uddannelser samt gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf).

Instuonen kan i lknytning l uddannelserne, jf. ovenstående, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolisk begrundende foranstaltninger.

Instuonens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfaet af § 18, stk. 1, i lov om instuoner for erhvervsreet uddannelse.

Instuonen kan i lknytning l de uddannelser, den er godkendt l at udbyde, jf. ovenstående, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

MISSION OG VISION

MISSION

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er en selvejende instuon inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk, Region Sjælland, og er omfaet af lov om instuoner for erhvervsrettet uddannelse. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser tager udgangspunkt i en flersidet forpligtelse i forhold l:

• Befolkningen i Nordvestsjælland, hvor der skal være uddannelse tæt på de unge såvel som de voksne.

• De mange virksomheder, der skal serviceres med uddannet arbejdskra og eeruddannelse l den eksisterende arbejdsstyrke.

• At skabe nytænkende uddannelsesformer og projekter, der bidrager l fremdens kompetencer.

VISION

Vi styrker elevernes og kursisternes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er reet mod deres fremd og mulige karrierevalg. Vi har fokus på, hvordan samspillet mellem de faglige og sociale læringsfællesskaber er med l at skabe lyst l læring, og vi har fokus på, hvordan dee sker i tæt samarbejde med erhvervslivet og det omkringliggende samfund.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser arbejder målreet med en uddannelseshverdag med høj faglig kvalitet – uddannelser, der fagligt, socialt og økonomisk er bæredygge, og hvor bæredygghed, ansvarlighed og klimabevidsthed indgår i den almene dannelse.

Visionens fire nøgleord:

·
· BÆREDYGTIGHED · UDVIKLING · VÆKST
KVALITET

SÆRKENDE OG SAMMENHÆNGSKRAFT

AFDELINGSVISE SÆRKENDER OG STRATEGISKE SAMMENHÆNGSKRAFT

Vi ser det principielt og i praksis som en styrke, at de enkelte uddannelser og afdelingers identet samt særkende fastholdes og dyrkes. Samdigt ser vi det som en styrke, at det samlede Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser karakteriseres af samhørighed og alarethed om overordnede valg i måden at gribe vores uddannelsesvirke an på. Det gør os i stand l i fællesskab at nytænke, fortsat at være tæt på eleverne relaonelt og geografisk samt læringsmæssigt at favne et bredt uddannelsesbehov. Det gør os desuden l en mere arakv samarbejdspartner.

De centrale valg, vi har truffet om vores fælles vej og lgang for hele Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, vil i det følgende blive præsenteret som strategiske mål og indsatser, struktureret eer de fire nøgleord i visionen: Kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst. Hver afdeling vil bidrage l indfrielse af de fælles mål ved sammen og hver for sig at udvikle mere konkrete akviteter og ltag på tværs af organisaonen, og endvidere specifikt for egen afdeling i overensstemmelse med deres særkende.

UNDERSTØTTELSE AF ARBEJDET

Implementering af strategien lykkes, når intenonen bag de valg, strategien er udtryk for, omsæes l handlinger i det daglige arbejde. Handlinger, som skaber den ønskede værdi for den ønskede målgruppe.

Den transformaon, vi ønsker med vores strategiske valg, kræver både kompetencer og kapacitetsmæssige ressourcer af medarbejdere og ledere. Når vi ydermere er bevidste om, at 1/3 af vores indsatser i perioden endnu ikke er kendte, så fordrer det et vedholdende blik på de aktuelle muligheder og behov, der opstår internt såvel som i vores omverden.

Sagt med andre ord: Vi skal have en særlig opmærksomhed på at være klar l at gribe det, der lige nu er uforudsigeligt.

KVALITET

OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR NEG

Sikring af de gode overgange fra grundskole og 10. klasse l vores ungdoms- og voksenuddannelser, herunder øget kvalitet af vores generelle brobyggende og introducerende akviteter. Herudover en sikring af de gode overgange eer gennemført ungdomsog voksenuddannelse, eksempelvis l lokale videregående uddannelsesudbud.

Sikring af det gode arbejdsmiljø og den arakve arbejdsplads, bl.a. via forbedring af den Professionelle Kapital med fokus på at sikre, at alle afdelinger under Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser opleves som arakve arbejdspladser.

1 2 3

Sikring af den nødvendige kvalitet i en spændende undervisning i et arakvt lærings- og ungemiljø, der skaber høj ltrækning og fastholdelse.

I lknytning l dee skal der sikres høj elevinddragelse, tværgående samar bejde og nytænkning gennem projekter samt udpræget medarbejderinvolvering.

AFDELINGERNES MÅL

At Absalonsvej opnår et målbart og markant mindsket frafald på GF1.

At Absalonsvej forbedrer og øger relaonerne l virksomheder, herunder indgår i relevante netværk.

At styrke den gode fortælling om Allikelund Gymnasium hos både nuværende og kommende elever, og herunder at have øget fokus på den posive og konnuerlige interakon med grundskolerne og lokale virksomheder.

At udvikle og arbejde eer en stærk evaluerings- og opfølgningspraksis på afdelingen omfaende alle uddannelser og drien af skolehjemmet med fokus på de kvalitetsmæssige mål, der bl.a. fremgår af de enkelte LUP'er.

At elever og ansae føler ejerskab l Campus Odsherred, og oplever det som en samlet instuon.

At Processkolen implementerer flere elevakviteter med fokus på at sikre læringsmiljøer, der uddanner både l faget og l livet (den almene dannelse).

At mindske det generelle frafald målbart og markant, herunder at have udpræget fokus på fastholdelse eer grundforløbet samt på fastholdelse gennem hele HTX forløbet.

At ansae og elever gennem deres lknyt ning og commitment l Campus styrker det gode omdømme gennem egne fortællinger.

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere med afsæt i kvalitetsforbedringer.

At øge fokus på, hvor ledes de sårbare unge støes opmalt fagligt såvel som personligt, dels for deres uddannelsesmæssige og personlige resultater, dels for øget gennemførelse.

At styrke kvaliteten af AMU-udbud samt online udbud således, at de opleves arakve for målgruppen.

At elever såvel som ansae oplever høj trivsel i forhold l Elev trivselsundersøgelse, undervisningsevaluering, Professionel Kapital og Arbejdspladsvurdering.

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere, med afsæt i kvalitetsfor bedringer.

At der opleves en relevant og givende interakon mellem Fårevejle og Odsherreds Gymnasium i perioden inden Campus er færdigbygget.

At undervisningsmiljøet på Processkolen lpasses de forskellige grupper af elever, som afdelingen har på sine uddannelseslbud, og at der indarbejdes processer, der sikrer elever nes inddragelse i dee.

At styrke den gode fortælling om Slotshaven hos både nuværende og kommende elever, herunder at have øget fokus på den posive og konnuerlige interakon med grundskolerne.

At elever såvel som ansae oplever høj trivsel gennem kvalitetsforbedringer.

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere med afsæt i kvalitetsforbedringer.

KVALITETSMÅL
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
ABSALONSVEJ HOLBÆK ALLIKELUND GYMNASIUM CAMPUS ODSHERRED PROCESSKOLEN SLOTSHAVEN GYMNASIUM AFDELING AUDEBO

OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR NEG

Bæredygghed som en naturlig del af fagene og inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, herunder hjemtagelse af både små og store eksternt finansierede projekter med klart bæredygghedsfokus. Herudover benyes undervisningsmaterialer, som er bæredygge samt have en opsøgende lgang l at finde mere bæredygge løsninger og materialer.

Forbedringer af de fysiske rammer og drien heraf, herunder klimaforbedrende ltag og synlige bæredygghedsmarkører.

1 2 3

Et tydeligt brand som en klimauddannelsesinstuon, bl.a. gennem synlige bæredygghedsmarkører på udvalgte områder.

BÆREDYGTIGHED
AFDELINGERNES MÅL

At eleverne konnuer ligt arbejder med bæredygghed og data knyet herl, herunder materiale- og affaldssortering.

At der i perioden opnås isoleret, økonomisk bæredygghed samt at der realiseres et overskud l resten af organisaonen.

At Audebo forbedrer sit CO2 aryk, og at der skabes en daglig adfærd, der sikrer dee hos både ledelse, medarbejdere, elever og kursister.

At instuonens elever dagligt mærker, at Campus Odsherred har en bæredygg profil både i undervisningen, i studieretninger, i netværk/samarbejdsrel aoner og i dagligdagen generelt.

At elever kommer l at arbejde systemask med bæredygghed i hverdagen og i undervisningen, og at dee indarbejdes i LUP'erne.

At eleverne inddrages systemask i, hvordan der arbejdes med bæredygghed på Slotshaven.

At Absalonsvejs indkøbspraksis og valg tager udgangspunkt i og afspejler bæredygghed.

At Allikelund Gymnasium er en bæredygg instuon, som møder individet, hvor det er, og stræber eer et opmalt studie- og arbejdsmiljø.

Hjemtagelse af minimum et eksternt finansieret projekt med fokus på bæredygghed, gerne i samarbejde med andre uddannelsesinstuoner.

At bæredygghed på flere måder er tænkt ind i den nybyggede instuon.

At eleverne inddrages i de bæredygge løsninger, som er en del af Processkolens hverdag, herunder øget anvendelse af grønne og bæredygge materialer, metoder og processer.

At styrke og videreudvikle bæredygghed som et naturligt element i undervisningen og i dagligdagen.

At der i forskellige undervisningsforløb på alle uddannelser arbejdes med bæredygghedsproblemakker.

Systemask at arbejde på at blive en mere integreret og akv partner i Kalundborgs industrielle symbiose, for som uddannelsesinstuon at styrke bidraget l en symbiosk og cirkulær lgang l industri og produkon.

At arbejde med bæredygghed i særligt lreelagte temadage.

BÆREDYGTIGHEDSMÅL
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
ABSALONSVEJ HOLBÆK ALLIKELUND GYMNASIUM CAMPUS ODSHERRED PROCESSKOLEN SLOTSHAVEN GYMNASIUM AFDELING AUDEBO

UDVIKLING

OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR NEG

Arbejde med uddannelse for alle unge og dermed skabe bedre grundlag for et uddannelsesforløb lpasset den enkeltes behov, hvad enten det er via talentpleje eller ekstra støe – om det er med afsæt i kognive eller måske fysiske vanskeligheder.

Understøe Nordvestsjællands behov for kvalificeret og faglært arbejdskra, herunder understøe den udprægede industri- og uddannelsesvækst i de tre kommuner.

1 2 3

Etablering af nye uddannelsessynergier internt såvel som eksternt, og gerne med fokus på mulighederne for sameksistens, fusion samt etablering at stærke verkale uddannelseskæder.

AFDELINGERNES MÅL

At sikre et uddannelsesudbud, der matcher eerspørgslen blandt virksomhederne, især i det hurgt voksende erhvervsliv i Kalundborg samt at tone kompetencemålene på uddannelserne, så de opleves som relevante for både virksomheder og elever.

At udvikle kommunikaonsindsatser både internt og eksternt med fokus på nytænkning, professionalisme og netværksskabelse.

At udvikle mindst en ny kontraktuddannelse samt videreudvikle på onlinelbud, herunder FGU Online samt AMU Online således, at disse bliver økonomisk bæredygge.

At udvikle arakve, tværfaglige brobygningslbud for de unge.

At udvikle tæere samarbejde med grundskolerne både på det for melle brobygnings/introområde og indenfor andre og nye samarbejdsområder

At redefinere skolen og skolehjemmets eksistensberegelse, og med afsæt heri udvikle plan for revitalisering af skole og skolehjem, herunder eventuelt reorganisering og ny lokalisering.

At Campus sæes på det lokale landkort som et samlingssted for hele området med en række forskellige samarbejdspartnere, og at campus som minimum er vært for tværgående arrangementer fire gange årligt.

At skabe inspiraon og ny viden for medarbejderne gennem tvær gående samarbejde af både pædagogisk og faglig karakter.

At udvikle og styrke samarbejdet på tværs af de gymnasiale uddannelser på både de pædagogiske og de faglige områder.

At udvikle et formaliseret samarbejde med det lokale erhvervsliv, andre uddannelsesinstuoner og foreningslivet.

At Processkolens uddannelsesudbud dynamisk lpasses de lokale virk somheders behov og eerspørgsel.

At fortsæe udviklingen af det praksisnære i HTX og HHX, bl.a. gennem et øget samarbejde med erhvervslivet.

At udvikle relevante uddannelseslbud for målgruppen af ledige og unge uden uddannelse.

At øge deltagelsen i talentprogrammer og konkurrencer samt at arbejde målreet med talentudvikling. At analysere og alare, hvorvidt der er eer spørgsel og relevans for at etablere et uddannelsesudbud på anden regional lokaon.

At Campus er et naturligt samlingspunkt for de unge, og at dee mærkes gennem den medieomtale, instuonen får samt af et øget antal af elever.

At Processkolen internt sikrer et tydeligt udvik lingsspor, hvor der udvik les målreet i samme retning.

At udvikle dssvarende fysiske studiemiljøer, som kan være afsæt l at forstærke Slotshavens identets- og karriereplaorme for både nuværende samt dligere elevers fortællinger.

UDVIKLINGSMÅL
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3
ABSALONSVEJ HOLBÆK ALLIKELUND GYMNASIUM CAMPUS ODSHERRED PROCESSKOLEN SLOTSHAVEN GYMNASIUM AFDELING AUDEBO

VÆKST

OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL FOR NEG

En høj ltrækningskra bl.a. gennem en variaon af brobygningsakviteter, høj elevtrivsel, arakve udviklingsprojekter, spændende læringsmiljøer og målreede indsatser for øget gennemførelse.

Vækst på alle afdelinger, trods den demografiske udfordring.

1 2
AFDELINGERNES MÅL

At sikre en lgang af elever både fra grundskolen, fra andre målgrupper og evt. lgang via nye uddannelsesudbud i Holbæk, så årselevantallet i strategiperioden samlet øges.

At øge ltrækning, optagelse og fastholdelse på alle uddannelseslbud således, at det samlede årselevtal ved strategiperiodens afslutning er 225 årselever.

At øge opmærksomheden på de lokale uddannelser i Audebo med henblik på, at de bliver mere synlige for kommende elever, herunder folkeskolelever, så optaget af elever fra grundskolen øges med 10 % samlet set i hele perioden.

At Campus Odsherred har minimum 450 årselever ved strategiperiodens udløb.

At opnå et større kendskab blandt mulige kommende elever gennem en større lgang af besøg af samt gennem øget samarbejde med grundskoleelever/eerskoleelever.

At bidrage l, at flere ledige kommer ind på en af vores uddannelser.

At væksten også sker gennem målbar og mar kant øget fastholdelse.

At væksten også sker gennem målbar og markant øget fastholdelse med særlig fokus på de sårbare unge. At skabe en vækst, hvor merforbruget er harmoniseret på en måde, hvor Audebo samlet set er økonomisk bæredygg ved udgangen af strategiperioden.

Et stabilt optag på HHX således, at der er en fuld klasse (minimum 20 elever) på alle tre årgange.

At årseleverne fordeler sig bredt over uddannelserne, således at også GF1, GF2 og 10. klasses lbud er stærke og økonomisk bæredygge.

At etablere et korps af rollemodeller og en model for, hvordan disse anvendes l at sikre øget elevltrækning, så årselevantallet samlet set gennem strategiperioden øges med 10%.

At etablere et tæere samarbejde med grundskolerne, og herigennem at sikre øget elevoptag med et mål om, at der i løbet af strategiperioden opnås et optagetal på henholdsvis 80 HTX-elever og 150 HHX-elever.

At skabe netværk og samarbejde, der øger ltrækningen af en større andel af unge i nye målgrupper, enten geografisk eller fra andre målgrupper.

At der fremkommer vækst gennem målbar og markant øget fastholdelse.

At væksten også sker gennem målbar og mar kant øget fastholdelse.

At væksten også sker gennem målbar og mar kant øget fastholdelse, herunder et særligt fokus på de sårbare unge og de unge, der af forskellige årsager behøver ekstra støe.

VÆKSTMÅL
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
3 3 3
3
ABSALONSVEJ HOLBÆK ALLIKELUND GYMNASIUM AFDELING AUDEBO CAMPUS ODSHERRED PROCESSKOLEN SLOTSHAVEN GYMNASIUM

STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR ABSALONSVEJ

At Absalonsvej opnår et målbart og markant mindsket frafald på GF1.

At eleverne konnuerligt arbejder med bæredygghed og data knyet herl, herunder materiale- og affaldssortering.

At Absalonsvej forbedrer og øger relaonerne l virksomheder, herunder indgår i relevante netværk.

At Absalonsvejs indkøbspraksis og valg tager udgangspunkt i og afspejler bæredygghed.

At sikre et uddannelsesudbud, der matcher eerspørgslen blandt virksomhederne, især i det hurgt voksende erhvervsliv i Kalundborg samt at tone kompetencemålene på uddannelserne, så de opleves som relevante for både virksomheder og elever.

VÆKST

At sikre en lgang af elever både fra grundskolen, fra andre målgrupper og evt. lgang via nye uddannelsesudbud i Holbæk, så årselevantallet i strategiperioden samlet øges.

At bidrage l, at flere ledige kommer ind på en af vores uddannelser

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere med afsæt i kvalitetsforbedringer.

At udvikle arakve, tværfaglige brobygningslbud for de unge.

At udvikle relevante uddannelseslbud for målgruppen af ledige og unge uden uddannelse.

At væksten også sker gennem målbar og markant øget fastholdelse.

Vi ønsker specifikt på Absalonsvej at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:
KVALITET BÆREDYGTIGHED UDVIKLING
MÅL 1 MÅL 1 MÅL 1 MÅL 1 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 3 MÅL 3

STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR ALLIKELUND GYMNASIUM

BÆREDYGTIGHED

KVALITET UDVIKLING VÆKST

MÅL 1

At styrke den gode fortælling om Allikelund Gymnasium hos både nuværende og kommende elever, og herunder at have øget fokus på den posive og konnuerlige interakon med grundskolerne og lokale virksomheder.

MÅL 2

At øge fokus på, hvorledes de sårbare unge støes opmalt fagligt såvel som personligt, dels for deres uddannelsesmæssige og personlige resultater, dels for øget gennemførelse.

MÅL 3

At elever såvel som ansae oplever høj trivsel i forhold l Elev trivselsundersøgelse, undervisningsevaluering, Professionel Kapital og Arbejdspladsvurdering.

MÅL 1

At der i perioden opnås isoleret, økonomisk bæredygghed samt at der realiseres et overskud l resten af organisaonen.

MÅL 2

At Allikelund Gymnasium er en bæredygg instuon, som møder individet, hvor det er, og stræber eer et opmalt studieog arbejdsmiljø.

MÅL 3

At der i forskellige undervisningsforløb på alle uddannelser arbejdes med bæredygghedsproblema-kker.

MÅL 1

At udvikle kommunikaonsindsatser både internt og eksternt med fokus på nytænkning, professionalisme og netværksskabelse.

MÅL 2

At udvikle tæere samarbejde med grundskolerne både på det formelle brobygnings/introområde og indenfor andre og nye samarbejdsområder

MÅL 3

At øge deltagelsen i talentprogrammer og konkurrencer samt at arbejde målreet med talentudvikling.

MÅL 1

At øge ltrækning, optagelse og fastholdelse på alle uddannelseslbud således, at det samlede årselevtal ved strategiperiodens afslutning er 225 årselever

MÅL 2

At væksten også sker gennem målbar og markant øget fastholdelse med særlig fokus på de sårbare unge.

Vi ønsker specifikt på Allikelund Gymnasium at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:

STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR AFDELING AUDEBO

At udvikle og arbejde eer en stærk evaluerings- og opfølgningspraksis på afdelingen omfaende alle uddannelser og drien af skolehjemmet med fokus på de kvalitetsmæssige mål, der bl.a. fremgår af de enkelte LUP'er.

BÆREDYGTIGHED

At Audebo forbedrer sit CO2 aryk, og at der skabes en daglig adfærd, der sikrer dee hos både ledelse, medarbejdere, elever og kursister.

At udvikle mindst en ny kontraktuddannelse samt videreudvikle på onlinelbud, herunder FGU Online samt AMU Online således, at disse bliver økonomisk bæredygge.

: At øge opmærksomheden på de lokale uddannelser i Audebo med henblik på, at de bliver mere synlige for kommende elever, herunder folkeskolelever, så optaget af elever fra grundskolen øges med 10 % samlet set i hele perioden.

At styrke kvaliteten af AMUudbud samt online udbud således, at de opleves arakve for målgruppen.

Hjemtagelse af minimum et eksternt finansieret projekt med fokus på bæredygghed, gerne i samarbejde med andre uddannelsesinstuoner.

At redefinere skolen og skolehjemmets eksistensberegelse, og med afsæt heri udvikle plan for revitalisering af skole og skolehjem, herunder eventuelt reorganisering og ny lokalisering.

At skabe en vækst, hvor mer forbruget er harmoniseret på en måde, hvor Audebo samlet set er økonomisk bæredygg ved udgangen af strategiperioden.

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere, med afsæt i kvalitetsforbedringer.

At analysere og alare, hvorvidt der er eerspørgsel og relevans for at etablere et uddannelsesudbud på anden regional lokaon.

At der fremkommer vækst gennem målbar og markant øget fastholdelse.

Vi ønsker specifikt på Afdeling Audebo at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:
MÅL
KVALITET
UDVIKLING VÆKST MÅL 1 MÅL 1 MÅL 1 MÅL 1 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2
2 MÅL 3 MÅL 3 MÅL 3

STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR CAMPUS ODSHERRED

KVALITET BÆREDYGTIGHED UDVIKLING VÆKST

MÅL 1 MÅL 1

At elever og ansae føler ejerskab l Campus Odsherred, og oplever det som en samlet instuon.

At instuonens elever dagligt mærker, at Campus Odsherred har en bæredygg profil både i undervisningen, i studieretninger, i netværk/ samarbejdsrelaoner og i dagligdagen generelt.

MÅL 1 MÅL 1

At Campus sæes på det lokale landkort som et samlingssted for hele området med en række forskellige samarbejdspartnere, og at campus som minimum er vært for tværgående arrangementer fire gange årligt.

At Campus Odsherred har minimum 450 årselever ved strategiperiodens udløb.

At ansae og elever gennem deres lknytning og commitment l Campus styrker det gode omdømme gennem egne fortællinger.

MÅL 3

At der opleves en relevant og givende interakon mellem Fårevejle og Odsherreds Gymnasium i perioden inden Campus er færdigbygget.

At bæredygghed på flere måder er tænkt ind i den nybyggede instuon.

At udvikle et formaliseret samarbejde med det lokale erhvervsliv, andre uddannelsesinstuoner og foreningslivet.

MÅL 3

At Campus er et naturligt samlingspunkt for de unge, og at dee mærkes gennem den medieomtale, instuonen får samt af et øget antal af elever.

Et stabilt optag på HHX således, at der er en fuld klasse (minimum 20 elever) på alle tre årgange. At årseleverne fordeler sig bredt over uddannelserne, således at også GF1, GF2 og 10. klasses lbud er stærke og økonomisk bæredygge.

Vi ønsker specifikt på Campus Odsherred at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:
MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 3

STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR PROCESSKOLEN

KVALITET BÆREDYGTIGHED UDVIKLING VÆKST

At Processkolen implementerer flere elevakviteter med fokus på at sikre læringsmiljøer, der uddanner både l faget og l livet (den almene dannelse).

At elever kommer l at arbejde systemask med bæredygghed i hverdagen og i undervisningen, og at dee indarbejdes i LUP'erne.

At skabe inspiraon og ny viden for medarbejderne gennem tværgående samarbejde af både pædagogisk og faglig karakter

At opnå et større kendskab blandt mulige kommende elever gennem en større lgang af besøg af samt gennem øget samarbejde med grundskoleelever/eerskoleelever.

MÅL 2

At undervisningsmiljøet på Processkolen lpasses de forskellige grupper af elever, som afdelingen har på sine uddannelseslbud, og at der indarbejdes processer, der sikrer elevernes inddragelse i dee.

At eleverne inddrages i de bæredygge løsninger, som er en del af Processkolens hverdag, herunder øget anvendelse af grønne og bæredygge materialer, metoder og processer.

MÅL 3

At elever såvel som ansae oplever høj trivsel gennem kvalitetsforbedringer.

Systemask at arbejde på at blive en mere integreret og akv partner i Kalundborgs industrielle symbiose, for som uddannelsesinstuon at styrke bidraget l en symbiosk og cirkulær lgang l industri og produkon.

At Processkolens uddannelsesudbud dynamisk lpasses de lokale virksomheders behov og eerspørgsel.

MÅL 3

At Processkolen internt sikrer et tydeligt udviklingsspor, hvor der udvikles målreet i samme retning.

At etablere et korps af rollemodeller og en model for, hvordan disse anvendes l at sikre øget elevltrækning, så årselevantallet samlet set gennem strategiperioden øges med 10%.

At væksten også sker gennem målbar og markant øget fastholdelse.

Vi ønsker specifikt på Processkolen at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:
1 MÅL
MÅL 1 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 3
MÅL
1 MÅL 1

: At mindske det generelle frafald målbart og markant, herunder at have udpræget fokus på fastholdelse eer grundforløbet samt på fastholdelse gennem hele HTX forløbet.

At eleverne inddrages systemask i, hvordan der arbejdes med bæredygghed på Slotshaven.

At udvikle og styrke samarbejdet på tværs af de gymnasiale uddannelser på både de pædagogiske og de faglige områder.

At etablere et tæere samarbejde med grundskolerne, og herigennem at sikre øget elevoptag med et mål om, at der i løbet af strategiperioden opnås et optagetal på henholdsvis 80 HTX-elever og 150 HHX-elever.

At styrke den gode fortælling om Slotshaven hos både nuværende og kommende elever, herunder at have øget fokus på den posive og konnuerlige interakon med grundskolerne.

At styrke og videreudvikle bæredygghed som et naturligt element i undervisningen og i dagligdagen.

At fortsæe udviklingen af det praksisnære i HTX og HHX, bl.a. gennem et øget samarbejde med erhvervslivet.

At arbejde med bæredygghed i særligt lreelagte temadage.

At der opleves øget trivsel blandt elever og medarbejdere med afsæt i kvalitetsforbedringer.

At udvikle dssvarende fysiske studiemiljøer, som kan være afsæt l at forstærke Slotshavens identets- og karriereplaorme for både nuværende samt dligere elevers fortællinger.

At skabe netværk og samarbejde, der øger ltrækningen af en større andel af unge i nye målgrupper, enten geografisk eller fra andre målgrupper.

At væksten også sker gennem målbar og markant øget fastholdelse, herunder et særligt fokus på de sårbare unge og de unge, der af forskellige årsager behøver ekstra støe.

Vi ønsker specifikt på Slotshaven Gymnasium at realisere vores vision om kvalitet, bæredygghed, udvikling og vækst ved at levere på følgende strategiske mål:
STRATEGISKE MÅL OG INDSATSER SPECIFIKT FOR SLOTSHAVEN GYMNASIUM
1 MÅL 1 MÅL
MÅL 1
2 MÅL 2 MÅL 3
MÅL 2 MÅL 3MÅL 3
KVALITET BÆREDYGTIGHED UDVIKLING VÆKST MÅL
1
MÅL
MÅL 2
MÅL 3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.