Allikelund Gymnasium - EUX

Page 1

EUX

MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN


EUX Business er en kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse, der tager 4 år. Først går du på grundforløb 1 og 2. Det tager i alt et år. Her går du muligvis sammen med dem, der tager en almindelig erhvervsuddannelse. Du kan vælge mellem Kontor, Finans, Detail, Handel eller Event.

KONTOR Du arbejder med kundeservice, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. Jobmuligheder: Advokatsekretær, kontoransat inden for politiet, ministerierne, kommunerne m.m.

FINANS Du lærer bl.a. om forsikringer, lån og opsparinger samt at rådgive om, hvad der passer kunden bedst i forskellige situationer. Jobmuligheder: Rådgiver i en bank, i et forsikringsselskab eller i et realkreditinstitut.

Det studiekompetencegivende år 1 år med fag på gymnasialt niveau

Grundforløb 2 20 uger - valg af uddannelsesretning

Grundforløb 1

DETAIL Du får f.eks. fokus på salg, kundebetjening, indkøb af varer, butiksindretning. Jobmuligheder: Salgsassistent indenfor brancher som tøj, dagligvarer, elektronik m.m. HANDEL Du kommer især til at arbejde med salg og indkøb mellem virksomheder, samt logistik. Jobmuligheder: Handels- eller indkøbsassistent i brancher som el, VVS, auto, mode, tøj, skønhed, dagligvarer, trælasten m.m.

20 uger på en fagretning

På grundforløb 1 får du en smagsprøve på forskellige uddannelsesretninger, så du efterfølgende kan vælge et mere specifikt grundforløb 2.

EVENT Du arbejder med at planlægge messer, kongresser, festivaler og andre aktiviteter. Jobmuligheder: Ofte turistcentre, PR-bureauer og forlystelsesparker, der ansætter eventkoordinatorer m.m.


FAG PÅ EUX BUSINESS Grundforløb 1

Grundforløb 2

Studieåret

Valgfag A + B + C

Dansk C

Virksomhedsøkonomi C

Dansk A

Matematik A + B

Engelsk C

Organisation C

Engelsk B

Samfundsfag B

Samfundsfag C

Matematik C

Informatik B

Afsætning B

Erhvervsfag

Erhvervsinformatik C

Erhvervsjura C

Psykologi C

Afsætning C

Virksomhedsøkonomi B

Innovation C

Uddannelsesspecifikke fag

Erhvervsområdeprojekt

Finansiering C

Med en EUX Business får du et stærkt fundament for din fremtid!


Allikelund - fordi uddannelse er vigtig På Allikelund Gymnasium er vi godt 300 elever bestående af EUD og EUXelever, 10. klasseselever og en masse gymnasieelever. Vi har en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden, der også går på tværs af uddannelserne. Allikelund Gymnasium er et gymnasium, hvor faglighed, fællesskab og trivsel prioriteres højt, og hvor der er plads til den enkelte.

Vi har fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt. Derfor er vi tit på virksomhedsbesøg, har erhvervsfolk med i vores undervisning, og vi har et tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Desuden er der en række ekskursioner og studieture i løbet af din gymnasietid. Vi står klar med et spændende studiemiljø og et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange.

Kontakt vores Kontakt vores vejleder rektor Karen Marie

J. Hagemann-Petersens Allé 22 · 4400 Kalundborg Tlf. 72 290 500

allikelund.dk

Vil du vide mere?

ReklameService.dk · 59516615

Xxxxx Xxxxxxxxxx Bach Christensen Tlf. 3070 1867 Tlf. 41 12 58 20 xxxx@eucnvs.dk kac@eucnvs.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.