Page 1

PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01. ¸ÀASÉå: E(3)1714/2010-11/¦J¸ï¹

¢£ÁAPÀ: 02-02-2011.

C¢ü¸ÀÆZÀ£É 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è£À ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:r¦JDgï 90 J¸ï¹Dgï 85, ¢£ÁAPÀ: 27-02-1992gÀ C£ÀéAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ.

F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÁvÀÆàwðPÀªÁV (Tentatively) ªÉÄà / dÆ£ï 2011gÀ°è £Àq¸ É À®Ä GzÉÝò¹zÉ.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ MAzÉà Cfð ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ°è, CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É¬Ä®èzÉà wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. 2. ¥ÀjÃPÁë ±ÀÄ®Ì:¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

` 300/-

¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1 ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ«PÀ® ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

` 25/-

1) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä On-Line £À°è ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 2) vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆj£À CxÀªÁ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ±ÁSÉUÀ¼À°èAiÉÄà ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F ¸ÀA§AzsÀ ON-LINE £À°è Cfð ¸À°è¹ ¨ÁåAQ£À ZÀ®£ïUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÉƧ®UÀ£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAPïUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¨ÁåAPï ±ÀÄ®Ì EvÁå¢ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. r.r., ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 2.1 ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀæ.¸ÀA. 1 3

5 7 9 11

¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå PÀæ.¸ÀA. ¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PɼÀPÀAqÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁSÉUÀ¼À «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ 24, ` ®°vÀ ', 2£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, 2 £ÀA.28, 60 Cr gÀ¸ÉÛ, UÉÆÃPÀįï 1£Éà ¸ÉÖÃeï, 1£Éà ¥sÉøï, ªÀįÉèñÀégÀA,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560003. ºÉZï.JA.n. ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀÄwÛPÉgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 054. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23462794) (zÀÆ.¸ÀA.: 080-23470808) ¦.©.£ÀA. 1105, £ÀA.13, 9£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 3£Éà ¨ÁèPï, 4 ¦.©.£ÀA. 1114, 9£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 4£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560011. dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±Á¦AUï PÁA¥ÉèPïì (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26631958) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560011. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26632210) £ÀA.15, jAUï gÉÆÃqï, ©.l.JA.¯ÉÃOmï, 6 ¦.©.£ÀA.484, £ÀA.49, gÀAUÀgÁªï gÀ¸ÉÛ, 2£Éà ¸ÉÖÃeï,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560076. (080-26686731) ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀA,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560004 (080-26610669) ¦.©.£ÀA. 999, ¹©J© PÁA¥ÉèPïì ©°ÖAUï, PÁªÉÃj 8 £ÀA.103, UÀÄgÀÄPÀÈ¥À, zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ gÀ¸ÉÛ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560009.(080-22211083) 2£Éà ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560040(080-23351339) ¦.©.£ÀA.1027, 14£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, £ÀA.46/6, 12£Éà 10 §£ÉßÃgÀÄWÀlÖ gÀ¸ÉÛ, ºÀĽªÀiÁªÀÅ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-76. ªÀÄÄRå,gÁeÁf£ÀUÀgÀ 1£Éà ¨ÁèPï, (zÀÆ.¸ÀA.:080-26494463) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560010.(zÀÆ.¸ÀA.:080-23320440) ¦.©.£ÀA.1906 £ÀA.20, 1£Éà ` J ' CqÀØgÀ¸ÉÛ, 3£Éà 12 ¦.©.£ÀA. 1803, £ÀA.29, 4£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀUÀgÀ, ZÁªÀÄgÁd¥ÉÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560018. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560019. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26673756) (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26611704)

1


13 15

17 19 21

23 25

27 29 31 33

35 37

39 41 43 45 47 49 51

¦.©.£ÀA. 649, «.©.PÁA¥ÉèPïì, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, gÁWÀªÉÃAzÀæ¸Áé«Ä mÉA¥À¯ï ºÀwÛgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560041 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26597950) «±ÉéñÀégÀAiÀÄå lªÀgïì, PɼÀ ªÀĺÀr, 001, f.¦.M. JzÀÄgÀÄ, gÁeï ¨sÀªÀ£ï gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560001. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-22867663) ¦.©.£ÀA. 645, 1£Éà ªÀĺÀr, 18£Éà ªÀÄÄRå, 24£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ©.J¸ï.PÉ. 2£Éà ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ560070.(zÀÆ.¸ÀA.: 080-26718759) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.88, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ªÉÊmï ¦üïïØ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560066 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-28452210) £ÀA.2, ¯ÉÃr PÀdð£ï gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-1 (zÀÆ.¸ÀA.:080-25591192)

14 16

18 20 22

¦.©.£ÀA. 2223, £ÀA.1/4, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560022 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-23371233) £ÀA. 976, J¸ï ¦ © «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ ¨ÁæAZï, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt JzÀÄgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560097 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-23646144) ¦.©.£ÀA. 2583, jZïªÀÄAqï gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-27. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22211925) «®ègï gÉÆÃqï JPïìmÉ£Àë£ï, PÀÄPï mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-84. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25476062) 32/1 & 2, PÉæøÉAmï lªÀgïì, PÉæ¸ÉAmï gÉÆÃqï, ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-01 (zÀÆ.¸ÀA.:080-22389236) PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ:-£ÀA. 122, 27£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 07£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-82. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22447382) ¦.©.£ÀA. 524/32/1, 46, JA.JA.gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀð gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄ, PÁPïì mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560005.( 080-25484392) £ÀA. 560/8, 04£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ªÀĺÁ®Qëöä ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560086. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23490909)

24

ªÉ¸ïÖ D¥sï PÁqïð gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ:-£ÀA. 760/J, 01£Éà ªÀĺÀr, £ÀgÉÃAzÀæ ZÉÃA§gïì, ªÉÆâ D¹àl¯ï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-86.(zÀÆ.¸ÀA.:080-23222193) £ÀA. 4/56J, ¸ÉAmï xÁªÀĸï gÉÆÃqï, °AUÀgÁd¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-84.(zÀÆ.¸ÀA.:080-25473255)

40

26

28 30 32 34

36 38

42

£ÀA. 116, ¸ÀdÓ£ï gÁªï ¸ÀPÀð¯ï, PÀ« ®QëöäñÀ gÀ¸ÉÛ, «±ÉéñÀégÀ¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-04. (zÀÆ.¸ÀA.:080-26618289) £ÀA.11, PÀ¤ßAUï ºÁåA gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-52. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22267103) £ÀA. 166, 09£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ¸ÁgÀQ, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 01£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-22454300) ¦.©.£ÀA. 25162, 12 & 13, ¯ÁAUï ¥ÉÆÃqïð gÉÆÃqï, ¯ÁAUï ¥ÉÆÃqïð mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-25. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22235923) £ÀA. 8/2, C£ÀߥÀÆtð J£ïPÉèÃ¥ï, ºÀÆr ¸ÀPÀð¯ï, ªÉÊmï¦üïïØ gÉÆÃqï, ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-48.(zÀÆ.¸ÀA.:080-28410176)

44 46 48 50 52

2

£ÀA. 353, ZÀAzÀ£ï PÁA¥ÉèPïì, ¥Á¥ÀgÉrØ¥Á¼Àå, £ÁUÀgÀ¨sÁ« 2£Éà ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560072. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-23218864) ¦.©.£ÀA. 483, £ÀA.73, PÉ.Dgï gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560004. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26609219) ¦.©.£ÀA. 1, 100 Cr gÀ¸ÉÛ, PÀvÀÛjUÀÄ¥Éà, ©J¸ïPÉ 3£Éà ºÀAvÀ, ºÉƸÀPÉgɺÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560070. (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26723411) £ÀA.305, 40£Éà CqÀØgÀ¸ÛÉ,2£ÉêÀÄÄRå, 8£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560082.( 080-22443296) £ÀA. 303, ¥ÁènãÀA dÆå©° ©°ØAUï, 02£Éà ªÀĺÀr, J¸ïJ¯ïJ£ï ZÁjÃnøï DªÀgÀt, PÉ.Dgï.gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-02 (zÀÆ.¸ÀA.:080-26701235) £ÀA. 14-15, 1£Éà ªÀĺÀr, ¥ÀèªÀgï UÁqÀð£ï, ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, ©.ºÉZï.E.J¯ï. JzÀÄgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560026 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-26742724) ²æÃgÁªÀÄ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ½ ©°ØAUï, 10£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, «®ì£ï UÁqÀð£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-27. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22236889) ¦.©. £ÀA. 1, ºÁ¹àl¯ï gÉÆÃqï, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560064 (zÀÆ.¸ÀA.: 080-28460044) £ÀA. 70, 02£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ªÉÊAiÀiÁ° PÁªÀ¯ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-03. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23442803) £ÀA.40/1, ¤lÆÖgï ²æäªÁ¸ÀgÁªï gÀ¸ÉÛ, mÁmÁ ¹¯ïÌ ¥sÁªÀiïð, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-04. (zÀÆ.¸ÀA.:080-26760290) J£ï f E J¥sï ±ÁSÉ:-J£ïfEJ¥sï ©°ØAUï, ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà£À ºÀ½î, ºÀ¼Éà ªÀÄzÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-38. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25244165) ¦.©. £ÀA. 2785, £ÀA. 110/5, ¯Á¯ï¨ÁUï gÀ¸ÉÛ, ¸ÀÄzsÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560027. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22220198) ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA ±ÁSÉ:£ÀA.11/1, 1£Éà ªÀĺÀr “zÉêÀQ”, ¸À¥ÀðAmÉÊ£ï gÉÆÃqï, ¥ÀƪÀð PÀĪÀiÁgÀ ¥ÁPïð, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-20. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23560391) £ÀA. 13/1, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï, zÉƪÀÄä¸ÀAzÀæ, C£ÉÃPÀ¯ï vÁ||, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-7822046) PÁªÀ¯ï¨ÉÊgÀ¸ÀAzsÀæ ±ÁSÉ:-²æà CAiÀÄå¥Àà PÁA¥ÉèPïì, 01£Éà ªÀĺÀr, ¢tÆÚgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, Dgï.n.£ÀUÀgÀ ¥ÉÆøïÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-22.(zÀÆ.¸ÀA.:080-23332843) £ÀA. 180, 01£Éà ªÀĺÀr, ¸ÉAlæ¯ï PÁA¥ÉèPïì, J¸ï.¹.gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-20. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23562188) £ÀA. 3363-64, 01£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, UÁ¬Äwæ £ÀUg À À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-21.(zÀÆ.¸ÀA.:080-23320594) £ÀA. 2, £ÀA¢zÀÄUÀð gÉÆÃqï, ¨É£Àì£ï mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-46.(zÀÆ.¸ÀA.:080-23332145) £ÀA. 654, J & ©, 01£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 05£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸ÀA¥ÀAVgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-27. (zÀÆ.¸ÀA.:080-22106586) PÀUÀΰåÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët vÁ||, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-28432222)


53 55

57 59

61 63 65 67 69 71

73

75

£ÀA. 170, 02£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 07£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 01£Éà ¨ÁèPï, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-34. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25531788) £ÀA. ¹J-5, J¸ïJ¥sïºÉZïJ¸ï., ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ, £ÀA¢£À ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-96. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23497281) Dgï.PÉ.¯ÉÃOmï ±ÁSÉ:-£ÀA. 618, ²æà PÁA¥ÀèPïì, ¸ÀħæAºÀätå ¥ÀÄgÀA ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, ©J¸ïPÉ 02£Éà ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-70.(080-26663388) £ÀA. 433, 27£Éà ªÉÄãï, ¸ÉPÀÖgï 01, ºÉZï.J¸ï.Dgï. ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-34. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25723516) £ÀA. 531, 3£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 02£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, Dgï.n.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-32. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23337414) £ÀA. 20, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¯ÉÃOmï, GvÀÛgÀ ºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-61. (zÀÆ.¸ÀA.:080-26392175) £ÀA. 485, 08£Éà ªÉÄãï, 03£Éà ºÀAvÀ, 04£Éà ¨ÁèPï, §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-79.( zÀÆ.¸ÀA.:23233373) «PÀæA£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:-£ÀA. 2410, 02£Éà ºÀAvÀ, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78.(26667859) ZÀAzÁæ¯ÉÃOmï ±ÁSÉ:£ÀA. 1575, 03£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 01£Éà PÁæ¸ï, UÀAUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-40. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23396487) UËgÀªÀÄä PÁA¥ÉèPïì, £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ® ¯ÉÃOmï, xÀt¸ÀAzÀæ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, CgÉéPï PÁ¯ÉÃdÄ CAZÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-45. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25444141) ¥ÀÄlÖ¥Àà£À UÀÄr ©Ã¢, zÉêÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-562110, (zÀÆ.¸ÀA.:27682443)

54 56

58 60

62 64 66 68 70 72

74

76

Qèêï¯ÁåAqï mË£ï ±ÁSÉ:-51/2 PROMONADE ROAD, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560005.

77 79 81 83 85

86 88 90

91

ªÀÄ®èvÀÛºÀ½î ±ÁSÉ:-£ÀA. 615, 04£Éà ¸ÉÖÃeï, «£ÁAiÀÄPÀ ¯ÉÃOmï, 80 Cr gÀ¸ÉÛ, £ÁUÀgÀ¨Á«, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-72. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23215106) £ÀA. 416-J, 80 Cr gÀ¸ÉÛ, ©.J¸ï.PÉ.01£Éà ¸ÉÖÃeï, ªÉÄʸÀÆgï ¨ÁåAPï PÁ¯ÉÆä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-50. (zÀÆ.¸ÀA.:080-26690054) £ÀA.80, 07£Éà ªÉÄãï, 80 Cr gÀ¸ÉÛ, 01£Éà ¨ÁèPï, ºÉZï.Dgï.©.Dgï. ¯ÉÃOmï, PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-43. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25459749) £ÀA. 01, JA508, ºÉtÆÚgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,, ©nJ¸ï §¸ï r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ, ºÉZï.©.Dgï. ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-43. (zÀÆgÀªÁt¸ÀASÉå 080-25431879) £ÀA. 396/1, 01£Éà ªÀĺÀr, ºÉÆð ¥Áå«Ä° ZÀZïð JzÀÄgÀÄ, gÁªÀĪÀÄÆwð£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-16.(zÀÆ.¸ÀA.:080-25654968) £ÀA. 736, 60 Cr gÀ¸ÉÛ, Dgï.©.L PÁ¯ÉÆä, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 07£Éà ºÀAvÀ, ¥ÀÄmÉÖãÀ ºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-78. (zÀÆ.¸ÀA.:080-26850152) £ÀA. 843, 03£Éà ºÀAvÀ, ©.E.JA.J¯ï. ¯ÉÃOmï, gÁdgÁeÉñÀéj £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-39.(080-28601818) £ÀA. 2383, E ¨ÁèPï, PÁªÉÃj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ¸ÀºÀPÁj £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-92.( 080-23636888) £ÀA.01, J¸ï.«.JA. PÁA¥ÉèPïì, C±ÀévÀÜ £ÀUÀgÀ, ªÀvÀÆðgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀiÁgÀvïºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-37. (zÀÆ.¸ÀA.:080-252277220) PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀA. ±ÁSÉ:-PÀȵÀÚgÁd¥ÀÄgÀ UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ PÀlÖqÀ, ªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà ¸ÁägÀPÀ ¨sÀªÀ£À, ºÀ¼Éà ªÀÄzÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-36.(25612755) £ÀA. 18, 1£Éà ªÉÄÊ£ï, Olgï jAUï gÉÆÃqï, ¸ÀA¦UÉ ²æäªÁ¸À zÉêÀ¸ÁÜ£À »A¨sÁUÀ, PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ, PÉAUÉÃj ¸Áån¯ÉÊmï mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560060 (zÀÆ.¸ÀA.:28484686) ¦.n.£ÀA. eÁÕ£À¨sÁgÀw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤AiÀÄ® PÁA¥À¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560056. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23215056) ºÉZï.J.J¯ï. 02£Éà ºÀAvÀ, EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-25283525) AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆå mË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-28461515) ¦.©.£ÀA.1 17/1, ¥ÉÆøïÖ D¦üøï gÉÆÃqï, zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ-561203 (zÀÆ.¸ÀA.:7628318) ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¯ÉÃOmï, ©.ºÉZï. gÉÆÃqï, £É®ªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-562123(7722140)

(zÀÆ.¸ÀA.:080-25554668) gÁeÁf£ÀUÀgÀ 04£Éà ¨ÁèPï, 78 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-23152480) ¨ÉÊgï±ÉnÖUÉgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 80 (zÀÆ.¸ÀA.:080-28467144) £ÀA. 435, GzÁÝ£ÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì, J£ïºÉZï-4, 82 zÁ§¸ï¥ÉÃmÉ. (zÀÆ.¸ÀA.:080-27735382) ²æà ¸À¤ß¢ PÁA¥ÉèPïì, £ÀA.4115-4116 PÉ.Dgï. gÉÆÃqï, 84 ºÉƸÀPÉÆÃmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-562114.(zÀÆ.¸ÀA.:7931272) ¦.©.£ÀA.1, £ÀgÀ¹AºÀgÁd gÉÆÃqï, C£ÉÃPÀ¯ï-562106 (zÀÆ.¸ÀA.:080-7829236) PɼÀPÀAqÀ f¯ÉèUÀ¼À ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÁSÉUÀ¼À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.2, £ÀA.2290, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, 87 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.5, ªÀÄĤ¹¥s¯ À ï ºÉʸÀÆ̯ï gÉÆÃqï gÀ¸ÉÛ,, ZÀ£ÀߥÀlÖt-571501. (08113-725228) PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ-562117. (zÀÆ.¸ÀA.:080-7522446) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.387, §eÁgï gÀ¸ÉÛ, ªÀiÁUÀr89 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.1501, µÀjÃ¥ï PÁA¥ÉèPïì, ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖAqï, 562120.(zÀÆ.¸ÀA.:080-27745232) gÁªÀÄ£ÀUÀgÀA-571511.(zÀÆ.¸ÀA.:080-27271242.) ©qÀ¢ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĪÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, ©qÀ¢-562169.(7288121) ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè ¦.©.£ÀA.71, £ÀA.190-JA-67, ¸ÀAiÀiÁåf gÁªï gÀ¸ÉÛ, 92 ¦.©.£ÀA.5, £ÀA.2, «.JA.qÀ§â¯ï gÉÆÃqï, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570001. (0821-2445691) ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2543427)

3


93 95

97 99 101 103 105 107 109 111 113 115

117

119 121 123 125

126 128 130 132 134 136

¦.©.£ÀA.59, £ÀA.4645, ²ªÁf gÀ¸ÉÛ, 94 ¦.©.£ÀA.19, £ÀA.1134, ¦æ£ïì D¥sï ªÉïïì gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄJ£ï.Dgï.ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570007. 570004 (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2332449) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2493481) «±ÉéñÀégÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ: ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.341-J¥sï-63, 96 ¹zÁÞxÀð ¯ÉÃOmï ±ÁSÉ: £ÀA.450, ²æîQëöä, ¦.M.PÁæ¸ï, 1£Éà ¸ÉÖÃeï, EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ¸À§ð£ï, r.J¥sï.Dgï.J¯ï.JzÀÄgÀÄ n.£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀĪÉÄʸÀÆgÀÄ-570008. (0821-2485752) 570001. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2472052) ¦.©.£ÀA.94, PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï ©°ØAUï, ºÉƸÀ ¸ÀAiÀiÁåf 98 £ÀA.42/J, ªÀ¸ÀAvÀ ªÀĺÀ¯ï, 1£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, AiÀiÁzÀªÀVj, gÁªï gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570001.(0821-2520578) ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570020. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2514036) ¦.©.£ÀA.1, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ-¨ÉÃUÀÆgï gÉÆÃqï, ºÉUÀÎqÀ 100 ¦.©.£ÀA.3, ¹®égï dÆ©° gÉÆÃqï, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ-571105 zÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ-571114 (08228-255322) (zÀÆ.¸ÀA.:08222-252027) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.2177/J, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ 102 ¦.©.£ÀA.3, ¥ÁoÀ±Á¯Á ¹ÖçÃmï, £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ-571301 gÉÆÃqï, PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ-571602 (08223-262427) (zÀÆ.¸ÀA.:08221-226686) ¦.©.£ÀA.9, £ÀA.104/2, ©.JA.gÉÆÃqï, 104 ¦.©.£ÀA.1, PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï, n.£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ - 571124 ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt-571107 (08223-274265) (zÀÆ.¸ÀA.:08227-261243) PÁ£À¯ï ¹ÖçÃmï, ¸Á°UÁæªÀÄ-571604, PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ 106 £ÀA. 01, ©½Vj PÀlÖqÀ, £ÀÆå ¹ÖçÃmï, vÀ®PÁqÀÄ-571122. vÁ||,ªÉÄʸÀÆgÀÄ.(08223-283325) (zÀÆ.¸ÀA.:08227-273119) UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ-571188, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ vÁ||. 108 ¸ÀÄ-81(2), ªÉÄʸÀÆgÀÄ-ªÀļÀªÀ½î gÀ¸ÉÛ, (zÀÆ.¸ÀA.:08222-246001) §£ÀÆßgÀÄ-571101. (zÀÆ.¸ÀA.:08227-275682) PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀA ±ÁSÉ:-¦.©.£ÀA. 19, £ÀA. 1134, ¦æ£ïì 110 ¦.©.£ÀA. 78, £ÀA. 1259-1260, ²ªÀgÁªÀÄ¥ÉÃmÉ, D¥sï ªÁ¯ïì gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004. “¥ÀzÁä®AiÀÄ”, «£ÉÆç gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570001. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2332449) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2421274) ¸Á°ÃUÁæªÀÄ ±ÁSÉ: PÁå£À¯ï ¹ÖçÃmï, ¸Á°UÁæªÀÄ, 112 ¦.©.£ÀA.01, 105/1J, PÉÆÃmÉ ªÉƺÀ¯Áè, «.«.ªÀiÁPÉðmï, PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ vÁ||.(zÀÆ.¸ÀA.:08223-283325) ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004.(zÀÆ.¸ÀA.:0821-2521469) ¦.©.£ÀA.303, 986, 02£Éà ªÉÄãï, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ, 114 ¦.©.£ÀA. 1701, ©.J£ï.¹ÖçÃmï, ªÀÄAr ªÉƺÀ¯Áè, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570008.(0821-2481998) ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570021. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2443504) MAnPÉÆ¥Àà®Ä ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 60, zÉêÀ¸ÁÜ£À gÀ¸ÉÛ, 116 eÉ.J¸ï.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄ ±ÁSÉ: £ÀA. 2754 «Äy®,«.«.ªÉƺÀ¯Áè, 05£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, gÁªÀiÁ£ÀÄd gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570004. ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570002. (0821-2513468) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-22521461) §ÈAzÁªÀ£À JPÀìmÉAµÀ£ï ±ÁSÉ:-¦.©.£ÀA. 02, 4/r-1 118 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:¹ºÉZï-6, 12£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 02 £Éà ªÉÄãï, PÉ.Dgï.J¸ï. ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÀÄA¨ÁgÀ PÉÆ¥Àà®Ä ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ JPïìmÉ£Àë£ï, ZÁªÀÄgÁd ªÉƺÀ¯Áè, mÉÆïïUÉÃmï ºÀwÛgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570020. ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570014. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2567190) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2413338) £ÀA. 46, 03£Éà ¨ÁèPï, dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA, ªÉÄʸÀÆgÀÄ120 ¦.©.£ÀA. 05, 161, f.JA.J¯ï. PÁA¥ÉèPïì, mÁåAPï §Aqï 570012. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2511462) gÀ¸ÉÛ, EnÖUÉUÀÆqÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570010. (0821-2520377) 8, gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, Pɦn¹J¯ï JzÀÄgÀÄ, 122 JA.¨ÁèPï PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:£ÀA. 571/E, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ‘JA.’ ¨ÁèPï, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570023. 570007.(zÀÆ.¸ÀA.:0821-2491203) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2462600) 219, 09£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, 02£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, UÉÆÃPÀÄ®A 124 vÉÆtaPÉÆ¥Àà®Ä ±ÁSÉ:¸ÁºÀÄPÁgï ZÀ£ÀßAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, n.PÉ.f. 03£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570002. ¯ÉÃOmï, PÀĪÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570009. (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2500250) (zÀÆ.¸ÀA.:0821-2540204) £ÀA. 762, © ¨ÁèPï, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 03£Éà ºÀAvÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-570017. (0821-2515000) vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè ¦.©.£ÀA.5, £ÀA.97-1, ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572101. 127 ¦.©.£ÀA.1, n.©.JPïìmÉ£Àë£ï, 3366, PÉ.ºÉZï. gÀ¸ÉÛ, (zÀÆ.¸ÀA.:0816-2272395) aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572214(08133-267238) ¦.©.£ÀA.1, gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ, UÀÄ©â-572216. 129 £ÀA.465, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-ªÀÄzsÀÄVj gÀ¸ÉÛ, (zÀÆ.¸ÀA.:08131-222230) PÉÆgÀlUÉgÉ-572129.(zÀÆ.¸ÀA.:08138-232145) £ÀA.485-851, ©.ºÉZï. gÀ¸ÉÛ, PÀÄtÂUÀ¯ï-572130. 131 ºÉʸÀÆ̯ï gÀ¸ÉÛ, ªÀÄzsÀÄVj-572132. (zÀÆ.¸ÀA.:08132-220222) (zÀÆ.¸ÀA.:08137-284194) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.694, PÀĪÉA¥ÀÄ gÀ¸ÉÛ, 133 ¦.©.£ÀA.4,£ÀA.2427, vÁ®ÆèPï D¦üøï gÀ¸ÉÛ, ¹gÁ¥ÁªÀUÀqÀ-561202. (zÀÆ.¸ÀA.:08136-244227) 572137. (zÀÆ.¸ÀA.:08135-275229) ¦.©.£ÀA..25, £ÀA.2328, ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ, 135 £ÀA.6/1, ¸ÀħæªÀÄtå£ÀUÀgÀ JPïìmÉPÀë£ï, w¥ÀlÆgÀÄ-572201 (zÀÆ.¸ÀA.:08134-251032) vÀÄgÀĪÉPÉgÉ-572227(zÀÆ.¸ÀA.:08139-287323) ¦.©.£ÀA. 01, ©¯Áð ªÀÈvÀÛ, D¢vÀå ¥Àlß, CªÀÄä¸ÀAzÀæ137 ¦.©.£ÀA. 01, £ÀA. 06, ¹zÀÞ°AUÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, 572211. (zÀÆ.¸ÀA.:08139-278330) AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ-572142, PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ||. (zÀÆ.¸ÀA.:08132-228227)

4


138 140 142

144 146 148

150 152 154

156 158 160 162 164

165 167 169 171

173 175

177 179 181

«£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 43, ©.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ, 139 ¹zÀÞUÀAUÁ JPïìmÉ£Àë£ï ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 120, ©.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ, «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ JPïìmÉ£Àë£ï, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572101. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572102. (zÀÆ.¸ÀA.:081162-278137) (zÀÆ.¸ÀA.:0816-2278843) »ÃgÉúÀ½î EAqÀ¹ÖçAiÀįï J¸ÉÖÃmï PÁA¥ÉèPïì, »ÃgÉúÀ½î141 ²gÁ UÉÃmï ±ÁSÉ:ºÀ¼É vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃj gÀ¸ÉÛ, 572168. (zÀÆ.¸ÀA.:0816-2243253) vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572106. (08116-2272377) gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:01£Éà ‘J’ CqÀØgÀ¸ÉÛ, PÉʯÁ±À 143 £ÀA. 197/2955, J¸ïfDgï PÁA¥ÉèPïì, zÉêÉUËqÀ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ, ±ÉnÖºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ-572102. ¯ÉÃOmï, PÀÄtÂUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ, ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ(zÀÆ.¸ÀA.:08116-2291173) 572102.(zÀÆ.¸ÀA.:0816-2200686) PÉÆïÁgÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.3, ¸ÁàPïìð gÀ¸ÉÛ, UËj¥ÉÃmÉ, 145 ¦.©.£ÀA.11, £ÀA.782, ªÀiÁzÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, PÉÆïÁgÀ-563101.(zÀÆ.¸ÀA.:08152-222010) §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ -561207.(08150-265256) ¦.©.£ÀA.1, wgÀĪÀÄ® PÁA¥ÉèPïì, JA.f. gÀ¸ÉÛ, 147 ¦.©.£ÀA.3, £ÀÆå¥ÉÆøïÖ D¦üøï gÀ¸ÉÛ, £ÉºÀgÀÄ JPïìmÉPÀë£ï, ²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ-563135.(08157-246235) ªÀiÁ®ÆgÀÄ-563130(zÀÆ.¸ÀA.:08151-232228) ¦.©.£ÀA.1 CAd£ÉÃAiÀÄ mÉA¥À¯ï ¹ÖçÃmï, 149 ©.E.JA.J¯ï.£ÀUÀgÀ CAZÉ, PÉÆïÁgÀ UÉÆïïØ ¦üïïتÀÄļÀ¨ÁV®-563131(zÀÆ.¸ÀA.:08159-242059) 563115 , §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ vÁ||.(08153-263100) aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.2 J£ï.ºÉZï.7, Dgï.«.«.PÁA¥ÉèPïì, 151 ¦.©.£ÀA.5, r.£ÀA.1748, J£ï.Dgï.JPïìmÉ£Àë£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-¨É¼Áîj gÀ¸ÉÛ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀÀ-562101. aAvÁªÀÄtÂ-563125. (zÀÆ.¸ÀA.:08156-272645) (zÀÆ.¸ÀA.:08154-252154) £ÀA.¹-421, gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ,, 153 ¦.©.£ÀA.1,£ÀA.r 662, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ, UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ-561208.(08155-286456) ¨ÁUÉÃ¥À°è-561207.(zÀÆ.¸ÀA.:08150-282237) ¦.©.£ÀA.1, UÀÄr§AqÉ gÁªÀÄ¥ÀlÖt gÀ¸ÉÛ,, 155 ¦.©.£ÀA.1, SÁf gÀ¸ÉÛ, ²qÀèWÀlÖ-562105. UÀÄr§AqÉ-561209(zÀÆ.¸ÀA.:08156-261026) (zÀÆ.¸ÀA.:08158-256266) avÀæzÀÄUÀð f¯Éè £ÀA. 693, £ÉºÀgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ -577522 157 ¦.©.£ÀA.7, £ÀA. 2726, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-zsÁgÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛ, (zÀÆ.¸ÀA.:08195-251111) avÀæzÀÄUÀð-571455.(zÀÆ.¸ÀA.:08194-222471) ¦.©.£ÀA.1, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ, ºÉƼÀ¯ÉÌgÉ 577526 159 ¦.©.£ÀA.1 «dAiÀÄ£ÀUg À À JPïìmÉ£Àë£ï, (zÀÆ.¸ÀA.:08191-275224) PÁ¯ÉÃdÄ gÀ¸ÉÛ, ºÉƸÀzÀÄUÀð-577527.(08199-230232) ¦.©.£ÀA.1,, £ÀA.892-893, gÁAiÀÄzÀÄUÀð gÉÆÃqï 161 ¦.©.£ÀA.3, ¥ÀÆ£Á-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, vÁ®ÆèPÀÄ D¦üÃ¸ï ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ-573535.(08198-229222) gÉÆÃqï, »jAiÀÄÆgÀÄ-572143.(08193-227292) ªÉÄãï gÉÆÃqï, £ÁUÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ-577572 163 ¦.©.£ÀA. 01, ªÉÄãï gÉÆÃqï, ªÉƼÀPÀ¯ïªÀÄÄgÀÄ vÁ||.(08198-264008) ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ-577542.(08199-242632/33) £ÀA. 120, 1£Éà ªÀĺÀr, eÉ.¹.Dgï. JPïìmÉ£Àë£ï, avÀæzÀÄUÀð-571455.(zÀÆ.¸ÀA.:08194-230364) zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè ¦.©.£ÀA.6, 6-119 ªÀÄAr¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉgÉ-577001. 166 ¦.©.£ÀA.8, ºÉZï £ÀA.584, ²æà ¸ÉÆêÀÄ PÀÈ¥À ¥ÀÆ£Á(zÀÆ.¸ÀA.:08192-258898) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, ºÀjºÀgÀ-577601.(08192-241354) £ÀA. 182/1, ²ªÀªÉÆUÀÎ-avÀæzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛ, 168 £ÀA. 52/77, £ÁåªÀÄw gÀ¸ÉÛ, ºÉÆ£Áß½-577212 ZÀ£ÀßVj-577213.(zÀÆ.¸ÀA.:08189-228032) (zÀÆ.¸ÀA.:08188-251258) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.54/55, ºÉƸÀ¥ÉÃmï gÉÆÃqï, 170 £ÀA.984, ªÀÄĤ¹¥s¯ À ï ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï, ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î. (zÀÆ.¸ÀA.:08398-280334) dUÀ¼ÀÆgÀÄ-577528. (zÀÆ.¸ÀA.:08196-227334) J.r.©.±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 214, ¹-260, 04£Éà 172 £ÀA. 2/467, £ÉºÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ, £ÁåªÀÄw-577223. ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,¦.eÉ.JPïìmÉ£Àë£ï,, zÁªÀtUÉgÉ-577002. ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèPÀÄ.(zÀÆ.¸ÀA.:08188-265364) (zÀÆ.¸ÀA.:0822-258001) ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, fAPÉ GzÁå£ÀªÀ£À gÀ¸ÉÛ, 174 ¦.eÉ.JPïìmÉ£Àë£ï ±ÁSÉ: ¦.©.£ÀA. 316, 2663/1, §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ, PÉÆAqÀfÓ-577589. J¸ï.eÉ.eÉ.JA. PÁ¯ÉÃdÄ JzÀgÀÄ, 1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, JA.¹.¹. (zÀÆ.¸ÀA.:08192-281833) “©” ¨ÁåPï, zÁªÀtUÉgÀ-577004.(08192-221206) ¤lÄÖªÀ½î JPïìmÉ£Àë£ï ±ÁSÉ: £ÀA. 2838/2, ¤lÄÖªÀ½î 176 £ÀA. 913, ²ªÀªÉÆUÀÎ-ºÀjºÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, zÁªÀtUÉgÉ-577004. (08192-264329) ªÀļɨɣÀÆßgÀÄ-577530.(0891-298764) ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ¦.©.£ÀA.103, £ÀÆå mË£ï gÉÆÃqï, ¨sÀzÁæªÀw-577301. 178 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.520, £ÉºÀgÀÄ gÉÆÃqï, (zÀÆ.¸ÀA.:08282-266315) ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ-577418.(zÀÆ.¸ÀA.:08185-221201) ¦.©.£ÀA.1, ªÀgÀzÁ gÉÆÃqï, ¸ÁUÀgÀ-577401. 180 £ÀA.153/J, «ÄqÀ¯ï ¸ÀÆ̯ï gÉÆÃqï, (zÀÆ.¸ÀA.:08183-226006) ²PÁj¥ÀÄgÀ -577427.(zÀÆ.¸ÀA.:08187-222224) ¦.©.£ÀA.7, ©.ºÉZï.gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ - 577201. 182 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.75/©-3, ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï, (zÀÆ.¸ÀA.:08182-222307) ¸ÉÆgÀ§-577429 (zÀÆ.¸ÀA.:08184-272238)

5


183 185 187 189

191 193

194 196

198

199 201 203

204 206 208 210 212 214 216

218 220 222

223

CeÁzï gÉÆÃqï, wÃxÀðºÀ½î - 577432. (zÀÆ.¸ÀA.:08181-228247) §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ, N¯ïØ mË£ï, ¨sÀzÁæªÀw-577301 (zÀÆ.¸ÀA.:08282-266237) ¦.©.£ÀA. 03, J¸ï.«.¦. PÁ¯ÉÆä, eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀ577435, ¸ÁUÀgÀ vÁ||.(08186-244731) ¦.©.£ÀA. 108 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, gÀ«ÃAzsæ£ À ÀUÀgÀ JPïìmÉ£Àë£ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ-577201.(08182-220185)

184 186 188 190

¦.©.£ÀA. 59, £ÀA. 32, eÉÆåÃw PÁA¥ÉèPïì, UÁA¢üà §eÁgï, ²ªÀªÉÆUÀÎ-577202.(08182-222438) £ÀA. 142/1 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÉÄÃWÀgÀºÀ½î-577424, wÃxÀðºÀ½î vÁ||, ²ªÀªÉÆUÀÎ.(zÀÆ.¸ÀA.:08181-277629) ¦.©.£ÀA. 01, ©.Dgï. ¥ÁædPïÖ 577115, ²ªÀªÉÆUÀÎ.(zÀÆ.¸ÀA.:08282-256242) ¥ÉÃgÀ¯ÉÊmï EAqÀ¹ÖçAiÀįï J¸ÉÖÃmï ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 78, ªÀiÁgÀÄw PÁ¯ÉÆä,ºÉƸÀ wÃxÀðºÀ½î gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ-577201.(zÀÆ.¸ÀA.:08182-223485) UÉÆÃ¥Á®UËqÀ JPïìmÉ£Àë£ï ±ÁSÉ:ºÉZïLf-1-PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä, 60 Cr ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, UÉÆÃ¥Á® 03£Éà ºÀAvÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ-577204(zÀÆ.¸ÀA.:08182-223400)

«£ÉÆç£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ: 192 ¦.©.£ÀA. 129, £ÀA. 03 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, “VÃvÁ PÀÈ¥À”, ²ªÀªÉÆUÀÎ-577201.(08182-255693) £ÀA. 81 & 82, N¯ïØ mË£ï, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ gÀ¸ÉÛ JPïìmÉ£Àë£ï,¨sÀzÁæªÀw-577301.(08282-262140) ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.1, PÁgï ¹ÖçÃmï, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ195 ¦.©.£ÀA.2, £ÀA.32, ©.J£ï.gÉÆÃqï, UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmï-571111 571313.(zÀÆ.¸ÀA.:0826-222044) (zÀÆ.¸ÀA.:08229-222227) £ÀA.7/454r, £ÀÆå §¸ï ¸ÁÖAqï gÉÆÃqï, ¸Àzg À À£ï 197 £ÀA.180, PÉƼÉîÃUÁ® gÉÆÃqï, AiÀļÀAzÀÆgÀÄ-571441 JPïìmÉPÀë£ï, PÉƼÉîÃUÁ®-571440 (zÀÆ.¸ÀA.:08226-240049) (zÀÆ.¸ÀA.:08224-252052) r¹ÖçPïÖ D¦üøï PÁA¥ÉèPïì ±ÁSÉ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ. (zÀÆ.¸ÀA.:08226-222461) ªÀÄqÀPÉÃj f¯Éè ¦.©.£ÀA.34, C£ÀIJæà PÁA¥ÉèPïì, PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛ, 200 ¦.©.£ÀA.4,£ÀA.530, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃmɪÀÄrPÉÃj-571201.(08272-228636) 571236. (zÀÆ.¸ÀA.:08276-282031) ¦.©.£ÀA.5, ¹.¦.PÀıÁ®¥Àà gÀ¸ÉÛ, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ, 202 £ÀA. 04, 32/2, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, PÀıÁ®£ÀUÀgÀ¥ÉÆ£ÀßA¥ÉÃmÉ-571216.(08274-249025) 571234. (zÀÆ.¸ÀA.:08276-272271) 01£Éà ªÀĺÀr, PÁªÉÃj PÁA¥ÉèPïì, J¥sï.JA.¹.gÀ¸ÉÛ, «gÁd¥ÉÃmÉ-571218.(08274-257884) ªÀÄAqÀå f¯Éè ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.259, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ205 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.443/418, J¸ï.©.JA.¹ÖçÃmï, ªÀÄzÀÆÝgÀÄ571426 (zÀÆ.¸ÀA.:08230-262238) 571428. (zÀÆ.¸ÀA.:08232-232582) ¦.©.£ÀA.1, ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, ªÀļÀªÀ½î-571430. 207 ¦.©.£ÀA.1, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAqÀå-571401. (zÀÆ.¸ÀA.:08231-244351) (zÀÆ.¸ÀA.:08232-220028) £ÀA.1755, ªÉÄʸÀÆgÀÄ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, £ÁUÀªÀÄAUÀ®209 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.35, §¸ï ¸ÁÖAqï gÉÆÃqï, 1£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, 571432(zÀÆ.¸ÀA.:08234-286037) ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ-571434(zÀÆ.¸ÀA.:08236-255162) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.19, ²æÃgÀAUÀ£ÁxÀ¸Áé«Ä mÉA¥À¯ï ¹ÖçÃmï, 211 £ÀA. 20, ªÀiÁjUÀÄr ¹ÖçÃmï, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ-571431 ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt-571438.(08236-252039) ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ vÁ||, (zÀÆ.¸ÀA.:08236-298745) PÉ.Dgï.J¸ï. ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨É¼ÀUÉƼÀ-571606, 213 ¦.©.£ÀA.01, £ÀA. r-17, J¸ï.J£ï.¦.¯ÉÊ£ï, ²ªÀ£À¸ÀªÀÄÄzÀæ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ||, ( 08236-257263) 571437. (zÀÆ.¸ÀA.:08231-235527) ºÉƼÀ®Ä, ªÀÄAqÀå-571402. 215 £ÀA.r-2/1849/366, 1£Éà ªÉÄãï, §ArUËqÀ ¯ÉÃOmï, (zÀÆ.¸ÀA.:08232-277146) ªÀÄAqÀå-571401. (zÀÆ.¸ÀA.:08232-220583) ¥Á®ºÀ½î-571438, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt vÁ||, 217 jeÉAmï PÁA¥ÉèPïì, UÀÄvÀÛ®Ä gÀ¸ÉÛ, ªÀÄAqÀå-571403 (zÀÆ.¸ÀA.:08236-292907) (zÀÆ.¸ÀA.:08232-220916) GqÀĦ f¯Éè ¦.©.£ÀA.15, £ÀA.120/1, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸Á¯ï ªÀiÁgï, 219 ¦.©.£ÀA.14, £ÀA.2-158, ±ÀAPÀgï ±ÉÃmï lªÀgïì, ªÀÄÄRå PÁPÀð¼À-574104(zÀÆ.¸ÀA.:08258-230206) gÀ¸ÉÛ, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ-576201.(08254-230315) ¦.©.76, gɺÀªÀiÁ£ï PÀªÀĶðAiÀįï PÁA¥ÉèPïì, £ÉÃvÁf 221 ¸À«ÄÃgï PÀªÀĶðAiÀįï PÁA¥ÉèPïì, J£ï.ºÉZï.-17, PÁæ¸ï gÉÆÃqï, £ÀÆå ¸À«ðÃ¸ï §¸ï ¸ÁÖAqï, GqÀĦ§æºÁäªÀgÀ-576213.(zÀÆ.¸ÀA.:0820-2561989) 576101. (zÀÆ.¸ÀA.:0820-2524251) eÉÆøÀ¥ÉÊ£ï DPÉðqï, 01£Éà ªÀĺÀr, ªÀiÁPÉðmï ªÀÈvÀÛ, ²gÀªÀ-574116.(zÀÆ.¸ÀA.:08250-2554001) ºÁ¸À£À f¯Éè £ÀA.1-19, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, D®ÆgÀÄ224 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.961, ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ573213(zÀÆ.¸ÀA.:08170-218230) 573102(zÀÆ.¸ÀA.: 08175-220230)

6


225 227 229 231 233 235 237

238 240 242 244 246

247 249 251 253

255 257

259 261

262 264

¦.©.£ÀA.8, £ÀA.14, ºÁ¸À£À gÉÆÃqï, CgÀ¹ÃPÉgÉÀ226 £ÀA.1600, ²æà ªÉÊ.r.£ÀAeÉà UËqÀ PÁA¥ÉèPïì, mÉA¥À¯ï 573103.(zÀÆ.¸ÀA.:08174-232202) gÉÆÃqï, ¨ÉîÆgÀÄ-573115.(0817-222241) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.102/1, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, 228 ¦.©.£ÀA.27, £ÀA. 3291, £ÀgÀ¹AºÀgÁd ¸ÀPÀð¯ï, ºÁ¸À£À ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt-573116.(08176-252228) -573201. (zÀÆ.¸ÀA.:08172-268407) ¦.©.£ÀA.6, £ÀA. 1611, CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ gÉÆÃqï, 230 ¦.©.£ÀA.3, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, ºÉƼÉãÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ-573211. (08175-273230) ¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÄgÀ -573134. (08173-244027) ¦.©.£ÀA.01,±ÀªÀiÁ DPÉðqï, PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ 232 ¦.©.£ÀA.01, ©.JA.gÀ¸ÉÛ, »j¸ÀªÉ-573124, »A¨sÁUÀ, PÉÆt£ÀÆgÀÄ-573130(08175-226230) ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt vÁ||, (08176-226033) ¦.©.£ÀA.01, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, 234 ¦.©.£ÀA.58, ±ÀAPÀgÀªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ, PÀȵÀÚgÁd¥ÀÄgÀ, ºÁ¸À£À±ÁAwUÁæªÀÄ-573220. (08172-258821) 573201. (zÀÆ.¸ÀA.:08172-268653) £ÀA. 16, PÀ£ÀPÀmÉÖ-573144, CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ|| 236 2/5, ¸À®UÀªÉÄà gÀ¸ÉÛ, ºÀgÀ¼ÀºÀ½î-573201 (zÀÆ.¸ÀA.:08174-2465940) (zÀÆ.¸ÀA.:08172-245216) §eÁgï ±ÁSÉ: ¦.©.£ÀA. 01, n.JA.¹. ªÀÈvÀÛ, UÀt¥Àw ¥ÉAqÁ¯ï ¹ÖçÃmï, CgÀ¹ÃPÉgÉ-573103. (08172-232977) aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè ¦.©.£ÀA.14, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï gÉÆÃqï, ºÉƸÀ ªÀÄ£É 239 ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.135, PÀqÀÆgÀÄ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï, JPïìmÉ£ïµÀ£ï aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ-577101.(08262-235423) PÀqÀÆgÀÄ-577548. (zÀÆ.¸ÀA.:08267-221216) ¦.©.£ÀA.8, ¸ÀĨsÁµï gÉÆÃqï, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ, 241 ¦.©.£ÀA.10, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï gÉÆÃqï, ªÀÄÆrUÉgÉPÉÆ¥Àà-577126.. (zÀÆ.¸ÀA.:08265-221065) 577132. (zÀÆ.¸ÀA.:08263-220247) n.JA.gÉÆÃqï, £ÀgÀ¹AºÀgÁd¥ÀÄgÀ-577134. 243 ¦.©.£ÀA.1, ºÀjºÀgÀ ¹ÖçÃmï, ±ÀÈAUÉÃj-577139. (zÀÆ.¸ÀA.:08266-220123) (zÀÆ.¸ÀA.:08265-250149) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA. 2720, JA.f.¸ÀPÀð¯ï, §¸ï ¸ÁÖAqï, 245 £ÀA. 72, ©.ºÉZï. gÉÆÃqï, ©ÃgÀÆgÀÄ-577116. vÀjÃPÉgÉ-577228. (zÀÆ.¸ÀA.:08261-222231) PÀqÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ. (08267-255646) EA¢gÁUÁA¢üà gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ: ¦.©.£ÀA. 88, UÁAzsÀqÀSÁ£ï PÁA¥ÉèPïì, £É®ªÀĺÀr, L.f.gÀ¸ÉÛ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ-577101. (zÀÆ.¸ÀA.:08262-235785) zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè 1£Éà ªÀĺÀr, ¥Àædé¯ï PÁA¥ÉèPïì, ¸ÀAvÉÃPÀmÉÖ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, 248 ©.¹.gÉÆÃqï ±ÁSÉ:r.£ÀA. 12/168, G¥ÉÃAzÀæ ¸ËzsÀ, ¨É¼ÀÛAUÀr ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¨É¼ÀÛAUÀreÉÆÃqÀÄPÀlÖ, ©.¹.gÉÆÃqï-574219, §AmÁé¼À vÁ®ÆèPï. 574214.(zÀÆ.¸ÀA.:08256-232741) (zÀÆ.¸ÀA.:08255-233880) ¦.©.£ÀA. 93, f.ºÉZï.J¸ï.gÀ¸ÉÛ, 4£Éà «AUï, 1£Éà 250 UÀeÁ£À£À lªÀgïì, 1£Éà ªÀĺÀr, PÉÆÃmïð gÉÆÃqï, ªÀĺÀr, d£ÀvÁ §eÁgï ©°ØAUï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-575001. ¥Éưøï PÁélðgïì JzÀÄgÀÄ, ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ(zÀÆ.¸ÀA.:0824-2441671) 574201.(zÀÆ.¸ÀA.:08251-230367) DmÉÆà ªÀ¯ïØð lªÀgïì, £ÀA. 1/5/402/24/21, 252 £ÀA. 17-7-464/12 & 17-7-464/13, ¨É¼ÀÄªÉ J£ï.ºÉZï.17, ¦.©.1303.PÉÆmÁÖgÀ ZËQ-575006. C¥ÁmïðªÉÄAmïì, gÉÆñÀ¤ ¤®AiÀÄ JzÀÄgÀÄ, ªÀ¯ÉòAiÀÄ, (zÀÆ.¸ÀA.:0824-2453074) PÀ£ÀÌ£Ár-575002.(zÀÆ.¸ÀA.:0824-2439935) ¦.©.£ÀA.1, ²æÃgÁªÀiï ¥ÉÃmï, ¸Á¬ÄgÁA PÁA¥ÉèPïì, ªÀÄÄRå 254 £ÀA. 15, 13-690/2, PÉ£ÀgÁ PÀè¨ï JzÀÄgÀÄ, PÀ¢æ gÀ¸ÉÛ, ¸ÀļÀå-574239.(zÀÆ.¸ÀA.:08257-230385) ²ÃªÀ¨ÁUï-575002.(0824-2225166) ¨É¼ÀUÁA f¯Éè ²æêÀÄw GµÁvÁAiÀÄÄ UÉÆÃUÀmÉ UÀ¯ïìð ºÉʸÀÆÌ¯ï ©°ØAUï, 256 ¦.©.£ÀA.2, £ÀA.2360/© (8 CAqï 9) zÀ±ÀgÀxÀ PÀÈ¥À, £ÀA.853, ¥Ánïï UÀ°è, ¨É¼ÀUÁA -590001. ¨É¼ÀUÁA gÉÆÃqï, ºÀÄPÉÌÃj-591309. (zÀÆ.¸ÀA.:0831-2460062) (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2364607) ¥Áèmï £ÀA. 2464, ¸ÉPÀÖgï 12, ªÀiÁ¯ÁªÀÄÆwð 258 ¥Áèmï £ÀA. 217/J/7, ¸ÀĨsÁµï ªÀiÁPÉðmï, JPïìmÉ£Àë£ï, ¨É¼ÀUÁA-590016. qÁ|| J¸ï.gÁzsÁPÀȵÀÚ gÉÆÃqï, »AqÀªÁr-590011. (zÀÆ.¸ÀA.:0831-2458106) (zÀÆ.¸ÀA.:0831-2467385) ¦.©.£ÀA.01, ªÀzsÀðªÀiÁ£ï¥ÉÃmÉ, «ÄÃgÀeï dªÀÄRAr 260 ¦.©.£ÀA.10, ¹.n.J¸ï.£ÀA.2980/2982, dĤ ¥ÉÃmÉ, gÉÆÃqï, ²ÃzÁâ¯ï-591315.(zÀÆ.¸ÀA.:08339-264646) gÁªÀÄzÀÄUÀð-591123.(zÀÆ.¸ÀA.:08335-243113) ¦.©.£ÀA.01, £ÀA.470, §eóÁgï UÀ°è, ªÀqÀUÁA, ¨É¼ÀUÁA-590005. (zÀÆ.¸ÀA.:0831-2496189) ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè ¦.©.£ÀA.50, ¹.n.J¸ï.£ÀA.292/4, £É°èVj PÁA¥ÉèPïì, 1£Éà 263 £ÀA. 5309, PÀÄqÀa, dªÀÄRAr gÀ¸ÉÛ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ªÀĺÀr, PÀ®qÀV gÉÆÃqï, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ-587101. §¸ï ¸ÁÖAqï JzÀÄgÀÄ, dªÀÄRAr587301.(zÀÆ.¸ÀA.:08353-222493) (zÀÆ.¸ÀA.:08354-220649) ¦.©.18, zÁ£ÀªÀÄä zÉëmÉA¥À¯ï, PÀÄqÀa gÉÆÃqï gÀ§PÀ«- 265 ¹nJ¸ï 4614, 3/158, PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÁÖöAqï, 587314, ¨ÁUÀ®PÉÆmÉ f¯Éè ªÉÄãï gÉÆÃqï, E¼ÀPÀ¯ï-587125 (zÀÆ.¸ÀA.:08353-230244) (zÀÆ.¸ÀA.:08351-270208)

7


266

268 270 272

274 276

277

279 281

282 284 286

287 289 291 293 295

297

299

300 302

PÀļÀUÉÃj PÁæ¸ï, ¨ÁzÁ«Ä vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè (zÀÆ.¸ÀA.:08357-236028)

267

zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.40, CAdĪÀiÁ£ï PÁA¥ÉèPïì, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï 269 ¸ÀPÀð¯ï, zsÁgÀªÁqÀ-580001.(zÀÆ.¸ÀA.:0836-2447926) DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 20, ±ÁAw ªÀiÁ£ïµÀ£ï, 271 ¥Áèmï £ÀA. 20, 02£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ºÀħâ½î-580032. (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2352207) “±ÁSÁA¨sÀj DPÉðqï”, £ÀA. 163/48, ºÉ§Æâgï D¸ÀàvæÉ 273 JzÀÄgÀÄ, 3£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, zÉñÀ¥ÁAqÉ £ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î-580029. (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2352578) ¥Áèmï £ÀA. 14, £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® gÀ¸ÉÛ, 275 ºÀħâ½î-580030. (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2333152) £ÀA. 43, ²gÀÆgï ¥ÁPïð, 80 Cr ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, «zÁå£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î-580031.(0836-2376207) ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè ¦.©.£ÀA.26, J¸ï.J¸ï.¥sæA À mï gÉÆÃqï, ©eÁ¥ÀÄgÀ 278 586101 (zÀÆ.¸ÀA.:08352-250515)

£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. (zÀÆ.¸ÀA.:08354-235114/115) ¦.©.£ÀA.508, AiÀÄÄ.J¸ï.J.lªÀgïì, PÉƬģï gÉÆÃqï, ºÀħâ½î-580020.(zÀÆ.¸ÀA.:0836-2367367) 3445, dAvÀUÀ¯ï ©°ØAUï, ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUg À À, G£ïPÀ¯ï PÁæ¸ï, ºÀħâ½î-580031. (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2372207) CwÛPÉÆÃ¯ï ±ÁSÉ:09£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ±ÀgÀtÄ ©°ØAUï, PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ,§¸ï¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ, zsÁgÀªÁqÀ-580007. (zÀÆ.¸ÀA.:0836-2440743) £ÀA.6, ¦ & n ªÀ¸ÀAvÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, PÀĸÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ, PÉñÀªÀ¥ÀÄgÀ, ºÀħâ½î-580023.(zÀÆ.¸ÀA.:0836-2368458)

¦.©.£ÀA. 21, ¹nJ¸ï £ÀA. 1/48, ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqïð, vÁ½PÉÆÃmÉ-586214. (zÀÆ.¸ÀA.:08356-266309)

JA.f.gÀ¸ÉÛ,

UÀzÀUï f¯Éè ¦.©.£ÀA.40, £ÀA.1631/2, ¹zÀÞ°AUÉñÀégÀ PÁA¥ÉèÉPïì, 280 ¦.©.£ÀA. 01, £ÀA. 896, dqÀªÀiÁ° ©°ØAUï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï, UÀzÀUÀ -582101 (08372-238545) ºÉÆ¼É D®ÆgÀÄ-582203.(08381-266045) UÀÄdªÀiÁUÀr-582102, gÉÆÃt vÁ®ÆèPÀÄ, UÀzÀUï f¯Éè. (zÀÆ.¸ÀA.:08381-254905) ºÁªÉÃj f¯Éè ¦.©.£ÀA.3, ¥ÀÄvÁÛ®PÀgï ©°ØAUï, ºÉʸÀÆ̯ï gÉÆÃqï, 283 ¨Á¨Áf ©°ØAUï, E£ïì¥sÉPÀë£ï §AUÉè, ¦.©.gÉÆÃqï, ºÁªÉÃj-581110. (zÀÆ.¸ÀA.:08375-236397) gÁt¨ɣÀÆßgÀÄ-581115.(08373-266172) ¦.©.9, £ÀA.234, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¨ÁåqÀV 285 PÉÆ¥ÀàgÀ¹PÉÆ¥Àà -581104, ºÁ£ÀUÀ¯ï vÁ®ÆèPï, (zÀÆ.¸ÀA.:08375-228426) ºÁªÉÃj f¯Éè. (zÀÆ.¸ÀA.:08379-262233) ¥ÀÄuÉ-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, £À®ªÁUÀ® ¥ÉÆøïÖ, PÀĪÀiÁgÀ¥ÀlßA-581123.(08373-242252) GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè ªÀĺÁ¯É PÁA¥ÉèPïì, ¥Àæ¨sÁvï PÁæ¸ï gÉÆÃqï, 288 ¦.©.£ÀA.4, ¹¢Þ ¸ÀzÀ£À, £ÀA.458, ¹«¯ï PÉÆÃmïð J£ï.ºÉZï.17, ºÉÆ£ÁߪÀgï-581334. (08387-220042) gÉÆÃqï, PÁgÀªÁgÀ-581301 (08382-226242) ±ÁAvÉÃj PÁªÀiÁQë CPÉðÃqï, ¸ÀĨsÁµï gÉÆÃqï, PÀĪÀÄÄmÁ 290 zÀ£ÀUÁgÀ U˽UÁgÀ ¸ÀAWÀ PÁA¥ÉèPïì, ºÀħâ½î ¹¹ð - 581343 (zÀÆ.¸ÀA.:08386-223199) gÉÆÃqï, ªÀÄÄAqÀÄUÉÆÃqï -581349 (08301-222080) ¦.©.£ÀA.18, £ÀA.4/315, eÉÆÃUï-¹¹ð gÀ¸ÉÛ,, ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 292 C£ÀߥÀÆtð, ¯ÉÆÃPÀ zÀé¤ D¦üøï JzÀÄgÀÄ, - 581355 (zÀÆ.¸ÀA.:08389-230158) AiÀįÁè¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï, ¹¹ð-581402 (08384-237655) ¹-19, UÀtÂñï UÀÄr PÁ¯ÉÆä, ¸ÀÆ¥Á ¥ÁæeÉPïÖ KjAiÀiÁ, 294 ¦.©.£ÀA.21 PÁgÀªÁgÀ -§¼Áîj gÉÆÃqï, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ UÀtÂñÀUÀÄr, ¸ÀÆ¥Á - 581365 (08383-256543) 581350 (zÀÆ.¸ÀA.:08419-261115) ¦.©.£ÀA. 11, ¯É¤£ï gÀ¸ÉÛ, §¸ï¸ÁÖAqï ¸ÉÌ÷éÃgï, 296 ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, (PÁgÀªÁgÀ-zÁAqsÉð), PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÁAqsÉð-581325.(zÀÆ.¸ÀA.:08284-231263) 581187, ¸ÀÆ¥À vÁ||(zÀÆ.¸ÀA.:08383-250017) UÀÄ®âUÁð f¯Éè ¦.©.£ÀA.32, ¥Áèmï £ÀA. 67, ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï 298 gÁªÀiï ªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ, 01£Éà ªÀĺÀr, ¦ & n PÁA¥ÉèPïì, J¸ï.¦.¹.gÉÆÃqï, UÀÄ®âUÁð-585101 PÁ¯ÉÆä, zÀ±Àð£ï C¥ÁmïðªÉÄAmï, ºÀ¼É eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ, (zÀÆ.¸ÀA.:08472-221502) UÀÄ®âUÁð-585102. (zÀÆ.¸ÀA.:271535) ©ÃzÀgï f¯Éè ¦.©.£ÀA.27, §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï, J¯ï.J£ï. gÉÆÃqï, ©ÃzÀgï-585401 (zÀÆ.¸ÀA.:08482-226294) PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè qÉÆÃgï £ÀA.7-7-714/52, ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄ°èPÁ PÁA¥ÉèPïì, 301 ¥Áèmï £ÀA.1/46, 1£Éà ªÀĺÀr, ¥ÀAZÀªÀÄ PÁA¥ÉèPïì §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼ÀPÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï, PÀĵÀÖV-584121, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè 583231, (zÀÆ.¸ÀA.:08539- 220872) (zÀÆ.¸ÀA.:8436-267660) ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì, PÉÆ¥Àà¼ï gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw303 ¦.©.£ÀA. 01, ¥ÁåPÀÖj gÀ¸ÉÛ, ªÀÄĤgÁ¨Ázï-583234, 583227.(zÀÆ.¸ÀA.:08533-273670) (zÀÆ.¸ÀA.:08539-270247)

8


304 306 308 310 312

314 316 318 320 322

323 325 327

§¼Áîj f¯Éè ¦.©.£ÀA. 17, J¸ï.©.JA.©°ØAUï, ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï, 305 §¼Áîj-583 101 (zÀÆ.¸ÀA.:08392-276444) ¦.©.£ÀA.44, vÁ®ÆèPï D¦üøï PÁA¥ËAqï, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ- 307 583201 (zÀÆ.¸ÀA.:08394-225273) ¦.©.£ÀA.1, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-ºÀjºÀgÀ gÉÆÃqï, 309 ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î-583212 (08397-238265) ±ÉõÀ ¥ÁèeÁ, f.©.Dgï.PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄ, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 311 4£Éà ªÁqïð, ºÀÆ«£À ºÀqÀUÀ°-583219 (zÀÆ.¸ÀA.:08399-240232) ªÉÄÃ£ï §eÁgï ±ÁSÉ:¹.J£ï.7129/120, mË£ï jÃrAUï 313 gÀƪÀiï ©°ØAUï,ºÀ¼Éà §¸ï¤¯ÁÝt gÀ¸ÉÛ, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ583201.(zÀÆ.¸ÀA.:08394-228238) ¦.©.£ÀA.01, §¼Áîj-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÄãï gÉÆÃqï, 315 vÉÆÃgÀtUÀ®Äè-583123.(08395-250622) ¦.©.£ÀA.01, 01£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ºÉƼÀ®Ä-583217, 317 ºÀÆ«£ÀqÀUÀ° vÁ||(zÀÆ.¸ÀA.:08399-254417) ¦.©.£ÀA.50, PÉÆ¥ÀàUÀ¯ï gÉÆÃqï, UÁA¢üãÀUÀgÀ, 319 §¼Áîj-583101. (zÀÆ.¸ÀA.:08392-256378) £ÀA. 05, 01£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, 321 gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä,§¼Áîj-583101.(08392-272340) 19/20J, 25£Éà ªÁqïð, ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt, PÀAmÉÆãïªÉÄAmï,§¼Áîj-583102.(zÀÆ.¸ÀA.:08392-240784) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ¦.©.£ÀA.3, ªÀĺÁ«Ãgï ZËPï ºÀwÛgÀ, £ÀA.11-1-90/1 324 ªÀÄvÀÄÛ 3, ¨Éæ¸ïÛªÁgï¥ÉÃmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-584101 (zÀÆ.¸ÀA.:08532-231620) £ÀA.5-1-188/13, 1£Éà ªÀĺÀr, £ÁUÀgÀUÀÄAqÀ PÁæ¸ï, 326 ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, zÉêÀzÀÄUÀð-584111. (08531-260066) £ÀA. 13-150, 01£Éà ªÀĺÀr, Dgï.PÉ. PÀªÀÄ®ªÀÄä PÁA¥ÉèPïì, ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ²gÀªÁgÀ-584129.(08538-270291)

¦.©.£ÀA.1, £ÀA.258, ªÁqïð 6, PÉAZÀ£ÀUÀÄqÀØ gÉÆÃqï, ¹gÀÄUÀÄ¥Ààî-583121 (zÀÆ.¸ÀA.:08396-220225) ¦.©.£ÀA.1, £ÀA.1/135, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÉÆÃqï, PÀÆrèV-583 135 (zÀÆ.¸ÀA.:08391-221113) ¦.©.£ÀA.4, £ÀA.¹-1-153,§¼Áîj-PÀÆrèV gÉÆÃqï, ¸ÀAqÀÆgÀÄ-583119 (zÀÆ.¸ÀA.:08395-260253) £ÀA. 71/J, £É®ªÀĺÀr, “±ÀgÀuï ¥ÁèeÁó”, qÁªÀiï gÉÆÃqï, ªÁqïð £ÀA. 29, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-583203. (zÀÆ.¸ÀA.:08394-231755) ¦.©.£ÀA.01, ²gÀUÀÄ¥Àà gÉÆÃqï, PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ-583116. (zÀÆ.¸ÀA.:08393-263422) zÉÆÃtªÀįÁ¬Ä mˣﲥï-583118, ¸ÀAzsÀÆgï vÁ||, (zÀÆ.¸ÀA.:08395-274632) ¦.©.£ÀA.02, 70/1 & 70/2, dªÁ£ïì gÉÆÃqï, PË¯ï §eÁgï, §¼Áîj-583102.(08391-240992) ¦.©.£ÀA.01, £ÀA. 213, ªÁqïð £ÀA. 04, PÁgï ¹ÖçÃmï, PÉÆlÆÖgÀÄ-583134.(08391-2263230) §eÁgï ±ÁSÉ:¦.©.£ÀA. 65, ªÉÊ. ZÉAUÀ®¥Àà ©°ØAUï, PÁgï ¹ÖçÃmï, §¼Áîj-583101. (08392-273703)

qÉÆÃgï £ÀA.6-1-1622, ¹AzsÀ£ÀÆgï-UÀAUÁªÀw gÉÆÃqï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-584128 (08535-221327) ±Á¦AUï PÁA¥ÉèPïì, §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ584170.(zÀÆ.¸ÀA.:08532-246159)

2.2 ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï:PÀæ.¸ÀA. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå PÀæ.¸ÀA. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ¦æ«Ä¹Ã¸ï, ºÀĪÀÄÄ£Á¨Ázï(08483-270057) 2 r.£ÀA.4-6-144, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ, 4 ¨sÁ°Ì-585328.(08484-262216) £ÀA.1-2-58, eÁ¥sÀgï UÀÄAeï, avÁÛ¥ÀÄgï 6 (08474-236126) UÀÄgÀÄ«ÄoÀ̯ï (08473-225022) 8 gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï JzÀÄgÀÄ, ªÁr(08476-202245) 10 vÀºÀ²Ã¯ï ¦æ«Ä¹Ã¸ï, D¼ÀAzÀ (08477-202430) 12 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt,(08481-250358) 14 eÉêÁVð (08442-236021) 16 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgï gÉÆÃqï, ªÀiÁ¤é 18 (08538-220237) vÀºÀ²Ã¯ï ¦æ«Ä¹Ã¸Àä ±ÀºÁ¥ÀÄgï (08479-243339) 20 ºÉZï.£ÀA.411-4, zÀÄUÁð ¸ÀPÀð¯ï, UÀeÉÃAzÀæWÀqï22 582114. (08321-262206) PÀgÀlV UÀAUÁªÀw vÁ||-583229,PÉÆ¥Àà¼À 24 (08533-275235) £ÉºÀgÀÄUÀÄAeï, UÀÄAeï, UÀÄ®âUÁð.(08472-220007) 26 d¨ï ±ÉnÖ PÁA¥ÉèPïì, UÁA¢üà UÀÄAeï gÀ¸ÉÛ, 28 ©ÃzÀgï-585401.(08482-222253) 1-44, gÁeÉñÀégï,§¸ÀªÀPÀ¯Áåt,©ÃzÀgï.(08481-258028) 30

9

¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå aAZÉÆý (08475-273036) ºÉZï.£ÀA.169, £Á¯Áégï, avÁÛ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPï (08476-227433) £ÀA.2-110, ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï, ±ÀºÁ¨Ázï. (08474-204427) £ÀA.3-3-117, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, AiÀiÁzÀVj(08473-252339) C¥sÀé¯ï¥ÀÄgï (08470-283022) OgÁzï (08485-280027) ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸ÉÃqÀA-585222, (08442-276037) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè.(08537-257235) vÀºÀ²Ã¯ï ¦æ«Ä¹Ã¸ï, AiÀÄ®§ÄUÁð, AiÀÄ®§ÄUÁð-584236 (08534-220135) vÁªÀgÉÃPÉgÉ vÁ||, PÀĵÀÖV, PÉÆ¥Àà¼À.(08536-275567) ²ªÀ£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ: ¥Áèmï £ÀA. 07, ¸À.£ÀA. 69/J, ²ªÀ£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï. (08482-229130) r.£ÀA.130, ªÁqïð £ÀA.5, UÉÆëAzÀ¥ÀÄgï UÀ°è, ªÀÄÄzsÉÆüï-587313 (08752-244206) ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ, AiÀiÁzÀVj.(08473-224234) PÀªÀÄ¯ï £ÀUÀgÀ, OgÀzï vÁ||, ©ÃzÀgï. (08485-285227) PÀÄgïPÀÄAl, ¸ÉÃqÀA, UÀÄ®âUÁð.(08441-228524)


31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

zsÀªÀÄð±Á¯Á PÀlÖqÀ, UÁtÂÃUÁ¥ÀÄgÀ, C¥sÀd¯ï¥ÀÄgï, UÀÄ®âUÁð. (08470-274324) 1/1/74,¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.(08532-228896) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. (08535-222665) §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ||, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f|| (08535-258622)) PÀ£ÀPÀVj, UÀAUÁªÀw vÁ||, PÉÆ¥Àà¼À f||(08533-240226 vÁªÀgÀUÉgÁ, PÀĵÀÖV vÁ||, PÉÆ¥Àà¼À f||(08536-275567) UÀÄ®âUÁð, (08472-220066) ºÀ£ÀĪÀĸÀ¸ÁUÀgÀ, PÀĵÀÖV vÁ||, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè|| (08536-270323) ªÉÄãï gÉÆÃqï, ºÀÄt¸ÀV, ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| UÀÄ®âUÁð f|| (08444-200351 ) KABRAJ BAZAR, BUKHARI MASJID, BIJAPUR(08352-257346) PÉÆÃmÉ gÀ¸ÉÛ, ¨É¼ÀUÁA.(0831-2468421) ªÀÄAqÉêÁ¼ï, eÉêÀVð vÁ||, UÀÄ®âUÁð f|| (08442-228721) ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgï ¨ÁæAZï, UÀÄ®âUÁð f|| (08443-256044) dªÀºÁgï£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄf:584101(08532-241222)

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

10-2-61, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀÄ®âUÁð. (08472-220437) £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ,±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ,UÀÄ®âUÁð.(08444-229642) PËvÁ¯ï, ªÀiÁ¤é vÁ||.(08538-252026) D£ÉÃUÀÄA¢, UÀAUÁªÀw vÁ||, PÉÆ¥Àà¼À f|| (08533-240226) UÀÄAd½î, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f||,(08532-282036) ªÀļÉÍÃqÀ, ¸ÉÃqÀA vÁ||, UÀÄ®âUÁð f||(08441-280340) ©ÃzÀgï(08482-233311) Jr© gÀAUÀA¥ÉÃmÉ, ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ vÁ||, UÀÄ®âUÁð f|| (08443-256861) «zÁå£ÀUÀgÀ ±ÁSÉ, JAJ¸ïPÉ «Ä¯ï gÀ¸ÉÛ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà PÁæ¸ï, UÀÄ®âUÁð.(08472-255599) ºÀÄ°ºÉÊzÀgï, UÀAUÁªÀw vÁ||, PÉÆ¥Àà¼À f|| (08533-269212) zÀUÁð ±ÁSÉ, zÀÀUÁð gÀ¸ÉÛ, UÀÄ®âUÁð.(08472-223415) D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛ ±ÁSÉ:£ÀA. 16-3, ²æà ªÀĺÁ«ÃgÀ «zÁå ¸ÉêÁ ¸ÀAWÀ,©eÁ¥ÀÄgÀ. (08352-263183) J¸ï.¦.PÁA¥ÉèPïì, eÉ.n.ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ, UÀzÀUÀ.(08372-252311)

3. D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line)ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À: C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in“£ÀÄß vÉÉgÉzÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è “Apply” JA§ÄzÀÄ “Blink” DUÀÄvÀÛ°zÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà “Select Notification” JA§ÄzÀÄ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è C¢ü¸ÀÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ, CzÀgÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼À «zÁåºÀðvÉUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F jÃw DAiÉÄ̪ÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà N¢PÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ EwÛÃZÉV£À ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ CzÀgÀ PɼÀUÉ PÀ¥ÀÄà ±Á»AiÀÄ ¸ÉÌZï/ªÀiÁPÀðgï ¥É£ï£À°è ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr EzÀ£ÀÄß ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁr CfðUÉ Upload ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ D£ï-¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁr vÀªÉÆäA¢UÉ ªÀiÁ»wUÁV ElÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¨sÁªÀavÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä F ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀØAiÀĪÁV w½zÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄ. F ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀ £ÀAvÀgÀ Open application Form ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr, Cfð ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3.1 C¨sÀåyðAiÀÄÄ On-line£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ review ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ, C¨sÀåyðAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆrzÀ PÀÆqÀ¯Éà J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥Àj²Ã°¹, K£ÁzÀgÀÆ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÁVzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä edit ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CUÀvÀå wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. D£ÀAvÀgÀ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, Submit QèPï ªÀiÁrzÀ°è ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À®Ä ZÀ®£ï ªÀiÁvÀæ Print DUÀÄvÀÛzÉ. F ZÀ®£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ C¢ü¸ÀÆa¹zÀ SBM/SBH ¨ÁåAPïUÀ¼À°èAiÉÄà ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÁåAPï£ÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è “Click here to enter Bank Journal Number for having paid the fee” EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É click ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄÄ (format) PÀA¥ÀÆålgï ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. D PÀÆqÀ¯Éà C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß CfðAiÀÄ ID Number C£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ (Bank Challan£À°è ID Number ªÀÄÄ¢ævÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ). D £ÀAvÀgÀ Challan£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ Bank Journal NumberC£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F Bank Journal Number £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ°è ªÀiÁvÀæ CfðAiÀÄÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ CfðAiÀÄÄ ¥ÀjUÀt¸À®àqÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ F Journal Number £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. D£ÀAvÀgÀ Accept & Print the Preview ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà CfðAiÀÄ ¥Àæw ®¨sÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ElÄÖ PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. ¤UÀ¢vÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è £ÉÆÃrPÉƼÀÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É Cfð ¸À°è¹ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¢zÀÝ°è CAvÀºÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 3.2 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÀÆ «¼ÀA§ ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄÄAavÀªÁV CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°¸ è ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. MªÉÄä ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

10


«.¸ÀÆ.:- C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ JgÀqÀÆ ºÀÄzÉÝUÀ½UÀÆ Cfð ¸À°è¸À §AiÀĹzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV Cfð ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

œ Cfð ¸À°¸è À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 07-02-2011. œ Cfð ¸À°¸è À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2011. œ ¥ÀjÃPÁë ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2011. œ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¯ÁzÀ Journal Number £ÀªÀÄÆ¢¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-2011.

«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: On-line ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁt (Help line) 9036353926/27 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvÀå ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

4. CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄUÛ À¼ÀÄ: C) D)

E)

¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄ M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPÀë ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

5. ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ:C) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ:

¨sÁgÀvÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå ¸ÁܦvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ CAvÀºÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ CAVÃPÀj¹zÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

n¥ÀàtÂ: r¥Éƪ è ÀiÁ, »A¢ ¸À¨sÁUÀ½AzÀ ¥ÀqÉzÀ gÀvÁß, «±ÁgÀzÀ, ¥ÀArvï EvÁå¢ «zÁåºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÀ«UÉ vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÉAzÀÄ KCS (Recruitment to the Ministerial Post) Rule 1978gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è C¢ü¸ÀÆa¹gÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ, EªÀÅ ¥ÀzÀ«UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ F «zÁåºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.

D) QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqÀs ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðvÉ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É:- (C) ªÀÄvÀÄÛ (D) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ F ªÉÄð£À ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

6. ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt:(C) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ:

F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-1gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ.

(D) QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ:

F ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-2gÀ°è vÉÆÃj¹zÉ. C£ÀħAzsÀzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ C¤ªÁgÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ªÀVðÃPÀgÀtzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀ°è CAzÀgÉ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÁÑzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAwªÀĪÁV DAiÉÄÌ ºÀAvÀPÉÌ §gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¯ÁSÁ DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

11


7. ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt :C) ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ` 8000-200-8600-225-9500-250-10500-300-12300-350-14400-400- 14800

D) ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ` 7275-175-7800-200-8600-225-9500-250-10500-300-12300-350-13350 E) QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ: ` 5800-100-6000-125-6500-150-7100-175-7800-200-8600-225-9500-250-10500

¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr(J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:31.03.2006gÀAvÉ. 8. ªÀAiÉÆëÄw:- CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ

C) PÀ¤µÀ× 18 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀvÀPÀÌzÀÄÝ D) UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw : ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 35 ªÀµÀð 2J,2©,3J,3© 38 ªÀµÀð ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA/¥Àæ-1 40 ªÀµð À C¨sÀåyðUÀ¼À d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (n.¹) PÀÄåªÀÄįÉÃnªï gÉPÁqïð£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

F ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÉaѸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ/CªÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÀÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀÄÄ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢U ü É D ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀgÉÆà CxÀªÁ »AzÉ ¸À°è¹zÁÝgÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À CxÀªÁ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è CªÀ£ÀÄ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è JµÀÄÖ ªÀµÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ£ÉÆà D ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆà CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. «ªÀgÀuÉ: (J) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼ÁzÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨sÀÆzÀ¼À, £ËPÁzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀgÀ®èzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ. DzÀgÉ r¥sÉ£ïì ¸ÉPÀÄåjnPÉÆÃgï, d£ÀgÀ¯ï j¸Àªïð EAf¤ÃAiÀÄjAUï ¥sÉÆøïð, ¯ÉÆÃPÀ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågÁ «Ä°lj zÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è: ªÀÄvÀÄÛ (©) PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CAvÀºÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. (C) ªÉÄîÌAqÀ zÀ¼ÀzÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CxÀªÁ (D) ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ½AzÀ «Ä°lj ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ CxÀªÁ ªÀåQÛAiÀÄ»rvÀPÀÆÌ «ÄÃjzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¦AZÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ CxÀªÁ (E) ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¹§âA¢ PÀrvÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ CAvÀºÀ ¸ÉãɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ.

12


CxÀªÁ (F) vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄÃgÉUÉ CxÀªÁ zÀÄ£ÀðqÀvÉ CxÀªÁ C¸ÁªÀÄxÀåðzÀ PÁgÀt¢AzÁV vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ CxÀªÁ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹, ¤¢ðµÀÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ UÁæZÀÄån ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ F PɼÀUÉ ºÉ¸Àj¹zÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ. 1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¦AZÀtÂzÁgÀgÀÄ 2. «Ä°nj ¸ÉêɬÄAzÁV GAmÁzÀ zÉÊ»PÀ C¸ÁªÀÄxÀåðvÉ ºÉÆA¢ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ. 3. UÁå®Anæ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ. «ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ ªÀUÀðzÀr §gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ M¥ÀàAzÀªÀÅ ¥ÀÆtðªÁUÀ®Ä MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß GzÉÆåÃUÀPÉÌ Cfð ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ªÀiÁf¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ ªÀgÉUÉ gÁdå £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀĪÀAw®è. ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÁåµÀ£À¯ï PÉqÉmï PÁ¥ïìð£À°è ¥ÀÆtð PÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÉ CAvÀºÀ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ UÁæªÀĸÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÁV FUÀ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, CxÀªÁ »AzɬÄzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CAvÀºÀ UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¾ C¨sÀåyðAiÀÄÄ fÃvÀPÁ«ÄðPÀ £ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀPÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£A É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï jAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀÌzÀÄÝ. ¾ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 9. ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë:PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978gÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ - 1 : ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥Àæ±Éß ¥ÀwPæ É - 2 : ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï

wzÀÄÝ¥Àr

:

150 CAPÀUÀ¼ÀÄ - 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü

:

150 CAPÀUÀ¼ÀÄ - 2 UÀAmÉUÀ¼À CªÀ¢ü

¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV £ÀqɸÄÀ ªÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-3 ªÀÄvÀÄÛ C£ÀħAzsÀ-4gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. «.¸ÀÆ:- ¥ÀwæPÉ-2gÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ EAVèõï EªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¸À¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèõï JzÀÄgÀÄVgÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀÈvÀÛUÀ¼À°è CxÀªÁ «µÀAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À°è vÁªÀÅ GvÀÛj¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ JzÀÄj£À MAzÀÄ ªÀÈvÀÛ CxÀªÁ ¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 10.

¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä EaѸÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. DzÀgÀÆ, vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ JzÀÄgÁzÀ°è CfðAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ «¼Á¸ÀªÀ£ÁßzsÀj¹ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ DAiÉÆÃUÀzÀ CAwªÀÄ wêÀiÁð£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï “http://kpsc.kar.nic.in” £À°è

13


©vÀÛj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆa¹zÁUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀzÀ CAvÀeÁð®¢AzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV gÀªÁ¤¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

11.

£ÉêÀÄPÁw «zsÁ£À: PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (°¦PÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1978 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ wzÀÄÝ¥Àr C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 90 J¸ï¹Dgï 85 ¢£ÁAPÀ: 27-02-1992gÀAvÉ DAiÉÆÃUÀªÅÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼À eÉõÀ×vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®PÁ®PÉÌ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀĸÁgÀ EgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀéAiÀÄ CAwªÀĪÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: F ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌUÉ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë EgÀĪÀÅ¢®è.

12. ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: 12.1. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ:

eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ œ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘r’ gÀ°è œ ¥ÀæªÀUÀð-1gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘E’ £À°è ºÁUÀÆ œ 2J, 2©, 3J, 3© C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ‘J¥sï’ £À°è ¸ÀA§A¢üvÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀÅ, F ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ, »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥Àæ-2J, ¥Àæ-2©, ¥Àæ-3J ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ-3© ªÀUÀðzÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢ ¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀªÀgÉUÉ 05 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢A ü iÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

12.2. UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð:

œ

œ

œ

UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À jÃvÁå UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 1 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr GwÛÃtðgÁVgÀĪÀªÀgÀÄ F «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÀÄ. F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ Cfð ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É 2 gÀ°è UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvª æ À À£ÀÄ ß ¥ÀqÉ¢lÄÖ PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæz À À eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄÆ£É-1 gÀ°è CªÀgÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®è¢gÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

œ

UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

12.3. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð: PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 12.4. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð : ¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000, ¢£ÁAPÀ: 03.09.2005 gÀ°è CAUÀ«PÀ®gÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå: iii jAzÀ vii gÀªÀgV É £À(Leprosy cured,  Hearing 

14


impairment, Locomotor  disability,  Mental  retardation  &  Mental  illness)  £ÀÆå£ÀåvÉAiÀÄ°è ±ÉÃ.40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ. CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005gÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è, CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. F CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr DAiÉÄÌ ºÉÆAzÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ F £ÀÆå£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝAiÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ CrØ GAmÁUÀzÉAzÀÄ w½¸ÀĪÀ zÉÊ»PÀ CºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. (CAzsÀvÀé ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ zÀ馅 ºÉÆA¢gÀĪÀ PÁgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CAUÀ«PÀ® «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÀ®)è 12.5 AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð : ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 23 ¸É£É¤ 99, ¢£ÁAPÀ: 23-11-2000gÀ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¸ÀwvÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÄÀ F «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: 1) F ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°¸ è À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 2) F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¯Áè «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 13. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE Cfð ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß CfðAiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¸À®Ä CªÀPÁ±À EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß/zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ CAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 08-03-2011gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, vÀ¦àzÀ°è PɼÀPÀAqÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 1) PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ «zÁåºÀðvÉ/ d£Àä ¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è : C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è: D «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ°è CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ, ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 13.1 PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. 2. QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁåºÀðvÉAiÀiÁzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. 3. d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªiÀ Át ¥Àvæ/À ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ (n.¹)/d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¸ÀAavÀ zÁR¯ÉAiÀÄ GzÀÞøvÀ¨sÁUÀ (Extract of Cumulative Record) 4. ««zsÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃjzÀÝ°è, «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæU À À¼ÀÄ. 13.2 «ÄøÀ¯Áw ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄw jAiÀiÁ¬Äw PÉÆÃjzÀÝ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ : 1. ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ/ªÀÄÄQÛºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ n¥ÀàtÂ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ C «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 2. ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J, ¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ£É r/E/J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæ.À 3. ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §UÉÎ CfðAiÀÄ°è£À ¤UÀ¢vÀ CAPÀtªÀ£ÀÄß (Circle) vÀÄA§vÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤gÀ¥ÉÃPÀëuÁ

15


4. 5. 6. 7.

¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß (‘No Objection’ Certificate) ¸ÀA§A¢üvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08-03-2011gÀ M¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ £ÀªÀÄÆ£É-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæ.À AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ, fÃvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ ¥Àj²Ã®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁåqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥Àvæ.À

F ªÉÄð£À CºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ PÀÆ®APÀµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß eÉõÀ×vÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 14. ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ: 1. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ON-LINE CfðUÀ¼À°è ¤ÃqÀĪÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥Àj²Ã°¹ ªÉÄÃ®Ä £ÉÆÃlPÉÌ CºÀðgÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀ «ÄøÀ¯Áw, d£Àä ¢£ÁAPÀ, «zÁåºÀðvÉ, ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀAiÉÆëÄw ¸Àr°PÉ, ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ-2 gÀ°è §gÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄ, EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ F §UÉÎ D£ÀAvÀgÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀÄjvÀAvÉ ¸À°è¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆÃjPÉ ¥ÀvæU À À¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. 3. £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÝ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ °TvÀ ªÀÄÆ®PÀ DAiÉÆÃUÀzÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. F «¼Á¸À §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÁUÀÆå F «ZÁgÀzÀ°è DAiÉÆÃUÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 15. CfðAiÀÄ°è «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAPÀtzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀðªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ CxÉÊð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ:¸Á.C ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 2J 2© 3J 3© ªÀiÁ.¸ÉÊ UÁæ«ÄÃt PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.«.

¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉ ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2J ¥ÀæªÀUÀð-2© ¥ÀæªÀUÀð-3J ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyð CAUÀ«PÀ®

GM SC ST Cat – 1 2A 2B 3A 3B Ex-MP Rural KMS PDP PH

General Merit Scheduled Caste Scheduled Tribe Category – I Category – 2A Category – 2B Category – 3A Category – 3B Ex-Military Person Rural Candidate Kannada Medium Student Project Displaced Person Physically Handicapped Person

16. ¥ÀæªÉñÀ ¥Àv:Àæ DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB DAiÉÆÃUÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊn¤AzÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Down Load ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß Down Load ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀPÉÌ 15 ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 17. DAiÉÆÃUÀzÉÆqÀ£É ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ: DAiÉÆÃUÀªÀÅ C¨sÀåyðvÀézÀ «ZÁgÀzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è. DzÁUÀÆå ¥ÀjÃPÉëUÁV ¥ÀæªÉñÀ ¥Àvæª À À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ°è ¸ÀªÀĸÉå GAmÁzÀ°è, ¸ÀºÁAiÀĪÁt (HELP

16


LINE) ¸ÀA¥ÀQð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀðQ¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ PÀæªÀĸÀASÉå, d£Àä ¢£ÁAPÀ, PÉÆÃjzÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 18. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ: PÉÃAzÀæ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ¨É¼ÀUÁ« ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj UÀÄ®âUÁð ¥ÁæAwÃAiÀÄ PÀbÉÃj ²ªÀªÉÆUÀÎ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂ(Help Line)

: : : : : : :

080-30574957 0821-2545956 0831-2475345 08472-227944 08182-228099 9036353926 9036353927

19. zÀÄ£ÀðqÀvÉ : M§â C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÀPÀ° ªÀåQÛAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ SÉÆÃmÁ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ CxÀªÁ wzÀݯÁzÀ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁagÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁw GzÉÝñÀUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è zÀĪÀðwð¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉA§ §UÉÎ vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£ÉAzÀÄ PÀAqÀħAzÀ°è ºÁUÀÆ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÉAzÀÄ CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀĪÀ£ÉAzÀÄ, PÀAqÀħAzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀévÀ: Qæ«Ä£À¯ï ªÀåªÀºÀgÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀ®èzÉ; DAiÉÆÃUÀªÀÅ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ DAiÉÄÌUÉ SÁAiÀÄA DV r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

(r.J¸ï. «±Àé£Áxï) PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.

17


C£ÀħAzsÀ-1 ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-70 «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©)

EvÀgÉ 2 1 2 1 1 1 7 15

CA.« 11

MlÄÖ. 10 2 3 11 3 2 4 35 70

CA.« -

MlÄÖ. 1 2 3

EvÀgÉ CA.« 1 1 1 3 4. DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-224 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 7 10 9 3 2 1 22 2 2 12 3 3 17 10 9 3 1 1 22 3 3 12 3 3 13 3 3 1 1-

MlÄÖ. 1 1 1 1 3 7

EvÀgÉ 1 1

ªÀÄ»¼É 3 1 1 3 1 1 10 20

UÁæ«ÄÃt 2 1 3 1 9 16

ªÀiÁ.¸ÉÊ. 1 1 1 1 1 4 9

P.ÀªÀiÁ.C 1 1 1 2 5

AiÉÆÃ.C 1 1 2 4

2. CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-03 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 3. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-07 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 2 2 -

18

MlÄÖ. 34 7 9 33 9 9 11


¸Á.C. MlÄÖ.

23

EvÀgÉ 1 1 1 1 1 1 1 2 9

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ -

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

28

11

5

5

6 (03-, 01 *, 01 **, 01 ***

48 68 60 18 8 7 15 5. ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-20

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

34

1 1

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 3 3 1 5 4 1 6. ¸ÀºÀPÁgÀ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-05 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 2 1 -

MlÄÖ. 3 1 1 2 1 1 1 10 20

CA.« 11

MlÄÖ. -

01**)

16

14

5

19

3

3

224

CA.« 11

7. ®WÀĪÀåªÀºÁgÀUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-12 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 1 1 1 2 2 14 4 3 1 8. £ÀUÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-57 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 2 2 1 1 1 111 1 13 2 1 1 1 11 11 11 1 12 (01*, 6 8 7 3 1 1

7

112

9

1 1 3 5 MlÄÖ. 2 1 2 1 6 12 MlÄÖ. 9 1 3 9 2 2 3 28 57


9. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-12 «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ -

ªÀÄ»¼É 1 1 1 2 5

UÁæ«ÄÃt 1 2 3

ªÀiÁ.¸ÉÊ. -

P.ÀªÀiÁ.C 1 1

AiÉÆÃ.C 1 1

10. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-54 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 8 7 3 2 1 7 15 15 5 4 2 11. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, §¼Áîj, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-10 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 12. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ©ÃzÀgï, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-12 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 -

20

CA.« 112

MlÄÖ. 3 1 2 6 12

CA.« 111111 ** 6

MlÄÖ. 8 2 2 7 3 2 3 27 54

CA.« 112

MlÄÖ. 2 3 5 10

CA.« 112

MlÄÖ. 2 2 1 1 6 12


«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

13. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-12 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 3 1 1 1 14. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-06

MlÄÖ. 2 1 1 1 1 6 12

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 11 1 1 1 1 2 2 1 1 15. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-13

MlÄÖ. 1 1 1 3 6

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16 4 2 1 16. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-11 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 12 2 1 1 -

MlÄÖ. 2 1 1 2 1 6 13

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C.

21

MlÄÖ. 2 1 2 6


MlÄÖ.

-

5

3

-

1

1

1

11

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 18. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-08

CA.« -

MlÄÖ. 1 1 1 1 4 8

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 2 2 3 19. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-17 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 7 4 1 1 1 20. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, UÀzÀUÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-07

CA.« -

MlÄÖ. 1 1 1 1 4 8

CA.« 112

MlÄÖ. 3 1 3 1 9 17

EvÀgÉ 1 1 1 3

CA.« -

MlÄÖ. 1 1 1 1 3 7

17. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, avÀæzÀÄUÀð, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-08

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ -

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 1 3

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

ªÀÄ»¼É 1 1 2

UÁæ«ÄÃt 1 1 2

ªÀiÁ.¸ÉÊ. -

22

P.ÀªÀiÁ.C -

AiÉÆÃ.C -


«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 2 3

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 1 3

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 2

21. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-14 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 6 3 22. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁ¸À£À, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-17 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 7 4 1 1 23. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁªÉÃj, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-14 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 4 1 1 24. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-07 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C

1 1 2

2 2

-

23

-

-

CA.« -

MlÄÖ. 2 1 2 1 1 7 14

CA.« 11

MlÄÖ. 2 1 1 2 1 1 9 17

CA.« 112

MlÄÖ. 3 1 3 7 14

CA.« 11

MlÄÖ. 1 1 1 4 7


25. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆïÁgÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-08

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 11 11 1 1 1 1 2 2 1 2 26. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ (PÁgÀªÁgÀ), ºÀÄzÉÝU¼ À À ¸ÀASÉå-10

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 2 4

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 1 3

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 2 2 6 2 27. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-24 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 1 10 7 1 28. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀå ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-13 ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 -

24

MlÄÖ. 2 2 4 8

CA.« 11

MlÄÖ. 1 2 1 1 5 10

CA.« 22

MlÄÖ. 3 1 1 4 1 1 1 12 24

CA.« 22

MlÄÖ. 2 1 1 1 1 7 13


«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥Àæ.-2(J) ¥Àæ.-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ.-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

29. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ (ªÀÄrPÉÃj), ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-12 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 11 1 1 11 2 1 1 1 1 5 2 1 1 2 30. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ), ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-15 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 7 3 31. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-05

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 2

«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

EvÀgÉ 1 1 2

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 2 1 32. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-05 ªÀÄ»¼É 1 1 2

UÁæ«ÄÃt 1 1

ªÀiÁ.¸ÉÊ. -

25

P.ÀªÀiÁ.C -

AiÉÆÃ.C -

CA.« -

MlÄÖ. 2 1 3 6 12 MlÄÖ. 2 1 3 1 1 7 15 MlÄÖ. 1 1 1 2 5 MlÄÖ. 1 1 1 2 5


«ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ. «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ. ¥À.¥ÀA. ¥ÀæªÀUÀð-1 ¥ÀæªÀUÀð-2(J) ¥ÀæªÀUÀð-2(©) ¥ÀæªÀUÀð-3(J) ¥ÀæªÀUÀð-3(©) ¸Á.C. MlÄÖ.

33. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-15 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C

1 1 2 4

CA.« 11

1 1 1 1 1 2 2 1 6 3 1 34. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-22 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 23 9 6 1 1 2 35. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GqÀĦ, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-04 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 111 1 1 1 2 36. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, AiÀiÁzÀVj, ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå-05 EvÀgÉ ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ. P.ÀªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C CA.« 1 1 1 1 1 4 1 -

MlÄÖ. 3 2 1 1 8 15 MlÄÖ. 4 1 3 1 1 1 11 22 MlÄÖ. 1 1 2 4 MlÄÖ. 1 1 1 2 5

«.¸ÀÆ:- * PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ, ** ±ÀæªÀtzÉÆõÀªÀżÀîªÀgÀÄ, *** ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ

26


ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°j¹zÉ.

C£ÀħAzsÀ-2 QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ/ ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt 1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 150 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©)

EvÀgÉ 04 01 01 04 01 -

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 07 05 03 01 01 01 01 01 02 02 01 07 05 02 01 02 02 02 01 02 02 01 01 02 02 01 01

¸Á.C

14

23

19

07

04

04

MlÄÖ

25

46

38

13

10

09

CA.« 02 02 01 02 (01*, 01**) 02 09

MlÄÖ 23 04 06 23 06 06 07 75 150

01*-PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, 01**-±ÀæªÀt zÉÆõÀ ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ

2. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ- 27 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 03 01 01 01 06 08 02 02 01

CA.« 01 01 01 02 05

MlÄÖ 04 01 01 04 01 01 02 13 27

3. £ÀUÀgÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 120 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C

EvÀgÉ 03 01 01 03 01 01 02 12

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 06 05 01 01 01 02 01 01 02 01 05 05 01 01 01 01 02 01 01 02 01 02 01 01 18 15 06 03 03

27

CA.« 01 01 03

MlÄÖ 18 04 05 17 05 05 06 60


MlÄÖ

24

36

33

12

05

05

05

120

4. CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ïgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 -

CA.« -

MlÄÖ 01 01 01 03

5. ®WÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 25 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 02 05

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 02 01 01 02 01 04 04 01 01 09 06 01 01 -

CA.« 01 01 01 03

MlÄÖ 04 01 04 01 01 01 13 25

6. J£ï.¹.¹. ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 23 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 01 01 02 07

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 02 01 01 01 03 04 01 06 06 01 -

28

CA.« 01* 01* 01* 03

MlÄÖ 04 01 04 01 01 01 11 23


* ¸Á.C./¥À.eÁ./¥Àæ-2J «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr vÀ¯Á 01 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-11-2002gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀħAzsÀzÀ°è 04 ªÀÄvÀÄÛ 24£Éà ©AzÀĪÀ£ÀÄß zÀȶ×zÉÆõÀªÀżÀîªÀjUÉ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, F E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ, F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ EvÀgÉ ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

7. UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 03 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C -

CA.« -

MlÄÖ 01 01 01 03

8. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉÀ – 32 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 03 05

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 02 01 01 01 02 01 01 01 05 04 01 01 01 09 08 01 03 01

CA.« 01 01 01 01 01 05

MlÄÖ 05 01 01 05 01 02 01 16 32

9. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« - 99 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw

EvÀgÉ

ªÀÄ»¼É

UÁæ«ÄÃt

ªÀiÁ.¸ÉÊ

CA.«

MlÄÖ

¥À.eÁ

02

04

04

02

01

01

01

15

¥À.¥ÀA

-

01

01

-

-

-

01

03

¥Àæ-1

-

01

02

-

-

-

01

04

¥Àæ-2(J)

02

04

03

02

01

01

01

14

¥Àæ-2(©)

-

01

02

-

-

-

01

04

¥Àæ-3(J)

-

01

02

-

-

-

01

04

¥Àæ-3(©)

01

01

02

-

-

-

01

05

¸Á.C

10

15

13

05

03

02

02

50

MlÄÖ

15

28

29

09

05

04

09

99

29

PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C


10. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, §¼Áîj – 24 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02 04

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 03 01 01 01 06 09 03 01 01

CA.« -

MlÄÖ 03 01 01 04 01 01 01 12 24

11. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ©ÃzÀgï – 15 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 02 02 01 01 05 03 01 01 -

CA.« 01 01 02

MlÄÖ 02 01 03 01 01 07 15

12. . f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ – 34 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 04 06

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 02 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 05 04 02 01 11 11 04 01

30

CA.« 01 01

MlÄÖ 05 01 01 05 02 01 02 17 34


13. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ – 15 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 02 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 03 02 07 04 -

CA.« 01 01

MlÄÖ 02 03 01 01 08 15

14. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ – 21 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 03 04

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 01 07 07 02 -

CA.« 01 01

MlÄÖ 03 01 03 01 01 01 11 21

15. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ – 07 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C

EvÀgÉ 01 01

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 02 01 -

31

CA.« -

MlÄÖ 01 01 01 04


MlÄÖ

02

03

02

-

-

-

-

07

16. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, avÀæzÀÄUÀð – 30 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw

EvÀgÉ

ªÀÄ»¼É

UÁæ«ÄÃt

ªÀiÁ.¸ÉÊ

PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C

CA.«

MlÄÖ

¥À.eÁ

01

01

01

01

-

-

-

04

¥À.¥ÀA

-

01

-

-

-

-

-

01

¥Àæ-1

-

-

01

-

-

-

-

01

¥Àæ-2(J)

01

01

02

01

-

-

-

05

¥Àæ-2(©)

-

-

01

-

-

-

-

01

¥Àæ-3(J)

-

01

-

-

-

-

-

01

¥Àæ-3(©)

-

01

01

-

-

-

-

02

¸Á.C

03

05

03

02

-

-

02

15

MlÄÖ

05

10

09

04

-

-

02

30

17. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ – 26 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02 04

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 04 03 01 01 01 06 08 02 01 01

CA.« 01 01 01 01 04

MlÄÖ 03 01 01 04 01 01 02 13 26

18. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, UÀzÀUï – 20 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C

EvÀgÉ 01 02

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 01 -

32

CA.« 01

MlÄÖ 03 01 04 01 01 10


MlÄÖ

03

06

07

03

-

-

01

20

19. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð – 11 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 02 02

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 03 -

CA.« -

MlÄÖ 02 01 02 01 05 11

20. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁ¸À£À – 44 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 04 06

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 02 02 01 01 01 01 02 02 01 01 01 01 01 07 06 02 01 01 11 15 04 03 01

CA.« 01 01 01 01 04

MlÄÖ 07 01 02 07 02 01 02 22 44

21. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÁªÉÃj – 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02 04

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 07 04 01 0 0

33

CA.« 02 02

MlÄÖ 03 01 03 01 01 09 18


22. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆïÁgÀ – 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 03 02 01 09 03 01 -

CA.« 02 02

MlÄÖ 02 01 03 01 01 01 09 18

23. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À – 15 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 02 02 01 01 05 04 01 01 -

CA.« 01 01 02

MlÄÖ 03 01 03 01 07 15

24. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, PÉÆqÀUÀÄ, ªÀÄrPÉÃj – 21 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C

EvÀgÉ 01 01 02

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 01 01

34

CA.« 02

MlÄÖ 03 01 03 01 01 01 11


MlÄÖ

04

09

04

01

-

01

02

21

25. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀå – 27 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 03 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 02 01 01 01 01 01 01 04 03 02 08 06 02 02 -

CA.« 01 01 01 01 01 01 06

MlÄÖ 04 01 02 03 01 01 02 13 27

26. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ – 73 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 01 01 01 01 06 13

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 03 02 02 01 01 01 01 01 02 04 01 01 01 01 01 01 01 01 02 11 09 04 02 02 20 21 07 04 04

CA.« 01 01 02 04

MlÄÖ 11 02 03 11 03 03 04 36 73

27. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 23 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 02 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 04 02 01 01 01 06 06 01 02 01

35

CA.« 01 01 01 01 04

MlÄÖ 03 01 01 03 01 01 01 12 23


28. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ – 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 02 04

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 03 02 01 01 06 04 01 01 -

CA.« 01 01 02

MlÄÖ 03 01 03 01 01 09 18

29. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ – 10 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ -

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 02 02 01 05 02 01 -

CA.« 01 01 02

MlÄÖ 02 01 02 05 10

30. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ – 30 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C

EvÀgÉ 01 01 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 05 03 02 -

36

CA.« 02

MlÄÖ 04 01 01 05 02 01 01 15


MlÄÖ

05

11

08

04

-

-

02

30

31. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ – 37 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 04 06

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 02 01 01 01 02 02 01 01 01 01 05 05 02 01 01 08 14 04 01 01

CA.« 01 01 01 03

MlÄÖ 05 01 02 06 02 01 02 18 37

32. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GqÀĦ - 22 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 02 03

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 04 01 06 09 03 -

CA.« 01 01

MlÄÖ 03 01 04 01 01 01 11 22

33. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, PÁgÀªÁgÀÀ – 33 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 02 01 03 06

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 05 04 02 01 10 10 04 01 -

37

CA.« 02 02

MlÄÖ 05 01 01 05 01 01 02 17 33


34. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, AiÀiÁzÀVj – 15 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw ¥À.eÁ ¥À.¥ÀA ¥Àæ-1 ¥Àæ-2(J) ¥Àæ-2(©) ¥Àæ-3(J) ¥Àæ-3(©) ¸Á.C MlÄÖ

EvÀgÉ 01 01 01 01 01 02 07

ªÀÄ»¼É UÁæ«ÄÃt ªÀiÁ.¸ÉÊ PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C 01 01 01 02 02 04 03 -

CA.« 01 01

MlÄÖ 03 01 01 02 01 07 15

35. f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ – 28 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw

EvÀgÉ

ªÀÄ»¼É

UÁæ«ÄÃt

ªÀiÁ.¸ÉÊ

PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C

CA.«

MlÄÖ

¥À.eÁ

01

01

01

01

-

-

-

04

¥À.¥ÀA

-

-

01

-

-

-

-

01

¥Àæ-1

-

-

01

-

-

-

01

02

¥Àæ-2(J)

01

01

01

01

-

-

-

04

¥Àæ-2(©)

-

-

01

-

-

-

-

01

¥Àæ-3(J)

-

-

01

-

-

-

-

01

¥Àæ-3(©)

-

-

01

-

-

-

-

01

¸Á.C

03

04

03

02

01

01

-

14

MlÄÖ

05

06

10

04

01

01

01

28

36. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 17 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ¯Áw

EvÀgÉ

ªÀÄ»¼É

UÁæ«ÄÃt

ªÀiÁ.¸ÉÊ

PÀ.ªÀiÁ.C AiÉÆÃ.C

CA.«

MlÄÖ

¥À.eÁ

01

01

01

-

-

-

-

03

¥À.¥ÀA

-

01

-

-

-

-

-

01

¥Àæ-1

-

01

-

-

-

-

-

01

¥Àæ-2(J)

-

01

01

-

-

-

-

02

¥Àæ-2(©)

-

01

-

-

-

-

-

01

¥Àæ-3(J)

-

-

-

-

-

-

-

-

¥Àæ-3(©)

-

-

-

-

-

-

-

-

¸Á.C

01

02

02

01

01

01

01*

09

MlÄÖ

02

07

04

01

01

01

01

17

* ¸Á.C «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr 01 ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-11-2002gÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ C£ÀħAzsÀzÀ°è 04 ªÀÄvÀÄÛ 24£Éà ©AzÀĪÀ£ÀÄß zÀȶ×zÉÆõÀªÀżÀîªÀjUÉ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, F E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ, F ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ EvÀgÉ ªÉÊPÀ®åvÉAiÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.

38


(r.J¸ï. «±Àé£Áxï) PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀ.

C£ÀħAzsÀ – 3 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ: 1) ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèö£À MAzÀÄ ¥ÀwæPÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 150 DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 2 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ” «zsÁ£ÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ. (Objective Multiple Choice Type) ¾ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀÆ DyðPÀ, ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç, EwÛÃa£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, zÉʤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ M§â «zÁåªÀAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¾ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ / EAVèÃµï ªÁåPÀgÀt, ±À§Þ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, PÁUÀÄtÂvÀ (Spelling) ¸ÀªÀÄ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À, EAVèõï / PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ滸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÄà §¼ÀPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. ¾ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

SYLLABUS 1.

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Assistants and First Division Assistants: The examination will consist of two written papers, namely,1) a paper on General Knowledge and 2) a paper on General English or General Kannada The maximum marks for each paper will be 150. The questions in both the papers will be “Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 2 hours.

2.

The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating to General Knowledge, expected of a student who has passed Bachelor’s Degree Examination of a University and will cover questions on the Constitution of India, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, Current Events, every day science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person.

3a.

The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum standard expected of a student who has passed the Bacheolor’s Degree Examination of a University. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar, vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect usage, etc.,

3b.

The candidates may answer either the paper on General English or the paper on General Kannada.

39


C£ÀħAzsÀ – 4 QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ / ¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 1) 2)

¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ/¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèö£À MAzÀÄ ¥ÀwæPÉ

¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 150 DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß 2 WÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼ÀÄ “ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ” «zsÁ£ÀzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ. (Objective Multiple Choice Type) ¾ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀð±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç, EwÛÃa£À WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, zÉʤPÀ fêÀ£ÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ M§â «zÁåªÀAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¾ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèö£À ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtð£ÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× «zÁåªÀÄlÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ªÁåPÀgÀt ±À§Þ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, PÁUÀÄtÂvÀ (Spelling) ¸ÀªÀÄ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjeÁÕ£À, EAVèõï/PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ滸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÄà §¼ÀPÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÁªÀÄxÀåð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. ¾ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå EAVèÃµï ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

SYLLABUS 1.

Syllabus for the competitive examination for recruitment to the cadre of Junior Assistants and Second Division Assistants: The examination will consist of two written papers, namely,1) a paper on General Knowledge and 2) a paper on General English or General Kannada The maximum marks for each paper will be 150. The questions in both the papers will be “Objective Multiple Choice Type”. The duration for each paper will be 2 hours.

2.

The paper on General Knowledge will normally conform to the minimum standard relating to General Knowledge, expected of a student who has passed S.S.L.C Examination and will cover topics relating to Constitution of India, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, Current Events, every day science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person.

3a.

The paper on General English or General Kannada will normally conform to the minimum standard expected of a student who has passed the S.S.L.C Examination. It is intended to test candidate’s knowledge of English/Kannada grammar, vocabulary, spelling, synonyms, antonyms, his power to understand and comprehend English/Kannada language and his ability to discriminate between correct and incorrect usage, etc.,

3b.

The candidates may answer either the paper on General English or the paper on General Kannada.

40


(¥À.eÁ / ¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)

£ÀªÀÄÆ£É - r

(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)

C£ÀĸÀÆavÀ CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ/¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£É

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ........................................................... gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * ................................. f¯ÉèAiÀÄ / «¨sÁUÀzÀ ................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................. JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ................................... EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ * JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw/§ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹zÉ. ♦

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951

(C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä vÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ® wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ) ♦

¸ÀA«zsÁ£À

¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956

C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zsÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ, 1959.

¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ 1962

¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964

¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967

¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988

¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ

2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj * ............................................................. ªÀÄvÀÄÛ / CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ ..................................................................................................gÁdå/PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ .................................................................. f¯Áè/«¨sÁUÀzÀ ..........................................UÁæªÀÄ/¥ÀlÖtzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ) ¸À».......................................................... vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï........................................... ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ:

¥Àz£ À ÁªÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ

41


gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀ * * C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀÆZÀ£É: E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ 20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå: ©¹ 12028/2/76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ) ¥ÀvæÀ ¸ÀASÉå:13-2-74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ: 05.08.1975gÀ°è £ÀªÄÀ Æ¢¹zÀ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæPÀ ÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPëÀªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.

(¥ÀæªÀUÀð-1 PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ) £ÀªÀÄÆ£É - E (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr) »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥ÀæªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UÁæªÀÄ

/

¥ÀlÖtzÀ

/

£ÀUÀgÀ

¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………………………………EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………………… EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ

ªÀUÀðUÀ¼À

(¥ÀæªÀUÀð)

…………………………………………………………………………eÁwAiÀÄ

………………………………………………

G¥ÀeÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ

:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï

¢£ÁAPÀ :

…………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

42


(¥ÀæªÀUÀð - 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)

£ÀªÀÄÆ£É - J¥sï (¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©. 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ …………………………………………………………………… gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw ……………………………………………………… EªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj ……………………………………………… EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå:J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁªÀÄPÀ: 30.03.2002 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ; C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1 £Éà zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ; CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄAiÀÄ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è; CxÀªÁ SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ²æÃt gÀÆ.600012000/- ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀ) PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ; CxÀªÁ DvÀ£À / CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/ ¥ÉÆõÀPÀgÄÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ JgÀqÀÄ ®PÀë«ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ; CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961 gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä / ¥ÉÆõÀPÀ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªA É zÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj…………………………………………EªÀgÀÄ ……………………………………… eÁwUÉ ………………………………………………………… ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000 ¢£ÁAPÀ: 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð ……………………………………………… (2J, 2©, 3J, 3©)PÉÌ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ

43


£ÀªÀÄÆ£É - 1 d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÉÌ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É) EªÀjUÉ: vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ……………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ ………………………………………… f¯Éè ªÀiÁ£ÀågÉ, ²æà / ²æêÀÄw …………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥Àwß ………………………………………………………………………………………… DzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥Àvæª À À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. 1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : 2.

C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ

: vÁ®ÆèPÀÄ : f¯Éè :

3.

C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ :

4.

C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ : (GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)

5.

C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À (¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)

:

6.

C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À

:

7.

C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ¥ËæqÀs

8.

C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) EªÀgÀ MlÄÖ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ: 1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt 2) d«Ää£À «ªÀgÀ 3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ

9.

DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

10.

¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

11.

ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉÃ?

44


¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸Àܼ:À

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ

¢£ÁAPÀ:

(C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁUÀÄgÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀܼÀ:

vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À»

¢£ÁAPÀ:

(vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) (ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)

¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀQëzÁgÀgÀ ¸À»

1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ)

2) ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

1. ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ …………………………f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ …………………………………………………… UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj …………………………………………………………… EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªiÀ ÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

¸ÀÆZÀ£É-1 : EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ‘¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÌÀ zÀÄÝ

45


£ÀªÀÄÆ£É - 2 UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw ……………………………………………………………………………………………………………………… gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/ ²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è …………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ……………………………… vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ …………………………………… f¯Éè ……………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ……………………… ¥ÀlÖt…………………… ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr………………ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ. ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ PÉëÃvÀæ ²PÀët C¢üPÁj PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

¸À» ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ :

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ: 27.07.2001

£ÀªÀÄÆ£É - 3 AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨sÀåyð ²æÃ/²æêÀÄw……………………………………………………………………………………………………………………… JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ ªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¥Àw/ ¥Àwß/ ²ææÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ………………………………………… vÁ®ÆèPÀÄ…………………………… UÁæªÀÄzÀ°è …………………………………… ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ………………………………………………………… AiÉÆÃd£ÉUÁV …………………………………………… E¸À«AiÀÄ°è ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ:(C) * * ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ (D) * * AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ: AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É : (E) * * vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä : (F) * * EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ. ¸ÀܼÀ : ¢£ÁAPÀ:

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï ……………………………………vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ²æÃ/²æêÀÄw…………………………………………………gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj…………………………………………………………… f¯Éè ……………………………………………………vÁ®ÆèPÀÄ …………………………………………UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ……………………£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ …………………………………£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ……………………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ……………………… ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ……………………………±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀܼÀ: ¢£ÁAPÀ:

ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

46


PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005, ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri / Smt / Kum …………………………………………………… son / wife / daughter of Shri …………………………………………….. ……………………. Age ………………………… old, male / female, Registration No …………………………… is a case of ………………………... He / She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing disabled and has …………………….. % (……………………percent) permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in relation o his / her …………………………… Note : 1.

This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. *

2.

Re-assessment is not recommended/is recommended after a period of ………………… months/years. *

*

Strike out which is not applicable

(Recent Attested Photograph showing the disability affixed here) Sd/(Doctor) (Seal)

Sd/(Doctor) (Seal)

Sd/(Doctor) (Seal)

Countersigned by the Medical Superintendent CMO/Head of Hospital (with seal)

Signature / Thumb impression of the disabled person

47

general knowledge  
general knowledge  

reading book

Advertisement