Hållbarhetsredovisning GRI-bilaga- Reitan Convenience Sverige

Page 1

GRI-bilaga 2021 R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


Om RCS GRI-redovisning SEDAN 2016 HAR har Reitan Convenience Sweden (RCS) redovisat sitt hållbarhetsarbete genom en årlig hållbarhetsredovisning. 2021 års redovisning har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) och beskriver hur RCS arbetar för en hållbar utveckling där miljö, affärsetiska och ekonomiska samt sociala frågor är integrerade i verksamheten. Tillsammans med hållbarhetsredovisningen och denna GRI-bilaga bedöms den beskrivna informationen uppfylla rapporteringskraven för GRI Standards 2016 på nivå Core. I MEDFÖLJANDE GRI-index, se sida 5, ges hänvisningar till var i hållbarhetsredovisningen eller denna bilaga uppgifter om respektive GRI-indikator återfinns. Förtydligande kommentarer lämnas också för vissa av indikatorerna. Om inget annat anges hänvisar sidnumren till RCS hållbarhetsredovisning 2021. GRI Standards uppdaterades 5 oktober 2021. Den uppdaterade versionen GRI Standards 2021 kommer tillämpas vid 2022 års redovisning.

RCS hållbarhetsredovisning för 2021 kan nås via följande länkar: www.pressbyran.se/om-pressbyran/csr www.7-eleven.se/om-7-eleven/hallbarhet För frågor om hållbarhetsredovisningen eller RCS hållbarhets­arbete, vänligen kontakta Michael Norén: michael.noren@reitanconvenience.se

2

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


Väsentlighetsanalys och intressentdialog I SAMBAND med framtagningen av ­Reitan Convenience Swedens nya hållbarhets­strategi 2019 uppdaterades även väsentlighetsanalys och intressentdialog i syfte att identifiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna att arbeta med och redovisa i hållbarhetsredovisningen. Väsentlighetsanalysen genomfördes i enlighet med The Global Reporting Initiatives (GRI) modell. Bedömningen av vad som ansågs som väsentliga hållbarhetsfrågor för RCS gjordes baserat på företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan samt vad våra viktigaste intressenter har för förväntningar och informationsbehov. Därtill har forskning och vetenskap haft en betydande inverkan i att värdera och prioritera väsentliga hållbarhetsområden. ARBETET MED väsentlighetsanalysen skedde parallellt med ett arbete att identifiera de största hållbarhetsutmaningarna som påverkar RCS verksamhet samt framtagandet av hållbarhetsstrategin. Arbetet gjordes i en intern arbetsgrupp som vägleddes av extern kompetens. Resultatet av intressentdialogen samt analysen av rådande forskning och vetenskap var central i arbetet med prioriteringen. Resultatet blev 16 väsentliga hållbarhetsfrågor vilka lade grunden för det fortsatta arbetet med strategin. I ett nästa steg har 12 löften formulerats vilka samtliga har en tydlig koppling till de väsentliga hållbarhetsområdena. Se sida 5. I SAMBAND med väsentlighetsanalysen våren 2019 gjordes en riktad intressentdialog för hållbarhetsfrågor – se resultatet i följande tabell. Som intressenter definieras alla personer och organisationer som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi har valt att prioritera de intressenter som har störst påverkan och påverkas mest. Sedan intressentdialogen som genomfördes 2019 har ägarna utvecklat ambitiösa hållbarhetsstrategier med tydliga fokusområden. Intressentdialogen har därför uppdaterats med dessa fokusområden.

3

INTRESSENTGRUPP

VIKTIGA FRÅGOR

DIALOG

Kunder

• • • • •

Bemötande. Brett produktutbud. Ekologiska och färska varor. Hälsosamma produkter. Förpackningar och avfall.

• Daglig kontakt. • Intressentdialog (intervju).

Säljare

• • • • •

Omväxlande jobb. Teamkänsla. Säkerhet i butik. Ren och fräsch butik. Bemötande mot kund.

• Kompetensutveckling. • Dialog via köpman. • Intressentdialog (intervju).

Medarbetare

• • • •

Samhällsengagemang. Mångfald. Förpackningar och avfall. Värderingar.

• • • • •

Köpmän

• • • • • • •

Färskt produktutbud. Ren och fräsch butik. Bemötande av kund. Lönsamhet köpmän. Mångfald. Transporter. Värderingar.

• Årlig köpmansenkät. • Kompetensutveckling. • Intressentdialog (intervju).

Leverantörer

• • • •

Hälsosamt produktutbud. Krav på leverantörer. Avfall och förpackningar. Transporter.

• Leverantörsträff med fokus på hållbarhet. • Projektmöten. • Regelbunden dialog. • Intressentdialog (intervju).

Årligt utvecklingssamtal. Kompetensutveckling. Intranät. Intressentdialog (intervju). Filosofikurs.

• Sortiment. • Medarbetarfrågor och mångfald. Reitan Convenience AS • Klimat – klimatåtgärder som gör en verklig skillnad. • Produkter – Produkter som tar hänsyn till människa och planet. • Värdestyrt - Värdestyrd transformation för att forma framtiden tillsammans.

Ägare/Styrelsen

Reitan Retail • Hälsa – hälsosammare produkter samt inspirera till och möjliggöra till en sund livsstil. • Miljö – leda den gröna omställningen, möjliggöra klimatbättre val, skydda mark och bevara biologisk mångfald. • Människorna – inkluderande arbetsliv med lika möjligheter att lyckas och utvecklas. • Värdekedjan – Affärsetik, leverantörsengagemang, ansvar i leverantörsledet och begränsad negativ påverkan på människa och miljö.

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

• RCAS och RR:s hållbarhets­ strategier. • Intressentdialog (workshops och intervjuer).


LÖFTEN

VÄSENTLIGA FRÅGOR

GLOBALA MÅL

Löfte 1: PRODUKTION. Senast 2030 produceras alla våra varor och tjänster på ett sätt så att viktiga ekosystem skyddas. Vi ska aktivt verka för goda och ständigt förbättrade arbetsförhållanden i alla led i av värdekedjan.

• Resursbas/ekosystem inkl. användning av kemikalier. • Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i produktionsländer.

Löfte 2: KLIMAT. Innan 2030 har vi halverat* vårt klimatavtryck i alla led, så att vi tydligt går mot en helt klimatneutral affär.

• Klimatpåverkande utsläpp.

302-1, 302-2, 302-4 Företagsspecifik: Transporter

Löfte 3: AVFALL. Senast 2030 har vi ställt om verksamheten till cirkulära flöden med målet att nå zero waste.

• Förpackningar (ingående material och volym), inkl. avfall och förorening från plastförpackningar. • Matsvinn.

301-1 Företagsspecifik: Inkurans/varuomsättning

Löfte 4: HÄLSA. Vi ska utveckla vårt utbud och erbjudande inom mat och dryck för att främja våra kunders välmående och hälsa.

• Kundernas hälsa och säkerhet (psykisk och fysisk). • Överanvändning av antibiotika.

308-1, 414-1

308-1 Företagsspecifik: Produktutbud

Löfte 5: INKLUDERING. Vi vill att alla känner sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kort och gott att vara uppskattad för den du är.

• Mångfald och inkludering. • Bemötande i butik.

Företagsspecifik: Produkt­utbud Företagsspecifik: Antal titlar i tidningsutbud

Löfte 6: TRYGGHET. Genom att erbjuda en öppen, trygg och upplyst plats i det offentliga rummet, bidrar våra butiker till att göra gator och torg säkrare.

• Trygghet och säkerhet i butik.

Relevant indikator saknas men kommer läggas till under 2021

Löfte 7: ÖPPENHET. Vi främjar läsning, värnar det fria ordet och bidrar till att god journalistisk sed upprätthålls. Vi ska driva på en demokratisk samhällsutveckling.

• Press- och yttrandefrihet.

Företagsspecifik: Antal titlar i tidningsutbud

Löfte 8: LOKALA HJÄLTAR. Våra butiker ska erbjuda lokal förankring och en stund glädje i vardagen, i en allt mer globaliserad och individualiserad värld, där många människor känner sig ensamma.

• Bemötande.

Relevant indikator saknas men kommer läggas till under 2021

Löfte 9: TRANSPARENS. Vi ska vara transparenta, både inom organisationen, och utåt mot våra samarbetspartners och kunder.

• Leverantörsrelationer/ anti-korruption. • Transparens mot kund.

414-1

Löfte 10: JÄMSTÄLLDHET. Vi ska säkerställa jämställdhet och mångfald i hela vår organisation, från servicekontor till butik.

• Jämställdhet.

405-1

Löfte 11: HANDLINGSKRAFT. Vi ska kontinuerligt stärka och utveckla våra köpmäns & medarbetares inneboende kapacitet och tillit till varandra. På så sätt bygger vi en organisation med handlingskraft att hanterar förändring, ta vara på nya möjligheter och navigerar fram mot framtidens convenience.

• Attrahera och utveckla medarbetare.

401-1

Löfte 12: INNOVATION. Genom en kreativ och innovationsrik miljö ska vi driva affärsutveckling som har ett verkligt positivt avtryck på vår planet och vårt samhälle.

• Innovation och samarbete.

201-1

* Jämfört med basår 2019.

4

ÄMNESSPECIFIKA GRI-INDIKATORER

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


GRI INNEHÅLLSINDEX Hela indexet hänvisar till GRI Standards 2016

Generella upplysningar GRI-indikator

Hänvisning

Kommentar

Organisationsprofil 102–1 Organisationens namn

s. 2

102–2 Viktigaste varumärken och tjänster

s. 2

102–3 Lokalisering av huvudkontor

Se kommentar

102–4 Länder organisationen är verksam i

s. 2

102–5 Ägarstruktur och bolagsform

s. 2

102–6 Marknadsnärvaro

s. 2

102–7 Organisationens storlek

s. 28, GRI-bilaga s. 8

102–8 Antal anställda uppdelat på anställningsform

GRI-bilaga s. 8

102–9 Organisationens leverantörskedja

s. 27

102–10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan under redovisningsperioden

Se kommentar

102–11 Tillämpning av försiktighetsprincipen

s. 10–11

102–12 Externa regelverk, standarder, principer som organisationen efterlever

s. 10–11, 15, 23, 27

102–13 Aktivt medlemskap i organisationer, såsom branschorganisationer och påverkansorganisationer

Se kommentar

Stockholm, Sverige

Inga väsentliga förändringar

Convenience Stores Sweden, Handelns, Säkerhetsgrupp, Svensk Handel, Svenska Franchise Föreningen, En läsande klass (samarbete Pressbyrån), Läsrörelsen (samarbete Pressbyrån), Reportrar utan gränser (samarbete Pressbyrån), Svenskt näringsliv, Norsk-Svenska handelskammaren, SBTi

Strategi 102–14 Uttalande från VD

s. 6–7

Etik och integritet 102–16 Organisationens värderingar, principer, standarder och uppförandekod

s. 10–11

Styrning 102–18 Bolagsstyrning inklusive kommittéer samt styrelseansvar för ekonomisk, miljömässig och social påverkan

s. 2, 8, 28

Intressenter

5

102–40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

GRI-bilaga s. 3

102–41 Andel anställda som täcks av kollektivavtal

Se kommentar

102–42 Princip för identifiering och val av intressenter

GRI-bilaga s. 3

102–43 Dialog och aktiviteter med intressenter

GRI-bilaga s. 3

102–44 Viktiga frågor som har lyfts genom dialog med intressenter och hur organisationen har följt upp dessa områden och frågor

GRI-bilaga s. 3–4

Franchiseavtalet kräver att alla butiker och därmed alla anställda i butik ska vara kollektiv­avtalssanslutna, vilket innebär att siffran alltid ska vara 100 %. Det är svårt att kontrollera vilka anställda som finns registrerade vid en given tidpunkt, med tanke på skydd för person­uppgifter.

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


Redovisningsprofil 102–45 Enheter som ingår i redovisningen 102–46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning för aspekterna 102–47 Identifierade väsentliga aspekter/frågor

s. 2 GRI-bilaga s. 3–4 GRI-bilaga s. 4 Se kommentar

Inga revideringar

102–49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder vad gäller omfattning och aspekternas avgränsning

Se kommentar

Inga revideringar

102–50 Redovisningsperiod

Se kommentar

Finansiella räkenskapsåret 2021

102–51 Datum för senaste hållbarhetsredovisning

Se kommentar

102–52 Redovisningscykel

Se kommentar

2021–03–17 Årligen

102–53 Kontaktperson för redovisningen

GRI-bilaga s. 2

102–54 Anspråk på rapportering i enlighet med GRI Standards

s. 3

102–55 GRI innehållsindex

GRI-bilaga s. 5–7

102–56 Externt bestyrkande

Se kommentar

Ej externt styrkande för GRI

Hänvisning

Kommentar

102–48 Effekt av och orsak till eventuella revideringar av information som ingår i tidigare redovisningar

Ämnesspecifika upplysningar GRI-indikator EKONOMI Direkt ekonomisk påverkan 103–1 Avgränsningar

s. 8, 10–11

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11

103–3 Uppföljning av styrning

GRI-bilaga s. 9

201–1 Direkt ekonomiskt värde genererat och distribuerat GRI-bilaga s. 9

MILJÖ Material 103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8. 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 9–10

301–1 Total volym material

GRI-bilaga s. 9-10

Energi 103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8. 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 10

302–1 Energianvändning inom verksamheten

GRI-bilaga s. 10

302–2 Energianvändning utom verksamheten

GRI-bilaga s. 10

302–4 Minskad energianvändning

GRI-bilaga s. 10

Klimatpåverkande utsläpp

6

103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 10

305–1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

GRI-bilaga s. 10

305–2 Utsläpp av växthusgaser från inköpt el och värme (Scope 2)

GRI-bilaga s. 10

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


Leverantörsbedömningar avseende miljö 103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 10

308–1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

GRI-bilaga s. 10

Transporter 103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysning om styrning

s. 8, 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 10

Kontinuerlig dialog med leverantörer.

Företagsspecifik topic: Vi samarbetar med vår största leverantör, Axfood, för att kontinuerligt minska våra transporters miljöpåverkan

Se kommentar

Vår distribution av kampanjer kräver att tryckt material levereras ut till butiker med ökat CO2-utsläpp som följd. Vi försöker minska dessa transporter genom att samdistribuera våra kampanjer med leverantörerna Axfood och Tidsam.

Avfall och svinn 103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysning om styrning

s. 8, 10–11, 14–15, 20

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, 20, GRI-bilaga s. 12

Företagsspecifik topic: Inkurans/varuomsättning

GRI-bilaga s. 12

RCS upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar RCS hållbarhetsfråga. Därför har RCS valt att redovisa enligt företagsspecifik topic.

SOCIAL PÅVERKAN Nyanställda och personalomsättning 103–1 Avgränsningar

s. 22–23

103–2 Upplysning om styrning

s. 8, 10–11, 22–23

103–3 Uppföljning av styrning

12–13, GRI-bilaga s. 11

401–1 Nyanställda och personalomsättning

GRI-bilaga s. 11

Mångfald och jämställdhet 103–1 Avgränsningar

s. 22–23

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 22–23, 28

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, 28, GRI-bilaga s. 11–12

405-1 Mångfald i styrelse, ledning och bland anställda

GRI-bilaga s. 11–12

Leverantörsbedömningar avseende sociala frågor 103–1 Avgränsningar

s. 26–27

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 26–27

103–3 Uppföljning av styrning

s. 12–13, GRI-bilaga s. 10

414-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

GRI-bilaga s. 10

Samhällsengagemang, press- och yttrandefrihet 103–1 Avgränsningar

s. 22–23

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 22–23

103–3 Uppföljning av styrning

Se kommentar*

Företagsspecifik topic: Antal titlar i tidningsutbud

Se kommentar

Produktutbud

7

103–1 Avgränsningar

s. 14–15

103–2 Upplysningar om styrning

s. 8, 10–11, 14–15

103–3 Uppföljning av styrning

16–17, 21, GRI-bilaga s. 12

Företagsspecifik topic: RCS basutbud av produkter

GRI-bilaga s. 12

*RCS upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar RCS hållbarhetsfråga. Därför har RCS valt att redovisa enligt företagsspecifik topic. Antalet titlar i tidningsutbudet 2021 var 2925.

RCS upplever att GRI:s standardnyckeltal ej fångar RCS hållbarhetsfråga. Därför har RCS valt att redovisa enligt företagsspecifik topic.

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


KOMPLETTERANDE UPPLYSINGAR 102-7 Organisationens storlek (MSEK) År

2018

2019

2020

2021

Nettoomsättning

934

786

459

454

Tillgångar

1 504

1 330

1 291

1 339

Eget kapital och skulder

1 504

1 330

1 291

1 339

102-8a Antal anställda uppdelat på anställningsform (visstid/tillsvidare) Servicekontoret*

2019 Tillsvidare Visstid

Kvinnor

2020 Totalt

Tillsvidare Visstid

66

0

Män

61

1

62

51

1

Totalt

127

1

128

123

2

Butik

66

72

2019 Tillsvidare Visstid

Kvinnor

1 271

702

1

2021 Totalt

Tillsvidare Visstid 2

52

41

4

45

125

95

6

101

2020 Totalt 1 973

Tillsvidare Visstid 1 083

533

Totalt

54

73

56

2021 Totalt

Tillsvidare Visstid

1 616

1 031

456

Totalt 1 487

Män

772

400

1 172

704

317

1 021

713

304

1 017

Totalt

2 043

1 102

3 145

1 787

850

2 637

1 744

760

2 504

Servicekontoret & butik*

2019

Tillsvidare Visstid Kvinnor

1 337

702

Totalt 2 039

2020 Tillsvidare Visstid 1 155

534

Totalt 1 689

2021 Tillsvidare Visstid 1 085

458

Totalt 1 543

Män

833

401

1 234

755

318

1 073

754

308

1 062

Totalt

2 170

1 103

3 273

1 910

852

2 762

1 839

766

2 605

* Exklusive ledningsgrupp.

102-8c Antal anställda uppdelat på anställningsform (heltid/deltid) Servicekontoret* Kvinnor

2019

2020

2021

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

64

2

66

71

2

73

55

1

56

Män

61

1

62

51

1

52

45

45

Totalt

125

3

128

122

3

125

100

1

101

Butik

2019

2020

2021

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

Kvinnor

387

1 586

1 973

759

857

1 616

89

1 398

1 487

Män

294

878

1 172

562

459

1 021

93

924

1 017

Totalt

681

2 464

3 145

1 321

1 316

2 637

182

2 322

2 504

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Totalt

Heltid

Deltid

Kvinnor

451

1 588

2 039

830

859

1 689

144

1 399

1 543

Män

355

879

1 234

613

460

1 073

138

924

1 062

Totalt

806

2 467

3 273

1 443

1 319

2 762

282

2 323

2 605

Servicekontoret & butik*

2019

2020

2021

* Exklusive ledningsgrupp.

8

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Totalt


102-8e & 102-8f Betydande avvikelser i siffrorna rapporterade under 102-8a och 102-8c samt förklaring till hur data har sammanställts Det förekommer dubbletter av anställningar i tabellerna under 102-8a och 102-8c. Detta då en anställd kan ha flera anställningar i olika butiker och förekommer därför flera gånger i sammanställningen. Data har inhämtats från löneavdelningen vid årets slut.

201–1 Direkt ekonomisk påverkan (MSEK) 2018

2019

2020

2021

934

786

459

454

Rörelsekostnader

–491

–510

–352

–358

Löner och förmåner

–140

–137

–113

–126

Intäkter

Finansieringskostnader

16

18

1

27

–62

–55

–11

15

Donationer

–1,1

–0,1

0

Behållet ekonomiskt värde

256

210

8

11

Skatter och avgifter

301–1 Total volym material* Kaffekoppar och lock Antal inköpta koppar

19 706 614

18 394 814

14 389 704

9 875 600

9 402 320

% (basår 2017) –52 %

Antal inköpta lock

15 397 750

14 960 000

12 143 000

7 952 000

5 454 000

–65 %

Antal sålda enheter varm dryck

17 071 831

17 077 829

13 963 338

9 208 205

8 388 246

–51 %

1,15

1,08

1,03

1,07

1,12

0,90

0,88

0,87

0,86

0,65

2017

Inköpta koppar/såld enhet Inköpta lock/såld enhet

Påsar

2018

2019

2020

973 000

0

547 500

107 500

0

–100 %

418 000

304 000

0

–100 %

Antal påsar 2018

Antal påsar 2019

5 267 000

2 538 000

1 137 000

968506 – 7-Eleven bärkasse (plast) 15-LIT

1 860 000

1 453 000

968507 – 7-Eleven påse (plast) 26x34+3CM

2 382 000

1 124 000

964406 – Pressbyrån tidningsbärkasse Totalt

Antal Antal påsar 2020 påsar 2021*

% (basår 2017) –100 %

Antal påsar 2017

964408 – Pressbyrån blockad påse 28x42

2021

274 500

267 500

313 000

161 000

0

–100 %

9 783 500

5 382 500

2 415 500

1 545 500

0

–100 %

7-Eleven — Förnybart material Artikel

Namn

Material

Andel förnybar råvara

968500

7-Eleven hot drink cup 4 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

968501

7-Eleven DW hot drink cup 8 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

968502

7-Eleven DW hot drink cup 16 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

968503

7-Eleven hot drink cup 24 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

925712

7-Eleven fönsterpåse 1 kg

Kraftpapper med BOPP-fönster

ca 70 % (uppgift från leverantör. Pappret är förnybar råvara, ej fönstret)

925714

7-Eleven take away bärkasse

Kraftpapper

ca 95 % (övriga är tryckfärg och lim)

LPA80

Lock till pappersmugg 23 cl

PS

0%

LPA90

Lock till pappersmugg 36-48 cl

PS

0%

* Under 2020 byttes plastpåsar ut mot papperspåsar.

9

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


Pressbyrån — Förnybart material* Artikel

Namn

Material

Andel förnybar råvara

964406

Pressbyrån tidningsbärkasse

50 % återvunnen LDPE

0%

964408

Pressbyrån blockad påse 28x42

LDPE

0%

964412

Pressbyrån fönsterpåse 2 kg

Kraftpapper med BOPP-fönster

ca 70 % (Uppgift från leverantör. Pappret är förnybar råvara, ej fönstret)

968400

Pressbyrån DW hot cup 8 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

968401

Pressbyrån DW hot cup 16 oz

Papper med PE-beläggning

90–95 % (övriga är tryckfärg och lim)

964404-1

Lock gul till bägare 16 oz

PS

0%

964403-1

Lock gul till bägare 8 oz

PS

0%

* RCS har valt att avgränsa materialinformationen till påsar, kaffekoppar och lock. Mellanskillnaden mellan inköpta och sålda koppar/lock kan inte försäkras till 100 procent, då kunder kan ha tagit fler än en kopp/lock åt gången.

302–1 & 302–2 Energi* Förbrukning (MWh) Servicekontoret

2016

2017

2018

2019

2020

2021

290

289

295

274

184

192

Butik

59 722

56 539

54 421

29 046**

24 549

28 549

Totalt

60 012

56 827

54 716

29 320

24 732

28 741

* 302–1: Elkonsumtion inom verksamheten rör Servicekontoret. 302–2: Elkonsumtion utom verksamheten rör butikerna. Siffrorna inkluderar enbart inköpt el. ** Under 2018 avslutades samarbetet mellan Shell och 7-Eleven där 7-Eleven drev 106 Shell-stationer. Dessa var relativt energikrävande och var ledande till den stora sänkningen av energiförbrukning mellan 2018 och 2019.

302-4 Energi* Reduktion (%)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Servicekontoret

–2 %

6%

5%

4%

–41 %**

–38 %

Butik

–7 %

–12 %

–15 %

–55 %***

–62 %

–56 %

Totalt

–7 %

–12 %

–15 %

–55 %

–62 %

–55 %

* Skillnaderna i procentsatserna är i förhållande till basåret 2014. Siffrorna inkluderar enbart inköpt el. ** Reduktionen beror huvudsakligen på flytt till mer energisnåla lokaler i april 2020. *** Reduktionen beror huvudsakligen på avslutat samarbete med St1 och därmed färre butiker totalt.

305–1 & 305–2 Klimatpåverkande utsläpp Ton CO2

2020

2021

% (jmf 2020)

Scope 1

298

242

–19 %

Scope 2

754

628

–17 %

Scope 3

40 155

39 180

–2 %

Totalt

41 207

40 050

–3 %

308-1 & 414-1 Leverantörsbedömningar (miljö- och sociala kriterier) År Antal nya leverantörer

2017

2018

2019

2020

2021

10

14

5

1

8

Antal undertecknade uppförandekoder

8

9*

5

1

7

Andel undertecknat uppförandekoder

80 %

64 %

100 %

100 %

87,5 %

* De nya leverantörer som inte undertecknade uppförandekoden är leverantörer av tjänster och omfattas inte av kraven i uppförandekoden på samma sätt som varuleverantörer.

10

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


401–1 Nyanställda och personalomsättning* Servicekontoret (tjänstemän+ledning)

Kön

Ålder

2019

<30

2020

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 4 – 9

2021

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 1 2 5

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 4 6 10

30–50

17

83

4

6

73

12

24

66

>50

2

36

1

2

47

2

17

32

Kvinnor

66

6

73

13

61

Män

62

1

52

7

47

Totalt

128

7

125

20

45

108

Butik (köpman+säljare)

Kön

Ålder

2019

<30

2020

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 1 215 – 1 844

2021

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 960 1 021 1 394

Antal ny- Antal som Totalt antal anställda slutade anställda 920 1 331 1 394

30–50

389

987

370

389

930

405

369

930

>50

93

314

85

89

313

120

112

313

Kvinnor

1 977

900

1 617

1 034

1 487

Män

1 168

576

1 020

822

1 017

Totalt

3 145

1 476

2 637

1 856

1 401

2 504

* När en köpman slutar avslutas all personal för att sedan återanställas hos ny köpman. Det gör att talen blir högre än verkligheten. Siffrorna i tabellen inkluderar inte medarbetare på Shell/7-eleven.

405–1 Mångfald och jämställdhet Ledningsgrupp 2018

2019

2020

2021

Ålder <30

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30–50

6

5

11

4

4

8

4

4

8

1

3

4

>50

2

2

4

3

3

6

3

2

5

2

1

3

Servicekontoret (ej ledningsgrupp) 2018

11

Kvinnor

2019 Totalt

Män

Kvinnor

2020 Totalt

Män

Kvinnor

2021

Ålder <30

Män 3

8

11

3

7

10

0

5

5

1

9

10

30–50

34

46

80

40

38

78

30

35

65

34

28

62

>50

14

19

33

12

14

26

15

27

42

9

20

29

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt


Butik 2018

2019

2020

2021

Ålder <30

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

979

1 903

2 282

625

1 212

1 837

510

884

1 394

517

777

1 294

30–50

595

698

1 293

442

551

993

392

538

930

391

493

884

>50

163

291

454

101

214

315

118

195

313

117

214

331

Butik och Servicekontoret 2018

2019

2020

2021

Ålder <30

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

982

1 911

2 893

628

1 219

1 847

510

889

1 399

518

786

1 304

30–50

629

744

1 373

482

589

1 071

422

573

995

425

521

946

>50

177

310

487

113

228

341

133

222

355

126

234

360

Avfall och svinn * Inkurans/varuomsättning

2017

Pressbyrån

1,26 %

1,29 %

7-Eleven Stad

1,73 %

1,89 %

2018

2019

2020

2021

1,47 %

1,83 %

0,89 %

2,04 %

2,36 %

1,96 %

7-Eleven Shell

1,83 %

1,54 %

1,96 %

Totalt

1,49 %

1,44 %

1,61 %

1,95 %

1,06 %

Karma (antal sålda artiklar)

2020

2021

Pressbyrån

10 550

17 650

7-Eleven

13 770

12 750

Totalt

24 320

30 400

* Då det existerar svårigheter att mäta sopor på ett tillförlitligt sätt, mäter RCS inkurans i förhållande till omsättning av varor.

RCS basutbud av produkter 2018

2019

2020

2021

Pressbyrån

1 553

1 548

1 577

1 734

7-Eleven

1 755

1 737

1 771

1 873

637

PBX

12

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B


RISKER OCH RISKHANTERING

Område och ev. GRI- indikator

Risk

Beskrivning

Avgränsning

Miljö 305–1

Direkta klimatutsläpp (Scope 1).

Utsläpp till luft som ett ­resultat av våra egna aktivi­teter, framför allt användning av tjänstebilar.

Servicekontoret och butiker.

• • • •

Miljö 305–3

Indirekta klimatutsläpp (Scope 3).

Utsläpp till luft som ett resultat av transporter till butiker, produktion, inköp, avfall och andra aktiviteter i värdekedjan.

Leverantörsledet.

• Utsläppsreduceringsmål (SBT). • Uppförandekod för leverantörer (kontraktsbilaga) innehåller krav på att fastställa egna klimatmål i linje med forskningen för att nå 1,5-gradersmålet. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Miljö 302–1 302–2 302–4 305-2

Uppförandekod för leverantörer (kontraktsbilaga) innehåller krav på att fastställa egna klimatmål i linje med forskningen för att nå 1,5-gradersmålet.

Oansvarsfullt energi­ användande kan riskera ökat utsläpp av växthusgaser samt ytterligare negativ påverkan på klimat och miljö.

Ohållbar produktion av råvaror och produkter.

Ohållbar produktion av råvaror och produkter som kan resultera i negativ miljö- och klimatpåverkan.

Rese- och bilpolicy. Miljöpolicy, övergång till elbilar. Utsläppsreduceringsmål (SBT). Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

• • • •

Energiövervakning. Energimål och uppföljning. Lock och dörrar på kylar. Energibesparande åtgärder (som exempelvis löpande utbyte av maskinpark, utbyte till LED-­belysning och butikskylar med lock). • Miljöpolicy. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Leverantörsledet.

• Uppförandekod för leverantörer (måste undertecknas) innehåller krav på att fastställa egna klimatmål i linje med forskningen för att nå 1,5-gradersmålet. • Höga krav vid val av partners. • Uppförandekod uppdateras årligen med hög kravställning som går i linje med vår Antropocenstrategi. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Avfall.

Onödig ­resursanvändning som kan resultera i föroreningar till natur.

Butiker och i kundledet.

• • • • • •

Matsvinn/inkurans.

Svinn av produkter och mat.

Butiker och i kundledet.

• Kontinuerlig dialog och samarbete med leverantörer och andra aktörer (exempelvis Karma) samt butikernas fastighetsägare. • Miljöpolicy. • Krav på att leverantörer ska gå med i SBTi. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Sociala Förhållanden

Olovlig tobaksförsäljning.

Olovlig försäljning av tobak samt försäljning och langning av tobak till minderåriga.

Butiker.

• Utbildning inom tobaksförsäljning och legitimering. • Köpmän genomgår en grundlig kontroll när de tar en butik enligt gällande lagar och riktlinjer. • Egenkontrollprogram, ålderskontroller, ­inventeringar. • Välkomnar den tillsyn som sker via myndigheterna. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Sociala Förhållanden

Otrevligt bemötande.

Otrevligt bemötande i butik som får kunden att känna sig ovälkommen.

Butiker.

• • • •

Starka kärnvärden som efterföljs. Lika välkomnande och öppenhet för alla kunder. Utbildning för köpmän, säljare och Servicekontoret. Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Butiker.

• • • • • • •

Trygghetskameror. Upplysta butiker. Sedelboxar och slutna kassasystem. Kompetensutveckling genom RC-Academy. Köpmannarådet. Säkerhetsutbildning för butiksanställda. Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

• • • •

Köpmansenkät. Köpmannarådet. Aktivt arbete med Employer Brand. E-utbildningar och klassrumsskurser via RC-­Academy för fortsatt utveckling. Köpmanslärling. Medarbetarsamtal. Medarbetarundersökning. Personalmöten. Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

Miljö 308–1

Miljö 301–1

Miljö 301–1 Företagsspecifik topic: inkurans/­ varuomsättning

Personal

13

Servicekontoret och butiker.

Hur vi hanterar risken

Personalens säkerhet.

Otrygghet och osäkerhet i butik, särskilt sena kvällar då det är mörkt.

Personal 401-1

Personalens välmående.

Personal som inte trivs i sin arbetsroll.

Servicekontoret och butiker.

Anti-Korruption

Fall av korruption och/eller mutor.

Fall av korruption och/ eller mutor inom egen verksamhet.

Servicekontoret och butiker.

Anti-Korruption 414-1

Fall av korruption och/eller mutor.

Fall av korruption och/eller mutor i leverantörsledet.

Leverantörsledet.

Mänskliga ­Rättigheter 414-1

Kränkningar av mänsk­liga rättigheter

Kränkningar av mänskliga ­rättigheter i leverantörs­ ledet.

Leverantörsledet.

• • • • •

Minskad användning av plastpåsar. Slutat med engångsartiklar i plast. Digitala kvitton. Källsortering på servicekontoret och i butiker. Miljöpolicy. Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

• Interna riktlinjer samt värderingar. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området. • • • • •

Uppförandekod för leverantörer (måste ­undertecknas). Höga krav vid val av partners. Interna riktlinjer samt värderingar. Penningtvättsutbildning för servicekontor och butik. Resepolicy för servicekontor som reglerar leverantörers möjlighet att bjuda på resor och boende. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området. • Uppförandekod för leverantörer (måste undertecknas). • Höga krav vid val av partners. • Dedikerat taskforce-arbete för att skapa framdrift inom området.

G R I - B I L A G A 2 0 2 1 • R E I TA N C O N V E N I E N C E S W E D E N A B