Page 1

Prečítajte si lepšie noviny. 2

č. 24 / 15. jún 2018 / 22. ročník Dražobná spoločnosť Marenčík dražby, s.r.o. Snežienkova 1726/4, 949 01 Nitra Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

o z n a m u j e, že sa bude konať dobrovoľná dražba 87-0010

pod označením: DD 11/2018

DD 11/2018

dňa 13.07.2018 v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra o 10:30 hod

SBS LAMA SK

Predmet dražby: V zmysle Záväzného pokynu je predmetom dražby nižšie špecifikovaný majetok podliehajúci konkurzu zaradený do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe, a to konkrétne nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 827, okres Komárno, obec: Patince, katastrálne územie: Patince, ako: Stavba – rekreačná chata so súpisným číslom 135, postavená n parcele registra „C“ parc. č. 4247/20, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 297 m² a na parcele registra „C“ parc. č. 4247/348, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 62 m² Právny vzťah k parcele 4247/20 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 1011 Právny vzťah k parcele 4247/348 na ktorej leží stavba so súp. č. 135 je evidovaný na LV 379

príjme strážnikov

na obchodné prevádzky

v Komárne 480,- € brutto + variabilná zložka 36-0003

0948 356 675

najnižšie podanie: 102.000 EUR minimálne prihodenie: 1.000 EUR dražobná zábezpeka: 20.000 EUR

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov na dohodu KOLÁROVO -

min. 7,16

Eur brutto za jeden roznos

HURBANOVO -

min. 4,92

3

Termín obhliadky: 26.06.2018 - 27.06.2018 o 11:00 hod.

Eur brutto za jeden roznos

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 906, záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. Podrobnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli obce Patince.

59-13-16

Nástup IHNEĎ!

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0908 979 443, distribucia.nz@regionpress.sk

X. CSALLÓKÖZI VADÁSZNAPOK A SZLOVÁK VADÁSZKAMARA, A POZSONYI SZLOVÁK VADÁSZSZÖVETSÉG ÉGISZE ALATT

X. ROČNÍK ŽITNOOSTROVSKÝCH POĽOVNÍCKYCH SLÁVNOSTÍ PATRÓNKY POĽOVNÍCTVA DIANY POD ZÁŠTITOU SPK A SPZ BRATISLAVA

Belépőjegyek: Ingyenes belépés: gyerekek és fiatalok 14 éves korig,70 év feletti nyugdíjasok Felnőttek: 2 Euró

Vstupné: Voľný vstup deti a mládeže do 14 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov Dospelí: 2 euro

BŐS GABČÍKOVO T ŐDÉSI KÖZPON VÁROSI MŰVEL NE STREDISKO ÚR LT KU MESTSKÉ

8 21-23.06.201

5,7

STRECHY strecha@strecha.ws

KM18-24 STRANA - 01

75-16-5

PROGRAM: 2018. JÚNIUS 23. - SZOMBAT 08:00 – 13:30 Oblastná výstava psov 09:00 – 21:30 Expozícia výstavy ,, Poľovnícke trofeje z okresu Dunajská Streda 2017“ 09:00 – 21:00 Video prezentácia (príroda a zver) 09:00 – 13:00 Otvorenie a priebeh súťaže vo varení poľovníckeho guľáša 11:00 Slávnostné otvorenie X. Žitnoostrovských poľovníckych slávnosti Ekumenický cirkevný obrad (s poľovníckym motívom) Pasovanie poľovníka za lovca srnčej zveri 11:30 – 17:30 Ukážky sokoliarov 16:30 – 17:45 Odovzdávanie vyznamenaní SPZ 19:30 – 20:30 Koncert: Dankó Szilvia 21:00 – 22:30 Koncert: Kaczor Feri 22:30 – 23:30 Koncert: Senzi Senzus

07-0074

PROGRAM: 2018. JÚNIUS 23. - SZOMBAT 08:00 – 13:30 Kutyakiállítás, vadászkutyák szemléje 09:00 – 21:30 Kiállítás: „A dunaszerdahelyi járás 2017-es évi vadásztrófeái“ 09:00 – 21:00 Videoprezentáció (vadon élő állatok és a 09:00 – 13:00 természet) Gulyásfőzőverseny A X. Csallóközi Vadásznapok ünnepélyes meg11:00 nyitója Vadászmise és „őzvadásszá történő vadászavatás“ 11:30 – 17:30 Sólymászbemutató 16:30 – 17:45 A Szlovák Vadászszövetség kitüntetéseinek az átadása 19:30 – 20:30 Koncert: Dankó Szilvia 21:00 – 22:30 Koncert: Kaczor Feri 22:30 – 23:30 Koncert: Senzi Senzus

4,6


Kristína Mlatecová 0908 979 443

Kandidujete v komunálnych voľbách?

Stredné Slovensko

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

zna ka pre yard predložka so 7. pád. slovesná predpona lesklý náter

Anastázia (dom.)

akým spôsobom?

starorímsky úradník

ro né obdobie

zamaž star. zn. pre dekalúmen neexistujeme prenasledovalo zna ka piva obli kový kamienok

zohli 1. as tajni ky spôsobil roz arovanie

horský su ový prúd Pomôcky: abies, lift, rek, liev

okrídlený tvor (kniž.)

vý ah (hovor.)

atestácia

Pripravujeme špeciály k voľbám:

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! KOMÁRŇANSKO komarnansko@regionpress.sk

Čítanosť týždenníkov

11% 7% 6%

Informácie a objednávky: 0907 779 018

KM 18-24 STRANA - 02

6%

5%

5% NČ pre Ženy

jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Život

27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

v najčítanejších regionálnych novinách.

Báječná žena

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

S nami oslovíte najviac voličov!

Dajte o sebe vedieť

MY noviny

Východné Slovensko

Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

PLUS 7dní

50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY

Komunálne voľby 2018

REGIONPRESS

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

2. as tajni ky

53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko

skratka okultného krvácania

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Krížovky s úsmevom

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

dopraví do siete

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

zam auala

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Colník podozrieva manželku z nevery, tak sa vytratí z colnice a vyrazí domov. Pred domom cudzie auto, doma nájde manželku v posteli a na stole víno a dva poháre. Colník prisko í ku skrini, otvorí ju a všade f ašky zlé alkoholu. po asie - Tak tu je to v poriadku! Prisko í k posteli a z pod postele vytiahne kartóny jemná cigariet. vlnená - Tak tu je to tiež v poriadku! tkanina H adá alej a zrazu sa z perináka vysunie stáva sa stoeurová bankovka. Colník ju zoberie a hovorí: redším - Do perináka som sa už pozeral,... patentný (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) gombík

strávili (hovor.)

Každý týždeň: v Komárne a Kolárove

kopa, štós Juliana (dom.)

Distribúcia: (15.000 domácností/firiem)

skratka laboratória otesávajme

ž dka na voze podoobšúchal pierajúca rebriny

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

požívaj tekutinu Stanislav (dom.)

Študentská 2, 917 01 Trnava

?

3. as tajni ky

Vydáva:

jed a (bot.)

grécka bohy a pomsty

Ivan Brožík

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Inzercia:

vonkajšia as hrdina (bás.)

e-mail:

Podzámska 21, Nové Zámky komarnansko@regionpress.sk

rímske íslo 1001

Redakcia:

www.scalpermedia.sk

dvojtýždenne do 15 000 domácností a firiem

kryhy, ktorá je pod hladinou a ktorá je schopná uniesť oveľa viac, ako iba vaše trápenia.“ Hovorí Dr. Zbigniew Jan Czendlik , zvaný tiež Zibi, rímskokatolícky kňaz poľskej národnosti, ktorý pôsobí v Českej republike ako dekan lanškrounský. Je inkardinovaný do Katovickej arcidiecézy. Škoda, že ho tak málo u nás počuť a škoda že práve takéto slová u nás málo počuť. Zibi dokáže naliať optimizmu. V jednej televíznej relácii doslova povedal: „Mali by sme sa už konečne vyprdnúť na všetko to zlo ktoré nás zahlcuje, otočiť o 180 stupňov a nasmerovať svoj život k dobru a k niečomu pozitívnemu.“ Nech sa vám to čo najskôr podarí, milí čitatelia! Ivan Brožík

čo sa len pokaziť môže. A človek už medzitým behá iba ako hasič, ktorý „kontroluje požiarisko“. Len aby oheň nepreskočil ešte aj tam, kde je nateraz všetko v  poriadku. Rozmýšľate, Asi to zažil už každý. Dostá- prečo, prečo práve vy a prečo teraz, v tom naozaj „najlepšom“ vate sa do momentu, za kto- okamihu. Máte to chuť zabaliť, odmávnuť, neviete si ani len rým, dokonca v ktorom už ne- predstaviť, že ešte aj TOTO sa dá zvládnuť a že to zvládnete vy, viete ako ďalej a dokonca si hoci tréning máte tvrdý a dlhoročný. Priam olympijský. myslíte, že ďalej sa už nedá. „S vierou v čokoľvek, aj vo vlastné víťazstvá, je to ako s ľaNiet ako, kadiaľ, a to už niet dovou kryhou v oceáne. Niekedy už nevidíte ani len špičku. na to ani síl. V istom momen- Špičku nádeje. Ale keď veríte a keď veríte najmä sebe, zrazu te sa pokazí doslova všetko, sa vám môže stať, že ucítite pod nohami pevnú oporu, tú časť

Pomôcky: tibet, sel, Ate, coda, nefrolit

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Keď už nevládzete ďalej

záver hudobnej vety (hud.)

redakčné slovo

lovek, ktorý žije v askéze

... nájdeš, čo hľadáš

vykríklo

PIESTANSKO KOMÁRŇANSKO regionálne noviny


psycholĂłg radĂ­

Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ

EQ

dĂ´leĹžitĂĄ. Ide o schopnosĹĽ fungovaĹĽ v prĂ­jemnĂ˝ch medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahoch, schopnosĹĽ porozumieĹĽ, vcĂ­tiĹĽ sa, Ä?i lepĹĄie pochopiĹĽ konanie „PrednedĂĄvnom som Ä?Ă­tala Ä?lĂĄ- inĂ˝ch ÄžudĂ­, Ä?o nĂĄm v koneÄ?nom dĂ´sledku umoĹžĹˆuje byĹĽ obĞúbenĂ˝m nok o  emocionĂĄlnej inteligencii v kolektĂ­ve, pracovaĹĽ v tĂ­me, byĹĽ reĹĄpektovanĂ˝m nadriadenĂ˝m... ÄŒo a o potrebe rozvĂ­jaĹĽ ju uĹž od det- je dĂ´leĹžitĂŠ, Äžudia s vyĹĄĹĄĂ­m EQ vedĂş vyrovnanejĹĄĂ­ Ĺživot, efektĂ­vnejĹĄie stva. AkĂ˝ je ten najlepĹĄĂ­ spĂ´sob? narĂĄbajĂş so svojimi vlastnĂ˝mi emĂłciami a teda disponujĂş relevantMoja dcĂŠrka mĂĄ 3 roky.“ nĂ˝m sebaobrazom. EmĂłcie sĂş sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho kaĹž- U dieĹĽaĹĽa je cestou umoĹžniĹĽ mu prejavovaĹĽ jeho emĂłcie, aby malo dodennĂŠho Ĺživota, a  preto je priestor porozumieĹĽ im a nĂĄsledne sa s nimi nauÄ?ilo efektĂ­vne pracoemocionĂĄlna inteligencia, skrĂĄ- vaĹĽ, efektĂ­vne pre seba aj svoje okolie. Ak je dieĹĽa smutnĂŠ, Ä?i nahnetene EQ pre Ĺživot Ä?loveka veÄžmi vanĂŠ, treba aby svojou emĂłciou preĹžilo. My, ako rodiÄ?ia sme tu na

to, aby sme mu celĂş situĂĄciu pomohli pochopiĹĽ a nĂĄsledne ponĂşkli rieĹĄenie. PovedaĹĽ napr. „neboj sa toho psa“, nepostaÄ?uje. PonĂşknite dieĹĽaĹĽu, Ĺže popri psĂ­kovi prejdete s nĂ­m a vysvetlite mu, preÄ?o sa bĂĄĹĽ nemusĂ­. Deti sa samozrejme uÄ?ia pozorovanĂ­m, preto im aj prostrednĂ­ctvom vlastnĂ˝ch emĂłcii a ich zvlĂĄdanĂ­m ukazujeme cestu. DcĂŠrke tieĹž mĂ´Ĺžete vysvetliĹĽ preÄ?o niekto mĂ´Ĺže plakaĹĽ, teda Ä?o vĹĄetko sa mĂ´Ĺže za takĂ˝mto prejavom skrĂ˝vaĹĽ. NajlepĹĄie cez nĂĄzornĂŠ prĂ­klady, teda ak sa nejakĂĄ situĂĄcia aktuĂĄlne deje, alebo tieĹž prostrednĂ­ctvom rozprĂĄvok, kde mĂĄme moĹžnosĹĽ poukĂĄzaĹĽ na rĂ´zne sĂşvislosti. SamotnĂĄ tĂŠma EQ je obsiahla a moĹžnostĂ­ je naozaj veÄža (knihy, hry...). Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: MladĂŠ peknĂŠ dievÄ?a si kupuje plavky. PredavaÄ?ka sa jej pĂ˝ta: „AkĂŠ by mali byĹĽ? Chcete na dovolenke nieÄ?o prĂ­jemnĂŠ zaĹžiĹĽ, alebo si chcete oddĂ˝chnuĹĽ?“ Epiktetos: „Ak chceĹĄ byĹĽ ĹĄĹĽastnĂ˝, vedz, Ĺže to zĂĄleŞí len od teba.“

3

postreh

0LORYDQÂŁ

Petra TĂłtha na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Kto sa stane prezidentom SR?

Ë?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Ë?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL ˸QDQFRYDQÂŻ 6X]XNL 6; 6&URVV FH] ˸QDQĂ?QÂż OÂŻ]LQJ V DNRQWÂŁFLRX  D GßŀNRX WUYDQLD ]POXY\ PHV Ă?DOÄŁLH ÄŁWYUWLQ\ VÂź VSODWQÂŤ Y  D PHV SRĂ?DV WUYDQLD ]POXY\ ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË? 5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

KM 18-24 STRANA - 03

KrĂĄtko po oznĂĄmenĂ­ Andreja Kisku, Ĺže viac nebude kandidovaĹĽ na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, sa s nominĂĄciami na tento Ăşrad rozsypalo vrece. MnohĂ­ totiĹž vyÄ?kĂĄvali, ako sa rozhodne sĂşÄ?asnĂĄ hlava ĹĄtĂĄtu, pretoĹže proti nej nechceli kandidovaĹĽ, respektĂ­ve si na to netrĂşfali. Dnes uĹž poznĂĄme väÄ?ĹĄinu uchĂĄdzaÄ?ov o  miesto v  prezidentskom palĂĄci, a  preto sa mĂ´Ĺžeme pustiĹĽ do predbeĹžnĂ˝ch prognĂłz. PredchĂĄdzajĂşce voÄžby prezidenta v  rokoch 2014, 2009 a 2004 ukĂĄzali, Ĺže pri sĂşÄ?asnom rozloĹženĂ­ politickĂ˝ch sĂ­l nemajĂş stranĂ­cki kandidĂĄti veÄžkĂŠ nĂĄdeje na Ăşspech. V roku 1999 bol v prvej priamej voÄžbe zvolenĂ˝ za hlavu ĹĄtĂĄtu stranĂ­k Rudolf Schuster vÄ?aka tomu, Ĺže ho podporovala celĂĄ vtedajĹĄia vlĂĄdna koalĂ­cia a navyĹĄe ĹĽaĹžil z eufĂłrie, vyvolanej porĂĄĹžkou VladimĂ­ra MeÄ?iara v roku 1998. PoslednĂŠ prezidentskĂŠ voÄžby vyhral nestranĂ­k Andrej Kiska a dvakrĂĄt pred nĂ­m to dokĂĄzal z pozĂ­cie nezĂĄvislĂŠho kandidĂĄta Ivan GaĹĄparoviÄ?, aj keÄ? v minulosti pĂ´sobil v HZDS a neskĂ´r v HZD. Obaja sĂş Ăşplne rozdielni politici, kaĹždĂ˝ reprezentuje inĂŠ politickĂŠ hodnoty, ale predsa len mali Ä?osi spoloÄ?nĂŠ. Andrej Kiska aj Ivan GaĹĄparoviÄ? dokĂĄzali vytvoriĹĽ ĹĄirokĂŠ koalĂ­cie, hlasy ktorĂ˝ch im zabezpeÄ?ili najvyĹĄĹĄiu ĂşstavnĂş funkciu. Neboli to stranĂ­cke, ale obÄ?ianske koalĂ­cie. Za Andrejom Kiskom okrem viacerĂ˝ch opoziÄ?nĂ˝ch strĂĄn stĂĄli predovĹĄetkĂ˝m mĂŠdiĂĄ hlavnĂŠho prĂşdu, tretĂ­ sektor a  rĂ´zni aktivisti s  nezanedbateÄžnĂ˝m vplyvom na verejnĂş mienku. Ivana GaĹĄparoviÄ?a zase okrem Smeru a  HZD podporovali najmä nĂĄrodnĂŠ a  ÄžavicovĂŠ kruhy. Samozrejme, Andrej Kiska uspel v druhom kole aj preto, lebo veÄžkĂŠ mnoĹžstvo ÄžudĂ­ si neprialo, aby sa stal prezidentom Robert Fico. A  Ivan GaĹĄparoviÄ? zase v druhĂ˝ch kolĂĄch volieb v rokoch 2004 a 2009 bodoval preto, lebo väÄ?ĹĄina si nepriala v prezidentskom Ăşrade VladimĂ­ra MeÄ?iara, respektĂ­ve Ivetu RadiÄ?ovĂş. Je vysoko pravdepodobnĂŠ, Ĺže podobnĂĄ schĂŠma sa bude opakovaĹĽ aj v roku 2019. Uvedomuje si to aj drvivĂĄ väÄ?ĹĄina stranĂ­ckych kandidĂĄtov na prezidenta, ktorĂ­ idĂş do volebnej kampane najmä preto, aby rok pred parlamentnĂ˝mi voÄžbami burcovali Ä?lenskĂŠ a  voliÄ?skĂŠ zĂĄkladne a zviditeÄžĹˆovali znaÄ?ky svojich politickĂ˝ch subjektov. V politike sa veĹĄtenie nevyplĂĄca, ale skĂşsenosti z minulosti naznaÄ?ujĂş, Ĺže sĂşboj o pozĂ­ciu prvĂŠho obÄ?ana ĹĄtĂĄtu sa mĂ´Ĺže rozhodnúż medzi vedcom Robertom MistrĂ­kom a sudcom NajvyĹĄĹĄieho sĂşdu SR Ĺ tefanom Harabinom. Jeden aj druhĂ˝ mĂĄ potenciĂĄl zĂ­skaĹĽ na svoju stranu ĹĄirokĂş obÄ?iansku koalĂ­ciu. KaĹždĂĄ bude inĂĄ a otĂĄzka znie, ktorĂĄ bude silnejĹĄia. pt


POTULKY SVETOM

4

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 3.

Má 97 rokov, úžasné múzeum landské rádio. Slovám, čo prichádzali do éteru, sme nerozumeli, ale zneli tak zaujímavo, že som nemala chuť vymeniť ich za ohraté len ceste pred nami dávali svetlá zrazu len tak náhodou zahľadel prechodný domov odparkoval na odstavnú plochu pri krajnici. Zbadal polárnu žiaru. Bola to asi jediná vec, ktorá by zimy. Schmatli sme, čo bolo po ruke, všetko, čo sa dalo obliecť. Na oblohe bol zeleno-modrý oblak. Pohyboval sa, akoby do neho fúkal vietor. Farby žiara bola chvíľu modrá, potom viac zelená, až sa do tej splete primiešala vami do neba, hriali sa zo založenými sa do toho ticha priamo spoza nás. Od nejaké čudné citoslovcia. Kôň. Naše auto stálo rovno veľa poľa, kde sa

na tú polárnu žiaru. Kone na Islande majú maximálnu slobodu, pasú

patria. Tento si nás prišiel obzrieť bliž-

Polárna žiara pomaly strácala na intenzite, až po nej na oblohe zostali len posledné stopy.

1949 ho založil Pordur Tomasson, -

Good morning

rokov. Výzva dňa bola teda jasná – teľom múzea, pokiaľ to bude možné.

nad krajinou mi hneď urobilo dobrú náladu. Spomenula som si na nočný zážitok. Polárna žiara sa na oblohe po ktorej príde ráno príjemné teplé počasie. Dnes máme na programe dva -

Mobily namierené! Čo si človek na okrúžnej ceste okolo Islandu rozhodne užije, to sú vodopá-

väčšie zastúpenie spomedzi turistov, ktorí za rok Island navštívia. Radovan sa vrátil do auta pre pončá a ja som sledovala, čo sa deje navôkol. Parku-

krokom pridŕžajúc sa zábradlia, vylieza jeden turista za druhým. Prvý razovky svojich mobilných zariadení. nikdy nikomu nič nepovie. Lenže tech-

valia cez pohoria masy vody. Jeden každý si cestovanie užíva po svojom... bedekre, je Seljalandfoss. Vytvára ho rieka Seljalands, ktorá vzniká pod vul-

Neopísateľná sila Na nohách máme turistické nepre-

celom svete. Vodopád padá do prie-

Popri nej vedie známa turistická cesta do čarovného údolia Pórsmörk.

do ktorej vedie úzka cestička, si ho vedia ľudia pozrieť aj zozadu. Mysleli sme si, že na konci októbra už nebude Island až takou masovou turistickou -

zakrýva gumené pončo, pod ktorým je mi dosť teplo, no keď vidím, ako sa tá voda triešti na všetky strany, som za tento kus výbavy skutočne vďačná. Spod vodopádu vyliezajú mokrí ľudia

bližšie, tým je ohlušujúcejší, až si napokon nepočujeme vlastného slova. Takýto úkaz prírody dá človeku najavo,

KM 18-24 STRANA - 04

obvykle myslí presný opak. Na schodíkoch premávka viazne, nie každý si za kamene vedia narobiť neplechu. Aj ten, kto príde spoznávať Island autobusom

obliecť. Určite sa potom bude cítiť kom-

Taký Island, aký bol kedysi Dedinka Skógar je vsadená presne došlej skúsenosti si vodopád Skógafoss nechávame na záver dňa, lebo veríme, že pri posledných lúčoch slnka Namierili sme si to do ľudového múzea, na recepcii sedí mladý Islanďan sa, že je to vnuk zakladateľ múzea. Jeho starý otec Pordur Tomasson býva nám stretnutie po prehliadke. Do rúk už kráčame popri všemožných predpokračovanie na str. 6


svet knihy

Tetovač z Auschwitzu Tetovač z Auschwitzu autorky Heather Morrisovej je román vychádzajúci zo skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si našli nový domov v

Austrálii. Lale v tábore dostal prácu tetovača. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii nechali nažive, teda vpichávať im do predlaktí čísla s neodstrániteľným atramentom – jeden z najsilnejších symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú mu umožňovala táto funkcia, využíval na získavanie potravín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch, čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. Jemu hrozila za túto činnosť smrť, mnohí iní jej vďačili za prežitie. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystrašené a roztrasené mladé dievča…

Pre Laleho – fičúra, frajera a trochu aj dobrodruha – to bola láska na prvý pohľad. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita. To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať neľudskosti tábora, zachovať si dôstojnosť, osobnú integritu a žiť čo najplnšie, ako to bude možné. Napriek všetkej svojej drsnosti je Tetovač z Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky. Z anglického originálu The Tatooist of Auschwitz preložil Peter Fridner... red

Vtip: Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky v strúhanke a stále strúha ďalšie. „Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Juro.   „Ale, mám chuť na rezne a recept začína: strúhajte tri dni staré rožky...“ Rainer Maria Rilke: „Naše omyly sú od nepamäti súčasťou bohatstva, ktoré máme.“

5

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Ideálny tlak krvi je do 120/80 Väčšina ľudí v súčasnosti už pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Ale pozná iba občas nameranú hodnotu, či už na preventívnej prehliadke, alebo náhodne, keď siahne po tlakomeri, ale to obyčajne býva v  pokojových podmienkach. Je dôležité vedieť, že krvný tlak sa mení počas dňa, narastá s  pribúdajúcim vekom, závisí od miery aktuálneho a  dlhodobého stresu, od sprievodných ochorení a životných situácií. Často sa pri zistení vysokého krvného tlaku na ambulancii stretávam s odpoveďou „nikdy som nemal vysoký krvný tlak, vždy nízky“. Žiaľ v súčasnosti až 45 percent päťdesiatnikov, 55 percent šesťdesiatnikov a  65 percent sedemdesiatnikov a  osemdesiatnikov trpí na hypertenziu. Vysoký krvný tlak nebolí a preto veľa ľudí o ochorení nevie, alebo zanedbáva naordinovanú liečbu nielen tabletami, ale hlavne dôležitú jej súčasť – zmenu životného štýlu. Výsledkom merania krvného tlaku sú vždy dve čísla – napríklad 135/85 mmHg (ortuťového stĺpca, jednotka sa používa, aj keď pri meraní sa už ortuť nepoužíva). Prvé číslo znamená horný tlak, alebo systolický tlak krvi (TKs) a  znamená tlak v  cievach, keď srdce vypumpuje krv do ciev. Druhé číslo znamená spodný, alebo diastolický tlak krvi (TKd) a udáva hodnotu medzi dvoma údermi srdca, počas pokojovej relaxačnej fázy. Oba sú rovnako dôležité a obe čísla by mali byť v optimálnom rozpätí. Naše namerané obe hodnoty sú vyššie tak pre systolický a aj pre diastolický tlak. Normálny krvný tlak je, keď je nameraná hodnota do 120/80 mmHg. Vysoký krvný tlak je, keď je hodnota vyššia ako 140/90 mmHg, pričom stačí, keď je vyššia jedna z dvoch hodnôt – teda ak je vyšší horný alebo spodný tlak krvi. Hodnoty medzi 120/80 a  140/90 znamenajú predstupeň vysokého krvného tlaku „prehypertenziu“ a  je varovným obdobím, kedy človek vie mnohé zmeniť. U ľudí s cukrovkou alebo ochorením obličiek platia prísnejšie kritériá. Za optimálny sa považuje tlak krvi do 130/80 mmHg. Ak optimálne hodnoty nedosahujete, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom o  liečbe a  hlavne prispôsobiť životný štýl ochoreniu. O  meraní je potrebné viesť si záznamník. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

KM 18-24 STRANA - 05


POTULKY SVETOM

6

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk nich obživou, pre ktorú mnohí na more lasti. „Sopky? Ale kdeže, to nie je žiadne nebezpečenstvo,“ zhodnotí bez rozrušesledujú nebezpečenstvo potenciálnych erupcií, tvrdia niečo iné. „Pamätám si na budil na zemetrasenie. Bol koniec marca, slnko svietilo, bol to krásny deň. Na severe som zbadal obrovský oblak, takže som hneď vedel, že Hekla vybuchla. -

Uprostred miestnosti je rybárska loď, na ktorej sa muži vydávali po úlovky.

zaviedol domov. Ten popol postupne ustál a nič zvláštne sa potom nestalo. My sa tu aj dnes cítime bezpečne.“

Nekonečný meander Pordur nás nakoniec prevedie skanlandfoss má človek z masy vody zimomriavky. metoch niekdajšej islandskej domácgrafiami mužov, ktorí umreli na mori nosti stojí veľká pôvodná rybárska loď. Oblečenie rybárov, ručne uštrikované

má určite svoj tajný príbeh, pretože Pordur Tomasson ich zozbieral z mnohých farmárskych domov juhovýchodného Islandu. Vitálny pán nás privítal „Keď som bol dieťa, život ľudí vyzeral

poli. Všetko sa zmenilo po veľkej vojne, vtedy prišli na Island nové časy.“ Pord-

hrá a spieva náboženské piesne. Muselo to stáť ohromný kus námahy, aby ura už ako malého chlapca fascinovali rozhovory so staršími ľuďmi. Zozbieral z miesto. Dobové domčeky majú skutočsi ich aj zapisoval do zošitov. Dnes, vo vtedajších ľudí, keď ešte neboli mobily, svojich 97 rokoch vydal hneď niekoľko - ku dostaneme každý ešte po kúsku

minulý rok. Svoju kapitolu v nej majú domu po pravidelný odpočinok pri tepvlasy, nos, ústa, oči, ale aj sny, piesne rozhýbať kosti. Míňame schod za schoveka dopĺňajú rukou kreslené kresby. ný vodopád Skógafoss. Je ešte mohut„Je to veľmi zvláštna kniha,“ zhodnotí pohľade na nekonečný meander rieky nám je okamžite jasné, prečo. Popri nej vedie turistická cestička až do Pórsmör- ku, čarokrásneho údolia so zvláštnymi landských fariem? „Bol to duch tejto krajiny, ktorý mi nami. Človek tam dorazí po troch dňoch - chatách. Ako nadšenci peších túr zhodral som veci, ktoré mi ešte v zbierke chý- notíme, že tento zážitok by určite stál time, určite práve kvôli nemu. Teraz si priateľskí a milí. Teraz som spokojný, že doprajeme aspoň hodinovú prechádzku, ktorú zakončíme priamo pod ohluďalší ľudia. Bezo mňa by dnes boli len minulosťou.“ pocit si nevieme vynachváliť.

Sopiek sa nebojí Pordura Tomassona rovnako dôležité, najviac si však cení veľkú rybársku loď Sympatické rukavičky.

-

dediny, ktorá je pravidelne skúšaná súčasťou života Islanďanov, bolo pre prírodnými silami Islandu.

Úžasný vodopád Skógafoss krátko pred zotmením, bez más turistov.

KM 18-24 STRANA - 06


auto moto

Za drahšie poistky sa poďakujte – viete komu! Ministerstvo financií pripravilo zmenu zákona o dani z poistenia. Výnimkou je povinné zmluvné poistenie, z ktorého sa už od januára minulého roka odoberá osempercentný odvod. Ten zostá-

va zachovaný a poistka sa viac zdaňovať nateraz nebude. Havarijné poistenie sa teda stáva ešte menej dostupným, než bolo doteraz. Mnohé poisťovne ponúkajú pripoistenie posádky vozidla pre prípad úrazu. Toto poistenie bude taktiež zdanené. V podstate všetky neživotné poistenia budú zdanené ôsmimi percentami, životné, individuálne zdravotné alebo úrazové poistenie bude zdanené sadzbami od dvoch do štyroch percent. Podľa návrhu vraj daň nebudú platiť poistenci, ale poisťovňa. V konečnom dôsledku sa však nič nemení, za poistenie zaplatíme viac. Zákon by mal začať platiť 1. októbra 2018 a už

v tomto roku ministerstvo očakáva príjem 14,25 milióna eur. V budúcom roku by mal rozpočet z dane zinkasovať 56,99 milióna eur. Slovenská asociácia poisťovní varuje, že táto daň postihuje ľudí, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba alebo svoj majetok pred nepredvídanými udalosťami, a nepadli tak do sociálnej siete štátu. „Poistná daň znamená, že tento akt zodpovednosti sa zdaňuje podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napr. „nezodpovednosť“ v podobe nákupu cigariet,“ uvádza sa v reakcie asociácie. red

Vtip: Pacient sa pýta doktora: ,,Koľkokrát ste už robili túto operáciu?“ Doktor odpovedá: ,,Asi už štyridsaťkrát.“ Pacient: ,,To sa my uľavilo.“ Doktor: ,,Hej, veď raz sa to už konečne musí podariť.“ Ryan Gosling: „Je lepšie sa preceniť, ako neskúsiť niečo, o čom si myslíte, že je nad vaše sily.“

hlavu hore!

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Prof. Ján Košturiak Nenormálna normálnosť

* 00 € €* 7 do 735 * lat o p d € ý e upn j dob 770 t s o e d Ná obn učení š ú a sk mz Po o n úpl Po

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €, bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci) Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote 70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus za výkon a kvalitu

x

schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

x

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

x

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné zvyšovanie platov Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 E-mail career@kssk.kroschu.com KROMBERG & Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206 946 03 Kolárovo

KM 18-24 STRANA - 07

76-0012

Podmienkou je

o 8:00 na našej adrese.

7

To, čo bolo kedysi normálne sa dnes stáva raritou - žiť v usporiadanej rodine a vychovávať vlastné deti. Ľuďom sa predkladajú ponuky na individualizmus, hľadanie šťastia a príjemné prežívanie života. Individualizmus si ľudia niekedy popletú s narcisizmom, hľadanie šťastia sa stáva závislosťou a príjemné prežívanie života vedie k lenivosti a degenerácií. Všímajte si veci, ktoré si kupujeme veľkolepý obal a reklama, vo vnútri často mizerný obsah. Obaly sú stále honosnejšie a vnútro menšie a horšie. V divadle aj vo filme pribúda brutalita, vulgarita a rôzne úchylky. Každý chce prísť s niečím šokujúcim a novým, každý chce byť originálny. Až to vyzerá tak, že všetkým šibe a normálnosť sa stáva vzácnosťou. Všetko je výnimočné, fantastické, úžasné, super, ultra, extra, mega, šokujúce, nekonečné, neskutočné, neuveriteľné - aspoň v názve a obale. A vo vnútri bankový derivát, potravina pochybnej kvality alebo výrobok s obmedzenou životnosťou. Mnohí remeselníci majú veľké sebavedomie a nič viac. Zoberú prácu a peniaze a zostane po nich fušerina a neporiadok. Byť majstrom svojho remesla je dnes niečo výnimočné, rovnako, ako keď si chcete kúpiť kvalitný výrobok, ktorý dlho vydrží. Pijeme vodu z ľadovca (a v čom je lepšia?), čaje od babičky (lenže moja babička nemala v čaji pesticídy), nátierky od veselej pastierky a majstra mäsiara a všetko by malo chutiť a voňať ešte lepšie ako predtým, byť zdravšie, bio, eko, fresh... Kecy reklamných agentúr. Majster Poriadok nám to tu chcel kedysi vyčistiť úplne dočista. A vyčistil - zostali po ňom nedokončené diaľnice, rozkradnuté nemocnice, chátrajúce školy a bohatí kamaráti. Zdá sa mi, že byť normálny je dnes výnimočné. Vyniknime tým, že sa vrátime k podstate. Budeme robiť kvalitnú prácu, vyrábať nábytok z dreva, dobré klobásy z mäsa a pestovať sladké ovocie bez chémie. Netreba hlasno kričať, hľadať bombastické slová na reklamu a obaly. Možno, že stačí, ak budeme žiť a pracovať poctivo, robiť veci s láskou a vyhýbať sa lákavým obalom a silným rečiam. jk


Ä?Ă­slo 24 / 15. jĂşn 2018

65-115

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

!" "#$%&'

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

Honorår brutto 70 ₏, 80 ₏,90 ₏ za 24 hod. ! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

TEL.: 

85-0391

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

 

ELEKTRIKĂ R 

    !" #$

32-0064

      

MURĂ RI - TESĂ RI SADROKARTONISTI  

     

  

0950 301 301 MM STAV - SK, s.r.o. a UrbĂĄnek s.r.o. prijme murĂĄrov, tesĂĄrov, Ĺželeziarov a pomocnĂ˝ch robotnĂ­kov na prĂĄcu v SR a ÄŒR. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ prĂ­padne dohoda. ZĂĄkladnĂĄ mzda od 3 Eur/hod netto. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ 6-8 Eur/hod podÄža odbornosti. Ubytovanie zabezpeÄ?ujeme a hradĂ­me. ZĂĄkladnĂĄ mzda 600 eur netto/mesiac. Ĺ˝ivnostnĂ­ci zĂĄklad 1200-1600 Eur mesaÄ?ne zĂĄleŞí od odbornosti. 0917477327, 0907830747

KM 18-24 STRANA - 08

85_0378

489 â‚Ź 349 â‚Ź

94-0072

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

34-0159

-28% www.daka.sk

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0038

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

!" "#$%&'

ĂĄ JedineÄ?nĂĄ leptnri ka en dovol oreÄ?i ChorvĂĄtskomziPou en p s pol

Komárňansko 18-24  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Komárňansko 18-24  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement