Memòria d'Activitats Enclau 2017

Page 1


e

17 anys d’Enclau Movent els diners per canviar el món


o empreses amb menys capacitat econòmica.

XARXA ENCLAU: 17 ANYS La Xarxa Enclau és una entitat sense ànim de lucre, amb més de 17 anys d’història. Està conformada per vuit entitats, cadascuna provinent d’un àmbit d’acció diferent (Atelier, Novafeina, Acoec, Escoles Solidàries, Menuts del Món, MedicusMundi, Patim, Enginyers Sense Fronteres i Acicom), les quals agrupen esforços per escometre un objectiu en comú: la promoció de les Finances Ètiques, Solidàries i Alternatives. Què entenem per Finances Ètiques, Alternatives i Solidàries (F.F.E.E)? Per F.F.E.E entenem una forma diferent de realitzar l’activitat de tació dels excedents econòmics de la població per canalitzar-los cap a persones o projectes empresarials que els requereixen. Actualment la Banca Comercial realitza aquesta activitat d’una manera poc ètica, orientada exclusivament a la maximització de

Les F.F.E.E, per contra, introdueixen, de forma estatutària, una sèrie de criteris com ara la transparència, la implicació o la corresponsabilitat amb l’entorn i les persones, que asseguren l’ètica aplicada a l’activitat bancària. Els criteris d’Inversió Socialment Responsables exclouen, per una banda, la inversió en negocis no ètics tal com la indústria armamentística, el narcoimpacte social i/o mediambiental positiu. Aquest any, a Enclau hem centrat posat el focus d’atenció precisament en l’emprenedoria social. Entenem que les empreses, com a unitats econòmiques que fan ús de i tenen una repercussió sobre el territori, són claus en l’establiment d’un model socioeconòmic o altre. Al respecte, pensem que les F.F.E.E són una ferramenta fonamental en la canalització de l’economia cap a un teixit productiu fonamentat en la petita i mitjana empresa de caràcter social.

2


XARXA ENCLAU: 17 ANYS

En línia amb la nostra missió i visió, ens plantegem els següents objectius:

nancera i consum responsable a escoles, la participació en campan-

· ètic i solidari · envolupament socioeconòmic, tant al Nord com al Sud. · solidaris

a la Fira del Comerç Just, la impartició de tallers de banca ètica o la promoció i gestió d’un Fons d’Emprenedoria Social. Missió, visió i objectius: · Missió: Aconseguir un sistema socio-econòmic més just a través en la Comunitat Valenciana per mitjà del treball en xarxa de les persones i les organitzacions. · Visió: Ser l’entitat referent, amb amplia representativitat social, tant per la ciutadania com per al sector de l’economia social en

3

-


Som


Enclau i les...

Les segones, agruparien una sèrie d’actors diversos: les

FINANCES ÈTIQUES

com ara COOP57, Oikocredit, REFAS, així com instruments de

ques , alternatives i solidàries (F.F.E.E). Quan parlem de les F.F.E.E fem al·lusió a una diversitat enorme d’iniciatives i entitats amb distinta naturalesa i forma jurídica.

doria social, les monedes socials o les assegurances ètiques.

blocs: les bancàries i les parabancàries: les que s’inscriuen dins de l’activitat bancària formal i tenen un codi bancari i les que no. Les primeres serien les entitats de la banca ètica, com ara Triodos Bank o Fiare Banca Ètica. Es tracta d’entitats que ofereixen, a l’igual que les entitats de la Banca Comercial, una sèrie de productes bancaris al mercat, però que ho fan amb criteris de responsabilitat social i mediambiental.

A Enclau pretenem visibilitzar i donar a conèixer tant unes iniciatives com les altres. Pensem que totes són complementàries, tenen un àmbit d’actuació diferent i serveixen a necessitats i modes de viure diversos. A la diversitat, pensem, està la riquesa.

5


ya a les xarxes va comptar amb la participació d’un gran número d’actors que van interactuar amb nosaltres fent difusió i participant al nostre photocall.

FINANCES ÈTIQUES Aquest any 2017 em realitzat una sèrie d’activitats relacionades prenedoria social: Jornades “Empreses amb Valors”: Aquestes jornades tenen l’objectiu, per una banda, de donar a conèixer les F.F.E.E i les entitats representatives de les mateixes, a la ciutadania. Per altra banda, visibilitzen empreses o projectes realitzaremdos jornades d’aquest tipus, una a Alacant i l’altra a València. Campanya de sensibilització al mes de les F.F.E.E: A octubre, el mes de les F.F.E.E realitzarem una sèrie d’accions per tal de visibilitzar i fer incidència política. Activarem la pàgina web www.bancaambvalors.com, que durant tot el mes va arreple-

Jornada del 19 de septembre de 2018

6


Per últim, realitzarem un vídeo per tal de donar difusió a les F.F.E.E anomenat ENCI6. En aquest vídeo, un porquet amb el nom d’Enci, ens explica les característiques principals de les

FINANCES ÈTIQUES

Aquest treball, a més, ens ha servit de cara a la formació en molt bona acceptació entre els espectadors, sobretot els més joves. Web banbaambvalors.org

Video ENCI6 “Què pots fer amb 6€?”

Jornada Empreses Amb Valors (València)

7


Enclau i ...

L’EMPRENEDORIA SOCIAL

adaptat a les seues necessitats, que no requereix tants avals ni garanties i que els tracta com a persones, no únicament com a clients.

Aquest any, Enclau ha realitzat un esforç important per apropar les F.F.E.E als emprenedors i emprendores, principalment a aquells i aquelles amb un projecte de creació de valor social i/o mediambiental. Són diverses les activitats que s’han realitzat al respecte: Sessions de networking social CAFENCLAU: Les sessions de networking social CAFENCLAU ja són un emblema de la nostra organització. Durant aquest any, hem realitzat tres (Castelló, València i Alacant). En elles, emprenedors i emprenedores tenen la oportunitat de conèixer i plantejar les seues neces-

cació, tenen l’oportunitat de contar la seua forma de treballar a emprenedors i emprenedores socials. Per altra banda, aquests úl-

Cartell Cafenclau (Castelló)

8


L’EMPRENEDORIA SOCIAL Tallers de balanç social i memòries de sostenibilitat: Altra de les ferramentes que hem volgut posar a disposició de les empreses socials és el Balanç Social. El Balanç Social és una ferramenta d’autoavaluació de l’empresa, tant en la dimensió interna com en la dimensió externa -és a dir, la relació amb els seus stakeholders-, que incorpora indicadors provinents de tots els àmbits possibles: perspectiva de gènere, impacte mediambiental, repartiment intern de la riquesa, formes de govern, etc... Hem realitzat tallers de Balanç Social a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, amb una molt bona acollida per part dels emprenedors i emprenedores socials. Aquesta ferramenta els permet, per una banda, conèixer la seua corresponsabilitat real amb les persones i el medi ambient, i per tant plantejar mesures de millora. Per altra banda, els permet una acreditació de qualitat i de Responsabilitat Social Corporativa.

Tallers Balanç Social (València, Castelló i Alacant)

9


Enclau i ...

L’EDUCACIÓ FINANCERA

nomia social i solidària i consum responsable. A més, el 3 d’octubre celebrarem el dia per l’Educació Financera, llançant el

L’Educació Financera és un dels pilars d’Enclau. Entenem que la ciutadania és part fonamental del procés de transformació cap al model socioeconòmic que desitgem.

de 1.000 persones.

Actualment, els xiquets i les xiquetes cursen les assignatures que des del Tercer Sector estiguem presents en eixe procés d’implementació curricular. La Banca Comercial, a través de programes com l’EFEC, està impartint un tipus de formació que no inclou la objectiu únic i exclusiu adoctrinar als i les infants per tal de que introdueixi el pensament crític i la banca ètica a les aules. Amb aquest objectiu, Enclau ha tingut l’oportunitat d’endinsar-se Manifest “Jo vull #AltraEducacióFinancera”

10


Enclau i els...

ELS MOVIMENTS SOCIALS

podrien existir d’altra manera.

A Enclau pensem que és imprescindible estar al costat dels moviments socials. Per moviments socials entenem les plataformes o organitzacions que associen a la societat civil organitzada i que dediquen el seu temps a la denuncia d’una matèria -o varies- en concret.

A les F.F.E.E. contem, a més, amb algunes entitats especialitzades en la canalització d’estalvis dels països del Nord cap a projectes emancipadors i respectuosos amb el medi ambient i les persones a països del Sud. Un exemple d’aquestes entitats és Oikocredit, una cooperativa de crèdit holandesa fundada en 1975 i que és, a la vegada, membre de la Associació Mundial pel Comerç Just (World Fair Trade Organisation).

El comerç just: Durant 2017 participarem a la Fira del Comerç Just que organitza la CVONGD a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Entenem que el Comerç Just és base indispensable per al desenvolupament socioeconòmic a ambdós hemisferis terrestres, el Nord i el Sud. A més, pensem que les F.F.E.E. tenen un paper molt important en aquest àmbit, doncs gràcies a la seua diversitat d’instruments

Fira Comerç Just 2017 (València)

11


ELS MOVIMENTS SOCIALS La Plataforma per la Justicia Fiscal: Aquesta plataforma té un objectiu doble: per una banda, l’objectiu la majoria de grans empreses. A través d’entramats empresarials litat del país. bució de la riquesa més important que existeix. És necessari que per tal de que la llei puga ser aplicada amb rigorositat. El 3 d’abril participarem al dia de la Justicia Fiscal i contra els Paradisos Fiscals.

3 d’abril dia per la Justicia Fiscal

12


Enclau i ...

LA COMUNICACIÓ

A qualsevol organització és necessari comunicar allò que és fa, doncs el que no es comunica, no existeix. El nostre equip de comunicació ha vingut realitzant un important treball d’incidència als mitjans de comunicació. A banda de diverses notes de premsa explicant les activitats que realitzem, o d’incidència política per demanar quelcom, com ara que s’estudie Economia Social i Solidària a les escoles, hem participat a la radio. La nostra companya Esther Roig estigué present en Comunitat Valenciana Radio per tal d’explicar les activitats que s’anaven a realitzar al marc del conveni que establirem a la Conselleria d’Economia. Així mateix, hem pujat al nostre canal de Youtube una sèrie de vídeos amb les nostres activitats (balanç social, CAFENCLAU i altres), els quals han rebut més de 2.000 visites en total.

13


Enclau i ...

EL TREBALL EN XARXA

Una de les característiques d’Enclau és el treball en xarxa. Pensem que el treball en xarxa és una fórmula que multiplica l’incidència i, arràn de la transversalitat dels actors que hi participen, també la qualitat de les activitats i/o accions que es duen a terme. Participem i tenim convenis amb una sèrie d’institucions i entitats, com ara Economistes Sense Fronteres, REAS (la Xarxa d’Economia Social i Solidària), REFAS (la Xarxa Estatal per les Fianances Ètiques i Alternatives), el Col·lab (que forma part de la fundació pública Las Naves) o el GIT de Fiare Banca Ética. D’alguna manera, aquesta agrupació d’entitats representa, des de la diversitat, l’alternativa al model econòmic actual. Cadascuna d’aquestes entitats té un paper diferent (la difusió de noves econonedoria social), però totes son necessàriament complementàries.

14


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

Compte de resultats 2017:

RESUM ECONÒMIC

15


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

Balanç de situació 2017:

RESUM ECONÒMIC

16Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.