Page 1


Universitatea Spiru Haret Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică

RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN USH -anul 2012(RC - USH/2012)


Universitatea Spiru Haret Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică

RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN USH Anul 2012 (RC - USH/2012)

CUPRINS I. INTRODUCERE …………………………………………………………………………………………………………….. II. DOMENIILE DE CERCETARE (echipe de cercetare, departamente, facultăţi) ……………… III. STRUCTURA OPERAŢIONALĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE (descrierea activităţii centrelor de cercetare şi vizibilitatea web a acestora) …………………………………………………. IV. COOPERARE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ……………………………………………………………………… V. PROIECTE DE CERCETARE (statistica pe categorii de surse de finanţare: propuse, finanţate şi în derulare) ………………………………………………………………………………………………. VI. STRUCTURA ŞI DINAMICA FONDURILOR DE CERCETARE (în ultimii 3 ani) .................... VII. SITUAŢIA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ÎN USH ÎN ANUL 2012 (starea actuală, periodicitate, regimul indexărilor etc). ……………………………………………………………………..... VIII. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE ÎN USH ÎN ANUL 2012 …………………………………. IX. ANALIZA RAPORTULUI DINTRE CERCETARE ŞI MEDIUL DE AFACERI ÎN USH ................. X. PLAN DE CERCETARE - 2013 (proiecţii/propuneri de activităţi)………………………………….. XI. REFERINŢE (contributori, declaraţie privind conformitatea informaţiilor) ...................... XII. LISTĂ ANEXE ..................................................................................................................... ANEXE ...............................................................................................................................

3

5 7

16 26 27 33 37 38 40 43 44 45 47


4


I. INTRODUCERE Activitatea de cercetare a Universității Spiru Haret în anul 2012 s-a desfăşurat în cadrul delimitat de obiectivele şi direcțiile strategice formulate în Strategia de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret, 2007-2013. Strategia a avut în vedere necesitatea integrării Universității Spiru Haret în Spațiul European al Educației şi Cercetării (ERA), dar şi viziunea societății româneşti referitoare la rolul ştiinței, tehnologiei şi inovării în universități, regăsită atât în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în perioada 2007-2013, aprobată prin HG 217/2007 cât şi în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 instrument principal de implementare a Strategiei Naționale. La un an de la apariția noii Legi a Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011), cu toate consecințele sale metodologice şi procedurale, dar şi a HG 1062/2011, cu completările ulterioare din anul 2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare, a fost impusă o autoevaluare realistă a tuturor aspectelor activității de cercetare, de la gestionarea statistică electronică a rezultatelor, până la aspecte de natură organizatorică şi orientare strategică a cercetării. Urmărind realizarea obiectivelor strategice stabilite prin Strategia de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică 2007-2013, şi în mod special obiectivul vizând integrarea în European Research Area (ERA), Universitatea Spiru Haret a devenit partener eligibil în Programul Cadru 7 (FP7), datorită obținerii şi validării codului PIC 98631152, precum şi desemnarea LEAR-ului (Legal Entity Representative) pentru a avea acces în portalul electronic al participanților. În anul 2012, Universitatea Spiru Haret a fost acceptată în Grupul de Lucru 4 pentru elaborarea Strategiei de Resurse Umane în Cercetare (HR4SR) participând, în 29 octombrie 2012, la prima întâlnire de lucru a acestuia. Universitatea Spiru Haret a fost singura universitate din România a cărei candidatură a fost acceptată, având astfel şansa de a se implica direct în fundamentarea strategiei de Resurse Umane în cercetare la nivel european. Ca urmare a integrării în acest grup de lucru, USH va realiza, în cursul anului 2013, două rapoarte deosebit de importante: 1. Analiza internă privind aplicarea practică a principiilor Cartei Europene a Cercetătorilor şi a Codului de Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor; 2. Strategia de Resurse Umane pentru Cercetători la nivel instituțional, încorporând principiile Cartei şi Codului. Schimbările promovate prin Legea Educației Naționale 1/2011 au impus restructurarea activității de cercetare a USH după cum urmează: 1. s-a modificat Carta USH, ediția 2011, la Titlul II, Structura Organizatorică a USH, secțiunea 4, art. 21 alin.(1) şi (2), făcându-se referire la INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ca structură care asigură coordonarea ştiințifică şi metodologică a centrelor de cercetare din Universitate; 2. Universitatea Spiru Haret, ca urmare a adeziunii la European Charter for Researchers (Carta Europeană a Cercetătorilor) şi la The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Codul de Conduită în Recrutarea Cercetătorilor), a primit statutul de universitate participantă la grupul de lucru HR4SR – având şansa de a se implica direct în fundamentarea Strategiei Europene a Resurselor Umane în Cercetare http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#R; 3. s-a derulat procesul anual de evaluare calitativă a tuturor centrelor de cercetare (ANEXA 1); 4. la finele anului 2012, în Registrul Unic de Proiecte (RUP), în care au fost înregistrate toate proiectele propuse sau în derulare, figurează un număr de 247 de proiecte, dintre care 26 reprezintă înregistrări noi din 2012 (ANEXA 2);

5


5. a fost iniţiat sistemul electronic de înregistrare a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel individual, care în prezent se află în faza de testare urmând a fi implementat în anul 2013 ; 6. s-a efectuat demersul anual de analiză a publicaţiilor ştiinţifice ale USH; 7. au fost reanalizate, modificate şi supuse aprobării procedurile care privesc activitatea de cercetare, pentru a fi compatibile cu noile prevederi legale, şi pentru a răspunde nevoilor instituţiei sub aspectul managementului calităţii; 8. s-a demarat înregistrarea cercetătorilor în reţeaua ResearchID administrată de Thomson Reuters, fiind astfel asigurată vizibilitatea la nivel internaţional şi facilitând comunicarea şi cooperarea între cercetători, în promovarea de proiecte de cercetare, în parteneriat, pentru accesarea surselor de finanţare; 9. s-a asigurat actualizarea permanentă a portalului web: http://cercetare.spiruharet.ro. Un element de noutate îl constituie introducerea rubricilor: ,,Oportunităţi ,,Oportunităţi de finanţare UE pentru cercetare”, ,,Oportunităţi naţionale de finanţare” şi ,,Mobilităţi-stagii de cercetare”, pentru a permite o mai bună vizibilitate a preocupărilor comunităţii academice din USH. În activitatea de cercetare ştiinţifică au fost antrenate toate cadrele didactice din Universitate (în număr total de 729 de cadre didactice titulare şi 104 cadre didactice asociate existente în 2012 (fig. nr.1) indiferent de gradul didactic, acestea participând la realizarea unor teme individuale şi/sau colective de cercetare.

Structura cercetătorilor cu normă de bază şi asociaţi 2012 12%

88% Titulari

Asociaţi

Figura nr. 1 Structura cercetătorilor cu normă de bază şi asociaţi

Implicarea cadrelor didactice în cercetare are, drept temei, obligaţia ca fiecare cadru didactic să aloce din timpul total de lucru cel puţin 30% pentru cercetare. Timpul săptămânal este de 12 ore pentru fiecare cadru didactic, iar indicatorul „timp „timp lunar total exprimat în ore de cercetare” a fost de maxim (12 ore x 4 săptămâni x nr. cadre didactice care efectuează cercetare) = 12 x 4 x 833= 39984 ore /lună dedicate activităţii de cercetare. Evaluarea periodică (bianuală) a activităţii de cercetare reprezintă una dintre priorităţile managementului universităţii, procedurile şi metodologiile privind calitatea activităţii de cercetare se regăsesc în Manualul Calităţii, completat şi revizuit, iar activitatea activitatea de cercetare ştiinţifică este 6


reglementată organizatoric de Regulamentul privind cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret. De asemenea, au fost actualizate procedurile de calitate privind cercetarea ştiinţifică pentru a corespunde exigenţelor ce decurg din noile acte normative privind cercetarea (Legea nr. 1/2011 şi HG 1062/2011). Până la momentul apariţiei Legii 1/2011 şi a HG 1062/2011, cercetarea ştiinţifică în USH era coordonată şi se derula la nivelul catedrelor de specialitate, iar, ulterior, începând cu 2008, în cadrul organizatoric al centrelor de cercetare, specializate pe domenii, centre a căror înfiinţare a fost aprobată de către Senatul USH (Hotărâre a Senatului USH din 7 februarie 2008). În anul 2012, la nivel naţional s-a continuat implementarea de către MECTS, UEFISCDI a unor proiecte strategice care au avut şi componente de evaluare a calităţii cercetării, iar Universitatea Spiru Haret a făcut parte din grupul ţintă al acestora.

II. DOMENIILE DE CERCETARE – scurtă departamente, facultăţi

prezentare: echipe de cercetare,

Începând cu luna noiembrie 2011, odată cu înfiinţarea celor 15 departamente, cercetarea ştiinţifică a intrat în coordonarea strategică a acestora, iar cadrul organizatoric şi logistic a fost şi este asigurat de către centrele de cercetare, subordonate administrativ Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică (I.C.C.S.). Începând cu luna septembrie 2012 în USH funcţionează 25 de departamente la nivelul facultăţilor. Nu au fost create structuri organizatorice care să susţină cercetarea interdisciplinară, iar orientarea strategică, consemnată în Strategia 2007-2013, nu a pus integral în valoare potenţialul de cercetare al universităţii. Analizând structurile organizatorice existente, precum şi strategiile de cercetare formulate de universităţi europene sau institute de cercetări, cum ar fi European Science Foudation, European Research Area, Oxford University etc. am constatat necesitatea reorientării strategice şi promovării identităţii a 5 domenii majore de cercetare la nivelul universităţii noastre (ANEXA 3), acestea fiind : • • • • •

Science (Ştiinţe) Social Science (Ştiinţe Sociale) Economics (Economie) Art & Architecture (Artă şi Arhitectură) Humanities (Ştiinţe Umaniste)

Potenţialul de cercetare, pe domenii, exprimat prin numărul şi ponderea cercetătorilor, în anul 2012 a fost următorul (fig. nr. 2): • Science (Ştiinţe): 60 cercetători • Social Science (Ştiinţe Sociale): 243 cercetători • Economics (Economie): 193 cercetători • Art & Architecture (Artă şi Arhitectură): 111 cercetători • Humanities (Ştiinţe Umaniste): 122 cercetători

7


Structura cercetătorilor cu normă de bază pe domenii 2012 8%

15% 17%

33%

27% Ştiinţe

Ştiinţe Sociale

Ştiinţe Umaniste

Artă şi Arhitectură

Economie

Figura nr. 2: Structura cercetătorilor pe domenii de cercetare

În vederea realizării practice a unei astfel de grupări ne-am raportat în egală măsură la rezultatele cercetării ştiinţifice pe domenii, înregistrate în perioada 2006-2012, dar şi la obiectivele strategice asumate de USH prin Strategia de cercetare 2007-2013. Pentru a creşte vizibilitatea cercetării şi pentru a valorifica corespunzător rezultatele obţinute s-a procedat la elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing care să pună în valoare şi să susţină pe termen lung brandul Cercetare Spiru Haret . Domeniile de cercetare ale USH grupează colective de cercetare din 25 facultăţi şi 28 centre de cercetare. În cele ce urmează sunt prezentate, în sinteză, rezultatele cercetării pe domenii, separat fiind elaborate anexe detaliate. În ANEXA 6 am evidenţiat sinteza articolelor apărute în publicaţii cotate ISI din anul 2012.

Domeniul Ştiinţe Grupează cadrele didactice din următoarele facultăţi: Facultatea de Matematică-Informatică, Facultatea de Geografie, Facultatea de Medicină Veterinară care desfăşoară activităţi de cercetare, individual sau în colective, în următoarele centre de cercetare: • Centrul de Cercetări în Matematică şi Informatică; • Centrul de Studii şi Cercetări de Mediu (1999-actual); • Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare “VETSCIENCE”. 8


Domeniul Science se caracterizează prin numărul scăzut de cercetători (60 de persoane), reprezentând cca 8% din numărul total de cercetători ai USH. Timpul de lucru - ore de cercetare pe lună a fost de 2880 de ore/lunar pentru acest domeniu. În anul 2012 au fost depuse în competiţii 5 propuneri de proiecte, reprezentând 19,23% din numărul de proiecte depuse. Aspecte de natură calitativă ale cercetării în domeniul Science Cercetarea ştiintifică desfăşurată de cadrele didactice, cercetătorii, masteranzii şi studenţii Facultăţii de Matematică-Informatică, contribuie în mare măsură pe de-o parte la dezvoltarea cunoaşterii, iar, pe de altă parte, la rezolvarea cu profesionalism, operativitate şi promptitudine a problemelor complexe ale economiei locale şi naţionale. Disciplinele matematice şi informatice studiază, prin mijlocirea raţionamentului deductiv, proprietăţile entităţilor abstracte (numere, figuri geometrice, funcţii, spaţii, etc), relaţiile care se stabilesc între ele în maniera teoretică, aplicativă şi folosind tehnologiile informaţionale. Facultatea de Matematică – Informatică promovează în domeniul cercetării ştiinţifice următorul set de valori: profesionalism în cercetarea ştiinţifică, atitudine etică, performanţă în cercetare (concretizată în publicaţii/articole recunoscute pe plan internaţional, ISI, participare activă la conferinţe naţionale şi internaţionale, realizări concrete în economie şi societate) şi realizarea contractelor; dezvoltare profesională continuă a resurselor umane implicate în cercetare. Preocupările Facultăţii de Medicină Veterinară în domeniul cercetării ştiinţifice, în anul 2012, se pot grupa în următoarele categorii: cercetări privind siguranţa alimentară a produselor de origine animală; studii privind bolile emergente pentru animale, ştiut fiind faptul că prin valorificarea lor este influenţată şi sănătatea oamenilor; studii de farmacocinetică a unor medicamente noi de uz veterinar, pentru a evidenţia drumul parcurs de medicamente în organismul animal, respectiv absorbţie, distribuţie, eliminare. În anul 2012, Facultatea de Geografie s-a implicat intens în activitatea de cercetare, fundament prin care cadrele didactice îşi aduc contribuţia la îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice în domeniul geografiei. Cercetările efectuate au valoare interdisciplinară, rezultatele fiind utile şi altor ştiinţe precum sociologia, economia, ştiinţa mediului. În acelaşi timp, prin cercetările din domeniul dezvoltării rurale, s-au realizat contacte cu specialişti din alte instituţii din România, dar au fost atraşi şi specialişti din străinătate, care s-au arătat interesaţi de problematica românească. Facultatea de Geografie a derulat în anul 2012 un important proiect POSDRU, GeoTurismPractic, a cărei finanţare a fost aprobată în anul 2011, având ca obiectiv creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de calificare a studenţilor şi masteranzilor de la specializarea Geografie. Aspecte de natură cantitativă în domeniul Science În anul 2012, sinteza rezultatelor cercetării pentru domeniul Science, grupate pe categorii, se prezintă astfel (ANEXA 7): - articole ISI Web of Knowledge: 5 articole care aparţin colectivului Facultăţii de Matematică şi Informatică, reprezentând 100%; - articole indexate BDI: 30 articole indexate în baze de date internaţionale (6 articole-Facultatea de Matematică şi Informatică; 2 articole-Facultatea de Geografie; 22 articole-Facultatea de Medicină Veterinară, reprezentând un procent de 73% din numărul de articole indexate BDI); - articole publicate în reviste recunoscute CNCS: 6 articole în reviste cotate CNCS (aparţin 100% Facultăţii de Geografie);

9


- Cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 12 cărţi, din care 100% la edituri naţionale (3 cărţiFacultatea de Matematică şi Informatică; 7 cărţi- Facultatea de Geografie şi 2 cărţi la Facultatea de Medicină Veterinară); - Capitole de cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 1 capitol în cărţi (Facultatea de Geografie). Datele sunt prezentate sintetic în tabelul nr. 1, evidenţiindu-se aportul fiecărui colectiv de cadre didactice şi, în acelaşi timp, structura rezultatelor cercetării pe categorii de publicaţii. Tabelul nr.1: Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării în anul 2012- domeniul Ştiinţe Număr Articole ISI

Nr. crt.

Facultatea

1. Facultatea de Matematică şi Informatică 2. Facultatea de Geografie 3. Facultatea de Medicină Veterinară Total

Număr Număr Articole BDI Articole din care ISI (Baze de Total CNCS Proceedings date) 5 0 0 5

1 0 0 1

6 2 22 30

0 6 0 6

Cărţi apărute în:

Capitole de cărţi apărute în: Nr. Edituri Edituri Edituri Edituri cercetători Total internaţio Total internaţio naţionale naţionale nale nale 3 0 3 0 0 0 19 7 0 7 1 1 0 20 2 0 2 0 0 0 21 12 0 12 1 1 0 60

Pe baza datelor prezentate, putem concluziona că au fost publicate, în medie, 0,90 lucrări/cercetător. Aceasta înseamnă că nu toţi cercetătorii au elaborat cel puţin o lucrare de cercetare în anul 2012. Eficienţa utilizării timpului de cercetare normat (respectiv 12 ore normate săptămânal) se prezintă astfel: - număr total de ore de cercetare (28 sapt. x 12 ore x 60) = 20160 ore - număr de ore de cercetare/zile ce revin unui rezultat publicat = 20160 ore : 54 (titluri publicate) = 373 ore, echivalentul a 46,6 zile.

Domeniul Ştiinţe Sociale Domeniul Ştiinţe Sociale reuneşte cercetătorii din următoarele facultăţi: Facultatea de Sociologie-Psihologie-Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Pedagogie-Braşov, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative-Braşov, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Constanţa, -Constanţa, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Craiova, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Râmnicu Vâlcea şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Numărul total de cercetători este de 243 persoane, reprezentând 33% din totalul cercetătorilor din Universitate. Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul următoarelor centre de cercetare: • Centrul de Diagnoză şi Prognoză Socială-Bucureşti • Centrul de Cercetări în Psihologie şi Pedagogie-Braşov • Centrul de Cercetare pentru Integrare şi Reformă în Administraţie şi Justiţie-Braşov • Centrul de Cercetare Ştiinţe Juridice-Constanţa • Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice-Craiova • Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Domeniul Juridic-Râmnicu Vâlcea • Centrul Mass-Media, Comunicare şi Relaţii Publice • Centrul de Cercetare Juridică Bucureşti 10


Aspecte de natură calitativă în domeniul Ştiinţe Sociale Cercetarea în acest domeniu a fost centrată pe problematica omului şi a relaţiei sale cu mediul, analizând comportamentul social în perioade de criză economică, aspectele de natură psihologică a migraţiei forţei de muncă, natura raporturilor jurdice dintre angajaţi şi angajatori în condiţii de criză economică, implicaţiile implementării noului Cod Civil şi a noului Cod Penal, eficientizarea Administraţiei Publice şi a raporturilor sale cu cetăţenii etc. Aspecte de natură cantitativă în domeniul Ştiinţe Sociale Din analiza rezultatelor cercetării, raportate în anul 2012 pentru acest domeniu, constatăm o productivitate de 1,84 publicaţii de cercetător, iar structura acestora pe categorii este următoarea : - articole ISI Web of Knowledge: 3 articole (dintre care 1 articol-Facultatea de Sociologie-Psihologie Bucureşti, 1 articol-Facultatea de Psihologie şi Pedagogie-Braşov, 1 articol-Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative-Braşov - articole indexate BDI: 133 articole indexate în baze de date internaţionale (din care 24% contribuţia colectivului de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării) - articole CNCS: 39 articole publicate în reviste cotate CNCS, inclusiv B, B+ - cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 87 cărţi, din care 97,7% publicate la edituri naţionale; - capitole de cărţi apărute la edituri internaţionale/naţionale: 186 capitole în cărţi (dintre care 112 la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative-Braşov, reprezentând 92%, publicate la edituri naţionale) (ANEXA 8). Tabelul nr 2. Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării în anul 2012- domeniul Ştiinţe Sociale Număr Articole ISI

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Facultatea

Facultatea de Sociologie-Psihologie Bucureşti Facultatea de Psihologie-Pedagogie Braşov Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Total

Număr Articole BDI din care ISI (Baze de Total Proceedings date) 1 1 0 0 0 0 1 0 3

0 1 0 0 0 0 1 0 2

16 5 24 23 0 12 21 32 133

Număr Articole CNCS 23 2 4 0 3 5 0 2 39

Cărţi apărute în: Edituri Edituri Total internaţio naţionale nale 21 0 21 13 0 13 15 0 15 3 0 3 15 0 15 5 0 5 6 0 6 9 2 7 87 2 85

Capitole de cărţi apărute în: Nr. Edituri Edituri cercetători Total internaţio naţionale nale 10 0 10 46 2 0 2 18 0 0 0 55 14 14 0 33 14 0 14 37 30 0 30 20 112 0 112 19 4 0 4 15 186 14 172 243

Se remarcă o corelaţie strânsă între numărul membrilor colectivului şi numărul de publicaţii raportate, numărul de articole/cărţi/capitole publicate de un cercetător fiind de aproape 2 lucrări. O atenţie deosebită a fost acordată redactării de propuneri de proiecte pentru a fi depuse în competiţii naţionale şi internaţionale, vizând atragerea de fonduri europene pentru cercetare (propuneri de proiecte aflate în proces de evaluare). Este de subliniat interesul colectivului de la Ştiinţe Juridice pentru realizarea de propuneri în competiţia FP7, participând în calitate de partener la elaborarea propunerii de proiect Access to justice, access to citizenship ACCESS2 (ID320051). De asemenea, în anul 2012, s-a încheiat un protocol de colaborare cu Elveţia – YES Youth Engaging Strategies şi un proiect prin programul de cooperare elveţiano-român ROCHapacity – Knowledge Transfer and Capacity Building for Doing Social Marketing in Romania. Un alt proiect cu finanţare internaţională din fonduri publice depus în anul 2012 este Mapping of the Workforce for Menthal Services in Moldova, Romania, Bulgaria, Albania and Serbia, al Facultăţii de Sociologie-Psihologie. Eficienţa utilizării timpului de cercetare normat (respectiv 12 ore normate săptămânal) se prezintă astfel: 11


- număr total de ore de cercetare (28 sapt. x 12 ore x 243) = 81648 ore - număr de ore de cercetare ce revin unui rezultat publicat = 81648 : 448 = 182 ore, reprezentând cca. 22,7 zile pentru realizarea unei lucrări.

Domeniul Economie În acest domeniu sunt grupaţi cercetătorii/cadrele didactice din următoarele facultăţi: Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale-Bucureşti, Facultatea de Management Financiar-Contabil-Bucureşti, Facultatea de Finanţe şi Bănci-Bucureşti, Facultatea de ManagementBraşov, Facultatea de Management Financiar Contabil-Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice-Blaj, Facultatea de Management Financiar Contabil-Constanţa, Facultatea de Contabilitate şi FinanţeCâmpulung Muscel, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe-Râmnicu Vâlcea. Numărul total de cercetători/cadre didactice, din domeniu, este de 193 de persoane, aceştia activând în 9 centre de cercetare, din Bucureşti şi din ţară, după cum urmează: • • • • • • • • •

Centrul de Studii şi Mobilităţi Europene, Bucureşti Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune, Bucureşti Centru de Cercetări Economico-Financiare Avansate, Bucureşti Centrul de Cercetare în Management, Braşov Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor, Craiova Centrul de Cercetare în Finanţe -Management-Marketing şi Informatică, Blaj Centrul de Cercetare în Ştiinţe Economice, Constanţa Centrul de Cercetări Economice Aplicate, Câmpulung Muscel Centrul de Cercetare Vâlcea în Managementul Financiar Contabil Informatizat

Conform datelor înscrise de fiecare cercetător în Fişa de autoevaluare a rezultatelor cercetării ştiinţifice pe anul 2012, şi apoi centralizate de către facultăţi, situaţia sintetică este (ANEXA 9):

- articole ISI Web of Knowledge: 6 articole (din care 3 sunt contribuţia Facultăţii de Management Financiar-Contabil Bucureşti reprezentând 50%, 2 articole, reprezentând 33% aparţinând colectivului Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale şi 1 articol al colectivului Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova, reprezentând 17%); - articole indexate BDI: 153 articole (dintre care 56 articole, în procent de 36,6% aparţin Facultăţii de Management Financiar Contabil din Constanţa, 30 articole reprezentând 19,6% în cadrul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Internaţionale, iar 23 articole reprezentând reprezentând un procent de 15% provin de la Facultatea de Management Braşov); - articole în reviste recunoscute CNCS: 140 de articole cotate CNCS B, B+ (din care 54 contribuţia Facultăţii de Management Financiar Contabil Constanţa reprezentând 38,5%); iar Facultăţii de Management Financiar Contabil Bucureşti revenindu-i un procent de 22,8%; - cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 104 cărţi (dintre care 22 la Facultatea de Management Braşov); 12


- capitole de cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 14 capitole în cărţi (dintre care 3 capitole în cărţi publicate la edituri internaţionale). Tabelul nr. 3: Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării în anul 2012 domeniul Economie Număr Articole ISI

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Facultatea

Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Facultatea de Ştiinţe Economice Blaj Facultatea de Management Braşov Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea Total

Cărţi apărute în: Capitole de cărţi apărute în: Număr Număr Articole BDI Nr. Edituri Edituri Articole din care ISI Edituri Edituri (Baze de cercetători Total Total internaţio Total internaţio CNCS Proceedings naţionale naţionale date) nale nale 0 0 1 13 4 0 4 11 1 10 25 3 0 19 32 19 1 18 0 0 0 33 2 1 30 10 10 1 9 0 0 0 33 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 23 24 22 0 22 0 0 0 18 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 11 0 0 56 54 34 0 34 0 0 0 35 1 0 11 1 8 0 8 1 0 1 24 0 0 9 0 7 0 7 0 0 0 7 6 1 153 140 104 2 102 14 3 11 193

În concluzie, analiza utilizării timpului de cercetare normat (respectiv 12 ore normate săptămânal) se prezintă astfel: - număr total de ore de cercetare (28 sapt. x 12 ore x 193 cadre didactice) = 64848 ore - număr de ore de cercetare ce revin unui rezultat publicat = 64848 : 417 lucrări realizate= 155 ore de cercetare alocate pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice, ştiinţifice, ceea ce înseamnă, echivalent cu zilele de lucru cu normă întreaga, cca. 19 zile (în medie).

Domeniul Ştiinţe Umaniste În acest domeniu activează un număr de 122 cercetători, provenind de la facultăţile: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie-Bucureşti, Facultatea de Litere-Bucureşti. Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în cadrul următoarelor centre de cercetare: • Centrul Internaţional de Studii Integrate, Bucureşti • Centrul de Cercetare Istoria Civilizaţiei Româneşti în Context European, Bucureşti • Centrul de Cercetări în Domeniul Educaţiei Fizice Sportului şi Kinetoterapiei, Bucureşti • Centrul de Studii Multilingvistice şi Interculturale, Bucureşti Potrivit datelor înscrise de cercetători în Fişa de autoevaluare a cercetării ştiinţifice pe anul 2012, şi apoi centralizate de către facultăţi, situaţia sintetică este (ANEXA 10): - articole ISI Web of Knowledge: 3 articole (1 articol-Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie şi 2 articole-Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-Bucureşti); - articole indexate BDI: 47 de articole (dintre care 18 articole în procent de 38% aparţin cadrelor didactice de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; în cadrul Facultăţii de Litere s-au publicat 15 articole reprezentând un procent de 32% ).

13


- articole publicate în reviste recunoscute CNCS: 37 de articole (dintre care 15 se datorează cadrelor didactice ale Facultăţii de Litere în procent de 40,5%, iar 32,4% reprezentând 12 articole la Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie). - cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 38 cărţi publicate (dintre care 10 cărţi publicate la edituri internaţionale aparţinând Facultăţii de Litere); - capitole de cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 5 capitole în cărţi (dintre care 4 capitole în cărţi apărute la edituri internaţionale din care 3 aparţin Facultăţii de Litere, reprezentând un procent de 75%). Tabelul nr. 4: Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării în anul 2012 -domeniul Ştiinţe Umaniste Număr Articole ISI

Nr. crt. 1. 2. 3.

Facultatea

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Facultatea de Litere Total

Total

Număr Articole BDI din care ISI (Baze de Proceedings date)

Număr Articole CNCS

Cărţi apărute în:

Capitole de cărţi apărute în:

Edituri Edituri Total internaţio naţionale nale 13 0 13

Nr. Edituri Edituri cercetători Total internaţio naţionale nale 1 0 1 27

2

0

18

10

1

0

14

12

5

0

5

1

1

0

30

0 3

0 0

15 47

15 37

20 38

10 10

10 28

3 5

3 4

0 1

65 122

Analiza utilizării timpului de cercetare (respectiv 15 ore normate săptămânal) se prezintă astfel: - număr total de ore de cercetare (28 sapt. x 12 ore x 122 cadre didactice) = 40992 ore; - număr de ore de cercetare ce revin unui rezultat publicat =40992 : 130 lucrări realizate= 315 ore de cercetare alocate pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice, ceea ce înseamnă, în echivalent zile de lucru cu normă întreagă, cca. 39 zile (în medie). Media lucrărilor publicate ca expresie a rezultatelor cercetării, în acest domeniu, este de 1,06 lucrări/cadru didactic.

Domeniul Artă şi Arhitectură În acest domeniu activează un număr de 111 cercetători, provenind de la următoarele facultăţi: Facultatea de Arte-Bucureşti şi Facultatea de Arhitectură-Bucureşti. • Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică, Bucureşti • Centrul de Cercetare - Proiectare şi Consultanţă-Departamentul Arhitectură • Centrul de Cercetare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Durabilă • Centrul de Cercetare a Imaginii Vizuale

Arhitectura este considerată, în primul rând, o ştiinţă, dar ea este deopotrivă deopotrivă o artă. Într-o definiţie generală, arhitectura reprezintă arta şi ştiinţa de a proiecta şi de a construi diverse structuri, de la clădiri la monumente etc.. Arhitectura este o expresie şi un document al civilizaţiei umane. Balzac, de pildă, considera arhitectura” (…) până la un punct, expresia civilizaţiei unui popor”. Facultatea de Arhitectură din cadrul USH se evidenţiază prin faptul că se dedică întru totul revitalizării, refuncţionalizării, restaurării patrimoniului construit, în mod special în realizarea unui sistem de evidenţă a acestuia. Cercetarea aplicativă îşi propune, în acest context, realizarea de cartări, relevee, acţiuni de documentare cuprinse în programele de cercetare legate de conservarea 14


şi valorificarea patrimoniului construit. Nu în ultimul rând, cercetarea în cadrul Facultăţii de Arhitectură vizează domeniul patrimoniului cultural, în contextul internaţional de promovare a unei politici de salvgardare, protecţie şi valorificare a spaţiilor istorice. Din tematica de cercetare, abordată în contextul amintit, putem enumera: arhitectura tradiţională ca model pentru o arhitectură ecologică contemporană, case solare (o abordare a energiilor alternative în proiectarea locuinţei), designul de interior contemporan (probleme ale locuirii urbane), abordări fenomenologice ale arhitecturii (arhitectura ca spectacol urban), soluţii de reabilitare a faţadelor clădirilor existente, detalii arhitecturale cu utilizare de materiale uşoare şi durabile la anvelopa clădirilor. Artă (Arta actorului şi Pedagogie Muzicală). În acest domeniu, Facultatea de Arte, având două specializări: Arta actorului şi Pedagogie muzicală, rămâne, în anul 2012, consecventă strategiei de cercetare şi creaţie artistică, ca parte integrantă a Strategiei de cercetare 2007-2013, orientânduse către următoarele direcţii: cercetarea în domeniul istoriei teatrului, îmbogăţirea traseelor pedagogiei teoretice cu aplicabilitate practică, studierea creaţiei teatrale europene şi naţionale, diseminarea rezultatelor cercetării în mediul universitar şi în cadrul naţional, profilarea rolului şi a contribuţiei actorilor şi regizorilor în conturarea creaţiei originale recunoscute în plan mondial; studiul de concept şi de metodă în pedagogia şi în practică teatrală. Rezultatele înregistrate în acest domeniu, (ANEXA 11) au fost sintetizate pornind de la datele înscrise de fiecare cadru didactic/cercetător în Fişa de autoevaluare a cercetării ştiinţifice în anul 2012, şi situaţia se prezintă astfel (tabelul nr. 5): - articole ISI Web of Knowledge: 1 articol (contribuţia Facultăţii de Arhitectură); - articole indexate BDI: 30 articole publicate în baze de date internaţionale (dintre care 22 sunt contribuţia Facultăţii de Arte reprezentând un procent de 73,3% ); - articole publicate în reviste cotate CNCS: 39 articole (36 articole în procent de 92,3% sunt contribuţia colectivului de la Facultatea de Arhitectură); - cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 10 cărţi apărute la edituri naţionale (7 dintre ele sunt contribuţia colectivului de la Facultatea de Arhitectură) - capitole de cărţi la edituri internaţionale/naţionale: 46 capitole în cărţi publicate la edituri internaţionale/naţionale (33 dintre ele fiind contribuţia colectivului de la Facultatea de Arte) - creaţie artistică: 117 creaţii artistice, 114 în ţară şi 3 în străinătate (79 ale Facultăţii de Arte şi 35 ale Facultăţii de Arhitectură). Tabelul nr. 5: Situaţia sintetică a rezultatelor cercetării în anul 2012 - domeniul Artă şi Arhitectură Număr Articole ISI

Nr. crt.

Facultatea

1. Facultatea de Arte 2. Facultatea de Arhitectură Total

Număr Număr Articole Articole din care ISI BDI (Baze Total CNCS Proceedings de date) 0 1 1

0 0 0

22 8 30

3 36 39

Cărţi apărute în:

Capitole de cărţi apărute în:

Edituri Edituri Total internaţio naţionale nale

Edituri Edituri Total internaţio naţionale nale

3 7 10

0 0 0

3 7 10

33 13 46

0 0 0

33 13 46

Creaţie artistică:

În ţară

79 35 114

Nr. În cercetători străinătate 1 2 3

27 84 111

Analiza utilizării timpului de cercetare (respectiv 12 ore normate săptămânal) se prezintă astfel: - număr total de ore de cercetare (28 sapt. x 12 ore x 111 cadre didactice) = 37296 ore; - număr de ore de cercetare ce revin unui rezultat publicat = 37296 : 243 lucrări realizate= 153,4 ore de cercetare alocate pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice, ceea ce înseamnă, în echivalent zile de lucru cu normă întreaga, cca. 19 zile (în medie). 15


Media lucrărilor publicate ca expresie a rezultatelor cercetării, în acest domeniu, este 2,18 lucrări/cadru didactic. CONCLUZIE: Analizând rezultatele cercetării ştiinţifice consemnate pe domenii, în dinamică, putem afirma că numărul de lucrări publicate în anul 2012, este cu aproximativ 5,9% ori mai mare comparativ cu numărul de lucrări publicate în anul 2011.

III. STRUCTURA OPERAŢIONALĂ A CERCETĂRII În vederea unei bune coordonări a activităţii de cercetare, aşa cum prevede de altfel şi Carta Universităţii Spiru Haret la art. 21, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a coordonat şi coordonează activitatea unităţilor operaţionale, denumite Centre de cercetare, localizate atât în Bucureşti cât şi în ţară. Centrele de cercetare ale Universităţii Spiru Haret sunt supuse periodic unui proces de evaluare calitativă, ce vizează, printre alte aspecte, vizibilitatea naţională şi internaţională a activităţii acestora. În acord cu preocuparea pentru evaluarea calitativă a cercetării, la nivelul Universităţii Spiru Haret se manifestă interes şi pentru mediul de muncă al cercetătorilor, concretizat prin adoptarea măsurilor necesare asigurării unui climat şi a unei culturi a muncii favorabile, în care cercetătorii şi grupurile de cercetare au fost evaluate, încurajate şi susţinute, dispunând de sprijinul material şi moral necesar pentru a favoriza concretizarea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor acestora. În acest context, o prioritate deosebită a fost acordată organizării condiţiilor de lucru şi de formare în etapa iniţială a carierei cercetătorilor, întrucât aceasta contribuie la viitoarele opţiuni şi impulsionează interesul pentru o carieră în domeniu. Gradul de satisfacţie al cercetătorilor din cadrul USH cu privire la mediul de muncă a fost evidenţiat în urma aplicării unui chestionar la care a participat un număr de 414 repondenţi (9,90% profesori titulari, 25,60% conferenţiari universitari titulari, 42,27% lectori universitari titulari şi 19,81% asistenţi universitari titulari). De asemenea, din numărul total de repondenţi, 254 au fost de gen feminin (61,35%). În ceea ce priveşte vechimea pe care o au în învăţământ, repondenţii majoritari au fost cei din categoria ,,între 11 şi 15 ani vechime” (35,75%). După numărul de cercetători care au completat chestionarul, se remarcă un interes deosebit al celor de la Facultatea de Litere (50 de cercetători), de la Facultatea de Sociologie-Psihologie (33 de cercetători) şi de la Facultatea de Arhitectură (24 de cercetători). Cel mai slab interes a fost manifestat de cercetătorii de la Facultatea de Geografie (8 cercetători) şi 4 cercetători de la Facultatea de Matematică-Informatică. Analiza rezultatelor arată că mediul de muncă în USH este convergent cu motivaţiile, nevoile psiho-sociale, aşteptările şi disponibilităţile cercetătorilor. Se observă că motivaţiile celor care lucrează în acest mediu sunt de natură pozitivă, care le permit nu numai să dobândească o anume cultură a muncii, să se autoevalueze, să înţeleagă importanţa scopurilor şi a valorilor asociate muncii lor, dar şi să găsească cele mai potrivite mijloace de practicare a activităţii specifice şi de manifestare individuală activă şi creativă. Din acest punct de vedere, cercetătorii din USH au apreciat într-o proporţie semnificativă că mediul lor de muncă este unul adecvat din punctul de vedere al condiţiilor, al statutului social, al securităţii muncii, al politicii de personal şi al relaţiei cu colegii, al recunoaşterii contribuţiei şi a efortului prin stimulare salarială sau sub o altă formă etc. Cercetătorii din USH consideră că ceea ce conferă specificitate mediului lor de muncă este relaţia de echilibru între calificări, competenţe, abilităţi, experienţă, talent, spirit de iniţiativă şi productivitate, pe de o parte, şi recompensă, protecţie socială, prestigiu, dezvoltare personală susţinută prin programe de specializare, pe de altă parte (ANEXA 5). Centrele de cercetare care nu deţin o pagina web, în vederea diseminării rezultatelor cercetării, sunt sprijinite în vederea creării unei identităţi vizuale adecvate. 16


DOMENIUL ŞTIINŢE I. Facultatea de Matematică-Informatică deţine un Plan de activitate al Centrului de cercetări în Matematică şi Informatică, care se aplică. Centrul are vizibilitate online. Facultatea

Facultatea de MatematicăInformatică

Denumire Centru Centrul de Cercetări în Matematică şi Informatică

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/1/m ate-info-bucuresti/cercetarestiintifica.html

Prof.univ.dr. Gheorghe Duda

NU

II. Facultatea de Geografie: deţine un Plan de activitate pentru centrul de cercetare, care se aplică. Centrul de Studii şi Cercetări de Mediu nu a derulat proiecte de cercetare în anul 2012 şi se urmăreşte închiderea acestuia. S-a propus înfiinţarea unui centru de cercetare care să acopere toate subdomeniile geografiei, numit: Centru de Cercetări Geografice Integrate (Integrated Geographical Research Center). Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Facultatea de Geografie

Centrul de Studii şi Cercetări de Mediu (1999actual)

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/25/ geografie/cercetare-stiintifica.html

Director Centru

Propuneri Centrenoi Centrulde cercetări geografice integrate (Integrated Geographic al Research Centre)

III. Facultatea de Medicină Veterinară: deţine un Plan de activitate, care se aplică, al centrului de cercetare - Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare "VETSCIENCE". Are vizibilitate online şi site propriu. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Facultatea de Medicină Veterinară

Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare "VETSCIENCE"

Site propriu: http://www.zoonutritie.ro http://www.spiruharet.ro/facultate/28/m edicina-vet/cercetare-stiintifica.html

17

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Conf.univ. dr. Violeta Simion

NU


DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE I. Facultatea de Relaţii Internaţionale, ţionale, Istorie şi Filosofie: fiecare centru de cercetare posedă un Plan de activitate, care se aplică. Centrul de cercetare Filosofie şi Comunicare Cultural Politică (CCFCCP) al Specializării Filosofie şi-a încheiat activitatea în anul universitar 2012-2013.

Facultatea

Facultateade Relaţii Internaţionale, Istorieşi Filosofie

Denumire Centru Relaţii Internaţionale Centrul Internaţional de Studii Integrate Istorie: Centrul de Cercetare Istoria civilizaţiei româneşti în context European Filosofie: Filosofie şi Comunicare Cultural Politică (CCFCCP)

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

http://www.integratedstudies.org/ (momentan suspendat) http://www.spiruharet.ro/facultate/33/rii f/19/specializarea-relatiibucuresti/cercetare-stiintifica.html

Conf. univ. dr. Francisc Tobă

NU

Conf. univ. dr. Mircea Negru

NU

Conf. univ. dr. Loredana Boşca

Centrul şi-a suspendat activitatea în anul universitar 2012-2013

http://www.history-civilization-ush.ro http://www.spiruharet.ro/facultate/33/rii f/30/specializarea-istorie/cercetarestiintifica.html

nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/33/rii f/20/specializarea-filosofiebucuresti/cercetare-stiintifica.html

II. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: Centrul posedă un Plan de activitate, care se aplică şi are vizibilitate online. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Centrul de Cercetări în domeniul Educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/23/spo rt-bucuresti/cercetare-stiintifica.html

Conf. univ.dr. Adin Cojocaru

NU

18


III. Facultatea de Litere: Centrul posedă un Plan de activitate (care se aplică) şi are vizibilitate online. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Litere

CentruldeStudii Multiculturaleși Interlingvistice (C.S.M.I)

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/32/liter e/18/specializarea-limbi-straine/cercetarestiintifica.html

Prof.univ.dr. Andreea Lupu

NU

DOMENIUL ŞTIINŢE SOCIALE I. Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: Centrul posedă un Plan de activitate, care se aplică şi site propriu. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Mass-media, Comunicare şi Relaţii Publice

www.ush-jornalismstudies.com http://www.spiruharet.ro/facultate/21/jurn alism-bucuresti/cercetare-stiintifica.html

Conf. univ. dr. George Lăzăroiu

NU

II. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti: Centrul de Cercetări Juridice posedă un Plan de activitate (care se aplică) şi are site propriu. Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

CentruldeCercetări Juridice

http://cercetarijuridice.weebly.com/ http://www.spiruharet.ro/facultate/2/dre pt-buc/cercetare-stiintifica.html

Lector univ.dr. Oana Roxana Ifrim

NU

19


III. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Constanţa: Centrul de Cercetare Ştiinţe Juridice (CCSJ) posedă un Plan de activitate (care se aplică) şi are site propriu. Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Centrul de Cercetare Ştiinţe Juridice

www.clpa-ct.ro http://www.spiruharet.ro/facultate/3/drep t-constanta/cercetare-stiintifica.html

Conf.univ. dr. Roxana Topor

NU

IV. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică-Craiova: Planul de activitate al Centrului European de Studii şi Cercetări Juridice (CESCJ CRAIOVA) este comun cu cel al facultăţii şi se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice (CESCJ CRAIOVA)

http://www.cescj-craiova.ro http://www.spiruharet.ro/facultate/4/drep t-craiova/cercetare-stiintifica.html

Lector univ.dr. Bică Denisa Loredana

NU

V. Facultatea de de Drept şi Administraţie Publică-Râmnicu Vâlcea: Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Domeniul Juridic CCFADJ are un Plan de cercetare care se aplică. Posedă site propriu. Facultatea

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

CentruldeCercetări Fundamentale şi Aplicativeîn DomeniulJuridic CCFADJ

http://sites.google.com/a/spiruharet.ro/ce ntrul-de-cercetari-fundamentale-siaplicative-in-domeniul-juridic http://www.spiruharet.ro/facultate/5/drep t-valcea/cercetare-stiintifica.html

Lector univ.dr. Elena Paraschiv

NU

VI. Facultatea de Sociologie-Psihologie-Bucureşti: Centrul de Diagnoză şi Prognoză Socială are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are vizibilitate online. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de SociologiePsihologie Bucureşti

Centrul de Diagnoză şi Prognoză Socială

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/31/soci ologie-psihologie/cercetare-stiintifica.html

Conf.univ. dr. Ancuţa Plăeşu

NU

20


VII. Facultatea de Psihologie şi Pedagogie-Braşov: Centrul de Cercetări în Psihologie şi Pedagogie are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are vizibilitate online. Facultatea

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Centrul de Cercetări în Psihologie şi Pedagogie

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/8/psi ho-brasov/cercetare-stiintifica.htm

Lector univ.dr. Răzvan Andronic

NU

VIII. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Braşov: Centrul Centrul de Cercetare pentru Integrare şi Reformă în Administraţie şi Justiţie (CCIRAJ). Centrul posedă un Plan de activitate. Facultatea Facultatea de Ştiinţe Juridice Braşov

Denumire Centru CentruldeCercetare pentruIntegrareşi Reformă în Administraţieşi Justiţie(CCIRAJ)

Site sau vizibilitate online Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/6/juri dic-brasov/cercetare-stiintifica.html

Director Centru Lector univ.dr. Şerban Cernat Claudia

Propuneri Centrenoi NU

DOMENIUL ARTĂ ŞI ARHITECTURĂ I. Facultatea de Arte: Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA) are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea

Facultatea de Arte

Denumire Centru Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA)

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

http://ccsca.wordpress.com/ http://www.spiruharet.ro/facultate/34/ar te/cercetare-stiintifica.html

Lector univ. dr. Otilia PopMiculi

NU

21


II. Facultatea de Arhitectură: Toate cele trei centre au Planuri de activitate care se aplică. S-au făcut noi propuneri pentru înfiinţarea: Centrului de cercetare şi proiectare de arhitectură de interior şi design; Centrului de cercetare şi documentare pentru patrimoniul rural şi a Centrului de cercetare pentru teoria, istoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului arhitectural. Facultatea

Facultatea de Arhitectură

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

1) Centrul de CercetareProiectare şi Consultanţă

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/26/ar hitectura/cercetare-stiintifica.html

Lector univ. dr. Maria Duda

2)Centrul de Cercetare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Durabilă

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/26/ar hitectura/cercetare-stiintifica.html

Prof. univ. dr. Ileana Budişteanu

3)Centrul de Cercetare a Imaginii Vizuale

http://cciv.spiruharet.ro/

Conf.univ.dr. Ileana Stănculescu

1) Centrul de cercetareşi proiectare de arhitectură de interior şi design 2) Centrului de cercetareşi document arepentru patrimoniu l rural 3)Centrul de cercetare pentru teoria, istoria arhitecturii şi conservare apatrimoni ului arhitectural

22


DOMENIUL ECONOMIE I. Facultatea de Finanţe şi Bănci-Bucureşti: Centrul de Cercetări Economico-Financiare Avansate – CCEFA are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti

Centrul de Cercetări EconomicoFinanciare Avansate (CCEFA)

http://ccefa.spiruharet.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultate/22/fina nte-bucuresti/cercetare-stiintifica.html

Conf.univ. dr. Angela Popescu

NU

II. Facultatea de Management Financiar Contabil-Bucureşti: Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG) are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are vizibilitate online. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti

Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/14/m anagement-bucuresti/cercetarestiintifica.html

Conf.univ. dr. Aurelian Băluţă

NU

III. Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale-Bucureşti: Centrul de Studii şi Mobilităţi Europene are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea Facultatea de Marketing şi Afaceri Internaţionale Bucureşti

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Centrul de Studii şi Mobilităţi Europene

http://csme.spiruharet.ro/index.html http://www.spiruharet.ro/facultate/17/m arketing-bucuresti/cercetarestiintifica.html

Conf. univ. dr. Miltiade Stanciu

NU

23


IV. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe-Râmnicu Vâlcea: Centrul de Cercetare Vâlcea în Managementul Financiar Contabil Informatizat are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centre noi

Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Centrulde Cercetare Vâlcea în Managementul Financiar Contabil Informatizat

http://www.ccvlmfci.ro/

Lector univ. dr. Antoniu Predescu

NU

http://www.spiruharet.ro/facultati/ cercetare.php?id=11

V. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel: Centrul de Cercetări Economice Aplicate are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Lector univ.dr. Robert Dragomir

NU

http://aiceif.spiruharet.ro Centrul de Cercetări Economice Aplicate

http://www.spiruharet.ro/facultate/12/ contabilitate-campulung/cercetarestiintifica.html

VI. Facultatea de Management-Braşov: Centrul de Cercetare în Management (C.C.M.) are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Facultatea de Management Braşov

Centrul de Cercetare în Management

www.ccmbv.webs.com http://www.spiruharet.ro/facultate/7/ management-brasov/cercetarestiintifica.html

Lector univ.dr. Horia Salcă

Propuneri Centrenoi NU

VII. Facultatea de Management Financiar Contabil-Constanţa: Centrul de Cercetare în Ştiinţe Economice are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are vizibilitate online. Facultatea

Denumire Centru

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa

Centrul de Cercetare în Ştiinţe Economice

Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/9/ management-constanta/cercetarestiintifica.html

Conf.univ. dr. Patache Laura

NU

24


VIII. Facultatea de Management Financiar Contabil-Craiova: Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor (CESMAA) are un Plan de cercetare care se aplică. Centrul are site propriu. Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova

Denumire Centru Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor (CESMA)

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

http://www.cesmaa.eu/ http://www.spiruharet.ro/facultate/14/ management-bucuresti/cercetarestiintifica.html

Prof.univ. dr. Laura Ştefănescu

NU

IX. Facultatea de Ştiinţe Economice, Blaj: Centrul de Cercetare în Finanţe - Management Marketing şi Informatică- Blaj (închis). Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice, Blaj

Denumire Centru Centrul de Cercetare în FinanţeManagementMarketing şi Informatică (închis)

Site sau vizibilitate online

Director Centru

Propuneri Centrenoi

http://www.ushblaj.ro/

Lector univ.dr. Liana Stănculea

NU

Centre de cercetare cu vizibilitate web Din numărul total de 28 centre de cercetare existente în Universitatea Spiru Haret, numai 16 centre au site propriu. Constatăm că nu există o vizibilitate web corespunzătoare a centrelor de cercetare, doar 57% din centrele de cercetare ale ICCS/USH posedând website-uri proprii, ceea ce este total nesatisfăcător. De altfel, în planul de activitate al ICCS pe 2012 se regăseşte preocuparea de a pune la dispoziţie centrelor de cercetare un website template, bilingv, pe care acestea să îl gestioneze şi unde să îşi prezinte planul de cercetare anual, colectivele şi realizările pe colective, publicaţiile ca rezultat al cercetării etc. Ca şi în anii anteriori, activitatea ştiinţifică a centrelor s-a materializat în dezvoltarea de teme de cercetare colective şi/sau individuale, prevăzute în Planul de cercetare al facultăţilor. Rezultatele cercetării se reflectă în producţia ştiinţifică: articole, cărţi, capitole în cărţi etc. În egală măsură, s-a acordat atenţie organizării de evenimente ştiinţifice, de interes naţional şi internaţional, la care numărul de participanţi a crescut continuu, iar rodul efortului s-a materializat în volume ale conferinţelor, editate şi publicate la Editura Fundaţiei ,,România de Mâine” precum şi la alte edituri recunoscute CNCS. Pentru evidenţierea rezultatelor cercetării se pot consulta paginile web ale acestor centre de cercetare.

25


IV. COOPERARE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII O atenţie deosebită a fost acordată, în anul 2012, promovării proiectelor de cooperare cu alte universităţi şi instituţii, atât pe linie didactică (în special în cadrul programului Erasmus) cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice. S-au încheiat numeroase parteneriate pentru derularea de proiecte, formarea de echipe mixte, extinderea sistemului de networking prin vizibilitatea în social media dar şi pentru organizarea de manifestări ştiinţifice de interes internaţional. Dintre acestea amintim: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Academia de Studii Economice, Chişinău, Republica Moldova (parteneriat proiecte Tempus) Universitatea din Camerino, Italia (parteneriat în organizarea de programe de studii delocalizate) Institutul Rorschach, Elveţia Universitatea ULIM Chişinău, Republica Moldova Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova Universitatea din Sassari, Italia (acord de parteneriat în cercetare ) Universitatea pentru Străini din Perugia, Italia Universitatea din Barcelona, Spania Universitatea Jaume I Castello, Spania 3 Université de Liège-Institutul Superior de Limbi Străine, Belgia Universitatea Anadolu, Turcia Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria Universitatea Bielefeld din Germania Universitatea Economică din Cracovia-Şcoala de Afaceri din Cracovia, Polonia Bloomfield College din Statele Unite ale Americii Universitatea Nouă din Lisabona, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umane, Centrul de Lingvistică al Universităţii Nouă din Lisabona, Portugalia Universitatea din Tirana, Albania Le Laboratoire de la Littérature Comparée du Départment de Langue et de Littérature Françaises de la Faculté des Lettres de l’Université Aristote, Salonic, Grecia Universitatea Clement d’Okhrid, Sofia Universitatea Educons, Novisad, Serbia Universitatea din Elbasan, Albania Universitatea Paris 8, Franţa Academia Rusă de Ştiinţe Institutul Dante Aligheri din Bucureşti Institutul Francez din Bucureşti Consiliul Britanic din Bucureşti Facultatea de Filosofie şi Istorie a Universităţii Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul, Republica Moldova Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova-Chişinău, Republica Moldova Şcoala Internaţională Britanică din Bucureşti Institutul Cervantes din Bucureşti Institutul de Integrare a Emigranţilor şi Asociaţia Integra din Spania 26


• • • • • • •

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York Institutul de Lingvistică din St. Petersburg Academia Bulgară de Ştiinţe-Institutul de Balcanistică din Sofia Archives et Musée de la Littérature-(AML), Bruxelles, Wallonie Oxford University Press din Bucureşti EBSCO Publishing din Statele Unite ale Americii Centrul Internaţional de Formare Europeană (CIFE), Nice, Franţa (Şcoală de vară).

În esenţă, relaţiile de cooperare s-au axat pe: organizarea de evenimente ştiinţifice în parteneriat, redactarea de propuneri de proiecte pentru depunerea în competiţii pentru fonduri de finanţare a cercetării, schimburi de publicaţii, mobilităţi de cadre didactice şi cercetători etc.

V. PROIECTE DE CERCETARE în anul 2012 (statistica pe categorii de surse de finanţare, propuse, finanţate şi în derulare)

În anul 2012, în Registrul Unic de Proiecte (RUP) au fost înregistrate/propuse 26 proiecte (ANEXA 15a) dintre care: 1. 7 propuneri de proiecte (1 proiect cu finanţare internaţională-Program cadru UE -FP7domeniul Ştiinţe; 1 proiect cu finanţare internaţională - Program cadru UE-Tempus, domeniul Economie; 1 proiect cu finanţare internaţională - Program cadru UE-FP7, 1 proiect cu finanţare internaţională - Program cadru UE, 2 proiecte cu finanţare internaţională – fonduri publice din străinătate – domeniul Ştiinţe Sociale); 2. 2 proiecte în derulare (1 proiect cu finanţare naţională -fonduri private din ţară– domeniul Artă şi Arhitectură; 2 proiecte cu finanţare naţională –Plan naţional- domeniul Economie); 3. 11 proiecte finalizate (8 proiecte cu finanţare naţională, fonduri private din ţară – 1 domeniul Economie, 3 domeniul Ştiinţe Umansite, 2 domeniul Artă şi Arhitectură, 1 domeniul Ştiinţe; 1 domeniul Ştiinţe Sociale; 3 proiecte cu finanţare naţională – Buget de Stat - domeniul Ştiinţe Umaniste şi Ştiinţe). 4. 6 proiecte respinse (2 proiecte cu finanţare internaţională -Program cadru UE FP7 şi Tempus – domeniul Economie, 2 proiecte cu finanţare naţională -Plan naţional- şi 2 proiecte cu finanţare naţională -fonduri private din ţară)

27


Structura proiectelor înregistrate în anul 2012 23%

27%

8%

42%

propuneri

în derulare

finalizate

respinse

Figura nr. 3: Structura proiectelor înregistrate în 2012 în RUP

Proiecte semnate în 2012 Din cele 26 proiecte (care au fost propuse) înregistrate în RUP în anul 2012, au fost semnate 13 proiecte (ANEXA 15b), aflate în diferite stadii de implementare (2 proiecte în derulare, 1 proiect contractat şi 10 proiecte finalizate), la care se mai adaugă 2 proiecte POSDRU care au fost propuse (înregistrate) în anul 2010 şi care sunt în derulare. Din cele 13 proiecte propuse şi semnate în anul 2012, 2012, la care se adaugă 2 proiecte POSDRU înregistrate în anii anteriori: 1. 4 proiecte în derulare (1 cu finanţare naţională- fonduri private din ţară – domeniul Artă şi Arhitectură; 1 proiect cu finanţare naţională - Plan naţional - domeniul Economie, la care se adaugă 2 proiecte POSDRU înregistrate în ani anteriori, ambele pe domeniul Economie); 2. 10 proiecte finalizate (3 proiecte cu finanţare Naţională -Buget de stat: 1 proiect domeniul Ştiinţe Umaniste şi 2 proiecte domeniul Ştiinţe; 7 proiecte cu finanţare naţională - fonduri private din ţară); 3. 1 proiect contractat, cu finanţare Internaţională-Program cadru UE - domeniul Ştiinţe Sociale.

28


Structura proiectelor semnate în anul 2012 6% 27%

67%

în derulare

finalizate

contractate

Figura nr. 4: Structura proiectelor semnate în perioada ianuarie-iunie 2012 conform RUP

Proiecte aflate în derulare în 2012 Din cele 27 de proiecte aflate în derulare (ANEXA 15d), 2 proiecte au fost înregistrate şi semnate în anul 2012, cele cu * au fost înregistrate în anii anteriori şi semnate în 2012, iar celelalte proiecte au fost înregistrate şi semnate în ani anteriori: 1. 8 proiecte POSDRU - domeniul Economie; 2. 9 proiecte cu finanţare naţională - fonduri private din ţară (domeniul Artă şi Arhitectură -1 proiect înregistrat şi semnat în anul 2012; domeniul Ştiinţe Umaniste -1 proiect; domeniul Ştiinţe Sociale - 2 proiecte; - domeniul Economie - 5 proiecte); 3. 2 proiecte cu finanţare naţională - plan naţional (domeniul Ştiinţe Sociale - 1 proiect; domeniul Economie - 1 proiect înregistrat şi semnat în anul 2012); 4. 2 proiecte cu finanţare naţională - Buget de Stat - domeniul Ştiinţe Umaniste; 5. 4 proiecte cu finanţare internaţională - finanţate din fonduri private din străinătate (domeniul Ştiinţe Sociale - 3 proiecte; domeniul Ştiinţe Umaniste - 1 proiect); 6. 2 proiecte cu finanţare internaţională-COST (domeniul Ştiinţe Umaniste - 1 proiect; domeniul Economie- 1 proiect). Cel mai mare procent de proiecte se derulează în domeniul Economie (56%), urmat de domeniul Ştiinţe Sociale (22%), Ştiinţe Umaniste (18%) şi Artă şi Arhitectură (4%). Este de remarcat, de asemenea, că procentul proiectelor având ca sursă de finanţare fonduri naţionale (48%) este aproape egal cu cel al proiectelor având ca sursă de finanţare fonduri internaţionale (52%). De asemenea, din totalul de proiecte finanţate din surse naţionale, 69% sunt finanţate din fonduri de la Bugetul de Stat şi 31% din fonduri private. În privinţa proiectelor finanţate din surse internaţionale, 71% sunt finanţate din fonduri publice, iar 29% din fonduri private.

29


Structura proiectelor în derulare pe domenii 4% 22%

56% 18%

Economie

Ştiinţe Umaniste

Ştiinţe Sociale

Artă şii Arhitectură Arhitectur

Figura nr. 5: Structura proiectelor în derulare (pe domenii) conform RUP

Structura proiectelor pe tipuri de surse de finanţare 48%

52%

fonduri naţionale fonduri internaţionale

Figura nr. 6: Structura proiectelor pe tipuri tipuri de surse de finanţare

30


Structura proiectelor finanţate din surse naţionale 31%

69%

buget de stat private

Figura nr. 7: Structura proiectelor finanţate din surse naţionale

Structura proiectelor finanţate din surse internaţionale 29%

71%

publice private

Figura nr. 8: Structura proiectelor finanţate din surse internaţionale

31


Proiecte finalizate în anul 2012 În anul 2012, au fost finalizate 23 proiecte (ANEXA 15e) din care: • • •

• •

5 proiecte POSDRU (domeniul Economie); 2 proiecte COST (domeniul Ştiinţe Umaniste, domeniul Economie); 11 proiecte cu finantare naţională, fonduri private din ţară (domeniul Economie - 3 proiecte, domeniul Ştiinţe – 1 proiect; domeniul Ştiinţe Umaniste -3 proiecte; domeniul Artă şi Arhitectură – 2 proiecte; domeniul Ştiinţe Sociale – 2 proiecte); 1 proiect cu finanţare internaţională, din fonduri publice din străinătate (domeniul Economie); 4 proiecte cu finanţare naţională, Bugetul de Stat (2 proiecte -domeniul Ştiinţe Umaniste; 2 proiecte – domeniul Ştiinţe).

Proiecte respinse în anul 2012 În anul 2012, au fost respinse 13 proiecte (ANEXA 15f) dintre care: • • • • • •

1 proiect PODCA (domeniul Ştiinţe Sociale); 2 proiecte FP7 (domeniul Economie, domeniul Ştiinţe Sociale); 1 proiect TEMPUS (domeniul Economie); 1 proiect cu finanţare naţională, Buget de Stat (domeniul Artă şi Arhitectură); 4 proiecte cu finanţare naţională, fonduri private din ţară (domeniile Artă şi Arhitectură, Economie şi Ştiinţe Umaniste); 4 proiecte cu finanţare naţională, Plan naţional (domeniul Economie - 1 proiect; domeniul Ştiinţe - 1 proiect; domeniul Ştiinţe Umaniste- 1 proiect; domeniul Ştiinţe Sociale - 1 proiect).

Proiecte de tip COST – anul 2012 Trebuie menţionat că cele 4 proiecte COST (ANEXA 15g) au fost înregistrate (propuse) în anii precedenţi (2009, 2008 şi 2010), aflându-se, la finele anului 2012, în derulare 2 proiecte şi finalizate 2 proiecte: 1. COST ISO901, Women Writers /Toward a New Understanding of European Literary Culture (Scrisul feminin. O nouă abordare a culturii literare europene) (1.10.2009 - 1.12.2013). Obiectivul principal al proiectului este de a crea o largă colaborare internaţională pentru completarea unei istorii literare vaste privind scrisul feminin în Europa. Proiectul are peste 130 de membri din 25 de ţări UE şi non UE, iar Universitatea Spiru Haret este reprezentată de 2 cadre didactice de la Facultatea de Litere (co-leader Working Group 4) şi de la Facultatea de Drept, Constanţa. 2. COST ISO902 - Systemic Risks, Financial Crises and Credit - the roots, dynamics and consequences of the Subprime Crisis. Obiectivul principal al proiectului de cercetare constă în: oferirea unei documentaţii cuprinzătoare şi o analiză a crizei subprimelor şi consecinţele sale asupra Europei, iar Universitatea Spiru Haret este reprezentată de 1 cadru didactic de la Facultatea de Litere.

32


Proiecte FP 7 – anul 2012 Din totalul celor 5 proiecte FP7 ale USH, înregistrate în RUP, 4 proiecte (ANEXA 15h) au fost propuse în anul 2012. Dintre acestea 3 au rămas în stadiul de propunere; un proiect eligibilINTERSCIENCE Interactive ways for understanding scientific phenomena a fost respins cu punctaj puţin sub limita de finanţare , iar proiectul Rule of Law: Claiming Justice in Europe înregistrat în anul 2011, de asemenea, a fost respins.

Proiecte Tempus 2012 În anul 2012, au fost înregistrate 2 proiecte Tempus (ANEXA 15i), ambele pe domeniul Economie, iniţiate de prof. univ. dr. Manuela Epure: • •

Innovative Teaching and Assessment Methods in Business and Administration Education (7 parteneri: SIVECO, Republica Moldova, Rusia, Spania, Polonia) Erasmus Mundus Green MBA: ECOUNI- Educational Exchange and multidisciplinary cooperation between EU and Western Balkans Universities for better environmental protection and sustainable development

Proiecte POSDRU în derulare în anul 2012 În anul 2012, există 8 proiecte POSDRU (ANEXA 15j) aflate în derulare (100% obţinute de cadrele didactice ale domeniului Economie), 5 fiind deja finalizate. Valoarea totală contractată a proiectelor tip POSDRU este de 97.902.967,69 RON (echivalent în EUR: 22.325.770,22 la cursul BNR al zilei de 07.02.2013).

Proiecte CNCS - PN-II în anul 2012 În anul 2012, au fost depuse 4 proiecte (ANEXA 15k), dintre care 2 au fost respinse, 1 proiect se află în stadiul de propunere, iar 1 proiect este în derulare. Tot în anul 2012 au fost respinse două proiecte propuse în anul 2011. USH are în derulare un proiect finanţat din anul anterior.

VI. STRUCTURA ŞI DINAMICA FONDURILOR DE CERCETARE În Carta Universităţii Spiru Haret este prevăzut un fond special de un milion de euro, aprobat de către Senatul Universităţii şi dedicat finanţării unor proiecte de cercetare ştiinţifică de mare interes pentru universitate (Carta USH, ediţia 2011, p.18). Fondurile atrase pentru activitatea de cercetare provin în principal din următoarele surse: - fonduri naţionale din surse publice, puse la dispoziţie, prin competiţie, de către: CNCSIS (CNCS), ANCS, Fondul Social European şi Guvernul României prin schemele POSDRU, PODCA (ANEXA 14) etc. La nivel naţional au fost atrase şi surse private în vederea susţinerii cercetării ştiinţifice în beneficiul mediului de afaceri; - fonduri internaţionale, din surse publice, în special programe de finanţare a cercetării ştiinţifice, cum sunt : Programul cadru FP7, COST-ESF (www.cost.esf.org, European Cooperation in Science and 33


Technology- European Science Foundation), ESF (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en, European Social Fund), precum şi alte surse de finanţare a cooperării transfrontaliere. Evidenţa contractelor de cercetare, finanţate din aceste surse, s-a realizat, pe de o parte, evidenţiind valoarea totală a contractelor semnate în RON şi EUR, raportând aceste valori în anul în care a avut loc semnarea fiecărui contract. Fără îndoială, odată contractul încheiat, putem presupune că va fi şi dus la îndeplinire de ambele părţi contractante (beneficiar şi finanţator). Pe de altă parte, fiecare contract presupune o perioadă de implementare, în medie de 3 ani, iar mecanismul de rambursare a cheltuielilor eligibile a impus organizarea unei evidenţe separate a sumelor încasate anual din derularea acestor contracte, analizând datele înregistrate pe baza a doi indicatori (valoarea totală a contractelor semnate şi total sume încasate anual din contracte de cercetare). În ANEXA 15c regăsim valoarea totală a contractelor de cercetare semnate în 2012, pe categorii de surse de finanţare, în timp ce în ANEXA 16 este prezentată situaţia anuală a sumelor totale încasate din proiecte de cercetare, cercetare, aşa cum rezultă din evidenţa contabilă. Dacă analizăm informaţiile prezentate în ANEXA 15c, constatăm că există un numar de 15 contracte de cercetare semnate cu diferiţi finanţatori, dintre care 53% finanţate din fonduri private, cu finanţare externă 20%, iar din fonduri naţionale-buget de stat 27%.

Proiecte semnate în 2012 pe categorii de surse de finanţare 27% 53%

20% finanţate din fonduri private finanŃare externă

fonduri naţionale-buget de stat

Figura nr. 9 Proiecte semnate în 2012 pe categorii de surse de finanţare

Din datele prezentate în ANEXA 16, rezultă următoarele: •

veniturile încasate din proiectele cu parteneri din mediul de afaceri au fost în anul 2012 în valoare de 81.636,20 RON , iar veniturile realizate din proiectele care au avut finanţare de la bugetul de stat au fost de 498.565,57 RON. De asemenea, în anul 2012 s-a încasat suma de 2.248,70 RON dintr-un proiect mobilităţi Leonardo da Vinci aparţinând Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, iniţiator fiind doamna prorector Prof. univ.dr. Manuela Epure; analizând datele privind încasările anuale, în baza contractelor semnate (evoluţia acestora este prezentată în Fig. nr. 10) pe ani şi tipuri de surse de finanţare, s-a constat că fondurile publice deţin ponderea cea mai însemnată (86%) în încasările anului 2012. 34


Evoluţia încasărilor anuale, pe tipuri de fonduri 594017,44

600000 500814,27 500000 411408 400000 fonduri publice

300000 200000

fonduri private

174394,91 101530

100000

79877 81636,2

24568

0 2009

2010

2011

2012

Figura nr. 10: Evoluţia încasărilor anuale din contracte de cercetare

USH consideră necesară orientarea cercetării şi către latura sa aplicativă, cu scopul clar definit de a răspunde nevoilor mediului de afaceri şi de a atrage mai multe fonduri din mediul privat, cel puţin la nivel de 25% în anul 2013. Pentru a îndeplini acest obiectiv se impune formularea de teme de cercetare, în parteneriat cu mediul de afaceri, care să implice rezolvarea unor probleme concrete cu care aceştia se confruntă în perioada actuală, marcată marcată încă de criza economică. În anul 2012 au fost câştigate şi semnate două proiecte (“Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural” – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi “Prosperitate şi siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj” – Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova), iar un al treilea proiect, aparţinând Facultăţii de Geografie Bucureşti, a demarat în 2012, fiind semnat în luna decembrie 2011, toate cele trei proiecte având ca finanţator Fondul Social European şi Guvernul României (tip POSDRU)-Fig. nr. 11.

35


Figura nr. 11: Evoluţia numărului total de proiecte, câştigate în competiţii POSDRU

- dinamica fondurilor de tip POSDRU atrase în perioada 2009-2012:

Figura nr. 12: Evoluţia valorii totale a contractelor semnate pentru derularea de proiecte tip POSDRU

36


VII. SITUAŢIA PUBLICAŢIILOR ŞTIINŢIFICE ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET ÎN ANUL 2012 Universitatea Spiru Haret urmăreşte în privinţa publicaţiilor ştiinţifice, rezultat al activităţii de cercetare a tuturor cadrelor sale didactice universitare, îndeplinirea integrală a principiilor specifice Agendei Lisabona, precum şi a criteriilor naţionale de evaluare impuse de C.N.C.S. în conformitate cu documentul ,,Pentru o nouă viziune asupra cercetării în România” (http://www.cncsnrc.ro/viziune/). În acest sens, în Universitatea Spiru Haret se aplică principiul valorizării preferenţiale a producţiei ştiinţifice de calitate şi principiul internaţionalizării ştiinţei, recunoscând importanţa decisivă a ştiinţei în general şi a disciplinelor socio-umane în particular la dezvoltarea culturală, cercetarea realizându-se la standarde înalte, utilizând seturi de bune practici internaţionale. Astfel, la nivel intern, calitatea cercetării şi implicit a publicaţiilor ştiinţifice se realizează în acord cu: Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.217/2007, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, Ordonanţa de Guvern nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finaţării activităţii de cercetare-dezvoltare, Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă, elaborată de ARACIS – “Monitorul Oficial” nr 865/2006, Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, Carta Universităţii Spiru Haret (ediţia 2011), Codul etic de bune practici în cercetarea ştiinţifică al Universităţii Spiru Haret şi Manualul de management al calităţii - ediţia 2011 (http://www.spiruharet.ro/asigurarea-calitatii.html). În privinţa publicaţiilor ştiinţifice, în Universitatea Spiru Haret se desfăşoară periodic un proces de evaluare calitativă care vizează printre altele: politica editorială, periodicitatea şi vizibilitatea online, numărul de citări etc. Începând cu anul 2011, publicaţiile care nu au îndeplinit condiţiile indexării în baze de date internaţionale sau care nu au fost cotate la nivel naţional, au fost sprijinite de către Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică în vederea îndeplinirii tuturor criteriilor necesare. Pentru anul 2012, Documentul-cadru care stabileşte criteriile de evaluare şi cotare la nivel naţional (,,Recunoaşterea şi ierarhizarea de către CNCS a revistelor academice româneşti”), este cunoscut şi se aplică în cadrul Universităţii Spiru Haret (http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2012/05/Pachet- informatii- reviste-Final-2012.pdf). De altfel, publicaţiile ştiinţifice ale USH sunt evaluate calitativ bianual, iar rezultatele sunt publice. O atenţie deosebită se acordă ,,luptei” împotriva plagiatului, condiţiile de publicare a articolelor fiind foarte stricte în această privinţă. Cu acest scop, a fost implementat şi software-ul Safe Assign, pus la dispoziţie de Blackboard, prin intermediul căruia sunt analizate toate publicaţiile ştiinţifice şi prin care este zădărnicită orice tentativă de fraudare intelectuală.

CONCLUZII În prezent, în cadrul Universităţii Spiru Haret, există un număr de 19 publicaţii ştiinţifice active (ANEXA 4). Dintre publicaţiile ştiiţifice active, 17 publicaţii sunt în limba engleză (89,5%), iar una dintre reviste publică articole în limbile română, engleză şi franceză. Un număr de 16 publicaţii au vizibilitate online, iar 12 au website propriu (aproximativ 63,5%), 8 publicaţii sunt indexate în baze de date internaţionale de prestigiu (42%), un număr de 5 publicaţii fiind cotate CNCSIS în categoria B+ (26%). În plus, în acest an, au fost propuse 8 titluri noi de publicaţii ştiinţifice, dintre care 4 în limba engleză. 37


VIII. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET ÎN ANUL 2012 În anul 2012, s-au organizat, în cadrul Universităţii Spiru Haret, 196 de evenimente ştiinţifice (ANEXA 12), după cum urmează: 15 conferinţe internaţionale, 17 conferinţe naţionale, 12 simpozioane, 27 workshop-uri, 5 colocvii/mese rotunde, 22 lansări de carte, 11 evenimente culturale, 4 şcoli de vară, 24 de evenimente ştiinţifice studenţeşti şi 59 de cercuri ştiinţifice studenţeşti. La aceste manifestări ştiinţifice s-au înscris 2165 de participanţi, dintre care: 1307 (60,37%) cadre didactice din USH, 516 participanţi din alte universităţi/institute de cercetare din ţară (23,83%), înregistrându-se şi un număr de 342 de cadre didactice din străinătate (15,80%). De asemenea, au participat 2494 studenţi/masteranzi, din care 2241 din universitatea noastră (89,86%), 232 din alte alte universităţi/institute de cercetare din ţară (9,30%) şi 21 străini (0,84%). Numărul total de lucrări ştiinţifice prezentate a fost de 1703, din care 1327 ale cadrelor didactice din USH (77,92%), 105 lucrări ale participanţilor străini (6,16%) şi 271 ale participanţilor români din alte instituţii decât USH (15,91%).

Domeniul Ştiinţe În domeniul Ştiinţe, au fost organizate, în anul 2012, 9 evenimente ştiinţifice: • •

• • • • • • •

conferinţe naţionale: 1; conferinţe internaţionale: 1 (la care au participat 4 cadre didactice din USH, 1 cadru didactic din alte instituţiiuniversitare sau de cercetare, 4 cadre didactice din străinătate şi un număr de 7 studenţi şi masteranzi); simpozioane: 1 (la care au participat 14 cadre didactice din USH, 64 cadre didactice din alte instituţiiuniversitare sau de cercetare, 41 cadre didactice din străinătate şi un număr de 7 studenţi şi masteranzi); workshop-uri: 0; evenimente culturale: 0; manifestări ştiinţifice cu participarea studenţilor sau masteranzilor: 5 (la care au participat 119 cadre didactice şi un număr de 25 studenţi şi masteranzi); colocvii/mese rotunde: 0; şcoli de vară: 0; cercuri ştiinţifice studenţeşti: 2 (la care a participat număr de 15 studenţi şi masteranzi); lansări de carte: 0.

Domeniul Ştiinţe Sociale În domeniul Ştiinţe Sociale, au fost organizate, în 2012, 66 de evenimente ştiinţifice: •

conferinţe naţionale: 5 (la care au participat 169 cadre didactice, dintre care 102 cadre didactice din USH, 62 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare, 5 cadre didactice din străinătate şi un număr de 171 studenţi şi masteranzi); conferinţe internaţionale: 5 (la care au participat 121 cadre didactice, dintre care 53 cadre didactice din USH, 52 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare, 16 cadre didactice din străinătate şi un număr de 2 studenţi şi masteranzi); simpozioane: 8 (la care au participat 30 cadre didactice din USH, 9 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 32 studenţi şi masteranzi); 38


• •

• • • •

workshop-uri: 4 (la care au participat 10 cadre didactice din USH, 6 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare, 1 cadru didactic din străinătate şi un număr de 95 studenţi şi masteranzi); evenimente culturale: 3 (la care au participat 24 cadre didactice din USH şi un număr de 85 studenţi şi masteranzi); manifestări ştiinţifice cu participarea studenţilor sau masteranzilor: 8 (la care au participat 64 cadre didactice din USH, 6 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 113 studenţi şi masteranzi); colocvii/mese rotunde: 3; şcoli de vară: 0; cercuri ştiinţifice studenţeşti: 28 (la care au participat 28 cadre didactice din USH şi un număr de 132 studenţi şi masteranzi); lansări de carte: 3.

Domeniul Economie În domeniul Economie, au fost organizate, în anul 2012, 47 de evenimente ştiinţifice: •

• •

• •

• • • •

conferinţe naţionale: 5 (la care au participat 174 cadre didactice, dintre care 137 cadre didactice din USH, 30 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 50 studenţi şi masteranzi); conferinţe internaţionale: 1 (la care au participat 35 cadre didactice, dintre care 18 cadre didactice din USH, 12 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi 10 cadre didactice din străinătate); simpozioane: 0; workshop-uri: 13 (la care au participat 106 cadre didactice din USH, 116 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare, 60 cadre didactice din străinătate şi un număr de 32 studenţi şi masteranzi); evenimente culturale: 0; manifestări ştiinţifice cu participarea studenţilor sau masteranzilor: 8 (la care au participat 87 cadre didactice din USH, 11 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 353 studenţi şi masteranzi); colocvii/mese rotunde: 0; şcoli de vară: 0; cercuri ştiinţifice studenţeşti: 19 (la care au participat 133 cadre didactice şi un număr de 381 studenţi şi masteranzi); lansări de carte: 1.

Domeniul Ştiinţe Umaniste În domeniul Ştiinţe Umaniste, au fost organizate, în anul 2012, 33 de evenimente ştiinţifice: • • • •

conferinţe naţionale: 2 (la care au participat 51 cadre didactice, dintre care 34 cadre didactice din USH şi 17 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare); conferinţe internaţionale: 8 (la care au participat 81 cadre didactice, dintre care 45 cadre didactice din USH şi 22 cadre didactice din străinătate); simpozioane: 1 (la care au participat 17 cadre didactice din USH şi 5 cadre didactice din străinătate); workshop-uri: 7 (la care au participat 15 cadre didactice din USH şi 20 de studenţi şi masteranzi); 39


• • • • • •

evenimente culturale: 2; manifestări ştiinţifice cu participarea studenţilor sau masteranzilor: 1 (la care au participat 12 cadre didactice din USH, 2 cadre didactice din străinătate şi 35 de studenţi şi masteranzi); colocvii/mese rotunde: 2; şcoli de vară: 2; cercuri ştiinţifice studenţeşti: 4 (la care au participat 7 cadre didactice din USH şi un număr de 77 studenţi şi masteranzi); lansări de carte: 4.

Domeniul Artă şi Arhitectură În domeniul Artă şi Arhitectură, au fost organizate, în anul 2012, 39 de evenimente ştiinţifice: • • • • • • • • • •

conferinţe naţionale: 4 (la care au participat 7 cadre didactice din USH şi 6 cadre didactice din străinătate); conferinţe internaţionale: 0; simpozioane: 2 (la care au participat 33 cadre didactice din USH, 6 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 3 studenţi şi masteranzi); workshop-uri: 3; evenimente culturale: 6 (la care au participat 24 cadre didactice din USH, 6 cadre didactice din alte instituţii universitare sau de cercetare şi un număr de 133 studenţi şi masteranzi); manifestări ştiinţifice cu participarea studenţilor sau masteranzilor: 2 (la care au participat 12 cadre didactice din USH şi un număr de 19 studenţi şi masteranzi); colocvii/mese rotunde: 0; şcoli de vară: 2; cercuri ştiinţifice studenţeşti: 6 (la care au participat 35 de studenţi şi masteranzi); lansări de carte: 14.

Cadrele didactice, din toate cele 5 domenii de cercetare, s-au implicat în activitatea de cercetare a studenţilor şi a masteranzilor, stimulând în primul rând participarea lor la evenimente ştiinţifice, dar şi la acţiuni de voluntariat în organizarea conferinţelor. La aceste manifestări a participat un număr mare de studenţi şi masteranzi: din numărul total de 2494 de participanţi, 2241 au fost studenţi sau masteranzi din cadrul Universităţii Spiru Haret, 232 de studenţi şi masteranzi din ţară şi 21 din străinătate.

IX. ANALIZA RAPORTULUI DINTRE CERCETARE ŞI MEDIUL DE AFACERI ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Universitatea Spiru Haret acordă o atenţie deosebită relaţiei dintre cercetarea universitară şi mediul de afaceri, în acord cu propunerile Comisiei Europene pentru Cultură şi Educaţie, publicate la 2 aprilie 2009, în raportul intitulat: Un nou parteneriat pentru modernizarea universităţilor: forumul UE pentru dialogul universităţi-întreprinderi. Elaborat în urma acestui forum care a adus laolaltă instituţii de învăţământ superior, întreprinderi, asociaţii profesionale şi autorităţi publice, oferindu-le posibilitatea de a schimba bune practici şi de a discuta pe marginea problemelor comune, raportul a continuat direcţiile stabilite în cadrul Consiliilor Europene de la Lisabona din martie 2000 şi de la Barcelona din martie 2002, cel puţin în privinţa unui obiectiv strategic: până în 2010, Uniunea 40


Europeană urma să devină cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, să transforme sistemele de învăţământ şi de formare ale UE într-un reper de calitate pe plan mondial şi să creeze un spaţiu european de cercetare şi inovare. Importanţa relaţiilor dintre universităţi şi mediul de afaceri din Europa a fost subliniată cu claritate şi în comunicarea Comisiei intitulată: Pentru reuşita proiectului de modernizare în universităţi: educaţie, cercetare şi inovare. Comunicarea a scos în evidenţă rolul primordial pe care îl joacă universităţile în tranziţia cu succes a Europei către o societate şi o economie bazate pe cunoaştere. A fost subliniată ideea că, pentru a evita ca Europa să piardă competiţia mondială în materie de educaţie, cercetare şi inovare, acest sector trebuie modernizat şi restructurat în profunzime. Universitatea Spiru Haret cunoaşte şi recunoaşte importanţa principiilor enunţate cu acest prilej: necesitatea îndepărtării barierelor ce înconjoară universităţile din Europa, asigurarea unei autonomii reale şi responsabilizarea efectivă a universităţilor, stimularea parteneriatelor structurate cu comunitatea de afaceri, asigurarea combinaţiei adecvate de abilităţi şi competenţe pentru piaţa muncii, reducerea ecartului de finanţare şi eficientizarea finanţărilor din domeniul educaţiei şi cercetării, consolidarea interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii, activarea cunoaşterii prin interacţiune cu societatea, recompensarea excelenţei la cele mai înalte niveluri, ridicarea gradului de atractivitate în spaţiul european a învăţământului superior şi a spaţiului european de cercetare în întreaga lume. De asemenea, din analiza atentă a tuturor documentelor europene pe tema raportului dintre cercetare universitară şi mediul de afaceri1, conducerea USH a reţinut importanţa conlucrării cu instituţiile de învăţământ formal şi non-formal, precum şi cu întreprinderile, pentru a-şi promova diferitele activităţi şi pentru a convinge societatea, guvernul şi sectorul privat că merită să obţină investiţiile de care are nevoie, precum şi a faptului că întreprinderile pot ajuta universităţile să-şi reprofileze curriculele, contribuind la finanţare. În acest sens, şi în Planul de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică (I.C.C.S) al Universităţii Spiru Haret este consemnat obiectivul de a realiza, în a doua parte a anului 2013, un Forum online între cercetătorii USH şi angajatorii unor firme de business (ANEXA 17). Strategia cercetării ştiinţifice în USH este constituită pe baza dezideratului formulat în comunicatul Conferinţei miniştrilor europeni responsabili cu învăţământul superior din 28-29 aprilie 2009, care a solicitat politicilor publice să recunoască „pe deplin valoarea diferitelor misiuni ale învăţământului superior, care se întind de la învăţare şi de la cercetare până la serviciul adus comunităţii, trecând prin angajamentul faţă de coeziunea socială şi dezvoltarea culturală”. Învăţământul superior rămâne o responsabilitate publică şi, prin urmare, este important ca universităţile să fie sprijinite financiar prin parteneriate public-private, garantându-li-se în acelaşi timp autonomia şi sistemele de asigurare a calităţii. Educaţia şi formarea profesională, menite să conducă la însuşirea fundamentelor de cultură generală şi cultură civică, reprezintă mijloace

1 Comunicarea Comisiei din 2 aprilie 2009 intitulată „Un nou parteneriat pentru modernizarea universităţilor: forumul UE pentru dialogul universităţi-întreprinderi” - COM(2009)0158; Comunicarea Comisiei din 10 mai 2006 intitulată „Rezultatele programului de modernizare a universităţilor: educaţie, cercetare şi inovare” - COM(2006)0208; concluziile formulate în urma Consiliului European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000; concluziile formulate în urma Consiliului European din 13-14 martie 2008, în special partea privind investiţiile în oameni şi modernizarea pieţelor muncii; concluziile formulate în urma Consiliului European din 19 şi 20 martie 2009, în special partea privind valorificarea deplină a Strategiei reînnoite de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă; Rezoluţia Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind noile competenţe pentru noile locuri de muncă; concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”); Rezoluţia din 16 ianuarie 2008 intitulată „Educaţia adulţilor: Niciodată nu este prea târziu să înveţi; Rezoluţia sa din 23 septembrie 2008 privind Procesul de la Bologna şi mobilitatea studenţilor; Avizul Comitetului Regiunilor privind dialogul universităţi-întreprinderi din 4 decembrie 2009 şi Avizul Comitetului Economic şi Social din 17 decembrie 2009; studiul publicat de Parlamentul European intitulat „Dezvoltarea în continuare a dialogului universităţi-întreprinderi”; articolele 165 şi 166 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; articolul 48 din Regulamentul său de procedură şi Raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie A7-0108/2010.

41


excelente pentru crearea de locuri de muncă şi promovarea competitivităţii, elemente fundamentale ale pluralităţii culturale şi intelectuale, precum şi ale vieţii civice. Politica de cercetare în USH susţine opinia conform căreia dialogul şi cooperarea dintre întreprinderi şi instituţiile de învăţământ superior trebuie să rămână una dintre priorităţile din viitorul apropiat, pe lângă dialogul şi cooperarea cu toate celelalte sectoare ale societăţii, astfel încât toate părţile interesate să poată beneficia de pe urma cunoştinţelor culturale, ştiinţifice şi tehnice produse şi difuzate de instituţiile de învăţământ superior. Pe de altă parte, Universitatea Spiru Haret consideră că trebuie menţinută independenţa intelectuală a instituţiilor de învăţământ superior în raport cu mediul de afaceri. În plus, trebuie consolidate atât natura interdisciplinară şi transdisciplinară a programelor de învăţare şi de cercetare, cât şi cooperarea cu alte universităţi. Reţinând necesitatea unor legături strânse cu mediul de afaceri, Universitatea Spiru Haret vizează să-şi îmbunătăţească performanţele prin respectarea principiului cunoaşterii bazate pe triunghiul „cercetare-educaţie-inovare”, după exemplul comunităţilor de cunoaştere şi inovare (CCI) ale Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT), luând în considerare mediul social şi economic în programele de cercetare şi inovare pe care le derulează. Beneficiile acestui tip de dialog, precum şi ale colaborării îmbunătăţite între universitate şi mediul de afaceri sunt pertinente atât în ceea ce priveşte îmbunătăţirea dialogului şi a colaborării dintre universitate, instituţiile naţionale, internaţionale şi organizaţiile societăţii civile, cât şi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea interacţiunii dintre universitate şi societate în general. În anul 2012, Universitatea Spiru Haret a analizat posibilitatea înfiinţării unui Centru de consultanţă şi cercetare pentru asistarea I.M.M.-urilor la export, alături de ITC Geneva şi de alte asociaţii patronale. Deşi este vorba deocamdată despre implementarea în germene a unei atare activităţi, USH este interesată să atragă fonduri din mediul privat. Obiectivul esenţial este cel al identificării unui cluster care să servească optim relaţiei dintre universitate, cercetare şi industrie. Acest obiectiv se află inclus, de asemenea, în Planul de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică (I.C.C.S) al Universităţii Spiru Haret. Serviciile de consultanţă pentru I.M.M.-uri la export pe care Universitatea Spiru Haret le vizează se axează pe: 1. strategii pentru crearea de noi produse şi servicii; 2. studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate pentru implementarea de noi tehnologii; 3. management; 4. marketing; 5. promovare; 6. consultanţă financiară; 7. resurse umane; 8. promovarea clusterului; 9. instruire. În esenţă, Universitatea Spiru Haret consideră că trebuie acordată o atenţie specială asigurării accesului I.M.M.-urilor la învăţământul şi cercetarea universitare, atât prin creşterea finanţării publice, cât şi prin simplificarea birocraţiei. De asemenea, susţine necesitatea evidenţierii importanţei şi a stimulării investigării şi cercetării, nu numai în domeniile ştiinţific şi tehnologic, ci şi în domeniile social şi uman, în care se furnizează cunoştinţe valoroase pentru întreprinderile moderne. În acest sens, Universitatea Spiru Haret susţine rolul proiectelor de cercetare mici şi mijlocii pentru reţelele de excelenţă bazate pe proiecte mari integrate şi invită întreprinderile şi universităţile să ia măsuri coroborate. Nu în ultimul rând, stringenţa învăţării de-a lungul vieţii şi a numeroaselor concepte pe care aceasta le include, începând cu învăţământul general, trecând prin învăţământul universitar, prin formarea profesională şi terminând cu educaţia non-formală şi informală utilă vieţii economice, 42


sociale, culturale şi civice, relevă nevoia raportării în cea mai mare măsură cu putinţă a oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii la necesităţile persoanelor, ale grupurilor sociale vulnerabile şi la piaţa muncii. Şi din acest punct de vedere, politica educaţiei şi cercetării în Universitatea Spiru Haret susţine învăţarea pe tot parcursul vieţii, informarea şi formarea, considerând că furnizarea unor calificări esenţiale pentru piaţa muncii trebuie să reprezinte condiţia preliminară a dezvoltării intelectuale şi a creşterii personale. Astfel, în cadrul Universităţii Spiru Haret sunt organizate programe de formare şi dezvoltare personală continuă. Facultatea de Management Finaciar-Contabil din Bucureşti are o ofertă educaţională extrem de atractivă, organizând cinci astfel de programe: Raportarea financiară la entităţi economice şi instituţii publice, Managementul financiar al proiectelor cu finanţare europeană, Contabilitatea primară a entităţilor economice, Contabilitatea şi fiscalitatea TVA şi a impozitului pe profit şi Audit, control şi expertiză contabilă. În aceeaşi direcţie, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale derulează opt programe postuniversitare: Marketing aplicat în industria modei, Marketing şi managament turistic, Marketingul şi managamentul administraţiei vamale, Marketingul şi managamentul operaţiunilor logistice, Marketingul şi managamentul serviciilor, Marketingul şi managamentul situaţiilor de urgenţă, Marketingul şi managementul serviciilor în industria HoReCa, Marketingul turismului de croazieră şi agrement. Aşadar, condiţiile în schimbare de pe piaţa muncii, cauzate de criza economică, socială şi a ocupării forţei de muncă solicită practic oricărei universităţi să-şi extindă accesul la învăţare şi să modernizeze curriculele venind în întâmpinarea noilor provocări cu scopul de a îmbunătăţi aptitudinile forţei de muncă europene. În concluzie, pentru Universitatea Spiru Haret, mobilitatea va constitui o piatră angulară a învăţământului superior. Mobilitatea între universităţi şi mediul de afaceri constituie cheia unei mai strânse colaborări între cele două lumi, iar organizarea de programe postuniversitare de masterat cu participarea activă a întreprinderilor, însoţite de burse pentru studenţi şi de stimulente pentru cercetători, este esenţială. În acest sens, Universitatea Spiru Haret consideră oportună şi salută lansarea reţelei europene unice de centre de afaceri şi inovare, care cuprinde serviciile prestate în prezent de Centrele Euro Info (EIC) şi de Centrele Releu pentru Inovare (IRC). X. PLAN DE CERCETARE - 2013 (proiecţii/propuneri de activităţi) Planul de cercetare elaborat la nivelul Universităţii a fost întocmit pornind de la propunerile facultăţilor şi centrelor de cercetare şi având în vedere obiectivele strategice definite în Strategia USH 2007-2013. În ANEXA 13 (un biblioraft virtual/printat conţinând rapoartele anuale de cercetare) sunt integrate planurile de cercetare ale facultăţilor, aşa cum au fost prezentate şi ataşate la Raportul anual privind cercetarea ştiinţifică, elaborat de fiecare din aceste entităţi. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a elaborat propriul său plan de activitate pentru anul 2013 (ANEXA 18). Activităţile propuse sunt evidenţiate în calendarul evenimentelor ştiinţifice ale Universităţii Spiru Haret, disponibil, pe pagina web a institutului: http://cercetare.spiruharet.ro/.

43


XI. REFERINŢE (contributori, declaraţie privind conformitatea informaţiilor) Raportul anual de cercetare ştiinţifică 2012 a fost realizat de către INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ pe baza informaţiilor furnizate de către departamentele, facultăţile şi centrele de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii Spiru Haret şi pe baza informaţiilor existente la rubrica cercetare ştiinţifică de pe site-ul universităţii.

La acest raport au contribuit: Prof. univ. dr. Manuela Epure, prorector - Director ICCS Conf. univ. dr. Ramona Mihăilă - cercetător ştiinţific gr. II Conf. univ. dr. Loredana Boşca - cercetător ştiinţific gr. II Lector univ. drd. Rocsana Bucea Manea Ţoniş - asistenţă IT Asist. univ. drd. Raluca Niculae - Coperta, logo Cătălin Marius Radu, MSc. - referent cercetare Gabriela Dincă, Margareta Constantin - tehnoredactori

44


XII. Lista anexelor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Analiza centrelor de cercetare ……………………………………………………………………… Prezentare sintetică a aplicaţiei web Registrul Unic de Proiecte…………………. Domeniile de cercetare ale Universităţii Spiru Haret…………………………………… Analiza publicaţiilor ştiinţifice ale Universităţii Spiru Haret………………………… Analiza privind mediul de muncă al cercetătorilor din Universitatea Spiru Haret…………………………………………………………………………………………........... Lucrări indexate ISI web of knowledge ale cadrelor didactice din Universitatea Spiru Haret……………………………………………………………………………… Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe…………………… Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe Sociale………. Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Economie……………… Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe Umaniste…… Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Artă şi Arhitectură…. Manifestări ştiinţifice organizate………………………………………………………………….. Biblioraft virtual/printat conţinând rapoartele anuale de cercetare…………… Valoarea totală a contractelor de cercetare, POSDRU………………………………….. Stadiile de implementare ale proiectelor derulate în Universitatea Spiru Haret…………………………………………………………………………………………………………….. Situaţia anuală a sumelor totale încasate din proiecte de cercetare……………. Raport de activitate al ICCS pe anul 2012……………………………………………………… Planul de activitate al ICCS pentru anul 2013………………………………………………..

45

47 53 61 67

101 109 115 125 141 159 171 181 185 187 193 207 223 235


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 1

Analiza centrelor de cercetare


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 ANEXA NR. 1

ANALIZA CENTRELOR DE CERCETARE

Nr. Facultatea crt. Domeniul Ştiinţe 1.

Matematică şi Informatică, Bucureşti

Denumire Centru de cercetare

Director Centru de cercetare

Plan de activitate

Centru de Cercetări în Matematică şi Informatică

Prof. univ. dr. I. G. Duda

Există şi se aplică

Site sau vizibilitate online Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/1/mate-infobucuresti/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu

Propunere de înfiinţare a unui Centru nou

NU

2.

Geografie, Bucureşti

Centrul de Studii şi Cercetări de Mediu (nu a derulat proiecte de cercetare în 2012)

Nu există

Nu există

Se doreşte înfiinţarea unui centru de cercetare care să acopere toate subdomeniile http://www.spiruharet.ro/facultate/25/geografie/cerceta geografiei, numit: re-stiintifica.html Centru de Cercetări Geografice Integrate Integrated Geographical Research Center

3.

Medicină veterinară, Bucureşti

Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare – VETSCIENCE

Conf. univ. dr. Violeta Simion

Există şi se aplică

http://www.zoonutritie.ro, http://www.spiruharet.ro/facultate/28/medicinavet/cercetare-stiintifica.html

Lector univ. dr. Roxana Ifrim

Există şi se aplică

NU

Domeniul Ştiinţe Sociale http://cercetarijuridice.weebly.com/ http://www.spiruharet.ro/facultate/2/dreptbuc/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/6/juridicbrasov/cercetare-stiintifica.html www.clpa-ct.ro http://www.spiruharet.ro/facultate/3/dreptconstanta/cercetare-stiintifica.html http://www.cescj-craiova.ro

4.

Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti

Centrul de Cercetare Juridică

5.

Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov

Centrul de Cercetare pentru Integrare şi Reformă în Lector univ. dr. Claudia Şerban Administraţie şi Justiţie (CCIRAJ) Cernat

6.

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa

Centrul de Cercetare Ştiinţe Juridice (CCSJ)

Conf. univ. dr. Roxana Topor

7.

Drept şi Administraţie Publică, Craiova

Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice (CESCJ CRAIOVA)

Planul de cercetare Lector univ. dr. Denisa Loredana este comun cu cel http://www.spiruharet.ro/facultate/4/dreptBică al Facultăţii şi se craiova/cercetare-stiintifica.html aplică

8.

Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu Vâlcea

Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Domeniul Juridic CCFADJ

Lector univ. dr. Elena Paraschiv

Există şi se aplică

9.

Sociologie- Psihologie, Bucureşti

Centrul de Diagnoză şi Prognoză Socială

Conf. univ. dr. Ancuţa Plăeşu

Nu există

10. Psihologie şi Pedagogie, Braşov

Centrul de Cercetări în Psihologie şi Pedagogie

Conf. univ. dr. Razvan Andronic

Există şi se aplică

11. Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bucureşti

Mass-media, comunicare şi relaţii publice

Conf. univ. dr. George Lăzăroiu

Există şi se aplică

49

Există şi se aplică

Există şi se aplică

http://sites.google.com/a/spiruharet.ro/centrul-decercetari-fundamentale-si-aplicative-in-domeniul-juridic/ http://www.spiruharet.ro/facultate/5/dreptvalcea/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologiepsihologie/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/8/psihobrasov/cercetare-stiintifica.html www.ush-jornalismstudies.com http://www.spiruharet.ro/facultate/21/jurnalismbucuresti/cercetare-stiintifica.html

NU

NU

NU

Nu este cazul

NU

DA

NU

NU


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 ANEXA NR. 1

ANALIZA CENTRELOR DE CERCETARE

Nr. Facultatea crt. Domeniul Economie 12. Management Financiar Contabil, Bucureşti

13.

Denumire Centru de cercetare

Director Centru de cercetare

Plan de activitate

Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

Conf. univ. dr. Aurelian Băluţă

Există şi se aplică

Conf. univ. dr. Miltiade Stanciu

Există şi se aplică

Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Centru de Studii şi Mobilităţi Europene Bucureşti

Site sau vizibilitate online

Propunere de înfiinţare a unui Centru nou

Nu are site propriu

http://www.spiruharet.ro/facultate/14/managementbucuresti/cercetare-stiintifica.html http://csme.spiruharet.ro/index.html http://www.spiruharet.ro/facultate/17/marketingbucuresti/cercetare-stiintifica.html http://ccefa.spiruharet.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultate/22/finantebucuresti/cercetare-stiintifica.html www.ccmbv.webs.com http://www.spiruharet.ro/facultate/7/managementbrasov/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/9/managementconstanta/cercetare-stiintifica.html

NU

NU

14. Finanţe şi Bănci, Bucureşti

Centrul de Cercetări Economico-Financiare Avansate - CCEFA

Conf. univ. dr. Angela Popescu

Există şi se aplică

15. Management, Braşov

Centrul de Cercetare în Management (C.C.M.)

Lect. univ. dr. ing. Horia Salcă

Există şi se aplică

16. Management Financiar Contabil, Constanţa

Centrul de Cercetare în Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. Laura Patache

Există şi se aplică

17. Management Financiar Contabil, Craiova

Centru European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor (CESMAA)

Prof. univ. dr. Laura Ştefănescu

18. Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel

Centrul de Cercetări Economice Aplicate

Lector univ. dr. Robert Dragomir Există şi se aplică

http://www.spiruharet.ro/facultate/12/contabilitatecampulung/cercetare-stiintifica.html www.ccvlmfci.ro

NU

19. Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu Vâlcea

Centrul de Cercetare Vâlcea în Managementul Financiar Contabil Informatizat

Lector univ. dr. Antoniu Predescu Există şi se aplică

http://www.spiruharet.ro/facultate/11/contabilitatevalcea/cercetare-stiintifica.html

NU

20. Ştiinţe economice, Blaj (închis)

Centrul de Cercetare în Finanţe -ManagementMarketing şi Informatică Blaj

Lector univ. dr. Liana Stănculea

Nu există

http://www.ushblaj.ro/

NU

Centrul Internaţional de Studii Integrate

Lector univ. dr. Francisc Tobă

Nu există

Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/33/riif/19/specializar NU ea-relatii-bucuresti/cercetare-stiintifica.html

Centrul de Cercetare Istoria Civilizaţiei Româneşti în Context European

Conf. univ. dr. Mircea Negru

Există şi se aplică

22. Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti

Centrul de Cercetări în domeniul educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei

Conf.univ.dr. Adin-Marian Cojocaru

Există şi se aplică

23. Litere, Bucureşti

Centrul de Studii Multilingvistice şi Interculturale

Prof. univ. dr. Andreea Lupu

Există şi se aplică

Există şi se aplică

www.cesmaa.eu

NU

NU

NU NU

http://www.spiruharet.ro/facultate/10/managementhttp://aiceif.spiruharet.ro

Domeniul Ştiinţe Umaniste

21.

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Bucureşti

http://www.history-civilization-ush.ro

50

NU http://www.spiruharet.ro/facultate/33/riif/19/specializar ea-relatii-bucuresti/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/23/sportNU bucuresti/cercetare-stiintifica.html Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/32/litere/18/specializ NU area-limbi-straine/cercetare-stiintifica.html


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 ANEXA NR. 1

ANALIZA CENTRELOR DE CERCETARE

Nr. Facultatea crt. Domeniul Artă şi Arhitectură 24. Arte, Bucureşti

Denumire Centru de cercetare

Director Centru de cercetare

Plan de activitate

Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA)

Lector univ. dr. Otilia Pop Miculi

Există şi se aplică

Site sau vizibilitate online

Propunere de înfiinţare a unui Centru nou

http://ccsca.wordpress.com/ http://www.spiruharet.ro/facultate/34/arte/cercetarestiintifica.html Nu are site propriu

NU

1.Centrul de cercetare şi proiectare de arhitectură de interior şi design 2.Centrul de cercetare şi documentare http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura/cercet pentru patrimoniul rural are-stiintifica.html 3.Centrul de cercetare pentru teoria, istoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului arhitectural

Centrul de Cercetare -Proiectare şi ConsultanţăDepartamentul Arhitectură

Lector univ. drd. Maria Duda

Există şi se aplică

Centrul de Cercetare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Durabilă

Prof. univ. dr. Ileana Budişteanu

Există şi se aplică

Nu are site propriu http://www.spiruharet.ro/facultate/26/arhitectura/cercet NU are-stiintifica.html

Centrul de Cercetare a Imaginii Vizuale

Conf.univ.dr. Ileana Stănculescu

Există şi se aplică

http://cciv.spiruharet.ro/

25. Arhitectură, Bucureşti

51

NU


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 2

Prezentare sintetică a aplicaţiei web Registrul Unic de Proiecte


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

ANEXA NR. 2

Prezentare sintetică a aplicaţiei web “Registrul Unic de Proiecte” ( http://ab.spiruharet.ro/login )

Registrul Unic de înregistrare a Proiectelor (RUP) este o aplicaţie web ce stochează informaţii despre toate tipurile de proiecte de cercetare (POSDRU, PODCA, CNCSIS, FP7, COST, TEMPUS, PN, CDI, CEEX, etc), indiferent de sursa de finanţare, derulate la nivelul fiecărei facultăţi din Universitatea Spiru Haret. RUP asigură evidenţa detaliată şi în timp real a tuturor proiectelor indiferent de stadiul de implementare precum şi a tuturor documentelor subsecvente. Acest sistem informatic este creat şi gestionat de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS). De asemenea aplicaţia este folosită pentru întocmirea, cu celeritate, a oricărui tip de raport referitor la proiectele de cercetare. Aplicaţia va fi disponibilă tuturor cadrelor didactice - iniţiatoare de proiecte/ manageri de proiecte, prin crearea unui cont de acces, securizat prin număr ID şi password. Adresa web a aplicaţiei RUP este: http://ab.spiruharet.ro/login

Structura aplicaţiei este următoarea:

55


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

a) Pagina de intrare (Home page) – fig.1

Fig. 1

Permite introducerea coordonatelor de acces (username, password). După logare, se deschide lista cu proiectele ce aparţin fiecărui iniţiator de proiecte/ manager de proiecte: fig. 2, fig. 3

56


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Fig. 2

Fig. 3 57


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Informaţiile despre proiect ce pot fi stocate de către aplicaţia web sunt: fig. 4 -

Număr înregistrare RUP (va fi generat automat de către sistem) Denumire proiect Durata proiectului (început-final) Număr înregistrare la autoritatea finanţatoare Valoarea proiectului Stadiul (propunere, contractat, în derulare, respins, finalizat) Finanţare (se va deschide o listă de unde puteţi selecta modul de finanţare) Câştigat prin (aveţi două opţiuni: competiţie sau negociere) Domeniu (există cinci domenii ale cercetării ştiinţifice din care facultăţile fac parte) • Science • Economics • Social Science • Art&Architecture • Humanities

Fig. 4 58


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

De asemenea, pe pagina alocată de sistem fiecărui proiect vor putea fi încărcate prin upload: propunerea de proiect, contractul de finanţare şi toate actele (cu număr de înregistrare şi dată), care decurg din acest proiect (fig. 5). La câmpurile - “Persoane” se va introduce numele iniţiatorului de proiect. - “Beneficiar/Parteneri pe etape” se vor introduce denumirile instituţiilor partenere şi al beneficiarului. Se va selecta dintr-un câmp alăturat calitatea instituţiei (beneficiar, partener, solicitant, finanţator, executant).

Fig. 5

Acest Registru Unic de Proiecte reprezintă, de fapt, un dosar electronic, echivalentul unui dosar, cu documente în formă tipărită, ceea ce înseamnă o evidenţă detaliată, care asigură în orice moment posibilitatea interogării bazei de date în vederea întocmirii de rapoarte în timp util.

59


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 3

Domeniile de cercetare ale Universităţii Spiru Haret


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 3

DOMENIILE DE CERCETARE Nr. crt.

Facultatea

Denumire Centru de cercetare

Domeniul Ştiinţe 1.

Matematică şi Informatică, Bucureşti

2.

Geografie, Bucureşti

3.

Medicină veterinară, Bucureşti

Centru de Cercetări în Matematică şi Informatică Centrul de Studii şi Cercetări de Mediu (nu a derulat proiecte de cercetare în 2012) Centrul de Cercetare pentru Ştiinţe Medicale Veterinare – VETSCIENCE

Domeniul Ştiinţe Sociale 4.

Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti

Centrul de Cercetare Juridică

5.

Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov

Centrul de Cercetare pentru Integrare şi Reformă în Administraţie şi Justiţie (CCIRAJ)

6.

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa

Centrul de Cercetare Ştiinţe Juridice (CCSJ)

7.

Drept şi Administraţie Publică, Craiova

8.

Drept şi Administraţie Publică, Râmnicu Vâlcea

9.

Sociologie- Psihologie, Bucureşti

Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice (CESCJ CRAIOVA) Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Domeniul Juridic CCFADJ Centrul de Diagnoză şi Prognoză Socială

10. Psihologie şi Pedagogie, Braşov

Centrul de Cercetări în Psihologie şi Pedagogie

11. Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bucureşti

Mass-media, comunicare şi relaţii publice 63


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 3

DOMENIILE DE CERCETARE

Domeniul Economie 12. Management Financiar Contabil, Bucureşti

Centrul de Cercetări în Domeniile Managementului, Contabilităţii şi Informaticii de Gestiune (CCDMCIG)

13. Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Bucureşti

Centru de Studii şi Mobilităţi Europene

14. Finanţe şi Bănci, Bucureşti

Centrul de Cercetări Economico-Financiare Avansate CCEFA

15. Management, Braşov

Centrul de Cercetare în Management (C.C.M.)

16. Management Financiar Contabil, Constanţa

Centrul de Cercetare în Ştiinţe Economice

17. Management Financiar Contabil, Craiova

Centru European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor (CESMAA)

18. Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel

Centrul de Cercetări Economice Aplicate Centrul de Cercetare Vâlcea în Managementul Financiar Contabil Informatizat Centrul de Cercetare în Finanţe -Management-Marketing şi Informatică Blaj

19. Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu Vâlcea 20. Ştiinţe economice, Blaj (închis)

64


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 3

DOMENIILE DE CERCETARE

Domeniul Ştiinţe Umaniste

Centrul Internaţional de Studii Integrate 21. Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Bucureşti

Centrul de Cercetare Istoria Civilizaţiei Româneşti în Context European Centrul de Cercetări în domeniul educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei

22. Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti

Centrul de Studii Multilingvistice şi Interculturale

23. Litere, Bucureşti Domeniul Artă şi Arhitectură

Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (CCSCA)

24. Arte, Bucureşti

Centrul de Cercetare -Proiectare şi ConsultanţăDepartamentul Arhitectură Centrul de Cercetare în Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Durabilă

25. Arhitectură, Bucureşti

Centrul de Cercetare a Imaginii Vizuale

65


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 4

Analiza publicaţiilor ştiinţifice ale Universităţii Spiru Haret


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

ANEXA NR. 4

Analiza publicaţiilor ştiinţifice ale Universităţii Spiru Haret, pe domenii

DOMENIUL ŞTIINŢE

Facultatea de Matematică-Informatică

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Matematică-Informatică deţine site propriu (http://fmi.spiruharet.ro/annals/about.html), având o apariţie neîntreruptă din anul 2005, anul înfiinţării sale. Începând din anul 2007 toate articolele sunt publicate în limba engleză. Din anul 2011 sunt publicate două numere pe an şi un număr special. Revista are categoria B+ încă din anul 2010, fiind indexată Index Copernicus. De asemenea, revista este introdusă în Platforma Editorială Română Scipio (http://www.scipio.ro/web/analele-universitatiispiru-haret-seria-matematica-informatica). Comitetul de redacţie: Editor in-chief: Rodica Trandafir, Faculty of Mathematics and Informatics, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Executive Editor: Grigore Albeanu, Faculty of Mathematics and Informatics, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Managing Editor: Iordan Duda, Faculty of Mathematics and Informatics, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Secretary: Manuela Ghica, Faculty of Mathematics and Informatics, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Comitetul Ştiinţific Vasile Staicu, Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal Gheorghe Miscoi Ulim, Corresponding member member of the Academy of Science of Moldov Veturia Chiroiu, Institute of Solid Mechanics of Romanian Academy, Bucharest, Romania Ligia Munteanu, Institute of Solid Mechanics of Romanian Academy, Bucharest, Romania 69


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Vasile Preda, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bucharest, Romania Ion Chiţescu, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bucharest, Romania Tudor Bălănescu, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Piteşti, Romania Luminiţa State, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Piteşti, Romania Mihai Tălmaciu, Faculty of Sciences, University of Bacău, Romania Ion Popescu, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Rodica Ioan, Faculty of Mathematics and Informatics, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Pe site, sunt prezente, pe lângă rubricile specifice, toate grupajele necesare unei reviste ştiinţifice de înaltă ţinută ştiinţifică: Call for Papers, Article Submission, Copyright Management, LaTeX Guidelines, Editorial Process (Submission, Reviews, Camera Ready, Copyright Transfer, Post Publishing) etc. În anul 2012, a fost propus un nou titlu de revistă: Studii şi cercetări de matematică şi informatică, cu apariţie anuală.

Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Matematică-Informatică 11 numere publicate, un număr pe an: 2005-2008; două numere pe an în perioada 2009-2011; un număr publicat în 2012. Apariţie neîntreruptă din 2005 http://anale-mi.spiruharet.ro/Article/CurrentIssue engleză B+ Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5753 (http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-spiru-haretseria-matematica-informatica).

Propuneri de titluri pentru reviste noi

Studii şi cercetări de matematică şi informatică (cu apariţie anuală)

Recomandări ICCS

demararea procedurilor pentru indexarea revistei în alte baze de date internaţionale

Facultatea de Geografie Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie a ajuns la numărul 15 (în curs de publicare), apărând fără întrerupere din anul 1998. Nu există un site propriu al revistei, însă arhiva volumelor apărute, până la numărul 13, este postată pe site-ul Universităţii Spiru Haret, la rubrica cercetare (http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=25). 70


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Revista nu a fost introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. În vederea ridicării clasificării CNCS de la categoria D la o categorie superioară, în anul 2011 a fost propusă schimbarea titlului revistei în: Geographical Journal of Spiru Haret University (cu apariţie bianuală), proiect nerealizat. Comitetul editorial al Analelor Universităţii Spiru Haret- Seria Geografie Redactor şef: Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea Redactor şef adjunct: Prof. univ. dr. Ion Zăvoianu Secretar ştiinţific de redacţie: Prof. univ. dr. Adrian Cioacă Secretar: Cartograf Raluca Nicolae Colegiu de redacţie: Prof. univ. dr. Ion Iordan, Prof. univ. dr. Vasile Glăvan, Conf. univ. dr. Liliana Guran, Conf. univ. dr. Ioan Povară, Conf. univ. dr. Mihail Parichi, Cercetător principal I, dr. Lucian Badea Referenţi ştiinţifici Prof. univ. dr. Alain Marre, Universitatea Champagne – Ardenne, Reims, Franţa Prof. univ. dr. Vladimir Kolossov, Universitatea Lomonosov, Moscova, Federaţia Rusă Prof. univ. dr. Mosche Schwartz, Universitatea Ben Gurion, Beer Sheva, Israel Prof. univ. dr. Doriano Castaldini, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia Prof. univ. dr. Michael Sofer, Universitatea Bar-Ilan, Tel Aviv, Israel Prof. univ. dr. Piere Carrega, Universitatea din Nice, Franţa Prof. univ. dr. Jean-Luis Ballais, Universitatea din Aix-en-Provence, Franţa Prof. univ. dr. Claude Martin, Universitatea din Nice, Franţa Prof. univ. dr. Ibrahim Murat Atalay, Universitatea Dokuz Eylül, Izmir, Turcia Prof. univ. dr. Giuliano Rodolfi, Universitatea din Florenţa, Italia Prof. univ. dr. Octavia Bogdan, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Sibiu Prof. univ. dr. Mihaela Dinu, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. Emil Vespremeanu, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. George Erdeli, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. Floarea Grecu, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. Iuliana Armaş, Universitatea din Bucureşti Prof. univ. dr. Ion Mac, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Ion Ioniţă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Prof. univ. dr. Costică Brânduş, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Prof. univ. dr. Nicolae Josan, Universitatea Oradea Prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra, Universitatea Oradea Prof. univ. dr. Mircea Buza, Institutul de Geografie al Academiei Române Prof. univ. dr. Petre Urdea, Universitatea de Vest, Timişoara Prof. univ. dr. Petre Gâştescu, Universitatea „Valahia”, Târgovişte 71


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Începând cu anul 2012, este propusă înfiinţarea unei noi reviste cu titlul: Landscape and Geodiversity, conţinând articole publicate integral în limba engleză, primul număr al acesteia aflându-se în lucru. De asemenea, a fost configurată o nouă echipă redacţională şi a fost modificat regimul de apariţie al revistei (timestrial). Comitetul editorial propus pentru Landscape and Geodiversity Redactor şef: Prof. univ. dr. doc., Honoris Causa (Univ. Babeş Bolyai) Grigore Posea Redactor şef adjunct: Conf. univ. dr. Liliana Guran Secretar ştiinţific de redacţie: Conf. univ. dr. Nicolae Cruceru Secretari: Asistent univ. Zenaida Chiţu şi asistent univ. Nina Oprea Colegiul de redacţie: Ion Zăvoianu, Faculty of Geography, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Barbaros Gnengil, İstanbul University Geography Department, Head of Physical Geography Divisio, Turkey Adrian Cioacă, Faculty of Geography, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Petru Urdea, Department of Chemistry, Biology, Geography, University of the West, Timisoara, Romania Pompei Cocean, Faculty of Geography, University Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, Romania Mihai Parichi, Faculty of Geography, Spiru Haret University, Bucharest, Romania Carmen Dragotă, Institute of Geography, Romanian Academy, Bucharest Vasile Glăvan, Faculty of Geography, Spiru Haret University, Bucharest, Romania; BennoWerlen, Department of Geography, Friedrich-Schiller-University Jena, Germany Michael Sofer, Department of Geography and Environment, Bar-Ilan University, Israel Renato Miguel do Carmo, CIES-IUL, Instituto Universitrio de Lisboa, Portugal Maria Paradiso, University of Sannio, Benevento, Italy Wilfried Heller, Institute of Geography of the University of Potsdam, Germany Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate

Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S.

1. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie 2. Landscape and Geodiversity 1. Seria Geografie: 14 numere, anual; apariţie neîntreruptă din 1998 2. Landscape and Geodiversity: primul număr va apărea în ianuarie 2013; bianual -nu posedă site propriu - http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=25 http://geoland.spiruharet.ro/ Seria Geografie: engleză Landscape and Geodiversity: engleză D 72


Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 NU NU

2011 - Geographical Journal of Spiru Haret University (cu apariţie bianuală) – nerealizat •

să introducă revista în SCIPIO; • să construiască un site al revistei; • să depună dosar pentru evaluarea C.N.C.S. în vederea unei cotări superioare; • să demareze procedurile pentru indexarea revistei în baze de date internaţionale

Facultatea de Medicină Veterinară Înfiinţate în anul 2000, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Medicină Veterinară au ajuns la numărul 13 (aflat în curs de editare). Revista este cotată C.N.C.S. în categoria D. Există un site propriu, în limba engleză, în care sunt prezentate: scopul şi obiectivele revistei, board-ul editorial şi arhiva parţială a numerelor apărute între 2007 şi 2009 (http://journalvet.webs.com/). Revista nu a fost introdusă până acum în Platforma Editorială Română Scipio. S-au făcut propuneri pentru înfiinţarea unei noi publicaţii ştiinţifice: VETSCIENCE. Comitetul editorial: Prof. PhD. Turcu Dănuţ , Coordinator Prof. Dr. D.H.C. Nicolae Manolescu, Prof. Member of the Romanian Academy Dr. A.T. Bogdan, member of the Romanian Academy Prof. Dr. D.H.C. Seiciu Florian, member of the Academy of Agricultural Sciences and Forestry PhD. D.H.C. Bârză Horea, Member of the Academy of Agricultural Sciences and Forestry PhD. D.H.C Drochner Winfried, Univ. Hohenheim Germany Prof. dr. D.H.C. Vasile Stănescu, Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine Assoc. Dr. Viorel Andronie, USH Bucharest, FMV Editori: Assoc. Dr. Carmen Bergheş Lecturer Dr. Pârvu Monica, USH Bucharest, FMV

73


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Referenţi ştiinţifici Prof. Dr. Horia Cernescu, Veterinary Medicine Timisoara Prof. FMV. Dr. Constantin Nicholas, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Nicolae Cornilă, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Otilia Coţofan, Veterinary Medicine Iasi, FMV Prof. Dr. Maria Crivineanu, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Victor Crivineanu, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Ştefan Diaconescu, Veterinary Medicine Bucharest know, Prof. FMV. Dr. Dancea Zoe, Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Prof. FMV. Dr. Mhai Decun, Veterinary Medicine Timisoara, Prof. FMV. Dr. Grozea Ion, Veterinary Medicine Cluj Napoca, Prof. FMV. Dr. Ionescu Emanuela, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Mihai Carp Cărare, Veterinary Medicine Iasi, FMV, PhD. Dr. Constantin Savu, Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine Prof. Dr. Stătescu Constantin, Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine Prof. Dr. Constantin Ştirbu, Veterinary Medicine Bucharest know, Faculty of Biotechnology, PhD. Dr. Teuşdea Valer, Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine Prof. Dr. Julian Togo, Veterinary Medicine Bucharest, Faculty of Veterinary Medicine Prof. Dr. Vlăgioiu Constantin, Veterinary Medicine Bucharest, Prof. FMV. Dr. Toma Coman, USH Bucharest, FMV Prof. Dr. Coman Sofia, Bucharest USH, FMV Assoc. Dr. Avram Eugenia, USH Bucharest, FMV Associate Professor. USH Andronie Ioana Cristina Bucharest, FMV Assoc. Dr. Elena Potecea, USH Bucharest, FMV Assoc. Dr. Natalia Belcea, Institute of Food Bioresources Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Medicină Veterinară 13 numere, anual apariţie neîntreruptă din 2000 Nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=28 2000-2005 – Română; 2005-2006 – Română şi Engleză; 2007 - Engleză D NU NU

VETSCIENCE -să depună dosar pentru evaluarea CNCS în vederea unei cotări superioare; -să actualizeze site-ul revistei; - să introducă revista în SCIPIO 74


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

DOMENIUL ŞTIINŢE SOCIALE

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Ştiinţe Juridice au ajuns la numărul 8 în anul 2010. În anul 2011, a fost propusă acreditarea acesteia acesteia conform cerinţelor CNCS şi indexarea în bazele de date ştiinţifice internaţionale, proiect nerealizat. Numerele revistei sunt disponibile online la rubrica Cercetare stiinţifică pe site-ul Universităţii Spiru Haret: http://spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=2. Pentru anul 2012, nu au fost primite informaţii legate de eventuala prelungire a activităţii editoriale a acestei reviste sau privind propuneri despre înfiinţarea altei publicaţii ştiinţifice. Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Ştiinţe Juridice 8 numere, 2 numere anual apariţie neîntreruptă din 2002 până în 2011 nu posedă site propriu http://spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=2

Română NU NU NU

Revista de Stiinţe Juridice şi Administrative

să iniţieze editarea unei publicaţii ştiinţifice noi şi să o introducă în baze de date naţionale şi internaţionale

75


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Constanţa Centrul de Cercetare din cadrul facultăţii a publicat Jurnal de Studii Juridice şi Administrative, care a ajuns la numarul 3 în 2012. Revista are site propriu (http://www.clpact.ro/ro/revista-qjurnal-de-studii-juridice-si-administrativeq) şi apare la Editura Europolis din Constanţa. În anul 2010 s-a publicat primul număr al Analelor Universităţii Spiru Haret, Seria Stiinţe Juridice şi Administrative, dar nu s-a mai realizat un al doilea număr. Jurnal de Studii Juridice şi Administrative a fost cotată CNCS în categoria D şi nu este introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Comitetul editoarial Editor-in-Chief/ Redactor şef Conf. univ. dr. Roxana Topor, Facultatea Universitatea “Spiru Haret”. Vice Editor-in-Chief/ Redactor sef adjunct Asist. univ. drd. Liliana Manuc, Facultatea Universitatea “Spiru Haret” Executive Editor/ Editor executiv Lector univ. drd. Ingrid Nicolau, Facultatea Universitatea “Spiru Haret” Editorial Secretary/ Secretar de redactie: Asist. univ. drd. Raluca Lupu, Facultatea Universitatea“Spiru Haret”

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa,

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa,

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa,

Drept şi Administraţie Publică, Constanţa,

Consiliul editorial Lector univ. drd. Bogdan Barata, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Lector univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Prof. univ. dr. Olga Duţu, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Lector univ. dr. Tiberiu Duţu, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Lector univ. drd. Bogdan Ghiţulescu, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Lector univ. dr. Patrick Lazăr, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Asist. univ. Claudiu Lesni, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” Lector univ. dr. Laura Patache, Facultatea Drept şi Administraţie Publică, Constanţa, Universitatea“Spiru Haret” 76


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Comitetul Consultativ Conf. univ. dr. Gheorghe Alecu, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti Prof. univ. dr. Alexei Barbaneagră, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Prof. univ. dr. Liviu-Stelian BEGU, Academia de Studii Economice, Bucureşti Prof. univ. dr. Alexandru BOROI, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti Prof. univ. dr. Tudorel Butoi, Universitatea “Spiru Haret”, Bucuresti Prof. univ. dr. Dragoş Chilea, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş Conf. univ. dr. Gheorghe Dinu, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti Prof. univ. dr. hab. Alexandru Gribincea, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău Prof. univ. dr. Romeo– Victor Ionescu, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi Prof. univ. dr. Ştefan Minea, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca Prof. univ. dr. Lavinia Nădrag, Universitatea Ovidius, Constanţa Prof. univ. dr. Nicolae Puşcaş, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti Prof. univ. dr. Adela Voicu, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti Titlul revistei

1. Jurnal de Studii Juridice şi Administrative, Editura Europolis din Constanţa 2. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Ştiinţe Juridice

Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

1. 3 numere, anual, apariţie neîntreruptă din 2010 2. 1 număr în 2010, apariţie întreruptă http://www.clpa-ct.ro/ro/revista-qjurnal-de-studii-juridice-siadministrativeq http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=3 Română, Engleză

D NU http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-spiru-haret.-seriastiintesociale NU

-să depună dosar pentru evaluarea C.N.C.S. în vederea unei cotări superioare a Jurnalului de Studii Juridice şi Administrative; - să actualizeze site-ul revistei; - să introducă revista în SCIPIO şi să demareze procedurile pentru indexarea revistei în baze de date internaţionale

77


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova Revista EuroDreptul a apărut în anul 2006, fiind publicată la Editura Sitech din Craiova. Până în prezent revista apare fără întrerupere de 4 ori pe an. Revista EuroDreptul ajuns la numărul 25, fiind clasificată de către CNCS la categoria D. Revista EuroDreptul se regăseşte pe site-ul Centrului European de Studii şi Cercetări Juridice – Craiova http://www.cescj-craiova.ro/), al cărui cont este momentan suspendat, dar şi pe pagina de cercetare ştiinţifică a facultăţii (http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=4). Revista nu este introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Conform strategiei dezvoltate, scopul principal urmărit în anul 2012 este de a reforma şi de a pregăti revista şi toate aspectele asociate editării şi publicării unui jurnal ştiinţific în conformitate cu standardele internaţionale în vederea indexării acesteia în bazele de date internaţionale. Comitetul editorial Editor in chief: Lector univ. dr. Bică Denisa Loredana, Editors: Lector univ. dr. Belu Adriana Elena, Lector univ. dr. Ilinca Elena Alexandra, Lector univ. dr. Papa Andreea Diana, Lector univ. dr. Titulescu Paul Robert Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

EuroDreptul, Editura Sitech din Craiova Apariţie neîntreruptă din anul 2006, 4 numere pe an, nr. 24 la sfârşitul anului 2011; din anul 2012: 2 numere pe an (actualmente nr. 26) http://www.cescj-craiova.ro/ (cont momentan suspendat) http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=4 Română; din 2012 exclusiv engleză şi franceză D NU NU NU - să depună dosar în vederea cotării de către C.N.C.S. - să actualizeze site-ul revistei; - să introducă revista în SCIPIO şi să demareze procedurile pentru indexarea revistei în baze de date internaţionale 78


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Facultatea de de Drept şi Administraţie Râmnicu Vâlcea Facultatea de de Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea nu posedă o publicaţie ştiinţifică proprie, însă propune înfiinţarea unei reviste cu titlul Drept şi Justiţie, în anul 2012. Facultatea de Sociologie-Psihologie Bucureşti Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Sociologie-Psihologie (Annals of Spiru Haret University Sociology and Psychology Series) au apărut în anul 2000. În anul 2011 au apărut 2 numere (numărul 6, volumul I si II), ajungând în 2012 la numărul 7, volumul 1. Articolele au un caracter interdisciplinar şi sunt publicate în limbile română, engleză şi franceză. Revista are site propriu (http://www.sociologie-psihologie.ro/), bine realizat grafic şi actualizat. Revista a fost inclusă în categoria B+ CNCS în anul 2011 (codul 1011). De asemenea, este indexată în două baze de date ştiinţifice internaţionale: Ulrich’s Periodicals Directory şi Contemporany Science Association. Revista nu este introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Colegiul de redacţie General Editor – Florin Tudose, Spiru Haret University Assistant Editor – Laura Goran, Spiru Haret University Editor-in-Chief – Matei Georgescu, Spiru Haret University Assistant Editor – George Lăzăroiu, Spiru Haret University Managing Editor – Ancuţa Plăeşu, Spiru Haret University Assistant Managing Editor – Beatrice Manu, Spiru Haret University Director of Editorial Content - Mihaela Țuţu, Spiru Haret University Editorial Content – Victoria Stan, Loredana Bănică, Spiru Haret University SeniorManagingEditor-CorinaPantelimon,Spiru Haret University Director of Marketing and Web Development - Alexandru Dumitru, Spiru Haret University Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S.

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Sociologie-Psihologie (Annals of Spiru Haret University Sociology and Psychology Series) 7 numere, apariţie bianuală (din 2011) 1 numar în 2000, apoi apariţie neîntreruptă din 2006 http://www.sociologie-psihologie.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=31 Engleză B+ 79


Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Ulrich’s Periodicals Directory; Contemporany Science Association NU

NU -să introducă revista în SCIPIO şi să demareze procedurile pentru indexarea revistei în mai multe baze de date internaţionale

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Jurnalism a ajuns la numărul 13, , este indexată EBSCO (conform MEC) şi figurând şi în CEEOL, ICAAP şi Ulrich's. De asemenea, revista a fost introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Aceasta posedă un site propriu bine configurat (http://www.ush-journalismstudies.com/home) şi este prezentă şi pe site-ul Universităţii Spiru Haret, la rubrica ,,Cercetare ştiinţifică” (http://www.spiruharet.ro /facultati/cercetare.php?id=21). Comitetul editorial Alf Bang – Lund University Debashis Chakrabarti – College of Applied Sciences, Salalah Lucian Chisu – Spiru Haret University Simon Cottle – Cardiff University Christina Erneling – Lund University Jesper Falkheimer – Lund University Vasil Garifullin – Kazan State University Birgir Guðmundsson – Akureyri University Halil Ibrahim Gurcan – Anadolu University Vladimir Karabalić - Josip Juraj Strossmayer University Osijek, Nikos Leandros – Panteion University Markus Meckl – Akureyri University Marko Milosavljevic – Ljubljana University Julie Paulesc – Arizona State University Bertalan Pusztai – University of Szeged Andrew Root – Kazan State University Eniko Stringham – Arizona State University Iskander Yasaveyev – Kazan State University Thomas Wilson – York University

80


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Jurnalism Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

13 numere, anual; 2 numere din 2011 apariţie neîntreruptă din 1999 http://www.ush-journalismstudies.com/home http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=21 Română, engleză, franceză NU EBSCO, ICAAP, CEEOL, Ulrich's http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-spiru-haret.-seriajurnalism NU să finalizeze procedurile pentru indexarea revistei în alte baze de date internaţionale

DOMENIUL ECONOMIE În cadrul Universităţii Spiru Haret, activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice din cadrul facultăţilor economice este valorificată şi prin intermediul unor materiale de specialitate publicate în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Economie, editate sub coordonarea unui colectiv editorial format din cadre didactice şi de cercetare, atât din cadrul facultăţilor economice, cât şi din afara universităţii. Primul număr al Analelor a apărut în anul 2001, ajungându-se, în prezent, la numărul 12. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Economie, acreditată de către CNCS, este cotată, începând cu anul 2010, la categoria B+, din colegiul de redacţie făcând parte şi patru cadre didactice ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de Finanţe si Bănci. Analele USH, Seria Economie au o pagină de internet proprie, fiind postate pe site-ul Universităţii Spiru Haret (http://anale-economie.spiruharet.ro/en/). economie.spiruharet.ro/en/). De asemenea, revista este indexată în baza de date internaţională RePec şi figurează în Platforma Editorială Română Scipio (http://www.scipio.ro/web/annals-of-spiru-haret-economic-series). 81


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Comitetul editorial Editor-in-Chief: Associate prof. Ph.D. Bondrea A. Aurelian, Rector at Spiru Haret University of Bucharest Redactor şef adjunct: Professor Ph.D. Mecu Constantin, Pro-rector at Spiru Haret University of Bucharest Secretariat ştiinţific: Professor Ph.D. Popescu Ion, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Postolache Tudorel, Member of the Romanian Academy, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Ştefănescu Ştefan, Member of the Romanian Academy, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Mauri Arnaldo, Università degli Studi di Milano, Italy Prof. Ph.D. De Meyere Pieter, Universiteit Gent, Belgium Prof. Ph.D. Iancu Aurel, Member of the Romanian Academy, National Institute of Economic Research, Bucharest Prof. Ph.D. Giurgiuţiu Victor, University of South Carolina, USA Prof. Ph.D. hab. Mişcoi C. Gheorghe, Correspondent Member of the Academy of Sciences of Moldavia, The Free International University of Moldavia, Kishinev, The Republic of Moldavia Prof. Ph.D. Pistol Gheorghe, Dean of Faculty of Finance and Banking, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Gray Paddy, University of Ulster, Northern Ireland Prof. Ph.D. Vasile Valentina, Scientific deputy director of The National Economy Institute – National Institute of Economic Research, Romanian Academy Prof. Ph.D. Țâu Nicolae, The Free International University of Moldavia, Kishinev, The Republic of Moldavia Prof. Ph.D. hab. Gribincea Alexandru, Head of Chair ULIM, The Free International University of Moldavia, Kishinev, The Republic of Moldavia Prof. Ph.D. Zaman Gheorghe, Correspondent Member of the Romanian Academy, Institute of National Economy Prof. Ph.D. Dobrescu M. Emilian, Scientific Secretary of the Economic and Legal Sciences Department, The Romanian Academy Prof. Ph.D. Cătoiu Iacob, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Pistol Luminiţa, Dean of Faculty of Marketing and International Business, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Orzan Gheorghe, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Moroşan Iosefina, Dean of Faculty of Accounting and Finance, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Dobrin Marinică, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Mihai Ilie, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Lungu Ion, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Popescu Constantin, Academy of Economic Studies, Bucharest 82


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Prof. Ph.D. Taşnadi Alexandru, Academy of Economic Studies, Bucharest Prof. Ph.D. Fusaru Doina, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Ionescu Cicilia, Spiru Haret University of Bucharest Prof. Ph.D. Camelia Ştefănescu, Spiru Haret University Associate Prof. Mauri Aurelio Giovanni, Libra Università di Lingue e Comunicazione IULM Milano, Italy Associate prof. Ph.D. Epure Manuela, Spiru Haret University of Bucharest Associate prof. Ph.D. Ghiorghiţă Eugen, Dean of Faculty of Accounting FinancialManagement, Spiru Haret University of Bucharest Associate prof. Ph.D. Corbu Ion, Spiru Haret University of Bucharest Associate prof. Ph.D. Vasilescu Ruxandra, Spiru Haret University of Bucharest Lecturer Ph.D. Gurgu Elena, Spiru Haret University of Bucharest Lecturer Ph.D. Baicu Claudia, Spiru Haret University of Bucharest Secretariatul de redacţie: Secretary-in-chief Lecturer Ph.D. candidate Geangu Iuliana Petronela, Spiru Haret University Lecturer Ph.D. candidate Gârdan Daniel Adrian, Spiru Haret University Lecturer Ph.D. Uţă Cristian, Spiru Haret University Lecturer Ph.D. candidate Dragomir Robert, Spiru Haret University Lecturer Ph.D. candidate Tascovici Daliana Ecaterina, Spiru Haret University În anul 2012, la Facultatea de Finanţe şi Bănci din Bucureşti a fost propusă înfiinţarea unei noi reviste cu titlul: Finanţe, Bănci şi Pieţe Financiare (bianuală). Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Economie 12 ediţii, anual apariţie neîntreruptă din 2001 http://anale-economie.spiruharet.ro/en/ http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=22 Engleză NU RePec http://www.scipio.ro/web/annals-of-spiru-haret-economic-series

JOURNAL OF ECONOMIC AND FINANCIAL STUDIES - să demareze procedurile pentru indexarea revistei şi în alte baze de date internaţionale 83


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Facultatea de Management Braşov Review of General Management, editată de Facultatea de Management Braşov apare de 2 ori pe an, începând cu anul 2005. A ajuns în prezent la numărul 15, volumul 1, publicat. Revista are site propriu (http://www.managementgeneral.ro/) şi apare sub patronajul Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO). Revista este clasificată de CNCS în categoria B+, fiind indexată în următoarele baze de date internaţionale: Repec, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, Cabell’s Database şi Ulrich’s Periodicals Directory. De asemenea, figurează în Platforma Editorială Română Scipio (http://scipio.ro/web/review-of-general-management). Colegiul editorial şi ştiinţific Managing Editor: Prof. Ph.D. Ion Petrescu Editor-in-Chief: Prof. Ph.D. Camelia Ştefănescu Associate Editor: Prof. Ph.D. Stelian Pânzaru Scientific PR coordinator: Prof. Ph.D. Emilian M. Dobrescu Comitetul ştiinţific: Prof. Ph.D. Ioan Abrudan, Technical University of Cluj-Napoca, Romania Prof. Ph.D. hab. Grigore Belostecinic, Academy of Economic Studies, Chişinău, Republic of Moldova Prof. Ph.D. Aurelian A. Bondrea, „Spiru Haret” University, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Constantin Brătianu, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Piotr Bula, University of Economic Studies, Cracovia, Poland Prof. Ph.D. Mircea Ciumara, Institute of National Economy, Romanian Academy, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Dmitri Chistilin, University of Economics and Law, Dnipropetrovsk, Ukraine Prof. Ph.D. Vadim Cojocaru, Academy of Economic Studies, Chişinău, Republic of Moldova Prof. Ph.D. Dumitru Constantinescu, University of Craiova, Romania Prof. Ph.D. Emilian M. Dobrescu, Romanian Academy, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Elena Doval, „Spiru Haret” University, Romania Prof. Ph.D. Valeriu Ioan Franc, Institute of National Economy, Romanian Academy Prof. Ph.D. Liviu Ilieş, „Babeş Boliay” University, Cluj-Napoca, Romania Prof. Ph.D. Gheorghe Ionescu, West University of Timisoara, Romania Prof. Ph.D. George Kleiner, Member of the Russian Academy of Sciences, Russia Prof. Ph.D. Mimi Kornazheva, Director of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center, Bulgary Prof. Ph.D. Viorel Lefter, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Aurel Manolescu, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Senior lecturer Ph.D. Marian Năstase, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Nica Panaite, „Alexandru Iona Cuza” University, Iaşi, Romania 84


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Prof. Ph.D. Ovidiu Nicolescu, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Constantin Oprean, „Lucian Blaga” University, Sibiu, Romania Prof. Ph.D. Ion Petrescu, „Spiru Haret” University, Romania Prof. Ph.D. Stelian Pânzaru, „Spiru Haret” University, Romania Prof. Ph.D. Ion Plumb, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Napoleaon Pop, Institute of National Economy, Romanian Academy, Bucharest Prof. Ph.D. Constantin Posea, „Spiru Haret” University, Romania Prof. Ph.D. Ravinder Rena, Harold Pupkewitz Graduate School of Business, Polytechnic of Namibia Prof. Ph.D. L.M. Skorik, Academy of Business and Economic Studies, Belorussia Prof. Ph.D. Alexandru Ştefan, The Manhattan Institute of Management, New York, SUA Prof. Ph.D. Camelia Ştefănescu, „Spiru Haret” University, Romania Prof. Ph.D. Valentina Vasile, Institute of National Economy, Romanian Academy, Bucharest Prof. Ph.D. Ion Verboncu, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania Prof. Ph.D. Gheorghe Zaman, Corresponding member of the Romanian Academy

Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO

Review of General Management (sub patronajul Societăţii Academice de Management din Romania - SAMRO) 15 numere, bianual apariţie neîntreruptă din 2005 http://www.managementgeneral.ro/ http://ideas.repec.org/s/fmb/journl.html http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=4 a83ae40-a49c-4bab-8a84-adce33d7fdbe Engleză B+ Repec, Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus, Cabell’s Database şi Urlcih Periodicals Directory http://scipio.ro/web/review-of-general-management

Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

NU -

Facultatea de Management Financiar Contabil Constanţa Revista Journal of Academic Research in Economics a ajuns la al 12-lea număr (în curs de editare), având un regim de publicare de 3 numere pe an. Limba de publicare este limba 85


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 engleză, obţinând cotarea CNCS, în 2011, în categoria B+. Revista are un site propriu (http://www.jare-sh.com/) excelent realizat din punct de vedere grafic şi actualizat, fiind indexată în numeroase baze de date internaţionale: EBSCO, CEEOL, Research Papers in Economics RePEc, Contemporary Science Association CSA şi prezentă în Abilene Christian University Library, American Association for the Advancement of Science, Austin College Library, Berlin Technical University Library, Bibliotheque-Diderot, Christopher Newport University Library, Hamburg University Library, Hollins University Library, Kun Shan University, Lenketjenester Universitetsbiblioteket i Oslo, Macao Politechnic Institute Library, Mercyhurst College Library, National Chung Cheng University, Panola College University, Princeton University Library, State University of New York Library, The Ohio Library and Information Network, Turkish Academic Network and Information Center, Universite Du Quebec a Chicoutimi, uOttawa Library, Wroklavski University Library, Wuhan University Library. Revista nu este însă înscrisă în Platforma Editorială Română Scipio. Comitetul editorial PUBLISHING EDITOR, DRAGOŞ IPATE, Spiru Haret University EDITOR-IN-CHIEF, CLAUDIU CHIRU, Spiru Haret University ASSISTANT EDITOR, GEORGE LĂZĂROIU, Contemporary Science Association Consiliul consultativ internaţional JON L. BRYAN, Bridgewater State College DUMITRU BURDESCU, University of Craiova MARIN BURTICA, West University Timisoara SOHAIL S. CHAUDHRY, Villanova School of Business DUMITRU CIUCUR, Bucharest Academy of Economic Studies LUMINITA CONSTANTIN, Bucharest Academy of Economic Studies ANCA DACHIN, Bucharest Academy of Economic Studies ELENA DOVAL, Spiru Haret University MANUELA EPURE, Spiru Haret University LEVENT GOKDEMIR, Inonu University KASH KHORASANY, Montreal University RAJ KUMAR, Banaras Hindu University, Varanasi MARTIN MACHACEK, VSB-Technical University of Ostrava COSTEL NEGREI, Bucharest Academy of Economic Studies ION PETRESCU, Spiru Haret University T. RAMAYAH, Universiti Sains Malaysia ANDRE SLABBERT, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town CENK A. YUKSEL, University of Istanbul MOHAMMED ZAHEERUDDIN, Montreal University LETITIA ZAHIU, Bucharest Academy of Economic Studies GHEORGHE ZAMAN, Economics Research Institute, Bucharest 86


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Corectori MIHAELA BEBEŞELEA, Spiru Haret University CAMELIA BOARCĂŞ, Spiru Haret University MIHAELA CIOBĂNICĂ, Spiru Haret University DANIEL DĂNECI, Spiru Haret University MIHNEA DRUMEA, Spiru Haret University ONORINA GRECU, Spiru Haret University DRAGOŞ IPATE, Spiru Haret University PAULA MITRAN, Spiru Haret University LAVINIA NĂDRAG, Spiru Haret University OCTAV NEGURIȚĂ, Spiru Haret University IULIANA PÂRVU, Spiru Haret University LAURA PATACHE, Spiru Haret University MEVLUDIYE SIMSEK, Bilecik University GEORGIANA SUSMANSCHI, Spiru Haret University MIHAELA TUROF, Spiru Haret University Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI

Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Journal of Academic Research in Economics (JARE) 11 numere (de trei ori pe an) apariţie neîntreruptă din 2009 http://www.jare-sh.com/index.html Engleză B+ EBSCO, CEEOL, Research Papers in Economics RePEc, Contemporary Science Association CSA http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.htm http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=e 8294a50-223f-45ee-96bd-15af267b7e98 http://ideas.repec.org/s/shc/jaresh.html http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal/view/1152 http://journalfinder.wtcox.com/acu/searchtitle.asp?twild=2&ucrit=journal+of+academic+research+in+economics

NU NU - să introducă revista în Platforma SCIPIO 87


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova şi CESMA editează 2 reviste de specialitate cunoscute şi recunoscute de comunitatea stiinţifică internaţională urmare a indexării în baze de date internaţionale: 1. Journal of Applied Economic Sciences – (trimestrială), lansată în 2006 a ajuns în 2011 la volumul VII si la numărul 22 editate în sistem double peer-reviewing, într-un format profesional, întregul său conţinut ştiinţific fiind postat la adresa: http://www.jaes.reprograph.ro/index.php/features. Limba de publicare este limba engleză. Revista este cotată CNCS în categoria B+, fiind indexată în următoarele baze de date internaţionale: RePEc, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus. Revista nu este înscrisă în Platforma Editorială Română Scipio.

Consiliu consultativ editorial: Claudiu Albulescu, "Politechnica" University of Timişoara, Romania Huseyin Arasli, Eastern Mediterranean University, North Cyprus Cristina Barbu, Spiru Haret University, Romania A. Aurelian Bondrea, Spiru Haret University, Romania Christoph Barmeyer, Universität Passau, Germany Amelia Bădică, University of Craiova, Romania Gheorghe Bică, Spiru Haret University, Romania Ana Bobîrcă, Academy of Economic Science, Romania Anca Mădălina Bogdan, Spiru Haret University, Romania Elena Doval, Spiru Haret University, Romania Jean-Paul Gaertner, L'Ecole de Management Strasbourg, France Shankar Gargh, Editor in Chief of Advanced in Management, India Ioan Gâf-Deac, Spiru Haret University, Romania Eugen Ghiorghiţă, Spiru Haret University, Romania Emil Ghiţă, Spiru Haret University, Romania Dragoş Ilie, Spiru Haret University, Romania Arvi Kuura, University of Tartu, Pärnu College, Estonia Ion Viorel Matei, Spiru Haret University, Romania Constantin Mecu, Spiru Haret University, Romania Piotr Misztal, Technical University of Radom, Economic Department, Poland Marco Novarese, University of Piemonte Orientale, Italy Russell Pittman, International Technical Assistance Economic Analysis Group Antitrust Division, USA Ion Popescu, Spiru Haret University, Romania Rachel Kreitz - Price, L'Ecole de Management Strasbourg, France Peter Sturm, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, France 88


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Andy Ştefănescu, University of Craiova, Romania Laura Ungureanu, Spiru Haret University, Romania Hans-Jürgen Weißbach, University of Applied Sciences -Frankfurt am Mein Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI

Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Journal of Applied Economic Sciences (în colaborare cu C.E.S.M.A) 7 volume, 22 numere apariţie neîntreruptă din 2006 http://www.cesmaa.eu/journals/jaes http://www.jaes.reprograph.ro/index.php/features Engleză B+ RePEc, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus http://ideas.repec.org/s/ush/jaessh.html http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=4403 NU

NU -să introducă revista în SCIPIO

2. Journal of Applied Research in Finance (bianuală), lansată în 2009 a ajuns, în 2012, la volumul III şi la 8 numere (editate, de asemenea, în sistem double peer-reviewing). Revista are site propriu, realizat profesionist, dar neactualizat (http://www.jarf.reprograph.ro/), limba de publicare fiind cea engleză. Revista este indexată în următoarele baze de date internaţionale: RePEc, Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus. Revista nu este înscrisă în Platforma Editorială Română Scipio.

Consiliul consultativ editorial Claudiu Albulescu, "Politehnica" University of Timişoara, Romania Maria Cartas, Institutul de Economie Mondială Costin Murgescu, Romanian Academy, Romania Jean-Paul Gaertner, L'Ecole de Management Strasbourg (EMS), France Jean Lachmann, Universite Nancy2, France Radu Lupu, Academy of Economic Studies, Romania Paul Miclăuş, Academy of Economic Studies, Romania 89


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Piotr Misztal, Technical University of Random, Economic Department, Poland Rajmund Mirdala, Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Slovak Republic Kreitz Rachel Price, L'Ecole de Management Strasbourg (EMS), France Peter Sturm, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, France Andy Ştefănescu, University of Craiova, Romania Hans-Jürgen Weißbach, University of Applied Sciences – Frankfurt am Main, Germany Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Journal of Applied Research in Finance (în colaborare cu C.E.S.M.A) 4 volume, 8 numere Bianual, apariţie neîntreruptă din 2009 http://www.jarf.reprograph.ro/ Engleză NU RePEc, CEEOL, EBSCO, Index Copernicus NU

NU - să introducă revista în SCIPIO

90


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie

În cadrul Specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene au ajuns la numărul 3. Revista nu are un site propriu, figurează pe pagina de Internet a facultăţii la domeniul Cercetare ştiinţifică, unde sunt postate online numerele 1 şi 2 (http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=19). Revista nu a fost introdusă până acum în Platforma Editorială Română Scipio, nu este cotată CNCS şi nu este inclusă în baze de date internaţionale. În anul 2012, s-a luat decizia de a nu mai fi editat ultimul număr (dublu, 4-5) al Analelor şi au fost propuse două noi titluri de revistă, prima dintre ele preluând, practic, conţinutul volumului ultim al Analelor (redactat integral în limba engleză). 1. Critical Perspectives on Global Politics (au fost schiţate scopul, obiectivele şi politica editorială în limba engleză). Revista se adresează exclusiv mediului academic şi, prin urmare, urmează a fi supusă procesului de acreditare. Nu a fost constituit încă un comitet ştiinţific din care să facă parte şi specialişti din străinătate şi nici nu au fost definitivate aspectele de natură grafică. Va fi operaţional sistemul de referinţe de la Universitatea Harvard. 2. Conexiuni. Revistă ştiinţifică semestrială de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene este concepută să se adreseze adreseze unui public mai larg, având astfel şi un caracter comercial. Colaboratorii revistei, referenţii ştiinţifici şi comitetul editorial au fost stabilite provizoriu. Revista are ISSN: 1485-0215 şi primul număr va fi publicat în ianuarie 2013. Revista este programată să apară semestrial.

Consiliul editorial propus pentru noua revistă Conexiuni. Revistă ştiinţifică semestrială de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene: Cristina Păiuşan, Preşedinte Alexandru Munteanu-Lucinescu, Redactor şef Andrei Răutu, Secretar de redacţie Gheorghe Onişoru, Membru Dorel Buşe, Membru Lorem Ipsum, Bibliotecar

91


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 3 numere, anual din 2007 apariţie întreruptă din 2009 nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=19 Română, Franceză, Engleză NU NU NU

1. Critical Perspectives on Global Politics 2. Conexiuni. Revistă ştiinţifică semestrială de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene să construiască site-uri pentru revistele nou propuse şi să editeze primele numere

În cadrul Specializării Istorie – Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie au ajuns la numărul 14 în anul 2012, fiind înfiinţată în 1999. Revista a fost cotată CNCSIS în categoria D până în anul 2010, pentru ca în 2011 să fie considerată neeligibilă. Revista nu are un site propriu, figurând la rubrica destinată cercetării ştiinţifice din cadrul facultăţii, pe site-ul Universităţii Spiru Haret (arhiva conţine primele zece numere ale revistei: http://spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=30). Revista a fost introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Comitetul editorial Academician Dinu C. Giurescu, Academia Română Prof. univ. dr. Jean Louis Courriol, Université Lyon 3 Jean Moulin, Franţa Prof. univ. dr. Ion Eremia, Universitatea de Stat din Republica Moldova Prof. univ. dr. Vladimir Iliescu, Universitatea din Aachen, Germania Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Universitatea Spiru Haret Referenţi ştiinţifici: Prof.univ.dr. Constantin Buşe, Universitatea Bucureşti, Dr. Ioan Chiper, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Prof. univ. dr. Marian Cojoc, Universitatea Ovidius, Constanţa Prof. univ. dr. Piotr Dyczek, Universitatea din Varşovia, Polonia 92


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Prof. univ. dr. Peter Kopecky, Universitatea Comenius, Bratislava, Slovacia Prof. univ. dr. Corneliu Lungu, Universitatea din Craiova Prof. univ. dr. Ioan Opriş, Universitatea Valahia, Târgovişte Prof. univ. dr. Nicolae Postolache, Comitetul Român de Istorie şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române Colectivul redacţional: Prof.univ. dr. Alesandru Duţu – redactor şef Prof. univ. dr. Ştefan Lache – redactor şef adjunct Lector univ. dr. Teodora Stănescu-Stanciu – secretar de redacţie Conf. univ. dr. Mihail Andreescu, Conf. univ. dr. Doru Bratu, Conf. univ. dr. Mircea Negru, Conf. univ. dr. Rodica Ursu, Conf. univ. dr. Mihail Opriţescu – membrii În anul 2012, a fost propusă o nouă revistă cu titlul: Journal of Danubian Archeology. Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie 14 numere, anual Apariţie neîntreruptă din 1999 nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=19 Română NU NU http://www.scipio.ro/web/analele-universitatii-spiru-haret.-seriaistorie

Journal of Danubian Archeology

- să depună dosar pentru evaluarea C.N.C.S. în vederea unei cotări superioare a Analelor Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie; - să construiască site-ul noii reviste şi să editeze primul număr al acesteia

93


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 În cadrul Specializării Filosofie - Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Studii de Filosofie au ajuns la ultimul număr (13) în 2011. A apărut neîntrerupt din anul 1999 şi a avut un site propriu (http://www.ush-filosofie.ro/) al cărui cont este suspendat în prezent. Revista a fost cotată D CNCS în 2010, iar în 2011 a fost evaluată ca neeligibilă. Nu a fost introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Revista nu va mai fi editată, Specializarea Filosofie fiind închisă. Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filosofie 12 numere, anual apariţie neîntreruptă din 1999 până în 2011 http://www.ush-filosofie.ro/ http://facultateadefilosofie.wordpress.com/studii-de-filosofie-2/ http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=19 Română NU NU NU

NU -

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (Series of Physical Education, Sport and Kinetotherapy) au fost publicate până la numărul 6/2009, fiind cotate la categoria D CNCSIS. Limba în care au fost publicate articolele este limba engleză. Nu au mai fost publicate alte numere şi nu există, pentru anul 2012, propuneri de înfiinţare a unei noi reviste.

Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie (Series of Physical Education, Sport and Kinetotherapy) 6 numere, anual apariţie neîntreruptă din 2004 până în 2010 nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=23 Engleză 94


Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 NU NU NU

NU să iniţieze editarea unei publicaţii ştiinţifice noi

Facultatea de Litere Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limba şi Literatura Română a ajuns la numărul 10/2009, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limbi si Literaturi Străine, Lingvistică teoretică şi aplicată la numărul 10 în 2008, iar Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limbi şi Literaturi Străine, Literatură la numărul 11 în 2008. Analele Universităţii Spiru Haret-Seria Limbi Străine, proiectată să apară anual, se află în proces de reorganizare în vederea realizării numărului pe anul 2012 şi a cotării CNCS. Nu există site propriu şi nu este introdusă în Platforma Editorială Română Scipio. Titlul revistei

Ritmul apariţiei şi continuitate

Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO

1. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie.Limba si Literatura Română 2. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limbi si Literaturi Străine, Lingvistică teoretică si aplicată 3. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Filologie. Limbi si Literaturi Străine. Literatură 1. 10 numere, anual, apariţie neîntreruptă din 1999 până în 2009 2. 13 numere, anual, apariţie neîntreruptă din 1998; ultimul nr din 2010 3. 11 numere, apariţie neîntreruptă din 1998 până în 2008 nu posedă site propriu http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=18 http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=24 Română, Engleză, Franceză, Italiană, Spaniolă, Germană, Japoneză

NU NU NU

95


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

NU

să iniţieze editarea unei publicaţii ştiinţifice noi

DOMENIUL ARTĂ ŞI ARHITECTURĂ

Facultatea de Arte În ce priveşte Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Muzică, au fost publicate doar două numere, unul în 2008 şi altul în 2009. Deşi publicaţia are un site propriu (http://aushm.ro/), lipsa numerelor următoare au împiedicat depunerea dosarului pentru evaluare de către CNCS. De asemenea, revista nu este înscrisă în SCIPIO. În prezent, se află în curs de publicare primul număr al Analelor Universităţii Spiru Haret, Seria Arte (Muzică şi Teatru), care posedă, de asemenea site propriu (http://aushm.ro/).

Comitetul editorial Redactor-şef / Editor-in-Chief: Conf. univ. dr. Sorin Lerescu – Universitatea Spiru Haret Redactor-şefi adjuncţi / Deputy editors: Conf. univ. dr. Crinuţa Popescu -Universitatea Spiru Haret, Lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi – Universitatea Spiru Haret Membri / Members: Prof. univ. dr. Carmen Stoianov – Universitatea Spiru Haret, Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac – Universitatea Spiru Haret, Conf. univ. dr. Maia Ciobanu – Universitatea Spiru Haret, Conf. univ. dr. Valentin Petculescu – Universitatea Spiru Haret Secretar de redacţie / Editorial Secretary: Lect. univ. dr. Luminiţa Pogăceanu – Universitatea Spiru Haret Secretariat / Secretarial: Asist. univ. dr. Aurel Muraru – Universitatea Spiru Haret, Asist. univ. drd. Cătălina Moisescu – Universitatea Spiru Haret Colectivul de referenţi ştiinţifici Prof. univ. dr. Pavel Puşcaş, Academia de Muzică „Gh Dima“, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Nicolae Bica, Prorector, Universitatea Emanuel din Oradea, Conf. univ. dr. Claudia Pop, Facultatea de Muzică, Universitatea „Transilavania“, Braşov, Conf. univ. dr. Viorel Creţu, Universitatea Spiru Haret, Dr. (PhD) Vladimir Scolnic, The Jerusalem Academy of Music and 96


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Dance, Israel, Prof. Dipl. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D, Rector, Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, Republica Cehă, Prof. univ. dr. Ştefan Angi, Academia de Muzică „Gh Dima“, Cluj-Napoca, Prof. Atanas Atanassov, Dean, National Academy of Music “Pancho Vladigerov“, Sofia, Bulgaria, Prof. univ. dr. Doina Rotaru, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, Prof. Velislav Zaimov, Vice-President of the Union of Bulgarian Composers, Sofia, Bulgaria, Dr. Joel Thomas Crotty, Faculty of Arts, Monash University, Australia, Conf. univ. dr. Mihaela Vosganian, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, preşedinta Asociaţiei Române a Femeilor în Artă (ARFA), Dr. Victor Ghilaş, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Prof. univ. dr. Constantin Râpă, Academia de Muzică „Gh Dima“, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr.Violeta Zonte, Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest, Timişoara, Prof. univ. dr. Florenţa Marinescu, Universitatea „Ovidius” Constanţa.

Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

1. Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Muzică 2. Analelor Universităţii Spiru Haret, Seria Arte (Muzică şi Teatru) 1. 2 numere, apariţie întreruptă din 2009 2. numărul 3/2010 în curs de publicare http://aushm.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=27

Română NU NU NU

Jurnalul artelor -să publice primul număr al Analelor, Seria Muzică şi Teatru; -să introducă revista în SCIPIO

Facultatea de Arhitectură Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Arhitectură (ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY - ARCHITECTURE SERIES) a ajuns la a şaptea ediţie (număr simplu 2009, numere duble pe 2010 şi 2011). A apărut şi primul volum din 2012. Revista are un site propriu (http://anale-arhitectura.spiruharet.ro/), excelent realizat din punctul de vedere al graficii şi al conţinutului. De asemenea, revista este înscrisă în Platforma Editorială Română Scipio, fiind cotată CNCS în categoria D. 97


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 Comitetul editorial EDITOR IN CHIEF: Assoc. prof. Ph.D Arch. Doina Teodorescu SECRETARY: Lecturer PhDc. Arch. Dobrin Datcu EDITOR: Lecturer PhD. Arch. Ioana Petrescu EDITOR, WEB DESIGNER, WEBSITE ADMINISTRATOR: Assist. Lecturer PhDc. Arch. Raluca Niculae Translations with the help of Spiru Haret University Translations Office Comitetul ştiinţific Prof. Ph.D Arch. Emil Creangă, Spiru Haret University, Dean of the Faculty of Architecture Răzvan Ciucă, President of the International Association of Agricultural Museums, Director of the National Museum of Agriculture (ICOM/UNESCO) Prof. Ph.D Antal Lukacs, Director of the Doctoral School at the Faculty of History, Bucharest University; Director of the Transilvanian History Center at the Faculty of History, University of Bucharest Prof. Ph.D Arch. Eugen Apostol, Ion Mincu University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Dragoş Gheorghiu, National University of Arts, Bucharest Prof. Ph.D Arch. Mihail Caffe, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Iuliana Ciotoiu, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Sorin Minghiat, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Radu Tănăsoiu, Ion Mincu University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Constantin Dobre, Ion Mincu University, Faculty of Architecture Prof. Ph.D Arch. Toma Olteanu, Ion Mincu University, Faculty of Architecture Assoc. prof. Ph.D Arch. Anca Hariton, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Assoc. prof. Ph.D Arch. Sonia Chira, Technical University of Civil Engineering, Bucharest Assoc. prof. Ph.D Arch. Ileana Budişteanu, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Assoc. prof. Ph.D Arch. Teofil Mihăilescu, Spiru Haret University, Faculty of Architecture Assoc. prof. Ph.D Arch. Ion Dan Teodorescu, Ion Mincu University, Faculty of Architecture Ph. D Simona Bara, Senior Economist Researcher, CEO CDCAS. Pentru anul 2012, nu au existat propuneri pentru înfiinţarea de noi publicaţii ştiinţifice. Titlul revistei Ritmul apariţiei şi continuitate Site propriu (sau vizibilitate online) Limba de editare

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Arhitectură (ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY - ARCHITECTURE SERIES 7 ediţii (bianual din 2010), apariţie neîntreruptă din 2009 http://anale-arhitectura.spiruharet.ro/ http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=26 engleză 98


Cotare C.N.C.S. Indexare în BDI Înscriere în Platforma SCIPIO Propuneri de titluri pentru reviste noi Recomandări ICCS

Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 D NU http://www.scipio.ro/web/annals-of-spiru-haret-universityarchitecture-series

NU - să depună dosar pentru evaluarea CNCS în vederea unei cotări superioare; - să demareze procedurile pentru indexarea revistei în baze de date internaţionale

99


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 5

Analiza privind mediul de muncă al cercetătorilor din Universitatea Spiru Haret


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

ANEXA NR. 5

ANALIZĂ PRIVIND MEDIUL DE MUNCĂ AL CERCETĂTORILOR DIN CADRUL USH

La nivelul Universităţii Spiru Haret, interesul pentru mediul de muncă al cercetătorilor a fost evidenţiat prin adoptarea măsurilor necesare asigurării unui climat şi a unei culturi a muncii favorabile, în care cercetătorii şi grupurile de cercetare au fost evaluate, încurajate şi susţinute, dispunând de sprijinul material şi moral necesar pentru a favoriza concretizarea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor acestora. În acest context, o prioritate deosebită a fost acordată organizării condiţiilor de lucru şi de formare în etapa iniţială a carierei cercetătorilor, întrucât aceasta contribuie la viitoarele opţiuni şi impulsionează interesul pentru o carieră în domeniu. În Universitatea Spiru Haret funcţionează un sistem de recrutare şi dezvoltare a carierei transparent, deschis, egal şi internaţional acceptat, inspirat din principiile generale şi cerinţele care constituie Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, ca o condiţie prealabilă pentru deplina convergenţă cu piaţa europeană a muncii pentru cercetători. Gradul de satisfacţie al cercetătorilor din cadrul USH cu privire la mediul de muncă a fost evidenţiat în urma aplicării unui chestionar la care a participat un număr de 414 repondenţi (9,90% profesori titulari, 25,60% conferenţiari universitari titulari, 42,27% lectori universitari titulari şi 19,81% asistenţi universitari titulari). De asemenea, din numărul total de repodenţi, 254 au fost de gen feminin (61,35%). În ce priveşte vechimea pe care o au în învăţământ, repondenţii majoritari au fost cei din categoria între 11 şi 15 ani vechime (35,75%). După numărul de cercetători care au completat chestionarul, se remarcă un interes deosebit al celor de la Facultatea de Litere (50 de cercetători), de la Facultatea de Sociologie-Psihologie (33 de cercetători)şi de la Facultatea de Arhitectură (24 de cercetători). Cel mai slab interes a fost manifestat de cercetătorii de la Facultatea de Geografie (8 cercetători) şi de la Facultatea de Matematică-Informatică (4 cercetători). Primul item al chestionarului a vizat gradul de satisfacţie cu privire la publicarea corespunzătoare a posturilor didactice, indiferent de gradul didactic vizat. 66,67%, adică 278 de repondenţi, au fost în ,,acord total” cu politica de publicare a acestora, alte 23,43% fiind de ,,acord”, 3,86% în ,,dezacord” şi 0,97% în ,,dezacord total”. În concluzie, peste 90% dintre cercetătorii USH aprobă modalitatea de publicare a posturilor vacante. Al doilea item al chestionarului a vizat măsura în care, indiferent de gradul didactic, posturile vacante sunt publicate de aşa manieră încât să fie vizibile la nivel internaţional. 32,61%, adică 135 de repondenţi, au fost de ,,total acord”, alte 25,85% fiind de ,,acord”, 10,14% au fost în ,,dezacord” şi 3,14% în ,,dezacord total”. În concluzie, 58,46% dintre 103


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

cercetătorii USH au considerat că posturile vacante publicate sunt vizibile internaţional, în vreme ce 28,26%, adică 117 cercetători, au afirmat că nu ştiu răspunsul la această întrebare. Itemul cu numărul 3 a verificat în ce măsură cercetătorii consideră că abilităţile solicitate la angajare în USH sunt suficient de generale pentru a încuraja înscrierea unui număr mare de candidaţi. 342 de cercetători au fost în ,,total acord” (41,55%) şi de ,,acord” (41,06%) cu acest lucru. Puţin peste 10% au fost în ,,dezacord” sau în ,,dezacord total” cu ideea că abilităţile necesare la anagajare permit înscrierea unui număr mai mare de candidaţi. Itemul 4 a verificat maniera Comisiei de examinare de a informa toţi candidaţii asupra punctelor tari şi punctelor slabe din dosarul lor de candidatură, la finalul procedurii de selecţie. Din totalul repondenţilor, 180 (43,48%) au fost ,,total de acord” cu maniera Comisiei de examinare de a informa candidaţii, 34,78% au fost de ,,acord, 8,70% în ,,dezacord” şi 3,62% în ,,dezacord total”. În acelaşi timp, 9,42% au afirmat că ,,nu ştiu”să răspundă. La o altă întrebare, care vizează capacitatea USH de a asigura cadrul metodologic (regulamente, metodologii, proceduri) astfel încât comisia de concurs să evalueze corect potenţialul candidaţilor ca cercetători, în mod special creativitatea şi gradul de independenţă a acestora, 59,42% au fost total de acord, 28,26% au fost de acord, 4,59% au fost în dezacord şi 1,69% au fost în dezacord total. La itemul 6, 48,79% dintre cercetători au fost total de acord, 33,82% au fost de acord, 7,73% au fost în dezacord şi 2,42% au fost în dezacord total cu criteriile de selecţie, competenţele şi abilităţile necesare, condiţiile de lucru şi drepturile, inclusiv perspectivele de evoluţie în carieră, sunt descrise în mod adecvat în anunţurile privind posturile scoase la concurs. 7,25% au răspuns ,,nu ştiu”. În privinţa itemului 7, referitor la incluziunea în Comisiile de concurs a membrilor din alte ţări, răspunsurile au fost extrem de variate: 8,70% au fost total de acord, 17,15% au fost de acord, 28,74% au fost în dezacord şi 10,39% au fost în dezacord total. Se remarcă faptul că cei mai mulţi dintre repondenţi, 35,02%, nu au răspuns sau nu au ştiut să răspundă la întrebare. Itemul 8, care se referă la faptul că, în USH, Comisia de concurs include in mod curent membri din exteriorul universităţii (companii private, instituţii de cercetare), 36,23% au fost total de acord, 28,26% au fost de acord, 13,53% au fost în dezacord şi 3,14% au fost în dezacord total. Observăm că un număr semnificativ de repondenţi (78) nu a răspuns sau nu a ştiut să răspundă la întrebare. În ceea ce priveşte constituirea echilibrată a Comisiilor de concurs din punctul de vedere al raportului femei/barbaţi, 42,51% au fost total de acord, 34,30% au fost de acord, 8,21% au fost în dezacord şi 1,21% au fost în dezacord total cu această afirmaţie. De asemenea, un procent destul de mare, 13,77%, nu a răspuns sau nu a ştiut să răspundă la întrebare.

104


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Cercetătorii din USH consideră, în bună parte, că există condiţii corespunzătoare şi stimulente salariale, indiferent de etapa în care se situeaza în carieră şi/sau de tipul contractului de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată). Astfel, 28,50% au fost total de acord, 35,99% au fost de acord, 13,53% au fost în dezacord şi 7,97% au fost în dezacord total cu aceste condiţii şi stimulente salariale. În ce priveşte gradul de satisfacţie legat de protecţia socială a cercetătorilor din USH (concediu medical, alocaţii pentru creşterea copiilor şi dreptul la pensie în conformitate cu legislaţia naţională), 44,93% au fost total de acord, 35,99% au fost de acord, 3,62% au fost în dezacord şi 2,42% au fost în dezacord total. Un procent destul de mare, 13,04%, nu a răspuns sau nu a ştiut să răspundă la întrebare. Peste 81% dintre cercetători consideră că Universitatea Spiru Haret asigură accesul neîngrădit la informaţiile disponibile privind drepturile cercetătorilor, în comparaţie cu aproximativ 7 % care nu sunt de acord cu acest lucru. De asemenea, aproximativ 82% dintre cercetători consideră că Spiru Haret trebuie să susţină Statele membre ale Uniunii Europene în adoptarea unui sistem de pensii paneuropean pentru cercetatori, în vreme ce doar 2% dezabropă acest demers. Este totuşi semnificativ faptul că 68 de repondenţi (16,43%) nu au răspuns sau nu au ştiut să răspundă la întrebare. Interesante sunt şi concluziile cu privire la percepţia cercetătorilor USH cu privire la calitatea informaţiilor despre dreptul la pensie suplimentară. Astfel, 54,58% au apreciat corespunzător informaţiile de acest tip, în vreme ce aproximativ 20% nu apreciază corespunzător acest lucru. Un număr de 103 cercetători nu a răspuns sau nu a ştiut să răspundă la întrebare. Pe de altă parte, aproximativ 90% dintre cercetătorii USH consideră că sunt respectate regulile privind securitatea şi protecţia la locul de muncă, în vreme ce doar 5 % contestă acest lucru. În privinţa asigurării condiţiilor necesare evitării discriminării pe bază de gen, origine etnică, naţionalitate, credinţă sau religie, orientare sexuala, limbă, disabilităţi, opinii politice şi condiţii socio-economice, 95% apreciază că nu există discriminări în cadrul USH, numai 2% considerându-se discriminate. În acelaşi sens, 91% dintre repondenţi consideră că egalitatea de gen (oportunităţi egale între femei şi bărbaţi) este garantată la toate nivelele carierei didactice şi de cercetare, inclusiv pentru persoanele din structurile de management şi coordonare ştiinţifică. Un procent semnificativ (80,5%) consideră că în USH este încurajată autonomia şi creativitatea tuturor cercetătorilor, incluzând pe cei aflaţi la început de carieră. Mai mult, 80,2% apreciază că Universitatea Spiru Haret asigură un mediu de lucru plăcut, stimulativ, sprijinind activitatea de cercetare. De asemenea, garantarea participării tuturor categoriilor de cercetători în cadrul organismelor/consiliilor de conducere ale Universităţii Spiru Haret şi în activităţi de comunicare este recunoscută de 83% dintre cercetători, în comparaţie cu 7% care contestă acest lucru. 105


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

Opţiunile exprimate cu privire la soluţionarea plângerilor sau contestaţiilor cercetătorilor şi a conflictelor dintre cercetătorii cu experienţă şi cei aflaţi la începutul carierei au arătat că 64,26% au considerat că acestea sunt soluţionate în mod corect şi eficient, faţă de 5% care contestă acest punct de vedere. Şi evaluarea efectivă a activităţii profesionale a personalului didactic şi de cercetare în USH este considerată că se desfăşoară regulat de către 95% dintre cercetători. În plus, 85,02% sunt de părere că activitatea de predare nu împiedică cercetătorii, în special pe cei aflaţi la începutul carierei, să îşi îndeplinească activitatea de cercetare. Totuşi, numai 61% dintre repondenţi sunt de acord că, la nivelul USH, sunt instituite măsuri specifice pentru a asigura cercetătorilor un echilibru între viaţa profesională şi cea personală (jumătate de normă, lucrul la distanţă cu ajutorul computerului, acordarea de an sabatic etc.). În privinţa pregătirii didactice, 90% dintre repondenţi consideră că USH a instituit măsuri şi regulamente interne prin care este garantat accesul la pregătire de specialitate pentru activităţile de predare (cursuri DPPD). De asemenea, 82,37% dintre cercetători sunt de acord că, în USH, sunt disponibile periodic programe de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi de cercetare, necesare progresului în carieră. În acelaşi timp, 65% apreciază pozitiv faptul că sunt promovate activ posibilităţile ca cercetătorii să beneficieze de mobilităţi geografice, intersectoriale, inter şi transdisciplinare, precum şi mobilităţi între sectorul public şi privat. Totuşi, aproximativ 18% au o opinie contrară, iar 17,39% nu ştiu sau nu răspund. Pe de altă parte, 61,36 % dintre cercetători consideră că în USH sunt elaborate programe de instruire pentru a imbunătăţi competenţele de mentoring, informând cercetătorii cu experienţă despre această oportunitate. Un număr destul de important (101 cercetători) nu ştiu să răspundă la această întrebare. În acest sens, 76% identifică mentorii sau supervizorii în persoana celor la care, cercetătorii aflaţi la începutul carierei lor, pot apela pentru a-şi duce la îndeplinire îndatoririle profesionale şi pentru asigurarea sprijinului şi orientării în vederea dezvoltării lor profesionale şi culturale. Analiza rezultatelor ne arată că mediul de muncă în USH este convergent cu motivaţiile, nevoile psiho-sociale, aşteptările şi disponibilităţile cercetătorilor. Se observă că motivaţiile celor care lucrează în acest mediu sunt de natură pozitivă, care le permit nu numai să dobândească o anume cultură a muncii, să se autoevalueze, să înţeleagă importanţa scopurilor şi a valorilor asociate muncii lor, dar şi să găsească cele mai potrivite mijloace de practicare a activităţii specifice şi de manifestare individuală activă şi creativă. Din acest punct de vedere, cercetătorii din USH au apreciat într-o proporţie semnificativă că mediul lor de muncă este unul adecvat din punctul de vedere al condiţiilor, al statutului social, al securităţii muncii, al politicii de personal şi al relaţiei cu colegii, al recunoaşterii contribuţiei şi a efortului prin stimulare salarială sau sub o altă formă etc. Cercetătorii din USH consideră că ceea ce conferă specificitate mediului lor de muncă este relaţia de echilibru între calificări, competenţe, abilităţi, experienţă, talent, spirit de iniţiativă şi productivitate, pe de o parte, şi recompensă, protecţie socială, prestigiu, dezvoltare personală susţinută prin programe de specializare, pe de altă parte. Importantă 106


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012

este şi lipsa discriminărilor de orice fel, dar fundamental este şi gradul de libertate şi de independenţă pe care cercetătorul îl are în stabilirea propriului program de lucru, mai ales dacă este la începutul carierei, în luarea deciziilor, în modul în care îşi îndeplineşte sarcinile, beneficiind totodată de ajutorul celor cu experienţă în domeniu.

107


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 6

Lucrări indexate ISI web of knowledge ale cadrelor didactice din Universitatea Spiru Haret


Raport privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

Lucrトビi indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 6

Year Publi Domain shed

1.

2.

3.

4.

5.

2012

2012

2012

2012

2012

Publication Name

Document Author Address Type

Author Full Name

Document title

Science

[1]Thorsteinsson, Gisli [2]Niculescu, Andrei

Using Mobile Technology for STUDIES IN Problem Need INFORMATICS AND Article Identification in SchoolCONTROL aged Children Environment

Science

A mathematical and [2]Dunca, Argus [1]Adrian, physical Study of MATHEMATICAL Kohler, [3]Kara E., Neda, multiscale METHODS IN THE [1]Monika, Rebholz, Leo deconvolution models APPLIED SCIENCE G. of turbulence

Article

Dunca, Argus Adrian

A TWO-LEVEL MULTISCALE DECONVOLUTION METHOD FOR THE LARGE EDDY SIMULATION OF TURBULENT FLOWS

MATHEMATICAL MODELS & Article METHODS IN APPLIED SCIENCES

Science

Dunca, Argus Adrian

On the existence of global attractors of the approximate deconvolution models of turbulence

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Science

Learning Iris Biometric Digital Identities for [1]Popescu-Bodorin, Secure Authentication: Nicolaie [2]Balas, A Neural-Evolutionary Valentina Emilia Perspective Pioneering Intelligent Iris Identification

Science

Article

RECENT ADVANCES IN INTELLIGENT Proceedings ENGINEERING Paper SYSTEMS

Publisher

ISSN

NATL INST R&D INFORMATICS-ICI, PUBL DEPT, 8-10 [ 1 ] Univ Iceland, IS-101 Reykjavik, Iceland [ AVERESCU BLVD, 1220-1766 SECTOR 1, 2 ] Spiru Haret Univ, Bucharest 3, Romania BUCHAREST, 011455, ROMANIA [ 1 ] Clemson Univ, Dept Math Sci, Clemson, SC 29634 USA WILEY[ 2 ] Spiru Haret Univ, Fac BLACKWELL, 111 Math & Comp Sci, RIVER ST, 0170-4214 Bucharest 030045, HOBOKEN 07030Romania 5774, NJ USA [ 3 ] Univ Nevada, Dept Math Sci, Las Vegas, NV 89154 USA WORLD SCIENTIFIC PUBL Spiru Haret Univ, Fac Math CO PTE LTD, 5 & Comp Sci, Bucharest TOH TUCK LINK, 0218-2025 SINGAPORE 030045, Romania 596224, SINGAPORE

Digital Influen Object Year Beginn Volu Ending Web of Science Impact ce Identifi Publis Issue ing Categories Factor me Page Score er hed Page (DOI)

2012

21

4

431

438

Automation & Control Systems; Operations Research & Management Science

10.1002/ mma.251 2012 4

35

10

1205

1219

Mathematics, Applied

0,781

0,79193

10.1142/ S0218202 2012 5125000 17

22

6

Mathematics, Applied

1,817

1,82298

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER 10.1016/j Spiru Haret Univ, Fac Math SCIENCE, 525 B .jmaa.201 & Comp Sci, Bucharest 0022-247X 2012 ST, STE 1900, SAN 1.12.054 030045, Romania DIEGO, CA 921014495 USA

389

2

1,597

1,11491

SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY

378

[ 1 ] Spiru Haret Univ, Artificial Intelligence & Computat Log Lab, Dept Math & Comp Sci, Bucharest, Romania

111

1860-949X ISBN: 9783-64223228-2

2012

1128

1138

Mathematics, Applied; Mathematics

409

434

Computer Science, Artificial Intelligence

0,475

0


Raport privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

Lucrトビi indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 6

6.

7.

Year Publi Domain shed

Author Full Name

Document title

2012

[1]Ionescu, Luminita [2]Lazaroiu, George [3]Iosif, Gheorghe

CORRUPTION AND BUREAUCRATIE IN PUBLIC SERVICES

AMFITEATRU ECONOMIC

Economics

Ilie, Dragos

SUSTAINABILITY AND ORGANIZATIONAL CHANGE BY SUSTAINABLE CREDITING THERAPY

AMFITEATRU ECONOMIC

2012

Economics

Publication Name

Document Author Address Type

Publisher

ISSN

Article

[ 1 ] Spiru Haret Univ, Acad Romana, Scoala Postodoctorala SPODE, Bucharest, Romania [ 2 ] Inst Interdisciplinary Studies Humanities & Socia, New York, NY USA

EDITURA ASE, PIATA ROMANA, NR 6, SECTOR 1, BUCURESTI, 701731, ROMANIA

1582-9146

2012

14

6

665

679

Economics

0,269

0

Article

EDITURA ASE, PIATA ROMANA, Spiru Haret NR 6, SECTOR 1, Univ Bucharest, Bucharest, BUCURESTI, Romania 701731, ROMANIA

1582-9146

2012

14

32

393

403

Economics

0,269

0

Article

[ 1 ] Acad Econ Studies, Bucharest, Romania [ 2 ] Spiru Haret Univ, Bucharest, Romania

EDITURA ASE, PIATA ROMANA, NR 6, SECTOR 1, BUCURESTI, 701731, ROMANIA

1582-9146

2012

14

32

436

450

Economics

0,269

0

[ 1 ] Spiru Haret Univ, Bucharest, Romania [ 2 ] Bucharest Acad Econ Studies, Bucharest, Romania

SCIBULCOM LTD, PO BOX 249, 1113 1311-5065 SOFIA, BULGARIA

2012

13

2A

1208

1214

Environmental Sciences

0,071

0

Article

Spiru Haret Univ, Bucharest, Romania

EDITURA STIINTIFICA FMR, CALEA GRIVITEI, NR 83, SECTOR 1, 1582-2214 O P 12, BUCHAREST, 010705, ROMANIA

2012

17

9

106

109

Metallurgy & Metallurgical Engineering

0,126

0

Proceedings Paper

Spiru Haret Univ, Bucharest 062243, Romania

ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTR AAT 25, PO BOX 1877-0428 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS

2012

58

514

522

Management

8.

2012

Economics

BANKING MODELS UNDER THE IMPACT OF THE POST-CRISIS ORGANIZATIONAL [2]Baicu, Claudia Gabriela AMFITEATRU CHANGES APT TO [1]State, Olimpia ECONOMIC CONFER SUSTAINABLE FINANCIAL STABILITY ROMANIAN EXPERIENCE

9.

2012

Economics

JOURNAL OF GREEN DOCUMENTS [1] Mares, M. D. [2]Mares, ENVIRONMENTAL THROUGH ELECTRONIC Article V. PROTECTION AND DATA MANAGEMENT ECOLOGY

10.

11.

2012

2012

Economics

Economics

Georgescu, Floarea

THE ENSURING OF FINANCIAL SECURITY OF PUBLIC INSTITUTIONS METALURGIA THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING INFORMATION'S IMPORTANCE AND DIMENSION

Zorzoliu, Raluca

Regional and sustainable development in Italy (as a member of EU)

8TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE

Digital Influen Object Year Beginn Volu Ending Web of Science Impact ce Identifi Publis Issue ing Categories Factor me Page Score er hed Page (DOI)

112

10.1016/j.s bspro.2012 .09.1028


Raport privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

Lucrトビi indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 6

12.

13.

14.

Year Publi Domain shed

Author Full Name

2012

The potential of the school for the future. [1]Taranu, Adela Mihaela Analysis of the [2]Taranu, Andrei Romanian school and institutional development strategies

2012

2012

Social Science

Social Science

Social Science

Document title

Publication Name

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA

Document Author Address Type

Article

INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL WORK PERSPECTIVES ON QUASI-COERCIVE Proceedings TREATMENT OF Paper OFFENDERS: VIOLENCE AMONG ADOLESCENTS (SPECTO 2012), 3RD EDITION

Cristiana, Balan

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MORAL EDUCATION IN DETENTION

Eugen, Constantin

INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL WORK THE ROLE OF PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL QUASI-COERCIVE COUNSELING IN THE Proceedings TREATMENT OF IMPROVING OF THE Paper OFFENDERS: BEHAVIORAL DYSFUNCTIONS OF THE VIOLENCE AMONG RECIDIVIST OFFENDERS ADOLESCENTS (SPECTO 2012), 3RD EDITION

Publisher

ISSN

Digital Influen Object Year Beginn Volu Ending Web of Science Impact ce Identifi Publis Issue ing Categories Factor me Page Score er hed Page (DOI)

[ 1 ] Spiru Haret Univ, Teacher Training Dept, Bucharest, Romania [ 2 ] Natl Sch Polit Sci & Publ Adm, Fac Polit Sci, Bucharest I, Romania

EDITURA LUMEN, IASI, HOLT ROMANIA FCSSCF FILIALA, IASI STR 1583-3410 BISTRITA, NR 7, BL B13, PARTER, AP 3, IASI, 00000, ROMANIA

2012

Spiru Haret Univ, Fac Psychol Pedag, Brasov, Romania

MEDIMOND S R L, VIA MASERATI 5, 978-8840128 BOLOGNA, 7587-639-5 00000, ITALY

2012

Social Work

Spiru Haret Univ, Fac Law & Adm, Brasov, Romania

MEDIMOND S R L, VIA MASERATI 5, 978-8840128 BOLOGNA, 7587-639-5 00000, ITALY

2012

Social Work

113

36

113

129

Social Work; Sociology

0,855

0


Raport privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

Lucrトビi indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 6

Year Publi Domain shed

15.

16.

17.

18.

2012

2012

2012

2012

Author Full Name

Document title

Publication Name

Humanities

[1]Butu, Ioana Maria [2]Constantinescu, Ionel [2]Butu, Mihai

THE INFLUENCE OF NITRIC OXIDES OVER INTENSE AEROBIC PHYSICAL ACTIVITIES

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND Article MANAGEMENT JOURNAL

Humanities

[1]Butu, Ioana Maria [2]Butu, Mihai [2]Constantinescu, Ionel [3]Macovei, Sabina

Evaluation of Air Pollution with NO2 in Bucharest Area

Velicu, Irina

To Sell or Not to Sell: Landscapes of Resistance to Neoliberal Globalization in Transylvania

GLOBALIZATIONS

[1] [2] [3] Nash, George

Mechanisms of Production and Exchange: Early Prehistoric Perforated Bead Production and Use in Southwest Wales

TIME & MIND-THE JOURNAL OF ARCHAEOLOGY Article CONSCIOUSNESS AND CULTURE

Humanities

Art&Architecture

REVISTA DE CHIMIE

Document Author Address Type

Article

Article

[ 1 ] Spiru Haret Univ, Fac Phys Educ & Sport, Bucharest, Romania [ 2 ] Univ Politehn Bucuresti, Fac Mat Sci & Engn, Bucharest 060042, Romania [ 1 ] Spiru Haret Univ, Fac Phys Educ & Sport, Bucharest, Romania [ 2 ] Univ Politehn Bucuresti, Fac Mat Sci & Engn, Bucharest 060042, Romania [ 3 ] Phys Educ & Sport Natl Univ, Bucharest 060057, Romania

Digital Influen Object Year Beginn Volu Ending Web of Science Impact ce Identifi Publis Issue ing Categories Factor me Page Score er hed Page (DOI)

Publisher

ISSN

GH ASACHI TECHNICAL UNIV IASI, 71 MANGERON BLVD, IASI, 700050, ROMANIA

1582-9596

2012

11

9

1603

1609

Environmental Sciences

0,575

0

CHIMINFORM DATA S A, CALEA PLEVNEI NR 139, 0034-7752 SECTOR 6, BUCHAREST R77131, ROMANIA

2012

63

3

330

333

Chemistry, Multidisciplinary; Engineering, Chemical

0,367

0,12579

9

2

307

321

International Relations; Social Sciences, Interdisciplinary

0,468

0

5

1

73

83

Archaeology

Total

3,85561

ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 10.1080/ Spiru Haret Univ, Int Relat PARK SQUARE, 1474773 & European Studies Dept, 1474-7731 2012 MILTON PARK, 1.2012.6 Bucharest, Romania ABINGDON OX14 58253 4RN, OXFORDSHIRE, ENGLAND [ 1 ] Univ Bristol, Dept Archaeol & Anthropol, BERG PUBL, Bristol BS8 1TH, Avon, 10.2752/ BLOOMSBURY England 1751697 [ 2 ] Museum Prehist Art, PLC, 50 BEDFORD 1751-696X 12X1319 2012 SQ, LONDON, Quaternary & Prehist 5388365 WC1B 3DP, Geosci Ctr, Macao, 036 Portugal ENGLAND [ 3 ] Spiru Haret Univ, Bucharest, Romania

114


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 7

Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 7

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Reviste cu factor de impact calculat

4 3,727 0 0 0 0 4 3,727

Matematică-Informatică Science

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

Geografie Medicină Veterinară

Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences) Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Reviste din Arts&Humanities Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) Science

1 0 0 1

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

117


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 7

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Reviste cu factor de impact calculat

0 0 0 0 0 0 0 0

Matematică-Informatică Science

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

Geografie Medicină Veterinară

Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences) Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Reviste din Arts&Humanities Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

118


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 7 Domeniu

Facultăţi

2012 Doctoranzi

Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Post-doctoranzi Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Personal academic asociat Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate Science

6 2 22 30

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

119


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 7

Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Doctoranzi

Total

2012 B

A

C

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6 0 6

0 0 0 0

Post-doctoranzi Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Personal academic asociat Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

120


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 7 Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

2012 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

2012 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

121


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 7 Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

2012 0 7 2 9

Total Cărţi coordonate Science

3 0 0 3

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

2012 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate Science

0 0 0 0

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

Total

122


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

f. Capitole de cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 7

Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 0 1 0 1

Total

Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 0 0 0 0

Total

123


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

g. Capitole de cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 7

Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 0 0 0 0

Total

Domeniu

Facultăţi

Science

Matematică-Informatică Geografie Medicină Veterinară

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 0 0 0 0

Total

124


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 8

Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe Sociale


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Reviste cu factor de impact calculat

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Social Science Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Social Science

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total 127


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 8

Reviste din Arts&Humanities

Social Science

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Social Science

0 1 0 0 0 0 1 0 2

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

128


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Reviste cu factor de impact calculat

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Social Science Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Social Science

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total 129


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 8

Reviste din Arts&Humanities

Social Science

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Social Science

1 0 0 0 0 0 0 0 1

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

130


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 8

Domeniu

Facultăţi

2012

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Doctoranzi 1 5 9 0 0 0 0 4 19

Total Post-doctoranzi

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

131

0 16 0 0 0 0 0 0 16


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 8 Personal academic asociat

Social Science

0 0 0 0 0 2 0 0 2

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

132

23 0 14 0 12 14 5 28 96


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 8

Domeniu

Facultăţi

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Doctoranzi

Total

2012 B

A

C

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Post-doctoranzi

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

133


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 8

Personal academic asociat

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 3 5 13 0 2 23

4 0 0 0 0 0 0 0 4

Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

134


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 8

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu norma de baza Cărţi de unic autor

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Total Cărţi coordonate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

135

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

136

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 8

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu norma de baza Cărţi de unic autor

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 10 3 2 4 3 13 10 4 49

Total Cărţi coordonate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

137

5 0 1 4 0 8 0 3 21


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 0 3 0 3 0 0 3 0 9

Total Cărţi coordonate

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

138

0 0 0 4 2 0 0 0 6


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

f. Capitole de cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu norma de baza Număr

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 0 0 14 0 0 0 0 0 14

Total Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

139

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

g. Capitole de cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 8 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

2012 0 70 0 14 15 10 2 4 115

Total Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

Social Science

Drept şi Administraţie Publică Bucureşti Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov Drept şi Administraţie Publică Constanţa Drept şi Administraţie Publică Craiova Drept şi Administraţie Publică Râmnicu Vâlcea Sociologie-Psihologie Bucureşti Psihologie şi Pedagogie Braşov Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Total

140

2012 0 42 0 0 15 0 0 0 57


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 9

Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Economie


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Reviste cu factor de impact calculat

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Economics

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

143


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9 Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Economics

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total Reviste din Arts&Humanities

Economics

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

144


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9

Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Economics

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

145


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Reviste cu factor de impact calculat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Economics

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

146


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9 Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Economics

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total Reviste din Arts&Humanities

Economics

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

147


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 9

Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Economics

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

148


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 9

Domeniu

Facultăţi

2012 Doctoranzi

Economics

9 9 0 0 0 0 11 3 0 32

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total Post-doctoranzi

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

149

1 4 1 0 0 0 17 0 0 23


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 9 Personal academic asociat

Economics

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

150

9 17 0 2 23 2 28 7 9 97


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 9

Domeniu

Doctoranzi

Economics

2012 B

Facultăţi Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

A

C

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

5 0 6 0 0 1 0 0 0 12

0 0 1 0 0 0 5 0 0 6

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 22 0 0 23

Post-doctoranzi

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

151


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 9

Personal academic asociat

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 3 0 0 0 0 8

9 0 3 5 21 0 0 1 0 39

7 10 1 0 0 0 27 0 0 45

Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

152


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total Cărţi coordonate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

153

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 13 9 2 0 19 0 15 6 7 71

Total Cărţi coordonate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

155

5 0 2 0 3 0 19 2 0 31


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cărţi coordonate

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total

156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

f. Capitole de cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3

Total Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total 157

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

g. Capitole de cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 9 Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

2012 0 0 10 0 0 0 0 1 0 11

Total Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

Economics

Management Financiar Contabil Bucureşti Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Finanţe şi Bănci Bucureşti Ştiinţe Economice Blaj Management Braşov Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel Management Financiar Contabil Constanţa Management Financiar Contabil Craiova Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea

Total 158

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 10

Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Ştiinţe Umaniste


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 10

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Reviste cu factor de impact calculat

0 0 2 0,125 0 0 2 0,125

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Humanities

Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Domeniu Humanities

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

1 0 0 1

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total

161


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 10

Domeniu Humanities

Reviste din Arts&Humanities 0 0 0 0

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Domeniu Humanities

0 0 0 0

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total

162


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 10

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Reviste cu factor de impact calculat

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Humanities

Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences)

Domeniu Humanities

2012 Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat

0 0 0 0

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total

163


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge ANEXA NR. 10

Domeniu Humanities

Reviste din Arts&Humanities 0 0 0 0

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings)

Domeniu Humanities

0 0 0 0

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total

164


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 10

Domeniu

Facultăţi

2012 Doctoranzi

Humanities Total Domeniu Humanities Total Domeniu Humanities

5 3 0 8

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Post-doctoranzi

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Personal academic asociat

0 15 0 15 0 0 0 0

Total Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate 9 0 15 24

Total

165


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 10

Domeniu

Doctoranzi Humanities Total Domeniu Humanities Total Domeniu Humanities

2012 B

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Post-doctoranzi

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Personal academic asociat

Total Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

A

C

0 0 0 0

0 1 0 1

0 1 0 1

0 0 0 0

0 8 0 8

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 0 8 20

0 0 7 7

Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate

Total

166


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 10 Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total Domeniu

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

0 0 2 2

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Cărţi coordonate

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Humanities

2012

0 0 8 8

Total

Total Domeniu Humanities

2012 0 0 0 0

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Cărţi coordonate 0 0 0 0

Total

167


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 10 Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Total Domeniu

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

0 10 8 18

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Cărţi coordonate

Domeniu

Facultăţi

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Humanities

2012

5 2 2 9

Total

Total Domeniu Humanities

2012 0 0 0 0

Facultăţi Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

Cărţi coordonate 0 1 0 1

Total

168


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

f. Capitole de cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 10

Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 1 0 3 4

Total Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 0 0 0 0

Total

169


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

g. Capitole de cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 10

Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 0 1 0 1

Total Domeniu

Facultăţi

Humanities

Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie Educaţie Fizică şi Sport Litere

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 0 0 0 0

Total

170


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 11

Situaţia statistică a rezultatelor cercetării în domeniul Artă şi Arhitectură


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge

Domeniu

Facultăţi

ANEXA NR. 11 2012

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Reviste cu factor de impact calculat

Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat 0 0 0 0 0 0

Arte Art &Architecture Arhitectură Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences) Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total Reviste din Arts&Humanities Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total

173


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

a. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge

Domeniu

Facultăţi

ANEXA NR. 11 2012

PERSONAL DIDACTIC asociat Reviste cu factor de impact calculat

Număr publicaţii Scorul relativ de influenţă cumulat 0 0 0 0 0 0

Arte Art &Architecture Arhitectură Total Reviste fără factor de impact calculat (Science şi Social Sciences) Art &Architecture

0 1 1

Arte Arhitectură

Total Reviste din Arts&Humanities Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total

174


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

b. Articole indexate BDI ANEXA NR. 11

Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

2012 Doctoranzi 0 1 1

Total Post-doctoranzi Art &Architecture

4 3 7

Arte Arhitectură

Total Personal academic asociat Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate Art &Architecture

18 4 22

Arte Arhitectură

Total

175


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

c. Articole CNCS ANEXA NR. 11

Domeniu

Doctoranzi Art &Architecture

2012 B

Facultăţi Arte Arhitectură

Total

A

C

0 3 3

0 5 5

0 4 4

0 1 1

0 1 1

0 7 7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 3

3 5 8

0 7 7

Post-doctoranzi Art &Architecture

Arte Arhitectură

Total Personal academic asociat Art &Architecture

Arte Arhitectură

Total Personal de predare şi cercetare ştiinţifică cu normă de bază/titular în universitate Art &Architecture

Arte Arhitectură

Total

176


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

d. Cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 11

Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

2012 0 0 0

Total Cărţi coordonate Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

2012 0 0 0

Total Cărţi coordonate Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total

177


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

e. Cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 11

Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Cărţi de unic autor

2012 3 4 7

Total Cărţi coordonate Art &Architecture

0 3 3

Arte Arhitectură

Total Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC asociat Cărţi de unic autor

2012 0 0 0

Total Cărţi coordonate Art &Architecture

0 0 0

Arte Arhitectură

Total

178


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

f. Capitole de cărţi la edituri internaţionale ANEXA NR. 11

Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 0 0 0

Total Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 0 0 0

Total

179


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012

g. Capitole de cărţi la edituri CNCS ANEXA NR. 11

Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC cu normă de bază Număr

2012 27 10 37

Total Domeniu

Facultăţi

Art &Architecture

Arte Arhitectură

PERSONAL DIDACTIC asociat Număr

2012 6 3 9

Total

180


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 12

Manifestări ştiinţifice organizate


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012 ANEXA NR. 12

Economie

0

6

6

0

0

0

0

0

0 45 0 0

0 21 0 0

0 126 0 0

0 17 0 0

0 66 0 0

0 43 0 0

0 16 0 0

0 3 0 0

0 11 0 0

5 0 0

79 0 0

61 0 0

18 0 0

0 0 0

111 0 0

111 0 0

0 0 0

0 0 0

77,22%

22,78%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

26 0 0

26 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 0

5 0 0

0 0 0

0 0 0

21 0 0

21 0 0

2 0 5

1 0 169

1 0 102

0 0 62

0 0 5

15 0 171

15 0 146

0 0 25

0 100,00% 0 0 60,36%

36,69%

2,96%

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale Manifestări ştiinţifice TOTAL DOMENIUL (evenimente ştiinţifice) cu ŞTIINŢE SOCIALE participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte Conferinţe naţionale

5 8 4 3

121 123 17 24

53 30 10 24

52 9 6 0

16 84 1 0

2 32 95 85

0 28 85 68

2 4 10 17

0 43,80% 0 24,39% 0 58,82% 0 100,00%

42,98% 7,32% 35,29% 0,00%

8 3 0

70 48 0

64 20 0

6 22 0

0 6 0

113 244 0

112 183 0

1 61 0

0 0 0

91,43% 41,67%

28 3 5

28 84 174

26 12 137

2 4 30

0 68 7

132 42 50

126 35 50

6 7 0

0 0 0

1 0 13 0

35 0 282 0

18 0 106 0

12 0 116 0

5 0 60 0

10 0 32 0

8 0 18 0

2 0 12 0

8 0 0

105 0 0

87 0 0

11 0 0

7 0 0

353 0 0

352 0 0

19 1

133 57

121 30

12 25

0 2

381 29

381 15

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale Manifestări ştiinţifice TOTAL DOMENIUL (evenimente ştiinţifice) cu ECONOMIE participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte

0,00% 100,00%

0,00%

13,49%

52,38%

34,13%

0 0 0

0 100,00% 0 0

0,00%

Alte

USH

Total

Alte

USH

Alte

USH

Alte

0,00%

0 100,00% 0 2 0 0

0,00%

0,00%

14,62%

0,00%

2 0 159

2 0 98

0 0 56

0 0 5

2 0 85

2 0 58

0 0 23

0 0 4

0 0 30

0 0 25

0 0 5

0 100,00% 0 0 68,24%

13,22% 68,29% 5,88% 0,00%

0,00% 100,00% 87,50% 12,50% 89,47% 10,53% 80,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

101 11 0 0

33 4 0 0

62 7 0 0

6 0 0 0

21 4 0 0

12 0 0 0

8 4 0 0

1 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0

8,57% 45,83%

0,00% 12,50%

99,12% 75,00%

0,88% 25,00%

0,00% 0,00%

131 25 0

126 9 0

5 11 0

0 5 0

67 24 0

61 10 0

6 9 0

0 5 0

82 0 0

81 0 0

92,86% 14,29% 78,74%

7,14% 4,76% 17,24%

0,00% 95,45% 80,95% 83,33% 4,02% 100,00%

4,55% 16,67% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

32 0 146

28 0 107

4 0 11

0 0 28

8 0 142

8 0 96

0 0 30

0 0 16

0 0 24

0

51,43%

34,29%

14,29%

80,00%

20,00%

0,00%

2 0

37,59%

41,13%

21,28%

56,25%

37,50%

6,25%

20 0 92 0

14 0 50 0

3 0 40 0

3 0 2 0

27 0 76 0

16 0 44 0

6 0 32 0

5 0 0 0

1 0 0

0 0 0

82,86%

10,48%

6,67%

99,72%

0,28%

0,00%

417 0 0

380 0 0

9 0 0

28 0 0

87 0 0

61 0 0

10 0 0

0 10

0 4

90,98% 52,63%

9,02% 43,86%

0,00% 100,00% 3,51% 51,72%

0,00% 34,48%

0,00% 13,79%

138 7

134 5

4 1

0 1

11 6

8 4

3 1

85,38%

183

Străini

0

0 12 0 0

Alte

6

0 78 0 0

USH

6

0,00% 12,00%

Străini

0,00%

0,00% 84,00%

Studenţi/ Masteranzi

Alte

0,00%

44,44% 100,00% 34,45% 4,00%

Străini

0,00% 100,00%

11,11% 53,78%

Străini

7,69%

44,44% 11,76%

Total

92,31%

0 3 0 0

Procent Cadre didactice USH

Străine

0

0 21 0 0

Total

0

7 1 0 0

USH

20

7 25 0 0

Alte

20

4 41 0 0

USH

0

1 64 0 0

USH

1

4 14 0 0

Total

12

9 119 0 0

Alte

13

1 1 0 0

USH

1

0,00%

Străini

Autori Studenţi/ Masteranzi

Străini

3.

Ştiinţe Sociale

Cadre didactice

Studenţi/ Masteranzi Alte

2.

Ştiinţe

Lucrări

Procent Cadre didactice

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale Manifestări ştiinţifice TOTAL DOMENIUL (evenimente ştiinţifice) cu ŞTIINŢE participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte Conferinţe naţionale

Conferinţe naţionale

1.

Participanţi Cadre didactice Studeţi/ Masteranzi Străini

Eveniment

Străini

Domeniu

Total

Nr. crt.

Nr. evenimente

Evenimente ştiinţifice

18,75%

68,75%

12,50%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

16,67%

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

27,06%

4,71%

0 0 0 0

57,14% 38,10% 0,00% 100,00%

4,76% 0,00%

1 0 0

0 0 0

91,04% 41,67%

8,96% 37,50%

0 0 24

0 0 0

0 100,00% 0 0 67,61%

0 0 15 0

0 0 13 0

0 0 1 0

0 0 1 0

16 0 0

348 0 0

347 0 0

1 0 0

0 1

163 2

163 1

0 1

98,78%

1,22%

0,00%

21,13%

11,27% 100,00%

0,00%

0,00%

59,26%

22,22%

18,52%

57,89%

42,11%

0,00%

86,67%

6,67%

6,67%

0 0 0

70,11%

11,49%

18,39%

99,71%

0,29%

0,00%

0 0

72,73% 66,67%

27,27% 16,67%

0,00% 100,00% 16,67% 50,00%

0,00% 50,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 20,83%

83,33%

0,00%


Raport anual privind rezultatele cercetării ştiinţifice - anul 2012 ANEXA NR. 12

5.

Ştiinţe Umaniste

Artă şi Arhitectură

2

51

34

16

1

0

0

0

0

66,67%

31,37%

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale Manifestări ştiinţifice TOTAL DOMENIUL (evenimente ştiinţifice) cu ŞTIINŢE UMANISTE participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte Conferinţe naţionale

8 1 7 2

81 17 15 7

45 12 15 6

14 0 0 1

22 5 0 0

0 0 20 8

0 0 20 8

0 0 0 0

0 55,56% 0 70,59% 0 100,00% 0 85,71%

17,28% 0,00% 0,00% 14,29%

27,16% 29,41% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00%

1 2 2

12 34 12

10 28 12

2 2 0

0 4 0

35 10 55

35 10 27

0 0 16

0 83,33% 0 82,35% 12 100,00%

16,67% 5,88% 0,00%

0,00% 100,00% 11,76% 100,00% 0,00% 49,09%

4 4 4

7 36 7

5 30 1

2 4 6

0 2 0

77 46 21

75 46 15

2 0 6

28,57% 11,11% 85,71%

0,00% 97,40% 5,56% 100,00% 0,00%

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale

0 2 3 6

0 39 11 24

0 33 8 24

0 6 1 0

0 0 2 0

0 3 53 133

0 3 39 128

0 0 14 5

0 0 84,62% 0 72,73% 0 100,00%

15,38% 9,09% 0,00%

TOTAL DOMENIUL Manifestări ştiinţifice ARTĂ ŞI (evenimente ştiinţifice) cu ARHITECTURĂ participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte Conferinţe naţionale

2 0 2

12 0 3

12 0 3

0 0 0

0 0 0

19 0 0

19 0 0

0 0 0

0 100,00% 0 0 100,00%

6 14 17

6 100 414

6 91 286

0 9 115

0 0 13

35 30 262

35 20 231

0 10 31

0 100,00% 0 91,00% 0 69,08%

0,00% 9,00% 27,78%

15 12 27 11

246 298 325 55

120 89 139 54

79 79 123 1

47 130 63 0

19 60 200 226

15 32 162 204

4 25 36 22

0 3 2 0

48,78% 29,87% 42,77% 98,18%

32,11% 26,51% 37,85% 1,82%

19,11% 43,62% 19,38% 0,00%

24 5 4

278 82 15

234 48 15

37 24 0

7 10 0

631 254 55

629 193 27

2 61 16

0 84,17% 0 58,54% 12 100,00%

13,31% 29,27% 0,00%

59 175 159 22 277 163 196 2165 1307

16 42 516

0 640 632 72 147 116 342 2494 2241

8 27 232

0 4 21

9,14% 15,16% 23,83%

TOTAL

TOTAL

Conferinţe internaţionale Simpozioane Workshop Evenimente culturale Manifestări ştiinţifice (evenimente ştiinţifice) cu participarea studenţilor/masteranzilor Colocvii/ mese rotunde Şcoli de vară Cercuri ştiinţifice studenţeşti Lansări de carte

0 0 0

71,43% 83,33% 14,29%

90,86% 58,84% 60,37%

1,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

16

7

1

35

27

7

1

0

0

0

0

77,14%

20,00%

0,00% 0,00%

83 17 6 0

83 12 6 0

0 0 0 0

0 5 0 0

81 17 6 7

45 12 6 6

14 0 0 1

22 5 0 0

0 0 0 8

0 0 0 8

0 0 0 0

0 55,56% 0 70,59% 0 100,00% 0 85,71%

17,28% 0,00% 0,00% 14,29%

27,16% 29,41% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 29,09%

0,00% 0,00% 21,82%

35 1 0

35 1 0

0 0 0

0 0 0

12 1 0

10 1 0

2 0 0

0 0 0

35 0 0

35 0 0

0 0 0

0 83,33% 0 100,00% 0

16,67% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00%

2,60% 0,00%

0,00% 0,00%

0 0 4

0 0 1

0 0 3

0 0 0

0 0 7

0 0 1

0 0 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

85,71%

0,00%

0 51 0 47

0 48 0 47

0 3 0 0

0 0 0 0

0 38 0 4

0 33 0 4

0 5 0 0

0 0 0 0

0 3 0 77

0 3 0 77

0 0 0 0

0 0 86,84% 0 0 100,00%

13,16% 0,00%

14,29%

0,00% 26,42% 3,76%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19 0 0

19 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 0 0

19 0 0

0 0 0

0 0 0

0,00% 33,33% 11,83%

0,00% 0,00% 0,00%

11 14 339

11 14 228

0 0 77

0 0 34

0 19 275

0 14 188

0 5 66

0 0 21

11 0 54

11 0 49

0 0 5

0 0 0

73,68% 68,36%

26,32% 24,00%

78,95% 53,33% 81,00% 90,27%

21,05% 41,67% 18,00% 9,73%

0,00% 5,00% 1,00% 0,00%

204 157 98 47

130 76 56 47

65 55 40 0

9 26 2 0

129 185 82 11

73 62 50 10

28 75 32 1

28 48 0 0

2 19 15 85

0 6 13 85

2 11 1 0

0 2 1 0

56,59% 33,51% 60,98% 90,91%

2,52% 12,20% 0,00%

99,68% 75,98% 49,09%

0,32% 24,02% 29,09%

0,00% 0,00% 21,82%

628 26 0

586 10 0

14 11 0

28 5 0

171 25 0

137 11 0

18 9 0

16 5 0

505 0 0

503 0 0

2 0 0

0 0 0

0,00% 25,99% 15,80%

98,75% 78,91% 89,86%

1,25% 18,37% 9,30%

0,00% 183 175 2,72% 21 19 0,84% 1703 1327

8 1 271

0 1 105

21 25 924

18 18 567

3 6 238

0 1 119

174 2 856

174 1 831

0 1 22

0 0 3

184

0,00%

24

0,00% 100,00% 18,18% 73,58% 0,00% 96,24%

0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 3,14% 88,17%

Studenţi/ Masteranzi Străini

Alte

USH

Alte

Străini

USH

Total

Alte

Procent Cadre didactice

USH

Autori Studenţi/ Masteranzi Străini

USH

Total

Alte

USH

Străine

Cadre didactice Total

Străini

Alte

USH

Străini

Alte

USH

Alte

Străini

USH

Total

Alte

Lucrări Studenţi/ Masteranzi

Străini

4.

Procent Cadre didactice

Alte

Conferinţe naţionale

Participanţi Cadre didactice Studeţi/ Masteranzi Străini

Eveniment

USH

Domeniu

Total

Nr. crt.

Nr. evenimente

Evenimente ştiinţifice

2,86%

100,00%

0,00%

0,00%

90,74%

9,26%

0,00%

21,71% 40,54% 39,02% 9,09%

21,71% 0,00% 100,00% 25,95% 31,58% 57,89% 0,00% 86,67% 6,67% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 10,53% 6,67% 0,00%

80,12% 44,00%

10,53% 36,00%

9,36% 20,00%

99,60%

0,40%

0,00%

85,71% 72,00% 61,36%

14,29% 24,00% 25,76%

0,00% 100,00% 4,00% 50,00% 12,88% 97,08%

0,00% 50,00% 2,57%

0,00% 0,00% 0,35%

0,00% 7,64%


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 13

Biblioraft virtual/printat conţinând rapoartele anuale de cercetare


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 14

Valoarea totală a contractelor de cercetare, POSDRU


Proiecte Fonduri Structurale ANEXA NR. 14

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Sediul central: BUCUREŞTI – ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 int. 308 Tel/Fax: (0040 21) 312.21.46 E-mail: infocercetare@spiruharet.ro

POSDRU - CONTRACTAT Titlu proiect:Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea Durată proiect: 36 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 17.509.541,14 lei Facultatea/Departamentul: MAEI Bucureşti ID:64176 URL:www.studentipracticieni.ro

POSDRU - FINALIZAT Titlu proiect: Fii practic pregătit pentru o carieră de succes Director proiect: Lect.univ.dr. Pârvu Iulia Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 7.191.632,00 lei Facultatea/Departamentul: MFC Constanţa ID:54481 URL:www.practica-economica.ro

POSDRU - FINALIZAT Titlu proiect:Antreprenori în turism Director proiect: Conf.univ.dr. Galiceanu Mihaela Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 3.031480,68 lei Facultatea/Departamentul: MFC Craiova ID:63567 URL:Antreprenori în turism

POSDRU - FINALIZAT Titlu proiect:Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic Director proiect: Conf.univ.dr. Ghiţă Emil Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 848.125 lei Facultatea/Departamentul: MFC craiova ID:38862 URL:-

PODCA - FINALIZAT Titlu proiect:Limba engleză în administraţia publică locală - O punte spre UE Director proiect: Prof.univ.dr.doc. HC Posea Grigore Durată proiect: 6 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 293.527,10 lei Facultatea/Departamentul: Departamentul de management al Cercetării Ştiinţifice ID:3272 URL:Limba engleză în administraţia publică locală

POSDRU - FINALIZAT Titlu proiect:Performanţa în carieră şi în afaceri pentru femei Director proiect: Conf.univ.dr. Ştefănescu Laura Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 3.861.369,00 lei Facultatea/Departamentul: MFC Craiova ID:58571 URL:www.carierafemei.ro

189


Proiecte Fonduri Structurale ANEXA NR. 14

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Sediul central: BUCUREŞTI – ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 int. 308 Tel/Fax: (0040 21) 312.21.46 E-mail: infocercetare@spiruharet.ro

POSDRU - CONTRACTAT

POSDRU - CONTRACTAT

Titlu proiect:Calitate europeană în învăţământul superior Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea Durată proiect: 36 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 17.878.149,77 lei Facultatea/Departamentul: MAEI Bucureşti ID:62249 URL:Calitate europeană

Titlu proiect:ProFeminAntrep - promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Director proiect: Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea Durată proiect: 36 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 17.056.615,00 lei Facultatea/Departamentul: FB Bucureşti ID:64240 URL:www.profeminantrep.ro

POSDRU - CONTRACTAT

POSDRU - CONTRACTAT Titlu proiect: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate Director proiect: Prof.univ.dr. Gaf-Deac Ioan Durată proiect: 36 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 16.611.870 lei Facultatea/Departamentul: DEIAC ID: 60720 URL: http://www.odeqa.spiruharet.ro/

190

Titlu proiect:Fii manager pentru afacerea ta ! Director proiect: Conf.univ.dr. Mitran Paula Durată proiect: 36 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 6.996.377,00 lei Facultatea/Departamentul: MFC Constanţa ID:49297 URL:-


Proiecte Fonduri Structurale ANEXA NR. 14

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Sediul central: BUCUREŞTI – ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 int. 308 Tel/Fax: (0040 21) 312.21.46 E-mail: infocercetare@spiruharet.ro

POSDRU - FINALIZAT

POSDRU - CONTRACTAT

Titlu proiect:Practica studenţilor economişti în medii bancare simulate Director proiect: Conf.univ.dr. Chiru Claudiu Durată proiect: 18 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 939.135,00 lei Facultatea/Departamentul: MFC Constanţa ID:19015 URL: www.banca-virtuala.ro

Titlu proiect:GeoTurismPractic Director proiect: Lector univ. dr. Vartolomei Florin Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 1.965.946,00 lei Facultatea/Departamentul: Facultatea de Geografie Bucureşti ID: 81724 URL:http://www.geolandscapes.ro/

POSDRU – FINALIZAT (februarie 2013)

POSDRU - CONTRACTAT

Titlu proiect:Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiativeîn mediul rural Director proiect: Lector univ. dr. Firică Camelia Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 1.630.680,00 lei Facultatea/Departamentul: MFC Craiova ID:89015 URL:-

Titlu proiect:Prosperitate şi siguranţa în mediul rural al judeţului Dolj Director proiect: Lector univ. dr. Bică Denisa Durată proiect: 24 luni Finanţare FSE nerambursabilă: 2.088.520,00 lei Facultatea/Departamentul: DAP Craiova ID: 88741 URL:-

191


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 15

Stadiile de implementare ale proiectelor derulate în Universitatea Spiru Haret


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Proiecte înregistrate - propuneri 2012 ANEXA NR. 15a

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Nr. înreg. RUP 209 210 211 212 217 224 227

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Baluţă Aurelian Virgil Manuela Epure Andreea Matache Andreea Matache Baluţă Aurelian Virgil Constantinescu Mircea Turcu Dănuţ

Economie Economie Artă şi Arhitectură Artă şi Arhitectură Economie Ştiinţe Sociale Ştiinţe

Internaţională-Program cadru UE- FP7 Internaţională-Program cadru UE -Tempus Naţională- fonduri private din ţară Naţională- fonduri private din ţară Naţională-plan naţional Internaţională-Program cadru UE- FP7 Naţională-buget de stat

respins respins finalizat respins respins propunere finalizat

15

235

16

236

INTERŞtiinţe Interactive ways for understanding scientific phenomena INNOvative teaching and assessment Methods in business and ADministration Education Peisaj şi identitate în cartierele interbelice bucureştene Memorie și patrimoniu în închisorile comuniste. Digitizarea unui fenomen Subprogram - Servicii suport pentru inovare Cecuri de inovare ACCESS2 Access to justice, access to citizenship Servicii de preparare a inoculului şi de urmărire a infecţiei stafilococice într-un model experimental On a nonlinear filtering technique in computational fluid dynamics with applications to edge preserving and noise reduction in image processing Patrimoniul istoric al Judetului Olt / Historical Heritage in Olt County Conferinţa Ştiinţele Sportului de la Educaţie la Olimpism, ediţia 2012 Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei microcentrale pe râul Moieciu (Moeciu) Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova, Lot 2, Km 132 435 185 230 Erasmus Mundus Green MBA Contract de cercetare ştiinţifică Examen radiologic periodic la loturile de iepuri infectaţi cu o tulpina de stafilococ într-un model experimental Contract de sponsorizare

17

237

Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc Patache Laura

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

18 19 20 21 22 23

238 239 240 241 243 244

Contract de cercetare arheologică YES Youth Engaging Strategies Knowledge transfer and capacity building for doing social marketing in Romania-ROCHapacity Contract de cercetare ştiinţifică Study on education and information activities on animal welfare Cauze şi condiţii generatoare de fapte antisociale în rândul minorilor

Negru Mircea Bondrea A. Aurelian Manuela Epure Negru Mircea Baluţă Aurelian Virgil Costache Gheorghe

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Sociale Ştiinţe Sociale Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară Internaţională-Program cadru UE Internaţională-fonduri publice din străinătate Naţională-fonduri private din ţară Internaţională-Program cadru UE- FP7 Naţională-fonduri private din ţară

finalizat propunere propunere finalizat propunere finalizat

8

228

9 10 11 12 13 14

229 230 231 232 233 234

Argus-Adrian Dunca

Ştiinţe

Naţională-plan naţional

respins

Negru Mircea Alexandrescu Lygia Măgureanu Ilie Negru Mircea Manuela Epure Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Ştiinţe Umaniste Economie Ştiinţe Umaniste

Naţională-plan naţional Naţională-fonduri private din ţară Naţională-fonduri private din ţară Naţională-buget de stat Internaţională-Program cadru UE -Tempus Naţională-fonduri private din ţară

popunere respins finalizat finalizat propunere finalizat

Turcu Dănuţ

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

finalizat

Manuela Epure

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

24

245

Sistem informatizat inovativ pentru creşterea randamentului panourilor solare destinate microfermelor agricole

Baluţă Aurelian Virgil

Economie

Naţională-plan naţional

în derulare

25 26

246 247

Propuneri de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de vedere memorial şi pisager Mapping of the workforce for mental health services in Moldova, Romania, Bulgaria, Albania and Serbia

Andreea Matache Raluca Sfetcu

Artă şi Arhitectură Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară Internaţională-fonduri publice din străinătate

în derulare propunere

195


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Proiecte semnate 2012 ANEXA NR. 15b

Nr.

Nr. înreg. crt. 1 2 3

RUP 124 125 211

4

227

5 6 7

231 232 234

8

235

9

236

10 11 12 13

237 238 239 241

14

245

15

246

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Prosperitate şi siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural Peisaj şi identitate în cartierele interbelice bucureştene Servicii de preparare a inoculului şi de urmărire a infecţiei stafilococice într-un model experimental Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei microcentrale pe râul Moieciu (Moeciu) Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova, Lot 2, Km 132 435 185 230 Contract de cercetare ştiinţifică Examen radiologic periodic la loturile de iepuri infectaţi cu o tulpina de stafilococ într-un model experimental Contract de sponsorizare Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc Contract de cercetare arheologică YES Youth Engaging Strategies Contract de cercetare ştiinţifică Sistem informatizat inovativ pentru creşterea randamentului panourilor solare destinate microfermelor agricole Propuneri de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de vedere memorial şi peisager

Bica Denisa Loredana Firica Camelia Andreea Matache

Economie Economie Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri structuale-POSDRU Naţională-fonduri structuale-POSDRU Naţională- fonduri private din ţară

în derulare în derulare finalizat

Turcu Danut

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

finalizat

Măgureanu Ilie Negru Mircea Negru Mircea

Ştiinţe Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Naţională-fonduri private din ţară Naţională-buget de stat Naţională-fonduri private din ţară

finalizat finalizat finalizat finalizat

196

Turcu Danut

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

Manuela Epure

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Patache Laura

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Negru Mircea Bondrea A. Aurelian Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Sociale Ştiinţe Umaniste

Naţională-fonduri private din ţară Internaţională-Program cadru UE Naţională-fonduri private din ţară

finalizat contractat finalizat

Băluţă Aurelian Virgil

Economie

Naţională-plan naţional

în derulare

Andreea Matache

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Valoarea proiectelor semnate în anul 2012

ANEXA NR. 15c

Nr. crt. 1 2 3

Nr. înreg. RUP 124 125 211

4

227

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Valoare proiecte

Bica Denisa Loredana Firica Camelia Andreea Matache

Economie Economie Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri structuale-POSDRU Naţională-fonduri structuale-POSDRU Naţională- fonduri private din ţară

în derulare în derulare finalizat

2.007.610,00 lei 1.630.680,00 lei 15.600 lei

Valoare EURO (04.03.2013) 460746,33 374240,93 3580,20

Turcu Danut

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

finalizat

2.500 lei

573,75

8

235

9

236

10

237

11

238

Prosperitate şi siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural Peisaj şi identitate în cartierele interbelice bucureştene Servicii de preparare a inoculului şi de urmărire a infecţiei stafilococice într-un model experimental Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei microcentrale pe râul Moieciu (Moeciu) Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova, Lot 2, Km 132 435 185 230 Contract de cercetare ştiinţifică Examen radiologic periodic la loturile de iepuri infectaţi cu o tulpina de stafilococ într-un model experimental Contract de sponsorizare Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc Contract de cercetare arheologică

Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste

12

239

YES Youth Engaging Strategies

Bondrea A. Aurelian

Ştiinţe Sociale

13

241

Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste

14

245

Băluţă Aurelian Virgil

15

246

Contract de cercetare ştiinţifică Sistem informatizat inovativ pentru creşterea randamentului panourilor solare destinate microfermelor agricole Propuneri de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de vedere memorial şi peisager

Andreea Matache

5

231

6 7

232 234

Măgureanu Ilie

Ştiinţe

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

1.000 lei

229,50

Negru Mircea Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Naţională-buget de stat Naţională-fonduri private din ţară

finalizat finalizat

2700 euro 6600 euro

2700,00 6600,00

1836,00

Turcu Danut

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

finalizat

8.000 lei

Manuela Epure

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

400 lei

91,80

Patache Laura

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

5.200 lei

1193,40

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

4.300 lei

986,85

Internaţională-Program cadru UE

contractat

118962,9 EUR

118962,90

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

1.500 lei

344,25

Economie

Naţională-plan naţional

în derulare

50.000 lei

11475,00

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare 983560,91

197


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 15d

Proiecte în derulare

1

Nr. înreg. RUP 23

2

34

3 4

38 39

5

40

6

90

7

91

8

92

9

93

10

94

Soluţii, aplicaţii și produse informatice de asistare a deciziei manageriale privind Gherasim Zenovic resursele firmei în situaţie de criză economică. Studiu de caz Charisma Enterprise

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

11 12 13

122 124 125

GeoTurismPractic Prosperitate și siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj* Dezvoltarea resurselor umane și a liberei iniţiative în mediul rural*

Economie Economie Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU

în derulare în derulare în derulare

Nr. crt.

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Fii manager pentru afacerea ta Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă și evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis și la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă și standardelor internaţionale de calitate, Acronim ODEQA Calitate europeană în învăţământul superior Studenţi practicieni - studenţi activi și integraţi

Mitran Paula Cornelia

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

în derulare

Gâf-Deac-Ioan

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

în derulare

Bondrea A Aurelian Bondrea A Aurelian

Economie Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU

în derulare în derulare

Andronie Maria

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

în derulare

Băluţă Aurelian Virgil

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Andronie Iustin

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Andronie Maria

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Gheorghiţă Eugen

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

ProFeminAntrep - Promovarea egalităţii de șanse în antreprenorioat - acord parteneriat între USH, Uniunea Naţională pentru Drepturile Femeii din România

Cercetări privind utilizarea programelor din clasa ERP pentru preluarea din sistemul informaţional contabil al firmelor a datelor necesare pentru dosarele de finanţare privată și publică. Studiu de caz privind pachetul de programe Charisma Entreprise Monitorizarea proceselor desfășurate de organismele economice cu domeniu de activitate complex folosind platformele ERP (Entreprise Resource Planning). Studiu de caz Charisma Enterprise Auditarea platformelor ERP (Entreprise Resource Planning) utilizate în prelucrarea integrată și în analiza avansată a datelor stocate în depozitele de date ale organizaţiilor economice cu domeniu de activitate complex. Studiu de caz Charisma Enterprise Cercetări privind utilizarea programelor din clasa ERP pentru preluarea datelor din sistemele informaţionale contabile ale entităţilor economice și instituţiilor publice în scopul întocmirii raportărilor statisticii publice și susţinerii procesului decizional la nivel macro-economic. Studiu de caz privind pachetul de programe Charisma Enterprise

Cruceru Dan Marin Bică Denisa Loredana Firică Camelia

198


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 15d

Proiecte în derulare

Nr. crt.

Nr. înreg. RUP

14

130

15

143

16

163

17

164

18

165

19 20

166

21

168 169

22

170

23 24

174 188

25

221

26

245

27

246

Denumire proiect Implementarea directivelor europene privind activitatea de prestari servicii in domeniul auto Armonizarea legislatiei romanesti cu cea a Uniunii Europene in domeniul surselor alternative de energie Construcţia variantei de ocolire a Municipiului Caracal Neoinstituţionalizarea tradiţiei și rearticularea pluralistă a dreptului de proprietate în construcţia identităţii pe fondul proceselor globale Evaluare stării de sănătate a studenţilor și promovarea activităţilor corporale pentru creșterea calităţii vieţii- Protocol pentru proiect Activităţi sportive de timp liber pentru copii Grenzuberschreitende Insolvenzverfahren in der Europaischen Union Europeanaischen Richtlinien fur Arbeitsvertrage Gesetz zur Ausfuhrung der Verordnung (GG) Nr.2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 uber das Status der Europaischen Gesellschaft Women Writers in History Visages de l Autre dans les Balkans et ailleurs Systemic Risks, Financial Crises and Credit-the roots, dynamics and consequences of the Subprime Crisis Sistem informatizat inovativ pentru creşterea randamentului panourilor solare destinate microfermelor agricole Propuneri de reabilitare a Fortului 13 Jilava din punct de vedere memorial şi peisager

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Weber Florentina Iuliana

Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Weber Florentina Iuliana

Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

Monica Pop

Ştiinţe Sociale

Naţională-plan naţional

în derulare

Niculescu Georgeta

Ştiinţe Umaniste

Naţională-buget de stat

în derulare

Sabău Elena Weber Florentina Iuliana Weber Florentina Iuliana

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Sociale Ştiinţe Sociale

Naţională-buget de stat Internaţională-finanţate din fonduri private din străinătate Internaţională-finanţate din fonduri private din străinătate

în derulare în derulare în derulare

Weber Florentina Iuliana

Ştiinţe Sociale

Internaţională-finanţate din fonduri private din străinătate

în derulare

Ramona Mihăilă Chapelan Mihaela

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Internaţională-COST Internaţională-finanţate din fonduri private din străinătate

în derulare în derulare

Baicu Claudia

Economie

Internaţională-COST

în derulare

Baluţă Aurelian Virgil

Economie

Naţională-plan naţional

în derulare

Andreea Matache

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

în derulare

199


ANEXA NR. 15e

Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 Proiecte finalizate 2012

Nr. Nr. înreg. crt. RUP

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

1

7

Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic

Ghiţă Emil

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

finalizat

2

22

Performanţa în carieră și în afaceri pentru femei

Ştefănescu Nicoleta Laura

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

finalizat

3

24

Fii practic pregătit pentru o carieră de succes

Pârvu Iuliana

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

finalizat

4

33

Antreprenori în turism

Galiceanu Mihaela

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

finalizat

5

97

Practica studenţilor economişti în medii bancare simulate

Chiru Claudiu

Economie

Naţională-fonduri structurale POSDRU

finalizat

6

98

Implementing and auditing the internal control system

Luminiţa Ionescu

Economie

Internaţională-fonduri publice din străinătate

finalizat

Ştiinţe Umaniste

Naţională-buget de stat

finalizat

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

7

123

Modele operaţionale pentru învăţarea pașilor de bază în dansul aerobic Niculescu Georgeta

18

235

19

236

20

237

21 22

238 241

Crearea la MFC Craiova a trei laboratoare de contabilitate computerizată, de cercetare, pentru studenţi și masteranzi, cu Ciel Finance Manager, Ciel Audit și Revizuire Ciel finance manager și Ciel-audit și revizuire Elemente de modernitate în sistemul de asistenţă juridică și de management al firmei de producţie cu aplicaţii la SC Autoliv România The European Research Network on Learning to Write Effectively (20092012) Peisaj și identitate în cartierele interbelice bucureștene Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance, and Worker Outcomes Servicii de preparare a inoculului si de urmarire a infectiei stafilococice intr-un model experimental Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei microcentrale pe râul Moieciu (Moeciu) Reabilitare DN6 Alexandria-Craiova, Lot 2, Km 132 435 185 230 Contract de cercetare Examen radiologic periodic la loturile de iepuri infectaţi cu o tulpină de stafilococ într-un model experimental Contract de sponsorizare Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc Contract de cercetare arheologică Contract de cercetare ştiinţifică

23

244

Cauze şi condiţii generatoare de fapte antisociale în rândul minorilor

8

127

9

155

10

159

11

189

12

211

13

220

14

227

15

231

16 17

232 234

Anca Mădălina Bogdan Bondrea A. Aurelian

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Arişanu Aurel

Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Crăiniceanu Ilinca

Ştiinţe Umaniste

Internaţională-Cost

finalizat

Andreea Matache

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Cristina Barna

Economie

Internaţională-Cost

finalizat

Turcu Dănuţ

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

finalizat

Măgureanu Ilie

Ştiinţe

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Negru Mircea Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Naţională-buget de stat Naţională-fonduri private din ţară

finalizat finalizat

finalizat

Turcu Dănuţ

Ştiinţe

Naţională-buget de stat

Manuela Epure

Artă şi Arhitectură

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Patache Laura

Economie

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

Negru Mircea Negru Mircea

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Naţională-fonduri private din ţară Naţională-fonduri private din ţară

finalizat finalizat

Costache Gheorghe

Ştiinţe Sociale

Naţională-fonduri private din ţară

finalizat

200


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 ANEXA NR. 15f

Proiecte respinse

Nr. Nr. înreg. crt. RUP

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

1

61

Dezvoltarea unitară a instituțiilor și personalului din administrația publică locală în Zona Metropolitană Brașov

Andronic Razvan Lucian

Ştiințe Sociale

Națională-fonduri structurale: PODCA

respins

2

84

Cercetări privind managementul proiectelor IT. Studiu de caz SocrateOpenEnterprise

Gherasim Zenovic

Economie

Națională-fonduri private din țară

respins

3

86

Studiu privind utilizarea tehnologiilor informatice și a platformelor ERP în prelucrarea integrată și în analiza avansată a datelor stocate în depozitele de date ale organizațiilor economice cu domeniu de activitate complex. Studiu de caz SocrateOpenEnterprise

Gherasim Zenovic

Economie

Națională-fonduri private din țară

respins

4

161

Determinarea cantitativă şi calitativă a detaliilor dactiloscopice necesare declarării identificării Lazăr Cârjan persoanelor în expertiza criminalistică din România şi în sistemul judiciar european

Ştiințe Sociale

Națională-plan național

respins

Raluca Livia Nicolae

Artă şi Arhitectură

Națională-buget de stat

respins

Drăgușin Denisa

Ştiințe Umaniste

Națională-plan național

respins

7

209

Cunoașterea patrimonului național cu valoare memorială Implicatii lingvistice în procesul de gentrificare rurală. O analiză comparativă românoaustriacă (2012-2013) INTERSCIENCE Interactive ways for understanding scientific phenomena

Baluță Aurelian Virgil

Economie

Internațională-Program cadru UE- FP7

respins

8

210

INNOvative teaching and assessment Methods in business and ADministration Education

Manuela Epure

Economie

Internațională-Program cadru UE -Tempus

respins

9 10 11

212 216 217

Andreea Matache Constantinescu Mircea Baluță Aurelian Virgil

Artă şi Arhitectură Ştiințe Sociale Economie

Națională-fonduri private din țară Internațională-Program cadru UE- FP7 Națională-plan național

respins respins respins

12

228

Argus-Adrian Dunca

Ştiințe

Națională-plan național

respins

13

230

Memorie și patrimoniu în închisorile comuniste. Digitizarea unui fenomen Rule of Law: Claiming Justice in Europe Subprogram - Servicii suport pentru inovare Cecuri de inovare On a nonlinear filtering technique in computational fluid dynamics with applications to edge preserving and noise reduction in image processing Conferința Ştiințele Sportului de la Educație la Olimpism, ediția 2012

Alexandrescu Lygia

Ştiințe Umaniste

Națională-fonduri private din țară

respins

5

167

6

190

201


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 15g

Proiecte COST

Nr. Nr. înreg. crt. RUP 1 174

2

189

3

220

4

221

Denumire proiect

Manager proiect

Women Writers in History Ramona Mihăilă The European Research Network on Learning to Write Effectively (2009-2012) Crainiceanu Ilinca Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance, and Cristina Barna Worker Outcomes Systemic Risks, Financial Crises and Credit-the roots, dynamics and consequences of the Baicu Claudia Subprime Crisis

202

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Ştiinţe Umaniste Ştiinţe Umaniste

Internaţională-COST Internaţională-COST

în derulare finalizat

Economie

Internaţională-COST

finalizat

Economie

Internaţională-COST

în derulare


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012 ANEXA NR. 15h

Proiecte FP 7

Nr. crt. 1 2 3

Nr. înreg. RUP 209 216 224

4

226

5

243

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

INTERSCIENCE Interactive ways for understanding scientific phenomena Rule of Law: Claiming Justice in Europe ACCESS2 Access to justice, access to citizenship SEEDS Domain focused learning model for small and medium enterprises based on context aware semantic platform Study on education and information activities on animal welfare

Băluţă Aurelian Virgil Constantinescu Mircea Constantinescu Mircea

Economie Ştiinţe Sociale Ştiinţe Sociale

Internaţională-Program cadru UE- FP7 Internaţională-Program cadru UE- FP7 Internaţională-Program cadru UE- FP7

respins respins propunere

203

Popa M. Emil

Economie

Internaţională-Program cadru UE- FP7

propunere

Băluţă Aurelian Virgil

Economie

Internaţională-Program cadru UE- FP7

propunere


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 15i

Proiecte Tempus

Nr. Nr. înreg. Denumire proiect crt. RUP INNOvative teaching and assessment Methods in 1 210 business and ADministration Education 2 233 Erasmus Mundus Green MBA

Manager proiect

Domeniu

Manuela Epure

Economie Internaţională-Program cadru UE -Tempus

respins

Manuela Epure

Economie Internaţională-Program cadru UE -Tempus

propunere

204

Finanţare

Stadiu


ANEXA NR. 15j

Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Proiecte POSDRU în derulare

Nr. Nr. ID înreg. Denumire proiect crt. proiect RUP 1 23 49297 Fii manager pentru afacerea ta Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă și evaluare a calităţii în învăţământul superior 2 34 60720 deschis și la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă și standardelor internaţionale de calitate, Acronim ODEQA 62249 Calitate europeană în învăţământul superior 3 38 4

39

64176

5

40

64240

6 7 8

122 124 125

81724 88741 89015

Manager proiect

Domeniu Finanţare

Stadiu

Mitran Paula Cornelia

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Gâf-Deac Ioan

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Bondrea A Aurelian

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Bondrea A Aurelian

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Andronie Maria

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Cruceru Dan Marin Bică Denisa Loredana Firică Camelia

Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare Economie Naţională-fonduri structurale POSDRU în derulare

Denumire proiect

Manager proiect

Domeniu Finanţare

Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru personalul didactic Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei Fii practic pregătit pentru o carieră de succes Antreprenori în turism Practica studenţilor economişti în medii bancare simulate

Ghiţă Emil Economie Ştefănescu Nicoleta Laura Economie Pârvu Iulia Economie Galiceanu Mihaela Economie Chiru Claudiu Economie

Studenţi practicieni - studenţi activi și integraţi ProFeminAntrep - Promovarea egalităţii de șanse în antreprenorioat acord parteneriat între USH, Uniunea Naţională pentru Drepturile Femeii din România GeoTurismPractic Prosperitate și siguranţă în mediul rural al judeţului Dolj Dezvoltarea resurselor umane și a liberei iniţiative în mediul rural Majoritatea acestor proiecte POSDRU se află în anul III de finanţare.

Nr. Nr. ID înreg. crt. proiect RUP 1 7 38862 2 58571 22 3 24 54481 4 33 63567 5 97 19015

Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU Naţională-fonduri structurale POSDRU

Stadiu finalizat finalizat finalizat finalizat finalizat

Valoarea contractată totală a proiectelor tip POSDRU este de 97.902.967,69 RON (echivalent în EUR 22.325.770,22 la cursul BNR al zilei de 07.02.2013)

205


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

ANEXA NR. 15k

Proiecte CNCS - PN II

Nr. Nr. înreg. crt. RUP

1

161

2

164

3

190

4

217

5

228

6

229

7

245

Denumire proiect Determinarea cantitativa si calitativa a detaliilor dactiloscopice necesare declararii identificarii persoanelor in expertiza criminalistica din Romania si in sistemul judiciar european* Neoinstituţionalizarea tradiţiei și rearticularea pluralist ă a dreptului de proprietate în construcţia identităţii pe fondul proceselor globale Implicatii lingvistice în procesul de gentrificare rurală. O analiză comparativă româno-austriacă (2012-2013) Subprogram - Servicii suport pentru inovare Cecuri de inovare On a nonlinear filtering technique in computational fluid dynamics with applications to edge preserving and noise reduction in image processing Patrimoniul istoric al Judeţului Olt / Historical Heritage in Olt County Sistem informatizat inovativ pentru cresterea randamentului panourilor solare destinate microfermelor agricole În anul 2012 au fost depuse 4 proiecte (cele marcate cu galben) din care două proiecte au fost respinse, un proiect se află în stadiul de propunere, iar un proiect este în derulare. Tot în anul 2012 au fost respinse două proiecte propuse în anul 2011. USH are în derulare un proiect finanţat din anul anterior. *propunere neacceptată la finanţare

206

Manager proiect

Domeniu

Finanţare

Stadiu

Lazăr Cârjan

Ştiinţe Sociale

Naţională-plan naţional

respins

Monica Popa

Ştiinţe Sociale

Naţională-plan naţional

în derulare

Drăgușin Denisa

Ştiinţe Umaniste Naţională-plan naţional

respins

Băluţă Aurelian Virgil

Economie

Naţională-plan naţional

respins

Naţională-plan naţional

respins

Argus-Adrian Dunca

Ştiinţe

Mircea Negru

Ştiinţe Umaniste Naţională-plan naţional

propunere

Băluţă Aurelian Virgil

Economie

în derulare

Naţională-plan naţional


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 16

Situaţia anuală a sumelor totale încasate din proiecte de cercetare


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2010 ANEXA NR. 16

Nr.contract

Tilu contract

Responsabil USH

Facultatea / Parteneri

Sursa de finanŃare

Data

Suma

1042/2008

"Modele de prognoză a scurgerii de aluviuni în suspensie Zavoianu Ion în funcŃie de caracteristicile rocilor, solurilor şi de modul de utilizare a terenurilor, în bazine reprezentative" - 2009 - 2011

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCSU

CNCSIS

29.03.10

41778,95

1022/2008

"Dezvoltarea durabilă, pe calea turismului, în masivul Ciucaş şi în împrejurimi" / 2009 - 2011

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCSU

CNCSIS

29.03.10

23265,50

995/2008

"Rolul procesului de gentrificare rurală în evoluŃia satului Guran Liliana românesc" / 2009 - 2011

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCSU

CNCSIS

29.03.10

17274,06

10./2009

'Studiul clinic pentru speciile tinta la produsul Rombendazol Plus suspensie orala"

Coman Sofia

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Mediul de afaceri

04.06.10

2600,00

9./2009

"Efectuarea de studii clinice la produsul Sulfacocirom si comprimate orale pentru gaini si curci"

Coman Sofia

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Mediul de afaceri

04.06.10

2000,00

Posea Grigore

209


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2010 ANEXA NR. 16

95/2010

"Cercetare arheologica preventiva pe proprietatea domnului Stancu C-tin din comuna Dobrosloveni, sat Resca, jud. Olt"

Negru Mircea

USH - Facultatea Fonduri private de Istorie şi Dl. din Ńară Stancu Constantin

07.06.10

483,00

92108/2008 "Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere Lucescu Corina şi informatizare privind patrimoniul cultural al comunităŃii evreieşti din România în contextul european al multietnicităŃii şi diversităŃii patrimoniale" - 2008 - 2011

USH - Facultatea CEEX de Arhitectura şi UNIV.TEHNICA CLUJ

18.06.10

19211,00

79/2009 "Servicii de cercetare si elaborare de studii privind (1301/2009) evolutia starii infractionale in municipiul Medgidia in perioada 2004-2008"

USH - DAP ConstanŃa şi Municipiul Medgidia

Fonduri ale Administratiei Publice Locale

01.10.10

3000,00

USH - Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport şi Autoritatea NaŃională pentru Sport - FederaŃia Română "Sportul pentru toŃi"

Fonduri din Administratia Publica Centrala

02.12.10

1000,00

13.12.10

4280,00

Mihail David

123/2010

"Modele operationale pentru invatarea pasilor de invatare Niculescu in dansul aerobic" Georgeta

131/2010

"Masuri anti-criza pe piata fortei de munca"

Ticusan Marilena USH - Psihologie - Mediul de Pedagogie Braşov afaceri şi MAOF GROUP RO S.R.L.

TOTAL BUCURESTI

114.892,51

210


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2010 ANEXA NR. 16

PROVINCIE

Nr.contract

120/2010

120/2010

128/2010

126/2008

Titlu contract BRASOV "Managementul organizarii productiei" - 2010-2011

Responsabil USH

USH Management Brasov si S.C. Autoliv Romania S.R.L. "Managementul organizarii productiei" - 20100-2011 Panzaru Stelian USH Management Brasov si S.C. Autoliv Romania S.R.L. "Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu USH firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. TOTAL BRASOV BLAJ "Studiu privind poluarea mediului pe platforma Rekord, str. Clujului 40 A, Alba-Iulia, întocmit de conf.dr.ing. Dimitrie Clepa" / 01.10. - 01.12.2008

Panzaru Stelian

Facultatea / Parteneri

Ioan Deac

TOTAL BLAJ

Sursa de finanŃare

Data

Suma

Mediul de afaceri

27.09.10

3735,11

Mediul de afaceri

29.09.10

2682,50

Mediul de afaceri

30.11.10

4287,80

S.C. REKORD S.A. Mediul de şi USH - FINANłE - afaceri BĂNCI BLAJ

10705,41

14.01.10

500,00

500,00

TOTAL PROVINCIE

11.205,41

TOTAL USH

126.097,92 211


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2011

Nr.contract

Titlu contract

154/2011

"Managementul riscurilor bancare si performantelor financiare si planificarea dezvoltarii si finantarii solutiilor optime"

995/2008

Responsabil USH Busu Mihail

Facultatea / Parteneri

ANEXA NR. 16

Sursa de finanŃare

Data

Suma

USH - Facultatea de Mediul de Matematică-Informatică şi afaceri MARFIN BANK (ROMÂNIA) S.A.

26.01.2011

3500,00

"Rolul procesului de gentrificare rurală în evoluŃia satului Guran Liliana românesc" 2009 - 2011

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCSU

CNCSIS

24.02.2011

96509,55

1554./2009

"Efectuarea de studii preclinice si clinice la produsul Amoxidem 50% pulbere hidrosolubila"

Turcu Danut

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi S.C. DELOS IMPEX '96 S.R.L.

Mediul de afaceri

05.01.2011

2200,00

1554./2009

"Efectuarea de studii preclinice si clinice la produsul Amoxidem 50% pulbere hidrosolubila"

Turcu Danut

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi S.C. DELOS IMPEX '96 S.R.L.

Mediul de afaceri

05.01.2011

966,00

1042/2009

"Modele de prognoză a scurgerii de aluviuni în suspensie Zavoianu Ion în funcŃie de caracteristicile rocilor, solurilor şi de modul de utilizare a terenurilor, în bazine reprezentative" - 2009 2011

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCSU

CNCSIS

05.04.2011

144534,93

212


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2011

ANEXA NR. 16

92108/2008

"Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere Lucescu Corina USH - Facultatea de şi informatizare privind patrimoniul cultural al comunităŃii Arhitectura şi evreieşti din România în contextul european al UNIV.TEHNICA CLUJ multietnicităŃii şi diversităŃii patrimoniale" - 2008 - 2011

CEEX

27.04.2011

70598,00

92108/2008

"Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere Lucescu Corina USH - Facultatea de şi informatizare privind patrimoniul cultural al comunităŃii Arhitectura şi evreieşti din România în contextul european al UNIV.TEHNICA CLUJ multietnicităŃii şi diversităŃii patrimoniale" - 2008 - 2011

CEEX

27.04.2011

11741,00

92116/2008

"Egalitatea de şanse - premisă a procesului de dezvoltare Dobrin Marinica ASE şi USH - MAEI sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a diversităŃii în organizaŃiile din România" - 2008 - 2011

CNCSIS

27.05.2011

7803,20

92116/2008

"Egalitatea de şanse - premisă a procesului de Dobrin Marinica ASE şi USH - MAEI dezvoltare sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a diversităŃii în organizaŃiile din România" - 2008 - 2011

CNCSIS

31.08.2011

2312,00

92116/2008

"Egalitatea de şanse - premisă a procesului de Dobrin Marinica ASE şi USH - MAEI dezvoltare sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a diversităŃii în organizaŃiile din România" - 2008 - 2011

CNCSIS

24.11.2011

2890,12

213


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2011

ANEXA NR. 16

RP5 680/2008

"Modelarea fiabilităŃii sistemelor HPC" / 2008 - 2011

Paun Mihaela

USH - MATE-INFO şi UEFISCU

CNCSIS

29.08.2011

77909,17

166/2011

"Activitati sportive de timp liber pentru copii"

Sabau Elena

USH - Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport şi Autoritatea NaŃională pentru Sport - FederaŃia Română "Sportul pentru toŃi"

Fonduri din 16.12.2011 Administratia Publica Centrala

1000,00

163/2011

"Cercetare de diagnostic arheologic pentru obiectul de investitii Constructie variantei de ocolire a municipiului Caracal "

Negru Mircea

USH - Facultatea de Istorie Mediul de şi Primăria Municipiului afaceri Caracal - Muzeul RomanaŃiului Caracal - S.C. Romstrade S.R.L.

TOTAL BUCURESTI

21.11.2011

13428,80

435.392,77

214


Raport anual privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

テ始casトビi din activitatea de cercetare anul 2011

ANEXA NR. 16

PROVINCIE

Nr.contract

182/2010

129/1/2010

128/2010

128/2010

Titlu contract CRAIOVA " Dinamica firmei.Prognoze si strategii de management competitiv si marketing on-line" "Perfectionarea competentelor de comunicare a resurselor umane - de la TMUCB intr-o limba straina engleza - limbaje specializate" - 2010-2011 TOTAL CRAIOVA

Responsabil USH

Facultatea / Parteneri

Sursa de finanナヂre

Data

Suma

Ungureanu Laura Elena

USH MFC Craiova si S.C. DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE S.R.L.

Mediul de afaceri

20.01.2011

4500,00

Firica Camelia

USH MFC Craiova si S.C. TMUCB S.A. Craiova

Mediul de afaceri

07.06.2011

8466,20

12966,20

BRASOV "Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - / 2010-2011 Camelia Cristina

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

215

USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L.

Mediul de afaceri

20.05.2011

8250,80

Mediul de afaceri

14.01.2011

14883,05


Raport anual privind rezultatele cercetトビii - anul 2012

テ始casトビi din activitatea de cercetare anul 2011

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

216

USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L. USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L.

ANEXA NR. 16

Mediul de afaceri

05.07.2011

1000,00

Mediul de afaceri

06.07.2011

1500,00

Mediul de afaceri

18.08.2011

2500,00

Mediul de afaceri

23.08.2011

2500,00

Mediul de afaceri

27.09.2011

2500,00


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2011

128/2010

"Elemente de modernitate in sistemul de management al Stefanescu firmei de productie" - 2010-2011 Camelia Cristina

ANEXA NR. 16

USH - Management Brasov si Autoliv Romania S.R.L., S.C. PRESCON BV S.A., S.C. EnergoTel S.R.L. BV, S.C. SILNEF S.R.L.

Mediul de afaceri

30.09.2011

2500,00

5450/2010 "Armonizarea legislatiei romanesti cu cea a Uniunii (143/1/2011) Europene in domeniul surselor alternative de energie" 2010-2011

Weber Florentina Iuliana

USH - SJA Brasov si S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Mediul de afaceri

04.07.2011

1000,00

2887/2011 (170/2011)

Weber Florentina Iuliana

USH - SJA Brasov si IOM Business Center GmbH /

Mediul de afaceri Fonduri private din străinătate

18.11.2011

2000,00

"Gesetz zur Ausfuhrung des Verordnung (GG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 uber das Status der Europaischen Gesellschaft" - 2011-2012

TOTAL BRASOV

126/2008

BLAJ "Studiu privind poluarea mediului pe platforma Rekord, str. Clujului 40 A, Alba-Iulia, întocmit de conf.dr.ing. Dimitrie Clepa" / 01.10. - 01.12.2008 TOTAL BLAJ

38633,85

Deac Ioan

S.C. REKORD S.A. şi USH - Mediul de FINANłE - BĂNCI BLAJ afaceri

40178

1700,00

1700,00

TOTAL PROVINCIE

53.300,05

TOTAL USH

488.692,82

217


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2012 ANEXA NR. 16 BUCUREŞTI

Nr.contract

Titlu contract

Responsabil USH

Facultatea / Parteneri

Sursa de finanŃare

Data

Suma

227/2012 "ContribuŃii privind stabilirea concentraŃiei optime a inoculului în vederea producerii unui model de infecŃie medulară experimentală la iepure prin servicii de preparare a inoculului şi de urmărire a infecŃiei stafilococice într-un model experimental"

Turcu DănuŃ

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi INFLPR

Mediul de afaceri

09.10.2012

2.500,00

235/2012 "ContribuŃii privind aspectele radiologice după efectuarea infecŃiei experimentale la iepure prin servicii de efectuare a examenului radiologic periodic la loturile de iepuri infectaŃi cu o tulpină de stafilococ într-un model experimental"

Turcu DănuŃ

USH - Facultatea de Medicina Veterinara şi INFLPR

Mediul de afaceri

18.09.2012

8.000,00

1042/2009 "Modele de prognoză a scurgerii de aluviuni în suspensie în funcŃie de caracteristicile rocilor, solurilor şi de modul de utilizare a terenurilor, în bazine reprezentative" / 2009 2011

Zăvoianu Ion

USH - Facultatea de Geografie şi UEFISCDI

UEFISCDI

21.03.2012

179.066,20

CEEX

29.06.2012

44.172,00

CNCSIS

23.04.2012

1.445,04

92108/2008 "Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere şi informatizare privind patrimoniul cultural al comunităŃii evreieşti din România în contextul european al multietnicităŃii şi diversităŃii patrimoniale" / 2008 - 2011

Lucescu Corina USH - Facultatea de Arhitectura şi UNIV. TEHNICA CLUJ

92116/2008 "Egalitatea de şanse - premisă a procesului de dezvoltare Dobrin Marinică ASE şi USH sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a MAEI diversităŃii în organizaŃiile din România" - 2008 - 2011

218


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2012 ANEXA NR. 16

RP5 "Modelarea fiabilităŃii sistemelor HPC" / 2008 - 2011 680/2008

Păun Mihaela

USH - Facultatea de MatematicăInformatică şi UEFISCDI

UEFISCDI

30.01.2012

65.962,33

234/2012 "Cercetare arheologică preventivă pe amplasamentul T 44 P794/2 şi P794/3 din oraşul Pantelimon"

Negru Mircea

Mediul de afaceri

12.06.2012

10.308,37

234/2012 "Cercetare arheologică preventivă pe amplasamentul T 44 P794/2 şi P794/3 din oraşul Pantelimon"

Negru Mircea

Mediul de afaceri

10.07.2012

10.329,17

234/2012 "Cercetare arheologică preventivă pe amplasamentul T 44 P794/2 şi P794/3 din oraşul Pantelimon"

Negru Mircea

USH - Facultatea de Istorie şi Vasilescu Valentin USH - Facultatea de Istorie şi Vasilescu Valentin USH - Facultatea de Istorie şi Vasilescu Valentin

Mediul de afaceri

06.08.2012

9.186,61

238/2012 "Cercetare arheologică preventivă pe amplasamentul din str. Măneşti nr. 28, T 8 P140, oraş Buftea, judeŃul Ilfov"

Negru Mircea

Mediul de afaceri

04.09.2012

2.150,00

238/2012 "Cercetare arheologică preventivă pe amplasamentul din str. Măneşti nr. 28, T 8 P140, oraş Buftea, judeŃul Ilfov"

Negru Mircea

USH - Facultatea de Istorie şi Mutu Irina Geanina USH - Facultatea de Istorie şi Mutu Irina Geanina

Mediul de afaceri

18.09.2012

2.150,00

241/2012 "Cercetare arheologică de supraveghere pe amplasamentul din Vlădiceasca, tarla 221, parcela 792, nr. cadastral 933"

Negru Mircea

USH - Facultatea de Istorie şi Dumitrache Anca

Mediul de afaceri

18.09.2012

1.500,00

219


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2012 ANEXA NR. 16 37/2011 "NeoinstituŃionalizarea tradiŃiei şi rearticularea pluralistă a dreptului de proprietate în construcŃia identităŃii pe fondul proceselor globale"

Popa Monica

USH - Facultatea de SociologiePsihologie şi UEFISCDI

UEFISCDI

08.02.2012

24.334,00

37/2011 "NeoinstituŃionalizarea tradiŃiei şi rearticularea pluralistă a dreptului de proprietate în construcŃia identităŃii pe fondul proceselor globale"

Popa Monica

UEFISCDI

22.06.2012

73.690,00

37/2011 "NeoinstituŃionalizarea tradiŃiei şi rearticularea pluralistă a dreptului de proprietate în construcŃia identităŃii pe fondul proceselor globale"

Popa Monica

UEFISCDI

04.12.2012

42.894,95

37/2011 "NeoinstituŃionalizarea tradiŃiei şi rearticularea pluralistă a dreptului de proprietate în construcŃia identităŃii pe fondul proceselor globale"

Popa Monica

USH - Facultatea de SociologiePsihologie şi UEFISCDI USH - Facultatea de SociologiePsihologie şi UEFISCDI USH - Facultatea de SociologiePsihologie şi UEFISCDI

UEFISCDI

24.12.2012

39.501,05

Mediul de afaceri şi UEFISCDI

30.10.2012

5.000,00

Mediul de afaceri şi UEFISCDI

21.12.2012

22.500,00

12.12.2012

2.248,70

245/161/201 "Sistem mobil informatizat inovativ pentru creşterea 2 randamentului panourilor solare destinat microfermelor agricole, pensiunilor turistice"

245/161/201 "Sistem mobil informatizat inovativ pentru creşterea 2 randamentului panourilor solare destinat microfermelor agricole, pensiunilor turistice"

RO/2000/PL Proiect mobilităŃi Leonardo da Vinci 8503

Andronie Mihai USH - Facultatea de Management Financiar-Contabil şi S.C. Business Trust Inovation S.R.L, UEFISCDI Andronie Mihai USH - Facultatea de Management Financiar-Contabil şi S.C. Business Trust Inovation S.R.L, UEFISCDI Epure Manuela USH - ANPCDEFP

TOTAL

546.938,42

220


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2012 ANEXA NR. 16

PROVINCIE Nr. contract

Titlu contract

CRAIOVA 244/2012 "Cauze şi condiŃii generatoare de fapte antisociale în rândul minorilor"

TOTAL BRASOV 231/2012 "Studiu de oportunitate privind amplasarea a trei microcentrale pe râul Moieciu (Moeciu)

159/2011 "Elemente de modernitate în sistemul de asistenŃă juridică şi de management al firmei de producŃie cu aplicaŃii la S.C. AUTOLIV ROMÂNIA S.R.L Braşov"

Responsabil USH

Facultatea / Parteneri

Costache Gheorghe

USH - Drept şi AdministraŃie Publică Craiova şi OrganizaŃia pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO), Biroul judeŃean Dolj

Sursa de finanŃare

Data 01.10.2012

Suma 10.000,00

10.000,00

Măgureanu Alexandru

Arişanu Aurel

TOTAL

USH - ŞtiinŃe Juridice şi Administrative Braşov şi S.C. INAR S.A.

Mediul de afaceri

19.04.2012

1.000,00

USH - ŞtiinŃe Juridice şi Administrative Braşov şi S.C. Autoliv România S.R.L. Braşov

Mediul de afaceri

25.01.2012

15.212,05

16.212,05

221


Raport anual privind rezultatele cercetării - anul 2012

Încasări din activitatea de cercetare anul 2012 ANEXA NR. 16 CONSTANłA 237/2012 "Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc"

237/2012 "Studiu privind oportunitatea creării unui cluster pentru relansarea turismului balnear în zona litoralului românesc"

TOTAL CÂMPULUNG MUSCEL 63/2010 "Analiza - diagnostic complexa a societatii comerciale"

63/2010 "Analiza - diagnostic complexa a societatii comerciale"

Patache Laura

USH Management Financiar Contabil ConstanŃa şi S.C. Parthis S.R.L, S.C. Euro Valuations Consulting S.R.L

Mediul de afaceri

13.04.2012

1.500,00

Patache Laura

USH Management Financiar Contabil ConstanŃa şi S.C. Parthis S.R.L, S.C. Euro Valuations Consulting S.R.L

Mediul de afaceri

02.07.2012

3.700,00

5.200,00

Moroşan Iosefina USH - Contabilitate şi FinanŃe Câmpulung Muscel şi S.C. MAICOM GRUP S.R.L.

Mediul de afaceri

26.04.2012

1.500,00

Moroşan Iosefina USH - Contabilitate şi FinanŃe Câmpulung Muscel şi S.C. MAICOM GRUP S.R.L.

Mediul de afaceri

22.05.2012

2.600,00

TOTAL TOTAL PROVINCIE

4.100,00 35.512,05

TOTAL USH

582.450,47

222


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 17

Raport de activitate al ICCS pe anul 2012


2012 Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare

ANEXA NR. 17


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS) se constituie ca organism de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret (USH) din Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Senatului USH din data de 14.04.2009. La baza organizării şi funcţionării Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică stau următoarele acte normative: - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; - Carta USH; - Strategia de cercetare ştiinţifică a USH ; - Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în USH; - Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; Schimbările promovate prin LEN 1/2011 au necesitat reorganizarea activităţii de cercetare a Universităţii Spiru Haret . Astfel, s-a modificat Carta Universităţii Spiru Haret, iar ediţia 2011 la Titlul II Structura Organizatorică a USH, secţiunea 4, art. 21 alin. (1) şi (2) face referire la INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ca structură care asigură coordonarea ştiinţifică şi metodologică a centrelor de cercetare din Universitate; Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică îşi propune: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

să consolideze cercetarea academică multidisciplinară (inter- şi intradisciplinară); să faciliteze condiţiile cerute de universitate pentru a participa la programe şi reţele de cercetare la nivel naţional şi internaţional; să furnizeze servicii specifice pentru diferiţi beneficiari; să îmbunătăţească expunerea publicaţiilor universităţii prin includerea lor în baza de date internaţionale; să furnizeze surse financiare constante; să îmbunătăţească performanţa ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare al universităţii, la nivel naţional şi internaţional; să educe studenţii, masteranzii şi doctoranzii în vederea obţinerii celei mai bune performanţe şi a competitivităţii academice; să încurajeze rezolvarea problemelor actuale prin intermediul parteneriatelor public/private. să consolideze cercetarea academică multidisciplinară (inter- şi intradisciplinară);

În anul 2012, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică şi-a propus să deruleze o serie de activităţi menite să sporească vizibilitatea activităţii de cercetare din cadrul Universităţii Spiru Haret şi să continue procesul de integrare a cercetării ştiinţifice din Universitate în aria europeană a cercetării. Un pas important în acest sens a fost făcut în luna noiembrie 2011 prin aderarea la Carta Europeană a Cercetătorilor şi la Codul de Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor. 226


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

Ca urmare a acestei adeziuni, în anul 2012, datorită demersurilor efectuate de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, USH a fost acceptată în grupul de lucru 4 al HR Strategy for Research, participând, în 29 octombrie 2012, la prima întâlnire de lucru de la Bruxelles. Universitatea Spiru Haret a fost singura universitate din România a cărei candidatură a fost acceptată, având astfel şansa de a se implica direct în fundamentarea Strategiei Europene de Resurse Umane în Cercetare la nivel european http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#R. În calitate de membru al grupului de lucru 4 al HR Strategy for Research, U.S.H. va realiza, în cursul anului 2013, două rapoarte deosebit de importante: 1 Analiza internă privind aplicarea practică a principiilor Cartei Europene a

Cercetătorilor şi a Codului de Conduită 2 Strategia de Resurse Umane pentru Cercetători la nivel instituţional, încorporând principiile Cartei şi Codului În cursul anului 2012 Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a organizat o serie de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în conformitate cu Planul de activitate al ICCS, fiind de asemenea partener în cadrul unor manifestări ştiinţifice organizate de centrele de cercetare din cadrul Universităţii Spiru Haret. În data de 2 februarie 2012 s-a desfăşurat întâlnirea de lucru a ICCS cu directorii de departamente, directorii centrelor de cercetare şi directorii publicaţiilor ştiinţifice din cadrul Universităţii Spiru Haret. Scopul acestei întâlniri a fost prezentarea motivelor reorganizării activităţii de cercetare în cadrul Universităţii sub coordonarea Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică. De asemenea, pe agenda întâlnirii de lucru au fost incluse şi : - prezentarea noului site al cercetării,http://cercetare.spiruharet.ro/index.php, având rolul de a concentra informaţiile referitoare la cercetare, de a crea o identitate vizuală propie cercetării, prin cele cinci domenii, Ştiinţe, Ştiinţe Sociale, Economie, Ştiinţe Umaniste şi Artă şi Arhitectură; - prezentarea situaţiei actuale a centrelor de cercetare ; - prezentarea situaţiei actuale a publicaţiilor ştiinţifice din cadrul Universităţii; - autoratul ştiinţific; - finanţarea cercetării ştiinţifice.

227


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

Evenimente organizate de ICCS A. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, în colaborare cu Huygens Institute for Dutch History (Royal Academy of Arts and Sciences), Haga, a organizat workshopul Women's Writing and the East-West Connections within Europe: Visualizing the Channels, în perioada 26-28 aprilie 2012, în cadrul proiectului European COST IS 0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (proiect despre scriitoare sau traducătoare care au debutat înainte de anul 1914). http://centralresearchinstitute.weebly.com/evenimente-iccs.html http://www.opinianationala.ro/uploads/583.pdf B. În data de 9 iunie a avut loc la Sala de Consiliu a Universităţii Spiru Haret conferinţa Educaţia în societea cunoaşterii şi informatizării. http://educonf.spiruharet.ro/ Scopul conferinţei a fost de a stimula dialogul, de a genera noi perspective, schimbul de experienţă şi promovarea cooperării în domeniul educaţiei într-o societate globalizată. Temele abordate la conferinţă au fost : • IT şi educaţia • Modernizarea sistemului educaţional • Investirea în învăţământ • Calitatea învăţământului în societatea cunoaşterii şi informatizării • Strategii şi tehnologii didactice moderne • Formarea personalităţii viitorilor specialişti în societatea cunoaşterii C. În data de 27 iunie 2012, ora 11.00, la Sala de Consiliu a Universităţii Spiru Haret s-a desfăşurat workshopul organizat de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică cu tema Publicaţii Ştiinţifice de Succes. http://centralresearchinstitute.weebly.com/workshop-publicatii-stiintifice-de-succes.html http://www.opinianationala.ro/uploads/583.pdf Workshopul a fost moderat de prof. univ. dr. Manuela Epure, director al ICCS şi de conf. univ. dr. Ramona Mihailă, ICCS. Workshopul a avut ca teme pricincipale de discuţii: • politica editorială a publicaţiilor ştiinţifice ale Universităţii Spiru Haret, • publicaţiile on-line o alternativă, • criteriile în evaluarea publicaţiilor online. Invitaţi să analizeze aceste teme au fost prof. univ. dr. Laura Ştefănescu şi conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu, de la Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova. În cadrul workshopului s-a pus accentul pe necesitatea indexării publicaţiilor ştiinţifice în baze de date internaţionale, având în vedere faptul că cercetarea ştiinţifică şi rezultatele cercetării româneşti trebuie promovate pe plan internaţional şi integrate în acest flux global al cunoaşterii. O condiţie esenţială în atingerea acestui obiectiv îl reprezintă publicarea articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, considerată limba ştiinţei, limba publicaţiilor ştiinţifice. 228


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

D. În data de 18 septembrie 2012 Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a găzduit şedinţa de lucru a Comitetului Tehnic 382: Tehnologie grafică din cadru Asociaţiei de Standardizare din România(ASRO). Principalele atribuţii ale ASRO: • Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale • Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale şi participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională • Gestionarea fondului documentar de standarde şi publicaţii din domeniul standardizării naţionale şi internaţionale • Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale • Editarea, publicarea şi difuzarea standardelor şi a publicaţiilor standardizării • Reprezintă ISO şi CEI în România şi apără drepturile de autor asupra standardelor internaţionale adoptate • Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde în scopul satisfacerii necesităţilor acestora • Promovarea respectării dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate E. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti, a organizat în data de 9 noiembrie 2012 Cel de-al Treilea Congres al ACEU. http://centralresearchinstitute.weebly.com/aceu-congress.html ACEU este o alianţă a universităţilor din zona Central şi Est Europeană şi are ca principal obiectiv crearea de noi colaborări în învăţământul superior şi în cercetare, pentru a contribui la dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaştere. Universităţile care fac parte din Alianţa Universităţilor din ţările Central şi Est Europene (ACEU) sunt următoarele: Universitatea din Kaposvar, Kaposvar, Ungaria, Universitatea din Presov, Presov, Slovacia, Universitatea Donja Gorica, Podgorica, Muntenegru, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România, Universitatea FON, Skoplje, Macedonia, Universitatea Educons, Sremska Kamenica, Serbia, Universitatea Apeiron, Banja Luka, Bosnia Herţegovina, Universitatea din Shkoder, Shkoder, Albania, Universitatea din Primorska, Koper, Slovenia, Universitatea din Sofia, Sofia, Bulgaria, Universitatea de Agrobusiness şi Dezvoltare Rurală, Plovdiv, Bulgaria, şi Universitatea WUS Austria în calitate de universitate invitată. F. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, a organizat prin Programul “Şcoala altfel” în săptămâna 2-6 aprilie 2012, o serie de activităţi extra-curriculare comune între universităţi şi licee. G. De asemenea, în anul 2012 Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a fost coorganizator al:

229


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

• Şcolii de vară internaţionale-ediţia a 4-a, organizate de Facultatea de Litere, în perioada 11-17septembrie 2012. http://germansummerschool.weebly.com/index.html • Conferinţei anuale internaţionale în domeniul Economiei, Informaticii şi Comunicaţiilor, ediţia a 3-a, organizată în perioada 25-26 mai 2012 de către Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Câmpulung Muscel http://cceaspiruharet.weebly.com/ • Conferinţei Internaţionale Drept şi Ordine Socială, organizată de Facultatea de Drept şi Adminstraţie Publică Constanţa, ce s-a desfăşurat în perioada 2-3 mai 2012. http://lawconfconstanta.weebly.com/partners.html H. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a depus proiectul Knowledge transfer and capacity building for doing social marketing in Romania-ROCHapacity în cadrul Cererii de propuneri de proiecte pentru runda 1 din cadrul Schemei de Grant pentru Parteneriate, Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi, Programul de Cooperare Elveţiano-Român, având numărul PF082. Prin intermediul Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică este asigurat accesul cercetătorilor şi studenţilor din cadrul Universităţii Spiru Haret la bazele de date JSTOR şi LEGALIS din interiorul sediilor Universităţii Spiru Haret. Se derulează în mod constant un sondaj de opinie în rândul utilizatorilor bibliotecilor Universităţii Spiru Haret ce urmăreşte să analizeze serviciile oferite, printre care şi accesul la baze de date ştiinţifice, 65% dintre utilizatori considerând acest serviciu ca fiind foarte important . Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică găzduieşte, în numele Universităţii Spiru Haret, sediul administrativ al Asociaţiei Europene de Social Marketing. Scopul asociaţiei este de a promova buna practică în cercetarea şi predarea marketingului social în Europa, de a contribui la progresul global al marketingului social. http://www.europeansocialmarketing.org/ Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a oferit consiliere cercetătorilor din cadrul Universităţii Spiru Haret în vederea: • îmbunătăţirii calităţii publicaţiilor ştiinţifice, în vederea indexării acestora în baze de date ştiinţifice internaţionale; • îmbunătăţirii activităţii centrelor de cercetare ştiinţifică; • îmbunătăţirii vizibilităţii centrelor de cercetare şi a publicaţiilor ştiinţifice prin oferirea de asistenţă în crearea unor site-uri web pentru centrele de cercetare şi publicaţiile ştiinţifice care nu au vizibilitate online adecvată. Astfel, au fost create site-urile pentru centre de cercetare, manifestări şi publicaţii ştiinţifice : 1 http://aiceicf.spiruharet.ro/, site dedicat Conferinţei Internaţionale Anuale în Economie, Informatică şi Comunicaţii, organizată de Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel; 2 http://cciv.spiruharet.ro, site aparţinând Centrului de Cercetare a Imaginii Vizuale din cadrul Departamentului de Arhitectură; 230


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

3 http://lawconfconstanta.weebly.com/, site dedicat Conferinţei Internaţionale Drept şi Ordine Socială, organizate de Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Constanţa; 4 http://conferinteeducatie.weebly.com/, site dedicat conferinţei Educaţia în Societatea Cunoaşterii şi Globalizării; 5 http://cercetarijuridice.weebly.com/, site aparţinând Centrului de Cercetări Juridice, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti; 6 http://germansummerschool.weebly.com/, site dedicat Şcolii de Vară ‘German Language Summer School’ organizată de Facultatea de Litere, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică, Departamentul de Filologie, Centrul de Studii Multilingvistice şi Interculturale şi Biroul Studenţi Străini. 7 http://geoland.spiruharet.ro/, site dedicat revistei Landscape and Geodiversity, editată de către Facultatea de Geografie; 8 http://jedep.spiruharet.ro/, site dedicat revistei Journal of Economic Development, Evironment and People; 9 http://jda.spiruharet.ro/index.html, site dedicat revistei Journal of Danubian Archeology, editată de Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie; 10 http://anale-mi.spiruharet.ro/, site dedicat revistei Analele de Matematică şi Informatică, editată de către Facultatea de Matematică-Informatică. De asemenea, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a oferit consiliere în vederea: • asigurării accesului cercetătorilor Universităţii Spiru Haret la proiecte cu finanţare naţională şi/sau europeană; • încheierii de parteneriate în domeniul cercetării ştiinţifice; • organizării de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a asigurat vizibilitatea cercetării ştiinţifice effectuate de cercetătorii Universităţii Spiru Haret prin portalul http://cercetare.spiruharet.ro, care grupează cercetarea în cele cinci domenii de cercetare: • Ştiinţe • Ştiinţe Sociale • Economie • Ară şi Arhitectură • Ştiinţe Umaniste În cadrul portalului http://cercetare.spiruharet.ro, pot fi identificate în mod distinct centrele de cercetare, publicaţiile ştiinţifice, manifestările ştiinţifice şi proiectele aferente fiecărui domeniu de cercetare. A fost asigurată actualizarea permanentă a informaţiilor afişate în cadrul portalului cercetării. Un element de noutate îl reprezintă introducerea rubricilor: ,,Oportunităţi de finanţare UE pentru cercetare”, ,,Oportunităţi naţionale de finanţare” şi ,, Mobilităţi- stagii de cercetare”, pentru a permite o mai bună vizibilitate a preocupărilor comunităţii academice din USH.

231


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a asigurat înregistrarea electronică prin intermediul Registrului Unic de Proiecte (RUP), ab.spiruharet.ro, a tuturor proiectelor iniţiate sau aflate în curs de derulare de către cercetătorii din cadrul Universităşii Spiru Haret, conform informaţiilor furnizate de managerii proiectelor. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică editează revista Journal of Economic Development, Environment and People, http://jedep.spiruharet.ro/Abouthtml.html, revistă în format online, cu apariţie trimestrială, în care sunt invitaţi să publice articole de specialitate cercetătorii din cadrul universităţilor membre ale Alianţei Universităţilor Central şi Est Europene(ACEU) http://www.aceu-edu.org/ În concluzie, prin activitatea desfăşurată în cursul anului 2012, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică a contribuit la îmbunătăţirea activităţii de cercetare în cadrul Universităţii Spiru Haret, la promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice atât pe plan naţional cât şi internaţional, atât prin manifestările ştiinţifice organizate cât şi prin modul de diseminare a informaţiilor în mediul online, prin intermediul portalului http://cercetare.spiruharet.ro/index.php, la identificarea surselor de finanţare adecvate pentru proiectele cercetătorilor din cadrul USH, precum şi la poziţionarea Universităţii Spiru Haret în cadrul european al cercetării, prin adeziunea la Carta Europeană a Cercetării şi la Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor, punând bazele necesare acreditării instituţionale a cercetării, conform noilor cerinţe prevăzute în HG 1062/2011. ANALIZA SWOT Puncte tari ● Modificarea Cartei USH. În ediţia 2011 la Titlul II Structura Organizatorică a USH, secţiunea 4, art. 21 alin.(1) şi (2) Carta USH face referire la INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ca structură care asigură coordonarea ştiinţifică şi metodologică a centrelor de cercetare din Universitate; ● Existenţa platformei cercetare.spiruharet.ro, ca mijloc de agregare a informaţiilor despre cercetarea ştiinţifică efectuată în cadrul Universităţii Spiru Haret pentru cele cinci domenii de cercetare, sub coordonarea Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică. ● Aderarea la Carta Europeană a Cercetătorului şi la Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorului precum şi calitatea de membru la grupul de lucru 4 al HR Strategy for Research, participând, în 29 octombrie 2012, la prima întâlnire de lucru de la Bruxelles. Universitatea Spiru Haret a fost singura universitate din România a cărei candidatură a fost acceptată, având astfel şansa de a se implica direct în fundamentarea Strategiei Europene de Resurse Umane în cercetare la nivel european ● Existenţa unui cont individual pentru veniturile şi cheltuielile rezultate din activitatea de cercetare, cont gestionat de Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică.

232


Raport de activitate al Institutului Central de Cercetare Ştiinţifică – Anul 2012

Puncte slabe • Lipsa unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţii de cercetare şi de management al cercetării • Personal cu normă de cercetare insuficient • Lipsa de interes a responsabililor cu cercetarea în cadrul facultăţilor/departamentelor şi a directorilor centrelor de cercetare în furnizarea informaţiilor complete, corecte, în timp util, despre activităţile de cercetare desfăşurate de facultăţi/departamente/centre de cercetare, pentru a fi integrate în portalul cercetării, http://cercetare.spiruharet.ro, în vederea sporirii vizibilităţii şi prestigiului activităţii de cercetare desfăşurate de cercetătorii Universităţii Spiru Haret • Fragmentarea eforturilor – exista 24 de centre de cercetare, unele dintre ele cu activitate slabă; Oportunităţi • • • •

Atragerea de fonduri naţionale şi europene pentru proiectele de cercetare ale cercetătorilor USH Aderarea la cadrul European al Cercetării Eligibilitate în proiecte de parteneriat naţional şi internaţional Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale Ameninţări

Subfinanţarea cercetării- alocare bugetară deficitară pentru cercetare, la nivel naţional, în ultimii 20 de ani

233


Raport anual privind cercetarea ştiinţifică 2012

ANEXA NR. 18

Planul de activitate al ICCS pentru anul 2013


Raport anual privind rezultatele cercetării – anul 2012 ANEXA NR. 18

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Sediul central: BUCUREŞTI – ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 int. 308 Tel/Fax: (0040 21) 312.21.46 E-mail: infocercetare@spiruharet.ro

PROGRAM DE ACTIVITATE ANUL 2013 Activităţi, Termene, Responsabilităţi, Resurse Activităţi

Termene

Responsabili

1. European Charter for Researchers and the

Code of Conduct for their Recruitment 1.1. Survey – positive working environment

martie 2013

Cătălin Radu

aprilie 2013

Cătălin Radu,

1.2. Analiza internă

Ramona Mihăilă 1.3. USH Human Resources Strategy for researchers

mai 2013

Cătălin Radu

continuu

Cătălin Radu

1-15 iulie 2013

Epure M.-sinteză

1.4. Materiale de diseminare (web, flyere, emisiune TVH2.0, workshop cu invitaţi)

2. Propuneri de modificare/ îmbunătăţire a

Regulamentului

USH

privind

cercetarea

ştiinţifică

2.1. Evaluarea cercetării ştiinţifice (bianual) – Raport bianual, Fişe de autoevaluare,

Radu C.-statistici 237

Resurse


2.2. Politica antiplagiat a USH (statement,

mai 2013

procedură verificare publicaţii, strategie )

Epure Manuela

iunie,octombrie

2.3. Autoratul ştiinţific

2.4. Workshop – Co-operation and coautorship

3. USH-Codul

de

etică

al

cercetătorului Mai 2013

Cătălin Radu

(îmbunătăţire şi adaptare la EU Code of Ethics) 3.1. Analiză comparativă –ce avem, ce lipseşte

Cătălin Radu

prin comparaţie cu Codul etic al EU

4. Strategia de branding a ICCS şi a domeniilor

de cercetare 4.1. Înregistrarea logo-urilor la OSIM

Mai 2013

Raluca Livia Niculae

4.2. Emisiune TVH2.0 –„Branding în cercetare”

noiembrie

Epure M.+invitaţi

continuu

Cătălin Radu

4.3. Informarea corectă şi la timp a comunităţii academice

USH

(newsletter/website

competiţii, proiecte, oportunităţi) 4.4. Poziţionarea ICCS în ERA: înregistrare portal EURAXESS, şi alte organizaţii etc. 4.5. Portret de cercetător- lunar pe website va

Cătălin Radu

fi prezentată activitatea şi domeniile de interes ale unui cercetător/domeniu 4.6. ResearchID – in Thomson Reuters –asigură gratuit

vizibilitatea

internaţională

http://www.researcherid.com/

continuu

238


5. Găzduirea pe site-ul USH a unui forum online

August 2013

care să reunească cercetătorii USH şi angajatori ai unor firme . 6. Infiinţarea unui centru de consultanţă şi cercetare al USH pentru asistarea IMM-urilor la export ( alături de ITC Geneva şi de alte

August 2013

asociaţii patronale) 7. Finanţarea cercetării ştiinţifice 7.1. Workshop - Surse de finanţare naţionale şi europene, condiţii de eligibilitate, proiecte în curs de derulare 7.2. Workshop- Cum se scrie o propunere de success in FP7? Dl. Iustin Andronie 7.3. Workshop – Organizarea unui eveniment ştiinţific (planificare, bugetare, logistică, diseminare, branding, sponsorship)

8. Informatizarea sistemului de înregistrare şi

raportare a rezultatelor cercetării 8.1. Proiectare,

machetare

website

pt.

evenimente ştiinţifice –

continuu

Cătălin Radu

martie 2013

Cătălin Radu

continuu – la

Cătălin Radu

8.2. Proiectarea şi derularea anchetei online privind mediul de muncă al cercetătorilor 8.3. Organizarea

anchetei

privind

utilizarea

resurselor de documentare (biblioteci, baze de date online etc) – chestionar deja distribuit online, urmează raport bianual –

cerere

9. Promovarea

şi

diseminarea

rezultatelor

cercetării 9.1. Emisiune TVH2.0 –promovarea ICCS şi a martie, iunie,

Epure Manuela +

proiectelor sale (trimestrial sau lunar, 30 minute)

invitaţi

sept., dec. 2013 239


9.2. Researcher’s profile – lunar, pe website, foto lunar, pt. fiecare

+ teme de interes

domeniu

9.3. Networking – vizibilitate externă, integrare 9.4. Evenimente PR – 2 /an

Cătălin Radu Research Gate Research ID

240

Cătălin Radu


Raport ICCS  

Raportul de cercetare al Universitatii Spiru Haret

Raport ICCS  

Raportul de cercetare al Universitatii Spiru Haret

Advertisement