Page 1

1

KULTUR

SYNSTE MĂ˜RE Torsd ag 31. mars 2011

6WDUWEDWWHUL

$OOH PRGHOODU IUn$KWLO $KSn ODJHU

TORSDAG 31 MARS 2011

NR 13 Ă…RGANG 42

– Ikkje nok

Ny ferjekai neste ür Vegvesenet legg opp til utviding av büsen p ü fer jekaia p ü Kop ar nes et i 2012, men først i 2013 legg ein opp til det same i Årvika. Og begge kaiene mü ordnast før nyare ferjer kan takast i bruk.

Bar n ever n s leiar i Van ylven , Mar ianne Hammer, seier seg glad for at kommunen er mellom dei som für ei stilling ekstra til barnevernet. – Me n d e t lø ys e r ikkje p ro b le m a vüre, seier ho og ber politikarane ta inn over seg dei store behova.

SIDE 7

SIDE 4

Mangfaldig byggjeaktivitet – Eg likar ü snikre og herje pü, sü det har vore heilt supert ü flytte heim igjen. Dette hadde ikkje gütt i ein by! seier Sindre Brekke i Syvde. Saman med sambuar Henriette Svendsen set han opp eit lafta bustadhus pü heimegarden. Andre satsar pü utforming prega av nyare arkitektur. Og somme vil ha huset nøkkelferdig Mangfaldet er stort - og stor er ogsü aktiviteten pü byggjefronten i Vanylven. FOTO: Hüvard Parr

www.synste.no

5XQGVW\NNH

QRUVNH+DWWLQJVo¸¸§¸§o¸¸§¸§¸o¸¸§¸

/DWRVVWHVWH V\QHWGLWW 7LQJLQJDYWLPH

SUSN

'UXHU

IDUJDVWHLQIULHo¸¸§¸§¸o¸¸§¸

*RGWYLKDUNYDUDQGUH

SUJ

BYGG & BU 13-21

3(5,2',6. .Â&#x2018;<5(7< .21752// $XWRULVHUWYHUNVWDG7OI

5HSDUDVMRQVDOJVHUYLFH 9DUPHSXPSHURJNMÂĄOHDQOHJJ $XWRULVHUWYDUPHNMÂĄOHPRQWÂĄU

4LF   (ALKJELSGATE  6OLDA

3DQDVRQLF 9DUPHSXPSH


2

OG ELLEST...

ORD OM ORD

Kjem ut på Fiskå kvar torsdag. Ubunden lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene.

Redaktør og dagleg leiar: Vidar Parr

VEKE 13

Hus og folk Det sku bo folk i husan, Husan e for folk. Folk treng hus, og hus treng folk i aill si tid. I denne utgåva av Synste Møre viser vi til ein imponerande aktivitet på byggjefronten kring om i Vanylven. Det er sanneleg gledeleg. Gledeleg fordi det viser at folk trivs her og satsar på å bu her. Gledeleg fordi det genererer arbeid og inntekt til lokalt næ ringsliv. Vi har i denne gongen ikkje snakka så mykje om ombyggjing av eldre hus. Men dei er det også mange av i Vanylven. Mange blir tekne hand om, moderniserte og nytta. Men det er diverre ikkje så reint få av dei som står tomme – eller i alle fall blir svæ rt lite nytta. Mange vender seg til oss for å annonsere etter stader å bu. Dei slår gjerne av ein prat i same slengen. Fleire er i ein alder eller ein livssituasjon der eit nytt hus ikkje er aktuelt på grunn av høge kostnadar. Men dei kan meir enn gjerne tenkje seg både å leige eller kanskje også kjøpe eit eldre hus. Kvart år blir fleire slik selde, men det er også mange som blir ståande tomme, lite nytta både som heilårsbustad og i helger og feriar.

Banjegn (b ar negn), s om h ar evne til å få barn, eller: "Ho er ute av banjeignene" dvs ho har ikkje lenger evne til å få b arn, ho er koma inn i menopausen. Bansfostre (f) ei eller ein som passar barn. Bide (v) vente, vente p å. Jfr.: "Du får b id e te´ruteb åten kjeme, og sjå kven so´går på land"

Eigentleg kunne vi, når vi tenkjer etter, spart å skrive dette. Ole Bremnes si vise, som dottera Kari har gjort til ein klassikar - og der vi siterer opningslinjene frå innleiingsvis, seier i grunn det som trengs seinast. Vidar Parr

De r s o m d u kje m e in t u r t il Nord alen ein d ag, og s er folk som glaner opp i skyene, utrusta med fotoapparat og kikkert ja, då skal du vite at det er "himmelseglarane" Thomas Landsverk og Helge Nordal dei ventar på. Desse to karane har nemleg ein utruleg sp anand e og noko uvanleg h ob b y, uvanleg i alle fall p å d es s e kan t ar. Dei h ar nemleg hanggliding som si store fritidsinteresse... Korleis føler de dette, å kunne sveve slik i lufta, spør vi. - Det er vel som ein skulle vere fugl, det? Og begge karane forsikrar at det er ei fin oppleving dette,

misjons-marka. - Det er godt å formidle det eg har sett i Guds ord , seier h o og legg til at h o også likar å formidle det ho ho har sett av misjonen i sitt lange virke ute, slik at folk kan sjå at det har noko for seg å drive misjon.

Neste veke får vi besøk av Wenche Lunde (biletet) til Vanylven og ho skal ha møte på fire stader her. Wench e Lund e er op p h avleg frå Rennesøy i Rogaland og utdanna læ rar, men har i tilsaman 1 5 å r v o r e m is jo n æ r fo r Misjons-sambandet i Peru. Når ho har vore heime har ho som regel brukt tida til å reise r und t i land et og for telje om misjonen.

INNLEVERINGSFRISTAR for annonsar: Tysdag kl. 14.00 Større forr.ann.: Måndag kl. 16.00 MOBIL-TELEFONAR/E-POST: Red/dgl.leiar Vidar Parr, Annonsekons. Rønnaug Søvik Journalist Ole Magne Kvalsvik Journalist Kjell Brenne

PRENT: Polaris Tr ykk Ålesund

950 245 48 951 40755 911 84479 950 24553

vidar@synste.no ronnaug@synste.no olemagne@synste.no kjell.brenne@tussa.com

Synste Møre er medlem i Landslaget for lokalaviser (LLA) Synste Møre ønskjer å arbeide etter "Væ r Varsom"-plakaten sine reglar for god pres seskikk. Den som meiner seg utsett for urettmessig avisomtale, vert oppmoda til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adressa til PFU er: Prinsensgt. 1, Pb 46, Sentrum 0101 Oslo . Telefon 22 41 56 80

(Frå Ord og vendingar frå Syvdemålet av Arnold Nordal.)

Det er med s tor innleving og ein god porsjon humor ho fortel om menneske ho har møtt i Peru og Noreg, og vi som høyrer på føler mest at vi møter dei ansikt til ansikt. Wenche næ rast bobler over av gode historier – og får umiddelbart respons frå tilhøyrarane! Vi vonar på god oppslutnad om møta denne veka!

TUR: Thomas Landsverk etter vellukka landing.

PÅ TRÅDEN

Storspoven er komen! Mons Sandnes er her med klar melding: – Laurdag såg eg storspoven! No er han altså komen - og så får det snøe det det vil, våren er i annmarsj! Mons h ar elles ei for klaring å kome med: – Folk spør meg om eg ikkje ser tjeld en lenger. Til det er å svare at eg har sett han i år også, men ikkje på Sand nes tangen s om før i tida. Det verkar som paret som h ekka d er ikkje fekk fr a m u n ga r s is t e å r a o g no har også gamlefuglane blitt borte, fortel Mons.

Hjarteleg takk

for blomar, helsingar og omtanke vi fekk ihøve min kjære mann og vår gode far, Knut M. Myklebust, sin bortgang. Lilly John, Magne, Atle, Kjetil og Lisbeth

SØNDAG I KYRKJA Søndag 3. april

LAYOUT/ UTGIVAR: Synste Møre AS, 6139 Fiskå

og ikkje så farefullt som det kan sjå ut til... (Vestavisa 4.april 1991)

Wenche Lunde til Vanylven

SYNSTE MØRE BLADPENGAR: Heilår: 720 kroner Halvår: 360 kroner Student (10 mnd) : 400 kr Tillegg for porto utanom Norden

nas t, vere til. jfr.: "Den d agen b eid d et ikkje folk h eime, for alle skulle sjå på" Bidige (a d j), s o m ka n ve re , som finst eller er for hand. Jfr.: "Der var alle b id ige s lag" og "Det hende kvar bidige dag heile vika i gjøna"

Hobby og fritid

Det er tydeleg å sjå at ho likar å formid le d et h o h ar p å h jart a, b åd e fr å Gu d s o rd o g fr å

ADRESSE M.M: Postboks D, 6139 Fiskå Telefon 70 02 08 20. Telefax 70 02 08 25. Bankgiro: 3972.20.33233 Heimeside: www.synste.no E-post: redaksjonen@synste.no

Bide oppe: vente til noko hend er. Jfr.: "Ho s ette s eg p å ein stein for å b id e op p p ostmannen når h an kom forb i, og h o sat der og bidde til han kom" Bide på, som gjev styrke lenge. Jfr.: "Raspaball med mykje flesk i, og sk`yr attåt, d et e mat so du´du kan bide lenge på". Bide (v) (bide, beid, bide), fin-

FOR 20 ÅR SIDAN

Somme stader har dette problemet blitt så stort at det offentlege har måtta gripe inn med tiltak og krav om varierande grad av buplikt. I Møre og Romsdal er er det visst berre ein stad dette er gjort, og i Vanylven er dette ikkje aktuell politikk. Men det tyder ikkje at ein her heller kan late att auga for problemstillinga, same kor kjenslevar og trasig ho er. Ho høyrer med når reguleringsplanar og bygdeutvikling blir diskutert. Det handlar nemleg ikkje berre om å skaffe bustad til folk, sjølv om det er viktig nok. Det handlar like mykje om sikre levande bygder, grender og miljø, der husa har lys i vindauga, og der vi høyrer steg i trappene og knirking i dører som går opp og att.

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Syvde kl. 11.00: So kn ep res t Sjur Johan Sæ ter. Dåp og nattverd. Takkoffer til Norsk Gideon. Etter gudstenesta: Årsmøte ky r kje ly d e n , s o kn e m ø t e o m gu d s t e n s t e fo r o r d n in g. Kyrkjekaffi. Selje kl. 11.00: Vikarp rest Asbjørn Gjengedal og Lars Sigurd Tjelle. Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Søndagsskule

Åheim, Sion kl. 11

Fjerde søndag i faste Komande søndag er den fjerde søndagen i fastetida. Den ver t også kalla Midtfaste. Då dreiar temaet seg om brød i øydemarka. Det er eit godt tema når vi

no er halvvegs i fastetida. Livet i Jesus etterfylgjing kan stund o m kje n n a s t s o m e i ø r ke n vand ring, og når ein mid t uti det, er det god t å kome til ein matstasjon og rasteplass. Nattverd en er s åleis h eilt s entr al denne søndagen. Preiketeksten er om då Jesus metta 5000 i øydemarka. Ein annan sønd ag i kyrkjeåret har same hend inga som evange lie t e ks t , n e m le g 8.s ø n d a g etter pinse. Den søndagen ligg vekta på Gud s omsorg, at h an syter for oss menneske til både ånd , s jel og krop p . Mid tfas te legg vekta p å at Jes us er Livsens brød. Slik har to søndagar same tematikk, men ulik vinkling. Tekstane på 4.søndag i faste er:

5.Mos.8,1-3: ”Kom i hug korleis Herren din Gud førte deg heile vegen d es s e før ti år a i øyd emarka... Han ville syna d eg at m e n n e s ke t ikkje le ve r b e r re av brød, men av kvart ord som kjem frå Herrens munn.” 1.Joh.5,11-15: ”Den som har Sonen, har livet.” Joh .6,1-15: Jes us mettar fem tusen. ”Då folket såg det teiknet Jesus hadde gjort, sa dei: ”Dett e er s an n eleg p ro fet en s o m skal koma til verda!” Gode hyrde, brød til livet, takk for du deg selv har givet, takk for livets kilde sann! Mett oss, vokt oss, la oss finne deg og dine goder inne i det sæle livets land. Norsk salmebok nr.139 v.6


33

KULELLEST... TUR OG

SYNSTEMØRE MØRE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

HELSINGAR

Benjamin Moltumyr Hip p h urra, i d ag fyller Benjamin 4 år! Håp ar d u får ein SUPER jib b urs d ag, kjekke guten vår. Gratulasjonar frå Besta og Besten, farmor Karen og pusekatten på Stad.

Gretha Søvik Rusten Endelig kjem “sjetteaprim” og 3 årsd agen! Gratulerer så mykje gullet vår t! Stor klem frå mor mor og morfar! Mamma, pappa og Max helsar også til prinsessa si!

Kjæ re Olav Måsvald Jensen! Gratulerer så mykje med 8-årsd agen 1. ap r il! Håp er d u får en fine d ag. Vi er kjep eglad i deg. Gode klemmar frå bestemor og bestefar i Syvde, tante Vib eke, o g t an t e Ås gu n n o g onkel Chris, Maja og Max i Melbourne.

FØDDE

Madelen Nygård Jørve Hip p h ur r a for Mad elen s om blir 6 år måndag 4. april. Tenk at du er skulejente til hausten. Vi er kjempeglade i deg. Håper d u får ein kjemp ekjekke b ursdag. Bursdagklemmar frå besta & b estefaren. Resten av familien vil ogs å gratulere d eg so masse med bursdagen.

No er han endelig her! 13. m ar s 2011 ko m Dan i t il verda på Førde sjukehus. Han vog 3310 gram og var 49 cm. Stolte foreldre er Judy og Jimmy Sekkingstad og storesøster er Malin.

Soknemøte i Syvde sokn Hip p h urra for storeguten vår Tobias Nordang Vik, som vart 3 år 27.03!! Du er en kjempeflink og sterk ”jobbemann”, og vi er veldig glade i deg! Klem frå mamma, pappa, Erik, Mathias og Josefine.

Hipp hurra for Lars Henrik K. Voksø i Uls teinvik s om b lir 6 år 2. april. Vi gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fin dag. Klem fra farmor og farfar. PS: Res ten av familien h ils er også.

Jakob Emblem Gr a t u le re r m e d o ve r s t å t t 65 årsd ag som var 26. mars. Ynskjer d eg for tsatt mange gode d agar ! Burs d ags klem frå s må og store i familien.

Vi vil gratulere to kjekke karar som begge har bursdag i mars. Kasper Nystøl Fiskaa var 1 år 28. og Adrian Sandvik Fiskaa er 6 år i dag. Stor klem frå farmor og farfar inn på Strand.

Kjære Lars- Herman Hermansen! Gr a t u le re r m e d 17-å r s d a ge n 3. ap ril! Beste h elsing oss h er heime.

Benjamin helsar og gratulerar mammaen sin Ann Helen Sunde med 25 års-d agen 1. ap ril. HURRA. Alle andre i familiane helsar og.

Lars-Herman Hermansen Vi vil gratulere vår kjæ re LarsHer m an m ed b u r s d agen d en 3. april. Vi er kjempeglad i deg. Store klemmer fra Kristine, Daniel, Natalie, tante og onkel. Vi gratulerar godguten vår, Nikolai Stoltz Nygård, m ed h eile 3 år t o r s d ag 31. m ar s . Det er mykje futt, fart og moro med deg - og vi er veldig glade i deg. Stor klem frå mamma og pappa. Kjell Arne Rusten Hipp hurra for verdens beste onkel som fyller 40 år 2. april!! Du er toppen!!! Vi gler oss veldig til å feire dagen din i Bergen . Gr at u lerer o gs å t il vår snille mormor som har bursd ag samme d ag! Kjemp eglad i dåkke begge to. Klem frå Ingrid og Kristiane. Wenche og Bjørnar helsar også.

Nikolai Stoltz Nygård Hipp hurra for Nikolai som blir 3 år i dag torsdag 31. mars. Håp er d u får ein kjemp e fin d ag med mas s e p akker og kaker. Bursdagsklem frå besta og bestefaren på Thunem. Judi, Joakim, Selma, Math ild e, Mad elen, tantene og onklane gratulerer deg også med dagen. Vi er kjempeglade i deg.

Hipp hurra for Emil Voksø på Rovde som blir 7 år 4. april. Vi gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fin dag. Klem fra farmor og farfar. PS: Resten av familien hilser også.

Adrian Sandvik Fiskaa Hipp hipp hurra for Adrian som fyller 6 år i d ag, 31. mars. Håper du får ein kjempe fin bursd ag. Gla i d eg! Burs d ags klem frå Th omas, Eirik, mamma og pappa

Søndag vert det soknemøte i Syvde rett etter gudstenesta. Det er to saker som står p å saklista: Først er det dei vanlege år s m ø t es aken e, o g s å skal saka om gudstenesteforord ning op p . Folket i Syvd e skal h a h øve til å uttale seg før b iskop en fastset gud stenes teforord ninga for Syvd e sokn. Så dette er viktige ting for d ei fleste i ”kosterikjet”. Berre d ei som er med lemer i Den norske kyrkja og som b ur i s oknet, h ar h øve til å røyste, med an sjølve møtet er sjølvsagt ope for alle. sjs

Påskevandring Elisa Orheim Bakkebø Vi vil gratulere den kjekke jenta vår med 11 års d agen som var i går, vi er veldig glade i deg :) Og no er du så heldig at du er blitt tante til ei lita prinsesse :) Mange klemmar frå mamma og pappa :)

Hipp hurra for Henrik Haugen som var t 6 år i går 30. mars. Tenk kor fort tida går, no er du snart skulegut! Håpar du får ei flott feiring i helga!! Stor klem frå Bjørn-Tore, Nikolai og mamma. Pappa sender en stor klem frå Rør vik til guten sin.

Julie Berge Sandvik Hip p h u r r a fo r go ´je n t a vå r s o m fylle r 8 å r i m o rgo n 1. ap r il. Jannike, Mar ius , mamma, p ap p a, b es temor og b estefar gratulerer so mykje med dagen!

Vår kjæ re Magnus Hellebust var t 4 år 29. m a r s . Tid a gå r jammen fort, og du er en super gut! Kjempe glade i deg! Beste øns ker fra Lucas , mamma og pappa.

Inger Ringstad Vonheim Ve r d e n s b e s t e s t o r e s ys t e r vert 4 år, fredag 1. april. Vi er kjemp eglad i d eg. Burs d ags klem ifrå Amalie, mamma og pappa.

Når d et næ rmar s eg p ås ke, er det tid for påskevandring i kyr kje n e vå re . Då gå r vi gje n n o m p å s ke b o d s ka p e n m e d b o r n a p å b o r n a s in e p remissar. Vi lever oss inn i dei dramatiske hendingane i påskehøgtida på nytt, og har retteleg fine stunder i kyrkja i lag med dei små. Påskevandringane går føre seg i kyrkjene dei to komande vekene. Vi gled oss! sjs

KRONERULLING Kronerullinga til trakkemaskin på Øvreberg står i dag på side 2.

UTELIV

Jens P. Dyrdal spelar på Fiskå laurdag Med eit b reitt rep er toar reiser Jens Petter rundt og spelar kjende og kjæ re låtar som p ub likum gar ant er t kjenner igjen! Av artistar kan nemnast – Dance With a Stranger, Alan Ja c ks o n , Cr e e d e n c e , Va s s en d gu t an e o g m an ge fleire. Med eit solid komp i r yggen s p elar Jens P. kas s egitar og syng. Han er kjend for å levere go d s t em n in g o g d a n s e t a kt d er h an op p trer! Jens Petter er vokalist og låtskrivar i countr y/rock-b and et Kruttrøyk som for tida er eit av dei mest s p e lt e b a n d a p å Da n s e fo t Jukeb ox p å NRK. for tel p ressemeld inga om ar tisten som laurdag spelar på Reidars Pub på Fiskå.


4

NYTT KULTUR

SYNSTEMĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

Ingen dynamittsalvar 17. mai Âą'HLVRPKDUWHQNWnVN\WHVDOXWWPDLPn VÂĄNMH SROLWLHW RP OÂĄ\YH VHLHU OHQVPDQQ7RU 6Â WKHU Âą2JGHUHUGHWĂ&#x20AC;HLUHVRPDOWKDUJMRUWRJInWW QHL*UXQQHQHUUHWWRJVOHWWDWGHWIUnRJPHGL nUHUIRUERGHnVN\WHVDOXWWPHGYDQOHJVSUHQJ VWRIIDOWVnG\QDPLWW6NDOGHWVDOXWWHUDVWVNDO GHWVNMHPHGVSUHQJVWRIIODJDWLOGHWWHIÂĄUHPn

OHWVHLHU6 WKHU 2JIRUGHLVRPYRQDUSnDWGHWWHHUQRNRVRP VNDOJnRYHUHUWU¥\VWDIUnOHQVPDQQHQKHOOHU PDJHU ¹)UnEOLUUHJODQHVNMHUSDHQGnHLWKDNN 0HQGHWInUYLWDQnUGHQWLGNMHPVHLHU7RU 6 WKHU 17. MAI: Nesten alt som før - men ikkje alt.

Ekstraløyving til barnevernet:

â&#x20AC;&#x201C; Løyser langt i frĂĽ problema

OLE MAGNE KVALSVIK

Etter d ei naud s ynte h øyr ingar og justeringar, godkjende ko m m u n e s t yr e t d e n fr a m lagde planen utan merknadar. Det er lagt opp til ei ny avkøyring rett nord for d en eks is terand e b usslomma og ei ny b us s lomme p ü kvar s id e av hovudvegen.

OLE MAGNE KVALSVIK

Fr ü s t a t e n s i e ks t r a lø yvin g til b ar never net, h ar Møre og Romsdal fütt nÌ rare 12 millionar kroner, noko som gir 20 nye stillingar.

Har prioritert dei som slit mest

Tar unna nokre av oppgĂĽvene Leiar ved b ar never net i Van ylven, Mar ianne Ham m er, er ogsĂĽ klar pĂĽ at ei ekstra stilling ikkje gjer meir enn ĂĽ ta unna nokre av dei lovpĂĽlagde oppgĂĽvene til kommunen. â&#x20AC;&#x201C; Vi h ar fĂĽtt tilsett Hild egunn Knard al til ĂĽ følgje op p b orna fr ĂĽ Vanylven s om er i fos ter h eim . Des s e b ar na h ar kom munen eit sĂŚ rleg ansvar for. Vi er sjølvsagt glad e for at vi no kan fĂĽ rette op p i og forb ed re oppfølgjinga med den nye stillinga, seier ho.

Stort behov â&#x20AC;&#x201C; Eg meiner likevel at p olit ikarane ikkje h ar teke innover s eg at vi p ĂĽ und er tre ĂĽr h ar gĂĽtt frĂĽ null til elleve born som er plasserte, og at ĂĽ følgje opp d esse b orna og p ersonane og e t a t a n e r u n d t d e i, e r s vĂŚ r t resursskrevande. Personalressursen i forhold til ĂĽ følgje opp b a r n i r is iko h e r i Va n ylve n

Vedtok plan - ikk Kommunestyret vedtok sist veke framlagd plan for avkøyring og busslommer pü Slagnes.

Vanylven er mellom kommunane som fĂĽr tildelt midlar til styrking av barnevernet, men situasjonen er framleis svĂŚ rt pressa.

Vanylven er mellom kommunane som har vor te tilgodesette og fĂĽr midlar til ei ny stilling. â&#x20AC;&#x201C; Vi h a r p r io r it e r t d e i ko m m u n a n e s o m s lit m e s t m e d ĂĽ h ald e s eg til lova. Kommu n a r s o m s a m a r b e id e r m e d and re h ar ogs ĂĽ fĂĽtt gĂĽ føre i kø e n , s e ie r s e n io r r ĂĽ d gje va r ve d fylke s m a n n e n s it t ko n tor, Eli Karin Walle, i ein generell kommentar til ford elinga. I ei p ressemeld ing und erstreka r h o a t d e t t e like ve l ikkje løyser alle utford ringane b ar nevernet har. â&#x20AC;&#x201C; Prob lema er langt frĂĽ løyste med dette, men vi kan klare ĂĽ fĂĽ undersøkt saker raskare, slik at born som treng det kan fĂĽ hjelp tidlegare.

Avkøyrsla til Slagnes i kommunestyret:

Busslomme pĂĽ innsida

BARNEVERNSLEIAR: Marianne Hammer seier seg glad for ei ekstra stilling, men meiner ei ytterlegare styrking av kontoret bør prioriterast om ein skal sikre at born som treng det für rett hjelp til rett tid. s tür enno ikkje i forh old til b eh ovet, og rettstr yggleiken til d esse b arna er ikkje god t nok teken i vare slik eg som b ar never nleiar s er d et. Om b orn som h ar b eh ov for d et s kal fü rett h jelp til rett tid , er d et framleis b eh ov for ei s t yr kin g a v ko n t o re t , s e ie r Hammer.

Desse har fĂĽtt midlar: Følgjand e kommunar i Møre o g Ro m s d al h ar fĂĽt t t ild elt nye stillingar: Eid e (1), FrĂŚ na (1,5), Gis ke (1), Hareid (1), KristiansundAve r ø y ( 2,5) , Mo ld e -Mid sund-Aukra (2), Rauma (0,5), Storfjord en: Skod je-Nord d alĂ&#x2DC;r s ko g- St o rd a l (1,5), Su la (1), Sunnd al-Nesset-Tingvoll ( 1) , Su r n a d a l-Ha ls a -Rin d a l (1), Sykkylven (1), Ulstein (1), Vanylven (1), Ă&#x2DC;rsta (1), Ă&#x2026;lesund (2).

Mellom d ei siste end ringane er ein merknad frü vegves enet om ü flytte busslomma pü ned s id a av h ovud vegen s ør om avkøyr inga, i s tad en for pü nordsida, slik det opphavleg var tenkt, dü dei vurderer dette betre for trafikktr yggleiken. Dei peikar og pü ein at ein

støttemur mot grunneigar vert h øg og kostb ar, og foreslür ei vanleg skrüning. Ogsü grunneigar har peika pü at denne muren vil vere dominerande med ei h ø gd p ü o ve r s e ks m e t e r, men meiner alternativet med s kr ü n in g s o m vil gü in n o ve r planen er verre.

Opplever liten velvilje Det har frĂĽ deira side vore lagt fram forslag om ĂĽ trekke heile avkøyringa lengre nordover og nĂŚ rare hovudvegen, slik at ein dĂĽ meiner ĂĽ ville ha fĂĽtt ei mind re p las s krevand e og s kjem mande løysing. â&#x20AC;&#x201C; Slik vi ser det, er det synt liten vilje til ĂĽ komme i møte dei forslaga til endring som vi har kome med . Vi s er d et òg s lik at ein ser d et som viktigare ĂĽ sp are kostnad er p ĂĽ gjeld and e plan enn ĂĽ gĂĽ inn i vĂĽre forslag. Had d e vi op p levd s tør re velvilje, kunne det kanskje òg vore vilje fr ĂĽ vĂĽr s id e ĂĽ d is kut ere

fr ivilleg gr u n n avs t ĂĽin g, s eier Bjarne Vik.

Oreigning No er det lagt opp til sak i neste kommunestyre om ü godkjenne og gü til oreigning for prosjektet, s om er kos tnad s rekna til ca 1,5 millionar kroner, p lus s innløysing av areal. Vegvesenet h ar gitt tils egn om tils kot p ü 350 000 til trafikktr ygging.

PLAN: Biletet viser ny avkøyring nord for eksisterande busslomme. Firkanten midt i den rosamarkerte gang -og sykkelvegen viser noverande buss-skur. Brun farge viser dei nye haldeplassane. Vi har plassert ei kvit pil der den noverande avkøyrsla er.

Lokal landbruksforval Vanylven kommune fekk gode skussmül for arbeidet i forhold til arealfor valtning innan skog og landbruk, dü representantar for fylket si landbruksavdeling var pü besøk sist veke. OLE MAGNE KVALSVIK

Møtet var ein d el av jamlege besøk som landbruksavdelinga gjer til dei ulike kommunane. â&#x20AC;&#x201C; Vi ser det som viktig ĂĽ kunne t reffe d en p olit is ke og ad m inis tr ative leiinga og d ei s om jobbar med for valtning i kommunen. Det gir ein felles arena for ĂĽ drøfte utfordringar og utvikling, bĂĽde i forhold til tradisjonelle og nye nĂŚ ringar, seier land b ruksd irektør Anne Berit Løset.

Ulike roller Arealfor valtning er likevel det gjennomgĂĽande tema. â&#x20AC;&#x201C; Etter vĂĽr vurdering gjer Vanylven eit kvalitativt godt arbeid pĂĽ dette omrĂĽdet, seier Løset.

Fylkesskogsjef Harald Nymoen peikar pĂĽ at ein har felles mĂĽl, men kan ha ulike interesser. â&#x20AC;&#x201C; Vi h ar sagt at Vanylven gjer d et kjemp eb r a p ĂĽ nokre omrĂĽde. Dei har òg sagt seg nøgde med nokre av tinga vi gjer. SĂĽ er mĂĽlet ĂĽ kome nĂŚ rare og fĂĽ til ei rasjonell samhandling. Vi h ar ulike roller. VĂĽr op p gĂĽve er ofte ĂĽ seie i frĂĽ om vedtak vi meiner er uriktige. Der vi dĂĽ ikkje har samhandling, hĂĽpar vi at det er forstĂĽing for vĂĽrt syn, seier han.

Leigejord og skog Av konkrete p unkt s om elles var t diskuter te, nemner Løset problemet med at meir og meir jord vert leigejord. â&#x20AC;&#x201C; Forholdet mellom eig og leigd er heilt snudd om i forhold til for ti ĂĽr sidan, noko som ikkje er s ĂŚ r s ynt for Vanylven. Det s ka p e r e in d e l u t fo rd r in ga r med omsyn til langsiktig ved likehald og utnytting av areal, seier ho. Ein d iskuter te òg nĂŚ rare kor leis ein b etre skal kunne ta ut produktiv skog, som vi har fĂĽtt mykje av i Vanylven. â&#x20AC;&#x201C; Det er viktig ĂĽ legge til rette

med vegar for tilkomst og logistikk, og sĂŚ rleg at fleire kan gĂĽ i lag og samord ne uttak og anlegg, seier fylkesskogsjef Harald Nymoen.

VITJA VANYLVEN: Representantar frü fylket si landbruksavdeling sa seg godt nøgde med dialogen med kommunen sine representantar etter møtet fredag. Sitjande frü venstre: Rüdgjevar for jordbruk og nÌringsutvikling, Kristin Eide, fylkesskogsjef Harald Nymoen og landbruksdirektør Anne Berit Løset. Bak frü venstre: rüdmann Gudmund Sandnes, avdelingsleiar plan og utvikling, Terje Kolstad, varaordførar Magne Løvoll, leiar i driftsutvalet, Randulf Lillebø, ordførar Jan Helgøy og kommunalsjef plan og miljø, Atle Arnesen.


SYNSTEMĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag31. 31.mars mars2011 2011 SYNSTE

55

KULTUR NYTT

SjukefrĂĽveret fell ,WDODVRP1$9QRRIIHQWOHJJMHUHUVMXNH YHUHWIRU9DQ\OYHQLSnSURVHQW HLQQHGJDQJIUnSURVHQWnUHWIÂĄU 5HGXNVMRQHQI\OPÂĄQVWHUHWLXWYLNOLQJD IRUODQGHWHOOHVRJNDQGHOVWLOVNULYDVW VYLQHLQĂ&#x20AC;XHQVDHQL0HQIRU9DQ\O YHQVHUYLDWVMXNHIUnYHUHWLNNMHKDUYRUH OnJDUHVLGDQVnGHWNDQLNNMHYHUH

 

 

KHLOHVDQQLQJD$WHLQQHGJDQJSnNULQJ SURVHQWHQPRQQDUIRUVWnUHLQQnUHLQOHV DWGHWHUI UUHWDSWHGDJVYHUNL HQQL9DQ\OYHQ.RPPXQHQOLJJ RJVnXQGHUI\ONHVJMHQQRPVQLWWHWVRPL IMRUYDUSn 6HUYLQ UDUHSnWDODVnVHUYLDWVMX NHIUnYHUHWHUQRNRK¡JUHPHOORPNYLQ

QHQH HQQPHOORPPHQQ  6DPVWXQGHVVnVHUYLDWGHWHUNYLQQHQH VRPVWnUIRUUHGXNVMRQHQLIUnYHUHWHW WHUVRPVMXNHIUnYHUHWPHOORPGHLL YDU0HOORPPHQQOLJJGHWVWDELOW OnJDUHQHQQIMRUnUHW3nÂżJXUHQYL VHUEOnNXUYHI\ONHWUDXG9DQ\OYHQ je semje om grunn

ltning für god karakter frü fylket LandbruksnÌringa i Vanylven: - Omset mat for om lag 65 millionar kroner per ür. Mjølk, kjøt og egg er hovudproduksjon. - Vanylven er mellom dei største sunnmørskommunane pü kjøt- og eggleveransar til Nortura. - Om lag 20 % av kommunen sitt areal er produksjonsareal, gjennom 23 000 dekar til grasdyrking og beitemark, 52 000 dekar produktiv skog. - Mjølkeproduksjonen held seg oppe, sjølv om nokre bruk sel kvota si. - Det var p er 1. januar 726 mjølkekyr (1. januar 2000: 1 000), 123 ammekyr (67), 262 geit (482). - Om lag 150 ürsverk ver t utfør te d irekte i produksjonen. - 85 ür s ver k i mjølkep rod uks jon, 50 ürsverk i sauehald, 5 ürsverk i geit, 4 ürsverk med ammekyr, 5 ürsverk i egg, 1 ürsverk med gris og 7 ürsverk i veksthus. - 11% av sysselsetjinga i Vanylven er direkte i landbruket. - Kvar t ürsverk gir ein til to arb eid sp lassar i tilstøytand e nÌ ringar, som veterinÌ rar, h and verkarar, rüd gjevarar, maskinleverandørar, reparatørar, h and elsnÌ ringa og und erleverand ørar.


6

KULTUR NYTT

SYNSTE SYNSTE MØRE MØRE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011

Vaktskifte på lækjarkontoret -Vanylven har og vil framleis ha ei god legedekning, seier avtroppande kommuneoverlæ kjar John Bekkenes. Denne veka overtek eit nytt ansikt som medisinsk hovudansvarleg. KJELL BRENNE

Så h a r h e lle r ikkje d e i n ye namna som skal fungere i kvit fr akk p å legeko n t o ret ko m e d r ivand e automatis k av s eg sjølv. – Vi la vekt p å å h a ei god utlysing p å stillingar. Det h ar vi hatt att for gjennom ein god tilgang på kvalifiserte søkjarar, påpeikar Bekkenes som rosar kommunals jef Arnh ild Nord aune for eit gr und ig ar b eid . Bekkenes kan forsikre at alle nytilsette har gode referansar, noko som også var t lagt vekt på i utplukking av kandidatar til dei ledige stillingane. So m n a m n e t r ø p a r e r ikkje d en nye kommuneoverlæ kjaren norskfødd. – Eg kjem opphaveleg frå Iran, men har vore mange år i Sverige der eg også har utdanninga mi ifrå, seier den nye kommuneoverlæ kjaren. Hamid Kes h avarz (49) er fas t tils ett og slep p å sp eid e framover mot nokon bestemt sluttdato i stillinga. Til Vanylven kom han frå Aure kommune.

Spesialist Den nye kommuneoverlæ kjaren er spesialist i allmennmedisin og med solid praksis.I tillegg til det overordna medisinske ansvaret, går h an no inn som fastleæ kjar for Bekkenes sine pasientar. – So m s p e s ia lis t s ka l e g kunne b eh erske noko av alt, men kanskje er d et ind reme-

disinen som ligg meg næ rast, røpar Hamid. Han gler seg til den nye jobben. Ha n h a r fått eit svæ rt godt inntr ykk av læ kjartenesta i Vanylven. Og akkurat dette inntr ykket kan avtroppande også gå god for. –Vårt motto har vore "opne dører". Folk skal få rask og fagleg god hjelp. Eg er veldig tr ygg p å at Vanylven vil h a ein d yktig og fleksib el stab framover, legar som dreg godt saman til det beste for innbyggarane og s om elles vil d yr ke d et god e miljøet vi har her på kontoret, understrekar Bekkenes.

– På s ju keh eim en h ar d et vore mogleg å d rive b eh and lin g p å eit n ivå s o m vi elles ikkje hadde hatt høve å gi om vi var ein del av eit større bymiljø. Bekkenes p eikar også d en svæ rt gode ambulansetenesta med godt utstyr og kompetente folk, ein viktig kvalitet i ein kommune som Vanylven. – Det er ikkje verst å ha ei ambulanseteneste som har r yktut innan to minutt etter op p kalling og som veit kvar ein skal. Det er langt betre enn i mange meir tettb ygd e s trok, meiner Bekkenes.

Dyktige folk

Blomst til Volda

I det samla komplette helsetilbodet i kommunen framhevar h an også sjukeh eimen og h elsetuna med sinedyktige folk.

Han spanderer også ein verbal blomst på Volda sjukehus. – Vi er eks t rem t god t for nøgd med samarb eid et vi h ar

h att med sjukeh uset i Vold a, både på råd og støtte på spesialistnivå. Veldig bra! Eit t år h ar vor t e t il t o år, o p p s u m m e re r Be kke n e s o g siktar til då familien bestemte seg for å dra frå urbane Drammen til land lege og fred elege Va n ylve n m e d r o le ge o p p vekstmiljø for borna. -Det var t noko lenger enn planen var. Vi h ar h att ei god tid her i kommunen, oppsumm erer avt ro p p an d e ko m m u neoverlæ kjar som no søkjer attende til Drammen og jobben innan nevrokirurgi i Oslo.

Endringar Og kva endringar blir det så på personalsida i tillegg: Geir Karlsson frå Island sluttar til sommaren. Einar Gilje Aarseth , Ålesund ,

VAKTSKIFTE: Hamid Kezhavarz (t.h) tek denne veka over som kommuneoverlækjar etter John Bekkenes (t.v). var i februar ferdig med tenesta s om turnus læ kjar. Han tek til som fastlæ kjar med ansvar for s ju ke h e im e n o g h e ls e s t a s jonen. Han held fram til sommaren. Ny læ kjar er Trond Vegard Vatne. Han h ar fullfør t turnus tenesta på Nordfjordeid og tek til i vakant stilling som fastlæ kjar i Vanylven. To nye læ kjar ar er p å veg til Vanylven. Eit ungt læ kjarpar er tilsett, men d ei skal etter p lanen først ta til 1. august. Fast og stab il i stab en er Farib orz Lash kari. Han h eld fram som før.

Spurde om vegen på Eidså I ein interpellasjon i tre punkt til ordføraren, etterlyste Harald Søvdsnes (H) i siste møte i kommunestyret kva som skal skje med vegen på Eidså fram til ein veg utanom sentrum eventuelt kjem i tidsromet 2035 -2050. OLE MAGNE KVALSVIK

Han vis te òg til at tiltaket vil ø yd e le gge kje r n e o m r å d e t t il d en s is te utøvand e b ond en i området og føre til at han legg ned drifta. Han spurde difor om innløysing av dette landbruket, s om vil d reie s eg om millions u m m ar, var t t eke o m s yn t il i ko m m u n es t yret s it t ved t ak hausten 2010 om å gå for denne løysinga. Som d et tred je p unktet vis te Søvdsnes til at vegvesenet i si tid tilrådde bygging langs ei nedre line, noko som ikkje vil gå ut over landbruket. Han spurde

d ifor kva faglege vurd eringar kommunestyret la til grunn for å sjå vekk frå denne tilrådinga. I eit lengre svar viste ord føraren til at d ette er ei s ak s om lenge har gått fram og attende b åd e h os p olitikarane og h os vegves enet, med fleire s ynfaringar og forslag til løysingar. – Frå min ståstad er d et ei av dei vanskelegaste sakene vi har med tanke p å korleis ein b est s kal t a i vare b åd e jord ver n, m ju ke t r a fika n t a r o g fa s t b u and e, og eg h ar stor forståing for problemet med at så mykje

dyrka jord går med og vert delt opp, sa ordføraren. Han viste til at formannskapet med fem mot to røyster gjekk inn for at d et skulle setjast av

350 000 kroner til p lanlegging av miljøgate, men at kommunestyret med stort fleirtal gjekk inn for i stad en å gå b erre for løysing b ak b usetnad en og at

VEGEN gjennom Eidså sentrum - kva skal skje vidare? ein då må forhalde seg til dette vedtaket.


SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

KULTUR

7


8 8

KULTUR KULTUR

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011 SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Utstilling med spennvidde Vanylven kunstlag si amatørutstilling på kommunestyresalen i helga vert ei mønstring med stor breidde. OLE MAGNE KVALSVIK

– Eg ver t like im p o n er t kvar gong over alt folk styrer med og får til rundt i kommunen vår, seier leiar i kunstlaget, Cecilie von Krogh.

Det har meldt seg sytten utstillar ar med alt fr å ulike s or tar h a n d a r b e id , m å le r i o g ke r a mikk, til trearbeid og foto. – Eg synest det er eit flott spekt e r. No kre a v u t s t illa r a n e vil også ha sal på tinga sine, men d et er op p til d ei sjølve, for tel von Krogh. STOR BREIDDE: Leiar i Vanylven kunstlag, Cecilie von Krogh, er godt nøgd med oppslutninga på amatørutstillinga dei arrangerer i helga.

Kunstlaget mot jubileum Sis t tys d ag var d et års møte i Vanylven kunstlag. Av årsmeld inga går d et fram at ein sæ rleg h ad d e ein flott tur til Flø i fjor og b es økte uts tillinga t il Ør n u lf Op d ah l. Ein h ar o gs å fått formid la ein d el måleri til utsmykking av institusjonar og arbeidsplassar rundt i kommunen. Det går vidare fram at kunstlaget i 2011 h ar 30-årsjub ileum, og det vert arbeidd med planar fo r m ar ker in g av d et t e. Eln a Leiten var til stades på årsmø-

tet og viste fram måleri ho har laga i det siste og for talde om dei. Eitt av bileta vart også lodda ut, i lag med bilete av Bjørn Saarstad og Tor Rafael. Desse va r t vu n n e a v Ka r i Ho ls vik, Ester Sørd al Klungre og Ellen Klungsøyr. Det vart halde val. Ellen Klungsøyr, Lillian Hend en og Solveig Marholm gjekk ut av styret og fekk b lomar som takk for innsatsen. Sistnemnd e etter å h a vore i styret i åtte år. Det nye

styret er slik: Leiar: Cecilie von Krogh Styremed lemar: Asb jørn Lillebø, Harald Osnes, Lillian Lø-

seth , Anne-Grete Eikrem, Haldis Myklebust. Vara: Sylvia Brekke, Aud Eidså. ref

APROPOS

Eit lite minne om ei stor kvinne Wenche Foss er død – og over heile landet minnest den store skodespelaren og det sæ rmerkte mennesket. VIDAR PARR

Bile t e t t il h ø gre e r t e ke fo r Syn s t e Møre av Kjell Bren n e p å Drags eid et und er op ninga a v s p e le t ”På Sve rd e ggja ” i 2004. Vi ser Wench e Foss lese den prologen Rolf Losnegaard hadde skrive spesielt til henne og dette høvet. Lyset er aldeles p erfekt for b ilettaking og Kjell treffer blink. Wenche Foss fekk s einare t ils end t d et t e b ilet et som eit minne.

Til trakkemaskinen til Vanylven s kis enter p å Øver b erg. Lis t er ligg p å Co o p Syvd e o g Sp a r e b a n ke n Mø r e , Fis kå o g ka n in n b e t a la s t p å d e i s t a d a n e e lle r p å ko n t o 3910.13.21790. Fulls tend ig lis te over ut fordra kan sjå det på www. syvdeil.no Beløpet ein blir utfordra til å betale, er 300 kroner. Bjørn A. Villanger b etalar og byd ut Kjell Arne Myr voll og Ståle Eikrem. Linda Strand b e t a la r o g b yd ut Dagrun Molvik og Janne Nesje Eikrem. Målfinn Strand b e t a la r og b yd ut Jan Eikrem og Halvar Brekke. Roar Oseberg b etalar og byd ut Halvard Løseth og Olav Johansen. Thoralf Ruud b et alar o g b yd ut Ole Bjarne Vik og John Willy Klungre. Leon Stranden b etalar og b yd u t Eld a r Eikre m o g Geir Nystøyl. Solveig Opsal b etalar og byd ut Tove Listou Storeide og Ragnhild Berge. Jenny Laila Westerås betalar og byd ut Iren Synnøve Ka r ls e n o g An n e Gr e t e Widnes. Sigurd Wik Asklund betalar og byd ut Sølvi E. Sjåstad og Eivind Øvregård. Jan Ivar Brekke betalar og b yd ut Arne Strand en og Geir Nielsen. Roald Storeide betalar og b yd ut Jarle Aas emyr og Knut Ivar Moen. Fø lgja n d e h a r b e t a lt : An d r é Sa n d n e s , Sin d r e Brekke & Henriette Svends e n , So lve ig La n d s ve r k, Jartrud Storeide, Atle Brudevik, Carl-Henrik Prøsch, Kristin Fevik Prøsch. Følgjande verksemder har betalt inn: Oseberg mekaniske kr 5000, Fjord Gadus AS kr 5000, Vik gatelys kr 3085, Øko n o m ic o n s u lt 1500, Centrum Fargeh and el kr 1000, Vanylven Kiropraktorklinikk kr 500 og Va n ylve n Fys io t e r a p i kr 500.

Minne Eldsjela Margit Fløde i Stadland et Ungd omslag er i full gang med førebuingane til nytt spel. Men ho tek seg gjerne tid til å minnast desse dagane i 2004. – Fo r kva r t s p e l t e n kje r e g: Kven skal vi få til å op ne i år? Den gongen, framfor spelet våren 2004, kom eg til tenkje på We n c h e Fo s s , m e n s lo r a s kt det frå meg. Det fekk no liksom vere måte på! Likevel må eg ha nemnt det til Oddvar Stave, og han tende på ideen: – Sjølvsagt kan vi sp ørje Wenche Foss! meinte han. Han ringde – og fekk ja. Deretter overtok eg den vidare kontakten. Ho ville ha ein prolog ho kunne lese t il op ning. Rolf Los n egaard , som og h ar skrive manuset til s jø lve s p e le t , la ga s å d e n n e p rologen - s kr ive s p es ilet for dette høvet og med tanke nettop p p å Wench e Fos s . Ho las

KRONERULLING

han laurdagen under opninga. Etterp å såg h o sp elet. Eg h ugsar det var fint ver, men kaldt. Eg hadde kjøpt eit ullteppe som ho fekk ha over seg. Eg har det enno som eit minne og kallar det berre "Wenche-teppet". Det er ikkje van leg at vi h ar o p n in g s ø n d a ge n o gs å , m e n Wenche insisterte på å lese for publikum då også. Var ho først komen, var d et for å gjere ein jobb! Men søndag såg ho ikkje spelet – då ville ho nytte tida til å vitje folk på alderisnstitusjonane. Etter opninga køyrde ho i bil frå stemnestaden og eg minnest kor ho vinka frå bilvindauget og alle p å trib unane vinka tilbake. Å få vere med Wenche Foss på d en rund en p å Eld retunet h er

på Stadlandet og sjukeheimen i Selje var ei heilt spesiell opp leving. Å sjå korleis ho såg kvar einskild, kva ho gav av seg sjølv – d et var ei h eilt sp esiell op p leving b åd e for d ei s om var t gjesta og for meg som fekk vere med. Det er ei oppleving eg aldri gløymer. Spesielt hyggjeleg for oss var det å sjå at i filmen som var t vist i TV2 månd agskvelden, var det mange scener frå besøket her på Stadlandet. Eg trur ho likte seg og sette pris på å vere her. Vi sette i alle fall umåteleg p r is p å å h a h enne her, seier Margit Fløde. DELER MINNE: Margit Fløde deler gjerne minna ho har frå Wenche Foss si gjesting på Dragseidet i 2004. (ARKIVFOTO)

Stipend til Hilde Myklebust Før h elga p ub liser te kulturd e p a r t e m e n t e t o ve r s ikt a over tildeling av staten sine stip end og garantiinntekter for kunstnarar i 2011. Eit a v a r b e id s s t ip e n d a e r t ild elt Hild e Mykleb us t fr å Sylte. Vanylvsforfattaren er ein av fem s kjønnlit t er æ re forfattarar som er tildelt ”Arb eid s s tip end for yngre/nyetablerte kunstnarar”. Stip end et er eittår ig og utgjer 190 000 kroner.


SYNSTEMØRE MØRETorsd Torsd 31.mars mars2011 2011 SYNSTE agag31.

ANNONSER KULTUR SPORT

99

Slo til i Blindheimscupen Vanylven sine to lag i volleyball jenter U 16 avlutta sesongen svæ rt godt, og Vanylven 1 klarte til og med å vinne cupen, noko som er første gong for eit lag frå Vanylven.

Jan Tore Aarskog (biletet) deltok på NTG Lillehammer sitt lag som tok gull i juniorklassen i NM, både i luftrifle og miniatyrskyting.

OLE MAGNE KVALSVIK

Blindheimscupen har vore arranger t årleg i svæ r t lang tid, og har hatt høg prestisje mellom volleyb allklub b ane. I år deltok det over 80 lag, mellom anna b åd e frå Oslo og Trond heim. Vanylven IL har tidlegare hatt lag i finale både i jente- og guteklasse tidlegare, men har aldri gått heilt til topps.Men i år – av atten lag i jenter U16, tok laga til Vanylven første- og fjerdeplass.

OLE MAGNE KVALSVIK

De t va r t t o s u ve re n e gu ll i lagskyting for NTG Lilleh ammer under NM, som gjekk på Kløfta for nokre veker sidan. På miniatyr var NTG sitt lag 15 poeng føre Oslo Østre, og på i luftrifle var dei 19 poeng føre same lag.

Slo rivalen I gruppespelet kom begge laga i p ulje med Blind h eimslag og la g fr å Tro n d h e im o g va n n alle kamp ane med 2-0 i s ett. Det same skjed d e i kvar tfinalen d er Vanylven 1 vann over Reima frå Trondheim og Vanylven 2 vann mot Blindheim -96. I semifinalen møtte Vanylven 1 laget til Blind h eim 1, som d ei har hatt problem med og fleire ergerlege tap mot tid legare i sesongen. Det var stor glede i gjengen over å slå dei med 2-0 i sett nettopp i Blindheimscup en, etter eit jamt førs tes ett med 25-22 og eit meir klart andresett med 25-19.

To lag-gull til Jan Tore

Bronsefinale og finale Vanylven 2 møtte i sin semifinale Viksdal. Det enda med tap 2-0. I b ronsefinalen møtte d ei Blindheim 1 og tapte 2-1 i sett. Dermed den litt trasige fjerdep lassen, men ein flott innsats også av dette laget. Va n ylve n 1 m ø t t e i s in fin a le Viks d a l i e in s p a n a n d e ka m p . Viks d a l t o k fø r in ga i b åd e d et førs te og d et and re s et t et . I d et før s t e s ettet tok Vanylven 1 over kommandoen om lag midt i settet og vann 2522. Andresettet vart endå jamnare, men Viksdal vann til slutt

m ed 27-25. I d et avgjer an d e tredjesettet klar te jentene frå Vanylven å s kaffe s eg eit lite over tak tid leg i settet, og d et klarte dei å halde settet ut og vann med 15-12.

Gledeleg – Største styrken til Vanylven 1 i år er at det har vore eit lag med mange gode spelarar i alle posisjonar, og etter ein sesong med mange god e resultat for begge lag var det veldig kjekt å a vs lu t t e s e s o n ge n m e d å t a Va n ylve n s in fø r s t e s e ie r i Blin d h e im s c u p e n . Eks t r a

JUBEL: Stor glede hos Vanylven 1 over finalesiger i Blindheimscupen. Frå venstre: Julie Nielsen Ruud, Silje Nordal, Bendikte Krøvel (vi ser i nummer 3 på drakta), Siri Stranden (11), Vilde Nielsen Ruud (12), Amalie Kragset, Jannike Berge Sandvik og Silje Strand. (FOTO: John Willy Klungre)

gled eleg var d et at b egge laga gjorde det så godt, seier trenar John Willy Klungre.

In d ivid u e lt h e vd a Ja n To re seg også høgt oppe på listene i d en krevjan d e ko n ku r r an sen. Best gjekk det i OL-greina luftrifle, der han skaut 579 poeng i 60-serien og tok seg til finale i juniorklassen. I finalen gjord e s p es ielt før s tes kotet med 8,7 p oeng og tred jeskotet med 9,0 poeng at det vart ein plass ned, men han hadde òg fem skot over ti poeng, og tok altså ein sjuand e p lass i fint selskap . På 15 meter miniatyr vart ein tiande plass på 30 skot ståande og ein ellevte plass på 45-skota.

Siste karusellsnurr på Fiskå Dei byrja med snø i karuselløypa i slutten av oktober og avslutta med snø i slutten av mars. HÅVARD PARR

Åt t e go n gar h ar d et gåt t ein straum av vandrande gjennom Fis kåb ygd a. Denne s is te gon gen var d et 46 p ers onar s om gjekk r und a og d et vanka ekstra spanande premiar. Mellom d ei s om h ar gått fles t gongar var t h ovd gevinsten – ein sykkel – trekt. Det var stor sp enning d å namnet til s ykkelvinnaren var t trekt. Den h eld ige, s om fekk nummeret s itt trekt ut av boksen, var Celine Haugsb ø. Med d en sp anand e filmen ”Jørgen+Anna=s ant” p å kino fredgen, så var Celine ei av dei som hadde gjort unna turrunda i ei fart. Så det var mor som fekk gleda av å ta imot sykkelen.

Applaus Un d e r p re m ie u t d e lin ga va r t b a r n s o m h a d d e gå t t r u n d a minst fem gonger premiert. Det var ogs å ap p laus for familien Molvik som står som vinnarar av konkurransen sommar top -

p en, s om Fis kå Id retts lag ar r angerer. Pr is en s yner at d ei var dei mest aktive fjellgåarane mellom id rettslaget sine med lemmer førre sesong.

Dei som var med på den siste karusellen: Ragnh ild Berge, Julie B. Sand vik, Marius B. Sandvik, Aksel Inge Berge, Tonje Aaland Brekke, Veb jørn

Aaland , Ann-Kristin Aaland , Britt Berge, Håvard B. Moen, Linnea B. Moen, Knut Ivar Moen, Marina Haab erg, Sond re Ers våg, Marius Ers våg, Stine Ersvåg, Madelen Haugsb ø, Aud Rusten, Celine Haugsb ø, Bjør n Tore Haugen, Beate Str an d en, Nikolai Haugen, Henrik Hauge n , Tr u d e Lille b ø , As b jø r n Lillebø, Andrea Grønvold, Cecilie von Krogh, Kjell Arne Rusten, Elisabeth L. Rusten, Hans Ivar Rusten, Anne Lene Rus t en, Svein Er ik Rus t en,

SPANINGA var tyil å ta og kjenne på under trekninga: Kven blir den heldige eigaren av ein splitter ny sykkel?

FJELLPRIS: Nicklas Molvik og pappa Malvin representerte familien og tok med premie som vinnarar av "Sommartoppen".

Ed el Rus ten, Id ar Rus ten, Eivind Rekkedal, Bendik Rekkedal, Beathe Rekked al, Veb jø r n St r an d , Tr in e Str and , Fr id a Str and , Vid ar Th u-

n em , Kr is t in a Th u n em , Niko lin e Th unem, Anita N. Th unem, Anna N. Thunem og Kaja N. Thunem.


10 10

AKTUELT

Utvikling av kommunestenteret:

Delte innspel frå bygdene

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Ganges gjek Om målet var større interesse for Beatles, var rikskonsertane sitt besøk på skulane i Vanylven denne veka sæ rs vellukka. OLE MAGNE KVALSVIK

Gruppa 3 Man Jam med Arnt Helge ”Ganges” Nord al som v o ka lis t , b e s ø kt e t y s d a g Åh eim og Fis kå s kular, m edan vi sjølvsagt tok turen då dei onsdag spelte i Ganges si heimbygd, Syvde. – Det er kjekt å kome heimom ein tur. Neste gong vert under Kostarikjedagane i pinsa, då Th e Times s kal s p ele. I går fekk vi også lagt inn ei øving, fortel Ganges.

Alt frå spanande og spenstig, til draumeslott og feilsatsing, er reaksjonar som har kome på to bygdemøte kring utvikling av Fiskå som kommunesenter. I kveld er det møte på Fiskå.

– Slik d et er no h ar d et ingen identitet og frå vegen møter ein Comb isenteret, med an råd h uset er heilt gøymt, sa ho. De t t e h a d d e d e i fr a m m ø t t e ingen vanskar med å seie seg samde i. – Vår t r åd h us er om lag like p en t s o m Åles u n d s it t , ko m menterte John Runar Aarskog.

OLE MAGNE KVALSVIK

Så ligg d et inne mange tankar om korleis ein kan få attend e o r ie n t e r in ga m o t fjo rd e n o g gjere området ved sjøen attraktiv og tilgjengeleg. Fausa skiss er te tankar om møtep las s ar, grøntområde, utfylling og pirar utover i sjøen. – I dag er det knapt turistverksemd, noko det burde vore mykje meir av, meinte ho. Steinar Th unem let minna gå attend e til ei tid med wiener b rød og kaffi p å b akeriet, OBb utikken, s lakter iet og gamle s entr um s om s tad en folk var samla. – Kan ein få attend e noko av dette, vil det vere positivt. Joh n Runar Aarskog gav også ros til det som vart skissert. – I d ag er d et eit områd e som dei som ikkje veit om, ikkje oppdagar. Kan ein gjere det sjønæ rt og lage marina og kaier, vert det flott å kome inn s jøvegen. Eg synest dette er spanande idear. Det viser det viktige i å ha med seg profesjonelle folk. Det burde berre vore gjort tidlegare.

Sist onsd ag var d et inviter t til folkemøte på Åheim, der avisa ikkje hadde høve å vere til stades. Etter det vi får høyre i etterkant, var det godt oppmøte, men ikkje s æ r leg entus ias me for p lanane. Fleire tok til ord e for at det var feil bruk av midlar å gå vid are med p lanar p å Fis kå, s om alt h ar fått s in reguleringsp lan, med an mellom and re Åh eim ventar p å at ein skal få laga ein slik plan for området. Sæ rleg vart det teke fram at saknet av areal regulert til industri er med på å setje hinder for utvikling i bygda.

Attende til sjøen Tys d ag var d et møte i Syvd e, der dei skisserte planane møtte større tilslutning, men på same tid ein skep sis for å kunne utarme s æ rleg forretnings tilb odet. Arkitekt Oddhild Fausa frå Rambøll Norge AS presenterte tankar ho har gjort seg for området, med sikt og kommunikasjonsliner som opnar mot fjorden og det gamle sentrumsområdet. Ho meinte det ligg store kva lit e t a r i å få a t t e n d e d e n tidlegare orienteringa mot sjø. – No er d et ei tosid ig orientering mot sjø og veg, og sentrum står fram som rotete og vanskeleg å finne fram i, meinte ho.

Få fram rådhuset Ho meinte d et er ves entleg å s t ar t e m ed å få gjo r t eit lø ft b åd e med og rund t råd h uset, med ny inngang, p arkering p å b aks id a og s entr ums gate s ør for bygget i staden for gjennomkøyringa på nordsida.

Vitalisere sentrum

Skape investeringslyst Øys tein Storeid e p eikte p å at ein her vil investere millionbeløp, og tok fram at for at dette ikkje s kal ver te rein d r øymetenking, må d et også vere for ret n in gs m es s ig d r ivan d e. Til d et svar te leiar i Vanylven Utvikling, Bernt Westad , at kommunen sjølvsagt må yte sin del. – Det er erfaringa frå slike prosjekt and re stad ar, at d ette er med å hindre ungdom i å flytte. De t h a n d la r o g o m a t vi d e i næ ras te åra vil få mange nye arb eid sp lassar, og om vi ikkje gjer d ette, vil vi slite med å få

SJØSIDA: Her tenkjer ein pirar utover i sjøen, utfylling nedanfor sjukeheimen med grøntområder, brygger og marina. (Rambøll Norge AS) For litt hjelp til å orientere seg, har vi plassert ei pil ved Coop-bygget. folk. Men med omsyn til kapital er det her som andre stadar, at vi må gjere det så attraktivt at d ei som h ar p engar får lyst å investere. Det er spenstige planar, men etter vår meining gjennomførbare, sa Westad.

Ha tilbod Fleire såg p oenget i at ein må arbeide for å gjere seg meir attraktiv. Når eg til dømes snakkar med folk i Bergen, etterspør dei tilbod som pub, catering og utestad ar. Det må gjerne vere eit sterkare sentrum for å kunne tilb y noko av d et. Vi kan ikkje ha kino i alle bygder, sa Steinar Thunem. – Eg m ø t er u n gd o m fr å Van ylven i Ålesund som seier d ei kunne tenkje seg å flytte attende, men at det er for få tilbod. Men så kan ein no stille spørsmål om dei nyttar seg av tilbod som finst, sa Oddhild Fausa.

Også andre bygder Det kom òg fram ein del skepsis til om ei sterkare satsing på Fis kå vil gå utover d ei and re bygdene. – Eg ver t lit t gir a n år eg s er d esse p lanane, men samstund es red d for at d et vil utarme d ei and re b ygd ene. Når fleire tenester og tilb od ver t samla, trekk det folk, og det ver t tyngre å drive for oss i andre bygder, sa Siv Nordal Vik. Båd e h o og d ei and re fekk likevel forsikringar om at d ette ikkje skal gå utover d ei and re b ygd en e, o g d et var t vis t t il er far in gar fr å s like s at s in gar andre stadar, der det også har gitt ein positiv ringverknad for områda ikring.

Re is in g fo r r iks ko n s e r t a n e h ar vore ein d el av leveb rød et i lag med freelancejob b ing s om mus ikar d ei s is te 15-16 å r a fo r Ga n ge s , s o m b ur i Trond h eim. Men snar t skal han starte i ny jobb som gu id e , e lle r fo r m id la r, ve d Ro c kh e im , e lle r De t n a s jo nale opplevelsessenteret for pop og rock på Brattørkaia i Trondheim. – Det blir litt uvant å gå i fast jobb, smiler han.

Ko n s e r t e n o m Be a t le s e r e igentleg mynta på 1. – 7. klasse, men med så god musikk og attp åtil framfør t av ein av b ygd a sine søner, vart sjølvsagt både ungdomsskulen og elevane frå Rovde inviterte. – Kjemp eb ra, er attes ten h os elevane vi møter etter konserten – Alle hadde hatt om Beatles i musikk, så dei kunne tekstane og var h eilt med , for tel læ rar Kari Holsvik. Difor kan vi tr ygt seie at Ganges ikkje berre kom til h eimb ygd a, men at mus ikken også gjekk heim. Det einaste var at det varte så altfor kort.

FALL I SMAK: Rikskonserten med Beatles på programmet var heilt topp, meinte elevane som her står i lag med musikarane i 3 Man Jam. I midten framme ser vi gitarist Hans Petter Vik, bak han Arnt Helge Nordal, og til venstre bak, Aslak Johan Johnsen.

Anne Nørdsti i Olivinhallen:

-Det skal bli ein hy -Det skal bli ein topp kveld, lovar Anne Nørdsti. Den populæ re dansebanddronninga med sitt vinnande smil lovar smakebitar frå sitt r ykande ferske album som blir sleppt 15. april. KJELL BRENNE

–Det bråkar så fæ lt her, så eg må kome meg litt attom, forklarar ho oss då Synste Møre ons d ag s lo av ein p rat med h o p å telefonen. Od elsjenta fr å Alvd a l s t o d i kje ld re s s og med verkty i handa, i full gang med op p ussingsarb eid heime på Hadeland. Nørd s ti med s itt b and er saman med dansebandet Ingemar s p ub likums magnetane på årets dansegalla i Olivinhallen neste laurdag. Band et frå Finns kogane er s om Nørdsti med sitt band av det mest p op ulæ re innan norsk dansebandmusikk. – Vi har spelt saman fleire gonger. Eg kan love alle dansebandelskarar at dette skal bli ein herleg miks, lovar populæ re Anne. Ho er fram til å ta turen over til Vestlandet og spesielt Sunnmørsnaturen.

– Eg gled er meg til å kome tilbake. Landskapet der vestpå med gr yand e vår s temning er noko heilt spesielt. Eg likte meg storleg sist eg var i Olivinhallen og h åp er eg vil skje i år også. Som den jordnæ re jenta ho er, har ho ei eiga evne til å trekkje fansen til scenekanten og d ei danseglade fram på parketten. – Og kva blir det så servert? -Det blir typisk Anne Nørdsti. Ekt e d a n s e b a n d m u s ikk m e d ein vri av countr y. – Du slepper din sjette album "Så gøtt" den 15. april. Og så? -Ja, eg kan love nokre p røved r yp p av d en i Olivinh allen sjølv om sleppdatoen først blir d en 15. Dei s om vil s ikre s eg den, må pent vere tolmodig og vent e. Eg b lir b er re nøyd d å h ald e meg til slep p d atoen 15. april. De t n ye a lb u m e t , fo r ø vrig kåra til Anne sitt suverent beste, inneheld ei blanding av nye og gamle låtar. Med 150 000 seld e p later p å seks år, sp elemannsp ris og b ransjen sin eigen p ris Gullskoen to gonger, vil ho med sitt talent og vinnande vesen gjere dansegallaen til ein topp underhaldsningskveld for publikum.

Nedteljinga i gang – Vi er i full gang med ned teljin ga t il å re t s ga lla . Bille t t a r ligg ute og s alet h ar teke s eg


11

KULTUR

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

k k heim hos elevane

yggeleg miks y

D E N M A R K

POPULÆRE Anne Nørdsti lovar smakebitar i Olivinhallen frå den nye cd-en "Så gøtt" som blir lansert 15 april . og som skal vere det beste Nørdsti-albumet nokonsinne. god t op p . Serleg merkas t d et på nettsalet. Vi har bestillingar faktis k h eilt frå Rogaland . Og h eromkring frå Herøy og h eilt inn i Str yn. Så dette lovar godt. Eg trur det kan vere lurt å sikre s eg b illettar i god tid om ein siktar seg inn på gallaen neste laurdag, seier Jon A Thue, gallasjef i ÅheimIdrettslag. – Det einas te vi ikkje er god e n o k p å e r o ve r n a t t in gs p la s sar. Men dette trur eg også vil ordne seg etter kvart. Vi satsar

alt på at dansegallaen skal vere d et vi legg op p til at h an skal vere, d en store d ansekveld en s om innfr ir og gir meir s mak, seier Jon A. Thue.

INVITASJON Du er invitert til eit fargerikt FLEYE arrangement i butikken.

Optikk Volda 13. april kl 10.00 til 16.30 Havblikk Optikk 14. april kl 10.00 til 18.00

Hele FLEYE´S store og fargerike kolleksjon er allergivennlig (plast og titan). Velkommen!

Sjøgata 3 - 6065 Ulsteinvik Tlf 70 01 34 34


12 12

KUL TUR AKTUELT

SYNSTE januar SYNSTEMØRE MØRETorsd Torsdagag6.31. mars2011 2011

Ny forordning av gudstenester Det blir litt fleire gudstenester på søn- og helgedagar for dei største sokna, og noko fæ rre på dei minste. AV HALLSTEIN LJOSÅ

For Vanylven sokn blir det ein auke frå 27 til 32, for Syvde frå 20 til 22, medan Rovde og Åram går ned frå 20 til 18. Men så er det også stor skildnad på medlemstalet. I dei to minste sokna er d et ring 280 med lemmer. I Syvde er det 829, over tre gonger så mange, og det igjen dobla og litt til for Vanylven, 1707 medlemmer. End ringa referer te ovanfor er n o ko av ved t aket i Van ylven kyrkjelege fellesråd. Fellesrådet sin uttale går no til sokneråda og soknemøte for uttale før den går via prosten til biskopen.

Gått ut på dato – Det er biskopen som bestemm er ko r m an ge o g kva s lags gud s tenes te s om s kal vere i kvar t sokn, og det er igjen bes temmand e for kommunen s i ø ko n o m is ke fo r p likt in g t il å løyve dei pengane som trengs. Det ver t kalla forord ning. For Vanylven sin d el er gjeld and e forordning for lengs gått ut på dato. Den siste frå 1967 i samband med at Rovde sokn vart o ver fø r t t il Van ylven p res t egjeld - det har seinare vore ei omforeint ordning at tradisjon = forordning. Tilhøva har skifta, prestar har kome og gått, sokn h ar vor te lagd e til og d ei ord ningar vi har i dag har tilpassa s eg res s ur s ane og d ei lokale mulegheitene til ei kvar tid, heiter det i sakspapira frå kyrkjeverje Inger Anne Vidnes.

tariffesta, ei familievennleg ordning som alle sette pris på. At gud stenestene d å måtte avviklast på litt forskjellig tidspunkt vart i mange høve sett på som ein fordel, og det har ikkje ført til red us er t gud s tenes teframmøte. Etter å ha prøvt seg fram har ein siste åra landa på kl 11 og kl 16, utifrå at det er lageleg t id s p unkt ogs å for d åp . Med gud steneste b erre kvar tred je veke, og kans kje end å lenger imellom, må ein ta oms yn til mulegheit for dåp på dei fleste gudstenestene. Og kanskje litt overraskand e for oss: Dåp kl 16 h ar vore ei ettersp urd ord -

ning, skriv Vidnes i sakspapira.

Grundig om doble gudstenester Når d ette med ”d ob le” gud s tenester vert teke så grundig i sakspapira er det nok fordi det har vore usemje mellom kyrkjekontoret og p ros ten. Pros ten har antyda at om ein prest hadde to gudstenester i ulike kyrkjer same sønd agen så kunne ikkje presten rekne med å få ekstra frih elg sønd agen etterp å, men kunne ver te beordra til å ta ei ekstra gudsteneste utafor s oknet. Det ver t argumenter t for at det er urimeleg.

Prosess I heile bispedømmet er det no star ta ein forord ningsp rosess som skal end e i ei Biskop eleg fo ro rd n in g fo r d e t e in s kild e s okn, b as er t p å tilgjengelege presteressursar og tilpassa dei lokale behova. I 2001, samstundes som vi fekk eit sokn og ein prest til, vart retten til ein månadleg laurdagsog søndagsfri tariffesta for prestar, organistar og alle som har helgearbeid i kyrkja. Tidlegare hadde det vore ei slik fri – helg i kvartalet. Denne retten til månad leg frih elg for p restane og organis ten var t ei utford ring. Skulle organisten seiast op p i d elar av d en faste stillinga for å erstattast av ei lita deltidsstilling, som ein ikkje hadde mulegheit for å rekruttere til for at dei t o p re s t a n e s ku lle ku n n e h a gud s t enes ter s ams tund es p å forskjellige stadar kvar einaste søndag? Løysinga vart ”doble” gu d s t e n e s t e r t re s ø n d a ga r i månad en, og at alle h ad d e fri samstundes den fjerde. Ordninga med før te at b åd e organis t og kyrkjetenar kunne ha større s tillingar, at gud s tenes tetalet var t like s t ab ilt o g like h ø gt som før, og at p restane kunne ta fr i fleire s ønd agar enn d ei

Eldsjel heidra med pris Helge Nygård (b iletet) er utflytt eid s åb ygd ar, b us ett p å Ikornnes i Sykkylven. – Når ein er p ens jonis t, h ar ein god tid. Eg har valt å bruke tida på noko meiningsfylt som eg h ar stor gled e av og interesse i, seier Nygård i eit inter vju med lokalavisa Sykkylvsb lad et. Og h an siktar d å til den innsatsen han i årevis h ar lagt ned for d en lokale båtforeininga som hamnesjef. For innsatsen sin der fekk Nygård ”Båtfolkets Ild sjelp ris”. Prisen b lir d elt ut av Båtmagasinet for å h eid re og muntre opp einskildpersonar som gjer ein eks t r ao rd in æ r in n sats for si båtforeining. Prisen er på 15.000 kroner pluss eit flott diplom. For nokre år sidan var Helge Nygård heidra med Sykkylven kommune s in kulturp ris for alt han har gjort i og for lokalmiljøet, mellom anna i id retten. FOTO: Arild Leikanger Aure, Sykkylvsbladet

– Det er samsvar mellom historisk antal gudstenester i Vanylven og b ereknings gr unnlaget frå Møre biskop, så Fellesrådet t ilr å r a t d a ge n s in n a r b e id d e gud s t enes t eord ning i h ovud s a k ka n vid a r e fø r a s t . Fo r å kunne legge til rette for gode arbeidstidsordningar som fungerar godt lokalt for både tilsette og kyrkjelydane forutset Fellesrådet å vidareføre dagens gudstenesteturnus ved at gud stenestene på søn- og helgedagar kan avviklas t h ovud s akleg kl 11 og 16. ( ”doble gudstenester = t o gud s t enes t er m ed s am e b emanning i to ulike kyrkjer/

ROVDE KYRKJE får ein liten reduksjon i talet på gudstenester om den nye forordninga Fellesrådet har tilrådd, blir sett i verk.

sokn same dag. Dette betingar at prestane får avtale om å avspasere doble gudstenester påfylgjand e sønd agar, h eiter d et mellom anna i vedtaket i Vanylven kyrkjelege fellesråd.


13

KULTUR BYGG & BU

1RUÂĄUHUGHWVHJ LDOOHE\JGHQH

Dalevindu Vindu etter dine mül utan pristilegg Fagkunnskap i nÌrmiljøet!

VINDU & INTERIĂ&#x2DC;R DALE VINDU &DALE INTERIĂ&#x2DC;R AS AS Ivar Aasengt. 18 6150 Ă&#x2DC;RSTA - 70 07 44 99

www.dale-as.no

Køyrerute: Ă&#x2DC;yane â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;Vanylven â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;Nordfjord â&#x20AC;&#x201C; Spjelkavik Køyrerute: Hareid â&#x20AC;&#x201C; Ulstein Herøy â&#x20AC;&#x201C; Sande Vanylven â&#x20AC;&#x201C; Nordfjord â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2026;lesund

+IMV4/ZMIFEOO

Alt innen

solskjerming &

Smibakken 3 3, Breivika Smibakken Ă&#x2026;LESUND - 70 15 87- 70 70 15 87 70 6018 Ă&#x2026;LESUND

8PJKIMV$TVSXSRIPIOXVSRS

*VSHI7PEKRIW

vedlikeholdsfrie sprosser

8PJJVSHI$TVSXSRIPIOXVSRS

Best pĂĽ pris og kvalitet

(Y½RRSWWToRIXXTVSXSRIPIOXVS

Vi kommer gratis hjem til deg med gode rüd og løsningsforslag. Ring Odd Magne Eik Tlf: 908 36 616

(MRPSOEPIIPIOXVMOIV RoVTVMWSKOZEPMXIXXIPPIV *SVMRWTMVEWNSR[[[IPOSRSVRS

www.fasadeprodukter.no tlf: 800 80 488

'LQHOHNWURHQWUHSUHQÂĄUL9DQ\OYHQByggehandsamar i Vanylven, Oddbjørn Nybø har ikkje vore stressa av altfor mange nybygg-søknader. Men no har han eit inntr ykk av at det er i ferd med ü ta av. KJELL BRENNE

Og det gjeld ikkje berre pĂĽ FiskĂĽ d er d et tras s alt h ar vore ein d el nyb ygg-aktivitet siste ĂĽra. No har eg eit bestemt inntr ykk av at d et er aukand e aktivitet i res t en av ko m m u n en o gs ĂĽ, seier Nybø. â&#x20AC;&#x201C; Ingen ting er kjekkare enn d et, seier b yggeh and samaren som opplyser at det i fjor vart ein top p i b eh and ling av b yggesøknader. I fjor vart det registert søknad pĂĽ tretten nye husvĂŚ re. SĂĽ langt i ĂĽr er ein komen opp i fem og fleire stĂĽr for tur.

Gryande optimisme â&#x20AC;&#x201C; Eg har eit bestemt inntr ykk av at vi er i ferd med ĂĽ kome pĂĽ offensiven att i etableringar. Her er ei gr yande optimisme og oppdaging av dei gode livskvalitetane lokalsamfunna i Vanylven trass alt byd pĂĽ. Fleire som har flytta ut og teke utdanning, rettar b likket h eimover att og s p ø r e t t e r b ĂĽ d e t o m t e s it u a sjonen og brukte bustader. Eit problem har det vore at det er langt fleire som spør pĂĽ ledige hus enn det som er rĂĽd ĂĽ opp drive, fortel Nybø. Han trur d en aukand e trenden til bustadbyggjing vil halde fram utover ĂĽret. Han trur ogsĂĽ p ila p e ika r o p p o ve r fo r e t a bleringar av nye og større nĂŚ ringsbygg.

Rask handsaming Ingen husbyggjar skal bli plaga

m e d la n g s a ks h a n d s a m in gs tid pĂĽ ein byggjesøknad, lovar Nybø. Statistikken frĂĽ Statistisk s ent r alb yr ĂĽ for 2009 vis er at Vanylven lĂĽg p ĂĽ fylkes top p en i kor t h and samingstid pĂĽ byggjes øknad er. Kun tre d agar. I landssamanheng tok Vanylven ein stolt and rep lass, kun slĂĽtt av Modalen kommune. â&#x20AC;&#x201C; Eg kan love at saksh and s a m in gs t id a i d a g ikkje h a r gĂĽtt opp i forhold til 2009-tala. Vi s kal van legvis vere m in s t like kjappe som dĂĽ, reklamerer Nybø. Enkelte vil ikkje bygge i byggefelt. I desse tilfella vil det bli snakk om vanlege frĂĽdelingssaker som mĂĽ gĂĽ runden før ein er i mĂĽl med alle papira. I slike tilfelle vil det gĂĽ noko lengre tid. Nybø minner om at det attĂĽt d ei kommunale tomtene ogsĂĽ fins byggjeklare tomter i fleire bygder i Vanylven som private legg ut for sal. SĂĽ viss ein vil ha full overs ikt over alle b yggjeklare tomter, gjer ein lurt i ĂĽ ta med ogsĂĽ desse i oversikta.

AKTIVITET: Byggesakshandsamar Oddbjørn Nybø ser ein klar trend til auka byggeaktivitet i Vanylven. Han lovar kort handsamingstid pü byggesøknader.

(LG(OHNWUR$6Â&#x2018;\DQH1RUGIMRUGHLG 7OI 0RQWÂĄUEDVH6\YGHPRE (PDLOSRVW#HLGHOHNWURQRZZZHOIDJQR

NORGES STĂ&#x2DC;RSTE HUSBYGGER ER I DITT NĂ&#x2020;RMILJĂ&#x2DC; Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale hĂĽndverkere med Mesterbrev. Husene er basert pĂĽ skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, ombygg, pĂĽbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid hĂĽndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

+XVHOOHUK\WWH" Eg lagar vindusdekoren Kostar sü lite - betyr sü mykje! S. Bøstrand 700 24 006/901 62 198

Adresse Slagnes, 6146 Ă&#x2026;heim. Tlf: 95 28 24 11. E-post: post@vikbygg.no

mesterhus.no

ZZZUHJLRQDYLVDQR

SYNSTEMĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag 31. 6. januar 2011 SYNSTE mars 2011


14 14

BYGG & BU KULTUR

SYNSTE MĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsd ag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

/LNWRPWHSULVL9DQ\OYHQ

Vanylven kommune vil ha fart pĂĽ bustadbygginga. Prisen pĂĽ nye byggetomter pĂĽ Ă&#x2026;heim og i Syvde er sett ned til â&#x20AC;?FiskĂĽprisâ&#x20AC;? og gjeld ut 2011.

"YGGEPLANAR

6I LEVERER OG BYGGER DITT HUS

0ROSJEKTERING TEIKNING NYBYGG REHABILITERING

KJELL BRENNE

Det var i fjor haust Vanylven kommunestyre vedtok ĂĽ slĂĽ av pĂĽ prisen pĂĽ dei nyleg opparbeidde tomtene i Ă&#x2026;heimlida og i det nye byggefeltet Kvia i Syvde. Prisen pĂĽ tomtene har vore bestemt av opparbeidingskostnadane, noko som har gitt ein dyrare kvadratmeterpris enn i feltet Fredsvoll pĂĽ FiskĂĽ. Dei som syslar med planar om ĂĽ byggje i byggefelta pĂĽ Ă&#x2026;heim og i Syvde, mĂĽ vere raske pĂĽ labben for rabatt-tilbodet pĂĽ tomtene gjeld i følgje kommunestyrevedtaket ut 2011. Kvadratmeterprisen er sett til 184.40 kroner. Oversikta frĂĽ Vanylven kommune vi-

UTSIKT: -Her er utsikta upĂĽklageleg, framhevar ordførar Jan Helgøy og kommunalsjef Atle Arnesen om dei nye byggeklare tomtene i Ă&#x2026;heimlida, kommunale tomter som blir tilbodne til redusert pris i 2011. Kommunen har hatt førespurnad pĂĽ tomtene, men sĂĽ langt er inga seld, opplyser Arnesen. ser at det i Fredsvoll-feltet pĂĽ FiskĂĽ er til saman 19 tomter. 12 av desse er ledige medan 7 er tinga. I Ă&#x2026;heimlida er det no op p arb eid d 5 nye b yggjeklare tomter. PĂĽ Kvia i Syvde stĂĽr 7 tomter ferdige for bygging.

0DQJHJUDWLVWRPWHU Vanylven kommune driv ikkje berre billegsal pĂĽ tomter. Dei sel ogsĂĽ tomter med prislapp null kroner. KJELL BRENNE

4A KONTAKT FOR NYE KATALOGER 3YVDE -OBIL   4ELEFON  % POST JOHNORDA ONLINENO

Ei oversikt over ledige kommunale tomter i Vanylven viser at det i alt er 15 gratistomter i kommunen. Desse foredeler seg slik: Nordvika i Syvde: 1 Korsneset pĂĽ Slagnes: 1 Steinetehaugane pĂĽ Rovde: 3 Sandvika pĂĽ Hakallestranda: 1 Tor vika/Ă&#x2026;heimlida pĂĽ Ă&#x2026;heim: 5 Leitebakkane pĂĽ EidsĂĽ: 1 Sylteskogen pĂĽ Sylte: 3. At tomtene b lir gitt b or t, kan h a fleire ĂĽrsaker. Dette er tomter som har vorte

â&#x20AC;?hangandeâ&#x20AC;? att og som ikkje har vor te omsette. Det kan kome av at h er ikkje har vore større pĂĽgang i feltet av fleire tomtes økjarar, d ei kan s jĂĽ mind re attraktive ut, ha avgrensa byggemulegheiter eller mindre utsikt. Dei kan ha større o p p a r b e id in gs ko s t n a d e r e n n a n d r e tomter. Dette betyr ikkje at det ikkje er verdt ĂĽ sjĂĽ pĂĽ desse tomtene ogsĂĽ. Her kan vere forhold som fell meir i smak for d en enkelte enn for and re. Nokre legg til dømes meir vekt pĂĽ kvar tomta ligg plassert enn pĂĽ andre kvalitetar. Andre ser p ĂĽ sol- og vind -forh old . Ein ting er s ikker t: Dei er til givand e p ris og d et kostar ingen ting ĂĽ sjĂĽ! pĂĽpeikar byggjehandsamar Oddbjørn Nybø. Gratistilbodet gjeld privatpersonar. Byggefirma mĂĽ kjøpe tomtene for ein gitt sum.


15 15

ANNONSER ANNONSER

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Vårtilbud frå Fargerike i Syvde Absolutt siste sjanse!

dundyner

Veggflis

Gulvbelegg

Kvit Kv it store veggflis

Skifer

25x60 cm, matt og blank, til fantastisk pris før 349,- nå pr. m 2 kr.

4 m breidde før 198,- nå pr. m 2 kr.

149,-

i kjempekvalitet til latterlige priser! Hvit gåsedun fra Lone. Rosendal 14 stjerners kvalitet!

Eik (stav)

Kvite veggflis

140 x 220 cm veil. kr. 3.449,-

750,No kr. 850,-

Dunpute Diamant soft 50 x 70 cm, veil. kr. 750,-

No kr.

og ask (stav)

4 m breidde nå pr. m 2 kr.

20x20 cm, bølga og slett før 249,- nå pr. m 2

140 x 200 cm veil. kr. 3.249,- No kr.

129,-

kr.

99,-

99,-

Ny tøff trend for kjøkken og bad

249,-

Selges også på brannmur og pipe 10x60 cm veggflis 7 farger på lager tilbud nå pr. m 2 kr.

Flisplater

549,-

for badet. Kom og sjå utstillinga vår!

Teppefest

Kjempekupp på salongtepper 160 x 230 cm

Gulvfliser Metallwood

Skyline

det aller flottaste i 30x60 fliser. 5 fargar på lager. Spesialpris pr. m 2 kr .

990,-

før 2790,- nå pr. m 2 kr.

398,-

Rustik line

før 1998,- nå pr. m 2 kr.

1498,498,-

Nørholm/Island

før 1495,- nå pr. m 2 kr.

Alle panner/gryter nå

÷30%

798,Laminatgulv Ny nydelig

lys 2 stavs laminat fra Tarkett Tarkett.. 25 års garanti. garanti. Intropris nå pr. m 2 kr.

199,-

Tapet

Kom og sjå utvalget i den nye tapetavdelinga! Her finn du heile spekteret til Borge, Storeys, Halvor Bakke og Fantasi!

Eik trestav. Kampanje, fin billig, laminat, nå pr. m 2 kr. laminat

Parkett Eik plank 14 mm, natur natur, pr. m kr . 2

Baderomsinnredning

Eik plank plank 14 mm,

60 cm kr.

Merbeu Merbe u

4.490,80 cm kr 4.990,100 cm kr 6.490,120 cm kr. 6.990,-

hvittonet, pr. m 2 kr.

249,299,-

2

14 mm, pr. m kr.

Eiktrestav Eiktre stav 14 mm, pr. m 2 kr.

299,-

59,-

Valnøtt m/underlag 8 + 1 mm. God kvalitet nå pr. m 2 kr.

159,-

Laminatgulv m/skrift kjempetøff! nå pr. m 2 kr.

169,-

198,Centrum Fargehandel Syvde - Tlf.: 70 02 08 00

Ope: 09-17 (15)


16

ANNONSER BYGG & BU

SYNSTE MØRE MØRE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

0HG6WDGKDYHWVRPYHVW

Funkishuset John Sindre Kragset og Cecilie Skaare set opp på Kragset tek verkeleg utsynet inn i husvarmen. HÅVARD PARR

– Det er på grunn av utsikta vi byggjer her, seier John Sindre der han står ved glasveggen p å vestsid a av d et nyop p sette huset. – Ser du på kartet, så ser du at huset ligg ytterst p å ein b ue, nesten eit lite nes, forklarer John Sindre. Denne plasseringa gir eit makelaust panoramautsyn frå d et snar t ferd ige h uset. Eit moderne bygg – både i arkitektur, materiale og tekniske løysingar. Eit bygg som skil seg ut mellom nybygga i Vanylven – Korleis enda de opp med dei løysingane

de har valt? –Vi har funne litt idear her og der. Desse ”Bo bedre”-blada skulle vore ulovlege, ler John Sindre. – Vi sende mellom anna eit bilete av eit hus i Danmark som liknar på det vi bygjer til arkitekten i Ålesund . No h ar vi fått det nesten heilt slik vi ville ha det, men med dei vindtilhøva vi har her ute så måtte vindauga delast opp noko.

av materiale og løysingar. Bedrifta har også stått for levering av byggmateriale. Det elektriske er det Tussa som har hatt ansvaret for, med an rørleggararb eid et ver t gjor t av Are Fiskaa. Når d en innvendige trappa snart skal oppførast, er det Anders Brekke som lagar henne. Då i d et same treslaget som p lankegolvet av Dinesen Dougles som er lagt på dei andre golvflatene i huset. – Vi h ar ikkje leita etter alle mogelege tilbod for å få ting nokre kroner billegare. Vi brukar lokale leverandørar og får gode rabattar, seier John Sindre.

Lokal satsing Sjølv om d ei h ar gjor t d et aller meste s jølve, s å h ar h jelp og r åd fr å lokale b yggaktørar vore avgjerand e. Per Hals eb akke i Nys tøl og Fagerh ol AS h ar vore ei viktig hjelp i prosessen med val

Arkitektur For å syne oss fasaden til huset tek han oss med ned i fjøra. Utvendig er det mønefrie h uset kled d i sib irsk lerk, noko som skal gjere trefasaden vedlikehaldsfri i 30 år. Etterkvar t skal d enne ver te

MAKELAUST: Her ser vi utsynet mot havgapet frå andre etasje.

NYSKAPANDE: Det er eit hus som vekkjer merksemd John Sindre gir oss ei omvising i på Kragset. gr å og s kjold ete, noko s om vil s p ele godt saman med det maritime miljøet. Hu s e t h a r e i gr u n n fla t e p å 180 kva d r atmeter og med s ine to etas jar og kvad ratiske form er d et ein sæ rmerkt konstruksjon. I andre etasje skal det innvend ig monterast rekkverk av glas p å ”hemsen”, som saman med det største baderommet, har den argaste utsikta i heile huset. Energieffektivt Ein skulle tru at ein konstruksjon med s å s t o re vin d a u gs fla t e r vil ve re e it s tr aums luk, men s anninga er ei h eilt


YHJJ

17 17

ANNONSER BYGG & BU

SYNSTE SYNSTEMĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011

%\JJMHUDQOHJJYHJ

VASSBOREN VARME: Pü vaskeromet ser vi røyrslyngene som stür for oppvarminga av huset. BADEROM: Dü vi fekk omvising i huset var fedrene Oddvin Kragset (biletet) og Martin Skaare i full sving med badet i andre etasje.

Den 450 meter lange anleggvegen til ein ny vasstank ovanfor Røvehammaren i Tor vika pĂĽ Ă&#x2026;heim, vil ogsĂĽ bli ein â&#x20AC;?vegvisarâ&#x20AC;? for folk til fjells. KJELL BRENNE

anna. Vindauga har tre lag, noko som gir lite varmetap. Det er ogsĂĽ litt soting i dei for at det ikkje skal verte for varmt nĂĽr sola stĂĽr pĂĽ som verst. NĂŚ rleiken til sjøen gjer d et mogeleg ĂĽ legge ei røyrslynge ut i fjorden, slik at ei varmep ump e kan utnytte temp eratur skilnadene til ĂĽ utvinne varmen. Huset skal varmast opp med vannboren varme. I alle golv er det tett i tett med vas s røyr s om frĂĽ s entralen p ĂĽ vas keromet er lagt i 16 ulike slynger rundt i huset. Den vannborne varmen stĂĽr for heile oppvarminga av huset. Temperaturen vert dĂĽ effektivt regulert gjennom elektriske følarar knytt til røyrslyngene. Desse kan ogsĂĽ skruast av einskildsvis. I ventilas jons s ys temet i h us et er d et 80% varmegjenvinning. Systemet fjernar fukt frĂĽ vĂĽtroma og gjer at det heile tida er frisk luft i innemiljøet. Energien forsvinn heller ikkje bort i opplysning.125 downlights utgjer lyssettinga, men nĂĽr kvar led p ĂŚ re er p ĂĽ s kar ve 7 watt, er sjølv full lyssetting under kilowattimen. Utfordrande frĂĽdeling â&#x20AC;&#x201C; Kva har vore den største utfordringa i oppføringa av huset? â&#x20AC;&#x201C; Det var prosessen med frĂĽdeling - der det var mykje styr. Vi ønska eit 30 meter breitt stykke frĂĽ vegen til fjøra, noko ogsĂĽ grunneigaren ville selje, men d et gjekk ikkje. Der synest vi ikkje kommunen akkurat la ting til rette for oss, seier Joh n Sind re. Men saman med familien er han no snart klar for ĂĽ flytte inn i det nye huset. â&#x20AC;&#x201C; Vi h ĂĽp er ĂĽ kunne b yrje innflyttinga kring pĂĽske, men ferdige er vi vel først ut pĂĽ hausten.

Entreprenørfirma Fiskaa Maskin er no i gang ĂĽ byggje anleggsvegen som tek av frĂĽ byggefeltvegen øvst i Ă&#x2026;heimlida og som først gĂĽr opp pĂĽ flata ovanfor for sĂĽ ĂĽ svinge utover att til beitemarka ovanfor Røvehammaren før han sĂĽ endar oppe med utjamningstanken til vassverket. Helge Kleppe ved Driftsavdelinga i Vanylven opplyser at den nye anleggsvegen blir 450 meter lang og skal gĂĽ opp til den nye vasstanken som skal byggast 30-40 meter ovanfor noverande tank. Denne skal vekk. Nyetanken blir pĂĽ 350 kubikkmeter, tre gonger sĂĽ stor som tanken som er der no. Samstund es som ein b yggjer vegen, b lir vassrøyra lagt ned. â&#x20AC;&#x201C; Vi legg nyetanken litt lengre opp. Dermed sikrar vi bra tr ykk til dei framt id ige t o m t en e s o m er p lan lagd e i

bakkehellinga nedanfor der vi plasserer vasstanken, fortel Kleppe. Bustadhusa i Ă&#x2026;heimlida har ikkje altfor god t tr ykk, men d ette vil rette seg med den nye tanken pĂĽ plass. Brannberedskapen blir betre. No blir det mont e r t b r a n n h yd r a n t a r s o m vil d e kkje husa i feltet. â&#x20AC;&#x201C; Arbeidet gĂĽr greitt, seier entreprenør Gunnar Fiskaa. Han har jobben med vegframføring op p til b ytet til p restegardsjorda. Noko sprengingsarbeid stĂĽr føre pĂĽ stikkvegen frĂĽ høgda og ned pĂĽ enden av vegen for dei nye opparbeide tomtene i feltet.

blĂĽ

bolig

NY VEG: Dei byggjer anleggveg frĂĽ Ă&#x2026;heimlida til fjellsida ovanfor Røvehammaren. FrĂĽ venstre: Gunnar Fiskaa, Chriss-Ole Fiskaa og CarlEven Belden. Siste etappen av anleggvegen er det firmaet Vold a Maskin som skal b ygge. Voldafirmaet skal ogsĂĽ ha arbeidet med den nye vasstanken. Vegen til utmarka i Tor vika vil bli eit fint alter nativ for turgĂĽar ar. Han b lir â&#x20AC;?portenâ&#x20AC;? til bĂĽde Lyngfjellhola, Løvoldsnip a og Vikevatnet og eit motb akkealternativ for spreke pulsjagarar. HĂ&#x2DC;G OG FRITT pĂĽ den nye anleggsvegen.

.DPSDQMHGDJHU

3DQHOSODWH$UERUIDVSDQHOSUP %XWLQR[,QWHULÂĄUPDOLQJSU/ (LN+RPH&RWWDJHSDUNHWWSUP 6MnPHLUSnYnUHQHWWVLGHU

byggern.no/selje

SjĂĽstad Bygg AS Ny katalog!

6146 Ă&#x2026;HEIM Tlf 970 37 066

Katalog: www.blabolig.no, tlf 75 00 97 00 eller SMS til 1938 bla katalog navn adresse byggekommune


18 18

ANNONSER BYGG & BU

SYNSTE SYNSTEMØRE MØRE Torsd Torsdag ag31. 31.mars mars2011 2011

7UHKXV²WRGDJDU

Eine dagen stod det berre tre grunnmurar på marka ovanfor vegen i Vika på Fiskå. Neste dag var det kome på plass råbygget til tre hus. OLE MAGNE KVALSVIK

Som det går fram av artikkelen om byggeh and saming ein annan stad i avisa, er det større etterspurnad etter ledige h us enn d et er led ige h usvæ re å op p d r ive. Dette er eit p rob lem s om h ar var t ved ei tid , og sæ rleg h ar rimeleg bustadar for sal eller leige til ungdom vore etterlyst.

Utbygging Mellom dei som gjer noko med problemet er Magne Johnny Sæ tre. På eit område på oppsida av vegen ved kr ysset som fører ned til avisa og Fiskåholmen er han i gang med å føre opp fem hus, d er tre av d ei skal stå ferd ig til sommaren. For ein del år sidan bygde han ein tomannsbustad og ein einebustad næ rare vegen, og planen er også å gå vidare med eit husfelt til lengre oppover om alt går som han ønskjer.

SNARGJORT: Stropper vert festa i den siste møneseksjonen på hengaren.

– Alt i 2002 stod eg på marka her og vart inter vjua av avisa om at eg innan ti år ville bygge ut desse felta, men det har teke tid før reguleringsp lanar var t ferdige.

Seksjonar Men når d et først var t star ta, h ar d et gått for t. Sæ tre h ar valt h us frå Enerbygg i Ørsta. Dette er prefabrikerte hus, d er seksjonane ver t løfta p å p lass og monterte saman på nokre timar. – Ford elen er sjølvsagt ei rask b yggetid. Onsdag kom dei og tok til å løfte på plass seksjonane. Torsdag stod det tre hus her, sjølv om det er berre veggar og mykje står att, seier Sæ tre.

Ringverknadar Framover skal han i lag med ein tilsett gjere ferdig tak, innreiing, leveggar, carport og anna, medan eit målarfirma skal stå for måling og tapetsering. – Med lokale næ ringsdrivande som står fo r gr u n n a r b e id , le ve r in g a v m a s s e , r øyr leggar ar b eid , elektr is k ar b eid og anna, ver t d et mange involver te i eit slikt p rosjekt. Sjølv står eg b erre som

MELLOMSTASJON: Ein kort tur nedom bakken for å skyte fast møneraftene.

an s var s h avan d e fo r b et o n gar b eid et , fortel han.

Etter nye krav Husa i det som har fått namnet Vika boliger, har ein storleik på 120 kvadratmeter bruttoareal, med fire soverom, bod og carport. – Nøkkelferdige vil dei som skal seljast koste 1,9 millionar kroner. Med radonsperre, livsløpsstandard og av dei første i kommunen som er bygd etter føreskriftene i Tek 2010 med omsyn til varmetap og attvinning, trur eg ein skal leite godt for å finne hus med ein rimelegare kvadratmeterpris, trur utbyggaren.

Utleigebustader Det er likevel b erre eitt av h us a s om ver t b ygd e no som er for sal og alt er kjøpt. Dei to andre kjem inn under støtteordninga for utleigebustader til ungdom. Som ein vil hugse, har det i fleire år vore arbeidd med stimuleringstiltak for b ygging av gjennomgangs- og ungd o m s b u s t a d a r gje n n o m d å ve r a n d e Vanylven Vekst og kommunen, seinare i regi av Vanylven Utvikling. Etter at ulike

PÅ PLASS: Seksjonen vert løfta inn på veggen.

BYGG UT: Magne Johnny Sætre har snart fått taket på tre hus i prospektet Vika boliger og har planar om fleire.

modellar for garanti av leige ikkje vart god kjend e av fylket s om rett b ruk av omstillingsmidlane, enda ein opp med eit eingongstilskot til b ygging av slike bustadar.

God interesse To av husa kjem altså inn under denne ordninga, som dei første i kommunen. Også på Rovde er ein i ferd med å starte bygging av bustadar som har fått slikt tilskot. – Ungdom er definer t som 18-35 år, og det er god interesse for dei to som no er bygde, og som med fire soverom vil passe godt til dømes for nyetablerte familiar, seier utbyggar Sæ tre.

MOTTAK: På baksida står ein klare til å ta i mot og feste seksjonen der han skal vere.


19 19

ANNONSER BYGG & BU

SYNSTEMĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

'HQNUHDWLYHGUDXPHQ VĂŞrbitte plankar som driv iland i fjøra i LĂĽtra pĂĽ FiskĂĽ kan no halde fram ferda â&#x20AC;&#x201C; for av det gamle skaper Per Marius Lillehamre og Camilla Breivik nytt og gjer det tilgjengeleg gjennom sin nyopna nettbutikk. HĂ&#x2026;VARD PARR

â&#x20AC;&#x201C; Det h eile b yrja eigentleg i jula d ĂĽ vi laga p akkar. Vi fann ut at vi ville gjere meir av det og byrja ĂĽ sjĂĽ pĂĽ bloggar og nettbutikkar før vi sĂĽ smĂĽtt byrja sjølve. No har vi nett fĂĽtt til ei ny internettside og vi h ar registrer t merkevarenamnet vĂĽrt MillaDill i Brønnøysundsregisteret, fortel Per Marius og Camilla.

I huset tett ved fjøresteinane i LĂĽtra pĂĽ FiskĂĽ h ar d ei god t utsyn over strand linja. I fjøra finn d ei d rivved og i d et gamle naus tet garnkuler og tau, s om med kreative hender kan ver te til spanande interiørprodukt. Sjølve kokar dei ogs ĂĽ s ĂĽp er, lagar d rop s og d ekorerer ulike øsker. Ut frĂĽ interessa for interiør og pyntegjenstandar har dei ogsĂĽ knytt til seg grossistar i Sverige og Danmark, som gjer at dei kan by eit breiare vareutval i nettbutikken. â&#x20AC;&#x201C; Vi prøver ĂĽ fĂĽ ta inn andre varer enn dei ein allereie kan finne i Vanylven, for vi h ar ikkje lyst til ĂĽ vere d irekte konkurrentar til det som allereie finst her. Draumen er ĂĽ opne eit eige utsal, men først er det nettet som gjeld, forklarer paret. Sjølv om vares or timentet ver t utvid a med importerte varer, sĂĽ ønskjer dei at MillaDill skal vere ein nettb utikk som byr pĂĽ lokalproduserte varer: â&#x20AC;&#x201C; MĂĽlet vĂĽrt er at 40% av det vi sel skal h a lokalt op p h av, med an res ten ver t

SKATTAR: PĂĽ naustloftet finn Camilla og Per Marius gamle garnkuler. Glaskulene er populĂŚre som pyntegjenstandar.

tegneren.no

Lokale rĂĽvarer

SJĂ&#x2DC;LVLAGA: Av drivved har det vorte klokke og oppheng, og gamalt tauverk gir krittavla sĂŚrpreg. Dette er noko av det som er til sal pĂĽ milladill.no.

forskalingsblokk

      

kjøpt inn frü grossistar. For ü fü til dette sü mü vi bygge oss opp eit nettverk her i Vanylven og kome i kontakt med folk som lagar ting som dei kan tenke seg ü selje gjennom nettbutikken. Vi er ogsü veldig interessert i gamle ting som folk har stüande, desse kan med litt arbeid verte fine salsobjekt.

 forskalingsblokk er ei solid blokk for dei fleste murtyper: støttemurar i skrütt terreng, grunnmur til bustadar, garasje, naust eller anna. Her slepp du ü kjøpe forskalingsmaterial og ü leige fagfolk til forskalingsarbeidet. forskalingsblokk er produsert etter Norsk Standard (NS) 3015, med mül (lbh) 60 x 20 x 20. Meir info pü www.breivikkalkverk.no. Forhandlar:

Verda har vorte mindre Handel over nett er noko som har vakse mykje dei seinare ĂĽra â&#x20AC;&#x201C; Verda har vorte mindre med internett og slik er det mogeleg ĂĽ fĂĽ varene rett pĂĽ døra. Fraktkostnadane vert ikkje større enn det ville kosta ĂĽ reise ein stad ĂĽ kjøpe varene, og for folk lokalt er det ogsĂĽ mogeleg ĂĽ h ente varene h er h jĂĽ os s , seier nettbutikkgrĂźnderane.

BYGGFAG

Nystøl & Fagerhol AS    

6143 FiskĂĽbygd Tlf. 70 02 08 30 Fax. 70 02 08 31

www.nystol-fagerhol.no

Breivik Kalkverk As

www.byggfag.no

N-6084 Larsnes Telefon: 70 02 80 34


SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011 20

20

BYGG & BU

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

0HGODIWSnKHLPWXIWHQH

På Brekke i Syvde vil det til sommaren stå ferdig eit hus som for mange vil sende tankane austover.

THOR WILLY PEDERSEN set i ein av dei siste skruane i fasaden på ”uppstuggu”. Vidare ser vi Ove Tiscendorf, John Nordal og Sindre Brekke (lengst til høgre).

HÅVARD PARR

Allereie no, før den handlafta tømmer delen har kome til gards, kan ein sjå at huset Sindre Brekke og Henriette Svendsen byggjer, skil seg frå andre nybygg i kommunen. Det som vert ”uppstuggu” av østerdalshuset er reist. Stolpar, som d ei vi ser i vestfasad en, vil gå rund t heile tømmerdelen av huset. Denne vil vere ei etasje høg, og skal laftast med

UPPSTUGU er reist. Muren viser kvar den handlafta tømmerdelen av huset skal stå.

full tømmer inn mot bygget som no har kome opp. – Eg har alltid likt denne stilen og elska tømmer, så det har vore ein lang draum å få bygge eit slikt hus, seier Sindre. Det var for tre år sidan, då dei budde på Hedemarken at Sindre trefte Bjørn Aurland , mannen som laftar h uset. Dette gjer h an p å Flisa, d er veggar, galar og åsar vert gjort ferdige før transporten til Sunnmøre. – Vi var og inspiserte arbeidet for 14 dagar sidan og det ser veldig flott ut. Dette er det siste huset han byggjer, så vi er heldige, smiler Sindre.

Industriv. 16, 6150 Ørsta, tlf. 70 04 75 00. E-post: arne@enerbygg.no tlf nr. 48 99 19 14, roger@enerbygg.no.tlf nr. 41 66 96 66


21

ANNONSER BYGG & BU

SYNSTE MĂ&#x2DC;RE Torsd ag 31. mars 2011

Startpakke fasadestillas pü 66 m 2 (77m 2) komplett med hengar Stillasets lengde er 12 m, bredde 0,74 m, platthøyde 4 m. Stillasets totale høyde med rekkverk er 5 m + justerbare ben pü 70 cm (5,7 m). Hengeren kan romme opptil 132 m 2.

God varmemagasinering

â&#x20AC;&#x201C; Korleis er det med isolasjon og varme nĂĽr de byggjer pĂĽ denne mĂĽten? â&#x20AC;&#x201C; Tømmer magasinerer godt varme sĂĽ nĂĽr ein først h ar fĂĽtt lunk i materiale, sĂĽ h eld d et god t p ĂĽ temp eraturen. Eg s ynes t ogs ĂĽ d et gir ei veld ig tr iveleg atmosfĂŚ re og inneklimaet er bra â&#x20AC;&#x201C; tømmerhus vert faktisk anbefalt for astmatikarar, forklarer husbyggjaren Kans kje er d et n o ko nos t algis k over arkitektur og byggeskikk, men oppvarmingsforma er framtidsretta: â&#x20AC;&#x201C; Her er det vannboren varme med røyrsystem i golva. Investeringa er større, men vi tener d et inn igjen, iallfall med dei straumprisane ein ser no.

Lokalt arbeid NĂĽ r m a lm t ø m m e re t a v fu r u kje m t il Brekke vil d et ta b erre eit p ar d agar ĂĽ reise bygget, som skal vere innflyttingsklar t i løp et av s ommaren. Kring d en lafta bygningen vil det verte svalgang og overbygd terrasse. Sjølv om tømmer - og laftearb eid ver t gjor t p ĂĽ Flis a, s ĂĽ er d et mange lokale bidragsytarar til nybygget. Nordal bygg stĂĽr for den â&#x20AC;?ikkje-laftaâ&#x20AC;? delen av huset. Grunnarbeidet vart gjort av Eikrem Maskiner. Tussa gjer det elektriske, medan A.M.Vik har røyrarbeidet. NĂĽr dei kjem

Laftar sjølv Av Bjørn Aurland har Sindre sjølv lĂŚ rt ĂĽ lafte, noko som vil vise igjen i interiører. Eit stor t b ord stĂĽr klar t. Tolv massive tømmerdelar og bordplate har han laga. Ei d ob b els eng er ogs ĂĽ und er p rod uksjon. Ute i garasjeb ygget stĂĽr eit end ĂĽ større prosjekt, eit hus han har lafta til bossdunken. Sindre smiler: â&#x20AC;&#x201C; Eg likar ĂĽ snikre og h erje p ĂĽ, sĂĽ d et har vore heilt supert ĂĽ flytte heim igjen. Dette hadde ikkje gĂĽtt i ein by!

66m2 stillas (som bilde) Fraktfritt levert. NĂĽ kr.

EIGE PROSJEKT: Sindre Brekke syner oss stokkane som er klare til spisebordet han har laga. sü langt at tor v skal leggast pü taket, sü vert denne levert av Helgøy gartneri.

Kampanjepris

29.160,- eks mva.

66m2 stillas m/henger

37.900,-

kr. eks mva. og frakt

&HQWUXP)DUJHKDQGHO 6\YGH7OI 2SH 

%DGHURPVVNDWWHQRSSKHYD Kommunalminister Liv Signe Navarsete har oppheva det nye regelverket for opppussing av bad og som har utløyst ein storm av reaksjonar. Det betyr at den enkelte byggherre framleis kan stü som ansvarleg for oppussinga ogsü i dei tilfella det er aktuelt ü legge ny membram. Et t er d ei nye reglane s om kom -

munalministeren no har sett til side, skulle ein tredjepart inn og etterkontrollere at arbeidet vart forskriftsmessig utført, noko som püfører bustadeigarar ei ekstrarekning pü minst 10 000 kroner. Dei som ville p usse op p b ad et, skulle send e søknad til p lan og b ygningsetaten i kommunane og betale gebyr samtidig, noko som ville

fordyre oppussinga merkbart. Motstand en mot "b ad eromsskatten", som tok til ĂĽ gjelde 1. juli i fjor, har vore sterk. FrĂĽ huseigarar si side har det vore hevda at fordyringa fĂĽr stikk motsett effekt. Planane for fornying av baderomet blir lagt til side i staden for at badet blir pussa opp.

1ÂĄNNHOIHUGLJHEXVWDGHU PHGJDUDVMHWLOVDOV )UHGVYROO)LVNn

Rom for spontanitet... Vi ønskjer at du skal ha rom for ü leve - büde utanfor og innanfor huset sine veggar. La oss hjelpe deg med kjøp og sal, finansiering og forsikring av bustad, sü sikrar du deg samtidig rom for ü vere litt spontan. Tlf. 70 11 30 00 sbm.no

$OWPHGHOHNWULVNYDUPHNU $OWPHGYDQQEnUHQYDUPHNU

7OI(SRVWSRVW#YLNE\JJQR


22 22

KULTUR ANNONSER

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Klart for ny Heimane Våre-suksess med

Rune Larsen og Knut Arild Hareide på menyen Så har han klart det igjen! Primus motor for Heimane Våre-samlingane, Per Arne Lillebø, byd også i år på fleire sterke namn i programgalleriet i Herøy kyrkje neste fredag. KJELL BRENNE

Og skal vi tippe, så vil Lillebø og dei andre i staben, nok ein gong kunne notere fullt hus for dette p op ulæ re ar r angementet s om går av stab elen for sjette gong og som har temaet heim-familierusfri livsstil. – Med mykje "rusk" i familiemaskineriet er det viktigare enn nokon gong å setje fokus på desse faktorane, framhevar journalist Per Moltu i omtalen i bladet for IOGT på Søre-Sunnmøre, Syskjenbandet. Larsen som i det siste har turner t rundt i landet saman med sin by-kollega Tor Endresen og p r e s e n t e r t ga m le Lo lly-p o p s vis ke r fr å 60-70-t a le t , e r e in populæ r artist og som deltek på Heimane Våre-festen for tred je gong. Larsen som har framstått som ein profilert fråhaldsmann, maktar meisterleg med sin h umørfylte entertainerstil å blikkfange publikum og rive dei med på allsong. Knut Arild Hareide, den tidlegare miljøvernministeren og attende på den politiske arenaen som påtroppande leiar for KrF, s eier s om Lar s en at alle god e ting er tre. Også han på plass for tredje gong. Men Heimane Våre - kvelden vil ikkje vere attkjennand e om ikkje Lillebø & co kan stille med solid e s ongkrefter p å kornivå. Det sviktar så visst ikkje. På festkvelden i den stilige Herøy-kyrkja stiller kora d ivisi og Vyrde. Førstnemnde divisi er tilknytta Indremisjonsforbundet og Bildøy Bibelskole og byd på ein vari-

TIL HERØY kyrkje og "Heimane Våre" kjem mellom andre Rune Larsen.

ert meny av klassiske kor verk, gospel, jass, salmar og folketonar. Bjarne Rabben sin "Eg veit ei h amn" h ar koret sett eigen tone til og vil bli framført. Dirigenten Halvard Aase er kjend som musikar frå mellom anna Bertine Zetlitz, Oslo Gospelkor og Sigvart Dagsland. Vyrd e er m ed s in e m an ge framføringar i kyrkja, god t akklimatisert for nok ein omgang i "Herøy-katedralen". Mannskoret frå Gursken vil ause av det rikhaldige repertoaret sitt. De t fa s t e in n s la ge t "Sm ile t i h eimen" er d et Tore Hjalmar Sæ vik, opphavleg frå Remøya, men b usett i Bergen, som tek seg av. Journalisten i DagenMagasinet vil nok få folk til å dra på smilebandet. Kveldstankar blir ved Tor Erling Fagermo, generalsekretæ r i Noregs Kristeleg Stud ent og Skoleungd omslag og tid legare re kt o r ve d Bib e ls ku len Fjellhaug i Oslo. Heimane Våre blir arrangert for sjette gong. – Dr ivkr a ft a h a r vo re d e t god e frammøtet, p åp eikar Lillebø. Sam an m ed Per -Ar n e Lilleb ø vert Rune Larsen og Knut Arild Hareide med på nokre skulebesøk på dagtid. Det er Heimane Våre-nemnd a i s amarb eid med IOGT og soknerådet som er tilskipar for arrangementet.

Kos og styling Luciana Thunem - kjend mellom anna frå NRK1-programmet "Førkveld" var sist helg "h e im e " p å Fis kå o g h e ld kurs. Då vi våga oss innom d ørene p å Ch ih uah ua kafé p å Comb is enteret s ønd ag, var sjølve kurset i grunnen over, men ein del av deltakarane var framleis i lokala - og velfylte stativ med klede og

lange raster med sko vitna om h ektisk aktivitet i løp et av d ei to kursdagane. Tilb akem eld in gan e var u d elt positive både frå kurshaldar og kursdeltakarar. Dei hadde læ rt mykje nyttig, og no skulle både e it t o g h it t h e n t a s t fr a m fr å skap og skuffer, settast saman på nye måtar - og bli nytt!

PÅ KURS: Desse var det vi fekk med på vårt bilete, her med eit ørlite utval av dei sko og klede som var i lokalet. Bak frå venstre står Irene Aahjem Vik, Vigdis Vikebakk, Målfrid Rindal, Elisabeth Moen, Anja Stokseth og Anne-Mari Moen. Framme frå venstre AnnKristin Aaland, Luciana Thunem og Silje Rusten.

VIDAR PARR

INNLEGG

Besøk Riga, Baltikums Paris Riga e r h o ve d s t a d i La t via og Baltikums største b y med 750.000 innbyggerer. Byen ble grunnlagt i 1201 av tyske korsfarere og ble senere en del av Hans eatenes r ike og h ar tilhørt Tyskland, Polen, Sverige og Rus s land . En s tor d el av folket er av r us s is k avs tamming. Middelalderbygningene er god t b evar t i Gamleb yen. Parlamentet og Presid entens slott, omkranset av b ymurer, ligger i d ette eneståend e h istoriske sentrum. Bye n e r e r klæ r t ve r n e ve r d ig av UNESCO ford i d et h ar Europ as fines te ar t nouveau

a r kit e kt u r. His t o r ie n e r o g b lir tatt vare p å og b yen gir deg en opplevelse d u ikke så lett vil glemme. I Riga er d et dessuten ca. 500 små og store musèer å velge mellom og en rekke godt bevarte historiske b ygn in ger, kir ker o g s lo t t . I b yd elen Jur mala kalt ”Baltikums perle”, får en fantastiske Sp a- o g ku r b eh an d linger, et ”lu ks u s liv” m ed s væ r t h ø y kvalitet og utrolige lave priser. Her ligger Nord Europas største og fineste badestrand. Den Latviske Nasjonalopera i Riga med tradisjoner helt tilbake til 1800 tallet, er verdt å besøke og må bare oppleves. En tur til

Riga bør ha toppstandard ved å bo på et hotell som har topp komfort og kvalitet. Valget blir uten tvil det fantastiske Radisson Blu Hotel Latvia**** i hjertet av Rigas sh op p ing-områd e med sin imponerende frokosto g m id d a gs b u ffè t . Ho t e lle t ligge r 5 m in u t t e r s ga n ge fr a Gamleb yen og h ar d en Rigas fineste og mest suverene utsikt mot Riga city og Gamleb yen. Hotellet som er nyrenovert i år

tilbyr helt nytt Spa-anlegg med svømmeb asseng, skyline-b ar i 26.etasje med panoramautsikt i alle retninger, nattklubb, kasino og kjøpesenter. Byen har en liten og konsentrert bykjerne og en kan lett spasere og ha tid til kos og severd igh eter p å egenhånd. Det anbefales imidlertid å spandere på seg guidet tur for å oppleve Rigas sæ regenhet og atmosfæ re. Riga har god likør, restaurantene har god kvalitet

og butikkene er mange. Prisene er lave, h alvp ar ten av norske priser, noen ganger lavere. Se forøvrig annonsen i avisen. God tur til Riga, Baltikums Paris! Bernt Støvreide


ANNONSER ANNONSER

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling onsdag 13. april kl 20, i kommunestyresalen, rådhuset.

23 23 KAMPANJEDAGER! Espegard ATV-henger

TUSSA INSTALLASJON

Saksliste: - årsmelding og rekneskap 2010 - val av revisor - val av styremedlemmar på val - val av styreleiar - val av valnemnd

VANYLVEN

- fastsetjing av styrehonorar - fastsetjing av serviceavgift 2010 - fastsetjing av serviceavgift 2011 - eventuelt Tømmerhenger PROFF er videreutviklet og leveres nå med mobilt lunnetårn. Kan utstyres med tippeplan.

UTVIKLING

www.espegard.no

Interesseorganisasjon for næringsutvikling i Vanylven

3570 Ål Tlf 3208 6330

Treng du elektrikar?

Norges mest solgte!

Vi utfører alt innan elektriske installasjonar

s¬ Tele/Data s¬ El-kontroll s¬ Brannvarsling

?kbmm e^o^kmf^] Ihlm^g

s¬ Bustad og hytte Sibelco Nordic er en del av det belgiske mineralselskapet SCR-Sibelco, og er Nordens ledende produsent av industrimineraler og sandprodukter. Med mer enn 20 produksjonsanlegg og salgskontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt Polen og Russland, er Sibelco Nordic markedsleder innen utvinning, produksjon og distribusjon av industrimineraler som olivin, nefelinsyenitt, silikasand og feltspat. Våre høykvalitetsprodukter leveres bl.a. til områder innen metallurgi,støperi- og ildfastformål, internasjonal glass- og keramikkindustri, samt til, sandblåsing, byggvareindustri, sports- og fritidsmarkedet og til miljøformål.

s¬ Landbruk, industri og næring

Varmepumpehus TUSSA INSTALLASJON 6143 Fiskå Tlf. 70 04 63 69 / 70 04 62 00 tussa.no

;^ldrmm]bgoZkf^infi^ _Îkobgm^k^gl^mm^kbgg' N[^aZg]e^m^ee^kmkrddbf& ik^`g^km'IZll^k]^Ü^lm^ infi^k'>gd^e¬fhgm^k^' KZlde^o^kbg`lmb]'

www.coverconsult.no

Anlegget på Åheim i Vanylven kommune er verdens største produsent av mineralet olivin. På Åheim har Sibelco Nordic vel 130 ansatte. Anlegget ligger lengst vest mot havet i naturskjønne omgivelser med Àotte muligheter for naturopplevelser og friluftsliv.

Tlf: 45 66 77 78

Til en spennende og utfordrende stilling ved Sibelco Nordic, Åheim søkes:

Avdelingsleder - kontrollavdeling Arbeidsoppgaver

- lede den daglige driften av kontrollavdelingen • Oppfølging av selskapets mål og strategier • Analysering av rutineprøver • Utførelse av oppdrag fra interne/eksterne kunder • Utvikling av nye analysemetoder • Kontroll og vedlikehold av laboratorieutstyr • Prioritering av arbeidsoppgaver på laboratoriet.

Lokalavisa - kan du knapt greie deg utan! Der får du vite kva som skal skje, kva som har skjedd og mykje meir av lokal interesse.

Avdelingen består i dag av 3 laboranter og 2 laboratorieingeniører. Stillingen rapporterer til verksdirektør ved Sibelco Nordic, avd. Åheim.

Kvali¿kasjoner

• Utdannelse innen analytisk eller uorganisk kjemi på ingeniørnivå. • Høy arbeidskapasitet, god serviceinnstilling, med stor grad av nøyaktighet i arbeidet. • Evne til å arbeide selvstendig og i team, målrettet og strukturert for å oppnå resultater over tid • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner, og en positiv innstilling • Gode datakunnskaper • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk er nødvendig.

Tinge avisa kan du gjere pr. telefon 700 20 820, e-post: redaksjonen@synste.no eller ved å stikke innom oss på Fiskå!

Lønn

Lønn fastsettes etter nærmere avtale. For nærmere opplysninger, kontakt verksdirektør Ove Sollid, telefon 70 02 48 75, eller lab. ingeniør Mari-Ann Storeide, telefon 70 02 49 96. Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift, merkes ”Avd. leder kontrollavd.” og sendes innen 26. april 2011 til: Sibelco Nordic, avd. Åheim, 6146 Åheim eller på e-mail til: ove.sollid@sibelco.com

IDENTITET

120911

Annonse? Ring 700 20 820, faks 700 20 825 eller e-post til redaksjonen@synste.no


24

ANNONSER ANNONSER

SYNSTE MØRE MØRE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

Gode tilbod og vårnytt på Fiskå Nytt i 2. etg.! Vi har no

Alt ski utstyr ÷50%

L´Oreal sminke Vårnyheiter

er også på plass!

Partivare

Omo color/ Omo ultra

Dunjakker og vattertejakker

4,5 kg til

129,90

frå Bergans

÷40%

1. etg vi har stor utvalg i verktøy, skruer, beslag etc.

Er det fullt i kjellar og på loft? Kanskje nokon vil kjøpe det du ikkje treng meir? Prøv ei rubrikkannonse til 50,+ mva i lokalavisa! Ring 700 20 820 eller send mail til redaksjonen@synste.no

Egen kvitevare avd. med;

Electrolux, Bosch, Siemens, Miele, Beha, Gorenje Whirlpool

- din faghandel

Fiskå - 700 23 990

Tips oss på

700 20 820

6143 Fiskå - Tlf.: 700 23 990

UTSTILLINGSKJØKKEN PÅ TILBOD! Kvit, gloss m/steinplate

Kvit Herregård Palett

Parkett, Fjordal, eik rustikkal,

÷50%

3 stav, veil. 349,- no

195,-

inkl. kvitevarer og benkeplate

Faste køyreruter:

Trenda, natur eik

BYGGFAG

Nystøl & Fagerhol AS

Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Kvamsøy Åheim Åram, Eidså, Sandsøy Syvde, Rovde, Lauvstad

Varer som skal utkøyrast, må bestillast dagen før!

6143 FISKÅBYGD Tlf. 70 02 08 30 Fax. 70 02 08 31 E-post: post@nystol-fagerhol.no

www.nystol-fagerhol.no Gjer som oss, sats på kjende leverandørar!

www.byggfag.no


ANNONSER ANNONSER

SYNSTE MĂ&#x2DC;RE MĂ&#x2DC;RE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

Kake til konfirmasjon eller andre festleg lag?

25 25

VĂĽrnytt finn du hos oss!

Vi leverer no pĂĽ alle Joker og Spar butikkane i Vanylven. SjĂĽ etter brosjyrer i butikkane.

For ytterlege spørsmül, ring 700 48 360 fax 700 48 370 Mail: bestilling@westrebakeri.no

Tilboda gjeld berre torsdag t.o.m. laurdag veke 13

Før 599,-

299,-

no rosa/blĂĽ

Combileik Combisenteret, FiskĂĽ - tlf 700 24 231

www.kreator.no

PĂĽ hytta â&#x20AC;&#x201C; pĂĽ fjellet ... i hagen â&#x20AC;&#x201C; hjemme ...

Før 699,-

499,-

no Starwars/Barbie

Har fĂĽtt inn

trampoline! Fredsvoll pĂĽ FiskĂĽ - solrikt og barnevenleg Innhaldsrike rekkjehusvĂŚre i etablert bustadomrĂĽde!

BĂ&#x2026;LPANNE â&#x20AC;&#x201C; til vinterferien

... skap varm og ekte vinterferiekos med Espegard BĂĽlpanne. Se vĂĽr nettside for mer informasjon om bĂĽlpanner, priser og utstyr.

www.espegard.no 3570 Ă&#x2026;l Tlf 3208 6330

Vi har for salg/utleige rekkjehusleiligheter pü Fredsvoll, Fiskü - Bustadane (76 m2 ) har livsløpsstandar - Delvis opa løysing mellom stove, kjøkken. - Praktisk bad/vaskerom og innvendig bod. 2 soverom og gang. - Med gode planløysingar - alt pü eit plan. - Carport m/bod pü enden av rekkjehuset.

Tlf.: 950 24 583 414 76 234 epost: coĂ&#x20AC;skaa @online.no

Tlf.  s WWWNORSKVEDNO

Bli medlem i vedprodusentenes eget fagforum og fĂĽ: s &AGBLADET .ORSK 6ED s 6EDUTSTYR TIL medlemspriser s )NFORMASJON OM VEDBRANSJEN s 6EDSALG PĂ? INTERNETT

+ONTAKT OSS FOR INFO Ved gir miljøvennlig varme

NĂĽr noko skjer synste.no

Over 50 studier i Bø!

Salget pü barnekle r,, held fram, endü mange godbitar, kjøp julegüvene no!

kultur - arrangering, formidling og forvaltning

Alle barnekle á

økologi, forurensing og miljø

50%

økonomi og data idrett og friluftsliv

A.M. VIK AS Syvde - tlf.: 70 02 31 13

sprük og historiske fag God faglig oppfølging, rimelige hybler og bra studentmiljø.

www.hit.no

Ă&#x2026;pningstider: mand. - fred. 09.30-17, laurd. 10-14


26

ANNONSER

Vanylvsakademiet

SYNSPRØVE Off. godkjent optiker

Regnskap, skatt og meirverdiavgift

Vanylven Utvikling

11. og 18. april kl. 17 - 21 - øye for ditt syn Tlf. 57 85 15 62 - Måløy

på Vanylven vg. skule.

Påmelding til: tlf.: 402 43 613 eller ane@vanylvenutvikling.no

Når noko skjer synste.no

7-topps-tur og turmarsj

Ledig stilling på puben!

på Sandsøya langfredag 22. april 7-TOPP start kl. 11.00 - ved Rosenlund

Deltid (80% om rette person er interessert).

Tidtaking etter ynskje - og premie: 3 raskaste. Herreklasse og dameklasse. Medalje til alle som fullfører. Deltakarar fødde tom 1996 får godkjent 4 av 7 toppar.

Drikke-/fruktstasjon i Hellandsvågane og før Grøntua. Startkontigent: kr. 50/100

Marsj start kl. 12.00 - ved Rosenlund

Marsj rundt Vågen: kr. 25/50. Pins til alle som fullfører. Åpen kafe på Dollstun heile dagen. Info: 951 25 587 (Jan), 916 07 383 (Bjørn). Arr: Sandsøy IL Annonsa er bet. av:

Vi ser etter ein person som er: - positiv og utadvent - serviceinnstilt - over 20 år (over 18 kan også søkje) - likar action (mykje å gjere) - taklar høgt arbeids tempo

- har godt humør. Kan dette vere noko for deg? Send søknad til: Roy Skåre, 6143 Fiskå E-post: roy_gunnart@ hotmail.com Tlf. 95 14 39 87

Tennbrikken 90

Alle fryste ¿skeprod. frå

Fiskemannen

SYNSTE MØRE MØRE Torsd Torsdag ag 31. 31. mars mars 2011 2011 SYNSTE

÷40%

29

Kylling, nygrilla

1690 2990

4490

4 x 1,5l + pant

17900 Pizza, Take-away inkl. 1,5 l brus

Combimat AS

Combisenteret, tlf. 700 21 352 Opningstider: 09-20 (19)

Studer språk og historie i Bø!

Benkar frå kr. 790,Rastebord frå kr. 2.150,-

Ring tlf. 700 30 175 eller stikk innom oss på Eidså.

Endra opningstider i FK-butikken på Eidså: mandag/tirsdag 09.30 - 17.00 onsdag 12.00 - 17.00 torsdag/fredag 09.30 - 17.00 laurdag 09.30 - 15.00

Tlf.: 700 20 605, mobil: 957 01 652

Ope Åpentmøte møteom omdemens demens TID: STED:

engelsk norsk spansk historie idèhistorie ex.phil. / ex. fac. God faglig oppfølging, rimelige hybler og bra studentmiljø.

levere ikkje berre ved! Vi har også benkar og rastebord. Produsert med godt humør og kvalitet! Natur, beisa eller mala - vi ¿ksar det meste!

Godt utval kalk - gjødsel og mold gjerdenot - gjerdestolpar

Ali kaffe

Fanta

Stenbakken industri

www.hit.no

Lokal nytt finn du i lokalavisa - det er vi som kjenner bygdene våre best!

Hadartun, Hareid

Tirsdag 17. februar 2009 kl 1800 – ca 2100 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

onsdag 06.04 kl. 18.00

PROGRAM Kl 18:00 Velkommen vedDemens Kari Ristesund, leder av Tema: og sorg fylkeshelselaget v/ erJens Terje Johnsen Kl 18:15 Hva demens? v/ overlege(Jens-Prest). Odd Roe Skogen Kl 19:00 Pause m/servering kaffe/te og noe å bite i Alle er av velkomne! Kl 19:30 Pårørende sin rolle v/ Inger Storheim, demensKaffi, enkel servering, kulturelt innslag.i kontakt og nestleder i demenskomiteen fylkeshelselagetKort årsmøte. Kl 19:45 Om Nasjonalforeningen Demensforbundet v/Inger Takk Storheim til Ulstein Bil som sponsa annonsa. Kl 20:00 Tid til spørsmål og uformell prat YTREog SØRE DEMENSFORENING Møtet er gratis det SUNNMØRE er ingen forhåndspåmelding.


ANNONSER

SYNSTE MØRE Torsd ag 31. mars 2011

NMS- BASAR

Nordstranda bygdahus fredag 1. april kl. 18 Johanne Leinebø Bedehusmusikken. Åreog loddsal. Mat og kaf¿ Alle velkomne!

Basar Sundal krinshus søndag 3. april kl.16.00 Songgruppa "Stormsvalene" underheld Velkomen!

Wenche Lunde

talar på møte slik: Tysdag 5.4. kl 19.30: Fiskå bedehus Onsdag 6.5. kl. 19.30: Fredtun, Syvde Torsdag 7.3. kl 19.00: Misjonsfest på Rovde forsamlingshus Fredag 8.3.kl 19.00: Bedehuset, Fiskå. På sistnemnde stad vert det også song av Musikklaget og servering. Misjonsgåve på møta. Alle velkomen! Misjonssambandet.

Basar Sørbrandal laurdag 2. april kl. 16 Andakt v/Johanne Leinebø. Auksjon, åresal, mat og kaf¿. Velkomne! Arr. Barnefor. Anne Nomes Minne for NMS

OPE HUS Åheim Misjonshus 31.3. kl. 20 - 23.30 Roger Nygård vert med. Frå 8. klasse Velkomen

SOKNERÅDSVAL 2011 12. september i år skal det velgjast nye sokneråd for komande 4-årsperiode. Det er høve til å kome med framlegg om vallister for Åram, Syvde, Rovde og Vanylven sokneråd. Framlegg må vere underskrive av 10 forslagsstillarar og sendast soknerådet adresse Kyrkjekontoret, 6143 Fiskå innan 1. mai.

Vanylven pensjonistlag

VANYLVEN KOMMUNE Kulturskulen

ELEVOPPTAK FOR SKULEÅRET 20011/2012. Søknadsskjema for kulturskulen er delte ut til alle elevane i kommunen som skal gå i andre til åttande klasse til hausten, og til dei som er elevar ved kulturskulen i inneverande skuleår. Andre som vil søkje kan få søknadsskjema ved å vende seg til den skulen dei går på, til kulturskulen, på www.vanylven.kommune.no, eller servicekontoret på Rådhuset. Søknadsskjemaet omfattar: ➢ Søknad til musikkførskule (for elevar i 2. kl) ➢ Søknad til instrumentopplæring/song (f.o.m 3. kl) ➢ Søknad til aspirantopplæring i korpsa (f.o.m 3. kl) ➢ Søknad til teikning/form/farge (f.o.m 5. kl) ➢ Søknad til drama/teater (f.o.m 5. kl) ➢ Søknad til dans (sjå søknadsskjemaet el. nettsidene) NB! Det er høve til å søkje instrument-undervisning og andre aktivitetar samstundes. Sjå nettsidene under Vanylven kommune for utfyllande opplysningar. Søknadsfristen er 20. april 2011. Vanylven kulturskule, 6140 SYVDE. Tlf. 700 30 405

FORMANNSKAPET

Sang: Elise Nærø og unge sangere fra Herøy. Herøy og Ulstein mannskor under ledelse av Robert Skeide. Musikk: Jostein Nærø - gitar, Dag Kåre Nærø - gitar og vokal, Helge Kvalsvik - trekkspill, Edin Andre Høydal slagverk, Sverre Nærø - bass Fra sjømannskirken: Ole Dagfinn Sky og Morten Høst. Kvelden avsluttes med kaffe og kaker. Kollekt. Hjertelig velkommen .

->˜`LFÃ>Ài˜ /v° {Çx äx äÓ{ Varmepumper/ kjøleanlegg salg - service & kontroll

Tlf. 700 23 990

Reperasjon/ vedlikehald

av motorsag - grasklippar - slåmaskin påhengsmotor o.l. Tlf. 700 23 990

Jens P. Dyrdal

VANYLVEN KOMMUNE Tilbygg Fiskå skule

Vanylven kommune skal bygge ny vestfløy på Fiskå skule. Entreprisen er utlyst som totalentreprise. Anbodsdokumenta er lagt ut på www.doffin.no. Dokumenta kan også fåast ved å ta kontakt med Vanylven kommune v/Hallvard Takset

8-dagers handle- og kosetur til Riga kr. 5850! 21.09. til 28.09 frå Oslo

(Normalpris ca. kr. 8000,-). Enkeltromstillegg: kr. 1500,-. Avreise bussterminalen Oslo kl. 07. Lunsjstopp underveis. Buss Oslo-Riga t/r, båt Stockholm-Riga (innv. lugar) inkl. frokost-/middagsbuffèt t/r. 5 netter på fasjonable Radisson Blue Hotel Latvija (i hjertet av Riga) inkl. frokost-/middagsbuffèt. Nytt spa-anlegg m/svømmebasseng, skyline-bar (26. etasje) med panorama utsikt, nattklubb/kasino/kjøpesenter. Buss daglig til ulike severdigheter m/norsk. guid.

Meir info tlf.: 45 25 62 13 (Bent Støvreide) Avbestillingsfrist 2 mnd. før avreise.

En toppstandard tur til minipris. Påmelding anbefales snarest pga. prisen.

Honnørbillett bussexpressen Sunnmøre/Nordjord til Oslo pris ca. kr. 300.Evnt. dobbeltrom m/gedigen frokostbuffet på Radisson Blu Hotel Plaza, vegg i vegg med Oslo Bussterminal kr. 795,- pr. pers.

VANYLVEN KOMMUNE

Herøy kyrkje søndag 3. april kl 19.00

Laurdag 2. april

har møte på Eidsåtun 6. april kl. 15. Desse deltek; Gjengen frå Dagsenteret syng, Mons & Ingrid, musikk ved Arvid og Dagfinn Fløtre. Alle velkomne!

Sokneråda

Syng med oss

27

held møte på rådmannens kontor, Rådhuset, Fiskå, tysdag 5. april 2011 kl. 09.00. Sakliste er tilgjengeleg på kommunen sine internettsider og på Servicetorget, Rådhuset..

Ordføraren

NYE VINDU?

Umalte - kvitmalte - alukledde? Ta kontakt for gode priser.

KJØP/SAL/LEIGE Bobil til leige MB

Sprinter TEC 680. Reg. for 6 pers. Godt utstyrt. Weekendpris kr. 3000,- (feil pris i nr. 12). Påskeveka kr. 7000,-. Fri km. Tlf. 900 47 253/700 22 621

Bil til salgs

Svart stv. MB 220 CDI 2001 MOD. Avantgarde. 173 000 KM, 143 HK, Servicehefte, 8 gode dekk, alle på alufelg. Helskinn, takluke, park.sensor, Command ++ Kr 165.000 Tlf 99 15 78 24

Torbjørn Mork TRELASTUTSALG

6063 Hjørungavåg. Tlf. 913 02 650 Post: torbjorn.mork@tussa.com

Flott arbeidsbåt

Silver Viking 14 fot m/30 hk Mariner motor, kr. 18.000. Mob. 414 76 206

Frisørloftet Nina og Else

Langope kvar torsdag! Tlf. 958 81 785

Tøff spisestue

i gummitre, brukt. Brun, 6 stolar m/grønt stoff på seta. Bord 185 x 95 cm. Kr. 4000. Tlf. 48 24 69 12

Fiskå musikkorps inviterer søndag 3. april kl. 15 til

korpskafé

Underhaldning av korpset, leikarringen og Vanylven blandakor. Sal av kaker, kaffi og brus. Styret

BASAR

Syvde samfunnshus

Årsmøte i Vik grunneigarlag

søndag 3. april kl. 17. Syvde skulekorps spelar.

laurdag 2. april kl. 14 hjå Svein Vik.

Syvde samfunnshus

Infomøte Ved til sals

Tørr, ¿n bjørkeved i 40 l. sekk. hentast på Åram eller utkøyring etter avtale. Tlf. 906 84 903/908 64 257

MØBLAR? Har du skifta ut møblane dine? Vi treng fleire varer. Tlf. 95 15 32 24

vurderes solgt. Tlf. 95 14 39 87

Brandal - Kvanndalen mandag 11. april kl. 20 på Tussabygget

Ti l l e i g e . . .

Vanylven Røde Kors

. . . e i n st a d å b u i Va n y l v e n

2 nøklar

Tomt øverst på Fredsvoll,

turvegen

mista mellom Fiskå sentrum og Statoil, medio mars. Leverast i resepsjonen til Synste Møre.

Har du hus eller leilegheit til leige? Du får to gratis innrykk i papiravisa + inntil fire veker i nettutgåva. Sjå www.synste.no


SIDE

20

Sol & mĂĽne

Flo & fjøre

Sola stĂĽr i dag opp 07.04, og gĂĽr ned 16.04.

Tors. Fred. Laurd. Sønd. Mün. Tys. Ons.

MĂĽnen stĂĽr i dag opp 06.05 og gĂĽr ned 20.21.

31. mars 2011

FLO

FLO

FJĂ&#x2DC;RE FJĂ&#x2DC;RE

10.08 10.45 11.17 11.47 00.09 00.37 01.04

22.39 23.11 23.41 12.17 12.47 13.17

04.04 04.42 05.15 05.45 06.14 06.44 07.14

16.35 17.08 17.38 18.05 18.32 19.00 19.28

Alle utrekningar med utgangspunkt i Fiskübygd. - Kjelde: Statens Sjøkartverk, Tidevasstabellene. Løyve 208/95.

Givarglede pĂĽ lĂŚkjarkontoret

PĂĽ b arneh aged agen for to veker sid an arranger te Solsikka b arneh age p ĂĽ Fis kĂĽ tomb ola. Ungane hadde med seg gevinstar og dei selde lodd pĂĽ Comb is enteret. Nes ten fire tus en kroner fekk d ei inn og d es s e p e n ga n e e r d e t s o m n o h a r materialisert seg i leiker til ven-

teromet ved lĂŚ kjarkontoret pĂĽ FiskĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Det har vore stas for ungane ĂĽ vere med p ĂĽ d ette. Dei h ar sjølve vore med p ĂĽ ĂĽ velje ut leikene som vi no gir. I h aust har vi jobba mykje med korleis vi er m ed kvar and re, og nĂĽr

dei er med pĂĽ dette sĂĽ løftar vi dette eit hakk lenger opp, seier Marta Bøstrand, som er styrar ved barnehagen. â&#x20AC;&#x201C; Vi ville gjerne gi ei gĂĽve som ungane kan møte sjølve seinare, og nĂĽr dei no kjem attende t il lĂŚ kja r ko n t o re t s ĂĽ vil d e i hugse dette, seier Bøstrand.

Und er over rekkinga av gĂĽvene p ĂĽ torsd ag sĂĽ var d et stor stemning pĂĽ kontoret. Dei gĂĽvmilde ungane var t møtte med heimelaga bollar av glade medarbeidarar ved lĂŚ kjarkontoret, og d et gjekk ikkje lang tid før gĂĽvene kom i bruk. HĂ&#x2026;VARD PARR

KOMMUNEOVERLĂ&#x2020;KJAR John Bekkenes fĂĽr fanget fullt av spel og leiker (oppe til venstre) og kvitterer, saman med dei andre pĂĽ kontoret, med bollar. Nede til venstre ser vi at givarane ogsĂĽ kan vise korleis gĂĽvene kan brukast!

Den sterkaste vinn

*VSHI7PEKRIW 8PJJVSHI$TVSXSRIPIOXVSRS

(Y½RRSWWToRIXXTVSXSRIPIOXVS (MRPSOEPIIPIOXVMOIV RoVTVMWSKOZEPMXIXXIPPIV *SVMRWTMVEWNSR[[[IPOSRSVRS

WU\NNVDNHU

De t gje kk ikkje h e ilt s lik e g hadde tenkt. Eg hadde nemleg ikkje planlagt ü vere heilt kons e kve n t . Ta n ke n o m u n n t a k h and la først b erre om god gut e n fr ü Ma r ka n e ; n e s t e n fo r granne ü kalle og grenselaust sjarmerande. Dessutan kjenner eg p ü svÌ r t sterk solid aritet med kvinner p ü s ü ü s eie alle ar èn aer. Eg kunne ikkje gje avkall pü kvinneidrettsinnslaga, og fekk verkeleg sterk valuta for innsatsen.

WHNVWLOWU\NN VNLOW

 Q\WU\NNQRILVNn

Og eg skulle hatt sterkare motstand skraft enn eg h ar om eg skulle kutte ut Petter Northug. Kritikken h an h ar vore uts ett for tek eg inderleg avstand frĂĽ. Guten er ein kjernekar av ein

- best lokalt

trønder med litt meir enn vanleg overskot til ü finne pü ablegøyer og ü tè s eg litt annleis enn det alle andre gjer.

Heller tvert i mot. Det er alltid slik at det er dei sterkaste som vinn, og kva h end er med os s andre nĂĽr det alltid er slik?

Ho p p o g alp in t er b r a s p en nand e, avh engig av ein s lags eksplosjon gjennom nokre dramatis ke s ekund . Eg mĂĽtte h a med det meste av dette og.

I staden for ü konkurrere med andre menneske, har eg funne meg ein annan konkurrent. For end ü ein gong ü h a d et s agt; eg h ar d en flottaste fossen p ü lange leier like bak huset mitt. Høgt op p e i b r attas te fos s en fall fo r m an ge, m an ge ür s ia eit tre som vart liggjande tvers over fossen. Der ligg den som ei utfordring som eg ikkje maktar ü gjere noko med anna enn ü vente, - og üra gür.

Som d e fors tür var t d et ikkje mykje att av det eg hadde lova meg sjøl. Med krampeliknande kr o p p s o p p le vin ga r s a t e g i times vis med alle s ans ar mob iliser te og fekk med meg d et meste. I p ausane fekk eg i full fart pü meg arbeidstøy og kom meg i aktivitet ute p ü b ruket, med mob iltelefonen i lomma, innstilt pü varsling ti minutt før neste konkurranse. Eg h a r a llt id vo re kr it is k o g skep tisk til konkurranse, sÌ r leg m ellom b or n og s Ì r leg i s kulen. Denne s kep s is en h ar ikkje minka fordi om eg sjøl let meg rive med nür det gür som h ard as t for s eg p ü s kjer men.

Konkurransen mellom trestokke n o g m e g h a n d la r o m t id , s om mange av id retts konkurransane. Kven h eld ut lengst? Fysisk styrke er nü ein faktor, men det her gjeld det aller mest om kven som er seigast nür det gjeld motstand mot aldring. Kven mü først gje seg i kampen mot aldringsprosessen? Vi held dagleg eit vennleg auge

med kvarandre, stokken og eg, og veit at same lagnad en vent ar o s s , s am e kven s o m b lir først og sist.

PĂ&#x2026; TAMPEN

+IMV4/ZMIFEOO

8PJKIMV$TVSXSRIPIOXVSRS

Før det braka laus pü TV med all d en n e vin t er id rot t en, var eg fast b estemt p ü at eg ikkje skulle b li sitjand e og rotne p ü ro t fr am fo r s kjer m en m ed an desse spreke stjernene fekk all den mosjon dei kan utsette seg for utan ü døy pü mülstreken.

ASTRID AARĂ&#x2DC; ENGEN

Tlf. 70 02 08 20 - redaksjonen@synste.no

Synste Møre  

ue sd sdasd asdas dasd ae qweqw qw

Advertisement