Page 1

DARBĪBAS PĀRSKATS 2012. gads


ATBALSTAM!


SATURS VĒLĒJUMI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 PAR RTU ATTĪSTĪBAS FONDU���������������������������������������������������������������������������� 5 VĒSTURE�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 ZIEDOJUMU APMĒRI UN TO IZLIETOJUMS (2002-2012)���������������� 7 ATTĪSTĪBAS FONDA STRUKTŪRA UN KOMANDA������������������������������� 8 ATBALSTĪTĀJI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 STIPENDIJAS UN BALVAS�����������������������������������������������������������������������������������11

Atbalsta stipendija „Topošais inženieris”����������������������������������������������������������������������������38

PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAI���������������������������������������������������������������������39 Latvijas Organiskās sintēzes institūta stipendija����������������������������������������������������������39 AS “SAF Tehnika” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija��������������������������������40 SIA “Fontes Vadības konsultācijas” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 SIA “Lattelecom” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija����������������������������������42

PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ ������������������������������������������13

VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkurss “Labā prakse”������������������������������������������������������������������������������������������43

Solomona Hillera vārdā nosauktā studiju noslēguma darbu stipendija������� 13

VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija��������������������44

Jāņa Alkšņa vārdā nosauktā stipendija������������������������������������������������������������������������������ 14 Eižena Āriņa vārdā nosauktā balva��������������������������������������������������������������������������������������� 15 Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktā stipendija�������������������� 16 LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” studiju noslēguma darbu stipendija������������������������ 16 AS “Latvijas Gāze” noslēguma darbu stipendija������������������������������������������������������������ 18 SIA “Peikko Latvija” studiju noslēguma darbu stipendija����������������������������������������� 19 Balva “Labākais ķīmijas skolotājs”�������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Balva “Labākais Biznesa interešu kluba “Portfelis” absolvents”������������������������������ 21 Balva “Labākā RTU Studentu biznesa inkubatora 2012 biznesa ideja”������������ 22 “ResearchSlam” balva�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 Balva “Nāc & studē RTU!”�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 VAS “Latvijas Dzelzceļš” Gada balva�������������������������������������������������������������������������������������� 24 Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA “ITERA Latvija” balva���������������������������������������� 25 Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva����������������������������������������� 26

PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS�������������������������������������������������������������������������������27 Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosauktā stipendija������������������������������������������������� 27 Vernera fon Sīmensa Izcilības stipendija��������������������������������������������������������������������������� 28 AS “G4S Latvia” stipendija������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 “Rīgas laku un krāsu rūpnīcas” stipendija�������������������������������������������������������������������������� 30 Aināra Gulbja vārdā nosauktā stipendija�������������������������������������������������������������������������� 31

PROJEKTI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 RTU 150 gadu jubileja������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47 Tehniskā jaunrade skolās������������������������������������������������������������������������������������������������������������50 Lidmašīnu tehniskās apkopes mācību laboratorija����������������������������������������������������51 Baltijas Robotikas sacensības “Baltic Robot Sumo”�����������������������������������������������������52 RBS Alumni Auditorium��������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 RTU Studentu biznesa inkubators����������������������������������������������������������������������������������������54 RTU studentu mācību brauciens uz Čehiju��������������������������������������������������������������������55 RTU Karjeras diena��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 OPEN MIND 2012����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 RTU sporta izlašu komandu atbalsts�����������������������������������������������������������������������������������58 Basketbola dienas���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Lielais Egona kauss�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Latviskā dzīves ziņa – 4 gadskārtu ieražu godi�������������������������������������������������������������59 Teātra dienas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 Prāta spēles�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 RTU Vīru spēles����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 Starpfakultāšu erudītu konkurss “RTU Spice”������������������������������������������������������������������61 Vokālistu konkurss “Putnu bērni”��������������������������������������������������������������������������������������������61

SIA “SAKRET” stipendija���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62

Solomona Hillera vārdā nosauktā stipendija������������������������������������������������������������������ 33

Dzelzceļa maketa izveide�����������������������������������������������������������������������������������������������������������62

AS “Latvijas Gāze” stipendija������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33

RTU organizētais doktorantu konsorcijs����������������������������������������������������������������������������62

“LLU-ITERA Latvija” stipendija��������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS ���������������������������������������������������������������� 63 NĀKAMĀ GADA AKTUALITĀTES������������������������������������������������������������������� 65 KONTAKTINFORMĀCIJA������������������������������������������������������������������������������������ 66

“RTU-ITERA Latvija” stipendija�������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 SIA „Z-light” stipendija������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35 LR Ministru prezidenta stipendija����������������������������������������������������������������������������������������� 36 „Exigen Services Latvia” stipendija ��������������������������������������������������������������������������������������� 37

 

3


VĒLĒJUMI RTU Attīstības fonds jau 10 gadus palīdz piesaistīt finansējumu no Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneriem nozīmīgu augstākās izglītības un zinātnes projektu realizācijai un studentu atbalstam. Universitāte ļoti augstu vērtē fonda un tā ziedotāju ieguldījumu un sniegto atbalstu universitātei un studentiem. Pateicoties šim atbalstam universitāte spēj attīstīties un veicināt studentu izaugsmi, kas palīdz nodrošināt visas Latvijas inženierzinātņu un pastarpināti arī tautsaimniecības kopumā attīstību ilgtermiņā. Vēlos pateikties fonda sadarbības partneriem par sniegto atbalstu un vēlu fondam turpināt augt un kļūt par nozīmīgu atbalsta punktu augstākās izglītības un zinātnes attīstībai un izaugsmei visā Latvijā. Leonīds Ribickis RTU rektors RTU Attīstības fonds veidojās 2002. gadā, laikā, kad sāka nostiprināties RTU infrastruktūra, veidotas jaunas auditorijas un sanitārie mezgli. Tam visam bija vajadzīgi finansiālie līdzekļi. Bijām ļoti pateicīgi uzņēmumiem, kuri saprata, cik svarīga ir kulturāla un moderna studiju vide, ziedojot šiem mērķiem gan finansiālos, gan materiālos resursus. Tā, 2002. gadā saņēmām ziedojumus no tādām firmām kā SIA “Knauf Marketing Riga”, SIA “Kalnozols celtniecība”, SIA “Kogra”, SIA “SKH” u.c. Fonda tālākajā attīstībā lielu ieguldījumu dažādos laikos deva tā izpildirektori Atis Pakrastiņš, Ingars Eriņš un Arturs Zeps, kā arī Fonda pārstāvis profesors Imants Meirovics. Uzskatu, ka Fonds ir veiksmīgi attīstījies gadu no gada, piesaistot ievērojamus resursus, sekmīgi pārvarējis ekonomiskās grūtības finanšu krīzes apstākļos un turpina aktīvi darboties. Novēlu veiksmi visiem Fonda darbiniekiem viņu grūtajā un atbildīgajā darbā, rodot iespēju atbalstīt centīgākos studentus un veicinot studiju procesa pilnveidošanu. Lai izdodas! Ivars Knēts RTU Attīstības fonda valdes priekšsēdētājs

4

Vēlējumi 

RTU Attīstības fonds strādā augstākās izglītības un zinātnes izcilības, atbalsta un attīstības veicināšanai. Ar katru nākamo gadu fondam ir izdevies atrast arvien lielāku skaitu sadarbības partneru, ar kuriem fondu vieno kopējs redzējums par augstākās izglītības un zinātnes telpas attīstību Latvijā un kuri ir gatavi sniegt savu ieguldījumu fonda mērķu sasniegšanā. Pateicoties fonda ilggadējiem un jaunākajiem partneriem ir izdevies pēdējā mācību gada laikā īstenot vairākus jaunus stipendiju projektus, kā arī sniegt nozīmīgu atbalstu daudziem projektiem, kas veicina studiju procesa un vides uzlabošanu, kā arī atbalsta zinātni, sportu un kultūru. Fonds ir audzis darbinieku skaita ziņā, kļuvis daudz pieejamāks ziedotājiem un studentiem pateicoties jaunajai mājas lapai, kā arī uzsācis vairākus projektus, kas palīdzēs stiprināt tā kapacitāti arī nākamajā gadā. Uzsākot jauno mācību gadu fonda vārdā vēlos pateikt lielu paldies ikvienam no mūsu atabalstītājiem un ceru, ka mūsu kopīgi paveiktais iedvesmos sadarbībai arī turpmāk jaunos projektos. Artūrs Zeps RTU Attīstības fonda izpildirektors


PAR RTU ATTĪSTĪBAS FONDU Nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” ir sabiedriskā organizācija, kuras sauklis ir “ATTĪSTĪBAI! IZCILĪBAI! ATBALSTAM!”. Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas atzinumu, Latvijas Republikas Finanšu ministrija 2005. gada 22. aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fondam ir piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu ar darbības veidiem izglītības, zinātnes un kultūras veicināšana un 2009. gada 26. jūnijā piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildu sabiedriskā labuma darbības veidam – sporta atbalstīšana. Šobrīd Attīstības fonds darbojas tehniskās izglītības, zinātnes, kultūras un sporta aktivitāšu veicināšanas un attīstības jomā un tā mērķis nemainīgi ir veikt sabiedriskā labuma darbību, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes, vispirms RTU, veidotu par moderniem izglītības, zinātnes, kultūras un sporta centriem Latvijā. Attīstības fonda galvenie uzdevumi ir: sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijā, kas atbilstu sabiedrības vajadzībām un tirgus prasībām; veicināt izglītības līmeņa celšanu un jaunu speciālistu sagatavošanu; atbalstīt augstskolu attīstības programmu realizāciju, ne tikai izglītības iegūšanai, bet arī zinātnisko pētījumu veikšanai; piešķirt stipendijas un pabalstus studentiem mācībām, zinātniskajai darbībai, arī pasniedzēju un darbinieku kvalifikācijas celšanai; atbalstīt kultūras un sporta pasākumu organizēšanu studentu un darbinieku auditorijai. Vislielākais īpatsvars Attīstības fonda darbībā ir atbalsta stipendiju un balvu konkursu organizēšana un administrēšana. Attīstības fonds ik gadu realizē vairākus stipendiju konkursus katru kādā no trim kategorijām:

Attīstības fonds realizē arī balvu konkursus un tie, atšķirībā no stipendiju konkursiem, ir vienreizēji naudas vai mantas dāvinājumi gan studentiem, gan arī zinātniskajam personālam. Trešais pamatdarbības veids ir RTU attīstības projekti. Tas paredz atbalstītāju piesaisti, lai organizētu projektus, veiktu jaunu objektu celtniecību un esošo renovāciju vienota teritoriālā kompleksa Ķīpsalā izveidei. Projekta ietvaros Attīstības fonds palīdz piesaistīt ziedojumus RTU, t.sk. fakultātēm studiju kvalitātes uzlabošanas un tehnisko iekārtu atjaunošanas projektu īstenošanai. Attīstības fonds sadarbības ietvaros nodrošina: finansējuma izlietojumu saskaņā ar vienošanos starp ziedotāju un fakultāti; nodokļu atvieglojumus ziedotājiem; formālo juridisko dokumentu kārtošanu starp ziedotāju un RTU; konsultācijas par iespējamiem ziedojuma piesaistes variantiem; atbalstu sadarbības piedāvājuma izveidē ziedotājiem. 2012. gada laikā Attīstības fonds ir : piesaistījis 337 374 LVL lielu ziedojumu apjomu; strādājis ar 110 ziedotājiem (59 no tiem – juridiskas personas, 51 – fiziska persona); izsludinājis 38 stipendiju un balvu konkursus; piešķīris stipendijas 275 studentiem; piedalījies 21 projekta veidošanā.

“Par sasniegumiem studijās”; “Par sasniegumiem zinātnē un pētniecībā”; “Praktisko iemaņu veicināšanai”.

Par RTU Attīstības fondu 

5


VĒSTURE

Nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Akttīstības fonds” darbību sāka kā atklāta sabiedriska organizācija, kas dibināta 2002. gada 15. aprīlī, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2002. gada 26. aprīlī. Attīstības fonda dibinātāji bija: juridiskā persona – Rīgas Tehniskā universitāte tās toreizējā rektora Ivara Knēta personā; fiziskās personas – Konstantīns Didenko, Ronalds Taraškevičs, Atis Pakrastiņš. Stājoties spēkā Sabiedriskā labuma organizāciju likuma noteikumiem, sabiedriskā organizācija Attīstības fonds ar pilnsapulces lēmumu tika pārveidota par nodibinājumu, attiecīgi mainot statūtus un reģistrējot jauno statūtu redakciju Uzņēmumu reģistrā 2005. gada 1. martā. Attīstības fonda darbības termiņš nebija ierobežots. Tā mērķis – darboties tehniskās izglītības, zinātnes un kultūras veicināšanas un attīstības jomās, veikt sabiedriskā labuma darbību, piesaistot finanšu līdzekļus, lai augstākās tehniskās izglītības iestādes veidotos par laikmetam atbilstošiem un moderniem izglītības, zinātnes un kultūras centriem Latvijā ar līdzvērtīgu vietu sadarbībā ar partneriem Eiropā. Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2005. gada 19. aprīļa atzinumu, kurā teikts, ka nodibinājuma darbība atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7. panta nosacījumiem un tā atbilst sabiedriskā labuma organizācijas būtībai, Finanšu ministrija piešķīra Attīstības fondam Sabiedriskā labuma organizācijas statusu izglītības, zinātnes un kultūras veicināšanas jomās. Tas atļāva ziedotājiem – juridiskajām personām, Latvijas rezidentiem – samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli par 85% no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm. Šāda atļauja tika saņemta jau no dibināšanas 2002. gadā. Nodibinājums bija iekļauts Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 “Par fondiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”, kas deva tiesības izmaksātās studentu stipendijas atbrīvot no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Attīstības fonds sadarbojās ar daudziem uzņēmumiem un universitātes fakultātēm, tika noslēgti līgumi un veikti mērķziedojumi vai dāvinājumi. Līdz 2009. gadam mērķziedojumi bija lielākā daļa no visiem saņemtajiem ziedojumiem. Lielāko ziedotāju vidū bija valsts AS “Latvijas dzelzceļš”, AS “Latvijas gāze”, SIA “Itera-Latvija”, AS “Hansabanka”, AS “SEB banka”, SIA “LMT”, SIA “SCO Centrs”, SIA “Maxit”, SIA “Knauf”, AS “Latvijas balzams”, SIA “Auto Rīga” Latvijas Organiskās sintēzes institūts un daudzas citas organizācijas. Pirms nodibinājuma “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izveidošanas finansējuma piesaisti Rīgas Tehniskās universitātes projektiem un stipendiju konkursiem veica Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma “Izglītībai, zinātnei un kultūrai”.

6

VĒSTURE 


ZIEDOJUMU APMĒRI UN TO IZLIETOJUMS (2002-2012)

2012

2002 137 49 27 03 3

1311 23

8 8620

52 01 18

200 5

659 52

01 88 17

06 20

2 4 47 42 400 162

197874

101540

Saņemtie ziedojumi (Ls)

Izlietoti (Ls)

2007

236 021

20 08

9 200

9234 9

43 2339

71416

188900

2004

2010

2 92 20

224 17 3

50 60 17

03 20

20 11

334 337

18478

407 130

Ziedojumu apmēri un to izlietojums (2002-2012) 

7


ATTĪSTĪBAS FONDA STRUKTŪRA UN KOMANDA Izpilddirektors

Artūrs Zeps

8

Projektu vadītājs

Projektu vadītāja

Sadarbības partneru attiecību vadītāja

Grāmatvede

Biroja administratore

Imants Meirovics Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda mecenāts, valsts emeritētais zinātnieks, profesors

Kristīne Kostaščuka

Anete Aramina

Ieva Druviniece

Katrīna Onzule

Projektu vadītāja asistente

Projektu vadītāja asistente

Kristīne Strode

Santa Jākobsone

Attīstības Fonda struktūra un komanda 


ATBALSTĪTĀJI ZELTA KATEGORIJA (virs 100 000 LVL) Leonīds Juris Freijs un Osvalds Visvaldis Freijs SIA “KNAUF” Latvijas Organiskās sintēzes institūts VAS “Latvijas Dzelzceļš” AS “Latvijas Gāze” SUDRABA KATEGORIJA (virs 20 000 LVL) AS ”Grindeks” Guntis Bole AS ”Latvenergo” AS ”Swedbank” AS ”ELKO Grupa“ SIA ”AGA” SIA ”ITERA-Latvija” AS ”SEB banka” SIA ”Nacionālās rehabilitācijas centrs “Vaivari”” AS ”Latvijas Balzams”

SIA ” Lattelecom” AS ”OlainFarm” SIA ”Moller Auto Latvia” SIA ”Via Finance” SIA ”Grandeg” ”Motorola” „IHAAB Gruppen” SIA ”Latvijas Dzelzceļš Cargo” SIA ”Siemens“ SIA ”Saint-Gobain Celtniecības produkti”

BRONZAS KATEGORIJA (virs 5000 LVL) SIA “Latvijas Mobilais Telefons” AS “Exigen Services Latvia” Ivars Alksnis SIA “Bapeks” SIA “Santa Monica Networks” SIA “UPONOR Latvia” SIA “FMS Software” SIA “EK Sistēmas” SIA “Vincents Polyline” SIA “FMS” “Epson Europe B.V.” Latvijas filiāle SIA “Maxit” SIA “John Moffat” SIA “Festo” SIA “Latvijas Amerikas acu centrs” SIA “YIT Celtniecība” Pēteris Šmidre SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” SIA “Mūsu Māja” SIA “Real Sound Lab” SIA “ABB” AS “G4S Latvia” SIA “MINI Pasāža”

AS “SWH grupa” SIA “ATEA services un software” VAS “Latvijas hipotēku un zemes banka” AS “SAF Tehnika” AS “Inspecta Latvia” AS “Severstaļlat” SIA “EKL/LS” Samsung Electronics SIA “RIAGRO” SIA “Inženierbūve” AS “SCO Centrs” SIA “Arcus Elektronika” SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas” “Accenture” Latvijas filiāle VAS “Latvijas Valsts ceļi” SIA “A.C.B.” SIA “MikroTik” SIA “Energolukss” SIA “Skonto Būve” AS “Domene Holdings” SIA “Ludzas Bio-Enerģija” SIA “Papīrfabrika “Līgatne”

Biedrība “Saules enerģijas asociācija” SIA “Naglis and ERR “

SIA “Telekom Latvija” AS “Komforts”

ATBALSTĪTĀJI (līdz 5000 LVL) SIA “J.O.Z. PEAB Group” SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” SIA “Moduls-Rīga” RTU SIA “GEFKO Baltic” SIA “Ventbetons” SIA “KOGRA” SIA “5. iela” SIA “Armgate” SIA “Baltic Development Consultanscy” SIA “Colliers International” Biedrība “Latvijas Energoauditoru asociācija” Arvīds un Elza Lazdupi UAB “Ilsanta” filiāle Nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds” SIA “Rīgas Tilti” SIA “Tele2” SIA “Tieto Latvia” AS “RBSSKALS” LZA fonds SIA “Avatars” Latvijas Basketbola savienība SIA “Empower” SIA “Biroteh” AS “BDO” SIA “Domenikss” SIA “Sarma & Norde” SIA “Peikko Latvija” SIA “Z-Light” Biedrība “Būvniecības Attīstības Stratēģiskā partnerība” Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība Latvijas Dzelzceļa arodbiedrība Nodarbinātības valsts aģentūra

SIA “AGA CAD” SIA “Auto Kada” “Gebert Ruef Stiftung” SIA “Re&Re” SIA “Pharmidea” SIA “PBLC” SIA ”ArkiLED” SIA “Ionica Serviss” SIA”Nokia Latvija” SIA “SAKRET” SIA “Saulkalne S” SIA “Tapeks” AS “Jauda” SIA “Fima” Reinhards Vītols SIA “Baltijas Industrālais serviss” SIA “Viessmann” SIA “STORENT Latvia” RBS EMBA 4. kurss SIA “VIA-S modular houses” SIA “Latgran” AS “Valmieras piens” SIA “Magnat Asset Management” Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LEEA Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija Rīgas Apsaimniekotāju asociācija “Pearson Education” SIA “Arkolat” “Philip Morris Latvia” Atbalstītāji 

9


RTU Sponsoru un mecenātu plāksnes atklāšana 2011. gada 14. oktobrī

10

Atbalstītāji 


STIPENDIJAS UN BALVAS


PAR SASNIEGUMIEM ZINĀTNĒ UN PĒTNIECĪBĀ SOLOMONA HILLERA VĀRDĀ NOSAUKTĀ STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU STIPENDIJA

Stipendiāti Evija Rolava Marija Skvorcova

Stipendijas apraksts

Agnese Sprūdža Jevgeņija Mackeviča

Valērija Krasikova

Mans lielākais ieguvums no stipendijām ir pilnvērtīgāka ikdiena - iespēja veltīt laiku studiju procesam un zinātniskajam darbam, kas arī atspoguļojās sasniegtajos rezultātos. Paldies Jums par šo iespēju būt vienai no stipendiātiem. Ļoti cienu Attīstības fonda darbu un ieguldīto laiku studentos. Lai Jūs nekad nezaudētu ticību stipros studentos!

Stipendija nodēvēta ievērojamā ķīmiķa Solomona Hillera vārdā, kurš plaši pazīstams Latvijas organiskās ķīmijas pasaulē un savu dzīvi veltījis fizioloģisko aktīvo savienojumu sintēzei. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 vienreizējās stipendijas labāko RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu studiju noslēgumu darbu autoriem (bakalaurantiem un maģistrantiem) un balvas attiecīgo studentu noslēgumu darbu vadītājiem, katra 120 LVL vērtībā. Konkursa kārtībā tiek vērtēta studentu studiju noslēgumu darbu aktualitāte un kvalitāte.

Evija Rolava RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Atbalstītājs AS “Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un eksportam. AS “Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS, Skandināvijas, Rietumeiropas, Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju. AS “Olainfarm” sociālās atbildības aktivitātes pārsvarā ir vērstas uz projektiem Olaines un tās apkārtnes sabiedrības dzīves uzlabošanai, tomēr AS “Olainfarm” sniedz plašu atbalstu arī topošajiem profesionāļiem, piešķirot stipendijas RSU, RTU un LU studentiem.

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem un to studiju noslēgumu darbu vadītājiem.

Mēs, sadarbojoties ar RTU Attīstības fondu, sniedzam ieguldījumu jauno, perspektīvo speciālistu attīstībā. AS “Olainfarm” ir īstā vieta, kur iegūt gan profesionālo pieredzi, gan sasniegt augstus panākumus. Valērijs Maligins AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs

Stipendijas un balvas Solomona Hillera vārdā nosauktā studiju noslēguma darbu stipendija

13


JĀŅA ALKŠŅA VĀRDĀ NOSAUKTĀ STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirta viena vienreizējā stipendija 250 LVL vērtībā. Stipendiju konkursā tika aicināti pieteikties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) bakalaura studiju programmas 2., 3. un 4. kursa, kā arī arhitektūras profesionālās studiju programmas un maģistra studiju programmas studenti. Konkursa kārtībā tiek vērtēta studentu Arhitektūras un pilsētplānošanas zinātniskajai konferencei veidotā stenda referāta zinātniskā satura kvalitāte un aktualitāte.

Atbalstītājs SIA “ADD projekts” šogad svin 10 gadu pastāvēšanu un nodarbojas ar poligrāfijas darbu dizainu un ražošanu ,sākot no vizītkartēm un beidzot ar grāmatām. Kopā ar profesoru Jāni Krastiņu izdotas 6 grāmatas. Jāņa Alkšņa stipendija tika izveidota pēc arhitekta Jāņa Alkšņa mazdēla, Ženēvas Universitātes profesora Ivara-Jāņa Alkšņa iniciatīvas. Sākotnējo finansējumu grāmatas “Arhitekts Jānis Alksnis 1869–1939 Architect” izdošanai sniedza būvfirma “Re&Re” un IvarsJānis Alksnis. Katru gadu no ieņēmumiem par grāmatu tiek izsniegta stipendija kādam RTU APF studentam par labāko zinātnisko darbu. Jānis Krastiņš RTU APF profesors Gribas novēlēt darīt daudz lielus,skaistus darbus un darīt to no sirds ar prieku un degsmi, kas nestu lielu gandarījumu. Un patiess prieks, ja ar nelielo stipendiju ir iespējams atbalstīt talantīgos jaunos cilvēkus un tādu mums ir daudz. Andris Vecrumba SIA “ADD projekts” pārstāvis

14

Stipendijas un balvas Jāņa Alkšņa vārdā nosauktā stipendija

Stipendiāts Laikā starp daudzajiem studiju darbiem un citiem pienākumiem tieši stipendija bija galvenais motivators pieteikties Studentu zinātniskajai konferencei, kuras uzvarētājam tika pasniegta šī balva. Man stipendija bija iemesls sakopot spēkus arhitektūras studentiem salīdzinoši neierastā lauciņā - pētniecībā. Un tur, kā izrādās, ir vēl daudz, ko izzināt! Pats domāšanas process bija bezgala interesants, informācijas daudzums, kurai iziets cauri – prātam neaptverams, tas viss viennozīmīgi palīdz arī šobrīd praktiskajā arhitektūras projektēšanā. Liena Amoliņa RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 2 studentiem.


EIŽENA ĀRIŅA VĀRDĀ NOSAUKTĀ BALVA Balvas apraksts

Laureāti Jānis Grundspeņķis

Kopīgi ar kolēģiem veiktie pētījumi snieguši nozīmīgu ieguldījumu datorzinātnes teorijā. Saņemtā balva neapšaubāmi sniedza man gandarījumu par līdz šim paveikto darbu un ir kā stimuls arī turmākajiem pētījumiem.

Sadarbojoties Latvijas Zinātņu akadēmijai, AS “Exigen Services Latvia” un nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” tiek rīkots konkurss balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem datorzinātnēs ar mērķi godināt Eižena Āriņa piemiņu datorikā, apzināt, novērtēt un izcelt spilgtāko zinātnes teorētiķu un praktiķu sasniegumus datorikas zinātnes attīstībā un praktiskajā pielietojumā Latvijā. Tiek pasniegtas 2 balvas 1500 LVL apmērā, īpašas zelta medaļas un diploms.

Jānis Grundspeņķis RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors

Atbalstītājs AS “Exigen Services Latvia” ir viens no vadošajiem IT ārpakalpojumu sniedzējiem un darbojas IT pakalpojumu tirgū vairāk kā 15 gadus. Uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 300 darbinieku, izstrādā gan valstiski nozīmīgus risinājumus iestādēm, gan arī sadarbojas ar klientiem finanšu, apdrošināšanas, telekomunikāciju, mediju un citām nozarēm. Exigen Services izstrādes centri atrodas Austrumeiropā, Ziemeļeiropā, Ķīnā, ASV un Austrālijā. AS “Exigen Services Latvia” sociālā atbalsta politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu izglītotas, uz attīstību vērstas, ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzņēmums aktīvi iesaistās sabiedrības atbalsta un labdarības projektos, par prioritārajām nozarēm nosakot izglītību un zinātni. Tādējādi uzņēmums vēlas dot savu ieguldījumu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā, kā arī pavisam konkrēti - savos nākotnes darbiniekos. Uzņēmuma atbalsts izglītībai sācies jau 90to gadu beigās, kad studentiem tika izsniegtas stipendijas (tas bija vēl pirms bankas sāka kreditēšanu). 2000. gadā tika nodibinātas Āriņa balva un Balva par Latvijas informatizāciju. Atbalstām RTU 150 gadu jubileju.

Andris Ambainis

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā balvas pasniegtas 2 laureātiem.

Informācijas tehnoloģiju nozare piedzīvo ļoti strauju attīstību, kas nebūtu iespējams bez spēcīgiem zinātniskiem pamatiem. Mēs esam gandarīti ar balvas starpniecību izteikt savu atzinību un atbalstu tiem zinātniekiem un datorzinātnes speciālistiem, ar kuriem varam lepoties ne tikai Latvijas, bet arī pasaules līmenī. Ir svarīgi, lai sabiedrība uzzina par to, cik daudz un cik spoži patiesībā ir mūsu zinātnieku sasniegumi. Ivars Puksts AS “Exigen Services Latvia” valdes priekšsēdētājs Stipendijas un balvas Eižena Āriņa vārdā nosauktā balva

15


EMĪLIJAS GUDRINIECES UN ALFRĒDA IEVIŅA VĀRDĀ NOSAUKTĀ STIPENDIJA

Stipendijas apraksts

Stipendijas apraksts Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Fondu un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti tiek rīkots konkurss Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa stipendijai ar mērķi veicināt ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas studentu apmācību un studentu zinātniskos pētījumus. Stipendiju konkursā var pieteikties ikviens RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bakalauru un maģistru programmās studējošais, kurš apgūst priekšmetus saistītus ar organisko sintēzi, organisko vielu tehnoloģiju, bioloģiski aktīvajām vielām un kura vidējā svērtā atzīme pēdējos divos studiju semestros nav zemāka par 7.5, kurš vismaz gadu strādā zinātnisko darbu ķīmijas vai ķīmijas tehnoloģijas jomā, kā arī konkrētajā semestrī nesaņem citas veicināšanas stipendijas. Stipendijas pretendentus var arī ieteikt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 2011./2012.studiju gadā tika piešķirtas 2 stipendijas, katra 150 LVL mēnesī, uz 10 mēnešiem diviem RTU MLĶF studentiem.

Stipendiāti Jevgeņija Mackeviča

LEEA, AS “JAUDA”, SIA “ABB” STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU STIPENDIJA

Agnese Stikute “Vairāk nekā trīs gadus esmu darbojusies ogļhidrātu-heterociklu ķīmijā, un ir liels prieks, ka mani zinātniskie pētījumi tiek novērtēti. Paldies RTU Attīstības fondam par šo atbalstu!” Jevgeņija Mackeviča RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture

Konkursa kārtībā tika piešķirtas 16 vienreizējās stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas enerģētikas un elektrotehnikas virzienu studiju programmu absolventiem, kuri aizstāvējuši studiju noslēguma darbus enerģētikas un elektrotehnikas nozarē. Stipendijas izmaksātas LVL 100 - LVL 200 apmērā. Stipendiju konkurss tiek realizēts sadarbojoties ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociāciju, SIA “ABB un AS Energofirma”JAUDA”.

Atbalstītājs SIA “ABB” ir elektroenerģētikas un automātikas tehnoloģiju līderis, kas palīdz tās klientiem - enerģētikas un rūpniecības uzņēmumiem - uzlabot darbības rādītājus, vienlaicīgi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. SIA “ABB” ietilpst starptautiskās ABB Grupas uzņēmumu sastāvā un šogad atzīmē savu divdesmit gadu jubileju Latvijā. Saviem klientiem “ABB” piedāvā elektroenerģijas pārvades un sadales iekārtas, risinājumus rūpniecības automatizācijai, robotus, zemsprieguma sadales sistēmas, komponentus un aparatūru, kā arī plaša spektra rūpniecības, produktu un sistēmu, ēku apkalpošanas un pilna servisa pakalpojumus. “ABB” mērķis ir ar savu darbību veidot labāku pasauli. Mēs vēlamies būt un esam atbildīgi uzņēmēji, tāpēc rūpējamies par saviem darbiniekiem, apkārtējo vidi un iespēju robežās cenšamies sniegt savu ieguldījumu plašākām sabiedrības grupām, piemēram, topošajiem elektroenerģētikas un automātikas nozares speciālistiem. Atbalsta sniegšana inženierzinātņu studentiem ir uzņēmuma prioritāte. “ABB” Grupa aktīvi investē zinātnē un jaunās tehnoloģijās, dažādās valstīs dibina savus zinātniski pētnieciskos centrus. Arī “ABB” Latvijā gadu gaitā ir nodrošinājis topošos inženierus ar dažādām ABB iekārtām, kas praktiskā darbā palīdz apgūt un izmantot teorētiskās zināšanas.

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem.

16

Stipendijas un balvas Emīlijas Gudrinieces un Alfrēda Ieviņa vārdā nosauktā stipendija | LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” studiju noslēguma darbu stipendija

Tehnoloģiju jaunrade ir galvenā “ABB” konkurences priekšrocība, “ABB” Grupa visā pasaulē atbalsta zinātnisko pētniecību gan pašos “ABB” pētniecības centros, gan sadarbībā ar vadošajām universitātēm. Tamdēļ gan finansiāli, gan ar prakses vietām tiek atbalstītas mācību iestādes, kas piedāvā studijas enerģētikas un automātikas specialitātē. Savā pastāvēšanas laikā mūsu uzņēmums


iespēju robežās vienmēr atbalstījis kvalitatīvu izglītību un tās apguvi inženierzinātņu jomā. Stipendiju sniegšana labākajiem topošajiem speciālistiem ir daļa no šīs apņemšanās. Uzskatu, ka ar šo atbalstu mēs sniedzam savu ieguldījumu studentu motivēšanā, studiju procesā iegūto zināšanu un izpratnes parādīšanā un pierādīšanā. Arīdzan paaugstinām viņu iespējas kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū un sava pienesuma sniegšanā zinātniskajai darbībai inženierzinātņu nozarē.” Bo Henriksons SIA “ABB” vadītājs Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūnieku Asociācijas (LEEA) mērķis ir apvienot nozares speciālistus, organizācijas un uzņēmumus, lai veicinātu vispusīgu Latvijas elektroenerģētikas un energobūvniecības attīstību saskaņā ar jaunākajiem pasaules standartiem un vienotu tehnisko politiku un nodrošinātu savu biedru sekmīgu darbību elektroenerģētikas un energobūvniecības nozares darba tirgū un aizsargātu viņu materiālās un morālās intereses. Biedrības LEEA viens no galvenajiem darbības virzieniem - vispusīga sadarbība ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm, t.sk. līdzdalība programmu akreditācijā, jauno speciālistu sagatavošanā un kvalifikācijas novērtēšanā, konkursu organizēšanā un studentu labāko darbu prēmēšanā. Biedrība LEEA ir sabiedriska organizācija, kura uzņemas sociālo atbildību par nākamajiem elektroenerģētiķiem, kuri cels un atjaunos sagrauto Latvijas tautsaimniecību, kā arī paaugstinās iedzīvotāju labklājības līmeni. Elektrība ir pamats visu tautsaimniecības nozaru attīstībai. Biedrība LEEA (pirms 2007.gada – Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība – LEB ) jau 16 reizes (kopš 1996./1997.m.g.) rīko studentu darbu ikgadējo konkursu, kurā piedalās elektroenerģētikas nozares audzēkņi (bakalauri, maģistri, inženieri) no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās koledžas. Stipendijas piešķiršana labākajiem bakalauru, maģistru un inženieru studiju nobeiguma darbiem ir labs stimuls nākamajiem studentiem paaugstināt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes elektroenerģētikā. Ir labi apzināties, ka pūles tiks novērtētas un atzītas.

Stipendiāti Ernests Zvirgzdiņš Inga Lontone Viesturs Zimackis Kristaps Kalniņš Guntis Bērze Anita Jēkabsone Konstantīns Burcevs Artjoms Ostroveckis Oļegs Kučukovs Artūrs Šimkūns Jevgenijs Kozadajevs

Oļegs Vasiljevičs Raimonds Mackaitis Mārtiņš Vorkalis Maksims Jagubovs Kristīne Krisjansone Kārlis Grīnbergs Mārtiņš Magone Vilis Volčenoks Viktors Boroviks Sergejs Burtovojs Roman Olekshii

Jānis Lazovskis Valters Krasts Oskars Bērziņš Ģirts Smēķis Artūrs Miezītis Valdis Kleinbergs Ivars Bukšs Jevgēnijs Karpovičs Tatjana Rozniece Ingus Štūlbergs

Katrs sasniegums ir kā pamats kādam jaunam mērķim, un katra dalība konkursā un iegūta godalgota vieta ceļ gan darba izstrādātāja, gan paša darba vērtību. Es pēc bakalaura grāda iegūšanas nomainīju studiju virzienu no enerģētikas uz elektroniku. Iegūtā naudas balva tika izmantota jauna advancētāka lodāmura un elektronikas mērinstrumentu iegādei, un nenoliedzami dalība šajos konkursos ir palīdzējusi man attīstīties un saprast, kas īsti ir tas, ko es vēlētos darīt un ar ko vēlētos nodarboties nākotnē. Man ir prieks, ka pasniedzēji un RTU piedāvā iespēju un informē absolventus par iespējām un konkursiem, kuros tie var piedalīties ar saviem darbiem, un es tiešām iesaku visiem, šo iespēju izmantot. Ernests Zvirgzdiņš RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas jau 80 studentiem.

Es uzskatu, ka studentu augstā profesionālā sagatavotība ir Latvijas tautsaimniecības attīstības un uzplaukuma ķīla. Kārlis Briņķis LEEA izpilddirektors

Stipendijas un balvas

LEEA, AS “Jauda”, SIA “ABB” studiju noslēguma darbu stipendija

17


AS “LATVIJAS GĀZE” NOSLĒGUMA DARBU STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 vienreizējās stipendijas labāko studiju noslēgumu darbu autoriem un 6 balvas attiecīgo studentu noslēguma darbu vadītājiem, katra 120 LVL vērtībā. Stipendiju konkursā tiek aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta studenti, kuri aizstāvējuši studiju noslēguma darbus.

Atbalstītājs AS “Latvijas Gāze” ir vienīgais dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas operators Latvijā. Uzņēmums nodrošina dabasgāzes piegādi 442 000 klientiem mūsu valstī, bet apkures sezonā – no Inčukalna pazemes gāzes krātuves arī Igaunijai, Krievijas ziemeļrietumu daļai un Lietuvai. AS “Latvijas Gāze” atbalsta dažādas nozares - kultūru, sportu, bērnu sociālās programmas un, protams, arī izglītību un zinātni. Izglītības un zinātnes atbalstā lielākā sadarbība ir ar RTU. Kopš 2003. gada tiek pasniegta AS “Latvijas Gāze“, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” gada balva par mūža ieguldījumu zinātnē, par daudzsološu pieteikumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarē, kā arī kardioloģijas zinātnē. “Latvijas Gāze ir gāzes nozares līderis Latvijā un tas ir loģisks solis atbalstīt nozares izglītības pamatus, kas ir Rīgas tehniskā universitāte. Latvijas Gāze atbalsta labākos studentus gan ikdienas mācībās, gan arī zinātniskajā darbā un arī materiāli tehniskajā nodrošinājumā, ko savās mācībās izmanto visi studenti.” Adrians Dāvis AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs

Stipendiāti Aivars Broks Egīls Dzelzītis Normunds Krūmiņš Aldis Greķis

Māris Krastiņš Tatjana Ribalko Ainārs Selickis Aigars Neimanis

Jūlija Sokolovska Aleksandrs Broks Mārtiņš Melks

Šis gads ir notikumiem bagāts! Pirmkārt tas ir ievads RTU 150 gadu jubilejā, ar ko var apsveikt visus, kas ir bijuši un ir sadarbībā ar RTU. Viens no sadarbības partneriem RTU ir a/s “Latvijas Gāze”, kurai šogad arī aprit 150 gadi. Tā vienā laikā Latvijā ir uzsācies divu gaismas nesēju ceļš. Ir jauki, ka starp RTU un a/s “Latvijas Gāze” ir sadarbība, kā rezultātā tiek izvērtēts studentu, jauno zinātnieku un pasniedzēju devums un tas tiek novērtēts no mecenātu puses. Kā jau katra atzinība arī man personīgi šis novērtējums ir devums turpmākai darbībai gan tiešajā darbā, gan lekciju sagatavošanā un pasniegšanā. Studentiem un topošajiem studentiem var ieteikt aktīvi doties zināšanu guvumu virzienā, neturēt sveci zem pūra un aktīvi pieteikties gan Latvijas, gan starptautiskajā apmācību procesā un aktivitātēs sniedzot savu ieguldījumu un devumu Latvijas labklājības celšanā! Aivars Broks RTU Būvniecības fakultāte Šī stipendija ļāva man strādāt nepilnu dienu mācības gada laikā, veltot atbrīvotu laiku mācībām un pašattīstībai, bet brīvu laiku pavadīt ar saviem bērniem. Protams, ar 100 latiem nevar iztikt, bet klāt, no februāra es vēl saņemu RTU stipendiju 70 ls, un tad jau arī sanāca nopietna summa. No tas summas es varēju apmaksāt bērnudārzu savam vecākam dēlam, bet meitai, kas bija vēl maziņa priekš bērnudarza un visu dienu pavadīja kopā ar mani, es varēju nopirkt nepieciešāmas spēļmantīņas un gārdumiņus. Nesaņemot stipendijas, man būtu jāstrāda pilnu dienu, macīties pa vakariem, naktī un brīvdienās, mazāk pavadīt laika ar ģimeni. Paldies RTU attīstības fondam par stipendiju un iespēju veiksmīgi attīstīties! Tatjana Ribalko RTU Būvniecības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2010. gada un un šajā laikā stipendijas izmaksātas 18 studentiem un to studiju noslēgumu darbu vadītājiem.

18

Stipendijas un balvas AS “Latvijas Gāze” noslēguma darbu stipendija


SIA “PEIKKO LATVIJA” STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU STIPENDIJA Stipendijas apraksts

Stipendiāts Juris Lapsiņš

Peikko stipendija deva iespēju iegūt zināšanas un pieredzi, kādu pagaidām nav iespējams iegūt Latvijā. Tomēr stipendijas lielākā vērtība ir iegūtās nākotnes karjeras un profesijas pilnveides iespējas!

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 360 LVL vērtībā, kopā 5 mēnešiem. Konkursam tiek aicināti pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvniecības studiju programmas bakalaura līmeņa studiju absolventi, kuri aizstāvējuši studiju noslēguma darbus. Konkursa kārtībā tiek vērtēta studentu studiju noslēgumu darbu aktualitāte un kvalitāte.

Juris Lapsiņš RTU Būvniecības fakultāte

Atbalstītājs SIA “Peikko Latvija” darbību sāka 2008. gada septembrī un ir somu ģimenes uzņēmuma “Peikko Group Oy” meitas kompānija. Uzņēmums specializējas 3 galvenajos virzienos un tiecas būt vadošais katrā no tiem: 1) Savienojumu mezglu risinājumi dzelzsbetona konstrukcijām; 2) Kompozītās tērauddzelzsbetona konstrukcijas plāniem (bezribu), montējamiem pārsegumiem; 3) Vēja turbīnu pamatu konstrukcijas un enkurošanas tehnoloģijas. SIA “Peikko Latvija” regulāri palīdz Latvijas vietējiem speciālistiem atrast darba un prakses vietas “Peikko Group Oy” koncernā. Šobrīd uzņēmums nodarbina jau 7 Latvijas būvinženierus un būvniecības studentus, no kuriem 4 strādā “Peikko Group Oy” Somijā. SIA “Peikko Latvija” atbalsta un arī aktīvi iesaistās Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas (LBPA) darbībā (www.lbpa.lv).

Pēteris Galoburda

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā izmaksātas 2 stipendijas.

Esmu ļoti priecīgs, ka izdevies noorganizēt Latvijas studentam apmaksātu praksi inženiertehniski vienā no spēcīgākajiem uzņēmumiem dzelzsbetona konstrukciju savienošanas tehnoloģijās Eiropā - Somijas “Peikko Group Oy”. Tas liecina tikai par to, ka pat šajos laikos, kad būvniecības nozare Latvijā cieš no iepriekšējo gadu ekonomisko satricinājumu radītajām sekām un citām nedienām, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē var sameklēt jaunos speciālistus, kuru spējas lieti noder R&D darbam šobrīd ļoti strauji augošajā zaļās enerģētikas nozarē. Vēja turbīnu pamatu konstrukciju risinājumi ir tirgū vēl nebijis piedāvājums un Latvijas speciālistu klātbūtne šo inovatīvo produktu un pakalpojumu radīšanā ir gan izaicinājums, gan arī gods būvniecības nozarei kā arī Latvijas tēlam un intelektuālajam potenciālam kopumā. Mārtiņš Studers SIA “Peikko Latvija” rīkotājdirektors Stipendijas un balvas SIA “Peikko Latvija” studiju noslēguma darbu stipendija

19


BALVA “LABĀKAIS ĶĪMIJAS SKOLOTĀJS” Balvas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 12 balvas 100 LVL vērtībā labākajiem vidējās izglītības līmeņa ķīmijas skolotājiem un viena balva “Jaunajam talantam” ar mērķi veicināt skolotāju profesionālo izaugsmi. Savus bijušos skolotājus balvai var pieteikt ikviens RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes students. Izvērtējot skolotājus, tiek ņemts vērā skolotāju ieguldījums skolēnu profesionālajā sagatavošanā, kā arī sagatavoto skolēnu skaits dalībai Valsts un/vai Pasaules ķīmijas olimpiādei, kurā skolēni ieguvuši godalgotas vietas. 2011. gadā balvas skolotājiem sarūpēja RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (informācija par uzņēmumu 39. lpp.), AS“Grindeks”, SIA“Sakret”(informācija par uzņēmumu 32. lpp.), SIA “K-Rauta”, SIA “ChromSword Baltic HPLC Specialists”, SIA “Telko Latvija” un AS “Dzintars”.

Laureāti Natālija Elste Daina Sondore Aiva Gaidule Tatjana Cigankova Andra Reinholde Irina Halatina

Inese Ločmele Valentīna Pastare Vita Banzena Indra Zanrita Indra Vasiļiva Ludmila Volkova

Atbalstītājs RTU MLĶF mācībspēkiem. Viens no stipendijas realizētājiem ir uzņēmums SIA “ChromSword”. Tas ir starptautisks uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi šķidrumu hromatogrāfijas metožu izstrādes jomā, “ChromSword” ieņem līderpozīcijas hromatogrāfijas metožu izstrādes automatizācijas risinājumu izstrādē un ieviešanā. “ChromSword” izstrādātais programmnodrošinājums ir ļoti efektīvs līdzeklis automātiskai HPLC metožu izstrādei un validācijai. Uzņēmums klientu vidū ir Pasaules lielākajie farmācijas un ķīmijas uzņēmumi, gan Eiropā, gan ārpus tās robežām. Uzņēmuma “ChromSword” produkti ir uz ķīmijas zināšanām bāzēti programnodrošinājuma risinājumi, kuru izveidē ir ieguldītas mūsu darbinieku zināšanas un prasmes. Lai uzņēmus spētu veiksmīgi strādāt un attīstīties tam pastāvīgi nepieciešami jauni un prasmīgi speciālisti, kuru pamatus tieši sagatavo skolu Ķīmijas skolotāji. Šo apsvērumu vadīts ChromSword ar godu atbalsta RTU iniciatīvu “Labākais ķīmijas skolotājs”. Dr. Jeļena Goluško Valdes priekšsēdētāja

20

Stipendijas un balvas Balva “Labākais ķīmijas skolotājs”

Alla Jezufoviča Jevgēnija Varganova Roberts Višs Laura Fjodorova

Brīdis, kad kolēģi, skolēni un es pati uzzināju par šo balvu, bija ļoti aizkustinošs. Esmu saviļņota, ka tieši man piešķīra šo balvu, un man ir patiess prieks, ka Siguldas Valsts ģimnāzijas bijušie skolēni veiksmīgi turpina mācības un gūst panākumus dabaszinātnēs un ķīmijā. Labākā ķīmijas skolotāja balva ir tiešām augsts ieguldītā darba novērtējums, par ko esmu ļoti pateicīga

Natālija Elste Siguldas Valsts ģimnāzija

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada un šajā laikā balvas izmaksātas 16 labākajiem ķīmijas skolotājiem.


BALVA “LABĀKAIS BIZNESA INTEREŠU KLUBA “PORTFELIS” ABSOLVENTS” Balvas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 balvas 70 LVL vērtībā labākajiem RTU Biznesa interešu kluba “Portfelis” dalībniekiem. Kopš 2010. gada RTU Karjeras centrs sadarbībā ar RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes Studentu pašpārvaldes (TMF SP) biedriem piedāvā gada garumā iegūt bezmaksas neformālo biznesa izglītību. RTU Biznesa interešu kluba “Portfelis” mērķis ir sniegt iespēju tehnisko specialitāšu studentiem apgūt uzņēmējdarbības un vadīšanas praktiskās un teorētiskās zināšanas. RTU Biznesa interešu kluba “Portfelis” uzdevumi ir sniegt apkopotu informāciju par papildus izglītības iespējām; veicināt uzņēmējdarbības attīstību; nodrošināt uzņēmējdarbības pamatu apguvi; veicināt RTU atpazīstamību un veicināt sadarbību ar uzņēmumiem. Konkurss notiek sadarbībā ar: RTU, RTU TMF SP, Rīgas Biznesa skola, AS “Swedbank”, SIA “CDI”, SIA “Capitalia”, “TELE 2”, NVO “Students Studentam”, grāmatnīca “Jumava”, SIA “Lāči”, “Nordic Traning International”, biedrība “Līdere”, SIA “Me&Media”, SIA “Ernst&YoungBaltic”, AS “Nordea Bank”, Biznesa augstskola “Turība”, biedrība “ZINIS”.

Atbalstītājs “Swedbank” darbības pirmsākumi ir meklējami 1820. gadā, kad Zviedrijā savu darbību sāka krājbankas. Kopš bankas pirmsākumiem cieša sadarbība ar mūsu klientiem un vietējo sabiedrību ir bijusi mūsu darbības pamatā. Mūsu mērķis ir sekmēt ilgspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. Tas nozīmē, ka mēs strādājam, lai panāktu tādu līdzsvarotu ekonomikas attīstību, kas nodrošina labklājību gan atsevišķam indivīdam, gan visai sabiedrībai kopumā. “Swedbank” nodrošina visaptverošu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem bankas pamattirgos — Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Mūsu pamatdarbības jomā apkalpojam plašu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu loku. Mēs esam izvēlējušies tradicionālu bankas darbības modeli, kur galvenā uzmanība ir pievērsta attiecībām ar klientiem un privātām konsultācijām. Mūsu darbības uzmanības centrā ir klientu vajadzības un vēlmes, nevis mūsu produkti. Mums ir 7,6 miljoni klientu - privātpersonu un 600 000 klientu uzņēmumu. Mūsu aktīvu vērtība ir 1 857 miljardi Zviedrijas kronu, un mums ir aptuveni 16 000 darbinieku. Gadu no gada “Swedbank”mērķtiecīgi turpina īstenot sociāli atbildīgu politiku. Mūsu mērķis ir sniegt finanšu un sociālo investīciju palīdzību, lai dalītos ar sabiedrību tās kopējo vajadzību risināšanā, nodrošinot uzņēmuma un sabiedrības vienlīdzīgu un ilgtspējīgu attīstību. “Swedbank” atbalsta tās jomas un projektus, kas palīdz veidot labāku nākotni. Sabiedrības nākotne ir bērni, tāpēc īpašu vērtību piešķiram projektiem, kas veicina jauniešu daudzpusīgu izaugsmi un

personību veidošanos. “Swedbank” atbalsta labdarības iniciatīvas, kas vieno sabiedrību labākas nākotnes vārdā. Mēs atbalstām labu biznesa ideju rašanos un realizāciju. “Swedbank” uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveidotas, lai veicinātu jauno uzņēmēju jeb mazo un vidējo uzņēmumu attīstību. Nereti sākumā ir ideja. Par produktu vai pakalpojumu, ko varam un protam radīt. Taču ar ideju vien ir par maz - jāzina, kam to pārdot, kā pārdot un kā atšķirties no konkurentiem. Un, kaut izdomāt velosipēdu no jauna ir ļoti aizraujoši, labāk ir mācīties no labiem draugiem. Tādiem, kam ir pieredze un kam nav žēl padalīties gan ar atziņām, gan labākajiem risinājumiem. Mums ir liels gandarījums, ka gan “Swedbank” darbinieku, gan bankas atbalsts un zināšanas ir noderējušas tiem, kas vēl ir sava ceļa sākumā. Kas tikai veido savu uzņēmumu un plāno pirmos panākumus. Pie kam tie vairs nav tikai uz papīra - jau realizēts pirmais biznesa plāns, sadarbībā ar vienu no “Swedbank” grupas uzņēmumiem - nekustamā īpašuma kompāniju “Ektornet”. Esmu drošs, ka veiksmīgā sadarbība ies plašumā. Ģirts Bērziņš AS “Swedbank” valdes loceklis

Laureāti Toms Kalvāns Dzintars Segliņš

Liene Rūtiņa Sofija Grīnvalde Izsaku lielu pateicību RTU un Karjeras Centram par Biznesa interešu kluba Portfelis, neformālas biznesa izglītības programmas, izveidi, kura ir pieejama ikvienam RTU studentam. Izsaku lielu pateicību visiem uzaicinātajiem lektoriem, kuri kursa ietvaros nolasīja noderīgas un iedvesmojošas lekcijas. Iegūtā stipendija bija gan materiāli noderīgs un motivējošs atbalsts, kas ir ļāvis turpināt iesākto.

Toms Kalvāns RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā balvas pasniegtas 4 laureātiem. Stipendijas un balvas Balva “Labākais Biznesa interešu kluba “Portfelis” absolvents”

21


BALVA “LABĀKĀ RTU STUDENTU BIZNESA INKUBATORA 2012 BIZNESA IDEJA”

“RESEARCHSLAM” BALVA Balvas apraksts

Balvas apraksts Balvu konkursā tiek aicināti pieteikties RTU Studentu biznesa inkubatora dalībnieki, iesniedzot jaunu biznesa ideju. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 balvas 500, 250 un 150 LVL vērtībā labāko biznesa ideju autoriem. Kopš 2010. gada RTU Karjeras centrs sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu piedāvā projektu “RTU Studentu biznesa inkubators”, kā pamatā ir, izmantojot RTU un ārējos resursus, studentiem sniegt iespēju realizēt savas biznesa idejas, viena gada garumā saņemot studentu biznesa inkubatora piedāvātās privilēģijas. RTU Studentu biznesa inkubatora mērķis ir veicināt un sekmēt jaunu, perspektīvu, radošu, inovatīvu, konkurētspējīgu biznesa ideju realizāciju dzīvē, atbalstot RTU studentus un absolventus - topošos komersantus, tā veicinot valsts ekonomikas attīstību. RTU Studentu biznesa inkubatora piedāvātās privilēģijas dalībniekiem ir viena biroja vieta RTU Inovāciju inkubatora telpās un tās apsaimniekošana; RTU Inovāciju inkubatora koplietošanas un konferenču telpu izmantošana un to apsaimniekošana; sekretariāta pakalpojumi; juridiskās adreses izmantošana; interneta, telefona, faksa, datora un biroja tehnikas (printera, kopētāja, skenera) izmantošana; biroja mēbeles; kancelejas preces; konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmuma finanšu plānošanā; grāmatveža pakalpojumi; mārketinga un juridiskās konsultācijas; mentora piesaiste; konsultācijas produktu tehnoloģiju pilnveidē; vieta autostāvvietā. Sadarbības partneri: RTU, RTU Studentu parlaments, AS “Hipotēku banka”, AS “Swedbank”.

Atbalstītājs Aprakstu par AS “SWEDBANK” sk. 21. lpp.

Laureāti Armands Zagorskis

Uldis Egle

Andris Igaunis

Šī saņemtā balva ir kā neliels solis pretī mērķu sasniegšanai un jau nākamie pieci soļi ir iekļūšana RTU Studentu biznesa inkubatorā. Armands Zagorskis RTU Datorzinātnes tehnoloģijas fakultāte

un

informācijas

Konkurss “ResearchSlam” RTU notika pirmo reizi, to organizēja RTU Doktorantūras skola sadarbībā ar RTU Zinātnes koordinācijas un informācijas nodaļu. Tā mērķis ir atklāt, kādus pētījumus un zinātnisko darbu veic RTU maģistranti un doktoranti, ieintriģējot un parādot, ka eksaktās zinātnes ir interesantas un aizraujošas. Konkurss tiek organizēts divās atlases kārtās – atsevišķi maģistrantiem un doktorantiem, un fināla kārtā, kurā par iPad un citām vērtīgām balvām sacentās trīs maģistranti un trīs doktoranti. Konkursa kārtībā tika piešķirtas balvas ar kopējo balvu fondu 2084 LVL vērtībā. Konkursa “ResearchSlam” īpašie atbalstītāji ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums AS “Exigen Services Latvia” un elektroenerģētikas un automātikas tehnoloģiju uzņēmums SIA “ABB”. Konkursu atbalsta arī Red Bull, Piebalgas alus, Weekendbox, Sporta un atpūtas komplekss “Ķeizarmežs”, Sporta Klubs KL, FotoBarons.lv, peintbola parks “PIF PAF”, Garīgās prakses centrs “SAMANA”.

Laureāti Kaspars Siliņš Sandis Dejus Kamila Gruškeviča

Artis Linarts Aleksejs Soboļevskis Krišs Osmanis

Haralds Gribusts

Pieredze, ko guvu piedaloties konkursā, deva man neatsveramu ieguldījumu prezentācijas prasmju uzlabošanā un savas pētāmās tēmas labākā izpratnē. Jebko šķietami ļoti teorētisku VAR pastāstīt un arī nodemonstrēt vienkārši un izklaidējoši. Jūtu, ka labāk māku identificēt galvenās lietas, ko ir un nav vērts stāstīt plašākai publikai par savu tēmu. Saku lielu, paldies, arī konkursa atbalstītājiem par dāsno balvu fondu. Tas ir pierādījums tam, ka uzņēmumiem Latvijā rūp studentu un jauno zinātnieku vēlme attīstīties un pilnveidot savas prasmes. Priecājos, ka piedalījos šajā konkursā un aicinu pārējos attīstīt sevi, izaicināt savu radošo es un pierādīt sev un pārējiem, ka tas, ko Tu dari, patiesībā ir interesanti un aizraujoši. Kaspars Siliņš RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā balvas pasniegtas 3 laureātiem.

22

Stipendijas un balvas Balva “Labākā RTU Studentu biznesa inkubatora 2012 biznesa ideja” | “ResearchSlam” balva

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā balvas pasniegtas 7 laureātiem.


BALVA “NĀC & STUDĒ RTU!” Stipendijas apraksts Kopš 2006. gada Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) rīko zinātniskās pētniecības darbu konkursu 10.–12. klašu skolēniem “Nāc un studē RTU!”. Piedalīties konkursā tiek aicināti vidusskolēni, kurus urda vēlme saprast, kā darbojas viss pierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu ikdienu - auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna –, likt lietā asu prātu un radošo garu, lai izgudrotu, konstruētu un piedāvātu savus risinājumus reālās dzīves izvirzītām problēmām. Konkurss tradicionāli norisinās divās kārtās. Konkursa uzvarētāji iegūst vērtīgas balvas un pārsteigumus. Visveiksmīgākie, individuālajā sacensībā uzvarējušie 12. klašu skolēni iegūst tiesības tikt pielīdzinātiem tiem reflektantiem, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, kurus ārpus konkursa ieskaita izvēlētajā RTU pamatstudiju programmā, ja studiju programmai atbilstošie CE vērtējumi (skat. RTU Uzņemšanas noteikumu 3.1. punktu) nav zemāki par E līmeni, izņemot Arhitektūras, Amatniecības tehnoloģijas un dizaina un Materiālu tehnoloģijas un dizaina studiju programmas. Konkursa dalībnieki: 10.–12. klašu skolēni (2–3 skolēnu grupa) darba temata virzienam atbilstoša mācību priekšmeta (informātikas, fizikas, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, ekonomikas, inženiergrafikas un mākslas) skolotāja vai interešu pulciņa vadītāja vadībā. Balvas: 1. vietas ieguvējiem un vadītājam – RTU Atzinības raksti un balva (Ls 600 vērtībā). 2. vietas ieguvējiem un vadītājam – RTU Atzinības raksti un balva (Ls 400 vērtībā). 3. vietas ieguvējiem un vadītājam – RTU Atzinības raksti un balva (Ls 200 vērtībā). Pārējie konkursa 2. kārtas dalībnieki saņem RTU Atzinības rakstus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas. RTU žūrija no konkursa uzvarētāju vidus var izvēlēties vienu vai vairākus 12. klases skolēnus, kas uzrādījuši izcilus rezultātus konkursā, īpaši – 2. kārtas laikā izpildītajos testos, un piešķirt viņiem tiesības tikt pielīdzinātiem tiem reflektantiem, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā un kurus ārpus konkursa ieskaita RTU pamatstudiju programmā, ja studiju programmai atbilstošie CE vērtējumi nav zemāki par E līmeni. Arhitektūras, Apģērba un tekstila tehnoloģijas un Materiālu tehnoloģijas un dizaina studiju programmās reflektantiem papildus sekmīgi jānokārto iestājpārbaudījums zīmēšanā. Arhitektūras studiju programmas reflektantiem vērtējums papildus iestājpārbaudījumā zīmēšanā nedrīkst būt zemāks kā 7 (labi). Balvu „Nāc un studē” atbalsta AS „Latvenergo”, SIA „Lattelecom”, „Ilustrētā Zinātne”, Apgāds „Jumava”.

Stipendiāti Ramona Sunepa Aija Krivāna Oļģerts Gūtmanis

Normunds Rutkis Toms Dreiže Biruta Šķēle

Elvis Brūvers Krista Pūcīte Ilze Ventiņa

Balva nāca kā patīkams pārsteigums, kaut arī uz uzvaru abas ar pārinieci Agniju klusiņām tiecāmies, pavadot garas stundas ķīmijas laboratorijā un vēl garākas bezmiega naktis mājās. Šī uzvara bija mūsu pirmais triumfs ar darbu, pirmo reizi kāds to bija novērtējis ārpus skolas sienām, un tas bija kā tik ļoti vajadzīgais atspēriena solis tālāk notiekošajam. Jau maijā uzvarējām Jauno Ūdens Pētnieku konkursu, un augusta beigās pārstāvēsim Latviju prestižajā Stockholm Junior Water Prize. Protams, lielākais paldies pienākas mūsu darba vadītājam Oļģertam Gūtmanim un RTU atsaucīgajām dāmām Rutai Švinkai un Valentīnai Stepanovai. Ramona Sunepa Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā balvas pasniegtas 9 laureātiem. Balvu fondu veido RTU Attīstības fonda atbalstītāju ziedotāji.

Stipendijas un balvas Balva “Nāc & studē RTU!”

23


VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” GADA BALVA Balvas apraksts Sadarbojoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un VAS “Latvijas Dzelzceļš” iedibināta Gada balva divās nominācijās: - Par izcilu zinātniskā darba veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā ar balvu 2700 LVL vērtībā - piešķir ievērojamam zinātniekam vai praktiķim par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, par nozīmīgu mūža ieguldījumu Latvijas dzelzceļa transporta nozares kopējā attīstībā; - Par pētījumiem Latvijas dzelzceļa transporta nozarē - piešķir topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam ar balvu 940 LVL vērtībā – maģistrantam, doktorantam, zinātniekam, par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Jaunā Latvijas dzelzceļa speciālista maksimālais vecums pieteikuma iesniegšanas dienā ir trīsdesmit pieci gadi.

Atbalstītājs VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvalda, uztur un attīsta dzelzceļa infrastruktūru Latvijā, plāno un nosaka maksu par infrastruktūras izmantošanu, veic kravu pārvadājumus valsts un starptautiskajā satiksmē, kā arī nodrošina starpvalstu pasažieru pārvadājumus. “Latvijas dzelzceļš” ir starp lielākajiem uzņēmumiem valstī un veido valsts tranzīta mugurkaulu, ik gadu valsts budžetā nodokļu veida ienesot no 70 līdz 75 miljoniem latu. “Latvijas dzelzceļš” nodrošina darba iespējas 1% Latvijas darbaspējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem. Uzņēmums ir lielākais sociālā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs valsts budžetā. Latvijas teritorijā “Latvijas dzelzceļa” pārvaldībā ir 1884,2 km sliežu ceļu, 729 tilti , 6 126 vilcienu vagonu, 209 lokomotīves, 152 stacijas (70 no tām atvērtas kravu operācijām), 557 pārbrauktuves. Izglītība, zināšanas un kompetence ir vērtības, kas ir nozīmīgas “Latvijas dzelzceļam” un kuras izvirzām kā prioritāras, gan attiecībā pret saviem darbiniekiem, gan tiem, kas dažādos līmeņos iesaistīti mācību procesā. “Latvijas dzelzceļa” lielākā vērtība ir mūsu cilvēki – 12 000 darbinieki. Lai cik tehniski sarežģīta un pamatīga ir dzelzceļa infrastruktūra, tā pati par sevi ir tikai dzelži, vadi, elektrība un datorsistēmas. Bez zinošiem, pašaizliedzīgiem darbiniekiem, mēs kā uzņēmums, nekad nebūtu sasnieguši ne rekordlielus kravu pārvadājumu apjomus, ne spējuši sevi pierādīt ļoti sīvā transporta nozares konkurences tirgū. Neatsverama mūsu darbinieku vērtība ir

24

Stipendijas un balvas VAS “Latvijas Dzelzceļš” Gada balva

pašaizliedzība, ieinteresētība savā darbā un liela uzticība, tomēr ne mazāk vērtīgas ir to zināšanas un pieredze, kas gūtas mācoties, gan dažādās izglītības iestādēs, gan uzkrātas ikdienas darbā līdzās citiem profesionāļiem. Atbalstot dzelzceļnieku profesijas, “Latvijas dzelzceļš” apzinās, ka gan uzņēmuma, gan valsts attīstība kopumā nav iespējama bez pārdomāta un mērķtiecīga atbalsta un ieguldījuma izglītības sistēmā. “Latvijas dzelzceļš” ir formulējis prioritāri atbalstāmos virzienus un profesijas izglītības sfērā. Tie saistīti ar specializāciju dzelzceļa nozarē. Eksaktās zinības Latvijā jau vairākus gadu desmitus nav populāras, jo jauni cilvēki izvēlas salīdzinoši vienkāršākos ceļus – orientējoties uz humanitāriem priekšmetiem un profesijām, tomēr bez iedziļināšanās un zināšanām eksaktajā sfērā nav iespējama ne valsts virzība, ne attīstība. Kopš 2012. gada “Latvijas dzelzceļš” ne vien piešķir stipendijas studentiem, bet piedāvā dzelzceļa nozarē studējošiem apgūt praktiskas iemaņas sešas nedēļas pavadot praksē uzņēmumā. Tā dodot iespēju topošiem speciālistiem labāk iepazīt potenciālo darba vietu, savukārt mums izvērtēt, ar kuriem no viņiem sadarbība ir abpusēji vērtīga un kurus arī turpmāk vēlētos redzēt savu darbinieku pulkā. Jauno speciālistu degsme, entuziasms un mācībās gūtās zināšanās palīdz virzīt uzņēmumu progresīvā attīstībā. Vienlaikus jaunajiem dzelzceļniekiem iespēja veidot savu karjeru “Latvijas dzelzceļā” dod stabilitātes sajūtu un apziņu, ka līdzās būs speciālisti ar daudzu gadu pieredzi un zināšanām. Uģis Magonis VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents

Laureāti Arturs Plešaunieks

Aija Poča Iegūtā Gada balva dzelzceļa transporta nozarē ir liels pagodinājums un, tajā pašā laikā, izaicinājums turpmākiem pētījumiem. Ceru uz turpmāku sadarbību un atbalstu dzelzceļa transporta inovācijas projektos. Artūrs Plešaunieks RTU Būvniecības fakultāte

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā balvas pasniegtas 38 laureātiem.


LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SIA “ITERA LATVIJA” BALVA Balvas apraksts Sadarbojoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA “ITERA Latvija” iedibinātas 2 ikgadējas balvas 1500 LVL vērtībā ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu. Pretendentus balvai var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, SIA “ITERA Latvija”, universitāšu senāti un fakultāšu domes.

Atbalstītājs SIA “ITERA Latvija” ir Krievijas kompānijas “ITERA” meitas uzņēmums, dibināta 1996. gadā un ir pirmais un vienīgais privātais uzņēmums mūsu valstī, kas Latvijai un Igaunijai piegādā vienu no svarīgākajiem tautsaimniecības energoresursiem – dabas gāzi un viens no lielākajiem investoriem Latvijas gāzes nozarē. “ITERA Latvija” stratēģiskais darbības mērķis ir enerģētiski neatkarīga un ekoloģiski droša Latvija. Uzņēmums veicina mūsdienīgu, ar dabas gāzes izmantošanu saistītu, tehnoloģiju ieviešanu enerģētikas nozarēs un ražošanā kā Latvijā, tā arī citās Baltijas valstīs. “ITERA Latvija” kā viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem paralēli ikdienas darbam ik gadu sniedz ievērojamu atbalstu Latvijas zinātnei, izglītībai, kultūrai, sportam un projektiem, kuri ir saistīti ar apkārtējās vides sakārtošanu un ekoloģiju. Sadarbībā ar Latvijas Republikas Zinātņu Akadēmiju, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammu “ Izglītībai, zinātnei un kultūrai “ 2000. gadā tika dibinātas ikgadējās “ITERA Latvija” medaļas un prēmijas izciliem Latvijas zinātniekiem, kuri darbojas vides aizsardzības un dabaszinātņu jomā. Aizvadītajos gados “ITERA Latvija” medaļas un prēmijas ir saņēmuši 20 izcili Latvijas zinātnieki. Sadarbības ietvaros ar Zinātņu Akadēmiju un Rīgas domi “ITERA Latvija” realizē ilgtermiņa programmu, kuras mērķis ir izcilu zinātnieku, kuri ir dzīvojuši un strādājuši Rīgā, piemiņas iemūžināšana. Ar “ITERA Latvija” atbalstu tika izgatavots un uzstādīts piemineklis Rīgā izcilam ķīmiķim, četrkārtējam Nobela prēmijas nominantam Paulam Valdenam. Izgatavoti un uzstādīti pieminekļi tādiem pasaules slaveniem zinātniekiem, kuru dzīve un darbība ir nesaraujami saistīta ar Rīgas vārdu, kā Visuma pētnieks Frīdrihs Canders un ķīmiķis Voldemārs Fišers. Par sniegto atbalstu Latvijas zinātnes attīstībai SIA “ITERA Latvija” prezidentam J. Savicka k-gam ir piešķirts godpilnais “Latvijas Republikas Zinātņu Akadēmijas Goda mecenāta” nosaukums. Pirmo reizi Rīgas

pilsētas pēckara vēsturē par mecenātismu J. Savicka k-gs tika apbalvots arī ar Rīgas pilsētas domes nodibināto “Rīgas balvu”. Apzinoties, ka bērni ir ne tikai Latvijas, bet arī Latvijas sporta nākotne īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu sporta attīstībai - Latvijas Tenisa savienības bērnu sekcijai. Visciešākā sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas Tenisa savienību, starp atbalsta saņēmējiem ir arī Latvijas Olimpiskā Komiteja, velosporta un austrumu cīņu federācijas, sporta veterānu apvienība. SIA “ITERA Latvija” ir ikgadējā Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciena Juris Savickis ģenerālsponsors un a/s “Dinamo Rīga” SIA “Itera Latvija” valdes lielākais akcionārs. priekšsēdētājs Pastāvīgi tiek atbalstīta izglītības un kultūras veicināšana Latgalē. Arī turpmāk SIA “ITERA Latvija” ir gatava sniegt atbalstu ne tikai projektiem izglītības, zinātnes, ekoloģijas, kultūras un sporta jomā, bet jebkuram projektam, kurš būs vērsts uz visas Latvijas tautas labklājību.

Laureāti Sarmīte Strautiņa

Pēteris Šipkovs

Saņemtā balva ir liels pozitīvs stimuls un enerģijas lādiņš turpmākam darbam. Augļkopības nozarē un, iespējams, arī citās nozarēs, kur rezultāti tiek iegūti tikai pēc ilga laika posma, ir svarīgi laiku pa laikam saņemt pozitīvu novērtējumu par paveikto. Tas vairo ticību, ka darbs netiek darīts velti un tas ir vajadzīgs un palīdz mobilizēties sarežģītās darba situācijās. Atzinība noteikti rosina vēlmi arvien meklēt ko jaunu un noderīgu esošo problēmu risināšanā. Ir liels prieks saņemt tik augstu novērtējumu pēc 30 augļkopības zinātnē nostrādātiem gadiem. Vislielākā pateicība Latvijas Zinātņu akadēmijai, firmai “ITERA Latvija” un RTU Attīstības fondam. Sarmīte Strautiņa Latvijas Valsts augļkopības institūts

Balvas vēsture Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2006. gada un šajā laikā balvas pasniegtas 14 laureātiem.

Stipendijas un balvas Latvijas Zinātņu akadēmijas un SIA “ITERA Latvija” balva

25


LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN AS “LATVIJAS GĀZE” BALVA

Balvu konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā balvas pasniegtas 17 laureātiem.

Balvas apraksts Sadarbojoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un AS “Latvijas Gāze” tiek piešķirtas trīs gada balvas 2500 LVL vērtībā ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem par mūža devumu gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un sirds ķirurģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs un arī 2 balvas 800 LVL vērtībā jaunajiem zinātniekiem (doktorantiem) gāzes un siltumtehnikas tehnoloģijas, kardioloģijas un orgānu transplantācijas zinātnēs. Pretendentus balvai var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, AS “Latvijas Gāze”, universitāšu senāti un fakultāšu domes.

Atbalstītājs Aprakstu par AS “Latvijas Gāze” sk. 18. lpp.

Laureāti Aleksejs Batrakovs Mārtiņš Kalejs

Jānis Raibarts Andrejs Kokins

Andra Ješinska

Man ir liels gods, ka mans izstrādātais zinātniskais darbs “Maģistrālo gāzesvadu novecošanās” ir novērtēts un saņemt tik augstu apbalvojumu kā Balva ievērojamiem zinātniekiem un radošiem praktiķiem, 2012. gadā. Vēlos pateikties Latvijas Zinātņu akadēmijai, AS “Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fondam par to, ka ir izveidots šāds apbalvojums un ka minētās organizācijas palīdz un sniedz visa veida atbalstu zinātnes attīstībai. Uzskatu, ka jaunajiem speciālistiem ir ļoti svarīgi sajust, ka viņu izstrādātais zinātniskais darbs tiek ievērots un novērtēts. Tāda veida apbalvojumi stimulē un motivē turpināt zinātnisko darbību. Šobrīd es strādāju pie programmatūras kompleksa, kurā izmantoti manā disertācijā izstrādātie matemātiskie modeļi un aprēķinu algoritmi. Pateicoties saņemtajai stipendijai man būs iespēja turpināt darbu un veikt papildus laboratorijas izmēģinājumus, kā arī pilnveidot programmatūras kompleksa izveidi. Ļoti ceru, ka perspektīvā tas palīdzēs paaugstināt gāzes transporta sistēmas ekspluatācijas drošību. Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem, kuri mani atbalstīja. Dr.Sc.ing. Aleksejs Batrakovs RTU Būvniecības fakultāte 26

Balvas vēsture

Stipendijas un balvas Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvijas Gāze” balva


PAR SASNIEGUMIEM STUDIJĀS ELZAS UN ARVĪDA LAZDUPU VĀRDĀ NOSAUKTĀ STIPENDIJA

Stipendiāti Kārlis Lupiķis

Stipendijas apraksts Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosauktā stipendija veidojusies nolūkā veicināt Madonas rajona Dzelzavas pagasta jauniešu studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Sadarbībā ar Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosaukto stipendiju fondu tiek rīkots stipendiju konkurss, kurā var pieteikties tie RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) un LLU studenti, kuri dzimuši un auguši Dzelzavas pagastā. Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 2 stipendijas studentiem (viena RTU un viena LLU studentam), katra 70 LVL vērtībā uz 10 mēnešiem (visam studiju gadam).

Atbalstītājs Visu mūžu Arvīds un Elza Lazdupi vēlējušies izveidot izglītības fondu Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā, tomēr tas izdevies tikai pēc abu nāves. 1944. gadā Lazdupu ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, Arvīds sāk savu automehānikas darbu Amerikāņu Armijas smago mašīnu labošanas firmā Stutgartē. Vēlāk kļūst par labošanas nodaļas vadītāju un pat 1971. gadā iesniedz dokumentus un fotogrāfijas no sava izgudrojuma “Celtnis smago auto motoru labošanai”. Tur nostrādā līdz pensijas 65 gadiem. Vācijā šos 50 gadus pēc kara Arvīds un Elza dzīvoja ļoti taupīgi, mazā dzīvoklītī. Kaut viņiem bija iespēja dzīvot ērtāk, Arvīds ar Elzu bija pieraduši, viņiem vairāk ērtību nevajadzēja. Elza vienmēr rūpējās par ēdiena gatavošanu, svētku svinēšanu – līdz sava mūža pēdējai dienai. Elza vienmēr priecājās par puķēm un pastaigām kopā ar Arvīdu Stutgartes un apkārtnes parkos. Arvīdam automašīnas bija sirdslieta – viņš vienmēr izpētīja labākās automašīnas un katrus 5 gadus iespēju robežās mainīja savu mašīnu uz jaunāku modeli. Visu mūžu būdams automehāniķis, kā arī pensijā Arvīds draugiem laboja un pārbaudīja automašīnas, kā arī ieteica modeļus pirkšanai. Strādājot Vācijā Arvīdam bija divas vēlēšanās – redzēt Ameriku un atgriezties Latvijā. Arvīds un Elza Lazdupi sagaidīja atkal brīvās Latvijas pasludināšanu 1991. gada 4. maijā, bet sievai Elzai nebija lemts atgriezties Latvijā, viņa mira 1991. gada jūnijā. Arvīds atbrauca pie radiem uz Rietumkrastu Amerikā 1992. gada vasarā un rudenī jau ciemojās pie radiem Latvijā. Atgriezies Latvijā Arvīds plānoja uzcelt māju un veikt darbus izglītības laukā – izveidot Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosauktu stipendiju fondu. Māju Arvīdam izdevās uzcelt dzīves laikā, tomēr stipendiju fonds tika veidots jau pēc viņa nāves, ik gadu piešķirot stipendiju vienam LLU un vienam RTU studentam no Dzelzavas pagasta.

Dagnija Bērziņa

Esmu pateicīgs visiem, kas palīdzējuši man spert pirmos soļus savas profesijas attīstības virzienā. Viens no lielākajiem soļiem izdevies, pateicoties Elzas un Arvīda Lazdupu stipendijai. Manās acīs tai nav tikai materiāla nozīmē, tā dod pārliecību par saviem spēkiem! Esmu lepns, ka reiz manā dzimtajā pagastā - Dzelzavā, dzīvoja tāds Arvīds Lazdups, kurš zināšanas vērtēja augstāk par visu un saprazdams izglītības vērtību, to palīdz arī iegūt arī citiem. Ceru, ka reiz arī man būs tāda iespēja! Visiem studentiem novēlu zināšanu alkas un šad tad paskatīties sev apkārt un izmantot iespējas, kas dotas! Kārlis Lupiķis LLU Meža fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 10 studentiem.

Stipendijas un balvas Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosauktā stipendija

27


VERNERA FON SĪMENSA IZCILĪBAS STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 10 vienreizējās stipendijas Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studentiem, kuri aizstāvējuši maģistra vai promociju darbus attiecīgajā studiju gadā elektrotehnikas, enerģētikas, elektronikas, automātikas, transporta sistēmu un medicīnas inženierijas nozarē. Kopējais stipendiju fonds ir 5000 EUR.

Atbalstītājs “Siemens” ir starptautisks uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas vairāk nekā 190 valstīs, piedāvājot augstas kvalitātes risinājumus un inovācijas industrijas sektorā, veselības aprūpē un diagnostikā, enerģētikā, kā arī infrastruktūras un pilsētu risinājumu jomā. Šodien pasauli skar tādi izaicinājumi kā demogrāfiskās pārmaiņas, urbanizācija, klimata izmaiņas un globalizācija, tāpēc “Siemens” aktīvi veic pētījumus un rīkojas, lai atrastu atbildes uz vissarežģītākajiem jautājumiem un nodrošinātu vides ilgtspēju. Kopumā uzņēmumā darbojas aptuveni 400 000 darbinieki, kuriem ir svarīga atbildība, izcilība un novatorisms – tieši viņu augstie mērķi un neatlaidība veicina gan pašu, gan uzņēmuma nemitīgu izaugsmi. Mērķtiecīgiem un spējīgiem studentiem “Siemens” piedāvā prakses vietas, veicinot jauno censoņu izpratni un zināšanas par attiecīgās jomas darbību. Katru vasaru uzņēmuma Latvijas filiāles komandai pievienojas vairāki studenti, kuri vēlas sevi pierādīt kā apņēmīgi, zinoši un mērķtiecīgi topošie speciālisti. Pastāvīgie darbinieki atzīst, ka studentu ieinteresētība un vēlme darboties pilnībā attaisno viņu apmācībā ieguldīto laiku. Jau vairāk kā desmit gadu “Siemens” izciliem maģistra un doktora disertāciju autoriem piešķir Vernera fon Siemensa balvu, godinot tos studentus, kuri ir izstrādājuši novatoriskus augsta līmeņa zinātniskos darbus. Šie jaunie zinātnieki ir pelnījuši atzinību un atbalstu, jo tieši viņi ir tie, kas veido mūsu nākotni un pasauli, kurā dzīvosim. “Siemens” ar prieku izpalīdz arī izglītības iestādēm, dāvinot tehniku un aprīkojumu. Uzņēmums ir vairākkārt atbalstījis RTU, piemēram, nododot tās rīcībā datortomogrāfus – tādejādi nodrošinot ne vien būtisku materiālo atbalstu, bet arī ievērojami paplašinot studentu iespējas studiju procesā, jo šāda mūsdienīga tehnika ir neaizvietojams palīgs jauno speciālistu sagatavošanā. Uzņēmums labprāt sniedz arī atbalstu un atbildes uz studentu jautājumiem saistībā ar iegūto aprīkojumu. Lai pilnveidotu Latvijas speciālistu kompetenci, “Siemens” regulāri sponsorē dažādus kongresus, konferences un citus svarīgus pasākumus, kā arī atbalsta profesionāļu un asociāciju dalību tajos. Šie notikumi un speciālistu iespēja tos apmeklēt ļauj tiem iegūt unikālu un nozīmīgu pieredzi. Pateicoties šādam atbalstam, profesionāļi vairo savas zināšanas, kas pēcāk tiek pielietotas valsts veselības aprūpes uzlabošanai kopumā.

Jau vairāk kā desmit gadus studenti ar interesi un aizrautību piedalās Vernera fon Sīmensa izcilības balvas konkursā, piedāvājot arvien novatoriskākus, ilgtspējīgākus, kā arī saistošākus darbus un pieejas pētniecībā. “Siemens” ar lepnumu atbalsta un apbalvo jaunos zinātniekus un speciālistus, jo tieši izglītība, zinātne un pētniecība ir nozīmīgs stūrakmens ne tikai uzņēmējdarbībā, bet arī sabiedrības nākotnes kvalitātes uzlabošanai kopumā. Mūsu uzņēmumam ir gandarījums par šī konkursa motivējošo spēku, kas studentus mudina turpināt aktīvu zinātnisko pētniecību, kā arī attīstīt novatorisku domāšanu un izcilas idejas, kas ir liels dzinējspēks valsts un ekonomikas uzplaukumā. Maija Baumane “Siemens Osakeyhtio” Latvijas filiāles vadītāja

Stipendiāti Aleksejs Udaļcovs Toms Beinerts Ilze Dimanta Sandis Spolītis

Aleksejs Rutkovskis Genādijs Zaļeskis Margarita Urbaha Ilze Dzene

Agris Kamanders Aivis Grīslis

Piedalīšanās Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas konkursā ļāva, pirmkārt, aptvert veiktā zinātniskā pētījuma svarīgu ne tikai tīri no zinātniskā darba kvalitātes viedokļa, bet arī tā nozīmīgumu konkrētas nozares, kā arī Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Rezultāti, kas tika iegūti, izstrādājot maģistra darbu, tika prezentēti un apspriesti jau vairākās starptautiskās konferencēs un publicēti zinātnisko izdevumos. Veiktie pētījumi uz doto brīdi jau kalpo kā pamatu krietni sarežģītākiem un fundamentālākiem pētījumiem, kas tiek veikti, apgūstot RTU TI doktora studiju programmu: “Telekomunikāciju un datoru tīkli”. Par iegūto nenosveramo pieredzi, kas tika iegūta, piedaloties šajā zinātnisko daru konkursā, jāpateicas ne tikai Siemens Osakeyhtio Latvijas filiālei, bet arī visām Telekomunikāciju institūta akadēmiskajam personālam, direktoram prof. Ģ. Ivanovam un toreizējam maģistra darba vadītājam vadošajam pētniekam Dr.sc.ing. Vjačeslavam Bobrovam, kas patlaban ir arī mana topošā promocijas darba vadītājs. Aleksejs Udaļcovs RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 39 studentiem.

28

Stipendijas un balvas Vernera fon Sīmensa Izcilības stipendija


AS “G4S LATVIA” STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirta viena ikmēneša stipendija 150 LVL vērtībā 10 mēnešiem. Konkursam tiek aicināti pieteikties RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes akadēmiskā augstākā līmeņa (maģistrantūras) un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas “Elektronika” 1. kursa studenti.

Atbalstītājs AS “G4S Latvia” ir vadošā drošības risinājumu kompānija Latvijā, nodarbinot vairāk nekā 1300 darbinieku. “G4S” uzņēmums Latvijā ir pasaulē lielākās drošības risinājumu kompānijas “G4S plc” grupas uzņēmums Latvijā. “G4S Latvia” sniedz drošības pakalpojumus vairāk nekā 13 000 fiziskām un juridiskām personām Latvijā, tostarp dažādu nozaru vadošajiem uzņēmumiem, kā arī klientiem valsts sektorā, izstrādājot individuālos drošības risinājumus un nodrošinot tehniskās un fiziskās apsardzes, kā arī drošības sistēmu montāžas un inkasācijas pakalpojumus. “G4S Latvia” ir vienmēr gatavs sniegt atbalstu gan sportiskiem sasniegumiem, gan piedalīties sociālos un izglītības projektos. Proti, pērn 2011.gadā uzsākām sadarbību un atbalsta projektu “Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza” iemītnieku drošībai. Ar ugunsdrošības sistēmu esam aprīkojuši arī Zooloģiskā dārza “Lauku sētu”. Savukārt aizvadītā gada septembrī ar “G4S Latvia” atbalstu Baltijas valstu čempionātā svarcelšanā piedalījās apsardzes darbinieks Valdis Priedols no Liepājas. Sacensībās sava vecuma un svara grupā Valdis izcīnīja godpilno 1.vietu, vienlaikus uzstādot divus Latvijas rekordus. Jau vairākus gadus par uzņēmuma tradīciju kļuvis arī ikgadējais golfa turnīrs “G4S Open” un Latvijas midamatieru čempionāts. Kā arī, sadarbībā ar biedrību “Eurika” visi “G4S Latvia” darbinieki tiek sveikti dzimšanas dienā, saņemot bērnu zīmētu labdarības apsveikuma kartīti, savukārt iegūtie līdzekļi par iegādātajām kartītēm tiek ziedoti Bērnu slimnīcu reanimācijas nodaļām Latvijā. Bet kopš 2009.gada uzsākta sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti un “RTU Atbalsta fondu”, kur labākajam studentam inženierzinātnēs tiek piešķirta stipendija.

Jau vairākus gadus jauniešu izvēle par labu inženierzinātnes studijām bijusi ievērojami mazāka, salīdzinot ar sociālajiem un humanitārajiem mācību virzieniem. Tāpēc “G4S Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fonds” jau kopš 2009. gada piešķir stipendiju labākajam inženierzinātnes novirzienu studentam, tādējādi vēloties motivēt reflektantus izvēlēties tieši šīs Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas. Latvijas tirgū pieprasījums pēc augsti kvalificētiem inženieriem joprojām ir augsts, un šo speciālistu profesionālā izaugsme, neskatoties uz saspringto situāciju darba tirgū, aizvien vērtējama kā perspektīva. Jāmin, ka “G4S Latvia” dažādas sarežģītības projektu īstenošanā nodarbināti aptuveni 40 inženieri, turklāt, līdz ar tehnoloģiju straujo attīstību, tuvāko gadu laikā nepieciešamība pēc šīs jomas ekspertiem mūsu kompānijā tikai pieaugs. Edgars Zālītis AS “G4S Latvia” valdes priekšsēdētājs

Stipendiāts Matīss Augstkalns

Vladimirs Prikazčikovs

Liels paldies stipendijas sniedzējam, jo tā ir bijis ļoti labs atbalsts studiju laikā. Pieteikšanās stipendijai bija patīkams izaicinājums. Tika nodrošināta iespēja paciemoties Latvijas vadošā apsardzes uzņēmuma galvenajā birojā. Daļu no stipendijas apmēra atvēlēju elektronikas maketēšanas komplektu iegādei, lai praktiski varētu pārbaudīt un nostiprināt teorētiskās zināšanas. Paldies! Matīss Augstkalns RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 4 studentiem.

Stipendijas un balvas AS “G4S Latvia” stipendija

29


“RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCAS” STIPENDIJA Stipendijas apraksts

Stipendiāti Nataļja Jelinska Kārlis Kalniņš

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas uz 10 mēnešiem sekojošā sadalījumā - bakalaurantiem un maģistrantiem ar stipendiju LVL 70 mēnesī; doktorantiem ar stipendiju LVL 100 mēnesī. Stipendiju konkursā tiek aicināti pieteikties RTU pilna laika studenti ar izcilām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti korozijas problēmu risināšanā.

30

Stipendijas un balvas “Rīgas laku un krāsu rūpnīcas” stipendija

Aleksandra Kijaņica Olga Nestore

“Rīgas laku un krāsu rūpnīca” deva man iespēju justies atalgotai un novērtētai par manis izstrādāto zinātnisko darbu. Es jūtos gandarīta, ka stipendija ir ne tikai novērtējums naudas izteiksmē, kas arī ir patīkami, bet tā deva arī sajūtas, ka Tavs izstrādātais darbs ir kādam vajadzīgs. Ieguvums no stipendijas ir izaicinājums sasniegt jaunas virsotnes un izvirzīt jaunus, lielākus nākotnes dzīves mērķus. Esi drošs! Lai veicas!

Atbalstītājs SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīca” ir viens no lielākajiem laku un krāsu materiālu ražotājiem Baltijas valstīs. Tirgū tiek piedāvāti vairāk kā 160 produkcijas nosaukumu. Uzņēmuma produkcija tiek izmantota vairākās rūpniecības nozarēs celtniecībā, mēbeļu ražošanā un remontā; metālu pretkorozijas aizsardzībā; kuģu būvē un remontā; autoceļu marķēšanā; autorūpniecībā un mašīnbūvē. Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši starptautiskam kvalitātes standartam ISO 9001. Produkcijas sortiments tiek nepārtraukti paplašināts. Realizācijas apjomi ar katru gadu pieaug. Produkcija tiek eksportēta arī uz ārvalstīm. Sadarbībā ar SIA “Rīgas laku un krāsu rūpnīcu” RTU Attīstības fonds izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību stipendijai “Aizsardzība pret koroziju” ar mērķi veicināt un attīstīt labu speciālistu sagatavošanu izglītības, zinātnes un kultūras (saistībā ar izglītību) jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

Guntis Japiņš Ksenija Ivakina

Nataļja Jeļinska RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 15 studentiem.


AINĀRA GULBJA VĀRDĀ NOSAUKTĀ STIPENDIJA Stipendijas apraksts Noturīga veiksme stipendiju konkursu organizēšanā vēsturiski bijusi pedagoģijas zinātņu maģistrantiem un kultūras vēsturniekiem (Latvijas kultūras akadēmija). Šajās zinātņu nozarēs stipendiju konkursi turpinās jau daudzus gadus. RTU Attīstības fonds organizē mecenāta Aināra Gulbja piešķirto stipendiju. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 10 ikmēneša stipendijas 100 LVL apmērā. Stipendiju konkursā aicināti pieteikties Latvijas augstāko izglītības iestāžu ar pedagoģiju saistītu specialitāšu maģistra studenti ar izcilām sekmēm, sasniegumiem zinātnē un īpašiem nopelniem Latvijas augstāko izglītības iestāžu labā.

Atbalstītājs

ar demokrātisku pārvaldību.

Uzticēšanās ziedotās naudas izlietojumam visus šos garos gadus, kopš SWH grupa palīdz pedagoģijas maģistrantiem, ir vērtējama kā augsta. Ja mēs gribētu veidot Latvijas sabiedrības labdarības barometru, tad tajā varētu saskatīt, ka ar katru gadu mēs kļūstam arvien vairāk cilvēkmīloši un visi kopā izjūtam atbildību par katru indivīdu atsevišķi, kur vērtības ir stipra sabiedrība

Stipendija reizēm mēdz būt kas vairāk par anonīmu finansiālu atbalstu, ko saņem cītīgākie studenti. Savā gadījumā es to uzskatu arī par nopietnu uzticības apliecinājumu. Rudenī pieteicos Aināra Gulbja stipendijai, kuras mērķis ir akadēmiskās darbības veicināšana ar Latvijas kultūrvēsturi un kultūru saistītos jautājumos. Kopā ar priecīgu izbrīnu par stipendijas iegūšanu nāca arī atbildības sajūta. Tieši tāpēc līdzekļus izmantoju saistībā ar pētniecisko darbību, kas ietvēra arī ceļojumu uz Strasbūru Francijā, kas bija viens no maniem akadēmiskā pētījuma objektiem. Šīs ceļojums sniedza iespēju iepazīties gan ar teorētisko literatūru, gan klātienē satikt vairākus pētnieciskā darba jautājuma ekspertus, kam bija ļoti svarīga loma akadēmiskā darba izstrādē. Nobeigumā vēlreiz jāsaka liels paldies Aināram Gulbim par iniciatīvu atbalstīt jaunos studentus. Francijā izglītība bieži tiek salīdzināta ar liftu, proti sniegtās iespējas ļauj ātri uzplaukt un pacelties jaunā līmenī. Runājot minētās līdzības tēliem, ir brīnišķīgi, ja kāds palīdz un motivē “izglītības liftā” nospiest kādu no augstākajām pogām. Ieva Geķe Latvijas Kultūras akadēmija

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2006. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas jau 70 studentiem.

Ainārs Gulbis

Stipendiāti Ieva Geķe Mairita Zolnere Tatjana Ivanova Ieva Mīlgrāve Kristīne Ābeltiņa Lolita Apsēna Jolanta Atmata

Pāvels Jurs Andris Kalnozols Katrina Butāne Olga Koršunova Zane Isajeva Viktorija Koršunova Kristīne Stūre

Natālija Mislēviča Viola Rogule Dace Austra Balode Santa Skutele Didzis Kalniņš Elmārs Seņkovs

Stipendijas un balvas Aināra Gulbja vārdā nosauktā stipendija

31


SIA “SAKRET” STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 50 LVL vērtībā uz vienu mācību semestri (5 mēnešiem).Stipendiju konkursam tiek aicināti pieteikties RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, Materiālzinātnes un Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmu studenti - bakalauranti un maģistranti ar labām un teicamām sekmēm.

Atbalstītājs SIA “Sakret” ir 100% Latvijas pilsoņu īpašums. Baltijas valstīs “Sakret” pārvalda četras savas nozares lielākās rūpnīcas,kurās tiek ražoti tādi būvmaisījumi kā flīžu līmes, ēku restaurācijas materiāli, mūrjavas, betoni, fasāžu siltināšanas materiāli, krāsas, gruntis un špakteles. Uzņēmuma lielākais eksporta tirgus ir Skandināvija, kurā atrodas filiāle un kurā tiek nodarbināti zviedru un somu darbinieki. Pārējās eksporta valstis ir Baltkrievija, Ukraina un Krievija. Šobrīd 70% “Sakret” produkcijas receptes ir radītas Latvijā, balstoties uz Baltijā pieejamajiem resursiem. SIA “Sakret” aktīvi piedalās RTU dzīvē. Andris Vanags ir RTU Padomnieku konventa loceklis, veicinot augstskolu un biznesu sadarbību. Katru gadu “Sakret” praksē ir vismaz pieci studenti, kā arī uz uzņēmuma bāzes regulāri tiek veidoti bakalaura un maģistra darbi. SIA “Sakret” ir atvērts studentiem un labprāt ar ražošanas procesu iepazīstina ne vien RTU, bet arī LLU studentus un arodskolu audzēkņus. Šogad “Sakret” atbalsta arī RTU 150 gadu jubileju. SIA “Sakret” stipendija tika radīta ar mērķi veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu izglītības, zinātnes un kultūras (saistībā ar izglītību) jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu. RTU ir mans Alma Mater – esmu beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti. Arī citi – kopskaitā 10 – SIA Sakret vadošie darbinieki ir beiguši tieši RTU. Tādēļmēs ar lepnumu atbalstām RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentus ar SIA “Sakret” stipendiju. Katru dienu tiek radītas aizvien jaunas tehnoloģijas un jau esošo tehnoloģiju uzlabojumi. Robežas ir atvērtas un pilnīgi atvērta ir arī konkurence, sadarbība un iespējas. Tā ir studentu iespēja

32

Stipendijas un balvas SIA “SAKRET” stipendija

un risks. Novēlu jums nepārtraukti mācīties un attīstīties– tirgum ir nepieciešami cilvēki, kuri nebaidās ķerties klāt problēmām un risināt tas. Sakret stipendija ir kā papildu stimuls studentam izmantot visu augstākās izglītības sniegto vērtību, kura balstās uz teorētiskajām zināšanām, praktisko pieredzi un pētījuma rezultātu ieviešanu ražošanā. Dipl. Ing.M. Sc. chem. Andris Vanags SIA “Sakret” direktors, “Sakret OŰ” valdes loceklis

Stipendiāts Baiba Auziņa

Marija Mašonkina Šī stipendija deva man iespēju vairāk laika veltīt tieši mācībām, nevis strādāšanai, vairāk brīvības sportot, jo, cītīgi mācoties, nepieciešams ik pa laikam “izvēdināt galvu” - šādās reizēs prātā ienāk labākās idejas pētījumiem un palielinās darba spars. Visam jābūt līdzsvarā - gan fiziskajam, gan garīgajam. Paldies, SAKRET, par atbalstu!

Baiba Auziņa RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā stipendija izmaksāta 2 studentiem.


SOLOMONA HILLERA VĀRDĀ NOSAUKTĀ STIPENDIJA

AS “LATVIJAS GĀZE” STIPENDIJA Stipendijas apraksts

Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā katru semestri tiek piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas 100 LVL vērtībā. Pieteikties konkursam tiek aicināti RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas un Ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu studenti: bakalauranti un maģistranti ar teicamām sekmēm un pieredzi zinātnisko darbu veikšanā, kas orientēti uz farmācijas problēmu risināšanu.

Atbalstītājs

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 6 vienreizējās stipendijas, katra 120 LVL vērtībā labāko bakalaura, maģistra un inženierdarbu autoriem. Stipendiju konkursā tika aicināti pieteikties RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta studenti, kuri aizstāvējuši studiju noslēguma darbus.

Atbalstītājs Aprakstu par AS “Latvijas Gāze” sk. 18. lpp.

Aprakstu par AS “Olainfarm“ sk. 13. lpp.

Stipendiāti

Stipendiāti Viktors Pozņaks Ginta Pizika Jevgeņija Lugiņina

Evija Rolava Natālija Streļņikova Jekaterina Sirotkina

Marija Skvorcova Agnese Stikute Kristers Ozols

Man ir prieks, ka Latvijā vairāki uzņēmumi ķīmijas nozarē spēj finansiāli atbalstīt studentus, kuriem ir vēlme šo nozari attīstīt. Stipendija, pati par sevi, ir labs radītājs, ka tavs darbs ir novērtēts un sniedz labu motivāciju turpināt to, bet iespēju ar saņemto naudu lielā mērā segt savas ikmēneša izmaksas, ka arī atļauties laiku pa laikam pasūtīt sev atzītas ārzemju mācību grāmatas, protams, grūti novērtēt par zemu. Un es ceru, ka nākotnē studentiem joprojām būs iespēja saņemt tādu vērtīgu atbalstu. Viktors Pozņaks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture

Sandris Artemjevs Jolanta Sedliņa Nauris Eglītis Ilze Dimdiņa

Pāvels Skačkovs Tatjana Ribalko Valdis Zelčs Lauris Lazdiņš

Kristaps Kovaļevskis Mārtiņš Kaļva Jeļena Pšeņicnaja Jurģis Zemītis

Izstrādājot konkursa darbu stipendijas saņemšanai padziļināti iepazinos ar man interesējošām tēmām. Kad uzzināju, ka esmu viens no stipendijas saņēmējiem biju ļoti priecīgs. Stipendija tika izmantota lai nosegtu ar mācībām saistītos izdevumus, piemēram, transportu. Liels prieks, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas domā par studentiem - Latvijas nākotnes veidotājiem. Tāpēc lielu paldies saku AS “Latvijas Gāze”, konkrētāk Adrianam Dāvim, ar kura iniciatīvu ir tapusi šī stipendija. Iegūstot stipendiju sapratu, ka vēlos padziļinātāk studēt, strādāt un attīstīties tieši gāzes jomā! Sandris Artemjevs RTU Būvniecības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 39 studentiem.

Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2008. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 30 studentiem.

Stipendijas un balvas Solomona Hillera vārdā nosauktā stipendija | AS “Latvijas Gāze” stipendija

33


“LLU-ITERA LATVIJA” STIPENDIJA

“RTU-ITERA LATVIJA” STIPENDIJA Stipendijas apraksts

Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4 stipendijas (2 bakalaura studentiem un 2 maģistra studentiem) Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem, katra 100 LVL vērtībā uz 10 mēnešiem. Stipendiju konkursā tiek aicināti pieteikties bakalaura studenti sākot no 3. studiju gada un maģistra studenti, kuri studē LLU arhitektūras vai ainavu arhitektūras studiju programmā un kuru vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8.

Atbalstītājs

Konkursa kārtībā tika piešķirtas 2 stipendijas RTU (1 bakalaura un 1 profesionālās vai maģistra programmas studentam), katra 100 LVL vērtībā uz 10 mēnešiem. Stipendiju konkursā tika aicināti pieteikties RTU bakalaura programmas arhitektūrā studenti sākot no 2. studiju gada, profesionālās programmas arhitektūrā studenti, kā arī maģistra programmas arhitektūrā studenti, kuru vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8.

Atbalstītājs

Aprakstu par SIA “ITERA Latvija” sk. 25. lpp. Aprakstu par SIA “ITERA Latvija” sk. 25. lpp.

Stipendiāti Anna Šlosberga Olga Klubova Ilze Rukšāne

Stipendiāti Raimonda Kanaviņa Sintija Nagle Anna Skredele

Ilze Draudiņa

Šī gada iedvesmojošākā pieredze, ko guvu pateicoties saņemtajai stipendijai, bija iespēja piedalīties Eiropas Ainavu Arhitektūras federācijas reģionālajā kongresā “Mind tge Gap. Landscapes for a New Era”. Iespēja satikt citu valstu profesionāļus, klausīties pasaules līmeņa ainavu arhitektūras teorētiķu un praktizējošu speciālistu lekcijas, kā arī piedalīties izbraukumu semināros, ļāva ievērojami paplašīnāt redzesloku un gūt izpratni par jomas aktualitātēm Eiropas mērogā. Tā kā kongresu apmeklēju sava maģistra darba izstrādes sākumposmā, tas būtiski ietekmēja mana pētījuma specifiku, jo sniedza ieskatu ainavu arhitektūras pētījumu globālajās tendencēs un aktuālajās pieejās. Anna Šlosberga LLU Lauku inženieru fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 24 studentiem.

34

Stipendijas un balvas “LLU-ITERA Latvija” stipendija | “RTU-ITERA Latvija” stipendija

Liene Amoliņa Jevgenijs Bušins

Mārtiņš Ostaņēvičš Dārta Dambe

Līva Nordmane Līva Garkāje

Es stipendiju galvenokārt uztveru kā pateicību par līdz šim paveikto un pamudinājumu turpināt iesākto. Domāju, vislabākā motivācija ilgtermiņā ir atzinība. Runājot par praktiskiem ieguvumiem, tās bija grāmatas bakalaura darba rakstīšanai, kuras diemžēl nebija pieejamas bibliotēkās, bet bija ārkārtīgi svarīgas. Manuprāt, visīstākais apliecinājums šādu stipendiju vērtībai un nepieciešamībai, ir mana pēc stipendijas saņemšanas izkristalizējusies vēlme ar laiku pašai sniegt atbalstu studentiem. Liena Amoliņa RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 6 studentiem.


SIA „Z-LIGHT” STIPENDIJA Stipendijas apraksts Stipendija tiek piešķirta RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studentiem sadarbībā ar SIA „Z-Light”. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas laika posmam no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada jūlijam, kopā 10 mēnešiem, šādā sadalījumā: viena stipendija bakalaurantiem 70,00 LVL vērtībā, viena stipendija maģistrantiem 90,00 LVL vērtībā, viena stipendija doktorantiem 140,00 LVL vērtībā. Stipendijas mērķis ir veicināt un attīstīt labu speciālistu sagatavošanu stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu ražošanā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu. Stipendiju konkursā var pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas, Materiālzinātnes un Materiālu nanotehnoloģiju studiju programmas studenti: 4.kursa bakalauranti, 2. kursa maģistranti un doktoranti ar teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 8) un pieredzi zinātnisko un pētniecisko darbu veikšanā, kas orientēti stikla ķīmijas un tehnoloģijas optisko viļņvadu ražošanā problēmu risināšanā.

Stipendiāti Māris Zamovskis

Marija Mašonkina

Aļona Gabrene

Liels paldies uzņēmumam SIA „Z-Light” par piešķirto stipendiju. Tā ir kā stimuls turpmākajās mācībās sasniegt vairāk. Privātpersonu un uzņēmumu stipendijas ir kā signāls Latvijas studentiem, ka viņi nav aizmirsti un tiek atbalstīti. Manā gadījumā stipendija lieli noder sedzot ceļa izdevumus dodoties uz universitāti. Māris Zamovskis RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012./2013. mācību gada un šobrīd stipendijas tiek izmaksātas 3 studentiem.

Atbalstītājs Z-Light ir jauns uzņēmums, kas dibināts 2004.gadā, tā speciālistiem ir vairāk kā 25 gadu pieredze šķiedru, šķiedru kūļu, kabeļu un lāzera piegādes sistēmu attīstībā un ražošanā zinātniskām, industriālām un medicīnas vajadzībām. Uzņēmums ir uzkrājis pieredzi, zināšanas un strādā augsti motivētu un vienotu darbinieku komandā. Produkta izstrāde, ražošana un piegāde tiek pārvaldīta saskaņā ar standarta ISO 9001:2000. Spēja sākt ražošanu no maziem apjomiem līdz sērijveida ražošanai šobrīd, pielāgotu risinājumu ieviešana un konkurētspējīgas cenas padara Z-Light par līderi šķiedru optikā.

Stipendijas un balvas SIA „Z-light” stipendija

35


LR MINISTRU PREZIDENTA STIPENDIJA Stipendijas apraksts

Agnese Kalniņa

Premjeram Valdim Dombrovskim tika piešķirta Amerikas studiju fonda Marijas un Vašeka Polāku vieslektora naudas balva par veikumu ekonomiskās krīzes pārvarēšanā valdības vadītāja amatā. Premjers izvēlējies ar šo naudas balvu atbalstīt inženierzinātņu studentus RTU, kam būtu labas sekmes mācībās un patiešām liela nepieciešamība pēc naudas atbalsta. Dombrovska izvēle - naudas balvas ziedošana izglītībai un konkrēti RTU studentiem nav bijusi nejaušība. Premjers uzskata, ka izglītību ir vērts atbalstīt gan valstiskā līmenī, gan arī individuāli. Patlaban valsts līmenī liels uzsvars tiek likts uz eksaktajām zinātnēm, inženierzinātnēm. Premjers ir arī RTU absolvents, un šī universitāte patlaban atzīmē 150. gadadienu. Premjers RTU Inženierekonomikas fakultātē 2005. gadā ieguvis arī profesionālo maģistra grādu muitas un nodokļu administrēšanā. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju 2.kursa studenti, kuri nāk no trūcīgām ģimenēm (piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi), sekmīgi nokārtojuši 2011./2012. studiju gada pavasara eksāmenu sesiju un turpina studijas 2012./2013. studiju gadā. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas, katra 100,00 LVL vērtībā, laika posmam no 2012. gada oktobra līdz 2012. gada decembrim, kopā 3 mēnešiem.

Mērķtiecību un neatlaidību, labas sekmes arī turpmāk! Vissvarīgākais ir pabeigt studijas, turpināt mācīties nākamajās studiju pakāpēs, tālāk darboties šajās nozarēs un gūt panākumus, ar to dodot arī pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Valdis Dombrovskis LR Ministru prezidents

Stipendijas un balvas LR Ministru prezidenta stipendija

Arta Useļonoka

Diāna Stamberga

Vēlos teikt lielu paldies Latvijas Republikas Ministru prezidentam par piešķirto stipendiju! Jūtos pagodināta, ka tā tika piešķirta tieši man. Augsti vērtēju to, ka veicot kandidātu atlasi stipendijai, tika ņemtas vērā ne tikai studentu sekmes, bet arī to finansiālais stāvoklis un nepieciešamība pēc finansiālā atbalsta. Uzskatu, ka studenti ir atšķirīgu intelektuālo potenciālu un spējām, tāpēc veikt kandidātu atlasi stipendiju piešķiršanai, vērtējot mūs, studentus, tikai pēc sekmēm un aizmirstot dažādus citus (to skaitā cilvēciskos) faktorus, ir neobjektīvi, jo ieguldot vienlīdz daudz laika un atdeves studiju programmas apguvei, mēs tomēr sasniedzam dažādus rezultātus. Tādēļ vēlreiz liels paldies par sapratni, atbalstu un novērtēšanu! Agnese Kalniņa RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012./2013. mācību gada un šajā mācību gadā stipendijas tika izmaksātas 3 studentiem.

Atbalstītājs

36

Stipendiāti


„EXIGEN SERVICES LATVIA” STIPENDIJA Stipendijas apraksts Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu 2012./2013. mācību gadā ir piešķīris stipendijas piecu Latvijas augstskolas informācijas tehnoloģiju studentiem ar mērķi atbalstīt daudzsološākos jaunos speciālistus un veicināt IT nozares attīstītību. Stipendijas tika piešķirtas 2. – 4. kursa un maģistrantūras studentiem konkursa kārtībā par labām un teicamām sekmēm, kā arī augstu motivāciju studenta profesionālajā attīstībā. Stipendiju izmaksa notiek pakāpeniski - Ls 100 katru mēnesi laika periodā no 2012. gada septembra līdz 2013. gada jūnijam. Konkursa kārtībā tika piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas 100 LVL vērtībā laika periodā no 2012. gada septembra līdz 2013. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012./2013. mācību gada un šobrīd stipendijas tiek izmaksātas 5 studentiem.

Atbalstītājs Aprakstu par AS “Exigen Services Latvia” sk. 15. lpp.

Stipendiāti Liene Andersone Jevgēnijs Vihrovs

Andrejs Kostromins Angelina Sorokina

Egils Vernavs

Milzīgs paldies „Exigen Services Latvia” par iespēju saņemt ikmēneša stipendiju. Piešķirtā stipendija lika man sajust, ka mana centība studijās un darbā ir novērtēta. Saņēmu arī daudz uzslavu un prieka no darba kolēģiem. Radās vēl lielāks stimuls mācīties un izzināt, cītīgi strādāt un izrādīt iniciatīvu, lai gūtu vislabākos rezultātus. Gribējās pierādīt sev un citiem, ka ne velti esmu stipendijas laureāte. Oktobrī piedalījos Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltītajā 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kuras ietvaros tika sagatavots un prezentēts raksts par bakalaura darbā apskatīto imitācijas modelēšanas projektu. Pieteicos un tiku pieņemta tehnoloģiskos pavasara kursos Francijā. Uzskatu, ka jebkuram studentam Exigen stipendijas saņemšana ir liels ieguvums, kas ļauj noticēt savām spējām, izvirzīt nozīmīgus mērķus un sasniegt jaunus apvāršņus. Paldies! Liene Andersone RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Stipendijas un balvas „Exigen Services Latvia” stipendija

37


ATBALSTA STIPENDIJA „TOPOŠAIS INŽENIERIS” Stipendijas apraksts Sadarbībā ar AS “Olainfarm” un AS “RBSSKALS” izveidots jauns stipendiju fonds 2012./2013. studiju gada topošajiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem ar mērķi atbalstīt skolēnus no trūcīgām ģimenēm, kuri ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt RTU Stipendiju konkursam tika aicināti pieteikties Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12.klases skolēni, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem: • nāk no maznodrošinātas ģimenes (kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi); • ir labas un teicamas sekmes iepriekšējā mācību periodā (12.klases 1.semestrī); • vēlas studēt pamatstudiju programmās RTU neatkarīgi no fakultātes. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 10 stipendijas LVL 100 vērtībā 10 mēnešiem, laika posmam no 2012. gada septembra līdz 2013. gada jūnijam.

Atbalstītājs RBSSKALS ir privāts vietējā kapitāla uzņēmums, kas izveidots 1992. gadā kā neliela celtniecības kompānija un izaudzis par uzņēmumu grupu, kas nodrošina pilnu celtniecības projektu attīstīšanas, realizēšanas un apsaimniekošanas ciklu, atbilstoši starptautiskām kvalitātes, vides un drošības prasībām. Jomas, kuras pārstāv RBSSKALS, ir būvniecība, projektēšana, projektu vadība, kā arī apsaimniekošana un ceļu būve. RBSSKALS saņēmis vairākkārtīgus apbalvojumus un atzinības valsts un pasaules mērogā, ieguvis augstas kvalitātes standartu sertifikātus un strādā arī vairākos eksporta tirgos. Kompānijai RBSSKALS, augot kopā ar Latvijas valsti, izdevies nodrošināt vairāk nekā 700 darbavietu pēdējos 10 gadus, iet pasaules tehnoloģiju attīstības pēdās, kā arī būt inovatoriem. Viena no uzņēmuma prioritātēm ir nozares prestiža celšana un būvniecības procesu sakārtošana, lai veicinātu darbu sakārtotā tirgū, tāpēc RBSSKALS grupas uzņēmumi aktīvi līdzdarbojas dažādās profesionālajās, sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās. RBSSKALS realizē stratēģiskas sabiedrības atbalsta programmas un aktivitātes sociālajā, vides un kultūras jomās, sekmējot pienesumu valsts labklājības veicināšanā, valstisko un kultūras vērtību saglabāšanā.

Tas ir patiess prieks un gods kā pieredzējušam un valstiski domājošam uzņēmumam veicināt jaunu talantīgu cilvēku izglītības iegūšanas iespējas, paverot labas izglītības un darba iespējas aizraujošā un dinamiskā vidē. Tas ir ieguvums gan būvniecības nozarei, gan valstij kopumā, jo šie jaunieši apliecina gan intelektuālas spējas, gan patiesu aizrautību un pašatdevi. Mēs viņiem ticam un ceram, ka šī ir tālredzīga investīcija mūsu kopējā nākotnē. Edgars Štrauss RBSSKALS Valdes priekšsēdētājs Aprakstu par AS “Olainfarm” sk. 13. lpp.

Stipendiāti Aleksandrs Seredjuks Kristīne Cirse Sandis Eglītis

Valērijs Mikalausks Jevgenijs Gorbačovs Marita Antoņenko

Dimitrijs Larionovs Ginta Mežale Andris Kolasovs

Sākumā vēlētos izteikt milzīgu pateicību par man piešķirto stipendiju! Es uzskatu, ka šī stipendija ir palīgs jebkuram studentam, īpaši tādam, kurš nāk no maznodrošinātas ģimenes. Es augsti vērtēju gan šos uzņēmumus, gan citus cilvēkus, kas šādā veidā palīdz jaunajiem studentiem. Personīgi man šī stipendija nozīmē iespēju mācīties augstskolā, jo bez tās šāda iespēja nebūtu reāla. Saņemot stipendiju students ir motivēts mācīties un iegūt labus rezultātus, tādā veidā ir iespēja veiksmīgāk konkurēt darba tirgū pēc skolas absolvēšanas. Ja būtu vairāk tādu cilvēku, kas palīdz studentiem, tad arī uzlabotos izglītības kvalitāte, jo būtu uz ko tiekties. Manuprāt, ņemt ir viegli, bet dot ir daudz grūtāk, tāpēc cienu cilvēkus, kuri palīdz līdzcilvēkiem neprasot neko pretī. Mūsdienu cilvēkam ir nepieciešama augstākā izglītība, tāpēc aicinu visus atbalstīt topošos studentus! Aleksandrs Seredjuks RTU Būvniecības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2012./2013. mācību gada un šobrīd stipendijas tiek izmaksātas 9 studentiem.

38

Stipendijas un balvas Atbalsta stipendija „Topošais inženieris”


PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAI LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTA STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā katru mācību semestri tiek piešķirtas 25 stipendijas kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai stipendijas finansētāja organizācijā dažādās zinātniskā darba tēmās. Stipendijas apmērs ir no 50 līdz 215 LVL atkarībā no zinātniskā darba tēmas. Konkursam aicināti pieteikties ķīmijas nozares studenti, kas studē Latvijas Republikā licencētā studiju programmā.

Atbalstītājs Latvijas organiskās sintēzes institūts (OSI) ir pētījumu centrs, kurā veic pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā. Institūta darbības laikā izveidojusies sadarbība ar 11 farmaceitiskiem uzņēmumiem, pēdējo piecu gada laikā pieteikti vairāk kā 250 patenti. OSI piedalās arī plaša spektra kontraktpētniecības projektos, sadarbība notiek gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Studijas uzsākot, jauniešiem zinātne ir terra incognita. Tāpēc OSI jau daudzus gadus sadarbojas ar RTU Attīstības fondu, nolūkā atbalstīt tos jauniešus, kuri vēlas pamēģināt savus spēkus pētniecībā. Materiālais atbalsts, ko stipendiju formā OSI sniedz studentiem, kas par savu prakses vietu izvēlas OSI, ļauj tiem koncentrēties uz zināšanu ieguvi, nedomājot par nepieciešamību sagādāt iztikas līdzekļus, strādājot ārpus savas nākošās profesijas. Mums, savukārt, tas dod iespēju labāk iepazīt RTU studentus kā potenciālos jaunos zinātniekus, “inficēt” tos ar zinātnes vīrusu, iemācīt viņiem zinātniskā darba pamatus un iesaistīt reālā zinātniskās pētniecības darbā. Līdz ar to ieguvums ir abpusējs; studentiem zināšanas un materiālais atbalsts, OSI – pētniecības darba rezultāti, un tas veicina mūsu vēlmi šo sadarbību izvērst arvien plašāk. Lai mums labi sokas!

Stipendiāti Anete Parkova Jevgēnijs Begens Marija Skvorcova Pāvels Jakovļevs Ksenia Deništšik Toms Kalniņš Agnese Sprūdža Jānis Pelšs Eduards Pulks Anna Ņikitjuka Kārlis Briņģis Pavlo Salun Jānis Losāns

Matīss Reinfelds Katrina Krivenko Aiga Grandāne Annete Krjučkovska Jekaterina Ivanova Juris Jaunmuktāns Olga Bobiļeva Kaspars Leduskrasts Zane Medne Mihail Kazak Beatrise Bērziņa Jūlija Strazdiņa Natālija Siņica

Arturs Janičevs Edgars Vanags Aleksandrs Pustenko Nadežda Trjufiļkina Vladislavs Andrejevs Jekaterina Sirotkina Toms Kalniņš Ēriks Bite Rihards Klūga Madara Markus Rihards Aleksis

Iegūtā stipendija mani vēl vairāk motivējusi sekmju uzlabošanai, kā arī saņemot šo stipendiju, saproti, ka tavs darbs un tavas sekmes tiek arī novērtētas. Šī stipendija ļauj dot ieguldījumu savu zināšanu attīstīšanai, kā arī dod vēlmi sevi attīstīt gan zināšanu, gan arī prasmju un iemaņu ziņā. Ja tavs darbs tiek novērtēts un tāpēc tu mēģini darīt un virzīties tālāk, lai arī turpmāk tā būtu. Anete Parkova Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2007. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas jau 325 studentiem.

Profesors Ivars Kalviņš LZA un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenais loceklis OSI direktors

Stipendijas un balvas Latvijas Organiskās sintēzes institūta stipendija

39


AS “SAF TEHNIKA” PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAS STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 3 ikmēneša stipendijas 250 LVL vērtībā, kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai stipendijas finansētāja organizācijā kopā 3 mēnešiem. Konkursam pieteikties tiek aicināti jebkura līmeņa pilna laika, nepilna laika un neklātienes elektronikas un telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju u.c. jomās studējošie studenti ar labām un teicamām sekmēm.

Atbalstītājs AS “SAF Tehnika” ir digitālās mikroviļņu datu pārraides aparatūras izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs. SAF Tehnikas produkti nodrošina bezvadu risinājumus ciparu balss un datu pārraidei mobilo un fiksēto tīklu operatoriem, datu pārraides nodrošinātājiem, valsts un privātajiem uzņēmumiem maģistrālo tīklu izbūvei. Uzņēmuma risinājumus, būvējot savu telekomunikāciju infrastruktūru, izvēlas klienti visā pasaulē – vairāk kā 100 valstīs dažādos kontinentos. SAF Tehnika šos panākumus izskaidro ar trim galvenajiem veiksmes faktoriem: unikāla pieeja tirgus izpētei un produktu attīstībai, elastība un spēja piedāvāt augstvērtīgus risinājumus par pievilcīgām cenām. Esošo klientu vidū ir daudzi lieli starptautiski telekomunikāciju uzņēmumi, kas izvēlējušies SAF Tehniku augstās aparatūras drošības un kvalitātes dēļ, un izmanto aparatūru bezvadu maģistrālo tīklu risinājumu izveidei savos tīklos. SAF Tehnika klientu vidū ir arī tādi liela mēroga operatori kā BSNL, MTNL (Indija), PCTL (Pakistāna), Vimpelcom, Golden Telecom (Krievija), Intertelecom (Ukraina), Impsat (Latīņamerika). Pateicoties kompānijas stratēģijas nospraustajiem mērķiem, spēcīgajai tehnoloģiju bāzei un kvalitatīvajiem produktiem SAF Tehnika ir ieguvusi starptautisku atpazīstamību, kas ļauj veiksmīgi konkurēt savā tirgus segmentā ar tādiem korporatīviem ražotājiem kā Ericsson, Alcatel Lucent un NEC.

Mums rūp Latvijas valsts ilgtspējīga attīstība, kas ir iespējama radot eksportspējīgus produktus un pakalpojumus, kurus izstrādā un piedāvā mērķtiecīgi, izglītoti, ar iniciatīvu apveltīti cilvēki. Īstenojot sponsorēšanas projektus, īpašu uzmanību veltām un arī turpmāk veltīsim jauniešu izglītības un inovācijas pasākumiem informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā, tādējādi veicinot izglītotas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos, kas ir veselīgas un līdzsvarotas valsts attīstības pamatā. Mūsu mērķis ir atbalstīt inženierzinātņu speciālistus, kā arī šīs jomas studentus unikālu un pasaulē atzītu tehnoloģisku risinājumu radīšanā. Normunds Bergs AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs

Stipendiāti Nauris Lorencs

Aivars Ozoliņš

Roberts Aisters

Prakses laikā pildīju konstruktora darba pienākumus. Pirmais, ko ieguvu prakses laikā, bija atsaucīgs darba kolektīvs, kas palīdzēja iejusties darba vidē. Visi kolēģi bija atsaucīgi un pretimnākoši. Protams, iegūtā stipendija bija kā motivācijas avots par padarīto darbu, kuru darba biedri arī atzinīgi novērtēja. Tā kā šis bija mans pirmais darbs, kas bija saistīts ar inženiertehniskām lietām, tad uzzināju daudz jaunu nepieciešamu informāciju. Tas bija pirmais solis augšup pa karjeras kāpnēm un beidzot darīju to darbu, ko tiešām vēlējos. Noderēja arī universitātē uzkrātās zināšanas. Tās palīdzēja rast jaunus risinājumus un domāt arī pareizo tehnoloģisko procesu. Galvenais ieguvums no visa šīs prakses laika, protams, ir pieredze. Ar katru dienu tā nostiprinājās arvien vairāk. Pēc prakses man uzņēmums piedāvāja jau pastāvīgu darbu. Paldies!!! Nauris Lorencs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2006. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 9 studentiem.

40

Stipendijas un balvas AS “SAF Tehnika” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija


SIA “FONTES VADĪBAS KONSULTĀCIJAS” PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAS STIPENDIJA Stipendijas apraksts

uzņēmuma darbībā un labprāt sadarbosimies ar RTU Attīstības fondu arī turpmāk. Studentiem novēlam izzināt sevi un savas vēlmes, aktīvi attīstīties un ieguldīt laiku un darbu sevis pilnveidošanai, lai vēlmes un ieceres tiktu īstenotas! Sadarbojoties ar RTU Attīstības fondu, spējām atrast mūsu uzņēmuma vērtībām un prasībām atbilstošāko kandidāti, kas sniedza atbalstu pētījumu grupas komandai.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 100 LVL vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu iegūšanai stipendijas finansētāja uzņēmumā kopā 6 mēnešiem. Konkursam tiek aicināti pieteikties RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē studējošie studenti ar labām un teicamām sekmēm.

Inga Gleizdāne SIA “Fontes Vadības konsultācijas” valdes locekle, pētījumu grupas vadītāja

Atbalstītājs SIA “Fontes Vadības konsultācijas” ir konsultāciju kompānija, kas piedāvā atbalstu organizāciju darbības plānošanā un organizācijas darbības analīzē. Svarīgs un publiski augsti novērtēts Fontes pakalpojums ir atalgojuma pētījumi Baltijā, klientiem piedāvājam atalgojuma informāciju un tās salīdzinājumu gan vadošajās tautsaimniecības nozarēs, gan Baltijas valstu tirgos kopumā. Fontes vērtības ir izpilde saskaņā ar solīto, konfidencialitāte, elastība, atvērtība un savstarpējā uzticēšanās, patstāvība un iniciatīva, pastāvīga individuāla attīstība, sociālā atbildība. ontes ir draudzīgs un atvērts uzņēmums, kas sniedz darba un/vai prakses iespējas cilvēkiem ar augstu atbildības sajūtu, motivāciju, kam piemīt stratēģiskā un analītiskā domāšana un, kas vēlas paveikt vairāk nekā sākotnēji tiek prasīts. Fontes ir nodrošinājis prakses vietas studentiem no dažādām Latvijas augstkolām un universitātēm, piem., RTU, Rīgas Ekonomikas augstskola. Fontes ir veiksmīga sadarbība ar RTU studentiem. RTU praktikanti ir veiksmīgi pievienojušies mūsu komandai un aktīvi turpina savas karjeras pilnveidošanu mūsu uzņēmumā. Tā kā Fontes darbība ir saistīta ar personālvadību un ekonomiku, izsludinātās stipendijas mērķauditorija bija Inženierekonomikas un vadības fakultātes studenti. Konkursa kārtībā izvēlējāmies vienu studenti – Kristīni Mauriņu, kurai sniedzām iespēju veikt praksi sešu mēnešu garumā mūsu uzņēmumā. Atlases kritērijos ietilpa mācību rezultāti, taču vairāk vērtējām kandidātu motivāciju un uguntiņas acīs, mērķus, kā arī iepriekšējo pieredzi – ne tikai darba, bet arī sociālo. Prakses laikā Kristīnei sniedzām iespēju iejusties kolektīvā, iepazīties ar uzņēmuma darbību, kā arī gūt darba pieredzi, sazinoties ar dažādu Latvijas organizāciju pārstāvjiem un piedaloties atalgojuma pētījumu veidošanā. Mēs novērtējam un esam gandarīti par Kristīnes ieguldījumu mūsu

Stipendiāts Stipendijas iegūšana “SIA Fontes” man devusi nenovērējami lielu pieredzi personlālvadības jomā, ļāvis strādāt kopā ar šīs nozares profesionāļiem un vienkārši burvīgiem cilvēkiem, kuri mani iedvesmojuši, kā arī pozitīvi iespaidojuši manu skatījumu uz šo uzņēmumu un nozari kopumā, radījis vēlmi turpināt sevi pilnveidot un sadarboties arī nākotnē. Stipendijas dotās iespējas šajā uzņēmumā, man kā studentei, ir ļoti nozīmīgs ieraksts CV un iespēja būt rokas stiepiena attālumā personālvadības jomā notiekošajam. Kristīne Mauriņa RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā stipendija izmaksāta 1 studentam.

Stipendijas un balvas SIA “Fontes Vadības konsultācijas” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

41


SIA “LATTELECOM” PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAS STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 16 ikmēneša stipendijas 45 LVL vērtībā laika posmam no 2012. gada jūnija līdz 2012. gada augustam, kopā 3 mēnešiem. Pieteikties konkursam tiek aicināti augstāko izglītības iestāžu studenti ar izcilām sekmēm, sociālajām prasmēm un prasmēm darbā ar datoru un informāciju tehnoloģiju komunikācijām. Studentiem tiek nodrošināta iespēja iegūt pieredzi senioru datorprasmju apmācībā SIA “Lattelecom” sociālās atbildības projekta “Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros, kā arī, paaugstinot savas zināšanas IT un telekomunikāciju jomā, iegūt pieredzi vadošā Latvijas ICT uzņēmumā. Pateicoties senioru un studentu atsaucībai stipendiju konkursa aktivitātes tika pagarināts uz vienu papildus mēnesi, kurā stipendijas saņēma papildus 7 studenti.

Atbalstītājs SIA “Lattelecom” ir lielākais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Latvijā. SIA “Lattelecom” ir dibināts 1994.gadā. Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. “Lattelecom” nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. “Lattelecom” kā sociāli atbildīgs elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā īsteno sabiedrības atbalsta un labdarības projektus. Grupas uzņēmumu izaugsme dod iespēju katru gadu atvēlēt līdzekļus, lai mērķtiecīgi atbalstītu dažādas sabiedrības aktivitātes, kuras atbilst Lattelecom grupas vērtībām: Saprotami, Uzticami, Vērsti uz klientiem. Sabiedrības atbalsta politikas prioritātes ir kultūra, izglītība, sports un vides aizsardzība. Tomēr šīs prioritātes neizslēdz iesaistīšanos arī citos projektos un sadarbību, realizējot citus inovatīvus projektus. Piešķirot “Lattelecom” stipendiju jauniem, talantīgiem un zinātkāriem studentiem, mēs vēlamies veicināt augstas kvalitātes speciālistu paaudzes attīstību Latvijā. Mūsu mērķis ir atbalstīt talantīgus studentus ar augstiem dzīves mērķiem. Laba izglītība ir nozīmīgs atspēriens turpmākās dzīves panākumos. Un kas zina, varbūt šo studentu nākotnes panākumi būs saistīti ar karjeru kādā no “Lattelecom” grupas uzņēmumiem. Juris Gulbis SIA “Lattelecom” valdes priekšsēdētājs 42

Stipendijas un balvas SIA “Lattelecom” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Stipendiāti Artūrs Burņins Jūlija Kirillova Edgars Potašs Didzis Verbickis Eva Millera Elīna Krūma Zane Vadzīte Santa Jākobsone

Katrīna Onzule Jānis Kārklītis Lauris Lazdiņš Iluta Simčera Anton Katashkov Sergejs Bojaruns Daniels Kaģis Roberts Martinovskis

Krišjānis Markevics Krista Vītola Mārtiņš Kalnietis Anna Zīmele Deniss Kukulis Sergejs Zikovs Raivis Pabērzs

Svarīgākais, ko esmu ieguvis no piedalīšanas “Pieslēdzies, Latvija” programmā ir jaunie kontakti un pieredze. Kolektīvs, kurā strādājam, bija vienreizējs. Ļoti pateicos arī kolēģei Santai, ar kuru kopā palīdzējam cilvēkiem apgūt datora pamatprasmes. Pavadīto laiku atcerēšos vēl ilgu dzīves periodu, jo satiku daudz pozitīvi domājošo cilvēku. Nekad nedomāju, ka palīdzēt cilvēkiem ir tik patīkami, jo labs garastāvoklis saglabājas visu dienu. Noteikti rekomendētu piedalīties arī pārējiem studentiem. Paldies par vienreizējo iespēju! Arturs Burņins RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā stipendija izmaksāta 23 studentiem.


VAS “LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA” PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAS STIPENDIJU KONKURSS “LABĀ PRAKSE” Stipendijas apraksts Konkursa kārtībā katru gadu tiek piešķirtas 25 (skaits var atšķirties) vienreizējās stipendijas. Atlasītajiem studentiem vasarā tiek dota iespēja iziet vienu mēnesi ilgu praksi kādā no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī saņemt 150 latu lielu stipendiju par šo periodu.

Stipendiāti Lauris Lazdiņš Solvita Silkāne Zane Mičule Baiba Soika Viktorija Stirāne Sabīne Pastore Tatjana Gerasimova Daina Rībena

Artūrs Strods Eduards Volkonovskis Andris Grāpēns Ieva Lapiņa Edgars Kelmers Olga Pitkēviča

Dalība “Labās prakses” konkursā ir lieliska iespēja “nošaut 2 zaķus ar vienu šāvienu”, proti, apvienot atalgotu darbu un noderīgu praksi – tā ir iespēja saņemt atalgojumu par pieredzes iegūšanu sev vēlamā uzņēmumā. Labāku kombināciju nevaru iedomāties.

Atbalstītājs Hipotēku banka ir banka ar īpašu misiju – tā sniedz valsts atbalstu Latvijai svarīgām nozarēm, jomām un mērķauditorijām, tādējādi veicinot vispārēju uzņēmējdarbības attīstību. Šobrīd valsts atbalstu piedāvājam sešu programmu ietvaros visdažādākajām mērķauditorijām – no biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem līdz pat lauksaimniekiem un lieliem ražotājiem. Kopš 2009. gada, tātad krīzes un pēckrīzes apstākļos, esam finansējuši vairāk kā 3400 projektus, palīdzējuši radīt un saglabāt 3200 darbavietas un izveidot aptuveni 700 jaunus uzņēmumus. Lai nekonkurētu ar citām komercbankām, bet papildinātu to piedāvājumu, Hipotēku bankā šobrīd notiek pārmaiņas. Tā pakalpojumu daļa, ko piedāvā arī citas komercbankas, tiek nodota privātajam sektoram, lai turpmāk visu uzmanību varētu veltīt valsts atbalsta sniegšanai. Hipotēku banka ir sociāli atbildīga tās ikdienas darbā – gan attiecībā pret klientiem un viņu izaugsmi, gan sadarbībā ar saviem darbiniekiem un saprātīgā resursu izmantošanā. Protams, īstenojam arī plašākas, uz sabiedrību vērstas aktivitātes. Viena no sociālās atbildības jomām, kurā aktīvi darbojamies, ir izglītība. Gan mācot un konsultējot topošos uzņēmējus, gan aicinot jauniešus sākt savu biznesu konkursa Lec biznesā ietvaros, gan nodrošinot talantīgiem jauniešiem prakses vietas un stipendijas pieredzes iegūšanai labākajos Latvijas uzņēmumos. Projektu Labā prakse īstenojam jau ceturto gadu. Tā ir trīspusēja sadarbība starp banku, uzņēmumiem un augstskolām. Inženierzinātņu studentiem nodrošinām iespēju iepazīties ar inovatīvu uzņēmumu darbību, ražošanas procesiem un tehnoloģijām, kā arī katram studentam maksājam stipendiju 150 latu apmērā. Vairāk kā 90 Rīgas Tehnisko universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem ir bijusi iespēja iepazīties ar tādiem uzņēmumiem kā AS “Dzintars, AS “SAF Tehnika”, SIA “Dendrolight Latvija”, SIA “Izoterms”, SIA “Nook, Ltd” u.c. Tas dod iespēju studentiem jau mācību procesa laikā skaidri apzināties, kāpēc viņš mācās un kādiem programmas aspektiem jāpievēš īpašu uzmanība. Rezultātā augstskolas absolvents darba tirgū ienāk jau daudz sagatavotāks, bet vairākiem studentiem šo gadu laikā pat ir izdevies uzsākt ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem.

Laura Novada Jānis Šastkovskis Jānis Kancāns Jānis Kuklis Māris Gāters Agnese Skujevska Astrīda Bērziņa Artūrs Drebots

Lauris Lazdiņš RTU Būvniecības fakultāte

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2009. gada un šajā laikā stipendijas izmaksātas 77 studentiem.

Stipendijas un balvas VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” praktisko iemaņu veicināšanas stipendiju konkurss “Labā prakse”

43


VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” PRAKTISKO IEMAŅU VEICINĀŠANAS STIPENDIJA Stipendijas apraksts Konkurss norisinājās divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā 30 spējīgākajiem audzēkņiem un studentiem (10 stipendijas profesionālas izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem; 10 stipendijas Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņiem; 10 stipendijas RTU Dzelzceļa transporta institūta studentiem) tiek dota vienreizēja iespēja skolā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot 6 mēnešus ilgā praksē vadošā Latvijas uzņēmumā par to saņemot stipendijas 150 LVL vērtībā. Konkursa otrajā kārtā 24 labākie konkursa praktisko iemaņu iegūšanas aktivitāšu dalībnieki saņem veicināšanas stipendijas visa 2012./2013. mācību gada garumā, kā atbalstu un stimulu mācībās. Šis ir pirmais šāda veida projekts, kurš strauji guvis lielu atzinību. Kopā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits - 89 stipendiju pieteikumi (3 uz vienu vietu), kas liecina par jauniešu lielo interesi darboties tieši dzelzceļa nozarē. Projekts ir sekmējis jauniešu izglītības attīstību, veicinājis profesionālo un grupas darba iemaņu apgūšanu studentiem, tādējādi sekmējot jauno speciālistu kvalitātes paaugstināšanos, un popularizējuši dzelzceļa nozari Latvijas studentu vidū.

Atbalstītājs Aprakstu par VAS “Latvijas dzelceļš” sk. 24. lpp.

Stipendiāti Margarita Pļečistaja Aleksandrs Sudņikovičs

Irina Romaļska Aleksejs Vasiļjevs Elīna Sokolovska Anastasija Stepanova Agnija Hmeļņicka Jeļena Saveļjeva Kaspars Zujs Kristīne Mačuļska

Vladlens Jacino Daniils Šamovičs Tatjana Bondareva Roberts Kabanovs Artūrs Fedotovs Artūrs Lejmalnieks Anatolijs Vaseņovs Edgars Kauls Juris Lazarevs Artūrs Lapiņš

Kaspars Zviedrāns Jekaterina Tjutjunina Marija Pavlova Žanna Jegorova Jolanta Tarvida Konstantīns Meļņiks Alīna Kulakeviča Karīna Lavrinoviča Sergejs Semjonovs Žanna Bosova

Pateicoties piešķirtajai stipendijai man radās iespēja apmeklēt Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļu, Krustpils dzelzceļa mezglu, iegādāties fotoaparātu redzētā fotografēšanai un filmēšanai, kā arī padziļināt manas zināšanas Latvijas Dzelzceļa ritošā sastāva veidiem vēsturiskā skatījumā, apmeklēt Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļu,piedalīties 44

Stipendijas un balvas VAS “Latvijas dzelzceļš” praktisko iemaņu veicināšanas stipendija

Kalnienas stacijas sakopšanā un ledus pagraba restaurācijā, deva iespēju padziļināt manas zināšanas mašīnista darbā, piedaloties Baltijā vienīgā šaursliežu dzelzceļa lokomotīves vadīšanā. Stipendija man ir devusi iespēju labāk iepazīt dzelzceļnieka profesijas nianses, izprast pieredzes bagātos aroda meistarus, gūstot no tiem pieredzi un pārņemot profesijas meistarstiķus! Artūrs Lejmalnieks Rīgas Valsts tehnikums

Stipendijas vēsture Stipendiju konkurss sadarbībā ar RTU Attīstības fondu tiek realizēts kopš 2011./2012. mācību gada un pagājušajā mācību gadā stipendija izmaksātas 30 studentiem.


PROJEKTI


RTU 150 GADU JUBILEJA Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

RTU studentiem, absolventiem, sadarbības partneriem u.c.

darbiniekiem,

Atzīmēt RTU 150. jubilejas gadu Swedbank, Latvijas Gāze, Latvenergo u.c. atbalstītājiem

Pasākumu programma OKTOBRIS 14.10.2011. RTU 150. jubilejas gada atklāšana 29.10.2011. RTU 150. jubilejas kultūras programmas ieskaņas pasākums. RTU vīru kora “Gaudeamus” koncerts JANVĀRIS 14.01.–01.10.2012. Akcija e-vidē RTU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem “Mans vēlējums RTU nākamajiem 150” 24.01.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Šaušana FEBRUĀRIS 11.02.2012. Festivāla “RTU skan!” atklāšana. Koncerts “RTU skan dziesmā” 15.02.2012. RTU dalība Ēnu dienās 21.02.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Kērlings MARTS 01.–04.03.2012. RTU dalība izstādē “Skola” 03.03.2012. Festivāls “RTU skan!”. Koncerts “RTU skan mūzikā” 13.–15.03.2012. Akcija “150 RTU studentiem pa pēdām” 17.03.2012. Zinātnes festivāls – skolēnu konkursa “Nāc un studē RTU!” noslēguma pasākums 20.03.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Badmintons 23.–25.03.2012. Festivāls “RTU skan!”. XIII Latvijas studentu teātra dienas “RTU skan teātrī” APRĪLIS 11.–18.04.2012. Brazīlijas dienas Rīgā 13.04.2012. RTU Studentu parlamenta 20. dzimšanas diena un Studentu parlamenta Gada balvas pasniegšana 14.04.2012. RTU Atvērto durvju diena 27.04.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Skvošs MAIJS 10.05.2012. Konkurss “Research Slam” 11.05.2012. RTU Liepājas filiāles studentu zinātniskā konference 12.05.2012. RTU akcija Likteņdārzā “Iestādīsim dziesmu” 12.05.2012. Baltijas robotikas sacensības 18.05.2012. Akcija “Laid, lai pulkstenis iet – 150 dienas līdz 150. jubilejai”. RTU atjaunotā karoga atklāšana 19.05.2012. Festivāls “RTU skan!”. “RTU skan dejā” – koncerts “Kur zeme mana?” 20.05.2012. RTU skrien “Nordea Rīgas maratonu”

25.–27.05.2012. RTU piedalās LTV un BT1 rīkotajā pasākumā “Kas te? Es Te! Ķīpsalā” 28.05.–01.06.2012. Starptautiskā nedēļa JŪLIJS 02.–08.07.2012. Studentu un skolēnu vasaras radošais seminārs “Aģents 051” 10.07.2012. Alpīnisma sacensības “Kāp augstāk ar RTU!” AUGUSTS 18.08.2012. “Es Tu RTU” Rīgas pilsētas svētkos SEPTEMBRIS 03.09.2012. 150. Iezvanīšanās svētki 05.09.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Volejbols 11.09.2012. “Students pret profesoru: kurš kuru?”. Futbols 12.–15.09.2012. Lietišķās valodniecības institūta starptautiskā zinātniskā konference “Meaning in Translation: Illusion of Precision” 19.09.2012. Festivāls “RTU skan!”. “RTU skan dzejā” – studentu dzejas dienas “Ko lasīja pirms 150 gadiem?” 19.–22.09.2012. XII starptautiska konference “Baltic Polymer Symposium” 28.09.2012. Zinātnieku nakts OKTOBRIS 01.–31.10.2012. Festivāls “RTU skan”. Mākslas izstāde “RTU skan krāsās” 03.10.2012. RTU Liepājas filiāles padomes paplašinātā svinīgā sēde, kas veltīta RTU 150 gadu jubilejai 04.10.2012. Latvijas Bankas izdotās sudraba RTU jubilejas monētas atklāšana 05.10.2012. Lielo kapu sakopšanas talka 05.10.2012. RTU 150 gadu jubilejai veltītās grāmatas “Senākā tehniskā universitāte Baltijā – 150. Laikmeti un personības” atvēršanas svētki 06.10.2012. 15. starpfakultāšu erudītu konkurss “RTU Spice” (fināls) – “150 gadu – 15 stundu maratonā” 08.10.2012. RTU 150. jubilejai veltītas pastmarkas izdošana un pirmās dienas apzīmogošana 11.–12.10.2012. RTU 150 gadu jubilejai veltīta 53. starptautiskā zinātniskā konference un 1. pasaules inženieru un RPI/RTU absolventu kongress 13.10.2012. RTU Senāta svinīgā sēde 13.10.2012. RTU Svinīgā pieņemšana 13.10.2012. Rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis pieņem apsveikumus RTU 150 gadu jubilejā 14.10.2012. RTU 150. jubilejas Galā koncerts 18.10.2012. RTU Zinātniskās bibliotēkas 150 gadu jubilejai veltīta konference “Akadēmiskās bibliotēkas 21. gadsimtā” DECEMBRIS 08.12.2012.Festivāla “RTU skan” noslēgums. “RTU skandina Baltijas valstis” – deju liekoncerts “Dimdēja, rībēja...”

Projekti RTU 150 gadu jubileja

47


48

Projekti RTU 150 gadu jubileja


Galā koncerts Kopīgās lielās svinības - Rīgas Tehniskās universitātes dzimšanas dienas pasākums notika 2012. gada 14. oktobrī Arēnā Rīga. Pasākumā piedalīties tika aicināti studenti, absolventi, darbinieki, sadarbības partneri, atbalstītāji un valdības pārstāvji, lai kopīgi atzīmētu universitātes paveikto, izvērtētu lomu Latvijas attīstībā un ielūkotos nākotnes vīzijās. Pasākums bija pateicība visiem, kas ieguldījuši savu artavu Rīgas Tehniskās universitātes izaugsmē. Skatītājus priecēja vijolniece Baiba Skride, pianists Vestards Šimkus, dziedātājs Intars Busulis, operas soliste Inga Kalna, ģitārists Kaspars Zemītis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ar maestro Aleksandru Viļumani pie diriģenta pults, aktieris Arturs Skrastiņš, RTU kori «Gaudeamus» un «Delta», TDA «Vektors» un «Dancis», kā arī citi mākslinieki. Lieluzvedumu klātienē noskatījās vairāk nekā 6000 cilvēku. Par godu nozīmīgajai jubilejai veidotajā uzvedumā «Radi tālāk!» mūzika, māksla un oriģinālas Roberta Rubīna veidotas video projekcijas uzbūra tehnoloģisku parādi, kas skatītājiem vēstīja par RTU zinātniskajiem sasniegumiem un būtiskākajiem notikumiem cauri gadsimtiem. Orķestris kopā ar dejotājiem izspēlēja dažādas RTU vēstures ainas – augstskolas dibināšanu, kara gadus un padomju varas laikus. Savukārt video projekcijas ļāva pakavēties jaukās atmiņās Rīgas Politehniskā institūta absolventiem, un sniedza ieskatu tajā, ko šobrīd RTU darastudenti un pētnieki. Klātesošajiem bija iespēja ne tikai vērot lieliskus priekšnesumus, bet sadziedāties pašiem, izpildot studentu himnu «Gaudeamus» un Liepājas brāļu dziesmu «Tikai tā», kuras laikā tika sumināti RTU pieredzes bagātākie mācībspēki un studenti. RTU saka paldies «Radi tālāk!» veidotājiem – režisoram Jānim Siliņam, scenogrāfam Aigaram Ozoliņam, muzikālajam vadītājam Jurim Vaivodam un producentei Leonardai Ķesterei, visai radošajai komandai, kas rūpējās par lieluzveduma veiksmīgu norisi. Īpaši pateicamies arī RTU atbalstītājiem, bez kuriem šis pasākums nebūtu izdevies. “Īpašs paldies jāsaka Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneriem, pateicoties kuriem esam spējuši apmācīt vairāk nekā 100 000 studentus, kā arī īstenot neskaitāmus pētījumus un zinātniskos projektus, kas vainagojušies gan ar jauniem patentiem, gan pārauguši sekmīgā uzņēmējdarbībā. Arī turpmāk vēlamies attīstīt sadarbību, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu vēl vairāk un stiprinātu Rīgas Tehniskās universitātes lomu augstākās inženiertehniskās izglītības pilnveidē pasaulē un Latvijas izaugsmē”, tā RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis. RTU 150. jubilejas atbalstītāji Ģenerālsponsori: Swedbank, Latvijas Gāze, Latvenergo Lieldraugi: Lattelecom, SEB, Latvijas Dzelzceļš, Severstaļļat, Exigen Services, Rīgas Dome, Minhauzena Pasaule Atbalstītāji: Z-Light, Grindex, Knauf, Sakret

Projekti RTU 150 gadu jubileja

49


TEHNISKĀ JAUNRADE SKOLĀS Kam

Tehniskās jaunrades entuziastiem pamata un vidējās izglītības iestādēs

Ar mērķi

Piedāvāt jauniešiem iespēju radoši un tehniski attīstīties, dot impulsu jaunrades attīstībai skolās

Sadarbībā ar

AS „Grindeks” fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam”, RTU Studentu Parlaments

Veicinot bērnu un jauniešu zināšanas un interesi par tehniskām lietām, Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds sadarbībā ar AS „Grindeks” fondu „Zinātnes un izglītības atbalstam” un RTU Studentu Parlamentu, šī gada 9. novembrī aizsāk izglītojošo nodarbību ciklu „Tehniskā jaunrade skolās”. Projekta ietvaros RTU studentu komanda un AS „Grindeks” pārstāvji viesosies Latvijas skolās, kurās tehniskās jaunrades iespējas skolēniem nav plaši pieejamas. Projekta galvenais mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju radoši un tehniski attīstīties, dot impulsu jaunrades attīstībai skolās. Jauniešos tiks rosināta interese par tehnisko jaunradi, inženierzinātnēm un dabas zinātnēm, kā arī attīstītas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas robotikas, mehānikas, elektronikas un ķīmijas jomā. Nodarbībās ir iecerēts bērniem pasniegt teorijas mācību stundu fizikas, ķīmijas un elektronikas priekšmetos. Lai jauniešos veicinātu praktiskās iemaņas būs iespēja izveidot savu braucamrīku, robotu un elektronikas ierīci. „Grindeks” pārstāvji nodarbībā demonstrēs dažādus ķīmijas eksperimentus, piemēram, tiks demonstrētas oksidēšanās-reducēšanās reakcijas, krāsu reakcijas u.c.

50

Projekti Tehniskā jaunrade skolās


LIDMAŠĪNU TEHNISKĀS APKOPES MĀCĪBU LABORATORIJA Kam Ar mērķi

RTU Aeronautikas institūta studentiem RTU AERTI studentu praktiskās apmācības attīstīšanai

2012. gada 13. novembrī RTU TMF Aeronautikas institūta laboratoriju korpusā tika svinīgi atklāta jauna lidmašīnu tehniskās apkopes mācību laboratorija. Centrālo vietu laboratorijā ieņem dāvinājumā saņemtā Francijā ražotā virzuļdzinēja lidmašīna „Socata – 883 RALLYE”. Šī laboratorija būs nozīmīgs papildinājums AERTI tehniskās bāzes nodrošinājumam. Tā palīdzēs attīstīt AERTI studentu praktisko apmācību saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (European Aviation Saftey Agency (EASA)) prasībām un nodrošināt viņiem iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai iegūtu Latvijas Civilās aviācijas aģentūras (CAA) tehniskās apkopes sertifikātu. Studentu apmācība notiek mācību programmas „Lidmašīnas tehniskā apkope” (apakšprogrammas „Virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar 2000 kg un mazāk maksimālo pacelšanās masu”) ietvaros. Studiju programmas saturs atbilst speciāliem moduļiem, ko reglamentē Eiropas Komisijas (EK) Regula Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris). Mācību laboratorija ir nodrošināta ar visām nepieciešamajām iekārtām, materiāliem un instrumentiem. Dāvanas autors ir Juris Ignatovičs – īsts profesionālis un aviācijas entuziasts, absolvējis Rīgas Aviācijas universitātes Mehānikas fakultāti, kas nu jau vairāk kā 13 gadus ir RTU TMF sastāvā, bet kopš 2012. gada 26. marta RTU Senāta lēmuma stāšanās spēkā, apvienojoties diviem institūtiem, nodēvēta par RTU TMF Aeronautikas institūtu.

Projekti Lidmašīnu tehniskās apkopes mācību laboratorija

51


BALTIJAS ROBOTIKAS SACENSĪBAS “BALTIC ROBOT SUMO” Kad Ar mērķi Sadarbībā ar

2012. gada 12. maijā Sekmēt robotikas nozares attīstību Latvijā un Baltijā, kā arī veicināt jauniešu, it īpaši skolēnu, interesi par inženierzinātnēm OKarte un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

Par godu RTU 150 gadu jubilejai gadskartējās Baltijas Robotikas sacensības “Baltic Robot Sumo” bija daudz vērienīgākas: piedalījās rekordliels robotu skaits – vairāk nekā 100 – un līdzjutējiem bija iespēja vērot sīvu un aizraujošu sacensību. “Baltic Robot Sumo” sacensības starptautisko Ķīpsalas izstāžu halli bija pārvērtušas par jaunāko tehnoloģiju un robotu valstību. Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja vērot spēcīgāko Baltijas robotu sacensības un paraugdemonstrējumus, iesaistīties tehniskās jaunrades darbnīcas, kā arī piedalīties konkursos un atrakcijās. Visās disciplīnās pārliecinoši sevi pierādīja Latvijas robotikas entuziasti. Visās sacensību disciplīnās līderu trijniekā ierindojušies Latvijas pārstāvji, rezultatīvāko dalībnieku vidū bija tikai viens Lietuvas un divi Igaunijas robotikas entuziasti. Baltic Robot Sumo 3 kg sumo klases pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma ceļazīmes dalībai prestižākajās Japānas robotikas sacensībās “All Japan Robot Sumo Tournament”. Tās pasniedza šo sacensību ģenerālsekretārs Takeshi Kanai. Latvieši līdz šim jau ir ieguvuši četras ceļazīmes uz šīm sacensībām – pirmās divas vietas tika iegūtas “Robot Challenge” sacensībās Vīnē, Austrijā, 2012. gada martā. “Baltic Robot Sumo” rīkoja RTU Robotikas klubs sadarbībā ar Bērnu zinātnes centru “Z(in)oo”, IRobot pārstāvi Latvijā, RTU Studentu parlamentu un Rīgas Tehnisko universitāti.

52

Projekti Baltijas Robotikas sacensības “Baltic Robot Sumo”


RBS ALUMNI AUDITORIUM Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

RTU Rīgas Biznesa skolai Studiju auditorijas modernizācijai un labiekārtošanai AS “Lattelecom”, “Seiko Epson Corp.”, SIA “BiroTeh”, SIA “Energolukss”, SIA “Velve”, “Biamp Corp.”, “Panopto Inc.”, SIA “Real Sound Labs”, SIA “FMS”, SIA “RIAGRO”, SIA “John Moffat”

RTU Rīgas Biznesa skolā ir atklāta jaunākā un modernākā auditorija visā Austrumeiropā, kurai dots nosaukums - Alumni Auditorium - par godu absolventu un sadarbības partneru dāvanai skolas 20.gadu jubilejā. Auditorija nodrošina interaktīvu video konferenču sistēmu, video ierakstu un pārraidīšanu internetā. Tās izveidē izmantotas augstākās izšķirtspējas video un kvalitatīvākās audio sistēmas, kas rada klātbūtnei līdzvērtīgu komunikācijas pieredzi, reālistiski pārraidot dalībnieku ķermeņa valodu un citus cilvēciskos elementus. Automātiskā iebūvētā mikrofonu sistēma pieļauj, ka ikviens no auditorijā esošajiem dalībniekiem var uzdot jautājumu lektoram, kas iespējams atrodas citā kontinentā. RTU Rīgas Biznesa skolas Absolventu auditorija ne tikai nodrošina starptautisko pasniedzēju, biznesa līderu un pasaulē atzītu runātāju un speciālistu pilnvērtīgas interaktīvās video lekcijas saviem studentiem, bet arī piedāvā auditoriju izīrēt ikvienam interesentam semināru, apmācību un starptautisku vadības sanāksmju organizēšanai. Auditorija ir izbūvēta atbilstoši RBS specifiskajām prasībām, sadarbojoties RBS un AS Lattelecom, Seiko Epson Corp., SIA BiroTeh, SIA Energolukss, SIA Velve, Biamp Corp., Panopto Inc., SIA Real Sound Labs, SIA FMS, SIA RIAGRO, SIA John Moffat un citiem RBS absolventu pārstāvētajiem uzņēmumiem.

Projekti RBS Alumni Auditorium

53


RTU STUDENTU BIZNESA INKUBATORS Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

Kad

Rīgas Tehniskās universitātes studentiem Rīgas Tehniskās universitātes Studentu biznesa inkubatora izveidei AS “Hipotēku banka” Darbojas kopš 2009. gada

Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), RTU Studentu parlamentu un AS “Hipotēku banka” 2009. gada 17. februārī, RTU tika atklāts jaunizveidotais RTU Studentu biznesa inkubators, kurā atbalstu saņem labāko biznesa ideju autori, kas konkursa kārtībā tiek atlasīti no studentu vidus. RTU Studentu biznesa inkubatora mērķis ir veicināt un sekmēt jaunu, perspektīvu, radošu, inovatīvu, konkurētspējīgu biznesa ideju realizāciju dzīvē, atbalstot RTU studentus un absolventus - topošos komersantus, tā veicinot valsts ekonomikas attīstību. 2010. gads: RTU Studentu biznesa inkubatora atbalsta saņemšanai RTU Karjeras centrā kopumā tika iesniegtas 13 biznesa idejas, no kurām vērtēšanas komisija konkursa kārtībā atlasīja sešas konkurētspējīgākās idejas. 2011. gads: RTU Studentu biznesa inkubatora atbalsta saņemšanai RTU Karjeras centrā kopumā tika iesniegtas 11 biznesa idejas, no kurām vērtēšanas komisija konkursa kārtībā atlasīja piecas konkurētspējīgākās idejas.

54

Projekti RTU Studentu biznesa inkubators


RTU STUDENTU MĀCĪBU BRAUCIENS UZ ČEHIJU Kam

RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studentiem

Ar mērķi

Organizēt studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” studentu mācību braucienu

Sadarbībā ar

SIA “GEFKO BALTIC” un Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedru

Kad

Laika posmā no 26.11.2011 līdz 02.12.2011

Sadarbībā ar SIA “GEFKO BALTIC” un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedru, laika posmā no 28.11.2011 ldz 01.12.2011 notika RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studiju programmas “Uzņēmējdarbības loģistika” studentu mācību brauciens uz Čehiju. Brauciena mērķis bija padziļināt studentu izpratni un praktisko pieredzi loģistikas un transporta ekonomikas jomā, kā arī motivēt studējošos aktīvi iesaistīties nozares uzņēmumu darbībā pēc studiju programmu absolvēšanas. Mācību braucienā devās 14 labāko loģistikas studentu komanda. Pirmajā dienā Čehijā (28.11.) brauciena dalībnieki apmeklēja Latvijas Republikas vēstniecību Čehijas Republikā, kā arī tikās ar trešo sekretāru Jāni Kalvu un vēstnieku Kasparu Ozoliņu. Dienas otrajā pusē tika apmeklēts uzņēmums “DHL”, kur studiju brauciena dalībniekiem bija iespēja klātienē apskatīt gan terminālu, kur tobrīd tika komplektēti kravu sūtījumi, gan arī piedalīties uzņēmuma pārstāvju lekcijā par procesu vadību uzņēmumā. Otrajā dienā (29.11.) tika apmeklēts uzņēmums “GEFKO”, kas rīkoja studentu konkursu SIA “GEFCO BALTIC” gada balva loģistikas studentiem, kura rezultātā studentiem bija šī iespēja doties mācību braucienā uz Čehiju. Trešajā dienā (30.11.) brauciena dalībnieki viesojās stikla fabrikā Nižborā un alus darītavā Pilsenē. Pēdējā mācību brauciena diena (01.12.) Čehijā tika pavadīta partneraugstskolā Tomaša Batas universitātē Zlinā.

Projekti RTU studentu mācību brauciens uz Čehiju

55


RTU KARJERAS DIENA Kam

Augstāko izglītības iestāžu studentiem, mācībspēkiem, absolventiem un citiem interesentiem

Ar mērķi

Iegūt informāciju par pieejamām prakses vietām un darba iespējām, kā arī uzzināt par nozari un šā brīža situāciju darba tirgū

Sadarbībā ar

SIA “Lattelecom”, SIA “C.T.Co”, SIA “Atea Services & Software” un Prakse.lv

Vairāk nekā 60 uzņēmumi piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienā, kas notika 22. martā Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. RTU Karjeras dienas laikā darbojās uzņēmumu stendi, kur studentiem bija iespēja nodibināt kontaktus ar interesējošo uzņēmumu pārstāvjiem. Vienlaikus notika uzņēmumu prezentācijas, lekcijas un izglītojoši semināri studentiem, semināri RTU mācībspēkiem un dažādas citas aktivitātes. Pirmo reizi RTU Karjeras dienu vēsturē 10 motivētākajiem studentiem tika dota iespēja piedalīties “Darba intervijas individuālajās meistarklasēs”un iejusties situācijā, kāda rodas pirms reālas darba intervijas. Uzņēmumiem RTU Karjeras diena sniedza iespēju popularizēt savu uzņēmumu, tā ražojumus vai pakalpojumus, tehnoloģiskās vai pētniecības iespējas, kā arī tikties ar potenciālajiem darbiniekiem un praktikantiem, veikt to atlasi palīdzēt studentiem sākt profesionālo karjeru. RTU Karjeras diena notika jau devīto reizi, taču par godu RTU 150. jubilejas gadam RTU Karjeras diena pirmoreiz tika organizēta tik plašā apmērā Ķīpsalas hallē. Pasākumu organizēja RTU Karjeras centrs, Studentu parlaments un Attīstības fonds.

56

Projekti RTU Karjeras diena


OPEN MIND 2012 Kam

Ar mērķi

Sadarbībā ar

Latvijas augstākās izglītības iestāžu studentiem Rosināt jauniešus augstskolās gūtās zināšanas, izmantot sabiedrības kopējo vajadzību risināšanai, lai uzlabotu sociālo vidi vietējā reģionā, augstskolā, kas atrodas Latvijas teritorijā. AS “ Swedbank”

AS “Swedbank” un nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” sadarbojoties ar Latvijas augstskolām arī šogad tika organizēts projektu konkurss “OPEN MIND 2012” , tikai šogad tas bija nevis biznesa ideju, bet gan sociālo ideju konkurss ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvu sociālās vides uzlabošanā un tādējādi sekmēt Latvijas iedzīvotāju pozitīvo attieksmi pret sociālo atbildību. “OPEN MIND” deva iespēju ikvienam studentam, kuram ir ideja sociālās vides uzlabošanai, iegūt finansējumu un pašam savu ieceri īstenot. Konkursa darbu vērtēšana notika divās kārtās - darbus vērtēja žūrija, savukārt finālā iekļuvušos 10 labākos darbus vērtēja arī sabiedrība. No finālā iekļuvušajām idejām finansējumu ideju īstenošanai ieguva 3 visatzinīgāk novērtētie jaunieši: - Sigita Skujiņa, Daniela Veipāne ar projektu “Vasaras piedzīvojumu skoliņa bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm” (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); - Aigars Reimandovs, Sandris Spulle, Daumants Lūsa un Artis Šliks ar projektu “Āra galda teniss Cēsīs” (Rīgas Tehniskā universitāte); - Lauma Damberga ar projektu “Brīvdabas trenažieri aktīvam dzīvesveidam” (Vidzemes Augstskola). Studentu projektu realizācija noritēs līdz 2012. gada 16. novembrim.

Projekti OPEN MIND 2012

57


RTU SPORTA IZLAŠU KOMANDU ATBALSTS Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

Kad

RTU volejbola, komandām

basketbola,

handbola,

florbola

Materiāli atbalstīt RTU sporta izlases komandas, lai veicinātu to profesionālo izaugsmi un uzstādīto mērķu sasniegšanu AS “Swedbank” Visu gadu/katru gadu

Sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubu un Sporta katedru katru gadu tiek atvēlēti līdzekļi RTU sporta izlases komandām ar mērķi atbalstīt to izaugsmi un veicināt uzstādīto mērķu sasniegšanu. Finansējums tiek piešķirts telpu īrei treniņu procesa nodrošināšanai, sporta inventāra iegādei, licenšu apmaksai kā arī dalības maksas nosegšanai līgās.

BASKETBOLA DIENAS Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

Kad

Ikvienam RTU studējošam, veidojot komandas Popularizēt basketbolu RTU studējošo vidū, veicināt tā izaugsmi, kā arī noskaidrot labākos basketbolistus, rosinot sportisku sacensību starp RTU studentiem AS “ Swedbank” Jauniešu programmu “Open” Aprīlī/Katru gadu

AS “Swedbank” Jauniešu programmai “OPEN” sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubu un Sporta katedru katru gadu tiek rīkotas Basketbola dienas ar mērķi popularizēt basketbolu RTU studējošo vidū, veicināt tā izaugsmi, noskaidrot labākos basketbolā kā arī rosināt sportisku sacensību starp RTU studentiem.

LIELAIS EGONA KAUSS Kam Ar mērķi Kad

Dejotājiem, studentiem un ne tikai Veicināt draudzīgas attiecības, sportisko garu un veselīgu konkurenci tautas deju kolektīvu starpā Novembrī/katru gadu

Turnīra dienā no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām sabrauc deju kolektīvi, lai mērotos spēkiem basketbola laukumā un cīnītos par turnīra galvenās balvas – ceļojošā kausa “Lielais Egons” iegūšanu. Visas dienas garumā komandas spraigi cīnās par turnīra uzvarētāja titulu. Turnīra oficiālā daļa beidzas ar apbalvošanu un kausa pasniegšanu uzvarētāju komandai. Tiek pasniegtas arī organizatoru sarūpētas dāvanas un diplomi dažādās nominācijās katram kolektīvam, savukārt, godinot uzvarētājus, tiek ēsta tradicionālā torte , dzerts šampanietis un dejots līdz rīta gaismai. 58

Projekti RTU sporta izlašu komandu atbalsts | Basketbola dienas | Lielais Egona kauss


LATVISKĀ DZĪVES ZIŅA – 4 GADSKĀRTU IERAŽU GODI Ar mērķi

Kad

Sagādāt rīdziniekiem iespēju svinēt gadskārtu godus pilsētā, ieinteresēt jauniešus savas tautas tradīciju kopšanā un svētku svinēšanā kā arī pulcēt uz svētku svinībām dažādu novadu ļaudis, kas dzīvo Rīgā. Katros gadskārtu godos, 4 reizes gadā/katru gadu

Ar ilgtermiņa mērķi: Turpināt šāda veida gadskārtu koncertu rīkošanu kā ilggadīgu tradīciju, iepazīstināt mūsdienu latviešu jaunatni ar savas tautas kultūras mantojumu, popularizēt novadu dažādību Rīgas multikulturālajā vidē kā arī lauzt stereotipus par latviešu gadskārtu svētkiem kā novecojušiem un neinteresantiem pasākumiem. Projekta ietvaros notiek gan gadatirgus, izstādes, labdarības koncerts, danču vakars kā arī citi koncerti. Jau vairāk kā piecdesmit gadu RTU Studentu klubs aktīvi darbojas, organizējot dažādus kultūras pasākumus, atdzīvinot arī tradicionālās kultūras dzīvi Latvijā. Ar savu ilggadējo darbību A.Visockas vadītais RTU Studentu klubs ir pierādījis, ka spēj ap sevi pulcēt cilvēkus, kuriem ir svarīga latviešu tautas kultūra un senču mantojums. Tāpēc jau gadu desmitiem A.Visockas režisētie pasākumi pulcē ap sevi arvien jaunus interesentus, no kuriem lielākā daļa vēlāk pievienojas tradicionālās kultūras kopēju un atbalstītāju pulkam. Tādējādi radies projekts, kas apvieno sevī vairākas idejas – gan izzinošo, gan attīstošo, gan saglabājošo.

TEĀTRA DIENAS Ar mērķi Kad

Pulcēt kopā studentu un jauniešu teātrus, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas iemaņas aktiermākslā, piedaloties meistarklasēs Martā/katru gadu

“Teātra dienas” notiek 3 dienas: 1.diena - viesu teātru izrādes; 2.diena – izrāžu fragmentu un uzvedumu konkurss, improvizācijas, apbalvošanas ceremonija un ceļojošās balvas, Sudraba āksta cepures pasniegšana; 3.diena – meistarklases aktiermeistarībā, debates. Kopš 1978.gada arī RTU Studentu klubs atzīmē Starptautisko teātra dienu. 2000.gadā iedibināta tradīcija pulcēt kopā studentu un jauniešu teātrus. Katru gadu festivālam tiek izvēlēta kāda konkrēta tēma, piemēram, 2012.gadā tā ir “Acis”, kura jārealizē dramatiskā izrādes fragmentā vai uzvedumā, kuru izvērtē profesionāla žūrija. Radošas debates un meistarklases papildina konkursa norisi un piesaista dalībniekus.

Projekti Latviskā dzīves ziņa – 4 gadskārtu ieražu godi | Teātra dienas

59


PRĀTA SPĒLES Kam

Latvijas skolu 10.-12. klašu skolēniem un Sporta skolu audzēkņiem

Ar mērķi

Rosināt skolēnus mācīties Rīgas Tehniskajā universitātē un attīstīt prāta spējas

Sadarbībā ar

Kad

AS “ Swedbank” Martā-aprīlī/Katru gadu

AS “Swedbank” un nodibinājumam “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubu jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas vidusskolēniem un sporta skolu audzēkņiem tiek rīkotas Prāta spēles – dažādu galda spēļu, šaha, dambretes sacensības ar mērķi attīstīt skolēnu prāta spējas un rosināt skolēnus turpināt mācības Rīgas Tehniskajā universitātē, piedāvājot labākajiem iegūt augstāko izglītību tehniskajās zinātnēs ar daļējiem mācību maksas atvieglojumiem vai saņemot stipendijas. Pateicoties šim projektam, 2009.gadā vairāki skolēni iestājās RTU sakatavošanas kursos, 2 skolēni izvēlējās RTU augstākās izglītības ieguvei, no kuriem viens ieguva stipendiju un otram skolēnam galda spēļu federācijas daļēji sedza mācību maksu pirmajā gadā. Savukārt 2010. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē iestājās 3 skolēni. 2011.gadā kopumā 8 skolēni, bet 2012.gadā – 26 skolēni ieguva dāvanu kartes, kuras iespējams izmantot studiju maksas segšanai RTU. Vairāk informācijas par projektu ”Prāta spēles” interneta vietnē www.sportaklubs.rtu.lv!

RTU VĪRU SPĒLES Kam Ar mērķi Kad

RTU Studentiem un pasniedzējiem Pārbaudīt savas spējas, gribasspēku, atklāt jaunas iespējas personības attīstībā Maijā/katru gadu

Spēka un izturības pārbaudes, testi un intervijas, velosacensības ar fotoorientēšanos, laivu slaloms, grūtību pārbaudījumi un amatu prasmes – tas viss, lai noskaidrotu, kurš ir īsts vīrs RTU un atbalstītāju saimē. Spēles notiek 2 kārtās: 1. Teorētiskās un prāta cīņas; 2. Praktiskās spēka, erudīcijas u.c. sacensības.

60

Projekti Prāta spēles | RTU Vīru spēles


STARPFAKULTĀŠU ERUDĪTU KONKURSS “RTU SPICE” Kam Ar mērķi Kad

RTU Studentiem Atklāt talantīgus, gudrus un mērķtiecīgus studentus un katram pašam izzināt un apliecināt sevi, kā arī veicināt fakultāšu sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju. Oktobrī/katru gadu

Konkurss “RTU Spice” ir viens no atpazīstamākajiem studentu pasākumiem universitātē un savā pastāvēšanas laikā ir pierādījis sevi kā nopietnu prāta pārbaudījumu maratonu un ir īpašs ar to, ka vispusīgi pārbauda studentu zināšanas, spēju paust un pamatot savu viedokli, pielietot savas tehniskās, radošās un mākslinieciskās iemaņas individuāli un komandas darbā - ar komandu prezentācijām, prāta spēlēm, praktiskiem un radošiem inženieru uzdevumiem, dizaina objektu radīšanu, dziesmām, dejām un teāta mākslas elementiem, kā arī mājas uzdevuma – video radīšanu, godinot savu univeristāti. Konkursu vērtē profesionāla žūrija atbilstoši konkursa nolikumam. RTU Spicē var piedalīties ikviens zinātkārs RTU students, kurš ir izteicis vēlmi, iepriekš nav piedalījies šajā konkursā un ir izturējis fakultātes studentu pašpārvaldes rīkoto komandas atlasi. Konkursu atbalstīja «Swedbank», Dailes teātris, «Kontinents», īpašas specbalvas bija sarūpējis Latvijas Nacionālās mākslas muzejs, RTU Studentu parlaments, RTU Zinātniskā bibliotēka, RTU Ķīpsalas peldbaseins, RTU fakultāšu dekāni, kā arī RTU rektors Leonīds Ribickis un RTU kanclers Ingars Eriņš.

VOKĀLISTU KONKURSS “PUTNU BĒRNI” Ar mērķi Kad

Veicināt bērnu un jauniešu vokālo un māksliniecisko spēju attīstību un popularizēt akadēmisko un estrādes žanru solo dziedāšanu. Decembrī/katru gadu

Konkurss notiek 4 daļās: 1. Dalībnieku reģistrācija – nolikuma, obligātā repertuāra un kopdziesmas izsniegšana 2. Konkursa 1.kārta – Tiek dziedāta obligātā un viena brīvas izvēles dziesma, kā arī kopdziesma 3. Fināls – konkursa dalībnieki dzied abas brīvās izvēles dziesmas un visi kopā konkursa kopdziesmu 4. Laureātu konkurss un apbalvošana – laureāti katrs dzied vienu dziesmu no repertuāra pēc žūrijas izvēles un visi dzied kopdziesmu. Konkurss ir stimuls, iedrošinājums un solis ceļā uz tālākiem panākumiem. Tā ir lieliska iespēja papildināt un paplašināt savu repertuāru, labāk iepazīt latviešu komponistu skaņdarbus un veicināt to jaunradi. Tā ir iespēja gūt jaunu pieredzi un veidot kontaktus ar mūziku mīlošiem vienaudžiem un informācijas apmaiņa starp pedagogiem. Projekti Starpfakultāšu erudītu konkurss “RTU Spice” | Vokālistu konkurss “Putnu bērni”

61


RTU ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTES ABSOLVENTU DIPLOMPROJEKTU IZSTĀDE Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventiem Izveidot izstādi “Labdien! 40 jauno arhitektu stāsti” SIA “Sarma & Norde Arhitekti”, SIA “AB3D”, SIA “LMT”, SIA “Sestais stils”

2012. gada 26. janvārī tirdzniecības centrā Galleria Riga, Rīgā, Dzirnavu ielā 67, 6. stāvā, šā gada RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstādes “Labdien! 40 jauno arhitektu stāsti” telpās durvis vēra maketēšanas un zīmēšanas darbnīca. Latvijas arhitektu rindas šogad papildina 40 jauni kolēģi: Aleksandrs Čepiguss, Andra Pušmucāne, Austris Mailītis, Dace Bula, Dace Vigule, Dāvis Dobelis, Dāvis Graudiņš, Didzis Jaunzems, Egons Upmalis, Elīna Upe, Elīna Zālīte, Helmuts Kaugers, Ieva Māķena, Ilze Gromule, Ilze Rudzāte, Iveta Kukite, Ivo Inša, Jolanta Šaitere, Judīte Skujiņa, Juris Lugovskojs, Jūlija Skobelkina, Kalvis Bērzs, Kārlis Saltups, Kristaps Vītols, Kristīne Bērza, Kristīne Sečko, Laura Laudere, Līva Vilciņa, Līva Zilgalve, Maija Galeniece, Marija Moļiboga, Māris Bārdiņš, Mārcis Zilgalvis, Nataļja Doždeva, Raivis Liepiņš, Reinis Eikens, Reinis Prēdelis, Santa Grāvele, Uldis Āmars un Vladimirs Kalinko. 2012. gada 26. janvārī viņi saņēma RTU diplomus. Jauno arhitektu pieteikums profesionālajā laukā ir gana pārliecinošs un pārsteidz ar ģeogrāfiski plašu spektru – no Šaolin lidojošo mūku tempļa tālajā Ķīnā līdz Septītās dienas Adventistu dievnamam Saldū.

RTU ORGANIZĒTAIS DOKTORANTU KONSORCIJS Kam

10. starptautiskās zinātniskās konferences “Biznesa informātikas pētījumu perspektīvas” ietvaros organizētajai doktorantu konsocijai

Ar mērķi

Veicināt jauno doktorantu zinātnisko pētījumu attīstību biznesa informātikas jomā

Sadarbībā ar

SIA “BALTIC DATA”

Kad

2011. gada oktobrī

Sadarbībā ar SIA “BALTIC DATA” Rīgas Tehniskā universitāte 10. starptautiskās zinātniskās konferences “Biznesa informātikas pētījumu perspektīvas” (angl., “10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research”) ietvaros 2011.gada oktobrī organizēja doktorantu konsorciju, ar mērķi veicināt jauno doktorantu zinātnisko pētījumu attīstību biznesa informātikas jomā, sedzot doktorantu reģistrācijas maksas izdevumus.

DZELZCEĻA MAKETA IZVEIDE Kam Ar mērķi Sadarbībā ar

RTU Mehānikas un tarnsporta fakultātes Dzelzceļa transporta institūtam Izveidot dzelzceļa mezgla maketu VAS “Latvijas Dzelzceļš”

VAS “Latvijas Dzelzceļš” atbalstīja projektu par darbojoša dzelzceļa mezgla maketa izveidošanu studentu mācībām un zinātniski – praktiskiem pētījumiem Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas un tarnsporta fakultātē Dzelzceļa transporta institūtā LVL 30 000 vērtībā.

62

Projekti RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde | Dzelzceļa maketa izveide | RTU organizētais doktorantu konsorcijs


SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS

Sabiedriskā labuma statuss RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde

63


64

Sabiedriskā labuma statuss RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde


NĀKAMĀ GADA AKTUALITĀTES

2013.gadā RTU Attīstības fonds plāno vēl vairāk veicināt sadarbību ar uzņēmumiem un individuālajiem atbalstītājiem. Lai šo apņemšanos īstenotu, ir sagatvoti vairāki jauni projekti - Infrastruktūras uzlabošanas projekts, Izcilības programma, Mobilā telefona aplikācijas projekts, Absolventu asociācijas projekts, kā arī citi projekti, kuru ietvaros atbalstītāji varēs palīdzēt fondam ātrāk sasniegt tā mērķus. Papildus Attīstības fonds gatavojas stiprināt savu kapacitāti un gūt jaunu pieredzi no ārvalstu fondiem, kas piesaista finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei. Tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu, jo no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada septembrim Attīstības fonds realizēs projektu “RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs” Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta mērķis ir palielināt Fonda realizēto projektu, stipendiju konkursu un sadarbības partneru skaitu, izveidojot e-vides platformu projektu autoriem un iespējamajiem atbalstītājiem informācijas apmaiņai un atbalstāmo projektu izvēlei, kā arī ieviešot elektroniskās pieteikšanās rīku Fonda organizētajiem stipendiju konkursiem, tādējādi veicinot jauniešu sociālo aktivitāti, iesaisti lēmumu pieņemšanā un kultūras, kā arī sporta aktivitātēs. Projekta ietvaros paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas Savienības dalībvalstīm labās prakses piemēru apgūšanas nolūkā, kā arī Attīstības fonda darbinieku un brīvprātīgo kompetenču celšana intensīvās apmācībās komunikācijas zinātnēs un e-pārdošanā, veicinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu. Paralēli šim projektam, kas nodrošinās Attīstības fonda darbinieku lielāku kompetenci, kapacitāti un efektīvāku elektronisku resursu izmatošanu saziņai ar partneriem un projektu realizētājiem, tiks turpināts darbs pie jaunu partneru piesaistes un stipendiju konkursu izveides.

Nākamā gada aktualitātes RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde

65


KONTAKTINFORMĀCIJA

Kaļķu iela 1, 422. kab., Rīga LV–1050

Twitter.com/fonds_rtu

66

67089879

fonds@rtu.lv

Facebook.com/RTUAttistibasfonds

Kontaktinformācija RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu izstāde

www.fonds.rtu.lv

Draugiem.lv/fonds.rtu

Darbības pārskati  

2012. gada darbības pārskats

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you