Page 1

Welcome to

Job Application English Self –study Lessons On

‚The preparation for a job interview‛ By Rangsee Siripai

Thai-Austrian Technical College Sattahip, Chonburi.


ในบทเรี ยนนี้ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับ 1. การเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการสัมภาษณ์งาน 2. แนวคาถาม และแนวทางการตอบคาถาม 3. ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์ และคาตอบที่เหมาะสมกับคาถามนั้นๆ 4. แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน


การเตรียมตัวสาหรับการสัมภาษณ์ งาน ในการสัมภาษณ์งานนั้น นักเรี ยนบางคนที่เคยสมัครเข้าทางานที่ใดที่หนึ่งมาแล้วก็คงพอ เข้าใจ แต่ขณะที่บางคนก็ยงั ไม่ทราบว่าจะต้องเตรี ยมอะไรบ้างเพื่อให้พร้อมกับการสัมภาษณ์งาน การเตรี ยมพร้อมในการสมัครงานนั้น ไม่ใช่เพียงเตรี ยมเอกสารต่างๆ ที่จาเป็ นเท่านั้น แต่ยงั มีสิ่ง ที่สาคัญมากอีกหลายอย่างที่ไม่อาจละเลยได้ ประการแรก คือ การแต่งกาย ในเรื่ องการแต่งกายที่ตอ้ งกล่าวถึงเพราะมันสาคัญมากการแต่งกาย สามารถทาให้ผสู้ มั ภาษณ์จะเห็นเราแต่งกายก่อนที่จะได้พดู คุยกับเราเสี ยอีกและการแต่งกายทา ให้ผทู้ ี่จะว่าจ้างเราสามารถเข้าใจบุคลิกและอุปนิสยั บางประการในการทางานได้ดว้ ย ดังนั้น หาก นักเรี ยนคิดว่างานที่นกั เรี ยนสมัครไว้สาคัญกับตัวนักเรี ยนและไม่อยากพลาดโอกาส นักเรี ยน ต้องแต่งกายให้เหมาะสมด้วย


สาหรับนักเรี ยนที่กาลังจะจบการศึกษาในปี นี้ การแต่งกายที่เหมาะสมที่สุดก็คือชุด นักศึกษา (ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบด้วย) หากนักเรี ยนจบการศึกษาไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง การ แต่งกายด้วยชุดสุภาพจะเหมาะสมที่สุด ชุดสุภาพ นักเรี ยนบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ชุดสุภาพ หมายถึงเสื้ อเชิ๊ต ไม่ใช่เสื้ อโปโล และต้องไม่ใช่ผา้ ยืด ไม่ใช่เสื้ อลาย สี เสื้ อที่ไม่แนะนาได้แก่สี เข้มๆ จัดๆ เช่น สี แดงเข้ม / สี สม้ / สี เข้มๆ ไม่น่าจะเหมาะสม หากเป็ นเสื้ อสี ขาว หรื อสี ในโทน สี อ่อนและเย็น เป็ นสีพ้นื จะดีที่สุด ส่วนกางเกงให้เป็ นกางเกงขายาว ทรงสุภาพ ไม่แนะนาให้ ใส่กางเกงเอวต่า ไม่ใช่ผา้ ยีนส์ / ผ้าลูกฟูก หรื อผ้ายืด สี ของกางเกงก็ ไม่ควรเป็ นสี ฉูดฉาด เช่น สี สม้ / สี เขียว / สี เหลือง สี กางเกงที่เหมาะสมคือสี กรมท่า สี ดา หรื อ สี น้ าตาล การแต่งตัวต้อง ทับเสื้ อไว้ในกางเกงให้เรี ยบร้อย คาดเข็มขัด และใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรี ยบร้อย


ถุงเท้าไม่ควรเป็ นสี ฉูดฉาด รองเท้าต้องเป็ นรองเท้าหุม้ ส้น ไม่ใช่รองเท้าสาน จะเป็ น รองเท้าผ้าใบ หรื อรองเท้าหนังก็ได้ รองเท้าผ้าใบต้องสะอาด รองเท้าหนังต้องขัดเงา และที่ สาคัญ เสื้ อ ผ้าถุงเท้า รองเท้าต้องอยูใ่ นสภาพดี ไม่ขาด หรื อชารุ ด นักเรี ยนหญิงไม่ควรใส่กางเกง ขายาว แต่ควรใส่กระโปรง และไม่ควรใส่เสื้ อผ้าที่คบั เกินไป หรื อกระโปรงที่ส้ นั เกินไป หรื อผ่า ลึกเกินไป ไม่ควรแต่งหน้าเข้มจัดจนเกินไป ไม่ควรใส่เครื่ องประดับมากเกินไป ที่สาคัญคือ เครื่ องแต่งกายต้องสะอาด สาหรับทรงผม ต้องเป็ นทรงสุภาพ และต้องไม่ยาวเกินไป หวีหรื อจัด ทรงให้ดี ไม่ปล่อยกระเซิง ยุง่ เหยิง ส่วนหนวด เคราต้องโกนให้เรี ยบร้อย เล็บมือต้องตัดให้ เรี ยบร้อย นักเรี ยนหญิงควรรวบผมให้เรี ยบร้อย


ประการที่สอง คือ ต้องรู้เกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่สมั ภาษณ์งาน ต้องศึกษาเส้นทาง การเดินทางไปยังสถานที่สมั ภาษณ์ ควรมีการคานวนเวลาการเดินทางไปยังสถานที่สมั ภาษณ์ และเผือ่ ไว้บา้ งอย่างน้อยต้องถึงสถานที่สมั ภาษณ์ก่อนเวลาประมาณ 15 นาที หากศึกษาสภาพ อากาศ และเตรี ยมพร้อมไว้บา้ งก็จะทาให้มีความมัน่ ใจขึ้น เช่น หากเป็ นหน้าฝน ควรมีร่มไปด้วย หากใส่เสื้ อแขนยาวในหน้าร้อน อาจทาให้เหงื่อออกจนเสื้ อเปี ยกและอาจมีกลิ่นตัวด้วย ดังนั้น เสื้ อแขนสั้นจะเหมาะกับในหน้าร้อนมากกว่า การเดินทางไปควรไปคนเดียว ไม่ควรพาเพื่อน หรื อญาติไปด้วย เพราะอาจถูกมองว่าไม่มีความมัน่ ใจ ประการที่สาม คือเรื่ องการเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ นต่างๆ ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ระบียนการเรี ยน (ร.บ.), transcript, resume, รู ปถ่าย, ใบรับรองต่างๆ, หากมีใบ ประกาศนียบัตรอะไร ให้ถ่ายสาเนาไปด้วย ที่สาคัญเอกสารทั้งหมดต้องตรวจสอบความถูกต้อง เรี ยบร้อยก่อน


ประการสุดท้าย คือการเตรี ยมตัวสาหรับสัมภาษณ์ สิ่ งที่สามารถเตรี ยมพร้อมไว้ล่วงหน้า ได้ คือการเตรี ยมหาคาตอบ สาหรับคาถามสัมภาษณ์บางคาถามที่เป็ นคาถามหลักๆ อย่างไว้ ล่วงหน้า ฝึ กฟังคาสาคัญๆ รวมทั้งฝึ กตอบคาถามด้วย คาถามหลักๆ ที่สามารถเตรี ยมล่วงหน้าได้ มีดงั นี้ 1. ประวัติส่วนตัว (personal information) 2. ประวัติการศึกษา (educational background) 3. ประวัติการทางาน และฝึ กงาน (working experience and in-plant training) 4. ความสามารถพิเศษ และบุคลิกภาพ (skills and personalities) 5. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริ ษทั และตาแหน่งงาน (background information of the company and the position)


ข้ อควรระวังในการเข้ ารับการสัมภาษณ์ งาน 1. ควรมาถึงห้องสัมภาษณ์ก่อนเวลา ประมาณ 15 นาที เพื่อทาความคุน้ เคยกับสถานที่ และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์ ตรวจเช็ค การแต่งกาย ผม และ อื่นๆ 2. ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ไม่ควรนัง่ กระดิกขา หรื อไขว่หา้ ง หรื อนัง่ ในลักษณะ กึ่งนัง่ กึ่งนอน ไม่ควรนัง่ ท้าวคาง และไม่ควรนัง่ เหยียดขายืน่ ออกไป ควรนัง่ ใน อาการสารวม หลังตรง พิงพนักเก้าอี้ ไม่เกร็ง มือวางซ้อนกันไว้ที่ตกั 3. ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรื ออมลูกอม หรื อเคี้ยวสิ่ งใดๆในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ ยกเว้นยาอมระงับกลิ่นปาก ซึ่งต้องระวังไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการพูด 4. สายตา ไม่ควรจ้องมองกรรมการตลอดเวลา หรื อไม่ควรหลบสายตากรรมการ สายตาควรแสดงการกระตือรื อล้น ไม่แสดงอาการง่วงเหงาหาวนอน


5. ควรมีการใช้มือแสดงประกอบการพูดบ้างแต่อย่าให้มากเกินไป ไม่ใช้มือแสดงท่า ประกอบเลยก็ไม่ดี ไม่เป็ นธรรมชาติ 6. ไม่ควรนัง่ แคะเล็บ ในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ 7. ในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์ ควรปิ ดโทรศัพท์มือถือ หรื อหากจาเป็ นต้องเปิ ดไว้ ควร ปิ ดเสี ยงไว้ และไม่ควรรับโทรศัพท์ในขณะเข้ารับการสัมภาษณ์งาน 8. สัมภาระ เช่นเป้ ถุงใส่ของ ไม่ควรนาเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ ยกเว้น แฟ้ มเอกสารที่ จาเป็ นเท่านั้น


1. คาถามเกีย่ วกับ Personal Information 1.1. What is your name? หรื อ Could you tell me your name, please? หรื อ May I have your name, please? หรื อ What is your full name? แนวการตอบ - My name is ……….(บอกชื่อพร้อมนามสกุล) 1.2. How can I call you ? หรื อ What do you like (prefer) to be called? หรื อ What is your nick name? แนวการตอบ - You can call me …(ชื่อเล่นของตัวเรา) หรื อ My nickname is ……(ชื่อเล่น ของตัวเรา) 1.3. How old are you? (ถามอายุ) แนวการตอบ - I am …….years old.


1.4. When were you born? หรื อ When is your birthday? (ถามวัน เดือน ปี เกิด) แนวการตอบ - I was born on the ……วัน เดือน ปี ที่เกิด…. in….จังหวัดที่เกิด. - My birthday is on the …. of …. (วันที่และเดือน) 1.5. How many brothers and sisters do you have? (ถามจานวนพี่-น้อง) แนวการตอบ - I have …จานวนพี่นอ้ งที่เป็ นชาย..brother(s) and …จานวนพี่นอ้ งที่เป็ น หญิง. sister(s). (กรณีที่มีพี่-น้อง) คาถาม : Have you got any brothers or sisters? แนวการตอบ - Yes, I have …จานวนพี่นอ้ งที่เป็ นชาย..brother(s) and …จานวนพี่นอ้ งที่ เป็ นหญิง. sister(s). - I am the only child. (กรณี ที่ไม่มีพี่-น้อง)


1.6. What does your father do ? (ถามอาชีพบิดา) แนวการตอบ - My father is a ….อาชีพของบิดา…. 1.7. What does your mother do? (ถามอาชีพมารดา) แนวการตอบ - My mother is a ..อาชีพของมารดา… (กรณี ที่บิดา มารดาทาอาชีพเดียวกันให้พดู ว่า My parents are ….อาชีพของบิดามารดา…) (กรณี ที่บิดาหรื อมารดาเสี ยชีวิตแล้ว ให้ตอบว่า My father หรื อ mother passed away .. จานวนปี .years ago.)


คาศัพท์ที่บอกอาชีพที่ควรทราบ rice farmer = ทานา shrimp farmer = ทานากุง้ fish farmer = เลี้ยงปลา fisherman = ทาประมง orchardist = ชาวสวนผลไม้ handyperson = ช่างรับจ้างทัว่ ไป official = ข้าราชการ company worker = พนักงานบริ ษทั merchant = ค้าขาย hair dresser = ช่างแต่งผมสตรี gardener = คนดูแลสวนดอกไม้ สนามหญ้า landlord /landlady = เจ้าของห้องเช่า / บ้านเช่า shopkeeper / storekeeper = เจ้าของร้านค้า


1.8. What do you do in your free time? หรื อ What are your hobbies? (ถามเรื่ องงานอดิเรก) แนวการตอบ - I like …งานอดิเรก สัก 2-3 อย่าง เช่น reading, หรื อ browsing the internet, หรื อ using computers. แนวการตอบ - My hobbies are งานอดิเรก เช่น reading, browsing internet, and using computers (กริ ยาที่วางตามหลัง like ต้องเติม ing) 1.9. What do you do? (ถามอาชีพที่ทาอยู่ –ถ้าไม่มีอาชีพให้ตอบว่าเป็ นนักเรี ยน) แนวการตอบ - I am a student.


1.10. Are you exempted from military service? (ถามสถานภาพทางทหาร –ได้รับยกเว้นการ เกณฑ์ทหารหรื อเปล่า) ข้อนี้ เฉพาะ น.ศ. ชาย เท่านั้น แนวการตอบ - Yes, I am. (ถ้าเรี ยนร.ด. แล้ว หรื อ ถ้า เป็ นผูพ้ ิการ เป็ นโรคติดต่อเรื้ อรัง หรื อ จับได้ใบดา) ถ้าขอผ่อนผันทหารไว้ ให้ตอบว่า No, I am not. 1.11. Do you have to serve the military? (ถามสถานภาพทางทหาร- ต้องเกณฑ์ทหารหรื อเปล่า) ข้อนี้ เฉพาะ น.ศ. ชาย เท่านั้น แนวการตอบ - No, I don’t. (ถ้าเรี ยนร.ด. แล้ว หรื อ ถ้า เป็ นผูพ้ ิการ เป็ นโรคติดต่อเรื้ อรัง หรื อ จับได้ใบดา) - Yes, I do. (ถ้าขอผ่อนผันทหารไว้)


การให้เหตุผล กรณี ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเกณฑ์ เช่น - จับได้ใบดา = I drew black. (ในกรณี น้ ี ไม่จาเป็ นต้องพูดว่า I drew black chip ทั้งนี้ เพราะว่า เมื่อพูดถึงการเกณฑ์ทหาร บัตรจะมีแค่สองสี คือ black และ red ดังนั้นการ พูดว่า I drew black. จึงเป็ นที่ทุกคนเข้าใจ - เรี ยนจบ ร.ด. ปี 3 = I have competed 3rd year Reserved Officer Training Course - ตัวเล็กเกินไป = I am too short. - ตัวอ้วนเกินไป = I am too fat. - เป็ นโรคที่ได้รับการยกเว้น เช่น - โรคเบาหวาน = I am suffering from diabetes. หรื อ I suffer from diabetes. - โรคหัวใจ = I am suffering from heart disease. หรื อ I suffer from heart disease.


1.12. Are you married? (ถามสถานภาพสมรส) แนวการตอบ - No, I am not. หรื อ No. I’m single. 1.13. Where do you live now? (ถามที่อยูป่ ัจจุบนั ) แนวการตอบ - I live in .. ชื่ออาเภอ …… หรื อตอบที่อยูก่ ไ็ ด้ เช่น I live at 12/2 Moo 2 Sukumvit Road, Najomtien, Sattahip, Chonburi. และไม่ตอ้ งบอกรหัสไปรษณีย ์


ในบางครั้งผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งการให้ผสู้ มัครเล่าประวัติยอ่ ๆของตนเองให้ฟัง เขาอาจพูดว่า Please tell me something about yourself. หรื อ Please tell me about yourself briefly. กรณี ที่ได้ยนิ คาถามแบบนี้ ให้บอกชื่อ นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี) เช่น My name is Mongkol Dangsamai. I’m 20 years old. I have just graduated a Vocational Diploma in Mechanical Technology from Thai-Austrian Technical College, Sattahip, Chonburi.


2. คาถามเกีย่ วกับ Educational Background การเตรี ยมความพร้อมในการสัมภาษณ์ในเรื่ องการศึกษา ต้องศึกษาเกี่ยวกับ เรื่ องดังต่อไปนี้ ศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ Formal Education = การศึกษาในระบบโรงเรี ยน Non-Formal Education = การศึกษานอกโรงเรี ยน Dual Vocational Training (DVT) = การศึกษาระบบทวิภาคี ศัพท์เกี่ยวกับการเรี ยน เรี ยน = study, take course จบการศึกษา = graduate, finish the course, complete ได้รับวุฒิ = obtain / receive / get


คาศัพท์ที่ควรทราบในการถาม Where = ถามถึงสถานที่ When = ถามถึงเวลา / ปี ที่เรี ยน /ปี ที่จบ How long (How many years) = ถามถึงระยะเวลา What course = หลักสูตรอะไร What year = ปี ค.ศ. อะไร What school = โรงเรี ยนอะไร What college = วิทยาลัย อะไร


ระดับการศึกษา ระดับก่อนประถมวัย โรงเรี ยนอนุบาล ระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิต ระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

= = = = = = = = =

preschool level kindergarten school primary education level grammar school / elementary school secondary education level demonstration school tertiary education level / university level vocational certificate level vocational diploma level


วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรประถมศึกษา Certificate of Primary Education หรื อ Certificate of Elementary Education ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา Certificate of Secondary Education ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย Certificate of Upper Secondary Education หรื อ Certificate of High School


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Certificate of Vocational Education 1. สาขาวิชาโลหะการ (Vocational Certificate in Metallurgical Trade) 1.1 สาขางานเชื่อมโลหะ Vocational Certificate in Metallurgical Trade (Metal Welding) 2. สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance 2.1 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Die-making) 2.2 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Mold-making)


2.3 สาขางานเขียนแบบเครื่ องกล Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Mechanical Drafting) 2.4 สาขางานเครื่ องมือกล Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Machine Tool) 2.5 สาขางานซ่อมบารุ งเครื่ องมือกล Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Machine Tool Maintenance) 2.6 สาขางานชิ้นส่วนเครื่ องมือกลเกษตร Vocational Certificate in Machine Tool and Maintenance (Agriculture Machine Tool Parts)


3. สาขาวิชาการก่อสร้าง (Vocational Certificate in Building Construction) 3.1 สาขางานการก่อสร้าง Vocational Certificate in Building Construction (Building Construction) 3.2 สาขางานโยธา Vocational Certificate in Building Construction (Civil Specialization) 3.3 สาขางานสถาปัตยกรรม Vocational Certificate in Building Construction (Architectural Specialization) 3.4 สาขางานเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายใน Vocational Certificate in Building Construction (Furniture and Interior Decoration) 3.5 สาขางานสารวจ Vocational Certificate in Building Construction (Surveying Specialization)


4. สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (Vocational Certificate in Electrical and Electronics) 4.1 สาขางานไฟฟ้ ากาลัง Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Electrical Power) 4.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Electronics) 4.3 สาขางานแมคคาทรอนิกส์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Mechatronics) 4.4 สาขางานโทรคมนาคม Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Telecommunication) 4.5 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ Vocational Certificate in Electrical and Electronics (Computer Technique)


5. สาขาวิชาเครื่ องกล (Vocational Certificate in Mechanical Trade) 5.1 สาขางานยานยนต์ Vocational Certificate in Mechanical Trade (Automotive Specification) 5.2 สาขางานเครื่ องกลอุตสาหกรรม Vocational Certificate in Mechanical Trade (Industrial Machinery) 5.3 สาขางานเครื่ องกลเกษตร Vocational Certificate in Mechanical Trade (Agricultural Machinery) 5.4 สาขางานเครื่ องกลเรื อ Vocational Certificate in Mechanical Trade (Ship Mechanics) 5.5 สาขางานซ่อมตัวถังและสี รถ Vocational Certificate in Mechanical Trade (Auto Body Repair and Repaint)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) Diploma of Vocational Education 1. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ Vocational Diploma in Metal Technology 1.1 สาขางานเทคนิคงานเชื่อมโลหะ Vocational Diploma in Metal Technology (Welding Techniques) 1.2 สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม Vocational Diploma in Metal Technology Industrial Welding) 1.3 สาขางานท่ออุตสาหกรรม Vocational Diploma in Metal Technology (Industrial Pipe)


2. สาขาวิชาการก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology 2.1 สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology (Building Construction Techniques) 2.2 สาขางานตรวจงานก่อสร้าง Vocational Diploma in Building Construction Technology (Construction Inspection techniques) 3. สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง (Vocational Diploma in Electrical Power Technology) 3.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า Vocational Diploma in Electrical Power Technology (Electrical Installation) 3.2 สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้ า Vocational Diploma in Electrical Power Technology (Electrical Machines)


4. สาขาวิชาเครื่ องกล (Vocational Diploma in Mechanical Technology) 4.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ Vocational Diploma in Mechanical Technology (Automotive Technique) 4.2 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม Vocational Diploma in Mechanical Technology (Industrial Machinery) 4.3 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร Vocational Diploma in Mechanical Technology (Agricultural Machinery)


5. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่ องกล (Vocational Diploma in Mechanical Drafting Technology) 5.1 สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต Vocational Diploma in Mechanical Drafting Technology (Production Design and Drawing) 6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (Vocational Diploma in Production Technology) 6.1 สาขางานเครื่ องมือกล Vocational Diploma in Production Technology (Machine Tool) 6.2 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ Vocational Diploma in Production Technology (Diemaking)


6.3 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก Vocational Diploma in Production Technology (Mold-making) 7. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Electronics Technology) 7.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ Vocational Diploma in Electronics Technology (Computer Technology) 7.2 สาขางานระบบโทรคมนาคม Vocational Diploma in Electronics Technology (Telecommunication System) 7.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม Vocational Diploma in Electronics Technology (Industrial Electronics)


8. สาขาวิชาเครื่ องมือวัดและควบคุม (Vocational Diploma in Industrial Instrumentation) 8.1 สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม Vocational Diploma in Industrial Instrumentation (Instrumentation and Control Technology) 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Vocational Diploma in Information and Communication Technology 9.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Vocational Diploma in Information and Communication Technology (Information Technology) 10. สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Mechatronics) 10.1 สาขางานแมคคาทรอนิกส์ (Vocational Diploma in Mechatronics)


ชื่อวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

= = = =

Technical College Industrial and Community College Polytechnic College Agricultural and Technology College


คาถามที่เกีย่ วข้ อง และแนวการตอบ 2.1 What course are you doing? (เรี ยนสาขาวิชาอะไร) แนวการตอบ : I’m studying …....สาขาวิชาที่เรี ยน... เช่น I’m studying a Vocational Diploma in Electronics. (ฉันเรี ยน ปวส. อิเล็กทรอนิกส์) 2.2 Where do you study? (เรี ยนที่ไหน) แนวการตอบ : I study at Thai-Austrian Technical College. 2.3 What certificate will you obtain? (จบแล้วจะได้วฒ ุ ิอะไร) แนวการตอบ : I will obtain a Vocational Diploma in .......สาขาวิชาที่เรี ยน.... เช่น I will obtain a Vocational Diploma in Information Technology (ฉันจะดัรับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


2.4 What is your grade point average (GPA)? (เกรดเฉลี่ยเท่าไร) แนวการตอบ : It is about ...เกรดเฉลี่ย..... เช่น It is about 3.02 (เกรดเฉลี่ย ประมาณ 3.02) 2.5 When will you graduate? (จะจบการศึกษาเมื่อไร) แนวการตอบ : I will graduate in this coming March. (ฉันจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้) 2.6 Where did you study for the vocational certificate? (เรี ยน ปวช.ที่ไหน) แนวการตอบ : I studied at ...ชื่อวิทยาลัยที่เรี ยนระดับ ปวช...... เช่น I studied at Rayong Technical College. (ฉันเรี ยนที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง)


2.7 When did you study Vocational Certificate in…สาขาวิชาที่เรี ยน....? ( เรี ยน ปวช 1 ปี คศ. ใด) แนวการตอบ : I studied in ...ปี ค.ศ.ที่เข้าเรี ยนระดับ ปวช.1...... เช่น I studied the Vocational Certificate in 1996. 2.8 When did you graduate your vocational certificate? แนวการตอบ : I graduated in .......ปี ค.ศ.ที่จบชั้น ปวช.3........ เช่น I graduated the Vocational Certificate in 2007.


2.9 Where did you study your secondary education? (เรี ยนมัธยมต้นที่ไหน) แนวการตอบ : I studied at ....ชื่อโรงเรี ยนที่เรี ยนระดับมัธยมต้น...... เช่น I studied at Singsamuth School, Sattahip, Chonburi. (ฉันเรี ยนมัธยมต้นที่โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร) 2.10 When did you graduate (complete) your secondary education? (เรี ยนจบ ม. 3มื่อไร) แนวการตอบ : I graduated in .......ปี ค.ศ.ที่จบชั้น ม.3........ เช่น I graduated in 2005.


3. คาถามเกีย่ วกับ Special Skills and Personalities 3.1 คาถามเกี่ยวกับ special skills เป็ นคาถามที่ตอ้ งการทราบ skills เกี่ยวกับวิชาชีพ และทักษะที่ ส่งเสริ มการทางาน เช่น - What are your special skills? หรื อ - What special skills do you have? หรื อ - What are your main specialties? คาถามนี้ ต้องการทราบ skills ทางงานอาชีพ ไม่ใช่ skills ทางกีฬา ดนตรี หรื อ นันทนาการ


รู ปประโยคที่ใช้ในการบอก skills เช่น - I can ____ - I am good at ______ - I am familiar with ________ แนวการตอบ I can + V1 เช่น - I can make drawing. - I can repair computer. - I can build webpage.

- I am able to ____ - I am keen on ____ - I am proficient in ________


I am able to + V1 เช่น - I am able to install computer hardware. - I am able to speak Japanese. I am keen on …+.V-ING (N) เช่น - I am keen on using internet. - I am keen on Unigraphic program. I am good at +..N. .. (V-ING) เช่น - I am good at English. - I am good at mathematics.


I am familiar with + N (V-ING) เช่น - I am familiar with repairing air conditioners. - I am familiar with lelctrical systems in automobile. I am proficient in +N ..(V-ING) เช่น - I am proficient in building webpages by using html language. - I am proficient in masonry work.


ศัพท์เกี่ยวกับงานในกลุ่มช่างอุตสาหกรรม เช่น - Make drawings of ____ (เขียนแบบ....) - Build web pages (สร้างเว็บเพจ) - Repair ______(ซ่อม ....) - Install _______ (ติดตั้ง ......) - Speak _____ (พูดภาษา ......) - Design ______(ออกแบบ ....) - Type both English and Thai (พิมพ์ดีดภาษาไทย และอังกฤษ)


คาถาม แนวการตอบ คาถาม แนวการตอบ

: How long have you been doing that skill? (คุณมีความสามารถทางด้านนี้ มานานกี่ปีแล้ว) : I have been studying it for ____ years. : Where did you study that skill? (คุณเรี ยนรู้ทกั ษะด้านนี้มาจากไหน) : I studied it on my own. (เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง) หรื อ - I studied it from ______. (เรี ยนมาจาก .....(ชื่อสถาบัน)....


คาถามเกีย่ วกับ Personalities ในการถามคาถามเกี่ยวกับ personalities , มีคาศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน หลายคา ดังนี้ - strengths & weaknesses (จุดเด่น & จุดด้อย) - positive personality & negative personality (บุคลิกภาพด้านบวก & บุคลิกภาพด้านลบ) - strong points & weak points (จุดแข็ง &จุดอ่อน) - good personality & bad personality (บุคลิกภาพด้านดี & บุคลิกภาพที่ไม่ดี)


Strengths (จุดเด่ น / จุดแข็ง) คาถาม : What are your strengths? หรื อ What are your strong points? หรื อ What strong points have you got? หรื อ What are your major strengths? (คุณมีจุดเด่นในด้านใดบ้าง) คาถาม : How would you describe yourself? (คุณจะอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณอย่างไรดี – คุณเป็ น คนอย่างไร) คาถาม : What would you like to tell me about yourself? (คุณจะเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองให้กบั เราฟังได้บา้ ง) คาถามแบบนี้ตอ้ งอธิบายให้ผสู้ มั ภาษณ์ทราบเกี่ยวกับบุคลิกที่ดีของตนเองซึ่งบุคลิกดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ต่องานได้อย่างไร เช่น


แนวการตอบ : - I like being with people and helping people. (ฉันชอบพูดคุยและช่วยเหลือคน อื่นๆ) - I’m hard-working. I like to work. This makes me learn more about it. I think the more I work, the more I learn. (ฉันชอบทางาน การทางานทาให้ฉนั ได้ เรี ยนรู้เพิ่มขึ้น ยิง่ ทามากยิง่ รู้มาก) - I'm a dedicated worker. I enjoy working in a team. I’m a team worker. (ฉัน ทุ่มเทเพื่องาน ฉันชอบทางานเป็ นทีม) - I like solving problems. I think problems are for being solved. It’s challenging. (ฉันชอบแก้ปัญหา ปัญหามีไว้สาหรับให้เราแก้ มันเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถของฉัน)


- My greatest strength is persistence. I don't give up easily. (จุดเด่นของฉันคือการไม่ยอ่ ท้อ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ When I was a student, I had problems studying …ชื่อวิชา … I didn't give up. เมื่อตอนฉันเรี ยน แนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนในวิชา ........ แต่ฉนั ก็ไม่ทอ้ แท้ I studied hard. Finally, I passed. (ฉันดูหนังสื อ และศึกษาเพิ่มเติม ในที่สุดฉันก็ สอบผ่านได้) - I am a kind of creative persons. Sometimes my friends ask me for some advices. Many of my ideas were accepted and taken into practice. (ฉันเป็ นคนประเภทมีความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งเพื่อนๆมาขอคาแนะนา และ คาแนะนาของฉัน เพื่อนๆก็เอาไปใช้จริ งๆหลายอย่าง)


- My greatest strength is dependability. (จุดเด่นของฉันคือฉันเป็ นคนที่พ่ ึงพาได้) You can depend on me to be punctual and responsible.(คุณไว้ใจฉันได้เรื่ อง การตรงเวลาและความรับผิดชอบ) - I think it's my quick thinking and decisions making. I can be very calm and can make right decision under pressure.(ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนคิดและตัดสิ นใจ เร็ว ฉันจะไม่ตื่นกลัวแม้อยูใ่ นสถานการณ์คบั ขัน)


Weaknesses (จุดด้ อย) คาถาม : What is your major weakness? (คุณมีจุดอ่อนอะไรบ้าง) แนวการตอบ : I often worry too much over my work. Sometimes I work late to make sure the job is done well. (ฉันมักจะกังวลมากเรื่ องงาน บางครั้งต้องอยู่ ทางานต่อหลังเลิกงานเพื่อให้มนั่ ใจว่างานจะออกมาดี) - I often spend a lot of time on my work. This is because I don’t want mistakes. (ฉันมักใช้เวลามากไป ในการทางาน ทั้งนี้เพราะฉันไม่ตอ้ งการ ให้มีขอ้ ผิดพลาด)


- Sometimes, I am a little bit moody with my co-workers because I want everyone to do their best for the best outcomes. However, I’m now trying to be more flexible. (บางครั้งฉันรู้สึกโมโหเพื่อนร่ วมงาน เพราะฉัน ต้องการให้งานทุกส่วนออกมาดีที่สุด แต่ ตอนนี้ฉนั จะเพลาๆลงมาก) - On rare occasions, I can be a little less motioned than usual, but soon recover after a rest. (นานๆครั้ง ฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับใครๆ แต่ถา้ ได้ พักสักหน่อยก็จะรู้สึกดีข้ ึน) - I’m a quiet person. I don’t often talk to other people. This is why I have very few friends. I know the problem, so I try to make friends with other people. (ฉันเป็ นคนเงียบๆ ดังนั้นฉันจึงมีเพื่อนน้อย แต่ฉนั ก็พยายามพูดคุย กับคนอื่นๆมากขึ้น)


4. คาถามเกีย่ วกับ Work Experiences and Training คาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง - I repaired ______(ซ่อม...) - I installed ______(ติดตั้ง...) - I checked _____(ตรวจเช็ค...) - I replaced _____(เปลี่ยน...) - I changed _____(เปลี่ยน...) - I built _____(สร้าง...) - I made _____(ทา...)


คาถามและแนวการตอบคาถาม คาถาม : Do you have any work experience? Have you got any work experience ? / What work experience do you have? (คุณมีประสบการณ์ทางานหรื อเปล่า) แนวการตอบ : ถ้าเคยทางานมาแล้ว - Yes. I used to work for ..ชื่อบริ ษทั ... as a.. ชื่อตาแหน่ง.. for.. ระยะเวลา ที่ทางานที่นนั่ . และ บอกประเภทของงานที่ทา เช่น - I used to work for Toyota Motors, Banglamung, Chonburi for 2 years. I checked and repaired fuel injection systems of passenger cars.


ประโยคอื่นๆที่เกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ - I repaired cars. (ซ่อมรถยนต์) - I operated the lathe machine. (ทางานประจาเครื่ องกลึงโลหะ) - I serviced computers. (ซ่อมและให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์) - I assembled computers and installed computer programs. (ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) - I maintained the company website. (ดูแลเว็บไซด์ของบริ ษทั ) - I made drawings. (ทางานเขียนแบบ) อย่าลืมว่าประโยคตัวอย่างข้างบน ต้องเขียนเป็ น past tense เพราะเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนเคยทาและ ปัจจุบนั ไม่ได้ทาแล้ว


กรณี ที่ตวั เรายังทางานนี้อยู่ ประโยคที่ใช้ตอบต้องเป็ น ประโยค present continuous ดังนี้ Yes. I am now working for ..ชื่อบริ ษทั ... as a.. ชื่อตาแหน่ง.. I have been working there for.. ระยะเวลาที่ทางานที่นนั่ และ บอกประเภทของงานที่ทา เช่น - I am now working for Toyota Motors, Banglamung, Chonburi. I have been working there for 2 years. I check and repair fuel injection systems of passenger cars. ประโยคอื่นๆที่เกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ - I repair cars. (ซ่อมรถยนต์) - I operate the lathe machine. (ทางานประจาเครื่ องกลึงโลหะ) - I service computers. (ซ่อมและให้บริ การเครื่ องคอมพิวเตอร์) - I assemble computers and install computer programs. (ประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์และ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์)


- I maintain the company website. (ดูแลเว็บไซด์ของบริ ษทั ) - I make drawings. (ทางานเขียนแบบ) ถ้ายังไม่เคยทางาน - No. But during my study at Thai-Austrian Technical College, I used to be an apprentice at ชื่อบริ ษทั as a ชื่อตาแหน่ง for 18 weeks. บอกประเภท ของงานที่ทา เช่น - I repaired cars. - I operated the lathe machines. - I serviced computers. - I installed computer programs. - I maintained the company website.


คาถาม : What did you do there? หรื อ What were your responsibilities? (คุณทาหน้าที่อะไร / รับผิดชอบงานอะไร) แนวการตอบ : I repaired cars. หรื อ - I operated the lathe machines. - I serviced computers. - I installed computer programs. - I maintained the company website. - I made drawings. คาถาม : How many apprentices were there in your department? (ที่แผนกที่คุณอยู่ มีพนักงานฝึ กงานกี่คน) แนวการตอบ : There were 3 apprentices.


คาถาม : What time did you start and finish your work in a day? (คุณเริ่ มงานและเลิกงานกี่โมง) แนวการตอบ : I started my work at 8.00 a.m. and finished at 5.00 p.m. (ฉันเริ่ มงาน 8.00 น. และเลิกงาน 5 โมงเย็น) คาถาม : How long did you work in a day? (คุณทางานวันละกี่ชวั่ โมง) แนวการตอบ : I worked 8 hours a day. (ฉันทางานวันละ 8 ชัว่ โมง) คาถาม : How many days did you work in a week? (คุณทางานสัปดาห์ละกี่วนั ) แนวการตอบ : I worked 6 days a week. Sunday was my holiday. (ฉันทางานสัปดาห์ละ 6 วัน วันอาทิตย์หยุด) คาถาม : Which department were you in? (คุณอยูใ่ นแผนกอะไร) แนวการตอบ : I was in the QC Department.


คาถาม : How big is your company? (บริ ษทั คุณมีขนาดใหญ่ไหม) แนวการตอบ : It has about 190 employees. คาถาม : Where is the company? (บริ ษทั คุณตั้งอยูท่ ี่ไหน) แนวการตอบ : It is in Banchang, Rayong. คาถาม : Did you get paid? / Did you receive any wages? (คุณได้รับค่าจ้างหรื อไม่) แนวการตอบ : Yes, I did. I got 100 Baht a day. หรื อ No, I didn’t. But the company provided free lunch and bus service. คาถาม : What does the company do? ( บริ ษทั คุณทาธุรกิจอะไร ) แนวการตอบ : It produces rubber parts for automobiles.


9. คาถามเกีย่ วกับ Background Information of the Company and the Position คาถาม : What position did you applied for? (คุณสมัครงานในตาแหน่งอะไร) แนวการตอบ: I applied for a technician. (ฉันสมัครงานตาแหน่งช่างเทคนิค) คาถาม : What do you know about the position you applied for? (คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ ตาแหน่งงานที่คุณสมัครไว้) แนวการตอบ: This position is responsible for maintenance job for machines. (ตาแหน่งงนี้ทา หน้าที่ซ่อมบารุ งเครื่ องจักร) คาถาม : Have you got any experiences or training related to the position you applied for? (คุณมีประสบการณ์หรื อได้ฝึกอบรมอะไรที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานที่คุณสมัครไว้หรื อไม่)


แนวการตอบ: Yes. During my study, I was trained at …… for 9 weeks. I repaired electrical machines (ใช่, ในระหว่างที่ฉนั เรี ยน ฉันได้รับการฝึ กงานที่บริ ษทั ........เป็ นเวลา 9 สัปดาห์ ฉันทา หน้าที่ซ่อมเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า) คาถาม : What do you know about our company? (คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริ ษทั เรา) แนวการตอบ: Your company produces, sells, and repairs cars. (บริ ษทั คุณ ผลิต, ขาย, และ ซ่อมรถยนต์) คาถาม : Why do you want to work here (for us)? (ทาไมคุณจึงต้องการทางานให้บริ ษทั เรา) แนวการตอบ: Because the job is mainly related to my study, and the company is near my home. (เพราะงานนี้มนั ตรงกับที่ฉนั เรี ยนมา และบ้านฉันก็อยูใ่ กล้บริ ษทั ) คาถาม : Do you know where you are going to work? (คุณรู้ไหมว่าคุณต้องทางานที่ไหน) แนวการตอบ: No, I don’t.


คาถาม : Do you know why we need new employees? /How did you find out about the vacancies here? (คุณรู้ไหมว่าทาไมเราจึงรับสมัครพนักงานใหม่ / คุณรู้ได้อย่างไรว่าเรา รับพนักงานใหม่) แนวการตอบ: I saw your advertisement from the newspapers. (ฉันอ่านโฆษณาสมัครงานนี้จากหนังสื อพิมพ์) คาถาม : Would you mind (Can you) working on holidays (in shifts, upcountry, off-shore, overtime)? (ถ้าคุณต้องทางานเป็ นกะ / ในวันหยุด /ต่างจังหวัด / กลางทะเล / นอกเวลา งาน จะเป็ นอะไรไหม) แนวการตอบ: No, I wouldn’t. หรื อ No problem.


คาถาม : Can you work on holidays (in shifts, upcountry, off-shore, overtime)? (คุณทางานเป็ นกะ / ในวันหยุด /ต่างจังหวัด / กลางทะเล / นอกเวลางาน ได้ไหม) แนวการตอบ: Yes, I can. คาถาม : Would you mind if you have to work under probation period? (ถ้าคุณต้องทดลองงาน ก่อนระยะหนึ่ง จะเป็ นอะไรไหม) แนวการตอบ: No problem. คาถาม : If we put you in a position you didn’t applied for, will you accept it? (ถ้าเราให้คุณทางานในตาแหน่งที่คุณไม่ได้สมัครไว้ จะทาไหม) แนวการตอบ: If you think I can do that job, I would be pleased to do it. (ถ้าท่านเห็นว่างานนั้น เหมาะกับความสามารถของฉัน ฉันก็ยนิ ดีทา)


คาถาม : What salary do you expect? (คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร) แนวการตอบ: If you ‘re employed, how soon can you start working? / If we hire you, when can you start working? (ถ้าเรารับคุณเข้าทางาน คุณจะเริ่ มงานได้เมื่อไร) แนวการตอบ: I can start as soon as the company required. (แล้วแต่บริ ษทั จะให้เริ่ มได้เมื่อไร) หรื อ - I can start tomorrow. (เริ่ มได้ในวันพรุ่ งนี้) หรื อ - I can start on net Monday. (เริ่ มได้ในวันจันทร์หน้า) คาถาม : Do you have any questions to ask us? (คุณมีอะไรจะถามเราไหม) แนวการตอบ: Will there be any training before I can start my work? (จะมีการอบรมก่อนไหม) หรื อ No, I don’t. ………………………………………………….

Preparation for a job interview  

the preparation for a job interview

Preparation for a job interview  

the preparation for a job interview

Advertisement