Page 1

Gramàtica llatina Introducció

Ramon Boixader Curs 2010-2011 Nom:_____________________ Grup:_____


Gramàtica llatina – ELS PRONOMS

2


Gramàtica llatina – ELS PRONOMS

Gramàtica llatina Els pronoms Els pronoms són paraules variables que tenen variació de gènere, nombre i cas. No segueixen cap declinació concreta i s’han d’estudiar de memòria. Cal tenir en compte que molts pronoms són també adjectius (determinants), de manera que quan els trobem caldrà valorar pel context si funcionen com a pronoms (i per tant van sols fent una funció segons el seu cas) o si funcionen com a adjectiu i per tant acompanyen un nom. Per exemple: ille ad provinciam venit – aquell va venir a la província : exemple de pronom subjecte illo tempore Caesar ad provinciam venit – en aquell temps, Cèsar va venir a la província: exemple d’adjectiu que concorda amb tempore i fa la funció amb ell de CCtemps

Pronom personal: ego,tu, ego,tu,-: jo, tu... 1a pers. Nominatiu ego Vocatiu Acusatiu me Genitiu mei Datiu mihi Ablatiu me, mecum

singular 2a pers. tu

3a pers.

1a pers. nos

plural 2a pers. vos

te tui tibi te, tecum

se sui sibi se,secum

nos nostrum nobis nobis, nobiscum

vos vestrum vobis vobis, vobiscum

3a pers. se sui sibi se, secum

Pronom personal de tercera persona: persona: is, ea, ea, id; id; ell, ella...

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular masc fem. neutre masc. is ea id ei, ii

plural fem. eae

neutre ea

eum eius ei eo

eas earum eis, iis eis, iis

ea eorum eis, iis eis, iis

eam eius ei ea

id eius ei eo

3

eos eorum eis, iis eis, iis


Gramàtica llatina – ELS PRONOMS

Pronom/adjectiu idem, eadem, idem: idem: el mateix, la mateixa (es construeix amb el pronom anterior més la partícula –dem al darrera)

masc. Nominatiu idem

singular fem. eadem

neutre idem

masc. eidem, iidem

Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu

eundem eiusdem eidem

eandem eiusdem eidem

eundem eiusdem eidem

Ablatiu

eodem

eadem

eodem

eosdem eorundem eisdem, iisdem eisdem, iisdem

plural fem. eaedem

neutre eadem

easdem earundem eisdem, iisdem eisdem, iisdem

eadem eorundem eisdem, iisdem eisdem, iisdem

Pronom relatiu: relatiu: qui, quae, quod: quod: que, el qual... masc

Nominati u Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular fem. neutre

qui

quae quod

que qua m m cuius cuiu s cui cui quo qua

plural fem.

masc.

neutre

qui

quae

quae

quod

quos

quas

quae

cuius

quorum

quarum

quorum

cui quo

quibus quibus

quibus quibus

quibus quibus

Pronom/adjectiu demostratiu: hic, haec, hoc: hoc: aquest, aquesta...

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

singular masc. fem. neutre masc. hic haec hoc hi

plural fem. hae

neutre haec

hunc huius huic hoc

has harum his his

haec horum his his

hanc huius huic hac

hoc huius huic hoc

4

hos horum his his


Gramà tica llatina – ELS PRONOMS

Pronom/adjectiu demostratiu: iste, ista, istud: istud: aquest, aquesta... aquesta...

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

masc. iste istum istius isti isto

singular fem. neutre masc. ista istud isti istam istius isti ista

istud istius isti isto

istos istorum istis istis

plural fem. istae

neutre ista

istas istarum istis istis

ista istorum istis istis

Pronom/adjectiu demostratiu: demostratiu: ille, illa, illud: illud: aquell, aquella... singular masc. fem. neutre Nominatiu ille illa illud Vocatiu Acusatiu illum illam illud Genitiu illius illius illius Datiu illi illi illi Ablatiu illo illa illo

Pronom/adjectiu mateixa...

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

masc. illi

plural fem. neutre illae illa

illos illorum illis illis

illas illarum illis illis

ipse,ipsa,ipsum: ipse,ipsa,ipsum:

ell

illa illorum illis illis

mateix,

masc. ipse

singular fem. neutre masc. ipsa ipsum ipsi

plural fem. ipsae

neutre ipsa

ipsum ipsius ipsi ipso

ipsam ipsius ipsi ipsa

ipsas ipsarum ipsis ipsis

ipsa ipsorum ipsis ipsis

ipsum ipsius ipsi ipso

5

ipsos ipsorum ipsis ipsis

ella


Gramàtica llatina – ELS PRONOMS

Pronom/adjectiu interrogatiu o indefinit: quis, quae, quid: quid: qui?, quina?... o un, una... (solen estar sovint en singular només) singular masc. fem. neutre Nominatiu quis quae quid Vocatiu Acusatiu quem quam quid Genitiu cuius cuius cuius Datiu cui cui cui Ablatiu quo qua quo

masc. qui

plural fem. quae

neutre quae

quos quorum quibus quibus

quas quarum quibus quibus

quae quorum quibus quibus

Hi ha alguns pronoms indefinits que es declinen, amb algun petit canvi, com aquest pronom anterior amb alguna partícula afegida al darrera o al davant, com per exemple: • • •

quidam, quaedam, quidam: algun, un cert... quisque, quaeque, quodque: cada aliquis, aliquis, aliquid: algú

Pronoms/adjectius numerals cardinals (un, dos, dos, tres...) Els pronoms o adjectius numerals només es declinen en els tres primers números, tots els altres són indeclinables (quattuor – quatre, septem – set...) Els pronoms o adjectius numerals ordinals (primer, segon, tercer...) es declinen com els adjectius de tres terminacions (primus, -a, -um – primer, secundus, -a, -um –segon...)

Pronom/adjectiu numeral unus, una, unum: unum: u, un, una... (òbviament només en singular)

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

masculí unus

femení una

neutre unum

unum unius uni uno

unam unius unae una

unum unius uni uno

6


Gramàtica llatina – ELS PRONOMS

Pronom/adjectiu numeral duo, duo, duae, duo: duo: dos, dues (òbviament només en plural)

Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

masculí duo

femení duae

neutre duo

duos duorum duobus duobus

duas duarum duabus duabus

duo duorum duobus duobus

Pronom/adjectiu numeral tres, tria: tria: tres (òbviament només en plural) masc/fem neutre Nominatiu tres tria Vocatiu Acusatiu tres tria Genitiu trium trium Datiu tribus tribus Ablatiu tribus tribus

7

Els pronoms  

La gramàtica dels pronoms llatins

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you