Page 1


saturs

Jau­nu­mi elek­tro­ener­ìç­ti­kâ pa­sau­lç un ek­so­tis­kâ Ko­re­ja 30.lpp.

Va­do­ðâs elek­tro­teh­nis­kâs fir­mas da­tor­ teh­ni­kâ, pla­kâ­tos un in­for­ma­tî­vos ma­ te­ri­âlos iz­stâ­dç pa­râ­dî­ja elek­tro­lî­ni­ju ie­ kâr­tas. Va­rç­ja ap­taus­tît fir­mu ra­þo­tâs ie­kâr­tas – izo­la­to­rus, pâr­sprie­g u­ma no­ va­dî­tâ­jus, caur­va­du izo­la­to­rus, gais­va­du elek­tro­lî­ni­ju ar­ma­tû­ru. Ïo­ti kup­li bi­ja pâr­stâ­vç­tas Aus­trum­val­stu fir­mas, ku­ru in­for­mâ­ci­ja pa­ma­tâ bi­ja íî­nie­ðu, ko­re­jie­ ðu un ja­pâ­òu va­lo­dâs. Va­do­ðâs elek­tro­teh­ nis­kâs fir­mas da­tor­teh­ni­kâ, pla­kâ­tos un in­for­ma­tî­vos ma­te­ri­âlos iz­stâ­dç pa­râ­dî­ja elek­tro­lî­ni­ju ie­kâr­tas.

redakcijas padomes sleja Vis­la­bâ­kâ ener­ìi­ja – ne­pa­tç­rç­tâ ener­ìi­ja? __________

6

ziòas un aktualitâtes

tçma “Jau­das” spçks ________________________________ 18 LE­E A pâr­stâv­ju gads­kâr­tç­jâ sa­nâk­sme _____________ 23 Eu­re­lec­tric kon­fe­ren­ce Stok­hol­mâ: par ko jâ­do­mâ Ei­ro­pai ___________________________ 26 Jau­nu­mi elek­tro­ener­ìç­ti­kâ pa­sau­lç un ek­so­tis­kâ Ko­re­ja ___________________________

30

No­rdpo­ol Bal­ti­jas “mi­si­ja” tur­pi­nâs. In­teg­râ­ci­jas ten­den­èu rak­stu­ro­jums ________________ 34 Buda domâ par enerìçtiku

No­rdpo­ol Bal­ti­jas “mi­si­ja” tur­pi­nâs. In­teg­râ­ci­jas ten­den­èu rak­stu­ro­jums 34.lpp.

­ at­vi­jai un Bal­ti­jai ko­pu­mâ jâ­orien­tç­ L jas uz eso­ðo si­tu­âci­ju un ðî brî­þa ten­den­ cçm, cen­ðo­ties pçc ie­spç­jas or­ga­nis­kâk ie­kïau­ties di­na­mis­ka­jâ Bal­ti­jas–Skan­di­ nâ­vi­jas–Krie­vi­jas ZR re­ì i­ona ener­ìç­ti­kas at­tîs­tî­bâ.

Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­ bas Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs: ko­pî­gais un at­ðíi­rî­gais 54.lpp.

Ða­jâ rak­stâ ap­lû­ko­tas bû­tis­kâs çku ener­ go­efek­ti­vi­tâ­tes ap­rç­íi­nu me­to­di­ku un to kon­tro­les me­hâ­nis­mu va­ri­âci­jas, kâ arî pie­dâ­vâ­ti îpa­ði pa­sâ­ku­mi, kas ïau­ tu har­mo­ni­zçt ener­go­efek­tî­vo bûv­nie­cî­ bu reg­la­men­tç­jo­ðos li­kum­do­ða­nas ak­tus Ei­ro­pas val­stîs.

4

ENERÌIJA UN PASAULE

runâ Latvijas pilsçtu mçri Val­mie­ra: par bû­tis­ko ener­ìç­ti­kâ ðo­dien un rît. In­ter­vi­ja ar pil­sç­tas pað­val­dî­bas Do­mes priekð­sç­dç­tâ­ju Ine­si Bo­íi _________________ 40

numura viesis Pro­fe­so­ram VIKTORAM ZÇ­BER­GAM 85 dzî­ves un 65 dar­ba ga­di _______________________________ 44

elektroenerìija Ak­tu­âlâ­kie dar­bi Eu­re­lec­tric dar­ba gru­pâs ___________ 46 OB­O Bet­ter­mann – 100 ga­du lai­kâ no ma­ziem vâ­cu uz­òç­mç­jiem par lie­liem pa­sau­les ra­þo­tâ­jiem ____ 50

2011/4


saturs

Totally Integrated Automation Portal Jaunâkie automatizâcijas risinâjumi _______________ 52

siltumenerìçtika un ûdensapgâde Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs: ko­pî­gais un at­ðíi­rî­gais __________ 54

gâze Ar pla­ðâ­ku ska­tu uz Bal­ti­jas (Lat­vi­jas) sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes ter­mi­nâ­li _______________ 59 “Latvijas Gâze” ðodien _________________________ 64

Redakcijas padome Juris Savickis, padomes priekðsçdçtâjs, ITERA Latvija prezidents Namejs Zeltiòð, padomes priekðsçdçtâja vietnieks zinâtniskajos jautâjumos, Dr.habil.sc.ing., profesors Kârlis Briòíis, Dr.sc.ing., LEEA Valdes loceklis, izpilddirektors Egîls Dzelzîtis, Dr.habil.sc.ing., profesors Juris Ekmanis, akadçmiíis, LZA prezidents Leonîds Ribickis, akadçmiíis, RTU rektors Jânis Stradiòð, akadçmiíis Ilmârs Stuklis, Latvenergo Valdes padomnieks Ludvigs M. Bednarcs, Dr.sc.ing. (ASV) Jerþijs Mihna, Dr.h.c. LZA, profesors (Vâcija) Jurijs Tabunðèikovs, akadçmiíis (Krievijas Federâcija) Jurìis Vilems, akadçmiíis (Lietuva)

zinâtne

Redakcija

Ze­mes dzî­ïu bru­òi­nieks _________________________ 68

Redaktore: Zinâtniskais redaktors: Literârâ redaktore: Datorgrafiíis: Reklâma un realizâcija:

Bi­oe­ner­ìi­jas tir­dznie­cî­bas ie­spç­jas Ei­ro­pâ __________ 72 Cil­vç­ki, çkas, tra­dî­ci­jas (Pçc 30 ga­diem at­rasts rok­raksts) ________________ 75

SIA Enerìija un Pasaule

78

dzîves enerìija Ero­tis­kâ ener­ìi­ja _______________________________ 80

summary

83

àííîòàöèè

84

2011/4

Redakcijas adrese: Dzirciema iela 121, Rîga, LV-1055 Tâlrunis 67461620 Mob.tâlr. 29446806 E-mail: e.p@ml.lv www.eunp.lza.lv

Izdevçjs

ekoloìija Akcijas “Skâ­bek­lis” ie­t va­ros ie­sç­ti 2 278 304 ko­ki ___

Edîte Kalniòa Kârlis Briníis Irçna Rozenðtrauha Raitis Tuès Inese Ziediòa

Reìistrâcijas nr. 40003614953

Par rakstos pausto faktu un datu pareizîbu atbild rakstu autori. Autortiesîbas uz publicçtajiem rakstiem un ilustrâcijâm pieder E&P redakcijai. Pârpublicçðana tikai ar rakstisku E&P redakcijas piekriðanu. Iznâk reizi divos mçneðos Iespiests SIA “Print Group”

Sadarbîbâ ar:

ENERÌIJA UN PASAULE

5


Redakcijas padomes sleja

Vislabâkâ enerìija – nepatçrçtâ enerìija? V

irsrakstâ minçtais apgalvojums “zaïâs” ekonomikas apstâkïos vislabâk der fosilajiem kurinâmajiem. Bet vai tâ ir arî, izmantojot atjaunîgos resur sus? Pçc ASV Centrâlâs inteliìences aìentûras (CI A) datiem, Lat­ vija 2010. gadâ nominâlâ iekð zemes kopproduk tâ (IKP) ran­ gâ starp uz skaitî tâm 227 valstîm atradâs 106 vietâ ar 32,510 miljardiem USD IKP (aiz Paragvajas – 33,310 un pirms Bos­ nijas un Her cegovinas – 30,330). Ðî saraksta pirmajâ vietâ ir Eiropas Savienî ba, otrajâ – ASV un treðajâ – Íînas Tautas republika. Pârrçíinot uz iedzîvotâju, IKP mums 2010. ga­ dâ sanâk 14 700 USD – tik pat cik Malaizijâ un Argentînâ, bet divreiz mazâk nekâ Somijâ (35 400 USD) un mazâk nekâ Igaunijâ (19 100 USD) un Lietuvâ (16 000 USD). Saraksta galvgalâ ir Kvatâra (179 000 USD), kurai seko Lihtenðteina (141 000 USD) un jau straujâk atpaliek Luksemburga (82 600 USD). IKP pieaugums Lat vijai 2010. gadâ dod 192 vietu 216 valstu sarakstâ ar lîderiem – Kvatâru, Paragvaju un Singa­ pûru. Saraþotais IKP uz enerìijas vienî bu pçc starptautis­ kâs enerìijas aìentûras datiem Lat vijâ 2008. gadâ bija 9 USD uz 1 kg naf tas ek vivalenta, kas ir tâds pats kâ Vâcijâ, Nîderlandç un Japânâ, labâks nekâ Somijai – 6, Zviedrijai – 8, Igaunijai – 5 un Lietuvai – 7. Noslçdzot ðo ievadapska­ tu, varam secinât, ka Lat vija sava IKP radî ðanâ ir augs ti energoefek tîva un izaugsmes iespçjas vairâk meklçjamas IKP pieaugumâ. 6

ENERÌIJA UN PASAULE

Egîls Dzelzîtis, Dr.habil.sc.ing., profesors 2011/4


Redakcijas padomes sleja

Vis­lie­lâ­ka­jâ pa­sau­les eko­no­mi­kâ – Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bâ – ener­ìç­ti­kas jo­mâ ir no­teik­ti am­bi­ci­ozi mçr­íi – tâ dç­vç­tie 20–20–20 2020. – jâ! Ener­ go­efek­ti­vi­tâ­te jâ­pa­aug­sti­na par 20%, at­jau­nî­gâs ener­ìi­jas da­ïai ener­ìi­jas bi­lan­cç jâ­sas­niedz 20% un CO2 iz­me­ ði jâ­sa­ma­zi­na par 20%. Nî­der­lan­des Ener­ìi­jas pç­tî­ju­mu centrs ir iz­vçr­tç­ jis, ka ES 2009. ga­dâ at­jau­nî­go ener­ go­re­sur­su îpat­svars ko­pç­jâ ener­ìi­jas pa­tç­ri­òâ bi­ja 11,16% – 10,4% vie­tâ 2008. ga­dâ, t.i., pie­augums ir par 1,2%. Ja ðâds pie­augums sa­gla­bâ­ sies lîdz 2020. ga­dam, tad at­jau­nî­go re­sur­su da­ïa bûs 24,8% un mçr­íis

lî­ni­ja, uz ver­ti­kâ­lâs ass – ie­nâ­ku­mi, uz ho­ri­zon­tâ­lâs – ie­nâ­ku­mu sa­òç­ mç­ju skaits (uz vien­lî­dzî­bas lî­ni­jas – ab­so­lû­tâ vien­lî­dzî­ba, uz ver­ti­kâ­lâs ass – ab­so­lû­tâ ne­vien­lî­dzî­ba). Augst­âks Gi­ni in­dekss ir Lat­îò­­ame­ri­kâ un pie-Sa­hâ­ras val­stîs Âf­ri­kâ (virs 40), vis­ze­mâ­kais – Zie­meï­val­stîs – pie­mç­ram, Dâ­ ni­jâ – 24, Zvied­ri­jâ – 23. Lat­vi­jâ 2010. ga­dâ Gi­ni indekss bi­ja 36,0. Vi­saug­stâ­kais Gi­ni in­dekss ir Na­mî­ bi­jâ – 70,7. Tas no­zî­mç, ka pie re­la­tî­ vi zem­a IKP uz vie­nu ie­dzî­vo­tâ­ju du­ bul­tie­ka­sç­jums no ìi­me­nes bu­dþe­ta ES du­bul­tmçr­ía sa­snieg­ða­nai:

jas lî­me­ni, kurð eko­no­mis­ki vçr­tç­ta dzî­ves­cik­la lai­kâ sniedz vis­ze­mâ­ko mak­su; Di­rek­tî­vas tap­ða­nas la­bo­ju­ ma 1. sa­da­ïas 14. punkts). Sa­vie­nî­bas fi­nan­ðu in­stru­men­tus va­ja­dzç­tu lie­tot, lai snieg­tu prak­ tis­ku efek­tu Di­rek­tî­vas mçr­íiem, to­mçr ne­aiz­vie­to­jot na­ci­onâ­las ros­ mes. Bû­tu sva­rî­g i tiem (fi­nan­ðu in­stru­men­tiem) rast at­bil­sto­ðu un ino­va­tî­vu pie­lie­to­ju­mu, lai ka­ta­li­zç­ tu ie­g ul­dî­ju­mus ener­ì i­jas efek­ti­vi­ tâ­tç. Tiem va­rç­tu bût sva­rî­ga lo­ma na­ci­onâ­los, re­ì i­onâ­los un vie­tç­jos ener­ì i­jas efek­ti­vi­tâ­tes fon­dos, in­ stru­men­tos vai me­hâ­nis­mos, ku­ri

100% Enerìijas cenas A

nevçlamais scenârijs, balstîts uz fosilajiem energoresursiem

Vienlîdzîbas lînija (45%) Ienâkumi

vçlamais scenârijs, balstîts uz AER

Lorence lîkne

atbalsts AER; nodokïi, kurus izlieto AER îpatsvara

B 0

Ienâkumu saòçmçji

100%

1.attçls. Lorenca lîkne Gini koeficienta skaidrojumam ar laukumu A un B attiecîbu

“20” at­jau­nî­go ener­go­re­sur­su jo­mâ tiks pat pârsniegts. Lat­vi­ja uz so­lî­ to 40% da­ïu 2020. ga­dâ sâk no la­ bâm star­ta po­zî­ci­jâm (32,6%), tâ­tad pie­augums pro­cen­tos ir 7,4%, viens no zem­âka­jiem ES (ES eko­no­mi­ kas lî­de­ru Vâ­ci­jas un Fran­ci­jas pie­ augums ir at­tie­cî­gi 12,2 un 12,7%, tu­vu Ei­ro­pas in­dus­tri­jas liel­val­stîm ir Nî­der­lan­de ar 11,8% pie­augu­ma, bet tâ sâ­ku­si no vis­slik­tâ­kâs sâ­kum­ po­zî­ci­jas – 2,4%. Pçc ðî pa­ða avo­ta da­tiem 2009. ga­dâ at­jau­nî­go ener­ìi­ jas re­sur­su pro­jek­ti ES no­dro­ði­nâ­ja 912 tûk­stoð dar­ba vie­tu un ap­gro­zî­ ju­mu 120 mil­jar­du EUR). Ne­bût ne tik spo­þi sa­snie­gu­mi ir pa­ma­nâ­mi ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes jo­mâ. Ko ðâds du­bults slogs var no­zî­mçt Lat­vi­jai, val­stij ar re­la­tî­vi augs­tu Gi­ ni in­dek­su, ku­ru lie­to so­ci­âlo pro­blç­ mu pçt­nie­ki ie­nâ­ku­mu sa­da­lî­ju­ma ap­rak­stam. Ðo in­dek­su piedâvâja itâ­ïu sta­tis­ti­íis Kon­ra­do Gi­ni 1912. ga­dâ, bal­sto­ties uz Vis­kon­si­nas–Me­ di­so­nas Uni­ver­si­tâ­tes, ASV, P.h.D stu­den­ta eko­no­mi­kâ, Mak­sa O.Lo­ ren­ca 1905. ga­dâ ie­teik­to lîk­ni (skat. 1.att.). Ða­jâ at­tç­lâ vien­lî­dzî­gu sa­da­ lî­ju­mu at­tç­lo 45o lî­ni­ja – vien­lî­dzî­bas 2011/4

Laiks

2.attçls. Profesora Gata Baþbauera nenoteiktâ laikâ paredzçtais nevç­la­ mais enerìijas cenu pieauguma scenârijs, balstîts fosilajâ enerìijâ

20% – ener­go­efek­ti­vi­tâ­te, 20% – at­jau­nî­g ie ener­go­re­sur­si, Lat­vi­ jas lie­lâ­ka­jam ìi­me­òu skai­tam ir prog­no­zç­jams kâ pa­pil­du ne­tie­ðu no­dok­ïu slogs. Çkas lie­to lîdz 40% no ko­pç­jâ ES ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa. Sais­tî­bâ ar pie­ augu­mu ða­jâ sek­to­râ pa­re­dzams arî pa­pil­du ener­ì i­jas pa­tç­riòð. Lai pa­nâk­tu uz­la­bo­ju­mus ener­ì i­ jas jo­mâ, 2002. ga­dâ ir ap­stip­ri­nâ­ ta Ener­ì i­jas veikt­spç­jas di­rek­tî­va çkâm. No­vç­ro­jot lç­nu prog­re­su ener­ì i­jas efek­ti­vi­tâ­tç, 2010. ga­dâ ap­stip­ri­nâ­ja tap­ða­nas la­bo­ju­mus Ener­ì i­jas veikt­ spç­jas di­rek­tî­vâ 2010/31/ES çkâm. Di­rek­tî­vas tap­ða­nas la­bo­ju­mu Pre­am­bu­las pun­kti pa­uþ va­ja­dzî­bu pçc augst­âkas fi­nan­sç­ða­nas in­ten­ si­tâ­tes: “Ka­mçr at­jau­nî­gâs ener­ì i­jas pilns po­ten­ci­âls nav iz­prasts ik­ die­nas pie­lie­to­ju­mam, al­ter­na­tî­va ener­ì i­jas pie­gâ­de ir jâ­pa­redz jeb­ku­ ra iz­mç­ra bû­vç­ja­mâm çkâm, uz­sve­ rot, ka ener­ì i­jas va­ja­dzî­bas ap­ku­rei un dze­sç­ða­nai ir iz­mak­sâm op­ti­ mâ­lâ lî­me­nî (“iz­mak­sâm op­ti­mâls lî­me­nis” no­zî­mç ener­ì i­jas veikt­spç­

sniedz ðâ­das fi­nan­sç­ða­nas ie­spç­ jas pri­vât­îpa­ðnie­kiem, ma­ziem, vi­ dç­jiem uz­òç­mu­miem un ener­ì i­jas efek­ti­vi­tâ­tes ser­vi­sa uz­òç­mu­miem.” Sa­pro­tams, ka at­jau­nî­go re­sur­ su pie­lie­to­ju­ma kon­tro­lskait­lis no 2009. ga­da lîdz 2020. ga­dam ir re­ âls, un var uz­ska­tît, ka Lat­vi­ja bûs vai­râk ga­ta­va ie­spç­ja­mai X stun­dai – lçs­ta­jam strau­ja­jam fo­si­lâs ener­ ìi­jas ce­nu lç­cie­nam ne­no­teik­tâ nâ­ kot­nç (skat. 2. att.). Vai tie­ðâm vis­la­bâ­kâ ener­ì i­ja ir ne­pa­tç­rç­tâ ener­ì i­ja? Ie­spç­jams, ka: Ø lie­to­jot fo­si­lo ener­ì i­ju, ir skaidrs, ka tâs pa­tç­riòð ir jâ­sa­ma­ zi­na, bet tâ tas nav at­jau­nî­gai ener­ ìi­jai (it se­við­íi bi­oma­sai ) – dar­ba vie­tas il­g ter­mi­òâ, no­dok­ïi Lat­vi­jas bu­dþe­tâ; Ø at­jau­nî­gâs ener­ì i­jas dçï bûs jâ­ap­mak­sâ pa­aug­sti­nâ­ti “ie­ba­ ro­ða­nas ta­ri­f i” elek­tro­ener­ì i­jai. Vien­lai­cî­ga pie­da­lî­ða­nâs lîdz­f i­nan­ sç­ða­nâ ener­ì i­jas efek­ti­vi­tâ­tes pa­ aug­sti­nâ­ða­nas pro­jek­tos ir pa­pil­ du slogs Lat­vi­jas ìi­me­nçm, ku­ru ie­nâ­ku­mi ir tu­vâ­ki Lo­ren­ca lîk­nes sâ­kum­pos­mam. ENERÌIJA UN PASAULE

7


ziòas un aktualitâtes

Apsveicam!

LZA prezidents Juris Ekmanis sveic jubilâru

Ðâ gada 5. jûlijâ Latvijas Zinâtòu akadçmijas Senâta zâlç kuplâ skaitâ bija pulcçjuðies Pasaules Enerìijas padomes Latvijas Nacionâlâs komi­ tejas (PEP LNK) valdes locekïi, lai sveiktu savu enerìçtikas diþgaru

VIKTORU ZÇBERGU 85 dzîves un 65 darba gadu jubilejâ, un novçlçtu profesoram vçl daudzus gadus bût zinâtnes virzîtâjspçkam un jaunas, talantîgas zinâtnieku paaudzes audzinâtâjam.

8

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


ziòas un aktualitâtes

PATEICÎ BA VISAI AK NU TRANSPLAN TÂCI JAS KOMAN DAI LZA, AS “Latvijas Gâze” un Rîgas Tehniskâs universitâtes Attîstîbas fonda Gada balvu pasniegðanas ceremo­ nijâ pirms pâris mçneðiem, kad balvas saòçma Latvijâ pirmâs aknu transplantâcijas operâcijas galvenie veicçji – akadçmiíis Jânis Gardovskis un ârsts Jânis Vilmanis, AS “Latvijas Gâze” valdes priekðsçdçtâjs Dr. Adrians Dâvis atzina, ka pateicîbu pelnîjusi visa lielâ medicîniskâ personâla komanda, kas sagatavoja un veica unikâlo operâciju, un “Latvijas Gâze” lûkos, ko varçtu darît viòu labâ. 20. jûnijâ Paula Stradiòa Klîniskajâ universitâtes slimnîcâ, kur stipendijas un Atzinîbas rakstus ar AS “Latvijas Gâze” gâdîbu saòçma 23 jauni un talantîgi mediíi, to atgâdinâja Latvijas Zinâtòu akadçmijas prezidents Juris Ekmanis. Akadçmiíis profesors Jânis Gardovskis teica, ka operçtais pacients pirms nedçïas ieradies slimnîcâ uz pârbau­ di savâ automaðînâ. Viòam analîzes ir labas un dzîves plâni lieli. Profesors Gardovskis izteica cerîbu, ka valsts sapratîs, cik sabiedrîbai nepiecieðamas iespçjas veikt ðâdas operâcijas paðu mâjâs. Ja iesâktais tiks pârtraukts, gaidot “labâkus laikus”, tad pçc pâris gadiem tâdu komandu sapulcinât no jauna vairs nebûs iespçjams. Dr. Adrians Dâvis atzina, ka kïût par labu gâzinieku ir vienkârði, vajadzîga tikai griba un centîba, bet kïût par labu dakteri ir sareþìîti. Valdîba nav pietiekami novçrtçjusi unikâlo sasniegumu. Ar lielâm prçmijâm un apbalvojumiem tiek suminâti olimpiskie medaïnieki, viòu nopelni valsts tçla spodrinâðanâ ir nenoliedzami, bet tie nav salîdzinâmi ar ðo ârstu veikumu. “Jûs Latvijâ esat pirmatklâjçji. Jûs to izdarîjât! Manos 46 darba gados “Latvijas Gâze” ne tuvu nav izdarîjusi to, ko jûs,” teica Adrians Dâvis un novçlçja, lai saòemtie Atzinîbas raksti, kurus parakstîjuðas trîs tik ietekmîgas institûcijas, kalpotu jaunajiem ârstiem un medmâsâm par rekomendâciju tâlâkai radoðai darbîbai.

AS “Latvijas Gâze“ pieðíir gadskârtçjâs stipendijas jaunajiem pçtniekiem

RTU Bûvniecîbas fakultâtes Siltuma, gâzes un ûdens tehnoloìijas institûta (SGÛTI) MAÌISTRA darbi Guntis Dredþuls Vilnis Gailis Jevgçòijs Petkeviès

Armands Virsis

Jaunizbûvçtu gâzesvadu pievienoðana esoðajiem tîkliem Connection of newly built gas­pipelines to the existing networks Recenzents: Ilmârs Bode Dabasgâze autotransportâ: priekðlikumi lietojuma veicinâðanai Latvijâ Natural gas in motor vehicles: proposals to promote the application in Latvia Recenzents: Inâra Laube Maìistrâlo gâzesvadu ekspluatâcijas droðîbas paaugstinâðana Improvement of operational safety of transmission gas pipelines Recenzents: Ivars Platais Individuâla gâzes apkures iekârta dzîvokïos daudzstâvu mâjâs Individual gas heating equipment in flats of apartment houses Recenzents: Mâris Kalvâns

RTU Bûvniecîbas fakultâtes Siltuma, gâzes un ûdens tehnoloìijas institûta (SGÛTI) BAKALAURA darbi ar projekta daïu Tihonova Lana Ribalko Tatjana

2011/4

Mazstâvu apbûves gâzapgâdes tehniskâ uzraudzîba Technical supervision of gas­supply in low­rise buildings Recenzents: Andra Jeðinska Dûmgâzu novadîðana no gâzes aparâtiem Flue Systems for Gas Appliances Recenzents: Aivars Broks

Darba vadîtâjs Ivars Platais Pauls Graudiòð Aleksejs Batrakovs

Pauls Graudiòð

Darba vadîtâjs Mâris Kalvâns Ivars Platais

ENERÌIJA UN PASAULE

9


ziòas un aktualitâtes

Bi­oma­sas ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­jas bûv­nie­cî­bai Lie­pâ­jâ pie­sa­kâs piec­i pre­ten­den­ti Kon­kur­sâ par tie­sî­bâm bû­vçt bi­oma­sas ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­ju Lie­pâ­jâ pie­tei­ku­ðies piec­i pre­ten­den­ti, in­for­mç­ja SI­A “Lie­pâ­jas ener­ì i­ja” pre­ses sek­re­tâ­re Lî­ga Rat­nie­ce-Ka­de­ìe. Sa­òem­to pie­dâ­vâ­ju­mu eko­no­mis­ko un teh­no­lo­ì is­ko at­bil­stî­bu kon­kur­sa no­li­ku­mam iz­vçr­tçs un uz­ va­rç­tâ­ju pa­zi­òos mç­ne­ða lai­kâ. Pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­ja plâ­no­ta ðo­gad un nâ­kam­gad. Plâ­no­tâs in­ves­tî­ci­jas ir ap­tu­ve­ni 6,4 mil­jo­ni la­tu, tos­tarp pro­jekts sa­òç­mis at­bal­stu no Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas (ES) Ko­hç­zi­jas fon­da 2,2 mil­jo­nu la­tu ap­mç­râ. Plâ­nots, ka jaun­â bi­oma­sas ko­ìe­ne­râ­ci­jas sta­ci­ja ga­dâ sa­ra­þos 60 000 me­ga­vat­stun­du (MWh) sil­ tum­ener­ì i­jas jeb 20% no ko­pç­jâ Lie­pâ­jâ sa­ra­þo­tâ sil­tum­ener­ì i­jas ap­jo­ma, kâ arî 12 000 MWh elek­tro­ ener­ì i­jas. Kâ ku­ri­nâ­mo jaun­ajâ sta­ci­jâ iz­man­tos ðíel­du, kas ir pie­ejams, at­jau­no­jams un vi­dei drau­dzîgs ku­ri­ nâ­mais. Kâ no­râ­da uz­òç­mu­ma “Lie­pâ­jas ener­ì i­ja” val­des priekð­sç­dç­tâjs Ana­to­lijs Suð­kovs, iz­man­to­jot lç­tâ­ku ku­ri­nâ­mo, bûs ie­spç­jams sa­ma­zi­nât ra­þo­ða­nas pað­iz­mak­su, sa­ma­zi­nât gâ­zes ce­nas ie­tek­mi uz ta­ri­f iem. Pie tam ðis ku­ri­nâ­mais ne­tiek ap­likts ar ak­cî­zes no­dok­li, kas ar val­dî­bas lç­mu­mu no ðâ ga­da 1. jû­li­ja ir pie­mç­rots da­bas­gâ­zei un sa­dâr­dzi­na sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas. Pçc pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­jas ku­ri­nâ­mâ iz­mak­su eko­no­mi­ja ga­dâ prog­no­zç­ta lîdz vie­nam mil­jo­nam la­tu. Plâ­nots, ka 2012. ga­da pa­va­sa­rî Lie­pâ­jâ sâks arî di­vu bi­oma­sas kat­lu ar ko­pç­jo jau­du 30 me­ga­va­ti (MW) iz­bû­ves pro­jek­tu, kas ïaus vçl par 40% pa­lie­li­nât za­ïâs ener­ì i­jas îpat­sva­ru Lie­pâ­jâ. Pro­jek­tu arî re­ali­zçs ar ES Ko­hç­zi­jas fon­da lîdz­f i­nan­sç­ju­mu.

LTV tur­pi­na ak­ci­ju “Top Lat­vi­jas Lik­teò­dârzs!” un aici­na vâkt Lat­vi­jas lauk­ak­me­òus Lat­vi­jas Tele­vî­zi­ja, tur­pi­not at­bal­stît Lik­teò­dâr­ za iz­vei­des ide­ju, kat­ru ga­du ak­tu­ali­zç kon­krç­tâs ak­ci­jas mçr­íi un uz­de­vu­mus. Ðo­gad tas ir dâr­za cen­trâ­lâs da­ïas – am­f i­te­ât­ra – pe­lç­ko ak­me­òu krâ­ vums “Sir­mais sau­lriets”. Tâ iz­vei­dei ne­pie­cie­ðams ne ti­kai 600 000 pe­lç­ku Lat­vi­jas lauk­ak­me­òu, bet arî ie­dzî­vo­tâ­ju lîdz­da­lî­ba, darbs un fi­nan­ðu lî­dzek­ïi dâr­za ko­pç­jai at­tîs­tî­bai. Do­dot sa­vu ie­gul­dî­ju­mu Lik­teò­dâr­za tap­ða­nâ, pirm­ie sa­vus ak­me­òus pe­lç­kâ ak­mens krâ­vu­mam 2010. ga­da at­ve­da X Lat­vi­jas sko­lu jau­nat­nes dzies­ mu un de­ju svçt­ku da­lîb­nie­ki. 2010. ga­da 28. augus­ tâ sa­vu ak­me­ni at­ve­da arî Lik­teò­dâr­za aiz­bil­dnis, Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers ar kun­dzi Li­li­tu Zat­le­ri. Kopð ðâ ga­da ap­rî­ïa at­ves­ti jau pirm­ie 130 ak­me­òi, katrs ar sa­vu stâs­tu. Lat­vi­jas Tele­vî­zi­ja ie­ce­rç­ju­si at­spo­g u­ïot ne ti­ kai ak­ci­jas no­slç­g u­mu, kas ri­si­nâ­sies 23. augus­tâ, bet jau ðo­brîd ga­ta­vo arî video si­þe­tu sç­ri­ju, ku­ras mçr­íis – ap­zi­nât cil­vç­ku lik­teò­stâs­tus, sa­mek­ lçt un zie­dot Lik­teò­dâr­zam sa­vu pe­lç­ko ak­me­ni. No 25. jû­ni­ja kat­ru sest­die­nas va­ka­ru de­vi­òu ne­ dç­ïu ga­ru­mâ þur­nâ­lis­te Ai­ja Kin­ca tik­sies ar cil­ vç­kiem, ku­riem ir sva­rî­ga dzim­tas un sa­vas tau­tas pie­mi­òas ie­mû­þi­nâ­ða­na, ko­pâ ar sa­viem sa­ru­nu 10

ENERÌIJA UN PASAULE

bied­riem mek­lç­jot Lat­vi­jas pe­lç­kos lauk­ak­me­òus, aici­not aiz­do­mâ­ties un pa­lî­dzçt iz­vei­dot Lik­teò­dâr­ zu. At­ras­tie un zie­do­tie ak­me­òi lîdz ak­ci­jas no­ri­ses die­nai tiks no­vie­to­ti pie Lat­vi­jas Tele­vî­zi­jas spe­ci­âli ðim mçr­íim ie­kâr­to­tâ vie­tâ. Ak­ci­ju atbalsta VAS “Lat­vi­jas valsts me­þi”. Tâ­pçc Lat­vi­jas Tele­vî­zi­ja aici­na at­sauk­ties ik­ vie­nu un sa­vu tu­vi­nie­ku pie­mi­òai zie­dot tum­ði pe­ lç­kus apaï­as for­mas Lat­vi­jas lauk­ak­me­òus (20–30 cm di­amet­râ), aiz­ve­dot tos pað­iem uz Lik­teò­dâr­ zu vai arî uz Lat­vi­jas Tele­vî­zi­ju Rî­gâ, Za­íu­sa­las krast­ma­lâ 3. Tur­pat – gan Lik­teò­dâr­zâ, gan arî Lat­vi­jas Tele­vî­zi­jâ – va­rçs aiz­pil­dît spe­ci­âli iz­vei­ do­tu an­ke­tu, no­râ­dot, kam ðis ak­mens vel­tîts un kas to zie­do­jis. Lîdz ðim vi­su at­ves­to ak­me­òu sa­ raksts At­bal­stî­tâ­ju sa­da­ïâ la­sâms pro­jek­ta mâ­jas la­pâ – www.lik­ten­darzs.lv. Lai pa­lî­dzç­tu tapt Lik­teò­dâr­zam – mû­su dâ­va­ nai Lat­vi­jai 100. ju­bi­le­jâ – katrs ir aici­nâts lîdz­ dar­bo­ties, Lat­vi­jas past­a no­da­ïâs ie­gâ­dâ­jo­ties zie­do­ju­mu zî­mes, pie­zva­not uz zie­do­ju­mu tâl­ru­ni 90006489, tâ vel­tot 1 la­tu dâr­za tap­ða­nai, vai arî ie­stâ­dot ko­ku, at­ve­dot pe­lç­ko ak­me­ni Lik­teò­dâr­za am­f i­te­ât­rim, zie­do­jot lî­dzek­ïus uz Lik­teò­dâr­za no­ rç­íi­nu kon­tu vai dâ­vi­not mâk­slas dar­bus. 2011/4


ziòas un aktualitâtes

AS “Jaudai” – 50 Jûnijs kopð 1961. gada ir energofirmas AS “Jauda” ju­ bilejas mçnesis, un ðovasar svinîbas notiek jau 50. reizi. Uzòçmumu Latvijâ pazîst ikviens, kam ir saskare ar elek­ troenerìçtikas nozari. AS “Jauda” ir vadoðais enerìçtikas un elektrifikâcijas vajadzîbâm nepiecieðamo izstrâdâjumu raþotâjs Baltijas valstîs. Pa ðiem gadiem uzòçmums neat­ laidîgi ir strâdâjis, lai ieviestu raþoðanas tehnoloìiju un izstrâdâjumu kvalitatîvus uzlabojumus, ir izveidojis ietek­ mîgu, AS “Jaudai” uzticîgu klientu loku. Vairâki gadi tika veltîti vadîbas sistçmas optimizçðanai, un kopð 2000. gada firma strâdâ atbilstoði ISO standartiem. Energofirmas jubilejas svinîbâs Dailes teâtrî firmas prezidents Jânis Ðimins sa­ vâ uzrunâ teica zîmîgus vârdus: “Vienmçr esam strâdâjuði savai valstij. .. “Jaudai” var uzticçties, jo tâ strâdâ pasaules standartiem atbilstoðâ lîmenî. Ja grâmatâ “Alise brînum­ zemç” Alise, lielas neziòas mâkta, uzdod jau­ tâjumu: “ Pa kuru ceïu doties?”– tad mums ðaubu nav. “Jaudas” kolektîvs vienmçr ir virzîjies uz augsti nospraustiem mçríiem un darîs to arî turpmâk.”

Þurnâla E&P redaktore Edîte Kalniòa apsveic AS “Jauda“ kolektîvu jubilejâ un novçl: tâ turpinât tâlâk!

AS “Jauda“ prezidents Jânis Ðimins ar darba veterâniem Sarmîtes Baltmanes foto

2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

11


ziòas un aktualitâtes

Apsveicam 80. gadu jubilejâ Dr.sc.ing. Latvijas ievçrojamâko speciâlistu elek troenerìçtikâ un datorzinîbâs

Sarmîtes Baltmanes foto

ROLANDU ARÂ JU! Tavi darbi un to spogulis – raksti arî turpmâk kuplinâs þurnâla E&P slejas! E&P redakcijas kolek tîvs

Energoefektivitâtes direktîvas (2011/0172 (COD)) pirmâ apsprieðana – apaïais galds “Eiropas mâjâ” 2011. gada 1. jûlijâ Eiropas Komi­ sijas (EK) pârstâvniecîbas Latvijâ telpâs noritçja pirmâ, EK pârstâv­ niecîbas un sabiedriskâs politikas centra “Providus” kopîgi rîkotâ, energoefektivitâtes direktîvas (Di­ rective of the European Parliament and of the Council on Energy Efficien­ cy and Repealing Directives 2004/8/ EC and 2006/32/EC (2011/0172 (COD)) apsprieðana – apaïâ galda diskusija, kurâ bija aicinâti piedalî­ ties atbildîgo institûciju, zinâtnisko iestâþu, nevalstisko organizâciju un enerìçtikas sfçras kompâniju pâr­ stâvji. Pasâkuma vienîgâ aicinâtâ referente – EK Enerìçtikas ìenerâl­ direktorâta pârstâve Ruta Baltause – informçja apsprieðanas dalîbnie­ kus par galvenajiem principiem, uz kuriem bâzçta jaunâ direktîva, un vispârçjos vilcienos iezîmçja doku­ menta svarîgâkos tematiskos mez­ glu punktus. Savukârt diskusijas dalîbnieki – Ekonomikas ministri­ jas pârstâve Ingûna Ozoliòa, RTU profesore Dagnija Blumberga, bied­ rîbas “Passive House Latvija” val­ des priekðsçdçtâja Anda Kursiða, Latvijas Bûvinþenieru savienîbas valdes priekðsçdçtâja vietniece He­ lçna Endriksone, Rîgas Enerìçtikas Aìentûras direktore Maija Rubîna, Pasaules Enerìijas padomes Latvi­ jas Nacionâlâs komitejas prezidents Namejs Zeltiòð un citi – dalîjâs pâr­ domâs par dokumenta teksta izprat­ nes korektumu un interpretâcijas iespçjâm ne tikai Latvijas speci­ 12

ENERÌIJA UN PASAULE

fikas, bet arî apvienotâs Eiropas enerìçtikas politikas kontekstâ. Ruta Baltause atgâdinâja, ka apvienotâs Eiropas enerìçtikas sektora summârâ atkarîba no im­ portçtâjiem fosilajiem energoresur­ siem – ðajâ gadîjumâ, naftas un da­ basgâzes – nepârtraukti pieaug un nav cerîbu, ka ðî tendence tuvâkâ nâkotnç varçtu mainîties, tâpçc pa­ tçrçtâs enerìijas taupîðana un ïoti racionâla izmantoðana ir viens no galvenajiem ilgtspçjîgas ES ener­ ìçtikas politikas veidoðanas akcen­ tiem. Tajâ paðâ laikâ viòa norâdîja uz nepiecieðamîbu energoefektivi­ tâtes pasâkumus visos enerìçtikas sektora seg mentos piemçrot lokâlai specifikai. Tika akcentçtas tieði ES dalîbvalstu energoefektivitâtes at­ ðíirîbas, un to unificçðana visas ES mçrogâ vismaz ðobrîd nebûtu nedz îpaði vajadzîga, nedz, kas pats galvenais, lietderîga. ES 20­20­20 ietvar politikas kon­ tekstâ, runâjot par energoefektivi­ tâtes 20% sasniedza mîbu, Baltause izteica visai pesimistiskas prog­ nozes, atgâdinot, ka SEG emisiju samazinâjums un AER îpatsvara palielinâjums – kaut arî ambici­ oza apòemða nâs, ir daudz reâlâk sasniedzama nekâ energoefektivi­ tâtes pasâ kumu realizâcija. Tâpat visai lielas ðaubas energoefektivi­ tâtes komplekso pasâ kumu ilgtspç­ jîgas realizâcijas kontekstâ rada direktîvo dokumentu rekomendçjo­ ðais raksturs.

Referente akcentçja daudzas nozîmîgas energoefektivitâtes ini­ ciatîvas, kas ES realizçtas kopð 2006. gada, tomçr ar noþçlu kon­ statçja, ka no visiem vçlamajiem pasâkumiem, kas bûtu jârealizç ES valstîs lîdz 2020. gadam, ðobrîd ir realizçta tikai treðâ daïa. Turklât, Centrâlâs un Austrumeiropas val­ stîs, kur energoefektivitâtes apgû­ ðanas potenciâls daudzos enerìçti­ kas sektora seg mentos – piemçram, individuâlajâ dzîvojamâ sektorâ, saglabâjas ïoti augsts, realizçto pa­ sâkumu îpatsvars daþâdu apstâkïu dçï vçl joprojâm ir nepietiekams. Tieði tâdçï, viòasprât, jaunizstrâ­ dâtâ direktîva, kuru pieòemt gan varçtu ne âtrâk kâ 2013. gada bei­ gâs, radîtu pozitîvu impulsu visas ES energoefektivitâtes politikas ie­ tvara veidoðanâ, bet ar atrunu, ka ðis ietvars netiek “mehâniski” uz­ spiests, bet gan fleksibli un maksi­ mâli precîzi piemçrojams katras da­ lîbvalsts specifiskajâm vajadzîbâm un prioritâtçm. Diskusijas dalîbnieki, no kuriem vairums jau ar direktîvas tekstu bija iepazinuðies, norâdîja uz vai­ râkiem negâciju faktoriem, kuru aktualitâti Latvijas intereðu kon­ tekstâ bûtu vçlams aktualizçt, uz­ turçt un izvçrst. Pilna energoefektivitâtes direk­ tîvas (2011/0172 (COD)) pirmâs ap­ sprieðanas – apaïâ galda diskusijas analîze lasâma nâkamajâ þurnâla E&P numurâ. 2011/4


ziòas un aktualitâtes

Lie­tu­vas Seims pie­òem li­ku­mu par da­bas­gâ­zi, pa­ ve­rot ce­ïu “Lie­tu­vos du­jos” sa­da­lî­ða­nai Lie­tu­vas Seims 30. jû­ni­jâ pie­òç­ mis val­dî­bas iz­strâ­dâ­to li­ku­mu par da­bas­gâ­zi, kas pa­redz no­ðíirt kâ at­se­við­ías dar­bî­bas jo­mas da­bas­gâ­ zes trans­por­tu, pie­gâ­di un sa­da­li, tâ­dâ vei­dâ iz­vei­do­jot kon­ku­rçt­spç­jî­ gu, eko­no­mis­ki pa­ma­to­tu un dro­ðu gâ­zes tir­g u un no­dro­ði­not pa­tç­rç­tâ­ jiem ie­spç­ju brî­vi iz­vç­lç­ties da­bas­ gâ­zes pie­gâ­dâ­tâ­ju. Par ðo li­ku­mu bal­so­jis 81 Sei­ma de­pu­tâts, pret to – 23, bet vçl sep­ti­ òi par­la­men­ta lo­cek­ïi no bal­so­ða­nas at­tu­rç­ju­ðies. Li­kums, kas vçl jâ­pa­rak­sta pre­zi­ den­tei Da­ïai Gri­baus­kai­tei, fak­tis­ki no­zî­mç gâ­zes kom­pâ­ni­jas “Lie­tu­vos du­jos” sa­da­lî­ða­nu, pil­dot ES ener­ ìç­ti­kas di­rek­tî­vas Tre­ðo pa­ke­ti, ku­ ras mçr­íis ir no­dro­ði­nât, lai gâ­zes re­sur­si un cau­ruï­va­di ne­at­ro­das vie­nâs un ta­jâs pa­ðâs ro­kâs. Ðim li­ku­mam jâ­nod­ro­ði­na, lai gâ­zes trans­por­tç­ða­nas sis­tç­mas ope­ra­tors dar­bo­tos ne­at­ka­rî­g i no ko­mer­ci­âlâm in­te­re­sçm un lai tâ dar­bî­bas gal­ve­nais vir­ziens bû­tu efek­tî­va un sta­bi­la gâ­zes trans­por­ ta tîk­lu eks­plu­atâ­ci­ja un pie­gâ­des dro­ðî­bas pa­lie­li­nâ­ða­na, no­râ­dîts pa­ skaid­ro­ju­ma rak­stâ. Ðo pa­re­dza­mo so­li jau il­gâ­ku lai­ku kri­ti­zç­ju­ði gâ­zes uz­òç­mu­ma lie­lâ­kie ak­ci­onâ­ri – Krie­vi­jas gâ­zes kon­cerns “Gaz­prom” un Vâ­ci­jas uz­òç­mums “E.ON Ruh­rgas In­ter­na­ti­onal”. Lîdz ðim “Gaz­prom” gan pâr­de­ vis Lie­tu­vai gâ­zi, gan pie­gâ­dâ­jis to ar kom­pâ­ni­jas “Lie­tu­vos du­jos” starp­nie­cî­bu. 38,9% Lie­tu­vas gâ­ zes kom­pâ­ni­jas ak­ci­ju pie­der “E.ON Ruh­rgas In­ter­na­ti­onal”, 37,1% ak­ci­ ju ir “Gaz­prom” îpa­ðu­mâ, bet Lie­tu­ vas val­dî­bai ða­jâ kom­pâ­ni­jâ pie­der 17,7% ak­ci­ju. Kâ at­zî­mç por­tâls “Del­f i.lt”, Lie­ tu­va iz­rau­dzî­ju­sies stin­g râ­ko no ES di­rek­tî­vas Tre­ða­jâ pa­ke­tç pie­ïau­ ta­jiem va­ri­an­tiem, kas no­zî­mç, ka pçc kom­pâ­ni­jas sa­da­lî­ða­nas bûs jâ­ mai­na arî ak­ci­onâ­ru struk­tû­ra jau­n­ajos uz­òç­mu­mos. Pa­ra­lç­li mi­nç­ ta­jai dar­bî­bas jo­mu no­ro­be­þo­ða­nai ie­ce­rç­ti ci­ti stra­tç­ì is­ki no­zî­mî­g i pro­jek­ti – trans­por­ta sis­tç­mas sa­ slçg­ða­na lo­ka sis­tç­mâ, sa­vie­no­ða­na ar Rie­tum­ei­ro­pas tîk­lu, kâ arî sa­ ðíid­ri­nâ­tâs gâ­zes ter­mi­nâ­ïa bû­ve. 2011/4

Þurnâlu atbalsta

Ensto Latvija AS, Brîvîbas gatve 224/5, LV 1039 Rîga www.ensto.com

Lie­tu­va ar Lat­vi­ju ne­gra­sâs kon­ku­rçt Bal­ti­jas SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jek­ta sa­ka­râ Ga­ta­vo­jo­ties bû­vçt sa­vu sa­ðíid­ri­nâ­tâs gâ­zes ter­mi­nâ­li Klai­pç­dâ, Lie­tu­ va ne­plâ­no kon­ku­rçt ar Lat­vi­ju par Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas (ES) lî­dzek­ïu pie­ sais­ti re­ì i­onâ­lâ gâ­zes ter­mi­nâ­ïa bû­vei kai­miò­valsts te­ri­to­ri­jâ, treð­dien pçc tik­ða­nâs ar Lat­vi­jas Mi­nis­tru pre­zi­den­tu Val­di Dom­brov­ski Viï­òâ ap­lie­ci­ nâ­jis Lie­tu­vas prem­jer­mi­nistrs And­r jus Ku­bi­ïus. “Kâ jums zi­nâms, Bal­ti­jas val­stîs tiek dis­ku­tçts par re­ì i­onâ­la gâ­zes ter­ mi­nâ­ïa pro­jek­tu, bet vien­lai­kus tiek plâ­no­ti arî ter­mi­nâ­ïi vie­tç­jâm va­ja­dzî­ bâm,” viòð sa­cî­jis. “Es­mu pâr­lie­ci­nâts, ka ðie pro­jek­ti cits ci­tu ne­iz­slçdz un, îpa­ði rau­go­ties no sa­ðíid­ri­nâ­tâs gâ­zes iz­man­to­ða­nas per­spek­tî­vas pa­sau­lç, mçs ejam pa­rei­zu ce­ïu – at­tîs­tâm gan vie­tç­jos ter­mi­nâ­ïus, gan, ce­ru, – spç­ sim vie­no­ties arî par re­ì i­onâ­lu ter­mi­nâ­li, kas va­rç­tu pie­sais­tît ES fi­nan­sç­ ju­mu.” Lat­vi­jas val­dî­bas va­dî­tâjs sa­vu­kârt no­râ­dî­jis, ka tu­vâ­ka­jâ lai­kâ tiks pa­beig­ta plâ­no­ja­mâ re­ì i­onâ­lâ ter­mi­nâ­ïa priek­ðiz­pç­te un no­skaid­ro­sies, vai ðis pro­jekts tiks fi­nan­sçts par ES lî­dzek­ïiem. Lie­tu­vâ pel­do­ðâ ter­mi­nâ­ïa un gâ­zes gla­bâ­ta­vas bû­vei iz­rau­dzî­ta Klai­pç­ das jû­ras os­tas ak­va­to­ri­jas dien­vid­da­ïa lîdz­âs tâ dç­vç­ta­jai Cû­kas mu­g u­ras sa­lai. Ie­ce­rçts, ka ter­mi­nâ­lis tiks uz­bû­vçts un sâks dar­bo­ties lîdz 2014. ga­ dam. Tâ bûv­dar­bi va­rç­tu iz­mak­sât ap­tu­ve­ni 200 mil­jo­nus eiro (141 mil­jo­nu la­tu), un lîdz 20% no ðîs sum­mas va­rç­tu segt pri­vâts in­ves­tors. Par ie­spç­ jâm in­ves­tçt ðai ob­jek­tâ in­te­re­sç­jas ASV kom­pâ­ni­ja “Che­nie­re Energy”. ENERÌIJA UN PASAULE

13


Gaidâmâ ârkârtîgi spçcîgâ Saules vçtra draud “iegrûst” Zemi tumsâ uvâkâ pusotra gada laikâ Zeme piedzîvos 150 gados spçcîgâko magnçtisko vçtru, ko T izraisîs spçcîgi uzliesmojumi uz Saules – ðâdu brîdinâjumu britu zinâtnieki izteikuði savas valsts valdîbai. BBC vçsta: saskaòâ ar zinâtnieku prognozçm, vçtra draud izsist no lîdzsvara vairâkas svarîgas sistçmas, piemçram, energoapgâdes sistçmu, kâ arî datorizçtâs iekârtas. Tikmçr Londonas laikraksts «The Sunday Times» vçsta, ka Lielbritânijas valdîba, pamatojoties uz likumu par ârkârtas situâcijâm, nepiecieðamîbas gadîjumâ visâ valstî atslçgs elektrîbu, tâdâ veidâ mazinot magnçtiskâs vçtras nodarîtos kaitçjumus. Kâ uzsver zinâtnieki, Saule tagad nonâkusi paaugstinâtas aktivitâtes ciklâ, kas savu kulminâciju sasniegs 2012. gadâ. Pçc zinâtnieku aprçíiniem, gaidâmâ magnçtiskâ vçtra vismaz piecas reizes pârsniegs to, kas 1989. gadâ Kanâdas provincç Kvebekâ bez elektrîbas atstâja seðus miljonus cilvçku. Tâpat ðomçnes zinâtnieki prognozçjuði arî Saules aktivitâtes samazinâðanos, proti, nâkamajos 20–30 gados Saule var kïût tik neaktîva, novedot pie mazâ ledus laikmeta Eiropâ, kâds jau piedzîvots 1645.–1715. gadâ.

Materiâls publicçts sadarbîâ ar


ziòas un aktualitâtes

Po­li­jâ at­klâ­tas no­zî­mî­gas da­bas­gâ­zes at­rad­nes Po­li­jâ at­klâ­tas ie­vç­ro­ja­mas da­bas­gâ­zes at­rad­nes, kas sa­tur ap­tu­ve­ni 100 mil­jar­du ku­bik­met­ru gâ­zes, otr­dien pa­vçs­tî­ja eko­no­mi­kas mi­nistrs Val­de­mârs Pa­vlaks. “Ja eks­per­tu ap­lç­ses ap­stip­ri­nâ­sies, at­rad­ nes Kut­no re­ì i­onâ va­rç­tu div­kâr­ðot mû­su ko­pç­jâs re­ zer­ves,” teikts mi­nis­tra iz­pla­tî­ta­jâ pa­zi­òo­ju­mâ. Pað­laik ap­stip­ri­nâ­tie da­bas­gâ­zes krâ­ju­mi Po­li­jâ mç­râ­mi ap­tu­ve­ni 95,5 mil­jar­dos ku­bik­met­ru, kas no­ dro­ði­na ap 30% no pað­rei­zç­jâ ga­da pa­tç­ri­òa. Pie­gâ­des no Krie­vi­jas vei­do vai­râk ne­kâ 40%, bet pâ­rç­jâ pa­tç­rç­tâs da­bas­gâ­zes da­ïa tiek im­por­tç­ta no ci­tâm val­stîm. Lîdz­âs da­bas­gâ­zei Po­li­ja ðo­brîd cer arî uz slâ­nek­ïa gâ­zi, no kâ va­rç­tu ie­g ût 5,3 tril­jo­nus ku­bik­met­ru da­basgâ­zes, kas sa­vu­kârt ïau­tu Po­li­jai sa­ma­zi­nât at­ka­rî­bu no ak­meò­og­lçm elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nâ un ma­zi­nât at­ka­rî­bu arî no Krie­vi­jas gâ­zes pie­gâ­dçm.

“Lat­vi­jas Gâ­zes” jaun­ajos pie­slç­gu­mos pçrn do­mi­nç­ja in­di­vi­du­âlâs dzî­vo­ja­mâs mâ­jas AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” (LG) jaun­ajos pie­slç­g u­mos pa­ gâ­ju­ða­jâ ga­dâ do­mi­nç­ju­ðas in­di­vi­du­âlâs dzî­vo­ja­mâs mâ­jas, vei­do­jot 71% no jaun­o klien­tu îpat­sva­ra, lie­ci­na uz­òç­mu­ma pa­gâ­ju­ðâ ga­da pâr­skats. Ko­pu­mâ LG jaun­o da­bas­gâ­zes pie­slç­g u­mu skaits pa­gâ­ju­ðâ ga­da lai­kâ sa­snie­dza 901, no ku­riem lie­lâ­ko ap­jo­mu jeb 640 vei­do­ja in­di­vi­du­âlâs dzî­vo­ja­mâs mâ­ jas. Jaun­o klien­tu vi­dû bi­ja arî 128 dzî­vok­ïi ar da­bas­ gâ­zes ap­ku­ri, 64 bi­ja ko­mer­ci­âlie klien­ti, 45 – dzî­vok­ïi ar gâ­zes pa­var­diem, 24 – rûp­nie­cis­kie klien­ti. Vçl 208 ob­jek­tos pa­gâ­ju­ðâ ga­da lai­kâ îs­te­no­ta jau­ das pa­lie­li­nâ­ða­na, to skai­tâ 171 ga­zi­f i­cç­tâ dzî­vok­lî ti­ ka uz­stâ­dî­ti ap­ku­res kat­li. Jaun­pies­lçg­to klien­tu, kâ arî klien­tu ar pa­lie­li­nâ­tu jau­du da­bas­gâ­zes pa­tç­riòð 2010. ga­dâ bi­ja ap 4,3 mil­jo­niem ku­bik­met­ru – vai­râk ne­kâ no­dro­ði­nâ­ja rûp­nie­cis­kie klien­ti.

Lat­vi­jâ No­rdpo­ol spot va­rç­tu tikt iz­vei­dots ne âtr­âk kâ 2012. ga­da bei­gâs Elek­tro­ener­ì i­jas bir­þa “Nord Po­ol Spot” (“Nord Po­ol”) ir ie­in­te­re­sç­ta ie­kïaut Lat­vi­ju pçc ie­spç­jas âtr­âk, ta­èu, bal­sto­ties uz pie­eja­mo in­for­mâ­ci­ju, bû­tu re­âli pie­òemt, ka tas no­tiks tu­vâk 2012. ga­da bei­gâm, biz­ne­sa por­tâ­lam “No­za­re.lv” no­râ­dî­ja bir­þas pâr­stâ­vis Ka­ri Ma­ke­la. Jau zi­òots, ka “Nord Po­ol” par jaun­a ap­ga­ba­la iz­vei­di jâ­pa­zi­òo pâ­rç­jiem bied­riem se­ðus mç­ne­ðus ie­priekð. Bir­þai sva­rî­gâ­kais jau­tâ­jums ir sais­tîts ar eso­ðo li­ku­mu gro­zî­ða­nu, ie­ tve­rot ar bir­þas iz­vei­di sais­tî­tus ele­men­tus, kâ arî ne­at­ka­rî­ga pâr­va­des sis­tç­mas ope­ra­to­ra iz­vei­des no­sa­cî­ju­mus. At­tie­cî­g us gro­zî­ju­mus Elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us li­ku­mâ Saei­ma ot­ra­jâ la­sî­ju­mâ at­bal­stî­ja 9. jû­ni­ja sç­dç. Pçc tam se­kos Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas iz­vçr­tç­jums par pâr­va­des sis­tç­mas ope­ra­to­ra no­da­lî­ða­nu. Pçc “Nord Po­ol” in­for­mâ­ci­jas, ðî pro­ce­dû­ra var pra­sît pat des­mit mç­ne­ðus. Pçc iz­vçr­tç­ða­nas pa­beig­ða­nas bir­þa pa­zi­òos par jaun­a ap­ga­ba­la iz­vei­di, bet dar­bo­ties tas sâks dar­bo­ties ti­kai pçc se­ðiem mç­ne­ðiem. Kâ zi­òots, Igau­ni­jas “Nord Po­ol” ap­ga­bals dar­bî­bu sâ­ka pçrn, sa­vu­kârt Lie­tu­vâ ir sa­va bir­þa “Bal­tpo­ol”. AS “Latv­en­er­go” pâr­stâv­ji gan vai­râk­kârt iz­tei­ku­ðies, ka bû­tu lo­ì is­ki vei­dot vie­no­tu Bal­ti­jas val­stu bir­þas ap­ga­ba­lu.

2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

15


ziòas un aktualitâtes

Eduarda Krauca kolekcija “Ă?eguma spçkstacijas celtniecĂŽbas gaita 1936. – 1940.â€?

prezentçta pasaules mçroga konferencç 18. – 21. maijâ VarĂ°avâ, Polijâ notika UNESCO prog­ rammas “Pasaules atmiòaâ€? 4. starptautiskâ konference “KultĂťra – atmiòa – identitâteâ€?. Konferencç vienkopus pulcçjâs 279 dalĂŽbnieki no 71 valsts – UNESCO nacionâ­ lo komisiju pârstâv ji, atmiòas institĂťciju – muzeju, bibli­ otçku, arhĂŽvu u.c. pârstâv ji un dokumentârâ mantojuma saglabâðanas eksperti. Konference bija veltĂŽta pasaules dokumentârâ manto­ juma saglabâðanai, lai nodroĂ°inâtu tâ ilgtspçjĂŽgu izman­ toĂ°anu vçstures izzinâðanâ un sabiedrĂŽbas kolektĂŽvâs atmiòas saglabâðanâ. Konferencç ĂŽpaĂ°i tika akcentçta kultĂťras identitâðu unikalitâte un daudzveidĂŽba, to sa­ glabâðanas nozĂŽmĂŽba mĂťsdienu globalizâcijas laikmetâ. Konferences svinĂŽgajâ atklâðanâ VarĂ°avas karaĂŻa pi­ lĂŽ klâtesoĂ°os uzrunâja Rajmohan Gandhi (Indija), in­ Konferences svinĂŽgajâ atklâðanâ 2011. gada 18. maijâ Var Ă°avas dieĂ°u neatkarĂŽbas cÎòu vadĂŽtâja Mahatmas Gandija karaĂŻa pilĂŽ dalĂŽbniekus uzrunâ Mahatmas Gandija mazdçls (1869 – 1948) mazdçls. Viòð uzsvçra, ka mĂťsdienu âtr­ Rajmohan Gandhi ajâ laika ritçjumâ ĂŽpaĂ°i svarĂŽga ir kultĂťras, atmiòas un identitâtes respektçðana, katra atseviĂ°Ă­a personĂŽbas, ĂŹimenes vai tautas kultĂťrstâsta atzĂŽĂ°ana un saglabâðana, tâpçc nedrĂŽkst noraidĂŽt kultĂťras un identitâtes kâ mazas vai lokâlas, jo tâs visas ir svarĂŽgas un nozĂŽmĂŽgas kopçjâ atmiòas kontekstâ. Dokumentârais mantojums ir bĂťtiska pasaules atmiòas – cilvçces kultĂťras mantojuma daĂŻa. Tas ietver infor­ mâciju par kultĂťru un valodu daudzveidĂŽbu, kâ arĂŽ piesâtinâtâ personiskâ, neformalizçtâ veidâ jĂťtĂŽgi, spilgti un detalizçti atklâj vçsturç piedzĂŽvoto, kas varbĂťt pat netĂŽĂ°i saglabâjies pierakstĂŽtâ, uzzĂŽmçtâ, gravçtâ vai jebkâdi citâdi fiksçtâ veidâ uz jebkâda iespçjamâ informâcijas nesçja. Dokumentârais mantojums ĂŻauj mums saglabât atmiòas par daÞâdu kultĂťru, sabiedrĂŽbu, nâciju un sociâlo grupu savdabĂŽbu un pagâtni. Tas ir sabiedrĂŽbas vçstures avots, kas ir ĂŽpaĂ°i svarĂŽgs sociâlai kohçzijai kâ bâze di­ alogam, veidojot savstarpçjo sapratni un toleranci. Dokumentârajâ mantojumâ ierakstĂŽtâ atmiòa ir neaizstâjams veids, kâ nodot tradĂŽcijas un vçstures izpratni, vienlaikus rosinot tâlredzĂŽgâk domât arĂŽ par savu paĂ°noteikĂ°anos un identitâtes saglabâðanu nâkotnei. Eduards Kraucs’ Collection of Glass Plate Photographic Negatives „The Course of the Construction of Äśegums Power Station 1936 – 1940â€? Eduarda Krauca fotonegatÄŤvu uz stikla pamatnes kolekcija „Ĝeguma spÄ“kstacijas celtniecÄŤbas gaita 1936. – 1940.â€? 14

8QLWHG1DWLRQV (GXFDWLRQDO6FLHQWLILFDQG &XOWXUDO2UJDQL]DWLRQ

Veidòi tilta balstu un ledgrieÞu betonçðanai �eguma spçkstacijas aizsprostâ. 1938.gada 22.septembris

16

ENERĂŒIJA UN PASAULE

(GXDUGV.UDXFVÂś&ROOHFWLRQRI*ODVV3ODWH3KRWRJUDSKLF1HJDWLYHV WKH&RXUVHRIWKH&RQVWUXFWLRQRI.HJXPV3RZHU6WDWLRQ ,QVFULEHGRQWKH/DWYLDQ5HJLVWHULQ 0HPRU\RIWKH:RUOG

Ekskavators darbos �eguma spçkstacijas plostu ceïa bÝvvietâ. 1939.gada 19.maijs

2011/4


ziòas un aktualitâtes

Konference iezîmçja gan globâlu, gan arî reìionâlu problemâtiku un tendences pasau­ les atmiòas dokumentçðanâ, saglabâðanâ un atpazîstamîbas veicinâðanâ. Konferences plenârsesijâs un diskusiju paneïos pilnîbâ varçju izjust daudzveidîgo kultûru un vçstu­ riskâs pieredzes klâtbûtni, bet visus vienoja misijas apziòa – dokumentçt un saglabât pa­ saules atmiòu nâkotnei. Îpaða uzmanîba ti­ ka veltîta pasaules dokumentârâ mantojuma pieejamîbai, tostarp dokumentu digitalizâci­ jas procesiem, informâcijas tehnoloìiju strau­ jajai maiòai un digitâli radîtu dokumentu – digitâlâ mantojuma – saglabâðanai. Interesantas un emocionâlas diskusijas izvçrtâs diskusiju panelî “Jaunas emocijas, seni dokumenti” ko vadîja moderatore Hele­ na R. Assamoah­Hassan (Gana) un kurâ bija pulcçjuðies pârstâv ji no Latvijas, Lietuvas, Nor vçìijas, Dânijas, Itâlijas, Lielbritânijas, Polijas, Ukrainas, Indijas, Japânas, Kore­ jas, Filipînâm, Ganas, Ruandas, Haiti u.c. Konferencç “Kultûra – atmiòa – identitâte” Lat viju pâr stâvçja: 1. rindâ no kreisâs – Inta Rudzîte, Agrita Ozola, Ina Lastovecka, Anita Vaivade; Konferences dalîbnieki aktîvi diskutçja par 2. rindâ no kreisâs – Aldis Pûtelis, Meldra Usenko un Jânis Kârkliòð. to, kâ sens dokuments reflektç mûsdienu sa­ 2011. gada 21. maijs biedrîbâ, kâdas emocijas dokuments ir fiksç­ jis pagâtnç un kâdas tas atspoguïo mûsdienâs. Ðajâ diskusiju panelî Latvijas Nacionâlâs bibliotçkas direktora, UNESCO prog rammas “Pasaules atmiòa” Starptautiskâs ekspertu padomes eksperta Andra Vilka referâtu nolasîja Anita Vaivade, UNESCO Latvijas Na­ cionâlâs komisijas (LNK) Kultûras, komunikâcijas un informâcijas sektora vadîtâja. Referâtâ îpaða uzmanîba veltîta UNESCO prog rammas “Pasaules atmiòa” Latvijas Nacionâlajâ reìistrâ iekïautajam dokumentârajam mantojumam, tostarp mûsu Enerìçtikas muzeja krâjumâ esoðajai E. Krauca stikla plaðu fotonegatîvu kolekcijai, kas atspoguïo Íeguma spçkstacijas tapðanu laika posmâ no 1936. lîdz 1940.gadam. Ðis unikâlais dokumentârais mantojums izceï ekonomiski un emocionâli spçcîgas norises Latvijas vçsturç, apliecinot arî valstiskuma un brîvî­ bas ideju autentiskumu tâ laika cilvçku centienos un dzîves stâstos. Konferences dalîbniekiem bija iespçja apskatît Latvijas dokumentârajam mantojumam veltîtu izstâdi – “UNESCO prog rammas “Pasaules atmiòa” îstenoðana Latvijâ”. Izstâde organizçta Latvijas dalîbas UNESCO 20. gadadienas svinîbu ietvaros, un tajâ varçja iepazîties ar informâciju par dokumentâro mantojumu, kas iekïauts prog rammas “Pasaules atmiòa” starptautiskajâ un Latvijas nacionâlajâ reìistrâ – Dainu skapi, Baltijas ceïa organizçðanas un norises dokumentiem, Sibîrijâ uz bçrza tâss rakstîtâm vçstulçm, Raiòa un Aspazijas saraksti, Latvijas Centrâ­ lâs Padomes Memorandu un Eduarda Krauca fotonegatîvu uz stikla pamatnes kolekciju “Íeguma spçkstacijas celtniecîbas gaita 1936. – 1940”. Dalîba ðâda lîmeòa konferencç nodroðina iespçju prezentçt gan Latvijas vçsturisko pieredzi un dokumentâro mantojumu pasaules kultûrtelpâ, gan Latvijas speciâlistu pieredzi dokumentu saglabâðanâ. UNESCO programmas “Pasaules atmiòa” 4. starptautiskajâ konferencç Latviju pârstâvçja Aldis Pûtelis, Latvijas Universitâtes Literatûras, folkloras un mâkslas institûta Latvieðu folkloras krâ­ tuves asistents, Meldra Usenko, Tautas frontes mu­ zeja direktore, Inta Rudzîte, Latvijas Valsts arhîvu Centrâlâs mikrofoto­kopçðanas un dokumentu res­ taurâcijas laboratorijas vadîtâja, Agrita Ozola, Tu­ kuma muzeja direktore, Ina Lastovecka, AS “Latven­ ergo” Enerìçtikas muzeja vadîtâja un Anita Vaivade, UNESCO LNK Kultûras, komunikâcijas un infor­ mâcijas sektora vadîtâja. Konferencei sagatavotais buklets, kas veltîts 2009. gada novembrî UNESCO programmas “Pa­ 15 Latvijas Nacionâlajâ reìistrâ iekïau­ saules atmiòa” tajai Eduarda Krauca fotonegatîvu uz stikla pamat­ nes kolekcijai – “Íeguma spçkstacijas celtniecîbas gaita 1936.–1940.” – kopâ ar konferences dalîbnie­ kiem ir aizceïojis uz daudzâm pasaules valstîm. Ina Las tovecka, Enerìçtikas muzeja vadîtâja, Komunikâcija un starptautiskâs at tiecî bas,AS “Latvenergo” Íeguma spçkstacijas ûdenskrâtuves labâ krasta zemes dambis. The right bank earth dam of the Ķegums Power Station reservoir. 1989.gada 15.jûnijs 15 June 1939.

Excavator working at the rafting canal construction site of Ķegums Power Station. 19 May 1939. Ekskavators darbos Ķeguma spēkstacijas plostu ceļa būvvietā. 1939. gada 19. maijs.

2011/4

Foto E.Kraucs. (No Enerìçtikas muzeja krâjuma)

Ķeguma spēkstacijas ūdenskrātuves labā krasta zemes dambis. 1939. gada 15. jūnijs.

ENERÌIJA UN PASAULE

17


“Jaudas” kolektîvs. 2011. gada 1.jûnijs

tçma

“JAUDAS” SPÇKS Ð

ogad jûnijâ savu 50 gadu pastâvçðanas jubileju at zîmçja akciju sabiedrî ba “Energofirma Jauda”. Jau no paðiem pirmsâ­ kumiem “Jauda“ ir raþojusi iz strâdâjumus enerìçtikas un elek trifikâcijas vajadzî bâm, to skaitâ kompak tâs trans formato­ ru apakðstacijas, zemsprieguma un vidçjâ sprieguma iekâr tas, metâla konstrukcijas un iz strâdâjumus. Ðobrîd uzòçmums ir viens no lielâkajiem elek tromateriâlu un iekâr tu raþotâjiem Baltijâ. “Jauda” neapðaubâmi ir viens no Lat vijas veiksmes stâs tiem. No mazas mehâniskâs darbnîcas “Jauda” ir kïuvusi par modernu, mûsdienîgu rûpnîcu, kuras produkciju pazîst ne tikai Lat vijâ, bet arî mûsu kaimiòvalstîs. “Jaudas” raþotâ produkcija ir viens no Lat vijas energosis tçmas at tîs tî bas pamatak meòiem, “Jaudas” raþojumus plaði lieto uzòçmumi, iestâdes un iedzîvotâji. Domâjam, ka “Jaudas” stâsts varçtu bût interesants þurnâla lasî tâjiem, tâpçc nolçmâm lûgt “Jaudas” vadî bu atbildçt uz da­ þiem jautâjumiem par uzòçmuma at tîs tî bu, problçmâm un nâkotnes vîziju. Sarmî te Baltmane

Pirms tam daþi nozîmîgâkie fakti no uzòçmuma vçstures. Îstenîbâ “Jaudas” pirmsâkumi sniedzas vairâk nekâ 50 gadu tâ­ lâ vçsturç. Jau pirms otrâ pasau­ les kara savu darbîbu sâka neliela elektromehâniskâ darbnîca, kurâ daþi strâdnieki nodarbojâs ar tajâ laikâ ïoti vajadzîgâm lietâm – la­ boja sadeguðos elektromotorus un transformatorus, raþoja vienkârðas elektrosadalnes, darîja daudzus ci­ tus vajadzîgus darbus. 1961. gada 1. jûnijâ darbnîca no­ nâk Enerìçtiskâs celtniecîbas tres­ 18

ENERÌIJA UN PASAULE

ta pakïautîbâ un kïûst par Latvijas PSR Tautas saimniecîbas padomes Enerìçtiskâs saimniecîbas pâr val­ des Enerìçtiskâs celtniecîbas tres­ ta Mehânisko rûpnîcu. Tieði ðo da­ tumu “Jauda” arî uzskata par savu dzimðanas dienu. Kopð 1962. gada rûpnîcas galvenais korpuss atrodas Ðíirotavâ, Krustpils ielâ. Laika gaitâ galvenie Latvi­ jas enerìçtikas uzòçmumi pâriet PSRS Enerìçtikas ministrijas pa­ kïautîbâ, un 1971. gada 1. janvârî uzòçmums kïûst par PSRS Ener­ ìçtikas un elektrifikâcijas minis­

trijas Latvijas PSR Enerìçtikas un elektrifikâcijas Galvenâs raþoðanas pâr valdes Enerìçtiskâs celtniecîbas tresta Eksperimentâlo elektrokons­ trukciju rûpnîcu “Jauda”. Savu ta­ gadçjo nosaukumu “Jauda”, kopâ ar pagodinoðo statusu “Eksperimentâ­ lâ elektrokonstrukciju rûpnîca”, uz­ òçmums iegûst 1967. gada 1. augus­ tâ. Interesanta ir arî nosaukuma “Jauda” vçsture. Tas ir vârds, kas, aizrautîgu cilvçku lolots, atnâcis no ieceres, vçlmes paðos uzòçmu­ ma pirmsâkumos un ðodien kïuvis par zîmolu nozîmîgai, spçcîgai un modernai raþoðanas nozarei. 2011/4


tçma

Ðtancçðanas iecirknis. 1975. gads

Sadaïòu mezglu montâþas iecirknis. 1975. gads

Eksperimentâlâs rûpnîcas statuss ïauj nedaudz vieglâk piekïût deficîtajiem materiâlajiem resursiem, kâ arî ne­ daudz palielinât strâdâjoðo darba algas. Pamats ðî statusa pieðíirðanai bija tas, ka Latvija faktiski bija vienîgâ no PSRS republikâm, kas izmantoja “netipisku” spriegumu shçmu ar vidspriegumu 20 kV, iztiekot bez 35 kV savos sadales tîklos. 1987. gadâ, Enerìçtiskâs celtniecîbas trestam kïûstot par apvienîbu “Latesa”, uzòçmumam vçlreiz mainâs no­ saukums. 1990. gada 1. janvârî uzòçmums, joprojâm atrodoties apvienîbas “Latesa” sastâvâ, kïûst par Kooperatî­ vo energofirmu “Jauda”, bet 1992. gada 2. augustâ Latvijas Republikas Uzòçmumu reìistrâ tiek reìistrçts patstâ­ vîgs uzòçmums – Akciju sabiedrîba “Energofirma JAUDA”. 1994. gada 15. aprîlî tiek noslçgts lîgums par “Jaudas” iznomâtâ valsts îpaðuma nomu ar izpirkumu, 1995. gada 23. februârî noslçgts pirkuma lîgums par akciju sabiedrîbu “Energofirma JAUDA” – darbinieki kïûst par sava uzòçmuma akcionâriem, tâtad îpaðniekiem. “Jaudai” sâkas jauni laiki. Savos 50 pastâvçðanas gados “Jauda” ir piedzîvojusi astoòus direktorus, un katrs no viòiem ir devis nozîmîgu ieguldîjuma uzòçmuma izaugsmç. “Jaudas” direktori: 1959. – 1968. Alberts Romanovskis 1968. – 1972. Antons Vilcâns 1972. – 1974. Aivars Vilde

1974. – 1979. Juris Mikitâns 1988. – 1998. Alfrçds Bimbiruls 1979. – 1986. Vladimirs Sadkovskis Kopð 14.11.1998. Jânis Ðimins 1986. – 1988. Meèeslavs Maizelis

Skats uz galveno korpusu. 1975. gads 2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

19


tçma

Tâ­lâk mû­su sa­ru­na uz­òç­mu­ma Krust­pils ie­las bi­ro­jâ ar pre­zi­den­tu Jâ­ni Ði­mi­nu, ko­merc­di­rek­to­ru Me­èes­la­vu Mai­ze­li un at­tîs­tî­bas di­rek­to­ru Iva­ru Li­uzi­ni­ku. Tik­ko esat no­svi­nç­ju­ði sa­va uz­òç­mu­ma 50 ga­du ju­bi­le­ju. Vie­ si aiz­va­dî­ti, dâ­va­nas iz­sai­òo­tas. Kâ­das ir sa­jû­tas pçc tâ­das, nu ne­teik­ðu lie­las – te viss ir no­sa­cî­ ti –, bet var­bût apaï­as ju­bi­le­jas svi­nî­bâm? Jâ­nis Ði­mins (J.Ð.): Nu jâ, ar tâm ju­bi­le­jâm jau vien­mçr ir sa­reþ­ ìî­ti. Dau­dzi cil­vç­ki pçc 49 ga­diem sa­vas nâ­ko­ðâs dzim­ða­nas die­nas vairs ne­svin vis­pâr. Mçs – te es do­ mâ­ju “Jau­du” – no sa­viem ga­diem îpa­ði ne­kau­na­mies – kaut îs­te­nî­bâ, kâ tas jums zi­nâms, esam vçl kriet­ ni ve­câ­ki. Ta­èu sa­vâ lai­kâ par mû­ su dzim­ða­nas die­nu ti­ka pie­òemts 1961. ga­da 1. jû­nijs, un pie tâ arî pa­lik­sim. Mçs at­zî­mç­jam sa­vas ju­ bi­le­jas, un da­rî­sim to arî turp­mâk. Kat­ra ju­bi­le­ja liek pâr­do­mât pa­veik­ to un vçl­reiz pâr­vçr­tçt nâ­kot­nes vî­zi­ju, dar­bî­bas mçr­íus un uz­de­vu­ mus. Sa­vu ju­bi­le­ju svi­nî­bas mçs re­ dzam arî kâ lie­lis­ku ie­spç­ju pa­teikt pal­dies sa­viem klien­tiem, sa­dar­bî­ bas par­tne­riem un, pro­tams, mû­su dar­bi­nie­kiem. Sa­jû­tas ir da­lî­tas. No vie­nas pus­es, esam pa­tie­si lep­ni par pa­veik­to, mums ir re­âlas un skaid­ ras nâ­kot­nes ie­ce­res, ko no­teik­ti re­ ali­zç­sim. “Jau­das” 50 ga­di – kâ jûs îsu­ mâ va­rç­tu rak­stu­rot ðo uz­òç­mu­ ma at­tîs­tî­bas ce­ïu? J.Ð.: Sâk­sim ar 1961. ga­du. Bû­tî­ bâ uz­òç­mums Ener­ìç­tis­kâs cel­tnie­ cî­bas tres­ta pa­kïau­tî­bâ ti­ka ra­dîts ar vie­nu mçr­íi – iz­ga­ta­vot mak­si­mâ­li ie­spç­ja­mâ dau­dzu­mâ tres­ta pâr­vie­ to­ja­mâm me­ha­ni­zç­ta­jâm ko­lon­nâm (PMK) elek­tro­iekâr­tas, ap­rî­ko­ju­mu, me­tâ­la kon­struk­ci­jas, dzelzs­be­to­na kon­struk­ci­jas, ci­tas lîdz­îgas lie­tas, lai no­dro­ði­nâ­tu PMK ie­spç­ju veikt lie­la ap­jo­ma plâ­no­tos ener­go­sis­tç­ mas at­jau­no­ða­nas un bûv­nie­cî­bas dar­bus, kâ arî no­dro­ði­nât ar ðo pa­ðu pro­duk­ci­ju elek­tro­tîk­lu uz­òç­mu­mus dar­bu veik­ða­nai saim­nie­cis­kâ kâr­tâ un tâ sau­ca­ma­jai lauk­saim­nie­cî­bas elek­tri­f i­kâ­ci­jai – lie­lu lauk­saim­nie­ cî­bas ob­jek­tu elek­tro­ins­ta­lâ­ci­ju ie­rî­ ko­ða­nai. Mums ne­bi­ja gan­drîz ne­kâ. Elek­tro­lî­ni­ju bal­sti bi­ja no­pu­vu­ði, bi­ja ne­pie­cie­ða­ma jaun­iebû­vç­ja­mo bal­stu im­preg­nç­ða­na. Ðo pro­ce­su vei­ca ar ro­kâm. Bal­stus mi­zo­ja, no­ smç­rç­ja ar do­no­li­tu, li­ka krâ­vu­mos, no­se­dza, ïâ­va no­stâ­vçt, pçc lai­ka at­ se­dza krâ­vu­mu un ie­bû­vç­ja bal­stus 20

ENERÌIJA UN PASAULE

lî­ni­jâ. Tas bi­ja smags, ve­se­lî­bai un vi­dei kai­tîgs darbs. “Jau­da” ie­vie­sa bal­stu pie­sû­ci­nâ­ða­nas auto­klâ­va me­to­di, kas gan­drîz pil­nî­bâ at­brî­vo­ ja no ro­ku dar­ba un pa­da­rî­ja bal­stu “dzî­ves lai­ku” daudz il­gâ­ku. Lat­vi­ jâ tra­di­ci­onâ­li ti­ka pie­lie­tots 20 kV sprie­g ums. PSRS tâ­du ne­lie­to­ja, tâ­ pçc trû­ka gan trans­for­ma­to­ru, gan jau­das slç­dþu, at­da­lî­tâ­ju un ci­tas apa­ra­tû­ras. Ne­bi­ja ne ko­mu­tâ­ci­jas, ne aiz­sar­dzî­bas sa­daï­òu. Gais­va­du lî­ni­ju bû­vei un re­mont­iem ne­pie­ti­ka kail­va­du. Prak­tis­ki ne­bi­ja ka­be­ïu zem­sprie­g u­ma in­sta­lâ­ci­ju iz­vei­do­ ða­nai lauk­saim­nie­cî­bas ob­jek­tos, ne­bi­ja sa­daï­òu. Tâ teikt – kâ vien tik ne­bi­ja. “Jau­das” gal­ve­nais uz­ de­vums bi­ja ri­si­nât ðos jau­tâ­ju­mus, un “Jau­da” to arî sek­mî­g i da­rî­ja un da­ra vçl ðo­dien, 2011. ga­dâ. Vie­nî­g i pie­pra­sî­tâs pro­duk­ci­jas un pa­kal­po­ ju­mu klâsts ir pil­nî­g i iz­mai­nî­jies, ir pa­vi­sam ci­tâ­das pra­sî­bas pro­duk­ci­ jas un pa­kal­po­ju­mu kva­li­tâ­tei. Ta­èu – tâ­pat kâ pirm­sâ­ku­mos – “Jau­da” strâ­dâ sa­vu klien­tu la­bâ, cen­ðo­ties at­rast un âtr­i re­ali­zçt klien­ta pro­ blç­mu ri­si­nâ­ju­mus. Mçs sa­dar­bo­ ja­mies ar sa­viem klien­tiem, gan “Latv­en­er­go” uz­òç­mu­miem, gan âr­val­stu kom­pâ­ni­jâm, gan jeb­ku­ru, kam va­ja­dzî­g i sa­reþ­ì î­tu elek­tro­ap­ gâ­des pro­blç­mu ri­si­nâ­ju­mi. Un – jo­ cî­g i – mçs par to ne­kau­na­mies, mçs le­po­ja­mies ar to. Me­èes­lavs Mai­ze­lis (M.M.): Pie­krî­tu Ði­mi­na kun­gam. In­te­re­ san­ti ir tas, ka vi­sus ðos 50 ga­dus it kâ pil­dâm vie­nu un to pa­ðu uz­de­vu­ mu, ta­èu – ja sa­lî­dzi­nâm tâ­lai­ka un mûs­die­nu ra­þo­ða­nu, tad kva­li­tâ­te ir mai­nî­ju­sies tik ïo­ti, ka vie­ni un tie pa­ði pro­duk­ti kïu­vu­ði gau­þâm at­ðíi­ rî­gi. Pro­tams, uz­òç­mums kâ ener­ìç­ ti­kai do­mâ­tas pro­duk­ci­jas ra­þo­tâjs sa­vu ni­ðu sa­gla­bâ, ti­kai ar ci­tiem iz­ strâ­dâ­ju­miem. Rûp­nî­ca ir strau­ji at­ tîs­tî­ju­sies, îpa­ði ne­at­ka­rî­bas ga­dos, kad ie­pa­zi­nâm âr­zem­ju teh­no­lo­ìi­jas, kad ra­dâs ie­spç­jas ap­mek­lçt pa­sau­ les lî­me­òa pro­fe­si­onâ­lâs iz­stâ­des un iz­vei­dot kon­tak­tus ar ci­tu zem­ju spe­ ci­âlis­tiem. Bû­tis­ki ir mai­nî­ju­ðies uz­ òç­mu­ma va­dî­bas dar­bî­bas ak­cen­ti. Ja ie­priekð mums gal­ve­no­kârt bi­ja jâ­lau­za gal­va, kâ sa­ra­þot ne­pie­cie­ ða­mo pro­duk­ci­ju – trû­ka ne­pie­cie­ða­ mo ma­te­ri­âlo re­sur­su –, tad ta­gad mums gal­ve­nie ak­cen­ti jâ­liek uz tir­ gus iz­pç­ti, pro­duk­ci­jas kva­li­tâ­ti, pað­

iz­mak­su un pro­duk­ci­jas re­ali­zâ­ci­jas ie­spç­jâm. Pçc pie­vie­no­ða­nâs Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bai sâ­kâs sî­va kon­ku­ren­ce un at­vçr­tâ tir­gus no­tei­ku­mu dik­tâts. Ivars Li­uzi­niks (I.L.): Te jâ­at­ ce­ras kâds bû­tisks mo­ments – lîdz 90. ga­du sâ­ku­mam val­stî bi­ja plân­ vei­da saim­nie­cî­ba ar no­teik­tu ra­ þo­ða­nas sor­ti­men­tu. Ne­bi­ja ne­kâ­du pro­blç­mu ar pro­duk­ci­jas re­ali­zâ­ci­ju – viss sa­ra­þo­tais au­to­mâ­tis­ki “aiz­ gâ­ja uz ur­râ”. Ie­gâ­dâ­ties âr­zem­ju iz­strâ­dâ­ju­mus, ja ne­skai­ta 20 kV ie­kâr­tu ie­ro­be­þo­tâ dau­dzu­mâ no so­ ci­âlis­ma val­stîm, ne­bi­ja ie­spç­jams. At­ve­ro­ties “dzelzs priekð­ka­ram” uz âr­pa­sau­li, tir­g û sâ­ka pa­râ­dî­ties la­ bas kva­li­tâ­tes Rie­tu­mu ie­kâr­tas un iz­strâ­dâ­ju­mi, sa­vu­kârt sa­brû­kot so­ci­âlis­tis­ka­jam valsts ra­þo­ða­nas sek­to­ram, pie­pra­sî­jums pçc ie­kâr­ tâm kra­si sa­ma­zi­nâ­jâs. Kâ vai­rums tâ­lai­ka Lat­vi­jas ra­þo­tâ­ju, mçs no­nâ­ câm tâs pa­ðas di­lem­mas – bût vai ne­bût – priekð­â. Mçs iz­lç­mâm – bût. Ta­èu, lai tas tâ tie­ðâm no­tik­tu, va­ja­ dzç­ja kva­li­ta­tî­vi mai­nî­ties ïo­ti strau­ jâ tem­pâ. Un mçs to iz­da­rî­jâm. Kâ jums tas iz­de­vâs? Kâ­pçc klien­ti pçrk jû­su pro­duk­ci­ju? Kas ir jû­su lie­lâ­kie klien­ti? M.M.: Se­ko­jam vi­sâm mû­su no­za­ res ra­þo­ða­nas no­vi­tâ­tçm. Uz­ska­tu, ka in­þe­nie­rim ir jâ­bût ar “zir­nek­ïa gal­vu”, ku­ra gro­zâs par vi­siem 360 grâ­diem un vi­su ap­zi­nâ­to no­de­rî­go ne vien liek aiz auss, bet arî ie­sa­ka, kâ ie­viest re­âla­jâ ra­þo­ða­nâ. Na­tu­râ­ lâs saim­nie­cî­bas prin­ci­pi jâ­at­met. Sa­vus ra­þo­ju­mus kom­plek­tç­jam ar pa­sau­lç at­zî­tâ­ko fir­mu ie­kâr­tâm un de­ta­ïâm. Vei­do­jam augst­as kva­li­tâ­ tes kop­pro­duk­tu. Pal­dies par sa­vu iz­aug­smi mums ir jâ­sa­ka arî klien­ tiem. Kon­kur­sos, ku­ros re­g u­lâ­ri pie­da­lâ­mies, ir uz­skai­tî­ti no­sa­cî­ju­ mi, ku­ri jâ­iz­pil­da, lai ie­g û­tu pa­sû­ tî­ju­mu. Mçs tos ie­vie­ðam, lai spç­tu dar­bo­ties il­g ter­mi­òâ. Esam spç­ju­ði sa­gla­bât la­bu re­pu­tâ­ci­ju, gan pað­ mâ­jâs, gan âr­val­stîs. Mums ir augs­ ti kva­li­f i­cçts per­so­nâls, zi­nâ­ða­nas un uni­kâ­la pie­re­dze. Mums sva­rîgs ir ik­viens mû­su pro­duk­ci­jas lie­to­ tâjs. Çr­tî­bu la­bad esam iz­vei­do­ju­ði pa­kal­po­ju­mu pa­ke­ti – klients pie mums var pa­sû­tît no ka­be­ïa vai dro­ ði­nâ­tâ­ja lîdz pat spec­ap­ìçr­bam, lai nav jâ­tç­rç laiks un lî­dzek­ïi, pa­ðam vi­su ne­pie­cie­ða­mo sa­gâ­dâ­jot. 2011/4


tçma

Bez elektrîbas ðodien nav iespç­ jama ne sadzîve, ne raþoðana. “Jau­ das” klientu lokâ ir visi, kuru dar­ bîbai nepiecieðama elektroenerìija. Uzòçmumam ir trîs produktu lîni­ jas – augstâkâ, vidçjâ un zemâkâ. Atðíirîba nav kvalitâtç, bet gan ie­ spçjâ lietot papildu funkcijas. “Jau­ da” ir piedalîjusies vairâku svarîgu objektu izbûvç, un ðajâ sarakstâ ir Inèukalna pazemes gâzes krâtuve, “Latvijas banka”, “Latvijas mobilais telefons”, “Lattelecom”, jaunâs Rî­ gas ûdens attîrîðanas ietaises. Pie unikâliem projektiem ierindojam apakðstaciju uzstâdîðanas Vecrîgâ, kur ðaurajâs ieliòâs ar transportu nevar piebraukt, tâpçc kâ lego klu­ cîðus pa daïâm tâs vajadzçja salikt. “Jaudas” apakðstacija dar­ bojas pie prezidenta pils, piedalîjâmies arî TEC­1 un TEC­2 rekonstrukciju pro­ jektos. Stabilu klientu, kas re­ gulâri slçdz ar mums lî­ gumus, ir ap pieciem sim­ tiem. Mçs viòiem rîkojam seminârus, aptaujâjam un strâdâjam, raugoties, lai nesaòemtu neapmierinoðu vçrtçjumu. Bijâm pionieri Latvijâ bonusa sistçmas ie­ vieðanâ – ïaujam klientam augt, apjomam palielino­ ties piedâvâjam speciâlas atlaides. I.L.: “Jaudas” pluss ir tas, ka uz­ òçmums var operatîvi reaìçt un pie­ lâgot produkciju projekta prasîbâm. Tâpat pietiekami operatîvi ieviest izmaiòas darba procesâ. Reâlâ dzî­ ve neïauj ieslîgt rutînâ. Pçdçjâ laikâ bieþi var la­ sît par uzòçmumu îpaðnieku “slçpðanos” daþâdâs eksotiskâs salâs, aplokðòu algâm, sareþ­ ìîtâm shçmâm, kâ izvairîties no nodokïu maksâðanas un lîdzîgâm lietâm. Vai arî “Jaudâ” tas ir aktuâli? J.Ð.: Nç, nav. “Jaudas” akcionâri ir viena juridiska persona un 85 fi­ ziskas personas. “Jauda” ir Latvijas pilsoòiem piederoðs, tâtad Latvijas uzòçmums. “Jauda” nemaksâ algas aploksnçs un godprâtîgi nomaksâ visus nodokïus. Savas darbîbas lîdz ðim veiksmîgâkajâ, 2008., gadâ “Jau­ da” nodokïos valsts kasç iemaksâja 4,5 miljonus latu vai 18 tûkstoðus latu par katru strâdâjoðo. Protams, arî mçs dzîvojam krîzes apstâkïos, 2011/4

tâpçc pagâjuðâ gada râdîtâji ir stip­ ri pieticîgâki. Tomçr nodokïos kopâ nomaksâjâm 2,23 miljonus latu vai 10,3 tûkstoðus latu par katru strâ­ dâjoðo. Un vçl – atðíirîbâ no paðlaik modernâs tendences pârdot savus uzòçmumus ârzemniekiem, – varu teikt, ka mums tâdu plânu nav. Izklausâs pat pârâk skaisti. Vai jums ir spçcîgi lobiji politi­ íu vidû? Vai valdîba nodroðina “Jaudai” kâ paðmâ ju uzòçmu­ mam kâdas priekðrocîbas iepir­ kumu konkursos attiecîbâ pret citu valstu raþotâ jiem? M.M.: Nu nav mums diemþçl to lobiju. Attiecîbas ar politiíiem – ðeit es domâju valdîbu – mums, kâ jau enerìçtikâ, veidojas pçc sinusoîdas

Jaudas kolektîvu sveic Kazahstânas Republikas vçstniecîbas konsuls Eriks Sugurbekova kungs

principa – te augðâ, te lejâ. Kad tik­ ko sâkâm izíepuroties, pie mums viesojâs toreizçjais ekonomikas mi­ nistrs Atis Sausnîtis, labi sadarbo­ jâmies ar enerìçtiíiem, populâras bija mûsu rîkotâs klientu dienas. Atzinîgus vârdus dzirdçjâm no ma­ su medijiem. Tajâ laikâ izjutâm sa­ vçjo pleca sajûtu. Pçc politiskajiem kariem, tâda pazuda. Paðlaik va­ ram teikt, ka esam tajâ sinusoîdas lejasdaïâ. Izskatâs, ka savi raþotâji Latvijâ nav vajadzîgi. Eiropas Savienîbas direktîvas nepieïauj îpaðu labvçlîbas statusu noteikðanu saviem raþotâjiem, taèu dzîvç viss notiek savâdâk – valstis parasti cenðas aizsargât savu tirgu un savus raþotâjus. Lietuva, piemç­ ram, savam raþotâjam pieïauj 10% preferenci. Îstenîbâ Lietuva no citu valstu raþotâjiem vispâr nepçrk ne­ ko tâdu, ko spçjîgi saraþot paði. Sâkumâ mçs vairâkus gadus meklçjâm risinâjumu, kâ samazinât produkcijas cenu, lai varçtu iekarot

Eiropas tirgu, bet rietumos atbildçja, ka viòiem lçtâka prece nav nepiecie­ ðama. Viòi gadiem ilgi jau ir strâdâ­ juði kopâ ar ðo vai citu uzòçmumu, kad to vçl vadîjis tçvs, dçls vai cits personîgi pazîstams uzòçmçjs. Per­ sonîgie kontakti nozîmç ïoti daudz. Plaði pazîstams ir Amerikas BAF (pçrc amerikâòu vispirms) princips. Mûsu valstî nekas tâds neeksistç. Kâpçc nedomâjam perspektîvâ? Cieð mûsu kopçjâ tautsaimniecîba, bet liekas, ka tas nevienam nerûp. Kâ jûs stratçìiski redzat “Jaudas” attîstîbu nâkama jos 10 gados? J.Ð.: Jûtam, ka Latvijas tirgus ar katru dienu samazinâs, bet uz vietas palikt mçs nevaram atïau­ ties. Savu raþoðanas ka­ pacitâti varam palielinât dubulti un nodarbinât 250 cilvçkus. Tâpçc mçs ïoti daudz strâdâjam jaunu tirgu un partneru meklç­ jumos Krievijâ un tâs ap­ kaimç, Novgorodâ, Ples­ kavâ, kâ arî raugâmies uz otru pusi – Kazahijas virzienâ. Praktiski dar­ bojamies Baltkrievijâ, ta­ èu ðodienas ekonomiskajâ situâcijâ mûsu meitas uz­ òçmums tur piedzîvo no­ pietnus pârbaudîjumus. Dzîve rit uz priekðu, un tâpçc ik pa laikam ir jârod jauni risinâjumi paðreizçjâs produkcijas atjaunoðanai. Viens no tâdiem iz­ strâdâjumiem bûs vidçjâ spriegu­ ma kameras; jâpaplaðina transfor­ matoru apakðstaciju klâsts, lai to izmantoðanu nodroðinâtu arî skar­ bâkos laika apstâkïos, piemçram, Nor vçìijâ un Krievijâ. Rietumu tirgû ir grûti iekïût, jo tas ir kâ noslçgts aplis. Ar labu, lç­ tu produktu rietumu tirgû ienâkt vairs nevar. Mçs viesojâmies Vâcijâ un varu apgalvot, ka tur priekðroka tiek dota vietçjam raþotâjam. Tâ, salîdzinot ar Latviju, ir diametrâli pretçja nostâja. Mçs Vâcijai raþojam nelielus skapîðus, bet pasûtîjumu ieguvâm, tikai pateicoties uzòçmî­ gam vâcu biznesmenim, kurð preci realizç ar savas firmas logo. Paðlaik gatavojam skapjus Somi­ jai, ko tur tirgos ar somu firmas lo­ go un dokumentâciju somu valodâ. Vienîgais pozitîvais izòçmums ir mûsu veiksmîgâ sadarbîba ar “Volvo” rûpnîcu, kuriem raþojam automâtikas skapjus automaðînu ENERÌIJA UN PASAULE

21


tçma

pâr­bau­dçm rûp­nî­câ. Vi­òi no Bal­ ti­jas re­pub­li­kâm iz­vç­lç­jâs mûs, jo mçs zi­nâ­jâm va­lo­das, bet gal­ve­no­ kârt tâ­pçc, ka vi­òu pâr­stâ­vis bi­ja lat­vie­tis. Par to, ka lat­vie­ði ir gud­ri cil­vç­ki, ka vi­òi prot strâ­dât un var strâ­dât, es ne­ðau­bos. Ne­lai­me ir tâ, ka vi­sus ðos ga­dus, tik­ko ie­rau­dzî­ jâm âr­zem­nie­kus, – ne­zi­nâ­jâm, kâ vi­òiem iz­pa­tikt. Dau­dzi âr­zem­nie­ki iz­man­to­ja cil­vç­ku uz­ti­cç­ða­nos, arî valsts lî­me­nî. Ap­gal­vo­ðu, ka mû­su cil­vç­ki ir pla­ðâk iz­glî­to­ti. I.L.: Eks­por­ta no­ietam uz aus­tru­ miem sva­rî­ga ir klien­tu ap­mâ­cî­ba. Krie­vi­jas, Balt­krie­vi­jas ener­ìç­ti­íu iz­glî­to­ða­nâ esam daudz ie­g ul­dî­ju­ði, stâs­tî­ju­ði par sa­vu pro­duk­ci­ju, uz­ òe­mam vi­òu pâr­stâv­jus sa­vâ rûp­nî­ câ. Nu jau sep­ti­òi ga­di, kâ Balt­krie­ vi­jâ dar­bo­jas mû­su kop­uz­òç­mums. Si­tu­âci­ja ir sa­reþ­ì î­ta, jo ða­jâ val­stî ir ïo­ti mai­nî­ga va­dî­bas sis­tç­ma un pç­dç­jâ lai­kâ ne­sta­bi­li­tâ­ti pa­lie­li­nâ­ ju­si ru­bu­ïa de­val­vâ­ci­ja. Grû­tî­bas ir jâ­pa­cieð, un vieg­lâk tâs pâr­va­rç­sim, ja bû­sim at­vçr­ti pâr­mai­òâm. Vçl plâ­nos ir at­tîs­tît sa­dar­bî­bu ar Sankt­pç­ter­bur­g u un tâs sep­ti­òiem re­ì i­oniem. Lai iz­do­tos, ar po­ten­ci­ âlo klien­tu ir jâ­bût la­bâm at­tie­cî­ bâm. Mç­ì i­nâm iz­zi­nât arî Skan­di­ nâ­vi­jas tir­g u – So­mi­jâ, Zvied­ri­jâ un Nor­vç­ì i­jâ. Pro­tams, sa­vas kom­pe­ten­ces ie­ tva­ros, bû­sim ga­ta­vi ra­þot vi­su to, kas ne­pie­cie­ðams mû­su valsts ener­ ìç­ti­kas at­tîs­tî­bai. Vçl ne­daudz par vçs­tu­ri. At­ mo­das sâ­kums. Ra­þo­ða­na brûk, re­sur­su nav, pie­pra­sî­ju­ma nav, cits pçc ci­ta “pa bur­bu­li” aiziet to­laik va­re­ni ra­þo­ða­nas uz­òç­mu­ mi. Kâ no­tu­rç­jâ­ties? Ar ko sâ­kât ðo pâr­mai­òu pro­ce­su, kâ iz­vç­lç­ jâ­ties sa­vu ce­ïu, kurð fak­tis­ki iz­ râ­dî­jâs vie­nî­gi pa­rei­zais? J.Ð.: Prak­tis­ki sâ­kâm no nul­les. Mçs, vi­si ðîs sa­ru­nas da­lîb­nie­ki, ofi­ sâ sç­dç­jâm ka­þo­ci­òos, jo par sil­tu­mu ne­bi­ja, ar ko sa­mak­sât. Tad ie­ro­si­ nâ­jâm pro­ce­su, lai no­mai­nî­tu pro­ duk­ci­ju, uz­sâ­kâm ak­tî­vu sa­dar­bî­bu ar “Latv­en­er­go” (ta­gad AS “Sa­da­les tîkls”). Ta­jâ lai­kâ va­rç­jâm iz­braukt âr­pus Lat­vi­jas mâ­cî­ties mûs­die­nî­g u ra­þo­ða­nas pro­ce­su va­dî­ða­nu. Man pa­ðam iz­de­vâs pa­dzî­vot kâd­rei­zç­jâ “ABB” kom­pâ­ni­jâ Zvied­ri­jâ. Tas pa­ lî­dzç­ja íer­ties klât ra­þo­ða­nas teh­ no­lo­ì i­ju no­mai­òai. To­reiz krâ­so­jâm ar “slap­jâm” krâ­sâm – kâds ar­ha­ isms! Ei­ro­pas Re­kon­struk­ci­jas un 22

ENERÌIJA UN PASAULE

at­tîs­tî­bas ban­ka pie­ðíî­ra kre­dî­tu, par to ie­pir­kâm pul­ver­krâ­so­ða­nas ie­kâr­tu. No­ti­ka pir­mais kva­li­ta­tî­ vais lç­ciens. M.M.: Mo­der­nu dar­ba­gal­du ie­ vie­ða­na pra­sî­ja strâ­dâ­jo­ðo augs­tu kva­li­f i­kâ­ci­ju. Uz pir­ma­jiem jau­n­ajiem dar­ba­gal­diem nâ­ca strâ­dât in­þe­nie­ri. J.Ð.”: Bi­ja ne­pie­cie­ða­mi strâ­dâ­ jo­ðie ar la­bâm an­gïu va­lo­das zi­nâ­ ða­nâm. Ðo ie­kâr­tu ser­vi­sa kom­pâ­ ni­ja ir Zvied­ri­jâ, kur meis­ta­ram ir jâ­uz­tur re­g u­lâ­ri kon­tak­ti dar­ba­gal­ da kïû­mî­gas dar­bî­bas ga­dî­ju­mos. Mums vi­siem pâ­rç­jiem arî va­ja­dzç­ja sâkt mâ­cî­ties sveð­va­lo­das. Pro­tams, ka mçs vi­si bi­jâm po­zi­tî­vi orien­tç­ti un pâr­lie­ci­nâ­ti, ka strâ­dâ­jam sa­vas valsts nâ­kot­nes la­bâ. Ðî pâr­lie­cî­ba nav mai­nî­ju­sies arî ðo­dien. Mums ne­kâ­di nav iz­pro­tams tas, ko ðo­ dien jû­tam – ðeit vie­tç­jais ra­þo­ tâjs jû­tas kâ sve­ði­nieks! Vai tas va­rç­tu bût lie­lo rie­tu­mu ra­þo­tâ­ju lo­ bijs, lai at­tî­rî­tu sa­vu ra­þo­ju­mu ce­ïu Lat­vi­jas tir­g û? Kâ uz jums ska­tâs rie­tum­val­ stu kon­ku­ren­ti, lîdz­îgas pro­duk­ ci­jas ra­þo­tâ­ji? M.M.: Sa­vâ lai­kâ, kad uz­sâ­kâm apakð­sta­ci­ju ra­þo­ða­nu, kas ðo­dien mums ir viens no gal­ve­na­jiem pro­ duk­tiem, va­ja­dzç­ja pie­da­lî­ties kon­ kur­sâ Vâ­ci­jâ. Mçs ða­jâ kon­kur­sâ uz­va­rç­jâm un sâ­kâm ra­þot apakð­ sta­ci­jas. “Sie­mens” pçc tam iz­tei­câs, ka vi­òi ir pie­ïâ­vu­ði stra­tç­ì is­ku kïû­ du – va­ja­dzç­jis kat­ru ga­du Lat­vi­jai uz­dâ­vi­nât pa piec­âm apakð­sta­ci­jâm un Lat­vi­jâ “Jau­das” ne­maz ne­bû­ tu. Kas lie­lam kon­cer­nam ir piec­as apakð­sta­ci­jas! Bet cik val­stij ir bû­ tisks katrs ra­þo­ða­nas uz­òç­mums, kas dod dar­bu un mak­sâ no­dok­ïus.

jâ­sa­da­la ne­vien­mç­rî­g i: mums uz vie­nu tûk­sto­ti iz­strâ­dâ­ju­mu, vi­òiem uz simts tûk­sto­ðiem. Es­mu re­dzç­jis pil­nî­bâ au­to­ma­ti­zç­tas lî­ni­jas – ska­pi sa­ra­þo bez dar­ba ro­ku ie­jauk­ða­nâs. Mçs tâ­du lî­me­ni ne­va­ram sa­sniegt, tâ­pçc, ie­plu­di­not Lat­vi­jas tir­g û ðâ­ du pro­duk­tu, “Jau­du” var iz­nî­ci­nât, bet kâds bûs ie­g u­vums Lat­vi­jai? Pie mums pirms kâ­da lai­ka po­pu­lârs bi­ja uz­sau­kums; “Pçr­ ciet Lat­vi­jas pre­ci!” Ta­gad gan tâ kâ îpa­ði nav dzir­dçts. J.Ð.: Vâ­ci­jâ lie­lâ­kâ da­ïa brauc ar BMW, Mer­ce­des un Volkswagen au­to­ma­ðî­nâm! Dau­dzâs zem­çs pa­ st­âv kaut kâ­da, ja ne li­ku­mî­ga, tad mo­râ­la vai pat­ri­otis­ka vie­no­ða­nâs aiz­stâ­vçt sa­vç­jo ra­þo­tâ­ju. Kâ­pçc ne­kâ tam­lî­dzî­ga nav Lat­vi­jâ? Vi­si ta­èu sa­prot, ka tie 200 cil­vç­ki, kas strâ­dâ “Jau­dâ”, bez ðîs ra­þot­nes kïûs bez­dar­bnie­ki, kam bûs jâ­mak­ sâ bez­dar­bnie­ku pa­balsts. Ne­pra­ sâm nau­du, ti­kai mo­râ­lu at­spai­du un god­prâ­tî­g us cen­tie­nus pa­lî­dzçt strâ­dât sa­vâ zem­ç. Mums at­bal­stu sniedz Lat­vi­jas In­ves­tî­ci­ju un at­ tîs­tî­bas aìen­tû­ra, kas dod ie­spç­ju ap­mek­lçt da­þâ­das iz­stâ­des ar ie­vç­ ro­ja­mâm da­lî­bas mak­sas at­lai­dçm, pal­dies par to. Ko jûs vç­lç­tos pa­teikt, no­vç­lçt pa­ði sev vai ci­tiem? Vai “Jau­da” bûs Lat­vi­jas uz­òç­mums arî vçl pçc kâ­da ga­râ­ka lai­ka sprî­þa? M.M.: “Jau­da” ir pâr­cie­tu­si ne vie­nu vien vçt­ru. Ta­gad ir at­li­cis iz­ tu­rçt ðo, ce­rams, ne “de­vî­to vil­ni”. Mçs iz­tu­rç­sim. Mû­su klien­ti un sa­ dar­bî­bas par­tne­ri var dro­ði pa­ïau­ ties uz “Jau­das” pras­mçm, lo­ja­li­tâ­ti un go­da­prâ­tu. Mçs arî turp­mâk bû­ sim pa­go­di­nâ­ti dot sa­vu ie­g ul­dî­ju­ mu jû­su elek­tro­ap­gâ­des jau­tâ­ju­mu ri­si­nâ­ða­nâ.

I.L.: Lie­lam kon­cer­nam mû­su ga­ da ra­þo­ða­nas ap­joms ir darbs vie­nai die­nai. Iz­kon­ku­rçt mûs, pie­mç­ram, kaut vai ar vie­na pro­duk­ta – at­da­ lî­tâ­ja – ra­þo­ða­nu rûp­nî­cai no­zî­mç se­ðu dar­ba vie­tu zau­dç­ða­nu. Ra­þot­ ni var iz­kon­ku­rçt, un pçc tam ðai pro­duk­tu gru­pai no­teikt sa­vu ce­nu. Vi­òiem tas ir at­ïau­ða­nâs jau­tâ­jums, mums – iz­dzî­vo­ða­nas.

I.L.: “Jau­da” bi­ja, ir un bûs! Mû­ su plâ­nos nav Lat­vi­jâ ie­ras­tâ mçr­ ía – rûp­nî­cu pâr­dot âr­zem­nie­kiem. “Jau­da” past­âvî­gi strâ­dâ pie sa­vas pro­duk­ci­jas un pa­kal­po­ju­mu kva­ li­tâ­tes uz­la­bo­ða­nas un sor­ti­men­ta at­jau­no­ða­nas. Ja jums ir ne­pie­cie­ ða­mî­ba pçc mû­su pa­kal­po­ju­miem, laip­ni gai­dâm jûs “Jau­dâ” vai mû­su fi­li­âlçs.

J.Ð.: Bez pie­mi­nç­ta­jâm ir vçl kâ­da lie­la kom­pâ­ni­ja “Rit­tal”, kas tâ­pat kâ “Jau­da” ra­þo arî da­þâ­dus elek­tro­skap­jus, bet mçs ar vi­òiem ne­va­ram kon­ku­rçt, jo iz­de­vu­mi ir

J.Ð.: Esam pâr­lie­ci­nâ­ti par sa­ vâm spç­jâm. Mums ne­kas cits ne­ at­liek, kâ no­tu­rç­ties. Lai mums vi­siem vei­cas! E&P Foto no AS “Jauda“ arhîva

2011/4


tçma

LEEA pârstâvju gadskârtçjâ sanâksme 2

011. gada 19. maijâ Rîgas Brîvos tas pâr valdes telpâs notika gadskâr tçjâ Latvijas Elektroenerìçtiíu un Energobûvnieku asociâcijas (LEEA) pâr stâvju sanâksme, kurâ apsprieda Lat vijas pamatproblçmas enerìçtikas at tîs tî bâ, un notika arî Energobûvnieku konkur sa 2010 laureâtu apbalvoðana. Balvas iz vçlçjâs (sponsorçja) un pasniedza SI A Robert BOSCH valdes loceklis Kaspars Kalviðkis.

Pârstâvju sanâksmes dalîbniekus un viesus apsveic un uzrunâ LEEA valdes priekðsçdçtâjs V.Krçsliòð. Viòð atgâdina, ka enerìçtiíiem ie­ priekðçjais gads bija grûts (sniega izraisîtie elektroapgâdes traucç­ jumi decembra­janvâra mçneðos u.c.). V.Krçsliòð piemin arî nesen – 11.05.2011. – notikuðo konferen­ ci “Latvijas nacionâlâs intereses enerìçtikâ”, kurâ jau tika apspries­ tas galvenâs problçmas enerìçtikas attîstîbâ Latvijâ. Priekðsçdçtâjs uzaicina saskaòot sapulces die­ naskârtîbu, kura tiek apstiprinâta vienbalsîgi, un piedâvâ sanâksmes dalîbniekiem iepazîties ar LEEA darba plânu 2011. gadam un izteikt savas piezîmes un priekðlikumus. Pirmajam vârds tiek dots Eko­ nomikas ministrijas (EM) Ener­ ìçtikas departamenta direktoram D.Merirandam, kurð informç par Latvijas enerìçtikas attîstîbas perspektîvâm lîdz 2030. gadam. 2011/4

D.Merirands norâda, ka EM ir iz­ veidota darba grupa, lai lîdz vasa­ rai izstrâdâtu stratçìiskâs nostâd­ nes enerìçtikas attîstîbai lîdz 2030. gadam un jûlijâ to nodotu sabiedrî­ bai apsprieðanai. Atgâdina, ka jau bija izstrâdâtas enerìçtikas attîstî­ bas nostâdnes 2007.–2014. gadam, kuras neatbilda faktiskajâm attîstî­ bas tendencçm. Ðodien pastâv dau­ dzi elektrosavienojumi ar Krieviju, bet tikai viens elektrosavienojums ar Somiju ar ierobeþotu jaudu ( 350 MW). Inèukalna gâzes krâtuvei bû­ tu jâkïûst par gâzes centru Baltijâ ar gâzesvadiem uz Somiju un Poliju (sâkumâ uz Lietuvu ar esoðâ gâzes­ vada kapacitâtes paaugstinâðanu). Daþreiz starp kaimiòvalstîm trûkst elastîbas, kas kavç perspektîvu ri­ sinâjumu izstrâdi un ievieðanu. Tâ Baltijas valstis nevar lîdz ðim sav­ starpçji vienoties par saðíidrinâtas gâzes terminâïa bûvi vienâ no trim valstîm, jo tikai tâdâ gadîjumâ ir ie­

spçjams Eiropas Savienîbas lîdzfi­ nansçjums. Tuvâko gadu mçríis ir pievienoties Skandinâvijas elektro­ enerìijas birþai, kas varçtu veicinât elektroenerìijas tirgus attîstîbu (vajadzîgi papildu elektrosavienoju­ mi: starp Somiju un Igauniju, kâ arî starp Lietuvu un Zviedriju). Esam uzsâkuði darbus Kurzemes 330 kV loka izveidei u.c. Elektroenerìijas obligâtâ iepir­ kuma sistçma no atjaunojamiem energoresursiem bûtu jâmaina, jo tâ kropïo tirgu. D.Meriranda vie­ doklis: “Ja valsts ir sasniegusi zinâ­ mu attîstîbas lîmeni, tad katrs nâ­ kamais solis ir ievçrojami dârgâks”. Vietçjo energoresursu izmantoðana ir lietderîgâka tikai tad, kad tam ir ekonomisks pamatojums. Lai runâ­ tu par slânekïa gâzes izmantoðanu, vispirms jânoskaidro, kâdi resursi ir pieejami un cik tas maksâs! At­ bildot uz jautâjumu par elektroener­ ìijas cenu Latvijâ, D.Merirands in­ formç, ka Latvija atrodas apmçram 20. vietâ starp 27 Eiropas valstîm. D.Merirands apgalvo, ka lielâka vçrîba jâvelta energoefektivitâtei – piemçram, nosiltinot mâju, var pat lîdz èetrâm reizçm samazinât ener­ ìijas patçriòu. Viòð uzskata – lai risinâtu energoefektivitâtes problç­ mas, bûtu jâveicina energoser visa kompâniju veidoðanâs, jâpalielina investîcijas energotehnoloìijâs u.c. Lai risinâtu ðos jautâjumus, jâ­ apsprieþ gan sabiedrisko, gan mâj­ saimniecîbu sektoru problçmas. EM strâdâ pie ðîs problçmas, un vasarâ sagatavotais dokuments tiks nodots apsprieðanai sabiedrîbâ. AS “Latvenergo” valdes loceklis M.Kuòickis apsveic sapulces dalîb­ niekus un informç par energokom­ pânijas stratçìiskajiem projektiem. Vispirms par pâr vades elektrotîk­ lu paplaðinâðanos. Par Kurzemes ENERÌIJA UN PASAULE

23


tçma

330 kV lo­ka iz­bû­ves eta­piem: 1) 2012. ga­dâ – 330 kV ka­be­lis zem Dau­ga­vas, kas no­slçgs 330 kV gre­ dze­nu ap­kârt Rî­gai; 2) 2013. ga­dâ – 330 kV pâr­va­des elek­tro­lî­ni­ja Gro­ bi­òa–Vents­pils; 3) 2018. ga­dâ – 330 kV pâr­va­des lî­ni­ja Vents­pils–Rî­ga. 330 kV lo­ka ga­rums – 340 km, mak­ si­mâ­lâ pâr­va­des jau­da: 800 – 1000 MW. Ap­tu­ve­nâs iz­mak­sas – 200 mil­jo­nu eiro (50% – ES lîdz­f i­nan­sç­ jums). M.Ku­òic­kis uz­sver, ka katrs iz­bû­vç­tais pâr­va­des elek­tro­lî­ni­jas kilo­metrs dod ie­vç­ro­ja­mu la­bu­mu taut­saim­nie­cî­bai. Lie­las pro­blç­mas sa­gâ­dâ tra­ses sa­ska­òo­ða­na ar ze­ mes îpað­nie­kiem (≈ 500), no ku­riem dau­dzi uz­ska­ta ðo pro­jek­tu par sa­ vas peï­òas avo­tu. “Latv­en­er­go” ir pa­nâ­ku­si vie­no­ða­nos ar bûv­val­dçm par at­bal­stu pro­jek­tam, ku­ram ir lie­la taut­saim­nie­cis­ka no­zî­me. At­ se­við­íu tra­ses pos­mu sa­ska­òo­ða­nai bûs ne­pie­cie­ðams iz­man­tot arî ci­ tas val­stî pa­re­dzç­tas li­kum­do­ða­nas ie­spç­jas. Ir ie­sâk­ti dar­bi TEC-2 ot­râ blo­ka uz­stâ­dî­ða­nai (ar 420 MW elek­tris­ ko jau­du un 270 MW sil­tum­jau­du). Jaun­ajâ blo­kâ ku­ri­nâ­mâ iz­man­to­ ða­nas efek­ti­vi­tâ­te sa­sniegs 88%. Tâ 100% tiks iz­man­to­ta kâ ko­ìe­ne­ râ­ci­jas elek­tro­sta­ci­ja, strâ­dâ­jot bâ­ zes re­þî­mâ. Uz­sâks dar­bî­bu 2013. ga­da jû­li­jâ. Jau ð.g. va­sa­râ tiks pie­gâ­dâ­tas at­se­við­ías liel­ga­ba­rî­ta ie­kâr­tas. Ir pa­re­dzçts tur­pi­nât Dau­ga­ vas kas­kâ­des HES ag­re­gâ­tu re­ kon­struk­ci­ju: Pïa­vi­òu HES 1. un 3. hid­ro­ìe­ne­ra­to­ru (2016. un 2017. ga­dâ), Íe­g u­ma HES 5., 6. un 7. hid­ ro­ìe­ne­ra­to­ru (2015., 2016., 2017.ga­ dâ), Rî­gas HES 3. hid­ro­ìe­ne­ra­to­ru, pa­lie­li­not tâ jau­du. Tu­vâ­kâ lai­kâ pa­re­dzç­ta Pïa­vi­òu HES re­zer­ves ûdens pâr­gâz­nes iz­bû­ves uz­sâk­ða­ na, pie­sais­tot ES lîdz­f i­nan­sç­ju­mu, kas pa­aug­sti­nâs Pïa­vi­òu HES aiz­ s­pros­ta dro­ðu­ma lî­me­ni pie ap­lçs­ tiem un mak­si­mâ­li pa­aug­sti­nâ­tiem pa­lu ûde­òiem Dau­ga­vâ. Arî at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su iz­man­to­ða­na ma­zas jau­das ko­ìe­ne­ râ­ci­jas elek­tro­sta­ci­jâs ir ri­si­nâ­mo jau­tâ­ju­mu lo­kâ. Tiek veik­ta sa­ðíid­ri­nâ­tâs gâ­zes ter­mi­nâ­ïa iz­bû­ves iz­pç­te Lat­vi­jâ, iz­man­to­jot In­èu­kal­na gâ­zes krâ­tu­ ves priekð­ro­cî­bas, lai to va­rç­tu iz­ man­tot vi­sas trîs Bal­ti­jas val­stis. Arî Vi­sa­g i­nas AES pro­jek­ta vir­ zî­bâ ir ie­in­te­re­sçts “Latv­en­er­go”, lai gan tâs cel­tnie­cî­bas uz­sâk­ða­na ir stip­ri ie­ka­vç­ta. 24

ENERÌIJA UN PASAULE

Ap­tu­ve­ni 2020. ga­dâ va­rç­tu at­ tîs­tî­ties Kur­ze­mes elek­tro­sta­ci­jas (ar elek­tris­ko jau­du 400 MW) pro­ jekts. AS “Latv­en­er­go” val­des lo­cek­lis U.Ba­riss sniedz in­for­mâ­ci­ju par elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us at­tîs­tî­bu Lat­vi­jâ un Bal­ti­jâ, kâ arî par elek­ tro­ener­ì i­jas ta­ri­fu vei­do­ða­nos. Ta­ ri­f â 46% sa­stâ­da elek­tro­tîk­lu (pâr­ va­des un sa­da­les) pa­kal­po­ju­mi, 38% – elek­tro­ener­ì i­jas iz­mak­sas, 13% – at­bal­sta mak­sâ­ju­mi par elek­tro­ ener­ì i­jas ra­þo­ða­nu ko­ìe­ne­râ­ci­jâ un no at­jau­nîgajiem ener­go­re­sur­siem un 3% – tir­dznie­cî­bas pa­kal­po­ju­mi. U.Ba­riss in­for­mç arî par elek­tro­ ener­ì i­jas tir­g us ce­nas vei­do­ða­nos. To var ie­vç­ro­ja­mi ie­tek­mçt pie­eja­ mâs caur­lai­des spç­jas ie­ro­be­þo­ju­mi pâr­va­des elek­tro­tîk­lâ. Pie­mç­ram, ðâds ie­ro­be­þo­jums past­âv va­sa­ras mç­ne­ðos ðíçrs­g rie­zu­ma caur­lai­des spç­jâ starp Igau­ni­ju un Lat­vi­ju, tâ­pçc pie­aug im­por­tç­tâs elek­tro­ ener­ì i­jas dau­dzums no Krie­vi­jas. Ru­nâ­tâjs at­zî­mç, ka elek­tro­ener­ ìi­jas pa­tç­riòð prak­tis­ki ne­mai­nâs at­ka­rî­bâ no tir­g us ce­nas un tâ­pçc ie­ro­be­þo­tas pie­gâ­des ap­stâk­ïos ce­ nâm ir ten­den­ce pie­augt. Va­sa­râ im­por­tçt elek­tro­ener­ì i­ju nav slik­ tâ­kais va­ri­ants, jo TEC-2 sa­ra­þo­tâ elek­tro­ener­ì i­ja kon­den­sâ­ci­jas re­ þî­mâ (nav sil­tu­ma slo­dzes) pa­ras­ti ir dâr­gâ­ka par im­por­tç­to. Igau­ni­jâ un Lie­tu­vâ ir iz­vei­do­tas elek­tro­ ener­ì i­jas bir­þas, ku­ru uz­de­vums ir no­dro­ði­nât pa­tç­rç­tâ­jiem pie­pra­sî­ to elek­tro­ener­ì i­jas dau­dzu­mu par op­ti­mâ­lâ­ko ce­nu, un “Latv­en­er­go” dar­bo­jas abâs bir­þâs. U.Ba­riss ap­ lie­ci­na, ka Skan­di­nâ­vi­jas elek­tro­ ener­ì i­jas tir­g us ir vis­la­bâk at­tîs­ tî­jies. Pçc ot­ra elek­tro­sa­vie­no­ju­ma iz­vei­des starp So­mi­ju un Igau­ni­ju, kas ko­pç­jo starp­sa­vie­no­ju­mu jau­du pa­lie­li­nâs lîdz 1000 MW, ie­vç­ro­ja­mi uz­la­bo­sies elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us lik­vi­di­tâ­te un samazinâsies ce­nu at­ðíi­rî­bas starp Bal­ti­jas un Skan­ di­nâ­vi­jas val­stîm. D.Me­ri­rands iz­sa­ka rep­li­ku, ka elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us dar­bî­ba kïûs sa­reþ­ì î­tâ­ka, jo bûs vien­lai­cî­g i jâ­ri­si­na arî elek­tro­ap­gâ­des dro­ðu­ ma jau­tâ­ju­mi, kas ie­ro­be­þos tir­g us ie­spç­jas. AS “Sa­da­les tîkls” val­des priekð­ sç­dç­tâjs A.Pin­ku­lis in­for­mç par sa­da­les elek­tro­tîk­lu at­tîs­tî­bu un pro­blç­mâm lai­ka pos­mâ no 2007. lîdz 2012. ga­dam. Kopð 2007. ga­da AS “Sa­da­les tîkls” uz­sâ­ka sa­vu dar­ bî­bu kâ ne­at­ka­rîgs uz­òç­mums. Par

AS “Sa­da­les tîkls” stra­tç­ì is­ka­jiem mçr­íiem uz­ska­ta: Ø sprie­g u­ma kva­li­tâ­tes pa­aug­ sti­nâ­ða­nu; Ø elek­tro­ap­gâ­des pâr­trau­ku­mu lai­ka sa­ma­zi­nâ­ða­nu; Ø uz­òç­mu­ma efek­ti­vi­tâ­tes pa­ aug­sti­nâ­ða­nu; Ø kva­li­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nu pa­kal­po­ju­mu snieg­ða­nâ klien­tiem. AS “Sa­da­les tîkls” at­tîs­tî­bu no­sa­ ka ka­pi­tâl­ie­g ul­dî­ju­mi. Ja tie 2007. un 2008. ga­dâ sa­stâ­dî­ja at­tie­cî­g i 81 un 80 mil­jo­nu la­tu, tad 2009. ga­dâ – 52 mil­jo­nus la­tu, bet 2010. ga­dâ no­kri­ta lîdz 26 mil­jo­niem la­tu, to­ ties 2011. ga­dâ ir jau kâ­pums lîdz 48 mil­jo­niem la­tu, bet 2012. – lîdz 66 mil­jo­niem la­tu. Kâ ie­prie­ci­no­ða vçsts par elek­tro­ ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa pie­augu­mu 2010. ga­dâ, sa­lî­dzi­not ar 2009. ga­du, tiek uz­svçrts pa­tç­ri­òa pie­augums rûp­ nie­cî­bâ (par 10,1%). Pa­gâ­ju­ðâ ga­da de­cem­bra un ð.g. jan­vâ­ra ilg­sto­ðie elek­tro­ap­gâ­des trau­cç­ju­mi Lat­vi­jâ, jo se­við­íi Lat­ ga­lç, no­tei­ca pri­ori­tâ­tes vids­prie­ gu­ma elek­tro­lî­ni­jâm – ie­vç­ro­ja­mi jâ­pa­lie­li­na va­dâ­mo slç­dþu un at­da­ lî­tâ­ju skaits, kâ arî bo­jâ­ju­mu vie­tas uz­râ­dî­tâ­ju skaits ar au­to­mâ­tis­ku sig­nâ­lu no­do­ða­nu dis­pe­èer­cen­triem. Jâ­no­da­la pil­sç­tas un lau­ku te­ri­to­ri­ jas, jâ­at­da­la ma­ì is­trâ­les un me­þa lî­ni­ju no­za­ro­ju­mi, kas vei­ci­nâs ât­r­âku bo­jâ­ju­mu vie­tas lo­ka­li­zâ­ci­ ju un sa­ma­zi­nâs at­slçg­to klien­ tu skai­tu, no­tie­kot ðâ­dâm da­bas ka­tas­tro­f âm. A.Pin­ku­lis uz­sver, ka at­bil­sto­ði AS “Sa­da­les tîkls” teh­nis­kai po­li­ti­kai: Ø vids­prie­g u­ma sa­da­les tîk­los kat­ru ga­du ne­pie­cie­ðams re­kon­­stru­çt vis­maz 840 km elek­tro­lî­ni­ju; Ø zem­sprie­g u­ma tîk­los eso­ðâs kail­va­du lî­ni­jas kat­ru ga­du jâ­no­ mai­na ar ka­be­ïiem vai pie­kar­ka­be­ïu lî­ni­jâm vis­maz 1200 km ga­ru­mâ; Ø zem­sprie­g u­ma jaun­âs lî­ni­jas pa­ma­tâ jâ­bû­vç ti­kai ar ka­be­ïiem. Elek­tro­lî­ni­ju re­kon­struk­ci­jai kat­ ru ga­du ir ne­pie­cie­ða­mi vis­maz 34 mil­jo­ni la­tu. Tâ­lâk uz­stâ­jas Lat­vi­jas Dar­ba de­vç­ju kon­fe­de­râ­ci­jas (LDDK) ìe­ ne­râl­di­rek­to­re E.Eg­le, ku­ra in­for­ mç par mak­ro­eko­no­mi­kas at­tîs­tî­bu Lat­vi­jâ. At­zîst, ka 2009. gads bi­ja vis­sma­gâ­kais krî­zes gads. Ta­gad esam uz­sâ­ku­ði at­tîs­tî­bas ce­ïu uz augð­u. Fi­nan­ðu lî­dzek­ïu pie­eja­mî­ba ir ie­vç­ro­ja­mi kri­tu­sies. Ðis ap­stâk­lis brem­zç at­tîs­tî­bu. No­dok­ïu jo­mâ 2011/4


tçma

LDDK cî­nî­jâs par ma­zâ­ko ïau­nu­ mu. Ne­rau­go­ties uz to, dar­ba­spç­ka no­dok­ïi Lat­vi­jâ ir pie­augu­ði, sa­ ma­zi­not tâs kon­ku­rçt­spç­ju ar kai­ miò­val­stîm. Do­mâ­jot par nâ­kot­ni – jâ­sek­mç vir­zî­ða­nâs uz eiro ie­vie­ ða­nu. In­f lâ­ci­ja ir nâ­ka­mais drauds mû­su valsts eko­no­mi­kai. Jâ­tur­pi­na struk­tu­râ­lâs re­for­mas, ku­ras lîdz ðim ne­ko nav de­vu­ðas taut­saim­ nie­cî­bai. Na­ci­onâ­lo re­for­mu pa­ma­ tâ jâ­bût kva­li­ta­tî­vai un efek­tî­vai valsts pâr­val­dei. Îpa­ða uz­ma­nî­ba jâ­pie­vçrð de­mo­g râ­f is­ka­jai si­tu­âci­ jai Lat­vi­jâ. Vis­tu­vâ­kâs nâ­kot­nes uz­de­vums – ra­dît jaun­as dar­ba­vie­ tas, at­tîs­tît ra­þot­nes. Jâ­do­mâ par ap­mâ­cî­bu prog­ram­mâm bez dar­ba pa­li­ku­ða­jiem ie­dzî­vo­tâ­jiem. E.Eg­le pa­tei­cas par uz­aici­nâ­ju­mu pie­da­lî­ ties elek­tro­ener­ìç­ti­kas spe­ci­âlis­tu sa­nâk­smç. Nâ­ka­mais ru­nâ­tâjs ir SIA Robert  BOSCH   val­des locek­ lis  K.Kal­við­kis, kurð in­for­mç, ka ðo­gad kom­pâ­ni­ja at­zî­mç sa­ vas pastâvçðanas  125. ga­da­die­nu. Ðajos  125 ga­dos uz­òç­mums ir kïu­ vis par glo­bâ­lu kon­cer­nu ar pla­ðu pro­duk­tu klâs­tu, ku­rus ap­vie­no de­vî­ze ”Teh­ni­ka Dzî­vei”.

2011/4

Koncerns Robert  BOSCH   pað­ laik ir pârstâvçts  150 pa­sau­les val­stîs un no­dar­bi­na vai­râk ne­kâ 300  000 cil­vç­ku. Ðo­gad kon­cer­na ap­g ro­zî­jums pâr­sniegs 50 mil­jar­ dus eiro. Fir­mas ino­va­tî­vo spç­ku rak­stu­ro vidçji  15 re­ì is­trç­ti jaun­i pa­ten­ti kat­ru dar­ba die­nu. Sva­rî­g i, ka kon­cerns sa­vu il­g ter­mi­òa at­tîs­ tî­bu no­dro­ði­na ar sa­viem fi­nan­ðu lî­dzek­ïiem. Lat­vi­jâ un Bal­ti­jâ SIA  Robert  BOSCH  pie­dâ­vâ augst­as kva­li­tâ­tes au­to re­zer­ves da­ïas, ïo­ ti pla­ðu elek­tro­ins­tru­men­tu klâs­ tu, augst­vçr­tî­g us dro­ðî­bas sis­tç­ mu ri­si­nâ­ju­mus, kâ arî efek­tî­vus un vi­dei drau­dzî­g us sil­tum­teh­ni­ kas ri­si­nâ­ju­mus ar tir­dznie­cî­bas zîmçm Buderus un Jun­kers.  K. Kal­ við­kis pa­tei­cas par uz­aici­nâ­ju­mu pie­da­lî­ties sa­nâk­smç. Tad vâr­du dod kon­kur­sa “Par ga­da la­bâ­ko dar­bu Lat­v i­jas elek­ tro­bûv­nie­cî­bâ, ob­jek­tu elek­tro­ap­ gâ­des un elek­tro­iekâr­tu pro­jek­ tç­ða­nâ un ra­þo­ða­nâ 2010” þû­r i­jas ko­mi­si­jas priekð­sç­dç­tâ­jam M.Bu­ da­ham, kurð rak­stu­ro ap­bal­vo­tos dar­bus. At­gâ­di­na tç­zi – ja gri­bi stiprs bût, tad kaut kas jâ­da­ra – un aici­na klât­eso­ðos ener­go­bûv­nie­kus

nâ­ka­ma­jâ ga­dâ du­bul­tot ie­snieg­to dar­bu skai­tu. Kon­kur­sa uz­va­rç­tâ­ji un god­al­gu sa­òç­mç­ji tiek ap­bal­vo­ti ar LE­EA dip­ lo­miem, SI­A Ro­bert BOSCH bal­vâm, ko pa­sniedz fir­mas pâr­stâ­vis K.Kal­ við­kis, ro­zçm – tâs pa­sniedz SpecSC dar­bi­nie­ce B.Kla­gi­ða. Arî sil­tie un drau­dzî­gie ro­kas spie­die­ni: M.Ku­òic­ kis, R.Ðpâ­de, I.Zvied­ris, A.Pin­ku­lis, M.Bu­dahs, V.Krçs­liòð uz­mun­dri­na lau­re­âtus uz jaun­iem pa­nâ­ku­miem. No­b ei­g u­mâ I.Zvied­r is in­for­ mç par MK rî­ko­ju­m a Nr.12 iz­pil­ di – AS “Augst­sprie­g u­m a tîkls” sa­d a­l î­ða­nu di­vâs struk­t û­râs: AS “Augst­sprie­g u­ma tîkls” tiek pâr­ vei­dots par ne­at­k a­r î­g u sis­t ç­m as ope­ra­t o­r u, sa­gla­bâ­jot ie­priek­ð ç­ jo no­sau­k u­mu, bet kâ no­d a­l î­t a struk­t û­ra tiek iz­vei­do­t a AS “Lat­ vi­jas Elek­t ris­k ie tîk­l i”. Pat­la­ban no­r i­si­n âs or­ga­n i­za­t o­r is­k ie dar­bi, lai sa­k âr­t o­t u li­k um­do­ða­n as no­ teik­t o do­k u­men­t â­c i­ju. V.Krçs­liòð aici­na sa­pul­ces da­ lîb­nie­kus pus­die­nâs, lai ne­for­mâ­lâ gai­sot­nç tur­pi­nâ­tu ie­sâk­tâs dis­ku­si­jas. E&P Kâr­lis Briò­íis, LE­E A iz­pil­ddi­rek­tors

ENERÌIJA UN PASAULE

25


tçma

Eu­re­lec­tric kon­fe­ren­ce Stok­hol­mâ:

par ko jâ­do­mâ Ei­ro­pai

2

011. ga­da 13. un 14. jû­ni­jâ Zvied­ri­jas gal­vas­pil­sç­tâ Stok­hol­mâ no­ri­ si­nâ­jâs ik­ga­dç­jâ Ei­ro­pas elek­tro­ener­ìç­ti­kas in­dus­tri­jas aso­ci­âci­jas Eu­re­lec­tric kon­fe­ren­ce, kas ðo­reiz ti­ka aiz­va­d î­ta Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas sek­to­r a fi­nan­sç­ju­ma pie­sais­tes “zî­mç” un pul­ci­nâ­ja vai­r âk ne­kâ 400 da­lîb­ nie­k u te­ju no vi­sâm Ei­ro­pas val­s tîm. Kon­fe­ren­cç sprie­da par to, kâ no­dro­ði­nât Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas sek­to­r a ilgtspç­j î­gu­mu tie­ði elek­tro­ener­ìç­ti­kas in­fra­s truk­tû­r as un ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du at­tîs­tî­ða­nas kon­tek­s tâ, kas, òe­mot vç­r â Ei­ro­pas vi­sai am­bi­ci­ozos plâ­ nus gan vi­dç­jâ, gan il­gâ ter­mi­òâ, va­rç­tu bût ïo­ti grû­ti sa­snie­dzams, fi­nan­ðu un cil­vçk­re­sur­su ie­til­pîgs mçr­íis. Lai de­fi­nç­tu un iz­pras­tu Ei­ro­pas elek­tro­ener­ìç­ti­kas sek­to­r a at­tîs­tî­bas per­spek­tî­vas, kon­fe­ren­ces dar­ba gai­tâ ti­ka spriests par ïo­ti dau­dziem ðo­brîd un arî tu­vâ­kâ nâ­kot­nç ak­tu­âliem jau­tâ­ju­miem, kas tie­ði sa­sau­cas ar Ei­ro­pas re­ìi­ona ener­ìç­ti­kas sek­to­r a ra­ci­onâ­lu, ko­or­di­nç­tu iz­aug­smi un pa­kâ­pe­nis­k u teh­nis­ko, tie­sis­ko un eko­no­mis­ko in­teg­r â­ci­ju. Le­o Jan­sons

Kon­fe­ren­ces gai­tâ ti­ka mç­ì i­nâts rast at­bil­di uz tâ­diem vi­tâ­li sva­rî­ giem jau­tâ­ju­miem, kâ: kâ­dâ vei­dâ piln­vei­dot un har­mo­ni­zçt Ei­ro­pas stra­tç­ì is­ki no­zî­mî­go ener­ìç­ti­kas in­ fra­struk­tû­ras pro­jek­tu fi­nan­sç­ju­ma shç­mas; kâds va­rç­tu bût op­ti­mâls fi­nan­sç­ju­ma pie­sais­tes al­go­ritms; kâ in­teg­rçt Ei­ro­pas elek­tro­ener­ì i­ jas tir­g us seg­men­tus, vien­lai­kus no­dro­ði­not arî cie­ðâ­ku ðo seg­men­ tu teh­nis­ko sa­vie­no­ja­mî­bu; kâ at­ bil­dçt uz nâ­kot­nes iz­aici­nâ­ju­miem re­ì i­onâ­la­jâ un glo­bâ­la­jâ ener­ìç­ti­kâ “vie­no­tâ fron­tç”– ar ðo ap­zî­mç­ju­mu sa­pro­tot Ei­ro­pu (vai vis­maz ES) kâ teh­nis­ki, tie­sis­ki un arî eko­no­mis­ ki vie­no­tu ener­ìç­ti­kas tel­pu; kâ no­dro­ði­nât ES ener­ìç­ti­kas po­li­ti­ kas pa­mat­nos­tâd­òu ra­ci­onâ­lu un eko­no­mis­ki pa­ma­to­tu “pâr­cel­ða­nu” na­ci­onâ­lo val­stu ener­ìç­ti­kas stra­tç­ ìi­jâs un plâ­nos (ie­vç­ro­jot val­stu vai re­ì i­onu vçs­tu­ris­kâs u.c. îpat­nî­bas); kâ at­tîs­tît un piln­vei­dot Ei­ro­pas 26

ENERÌIJA UN PASAULE

ener­go­ap­gâ­des in­fra­struk­tû­ru un bâ­zes jau­du kom­plek­su sa­ska­òâ ar tâ dç­vç­tâs ze­mu og­lek­ïa emi­si­ju eko­no­mi­kas ( low car­bon economy) prin­ci­piem; kâ plâ­not un no­dro­ði­nât jaun­u, fi­nan­ðu un re­sur­su ie­til­pî­g u ener­ìç­ti­kas pa­lî­g in­fras­truk­tû­ras pro­jek­tu (pie­mç­ram, CO2 uz­tver­ða­ nas un no­gla­bâ­ða­nas teh­no­lo­ì i­ju sfç­râ, na­ci­onâ­las un pat re­ì i­onâ­las vie­do tîk­lu in­fra­struk­tû­ras iz­vei­de) re­ali­zâ­ci­ju un fi­nan­sç­ju­mu vi­dç­jâ un il­gâ ter­mi­òâ. Ti­ka mç­ì i­nâts arî de­f i­nçt Ei­ro­ pas re­ì i­ona vie­tu un lo­mu glo­bâ­lâ ener­ìç­ti­kas sek­to­ra di­na­mis­kas at­tîs­tî­bas pro­ce­su kon­tek­stâ, îpa­ði ak­cen­tç­jot ener­go­ap­gâ­des ilgtspç­ jî­g u­ma un dro­ðu­ma fak­to­rus, kas, eks­per­tup­rât, daþ­kârt ir pat no­zî­ mî­gâ­ki par tâ­diem bie­þi eks­plu­atç­ tiem un pâr­spî­lç­tiem jau­tâ­ju­miem kâ pil­nî­ga re­ì i­onâ­lâ ener­ìç­tis­kâ ne­at­ka­rî­ba. Eu­re­lec­tric kon­fe­ren­cç ap­lû­ko­to

un ana­li­zç­to jau­tâ­ju­mu hro­no­lo­ì is­ kais ie­tvars bi­ja vi­sai plaðs – no ðî brî­þa lîdz pat 2050. ga­dam, kad, kâ ak­cen­tç­ja dau­dzi re­fe­ren­ti – tos­tarp or­ga­ni­zâ­ci­jas jaun­ie­vç­lç­tais pre­zi­ dents Ful­vi­o Kon­ti (Ful­vi­o Con­ti), Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas sek­to­ram, un jo îpa­ði elek­tro­ener­ìç­ti­kas seg­men­ tam, jau va­ja­dzç­tu ie­g ût ab­so­lû­ti mo­der­nas un vis­pu­sî­g i ilgtspç­jî­gas ap­ri­ses. Tur­klât, ilgtspç­jî­gas ne ti­ kai po­li­ti­kas un stra­tç­ì is­kâs plâ­ no­ða­nas do­ku­men­tu iz­strâ­des un pie­òem­ða­nas, bet arî pro­jek­tu re­ali­ zâ­ci­jas un to po­li­tis­kâ at­bal­sta kon­ ti­nu­itâ­tes lî­me­nî. Kâ kon­fe­ren­ces uz­ru­nâ at­zi­ na Eu­re­lec­tric pre­zi­dents, Ei­ro­pas am­bi­ci­ozo ener­ìç­ti­kas sek­to­ra iz­ aug­smes un mo­der­ni­zâ­ci­jas mçr­íu sa­snieg­ða­nai gan lîdz 2020., gan vçl jo vai­râk – 2050. ga­dam, bûs ne­ pie­cie­ða­mas ïo­ti ie­vç­ro­ja­mas in­ves­ tî­ci­jas. In­ves­tî­ci­jas, ku­ru plûs­mas il­glai­cî­g ums un ne­pâr­trauk­tî­ba bûs 2011/4


tçma

gal­ve­nais re­ì i­ona ener­ìç­ti­kas sek­ to­ra prog­re­sî­vas at­tîs­tî­bas un glo­ bâ­lâs kon­ku­rçt­spç­jas stûr­ak­mens. Bez tâm ne­bûs ie­spç­ja­ma ne ti­ kai at­se­við­íu pro­jek­tu re­ali­zâ­ci­ja vai ener­ìç­ti­kas sek­to­ra seg­men­tu mo­der­ni­zâ­ci­ja, bet arî tiek­ða­nâs pçc Ei­ro­pas kâ ze­mu og­lek­ïa emi­si­ju eko­no­mi­kas prin­ci­pu ie­dzî­vi­nâ­tâ­jas. Sa­vu­kârt, lai no­dro­ði­nâ­tu in­ves­tî­ci­ ju pie­sais­ti un in­ves­tî­ci­ju plûs­mas ne­pâr­trauk­tî­bu il­gâ­kâ lai­ka pe­ri­ odâ, ne­pie­cie­ðams ga­ran­tçt sta­bi­lu un pa­re­dza­mu il­g ter­mi­òa sek­to­ra re­g u­lâ­ci­jas un fun­kci­ona­li­tâ­tes ie­ tva­ra esa­mî­bu, kâ arî iz­vei­dot har­ mo­nis­kus, ho­ri­zon­tâ­li sa­sais­tî­tus ener­ì i­jas tir­g us vi­sâ Ei­ro­pâ, kur bû­tu ie­spç­jams re­ali­zçt ino­va­tî­vus bâ­zes jau­du un in­fra­struk­tû­ras mo­ der­ni­zâ­ci­jas pro­jek­tus pçc po­ten­ci­ âla­jiem in­ves­to­riem mak­si­mâ­li pie­ vil­cî­gâm fi­nan­sç­ju­ma shç­mâm. Sa­vu­kârt Eu­re­lec­tric pir­mais vi­ ce­pre­zi­dents Dr. Jo­ha­ness Tij­sens (Jo­han­nes Teyssen) îpa­ði uz­svç­ra vie­no­tu ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas re­g u­ lâ­ci­jas me­hâ­nis­mu un in­stru­men­tu iz­strâ­des ne­pie­cie­ða­mî­bu ap­vie­no­ ta­jâ Ei­ro­pâ. Viòð no­râ­dî­ja uz 27 ES da­lîb­val­stu se­pa­râ­ta­jâm ener­ìç­ti­ kas sek­to­ra na­ci­onâ­la­jâm stra­tç­ ìi­jâm kâ jo­mu, ku­râ ðâ­du re­g u­lâ­ ci­jas me­hâ­nis­mu un in­stru­men­tu trû­kums vçl ar­vien ir asi iz­jû­tams, kâ pie­mç­ru mi­not da­þâ­dâs na­ci­onâ­ lâs at­bal­sta shç­mas AER îpat­sva­ra pa­lie­li­nâ­ða­nai pri­mâ­râs ener­ì i­jas bi­lan­cç. AER at­bal­sta ie­tva­ru har­ mo­ni­zâ­ci­ja ES re­ì i­onâ, vi­òa­prât, ir âr­kâr­tî­g i no­zî­mî­ga, ja rau­gâs vçl vi­sai ne­skaid­râ, ap­mç­ram 35–40 ga­du nâ­kot­nç, kad ES val­stis iz­ tei­ku­ðas kon­cep­tu­âlu ga­ta­vî­bu res­ truk­tu­rçt sa­vus so­ci­âl­eko­no­mis­kos kom­plek­sus, pa­da­rot tos at­bil­sto­ðus tâ dç­vç­ta­jam CO2 nei­tra­li­tâ­tes (car­ bon-neutrality) prin­ci­pam. Tij­sens iz­tei­ca pâr­lie­cî­bu, ka nâ­ka­ma­jâs des­mit­ga­dçs Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas eko­no­mi­kâ C02 nei­tra­li­tâ­tes kur­ sam un, at­tie­cî­g i, arî mak­si­mâ­li efek­tî­vâm AER teh­no­lo­ì i­jâm bûs ïo­ti lie­la, ja ne iz­ðíi­ro­ða no­zî­me; bet in­ves­tî­ci­ju pie­sais­tes iz­prat­nç ar­vien ak­tu­ali­zç­sies tie­sis­ki eko­ no­mis­kâ re­g u­lâ­ci­ja, kas bûs iz­strâ­ dâ­ta vi­sam ES “za­ïa­jam sek­to­ram” ko­pu­mâ. Ða­jâ sa­ka­râ iz­ska­nç­ja arî pa­ma­ to­ta kri­ti­ka iz­teik­ti na­ci­onâ­li orien­ tç­ta­jai AER stra­tç­ì i­jai ES val­stîs, kur, kâ at­zi­na re­fe­rents, vai­râk tiek òem­ti vç­râ îs­ter­mi­òa stra­tç­ì is­kie mçr­íi, ne­vis do­mâts par ilgtspç­jî­g u 2011/4

Eurelectric prezidents Fulvio Konti

un har­mo­nis­ku sek­to­ra at­tîs­tî­bu. Viòð pau­da vie­dok­li, ka ES val­stu AER sek­to­ra at­bal­sta frag­men­tâ­ risms bû­tu jâ­pâr­var pçc ie­spç­jas âtr­âk – tur­klât, ne­vis ar for­mâ­lu re­g u­lu, bet ra­ci­onâ­las al­ter­na­tî­vas (uni­f i­cç­tas) stra­tç­ì i­jas starp­nie­cî­ bu. Tâ­pat ti­ka uz­svçr­ta arî ne­pie­ cie­ða­mî­ba pa­kâ­pe­nis­ki in­teg­rçt AER tir­g û, ne­vis ra­dît si­tu­âci­ju, ku­râ ðis lie­lais ener­ìç­ti­kas sek­to­ ra seg­ments ïo­ti il­g u lai­ku dar­bo­tos ti­kai kâ do­tâ­ci­ju sa­òç­mçjs. Tij­sens uz­svç­ra, ka AER tir­g us orien­tâ­ci­ ja ir jâ­uz­tver kâ vie­na no Ei­ro­pas ener­ì i­jas eko­no­mi­kas pri­ori­tâ­tçm gan ðo­brîd, gan arî nâ­kot­nç, jo nav ie­spç­jams bâ­zçt lie­lu da­ïu re­ì i­ona ener­ìç­ti­kas stra­tç­ì i­jas uz tâ­du sek­ to­ru, kas nav spç­jîgs nedz fun­kci­ onçt, nedz arî kon­ku­rçt ar ci­tiem re­sur­su vei­diem bez past­âvî­ga – un bie­þi vien ïo­ti ie­vç­ro­ja­ma – tie­ðo un ne­tie­ðo do­tâ­ci­ju at­spai­da. Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ re­fe­rents no­râ­dî­ ja, ka in­ves­tî­ci­jas ilgtspç­jî­g u AER teh­no­lo­ì i­ju ri­si­nâ­ju­mu iz­strâ­dç, ap­ro­bâ­ci­jâ un ie­vie­ða­nâ ne­bû­tu uz­ ska­tâ­mas par do­tâ­ci­ju vai sub­sî­di­ju vei­du, jo tâs ïau­tu at­tîs­tît op­ti­mâ­ lus, ra­ci­onâ­li ten­dç­tus un ilgtspç­jî­ gus “za­ïâs” ìe­ne­râ­ci­jas ri­si­nâ­ju­mus, kas nâ­kot­nç dos sa­vu pie­ne­su­mu Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kâ un iz­tiks bez jeb­kâ­diem pa­pil­du at­bal­sta me­hâ­ nis­miem. Eu­re­lec­tric ot­rais vi­ce­pre­zi­dents To­maðs Zad­ro­ga (To­masz Zad­ ro­ga), pa­pil­di­not un kon­kre­ti­zç­jot Tij­se­na do­mu, no­râ­dî­ja uz ne­pie­cie­ ða­mî­bu mek­lçt pçc ie­spç­jas lç­tâ­kus un efek­tî­vâ­kus ce­ïus SEG emi­si­jas

sa­ma­zi­nâ­ða­nai Ei­ro­pas elek­tro­ ener­ì i­jas ìe­ne­râ­ci­jas sek­to­râ. Kâ viens no vei­diem ra­di­kâ­lam at­mo­ sfç­ru pie­sâr­òo­jo­ðo gâ­zu iz­me­ðu sa­ ma­zi­nâ­ju­mam, pro­tams, ti­ka mi­nç­ ta for­sç­ta AER sek­to­ra at­tîs­tî­ba un pa­pla­ði­nâ­ða­na vi­sâ Ei­ro­pâ – to­mçr ða­jâ sa­ka­râ uz­reiz ti­ka ak­tu­ali­zçts arî teh­no­lo­ì i­ju iz­mak­su, ilgtspç­jî­ gu­ma un teh­no­lo­ì is­kâ “brie­du­ma” jau­tâ­jums. Tâs AER teh­no­lo­ì i­jas, kas ga­du des­mi­tiem vai pat sim­ tiem se­vi pie­râ­dî­ju­ðas kâ op­ti­mâ­li fun­kci­onç­jo­ðas un ne­pie­cie­ða­mas, pro­tams, ða­jâ ga­dî­ju­mâ ne­tiek ap­ spries­tas – in­ter­eðu deg­pun­ktâ no­ nâk tâs teh­no­lo­ì i­jas un ìe­ne­râ­ci­jas vei­di, kas vçl ir sa­lî­dzi­no­ði jaun­i un daþ­kârt arî po­ten­ci­âli pro­ble­mâ­tis­ ki, to­mçr so­la lie­lus ie­g u­vu­mus un lie­las jau­das nâ­kot­nç (kâ lie­lâ vç­ja un so­lâ­râ ener­ìç­ti­ka). Viòð ak­tu­ali­zç­ja arî trîs no­zî­mî­ gus jau­tâ­ju­mus, kas Ei­ro­pas ener­ ìç­ti­kas sek­to­râ kïûst ar­vien re­dza­ mâ­ki, to­mçr tie­ði ne­skar tâ dç­vç­tâs lie­lâs ener­ìç­ti­kas sfç­ras – gal­ve­ no­kârt, ìe­ne­râ­ci­ju un ma­ì is­trâ­lo ener­ìç­ti­kas in­fra­struk­tû­ru.

Eurelectric viceprezidents Johaness Tijsens

Ðie jau­tâ­ju­mi ir: ener­go­efek­ti­vi­ tâ­te ga­la­pa­tç­ri­òa sek­to­râ, ener­ì i­jas uz­krâ­ða­nas jeb aku­mu­lç­ða­nas teh­ no­lo­ì i­jas un vie­do tîk­lu at­tîs­tî­ba. Ja par elek­tro­ener­ì i­jas ga­la­pa­tç­ri­òa sek­to­ra ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes jau­tâ­ ju­miem tiek dis­ku­tçts daudz un arî pa­tç­rç­tâ­ji pa­ði cen­ðas se­kot lîdz­i ðîm dis­ku­si­jâm un ak­tu­ali­tâ­tçm, tad ener­ì i­jas aku­mu­lâ­ci­jas un vie­do tîk­lu teh­no­lo­ì i­ju jau­tâ­ju­mi tra­di­ci­ onâ­li pa­liek ti­kai ener­ìç­ti­kas pro­ fe­si­onâ­ïu re­dzes­lo­kâ. Par vie­do tîk­lu ie­vie­ða­nas un ilgtspç­jî­gas at­tîs­tî­bas jau­tâ­ju­ma ak­tu­ali­tâ­ti Zad­ro­ga ru­nâ­ ja ti­kai per­spek­tî­vâ. Viòð no jaun­a ENERÌIJA UN PASAULE

27


tçma

at­g rie­zâs pie stra­tç­ì is­ko in­ves­tî­ci­ju pie­sais­tes pro­blç­mas, kas arî ða­jâ jo­ mâ – lîdz­îgi kâ in­fra­struk­tû­ras un ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du pro­jek­tos – ir vi­sai ak­tu­âla un bez ku­ras vie­do tîk­lu un iz­klie­dç­tâs mikro­ìe­ne­râ­ci­jas at­tîs­tî­ ba nav ie­spç­ja­ma nedz at­se­við­íu re­ ìi­onu un val­stu, nedz arî ap­vie­no­tâs Ei­ro­pas mç­ro­gâ.

Starptautiskâs enerìçtikas aìentûras viceprezidents Nobuo Tanaka

Viòð no­râ­dî­ja, ka vie­die tîk­li nâ­ kot­nç va­rç­tu vei­do­ties kâ lo­kâ­la al­ ter­na­tî­va “lie­la­jiem tîk­liem” un lie­ la­jâm ìe­ne­rç­jo­ða­jâm jau­dâm, to­mçr lîdz tam vçl tâls ceïð ejams. Vçl jâ­de­ fi­nç vie­do tîk­lu at­tîs­tî­ða­nas pa­mat­ nos­tâd­nes ES ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas kon­tek­stâ; tâ­pat jâ­rod op­ti­mâ­li vie­do tîk­lu ie­vie­ða­nas un uz­tu­rç­ða­nas

28

ENERÌIJA UN PASAULE

fi­nan­sç­ju­ma mo­de­ïi, kas, no vie­nas pus­es rau­go­ties, sti­mu­lç­tu iz­klie­ dç­tâs ìe­ne­râ­ci­jas un mikro­ìe­ne­ râ­ci­jas tîk­lu at­tîs­tî­bu un ener­ì i­jas pa­tç­ri­òu “uz vie­tâm”, bet no ot­ras – ïau­tu arî ðîs sis­tç­mas veik­smî­g i in­teg­rçt lie­lâs ener­ìç­ti­kas ri­si­nâ­ ju­mos. Zad­ro­ga arî at­gâ­di­nâ­ja, ka vie­do tîk­lu teh­no­lo­ì i­ju ie­vie­ða­na Ei­ro­pâ nâ­kot­nç so­la dau­dzus tâ dç­vç­tos jo­mu par­tne­rî­bas iz­aici­nâ­ ju­mus, jo pri­vâ­ta­jam sek­to­ram un ci­tiem ga­la­pa­tç­rç­tâ­jiem nâk­sies vçl cie­ðâk sa­dar­bo­ties ar ener­go­kom­pâ­ ni­jâm un na­ci­onâ­la­jâm (vi­sas Ei­ro­ pas?) re­g u­lâ­ci­jas in­sti­tû­ci­jâm, lai ie­g u­vums no ðâ­dâm ino­vâ­ci­jâm bû­ tu ne vien no­mi­nâls, bet arî re­âls. Ïo­ti no­zî­mîgs iz­aici­nâ­jums, vi­òa­ prât, bûs arî vie­do tîk­lu sa­lâ­go­ða­na ar lie­la­jâm ener­go­sis­tç­mâm, ïau­jot uni­ver­sâ­la­jâm un lo­kâ­la­jâm ener­ go­ap­gâ­des sis­tç­mâm dar­bo­ties sin­ hro­ni – tur­klât tâ, ka ne­tiek trau­ cç­ta ne vie­nu, ne ot­ru efek­tî­va un dro­ða fun­kci­onç­ða­na. Sa­vu­kârt, Starp­tau­tis­kâs ener­ ìç­ti­kas aìen­tû­ras iz­pil­ddi­rek­tors No­bu­o Ta­na­ka (No­bu­o Ta­na­ka) sa­vu uz­stâ­ða­nos cen­trç­ja ar îsu un vieg­li pa­sa­kâ­mu, to­mçr ïo­ti grû­ti re­ali­zç­ja­mu aici­nâ­ju­mu pa­sau­les un Ei­ro­pas val­stu po­li­ti­íiem jau ðo­ brîd ak­tî­vi skaid­rot ie­dzî­vo­tâ­jiem, ka vi­sa vei­da lç­tâs ener­ìi­jas çra ir bei­gu­sies – pa­gâ­ju­si uz ne­at­grie­ða­ nos un ka ðo­die­nas in­ves­tî­ci­jas ener­ go­in­fras­truk­tû­ras mo­der­ni­zâ­ci­jâ un op­ti­mi­zâ­ci­jâ var bût arî rît­die­nas

sa­bied­rî­bas iz­dzî­vo­ða­nas un taut­ saim­nie­cî­bas sta­bi­li­tâ­tes ak­tu­ali­tâ­te. Ta­na­ka uz­svç­ra, ka ðo­brîd glo­ bâ­lais un arî Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas sek­tors sa­ska­ras ar ïo­ti dau­dziem po­ten­ci­âliem iz­aici­nâ­ju­miem un ne­skaid­r î­bâm, kas jau tu­vâ­ka­jâ nâ­kot­nç va­rç­tu pâr­augt no­piet­ nos ne­gâ­ci­ju fak­to­ros: ener­ìç­ti­kas

Eurelectric viceprezidents Tomaðs Zadroga

eko­no­mi­kâ vçl ar­v ien ir iz­jû­ta­mas ne­se­nâs glo­bâ­lâs fi­nan­ðu krî­zes se­ kas, strau­ji pie­aug ener­go­re­sur­su pa­tç­r iòð vai­râ­kâs lie­lâs eko­no­mi­ kâs, kas lîdz ðim ener­go­re­sur­sus tç­rç­ju­ðas vi­sai pie­ti­cî­g i, pie­mç­ram, Íî­nâ un In­di­jâ, pie­aug naf­tas ce­nas pa­sau­les tir­g û un no­tiek glo­bâ­lâ pâr­lie­cî­bu cî­òa par SEG emi­si­ju ra­ di­kâ­las ie­ro­be­þo­ða­nas ne­pie­cie­ða­ mî­bu vi­sâ pa­sau­lç. Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ pa­sau­lç, un jo îpa­ði Ei­ro­pâ, jau tie­ði iz­jû­ta­mas ne­gâ­ci­jas, kas sais­tî­tas ar po­li­tis­ku vçl­mi ie­ro­be­þot atom­ ener­ìç­ti­kas at­tîs­tî­bu vir­k nç val­stu vai arî pil­nî­bâ lik­v i­dçt atom­ener­ìç­ ti­kas sek­to­r u, kas nâ­kot­nç va­rç­tu

2011/4


tçma

at­sauk­ties kâ re­ì i­onâls, dro­ðu un uz­ti­ca­mu bâ­zes jau­du trû­kums, kas jeb­ku­râ ga­dî­ju­mâ bûs jâ­kom­pen­sç uz ci­tu – ne­bût ne daudz lç­tâ­ku, bâ­ zes jau­du rç­í i­na. AES sek­tors, pro­tams, lîdz ar Fu­ kus­hi­mas avâ­ri­ju un tâs tra­ìis­ko se­ku at­ska­òâm pa­sau­lç, nav au­to­ mâ­tis­ki iz­stumts no glo­bâ­lâs ener­ìç­ ti­kas die­nas­kâr­tî­bas, to­mçr pa­ïau­ða­ nâs un atom­ener­ìç­ti­ku kâ dro­ðu un pie­tie­ka­mu ener­ìi­jas avo­tu nâ­kot­nç daudz­viet ir no­piet­ni ie­dra­gâ­ta. Bet nâ­kot­nç ðâ­dam uz­ti­cî­bas zau­dç­ju­ mam var bût vi­sai no­piet­nas se­kas – da­ïa pa­sau­les re­ìi­onu var zau­dçt no­zî­mî­gu, ie­spç­jams, pat vi­tâ­li sva­ rî­gu, ener­ìi­jas ìe­ne­râ­ci­jas vei­du, kas pil­nî­gi no­teik­ti ne­ga­tî­vâ vei­dâ va­rç­tu at­sauk­ties uz ðo re­ìi­onu val­stu taut­ saim­nie­cî­bas sta­bi­li­tâ­ti un eko­no­ mis­ko iz­aug­smi, kon­ku­rçt­spç­ju. Ta­na­ka arî at­gâ­di­nâ­ja, ka Fu­ kus­hi­mas avâ­ri­ja ir de­vu­si no­piet­nu mâ­cî­bu vi­sas pa­sau­les atom­ener­ìç­ ti­íiem un ka ðî mâ­cî­ba ir jâ­òem vç­ râ, to­mçr ne­drîkst pil­nî­bâ ig­no­rçt un no­re­du­cçt lîdz nul­lei tâs ie­spç­jas, ko ze­mu og­lek­ïa emi­si­ju eko­no­mi­kas vei­do­ða­nas kon­tek­stâ var dot un jau ðo­brîd dod ko­dol­da­lî­ða­nâs ener­ì i­jas iz­man­to­ða­na. Bez atom­ener­ìç­ti­kas un AER teh­no­lo­ì i­ju at­tîs­tî­bas, vis­ ti­ca­mâk, Ei­ro­pai ne­bûs ie­spç­jams sa­sniegt sa­vus am­bi­ci­ozos plâ­nus SEG emi­si­jas sa­ma­zi­nâ­ða­nâ un ze­ mu og­lek­ïa emi­si­ju eko­no­mi­kas ie­di­ bi­nâ­ða­nâ lîdz 2050. ga­dam. Tâ­pat dau­dzi re­fe­ren­ti no­râ­dî­ja uz CO2 emi­si­ju sa­ma­zi­nâ­ða­nas un AER seg­men­ta pa­lie­li­nâ­ða­nas ra­ci­onâ­ las ie­vir­zes ne­pie­cie­ða­mî­bu Ei­ro­pâ – pie­mç­ram, kon­cer­na RWE Kor­po­ ra­tî­vâs iz­pç­tes un at­tîs­tî­bas vi­ce­ pre­zi­dents Franks Det­lefs Dreiks (Frank-Det­lef Dra­ke) sa­cî­ja, ka 80% CO2 emi­si­ju sa­ma­zi­nâ­jums Ei­ro­pâ ir pa­nâ­kams di­vos vei­dos, ku­ru gal­ ve­nâ at­ðíi­rî­ba ir to kva­li­ta­tî­vie un in­ves­tî­ci­ju pa­ra­met­ri. Pirm­kârt, ir ie­spç­jams par ap­mç­ram 80% pa­lie­ li­nât AER ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du ap­jo­mu Ei­ro­pâ, kas no­zî­mç­tu uz­stâ­dît ap­ mç­ram 2000 GW lie­lo “za­ïo jau­du” tu­vâ­ka­jos 40 ga­dos, to­mçr tas, kâ no­râ­dî­ja Dreiks, bû­tu fak­tis­ki ne­re­ ali­zç­jams pa­sâ­kums – gal­ve­no­kârt, fi­nan­si­âlâ, bet arî ener­go­in­fra­s­truk­tû­ras pie­lâ­go­ða­nas un pa­pla­ ði­nâ­ða­nas as­pek­tâ. Ðâds ra­di­kâls un ïo­ti dârgs ceïð bû­tu tâ dç­vç­tais “îsais tilts” re­la­tî­vi âtr­ai pâr­ejai uz ze­mu og­lek­ïa emi­si­ju eko­no­mi­ku Ei­ ro­pâ. Sa­vu­kârt, “ga­rais tilts” bû­tu ra­ci­onâ­la lie­lu CO2 emi­si­jas ap­jo­mu 2011/4

ìe­ne­râ­ci­jas vei­du aiz­stâ­ða­na ar ma­ zas vai nul­les CO2 emi­si­jas ìe­ne­râ­ ci­jas vei­diem, kas va­rç­tu tikt re­ali­ zç­ta il­gâ­kâ lai­kâ, to­mçr bû­tu arî ilgtspç­jî­gâ­ka, ra­ci­onâ­lâk bû­vç­ta un bal­stî­ta uz ener­ì i­jas ìe­ne­râ­ci­jas di­ ver­si­f i­kâ­ci­jas prin­ci­pu – bez iz­teik­ ta AER teh­no­lo­ì i­ju fa­vo­rî­tis­ma.

Franks Detlefs Dreiks, RWE izpçtes un attîstîbas viceprezidents

Ti­kai “ga­rais tilts” ïau­tu pie­sais­ tît ðim pro­ce­sam ne­pie­cie­ða­mos fi­ nan­ðu lî­dzek­ïus, kâ arî no­dro­ði­nât ener­ìç­ti­kas teh­no­lo­ì i­ju at­tîs­tî­bas kon­ti­nu­itâ­ti, jo no bâ­zes jau­du teh­ no­lo­ì i­ju ap­ri­tes ne­tik­tu au­to­mâ­tis­ ki iz­slçg­ti vi­si fo­si­lâ ku­ri­nâ­mâ vei­di un arî atom­ener­ìç­ti­ka. Atom­ener­ìç­ ti­ku, ne­rau­go­ties uz dau­dzu val­stu, pie­mç­ram, Ðvei­ces un Vâ­ci­jas, vi­sai skep­tis­ko un pat no­rai­do­ðo at­tiek­smi pret ðo ìe­ne­râ­ci­jas vei­du tâ dç­vç­ta­ jâ “pçc-Fu­kus­hi­mas pe­ri­odâ”, viòð no­sau­ca arî kâ vie­nu no veik­smî­gas un ra­ci­onâ­las “ga­râ til­ta” stra­tç­ì i­ jas re­ali­zâ­ci­jas priekð­no­sa­cî­ju­miem ES re­ì i­onâ un arî vi­sâ Ei­ro­pâ. Bez atom­ener­ìç­ti­kas ti­ka mi­nç­ta arî tî­ ro og­ïu teh­no­lo­ì i­ju at­tîs­tî­bas ak­ti­ vi­zâ­ci­jas ne­pie­cie­ða­mî­ba, kas, ko­pâ

ar og­lek­ïa uz­tver­ða­nas un no­gla­ bâ­ða­nas ri­si­nâ­ju­miem, va­rç­tu dot cie­tâ fo­si­lâ ku­ri­nâ­mâ iz­man­to­ða­nai Ei­ro­pâ jaun­u el­pu. Kâ tre­ðâ “ga­râ til­ta” veik­smes stâs­ta po­ten­ci­âlâ kom­po­nen­te ti­ka mi­nç­tas AER teh­ no­lo­ì i­jas – to­mçr ar pie­bil­di, ka ða­jâ ga­dî­ju­mâ AER at­tîs­tî­ða­na ne­bû­tu sti­his­ka un na­ci­onâ­li vai re­ì i­onâ­li ten­dç­ta – tâ tik­tu uz­tver­ta un re­ali­ zç­ta kâ vie­no­tas Ei­ro­pas ener­ìç­ti­ kas stra­tç­ì i­jas un ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du kom­plek­sa at­tîs­tî­bas sa­stâv­da­ïa. AER sek­tors tâ­dç­jâ­di ne­iz­spies­tu no Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas sek­to­ra un tir­g us ci­tas teh­no­lo­ì i­jas – tas tik­tu at­tîs­tîts stin­g râ ko­re­lâ­ci­jâ ar ðiem, ne tik “za­ïa­jiem”, to­mçr eks­plu­atâ­ ci­jâ dro­ða­jiem un vi­dei mak­si­mâ­li drau­dzî­ga­jiem ri­si­nâ­ju­miem. Ko­pu­mâ Stok­hol­mas kon­fe­ren­ce bi­ja ie­zî­mî­ga ar to, ka tâs vie­no­jo­ ðais te­ma­tis­kais mo­tîvs – ilgtspç­ jî­ga in­ves­tî­ci­ju po­li­ti­ka ener­ìç­ti­kâ – ti­ka ak­tu­ali­zçts gan lie­lâs ener­ ìç­ti­kas un na­ci­onâ­lâs ener­ìç­ti­kas eko­no­mi­kas, gan arî ener­ì i­jas ga­la­ pa­tç­ri­òa sek­to­ra di­na­mi­kas ana­lî­ zes kon­tek­stâ. Ener­ìç­ti­kas sek­to­ra in­ves­tî­ci­ju pie­sais­tes stra­tç­ì i­ja un il­glai­cî­g ums kon­fe­ren­ces gai­tâ ti­ka ska­tîts no vis­da­þâ­dâ­ka­jiem re­dzes vie­dok­ïiem un per­spek­tî­vâm: gan no na­ci­onâ­lo val­stu ener­ìç­ti­kas stra­tç­ ìi­ju un in­dus­tri­jas, gan arî da­þâ­du ener­ì i­jas pa­tç­rç­tâ­ju gru­pu re­dzes vie­dok­ïa. Ti­ka uz­svçr­ta ne­pie­cie­ ða­mî­ba jau ðo­brîd iz­strâ­dât vie­no­ tu Ei­ro­pas ener­ìç­ti­kas in­ves­tî­ci­ju pie­sais­tes stra­tç­ì i­ju, kas pa­da­rî­tu in­ves­to­ru ie­nâk­ða­nu un no­stip­ri­ nâ­ða­nos Ei­ro­pâ daudz vien­kâr­ðâ­ku un caur­re­dza­mâ­ku. E&P

Elektromobilis kâ ilgtspçjîgas un droðas Eiropas enerìçtikas stratçìijas simbols ENERÌIJA UN PASAULE

29


tçma

Jaunumi elektroenerìçtikâ pasaulç un eksotiskâ Koreja

Ð

ogad no 17. lîdz 20. aprîlim Seulâ, Dienvidkorejâ notika INMR rî kotais elek tropâr vades un sadales indus trijas Pasaules kongress. INMR Pasaules kongress ir viens no galvenajiem notikumiem elek troenerìijas pâr vades un sadales indus trijâ. Kongresa tçma bija izolatori, pâr sprieguma novadî tâji, caur vadi un elek trolîniju armatûra. Pçc organizatora INMR ielûguma uz kongresu tika uz aicinâti Latvijas Elektroenerìçtiíu un Energobûvnieku asociâcijas (LEEA) pârstâvji. Kongresa darbâ piedalîjâs tehnisko zinâtòu dok tors ROLANDS ARÂJS. Turpinâjumâ Rolanda Arâja saîsinâts stâstîjums par redzçto un dzirdçto kongresâ un Dienvidkorejâ. Seula sagaida ar vairâkiem pârsteigumiem. Seulas lidosta atrodas uz salas, kuru ar kontinentu savieno garð tilts. No lidostas lîdz pilsçtai – 1,5 stundas brauciens. Lai gan maìistrâlç ir èetras braukðanas joslas (katrâ vir­ zienâ), sastrçgumstundâs stundâs satiksme virzâs lçni, bet tomçr virzâs uz priekðu. Izbraucot no Seulas lidostas, jûra bija tâlu atkâpusies. Dzeltenâs jûras lîmeòa svârstîbas Korejas rietumkrastâ ir 6 un pat vairâk metru. Tâdçï Korejâ tiek bûvçta pasaulç jaudîgâkâ paisuma/bçguma elektrostacija. Priekðpilsçtâ nav raksturîgo savrupmâju ra­ jonu, bet ir grandiozi siltumnîcu rajoni. Pilsçtai cauri tek Hânas upe. Pâr to uzbûvçti daudzi tilti. Pârsvarâ pilsçtâ ir augstceltòu apbûve (Ameri­ kas variants). Apbûvi nosaka arî pilsçtas teri­ torijas kalnainais reljefs. Seulâ dzîvo 22 miljoni iedzîvotâju, visâ Dienvidkorejâ – 50 miljoni. Pilsçtas centrâ diezgan stâvâ kalnâ ir izvei­ dots skaists parks ar TV torni kalna galâ. Lai no kalna pakâjes pa alejâm un kâpnçm ar ma­ niem spçkiem tiktu lîdz TV tornim, jâiet veselu stundu. Seula un Koreja sagaidîja mûs ar ziedoðiem kokiem un krûmiem. Mums laimçjâs bût ta­ jâ laikâ, kad uzziedçja arî sakuras koku alejas. Sakuras ziedçðanu gaida un par to priecâjas visâ Korejâ. 1. at tçls. Ielûgums uz kongresu 30

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


tçma

Kongresa laikâ bija tikðanâs ar Korejas un Íînas elektrotehnisko firmu pârstâv jiem. Viens no jautâ­ jumiem par valsti bija: – Cik jums Latvijâ iedzîvotâju? – Ap divi miljoni. – Tâtad jûs, latvieði, dzîvojat ne­ lielâ pilsçtâ? Kas tad pie jums ap­ dzîvo pârçjo teritoriju? Kongresâ triju dienu laikâ tika nolasîti 80 daþâdu valstu elektro­ tehnikas firmu, pçtniecîbas institû­ tu un pârbaudes organizâciju vado­ ðo darbinieku, zinâtnieku un firmu speciâlistu referâti. Kongresa darba diena sâkâs 7.00 no rîta. (Tâdâ rîta ag rumâ kongresâ mani vçl mocîja snaudiens.)

Referâtu tematika Valsts enerìçtikas vçrienîgâ at­ tîstîba (Íîna, Krievija). Vadoðo firmu raþojumi un to augstâ kvalitâte (Siemens, ABB, Al­ stom, Hubbel un citi). Izpçtes darbs elektrotehnisko ie­ kârtu raþotâjfirmâs, universitâtçs un zinâtniskâs pçtniecîbas insti­ tûtos: polimçru izolâcijas pçtîjumi, izolatoru konfigurâcijas izveidoða­ na, stiprîbas paaugstinâðana, izola­ toru izturîbas pret atmosfçras ietek­ mi (lietus, putekïi, augsta un zema temperatûra) paaugstinâðana. Daudzi referâti un izstrâdes stendi bija veltîti Âzijas elektro­ tehniskâs industrijas attîstîbai un to izstrâdâjumu augstâs kvalitâ­ tes nodroðinâðanai (Íîna, Japâna, Koreja). Vadoðâs elektrotehniskâs fir­ mas datortehnikâ, plakâtos un infor­ matîvos materiâlos izstâdç parâdîja elektrolîniju iekârtas. Varçja aptaus­ tît firmu raþotâs iekârtas – izola­ torus, pârsprieguma novadîtâjus, caurvadu izolatorus, gaisvadu elek­ trolîniju armatûru. Ïoti kupli bija pârstâvçtas Austrumvalstu firmas, kuru informâcija pamatâ bija íînie­ ðu, korejieðu un japâòu valodâs. Daþi piemçri: Korejas firma “DTR Corporation” izveidota 1998. gadâ. Raþo daþâda veida produkciju 15–69 kV spriegu­ mam, kâ arî 69–500 kV sprieguma piekarizolatorus. Korporâciju veido 3 Korejas elektrotehnisko iekârtu firmas: Korea Electric Power Corpo­ ration un divas elektriskâ dzelzceïa firmas. Firmas veic elektroiekârtu rûpnieciskâs pârbaudes: materiâlu 2011/4

pârbaudes un analîzes, mehâniskâs, elektriskâs, augstsprieguma im­ pulsu pârbaudes, atmosfçras iedar­ bîbas pârbaudes slçg tâs kamerâs un pârbaudes stendos. Korporâci­ ja apgâdâ Koreju, kâ arî eksportç uz Íînu, ASV, Meksiku, Vjetna­ mu, Austrâliju un daþâm Eiropas valstîm. Íînas kompânija Xiangfan Gu­ owang Composite Insulators ir lie­ lâkâ izolatoru raþoðanas kompâni­ ja Âzijâ. Kompânija ar izolatoriem apgâdâ 31 Íînas provinci, kâ arî eksportç izolatorus uz 28 valstîm (Indija, Irâna, Vjetnama, Lielbri­ tânija, Itâlija, Meksika, Brazîlija, Èîle, Austrâlija u.c.). Kompânijas rîcîbâ ir ne tikai moderna raþotne, bet arî pârbaudes laboratorijas un iekârtas: 1000 kV sprieguma pâr­ baudes iekârta, 1200 kV impul­ sa sprieguma pârbaudes iekârta, 400 kV lîdzstrâvas ìenerators, 800 kN spçka pârbaudes iekârtas, eï­ ïas un korozijas pârbaudes iekâr­ tas un citas izolâcijas un izolatoru pârbaudes iekârtas. Izolatori tiek raþoti atbilstoði starptautiskajiem ISO standartiem. 110 kV un 330 kV izolatoru veidi iztur 120 kN, 160 kN, 210 kN un 300 kN noslodzes 330 kV 160 kN stiepes spçku izturî­ gu izolatoru raksturo ðâdi dati: Ø Ø Ø Ø Ø

sistçmas spriegums 330/345 kV kopçjais garums 2840 m garums pa izolâcijas virsmu 7260 mm izolâcijas garums 2560 mm darba frekvences izturîba:

Darba frekvences izturîba: Ø Ø Ø Ø

sausam izolatoram 960 kV slapjam izolatoram 860 kV impulsa sprieguma izturîba 1480 kV masa 16,3 kg

spçkus Íînas un Austrumvalstu tirgu ar elektroizolâcijas materiâliem apgâ­ dâ firma Tianning Electrical Insu­ lation Materials, kas atrodas Íînas ekonomikas un tehnoloìijas attîstî­

2. at tçls. Firmas Xiangfan Guowang Composite Insulators ra þotâ produkcija

bas zonâ XINJIANG­SHANKI. Savus izolatoru veidus izstâdç râdîja Íînas firma Dalian Composite Insulator Co. Firmas raþotie 330 kV izolatori parâdîti 3. attçlâ. Izolatorus ar lîdzîgiem paramet­ riem raþo arî Íînas firma Tianning Electrical Insulation Materials. Lielu interesi izraisîja daþu citu firmu izstrâdâjumi. Firma UVITCO (Dienvidâfrika) piedâvâ koronas un termisko pro­ cesu uzòemðanas kameru, ar kuru var uzòemt apakðstacijâs un gais­ vadu elektrolînijâs notiekoðos pro­ cesus gan dienas, gan nakts laikâ. Kamera var darboties stacionâri kâ telekamera, un to var piestiprinât helikopteram, lai filmçtu procesus elektrolînijâs un apakðstacijâs no gaisa. ASV kompânijas Dextra Power pârstâvniecîbas uzòçmums Hon­ kongâ reklamçja fibrostikla stieg­ rojuma stieòus un metâla savieno­ jumus ar plastikâta izolatoriem. Fibrostikla stieòiem raksturîgs neliels svars un liela mehâniskâ izturîba. Tos lietderîgi izmantot konstrukcijâs, lai aizvietotu metâla stieg rojumus, kur ir nepiecieðama

3. at tçls. 330 kV izolators ar koronas gredzenu ENERÌIJA UN PASAULE

31


tçma

330 kV izo­la­to­ra da­ti Nr. Sprie- Me­hâp/k gums nis­kâs slo­dzes kV iz­tu­r î­ba kN 1 330 100

2 3 4 5 6

330 330 330 330 330

100 160 160 210 210

Ga­rums H, mm

Izo­lâ­ci­jas ga­rums h, mm

2930±40 2990±40 2930±40 2990±40 2930±40 2990±40

2600 2600 2600 2600 2600 2600

iz­tu­rî­ba pret ko­ro­zi­ju. Pie­mç­ram, til­tiem, elek­tro­pâr­va­des lî­ni­ju un elek­tro­iekâr­tu bal­stu pa­ma­tiem. Elek­tris­ko sa­da­les tîk­lu va­ja­dzî­ bâm Ko­re­jas fir­ma EN­TEC ra­þo 15 kV, 27 kV un 38 kV sprie­g u­ma va­ku­uma jau­das slç­dþus (rec­lo­ser), kas mon­tç­ja­mi gais­va­du lî­ni­ju bal­ stos vai uz me­tâ­la kon­struk­ci­jâm (sk. 4. at­tç­lu).

Izo­lâ­ci­jas At­tâ­lu­mi starp ðíîv­ju di­amet­r i lie­la­jiem D/d, mm ðíîv­jiem B, mm 171/85 79 171/85 79 171/85 79 171/85 79 171/85 79 171/85 79

Slap­ja Ma­sa Im­pul­sa Ko­ro­nas Im­pul­sa izo­la­to­ra kg iz­tu­r î­ba gre­dze­na iz­tu­r î­ba 50Hz slap­jam V di­amet­r i gre­dze­nam iz­tu­r î­ba mm V V 400 1425 950 570 15 400 1425 950 570 15 400 1425 950 570 18 400 1425 950 570 18 400 1425 950 570 18

400

cau­rums, ku­râ ie­vie­to at­nes­tâs og­ les. Vir­sû liek res­tî­tes un gri­lç klien­ ta iz­vç­lç­to ga­ïu. Pâ­rç­jâ gal­da virs­ ma tiek bur­tis­ki no­klâ­ta ar ma­ziem ðíî­vî­ðiem un da­þâ­diem za­ïu­miem un garð­vie­lâm. Ko­re­jie­ði daudz çd za­ïu­mus: sa­lâ­tus, se­le­ri­jas, ma­ri­nç­ tus sî­po­lus, bur­kâ­nus, pi­pa­rus u.c. Garð­vie­las ir vis­da­þâ­dâ­kâs – no vi­s­a­sâ­kâ pi­pa­ra lîdz pus­sal­dâm mçr­ cçm. Gri­bi çst, jâ­çd ar ir­bu­lî­ðiem! Pçc iz­ska­ta es iz­ska­tî­jos iz­sal­cis un man daþ­viet ie­de­va dak­ði­òu. Mai­ ze ne­ti­ka do­ta, bet rî­si gan. Pie pi­ pa­ro­tâ çdie­na pra­sît pra­sâs alus. Ir vie­tç­jo fir­mu un vâ­cu, pâr­sva­râ Hei­ne­ken alus. Vie­tç­jais alus ir lç­ tâks un la­bâ kva­li­tâ­tç. Kâ sauc alu ko­re­jie­ðu va­lo­dâ, ie­gau­mç­jâm: mek­ dþu. Vie­tç­jie stip­rie dzç­rie­ni ir ar þeò­ðe­òa garð­u. Mums, lat­vie­ðiem, no stip­ra­jiem dzç­rie­niem la­bâk pa­ tîk îru Ja­me­son. Pu­de­les 0,7l ce­na vei­ka­lâ – 38 do­lâ­ri. Lai­ka ap­stâk­ïi Ko­re­jâ bi­ja lîdz­îgi kâ pie mums mai­ja vi­dû. Pu­ íes un sa­ku­ras zie­dç­ja, bet ko­kiem

1425

950

570

18

la­pas vçl ne­bi­ja iz­plau­ku­ðas. Dzî­vo­ jâm mo­der­nis­ma ga­râ ie­rî­ko­tâ vies­ nî­câ no­sa­cî­tâ vec­pil­sç­tas ra­jo­nâ, kas at­ro­das ne­tâ­lu no ame­ri­kâ­òu ka­ra­bâ­zes un bû­vçts 20. gad­sim­ ta 50.–60. ga­dos ame­ri­kâ­òu ka­ra­ vî­riem iz­klai­dei un dzî­vo­ða­nai, ar 2–3 stâ­vu mâ­ju blî­vu ap­bû­vi. (Se­ula Ko­re­jas ka­ra lai­kâ ti­ka gan­drîz pil­ nî­bâ no­pos­tî­ta). Gal­ve­nâ ie­la vec­pil­ sç­tas ra­jo­nâ rak­stu­ro­jas ar ma­ziem un lie­lâ­kiem vei­ka­liem, bo­dî­tçm un bâ­riem. Pa­kal­nç virs gal­ve­nâs ie­las lî­èu lo­èu vi­jas gâ­jç­ju ie­la. Tur gan bi­ja bâ­ru pâr­pil­nî­ba! Ro­sî­ba bâ­ros bi­ja gan pir­ma­jâ, gan ot­ra­jâ, gan abos stâ­vos. Va­ka­ra pus­ç brî­vas vie­ tas bâ­râ at­rast jau bi­ja pro­blç­ma. Kat­râ bâ­râ at­ra­dâs arî sa­va spor­ta pa­sâ­ku­ma vei­da vie­ta: ðaut­ri­òas, bil­jards, kâr­ðu galds. Va­ka­râ bâ­ros no­ti­ka ame­ri­kâ­òu ka­reiv­ju un ko­ re­jie­ðu sa­cen­sî­bas un tur­nî­ri. Vie­nâ no tâ­diem ska­tî­tâ­ju sta­tu­sâ, dze­rot alu, pie­da­lî­jâ­mies arî mçs. Bil­jar­da sa­cîk­stes no­ti­ka starp mû­su gi­des fir­mas ko­man­du un bâ­ra îpað­nie­ka past­âvî­go klien­tu ko­man­du.

4. at­tçls. 27 kV sprie­gu­ma va­ku­uma slç­dzis (rec­lo­ser) gais­va­du lî­ni­jâ

Vai nu lat­vie­ðu cil­vçks âr­ze­mçs iz­tiks bez çða­nas! Kon­g re­sa de­le­gâ­tiem pus­die­nas no­ti­ka glau­nâ vie­tâ – lep­nâ­kâs vies­ nî­cas Grand Hyatt Ho­tel res­to­râ­nâ. Ap­kal­po­ða­na – su­per­kla­se, gan­drîz di­vi ofi­ci­an­ti uz klien­tu. Pus­die­nu ce­nas arî pa­sau­les kla­ses lî­me­nî – 100 do­lâ­ri. Te nu ie­dar­bo­jâs lat­vie­ ðu pie­sar­dzî­ba. Çða­nu at­li­kâm uz va­ka­ru, lai bau­dî­tu ko­re­jie­ðu vir­ tu­vi. Ko­re­jie­ðu res­to­râ­nâ jâ­sçþ uz grî­ das lik­tâ te­pií­vei­da spil­ve­na pie zem­a gal­di­òa. Tas ir tâ­da pa­ða lie­lu­ma galds kâ pie mums, ti­kai kâ­jas no­zâ­ìç­tas. Gal­da vi­dû liels 32

ENERÌIJA UN PASAULE

5. at­tçls. Ko­re­jie­ðu çdam­galds. Tas viss man vie­nam pa­ðam! 2011/4


tçma

Ko­re­jas ze­me kal­nai­na, me­þiem ap­augu­si. Lauk­saim­nie­cis­ki ap­ strâ­dâ­ja­mo zem­ju tâ pa­maz. Up­ju ie­le­jâs audzç rî­sus un ci­tas lauk­ saim­nie­cî­bas kul­tû­ras. Pa­kal­nos audzç vîn­ogas. Re­dza­mas dau­dzas sil­tum­nî­cas.

6. at­tçls. Im­pe­ra­to­ra pils sar­dzes mai­òa

Dzî­ve Se­ulâ ïo­ti strau­ji rit pil­ sç­tas cen­trâ­la­jâ da­ïâ augst­cel­tòu ra­jo­nâ. Myeangdong ie­lâ at­ro­das viens no sla­ve­nâ­ka­jiem Se­ulas diþ­ vei­ka­liem – “Lot­te”. Sâ­nu ie­li­òâs ir gâ­jç­ju ie­las. Mums, esot tur va­ka­ra pus­ç, ra­dâs ie­spaids, ka vi­si Se­ulas ie­dzî­vo­tâ­ji vç­las pa­bur­zî­ties ïau­þu drûz­mâ, rî­ko tâ­du kâ pirms­svçt­ku ie­pir­kða­nos un skat­lo­g u vç­ro­ða­ nas svçt­kus. Ïau­þu biezs kâ ziv­ju mur­dâ! Augst­cel­tòu un ïau­þu bur­zmas ma­lâ tiek bû­vç­ta mo­der­na pil­sç­tas pað­val­dî­bas çka (City Hall), ku­rai bla­kus aiz augst­a mû­ra þo­ga ir bur­ tis­ki mie­ra os­ta – jaun­âkâ no bi­ju­ðâ im­pe­ra­to­ra pi­lîm. Pils par­kâ sa­ku­ ras pil­nos zie­dos, par­ka vi­dû im­pe­ ra­to­ra pils, aiz tâs gal­ve­nâs sie­vas un ci­tu sie­vu pi­lis, dî­íis ar so­li­òu. Dî­ía vi­dû at­kal pils, uz ku­ru ar lai­ vi­òâm im­pe­ra­tors ve­da cie­nî­ja­mâ­ kos pa­do­tos un mei­te­nes uz iz­prie­ câm. Se­ula le­po­jas ar piec­iem im­pe­ ra­to­ru pils an­sam­bïiem. (Ko­re­jie­ði pç­dç­jo 20 ga­du lai­kâ par mil­zu lî­ dzek­ïiem Se­ulâ at­jau­no­ju­ði piec­as im­pe­ra­to­ra pi­lis un vai­râ­kus tem­ pïus). Im­pe­ra­to­ru gal­ve­nâs pils an­ sam­blis at­ro­das aiz pil­sç­tas cen­tra augst­cel­tnçm, kal­nu pie­kâ­jç. Ap­ kârt pils an­sam­blim augst­a mû­ra sç­ta. Ie­eja pa grez­niem aus­tru­mu cel­tnes div­stâ­vu jum­tu vâr­tiem. Ie­ eju ap­sar­gâ im­pe­ra­to­ra lai­ka for­ mâs tçr­pta gvar­de. Mums iz­de­vâs re­dzçt sar­dzes mai­òas ðo­vu ar mi­ li­ta­ri­zç­tu gâ­jie­nu, gvar­des va­dî­tâ­ja ko­man­dâm: “Hû! Hâ!”, tau­res ska­ òâm un bun­g u dâr­do­òu. 2011/4

Im­pe­ra­to­ra pils arî ir div­jum­tu aus­tru­mu sti­lâ cel­ta çka ar mil­zî­g u zâ­li vi­dû, div­stâ­vu çkas augs­tu­mâ, im­pe­ra­to­ra troò­krçs­lu un pû­ía rel­ je­fu pie gries­tiem. Grî­du klâj te­pi­íi un spil­ve­ni augst­ma­òiem. Ci­tu çku grez­nu­ma pa­kâ­pe at­ka­ rî­ga no pa­do­tî­bas pa­kâ­pes: im­pe­ra­ to­re, sie­vas, gvar­de, ap­kal­po­jo­ðais per­so­nâls u.c. Kon­g re­sa no­bei­g u­mâ vie­na die­na bi­ja vel­tî­ta ek­skur­si­jai pa Ko­re­ju. Ne­tâ­lu no Se­ulas iz­vei­dots Fol­ klo­ras mu­zejs (kaut kas lîdz­îgs mû­su Brîv­da­bas mu­ze­jam) – ar amat­nie­ku, zem­nie­ku, sko­lo­tâ­ja, ie­rçd­òu un augst­ma­òu mâ­jâm. At­ ka­rî­bâ no laik­me­ta un îpað­nie­ka, mâ­jas ir ar da­þâ­du jum­tu se­g u­mu: nied­res, dç­ïi, dak­sti­òi. Ie­rçd­òa mâ­ jas kom­plek­sâ – ie­rçd­òa mâ­ja vi­dû, saim­nie­cî­bas mâ­ja priekð­pu­sç, ta­jâ ir vir­tu­ve, sai­mes tel­pas un pa­lîg­ tel­pas. Pa­gal­mâ – so­da vie­ta. Sâ­nos at­ro­das arî cie­tums. Uz Fol­klo­ras mu­ze­ju ar dau­dziem au­to­bu­siem tiek ves­ti bçr­ni un sko­ lç­ni. Sko­lç­ni ïo­ti dis­cip­li­nç­ti. Ja va­ dî­tâ­ja liek sçs­ties, tad vi­si ap­sç­þas bez ie­ru­nâm smil­tîs, zem­ç, pu­tek­ ïos. Bi­ja arî bçr­niem un tû­ris­tiem or­ga­ni­zç­tas ska­tu iz­prie­cas: bun­ dzi­nie­ku an­sam­bïa priekð­ne­sums, vir­ves de­jo­tâjs, jaun­â pâr­a pirm­rei­ zç­jâ tik­ða­nâs se­no lai­ku kâ­zâs. Tir­g û de­va no lie­lâs bïo­das ar ka­ ro­tçm liet krû­zî­tçs un dzert at­ðíai­ dî­tu sa­kç. Tâ­dç­jâ­di jau var at­ra­di­ nât no al­ko­ho­la lie­to­ða­nas! Ðíçr­so­jâm gan­drîz vi­su Ko­re­ju, lai no­kïû­tu se­na­jâ, pir­ma­jâ Ko­re­jas gal­vas­pil­sç­tâ Gyengju.

Se­nâ gal­vas­pil­sç­ta Gyengju ie­ kïau­ta UNES­CO pa­sau­les kul­tû­ ras man­t o­ju­ma sa­rak­stâ ar vai­ râ­k iem ap­ska­t es ob­jek­tiem. Pa lîk­lo­èu ce­ïu kal­nâ ska­tâms Bu­das alas tem­plis. Bu­da, ro­kas sa­k rus­ to­jis, va­re­n i sçþ ko­re­jie­ðu ïau­þu pû­ïa priekð­â un uz­k lau­sa dau­dzâs lûg­ða­nas. Vie­na no sla­ve­nâ­ka­jâm Ko­re­jâ ir Bu­das svçt­n î­ca – Bul­g uk­sas tem­ plis. Gri­bi re­dzçt un pie­lûgt Bu­ du, aun kur­pes nost un ze­mo­jies uz spil­ve­na pa­k lâ­ja zel­tî­tâ Bu­das priekð­â!

7. attçls. Buda domâ par enerìçtiku

Vi­si pa­sau­les jau­nu­mi elek­ tro­ener­ìç­ti­kas jo­mâ un Ko­re­jas ek­so­ti­ka bei­dzâs ar ga­ru mâ­jâs brau­cie­nu. At­ve­du pa­ku teh­nis­kâs in­for­mâ­ ci­jas, kon­fe­ren­ces da­lîb­nie­ku vi­zît­ kar­tes un do­mas par jau­nu­mu pie­ lie­to­ða­nu Lat­vi­jas elek­tris­ko tîk­lu at­tîs­tî­bâ. No­bei­g u­mâ LE­EA bied­riem, elek­tris­ko pâr­va­des un sa­da­les tîk­ lu dar­bi­nie­kiem Ro­lands pa­tei­cas par sir­snî­g iem un mî­ïiem vâr­diem ju­bi­le­jâ. E&P Jû­su Ro­lands Foto no Rolanda Arâja arhîva

ENERÌIJA UN PASAULE

33


tçma

No­rdpo­ol Bal­ti­jas “mi­si­ja” tur­pi­nâs. In­teg­râ­ci­jas ten­den­èu rak­stu­ro­jums J

au­tâ­jums par to, vai vi­sas trîs Bal­ti­jas val­s tis va­rç­tu tu­vâ­ka­jâ lai­kâ ie­kïau­ties Zie­meï­val­s tu elek­tro­ener­ìi­jas bir­þ â kâ at­ se­við­ías ce­nu zo­nas, tiek ak­tu­ali­zçts jau vai­r âk ne­kâ piec­us ga­dus. Prak­tis­kâ zi­òâ vis­tâ­lâk ti­k u­ði igau­òi, kas, pa­tei­co­ties ka­be­ïa Es­tlink 1 no­do­ða­nai eks­plu­atâ­ci­jâ 2006. ga­dâ un tâ at­vçr­ða­nai brî­vai elek­tro­ener­ìi­jas tir­dznie­cî­bai 2009. ga­dâ, ie­kïâ­vu­ðies No­rdpo­ol bir­þ â ar sa­vu – Tal­li­na spot jeb Es­tlink – ce­nu zo­nu. Tâs lîdz­ði­nç­jâ dar­bî­ba pie­r â­da, ka tir­gus lik­vi­di­tâ­te, ne­r au­go­ties uz ti­kai vie­nu ek­sis­tç­jo­ðu fi­zis­kâ sa­slç­gu­ma sai­ti starp Skan­di­nâ­vi­ju un Bal­ti­ju, bi­ju­si ap­mie­ri­no­ða – daþ­kârt, pat ïo­ti la­ba. To­mçr jau­tâ­jums par to, kâ­dâ vei­dâ No­rdpo­ol ie­kïau­sies Lat­vi­ja un Lie­tu­va, vçl ir at­klâts, un arî ter­mi­òi pa­gai­dâm ir dis­k u­tab­li. Eks­per­tu un ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas vei­do­tâ­ju uz­ma­nî­bas cen­trâ ir arî ïo­ti prak­tis­ki un mer­kan­ti­li jau­tâ­ju­mi: vai bû­tu liet­de­rî­gi vei­dot vie­nu ko­pî­gu Lat­vi­jas–Lie­tu­vas spot zo­nu, vai arî ie­tu­rçt ce­nu zo­nu iz­vei­dç tâ dç­vç­to “na­ci­onâ­lo prin­ci­pu”? Pro­tams, si­tu­âci­ja fi­zis­kâ tir­gus no­dro­ði­nâ­ju­mâ bû­tis­ki uz­la­bo­sies pçc Lie­tu­vas–Zvied­ri­jas ka­be­ïa un Es­tlink 2 no­do­ða­nas eks­plu­atâ­ci­jâ, kas at­tie­cî­gi plâ­no­ta uz 2017. un 2014. ga­du. At­gâ­di­nâm, ka par No­rdpo­ol spot ce­nas zo­nas iz­vei­di vi­sâ Bal­ti­jâ – un arî Lat­vi­jâ – jau ir pie­òemts augst­a lî­me­òa po­li­tisks lç­mums BE­MIP plâ­na ie­t va­ros, kas ne­ðau­bî­gi pa­redz, ka “Vis­bal­ti­jas” No­rdpo­ol pa­pla­ði­nâ­ða­nâs tik tie­ðâm no­tiks. Ðo­brîd vçl no­tiek dis­k u­si­jas par No­rdpo­ol spot dar­bî­bas teh­nis­ka­jiem va­ri­an­tiem (pie­mç­r am, vai pa­r a­lç­li No­rdpo­ol spot dar­bî­bai at­ïaut div­pu­sç­jos tir­dznie­cî­bas da­rî­ju­mus starp Bal­ti­jas val­s tîm, vai ne; vai vi­su Bal­ti­ju vei­dot kâ vie­nas ce­nas zo­nu, vai kâ trîs at­se­við­ías ce­nu zo­nas kat­r â val­s tî u.c.). Jau ie­priekð ti­ka no­r â­d îts, ka No­rdpo­ol spot ce­nas zo­nas iz­vei­de Lat­vi­jâ ir re­âla 2012. ga­da ru­de­nî un tâs iz­vei­de ir at­ka­rî­ga no ne­pie­cie­ða­mo li­k um­do­ða­nas iz­mai­òu ie­vie­ða­nas tem­pa Lat­vi­jâ. Le­o Jan­sons

Ar la­bo gri­bu vien ne­pie­tiek – va­ja­dzî­ga li­kum­do­ða­nas bâ­ze No­rdpo­ol ie­nâk­ða­na Lat­vi­jâ un arî Lie­tu­vâ ir at­ka­rî­ga ne ti­kai no ab­pu­sç­jas vçl­mes ðo tir­g us pa­pla­ði­ nâ­ða­nu îs­te­not, bet arî no prak­tis­ka lî­me­òa tie­sis­kâs vi­des piln­vei­do­ða­ nas lç­mu­miem. Ne­pie­cie­ðams veikt li­kum­do­ða­nas iz­mai­òas, ku­ru bû­tî­ ba – No­rdpo­ol bir­þas tie­sis­kâ sta­tu­sa for­mu­lç­ða­na un ðî tir­g us vei­do­ju­ma kon­cep­tu­âla no­ðíir­ða­na no elek­ tro­ener­ì i­jas tir­go­tâ­ju ka­te­go­ri­jas. 34

ENERÌIJA UN PASAULE

Lat­vi­jas ga­dî­ju­mâ tas no­zî­mç, ka at­tie­cî­gâs iz­mai­òas jâ­veic pri­mâ­ ra­jâ li­kum­do­ða­nas ak­tâ – Elek­tro­ ener­ì i­jas tir­g us li­ku­mâ. Ne­pie­cie­ ðams de­f i­nçt tir­g us ope­ra­to­ru, tâ fun­kci­jas un sa­dar­bî­bu ar pâr­va­des sis­tç­mas ope­ra­to­ru un re­g u­la­to­ru. Lie­tu­vâ, kur ðo­brîd dar­bo­jas lo­ kâ­lâ elek­tro­ener­ì i­jas bir­þa Bal­tpo­ol, ðâ­das li­kum­do­ða­nas iz­mai­òas va­ rç­tu tikt veik­tas vis­tu­vâ­kâ lai­kâ – ðo jau­tâ­ju­mu Sei­mâ pa­re­dzçts ska­tît vçl ðâ ga­da jû­ni­jâ. Bet, ru­nâ­ jot ïo­ti kon­k rç­tâs ka­te­go­r i­jâs – par pa­pla­ði­nâ­ða­nas ter­mi­òiem, jâ­teic, ka pro­cess ir pa­kâ­pe­nisks, ne­kas

ne­no­tiek uz­reiz un ne­ka­vç­jo­ties. Kad Lat­vi­jâ tiks veik­tas iz­mai­ òas Elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us li­ku­mâ – ra­dî­ta sta­bi­la li­kum­do­ða­nas bâ­ze No­rdpo­ol ce­nu zo­nas iz­vei­dei mû­su val­stî, No­rdpo­ol va­dî­ba sniegs pa­zi­ òo­ju­mu eso­ða­jiem tir­g us da­lîb­nie­ kiem par jaun­as ce­nu zo­nas iz­vei­ di, un ti­kai pçc 6 mç­ne­ðiem ðî ce­nu zo­na va­rçs ofi­ci­âli uz­sâkt dar­bu. Diem­þçl ðo­brîd NPS ir iz­tei­cis vçl vie­nu kri­tç­ri­ju bir­þas iz­vei­dei Lat­ vi­jâ. Pro­ti, 6 mç­ne­ðus va­rçs sâkt skai­tît ti­kai pçc pâr­va­des sis­tç­ mas ope­ra­to­ra (PSO) ser­ti­f i­cç­ða­nas pa­beig­ða­nas. 2011/4


tçma

Tâ­tad, ja mçs pa­re­dzam, ka Lat­ vi­jas (vai ap­vie­no­tâ Lat­vi­jas–Lie­tu­ vas) ce­nu zo­na va­rç­tu sâkt dar­bo­ties 2011. ga­da vi­dû, tad Elek­tro­ener­ìi­jas tir­gus li­ku­ma gro­zî­ju­miem va­ja­dzç­ tu tikt re­ali­zç­tiem vçl ðâ ga­da bei­gâs vai nâ­ka­mâ ga­da pa­ðâ sâ­ku­mâ.

No­rdpo­ol un Bal­tpo­ol ie­spç­ja­mi vai­râ­ki sa­dar­bî­bas sce­nâ­ri­ji Iz­vei­do­jot No­rdpo­ol ce­nu zo­nu, kas ap­tver­tu vi­sas Bal­ti­jas val­stis – ne­at­ka­rî­g i no tâ, kad Lat­vi­ja un Lie­tu­va ko­pç­jam Bal­ti­jas–Skan­di­ nâ­vi­jas tir­g um pie­vie­no­jas – bû­tu sva­rî­g i pa­aug­sti­nât tir­g us fun­kci­ onâ­lo efek­ti­vi­tâ­ti. Bet, ja ne pa­aug­ sti­nât, tad vis­maz mâk­slî­g i ne­sa­ ma­zi­nât to. Bal­tpo­ol kâ No­rdpo­ol pa­ra­lç­las struk­tû­ras sa­gla­bâ­ða­nai ma­za­jâ Bal­ti­jas val­stu elek­tro­ener­ ìi­jas tir­g û es ra­ci­onâ­lu pa­ma­to­ju­mu ne­sa­ska­tu. Un ir pa­mats uz­ska­tît, ka arî lie­tu­vie­ði ne­kâ­dâ ga­dî­ju­ma ne­bûs ie­in­te­re­sç­ti Bal­tpo­ol pað­mçr­ íî­gâ sa­gla­bâ­ða­nâ un uz­tu­rç­ða­nâ, kaut vai vie­na bû­tis­ka un ne­pa­strî­ da­ma âr­çjâ fak­to­ra dçï. Pro­ti, no Lie­tu­vas uz Zvied­ri­ju pa­re­dzç­ta ener­go­sis­tç­mu sa­slç­g u­ ma ka­be­ïa iz­bû­ve – ðis ka­be­lis bûs tre­ðâ Bal­ti­jas un Skan­di­nâ­vi­jas ener­go­sis­tç­mu sai­te ko­pâ ar Es­tlink 1 un 2. Tur­klât, vie­nî­gâ sai­te Bal­ti­ jas D da­ïâ. Zvied­ri­jas sis­tç­mas ope­ ra­tors, cik zi­nâms, ir pau­dis stin­ gru no­stâ­ju par to, ka vç­lç­tos re­dzçt sa­vu Bal­ti­jas “sa­vie­no­ju­ma pun­ktu” vie­no­tâ, in­teg­rç­tâ Bal­ti­jas–Skan­ di­nâ­vi­jas tir­g us are­âlâ, tâ­tad – No­rdpo­ol. Ðis fak­tors bûs vi­sai pa­ ma­tots ar­g u­ments Lie­tu­vai, lai tâ in­teg­rç­tos No­rdpo­ol, ne­vis cen­stos sa­gla­bât kâ­du sa­vu, lo­kâ­lu, pa­ra­lç­li ek­sis­tç­jo­ðu tir­g us ru­di­men­tu. Sa­vu­kârt Bal­tpo­ol ne­in­teg­rç­ða­ nâs ga­dî­ju­mâ nâk­tos ie­viest di­vu bir­þu pa­ra­lç­las dar­bî­bas mo­de­li, kas tik ma­zâ elek­tro­ener­ì i­jas tir­g û kâ Bal­ti­jas val­stis, dau­dzu eks­per­ tup­rât, ne­bû­tu îpa­ði ra­ci­onâ­li. Ðâ­da for­mu­la No­rdpo­ol–Bal­tpo­ol ga­dî­ju­ mâ ne­bû­tu eko­no­mis­ki pa­ma­to­ta un liet­de­rî­ga. Pirm­kârt un gal­ve­ no­kârt – tir­g us ne­lie­lâs ka­pa­ci­tâ­tes dçï, no ku­ras tie­ðâ vei­dâ ir at­va­si­ nâ­ti arî ci­ti fak­to­ri – tir­g us lik­vi­di­ tâ­tes ie­ro­be­þo­ju­mi, tir­g us zem­â in­ ten­si­tâ­te (da­rî­ju­mu ap­joms) u.c. Ei­ro­pas prak­sç past­âv ri­si­nâ­ju­ mi, kâ va­dît di­vu vai vai­râ­ku tir­g u 2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

35


tçma

sa­ska­òo­tu dar­bî­bu, ja kat­râ dar­bo­ jas ci­ta bir­þa – tâ dç­vç­tâ tir­g u sa­ vie­no­ða­na. Kâ pie­mç­ru var mi­nçt Nî­der­lan­des, Beï­ì i­jas un Fran­ci­jas tir­g u sa­vie­no­ða­nu pirms di­viem ga­ diem, kur dar­bo­jas at­tie­cî­g i BEL­ PEX un Powernext bir­þas. Nav iz­ slçgts, ka lîdz brî­dim, kad No­rdpo­ol sâks pie­dâ­vât Bal­ti­jas tir­g û fi­nan­ðu kon­trak­tus, Bal­tpo­ol va­rç­tu pie­dâ­ vât sa­va vei­da fi­nan­ðu kon­trak­tu tir­dznie­cî­bu.

Bir­þas un fi­zis­kâ tir­gus “sa­vie­no­to trau­ku” prin­cips Dau­dzi eks­per­ti uz­ska­ta, ka vie­ nas vai di­vu spot ce­nu zo­nu iz­vei­de Lat­vi­jâ un Lie­tu­vâ ra­di­kâ­li ie­tek­ mçs Bal­ti­jas elek­tro­ener­ì i­jas tir­g u, jo tas bei­dzot bûs pâr­òç­mis Skan­ di­nâ­vi­jas tir­g us mo­de­ïa pa­mat­ele­ men­tus – or­ga­ni­zç­tu nâ­ka­mâs die­ nas un ðîs­die­nas tir­dznie­cî­bu un bir­þas ko­or­di­nç­tu lî­ni­ju pâr­slo­dzes va­dî­bu. Pirm­kârt, bû­tis­ki pa­lie­li­nâ­sies da­lîb­nie­ku skaits Bal­ti­jas bir­þâ un, at­tie­cî­g i, pa­lie­li­nâ­sies arî tâs lik­vi­ di­tâ­te. Tad sa­ma­zi­nâ­sies div­pu­sç­jo da­rî­ju­mu îpat­svars, ar­vien lie­lâ­ka da­ïa da­rî­ju­mu no­tiks caur bir­þu, bet lik­vî­dâks fi­zis­kais tir­g us ak­ti­ vi­zçs fi­nan­ðu kon­trak­tu tir­g u Bal­ ti­jâ. Lik­vîds fi­zis­kais un fi­nan­ðu kon­trak­tu tir­g us ie­in­te­re­sçs jaun­us tir­g us da­lîb­nie­kus no rie­tu­miem, kas ðo­brîd no­vç­ro un gai­da vç­la­mo tir­g us at­tîs­tî­bas pa­kâ­pi. Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ ir pa­re­dzams, ka ce­nu zo­nas iz­vei­de Lat­vi­jâ un Lie­ tu­vâ îpa­ði ne­mai­nîs si­tu­âci­ju So­ mi­jas tir­g û. So­mi­jas tir­g u vai­râk ie­tek­mçs Es­tlink 2 pa­beig­ða­na, kad Bal­ti­jas elek­tro­ener­ì i­jas bi­lan­ces iz­mai­òas vai­râk sâks ie­tek­mçt tir­ gus ce­nu So­mi­jâ. Il­gâ­kâ ter­mi­òâ gan ne­iz­bç­ga­ma ir tir­g us ce­nu iz­lî­dzi­nâ­ða­nâs Bal­ti­ jas re­ì i­onâ un So­mi­jâ; lîdz ar Lie­ tu­vas–Zvied­ri­jas starp­sas­lç­g u­ma iz­bû­vi, ce­nu iz­lî­dzi­nâ­jums va­rç­tu se­kot arî Bal­ti­jas–So­mi­jas–Zvied­ ri­jas re­fe­ren­ces ce­nu seg­men­tâ. Maz­liet grû­tâk pa­re­dza­ma ir re­fe­ ren­ces ce­nu at­tie­cî­bu vai iz­lî­dzi­nâ­ ju­ma di­na­mi­ka vi­sâ No­rdpo­ol, kas pçc Bal­ti­jas val­stu pie­vie­no­ða­nâs bir­þai 2011. vai 2012. ga­dâ sa­stâ­vçs no di­viem sâ­kot­nç­ji au­to­no­miem ìeo­g râ­f is­kiem re­ì i­oniem, ku­ru iek­ ðç­jâ elek­tro­ener­ì i­jas sek­to­ra un tir­ gus uni­f i­kâ­ci­ja no­ri­tç­ju­si at­ðíi­rî­g i. Eks­per­ti pa­redz, ka re­fe­ren­ces ce­nu 36

ENERÌIJA UN PASAULE

svâr­stî­bas un da­þâ­dî­ba ap­vie­no­ta­jâ Bal­ti­jas–Skan­di­nâ­vi­jas bir­þâ tur­pi­ nâs past­âvçt, un tâs di­na­mi­ku lie­lâ mç­râ no­teiks arî kon­ku­rçt­spç­jî­g u, mo­der­nu un lç­tu ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du at­tîs­tî­ba ab­pus Bal­ti­jas jû­ras. Kâ bû­tisks ne­gâ­ci­ju fak­tors tiek mi­ nçts arî ko­dol­ener­ìç­ti­kas sek­to­ra îpat­sva­ra sa­ma­zi­nâ­ða­na No­rdpo­ol ra­þo­ða­nas seg­men­tâ, kas va­rç­tu bû­tis­ki ko­ri­ìçt elek­tro­ener­ì i­jas ce­ nu di­na­mi­ku ne ti­kai îs­ter­mi­òa, bet arî il­glai­cî­gâ per­spek­tî­vâ.

Elektroenerìijas cenas Nord Pool Spot sistçmâ, kâ arî Somijas, Zviedrijas un igaunijas cenu zonâs (27.04.2011. – 27.05.2011., EUR/MWh) Date SYS FI SE EE 27.05.11 52,72 53,27 53,27 51,96 26.05.11 53,52 53,58 53,58 51,80 25.05.11 53,12 53,12 53,12 50,64 24.05.11 52,06 51,77 51,77 49,94 23.05.11 53,53 52,94 52,94 50,02 22.05.11 52,51 52,38 52,38 49,12 21.05.11 53,19 52,94 52,94 42,32 20.05.11 53,89 53,83 53,83 50,34 19.05.11 53,75 53,46 53,46 48,41 18.05.11 54,82 54,81 54,81 50,08 17.05.11 54,15 54,00 54,00 48,69 16.05.11 55,55 55,34 55,34 39,87 15.05.11 54,04 54,04 54,04 39,75 14.05.11 55,43 55,43 55,43 39,13 13.05.11 56,55 56,54 56,54 50,55 12.05.11 57,71 58,06 58,06 53,17 11.05.11 57,56 57,56 57,56 53,77 10.05.11 56,29 56,29 56,29 47,80 09.05.11 55,98 55,66 55,66 43,46 08.05.11 52,94 51,62 51,62 38,85 07.05.11 54,68 53,90 54,36 41,84 06.05.11 58,31 58,31 58,31 54,52 05.05.11 59,73 60,55 60,55 55,16 04.05.11 59,13 59,90 59,90 50,17 03.05.11 58,32 59,44 59,44 50,26 02.05.11 55,88 56,07 56,07 35,96 01.05.11 46,32 44,50 45,63 32,88 30.04.11 47,05 46,73 46,81 42,96 29.04.11 50,84 50,84 50,84 46,24 28.04.11 52,79 52,77 52,77 40,45 27.04.11 53,64 53,49 53,49 44,01 Data updated: 26. May. 2011, 12:49 Time is CET (GMT +1) Avots: nordpool.com

Spot pro­duk­ti un mak­si­mum­ce­nu bieds Elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us ana­lî­ ti­íi un eks­per­ti ir vie­nis­prâ­tis, ka in­te­re­se par elek­tro­ener­ì i­jas iz­ce­ no­ða­nu pçc bir­þas ik­stun­das ce­nas pa­lie­li­nâ­sies. Tas tâ­pçc, ka vie­no­ tas Bal­ti­jas NPS bir­þas ce­na pre­cî­ zâk at­ainos ak­tu­âlo ìe­ne­râ­ci­jas si­ tu­âci­ju Bal­ti­jâ, sa­lî­dzi­not ar ðo­brîd frag­men­tç­to Bal­tpo­ol un Igau­ni­jas bir­þu ce­nâm, un lîdz ar to pa­lie­li­nâ­ sies bir­þas in­dek­sa po­pu­la­ri­tâ­te kâ ob­jek­tî­va tir­g us at­sau­ces ce­na. Skan­di­nâ­vi­jas prak­se lie­ci­na, ka elek­tro­ener­ì i­jas iz­ce­no­ða­na var pat kïût po­pu­lâ­ra mâj­saim­nie­cî­bu vi­ dû, kâ tas ir Nor­vç­ì i­jâ. At­tie­cî­bâ uz mâj­saim­nie­cî­bu in­te­re­si par elek­ tro­ener­ì i­jas spot pro­duk­tiem Nor­ vç­ì i­jâ, jâ­at­zîst, ka tas lie­lâ mç­râ iz­skaid­ro­jams ar sta­bi­lu un sa­mç­râ dro­ði prog­no­zç­ja­mu elek­tro­ener­ ìi­jas tir­g us ce­nas di­na­mi­ku, kas, pro­tams, vai­ro vi­su pa­tç­rç­tâ­ju gru­ pu in­te­re­si par ðiem pro­duk­tiem. Tâ­pat ne­pa­ðau­bâms arî ir fakts, ka vien­mçr pa­liks tâ­di pa­tç­rç­tâ­ji vai pa­tç­rç­tâ­ju gru­pas, kas spot pro­duk­ tus iz­man­tos ma­zâk vai ne­iz­man­tos prak­tis­ki ne­maz. Kâ vie­nu no ðâ­dâm pa­tç­rç­tâ­ju ka­te­go­ri­jâm var mi­nçt ener­go­ietil­ pî­gâs ra­þo­ða­nas vai pâr­strâ­des no­ za­res, ku­ru elek­tro­ener­ì i­jas ik­die­ nas vai pat ne­pâr­traukts dien­nakts pa­tç­riòð ir ïo­ti liels, un tâ­dç­jâ­di ðo no­za­ru uz­òç­mu­mi va­rç­tu bûs ie­ in­te­re­sç­ti slçgt lî­g ums par fik­sç­tu ce­nu il­gâ­kam lai­ka pos­mam. Bet, ie­spç­jams, spot il­glai­cî­go lî­g u­mu at­tie­cî­ba va­rç­tu mai­nî­ties par la­bu spot pro­duk­tiem. In­te­re­se par spot pro­duk­tiem jo îpa­ði iz­teik­ta va­rç­tu bût tad, ja tir­ gus de­mon­strçs sta­bi­las dar­bî­bas ten­den­ces – ja ne­bûs iz­teik­tu ce­nu mak­si­mu­mu, un ja tie ne­sa­gla­bâ­sies 2011/4


tçma

re­la­tî­vi il­g u lai­ku. Jâ­teic gan, ka tâ dç­vç­to “ce­nu pî­íu” (mak­si­mu­mu) vei­do­ða­nâs nav re­g u­lâ­ra, un elek­ tro­ener­ì i­jas ce­na No­rdpo­ol bir­þâ (ða­jâ ga­dî­ju­mâ kâ pie­mç­ru mi­not So­mi­jas No­rdpo­ol zo­nu) pâr­sniedz 1000 eiro/MWh ti­kai rei­zi vai augst­ âkais – da­þas rei­zes ga­dâ. No 2009. ga­da 1. jan­vâ­ra lîdz 2010. ga­da vi­dum iz­teikts ce­nu mak­si­mums So­mi­jas No­rdpo­ol zo­ nâ ir sa­sniegts ti­kai di­vas rei­zes – 2009. ga­da bei­gâs un 2010. ga­da sâ­ku­mâ. Il­gâ­kais mak­si­mum­ce­nas fik­sâ­ci­jas posms il­ga 12 stun­das. Pa­ra­lç­li tam vi­sai il­g u lai­ku – kop­sum­mâ 38 stun­das – no 2009.– 2010. ga­dam No­rdpo­ol So­mi­jas da­ïâ un arî Zvied­ri­jâ bi­ja vç­ro­ja­mas ne tik eks­tre­mâ­las, to­mçr arî ma­nâ­ mas ce­nu svâr­stî­bas 200–500 eiro/ MWh ro­be­þâs. Zem­âka mak­si­mu­ ma – 100–200eiro/ MWh – ce­nu îpat­svars aiz­va­dî­ta­jâ pus­ot­râ ga­dâ bi­jis vçl kriet­ni augst­âks – pro­ti, ðâ­ dâ am­pli­tû­dâ elek­tro­ener­ì i­jas ce­na fik­sç­ta ko­pu­mâ 172 stun­das. Gal­ve­nais veids, kâ ðo ce­nu mak­ si­mâ­lâ pie­augu­mu ris­ku no­re­du­cçt lîdz mi­ni­mu­mam, va­rç­tu bût pâr­ va­des in­fra­struk­tû­ras op­ti­mi­zâ­ ci­ja, pa­lie­li­not da­þâ­du ce­nu zo­nu sav­star­pç­jâs lik­vi­di­tâ­tes teh­nis­ko ka­pa­ci­tâ­ti. Tas no­zî­mç, ka ce­nu zo­ nas, kas for­mâ­li ir at­da­lî­tas, to­mçr vie­no ïo­ti la­bi at­tîs­tî­ta augst­sprie­ gu­ma tîk­la in­fra­struk­tû­ra – tie var bût gan jû­ras, gan sau­sze­mes ener­go­sis­tç­mu sa­slç­g u­mi. No­vçr­ ða­nas lai­ku sa­ma­zi­nât va­rç­tu da­ þâ­di ri­si­nâ­ju­mi, to­mçr gal­ve­nais priekð­no­sa­cî­jums ir mak­si­mu­ma cç­lo­òu lik­vi­dâ­ci­ja. Pro­ti, ja to ir iz­ rai­sî­jis lie­lo jau­du at­slç­g ums, tad “iz­kri­tu­sî” jau­da jâ­kom­pen­sç; ja pie vai­nas bi­ju­ðas spon­tâ­nas, teh­nis­ki ne­pa­ma­to­tas tir­g us svâr­stî­bas, tad jâ­amor­ti­zç tâs. Tâ­pat tir­g um rak­ stu­rî­ga arî iz­teik­ta pað­re­g u­lç­jo­ðâ 2011/4

fun­kci­ja – ja ce­na tir­g û ir ïo­ti augst­a, tie pa­tç­rç­tâ­ji, kas var mai­ nît sa­vu elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa gra­f i­ku, to arî da­ra, un, krî­tot pie­ pra­sî­ju­mam, no­lî­dzi­nâs arî ce­na. No pa­tç­rç­tâ­ju pus­es rau­go­ties, var ie­teikt di­vus ri­si­nâ­ju­mus ce­nu mak­si­mu­ma “trie­cie­na” amor­ti­zç­ ða­nai: sa­ma­zi­nât ener­ì i­jas pa­tç­ri­ òu ðai lai­kâ vai arî iz­vç­lç­ties lî­g u­ mu ar fik­sç­tu elek­tro­ener­ì i­jas ce­nu. Ja pir­mais ri­si­nâ­jums la­bâk de­rçs tiem, kas ak­tî­vi se­ko elek­tro­ener­ ìi­jas tir­g us di­na­mi­kai un var âtr­i re­aìçt uz ce­nu iz­mai­òâm, tad ot­rais bûs pie­òe­mams tiem, kas vç­las zi­ nât, cik daudz par elek­tro­ener­ì i­ju bûs jâ­mak­sâ ne vien ðo­dien, rît vai pa­rît, bet arî pçc pus­ga­da vai ga­da.

Ener­go­sis­tç­mu starp­sa­vie­ no­ju­mu sai­tes – ra­ci­onâ­lâ di­men­si­ja un po­li­tis­kais ju­tî­gums Kla­sis­kâ iz­prat­nç elek­tro­ener­ ìi­jas tir­g us in­teg­râ­ci­jas jau­tâ­jums sais­tîts ne ti­kai ar vir­tu­âlâm no­ri­ sçm, bet arî at­se­við­íu tir­g us da­ïu vai seg­men­tu fi­zis­ku sa­vie­no­ða­nu. Bez ðâ­da vei­da sa­vie­no­ða­nas tir­g us ek­sis­ten­ce var bût ti­kai no­mi­nâ­la, jo viens vai vai­râ­ki fi­zis­ki ne­in­teg­ rç­tie sek­to­ri, at­tie­cî­g i, ne­va­rçs no­ dro­ði­nât tir­g us fi­zis­ko lik­vi­di­tâ­ti sa­vâ are­âlâ. Ru­nâ­jot par Bal­ti­jas val­stu No­rdpo­ol in­teg­râ­ci­jas ìe­ne­ râ­la­jiem uz­stâ­dî­ju­miem, var teikt, ka prin­ci­pâ bû­tu vien­al­ga, ku­ra no Bal­ti­jas val­stîm tiks sa­vie­no­ta ar Skan­di­nâ­vi­jas elek­tro­ener­ì i­jas tir­ gus kom­plek­su fi­zis­ki – gal­ve­nais, lai tik­tu no­dro­ði­nâ­ta op­ti­mâ­la abu re­ì i­onu tir­g us sin­hro­ni­tâ­te. Ne­ap­ðau­bâ­mi, ðâ­da tç­ze ir pa­tie­ sa; to­mçr tâs pa­tie­su­mam nav “na­ ci­onâ­las” pie­sais­tes, uz ko tiek likts

ar­vien lie­lâks ak­cents gan Lat­vi­jâ, gan arî pâ­rç­jâs di­vâs Bal­ti­jas val­ stîs. Pro­ti, starp­sa­vie­no­ju­mu iz­bû­ve tiek uz­lû­ko­ta kâ viens no na­ci­onâ­ lâs ener­ìç­ti­kas lie­la­jiem pro­jek­ tiem, ne­vis pro­jekts, kas, pirm­kârt, bûs “vi­sas Bal­ti­jas” un ti­kai otr­kârt – kâ­das valsts ener­ìç­ti­kas sfç­rai pie­de­roðs. To­mçr AS “Latv­en­er­go” spe­ci­ âlis­ti G. Jun­ghâns un A. Ca­kuls uz­ska­ta, ka pa­ti par se­vi fi­zis­ka starp­sas­lç­g u­ma sa­iðu ne­esa­mî­ba Lat­vi­jâ nav îpaðs ne­gâ­ci­ju fak­tors – ja tir­g us fun­kci­onç op­ti­mâ­li, tad nav prin­ci­pi­âlas star­pî­bas, ku­râ val­stî at­ro­das starp­sas­lç­g u­ma ka­ be­lis. Sva­rî­g i ir tas, ka tiek no­dro­ ði­nâ­ta teh­nis­ka pie­kïu­ve ðai sai­tei, ka nav teh­nis­kas da­bas ie­ro­be­þo­ju­ mu sai­tes jau­du iz­man­to­ða­nai un ka sai­te ir pie­eja­ma lie­to­ða­nai vi­ siem tir­g us da­lîb­nie­kiem. Pro­tams, va­rç­tu uz­ska­tît, ka starp­sas­lç­g u­ma ka­be­ïa bû­ve starp Lie­tu­vu un Zvied­ri­ju, ne­vis starp Lat­vi­ju un Zvied­ri­ju, ir ne ti­kai teh­ nis­ki – eko­no­mis­ka iz­vçr­tç­ju­ma, bet arî po­li­tis­ku lç­mu­mu se­kas. Lat­vi­ jas–Zvied­ri­jas ener­go­sis­tç­mu starp­ sas­lç­g u­mu sai­tes iz­bû­ves lçs­tâs iz­ mak­sas bi­ja par ap­mç­ram 100 000 eiro ma­zâ­kas. Bet tî­ri teh­nis­ki nav lie­las no­zî­mes tam, kâds ir ka­be­ïa tra­sç­jums un tie­ði ku­râ ìeo­g râ­f is­kâ pun­ktâ tas sa­sniedz Zvied­ri­ju. Ne­at­ka­rî­g i no tir­g us mo­de­ïa un starp­sa­vie­no­ju­mu sa­iðu dis­lo­kâ­ci­ jas, Lat­vi­jas un Lie­tu­vas re­ì i­ona lie­lâ­kais risks ir lie­lâ im­por­ta at­ka­ rî­ba no Krie­vi­jas un Balt­krie­vi­jas va­sa­ras mç­ne­ðos, ko var ma­zi­nât ti­kai ar al­ter­na­tî­vu ener­ì i­jas avo­tu ie­vie­ða­nu: jaun­iem starp­sa­vie­no­ju­ miem un jaun­âm elek­tro­sta­ci­jâm. To­mçr jau­tâ­jums par to, vai ener­ go­sis­tç­mu starp­sas­lç­gu­mu iz­bû­ves plâ­no­ða­na at­bil­sto­ði ener­go­ap­gâ­des dro­ðî­bas un teh­nis­kâs in­teg­râ­ci­jas pra­sî­bâm vien­mçr ko­re­lç ar tir­gus in­teg­râ­ci­jas vir­zie­niem un pri­ori­tâ­ tçm un vai uz eks­por­tu vçr­stu ìe­ne­ rç­jo­ðo jau­du esa­mî­ba/ne­esa­mî­ba ir bû­tisks fak­tors ðâ­du starp­sas­lç­gu­ mu vei­do­ða­nai kon­krç­tâ re­ìi­onâ, ir vi­sai strî­dîgs un ne­vien­no­zî­mî­gi at­ bil­dams. Tâ­pat vi­sai bie­þi iz­skan re­ to­risks jau­tâ­jums – vai starp­sa­vie­no­ ju­mu iz­bû­ves lç­mums kâ­dâ kon­krç­tâ val­stî ir ti­kai po­li­tis­kâs lo­bç­ða­nas jau­tâ­jums un – vai teh­nis­ki/ eko­no­ mis­ki ir vien­al­ga, kur tie­ði starp­ sas­lç­gu­ma tilts iz­vie­tots. Arî uz ðo jau­tâ­ju­mu, eks­per­tup­rât, pil­nî­gi au­ to­ri­ta­tî­vu at­bil­di sniegt ir grû­ti. ENERÌIJA UN PASAULE

37


tçma

Tra­di­ci­onâ­li jaun­us ener­go­sis­ tç­mu starp­sa­vie­no­ju­mus bû­vç gal­ ve­no­kârt di­vu ie­mes­lu dçï: ja starp re­ì i­oniem ne­pie­tie­ka­mas sa­vie­no­ ju­mu jau­das dçï ir bû­tis­kas ce­nu at­ðíi­rî­bas pla­ðâ­kâ re­ì i­onâ. Uz­ska­ tâms pie­mçrs ir No­rNed ka­be­lis starp hid­ro­re­sur­siem ba­gâ­to Nor­ vç­ì i­ju un uz ter­mo­elek­tro­sta­ci­jâm bal­stî­to Cen­trâl­ei­ro­pas tir­g u. Starp­sa­vie­no­ju­mus bû­vç arî, lai pa­lie­li­nâ­tu ener­ìç­tis­ko ne­at­ka­rî­bu, kâ tas ir Bal­ti­jas ga­dî­ju­mâ. Bal­ti­jas plâ­no­tie starp­sa­vie­no­ ju­mi ar Ei­ro­pas tir­g u ir drî­zâk po­li­tis­ki vir­zî­ti pro­jek­ti, ne­vis tî­ri ko­mer­ci­âli, tâ­pçc uz eks­por­tu vçr­ stu ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du esa­mî­ba vai ne­esa­mî­ba nav vie­nî­gais kri­tç­rijs lç­mu­mam par starp­sa­vie­no­ju­mu iz­bû­vi. To­mçr, tas ir ti­kai nor­mâ­li, ka val­stis, ar ku­râm Bal­ti­ja vç­las sa­vie­no­ties (Po­li­ja, Zvied­ri­ja) vç­las re­dzçt, ka Bal­ti­jas val­stis arî pa­ðas at­tîs­ta jaun­us elek­tro­sta­ci­ju pro­jek­ tus un ne­bûs ti­kai elek­tro­ener­ì i­jas no­òç­mçjs.

Ka­ïi­òin­gra­da, Krie­vi­ja, No­rdpo­ol – par­tne­rî­ba, bet ne in­teg­râ­ci­ja No­dpo­ol re­ì i­onâ­lâs in­teg­râ­ci­ jas un pa­pla­ði­nâ­ða­nâs kon­tek­stâ tiek spe­ku­lçts arî ar Krie­vi­jas Fe­ de­râ­ci­jas vai vis­maz tâs an­klâ­va Ka­ïi­òin­g ra­das ap­ga­ba­la No­rdpo­ol ie­kïau­ða­nâs ie­spç­jâm. Ðo­brîd gan dis­ku­si­ja ne­tiek cen­trç­ta ap to, vai Ka­ïi­òin­g ra­das ap­ga­bals kâ se­pa­ râ­ta te­ri­to­ri­âlâ vie­nî­ba va­rç­tu kïût par No­dpo­ol spot zo­nu, bet gan ap to, lai da­rî­ju­mi starp Krie­vi­ju un Ka­ïi­òin­g ra­du va­rç­tu no­tikt ti­kai caur Bal­ti­jas No­rdpo­ol spot. Ci­tiem vâr­diem – lai Krie­vi­jai ne­bû­tu eks­ klu­zî­vas tie­sî­bas veikt pie­gâ­des cau­ri Bal­ti­jai uz Ka­ïi­òin­g ra­du vai at­pa­kaï. Jeb lîdz­îgs ri­si­nâ­jums, kâ ðo­brîd pie­gâ­des no Krie­vi­jas tiek at­ ïau­tas Igau­ni­jâ (ti­kai caur tir­dznie­ cî­bu bir­þâ). Lai arî te­orç­tis­ki ðâ­da ie­spç­ja nav iz­slç­dza­ma, eks­per­ti ak­cen­tç kar­di­nâ­lu Krie­vi­jas ener­ìç­ti­kas li­ kum­do­ða­nas iz­mai­òu ne­pie­cie­ða­mî­ bu ðâ­da sce­nâ­ri­ja prak­tis­kai re­ali­ zâ­ci­jai. Ka­ïi­òin­g ra­das vai jeb­ku­ras ci­tas Krie­vi­jas da­ïas ie­kïau­ða­na No­rdpo­ol spot dar­bî­bas zo­nâ bû­tu sais­tî­ta ar ra­di­kâ­lâm iz­mai­òâm Krie­vi­jas iek­ðç­jâ tir­g û, to skai­tâ elek­tro­ener­ì i­jas im­por­ta/eks­por­ta 38

ENERÌIJA UN PASAULE

mo­no­po­la lik­vi­dç­ða­nu. Ðo­brîd Krie­ vi­jâ nav sig­nâ­lu, kas lie­ci­nâ­tu par ga­ta­vî­bu ðâ­dâm pâr­mai­òâm. Sa­vu­ kârt uz elek­tro­ener­ì i­jas tir­g us in­ teg­râ­ci­ju vçr­stu pro­ce­su lie­lâ mç­râ no­teik­tu ES un Krie­vi­jas kon­sul­ tâ­ci­jas par sa­dar­bî­bu ener­ìç­ti­kâ ko­pu­mâ, tos­tarp ener­go­sis­tç­mu ie­ spç­ja­mo sin­hro­no dar­bu, tir­g us no­ tei­ku­mu har­mo­ni­zâ­ci­ju utt.

Baltpool birþas darîjumi No: 2011-05-01 Lîdz: 2011-05-27

Datums

Cena, EUR/MWh, Apjoms, EUR/MWh

Volume, MWh

32,24

21333,6

2011-05-02

33,04

24394,5

2011-05-03

50,95

19611,6

2011-05-04

51,59

20606,1

2011-05-05

50,54

21230,5

2011-05-01

2011-05-06

50,51

21616,6

2011-05-07

42,95

22573,1

2011-05-08

41,21

21562,2

2011-05-09

41,64

24555,7

2011-05-10

49,31

20138,9

2011-05-11

49,84

20177,5

2011-05-12

55,48

20418,2

2011-05-13

49,92

20153,3

2011-05-14

44,1

22663,2

2011-05-15

43,32

21862,1

2011-05-16

46,81

22235,2

2011-05-17

46,72

21699,9

2011-05-18

47,48

21458,3

2011-05-19

49,04

20534,3

2011-05-20

51,43

21048,1

2011-05-21

42,73

22735,2

2011-05-22

42,57

22442,8

2011-05-23

54,46

20737,2

2011-05-24

57,2

22288,5

2011-05-25

50,53

22367,9

2011-05-26

53,1

22236,4

2011-05-27

53,19

21623,5

Tiek arî at­gâ­di­nâts – lai Ka­ïi­ òin­g ra­das vai ci­tas Krie­vi­jas elek­ tro­sta­ci­jas va­rç­tu re­ali­zçt sa­ra­þo­to elek­tro­ener­ì i­ju Ei­ro­pas tir­g û (arî Bal­ti­jas No­rdpo­ol spot), tâm nav ob­ li­gâ­ti jâ­iek­ïau­jas No­rdpo­ol tir­g us mo­de­lî. Arî ðo­brîd Krie­vi­jas ra­þo­ tâ­ji re­g u­lâ­ri un veik­smî­g i re­ali­zç elek­tro­ener­ì i­ju gan So­mi­jâ (tâ­tad No­rdpo­ol Skan­di­nâ­vi­jas seg­men­tâ), gan arî Bal­ti­jâ.

Ka­ïi­òin­g ra­das elek­tro­sta­ci­jâs ra­þo­tâs elek­tro­ener­ì i­jas re­ali­zâ­ci­jai Bal­ti­jas un ci­tu ES val­stu tir­gos nav ob­li­gâ­ti jâ­se­ko ðî ap­ga­ba­la in­teg­râ­ ci­jai No­rdpo­ol sis­tç­mâ. To­mçr te­orç­ tis­ki nav iz­slçgts, ka Ka­ïi­òin­g ra­das an­klâvs va­rç­tu No­rdpo­ol ie­kïau­ties kâ lîdz­vçr­tîgs spç­lç­tâjs jeb kâ vçl vie­na ce­nu zo­na. Kas at­tie­cas uz ðîs ce­nu zo­nas iz­vei­des tie­sis­ko bâ­zi un ie­tva­ru, tad tas ir jau­tâ­jums, uz ku­ ru sniegt daudz­maz ti­ca­mu at­bil­di mçs pað­reiz ne­va­ram. Pat ja Ka­ïi­ òin­g ra­das ap­ga­bals va­rç­tu kïût par No­rdpo­ol da­ïu, tas no­teik­ti nav tu­ vâ­ko ga­du jau­tâ­jums. Òe­mot vç­râ, ka BRELL re­ì i­ons ir ko­pu­mâ de­f i­cîts ar no­ve­co­ju­ðu ra­þo­ða­nas in­fra­struk­tû­ru, jaun­as elek­tro­sta­ci­jas Ka­ïi­òin­g ra­dâ pa­lie­ li­nâs elek­tro­ap­gâ­des dro­ðu­mu re­ì i­ onâ. Po­zi­tî­vu efek­tu va­rç­tu sa­gai­dît jau nâ­kam­gad, kad sâks dar­bo­ties Ka­ïi­òin­g ra­das TEC ot­rais 450 MW bloks – tas pa­lî­dzçs at­slo­got Igau­ ni­jas–Lat­vi­jas ðíçrs­g rie­zu­mu, kas îpa­ði sva­rî­g i ir va­sa­ras mç­ne­ðos, kad Lie­tu­va un Lat­vi­ja im­por­tç vai­ râk ne­kâ pus­i elek­tro­ener­ì i­jas. Kad Ka­ïi­òin­g ra­dâ uz­bû­vçs jau­ dî­g u AES, elek­tro­sta­ci­ju kon­ku­ren­ ce re­ì i­onâ pa­lie­li­nâ­sies. Kâ zi­nâms, Krie­vi­jas val­stij pie­de­ro­ðâ ener­go­kom­pâ­ni­ja “Ro­s­a­tom” ie­plâ­no­ju­si lîdz 2016. ga­dam Ka­ïi­òin­g ra­das ap­ga­ba­lâ ne­tâ­lu no So­vet­skas pil­sç­tas uz­bû­vçt jaun­u, mo­der­nu AES, ku­ras pirm­â ener­ go­blo­ka uz­stâ­dî­tâ jau­da sa­snieg­tu 1200 MW. 2018. ga­dâ pa­re­dzçts at­klât 2. ener­go­blo­ku ar iden­tis­ ku uz­stâ­dî­to jau­du. AES iz­mak­sas lç­ða­mas vai­râk ne­kâ 17 mil­jar­du ASV do­lâ­ru (8,8 mil­jar­du la­tu), un pro­jek­ta îs­te­no­ða­nâ plâ­nots ie­sais­ tît arî pri­vâ­tos in­ves­to­rus. Jaun­âs AES pa­mat­ak­me­ni ie­li­ka jau 2010. ga­da 25. feb­ru­ârî To­mçr, òe­mot vç­râ plâ­no­tos jau­ dî­gos starp­sa­vie­no­ju­mus ar Ei­ro­pas ener­go­sis­tç­mu, elek­tro­ener­ì i­jas ce­ nas lî­me­ni Bal­ti­jas tir­g û va­rç­tu no­ teikt Ei­ro­pas tir­g us ce­nas lî­me­nis, ne­vis vie­tç­jie (re­ì i­onâ­lie) ra­þo­tâ­ji. Ja va­dâ­mies pçc ak­si­omas, ka Bal­ti­jas re­ì i­ons ko­pu­mâ ir de­f i­cî­ta re­ì i­ons, tad jeb­kâds si­tu­âci­jas jeb ra­þo­ða­nas bi­lan­ces uz­la­bo­jums vçr­ tç­jams po­zi­tî­vi. Pro­tams, no Lat­ vi­jas stra­tç­ì is­ko in­ter­eðu vie­dok­ïa rau­go­ties, bû­tu pa­tî­ka­mi, ja lie­las un tir­g û kon­ku­rçt­spç­jî­gas jau­das pa­râ­dî­tos arî Bal­ti­jas val­stîs, to­mçr ob­jek­tî­vâ si­tu­âci­ja ir tâ­da, kâ­da tâ ir, un kva­li­ta­tî­vâs iz­mai­òas nav 2011/4


tçma Elektroenerìijas cenas visâs Nord Pool Spot cenu zonâs (20.05.2011.- 27.05.2011., EUR/MWh) Date SYS 27.05.11 26.05.11 25.05.11 24.05.11 23.05.11 22.05.11 21.05.11 20.05.11

NO1 52,72 53,52 53,12 52,06 53,53 52,51 53,19 53,89

NO2 52,62 53,47 53,12 52,90 53,88 52,98 53,36 53,89

NO3 52,62 53,47 53,12 52,90 53,88 52,98 53,36 53,89

NO4 53,27 53,58 53,12 51,77 52,94 52,38 52,94 53,83

NO5 53,27 53,58 53,12 51,77 52,94 52,38 52,94 53,83

DK1 52,62 53,47 53,12 52,90 53,88 52,98 53,36 53,89

DK2 53,27 53,58 53,12 51,77 52,94 52,38 52,98 53,87

FI 53,27 53,58 53,65 51,77 53,29 52,38 54,06 56,06

SE 53,27 53,58 53,12 51,77 52,94 52,38 52,94 53,83

EE 53,27 53,58 53,12 51,77 52,94 52,38 52,94 53,83

KT 51,96 51,80 50,64 49,94 50,02 49,12 42,32 50,34

Data updated: 26. May. 2011, 12:49 Time is CET (GMT +1) Avots: nordpool.com

paredzamas nedz âtras, nedz arî radikâlas. Latvijai un Baltijai ko­ pumâ jâorientçjas uz esoðo situâci­ ju un ðî brîþa tendencçm, cenðoties pçc iespçjas organiskâk iekïauties dinamiskajâ Baltijas–Skandinâvi­ jas–Krievijas ZR reìiona enerìçti­ kas attîstîbâ.

Latvijas “trumpis” Nordpool – Daugavas HES kaskâde Par to, kâdas ir Latvijas izredzes pçc iekïauðanâs Nordpool (domâts, Nordpool spot cenu zonas izveides) kïût par lîdzvçrtîgu konkurentu ci­ tiem Skandinâvijas un Baltijas elek­ troenerìijas raþotâjiem, ir diskutçts visai bieþi, un ir izteikti daþâdi vie­ dokïi. Tomçr to galvenais saturs ir nemainîgs – par Latvijas galveno “trumpi” kïûst un kïûs Daugavas HES kaskâdes elektrostacijas ar summâro uzstâdîto jaudu 1500 MW. Apmçram mçnesi vai pat ilgâk kaskâde var strâdât maksimuma reþîmâ – tiek noslogotas visas uz­ stâdîtâs jaudas, kaut gan bâzes re­ þîmâ gada griezumâ ar HES kaskâ­ di varam rçíinâties tikai apmçram

2011/4

kâ 200–250 MW ìenerçjoðo jaudu. Nav noslçpums, ka Nordpool vi­ sai liela nozîme ir tieði hidroenerìi­ jas resursu optimâlai izmantoðanai – tâ no Nor vçìijas HES elektroener­ ìijas izstrâdçm lielâ mçrâ ir atka­ rîga Nordpool cenu stabilitâte, ko, protams, nosaka arî vçl citi faktori. Tomçr cenu stabilitâtes formulâ ir visai liela hidroenerìçtikas kom­ ponente, kuras îpatsvaru integ rçta Baltijas–Skandinâvijas Nordpool gadîjumâ palielinâs arî Daugavas HES kaskâdes elektrostaciju pie­ nesums. Protams, jâpiekrît eksper­ tiem, ka Nor vçìijas (Skandinâvijas) un Latvijas lielâs hidroenerìçtikas bûtîba ir atðíirîga – ja Latvijas ga­ dîjumâ pilnûdens periodiem ir iz­ teikti sezonâls raksturs, tad Nor­ vçìijâ intensîvas hidroenerìçtikas jaudu slogoðana iespçjama, ja ne visu gadu, tad lielâko daïu gada. Tâ, piemçram, 2008. gada statisti­ kas dati liecina, ka Nor vçìijâ 98,5% visas saraþotâs elektroenerìijas at­ tiecâs tieði uz HES seg mentu, kura uzstâdîtâ summârâ jauda pârsnie­ dza 29 GWel. Piemçram, kâ secinâjis AS “Latvenergo” Tirdzniecîbas vadîtâjs

Gatis Junghâns, 2011. gada aprîlî palu izraisîtâ palielinâtâ izstrâde “Latvenergo” hidroelektrostacijâs par 40% samazinâjusi elektroener­ ìijas cenu Baltijâ, salîdzinot ar mar­ tu, bet ilgtermiòâ elektroenerìijas cenas turpina nostiprinâties aptu­ rçto atomelektrostaciju lielâ skaita dçï un no tâ globâlajâ tirgû izrieto­ ðâ palielinâtâ pieprasîjuma pçc og­ lçm, gâzes un CO2 emisijas kvotâm. Savukârt Baltijâ elektroenerìijas tirgus cena martâ saglabâjâs febru­ âra lîmenî – 48 €/MWh, jo patçriòa un raþoðanas apjoms abos mçneðos bija ïoti lîdzîgs. Somijas tirgû mar­ tâ elektroenerìijas cena bija par 27% augstâka nekâ Baltijâ, tâpçc no Baltijas uz Skandinâviju nepâr­ traukti notika elektroenerìijas eks­ ports caur Estlink kabeli. Kopð 8. aprîïa “Latvenergo” pie­ deroðâs Daugavas HES raþo elek­ troenerìiju pilnu diennakti visu nedçïu ar maksimâlo 1500 MW jaudu, saraþojot pusi no Baltijai ne­ piecieðamâs elektroenerìijas. Savu­ kârt palielinâtais elektroenerìijas piedâvâjums Baltijâ pie nemainîga pieprasîjuma izraisa îstermiòa ce­ nu kritumu birþâ. E&P

ENERÌIJA UN PASAULE

39


runâ Latvijas pilsçtu mçri

Val­mie­ra:

par bû­tis­ko ener­ìç­ti­kâ ðo­dien un rît

In­ter­vi­ja ar pil­sç­tas pað­val­dî­bas Do­mes priekð­sç­dç­tâ­ju

Ine­si Bo­íi

V

al­mie­r a – vie­na no lie­lâ­ka­jâm Lat­vi­jas pil­sç­tâm un no­zî­mî­gâ­ka­jiem in­dus­tri­âla­jiem, iz­glî­tî­bas un kul­tû­r as cen­triem – aiz­va­d î­tâ­jos div­des­mit ga­dos pâr­dzî­vo­ju­si lie­las – gan kva­li­ta­tî­vas, gan kvan­ti­ta­tî­vas trans­for­mâ­ci­jas, kas tie­ði skâ­ru­ðas ne ti­kai so­ci­âlo un ra­þo­ða­nas sfç­ru, bet arî ener­go­ap­gâ­di. Lîdz­îgi kâ cit­viet Lat­vi­jâ, arî Val­mie­r â pa­tç­rç­to ener­go­re­sur­su ap­joms un struk­tû­r as pa sek­to­riem ða­jâ lai­ka pos­mâ ir kar­di­nâ­li mai­nî­ju­ðies, un lîdz ar to pa­kâ­pe­nis­ki mai­nî­jies arî stra­tç­ìis­kais ska­tî­jums uz pil­sç­tas ener­ìç­ti­kas kom­plek­sa at­tîs­tî­bu tu­vâ­kâ un tâ­lâ­kâ nâ­kot­nç. Par to, kâ­da Val­mie­r as ener­go­ap­gâ­de ir ðo­dien un kâ­das pri­ori­tâ­tes tâs tâ­lâ­kai, ilgtspç­j î­gai at­tîs­tî­bai tiek iz­vir­zî­tas nâ­kot­nç, E&P iz­tau­jâ­ja pil­sç­tas Do­mes priekð­sç­dç­tâ­ju Ine­si Bo­íi.

“Ener­ì i­ja un Pa­sau­le” (E&P): Kâ jûs îsâ un kon­spek­tî­vâ vei­dâ rak­stu­ro­tu pað­rei­zç­jo si­tu­âci­ju Val­mie­ras pil­sç­tâ ener­ìç­ti­kas kom­plek­sâ – gan elek­tro­ener­ìi­ jas, gan sil­tum­ener­ìi­jas ap­gâ­ des sfç­râs? Kas ðo­brîd ir lie­lâ­ kie sil­tu­ma un elek­tro­ener­ìi­jas 40

ENERÌIJA UN PASAULE

pa­tç­rç­tâ­ji pil­sç­tâ, un kâ aiz­va­dî­ to 20 ga­du lai­kâ mai­nî­ju­sies pil­ sç­tas ener­go­pa­tç­ri­òa struk­tû­ra? Ine­sis Bo­íis (I.B.):Val­mie­ra ir in­dus­tri­âla un rûp­nie­cis­ka pil­ sç­ta – Vid­ze­mes biz­ne­sa centrs, jo te at­ro­das vai­rums Vid­ze­mes lie­ lâ­ko uz­òç­mu­mu. Jau kopð 20. gad­­-

sim­ta sâ­ku­ma Val­mie­râ kon­cen­trç­ jas lie­lâ­kie Vid­ze­mes re­ì i­ona un arî valsts ra­þo­ða­nas un tir­dznie­cî­bas uz­òç­mu­mi, kas ir arî lie­lâ­kie ener­ go­re­sur­su pa­tç­rç­tâ­ji pil­sç­tâ. Uz­ska­ tu, ka Val­mie­ras pil­sç­tâ tiek no­ dro­ði­nâ­ta kva­li­ta­tî­va un mo­der­na in­þe­nier­teh­nis­kâ in­fra­struk­tû­ras 2011/4


runâ Latvijas pilsçtu mçri

E&P: Vai Val­mie­ras sil­tum­ ener­ìi­jas jau­du nâ­kot­nes stra­tç­ ìi­ja vçr­sta lo­kâ­lo re­sur­su vir­zie­ nâ, vai arî pa­re­dzçts ða­jâ jo­mâ ie­tu­rçt op­ti­mâ­lu ba­lan­su starp AER un fo­si­la­jiem re­sur­siem? I.B.: Mçs, pað­val­dî­ba, esam par ba­lan­su at­jau­nîgo ener­go­re­sur­su iz­ man­to­ða­nâ un fo­si­lo re­sur­su iz­man­ to­ða­nâ. Pað­laik Val­mie­ras sil­tum­ ener­ìi­jas pie­gâ­des ta­rifs ir zem­âkais to Lat­vi­jas pil­sç­tu vi­dû, kur sil­tum­ ener­ìi­jas ra­þo­ða­nâ tiek iz­man­to­ta da­bas­gâ­ze, un ses­tais zem­âkais vi­su Lat­vi­jas pil­sç­tu vi­dû. Tie­ði eko­no­mis­ kie ap­svç­ru­mi, pçc ie­spç­jas zem­âks ta­rifs, ir gal­ve­nais ap­svç­rums, kâ­pçc esam par cen­tra­li­zç­tas sil­tum­ap­gâ­ des sis­tç­mas sa­gla­bâ­ða­nu, kas ga­du gai­tâ pie­râ­dî­ju­si, ka tâ ir dro­ðâ­kâ un eko­no­mis­ki iz­de­vî­gâ­kâ. Òe­mot vç­râ da­bas­gâ­zes pie­eja­mî­bu, mû­su stra­ tç­ìi­ja pað­laik vçr­sta pa­ma­tâ uz tâs iz­man­to­ða­nu sil­tum­ener­ìi­jas ra­þo­ ða­nâ, ne­iz­slç­dzot ie­spç­ju lo­kâ­li in­ di­vi­du­âliem pa­tç­rç­tâ­jiem iz­vç­lç­ties sil­tum­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas vei­du. Arî pað­val­dî­ba pa­ti lo­kâ­li at­tîs­ta AER pro­jek­tus. Uz­ska­tu, ka at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­su iz­man­to­ða­na jo­pro­ jâm ir dâr­ga, jo teh­no­lo­ìi­jas ða­jâ jo­ mâ vçl strau­ji at­tîs­tâs. E&P: Cik lie­lâ mç­râ sil­tum­ ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas jau­du re­ kon­struk­ci­jas pro­jek­tos Val­ mie­râ do­mi­nç eko­no­mis­kie as­pek­ti? Vai tiek re­ali­zç­ti arî pro­jek­ti, ku­ru teh­nis­ki eko­no­ mis­kais pa­ma­to­jums nav pats op­ti­mâ­lâ­kais, to­mçr teh­no­lo­ìis­ kais ri­si­nâ­jums – pie­vil­cîgs un ilgtspç­jîgs? I.B.: Lîdz ðim îs­te­no­ta­jiem pro­ jek­tiem, vien­no­zî­mî­g i, sva­r î­g i ir bi­ju­ði eko­no­mis­k ie as­pek­ti, sa­ba­ lan­sç­jot ar op­ti­mâ­lâ­ka­jiem teh­no2011/4

l­ o­ì is­ka­jiem ri­si­nâ­ju­miem. Pa­ma­ ti tam, ka Val­mie­râ ir tik zems sil­tum­ener­ì i­jas pie­gâ­des ta­r ifs, ie­lik­ti jau 1995. ga­dâ, kad pa­ kâ­pe­n is­k i lik­v i­dç­tas ma­zâs, ne­ ren­tab­lâs kat­lu­mâ­jas, no­slo­go­jot ti­kai lie­lâs, veik­ta pa­kâ­pe­n is­ka sil­tum­mez­glu un tîk­lu mo­der­n i­ zâ­ci­ja, uz­la­bo­ta uz­skai­te. No­zî­ mî­gâ­kais ie­g u­v ums ir veik­tâ lie­lo

I.B.: Elek­tro­ap­gâ­dç Val­mie­râ jo­ pro­jâm pro­blç­mas sa­gâ­dâ îs­lai­cî­g ie elek­tro­ener­ì i­jas pâr­trau­ku­mi, kas îpa­ði sva­rî­g i ir ra­þo­ða­nas pro­ce­sâ. Ta­èu pçr­nâ ga­da bei­gâs val­mie­rie­ði gan sa­òç­ma dâ­va­nu – eks­plu­atâ­ci­jâ no­do­ta re­kon­stru­çtâ 20 kV sa­da­le apakð­sta­ci­jâ “Val­mie­ra”, kas no­dro­ ði­na elek­tro­ap­gâ­di Pâr­gau­jâ, Val­ mie­ras cen­trâ, Bur­kân­cie­mâ, da­ïai

kat­lu­mâ­ju re­kon­struk­ci­ja. 2005. ga­dâ, uz­sâ­kot sil­tum­ener­ì i­jas ra­ þo­ða­nu, AS “Val­mie­ras Ener­ì i­ja” ie­g ul­dî­ja ie­vç­ro­ja­mas in­ves­tî­ci­jas kat­lu­mâ­ju mo­der­n i­zâ­ci­jâ. Ko­pç­jie ie­g ul­dî­ju­mi pro­jek­tâ ir 3,4 mil­jo­n i la­tu. AS “Val­mie­ras Ener­ì i­ja”, ku­ râ Val­mie­ras pil­sç­tas pað­val­d î­bai pie­der 47,68 %, ir lie­lâ­kais sil­tum­ ener­ì i­jas ra­þo­tâjs pil­sç­tâ, no­dro­ði­ not ap­tu­ve­n i 85% no ne­pie­cie­ða­mâ sil­tu­ma. Ra­þot lç­tâ­ku sil­tu­mu AS ”Val­mie­ras ener­ì i­ja” ie­spç­jams, jo pa­pil­dus sil­tu­mam uz­òç­mums ko­ ìe­ne­râ­ci­jas ie­kâr­tâs ra­þo arî elek­ tro­ener­ì i­ju, kas ir gan ilgtspç­jîgs ri­si­nâ­jums, òe­mot vç­râ da­bas­gâ­zes pie­eja­mî­bu, gan eko­no­mis­k i pie­v il­ cîgs ri­si­nâ­jums, ko pie­râ­da ze­mie sil­tum­ener­ì i­jas pie­gâ­des ta­r i­f i. Jâ­pie­bilst, ka pâ­rç­jo sil­tum­ener­ ìi­ju pil­sç­tâ sa­ra­þo AS “Val­mie­ras piens” (13,6%) un SI­A “ITA” (1,4%).

klien­tu Be­ve­rî­nas no­va­dâ, Stren­ èu pil­sç­tâ, kâ arî vir­zie­nâ Val­mie­ ra–Ren­cç­ni, Val­mie­ra–Se­da. Re­ kon­struk­ci­jas gai­tâ uz­bû­vç­ta jaun­a apakð­sta­ci­jas çka un no­ve­co­ju­sî âr­ti­pa ie­kâr­ta no­mai­nî­ta uz mûs­ die­nu pra­sî­bâm at­bil­sto­ðâm ie­kâr­ tâm, ku­ras ir kriet­ni dro­ðâ­kas un mo­der­nâ­kas. Sil­tum­ap­gâ­dç Val­mie­râ si­tu­âci­ ja ir la­ba – 88% sil­tum­tra­ðu ir rûp­ nie­cis­k i izo­lç­tas. Arî sil­tu­ma zu­du­ mi tra­sçs ir mi­n i­mâ­li. Ða­jâ ga­dâ gai­sa sil­tum­tra­se no kat­lu­mâ­jas Dzelz­ce­ïa ie­lâ 7 lîdz Kau­g u­r u ie­lai, kas dar­bo­jas ar Ei­ro­pas Sa­v ie­n î­bas Ko­hç­zi­jas fon­da at­bal­stu, tiks aiz­ stâ­ta ar ma­zâ­ka di­a met­ra 1215 m ga­r u pa­ze­mes sil­tum­tra­si, kas vir­ zî­sies pa Rûp­n ie­cî­bas ie­lu un tiks iz­bû­vç­ta ar rûp­n ie­cis­k i izo­lç­tâm cau­r u­lçm.

Eduarda Jegorova foto

pie­eja­mî­ba – elek­tro­ener­ì i­ja, da­bas­ gâ­ze, ûdens­ap­gâ­de, sil­tum­ap­gâ­de, trans­por­ta un ie­lu in­fra­struk­tû­ra, dzelz­ceïð, kas ir priekð­no­sa­cî­jums sek­mî­gai uz­òç­mçj­dar­bî­bai un eko­ no­mis­kai iz­aug­smei un at­tîs­tî­bai. Pað­val­dî­bai nav kon­krç­tu pç­ tî­ju­mu, kas pa­râ­dî­tu, kâ mai­nî­ jies pie­pra­sî­jums pçc kon­krç­tiem ener­go­re­sur­siem. Ta­èu, òe­mot vç­râ rûp­nie­cis­ko teh­no­lo­ì i­ju at­ tîs­tî­bu, îs­te­no­tos ener­go­efek­ti­vi­ tâ­tes pro­jek­tus sa­bied­ris­ka­jâ un daudz­dzî­vok­ïu mâ­ju sek­to­râ, kâ arî ci­tas ak­ti­vi­tâ­tes, pie­pra­sî­jums pçc no­teik­tiem ener­go­re­sur­siem neapðaubâmi ir mai­nî­jies.

E&P: Kâ­das ir ðo­brîd ak­tu­âlâ­ kâs pro­blç­mas Val­mie­ras elek­ tro- un sil­tum­ap­gâ­dç? Var­bût jûs va­rç­tu de­ta­li­zç­tâk rak­stu­rot kâ­du no ðîm pro­blç­mâm un tâs ri­si­nâ­ju­ma mek­lç­ju­mus?

E&P: Kâ­da ir si­tu­âci­ja daudz­ dzî­vok­ïu dzî­vo­ja­mo çku sil­tum­ ener­ìi­jas no­tu­rî­bas uz­la­bo­ða­nâ? Vai val­mie­rie­ði iz­man­to ie­spç­ju sil­ti­nât sa­vas mâ­jas un tâ­dç­jâ­ di nâ­kot­nç ie­tau­pît uz pa­tç­rç­tâs sil­tum­ener­ìi­jas rç­íi­na? Kâ­dus ENERÌIJA UN PASAULE

41


runâ Latvijas pilsçtu mçri

mo­ti­vç­jo­ðos sti­mu­lus no­dro­ði­na pað­val­dî­ba? I.B.: Daudz­dzî­vok­ïu mâ­ju sil­ti­ nâ­ða­nâ Val­mie­ra ir viens no pie­ mç­r iem Lat­v i­jâ. Tie­ði mû­su pil­sç­tâ jo­pro­jâm in­te­re­sen­ti brauc lû­ko­ties “pirm­âs bez­de­lî­gas” daudz­dzî­vok­ ïu mâ­ju sil­ti­nâ­ða­nâ ie­g u­v u­mus, mâ­cî­bas utt. Arî ta­gad, kad pie­ eja­mi ERAF lî­dzek­ïi, val­mie­r ie­ði ir vie­n i no ak­tî­vâ­ka­jiem pro­jek­ tu pie­tei­ku­mu rak­stî­tâ­jiem. Pro­ tams, vç­lç­tos, lai cil­vç­k i ðo Ei­ro­pas “dâ­va­nu”, kad tiek seg­ti 50% no sil­ti­nâ­ða­nas iz­mak­sâm, iz­man­to­ tu vçl vai­râk. Ta­èu val­mie­r ie­ðus bie­dç sais­tî­bu uz­òem­ða­nâs ban­ kâ, ci­ti lîdz ga­lam ne­tic tam, ka pçc dar­bu pa­beig­ða­nas rç­í ins par ap­ku­r i bûs ja ne tâds pats, tad pat ma­zâks. Vis­la­bâ­kais, ko pað­val­dî­ba var da­rît un kâ ie­dro­ði­nât ie­dzî­vo­tâ­ jus uz­la­bot sa­vu mâ­jok­ïu teh­nis­ko stâ­vok­li, ir – râ­dît pie­mç­ru: esam vei­ku­ði pað­val­dî­bas ad­mi­nis­tra­tî­ vo çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­ sti­nâ­ða­nu, kâ arî iz­glî­tî­bas ie­stâ­þu re­no­vâ­ci­ju.

vei­diem – tâ­diem kâ so­lâ­râs sis­ tç­mas kar­stâ ûdens sa­ga­ta­vo­ða­ nai un elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­ nai, sil­tum­sûk­òu ri­si­nâ­ju­mi? I.B.: No­vç­ro­ju­mi lie­ci­na, ka ie­dzî­ vo­tâ­ji vçl ir pie­sar­dzî­g i, jo ðîs teh­no­ lo­ì i­jas ir dâr­gas, tur­klât tâs strau­ji at­tîs­tâs un mai­nâs. Tâ­pat vai­râ­ku lo­kâ­lo ener­ì i­jas ap­gâ­des vei­du iz­ man­to­ða­na Lat­vi­jas kli­ma­tis­ka­jos ap­stâk­ïos pil­nî­bâ nav ie­spç­ja­ma. E&P: Vai Val­mie­ras pað­val­dî­ ba ir re­ali­zç­ju­si kâ­du çku ener­ go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas pro­jek­tu mu­ni­ci­pâ­la­jâ sek­to­râ, par ku­ru bû­tu vçrts past­âs­tît Lat­vi­jas mç­ro­gâ? Ja jâ, lû­dzu, no­rak­stu­ro­jiet ðo pro­jek­tu! I.B.: Viens no la­bâ­ka­jiem pie­ mç­r iem çku re­no­vâ­ci­jâ ir pçrn uz­ sâk­tâ des­mit iz­glî­tî­bas ie­stâ­þu

sil­ti­nâ­ða­na ar Kli­ma­ta pâr­mai­òu fi­nan­ðu in­stru­men­ta pa­lî­dzî­bu. Pçc dar­bu pa­beig­ða­nas ap­ku­res iz­mak­ sas sa­ma­zi­nâ­ju­ðâs pat lîdz 50%. Tâ­pat le­po­ja­mies ar jaun­uz­cel­to Val­mie­ras pa­mat­sko­lu, kas dur­ vis vç­ra 2010. ga­da ru­de­n î un ku­ rai ir ïo­ti la­bi ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes râ­d î­tâ­ji. E&P: Vai esat do­mâ­ju­ði par pil­sç­tas ener­go­ap­gâ­des stra­tç­ ìis­ko vad­lî­ni­ju vai ener­ìç­ti­kas plâ­na iz­strâ­des ne­pie­cie­ða­mî­ bu? I.B.: Pað­val­dî­bâ, do­mâ­jot par AER iz­man­to­ða­nas pa­lie­li­nâ­ða­ nu un CO2 iz­me­ðu sa­ma­zi­nâ­ða­ nu, ir pâr­ru­nâts jau­tâ­jums par ener­ìç­ti­kas plâ­na ne­pie­cie­ða­mî­ bu. Ta­èu tâ iz­strâ­de ir sa­lî­dzi­no­ði dârgs pro­cess.

E&P: Vai Val­mie­râ ir uz­stâ­ dî­ti au­to­ma­ti­zç­tie sil­tum­mez­gli daudz­dzî­vok­ïu çkâs? I.B.: Jâ, pie Val­mie­ras daudz­dzî­ vok­ïu mâ­jâm ir uz­stâ­dî­ti au­to­ma­ti­ zç­tie sil­tum­mez­gli, un tas viens no efek­tî­vâ­ka­jiem vei­diem, kâ ie­dzî­vo­ tâ­jiem pað­iem pa­rû­pç­ties par sa­ òem­tâs sil­tum­ener­ì i­jas tau­pî­ða­nu – at­bil­sto­ði re­g u­lç­jot tâs pa­tç­ri­òu. E&P: Vai val­mie­rie­ði – in­di­vi­ du­âlie sil­tu­ma un elek­tro­ener­ìi­ jas pa­tç­rç­tâ­ji – iz­râ­da in­te­re­si par lo­kâ­liem ener­ìi­jas ap­gâ­des

Pirmsskolas izglîtîbas iestâde “Buratino”

42

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


runâ Latvijas pilsçtu mçri

Valmieras pamatskola

E&P: Kâ jûs rak­stu­ro­tu pç­dç­ jos des­mit ga­dos re­ali­zç­tos lie­lâ­ kos un no­zî­mî­gâ­kos in­ves­tî­ci­ju pro­jek­tus Val­mie­ras ener­go­ap­ gâ­des kom­plek­sâ? Lû­dzu mi­nçt sva­rî­gâ­kos re­ali­zç­tos pro­jek­tus: a) sil­tu­ma jau­du re­kon­struk­ ci­jâ/bûv­nie­cî­bâ; b) ma­ìis­trâ­lo sil­tum­tîk­lu re­kon­struk­ci­jâ; c) “za­ïo” sil­tum­ap­gâ­des jau­du uz­ stâ­dî­ða­nâ; d) pil­sç­tas elek­tro­ap­ gâ­dç (apakð­sta­ci­ju bûv­nie­cî­ba vai re­kon­struk­ci­ja, vids­prie­gu­ ma ka­be­ïu ie­gul­dî­ða­na utt.). I.B.: Gan pað­val­dî­ba, gan pað­ val­dî­bas ka­pi­tâl­sa­bied­rî­bas pç­ dç­jos ga­dos vei­ku­ðas ie­vç­ro­ja­mus ie­g ul­dî­ju­mus in­fra­struk­tû­ras sa­ kâr­to­ða­nâ pil­sç­tâ. Lie­lâ­ko­ties ðie uz­la­bo­ju­mi veik­ti ar Ei­ro­pas Sa­ vie­nî­bas fi­nan­ðu lî­dzek­ïu at­bal­stu. Veik­ta gan ûdens­ap­gâ­des sis­tç­mas mo­der­ni­zç­ða­na, iz­bû­vç­jot dze­ra­mâ ûdens sa­ga­ta­vo­ða­nas sta­ci­ju un re­ kon­stru­çjot no­tek­ûde­òu at­tî­rî­ða­nas ie­kâr­tas, kâ arî bû­vç­jot, re­kon­stru­ çjot ûdens­pie­gâ­des un ka­na­li­zâ­ci­jas tîk­lus. Jaun­u tîk­lu iz­bû­ve un pie­ slç­g u­ma vie­tu ra­dî­ða­na tur­pi­nâ­sies vçl turp­mâ­ka­jos ga­dos. Sil­tum­ap­gâ­dç no­zî­mî­gâ­kais no­ teik­ti ir sais­tîts ar Val­mie­ras sil­tum­ ap­gâ­des sis­tç­mas pâr­vei­di, kâ re­zul­ tâ­tâ sil­tum­ener­ì i­jas ra­þo­ða­na ti­ka no­da­lî­ta no pâr­va­des, pâr­bû­vç­jot 2011/4

kat­lu­mâ­jas un ie­rî­ko­jot ko­ìe­ne­ râ­ci­jas sta­ci­jas. Ðâ ga­da 31. mai­jâ SI­A “Val­mie­ras Sil­tums” val­de pa­ rak­stî­ja lî­g u­mu ar valsts aìen­tû­ru “Lat­vi­jas In­ves­tî­ci­ju un at­tîs­tî­bas aìen­tû­ra” par Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas Ko­hç­zi­jas fon­da lîdz­f i­nan­sç­tâ pro­ jek­ta “SI­A “Val­mie­ras Sil­tums” sil­ tum­tra­ses (pos­mâ no Dzelz­ce­ïa ie­las 7 lîdz Kau­g u­ru ie­lai) re­kon­struk­ci­ ja” îs­te­no­ða­nu. Lai sa­ma­zi­nâ­tu sil­ tum­ener­ì i­jas zu­du­mus, 18 mç­ne­ðu lai­kâ gai­sa sil­tum­tra­se, kas dar­bo­ jas no kat­lu­mâ­jas Dzelz­ce­ïa ie­lâ 7 lîdz Kau­g u­ru ie­lai, tiks aiz­stâ­ta ar ma­zâ­ka di­amet­ra 1215 m ga­ru pa­ ze­mes sil­tum­tra­si, kas vir­zî­sies pa Rûp­nie­cî­bas ie­lu un tiks iz­bû­vç­ta ar rûp­nie­cis­ki izo­lç­tâm cau­ru­lçm. Tâ­ pat ða­jâ ga­dâ Val­mie­ras pað­val­dî­bas sociâlajâ mâ­jâ Pur­va ie­lâ 13 plâ­nots uz­stâ­dît vi­dei drau­dzî­g u pus­auto­no­ mu kar­stâ ûdens ap­gâ­di ar sau­les ko­lek­to­riem un elek­tro­ap­gâ­di ar sau­ les elek­tro­sta­ci­ju, tâ­dç­jâ­di sa­ma­zi­ not sil­tu­ma un elek­trî­bas iz­mak­sas. Pað­val­dî­bas pro­jekts “Teh­no­lo­ì i­ju pâr­eja no fo­si­la­jiem uz at­jau­no­ja­ma­ jiem ener­go­re­sur­siem Val­mie­ras pil­ sç­tas so­ci­âla­jâ mâ­jâ Pur­va ie­lâ 13” gu­vis at­bal­stu Kli­ma­ta pâr­mai­òu fi­nan­ðu in­stru­men­ta (KPFI) fi­nan­ sç­to pro­jek­tu at­klâ­tâ kon­kur­sâ, un ða­jâ ga­dâ uz na­ma jum­ta Pur­va ie­ lâ 13 tiks uz­stâ­dî­ti sau­les ko­lek­to­ri,

kas no­dro­ði­nâs kar­stâ ûdens uz­sil­ dî­ða­nu, tiks veik­ta âr­çjo un iek­ðç­jo sil­tum­tîk­lu re­kon­struk­ci­ja, ie­rî­ko­ta sau­les elek­tro­sta­ci­ja un au­to­no­mâs elek­tro­ap­gâ­des un uz­krâ­ða­nas sis­ tç­ma. Val­mie­ras pil­sç­tas pað­val­dî­ bas sociâlajâ mâ­jâ Pur­va ie­lâ 13 gal­ ve­nâs eks­plu­atâ­ci­jas iz­mak­sas vei­do sil­tum­ap­gâ­de, tos­tarp arî kar­stais ûdens, un elek­tro­ap­gâ­de. Òe­mot vç­râ çkas fun­kci­ju, ta­jâ iz­mi­ti­nâ­to maz­tu­rî­go ie­dzî­vo­tâ­ju mak­sâ­ju­mi ne­sedz ðîs iz­mak­sas, tâ­pçc pro­jek­ta ie­tva­ros tâs plâ­nots sa­ma­zi­nât. Jâ­ pie­bilst, ka, lai gan vi­su sau­les ko­ lek­to­ru un elek­tro­sta­ci­ju pro­duk­ci­ju plâ­nots iz­man­tot ti­kai Pur­va ie­las 13 na­ma va­ja­dzî­bâm, òe­mot vç­râ sau­les ener­ì i­jas ne­pa­stâ­vî­bu, tiks sa­gla­bâ­ta ie­spç­ja iz­man­tot cen­tra­ li­zç­to ap­ku­res un elek­tro­ap­gâ­des sis­tç­mu, ta­èu sa­ma­zi­nâ­tâ ap­jo­mâ. Pro­jek­ta ko­pç­jâs iz­mak­sas ir LVL 247  362,00, no tâm 75% ir Kli­ma­ ta pâr­mai­òu fi­nan­ðu in­stru­men­ta fi­nan­sç­jums, bet pað­val­dî­bas lîdz­ fi­nan­sç­jums ir LVL 61  841,00 jeb 25%. Val­mie­râ ar Kli­ma­ta pâr­mai­ òu fi­nan­ðu in­stru­men­ta pa­lî­dzî­ bu ða­jâ ga­dâ tur­pi­nâ­sies iz­glî­tî­bas ie­stâ­þu sil­ti­nâ­ða­na. E&P Materiâls sagatavots sadarbîbâ ar Valmieras Domi Foto no Valmieras pilsçtas paðvaldîbas arhîva

ENERÌIJA UN PASAULE

43


numura viesis

Profesoram

Viktoram ZÇBERGAM 85 dzîves un 65 darba gadi

Dr.habil.sc.ing. Vik tors Zçbergs, emeritçtais RTU profesors, LZA Goda loceklis

44

ENERÌIJA UN PASAULE

Viktors Zçbergs dzimis 1926. ga­ da 5. jûlijâ Jelgavâ. No 1933. lîdz 1940. gadam mâcîjies Jelgavas pa­ matskolâ, 1945. gadâ beidzis Rîgas Industriâlo politehnikumu. Pçc tç­ va nâves, 1942. gadâ, vienlaicîgi ar mâcîbâm arî strâdâjis, uzsâcis mâcîbas Latvijas Valsts Univer­ sitâtes Mehânikas fakultâtes Elek­ trotehniskajâ nodaïâ, kuru beidza 1951. gadâ, iegûstot inþeniera elek­ triía diplomu elektrisko staciju un sistçmu specialitâtç. Studiju gados Viktors Zçbergs strâdâja Projek­ tçðanas institûtâ par tehniíi, pçc universitâtes beigðanas – par inþe­ nieri un grupas vadîtâju, tad pârgâ­ ja darbâ uz Projektçðanas institûtu “Seïelektro” par projektçðanas biro­ ja vadîtâju, bet 1957. gadâ sâka strâ­ dât Latvijas Zinâtòu akadçmijas (LZA) Fizikâli enerìçtiskajâ insti­ tûtâ (FEI), veica zinâtniskâs pçtnie­ cîbas darbu lauku rajonu energoap­ gâdes problçmu jomâ. 1959. gadâ Zçbergs tiek uzòemts aspirantûrâ un, turpinot strâdât LZA FEI, 1965. gadâ sekmîgi aizstâv disertâciju, ie­ gûstot zinâtòu kandidâta grâdu. Viòa turpmâkie pçtîjumi saistîti ar kurinâmâ un siltumenerìijas patçriòa reþîmiem, kas noslçdzâs 1985. gadâ ar sek mîgi aizstâvçtu zi nât òu dok tora diser tâciju. Uz ðîs disertâcijas pamata 1992. gadâ Zçbergs iegûst inþenierzinâtòu ha­ bilitçtâ doktora zinâtnisko grâdu. No 1981. gada doktors Zçbergs vada LZA Fizikâlâs enerìçtikas institûta Enerìçtisko sistçmu optimizâcijas laboratoriju. Viòa vadîbâ laborato­ rijâ, papildus tradicionâlajiem pç­ tîjumu virzieniem par rûpniecîbas un lauksaimniecîbas enerìçtikas optimizâciju, veikti teorçtiskie un 2011/4


numura viesis

eksperimentâlie pçtîjumi par re­ ìionâlo kurinâmâ un enerìçtikas kompleksu vadîbas pilnveidoða nu. 1993. gadâ Dr. Zçbergu ievçl par profesoru RTU un 1994. gadâ – FEI. Viòð ir piedalîjies ar referâtiem dau­ dzâs starptautiskâs konferencçs un kongresos, tostarp Krievijâ, Lietu­ vâ, Igaunijâ, Vâcijâ, Francijâ, Angli­ jâ, Itâlijâ, Spânijâ, Japânâ, Ameri­ kas Savienotajâs Valstîs, Meksikâ, Dienvidâfrikâ. Viòð ir vairâk nekâ 250 publikâ­ ciju (to skaitâ vairâku monogrâfi­ ju) autors vai lîdzautors. Profesors Zçbergs, pateicoties savai lielajai starptautiskajai autoritâtei, ir uzva­ rçjis vairâkos konkursos, kâ rezul­ tâtâ ir vairâku starptautisku pro­ jektu vadîtâjs. Profesors daudz laika un enerìijas veltî savas zinâtniskâs skolas veidoðanai un jauno zinât­ nieku kvalifikâcijas celðanai. Viòa organizçtie un vadîtie zinâtniskie seminâri vienmçr ir labi apmeklçti un noris augstâ zinâtniskâ lîmenî, veicina zinâtniskas diskusijas. Par profesora Zçberga zinâtnisko lîmeni liecina arî fakts, ka viòð bija Fizikâlâs enerìçtikas institûta Ha­ bilitâcijas un promocijas padomes inþenierzinâtnes priekðsçdçtâjs, sâkot no tâs dibinâðanas lîdz likvi­ dâcijai sa karâ ar habilitâcijas pro­ cedûru pâr traukðanu Latvijâ. Viktors Zçbergs ir Rîgas Tehnis­ kâs universitâtes profesors enerìçti­ kas ekonomikâ. Profesora Zçberga starptautiski at­ zîto autoritâti apliecina viòa darbîba Pasaules Enerìijas Padomes Latvijas

Nacionâlajâ komitejâ (PEP LNK), ku­ ras priekðsçdçtâjs viòð bija kopð tâs atjaunoðanas 1992. gadâ lîdz 2001. gadam, kad tika ievçlçts par PEP LNK Goda prezidentu. Viòð ir Starp­ tautiskâs Enerìçtikas Ekonomikas asociâcijas (IAEE) Latvijas nodaïas ilggadçjs prezidents un Britu kodol­ enerìijas biedrîbas (BNES) loceklis. Seviðíi jâatzîmç profesora Zç­ berga ieguldîjums Latvijas enerìç­ tikas zinâtnes attîstîbâ, jo tam tika un tiek atdots viss viòa garîgais un zinâtniskais potenciâls. Ïoti sva­ rîgi ir tas, ka, risinot visas problç­ mas, viòð vienmçr ir bijis un paliek Latvijas patriots, òemot vçrâ tikai mûsu Valsts intereses. Profesors ir Fizikâlâs enerìçtikas institûta Zi­ nâtniskâs padomes priekðsçdçtâjs; RTU Promocijas padomes P­12 eks­ perts Siltuma enerìçtikâ un Siltu­ ma, gâzes un ûdens sistçmâs kopð 1995. gada; aktîvi darbojies kâ Va­ dîbas grupas loceklis, izstrâdâjot Enerìçtikas attîstîbas pamatnos­ tâdnes 2007. – 2016. gadam; Naci­ onâlâs Enerìçtikas konfederâcijas izpilddirektors; Latvijas fizikas un tehnisko zinâtòu þurnâla redkolç­ ìijas loceklis un LZA Kodolenerìç­ tikas kompetences centra eksperts. Profesors Zçbergs aktîvi piedalâs Valsts pçtîjumu programmâs: “Moder­ nu metoþu un tehnoloìiju izpçte un iz­ strâde enerìçtikâ: videi draudzîgiem atjaunojamâs enerìijas veidiem, ener­ ìijas piegâdes droðîbai un enerìijas efektîvai izmantoðanai” projektâ Nr. 5 “Enerìijas efektîvas izmantoðanas metoþu un tehnoloìiju pilnveidoðana

un vadîba”. Izpildes laiks: 2006. gada novembris – 2009. gada decembris; “Inovatîvas enerìijas resursu iegu­ ves un izmantoðanas tehnoloìijas un zema oglekïa emisiju nodroðinâðana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasâkumi vides un klimata degradâcijas ierobeþoðanai” projektâ Nr. 2 “Latvijas reìionu energoresursu daudzveidîbas analîze un pasâkumu izstrâde energoresursu efektîvai iz­ mantoðanai, nodroðinot ilgtspçjîgu energoapgâdi” Izpildes laiks: no 2010. lîdz 2013. gadam. Jubilârs ir ievçlçts par LZA Go­ da locekli 2006. gadâ; apbalvots ar LZA un VAS “Latvenergo” Alfrçda Vîtola balvu 2002. gadâ; apbalvots ar LZA , AS “Latvijas Gâze” un Latvijas Izglîtîbas fonda 2004. gada balvu – zelta medaïu, diplomu un stipendiju par darbu kopu un apbal­ vots ar Latvijas Valsts aizsardzîbas fonda “Lâèplçsis” III pakâpes Goda zîmi 2009. gadâ par bûtisku iegul­ dîjumu Latvijas enerìçtikas zinât­ nes attîstîbâ. Profesors Zçbergs ir arî aktîvajâ politikâ. Viòð ir Kristîgi Demokrâtis­ kâs savienîbas LZA nodaïas vadîtâjs. Sveicot profesoru Viktoru Zçbergu jubilejâ, Latvijas enerìçtiíu saime vçl viòam ilgus raþîgus darba ga­ dus, veltîtus enerìçtikas zinâtnei, kâ arî Latvijas enerìçtikas attîstî­ bai, un sirsnîgi pateicas par pozitîvo un paðaizliedzîgo attieksmi ne vien pret kolçìiem, bet arî pret visiem saviem laikabiedriem. Prof. Namejs Zeltiòð

Vçl nedaudz par Vik toru Zçbergu! 90. gados kopâ ar Viktoru Zçbergu iznâca piedalîties konferencç Ðveicç, Cîrihç par atomenerìçtikas attîstî­ bas problçmâm, izvçrtçjot 1986. gada Èernobiïas AES avârijas sekas uz tâlâko atomenerìçtikas attîstîbu. Kon­ ferencç atomenerìçtikas speciâlisti pamatoti argumentçja kodolenerìçtikas neizbçgamo attîstîbu tuvâkâ nâ­ kotnç sakarâ ar fosilâ kurinâmâ ierobeþotâm rezer vçm pasaulç. Arî profesors Zçbergs savâ referâtâ atzîmçja, ka pasaule nevar norobeþoties no kodolenerìçtikas izmantoðanas, kura prasa lielu atbildîbu un zinâðanas no apkalpojoðâ personâla. Katrâ ziòâ Viktoram Zçbergam piemît ne tikai îsta zinâtnieka raksturs un enerìija, bet arî liela interese uzzi­ nât kaut ko vairâk par apmeklçto valsti – Ðveici, kurâ mçs abi bijâm pirmo reizi. Vienu vakaru viòð ierosina sestdienâ, izmantojot brîvo dienu, ar vilcienu aizbraukt uz Ðveices galvaspilsçtu Berni. Tas izrâdîjâs skaists brauciens pa iekoptâm ielejâm un Alpu kalnu tuneïiem, bet pati Berne atgâdinâja kaut ko no Rîgas. Bijâm aculiecinieki jaunieðu sacensîbâm pa pilsçtas asfaltçtajâm ielâm ar skrituïslidâm. Skatîtâju pûïi uz trotuâriem skaïi atbalstîja un uzmundrinâja dalîbniekus. Viktors Zçbergs pastaigâ pa pilsçtu labprât un ar lielu degsmi izteica viedokli par redzçtajâm senajâm arhitektûras bûvçm un pieminekïiem. Arî Cîrihes pilsçta vakara pastaigâs tika labi apskatîta un izvçrtçtas tâs senâs arhitektûras bûves un pieminekïi. Savstarpçjâs domu apmaiòas ar profesoru ir vienmçr saistîjuðâs ar augstu lietderîbas koeficientu un cilvçcis­ kumu. Profesors Viktors Zçbergs ir ne vien izcils siltumenerìçtiíis, bet arî Cilvçks, ko raksta ar lielo burtu. Novç­ lu Viktoram saglabât ðîs îpaðîbas un turpinât iesâktos darbus enerìçtikâ, sagaidot visaugstâkos rezultâtus. Gadi nav ðíçrslis, lai sasnieg tu visaugstâkâs virsotnes. E&P Kârlis Briòíis, LEEA izpilddirek tors 2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

45


elektroenerìija

Ak­tu­âlâ­kie dar­bi Eu­re­lec­tric dar­ba gru­pâs E

i­ro­pas elek­tro­ener­ìi­jas in­dus­tri­jas ap­vie­nî­ba Eu­re­lec­tric ir no­z a­res aso­ci­âci­ja, ku­r a dar­bo­jas kâ stra­tç­ìi­jas centrs, uz­tur sa­ka­rus ar ci­tâm starp­tau­tis­kâm aso­ci­âci­jâm un or­ga­ni­z â­ci­jâm ar no­lû­k u so­li­da­ri­zç­ties un pâr­s tâ­ vçt aso­ci­âci­jas bied­ru ko­pç­jâs in­te­re­ses po­li­tis­ka­jâ lî­me­nî Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas in­s ti­tû­ci­jâs, iz­s trâ­dât vie­no­tus ri­si­nâ­ju­mus un ko­or­di­nçt to îs­te­no­ða­nu. Eu­re­lec­tric (www.eu­re­lec­tric.org) mçr­íis ir sek­mçt no­z a­res kon­k u­rçt­spç­ju, efek­tî­vi at­spo­gu­ïot no­z a­ri sa­bied­ris­ka­jâs lie­tâs un vei­ci­nât elek­trî­bas no­zî­mi sa­bied­rî­bas prog­re­sâ. Oïegs Lin­ke­viès, Edijs Ves­pe­ris, Jâ­nis An­der­sons, AS “Latv­en­er­go”

Ei­ro­pas elek­tro­ener­ìi­jas in­dus­tri­jas ap­vie­nî­ba Eu­re­lec­tric Par Eu­re­lec­tric bied­ru AS “Latv­ en­er­go” kïu­va 2000. ga­dâ, pâr­stâ­ vot ða­jâ or­ga­ni­zâ­ci­jâ vi­sus Lat­vi­jas elek­trî­bas in­dus­tri­jas uz­òç­mu­mus. Kopð 2005. ga­da ofi­ci­âlâs pâr­stâv­ja fun­kci­jas ða­jâ aso­ci­âci­jâ ir pâr­òç­ mu­si Lat­vi­jas Elek­tro­ener­ìç­ti­íu un Ener­go­bûv­nie­ku aso­ci­âci­ja (LE­EA), bet “Latv­en­er­go” sa­gla­bâ da­lî­bu gan pa­do­mç, gan va­do­ða­jâs ko­mi­te­ jâs un dar­ba gru­pâs. Eu­re­lec­tric ir lie­la lo­ma Ei­ro­pas li­kum­do­ða­nâ, jo ne­vie­na jaun­a ener­ ìç­ti­kas di­rek­tî­va vai re­g u­la Ei­ro­ pas Par­la­men­tâ ne­tiek ap­stip­ri­nâ­ta bez sa­ska­òo­ju­ma ar ðo, vi­su elek­ tro­ener­ìç­ti­kas in­dus­tri­ju ap­tve­ro­ðo aso­ci­âci­ju. Tai ir bû­tis­ka lo­ma arî da­þâ­du me­to­dis­ku, sta­tis­tis­ku un ci­tu ma­te­ri­âlu, tos­tarp stan­dar­tu, ra­dî­ða­nâ Ei­ro­pas va­ja­dzî­bâm. Pie­ da­lo­ties Eu­re­lec­tric dar­ba gru­pâs, ir ie­spç­jams kon­tak­tç­ties ar Ei­ro­ pas val­stu ener­go­uz­òç­mu­miem, kâ

arî ar ðo val­stu spe­ci­ali­zç­tâm kon­ sul­ta­tî­vâm or­ga­ni­zâ­ci­jâm un zi­nât­ nis­kâs pçt­nie­cî­bas in­sti­tû­tiem. Eu­re­lec­tric ap­vie­nî­bâ ir vai­râ­ kas ko­mi­te­jas un dar­ba gru­pas, kas or­ga­ni­zç ak­ti­vi­tâ­tes par Ei­ro­ pas elek­tro­ener­ìç­ti­kâ ðo­dien ak­ tu­âliem jau­tâ­ju­miem. AS “Latv­en­ er­go” pâr­stâv­ji sek­mî­g i pie­da­lâs ðîs or­ga­ni­zâ­ci­jas struk­tûr­vie­nî­bâs. Vienas no septiòu Eu­re­lec­tric ko­ miteju – Ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas un ra­þo­ða­nas ko­mi­te­jas – dar­bâ pie­ da­lâs AS “Latv­en­er­go” Iz­pç­tes un at­tîs­tî­bas fun­kci­jas di­rek­tors Mâ­ris Ba­lo­dis, un vçl trîs struk­tûr­vie­nî­ bas dar­bi­nie­ki dar­bo­jas at­se­við­íâs dar­ba gru­pâs: Ter­mo­elek­tro­sta­ci­ju dar­ba gru­pâ strâ­dâ At­tîs­tî­bas da­ïas va­dî­tâjs Oïegs Lin­ke­viès, At­jau­no­ ja­mo re­sur­su un iz­klie­dç­tâs ìe­ne­râ­ ci­jas gru­pâ – At­tîs­tî­bas da­ïas pro­ jek­tu va­dî­tâjs Jâ­nis An­der­sons un Sta­tis­ti­kas gru­pâ, kas ga­ta­vo re­g u­ lâ­rus elek­tro­ener­ìç­ti­kas sta­tis­ti­kas pâr­ska­tus, – At­tîs­tî­bas da­ïas plâ­no­ ða­nas in­þe­nie­ris Edijs Ves­pe­ris. Iz­pç­tes un at­tîs­tî­bas spe­ci­âlis­tu

ko­mi­te­jas un dar­ba gru­pas ir at­ tç­lo­tas da­ïç­jâ Eu­re­lec­tric va­dî­bas struk­tû­ras shç­mâ (1. zîm.). Pil­na shç­ma ir pla­ðâ­ka un do­ta ap­vie­nî­ bas mâ­jas la­pâ.

Sta­tis­ti­ka un prog­no­zes Ap­vie­nî­ba Eu­re­lec­tric 2010. ga­ da de­cem­brî ir iz­de­vu­si gads­kâr­tç­jo elek­tro­ener­ìç­ti­kas pâr­ska­tu Power Sta­tis­tics - 2010 Edi­ti­on - Full Re­ port. Pâr­skats ie­tver in­for­mâ­ci­ju par vi­su Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas da­lîb­ val­stu (ES-27), Ðvei­ces, Nor­vç­ì i­jas un Tur­ci­jas iekð­ze­mes kop­pro­duk­ tiem, ie­dzî­vo­tâ­ju skai­tu, elek­tro­ ener­ì i­jas ra­þo­ða­nu, pie­gâ­di un iz­ man­to­ða­nu ga­la­pa­tç­ri­òâ. Ap­ko­po­tâ in­for­mâ­ci­ja no­za­res spe­ci­âlis­tiem dod ie­spç­ju uz­zi­nât val­stu elek­trî­ bas pie­pra­sî­ju­mus, to sa­da­lî­ju­mu, pa­râ­da elek­trî­bas ìe­ne­ra­to­ru uz­ stâ­dî­to jau­du ap­jo­mus, ïauj ana­li­zçt to iz­man­to­ju­mu pçc teh­no­lo­ì i­jas un iz­man­to­tâ ener­ì i­jas re­sur­sa, kâ arî ie­tver ci­tu in­for­mâ­ci­ju. Ðie da­ti ir sa­lî­dzi­nâ­mi, jo tie ap­ko­po­ti, iz­man­ to­jot vie­no­tu me­to­di­ku. Iz­de­vu­ma ie­va­da da­ïâ ir ap­ko­ po­tas sva­rî­gâ­kâs ten­den­ces, un tâs ir brî­vi pie­eja­mas in­ter­ne­tâ: www. eurelectric.org/ PowerStats2010/. Spe­ci­âlis­tiem no­teik­ti bû­tu in­te­re­ san­ti ie­ska­tî­ties ða­jâ in­for­ma­tî­va­jâ ma­te­ri­âlâ. Ta­jâ re­dzams, ka, pre­ tç­ji ie­dzî­vo­tâ­ju skai­ta sa­ma­zi­nâ­ ju­ma ten­den­cei Lat­vi­jâ, elek­trî­bas iz­man­to­tâ­ju vai ie­dzî­vo­tâ­ju skaits Ei­ro­pâ ko­pu­mâ tu­vâ­ka­jâ nâ­kot­ nç tiek prog­no­ zçts lie­lâks ne­kâ 2010. ga­dâ (skat. 2. zîm.).

1. zîm. Eu­re­lec­tric va­d î­bas struk­tû­ra

46

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


elektroenerìija

2. zîm. ES-27 ie­dzî­vo­t â­ju skaits, milj.

Glo­bâ­lâ fi­nan­ðu un eko­no­mi­kas krî­ze ir ie­tek­ mç­ju­si, ES-27 val­stu ener­ì i­jas pa­tç­ri­òu. Tas 2009. ga­dâ ir sa­ma­zi­nâ­jies par 5,5%, sa­lî­dzi­not ar pa­tç­ ri­òu 2008. ga­dâ. Arî elek­trî­bas pie­pra­sî­jums ir sa­ ma­zi­nâ­jies par 3% (3. zîm.).

3. zîm. Elek­trî­bas pa­tç­ri­òa ap­jo­ma iz­mai­òas ES-27, TWh

Elek­tro­ener­ìç­ti­kas eks­per­tu prog­no­zes râ­da, ka 2007. ga­da elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa lî­me­nis at­kal tiks sa­sniegts lîdz 2020. ga­dam un nâ­kot­nç pa­lie­ li­nâ­sies, jo ar elek­trî­bas pla­ðâ­ku iz­man­to­ða­nu var sa­ma­zi­nât îpat­nç­jo ener­ì i­jas pa­tç­ri­òu. Eu­re­lec­tric eks­per­tu elek­trî­bas pa­tç­ri­òa prog­no­ze 2030. ga­ dam râ­da, ka pa­tç­rç­tâs elek­trî­bas pie­augums sa­ gai­dâms vi­sos sek­to­ros (4. zîm.).

5. zîm. Elek­trî­bas pa­tç­riòð Lat­vi­jâ un elek­trî­bas pa­tç­ri­òa prog­ no­ze lîdz 2030. ga­dam

Lat­vi­jâ bû­tu jâ­iz­vçrð va­do­ðo spe­ci­âlis­tu dis­ku­si­ jas par elek­tro­ener­ì i­jas iz­man­to­ða­nu no­za­ru va­ja­ dzî­bâm, lai pre­ci­zç­tu Lat­vi­jas at­tîs­tî­bas prog­no­zes. Eu­re­lec­tric 2010. ga­da pâr­ska­ta elek­trî­bas pie­pra­ sî­ju­ma prog­no­ze Lat­vi­jâ do­ta 5. zîm. Elek­tro­ener­ì i­jas no­dro­ði­nâ­ða­nâ iz­man­to­to re­ sur­su sa­da­lî­jums vi­dç­ji ES-27 val­stîs pa­râ­dîts 6. zîm. Vis­lie­lâ­kais elek­trî­bas ap­joms 2008. ga­dâ ES27 bi­ja sa­ra­þots atom­elek­tro­sta­ci­jâs (28%) un elek­ tro­sta­ci­jâs, kas kâ ku­ri­nâ­mo iz­man­to da­bas­gâ­zi (23%). Nâ­kot­nç, 2030. ga­dâ elek­trî­bas pie­pra­sî­ju­ mam Ei­ro­pâ pa­lie­li­no­ties lîdz 4076 TWh (+ 26%), da­ïu iz­man­to­ja­mo fo­si­lo ku­ri­nâ­mo (brûn­og­les un og­les) prog­no­zçts aiz­stât ar at­jau­nîgâs ener­ì i­jas re­sur­siem, gal­ve­no­kârt vç­ju. Sa­ra­þo­tâs elek­trî­bas ap­joms atom­elek­tro­sta­ci­jâs 2030. ga­dâ pa­lie­li­nâ­ sies par 33%, sa­lî­dzi­not ar 2008. ga­du.

6. zîm. ES-27 elek­trî­bas ra­þo­ða­nas re­sur­su sa­da­lî­jums 2008. ga­dâ un prog­no­ze 2030. ga­dam

4. zîm. ES-27 elek­trî­bas pa­tç­ri­òa prog­no­ze 2030. ga­dam un iz­mai­òu no­vçr­tç­jums, pro­cen­tos

Visstraujâkais (70%) elektrîbas galapatçriòa pieaugums ES-27 valstîs sagaidâms transporta sektorâ, tas palielinâsies arî visos citos – pakal­ pojumu, mâjsaimniecîbu, lauksaimniecîbas un rûpniecîbas – sektoros. 2011/4

Elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas re­sur­si Lat­vi­jâ 2008. ga­dâ gal­ve­no­kârt ir bi­ju­ði hid­ro­ener­ì i­jas re­sur­ si un da­bas­gâ­ze (7. zîm.). Ða­jâ prog­no­zç sa­ra­þo­tâs elek­trî­bas ap­joms Lat­vi­jâ 2030. ga­dâ ir 9,5 TWh, kas ir par 86% vai­râk ne­kâ 2008. ga­dâ, kad ti­ka sa­ra­þo­ta 5,1 TWh elek­tro­ener­ì i­jas. To var pa­nâkt, ti­kai uz­bû­vç­jot jaun­as bâ­zes elek­tro­sta­ci­jas gan ar da­bas­gâ­zes, gan jaun­âko og­ïu teh­no­lo­ì i­ju iz­man­to­ ða­nu ar sa­ma­zi­nâ­tu CO2 iz­me­ðu ap­jo­mu, gan ie­spç­ ju ro­be­þâs at­tîs­tot vç­ja re­sur­sa iz­man­to­ða­nu. Tâ­du at­jau­nîgo ener­ì i­jas re­sur­su kâ bi­ogâ­ze un bi­oma­sa iz­man­to­ða­na bûs at­ka­rî­ga no ci­tu taut­saim­nie­cî­ bas no­za­ru at­tîs­tî­bas. ENERÌIJA UN PASAULE

47


elektroenerìija

7. zîm. Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas re­sur­su sa­da­lî­jums Lat­vi­jâ 2008. ga­dâ un prog­no­ze 2030. ga­dam

8. zîm. CO2 iz­me­ðu ap­jo­ma sa­da­lî­jums 2009. ga­dâ

Elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas pâr­struk­tu­rç­ða­na Ei­ro­pas Sa­v ie­n î­bâ ïau­tu pa­nâkt CO2 sa­ma­zi­nâ­ða­ nu. Bet Lat­v i­jâ si­tu­âci­ja ir sa­vâ­dâ­ka. CO2 sa­ma­ zi­nâ­ða­na ak­tu­â lâ­ka va­rç­tu bût trans­por­ta no­za­rç un sil­tu­ma ra­þo­ða­nâ, jo, sa­ska­òâ ar ci­tu iz­de­v u­ mu EU Energy and Trans­port in Fi­gu­res Sta­tis­ ti­cal Poc­ket bo­ok 2010 1, Lat­v i­jâ sil­tu­ma un elek­ trî­bas ra­þo­ða­na ko­pâ ra­da vis­ma­zâ­kos iz­me­ðus (skat. 8. zîm.).

Jaun­ie iz­aici­nâ­ju­mi ter­mo­elek­tro­sta­ci­ju îpað­nie­kiem Ter­mo­elek­tro­sta­ci­ju dar­ba gru­pas mçr­íis ir se­ kot lîdz­i, re­aìçt un ie­tek­mçt Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas po­li­tis­kâs li­kum­do­ða­nas un jaun­as li­kum­do­ða­nas ini­ci­atî­vas, kas skar ter­mo­elek­tro­sta­ci­ju dar­bî­bu un at­tîs­tî­bu. 2011. ga­dâ dar­ba gru­pai ir pa­re­dzç­tas ðâ­das ak­ti­vi­tâ­tes: Ø Ter­mo­elek­tro­sta­ci­ju eko­no­mi­ka, in­ves­tî­ci­jas un kon­ku­rçt­spç­ja. Ø At­jau­nîgo ener­go­re­sur­su elek­tro­sta­ci­ju jau­ das re­g u­lç­ða­na. Ø No­ve­co­jo­ðo elek­tro­sta­ci­ju aiz­vie­to­ða­na vai mo­der­ni­zâ­ci­ja, teh­no­lo­ì is­kâ at­tîs­tî­ba. Ø Ener­go­sis­tç­mas pa­kal­po­ju­mi un tir­g us pra­ sî­bas. Ø Elek­tro­sta­ci­ju ener­go­efek­ti­v i­tâ­te, vi­des aiz­ sar­dzî­ba un sa­bied­rî­bas pie­kri­ða­na. Eu­re­lec­tric iz­sâ­ka sa­vu vie­dok­li par Ei­ro­pas Ko­ mi­si­jas jaun­ajâm ini­ci­atî­vâm ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­aug­sti­nâ­ða­nas jo­mâ. Sa­vâ po­li­tis­kâs plâ­no­ða­ nas do­ku­men­tâ “Ener­ìç­ti­kas stra­tç­ì i­ja lîdz 2020. 1

48

ga­dam” Ei­ro­pas Ko­mi­si­ja iz­vir­zî­ja mçr­íi lîdz 2020. ga­dam par 20% uz­la­bot ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti ener­ì i­ jas ra­þo­ða­nâ un pie­gâ­dç. Viens no in­stru­men­tiem ðî mçr­ía sa­snieg­ða­nai va­rç­tu bût jaun­ie ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes kri­tç­ri­ji un stin­g râ­kas pra­sî­bas jaun­ajâm ìe­ne­rç­jo­ða­jâm jau­ dâm, sa­òe­mot at­ïau­ju elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai. Tâ­dç­jâ­di Ei­ro­pas Ko­mi­si­ja vç­las pa­nâkt jaun­u, daudz efek­tî­vâ­ku teh­no­lo­ì i­ju ie­vie­ða­nu elek­tro­ ener­ì i­jas tir­gos, tos­tarp ar to saistîtas augs­ti efek­ tî­vas ko­ìe­ne­râ­ci­jas, cen­tra­li­zç­tâs ap­ku­res un dze­ sç­ða­nas pla­ðâ­ku iz­man­to­ða­nu. Arî Eiropas Parlamentâ notiek asas diskusi­ jas par nepiecieðamîbu uzlabot energoefektivitâti elektroenerìçtikâ. Ða­jâ kon­tek­stâ tiek uz­svçr­ta arî iz­klie­dç­tas (de­cen­tra­li­zç­tâs) ra­þo­ða­nas, mikro­ìe­ ne­râ­ci­jas un al­ter­na­tî­vâs ener­ìç­ti­kas lo­ma ener­go­ ap­gâ­des dro­ðu­ma uz­la­bo­ða­nâ un zu­du­mu sa­ma­zi­ nâ­ða­nâ. Lai mo­ti­vç­tu ra­þo­tâ­jus celt ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti, veikt elek­tro­sta­ci­ju mo­der­ni­zâ­ci­ju un re­kon­struk­ ci­ju, Ei­ro­pas Ko­mi­si­ja ie­ro­si­na ie­viest ra­þo­tâ­ju pe­ri­odis­ku at­skai­tî­ða­nos par vi­òu ener­ì i­jas avo­tu at­bil­stî­bu ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes (ilgtspç­jî­g u­ma) kri­ tç­ri­jiem. Eu­re­lec­tric vien­no­zî­mî­g i pie­krît ne­pie­cie­ða­mî­ bai uz­la­bot ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti elek­tro­ener­ìç­ti­kas no­za­rç, sa­ma­zi­not pri­mâ­ro ener­go­re­sur­su pie­pra­ sî­ju­mu. Ta­èu vien­lai­cî­g i aici­na Ei­ro­pas Ko­mi­si­ju ne­pâr­spî­lçt ar at­bal­sta me­hâ­nis­miem. Sa­ska­òâ ar Eu­re­lec­tric vie­dok­li, pa­pil­du ob­li­gâ­to sais­tî­bu uz­lik­ða­na ra­þo­tâ­jiem va­rç­tu bût ne­liet­de­rî­ga, pat kai­tî­ga. Tâ va­rç­tu trau­cçt ra­þo­tâ­jiem at­tîs­tît jau­n­as ìe­ne­rç­jo­ðas jau­das, kas sa­vu­kârt var pa­slik­ti­ nât elek­tro­ap­gâ­des dro­ðu­mu. Eu­re­lec­tric at­gâ­di­na, ka ES li­kum­do­ða­na ener­ ìç­ti­kas no­za­rç jau pa­redz vai­râ­kus sti­mu­lus, kas ie­tek­mç ra­þo­tâ­ju lç­mu­mu par in­ves­tî­ci­jâm ìe­ne­rç­ jo­ðo jau­du at­tîs­tî­bâ: CO2 emi­si­ju ie­ro­be­þo­ða­na un emi­si­jas at­ïau­ju tir­dznie­cî­ba (EU-ETS), at­balsts at­jau­no­ja­miem ener­ì i­jas vei­diem, ci­tu pie­sâr­òo­ju­ mu sa­ma­zi­nâ­ða­na. Nav ne­kâ­das ne­pie­cie­ða­mî­bas uz­likt vçl lie­lâ­kas sais­tî­bas. Eu­re­lec­tric aici­na re­âlis­tis­ki vçr­tçt teh­nis­kâ prog­re­sa ie­spç­jas, òe­mot vç­râ ter­mo­di­na­mi­kas un elek­tro­teh­ni­kas li­ku­mus, kâ arî ie­kâr­tu ra­þo­tâ­ju re­âlas ie­spç­jas teh­no­lo­ì i­ju uz­la­bo­ða­nâ. Elek­tro­ ener­ì i­jas ra­þo­tâ­ji, ie­vie­ðot jaun­as ìe­ne­rç­jo­ðas jau­ das, iz­man­to la­bâ­kas pie­eja­mas teh­no­lo­ì i­jas. Tâ­dçï nav vçrts pra­sît kaut ko vai­râk (kas bez tam vçl ne­ek­sis­tç). Pie­augot AER îpat­sva­ram, ak­tu­ali­zç­jâs jau­tâ­ jums par AER, îpa­ði vç­ja elek­tro­sta­ci­ju, jau­das re­ gu­lç­ða­nu. To ir ie­spç­jams no­dro­ði­nât ar tra­di­ci­onâ­ lo ener­ìç­ti­ku, kas iz­man­to iz­rak­te­òu ku­ri­nâ­mos, ko­dol­ener­ì i­ju un hid­ro­ener­ì i­ju. Bez tra­di­ci­onâ­liem ener­ì i­jas avo­tiem nav ie­spç­jams no­dro­ði­nât lie­lâ­ku AER îpat­sva­ru. Sa­ska­òâ ar Eu­re­lec­tric vie­dok­li, ener­go­efek­ ti­v i­tâ­tes pa­lie­li­nâ­ju­mu bû­tu liet­de­r î­gâk pa­ nâkt ar iz­pç­tes un at­tîs­tî­bas prog­ram­mu lie­lâ­ ku fi­nan­sç­ju­mu, ne­v is ar pa­pil­du sais­tî­bâm un ie­ro­be­þo­ju­miem.

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


elektroenerìija

Eu­re­lec­tric un VGB veik­tâ ana­lî­ze par ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sâm Eu­re­lec­tric ko­pâ ar sla­ve­no vâ­cu in­þe­nie­ru kon­ sul­tan­tu fir­mu VGB veic elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­su ap­rç­íi­nu un ana­lî­zi da­þâ­dam teh­no­lo­ì i­ jâm. Elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas ap­rç­íi­na, iz­man­to­jot iz­lî­dzi­nâ­to iz­mak­su me­to­di, pçc ðâ­das for­mu­las: O2

slçgðana

kur Cinv - in­ves­tî­ci­ju iz­mak­sas t ga­dâ, CO&M - re­mont­u un eks­plu­atâ­ci­jas iz­mak­sas t ga­dâ, Ckur - ku­r i­nâ­mâ iz­mak­sas t ga­dâ, CCO2 - CO2 emi­si­jas at­ïau­jas iz­mak­sas t ga­dâ, Cslçg­ða­nas - atom­elek­tro­sta­ci­jas slçg­ða­nas iz­mak­sas t ga­dâ, (1+r)-t - dis­kon­ta lik­me t ga­dâ, Et - elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas t ga­dâ.

Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas ti­ka ap­rç­íi­ nâ­tas da­þâ­dâm teh­no­lo­ìi­jâm: kom­bi­nç­tâ cik­la gâ­zes elek­tro­sta­ci­jai, ak­meò­og­ïu elek­tro­sta­ci­jai, ak­meò­og­ïu elek­tro­sta­ci­jai ar CCS (CO2 uz­tver­ða­na un uz­gla­bâ­ða­ na), atom­elek­tro­sta­ci­jai, liel­jau­das hid­ro­elek­tro­sta­ci­jai, sau­sze­mes, sel­gas un jû­ras vç­ja elek­tro­sta­ci­jai, fo­to­elek­ tris­kâm sau­les ba­te­ri­jâm un sau­les kon­cen­tra­to­riem. Gal­ve­nie pie­òç­mu­mi ap­rç­íi­nam ir snieg­ti 1. ta­bu­lâ. Va­lû­tas mai­òas kurss EUR pret USD ir pie­òemts 1,47. CO2 emi­si­jas kvo­tas ce­na ir pie­òem­ta 26,5 EUR/t. Ap­ rç­íins ti­ka veikts pie dis­kon­ta lik­mes 5% un 10%. Bal­sto­ties uz veik­ta­jiem ap­rç­íi­niem, var se­ci­nât, ka pie dis­kon­ta lik­mes 5% (9. zîm.) vis­ze­mâ­kâs ce­nas bû­ tu liel­jau­das hid­ro­elek­tro­sta­ci­jai, ja par tâs jau­das iz­ man­to­ða­nas stun­du skai­tu pie­òem 7000 stun­das ga­dâ (Dau­ga­vas HES – 1800 stun­das) un atom­elek­tro­sta­ci­jai.

1. ta­bu­la. Iz­ejas da­ti Eurelectric/VGB elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­su ap­rç­íi­nam Tehnoloìija

Kombinçtâ cikla gâzes elektros­ tacija Akmeòogïu elek­ trostacija Akmeòogïu elektrostacija ar CCS Atomelektro­ stacija Lieljaudas hid­ roelektrostacija Sauszemes vçja elektrostacija Selgas vçja elektrostacija Jûras vçja elek­ trostacija Fotoelektriskâs sistçmas Saules koncen­ tratori 2011/4

Lietde­ Inves­ rîbas tî­cijas koefi­ cients EUR/ % kW

Kuri­ Dar­ Jaudas Eksplua­ nâmâ ba izman­ tâcijas cena mûþs to­ðana izmaksas EUR/ gadi stundas MWh

% no invest.

800

60%

23,9

25

6000

2,5%

1300

45%

8,8

35

7500

2,0%

2200

39%

8,8

35

7500

2,0%

3000

36%

6,3

60

7900

1,5%

2400

90%

-

60

7000

1,0%

1300

-

-

20

1800

3,3%

2200

-

-

20

3200

4,3%

3800

-

-

20

3800

5,0%

4000

-

-

30

2000

1,0%

3500

-

-

35

2800

2,0%

9. zîm. Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas pie dis­kon­ta lik­mes 5%

10. zîm. Elek­tro­ener­ìi­jas ra­þo­ða­nas iz­mak­sas pie dis­kon­ta lik­mes 10%

Tâ­lâk se­ko og­ïu teh­no­lo­ì i­jas un kom­bi­nç­tâ cik­la gâ­zes elek­tro­sta­ci­ja. At­jau­no­ja­mos ener­ì i­jas avo­tos ra­þo­tâ elek­tro­ener­ì i­ja ðo­brîd ir dâr­gâ­ka, sa­lî­dzi­not ar tra­di­ci­onâ­la­jâm teh­no­lo­ì i­jâm. Pie dis­kon­ta lik­mes 10% (10. zîm.) vis­ze­mâ­kâs iz­ mak­sas ir liel­jau­das hid­ro­elek­tro­sta­ci­jai, og­ïu teh­no­ lo­ì i­jâm un kom­bi­nç­tâ cik­la gâ­zes elek­tro­sta­ci­jai. Jâ­ pie­zî­mç, ka Dau­ga­vas hid­ro­elek­tro­sta­ci­ju jau­da ti­ka iz­vç­lç­ta pçc pie­te­ces pa­lu lai­kâ, kas ir daudz lie­lâ­ka par vi­dç­jo. Lîdz ar to Dau­ga­vas HES jau­das iz­man­to­ ða­nas stun­du skaits ir daudz ma­zâks (~1800 stun­das), sa­lî­dzi­not ar Eu­re­lec­tric/VGB ana­lî­zç ap­ska­tî­tâm liel­ jau­das HES (7000 stun­das). Tâ­dçï jaun­o HES (pie­mç­ ram, Jç­kab­pi­lî) iz­vç­lo­ties lîdz­îgi pâ­rç­jâm Dau­ga­vas HES, elek­tro­ener­ì i­jas iz­mak­sas bû­tu lie­lâ­kas. Ta­èu, pie­òe­mot ma­zâ­ku jau­du ar la­bâ­ku no­slo­go­ju­mu, iz­ mak­sas va­rç­tu bût ïo­ti kon­ku­rçt­spç­jî­gas. Viens no sva­rî­gâ­ka­jiem 2010.–2011. ga­dos ri­si­nâ­ miem uz­de­vu­miem ir EN­TSO-E or­ga­ni­zâ­ci­jas pie­ dâ­vâ­tie no­tei­ku­mi ìe­ne­rç­jo­ðo jau­du pie­slçg­ða­nai pie elek­tro­tîk­la. Starp Eu­re­lec­tric un EN­TSO-E past­âv zi­ nâ­mas dom­star­pî­bas par ða­jâ do­ku­men­tâ ie­rak­stî­tâm jaun­ajâm pra­sî­bâm elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­tâ­jiem, kas ir daudz stin­g râ­kas sa­lî­dzi­nâ­ju­mâ ar ie­priek­ðç­jâm.

Se­ci­nâ­ju­mi Jâ­pie­da­lâs Eu­re­lec­tric dar­bâ, lai no­dro­ði­nâ­tu kva­li­ ta­tî­vu in­for­mâ­ci­ju, ko var iz­man­tot Lat­vi­jas ener­ìç­ti­ kas at­tîs­tî­bas ar­g u­men­tâ­ci­jâ. Ak­tî­vâk jâ­pie­da­lâs Lat­vi­jas valsts in­sti­tû­ci­jâs, lai aiz­stâ­vç­tu ilgtspç­jî­gas ener­ìç­ti­kas at­tîs­tî­bas ce­ïus. E&P ENERÌIJA UN PASAULE

49


elektroenerìija

OBO Bettermann – 100 gadu laikâ no maziem vâcu uzòçmçjiem par lieliem pasaules raþotâjiem Laika ir pietiekami daudz tiem, kas prot to izmantot. Leonardo da Vinèi

Vairâk nekâ pirms 100 gadiem Betermanni bija parasti lauksaimnieki. Laukus apstrâdâja Vâcijâ – Vestfâlenç, Zauerlandç – Mendenes apgabalâ, kur îstenîbâ tajos laikos bûtu bijis grûti atrast citu ienâkuma avotu. Beterman­ nu vârds parâdâs pirmajos Mendenes vçsturiskajos dokumentos 1659. gadâ, 11 gadus pçc 30­gadu kara beigâm. 1879. gadâ dzimuðais Francis Betermanns (Franz Bettermann) bija viens no lauku apstrâdâtâjiem. Zemes mîïotâjs, dziïdomâtâjs, Vestfâlenes skolnieks Francis bija lîdz pat savas dzîves beigâm – 1964. gadam. Bet viòâ patiesi bija kaut kas neparasts, salîdzinot ar iepriekðçjâm paaudzçm. 1911. gadu viòð sâka ar lçniem un piesardzîgiem soïiem, kas beigâs noveda pie viòa ciltstçva tradicionâlâs nodarboðanâs – lauksaimniecîbas. Jau ag râk, strâdâjot lauksaimnieka darbu, Francis Betermanns papildus strâdâja vietçjâ metâla darbnîcâ, kuru no­ dibinâja 1911. gadâ. Mendenç, Hüingsenâ, kopâ ar diviem kolçìiem viòð vadîja savu metâlapstrâdes uzòçmu mu, ku râ galveno­ kârt izgatavoja komponentus vietçjai rûpniecîbai. Izgatavoja metâ la un misiòa izstrâdâju mus. 1932. gadâ, tikai tad, kad ekonomiskâ krîze un politiskie nemieri Vâcijâ bija norimuði, Francis Beter manns spçra nozîmîgu soli uz priekðu. Ja ag râk viòð apstrâdâja tikai metâlu, tad tagad ieviesa mâkslîgos sveíus, termoplastus un duroplastus, ko izmanto siltinâðanai. Ar to Betermanniem sâkâs jauna çra, kas apvienoja metâla un plast­ masas raþoðanu. Raþoðanâ tika ie­ saistîtas arî maðînas. Starp citu, ti­ ka izgatavotas daþdaþâdas skavas, sadales kârbas, Grip ­ ISO skavas, kuras var atrast vçl mûsdienâs.

Andreass Betermanns (Andreas Bet termann), Bianka Betermanne (Bianca Bet termann), Kristofs Betermanns (Christoph Bet termann), Tomass Betermanns (Thomas Bet termann) un Leo Ulrihs Betermanns (Leo Ulrich Bet termann).

50

ENERÌIJA UN PASAULE

Ìimenes uzòçmumi ir paredzçti patçrçtâjiem, tie pâr var krîzi labâk nekâ citi uzòçmumi, ir atturîgi un nespekulç ar citu cilvçku naudu, kâ arî tiecas uz panâkumiem. Francis Betermanns ieguva pa­ tentu no Vâcijas Reiha par stipri­ nâjuma virknes izgatavoðanu 1936. gadâ. Ðajâ laikâ uzòçmumâ strâdâ­ ja jau 250 cilvçku, taèu îpaðnieka un skatîtâja statusâ palika Francis Betermanns, nemitîgi domâjot par jauninâjumiem un inovâcijâm, un, kad 30. gadu sâkumâ sâkâs ekono­ miskâ lejupslîde, viòð parûpçjâs arî par saviem darbiniekiem. Atðíirî­ bâ no daudziem tâ laika uzòçmu­ mu vadîtâjiem, Betermanns pret varu sagrâbuðajiem nacistiem juta vienîgi antipâtijas.

2011/4


elektroenerìija

1940. gadâ, kad Francis Beter manns sasniedza 61 gadu vecumu, viòam uzòç­ muma vadîða­ nâ pievienojâs arî èetri no vi­ òa 13 dçliem, viens no tiem – Ernsts Be­ termanns. Kara bei­ gâs, bombar­ dçðanas laikâ Francis Betermanns (Franz Bet termann) tika pilnîbâ (1879–1964) sagrautas 2/3 no Betermannu rûpnîcas. Trim dçliem – îpaðniekiem – laimçjâs pârdzîvot kara jezgu, kâ arî laikus izdevâs saglâbt noslçpto maðînparku. Raþoðana tika atsâkta ïoti âtri, kaut arî viss bija jâsâk no sâkuma un tikai ar 20 strâdniekiem. 1952. gadâ uzòçmumâ strâdâja jau 250 cilvçku. 1952. gads Betermanniem bija ïoti nozî­ mîgs, jo tika atklâta visam ðim rûpniecîbas sektoram ïoti nozîmîga detaïa: “Ohne Bo ­ ren” – metâla dîbelis, ko varçja ievietot vienkârði, bez urbðanas. Vairs ne­ kâdas urbðanas, plaisu vai apmetuma! Lîdz ar dîbeïa atklâðanu, steidzami bija jâizdomâ îsâks uzòçmuma nosaukums. Un tâ dzima OBO Bettermann. 1950. gadâ OBO Bettermann savu produkciju sâka eksportçt uz âr valstîm, iesâkumâ uz Holandi, Beïìi­ ju un Luksemburgu.1957. gadâ tika sperts izðíiroðs solis – Betermanns pâròçma Neuwalzwerk Bosperde, un raþojumu diapazons paplaðinâjâs ar velmçtiem profiliem un speciâliem vadiem. Betermanns kïu­ va par kabeïu atbalstu sistçmu vadoðo piegâdâtâju. Ernsts Betermanns nâca klajâ ar ideju par investç­ ðanu (rûpniecîbas uzòçmumos, universitâtçs, slim­ nîcâs u.c.), bija nepiecieðams veikt kabeïinstalâcijas. 1959. gadâ pasaulç izplatîjâs “mazais OBO vîrs”, kas drîz vien kïuva par veiksmîgas preèu zîmes simbolu un priekðzîmîgas instalâcijas tehnoloìijas sinonîmu.

Iestâjoties 1940. gadam, Vâcijas Federatîvâ Repub­ lika bija beidzot atguvusies no kara laika un stabili nostâjusies uz kâjâm. Ernsta Betermanna 20 gadus vecais dçls Leo Ulrihs Betermanns pievienojâs uzòç­ mumam 1966. gadâ. Viòð uzskata, ka, neraugoties uz panâkumiem, kas jau sasnieg ti, uzòçmumam nepie­ cieðams jauns stimuls un jauni mçríi uz ko tiekties. Viòð zina, ko vçlas – virzît uzòçmumu uz spçcîgajiem ârzemju tirgiem! Neskatoties uz iebildumiem no ìi­ menes puses par viòa globalizâcijas plâniem, Leo Ul­ rihs Betermanns pçc tçva Ernsta Betermanna aizie­ ðanas no uzòçmuma 70. gadu beigâs uzòçmâs risku un pilnu atbildîbu par uzòçmumu, lai îstenotu savas ieceres. Sakarâ ar Ulriha L. Betermanna iesaistîða­ nos firmâ, 1968. gadâ firma apzinâs sevi kâ starp­ tautiskâ biznesâ iesaistîtu, un tam seko loìisks solis: rodas vajadzîba veidot pirmo meitas uzòçmumu. Starptautiskâs konkurences apstâkïos pârdo­ mâtas investîcijas ir nodroðinâjuðas firmas papla­ ðinâðanos, tostarp filiâles atvçrðanu Ðveicç 1986. gadâ Bettermann AG Schweiz. 2000. gada otrajâ pusç tiek atvçrtas filiâles arî Âzijâ un Âfrikâ. OBO Bettermann tagad ir pârstâvçts vairâk nekâ seðdes­ mit valstîs, bûdams kâ piegâdâtâjs âtrâks, tuvâks un labâks. Dzimtas turpinâðana uzòçmumâ daudzâm ìimençm ir radîjusi problçmas. Leo Ulrihs Beter­ manns ir veiksmîgi izvairîjies no ðîm problçmâm un ar atbildîbu cenðas uzòemt ceturto paaudzi, vçloties to padarît vçl labâku. Bûdams tikai 50 gadus vecs, Leo Ulrihs Betermanns iedala akcijas saviem dçliem Andreasam un Tomasam. Andreass Betermanns 2005. gadâ kïûst par valdes izpilddirektoru. Mûsdienâs OBO Bettermann eksportç vairâk nekâ 50% no savas produkcijas ârpus Vâcijas. Rûpnîcâs – kâ Vâcijâ, tâ arî citâs valstîs – koncerna apgrozîba ir lielâka par 400 miljoniem EUR. 2011. gada maijâ Mendenç atvçra jaunu, modernu Eiropas standarta metâla – cinkapstrâdes koncernu, kas aizòem vairâk nekâ 30 000 m² jaunu, papildu raþoðanas platîbu. Turklât ar esoðajâm iekârtâm Mendenç, Ungârijâ, Ðveicç un Brazîlijâ strâdâ vairâk nekâ 2000 labi mo­ tivçtu OBO Bettermann darbinieku. Betermannu ceturtâ paaudze ir uzsâkusi labu un stabilu ceïu. E&P Pçc OBO Bettermann materiâliem Tarmo Riit

Ra þoðana pçc otrâ pasaules kara

2011/4

OBO Bet termann mûsdienu rûpnîca Bosperdç

ENERÌIJA UN PASAULE

51


Matti Kleemola, Siemens Osakeyhtio Automatizâcijas produktu speciâlists demonstrç TIA iekârtas

elektroenerìija

Totally Integrated Automation Portal Jaunâkie automatizâcijas risinâjumi

Âtrâk, labâk, efektîvâk – ðâdus mçríus sev nemitîgi izvirza raþo­ ðanas un pârstrâdes nozaru uzòç­ mumi, un procesu automatizâcija ir viens no veidiem, kâ to panâkt. Ievieðot pilnîgu integrçtu automa­ tizâcijas portâlu (Totally Integrated Automation Portal – TI A Portal), Siemens ir pavçris ceïu uz patie­ ðâm efektîvu automatizâciju, radot vienotu vidi, kas ir gudra, intuitîva un lietotâjam maksimâli draudzîga. Izmantojot ðo TI A Portal, Siemens klienti iegûst iespçju vadît gan raþo­ ðanas, gan arî plânoðanas procesus vienotâ vidç – sâkot ar ikviena pro­ cesa uzsâkðanu un attîstîbu un bei­ dzot ar automatizâcijas komponentu uzturçðanu un paplaðinâðanu. 2010.gada novembrî, ievieðot jauno TIA Portal, Siemens veicis jaunu re­ volûciju automatizâcijas jomâ. Atðíirîbâ no iepriekð izman­ tota jâm automatizâcijas sistç­ mâm TI A Portal ietver visus auto­ matizâcijas prog rammatûras rîkus vienâ intuitîvâ izstrâdes vidç. Tâ ir vienota sistçma, kura ikvienam speciâlistam, kas iesaistîts automa­ tizâcijas projektos, ir viegli saprota­ ma un çrta. Ðâda pieeja ievçrojami samazina izmaksas un bûtiski sa­ îsina risinâjuma izstrâdes laiku. TI A Portal ir darba vide, kas no­ droðina vienlaicîgu piekïuvi visâm sistçmâm un saites starp to funkci­ onalitâti. TI A kodolâ ir iestrâdâti produkti, kas savâs specifiskajâs pielietojuma jomâs jau sevi stabili 52

ENERÌIJA UN PASAULE

pierâdîjuði, proti: Simatic STEP 7 – Simatic S7­300/400/1200 PLC au­ tomatizâcijas prog rammu izstrâdei; Simatic WinCC – vizualizâcijas uz­ devumiem, sâkot no operatora pa­ neïu konfigurçðanas un beidzot ar paneïdatoriem, vai pat ar SCA DA sistçmâm lielâkiem uzòçmumiem; Sinamics StartDrive – frekvences pârveidotâju konfigurçðanai, iesta­ tîðanai, kontrolei un diagnostikai. Visus ðos komponentus, kâ arî jeb­ kuru jaunu Siemens raþoðanas au­ tomatizâcijas programmatûru, kura tiks izstrâdâta nâkotnç, bûs iespç­ jams integrçt TIA Portal V11 versijâ. Jau 1996. gadâ Siemens izvirzî­ ja mçríi definçt un apkopot vie­ nâ pilnîgâ risinâ jumâ saiknes starp ârkârtîgi atðíirîgiem auto­ matizâcijas aspektiem, lai aptvertu visu to iekârtu un procesu spektru, kuri piedalâs raþoðanas vai pâr­ strâdes procesâ – sâkot ar kontro­ lieru prog rammçðanu un lietotâja saskaròu konstruçðanu, vizualizâ­ cijas rîku izveidi un beidzot ar tieðu procesu un ekspluatâcijas kontroli. Sâkot no izstrâdes, lîdz eksplu­ atâcijai un modernizâcijai, TI A no­ droðina visu automatizâcijas kom­ ponentu savstarpçju sadarbîbu, izmantojot tos paðus kontrolierus, kâ arî standarta rîkus un saskar­ nes – pat, ja tie ir no daþâdiem ra­ þotâjiem, atðíirîgâm paaudzçm vai raþoðanas jomâm – no sensoriem un izpildmehânismiem lîdz pat uz­ òçmuma vadîbas risinâjumiem.

Tas piedâvâ plaðu priekðrocîbu klâs­ tu – vienmçr ir nodroðinâta piekïuve pçdçjiem sinhronizçtajiem datiem, un tiek nodroðinâta visu procesu darba plûsmu dokumentâcija. Kopð TI A ievieðanas ir radîta vienota vide vairâk nekâ 100 000 automatizâcijas produktiem visâ pasaulç. Sâkotnçjâs koncepcijas lie­ lâkais izaicinâjums bija iztçloties visu produktu apvienoðanu vienotâ sistçmâ – katrai sistçmai bija atðíi­ rîgs formâts, individuâls process, specifiska funkcionalitâte un kat­ ra no tâm bija veidota tâ, lai pildîtu pçc iespçjas specifiskâkus lietotâja uzdevumus. TI A Portal kâ pilnîbâ mçrogojams risinâjums automatizâcijas nozarç ïauj uzòçmumiem spert milzu soli uz priekðu tehnoloìiskajâ attîstîbâ. Ir vairâki iemesli, kâpçc sistç­ mas ir jâinteg rç vienâ risinâjumâ. Tâ, piemçram, ir nepiecieðams, lai dati bûtu pieejami vairâkâs vietâs; daþâdi komponenti ir savstarpçji savienoti daþâdâs attiecîbâs; atse­ viðíu ierakstu mainîgie un saistîtie parametri attiecas uz vienu un to paðu datubâzi. Ag râk sistçmas ti­ ka lietotas atseviðíi – katra saviem mçríiem, un arî visi to dati bija konsekventi jâveido katrai sistçmai atseviðíi. Tas palielinâja kïûdu ie­ spçjamîbu, jo katrs ieraksts bija pa­ kïauts nopietnam riskam, kas sais­ tîts ar vienkârðâm pârrakstîðanâs kïûdâm. Tas savukârt nozîmçja lie­ lus izdevumus ðo risku kontrolei. 2011/4


elektroenerìija

Otrs ie­mesls ir tas, ka no­da­lî­ tâm, at­se­við­íâm sis­tç­mâm ir ne­ pie­cie­ðams vai­râk ap­mâ­cî­ta, sa­ ga­ta­vo­ta, kva­li­f i­cç­ta per­so­nâ­la, kas sa­vâ ðau­ra­jâ dar­bî­bas jo­mâ ne vien­mçr ir pil­nî­g i no­slo­gots. Tre­ðais ie­mesls – in­dus­tri­âlie uz­òç­mu­mi pa­sau­les mç­ro­gâ un vi­sos sek­to­ros ar in­for­mâ­ci­jas teh­no­lo­ìi­ju pa­lî­dzî­ bu mç­ìi­na iz­vei­dot daudz efek­tî­vâ­ku starp­dis­cip­li­nâ­ro sa­dar­bî­bu. Viens no gal­ve­na­jiem kri­tç­ri­jiem ir «viens avots», tas pa­redz, ka vi­sâm ie­sais­tî­ ta­jâm pus­çm ne­pie­cie­ða­mie da­ti un in­for­mâ­ci­ja at­ro­das vie­nu­viet. Tur­ klât uz­òç­mu­mi arî mç­ìi­na uz­la­bot sa­vu struk­tûr­vie­nî­bu in­teg­râ­ci­ju un no­stip­ri­nât to sin­hro­ni­zâ­ci­ju. TI­A ri­si­nâ­jums ir – vien­kâr­ðo­ ða­na un uz­la­bo­ða­na. Lai iz­vai­rî­ tos no iz­teik­ti spe­ci­f is­kas prog­ram­ ma­tû­ras lie­to­ða­nas, TI­A Por­tal ir sis­tç­ma, ko ik­viens, kas ie­sais­tîts au­to­ma­ti­zâ­ci­jas pro­ce­sâ, âtr­i ap­g ûs un dar­bo­sies ta­jâ. Mil­zu so­lis teh­no­lo­ì is­ka­jâ at­tîs­tî­ bâ bi­ja ie­spç­jams ti­kai tâ­pçc, ka TI­A Por­tal ti­ka iz­strâ­dâts un tes­tçts vi­sâ pa­sau­lç, sa­dar­bo­jo­ties ar klien­tiem no da­þâ­dâm no­za­rçm, ar kor­po­ra­tî­va­jiem kon­sul­tan­tiem un ar Sie­mens par­tne­riem, ku­ri iz­vir­zî­ ja pa­vi­sam at­ðíi­rî­gas per­spek­tî­vas un arî ri­si­nâ­ju­ma pra­sî­bas. Tas ir in­ten­sî­vas sa­dar­bî­bas un ne­skai­tâ­ mu pi­lot­pro­jek­tu un fun­da­men­tâ­lu tes­tu ap­ko­po­ju­mu re­zul­tâts. Pro­jek­ tâ trîs ga­du lai­kâ ir pie­da­lî­ju­ðâs 70 kom­pâ­ni­jas. TI­A Por­tal nav jaun­iz­ gud­ro­jums, ku­ram klien­ti ti­kai ta­ gad bûs jâ­mek­lç, to jau lie­to, un ðis ri­si­nâ­jums veik­smî­g i strâ­dâ! Vis­no­zî­mî­gâ­kâ TI­A Por­tal îpa­ðî­ba ir stan­dar­ti­zç­tâ va­dî­ba. Vi­sas sa­da­ïas – kon­tro­lie­ru, vi­zu­ ali­zâ­ci­jas, frek­ven­ces pâr­vei­do­tâ­ju un in­dus­tri­âlo tîk­lu pa­ra­met­ri­zç­ða­ na un prog­ram­mç­ða­na iz­ska­tâs un dar­bo­jas lîdz­îgi. Ri­si­nâ­ju­ma kon­ cep­ci­ja pa­redz un at­bal­sta di­vus lie­ to­tâ­ju ska­tî­ju­ma vei­dus. Lie­to­tâjs, kurð pro­jek­ta sâ­ku­mâ vç­las âtr­i pie­vie­not pirm­âs ie­kâr­tas, prog­ ram­mas vai kon­tro­les ek­râ­nus, TI­A sis­tç­mâ iz­vç­las por­tâ­la ska­tî­ju­mu. Ða­jâ ska­tî­ju­mâ lie­to­tâ­jam ir vien­ kâr­ða pie­kïu­ve vi­siem au­to­ma­ti­zâ­ci­ jas ob­jek­tiem, ie­skai­tot kon­tro­lie­rus un lie­to­tâ­ja sa­skar­nes, kas at­tie­cas uz kon­krç­to pro­jek­tu, ar pla­ðu at­ bal­sta ap­jo­mu. Cits lie­to­tâjs, kurð vç­las au­to­ma­ti­zâ­ci­jas uz­de­vu­ma pil­nu kon­tro­li, iz­vç­lç­sies pro­jek­ta ska­tî­ju­mu. Ðis ska­tî­jums at­tç­lo vi­ sas pro­jek­ta de­ta­ïas un no­dro­ði­na 2011/4

pla­ðu pro­jek­ta pie­lâ­go­ða­nu. Gan pro­jek­ta, gan por­tâ­la ska­tî­jums ir vien­mçr pie­ejams, un lie­to­tâ­ji var pâr­slçg­ties no vie­na uz ot­ru. Stan­dar­ti­zç­tas dar­bî­bas no­zî­mç arî to, ka da­þâ­du pro­jek­ta sa­da­ïu vei­do­tâ­ji ta­gad var strâ­dât vie­nâ vei­dâ jeb­ku­râ jo­mâ. Tur­klât tas ne­ no­zî­mç ti­kai vei­du, kâ­dâ teksts un da­ti tiek pâr­val­dî­ti un ap­strâ­dâ­ti. Sis­tç­mai ir drag-and-drop ie­spç­ja, kas, pâr­ne­sot da­tus, no­dro­ði­na iz­ vai­rî­ða­nos no kïû­dâm. Pâr­ne­sot da­tus starp da­þâ­diem kom­po­nen­tiem, sis­tç­ma au­to­mâ­tis­ ki sa­gla­bâ un iz­vei­do sai­tes. Ja, pie­ mç­ram, kom­po­nen­ta vçr­tî­bu, kam ir saik­ne ar kom­po­nen­tiem ci­tos ap­ga­ba­los, iz­mai­na, ðî iz­mai­òa tiek veik­ta arî ci­tur. TI­A Por­tal tiek sa­gla­bâ­tas un kop­lie­to­tas vi­sas in­þe­nie­ri­jas mçr­ íiem iz­man­to­ja­mâs bib­li­otç­kas. Lie­to­tâ­jiem da­þâ­das bib­li­otç­kas vairs nav jâ­no­da­la pçc prog­ram­ma­ tû­ras rî­kiem, tâs var struk­tu­rçt pçc teh­no­lo­ì is­ka­jiem fak­to­riem. Ne­ska­to­ties uz TI­A Por­tal dau­ dza­jâm priekð­ro­cî­bâm, tas ne­ka­vç­jo­ ties ne­aiz­vie­tos vi­sus tra­di­ci­onâ­los pro­duk­tus un tiem iz­vei­do­tos ri­si­nâ­ ju­miem kat­râ no­za­rç. Pâr­ejas pe­ ri­odâ dau­dzi lie­to­tâ­ji dar­bo­sies pa­ra­lç­li ar abâm prog­ram­ma­tû­ râm – ve­co un jaun­o. Do­mâ­jot par pâr­ejas pro­ce­sa veik­smî­g u no­ri­si, eks­per­ti ir sa­ga­ta­vo­ju­ði in­teg­râ­ci­jas ri­si­nâ­ju­mus, lai pa­nâk­tu abu vei­ du prog­ram­mu spç­ju lîdz­dar­bo­ties un bez pro­blç­mâm no­dro­ði­nât dar­ ba pro­ce­su. Tâ­pçc TI­A nav eso­ðâs uz­òç­mu­ma prog­ram­ma­tû­ras jau­n­âs ver­si­jas in­sta­lâ­ci­ja; klien­ti var mie­rî­g i un ne­trau­cç­ti veikt pâr­eju uz jaun­o sis­tç­mu at­bil­sto­ði sa­viem mçr­íiem, îs­ta­jâ lai­ka un vie­tâ. Ïo­ti sva­rî­ga TI­A Por­tal sis­tç­mas priekð­ro­cî­ba ir «drau­dzî­g ums» lie­to­ tâ­jiem. «Da­þu pç­dç­jo ga­du lai­kâ Ap­ ple ir kïu­vis po­pu­lârs, jo tâ pro­duk­ tu lie­to­ða­na ir jau­ka un pa­tî­ka­ma. Ar TI­A Por­tal mçs pa­râ­dâm, ka arî prog­ram­mç­ða­na un au­to­mâ­tu va­dî­ ba tâ­da var bût,» sa­ka Ralfs Mi­ha­ els Fran­ke, Sie­mens In­dus­tri­al Au­ to­ma­ti­on Systems va­dî­tajs. Ie­vie­ðot ra­þo­ða­nas uz­òç­mu­mâ au­to­ma­ti­zâ­ci­ju, ir jâ­veic daudz pie­ nâ­ku­mu, kas pa­ras­ti ir sais­tî­ti ar vis­da­þâ­dâ­kâ lie­to­ju­ma prog­ram­ma­ tû­ras rî­ku iz­man­to­ða­nu. Kon­tro­lie­ ri tiek prog­ram­mç­ti sis­tç­mâs, kas at­ðíi­ras no ie­va­des un re­zul­tâ­tu sis­tç­mu ek­râ­niem, dro­ðî­bas prog­ ram­ma­tû­ra at­ðíi­ras no tîk­lu kon­

fi­g u­râ­ci­jas rî­kiem. Ðâ­dâ si­tu­âci­jâ ra­þo­ða­nas uz­òç­mu­miem ir grû­ti pa­nâkt jaun­u pro­duk­tu âtr­u ie­vie­ ða­nu tir­g û. Tie­ði tâ­dçï Sie­mens ir in­ves­tç­jis tik daudz lai­ka un ener­ì i­ jas prog­ram­ma­tû­ras iz­strâ­dç, lai no ðiem ðíçr­ðïiem at­brî­vo­tos. TI­A Por­ tal, kas ir vei­dots efek­ti­vi­tâ­tes uz­la­bo­ða­nai, in­tui­tî­vai dar­bî­bai un ilgtspç­jai, no­dro­ði­na klien­ tiem âtr­u un vieg­lu au­to­ma­ti­ zâ­ci­jas uz­de­vu­mu ri­si­nâ­ða­nu, pa­aug­sti­na klien­tu kon­ku­rçt­spç­ju tir­g û un no­dro­ði­na di­na­mis­kâ­ku ino­vâ­ci­ju ie­vie­ða­nu. Sie­mens sper pir­mos so­ïus TI­A Por­tal vir­zî­ða­nai Lat­vi­jas tir­gû. Uz­ òç­mu­miem bi­ja ie­spç­ja ie­pa­zî­ties ar ðo au­to­ma­ti­zâ­ci­jas ri­si­nâ­ju­mu pre­ zen­tâ­ci­jâ, kas no­ri­si­nâ­jâs 2011. ga­da 8. jû­ni­jâ. TI­A Por­tal lie­lis­kâs îpa­ðî­ bas no­vçr­tç arî Lat­vi­jas spe­ci­âlists, uz­òç­mu­ma “Mo­duls-Rî­ga” Au­to­ma­ ti­zâ­ci­jas de­par­ta­men­ta prog­ram­ mç­ða­nas da­ïas va­dî­tâjs Oïegs Va­si­ ïen­ko: “Uz­òç­mu­ma “Mo­duls-Rî­ga” Au­to­ma­ti­zâ­ci­jas de­par­ta­ments veic teh­no­lo­ìis­ko pro­ce­su au­to­ma­ti­zâ­ci­ jas un uz­de­vu­mu pâr­val­dî­bas sis­tç­ mu iz­strâ­di un uz­stâ­dî­ða­nu. Ti­pis­ kâ­kâ pro­blç­ma, ar ku­ru mums sa­vâ dar­bâ nâ­kas sa­skar­ties, ir îsie pa­sû­ tî­ju­mu iz­pil­des ter­mi­òi. Pa­sû­tî­tâjs vien­mçr vç­las re­dzçt au­to­mâ­ti­kas dar­ba re­zul­tâ­tus pçc ie­spç­jas drî­ zâk. TI­A Por­tal, pa­tei­co­ties vie­no­ tai dar­ba vi­dei un vie­no­tai pro­ce­su mai­nî­go (Tags) un avâ­ri­ju/trauks­ mju zi­òo­ju­mu (Alarms) da­tu bâ­zei, ne­ap­ðau­bâ­mi ïauj iz­strâ­dât pâr­val­ dî­bas prog­ram­mas un lie­to­tâ­ja in­ ter­fei­su îsâ­kos ter­mi­òos. Lie­to­tâ­ja in­ter­feiss ir ïo­ti la­bi pâr­do­mâts un in­tui­tî­vi sa­pro­tams, kas vien­mçr pa­tî­ka­mi at­ðíî­ris Sie­mens prog­ram­ ma­tû­ras pro­duk­tus no ci­tu uz­òç­mu­ mu pie­dâ­vâ­ju­mâ eso­ða­jâm. Sie­mens ko­man­da sniedz, ma­nu­prât, la­bâ­ko teh­nis­ko at­bal­stu do­ku­men­tâ­ci­jas for­mâ un tieð­sais­tes (on­li­ne) re­þî­mâ. Vi­sas ie­priekð uz­skai­tî­tâs TI­A Por­ tal priekð­ro­cî­bas ïauj mums strâ­dât efek­tî­vi, kva­li­ta­tî­vi un, kas man per­ so­nî­gi ðíiet gal­ve­nais, ar prie­ku”. TI­A Por­tal ir sva­rîgs Sie­mens stra­tç­ì i­jas ele­ments, lai uz­la­bo­tu klien­tu spç­ju pâr­val­dît pil­nu pro­ duk­tu ra­þo­ða­nas cik­lu – no pro­duk­tu at­tîs­tî­bas un ra­þo­ða­nas plâ­no­ða­nas, lîdz ra­þo­ða­nas uz­sâk­ða­nai, kon­tro­ lei un uz­tu­rç­ða­nai. TI­A Por­tal ir ie­ kïauts viss, kas at­tie­cas uz ra­þo­ða­ nas plâ­no­ða­nu un au­to­ma­ti­zâ­ci­jas teh­no­lo­ì i­ju. Pro­duk­tu at­tîs­tî­ba un dro­ðî­ba ir Sie­mens ak­tu­ali­tâ­te. E&P ENERÌIJA UN PASAULE

53


siltumenerìija un ûdensapgâde

Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs: ko­pî­gais un at­ðíi­rî­gais Ol­li Se­pa­nens, pro­fe­sors, REH­VA ìe­ne­râl­sek­re­t ârs un Teh­nis­kâs ko­mi­te­jas va­d î­t âjs (So­mi­ja) Avots: Ener­go­ap­gâ­de (Энергосбережение), 2010. ga­da 7. nu­murs; sa­ga­t a­vots pçc REH­VA 54. ìe­ne­râ­lâs asam­ble­jas ma­te­ri­âliem

ES val­s tîs vçl ar­vien ek­sis­tç at­ðíi­rî­gas çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas, kas ne­ga­tî­vi ie­tek­mç ne ti­kai bûv­nie­cî­bas, bet arî at­se­við­í u elek­tro­iekâr­tu gru­pu tir­gus in­teg­ri­tâ­ti ap­vie­no­ta­jâ Ei­ro­pâ. Ða­jâ rak­s tâ ap­lû­ko­tas bû­tis­kâs çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes ap­rç­íi­nu me­to­di­k u un to kon­tro­les me­hâ­nis­mu va­ri­âci­jas, kâ arî pie­dâ­vâ­ti îpa­ði pa­sâ­k u­mi, kas ïau­tu har­mo­ni­zçt ener­go­efek­tî­vo bûv­nie­cî­bu reg­la­men­tç­jo­ðos li­k um­do­ða­nas ak­tus Ei­ro­pas val­s tîs. Da­tu ap­ko­po­ða­nâ un ana­lî­zç pie­da­lî­jâs eks­per­ti no vi­sas Ei­ ro­pas, un, kon­k rç­ti, tâ­dâm val­s tîm kâ Beï­ìi­ja, Liel­bri­tâ­ni­ja, Un­gâ­ri­ja, Vâ­ci­ja, Dâ­ni­ja, Itâ­li­ja, Nî­der­lan­de, Nor­vç­ìi­ja, Ru­mâ­ni­ja, Slo­vç­ni­ja, So­mi­ja, Fran­ci­ja un Zvied­ri­ja. Da­þâ­dâs ES val­s tîs at­ðíi­r as arî çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­r a­met­ri, ko lie­lâ mç­r â no­ sa­ka gan kon­k rç­tâs valsts eko­no­mis­kâs un kul­tû­r as, gan arî kli­ma­tis­kâs îpat­nî­bas. Pç­tî­ju­ma ie­t va­ros ti­ka ap­lû­ko­tas un ana­li­zç­ tas pað­rei­zç­jâs çku bûv­nie­cî­bu reg­la­men­tç­jo­ðâs li­k um­do­ða­nas nor­mas – ne ti­kai tâs, kas at­tie­cas uz vi­su çku ko­pu­mâ, bet arî tâs, kas iz­s trâ­dâ­tas vie­nai çkas in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu gru­pai (pie­mç­r am, gai­sa ap­s trâ­des sis­tç­mâm, ap­k u­res sis­tç­mâm, iekð­tel­pu ap­gais­mo­ju­mam utt.). Lai pa­aug­s ti­nâ­tu in­for­mâ­ci­jas ap­ko­po­ða­nas efek­ti­vi­tâ­ti, ti­ka iz­s trâ­dâ­ta îpa­ða an­ke­ta, kas pa­lî­dzç­ja pâr­va­rçt va­lo­das bar­je­ru un pa­ât­ri­nâ­ja ne­pie­cie­ða­mo da­tu ap­ko­po­ða­nu. Ða­jâ pçt­nie­cî­bas eta­pâ eks­per­ti kon­cen­trç­ja uz­ma­nî­bu uz çku in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu rak­s tur­lie­lu­mu iz­pç­ti un ana­lî­zi.

Vi­sâs val­stîs ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes jau­tâ­ju­mi ti­ka ri­si­nâ­ti gan nor­ma­tî­ vâs bâ­zes iz­vei­des, gan in­þe­nier­teh­ nis­ko stan­dar­tu iz­strâ­des lî­me­nî. Vai­râ­kâs val­stîs kat­rus 2–3 ga­dus tiek iz­strâ­dâ­tas jaun­as çku ener­go­ efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bas ar ten­den­ci past­ip­ri­nât jau spç­kâ eso­ðos no­sa­cî­ ju­mus. Diem­þçl tik ne­liels lai­ka in­ ter­vâls starp ve­ca­jâm un jaun­ajâm pra­sî­bâm ne­ïauj ap­ko­pot ti­ca­mus da­tus par ve­câ­ko pra­sî­bu ie­vie­ða­ nas efek­ti­vi­tâ­ti. Pç­tî­ju­ma re­zul­tâ­tâ ti­ka no­skaid­ ro­tas ðâ­das pç­tâ­mo val­stu çku ener­ 54

ENERÌIJA UN PASAULE

go­efek­ti­vi­tâ­tes no­sa­cî­ju­mu at­ðíi­rî­bas: Ø kâ­di çkâ iz­man­to­tâs ener­ì i­jas vei­di tiek re­g u­lç­ti/reg­la­men­tç­ti; Ø kâ­di ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes no­sa­ cî­ju­mi tiek iz­vir­zî­ti çkâm ko­pu­mâ un at­se­við­íâm in­þe­nier­teh­nis­kâm sis­tç­mâm; Ø kâ­dâ vei­dâ kon­tro­lç çku ener­ go­efek­ti­vi­tâ­tes pra­sî­bu iz­pil­di. Pç­tî­jums pie­râ­da, ka Cen­trâl­ ei­ro­pas val­stis daudz pre­cî­zâk un dis­cip­li­nç­tâk iz­pil­da ES un ES in­ sti­tû­tu pra­sî­bas un re­ko­men­dâ­ci­jas, ne­kâ val­stis, kas at­ro­das Ei­ro­pas

pe­ri­f ç­ri­jâs. Sa­vu­kârt val­stis, kas at­ro­das auk­stâ­ka kli­ma­ta zo­nâ, tra­di­ci­onâ­li vai­râk uz­ma­nî­bas vel­ta vis­pâ­rç­jiem çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­ra­met­riem. Zem­çs ar mai­gâ­ku kli­ma­tu lie­lâ­ka uz­ma­nî­ba tiek vel­ tî­ta ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pa­sâ­ku­ miem, kas sais­tî­ti ar çku dze­sç­ða­ nai pa­tç­rç­tâs ener­ì i­jas tau­pî­ða­nu. Val­stis – se­cî­gas ener­ìç­ti­kas po­li­ti­ kas re­ali­zâ­ci­jas lî­de­res – Ei­ro­pâ ir: Vâ­ci­ja, Fran­ci­ja, Liel­bri­tâ­ni­ja, da­ þos jau­tâ­ju­mos ïo­ti ak­tî­va ir Dâ­ni­ja un tâ­das jaun­âs ES da­lîb­val­stis kâ Slo­vç­ni­ja. 2011/4


siltumenerìija un ûdensapgâde

In­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu ener­ìi­jas pa­tç­ri­òa at­ðíi­rî­bas Vi­sâs val­stîs tiek uz­skai­tî­ta ap­ ku­rei iz­man­to­tâ sil­tum­ener­ì i­ja, kar­stâ ûdens pie­gâ­des un sil­tums, kas ne­pie­cie­ðams ven­ti­lâ­ci­jas gai­sa uz­sil­dî­ða­nai (ie­skai­tot fil­trus). Da­ þâs val­stîs tiek uz­skai­tî­ta ener­ì i­ja, kas ne­pie­cie­ða­ma tel­pu dze­sç­ða­nai un gai­sa kon­di­ci­onç­ða­nai. Bez tam, pa­ras­ti tiek nor­mçts elek­tro­ener­ì i­ jas pa­tç­riòð çku in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu dar­bi­nâ­ða­nai (ven­ti­lâ­ci­jai, sûk­òu dar­bi­nâ­ða­nai). Sk. 1. at­t. Elek­tro­ener­ì i­ja, ku­ru iz­man­to çkas kop­lie­to­ða­nas tel­pu ap­gais­mo­ða­nai, ne vien­mçr tiek uz­skai­tî­ta. Nor­vç­ì i­ja ir vie­nî­gâ Ei­ro­pas valsts, ku­râ iz­strâ­dâ­tas elek­tro­ ener­ì i­jas pa­tç­ri­òa re­g u­lâ­ci­jas pra­ sî­bas ven­ti­lâ­ci­jas un sûk­òu sis­tç­ mâm in­di­vi­du­âlâ pa­tç­ri­òa sek­to­râ. Elek­tro­ener­ì i­jas pa­tç­riòð ap­gais­ mo­ju­mam in­di­vi­du­âla­jâ sek­to­râ tiek uz­skai­tîts ti­kai Fran­ci­jâ; elek­ tro­ener­ì i­jas pa­tç­riòð mâj­saim­nie­cî­ bas elek­tro­iekâr­tu kla­sç ne­tiek uz­ skai­tîts ne­vie­nâ val­stî. Trîs­pa­dsmit val­stu reg­la­men­tu sa­lî­dzi­nâ­jums va­rç­tu kïût par pa­ ma­tu ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes kri­tç­ri­ju uni­f i­kâ­ci­jai vi­sâ ES, kâ arî jaun­u pra­sî­bu ie­strâ­dei la­bo­ta­jâ Çku ener­ go­veikt­spç­jas di­rek­tî­vâ (EPBD).

ES jaun­âs çku ener­go­­veikt­ spç­jas di­rek­tî­vas gal­ve­nâs pra­sî­bas

a)

4%

20%

36%

b)

7%

20%

29%

9% 18%

6% 22%

3%

12%

5%

Apkure Ventilâcijas gaisa uzsildîðana

Apgaismojums Ofisa iekârtas

Karstâ ûdens apgâde Ventilâcija un sûkòu iekârtas

Dzesçðana (elektriskâ enerìija)

9%

1. attçls. Energoresursu patçriòa struktûra çkâs, kas uzbûvçtas saskaòâ ar Somijas jaunajiem bûvniecîbas noteikumiem a) vienìimenes mâjai ar summâro energopatçriòu (siltums un elektroenerìija) – 78 kWh/m2 /gadâ; b) ofisu telpâm – 123 kWh/m2 /gadâ)

ta­bi­li­tâ­ti – òe­mot vç­râ na­ci­onâ­lâs eko­no­mi­kas si­tu­âci­ju pra­sî­bu pie­ òem­ða­nas brî­dî. Ðî prin­ci­pa ie­strâ­ dei li­kum­do­ða­nâ EK pa­re­dzç­ju­si iz­ vei­dot îpa­ðas re­ko­men­dâ­ci­jas; Ø EPBD 2010 AER iz­man­to­ða­ nas no­sa­cî­ju­mi at­tie­ci­nâ­ti uz vi­sâm çkâm – at­celts pla­tî­bas ie­ro­be­þo­ jums 1000 m2; Ø ne­pie­cie­ðams îpaðs in­þe­nier­ sis­tç­mu ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes reg­la­ ments (ob­li­gâ­ti – eso­ða­jâm çkâm, nav ob­li­gâ­ti jaun­âm çkâm); Ø uz 2020. ga­du vi­su jaun­o çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tei fak­tis­ki jâ­at­bilst tâ dç­vç­to “nul­les ener­ìi­jas çku” pa­ ra­met­riem (sa­bied­ris­kâm çkâm ðâ­da at­bil­stî­ba jâ­pa­nâk jau 2018. ga­dâ); Ø vi­sâs ES val­stîs jâ­izs­trâ­dâ me­ hâ­nis­mi tir­gus bar­je­ru pâr­va­rç­ða­nai; Ø tiek pa­lie­li­nâ­ta ener­go­efek­ti­ vi­tâ­tes ser­ti­f i­kâ­ci­jas no­zî­me; Ø ve­câs di­rek­tî­vas (EPBD 2002) pra­sî­bas at­tie­cî­bâ uz bo­ile­ru ie­kâr­tu kon­tro­li (ener­go­in­spi­cç­ða­nu) pa­pla­ ði­nâ­tas uz vi­su ap­ku­res sis­tç­mu;

Ø gai­sa ven­ti­lâ­ci­jas un kon­di­ ci­onç­ða­nas sis­tç­mu eks­plu­atâ­ci­jas kon­tro­lç lie­lâ­ka vç­rî­ba tiek pie­vçr­ sta auk­stu­ma ie­kâr­tu no­slo­dzes op­ti­mi­zâ­ci­jai un ie­spç­ja­mai zem­a po­ten­ci­âla dze­sç­ða­nas avo­tu iz­man­ to­ða­nai. Ne­daudz pa­ka­vç­si­mies pie Ei­ ro­pas stan­dar­ti­zâ­ci­jas (CEN) un çku ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes jau­tâ­ju­ miem. Prin­ci­pâ, CEN stan­dar­ti­ zâ­ci­jai va­ja­dzç­tu tikt iz­man­to­tai vi­sâs ES val­stîs, bet fak­tis­k i tâ pil­n î­bâ ne­tiek iz­man­to­ta ne­v ie­ nâ no ðîm val­stîm da­þâ­du bar­je­r u un ap­g rû­ti­nâ­ju­mu (va­lo­du at­ðíi­ rî­ba, çku gal­ve­no rak­stur­lie­lu­mu at­ðíi­r î­bas utt.) past­âvç­ða­nas dçï. To­mçr da­ïç­ji CEN stan­dar­ti­zâ­ci­ jas pra­sî­bas un no­sa­cî­ju­mi no­stri­ fi­cç­ti dau­dzu val­stu na­ci­onâ­la­jâ bûv­n ie­cî­bas li­kum­do­ða­nâ (pie­mç­ ram, çku ener­go­pa­tç­r i­òa ap­rç­í i­na stan­darts, ISO –EN 13790; iekð­tel­ pu mik­ro­k li­ma­ta no­dro­ði­nâ­ju­ma stan­darts, EN 15251).

Pâr­strâ­dâ­tas un 2010. ga­dâ pie­ òem­tâs çku ener­go­veikt­spç­jas di­ rek­tî­vas gal­ve­nâs pra­sî­bas vi­sâs ES val­stîs jâ­ievieð lîdz 2020. ga­dam. Jau di­rek­tî­vas pie­òem­ða­nas ga­dâ dau­dzas ES val­stis uz­sâ­ka li­kum­do­ ða­nas bâ­zes iz­strâ­di ðîs di­rek­tî­vas pra­sî­bu pâr­òem­ða­nai na­ci­onâ­la­jâ li­kum­do­ða­nâ. Di­rek­tî­vâ ti­ka ie­vies­ tas ðâ­das prin­ci­pi­âlas iz­mai­òas: Ø EPBD 2010 bal­stâs uz stan­ dar­tiem, ko pie­òç­mu­si Ei­ro­pas stan­ dar­ti­zâ­ci­jas ko­mi­te­ja (CEN) – tâ­tad, tiek pa­lie­li­nâts ES stan­dar­ti­zâ­ci­jas îpat­svars na­ci­onâ­lo val­stu stan­dar­ tos/stan­dar­ti­zâ­ci­jas li­kum­do­ða­nâ; Ø ener­go­efek­ti­v i­tâ­tes râ­dî­tâ­jiem jâ­bût iz­teik­tiem ðâ­dâ at­tie­cî­bâ – kWh/m2/ga­dâ – vai ci­tâ­dâ vei­dâ; Ø vi­sâs ES val­stis pa­re­dzçts no­ teikt pra­sî­bas, kas bal­stî­tas uz ren­ 2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

55


siltumenerìija un ûdensapgâde

1. tabula. Primâro energoresursu izmantoðanas koeficients daþâs Eiropas valstîs Enerìijas avots

Rietumu un Centrâlâ Eiropa Francija Vâcija Lielbri­t ânija Polija

Dienvideiropa Spânija Itâlija

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50

1,00 1,00 – – – 0,6–1,0 2,58

1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 3,00

1,19 1,15 1,10 1,07 1,07 1,10 2,50

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,20 3,00

1,081 1,011 1,081 1,00 1,00 1,00 3,3471

1,10 1,10 1,10 1,20 1,30 1,10 2,80

1,10 1,10 – 1,20 1,30 – 2,80

1,00 1,00 – 0,95 0,95 0,60 2,50

1,10 1,10 – – 1,10 – 2,50

1,20 – – – – 1,20 1,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,501

1,00 1,00

1,00 2,58

1,20 1,00

1,10 –

0,20 0,70

1,00 –

1,05 –

1,10 (1,05)2 –

0,60 0

1,10 –

1,20 (0,10)3 0,05

1,00 2,504

Beïìija Mazuts Dabasgâze Saðíidrinâtâ gâze Akmeòogles Brûnogles Malka Elektroìenerâcija (daþâdi ìenerçjoðie avoti) Sadzîves atkrituni Fotogalvanisko elementu ìenerçtâ enerìija 1

Attâlu esoðâm teritorijâm (piemçram, Kanâriju un Baleâru salas).

Lie­lâ­ka­jâ da­ïâ val­stu ener­ì i­jas pa­tç­ri­òu çkâs iz­sa­ka pçc for­mu­las – kWh/m 2/ga­dâ (Itâ­li­jâ – kWh/m3/ ga­dâ). Ti­kai Liel­bri­tâ­ni­jâ un Ru­ mâ­ni­jâ kâ çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes re­fe­ren­ces kri­tç­ri­ju iz­man­to CO2 iz­me­ðu ap­jo­mu (Liel­bri­tâ­ni­jâ no ðîs re­fe­ren­ces va­rç­tu at­teik­ties). Pri­mâ­râs ener­ì i­jas iz­man­to­ða­ nas ko­efi­cien­ti bû­tis­ki at­ðíi­ras da­ þâ­dâs val­stîs (1. ta­bu­la) , to­mçr vis­ bie­þâk tas tiek pie­òemts kâ 1 vi­siem ener­ì i­jas vei­diem un kâ 2,5 elek­tro­ ener­ì i­jai.

AER iz­man­to­ða­nas da­ïa Lai no­dro­ði­nâ­tu AER di­rek­tî­ vas pra­sî­bas, vi­sâs Ei­ro­pas val­stîs no­teikts “za­ïâs ener­ì i­jas” mi­ni­mâ­ las iz­man­to­ða­nas ap­joms. Pa­ma­tâ, sa­ska­òâ ar di­rek­tî­vas pra­sî­bâm, kat­rai val­stij jâ­pa­lie­li­na AER îpat­ svars pri­mâ­râs ener­ì i­jas pa­tç­ri­òâ

56

ENERÌIJA UN PASAULE

2

Rumânija

Enerìijai, kas raþota no atkritumiem.

par 10%. Çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes no­dro­ði­nâ­ju­ma seg­men­tam pie­krî­ to­ðais pro­cents ir va­ri­abls; at­ðíi­ras arî ap­tver­tâs AER teh­no­lo­ì i­jas un ap­rç­íi­nu me­to­di­kas. Vâ­ci­jâ AER da­ïa tiek no­teik­ta, va­do­ties pçc ap­ ku­rei pa­tç­rç­tâs sil­tum­ener­ì i­jas ap­ jo­ma. At­ka­rî­bâ no AER teh­no­lo­ì i­ju un çku ti­pa, pro­cen­tu­âlâs va­ri­âci­jas svâr­stâs am­pli­tû­dâ no 15–50%. Slo­vç­ni­jâ AER iz­man­to­ða­nas pro­cen­tu­âlais ap­joms mai­nâs no 25–70% at­ka­rî­bâ no ener­ì i­jas vei­da. Nor­vç­ì i­jâ AER iz­man­to­ða­nas pro­cen­tu­âlais îpat­svars ir fik­sçts – tas sa­stâ­da 40% no vi­sas çkâ pa­tç­ rç­tâs ener­ì i­jas. Ða­jâ val­stî cen­tra­ li­zç­tâ sil­tum­ap­gâ­de tiek pie­skai­tî­ta AER sek­to­ram, jo, pa­ma­tâ, sil­tum­ ener­ì i­jas ra­þo­ða­nai tiek iz­man­to­ti at­kri­tu­mi. Liel­bri­tâ­ni­jâ jau pirms di­rek­tî­vas pie­òem­ða­nas bi­ja no­teikts, ka 10% no ne­dzî­vo­ja­mâs çkâs iz­man­to­tâs

3

DA Eiropa Ungârija Slovçnija

Skandinâvija Zviedrija Dânija

Neatjaunojamiem enerìijas avotiem.

ener­ì i­jas jâ­nâk no AER avo­tiem. Itâ­li­jâ 50% sil­tum­ener­ì i­jas, ku­ru iz­man­to sil­tâ ûdens ap­gâ­dei, nâk no AER avo­tiem. Val­stîs, kur vçl nav no­teikts mi­ ni­mâ­lais AER pa­tç­riòð, pie­mç­ram, Dâ­ni­jâ, Beï­ì i­jâ un Un­gâ­ri­jâ, no­rit darbs pie ðî jau­tâ­ju­ma. At­se­við­íâs val­stîs dar­bo­jas me­hâ­nis­mi, kas vçr­sti uz AER iz­man­to­ða­nas sti­ mu­lâ­ci­ju. Pie­mç­ram, Nî­der­lan­dç ðâ­dam mçr­íim tiek iz­snieg­ti kre­dî­ ti ar pie­vil­cî­g iem no­sa­cî­ju­miem un zem­âkâm pro­cen­tu lik­mçm. Fran­ ci­jâ îpa­ði tiek mar­íç­tas çkas, ku­ru AER pa­tç­ri­òa pro­cents ir augsts vai ïo­ti augsts.

Ei­ro­pas çku ener­go­efek­ti­ vi­tâ­tes ap­rç­íi­nu me­to­di­kas îpat­nî­bas Çku ener­go­ser­ti­f i­kâ­ci­ja pa­ras­ti tiek bal­stî­ta uz vien­kâr­ðu ap­rç­íi­ nu me­to­di­ku, kas ap­rak­stî­ta CEN stan­dar­tos. To­mçr at­se­við­íâs val­ stîs iz­man­to arî al­ter­na­tî­vas – na­ ci­onâ­lâs me­to­di­kas. Daþ­kârt val­stî pat iz­man­to vai­râ­kas bâ­zes prog­ ram­mas, kas ap­rç­íi­na çku ener­ go­efek­ti­vi­tâ­ti, to­mçr vis­bie­þâk ðîs prog­ram­mas “at­kâr­to” vie­nu un to pa­ðu ap­rç­íi­nu al­go­rit­mu. At­se­ við­íâs val­stîs – pie­mç­ram, Vâ­ci­jâ, Nî­der­lan­dç, Itâ­li­jâ un Nor­vç­ì i­jâ ir at­ïauts pie­lie­tot di­na­mis­ko mo­de­lç­ ða­nu, to­mçr tâs prog­ram­mai jâ­bût ser­ti­f i­cç­tai valsts kon­tro­les in­sti­ tû­ci­jâs. Spç­kâ eso­ðâs ap­rç­íi­nu me­ to­di­kas bie­þi tiek pâr­ska­tî­tas, un ta­jâs ie­kïauj mo­der­nas, ino­va­tî­vas ie­strâd­nes. Ap­rç­íi­nu me­to­di­kas ne­pa­redz ino­va­tî­vu sis­tç­mu iz­man­to­ða­nu, kas to iz­strâ­des brî­dî vçl nav ap­ro­ bç­tas. Tas zi­nâ­mâ mç­râ ka­vç jaun­o teh­no­lo­ì i­ju pro­duk­tu iz­strâ­dâ­tâ­jiem 2011/4


siltumenerìija un ûdensapgâde

gût peï­òu no sa­viem pro­duk­tiem un pa­da­rît tos pla­ði at­pa­zîs­ta­mus. Tâ­ dç­jâ­di tiek ne­daudz ka­vç­ta arî ino­ va­tî­vo teh­no­lo­ì i­ju tir­g us prog­re­sî­va at­tîs­tî­ba. Lai ðo pro­blç­mu at­ri­si­nâ­tu, ne­ pie­cie­ðams iz­strâ­dât ap­rç­íi­nu me­ to­di­ku ope­ra­tî­vas iz­mai­òas mo­de­li. Da­þâ­dâs val­stîs iz­man­to at­ðíi­rî­gas pie­ejas. Daþ­viet jaun­ajâm sis­tç­ mâm vis­pirms jâ­bût pâr­bau­dî­tâm un ak­re­di­tç­tâm zi­nât­nis­ki teh­ nis­kos in­sti­tû­tos: ðî pie­eja ir vi­sai kom­pli­cç­ta, il­glai­cî­ga un arî dâr­ga. Ci­tas val­stis at­kal, kâ, pie­mç­ram, Dâ­ni­ja, ðo fun­kci­ju de­le­ìç­ju­ðas pað­ val­dî­bâm, tâ­dç­jâ­di pa­da­rot pro­ce­su rai­tâ­ku. Ðîs ir da­þas ino­va­tî­vâs sis­tç­mas, kas vçl pa­gai­dâm nav ie­kïau­tas ko­ pç­jâ çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes ap­rç­íi­ nu me­to­di­kâ: Ø nakts ven­ti­lâ­ci­jas dze­sç­ða­na (ie­kïau­ta me­to­di­kâ ti­kai Dâ­ni­jâ un Fran­ci­jâ); Ø zem­a po­ten­ci­âla ìe­oter­mâ­lo avo­tu iz­man­to­ða­na tel­pu dze­sç­ða­ nai (ie­kïau­ta me­to­di­kâ ti­kai Dâ­ni­jâ un Fran­ci­jâ); Ø ven­ti­lâ­ci­ja, kas tiek re­g u­lç­ta pçc gai­sa kva­li­tâ­tes vai pa­tç­ri­òa in­ ten­si­tâ­tes; Ø adap­tî­vais ap­gais­mo­jums; Ø auk­stu­ma til­ti (ie­k ïau­ti me­to­ di­kâ Dâ­ni­jâ); Ø du­bul­tâs fa­sâ­des; Ø sil­tum­sûk­òi ar ûdens kon­tû­ ru, kas do­mâ­ti gan ap­ku­rei, gan tel­ pu dze­sç­ða­nai;

2011/4

ma­te­ri­âli ar fâ­zu pâr­eju; ap­ku­re un dze­sç­ða­na, kur kâ ener­ì i­jas avots iz­man­tots grunts­ ûdens; Ø dze­sç­ða­nas sis­tç­mas ar me­hâ­ nis­ko iz­klie­dç­ða­nu; Ø no­tek­ûde­òu sil­tu­ma re­ku­pe­ râ­ci­ja. Lai sa­lî­dzi­nâ­tu da­þâ­du in­þe­nier­ teh­nis­ko sis­tç­mu ener­go­efek­ti­vi­tâ­ti, pa­ra­lç­li to dar­bî­bas prin­ci­pu pâr­zi­ nâ­ða­nai, jâ­zi­na to re­g u­lâ­ci­jas un eks­plu­atâ­ci­jas no­sa­cî­ju­mi, tâ­di kâ: Ø slo­dzes iz­klie­dç­ju­ma gra­f i­ki da­þâ­da ti­pa çkâs; Ø Ø

Ø ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu dar­ba gra­f i­ki; Ø adap­tî­vâs ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­ mâs ie­prog­ram­mç­tie kai­tî­go vie­lu kon­cen­trâ­ci­jas ro­beþ­râ­dî­tâ­ji; Ø lo­g u at­vçr­ða­nas gra­f iks; Ø no sau­les ra­di­âci­jas pa­sar­gâ­ jo­ðo ie­kâr­tu iz­man­to­ða­nas gra­f iks; Ø da­bis­kâ ap­gais­mo­ju­ma ko­efi­ cien­ti; Ø kar­stâ ûdens ap­gâ­des sis­tç­ mas no­slo­dzes gra­f i­ki; Ø elek­tris­kâs slo­dzes iz­klie­dç­ jums (ro­ze­tes, vir­tu­ve, âr­a ap­gais­ mo­jums utt.).

ENERÌIJA UN PASAULE

57


siltumenerìija un ûdensapgâde

Nîder­lande

Vâcija

Lielbri­ tânija

Itâlija

Ungârija

Rumânija

Dânija

Norvçìija

Zviedrija

Somija

2008

2011

2009

2010

2010

2006

2006

2006

2007

2008

2010

dzîvojamâ

dzîvojamâ

dzîvojamâ

Siltumvadâmîbas pretestîba, m2 ·°C/W Sienas 2,78 2,0 3,45 Pârsegums 5,00 3,33 3,45 Logi 0,47 0,56 0,45 (0,67)3 Grîda 3,70 1,11 3,45 1 2

sabiedriskâ

Beïìija

2005

sabiedriskâ

Francija

Çku tips

Prasîbu pieòemðanas gads

dzîvo­jamâ

Râdîtâjs

2. tabula. Siltumvadamîbas pretestîbas koeficienti tipveida çkâs daþâs Eiropas valstîs

3,57 5,00

3,57/2,861 5,0/2,861

5,55 6,67

3,03 (1,61)2 3,45 (2,63)2

2,22 4,00

1,41 3,03

5,00 5,56

5,56 7,69

5,56 7,69

5,88 11,11

0,77

0,77/0,531

0,67

0,5 (0,23)2

0,62

0,40

0,67

0,83

0,76

1,0

2,86

2,86/2,861

4,76

3,12 (1,54)2

4,00

3,03

6,67 (8,33)4

6,67

6,67

5,88

Iekðtelpu gaisa temperatûrai attiecîgi > 19 °C / < 19 °C. References atzîme vissiltâkajiem (klimatiskâ izpratnç) Itâlijas reìioniem.

Tikai stiklam. Izmantojot siltâs grîdas. (Ðiet var redzçt, ka izskatâs oriìinâls; www.abok.ru/for_spec/articles/23/4739/tb2.htm) 3 4

Çku no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju rak­stur­lie­lu­mi. Sil­tum­va­dâ­mî­bas pre­tes­tî­ba Vi­sâs val­stîs ir no­teik­tas pra­sî­bas çku no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju sil­tum­va­dâ­mî­bas ie­ro­be­þo­ju­mam, kas lai­ka gai­tâ mai­nâs. Sk. 2. ta­bu­lu. Bez tam, tiek no­teik­tas arî sil­tum­va­dâ­mî­bas ie­ro­be­þo­ju­mu mi­ni­mâ­lâs vçr­tî­bas, kas var at­ðíir­ties da­þâ­du ti­pu çkâm. Itâ­li­jâ, Dâ­ni­jâ, Slo­vç­ni­jâ un Vâ­ci­jâ (dzî­vo­ja­mâm çkâm) sil­tu­ma iz­plû­ða­na caur çkas no­ro­be­þo­jo­ðâm kon­struk­ci­ jâm tiek ap­rç­íi­nâ­ta sa­ska­òâ ar vi­dç­jiem ðo kon­struk­ci­ju sil­tum­va­dâ­mî­bas rak­stur­lie­lu­miem , bet Un­gâ­ri­jâ – sa­ ska­òâ ar vi­dç­jiem ap­ku­rei iz­man­to­tâs ener­ì i­jas zu­du­miem. Da­þâs val­stîs (Itâ­li­ja, Spâ­ni­ja, Fran­ci­ja) to no­sa­ka pçc kli­ma­tis­kâ re­ì i­ona, kur òem vç­râ pat tâ­dus fak­to­rus kâ çkas dis­lo­kâ­ci­jas at­tâ­lums lîdz jû­rai un tâs at­ra­ða­nâs augs­tums (virs jû­ras lî­me­òa). Nor­vç­ì i­jâ un So­mi­jâ tra­di­ci­onâ­la­jâm ko­ka çkâm tiek pie­mç­ro­tas ma­zâ­kas sil­tu­ma zu­du­ma pro­cen­tu­âlâs pra­sî­bas, jo ða­jâs çkâs augst­o pra­sî­bu fak­tis­ko no­dro­ði­nâ­ju­mu pa­nâkt ir prak­tis­ki ne­ie­spç­ ja­mi. Zvied­ri­jâ augst­âkas pra­sî­bas ir çkâm, ku­râs iz­man­to elek­tro­ap­ku­ri.

“Auk­stu­ma til­ti” “Auk­stu­ma til­ti” kïûst par vi­sai ie­vç­ro­ja­mu çku ener­go­efek­ti­vi­tâ­tes pro­blç­mu – it îpa­ði Ei­ro­pâ, kur ðo­ brîd tiek do­mâts par pâr­eju uz tâ dç­vç­to nul­les ener­ì i­jas çku bûv­nie­ cî­bu. Lai pa­aug­sti­nâ­tu “auk­stu­ma til­tu” ap­rç­íi­nu me­to­di­kas pre­ci­ zi­tâ­ti, ta­jâ tiek ie­kïau­tas jaun­as, daudz pre­cî­zâ­kas ana­lî­tis­kâs me­ to­des. Vç­ro­ja­ma ten­den­ce at­tâ­li­nâ­ ties no “iz­vçr­tç­ju­ma pçc ta­bu­las” un cen­tie­ni pie­vçr­sties pre­cî­zâ­ku un kom­plek­sâ­ku me­to­þu iz­man­to­ ða­nai. “Auk­stu­ma til­ti” pa­ras­ti tiek ap­rç­íi­nâ­ti, rç­íi­not ap­ku­rei ne­pie­ cie­ða­mâs sil­tum­ener­ì i­jas slo­dzes; auk­stu­map­gâ­des slo­dþu ap­rç­íi­nos ðis fak­tors tiek òemts vç­râ re­ti.

Çkas no­ro­be­þo­jo­ðo kon­ struk­ci­ju her­mç­tis­kums Çku no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju her­mç­tis­kums ir viens no gal­ve­na­ jiem fak­to­riem, kas ïauj sa­ma­zi­nât tâs sil­tu­ma un auk­stu­me­ner­ì i­jas 58

ENERÌIJA UN PASAULE

pa­tç­ri­òu. Çkâm, kas pre­ten­dç uz tâ dç­vç­to nul­les ener­ì i­jas çku sta­tu­su, no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju her­mç­tis­ kums ir âr­kâr­tî­g i sva­rîgs. Gan­drîz vi­sâs val­stîs ðo­brîd jau ir iz­strâ­dâ­ti teh­nis­kie stan­dar­ti çku no­ro­be­þo­jo­ ðo kon­struk­ci­ju her­mç­tis­ku­ma lî­me­ òa no­teik­ða­nai. Ðo lî­me­ni vis­bie­þâk no­sa­ka pçc gai­sa ap­mai­òas re­fe­ren­ ces. Pa­kâ­pe­nis­ki tiek past­ip­ri­nâ­tas teh­nis­ko stan­dar­tu pra­sî­bas. Ek­sis­ tç stan­dar­tu pra­sî­bu ve­ri­f i­kâ­ci­jas me­to­di­kas, to­mçr prak­tis­ki pâr­bau­ dît çku âr­çjo kon­struk­ci­ju her­mç­tis­ ku­ma lî­me­ni ir ïo­ti grû­ti. To­mçr nav pa­ma­ta ne­kri­tis­ki un ne­pa­ma­to­ti pa­aug­sti­nât çku no­ro­be­þo­jo­ðo kon­ struk­ci­ju her­mç­tis­ku­ma pra­sî­bas, jo dau­dzâs çkâs gai­sa ap­mai­òa lie­lâ mç­râ tiek no­dro­ði­nâ­ta tie­ði caur no­ ro­be­þo­jo­ða­jâm kon­struk­ci­jâm. Ja ðo kon­struk­ci­ju her­mç­tis­kums tik­tu pa­aug­sti­nâts, tas va­rç­tu no­vest pie bû­tis­kas iekð­tel­pu gai­sa kva­li­tâ­tes pa­slik­ti­nâ­ða­nâs un gai­sa mit­ru­ma kon­cen­trâ­ci­jas pie­augu­ma ga­dî­ju­ mos, ja gai­sa ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mu jau­da iz­râ­dî­tos ne­pie­tie­ka­ma. Çku no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju her­mç­

tis­ku­ma pra­sî­bas jâ­har­mo­ni­zç ar çku in­þe­nier­teh­nis­ko sis­tç­mu – gai­ sa ven­ti­lâ­ci­jas un kon­di­ci­onç­ða­nas ie­kâr­tu, teh­nis­ko pra­sî­bu uz­stâ­dî­ ju­miem. Ðis prin­cips tiek pie­lie­tots prak­sç un la­bi dar­bo­jas Zie­meï­val­ stîs (Dâ­ni­ja, Zvied­ri­ja, Nor­vç­ì i­ja).

Caur­spî­dî­go no­ro­be­þo­jo­ðo kon­struk­ci­ju rak­stur­lie­lu­mi Caur­spî­dî­go no­ro­be­þo­jo­ðo kon­ struk­ci­ju (lo­gu) sil­tum­va­dâ­mî­bas rak­stur­lie­lu­mi ir de­fi­nç­ti vi­sâs val­ stîs. (Sk. 2. ta­bu­lu). So­mi­jâ, pa­ra­lç­li ðiem de­fi­nç­ju­miem, iz­strâ­dâ­ti arî lo­ gu kvad­ra­tû­ras ie­ro­be­þo­ju­mi. Dau­ dzâs val­stîs pa­re­dzç­ti ie­ro­be­þo­ju­mi sau­les ra­di­âci­jas ie­plû­ða­nai tel­pâ caur lo­giem, bet ti­kai da­þâs no tâm pa­re­dzç­tas îpa­ðas skait­lis­kâs re­fe­ ren­ces (tâ dç­vç­tâ g-fak­to­ra ie­ro­be­þo­ ju­mi). At­se­við­íos ga­dî­ju­mos lo­gi tiek uz­ska­tî­ti par ven­ti­lâ­ci­jas sis­tç­mas ele­men­tu un no­teikts îpaðs to at­vçr­ ða­nas un aiz­vçr­ða­nas re­þîms. E&P Tur­pi­nâ­jums se­kos.

2011/4


gâze

Ar pla­ðâ­ku ska­tu

uz Bal­ti­jas (Lat­vi­jas) sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes ter­mi­nâ­li S

a­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes (SDG) ter­mi­nâ­ïa bû­ves ideja Bal­ti­jas jû­r as ak­va­to­ri­jas ZA da­ïâ aiz­va­d î­ta­jos di­vos ga­ dos vai­r ak­kârt no­nâ­k u­si ne ti­kai po­li­tis­kâs un me­di­ju dis­k u­si­jas, bet arî ES stra­tç­ìis­ko ener­ìç­ti­kas po­li­ti­kas no­s tâd­òu vei­do­ða­nas krust­ugu­nîs. At­se­við­íos ga­d î­ju­mos ðie plâ­ni ti­k u­ði sais­tî­ti ar “Krie­vi­jas ie­bie­dç­ða­nu” jeb da­bas­gâ­zes pie­gâ­des ce­ïu ra­di­kâ­lu di­ver­si­fi­kâ­ci­ju Bal­ti­jas re­ìi­onâ, Skan­di­nâ­vi­jas Z (do­mâ­ta So­mi­ja, kas, lîdz­îgi kâ trîs Bal­ti­jas val­s tis, 100% pa­tç­rç­to gâ­zes re­sur­su sa­òem no Krie­vi­jas Fe­de­r â­ci­jas un ku­r as ik­ga­dç­jais gâ­zes pa­tç­riòð – ap 5 milj. m3/gâ­zes – at­bilst vi­su trîs Bal­ti­jas val­s tu gâ­zes pa­tç­ri­òam ga­da grie­zu­mâ) – ar do­mu pil­nî­bâ at­teik­ties no “cau­ruï­va­du gâ­zes” iz­man­to­ða­nas, pa­kâr­to­jot na­ci­onâ­lo da­bas­gâ­zes sek­to­ru ti­kai SDG im­por­tam, re­ga­zi­fi­kâ­ci­jai un iz­man­to­ða­nai ta­jos taut­saim­nie­cî­bas sek­to­ros, kur tâ ne­pie­cie­ða­ma. Tas, pro­tams, ir pats ra­di­kâ­lâ­kais un spe­k u­ la­tî­vâ­kais uz­s tâ­d î­jums, to­mçr Bal­ti­jas in­for­ma­tî­va­jâ tel­pâ tas pa­r a­dâs vi­sai bie­þi. Vi­sap­òç­mî­gâk par SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves ie­gu­vu­miem ru­nâ­ju­ði Po­li­jas po­li­ti­íi un eko­no­mi­kas eks­per­ti, no­r â­dot, ka tik lie­lai val­s tij kâ Po­li­ja SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ve var bût ti­kai un vie­nî­gi iz­de­vî­ga – res­pek­tî­vi, vie­nâ pa­òç­mie­nâ ie­spç­jams aiz­s tât lie­lu im­por­ta avo­tu (AS “Gaz­prom”, Krie­vi­ja) ar ci­tu lie­lu – ta­èu for­mâ­li di­ver­si­fi­cç­tu – im­por­ta avo­tu. Kaut arî tiek pro­kla­mçts, ka SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ve kâ­dâ kon­k rç­tâ cen­trâ­lâs Ei­ro­pas val­s tî vai re­ìi­onâ pa­ver ne­ie­ro­be­þo­tas pie­gâ­des avo­tu di­ver­si­fi­kâ­ci­jas ie­spç­jas, to pil­nî­bâ ap­gal­vot ne­bû­tu ko­rek­ti. Gal­ve­nais ie­gu­vums ða­jâ ga­d î­ju­mâ – tos­tarp arî eko­no­mis­kais, no­teik­ti ir pie­gâ­des ce­ïu di­ver­si­fi­kâ­ci­ja, îpa­ði uz­sve­rot pie­gâ­des avo­tu un ce­ïu jç­dzie­nu at­ðíi­rî­bas. To, ka pie­gâ­des ce­ïi un avo­ti nav tâ­pa­tî­gi jç­dzie­ni un kâ tâ­di arî Bal­ti­jas gâ­z ap­gâ­des kon­tek­s tâ ne­bû­tu pro­kla­mç­ja­mi. Le­o Jan­sons

Ne­pa­ma­nî­tâs Po­li­jas SDG ak­ti­vi­tâ­tes un Bal­ti­jas da­bas­gâ­zes sek­to­ra lik­vi­di­tâ­te Po­li­jas SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­jas aiz­sâ­kums un arî gai­ ta lie­lâ mç­râ pa­li­ku­si ne­pa­ma­nî­ta Bal­ti­jas re­ì i­onâ, jo par Svi­no­us­èes (Swinoujscie) ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­ bu, pie­mç­ram, Lat­vi­jâ, sâ­kâm in­ te­re­sç­ties ti­kai lo­kâ­lâ SDG ter­mi­ nâ­ïa pro­jek­ta iz­vçr­tç­ju­ma sa­ka­râ. To­mçr jâ­no­râ­da, ka Svi­no­us­èes 2011/4

pro­jekts jau ie­vir­zî­jies fi­ni­ða tais­ nç – po­ïi plâ­no no­dot eks­plu­atâ­ci­jâ SDG kom­plek­su – gan pa­ðu os­tu, gan arî re­ga­zi­f i­kâ­ci­jas ie­kâr­tas un gâ­zes­va­du sa­vie­no­ju­mus lîdz 2014. ga­da bei­gâm. Vis­maz ðâ­du po­li­tis­ ku ap­òç­mî­bu pau­du­ðas augst­âkâs Po­li­jas amat­per­so­nas. Pa­re­dzams, ka caur ter­mi­nâ­li im­por­tç­tâs da­ bas­gâ­zes ap­joms (2,5–5 mil­jar­di m3 da­bas­gâ­zes ga­dâ) no­segs ti­kai da­ïu no vi­dç­jâ Po­li­jas da­bas­gâ­zes pa­tç­ ri­òa, kas ir ap 16,4 mil­jar­diem m3 da­bas­gâ­zes /ga­dâ, bet vçl tre­ðâ da­ïa tiks tra­di­ci­onâ­li at­vç­lç­ta pað­mâ­ju da­bas­gâ­zes iz­strâ­dçm.

Sâ­kot Bal­ti­jas jû­ras ZA da­ïas SDG pro­jek­tu “dan­ci” no Po­li­jas, jâ­ at­ce­ras, ka ðîs valsts ini­ci­atî­va no­ râ­da uz kâ­du fun­da­men­tâ­lu in­fra­ struk­tû­ras at­tîs­tî­ða­nas ini­ci­atî­vu, bez ku­ras tâ­lâ­ka ter­mi­nâ­ïu bû­ve ða­jâ re­ì i­onâ va­rç­tu bût eko­no­mis­ki ap­ðau­bâms pa­sâ­kums – pro­ti, Bal­ ti­jas, So­mi­jas un Po­li­jas da­bas­gâ­zes tir­g u fi­zis­kas sa­vie­no­ja­mî­bas ne­pie­ cie­ða­mî­bu. Tâ­tad, lai no­dro­ði­nâ­tu pa­tie­si di­ver­si­f i­cç­tu un mak­si­mâ­li lik­vî­du da­bas­gâ­zes tir­g u re­ì i­ona iek­ðie­nç pe­ri­odâ no 2015.–2020. ga­ dam, fi­zis­ki izo­lç­ta­jiem an­klâ­viem jâ­kïûst sa­vie­no­tiem. Tâ­dç­jâ­di tik­tu ENERÌIJA UN PASAULE

59


gâze

pa­pla­ði­nâts caur SDG ter­mi­nâ­ïiem im­por­tç­tâs da­bas­gâ­zes no­ieta tir­ gus un vei­ci­nâ­ta ðo re­sur­su pa­tç­ri­ òa in­ten­si­tâ­te. Ðâ­da sa­vie­no­ja­mî­ba se­vî ie­kïau­tu – da­bas­gâ­zes in­fra­ struk­tû­ras starp­sa­vie­no­ju­mu Po­li­ja – Lie­tu­va un sa­vie­no­ju­mu Igau­ni­ja – So­mi­ja(da­bas­gâ­zes cau­ruï­va­da dî­ íe­ri: Bal­tic­con­nec­tor jeb Igau­ni­jas un So­mi­jas gâ­zap­gâ­des sis­tç­mas sa­vie­no­jo­ðâ ma­ì is­trâ­lâ cau­ruï­va­da (ie­g ul­dîts So­mu lî­cî, ar pa­re­dza­mo ra­þî­bu – 12 mil­jo­ni m3 da­bas­gâ­zes/ die­nâ)). Ja ener­go­sis­tç­mu starp­sa­ vie­no­ju­mu bû­ves sa­ka­râ al­laþ tiek uz­svçr­ta elek­tro­ener­ì i­jas starp­sa­ vie­no­ju­mu no­zî­me un pri­ma­ri­tâ­te, tad SDG ter­mi­nâ­ïu at­tîs­tî­ða­nas pro­jek­tos ne ma­zâk sva­rî­ga par pa­ ðu ter­mi­nâ­ïu kom­plek­su bû­vi ir pie­ tie­ka­ma no­ieta tir­g us pro­blç­ma. Bet no­ieta tir­g us da­bas­gâ­zes sek­to­râ ir ne­sa­rau­ja­mi sais­tîts ar ka­pi­tâ­lâm, plân­vei­dî­gâm in­ves­tî­ci­jâm da­bas­gâ­ zes in­fra­struk­tû­râ. Un ne ti­kai, tas sais­tîts arî ar eso­ðâs in­fra­struk­tû­ ras pie­de­rî­bu un tie­sis­ko sta­tu­su, kas Bal­ti­jas val­stu ga­dî­ju­mâ ir vi­ sai sen­si­tîvs te­mats.

bût spç­jî­gam se­vi at­pel­nît, bet tas no­zî­mç, ka im­por­ta SDG ter­mi­nâ­ïa ga­dî­ju­mâ tâ ik­ga­dç­jâs re­ga­zi­f i­kâ­ci­ jas jau­das ne­drîk­stç­tu bût ma­zâ­kas par 4 mil­jar­diem ku­bik­met­ru gâ­zes ga­dâ. Ap­lç­ðot ko­pç­jo Bal­ti­jas val­stu da­bas­gâ­zes pa­tç­ri­òa ap­jo­mu ga­da grie­zu­mâ, re­dzams, ka ar vie­na ter­ mi­nâ­ïa mi­ni­mâ­lo eko­no­mis­ki iz­de­ vî­go re­ga­zi­f i­kâ­ci­jas jau­du pie­tik­tu vi­sa tri­ju val­stu fak­tis­kâ gâ­zes pa­ tç­ri­òa seg­ða­nai. Ro­das jau­tâ­jums – ko tad tâ­dâ ga­dî­ju­mâ ie­sâkt ar jau no­slçg­ta­jiem da­bas­gâ­zes ie­pir­ku­mu lî­g u­miem jeb – kâ lîdz­sva­rot abus da­bas­gâ­zes ap­gâ­des ce­ïus – tra­di­ci­ onâ­lo, ar KF sais­tî­to, un jaun­o – do­ mâ­jams, no Ka­ta­ras nâ­ko­ðo. Pat kâ­ pi­not da­bas­gâ­zes pa­tç­ri­òa ap­jo­mus, kas jau ðo­brîd, pie­mç­ram, Lat­vi­jas

lai no ku­ra avo­ta un pa kâ­du ce­ïu nâ­ku­si, ir fo­si­lais ener­ì i­jas ne­sçjs, un Bal­ti­jâ – îpa­ði Lat­vi­jâ – jau liels taut­saim­nie­cî­bas sek­tors ir sais­tîts ar gâ­zes re­sur­su iz­man­to­ða­nu. Tas no­zî­mç, ka ar­g u­ments – tç­rç­sim gâ­ zi vai­râk, jo tâ nâk no Ka­ta­ras, ne­vis Krie­vi­jas (starp ci­tu – abas val­stis ir tie­sis­ki tâ dç­vç­tâs tre­ðâs val­stis at­tie­cî­bâ pret ES, un ar Krie­vi­ju ES ir stra­tç­ì is­kâs sa­dar­bî­bas vie­no­ða­ nâs ener­ìç­ti­kâ), jau vi­sai tu­vâ nâ­ kot­nç var ne­iz­tu­rçt kri­ti­ku. Igau­ni­jâ pa­gai­dâm ide­jas par sa­ va SDG ter­mi­nâ­ïa bû­vi ne­iz­skan îpa­ði ska­ïi – igau­òi vç­ro no­ri­ses Lat­ vi­jâ un Lie­tu­vâ, cen­ðo­ties vis­maz pre­li­mi­nâ­ri iz­prast to, kurð no kai­ mi­òu pie­dâ­vâ­ta­jiem un lo­bç­ta­jiem pro­jek­tiem va­rç­tu bût pie­vil­cî­gâks.

Po­li­tis­kais as­pekts: Krie­vi­jas gâ­ze, Ka­ta­ras gâ­ze Jau­tâ­jums par Bal­ti­jas re­ì i­onâ im­por­tç­tâs SDG aiz­vir­zî­ða­nu uz ci­ tiem ES at­tîs­tî­bâ eso­ðâ da­bas­gâ­zes brî­vâ tir­g us seg­men­tiem va­rç­tu bût ceïð, kâ, no vie­nas pus­es, in­teg­rçt Bal­ti­jas re­ì i­onu ko­pç­jâ ES da­bas­gâ­ zes tir­g û, un no ot­ras – veids, kâ­dâ pa­lie­li­nât Bal­ti­jâ im­por­tç­tâs SDG no­ietu. EK 4. feb­ru­ârî no­ti­ku­ðâ 1. ES Ener­ìç­ti­kas sa­mi­tâ kon­cep­tu­ âli at­bal­stî­ja ide­ju par gâ­zap­gâ­des in­fra­struk­tû­ru starp­sa­vie­no­ju­mu iz­bû­vi no A uz R, to­mçr pa­gai­dâm kon­krç­ti ðî pro­jek­ta me­ti vçl nav iz­strâ­dâ­ti; tâ­pat trûkst arî in­for­ mâ­ci­jas par to, no kâ­diem avo­tiem ðâ­da, vis­ti­ca­mâk, vai­râ­ku pa­kâp­ju, pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­ju plâ­nots îs­te­not. Dau­dzi eks­per­ti arî iz­sa­ka ðau­bas par Bal­ti­jas–Rie­tu­mu starp­sa­vie­ no­ju­ma ko­ri­do­ra pos­ma iz­vei­des liet­de­rî­bu, kâ gal­ve­no in­ter­eðu zo­nu ie­zî­mç­jot Po­li­ju ar nu jau pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­jas fi­ni­ða tais­nç ie­vir­zî­to Svi­no­us­èes kom­plek­sa bû­vi. Kâ no­râ­da SDG sek­to­ra eko­no­ mi­kas no­ri­ðu ana­lî­ti­íi, SDG ter­ mi­nâ­lis kâ pað­mçr­íis vai po­li­tis­ka ini­ci­atî­va ir ïo­ti iz­ðíçr­dîgs in­ves­ tç­ða­nas mçr­íis – ðim ob­jek­tam jâ­ 60

ENERÌIJA UN PASAULE

SDG importa terminâïa projekta vizualizâcija, Lielbritânija

taut­saim­nie­cî­bâ un kon­krç­ti ener­ ìi­jas ra­þo­ða­nâ jau vei­do no­zî­mî­g u kom­po­nen­ti, prin­ci­pi­âli lie­lâks da­ bas­gâ­zes pa­tç­riòð nav pa­re­dzams. Jo da­bas­gâ­zes teh­no­lo­ì i­jas ta­jâ pa­ ðâ ener­ìç­ti­kâ tiek vei­do­tas ar­vien ener­go­efek­tî­vâ­kas un tâ­tad – gâ­ zes iz­man­to­ða­nas ap­joms ab­so­lû­tos skait­ïos ne­pa­lie­li­nâs tik strau­ji, kâ bû­tu ne­pie­cie­ðams. Tâ­pat, ru­nâ­jot par for­sç­tu da­bas­gâ­zes re­sur­su pa­ tç­ri­òa pie­augu­mu Bal­ti­jâ ti­kai tâ­ pçc, lai iz­man­to­tu Krie­vi­jas pie­gâ­ dçm al­ter­na­tî­vu gâ­zi ar­vien vai­râk, var no­nâkt pre­tru­nâ ar vis­pâ­rç­jo ES ap­òem­ða­nos sa­ma­zi­nât fo­si­lo ener­go­re­sur­su iz­man­to­ða­nu un di­ ver­si­f i­cçt ra­þo­ða­nâ ie­sais­tî­tos pri­ mâ­ros ener­go­re­sur­sus. Ir ne­pie­cie­ ðams skaid­ri sa­prast – da­bas­gâ­ze,

Lie­tu­vas un Igau­ni­jas fak­to­ri Lie­tu­vâ vir­mo­jo­ðâs SDG ter­mi­ nâ­ïa bû­ves ide­jas sais­tî­tas ar tâ dç­ vç­tâ pel­do­ðâ LNG ter­mi­nâ­ïa iz­bû­vi Klai­pç­dâ, pa­vi­sam ne­tâ­lu no Lat­ vi­jas ro­be­þas. Lîdz­îgs “peldoðais” pro­jekts kai­miò­val­stî jau re­ali­zçts – tas ir naf­tas pro­duk­tu pâr­krau­ða­ nas ter­mi­nâ­lis Bû­tiò­ìç. Lie­tu­vas po­li­ti­íi un ener­ìç­ti­ kas eks­per­ti, kas ie­stâ­jas par sa­va – na­ci­onâ­lâ – SDG ter­mi­nâ­ïa bû­vi, ar­g u­men­tç sa­vu iz­vç­li ar ne­pie­cie­ ða­mî­bu even­tu­âli dis­tan­cç­ties no Lat­vi­jas, kur sâ­kot­nç­jâ ini­ci­atî­va ða­jâ jau­tâ­ju­mâ pie­de­rç­ja pri­vâ­tâm, ar Krie­vi­jas Fe­de­râ­ci­jas “gâ­zi­nie­ku” ap­rin­dâm sais­tî­tâm, or­ga­ni­zâ­ci­jâm. 2011/4


gâze

Ti­ka ar­vien no jaun­a pie­sauk­ ti ve­cie ar­g u­men­ti par at­ka­rî­bu no Krie­vi­jas gâ­zes un Bal­ti­jas val­stu ne­spç­ju ðo at­ka­rî­bu “sa­lauzt” – to­ mçr ðâ­diem ar­g u­men­tiem, prak­tis­ki rau­go­ties, ir ti­kai po­li­tis­ka po­pu­lis­ ma svars. Pirms val­stis­ki ini­ci­çtâs pro­jek­ta re­ali­zâ­ci­jas priek­ðiz­pç­tes sa­òem­ti un iz­ska­tî­ti arî uz­òç­mç­ju priekð­li­ku­mi par SDG ter­mi­nâ­ïa bû­vi Lat­vi­jâ, kon­krç­ti, Rî­gas lî­èa pie­kras­tç. Uz­òç­mç­ju pie­dâ­vâ­tais Lat­vi­jas pro­jekts ti­ka pre­zen­tçts 2010. ga­da bei­gâs LR Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­jâ no­ri­tç­ju­ða­jâ tre­ðâ Bal­ti­ jas val­stu SDG ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­ cî­bas ini­ci­atî­vas gru­pas sa­nâk­smç.

ter­mi­nâ­ïa ie­spç­ja­mo dis­lo­kâ­ci­ju Skul­tç vai kâ­dâ Vid­ze­mes jûr­ma­las vie­tâ. Pa­gai­dâm vçl tiek gai­dî­ti arî AS “Latv­en­er­go” uz­do­tâs SDG ter­ mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bas Lat­vi­jâ priek­ð­iz­pç­tes re­zul­tâ­ti, kas va­rç­tu bût zi­nâ­mi va­sa­ras bei­gâs. Na­ci­onâ­lâ ener­go­kom­pâ­ni­ja ðo dar­bu veic sa­va ak­ci­onâ­ra, LR Eko­no­mi­kas mi­nis­ tri­jas uz­de­vu­mâ. Sa­vu­kârt tie Lie­tu­vas eks­per­ ti, ku­ri ir ga­ta­vi dis­ku­tçt par SDG ter­mi­nâ­ïa bû­vi Lat­vi­jâ un fak­tis­ki arî at­bal­sta to, po­li­tis­kiem ar­g u­ men­tiem pre­tnos­ta­ta ra­ci­onâ­lus, eko­no­mis­kus un in­fra­struk­tû­ras ar­g u­men­tus, pil­nî­bâ sa­pro­tot fak­

Pasaulç pirmâ peldoðâ SDG akumulâcijas un izkrauðanas platforma tiks izvietota Austrâlijas piekrastç, un to plânots nodot ekspluatâcijâ 2011. gada vidû

Ðis pro­jekts pa­re­dzç­ja, ka SDG ter­ mi­nâ­lis va­rç­tu tikt uz­bû­vçts Rî­gas brîv­os­tas te­ri­to­ri­jâ – Man­gaï­sa­lâ, un jau sâ­kot­nç­jâ iz­strâ­des sta­di­ jâ snie­dza vi­sai de­ta­li­zç­tu ie­ska­tu ter­mi­nâ­ïa kom­plek­sa uz­bû­ves un “caur­lai­dî­bas” teh­nis­ka­jâs spe­ci­f i­ kâ­ci­jâs. To­mçr sâ­kot­nç­ji pre­zen­tç­to pro­jek­tu Ener­ìç­ti­kas de­par­ta­men­ ta va­dî­tâjs D. Me­ri­rands ak­cen­tç­ja ti­kai kâ vie­nu no uz­òç­mç­ju ini­ci­ atî­vâm ða­jâ jo­mâ, kas kon­cep­tu­âli nav ska­òo­ta un at­tîs­tî­ta sa­dar­bî­bâ ar EM. Val­stis­ki nav ti­ku­si dis­ku­tç­ta vai ofi­ci­âli iz­ska­tî­ta ide­ja par SDG ter­ mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bu Lat­vi­jas Kur­ze­ mes pie­kras­tç (ie­spç­jams, ne­tâ­lu no Lie­pâ­jas vai pa­ðas Vents­pils), ar ku­ ru kla­jâ ðâ ga­da ap­rî­lî nâ­cis Vents­ pils pil­sç­tas mçrs Ai­vars Lem­bergs. Pub­lis­kots arî vie­dok­lis par SDG 2011/4

tu, ka “pa­ra­lç­la” gâ­zes in­fra­struk­ tû­ra SDG im­por­ta re­sur­su pâr­va­dei iz­vei­do­ta ne­tiks, ir jâ­pa­tur prâ­tâ ne­pie­cie­ða­mî­ba spçt vie­no­ties par eso­ðâs in­fra­struk­tû­ras iz­man­to­ða­ nu. Bet Lat­vi­jâ un Igau­ni­jâ ðî in­fra­ struk­tû­ra at­ro­das na­ci­onâ­lo gâ­zes kom­pâ­ni­ju (AS “Gaz­prom” un E.on Ruh­rgas kon­tro­lç­to uz­òç­mu­mu) pâr­zi­òâ. Tâ­tad ne­pie­cie­ða­mî­ba vie­ no­ties par gâ­zes re­sur­su pâr­va­di un in­fra­struk­tû­ras iz­man­to­ða­nu, kas, pro­tams, zi­nâ­mâ mç­râ at­sauk­sies arî uz eso­ða­jiem da­bas­gâ­zes pie­ gâ­des lî­g u­miem ar AS “Gaz­prom”, sa­gla­bâ­sies, lai arî kâ­das kom­pâ­ ni­jas kâ lie­lie ak­ci­onâ­ri bû­tu ie­ sais­tî­tas jeb­ku­râ SDG ter­mi­nâïa bû­ves pro­jek­tâ Bal­ti­jas val­stîs. Ðie eks­per­ti uz­sver ne­pie­cie­ða­mî­bu uz di­ver­si­f i­kâ­ci­jas jau­tâ­ju­mu rau­dzî­ ties ra­ci­onâ­li – ma­zâk ak­cen­tç­jot

po­li­tis­kos lo­zun­g us, un vai­râk cen­ ðo­ties sa­prast pro­jek­ta iz­de­vî­g u­mu un tâ per­spek­tî­vas il­g ter­mi­òâ. Bet per­spek­tî­va no­zî­mç­tu ne­pie­cie­ða­mî­ bu uz­krât un uz­gla­bât tos da­bas­gâ­ zes ap­jo­mus, ku­ri tiek im­por­tç­ti, bet ku­rus nav ie­spç­jams ne­ka­vç­jo­ties re­ali­zçt vi­sai ie­ro­be­þo­ta­jâ Bal­ti­jas da­bas­gâ­zes tir­g û – it îpa­ði va­sa­ras pe­ri­odâ, kad da­bas­gâ­zes se­zo­nâ­lais pa­tç­riòð Bal­ti­jâ krît par vai­râk ne­ kâ par 50%. Lie­tu­vas eks­per­ti – Lat­vi­jas SDG pro­jek­ta at­bal­stî­tâ­ji (bi­ju­ðais Lie­tu­vas Ce­nu un ener­ìç­ti­kas na­ci­ onâ­lâs kon­tro­les ko­mi­si­jas va­dî­tâjs Vi­da­mants Jan­kausks, Dr. Jurìis Vi­lems u.c.) – arî uz­sver: lai uz­gla­ bâ­tu pâr­i pa­li­ku­ðos gâ­zes re­sur­sus, ku­ru kon­krç­ta­jâ ga­dî­ju­mâ bû­tu vi­ sai daudz, ir ne­pie­cie­ðams in­ves­tçt vi­sai lie­las pa­ze­mes gâ­zes krâ­tu­ves (PGK) iz­vei­dç. Bal­ti­jas val­stîs ðo­ brîd vie­nî­gâ PGK ar ak­tî­vâs da­bas­ gâ­zes ap­jo­mu 2,32 milj. m3, ir AS “Lat­vi­jas Gâ­ze” îpa­ðums un tiek ap­ saim­nie­ko­ta sa­ska­òâ ar kom­pâ­ni­jas (un tâs lîdz­îpað­nie­ku) plâ­niem. Te­ orç­tis­ki ie­spç­ja iz­man­tot IPGK arî im­por­tç­tâs un re­ga­zi­f i­cç­tâs SDG uz­gla­bâ­ða­nai past­âv, to­mçr pa­gai­ dâm ðâds jau­tâ­jums nedz lo­kâ­lâ, nedz starp­tau­tis­kâ lî­me­ni nav ti­ cis ap­spriests. Vien IPGK va­dî­tâjs, Dr.sc.ing. Ivars Ðèer­bic­kis, pa­uþot sa­vu per­so­nis­ko pro­fe­si­onâ­ïa vie­ dok­li, ir vai­râk­kârt at­gâ­di­nâ­jis par teh­nis­ku ie­spç­ja­mî­bu iz­man­tot krâ­ tu­vi arî pa al­ter­na­tî­viem ce­ïiem pie­ gâ­dâ­tas da­bas­gâ­zes uz­gla­bâ­ða­nai, ja, pro­tams, gâ­zes re­sur­su kva­li­tâ­ te strau­ji ne­kon­tras­tç ar to re­sur­su kva­li­tâ­ti, kas jau at­ro­das krâ­tu­vç. Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ Ðèer­bic­kis no­râ­dî­ ja arî uz ne­pie­cie­ða­mî­bu iz­vei­dot îpa­ðu ta­ri­fa ap­rç­íi­na for­mu­lu ðâ­da vei­da “gâ­zu mik­sçjuma” re­ali­zâ­ci­ jas ce­nas no­teik­ða­nai. Sa­vu­kârt Igau­ni­jas gâ­zap­gâ­des un ener­ìç­ti­kas spe­ci­âlis­ti sa­vos iz­tei­ku­mos un vçr­tç­ju­mos bi­ju­ði daudz re­zer­vç­tâ­ki – vai pat pil­nî­g i re­zer­vç­ti. Zie­me­ïu kai­mi­òu no­stâ­ju at­tie­cî­bâ pret SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ ves ie­spç­jâm re­ì i­onâ – un, kon­krç­ ti, Lat­vi­jâ pau­du­ðas ti­kai augs­tu stâ­vo­ðas valsts amat­per­so­nas. Tâ, ðâ ga­da feb­ru­ârî, tie­ko­ties ar sa­vu Lat­vi­jas ko­lç­ì i Dom­brov­ski, Igau­ ni­jas prem­jers A.An­sips at­zi­nis, ka Bal­ti­jas val­stîm ir va­ja­dzîgs viens efek­tîvs sa­ðíid­ri­nâ­tâs da­bas­gâ­zes (LNG) ter­mi­nâ­lis, ne­vis kat­rai savs kon­ku­rç­joðs ter­mi­nâ­lis. Tâ­dç­jâ­ di, lai arî ne­tie­ði, Igau­ni­ja pau­du­si ENERÌIJA UN PASAULE

61


gâze

at­bal­stu Lat­vi­jas plâ­niem uz­bû­vçt Bal­ti­jas SDG ter­mi­nâ­li mû­su val­ stî un no­rai­dî­ju­si Lie­tu­vas ide­ju par di­vu pa­ra­lç­lu ter­mi­nâ­ïu bû­vi – iz­ vie­to­jot ma­zâ­ku ter­mi­nâ­li Lie­tu­ vas te­ri­to­ri­jâ un, at­tie­cî­g i, lie­lâ­ku – Lat­vi­jâ.

Lat­vi­jas ce­rî­bas – PGK po­ten­ci­âls Lie­las ce­r î­bas SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves ga­dî­ju­mâ Lat­v i­jâ tiek lik­tas uz mû­su valsts eso­ðâ, bet pa­gai­dâm ne­iz­man­to­tâ PGK po­ten­ci­âla (lçsts ap 50 milj. m3 gâ­zes) ak­tî­v u eks­plu­ atâ­ci­ju. Kon­krç­ti, SDG ter­mi­nâ­ïa pro­jekts bie­þi vien tiek sais­tîts ar Do­be­les PGK iz­bû­v i, pa­da­rot ðo krâ­tu­v i par Ei­ro­pas mç­ro­ga ener­ go­re­sur­su ap­gâ­des dro­ðî­bas ob­jek­ tu to­pa pun­ktu. ES un kai­miò­val­ stu – Lie­tu­vas, Igau­ni­jas, in­te­re­se at­tie­cî­bâ uz DPGK ap­g u­v i no­teik­ ti ie­k ïau­jas ES gâ­zap­gâ­des dro­ðî­ bas shç­mâ: krâ­tu­ve va­rç­tu kal­pot kâ gâ­zes aku­mu­lâ­ci­jas bu­fe­r is jeb krâ­jums “ne­bal­tâm die­nâm”, mil­zu re­zer­ve, kas spç­tu no­segt vai­râ­ku des­mi­tu ga­du Bal­ti­jas re­ì i­ona da­ bas­gâ­zes pa­tç­r i­òu vai arî vai­râ­kus ga­dus at­bal­stît tu­vâ­ko ES re­ì i­ona gâ­zap­gâ­di kâ­du ne­pa­re­dzç­tu ap­ stâk­ïu ga­dî­ju­mâ (pie­mç­ram, ja eso­ ðie gâ­zes pie­gâ­des ce­ïi uz lai­ku tik­ tu slçg­ti). Sa­v u­kârt past­âv vçl vie­na ie­spç­ ja, kâ ko­mer­ci­â li iz­de­v î­g i iz­man­tot Lat­v i­jas GK po­ten­ci­â lu, kas gan nav uz­ska­tâms par pie­v il­cî­g u sce­ nâ­r i­ju kai­mi­ò iem, jo ne­no­dro­ði­na ne­kâ­da tie­ðâ la­bu­ma gû­ða­nu vi­òu taut­saim­n ie­cî­bâ vai eko­no­mi­kâ. Tâ ir Lat­v i­jas GK iz­man­to­ða­na Krie­v i­jas da­bas­gâ­zes eks­por­tam uz Rie­tu­miem – kon­k rç­ti, pa ma­ ìis­trâ­lo cau­r uï­va­du in­fra­struk­tû­ ru tik­tu pie­pil­dî­ta îpa­ða eks­por­ta krâ­tu­ve – pie­mç­ram, Do­be­le, sa­ vu­kârt tâ­lâk gâ­zes re­sur­si tik­tu no­va­d î­ti lîdz eks­por­ta (vai eks­ por­ta/im­por­ta) ter­mi­nâ­lim Rî­gâ (vai kâ­dâ ci­tâ vie­tâ, eks­por­ta ga­ dî­ju­mâ la­bâ­ka bû­tu dis­lo­kâ­ci­ja at­k lâ­tâ jû­râ). Lat­v i­jas da­bas­gâ­zes krâ­tuv­ju iz­ man­to­ða­nai vie­nam vai ot­ram mçr­ íim al­laþ tiek ak­cen­tçts vçl kâds fak­tors, ko va­rç­tu dç­vçt par ne­gâ­ci­ ju fak­to­r u – ne­pie­cie­ða­mî­ba ie­sûk­ nçt krâ­tu­vç bu­fer­gâ­zi, kas ta­jâ arî tik­tu at­stâ­ta “mû­þî­gâ gla­bâ­ða­nâ”. At­tie­cî­bâ uz bu­fer­gâ­zes ie­sûk­nç­ ða­nu ro­das jau­tâ­jums – kas par to 62

ENERÌIJA UN PASAULE

mak­sâs jeb kâ Do­be­les PGK iz­bû­vç ie­k ïaut bu­fer­gâ­zes iz­mak­su po­zî­ci­ ju? Tas lie­lâ mç­râ sais­tîts ar kon­ krç­tâm iz­strâ­dâ­tâ pro­jek­ta iz­mak­ su po­zî­ci­jâm, ku­ras, kâ zi­nâms, ðo­brîd vçl ir nâ­kot­nes jau­tâ­jums. Ja mak­si­mâ­li tik­tu iz­man­to­tas In­èu­ kal­na pa­ze­mes krâ­tu­ves ie­spç­jas, tâs ko­pç­jâ jau­da sa­snieg­tu èetr­us mil­jar­dus ku­bik­met­r u da­bas­gâ­ zes, no tiem di­v i mil­jar­di bû­tu tâ sau­ktâ bu­fer­gâ­ze un di­v i mil­jar­ di – ak­tî­vâ jeb re­âli iz­man­to­ja­mâ da­bas­gâ­ze. Da­ti no Do­be­les ìe­olo­ì is­kâs struk­tû­ras (krâ­tu­ves) priek­ðiz­pç­tes ga­la zi­òo­ju­ma (LI­A A, Ìe­olo­ì is­kâ

Do­be­les struk­tû­ras ie­til­pî­ba, ku­ra iz­pç­t es ie­tva­ros no­t eik­ta kon­ tû­ram, ko ie­ro­be­þo izo­lî­n i­ja –1020 m virs jû­ras lî­me­òa (vjl.), – ir ap­ mç­ram 7,74 mil­jar­d i m3 gâ­zes. To­mçr no­t eik­tais ap­joms uz­ska­ tâms par ap­tu­ve­nu, jo seis­m is­kâ iz­pç­t e ti­ka veik­ta ti­kai 24 km 2 pla­tî­bâ no 99,2 km 2 , kas no­t eik­ti kâ ze­mes dzî­ïu no­ga­ba­la “Do­be­ les struk­tû­ra”. Lîdz ar to, pre­cî­ zi no­t eik­tu izo­lî­n i­jas –1020 m vjl. – kon­tû­r u seis­m is­kâ iz­pç­t e jâ­veic, kâ mi­n i­mums, vis­maz 50 km² pla­ tî­bâ. Tâ­pçc ìe­olo­ì is­kâs iz­pç­t es re­ko­men­dâ­ci­jas ir: veikt pa­pil­dus seis­m is­ko iz­pç­ti.

Skats uz Svinousèes SDG terminâïa bûvniecîbas vietu: ostas akvatorijas padziïinâðanas darbu sâkums

un eko­no­mis­kâ iz­pç­te par da­bas­gâ­ zes pa­ze­mes krâ­tu­ves iz­vei­di Lat­vi­ jâ, Do­be­les ra­jo­nâ. Kop­sa­vil­kums, Ga­la zi­òo­jums, 2010. ga­da no­vem­ bris) lie­ci­na, ka Do­be­les struk­tû­ra ir pie­mç­ro­ta pa­ze­mes gâ­zes krâ­tu­ ves ie­rî­ko­ða­nai, tur­klât, tâs ie­rî­ko­ ða­nas ga­dî­ju­mâ tâ ap­jo­mu zi­òâ bû­tu lie­lâ­kâ Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas val­stîs. To­mçr ìe­olo­ì is­kâs iz­pç­tes re­zul­tâ­ ti arî pa­râ­da – lai pil­nî­bâ pa­beig­tu Do­be­les struk­tû­ras ìe­olo­ì is­ko iz­pç­ ti, pirm­kârt, ir jâ­at­ri­si­na tie­sis­kais as­pekts, kas sais­tîts ar to, ka te­ri­ to­ri­jâ at­ro­das iz­teik­ti lie­lâ­kâ da­ïa (ap­mç­ram 90%) no da­bas lie­g u­ma “Zeb­re­nes un Svç­tes ezers”, ku­ra ap­saim­nie­ko­ða­nas kâr­tî­bu re­g u­lç Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Mi­nis­tru ka­ bi­ne­ta 2006. ga­da 16. mai­ja no­tei­ ku­mi nr. 390 “Da­bas lie­g u­ma “Zeb­ re­nes un Svç­tes ezers” in­di­vi­du­âlie aiz­sar­dzî­bas un iz­man­to­ða­nas no­tei­ku­mi”.

Do­be­les PGK un In­èu­kal­na PGK ko­pâ ar Po­li­jas gâ­zes krâ­tu­vçm bû­tu spç­jî­gas ne ti­kai no­dro­ði­nât Bal­ti­jas jû­ras re­ìi­ona tir­gus val­stu pie­pra­ sî­ju­mu, bet arî vei­dot gâ­zes re­zer­vi Krie­vi­jas zie­meï­rie­tu­mu re­ìi­onam. Jâ­at­zî­mç, ka tie­ði âr­çjâ pie­slç­gu­ ma jeb sa­vie­no­ju­ma jau­tâ­jums arî ir viens no gal­ve­na­jiem ne­skaid­rî­bu un pa­pil­du eko­no­mis­kâs iz­pç­tes ne­pie­ cie­ða­mî­bas no­tei­cç­jiem, lai va­rç­tu iz­ da­rît pre­cî­zus ap­rç­íi­nus un no­teikt teh­nis­ki un eko­no­mis­ki iz­de­vî­gâ­ ko ri­si­nâ­ju­mu pa­ze­mes da­bas­gâ­zes krâ­tu­ves iz­vei­dei Lat­vi­jâ, Do­be­les ap­kâr­tnç. Do­be­les PGK iz­bû­ve, ja tâs gâ­zes ap­joms at­bil­stu 7,7 milj. m3 gâ­zes, iz­mak­sâ­tu ap 1 165 208 eiro (no tiem 825 266 eiro tik­tu no­vir­zî­ ti bu­fer­gâ­zes ie­gâ­dei), bet, ja ap­joms tik­tu pa­lie­li­nâts lîdz 10 milj. m3 gâ­ zes, tad ko­pç­jâs iz­mak­sas sa­snieg­tu 1 403 218 eiro (no tiem 1 031 582 eiro no­vir­zot bu­fer­gâ­zes ie­gâ­dei). 2011/4


gâze

Lat­vi­jas SDG ter­mi­nâ­ïa bû­ves priekð­ro­cî­bas: Lat­vi­ja teh­nis­ki un vçs­tu­ris­ki at­ro­das Bal­ti­jas eso­ðâ gâ­zap­gâ­ des tîk­la cen­trâ – ja òem vç­râ fak­ tu, ka SDG ter­mi­nâ­lim bû­tu jâ­orien­ tç­jas uz vi­sâm trim Bal­ti­jas val­stîm, tâ iz­vie­to­ða­na Lat­vi­jâ ïau­tu op­ti­ mâ­lâ­k plâ­not Lie­tu­vas un Igau­ni­jas tir­g u ap­gâ­di ar sa­ðíid­ri­nâ­tâ vei­dâ im­por­tç­to gâ­zi. Lat­vi­jas augst­a spie­ die­na gâ­zes­va­du sis­tç­ma ir pie­tie­ka­ mi at­tîs­tî­ta, lai ta­jâ in­teg­rç­tu SDG ter­mi­nâ­li un tâ­lâk sais­tî­tu to ar kai­ miò­val­stu gâ­zap­gâ­des tir­g iem. Skats uz Svinousèes SDG terminâïa bûvniecîbas vietu: SDG terminâïa infrastruktûras Lat­vi­jas PGK po­ten­ci­âls (ko­ izbûve. 2011. gads pç­jais ap­joms – lîdz 50 milj. m3 da­bas­gâ­zes) ir viens no sva­rî­gâ­ka­jiem ar­g u­men­tiem par la­bu SDG ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­bai Lat­vi­jâ – iz­ ðíi­roðs ir gâ­zes krâ­tuv­ju ìeo­g râ­f is­kais tu­vums. Ja SDG ter­mi­nâ­lis tiek iz­bû­vçts Rî­gas tir­dznie­cî­bas os­tas tu­vu­mâ vai tâ ak­va­to­ri­jâ, tad ìeo­g râ­f is­ki vis­tu­vâ­kâ ir IPGK, ku­râ, kâ at­zîst teh­nis­kie spe­ci­âlis­ti, ne­bû­tu prin­ci­pi­âlu teh­ nis­ku pro­blç­mu uz­gla­bât gan gâ­zi, kas sa­òem­ta no Krie­vi­jas, gan arî to, kas im­por­tç­ta caur SDG ter­mi­nâ­li. Nâ­kot­nç, pa­tu­rot prâ­tâ Igau­ni­jas un So­mi­jas gâ­zap­gâ­des sis­tç­mu sa­vie­no­ju­ma ie­spç­ju, Lat­vi­jas cen­trâ­lâ vie­ta re­ì i­ona al­ter­na­tî­vajâ gâ­zap­gâ­dç pa­lie­li­nâ­tos – bû­tu ie­spç­jams no ci­tiem avo­tiem nâ­ku­ðo gâ­ zi no­gâ­dât arî pa­tç­rç­tâ­jiem So­mi­jâ, ta­jâ pa­ðâ lai­kâ at­tîs­tot arî sa­dar­bî­bu dien­vi­du vir­zie­nâ (Lie­tu­va). Lat­vi­jâ SDG ter­mi­nâ­lis bû­tu jâ­bû­vç tâ­pçc, ka, bû­vç­jot to Lie­tu­vâ, trîs lie­li stra­tç­ì is­kie ener­ìç­ti­kas pro­jek­ti tik­tu re­ali­zç­ti vie­nâ Bal­ti­jas val­stî (Bû­tiò­ìes ter­mi­nâlis, SDG ter­mi­nâ­lis un Vi­sa­g i­nas AES), ra­dot zi­nâ­mu, ne­vç­la­mu, dis­ba­lan­su. Bû­vç­jot vie­nu Bal­ti­jas SDG ter­mi­nâ­li Lat­vi­jâ, tik­tu pa­nâk­ta vç­la­mâ da­bas­gâ­zes ap­gâ­des ce­ïu di­ver­ si­fi­kâ­ci­ja (ar pa­re­dza­ma­jâm gâ­zes pie­gâ­dâ­tâ­jâm – Ka­ta­ru un Ni­gç­ri­ju; ap­lç­ðu avots: SI­A “ITE­R A Lat­vi­ja”), ap­ tverts mak­si­mâ­li liels tir­g us (vi­sas trîs Bal­ti­jas val­stis), iz­man­tots Bal­ti­jas da­bas­gâ­zes krâ­tuv­ju stra­tç­ì is­kais po­ten­ci­âls un pats pro­jekts pa­da­rîts mak­si­mâ­li eko­no­mis­ki iz­de­vîgs. Orien­tç­jo­ties uz vie­nu no Bal­ti­jas val­stîm, SDG ter­mi­nâ­ïa eko­no­mis­kais iz­de­vî­g ums ir ap­ðau­bâms. Lat­vi­ja va­rç­tu bût “sa­mie­ri­no­ðâ fi­g û­ra” SDG ter­mi­nâ­ïa un Krie­vi­jas cau­ruï­va­du gâ­zes pie­gâ­des jau­tâ­ju­mu ri­si­nâ­ða­nâ – gan lai­kâ lîdz ter­mi­nâ­ïa no­do­ða­nai eks­plu­atâ­ci­jâ, gan pçc tâs, jo Lat­vi­jâ vien­ no­zî­mî­ga pre­tkrie­vis­kâ re­to­ri­ka gâ­zap­gâ­des jau­tâ­ju­mos ir ma­zâk iz­teik­ta ne­kâ Lie­tu­vâ un Igau­ni­jâ. Lat­vi­jas ga­dî­ju­mâ ne­tiek uz­svçr­ta ne­pie­cie­ða­mî­ba at­brî­vo­ties no gâ­zes pie­gâ­dçm prin­ci­pâ un aiz­stât tâs ar ci­tâm – bie­þi vien ma­zâk eko­no­mis­ki pa­ma­to­tâm – teh­no­lo­ì i­jâm. Lat­vi­jâ ne­tiek dis­ku­tçts par ma­ì is­trâ­lo gâ­zes­va­du sis­ tç­mas na­ci­ona­li­zâ­ci­ju vai ci­tiem ðâ­da vei­da jau­tâ­ju­miem, kas va­rç­tu bût ïo­ti liels ne­gâ­ci­ju fak­tors SDG – cau­ruï­ va­du gâ­zes pie­gâ­þu “iz­lî­dzi­nâ­ju­ma sa­ru­nâs”. SDG ter­mi­nâ­ïa bûv­nie­cî­ba Lat­vi­jâ bû­tu iz­de­vî­ga tâ­pçc, ka bû­tu ie­spç­jams iz­bû­vçt lie­lâ­kas caur­lai­ dî­bas ter­mi­nâ­li ne­kâ kai­mi­òos, jo, uz­gla­bâ­jot gâ­zes pâr­pa­li­ku­mus virs­ze­mes re­zer­vu­âros, stra­tç­ì is­kâs re­zer­ ves va­rçs gla­bât PGK (IPGK vai Do­be­les PGK). Kai­mi­òiem SDG ter­mi­nâ­ïa iz­bû­ve Lat­vi­jâ va­rç­tu bût iz­de­vî­ga arî tâ­pçc, ka at­kris­tu ne­pie­cie­ða­mî­ba plâ­not pie­va­din­fras­truk­tû­ras un gâ­zes­va­du iz­bû­vi, kas bie­þi vien ir teh­nis­ki sa­reþ­ì îts un fi­nan­ðu ie­til­pîgs darbs, kas bû­tis­ki pa­lie­li­na pa­ma­ta pro­jek­tu iz­mak­su po­zî­ci­jas. E&P Tur­pi­nâ­jums se­kos.

2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

63


“Latvijas Gâzes” administrâcijas jaunbûvçtâ çka

gâze

“Latvijas Gâze” ðodien

P

çtot pasaules enerìçtikas attîstîbas tendences, Starptautiskâs Enerìçtikas aìentûras (IEA) analîtiíi nesen ir nâkuði klajâ ar paziòojumu, ka, salîdzinot ar ðodienu, pieprasîjums pçc dabasgâzes 25 gadu laikâ varçtu pieaugt par 50%. “Viens no galvenajiem iemesliem, kâpçc pasaules mçrogâ iezîmçjas tendence palielinâties dabasgâzes popularitâtei citu enerìijas avotu vidû, ir neskaidrâ kodolenerìijas nâkotne,” uzskata akciju sabiedrîbas “Latvijas Gâze” valdes priekðsçdçtâjs ADRIANS DÂVIS. Fukushimas atomelektrostacijas katastrofa Japânâ daudzâm valstîm ir likusi mainît savu nostâju pret enerìçtikas politiku. Piemçram, Vâcija pieòçma lçmumu par septiòu visvecâko kodolreaktoru darbîbas tûlîtçju apturçðanu un darbojoðos deviòu kodolreaktoru slçgðanu laika periodâ no 2015. lîdz 2022. gadam, turpmâkajos des­ mit gados liekot uzsvaru uz gazifikâcijas attîstîbu. Cînoties par siltumnîcefekta gâzu emisijas samazinâðanu, pasaulç arvien bieþâk tiek slçgtas ogïu stacijas. ASV nâkoðo div­ desmit gadu laikâ plâno slçgt 60% valsts ogïu spçkstaciju, kas palielinâs dabasgâzes izmantoðanas apjomus. “Pasaules notikumu fons skatîjumu uz enerìçtiku vei­ do atðíirîgâku nekâ pie mums Latvijâ, kur nâkotnes enerìçtikas attîstîbas uzsvaru speciâlisti grib likt uz alternatîviem enerìijas ieguves veidiem, tâpçc “Latvi­ jas Gâzes” darbîbas mçríus un uzdevumus vairâk sais­ tu ar pasaules redzçjumu,” komentâru turpina valdes priekðsçdçtâjs. “To paredz arî pçrn izstrâdâtais pasâkumu plâns dabasgâzes apgâdes sistçmas droðîbas uzlaboðanai laikposmâ no 2010. gada lîdz 2015. gadam.”

64

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


gâze

Kopð 2009. gada “Latvi­ jas Gâzes” administrâcija atrodas jaunbûvçtâ çkâ Rîgâ, Vagonu ielâ 20, kas ar tâs ovâlo formu da­ biski ietveras apkârtçjâ uzòçmuma vçsturiskajâ teritorijâ, kurâ atrodas divi vairâk nekâ simt gadu veci gâzes rezervuâri. Çka 2009. gadâ iegu­ va veicinâðanas balvu starp jaunbûvçm Latvi­ jas Bûvnieku asociâcijas konkursâ “Gada labâkâ bûve 2008”. 1901. gadâ bûvçtâ gâzes tvertne, kas ir Valsts aizsargâjamais kultûras piemineklis

Unikâlâ zemûdens gâzesvada pâreja zem Daugavas ûdenskrâtuves Pirmais gâzes cauruïvads Baltijâ, kas ûdenskrâtuvi ðíçrso zem gultnes 30 metru dziïumâ. Dauga­ vu ðíçrsojoðâ gâzesvada garums ir 1300 metru. Tranðejas izveidei tiek izmantota urbðanas metode, un gâzesvads ðajâ tunelî tiek ievilkts. Visi gâzesvadi, ko uz upes gultnes vienkârði nogulda, ar laiku tiek izskaloti. Daugavâ ir hidro­ elektrostacijas, kas nepârtraukti maina ûdens apjomu, un tas ilgstoðâ gâzesvada ekspluatâcijâ var radît bîstamas situâcijas, jo atremontçt defektus zem ûdens ir neiespçjami. Izvelkot gâzesvadu zem upes gultnes, ievçrojami pieaug tâ droðîba un ilgtspçja. Projektu lîdzfinansç Eiropas Komisija.

Urbumu rekonstrukcija

Urbumu rekonstrukcija Inèukalna PGK 2011/4

Inèukalna PGK ir reìionâli stratçìisks objekts, un to arî atzîst Eiropas Komisija, pieðíirot lîdzfinansçjumu 15 urbumu re­ konstrukcijai. Krâtuve ekspluatâcijâ tika nodota vairâk nekâ pirms 40 gadiem, tâdçï gan ekspluatâcija, gan tâ laika tehnoloìijas ir padarîjuðas savu, un “Latvijas Gâze” ir uzsâkusi mçrítiecîgu ilgtermiòa urbumu rekonstrukcijas projektu, kam turpmâkajos gados tiks veltîti ievçrojami laika un naudas resursi. Atklâtâ konkursâ uzvarçja “Gazprom ìeofizika”, kam ir liela pieredze urbumu remontdarbos.

ENERÌIJA UN PASAULE

65


gâze

Inèukalna pazemes gâzes krâtuves attîstîba Latvijas dabasgâzes apgâdes sistçma sâkotnçji tika veido­ ta aptuveni 3 mljrd. m³ dabasgâzes patçriòa nodroðinâðanai gadâ. Taèu, piemçram, 2009. gadâ Latvijas lietotâju dabasgâzes patçriòð bija tikai 1,49 mljrd. kubikmetru. Latvijas dabasgâzes apgâdes sistçma ir izbûvçta daudz lielâka patçriòa nodroðinâðanai un darbojas ar aptuveni 30% jaudas rezervi, – tas nodroðina dabasgâzes piegâdes droðîbu Latvijâ, kâ arî novçrð piegâdes sistçmas jau­ das pârslodzes. Eiropas Komisijas tehniskâ padomnieka “Ramboll” 2008.gada 5. septembra ziòojumâ par dabasgâzes piegâdes droðîbu Eiropas Savienîbâ Latvija tika atzîta par treðo droðâko ES valsti (aiz Slovâkijas un Itâlijas) nepâr­ trau­ktu un stabilu dabasgâzes piegâþu jomâ, atzîmçts informa­tî­vajâ ziòojumâ. Krâtuvç jau ir investçti 65 milj. LVL.

Jaunas dabasgâzes sagatavoðanas iekârtas tâs trans­por­tçð­ anai pçc izsûknçðanas no krâtuves. Izsûknçtai dabasgâzei ir daþâdi piemaisîjumi un ir nepiecieðams to attîrît, lai klienti saòemtu augstas kvalitâtes produktu. Attçlâ redzamâs iekârtas nodroðina ûdens atdalîðanu no dabasgâzes. Projekts pilnîbâ tiks pabeigts 2011. gadâ, un tâ izmaksas ir 9 miljoni latu

ASV uzòçmuma Solaris gâzturbînas tipa dabasgâzes iesûknçðanas agregâts, kuru nodeva ekspluatâcijâ 2007. gadâ. Izbûvçts ir ne vien kompresors, bet arî pieguloðâs komunikâcijas, kurâm nâkotnç iespçjams pieslçgt vçl 4 kompresorus, tâdçjâdi paaugstinot krâtuves jaudu

Gâzesvadu diagnostika Bûtiska problçma, pie kuras risinâðanas “Lat­ vijas Gâze” aktîvi strâdâ jau kopð 2002. gada, ir maìistrâlo gâzesvadu diagnostika. Vecâkajam pârvades gâzesvadam bûs jau 48 gadi, un lielâkâ daïa gâzesvadu ir vecâki par 20 gadiem. Òemot vçrâ gâzesvadu vecumu un tehnoloìijas, ar kâdâm tie bûvçti, pastâv nepârtraukts iespçjamu bojâjumu risks. Ar iekðçjâs inteliìentâs diagnostikas palîdzîbu var noteikt gâzesvadu bojâjumus un novçrst tos, tâdçjâdi paildzinot gâzesvadu mûþu un paaugstinot to droðîbu.

66

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


gâze

TEC-2 projekts sadarbîbâ ar “Latvenergo” Ðobrîd AS “Latvenergo” turpina darbu pie jaunâ TEC-2 otrâ energobloka rekonstrukcijas, bet pirmais darbu sâka jau 2009. gadâ. Arî jaunais bloks kâ kurinâmo izmantos dabasgâzi, tâdçï bija nepiecieðams izbûvçt jaunu jaudîgu dabasgâzes pieslçgumu, kas tika nodots 2007. gadâ. Maksimâlâs plânotâs dabasgâzes infrastruktûras jaudas TEC-2 atbilst aptuveni 1/3 no visa Latvijas patçriòa (240 000 m3/h).

Dabasgâzes komercuzskaites mezgls pie Rîgas TEC-2

Baltijâ jaudîgâkâ gâzes regulçðanas stacija

Tîklu attîstîba Lai arî jaunu ciematu bûvniecîba krîzes laikâ ir apstâjusies, tomçr pamazâm tirgus mostas un cilvçkiem atkal sâk parâdîties inte­ rese par dabasgâzes izmantoðanu. Kopð uzòçmuma privatizâcijas 1997. gadâ “Latvijas Gâze” ir uzbûvçjusi kopumâ 1600 km jau­ nu gâzesvadu, kas ir ievçrojams apjoms Latvijai.

Avârijas mâcîbas Dabasgâze ir ïoti kvalitatîvs un çrts produkts klientiem. Tomçr vienlaicîgi tâ ir ïoti bîstama, tâdçï “Latvijas Gâze” lielu uzmanîbu pievçrð ne vien infrastruktûras droðîbai, bet arî cilvçku spçjai tikt galâ ar sareþìîtâm avâriju situâcijâm, no kâ neviens nav pasargâts. E&P

Dabasgâzes noplûdes un avâriju mâcîbas notiek sadarbîbâ ar citiem dienestiem, piemçram, Valsts ugunsdzçsîbas un glâbðanas dienestu un Valsts un paðvaldîbu policiju

Viena no sareþìîtâkajâm avârijâm ir iespçjama Inèukalna pazemes gâzes krâtuvç. Attçlâ redzams, kâ norit urbuma avârijas likvidçðana Foto no “Latvijas Gâze“ arhîva

2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

67


zinâtne “ITERA Latvija” prçmijas laureâts

Ze­mes dzî­ïu bru­òi­nieks Ð

â ga­da 17. jan­vâ­rî LZA, fir­mas “ITE­R A Lat­vi­ja” un RTU At­tîs­tî­ bas fon­da Ga­da bal­vas Ze­mes un ìeo­grâ­fi­jas zi­nât­nçs pa­snieg­ ða­nas ce­re­mo­ni­jâ kâds no­sau­ca bal­vas lau­re­âtu aka­dç­mi­íi, RTU Ma­te­ri­âl­zi­nât­nes un lie­tið­íâs íî­mi­jas fa­k ul­tâ­tes eme­ri­tç­to pro­fe­so­ru UL­DI SED­M A­LI par vie­nu no Lat­vi­jas ze­mes ba­gâ­tî­bu ap­gû­ða­nas bru­ òi­nie­kiem. Tie­ðâm, nav tâ­da ga­da, kad Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas laik­r ak­s tâ “Zi­nât­nes Vçst­ne­sis” ne­bû­tu pub­li­cçts kâds kais­mîgs aka­dç­mi­ía Ul­ da Sed­ma­ïa raksts, ku­r â viòð pro­pa­gan­dç, skaid­ro, aici­na sa­bied­rî­bu vien­reiz par vi­sâm rei­zçm pie­vçrst va­ja­dzî­go vç­rî­bu tâm ba­gâ­tî­bâm, kas at­ro­das mums zem kâ­jâm un kas, sa­prâ­tî­gi iz­man­to­tas, va­rç­tu aiz­s tât daudz ko no tâ, ko ðo­brîd taut­saim­nie­cî­bas va­ja­dzî­bâm ie­ve­ dam no âr­ze­mçm. Ka tâ nav bi­ju­si “sau­cç­ja balss tuks­ne­sî”, lie­ci­na tas, ka ir pie­òem­ta Valsts pç­tî­ju­mu prog­r am­ma 2010 – 2013, ku­r â vie­na no sa­da­ïâm sau­cas “Ze­mes dzî­les”. Aka­dç­mi­íim Ul­dim Sed­ma­lim pres­ti­þ â LZA, “ITE­R A Lat­vi­ja” un RTU bal­va ti­ka pie­ðíir­ta par dar­bu ko­pu “Lat­vi­jas mi­ne­r â­lâs iz­ej­vie­las un to iz­man­to­ða­na taut­saim­nie­cî­bâ”. Zai­ga Ki­pe­r e

No­staï­ìis­ka at­kâ­pe Mç­ro­jot ce­ïu cau­ri va­sa­rî­g i zie­do­ða­jiem pa­gal­miem uz mâ­ ju Sa­lga­les ie­lâ, kur dzî­vo pro­fe­sors ar kun­dzi,– RTU aso­ci­çto pro­fe­so­ri Gai­du Sed­ma­li, tu­vâ­ko cil­vç­ku ne ti­kai dzî­vç, bet arî zi­nât­nis­ko pç­tî­ju­mu lau­kâ, ar ku­ru ko­pâ uz­rak­stî­tas dau­dzas pub­li­kâ­ci­jas,– at­ce­ros bçr­nî­bu. Liel­upes pie­te­kas Svç­tes kras­ tâ ne­tâ­lu no sko­las, ku­râ dzî­vo­ju, at­ra­dâs vecs íie­ìe­ïu cep­lis, no ku­ra bi­ja sa­gla­bâ­ju­sies ap­de­dzi­nâ­ða­nas krâsns un skur­ste­ nis. Kâd­rei­zç­jo mâ­la kar­je­ru dî­íos bi­ja bran­ga pel­dç­ða­nâs un mak­ðíe­rç­ða­na. At­ce­ros mam­mas, vie­tç­jâs sko­li­òas di­rek­to­res, uz­trau­ku­mu, kad sko­las pui­kas bi­ja uz­kâ­pu­ði skur­ste­nî. Íie­ ìe­ïi ve­ci, dru­pa­ni, kâp­ðïu ska­vas skur­ste­òa iek­ðie­nç kus­tas, vie­tâm to vairs vis­pâr nav. Bail ie­do­mâ­ties, kas no­tik­tu, ja kâds pâr­droð­nieks “no­þau­tos” zem­ç... Pui­kas, pro­tams, da­bû­ja pa­ma­tî­g u brâ­zie­nu. 68

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


zinâtne

Íie­ìeï­cep­ïu – gan pa­mes­tu, kad mâ­la ie­g u­las bi­ja iz­strâ­dâ­tas, gan dar­bî­g u – Liel­upes ba­sei­nâ bi­ja cik uz­iet. Bran­ku at­rad­ne Ie­ca­vas la­ba­jâ kras­tâ pa­zîs­ta­ma jau kopð 19. gs. At­se­v ið­íu íie­ìeï­n î­cu vie­tâ 1963. ga­dâ iz­vei­do­ta bûv­ke­ra­mi­ kas rûp­n î­ca “Spar­taks” ar cen­tru Ânç un ce­h iem Te­te­lç un Bran­kos. Pâr­vei­do­ta par “Lat­spar­taks”. Tâ vçs­ta en­cik­lo­pç­di­ja “Lat­v i­jas pa­ gas­ti” (2001). Tur­pat var la­sît, ka ba­gâ­tâ Kaln­cie­ma mâ­la at­rad­ne pç­tî­ta vai­râk­kârt (no 1936. lîdz 1983. ga­dam), tâs krâ­ju­mi lçs­ti uz 11 mil­jo­n iem m3. Pçc Kur­ze­mes her­co­g is­tes pie­v ie­no­ða­nas Krie­v i­ jai Kaln­cie­ma ap­kâr­tnç at­tîs­tî­jâs íie­ìe­ïu un kaï­íu ra­þo­ða­na. 1913. ga­dâ dar­bo­ju­ðâs 29 íie­ìe­ïu ap­de­ dzi­nâ­ða­nas krâs­n is, kâ arî kaï­íu cep­ïi. Pro­duk­ci­ju liel­lai­vâs ve­da pa Liel­upi uz Rî­g u. Kai­g u mâ­la at­rad­ne íie­ìe­ïu ra­þo­ða­nai iz­man­ to­ta kopð 19. gs. 70. ga­d iem. Tie ir ma­nas bçr­n î­bas augs­tie skur­ste­ò i, ie­pa­zî­ti, gan pie ra­diem Te­te­lç cie­ mo­jo­ties, gan ar ku­ì î­ti no Jel­ga­vas uz Jûr­ma­lu vi­zi­no­ties. Ze­mes dzî­ïu ba­gâ­tî­bu iz­man­to­ða­nai Lat­v i­jâ ir se­nas tra­dî­ci­jas.

Lat­vi­ja – im­por­ta pa­ra­dî­ze? Jau pirms di­viem ga­diem, pa­ ma­to­jot ne­pie­cie­ða­mî­bu Lat­vi­jâ at­jau­not sis­te­mâ­tis­kus pç­tî­ju­mus par ze­mes dzî­ïu re­sur­siem un to iz­ man­to­ða­nu taut­saim­nie­cî­bâ, Ul­dis Sed­ma­lis sûk­stî­jâs, ka Lat­vi­jâ jau gan­drîz 20 ga­dus, fak­tis­ki – kopð ne­at­ka­rî­bas at­g û­ða­nas, ne­no­tiek zi­nât­nis­ki pa­ma­to­ti, sis­te­mâ­tis­ki ze­mes dzî­ïu, tos­tarp jaun­u de­rî­go iz­rak­te­òu un ci­tu mi­ne­râ­lo iz­ej­vie­ lu at­rad­òu mek­lç­ða­nas un iz­pç­tes dar­bi, kâ arî zi­nâ­mo at­rad­òu de­ta­ li­zç­tâ­ka iz­pç­te un uz­rau­dzî­ba, lai tos ra­ci­onâ­li iz­man­to­tu taut­saim­ nie­cî­bâ. 2005. ga­da 1. jan­vâ­rî lik­ vi­dçts Valsts Ìe­olo­ì i­jas die­nests kâ Vi­des mi­nis­tri­jas pat­stâ­vî­ga in­sti­ tû­ci­ja. Ja arî kâ­di dar­bi ti­ka veik­ti, tad tiem bi­ja ga­dî­ju­ma rak­sturs. Ja ir pâr­trauk­ta jaun­u at­rad­òu mek­lç­ ða­na un eso­ðo tâ­lâ­ka iz­pç­te, tad ne­ var no­tikt arî jaun­u, ino­va­tî­vu ma­ te­ri­âlu iz­strâ­de iekð­ze­mes va­ja­dzî­ bâm un eks­por­tam un ðo ma­te­ri­âlu mûs­die­nî­g u teh­no­lo­ì i­ju ra­dî­ða­na. Kas tâ­dâ ga­dî­ju­mâ no­tiek? Pa­ve­ras brîvs tir­g us âr­zem­ju pro­duk­ci­jai. No Lie­tu­vas (Aòik­èai) tiek ves­tas kvar­ ca smil­tis stik­la rûp­nie­cî­bai, arî 2011/4

Val­mie­ras stik­la ðíied­ras rûp­nî­cai, do­lo­mîts bûv­nie­cî­bai un ce­ïu bû­vei; no Igau­ni­jas – ke­ram­zîts un ke­ram­ zî­ta blo­ki, do­lo­mî­ta ap­da­res plâk­ snes, kaïí­ak­mens ja­vu saist­vie­lu ie­g u­vei, kâr­ni­òi; no So­mi­jas – akus­ tis­kie un sil­tum­izo­lâ­ci­jas ma­te­ri­âli; no Balt­krie­vi­jas – por­t­lan­dce­ments, ke­ram­zîts un ke­ram­zî­ta blo­ki (No­ vo­lu­kom­ïa); no Po­li­jas – ro­mân­ce­ ments un da­þâ­di sau­sie mai­sî­ju­mi, ke­ra­mis­kie ap­da­res ma­te­ri­âli (flî­ zes), sil­tum­izo­lâ­ci­jas stikl­vei­da un ke­ra­mis­kie iz­strâ­dâ­ju­mi; no Vâ­ci­jas – klin­ke­ra iz­strâ­dâ­ju­mi, sau­sie mai­ sî­ju­mi; no Itâ­li­jas un Spâ­ni­jas – ke­ ra­mis­kie ap­da­res ma­te­ri­âli (flî­zes). Vi­sus ðos ma­te­ri­âlus la­bâ kva­li­ tâ­tç va­rç­tu ra­þot no Lat­vi­jas iz­ ej­vie­lâm. Ne­se­nâ pa­gât­nç gan­drîz vi­si ðie ma­te­ri­âli arî ti­ka ra­þo­ti Lat­ vi­jâ, un ða­jâ jo­mâ ir gan zi­nâ­ða­nas, gan pie­re­dze. Tâ­di da­ti mi­nç­ti Ul­da Sed­ma­ïa un LU Ìeo­g râ­f i­jas un Ze­ mes zi­nât­òu fa­kul­tâ­tes pro­fe­so­ra, ìe­olo­ga Val­da Seg­li­òa rak­stâ “Ze­mes dzî­les – mû­su valsts pa­mat­ba­gâ­tî­ba” (“Zinâtnes Vçstnesis” 2009, Nr.10). Au­to­ri, pa­ma­to­jot Valsts pç­tî­ju­mu prog­ram­mas ne­pie­cie­ða­mî­bu, sâ­kot ar 2010. ga­du, re­zu­mç eso­ðo si­tu­âci­ ju: “Var pat teikt, ka pað­laik Lat­vi­jas ze­mes ba­gâ­tî­bu ap­zi­nâ­ða­na, iz­pç­te un ra­ci­onâ­la iz­man­to­ða­na ir Lat­vi­ jas val­dî­bas ne­pa­ma­to­ti aiz­mir­sta no­za­re. Ze­mes ba­gâ­tî­bu ra­ci­onâ­la iz­man­to­ða­na taut­saim­nie­cî­bas va­ja­ dzî­bu ap­mie­ri­nâ­ða­nai va­rç­tu pa­lie­li­ nât iekð­ze­mes kop­pro­duk­tu lîdz pat 5 %, ie­vç­ro­ja­mi ie­ro­be­þo­jot ma­te­ri­âlu im­por­tu un aiz­stâ­jot tos ar iekð­ze­mes ra­þo­ju­miem.”

Pir­ma­jâ ga­dâ – mâ­li Ur­râ! Ar LR Mi­nis­tru ka­bi­ne­ ta rî­ko­ju­mu Nr. 594 2009. ga­da 31. augus­tâ ap­stip­ri­nâ­ti piec­i pri­ori­tâ­ rie zi­nât­nes vir­zie­ni fun­da­men­tâ­lo un lie­tið­ío pç­tî­ju­mu fi­nan­sç­ða­nai 2010.–2013. ga­dâ . To skai­tâ – vie­tç­ jo re­sur­su ilgtspç­jî­ga iz­man­to­ða­na: jaun­i ze­mes dzî­ïu, me­þa, pâr­ti­kas un trans­por­ta pro­duk­ti un teh­no­ lo­ì i­jas. Kâ Lat­vi­jas Zi­nât­òu aka­ dç­mi­jas Se­nâ­ta iz­brau­ku­ma sç­dç Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cî­bas uni­ver­ si­tâ­tç Jel­ga­vâ tç­lai­ni to rak­stu­ro­ja Valsts pç­tî­ju­mu prog­ram­mas va­dî­ tâjs aka­dç­mi­íis Bru­no An­der­sons – ar pe­lç­ka­jiem zir­òiem mâ­la bïo­di­òâ pa ce­ïu uz me­þu! Ul­da Sed­ma­ïa pç­ tî­ju­mu ob­jekts pâr­nes­tâ no­zî­mç ir tâ mâ­la bïo­di­òa. Pir­ma­jâ, 2010. ga­dâ, uz­sâk­ta Lat­vi­jas mâ­lu pie­mç­ro­tî­bas no­vçr­ tç­ða­na jaun­u pro­duk­tu un ra­þo­ða­ nas teh­no­lo­ì i­ju iz­strâ­dei. Prog­ram­ mas sa­da­ïâ “Ze­mes dzî­les” uz­ma­ nî­ba vel­tî­ta Lat­vi­jas gal­ve­no cie­to mi­ne­râ­lo iz­ej­vie­lu iz­vçr­tç­ju­mam, to ìe­olo­ì is­kai iz­cel­smei, íî­mis­kâ, mi­ne­ra­lo­ì is­kâ un gra­nu­lo­met­ris­kâ sa­stâ­va no­teik­ta­jâm îpa­ðî­bâm. Kas tad ir ðie “cie­tie mi­ne­râ­li”? Lat­vi­jas ze­mes ga­ro­za sa­tur mâ­lu, kaïí­ak­ me­ni, do­lo­mî­tus, ìipð­ak­me­ni, kvar­ ca smil­tis u.c. iz­ej­vie­las. Ðo­brîd no iz­man­to­ða­nas vie­dok­ïa taut­saim­ nie­cî­bâ vis­no­zî­mî­gâ­kie ir da­þâ­das ìe­olo­ì is­kas iz­cel­smes mâ­li, kam prog­ram­mas iz­pil­des pir­ma­jâ ga­ dâ tiek vel­tî­ta gal­ve­nâ uz­ma­nî­ba. (In­te­re­san­ti, ka ke­ra­mi­kas ra­þo­ða­ nas pro­ce­si ir sa­lî­dzi­nâ­mi ar ze­mes

Kupravâ pie mâlu atradnes. 1999. gads ENERÌIJA UN PASAULE

69


zinâtne

ga­ro­zâ no­tie­ko­ða­jiem me­ta­mor­f iem pro­ce­siem.) Mâ­lu îpa­ðî­bas un iz­man­to­ða­na da­þâ­dâs taut­saim­nie­cî­bas no­za­rçs ir at­ka­rî­ga no ma­te­ri­âla íî­mis­kâ sa­stâ­va, tâ mikro- un mak­ro­struk­ tû­ras. Ja mâ­lus uz­ska­ta par seð­ kom­po­nen­tu sis­tç­mu Na2O-K 2Otad MgO(Fe­O)-Ca­O -Al2O3-SiO2, ta­jâ, at­ka­rî­bâ no ter­mo­di­na­mis­ kiem ap­stâk­ïiem, var vei­do­ties ap

ke­ra­mi­kas pro­duk­tu ie­g u­vei un stik­la/stik­la ðíied­ras ra­þo­ða­nai. Pro­fe­so­ra Sed­ma­ïa audzçk­nis un ko­lç­ì is, aso­ci­çtais pro­fe­sors Vis­val­ dis Ðvin­ka ir at­bil­dîgs par apakð­ pro­jek­tu “Ener­go­tau­pî­gas augs­ti po­rai­na ke­ram­zî­ta ie­g û­ða­nas teh­ no­lo­ì i­jas no Lat­vi­jas mâ­liem”, lai tâ­lâ­kâ per­spek­tî­vâ mo­der­ni­zç­tu un sa­ma­zi­nâ­tu po­rai­nâs ke­ra­mi­kas ra­þo­ða­nas ener­go­ietil­pî­bu.

70. gadu jubilejâ ar kundzi Gaidu. 2003. gads

280 kris­tâ­lis­ko sa­vie­no­ju­mu, un nav grû­ti ie­do­mâ­ties lie­lo ma­te­ri­ âlu daudz­vei­dî­bu, kas ie­g ûs­ta­ma no mâ­liem.. Pa­re­dzams, ka no mâ­ liem tu­vâ­kâ vai tâ­lâ­kâ nâ­kot­nç bûs ie­spç­jams ie­g ût lie­lu skai­tu jaun­u, lîdz ðim ne­pa­zîs­ta­mu ma­te­ri­âlu. Lîdz­ði­nç­jie pç­tî­ju­mi ïauj prog­no­ zçt, ka no Lat­vi­jas mâ­liem var ie­ gût vis­maz 35 da­þâ­dus ma­te­ri­âlus un iz­strâ­dâ­ju­mus, kam bû­tu at­ðíi­ rî­gas îpa­ðî­bas, teh­no­lo­ì i­jas un pie­ lie­to­jums. Ðo­brîd mâ­lu iz­man­to ne vai­râk kâ 12 vei­dos, gal­ve­no­kârt por­tlan­dce­men­ta ra­þo­ða­nâ, kâ arî bûv­ke­ra­mi­kas, sa­dzî­ves trau­ku ra­ þo­ða­nai un mâk­slas ke­ra­mi­kai. Apakð­pro­jek­tâ par Lat­vi­jas mâ­ lu pie­mç­ro­tî­bas no­vçr­tç­ða­nu jaun­u pro­duk­tu un teh­no­lo­ì i­ju iz­strâ­dei at­bil­dî­gais ir prof. Val­dis Seg­liòð. Par apakð­pro­jek­tu “Jaun­i ke­ra­mi­ kas ma­te­ri­âli un teh­no­lo­ì i­jas” at­ bild prof. Sed­ma­ïa dzî­ves­bied­re, aso­ci­çtâ pro­fe­so­re Gai­da Sed­ma­le. Par ðî apakð­pro­jek­ta uz­de­vu­miem ir no­teik­ti: mi­ne­râ­lo iz­ej­ma­te­ri­âlu ap­se­ko­jums Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jâ; dar­ ba me­to­di­ku iz­strâ­de un pa­rau­g u sa­ga­ta­vo­ða­na iz­pç­tei; iz­pç­tes re­zul­ tâ­tu un iz­ej­ma­te­ri­âlu no­vçr­tç­jums augst­tem­pe­ra­tû­ras blî­vu un po­rai­nu 70

ENERÌIJA UN PASAULE

Vçl vie­na no­staï­ìis­ka at­kâ­pe Bal­vu ra­jo­na Kup­ra­vas pa­gas­ tâ mâ­lu at­rad­nes iz­pç­tî­tie krâ­ju­mi 16,7 milj.m3, seg­kâr­ta 0,2–6,5 m, de­rî­gâ slâ­òa bie­zums 7–15 m. 1971. ga­dâ ti­ka uz­cel­ta dre­nu un ke­ram­ zî­ta rûp­nî­ca “Kup­ra­va”, kas iz­man­ to­ja mâ­lus dre­nu cau­ru­ïu, ke­ram­zî­ ta oïu un fa­sâ­des íie­ìe­ïu ra­þo­ða­nai. 1992. ga­dâ ener­go­re­sur­su trû­ku­ma dçï rûp­nî­ca dar­bî­bu pâr­trau­ca. 1935. ga­dâ Kup­ra­vâ bi­ja 73 ie­dzî­ vo­tâ­ji, to skai­tâ 49 lat­vie­ði, 13 krie­ vi, 6 eb­re­ji, 5 po­ïi. Pa­dom­ju ga­dos pçc ke­ram­zî­ta rûp­nî­cas uz­cel­ða­nas ie­dzî­vo­tâ­ju skaits pa­lie­li­nâ­jâs, un 1989. ga­dâ te bi­ja 1,5 tûk­sto­ði ie­ dzî­vo­tâ­ju. 2000. ga­dâ Kup­ra­vas pa­ gas­tâ bi­ja 806 ie­dzî­vo­tâ­ji, bez­dar­ba lî­me­nis 17,6 % . Pçc na­ci­onâ­lâ sa­ stâ­va: 39,6 % lat­vie­ðu, 47,1 % krie­ vu, 4,6 % uk­rai­òu. Iz­òe­mot da­þus Gai­la­vas ie­dzî­vo­tâ­jus, vi­si pâ­rç­jie pa­gas­ta ie­dzî­vo­tâ­ji dzî­vo Kup­ra­vâ. Lie­lâ­kie uz­òç­mu­mi no­dar­bo­jas ar kok­ap­strâ­di. (Da­ti no en­cik­lo­pç­di­ jas “Lat­vi­jas pa­gas­ti”.) Tâ vi­òus te at­aici­nâ­ja – tur­pat pus­ot­ru tûk­stos­ti. Ta­èu ne ti­kai no Lat­vi­jas, gal­ve­no­kârt – no Krie­vi­jas. Krie­vi­jas ro­be­þa ta­èu nie­ka 30 kilo­

met­ru at­tâ­lu­mâ. Iemi­ti­nâ­ja piec­ stâ­vu na­mos (Как в городе!). Kas no­ti­ka vç­lâk, va­rç­ja re­dzçt, ne­maz ne­aiz­brau­cot uz Kup­ra­vu. Pie­ti­ka, brau­cot uz Vents­pi­li, pa­ska­tî­ties uz bi­ju­ðâs Us­mas dre­nu cau­ru­ïu rûp­ nî­cas (uz­cel­ta 1984. ga­dâ, slçg­ta 1996. ga­dâ) strâd­nie­ku cie­ma­ta piec­stâ­vu na­miem Ugâ­lç. Pa kat­ra dzî­vok­ïa lo­g u kâ no­kal­tis ko­ka zars lau­kâ rç­go­jâs mel­nais “God­ma­òa krâs­ni­òas” skur­ste­nis. Kur pa­li­ka tie iz­trûk­sto­ðie 700 Kup­ra­vas ie­dzî­vo­tâ­ji? Dro­ði vien aiz­brau­ca ci­tur dar­bu un lai­mi mek­lçt. Pa­li­ku­ðie strâ­dâ kok­ap­strâ­ dç. “Ko­ku, at­ðíi­rî­bâ no ze­mes dzî­ïu iz­ej­vie­lâm, var iz­man­tot uz­reiz pçc no­cir­ða­nas. Tas dod tû­lî­tç­ju peï­òu. Mi­ne­râ­lâs iz­ej­vie­las pçc iz­rak­ða­nas jâ­at­tî­ra, jâ­ba­gâ­ti­na. Ke­ra­mi­kas iz­ strâ­dâ­ju­mu ra­þo­ða­na ir ener­go­ietil­ pî­ga (at­ce­rie­ties – “Kup­ra­vu” 1992. ga­dâ slç­dza tie­ði ener­go­re­sur­su trû­ ku­ma dçï, jo tie bi­ja ne­ie­do­mâ­ja­mi sa­dâr­dzi­nâ­ju­ðies un ra­þo­ða­na kïu­ va ne­ren­tab­la – Z.K.), tie at­mak­ sâ­jas il­g ter­mi­òâ, jo ir ïo­ti iz­tu­rî­g i,” sa­ka Gai­da Sed­ma­le, kad mçs pçc­ pus­die­nas sau­lî­tç sç­þam dâr­zâ pie strûk­la­ci­òas. Jaun­ais îpað­nieks ap­svç­ris ie­spç­ju at­vilkt no Krie­vi­ jas gâ­zes­va­du. Tas mak­sâ­tu vai­râk ne­kâ mil­jo­nu la­tu, tur­klât Krie­vi­ja mums gâ­zi pâr­dod piec­reiz dâr­gâk, ne­kâ pa­ði lie­to. At­kal viss at­du­ras pret pað­iz­mak­su. Ðo­brîd lç­tâk ke­ ram­zî­ta gra­nu­las vest no Nor­vç­ì i­ jas, kur sa­vas ener­ì i­jas pa­pil­nam. “Pie mums uz in­sti­tû­tu nâk îpað­nie­ ki, ku­ru zem­ç ir mâ­la ie­g u­las, lûdz iz­vçr­tçt kva­li­tâ­ti. Kad pa­sa­kâm, cik va­rç­tu iz­mak­sât to ap­g û­ða­na, sa­skumst, aiziet un at­pa­kaï vairs ne­pa­râ­dâs. Pat, ja iz­do­tos pie­sais­tît Ei­ro­pas Sa­vie­nî­bas nau­du,– lîdz­f i­ nan­sç­jums nav pa spç­kam. Tur­klât jâ­do­mâ arî par pro­duk­ci­jas no­ietu, par tir­g u. Sa­ra­þot vien vçl nav mâ­ ka.” Sa­ku – mâls zem­ç ne­sa­skâbs, ne­sa­mai­tâ­sies. Lai pa­g uï vien lîdz la­bâ­kiem lai­kiem. Ta­èu ta­jâ pa­ðâ lai­kâ do­mâ­ju, vai tad, kad la­bâ­ki lai­ki pie­nâks, tâ ze­me ar vi­sâm mâ­ la ie­g u­lâm jau ne­bûs no­pâr­do­ta âr­ zem­nie­kiem? Tâ­pat kâ “Lo­de”– vie­ nî­gâ, kas jo­pro­jâm ra­þo ap­da­res íie­ ìe­ïus un kâr­ni­òus no augst­vçr­tî­gâ, pat uni­kâ­lâ, Lie­pas at­rad­nes mâ­la (pla­tî­ba 78 ha, de­rî­gâ slâ­òa bie­zums 15–36 m, rûp­nie­cis­kie krâ­ju­mi 18,7 milj. m3, prog­no­zç­tie – 33 milj. m3; at­rad­ni at­klâ­ja ìe­ologs J. Slei­nis 1953. ga­dâ, tâ tiek iz­man­to­ta kopð 1963. ga­da. Mâls de­rîgs ap­da­res 2011/4


zinâtne

ma­te­ri­âliem (sar­ka­na­jiem íie­ìe­ ïiem), kâr­ni­òiem, dre­nu cau­ru­lçm, gai­ðais mâls – ap­da­res plâk­snî­tçm, bal­zâ­ma pu­de­lçm. – “Lat­vi­jas pa­ gas­ti”), ku­ru tâ îpað­nieks “sav­lai­cî­ gi” pâr­de­vis âr­zem­nie­kam...

Summary Ga­ta­vo­jot ma­te­ri­âlus ie­snieg­ða­ nai bal­vas þû­ri­jas ko­mi­si­jai, pro­fe­ sors Sed­ma­lis it kâ pa­vil­ka svît­ru sa­vai pç­dç­jo 40 ga­du il­ga­jai Lat­vi­jas ze­mes ba­gâ­tî­bu iz­pç­tei un teh­no­lo­ ìi­ju iz­strâ­dei. Ano­tâ­ci­jâ dar­bu kop­ai “Lat­vi­jas mi­ne­râ­lâs iz­ej­vie­las un to iz­man­to­ða­na taut­saim­nie­cî­bâ” viòð rak­sta, ka lai­ka pe­ri­odâ no ap­mç­ ram 1970. ga­da lîdz 2010. ga­dam vai­râ­kas iz­strâ­des un iz­pç­tes ma­ te­ri­âli ir re­ko­men­dç­ti iz­man­to­ða­nai ra­þo­ða­nâ Lat­vi­jas taut­saim­nie­cî­bas va­ja­dzî­bâm. Kâ no­zî­mî­gâ­kos dar­bu re­zul­tâ­tus viòð min: blî­vu, no­di­lu­ ma iz­tu­rî­g u klin­ke­ra ti­pa ke­ra­mi­ ku, iz­man­to­tu AS “Lo­de”; ke­ra­mis­ kâs ma­sas no Lat­vi­jas kvar­tâ­ra un de­vo­na ìe­olo­ì is­ko pe­ri­odu mâ­liem, kâ arî mig­li­nâ­tu un caur­spî­dî­gu gla­zû­ru sa­stâ­vus, kas iz­man­to­ti uz­ òç­mu­mos “Bro­cç­nu ke­ra­mi­ka” (Bro­ cç­ni), “Jel­ga­vas ke­ra­mi­ka” (Jel­ga­va, Ro­la­va, Cç­sis, Pa­du­re, Tû­mu­þi) iz­ strâ­dâ­ju­mu ra­þo­ða­nai; stik­la ðíied­ ras at­li­ku­mu kâ pie­de­vas iz­man­to­ ða­nu bûv­nie­cî­bas íie­ìe­ïu stip­rî­bas

pa­aug­sti­nâ­ða­nai Kaln­cie­ma bûv­ ma­te­ri­âlu kom­bi­nâ­tâ, lai ra­þo­tu pa­aug­sti­nâ­tas stip­rî­bas íie­ìe­ïus daudz­stâ­vu na­mu cel­tnie­cî­bai. Lat­v i­jas ne­at­ka­r î­bas pe­r i­odâ ra­du­sies past­ip­r i­nâ­ta in­te­re­se par po­rai­no ke­ram­zî­ta cel­tnie­cî­bas ma­ te­r i­â lu îpa­ðî­bâm, it se­v ið­í i par to sil­tu­ma va­dâ­mî­bu no­lû­kâ sa­ma­zi­ nât sil­tu­ma va­dâ­mî­bas ko­efi­cien­tu. Tas ir ak­tu­â li, jo – kâ jau mçs re­ dzç­jâm –, ne­rau­go­ties uz pie­tie­ka­ miem mâ­lu re­sur­siem, kas no­de­r î­g i tie­ði ðâ­da ma­te­r i­â la ra­þo­ða­nai, tos lie­lâ dau­dzu­mâ im­por­tç. De­ta­li­zç­ti ir pç­tî­ti mâ­li no Ap­r i­íu, Kup­ra­vas, Nîc­ga­les at­rad­nçm, ku­râs ap­zi­nâ­ tie mâ­la krâ­ju­mi pâr­sniedz 5 milj. m3. 2009. ga­dâ Lat­v i­jas Zi­nât­òu aka­dç­mi­ja par vie­nu no no­zî­mî­gâ­ kiem lie­tið­í iem sa­snie­g u­miem ir at­zi­nu­si ke­ram­zî­ta ti­pa pro­duk­tu iz­strâ­d i no kâr­tai­n iem si­li­kâ­tiem, mâ­liem, ar or­ga­n is­ku, iz­de­go­ðu vie­lu pie­de­vâm. Ir no­teik­ta op­ti­ mâ­lâ po­ras vei­do­jo­ðâ pie­de­va, ku­ ra vei­do­jas kâ at­li­ku­mu pro­dukts bi­odeg­v ie­las ra­þo­ða­nas pro­ce­sâ. Ie­g û­tais “vieg­lais” cel­tnie­cî­bas ma­ te­r i­â ls rak­stu­ro­jas ar pa­ze­mi­nâ­tu til­pu­ma ma­su, kâ arî pa­ze­mi­nâ­tu sil­tu­ma va­dâ­mî­bu. Ma­te­r i­â ls ir aiz­sar­gâts ar Lat­v i­jas pa­ten­tu. Pa­pil­dus ir veik­ti arî pç­tî­ju­mi Lat­vi­jas mâ­lu pie­lie­to­ða­nai ci­tu ino­va­tî­vu ke­ra­mi­kas pro­duk­tu iz­

strâ­dei, pie­mç­ram, zem­âs tem­pe­ra­ tû­râs ap­de­dzi­nâ­tu mâ­lu sor­ben­tu iz­strâ­dei, prin­ci­pâ jaun­u augst­as stip­rî­bas blî­vas ke­ra­mi­kas ma­te­ ri­âlu iz­strâ­dei (ak­tîvs na­no­lî­me­òa iz­ej­ma­te­ri­âls, kas vei­ci­nâ­tu ðî ma­ te­ri­âlu sa­íep­ða­nas un sa­blî­vç­ða­ nâs pro­ce­su). Ir veik­ti pç­tî­ju­mi par Lat­vi­jas de­vo­na un ju­ras ìe­olo­ì is­ko pe­ri­odu kvar­ca smil­ðu ba­gâ­ti­nâ­ða­ nu, lai sa­ma­zi­nâ­tu tâ dç­vç­to kai­tî­go pie­mai­sî­ju­mu Fe2O3 un TiO2 sa­tu­ru ta­jâs, lai pie­râ­dî­tu, ka arî vie­tç­jâs kvar­ca smil­tis var lie­tot plâk­ðòu stik­la un stik­la ðíied­ras ra­þo­ða­nai. Zi­nât­nieks ir snie­dzis re­ko­men­dâ­ci­ jas Ai­viek­stes re­ì i­ona do­lo­mî­tu iz­ man­to­ða­nai augst­vçr­tî­ga ap­da­res ma­te­ri­âla ie­g u­vei. Lat­vi­jas mi­ne­râ­lo iz­ej­vie­lu iz­pç­ te ir no­ri­si­nâ­ju­sies pa­ra­lç­li pç­tî­ju­ miem par fos­f â­tu stikl­vei­dî­g iem ma­te­ri­âliem, ar ko Ul­dis Sed­ma­lis no­dar­bo­jas jau kopð 1959. ga­da, drîz vien pçc stu­di­ju beig­ða­nas LVU Íî­ mi­jas fa­kul­tâ­tç 1956. ga­dâ. Kâds tad ir pro­fe­so­ra zi­nât­nis­ kâs dar­bî­bas Summary skait­lis­kâ iz­teik­smç? Ap 550 pub­li­kâ­ci­ju, ap 100 iz­g ud­ro­ju­mu un Lat­vi­jas pa­ ten­tu. Vi­òa va­dî­bâ aiz­stâ­vç­tas 18 dok­to­ra (pa­dom­ju lai­kâ – kan­di­dâ­ ta) di­ser­tâ­ci­jas. Ko vçl var no­vç­lçt po­fe­so­ram Ul­dim Sed­ma­lim? Ti­kai un vie­nî­g i – ve­se­lî­bu! E&P Foto no U.Sedmaïa personîgâ arhîva

50 gadu kâzu jubilejâ ar ìimeni un darba biedriem. 2010. gada jûlijs 2011/4

ENERÌIJA UN PASAULE

71


zinâtne

Bioenerìijas tirdzniecîbas iespçjas Eiropâ K

atrai Eiropas Savienî bas (ES) dalîbvalstij enerìçtiskâs neatkarî bas nodroðinâðana ir svarîgs jautâjums. Lîdz ar to tiek ievies ta vir kne daþâdu politisko instrumentu un mehânismu, kas veicina atjaunîgo, îpaði vietçjo, ener­ goresur su izmantoðanu enerìijas raþoðanai. Ðâdu mehânismu iz strâde paras ti ir balstî ta uz informâcijas iegu­ vi un analîzi par biomasas resur su pieejamî bu daþâdâs Eiropas valstîs. Eiropas Savienî bas programmas “Saprâtîga enerìija Eiropai” ietvaros tiek realizçts projekts EUBIONET III “Risinâjumi biomasas tirgus ðíçr ðïu pâr varçðanai un izejmateriâlu pieejamî bai”, kurâ piedalâs 17 ES dalîbvalstis un Nor vçìija. Projek ta ietvaros tika apkopota informâ­ cija par bioenerìijas patçriòu, potenciâlu, tirdzniecî bas iespçjâm katrâ no projek ta dalîbvalstîm. Turpmâk tekstâ informâcija par iegûtajiem rezultâtiem. Lîga Ozoliòa, RTU doktorante

Biomasas pieejamîba un izmantoðana

Au s B e t r ij Bu ļ ģi a lg ja ār Č ija eh D ija ā I g nija au n S o ija m Fr ija an c Vā ija G c ija ri U eķi ng ja ār ija Īr i It ā ja l L a ija t Li v ija N et īd u e r va N lan or d vē e ģi ja Po Po r tu lija R gā um l e Sl ān ov i j a Sl āki ov j a ē S p nija ān Z Li v i e ija el d br r ij it ā a ni ja

Apkopojot datus projekta EU BIONET III ietvaros, tika konstatçts, kopçjais pieejamais biomasas potenciâls 24 ES dalîbvalstîs un Nor vçìijâ ir aptuveni 6,6 PJ. Vislielâkais potenciâls (46%), kuru varçtu izmantot enerìijas ra­ þoðanai no biomasas, ir balstîts uz koksnes atlikumiem, kâ arî zâlaugu un augïu biomasas resursiem, taèu visiz­ platîtâkais biomasas veids dalîbvalstîs ir koksnes resursi (ðíelda, malka, mizu maisîjums). Projekta EU BIONET III ietvaros koksnes kurinâmâ ikga­ PJ dçjais potenciâls tika noteikts kâ 1,5 550 PJ, òemot vçrâ datus arî par Nor vç­ Apstrādātā kurināmā koksne ìiju. Biomasas resursi atkarîbâ no 500 Citi biomasas resursi veida ES­24, ieskaitot Nor vçìiju, ir 450 Šķidrā biomasa apskatâmi 1. attçlâ. 400 Projekta EU BIONET III ietvaros Zaļā un augļu biomasa 350 noteiktais biomasas resursu potenci­ Otrreizējā koksne 300 âls ir 6,6 PJ, no kuriem 67% sastâda Malka 250 koksnes biomasa. Balstoties uz iegûta­ Cietie rūpnieciskie jiem datiem, viszemâkâ ikgadçjâ bio­ 200 koksnes atlikumi masas resursu pieejamîba ir ðâdâm 150 Koksnes atlikumi valstîm: Dânija (34 PJ), Bulgârija 100 (42 PJ), Lietuva (47 PJ). Visaugstâkâ 50 ikgadçjâ biomasas resursu pieeja­ 0 mîba ir Vâcijai (1080 PJ) un Zvied­ rijai (841 PJ). Vislielâkâ koksnes atlikumu pieejamîba ir Zviedrijai, Somijai, Vâcijai un Francijai. 1. at tçls. Biomasas resur su pieejamî ba ES-24 un Nor vçìijâ

72

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


zinâtne

Pro­jek­t a ie­t va­r os ti­k a ap­ko­ po­t i da­t i par bi­oma­sas iz­man­t o­ ða­nu da­l îb­val­stîs, kas bal­stî­t i uz da­t iem par 2006. ga­du, kad ti­k a no­t eikts, ka 3,2 PJ tiek iz­m an­t o­t a tie­ði cie­t â bi­oma­sa. Mal­k a ir vi­siz­ pla­t î­t â­k ais cie­t âs bi­oma­sas veids (30%), bet ðie da­t i var bût ne­pre­c î­ zi, jo lie­lâ­k â da­ïa mal­k as re­sur­su ne­t iek tir­go­t i ofi­c i­â li. Rûp­n ie­c î­bas bla­k us­pro­duk­t i un at­l i­k u­m i ie­ òem ot­r o vie­t u cie­t âs bi­oma­sas iz­ man­t o­ja­m î­bas zi­ò â, kas ir no­t eik­ ta 20% ap­mç­râ. Tre­ðo vie­t u ie­òem koks­nes at­l i­k u­m i (11%), tam se­ko za­ïâ un aug­ïu bi­oma­sa (7%), otr­ rei­zç­jâ koks­ne (6%) un ap­strâ­d â­ tâ ku­r i­n â­mâ koks­ne (gra­nu­las, bri­ke­t es – 5%). Gra­nu­lu iz­man­to­ða­na ir pie­augu­ si dau­dzâs Ei­ro­pas val­stîs, un tâ pâr­sniedz pat ra­þo­ða­nas ap­jo­mus. Gal­ve­no­kârt gra­nu­las tiek ra­þo­tas no rûp­nie­cî­bas bla­kus­pro­duk­tiem un at­li­ku­miem, lîdz ar to da­ti var pâr­klâ­ties ar da­tiem par rûp­nie­ cis­ka­jiem koks­nes at­li­ku­miem, tâ­ dçï gra­nu­las tiek ie­kïau­tas gan pie iz­ej­ma­te­ri­âliem, gan rûp­nie­cî­bas bla­kus­pro­duk­tiem un at­li­ku­miem. Mal­ka ir vis­bie­þâk iz­man­to­tais cie­tâ ku­ri­nâ­mâ veids vi­sâ Ei­ro­pâ. Fran­ci­jâ un Lat­vi­jâ mal­ka tiek iz­ man­to­ta vis­vai­râk. Za­ïâ bi­oma­sa, gal­ve­no­kârt sal­mi, tiek iz­man­to­ti Dâ­ni­jâ un Po­li­jâ. Koks­nes at­li­ku­mi, rûp­nie­cis­kie koks­nes at­li­ku­mi un ðíid­râ bi­oma­sa ir gal­ve­nie bi­oma­ sas re­sur­si So­mi­jâ, Slo­vç­ni­jâ un Spâ­ni­jâ.

Bi­oma­sas tir­dznie­cî­ba Kopð 2006. ga­da îpa­ði ap­strâ­ dâ­tâs cie­tâs bi­oma­sas (gra­nu­lu un bri­ke­ðu) ra­þo­ða­na, tir­dznie­cî­ba un pa­tç­riòð ir strau­ji pie­audzis, ie­spç­ jams, daudz âtr­âk ne­kâ ci­ti cie­tâs bi­oma­sas vei­di. Pað­reiz pie­eja­mie da­ti par bi­oma­sas iz­man­to­ða­nu ir ne­pil­nî­g i, tur­klât vçl ne­kon­krç­tâ­ki da­ti ir pie­eja­mi par cie­tâs bi­oma­sas tir­dznie­cî­bu. Gal­ve­nais ie­mesls ir tas, ka ti­kai kopð 2009. ga­da jan­vâ­ ra da­ti par koks­nes gra­nu­lu tir­dz­nie­cî­bu tiek ap ko­po­ti EU­ROS­ TAT sta­tis­ti­kas da­tu bâ­zç. Lîdz ðim ðâ­da uz­skai­tes sis­tç­ma ne­bi­ja pat ie­vies­ta.

2011/4

2. at­tçls. Koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­bas vir­zie­ni

Dau­dzus cie­tâs bi­oma­sas ku­ri­ nâ­mos tir­go dau­dzu­mos, kas pâr­ sniedz 100 000 ton­nas ga­dâ, gal­ ve­no­kârt tas at­tie­cas uz koks­nes gra­nu­lâmunðíel­du.Ma­zâ­kosap­jo­mos (< 10  000 ton­nas ga­dâ) un gal­ve­ no­kârt îsâs dis­tan­cçs tiek tir­go­tas koks­nes bri­ke­tes, cel­mi, kok­zâ­ìç­ta­vu at­kri­tu­mi (skai­das, mi­zas) un cie­to at­kri­tu­mu mai­sî­ju­mi (RDF). Pa­ras­ti ðâ­da vei­da tir­dznie­cî­ba no­tiek starp kai­miò­val­stîm, pie­mç­ram, Zvied­ri­ju un Nor­vç­ìi­ju vai Vâ­ci­ju un Nî­der­lan­ di. Vis­pla­ðâk vi­sâ Ei­ro­pâ tir­go koks­ nes gra­nu­las. To tir­dznie­cî­bas ce­ïi ir: Ø Rûp­nie­cis­ko koks­nes gra­nu­ lu tir­dznie­cî­ba ar ku­ìiem no Bal­ti­ jas val­stîm, So­mi­jas un Krie­vi­jas uz Zvied­ri­ju, Dâ­ni­ju, Beï­ìi­ju, Nî­der­lan­di un Liel­bri­tâ­ni­ju. Ðîs gra­nu­las gal­ve­ no­kârt iz­man­to lie­los ap­jo­mos og­ïu lîdz­sa­de­dzi­nâ­ða­nas elek­tro­sta­ci­jâs, vai arî vi­dç­jas vai lie­las jau­das ko­ìe­ ne­râ­ci­jas sta­ci­jâs Zvied­ri­jâ un Dâ­ni­jâ. Ø Starp­tau­tis­ka koks­nes gra­ nu­lu tir­dznie­cî­ba (im­por­tç­ða­na) ar ku­ì iem uz Beï­ì i­ju un Nî­der­lan­di, gal­ve­no­kârt no Ka­nâ­das un ASV 2009. ga­dâ, kâ arî no Aus­trâ­li­jas. Ðîs gra­nu­las gal­ve­no­kârt iz­man­to lie­las jau­das og­ïu lîdz­sa­de­dzi­nâ­ða­ nas elek­tro­sta­ci­jâs (da­þâs no tâm iz­man­to ti­kai bi­oma­su) Beï­ì i­jâ un Nî­der­lan­dç. Ø Augst­as kva­li­tâ­tes koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­ba no Aus­tri­jas, Vâ­ci­jas un Slo­vç­ni­jas (ar kra­vas ma­ðî­nâm), Por­tu­gâ­les un Spâ­ni­jas

(ar ku­ì iem) uz Itâ­li­ju. Liels skaits ap­ku­res gra­nu­lu kat­lu ir uz­stâ­dî­ti mâj­saim­nie­cî­bâs Itâ­li­jâ, kas rak­ stu­ro arî lie­lo pie­pra­sî­ju­mu pçc augst­as kva­li­tâ­tes gra­nu­lâm. Ø Pa­pil­dus ðiem tir­dznie­cî­bas ce­ïiem past­âv arî augst­as kva­li­tâ­ tes koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­ba, pâr­va­dâ­jot gra­nu­las kra­vas ma­ ðî­nâs îsâs dis­tan­cçs, gal­ve­no­kârt starp kai­miò­val­stîm. Vis­ti­pis­kâ­kie pie­mç­ri: starp Vâ­ci­ju un Aus­tri­ju, Nor­vç­ì i­ju un Zvied­ri­ju vai Zvied­ri­ ju un Nor­vç­ì i­ju. Koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­bas vir­zie­ni ir at­spo­g u­ïo­ti 2. at­tç­lâ. Ar sar­ka­no krâ­su ir ie­zî­mç­ti koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­bas ce­ïi, ar mel­no krâ­su rûp­nie­cis­ko koks­nes gra­nu­lu un za­ïo ser­ti­f i­cç­tâs (DIN­plus kva­ li­tâ­tes stan­darts) koks­nes gra­nu­lu tir­dznie­cî­bas ce­ïi. Pro­jek­ta EU­BI­ONET II­I ie­tva­ros ti­ka ap­ko­po­ta in­for­mâ­ci­ja no da­lîb­ val­stîm arî par ci­tu cie­to bi­oma­sas ku­ri­nâ­mo – ðíel­das – tir­dznie­cî­bu. Ko­pu­mâ ðíel­das tir­dznie­cî­ba ir ma­ zâk iz­de­vî­ga ne­kâ gra­nu­lu – augst­â mit­ru­ma sa­tu­ra un uz­gla­bâ­ða­nas dçï. Ta­jâ pa­ðâ lai­kâ ti­ka kon­sta­tçts, ka no­tiek ðíel­das tir­dznie­cî­ba lie­los ap­jo­mos no Lat­vi­jas uz Dâ­ni­ju un Zvied­ri­ju. Mal­ka ir otrs ku­ri­nâ­mâ veids, kas tiek tir­gots starp­tau­tis­ki, eks­por­tçts no Lat­vi­jas, Igau­ni­jas un So­mi­jas. Otr­rei­zç­jâ koks­nes tir­dz­ nie­cî­ba no­tiek vi­sâ Ei­ro­pâ ap­tu­ve­ni 226 000 m3 ap­jo­mâ.

ENERÌIJA UN PASAULE

73


zinâtne

Ðíçr­ðïi un ie­spç­jas bi­oma­sas tir­dznie­cî­bai

Ðíçr­ðïi bi­oma­sas pla­ðâ­kai tir­dznie­cî­bai, kas ti­ka kon­sta­tç­ti in­ter­vi­jâs

Iz­ej­ma­te­ri­âlu pie­eja­mî­ba. Ðis ir gal­ve­nais ðíçr­slis, kas ka­vç bi­o­ ma­sas pla­ðâ­ku tir­dznie­cî­bu Ei­ro­pâ. Gal­ve­no­kârt to mi­nç­ja koks­nes gra­ nu­lu ra­þo­tâ­ji no Aus­tri­jas, Vâ­ci­jas, So­mi­jas, Lie­tu­vas un Zvied­ri­jas. Dau­dzâs no ðîm val­stîm iz­ej­ma­te­ ri­âla (skai­du) trû­ku­ma dçï lie­lâ­kâ da­ïa uz­òç­mu­mu ir sa­ma­zi­nâ­ju­ði ra­þo­ða­nas ap­jo­mus pç­dç­jo piec­u ga­ du lai­kâ. Vie­nî­gâ no da­lîb­val­stîm – Lat­vi­ja – at­zi­na, ka ir pie­tie­ka­ma iz­ej­ma­te­ri­âlu re­sur­su pie­eja­mî­ba bi­oma­sas tir­dznie­cî­bas at­tîs­tî­bai. Ko­pu­mâ ska­tot, res­pon­den­ti gal­ ve­no­kârt snie­dza di­vus priekð­li­ku­ mus ðî ðíçr­ðïa pâr­va­rç­ða­nai: Ø Jaun­u iz­ej­ma­te­ri­âlu iz­man­to­ ða­na, kâ: koks­nes at­kri­tu­mi/otr­rei­ zç­jâ koks­ne, koks­nes at­li­ku­mi no ne­ko­mer­ci­âlas koks­nes iz­cir­ða­nas un koksnes resursi, kas nekur citur netiek izmantoti. Tajâ paðâ laikâ ir iespçjams vairâk izmantot arî augst­as kva­li­tâ­tes iz­ej­ma­te­ri­âlu – kâ ce­lu­lo­zes ðíel­du un apaï­kok­sni. Ø Pa­lie­li­nât iz­ej­ma­te­ri­âlu im­por­ tu no tâm val­stîm, ku­râs ir pie­ejams augsts bi­oma­sas pie­gâ­des po­ten­ci­ âls. Ðâ­di re­ì i­oni var bût gan Ei­ro­pâ, gan âr­pus Ei­ro­pas te­ri­to­ri­jâm. Fi­nan­si­âla at­bal­sta trû­kums. Kâ otrs gal­ve­nais ðíçr­slis starp da­ lîb­val­stîm ti­ka kon­sta­tçts fi­nan­si­ âlais at­balsts. Ðeit ie­kïau­ti di­vi fak­ to­ri: sub­sî­di­ju pie­eja­mî­ba un snieg­to sub­sî­di­ju sta­bi­li­tâ­te. Ta­jâ ie­tverts gan li­kum­do­ða­nas at­balsts lie­las jau­das elek­tro­ener­ì i­jas un/vai sil­ tu­ma ra­þo­ða­nai no bi­oma­sas, kâ arî at­bal­sta me­hâ­nis­mi ma­zas jau­das bi­oma­sas teh­no­lo­ì i­jâm, pie­mç­ram, sub­sî­di­jas gra­nu­lu kat­lu uz­stâ­dî­ ða­nai mâj­saim­nie­cî­bâs. Ie­spç­ja­mie 74

ENERÌIJA UN PASAULE

Valstu skaits

Pro­jek­ta EU­BI­ONET II­I ie­tva­ros kat­râ no da­lîb­val­stîm lai­ka pe­ri­odâ no 2009. ga­da ap­rî­ïa lîdz sep­tem­ brim ti­ka veik­tas in­ter­vi­jas ar bi­o­ma­sas tir­dznie­cî­bas pâr­stâv­jiem par bi­oma­sas tir­dznie­cî­bas ðíçr­ ðïiem un ie­spç­jâm. Tir­dznie­cî­bas pâr­stâv­jiem bi­ja ie­spç­jams iden­ti­ fi­cçt jeb­kâ­dus ðíçr­ðïus, kas past­âv bi­oma­sas tir­dznie­cî­bâ, un sniegt arî ri­si­nâ­jumus, kâ va­rç­tu ðos ðíçr­ðïus lik­vi­dçt, lîdz ar to at­tîs­tot bi­oma­sas tir­dznie­cî­bu.

Izejmateriâlu pieejamîba

16

Loìistika Ilgtspçjîbas kritçriji

12

Kurinâmâ kvalitâte

9 8

Finansiâla atbalsta trûkums

8 6

Negodîga konkurence

6

4

0 Bûtisks ðíçrslis

Minimâls ðíçrslis

Iespçja

3. at­tçls. Biomasas izmantoðanas ðíçrðïi un iespçjas

ri­si­nâ­ju­mi ir diez­gan skaid­ri: sta­bi­ la, il­g ter­mi­òa (10 ga­di) li­kum­do­ða­ na sil­tu­ma un elek­tro­ener­ì i­jas ra­þo­ ða­nai no bi­oma­sas pa­lie­li­nâs tir­g us sta­bi­li­tâ­ti un pie­sais­tîs pa­pil­dus in­ ves­tî­ci­jas at­jau­no­ja­mo ener­go­re­sur­ su ra­þo­ða­nai un tir­dznie­cî­bai. Ne­go­dî­ga kon­ku­ren­ce ar fo­ si­la­jiem ku­ri­nâ­ma­jiem. Ne­ska­ to­ties uz to, ka dau­dzâs val­stîs tiek pie­ðíir­tas sub­sî­di­jas ener­ì i­jas ra­ þo­ða­nai no cie­tâs bi­oma­sas, to­mçr past­âv ne­go­dî­ga kon­ku­ren­ce ar fo­ si­la­jiem ku­ri­nâ­ma­jiem. Pie­mç­ram, da­þâs ES da­lîb­val­stîs fo­si­lie ku­ ri­nâ­mie nav ap­lik­ti ar no­dok­li vai tas ir zem­âks ne­kâ bi­oma­sai. Ðâ­du vie­dok­li snie­dza piec­as pro­jek­ta da­ lîb­val­stis. Lo­ì is­ti­kas ðíçr­ðïi. At­ðíi­rî­bâ no bi­oma­sas re­sur­siem, fo­si­la­jiem ku­ri­nâ­ma­jiem ir la­bâk at­tîs­tî­ta lo­ ìis­ti­kas sis­tç­ma, kas no­dro­ði­na ku­ ri­nâ­mâ trans­por­tç­ða­nu ar zem­âm iz­mak­sâm. Bi­oma­sas tir­go­tâ­ji no Lat­vi­jas, Por­tu­gâ­les, Spâ­ni­jas un Zvied­ri­jas uz­svç­ra, ka lo­ì is­ti­kas sis­tç­ma, kas sais­tî­ta ar iz­ej­ma­te­ ri­âlu pie­gâ­di, nav pie­tie­ka­mi efek­ tî­va, kas li­mi­tç bi­oma­sas iz­ej­ma­te­ ri­âlu ie­g u­vi, lîdz ar to pa­lie­li­not arî ku­ri­nâ­mâ iz­mak­sas. Ilgtspç­jî­bas kri­tç­ri­ji. Tâ kâ in­ter­vi­jas ti­ka veik­tas 2009. ga­da va­sa­ras pe­ri­odâ, kad Ei­ro­pas lî­me­ nî plâ­no­ja iz­strâ­dât ilgtspç­jî­bas kri­ tç­ri­jus cie­ta­jai bi­oma­sai, dau­dzâs val­stîs ðie jau­tâ­ju­mi vçl ne­bi­ja îs­ti skaid­ri. No ot­ras pus­es – jau pað­laik Beï­ì i­jâ ir iz­strâ­dâ­tas pra­sî­bas, kas vei­ci­na ilgtspç­jî­g u bi­oma­sas ra­þo­ða­ nu elek­tro­ener­ì i­jas ie­g u­vei. Tur­klât prak­tis­ki vi­sâs Ei­ro­pas val­stîs ir la­ bi zi­nâ­mas arî me­þu ser­ti­f i­kâ­ci­jas sis­tç­mas. Res­pon­den­ti no So­mi­jas

uz­ska­ta, ka iz­strâ­dâ­tie kva­li­tâ­tes stan­dar­ti un ilgtspç­jî­bas kri­tç­ri­ji nav ðíçr­slis bi­oma­sas pla­ðâ­kai iz­ man­to­ða­nai, glu­þi ot­râ­di, to var uz­ ska­tît drî­zâk par jaun­u ie­spç­ju. Bi­oma­sas kva­li­tâ­te. Bi­oma­ sas kva­li­tâ­tes jau­tâ­jums (koks­nes gra­nu­lu fi­zi­kâ­lâs îpa­ðî­bas) ti­ka mi­ nçts dau­dzâs val­stîs. Ðis jau­tâ­jums ir îpa­ði sva­rîgs Beï­ì i­jâ, kur ðo­brîd rûp­nie­cî­bas gra­nu­lu kva­li­tâ­te ne­ at­ðíi­ras no koks­nes gra­nu­lâm, kas tiek iz­man­to­tas mâj­saim­nie­cî­bas sek­to­râ. Im­por­tç­ta­jâm gra­nu­lâm, ku­ras iz­man­to abos vir­zie­nos, tiek pie­ðíirts viens un tas pats ser­ti­f i­ kâts. Dau­dzi res­pon­den­ti uzs­vç­ra, ka ir ne­pie­cie­ðams iz­strâ­dât vie­no­ tus stan­dar­tus, kas no­sa­ka, kâ­dai ir jâ­bût cie­tâs bi­oma­sas kva­li­tâ­tei. Ðîs pro­blç­mas ri­si­nâ­jums ir iz­strâ­ dâ­tais Ei­ro­pas CEN stan­darts, kas pub­li­cçts 2010. ga­da sâ­ku­mâ. Bal­ sto­ties uz ðo stan­dar­tu, tiks iz­strâ­ dâ­ti ISO stan­dar­ti, ku­ri no­teiks cie­ tâs bi­oma­sas kva­li­tâ­tes pra­sî­bas. Ap­tau­jas lai­kâ ti­ka kon­sta­tç­ti arî ci­ti ðíçr­ðïi, pie­mç­ram, bi­oma­sas ku­ri­nâ­mâ ce­nu svâr­stî­bas, tir­g us caur­spî­dî­g u­ma trû­kums, tir­dznie­ cî­bas un pa­tç­ri­òa sta­tis­ti­kas da­tu trû­kums. Kâ arî ðíçr­ðïi, kas ir rak­ stu­rî­g i kat­rai da­lîb­val­stij at­se­við­íi, pie­mç­ram, pâ­râk strik­tas pra­sî­bas koks­nes gra­nu­lu ra­þo­ða­nai Aus­tri­ jâ, kva­li­f i­cç­ta dar­ba­spç­ka trû­kums Lat­vi­jâ, apaï­kok­snes im­por­tç­ða­na no Krie­vi­jas ir ap­stâ­ju­sies tir­dznie­ cî­bas mui­tas no­dok­ïa dçï So­mi­jâ un Vâ­ci­jâ un emi­si­jas kvo­tu sa­da­le kûd­rai Zvied­ri­jâ. Pla­ðâ­ku in­for­mâ­ci­ju par ap­ ska­tî­ta­jiem jau­tâ­ju­miem ir ie­spç­ jams ie­g ût pro­jek­ta mâ­jas la­pâ (www.eubionet.net). E&P 2011/4


zinâtne

Rîgas Politehniskâ institûta Íîmijas nodaïas çka 20.Gadsimta sâkumâ

2011. – STARP­TAU­TIS­K AIS ÍÎMIJAS GA­DS

Emî­li­ja Gud­ri­nie­ce, Jâ­nis Kras­tiòð, Il­gars Gros­valds

Cil­vç­ki, çkas, tra­dî­ci­jas

(Pçc 30 ga­diem at­rasts rok­raksts) K

ad 90. ga­du sâ­k u­mâ spie­d î­gu ma­te­ri­âlo ap­s tâk­ïu dçï lik­vi­dç­jâs kâd­reiz tik po­pu­lâ­r ais þur­nâls “Zvaig­zne”, kur vien­mçr vie­tu ra­da rak­s ti par zi­nât­ni un zi­nât­nie­kiem, tâ dar­bi­nie­ki no âr­â me­ta­ma­jiem pa­pî­riem pie­vâ­ca vie­nu ot­ru sa­vu­laik ne­pub­li­cç­tu rak­s tu vai fo­to­at­tç­lu, kam kâd­reiz va­rç­tu bût kul­tûr­vçs­tu­ris­ka vçr­tî­ba. Jâ­at­zîs­tas, ka tâ “grç­ko­ju” arî es. Ðie ma­te­ri­âli no­nâ­ca ul­maò­lai­ka rak­s tâm­gal­da dzi­ïu­mâ un ti­ka sek­mî­gi aiz­mir­s ti. Ne­sen, vei­cot rak­s tâm­gal­da “re­vî­zi­ju”, uz­dû­ros ma­pei un at­r a­du ta­jâ brî­nu­mai­nas lie­tas, tos­tarp pro­fe­so­res Emî­li­jas Gud­ri­nie­ces, ar­hi­tek­ta (ta­gad jau arî pro­fe­so­r a) Jâ­òa Kras­ti­òa un íî­mi­jas vçs­tur­nie­ka Il­ga­r a Gros­val­da rak­s ta “Cil­vç­ki, çkas, tra­d î­ci­jas” ma­nu­skrip­tu, vel­tî­tu sla­ve­nâs ka­nâl­ma­las ­Í î­mi­jas çkas vçs­tu­rei, ku­r a, rç­íi­not no 2011. ga­da, sâ­k u­sies pirms apaï­iem 110 ga­diem. Tek­s tâ mi­nçts, ka tâ uz­r ak­s tî­ða­nas lai­kâ ap­ri­tç­ju­ði 80 ga­di kopð çkas uz­cel­ða­nas, tâ­tad raksts ta­pis 1981. ga­dâ. Kâ­du ie­mes­lu dçï tas nav pub­li­cçts, ta­gad grû­ti no­skaid­rot. Pçc kriet­ni il­ga lai­ka tâ sa­îsi­nâts va­ri­ants ar virs­r ak­s tu “Kur Rî­gâ dzi­mu­si íî­mi­ja” bez ilus­trâ­ci­jâm (ma­nu­skrip­tam bi­ju­ðas pie­vie­no­tas 5 fo­to­grâ­fi­jas, no ku­r âm sa­gla­bâ­ju­ðâs 3) pub­li­cçts þur­nâ­la “Zi­nât­ne un Teh­ni­ka” 1982. ga­da 9. nu­mu­r â. Sla­ve­nâs ju­bi­le­jas sa­ka­r â ïau­sim ðim ma­nu­skrip­tam ie­r au­dzît die­nas gais­mu tâ­dâ for­mâ, kâ­dâ tas to­reiz ti­cis uz­r ak­s tîts, jo arî tâ ir laik­me­ta lie­cî­ba. Zai­ga Ki­pe­r e

Tra­dî­ci­jas vei­do­jas no pa­audzes uz pa­audzi. Tas pats sa­kâms par aro­du di­nas­ti­jâm, kul­tû­ras pâr­ man­to­ju­mu, zi­nât­nes at­tîs­tî­bu. Ðo­dien ar­vien bie­þâk dzir­dam par ne­pie­cie­ða­mî­bu sa­gla­bât cel­tnes, ku­râm ir kul­tûr­vçs­tu­ris­ka no­zî­me, ku­ras ir tau­tas ar­hi­tek­tû­ras pie­mi­ nek­ïi. Tau­tas cel­tnie­cî­bas pie­mi­nek­ ïi gla­bâ­jas Brîv­da­bas mu­ze­jâ, bet dau­dzi vçl iz­kai­sî­ti da­þâ­dos mû­su re­pub­li­kas no­stû­ros. Ar­hi­tek­te Irç­ na Bâ­ku­le (“Zvaig­zne”, 1981. ga­da 2011/4

Nr. 19) at­zî­mç:”Sva­rîgs priekð­no­tei­ kums pie­mi­nek­ïa aiz­sar­dzî­bâ ir tâ pa­rei­zâ iz­man­to­ða­na ...”. Un tâ­lâk vi­òa tur­pi­na: “Lie­la no­zî­me ir pie­ mi­nek­ïu vçr­tî­bas iz­prat­nei, ap­zi­òai, ka tie sa­gla­bâ­ja­mi nâ­ka­ma­jâm pa­ audzçm”. Cik pa­tie­si vâr­di! Pað­laik daudz tiek ru­nâts par se­ no tau­tas cel­tnie­cî­bas pie­mi­nek­ïu sa­gla­bâ­ða­nu. Bet vai ðo jau­tâ­ju­mu ne­va­ja­dzç­tu ap­lû­kot pla­ðâk? Do­ mâ­jam, ka pie­nâ­cis laiks ru­nât arî par to çku sa­gla­bâ­ða­nu un pa­rei­zu

iz­man­to­ða­nu, ku­râs vei­do­ju­ðâs tra­ dî­ci­jas, at­tîs­tî­ju­sies zi­nât­ne, augu­ði dau­dzu pa­audþu spe­ci­âlis­ti. Vie­na no tâ­dâm çkâm Rî­gâ ir RPI Íî­mi­jas fa­kul­tâ­te Kron­val­da bul­vâ­ rî 4. Ne­daudz par ðîs çkas vçs­tu­ri. To sâ­ka celt 1898. ga­dâ pçc to­rei­zç­jâ RPI Ar­hi­tek­tû­ras fa­kul­tâ­tes de­kâ­ na prof. Jo­han­ne­sa Ko­ha pro­jek­ta. Bûv­dar­bus no 1899. ga­da va­dî­ja prof. O. Hof­mans, un 1901. ga­dâ jaun­ cel­tne ti­ka no­do­ta eks­plu­atâ­ci­jâ. Tâs âr­çjâ ar­hi­tek­tû­ra lîdz­îgi lie­lam ENERÌIJA UN PASAULE

75


zinâtne

lie­lu­mam bul­vâ­ru an­sam­bïa cel­tòu ir ti­pisks ek­lek­tis­ma – XIX gs. ot­râs pus­es ar­hi­tek­tû­ras sti­la – pie­mçrs. Çkas fa­sâ­dçs vien­mç­rî­gâ rit­mâ iz­ kâr­to­tas lo­gai­les un da­þâ­das, gal­ ve­no­kârt no ie­priek­ðç­jiem sti­liem pâr­òem­tas ar­hi­tek­to­nis­kâs de­ta­ïas: or­de­ru ele­men­ti, sti­li­zçts rus­to­jums, ba­lus­trâ­des, daudz­vei­dî­g u pro­f i­lu dze­g u jos­las. Tâs kâ se­ga pâr­klâj vi­su cel­tnes ap­jo­mu un ne­ïauj no âr­pu­ses spriest par iek­ðç­jo tel­pis­ko struk­tû­ru, ku­ra vei­do­ta ïo­ti ra­ci­ onâ­li un sa­vam lai­kam no­va­to­ris­ ki. To­ties fa­sâ­þu plas­ti­kas ritms un mç­rogs cel­tni lie­lis­ki ie­kïauj ko­pç­jâ bul­vâ­ru an­sam­bïa ar­hi­tek­tû­râ. In­sti­tû­ta jaun­âs çkas plâns vei­ dots bur­ta “H” for­mâ. Priekð­â, Puð­ki­na bul­vâ­rim (tag. Kron­val­ da bulv.) pa­ra­lç­la­jâ kor­pu­sâ at­ra­ dâs íî­mi­jas, fi­zi­kas, mi­ne­ra­lo­ì i­jas, ìe­olo­ì i­jas, zoo­lo­ì i­jas un bo­tâ­ni­kas la­bo­ra­to­ri­jas, bet dzi­ïâk, ka­nâ­lam pa­ra­lç­la­jâ kor­pu­sâ, at­ra­dâs íî­mi­ jas la­bo­ra­to­ri­jas. Sa­vie­no­jo­ðâs da­ïas ap­jo­ma lie­lâ­ko da­ïu aiz­òç­ma di­vas audi­to­ri­jas, ku­râs tel­pas augs­tums ir vai­râk ne­kâ di­vi stâ­vi. Vie­nâ no tâm am­f i­te­ât­rvei­dî­g i ie­kâr­to­tas vie­ tas 300, bet ot­râ – 200 klau­sî­tâ­jiem. Ie­vç­rî­bas cie­nî­gas bi­ja teh­nis­kâs ie­tai­ses un ap­rî­ko­jums, ko iz­vei­do­ja pçc RPI prof. M. Ber­lo­va pro­jek­ta. Ðî bi­ja vie­na no pir­ma­jâm cel­tnçm Rî­ gâ ar elek­tris­ko ap­gais­mo­ju­mu un kom­bi­nç­tu zem­spie­die­na tvai­ka un sil­ta gai­sa ap­ku­res sis­tç­mu. Ðîs sis­ tç­mas dar­bi­nâ­ja no pa­g ra­bâ iz­vie­to­ tâs kat­lu tel­pas, kâ arî pa­gal­mâ spe­ ci­âli iz­bû­vç­tâs ma­ðî­nu mâ­jas, ku­râs at­ra­dâs elek­trî­bas ìe­ne­ra­to­ri. Íî­mi­jas la­bo­ra­to­ri­jâs kat­rai dar­ ba vie­tai bi­ja pie­va­dîts tvaiks, silts ûdens, sa­spiests gaiss un des­ti­lçts ûdens. Viss bi­ja la­bi pâr­do­mâts un ie­kâr­tots pçc pç­dç­jâm teh­ni­kas pra­ sî­bâm. Kad P. Val­de­nu 1910. ga­dâ ie­vç­lç­ja par Pç­ter­bur­gas Zi­nât­òu aka­dç­mi­jas aka­dç­mi­íi, vi­òam at­ ïâ­va strâ­dât Rî­gâ, jo te bi­ja la­bâ­ki dar­ba ap­stâk­ïi ne­kâ to­rei­zç­jâs aka­ dç­mi­jas la­bo­ra­to­ri­jâs. In­te­re­san­ ti, ka teh­nis­kâs ie­tai­ses iz­mak­sâ­ja 235 000 rub­ïu, bet pa­ðas çkas bûv­dar­ bi un ap­da­re – 325 000 rub­ïu. Tâ­dç­jâ­ di ðî çka ir iz­cils sa­va lai­ka in­þe­nier­ do­mas un bûv­mâk­slas pie­mi­nek­lis. Te lik­ti pa­ma­ti íî­mi­jas zi­nât­nes tra­dî­ci­ju vei­do­ða­nai. Ðîs tra­dî­ci­jas gla­bâ, tur­pi­na un pa­pla­ði­na Pa­dom­ ju Lat­vi­jas íî­mi­íu sai­me. Ve­câ Rî­gas Po­li­teh­nis­kâ in­ sti­tû­ta Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes çkâ Kron­val­da bulv. 4 (1901 – 1918) 76

ENERÌIJA UN PASAULE

strâ­dâ­ja ie­vç­ro­ja­mi íî­mi­íi P. Val­dens, M. Glâ­ze­naps, K. Bi­ðofs, E. Bric­ke, P. Bud­òi­kovs, V. Fi­ðers, M. Cen­tner­ðvçrs, K. Bla­hers u.c., ku­ru dar­bi nav zau­dç­ju­ði no­zî­mi arî ðo­dien. To­laik jaun­ajâ kor­pu­sâ P. Val­dens ie­kâr­to­ja pir­mo fi­zi­kâ­lâs íî­mi­jas la­ bo­ra­to­ri­ju Krie­vi­jâ. Ðeit viòð vei­ca sa­vus iz­ci­los ne­ûdens ðíî­du­mu pç­tî­ju­ mus, ku­ri de­va sva­rî­gas at­zi­òas elek­ tro­íî­mi­jas ðíî­du­mu te­ori­jâ un or­ga­ nis­ko re­ak­ci­ju me­hâ­nis­mu iz­prat­nç.

ju va­ras lai­kâ ne­bi­ja ie­spç­jams. Lat­vi­jas Uni­ver­si­tâ­tes sa­stâ­vâ Íî­mi­jas fa­kul­tâ­te tur­pi­nâ­ja dar­ bu. Ta­jâ bi­ja Íî­mi­jas un Far­mâ­ci­ jas no­da­ïas, kas past­âvç­ja 30 ga­dus (1919–1950), kad pç­dç­jo ie­kïâ­va Rî­ gas Me­di­cî­nas in­sti­tû­tâ. Íî­mi­ja ðeit ie­òç­ma re­dza­mâ­ko vie­tu starp ci­tâm da­bas­zi­nât­òu no­za­rçm. Acîm­re­dzot te lie­la lo­ma bi­ja pa­gât­nes tra­dî­ci­ jâm. Bez tam ðeit tur­pi­nâ­ja strâ­dât pla­ði pa­zîs­ta­mie bi­ju­ðâ RPI mâ­cî­bu spç­ki M. Cen­tner­ðvçrs, V. Fi­ðers,

1.auditorija

K. Bi­ðofs gu­va pla­ðu ie­vç­rî­bu ar ste­reo­íî­mi­jas pç­tî­ju­miem. Te strâ­dâ­ja M. Glâ­ze­naps, ku­ra pç­tî­ju­mi par da­þâ­dâm ìip­ða mo­di­f i­ kâ­ci­jâm, to ap­de­dzi­not, mo­di­na in­ te­re­si arî ðo­dien. E. Bric­ke, kas strâ­dâ­ja íî­mi­íu çkâ no 1906. ga­da lîdz 1915. ga­dam, vç­lâk kïu­va par iz­ci­lu spe­ci­âlis­tu mi­ne­râ­lu un me­tal­ur­ì is­ko iz­ej­vie­ lu no­za­rç Pa­dom­ju Sa­vie­nî­bâ. 1932. ga­dâ vi­òu ie­vç­lç­ja par PSRS ZA aka­dç­mi­íi un 1936. ga­dâ – par tâs vi­ce­pre­zi­den­tu. Vçl jâ­min RPI ab­sol­ven­ti – vç­ lâ­kie Lat­vi­jas PSR ZA aka­dç­mi­íi A. Kal­niòð (1894–1981), K. Bam­bergs (1894–1981) un P. No­mals (1876– 1949), ku­ri vi­su mû­þu pa­li­ka uz­ti­cî­gi ðîs augst­sko­las zi­nât­òu tra­dî­ci­jâm. 1919. ga­da 8. feb­ru­ârî ar P. Stuè­ kas pa­rak­stî­tu dek­rç­tu uz re­eva­ ku­çtâ Rî­gas Po­li­teh­nis­kâ in­sti­tû­ta bâ­zes ti­ka or­ga­ni­zç­ta Lat­vi­jas Uni­ ver­si­tâ­te. Tâs sa­stâ­vâ dar­bu at­jau­ no­ja arî Íî­mi­jas fa­kul­tâ­te sa­vâ çkâ Kron­val­da bulv. 4. Tâs pir­mais de­ kâns bi­ja V. Fi­ðers. Te strâ­dâ­ja tâ­di to­laik ie­vç­ro­ja­mi zi­nât­nie­ki un mâ­ cî­bu spç­ki kâ V. Fi­ðers, P. Val­dens, M. Cen­tner­ðvçrs, O. Lucs u.c. To­mçr iz­vçrst pla­ðâ­ku dar­bu îsa­jâ pa­dom­

K. Bla­hers, M. Glâ­ze­naps, O. Lucs, E. Ie­g rî­ve u.c. Te uz­sâ­ka dar­bu arî tâ­di re­dza­mi spe­ci­âlis­ti kâ P. Kal­ niòð, J. Mai­zî­te, J. Kup­cis. Iz­auga un sâ­ka strâ­dât jaun­âs pa­audzes íî­mi­íi, bi­ju­ðie RPI vai Lat­vi­jas Uni­ver­si­tâ­tes stu­den­ti A.Íe­ðâns, E. Ro­zen­ðteins, J. Krus­tiò­sons, G. Va­nags, A. Ie­viòð, M. Strau­ ma­nis, B. Jir­gen­sons, J. Ei­duks, A. Tau­riòð. Ar lai­ku Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes tel­ pas kïu­va par ðau­râm. 1937. ga­dâ tai uz­bû­vç­ja 4. stâ­vu, kur iz­vie­to­ja rent­ge­na ka­bi­ne­tu, tie­su íî­mi­jas, or­ga­nis­kâs íî­mi­jas, dip­lom­dar­bu un klî­nis­ko ana­lî­þu la­bo­ra­to­ri­jas. Pâr­bû­ve veik­ta ïo­ti veik­smî­g i, sa­ gla­bâ­jot çkas ie­priek­ðç­jo iz­ska­tu. Íî­mi­jas çkâ Lat­v i­jas Uni­ver­ si­tâ­tes ga­dos ti­ka ri­si­nâ­tas da­ þas sva­r î­gas íî­mi­jas un íî­mis­kâs rûp­n ie­cî­bas pro­blç­mas. A. Ie­v iòð un M. Strau­ma­n is 1935. ga­dâ iz­ strâ­dâ­ja asi­met­r is­ko me­to­d i reþ­ìa kon­stan­tu rent­ge­no­g râ­f is­kai no­ teik­ða­nai. Ðî me­to­de ie­v ies­ta dau­ dzâs rent­ge­no­g râ­f i­jas la­bo­ra­to­r i­jâs un pa­zîs­ta­ma vi­sâ pa­sau­lç. Me­to­d i tâ­lâk iz­vei­do­ja un at­tîs­tî­ja aka­dç­ mi­í is A. Ie­v iòð un vi­òa skol­n ie­k i Pa­dom­ju Lat­v i­jâ. 2011/4


zinâtne

V. Fi­ðers uz­sâ­ka pç­tî­ju­mus in­ n­us ma­te­ri­âlus da­þâ­dâm rûp­nie­cî­bas dan­di­ona rin­dâ. Pçc vi­òa G. Va­nags un tau­tas saim­nie­cî­bas no­za­rçm. Smal­kâs or­ga­nis­kâs sin­tç­zes iz­vçr­sa pla­ðus pç­tî­ju­mus ða­jâ no­za­ rç, bû­dams or­ga­nis­kâs íî­mi­jas ka­ teh­no­lo­ì i­jas ka­ted­ras darbs sais­tîts ar jaun­u me­di­cî­nis­ku pre­pa­râ­tu un ted­ras va­dî­tâjs LVU. Pç­tî­ju­mus si­li­kâ­tu teh­no­lo­ì i­jâ pes­ti­cî­du mek­lç­ju­miem. Pç­dç­jos ga­ vei­ca E. Ro­zen­ðteins, bet, sâ­kot ar dos lie­la vç­rî­ba tiek pie­vçr­sta da­bas 1933. ga­du, vi­òa skol­nieks, ta­gad vie­lu un pep­tî­du sub­strâ­tu sin­tç­zei. Vis­pâ­rî­gâs íî­mi­jas teh­no­lo­ì i­ pro­fe­sors J. Ei­duks. Íî­mi­jas zi­nât­ne se­við­íi pla­ði uz­ jas ka­ted­ras ko­lek­tîvs de­vis lie­ plau­ka pa­dom­ju va­ras ga­dos. Se­nâs lu ie­g ul­dî­ju­mu þâ­vç­ða­nas ie­kâr­tu zi­nât­nes tra­dî­ci­jas, kas at­tîs­tî­jâs Íî­ uz­la­bo­ða­nâ. mi­jas çkâ Kron­valda bulv. 4, ie­ gu­va jaun­u ska­nç­ju­mu. Strau­ ji pie­auga to stu­den­tu skaits, ku­ri ie­sais­tî­jâs zi­nât­nis­ko pro­ blç­mu ri­si­nâ­ða­nâ. Zi­nât­nis­ko dar­bu pla­ði iz­vçr­sa aka­dç­mi­íi L. Lie­pi­òa, G. Va­nags, A. Ie­viòð, A. Kal­niòð, pro­fe­so­ri A. Íe­ðâns, J. Ei­duks, I. Ro­ma­dâ­ne, ku­ri ie­ sais­tî­ja sa­vos pç­tî­ju­mos jaun­âs pa­audzes íî­mi­íus. LVU lai­kâ Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tç dau­dzi jau­ n­ie pa­dom­ju íî­mi­íi pie­vçr­sâs zi­nât­nis­ka­jam dar­bam, ie­gûs­ tot íî­mi­jas zi­nât­òu kan­di­dâ­ta grâ­du. Ta­ga­dç­jie Lat­vi­jas PSR ZA aka­dç­mi­íi B. Pu­riòð un J. Stra­diòð, ko­res­pon­dç­tâj­lo­cek­ ïi J. Ban­kov­skis, M. Lî­daks, G. Èi­pçns, R. Kâr­kliòð, A. Veiss ir bi­ju­ðie Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes stu­ den­ti. Vi­òi ra­þe­ni strâ­dâ íî­mi­ jas zi­nât­nes un jaun­âs íî­mi­íu sai­mes audzi­nâ­ða­nas dar­bâ. Sâ­kot ar 1958. ga­du, kad ti­ka at­jau­nots Rî­gas Po­li­teh­nis­kais in­sti­tûts, zi­nât­nes çka Kron­ val­da bulv. 4 cie­ði sa­auga ar mâ­cî­bu pro­ce­su, ra­dâs cie­ðâ­ka sa­dar­bî­ba ar rûp­nie­cî­bas uz­òç­ Kâpòu fragments mu­miem un Zi­nât­òu aka­dç­mi­ Sla­ve­nas ir íî­mi­íu re­vo­lu­ci­onâ­ jas in­sti­tû­tiem. Stu­den­ti kïûst jaun­u zi­nât­nis­kâ dar­ba tra­dî­ci­ju vei­do­tâ­ râs tra­dî­ci­jas. 1905. ga­dâ P. Val­ ji. Lie­kas, tie, kas mâ­câs un strâ­dâ de­na asis­tents J. Prie­dî­tis ðîs çkas ða­jâ çkâ, ne­maz ne­spçj dzî­vot âr­pus la­bo­ra­to­ri­jâ re­vo­lu­ci­onâ­ru va­ja­dzî­ zi­nât­nes at­mo­sfç­ras. Viss ða­jâ çkâ bâm ga­ta­vo­ja spri­dzi­nâ­mâs vie­ dveð bi­jî­bu pret daudz­vei­dî­ga­jâm íî­ las. Íî­mi­jas stu­den­tu vi­dû bi­ju­ði mi­jas zi­nât­nes no­za­rçm. Te iz­augu­ði arî ie­vç­ro­ja­mais Kau­kâ­za ko­mu­ jaun­i zi­nât­òu dok­to­ri G. Ne­ilands, U. nists, viens no 26 Ba­ku ko­mi­sâ­riem Sed­ma­lis, A. Stra­kovs, N. Ko­roï­kovs, S. Ðaum­jans, lat­vie­ðu prog­re­sî­vais Þ. Frei­den­felds, R. Val­ters, E. Gud­ri­ kri­ti­íis J. Asars, viens no lat­vie­ðu nie­ce, V. Kar­li­vâns. Vi­òu va­dî­bâ tiek so­ci­âl­de­mo­krâ­tu par­ti­jas di­bi­nâ­tâ­ ri­si­nâ­tas sva­rî­gas mû­su tau­tas saim­ jiem J.Trei­ma­nis. Te mâ­cî­jies arî J. Ko­va­ïev­skis, ku­ra dzî­vok­lî no­ti­ nie­cî­bai ne­pie­cie­ða­mâs pro­blç­mas. Si­li­kâ­tu teh­no­lo­ì i­jas ka­ted­râ ka V.I.Ïe­òi­na tik­ða­nâs ar so­ci­âl­ iz­vçr­sti pç­tî­ju­mi par jaun­iem bûv­ de­mo­krâ­tiem, kâ arî pa­zîs­ta­mais ma­te­ri­âliem, gla­zû­râm no vie­tç­jâm pa­dom­ju raks­tnieks M. Prið­vins. iz­ej­vie­lâm, teh­nis­kâs ke­ra­mi­kas iz­ Lie­la­jâ Tç­vi­jas ka­râ cî­òâs ar vâ­cu strâ­dâ­ju­miem, kas ne­pie­cie­ða­mi ra­ oku­pan­tiem kri­ta Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes asis­tents A. Lif­ðics, stu­den­ti dio­teh­ni­kâ, op­ti­kâ u.c. Po­li­mç­ru teh­no­lo­ìi­jas ka­ted­ras P. Bâ­liòð, V. Krû­tai­ne, V. Krû­tai­nis, ko­lek­tîvs ko­pâ ar no­za­ru la­bo­ra­to­ri­ju V. Mi­sa, T. Vilks, J. Ab­rams, pç­ta po­li­mç­ru kom­po­zî­tu, ra­dot jau­- L. Rek­ðâ­ne. Vi­òu vâr­di ie­rak­stî­ti 2011/4

me­mo­ri­âla­jâ plâk­snç, kas at­ro­das Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes çkas ves­ti­bi­lâ Kron­val­da bulv. 4. M. Bir­zes stâs­tâ “Vi­siem ro­zes dâr­zâ zied...” (1958) mâk­sli­nie­cis­ki spç­cî­gâ tç­lo­ju­mâ pa­ râ­dî­ta pa­g rî­des cî­nî­tâ­ju, Íî­mi­jas fa­ kul­tâ­tes stu­den­tu P. Bâ­li­òa, V. Krû­ tai­nes un V. Krû­tai­òa va­ro­nî­ba. Íî­mi­íi daudz da­rî­ju­ði, lai iz­jus­tu ðîs se­nâs çkas ag­râ­ko dzî­ves rit­mu un ðo­die­nas gai­tu. Tâs I audi­to­ri­ja no­sauk­ta prof. P. Val­de­na vâr­dâ, bet II audi­to­ri­ja – prof. G. Va­na­ga vâr­dâ. Pie­mi­òas plâk­sne ða­jâ audi­to­ri­jâ vçs­tî, ka te la­sî­ju­ ði lek­ci­jas ie­vç­ro­ja­mi íî­mi­íi – pro­fe­so­ri P. Val­dens, K. Bi­ðofs, M. Cen­tner­ðvçrs, V. Fi­ðers, O. Lucs, A. Íe­ðâns, P. Kal­niòð, G. Va­nags un A. Ie­viòð. Íî­mi­ jas mu­zejs (di­bi­nâts 1975. ga­dâ) at­spo­gu­ïo lie­lu da­ïu no Lat­vi­jas íî­mi­jas vçs­tu­res. Jâ­pie­zî­mç, ka vi­si lie­lâ­kie íî­mi­jas no­ti­ku­mi lai­kâ no 1901. ga­da lîdz 1945. ga­dam sais­tî­ti ar ðo çku. Ti­kai ar Lat­vi­jas PSR Zi­nât­òu aka­dç­ mi­jas no­di­bi­nâ­ða­nos (1946) íî­ mi­ja sâ­ka sa­za­ro­ties. Ða­jâ çkâ kâ­du lai­ku bi­ja iz­vie­to­tas arî Íî­mi­jas in­sti­tû­ta un Meþ­saim­ nie­cî­bas pro­blç­mu in­sti­tû­ta la­ bo­ra­to­ri­jas. Te sa­vas zi­nât­nie­ka gai­tas ir sâ­cis arî aka­dç­mi­íis S. Hil­lers (1915–1975). Ðo­gad Íî­mi­jas fa­kul­tâ­tes çkai Kron­valda bulv. 4 ap­rit 80. gads­kâr­ta. Jau no ðî îsâ pâr­ska­ta re­dzams, cik daudz ir re­dzç­ju­ðas un dzir­dç­ju­ðas ðîs çkas bie­zâs sie­nas. Te gla­bâ­jas arî ve­câ­kâ íî­mi­jas li­te­ra­tû­ras bib­li­otç­ka mû­su re­pub­li­kâ, ku­ ru iz­man­to vi­si mû­su un dau­dzi ci­ tu re­pub­li­ku íî­mi­íi. Ðo çku va­ja­dzç­tu sa­gla­bât ne ti­ kai kâ íî­mi­jas zi­nât­nes vçs­tu­res pie­mi­nek­li, bet arî kâ mâ­cî­bu ie­ stâ­di, ku­râ ga­ta­vo jaun­os in­þe­nie­ rus – íî­mi­jas zi­nât­nes un íî­mis­kâs rûp­nie­cî­bas spe­ci­âlis­tus. Tâ pel­nî­ ju­si, lai to sa­gla­bâ­tu nâ­ka­ma­jâm pa­audzçm kâ vie­tu, kur mek­lç­jams sâ­kums mû­su íî­mi­jas zi­nât­nes un teh­no­lo­ì i­jas at­tîs­tî­bai, ku­râ strâ­dâ­ ja un strâ­dâ sla­ve­ni zi­nât­nie­ki un mâ­cî­bu spç­ki. Tâ ir vie­nî­gâ çka Rî­ gâ, ku­ra gla­bâ íî­mi­íu tra­dî­ci­jas no íî­mi­jas zi­nât­nes sâ­ku­miem mû­su re­pub­li­kâ un kas sais­ta ta­ga­dç­jo ar Dar­ba Sar­ka­nâ Ka­ro­ga or­de­ni ap­ bal­vo­to Rî­gas Po­li­teh­nis­ko in­sti­tû­tu ar tâ sla­ve­no vçs­tu­ris­ko pa­gât­ni. E&P 1981. gads ENERÌIJA UN PASAULE

77


ekoloìija

Akcijas “Skâbeklis” ietvaros iesçti

2 278 304 koki

L

ai Lat viju padarî tu par zaïâko valsti pasaulç, ar AS “Lat vijas valsts meþi“ un SEB bankas atbalstu 2010. gada maijâ tika uz sâk ta Vislat vijas koku sçðanas un stâdî ðanas akcija “Skâbeklis“. Lai sasniegtu ðo mçr íi, visiem Lat vijas 5. un 6. klaðu skolçniem, kâ arî ik vienam Lat vijas iedzîvotâjam dalîja bezmaksas koku sçklu komplek tus. Lat vijas iedzîvotâji tika aici­ nâti koku sçklas iestâdît kas tî tçs un audzçt tâs uz palodzçm, lai jau 2011. gada pavasarî iz stâdî tu Lat vijas meþos, par kos vai savos piemâjas dâr ziòos. Ðâ gada pavasarî, noslç­ dzot kampaòu “Skâbeklis”, mâkslinieki Râtslaukumâ apgleznoja kokus un pieteica Koku stâdîðanas dienu. Râts­ laukumâ mâkslinieki Elita Patmalniece, Natâlija Janso­ ne, Aïona Bauska un Sergejs Kondraðins apgleznoja impro­ vizçtus kokus, mudinot cilvç­ kus kopîgiem spçkiem Latviju padarît zaïâku. Savu koku stâdîðanas prasmi demonstrçja arî Rî­ gas mçrs Nils Uðakovs: “Rîgas paðvaldîbai pieder vçrienîgas meþa platîbas, un rûpes par ðo bagâtîbu ir mûsu ikdienas pienâkums. Jâ­ atzîst, tas ir viens no interesantâ­ kajiem pienâkumiem, un es aicinu ikvienu piedalîties ðajâ aizraujoðajâ procesâ, katram iestâdot pa vienam jaunam kokam.” Modes mâksliniece Natâlija Jan­ sone pçc koku apgleznoðanas, atzina: ”Skâbeklis” ir viens no tiem brîniðíî­ gajiem pasâkumiem Latvijâ, kas ra­ da kopîbas sajûtu un apziòu, ka, iz­ darot kaut vienu mazu darbiòu, mçs varam padarît Latviju labâku.” 13. maijâ Dûòezera apkaimç tika 78

ENERÌIJA UN PASAULE

stâdîts îpaðs “Skâbekïa” meþs 3,5 ha platîbâ. Meþa stâdîðanâ kopu­ mâ piedalîjâs 300 cilvçki – aktîvâ­ ko skolu skolçni, vairâku uzòçmu­ mu pârstâv ji, sabiedrîbâ zinâmi un cienîti cilvçki. “Koku sçðanas un stâdîðanas ak­ cijas “Skâbeklis” ietvaros kopîgiem spçkiem esam jau iesçjuði 2 278 304 kokus. Ir liels prieks un gandarî­ jums apzinâties, ka Latvijas iedzî­ votâjiem ðis projekts ir svarîgs, ka iesaistâs ìimenes, skolas, organi­ zâcijas. Arî SEB bankâ ar lielu aiz­ rautîbu un rûpîbu esam izauklçjuði pavasarî iesçtos kociòus, “ stâsta

Ieva Tetere, SEB bankas valdes locekle. Tomass Kotoviès, AS “Latvijas valsts meþi” Komu­ nikâcijas daïas vadîtâjs: “Uz­ òçmumam “Latvijas valsts meþi” koku sçðana un stâdî­ ðana ir ierasta ikdienas lieta. Kopâ ar mûsu ilggadçjo drau­ gu SEB banku îstenojot ðo projektu, vçlçjâmies aicinât ikvienu Latvijas iedzîvotâju piedzîvot brînumaino mirkli, kad, cîtîgi aprûpçts, no mazâs sçkliòas dîgst pirmais asniòð, kas pçc vairâkiem gadu desmitiem izaugs par varenu koku un, iespç­ jams, padarîs Latviju par zaïâko valsti pasaulç. Ar patiesu lepnumu varam atzît, ka projekts ir guvis milzu atsaucîbu gan skolu jaunieðu, gan darba kolektîvu un iedzîvotâju vidû. Iespçjams, ka nâkamgad to sâksim no jauna!” Noslçdzot koku sçðanas un stâ­ dîðanas akciju “Skâbeklis”, kuras ietvaros ir iesçtas 2 278 304 egles, priedes un ozoli, arî katrs Latvijas iedzîvotâjs tiek aicinâts iestâdît pa kokam sevis izvçlçtâ vietâ. 2011/4


ekoloìija

Stâdâm kokus meþâ Ø Ja pagâjuðajâ pavasarî iesçtâ egle vai priede izmçrâ vçl pavisam neliela (mazâka par 10 cm), to vçl vienu gadu var turpi­ nât aprûpçt kastîtç. Pârçjos stâdus jau var stâdît laukâ. Ø Priedes labprât augs smilðainâ kâ un saulainâ kâ vietâ, sa­ vukârt eglçm labâk patiks mitrâka vieta. Ø Stâdîðanas vietâ zeme apmçram 20 centimetru diametrâ ir jâuzruðina, lai vismaz kociòa jaunâs, neatkarîgâs dzîves sâku­ mâ mazinâtu apkârtesoðo nezâïu konkurenci. Ø Izvçlçtajâ vietâ ir jâizrok 20 cm dziïa bedrîte, tâs apakðâ esoðo zemi sairdina, samaisa ar ûdeni, lai rodas dubïi, un vç­ lams iemaisît arî kâdu sauju kompleksâ minerâlmçslojuma skâ­ biem augiem (atrodams ikvienâ dârzkopîbas veikalâ). Ø Tad notiek stâdîðana – kociòam jâatrodas tikpat dziïi, cik tas ir audzis kastîtç. Òemot stâdu ârâ no kastîtes, to nedrîkst ar spçku raut ârâ – kociòð ir rûpîgi jâizòem ar zemes pikucîti, kurâ atrodas tâ saknes. Ø Kad stâds jau ielikts bedrç, jâraugâs, lai sak nes ir brîvas, tâs nedrîkst locîties, taèu vienlaikus jâuzmana, lai stâdiòð nav ielikts bedrç pârâk dziïi. Ø Pir mo nedçïu pçc iestâdîðanas, ja ir sauss laiks, var aiz­ iet apraudzît un aplaistît iestâdîtos kociòus, bet vçlâk gan meþâ augoðos kokus laistît nebûs nepiecieðams.

2011/4

SEB banka atzîta par vienu no trim ilgtspçjîgâkajiem uzòçmumiem Latvijâ Ilgtspçjas indeksa eksperti, vçrtçjot 50 Latvijâ strâdâjoðu uzòçmumu iesniegtos da­ tus par 2010. gadu ilgtspçjîgas un sociâli at­ bildîgas darbîbas kontekstâ, ir atzinuði SEB banku par vienu no trim ilgtspçjîgâkajiem uzòçmumiem Latvijâ. SEB banka ðogad saòçmusi Zelta kategorijas novçrtçjumu.

ENERÌIJA UN PASAULE

79


dzîves enerìija

Erotiskâ enerìija

“Enerìija – meþonîgs spçks, ko daudzi sauc par mîles tî bu, tâs pareizo íîmiju, bet kas îs tenî bâ ir dzîves pamat viela, kosmiskâ enerìija, no kuras veidots Visums. Tâ piepilda visu dzîvo, gâdîgi mûs vada, ietver visu ðîs zemes gudrî bu un vienlaikus sniedz atbildes uz visâm reliìiskajâm un filozofiskajâm problçmâm.” AN DÞELA STRU PU LE­SMAL KÂ

“Ekstâze”

80

ENERÌIJA UN PASAULE

“Saldâs slâpes” 2011/4


dzîves enerìija

Pretenciozi? Protams! Bet tâda viòa ir – skaista, gudra – diplomçta psiholoìe, neapðaubâmi talan­ tîga un paðlaik glezniecîbâ aktîvi kopj, es teiktu, erotiskâs botânikas lauciòu. Tikko pieraduðiem pie Vilipsōna (tâ viòð konsekventi raksta savu uzvârdu – ar garo ō) un Koïcova vîriðíîgâs erotiskâs grafi­ kas, ðe tev! – mums savu krâsâs krâðòo skatîjumu uz ziedâ paslçpto dzîvîbas turpinâðanas noslçpumu piedâvâ jauna sieviete. Turklât nebût ne komplek­ su mocîta, sevi seksuâli nerealizçjusi feministe, bet sieva, divu bçrnu mâte, kura savam dzîvesbiedram ir pateicîga par to, ka var nenokauties ar ikdienas rûpçm, bet brîvi un no sirds gleznot. Andþelu uz Lat vijas Zi nât òu akadçmiju at ve­ da vi òas tçvabrâ lis, akadçmijas Go da lo cek lis, tçl nieks un meda ïu mâk sli nieks Jâ nis Strupu­ lis, lai ru nâtu par jaun âs mâk sli nie ces izstâdi akadçmijas izstâ þu telpâ. Dienâ, kad gleznas ti­ ka iz vietotas, cilvçki tâm ga râm gâja, mîk lai ni smaidîda mi. Izstâdes oficiâlajâ at klâ ða nâ, klât­ esot kuplam akadçmijas lo cek ïu un intere sentu pul kam, kâda akadçmi íe, itin kâ sa mulsu si, tei­ ca: “Vai man ti kai tâ liekas, ka ru na te nav ti kai par ziediem?” Nu cits caur citu ru nât steidza gan zi nât nieki, gan mâk sli nieki, gan neiz trûk sto ðais akadçmijas Go da lo cek lis ki noreþisors (arî raks­ tnieks, arî mâk sli nieks) Jâ zeps Streiès. Un vi si vienprâtîgi at zi na, ka mâk sli nie ce jûtîgi uz tvç­ ru si un reali zçju si mil zîgo dzi nçjspçku, kas vir za un notur visu dzîvo – pa ðu dzîvîbas elik sî ru. Par to vi òai pienâ kas pateicîba un ziedi.

“Neizteiktie vârdi” 2011/4

“Ilgu spârni” ENERÌIJA UN PASAULE

81


dzîves enerìija

Izstâde Zinâtòu akadçmijâ pagâ­ ja, un nu Andþela Strupule­Smalkâ aicina uz daudz plaðâku personâliz­ stâdi Melngalvju namâ –“Ielavîðanâs dvçselç”, kur jau redzçtajiem darbiem piepulcçjies krietns skaits jaunu. “Ar to nevar manipulçt. Ðî enerìija ir brîva, un mçs cieðam sakâvi vai vi­ ïamies, ja mçìinâm to ievirzît mums vajadzîgajâ gultnç. Tâ mûs pakïauj, ja to cenðamies iespundçt, sajauc gal­ vu un atstâj neziòâ, ja to cenðas sa­ prast.” Andþela Strupule­Smalkâ “Izstâde “Ielavîðanâs dvçselç” ir savdabîgs pçtîjums par tçmu – sekss un gars, íermenis un prâts, juteklis­ kums un garîgums. Divu gadu laikâ, kamçr tapa ðî kolekcija, mâksliniece pçtîja ziedu pasauli ar botâniía cienî­ gu rûpîbu, tâpat arî attiecîbas starp seksuâlo un gara dzîvi, nonâkot pat lîdz kvantu teorijai. Mâkslinieces veiktajâ pçtîjumâ íermenis tiek uz­ lûkots caur ZIEDIEM – reâlas puíes, kas transformçjuðâs, pakïaujoties mâkslinieces iecerei. Reâls zieds un reizç ne. Gleznotâs rozes, gladiolas, orhidejas, kallas, amarillis, magones un ciklamenas atklâj sirds noslçpu­ mus, izaicina, maigi glâsta un ïaujas mulsinoðam neprâtam un kaislîbâm, lîdz sasniedz ekstâzi. Jutekliskums “Mîlestîbas íîmija” spilgtâs krâsâs piepilda audeklus un izstaro îpaðu enerìiju,” teikts izstâ­ des anotâcijâ. Nezinu, kâ ar kvantu teoriju, tâs klâtbûtne bûtu jâvçrtç attiecîgâs specialitâtes zinâtniekiem. Mâkslinieces “stiprâ puse” ir dziïâs zinâðanas par cilvçka psihes mehânismu, par to, kas nosaka viòa uztveri, jûtas, domâða­ nu, viòa uzvedîbu. Izstâdes kuratore mâkslas zinâtniece Sarmîte Sîle saka: ”Ir acîm redzami, ka zinâðanas par pârdzîvojumu mehânismu ïauj viòai labâk saprast, izpçtît un uz audekla izlikt arî savus pârdzîvojumus. Iedziïi­ nâðanos savas “esîbas saturâ” mâksliniece uzsâk, gleznojot bezpriekðmetiskas kompozîcijas zeltaini sudrabotos, dzeltenos, gaiði zilos un rozâ toòos. Ðajos darbos krâsa ir “jâlasa” kâ stâsts par krâsu psiholoìiju un tâs iedarbîbu uz cilvçka zemapziòu. Pçtîjums turpinâs ar asu pagriezienu. Gleznotâja ierauga ZIEDU. Viòu interesç forma, krâ­ su un to jûtu, pârdzîvojumu gamma, ko sniedz saskarsme ar ðo brîniðío dabas rotu. Un arî ðeit viòu interesç zem­ apziòas dzîve – cik lielâ mçrâ ZIEDS iedarbojas uz mûsu maòâm. Andþela nekârto ziedus vâzçs, nenovieto telpâ starp lietâm klusajâs dabâs, tâ ïaujot nojaust cilvçku klâtbûtni. Tie ir ziedi ârpus LAIKA un TELPAS.” Noslçpums? Tas ir neizbçgams jebkura mâkslas darba priekðnoteikums, lai mçs to vispâr uztvertu kâ mâkslu. Citâdi tas ne ar ko neatðíirsies no tâ, ko redzam, apmeklçjot Botânisko dârzu jeb pa tramvaja logu vçrojot ziedoðos ceriòus. Proti, no realitâtes, kas gan var inspirçt mâkslu, pati tâda nebûdama. Bet par savu “noslçpumu” vislabâk pasaka Andþela pati. “...Cik daudz no esoðâ mçs redzam tâdu, kâds tas ir? Cik daudz kam piedçvçjam vçlamo, uz ko, apzinâti vai ne, pieveram acis...? Ko visu nevar tik saskatît, ja ïoti vçlas. Cik nosacîts ir viss? Mçs it visam apkârt mçdzam piedç­ vçt îpaðîbas, tçlus, kurus gribçtos redzçt, un to mçs arî redzam. Vai ðî spçja radît savu pasauli nav apbrînojama? Viss atkarîgs tikai no vçlmçm, kuras sakòojas dziïi sirdî. Paðas intîmâkâs un svarîgâkâs lietas mçs mçdzam slçpt dvçseles visdziïâkajos kambaros, reizçm pat paði no sevis. Reizçm iedomâjamies, ka nesodîti varam spçlçties jûtu pasaulç... Kaut kas ir izjusts, kaut kas nâk no pieredzes, kaut kas aizgûts – redzçjums, kâ var sajust dzîves garðu, mçìinâjumi kaut ko nepalaist garâm... Sieviðíîba, vîriðíîba, jutekliskums un spçja uztvert, izjust spçcîgas emo­ cijas un jûtas ir milzîga Dieva dâvana. Ir grçks nekopt un neizpaust to skaisto velti.” Andþela Strupule­Smalkâ Un postulç savu mâkslu kâ “VELTÎJUMS JU TEK LISKU MAM, TÂ SPÇKA VA RAI un “LIDOJU MA IZ JÛTAS “ BURVÎBAI. E&P

Zaiga Kipere

82

ENERÌIJA UN PASAULE

2011/4


summary

Eurelec­tric An­nual Con­fer­ence in Stock­holm: what should be on Europe’s Mind Europe is fac­ing an ur­gent need for size­ able power gen­era­tion and in­fra­struc­ture in­vest­ments over the next dec­ade – an es­ti­ mated one tril­lion euro by 2020. Will criti­ cal in­vest­ments be re­al­ized in time, can the in­dus­try keep its prom­ise of car­bon-neu­ tral gen­era­tion by 2050, what are the chal­ lenges, what role do gov­ern­ments play, how can pub­lic ac­cep­tance be gained? These, and other ques­tions, were de­bated in a two days Eurelec­tric con­fer­ence fo­cused on “de­liv­er­ing in­vest­ments to meet Europe’s en­ergy and cli­ mate needs” in Stock­holm, Swe­den on 13-14 June. Against the back­g round of EU and in­ter­ na­tional road­maps and strate­g ies for a lowcar­bon econ­omy by 2050, Eurelec­tric will set out the in­dus­try’s com­mit­ment to con­crete ac­tions as laid down in its 2009 CEO dec­la­ ra­tion. The the­ory is how­ever be­ing met with a num­ber of con­f lict­ing and in­co­her­ent poli­ cies and regu­la­tion that are slow­ing down the proc­ess. Speak­ers and pan­el­ists out­lined the need for func­tion­ing mar­kets and strong po­liti­cal lead­er­ship, above all, in the move to­ wards a low-car­bon en­ergy econ­omy. The ses­ sion thus set the scene for de­bate on the main theme of the con­fer­ence: ap­pro­pri­ate gov­ern­ ance, ap­pro­pri­ate in­vest­ment.

The Bal­tic (Lat­vian) LNG Ter­mi­nal – the Re­gional con­text, part 1 The Bal­tic LNG ter­mi­nal’s pro­ject, that was high­lighted and brought to the agenda of re­g ional and Euro­pean en­ergy pol­icy few years ago, still rises many ques­tion, dis­cus­ sions and un­cer­tainty both here – in Lat­via, and abroad. Since Lat­via is re­garded as the coun­try, which quali­f ies the best for such type of fun­da­men­tal en­ergy pro­ject re­ali­za­ tion in the re­g ion, all the po­liti­cal, le­gal and tech­ni­cal chal­lenges linked to this pro­ject gain the cru­cial im­por­tance for Lat­vian en­ ergy sec­tor man­ag­ers, poli­ti­cians and power com­pa­nies. The ar­ti­cle of­fers up­dated view on the Bal­tic LNG ter­mi­nal is­sues as seen in the geo­strate­g ic and geo­po­liti­cal fo­cus. Fre­quently the ques­tion of build­ing of LNG ter­mi­nal in the Bal­tic is in­ter­preted only in one nar­row and par­ticu­lar as­pect – in the high­light of po­liti­cal popu­lism or will­ing­ness to keep the dis­tance from the large en­ergy in­fra­struc­ture re­shap­ing proc­esses in the re­g ion, but such at­ti­tude to the on­go­ing dis­ cus­sion is not al­ways fruit­ful and fully cor­ rect. The au­thor of the ar­ti­cle tries to ana­ lyze the pos­si­bil­ity of LNG ter­mi­nal build­ing 2011/4

in the Bal­tic – with par­ticu­lar at­ten­tion to Lat­via, from the point of view of the geo­po­ liti­cal map­ping, geo­strate­g ic plan­ning and eco­nomi­cal prof­it­abil­ity, which in the pro­ject of such mag­ni­tude plays very im­por­tant or even cru­cial role.

Nord­pool “mis­sion” in the Bal­tic con­tin­ues. The Char­ac­ter­is­tic of the In­te­gra­tion Ten­den­cies The po­liti­cal de­ci­sion on launch­ing the Nord­Pool spot (NPS) price zone in Lat­via has al­ready been taken when adopt­ing the BE­MIP pro­g ram. Con­se­quently, the is­sue on Nord­Pool ex­pan­sion in Lat­via and in the Bal­ tic can be con­sid­ered to be solved in prin­ci­ ple. It is to take place. How­ever, a dis­cus­sion is go­ing on about the tech­ni­cal op­tions – is bi­lat­eral trade be­tween the Bal­tic States to be al­lowed si­mul­ta­ne­ously with NPS trade ac­tivi­ties; should the Bal­tic be de­vel­oped as one price zone or three sepa­rate zones. Most likely NPS price zone might start op­er­at­ing in Lat­via not sooner than in the mid­dle or end of 2012. Ex­pand­ing of NPS in Lithua­nia and Lat­ via is the best for way for mak­ing the Bal­tic mar­ket ef­fec­tive and uni­f ied, and ac­tual mar­ ket im­prove­ment might take place when the price zone is launched si­mul­ta­ne­ously both in Lithua­nia and Lat­via. Only NPS op­era­tion in all the three Bal­tic States might change the pres­ently frag­mented Bal­tic mar­ket into a uni­f ied mar­ket, in­crease the num­ber of par­tici­pants in the power ex­change and its li­ quid­ity, as well as in­tro­duce a uni­f ied Bal­tic mecha­nism for line over­load man­age­ment.

Power of “Jauda” Fol­low­ing the laws of phys­ics, ca­pac­ity is the value, that de­scribes the work car­r ied out over a speci­f ied pe­r iod. In Lat­via “Jauda” is known as a com­pany of en­ergy, who cele­brated its 50th year an­ni­ver­sary in June this year. It is one of the few com­pa­nies, who made ​​the dif­f i­cult jour­ney from so­cial­ist to capi­tal­ist pro­duc­tion and at the mo­ment it is one of the larg­est pro­duc­ers of elec­t ri­cal equip­ ment in the Bal­tics.

Min­eral Raw Ma­te­ri­als of Lat­via and its use for Na­tional Econ­omy By lead­er­ship of Uldis Sed­malis in last 40 years com­pre­hen­sive in­ves­ti­ga­tion of min­eral raw ma­ te­r i­als of Lat­via – il­litic clay, quartz sand as well as car­bon­ates con­tain­ing raw ma­te­r i­als was per­ formed. This work has been done in the De­part­ment of sili­cates tech­nol­ogy of Riga Poly­tech­nic in­sti­t ute and later on In­sti­t ute of sili­cate ma­te­r i­als of Riga ENERÌIJA UN PASAULE

83


summary

84

Tech­ni­cal uni­ver­sity. Mean­while were in­ves­ti­gated phos­phate glasses and glassy ma­te­r i­als. Sci­en­tific re­sults were pub­lished into more than 500 sci­en­tific pa­pers. The prac­ti­cal re­sults are pro­tected by 100 cer­tifi­cates of au­thors of that time and also by the pat­ents of Lat­via. By su­per­vi­sion of U. Sed­malis 18 doc­tor’s dis­ser­ta­tions de­fended. In the pe­r iod of the in­de­pend­ence of Lat­via stron­ ger in­ter­est of Uldis Sed­malis was dedi­cated to the in­ves­ti­ga­tions of il­litic clay and ma­te­r i­als from the­ se clays. Par­ticu­lar in­ter­est was de­voted on the light ce­ramic ma­te­r i­als with low ther­mal con­duc­tiv­ity. The ce­ramic ma­te­r i­als with very low vol­ume mass (0,25-0,30 g/ сm3) and ther­mal con­duc­tiv­ity λ = 0,04 – 0,06W/m.K were cre­ated. In year 2009 on these in­ves­ti­ga­tions and prac­ti­cal re­sults achieved U.Sed­malis with the group of sci­en­tists from In­sti­ tute of Sili­cate ma­te­r i­als RTU had re­ceived ac­ knowl­edge­ment in nomi­na­tion as pro­spec­tive ma­ te­r ial for the na­tional econ­omy of Lat­via. Si­mul­ta­ne­ously work is go­ing on re­gard­ing quartz sand and grain frac­tion chemi­cal im­prove­ ment to use those in pro­duc­tion of glassy ma­te­ri­als.

In­for­ma­tion on bio­energy use, po­ten­tial and mar­ket op­por­tu­ni­ties were sum­ma­rized from 17 EU coun­tries and Nor­way within the EU pro­ject EUBIO­NET III “So­lu­tions for bio­ mass fuel mar­ket bar­ri­ers and raw ma­te­rial avail­abil­ity”. Based on the re­sults the to­tal bio­mass po­ten­tial was es­ti­mated at 6,6 PJ from which the main part is for­est resi­dues (46%). Wood pel­lets are seen as the main tra­ ded sold bio­mass in Europe. Also, wood­chips and wood logs are han­dled, but in smaller amounts and shorter dis­tances. Raw ma­te­ rial avail­abil­ity is the main bar­rier for bio­ energy trade within 18 pro­ject par­tici­pat­ing coun­tries. In turn, fuel qual­ity and sus­tain­ abil­ity con­cerns have been seen as the op­por­ tu­nity for wider bio­energy trade. More in­for­ ma­tion is avail­able on pro­ject web­page www. eubionet.net.

Ежегодная конференция Eurelec­tric в Стокгольме: о чём стоит задуматься Европе

Латвийский (Балтийский) терминал СПГ – региональный контекст, часть 1

С 13 по 14 июня в столице Швеции Стокгольме прошла ежегодная конференция Eurelectric, где в центре внимания экспертов энергетики и представителей энергоиндустрии были вопросы финансирования модернизации Европейского энергетического комплекса и энергетической инфраструктуры в пероиды до 2020 и 2050 года. Так как целью модернизации и долгосрочного развития европейской энергетики является достижение так называемой модели развитой (СО2 неитральной) энергетической экономики во всем регионе к 2050 году, то взоры участников конференции во многом были направлены на проблемы более отдалённой перспективы – но с одной оговоркой. А именно – как создать и поддержать экономически и стратегически долгосрочную модель финансирования модернизации эвропейской энергетики во всех отраслях и сферах, если даже до 2020 года необходимые суммарные инвестиции в энергетический комплекс «старого континента» превышает 3 триллиона евро.

Данная статья посвящена тематике строительства газового терминала в Прибалтике с ударением на то, почему – по мнению экспертов- энергетиков – такой стратегический объект большой энергетики, ключевой для всего региона, должен был бы находится в Латвии. В статье охарактеризован ход госисследования данного вопроса , которое в конце прошлого года Министерсвом экономики было поручено АО «Латвенерго», а также произведён анализ вопроса с геополитической и геостратегической точки зрения. Так как строительство газового терминала в Прибалтике является одним из ключевых аспектов развития всего энергетического комплекса региона в долгосрочной перспективе, то особое внимание уделено этому проекту как рационально обусловленному элементу развития и повышения конкурентоспособности Балтийских стран в контексте модернизации и диверсификации не только региональной. но и европейской энергетики в целом.

ENERÌIJA UN PASAULE

Bio­energy Trade Op­por­tu­ni­ties in Europe

2011/4


àííîòàöèè «Миссия» NordPool в Прибалтике продолжается. Характеристика тенденций интеграции Расширения Скандинавской электроэнергетической биржи NordPool в Балтийских странах продолжается, если даже темп этого процесса немного медленней, чем предполагалось ранее. На данный момент реально, что создание отдельних ценовых зон Латвии и Литвы или одной общей ценовой зоны двух стран в структуре NordPool может быть осуществлено не раньше чем в 2012 году. Процесс дальнейшей интеграции стран Балтии в структуру NordPool зависит не только от желания и намерений энергокомпаний, но и от дополнения законодательной базы каждой конкретной страны правовыми нормами, регламентирующими создание и работу ценовой зоны биржи в этой стране. А процесс дополнения правовой базы ни в Латвии, ни в Литве пока не завершен (в Литве поправки к ряду законов планируют рассмотреть в Сейме ещё в июне 2011). Пока не внесена ясность в вопросе по принципу расширения NordPool во всех Балтийских странах, трудно прогнозировать также, будет ли сохранена литовская национальная биржа BaltPool, или нет. И если будет, по какой схеме будет происходить сотрудничество двух параллельных структур. В контексте же интеграции Латвии в NordPool, актуальности не теряет вопрос о планировании кабельных соединений между энергосистемой Латвии и Скандинавией в обозримом будущем.

Сила «Jauda» По законам физики мощность – это величина, которая характеризует проделанную работу за определённый период времени. В Латвии «Jauda» ассоциируется с энергетической фирмой, которая в июне этого года отпраздновала свой 50 юбилей. Это одно из немногих предприятий, которое проделало сложный путь от социалистического производства до капиталистического. В данный момент это один из крупнейших производителей электроматериалов и оборудования в Латвии.

Минеральное сырье Латвии и его использование в народном хояйстве Исследования в области минерального сырья Латвии, включающих иллитовые легкоплавкие глины, кварцевый песок и также карбонатсодержащих сырьевых материалов в Кафедре технологии силикатов Рижского Политехнического института, впоследствии в Институте силикатных материалов Рижского Технического университета при учас2011/4

тии или под руководстом У.Я. Седмалис, параллельно с исследованиям фосфатных стекол и материалов на их основе, проводились в течении около 40 лет. Результаты этих исследованиий обобщены в более чем 500 научных трудов, практические разработки защищены около 100 авторскими свидетельствами того времени и патентами Латвии. Под руководством У.Я. Седмалис разработаны и защищены 18 докторских (кандидатских того времени) диссертаций. В период независимости Латвии усиленный интерес уделен исследованиям глин Девонского и Четвеpтичного геологическик периодов с целью разработки на их основе легковесных теплоизоляционных материалов с пониженной теплопроводностью на основе керамзита. В 2009 году АН Латвии в числе наибопее перспективных прикладных материалов признан керамзитовый материал из слоистых алюмосиликатов, глинах, с органическими выгарающими порообразующими добавками. Разработанный «легкий» материал характеризуется пониженными значениями объемной массы (0,25-0,30 г/ см3) и теплопроводностью λ = 0,04 – 0,06W/m.K. Наряду с этими исследованиями проводились также исследования по разработке новых иновативных керамических материалов, например, керамических сорбентов, высокотемпературной пористой и плотной керамики, в том числе с повышенной механической прочностью. Проведены также исследования кварцевых песков с целью разработки оптимальной технологии их обогащениия для использования в производсто стеклольной промышленности.

Возможности для торговли биоэнергией в Европе В рамках проекта «Решения для преодоления барьеров развития биомассы на рынке топлива и доступности сырья» была обобщена информация об использовании биогаза, его потенциале и возможностях рынка в 17 Европейских странах и Норвегии. Основанная на полученных результатах оценка потенциала биомассы равна 6,6 PJ, из которых большую часть составляют лесосечные отходы (46%). Древесные гранулы являются наиболее продаваемым видом твёрдой биомассы в Европе, а древесная щепа и поленья продаются в меньших объёмах и на меньшие расстояния. Доступность сырья является главным препятствием для развития торговли биоэнергией во всех 18 странах –участницах проекта. В свою очередь, качество этого вида топлива и его долгосрочность рассматривается как возможность для развития торговли. Больше информации о проекте – на домашней странице www.eubionet.net. ENERÌIJA UN PASAULE

85


summary

Ñîäåðæàíèå

Content The Best En­ergy – En­ergy not Con­sumed

6

Наилучшая энергия – непотребленная энергия

6

LEEA’s Rep­re­sen­ta­tives An­nual Meet­ing

18

Ежегодное собрание представителей LEEA

18

Power of “Jau­da”

23

Сила «Jauda»

23

Eurelec­tric An­nual Con­fer­ence in Stock­holm: what should be on Europe’s Mind

26

в Стокгольме: о чём стоит задуматься Европе

Nov­elty in Elec­tri­cal Power World and Ex­otic Ko­rea

30

Новости в мирe электроэнeргemuku

Nord­pool “mis­sion” in the Bal­tic con­tin­ues. The Char­ac­ter­is­tic of the In­te­gra­tion Ten­den­cies Valm­iera: on im­por­tant Top­ics in En­ergy To­day and To­mor­row. The In­ter­view with the City Ma­jor Ine­sis Bokis

u эксотический Kopeй

34

26

30

«Миссия» NordPool в Прибалтике продолжается. Характеристика тенденций интеграции

34

Валмиера: о важнейшем в энергетике сегодня

40

Pro­fes­sor Vik­tors Ze­bergs Cele­brat­ing 85th An­ni­ver­sary and 65 Years of Work

44

Im­por­tant Is­sues dis­cussed in Eurelec­tric Work­ing Groups

46

OBO Bet­ter­mann – 100 Years from small Ger­man Busi­ness­men till World-wide Elec­tro­instal­la­tion Ma­te­rial Pro­duc­ers

86

Ежегодная конференция Eurelectric

и завтрa. Интерьвю с мером города Инесисом Бокисом

40

Поздравление профессору Виктору Зебергу в связи с 85-летним юбилеем и 65-летним трудовым стажем

44

Актуальные вопросы, дискутируемые в рабочих группах Eurelectric

46

ОБО Беттерманн – За 100 лет от маленького немецкого предпринимателя

50

до производителя мирового масштаба

50

En­ergy Ef­fi­ciency of Build­ings in EU: the com­mon and dif­fer­ent Is­sues

54

The Bal­tic (Lat­vian) LNG Ter­mi­nal – the Re­gional con­text, part 1

59

региональный контекст, часть 1

59

“Lat­vijas Gaze” To­day

64

„Latvijas Gāze” сегодня

64

Энергоэффективность зданий в ЕС: общее и различное

54

Латвийский (Балтийский) терминал СПГ –

Min­eral Raw Ma­te­ri­als of Lat­via and its use for Na­tional Econ­omy

68

использование в народном хояйстве

68

Bio­energy Trade Op­por­tu­ni­ties in Europe

72

Возможности для торговли биоэнергией в Европе

72

The His­tori­cal Fac­ulty of Chem­is­try of the Riga Poly­tech­nic In­sti­tute

75

Минеральное сырье Латвии и его

Исторический Химический корпус Рижского Политехнического института

75

Within the Frame­work of Ac­tion “Oxy­gen” 2 278 304 Trees have been sown

78

посеяно 2 278 304 деревьев

78

Erotic En­ergy

80

Эротическая энергия

80

ENERÌIJA UN PASAULE

В рамках акции “Кислород”

2011/4

EP 69  

Žurnāls Enerģija & Pasaule

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you