Page 1

R edes in a lá m b r ic a s : IE E E 8 0 2 .1 1

E n r iq u e d e M ig u e l P o n c e ( e n d e m i@ e u i .u p v . e s ) m a i lt o : e n d e m i @ e u i . u p v . e s

E n r iq u e M o l in a T o r t o s a ( e n m o t o r @ e u i .u p v . e s ) m a i lt o : e n m o t o r @ e u i . u p v . e s

V ic e n t e M o m p ó M a ic a s ( v im o m m a i@ e u i . u p v . e s ) m a i lt o : v im o m m a i @ e u i . u p v . e s

I N D IC E 1 . In tr o d u c c ió n .. ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 1 . 1 R e d e s in a lá m b r ic a s . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .3 1 . 2 O r íg e n e s .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4 1 . 3 Á m b it o d e a p lic a c ió n .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. 5 1 . 4 P o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . Im p la n t a c ió n : T o p o lo g í a s y C o n f ig u r a c io n e s . ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7 2 . 1 P e e r t o p e e r ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7 2 . 2 P u n t o d e A c c e s o .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 7 2 . 3 O t r a s c o n f i g u r a c io n e s . I n t e r c o n e x i ó n d e r e d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 . 4 C o n c lu s io n e s . ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9 3 . C a p a F í s ic a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .1 0 3 . 1 R a d io f r e c u e n c ia ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 E s p e c tr o E n s a n c h a d o p o r S e c u e n c ia D ir e c ta ( D S S S ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 1 E s p e c t r o e n s a n c h a d o p o r s a lt o d e f r e c u e n c ia ( F H S S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 . 2 T e c n o lo g í a d e I n fr a r r o jo s . ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 5 C la s if ic a c ió n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 1 5 C a p a s y p r o to c o lo s . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1 7 4 . L a C a p a M A C .. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 9 4 . 1 M e c a n is m o s d e A c c e s o ... ... ... .... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 9 P r o t o c o l o s c o n a r b it r a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 P r o t o c o lo s d e a c c e s o p o r c o n t ie n d a .. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 2 0 4 . 2 S e g u r id a d ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 2 3 4 . 3 F u n c io n a l i d a d A d i c i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 5 . P r o d u c t o s C o m e r c ia le s E x is t e n te s . ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2 5


5 . 1 A p p le A ir p o r t.. ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 5 P u n t o A c c e s o ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 2 5 T a r je t a P c C a r d . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 2 6 5 . 2 Z o o m . ... ... ... .... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 2 7 P u n t o A c c e s o ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 2 7 T a r je t a P C M C IA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 2 7 T a r je t a P C I. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 2 8 S o f t w a r e Z o o m A ir P u n t o d e A c c e s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 A n te n a s R e p e t id o r a s . ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 0 5 . 3 3 c o m A ir c o n n e c t.. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 1 E n l a c e s a W e b s d e d i s p o s it i v o s 8 0 2 . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 6 . B ib lio g r a fí a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 3 3

1 . In tr o d u c c ió n

A l

ig u a l

qu e

la s

red e s

t r a d i c i o n a le s

c a b le a d a s

vam os

a

c l a s i f ic a r a l a s r e d e s i n a l á m b r i c a s e n t r e s c a t e g o r í a s .

• _ _ _ W A N /M A N ( W id e A r e a N e t w o r k /M e tr o p o lita n A r e a N e t w o r k ) • _ _ _ L A N ( L o c a l A r e a N e t w o rk ) 1

•_ _ _ P A N

( P e rs o n a l A r e a N e tw o r k )

F ig u r a 1 : C o m p a r a t iv a D is ta n c ia / V e lo c id a d d e t ip o s d e r e d e s

E n que

la

p r im e r c a te g o r í a

c u bren

de sde

W A N /M A N , p o n d r e m o s a

de cen a s

h a s ta

m ile s

de

la s r e d e s

k iló m e t r o s .

E n

la


s e g u n d a c a t e g o r í a L A N , p o n d r e m o s la s r e d e s q u e c o m p r e n d e n de

v a r io s m e tr o s h a s t a

de cen as

de

m e t ro s . Y

en

la

ú l t im a

y

n u e v a c a t e g o r í a P A N , p o n d r e m o s a la s r e d e s q u e c o m p r e n d e n d e s d e m e t ro s h a s ta 3 0 m e t ro s . La

n o rm a

e s tá n d a r

IE E E

p a ra

8 0 2 .1 1

red e s

e s t a b le c ió

in a lá m b r ic a s .

en

ju n io

Una

re d

de

de

1 99 7

área

el

lo c a l 2

in a lá m b r ic a que

t ie n e

pu e de com o

f in a liz a c ió n

d e f in ir s e c o m o a m e d io

d e f in i t i v a

de

p ara

la

u n a red

tr a n s m is ió n

el

in t r o d u c c ió n

y

d e a lc a n c e a ir e .

lo c a l

S ie n d o

d e s a r r o llo

su

de

los

s is te m a s W L A N e n e l m e r c a d o .

E l e s t á n d a r 8 0 2 . 1 1 e s m u y s im i l a r a l 8 0 2 . 3 ( E t h e r n e t ) c o n l a d if e r e n c ia q u e t ie n e q u e a d a p t a r t o d o s s u s m é t o d o s a l m e d io N O

G U IA D O

d e t r a n s m i s i ó n . E n e s t e e s t á n d a r s e e n c u e n tr a n

l a s e s p e c i f ic a c io n e s t a n t o f í s i c a s c o m o a n i v e l M A C .

1 .1 R e d e s in a lá m b r ic a s . U n a r e d d e á r e a lo c a l o W L A N ( W ir e le s s L A N ) u t iliz a o n d a s e l e c t r o m a g n é t i c a s ( r a d io e

in fr a r r o jo )

p a r a e n la z a r ( m e d ia n te

u n a d a p t a d o r ) lo s e q u ip o s c o n e c t a d o s a la r e d , e n lu g a r d e lo s c a b le s

c o a x i a le s o

de

f ib r a

ó p t ic a

q ue

se

u t iliz a n

en

la s

LA N

c o n v e n c i o n a le s c a b l e a d a s ( E t h e r n e t , T o k e n R i n g , . . . ) . 1

E l c o n c e p to

de

red

in a lá m b r ic a

de

área

pe r so n al o W P A N

(W ire le s s

P e r s o n a l A r e a N e tw o r k ) s e r e f i e r e a u n a r e d s i n c a b l e s q u e s e e x ti e n d e a u n e s p a c i o d e f u n c i o n a m i e n t o p e r s o n a l o P O S ( P e r s o n a l O p e r a ti n g S p a c e ) c o n u n r a d i o d e 1 0 m e tr o s . 2

R ed

que

c u b re

un

e n to r n o

g e o g r á fico

l im it a d o ,

con

v e lo cid a d

de

t r a n s f e r e n c ia m a y o r o i g u a l a 1 M b p s

F i g u r a 2 : E j e m p l o d e r e d i n a l á m b r ic a s e n c i l l a

L a s r e d e s lo c a le s in a lá m b r ic a s m a s q u e u n a s u s t itu c ió n d e


la s L A N s c o n v e n c io n a le s s o n u n a e x t e n s i ó n d e la s m is m a s , y a que

p e r m it e

e l in te r c a m b io

de

in fo r m a c ió n

e n tr e

lo s

d is t i n t o s

m e d io s e n u n a f o r m a tr a n s p a r e n t e a l u s u a r io .

E n e s te s e n t id o e l o b je t iv o f u n d a m e n t a l d e la s r e d e s W L A N es

el

de

p r o p o r c io n a r

la s

f a c ilid a d e s

no

d i s p o n i b le s

en

lo s

s is te m a s c a b le a d o s y f o r m a r u n a r e d t o t a l d o n d e c o e x is t a n lo s dos

t ip o s

de

s is t e m a s .

E n la z a n d o

lo s

d if e r e n t e s

e q u ip o s

o

t e r m in a le s m ó v ile s a s o c ia d o s a la r e d .

E s te

h echo

p r o p o r c io n a a l u s u a r io

p e r d e r c o n e c t iv id a d . E l a tr a c t iv o

u na

gran

m o v il id a d s in

fu n d a m e n t a l d e

e s te

t ip o

de

r e d e s e s la f a c il id a d d e i n s t a la c i ó n y e l a h o r r o q u e s u p o n e la s u p r e s ió n

de l

p r e s ta c io n e s

m e d io

son

de

tr a n s m is ió n

m en ore s

en

lo

c a b le a d o .

r e f e r e n te

a

la

A ún

así

sus

v e lo c id a d

de

t r a n s m is i ó n q u e s e s it ú a e n t r e l o s 2 y l o s 1 0 M b p s f r e n t e a l o s 1 0 y h a s t a lo s 1 0 0 M b p s o f r e c id o s p o r u n a r e d c o n v e n c io n a l.

L a s r e d e s in a lá m b r ic a s s o n lle g a r u n a p e r m it e .

re d E n

t r a d ic io n a l a g e n e ra l

la s

la

a lt e r n a t i v a

lu g a r e s

do n de

W LA N

son

id e a l p a r a

e l c a b le a d o

se

u t iliz a r á n

h acer no

lo

com o

c o m p le m e n t o d e la s r e d e s f ija s .

1 .2 O r íg e n e s . E l o r ig e n d e la s L A N p u b lic a c ió n

en

1 97 9

in a l á m b r i c a s ( W L A N ) s e r e m o n t a a

de

lo s

r e a l i z a d o p o r in g e n i e r o s d e I B M

r e s u lt a d o s

de

un

la

e x p e r im e n t o

e n S u iz a , c o n s is t e n t e e n u t iliz a r

e n la c e s in f r a r r o jo s p a r a c r e a r u n a r e d lo c a l e n u n a fá b r ic a . E s t o s r e s u lta d o s , p u e d e n c o n s id e r a r s e c o m o e l p u n t o d e p a r t id a e n la lí n e a e v o lu t iv a d e e s t a t e c n o lo g ía .

L a s in v e s t ig a c i o n e s s i g u i e r o n a d e l a n t e t a n t o c o n i n f r a r r o j o s 3

com o

co n

m ic r o o n d a s ,.

E n

m ayo

de

19 8 5

el FC C

(F ed era l

4

C o m m u n i c a t io n s C o m i s s i o n ) a s i g n ó l a s b a n d a s I M S S c ie n t if ic

a nd

M e d ic a l)

5 ,72 5-5,8 50 G H z a

9 0 2 -9 2 8

M H z,

( I n d u s t r i a l,

2,40 0 -2,4 83 5

G H z,

l a s r e d e s in a l á m b r i c a s b a s a d a s e n s p r e a d

s p e c tr u m .

3

A g e n c i a f e d e r a l d e l G o b ie r n o d e E s t a d o s U n id o s e n c a r g a d a d e r e g u l a r y

a d m i n i s t r a r e n m a t e r ia d e t e le c o m u n i c a c i o n e s 4

I M S e s u n a b a n d a p a r a u s o c o m e r c i a l s i n l ic e n c i a

La

a s ig n a c i ó n

de

un a

ba n da

de

fr e c u e n c ia s

p r o p ic ió

una

m a y o r a c t i v i d a d e n e l s e n o d e l a i n d u s t r i a : e s e r e s p a ld o h i z o q u e la s

W LA N

c a m in o

em p ez ara n

h a c ia

a

d e ja r y a

e l m e rc a d o .

D esde

e l la b o r a t o r io 19 8 5

h a s ta

p a ra 1990

in ic ia r e l se

s ig u ió


t r a b a ja n d o y a m á s e n la f a s e d e d e s a r r o llo , h a s t a q u e e n m a y o de

1 99 1

se

o p e r a t iv a s e s ta b le c id o

p u b lic a r o n

qu e

v a r io s

s u p e ra b a n

p or e l IE E E

la

802

t r a b a jo s

v e lo c id a d p a ra

qu e

re fe re n t e s

de la

1

red

a

W LA N

M b p s , e l m ín im o sea

c o n s id e r a d a

r e a lm e n t e u n a L A N .

H a s t a e s e m o m e n to la s W L A N h a b í a n te n id o u n a a c e p ta c ió n m a r g in a l e n e l m e r c a d o p o r d o s r a z o n e s f u n d a m e n ta le s : fa lt a d e u n e s t á n d a r y lo s p r e c io s e le v a d o s d e u n a s o lu c ió n in a lá m b r ic a .

F i g u r a 3 : C r e c i m ie n t o d e l m e r c a d o

S in

e m b a rg o , s e

v ie n e

p r o d u c ie n d o

e stos

ú lt im o s a ñ o s u n

c r e c im i e n t o e x p l o s i v o e n e s t e m e r c a d o ( d e h a s t a u n 1 0 0 % a n u a l) . Y e s to e s d e b id o a d is t in t a s r a z o n e s : • _ _ _ E l d e s a r r o llo d e l m e r c a d o d e lo s e q u ip o s p o r t á t ile s y d e la s c o m u n ic a c io n e s m ó v ile s . • _ _ _ L a c o n c lu s ió n d e la n o r m a IE E E 8 0 2 . 1 1 p a r a r e d e s d e á r e a lo c a l in a lá m b r ic a s q u e h a e s t a b le c id o u n p u n to d e r e fe r e n c ia y h a m e jo r a d o e n m u c h o s a s p e c t o s d e e s ta s re de s.

1 .3 Á m b it o d e a p lic a c ió n .

L a s a p lic a c io n e s m á s t íp ic a s d e la s r e d e s d e á r e a lo c a l q u e p o d e m o s e n c o n t r a r a c t u a lm e n t e s o n l a s s i g u i e n t e s :

• _ _ _ Im p le m e n t a c ió n d e r e d e s d e á r e a lo c a l e n e d if i c i o s h i s t ó r i c o s , d e d ifí c il a c c e s o y e n g e n e r a l e n e n t o r n o s d o n d e la s o lu c ió n c a b le a d a e s in v ia b le . • _ _ _ P o s i b i l i d a d d e r e c o n f i g u r a c i ó n d e l a t o p o l o g í a d e l a r e d s i n a ñ a d ir c o s t e s a d ic io n a le s . E s t a s o lu c ió n e s m u y tí p ic a e n e n t o r n o s c a m b ia n t e s q u e n e c e s ita n u n a e s tr u c t u r a d e r e d f le x ib le q u e s e a d a p t e a e s t o s c a m b io s . • _ _ _ R e d e s lo c a le s p a r a s i t u a c i o n e s d e e m e r g e n c ia o c o n g e s t i ó n d e l a r e d c a b le ad a . • _ _ _ E s t a s r e d e s p e r m i t e n e l a c c e s o a la i n f o r m a c i ó n m i e n t r a s e l u s u a r i o s e e n c u e n t r a e n m o v i m i e n t o . H a b i t u a lm e n t e e s t a s o l u c i ó n e s r e q u e r i d a e n h o s p it a l e s , f á b r i c a s , a lm a c e n e s .. .


• _ _ _ G e n e r a c ió n d e g r u p o s d e t r a b a j o e v e n t u a le s y r e u n i o n e s a d - h o c . E n e s t o s c a s o s n o v a ld r ía la p e n a in s ta la r u n a r e d c a b le a d a . C o n la s o lu c ió n in a lá m b r ic a e s v ia b le im p le m e n ta r u n a r e d d e á r e a lo c a l a u n q u e s e a p a r a u n p la z o c o r t o d e t i e m p o . • _ _ _ E n a m b i e n t e s i n d u s t r i a l e s c o n s e v e r a s c o n d i c i o n e s a m b i e n t a le s e s t e t i p o d e r e d e s s ir v e p a r a i n t e r c o n e c t a r d i f e r e n t e s d i s p o s it i v o s y m á q u i n a s . • _ _ _ I n t e r c o n e x ió n d e r e d e s d e á r e a lo c a l q u e s e e n c u e n t r a n e n l u g a r e s f í s i c o s d i s t i n t o s . P o r e je m p lo , s e p u e d e u t iliz a r u n a r e d d e á r e a lo c a l in a lá m b r ic a p a r a in t e r c o n e c ta r d o s o m á s r e d e s d e á r e a lo c a l c a b le a d a s s itu a d a s e n d o s e d if ic io s d is t in t o s .

1 .4 P o s ib ilid a d e s d e e x p a n s ió n . L o s p r o d u c t o s d e r e d lo c a l s i n c a b l e s , q u e f u e r o n t a n c a r o s , le n t o s

y

p r o p ie t a r io s ,

so n

ah ora

e s t á n d a r y e c o n ó m ic o s p a r a

que

r a z o n a b le m e n te se

g e n e r a lic e

su

r á p id o s , uso

en

la

e m p r e s a . L o s u s u a r io s p u e d e n p e r m a n e c e r c o n e c t a d o s in c lu s o si

van

de

su

d espa cho

a

la

s a la

de

c o n f e r e n c ia s

co n

sus

p o r t á t ile s .

E n

e ste

s e n t id o ,

la s

re de s

lo c a le s

s in

c a b le s

le

p e r m it e n

e x t e n d e r s u r e d a c a d a r i n c ó n d e s u e m p r e s a , e d if i c i o o d o m i c i l i o . L o s n u e v o s s e r v ic io s d e r e d e s lo c a le s

s in c a b le s le p r o p o r c io n a n

t a m b ié n a c c e s o a I n t e r n e t e n a e r o p u e r t o s u h o t e l e s .

A h ora, un n u ev o

e stán d ar, d e n o m in a d o IE E E 8 0 2.11 b , y

u n c o n s o r c io d e f a b r ic a c ió n , e l W i r e le s s E t h e r n e t C o m p a t ib ili t y A ll ia n c e (W E C A ), h a n c re a d o n u e v o s p ro d u c t o s q u e ro m p e n e l te ch o

de

la

f a b r ic a n t e s

y

v e lo c id a d , o fr e c e n

c a b le s e s u n a m ucho s

g a r a n t iz a n

p r e c io s

m ás

la

in te r o p e r a t iv id a d

b a jo s .

La

e n t re

c o n e c t iv id a d

s in

f o r m a p r á c t ic a d e e x te n d e r la r e d c a b le a d a . P a r a

u s u a r io s

p u ed e

se r

la

ú n ic a

c o n e x ió n

de

red

y

de

I n t e r n e t q u e n e c e s it a n .

E x is te n t a m b ié n in a lá m b r ic a s c o m o

o tr o s e s t á n d a r e s p a r a r e d e s d e á r e a e l E T S I H ip e r la n

q u e t r a b a ja n

lo c a l

en

e l m is m o

e ste

e s tá n d a r

s e n t id o q u e e l e s t á n d a r I E E E 8 0 2 .1 1 .

S in to da vía

em b arg o, d e be n

la s

red es

s up era r

un

in a lá m b r ic a s p eq u eñ o

co n

p ro b le m a

té c n i c o :

el

e s t á n d a r 8 0 2 . 1 1 b u t i l i z a l a b a n d a d e r a d i o c o r r e s p o n d ie n t e a l o s


2 , 4 G H z , l a m i s m a f r e c u e n c i a u t i l i z a d a a c t u a lm e n t e p o r m i l l o n e s de

t e lé f o n o s in a lá m b r ic o s , h o r n o s m ic r o o n d a s y

ha sta

m e c a n is m o s q u e r e g u la n e l a p a g a d o y e n c e n d id o d e

p o r lo s

l a s lu c e s

p ú b lic a s e n c a lle s y a v e n id a s .

E s to

es

lo

m is m o

qu e

co nfe sa r qu e

s i b ie n

m u lt ip lic o

po r

d o s c ie n t o s la v e lo c id a d d e l m ó d e m m á s v e lo z , t a m b ié n m u lt ip lic o p o r d o s c ie n t o s l a v u l n e r a b i l i d a d d e m i s is t e m a f r e n t e a l a t a q u e d e c u a l q u i e r i n t r u s o c i b e r n é t i c o . E n p o c a s p a l a b r a s : h a y q u e i n v e r t ir m ucho

en

s e g u rid a d

a ntes d e

p la n t e a r s e

c oste ar u n a re d

de

d a t o s i n a l á m b r ic a c o n e s t e a t r a c t i v o e s t á n d a r .

2 . Im p l a n t a c ió n : T o p o l o g ía s y C o n f i g u r a c i o n e s

L a v e r s a t ilid a d y f le x ib ilid a d d e la s r e d e s in a lá m b r ic a s e s e l m o t i v o p o r e l c u a l l a c o m p l e j i d a d d e u n a L A N im p le m e n t a d a c o n e s ta te c n o lo g í a s e a tr e m e n d a m e n t e v a r ia b le . E s ta g r a n v a r ie d a d d e c o n f ig u r a c io n e s a y u d a a q u e e s t e t ip o d e r e d e s s e a d a p te a c a s i c u a l q u i e r n e c e s id a d .

E s ta s g rup o s,

c o n f ig u r a c io n e s

la s

red e s

p e er

se

to

p ue d en

p ee r

y

la s

d i v i d ir q ue

en

d os

u t iliz a n

gra nd e s

P u n to s

de

A cceso.

2 .1 P e e r t o p e e r T a m b ié n c o n o c id a s c o m o r e d e s a d - h o c , e s la c o n f ig u r a c ió n m á s s e n c illa , y a q u e e n e lla lo s ú n ic o s e le m e n t o s n e c e s a r io s s o n t e r m in a le s

m ó v ile s

e q u ip a d o s

con

lo s

c o r r e s p o n d ie n t e s

a d a p t a d o r e s p a r a c o m u n i c a c i o n e s i n a l á m b r ic a s .

E n e s t e t i p o d e r e d e s , e l ú n i c o r e q u is i t o d e r i v a d e l r a n g o d e c o b e rt u r a d e m ó v ile s e s té n sea

p o s ib le .

s e n c illa s

de

la s e ñ a l, y a d e n t ro P or

q u e e s n e c e s a r io q u e

d e e ste ra ng o

o tr o

la d o ,

im p le m e n t a r

y

e s ta s no

es

p a ra

q ue

la

lo s t e r m i n a l e s c o m u n ic a c i ó n

c o n f ig u r a c i o n e s n e c e s a r io

son

n in g ú n

m uy

t ip o

de

g e s t ió n a d m in is t r a t iv a d e la r e d .

U n e je m p lo s e n c illo s ig u ie n t e ilu s tr a c ió n .

d e e s t a c o n f ig u r a c ió n s e m u e s tr a e n

la


F ig u r a 4 – C o n e x ió n p e e r to p e e r

2 .2 P u n t o d e A c c e s o E s ta s u t iliz a d o

c o n f ig u r a c io n e s en

o t ra s

u t iliz a n

el

co n ce pto

c o m u n ic a c io n e s

de

c e ld a ,

ya

i n a lá m b r i c a s ,

com o

la

t e le f o n ía m ó v il. U n a c e ld a p o d r ía e n te n d e r s e c o m o e l á r e a e n e l q u e u n a s e ñ a l r a d i o e l é c t r i c a e s e f e c t iv a . A p e s a r d e q u e e n e l c a s o d e la s r e d e s i n a l á m b r i c a s e s t a c e l d a s u e l e t e n e r u n t a m a ñ o r e d u c id o , p o s ib le

m e d ia n t e

c o m b in a r

la s

el

uso

c e ld a s

de de

v a r ia s

fu e n te s

de

s e ñ a le s

p ara

e s ta s

e m is ió n c u b r ir

es de

f o rm a c a s i t o t a l u n á r e a m á s e x te n s a .

L a e s tr a t e g ia e m p le a d a p a r a a u m e n t a r e l n ú m e r o d e c e ld a s , y p o r l o t a n t o e l á r e a c u b i e r t a p o r la r e d , e s l a u t i l i z a c i ó n d e l o s lla m a d o s P u n t o s d e a c c e s o , q u e fu n c io n a n c o m o r e p e t id o r e s , y por

ta n t o

so n

c a pa ce s

de

d o b la r

el

a lc a n c e

de

una

red

in a lá m b r ic a , y a q u e a h o r a la d is t a n c ia m á x im a p e r m it id a n o e s e n tr e e s ta c io n e s , s in o e n t r e u n a e s ta c ió n y u n p u n t o d e a c c e s o .

L o s P u n t o s d e a c c e s o s o n c o l o c a d o s n o r m a lm e n t e e n a l t o , p e r o s o lo e s n e c e s a r io q u e e s t é n s it u a d o s e s t r a té g ic a m e n t e p a r a q u e d is p o n g a n d e la c o b e r t u r a n e c e s a r ia p a r a d a r s e r v ic io a lo s t e r m in a le s q u e s o p o r t a n .

U n ú n ic o p u n t o d e a c c e s o p u e d e s o p o r t a r u n p e q u e ñ o g r u p o d e u s u a r io s y p u e d e fu n c io n a r e n u n r a n g o d e a l m e n o s t r e in ta m e t r o s y h a s t a v a r io s c i e n t o s d e m e t r o s .


F ig u r a 5 – U t iliz a c ió n d e u n P u n t o d e a c c e s o

L a t é c n ic a d e P u n to d e a c c e s o e s c a p a z d e d o t a r a u n a r e d i n a l á m b r i c a d e m u c h a s m á s p o s ib i l i d a d e s . A d e m á s d e l e v i d e n t e a u m e n t o d e l a lc a n c e

de

la

red, y a q u e

la u t iliz a c ió n

de

v a r io s

p u n t o s d e a c c e s o , y p o r l o t a n t o d e l e m p l e o d e v a r ia s c e l d a s q u e c o l a p s e n e l l u g a r d o n d e s e e n c u e n t r e l a r e d , p e r m it e co n oce m ov erse

com o s in

r o a m in g , p erd er

c o m u n i c a c ió n . E s t o

la

es

d e c ir

q ue

c o b e r tu ra

re p r e s e n t a

un a

y de

lo s s in

lo q u e s e

te r m in a le s s u fr ir

p ue d an

c o rt e s

en

la

la s c a r a c te r ís t ic a s m á s

in t e r e s a n t e s d e la s r e d e s in a lá m b r ic a s .

F ig u r a 6 – U t iliz a c ió n d e v a r io s P u n to s d e a c c e s o . T e r m in a le s c o n c a p a c id a d d e r o a m in g

2 .3 O tr a s c o n f ig u r a c io n e s . In t e r c o n e x ió n d e re d e s Las

p o s ib ilid a d e s

de

la s r e d e s

i n a lá m b r i c a s p u e d e n

v ers e

a m p lia d a s g r a c ia s a la in te r c o n e x ió n c o n o tr a s r e d e s , s o b r e t o d o con

red e s

no

in a lá m b r ic a s .

D e

e sta

f o rm a

lo s

rec urs os


d i s p o n i b l e s e n a m b a s r e d e s s e a m p lí a n .

M e d i a n t e e l u s o d e a n t e n a s ( d i r e c c i o n a l e s o o m n i d ir e c c i o n a l e s ) e s p o s ib le c o n e c ta r d o s r e d e s s e p a r a d a s p o r v a r io s c ie n to s d e m e tr o s , c o m o e d if ic io s

p o r e je m p lo

d is t i n t o s . D e

b e n e f ic ia

de

la

do s red e s

e sta

lo c a l e s

fo rm a , u n a

te c n o lo g í a

LA N

s it u a d a s

no

en

d os

in a lá m b r ic a

in a lá m b r ic a

p ara

se

r e a liz a r

i n t e r c o n e x i o n e s c o n o t r a s r e d e s , q u e d e o t r a f o r m a s e r ia n m á s c o s t o s a s , o s im p l e m e n t e im p o s i b l e s

F ig u r a 7 -

I n t e r c o n e x i ó n d e L A N m e d i a n t e a n t e n a s d i r e c c io n a l e s

2 .4 C o n c lu s io n e s T ras

o bs erv ar

d e t e n id a m e n t e

la s

t o p o lo g í a s

de

la s

red e s

in a lá m b r ic a s , s e d e s c u b r e c u a l e s la v e r d a d e r a p o t e n c ia d e e s te t ip o

de

red e s.

p e rf e c ta m e n te

S u

su

f le x i b i li d a d

e x is t e n c i a ,

c o n c r e t a s ( c a r a c t e r í s t ic a s d e o tr a s

re d e s

o

ya

qu e

v e r s a t ili d a d en

n e c e s id a d

c o n t in u o ... ) la s r e d e s

in a lá m b r ic a s

p e r m it i e n d o

un a

gra n

son

de

c a s i la

v a r ie d a d

j u s t if i c a n

c ir c u n s t a n c ia s

e d if i c i o s , s i t u a c ió n

t e r m in a l e s ,

a dem á s

y

de

m uy

g e o g r á f ic a

de

d e s p la z a m ie n to ú n ic a

s o lu c ió n ,

c o n f ig u r a c io n e s ,

d e s d e l a m á s s im p le ( p e e r t o p e e r ) h a s t a o t r a s m á s c o m p l e j a s y c o n m a s p o s ib ilid a d e s ( p u n t o d e a c c e s o )

3 . C a p a F ís ic a

La

C a pa

F í s ic a

de

c u a lq u ie r r e d

d e f in e

la m o d u la c ió n

y

la

s e ñ a liz a c ió n c a r a c t e r í s t ic a s d e la tr a n s m is ió n d e d a t o s .

I E E E 8 0 2 . 1 1 d e f in e tr e s p o s ib le s o p c io n e s p a r a la e le c c ió n d e la c a p a f ís ic a :

• _ _ _ E s p e c t r o e x p a n d i d o p o r s e c u e n c i a d i r e c t a o D S S S ( D ir e c t S e q u e n c e S p r e a d S p e c tr u m ) , • _ _ _ E s p e c t r o e x p a n d i d o p o r s a lt o d e f r e c u e n c i a s o F H S S ( F r e c u e n c y H o p p i n g S p r e a d


S p e c t r u m ) - a m b a s e n la b a n d a d e f r e c u e n c i a 2 . 4 G H z I S M • _ _ _ y l u z i n f r a r r o j a e n b a n d a b a s e - o s e a s i n m o d u la r - .

E n c u a l q u i e r c a s o , l a d e f i n i c ió n d e t r e s c a p a s f í s i c a s d i s t i n t a s s e d e b e a la s s u g e r e n c ia s r e a liz a d a s p o r lo s d is t in t o s m ie m b r o s d e l c o m ité d e n o r m a liz a c ió n , q u e h a n m a n if e s ta d o la n e c e s id a d de

d ar a

lo s u s u a r io s la

p o s ib ilid a d

de

e l e g ir e n f u n c i ó n

r e l a c ió n e n t r e c o s t e s y c o m p l e j i d a d d e la d o ,

y

p r e s ta c io n e s

p r e v is ib le

q u e,

al

o p c io n e s

aca be

y

f ia b ilid a d ,

ca b o

de

un

o b te n ie n d o

po r

o tr a .

c ie r to

u na

de

la

im p l e m e n t a c ió n , p o r u n No

t ie m p o ,

c la r a

o b s ta n t e , a lg u n a

es

de

p r e p o n d e r a n c ia

la s

en

el

m e r c a d o . E n t r e ta n t o , lo s u s u a r io s s e v e r á n o b l ig a d o s a e x a m in a r d e fo r m a p o r m e n o r iz a d a la c a p a f ís ic a d e c a d a p r o d u c to h a s ta q u e s e a e l m e r c a d o e l q u e a c tú e c o m o á r b itr o f in a l.

3 . 1 R a d i o f r e c u e n c ia . A u n qu e

e x is t e n

d o s t ip o s

de

te c n o lo g í a s

r a d io fr e c u e n c ia s , la b a n d a e s tr e c h a y la c o n o c id a

e s p e c tr o

en s an c ha d o, é sta

qu e

e m p le a n

la s

b a n d a a n c h a , t a m b ié n

u lt i m a

e s la

qu e m á s se

u t iliz a .

E n

m a yo

de

1 9 8 5 , y tr a s c u a tr o

( F e d e r a l C o m m u n ic a t io n s

a ño s de

C o m is s io n ) ,

la

e s t u d io s , e l F C C

a g e n c ia

Fe de ra l d e l

G o b ie r n o d e E s t a d o s U n id o s e n c a r g a d a d e r e g u la r y a d m in is tr a r en

m a t e r ia

de

t e le c o m u n ic a c io n e s ,

( I n d u s t r i a l, S c i e n t if i c a n d G H z , 5 , 7 2 5 -5 ,8 5 0

G H z

a s ig n ó

M e d ic a l) 9 0 2 - 9 2 8 a

la s

red e s

la s

b a nd as

IM S

M H z , 2 , 4 0 0 -2 ,4 8 3 5

in a l á m b r i c a s

b a sa d as

en

e s p e c t r o e n s a n c h a d o . E n t r e e lla s , e l IE E E 8 0 2 . 1 1 in c lu y o e n s u e s p e c if ic a c ió n la s fr e c u e n c ia s e n to r n o a 2 , 4 G H z q u e s e h a b í a n c o n v e r t id o in d u s tr ia

ya

se

en

el

ha bía

pu nto

de

r e fe r e n c ia

v o lc a d o

en

e lla

y

a

e stá

n i v e l m u n d i a l, d is p o n ib le

a

la

n iv e l

m u n d i a l.

L a te c n o lo g í a d e e s p e c t r o e n s a n c h a d o , u t iliz a t o d o e l a n c h o de

b an d a

c o n c e n tr a r

d is p o n ib le , e n la

e n ergía

c a r a c t e r ís t ic a s q u e de

r a d io fr e c u e n c ia s

lu g a r d e a

le h a c e n (com o

su

u t iliz a r u n a p o r ta d o r a a lr e d e d o r .

T ie n e

p a ra

m uch as

s o b r e s a lir s o b r e o tr a s te c n o lo g í a s la

de

ba n da

e s t re c h a ,

qu e

u t iliz a

m i c r o o n d a s ) , y a q u e , p o r e je m p l o , p o s e e e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s e n c u a n t o a in m u n id a d a in te r f e r e n c ia s y a s u s p o s ib ilid a d e s d e e n c r ip t a c ió n . E s t a , c o m o m u c h a s o tr a s t e c n o lo g í a s , p r o v ie n e d e l s e c t o r m ilit a r .

E x is te n d o s t ip o s d e t e c n o lo g ía d e e s p e c tr o e n s a n c h a d o :


E s p e c tro

E nsan chad o

por

S e c u e n c ia

D i re c ta

(D S S S )

E n

e sta

té c n ic a

se

g en era

un

p a tr ó n

de

b its

red u nd a nte

( s e ñ a l d e c h i p ) p a r a c a d a u n o d e l o s b it s q u e c o m p o n e n l a s e ñ a l. C u a n t o m a y o r s e a e s ta s e ñ a l, m a y o r s e r á

la r e s i s t e n c i a d e l a

s e ñ a l a la s in te r f e r e n c ia s . E l e s t á n d a r I E E E 8 0 2 . 1 1 r e c o m ie n d a u n t a m a ñ o d e 1 1 b it s , p e r o e l o p t im o e s d e 1 0 0 . E n r e c e p c ió n e s n e c e s a r i o r e a l i z a r e l p r o c e s o i n v e r s o p a r a o b t e n e r la i n f o r m a c i ó n o r ig in a l.

L a s e c u e n c ia d e b its u t iliz a d a p a r a m o d u la r lo s b it s s e c o n o c e com o

s e c u e n c ia

d is p e r s ió n o p a ra

qu e

de

B arke r

( t a m b ié n

lla m a d o

c ó d ig o

de

P s e u d o N o i s e ) . E s u n a s e c u e n c i a r á p id a d i s e ñ a d a

a p arez ca

a p r o x im a d a m e n t e

la

m is m a

c a n t id a d

de

1

q u e d e 0 . U n e j e m p l o d e e s t a s e c u e n c i a e s e l s ig u i e n t e :

+ 1 –1 + 1 + 1 –1 + 1 + 1 + 1 – 1 –1 – 1 –1

S o lo

lo s

p r e v ia m e n te A d em ás,

rec e ptores

a

lo s

qu e

el

e m is o r

ha ya

e n v ia d o

l a s e c u e n c i a p o d r á n r e c o m p o n e r l a s e ñ a l o r i g i n a l.

a l s u s t itu ir

cad a

b it

de

d atos

a

t r a n s m it i r ,

po r

u na

s e c u e n c i a d e 1 1 b it s e q u i v a l e n t e , a u n q u e p a r t e d e l a s e ñ a l d e t r a n s m is i ó n s e v e a a f e c t a d a p o r i n t e r f e r e n c i a s , e l r e c e p t o r a ú n p u e d e r e c o n s t r u i r f á c i lm e n t e l a i n f o r m a c i ó n a p a r t ir d e l a s e ñ a l r e c i b id a .

E s ta s e c u e n c ia p r o p o r c io n a 1 0 . 4 d B d e a u m e n to d e l p r o c e s o , e l c u a l r e ú n e l o s r e q u i s i t o s m í n im o s p a r a l a s r e g l a s f i j a d a s p o r l a FC C .

A

c o n t in u a c ió n

p o dem os

o bs erv ar

com o

se

u t iliz a

la

s e c u e n c i a d e B a r k e r p a r a c o d if i c a r l a s e ñ a l o r i g in a l a t r a n s m i t ir :

B i t s

d e

d a t o s “ 0 ”

B i


t s

d e

d a t o s “ 1 ”

S e c u e n c i a

d e

B a r k e r

p a r a

e l

b i t “ 1 ”

S e c u e n c i a

d e

B a r k e r


p a r a

e l

b i t “ 0 ”

F i g u r a 8 : C o d i f ic a c i ó n d e B a r k e r

U n a v e z a p lic a d a la s e ñ a l d e c h ip , e l e s t á n d a r I E E E 8 0 2 .1 1 h a d e f i n id o

d o s t ip o s

e n s an ch a do

po r

de

m o d u la c ió n

s e c u e n c ia

p ara

d ir e c t a

la

t é c n ic a

( D S S S ),

de

la

e s p e c t ro

m o d u la c ió n

D B P S K ( D iff e r e n t ia l B in a r y P h a s e S h ift K e y in g ) y la m o d u la c ió n D Q PS K

( D iff e r e n t ia l

p r o p o r c io n a n

un a

Q u a drature

v e lo c id a d

de

P h ase

S h ift

t r a n s f e r e n c ia

de

K e y in g ) , 1

y

2

q ue M b ps

r e s p e c t iv a m e n t e .

R e c ie n t e m e n t e e l I E E E h a r e v is a d o e s t e e s t á n d a r , y e n e s t a r e v is i ó n , c o n o c i d a c o m o 8 0 2 . 1 1 b , a d e m á s d e o t r a s m e j o r a s e n s e g u r id a d , a u m e n ta

e sta

v e lo c id a d

h a s ta

lo s

1 1 M b p s , lo

q ue

i n c r e m e n t a n o t a b l e m e n t e e l r e n d im i e n t o d e e s t e t i p o d e r e d e s .

E n e l c a s o d e E s ta d o s U n id o s y E u r o p a la t e c n o lo g ía D S S S u t iliz a u n r a n g o d e fr e c u e n c ia s q u e v a d e s d e lo s 2 , 4 G H z h a s ta


l o s 2 , 4 8 3 5 G H z , l o q u e p e r m it e t e n e r u n a n c h o d e b a n d a t o t a l d e 8 3 , 5 M H z . E s t e a n c h o d e b a n d a s e s u b d iv i d e e n c a n a l e s d e 5 M H z , l o q u e h a c e u n t o t a l d e 1 4 c a n a l e s in d e p e n d i e n t e s . C a d a p a í s e s t a a u t o r iz a d o a u t i l i z a r u n s u b c o n ju n t o d e e s t o s c a n a l e s . E n

e l c a so

de

c o rr e s p o n d e n

a

Esp añ a una

se

u t iliz a n

fr e c u e n c ia

lo s

c a n a le s

c e n t ra l d e

10

y

1 1,

q ue

2,45 7 G H z y 2,4 62

G Hz.

E n c o n f ig u r a c io n e s d o n d e e x is ta n m a s d e u n a c e ld a , e s t a s p u e d e n o p e r a r s im u lt á n e a m e n t e y s i n cu a nd o

la

d ife r e n c ia

e n tr e

la s

in t e r f e r e n c ia s s ie m p r e y

fr e c u e n c ia s

c e n t r a le s

de

la s

d is t in t a s c e ld a s s e a d e a l m e n o s 3 0 M H z , lo q u e r e d u c e a tr e s e l n úm ero

de

c a n a le s

in d e p e n d ie n te s

y

f u n c io n a n d o

s im u lt á n e a m e n t e e n e l a n c h o d e b a n d a to ta l d e 8 3 , 5 M H z . E s ta i n d e p e n d e n c i a e n t r e c a n a l e s n o s p e r m it e a u m e n t a r l a c a p a c i d a d d e l s is te m a d e f o r m a lin e a l

L a t é c n i c a d e D S S S p o d r í a c o m p a r a r s e c o n u n a m u lt i p l e x a c i o n e n fr e c u e n c ia

C

F r e c . U . S .A

anal

1

2 412 M H z

2

2 417 M H z

3

2 422 M H z

4

2 427 M H z

5

2 432 M H z

6

2 437 M H z

7

2 442 M H z

8

2 447 M H z

9

2 452


M H z 10

2 457 M H z

11

2 462 M H z

12

N /A

T a b la d e f r e c u e n c ia s D S S S

E s p e c t r o e n s a n c h a d o p o r s a l t o d e f r e c u e n c ia ( F H S S )

L a t e c n o lo g Ă­a

d e e s p e c t r o e n s a n c h a d o p o r s a lto

e n f r e c u e n c ia

( F H S S ) c o n s i s t e e n t r a n s m it i r u n a p a r t e d e la i n f o r m a c i Ăł n e n u n a d e te rm i n a d a

frec u en cia

d u r a n te

un

in te rv a lo

de

ti e m p o

lla m a d a d w e ll t im e e in f e r io r a 4 0 0 m s . P a s a d o e s te t ie m p o s e c a m b ia la fr e c u e n c ia d e e m is iĂł n y s e s ig u e tr a n s m it ie n d o a o t r a f r e c u e n c ia . D e t r a n s m it i e n d o

e s ta en

m an era

u na

cad a

fr e c u e n c ia

tr a m o d is t in t a

de

in f o r m a c iĂł n

d u ra n t e

un

se

va

in te r v a lo

m u y c o rt o d e ti e m p o .

F i g u r a 9 : G r ĂĄ f i c a d e C o d if i c a c i Ăł n c o n S a l t o e n F r e c u e n c i a

E l o r d e n e n l o s s a lt o s e n f r e c u e n c ia s e d e t e r m in a s e g Ăş n u n a s e c u e n c ia

p s e u d o a le a t o r ia

a lm a c e n a d a

en

u n a s ta b la s , y q u e

t a n t o e l e m is o r y e l r e c e p t o r d e b e n c o n o c e r .

S i s e m a n t ie n e la s in c r o n iz a c iĂł n e n lo s s a lt o s d e fr e c u e n c ia s s e c o n s ig u e q u e , a u n q u e e n le t ie m p o s e c a m b ie d e c a n a l fĂ­s ic o , a n iv e l lĂł g ic o s e m a n t ie n e u n s o lo c a n a l p o r e l q u e s e r e a liz a la c o m u n i c a c iĂł n .

E s ta

tĂŠ c n ic a t a m b iĂŠ n u t iliz a

la z o n a

de

lo s 2 . 4 G H z , la c u a l


o r g a n iz a e n 7 9 c a n a le s c o n u n a n c h o d e b a n d a d e 1 M H z c a d a u n o . E l n ú m e r o d e s a lto s p o r s e g u n d o e s r e g u la d o p o r c a d a p a í s , a s í , p o r e j e m p l o , E s t a d o s U n i d o s f i j a u n a t a s a m í n im a d e s a l t a s d e 2 .5 p o r s e g u n d o .

E l e s t á n d a r I E E E 8 0 2 .1 1 d e f in e e s te

c a so .

S e

u t iliz a

la

la m o d u la c ió n

m o d u la c ió n

en

a p lic a b le e n

f r e c u e n c ia

FSK

( F r e q u e n c y S h i f t K e y in g ) , c o n u n a v e l o c i d a d d e 1 M b p s a m p l i a b l e a 2M b ps.

E n

la

r e v is ió n

del

e s t á n d a r,

la

8 0 2 .1 1 b ,

e sta

v e lo c i d a d

t a m b ié n h a a u m e n t a d o a 1 1 M b p s .

L a t é c n ic a

F H S S s e r ia e q u iv a le n te

a u n a m u l t i p le x a c i ó n e n

f r e c u e n c ia L im ite

L ím ite s u p e r io r

in fe r io r 2 .4 0 2 G H z

2 .4 8 0

2 .4 0 2 G H z

2 .4 8 0

2 .4 7 3 G H z

2 .4 9 5

2 .4 4 7 G H z

2 .4 7 3

2 .4 4 8 G H z

2 .4 8 2

G H z

G H z

G H z

G H z

G H z

R a n g o d e fr e c u e n c ia s c e n tr a le s e m p le a d a s e n F H S S

C anal

V a lo r 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

R e q u i s it o s n o r t e a m e r i c a n o s y e u r o p e o s ( V a lo r e s e s p e c if ic a d o s e n G H z )

C anal

V a lo r

47

48

49

50

51

52

53

54

55

R e q u i s it o s e s p a ñ o l e s ( V a lo r e s e s p e c if ic a d o s e n G H z )

3 .2 T e c n o lo g ía d e In f r a r r o jo s . L a v e r d a d e s q u e I E E E 8 0 2 .1 1 n o h a d e s a r r o lla d o to d a v í a e n p r o f u n d id a d

esta

á re a

p r i n c ip a l e s d e la m i s m a :

y

s o lo

m e n c io n a

la s

c a r a c t e r í s t ic a s


• _ _ _ E n t o r n o s m u y lo c a l i z a d o s , u n a u l a c o n c r e t a , u n l a b o r a t o r i o , u n e d i f ic i o . • _ _ _ M o d u l a c i o n e s d e 1 6 - P P M y 4 - P P M q u e p e r m i t e n 1 y 2 M b p s d e t r a n s m is i ó n . • _ _ _ L o n g it u d e s d e o n d a d e 8 5 0 a 9 5 0 m a n ó m e t r o s d e r a n g o . • _ _ _ F r e c u e n c ia s d e e m is ió n e n t r e 3 ,1 5 · 1 0 e 1 4 H z y 3 , 5 2 · 1 0 e 1 4 H z .

Las W LA N in f r a r r o jo

p o r in f r a r r o jo s

del

e s p e c t ro

so n

a q u e lla s

qu e

e le c tr o m a g n é t ic o

u sa n

p ara

e l ran g o t r a n s m i t ir

i n f o r m a c i ó n m e d i a n t e o n d a s p o r e l e s p a c io l i b r e . L o s s is t e m a s d e i n f r a r r o j o s s e s it ú a n e n a l t a s f r e c u e n c i a s , j u s t o p o r d e b a j o d e l r a n g o d e f r e c u e n c ia s d e

la lu z v is ib le . L a s p r o p ie d a d e s d e

lo s

i n f r a r r o j o s s o n , p o r t a n t o , l a s m is m a s q u e t i e n e l a l u z v i s i b l e . D e e s ta f o r m a lo s in f r a r r o jo s s o n s u s c e p t ib le s d e s e r in t e r r u m p id o s p o r c ue rpo s o p ac os

p ero

se

p u ed e n

r e f le ja r e n

d e t e r m in a d a s

s u p e r f ic ie s .

P a ra

d e s c r i b ir

e sta

cap a

f í s ic a

s e g u ir e m o s

la s

5

e s p e c if ic a c io n e s d e s a r r o lla n d o

de l

Ir D A

e stán d ares

o r g a n is m o p a ra

q ue

c o n e x io n e s

ha

e sta do

ba sad as

en

in f r a r r o jo s .

P a ra

la

cap a

in fr a r r o ja

ten em o s

la s s i g u i e n t e s v e lo c i d a d e s

de

t r a n s m is i ó n : • _ _ _ 1 y 2 M b p s I n f r a r r o j o s d e m o d u l a c i ó n d ir e c t a . • _ _ _ 4 M b p s m e d ia n t e In fr a r r o jo s p o r ta d o r a m o d u la d a . • _ _ _ 1 0 M b p s I n f r a r r o jo s c o n m o d u l a c i ó n d e m ú l t i p le s p o r t a d o r a s .

C la s i fi c a c i ó n

D e

a c u e rd o

in f o r m a c ió n

en

al

á n g u lo

de

e l tr a n s m is o r ,

a p e rt u r a lo s

co n

s is t e m a s

q ue

se

in fr a r r o jo s

e m ite

la

p ue d en

c l a s i f ic a r s e e n s i s t e m a s d e c o r t a a p e r t u r a , t a m b ié n l l a m a d o s d e r a y o d i r ig i d o o d e l í n e a d e v i s t a ( l i n e o f s i g h t , L O S ) y e n s i s t e m a s d e g r a n a p e r t u r a , r e f l e ja d o s o d i f u s o s ( d if f u s e d ) .

• _ _ _ L o s s is t e m a s in f r a r r o jo s d e c o r t a a p e r tu r a , e s tá n c o n s t itu id o s p o r u n c o n o d e h a z i n f r a r r o j o a lt a m e n t e d i r e c c i o n a l y f u n c i o n a n d e m a n e r a s im i l a r a l o s c o n t r o l e s r e m o t o s d e l a s t e l e v i s i o n e s : e l e m i s o r d e b e o r i e n t a r s e h a c ia e l r e c e p t o r a n t e s d e e m p e z a r a t r a n s f e r i r i n f o r m a c i ó n , l im i t a n d o p o r t a n t o s u f u n c i o n a l i d a d .

R e s u lt a m u y c o m p l i c a d o

u t i l i z a r e s t a t e c n o l o g í a e n d i s p o s i t iv o s m ó v i l e s , p u e s e l e m i s o r d e b e r e o r i e n t a r s e c o n s ta n t e m e n te . E s te m e c a n is m o s o lo e s o p e r a t iv o e n e n la c e s p u n t o a p u n to e x c lu s iv a m e n t e . P o r e llo s e c o n s id e r a q u e e s u n s is t e m a in a lá m b r ic o p e r o n o m ó v il, o s e a q u e e s t a m a s o r ie n t a d o a l a p o r t a b i l i d a d q u e a la m o v i l i d a d . • _ _ _ L o s s i s t e m a s d e g r a n a p e r t u r a p e r m it e n l a i n f o r m a c i ó n e n á n g u l o m u c h o m á s a m p lio p o r lo q u e e l tr a n s m is o r n o t ie n e q u e e s ta r a lin e a d o c o n e l r e c e p t o r . U n a


t o p o l o g í a m u y c o m ú n p a r a r e d e s l o c a le s i n a l á m b r i c a s b a s a d a s e n e s t a t e c n o l o g í a , c o n s is te e n c o lo c a r e n e l t e c h o d e la o f ic in a u n n o d o c e n tr a l lla m a d o p u n t o d e a c c e s o , h a c i a e l c u a l d i r i g e n l o s d i s p o s it i v o s i n a l á m b r i c o s s u i n f o r m a c i ó n , y d e s d e e l c u a l é s t a e s d i f u n d i d a h a c ia e s o s m is m o s d i s p o s i t i v o s .

5

C o n s ti t u i d o e n 1 9 9 3 ,

I R D A ( I n f r a r e d D a t a A s s o c ia t i o n ) p a r a p r o m o v e r e l

d e s a r r o l lo d e l a s W L A N b a s a d a s e n e n l a c e s p o r in f r a r r o j o s .

L a d is p e r s ió n u t iliz a d a e n e s t e t ip o d e r e d h a c e q u e la señal

tr a n s m it id a

in t r o d u c ie n d o que

l i m it a

un

la

re b o t e

e fe c t o

de

v e lo c id a d

en

tec h os

in t e r fe r e n c ia

de

y en

tr a n s m is ió n

p are de s, e l r e c e p t o r,

( la

t r a y e c t o r ia

r e f le ja d a lle g a c o n u n r e tr a s o a l r e c e p to r ) . E s t a e s u n a d e la s

d i f ic u l t a d e s

q ue

ha n

r e t ra s a d o

el

d e s a r r o llo

del

s is te m a in fr a r r o jo e n la n o r m a 8 0 2 . 1 1 .

La

te c n o lo g í a

s um am e nte o fr e c e

u na

in f r a r r o j o

a tr a c t iv a s a m p lio

c u e n ta

p a ra

an cho

con

u t iliz a r s e

de

ba n da

m uch as en

q ue

c a r a c t e r í s t ic a s

W L A N s:

e l in fr a r r o jo

tr a n s m ite

s e ñ a le s

a

v e l o c i d a d e s a lt a s ; t i e n e u n a l o n g it u d d e o n d a c e r c a n a a l a d e l a lu z y s e c o m p o r t a c o m o é s t a ( n o p u e d e a t r a v e s a r o b je to s s ó lid o s com o

p are de s,

po r

lo

qu e

es

in h e r e n t e m e n t e

s e g u ro

c o n t ra

r e c e p t o r e s n o d e s e a d o s ) ; d e b i d o a s u a lt a f r e c u e n c i a , p r e s e n t a una

fu e rte

a r t if ic ia le s

r e s is t e n c i a r a d ia d a s

a

po r

la s

in te r f e r e n c ia s

d is p o s it iv o s

e le c t r o m a g n é t ic a s

h echo s

p or

( m o t o r e s , l u c e s a m b ie n t a l e s , e t c . ) ; l a t r a n s m i s i ó n

el

h o m b re

in f r a r r o j a c o n

lá s e r o c o n d io d o s n o r e q u ie r e a u t o r iz a c ió n e s p e c ia l e n n in g ú n p a í s ( e x c e p t o p o r l o s o r g a n i s m o s d e s a l u d q u e l im i t a n l a p o t e n c i a de

la

se ña l

c o m p o n e n te s

tr a n s m it id a ) ; s u m a m e n te

p o t e n c ia , u n a c a r a c t e r í s t i c a p o r t á t ile s .

u t iliz a

un

p r o t o c o lo

e c o n ó m ic o s y im p o r t a n t e

en

de

b a jo

s im p le

y

co n sum o

de

d i s p o s it i v o s m ó v i l e s


F i g u r a 1 0 : T r a n s m is i ó n p o r i n f r a r r o j o s

E n tr e la s l im i t a c i o n e s p r in c ip a le s q u e s e e n c u e n t r a n e n e s t a t e c n o lo g ía s e n s ib le

se a

p ue de n

o b je t o s

c o m u n i c a c ió n p o t e n c ia unas

de

e n t re

s e ñ a la r

m ó v ile s e m is o r y

tr a n s m is ió n

cu a ntas

d e ce n as

la s

in t e r f ie r e n

r e c e p t o r;

l im i t a n de

s ig u ie n te s :

que

la

la s

c o b e rt u r a

m e t ro s ;

la

lu z

es y

s u m a m e n te p e rt u r b a n

r e s tr ic c io n e s de

en

la la

e stas re de s a

s o la r

d ir e c t a ,

la s

lá m p a r a s in c a n d e s c e n t e s y o tr a s f u e n t e s d e lu z b r illa n t e p u e d e n i n t e r f e r ir s e r i a m e n t e l a s e ñ a l .

L a s v e l o c i d a d e s d e t r a n s m i s i ó n d e d a t o s n o s o n s u f i c ie n t e m e n t e e le v a d a s y s o lo s e h a n c o n s e g u id o e n e n la c e s p u n t o a p u n t o . P o r e l l o , l e j o s d e p o d e r c o m p e t i r g l o b a lm e n t e c o n l a s L A N d e r a d i o f r e c u e n c ia ,

su

c o m p le m e n t o

uso a

e stá

la s L A N

in d ic a d o ya

m ás

b ie n

com o

ap oyo

in s ta la d a s , c a b le a d a s o

y

p o r r a d io ,

c u a n d o e n la a p lic a c ió n s e a s u f ic ie n te u n e n la c e d e c o r t a lo n g it u d p u nto

a

p u n to

c o n s ig u e

co n

q u e , m e d ia n te m u ch o

m e n or

la

t e c n o lo g ía

c o s te

y

de

p o te n c ia

in fr a r r o jo s , qu e

con

se la s

t e c n o lo g ía s c o n v e n c io n a le s d e m ic r o o n d a s .

C a p a s y p ro to c o lo s .

E l p r i n c i p i o d e f u n c i o n a m i e n t o e n l a c a p a f í s i c a e s m u y s im p l e y p r o v ie n e d e l á m b it o d e la s c o m u n ic a c io n e s ó p t ic a s p o r c a b le : un

LED

( L ig h t

E m itt in g

D io d e ) ,

qu e

c o n s t it u y e

el

d is p o s i t i v o

e m is o r , e m i t e l u z q u e s e p r o p a g a e n e l e s p a c i o l i b r e e n l u g a r d e h a c e r lo e n u n a f ib r a ó p t ic a , c o m o o c u r r e e n u n a r e d c a b le a d a . E n e l o t r o e x t r e m o , e l r e c e p t o r , u n f o t o d io d o P I N r e c i b e l o s p u l s o s d e lu z

y

lo s

c o n v ie r te

en

s e ñ a le s

e l é c t r ic a s

q u e,

t ra s

su

m a n ip u la c ió n ( a m p lif ic a c ió n , c o n v e r s ió n a f o r m a t o b it - m e d ia n te


u n c o m p a r a d o r - y r e t e m p o r iz a c ió n ) p a s a n a l a U A R T ( U n i v e r s a l A s y nc hro no us que

p ara

la

t ra n s p a r e n t e .

R e c e iv e r T r a n s m itt e r ) d e l o r d e n a d o r ,

C P U

tod o

En

el

m e d ia n t e h a c e s d e

e l pro ce so

pro ce so

de

p u ls o s , d o n d e

lu m in o s o

de

fo rm a

e s a b s o lu t a m e n te

t r a n s m is ió n

lo s

b its

v ia ja n

e l c e r o ló g ic o s e r e p r e s e n ta

p o r e x is t e n c i a d e l u z y e l u n o l ó g i c o p o r s u a u s e n c i a . D e b i d o a q u e e l e n la c e e s p u n t o a p u n to , e l c o n o d e a p e r t u r a v is u a l e s d e 30

y

l a t r a n s m is i ó n

e s h a lf d u p le x , e s t o

es , ca d a

e x tr e m o

del

e n la c e e m it e p o r s e p a r a d o .

F i g u r a 1 1 : D i s p o s i t i v o s n e c e s a r i o s p a r a u n a t r a n s m is i ó n F u ll- D u p le x

• _ _ _ T r a s la c a p a f ís ic a s e e n c u e n tr a la c a p a d e e n la c e , c o n o c id a c o m o Ir L A P , ( In fr a r e d L in k A c c e s s P r o t o c o l) q u e s e e n c a r g a d e g e s t io n a r la s t a r e a s r e la c io n a d a s c o n e l e s t a b l e c im i e n t o , m a n t e n im i e n t o y f i n a l i z a c i ó n d e l e n l a c e e n t r e lo s d o s d i s p o s i t iv o s q u e s e c o m u n ic a n . I r L A P c o n s t itu y e u n a v a r ia n te d e l p r o to c o lo d e tr a n s m is io n e s a s í n c r o n a s H D L C ( H a l f D u p l e x L i n e C o n t r o l ) a d a p t a d a p a r a r e s o l v e r lo s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a e l e n t o r n o r a d i o . E l e n l a c e e s t a b l e c e d o s t i p o s d e e s t a c io n e s p a r t i c i p a n t e s , u n a a c tú a c o m o m a e s t r o y o tr a c o m o e s c la v o . E l e n la c e p u e d e s e r p u n t o a p u n t o o p u n to a m u lt i p u n t o , p e r o e n c u a l q u i e r c a s o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l e n l a c e r e c a e e n e l m a e s t r o , t o d a s l a s t r a n s m is i o n e s v a n a o d e s d e e l l a .


• _ _ _ L a c a p a d e r e d e s t a d e f in i d a p o r e l p r o t o c o lo I r L M P ( I n f r a r e d L in k M a n a g e m e n t P r o t o c o l ) , l a c a p a i n m e d ia t a m e n t e s u p e r i o r a I r L A P , s e e n c a r g a d e l s e g u im i e n t o d e l o s s e r v ic io s ( c o m o im p r e s ió n , f a x y m ó d e m ) , a s í c o m o d e lo s r e c u r s o s d is p o n ib le s p o r o tr o s e q u ip o s , e s d e c ir , d is p o n ib le s p a r a e l e n la c e . • _ _ _ F in a lm e n t e , la c a p a d e t r a n s p o r t e , I r T P ( I n f r a r e d T r a n s p o r t P r o t o c o l) s e o c u p a d e p e r m it i r q u e u n d i s p o s i t i v o p u e d a e s t a b l e c e r m ú l t i p le s h a c e s d e d a t o s e n u n s o l o e n l a c e , c a d a u n o c o n s u p r o p i o f lu j o d e c o n t r o l. S e t r a t a , p u e s , d e m u l t i p l e x a r e l f l u j o d e d a t o s , l o c u a l p e r m i t e , p o r e j e m p l o , e l s p o o l d e u n d o c u m e n t o a l a im p r e s o r a m i e n t r a s s e c a r g a e l c o r r e o e le c tr ó n ic o d e l s e r v id o r . E s t e s o f t w a r e , d e c a r á c te r o p c io n a l - d a d o q u e n o e s n e c e s a r i o p a r a l a t r a n s f e r e n c i a b á s i c a d e f i c h e r o s - r e s u lt a ú t i l c u a n d o s e h a d e e s t a b l e c e r u n e n l a c e , p o r e j e m p l o , e n t r e u n P D A ( P e r s o n a l D i g it a l A s s i s t a n t ) y l a L A N .

4. La C apa M A C

D is e ñ a r

un

p r o t o c o lo

in a lá m b r ic a s e s m u c h o c a b le a d a s .

Y a

q ue

de

acceso

m á s c o m p le jo

d eb e n

de

a l m e d io que

t e n e rs e

p ara

h a c e r lo en

la s

red e s

p ara

re d e s

c ue nta

la s

d os

t o p o lo g í a s d e u n a r e d in a lá m b r ic a :

• _ _ _ a d - h o c : r e d e s p e e r - t o - p e e r . V a r i o s e q u i p o s f o r m a n u n a r e d d e i n t e r c a m b io d e in f o r m a c ió n s in n e c e s id a d d e e le m e n to s a u x ilia r e s . E s t e t ip o d e r e d e s s e u t iliz a n e n g r u p o s d e tr a b a jo , r e u n io n e s , c o n fe r e n c ia s . .. • _ _ _ b a s a d a s e n i n f r a e s t r u c t u r a : L a r e d i n a l á m b r ic a s e c r e a c o m o u n a e x t e n s i ó n a l a r e d e x i s t e n t e b a s a d a e n c a b l e . L o s e l e m e n t o s i n a l á m b r ic o s s e c o n e c t a n a l a r e d c a b le a d a p o r m e d io d e u n p u n t o d e a c c e s o o u n P C B r id g e , s ie n d o e s to s lo s q u e c o n t r o l a n e l t r a f i c o e n t r e l a s e s t a c i o n e s in a l á m b r i c a s y l a s t r a n s m is i o n e s e n t r e l a r e d in a lá m b r ic a y la r e d c a b le a d a .

A d e m á s d e l o s d o s t i p o s d e t o p o l o g í a d if e r e n t e s s e t i e n e q u e te ne r en c u enta:

• _ _ _ P e r t u r b a c io n e s a m b ie n t a le s ( i n t e r f e r e n c i a s ) • _ _ _ V a r ia c io n e s e n la p o t e n c i a d e la s e ñ a l • _ _ _ C o n e x i o n e s y d e s c o n e x io n e s r e p e n t in a s e n la r e d • _ _ _ R o a m in g . N o d o s m ó v ile s q u e v a n p a s a n d o d e c e ld a e n c e ld a .

A p e s a r d e t o d o e l l o la n o r m a I E E E 8 0 2 . 1 1 d e f i n e u n a ú n i c a c a p a M A C ( d i v i d a e n d o s s u b c a p a s ) p a r a t o d a s la s r e d e s f í s i c a s . A y u d a n d o a la f a b r i c a c i ó n e n s e r i e d e c h i p s .


4 . 1 M e c a n is m o s d e A c c e s o H a y d e d o s t ip o s :

• _ _ _ P r o t o c o l o s c o n a r b it r a j e ( F D M A - F r e q u e n c y D i v i s io n M u l t i p le A c c e s s , T D M A T i m e D i v is i o n M u lt i p l e A c c e s s ) • _ _ _ P r o t o c o l o s d e c o n t i e n d a ( C D M A / C A - C a r r i e r - S e n s e , M ú l t i p le A c c e s s , C o l l i s i o n A v o i d a n c e ) , C D M A ( C o d e D iv i s i o n , M u l t i p le A c c e s s ) y e l C D M A / C D ( d e t e c c i ó n d e c o lis io n ) .

A u n qu e

t a m b ié n

se

han

d is e ñ a d o

p r o t o c o lo s

qu e

so n

una

m e z c la d e a m b o s .

P r o t o c o lo s c o n a r b it ra je

L a m u l t ip l e x a c i ó n e n f r e c u e n c i a ( F D M ) d iv i d e t o d o e l a n c h o de

b an d a

a s ig n a d o

m e c a n is m o

s im p le

en que

d i s t in t o s p e r m it e

c a n a le s

i n d i v id u a l e s .

e l ac ce s o

in m e d ia t o

E s

un

a l c a n a l,

p e r o m u y i n e f i c i e n t e p a r a u t i l i z a r s e e n s is t e m a s i n f o r m á t i c o s , l o s c u a le s

pres e ntan

un

c o m p o r ta m ie n t o

tí p ic o

de

tr a n s m is ió n

de

in f o r m a c ió n p o r b r e v e s p e r í o d o s d e t ie m p o ( r á f a g a s ) . U n a a lte r n a t iv a a e s te s e r í a a s ig n a r to d o e l a n c h o d e b a n d a d is p o n ib le a c a d a n o d o e n la r e d d u r a n te u n b r e v e in t e r v a lo d e t ie m p o

de

m an era

c íc lic a .

E ste

m e c a n is m o ,

se

lla m a

m u lt i p l e x a c i ó n e n e l t i e m p o ( T D M ) y r e q u i e r e m e c a n i s m o s m u y p r e c is o s

de

s in c r o n iz a c ió n

e n tr e

lo s

n od os

p a r t ic ip a n t e s

p a ra

e v ita r in t e r fe r e n c ia s . E s t e e s q u e m a h a s id o u t iliz a d o c o n c ie r to é x ito

s o b re

to do

in f r a e s tr u c tu r a ,

en

do nd e

la s

red e s

e l p u n to

de

in a l á m b r i c a s a c ce so

p ue d e

b a sa d as r e a liz a r

en la s

f u n c io n e s d e c o o r d in a c ió n e n tr e lo s n o d o s r e m o t o s .

P ro to c o lo s d e a c c e s o p o r c o n tie n d a

T i e n e n s im i l i t u d e s a l d e

E t h e r n e t c a b le a d a d e

lí n e a

n o rm a l

8 0 2.3.

C S M A ( C o d e - d i v i s i o n m u lt i p l e a c c e s s = A c c e s o m ú lt i p l e p o r d iv is ió n d e t ie m p o ) .

S e a p l i c a e s p e c í f ic a m e n t e a l o s s i s t e m a s d e r a d i o d e b a n d a e s p a r c id a b a s a d o s e n u n a s e c u e n c ia P N . E n e s t e e s q u e m a s e a s ig n a u n a s e c u e n c ia P N d is t in t a a c a d a n o d o , y to d o s lo s n o d o s p u e de n

co n oc er

el

c o n ju n t o

c o m p le t o

de

s e c u e n c ia s

P N


p e r t e n e c ie n t e s a l o s d e m á s n o d o s . P a r a c o m u n ic a r s e c o n o t r o n o d o , e l tr a n s m is o r s o lo t ie n e q u e u t iliz a r la s e c u e n c ia P N d e s t in a t a r io .

De

e s ta

f o rm a

se

pu e de n

te n e r

del

m ú lt ip le s

c o m u n i c a c io n e s e n t r e d i f e r e n t e s p a r e s d e n o d o s .

C S M A /C D

( C a r r ie r

S e n se ,

M u l t i p le

A cc es s,

C o llis io n

D e te c t io n )

C o m o e n e s t o s m e d i o s d e d if u s i ó n ( r a d i o , i n f r a r r o j o s ) , n o e s p o s ib le

t r a n s m it i r

y

r e c i b ir

a l m is m o

t ie m p o ,

la

d e t e c c ió n

de

e r r o r e s n o f u n c io n a e n la f o r m a b á s ic a q u e f u e e x p u e s t a p a r a la s LA N

a la m b r a d a s .

S e

d is e ñ o

u na

v a r ia c ió n

d e n o m in a d a

d e te c c ió n d e c o lis io n e s ( p e in e ) p a r a r e d e s in a lá m b r ic a s . E n e s te e sq uem a, cua n do p r im e r o

qu e

s e u d o a le a to r ia p r e á m b u lo d e te c c ió n

de de

no d o

t ie n e

es

c o r ta ,

lla m a d a

la la

un

ha ce

u na

g e n e ra r

t ra m a .

A

p o rt a d o r a

tr a m a una

p e in e

la

cu a l

c o n t in u a c ió n , si

e l ca na l

qu e

t r a n s m it i r , l o

s e c u e n c ia

el

e s tá

b in a r ia

se

añ a de

n od o

r e a liz a

la

t r a n s m it e

la

lib r e

al

s e c u e n c i a d e l p e i n e . P o r c a d a 1 d e l p e i n e e l n o d o t r a n s m it e u n a s e ñ a l d u r a n te u n in t e r v a lo d e t ie m p o c o r t o . P a r a c a d a 0 d e l p e in e , e l n o d o c a m b ia a m o d o

d e r e c e p c ió n . S i u n n o d o

dete cta u na

s e ñ a l d u r a n t e e l m o d o d e r e c e p c i ó n d e ja d e c o m p e t ir p o r e l c a n a l y e s p e r a h a s t a q u e l o s o t r o s n o d o s h a y a n t r a n s m it i d o s u t r a m a .

L a e f ic ie n c ia d e l e s q u e m a d e p e n d e d e l n ú m e r o d e b its d e la s e c u e n c ia

d e l p e in e

ya

qu e

si d os

no d os

ge n eran

la

m is m a

s e c u e n c ia , s e p r o d u c ir á u n a c o lis ió n .

E l q u e m á s s e u t iliz a e s e l C S M A / C A ( C a r r ie r - S e n s e , M ú lt ip le A c c e s s , C o llis io n A v o id a n c e ) . E s t e p r o t o c o lo e v ita c o lis io n e s e n lu g a r d e d e s c u b r ir u n a c o lis ió n , c o m o e l a lg o r it m o u s a d o e n la 8 0 2.3.

E n u n a r e d i n a l á m b r ic a e s d i f í c i l d e s c u b r i r c o l i s i o n e s . E s p o r e llo q u e s e u t iliz a e l C S M A / C A y n o e l C S M A /C D

d e b id o a q u e

e n t r e e l f i n a l y e l p r i n c i p i o d e u n a t r a n s m is i ó n s u e l e n p r o v o c a r s e c o lis io n e s i d e n t if i c a a n te s

de

en e l f in

e l m e d io . de

un a

t r a n s m i t ir

E n

C S M A /C A ,

tr a n s m is ió n su

p o s ib ilid a d d e c o lis io n e s .

cua n do

e s p e ra

i n f o r m a c ió n ,

un a

e s t a c ió n

u n t ie m p o a le a t o r io

d is m in u y e n d o

así

la


La

ca pa

M A C

o pe ra

ju n to

con

la

cap a

fís ic a

pro ba n do

la

e n e r g í a s o b r e e l m e d io d e tr a n s m is ió n d e d a t o s . L a c a p a fí s ic a u t i l i z a u n a lg o r i t m o d e e s t im a c i ó n d e d e s o c u p a c i ó n d e c a n a l e s (C C A ) p ara

d e t e r m in a r s i e l c a n a l e s t á

va cío. E sto

se

c u m p le

6

m id ie n d o la e n e r g í a R F de

la

se ña l

r e c ib id a .

d e la a n t e n a y d e t e r m in a n d o la f u e r z a E sta

se ña l

m e d id a

es

n o r m a lm e n t e

c o n o c id a c o m o R S S I.

S i la f u e r z a d e la s e ñ a l r e c ib id a e s t á p o r d e b a jo d e u n u m b r a l e s p e c if ic a d o , e l c a n a l s e c o n s id e r a v a c í o , y a la c a p a M A C s e le d a e l e s t a d o d e l c a n a l v a c í o p a r a l a t r a n s m i s ió n d e l o s d a t o s . S i l a e n e r g í a R F e s t á p o r d e b a j o d e l u m b r a l , la s t r a n s m i s i o n e s d e l o s d a to s s o n r e tr a s a d a s d e a c u e r d o c o n la s r e g la s p r o t o c o la r e s .

E l S t a n d a r d p r o p o r c io n a s o la

o

con

l a m e d id a

o tr a

o p c ió n

R S S I . E l s e n t id o

C C A q u e p u ed e de

la

p o r ta d o r a

e s ta r pu e de

u s a r s e p a r a d e t e r m in a r s i e l c a n a l e s t á d i s p o n i b l e . E s t a t é c n i c a


e s m á s s e le c t iv a y a q u e v e r if ic a q u e la s e ñ a l e s d e l m is m o t ip o d e p o r t a d o r a q u e lo s tr a n s m is o r e s d e l 8 0 2 .1 1 .

E n

c o m u n ic a c io n e s

in a lá m b r ic a s ,

e ste

m o d e lo

pres e nta

t o d a v í a u n a d e f ic i e n c ia d e b i d a a l p r o b l e m a c o n o c i d o c o m o d e l a t e r m in a l o c u lt a ( o n o d o e s c o n d id o ) 6

R F = R a d io F r e c u e n c i a

F ig u r a 12: E je m p lo d e N odo E s c o n d id o U n

d i s p o s it i v o

in a lá m b r ic o p u e d e t r a n s m it ir c o n

la

p o te n c ia

s u f ic i e n t e p a r a q u e s e a e s c u c h a d o p o r u n n o d o r e c e p t o r , p e r o n o p o r o t r a e s t a c i ó n q u e t a m b i é n d e s e a t r a n s m it i r y q u e p o r t a n t o n o d e te c t a

la

8 0 2.1 1

ha

m e c a n is m o

tr a n s m is ió n . P a r a r e s o lv e r e s t e a ñ a d id o de

al

p r o t o c o lo

in t e r c a m b io

de

de

p r o b le m a , la

acceso

m e n s a je s

con

n o rm a

C S M A /C A

un

r e c o n o c im i e n t o

p o s it i v o , a l q u e d e n o m i n a R e s e r v a t i o n - B a s e d P r o t o c o l , q u e e s l a 2 ª su b ca pa M A C .

C u a n d o u n a e s t a c ió n e s t á l i s t a p a r a t r a n s m it i r , p r i m e r o e n v í a u n a s o lic it u d ( d e s t in o y lo n g itu d d e l m e n s a je ) a l p u n t o d e a c c e s o (R T S

“ re q u e s t

to

s e n d ”)

q u ie n

d ifu n d e

el

N AV

( N e t w o rk

A llo c a t io n V e c t o r ) - u n t ie m p o d e r e t a r d o b a s a d o e n e l t a m a ñ o d e


la

t ra m a

d em ás

c o n t e n id o

no d os

t r a n s m it i r ( y q u e d u r a c ió n

de

en

p ara

la

la

q ue

p o r lo

tr a m a

R TS

q u ed e n

de

s o lic it u d - a

in f o r m a d o s

de

qu e

to do s se

ta n t o n o tr a n s m ita n ) y c u á l v a a

t r a n s m is i ó n . E s t o s n o d o s d e j a r á n

de

va

lo s a

s e r la

t r a n s m i t ir

d u r a n t e e l t i e m p o i n d i c a d o p o r e l N A V m á s u n in t e r v a l o e x t r a d e b a ck off

( t ie m p o

de

r e t ro c e s o )

a le a to r io .

S i

no

e n c u e n t ra

p r o b l e m a s , r e s p o n d e c o n u n a a u t o r iz a c i ó n ( C T S – “ c l e a r t o s e n d ” ) q u e p e r m it e a l s o l i c it a n t e e n v ia r s u t r a m a ( d a t o s ) . S i n o s e r e c i b e la tr a m a C T S , s e s u p o n e q u e o c u r r ió u n a c o lis ió n y lo s p r o c e s o s R T S e m p ie z a n d e n u e v o .

D e s p u é s d e q u e s e r e c ib e la tr a m a d e lo s d a to s , s e d e v u e lv e u n a t r a m a d e r e c o n o c im i e n t o ( A C K - A C K n o w l e d g e d ) n o t i f i c a n d o a l t r a n s m is o r q u e

se

h a r e c ib id o

c o rr e c t a m e n t a

la

in fo r m a c ió n

( s in c o lis io n e s ) .

A ú n a s í p e r m a n e c e e l p r o b le m a d e q u e la s t r a m a s R T S s e a n e n v ia d a s

po r

v a r ia s

e s t a c io n e s

a

la

ve z,

s in

e m b a rg o

e stas

c o l i s i o n e s s o n m e n o s d a ñ in a s y a q u e e l t i e m p o d e d u r a c i ó n d e e s t a s t r a m a s e s r e la t i v a m e n t e c o r t o . E s te m is m o p r o to c o lo t a m b ié n p u e d e u t ili z a r s e s i n o e x is t e n d is p o s it iv o s

a u x ilia r e s

en

a p a r e c e r í a la t r a m a N A V .

la s

re de s

a d -h o c , e n

e s te

caso

no


4 .2 S e g u r id a d E n e l s t a n d a r d s e d ir ig e n s u m in is t r o s d e s e g u r id a d c o m o u n a c a r a c t e r ís t ic a

o p t a t iv a

p a ra

a q u e l l o s a f e c t a d o s p o r la

es cu c ha

s e c r e t a , e s d e c ir , p o r e l " f is g o n e o " . I n c lu y e d o s a s p e c t o s b á s ic o s : a u te n t if ic a c ió n y p r iv a c id a d .

L a s e g u r id a d d e lo s d a t o s s e r e a liz a p o r u n a c o m p le ja t é c n ic a d e c o d if i c a c i ó n , c o n o c i d a c o m o W E P ( W i r e d E q u iv a l e n t P r iv a c y A l g o r it h m ) . W E P s e b a s a e n p r o t e g e r l o s d a t o s t r a n s m i t i d o s e n el

m e d io

R F,

u sa n do

c la v e

de

64

b it s

y

el

a l g o r it m o

de

e n c r ip t a c ió n R C 4 ( d e s a r r o lla d o p o r R S A S e c u r ity I n c .) .

La

c la v e

e s ta c io n e s

se

c o n f ig u r a

( c lie n t e s

en

el

w ir e l e s s ) ,

p u nto

de

de

fo rm a

ac ce s o que

y

s ó lo

en

sus

a q u e llo s

d is p o s it iv o s c o n u n a c la v e v á lid a p u e d a n e s t a r a s o c ia d o s a u n d e te r m in a d o p u n t o d e a c c e s o .

W E P, p a q u e te

cu an d o

se

h a b ilit a ,

s ó lo

proteg e

la

in f o r m a c ió n

d e d a t o s y n o p r o te g e e l e n c a b e z a m ie n to

f ís ic a p a r a q u e o t r a s e s t a c io n e s e n

la r e d

p ue da n

de

de l

la c a p a

es cu c ha r e l

c o n t r o l d e d a t o s n e c e s a r io p a r a m a n e ja r la r e d . S in e m b a r g o , la s o tr a s e s t a c io n e s p a q u e te .

S e

e n c r ip t a r

y

no

u t iliz a

pu e de n la

d is t i n g u i r la s p a r t e s d e

m is m a

d e s e n c r ip t a r

lo s

c la v e d a to s ,

de de

d a to s d e l

a u t e n t i f ic a c i ó n f o rm a

q ue

p a ra

s o lo

la s

e s t a c i o n e s a u t o r i z a d a s p u e d a n t r a d u c ir c o r r e c t a m e n t e l o s d a t o s .

4 .3 F u n c io n a lid a d A d ic io n a l E n

la s

LA N

in a lá m b r ic a s

la

cap a

de

M AC ,

ad em á s

de

e f e c t u a r la f u n c i ó n d e c o n t r o l a r e l a c c e s o a l m e d i o , d e s e m p e ñ a o tr a s f u n c io n e s :

• _ _ _ F r a g m e n t a c ió n • _ _ _ C o n t r o l d e f lu jo • _ _ _ M a n e jo d e m ú lt ip le s t a s a s d e tr a n s m is ió n • _ _ _ G e s t ió n d e p o te n c ia

E n

lo s

d if e r e n t e s

t ip o s

de

LAN

p o r c a b le

es

p o s ib le -9

t r a m a s g r a n d e s g r a c ia s a e r r o r e s d e b it b a jo s b a jo ( 1 0 E n

la s

LA N

in a lá m b r ic a s ,

e l m u l t i c a m in o

y

la s

u sa r -1 1

a 10

).

in te r f e r e n c ia s

p u e d e n e l e v a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s v a l o r e s d e e r r o r e s d e b it -3

(1 0

-5

a 10

).


P a r a p o d e r t r a n s m it i r e f i c i e n t e m e n t e p o r e s t o s m e d i o s , h a y q u e r e d u c ir e l t a m a ñ o d e la s tr a m a s . L a c a p a M A C f ra g m e n ta r

la s

t r a n s m it i r l a s

t ra m a s

po r

en

e l m e d io

o tr a s

m ás

in a lá m b r ic o .

se

en c arga

pe q ue ñ as D e

la

de

a n te s

m is m a

de

m a n e ra

d e b e r á e n s a m b la r la s tr a m a s p a r a o b t e n e r la t r a m a o r ig in a l a n t e s d e e n t r e g a r la a la c a p a s u p e r io r .

T a m b ié n d e b e c u m p lir u n c o n tr o l d e f lu jo , c a d a v e z q u e u n s e g m e n t o s e a p a s a d o a la c a p a fí s ic a , d e b e r á e s p e r a r q u e e s te s e a t r a n s m it i d o a n t e s d e e n v i a r e l p r ó x im o s e g m e n t o . L a g e s t ió n d e la p o te n c ia s e a p o y a e n e l n iv e l M A C p a r a e s a s a p lic a c io n e s q u e r e q u ie r e n m o v ilid a d b a jo e l f u n c io n a m ie n to d e la

p ila .

Se

e s ta c io n e s

ha ce n

p r o v is io n e s

p o r tá t ile s

p ase n

en

a

el

p r o t o c o lo

"m o d o

p ara

d o r m id o "

q ue

la s

d u ra n t e

un

in t e r v a lo d e t ie m p o d e f in id o p o r la e s t a c ió n b a s e .

5 . P r o d u c t o s C o m e r c i a le s E x is t e n t e s

L o s p r o d u c t o s s e d iv i d e n e n e l t i p o d e c a p a f í s i c a q u e u t i l i z a n . E l cu a l p u ed e ser D S SS

( D ir e c t S e q u e n c e S p r e a d

E s p e c tr o

po r

E nsa nch ad o

( F r e c u e n c y H o p p in g

S prea d

S e c u e n c ia S p e c tr u m

S p e c tr u m

D ir e c t a )

- E s p e c tr o

o

-

FH SS

E n sa n ch a do

p o r S a lt o e n F r e c u e n c ia ) .

H a c e t ie m p o la m a y o r í a d e p r o d u c to s e r a n p r o p ie t a r io s y c o n v e lo c id a d e s d e 1 ,5 M b p s y e s ta b a n p e n s a d o s p a r a a p lic a c io n e s c o n c r e ta s ( in v e n t a r io s … ) y t a m b ié n e r a n b a s ta n t e c a r o s .

P e r o h a c e p o c o h a a p a r e c id o u n n u e v o e s t á n d a r 8 0 2 . 1 1 b y un

c o n s o r c io

de

f a b r ic a c ió n

W ir e le s s

E t h e rn e t

C o m p a t ib ility

A llia n c e ( W E C A ) .

E s ta o r g a n iz a c ió n h a e s t a b le c id o u n e s t á n d a r lla m a d o W i - F i que

c e r t i f ic a

la

i n t e r o p e r a t iv i d a d

( c o m p a t ib ilid a d

e n t re

d i s p o s i t i v o s d e d i f e r e n t e s f a b r ic a n t e s ) y o t r o s a s p e c t o s ( c o m o l a f a c ilid a d d e c o n f ig u r a c ió n ) .

T o d o e llo h a h e c h o q u e m u c h o s f a b r ic a n te s p r o p o r c io n e n s u s s o lu c io n e s

y

c o m p e t it i v i d a d

se en

a c o ja n e ste

a t ip o

e s te de

e s t á n d a r. prod u ctos

L le v a n d o y

e llo

a

la

c o n s ig u ie n te

de

d i s p o s it i v o s

d i s m i n u c ió n d e p r e c i o s .

P o d em o s

o bs erva r

la

gra n

c a n t id a d

c o m p a t ib le s c o n e s t e e s tá n d a r e n la s ig u ie n t e w e b :


h t t p : / / w w w . w i- f i. c o m / c e r t if i e d _ p r o d u c t s . a s p h t t p : / / w w w . w i- f i. c o m / c e r t if i e d _ p r o d u c t s . a s p

E n tr e e s t o s v a m o s a c o m e n ta r 2 e q u ip a m ie n t o s d e d ife r e n t e s f a b r ic a n t e s .

5 .1 A p p le A ir p o rt L o s d i s p o s it i v o s d e A p p l e s o n l o s m á s b a r a t o s d e l m e r c a d o .

D e b i d o a q u e f u n c i o n a n s o lo c o n M a c in t o s h y q u e t o d o s l o s e q u ip o s

nu evo s

in c lu y e n

la

a n te n a

n e c e s a r ia

p ara

la

c o m u n i c a c ió n .

P u n to A c c e s o .

$ 2 9 9.00 ≈ 5 3.82 0 pta s

C a r a c t e r ís t ic a s :

H a sta 1 1M B C e r t if ic a d o W i- F i F r e c u e n c ia d e fu n c i o n a m i e n t o : 2 . 4 G h z D i s t a n c ia m á x im a e n tr e P u n to A c c e s o y d is p o s iti v o : 1 5 0 p ie s

(3 04m m )

->

4 5 .6

m e tr o s

[v a r ía

po r

la

c o n s t r u c c ió n

del

e d if ic io ] IE E E 8 0 2.11 H R

D ir e c t S e q u e n c e S p r e a d S p e c tr u m

(D S S S )

1 1 M b ps a n d 5.5 M bp s stan d ard I E E E 8 0 2 . 1 1 D S S S 1 a n d 2 M b p s s ta n d a r d n o n c o n d e n s in g S e p u e d e m o n t a r e n p a r e d o e n lis o R e c o m e n d a d o p a r a 1 0 u s u a r io s . D im e n s io n e s : D iá m e tr o : 1 5 , 7 c m A lt u r a : 8 c m P e s o (s in e n g a n c h e d e p a re d ) : 7 5 0 g ra m o s


C o n e x ió n a r e d E t h e r n e t y M o d e m .

T a r j e ta P c C a r d

$ 9 9.0 0

≈1 7.8 20

p tas .

S o lo c o m p a t ib le c o n M a c y e q u ip o s p r e p a r a d o s p a r a A ir P o r t . 3 2 M b d e R a m y M a c O s 8 . 6 ( o s u p e r io r )

5 .2 Z o o m

P u n to A c c e s o

1 2 0 .3 0 0 p t a s S e g u r id a d : • _ _ _ T e c n o l o g í a D S S S ( D ir e c t S e q u e n c e S p r e a d S p e c t r u m ) y p o r e l p r o p i o h a r d w a r e A c c e s s P o in t . • _ _ _ D S S S r e s is t e n t e a c o r r u p c io n e s , in t e r fe r e n c ia s , a ta s c o s y d e te c c io n e s d e s a u t o r iz a d a s . • _ _ _ Z o o m A i r A P 1 1 a ñ a d e n i v e l e s a d i c io n a l e s d e s e g u r id a d a t r a v é s d e l a i d e n t i f ic a c i ó n d e lo s u s u a r io s y e n c r ip ta c ió n .

C o m p a t ib le 1 1M b ps.

con

el

e stá nd ar

IE E E

8 0 2 .1 1 b

D S SS


I n c lu y e e l s o f t w a r e W e b M a n a g e p a r a g e s t i ó n r e m o t a d e la r e d a tr a v é s d e u n n a v e g a d o r .

T a r j e ta P C M C IA .

3 6.70 0 ptas

T a r j e t a P C C a r d c o m p a t ib l e P C M C I A 3 . 3 v y 5 v .

I n c o r p o r a W E P ( W i r e d E q u iv a l e n t P r i v a c y ) c o n m u l t i v is i ó n 4 0 y 1 2 8 - b it . I n c lu y e s o f t w a r e d e a c c e s o a I n t e r n e t c o m p a r t i d o S y b e r g e n S yG ate. "Z o om

A i r I n s t a l l a t i o n W i z a r d " a u t o m a t iz a t o d o s lo s a ju s t e s

e n la in s ta la c ió n .

S u c ir c u ite r í a le p r o t e g e c o n tr a s u b id a s d e te n s ió n . R e q u e r im i e n t o s m í n i m o s d e r e c u r s o s d e l P C .

C e r t if ic a c ió n

de

in t e r o p e r a b ilid a d

de

la

W E C A

( W ir e le s s

E t h e r n e t C o m p a t ib ility A llia n c e )

E s p e c if ic a c io n e s t é c n ic a s :

Í n d i c e d e d a t o s : h a s t a 1 1 M b p s e n v í o /r e c e p c ió n A lc a n c e : 3 0 0 m e t r o s - s in o b s tá c u lo s 1 0 0 m e t r o s - e n e d i f i c i o s c o n e s t r u c t u r a s t a b ic a d a s

S o p o r t e : I n t e r o p e r a b le c o n I E E E 2 M b p s y 1 1 M b p s 8 0 2 . 1 1 b D S S S

( D ir e c t

1 0 0 Ba seT

S eq u en ce

S p re a d

S p e c tr u m )

y

1 0B a steT

o


S e g u r id a d :

S o p o rt a

e s tá n d a r

de

s e g u r id a d

8 0 2.11

W E P

( W ir e d E q u iv a le n c y P r iv a c y ) S o p o r t e O S : N D I S ( p a r a W in d o w s 9 5 /9 8 / 2 0 0 0 y N T 4 . 0 )

C a n ales : 11

U S /C a na da

y

13

E T S I,

c a n a le s

t o t a lm e n t e

i n d e p e n d i e n t e s u t i l i z a b l e s s im u l t á n e a m e n t e e n u n p u e s t o . S e g ú n la s d e m a n d a s d e a n c h o d e b a n d a , c a d a c a n a l p u e d e a c o m o d a r s e h a s t a 3 0 u s u a r io s

A n t e n a : e x t e r n a d i p o l a r 2 . 2 d B i in c l u i d a P o t e n c i a d e tr a n s m is ió n : 2 5 m W

( t íp ic o ) F r e c u e n c ia : 2 . 4 a

2 .48 3 5 G H z T i p o T a r j e t a : P C C a r d T ip o II R e g u l a c i o n e s : F C C P a rt e 1 5 B ; P a rt e 1 5 C , I C R S S - 2 1 0 , C E , E T S 3 0 0 3 2 8 , 3 0 0 8 2 6 , C - T ic k

T a r j e ta P C I

4 9 .6 0 0 p t a s .

S o p o r t a t o d a s l a s a p l i c a c io n e s d e r e d d e á r e a l o c a l, i n c l u i d a la c o m p a r t ic ió n d e d a t o s , im p r e s ió n p o r r e d y a c c e s o a I n t e r n e t

I n c o r p o r a W E P ( W ir e d E q u iv a le n t P r iv a c y ) c o n r n u lt iv is ió n 4 0 y 1 2 8 - b it I n c lu y e s o f t w a r e d e a c c e s o a I n t e r n e t c o m p a r t i d o S y b e r g e n S yG ate "Z o om

A i r I n s t a l l a t i o n W i z a r d " a u t o m a t iz a t o d o s lo s a ju s t e s

e n la in s ta la c ió n C e r t if ic a c ió n

de

in t e r o p e r a b ilid a d

de

la

E t h e r n e t C o m p a t ib ility A llia n c e )

S o p o r t a e s t a c ió n d e r e d d e 8 p u e r t o s S T P

W E C A

( W ir e le s s


“ M i s m a s E s p e c i f ic a c io n e s t é c n i c a s q u e la t a r j e t a P C M C I A ”

S o ftw a re Z o o m A ir P u n to d e A c c e s o

3 5 .7 0 0 p t a s .

P e r m it e P C M C IA )

u t iliz a n d o

h acer

de

u na

p u e n te

t a r je ta e ntre

Z o o m A ir un a

red

11M b ps

c a b le a d a

(P C I y

la

o

red

in a lá m b r ic a . H a c ie n d o d e H U B e n tr e a m b a s r e d e s .

S e g u r id a d d e l o s d a t o s : • _ _ _ W E P ( W i r e d E q u i v a l e n t P r iv a c y ) p r o p o r c i o n a e n c r i p t a c i ó n d e d a t o s d e 6 4 - b it y 1 2 8 - b it • _ _ _ D S S S ( D ir e c t S e q u i e n c e S p r e a d S p e c t r u m ) r o m p e l a s e ñ a l d e l o s d a t o s e n m ú lt i p l e s b a n d a s d e f r e c u e n c i a f l u c t u a n t e s q u e s o n d if í c i l e s d e d e c o d if i c a r • _ _ _ S e e s t a b le c e u n I D d e 3 2 c a r a c te r e s , c o n e l q u e s ó lo p o d r á n a c c e d e r a la r e d in a lá m b r ic a lo s d is p o s it iv o s c o n e l m is m o I D • _ _ _ P r o p o r c i o n a p r o t e c c i ó n N A T ( N e t w o r k A d r e s s T r a n s l a t i o n ) p a r a p r e v e n ir a c c e s o s n o a u t o r iz a d o s a la r e d

I n c lu y e e l s o f t w a r e d e a c c e s o a I n t e r n e t c o m p a r t id o S y b e r g e n N e t w o r k s S y G a t e , c o n l i c e n c i a p a r a 2 5 u s u a r i o s , p a r a c o m p a r t ir u n a m is m a c u e n t a d e In te r n e t .

A n te n a s R e p e t id o r a s .


A n te n a O m n i D ir e c c i o n a l

P u e de

ser

c o lo c a d a

en

te ch o

e

p ara

u t iliz a r la

com o

a n te n a O m n id i r e c c i o n a l .

S e

pu ed e

c o n ectar

a

un a

t a r je ta

re d

o

un

de

P u n to

A cceso 1 6 .3 0 0 p t a s

un

a

de

m e d ia n t e

c a b le

c o a x ia

( c u y a e x te n s ió n n o s e rá

s u p e r io r

a

6

m e tr o s )

E s p e c ifi c a c io n es: R a n go

de

F r e c u e n c ia 2 .4-2.48 4 G H z A um e nto

4.0

d B i c ( c ir c u l a r ) P o la r iz a c ió n C ir c u la r D e r e c h a Im p e d a n c ia n o m in a l 5 0 o h m s D im e n s io n e s 7 , 6 x 7 ,6 x 3 ,8 c m P e so 85 g r

A n te n a D ir e c c io n a l

D is e ñ a d a

p ara

f u n c io n a r t a n to

en

in t e r io r e s c o m o e n e x t e r io r e s .

S e

pu ed e

c o n ectar

a

un a

t a r je ta

re d

o

un

de

P u n to

A cceso un

c a b le

a

de

m e d ia n t e c o a x ia

( c u y a e x te n s ió n n o s e rá

s u p e r io r

a

m e tr o s )

E s p e c ifi c a c io n es:

6


R a n go

de

F r e c u e n c ia 2 .3-2.50 0 G H z A um e nto

1 3.0

dB i P o la r iz a c i贸 n L in e a l Im p e d a n c ia n o m in a l 5 0 o h m s D im e n s io n e s 2 2 ,1

x

2 0 ,1

x

3,6

cm P e s o 0,35 K g

A n te n a D ip o la r

S u m in is t r a d a ju n t o

a

e q u i p a m ie n t o g am a

de a lt a

p r o p o r c io n a n d o

u n a c o b e rt u r a m 谩 s u n if o r m e y u n

3 0%

d e r a n g o s u p e r io r .

S e

co n ecta

d ir e c ta m e n t e ja c k

a de

d is p o s it iv o .

E s O m n i D ir e c c i o n a l .

E s p e c ifi c a c io n es: R a n go

de

F r e c u e n c ia 2 .4-2.48 3 G H z A um e nto

2.2

dB i P o la r iz a c i贸 n L in e a l Im p e d a n c ia n o m in a l 5 0 o h m s D im e n s io n e s 8 ,2 x 7 cm P e so < 14 g r


5 .3 3 c o m

A irc o n n e c t

P u nto d e A c c es o

G atew a

$ 8 2 5.00

≈ $331≈ 5

1 4 8.5 00

T a r je t a d e R e d

P c C a rd

$ 2 4 0≈ 43 .

1 7 9 ≈ 3 2 .2 2

200

P c C a rd

$165

2 9 .7 0 0

E n l a c e s a W e b s d e d is p o s i t i v o s 8 0 2 . 1 1 A p p l e - A ir P o r t 1 . 2 h tt p : // w w w .a p p le . c o m / a ir p o r t/

h t t p : / / w w w . a p p l e . c o m / a ir p o r t /

D e l l - T r u e M o b i l e W i r e le s s L A N A d a p t e r h tt p : // w w w .d e ll.c o m / u s / e n /k 1 2 /t o p ic s / p r o d u c t s _ tr u e m o b ile _ la t it _ tr u e m o b ile . h tm h t t p : / / w w w . d e l l . c o m / u s / e n / k 1 2 / t o p i c s / p r o d u c t s _ t r u e m o b i l e _ l a t it _ t


r u e m o b ile . h tm

C i s c o - A ir o n e t 3 4 0 S e r i e s W i r e l e s s P C C a r d h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / w a r p / p u b l i c / 4 4 / j u m p / w ir e l e s s . s h t m l h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / w a r p / p u b l i c / 4 4 / j u m p / w ir e l e s s . s h t m l

I B M 8 0 2 . 1 1 b W ir e l e s s L a n C a r d h t t p : / / w w w . n e t w o r k i n g . i b m . c o m / p r o d g u i d e / w ir e l e s s . h t m l h t t p : / / w w w . n e t w o r k i n g . i b m . c o m / p r o d g u i d e / w ir e l e s s . h t m l

L u c e n t - O R I N O C O P C C a r d - G o ld a n d O R I N O C O P C C a r d S ilv e r h tt p : // w w w . w a v e la n . c o m / h t tp : // w w w . w a v e la n .c o m / 3 C om

- A i r C o n n e c t 1 1 M b p s W ir e l e s s L A N P C C a r d

h t t p : / / w w w . 3 c o m . c o m / w i r e le s s h t t p : / / w w w . 3 c o m . c o m / w i r e le s s

C om p aq

-

W L1 0 0

11

M bps

W ir e l e s s

LAN

P C

C ard

and

W L 2 0 0 1 1 M b p s W ir e le s s L A N P C I C a r d h tt p : // w w w .c o m p a q . c o m /p r o d u c ts /w ir e le s s / in d e x . h tm l h tt p : // w w w .c o m p a q . c o m /p r o d u c ts /w ir e le s s / in d e x . h tm l

E n te r a s y s - ( C a b le tr o n ) R o a m A b o u t 8 0 2 . 1 1 b

DS

H ig h

R ate

P C C a rd h tt p : // w w w .e n t e r a s y s . c o m /r o a m a b o u t / h tt p : // w w w .e n t e r a s y s . c o m /r o a m a b o u t /

P r o x im

– ( H a rm o n y y R a n g e L a n 2 )

h t t p : / / w w w . p r o x im . c o m / h t t p : / / w w w . p r o x i m . c o m /

S y m b o l - S p e c t r u m 2 4 ® H ig h R a t e 1 1 M b p s W ir e le s s L A N P C C a rd h tt p : // w w w .s y m b o l.c o m / p r o d u c t s / w ir e le s s /w ir e le s s _ s p 2 4 _ in fr a s tr u c t u re _ o .h tm l h tt p : // w w w .s y m b o l.c o m / p r o d u c t s / w ir e le s s /w ir e le s s _ s p 2 4 _ in fr a s tr u c tu re _ o . h tm l

X ir c o m W ir e le s s E th e r n e t A d a p t e r h tt p : // w w w .x ir c o m . c o m / c d a / p a g e / 1 , 1 2 9 8 , 0 - 0 - 1 _ 1 - 1 6 2 6 , 0 0 . h t m l h tt p : // w w w .x ir c o m . c o m / c d a / p a g e / 1 , 1 2 9 8 , 0 - 0 - 1 _ 1 - 1 6 2 6 , 0 0 . h tm l

Z o o m T e le p h o n ic s - Z o o m A ir W ir e le s s P C C a r d h tt p : // w w w .z o o m . c o m / z o o m a ir / h tt p : // w w w .z o o m . c o m / z o o m a ir /

P r e c i o s d e m á s d i s p o s it i v o s :

h tt p : // s to r e 1 .e u r o p e . y a h o o . c o m /m ic r o w a r e h o u s e / d a t a c o m m - n e t


w o r k in g - w ir e le s s . h tm l h tt p : // s to r e 1 .e u r o p e . y a h o o . c o m /m ic r o w a r e h o u s e / d a t a c o m m - n e t w o r k in g - w ir e le s s . h tm l

O t r a s D ir e c c ió n e s d e in t e r é s : h tt p : // w w w .m o b ile s t a r . c o m / h t tp :// w w w .m o b ile s t a r .c o m / h tt p : // w w w . w a y p o rt. c o m /

h t tp :// w w w . w a y p o rt. c o m /

h t t p : / / w w w . im a s d e . c o m / h t t p : / / w w w . i m a s d e . c o m /

W e b O f ic ia l d e l E s tá n d a r 8 0 2 . 1 1 h tt p : // w w w . ie e e 8 0 2 . o r g / 1 1

h t tp : // w w w . ie e e 8 0 2 . o r g / 1 1

W e b d e l E s t á n d a r W i- F i ( W E C A ) 8 0 2 . 1 1 b h t t p : / / w w w . w i- f i. c o m

h t t p : / / w w w . w i- f i. c o m /

6 . B ib lio g r a f ía

h t t p : / / w w w . l a n a c io n . c o m . a r / s u p l e s / i n f o r / 0 1 0 4 / n o t a . a s p ? p a g = p 0 4 . h tm h t t p : / / w w w . l a n a c io n . c o m . a r / s u p l e s / i n f o r / 0 1 0 4 / n o t a . a s p ? p a g = p 0 4 . h tm

h t t p : / / w w w . t im a g a z i n e . n e t / m a g a z i n e / 0 7 9 8 / w ir e l e s s . c f m h t t p : / / w w w . t im a g a z i n e . n e t / m a g a z i n e / 0 7 9 8 / w ir e l e s s . c f m h t t p : / / w w w . t im a g a z i n e . n e t / m a g a z i n e / 0 8 9 8 / w ir e l e s s 2 . c f m h t t p : / / w w w . t im a g a z i n e . n e t / m a g a z i n e / 0 8 9 8 / w ir e l e s s 2 . c f m

h tt p : // w w w .z d n e t - e s .c o m / p c m a g a z in e /2 0 0 0 / ju n io . h tm l? c = in f o rm e 4 h tt p : // w w w .z d n e t - e s .c o m / p c m a g a z in e /2 0 0 0 / ju n io . h tm l? c = in f o r m e4

h tt p : // w w w . la t in o t e k . c o m / e s p e c ia le s /c o n t _ e s p e c / 0 1 0 1 2 0 - P a n o r a m ic a 2 . s h t m l # u n o h tt p : // w w w . la t in o t e k . c o m / e s p e c ia le s /c o n t _ e s p e c / 0 1 0 1 2 0 - P a n o r a m ic a 2 . s h tm l

h t t p : / / w w w . a r r a k i s . e s / ~ s e r g i l d a / w la n / h t t p : / / w w w . a r r a k i s . e s / ~ s e r g i l d a / w la n /


h t t p : / / c it e l. u p c . e s / u s e r s / b u r a n / b u r a n 1 4 / w l a n . p d f h t t p : / / c it e l. u p c . e s / u s e r s / b u r a n / b u r a n 1 4 / w l a n . p d f

h tt p : // w w w .v n u n e t .e s / r e d e s t e le c o m / d e t a lle . a s p ? id = 2 0 0 0 1 1 1 5145 h tt p : // w w w .v n u n e t .e s / r e d e s t e le c o m / d e t a lle . a s p ? id = 2 0 0 0 1 1 1 5 1 4 5

h tt p : // w w w . ie e e 8 0 2 . o r g / 1 1 h tt p :/ / w w w . ie e e 8 0 2 . o r g / 1 1

h tt p : // g r o u p e r . ie e e .o r g /g r o u p s /8 0 2 / 1 1 / h tt p : // g r o u p e r . ie e e .o r g /g r o u p s /8 0 2 / 1 1 /

h t t p : / / w w w . w la n a . c o m / l e a r n / 8 0 2 1 1 . h t m h t t p : / / w w w . w la n a . c o m / l e a r n / 8 0 2 1 1 . h t m

h tt p : // w w w .a p p r e d .c o m

h tt p :/ /w w w . a p p re d . c o m /

Manual de redes inalámbricas  

Redes inalámbricas: IEEE 802.11

Manual de redes inalámbricas  

Redes inalámbricas: IEEE 802.11

Advertisement