Page 1

Nyheter för dig som arbetar inom Ragn-Sells i Sverige

Hösten 2013

Tema: Förändringsarbetet


INLEDNING

Förnyelse inom kommunikation

Innehåll

Se inte detta nummer av Pinfo som ett bevis på hur vi skall kommunicera. Se det som ett sätt att förmedla var vi befinner oss nu. En lägesrapport. Kryddat med en del visioner och kunskap kring arbetet i våra tre regioner och tre affärsområden. Nästa gång blir det annorlunda.

Intro/Innehåll 2

Förändringens kraft greppar taget om Ragn-Sells. Det väcker känslor. Många rycks med och vill bidra i arbetet att skapa ett starkare företag. Andra kan känna uppgivenhet, än en gång är det dags för omorganisationer. Sedan finns det en grupp som knappt bryr sig, som låter det ske som sker och mest koncent­ rerar sig på sitt jobb.

Lönsamhet 6

Att känna sig involverad, veta vad som sker och varför och framför allt själv kunna välja hur mycket man vill engagera sig är viktigt i förändringsprocesser. Jag är ny inom Ragn-Sells och är en av dem som skall bidra till att kommunikationen inom företaget och gentemot marknaden och kunder skall bli bättre. För oss blir 2014 året då det skall märkas att vi spelar en viktig roll i förändringen. Vi skall förnya. Vi skall förädla och vi skall också förändra! Devisen Enklare!Snabbare! kommer att prägla kommunikationen. Pinfo, vd-brev, RagnNet, ragnsell.se, regionala nyhetsbrev, kundkommunikationen – ja alla våra kanaler och våra arenor där vi möter kunder och politiker skall omprövas. Att göra annorlunda och bättre ger energi och skapar förväntan. Det ställer också krav på nytänkande och omprövning. Helt okej för mig!

Ledare 3 Förändringsarbetet 4

Kvalitetsarbete 7 Affärsområden 8 Kundfokus 11 Insyn 12 IT-Aktuellt 14 Regioner 16 Utbildning 19 Notiser 20 Konkret miljöansvar

22

Lagkrav i förändring

23

Heléne Jansdotter Lindholm, Ansvarig intern kommunikation helene.lindholm@ragnsells.se

”Redaktören ute på uppdrag för att lära känna verksamheten. Ragn-Sells konkretiserar miljö­ ambitioner. Så känner jag just nu för det som vi varje dag hjälper våra kunder med. Hur berättar du för andra kort om vad vi gör? Maila gärna svaret till mig och andra synpunkter på kommunikation!” 2·

Ansvarig utgivare: David Schelin Redaktör: Heléne Jansdotter Lindholm Original: Locomotiv Detta nummer trycks inte alls då vi sparat den kostnaden. Ambitionen är att nästa gång göra en ny typ av tidning baserat på den enkät som gjorts med förslag från medarbetarna och starkare koppla tidningen till det förändringsarbetet som pågår.


LEDARE

Vi är på väg

När detta nummer av Pinfo når dig har jag varit vd för Ragn-Sells i ett år. Ett dramatiskt år. Ett år som inleder ett treårigt förändringsarbete för att bygga ett starkare och bättre bolag och för att vi skall bli ett Miljöföretag i världsklass!

Jag har träffat många medarbetare inom Ragn-Sells och jag har träffat många kunder. Men ännu inte er alla. Jag får energi av att möta träffa Ragn-Sellare. Det är enormt inspirerande för både mig och faktiskt för våra kunder. Många berättar för mig om hur imponerade de är över engagemanget hos oss Ragn-Sellare. Jag vet också hur mycket det betyder att få höra mig som VD berätta direkt om hur det går, vart vi är på väg och vad vi prioriterar. Ett samlat mål

Det är när jag möter er som bryr er om Ragn-Sells framtid som det växer fram förtroende. Det är via öppenhet och ärlighet som nya tankar och idéer kläcks. Min roll som vd är mycket att påverka. Jag vill driva på utvecklingen, jag vill få igång alla goda krafter mot ett samlat mål; Ett Miljöföretag i världsklass! Det är förstås ett mycket ambitiöst mål men jag är övertygad om att vi kommer nå det och jag vet att vi är på god väg. Vi har gjort en treårsplan där vi tar resan mot världsklass i steg.Vi är drygt halvvägs igenom det första året. Som ni

vet handlar årets aktivieter om att sänka omkostnader inom sju områden för att vända den negativa trenden. Enklare! Snabbare!

Förberedelsearbetet för nästa steg Enklare! Snabbare! är i full gång. Arbetet skall leda till att kunderna upplever det Enklare! och Snabbare! att jobba med Ragn-Sells. Det innebär också att vi som jobbar i företaget kommer att uppleva att det blir Enklare! och Snabbare! att sälja, att göra offerter, att transportplanera och genomföra uppdrag. Kunderna kommer att få Enklare! fakturor Snabbare! som är rätt och som de med glädje betalar för det välutförda arbete de fått utfört. Ett bättre företag

Nu skall vi äntligen börja jobba med att bli ett bättre företag. Kort sagt 2013 är (och fortsätter att vara) fokus att spara och 2014 är det att bli bättre! Jag kan omöjligt hinna möta er alla, även om jag högprioriterar att röra mig ute på arbetsplatser, på anläggningar och i möten med kunder. Därför är det så viktigt att fler i företaget brinner för samma synsätt som jag gör och som alla i ledningen gör. Det skall kännas att stora saker är på gång när man har med oss Ragn-Sellare att göra! Därför satsar vi på att stärka chefskapet, att göra fler till ledare. Det startar snart ett talentprogram som heter Ragn-Sells Step up och även andra insatser görs för

Foto: Ateljé Photo4you

Den positiva spiralen är i gång att kommunikationen och engagemanget skall öka. Det skall kännas bra att vara en RagnSellare, det skall finnas möjligheter att utvecklas och det skall vara med stolthet som alla kan berätta om vår verksamhet. Våra kunder skall också känna att de valt rätt. Att det är bra att ha oss som partner. Men det räcker inte. Det skall vara med självklarhet de berättar att de valt oss, det skall bli coolt att ha med oss att göra! Hållbar samhällsutveckling

Vi är inte där än. Men vi är på väg! Det är roligare att vara på väg mot något starkt och tydligt än att reagera på situationen, att vara utelämnad till att parera det som händer. Eller hur! När vi är fler som tycker så och när vi har fler kunder som känner så då har vi nått väldigt långt! Det är då vår kapacitet och kunskap får sitt rätta värde. Då ligger volymen inte längre på de bastjänster som är lägsta nivån för ett företag som skall sköta sitt miljöåtagande. Då har vi tyngdpunkten i de erbjudanden som bidrar till att våra kunder kan stärka sitt varumärke genom att ta ett tydligare ansvar för en hållbar samhällsutveckling! Vi ses! David VD Ragn-Sells AB ·3


FÖRÄNDRINGSARBETET– LÄGESRAPPORT

Starten på det treåriga förändringsarbetet

Tillbaka till lönsamhet Ett treårigt program för att öka konkurrenskraften i Ragn-Sells lanserades av bolagets nytillträdde vd David Schelin hösten 2012. År 1 heter ”Tillbaka till lönsamhet”. År 2 heter ”Enklare! Snabbbare!” och år 3 heter ”Hållbar tillväxt”. Målet är att bli ett miljö­ företag i världsklass. Vi är mer än halvtid i det första tuffa året som helt präglats av besparingar. Hur har det gått? Här en läges­rapport från programkontoret som leder arbetet.

Philip Gustafsson är programkontorets koordinator och han berättar; – I affärsplanen som antogs inför 2013 bestämde Ragn-Sells att hela företaget under 2013 skulle fokusera på att förbättra vår lönsamhet. Vi bestämde att vi drastiskt skulle vända den negativa resultatutvecklingen, som pågått under de senaste åren. Ledningen bedömde att det inte var möjligt att ”sälja sig ur” nedgången, utan beslöt att vid utgången 2013 ha minskat företagets totala kostnadsbas med 200 miljoner kronor, främst med sikte på omkostnader. Sverigeledningen beslöt att besparingsarbetet skulle packeteras, koordineras och följas upp veckovis i programform.

Parallellt med programmet startades ett antal aktiviteter inom respektive avdelning för att ytterligare minska kostnadsbasen. Ett programkontor upprättades med Per-Eric Bjurenborg, produktionschef som ansvarig. Budget skall slås – målen nås

Programkontoret fick i uppdrag att följa upp besparingsarbetet en gång i veckan med alla chefer (avdelning, region, stab och affärsområdeschefer). Uppföljningen rent praktiskt innebär att alla chefer under 30 minuter varje vecka rapporterar av besparingsarbetet till programkontoret. Programkontoret rapporterar till Sverige­ ledningen med uppdraget att säkerställa att respektive avdelning slår budget och når uppsatta mål. Philip berättar att mantrat är; ”Budget skall slås – målen skall nås”. Målen bryts ner

Alla enheter inom Ragn-Sells skall ha fått mål fördelade (från VD via regioneller stabschef vidare ner i avdelning osv). Målen skall brytas ner till personliga mål för alla anställda inom företaget. Alla medarbetare skall således få mål fördelade av närmaste chef. Philip uppmanar alla att prata med sin närmaste chef om man är osäker på sina egna mål. Besparingsarbetet har än så länge inneburit att Ragn-Sells minskat sina omkostnader med 63 MSEK gentemot jan–juli 2012. Mycket pengar! Detta har vi lycktas med genom att vi är mindre antal tjänstemän, köper mindre konsulttjänster m.m., men också tack vare små insatser såsom att vi tagit bort överflödiga mobilabonnemang, överflödiga skrivare osv. Sparandet fortsätter

”Besparingsarbetet har fungerat bra” berättar Per-Eric Bjurenborg med ansvar för programkontoret.

Besparingsarbetet skall fortsätta, mycket av det lätta är gjort och det kvarstår att se över de mer svåråtkomliga omkostnaderna. Avdelnings-, regions-, och stabschefer uppdaterar sina avdelnings­listor och vi kommer att behöva identifiera mer kostnader att reducera för att komma upp i besparingar om 200 MSEK.

Varje sparad krona i respektive enhet blir många kronor om vi kan lyfta dessa aktiviteter och göra likadant över hela Ragn-Sells. Du kan påverka

Alla Ragn-Sellare med idéer om hur kostnader kan minska bör prata med sin sektionschef, avdelningschef eller annan närmaste chef. Philip avrundar; – Att man inte kan påverka långt ut i verksamheten är inte sant! Alla bidrag syns i vår gemensamma resultaträkning, en liten aktivitet som just du där ute hittar på kan bli mycket om den genomförs i alla enheter. Tuff höst

Per-Eric Bjurenborg som ansvarar för programkontoret poängterar att trycket ökar under hösten; – Besparingsarbetet på omkostnadssidan har fungerat bra, men en fallande omsättning kräver att vi inte bara fortsätter utan intensifierar arbetet under hösten.

2013 Tillbaka till lönsamhet


FÖRÄNDRINGSARBETET– LÄGESRAPPORT

Per-Eric berättar att programkontoret kommer att utveckla uppföljningsmodellen tillsammans med regioner och staber och att nästa steg blir en uppföljning av sektioner. Den delen skall avdelnings­ cheferna hålla i. Han fortsätter; – Vår ambition är att skapa en modell där samtliga anställda på Ragn-Sells har en tydlig målbild beskriven i nyckeltal eller konkreta ekonomiska mål. Arbetet med att formulera ett nytt program för 2014 för att bli ” Enklare! Snabbare!” har inletts i Sverigeledningen. Programmet för 2014 skall bygga vidare på det arbete som redan gjorts i programmet för ”Tillbaka till lönsamhet” under 2013.

Miljöföretag i världsklass

2014

Hål lbar tillv äxt

201 5

Mer information Kontakta programkontoret om du vill veta mer eller har förslag på besparingar: philip.gustafsson@ragnsells.se

Enklare, snabbare ·5


LÖNSAMHET

Ekonomin en utmaning Vi har passerat halvårsskiftet och även sommarmånader som traditionellt är tuffa perioder. Konstateras kan att det är fortsatt allvar, men att det blir allt tydligare vad som fungerar och vad som inte riktigt gör det.

Björn Johnson, Ragn-Sells ekonomichef analyserar läget; – Resultatet (enhetsresultatet) efter augusti är en vinst på drygt 70 MSEK för RS Sverige. Det är betydligt bättre än föregående år då vi endast hade en blygsam vinst efter augusti. Det är även något bättre än budget, vi ligger 6 MSEK bättre än budget efter augusti. Det är den positiva sidan av resultatet. Att klara budget är ett absolut minimum. Företagets ambition är att klara uppsatt målresultat och då ligger vi betydligt under den målsättning som vi har lagt för 2013. Utfall på enhetsresultat är alltså drygt 70 MSEK mot målet på ca 100 MSEK. Björn fortsätter; – Trenden per månad är inte bra. Vi är oroliga eftersom utfallen under sommaren, under juni–augusti, har varit en besvikelse med ett resultat under budget. Juni och juli tillsammans var bara ett resultat på 7 MSEK under budget. Augusti var betydligt bättre men ändock något under budget. Ledningen har satt upp tuffa mål speciellt för hösten. För månaderna september till november har vi budgeterat ett enhetsresultat för Sverige på 64 MSEK och målet är ett resultat på 95 MSEK. Ragn-Sells brukar visa sina bästa månadsresultat under augusti till november. Det är nu extra angeläget att vi gör så även denna höst. En orsak till att det har gått trögare under sommaren är att försäljningen har varit relativt svag. Vi minskar försäljningen i värde till och med augusti mot föregående år med ett par % och minskningen är något större under sommaren än under våren. I många fall verkar det vara så att prisnivån på marknaden snarare sjunker än att vi tappar volym i verksamheten. Vi vet också att vissa affärer som vi har tappat eller avstått från under 2013 är affärer med låg vinstmarginal. 6·

”Det är viktigt att vi uppmärksammar var det fungerar väl och ser de insatser som där görs som viktiga exempel.” Björn Johnson, ekonomichef.

Björn lyfter fram några områden som drar ned vårt resultat mot budget ordentligt, de är; – Däck och granulatfabriken, som har det besvärligt med avsättningen av granulat till marknaden, både att volymerna är sämre än förväntat och att priserna är lägre än planerat. – Högbytorp har haft ett besvärligt första halvår med stora investeringar i ny kapacitet på deponiområdena vilket har påverkat både kostnaderna som ökat och volymerna som vi inte har kunnat ta in i lika hög grad som tidigare. Nu är dock den akuta delen av investeringsprogrammet avklarat och det ser betydligt bättre ut inför hösten. – Metallpriserna går ned och vi samlar in något mindre metall än tidigare år. Fraggen i Västerås går inte riktigt på full kapacitet vilket påverkar kostnaderna negativt. Det är viktigt att mer av vår insamlade metall går till Västerås och inte körs till våra konkurrenter. Åtgärderna under sensommaren och hösten går framförallt ut på att förbättra dessa områden som har gått betydligt sämre än planerat.

Björn poängterar att allt inte är dystert, tvärtom. Många verksamheter går bra. – Det är viktigt att vi uppmärksammar var det fungerar väl och ser de insatser som där görs som viktiga goda exempel. Han lyfter fram positiva inslag; – Region Syd överträffar resultatmässigt både sina budgetar och mål. Så gör även stora delar av region Mitt. Region Norr gör ett resultat rejält bättre än före­ gående år men ligger något under en tuff budget. Jämför vi mot föregående år så har de flesta enheter förbättrat sig ordentligt. Omkostnaderna i företaget har minskat ordentligt under de första åtta månaderna vilket även det är en stor positiv budgetavvikelse. Vi ska använda vår förbättrade kostnadskontroll till att nu under hösten börja öka försäljningen och driva på en lönsam tillväxt. Bilden av Ragn-Sells Sveriges resultat och utveckling är alltså splittrad och inte helt entydlig. Företaget har ett resultat som är något bättre än budget men en viss oro finns för sommarens utveckling och hur den ska fortsätta under hösten. Björn avslutar med att det är bara framåt och bättre som gäller; – Helårsbudgeten på 125 MSEK måste överträffas för att utvecklingen för RagnSells ska vara på rätt väg och det innebär att vi måste kämpa hårt under den extremt viktiga hösten.


KVALITETSARBETE

Konsekvenser av kvalitetsrevisionen Ragn-Sells blev i juni reviderade av LRQA. Det är extern verksamhetsrevision som sker årligen och beror på att vi som företag är ISO-certifierade. Tove Olsson, miljöchef berättar varför årets revison var mer allvarlig än tidigare år;

– Det är inte ekonomin och våra redovisningssystem som kontrolleras, utan hur

Tove Olsson, miljöchef.

vi systematiskt driver verksamheten. För att behålla certifieringen måste vi klara de årliga revisionerna. Annars finns risken att certifikatet dras in och då klarar vi inte att fortsätta med en stor del av vår verksamhet. Företagets konkurrenskraft står på spel. Tove berättar att mindre nedslag vid en revision tillhör det normala, men att få stora nedslag är allvarligt och kräver att snabba insatser görs. Hon framhåller också betydelsen av att analys görs av varför vi brister; – Det är viktigt att alla känner till de krav som certifieringen ställer på vårt arbetssätt och våra metoder och att det blir en självklar del av hur vi arbetar. Nu har de mest akuta insatserna gjorts som gör att vi kan behålla våra certifikat. Vi har således ett år på oss att förankra och engagera chefer och ansvariga att leda verksamheten så att vi inte nästa år riskerar samma situation. Under hösten kommer samtliga regioner att revideras och då kommer punkterna att följas upp. För tillfället är den allvarliga avvikelsen släckt, men om det visar sig att vi inte jobbar strukturerat med frågorna, så kommer vi att få tillbaka den. Nedslagen har bland annat handlat om organisationen med roller och ansvarsfördelning samt hur bolaget hanterar reklamationer och avvikelser.

”Det är viktigt att alla känner till de krav som certifieringen ställer på vårt arbetssätt och våra metoder. Det måste bli en självklar del av hur vi arbetar.” Tove Olsson, miljöchef.

·7


AFFÄRSOMRÅDEN

Tre affärsområden bidrar till utveckling Affärsområde Entreprenad

Anders Kihl leder Affärsområdet Entreprenad.

Hur ser läget ut på marknaden, generellt? – När det gäller entreprenaderbjudandet så är det en ganska stabil och hög efterfrågan. Samhällets krav och regelverk gör att det blir svårare och svårare för våra kunder samtidigt som många kunder har slimmade organisationer som har svårt att själva hantera ständigt ökande krav. Efterfrågan finns där, det är vår egen förmåga som är vår begränsning. Hur ser RS erbjudande ut i förhållande till marknaden? – Vi kan helt enkelt inte möta efterfrågan (i entreprenaderbjudandet) – vi har varit tvungna att tacka nej till affärer på grund av bristande förmåga. Det är därför vi skjuter till resurser till våra anläggningar. Vi är säkra på att marknaden finns där och vi behöver rusta för det. 8·

Året som gått, vilka har varit de största nyheterna? – Ur konkurrensperspektiv, så har Sakab fått nya ägare, vi vet inte riktigt vad de tänker hitta på. När det gäller jordsidan så är det oroväckande att staten inte skjuter till lika mycket pengar för marksanering som tidigare. Nu är det ju lågkonjuktur i Sverige och då hade jag hoppats att man skulle skjuta till pengar för marksanering. Men staten har inte gjort det, man har snarare dragit ned volymen lite. En annan sak är att det fortfarande byggs mycket kraftvärmeverk i Sverige, så mängden aska och slagg forsätter att öka. Det är fortfarande hög utbyggnadstakt och en av de nya anläggningarna kommer att ha en kapacitet på knappt 500 000 ton per år, vilket är i samma storleksordning som Sveriges totala import idag. Så det leder också till att importen av avfall kommer att öka. Vilka kommer dina fokusområden att vara det närmaste året? – Att fortsätta på den inslagna vägen av förbättringar på anläggningar och öka ”entreprenadförmågan” i organisationen. Dels på AO nivå och även på regional nivå, att få det samspelet att fungera. Sedan jobbar vi fortfarande hårt med att få fram ett kompletterande erbjudande för agro-affären (avlopps slam). Med hållbar förbränning. Dvs sådant avloppsslam som inte går att föra ut direkt i jordbruket. Så att vi får fram slam som är energiutvunnet så att vi sedan kan få ut aska som vi kan få ut fosforn ur. Här vill jag komma till ett förpackat erbjudande så snart det går. Åtgärdsprogrammets ”Enklare, snab­ bare” – tankar kring detta? – Det är en absolut nödvändighet, vi måste

få fungerande processer. Som vi har det idag är helt enkelt inte hållbart. Idag gör vi små förbättringar hela tiden. Den största utmaningen i detta blir att vi behöver göra ett antal val. Min åsikt är att det är svårt att vara bästa på allt. Vi måste fokusera i större utsträckning och bli riktigt vassa på några områden och samtidigt släppa vissa saker helt och hållet. Det är svårt att få hög effektivitet om man ska vara bra på allt. Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden? Och hur har ditt AO bidragit till detta? – Rent krasst så gör vi precis samma saker som förut, men vi är ungefär 200 personer färre. Sedan har vi gjort några enstaka strukturförändringar i rena förlustaffärer. I sak har det ännu inte hänt något strukturellt. Nu har vi gjort det som är nödvändigt för att överleva. Nu ska vi göra de förändringar som stärker konkurrens­förmågan i grunden. I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? – Avgränsad, disciplinerad och effektiv. Vilken är den största miljöutmaningen i Sverige framöver? Hur kan RS bidra till att lösa detta? – Det handlar om hela beroendet av fossil energi och den globala uppvärmningen. Vi kan vara 7 miljarder människor (med den här levnadsstandarden) på den här planeten av en enda anledning och det är att vi har tillgång till billiga fossila bränslen. Det är enda skälet. Så länge vi kan pumpa upp bränslet i den här takten, så fungerar det. När det blir svårt eller väsentligt mycket dyrare, då får vi prob­ lem. Det är den största miljöutmaningen för världen.


AFFÄRSOMRÅDEN

Affärsområde Bastjänster handlar om att dels bli effektiva i det vi redan gör, dels få bättre fungerande kundgränssnitt. Vi skall ha korrekt fakturering, vi skall finnas på nätet, vi skall ha en bra kundtjänst och så vidare. Jag tror inte att det bara handlar om att skapa nya erbjudanden, utan mera att bättre förpacka och sälja det vi redan har. Året som gått, vilka har varit de största nyheterna? – Tittar man på Ragn-Sells som helhet har det naturligtvis varit den nya affärsplanen, den nya organisationen och lanseringen av besparings- och förändringsprogrammen. Det finns en tillit nu – både till ledningen och till varandra. Så det är mycket på det psykologiska planet som det har förändrats. Mats Berlin leder Affärsområdet Bastjänster.

Hur ser läget ut på marknaden, generellt? Stenhård konkurrens i och med att det är fler och fler företag som söker sig in på miljöområdet. Dels traditionella spelare som vill vara kvar där, dels nya aktörer som t ex åkerier och andra företag som ser miljöbiten som ett sätt att vidareutveckla sin egen kärnverksamhet. Vissa kunder överväger dessutom att ta över avfallshantering i egen regi. Så konkurrensen ökar hela tiden. Samtidigt har vi en lågkonjunktur som ytter­ ligare ökar pressen. Hur ser RS erbjudande ut i förhållande till marknaden? – Jag tror att vi har ganska många saker på plats. Det finns naturligtvis behov av att utveckla nya tjänster och bredda erbjudandet, men jag tror snarare att det

Vilka kommer dina fokusområden att vara det närmaste året? – Från vår sida inom Bastjänster kommer vi att fokusera på våra fem huvudsegment, Bygg, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, handel och offentliga kunder. Om jag skulle lyfta upp någonting som är lite större saker så är det att öka fokus på beställning och försäljning över webb och kundtjänst. Vi skall åstadkomma ett erbjudande till handeln gällande livsmedelsavfall. Vidare behöver vi få ökad kompetens för att hantera logistik vid t ex godsmottagningar och arbeta med spårbarhet på kollinivå. Åtgärdsprogrammets ”Enklare, snab­ bare” – tankar kring detta? – För vår del inom Bastjänster så handlar det om att skapa förutsättningar för att de tjänster vi erbjuder ska vara enklare och snabbare att sälja och producera.

Hur har omorganisationen påverkat ditt AO/din vardag? – En matrisorganisation är ju alltid lite svår att jobba i innan man har hittat formerna. Man måste lägga ganska mycket tid på att hitta sina roller och arbetssätt och känna att man har tillit till den andra dimensionen. Det tycker jag att man börjar känna formerna för nu. Anpassningen går stadigt vidare. Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden? Och hur har ditt AO bidragit till detta? – Det är naturligtvis en väldigt tydlig krisinsikt, samt en kommunikation från ledningens sida om att det är ”nu eller aldrig” som gäller. Sedan har en tidigare trötthet, passivitet och uppgivenhet förbytts i en stor motivation, trots att resan som vi har gått igenom under våren har varit väldigt jobbig. Så det är en sorts ”djävlar anamma” som har skapats helt enkelt! I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? – Den frågan skall man inte rikta till oss, utan till kunderna. Med det menar jag att vi kan bestämma vår strategi och genomföra den men betyget sätter inte vi själva. Vilken är den största miljöutmaningen i Sverige framöver? Hur kan RS bidra till att lösa detta? – Hur ska vi få vårt samhälle att tillräckligt snabbt anpassa sig så att det blir hållbart i längden. Där har ju vi på Ragn-Sells en viktig roll att spela, så att det ska bli både klokt, korrekt och kommersiellt. Om inte vi vet det, vem skall då veta det? ·9


AFFÄRSOMRÅDEN FORTS.

Affärsområde Farligt Avfall

Ulf Ervér leder Affärsområdet Farligt Avfall.

Hur ser läget ut på marknaden, generellt? – Farligt avfall är fortfarande en specialiserad marknad eftersom det finns massor av olika sätt att behandla avfallet på. Detta kräver speciell insamling och inte minst transportjuridik. Det är en tydlig och ökande prispress på marknaden. Det har så varit under en ganska lång period. Både på slutbehandling som till exempel förbränning vid olika typer av ugnar, inte minst i de roter­ugnar som finns på SAKAB i Sverige och på andra ställen runt om i Nordeuropa. Men vi har inte en sådan som tur är, utan vi lämnar ju vårt avfall för destruktion, vid den här slutbehandlingen. Där har priserna sjunkit. Det innebär också att priserna i insamlingsskedet har sjunkit. Men för vår del har vi behållit marginalen hyfsat. Men som sagt marknaden är satt under prispress, inte minst kommunala upphandlingar. Det finns fyra stora på marknaden, Ragn-Sells, Stena Metall, SITA och Sakab. Dessutom ett antal kommunala bolag och åkerier med stigande intresse för materialinsamling och behandling. 10 ·

Hur ser RS erbjudande ut i förhållande till marknaden? – Erbjudandet står sig bra. Vi har haft en period med ganska mycket internt strul. 2011, 2012 har varit ganska besvärliga med ständiga organisationsförändringar. Nu har det dock blivit bättre och jag vill hävda att sista halvåret så känns det att Ragn-Sells genomgår en tydlig förbättring med ett tydligare ledarskap och en bättre organisation. Med tre affärsområden och tre regioner. Så just nu fungerar det bra, vi är väldigt konkurrenskraftiga på oljeavskiljare, cisternkontroll, insamlingskoncept som heter ”Farligt, enkelt” och inte minst på spillolja som är vår största marknad där vi samlar in tjugo till 25 tusen ton per år som skickas till Tyskland och Danmark för materialåtervinning. Oljeaffären är den mest lönsamma vi har, den är också väldigt trevlig ur miljö­synpunkt eftersom det faktiskt är material­återvinning. I processen ser det ut så att in kommer den svarta insamlade oljan från växellådor, bilar av olika slag, motorsågar och allt vad det är, och ut kommer en gul ren olja som kan användas direkt igen. Så det är en väldigt trevlig affär. Året som gått, vilka har varit de största nyheterna? Det absolut största är det som jag nämnde tidigare, att det har bildats ett affärs­ område. Nu har vi alltså kunnat hjälpa de olika avdelningarna på ett tydligare sätt. Vår huvuduppgift blir att komma med nya koncept och nya erbjudanden, men också stötta avdelningarna i hela Farlig avfall-affären från ax till limpa. Avsättning av avfallet är också vårt ansvar och en stor del av lönsamheten då vi har ett antal leverantörer att skicka avfallet till och därmed alltid har bästa pris. Så tydligheten och närvaron som har skett i och med omorganisationen är den största nyheten.

Vilka kommer dina fokusområden att vara det närmaste året? – Framförallt två saker! Spillolja; fortsatt insamling och materialåtervinning. Det är den bästa affären vi har i affärsområdet. Och sedan annan bränsleproduktion. Det vill säga att få in avfall som innehåller energi som till exempel lösningsmedel, färgavfall med lösningsmedel, färgpulver, oljevarianter (både fast och flytande, men mest flytande) så gör man ett nytt bränsle av det. Och det bränslet skickas sen till exempel till cementindustrin som ett bränsle i stället för andra fossila bränslen. Det tycker jag också är en väldigt spännande affär. Som tredje sak vill jag nämna våra koncept som jag tror mycket på. Oljeavskiljare, cisternkontroll och farligt, enkelt. Åtgärdsprogrammets ”Enklare, snabbare” – tankar kring detta? – Ja, tidigare var det ju långsammare, mer komplicerat och förvirrande. Och det säger ju nästan det mesta, så att i vårt fall, med Farlig avfall så är det ju mycket administration och det har varit och är delvis fortfarande lite svårhanterat. Men jag tycker att vi är på väg nu, med saker som färdiga interna/externa prislistor som gör att vi kan bli enklare gentemot kund. Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden?– Tydligare ledarskap samt en mycket hård målfokusering och på detta en noggrann uppföljning av alla satta mål. Matrisen med regioner och AO där resultatet mäts både lodrätt och vågrätt har skapat en bättre vi känsla. I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? – Enkelhet, klimatsmart och sedan naturligtvis prisvärda. Man måste ha fokus på affären, det är så lätt att glömma. De senaste två åren har det varit 90% fokus.


KUNDFOKUS

Kundenkät

Kunderna vill ha mer kontakt Årets kundenkät engagerade våra kunder, vilket är mycket positivt. Svarsfrekvensen var hög och många bra synpunkter kom fram. Det var en web-baserad undersökning som gick ut till 750 företag i Sverige och vi hade en hög svarsfrekvens, över 25%.

Enkäten skickades ut strax före sommaren och nu har svaren sammanställts och analyserats ordentligt. Den som vill ta del av undersökningen hittar den på RagnNet. Detta viktiga underlag används nu i förbättringsarbetet som intensifieras och baseras på önskemål om hur vi kan bli en bättre samarbetspartner. Arbetet berör hela företaget, centralt och regionalt. Henrik Skogh skall hålla ihop åtgärdsplanen. Uppföljning av aktiviteter som sker i avdelningarna skall stämmas av via programkontoret. Jessica Stjernholm har ansvarat för den svenska delen av undersökningen och hon berättar att kunderna skall bli delaktiga i de förbättringar som nu sker; – Vårt mål är att förenkla vardagen när det gäller avfallstjänster. Våra kunder skall uppnå proaktivitet i miljöarbetet tack vare oss. Vi kommer regelbundet att

återkoppla till våra kunder vilka aktiviteter vi genom­för som ett led av kund­­ enkäten. Enkäten sammanfattas i ett mätetal som kallas för Net Promoter Score. Det är ett tal som anger hur stor andel av våra kunder som Jessica Stjernholm skulle rekommendera oss som leverantör och som används av flera företag och branscher för att förstå kundnöjdheten. Jessica avslutar positivt; – Ragn-Sells fick värdet 45,2 vilket är ett relativt högt värde. Vi har därför anledning att höja nosvinkeln något, även om vi inte ska vara nöjda innan vi når upp till ett värde på 50!

Lite axplock från vad kunderna framförde: • Deras kontaktperson är lätt att nå • Bemötandet i vår kundtjänst är tillfredsställande • Större vikt än priset läggs på service, samarbete och kvalitet när leverantör skall väljas • Lågt betyg när det gäller våra fakturor • Vi tar inte kontakt tillräckligt ofta och det är våra största kunder som är minst nöjda • Information/nyheter från oss efterfrågas mer frekvent

Ordmolnet: Undersökningen gjordes av Questback och liknande görs i hela koncernen för att identifiera svagheter och styrkor i relationen till våra kunder. Ord som våra kunder förknippar med oss syns på bilden och är olika stora baserat på hur frekvent de anges.

• Vår återkoppling upplevs som bristfällig när vi inte kan leverera enligt överenskommelse

· 11


INSYN

Bastjänster arbetar för framtiden

Jonatan Andersson, Cédric Rives, Jens Rasch, Dan Eklöf, Carina Ahlroos och Mats Berlin.

Affärsområdet Bastjänster har organiserats om. Mats Berlin är affärsområdets chef och ger här en insyn i vad man arbetar med.

Alltsedan Affärsområde Bastjänster organiserades om vid årsskiftet har arbetet med att formera affärsområdet pågått. Uppdraget som vi har fått är att ansvara för våra erbjudanden inom container, småbehållare, fastighetsrenhållning, slam, återvinningscentraler och servicetjänster. Vi skall säkerställa att tjänsterna är väl paketerade, lätta att sälja, producera och administrera samt att de är lönsamma. Vidare skall vi bevaka respektive bransch med avseende på t ex marknadsutveckling, trender, olika aktörer samt lagar och förordningar. Affärsområdets segmentsansvariga har påbörjat sitt arbete med att kartlägga de existerande erbjudandena, skapa nätverk i företaget samt påbörja aktiviteter för att implementera de marknadsplaner som tagits fram under våren. Marknadsplanerna definierar och beskriver respektive segment, vilka målen är samt vilka erbjudanden vi vill rikta till marknaden 12 ·

och vilka aktiviteter vi behöver genomföra på kort och lång sikt. Affärsområdet arbetar tillsammans med regionerna för att i dialog förvalta befintligt tjänsteutbud och utveckla nya tjänster och paketeringar. Prioritering av insatser skall göras mot bakgrund av regionernas behov och önskemål. Detta skall ske genom ett nätverksbaserat arbetssätt. Nu i höst kommer vi att prioritera projekt som i största möjliga mån underlättar arbetet för säljare och andra kollegor i verksamheten. Detta kan handla om förenklingar i prissättning och tjänsteportfölj för säljarna, liksom etablerandet av indirekt försäljning via kundtjänst och nät. Detta gör vi för att bli snabbare och enklare när det gäller att möta våra C- och D-kunder, som vi i normalfallet inte har råd att bearbeta med säljare. Vårt bidrag till att göra Ragn-Sells till ett miljöföretag i världsklass är att säkerställa erbjudanden som är efterfrågade av kunderna, lönsamma för företaget, motsvarar samhällets krav på ett miljövänligt och ansvarstagande näringsliv och som vi kan sälja och leverera med stolthet.


INSYN

Segmentet Offentliga kunder När det gäller Offentliga kunder pågår ett intensivt löp­ ande arbete under Carina Ahlroos ledning för att kunna svara på alla de offentliga upphandlingar som kommer inom fastighetsrenhållning och slam. Konkurrensen inom segmentet är stenhård och det gäller att lämna in väl avvägda anbud på de entreprenader som vi bedömer som intressanta. En framgång för Ragn-Sells i dagsläget är att vi vann upphandlingen gällande fyra kommuner i Dalsland, medan den stora motgången är att vi förlorade transportuppdraget av hushållsavfall på Gotland.

Segmentet Kommersiella fastigheter Jens Rasch, som ansvarar för Kommersiella fastigheter, har ägnat mycket tid åt pågående upphandlingar av inflyttningstjänster och serviceentreprenader. Våra koncept runt centrumanläggningar måste anpassas och utvecklas utifrån förändrade krav på kundsidan, t ex avseende godsmottagning och andra mervärdestjänster. Vi kan notera att vi på centrumanläggningssidan möter ett ökat intresse runt om i landet.

”Det händer en hel del på det offentliga upphandlingsområdet för tillfället och affärsområdet försöker vara med och bevaka företagets intressen.” Mats Berlin, chef Affärsområde Bastjänster.

Segmentet Bygg Inom segment Bygg arbetar Jonatan Andersson med att kartlägga nuvarande varianter av Rent Bygge samt att tillsammans med säljarna utnyttja potentialen av informationskanalen ”Sverige bygger”. Ragn-Sells har av tradition en stark ställning i segmentet och nu gäller det att utnyttja de erfarenheter ställningen har gett oss och vidareutveckla våra koncept så att de följer byggbranschens snabba utveckling. Detta gäller inte minst trenden mot avfalls- och transportminimering och byggföretagens krav på realtidsinformation och mer­ värdestjänster på plats.

Segmentet Bostad

Segmentet Handel

När det gäller våra kunder inom segmentet Bostad ställs krav på enkelhet och tydlighet, både från de stora kommersiella aktörerna, som fastighetsägare och förvaltare, liksom från de mindre kunderna som t ex bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Segmentsansvarige Dan Eklöf har påbörjat arbetet med att ta fram verktyg som förenklar offertgivning och kalkyl mot FNI-segmentet. Vidare har affärsområdet drivit arbetet med att skapa en fastpristjänst för container över nätet, vilken lanserades strax före halvårsskiftet.

Erbjudandena till kunderna inom segment Handel ansvarar Cédric Rives för. Det handlar om att åstadkomma anpassade och paketerade tjänster mot t ex livsmedels-, bygg- och dagligvaruhandeln. Mot livsmedelskunderna håller affärsområdet på att skapa processer som tar hänsyn till regelverket runt animaliska biprodukter (ABP) samt de nya kanalerna för återvinning av textil. Utöver handeln ansvarar Cédric även för vårt erbjudande av storsäckar.

· 13


IT-AKTUELLT

Stabila system är målet för IT Ny release Q1 2014

De senaste åren har för IT-avdelningen varit synnerligen turbulenta. Vi har brottats med både instabila system och hög personalomsättning. 2013 är året när vi hoppas på stabilisering på alla fronter! För att lyckas med detta pågår flera aktiviteter; vi har startat ett IT-råd för beslut, prioritering och uppföljning av olika IT-behov/projekt. Viktigt är att vi nu arbetar med rätt saker, dvs det som ger mest nytta för Ragn-Sells verksamhet. Aktiviteter för att hitta ett närmare och mer effektivt samarbete genom deltagande i olika verksamhetsprojekt och workshops. För Ragn-Sells mest affärskritiska system startas en eller flera strategigrupper som kommer att arbeta med våra systems strategiska utveckling. Det är viktigt att systemen utvecklas och stämmer överens med Ragn-Sells mål och vision. Vi försöker också hitta en balans mellan leverans av korta, snabba kontrollerade projekt och de längre mer krävande projekten. 2014 ser vi som ett år där vi hoppas ha betydligt mer stabila system på stabila

Nästa release av DAX (release 4.8) kommer att levereras till Ragn-Sells vid årsskiftet för test. Driftsättning kommer tidigast att kunna ske Q1 2014. Nya behörigheter på gång i DAX

”IT-avdelningen skall bidra till att Ragn-Sells vinner affärer” berättar Henrik Åsing, chef för avdelningen.

plattformar med möjligheter till satsningar på utökad funktionalitet som ger Ragn-Sells ännu mer affärsnytta – Enklare, snabbare! Visionen är att vi bidrar till att Ragn-Sells vinner de affärer Ragn-Sells vill ha! Hälsningar Henrik Åsing

Fram tills idag har användarbehörigheterna i DAX varit mycket öppna och breda, även till register och systemstyrande parametrar. Med ett sådant öppet behörighetssystem kommer dock flera risker t ex ändringar i DAX register eller annan data, ibland med stora ekonomiska och tekniska konsekvenser som följd. Bra uppbyggda behörigheter hjälper såklart också användarna till en enklare vardag i DAX och skall vara ett stöd i att jobba enligt definierade arbetssätt. I ett första steg har redan befintliga, grundläggande behörighetsgrupper (Transport, Säljadmin, KC) förfinats i DAX och behörigheterna stramats upp. Utrullningen av den nya transportbehörigheten har redan skett (gjordes i maj) och det har gått mycket bra! Nu fortsätter behörighetsarbetet för kundtjänst och säljadministratörer. MOA (Mobil Order Applikation) – på väg mot en stabilare plattform

DAX – mycket på gång

Det är en hel del som händer kring vårt affärssystem DAX. Här kommer kort information om några av de viktigaste aktiviteterna som pågår just nu. I juni tackade Henrik Skogh ja till att ta rollen som systemägare för DAX. Vi ser detta som mycket positivt. Långa svarstider i DAX

Sedan driftsättningen av DAX för två år sedan har mycket fokus legat på stabili14 ·

sering av både systemet och rutiner ute i produktionen. Svarstiderna har kontinuerligt försämrats, vilket leder både till plågsamma manuella rutiner och en direkt påverkan på Ragn-Sells dagliga verksamhet och produktion. Nästa steg är att fokusera på åtgärder för att komma tillrätta med prestandan i DAX. Exempel på åtgärder är att hårdvaran kommer uppgraderas i mitten av september samt det kommer också en release med andra prestandahöjande åtgärder i slutet av september.

MOA är Ragn-Sells Mobila Order Applikation som används i ca 250 av våra bak-/ frontlastande bilar, containerbilar och flakbilar inom industrisektorn (dvs inte att blanda ihop med EDP/RS Direkt som används för våra kommunala entreprenader). MOA används för att elektroniskt hantera orderinformation så att förarna direkt i bilen kan få uppdateringar om dagens jobb och återrapportera till DAX direkt vid utförande. Tanken är att MOA ska minska tid från utförande till fakture-


IT-AKTUELLT

ring samt att de som planerar på kontoret Digitala blanketter – ett enda system för Idag finns mycket administration pga ska få bättre kontroll på vad som görs digitala blanketter ofullständiga system samt dubbelregistunder dagen. Idag har Ragn-Sells ett antal system som rering av data. MOA finns idag i två olika versioner, används för att producera digitala blan- • Ordning och reda genom integration med en äldre version för bak-/frontlastare och ketter. I nuläget saknas förvaltning av affärssystem vilket gör att masterdata en nyare för de andra verksamheterna. Vi dessa pga. att leverantörerna inte levereendast finns på ett ställe. jobbar i dagsläget på en ny version (MOA rar tjänsten längre, dvs ändring/tillägg av 2.0) som bygger ihop dessa två varianter funktionalitet är i dagsläget mycket svårt. Container på webben – ett steg mot motill en som ska lösa de problem som vi har Merparten av dessa system krävs dock derna beställningssätt haft med den äldre versionen. Under slutet för att Ragn-Sells skall kunna uppfylla Under sommaren leverarades en ny funkav hösten kommer utrullningen av den nya ställda lagkrav på dessa verksamheter. tion på vår externwebb. Det är nu möjligt versionen att påbörjas. Själva utrullningen Projektet har som mål att leverera en för våra kunder att beställa en container kommer i sig att ta tid och även en mindre enhetlig lösning för digitala blanketter till fastpris. Detta var ett exempel på en utbildningsinsats kommer att behöva ge- under hösten 2013. I och med driftsätt- snabb lösning som kvickt gav nytta mot nomföras för de som byter version. ning av ett nytt blankettsystem kommer kund men som kommer att behöva utUnder våren har vi återkommande alla gamla system som idag används att vecklas för att ge oss själva en effektivare haft en del problem med att orderkom- avvecklas. intern administration. munikationen från DAX till MOA och tillbaka till DAX igen inte har fungerat Verksamhetsnyttan med projektet är att: tillfredställande. Under hösten planeras ett • Uppfylla lagkrav för Ragn-Sells verkantal åtgärder som vi hoppas kan förbättra samhet inom Cisternkontroll orderkommunikationen. • Minskad administration för verksamheten.

Övrigt För mer information om pågående projekt titta gärna på RagnNet: http://ragnnet/ Affarsstod/Hur-vi-gor-/Projekt/ Mer information •H  enrik Åsing, IT-chef • Ann Landberg Norr, Drift- och Supportchef • Susanne Brundell, Förvaltningschef • Katarina Johansson, Utvecklingschef

Här är nästan hela gänget som arbetar på IT-avdelningen samlade i serverhallen på Väderholmen.

· 15


REGIONER

Vi har intervjuat våra tre regionchefer

Hård konkurrens Henrik Skogh I dagsläget, bra – vi är marknadsledare. Vi har en styrka i vår personal och kompetens. Men vi har tappat i vår förmåga att hålla våra kunder nöjda. Det beror på att vi har varit så extremt internt orienterade de senaste åren. Allt börjar och slutar med kunden, så vi behöver nu öka vår närvaro hos våra kunder rejält. Jämfört med ett år sedan? Sett på två år så har kundservicetappet märkts väldigt tydligt, när vi införde vårt affärssystem. Vi är tyvärr inte uppe på samma nivå igen.

Regionchef Henrik Skogh basar för Region Mitt och han känner starkt för den breda verksamheten.

Vad/vilket är din regions största projekt/ uppdrag just nu? Det viktigaste projektet är att få ordning på Högbytorp. Det är vårt gröna nav som vi bygger hela vår verksamhet kring. Den andra utmaningen är vår Skrot- och Metall verksamhet, en verksamhet vi nu håller på att vända resultatmässigt. Den tredje utmaningen är vår kundtjänst. Här behöver vi utbildning och se över systemstöd. Vilka typer av uppdrag är de vanligaste i din region? I regionen har vi en komplett produktportfölj. Alltifrån insamlingstjänster inom bas och farligt avfall, till entreprenad och facility-tänster. För våra viktigaste kundsegment skall vi vara kundens one-stop-shop inom miljö och återvinning. Hur tycker du att RS står sig i förhål­ lande till konkurrenterna? 16 ·

Vad, om något, saknas i erbjudandet? Det handlar om mjukare parametrar, det skall vara enklare att vara kund till Ragn-Sells. Vi ska egentligen inte behöva sälja, kunderna ska vilja köpa av Ragn-Sells. Och det vill dem. För vi har de bästa återvinningslösningarna. Men tyvärr har vi gjort det lite krångligt för kunderna att köpa av oss. Viktigaste händelser under 2013 i din region? Den nya organisationen vi införde 2013 har gett en bättre helhetssyn inom regionen. Nu har vi all verksamhet under ett gemensamt ansvar. Jobbar vi enklare, snabbare? Inte än! Det vi har gjort i år av besparingar är en förutsättning för att komma tillbaka till lönsamhet. Och lönsamhet är en förutsättning för att kunna jobba smartare. 2014 skall vi vara på väg att vara Enklare! Snabbare! Som både kunder och våra anställda skall märka.

Region Mitt Regionen täcker: • Stockholms län • Södermanland • Uppsala • Västmanland Regionens kontor finns i Kallhäll, Järfälla.

Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden? Hårt arbete av alla medarbetare är det som har vänt trenden. Vi jobbar inte bara hårt, utan det finns ett fantastiskt engagemang hos personalen. Och våra chaufförer är ju de som möter flest kunder, de gör ett fantastiskt jobb trots att de inte alltid haft de bästa förutsättningarna när systembyten har stökat till det. I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? Verksamhet utan klimatavtryck. Vilken är den största miljöutmaningen framöver? Hur mänskligheten skall kunna hålla sig inom planetens gränsvärden. Att gå mot en cirkulär ekonomi där man arbetar mot Zero-Waste. Hur kan RS bidra till att lösa detta? Vi hjälper till att skapa ett resurseffektivt kretslopp, att vara en del i en cirkulär kretsloppsmodell. Bland annat med hjälp av våra behandlingsanläggningar. Det är ju de som är våra återvinningsfabriker. Nu skall vi hitta en affärsmodell där vi med utbildning och kunskap kan påverka saker och ting i ett större perspektiv. Att sätta press på våra politiker och andra maktfaktorer, där kan vi spela en viktig roll.

Väkommen Helena Henrik Skogh tillträder befattningen som Försäljningschef under hösten. Vi välkomnar Region Mitts nya chef Helena Karlsson!


REGIONER

Region Nord Regionen omfattar: • Norbotten • Västerbotten • Ångermanland • Jämtland • Västernorrland • Dalarnas- och Gävleborgs län Regionens kontor finns i Umeå.

Krister Ljungberg vi inte är experter så har vi tillgång till kunskapen i företaget. Det känns som en verklig styrka. Prismässigt kan vi nog bli bättre. Den resa som vi börjat här det är ju lite granna att skapa ordning och reda, men också bli några färre, att göra det lite enklare. Jämfört med ett år sedan? – Vi har ju fått bättre ordning, men det finns ju fortfarande mer att göra.

Regionen i norra Sverige är stor och dess utmaningar basar regionchefen Krister Ljungberg för.

Vad/vilket är din regions största projekt/ uppdrag just nu? – Det vi gör just nu är att formera vår egen organisation, anpassad efter den marknad som finns i norrland. Det är ju egentligen att koncentrera oss där folk finns, längs kusten. Framförallt pappers- och massa­ industrin. Sen har vi ett stort uppdrag åt Boliden mineral också, som omsätter runt fem miljoner varje år. Vilka typer av uppdrag är de vanligaste i din region? – Det är de vanliga containertjänsterna. De är i helt klar majoritet av det vi sysslar med i nord. Hur tycker du att RS står sig i förhål­ lande till konkurrenterna? – Vi har ju den styrkan att vi har helheten. Det är ju inte alla våra kollegor som har det. Vi klarar det mesta, även om

Vad, om något, saknas i erbjudandet? – Inget speciellt. Vi försöker ju att selektera våra kunder utefter det vi är starka på. För vi är ju inte starka på allting överallt. Det går ju inte att vara det när vi är så utspridda. Från Tierp och norrut. Vi har ett antal huvudorter där vi är starka, Gävle, Borlänge, Falun, Sundsvall, Östersund finns vi fortfarande i, Umeå, Luleå och Boden. Det är ju 25 mil mellan varje ort, så det är klart att om någon vill ha hjälp i Örnsköldsvik så kan vi inte vara på samma sätt där. VI har bra samarbetspartners som tar vi hjälp av i de fallen. Viktigaste händelser under 2013 i din region? – Det stora som har hänt är inte så mycket stora affärer utan en stor del som har varit av 2013 det har ju varit internt arbete. Att skapa kontroll över vår kostnadsmassa. Hur har omorganisationen påverkat det dagliga arbetet? – Vi har kommit närmare varandra, vi hjälper och stöttar varandra mer. Vi samverkar mellan avdelningarna på ett bättre sätt än tidigare. Helt klart positivt. Vi har en kundtjänst i Umeå som också har gjort ett jättejobb som stöttar över hela regionen.

Jobbar vi enklare, snabbare? – Nej, nej, nej. Det är en lång resa. Just nu är vi färre människor som gör mer. Där har vi definitivt en bit kvar. Vad är de största problemen som man snabbast behöver lösa? – Stabiliteten och säkerheten i systemen, svarstider. Hela affärssystemets utveckling, det är en viktig utmaning. Så att det blir ett stödjande system, inte tvärt om. Nu använder vi det för att fakturera, inte så mycket mer. Så det behövs utveckling för att det ska bli ett stöd i affären också. Vi vill kunna ge kunderna besked om när vi kommer och så vidare. Men också hålla koll på när vi misslyckas, så att vi kan förbättra oss. Idag är det svårt att mäta hur duktiga vi egentligen är. Vi vill ju gärna kunna mäta vår leverans och servicegrad så att vi kan bli bättre mot kunderna. Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden? – Det finns en framtidstro nu. En ny ledning gör att man ser nya möjligheter. Nu gäller det att vi spinner vidare på det. Sedan har vi också varit duktiga på att kapa kostnader och att alla inom hela företaget hugger i och drar sitt strå till stacken. Alla gör ett jättejobb. Sparsamhet! I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? – Lönsamt, kundfokus och en bra miljö­ profil. Vilken är den största miljöutmaningen framöver? – Att kunna energiväxla hela samhället.

· 17


REGIONER FORTS.

Region Syd Regionen täcker: • Blekinge • Gotland • Halland • Jönköping • Kalmar • Kronoberg • Skåne • Värmland • Västra Götaland • Östergötland Regionens kontor finns i Partille, utanför Göteborg.

Rolf Pihlquist fördelade inom RS hela produkt- och tjänsteutbud. Vi har allt från Serviceentreprenader och Fastighetsrenhållning till behandling av Farligt avfall, Industrientreprenader och Deponiverksamhet med behandling av Förorenad jord.

Södra och västra Sverige bildar en egen region som har Rolf Pihlquist som chef.

Vad/vilket är din regions största projekt/ uppdrag just nu? – Det är svårt att peka ut något enskilt uppdrag utan vi har flera större, men inom olika grupper. Större enskilda kommunala entreprenader utgör en grupp t ex insamling och behandling för 6 kommuner i Skaraborg samt 4 kommuner i Småland. Uppdraget för Gryaab i Göteborg avseende omhändertagande av drygt 20 000 ton reningsverksslam är det största enskilda kunduppdraget. Vilka typer av uppdrag är de vanligaste i din region? – Inom vår region så är uppdragen jämnt 18 ·

Hur tycker du att RS står sig i förhållande till konkurrenterna? – Vi står oss väl gentemot våra konkurrenter inom de flesta segment men konkurrensen hårdnar hela tiden. Det vi behöver bli bättre på är effektivare administrativa rutiner/ system och förenklad prisstruktur samt att göra prognoser på hur avsättningskostnaden/intäkten för olika material kommer utvecklas över tiden. Jämfört med ett år sedan? – Vi är effektivare idag och har därmed en bättre konkurrenskraft. Vad, om något, saknas i erbjudandet? – Bättre kundportal och fler webbaserade beställningsmöjligheter för våra kunder. Viktigaste händelser under 2013 i din region? – På marknadssidan är det flera stora befintliga kommunala entreprenader som går ut på ny anbudsräkning under året och ett antal nya förfrågningar på sanering av förorenad jord kommer ut på marknaden. Annars är det att vi har fått ihop organisationen på ett

så bra sätt samtidigt som vi lyckats genomföra kraftiga nedskärningar. Hur har omorganisationen påverkat det dagliga arbetet? – Det har naturligtvis inneburit en hel del merarbeta i själva övergången, innan alla delar har satt sig och nya kontaktvägar har etablerats. Jobbar vi enklare, snabbare? – Definitivt när det gäller att arbeta integrerat med hela RS tjänsteutbud på alla marknader. Däremot har vi en hel del kvar att göra när det gäller våra rutiner, arbetssätt och systemstöd. Vilka faktorer tror du har bidragit till att RS har vänt den negativa trenden? – Allmänna kostnadsbesparingar, främst inom reduktion av antalet anställda och antalet konsulter. I tre ord; vad kännetecknar ett miljö­ företag i världsklass? – Ansvar – Effektivitet – Kreativitet Vilken är den största miljöutmaningen framöver? – Att minska CO2 utsläppen. Hur kan RS bidra till att lösa detta? – Förnya vår fordonsflotta och utveckla vår transportplanering.


UTBILDNING

Boka kurs i Utbildningsportalen Kompetens är avgörande i konkurrensen företag emellan. Så är det för Ragn-Sells också. Därför finns Ragn-Sells Akademin, som hela tiden utvecklar kursverksam­ heten. Möjligheten till utveckling är på det personliga planet ofta en anledning till varför man trivs. Så fundera på vad du är intresserad av och se om det finns någon utbildning som passar! Ragn-Sells Akademin nås via Utbildningsportalen på RagnNet.

I Utbildningsportalen finns all utbildning för dig som chef och medarbetare i Ragn-Sells. Att samla all utbildning i Akademin innebär en kvalitetssäkring och en bra överblick både för dig som medarbetare och för Ragn-Sells. Du når utbildningsportalen genom viktiga genvägar på RagnNet och i Ragnsells för mig. All komptensutveckling sker i dialog mellan chef och medarbetare genom utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Prata med din chef om du vill utveckla dina ambitioner! Aktuella kurser

Vi ska vara ett Miljöföretag i Världsklass. Ett led till att nå vårt verksamhetsmål är att samtliga medarbetare i Ragn-Sells får en ökad kunskap inom miljöområdet. I höst lanseras en obligatorisk interaktiv miljöutbildning (e-utbildning). Utbildningen kommer att avslutas med

ett kunskapstest. Det kommer även att finnas ett material för chefer att använda vid avdelningsmöten och sektionsmöten. Vi har ett samarbete med STR för våra YKB-utbildningar. Fokus för året är lagar och regler där du genom utbildningen får en ökad förståelse för hur de lagar och regler som reglerar godstransporter/ persontransporter fungerar. Inom arbetsmiljöområdet finns det ett flertal utbildningar. Utifrån den verksamhet som bedrivs i Ragn-Sells krävs olika certifikat och utbildningar beroende på var och vad du arbetar med. Kvalitetssäkra genom att anmäla dig till den kurs du behöver gå.

R AGN - SELLS AKADEMIEN

Satsning på ledarskap

Under hösten genomförs i Akademins regi en tredagars ledarutveckling. Utbildningen tar upp grundläggande krav och förväntningar på chefs- och ledarskap samt tydliggör och konkretiserar de krav och förväntningar som ställs på ledarskapet i Ragn-Sells för att vi ska uppnå tillväxt, utveckling och lönsamhet. I oktober startar vi ett utvecklingsprog­ ram ”Step Up med Ragn-Sells” för ett antal medarbetare i Ragn-Sells där nominering till programmet sker utifrån ett antal gemensamma och övergripande kriterier. Programmet är ett komplement till andra sätt att utvecklas inom Ragn-Sells.

Mer information Ta för vana att gå in i Utbildnings­ portalen löpande – det finns ett stort antal utbildningar som är till för dig som medarbetare i RagnSells. Har du frågor kontakta: • Tina Eriksson, Utbildnings­samordnare, 070-927 45 37 • Kristina Eklund Nielsen, chef strategisk kompetens­utbildning, 070-927 45 32

· 19


NOTISER

TRAINEESATSNINGEN FORTSÄTTER Det blev en lyckad satsning redan första omgången med sommartraineer inom Ragn-Sells. Beslut är fattat att fortsätta nästa sommar. Omfattning och upplägg kan förändras något, men bara med mindre detaljer.

Studenterna kom från tre olika högskolor och var alla väl kvalificerade för sina uppgifter. – Det var en tuff urvalsprocess. Men det är bra, det ger status till er som företag och åt själva traineeprogrammet, intygade årets traineer. Som avslutning presenterade de sina projektarbeten inför sina handledare och många andra intresserade där också vd och flera från ledningen deltog.

Under åtta veckor fick sex sommar­traineer under juni–augusti arbeta inom RagnSells. De fick en bred insyn i verksamheten. Upplägget var att dels träffa många för att få information om företaget och hela tjänsteutbudet, men också att praktisera några dagar på olika ställen. Variationen mellan teori och praktik var uppskattat. – Ragn-Sells är ett riktigt spännande företag med utmaningar som ligger i linje med vår utbildning och allt det som intresserar oss! Det var den positiva summeringen vi fick av traineerna. Förankringen i företagets verksamhet kombinerades med projektuppdrag där handledare från Ragn-Sells coachade dem. Jonathan Andersson, produktchef bygg var en av handledarna; – Det var både kul och intressant att vara handledare under sommaren. De ambitiösa och nytänkande traineerna/studenterna har bidragit med både insikter och åsikter av värde. 20 ·

Philip Gustavsson och Tova Nyström ansvarade för upplägget av trainee­ programmet som initierades av David Schelin. – Vi fick utmaningen att ro detta i land med ganska kort framförhållning och kände båda att detta bara måste bli bra, berättar Philip. Både han och Tova var starkt engagerade i traineerna hela sommaren. – Det var roligt att många också följde traineernas blogg som låg på hemsidan, berättar Tova. Nu kommer traineesatsningen att bli en del av HR-ansvaret för att tillgodose kompetensbehov och öka intresset och kännedomen om oss som arbetsgivare.

Mer information Vill du veta mer och kanske bli handledare nästa år? Har du förslag på projektuppdrag? Kontakta Ulrika Torstensson, ulrika.torstensson@ragnsells.se

GRATTIS

Dr Peter Morgan som tog emot 2013 års Stockholm Water Prize av kungen! I september delades det världskända Stockholm Water Prize ut under festliga former i Stockholms Stadshus. Ragn-Sells är en av grundarna till priset.

Hållbar slamförbränning Inom projektet har vi genom­fört flera lyckade slamförbränningsförsök. Under hösten är målet att starta upp en kontinuerlig slamförbränning med efter­följande fosforutvinning ur askan. Parallellt med förbränningsförsöken har vi gemensamt med EasyMining genomfört ett storskaligt fosforutvinningsförsök ur 1 ton aska.


NOTISER

Almedalen Ragn-Sells har varit med i Almedalen förut, men nu blev det verkligen tredje gången gillt. Summeringen är att det blev väldigt bra. – Våra utvalda starka ämnen och namnkända debattörer lockade en kvalificerad och stor publik. Vi fick helt rätt målgrupp att lyfta fram vår kompetens som ledande inom branschen för, berättar Johan Börje marknadschef. Ragn-Sells arrangerade själva tre paneldebatter, alla inom ämnen som står inför viktiga beslut under 2014. Ämnena var hot och möjligheter med landfill mining, framtiden för hållbar fos­for­­ användning samt textilåtervinning. Profiler som deltog var Anders Wijkman, Maria Wetterstrand, flera ledande partipolitiker, forskare och myndighetspersoner. Ragn-Sells medverkade även i andra forum på Almedalen:

En ny Volvo bil snart i din närhet En av årets viktigaste affärer är uppgörelsen med Volvo Lastvagnar att Ragn-Sells fordonsflotta skall förnyas. Nu närmar sig datumet då de nya bilarna skall börja rulla in på våra anläggningar. Det handlar om mer än 70 fordon totalt. Både tunga fordon och lättare servicefordon. Lite mer specificerade uppgifter lämnar Birger Carlsson som hanterar planeringen av leveransen; Redan vecka 40 startar utrullningen med bilar till Stockholm och Vetlanda. Sedan rullar det på hela hösten för att vara i mål tidig vår 2014. På listan står att det handlar om; 18 sopbilar, baklastare. Det är både 1, 2-fackade och även några 3 fackade. 3 frontlastare, 8 lastväxlare, 3 lyftdumpare och 3 torrsugare. Dessutom 18 slambilar. Alla är ADR-klassade, berättar Birger. En idé som man nu tar ställning till är att samla chaufförer på en heldags-utbildning som Volvo står för. Då kan några av dessa sedan själva köra fordonen hem till sina avdelningar. Det skulle vara ett bra tillfälle att uppdatera vår kompetens på ett effektivt sätt och det blir som en lansering av hela denna förnyelse som vi väntat på, avrundar Birger.

• I Återvinningsindustriernas seminarium ”Öka återvinning av råvaror – det skapar nya jobb, företag och minskar klimatpåverkan” med­ verkade David Schelin, vd Ragn-Sells AB • Swedish Water House anordnade tillsammans med Ragn-Sells ”Farliga ämnen från hem till hav – vem bär ansvar?”, i panelen deltog Tove Olsson, kvalitet- och miljöchef Ragn-Sells AB • I ”Svenska företag på väg mot fossilfria transporter” som anordnades av KNEG medverkade Per-Eric Bjurenborg, produktionschef Ragn-Sells AB David Schelin var med för första gången i Alme­ dalen och som vd för Ragn-Sells. Han ser sin Almedalspremiär som viktig när det gäller att ta ställning till fortsatt medverkan; – Förutom våra arrangemang inbjuder Almedalen i sig till ett stort antal tillfällen då teamet som var på plats kunde knyta kontakter, genomföra möten och skapa intresse för Ragn-Sells som bolag och som partner inom hållbar utveckling. Det är en del i vårt varumärkes arbete att bli ett miljöföretag i värdsklass.

· 21


KONKRET MILJÖANSVAR

Kontroll av oljeavskiljare Olja som läcker ut i avloppen och når kommunernas reningsverk är ett stort miljöproblem. Swedac har nu ackrediterat Ragn-Sells AB som första kontrollorgan för kontroll av de oljeavskiljare som finns på till exempel bensinstationer, verkstäder och industrier.

– Många kommuner vittnar om att det är ett stort problem med den olja som når reningsverken. Därför har vi utvecklat den nya frivilliga ackrediteringsordningen för att bidra till en lösning av problemet, säger Kaarlo Book, som är teknisk handläggare på enheten för industri och anläggningar på Swedac. Tusentals oljeavskiljare finns runt om i landet för att samla upp de oljerester som kommer från till exempel bilverkstäder och industrier. Oljeavskiljarna är kopplade till utgående spillvatten och kan vara konstruerade på olika sätt. Gamla konstruktioner består i många fall av ett antal cementringar som staplats på varandra, medan de nya är tillverkade av plast och i vissa fall har inbyggda filter som samlar upp oljan. Men oavsett konstruktion bygger de principen att olja är lättare än vatten och lägger sig på ytan. För att undvika mark- och vattenföroreningar från så kallade ovanjordscisterner som används för förvaring av olja och bensin införde Naturvårdsverket och dåvarande Räddningsverket för ett tiotal år sedan krav på att de kontrolleras regelbundet av ackrediterade kontrollorgan. Men för oljeavskiljare saknas motsvarande krav på återkommande kontroll. Många industrier som är tillståndspliktiga har visserligen krav på sig från kommunerna att upprätta program för egenkontroll, där även oljeavskiljarna 22 ·

ingår. Men det finns indikationer på att egenkontrollen inte fungerar tillräckligt bra. Vissa kommuner ställer krav på halvårskontroller, medan andra inte ens har kännedom om var oljeavskiljarna finns. Ragn-Sells har därför tillsammans med SWEDAC utvecklat en ny ackrediteringsordning och SWEDAC kan tack vare detta sedan en tid tillbaka erbjuda frivillig ackreditering för kontroll av oljeavskiljare. Det första kontrollorganet som ackrediterats är Ragn-Sells, och vi fick klart med vår ackreditering i början av maj – ett riktigt genombrott. – Vår ackreditering för kontroll av olje­avskiljare har nu integrerats med ackrediteringen för cisternkontroll, förklarar Kurt Petersson, kvalitets- och miljörådgivare. Ett 15-tal personer har fått utbildning för kontroll av oljeavskiljare och på sikt räknar vi med att ett 25-tal personer över hela landet ska vara verksamma inom området. – Kontrollen inleds alltid med att olje­ avskiljaren töms och rengörs. Därefter pluggar vi alla inkommande och utgående rör och fyller på med vätska. Om nivån sjunker är det tecken på att den är otät, säger Kurt Petersson. Standarden på oljeavskiljarna kan variera. Många fungerar tillfredsställande, men det finns också gamla av cement, där packningarna mellan cementringarna gått sönder, och nyare av plast som tagit skada av till exempel sättningar i marken. – Det som också kan hända om olje­ avskiljare inte rengörs och kontrolleras regelbundet är att de bräddar, det vill säga att de blir så överfulla att oljan rinner ut och följer med avloppet eller förorenar marken runtomkring, konstaterar Kurt Petersson.

”Det första kontrollorganet som ackrediterats är RagnSells och vi blev godkända i maj, ett riktigt genombrott!” Kurt Petersson.

Än så länge är det som sagt frivilligt med kontroll under ackreditering av olje­ avskiljare. Men Kurt Petersson är över­ tygad om att det i likhet med cistern­ kontroll med tiden blir ett lagkrav. – Det är ingen tvekan om att det finns ett behov av återkommande kontroller för att komma till rätta med problemen och minska belastningen på miljön, säger Kurt. Ett brev till 600 miljökontor – där vi beskriver och erbjuder vår tjänst har skickats ut. Det är bara att konstatera, vi var först på banan, först på bollen och den är i mål!


LAGKRAV I FÖRÄNDRING

Ange avfallskoder är en del av vårt ansvar har uppstått och vilken typ det är. EWC anger även om avfallet klassas som farligt avfall (FA) eller icke farligt avfall (IFA). Dessa lagstiftade koder, och metoden för att bestämma rätt kod, är beslutade på EU-nivå - vi kan inte hitta på nya koder eller välja dem slumpmässigt.

För alla inom Ragn-Sells måste det finnas kännedom om vad en avfallskod är. Många behöver också kunna ange rätt avfallskod för att på så sätt hjälpa kunden i en inte helt enkel uppgift. Det förekommer ibland en inställning inom Ragn-Sells att det är kundens ansvar att sätta rätt avfallskod och att vi inte har något ansvar i frågan. Så kan vi inte agera. Det finns specificerade krav i lagstiftningen på när vi som företag är skyldiga att själva sätta rätt avfallskod. Dessutom är viktigt i våra kundrelationer.

”I den konkurrenssituation som råder är det avgörande att vi tar kundens förväntningar på allvar. Det visar vår kompetens och vårt kundfokus.” Gisela Johansson.

– I den konkurrenssituation som råder är det avgörande att vi inom Ragn-Sells tar kundens förväntningar på allvar. Det visar vår kompetens och vårt kundfokus. Vi skall inte utsätta någon kund för risken att begå lagbrott, berättar Gisela Johansson som har erfarenhet av klassning av avfall och lagstiftningen på området.

Fråga en specialist

Vad är då en avfallskod?

Till att börja med kan vi konstatera att det finns en risk för begreppsförvirring när det gäller begreppet avfallskod. Det används olika av Ragn-Sells och i lagstiftningen. Inom Ragn-Sells används ”avfallskod” som ett brett begrepp i DAX som avser både EWC, UN-nummer (ADR) samt återvinnings- och bortskaffningsförfarande. I lagstiftningen avses med ”avfallskod” i stället det vi kallar EWCkoder. Dessa finns listade i en bilaga till avfallsförordningen och de har till syfte att kunna beskriva avfallsdata med ett system som möjliggör jämförelser på ett europeiskt plan. Koderna kommer från European Waste Catalogue (därav EWC) och ska beskriva hur/var avfallet

Gisela avrundar; – Detta är inget som de flesta klarar av på egen hand, utan man måste fråga en kemist eller specialist i närheten eller skicka frågan till oss materialgruppen! Med insikten att det behövs särkskild kunskap för att kunna välja rätt avfalls­ kod är det också lätt att förstå att vi ska kunna bidra med detta åt kunderna.

Mer information Har du frågor om avfallskoder och EWC så kontakta Gisela Johansson, gisela.johansson@ragnsells.se

· 23


MILJÖMÄRKT LENANDERS GRAFISKA, 59309 © RAGN-SELLS

ÄR DU FORTFARANDE EXPERT PÅ MILJÖ? Ragn-Sells Akademien bjuder in alla anställda till miljöutbildning. På Ragn-Sells finns branschens mest erfarna och professionella medarbetare. Oavsett bakgrund så har vi en sak gemensam: intresset för service och miljö. Därför vill Kvalité & Miljö i Ragn-Sells bjuda in till en miljöutbildning genom Ragn-Sells Akademien. Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. För att vi även i framtiden ska vara förstahandsvalet för våra kunder måste vi vara pålästa och kunniga. Det är också för att vi ska uppnå våra högt ställda mål, att bli ett miljöföretag i världsklass, som vi har tagit fram den här miljöutbildningen. Utbildningen kommer att vara digital och kommer att nås via utbildningsportalen på RagnNet. Mer information får du av din chef. Varmt välkommen.

ragnnet/utbildningsportalen

Ragn-Sells Pinfo Hösten 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you