Veriga Lesce - TPC Catalogue

Page 1

SLO ENG


TPC

protect your tyres

2


Preglednica modelov

Overview of models ....................................................................................... 6

Zakaj izbrati Veriga TPC zaščitne verige

Why choose Veriga TPC protection chains .............................................. 8

Kakovost zaščitnih verig

Quality of protection chains ........................................................................ 9

Modeli Models ........................................................................................................... 11

Dimenzijski program

Dimensional program .................................................................................. 22

Transport in vzdrževanje

Transport and maintenance ...................................................................... 24

Dodatna oprema

Additional equipment ................................................................................. 24

Navodila za montažo

Mounting instructions ................................................................................ 26

Vprašalnik

Questionnaire ............................................................................................... 28

3


VERIGA LESCE

SLO

ENG

Tovarna Veriga je bila ustanovljena leta 1922. Proizvodnji program je zajemal vijake, odkovke, težke sidrne verige, gozdarske vlečne verige, transportne verige za rudarstvo ter raznovrstne metrske verige od debeline 1 mm do 100 mm. Kasneje se je proizvodnja razširila tudi na zaščitne verige za traktorje in delovne stroje ter snežne verige za avtomobile. Leta 1992 je bila narejena, patentirana in certificirana veriga RIVAL COMPACT, predhodnica današnjih avtomobilskih verig.

Tak proizvodnji program in kakovost izdelkov je Verigo uvrščal med večje proizvajalce na evropskem in svetovnem trgu, zaradi česar so se verige izdelovale tudi za druge svetovno znane proizvajalce verig. V teh časih je Veriga zaposlovala več kot 1500 delavcev. Leta 1998 se je podjetje lastniško preoblikovalo in preimenovalo v VERIGA K.F., d.o.o.. Današnji proizvodni program obsega: • • • • •

Snežne verige za avtomobile, lahka dostavna vozila, 4 × 4, kamione, traktorje in delovne stroje; Gozdarske verige za traktorje in delovne stroje za vleko lesa; Gosenice za gozdarske stroje; Zaščitne verige za delovne stroje; Pohodne dereze za čevlje.

Izdelki se prodajajo na domačem in svetovnih trgih. Veriga z leti vedno bolj uspešno konkurira največjim svetovnim proizvajalcem verig in je vedno bolj prepoznavna pod svojo blagovno znamko Veriga.

The factory Veriga was established in 1922. The production programme included screws, forgings, heavy anchor chains, forestry towing chains, transport chains for mining, and various chains by metre, from thickness of 1 mm up to 100 mm. Later, the production expanded onto snow chains and protection chains for tractors and heavy machinery, as well as snow chains for automobiles. In 1992, the chain RIVAL COMPACT has been created, patented and certified. It remains in the production of the company to this day. Such a production programme combined with the quality of products placed Veriga among the largest manufacturers in the European and global markets. This is why the factory also manufactured chains for other renowned brands of chains. In those times, Veriga employed over 1,500 workers. In 1998, the company went through a privatisation process and was renamed into VERIGA K.F., d.o.o. Nowadays, the production programme contains:

• • • • •

Snow chains for cars, light delivery vehicles, 4x4s, lorries, tractors, and heavy machinery; Forestry chains for tractors and heavy machinery chains for wood towing; Tracks for forestry machinery Protective chains for heavy machinery; Walking crampons for shoes.

The products are sold both on the domestic and global markets. With every passing year, Veriga is increasingly successful at competing with the largest global manufacturers of chains, while the company’s own brand VERIGA is also getting more and more recognition at the same time. 4


5


MAXI GRIP MG

HEAVY GRIP HG

GRENLAND PROFI GP

GRENLAND GR

KRPAN KR

TPC GN

TPC GX

TPC GP

TPC RNG

TPC SN

TPC KRP

6


Mere člena Link dimensions

L

W

Mere obroča Ring dimensions

H

d

D

Odprtine mrež (x) Mesh openings (x)

SQUARE

Potreben prostor Required space

HEXA

QUAD CROSS

COMPACT CROS

a

b,c

d

9,5 MG

124

9,5

34

11

40

143

/

/

/

50

50

50

HG

124

9,5

44

11

40

143

/

/

/

50

60

60

11 KR

74

12

45

11

40

/

118

/

/

50

70

70

SN

62

18

35

11

40

51

98

98

178

60

60

60

GP

82

8

40

11

40

/

140

/

/

60

60

60

GR

82

8

40

11

40

/

/

/

241

60

60

60

/

/

/

70

80

80

12,5 MG

157

12,5

58

14

50

180 14

GX

77

30

48

14

50

64

126

126

232

60

80

80

GN

77

26

48

14

50

64

126

126

232

60

80

80

KR

86

19

60

15

56

/

146

/

/

70

80

80

16 GX

88

35

56

16

56

70

136

136

248

70

90

90

GN

88

32

56

16

56

70

136

136

248

70

90

90

KR

86

19

60

16

56

/

114

/

/

70

90

90

RNG

/

21

71

16

62

46

104

/

/

90

115

100

KRP

88

24

58

16

56

70

136

136

248

70

90

90

19 GP

96

35

65

18

62

75

146

146

268

70

100

100

GX

96

40

65

18

62

75

146

146

268

70

100

100

KRP

96

27

64

18

62

75

146

146

268

70

100

100

RNG

/

23

92

18

72

65

136

/

/

110

130

120

21 GP

108

46

72

20

67

78

155

155

286

80

120

110

GX

112

50

76

20

67

78

155

155

286

80

120

110

KRP

116

30

78

20

67

78

155

155

286

90

120

110

22 GX

112

50

76

22

72

92

178

178

325

90

130

120

KRP

116

30

78

22

72

92

178

178

325

90

130

120 7


Zakaj izbrati Veriga TPC zaščitne verige?

Why choose Veriga TPC protection chains?

Uporaba težkih delovnih strojev v rudnikih, kamnolomih, smetiščih in drugih zahtevnih delovnih pogojih, si brez kvalitetnih zaščitnih verig ne predstavljamo. Zaščita pnevmatik, izboljšan oprijem, in boljša stabilnost stroja je le nekaj prednosti uporabe takšnih verig.

The use of heavy working machines in mines, quarries, dump sites and other demanding working conditions cannot be imagined without quality protection chains. Tyre protection, improved grip and improved machine stability are just some of the benefits of using such chains.

MANJŠA OBRABA PNEVMATIK Strošek pnevmatik predstavlja velik delež pri uporabi velikih delovnih strojev. Z uporabo zaščitnih verig pnevmatike zaščitimo pred poškodbami in podaljšamo življenjsko dobo tudi za 40-50%.

BOLJŠI OPRIJEM Poleg zaščite nudijo verige tudi izboljšan oprijem in zmanjšujejo možnost zdrsa koles. Glede na različne vrste oblik zaščitnih elementov se tudi oprijem od elementa do elementa razlikuje.

BOLJŠA STABILNOST STROJA Zaščitne verige povečajo površino koles, ki so v stiku s podlago s tem pa povečajo stabilnost stroja. Poleg tega preprečujejo drsenja koles po gladkih površinah in nudijo večjo stabilnost (tudi stransko) v naklonih.

The cost of tyres represents a significant proportion in the use of large working machines. By using tyre protection chains, we protect tyres from damage and extend their lifetime even by 40–50 %.

BETTER GRIP In addition to protection, chains also offer improved grip and reduce the possibility of the wheels slipping. Depending on the different types of protection elements, the grip also varies from element to element.

BETTER MACHINE STABILITY Protection chains increase the surface of the wheel, which is in contact with the ground, which increases the stability of the machine. They also prevent the wheels from slipping on smooth surfaces and provide greater stability (also side stability) on slopes.

Kakovost zaščitnih verig

Quality of protection chains

Prednosti zaščitnih verig, lahko v celoti izkoristimo, če je veriga kakovostno konstruirana in izdelana. Pri razvoju in izdelavi zaščitnih verig uporabljamo najboljše materiale in termično obdelavo ter bogate izkušnje na področju verig.

The advantages of protection chains can be fully exploited if the chain is of high quality in terms of construction and manufacture. In development and manufacture of protection chains, we use the best materials and heat treatment as well as rich experience in the area of chains.

MATERIAL Izbira materiala je poleg konstrukcije verige izredno pomembna. Material mora biti primeren za termično obdelavo ter vsebovati pravilno razmerje ogljika in drugih legirnih elementov, ki omogočajo kakovostno termično obdelavo in s tem visoko vrednost trdote, ki omogoča dolgo življenjsko dobo verige.

TOPLOTNA OBDELAVA ELEMENTOV ZAŠČITNIH VERIG Življenjska doba zaščitnih verig je odvisna od pravilne toplotne obdelave elementov. Trdota na površini ima visoko vrednost , ki pa z globino pada. Ustrezna trdota v jedru nam zagotavlja žilavost 8

REDUCING TYRE WEAR

MATERIAL The choice of material is very important in addition to the construction of the chain. The material must be suitable for heat treatment and contain the correct ratio of carbon and other alloying elements, which allow for high-quality heat treatment and thus a high degree of hardness, which ensures a long lifetime of the chain.

HEAT TREATMENT OF PROTECTION CHAIN ELEMENTS The lifespan of protection chains depends on the correct heat treatment of the elements. The hardness on the surface has a high value, which decreases with depth, however. Adequate hardness


in the core provides the toughness of material, which is important for heavy loads and chain endurance.

materiala, ki je pomembna pri velikih obremenitvah in vzdržljivosti verige.

The desired chain properties are ensured by the carburising process.

Trdota/Hardness [HRV]

Željene lastnosti verige zagotovimo s postopkom cementacije.

Globina/depth [mm] Meritve trdote / Hardness measurements

Najnižja dovoljena vrednost / Minimum allowed value

KONSTRUKCIJA

CONSTRUCTION

Glede na namen uporabe ponujamo različne tipe konstrukcij verig in zaščitnih elementov.

Depending on the purpose of use, we offer different types of chain and protection element constructions.

Za optimalno uporabo je potrebno izbrati pravilno gostoto pletenja in pa pravilno obliko zaščitnih elementov. Upoštevati je potrebno tudi težo verige, ki jo lahko namestite na delovni stroj. Gostejša konstrukcija pomeni boljšo zaščito pnevmatike, vendar tudi večjo težo verige.

For optimum use, it is necessary to choose the correct knitting density and the correct shape of protection elements. It is also necessary to take into account the weight of the chain that can be installed on a working machine. Denser construction means better protection of the tyre, but also a greater weight of the chain.

SQUARE • • • •

Najgostejše pletenje; Najboljša zaščita pnevmatike; Primerno za najbolj zahtevne delovne pogoje kamnita področja, smetišča,…; Vrhunski oprijem;

HEXA • • • •

Srednje gosto pletenje; Optimalno razmerje med težo in zaščito verige; Primerno za manj zahtevne delovne pogoje; Nudi dober oprijem;

SQUARE • • • • •

The densest knitting; The best tyre protection; Suitable for the most demanding working conditions – stone areas, dump sites, ...; Excellent grip;

HEXA • • • •

Medium dense knitting; Optimal weight and chain protection ratio; Suitable for less demanding working conditions; Ensures good grip;

9


QUAD CROSS • • • •

QUAD CROSS

Srednje gosto pletenje; Optimalno razmerje med težo in zaščito verige; Primerno za manj zahtevne delovne pogoje; Nudi dober oprijem;

• • • •

COMPACT CROSS • • • •

COMPACT CROSS

Najredkejše pletenje; Najlažje pletenje; Primerno za nezahtevne podlage; Izboljša oprijem;

• • • •

ŽIVLJENJSKA DOBA

Least dense knitting; Easiest knitting; Suitable for non-demanding surfaces; Improves grip;

LIFETIME EXPECTANCY

Zaščitne verige podaljšajo življenjsko dobo pnevmatik in s tem zmanjšajo stroške vzdrževanja in izpada proizvodnje.

Protection chains extend the lifetime of tyres and thus reduce the costs of maintenance and production loss.

VPLIVI NA ŽIVLJENJSKO DOBO VERIGE

Effects on chain life:

• • • • • • • • •

Vrsta kamnine; Prevoženi kilometri; Moč delovnega stroja; Temperatura delovnega okolja; Način vožnje in hitrost; Topografski pogoji; Pravilna montaža verige; Pravilna napetost, skozi celotno življenjsko dobo verige; Vzdrževanje verig;

Glede na razmere v katerih se zaščitne verige uporabljajo, garantiramo sledeče število delovnih ur:

Vrsta kamnine

Trdota [Mohs]

Delovne ure

Magmatske kamnine Granit, kremen, porfir

Marmor

• • • • • • • • •

Type of rock; Driven kilometres; Power of the working machine; Working environment temperature; Manner of driving and speed; Topographic conditions; Proper mounting of the chain; Proper tension throughout the lifetime of the chain; Maintenance of the chain;

Depending on the conditions in which the protection chains are used, we guarantee the following number of working hours:

Type of rock

Hardness [Mohs]

Working hours

6-7

3000-4000

4-5

6000-7000

Magmatic rocks 6-7

3000-4000

Metamorfne kamnine

Granite, Quarz, Porphyr Metamorphic rocks

4-5

6000-7000

Sedimenti

Marble Sedimental rocks

Vulkanski tuf

2-4

4000-9000

Vulkanic tuff

2-4

4000-9000

Premog

3-4

6000-9000

Coal

3-4

6000-9000

Apnenec

1-4

6000-15000

Limestone

1-4

6000-15000

5-6

3000-5000

7

2000-3000

Druge kamnine Železova ruda

Other rocks 5-6

3000-5000

Iron ore

7

2000-3000

Manganese ore

Žlindra

4-6

4000-6000

Slag

4-6

4000-6000

Bakrena ruda

5-6

3000-5000

Copper ore

5-6

3000-5000

Manganova ruda

10

Medium dense knitting; Optimal weight and chain protection ratio; Suitable for less demanding working conditions; Ensures good grip;


MAXI GRIP MG

Veriga v gostejši rombasti izvedbi, izdelana za uporabo v ekstremnih zimskih razmerah in kamnolomih. Z ojačenimi členi in varjenimi ploščicami, za zahtevno in neprekinjeno uporabo na snegu, ledu in kamnolomih.

Chain in a denser rhomboid-shaped version, designed for the use in extreme winter conditions and quarries. With reinforced links and welded discs, for demanding and uninterrupted use on snow, ice and in quarries.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• • • • • •

Debelina 9,5 mm ali 12 mm, z »D« profil členom, ki zagotavlja varen oprijem na različnih podlagah. Visokokakovostna termična obdelava – cementiranje. Veriga je v celoti galvanizirana; Notranja stranska veriga s škopci za prilagajanje, za optimalno prileganje pnevmatiki. Opremljena z napenjalno verigo in napenjalnim kavljem. Tekalni in stranski del verige povezujejo varjeni obroči. Zaradi svoje konstrukcije nudi pnevmatiki najvišjo raven zaščite.

NAMEN: • • •

Gradbeništvo; Kamnolom; Rudniki;

• • • • • •

Thickness of 9.5 mm or 12 mm, with a “D” profile link, guaranteeing a secure grip on various surfaces. High-quality heat treatment – carburising. The chain is fully galvanized; Internal side chain with shackles for adjusting, to optimally fit the tyre. Equipped with tensioning chain and tensioning hook. The running and side parts of the chain are connected by welded rings. Due to its construction, it offers the highest level of tyre protection.

PURPOSE: • • •

Construction; Quarry; Mines;

11


HEAVY GRIP HG

Veriga v gostejši rombasti izvedbi, izdelana za profesionalno uporabo v zimskih razmerah in gozdarstvu. Veriga je namenjena predvsem za težka avtodvigala, ki ne potrebujejo visoke ravni zaščite temveč oprijem.

Chain in a denser rhomboid-shaped version, designed for professional use in winter conditions and forestry. The chain is designed especially for heavy car lifts that do not require a high level of protection but grip.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS: • The link thickness is 9.5 mm, with a “D” profile, which guarantees a secure grip on various surfaces. • High-quality heat treatment – carburising. • The chain is fully galvanized; • Internal side chain with shackles for adjusting, to optimally fit the tyre. • Equipped with tensioning chain and tensioning hook. • The running and side parts of the chain are connected by welded rings.

• • • • • •

Debelina člena je 9,5 mm, z »D« profil členom, ki zagotavlja varen oprijem na različnih podlagah. Visokokakovostna termična obdelava – cementiranje. Veriga je v celoti galvanizirana; Notranja stranska veriga s škopci za prilagajanje, za optimalno prileganje pnevmatiki. Opremljena z napenjalno verigo in napenjalnim kavljem. Tekalni in stranski del verige povezujejo varjeni obroči.

NAMEN: • • •

12

Gradbeništvo; Kamnolom; Rudniki;

PURPOSE: • • •

Construction; Quarry; Mines;


GRENLAND PROFI GP

Veriga v gostejši rombasti izvedbi, izdelana za uporabo v težkih zimskih razmerah in za zaščito pnevmatike na zahtevnih podlagah. S ploščatimi oprijemnimi elementi zagotavlja boljši oprijem in zaščito pnevmatike.

Chain in a denser rhomboid-shape version, designed for the use in difficult winter conditions and to protect the tyre on demanding surfaces. With flat grip elements, it ensures better grip and protection of the tyre.

TEHNIČNE LASTNOSTI: • Debelina člena je 11 mm. • Visokokakovostna termična obdelava – cementiranje. • Notranja stranska veriga s škopci za optimalno prilagajanje pnevmatiki. • Opremljena z napenjalno verigo in napenjalnim kavljem. • Tekalni in stranski del verige povezujejo varjeni obroči. • Zaradi svoje konstrukcije nudi pnevmatiki dodatno raven zaščite.

TECHNICAL HIGHLIGHTS: • • • • • •

NAMEN: • •

Ledene površine; Lažji kamniti tereni;

The link thickness is 11 mm. High-quality heat treatment – carburising. Internal side chain with shackles for adjusting, to optimally fit the tyre. Equipped with tensioning chain and tensioning hook. The running and side parts of the chain are connected by welded rings. Due to its construction, it offers an additional level of tyre protection.

PURPOSE: • •

Icy surfaces; Easier rocky terrains;

13


GRENLAND GR

Veriga v rombasti izvedbi, izdelana za uporabo v težjih zimskih razmerah in za zaščito pnevmatike. S ploščatimi oprijemnimi elementi zagotavlja boljši oprijem.

Chain in a rhomboid-shape version, designed for the use in difficult winter conditions and to protect the tyre. With flat grip elements, it ensures better grip.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• • • •

Debelina člena je 11 mm. Ploščice, ki zagotavljajo varen oprijem na snegu in ledu. Visokokakovostna termična obdelava – cementiranje. Notranja stranska veriga s škopci za prilagajanje, za optimalno prileganje pnevmatiki. Opremljena z napenjalno verigo in napenjalnim kavljem. Tekalni in stranski del verige povezujejo varjeni obroči.

NAMEN: • •

14

Ledene površine; Lažji kamniti tereni;

• • • •

The link thickness is 11 mm. Discs providing safe grip on snow and ice. High-quality heat treatment – carburising. Internal side chain with shackles for adjusting, to optimally fit the tyre. Equipped with tensioning chain and tensioning hook. The running and side parts of the chain are connected by welded rings.

PURPOSE: • •

Icy surfaces; Easier rocky terrains;


KRPAN KR

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

Odlikuje jo minimalno bočno drsenje, dobra zaščita pnevmatike in minimalne poškodbe terena, kjer se uporablja. Izdelana je iz posebne jeklene zlitine ter je v celoti termično obdelana, kar ji dodatno podaljša življenjsko dobo. Veriga ima napenjalni sistem, kar omogoča uporabo na vseh tipih pnevmatik ter prilagajanje na obrabljenih pnevmatikah. Zaradi konstrukcije in vgrajenih kovanih delov se med vožnjo samodejno čisti.

• • •

Distinguished by minimal lateral gliding, good tyre protection and minimal damage to the terrain where it is used. Made of special steel alloy and completely heat treated, which further lengthens its lifetime. The chain has a tensioning system, which enables the use on all types of tyres and adapting on worn-out tyres. Due to its construction and embedded forged parts, it remains the same during driving.

NAMEN:

PURPOSE:

• • • •

• • • •

Gradbeništvo; Kamnolom; Odprti kopi; Rudniki;

Construction; Quarry; Surface mines; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Zaradi nazobčane oblike, poleg zaščite nudi tudi izboljšan oprijem;

Due to the serrated shape, in addition to protection, it also offers improved grip;

15


TPC GN

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• •

16

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati katero koli obliko pletenja; Odkovek ima relief s tem pa poleg zaščite pnevmatike nudi tudi boljši oprijem; Poleg boljšega oprijema oblika omogoča tudi boljšo termično obdelavo odkovka – daljša življenjska doba verige;

• •

The shape of forgings with which it is possible to choose any form of knitting; The forging has reliefs so that in addition to protecting the tyre, it also offers better grip; In addition to better grip, the shape also enables better heat processing of the forging – longer lifetime of the chain;

NAMEN:

PURPOSE:

• • • •

• • • •

Gradbeništvo; Kamnolom; Odprti kopi; Rudniki;

Construction; Quarry; Surface mines; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Zaradi nazobčane oblike, poleg zaščite nudi tudi izboljšan oprijem;

Due to the serrated shape, in addition to protection, it also offers improved grip;


TPC GX

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• •

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati katero koli obliko pletenja; Odkovek, nima reliefa, s tem pa večjo stično površino, ki nudi večjo zaščito pnevmatike ter stabilno vožnjo; Zaradi zmanjšanja reliefa ima slabši oprijem kot ostali odkovki;

The shape of forgings with which it is possible to choose any form of knitting; The forging has no relief and therefore a larger contact surface that offers greater tyre protection and a stable ride; Due to the reduced relief, it has poorer grip than other forgings;

NAMEN:

PURPOSE:

• • • • •

• • • • •

Gradbeništvo; Deponije; Žlindra; Dnevni kop; Rudniki;

Construction; Dump sites; Slag; Surface mines; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Oblika zaščitnega elementa omogoča večjo zaščito pnevmatike;

The shape of the protective element allows for better protection of the tire;

17


TPC GP

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• •

18

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati katero koli obliko pletenja; Odkovek ima relief s tem pa poleg zaščite pnevmatike nudi tudi boljši oprijem; Poleg boljšega oprijema oblika omogoča tudi boljšo termično obdelavo odkovka – daljša življenjska doba verige;

• • •

The shape of forgings with which it is possible to choose any form of knitting; The forging has no relief and therefore a larger contact surface that offers greater tyre protection and a stable ride; Due to reduced relief, it has poorer grip than other forgings; Because it is intended for lighter machines, the surface of the forging is smaller, making the chain a little lighter.

NAMEN:

PURPOSE:

• • • •

• • • •

Gradbeništvo; Kamnolom; Odprti kopi; Rudniki;

Construction; Quarry; Surface mines; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Zaradi nazobčane oblike, poleg zaščite nudi tudi izboljšan oprijem;

Due to the serrated shape, in addition to protection, it also offers improved grip;


TPC RNG

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• •

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati samo najgostejša pletenja; Odkovek, nima reliefa, s tem pa večjo stično površino, ki nudi večjo zaščito pnevmatike ter stabilno vožnjo; Zaradi gostega pletenja omogoča tudi izboljšan oprijem;

The shape of the forgings with which it is possible to choose only the densest knitting; The forging has no relief and therefore a larger contact surface that offers greater tyre protection and a stable ride; The dense knitting enables improved grip;

NAMEN:

PURPOSE:

• • • •

• • • •

Deponije; Kamnolom; Odprti kop; Rudniki;

Dump sites; Quarry; Surface mine; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Zaradi oblike nudi boljšo zaščito pnevmatike – poveča razdaljo od podlage;

Due to its shape, it offers better protection of the tyre – it increases the distance from the surface;

19


TPC SN

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• • •

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati katero koli obliko pletenja; Odkovek, nima reliefa, s tem pa večjo stično površino, ki nudi večjo zaščito pnevmatike ter stabilno vožnjo; Zaradi zmanjšanja reliefa ima slabši oprijem kot ostali odkovki; Ker je namenjen za lažje stroje, je površina odkovka manjša s tem pa veriga nekoliko lažja.

• •

TThe shape of forgings with which it is possible to choose any form of knitting; The forging has no relief and therefore a larger contact surface that offers greater tyre protection and a stable ride; Due to reduced relief, it has poorer grip than other forgings; Because it is intended for lighter machines, the surface of the forging is smaller, making the chain a little lighter.

NAMEN:

PURPOSE:

• •

• •

Smetišča, Železarne;

Dump sites, Ironworks;

FUNKCIONALNOST: FUNCTIONALITY: Zaradi oblike profila nudi večjo zaščito pnevmatiki; Due to its profile, it offers greater tyre protection;

20


TPC KRP

TEHNIČNE LASTNOSTI:

TECHNICAL HIGHLIGHTS:

• •

Oblika odkovkov s katerimi je mogoče izbrati katero koli obliko pletenja; Odkovek ima velik relief tako da poleg zaščite pnevmatike izredno izboljša tudi oprijem; Oblika profila omogoča boljšo termično obdelavo – daljša življenjska doba;

• •

The shape of forgings with which it is possible to choose any form of knitting; The forging has a large relief so that in addition to protecting the tyre, it also greatly improves grip; The shape of the profile allows for better heat treatment – longer lifetime of the tyre;

NAMEN:

PURPOSE:

• • • •

• • • •

Gradbeništvo; Kamnolom; Odprti kopi; Rudniki;

Construction; Quarry; Surface mines; Mines;

FUNKCIONALNOST:

FUNCTIONALITY:

Zaradi nazobčane oblike, poleg zaščite nudi tudi izboljšan oprijem;

Due to the serrated shape, in addition to protection, it also offers improved grip;

21


MAJHNI STROJI / SMALL MACHINES Zaščitne verige za pnevmatike od 7.5-16 do 26.5-25 / Protective chains for tires from 7.5-16 up to 26.5-25

Mere člena Link dimensions

L

W

Mere obroča Ring dimensions

H

d

D

Odprtine mrež (x) Mesh openings (x)

SQUARE

Potreben prostor Required space

HEXA

QUAD CROSS

COMPACT CROS

a

b,c

d

9,5 MG

124

9,5

34

11

40

143

/

/

/

50

50

50

HG

124

9,5

44

11

40

143

/

/

/

50

60

60

11 KR

74

12

45

11

40

/

118

/

/

50

70

70

SN

62

18

35

11

40

51

98

98

178

60

60

60

GP

82

8

40

11

40

/

140

/

/

60

60

60

GR

82

8

40

11

40

/

/

/

241

60

60

60

SREDNJE VELIKI STROJI / MEDIUM-SIZED MACHINES Zaščitne verige za pnevmatike od 15.5-25 do 35/65-33 / Protective chains for tires from 15.5-25 up to 35/65-33

Mere člena Link dimensions

L

W

Mere obroča Ring dimensions

H

d

D

Odprtine mrež (x) Mesh openings (x)

SQUARE

Potreben prostor Required space

HEXA

QUAD CROSS

COMPACT CROS

a

b,c

d

/

/

/

70

80

80

12,5 MG

157

12,5

58

14

50

180 14

GX

77

30

48

14

50

64

126

126

232

60

80

80

GN

77

26

48

14

50

64

126

126

232

60

80

80

KR

86

19

60

15

56

/

146

/

/

70

80

80

16

22

GX

88

35

56

16

56

70

136

136

248

70

90

90

GN

88

32

56

16

56

70

136

136

248

70

90

90

KR

86

19

60

16

56

/

114

/

/

70

90

90

RNG

/

21

71

16

62

46

104

/

/

90

115

100

KRP

88

24

58

16

56

70

136

136

248

70

90

90


VELIKI STROJI / LARGE MACHINES Zaščitne verige za pnevmatike od 23.5-25 do 45/65-45 / Protective chains for tires from 23.5-25 up to 45/65-45

Mere člena Link dimensions

L

W

Mere obroča Ring dimensions

H

d

D

Odprtine mrež (x) Mesh openings (x)

SQUARE

Potreben prostor Required space

HEXA

QUAD CROSS

COMPACT CROS

a

b,c

d

19 GP

96

35

65

18

62

75

146

146

268

70

100

100

GX

96

40

68

18

62

75

146

146

268

70

100

100

KRP

96

27

64

18

62

75

146

146

268

70

100

100

RNG

/

23

92

18

72

65

136

/

/

110

130

120

EKSTREMNO VELIKI STROJI / EXTREMELY LARGE MACHINES Zaščitne verige za pnevmatike od 45/65-45 do 59/80-63 / Protective chains for tires from 45/65-45 up to 59/80-63

Mere člena Link dimensions

L

W

Mere obroča Ring dimensions

H

d

D

Odprtine mrež (x) Mesh openings (x)

SQUARE

Potreben prostor Required space

HEXA

QUAD CROSS

COMPACT CROS

a

b,c

d

21 GP

108

46

72

20

67

78

155

155

286

80

120

110

GX

112

50

73

20

67

78

155

155

286

80

120

110

KRP

116

30

78

20

67

78

155

155

286

90

120

110

22 GX

112

50

73

22

72

92

178

178

325

90

130

120

KRP

116

30

78

22

72

92

178

178

325

90

130

120

23


Transport

Transport

Pakiranje zaščitne verige je odvisno od njene velikosti in teže.

The packaging of the protection chain depends on its size and weight.

• • •

• • •

Verige so pripravljene v enem ali dveh lesenih zabojih; Dimenzije zabojev 1200x800 mm in 1200x1200 mm; Veriga je dobavljena s kompletom rezervnih delov in navodili ter deli za lažjo montažo.

Most are prepared in one or two wooden crates; Crate size 1200 x 800 mm and 1200 x 1200 mm; The chain is supplied with a set of spare parts and instructions as well as parts for easier mounting.

Vzdrževanje

Maintenance

Za daljšo življenjsko dobo in optimalno uporabo svetujemo sledeče:

For a longer lifetime and optimal use, we recommend the following:

• •

Pred uporabo preglejte verigo ali so kje vidne morebitne poškodbe in jih odpravite – okvare med obratovanjem lahko povzročijo nevšečnosti; Za optimalno uporabo in izkoriščanje vseh prednosti zaščitnih verig, morajo biti verige pravilno nameščene in napete; V primeru da verige odstranite iz vozila, jih primerno očistite in zaščitite pred rjavenjem in pospravite v suh prostor;

Check the chain before use to see if there is any potential damage and repair it –malfunctions during operation may cause inconvenience; For the optimal use and exploiting all the advantages of the protection chains, the chains must be properly mounted and tensioned; If the chains are removed from the vehicle, properly clean them and protect them from rust and store in a dry place;

Dodatna oprema / Additional equipment

24

OMEGA OMEGA REPAIR LINK

ŠKOPEC SHAKLE

T-SET QUICK LINK T-SET

STOP-V CHAIN LOCK

IZB-OM RELEASER FOR OMEGA REPAIR LINK

KOMP NAP TENSIONING KIT

VER MONT ASSEMBLY CHAIN

RAČ DV PULL LIFT

IZB VZMET ZATIKOV SPRING PINS RELEASER

KLEŠČE MONT MOUNTING CLAMP


ID

Klasifikacija

Naziv Pozicije

27368

OMEGA D14

OBROČ OMEGA D14 / OMEGA REPAIR LINK D14 mm

27592

OMEGA D16

OBROČ OMEGA D16 / OMEGA REPAIR LINK D16 mm

32477

OMEGA D18

OBROČ OMEGA D18 / OMEGA REPAIR LINK D18 mm

33048

OMEGA D20

OBROČ OMEGA D20 / OMEGA REPAIR LINK D20 mm

37938

OMEGA D22

OBROČ OMEGA D22 / OMEGA REPAIR LINK D22 mm

30046

T-10 SET

ČLEN SPOJNI T10 SET (2kos) / QUICK LINK T10 SET (2 Pcs)

30047

T 13 SET

ČLEN SPOJNI T13 SET (2kos) / QUICK LINK T13 SET (2 Pcs)

30048

T 16 SET

ČLEN SPOJNI T16 SET (2kos) / QUICK LINK T16 SET (2 Pcs)

29175

T 18 SET

ČLEN SPOJNI T18 SET (2kos) / QUICK LINK T18 SET (2 Pcs)

37972

T 20 SET

ČLEN SPOJNI T20 SET (2kos) / QUICK LINK T20 SET (2 Pcs)

37973

T 22 SET

ČLEN SPOJNI T22 SET (2kos) / QUICK LINK T22 SET (2 Pcs)

33026

ŠKOPEC 11mm

ŠKOPEC VOSK 11MM -1,5 T / SHAKLE G210 11 mm

33027

ŠKOPEC 13mm

ŠKOPEC VOSK 13MM -2 T / SHAKLE G210 13 mm

28790

ŠKOPEC 16mm

ŠKOPEC VOSK 16MM -3,2 T / SHAKLE G210 16 mm

33389

KOMP NAP

KOMPLET NAPENJALNI / TENSIONING KIT

34017

IZB-OM-14

IZBILAJO OMEGA 14 / RELEASER FOR OMEGA REPAIR LINK D14 mm

34016

IZB-OM-16

IZBILAJO OMEGA 16 / RELEASER FOR OMEGA REPAIR LINK D16 mm

34018

IZB-OM-18

IZBILAJO OMEGA 18 / RELEASER FOR OMEGA REPAIR LINK D18 mm

37941

IZB-OM-20

IZBIJALO OMEGA 20 / RELEASER FOR OMEGA REPAIR LINK D20 mm

33390

VER MONT

VERIGA MONTAŽNA / ASSEMBLY CHAIN

29858

STOP-V-8

ŠTOPER ZA VERIGO 8 / CHAIN LOCK 8

33152

STOP-V-10

ŠTOPER ZA VERIGO 10 / CHAIN LOCK 10

34100

STOP-V-13

ŠTOPER ZA VERIGO 13 / CHAIN LOCK 13

33384

RAČ DV 1,5T

RAČNA DVIŽNA 1,5T / PULL LIFT 1,5 t

33385

RAČ DV 3T

RAČNA DVIŽNA 3T / PULL LIFT 3 t

33376

KLEŠČE MONT

KLEŠČE MONTAŽNE / MOUNTING CLAMP

30576

IZB VZMET ZATIKOV

IZBIJALO VZMETNIH ZATIKOV / SPRING PINS RELEASER

25


Navodila za montaĹžo / Assembly instructions

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


KrajĹĄanje verige / Chain shortening

11 12 13 14 15 27


Vprašalnik za zaščitne verige Form for ordering Tire protection chains Kontaktni podatki/ Contact data Kupec/ Customer: * Kontaktna oseba/ Contact person: * Telefon/ Phone: E-mail: *

Datum/ Date:

Stroj/ Machine Znamka/ Brand: *

Tip/ Type: *

Teža stroja z bremenom/ Weight of loaded machine [kg]:

Moč stroja/ Motorpower [kW]:

Pnevmatika/ Tire Dimenzija/ Dimension: * Znamka/ Brand: *

Tip/ Type: *

Profil/ Tread (L2-L5): *

Obraba/ Worn [%]:

Minimalni odmiki/ Minimum distance

b

b

a (mm)

D

b (mm) c (mm)

a

a B

d B

c

d (mm) B (mm) D (mm)

* Obvezno izpolniti/ Mandatory 28


Podatki o obratovalnih pogojih Data of operating conditions Kamnina/ Rock Vrsta/ Type: * Vključki v kamnini/ Inclusions in the rock: Trdota/ Hardness: * Vsebnost kremena/ Percentage of quartz [%]:

Delovni pogoji/ Working conditions Dolžina na izvlek/ Length per haul: Naklon klanca/ Steep gradient [%]: Stanje tal/ Soil condition

Suho/ Dry

Občasno mokro/ Occasionally wet

Vedno mokro/ Always wet

Vsta uporabe/ Type of operation Do sedaj uporabljene verige (znamka/vrsta)/ Tire protection Chains so far used (brand/type): Povprečna življenjska doba verig (delovne ure)/ Average life of chains (working hours): Delovne ure/dan / Operating hours/day: Povprečna življenjska doba (delovne ure)/ Average life (working hours):

Drugi neobičajni delovni pogoji/ Any other unusual working conditions:

Datum/ Date:

Podpis/ Signature:

* Obvezno izpolniti/ Mandatory 29


Blagovne znamke Veriga K.F. TPC - linija verig za najzahtevnejše pogoje delovanja. Glavni poudarek je zaščita pnevmatik in ne izboljšan oprijem. Najkakovostnejši material in termična obdelava, ki so sinonim za kakovost.

PremiumLINE – linija izdelkov, ki z inovativno konstrukcijo, najkakovostnejšimi materiali in proizvodnimi procesi zagotavljajo povečan oprijem verig in dolgo življenjsko dobo.

greenTRACK – linija gosenic za gozdarske stroje. greenTrack gosenice razvite za povečan oprijem na različnih tipih podlage in zaščito pnevmatik. Posebnost greenTRACK linije izdelkov je v specialnem postopku termične obdelave, ki zagotavlja enakomerno trdoto tudi na varjenih spojih.

NordicLINE - linija izdelkov razvita za države, kjer je dovoljena uporaba »ozobljenih« verig na cestah. CAM sistem zaklepanja, ki omogoča hitro in enostavno montažo.

VerigaSPORT – linija izdelkov za šport in prosti čas razvitih v želji po enostavni uporabi, narejenih iz modernih materialov in trendovskega videza.

Brands of Veriga K.F. TPC – a premier line of chains, designed for the most demanding conditions. Their main focus is to protect the tires against puncture from scrap material, sharp rocks, heat and other hazards. Heat treatment and the best materials used, make them a synonymous for highest quality.

PremiumLINE - a line of products with innovative construction that provides increased traction, while high quality materials and production processes guarantee their extreme durability.

greenTRACK – a wide assortiment of tracks, specially developed for forestry machines. Their innovative designs ensures good traction on various terrains, minimal impact on the forest ground and best protection of the tires. A specific thermal treatment process guarantees an evenly hardness to the whole track, even on the welded joints.

NordicLINE - a product line specially developed for countries, where the use of “toothed” chains is permitted on the roads. The CAM locking system ensures a quick and easy installation.

VerigaSPORT - a trendy line of practical sports and leisure products, made from modern materials.

30


31


VERIGA K.F., d.o.o. Alpska cesta 43 SI - 4248 Lesce Slovenia, EU

T.: +386 (0)4 537 09 00 F.: +386 (0)4 537 09 33 E.: info@veriga-lesce.com

www.veriga-lesce.com

Veriga k.f.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.