Page 1


let


Potten & Pannen – StanČk – 20 let inspirace mistrovstvím Rok 2012 je pro mnohé mezníkem, rokem plným zmČn. Pro nás v Potten & Pannen – StanČk o to více, že právČ letos slavíme již 20 let na trhu. Celou tuto dobu se naše spoleþnost vyvíjela, rostla, dospívala. Naší snahou bylo, abychom svou prací povýšili vaĜení, stolování a vše, co se dČje (nejen) okolo kuchynČ, až na výsostnou umČleckou úroveĖ. I proto jsme vybraným kusĤm našich znaþkových kuchyĖských a domácích potĜeb k letošnímu výroþí vČnovali speciální edici dekorativních designĤ, které se inspirují pČti rĤznými umČleckými smČry. Spojením tČchto smČrĤ s užiteþností jednotlivých kuchyĖských artefaktĤ vznikla témata s originálními názvy, která ilustrují stylovost a vysokou úroveĖ kvality námi zastupovaných produktĤ a promítají se celým sortimentem Potten & Pannen – StanČk. A právČ výjimeþnost ilustrovaných produktĤ, stejnČ jako všech ostatních v nabídce našeho katalogu, reprezentuje to, o co se snažíme – naše výrobky vytváĜí pĜedpoklad k tomu, aby se mistrem daného stylu mohl stát každý. „ESPRESSIONISM“ mĤže symbolizovat baristické mistrovství díky preciznímu kávovaru, „BARBECUBISM“ suverénní ovládnutí grilu, „POT ART“ plné využití potenciálu toho nejlepšího nádobí na svČtČ, „GLASSICISM“ schopnost stylovČ vychutnat nejlahodnČjší nápoje, „ROASTMODERNISM“ nadání a dovednost v peþení. Ale nejen to... Nechte se inspirovat i vy a staĖte se spoleþnČ s námi tČmi, kdo pĜedávají inspiraci k pravému mistrovství dál.


ES PR ESSIO N ISM


GLASSICISM


ROASTMODERNISM


pot art


BARBECUBISM


bamix of Switzerland Ɣ první a originální již od roku 1950 Ɣ vyrábČn výhradnČ ve Švýcarsku Ɣ dlouhá životnost Ɣ nadþasový design Ɣ vysoce výkonný a tichý AC motor; dosahuje až 22 tisíc otáþek/min. (dle typu mixéru) Ɣ multifunkþní – þtyĜi nástavce pro všechny typy úprav surovin Ɣ „otevĜená“ hlava pro optimální cirkulaci potravin Ɣ ve spojení se SliceSy nahradí nČkolik kuchyĖských spotĜebiþĤ

15


102.177 Mono þervený

101.092 DeLuxe stĜíbrný

105.017 Swiss Line þervená metalíza SUPER BOX • 4 nástavce • stojan

• 4 nástavce

• 4 nástavce

• držák na zeć

• stojan

• food processor 200 ml se stlaþovadlem, SliceSy

• pohár 600 ml

• mlýnek 100 ml

• pohár 900 ml

• 140 W

• 160 W

• spirálový kabel

• 10 – 15 tisíc otáþek/min.

• 10 – 16 tisíc otáþek/min.

• kniha receptĤ • 200 W • 12 – 17 tisíc otáþek/min.

100.149 Swiss Line þerný

103.001 Pro¿ Gastro 200 bílý

106.001 Pro¿ Gastro 350 bílý

• 4 nástavce

• 4 nástavce

• 4 nástavce

• tlaþítka Soft Grip

• držák na zeć

• držák na zeć

• stojan

• 200 W

• 350 W

• food processor 200 ml bez stlaþovadla

• 12 – 17 tisíc otáþek/min.

• 18 – 22 tisíc otáþek/min.

• prodloužená délka nohy

• prodloužená délka nohy

• spirálový kabel

• ponor až 25 cm / do objemu: 20 l

• ponor až 35 cm / do objemu 30 l

• 200 W

• spirálový kabel 2 m

• spirálový kabel 3,5 m

• pohár 900 ml

• 12 – 17 tisíc otáþek/min.

16


PĜíslušenství a doplĖky 150.050

440.010/740.012

SliceSy krouhaþ na maso a zeleninu

Food processor se stlaþovadlem 200 ml

790.002/011

450.002

790.001

Pohár

Set pohárĤ

Nádoba 1 l

900 ml s tČsnicím víþkem

400 a 600 ml s tČsnicím víþkem

Poháry jsou vhodné do myþky, mikrovlnné trouby i mrazniþky.

Mele, krájí, drtí, strouhá. Balení obsahuje pČt krouhacích nástavcĤ (jemné, stĜední a silné nudliþky, tenké a silné plátky) a nĤž na maso. Kompatibilní s typy DeLuxe a Swiss Line.

460.006

794.001

794.003

794.005

NĤž na maso

Multifunkþní nĤž

Šlehací nástavec

Míchací nástavec

Mele, drtí a jemnČ seká oĜechy, mandle, bylinky, obiloviny, þokoládu, koĜení, suché peþivo, kávová zrna, þesnek, kĜen atd.

440.011 Stlaþovadlo samostatné k food processoru 200 ml

Krájení a sekání masa, vláknité zeleniny nebo ovoce.

Vyšlehání bílkĤ, Míchání, šlehaþky, frappé, rozmČlĖování, drcení kostek ledu, soufÀé, pudinkĤ. Emulguje syrové zeleniny a homogenizuje a mraženého ovoce, k mixování omáþky a koktajly. polévek a protlakĤ.

Na þerstvou majonézu, dipy, dresinky, tuþné omáþky, kaše, krémy, rĤzné druhy tČst.

17


5x165 uprava 11 20 11

BS1

24.11. 2011

12:

BB

795.021

Víc než

mixér

Informaþní brožura bamix

Prezentaþní display gastro 36 x 20,5 x 53,5 cm, akrylát

BA1 Kniha receptĤ

795.020

Stojan 55 x 170 x 46 cm hliníková konstrukce, dĜevotĜíska, akrylát Prezentaþní display 36 x 20,5 x 41,5 cm akrylát

18

Delikátní pĜedkrmy, ra¿novaná hlavní jídla, dezerty, tipy a triky.


19


20


Bodum – inovativní a funkþní design Ɣ rodinná spoleþnost založená r. 1944 v Dánsku Ɣ zakladatel, Peter Bodum, byl pĜedním prĤkopníkem v oboru prĤmyslového designu Ɣ tvĤrce ikonických french pressĤ a inovativních þajových konvic Ɣ jen od r. 1974 produkce více než 100.000.000 french pressĤ a 30.000.000 þajových konvic Ɣ Bodum je synonymem pro inovativní, funkþní, designovČ originální a vysoce kvalitní domácí potĜeby

21


KÁVA

CHAMBORD French press 1923-16 3 šálky 1924-16 4 šálky 1928-16 8 šálkĤ

CHAMBORD French press 11170-16 3 šálky 11172-16 8 šálkĤ

KENYA French press 10683-01 4 šálky 10685-01 8 šálkĤ

3043-16 SCHIUMA Elektrický šlehaþ mléka nerez

0,35 l 0,5 l 1,0 l

0,35 l 1,0 l

1963-01 CHAMBORD Šlehaþ mléka 0,08 l

ÿAJ 1803-16 SHIN-CHA Konvice na þaj s nerezovým sítkem 1,0 l

0,5 l 1,0 l

BISTRO Elektrický mlýnek na kávu 11160-01EURO þerný 11160-913EURO bílý

BISTRO NOUVEAU Konvice na þaj s plastovým sítkem 1875-01 1,0 l 1870-01 1,5 l

K11153-01 TEA FOR ONE Sklenice na þaj dvoustČnná, s plastovým sítkem 0,35 l

CHAMBORD Konvice na þaj s nerezovým sítkem 1922-16-6 1,0 l 1921-16-6 1,5 l

ASSAM Konvice na þaj s nerezovým sítkem 1807-16 0,5 l 1801-16 1,0 l 1802-16 1,5 l

22

MARCEL Konvice na þaj s nerezovým sítkem 10451-16 0,6 l 10452-16 1,2 l

10056-01 TASTEA Sítko na louhování þaje


SKLENKY A HRNKY

PAVINA Sklenice se silikonovým kroužkem, set 2 ks, 0,35 l 11185-01 11185-294 1185-565 11185-913 þerná þervená zelená bílá

BISTRO SklenČný hrnek dvoustČnný set 2 ks 10604-10 0,3 l 10606-10 0,45 l

TRAVEL PRESS SET Cestovní hrnek plastový se silikonovým kroužkem, 0,45 l, + víþko navíc K11100-01 K11100-294 K11100-565 K11100-913 þerná þervená zelená bílá

Sklenice se silikonovým kroužkem, set 2 ks, 0,45 l 11166-01 11166-294 11166-565 11166-913 þerná þervená zelená bílá

11239-10B BISTRO SklenČný hrnek 0,35 l

DO KUCHYNĎ PAVINA Sklenice dvoustČnná 4558-10 set 2 ks 4558-10-12 set 6 ks

0,25 l 0,25 l

PAVINA Sklenice dvoustČnná 4559-10 set 2 ks 4559-10-12 set 6 ks

0,35 l 0,35 l

4560-10 PAVINA Sklenice dvoustČnná set 2 ks

0,45 l

Porcelánový hrnek se silikonovým kroužkem, set 2 ks, 0,25 l 11184-01 11184-294 11184-565 11184-913 þerná þervená zelená bílá

BISTRO Toaster 10709-01EURO 10709-565EURO 10709-913EURO þerný zelený bílý

Porcelánový hrnek se silikonovým kroužkem, set 2 ks, 0,4 l 11156-01 11156-294 11156-565 11156-913 þerná þervená zelená bílá

23


Brita – váš domácí pramen Technologie ¿ltraþních konvic BRITA redukuje obsah chloru, vodního kamene, organických neþistot, nČkterých pesticidĤ a tČžkých kovĤ, zároveĖ však zachovává pevné þástice hoĜþíku a vápníku. Výhody pro vás i životní prostĜedí: Ɣ osvČžující a chutná voda vždy na dosah Ɣ lepší chuĢ a výraznČjší aroma vaší kávy a þaje Ɣ výrazná ¿nanþní úspora ve srovnání s balenou vodou Ɣ minimální množství plastového odpadu Ɣ možnost 100 % recyklace Ɣ ochrana spotĜebiþĤ pĜed vodním kamenem Ɣ konec nošení tČžkých balených vod a jejich skladování v domácnosti

25


Filtraþní konvice

PĜedpokladem optimálního výkonu je výmČna ¿ltraþní patrony jednou za mČsíc

1008475 Marella Cool Memo Mint green

1005764 Marella Cool Memo Jungle green

1 mČsíc 1008490 Marella Cool Memo Rose red

1008480 Marella Cool Memo Orchid blue

Filtraþní systém Brita – ¿ltraþní patrona Maxtra

Filtraþní konvice Marella Cool Memo – sezónní nabídka

1) intenzivní pĜedbČžná ¿ltrace – voda protéká jemným síĢovým ¿ltrem

• praktické plnČní – výklopné víþko

2) iontomČniþová ¿ltrace – iontomČniþ redukuje obsah vodního kamene (uhliþitanovou tvrdost) a nČkterých tČžkých kovĤ (napĜ. olova a mČdi)

26

1008485 Marella Cool Memo Lavender purple

• moderní design • praktická velikost do dveĜí chladniþky • digitální indikátor výmČny ¿ltraþní patrony Memo – upozorní na nutnost výmČny patrony

3) ¿ltrace aktivním uhlím – aktivní uhlí snižuje obsah látek, které zpĤsobují zápach a pachuĢ (napĜ. chlor), pĜípadných pesticidĤ a organických neþistot

• systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky

4) intenzivní koneþná ¿ltrace – speciální jemný síĢový ¿ltr zadržuje zbytkové þástice

• souþástí balení je jedna ¿ltraþní patrona Maxtra

• vhodné do myþky, s výjimkou víþka • celkový objem 2,4 l / 1,4 l pĜe¿ltrované vody


102627

1008945

Filtraþní konvice Navelia Memo bílá

Filtraþní konvice Aluna Cool Calendar bílá

• moderní stylový design

• moderní design

• jedineþný tvar konvice – úspora místa

• praktická velikost do dveĜí chladniþky

• ukazatel hladiny objemu

• mechanický indikátor výmČny patrony – upozorní na nutnost výmČny patrony po 4 týdnech

• digitální indikátor výmČny ¿ltraþní patrony Memo – upozorní na nutnost výmČny patrony • systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky

• jedineþný systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky • vhodné do myþky

• vhodné do myþky, s výjimkou víþka

• souþást balení – jedna ¿ltraþní patrona Maxtra

• souþástí balení je jedna ¿ltraþní patrona Maxtra

• celkový objem 2,4 l / 1,4 l pĜe¿ltrované vody

• celkový objem 2,3 l / 1,3 l pĜe¿ltrované vody

27


100291 Marella Cool Calendar bílá 100307 Marella XL Calendar bílá

1000824 Elemaris Cool Meter bílá

10002543 Elemaris Cool Meter þerná

1000825 Elemaris XL Meter bílá

1000826 Elemaris XL Meter þerná

100299 Marella Cool Calendar modrá 100319 Marella XL Calendar modrá

Filtraþní konvice Marella Calendar • moderní design • praktické plnČní – výklopné víþko • praktická velikost do dveĜí chladniþky (model Cool) • mechanický indikátor výmČny patrony – upozorní na nutnost výmČny patrony po 4 týdnech • jedineþný systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky • vhodné do myþky • souþástí balení je jedna ¿ltraþní patrona Maxtra • celkový objem 2,4 l / 1,4 l pĜe¿ltrované vody – typ Cool • celkový objem 3,5 l / 2,0 l pĜe¿ltrované vody – typ XL

28


Objem ¿ltrované vody

Kvalitu (tvrdost) vody

ýas

Urþuje optimální datum výmČny patrony

100239

Filtraþní konvice Elemaris Meter • moderní stylový design

Filtraþní systém Optimax Memo

• mČkké ergonomické držadlo

• ideální zásobník vody napĜ. do kanceláĜe – vČtší objem

• protiskluzové dno

• optimální velikost také do chladniþky

• automatické prĤtoþné víþko • praktická velikost do dveĜí chladniþky (model Cool)

• digitální indikátor výmČny ¿ltraþní patrony Memo – upozorní na nutnost výmČny patrony

• digitální poþitadlo Brita Meter – mČĜí dobu používání ¿ltraþní patrony, tvrdost a množství pĜe¿ltrované vody

• jedineþný systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky

• systém Maxtra FlowControl zajišĢuje optimální dobu ¿ltrace pro nejlepší výsledky

• technologie ¿ltrace Brita Maxtra

• vhodné do myþky, s výjimkou poþitadla Brita Meter

• praktický pákový kohoutek

• souþástí balení je jedna ¿ltraþní patrona Maxtra

• celkový objem 8,5 l / 5,3 l objem pĜe¿ltrované vody

• celkový objem 2,4 l / 1,4 l pĜe¿ltrované vody – typ Cool

• rozmČry 35 x 20 x 22,8 cm

• celkový objem 3,5 l / 2,2 l pĜe¿ltrované vody – typ XL

• souþástí balení je jedna ¿ltraþní patrona Maxtra

• jednoduché plnČní skrz víko

29


Filtraþní patrony Maxtra Technology pro všechny typy ¿ltraþních konvic Elemaris, Marella, Aluna, Navelia a Optimax • kvalitní voda vynikající chuti • doporuþená výmČna patrony po 4 týdnech

208791

208891

Maxtra 3pack

Maxtra 4pack

208691

Maxtra 2pack

100474

Recyklaþní program Brita

1 mČsíc

Použité patrony je nám možné vrátit pro ekologickou recyklaci a získat výhody pĜi nákupu nových patron. Informace vám poskytne náš obchodní zástupce. Filtraþní patrony Classic Classic 3pack

PěEDPOKLADEM OPTIMÁLNÍHO VÝKONU JE VÝMċNA FILTRAýNÍ PATRONY JEDNOU ZA MċSÍC 30


Podpora prodeje 987588

Informaþní leták produktový

Informaþní leták recyklace

Plastový stojan 162 x 61 x 35 cm

Samolepka „Autorizovaný prodejce“

SbČrný koš k programu recyklace 31


Káva nastupující generace


cremesso of Switzerland Profesionální pĜístroj pro domácnost i kanceláĜe Tlak 19 barĤ pro dokonalou „cremu“ ZahĜátí za 15 sekund Koncept Energy Save Vyrobeno ve Švýcarsku Cenová dostupnost Kapsle bez obsahu hliníku Tradice 50ti let pražení a mletí kávy Certi¿kace UTZ pro udržitelný rozvoj Aromasafe PĜíprava þaje

33


Compact Automatic

Compact Manual

• prémiový model

• standardní model

• automat s možností naprogramování tĜí objemĤ šálkĤ

• manuální ovládání délky extrakce

• senzor nízké hladiny vody

• senzor nízké hladiny vody

• odvápĖovací program

• odvápĖovací program

• nastavitelná výška šálku

• nastavitelná výška šálku

• nízká spotĜeba energie: 0,3 W/h ve „stand by“ módu

• nízká spotĜeba energie: 0,3 W/h ve „stand by“ módu

• objem nádržky: 1,0 l

• objem nádržky 1,0 l

1000202 1000203 Compact Automatic Compact Automatic Piano Black Burgundy Red

1000204 Compact Automatic Titan Silver

1000205 Compact Manual Glossy Red

1000206 Compact Manual Shiny Silver

1000207 Compact Manual Alpine White

Perfektní „crema“ v rekordním þase – Ĝada Compact ěada Compact s profesionálním tlakem 19 barĤ nastavuje nové parametry ve svČtČ so¿stikované kultury pĜípravy kávy. Dokonalá káva, korunovaná bohatou „cremou“ za pouhých 15 sekund, které pĜístroj potĜebuje k zahĜátí. NejmodernČjší technologie, chytrý energeticky úsporný koncept a stylový design ocenČný red dot design award. Dostupná v manuálním i automatickém provedení, v barvách, které ladí s každým interiérem.

34


Uno

PĜíslušenství

• základní model

3000090 NapČĖovaþ mléka

• manuální ovládání

3000020 Zásobník na 4 x 9 kapslí

• šíĜka jen 10,5 cm • snadná obsluha • nízká spotĜeba energie: 0,3 W/h ve „stand by“ módu • objem nádržky 0,65 l

• pĜipraví studenou i horkou mléþnou pČnu i horké mléko • snadná manipulace díky dokovací stanici

ML-600 3000145 OdstraĖovaþ vodního kamene, 500 ml

1000209 Uno Fire Red

1000208 Uno Carbon Black

1000210 Uno Pool Blue

1000255 Uno Apple Green

Maximální potČšení v rekordním þase – Ĝada Uno UNO je jedniþkou cremessa. Provozní teploty a profesionálního tlaku 19 barĤ dosáhne již za 15 sekund. To vše s inteligentním systémem úspory energie. Svým štíhlým provedením a trendy barvami na sebe upoutá pozornost v každém prostoru. Jeho design byl v r. 2012 ocenČn red dot design award s pĜívlastkem „Best of the best“.

• optimální nástroj pro pravidelné þištČní / odvápĖování (doporuþeno každé 1 – 2 mČsíce)

• šetĜí místo • požadované kapsle vždy okamžitČ po ruce

35


2000000 Caffé Crema 16 kapslí

2000002 Caffé Ristretto 16 kapslí

2000004 Caffé Decaffeinato 16 kapslí

2000164 Caffé Alba 16 kapslí

2000271 Caffé Tanzania 16 kapslí

2000167 Caffé Per Macchiato 16 kapslí

2000160 ýaj alpské bylinky 16 kapslí

2000162 ýaj ovocný 16 kapslí

2000001 Caffé Espresso 16 kapslí

2000003 Caffé Leggero 16 kapslí

Káva – aroma ze všech koutĤ svČta Kávová zrna cremesso pochází ze špiþkových svČtových lokalit, jakými jsou horské plantáže ve StĜední Americe a terasovité plantáže v Etiopii a Asii. Každý z tČchto regionĤ poskytuje zrna s charakteristickými vlastnostmi, které se odvíjejí od klimatu, pĤdy a polohy. UmČní cremessa spoþívá v jejich peþlivém výbČru, citlivém zpracování ve vlastní švýcarské pražírnČ a mistrovských kombinacích jejich vlastností.

36

ýaj – harmonie pĜírodních ingrediencí Jediný kávovar na kapsle s tlakem 19 barĤ pĜipraví i pravý þaj, a tím je cremesso. Díky inovativní švýcarské technologii protéká voda kapslí s þajem plynule a dává vzniknout skvČlému nápoji.


brožura

Podpora prodeje

leporelo 23.9.11 14:05

Káva nastup ující genera ce

imagefold efol er_n Výtažkovder_ next extg gen ene erat á azurová ratio ionv nvar ováV aria iante Výta nte_ ýtažžkov _CZ CZ.i ková .indd á purpurov ndd 1 áVý áVýta tažk žkov ová á žlutá

leporelo s perforací na „ochutnávkovou“ kapsli

Výtažkov á Āerná

22.9.11 15:17

produktová brožura cremesso

senses Vychutnejte si různorodost

Decaffeinato Citlivě dekofeinovaná, plná chutí, s rafinovaným aroma.

3000028

Leggero Zvlášť jemně pražená pro lahodnou a vyváženou chuť se zaobleným aroma.

Crema Dokonale jemná a příjemná kompozice s lehce oříškovým dozníváním chuti.

Per Macchiato Navržena tak, aby se lahodně snoubila s mlékem.

World Tour Program cremesso World Tour vám nabízí unikátní chuťové zážitky s limitovanými, pravidelně obměňovanými kolekcemi vybraných káv z těch nejkvalitnějších lokalit na světě.

Espresso Klasické espresso s plnou a zaoblenou chutí a tělnatým aroma.

ia Spec

Alba Silné a výrazné espresso s lehce nakyslým nádechem.

Fruit Tea Intenzivní ovocná směs, která vás vždy osvěží.

Esp

cukr cremesso – 4 g

res

Tea

kapsle

3000029 kelímky cremesso 0,1 l, 100 ks

ochutnávkové kapsle 9 druhĤ

so

Ristretto Malá, ale velmi silná káva s intenzivním aroma s lehkým nádechem kakaa.

Ristretto

3000031 kelímky cremesso 0,18 l, 50 ks

Lim

ited

Edi

l

tion

policový stojan (š x h x v) 52 x 39 x175 cm dĜevo, sklo

hiato

velký stojan (š x h x v) 80 x 58 x 175 cm dĜevo, sklo

Macc

stojanM

Lungo

stojanV

Káva & Čaj

Dokonalé aroma

Čas na čaj

Požitek z kávy nadevše: jedinečnost chuti je projevem individuality. cremesso vám přináší řadu káv, pečlivě vybraných předními mezinárodními mistry pražiči, aby splnilo každé vaše přání.

Dovolte svému kávovaru, aby vám připravil i čaj. Jediný kávovar na kapsle s tlakem 19 barů na světě vám připraví i čaj, a tím je cremesso. Díky inovativní švýcarské technologii protéká voda kapslí s čajem plynule a dává vzniknout skvělému nápoji, na kterém si můžete hned pochutnat.

imagefolder_nextgenerationvariante_CZ.indd 10 Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

22.9.11 15:18

imagefolder_nextgenerationvariante_CZ.indd 11 Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná

Swiss Alpine Herbs Znamenitá směs léčivých alpských bylin.

22.9.11 15:18

výkladová karta – sortiment kapslí

37


EMILE HENRY – tradiþní burgundská keramika Ɣ francouzská rodinná ¿rma od roku 1850 se sídlem v Marcigny Ɣ vedená již šestou generací rodiny Henry Ɣ vyrábČna ve Francii – certi¿kace ISO 9001 Ɣ pĜi výrobČ se používají výhradnČ pĜírodní materiály té nejvyšší kvality Ɣ glazura neobsahuje olovo ani kadmium Ɣ patentovaná výrobní technologie Ceradon® zaruþuje vyšší odolnost proti nárazu a poškrábání Ɣ optimální rozložení tepla pro rovnomČrné peþení Ɣ uchovává teplotu pokrmĤ pĜi podávání z trouby pĜímo na stĤl: vaĜení a servírování ve stejné nádobČ Ɣ vhodná i do mikrovlnné trouby Ɣ vhodná do myþky nádobí Ɣ snadné mytí v ruce 39


• pro peþení v troubČ a mikrovlnné troubČ • odolává teplotním šokĤm od -20° C do 250° C • není urþena pro používání na zdrojích pĜímého tepla, jako jsou plynové nebo elektrické plotny apod.

40

• pro pozvolné pĜirozené vaĜení na sporáku, v troubČ i mikrovlnné troubČ

• pro zdravé vaĜení na grilu

• odolává teplotním šokĤm od -20° C do 500° C

• teplo se distribuuje rovnomČrnČji a pomalu

• s adaptaþním diskem vhodná i na indukþní sporáky

• pomalé, zdravé vaĜení bez nadbyteþného tuku pro zachování nutriþních vlastností a vitamínĤ v jídle

• extrémnČ odolné vĤþi teplu do 500° C


„TAJEMSTVÍ“ EMILE HENRY

NEW 9101

9102

Dárkový set „ramequin“ 5 ks set obsahuje: ramequin Ø 10,0 cm – 1x fík, 1 x malina, 1 x granny, 1 x grapefruit, kuchaĜku

Dárkový set „káva“ 7 ks set obsahuje: dezertní talíĜ þtvercový 18,0 x 19,0 cm – 2x malina; šálky na espresso Ø 7,5 cm – 2x fík, 2x grapefruit, kuchaĜku dezertĤ

79 pepĜová

61 þervená

87 olivová

71 þerná

96 muškátová 97 máková NEW curr y Thaï

9103

9105 . .

9107 . .

Dárkový set „créme brûlée“ 8 ks set obsahuje: misky créme brûlée Ø 12,0 cm – 2x fík, 2x malina, 2x granny; Àambovací pistoli, kuchaĜku créme brûlée

Dárkový set „lasagna“ 3 ks set obsahuje: pekáþ na lasagne 42,5 x 28,0 cm, servírovací lopatku, kuchaĜku na lasagne

Dárkový set „thajská kuchynČ“ 3 ks set obsahuje: hrnec Asia Ø 26,0 cm / 1,9 l; kari pastu, kuchaĜku

41


1028 . . Ramequin Ø 9,5 cm 0,15 l

6000 . . Forma koláþová Ø 30,0 cm 1,8 l

2121 . . Miska na cereálie Ø 14,5 cm 0,65 l

6131 . . Forma koláþová Ø 26,0 cm 1,4 l

7111 . . Miska créme brûlée Ø 12,0 cm 0,2 l

6163 . . Forma na biskupský chlebíþek 30,5 x 13,5 cm 1,6 l

NATURAL CHIC 11

79

87

96

97

nugátová

pepĜová

olivová

muškátová

máková

NEW

0201 . . Dóza na sĤl Ø 10,0 cm 0,35 l

0215 . . Dóza na ocet / olej Ø 7,5 cm 0,45 l

Mísa salátová 2111 . . Ø 11,0 cm 2116 . . Ø 15,5 cm 2122 . . Ø 22,0 cm 2128 . . Ø 28,0 cm 2130 . . Ø 31,5 cm

0,18 l 0,5 l 1,4 l 3,2 l 5,0 l

TalíĜ snídaĖový 8865 . . Ø 15,0 cm TalíĜ dezertní 8870 . . Ø 21,0 cm 0255 . . HmoždíĜ Ø 14,0 cm

TalíĜ jídelní 8878 . . Ø 28,0 cm 0,6 l

0261 . . Odkládací tácek na vaĜeþky 22,5 x 10,0 cm

42

6103 . . Tác servírovací 36,0 x 15,0 cm 6133 . . Tác kulatý Ø 32,0 cm Terina s poklicí 5860 . . 15,5 x 12,0 cm 0,6 l 5891 . . 20,0 x 15,0 cm 1,2 l

NEW

TalíĜ polévkový 8871 . . Ø 22,0 cm

2040 . . Pekáþ þtvercový na gratinování 28,0 x 23,0 cm

2532 . . TalíĜ na šneky (na 12 ks) Ø 24,0 cm

Pekáþ obdélníkový na lasagne 9642 . . 35,0 x 25,5 cm 9644 . . NEW 42,5 x 28,0 cm

NEW

NEW


URBAN COLORS 11

37

42

86

nugátová

fíková

malinová

grapefruitová

Pohár 8706 . . 8702 . .

Ø 8,5 cm Ø 9,0 cm

0,2 l 0,4 l

NEW

NEW

7111 . . Miska créme brûlée Ø 12,0 cm 0,2 l 0215 . . Dóza na ocet / olej Ø 7,5 cm 0,45 l

Japonská mísa salátová 2219 . . Ø 19,0 cm 2230 . . Ø 30,0 cm

NEW

8816 . . TalíĜ dezertní þtvercový 18,0 x 19,0 cm

1030 . . Ramequin Ø 10,0 cm

3122 . . Forma koláþová Ø 31,0 cm 2,2 l

2087 . . Forma koláþová þtvercová 24,0 x 24,0 cm

NEW

1987 . . Forma koláþová obdélníková 36,0 x 26,0 cm

NEW

6187 . . Forma koláþová kulatá Ø 26,5 cm NEW

NEW

8824 . . TalíĜ jídelní obdélníkový 24,5 x 27,5 cm

NEW

BARBECUE 1510 . . Džbán Ø 10,5 cm

8821 . . TalíĜ polévkový þtvercový 20,5 x 20,5 cm

1,0 l

Mísa þtvercová 2002 . . 23,5 x 20,0 cm 2004 . . 26,0 x 29,5 cm 2102 . . Šálek na espresso Ø 7,5 cm 2110 . . Japonská miska Ø 11,0 cm 0,2 l

NEW

Pekáþ obdélníkový 9611 . . 20,5 x 13,0 cm 0,4 l 9604 . . 28,0 x 20,0 cm 1,2 l 9602 . . 38,5 x 26,0 cm 3,3 l

NEW

NEW

37

61

71

87

fíková

þervená

þerná

olivová

Tác na pizzu 7510 . . Ø 26,0 cm 7512 . . Ø 30,0 cm 7514 . . Ø 36,5 cm

7542 . . Tác na gril 42,0 x 25,0 cm

43


Kastrol na peþení „Braiser“ s poklicí 4592 . . Ø 25,5 cm 1,9 l

FLAME

61

37

61

71

87

97

fíková

þervená

þerná

olivová

máková

NEW

Set „Tarte Tatin“ 3579 . . Ø 21,5 cm 1,2 l 3599 . . Ø 30,0 cm 2,3 l 37

61

71

87

Hrnec kulatý s poklicí 4525 . . Ø 22,0 cm 2,5 l 4540 . . Ø 26,0 cm 4,0 l 4553 . . Ø 28,5 cm 5,3 l 4570 . . Ø 30,0 cm 6,7 l 37

61

71

87

Hrnec oválný s poklicí 4547 . . 31,0 x 24,5 cm 4,7 l 4560 . . 33,5 x 26,5 cm 6,0 l 37

61

71

87

Hrnec na rizoto 4573 . . Ø 25,0 cm 2,4 l 4574 . . Ø 28,0 cm 3,6 l 37

61

71

87

44

71

4593 . . Ø 29,5 cm 37

61

71

Tajine 5526 . . Ø 25,0 cm 5532 . . Ø 32,0 cm 5535 . . Ø 36,5 cm 37

61

71

3,2 l 87

1,1 l 2,5 l 3,5 l 87

97

Pekáþ obdélníkový 7534 . . 40,0 x 26,0 cm 4,7 l 7536 . . 42,5 x 28,5 cm 6,4 l 61

71

Set na sýrové fondue 9922 . . Ø 24,0 cm 2,5 l 61

71

97

97

Wok se sklenČnou poklicí a grilovací mĜížkou 4576 . . Ø 36,0 cm 4,7 l 61

71

Adaptaþní disk na indukci 9945 Ø 19,5 cm


Podpora prodeje

MBCOO2 Stojan 196 x 150 x 46 cm dĜevo, s možností LCD obrazovky

MBNOET Stojan 192 x 77 x 42 cm dĜevo

MBARET Stojan 192 x 77 x 42 cm dĜevo

45


GreenPan – zdravé nádobí s keramickým nepĜilnavým povrchem Thermolon™ Ɣ prvotĜídní design Ɣ žádné zdraví škodlivé látky (neobsahuje PTFE a PFOA) Ɣ nepĜilnavý keramický povrch THERMOLON™ Rocks vyrábČný exkluzivnČ pro výrobky GreenPan (s výjimkou kolekce Rio s povrchem THERMOLON™ Expert 2) Ɣ skvČlá tepelná vodivost – vaĜení je rychlé a energeticky úsporné Ɣ zachování více vitamínĤ a minerálĤ Ɣ komfort práce a snadná údržba Ɣ odolnost vĤþi teplotám až do 450° C Ɣ zdravotní nezávadnost výrobkĤ GreenPan™ je certi¿kována pĜedními svČtovými institucemi (vþ. respektované „Food and Drug Administration“)

ZDRAVÍ

EKOLOGIE

ÚSPORA

47


Speciální nabídka

K R WO E D N WO

Indukce

Plyn

Halogen

El. plotna

Doporuþujeme ruþní mytí

Sklokeramika

T XPER E G EG

Trouba do 180°C

Indukce

Plyn

Halogen

El. plotna

Doporuþujeme ruþní mytí

Sklokeramika

Trouba

NEW NEW

CW0003854 Wonder Wok s poklicí ø 28 cm • tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ black

• pochromovaná ocelová rukojeĢ

• sklápČcí rukojeĢ z nerezové oceli

• odolnost vĤþi mechanickému poškození

• poklice z nerezové oceli s možností regulace úniku páry

• snadná údržba i þištČní

• nerezová ohĜívací mĜížka pro uchycení na pánev

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ tČla nádobí

• odolnost vĤþi mechanickému poškození • snadná údržba i þištČní • energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ tČla nádobí

48

CW0007435 Egg Expert ø 12,5 cm


RIO

Indukce

NEW

Plyn

Pánev CW0003694 CW0003695 CW0003696 CW0003697

Kastrol s poklicí CW0004660 ø 20 cm 3,0 l CW0004661 ø 24 cm 5,0 l

El. plotna

Sklokeramika

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm

Halogen

Doporuþujeme Trouba do 180°C ruþní mytí

Palaþinková pánev CW0003997 ø 24 cm CW0003835 ø 28 cm • tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ black

CW0003699 Hluboká pánev se dvČma úchyty a s poklicí ø 24 cm

• ergonomická, tepelnČ izolovaná rukojeĢ z tvrzeného plastu se spodní tepelnou ochrannou

• tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ black

• odolnost vĤþi mechanickému poškození

• ergonomická, tepelnČ izolovaná rukojeĢ z tvrzeného plastu se spodní tepelnou ochranou

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

• snadná údržba i þištČní

• odolnost vĤþi mechanickému poškození • snadná údržba i þištČní

CW0003698 Hluboká pánev s poklicí ø 24 cm

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

NEW Wok CW0003700 ø 24 cm CW0003701 ø 28 cm

Palaþinková pánev CW0003702 ø 24 cm CW0003703 ø 28 cm CW0004658 Omáþník se slévacími hubiþkami ø 14 cm 1,0 l

CW0004659 Omáþník ø 16 cm 1,5 l

CK O BLA KYOT

K BLAC O T O KY Indukce

Indukce

Plyn

Pánev CW0003681 CW0003682 CW0003683 CW0003684

El. plotna

Sklokeramika

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm

CW0003836 Wok ø 30 cm CW0003998 Wok s poklicí ø 32 cm

Halogen

Doporuþujeme Trouba do 180°C ruþní mytí

Plyn

Pánev CW0003685 CW0003686 CW0003687 CW0003688

El. plotna

Sklokeramika

Halogen

Doporuþujeme Trouba do 180°C ruþní mytí

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm

CW0003837 NEW Hluboká pánev ø 26 cm

CW0003689 Wok ø 30 cm

49


CW0003851 Wok s pomocným úchytem a s poklicí ø 30 cm

CW0003845 Omáþník kónický ø 20 cm (3,0 l)

NEW

CW0003839 Wok s poklicí ø 32 cm

• tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ white

CW0003840 Pánev na rybu 33 x 23 cm

• ergonomická, tepelnČ izolovaná rukojeĢ z tvrzeného plastu se spodní tepelnou ochranou

NEW

CW0003838 Omáþník kónický ø 20 cm (3,0 l)

• odolnost vĤþi mechanickému poškození • snadná údržba i þištČní

• tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ black

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

• ergonomická, tepelnČ izolovaná rukojeĢ z tvrzeného plastu se spodní tepelnou ochranou

CW0003847 Omáþník s poklicí ø 16 cm 2,0 l

NEW

HITE ON W LOND

• odolnost vĤþi mechanickému poškození • snadná údržba i þištČní • energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

Hrnec s poklicí CW0003848 ø 20 cm 4,0 l Indukce

NEW

CW0003852 Grilovací pánev 27 x 27 cm

E WHIT O T O KY

Plyn

El. plotna

CW0003999 Pánev ø 24 cm

Sklokeramika

Halogen

Doporuþujeme ruþní mytí

Trouba

CW0003849 ø 24 cm 6,0 l

• tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ white • rukojeti a poklice z nerezové oceli

Indukce

Plyn

Pánev CW0003841 CW0003842 CW0003843 CW0003844

50

El. plotna

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm

Sklokeramika

Halogen

Doporuþujeme Trouba do 180°C ruþní mytí

• odolnost vĤþi mechanickému poškození CW0003850 Hluboká pánev s poklicí ø 24 cm

• snadná údržba i þištČní • energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí • vyrobeno s použitím recyklovaných materiálĤ


NEW

OLM

TE I WHI A B U D

KH STOC

Indukce

Plyn

Pánev CW0003704 CW0003705 CW0003706 CW0003707

El. plotna

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm

Sklokeramika

Halogen

Doporuþujeme ruþní mytí

NEW

Indukce

Plyn

El. plotna

Sklokeramika

Halogen

Doporuþujeme ruþní mytí

Pánev CW0004434 ø 24 cm CW0004435 ø 28 cm

CW0004438 Omáþník ø 16 cm 2,0 l

CW0003710 Wok ø 30 cm

NEW

Palaþinková pánev CW0003709 ø 24 cm CW0003853 ø 28 cm

CW0003708 Pánev na rybu 33 x 23 cm

Trouba

E ENWAR V O I A DUB

Hrnec s poklicí CW0004436 ø 20 cm 4,0 l CW0004437 ø 24 cm 7,5 l

NEW

CW0004439 Kastrol s poklicí ø 24 cm 3,0 l

Trouba

Doporuþujeme ruþní mytí

Trouba

BW0000135 Forma na biskupský chlebíþek 28 x 7,5 x 7,5 cm

BW0000134 Zapékací mísa na lasagne 28 x 22 x 7,5 cm

BW0000136 Pekáþ 28 x 38 x 6 cm

• kombinace oceli a vysoce kvalitního hliníku 3003 • tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou Thermolon™ black

• tČlo z vysoce kvalitního hliníku 3003 s vnČjší úpravou THERMOLON™ white

• energetická úspora díky prvotĜídnímu využití tepelné vodivosti

• rukojeti z nerezové oceli

• rukojeti a poklice z nerezové oceli

• snadná údržba a þištČní

• odolnost vĤþi mechanickému poškození

• odolnost vĤþi mechanickému poškození

• stohovatelné

• snadná údržba i þištČní

• snadná údržba i þištČní

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

• energetická úspora díky prvotĜídní tepelné vodivosti a kvalitČ dna nádobí

• vyrobeno s použitím recyklovaných materiálĤ

• plnČ recyklovatelné

51


Individuální displaye – detaily vám sdČlí váš obchodní zástupce. Poklice CW0003711 CW0003712 CW0003713 CW0003714 CW0003715

ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm ø 30 cm

SU0000078 Houbiþka k þištČní povrchu Thermolon™

• tvrzené sklo • rukojeĢ z nerezové oceli • odolné do 220° C

SU0000077 ChĖapka

Vhodné pro pánve GreenPan Ĝady Stockholm, Kyoto, London a Rio dané velikosti

DoplĖky

PM0000070 4-dílný set, houbiþka na Thermolon™, ochranné vložky do pánví

SU0000073 Podložka pod hrnec – dubový list Podpora prodeje SU0000075 Podložka pod hrnec – javorový list

SU0000076 ZástČra

52

stojan dubai Prodejní stojan velký 120 x 100 x 80 cm dĜevo, kov, sklo

Informaþní leták Samolepka autorizovaného prodejce


53


IIC / VacuVin – chytré nápady, které urþují trendy Ɣ nizozemská spoleþnost oslavila v r. 2011 své 25. výroþí Ɣ z jediného patentu (vakuové pumpy na víno) se rozrostla ve ¿rmu s mezinárodní pĤsobností Ɣ unikátní je spoleþenská zodpovČdnost IIC / VacuVin – ve svém závodČ v Delftu dává práci stovkám handicapovaných lidí • dostupnost • funkþní originalita • inovativnost • kvalita • design

55


Dárkové sady

NEW

AKCE

48521 Vykrajovaþ na ananas stĜední þervený plast

56

NEW

78890 Koktejlový set koktejlový shaker s odmČrnou stupnicí, odmČrka, maþkadlo, kleštČ, míchátka s recepty 6 ks

38891 Vinný set vývrtka „Twister“, chladiþ na víno „Elegant“ þerný, vakuová pumpa þerná, vakuový uzávČr 2 ks, nálevka 2 ks

68894 Vinný set vakuová pumpa „Concerto“, vývrtka „Twister“, vakuový uzávČr 2 ks, nálevka

68896 Vinný set vakuová pumpa, vakuové uzávČry 2 ks, nálevka, chladicí návlek na víno stĜíbrný, þíšnický otvírák


NEW 18858 TvoĜítko „party“ na led / þokoládu / želé

Bar a víno

78408 NEW Koktejlový shaker s odmČrnou stupnicí 0,35 l

NEW 76480 Sklenice na Martini set 2 ks 0,26 l

76499 Sklenice na šampaĖské set 2 ks 0,2 l

NEW 76470 Sklenice na longdrink set 2 ks 0,35 l

78508 NEW Barový set odmČrka, maþkadlo a kleštČ

NEW 76460 Sklenice na destiláty set 2 ks 0,26 l

78600 NEW Míchátka s recepty set 6 ks

76492 Sklenice na bílé víno set 2 ks 0,4 l

76491 Sklenice na þervené víno set 2 ks 0,53 l

68514 ýíšnický otvírák þerný plast / ocel

68524 Vývrtka „Twister“

18567 Držák na PET lahve

57


W 18545 NE ProvzdušĖovaþ na víno

18541 NEW Nálevka na víno set 2 ks (¿alová, rĤžová)

18804 Nálevka na šampaĖské uzavíratelná

9814 Vinná vakuová pumpa þerná + 2 uzávČry

6493 Vinná vakuová pumpa nerezová + 2 uzávČry + 2 nálevky na víno

8840 Vakuové uzávČry set 2 ks

W 38818 NE Chladicí návlek na víno ¿alový 0,7 – 1,0 l

EW 38821 N Chladicí návlek na víno rĤžový 0,7 – 1,0 l

EW 38852 N Chladicí návlek na šampaĖské šedý 0,7 – 1,0 l

8850 Vakuové uzávČry set 3 ks (¿alová, modrá, rĤžová)

9812 Vinná vakuová pumpa bílá + 2 uzávČry

58

38803 Chladicí návlek na víno stĜíbrný 0,7 – 1,0 l

38853 Chladicí návlek na šampaĖské þernozlatý 0,7 – 1,0 l


38873 Sada chladicích návlekĤ na víno a šampaĖské þernozlaté 0,7 – 1,0 l

36454 Karafa s chladicím podstavcem þerná

36494 Chladiþ na víno „Elegant“ þerný

47600 Karafa s lisem na citrusy plast

48723 Vykrajovaþ a krájeþ na ananas stĜední nerez

47576 Škrabka na citrusové plody

36493 Chladiþ na víno „Elegant“ nerez

KuchynČ 28616 Cestovní obal na banán

36473 Chladiþ na šampaĖské „Elegant“ nerez

36452 Karafa s chladicím podstavcem bílá

48722 Vykrajovaþ a krájeþ na ananas stĜední plast 46554 Struhadlo na parmezán

48702 Set vykrajovaþĤ a krájeþĤ na ananas 3 velikosti, plast

46301 HmoždíĜ oboustranný

59


W 55604 NE Silikonové smyþky na roládu a jehly na závitky 4 + 4 ks

56574 Set zástČry se dvČma chĖapkami

28744 Vakuová dóza na cereálie 2,3 l

29774 Set vakuové nádoby na marinování a vakuové pumpy 2,5 l

28894 Vakuová pumpa k dózám 28714 Vakuová dóza na oĜechy / þaj 0,65 l

28734 Vakuová dóza na kávu 1,3 l

28834 Set vakuové dózy na kávu a vakuové pumpy 1,3 l

60

28407 VzduchotČsná dóza PopSome na skladkosti / oĜíšky modrá 0,45 l

28408 VzduchotČsná dóza PopSome na skladkosti / oĜíšky ¿alová 0,45 l

28419 VzduchotČsná dóza PopSome na cukr / rýži žlutá 0,6 l

StĤl

28426 VzduchotČsné koĜenky PopSome set 3 ks se stojánkem 0,16 l

28401 VzduchotČsná dóza PopSome na skladkosti / oĜíšky rĤžová 0,45 l

28436 VzduchotČsné koĜenky PopSome set 6 ks se stojánkem 0,16 l


27106 Miska na pochutiny s mistiþkami na dipy a bambusovým prkénkem „Bread & Dip“

18410 Nerezové vidliþky „party“ set 8 ks

Podpora prodeje IICstojan

1Pa

28506 Sada skládacích misek na pochutiny 6 ks 18514 Skládací podložka pod hrnce EW 18864 N Rozlišovací pĜísavky na sklenice „classic“ set 8 ks

18534 Sítko na louhování þaje

18860 Rozlišovací pĜísavky na sklenice „party“ set 12 ks NEW 56494 Zapalovaþ se zhášeþem svíþek

18863 Rozlišovací pĜísavky na sklenice „fotbal“ set 12 ks Stojan 220 (s logem 243,5) x 100 x 45 cm kovový

61


LAMPE BERGER PARIS – tvĤrce provonČného ovzduší od roku 1898 Ɣ originál - svČtovČ první výrobek svého druhu Ɣ vyvinuté v roce 1898 lékárníkem Mauricem Bergerem pro þištČní infekþního vzduchu v tehdejších nemocnicích Ɣ procesem katalytické oxidace aktivnČ odstraĖují mikroorganismy a molekuly zodpovČdné za nepĜíjemné pachy Ɣ provoní vzduch vĤnČmi tČch nejkvalitnČjších interiérových parfémĤ Ɣ jsou krásnou dekorací interiéru Ɣ kahan je chránČn šesti patenty Ɣ katalyzátorem kahanu Lampe Berger je platina Ɣ plynule uvolĖuje interiérový parfém pro dlouhodobé provonČní vzduchu Ɣ osm skupin vĤní inspirovaných pĜírodou a atmosférou dalekých krajĤ 63


LIMITOVANÉ KOLEKCE 4313 DISCOVERY SET • sklenČná lampa • 180 ml neutrální esence + 180 ml vĤnČ Delikátní þaj • k dispozici do vyprodání zásob u výrobce

4339 BUBBLE SET • sklenČná lampa • 180 ml vĤnČ Paris Chic • k dispozici do vyprodání zásob u výrobce

4343 SUMMER SET • sklenČná lampa • 180 ml vĤnČ MoĜský vzduch • k dispozici do vyprodání zásob u výrobce

64


LAMPY

STRIE

Lampe Berger nabízí více než 70 typĤ lamp vhodných do jakéhokoli interiéru: široká škála barev, materiálĤ, dekorĤ a designĤ. TORSADEE 3011 TRANSPARENTE

3043 SATINEE

3049 NOIRE

4017 TRANSPARENTE

3844 4 SAISONS

4018 DEPOLIE

3855 BARQUE

BINGO 3972 PERLE 4192 VERTE

4193 AMBRE

4195 ONYX

3973 NOIRE

3974 LIN 4038 GENEROUS BLANCHE

4194 VIOLETTE

COROLLA 4013 VIOLETTE

4014 GRISE

4015 BLANCHE

4016 NOIRE

CLOCHETTE 4080 4081 4082 4083 TRANSPARENTE SATINEE MAUVE ROSE

3058 OISEAUX EXOTIQUES

REFLEXION 3782 AMETHYSTE

3784 JAUNE

3785 ROUGE

3786 SATINEE

MILK 4084 BLEUE

4085 VERTE

4086 JAUNE

65


DROP

BINGO 4095 ARGENT

4096 ETAIN

4097 OR

COROLLISSIMA 4120 AMBRE

4121 VIOLETTE

4122 GRISE

CAPRI 4151 BLEUE

4189 VERTE

4152 AMBRE

4190 VIOLETTE

CARAT

BUCOLIQUE 4186 4187 ROUGE VIOLETTE

4124 ARGENT

4164 TOPAZE

4165 RUBIS

4316 BLANC

4317 NOIR

4318 BLANCHE

4319 NOIRE

4320 NOIRE

4321 AMBRE

EFFET D’ARGENT 4188 4204 TURQUOISE ONYX

ATHENA 4205 4206 4207 TRANSPARENTE ROUGE AMBRE

BOULE PAILLETEE 4208 NOIRE

FEUILLE 4163 AGATE

66

CUBE 4123 OR

4300 D’OR

4301 D’ARGENT

GALET 4328 BLANC

4329 VERTE

4330 GRIS


SETY

MAILLE 4331 ARGENT

4332 NOIRE

3098 ESSENTIELLE CARREE • sklenČná lampa • 180 ml neutrální esence + 180 ml vĤnČ • vĤnČ se každé 2-3 mČsíce obmČĖuje

3097 ESSENTIELLE RONDE • sklenČná lampa • 180 ml neutrální esence + 180 ml vĤnČ • vĤnČ se každé 2-3 mČsíce obmČĖuje LONDON 4333 NOIRE

4334 BLANCHE

4335 IRISEE

4337 PECHE

4338 VIOLETTE

TWIST

Náhradní kahany 68 Kahan s krátkým knotem, 32 cm 69 Kahan s dlouhým knotem, 47 cm

4523 POLLINISATION

67


INTERIÉROVÉ PARFÉMY

RÊVES DE FRUITS / OVOCNÉ SNY

RÊVES D'ORIENT / ORIENTÁLNÍ SNY

ParfuméĜi Lampe Berger vytváĜí kompozici svých interiérových vĤní stejným zpĤsobem jako výrobci osobních vĤní – každý interiérový parfém pracuje se tĜemi postupnČ se rozvíjejícími tóny, které na sebe logicky navazují a musí být v harmonii: • hlava – intenzivní svrchní tón, utváĜející první dojem • srdce – rozvine se po odeznČní složek hlavy a jeho efekt je dlouhodobČjší • základ - nebo také spodní tóny, které pĜetrvávají v interiéru nejdelší dobu.

115007 CŒUR DE PAMPLEMOUSSE / GRAPEFRUIT rybíz, jasmín, pomeranþ, grapefruit, bílé pižmo

115036 BOIS D'ORIENT / VZÁCNÉ DěEVO citrón, limetka, zázvor, konvalinka, cedr, santalové dĜevo, pižmo, ambra

• 500 ml • objednávkové množství 2 ks od vĤnČ • 500 ml vĤnČ = 20 hodin difuze = 80 hodin úþinku

115009 POMME DU VERGER / ZELENÉ JABLKO zelené jablko, broskev, kosatec, jasmín, pižmo 115010 SOUS LE FIGUIER / POD FÍKOVNÍKEM broskev, kokos, fík, hĜebíþek, hloh, lékoĜice, ¿alka, levandule 115116 FLEUR D´CITRONNIER / CITRÓNOVÝ KVċT citrón, limetka, neroli, pomeranþový kvČt, vetiver 115114 CANNEBERGE / BRUSINKA mandarinka, pomeranþ, ananas, brusinka, þervený rybíz, granátové jablko, borĤvka, nektarinka, jahoda, vanilka

115021 CÈDRE DU LIBAN / LIBANONSKÝ CEDR pinie, pomeranþ, citrón, šišky, cedr, santalové dĜevo, quajak 115047 ESPRIT DE PATCHOULI / TAJEMNÉ PAýULI þerný rybíz, rĤže, paþuli, santalové dĜevo, kĤže, vanilkový balzám 115049 MUSC BLANC / BÍLÉ PIŽMO pomeranþový kvČt, jasmín, ylang-ylang, kosatec, vetiver, rašeliník, bílé pižmo 115118 DANCE DES ÉPICES / KOUZLO KOěENÍ kardamon, skoĜice, muškátový oĜíšek, ylang-ylang, karo karounde, týkové dĜevo, ambra, bílé pižmo 115022 POUSSIÈRE D'AMBRE / JANTAROVÝ PRACH rĤže, skoĜice, pepĜ, santalové dĜevo, paþuli, ambra, vanilka, bílé pižmo 115025 TECK DE BORNÉO / TÝK Z BORNEA cedr, kmín, muškátový oĜíšek, ambra, kadidlo

68


RÊVES DE FLEURS / KVĎTINOVÉ SNY 115000 CHANT DE LAVANDE / LEVANDULOVÉ POLE eukalyptus, rĤžové dĜevo, kafr, levandule 115050 FLEUR D'ORANGER / POMERANýOVÝ KVċT pomeranþový kvČt, nerolový olej, jasmín 115006 LILAS EN FLEUR / KVċTY ŠEěÍKU þerný rybíz, liþi, šeĜík, rĤže, ¿alka, rĤže, jasmín, paþuli, bílé pižmo

RÊVES DE FRAÎCHEUR / SVĎŽÍ SNY 115054 EVEIL VÉGÉTAL / ÚSVIT citrónová tráva, zelené listy, ¿alka, konvalinka, hyacint, anýz, þaj 115034 FEUILLE DE MENTHE / MÁTA þerný rybíz, jablko, citrón, máta, kvČty 115027 FRAÎCHEUR D'EUCALYPTUS / SVċŽÍ EUKALYPTUS broskev, eukalyptus, pižmo, dĜevo

115031 MER D'IROISE / ATLANTICKÝ VÁNEK šalvČj, rĤže, borovice, vodní tĜíšĢ, moĜské Ĝasy, pižmo, mech 115048 PLUIE D'ÉTÉ / LETNÍ DÉŠġ eukalyptus, máta, bazalka, konvalinka, vzdušné tóny, ambra, paþuli 115028 L'INSTANT THÉ / JEMNÝ ýAJ bergamot, grapefruit, mandarinka, þaj, rĤže, þerný rybíz, pižmo

115037 ORCHIDÉE SAUVAGE / DIVOKÁ ORCHIDEA anýz, bergamot, rĤžový pepĜ, kardamon, pomeranþový kvČt, jasmín, vanilka, pižmo

115029 HERBES FOLLES / TRAVNATÁ LOUKA jarní tráva, bĜíza, jahodová plantáž, cedr, ambra

115056 ZESTE DE VERVEINE / VERBENA citrusové plody, rĤžový pepĜ, verbena, máta, bílé pižmo

115001 SI LA ROSE / RģŽE JE RģŽE ylang-ylang, bergamot, ¿alka, rĤže, broskev, pimento, cedr, ambra, kosatec

115269 FEUILLES D´AGRUMES / CITRUSOVÉ LÍSTKY bergamot, limetka, muškátový oĜíšek, obilí, ¿alka, zelený þaj, šalvČj, tymián, pižmo

115033 VENT D'OCÉAN / MOěSKÝ VZDUCH rĤže, þerný rybíz, moĜský vzduch, jasmín, konvalinka, bílé pižmo, ambra, exotické dĜevo

115051 TENDRE FREESIA / JEMNÁ FRÉZIE limetka, pokosená tráva, frézie, jasmín, meruĖka, pomeranþový kvČt, vetiver, cedr

69


RÊVES GOURMANDS / SLADKÉ SNY

RÊVES DE PURETÉ / SNY O ÿISTOTĎ

FONCTIONNELS / FUNKÿNÍ

115017 ABSOLU DE VANILLE / VANILLA GOURMET rum, anýz, vanilkový lusk, kokos, fazole tonka, pižmo

115011 CARESSE DE COTON / ýISTÁ BAVLNA marseilleské mýdlo, bergamot, levandule, borovice, neroli, tymián, santalové dĜevo

115012 NEUTRE ESSENTIEL / NEUTRÁLNÍ SMċS

115018 ORANGE DE CANNELLE / POMERANý A SKOěICE skoĜice, zázvor, pomeranþ, fazole tonka, muškátový oĜíšek, kokos, vanilka, pižmo

115117 LINGE FRAIS / SVċŽÍ VYPRANÉ PRÁDLO pomeranþ, citrón, lístky ¿alek, rĤže, ylang-ylang, pudr, kosatec, pižmo

115066 ANTI-MOUSTIQUE NEUTRAL / NEUTRÁLNÍ SMċS, PROTI KOMÁRģM

115119 POMME VANILÉE / VANILKOVÉ JABLKO þervené jablko, slupka z hrušky, med, skoĜice, paþuli, vanilka, bílé pižmo

115112 VOILE DE MUSC / PIŽMOVÝ ZÁVOJ máta, konvalinka, liliové kvČty, levandule, ambra, bílé pižmo

115052 ANTI-MOUSTIQUE VENT D'OCÉAN / MOěSKÝ VZDUCH, PROTI KOMÁRģM

115059 PAIN D'ÉPICES / PERNÍK rum, lékoĜice, pomeranþová kĤra, skoĜice, hĜebíþek, zázvor, sušenky, med, vanilka

115113 RITUEL DE HAMMAM / HAMMAM RITUÁL pepĜ, kardamon, máta, eukalyptus, kafr, borovice, myrha

RÊVES D'AILLEURS / SNY ODJINUD

115016 POIRE GRAND-MÈRE / SLADKÁ HRUŠKA ovoce, hruška, zelené tóny, skoĜice, pižmo, vanilka

115272 CÉREMONIE DU SAUNA / SAUNA levandule, máta, eukalyptus, rozmarýn, cedr, palisandr

115061 TERRE MASAÏ / ZEMċ MASAJģ šafrán, anýz, jasmín, lékoĜice, kávová zrna, kadidlo, ambra, vanilka

115062 RÊVES D'ARCHIPELS / POLYNÉZSKÝ SEN pomeranþ, anýz, kvČt tiaré, monoï, jasmín, vanilka, mandle

115063 SÉJOUR À BAHIA / CESTA DO BAHÍI anýz, limeta, káva, med, kĤže, ambra, santalové dĜevo, vanilka

70


DIFUZÉRY

115064 AUX SOURCES DU MÉKONG/ U PRAMENE MEKONGU listy shiso, okurka, frézie, bambus, lotosový kvČt, bílý cedr, máta, kosatec 115065 PARIS CHIC / CHIC PAěÍŽ bergamot, zelené tóny, kosatec, rĤže, ¿alka, jasmín, rýžová drĢ, pudr, pižmo 115267 UN HIVER EN RUSSIE / ZIMA V RUSKU hesperidium, skoĜice, jalovec, cedr, šalvČj, kĤže, kadidlo, mech 115284 ECHAPÉE Á CAPRI / ÚTċK NA CAPRI bergamot, jasmín, pivoĖka, lotos, cedr, vetiver, bílé pižmo

objednávkové množství: 1 display

VONNÝ DIFUZÉR DO AUTA - do otvoru pro autozapalovaþ nebo 12V zásuvky - svČtelný obvodový kroužek pro kontrolu probíhající difuze a signalizaci nutnosti výmČny vĤnČ - rozptyluje vĤni v intervalu: 15 min. ON / 5 min OFF - automatické vypnutí po 150 min. - dvČ nastavení intenzity - náplĖ pro þtyĜicetihodinovou difuzi v základním balení

900409 DISPLAY S DIFUZÉRY V KARTON. BOXU, VELKÝ obsahuje: 20 ks difuzérĤ a 32 ks vĤní: 5 plných difuzérĤ od každého druhu, 8 náhradních náplní od každého druhu, 1 tester od každé vĤnČ 900410 DISPLAY S DIFUZÉRY V KARTON. BOXU, MALÝ obsahuje: 12 ks difuzérĤ a 16 ks vĤní: 3 plné difuzéry od každého druhu, 4 náhradní náplnČ od každého druhu, 1 tester od každé vĤnČ

DIFUZÉR 900276 ENERGY! 900402 ANTI TRAVEL SICKNESS

900281 ANTI-TOBACCO 900403 HOLIDAY MOOD

71


NĂ PLNÄŽ VĤnÄŒ s esenciĂĄlnĂ­mi oleji a rostlinnĂ˝mi vĂ˝taĹžky s relaxaĂžnĂ­mi, stimulaĂžnĂ­mi, nebo preventivnĂ­mi vlastnostmi. 900280 NĂ PLÄ• ENERGY! ZĤstat za volantem ve stÄœehu! PovzbuzujĂ­cĂ­ a osvÄŒĹžujĂ­cĂ­ vĤnÄŒ.

900279 NĂ PLÄ• HOLIDAY MOOD OsvÄŒĹžujĂ­cĂ­ svĂĄteĂžnĂ­ nĂĄlada. bobuloviny, pomeranĂžovĂ˝ kvÄŒt, akordy teplĂŠho pĂ­sku, gardĂŠnie, jasmĂ­n, paĂžuli, ylang-ylang, piĹžmo, svÄŒtlĂŠ dÄœevo

9001 DEMO LAMPA LB

PODPORA PRODEJE

grapefruit, limetka, zelenĂĄ trĂĄva, jedle, matĂŠ, geranium, tymiĂĄn, muĹĄkĂĄt, dÄœevo, ambra, vetiver, dubovĂ˝ mech

900277 NĂ PLÄ• ANTI-TOBACCO SmÄŒs ĂžtrnĂĄcti esenciĂĄlnĂ­ch olejĤ zmĂ­rÄ–uje touhu po cigaretÄŒ a patentovanĂĄ molekula FreshplexTM eliminuje v autÄŒ pach cigaret.

9735 TESTOVACĂ? PROUĹ˝KY 100 ks 9075 STOJAN S ĂšLOĹ˝NĂ?M PROSTOREM 225 x 80 x 50 cm dÄœevo, sklo, akryl

9944 TESTER VģN� (vÞ. vzorkĤ) 36 x 29 x 21 cm akryl

jablko, bergamot, pomeranĂž, muĹĄkĂĄt, limetka, artemisia, davana, galbanum, kardamon, levandule, eukalyptus, bĂ­lĂ˝ pepÄœ, cedr, paĂžuli, ambra, bĂ­lĂŠ piĹžmo

900278 NĂ PLÄ• ANTI TRAVEL SICKNESS SmÄŒs osmi esenciĂĄlnĂ­ch olejĤ znĂĄmĂ˝ch svĂ˝mi preventivnĂ­mi úÞinky proti nevolnosti. mĂĄta, pomeranĂž, rĤŞovĂ˝ grapefruit, petrĹžel, heÄœmĂĄnek, levandule, kardamon, zĂĄzvor, vetiver, cedr, piĹžmo

72

LBbr BROŽURA LB

7YĤUFHSURYRQÄŒQpKRRY]GXĂŁtRGURNX


73


MAUVIEL 1830 – pro ty, kdo vaĜí s láskou Ɣ spoleþnost založil v roce 1830 Ernest Mauviel v normandském mČsteþku Villedieu les Poêles, známém jako “MČdČné mČsto” Ɣ i dnes je celý výrobní proces a navazující logistika soustĜedČna výhradnČ ve Villedieu les Poêles Ɣ spoleþnost vede paní Valérie Le Guern Gilbert, patĜící již k sedmé generaci rodinného Ĝízení ¿rmy Ɣ Mauviel pĜi výrobČ používá tĜí ušlechtilých surovin: mČdi, nerezové oceli 18/10 a aluminia

75


T80.7389 – malinová

T80.7631 – mokka

T80.7341 – korálová

T80.7877 – bĜidlicová

T80.7303 – sluneþní paprsek

T80.7440 – lilková

T80.7549 – hrášková

T80.7402 – japonský javor

T80.7501 – letní obloha

T80.7365 – kĤrová

T80.7464 – ametyst

T80.7327 podzimní tráva

T80.7419 – cukrová vata

T80.7587 – zelené jablko

T80.7563 – lovecká zelená

T80.7372 – rumČnec

T80.7624 – latté

T80.7525 – námoĜnická

T80.7334 – máslová

T80.7860 – bílá

T80.7488 – hroznová

T80.7297 – citronová

T80.7433 – fuchsie

T80.7600 – olivová

T80.7532 – moĜská pČna

T80.7396 – chilli

T80.7648 – þokoládová

T80.7495 – šmolková

T80.7358 – pomeranþová

T80.7884 – pĤlnoþní

T80.7457 – šeĜíková

T80.7310 – hoĜþicová

T80.7570 – mátová

T80.7556 – modrozelená

T80.7617 – sojové mléko

T80.7518 – nebeská modrá

T80.7853 – þirá

T80.7471 – nachová

T80.7426 – orchidej

T80.7594 – limetková

AKCE TOVOLO • silikonové stČrky, odolné do 315°C • délka 32,0 cm • zábavné, funkþní a designové • staþí si jen vybrat barvu!

76

T80.101

Keramická prezentaþní dóza na stČrky • pĜi obj. 24 ks stČrek ZDARMA


6131-25 Hrnec s poklicí Ø 24,0 cm 6,1 l Omáþník 6110-16 Ø 16,0 cm 6110-18 Ø 18,0 cm

6117-35 35,0 x 25,0 cm 1,8 l

2,5 l

Omáþník kónický 6112-16 Ø 16,0 cm 0,8 l 6112-20 Ø 20,0 cm

1,6 l

6111-24 Pánev soté Ø 24,0 cm 3,1 l

6132-25 Hrnec vysoký s poklicí Ø 24,0 cm 11,0 l

Kastrol s poklicí 6131-17 Ø 16,0 cm 1,8 l 6131-19 Ø 18,0 cm

2,5 l

6131-21 Ø 20,0 cm

3,4 l

6113-26 Ø 26,0 cm 6113-30 Ø 30,0 cm

4,9 l

trouba

Ø 16,0 cm Ø 18,0 cm Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

plyn

el. plotna

sklokeramika

indukce s adaptaþním diskem

myþka

TČlo z dvouvrstvého materiálu: • 90 % mČdi – vnČjší plášĢ leštČný do vysokého lesku

• síla mČdi: 1,5 mm • rovné okraje • nýtované nerezové rukojeti (odolávají vyššímu zahĜátí) Charakteristika:

3,5 l

4,8 l

Poklice 6118-16 6118-18 6118-20 6118-24

• 10 % nerezové oceli 18/10 – vnitĜní vrstva 6130-25 Kastrol nízký s poklicí Ø 24,0 cm 3,1 l

Pánev 6113-22 Ø 22,0 cm

Pekáþ obdélníkový 6117-30 30,0 x 22,0 cm

6133-30 Hrnec oválný s poklicí Ø 30,0 cm 6,6 l

• okamžité a rovnomČrné vedení tepla po celém povrchu, v tomto ohledu je mČć nejvýkonnČjší materiál – preferovaný profesionálními kuchaĜi • vnitĜní vrstva z nerezové oceli je optimální z hlediska hygieny, bezpeþného zpracování potravin a pro snadnou údržbu

77


6431-25 Hrnec s poklicí Ø 24,0 cm 6,1 l

Omáþník 6410-16 Ø 16,0 cm

1,8 l

6410-18 Ø 18,0 cm

2,5 l

Poklice 6508-16 6508-18 6508-20 6508-24

trouba

Ø 16,0 cm Ø 18,0 cm Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

plyn

el. plotna

sklokeramika

Kastrol s poklicí 6431-17 Ø 16,0 cm 1,8 l

indukce s adaptaþním diskem

myþka

TČlo z dvouvrstvého materiálu: Omáþník kónický 6412-16 Ø 16,0 cm 0,8 l 6412-20 Ø 20,0 cm

1,6 l

6431-19 Ø 18,0 cm 6431-21 Ø 20,0 cm

2,5 l

3,4 l

• 90 % mČdi – vnČjší plášĢ leštČný do vysokého lesku • 10 % nerezové oceli 18/10 – vnitĜní vrstva • síla mČdi: 1,5 mm • rovné okraje • nýtované litinové rukojeti

6411-24 Pánev soté Ø 24,0 cm 3,0 l

6430-25 Kastrol nízký s poklicí Ø 24,0 cm 3,1 l

Charakteristika: • okamžité a rovnomČrné vedení tepla po celém povrchu, v tomto ohledu je mČć nejvýkonnČjší materiál – preferovaný profesionálními kuchaĜi • vnitĜní vrstva z nerezové oceli je optimální z hlediska hygieny, bezpeþného zpracování potravin a pro snadnou údržbu

Pánev 6413-22 Ø 22,0 cm

78

3,5 l

6413-26 Ø 26,0 cm

4,8 l

Pekáþ obdélníkový 6509-36 35,0 x 25,0 cm

6413-30 Ø 30,0 cm

4,9 l

6509-41 40,0 x 30,0 cm


5220-30 Pánev palaþinková Ø 30,0 cm Omáþník 5210-16 Ø 16,0 cm 5210-18 Ø 18,0 cm

1,8 l 2,5 l

Poklice 5218-16 5218-18 5218-20 5218-24

5231-24 Hrnec bez poklice Ø 24,0 cm 6,1 l trouba

Omáþník kónický 5212-20 Ø 20,0 cm 1,6 l 5212-24 Ø 24,0 cm 2,8 l

Omáþník kónický 5223-16 Ø 16,0 cm 0,9 l 5223-20 Ø 20,0 cm 1,7 l

Pánev soté 5211-24 Ø 24,0 cm 3,1 l 5211-28 Ø 28,0 cm 5,5 l

Pánev 5213-20 Ø 20,0 cm 5213-26 Ø 26,0 cm 5213-28 Ø 28,0 cm Pánev s nepĜilnavým povrchem 5214-26 Ø 26,0 cm 5214-28 Ø 28,0 cm

Ø 16,0 cm Ø 18,0 cm Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

plyn

el. plotna

sklokeramika

indukce

myþka

TČlo z pČtivrstvého materiálu: Kastrol bez poklice 5231-16 Ø 16,0 cm 1,8 l 5231-18 Ø 18,0 cm 2,5 l 5231-20 Ø 20,0 cm 3,4 l

• nerezová ocel 18/10 (vnitĜní vrstva) • 3 vnitĜní hliníkové vrstvy • magnetická nerezová ocel 18/10 – vnČjší plášĢ, zrcadlovČ leštČný • síla materiálu: 2,6 mm • zaoblené okraje pro slévání bez odkapávání á í

5230-24 Kastrol nízký bez poklice Ø 24,0 cm 3,1 l

• nýtované rukojeti z lité nerezové oceli odolávající vyššímu zahĜátí Charakteristika: • ve srovnání s nádobím se sandwichovým dnem o 50 % efektivnČjší vedení tepla, a to po celém povrchu nádoby

5227-32 Wok Ø 32,0 cm

• úsporu þasu i energie 5,0 l

Pekáþ obdélníkový 5217-30 30,0 x 22,0 cm 5217-35 35,0 x 25,0 cm 5217-40 40,0 x 30,0 cm

Pánve M‘ cook s nepĜilnavým povrchem Excalibur (tvrzen ocelí, odolný do 220° C a speciálnČ navržen pro potraviny jako jsou ryby, zelenina, vejce...) jsou ideální pro vaĜení s minimem tuku. K manipulaci se surovinami v tČchto nádobách používejte výhradnČ dĜevČné, plastové nebo silikonové nástroje.

79


8231-24 Hrnec bez poklice Ø 24,0 cm 6,3 l Omáþník 8210-16 Ø 16,0 cm 8210-18 Ø 18,0 cm 8210-20 Ø 20,0 cm

Poklice 5318-16 5318-18 5318-20 5318-24 5318-28

Ø 16,0 cm Ø 18,0 cm Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm Ø 28,0 cm

1,8 l 2,5 l 3,5 l

8232-24 Hrnec vysoký bez poklice Ø 24,0 cm 9,0 l

trouba do 260°C

plyn

el. plotna

sklokeramika

indukce

myþka*

* mĤže zpĤsobit barevnou zmČnu povrchu, která však není vadou výrobku

8212-24 Omáþník kónický Ø 24,0 cm 3,2 l

Pánev soté 8211-24 Ø 24,0 cm 3,0 l 8211-28 Ø 28,0 cm 4,6 l

Pánev 8229-20 Ø 20,0 cm 8229-26 Ø 26,0 cm 8229-28 Ø 28,0 cm

8220-30 Pánev palaþinková Ø 30,0 cm

80

TČlo z dvouvrstvého materiálu:

Kastrol bez poklice 8231-18 Ø 18,0 cm 2,5 l 8231-20 Ø 20,0 cm 3,5 l

• vnitĜní povrch z keramického nepĜilnavého povrchu bez PTFE a PFOA • tČlo z antracitovČ šedého anodizovaného hliníku s integrovaným indukþním dnem • síla materiálu: 3 mm

Kastrol nízký bez poklice 8230-24 Ø 24,0 cm 3,8 l 8230-28 Ø 28,0 cm 6,1 l

8217-35 Pekáþ obdélníkový 35,0 x 25,0 cm

• hladké a rovné okraje • nýtované rukojeti z lité nerezové oceli odolávající vyššímu zahĜátí Charakteristika: • vynikající a rovnomČrné vedení tepla po celém povrchu nádoby • odolný nepĜilnavý keramický povrch pro zdravé vaĜení s minimem tuku indukce

• snadné þištČní


4470-00 MČdČná konvice na kávu s dĜevČnou rukojetí, uvnitĜ pocínovaná Ø 6,0 cm 0,75 l

2706-03 MČdČná tepaná chladicí nádoba na šampaĖské Ø 20,0 cm

1601-20 Hliníková tepaná chladicí nádoba na šampaĖské Ø 20,0 cm

2706-02 MČdČná tepaná chladicí nádoba na led Ø 20,0 cm

1602-20 Hliníková tepaná chladicí nádoba na led Ø 20,0 cm

2706-04 MČdČná tepaná chladicí nádoba na víno Ø 20,0 cm

1604-20 Hliníková tepaná chladicí nádoba na víno Ø 20,0 cm

indukce

4470-01 Nerezová konvice na kávu s dĜevČnou rukojetí, uvnitĜ pocínovaná Ø 6,0 cm 0,75 l indukce

4260-00 Porcelánová nádoba na máslo s mČdČným poklopem Ø 9,1 cm 0,04 l

4260-01 Porcelánová nádoba na máslo s nerezovým poklopem Ø 9,1 cm 0,04 l

Exkluzivní série pĜíslušenství k vínu ve dvou provedeních: • ruþnČ tepaná leštČná mČd s pocínovaným vnitĜkem • tepaný leštČný hliník

Ruþní výroba – každý kus je originál! Cínování se provádí tradiþním postupem ruþnČ, ne elektrolyticky.

• pocínování se provádí tradiþnČ ruþnČ, ne elektrolyticky • mČdČné nádoby mají bronzové rukojeti s mČdČnými nýty • hliníkové doplĖky mají pochromavané bronzové rukojeti s hliníkovými nýty

81


7500-00 Adaptaþní disk na indukci Ø 22,0 cm Nerezová lišta 5980-02 s 5ti nerezovými háþky 100,0 cm

5980-01 se 3mi nerezovými háþky 60,0 cm

Pasta na þištČní mČdi „Copperbrill“ 2700-02 0,15 l 2700-03 1,0 l

5980-03 Nerezový háþek

2704-00 Litinová lišta s 5ti háþky 100,0 cm

82

5700-02 Pasta na þištČní nerezu „Inobrill“ 0,15 l


83


Peugeot – více než 200 let francouzské elegance ve službách kvality a inovací ● všechny výrobky pochází z továren Peugeot ve východní Francii ● zde jsou realizovány veškeré výrobní kroky (zpracování dřeva, lakování – až 11 vrstev, výroba mechanismů, kompletace) ● každý výrobní krok je následován pečlivou osobní kontrolou ● pověstné know-how a spolehlivost

85


Nastavení hrubosti mletí 1) u klasických a některých elektrických mlýnků:

Mlecí mechanismy

• v horní části mlýnku – otáčením korunky • v dolní části mlýnku – otáčením matice

Pro každý druh koření vyvinul Peugeot zvláštní mlecí mechanismus, který reflektuje jeho tvar, strukturu a tvrdost tak, aby koření uvolňovalo více chuti a aroma. Na mlecí mechanismy poskytuje Peugeot doživotní záruku.

2) u’Select Pepř • nerezová ocel 18/10 • mlecí mechanismus na pepř má spirálovitý tvar a je opatřen dvojitou řadou zubů, které zrnka pepře navádějí a přidržují k zaručení dokonalého namletí POZOR – je určen výhradně k mletí celých, sušených zrn pepře. Nepoužívejte jej k mletí soli, jiných druhů koření ani tzv. růžového nebo „Fagara“ pepře.

Sůl • nerezová ocel 18/10 • mlecí mechanismus na sůl je konstruován tak, aby drtil hrubou suchou sůl, mořskou i kamennou, ideálně krystaly průměru 4 mm POZOR – je určen výhradně k mletí krystalů suché soli. Nepoužívejte jej k mletí pepře ani jiných druhů koření. Nepoužívejte jej k mletí vlhké mořské soli nebo jiných druhů soli (Guérande, Ré, Malton, růžové soli…).

86

Chilli • nerezová ocel 18/10 • patentovaný model s noži, které sušené papričky předkrájí a mechanismem, který je následně umele POZOR – je určen výhradně na sušené červené chilli papričky. Nepoužívejte jej k mletí čerstvého chilli nebo chilli pasty.

• patentovaný systém volby hrubosti mletí • šest přednastavených stupňů hrubosti mletí


Dárkové sady

24307

2/27162

ELIS TRIO nerez, dobíjecí

ELIS SENSE DUO nerez, na 6 baterií

sada obsahuje: elektrické mlýnky na pepř a na sůl, elektrickou vývrtku, dobíjecí sadu, náplň do mlýnků – pepř a sůl, nerezové podtácky pod mlýnky

sada obsahuje: elektrické mlýnky na pepř a na sůl, náplň do mlýnků – pepř a sůl, stojánek na mlýnky (černý akryl)

87


Manuální mlýnky na koření Elektrické mlýnky na koření

ZELI, 14,0 cm chromovaný plast, na 6 baterií

PARIS bukové dřevo – přírodní

na pepř

na sůl

24079

24086

ELIS sense, 20,0 cm nerez, na 6 baterií na pepř

na sůl

27162

27179

NEW ALASKA, 17,0 cm polykarbonát / chromovaný plast, na 6 baterií

na pepř

na sůl

27667

27674

ELIS graphite, 20,0 cm aluminium, na 6 baterií na pepř

na sůl

24314

24321

ELIS, 20,0 cm nerez, dobíjecí, vč. dobíjecí sady

88

na pepř

na sůl

23225

23232

ONYX, 20,0 cm plast, protiskluzová povrchová úprava, na 6 baterií na pepř

na sůl

24581

24598

ZEPHIR, 14,0 cm plast / chromovaný plast, protiskluzová povrchová úprava, na 4 baterie

na pepř

na sůl

23362

12,0 cm

23379

12,0 cm

23386

18,0 cm

23393

18,0 cm

23317

22,0 cm

23324

22,0 cm

23331

27,0 cm

23348

27,0 cm

PARIS bukové dřevo – čokoládové

na pepř

na sůl

23447

12,0 cm

23454

12,0 cm

na pepř

na sůl

23461

18,0 cm

23478

18,0 cm

22563

22570

23485

22,0 cm

23492

22,0 cm

23508

27,0 cm

23515

27,0 cm


TAHITI bukové dřevo – lakované 2/24260 set mlýnků na pepř a sůl, černo/bílý 15,0 cm

2/27254 set mlýnků na pepř a sůl, oliva/pistácie 15,0 cm

2/27285 set mlýnků na pepř a sůl, zinek/světle šedý 15,0 cm

FIDJI, 20,0 cm bukové dřevo / nerez přírodní na pepř 24420

na sůl 24437

REVERSO, 11,0 cm eloxovaný hliník / akryl

MADRAS bukové dřevo – čokoládové / nerez na pepř

na sůl

25205 16,0 cm

25212 16,0 cm

25229 21,0 cm

25236 21,0 cm

na sůl

24406

24413

VERSAILLES, 14,0 cm akryl / nerez MAHÉ nerez

na pepř

na sůl

18146

18153

na pepř

na sůl

25519 16,0 cm

25526 16,0 cm

na chilli papričky

25533 21,0 cm

25540 21,0 cm

19549

SENLIS akryl / nerez

DAMAN akryl / nerez na pepř

na sůl

na pepř

na sůl

25427 16,0 cm

25434 16,0 cm

23829 14,0 cm

23836 14,0 cm

25458 21,0 cm

23843 18,0 cm

23850 18,0 cm

25441 21,0 cm

VITTEL akryl

COMMERCY akryl / nerez

tmavá třešeň

na pepř

na pepř

na sůl

na pepř

na sůl

na pepř

na sůl

24444

24451

25106 15,0 cm

25113 15,0 cm

18221 16,0 cm

18238 16,0 cm

25120 20,0 cm

25137 20,0 cm

18245 23,0 cm

18252 23,0 cm

89


PONTARLIER akryl 860501 kombi mlýnek na pepř a sypanou sůl 15,0 cm

CHAUMONT akryl na pepř

na sůl

940211 11,0 cm

940211/SME 11,0 cm

940216 16,0 cm

940216/SME 16,0 cm

Doplňky

Mlýnky na kávu

25854 Stojánek na mlýnky, akryl, pro mlýnky do max. 15 cm 19,0 x 19,5 cm

První mlýnek vůbec, který Peugeot vyrobil, byl právě mlýnek na kávu. Jeho desing a inovativnost nejen předběhly svou dobu, ale inspirovaly i vytvoření speciálního mlecího mechamismu mlýnků na pepř. Design těchto mlýnků je natolik ikonický, že se stal předmětem mnoha kopií.

25847 Stojánek na mlýnky, dřevo / nerez, pro mlýnky do max. 15 cm 17,5 cm x 19,5 cm

27155 Stojánek na mlýnky, akryl 21,0 x 19,0 cm

• mechanismus navržený speciálně pro mletí kávových zrn • bukové dřevo • možnost nastavení hrubosti mletí

19401765 BRÉSIL bukové dřevo – ořech 21,0 cm

Koření BALI, 8,0 cm akryl na pepř, čokoládový

na sůl, slonová kost

27186

27209

25342 MALABAR černý pepř

70,0 g

25359 MUNTOK bílý pepř

70,0 g

25366 Směs 5ti pepřů 50,0 g 25373 Sůl

BALTIC, 8,0 cm akryl

90

na pepř

na sůl

25762

25779

140,0 g

25403 Chilli papričky 25,0 g

22778 SALVADOR bukové dřevo – přírodní 21,0 cm


Vinné doplňky Francie je proslulá svým vínem. Příprava, servírování a vychutnávání vína je rituál, k němuž je třeba adekvátních nástrojů. A nebyl by to Peugeot, kdyby i staletí starým oenologickým pomůckám nevtiskl moderní podobu a neobdařil je inovativními funkcemi.

Vývrtky a otvíráky 200169 ELIS elektrická vývrtka • nerez • v dárkovém balení • s dobíjecí sadou a náhradní spirálou * není určena na šumivá vína

SALMA vývrtka se seřezávačem

Chladiče na vína a šampaňské

200244 černá

Nic neovlivňuje chuť vína tolik, jako teplota. Aby se plně rozvinuly jeho chuť a aroma, je nezbytné podávat je při správné teplotě:

200374 bazaltová

MATHUS lamelový otvírák k otevření lahve • bez propíchnutí zátky • ideální pro archivní lahve s korky, které mají tendenci se rozpadat 200251 černá 200367 bazaltová

červená Bordeaux: 16 – 18 °C červená Burgundy: 14 – 17 °C mladá červená vína: 12 – 14 °C suchá bílá vína: 8 – 12 °C sladká vína: 6 – 8 °C šampaňské: 7 – 10 °C růžová vína: 8 – 11 °C BERSEAU chladicí stojan na víno • udrží víno v požadované teplotě po dobu 45 minut 220181 nerez / černá 220129 nerez / šedá

MELCHIOR číšnická vývrtka display 6 ks 200336 nerez / černá 200398 nerez / bazaltová

200343 RÉHO otvírák na šumivá vína černý plast

BALTAZ páková vývrtka • v dárkovém balení • s náhradní spirálou 200176 černá 200350 bazaltová

200404 IXON kapesní nožík s otvírákem a vývrtkou

220211 FRIO chladicí návlek na víno a šampaňské • display 4 ks • černý neopren, na zip • vychladí za 5 – 10 min. a teplotu udrží 45 – 60 min.

nerez / titanově šedá

91


240141 UNIVERSEL stojan na lahve • poniklovaná ocel • na standardní 750 ml lahve vína

210083 Uzávěr na šampaňské display 12 ks

230197 IBIS karafa s uzávěrem 27,0 cm / 0,75 l

220006 ANTIGOUTTE set nálevek na víno • à 2 ks, pocínované • display 24 setů

230012 IBIS MAGNUM karafa s uzávěrem 33,0 cm / 1,5 l

220075 Chladič na šampaňské • skleněný s platinovým okrajem • 22,0 cm

220112 ARROS nálevka na víno • plast • display 24 ks

230227 AMIRAL kafara s uzávěrem 27,0 cm / 0,75 l

220068 Chladič na víno • leštěný kov, s vnitřní plastovou vložkou a 4 ks vyjímatelných chladicích vložek • 19,0 cm

Karafy na víno z ručně foukaného skla Karafy pro vyzrálá červená vína a vína bílá

230258 OSYRIS karafa s trychtýřem 25,0 cm / 0,75 l

92

Karafy pro mladá červená vína

NEW

230265 ASARINE karafa s provzdušňovacím trychtýřem 25,0 cm / 0,75 l

NEW


230128 GRAND BOUQUET karafa 23,0 cm / 0,75 l

250232 RÉVOLUTION odkapávač na 12 sklenic

198032 Stojan na mlýnky i výrobky k vínu, kovový 50,0 x 28,0 x 40,0 cm

230081 CAPITAINE karafa s uzávěrem 26,0 cm / 0,75 l

Podpora prodeje

198123 Produktový stojánek «S» na mlýnky i víno 24,5 x 15,0 x 11,0 cm

Prezentační stojany 230159 VARIATION karafa s provzdušňovacím uzávěrem 24,0 cm / 0,75 l

Doplňky 240028 RÉVOLUTION odkapávač na karafy, poniklovaný

240004 SPIRAL odkapávač na karafy, poniklovaný

198031 Stojan na mlýnky, kovový 180,0 x 35,0 x 55,0 cm 198079 Stojan na výrobky k vínu, kovový 180,0 x 35,0 x 55,0 cm

198124 Produktový stojánek «M» na mlýnky i víno 24,5 x 15,0 x 25,0 cm

198125 Produktový stojánek «L» na mlýnky i víno 33,5 x 28,0 x 26,0 cm

198029 Logo Peugeot kostka, akryl 12,0 x 12,0 cm

93


Papírové tašky s logem 299051 «S» 25,0 x 7,5 x 10,0 cm

299052 «M» 36,0 x 9,0 x 11,0 cm

198108 «L» 35,0 x 17,0 x 30,0 cm

198110 «XL» 47,0 x 30,0 x 45,0 cm

94


95


Thomas rosenthal group – pro vás a váš životní styl Design, se kterým je radost žít a stolování je radostí. Praktické, originální, inovativní a kreativní, multifunkþní a nekomplikované. Takové jsou výrobky Thomas, spoleþnosti založené v roce 1903 v nČmeckém Marktredwitzu Fritzem Thomasem a záhy poté zaþlenČné do skupiny Rosenthal. Thomas získal své renomé výrobce neotĜelých, krásných a praktických jídelních servisĤ na poþátku 50. let, kdy se nechal inspirovat vlivy skandinávského smyslu pro jednoduchost a praktiþnost, a je jako reprezentant tČchto nadþasových hodnot celosvČtovČ vnímám dodnes. Není náhodou, že Thomas spolupracuje s pĜedními svČtovými designéry, jakými jsou Konstantin Grcic, Queensberry / Hunt nebo Stefan Diez.

97


NEW

SUNNY DAY ESPRESSO

artikl artikl

forma

dekor

forma

dekor

objem

objem zelené jablko

28227

10850 408527 0,08/0,1 l

béžová

28227

10850 408529 0,08/0,1 l

svČtle modrá

28227

10850 408530 0,08/0,1 l

levandulová

28227

10850 408531 0,08/0,1 l

šedá

28227

10850 408532 0,08/0,1 l

rĤžová

28227

10850 408533 0,08/0,1 l

petrol

28227

10850 408534 0,08/0,1 l

limetka

28227

10850 408535 0,08/0,1 l

Dárkový set (dostupnost od 1. 8. 2012) espresso šálek, sklenka na vodu, duální podšálek

bílá

žluto-oranžová

oranžová

denim

tmavČ zelená

þervená

98

28227

28227

28227

28227

28227

28227

10850 800001 0,08/0,1 l

10850 408502 0,08/0,1 l

10850 408505 0,08/0,1 l

10850 408519 0,08/0,1 l

10850 408524 0,08/0,1 l

10850 408525 0,08/0,1 l


LOFT BÍLÝ artikl

forma

dekor

objem

Kruh, þtverec, ovál… série, která nabízí nepĜeberné množství tvĤrþích kombinací artikl

TalíĜ chlebový Ø 18,0 cm

TalíĜ snídaĖový Ø 22,0 cm

TalíĜ jídelní Ø 28,0 cm

TalíĜ gourmet Ø 33,0 cm

TalíĜ servírovací Ø 33,0 cm

TalíĜ servírovací, þtvercový 33,0 cm

10218

10222

10229

10733

10263

16531

forma

dekor TalíĜ polévkový Ø 24,0 cm

10324

11900 800001

Miska na müsli Ø 13,0 cm

15453

11900 800001

0,53 l

Miska þtvercová 12,0 cm

10585

11900 800001

0,23 l

Miska þtvercová 15,0 cm

10586

11900 800001

0,72 l

Miska kulatá Ø 13,0 cm

10571

11900 800001

0,46 l

Miska kulatá Ø 15,0 cm

10570

11900 800001

0,8 l

Poklice na misku kulatou Ø 15,0 cm

13525

11900 800001

11900 800001

11900 800001

11900 800001

11900 800001

11900 800001

11900 800001

99


artikl

dekor

objem

artikl

forma

dekor

objem

Miska oválná 17,0 cm

10575

11900 800001

0,39 l

Miska Ø 21,0 cm

25821

11400 800001

0,97 l

Miska na dip Ø 8,0 cm

15396

11400 800001

0,05 l

Mísa þtvercová, hluboká 21,0 cm

13071

11900 800001

2,2 l

Miska Ø 11,0 cm

25811

11400 800001

0,21 l Mísa kulatá, nízká Ø 23,0 cm

13123

11900 800001

2,7 l

Mísa kulatá, vysoká Ø 23,0 cm

13323

11900 800001

4,3 l

Poklice na mísu kulatou Ø 23,0 cm

13524

11900 800001

Mísa oválná 36,0 cm

13386

11900 800001

TalíĜ þtvercový 19,0 cm

12019

11900 800001

Miska Ø 12,0 cm

Miska Ø 13,0 cm

100

forma

25812

25813

Miska þtvercová 13,0 x 13,0 cm

15258

Miska þtvercová 15,0 x 15,0 cm

12965

11400 800001

11400 800001

0,28 l

0,32 l

11900 800001

11400 800001

0,36 l

3,4 l


artikl

forma

artikl

dekor

forma

dekor objem

TalíĜ þtvercový 22,0 cm

12922

11400 800001

Tác obdélníkový, dČlený 16541 11900 28,0 x 15,0 cm

800001

TalíĜ þtvercový, hluboký 22,0 cm

12072

11900 800001

Tác oválný 34,0 cm

12734 11900

800001

Tác oválný 40,0 cm

12740 11900

800001

TalíĜ þtvercový 27,0 cm

12027

11900 800001

800001

12918

11400 800001

Tác oválný, hluboký 27,0 cm

12527 11900

Tác obdélníkový 18,5 x 13,5 cm

Tác obdélníkový 28,5 x 18,5 cm

12928

11400 800001 Omáþník

11645 11900

800001 1,9 l

Lžiþka porcelánová

25865 11400

800001

Tác obdélníkový 28,0 x 15,0 cm

12928

11900 800001

101


artikl

forma

dekor

objem

Šálek espresso s podšálkem

14715 11900 800001

0,08 l

Šálek káva s podšálkem

14740 11900 800001

0,21 l

Šálek kombi s podšálkem

14770 11900 800001

0,34 l

Šálek þaj s podšálkem

14640 11900 800001

0,25 l

Hrnek s uchem

15503 11900 800001

0,33 l

Hrnek s uchem

15571 11900 800001

0,38 l

artikl

102

dekor

objem

CukĜenka

14330 11900 800001

0,26 l

Mlíþenka

14430 11900 800001

0,26 l

Džbán

14500 11900 800001

0,7 l

Konvice kombi

14150 11900 800001

1,15 l

Konvice þaj

14235 11900 800001

1,0 l

NEW

TĜípatrový stojan na cukroví Ø 12,0 - 19,0 - 27,0 cm Podšálek na hrnek a müsli misku 15581 11900 800001 13,0 cm

forma

25313 11900 800001


artikl

forma dekor

SUNNY DAY Moderní, retro, casual… takový je Sunny Day

Porcelánový set 16 ks 18733 11900 800001 (4x talíĜ dezertní, polévkový, jídelní, 4x miska 15 cm)

artikl

forma

dekor

objem

TalíĜ snídaĖový Ø 22,0 cm bílá Patchwork Sunny Stripes

10222 10850 800001 10222 10850 408714 10222 10850 408715

bílá Patchwork Sunny Stripes

10227 10850 800001 10227 10850 408714 10227 10850 408715

bílá Patchwork Sunny Stripes

10323 10850 800001 10323 10850 408714 10323 10850 408715

bílá Patchwork Sunny Stripes

15456 10850 800001 15456 10850 408714 15456 10850 408715

0,45 l 0,45 l 0,45 l

bílá Patchwork Sunny Stripes

14720 10850 800001 14720 10850 408714 14720 10850 408715

0,08 l 0,08 l 0,08 l

Porcelánový set 16 ks 18842 11900 800001 (4x talíĜ dezertní, polévkový, jídelní, 4x hrnek 0,33 l) TalíĜ jídelní Ø 27,0 cm

Porcelánový set 16 ks 18843 11900 800001 (4x talíĜ dezertní, polévkový, jídelní, 4x šálek káva s podšálkem 0,21 l)

Porcelánový set 16 ks 18844 11900 800001 (4x talíĜ dezertní, polévkový, jídelní, 4x šálek þaj s podšálkem 0,25 l)

Porcelánový set 16 ks 18845 11900 800001 (4x talíĜ dezertní, polévkový, jídelní, 4x šálek espresso s podšálkem 0,08 l)

TalíĜ polévkový Ø 23,0 cm

Miska na müsli Ø 12,0 cm

Šálek espresso s podšálkem

103


artikl

forma

dekor objem

artikl

forma

dekor objem

Šálek káva s podšálkem bílá Patchwork Sunny Stripes

14740 10850 800001 0,2 l 14740 10850 408714 0,2 l 14740 10850 408715 0,2 l

bílá Patchwork Sunny Stripes

14640 10850 800001 0,2 l 14640 10850 408714 0,2 l 14640 10850 408715 0,2 l

Šálek þaj s podšálkem

"Gogo"

15505 69717 320475 0,35 l

"Kitty"

15505 69718 320476 0,32 l

"Otto"

15505 69719 320477 0,3 l

"Juno"

15505 69720 320478 0,37 l

Flétna sekt

48083 27007 016001 0,19 l

Flétna šampaĖské

48071 27007 016001 0,22 l

Bílé víno

48020 27007 016001 0,32 l

Šálek cappuccino s podšálkem bílá Patchwork Sunny Stripes

14670 10850 800001 0,38 l 14670 10850 408714 0,38 l 14670 10850 408715 0,38 l

Hrnek s uchem bílá Patchwork Sunny Stripes

15505 10850 800001 0,3 l 15505 10850 408714 0,3 l 15505 10850 408715l 0,3 l

HRNKY PEPE & FRIENDS

SKLO diVino

...Hrneþky, které na vaší tváĜi vždy vyþarují úsmČv a rozhodnČ udČlají radost i vašim pĜátelĤm.

104

"Lulu"

15505 69715 320473 0,33 l

"Pop"

15505 69716 320474 0,37 l


artikl

forma

dekor objem

Bílé víno

48027 27007 016001 0,4 l

ýervené víno

48030 27007 016001 0,32 l

ýervené víno

ýervené víno, Burgundy

ýervené víno, Burgundy Grand Cru

artikl

forma

dekor objem

ýervené víno, Bordeaux

48212 27007 016001 0,58 l

ýervené víno, Bordeaux Grand Cru

48211 27007 016001 0,9 l

Dekantovací karafa

46700 27007 016001 3,4 l

Sklenice na džus

48146 27007 016001 0,34 l

Longdrink

48150 27007 016001 0,47 l

48037 27007 016001 0,48 l

48214 27007 016001 0,63 l

48213 27007 016001 0,9 l

105


artikl

106

forma

dekor objem

Sklenice na vodu

48010 27007 016001 0,44 l

Cocktail

48271 27007 016001 0,26 l

Schnapps

48052 27007 016001 0,06 l

Grappa

48303 27007 016001 0,1 l

Whisky

48136 27007 016001 0,25 l

Sklenice na pivo

48368 27007 016001 0,4 l


107


108


Rösle – funkþnost, kvalita, design a inovace. Již od roku 1888. Ɣ nerezová ocel 18/10 používaná pro výrobky RÖSLE je chuĢovČ i pachovČ neutrální, odolná i krásná na pohled. Velmi snadno se þistí a udržuje hygienicky þistá. Ɣ všechny produkty jsou vyvíjeny s dĤrazem na kvalitu a funkþnost. Teprve po dvou letech vývoje se prototyp dostane do rukou profesionálních kuchaĜĤ, kteĜí jej kriticky zhodnotí pĜi své každodenní práci. Ɣ ani design není u RÖSLE za kvalitou a funkþností upozadČn. Estetická vytĜíbenost kvalitu podtrhuje, o þemž svČdþí i mnohá prestižní ocenČní za design.

109


NabČraþka 10006 Ø 6,0 / 25,5 cm 10007 Ø 7,0 / 27,5 cm

10071 Obraceþka dČrovaná 10,5 x 7,5 / 33,0 cm

StČrka silikonová - 70 do + 220 °C 12450 bílá 2,75 / 20,0 cm 12455 bílá 5,0 / 26,0 cm

12452 12457

þervená þervená

2,75 / 20,0 cm 5,0 / 26,0 cm

10001 NabČraþka slévací Ø 6,0 / 25,5 cm 10085 Vidliþka na maso 9,5 x 3,2 / 34,0 cm

12714 Škrabka na citrusovou kĤru 6,0 / 16,0 cm

10060 NabČraþka na omáþku 6,5 x 5,5 / 25,0 cm

12467 CukráĜský štČteþek 2,5 / 21,5 cm 10041 Blanšírovací lžíce Ø 11,0 / 33,0 cm

12732 Otoþná škrabka pro praváky 9,0 / 19,0 cm

12734 Otoþná škrabka pro leváky 9,0 / 19,0 cm 12428 CukráĜský štČteþek silikonový - 70 do + 220 °C 4,5 / 26,0 cm

10087 NabČraþka na špagety Ø 7,0 / 29,5 cm

110

12729 Otoþná škrabka pro praváky i leváky 9,0 / 19,0 cm


12843 Elektrický šlehaþ na mléko 2 rychlosti, na 2 AA baterie 11,0 / 21,0 cm

12746 Vykrajovaþ jadĜincĤ Ø 2,0 / 22,5 cm

12726 Sekáþek na sýr 4,0 x 10,0 / 20,0 cm

12718 Krájeþ na pizzu Ø 7,0 / 19,5 cm

12724 NĤž na sýr 18,0 / 28,0 cm

12751 Otvírák na konzervy 20,0 cm

12773 SnídaĖový nĤž 13,0 / 23,0 cm

12782 Lis na þesnek 20,0 cm

12820 Paliþka na maso 16,0 / 28,0 cm

12780 Maþkadlo na brambory Ø 8,5 / 26,0 cm

12721 Váleþek na tČsto 3,8 / 23,0 cm

16245 TeplomČr na maso - 40 do + 200 °C 12,0 / 22,0 cm

12565 Škrabka na gril 10,0 / 23,0 cm

12927 Pinzeta cukráĜská 18,0 cm

12925 Pinzeta kuchaĜská, na obracení 31,0 cm

111


95581 Metla pohárová 27,0 cm

12781 Louskáþek 19,5 cm

Metla plochá 95651 22,0 cm 95655 silikon, odolný do 260 °C

12837 Univerzální zapalovaþ, neplnČný 27,5 cm

10621 Lžíce silikon, odolný do 260 °C 33,0 cm

22,0 cm

95671 KuchaĜská lžíce klasik 31,5 cm

Metla na šlehání vajec 95598 17,0 cm 95605 silikon, odolný do 260 °C

10622 Obraceþka silikon, odolný do 260 °C 33,5 cm 22,0 cm

95571 Metla pružinová 22,0 cm

Metla spirálová 95541 22,0 cm 95544 silikon, odolný do 260 °C

95610 Metla balonová 27,0 cm

112

10624 Lžíce wok silikon, odolný do 260 °C 31,0 cm

10623 Lopatka lomená silikon, odolný do 260 °C 26,0 cm 22,0 cm

12926 KleštČ silikon, odolný do 260 °C 30,0 cm


Struhadla s elektrochemicky ostĜenými bĜity 95090 jemné 33,5 cm 95091 stĜední 33,5 cm 95092 hrubé 33,5 cm 95093 hrubé 33,5 cm 95095 V-struhadlo s ochranným držákem 43,5 cm

95248 Sítko na þaj Ø 8,0 / 19,5 cm

95256 Sítko jemné Ø 16,0 / 36,0 cm

12827 Nástroj na odstranČní špiþky skoĜápky z vaĜených vajec Ø 4,0 / 14,0 cm

12717 Krájeþ na pizzu, ergonomicky tvarovaný Ø 14,0 cm

12789 Multifunkþní otvírák

95044 Ochranný držák na struhadlo

95270 Sítko hrubé Ø 20,0 / 42,0 cm

12891 Drtiþ na þesnek

95001 Struhadlo multifunkþní 21,0 x 8,5 x 22,5 cm

Sítko na louhování þaje, s podstavcem 95225 þerné 14,5 cm 95226 þervené 14,5 cm 95227 zelené 14,5 cm

95002 Struhadlo na muškátový oĜíšek 7,0 x 2,8 x 5,5 cm 12743 Krájeþ na jablka a hrušky Ø 9,2 cm

12370 Vertikální roaster na drĤbež, s odnímatelnou rukojetí 30,0 x 12,5 x 11,5 cm

12846 Vidliþky na humra, set 4 ks 20,0 cm

113


16238 TeplomČr na steaky a maso, set 4 ks Každý teplomČr má dvČ funkce: na steaky a na peþení urþitých druhĤ masa - drĤbeže, hovČzího, jehnČþího nebo vepĜového.

16602 KoĜenka Ø 5,0 / 6,0 cm

16252 Pasírovaþ s pĜídavnou rukojetí a disky hrubosti 1,0 a 3,0 mm

16606 CukĜenka Ø 5,0 / 6,0 cm

Ø 22,0 cm

Ø 2,5 cm Disk do pasírovaþe

12844 CukráĜská Àambovací pistole Nastavitelná regulace plamene až do 1300 °C, snadné plnČní plynem do zapalovaþĤ, objemná nádrž (42 ml) – až 60 minut používání.

17,0 cm

16271 Krájeþ na cibuli a zeleninu Ø 9,6 / 21,7 cm

16265

hrubost 1,0 mm

Ø 14,0 cm

16266

hrubost 2,0 mm

Ø 14,0 cm

16267

hrubost 3,0 mm

Ø 14,0 cm

16268

hrubost 4,0 mm

Ø 14,0 cm

Víþko na mísu z bezpeþnostního skla, s tČsnicím silikonovým kroužkem pro vzduchotČsné uzavĜení

16269

hrubost 8,0 mm

Ø 14,0 cm

15730 15731 15732

Silikonový skládací cedník

Dóza se sklenČným víþkem 16503 Ø 5,0 / 6,0 cm 16507 Ø 8,0 / 12,0 cm 16511 Ø 12,0 / 12,0 cm

Mísa sfér hluboká 15668 Ø 8,0 cm / 0,2 l 15672 Ø 12,0 cm / 0,7 l 15676 Ø 16,0 cm / 1,6 l 15680 Ø 20,0 cm / 3,1 l 15684 Ø 24,0 cm / 5,4 l

Ø 16,0 cm Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

16600 Slánka Ø 5,0 / 6,0 cm

16601 PepĜenka Ø 5,0 / 6,0 cm

114

15690 OdstĜedivka na salát Ø 24,0 cm / 5,4 l

NEW

16120 16124

þerný þerný

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

16121 16125

þervený þervený

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

16122 16126

zelený zelený

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm


16123 16127

¿alový ¿alový

16130 16128

oranžový Ø 20,0 cm oranžový Ø 24,0 cm

16131 16129

žlutý žlutý

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

Nesmekavá antibakteriální krájecí podložka, set 4 ks na ryby, maso, drĤbČž a zeleninu

19072 Police 33,0 x 23,5 x 16,0 cm

15015

35,0 x 25,0 cm

19078 Police dvojitá 33,0 x 23,5 x 6,0 cm

15016

45,0 x 18,0 cm

19084 Držák na papírové utČrky 32,0 x 20,0 x 13,0 cm

15017

45,0 x 35,0 cm

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm

Silikonová skádací mísa

15720

þerná

Ø 24,0 cm

15721

þervená

Ø 24,0 cm

15722

¿alová

Ø 24,0 cm

Prkénko z bukového dĜeva s nesmekavou antibakteriální krájecí podložkou 15000

35,0 x 25,0 x 3,8 cm

15005

45,0 x 18,0 x 3,8 cm

19095 Držák na fólie a alobal 37,0 x 22,0 x 14,0 cm

NástČnná lišta s úchyty, matná povrchová úprava 19450 se dvČma úchyty 40,0 cm 19451 se dvČma úchyty 50,0 cm 19452 se dvČma úchyty 60,0 cm

19453 19454

se tĜemi úchyty se tĜemi úchyty

PODPORA PRODEJE

80,0 cm 100,0 cm

19060 Háþek na lištu, 2 ks

19061 Dvojháþek na lištu, 2 ks 15010

19089 Stojan na papírové utČrky 20,5 x 25,0 x 23,0 cm

Stojan kovový, háky a sklenČné police dle potĜeby na objednání RBS1 70,0 x 150,0 x 27,0 cm RBS2 70,0 x 200,0 x 27,0 cm

45,0 x 35,0 x 3,8 cm

19063 Magnetický držák na lištu, 2 ks

115


Staub Staub, ¿rma založená v roce 1974 Francisem Staubem ve francouzském Alsasku, je od roku 2008 souþástí prestižní skupiny Zwilling J.A. Henckels. Litinové nádobí je tradiþnČ proslulé svou odolností a šetrností ke zpracovávaným surovinám. Staub tomuto materiálu vdechl nový život: jeho produkty jsou barevné a moderní. Všechny výrobky jsou smaltované zevnitĜ i zvenku. Smalt je odolný a trvanlivý materiál, který neovlivĖuje chuĢ zpracovávaných surovin, snadno se myje a jeho vlastnosti se navíc zlepšují s každým dalším použitím nádoby. Každý kus je designován Francisem Staubem a individuálnČ odléván do pískové formy, která je po použití zniþena. Proto je každý kus originál! Malé hroty na vnitĜní stranČ poklic klasických hrncĤ zaruþují plynulou cirkulaci vzduchu a páry, a vytváĜejí tak ideální podmínky pro pozvolné vaĜení, dušení, restování, peþení i smažení. Nádobí Staub je kompatibilní se všemi typy sporákĤ vþetnČ indukþních a je vhodné i pro použití v troubČ.

117


SPECIALITY

11025 23 Hrnec na mušle, þerný 25,0 cm 2,0 l

118

11124 92 Hrnec ve tvaru dýnČ, oranžový Ø 24,0 cm 3,45 l

11000 06 Hrnec ve tvaru srdce, višĖový Ø 20,0 cm 1,75 l

13321 25 Pekáþ na rybu s poklicí, þerný 31,0 cm 0,7 l


VAěENÍ

Smažení a peþení

Dostupnost v barvách:

25 / 23 þerná

18 gra¿tovČ šedá

06 višĖová

91 tmavČ modrá

87 grenadina

16500 . . Konvice na þaj s nerezovým sítkem 23 18 06 91 87 Ø 16,5 cm 1,15 l

25 / 23 þerná

Hrnec kulatý s poklicí 11020 . . pouze 25 Ø 20,0 cm 2,2 l

18

HEXAGON – nádobí s nepĜilnavým povrchem z dvouvrstvé glazury

06

18 gra¿tovČ šedá

06 višĖová

12020 . . Gril kulatý 23 Ø 27,0 cm

11024 . . Ø 24,0 cm 3,8 l 11026 . . Ø 26,0 cm 4,6 l

25 / 56 þerná

11028 . . Ø 28,0 cm 5,85 l 25

18

06

91

Soté kastrol se sklenČnou poklicí 56 06

87

Hrnec kulatý s poklicí a napaĜovací vložkou 25

18

06

91

87

06 višĖová

11338 . . Ø 26,0 cm 5,0 l

24,0 x 24,0 cm

12723 . . Ø 24,0 cm 2,4 l 12729 . . Ø 28,0 cm 3,7 l

NEW

12021 . . Gril þtvercový 23

12022 . . Gril obdélníkový 23 34,0 x 21,0 cm

Soté kastrol s litinovou poklicí 25 06

Hrnec oválný s poklicí 25 11027 . . pouze 25 27,0 cm 3,2 l 11029 . . 29,0 cm

18

06

18 91

06

91

87

12623 . . Ø 24,0 cm 2,4 l 12629 . . Ø 28,0 cm 3,7 l

12030 . . Grilovací pánev 23 06 Ø 26,0 cm

Americká grilovací pánev 23

18

06

4,25 l

11031 . . 31,0 cm

5,4 l

11033 . . 33,0 cm

6,5 l

12029 . . 26,0 x 26,0 cm 12028 . . 30,0 x 30,0 cm

119


STOLOVÁNÍ 12128 . . Palaþinková pánev 23 s dĜevČnou rukojetí Ø 28,0 cm

23 þerná

DOPLĕKY

18 gra¿tovČ šedá

12130. . Palaþinková pánev 23 s litinovou rukojetí Ø 30,0 cm

13015. . TalíĜ na šneky, na 6 ks 23 Ø 14,0 cm

13139. . Wok se sklenČnou poklicí

TalíĜ kulatý, stohovatelný 23 18 06 13016. . Ø 16,0 cm

23

18

06

Ø 37,0 cm

13020. . Ø 20,0 cm

06 višĖová

16900 00 ýajové sítko

2MP11 70 Sada vidliþek k mix fondue, 6 ks

14908 50 Sada vidliþek k þokoládovému fondue, 6 ks

TalíĜ oválný, stohovatelný Terina obdélníková s poklicí 25 18 13115. . 15,0 x 11,0 cm 0,7 l

23 18 06 13021. . Ø 21,0 cm

13130. . 30,0 x 11,0 cm 1,45 l

14003. . Mix fondue set 23 18 06 Ø 20,0 cm 1,75 l

13023. . Ø 24,0 cm

13030. . 23 18 Pekáþ obdélníkový 30,0 x 20,0 cm

12000. . 23 18 Vertikální pekáþ na kuĜe Ø 24,0 cm

120

14004. . ýokoládové fondue set 23 18 06 Ø 10,0 cm

0,25 l

Odkládací magnetická podložka pod hrnce oválná, dĜevČná 11907 12

21,0 x 15,0 cm

11907 13

29,0 x 20,0 cm


121


ZWILLING J.A. HENCKELS – vášeň pro dokonalost. Od roku 1731. Logo společnosti ZWILLING J.A. HENCKELS, bílý symbol na červeném pozadí, je po celém světě známou známkou prvotřídní kvality a dobrého vkusu. Prémiové kuchyňské nože, kuchyňské vybavení, příbory, kosmetické pomůcky... Všechny produkty značky ZWILLING respektují potřeby uživatelů a usnadňují jim životy již více než 280 let! ZWILLING je nejstarší evropskou registrovanou ochrannou známkou. A již od r. 1731 jsou jeho dominantním artiklem nože. Společnost ostatně sídlí přímo v mecce evropské nožířské tradice – v německém městě Solingen.

123


MIYABI collection

MIYABI 600S

MIYABI sestává z pěti řad, z nichž každá se pyšní jinou předností. Společná je však jejich neobyčejná ostrost, vlastní japonským nožům. Soulad kvality, designu a pohodlné rukojeti tvaru „D“, díky níž je práce s noži MIYABI velmi komfortní, je odlišuje ode všech ostatních nožů.

Kudamono 34471-091 Shotoh 34472-121 Shotoh 34472-151 Gyutoh 34473-211 Gyutoh 34473-241 Gyutoh 34473-271 Sujihiki 34478-241 Sujihiki 34478-271 Santoku 34474-181

Tyto nože nemyjte v myčce! MIYABI 7000MCD Shotoh 34562-131 130 mm Santoku 34564-181 180 mm Gyutoh 34563-201 200 mm Extrémní ostrost a nebývalá odolnost čepele díky použití ultratvrdé oceli MC66 s MicroCarbidem. • mikrokarbidová prášková ocel MC66 – 132 vrstev • rukojeť: červená Micarta, nerezová ocel MIYABI 7000D Kudamono 34541-091 90 mm

124

90 mm

Na chléb 34456-231 230 mm

120 mm

Sujihiki 34458-241 240 mm

150 mm

240 mm

Autentický japonský nůž s extrémně tvrdým jádrem z oceli CMV60, které je kryto 64 vrstvami dvou druhů oceli. Ostří „Katana“ čerpá z tradice samurajských mečů. Čepel je zdobena technikou ručního honování Honbazuke. Rukojeť nože ozvláštňuje moderní červená intarzovaná linka, která odkazuje na červený kotouč japonského slunce na střence. • ocel CMV60 – 64 vrstev • rukojeť: Duracon

270 mm

MIYABI 5000MCD

180 mm

Shotoh 34372-091 90 mm

210 mm 240 mm 270 mm

Ostrost a snadná obnovitelnost ostří té nejvyšší pružnosti a odolnosti vůči korozi. • ocel FRIODUR® • rukojeť: syntetika, POM zpevněné sklem

Chutoh 34542-161 160 mm

MIYABI 600D Kudamono 34451-091 90 mm Shotoh 34452-091 90 mm

Santoku 34544-181 180 mm

Shotoh 34452-121 120 mm

Gyutoh 34543-201 200 mm

Shotoh 34452-151 150 mm

Gyutoh 34543-241 240 mm

Chutoh 34452-161 160 mm

Esteticky dokonalé díky použití vícevrstvé oceli v atraktivním damascénském dezénu. • damascénská uhlíková ocel – 33 vrstev • rukojeť: Micarta, nerez ocel

Gyutoh 34453-211 210 mm

Shotoh 34542-131 130 mm

Santoku 34454-181 180 mm

Gyutoh 34453-271 270 mm

Shotoh 34372-131 130 mm Chutoh 34372-161 160 mm Gyutoh 34373-201 200 mm Gyutoh 34373-241 240 mm Santoku 34374-181 180 mm Sujihiki 34378-241 240 mm Japonský nůž s jádrem z práškové oceli MicroCarbide MC63 uloženým ve 100 vrstvách dvou druhů oceli. Ostří „Katana“ připomíná ostří samurajských mečů a je zdobeno ručním honováním Honbazuke. Mozaiková dekorace na střence dává noži punc výjimečnosti a stylově doplňuje orientální ladění. • mikrokarbidová prášková ocel MC63 – 100 vrstev • rukojeť: březové dřevo


MIYABI collection – doplňky y Blok na nože – na 6 ks, magnetický, bambus 34532-100 Brusný kámen, hrubost 400 34536-001 Brusný kámen, hrubost 1000 34536-002 Prkénko, cypřiš 350 x 200 mm 34535-200

• SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli • damascénská ocel – 160 vrstev • rukojeť: olejované dřevo grenadilla TWIN® 1731

ZWILLING® Pro

Plátkovací 31860-201 200 mm

Špikovací 38400-081 80 mm

Kuchařský 31861-201 200 mm

Špikovací 38400-101 100 mm

Na chléb 31866-201 200 mm

Univerzální 38400-131 130 mm

Santoku 31867-181 180 mm

Plátkovací 38400-161 160 mm

Ocílka 32574-230 230 mm

ZWILLING® Damascus

Magnetický blok s noži 7 ks, jasan 31880-000

NEW

Plátkovací 38400-201 200 mm Plátkovací 38400-261 260 mm Kuchařský se širokou čepelí 38405-161 160 mm Kuchařský 38401-201 200 mm

Na chléb 31906-201 200 mm Kuchařský 31901-201 200 mm

SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli FRIODUR® – patentované tvrzení čepelí ocel Cronidur 30 rukojeť: Makasarský eben

Špikovací 31860-101 100 mm

Prkénko, cypřiš 400 x 250 mm 34535-300

Špikovací 31900-101 100 mm

• • • •

Magnetický blok na nože na 6 ks, jasan 31880-100

Santoku 31908-181 180 mm V čepelích série Damascus jsou zkombinovány různé typy ocelí s odlišným obsahem uhlíku, které ve výsledku přinášejí každá svůj specifický přínos. Čepel je tak vykovaná z jediného kusu oceli o 160 vrstvách. Speciální proces kalení zajišťuje vyváženost a tvrdost. Spojení mramorovaného ostří a olejovaného dřeva grenadilla, z něhož je vyrobena rukojeť, činí z tohoto nože i designový skvost.

Řada TWIN 1731 je pojmenována po roce, ve kterém značka ZWILLING J.A. HENCKELS vznikla. První z nové generace nožů, citlivě kombinující osvědčené a tradiční s inovací, představuje skvělou syntézu formy a funkčnosti. Nůž shrnuje bohatství zkušeností s tradicí značky a přichází s jeho novým ztvárněním. TWIN® 1731 je klasika, která chytne. Nůž, který jedinečně slučuje umění kovaného nože, materiálu a formy.

Tyto nože nemyjte v myčce!

Tyto nože nemyjte v myčce!

®

Kuchařský 38401-261 260 mm Na chléb 38406-201 200 mm Steakový 38409-121 120 mm Vykosťovací 38404-141 140 mm Filetovací 38403-181 180 mm Santoku 38407-141 140 mm Santoku s vlnkami 38408-141 140 mm

125


Santoku 38407-181 180 mm

Plátkovací 31020-201 200 mm

Santoku s vlnkami 38408-181 180 mm

Plátkovací 31020-261 260 mm

Set nožů – 2 ks 38430-004

Magnetický blok s noži 8 ks 38439-000

Na lososa 31122-311 310 mm Kuchařský 31021-161 160 mm

Set nožů – 3 ks 38430-007

Blok s noži 6 ks, bambus 38436-000

Zdokonalovat něco, co je považováno za klasiku, je vždy velká výzva. Před takovou výzvou stál ZWILLING J.A. HENCKELS při vývoji pokračovatele kolekce Professional “S“. Spojením sil solingenských nožířských mistrů a designéra Mattea Thuna se zrodila řada ZWILLING® Pro, která snoubí dokonalou ergonomii s klasickým designem nýtované střenky a precizním provedením klínovitého ostří té nejvyšší kvality. • SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli • FRIODUR® – patentované tvrzení čepelí • rukojeť: nýtovaná plná střenka, syntetika, černá PROFESSIONAL “S“ Čisticí 31020-051

Blok s noži 6 ks, buk 38437-000

70 mm

Na zeleninu 31020-061 70 mm Špikovací 31020-081

80 mm

Na zeleninu 31020-091 80 mm Špikovací 31020-101 100 mm Magnetický blok s noži 6 ks, bambus 38438-000

Špikovací 31020-131 130 mm Univerzální 31025-131 130 mm Plátkovací 31020-161 160 mm

126

Kuchařský 31021-201 200 mm Kuchařský 31021-231 230 mm Kuchařský 31021-261 260 mm Na chléb 31026-201 200 mm Steakový 31028-121 120 mm Vykosťovací 31024-141 140 mm Filetovací 31030-181 180 mm Vidlička 31023-181 180 mm Santoku 31117-141

140 mm

Santoku 31117-181

180 mm

Set nožů – 2 ks 35645-000

Set nožů – 3 ks 35602-000


Na chléb 33606-201 200 mm Santoku 33607-141 140 mm

Blok s noži 8 ks, buk 35662-000

Santoku s vlnkami 33608-141 140 mm

Tradiční nůž vyhledávaný profesionálními i amatérskými kuchaři. Spolehlivá kvalita klasicky nýtovaného nože, typická střenka a výjimečná ocel: tradiční výrobek ZWILLING J.A. HENCKELS. • SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli • FRIODUR® – patentované tvrzení čepelí • rukojeť: nýtovaná plná střenka, syntetika, černá

Santoku 33607-181 180 mm Santoku s vlnkami 33608-181 180 mm Set nožů – 2 ks 33620-004

Magnetický blok s noži 7 ks, bambus 33620-003

Set nožů – 3 ks 33620-006

TWIN® Pure Špikovací 33600-081

Blok s noži 8 ks, buk 33620-002

80 mm

Špikovací 33600-101 100 mm Steakový 33609-121 120 mm

Set nožů – 3 ks 33620-007

Univerzální 33600-131 130 mm Plátkovací 33600-161 160 mm Plátkovací 33600-201 200 mm

Blok s noži 6 ks, buk 33620-000

Kuchařský 33601-161 160 mm Kuchařský 33601-201 200 mm Filetovací 33603-181 180 mm Vykosťovací 33604-141 140 mm Kuchařský se širokou čepelí 33605-161 160 mm

Blok s noži 7 ks, bambus 33620-001

Nadčasově elegantní linie rozhodně nejsou jedinou devizou těchto nožů. Čepel kovaná z jednoho kusu a speciální směs oceli zaručují dokonalé užitné vlastnosti. Důraz je kladen na ergonomii pro dynamické krájení typickým kolébavým pohybem zápěstí. Nože Pure, přestože jsou jednoduché, vás vždy znovu přesvědčí svou precizností. • SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli • FRIODUR® – patentované tvrzení čepelí • rukojeť: bezespárá, syntetika, černá TWIN® Four Star II Špikovací 30070-101

100 mm

Univerzální 30070-131

130 mm

Plátkovací 30070-201

200 mm

Plátkovací 30070-261

260 mm

Kuchařský 30071-201

200 mm

Na chléb 30076-201

200 mm

127


Vykosťovací 30074-141 140 mm

OSTŘENÍ NOŽŮ

Filetovací 30073-181 180 mm

Brusný kámen, hrubost 1000/250 32505-100

Sekáček 30095-151 150 mm Santoku 30077-181 180 mm Set nožů – 2 ks 33418-000 Set nožů – 3 ks 33415-000

Blok s noži 7 ks, buk 33414-000

Nový design osvědčené řady pro moderní kuchyni: TWIN® Four Star II. K rukojeti byla přidána luxusní nerezová patka s logem ZWILLING J.A.HENCKELS, která podtrhuje exkluzivitu a spolehlivost nože. Protože zásadními rysy nožů TWIN® Four Star II jsou bezpečnost a pohodlná manipulace! • SIGMAFORGE® – vykován z jednoho kusu oceli • FRIODUR® – patentované tvrzení čepelí • rukojeť: syntetika, nerezová ocel

128

Magnetický blok na nože – na 6 ks, bambus 35045-100

Brusný kámen, hrubost 400/280 32506-008 Keramická ocílka 32513-231 230 mm Ocílka s diamantovým povrchem, oválná 32520-261 260 mm Ocílka 32576-238 230 mm

Magnetický blok na nože – na 5 ks, bambus 35046-110

Blok na nože – na 8 ks, buk, nerezová ocel 30151-400

Ocílka 32576-261 260 mm Ocílka 32565-268 260 mm

Blok s noži 8 ks, buk 33413-000

DOPLŇKY K NOŽŮM

Blok na nože – na 7 ks, buk 30465-100

Brousek, černý 32591-001 Brousek, bílý 32592-001

Blok na nože – na 7 ks, buk 35149-400

Brousek DUO 32601-000 I ten nejlepší nůž ztratí po čase svoji původní ostrost, kterou však s ocílkami a brousky ZWILLING J.A. HENCKELS snadno obnovíte.

Blok na nože – na 7 ks, bambus 35042-400


Magnetická lišta černá 32621-300 300 mm

Magnetická lišta černá 32621-450 450 mm

Magnetická lišta aluminium 32622-300 300 mm

Magnetická lišta aluminium 32622-450 450 mm

Prkénko, bambus 30772-300 250 x 20 x 185 mm

Prkénko, bambus 30772-100 355 x 30 x 250 mm

Prkénko, bambus 30772-400 420 x 40 x 310 mm Kromě správného výběru nožů je důležitý i způsob jejich uložení v kuchyni tak, aby byly vždy po ruce, a to bezpečně, a přitom k noži šetrně. Špičkové bloky na nože ZWILLING J.A. HENCKELS jsou nejen praktické, ale vaše nože i ochrání.

129


KUCHYŇSKÉ NÁSTROJE Pomůcky pro všechny kuchyňské práce od ZWILLING J.A. HENCKELS. Máte-li jednu z nich, poznáte, že lepší může být jediné – mít je všechny. Kuchyňské nástroje musí být všestranné a odolné. Takový je TWIN PURE od ZWILLING J.A. HENCKELS, který si své stálé místo ve vaší kuchyni získá hned po prvním použití. Když vaříte, vaše kuchyňské nástroje vám dopomohou ke všemu, co vás napadne – vždy spolehlivě, pohodlně a rychle.

Otvírák na konzervy 37507-000

Štěteček, silikonový 37509-000

Stěrka, silikonová 37510-000

Naběračka na špagety 37516-000

Odpěňovačka 37517-000

Obracečka 37518-000

TWIN PURE Steel Škrabka na brambory 37500-000

Vidlička na maso 37519-000 Metla na šlehání 37511-000 Obracečka, silikonová 37520-000

Škrabka otočná 37501-000 Škrabka otočná 37502-000 Vykrajovač jadřinců 37503-000

Metla na šlehání 37512-000 Mačkadlo na brambory 37521-000 Naběračka na polévku 37513-000

Kráječ na pizzu 37522-000

Lžička na meloun 37504-000 Lžíce na zmrzlinu 37505-000 Lis na česnek 37506-000

130

Servírovací lžíce úzká 37514-000

Servírovací lžíce široká 37515-000

Multi struhadlo 37523-000

Nerezová ocel, silikonové části odolné do 300° C.


DOPLŇKY

TWIN PURE Black Škrabka na brambory 37600-000 Škrabka otočná 37601-000 Škrabka otočná 37602-000 Lžíce na zmrzlinu 37605-000

Servírovací lžíce úzká 37614-000 Nůžky univerzální, nerezové 43923-200 Servírovací lžíce široká 37615-000

Naběračka na špagety 37616-000

Odpěňovačka 37617-000

Lis na česnek 37606-000

Obracečka 37618-000

Otvírák na konzervy 37607-000

Vidlička na maso 37619-000

Štěteček, silikonový 37609-000

Obracečka, silikonová 37620-000

Stěrka, silikonová 37610-000 Metla na šlehání 37611-000 Metla na šlehání 37612-000 Naběračka na polévku 37613-000

Nůžky univerzální, červené 43924-200

Nůžky univerzální, nerezové 41470-000

Nůžky univerzální, červené 43964-000

Nůžky univerzální, černé 43967-000

Nůžky na drůbež 42903-000

Mačkadlo na brambory 37621-000

Kráječ na pizzu 37622-000

Multi struhadlo 37623-000

Nůžky na drůbež 42913-001

Nůžky na drůbež 42914-001

Plast, nerezová ocel, silikonové části odolné do 300° C.

131


BOXY NA NÁČINÍ 37880-100 Box na kuchyňské náčiní, bambus 110 x 110 mm

37880-101 Box na kuchyňské náčiní, s vyjímatelnou vnitřní mřížkou, bambus 160 x 160 mm

37880-102 Box na kuchyňské náčiní, jasan 110 x 110 mm

37880-103 Box na kuchyňské náčiní, s vyjímatelnou vnitřní mřížkou, jasan 160 x 160 mm

Kuchyňské doplňky by měly být vždy po ruce. ZWILLING J.A. HENCKELS má perfektní řešení: metly, lžíce a ostatní pomůcky jsou v boxech nejen bezpečně uloženy, ale také vždy nadosah. Tento nový úložný systém je ideální alternativou k tradičním nástěnným lištám.

132

NÁDOBÍ Jsou to správně zvolené pomůcky a nástroje, co promění vaření v radost. A jedním z rozhodujících faktorů je technicky dokonalé nádobí promyšlené do detailu. Špičková kvalita a dokonalá funkčnost šetří nejen energii a čas, ale zajistí i lepší výsledek vaší práce. A nádobí ZWILLING J.A. HENCKELS je přesně takové!

TWIN® Classic Hrnec s poklicí 40913-160 Ø 16,0 cm 40913-200 Ø 20,0 cm 40913-240 Ø 24,0 cm

2,0 l 4,0 l 7,0 l

Kastrol s poklicí 40912-160 Ø 16,0 cm 40912-200 Ø 20,0 cm 40912-240 Ø 24,0 cm 40912-280 Ø 28,0 cm

1,5 l 3,0 l 5,4 l 8,5 l

Omáčník s poklicí 40915-140 Ø 14,0 cm 40915-160 Ø 16,0 cm 40915-180 Ø 18,0 cm 40915-200 Ø 20,0 cm

1,0 l 1,5 l 2,2 l 3,0 l

40917-240 Pánev s poklicí Ø 24,0 cm

2,7 l

40901-000 Sada nádobí 4 ks (kastrol 20 cm, hrnce 16 a 24 cm, omáčník 16 cm)

40901-001 Sada nádobí 5 ks (kastrol 20 cm, hrnce 16, 20 a 24 cm, omáčník 16 cm) Rozsáhlá kolekce, která vás přímo vyzývá ke kulinářské expedici kuchyní. Jednoduché a všestranné nádobí s jasným designem, se saténově hladkým povrchem, typickým pro ZWILLING J.A. HENCKELS, je perfektním partnerem pro moderní zdravé vaření. Technologie dna Sigma Classic: • sendvičové dno se silným hliníkovým jádrem zajišťuje optimální tepelnou vodivost a uchování tepla. Díky rychlé reakci na změnu výkonu sporáku efektivně šetří energii. • nerezová ocel 18/10: snadná péče, odolná proti poškrábání, hygienická, neabsorbuje chutě a vůně • aluminiové jádro: rychle a rovnoměrně distribuuje a akumuluje teplo • nejkvalitnější magnetická chromovaná ocel: ideální pro indukci, snadná péče Bezpečné mytí v myčce. PÁNVE TWIN® Choice Pánev nerezová 40958-200 Ø 20,0 cm 40958-240 Ø 24,0 cm 40958-280 Ø 28,0 cm 40958-320 Ø 32,0 cm Minimalistický design a ty nejkvalitnější materiály se spojily, aby vytvořily TWIN® Choice – skvělou volbu pro ty, kdo ocení hodnotu excelentní smažicí pánve. Krátký čas potřebný k rozpálení pánve a výborná akumulace tepla garantují účinné využití energie a zachování vitaminů i při smažení bez tuku.


ZWILLING SOL

NEW

Nerezová pánev s keramickým nepřilnavým povrchem THERMOLONTM GRANITE 40189-201 40189-241 40189-281 40189-321

TWIN® Specials Podložka pod horké 40460-710 22,0 x 22,0 cm Hrnec na uzení 40990-001 Ø 28,0 cm

Ø 20,0 cm Ø 24,0 cm Ø 28,0 cm Ø 32,0 cm

Profesionálové i domácí kuchaři jsou extrémně výkonnými a odolnými pánvemi ZWILLING Sol nadšeni. Díky tělu z třívrstvého materiálu Sigma Clad dosahují na všech sporácích rychlého zahřátí a teplo vedou rovnoměrně až k okraji pánve pro efektivní využití celého povrchu nádoby. Prémiový keramický nepřilnavý povrch THERMOLON TM GRANITE zaručuje snadné a zdravé vaření a komfortní čištění pánve. Neobsahuje PFOA ani PTFE, během výroby se vyprodukuje až o 60 % méně CO2. Dokonale nepřilnavý povrch, odolný proti poškrábání, rezistentní vůči vysokým teplotám až do 450° C. Vynikající rozložení tepla pro úsporu energie. Technologie těla pánví Sigma Clad: Třívrstvý materiál Sigma Clad se silným aluminiovým jádrem zajišťuje dokonalé vaření po celé ploše pánve až po její okraj. Splňuje veškeré nároky úsporného a zdravého vaření. • nerezová ocel 18/10: snadná péče, odolná proti poškrábání, hygienická, nepřejímá pachy a chutě • aluminiové jádro: rychle a rovnoměrně distribuuje a akumuluje teplo • magnetická nerezová ocel 18/10: ideální na indukci

Ochranná vložka do pánví 40990-010 Ø 40,0 cm

Dřevěné piliny, buk 40990-006 100 g

TWIN Specials završuje a doplňuje řadu produktů ZWILLING J.A. HENCKELS. Pro milovníky ZWILLING J.A. HENCKELS to znamená skutečně komplexní nabídku od jediné značky. Vhodné pro všechny typy sporáků, včetně indukce.

Konvice na vaření vody 40990-002 Ø 19,5 cm 2,5 l

PŘÍBORY ZWILLING

Pánev palačinková s nepřilnavým povrchem 40990-009 Ø 24,0 cm

Hrnec na chřest 40990-005 Ø 16,0 cm

Meteo lesk 7006-305

24 ks

Arona lesk 7007-305

24 ks

Helia lesk 7017-305

24 ks

Argo lesk 7018-305

24 ks

4,5 l

133


Greenwich lesk 7033-305 24 ks

Filou, 4 ks 7011-210

Minimale mat 7022-305 24 ks

Boheme lesk 7023-305

Teddy, 4 ks 7012-210

24 ks

Základ dobře prostřeného stolu tvoří vhodně zvolené příbory. Příbory, nerezová ocel 18/10. Dětské příbory TWIN KIDS Eckbert, 4 ks 7132-210

Emilie, 4 ks 7136-210

Jungle, 4 ks 7135-210

Adventures, 4 ks 7014-210

NEW

NEW

NEW

Bino, 4 ks 7009-210

Grimm’s Fairy Tales, 4 ks 7010-210

134

Toys, 3 ks 7013-210

Friends, 4 ks 7015-210

TWIN KIDS – řada příborů určená dětem, protože ZWILLING má přesně to, co milují nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Dětské příbory ZWILLING J.A. HENCKELS respektují ergonomické požadavky dětské ruky a jídlo dokáží proměnit ve velkou zábavu.


135


136


MANIKÚRY Proč patří upravené ruce a nehty neodmyslitelně k celkově upravenému vzhledu? Protože i je používáme k vyjadřování; vynechání slova automaticky nahrazujeme gestem rukou, což z nich činí jeden ze zásadních nástrojů komunikace.

Manikúra Taupe, šedá kůže, 4 ks (nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, štípátko na nehty) 97444-005

Manikúra Swarovski, šedá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97443-005

TWINOX®

Manikúra Ray, šedá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97447-005

Manikúra Ray, šedá kůže, 6 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku) 97448-005

Manikúra Ray, šedá kůže, 7 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku, štípátko na nehty) 97449-005

Manikúra Taupe, šedá kůže, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty) 97445-005

Manikúra Taupe, šedá kůže, 7 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku, kleště na nehty) 97446-005

Manikúra Swarovski, černá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97443-004

Manikúra Swarovski, fialová kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97443-008

Manikúra Mountain, hnědá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97405-007

Manikúra Mountain, hnědá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97406-007

137


Manikúra Mountain, hnědá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97407-007 Manikúra Mountain, hnědá kůže, 6 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, kleštičky na nehty) 97408-007 Manikúra Clutch, levandulová kůže, 6 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku) 97409-002 Manikúra Clutch, antracitová kůže, 6 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku) 97410-005 Manikúra Clutch, černo-stříbrná kůže, 6 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku) 97411-004

138

Koupelnový stojan TWIN® Spa, kombinace dřevo / nerez, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty) 97345-000

Koupelnový stojan TWIN® Spa, kombinace porcelán / nerez, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty) 97347-000

Koupelnový set TWIN® Spa,, kombinace dřevo / porcelán / nerez, 5 ks (kombi nůžky, ty pinzeta, pilník, nástroj na nehty ku) a na kůžičku, kleště na kůžičku) 97348-000

Koupelnový stojan TWIN® Spa, dřevo, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty) 97242-000

Manikúra Splendid, černá kůže, 4 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 98654-004

Manikúra Splendid, černá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 98655-004

Manikúra Asian Competence, červená kůže, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty) 97092-002 pa, Koupelnový stojan TWIN® Spa, kombinace dřevo / plast, 7 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty, nástroj na kůžičku, kleště na nehty) 97287-000


Manikúra Asian Competence, černá kůže, 4 ks (nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, štípátko na nehty) 97269-004

Manikúra Yak, černá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97058-004

Jednotlivé nástroje TWINOX® Nůžky na kůžičku 49660-091 90 mm Nůžky na nehty 47660-091 90 mm

Manikúra Asian Competence, černá kůže, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, nůž na kůžičku) 97099-004

Manikúra Yak, černá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97061-004

Kombi nůžky 47355-091 100 mm Kleště na kůžičku 42584-101 100 mm Kleště na nehty 42457-101 120 mm

Manikúra Asian Competence, bílá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97248-001

Manikúra Elk, hnědá kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97063-006

Pinzeta rovná 78145-101 90 mm Pinzeta šikmá 78146-101 90 mm Pilník safírový 88326-131 130 mm

Manikúra Asian Competence, bílá kůže, 5 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, nůž na kůžičku) 97250-001

Manikúra kufřík TWIN® Metal, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, štípátko na nehty) 98708-010

čku Nástroj na nehty a na kůžičku 88345-101 125 mm TWINOX® má původ ve slovech TWIN + INOX: znaku výjimečného řemeslného zpracování ZWILLING J.A. HENCKELS + nejkvalitnější nerezové oceli. Jednotlivé nástroje mají matnou úpravu a jsou odolné vůči korozi. Dokonalá práce solingenských nožířů zaručuje jejich preciznost, přesnost funkce a dlouhou životnost.

139


ZWILLING® Classic Inox

Manikúra, černá kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97434-004

Manikúra, černá kůže, 4 ks (pinzeta, pilník, štípátko na nehty, kleště na kůžičku) 97438-004

Manikúra, červená kůže, 5 ks (pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty, kleště na kůžičku) 97437-003

Jednotlivé nástroje Classic Inox Manikúra, černá kůže, 3 ks (pinzeta, pilník, štípátko na nehty) 97435-004

Manikúra, červená kůže, 3 ks (kombi nůžky, pinzeta, pilník) 97434-003

Nůžky na kůžičku 49552-091 90 mm

Nůžky na nehty 47552-091 90 mm

140

Manikúra, černá kůže, 5 ks (pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, štípátko na nehty, kleště na kůžičku) 97436-004

Manikúra, červená kůže, 3 ks (pinzeta, pilník, štípátko na nehty) 97435-003

Manikúra, černá kůže, 5 ks (nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku, kleště na nehty) 97437-004

Manikúra, červená kůže, 5 ks (nůžky na nehty, nůžky na kůžičku, pinzeta, pilník, nástroj na nehty a na kůžičku) 97436-003

Kombi nůžky 47540-091 90 mm

Kleště na kůžičku 42561-101 100 mm

Kleště na nehty 42461-101 120 mm

Pinzeta šikmá 78130-101 90 mm


Pilník safírový 88330-091 90 mm

Pilník safírový 88330-131 130 mm

Nástroj na nehty a na kůžičku 88395-101 120 mm

Štípátko na nehty 42443-101 55 mm

Prémiová kožená pouzdra s lesklými nástroji jsou esteticky dokonalá a naleznete v nich vše, co můžete potřebovat pro svůj každodenní manikúrní režim. Kombinace vysoce kvalitní nerezové oceli a prémiového zpracování zaručuje dlouhou životnost a trvale dokonalý vzhled.

141


ýeská republika kontaktní adresa: Potten & Pannen – StanČk group, spol. s r.o. Obchodní 110 251 01 ýestlice Czech Republic tel.: +420 261 227 373 fax: +420 261 227 372 email: pottenpannen@pottenpannen.cz www.pottenpannen.cz fakturaþní údaje: Potten & Pannen – StanČk group, spol. s r.o. Horáþkova 5, 140 00 Praha 4, Czech Republic IýO: 25730452, DIý: CZ25730452


Slovenská republika kontaktná adresa: Potten & Pannen – StanČk s.r.o. Luhaþovická 6/a 821 04 Bratislava Slovak Republic tel.: +421 252 632 227 fax: +421 252 632 229 email: orders@pottenpannen.sk www.pottenpannen.sk

IýO: 35966165, DIý: SK2022094393


2012 2013 potten pannen catalog 00 complete low res  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you