Page 59

APLIKACJA

Piotr Olszewski

Egzamin radcowski

Rys. Kamil Strzyżewski

A.D. 2014

Tegoroczny egzamin zawodowy był krótszy niż zazwyczaj. Ustawodawca zrezygnował ze sprawdzania wiedzy młodych prawników w formie testu. Do napisania pozostały więc cztery zadania – z prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

E

gzamin radcowski w całym kraju wyglądał tak samo. Oceny prac z egzaminu dokonują egzaminatorzy na podstawie kryteriów zawartych w art. 365 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez

zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu, z uwzględnieniem interesu strony, którą – zgodnie z zadaniem – reprezentuje. Opis istotnych zagadnień przygotowany przez sędziów i radców prawnych nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie. Opis ten stanowi jedynie wzór poprawnego rozwiązania

zadania, zawierający standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 225/11).

Dzień I Egzamin z prawa karnego W zadaniu z zakresu prawa karnego zdający, jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego, musieli zmierzyć się z napisaniem apelacji od Radca Prawny

3

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Radca Prawny nr 148 / kwiecień 2014  

Advertisement