Page 1

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI 10.2008 Palju h채id raamatuid!

Puhta emakeele k천la on kauneim muusika


EESTI KEELE RAHVASÕNARAAMAT koos õigekirjareeglitega

Tänapäevane ja praktiline eesti keele sõnastik koos kõige olulisemate õigekirjareeglitega on käepäraseks abimeheks emakeele kasutamisel ja ka õppimisel. • • • •

sisaldab üle 15 000 mahuka sõnaartikli 976 lehekülge esmatrükk lähtub ametlikest õigekeelsusotsustest

TEA eesti keele rahvasõnaraamat annab • hea valiku eesti keele põhisõnavarast • sõnade põhitähenduse • illustratsioonid tähenduse toetamiseks • käänamise ja pööramise • kasutusnäited ja väljendid • stiili- ja erialamärgendid • keelekommentaarid • mahukas lisaosas: – eesti keele õigekirjareeglid – valik Eesti kohanimesid koos käänamisega – eesti keele sõnamoodustus

KLUBIH

325.375.-

TEA eesti keele rahvasõnaraamat sobib • praktiliseks abimeheks igapäevaelus • nii vanale kui ka noorele • oma emakeele täiendamiseks ja arendamiseks • teadmiste kontrollimiseks

IND

TAVA H I N D

TEA Kirjastus 976 lk, kõva köide Formaat 145 X 204 mm

KOOD 717509

Samas sarjas on ilmunud Võõrsõnad. Koos Eesti keele rahvasõnaraamatuga moodustavad need kogu eesti keele põhisõnavara käsitleva ja teineteist täiendava paari.

„Eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega” on lihtne eesti keele sõnaraamat, mis sobib sellisele kasutajale, kelle teadmised eesti keelest pole väga põhjalikud ega süsteemsed. Siit saab kergesti kontrollida sõnade kirjapilti, käänamist, pööramist, nende tähendust ja kasutamist. Iga sõna täpset tähendust ja kasutusvaldkonda aitavad kiiresti mõista ning meelde jätta hoolikalt valitud näitelaused ja -fraasid, millele kasutaja saab tugineda. Raskemate tähenduste paremaks avamiseks on kasutatud ka illustratsioone. Sõna kõik olulisemad grammatilised vormid ja seletus annavad kindluse nii sõna suuliseks kui ka kirjalikuks kasutamiseks. Sõnaartiklid on koostatud nii, et kasutaja ei pea enam sirvima lisamaterjale, vaid leiab kõik olulise otse sõnaraamatust. Keelekommentaaride kaudu esitatakse sõnadevahe­ lisi seoseid, osutatakse klassikalistele veaohtlikele kohtadele nii sõna kirjapildis, muutevormides kui ka tähenduste eristamises. Keelekommentaaridel on ühest küljest sõnaraamatu kasutajat abistav roll, kuid teisest küljest ka keele mõistmist ja veatut tarvitamist õpetav roll. Nende kaudu on viidatud tähendus- ja vormi­ seostele, keerulistele kasutus- või õigekirjajuhtudele, kuid antud ka muid õigekeelsuslikke juhtnööre keelekaride ületamiseks. Nii sobib see sõnaraamat suure­ päraselt enese täiendamiseks ja arendamiseks. Oluliseks ja omaette väärtuseks tuleb pidada sõnaraamatu lisas antud mahukat õigekirjareeglite osa. Selles on toodud kõik tähtsamad eesti õigekirjareeglid ning nende juurde praktilised näited. Valik Eesti kohanimesid ja lühiülevaade eesti keele sõnatuletusliidetest toetavad emakeele õiget ja paindlikku kasutamist. TEA eesti keele rahvasõna­ raamat on oma praktili­suses ja lihtsuses hea ning arendav abimees igaühele, kes eesti keelest lugu peab. Ruth Mägi, sõnaraamatu peatoimetaja

Küllap oleme kõik kokku puutunud kommertsteksti­ dega, mille kummalised või lausa valed sõnastused annavad tulemuseks täiesti äraspidiseid tähendusi. Vahel ei teagi, kas nutta või naerda.... Paratamatult tekib mõte, et kas tegijatel siis tõesti ühtegi tarka raamatut abiks ei olnud. Piirid kaovad ja kultuurid segunevad, meie hulgas elab ja töötab palju inimesi, kellele eesti keel ei ole mitte emakeeleks. Nemad ei looda emapiimaga kaa­ sasaadud õigekeelsusele ja sageli on nende keele­ kasutus korrektsemgi. Oleks ju päris hea harjutada ennast kõigepealt kahtlema ja siis kahtlusaluse sõna õigekirja ja tähendust kontrollima. Tõeliselt haarav, mänguline ja arendav tegevus, aga eeldab sobiliku raamatu olemasolu. Just sellise raamatu olemegi valinud oktoobrikuu klubiraamatuks. Ja muidugi tasub mõelda ka kõigi nende peale, kes sügise saabudes taas koolipinki asusid. See on raa­ mat, mis neile kõigile ära kuluks. Seekordseks valikraamatuks on mitmekihiline põnevusromaan – teame juba varasemast, et raamatuklubi liikmete hulgas on selle žanri austajaid rohkesti. Rõõmsaid üllatusi leiavad oktoobrikuu aja­ kirjast kindlasti need klubiliikmed, kelle lemmikuteks on suured ja väärikad, ajalukku vaatavad teatme­ teosed. Ning ka käsiraamatute saak on sel sügisel rikkalik. Kuldset sügise jätku!

Suure Eesti Raamatuklubi juht


superpakkumine Klubiraamatu „EESTI KEELE RAHVA­SÕNARAAMAT” tellijale teised rahvasõnaraamatud poole hinnaga Sõnaraamat

Õigekirjareeglid aitavad

• on lihtne nii vormilt kui ka seletuste poolest • annab kindluse nii sõna suuliseks kui kirjalikuks kasutamiseks

• ennetada vigu • saada süsteemset ülevaa­ det keele­reeglitest • lahendada tekkinud keele­ probleeme

Rahvasõnaraamat. Võõrsõnad Rahvasõnaraamat. Inglise-eesti Rahvasõnaraamat. Eesti-inglise Rahvasõnaraamat. Inglise-vene Rahvasõnaraamat. Saksa-eesti Rahvasõnaraamat. Eesti-saksa Rahvasõnaraamat. Vene-eesti Rahvasõnaraamat. Prantsuse-eesti

Väljavõte sõnaraamatust 

Märksõna on esile tõstetud suurema ja poolpaksu kirjaga.

Erimärkide kasutuse selgitus on toodud sõnaraamatu ees.

Keelekommentaar juhib kasutaja tähelepanu tähendus- ja vormisarnasustele: esitatakse sama mõiste­ rühma sõnu ning sünonüüme ja antonüüme. Lisaks pööratakse tähelepanu keerulistele kasutus- ja õigekirjajuhtudele. Sõnaartikkel koosneb märksõnast, muutevormidest, tähendusest, näitelausetest, liitsõnanäidetest, väljenditest ja keelekommentaarist.

A E H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

   

                         t       

                      vt ka lehkama          pane tähele sõna lõpus on -hv        vt ka lehk                                

KLUBIH

99.199.-

IND

TAVA H I N D

Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub

Väljavõte õigekirjareeglitest 



        

Kood 715253 Kood 715260 Kood 715697 Kood 717547 Kood 715932 Kood 716878 Kood 715703 Kood 715949

Märksõnaga moodustatavad väljendid ja püsiühendid on toodud sõnaartikli lõpus koos tähenduse ja näitelausetega, ühendtegusõnad (alla andma, maha jääma) aga tuuakse omaette märksõnadena.

Reeglid on sõnastatud lihtsalt ja täpselt, et neid oleks kergem omandada ja raken­ dada.

  

















 

Õige kirjapildi kinnistamiseks on alati selgitatud, miks sõnu kirjutatakse just nii, aga mitte teisiti.

   

   

   

  

  

  

Tähenduse paremaks avamiseks on kasutatud illustratsioone. Märksõna on näite­ lausetes toodud poolpaksuna, et kasutaja näeks paremini, kuidas sõna lauses käitub. Kõnekeelsed ja teised tavastiilist hälbivad keelendid on märgendatud, et keelekasutaja kõneldes ja kirjutades ei libastuks.

              

  

Keerukamaid õige­kirja­ juhtumeid on eraldi käsitletud.

Näidete esitamisel on kasutatud ülevaatlikke skeeme.

   

Kasutaja tähelepanu nõudvad kohad on koos näidetega esitatud eraldi.

Reegleid aitavad alati illustreerida näited.

    

Rahva_ee_lisa1.indd 910

    

    

 

25.06.2008 11:49:19

Keelenähtused on esitatud süsteemselt ja ülevaatlikult. Vajadusel on toodud välja sõnaosised jms.

Peamised veaohtlikud sõnad on toodud alati eraldi.
Edwin Alexander

Mees, kes varastas Kristuse ! t a m a a ! r s k i l a v i uu r b o o t k o „Mees, kes varastas Kristuse” on haarav ja kiiretempoline, mitmete tegevusliinidega põnevik, mis viib meid mõrvade, salaühingute, pettuste ja eradetektiivide maailma. Romaan viib meid tänapäeva sündmuste kõrval ka tagasi ajalukku ning selles ei puudu põnevuse ja intriigide kõrval ka sügavus ja müstika.

KLUBIH

www.serk.ee

Valikraamat

199.228.IND

TAVA H I N D

Tõlkinud Anne Kahk 320 lk, kõva köide, Kirjastus Varrak

KOOD 17112

Edwin Alexander viib lugeja seiklema rahvusvahelise salanõu, mõrvade, põnevuse, traagiliste sündmuste ja eradetektiivide maailma. Kohe esimese peatüki esimestest ridadest satub lugeja selle kiire tempoga dramaatilise jutustuse lummusse. Intriigiderohke põnevusromaani aluseks on Hitleri meie päevini säilinud kirjalikud korraldused toimetada Saksamaale väärtuslikke kunstiteoseid. Ajaloost teame, et aastaks 1944 olid natsid Edwin Alexander varastanud rohkem taieseid kui keegi teine maailma ajaloos. Raamat jutustab loo ühest sellisest varastatud kunstiaardest ja sellest, kuidas see mõjutas ühe süütu perekonna ja rahva saatust. Eradetektiiv Al Hershey rändab läbi kolm kontinenti, et lahendada mõrvajuhtum, mis esmapilgul näib tühine, kuid on tegelikult läbi põimunud varastatud meistriteose saatusega. Tõe

otsingud viivad lugeja fantastilisele teekonnale, mis saab alguse 1493. aasta Eestis. Jäljed viivad Teise maa­ ilmasõja ja salapäraste templirüütlite kaudu kaasaja San Franciscosse, Euroopasse ja Paraguaysse. Hoogsalt arenev mõrvalugu on rikas pettuste, salaühingute ja mõrvade poolest, kuid siin ei puudu ka hinge­ line sügavus ja müstika. Edwin Alexan­ der kirjutas romaani selleks, et pakkuda nõudlikule lugejale kiiretempolist, tänapäevast põnevikku, mis on rikastatud ajaloo ja paeluvate tegelaskujudega. Ta elab vaheldumisi Kreekas ja Inglismaal ning kirjutab parajasti oma teist eradetektiiv Al Hershey romaani.

10.2008

10.2008Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saate soovi korral tellida. Iga valikraamat annab boonus­punkti ja vabastab postikulust.

www.serk.ee

Valikraamat

! a t u l u k i t Ilma pos ! i t k n u p s u n o o b b a n An


Soovitame

Soovitame

Dr. Malcolm Ogilvie

Helena Sunnydale See rikkalikult illustreeritud põhjalik ja mahukas käsiraamat sisaldab nippe ja nõuandeid ning protseduuride kirjeldusi kõigist tervise ja ilu valdkondadest, alates nahahoolduse saladustest ning lõpetades kehalise treeninguga. Raamatus tutvustatakse ohutuid looduslikke tervendamisviise, lisatud on retseptid näomaskide ja kehakoorijate valmistamiseks, õpetatakse massaažitehnikaid ja mürkainetest vabanemise meetodeid, antakse ülevaade tähtsamatest jooga asenditest, meditatsioonist, vananemisvastastest toiduainetest, käte- ja jalahooldusest. Samuti jagatakse siin nõuandeid jumestamiseks, naha, küünte ja juuste hooldamiseks ning soengute tegemiseks, iga juhendit ja soovitust saadavad pilkuköitvad fotod.

Nahahooldus ja jumestus • Juuste hooldus ja soengud • Kehaline treening ja tervislik toit • Aroomteraapia ravina • Ajurveda ilu • Loomulik vananemine

e ja Valge Vasakul: Punas s („St Albani draakoni võitlu ethi Palee kroonika”; Lamb London, Raamatukogu, saj pKr). 5. saj 15. Inglismaa; pealikust lisest ajaloo pKr briti 12. sajandi Vortigernist oli rey Monmouthi kirjaniku Geoff ine pool-mütoloogil ajaks saanud

ik jutustab tegelane. Kirjan jutustuse, traditsioonilise võitleva mis käsitleb kahe u se prohvetlikk draakoni võitlu irja soleval käsik nägemust. Juure on kujutatud illustratsioonil ude ri-lug Ambrosiust (Arthu selle renile Merlinit) Vortig as: punane tähendust rääkim kujutab Keldi draakon (mis as valget Britanniat) võitm ). tungivaid sakse (sisse onit draak

Hiina mütoloogia India mütoloogia Jaapani mütoloogia

Keldi mütoloogia Viikingite mütoloogia

kujutisi. juveeli-sarnaseid d jutustuse an, Tristan ja Ülal: John Dunc Kunstnik on valinu end; 1912. kui need kaks Isolde; temperalõu pöördepunkti, kombel on olid joomas st atuse Prerafaeliitide teadm anud Riietele ja nik siin kasut slikku armujooki. Dundee kunst nõidu ide t alusvärvi, et autentsete detail lõuendi valge puulõigetele tajate säravaid, saavutada armas

578

KLUBIH

299.328.TAVA H I N D

KLUBIH

IND

Tõlkinud Marju Algvere ja Ilme Rääk 512 lk, kõva köide, Kirjastus Varrak

KOOD 16559

See mahukas entsüklopeedia kirjeldab põhjalikult vanu müüte ja kultuure, alates egiptlastest, roomlastest, keltidest ja viikingitest. Raamat hõlmab ka rikast ja mitmekihilist Hiina, India ja Jaapani mütoloogiat. Teos on rikkalikult illustreeritud fotode ja kunstiteoste reprodega, mis toovad esile antiikmaailma võlu kogu selle hiilguses. See kogumik oma lugude ja piltidega ei ole üksnes napis stiilis teatmeteos, vaid sisaldab ka imelisi müüte ja legende endid.

Egüptoloogia Kreeka mütoloogia Roomlased Ida mütoloogia

www.serk.ee

uus!

10.2008

uus!

Antiikmütoloogia ja -kultuur

439.474.TAVA H I N D

ogia keld i müT olo

IND

Tõlkinud Ehte Puhang, Kalle Klein ja Ülla Jürviste 735 lk, kõva köide, suur formaat, Kirjastus Varrak

KOOD 16368

kasutatud andmiseks on Duncan keldi mustreid. ga, kes oli ühest abiellus naise d kaevust leidnu y onbur Glast selle olevat väitis ning tassi , . Duncan uskus Arthuri graali

ilusat kunsti võib et sügavat ja olse armastuse luua vaid ühepo i üks Tristani müüd korral, mis oli id. peateemas

amine armastajate koht stas druiid, et ile jahti peab. Ühel päeval ennu ma öösel metskuld jook pidi mõju mil kuningas tagasi unud. Kuid armu leiab aset ajal, kuninga jahilt kiind ikul väga a. koid i isel pann olid Mark ret järgm parajasti selle väele vastu Seetõttu tõi And nad ei suutnud Isolde kohtusid d nüüd . Tristan ja kolm aastat ning kadestanud, leidsi Brangaine ettenähtust varem alati Tristanit olnud puuviljaaias, kui Need, kes olid lõhnavaid lilli lõpetamiseks. Ei s oli. järgi mise valve öö s soosi torni keset aluse tema l olevas Isolde flirtisid suurepärase võim Isolde toa koha laulis kuna Tristan ja nagu tavaliselt taevast puutusid, kahtlusi äratada, mees, raske kuningas koidukiired tähis ääres. Eriti lootis Kui esimesed bankettidel laua stajad arma et as, teineteisega isegi et ihald Brangaine: ja kes ise Isold et ks Andr viima oli ning kelle nimi kui kasvasid ujutud aga muud ja selgust, isegi nii ei olnud avastatakse. Kuul kes tood tõde minema. Kuid Valguse jumal, ani õukonnast ssi müüri taga kaaslasi, ajas Mark Trist ada. Kuningalo aita mind ja mu d et võimalik lahut usesse voolav oja. st saadik näinu Tristani ja Isold õhtu kindl e neid algus pole sai ma allikas, millest s ojja suvel koidik käes. puuviljaaias oli puu otsa ja viska ja juba varsti on puuviljaaias ühe . Andret Tristan peitis end ele, et ta teda ootas – märgiks Isold ärkvel, aage ikka või oksar kaks unes te olge lilli, talvel teha, kas need Head kaaslased, de järgi kindlaks . tähistaevast: palus druiidil tähte jad, tõuske nüüd druiid nägigi kõike palun, mu käski a kohtusid. Ja as. veel teineteiseg usest välja lipsam kindl et Isold ojas ja isol de 579 puuviljaaeda, lilli Tris Tan ja

www.serk.ee

10.2008

Ilu ja tervis loodusest


Siin s! u u k i kõ

10.2008

Võimsad valitsejad.

Suurejoonelise kuningavõimu ajalugu

Hywel Williams

Hywel Williams on ajaloolane, ajakirjanik ja tele-esineja. Ta on hariduse saanud Cambridge’is St Johni kolledžis, kus ta jätkas teadustööga. Williamsi sulest on ilmunud raamatud „Guilty Men”, „Cassell’s Chronology of World History”, „Britain’s Power Elites” ja rahvusvaheliselt edukaim „Days that Changed the World” (eesti keeles „Sündmused, mis muutsid maailma”, 2007). Tegutseb Guardianis kolumnisti ja Spectatoris toimetajana. Ta on Walesi ülikooli auliige ning kirjutab praegu raamatut, mis käsitleb Karl Suure ja Euroopa varajase keskaja ajalugu.

uus!

Tuhandete aastate jooksul on kuningavõimu stiil ja autoriteet maailma kujundanud. Iisraeli valitsejast Saalomonist ja Babüloonia kuningast Nebukadnetsarist alates kuni Venemaa keisrinna Katariina Suure ja Prantsusmaa keisri Napoleonini on ajaloo suurimad valitsejad kehastanud oma impeeriumide hiilgust. See põnev raamat ei paku mitte üksnes olulisi detaile rohkem kui 50 võimsa monarhi elust ja saavutustest, vaid ka köitvat ajaloolist ülevaadet kuningavõimu arenemisest, mis hõlmab umbes 3000 aastat inimkonna ajaloos. 150 värvilist illustratsiooni toovad esile Päikesekuningate suurejoonelise valitsemise hiilguse – nende paleed, monumendid, portreed ja võimusümbolid. Lisaks kuningatele ja printsidele leiate siit ka keisreid ja sultaneid, kuningannasid ja paavste. Ramses ii Saalomon Nebukadnetsar II Kroisos Dareios I

William Vallutaja Akvitaania Eleanor

OF ENGLAND th I:QUEEN

Montezuma II Henry VIII Karl V

Paavst Urbanus VIII Louis XIV Peeter I Friedrich II Katariina Suur

www.serk.ee

Napoleon Kuninganna Victoria

259.289.IND

12:42

Page 168

plate) (Text Black

tas üks stab meid,” kirju See tema ütles, et arma John Harington. stasime teda, sest na ristipoeg Sir “Kõik me arma oli saanud ane ja kuningan line isiksus, kes ndlastest, õpetl Elizabethi õuko Elizabeth oli keeru mida kasutati mlikult irooniline. d kõnekunstis, eritu stilise ntne hinnang on süda osav oli tema elega liku hariduse ja damiseks. Kuid oma aja humanist sioonide väljen osavust kasutas s kirjanduses emot se näitamine. Seda renessansiaegse a inimese tarku joontele ja rimiseks. Neile olnud üksnes aruk sõnakasutus ei nendega manipulee emine lõi te juhtimiseks ja isikukultuse süven ika: poliit ta oma õukondlas usaja e, kui ta s ka tema valits a inimese main iklev alepõ kõrv saavutustele toetu ja aatliku, arvestava kuningannale ettev

Tõlkinud Sash Uusjärv ja Kaja Riikoja Kirjastus Varrak 256 lk, kõva köide, suur formaat

Inglise 16. sajandi lõpus a kuvandist sai ele Neitsikuningann Oma kõnes arme tas võimas sümbol. rahvusühtsuse aku eelõhtul kinni Armaada rünn atu Võitm keha, Hispaania küll nõrga naise asti: „… Mul on Elizabeth teatav kuninga ….” tahe, Inglismaa ja süda ga kuid kunin

KOOD 16696 168

Islandi kell

Esther Vilar

Halldór Laxness

Loo raamtegelaseks on vananev kirjanik Roberta, kes jutustab vaheldumisi oma nurjunud armastusest ning kuulsa tangolaulja Chucho ja tema naise Nina 10-aastasest õnnelikust kooselust ja selle traagilisest lõpust. 2008. aasta oktoobris esietendub Rahvusooperis „Estonia” käesoleva raamatu põhjal loodud Mari Vihmandi ooper „Armastuse valem”.

Suur-romaani värvikas ja keerukas tegevus toimub seitsmeteistkümnenda sajandi lõpul Islandil, mis on Taani koloonia. Islandit kimbutavad ülim vaesus, nälg ja katk. Talunik Jón teeb nalja kuninga aadressil ning leiab peagi, et on mõrvas süüdistatav põgenik. Teiseks tegevusliiniks on õnnetu armastuslugu noore ja kangekaelse aadlidaami ja kuninga antikvaari vahel.

KOOD 17044

KLUBIHIND

229.-

Tõlkinud Arvo Alas ja Askur Alas Kirjastus Varrak, 464 lk, kõva köide

KOOD 17020

Udusulistaja. Luuletusi

Ohvitseride maja

2004–2007

Joel Sang

Andres Ehin

MINA SEE OLIN see nõtkuv purre su päkkade all käima jäid edasi tagasi käsipuu puukäsi pihu all alasti sile ja soe otsi mind edasi

üks udusulistaja kasvatab kõikidele paljasnahkadele suled selga mustad läikivad nahkkindadki kattuvad udusulistaja sülje toimel valgete leghornitibusulgedega

179.-

Kirjastus Varrak 192 lk, kõva köide

KOOD 16993

ry VIII ja pööras see Hen aa monarhidest tütar kõige Kõigist Inglism lust sündinud kohutavast abie ena on mus tule e Anne Boleyni Sell ile. nu oma kuvand Elizabethirohkem tähelepa hi samastatud ninganna Elizabet , mil maa saavutas ajaloos neitsiku ood peri oli edulooga. See na, osaledes aegse Inglismaa ja sõltumatu riigi oopa peamise use saavuoma seisundi Eur kunsti ja kirjand ssansiaegsetes us ja uuendusülgs samal ajal ka rene mek mit e energia, keelelin abethi aja ne Eliz a Vaim mid es. i, tust id lavastus id iseloomustas lowe’ likud karakter Christopher Mar i lavadel esitati. tarvis lava i don lõpus London Lon tas r” (1587) taaselus „Hamlet” „Tamerlan Suu Shakespeare’i taja ja William uurimus. Kesk-Aasia vallu pühaduse sügav kuningavõimu (1599–1601) on

Süleyman Tore Elizabeth I

TAVA H I N D

22.05.2008

Armastuse valem

Tõlkinud Mari Vihmand Kirjastus Varrak, 112 lk, kõva köide

Inglismaa ELIZABETH I, anna ng ja Iirimaa kuni

Hubilai Cosimo de’ Medici

KLUBIH

189.-

KLUBIHIND

Aleksander Suur Augustus Constantinus Suur Karl Suur 29-Elizabe

KLUBIHIND

11

KLUBIHIND

166.-

Kirjastus Tänapäev 152 lk, pehme köide

KOOD 626917

samal ajal paneb teine udusulistaja ka kõige paksema udu sulisema nagu kirka silmaallika

10.2008

10

ILUKIRJANDUS

KLUBIHIND

129.-

Kirjastus Vagabund 90 lk, kõva köide

KOOD 835883

Sütevakk südames

Luulet

Bernard Kangro

Betti Alver

Bernard Kangro (1910–1994) väike­ sesse luuleraamatusse on koostaja Karl Muru valinud luuletused, mis koos Mall Nukke kujundusega peaksid meid väga kaasaegselt kõnetama.

CD-plaadil vahendavad Betti Alveri luulet Katrin Saukas ja Urmas Lattikas. Kaduv käsi. Kroonika. Tontide nägija. Titaanid. Kotuse lill. Maailma saatust alati....Sa hapramast hapram. Kes poleks näinud häda. Uni. Udus. Hirm. Tähetund. Luule eksiilis. Raudsed närvid. Kuradile mingu mure. Häire. Linnud naersid. Tuju. Võlg. Korallid Emajões. Lootus. KLUBIHIND

169.-

Kirjastus R.A.A.A.M

KOOD 333333

www.serk.ee

Soovitame


ikulu ka siis, st o p st ee ie te b su Raamatuklubi ta matut, kuid a a r k li a v i õ v ilub kui pakis pole k ni või enam! o o r k 0 0 8 n o s tellimuse väärtu

KLUBIHIND

269.-

KLUBIHIND

209.-

Mesilaste salajane elu

Absalom, Absalom!

Härra Padakonn

Pannkook

Sue Monk Kidd

William Faulkner

Wimberg

August Kitzberg

Lily Owensi senist elu on saatnud ähmane mälestus pärastlõunast, mil te­ma ema surma sai. Kui Lily mustanahaline „asendusema” Rosaleen solvab lin­ na kolme kõige hullemat rassisti, põgenevad nad Lõuna-Carolinasse. Kolm ekstsentrilist mesinikust õde võtavad nad ulu alla ja Lily pühendatakse mee ja mesilaste ning Musta Madonna paeluvasse maailma. See on silmapaistev romaan jumalikust naisjõust.

See on lugu Thomas Sutpenist ja tema suurejoonelisest plaanist rajada Jeffersonis, Mississippis 1830. aastatel oma dünastia, mis on aga hukule määratud. Selle romaaniga tipnes Faulkneri senine lõunaosariikide süükompleksi analüüs, hämar minevikkupööratus, tunnetusliku lahendamatuse ja pinge dramaatika ning algas enam tulevikku suunatud periood.

Ühes tavalises linnas asub tavaline maja, mille elanikud samuti on tavalised. Kuid tavaline ainsana ei ole härra Padakonn, kel koduks korter 100 on! Ta pole ülilühike või siis imepikk. Oh ei! See härra on muidu imelik. „Härra Padakonn” arendab tänapäevaselt edasi laste lühipoeemi traditsioone.

Muinasjutt viib lugeja perekonda, kus on seitse last, kes kõik kärsitult pannkooki praadivat ema nuruvad-lunivad, et see neile kohe kooki annaks. Pannkook kuuleb seda, kohkub ja pistab pannilt plehku. Nüüd juhtub veereval koogil laias ilmas üks seiklus teise otsa. Aga sellest lugege juba raamatust! Raamat on trükitähtedega.

Tõlkinud Johanna Ross Kirjastus Varrak, 320 lk, kõva köide

KOOD 17013

uus!

KLUBIHIND

239.-

Tõlkinud Kersti Unt Kirjastus Tänapäev, 388 lk, kõva köide

KOOD 626887

Süütu

Marcia Willett

John Grisham

Südamlik perekonnalugu Trevannionide perekonnast, kes elab kaunis Cornwalli orus. Eakas Honor Trevannion satub ärevussse, kui majja ilmub keegi noor ameeriklane, kaasas mustvalge foto topeltlaulatusest, otsimaks kadunud sugulast. Honori lapsed, lapselapsed ja nõbu ei tea, milliseid saladusi on vanaproua perekonna eest varjanud.

Tegemist on tõsielulise teosega ja selles räägitakse ühe väikelinna õigusemõistmisest, mis on traagiliselt kiiva kiskunud. Politseil ei õnnestunud üht vägistamis- ja mõrvajuhtumit viie aasta jooksul lahendada, siis tekkisid aga kahtlusalused. Kuigi süütõendeid ei olnud piisavalt, mõisteti ühele neist surmanuhtlus. Raamat pole sugugi vähem põnev kui Grishami romaanid. KLUBIHIND

Tõlkinud Tiiu Loog Kirjastus Varrak, 336 lk, kõva köide

147.-

KOOD 16412

www.serk.ee

209.-

Kirjastus Tänapäev 128 lk, kõva köide

KOOD 626979

uus!

Kuldne karikas

119.-

Kirjastus Varrak, 48 lk, kõva köide Illustreerinud Katrin Ehrlich

KOOD 17396

166.-

KOOD 14791

Siiri Laidla Senta on sügavamalt keskikka jõudmas nelja lapse ema, kel mure oma tervise ja elu muutumise pärast aina elavamalt päevakorrale kerkib. Samas kohtub tema muidu vägagi korralik mees Karmo juhuslikult lapsepõlve naabriplikaga, kellega tal tekib põgus romaan. Sentat aga tabavad argiprobleemid, kuid ka üsna huvitavad kohtumised.

Minna sõidab Ameerikasse, et eemale saada kõigist jamadest, mis ta Eestis ja Rootsis korraldas, leida endas headus ja tasakaal. Hetketuju ajel võtab ta vastu pesunaise töö ühes rikkas majas, kuid topib seal oma nina pererahva kiivalt hoitud saladusse ning satub kurjategijate huvi alla, mis sunnib ta ummisjalu Ameerikast põgenema.

209.-

Kirjastus Tormikiri 182 lk, pehme köide

KOOD 421831

KLUBIHIND

80.-

TEA Kirjastus, 40 lk, kõva köide Illustratsioonid Epp Marguste

KOOD 717257

Kirjastus Tiritamm, 198 lk, kõva köide Illustratsioonid Heldur Laretei

KOOD 552537

uus!

uus!

Ellen Niit Ellen Niidu esimese lasteproosaraamatu uute illustratsioonidega kordustrükk. Armastatud lastekirjaniku jutustus räägib viieaastasest tüdrukust, kellel on väikesed päikesetäpid silmades, kaks kikkis patsi ning kes vahel on hea ja vahel paha ka. Tüdrukuke elab koos oma lähedastega kodusoojust õhkuvat päris- ja mänguelu, kus igas päevas on omad üllatused. KLUBIHIND

132.-

TEA Kirjastus, 88 lk, kõva köide Illustratsioonid Everi Vähi

KOOD 717240

Pahupidikool kukub kokku

Asjalik pildiraamat tutvustab lapsele, mis tema kehas toimub. Elundkondi, elundeid ja nende talitlust selgitavad joonised ja mõnus humoorikas jutt. Raamatus on ka suur kokkuvolditud plakat, mille abil saab laps ennast mõõta ja kehaosade nimetusi õppida.

„Vaadake nüüd tähelepanelikult,” ütles proua Pärl. Kõik kogunesid uue arvuti ümber. Proua Pärl lükkas arvuti aknast alla. Kõik jälgisid, kuidas see alla kukkus ja vastu kõnniteed tükkideks lendas. „Nägite?” ütles proua Pärl. „Seda nimetatakse gravitatsiooniks.” „Ma olen neile terve hommikupooliku gravitatsioonist rääkinud. Me kasutasime pliiatseid ja paberilehti, aga arvuti on palju kiirem.”

137.-

Tõlkinud Leelo Märjamaa, 240 lk, kõva köide Kirjastus Draakon & Kuu, Illustreerinud Hillar Mets

KOOD 972366

uus!

uus!

Minu kehaatlas

Louis Sachar

KLUBIHIND

uus!

Pille-Riini lood

Londiste on väike armas mänguelevant, kelle Siim endale sünnipäevaks saab. Kui isa ja ema on toast lahkunud, selgub Siimu suureks imestuseks, et tema kingitus oskab rääkida. Londistest saab Siimule üks igavesti vahva mängukaaslane ja hea sõber. Tema nimi polegi pä­riselt Londiste, nagu arvavad ema ja isa, tema nimi on Vant. Aga see on tema ja Siimu saladus.

Tõbised

KLUBIHIND

uus!

Iko Maran

KLUBIHIND

Monika Rahuoja-Vidman, Jüri V. Grauberg

uus!

KLUBIHIND

Londiste, õige nimega Vant

Tõlkinud Allan Eichenbaum Kirjastus Varrak, 352 lk, kõva köide

Lihtne lugu ehk Senta suvepuhkus

KLUBIHIND

13

10.2008

10.2008

12

Lastele

KLUBIHIND

160.-

Kirjastus Valgus 64 lk, kõva köide, suur formaat

KOOD 682166

uus!

www.serk.ee

Ilukirjandus


KÄSIRAAMATUD

KÄSIRAAMATUD

14

See rohkete illustratsioonidega raamat räägib tänapäeva kõige populaarsematest ja levinumatest tarbetaimedest. Sissejuhatavas osas käsitletakse taimede kasutamise ja kasvatamise ajalugu. Sellele järgneb liikide kataloog enam kui 80 liigiga, mis on valitud nende kasulikkuse järgi nii köögis kui aias. Teine osa annab lugejale nõu, kuidas taimi kasvatada ja nende eest hoolt Vale riana offic inali s kanda, kuidas võidelTrop aeolu m maju s IK PA LD ER JAN RIL HA da kahjuritega ning ingl true valerian SU UR MU NGAL ILL ingl nasturtium kuidas rajada nii traditsioonilist kui ka tänapäevast ürdiaeda. Kolmas alajaotus sisaldab peatükke toiduvalV mistamisest ja kosmeetikast, kodustest ravimitest ja käsitööst ning Ü hulga retsepte.

See rikkalikult fotodega illustreeritud raamat kutsub teid põnevale teekonnale, et teha tutvust kõige tähelepanuväärsemate looduse imedega. Kõiki maakera mandreid ja ookeane hõlmav raamat võimaldab ainukordseid elamusi pakkuvaid kohti ikka uuesti ja uuesti külastada. 1001 kõige kaunimat, dramaatilisemat ja ohtlikumat paika – mäed, joad, geisrid, veekeerised, järved, kanjonid, vulkaanid, vihmametsad, liustikud ja palju muud. Raamatu autor on tuntud BBC loodussaadete produtsent ja maailmarändur, kes on kirjutanud ka üle 75 loodusraamatu.

Ürtide kataloog

Ürtide kataloog

Maitse-, lõhna- ja ravimtaimed Peter McHoy, Pamela Westland KLUBIH

199.228.IND

TAVA H I N D

d tagaossa. Sinakasrohelise suurepäraselt peenra on kaunid ja 1,2–1,5 m peenelt lõhestunud lehed atel valgetel või roosadel kõrguste varte otsas paiknev v meeldiv lõhn. õitel on vanilli meenuta maa-aluse akse kasvatat ni Kui harilikku parderja tavaliselt õied, et taim saaks osa pärast, eemaldatakse . moodustamisele suunata kogu kasvujõu risoomi laske lihtsalt ilu pärast, siis Kui palderjan on aias on eriti silmatorkavad tal õitseda – kõrged õisikud Avatud kasvukohas on näiteks tumeda heki taustal. mõistlik taime toestada. s seemnete abil ja sobivate Taime saab paljundada ise. Samuti võib jaotada tingimustes külvab ka ennast id. olemasolevaid puhmiku vad kassid ja rotid Harilikku palderjani armasta just seda nõidust mees (oletatavasti kasutas vilepilli meelitamiseks). välja rottide Hamelini linnast

ni L KASVATATI palderja ARASEM ATEL AEGADE d taime juurtest ravimei peamise lt selleks, et on harilik palderjan pigem valmistada. Tänapäeval sobib kuid dvam, pilkupüü ilutaim, mitte küll kõige

, ning vähesedki õied lehtede, mitte õite arengut tse, lehtede varju. Ilusa kompak muld. igal jäävad tõenäoliselt a. Taimele tasub ürdiaias taime jaoks on parim vaene hta teda on lihtne kasvatad ja rikkalikult õitseva lle seemned kasvuko kui ka õied on söödavad Külvake suure mungali juhul koht leida. Nii lehed . ja istutage hiliskevadel nagu kapparit või kasvatage potis ette seemneid võib marineerida ja tteliselt erksad põhimõ on niivõrd taim on või varasuvel välja. Kuigi Suure mungalille õied taimed külma suhtes ühest taimest, et elavdada külmakindel, on noored värvikirevad, et piisab juba seemneid kevadel väga kasvavad peamiselt lehttundlikud, mistõttu ei tasuks ürdiaia seda osa, kus sordid kipuvad teisi vara välja külvata. dekoratiivsed taimed. Ronivad ilma et ta eritaimedena on parem lle on raske kasvatada, mungali Suurt taimi lämmatama. Kontein ja röövikuid. Söödavatel 60 cm kõrguseid sorte. meelitaks ligi lehetäisid kasvatada kompaktseid kuni ei vaja viljakat mulda e tõrjevahendeid, vaid mis taimeosadel ärge kasutag Suur mungalill on taim, muld on pigem kahjulik. tud lehed. ega väetamist, toitaineterikas vad eemaldage kahjusta soodusta e kastmin liigne Liiga viljakas muld ja ILL HEAASTANE SUUR MUNGAL

uus!

TAIME TÜÜP

Tõlkinud Thea Kull ja Malle Leht Kirjastus Varrak, 224 lk, kõva köide

Külmakindel üheaastane

ON laste lemmik ning

PARIM KASVUKOHT

SOBILIK MULD

Vähenõudlik, vaene

Täispäike

PALJUNDAMINE

Seemned

TAIMEOSAD

Õied, lehed, seemned

Harilik palderjan on kõrge taim, mis sobib kõige paremini ürdipeenra tagumisse ossa.

KASUTUSALAD

Kosmeetika, kokandus, majapidamine, ravim

TAIME TÜÜP

Külmakindel mitmeaastane

Täispäike või poolvari

SOBILIK MULD

PALJUNDAMINE

Niiske, kuid hea drenaažiga

Jaotamine, seemned

KASUTUSALAD

TAIMEOSAD

Ravim

Juured

The

349.387.IND

TAVA H I N D

— 109 —

Tõlkinud Lauri Laanisto ja Tõnis Värnik Kirjastus Varrak, 960 lk, kõva köide, Kordustrükk

KOOD 2449

13.05.2008 15:56:51

13.05.2008 15:56:51 108 Herb Bible_EST_ 1-224.indd

Michael Bright KLUBIH

PARIM KASVUKOHT

— 108 —

KOOD 16665

1001 LOODUSE IMET, mida elu jooksul peab nägema

The Herb Bible_EST_

1-224.indd 109

Text Black

Text Black

On filme, mida lihtsalt ei tohiks vaatamata jätta. Rikkalikult fotodega illustreeritud raamat pakub välja filminimistu, mis hõlmab kogu filmiajalugu, kogu maailma, kõiki žanreid: tummfilmid ja avangardfilmid, Euroopa, Ameerika, Lähis-Ida jt. piirkondade filmid, joonisfilmid, dokumentaalfilmid ja lühifilmid. Välja on toodud filmiauhinnad, mis linateos on saanud. Raamatu lõpus on täielik pealkirjaregister, mis toob ära nii filmi originaal- kui ka eestikeelse pealkirja. Sellele järgneb täielik loetelu režissööridest, kelle filmid käesolevas raamatus ära on toodud. Täiendatud kordustrükk.

Kasutage feng shui iidset tarkust – see toimib ka tänapäeval! See mahukas entsüklopeedia sisaldab feng shui juhendeid ja sümboleid koos tänapäevaste selgitustega ja lihtsate tabelitega ning feng shui kompassi luo pan’i kasutusjuhendi. Siin on palju praktilisi nõuandeid feng shui põhimõtete kasutamiseks alates maja ostmisest kuni väikeste detailide lisamiseni kodus. Raamat aitab mõista suhteid töökohas ja kodus ning pakub viise, kuidas parandada tervist, edendada karjääri ja kindlustada sõprussidemeid ning luua oma lähedastele neid toetav keskkond. Üle 600 foto ja illustratsiooni, sealVANDAMINE PAIGUTUSE KA hulgas korteriplaanid V ja aiakujundused aitavad teil eluruume korraldada feng shui põhimõtete alusel. T ö ö k o h t

212

FENG SHUI. Praktiline entsüklopeedia

uus!

www.serk.ee

Gill Hale

energiate õttes arvesse erinevaid ilmatüüpe, mis on seotud kaheksa ega, mis kaare ning tegevusvaldkondad neile vastavalt nendega sobivad, saame alad nagu kujundada ettevõtte. Mõned tuleb ad tualetid, parklad ja söögikoh võib-olla teise kohta paigutada. u sellele, Tähtis on pöörata tähelepan kontorisse sisemida külastajad näevad tohiks nad näha nedes. Ideaalsel juhul ei Igas organisatotseselt peamist tööruumi. aid aegu, aga sioonis on vahel stressirikk kliendid ei külastajad ja potentsiaalsed või kuulda tohiks sellega kokku puutuda vahel. Seetõttu tuliseid vaidlusi töötajate külastapeaksid uksed olema paigutatud sest neile jate nägemisulatusest eemale, ja töökast t tuleb jätta mulje rahulikus keskkonnast.

imet kontori Meeldiv töötajate köök teeb korras ja puhas. moraaliga ning peab olema

on seespool, välisseina ääres või kui need hästi. Nende peab ventilatsioon töötama kogu aeg ruumide uksed peavad olema ukse korral ei suletud ja isegi avatud olla. Need ruutohiks tualetipotti näha . mid olgu puhtad ja meeldivad

SISSEPÄÄSUD kui see on Sissepääs asub soodsal kohal, suunas, mille firmaomanikule kasulikus number. Kui määrab tema maagiline – ja tavaseda ei saa ümber paigutada töökoht või tuleb siis –, saagi ei liselt Sissepääs laud paigutada soodsas suunas. giat, läänes aga idas suurendab kasvuener

299.348.TAVA H I N D

PARKLAD kõige paremad Firma parkla jaoks on loe. ilmakaared ida, kagu või

SISSEPÄÄS TÖÖTAJATE

KÖÖK

LEVITAMINE

DISAIN

Singapuris asuva moodsa iselt kontorihoone sissekäik on traditsioonil kummalgi pool. hiinapärane, kahe valvuriga

ƒ Selle

∂ Muljetavaldavad

uksed on kujundatud nis hoone ja

tahes, elestabiilsust. Olgu suund milline mendid peavad olema tasakaalus. LETID V A N N I T OA D J A T UA

KOOD 16597

või hoone gutatud põhja, loodesse keskossa.

RUUM

vaatega, aga suur vastasmaja energia ähvardab kontorit negatiivse „mürginooltega”.

Tõlkinud Tiina Kanarbik Kirjastus Varrak, 256 lk, kõva köide, suur formaat

mulje, aga See sissepääs jätab meeldiva ja selle kohal vastuvõtulaud on ära lõigatud on laetalad.

KÖÖGID JA

R E S TO R A N I D

LADU

nii, et need oleksid proportsioo selle ümbrusega.

IND

T Ö Ö TA J AT E

ja restoraSoodsad ilmakaared köökidele ja edel. Kõige nidele on ida, kagu, lõuna ventilatsioon, tähtsamad on puhtus ja hea et õhk oleks mis peavad kindlusta ma, kogu aeg värske ja meeldiv. TREPID trepid olla paiIdeaalsel juhul ei tohiks

© Tualett

KLUBIH

213

T ö ö k o h t

ja nad Tualette on alati raske paigutada sissepääsu ei tohi kunagi avaneda kontori on kontori poole. Eelistatud paigutus

MÜÜK, AVALIKUD TÖÖKODA

SUHTED JA REKLAAM

treppi kerges Siseaed toetab seda õhulist ja õhurikkas vastuvõtutsoonis.

1001 FILMI, mida elu jooksul peab nägema Peatoimetaja Steven Jay Schneider

SEKRETÄR

vastavalt See näidiskontor on kujundatud . Arvesse tegevusalade soodsatele suundadele ning uksed on võetud tööprotsessi kulgemine ei märka, kuid asetsevad nii, et võõrad neid inimestele, kes võimaldavad head ülevaadet tulevad tööasjus.

©

RAAMATUPIDAMINE

KONTOR JA

TEGEVDIREKTOR

ADMINISTRATSIOON

KLUBIH

349.387.TAVA H I N D

IND

Inglise keelest tõlkinud Timo Diener, Eva Eensar, Lauri Kaare, Elen Lotman, Eva Toome ja Margit Tõnson Kirjastus Varrak, 960 lk, kõva köide.

KOOD 16733

www.serk.ee

10.2008

Tuntuimate ürtide teejuht • Nõuanded istutamise, kasvatamise, korjamise ja säilitamise kohta • Ürdid kodus • Kuidas omakasvatatud taimedest maksimaalset kasu saada.

10.2008

15


KÄSIRAAMATUD

Inimesed

16

17

uus!

T:Layout 1

05_ES conran 062-1

9.04.2008

13:55

Page 62

13:55

Page 63

Kunstiõpetaja Philip Berrill julgustab joonistama ja maalima igaüht, kellele kunstiharrastus rõõmu valmistab. Tema õpikud on lihtsad ja jõukohased ning ühtviisi populaarsed Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Tšehhis, Lätis ja mujalgi. Nüüd on Philip Berrilli ainulaadne ja innustav kunstiõpikute sari eesti keeles olemas käepärase neljast raamatust koosneva komplektina.

AEG Eero Aarnio

eine Elektrizitätssõnadest Allgem che AEG on lühend DEG-ist (Deuts See kasvas välja au Gesellschaft. stas Emil Rathen chaft), mille moodu i Edison Gesells ta oli näinud Edison pärast seda, kui avaldanud aastal 1883 – sügavat muljet talle oli See „Exposition elektripirni. atud näitusel aastal korrald Peter Pariisis 1881. palkas Kompanii e d’Electricité”. ajaloo esimes Internationale jaoks AEG kavandaks Behrensi, et see eeskujuks vana iili. Behrens võttis eks moodsaks tervikliku firmast AEG üheks esimes logotüübi ja muutis ud tootevalik, oli ühtselt disainit ettevõtteks, millel aafika. hoonestik ja firmagr

4

63 ONRAN AYLEY | C DISAIN | B

tud 1898–1976 idust raam ja painuta millel oli kasepu , mida tootis disainis Aalto tooli, Luterma istmeid ei saa See meenutas i- ja kangelasi. Teda vineerist põhi. kasutati tramm üks modernismi riks – Luther ning mida Alvar Aalto on niliseks disaine raamis Eesti vabrik nimega karmiks ja mehaa a. Ehk sai Aalto t. mingil juhul pidada üle kogu Euroop romantika elemen Breueri rongivagunites ka töös oli tugev mõjutusi Marcel ades Venemaast oli nii tema elus kui kavand ru Soome „rippuvat” istet kasutatud terasto 1917. aastat, kui ly”. Viimase juures Ajajärgul pärast üritasid Soome stiili metalltoolist „Wassi „sellise mööbli vuse saavutanud, likule ud. Ta arvas, et eraldudes iseseis ust oma rahvus a, kuid teda küll ei veedeln tnikud leida väljend id on õige suunag kujunduskuns liikumises tähtsat aalsed meetod otsuseid loomise ratsion Aalto mängis selles kui ratsionaalseid oma siis, ta identiteedile. Alvar tegi ainult lõpuni tulemus on hea 1930. aastate juures”. des ja rolli. Perioodil kuni materjalivaliku materjale kasuta mist. Nelja tehakse ka õige used looduslikke as see puidu kasuta parimad kujund Aalto jaoks tähend i Põhjamaade rõhutades. ja demonstreerit romantilist külge arhitektuuribüroo ööbli kavandit Aalto Helsingis sanatooriumim aasta suvel. Kõrge 1931. aastal asutas sil Helsingis 1932. ehitisega: Paimio ehituskongres alt painutatud kahe ühiskondliku a millel oli keeruk ukogug li, tegi endale nime i raamat tugitoo ega seljato 1933) ja Viiburi värvitud iste, toodet sanatooriumi (1929– ati laialdaselt kogu eebenipuu-mustaks oksjoni eerist tutvust oriumi Christie kasevin ni sanato Architectural (1927–1935). Eriti tel väga vähe (Londo ainult roomsed pildid tehnilistel põhjus tel võib-olla isegi mõjuvad monok tuntuks ataloogi andme maailmas ning Aalto arhitektuuri artiklites ja 2006. aasta müügik trükisõnas tegid sellele tihti Aalto töö tõeline viidati Tema Review’s ja mujal s. Samas abil Soome 25 eksemplari). sel moel meedia lse stiili sümboli erinev. kirjanduses, jättes kui internatsionaa siiski mingil määral muus tutvustavas t modernismist otmisest. olemus on puhtas jälle ent häälekas veenva mulje massto ades tegi Aalto tegutses väike, sellest mööblit kavand Ehkki Soomes keeles kasutati i, mille Viiburi raamatukogu as uudse taburet e lobigrupp (soome kujund ei Ta hulka ega. funktsionalistid des Aalto nende koostööd Korhos lt painutatud, kasuta s sõna funkis), tema suunast rääkide i ülal L-tähe kujulise äärmustesse ning L-jalad kinnitat puust jalad olid kaldunud kunagi ise tehnoloogiat. nistlike vormide kuulunud. Ta ei lidest ja eri liimimise ja saagim vahendaja moder i nutikat materja eri otseku ta järgis külge (neid toodeti arhitektuur toimib ja mööblit luues See L-jalg otse tabureti istme e otsa laduda. materjalide vahel, silma all ja traditsiooniliste Taburette sai üksteis on, et avalikkuse viimistlusega). gas baarikappidele Tähelepanuväärne seeriale, sealhul s tõi Aalto mööbli sama loogikat. töötade iga tervele 1933– pani aluse arendati välja raamatukogu projekt vahel. ga toolidele, mis sanatooriumi ja dliku vajaduse aastate ja kergetele seljatoe nismi ja ühiskon hästi Aalto 1930. ega, kes oli l iseloomustas välja seose moder L-jalg oli Aalto Otto Korhos 1935. See mööbe utilitaarne, ja ehkki hdas Aastal 1927 tutvus naalne, aga mitte ja Rakennustyöte t odava disaini: funktsio OY Huonekalumassilist tootmis nekut mööblivabriku (mis võimaldas – ei ele firma väljapa standarddetail paindlikkusele kavandas Korhos en talle see – tänu oma omanik. Kui Aalto aga), ei võtnud tutvustas Korhon , tükihinn äevaks aastap valikuvabadust. Turu linna 700. koos töötada nii e, mille olid ogiaid. Neil tuli disainerilt ega tarbijalt ettevõt – tehnolo e as Finmar mööblitööstus sanatooriumi jaoks tutvustada Aastal 1934 korrald objektil. Paimio tuurikriitikut, et arhitek briti Paimio kui ka Viiburi kaks mööblist. moodustanud e näituse Aalto – Londonis esimes Soome disaini illyl ja see tegi Aalto & Masonis Piccad Näitus peeti Fortnum

Alvar Aalto

s 1932

sai kuulsaks idisainer, kes Soome mööbl Eero Aarnio on (1965) ja „Gyro” toolidega „Pall” , tõestades suure New 1960-ndatel oma liidi hulgas tuntuks tellimusel ja olid metropoli kunstie ad valmisid Asko abil on võimalik (1968). Mõlem amad vormid gulise ettevõtlikkuse teha. Koos sel „kõige mugav päraselt, et loomin arusaadavamaks York Timesi kinnitu näevad nad siiski rahvale märksa ” Praegu seniga „disain mõiste did hoidmiseks”. Aalto ja Maire Gullich inimkeha ülal sed, nagu rekvisii abikaasa Aino müüakse u stiili katsetu siiani oma arhitektist ajajärg kus is, tolle Aarnio luua uue välja nagu – kaupluse Helsing 1960-ndatel püüdis avas Aalto Arteki st Korhose vabrik. „Barbarella” filmist. aga, kui ta Soome mille on tootnud kõige ni, pärast seda Aalto mööblit, ka klaasi. Tema plastmööbli iluetalo kujundas Aalto dunud toolide sile, 1930. aastatel , on ta kesken valminud töö konkur Saksamaale siirdus e on 1936. aastal udelitele. hase arvutim le klaasite kuulsam klaases vajalike maks Karhula disainimiseks eeritud, tähista mis oli organis aasta Pariisi 1937. a Eksponeeritun oerins 50. aastapäeva. s nime all „Eskim el, tunti seda alguse e maailmanäitus aga praegu tuntaks o nahkpüksid’), iivse skinnbuxa” (’eskim ” nime all – eksklus vaasiseeria „Savoy as. Too 3 seda paremini mille Aalto kavand interjööri järgi, liseeris Helsingi hotelli klaasnõu sümbo kujuga liku loodus ja asümmeetrilise smi kummutamist. va geomeetrilise formali on Bostonis paikne ehitiste hulgas 1949) ja Aalto hilisemate (1947– mu ühisela Tehnikainstituut Massachusettsi 1958). 1947. aasta itos Helsingis (1952– ideid Kansaneläkela mööblikujunduse oma 1930. aastate paiku üritas ta is ei olnud tema aga üheski kavand edasi arendada, t. Aalto jääb aga poeesiat ja selgus tatud varasemate tööde e poolt tunnus üldsus aks istvam üheks kõige väljapa ks. and the modernismi viljeleja n. Alvar Aalto Paul David Pearso Bibliograafia. New York, 1977; Watson-Guptill, Flieg. Alvar International Style. Karl 1978; rg, London, n, Secker & Warbu Thames & Hudso r, New York, 1975; a critical Aalto. Praege ill. Alvar Aalto: Malcolm Quantr Aalto. London, 1975; n, 1982; Alvar & Warburg, Londo York, study. Secker Modern Art, New og. Museum of Näitusekatalo Aalto Design. Aino and Alvar 1997; H. Cantz. Bielefeld, 2004. Bishofsberger,

KLUBIHIND

327.-

Tõlkinud Lea Noorma Kirjastus TEA, 4 × 64 lk, pehme köide, karp

KOOD 717400

sajandi Manutiuse 15. il, paika Veneetsia kirjatüüb oma pandud ning on atuks põhiosas muutum jäänud.

1

KLUBIHIND

449.-

Tõlkinud Kai Vaarandi ja Kalle Klein Kirjastus Varrak, 338 lk, kõva köide, suur formaat

KOOD 16580

Pilates sinu jaoks.

Koekirjade varamu

Pilatese kodujuht igaühele: harjutused, toitumine,

Lesley Stanfield Selles põhjalikus koekirjade raamatus on ära toodud 300 mustrit, mille seas on nii traditsioonilisi kui ka uusi, nii neid, mis on mõeldud algajale, kui ka neid, mis võiksid huvitada juba kogenud kudujat – palmikud, pits­kirjad ja vikkelkirjad. Kõik mustrid on esitatud värvifotol ja kergesti jälgitaval skeemil. Lisaks on toodud näited eri lõngadest, mille kasutamine annab erineva efekti.

elustiil

www.serk.ee

Ann Crowther, Helena Petre Raamat koosneb kolmest osast. Esimene selgitab Pilatese traditsioonilisi printsiipe ning esitab üle 60 harjutuse koos infoga, kuidas need parandavad rühti, vormisolekut ja koordinatsiooni. Teine peatükk tõdeb, et terve olemiseks ja hea vormi säilitamiseks peame täiendama iga harjutustekompleksi arukate toitumisharjumustega. Peatükk sisaldab 25 toitva roa retsepti. Kolmas peatükk juhib tähelepanu sellele, et tugeva keha jaoks on vaja ka tugevat vaimu. KLUBIHIND

189.-

Tõlkinud Linda Poots Kirjastus Varrak, 144 lk, pehme köide

KOOD 16672

uus!

KLUBIHIND

219.-

Tõlkinud Faina Laksberg Kirjastus Varrak, 191 lk, kõva köide, Kordustrükk

KOOD 8018

uus!

Raamatu peategelaseks on noor Juhan Viiding, nagu teda on näinud ja mäletab õde Mari Tarand. Autor on teadlikult vältinud materjali kogumist kaugemalt, Juhani sõprade ja teekaaslaste suust, mistõttu on tegemist väga isikliku elulooga. Kirjutatud on perest ja kodust, pinnasest, kus tulevane luuletaja kasvas. Raamatu pildid on pärit erakogudest. KLUBIHIND

169.-

uus!

Kirjastus Ilmamaa 272 lk, kõva köide

KOOD 771099

2

bi evolutsioon 4. AEG logotüü läbi alates 1896. aastast 1908. kuni 1900., 1907., kuidas aastani 1912 näitab, hakanud firma on aja jooksul selgemat üha a eelistam keerduvate kujundit. Esimese rgi väätidega firmamä Schwechten. Franz as kavand 1900. aasta Pariisi jaoks tegi maailmanäituse uue logo, mis Otto Eckmann art on inspireeritud Behrensi nouveau’st. Peter valmis aastal logo esimene el aastal ilmus 1907. Järgmis une kujundus, täiesti teistsug oli AEG aastaks 1912. kuid Aldus logo, mis põhineb

konsool1. Alvar Aalto, tud, tugitool painuta lakitud lamineeritud ja 932. vineerist, 1931–1 imislaud, 2. Aalto serveer aastal kujundatud 1936. is. Jälle Artekile Helsing painutatud kasutatakse siin sel moel, lamineeritud vineeri praktiline kui et on saadud nii mööbliese. ka dekoratiivne pidevalt See on olnud tootmises. tool „Pall”, 1965. 3. Eero Aarnio,

Mari Tarand

Philip Berrill

plate) (*Text black

plate) (*Text black

Lapsepõlv Juhaniga

Pastell. Visandamine. Akvarell. Õlimaal

AEG AALTO —

a T:Layout 1

05_ES conran 062-1

9.04.2008

Ajapildi sees.

Igaühe kunstiõpik.

10.2008

Stephen Bayley & Terence Conran

Disain on kõikjal meie umber ja see puudutab kõike, alates kirjaklambrist ja iPod’ist kuni meie kodu ja elustiilini. „Disain. Kuju saanud mõte” on põhjalik teos, mis annab ülevaate terve sajandi disainist. Autorid käsitlevad kuulsaimaid disainereid, liikumisi, koolkondi, materjale ja protsesse (näiteks mööbel, mood, firmagraafika, autod ja muud tooted, märgid ja sümbolid), mis on disainimaailma mõjutanud.

KLUBIHIND

249.-

100 kauneimat naist maalikunstis

Viis aastat peidus

Naise roll ühiskonnas on läbi aegade olnud omaette teema, sama huvitav on ka naisi kujutava kunsti areng, mida album „100 kauneimat naist maalikunstis” peegeldada püüab. Siin on tuntud maale, mis on olulised kunstiajaloo seisukohast, samas esitletakse ka neid, mis väärivad tähelepanu mitte ainult modelli ilu, vaid ka tundliku kunstikäsitluse poolest.

Äärmuslikult avameelne raamat Eesti ühe tuntuima telesaatejuhi elust Ameerika Ühendriikides. Mida tegelikult tähendab illegaalne elu, kui sul pole ametlikku elamis- ja tööluba? Kuidas tuleb igapäevase leiva hankimisega toime naine, kes oli kodumaal esimese suurusjärgu täht, kuid nüüd vaid nimeta ja näota esmaste inimõigusteta võõrtööline?

Tõlkinud Marja Liidja, Kirjastus Sinisukk 208 lk, kõva köide, suur formaat

KOOD 145270

uus!

Maire Aunaste

KLUBIHIND

189.-

KOOD 443505

Kokteilid ja õhtused dringid

Elizabeth J. Randy Taraborrelli

David Biggs

Kuigi teda on aastaid koheldud vastavalt ta täheseisusele, ei saa mööda tõest: Elizabeth Taylor olla pole sugugi lihtne. Põhiolemuselt leebe ja hooliv, kuigi sageli turtsaka ja enesekesksena mõjuv Elizabeth on keeruline inimene. Põhjalik ning huvitavalt kirjutatud elulooraamat koos parimate fotodega valgustab selgemalt selle huvitava ja vastuolulise naise elu.

Ideid ja retsepte põnevate ja stiilsete jookide valmistamiseks. Klassikaliste jookide ajaloost. Eksootilised kokteilid. Nõuandeid drinkide segamiseks. Fantaasiarikkaid ideid serveerimiseks. Alkohol magustoitudes.

KLUBIHIND

132.-

Tõlkinud Anne Veskimeister Kirjastus Valgus, 192 lk, kõva köide

KOOD 682173

uus!

uus!

Ajakirjade Kirjastus 176 lk, kõva köide

KLUBIHIND

318.-

Tõlkinud Raili Puskar Kirjastus Tänapäev, 552 lk, kõva köide

KOOD 626900

uus!

www.serk.ee

10.2008

Disain. Kuju saanud mõte


lu ka siis, u ik st o p st ee ie te sub t, kuid Raamatuklubi ta tu a m a a r k li a v i õ lubi- v kui pakis pole k i enam! õ v i n o o r k 0 0 8 on tellimuse väärtus

10.2008

Tõde Eestist, Lätist ja Leedust

Teine maailmasõda.

XX sajandi konflikt ja Lääne allakäik

Mika Waltari

Niall Ferguson

1941. aasta aprillis ilmus Rootsis soomekeelne teos pealkirjaga „Tõde Eestist, Lätist ja Leedust”. Autoriks oli märgitud Nauticus – üsna pea selgus, et see on soome kirjanik Mika Waltari. Autor kirjeldab üsna sapiselt ja kriitiliselt Balti riikide käekäiku 1939. aasta sügisest 1940. aasta suveni ning Eesti ühiskondlikke olusid pärast Nõukogude Liiduga liitmist. KLUBIHIND

189.-

Tõlkinud Ene Kaaber Kirjastus Varrak, 144 lk, kõva köide

KOOD 17150

uus!

Mis muutis 20. sajandi ja eriti selle esimese poole nii veriseks? Autori sõnul tuleb silmas pidada eelkõige kolme peamist märksõna: etniline konflikt, majanduslik muutlikkus ja impeeriumide allakäik. Etnilised rahutused puhkevad ennekõike suurte majanduslike muutuste perioodil ning impeeriu­ midele pöördelistel aegadel. KLUBIHIND

439.-

Olev Teder Raamat avab tavapärasest erineva Vabadussõja käsitluse. Noor, 24-aastane leitnant võttis omale vabatahtlikult ameti, kus tuli kartmatu ja väga jõulise tegevusega kasida isamaa vabaduse nimel endast kõrgemal seisvate polkovnikute karjääri-ja maineratsusid ja rakendada samal ajal eesti riigi sõltumatuse vankri ette tõsise tööga treenitud täkud.

141.-

uus!

Kirjastus Olev Teder 362 lk, pehme köide

KOOD 159062

KLUBIHIND

223.-

www.serk.ee

189.-

KOOD 17143

Hingelist vägivalda ehk tõsist kiusamist leidub nii töö- kui ka eraelus. Raamat pakub lugudest kujuneva vaatenurga ja aitab kiusatul olukorda ära tunda. Teos kaardistab kiusaja tundemärgid ja tüüpilised käitumisjooned. Raamatu abil saab ohver võitlusesse asuda: panna paika piirid, hankida tõendeid ja abi, katkestada kahjulik suhe või töölt ära tulla.

Paul Wilson on maailmas tuntud kui „meelerahu guru” , kes on meditatsiooni õpetanud peaaegu 30 aastat. Vaikuse harjutused põhinevad neljal lihtsal sammul, mis muudavad su tundeid ja seda, mida elult saada võid. Need on sama tõhusad nii nende puhul, kes pole kunagi varem mediteerinud, kui ka nende puhul, kes soovivad eluaegse mediteerimise praktikat süvendada.

uus!

KLUBIHIND

209.-

Tõlkinud Riina Ruut ja Kadri Metsma Kirjastus Varrak, 240 lk, kõva köide

KOOD 17181

uus!

Söö, palveta, armasta

Laste rännak

Elizabeth Gilbert

Brandon Bays

Raamat sisaldab 35 intervjuud Eesti ühiskonnaelu tegelaste ning arvamusliidritega alates president Toomas Hendrik Ilvesest rahvakirjanik Andrus Kivirähkini. Siim Kallas, Mart Laar, Peeter Tulviste, Tiit Pruuli, Marju Lauristin, Mart Poom, Villu Reiljan olgu vaid üksikud näited sellest säravast nimekirjast, keda autor oma raamatus portreteerinud on.

See raamat on ühtaegu füüsiline teekond, vaimne otsimisretk ja reisimälestus. Autor, kes tundis, et ta elu on tupikusse jõudnud, otsustas minna seda muutma. Itaaliast otsis ta naudinguid ja köögimõnusid, Indias õppis mediteerima ning Indoneesias sensuaalsust ja vaimset tervenemist. Vaimselt ja hingeliselt kurnatud naisest saab noorenenud, enesekindel ja armunud naine.

See on põnev ja innustav käsiraamat lastevanematele. Lihtsate, kasutajasõbralike tehnikate abil saate aidata lapsel klaarida nii emotsionaalseid tõkkeid kui ka füüsilisi probleeme. Raamat on täis innustavaid, tegelikust elust võetud lugusid. Lisaks on siin kirjeldatud kahte täispikkuses rännakuprotsessi, mis mõeldud viie- kuni kaheteistaastastele lastele.

uus!

KOOD 159826

Boris Reitschuster

Raamat sisaldab mehe mälestusi, kes oli üks Hitleri viimaste päevade viimaseid tunnistajaid. Üheksa kuu vältel, 1944. aasta juulist 1945. aasta aprillini kohtus noor staabiohvitser Hitleriga pea iga päev, põgenedes punkrist ühena viimastest. Tema mälestused muudab Eesti lu­geja jaoks eriti huvipakkuvaks tõsiasi, et nende autor oli sündinud Kuressaares.

„Kergem oleks kirjutada raamatut tühjast kiirköitjast kui Dmitri Medved­ jevist.” See oli mu esimene mõte, kuid mulje oli petlik – juba esimesed uuringud andsid selgust, et materjal võimaldab märksa enamat kui igava biograafia kirjutamist. Neil intriigidel ja võimuvõitlustel, mis tõid Medvedjevi Krem­ lisse, oli vähe ühist traditsioonilise juhtkonna moodustamisega. Tõlkinud Vladimir Beekman ja Arne Nielsen Kirjastus Olion, 216 lk, pehme köide

KOOD 665626

Paul Wilson

KOOD 17198

KLUBIHIND

229.-

uus!

KLUBIHIND

Tõlkinud Anne Kahk Kirjastus Varrak, 384 lk, kõva köide

208.-

KOOD 15477

Tõlkinud Tiia Rinne Kirjastus Pilgrim, 192 lk, pehme köide

KOOD 991381

Tüdrukute kasvatamine

Kas Kremli uus peremees?

156.-

Brita Jokinen

Tõlkinud Tõnu Ülemaantee Kirjastus Varrak, 264 lk, kõva köide

Dmitri Medvedjev.

KLUBIHIND

Vaikus

Mart Soidro

B. F. von Loringhoven

Tõlkinud Mirjam Lepikult Kirjastus Varrak, 144 lk, kõva köide

Kiusaja meie seas

Ajastu märgid

Kirjastus Mardikas 288 lk, pehme köide

Hitleri viimased päevad

KLUBIHIND

209.-

KOOD 16030

dokumentaalne käsitlus

KLUBIHIND

KLUBIHIND

Tõlkinud Marek Laane Kirjastus Varrak, 760 lk, kõva köide

Kutsar. Eesti Vabadussõja

Kogemusi probleemsetest inimsuhetest ja lugusid sellest, kuidas nendega hakkama on saadud

19

KLUBIHIND

195.-

Kirjastus Ersen 200 lk, kõva köide

KOOD 126095

uus!

Small Talk.

Seltskondliku vestluse kunst

Gisela Preuschoff

Birgitte Sally

Psühholoogist autori raamatust saate muuhulgas teada, kuidas mõista tüdrukute arengu tähtsamaid emotsionaalseid ja füüsilisi aspekte imikupõlvest noorukieani; hinnata käitumiserinevusi tüdrukute ja poiste vahel; mõista isade tähtsust tütarde jaoks; aru saada, et enesehinnang võib vähendada tütre hirme; hoida teismelist tütart õigel teel.

Viisakas seltskondlik vestlus tundub paljudele tühine ajaraiskamine. Ilma kontakti loomise ja pinnapealse vestluse oskuseta ei jõuta aga kunagi sisukate ja tõsiste jutuajamisteni. Raamat õpetab samm-sammult parandama oma seltskondliku suhtlemise oskust nii töises kui ka isiklikus elus ning selgitab suhtlemise ja kontaktiloomise psühholoogilisi tagamaid.

uus!

10.2008

18

ENESEABI

KLUBIHIND

170.-

Tõlkinud Ingrid Gilts-Nittim Kirjastus Kunst, 248 lk, pehme köide

KOOD 437351

uus!

www.serk.ee

AJALUGU


INFO JA TEATED 20

21

Raamatuklubi rahvas Lapimaal 10.2008

10.2008

Uusaastatervitus ooperimajas Järgmist – 2009. aastat tahame koos raamatu­klubi liikmetega tervitada 16. jaanuaril Rahvus­ooperis Estonia. Kutsume teid vaatama-kuulama Johann Straussi elegantset, lõbusat ja suurejoonelist operetti „Viini veri.” Teid ootavad haaravad operetimeloodiad, vapustavad kostüümid ja lavakujundus, vahuvein, segadused abikaasade ning armukestega ja ehtne Viini elulaad „tantsiva kongressi” aegu. Klubiliige koos ühe kaaslasega saab selleks päevaks piletid osta 15% soodsamalt. Sooduspileti saate broneerida 20. oktoobrist kuni 5. novembrini või kuni kohti jätkub. Seejuures tuleb teada anda oma nimi ja raamatuklubi kliendinumber. Lisainfo ja broneeri­ mine: tel 683 1260, e-mail estonia@opera.ee. Broneeritud piletid tuleb välja osta novembrikuu jooksul. Etendus algab kl 19.00. Enne etendust kl 18.00 ootame teid klaasikesele vahuveinile, et koos uut aastat tervitada. Koreograaf ja lavastaja Monika Wiesler (Austria) | Muusikaline juht ja dirigent Jüri Alperten või Erki Pehk | Kunstnik Eldor Renter | Osades: Väino Puura, Urmas Põldma, Tiiu Laur, Janne Ševtšenko, Angelika Mikk, Andres Köster jt | Etenduse kestus 2 t 50 min.

www.opera.ee

EsitlEb:

www.serk.ee

Armastuse valem Mari VihMandi ooper Esietendus 17. oktoobril Etendused 18.10, 19.11, 21.11

Ametüste kaevandamas

Veel rohkem soodustusi Varraku raamatupoodides! Lisaks tavapärasele kuupakkumisele kehtivad Suure Eesti Raamatuklubi liikmetele alates 1. oktoobrist Varraku kauplustes ka kõik püsiklientide soodustused.

Meeldetuletus SMS-iga! Kui Te ei loe tihti e-maili ja sooviksite saada meelde­tuletust klubiraamatust äraütlemise tähtaja saabumise kohta enne 22. kuupäeva hoopiski SMS-i teel, andke sellest meile teada ja saatke oma mobiil­tele­foninumber. Lülitame Teid sõnumisaajate nimekirja.

• -5 % kõigist kirjastuse Varrak raamatutest, mis ei ole raamatuklubi kuu­ pakkumises • -Iga kuu kolm raamatut eriti hea hinnaga

Uus Raamatuklubi teenindus­ punkt Rocca al Mare Keskuses

Tere tulemast Varraku raamatupoodidesse Kristiine Keskuse 1. korrusel, Rocca al Mare Keskuse 2. korrusel ja Rävala majas Rävala pst 6.

Varraku Rocca al Mare keskuse kauplus kolib esimese korruse kitsaks jäänud ruumidest teisele korrusele. Ootame teid uude, avara­ masse raamatupoodi alates 1. oktoobrist.

www.serk.ee

Kulda uhtmas


at

ui

u s e ga

l li m

KINGITUSE

te

am

Tuginedes nii varasematele käsitlustele kui ka uutele arhiivimaterjalidele, püüab autor tuua selgust Teise maailmasõja aegse luuremaailma hämaratesse telgitagustesse, ennekõike vastata küsimusele, kas ja kuivõrd tegi vahetult enne sõja lõppu hukatud Canaris koostööd lääneliitlaste luurega ja osales Hitleri vastases vandenõus.

ar a

10.2008

Richard Bassett

KLUBIREEGLID

os

Canaris. Hitleri luureülem

A u hin n

­

IIG

Iga kord, kui oled kogunud VIIS BOONUSPUNKTI, võid endale valida siit leheküljelt A

22

U

TUD KLUBIL

E!

AUHINNARAAMATUD

A ST

dv

älja

sta m e ain

ult

ko

Märkige oma valik tellimiskupongi vastavasse lahtrisse.

304 lk, kõva köide

KOOD 13216

Meditatsioon. Lihtsad

Eesti aastal 1979

eneseabivõtted kodus, tööl ja reisil

Priit Vesilind

Christina Rodenbeck

Üle 30 aasta populaarses loodusajakirjas „National Geographic” töötanud maailma tuntuima eestlasest ajakirjaniku raamatus on seekord esikohal fotod. Tema professionaalne silm ja teisest elukvaliteedist tulnud inimese vaatenurk koos meenutustega oma Eesti-käikudest pakuvad huvi praegugi.

Meditatsioon pakub tõhusat võimalust lõdves­ tuda ja meelerahu saavutada. Käesoleva raamatu eesmärk ongi aidata teil sulandada meditatsioon oma kiiresse eluviisi, sest mediteerimine ei tähenda üksnes kinnisilmi lootose­ asendis istumist – mediteerida on võimalik igal ajal, igas kohas ja meeleolus. 142 lk, pehme köide

118 lk, kõva köide

KOOD 14586

KOOD 3445

Julge olla

Inka. Machu Picchu valgus

Jana Söderberg

Antoine B. Daniel

See raamat on kõigile neile, kes tunnevad end lapsevanemana kord edukana, kord ebakindlana, ja kellele kuluks ära veidi innustust. Autor räägib lähemalt lapsevanema ja lapse vajadustest ning käitumismustritest ja annab praktilist nõu, kuidas ühiselt piire seada ja konflikte lahendada.

Inka-triloogia kolmas osa. Nad tulid Hispaaniast mööda merd – sada seitsekümmend konkistadoori kaheksakümne tuhande hämmeldunud inka vastu. Kuid Gabriel – üks konkistadooride seast – ja Anamaya – kummaliste võimetega inka printsess – armuvad teineteisesse ning inkade saatus on nüüdsest ainult nende kätes.

112 lk, kõva köide

402 lk, kõva köide

KOOD 13961

KOOD 16283

Arlington Park

www.serk.ee

Berndt Sundsten, Jan Jäger

Vaimukas raamat noortest äärelinna naistest, kes kõik leiavad end väikeste lastega kodus. Juliet on maruvihane, sest pereelus võidutsevad mehed, Amanda tõrjub surmamõtteid paanilise hoolikusega majapidamises, Maisiet valdab ahastus ilu hävingu vältimatusest mõeldes ja teistelgi on omad probleemid.

Selles kaunilt illustreeritud raamatus tutvustatakse lastele põhilisi põhjamaade metsloomi ning seda, kuidas neid vaadelda ja ära tunda. Siit saad lugeda, kuidas ja kus nad elavad, kui suured nad on, mitu poega neil sünnib ja palju muud huvitavat.

224 lk, kõva köide

45 lk, kõva köide

KOOD 15293

KOOD 13503

teate. Paki eest saab tasuda arve alusel, mille leiate raamatupaki peal olevast kiletaskust. Kui pakis on klubiraamat või valikraamat, saate tellitud paki ilma postimaksuta. Kui pakis ei ole klubiraama­ tut ega valikraamatut, on postimaks 49 krooni ühe tellimuse kohta.

2. Klubiraamatuks valitud raamatut on ajakirja esimestel lehekülgedel põhjalikumalt tutvustatud ja selle 7. Iga viie boonuspunkti eest võite hind on eriti soodne. Iga klubiendale valida tasuta auhinna­ raamatu ost annab ühe boonusraamatu. Auhinnaraamatuid punkti ja vabastab paki posti­ väljastame ainult koos tellimu­ kulust. sega. Õigus auhinnaraamatule tekib pärast seda, kui boonus3. Kui te klubiraamatut ei soovi, punkte andvate raamatute eest tuleb sellest kindlasti teatada on arved tasutud. enne viimast äraütlemispäeva,

milleks on iga kuu 22. kuupäev. 8. Klubiraamat ja teised antud kuu Teatage sellest ühel järgnevatest pakkumises olevad raamatud on viisidest. klubiliikmele soodushinnaga saa klubi kodulehel: www.serk.ee daval ka raamatuklubi müügi e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, punktides Tallinnas – Rävala Lisage kindlasti oma nimi ja pst. 6, Kristiine Keskuses, Rocca klubi­liikme number või telefon al Mare kaubanduskeskuses, telefonil 646 0218 Rakveres Tammeri Raamatuäris (tööpäeviti 9.00–17.00) ning Tartus Mattieseni Raamatu­ SMS-sõnumiga: numbrile 1311: kaupluses. SERK (tühik) klubiliikme number 9. Juhul, kui olete andnud meile (tühik) klubiraamatu kood. oma e-maili aadressi, saadame SMSi hind on 5 krooni Teile iga kuu alguses klubi- ja Täites ja postitades kupongi, mis valikraamatu pakkumise ning on ajakirja tagakaanel või enne 22. kuupäeva meelde­ faksides selle numbrile 646 0149 tuletuse äraütlemistähtaja 4. Teatamata jätmist käsitleme telli­ saabumise kohta. Raamatuklubi musena ning klubiraamat saadeei väljasta oma klubiliikmete takse välja. kontaktandmeid kolmandatele osa­pooltele turundustege­5. Klubi ajakirjas tutvustatakse vuseks! põhjalikumalt ka valikraamatut. Iga valikraamatu ost annab 10. Klubiliikmena tunnustatakse samuti ühe boonuspunkti ning vähemalt 18-aastasi isikuid vabastab postikulust. Valikraama­ Eestis asuva aadressiga. Ühelt tust ei pea ära ütlema, kui Te aadressilt võib klubisse kuuluda seda ei soovi. üks inimene. 6. Raamatupaki saabumisel saadab kohalik postkontor Teile koju

Lastele põhjamaa loomadest

Rachel Cusk

1. Kõik klubi liikmed saavad 12 korda aastas tasuta klubi ajakirja, kus tutvustatakse antud kuu klubiraamatut ja uudiskirjandust kõikidelt eesti kirjastustelt. Ajakirjast saab soodushinnaga raamatuid tellida.

11. Tellimuste täitmise aeg on keskmiselt 2 nädalat.

• Ostetud raamatuid saab tagastada ainult praakeksemplari või eksliku saadetise korral. Selleks võta ühendust meie klienditeenindusega numbril 646 0218. • Raamatuklubi jätab endale õiguse esitada postikulu arveid 60 kr korra eest neile klubiliikmetele, kes on korduvalt jätnud raamatupaki välja ostmata. • Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda klubiliikmelt tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt Võlaõigusseadusele. Tähtaegselt tasumata võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud 118 kr on klubiliige kohustatud täiendavalt tasuma.

NB!

Saada meile oma uuenenud või puuduvad andmed kodulehel www.serk.ee  Minu konto  Minu andmed

a r Ä

! a t s u un

Oktoobri klubiraamatust „EESTI KEELE RAHVASÕNARAAMAT” viimane äraütlemise päev on

22. oktoober


Koerad

Koeratõud • Koolitamine Tervis • Hooldus Käitumine • Ajalugu

P E R E K O N N A N I M I

ALLKIRI

klubi L I I K M E N R

K O O D

E E S -

J A

r aamatu

pealki r i

Dr. Bruce Fogle Juhul kui olen kogunud vähemalt 5 boonuspunkti, valin auhinnaraamatuks (vt. lk 22):

Seekordset klubiraamatut „TEA Eesti keele rahvasõnaraamat” EI SOOVI

10.2008

Tehke rist siis, kui Te klubiraamatut EI SOOVI!

OTSEPOST

ERIPAKKUMINE

Need, kes hoolikalt, elustiili arvestades koeratõu valivad ning seejärel ettenägelikult veidi aega koera koolitamisele pühendavad, saavad vastutasuks kõik suurepärase, mis koera pidamisega kaasas käib. Kahjuks on olemas ka teistsugune stsenaarium. Järele­ mõtlematu tõuvalik, juhutine koolitamine ja vale hooldus lõppevad läbikukkumisega. See rohkelt fotodega illustreeritud raamat kirjeldab, kui lihtne on luua hästitoimivat suhet koerast kaaslasega, raamatus tutvustatakse sadu erinevaid koeratõuge ning antakse asjatundlikke nõuandeid koera toitmise, karvkatte hoolduse, tervishoiu ja esmaabi alal, et koer püsiks parimas vormis. KLUBIHIND

89.-

Tõlkinud Kaire Kotsalainen Kirjastus Varrak, 344 lk, pehme köide

KOOD 14043



Novembri klubiraamat on Line Dammeni ja Hanne Buxrudi „JÕULUAEG. Põnevad kaunistused. Vahvad jõulukalendrid. Lihtsad hõrgud kingitused. Meeleolukad pühade­ lauad. Jõulutoidud igale maitsele.”

Klubiliikmena tellin:

Klienditeeninduse telefon: 646 0218

Tellimiskupong

EELINFO

Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134, Tallinn Telefon: 646 0218 Faks: 646 0149 E-post: raamatuklubi@serk.ee Kontod: Hansapank 221023684813 SEB 10220076013011

http://www.serk.ee/files/2008_10_B  

http://www.serk.ee/files/2008_10_B.pdf

Advertisement