Page 1

SISTEMA D’AVALUACIÓ DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA BATXILLERAT 09-10

OBJECTIUS 1. Conèixer, experimentar i valorar els efectes positius de la inclusió de l'activitat física i les tècniques de relaxació en els hàbits personals, per a la millora de la salut i de la qualitat de vida i també per a la millora de les relacions interpersonals i socials. 2. Elaborar i dur a la pràctica un programa d'activitat física saludable, per a la consecució d'uns objectius, ajustats a les necessitats i característiques de les persones a qui estigui adreçat, a partir de l'avaluació de l'estat inicial. 3. Organitzar i participar en activitats físiques en el temps de lleure, valorant els seus aspectes positius i sent capaços d'optimitzar els recursos disponibles, resolent les dificultats i/o els conflictes amb el diàleg i el treball en equip. 4. Practicar habilitats motrius diverses i exercitar les capacitats físiques per resoldre situacions motrius diferents, aconseguir un bon domini i autocontrol del cos i constatar la importància de la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora. 5. Participar activament en l'organització i/o realització d'activitats físiques en el medi natural, respectant el medi ambient i adoptant les mesures de seguretat adequades. 6. Adoptar una actitud crítica davant aquells aspectes de les activitats físiques i esportives que no siguin adequats per a un correcte desenvolupament personal i social, com les pràctiques nocives relacionades amb l'àmbit de la salut, la recreació, o relacionades amb l'esport i la competició. 7. Dissenyar i executar activitats d'expressió corporal, sent capaços de valorar-les com a mitjà de creixement personal i de comunicació amb els altres, respectant la seva diversitat. 8. Conèixer i valorar les sortides professionals relacionades amb l'àmbit de l'educació física i l'esport. 9. Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals ofereixen en l'àmbit de l'activitat física i esportiva.


CONTINGUTS Les unitats didàctiques del PRIMER CRÈDIT seran les següents: UD 1: ANEM A ENTRENAR-NOS PER SER MÉS SANS. Pràctica de diferents mètodes que desenvolupen la resistència cardiovascular des del punt de vista de la salut. UD2: MODELEM EL NOSTRE COS. Ens ha de permetre reflexionar d’una manera crítica sobre el culte al cos i el als nostres temps. mitjançant la pràctica de sistemes i mètodes per a desenvolupar la força muscular des del punt de vista de la salut i estètica . UD 3:EN QUÈ S’ASSEMBLEN USSAIN BOLT I MICHAEL PHELPS? Per aquells alumnes que desitgin practicar activitats físiques més relacionades amb el rendiment . El títol deixa veure que es tractarà la velocitat, una capacitat física important sobretot per la seva aplicació als esports . UD 4: ANEM A DESESTRESSAR-NOS. Es tracta de que els alumnes es coneguin millor ells mateixos interioritzant diferents tècniques per les quals es controli el cos i la ment com a mitjans per a aconseguir reduïr la tensió muscular i l’estrès de la vida quotidiana . UD 5: JO ENTRENO, TU ENTRENES, ELL ENTRENA, ENTRENEM JUNTS PER GAUDIR DEL NOSTRE COS. Els alumnes posen en pràctica els coneixements adquirits a les UD anteriors i aprenen a ser més autònoms en la gestió i pràctica d’activitat física . Els alumnes hauran de dissenyar i practicar una planificació a l’IES, i explicar-la en un blog. UD 6: MENS SANA IN CORPORE SANO. COM FEM EL CORPORE SANO? Els alumnes han de recopilar informació en formats digitals, suport paper, etc… i valorar l’article o la publicitat mitjançant una exposició oral amb un suport digital i a partir d’aqui s’obre un debat a la classe. Les unitats didàctiques del SEGON CRÈDIT seran les següents: UD 7: ENS HO MUNTEM NOSALTRES MATEIXOS A LA NOSTRA CIUTAT Els propis alumnes organitzaran competicions pels seus companys valorant la importància de la organització i la responsabilitat vers una activitat i un grup de persones. A més, els alumnes que practiquen les competicions utilitzen les habilitats tècniques, tàctiques i físiques apreses durant l’etapa de l’ESO per adaptar-les a cada situació de joc. UD 8 FEM LA NOSTRA EMPRESA ESPORTIVA. Una UD INTERDISCIPLINAR que farà participar activament als alumnes i a la comunitat educativa de la vida escolar. Es tracta que els alumnes de batxillerat organitzin una activitat lúdica al Parc natural de Gallecs per als seus companys de l’ESO amb proves que impliquin activitat física, a més de dissenyar diferents proves que hagin de fer reflexionar l’alumnat sobre valors i continguts ètico-cívics que els alumnes d’ESO han treballat al seu PAT i al servei de mediació escolar. La organització d’un event com aquest necessita d’una gran organització prèvia del grupclasse i una òptima distribució de tasques. UD 9 Puc ser profes sional de l’Activitat física? Busca donar a conèixer els estudis relacionats amb l’activitats física i l’esport . Els realitzen un recull de les sortides professionals relacionades amb l’activitat física i l’esport. Per finalitzar el curs, la UD 10 ENS RELACIONEM MITJANÇANT EL RITME dóna una visió diferent del ritme i expressió, valorant les pos sibilitats del contingut en el camp de l’adquisició d’una vida saludable, d’habilitats socials, domini corporal, creativitat i


autoconeixement . Finalitzarem la UD amb una festa on els alumnes practiquen coreografies grupals, i es realitza un video que acomiada l’assignatura, ja que es el darrer curs que cursen educació física.


COM S’AVALUA LA PRIMERA AVALUACIÓ? abcdefg-

Elaboració i pràctica de sessions orientades a la resistència cardiovascular. Elaboració i pràctica d’un circuit de força. Elaboració i pràctica de sessions orientades a la força. Avaluació escrita sobre capacitats físiques bàsiques. Utilització de les noves tecnologies. Valoracions personals a la wiki. Interès i participació a classe, a les sortides, canviar-se de roba+desodorant, puntualitat a l’entrega de treballs, etc…

COM S’AVALUA LA SEGONA AVALUACIÓ? a- Pràctica de sessions per a dissenyar una planificació esportiva: treball a classe, portar preparades les sessions, b- Treball cooperatiu en grup, tenir iniciativa dins el grup, etc… c- Elaboració d’un blog de planificació esportiva. d- Presentació oral de mites sobre activitat física i esport. e- Organització i gestió de 2 competicions per als companys de classe. f- Utilitzar les tècniques i tàctiques més adients per a cada esport. g- Realitzar les tasques encomanades utilitzant les noves tecnologies. h- Valoracions personals a la wiki. i- Interès i participació a classe, a les sortides, canviar-se de roba+desodorant, puntualitat a l’entrega de treballs, etc…

COM S’AVALUA LA TERCERA AVALUACIÓ? abcdefgh-

Treball cooperatiu a les competicions i a la jornada de convivència. Elaboració gestió i pràctica de les tasques de cada grup de treball a la jornada de convivència. Màxima implicació en el projecte de la jornada de convivència. Elaboració d’un wiki sobre sortides professionals relacionades amb l’activitat física. Realització d’una coreografia per parelles d’un ball. Realitzar les tasques encomanades utilitzant les noves tecnologies. Valoracions personals a la wiki. Interès i participació a classe, a les sortides, canviar-se de roba+desodorant, puntualitat a l’entrega de treballs, etc…


NORMES PRINCIPALS • • • • • • •

ASSISTÈNCIA A CLASSE PUNTUALITAT A L’ENTRADA A CLASSE I ARRIBADA A LA SEGÜENT CLASSE. PORTAR EL MATERIAL ADEQÜAT (roba esportiva, bambes, material de dutxa, apunts...) TREBALLAR A CLASSE (fent feina pràctica o teòrica) ESCOLTAR LES EXPLICACIONS I INTERVENIR A CLASSE ENTREGAR LES TASQUES PUNTUALMENT. CANVIAR-SE DE ROBA I POSAR-SE DESODORANT.

Què passa si no es fa alguna d’aquestes coses un dia? ES RESTEN PUNTS. Depèn si està justificada o no alguna d’aquestes coses, resta més o menys. També és important el fet de ser un cas aïllat o un costum ("morro"). Per això, els professors de l'àrea tenim un control estricte de totes les faltes que es van produïnt. Evidentment, el que resta més són les faltes d’assistència sense justificar. Com es justifica una falta d’assistència? • •

Amb un JUSTIFICANT DEL METGE Amb un JUSTIFICANT DEL CENTRE, degudament signat pels PARES. Aquest justificant és el mateix que hauras d’entregar després al teu tutor i a mi només caldra que me l’ensenyis.

Com es justifica una falta de roba esportiva? •

Són injustificables. Sense roba esportiva no es pot fer classe pràctica, així que s’haurà de realitzar una alternativa teòrica. Compta com mitja falta d’assistència injustificable.

Com es justifica una falta de canvi de roba? •

Són injustificables. Has de tenir en compte que el temps de dutxa és temps de c1asse i que tenir cura de la higiene personal és un objectiu per a tota l’etapa i que, a més, ja s’hauria d’haver assolit a Primària.

Com es justifica una lesió? • • •

Et recordem que segons el que marca la llei ningú està exempt de l’Educació Física. En tot cas podras estar exempt de la part pràctica si així ho prescriu el metge. En aquest cas, parlem d’una "MODIFICACIÓ CURRICULAR" En el cas de que pateixis una lesió, has de portar el justificant del metge que et donaré, indicant el tipus de lesió que és i els exercicis que no pots fer. Igualment, en funció de la teva lesió i en el cas de que així ho indiqui el professor, hauras de portar l’equip perquè podras fer altres tasques físiques que no impliquin la zona lesionada.


Quan es justifica una d’aquestes situacions? •

EL DIA/ELS DIES SEGÜENTS DE LA CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA en que es doni alguna d’aquestes situacions

NO ES PODEN JUSTIFICAR NI LA MANCA D'EQUIPACIÓ, NI DE MATERIAL PER A LA DUTXA, NI ELS ENDARRERIMENTS EN L’ENTREGA DE QÜESTIONARIS I TREBALLS, NI ELS ENDARRERIMENTS EN LA SORTIDA DEL VESTIDOR.

*** NOTA MOLT IMPORTANT: SI PER QUALSEVOL MOTIU NO POTS FER PRÀCTICA (SOBRETOT QUAN ES TRACTA D’UNA LESIÓ QUE T’IMPEDEIX FER ALGUNES O TOTES LES CLASSES PRÀCTIQUES D'EDUCACIÓ FÍSICA), PER TENIR OPCIÓ D’APROVAR L’ASSIGNATURA I, D’AQUESTA MANERA COMPENSAR LA TEVA FALTA DE PRÀCTICA. HAURÀS DE FER UN TREBALL SOBRE UN TEMA QUE ES CORRESPONGUI AMB EL QUE ESTAN TREBALLANT ELS TEUS COMPANYS AL CRÈDIT. JA S’INFORMARÀ PUNTUALMENT ALS ALUMNES AFECTATS LES CONDICIONS D’ AQUEST TREBALL. ES TRACTA DE QUE NO QUEDIS EN DESAVANTATGE RESPECTE ELS TEUS COMPANYS A L'HORA DE FER ELS EXAMENS PEL FET D'HAVER FALTAT UNS DIES.

És important que des del primer dia quedin molt c1ares les regles del joc. Si et saps les regles, jugaràs millor, t'ho passaràs molt millor i aconseguiràs els millors resultats. Tot depen de tu i de les ganes que hi posis, així és que... ENDAVANT !!!

normativa i avaluacio batxi EF  
normativa i avaluacio batxi EF  

normativa i avaluacio ef

Advertisement