Page 1

I N S P I R AT I O N B O O K 2 0 1 3 - 2 0 1 4 7 0 0 0 m 2 c o n t e m p o r a r y d e s i g n & B EDDING


I nspiration is h ar d to c o m e b y Yo u h av e to tak e it w h e r e y o u f in d it bob dylan


O u r h o u s e is a v e r y , v e r y f in e h o u s e Wit h t w o c ats in t h e yar d L i f e u s e d to b e so h ar d N o w e v e r y t h in g is e as y C r o s b y, S t i l l s , N a s h & Y o u n g

wa lt e r k n o l l _ g o r d o n


T h uis . E en h e e r l i j k g e v o e l e n e r z i j ds e n e e n n i e t te o v e r tr e f f e n pl e k an de r z i j ds. D ĂŠ ( b e ) l e e f we r e l d di e u w z i n tu i g e n z o pe r s o o n l i j k pr i k k e l t dat z e e r u i tei n del i j k h elemaal to t r u s t k o m e n . I n d ez e e di ti e v an h e t C o c k ae r t I n s pi r ati o n B o o k wi l l e n wi j u o pni eu w ken n i s la t en m ak e n m e t v e r r as s e n de wo o n c o n c e pte n . D e j aar l i j k s e v e r k e n n i n g sto ch t l an g s b ek en de e n m i n de r be k e n de m e u be l be u r z e n , h e e f t o n s i n te r i e u r te am o pn i eu w de og en g e o pe n d v o o r h e l e l e u k e n i e u we m e r k e n e n o n twe r pe n . S t uk v o o r s tu k v e de r l i c h te o n twe r pe n di e z waar do o r we g e n i n e l k e de s i gn o m g evi n g . H out is h o t e n di s c r e te m e n g k l e u r e n v e r s te r k e n de n o s tal g i s c h e de s i g n tren d. Meer d a n oo i t h e bbe n o n twe r pe r s z i c h v e r di e pt i n v e r h o u di n g e n , wat r e s u l teer t i n pu re v or men e n e e n o pv al l e n d s pe l v an r i tm e , af wi s s e l i n g e n h e r h al i n g . D e leuks te bi n n e n k o m e r s e n de m e e s t m ar k an te bi n n e n bl i j v e r s h e bbe n w i j g ebu n del d in d it o n ts pan n e n d k i j k s tu k j e . D i t bo e k i s s l e c h ts e e n v o o r pr o e f j e v an de vo l l edi g e C oc k a e r t C o l l e c ti e . I n o n z e 3 s h o wr o o m s te M e i s e v i n dt u m e e r dan 7000m 2 s ma a km ak e r s v an de be s te m e r k e n . O n s s tu di e bu r e au g i ds t u v o l e n th o u si asm e en v a k k e n n i s do o r h e t m o o i s te wat h e t c o n te m po r ar y de s i g n l an ds c h ap vo o r u i n p et t o h e e f t. Tot s lo t n o g di t: Des ig n c an n o t tr an s f o r m a dar k br o wn l i ttl e l i f e i n to a l ar g e br i g h tl y c o l o u red o n e. O n ly t h e pe r s o n l i v i n g th e l i f e c an do th at. - q uot e o p m u u r Vi tr a h u i s , de s i g n m u s e u m We i l - am - R e i n N a a s t v e e l l e e s pl e z i e r, we n s e n wi j u bo v e n al e e n g e we l di g h ar t ver w ar m en d t h uis g e v o e l . H eel g r aag to t bi n n e n k o r t! S t ef a a n & C i n dy C o c k ae r t

5


B E S EATE D

Z ANOTTA _ B RUCE

N EW 6


Zitten a la carte Ho nde r ddu izenden indiv id uen , ev en v eel p er c ep t ies v an de ‘ i de al e wo o n o m g e v i n g ’ . M e t h e t o o g o p de pe r f e c te be naderi n g van d a t id e aalbeeld en de ma xima le b ev r ed ig in g v a n uw be h o e f te n , k i e z e n e n k e l e de s i g n m e r k e n r e s o l u u t v o o r e e n c o l l e c ti e m o du l ai re z it m e ubelsystemen. 1 + 1 + 1 = 4 De k r a c ht van de combin a t ie. C omb in eer uw p er s oon li j k h e i d m e t di e v an u w f av o r i e te o n twe r pe r e n i n te g r e e r di e m i x ver vo l g en s m ax im aal in het karakter en d e b ep er k in g en v a n uw wo o n o m g e v i n g . A l l e e n m e t z ’ n twe e o f al ti j d o m r i n g d do o r een h an dvo l o nv e r w achte zittenblijve r s ? O n ze mod ula ir e zit s ys t emen z o r g e n s te e v as t v o o r e e n s ti j l v o l e n g e z e l l i g an two o r d. H o o f di ng redi ën ten : co m fo r t , design en eige n zin n ig h eid . H et r es ult a a t ? E en u n i e k e h u i s g e n o o t di e v o l l e di g bi j u pas t e n z i c h n e r g e n s an de rs zo h eerl i j k in e e n h oekje laat drummen .

N EW

milano 2013

minotti_white

W h i te i s e e n z i ts y s te e m m e t e e n s te r k e ar c h i te c tu r al e i n val sh o ek. H e t pe r f e c te e v e n wi c h t tu s s e n v o r m e n o m v an g wordt versterkt do o r de c o m bi n ati e v an v e r s c h i l l e n de m ate r i al e n . De basi s v an de z i tban k k an n i e t e n k e l v e r k r e g e n wo r de n i n sto f , m aar o o k i n l e de r o f z ade l l e de r. D e k l e i n e e n g r o te s to f f en ku ssen s c r e ë r e n e e n ade m be n e m e n d e n c o n tr as te r e n d s pel . De du n n e al u m i n i u m po te n di e e e n h o e k v o r m e n v an 4 5 ° , v oo rzi en zel f s h e l e o m v an g r i j k e c o m po s i ti e s v an e e n o n te g en sprekel i j ke e l e g an ti e . U l ti e m ar c h i te c tu r aal v o o r de e l v an W h i te : de m o g el i j kh ei d o m ar m s te u n e n te v e r v an g e n do o r e e n taf e l tj e . ‘ Fo r m f o l l o w s f u n c ti o n ’ to t de ti e n de m ac h t!

7


 wa lt e r k n o l l _ y u u t o

Wa l t e r Knoll presenteerd e d it n ieuw e mod el op d e IMM 2 0 1 3 di e be g i n di t j aar pl aats v o n d i n K e ul e n. Deze bank met v er s c h illen d e mod ules , a f w er k i n g s - e n k l e u r m o g e l i j k h e de n i s o n two r pe n do o r EOOS , een ontwer p -s t ud io uit Wen en . D e s t r a kk e g e s to f f e e r de bas i s v al t i e ts te r u g te n aanzie n van de zachter uit g ev oer d e zit k us s en s . D it z o r g t e r v o o r dat de ban k g e e n l o g g e uit st r a l ing krijgt. Da a r b ovenop wordt Yu ut o n og a a n g ev uld met los s e r ug k u s s e n s di e z o r g e n v o o r h e t l aats te s tu k j e co m fo r t . Tussen basis e n zit k us s en s k a n er b ij s ommig e e l e m e n te n g e k o z e n wo r de n v o o r e e n t uigl e deren tafelblad of u k a n een elemen t a f w er k en m e t e e n ar m l e u n i n g v an s te r k tu i g l e de r. Yuut o is slechts 7 0 cen t imet er h oog w a a r d oor h ij p er f e c t v r i j s taan d i n de r u i m te v e r we r k t k an w o rde n. Dit zorgt voor la n g e zic h t lijn en d ie b ijd r a g en aan e e n l e k k e r l i c h t wo o n c o m f o r t.

w w w. c o c k a e r t. b e

N EW

IMM KOLN 2013

8


flexform_groundpiece

b & b i ta l i a _ b e n d

T HE O N L Y I M P O R T A N T T H I N G A B O U T DE S I G N I S H O W I T R E L AT E S T O P E O P L E V i c t o r Pa pa n e k

wa lt e r k n o l l _ l i v i n g l a n d s c a p e

minotti_andersen

9


10

z a n o t ta _ w i l l i a m


vitra_corniches c a ss i n a _ m a r a l u n g a & UTRECHT

A h o u s e is not a h o m e u nl e ss it c ontains f oo d an d f ir e f or t h e m in d as w e ll as t h e bo d y Benjamin Franklin

LI G NE RO S ET _ TOGO

LI G NE RO S ET _ PUMP K IN

11


b & b i t a l i a _ t u f t y - TIME

B & B ITALIA _ RAY

COR _ CONSETA

12


w w w. c o c k a e r t. b e

 Z ANOTTA _ W HITE SHEL l

Crist a l plant ® is een comp os iet ma t er ia a l, zeer g elief d bij d e signers om zijn sc h oon h eid en s of t t ouc h ef f ec t . Crist a l plant ® is volledig h er s t elb a a r en g ema k k elijk in o nde r houd.

MINOTTI _ HAMILTON

LI G NE RO S ET _ PLOUM

13


s p e c t r u m _ b e d b a n k MARTIN V ISSER

COR _ B ED B AN K COSM a

14


GE N I U S I S 1 P E R CE N T I N S P I R A T I O N A N D 9 9 P E R CE N T P E R S P I R A T I O N Thomas A. Edison

LI G NE RO S ET _ B ED B AN K MULTY

Z ANOTTA _ SACCO & SCIANGAI

CA S ALI S _ s l u m b e r

15


COR _ SINUS

VITRA _ REPOS

N EW 16


COR _ Q UANT COR _ CORDIA

VITRA _ G RAN D REPOS

N EW

 Vitra_Repos & Grand Repos_Antonio Citterio, 2013

G r an d R e po s e n R e po s s l u i te n aan bi j de tradi ti e van de k l as s i e k e r e l ax z e te l , m aar g aan n o g e e n stap verder. M e t h u n r u i m be m e te n s to f f e r i n g e n tr apl o o s verstel bare z i tpo s i ti e s v e r v u l l e n de twe e f au te u i l s z o g o e d al s al l e w en sen o p h e t g e bi e d v an c o m f o r t e n o n ts pan n i n g . D e I tal i aan s e o n twe r pe r e n ar c h i te c t A n to n i o C i tteri o w eet al s g e e n an de r ti j dl o z e e l e g an ti e te c o m bi n e r e n m e t bui ten g ew o o n c o m f o r t. D an k z i j h e t bi o m e c h an i s c h e be we g i n g sverl o o p pas s e n de G r an d R e po s e n de R e po s z i c h aan e l k e zi th o u di n g aan , v an l e e s po s i ti e to t r u s tpo s i ti e . D e h o e ken van de z i tti n g e n r u g l e u n i n g wo r de n s y n c h r o o n o p e l k aa r af g estel d. H e t o n z i c h tbaar i n de s to e l g e ĂŻ n te g r e e r de m e c han i sm e kan tr apl o o s wo r de n v e r g r e n de l d. B r e de ar m l e u n i n g en en een r u g l e u n i n g di e de j u i s te s te u n bi e dt i n de l e n de n s treek zo rg en v o o r e e n aan g e n am e z i te r v ar i n g . D e h o o g waar d i g e l ederen e n s to f f e n be k l e di n g e n v an de G r an d R e po s - f ami l i e w o rden m e t s i e r n ade n i n bi j pas s e n de k l e u r e n af g e we r k t. De po ten zi j n v e r k r i j g baar i n g e po l i j s t al u m i n i u m , z war t g e l ak t o f so f t l i g h t g e l ak t. G r o o ts e r u s tbr e n g e r !

w w w. c o c k a e r t. b e

17


CARL H AN S EN _ SHELLCHAIR

Actie c u o i o l o u nge + vo e t e n b ank * € 1 .9 9 8 i p v € 2 .4 9 9

g r at i s s c h a p e nva cht + d e c o k ussen stof Divina of Divina Melange

 wa lt e r k n o l l _ c u o i o l o u n g e

Tijd l o o s design is duur za a m. D a t b es ef t e EOOS b i j h e t o nt w e r pen van de Cu oio L oun g e C h a ir in op d r a c h t v a n Wal te r Kno l l . Minimalisme troe f in d it eleg a n t s a men s p el v a n pu r e m at e rialen (staal & leder ) en r ec h t e lijn en .

18

Le uk e extra: bijpassen d e v oet en b a n k d ie h et r ec h tl i j n i g e karak t e r van dit ontw er p n og v er s t er k t . H et b ijh o r e n de scha p e nvel zorgt er ten s lot t e v oor u h et n óg moeilijk e r k r i j g t o m be ide voeten weer op d e g r on d t e zet t en .

G e ldi g o p f au te u i l C u o i o L o u n g e G ran d 1202 + vo e te n ban k 1 2 0 3 i n z ade lle de r ( alle kle u re n ) . A cti e g e ldi g t.e .m. 31.12.20 1 3 .


N EW

milano 2013

 FRIT Z H AN S EN _ RO _ j a m i e h a y o n , 2 0 1 3

R o b e te k e n t r u s t i n h e t D e e n s . H e t o n twe r p v an S paan s de s i g n e r J a ime H ay o n i s e e n an de r h al f z i t di e l e tte r l i j k e n f i g u u r l i j k r u i m te b iedt o m te o n ts pan n e n . B r i e f i n g v an Fr i tz H an s e n : ‘ c r e ate to day ’s a n s we r to to m o r r o w’s e as y c h ai r ’ . O f u n u h e e r l i j k al l e e n z i t, m e t k i n dj e , l apto p o f k r an t… v e r r as s e n d ma k k e l i j k tu i m e l t u v an de e n e c o m f o r tabe l e h o u di n g i n de an de r e . R o v e r v u l t de r o l v an be tr o u wbaar e n pe r s o o n l i j k e r u s tpu n t, we g v a n de al l e daag s e dr u k te v an o n s h e de n daag s be s taan . D e v e r s c h i l l e n de te x tu u r v an k u s s e n s e n z i ts c h e l p z o r g t v o o r een e x tr a dy n am i s c h e twi s t e n s y m bo l i s e e r t h e t c o n tr as t tu s s e n d e be s c h e r m e n de bu i te n k an t e n de z ac h te , v e i l i g e c o m f o r tz o n e b in n e n i n . O o g s te l e r e n l i c h aam s s tr e l e r ! Ve r k r i j g baar i n n e g e n k leure n .

w w w. c o c k a e r t. b e

19


B & B ITALIA _ G RAN D E PAPILIO

LI G NE RO S ET _ F LA X & B OO K & LOO K

Actie w a l t e r k n o l l _ F A B RICIUS

dr i f t leder ‘Congres’ alle kleuren € 2 .5 9 8 * i p v € 3 .2 1 4

*

20

w a l t e r k n o l l _ DRI F T

A cti e g e ldi g to t 31.12.2013.


 Vitra_Lounge Chair & Ottoman

CHARLES & RAY EAMES , 1 9 5 6

De Lo un ge Chair, een d es ig n ic oon v a n C h a r les en R a y E am e s uit 1956 , is dé klassieker v a n d e mod er n e meub elg es c h ie de n i s . Op d e meubelbeurs van M ila a n la n c eer d e Vit r a d e L o u n g e Chair en bijhorende O t t oma n in een v olled ig z war te uit v o e ring. De zitschale n in zw a r t e es , h et d iep zw a r t e l e de r e n de zorgvuldig afge s t emd e d et a ils , zoa ls d e d iepz war te al um inium onderdelen, g ev en d e zet el een ed ele, v e r h e v e n uit st r a l ing. Net als alle a n d er e L oun g e C h a ir s is o o k de do nk e re uitvoering in twee v er s c h illen d e ma t en v er k r ijg baar.

Actie LOUNGE C H AIR + OTTO M AN

€ 5.59 7 * i p v € 7.6 1 2

loun ge cha ir bla ck + gratis ottoma n

W h at I r e all y want is a bla c k w it h f e e lin g Charles Eames

*

Act ie mogelijk met de s t eun v a n K n a c k Week en d .

P r i js i n c l. btw. Het vo o rdeel is ook g el dig op al l e andere uit voerin g e n van d e L o u n ge Ch ai r + Otto m an, ex act e prijs op aanvraag in onze sho w ro o m. A c t i e g eldi g to t 1 7.1 1.2 013.

21


v i t r a _ CO F F EETA B LE ISAMU NOGUCHI

c l a ss i c s c o c k a e r t c l a ss i c s Co ck a er t Design prese n t eer t met t r ot s en eeuw ig d ur en d r e s pe c t e e n se lecte groep ontw er p en v a n p ion ier s d ie n iem an d o o i t v o o rbij zal streven. O p d eze p a g in a ’s en in on ze s h o wr o o m v indt u een tribute aan d e d ur v er s , d en k er s en d oen e r s v an h e t e e r st e designu ur. Tijdloos h eid h eef t een v or m en een m o to r : de o v e r t re f fende kracht van p ur e een v oud .

CA S S INA _ LC 4 LE COR B USIER

FLO S _ ARCO LAMP ACHILLE CASTIGLIONI

ARTIFORT _ ORANGE SLICE PIERRE PAULIN

22

v i t r a _ EA 1 0 8 CHARLES & RAY EAMES


Achille Castiglioni

G e r r i t Th o m a s R i e t v e l d

Ch a r l e s & R a y E a m e s

Is a m u N o g u c h i KNOLL i n t e r n a t i o n a l _ TULIP t a b l e & TULIP CHAIR EERO SAARINEN A r n e J a c o bs e n

The home should be the

Le Corbusier

CA S S INA _ UTRECHT GERRIT THOMAS RIET V ELD

tr e as u r e c h e st o f li v in g

Eero Saarinen

P i e r r e Pa u l i n

Le Corbusier

FRIT Z H AN S EN _ V LINDERSTOEL ARNE JACO B SEN

FRIT Z H AN S EN _ THE EGG ARNE JACO B SEN

23


LIVIN G

piure_nex

N EW

IMM KOLN 2013

24


N EW INTERLU B KE _ c u b e p l a y

INTERLU B KE _ c u b e c h a n g e

 KETTNAKER _ SOMA

S m ar t D e s i g n , e e n v ak j e waar i n u Ke ttn ak e r zeker m ag o pbe r g e n . D e S o m a Wal l U n i ts z e tte n bo v e n s taa n de stel l i n g k r ac h t bi j . G e h e i m i n g r e di ë n t bi j di t o pberg sy steem ? D e v e r wi s s e l bar e pan e l e n ! D an k z i j e e n g eï n teg reerde m ag n e te n c o n s tr u c ti e k u n n e n de 6 m m - di k k e pan e l en m akkel i j k v e r v an g e n o f v an pl aats v e r wi s s e l d wo r de n . H aal uw m ax i m al e v o o r de e l u i t de u i tg e br e i de k e u z e af we r k i n g e n i n h o u t en l ak e n c r e ë e r e e n pe r s o o n l i j k e , e i g e n z i n n i g e l o o k v o o r el k van de vier seizoenen.

25


N EW

milano 2013 M D F ITALIA _ INMOTION

Actie Actie

mdf ITALIA

b i j a a nk o o p va n 2 ka s t e n r a n do m wit of zwart € 1 .4 9 0 / k a s t i p v € 1 .7 5 3 b i j a a nk o o p va n s e t 3 r a n do m i t o ’ s wit €499/rek ipv €595 26

M D F ITALIA _ r a n d o m

M D F ITALIA _ r a n d o m i t o


vo l a r e

-1 0 % *

PA S TOE _ V ISION

Acti e g e ldi g tot 30.11.2013. *

Actie team by wellis_volare

DE S I G N I S I N T E L L I GE N CE M A DE V I S I B L E Alina Wheeler

POLIFORM _ W ALL SYSTEM

POLIFORM _ PANDORA

27


H AY _ DLM

D ININ G

spectrum_phill & tom

N EW

28

w w w. c o c k a e r t. b e


spectrum_phill

N EW

spectrum

He t Nederlands merk S p ec t r um is n a uw v er w ev en me t A r ti f o r t e n r aak te v o o r al be k e n d do o r de l e ge ndarische slaapba n k on t w or p en d oor M a r t in Vi s s e r ( p1 2 ) . S i n ds k o r t pr e s e n te r e n de z e no o r d e rburen een heerlijk lic h t e, p r a k t is c h e en oog s t r ele n de n i e u we m e u be l l i j n di e z o we l i n e e n pu r e l e e fo m g eving als in een lic h t e w er k omg ev in g h og e og e n g o o i t.

s p e c t r u m _ pa p e r b a c k

Opv a l l end aan Phill zijn d e op en v a k jes a a n b eid e k an te n v an h e t taf e l bl ad. E l k e taf e l wo r dt st andaard met één bijpa s s en d e g es lot en la d e g elev er d . P r ak ti s c h e o pbe r g r u i m te e n e r z i j ds , e e n s pe e l s e n v e randerbaar elemen t a n d er zijd s . P h ill k a n ook g ef l an k e e r d wo r de n do o r e e n pas s e n d z i tban k j e . Me t Paperback lever t S p ec t r um een mod ula ir w a n dk as te n s y s te e m m e t e n k e l e v as te m ate n e n uit v o e r in gen die dynam is c h g ec omb in eer d k un n en w or de n .

 MORE _ STATO

L e s s i s M o r e . P u r e e e n v o u d i n v o r m e n de o v e r w el di g en de war m te v an h o u t: S tato c o m bi n e e r t h e t k o e l e r e d esi g n g evo el m e t h e t m e e s t au th e n ti e k e wat m o e de r n atu u r te b i eden h eef t. Het resultaat? Alles behalve houterig, maar oogverblindend mooi, o e r de g e l i j k e n z e e r v e r f i j n d.Ve r k r i j g baar i n versch i l l en de h o u ts o o r te n o f m atg e v e r f d i n e l k e RAL - k l e u r. Maatw erk mogelijk.

29


arco_base

more_file

CA S S INA _ NAAN CARL H AN S EN _ W ISH B ONE CHAIR

MAXALTO _ X ILOS

30


CONCRETE COLLECTION cube

De F ranse ontwerpster M a t a li C r a s s et exp er imen t eer d e j ar e n l an g m e t de st e r kt e , de eigenschapp en en d e mog elijk h ed en v a n be to n . R e s u l taat? ‘Co ncrete Collection ’, een c omp leet n ieuw e un ie k e m e u be l c o l l e c ti e . De a a r d van het materi a a l v er p lic h t t e h a a r om t er ug t e g r i j pe n n aar pu r e , e e nv o udige vor men die zic h p er f ec t la t en in t eg r er e n i n u i te e n l o pe n de int e r ie urs. ‘Po int de rencontre’ is een g r ot e, r ec h t lijn ig e s t r a k k e taf e l waar aan z e s t o t a ch t mensen kunnen zet elen . D e mult if un c t ion ele k u bu s ’ C u be ’ , k an d a n w eer worden gebr uik t a ls s t oel of b ijzet t a f el. D an k z i j de v e r z o n k e n w ie l e n is de ku bus gema k k elijk v er p la a t s b a a r. C r a s s e t k i e s t s te e v as t v o o r sim pe l e lijnen en weinig f r a n jes , zod a t a lle a a n d a c h t n aar h e t e i g e n z i n n i g e m at e riaal gaat. marina

prisma

w w w. c o c k a e r t. b e

CONCRETE COLLECTION _ POINT DE RENCONTRE

N EW

leto 31


m d f i ta l i a

It a l iaans woonpurisme in d e p uur s t e r ec h t lijn ig h eid , d a t i s MD F I tal i a. O n n o e m e l i j k g r o o t, de i n s pan n i n g di e g e l e v e r d wo rdt o m de e sse nt ie van elke bijkoms t ig h eid t e on t d oen . S in d s 2000 ti l l e n di v e r s e o n twe r pe r s di t m e u be l h u i s o p e e n z am e h o o g te wat u i tstral i n g e n prijs/kwaliteitverhoud in g b et r ef t . D e g emen e d eler v an e l k o n twe r p: r e s pe c t v o o r de o m g e v i n g waar i n h e t g e ï n te g reerd w o rdt. Om d a t de grootste au th en t ic it eit v a a k in d e s ub t iels t e n u an c e o n ts taat. Ee n fil o sofie die loont, d a t b ew ijzen d e t a lr ijk e p r ijzen di e h e t r e l ati e f j o n g e m e u be l h u i s al i n de wac h t wi s t te s l e pe n .

N EW

Actie FLO W SLI M

-2 0 % *

milano 2013

I nno v ation d istin g u is h e s between a l e a d e r an d a f ollo w e r Steve Jobs

 m d f i ta l i a _ f l o w s l i m _ j e a n - m a r i e m a s s a u d

Fr an s ar c h i te c t J e an - M ar i e M assau d h eef t z i c h v o l l e di g g e f o c u s t o p h e t v e rbeteren van z i j n be s taan d o n twe r p e n h e t i m pl em en teren v an wat h i j s i n ds de l au n c h v an de o ri g i n el e Fl o w C h ai r h e e f t bi j g e l e e r d e n o n tw i kkel d al s de s i g n e r. U i te i n de l i j k r e s u l taat: ti j dl o z e e l eg an ti e en k l as s e e n i n n o v ati e f m ate r i aal gebru i k, de i n g r e di ë n te n di e e e n i c o o n i n wo rdi n g i n zi ch dr ag e n m o e t! S c h aal g e m aak t u i t pol y carbo n aat te r wi j l de bi n n e n k an t de z ac h thei d en h et c o m f o r t bi e d v an e e n r e l ax s to e l . Z i tten bl i j ver pu r s an g .

32 * G eld ig o p versi e m et h o u ten poot en st of Monaco. Van 01.10 t ot 30.11.2013.


 m d f i ta l i a _ l i m 3 . 0 _ B r u n o Fat t o r i n i & Pa r t n e r s

Me t Lim 3 .0 . gaan Brun o F a t t or in i & p a r t n er s v oor e e n v e be te r i n g e n e e n r e st yl ing van een van MDF ’S b es t s eller s , n a melijk d e L i m tabl e f am i l y. Ho o fddoel was om de t a f el n og p uur d er en lic h t er t e m ak e n . Te c h n o l o g i s c h o nd e rzoek maakte kom a f met d e ma ximumb ep er k in g van h e t bo v e n bl ad ( 3 m ) e ne r z ijds en anderzijds w er d d oor een in g r eep d e p oo tdi k te g e r e du c e e r d v an 45 t o t 35 mm. Tel daar n og d e d un n e s t r uc t uur en d e n i e u we g e s o f i s ti c e e r de a fw e rk in gsmogelijkheden v oor h et b la d b ij en je h eb t ee n o n g e z i e n f u n c ti o n e l e , st rak ke 3.0 -versie die zi c h p er f ec t leen t v oor p r of es s ion e l e e n pr i v é - do e l e i n de n . Ve rschillende materialen en k leur en mog elijk . O ok a ls s al o n taf e l v e r k r i j g baar.

N EW

milano 2013

m d f i ta l i a _ t e n s e

33


H e t g e h e i m v an de g e z e l l i g s te g as te n taf el sch u i l t n i e t z e l de n i n de u i ts tr al i n g e n i n v e n ti v i te i t van zi j n taf e l g e n o te n . C o c k ae r t D e s i g n o n de r s te u n t deze stel l i n g e n z e t v o o r h e t de r de j aar o p r i j e e n n i et- te- m i ssen s to e l e n ac ti e o p po te n . Ko m k i j k e n we l k de s i g n pr e c i e s o p u w perso o n l i j ke v o o r k e u r e n i s g e s to e l d. E e n s u h e t pe r f e c te recept h eef t g e v o n de n , s c h u i v e n wi j e e n z e s de s to e l g r at i s bi j .

Actie

a l k i _ K US K OA

The

stoelen

5+1 gratis *

d is c ont e nt e d m an f in d s no e as y c h air Benjamin Franklin

a l k i _ LAIA

a l k i _ K US K OA

alki

34

Al k i is een Frans meub elmer k , on t s t a a n in 1982, m e t st erke lokale vera n k er in g . Wa a r d e f oc us in de beginjaren lag op t r a d it ion ele on t w er p en , cul t uurbehou d en het d oor g ev en v a n k en n is en e r v a r ing , is Alki zich lan g za a m s t eed s meer g a a n r icht e n op contemporar y d es ig n mĂŠt a a n d a c h t v o o r t raditie, handwe r k en lok a le p r od uc t ie. Ho o g kwalitatieve st oelen en t a f els w or d en ge m a a kt uit natuurlijke t op ma t er ia len met h eel v eel a a nd a c ht voor details e n a f w er k in g . M eer d a n een m e r k, is Alki een soci a a l g ew or t eld p r ojec t d a t d uur z a amheid hoog in h et v a a n d el d r a a g t .

wa lt e r k n o l l _ l i z

* G e ldi g o p s to e le n van af â‚Ź 300/ s tu k, van 15.10 to t 15 . 1 1 . 2 0 1 3 . N i e t cu mu le e rbaar me t an de re pro mo ti e s .


vitra_03

vitra_hal

c a ss i n a _ h o l a

a r p e r _ c at i fa

vitra_dar

vitra_dsw

m d f i ta l i a _ f l o w

artifort_little tulip

v i t r a _ s ta n d a r d

spectrum_tom

wa lt e r k n o l l _ d e e n

VITRA _ PANTON

35


outdoor w w w. c o c k a e r t. b e

FA S T _ F OREST KETTAL _ PAR K LI F E

N EW

36


D E S ALTO _ HELSIN K I

FA S T _ RADICE Q UADRA & F OREST

KETTAL _ PAR K LI F E

N EW RAU S C H _ PLAT F ORM

37


EXTREMI S ECOLO G I S C H VERANTWOOR D D E S I G N

Ex t re m is gebru ikt eerlijk e g r on d s t of f en en k ies t v oor f s c - g e c e r ti f i c e e r d ho ut : v oor elke vierkan t e met er h out d ie h et meub elh u i s v e r we r k t, w o r d t een nieuwe vierka n t e met er b os a a n g ep la n t !

 EXTREMI S _ MARINA & CAPTAIN

E e n g o e i e g as te n taf e l s c h i tte r t i n e l k g e z e l s c hap! Verki est u e e n ban k , s to e l e n o f c o m bi n ati e v an be i d e? Met de n i e u we taf e l M ar i n a e n s to e l C aptai n s te l t u u w ei g en pe r s o o n l i j k e pi c k n i c k l an ds c h ap s am e n . W i t po ederl ak f r am e m e t taf e l bl ad e n ban k i n wi tte g l as v e z e l . Su perl an g e taf e l v o o r e i n de l o o s taf e l pl e z i e r !

EXTREMI S _ K OSMOS

DIAMETER 260cm!

38


 EXTREMI S _ GARGANTUA

8-12

E e n z wo e l e z o m e r av o n d m e t al l e e n m aar g r o te m e n sen o f een l e n te f e e s t m e t e e n h an dv o l al l e r k l e i n s te n ? D o o r verstel bare ban k h o o g te en v e r wi j de r bar e ban k j e s bi e d t eeth o ek G ar g an tu a e e n g e z e l l i g pl atf o r m v o o r al l e s o c i al e o f f am i l i al e o m s tan di g h e de n .

EXTREMI S _ STIC K S

 EXTREMI S _ HOPPER

Houten la t t en op een in d us t r ieel og en d e c o n s tr u c ti e m e t v e r s c h i l l e n de afwerkin g s mog elijk h ed en : H op p er b y E x tr e m i s c o m bi n e e r t h e t k o e l e r e designg ev oel met h et mees t a ut h en t iek e wat m o e de r n atu u r te bi e de n heeft. H et r es ult a a t ? A lles b eh a lv e h o u te r i g , m aar o o g v e r bl i n de n d mooi, oer d eg elijk en zeer v er f ijn d . V e r k r i j gb a a r i n : 1 8 0 c m , 2 4 0 c m , 3 0 0 c m o f 3 6 0 c m

EXTREMI S _ ICE - CU B E

39


WALTER KNOLL _ F K

home office

 CECCOTTI _ B I G B EAN _ r o b e r t o l a zz e r o n i

D e B e an i s e e n o n twe r p v an R o be r to L az z e r o ni vo o r C e c c o tti . 1 0 0 % h an dg e m aak t, e e n e c h t m e e s ter- en m o n n i k e n we r k ! D i t k l as s i e k e to ps tu k i s be s c h i k b aar i n A m e r i k aan s k e r s e n o f wal n o o t. H e t bu r e au i s be s c h i k baar i n 2 br e e dte s ( B e an 181 cm & B i g B e an 2 1 0 c m ) .

40 Te be z i ch ti g e n i n o n z e to o n z aal van af d e c e m b e r 2 0 1 3 .


WALTER KNOLL _ LO X

Z ANOTTA _ CAV OUR

w w w. c o c k a e r t. b e

Z ANOTTA _ CALAMEO

POLIFORM _ CONCORDE

N EW 41


N EW

T HE O N L Y I M P O R T A N T T H I N G A B O U T DE S I G N I S H O W I T R E L AT E S T O P E O P L E V i c t o r Pa pa n e k 42

M D F ITALIA _ MAM B A


l i g n e r o s e t _ ta n i s

INTERLU B KE _ CU B E g a p v i t r a _ ID AIR

LI G NE RO S ET _ LITHO

N EW ALKI _ LANDA

N EW

IMM KOLN 2013

43


B E D ROOM & D RE S S IN G

INTERLU B KE _ JALIS

44


 MOLTENI & C _ GLISS Q UIC K

G l as h e l de r was de do e l s te l l i n g v an M o l te n i & C bi j h et o n twe r pe n v an de z e G l i s s Q u i c k : l an c e e r e e n o o gverbl i n den d m o du l ai r k l e e r k as ts y s te e m m e t m ax i m al e f u n c ti o n al i tei t dat e l k e o pbe r g be h o e f te be v r e di g t. G e br u i k e n k e l d u u rzam e en v o o r u i ts tr e v e n de m ate r i al e n e n pr e s e n te e r e e n o n g e z i en e w aai er aan af we r k i n g s o pti e s : s c h u i f - e n dr aai de u r e n , e en w aai er h an dg r e pe n e n e e n wi j de s e l e c ti e i n de l i n g s m o g e l i j k h eden . Avan tg ar de v o o r u w h au te c o u tu r e ? M i s s i o n ac c o m pl i s h e d.

poliform_ubik

p o l i f o r m _ s t r at u s

45


MA D E TO MEA S URE

h u l s ta _ m e g a d e s i g n

46


 H UL S TA _ MULTI F ORMA

D e abs o l u te to ppe r v an h e t m aatwe r k e n s y s te e m m eu bel en kan n i e t D u i ts e r z i j n . H ü l s ta h o u dt z o we l o n twe r p, f a bri cati e al s di s tr i bu ti e i n e i g e n h an de n . E e n h o m e o f f i c e o n de r u w sch u i n dak , e e n e l e g an t k as te n s y s te e m l an g s de tr ap o f e e n pl af o n dh o g e te l e v i s i e wan dk as t? B i j H ü l s ta z i j n z e u i t h e t g o e de h o u t g e s n e de n . G e e n i n di vi du el e k as te n , m aar e e n o o g s tr e l e n d aan bo d aan o pbe r g m o g el i j kh eden . D e z e h au te c o u tu r i e r s v o o r de wo o n k am e r e n de sl aapkam er v e r v aar di g e n m o du l e s m e t s pe c i f i e k e o ph an g s y s te m e n , af w erki n g en e n c o m bi n ati e s . S to e r e e n au th e n ti e k e h o u te n l i j n e n vo o r m en sen di e h o u de n v an e e n ac tu e l e e n ti j dl o z e i n te r i e u r vo r m g evi n g . A bs o l u te e y e c atc h e r : de M e g a- D e s i g n - c o l l e c ti e .

w w w. c o c k a e r t. b e

Cockaert studiebureau In de showrooms va n C oc k a er t v in d t u n iet en k el ee n r u i m aan bo d n i e u we m e u be l o n twe r pe n . E r i s m e e r. E e n s tu diebu reau v a n 8 inte r ieur ar chi t e ct e n s t a a t t er uw er b es c h i k k i n g e n z o e k t m e t u n aar e e n t o t a al c o n c e pt v o o r u w l e e f r uimte. Vo or elke fase van uw in r ic h t in g k a n u b ij h en t ere c h t. I n bas i s f as e f o c u s s e n z i j z i c h o p al l e s wat v as t i s : de i n del i n g , de organisatie tussen d e w oon f un c t ies en d e v er lic h ti n g . Ee ns dat duurzame, t ijd loze d ec or d ef in it ief op uw m aat i s u i tg e we r k t, k u n n e n z i j z i c h s am e n m e t u u i tl e v e n i n de z o ekto ch t naar meu bels en ac c es s oir es d ie p er f ec t a a n s luit en bi j u w pe r s o o n l i j k h e i d. Ha al u w plannen uit d e k a s t , k om een s t a f elen me t o n s s tu di e te am e n s te e k u w l i c h t o p o v e r de i n k l e di n g v an u w h u i s. Onze interieurarchi t ec t en zijn uw g id s in een zoekto c h t n aar di e th u i s h av e n waar i n u z i c h z e l f v o l l e di g te r u g v i n dt.

47


3 S H O W ROO M S interior Arco

ı

B o m at

Milano Dix

ı

Heures

ı

Bonaldo

De

Sede

Dix

ı

ı

ı

Brühl

design

Draenert

ı

ı

on

Driade

Casa

stock ı

D

Tec

ı ı

Durlet ı Erba ı Erpo ı Former ı Foscarini ı FSM ı B o om- A n tw e r p e n  A 12 COCKAERT

H i m o l l a ı H ü l s t a ı J o l i ı J o r i ı K a r t e l l ı KFF ı An t werp en - Mechelen e 1 9

K r i s ta l i a ı L e o l u x ı L i n t e l o o ı M a g i s ı M i s u r a Emme

ı

Montis

Porada Ge nt-A a l s t E40

ı

Naos

Benz

ı

ı

Noteborn

Sur&Plus

ı

Piure

ı

Tonelli

ı

ı

Va n R o ss u m ı W i l l i s a u Ring Brussel

design Leu v en - Lu ik e 4 0

A l i a s ı A r p e r ı A r t e m i d e ı A r t i f o r t ı B & B I ta l i a ı B i c ı B l o o m ı C a r l H a n s e n ı C a s a l i s ı C a ss i n a ı Ceccotti

Halle-Bergen

ı

Rolf

ı

Cerruti

Baleri

ı

C l a ss i c o n

ı

c o n c r e t e b y l c d a ı C o r ı D a n s k i n a ı D e s a lt o ı

Waver e411

Extremis

ı

FA S T

ı

Fiam

ı

Flexform

ı

Flos

ı

f o n ta n a a r t e ı F r i t z H a n s e n ı H ay ı I n t e r l ü b k e ı Joli

Outdoor

ı

Jov

ı

KETTAL

ı

Kettnaker

ı

K n o l l I n t e r n at i o n a l ı L a Pa l m a ı L i g n e R o s e t ı L o u i s P o u l s e n ı L u c e p l a n ı L u m i n a ı M a x a lt o ı M D F I ta l i a ı M i n o t t i ı M o o o i ı M o lt e n i & C ı

O s s e g e m s t r a at 1 0 - 1 2 & 2 9 02.269.45.42 c o c k a e r t @ c o c k a e r t. b e www . c o c k a e r t . b e

ı

Meise

More

ı

Pa l l u c c o

ı

Pa o l a

Lenti

ı

Pa s t o e

ı

P o l i f o r m ı RAU S C H ı S e r r a l u n g a ı s p e c t r u m ı T e a m b y W e l l i s ı V i t r a ı Wa l t e r K n o l l ı Z a n o t t a sleep-sense ALEXAN D RE TURPAULT ı A u p i n g ı B e k a ı LATTOFLEX ı

Dagelijks 11u-18u ı Zondag 14u-18u Gesloten op woensdag & feestdagen

L y sd r a p ı M a g n i t u d e ı MIRA B ELLO ı NINA RICCI ı Olivier

Strelli

ı

S MART

S LEEVE

ı

S w i ss f l e x

ı

S l a bb i n c k ı S NOOO Z ı V e r i l i n

in mei, juni, juli & augustus: zondag gesloten C o n c e p t & l ay - o u t: W W W. c a n a d a - g e n t. b e

Actievoor waarden in de showroom of binnenin deze folder. Acties en prijzen onder voorbehoud van drukfouten, zolang de voorraad strekt.


MINOTTI _ PO W ELL


W W W . COC K AERT. B E


W W W . COC K AERT. B E

Cockaert Inspiration Book 2014