Page 1


Editor talks

E D

trO

EDITOR

บรรณาธิการ

02

S e p t e m b e r 2012

m a ga zi n e

Editor-in-Chief Urapa Suthipongchai บรรณาธิการบริหาร • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย Art Director Prakasit Palakawong Na Ayudhya บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ประกาศิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Editorial Staff Benchaporn Wiboonsin / Kullapas Arayasirikul / Podjawan Kongsuwan กองบรรณาธิการ เบญจพร วิบุลศิลป์ / กุลภัสสร์ อารยศิริกุล / พจวรรณ คงสุวรรณ Graphic Designer Jatuporn Julpanvatana / Wisan Maneewan ศิลปกรรม • จตุพร จุลพันธ์วัฒนา / วิสันต์ มณีวรรณ Photographer Naowapoj Photikasem ช่างภาพ • เนาวพจน์ โพธิเกษม

13 VOLUME

SEPTEMBER 2012

Advertising & Marketing Director Suphakit Chareonkul ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและการตลาด สุภกิจ เจริญกุล Account Executive Chalaporn Pensawangwat / Pathsaya Sorasit / Chatsarun Leelakitichok ฝ่ายโฆษณา ชลาพร เพ็ญสว่างวัธน์ / พัศญา สรสิทธิ์ / ฉัตรศรัณย์ ลีลากิตติโชค Marketing Executive Ploypailin Samranamarin ฝ่ายการตลาด พลอยไพลิน สำ�ราญอมรินทร์ Media Cube Co., Ltd.

Managing Director Suphakit Chareonkul กรรมการผู้จัดการ • สุภกิจ เจริญกุล Executive Director Charaspong Lamsam กรรมการบริหาร • จรัสพงศ์ ลํ่าซำ� Publisher Urapa Suthipongchai ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา • อุรภา สุทธิพงษ์ชัย

www.qmagaz in ethailand.com Qma gazin eThailand

Q ฉบับนี้เดินทางมาครบรอบ 1 ปีแล้ว... ขออนุญาตย้อนเล่าถึง Q ปฐมบทกันเล็กน้อย แรกเริ่มเดิมที เรามีความคิดอยากทำ�แม็กกาซีนเพื่อ ‘คนทำ�งาน’ เพราะมี ความเห็นตรงกันว่า เราอยากเป็น ‘ตัวช่วย’ ทีจ่ ะมาเติมเต็มให้ โลกของคนทำ�งานมีคณ ุ ภาพ ด้วยสารประโยชน์ทเี่ ราหยิบยืน่ ให้ ยามนัน้ --เราจินตนาการตรงกันว่า คราใดทีเ่ ห็นเหล่าคนทำ�งาน เดินกันขวักไขว่ย่านกลางใจเมือง ในมือของพวกเขาจะต้องถือ หนังสือเล่มนี้ของเรา อันที่จริงไม่ได้คิดว่าหนังสือจะต้องฮอตฮิต แต่สิ่งที่ติดอยู่ในมือของคนทำ�งานเหล่านั้น นั่นหมายถึง แหล่ง รวมเรื่องราวที่จะทำ�ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น! จบจากการจินตนาการก็มาสู่ความจริง เราพยายามเฟ้นหา ‘ชื่อ’ ที่จะมาเป็นหัวหนังสือกันสุดฤทธิ์ จากสถิติการการนำ�เสนอชื่อ ค่อนข้างสูง แต่สถิติการปัดตกทิ้งก็สูงเคียงบ่าเคียงไหล่พอๆ กัน มี หลายรายชือ่ ทีเ่ ราทิง้ ...ทิง้ ...และทิง้ !...จนกระทัง่ เริม่ คิดไม่ออก บอก ไม่ถูกว่าเราจะใช้ชื่อหัวหนังสืออะไรดี?? ทีมงานมึนหัวกันอยูส่ ามสิบตลบ แต่สดุ ท้าย--เราเดินทางกลับ ไปสู่จุดเริ่มต้น...ในเมื่อเราอยากให้ ‘คนทำ�งานมีคุณภาพ’ คุณภาพ ในที่นี้คือการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสังคม เทคโนโลยี แฟชั่น บันเทิง กีฬา รวมทั้งเชิญชวนชาวออฟฟิศให้มารู้จัก ‘ใช้ชีวิต’ ทัง้ ในยามทำ�งานก็มกี ลวิธสี ร้างสรรค์ผลงานทีด่ ี และในยามพักผ่อน ก็พร้อมที่จะชวนไปกิน...ดื่ม...เที่ยว--อย่างมีรสนิยม ในเมื่อเราอยากให้โลกคนทำ�งานมีคุณภาพ เราก็ควรจะบอก กันตรงๆ...ดังนั้นคำ�ว่า Q ที่ย่อมาจาก Quality ก็ผุดขึ้นมาในวงที่ ประชุม และก็ได้ทำ�ให้ความมึนหัวครั้งที่ 31 ไม่ต้องเกิดขึ้น เพราะ ในทีส่ ดุ ‘พวกเรา’ ก็พร้อมใจกันเลือกใช้หวั หนังสือชือ่ Q กันนับตัง้ แต่ วันนั้น กระทั่งวันนี้ Q Magazine เดินทางมาได้ 1 ปี และในฉบับ ครบรอบนี้ เราหยิบยกเอาความเป็น ‘กรุงเทพฯ’ ขึน้ มาเป็นธีมประจำ� เล่ม ด้วยว่า ‘ภาพชีวิตคนทำ�งานยามที่เดินถือหนังสือ Q อยู่ในมือ กันขวักไขว่นั้น’ เขาก็เดินอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนี่เอง หลายคนย้ายเข้ามาทำ�งานในกรุงเทพฯ หลายคนอยูก่ รุงเทพฯ มาตั้งแต่เกิด ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ ‘คนคุ้นเคย’ กับกรุงเทพฯ แบบไหน-อย่างไร รู้สึกไหมว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ ไม่เหมือนใครซะจริงๆ ก รุ ง เ ท พ ฯ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย จนกลายเป็ น เสน่ ห์ ที่ เ ราอยากหยิ บ ยก ขึ้ น มาพู ด ถึ ง พร้ อ มกั บ ย่ อ ส่ ว นความ หลากหลายเหล่านี้มาไว้ในฉบับครบรอบ 1 ปี ส่วนจะพิเศษแค่ไหน เราอยากให้คุณ เปิดไปติดตาม... ในโอกาสครบรอบ 1 ปีนี้ ทีมงานขอ ขอบคุ ณในการติดตามของคุณผูอ้ า่ นเสมอ TALKS มา ในฐานะคนทำ�งานเช่นกัน เราก็พร้อม จะพัฒนาการทำ�งาน และสร้างสรรค์เรื่อง ราวดีๆ เพื่อคุณผู้อ่านตลอดไป มากไปกว่านั้น คำ�ว่า ‘คุณภาพ’ จะคงอยู่ นั บ ตั้ ง แต่ วั น แรกที่ เ ริ่ ม ต้ น เช่นกัน...

บริษัท มีเดีย คิวบ์ จำ�กัด 15 ซ.17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2278 3087-88 โทรสาร (66) 2278 3087-88 ต่อ 104 Media Cube Co., Ltd. 15 Soi 17 Pradipat Rd. Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand Tel. (66) 2278 3087-88 Fax. (66) 2278 3087-88 ext. 104 แยกสี กนกศิลป์ โทรศัพท์ (66) 2215 1588 Color Separation : Kanoksilp Tel. (66) 2215 1588 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ตะวันออก โทรศัพท์ (66) 2551 0541-4 Print : Eastern Printing Tel. (66) 2551 0541-4


Contents

EDITOR TALKS

02

SOCIAL

06

HOT ISSUE

16

Q + HUB

18

GLOBAL HAPPENINGS

20

CULTURE

22

SPORTS

26

CARS

28

INTERVIEW

30

SPECIAL INTERVIEW

42

TEA TIME

44

TEAM WORK

46

YOU ASK , THEY ANSWER

50

Q + TIPS

54

CO N tetSn

CON

TENTS LIFESTYLE

76

DRINK

80

COOKING

82

TRAVEL

84

MY PLACE

90

HOROSCOPE

94

Q + THOUGHT

96

Q + NEWS

98

Q + LIST

04

S e p t e m b e r 2012

BEAUTY

56

SHOPPING

64

Q MEN’S

66

GROOMING

68

TO HAVE & TO HOLD

70

100


The Moment of Glory บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยง สังสรรค์และร่วมสัมมนาประจำ�ปีกับผู้แทน จำ�หน่ายสถานีบริการนาํ้ มัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้แทนจำ�หน่ายสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ ได้รับทราบนโยบาย และทิศทางการดำ�เนินงานด้านกลยุทธ์การ ตลาดธุรกิจนํ้ามันขององค์กร ภายในงานมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติ เข้าร่วมพบปะพูดคุย ปิดท้ายงานด้วยการมอบ รางวัลแก่สถานีบริการฯ ที่ดำ�เนินงานตาม มาตรฐานของ ปตท. เป็นอย่างดี

SO CIL

SOCIAL

SOCIAL

VON DUTCH บริ ษั ท แอลเอ็ ม อี จำ � กั ด จั ด งานเลี้ ย ง ค็อกเทลต้อนรับการมาเยือนประเทศไทย ของมิ ส เตอร์ ฌ าคส์ โรเยอร์ ประธาน กรรมการ โรเยอร์ กรุ๊ป เจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่ อ งแต่ ง กายหญิ ง ชายในสไตล์ ยี น ส์ และสตรีทแวร์ แบรนด์ ‘วอนดัทช์’ ณ โรงแรมวี โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยจำ�ลอง พื้ น ที่ ใ นห้ อ งของโรงแรมให้ เ สมื อ นกั บ สถานทีถ่ า่ ยแฟชัน่ ของแบรนด์จริง รวมทัง้ นำ�นางแบบ นายแบบ และอุปกรณ์ประกอบ ฉาก มาให้แขกร่วมงานได้ร่วมถ่ายภาพ กันอย่างสวยงาม

06

S e p t e m b e r 2012


SO CIL

SOCIAL

SOCIAL

AIA จัดคอนเสิร์ตใหญ่ ฉลอง 75 ปี & 6 ล้านกรมธรรม์ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชัน่ แนลแอสชัวรันส์ จำ�กัด เฉลิมฉลองครบรอบ ‘75 ปี & 6 ล้าน กรมธรรม์’ จัดคอนเสิร์ตสุดมันส์ขนกองทัพ ศิลปินหลากรุ่นหลากสไตล์มามอบความสุข เพือ่ ลูกค้า อาทิ ชรินทร์ นันทนาคร, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน, ตุ้ย-เกียรติกมล ล่าทา, จินตรา พูนลาภ, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และป๊อด-ธนชัย อุชชิน พร้อมเซอร์ไพรส์การ กลับมารวมตัวกันเฉพาะกิจของสาว สาว สาว --แอม,แหม่ม,ปุม้ ก่อนปิดท้ายความสนุกด้วย บทเพลงหวานของอาต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา พรีเซ็นเตอร์เอไอเอ 3 ปีซอ้ น สร้างรอยยิม้ และ ความประทับใจให้ผู้ชมอย่างเต็มอิ่ม

08

S e p t e m b e r 2012


Wrangler ชวนคนไทย ‘กล้า’ ทำ�ดี ‘แรงเลอร์’ จัดงานแถลงข่าว ‘Wrangler Give a Life กล้าทำ�ในสิ่งที่ดี ครั้งที่ 3’ ขอชวน คนไทยร่วมบริจาคจุกกระป๋องอลูมิเนียม หรือร่วมสมทบทุนซือ้ ขาเทียมให้ผปู้ ว่ ย โดย ผู้ที่ร่วมสมทบทุนจำ�นวน 200 บาท จะได้รับ เสื้อแรงเลอร์ กิฟ อะ ไลฟ์ มูลค่า 890 บาท รายได้ทงั้ หมดมอบให้กบั มูลนิธขิ าเทียม ใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนใจ ร่วมทำ�บุญได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนตุลาคม ณ จุดรับบริจาคของช็อป และเคาน์เตอร์ แรงเลอร์

LUCARIS เพิ่มอรรถรสการกินดื่ม แบบเอเชียสมัยใหม่

SO CIL

SOCIAL

10

SOCIAL

S e p t e m b e r 2012

นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษั ท โอเชี ย นกลาส จำ � กั ด (มหาชน) ประเทศไทย ผู้ ผ ลิ ต แก้ ว ลู ค าริ ส แก้ ว ไวน์ คริสตัลปลอดสารตะกัว่ ระดับพรีเมียมแบรนด์ แรกของเอเชีย เปิดตัวแก้วคอลเล็กชั่นใหม่ แห่งปี ‘Hong Kong Hip’ ถ่ายทอดเอกลักษณ์ อันโดดเด่นของฮ่องกงผ่านการดีไซน์แก้วที่ มีความคมชัด หรูหรา และทันสมัย ภายใต้ คอนเซ็ปต์งาน ‘The Perfect Encounter’ โดย ไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรมปิดตาทดลองแก้วไวน์ ซึ่งได้เหล่ากูรูด้านอาหารและไวน์ อาทิ คุณ รังสรรค์ ศรีรัตน์, มร.ลอเรนซ์ ซีวิล, คุณ กฤตยชญ์ ไผ่เรือง และคุณณรงค์ รู้จำ� มา ร่วมพิสูจน์คุณภาพ ณ ห้องอาหาร D’Sens โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


SO CIL

SOCIAL

SOCIAL

Hangout เทรนด์ใหม่ สไตล์ สยาม ล็อฟท์ สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา จัดงาน 3Ds party : Dazzling Dining Dancing เพื่อฉลองการปรับโฉมห้องอาหาร Party House One Bar and Restaurant ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘Music Art Cuisine’ ในงาน มี ก ารแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว คุ ณ ประธานพร พรประภา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ทายาทเจ้าของโรงแรมฯ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม คอนเซ็ปต์ และยังมีกจิ กรรมสนุกๆ มากมาย โดยมีดเี จเชาเชา-ชวลิต ศรีมนั่ คงธรรม มา ร่วมสร้างสีสัน แถมไฮไลต์สำ�คัญเป็นโชว์ ‘Featuring’ จากบาร์เทนเดอร์ เชฟ ดีเจ และศิลปินวง spoonful

12

S e p t e m b e r 2012


SO CIL

SOCIAL

SOCIAL

กินข้าวกันมั้ย ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว อย่ า งสุ ด ประทั บ ใจ กั บ แคมเปญ ‘กินข้าวกันมั้ย แบบพิเศษ...พิเศษกับไทยพาณิชย์’ ที่งานนี้จัดความพิเศษไว้ถึง 2 ทริป โดยทริปแรก คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พาลูกค้าผู้โชคดีบินไปเที่ยวถึง ประเทศฮ่องกง พร้อมดินเนอร์สุดหรูกับโดม-ปกรณ์ ลัม ณ ภัตตาคาร Lei Garden ส่วนทริปต่อมา คุณอารยา ภู่พานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจบัตร เครดิ ต และสิ น เชื่ อ บุ ค คล และคุ ณ สุ ภี พงษ์ พ านิ ช ผู้อำ�นวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย จัด กิจกรรมยุทธการ ‘เชฟกระทะหล่อ’ ให้ลูกค้าได้ร่วม ชมการประลองฝีมอื ทำ�อาหารระหว่าง เชฟโดม-ปกรณ์ ลัม VS เชฟโก๊ะตี๋ พร้อมร่วมประมูลอาหารจานอร่อย จากเชฟกระทะหล่อ ปิดท้ายความประทับใจด้วยมินิ คอนเสิร์ตจากศิลปินแคลอรี่ บลาห์ บลาห์

14

S e p t e m b e r 2012


เรื่อง นายช่างเซิร์ช

I LOVE

พูดถึง ‘กรุงเทพฯ’ คุณนึกถึงอะไร?...รถติด ความแออัด ฝนตก-นํ้าท่วม ฟุตบาทพัง สาย ไฟฟ้าระเกะระกะ ฯลฯ ใช่!--ทีว่ า่ มาคือภาพที่ เราพบเห็นและเป็นไปในกรุงเทพฯ แต่ปฏิเสธ ไม่ได้หรอกว่า คุณก็หลงรักกรุงเทพฯไม่ต่าง จากเรา Q มีความมหัศจรรย์ของเมืองหลวง แห่งนี้ ที่อาจเป็นคำ�ตอบว่า...ทำ�ไมเราถึงได้ หลงรักเมืองนี้อย่างเต็มหัวใจ

PROUD TO BANGKOK

• กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีศิลปะมากมาย โดยมีพระราชวังทั้งหมด 8 แห่ง มีวัง (เก่าและ ใหม่) ทัง้ สิน้ 17 แห่ง ซึง่ มีความงดงามผสมผสาน ความเป็นไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน อาทิ พระบรมมหาราชวั ง ที่ เ คยติ ด อั น ดั บ สถานที่ ที่ ผู้ ค นให้ ค วามนิ ย มมาเยี่ ย มชมอั น ดั บ 16 ของโลก, พระราชวังดุสิต ที่มีความงดงามของ พระที่นั่งอนันตสมาคม, พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระราชวังพญาไท ที่มี พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ • สถานทีอ่ นั เลือ่ งชือ่ ทีม่ คี วามงดงามสะกด อารมณ์ผคู้ นทีไ่ ด้เข้ามาชมอีกแห่งของกรุงเทพฯ นั่นก็คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นเมื่อปี 2325 นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยังขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่มีวัดตั้งอยู่มากมายถึง 449 แห่ง โดย มีสถาปัตยกรรมและการใช้วสั ดุการก่อสร้างอัน เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

16

S e p t e m b e r 2012

TOO MANY FLEA MARKETS กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อป เพราะมีสนิ ค้า ตัง้ แต่ ‘ไม้จมิ้ ฟันยันเรือรบ’ จะของถูก ของแพงสามารถ เลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ • ห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในกรุงเทพมหานครเปิด เมื่อปี พ.ศ.2368 เมื่อหลวงอาวุธวิเศษประเทศพาณิช (โรเบิรต์ ฮันเตอร์) ได้ขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์พระบรมราชานุญาตให้เช่าที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรม มหาประยุ ร วงศ์ (ดิ ศ บุ น นาค) ให้ ส ร้ า งอาคาร สำ�นักงานและโรงเก็บสินค้า ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียก กันว่า ‘ห้างหันแตร’ • นอกจากกรุงเทพฯ จะมี ‘ตลาดสินค้า’ จำ�นวนมาก ยังมีความหลากหลายของตลาดมากเช่นกัน เช่น หาก อยากซื้อสินค้ามือสอง ของเก่า หรือแม้แต่อุปกรณ์ ประดับยนต์ ก็ต้องไปที่ตลาดคลองถม แต่ถ้าหาก ต้องการจะซื้อเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปชนิดซื้อยกโหล ก็ต้อง เลือกไปทีต่ ลาดโบ๊เบ๊ หรือถ้าเป็นแหล่งสินค้าประเภท ของกระจุกกระจิก เช่น ต่างหู กิฟต์ติดผม ที่คาดผม กรอบรูป อัลบัม้ รูป ผ้าขนหนู สินค้ากิฟต์ชอ็ ปทุกชนิด ตลาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องนี้ก็คือตลาดสำ�เพ็ง

• ย่านตลาดทีถ่ อื ว่าเป็นวงจรธุรกิจแห่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่เรียกลูกค้าทั้งไทยและเทศได้เป็นจำ�นวนมาก คง หนีไม่พ้นตลาดประตูนํ้า โดยเป็นจุดที่มีการค้าปลีก ค้ า ส่ ง สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า แห่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย นอกจากร้านค้านับร้อยทีถ่ กู จับจองทุกตารางนิว้ ของ ตรอกซอกซอย ก็ยังมีตึกประตูนํ้าเซ็นเตอร์ รวมทั้ง ตึก Platinum ที่รวบรวมสินค้าเสื้อผ้าเอาไว้มากที่สุด • กรุงเทพฯ มีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเรารู้จัก กันดี นัน่ คือ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร โดยมีแผงค้ามากกว่า 8,000 แผง แบ่งเป็น 27 โครงการ แถมยังมีสินค้าที่ ขายกันหลากหลายมากที่สุด ทั้งเสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ของแต่งบ้าน อาหาร นอกจากนี้ยังมีความ โดดเด่นอย่างมากในเรื่องของสินค้าแฮนด์เมดที่เป็น ลักษณะจำ�เพาะ


Hotissue

VARIETY TRANSPORTATION • คนกรุงเทพฯ คุน้ เคยกับการสภาพการจราจรทีต่ ดิ ขัด แต่ในคราวเดียวกัน เราก็มีตัวเลือกในการเดินทาง มากไม่เป็นสองรองใคร ปัจจุบนั กรุงเทพฯ มีทางด่วน ทั้งหมด 9 เส้นทาง ทางเชื่อมพิเศษอีก 2 เส้น มี รถไฟฟ้า 2 สาย (สุขมุ วิทและสีลม) รถไฟใต้ดนิ 1 สาย (เฉลิมรัชมงคล) มีรถโดยสารประจำ�ทางทั้งหมด 254 สาย มีเรือโดยสาร 5 เส้น (เรือโดยสารคลองแสนแสบ, เรือหางยาวโดยสารคลองพระโขนง, เรือด่วนเจ้าพระยา, เรือหางยาวด่วนคลองบางกอกน้อย, เรือด่วนสาทรคลองเตย) และมีรถตู้ประจำ�ทาง 126 สาย ไม่นับ มอเตอร์ไซค์วินอีกนับร้อยๆ วิน

FOOD PARADE • กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่ง ‘ของกิน’ โดยแท้ จาก สถิติเมื่อปี 2551 กรุงเทพฯ มีร้านอาหารอยู่ราว 12,000 ร้าน ไม่นับร้านขายอาหารข้างทางอีกเป็น จำ�นวนมาก เอาเป็นว่า แค่คนกรุงเทพฯ ก้าวเท้า ออกจากซอยหน้าบ้านก็เจอร้านอาหารแล้ว • ซีเอ็นเอ็นโก เว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ในเครือสำ�นักข่าว ซีเอ็นเอ็น เคยจัดอันดับ 10 สุดยอดเมืองในเอเชียที่ มีอาหารข้างทางเด็ดที่สุด ซึ่งเมืองที่ได้อันดับหนึ่ง แห่ง ‘สตรีทฟู้ด’ ก็คือกรุงเทพฯ นี่เอง • ที่ผ่านมา เมนูผัดไทย หรือส้มตำ�เป็นอาหาร คลาสสิกที่ชาวต่างชาติต่างยกนิ้วโป้งให้ว่าอร่อย จริง แต่ในวันนี้เมนูอาหารในกรุงเทพฯ เป็นที่รู้จัก มากขึ้นกว่านั้น ทำ�ให้ ‘ผัดซีอิ๊ว’ กลายเป็นจานเด็ดที่ อาคันตุกะผู้มาเยือนยกให้เป็นนัมเบอร์วันไปแทน

SPECIAL BKK • กรุงเทพฯ ได้รบั เลือกให้เป็นเมืองน่าเทีย่ ว อันดับหนึง่ ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร ทราเวลแอนด์เลเชอร์ (Travel and Leisure) ทางด้านเว็บไซต์ TripAdvisor ก็ได้ท�ำ การสำ�รวจ ว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประหยัดค่า ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวติดอันดับที่ 3 จาก 48 เมืองทั่วโลก • อาจมีคนเคยตัง้ คำ�ถามว่า ทำ�ไมกรุงเทพฯ ถึงมีพิพิธภัณฑ์น้อยนัก? แต่ในความเป็นจริง กรุงเทพฯ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ทเี่ ป็นแหล่งต่อยอดความ รู้ในศาสตร์ต่างๆ นับร้อยแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ การกีฬา, พิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอก, หอเกียรติภมู ิ รถไฟ, พิพิธภัณฑ์จักรยาน ฯลฯ ซึ่งถ้าหากมีการ ใส่กจิ กรรม ‘การไปพิพธิ ภัณฑ์’ เข้าไปในแผนการ ศึกษาของเยาวชน ก็นา่ จะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ ย

OUR FAVO R I T E POSTS

• กรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ ที่ 13 ของโลก แต่ในความแออัดของการดำ�รง ชีวิตประจำ�วันของเรานั้น เรายังสามารถพบเจอ รอยยิ้มจากคนขายพวงมาลัยในยามรถติด, มี คนขับวินมอเตอร์ไซค์คอยวิ่งแจ้งการจราจรบน ถนนข้างหน้าให้คนขับรถยนต์ทราบ, มีการทำ�บุญ บริจาคโลงศพได้ 24 ชม., มีกจิ กรรมบริจาคเลือด ในวันหยุด และมีคำ�ขอบคุณและขอโทษให้กัน ในวันที่กรุงเทพฯ วุ่นวาย

S e p t e m b e r 2012

17


Hub

IN THE WORLD

NEVER UNDERESTIMATE THE NYLON AUDIENCE. YOU GUYS HAVE GREAT INSTINCTS.

OF MAGAZINES

ผมไม่เคยดูถูกแฟนๆ ของไนลอน พวกคุณมีสัญชาตญาติที่เจ๋งมาก

เรื่อง The Cyberista

JO ELVIN

MARVIN SCOTT JARRETT

SOMETIMES IT’S A REAL EFFORT TO GET ONE COVER STAR, THEN OTHER TIMES ABOUT FIVE WANT THE SAME ISSUE. SO FRUSTRATING.

บางครั้งมันยากมากที่จะหาดารามา ขึ้นปกสักคน แล้วบางฉบับก็มีดารา อยากจะเป็นปกพร้อมกันห้าคน มันน่า หงุดหงิดมาก DO WE THINK ANNA WINTOUR EVER HAS TO DEAL WITH RIPPED, SPILLING GARBAGE BAGS? COULD CRY WITH DISGUST RIGHT NOW.

I START EVERY WEEK BY FOLLOWING UP ON THE STRAGGLY BITS FROM PREVIOUS WEEK. BUT I END EVERY WEEK WITH GRATITUDE

แอนนา วินทัวร์ เคยต้องมาจัดการกับ ถุงขยะที่ขาดหกเกลื่อนกลาดบ้างไหมนะ? มันน่าขยะแขยงจนฉันอยากจะร้องไห้

@jo_elvin

ฉันเริ่มต้นสัปดาห์ ด้วยการตามเก็บกวาด เรื่องราวยุ่งๆ ของสัปดาห์ก่อน แต่ฉันก็จบทุกๆ สัปดาห์ด้วยความซาบซึ้งใจนะ

WORKING ON OCTOBER ISSUE COVER TODAY. VERY EXCITED ABOUT THE COVER STAR, BEEN SOME TIME CHASING HER DOWN!

เราถ่ายปกฉบับเดือนตุลาคมกันวันนี้ ฉันตื่นเต้นกับนางแบบปกของเรามาก เพราะเราไล่ล่าเธอมานานแล้ว!

OUR FAVO R I T E POSTS

@evachen212

EVA CHEN THE AUSTRALIAN’S WOMEN’S WEEKLY

http://aww.ninemsn.com.au

สำ�หรับสาวออสซี่ นิตยสาร Women’s Weekly ถือ เป็นไบเบิลสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันเลยก็ว่าได้ เพราะรวบรวมสารพันคอลัมน์ที่มีประโยชน์และอ่านสนุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ความงาม สไตล์การแต่งตัว เคล็ดลับต่างๆ สำ�หรับชีวิตครอบครัว รวมถึงสูตรอาหาร คาวหวานมากมาย ซึง่ ผูเ้ ขียนเคยลองทำ�ตามแล้วคอนเฟิรม์ ว่าอร่อยจริง ไม่มั่ว ในเว็บไซต์ของ Women’s Weekly เก็บรวบรวมนานา คอนเท้นต์ทเี่ คยถูกตีพมิ พ์ในนิตยสารมาไว้ให้ตามอ่านย้อน หลังกันได้ โดยแยกไว้เป็นหมวดหมู่ ทำ�ให้สะดวกกับการ อ่านและสืบค้นข้อมูล รับรองว่าอ่านเพลินดีจริงๆ 18

S e p t e m b e r 2012


Hub

LULU KENNEDY WHY DO ALL GOOD THINGS HAVE TO COME TO AN END? IT’S SO BORING. ทำ�ไมของดีต้องมาตอนจบ ทุกที? มันน่าเบื่อมาก

@_lulukennedy

ALEXANDRA SHULMAN via

@Vogue_London

@marvinjarrett

I DON’T HAVE A LOT OF TIME TO READ FASHION BLOGS AS I AM ALWAYS WORKING ON THE PAPER MAGAZINE.

MOST PEOPLE WITH JOBS AT VOGUE DIDN’T KNOW SOMEONE BUT THEY DID WORK HARD TO GET THE JOB.

ฉันไม่มีเวลามากที่จะอ่านบล็อก แฟชั่นต่างๆ เพราะฉันต้องทำ� นิตยสารตลอดเวลา

คนส่วนใหญ่ที่ Vogue ไม่ได้มี เส้นสายอะไร แต่พวกเขา ทำ�งานหนักเพื่อที่จะได้ทำ�งานที่นี่

RIO FERDINAND’S OFFICIAL WEBSITE http://5mag.co/

แทนที่จะทำ�เว็บไซต์ทางการของตัวเองในรูปแบบปกติ ริโอ เฟอร์ดินานด์ นักฟุตบอลสุดเท่ห์จากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลับ ทำ � เป็ น นิ ต ยสารออนไลน์ ใ นชื่ อ 5 Magazine ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก หมายเลขประจำ�ของเขาที่แมนยูฯนั่นเอง จนถึงปัจจุบันนี้ไฟว์มีมาทั้งหมด 10 ฉบับแล้ว ผู้ที่ได้รับเชิญ มาขึน้ ปกส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาอาชีพชือ่ ดัง หรือไม่กศ็ ลิ ปินเจ๋งๆ ที่นัยว่าเป็นขวัญใจของริโอ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยคอลัมน์ หลากหลายที่ผู้ชายสนใจ ทั้งกีฬา หนัง เพลง อัพเดตเทรนด์ต่างๆ รวมทัง้ บทสัมภาษณ์หนุม่ เท่หแ์ ละสาวฮอตจากหลากหลายวงการ นอกจากเนื้อหาจะโอเคมากๆ แล้ว เลย์เอ้าต์ของนิตยสาร ยังเป๊ะและเท่ห์มาก S e p t e m b e r 2012

19


Global

HAPPENINGS

เรื่อง Tuesday’s Child

ROB IS MR. NICE GUY

นอกจะไม่เคยออกมาระเบิดอารมณ์หรือให้ขา่ ว เสียหายแก่คริสเตน สจ๊วต แม้จะต้องหัวใจสลาย เพราะถูกเธอเจ้านอกใจแล้ว ล่าสุดยังมีรายงานข่าวว่า โรเบิร์ต แพททินสัน ยังได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ เต็มตัว ด้วยการเสนอตัวที่จะเดินพรมแดงคู่กับอดีต คนรักในงานเปิดตัวภาพยนตร์ Breaking Dawn ซึ่ง จะมีขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้า เพราะเขาอยากที่ จะเคียงข้างเพื่อปกป้องความรู้สึกเธอ ในกรณีที่มี แฟนๆ ภาพยนตร์โห่ร้องแสดงความไม่พอใจขณะ ที่เธอปรากฏกาย แวมไพร์สุดหล่อช่างมีความเป็นมืออาชีพและ จิตใจดีงาม จึงไม่นา่ แปลกใจทีส่ าวคริสเตนจะร้องไห้ เสียใจไม่หยุดทีแ่ อบเผลอใจไปกิก๊ กับรูเพิรต์ แซนเดอร์ ผู้ กำ � กั บ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Snow White and the Huntman แต่ขา่ วนีจ้ ะจริงเท็จแค่ไหน คงต้องรอติดตามผล กันเดือนพฤศจิกายนนี้

SHE GOT ENGAGED… AGAIN จากที่เพียงแค่จะทำ�เพลงร่วมกันเฉยๆ การณ์ กลับกลายเป็นว่า Avril Lavigne และ Chad Kroeger นักร้องนำ�วง Nickelback เกิดปิ๊งกัน ระหว่างการทำ�งาน แถมยังอินจัดถึงขนาดหมั้น กันเลยทีเดียว แม้ จ ะเคยผิ ด หวั ง จากชี วิ ต คู่ กั บ Deryk Whibley นักร้องนำ�วง Sum 41 และเพิ่งจะเลิก กับ Brody Jenner ได้ไม่นาน แต่ดูท่าว่าคราวนี้ เอวริลจะมัน่ ใจมากว่าความรักครัง้ ใหม่จะไปได้ สวย “เขาทำ�ให้ฉันหัวเราะทุกวัน ดูแลเอาใจใส่ ฉันเป็นอย่างดี” เอวริลกล่าวถึงแช้ด ฝ่ายแช้ดก็บอกว่า “ผมตกหลุมรักเธออย่าง แรง มันเป็นประสบการณ์ทผ่ี มจะไม่มวี นั ลืม” และ ไม่ได้แค่พดู เฉยๆ แช้ดยังจองตัวเอวริลด้วยแหวน เพชร 14 กะรัตในวันสุดท้ายทีพ ่ วกเขาทำ�งานร่วม กันในสตูดโิ อทีล่ าสเวกัส งานนีเ้ อวริลเลยได้ทงั้ เพลงและคนรักใหม่ ไปพร้อมๆ กัน 20

S e p t e m b e r 2012

WILL ROB SAY YES TO RIHANNA? เป็นผู้หญิงสมัยใหม่อย่าอายที่จะจีบ ผูช้ ายก่อน ดูอย่างริฮนั น่าทีเ่ พียรส่งข้อความ หยิกแกมหยอกหาโรเบิรต์ แพททินสัน ทาง โทรศัพท์เป็นประจำ�หลังจากที่รู้ว่าเขาโสด ร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่ากันว่า ริฮันน่าปลื้มร็อบมาแต่ไหน แต่ไร ทั้งคู่เจอกันตามอีเว้นต์ต่างๆ อยู่เป็น ประจำ� แต่ตอนนั้นร็อบยังอินเลิฟอยู่กับ คริสเตน เลยทำ�ให้สาวริรี่ได้แต่แอบปลื้ม อยู่ ใ นใจไม่ ก ระโตกกระตาก จนกระทั่ ง โอกาสเป็นใจเมื่อสายใยรักของคู่พระนาง จากทไวไลต์ขาดสะบั้น เธอก็จัดแจงขอ เบอร์หนุ่มในฝันจากเพื่อนแล้วแมสเสจไป หาเป็นระยะ ตอนแรกร็ อ บก็ ดู จ ะงงๆ เพราะไม่ แน่ใจว่าใช่ริรี่ตัวจริง แต่พอรู้ว่าใช่แน่ เขา ก็ยังมีท่าทีเฉยๆ ทั้งที่แก๊งเพื่อนก็เชียร์กัน สุดใจ ว่าริรี่นี่แหละจะช่วยให้ร็อบกลับมา มีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร็อบจะใจแข็งได้ นานแค่ไหน หรือจะเป็นริรเี่ องทีถ่ อดใจยอม แพ้ไปก่อน


Global Happenings

LIKE MOTHER LIKE DAUGHTER

IKEA’S

BUDGET HOTELS นับเป็นข่าวดีสำ�หรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการท่องเทีย่ ว สไตล์แบ็กแพ็ก เมื่อ Ikea ยักษ์ใหญ่ในวงการ เฟอร์นิเจอร์ประกาศสร้างโรงแรมราคาประหยัด ทั่วยุโรปถึง 100 แห่งด้วยกัน โดยวางแผนที่จะ เริ่มต้นก่อสร้างโครงการแรกในปี 2014 ที่เยอรมนี แต่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นเมืองไหนแน่ ส่วนประเทศ อื่นๆ ที่อยู่ในแพลนก็ได้แก่ เบลเยี่ยม ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ โปแลนด์ รวมทั้งในแถบ สแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแบรนด์เอง ส่วนเรื่องการตกแต่ง อย่าคาดหวังว่ารูปแบบ ของห้องพักจะหน้าตาเหมือนเฟอร์นิเจอร์โชว์รูม ของอิเกีย เพราะเขายกเรื่องนี้ให้เป็นการตัดสินใจ ของพาร์ตเนอร์ผู้ร่วมลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยนาม แต่แว่วว่าครํ่าหวอดและมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ โรงแรมมายาวนาน

อายุแค่ 4 ขวบ แต่ Vivienne Jolie-Pitt ลูกสาวคนสวยของแบรด พิตต์ และแอนเจลิน่า โจลี่ ก็เริ่มฉายแววซูเปอร์สตาร์เสียแล้ว เมื่อ หนูนอ้ ยได้รบั การวางตัวให้เป็นเจ้าหญิง Aurora นางเอกตอนเด็กในภาพยนตร์เรื่อง Maleficent ของสตูดิโอวอลต์ ดิสนีย์ ซึ่งมีแอนเจลิน่า โจลี่ แม่ ข องเธอแสดงเป็ น ตั ว ร้ า ยที่ มี ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่อเรื่อง บทภาพยนตร์เรือ่ งนีด้ ดั แปลงมาจากนิทาน เรื่องเจ้าหญิงนิทรา เพียงแต่ว่าเจ้าหญิงออโรร่า นางเอกของเรื่องไม่ได้เอาแต่นอนแน่นิ่งอยู่บน เตียงเหมือนนางเอกในนิทาน โดยเริ่มถ่ายทำ� กันไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ที่ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีก�ำ หนดจะออก ฉายในเดือนมีนาคม 2014

START MORE THAN A CAR Kumar Galhotra

ถ้าคุณหรือคนรอบข้างกำ�ลังมองหารถคูใ่ จคันใหม่ อยูล่ ะก็ หนึง่ ในนัน้ ควรจะมี ‘ฟอร์ด ALL-NEW FOCUS’ เป็นตัวเลือก เพราะนอกจากจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ยังเป็นรถยนต์ที่สร้างสรรค์ ขึ้นโดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้ขับขี่เป็นสำ�คัญ อีกด้วย ความต้องการทีว่ า่ ครอบคลุมทัง้ ในเรือ่ งสมรรถนะ การขับขี่ การประหยัดนํ้ามัน ความปลอดภัย และ ความประณีตสวยงาม นอกจากนี้ ALL-NEW FOCUS ยังเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกอุ่นใจ เพราะมีทั้งระบบช่วย จอดอัจฉริยะ (Active Park Assist) ระบบช่วยเบรกที่ ความเร็วตํ่า (Active City Stop) และระบบสั่งงานด้วย เสียง (SYNC™) ซึง่ เป็นการสัง่ งานด้วยเสียงขณะขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออก หรือการสั่งเล่นเพลงโปรด

โดยผู้ ขั บ ขี่ ไ ม่ ต้ อ งปล่ อ ยมื อ จากพวงมาลั ย หรื อ ละ สายตาจากท้องถนนเลยแม้แต่น้อย แน่นอนว่าโปรดักต์ดๆ ี ย่อมเกิดจากทีมออกแบบ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ แถมยังเป็นทีมทีผ่ สมผสานจากนานาชาติ ทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และเบลเยี่ยม ใน ส่วนของโรงงานผลิตของฟอร์ดนั้นก็มีกระจายไปทั่ว ทุกมุมโลก ทั้งอเมริกา เยอรมนี จีน รัสเซีย รวมทั้ง ไทยของเราด้วย ซึ่ง Kumar Galhotra หนึ่งในสมาชิก ของทีมกล่าวไว้ที่งานเปิดตัวของ ALL-NEW FOCUS ว่า “สิ่งที่ทั้งห้าประเทศ ผู้รับหน้าที่ผลิตรถยนต์ฟอร์ด มีเหมือนกันก็คือ เราไม่ได้พูดภาษาเดียวกันเลยสัก ประเทศ! แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทีจ่ ะเข้าใจ ภาษาเดียวกันได้ นั่นก็คือ ภาษาแห่งคุณภาพ” ลึกซึ้ง!--ตั้งแต่วิธีคิดกันเลยทีเดียว

S e p t e m b e r 2012

21


Culture F I L M S :: M U S I C :: B O O K S :: E X H I B I T I O N :: E V E N T S

เรื่อง Q Team

FILM

จันดารา ปฐมบท เคยสร้างการจดจำ�กับคนดูในฉาก ‘นํ้าแข็งลูบ แผ่นหลัง’ จากเวอร์ชั่นกำ�กับฯของนนทรีย์ นิมิบุตร เมื่อราว 10 ปีก่อน มาถึงคราวนี้ ‘จันดารา ปฐมบท’ กลับมาอีกครั้งภายใต้การดูแลของหม่อมน้อย-ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล ผู้กำ�กับฯ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการ ตีความตัวละครอย่างถึงแก่น รวมทั้งความประณีต สวยงามของฉากที่ไม่เป็นสองรองใคร ‘จันดารา’ เป็นบทประพันธ์เก่าแก่ของอุษณา เพลิงธรรม (ประมูล อุณหธูป) ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งปมรัก ปม เสน่หาและเวรกรรมของพ่อลูกคู่หนึ่งที่ต้องเกี่ยวพัน กันในเรื่อง ‘ผู้หญิง’ ซึ่งตัวละครเอก ‘จัน’ กับคุณหลวง วิสนันท์เดชา ผู้เป็นพ่อที่ได้ลงโทษเขาอย่างทารุณ ราวกับไม่ใช่ลูก เวอร์ชั่นล่าสุดได้ มาริโอ้ เมาเร่อ มา สวมบทจัน พร้อมตัวละครอีกคับคั่ง อาทิ นักแสดง สาวอย่างญาญ่า หญิง, ตั๊ก-บงกช คงมาลัย, พิงกี้สาวิกา ไชยเดช และโช นิชิโนะ ดาราสาว AV จาก ญี่ปุ่น มาร่วมประชันบทบาทกันอย่างเต็มที่ ด้วยความหวือหวา หรือฉากเลิฟซีน ทำ�ให้ ‘จันดารา’ ถูกจับตามองทุกครั้งหากมีใครคิดจะหยิบยก ขึ้นมาสร้างใหม่ และครั้งนี้ก็เช่นกัน จันดาราถูกจับ ตามองเป็นพิเศษว่าจะรอดพ้นมือกรรไกรของคณะ กรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์หรือไม่ แต่

22

S e p t e m b e r 2012

RECOMMENDED

สุดท้ายหม่อมน้อยก็หายใจโล่งเมือ่ หนังได้ประทับเรต ‘น18+’ (ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ได้ลงโรงเข้าฉายเป็นที่เรียบร้อย แถมล่าสุด ยังปล่อยทัง้ ทีเซอร์ และเอ็มวีเพลง ‘เมือ่ ไหร่จะให้พบ’ ที่ได้เสียงร้องของญาญ่าหญิง-รฐา โพธิ์งาม และ ศักราช ฤกษ์ธำ�รงค์ มาร่วมกันร้อง ทำ�ให้คนที่รอคอย ชมยิ่งอินขึ้นไปอีกขั้น แต่ถ้าหากมองข้าม ‘ความ หวือหวา’ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไป เราลองไปพิสูจน์กันดู ว่า ‘จันดารา’ เวอร์ชั่นล่าสุดจะสะท้อนความเป็น ศิ ล ปะและแก่ น สารของตั ว ละครออกมาได้ น่ า ชม ขนาดไหนในโรงภาพยนตร์ 6 กันยายน 2555 นี้ และ แว่วมาว่า หม่อมน้อยกำ�ลังจะเตรียมสร้างภาคต่อใน ชื่อว่า จันดารา ปัจฉิมบท ต่อทันทีอีกด้วยนะ

ถ้าพูดถึงหนังฝรั่งที่มีแนว ‘ปมรัก ปมร้อน’ ทำ�ให้นึกถึง UNFAITHFUL เรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ความ สัมพันธ์ต้องมาสะดุดเพราะชาย แปลกหน้า ความน่าสนใจของหนังนั้น มุ่งเล่นกับจิตวิทยาของมนุษย์เมื่อต้อง ต่อสู้กับด้านมืดในหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของความใคร่และความเคียดแค้นชิงชัง ผลงานการกำ�กับฯ ของเอเดรียน ลิน นำ�แสดงโดยริชาร์ด เกียร์ และไดแอน เลน


Culture

BOOK

MUSIC

101เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก

WHISTLE-FLO RIDA หนุ่มแร็พเปอร์อเมริกันผิวสีที่บางคนเรียก เขาว่า ฟลอริดา บ้างก็เรียกว่า โฟล ไร เดอ (flow-rai-duh) ซึ่งไมนานมานี ้ซิงเกิลแรกของ ่ เขา Mail On Sunday ทะยานขึน้ อันดับหนึง่ แทบ ทุกชาร์ต ซิงเกิลต่อมา ‘Low’ ก็สามารถขึน้ อันดับ 1 ในบิลบอร์ดได้นานถึง 10 สัปดาห์ จนมาถึง Whistle ซิงเกิลที่ได้ DJ Frank E มาเป็นผู้ โปรดิวซ์ให้ในสไตล์ HipHop เปิดอินโทรมาด้วย เสียงผิวปากเท่หๆ์ ตามมาด้วยเนือ้ ร้องทีโ่ จ๊ะโดน ใจ แถมเสียงดนตรีที่ไม่รุงรังทำ�ให้ร้องติดปาก กันได้ง่ายๆ ยิ่งมาได้ MV ที่ได้เหล่านางแบบใน ชุดบิกินีหลายสิบชีวิตมาร่วมสนุก ก็ทำ�เอาโฟล ไร เดอ ดูเด่นขึ้นอีกเป็นกอง ล่าสุดทราบมาว่า เพลงนีก้ �ำ ลังขึน้ อันดับ 1 ของบิลบอร์ด 100 และ อยู่ในชาร์ตมา 14 สัปดาห์แล้ว

HARVARD BUSINESS SCHOOL ขึน้ ชือ่ ว่าฮาร์วาร์ด การันตีได้ถงึ การผลิตผูน้ �ำ ทางด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ มาแล้วอย่างมากมาย ล่าสุดมีหนังสือคู่มือ เรียนลัด 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School เขียนโดย Michael & Matthew และนำ�มาแปลโดยนาถกมล บุญรอดพานิช ซึ่ง เป็นการนำ�เกร็ดความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ ราํ่ หวอด ในวงการธุรกิจ รวมทั้งศิษย์เก่าหลักสูตรเอ็มบีเอ ของ Harvard Business School มาถ่ายทอด กลเม็ดในเชิงธุรกิจ อาทิ การจัดการ-การตลาดภาวะผูน้ �ำ -กลยุทธ์-การเงิน ฯลฯ ได้อย่างน่าสนใจ เอาแค่เรื่องกฎของตัวเลข 72 ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ทบต้นเพียงอย่างเดียวก็น่าจะทำ�ให้คุณร้อง ว้าว! (ว่าคิดได้ไง?!) แล้วล่ะ...จัดจำ�หน่ายในราคา 150 บาทเท่านั้น

พูดถึงแนวดนตรีของ คนผิวสี ขอแนะนำ� Ice Cube หรือโอ’เชีย แจ็กสัน นักร้องแนว เวสต์โคสต์ฮิพฮอพ อเมริกันอีกซักคน โดย Ice Cube มีซิงเกิลเด่น อย่าง It Was A Good Day ที่เป็นเพลง สนุกๆ สไตล์เวสต์โคสต์ ฮิพฮอพที่ฟังแล้วชวน โยกตาม แถมจะว่าไป แร็พเปอร์ผิวสีคนนี้ก็มี เครางามราวกับเป็น พี่น้องคลานตามกันมา กับโฟล ไร เดอ ยังไงยังงั้น

CALENDAR

05

08

12

14

04

วันนี้-30 กันยายน 55 ชมฟรี! การแสดงแสงสีเสียง ตำ�นาน เมืองสุโขทัย ร่วมสัมผัส ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่งดงาม ของอดีตราชธานี ณ บริเวณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย สนใจโทรสอบถาม รายละเอียด 055-616228-9

8 กันยายน 55 คอนเสิร์ตเต็ม รูปแบบหลังจากห่างเวทีไปนาน ของเจมส์ เรืองศักดิ์ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เวลาแสดง 18.00 น. บัตรราคา 800 / 1,000 / 1,500 / 2,000 และ 2,500 บาท จองได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา

12 - 15 กันยายน 55 Quiksilver Open Phuket Thailand 2012 การแข่งขัน กระดานโต้คลื่นนานาชาติประจำ� ปี 2555 ที่หาดภูเก็ต พร้อมบรรยากาศปาร์ตี้ริมหาด แฟชั่นโชว์ กิจกรรมเอ็กซ์ตรีม จากนักกีฬา

14 - 15 กันยายน 55 BLAZE การแสดงประเภทมัลติมีเดีย ที่ คัดสรรยอดฝีมือแนวสตรีทและ เบรกแดนซ์จากทั่วโลก มาแสดง ลีลาตลอดความยาว 90 นาที วันละหนึ่งรอบ 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย

4-7 ตุลาคม 55 GRAMMY WONDERLAND มหกรรมบันเทิง ยกค่าย ‘แกรมมี่’ ทั้งเพลง หนัง ศิลปิน สนุกกันได้ 4 วัน แบบเต็มๆ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3

S e p t e m b e r 2012

23


Culture

เทศกาล ล่องแก่งหินเพิง EVENT

ล่องแก่งเมืองไทยไม่ได้ มีแต่แก่งหินเพิงเท่านั้น เรายังมีลำ�นํ้าสวยๆ อีกหลายแห่งที่ท้าทาย รอคุณอยู่ อาทิ ทีลอเร จ.ตาก แก่ง ระดับ 3-4, ลำ�นํ้าเข็ก จ.พิษณุโลก แก่ง ระดับ 4-5, พะโต๊ะ จ.ชุมพร แก่งระดับ 4 และลำ�นํ้าว้า จ.น่าน แก่งระดับ 3-4

อยู่ ใ ต้ ฟ้ า อย่ า กลั ว ฝน เข้ า หน้ า ฝนอย่ากลัวนํ้า ว่าแล้ว Q จึงชวนคุณ ไปเที่ยวงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง เพือ่ สัมผัสกับธรรมชาติของสายนาํ้ อัน สวยงาม พร้อมทั้งสนุกสนานตื่นเต้น เร้าใจกับการล่องแก่งผ่านลำ�นํ้าเชี่ยว ทั้ง 6 แก่ง ได้แก่ แก่งหินเพิง, แก่งวัง หนามล้อม, แก่งวังบอน, แก่งลูกเสือ, แก่งวังไทร และแก่งงูเห่า ซึง่ แบ่งความ ยากง่ายแตกต่างกันออกไป แต่รบั รอง ความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ทั้งชูชีพ รวมทั้งผู้นำ�ทางมากฝีมือ ใครที่อยาก สนุกสะใจไปบนเรือยาง ณ แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ TAT Call Center 1672 หรือชมรม ผู้ประกอบการล่องแก่งหินเพิง โทร. 037-451-204

พิพิธภัณฑ์ ร่างกายมนุษย์

PLAY

KOREAN BIG FIVE IN BANGKOK สาวกไอดอลเกาหลีได้กรี๊ดกันสนั่น กับคอนเสิร์ต ‘Korean Big Five in Bangkok’ ที่งานนี้จัดเต็ม 5 วง 5 สไตล์ ไล่เรียงมาตั้งแต่ทงบังชินกิ (TVXQ), ชายนี่ (Shinee), บีสต์ (Beast), บีทูบี (BTOB) และบีวันเอ โฟร์ (B1A4) การันตีความยิ่งใหญ่กับแสง สี เสียง บนเวทีที่พร้อมโชว์ไม่ตํ่ากว่า 3 ชั่วโมง เตรียมพลัง มามันส์กันให้เต็มที่ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ ลานแอคทีฟ สแควร์ (Aktiv Square) เมืองทองธานี ราคาบัตร 6,000 / 4,500 / 3,500 / 2,500 และ 1,000 บาท

24

S e p t e m b e r 2012

EXHIBITION

การจัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค plastinated human bodies ซึง่ เป็นเทคนิคใหม่ ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะ ของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จดั แสดงร่างกายและชิน้ ส่วนของมนุษย์ อาทิ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ บบเต็ ม ร่ า ง จำ � นวน 13 ชุ ด อวัยวะภายใน จำ�นวน 50 ชิน้ กล้ามเนือ้ จำ�นวน 23 ชิ้น ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย จำ�นวน 6 ชุด ชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด จำ�นวน 5 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 131 ชิ้น โดยการจัดแสดงครั้งนี้ เมือง ไทยถือเป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลก และ เป็ น แห่ ง แรกในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ มี โอกาสได้ชมงาน ความน่าสนใจอีกประการของการจัดแสดง นี้คือ การใช้เทคนิค Plastination ซึ่งนำ�สาร พลาสติกเหลวไปแทนทีน่ าํ้ และไขมันในเนือ้ เยือ่ ทำ�ให้ไม่มกี ลิน่ เหม็นของนํา้ ยา ไม่มกี ารเน่าสลาย โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ ปิ ด ให้ ผู้ ส นใจ เข้าชมฟรีทุกวันพุธ เวลา 12.30-15.30 น. ณ ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ปี สอบถามข้อมูลโทร.0-2218-8635


Sports

ภูมิใจที่สุด

ถ้าจะหานักกีฬาที่สามารถสร้างความรู้สึก ‘ชาตินิยม’ มากที่สุดในทัวร์นาเม้นต์นี้ คงต้องยกให้กับแอนดี้ เมอร์เรย์ นักเทนนิสจากสหราชอาณาจักร ทีส่ ามารถ พิชิต ‘เฟดเอ็กซ์’ โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ คว้าเหรียญ ทองได้สำ�เร็จ เพราะว่ากันว่า หนึ่งในกีฬาที่ชาวเมือง ผู้ดีชื่นชอบที่สุดก็คือเทนนิส ยิ่งเมอร์เรย์สามารถ ปราบเฟดเดอเรอร์ มือหนึง่ ของโลกได้บนคอร์ตหญ้า วิมเบิลดัน (ซึ่งเป็นทัวร์นาเม้นต์เก่าแก่ของอังกฤษ) ก็ยิ่งทำ�ให้คนอังกฤษภูมิใจสุดๆ

Sp

กระหนํ่าที่สุด

tr S

SPORTS

SPORTS

F O T S S E O M M HE GA

TLONDON

เรื่อง Mr.Q

จบลงไปแล้ว แต่ยังหลงเหลือคราบ ความประทั บ ใจไว้ ห ลายสิ่ ง อย่ า ง สำ�หรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ ในเมือ่ บรรยากาศการแข่งขัน ยังคุกรุ่นอยู่ในหัวใจของหมู่เฮาคนรัก กีฬา Q จึงขอจัดเรือ่ งราวแบบว่า ‘ทีส่ ดุ ๆ’ ประจำ�ทัวร์นาเม้นต์...แต่จะสุดแบบ ไหน? สุดอย่างไร? หรือจะเป็นที่สุด ของแจ้?? อันนี้คงต้องไปอ่านกัน ณ บัดนาว หล่อ-สวยแซ่บเวอร์สุดๆ

ว่ากันว่า โอลิมปิกเกมส์หนนี้เปรียบเป็นโมเดลลิ่งก็ ไม่ปาน เพราะนักกีฬาหลายต่อหลายชาติพร้อมใจกัน มาอวดหน้าหล่อ & สวยกันเพียบ! ขอแนะนำ�รายชื่อ ผู้เข้าประกวดดังนี้...มาร์เซล ยูเจน นักยิมนาสติก เยอรมนี, เรียวซึเอะ คาโตะ ยิมนาสติกจากญี่ปุ่น, แม็คเคย์ล่า มาโรนี่ ยิมนาสติกวัย 16 จากอเมริกา, เมลานี่ บาร์ดิส นักยกนํ้าหนักชาวฝรั่งเศส, นาธาน อาเดรียน นักว่ายนํา้ ชาวสหรัฐอเมริกา...งานนีเ้ รียกว่า ดูกีฬาทีเดียวได้ตั้งสองต่อ--ทั้งความสนุกและความ แซ่บ ว้าว! 26

S e p t e m b e r 2012

มั่นที่สุด

อู เ ซี ย น โบลต์ นั ก กรี ฑ าจากจาไมกา ถูกยกให้เป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกไป เรียบร้อย ด้วยผลงานคว้าเหรียญทอง พร้อมทำ�ลายสถิติวิ่งระยะสั้น 100, 200 และ 4x100 เมตร แต่เรือ่ งทีท่ ำ�ชาวโลกอึง้ กับพี่โบลต์หาใช่ความเร็วปานลิงวอก แต่ พีเ่ ขาประกาศกร้าวว่า อยากจะไปทดสอบ ฝีเท้ากับทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพราะเชื่อว่าฝีเท้าเร็วระดับเทพแบบนี้ น่าจะช่วยให้แมนยูฯ มีสิทธิ์กลับมาคว้า แชมป์ ฤ ดู ก าลใหม่ อ ย่ า งแน่ น อน แหม วิ่งเฉยๆ กับวิ่งแบบมีลูกบอลมันต่างกัน นะครับพี่โบลต์?!!

ออกหมั ด เข้ า เป้ า กั น กระหนํ่ า แต่ สุ ด ท้ า ย แก้ว พงษ์ประยูร นักชกความหวังเหรียญทองของ คนไทยก็พา่ ยแพ้แก่ซู ชิหมิง จากจีนไปแบบค้าน สายตาคนทั้งโลก?!! กาลต่อมาจึงเกิดกระแส วิพากษ์วจิ ารณ์ และมีการโพสความคลางแคลงใจ นี้ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ AIBA (International Boxing Association) เป็นจำ�นวนหลายหมื่น ข้อความ แม้ผลเหรียญทองคงจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร ‘แก้ว พงษ์ประยูร’ ก็ได้ เหรียญทองรางวัล ‘สู้เว้ย’ ที่คนไทยทั้งประเทศ มอบให้อย่างเป็นเอกฉันท์!!

ชํ้าที่สุด

ถูกยกให้เป็นเต็งหนึง่ สำ�หรับทีมฟุตบอลทีมชาติ บราซิล ซึง่ นักเตะอย่างเนย์มาร์, ฮัคท์, ออสการ์, มาร์เซลโล, ราฟาเอล ก็โชว์ฟอร์มสมราคาเต็งจ๋า มาโดยตลอด แต่สุดท้ายกลับมาพลาดท่าพ่าย ให้กับทีมชาติเม็กซิโกในรอบชิงชนะเลิศไป 2-1 อย่างน่าเขกหัวตัวเองที่สุด แต่เกจิหลายฝ่ายก็ วิจารณ์กันว่า บราซิลชุดนี้ถือเป็น ‘เลือดใหม่’ ที่ น่าจะเป็นอะไหล่ชนั้ ดีทจี่ ะขึน้ มาทดแทนรุน่ พีๆ ่ ในบอลโลกอีก 2 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน

ผูกขาดที่สุด

ต้องยกให้ทีมบาสเกตบอลชายทีมชาติ สหรัฐอเมริกา ทีค่ ว้าเหรียญทองจากการ เอาชนะทีมชาติสเปนไป 107 ต่อ 100 คะแนน แถมยังเป็นการคว้าแชมป์เป็น สมัยที่ 14 เกือบๆ ครึ่งหนึ่งของจำ�นวน ทัวร์นาเม้นต์โอลิมปิกเลยทีเดียว (กะไม่ แบ่งใครเลยเหรอไงครับเพ่?)


Cars

RAINY DAY

DRIVING TIPS

CARS

CARS

28

S e p t e m b e r 2012

หน้าฝนย่างเข้ามาอีกแล้ว เป็นฤดูกาลทีห่ ลายคน ผู้ใช้รถไม่ค่อยจะสบอารมณ์นัก เพราะนอกจาก จะรถติดแล้ว ยังขับรถได้ยาก ทัศนวิสยั ก็ไม่ดี แถม ถนนก็ลนื่ เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุสงู แต่ส�ำ หรับ คนทีย่ งั ต้องมีภารกิจเดินทางไปติดต่อการงาน การ ใช้รถยนต์กเ็ ป็นสิง่ ทีเ่ ลีย่ งได้ยาก ฉบับนีผ้ มก็เลย อยากจะนำ�เคล็บลับการเตรียมรถเตรียมคนให้ พร้อมลุยฝนมาฝากกัน 1. เปลี่ยนใบปัดนํ้าฝน อุปกรณ์สำ�คัญสำ�หรับ หน้ า ฝนของรถยนต์ ป ระหนึ่ ง กระบี่ คู่ ก าย ปกติ จ ะ มีอายุประมาณ 1-2 ปีก็จะเริ่มหมดสภาพ ยางจะ เริ่มเสื่อม แข็ง รีดนํ้าได้ไม่ดี วิธีเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็คือ เปลี่ยนทันทีเมื่อฝนแรกของหน้าฝนเริ่มปรอยลงมา ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม คุณก็จะได้ใบปัดนํา้ ฝน ใหม่ที่รีดนํ้าได้ใสปิ๊ง และเอาเข้าจริงใบปัดธรรมดาที่ ออกแบบมากับรถก็เพียงพอกับการใช้งาน ที่สำ�คัญ รถเก่าต้องตรวจสอบมอเตอร์กับสปริงที่ก้านปัดว่ามี แรงกดและโบกสะบัดได้ดีพอหรือแม่นตรงจุดนั้น จะ สำ�คัญกว่ามาก 2. นํ้ายาฉีดกระจก ทำ�เองง่ายๆ ด้วยการบีบ นํ้ายาล้างจานลงในถังนํ้ายาเช็ดกระจกสักสองสาม หยด สารลดความตึงผิวจะช่วยขจัดคราบไขมันและ ฝุ่นละอองที่จับกระจกให้หลุดออกได้ดีขึ้น ตรวจสอบ ว่านํ้าฉีดกระจกพุ่งได้แรงและกระจายดีหรือไม่ ถ้า อุดตันให้ใช้ปลายเข็มหมุดแทงเข้าไปในรูเพื่อเขี่ยสิ่ง สกปรกออก แต่ถ้าแรงดันนํ้ายังอ่อนก็น่าจะเสียมา จากที่มอเตอร์ รีบส่งซ่อมให้เรียบร้อย 3. ตรวจสอบไฟหน้า และแตรรถให้พร้อมใช้ เมื่อทัศนวิสัยไม่ดี เราก็จำ�เป็นต้องใช้สัญญาณด้าน อื่นสื่อสารกับเพื่อนร่วมทาง 4. เตรียมระบบเบรกให้สมบูรณ์ เพราะเวลา ฝนตกประสิทธิภาพการเบรกของรถจะลดลงไปอีก พอสมควร ถ้าเบรกรถคุณไม่ดีอยู่แล้วอาจจะทำ�ให้ รถลื่นไถลไปเกิดอุบัติเหตุได้ ผ้าเบรกที่ดีไม่ควรจะ มีเสียงขณะเบรกบนถนนแห้ง และเมื่อขับรถลุยฝน หรือล้อแช่นํ้า เบรกจะลื่นมากขึ้น ให้เพิ่มระยะเบรก มากกว่าเดิม 30% เป็นอย่างน้อย และแก้ไขให้กลับ มาปกติได้โดยการแตะเบรกเบาๆ ค้างไว้สักพักขณะ รถวิ่ง เพื่อให้ผ้าเบรกร้อนและกลับมาใช้งานได้ตาม ปกติ 5. ตรวจเช็คยางรถยนต์ ถ้ายางมีอายุการใช้ งานมากกว่า 4-5 ปีกค็ วรเปลีย่ นใหม่ หรือถ้าวัดความ ลึกของร่องดอกยางได้ตํ่ากว่า 1.6 มิลลิเมตรก็ควร เปลีย่ นเช่นกัน อย่ากังวลว่าจะต้องหายางสำ�หรับถนน

เปียกมาใส่ เพราะยางเกือบทุกประเภทที่ขายในท้อง ตลาดตอนนี้เกือบทุกยี่ห้อ มีร่องดอกยางสำ�หรับรีด นํ้าเพียงพออยู่แล้ว 6. ตรวจสอบรูรั่วต่างๆ นํ้าท่วมขังตามถนนใน กรุ ง เทพฯ ทุ ก วั น นี้ ก็ สู ง เอาการ บางแห่ ง ท่ ว มมิ ด ฟุตบาท จึงจำ�เป็นต้องตรวจสอบรูต่างๆ ที่ใต้ท้องรถ ซึ่งในการออกแบบจะมีจุดที่สามารถเปิดออกได้เพื่อ ระบายนํ้าที่ขังในตัวรถ ทำ�ด้วยจุกยางหรือพลาสติก ที่อุดไว้ ตรวจดูให้ดีว่ายังอุดแน่นดีหรือเปล่า มิฉะนั้น น้องนํ้าก็อาจจะเข้ามาเยี่ยมในรถได้ 7. สเปรย์ไล่ความชื้น เชือกลากรถ สายพ่วง แบตเตอรี่ เบอร์โทรฉุกเฉิน พกไว้ติดรถแม้ว่าคุณจะ ใช้มันไม่เป็น แต่คนที่มาช่วยเหลือคุณเขาจะได้หยิบ ออกมาใช้ได้ 8. หลีกเลี่ยงการขับรถลุยเข้าไปในแอ่งนํ้าขัง ด้วยความเร็วสูง อาการเหินนํ้าจะทำ�ให้ล้อไร้การ ควบคุม รถเสียหลักได้ แต่เมื่อเกิดเหตุกะทันหันให้ ตัง้ สติจบั พวงมาลัยให้มนั่ ถอนคันเร่ง แต่หา้ มเหยียบ เบรกเด็ดขาด 9. แว่นตากันแดด หลายคนอาจจะบอกว่าบ้า รึเปล่าใส่แว่นตากันแดดขับรถ แต่ขอให้ลองดูเถอะ แล้วจะเข้าใจ เพราะในแว่นตากันแดดที่มีคุณภาพดี ส่วนใหญ่ จะมีการเคลือบเลนส์เพื่อตัดแสงสะท้อน และกรองแสงฟุง้ ทีเ่ กินความจำ�เป็นออกไป แสงเหล่านี้ เกิดจากละอองนํ้าเล็กๆ ที่กระจกหน้ารถซึ่งทำ�หน้าที่ กระจายแสงออกไปรอบทิศทาง เมื่อเราสวมแว่นตา กันแดดที่ตัดแสงฟุ้ง ก็จะทำ�ให้การมองชัดเจนขึ้น เมือ่ ฝนตก หรือถ้าให้เหมาะลองไปหาแว่นตาทีเ่ คลือบ เลนส์แบบ POLARIZED มาสวมใส่ดูก็ได้ แต่กรณีนี้ ใช้เฉพาะเวลากลางวันนะครับ ถ้าฝนตกตอนกลางคืน ก็จอดรถพักก่อนจะปลอดภัยกว่า 10. ไปไม่ไหวอย่าฝืน ไม่ว่ารถคุณจะดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องประเมินสถานการณ์ ฝนตกหนักบาง ครั้งเปิดความเร็วที่ปัดนํ้าฝนจนสุดแล้วก็ยังมองไม่ เห็นถนน ให้จอดรถชิดไหล่ทางที่สุด หรือขับไปจอด ในปั๊ม ในซอยให้พ้นจากทางหลัก อย่าลืมว่ารถคุณ อาจดูแลมาอย่างดี แต่มีรถอีกหลายคันบนถนนใน บ้านเราที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมขับขี่ บางทีแจ็คพ็อต อาจเป็นเรา ถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึง ขอให้ขับรถให้สนุก และมีสติกันทุกคนนะครับ


30

S e p t e m b e r 2012


Special interview

จากข้อมูลของวิกพ ิ เี ดีย กรุงเทพมหานคร มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก และเป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น อันดับที่ 13 ของโลกอีกเช่นกัน...ด้วย ตัวเลขและสถิตเิ หล่านี้ อาจทำ�ให้เรารูจ้ กั กรุงเทพฯ ในเชิงข้อมูลมากขึน้ แต่กรุงเทพฯ ทีเ่ ราและคุณ ‘รูจ้ กั ’ ยังมีเรือ่ งราวอืน่ ๆ อีก มากกว่านัน้ Q จึงขอเชิญตัวแทน ‘10 ชาว กรุง’ มาช่วยกันบอกเล่าแง่มุมต่างๆ ที่มี ต่อ ‘กรุงเทพฯ’ ซึง่ กรุงเทพฯ ในดวงใจของ เขาและเธอจะเป็นอย่างไร เราคงต้องไป ร่วมรื่นรมย์กัน...

เรื่อง P.K., T.S., Mr. Q ภาพ เนาวพจน์ สไตล์ ปิติพงษ์ พงษ์ดำ�

S e p t e m b e r 2012

31


Special interview

วรรณรท สนธิไชย แรกที่ Q อัพเดตชีวิตของวิว-วรรณรท สนธิไชย เธอเล่าว่า มีงานละคร 2 เรื่องที่กำ�ลังถ่ายทำ�ไป ออนแอร์ไป นั่นคือเรื่อง ‘สาวน้อย‘ และ ‘นางสิงห์ สะบัดช่อ’ ส่วนเวลาที่เหลือก็หมดไปกับการทำ� วิทยานิพนธ์ เพราะตอนนีน้ างเอกสาวเรียนอยูป่ ที ี่ 4 คณะโบราณคดี เอกมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย ศิลปากร และด้วยวิชาความรู้ที่เธอเรียนมานี้เอง จึงทำ�ให้การพูดคุยเรือ่ ง ‘คนกรุงเทพฯ’ ออกรสออก ชาติเลยทีเดียว เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่วิวสัมผัสได้คืออะไร? เสน่ห์ของกรุงเทพฯ คือความไม่หยุดนิ่งค่ะ ไม่ว่า จะเป็นเรือ่ งเทคโนโลยีใหม่ๆ กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ รวมทัง้ ตัวคนกรุงเทพฯ เองก็ไม่หยุดนิง่ ทุกๆ อย่างมีการ ดำ�เนินอยู่ตลอดเวลาค่ะ ปั ญ หาอะไรในกรุ ง เทพฯ ที่ ห ากแก้ ไ ด้ จ ะทำ � ให้ กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น? ปัญหาเรื่องทัศนคติของคนค่ะ ถ้าเรามีความคิดที่ ดี ไม่เอาเปรียบกัน ไม่เห็นแก่ตวั ช่วยเหลือกัน กรุงเทพฯ ก็คงจะน่าอยู่ และไม่วุ่นวายค่ะ ถ้าจะยกตำ�แหน่งให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีอะไร เป็นที่สุด วิวคิดว่าควรจะเป็นที่สุดในด้านไหน? เป็นเมืองที่มีเซเว่นอีเลฟเว่นเยอะที่สุดค่ะ (ยิ้ม) มองไปทางไหนก็มีแต่เซเว่นฯ มองฝั่งนี้ก็มี มองไปฝั่ง ตรงข้ามก็ยังมี ในปั๊ม ในซอย หน้าบ้าน มีหมดค่ะ (หัวเราะ) เคยมีสโลแกนทีว่ า่ ‘กรุงเทพฯ ก็มที ะเล’ ‘กรุงเทพฯ ก็ มี ทุ ก แบรนด์ เ นม’ ถ้ า ถามในมุ ม มองของคน กรุงเทพฯ อย่างวิว วิวอยากให้กรุงเทพฯ มีอะไร? อยากให้กรุงเทพฯ มี wifi ทั่วทุกที่ และใช้ฟรีค่ะ (ยิ้ม) เพราะอย่างที่รู้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่จำ�เป็น สำ�หรับคนในยุคนี้ ถ้าเรามีสัญญาณ wifi ที่อำ�นวย ความสะดวกไปทุกทีข่ องเมือง เวลามีงานทีเ่ ร่งด่วน หรือ มีเรื่องสำ�คัญที่ต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถ จัดการได้ทันที คงทำ�ให้ชีวิตง่ายขึ้น และลดปัญหา หลายๆ อย่างไปได้มากเลยล่ะค่ะ กรุงเทพฯ ในฝันของวิวเป็นอย่างไร? เป็นอะไรที่สะดวกสบาย เพราะเทคโนโลยีคงมี มากขึ้น แต่เราพัฒนาเรื่องภายนอกแล้ว ก็ไม่ควรลืม เรื่องภายใน ซึ่งหมายถึงรากเหง้าความเป็นมาของเรา เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเก่าๆ ของเรา หรือวิถี ความเป็นอยู่แบบไทยๆ เพราะวิวว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วย หล่อหลอมจิตใจคนในสังคมไม่ให้แข็งกระด้างไปตาม วัตถุได้ค่ะ 32

S e p t e m b e r 2012


Special interview

ยุกต์ ส่งไพศาล กำ�ลังมีผลงานละครออนแอร์อยู่เรื่อง ‘สาวน้อย’ และที่กำ�ลังจะเปิดกล้องเร็วๆ นี้อีกเรื่องก็คือ ‘แค้น เสน่หา’ ส่วนผลงานอีกด้านที่เรามักได้เห็นหน้าตา เขาบ่อยๆ คือ งานเดินแบบ-ถ่ายแบบ ด้วยหน้าที่ การงานส่งผลให้สน-ยุกต์ ส่งไพศาล ต้องเดินทางใน กรุงเทพฯ ตลอดเวลา ซึง่ หนึง่ ในความปรารถนาของ เขาคือ อยากให้รถไม่ตดิ แต่นอกจากปัญหาคลาสสิก นีแ้ ล้ว ยังมีเรือ่ งราวใดในกรุงเทพฯ ทีย่ งั ‘น่าสน’ กว่า นี้อีก ต้องไปติดตาม... ถ้าจะยกตำ�แหน่งให้กรุงเทพฯ เป็นที่สุดของเรื่อง อะไรซักอย่าง สนคิดว่าเป็นที่สุดของเรื่องอะไร? ที่สุดของอาหารการกินครับ กรุงเทพฯ มีอาหารที่ อร่อย หากินได้ตลอดเวลา ใครมากรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ จะอ้วนขึ้นทั้งนั้นครับ (ยิ้ม) เคยได้ยนิ สโลแกนประมาณว่า ‘กรุงเทพฯ ก็มที ะเล’ ‘กรุงเทพฯ ก็มีทุกสิ่งอย่างให้ช้อปปิ้ง’ แต่ถ้าถามใน มุมมองของสน สนอยากให้กรุงเทพฯ มีอะไร? อยากให้มีออนเซ็นแบบที่ญี่ปุ่น (หัวเราะ) เพราะ ผมชอบแช่บ่อนํ้าร้อนมาก ถ้ากรุงเทพฯ เรามีคงจะเวิร์ก มากๆ แล้วทำ�ให้สวยๆ เพื่อเอาไว้เป็นที่ผ่อนคลายของ คนกรุงเทพฯ ถ้าคนกรุงเทพฯ พร้อมใจกันทำ�อะไรสักอย่าง เพื่อ ทีจ่ ะทำ�ให้กรุงเทพฯ ดีขนึ้ สนคิดว่าควรจะทำ�อะไร? ควรพร้อมใจกันเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมครับ อย่างสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นเกาะ ประชาชนเค้าต้อง เจาะพื้นลึกลงไป 20-30 เมตร เพื่อที่จะทิ้งขยะ แต่ เมืองไทยเราทิ้งกันตามท่อ ตามคลอง ผมว่าเราควรมี จิตสำ�นึกกันมากกว่านี้ ขอ 3 คำ� นิยามความเป็นกรุงเทพฯ ในความรู้สึก ของสน? รถ...ติด...จัง ภาพกรุงเทพฯ ในฝันของสนเป็นอย่างไร? อยากให้กรุงเทพฯ เป็นระเบียบมากกว่านี้ ไม่ยงุ่ เหยิง วุ่นวาย แล้วการอยู่ร่วมกันควรมีกฎที่ทุกคนต้องยึดใช้ ร่วมกัน ผมจึงอยากให้คนไทยเคารพกฎนั้น มันจะทำ�ให้ กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้นอย่างแน่นอนครับ

S e p t e m b e r 2012

33


Special interview

ประชาธิป มุสิกพงษ์ นอกเหนือจากการเล่นกีตาร์ ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ สิ ง ห์ - ประชาธิ ป มุ สิ ก พงษ์ แห่ ง วงสควี ซ แอนิมอล หลงใหลเอามากๆ นั่นคือ การขี่ จักรยาน แต่ถึงแม้ถนนหนทางในกรุงเทพฯ จะยังไม่เอื้ออำ�นวยต่อกิจกรรมโปรดของเขา เท่าไหร่นัก แต่กรุงเทพฯ ก็ยังมีเสน่ห์เฉพาะ ตัวอันหลากหลาย จนศิลปินหนุ่มออกปาก ว่า...มันเป็น ‘บ้าน’ ที่เขารักมากที่สุด ถ้าจะมอบตำ�แหน่ง ‘ที่สุด’ ให้กรุงเทพฯ สิงห์ จะเลือกยกให้กับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ? เรื่ อ งความมี เ สน่ ห์ เ ยอะที่ สุ ด ครั บ ผมเคย เดินทางไปหลายๆ เมือง แต่พออยูไ่ ปได้สกั พัก ผม ก็อยากกลับมาอยูก่ รุงเทพฯ แล้ว กรุงเทพฯ มีเสน่ห์ เยอะ แต่เสียอย่างคือ มีคอนเสิร์ตต่างประเทศดีๆ น้อยไปหน่อย (ยิ้ม) ที่ว่าเสน่ห์ของกรุงเทพฯ มีเยอะ มีตรงไหนอย่างไรบ้าง? ไปไหนมาไหนง่ายครับ แล้วมีสถานที่รองรับ เราได้หลายอารมณ์ เช่น ถ้าอยากอยู่แบบเงียบๆ สงบๆ ก็มสี วนสาธารณะมากมาย อย่างสวนหลวง ร.9 ผมไปขี่จักรยานเป็นประจำ� แต่ถ้าอารมณ์ อยากปาร์ตี้ กรุงเทพฯ ก็มีไนท์ไลฟ์เพียบ แถมยัง มีให้เลือกอีกว่าอยากปาร์ตี้สไตล์ไหน มีทุกแบบ จริงๆ (ยิ้ม) ถ้าให้สงิ ห์ตอ้ งพาเพือ่ นฝรัง่ ไปเทีย่ วในกรุงเทพฯ มีสถานที่ไหนที่ไม่ใช่ถนนข้าวสารหรือถนน สีลม ที่สิงห์คิดว่ามันน่าจะสะท้อนความเป็น กรุงเทพฯ ได้ดีกว่าบ้าง? ผมคงจะพาเขาไปแถวบางกอกน้อย ให้ไป เห็นชีวิตความเป็นอยู่แบบง่ายๆ สบายๆ แล้วจะ พาไปทางเรือด้วย จะได้เห็นวิถีชีวิตริมนํ้าซึ่งเป็น พื้นฐานของเรามาแต่ไหนแต่ไร บางทีอาจจะเล่า ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของประเทศเราให้เขา ฟังด้วย ภาพกรุงเทพฯ ในฝันของสิงห์เป็นอย่างไร? ผมไม่อยากเห็นรถยนต์อยู่บนท้องถนนเลย ผมอยากเห็นคนเดินกันสบายๆ อยากเห็นรถไฟฟ้า ไปให้ถงึ ทุกที่ อ๋อ! แล้วก็มจี กั รยานเยอะๆ ด้วยครับ ผมขอแค่นี้เลย (ยิ้ม)

34

S e p t e m b e r 2012


Special interview

ซาร่า เล็กจ์ แม้จะเกิดที่เมืองพัทยา แต่สาวสวยลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส ซาร่า เล็กจ์ ก็มาเรียนและใช้ ชีวิตในกรุงเทพฯ หลายปีมากแล้ว จึงไม่ต้อง สงสัยเลยว่าเธอจะสนิทชิดเชือ้ กับ ‘กรุงเทพฯ’ มากเพียงใด ส่วนจะคิดเห็น...เป็น...อยู่...คือ กับกรุงเทพฯ เช่นไร? คงต้องไปฟังความจาก เจ้าตัวกัน เสน่หข์ องความเป็นกรุงเทพฯ ในมุมมองของ ซาร่าคืออะไร? กรุงเทพฯ เป็นเมืองทีม่ ซี อยเล็กซอยน้อยเยอะ และสิ่งที่มันพิเศษๆ ส่วนมากก็จะไปหลบอยู่ตาม ซอยเหล่านัน้ ทัง้ ร้านอาหารอร่อยทีร่ าคาถูกมากๆ ร้านเสื้อผ้าสวยๆ ที่ตัดด้วยช่างที่เก่งกว่าเสื้อผ้า แบรนด์เนม บ้านสวยๆ ร้านสปาน่ารักๆ จะว่าไป แล้วซาร่าว่ามันเป็นสิ่งสะท้อนนิสัยของคนไทย ที่ เป็นคนถ่อมตัว ชอบอยู่ในมุมเล็กๆ สงบๆ แต่เก่ง และไม่ต้องโอ้อวดใคร ซาร่าคิดว่าถ้าเวลาเครียดๆ มีสถานที่ไหนใน กรุงเทพฯ ที่น่าจะช่วยบรรเทาความเครียด ได้? เยาวราชค่ะ เป็นทีท่ เี่ ดินแล้วมีของอร่อยทาน เยอะแยะไปหมด เขาบอกว่าคนเราเวลาเครียด กระเพาะอาหารจะหลั่งนํ้าย่อยออกมามากกว่า ปกติ ทำ�ให้มโี อกาสเป็นโรคกระเพาะได้ ดังนัน้ การ อยู่ใกล้ของอร่อยจะทำ�ให้ร่างกายเราดีขึ้น ซาร่า ชอบก๋วยจั้บเยาวราชที่สุด ทานที่ไหนก็ไม่อร่อย เหมือนที่นี่ (ยิ้ม) ถ้าหากสามารถออกกฎ ‘ห้าม’ อะไรสักอย่าง ได้ ซาร่าจะออกกฎห้ามอะไรชาวกรุงเทพฯ? ห้ามไม่ให้ผู้ปกครองนำ�เยาวชนมาขายของ ตามสีแ่ ยก มันหดหูม่ าก นอกจากอันตรายแล้วเขา ต้องมาดมควันพิษตัง้ แต่เด็ก ควรจะให้โอกาสพวก เขาได้รบั การศึกษา ถ้าพ่อแม่ดแู ลไม่ไหว รัฐก็ควร จะอุ้มชูไว้ เช่น ให้อยู่โรงเรียนประจำ� แล้วให้กลับ บ้านช่วงวันหยุด ซึ่งมันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ ดีกว่า ถ้าสามารถ Delete พืน้ ทีส่ ว่ นไหนของกรุงเทพฯ ออกเป็นพืน้ ทีเ่ ปล่าๆ ได้ ซาร่าจะ Delete อะไร ออกไป แล้วเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อะไรที่น่าจะ เป็นประโยชน์? จะรือ้ รางรถไฟในกรุงเทพฯ ออกให้หมด แล้ว ย้ายสถานีรถไฟออกไปอยูช่ านเมือง และเอาทีต่ รง กลางมาทำ�เลนจักรยาน โดยสองข้างก็ปลูกต้นไม้ ให้ดูร่มรื่นค่ะ S e p t e m b e r 2012

35


Special interview

ธนากร ชินกูล เพราะมีอาชีพหลักเป็นดีเจและพิธกี ร โบ-ธนากร ชินกูล จึงมักจะได้สื่อสาร รวมทั้งรับรู้ รับฟัง ‘เสียงจากคนกรุง’ อยูเ่ สมอๆ แถมเจ้าตัวก็ยงั เป็น เด็กเทพมาตัง้ แต่ก�ำ เนิดเสียอีก จึงมีความคิดต่อ เมืองหลวงแห่งนีอ้ ย่างตรงไปตรงมา ถ้าอย่างนัน้ ลองหมุนคลื่นไปฟัง ‘กรุงเทพฯ FM’ ของดีเจโบ ว่าจะเป็นอย่างไร? ถ้าสมมติมเี พือ่ นฝรัง่ มาเมืองไทย อยากพาเขาไป สัมผัสที่แห่งไหนที่มันตอบความเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทยมากที่สุด? ผมอยากพาตะลุ ย ผั บ คนไทย ไปร้ า นนั่ ง เล่ น ทองหล่อ ไปดูคนไทยกินเหล้า สาวไทยเต้นยังไง ทำ�ไมต้องซื้อเหล้าเป็นขวดๆ เพราะฝรั่งดื่มเป็นช็อต แล้วก็จะพาไปทานข้าวกับพ่อแม่ของเรา ถ้ า ให้ โ บเป็ น ผู้ ว่ า กทม. 1 วั น แล้ ว มี ปั ญ หาที่ สามารถแก้ได้เลย จะเลือกแก้ปัญหาอะไรเป็น อย่างแรก? ผมจะให้ต�ำ รวจจับแท็กซีห่ น้าถนนอโศกให้หมด เลย เขาชอบจอดซ้อนกันสามเลน นึกจะกลับรถก็กลับ มันอันตรายกับคนอื่นที่ใช้ถนนมาก  สมมติวา่ วันหนึง่ กรุงเทพฯ เกิดจมนํา้ ขึน้ มาจริงๆ คิดว่าวิถชี วี ติ แบบคนกรุงบนนาํ้ น่าจะเป็นอย่างไร? บ้านผมอยู่รังสิตคลอง 3 ก็เคยคลุกคลีกับน้อง นํ้ามาแล้ว หลายคนที่ตึกแกรมมี่ก็นั่งเรือมาทำ�งาน กันนะ ถ้ากรุงเทพฯ เกิดจมนํ้าจริงๆ ผมว่าชีวิตมันจะ ปรับไปได้ อยู่กับนํ้าไม่ยากหรอกครับ มีความสุขจะ ตาย แต่อยูก่ บั นาํ้ เน่านีไ่ ม่ไหว…ตายลูกเดียว (หัวเราะ) โบคิดว่าเรือ่ งอะไรทีถ่ า้ หากคนกรุงเทพฯ พร้อมใจ กันทำ�แล้วมันจะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่มากขึ้น? ผมอยากให้คนกรุงเทพฯ ช่วยกันต่อคิว ขนาด รถไฟฟ้ามีช่องตีเส้นไว้ให้ยังกรูกันเข้ามา เวลาขับรถ ติดไฟแดงยาวเหยียด จู่ๆ มีรถคันหนึ่งมาเบียดตรง หัวแถว มาแบบเนียนๆ ทำ�งงเหมือนคนขับรถไม่เป็น เคยเจอมั้ยครับ (ยิ้ม)

36

S e p t e m b e r 2012


Special interview

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ตามประวัต.ิ ..เกิดทีก่ รุงเทพฯ และเติบโตในกรุงเทพฯ มาตลอดทั้งชีวิต ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จึงเป็นอีก คนหนึ่งที่ Q ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการเป็น ตัวแทน ‘คนรุ่นใหม่’ มาบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ เมืองหลวงแห่งนี้ ส่วนจะเป็นเมืองหลวงแบบเซอร์ๆ หรือเมืองแบบแนวๆ ตามสไตล์พระเอกหนุ่มหรือ ไม่ ต้องไปสำ�รวจกัน ถ้าจะยกตำ�แหน่งกรุงเทพฯ ให้เป็นที่สุดของเมือง หลวง ซันนี่คิดว่าควรเป็นที่สุดของเรื่องอะไร? มีคนเคยบอกว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่รถติดที่สุด แต่ผมว่าไม่นะ เพราะอินโดนีเซียแซงเราไปแล้ว เอา เป็นว่าให้กรุงเทพฯ เป็น ‘เมืองคนน่ารักที่สุด’ น่ารักใน ความหมายของผม คือเป็นคนดี มีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กัน ปัญหาด้านไหนของกรุงเทพฯ ทีซ่ นั นีค่ ดิ ว่าควรแก้ไข อย่างเร่งด่วนที่สุด? เรื่องการจราจร เพราะค่านิยมของคนกรุงเทพฯ เวลาจะเดินทางไปไหน ต่อให้มีรถไฟฟ้ามาจอดหน้า บ้าน สุดท้ายก็ยังขับรถส่วนตัวอยู่ดี ต่อให้เมืองใหญ่ขึ้น อีก 10 เท่า ถ้าเรายังขับรถคนละคันออกจากบ้าน ก็มา แออัดกันอยู่บนถนนเหมือนเดิม ถ้าซันนี่มีอำ�นาจในการสั่งการ จะเพิ่มสิ่งใดเข้าไป เพื่อที่จะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น? ผมอยากเปลี่ยนจิตสำ�นึกที่ไม่ดี แล้วเอาความคิด ดีๆ เช่น ความเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการ แบ่งปันกัน หยิบใส่เข้าไปแทนครับ ให้ซนั นีเ่ ป็นผูว้ า่ ฯ กทม. 1 วัน แล้วสามารถแก้ปญ ั หา ได้ 1 เรื่อง ระหว่างปัญหารถติดกับปัญหาขยะล้น เมือง ผู้ว่าฯ ซันนี่จะแก้ปัญหาอะไร? จริ ง ๆ ไม่อ ยากเป็น ด้ว ยซํ้า ยิ่งเป็น วัน เดียวไม่ มี ประโยชน์ใหญ่เลย (หัวเราะ) รถติดแก้วันเดียวมันไม่ได้ หรอกครับ เห็นแก้กันมาทั้งชาติยังไม่สำ�เร็จเลย ผมเป็น ผู้ว่าฯ วันเดียว งั้นขอไปเก็บขยะดีกว่า กรุงเทพฯ ในฝันของซันนี่เป็นอย่างไร? เป็นแบบนีแ้ หละ ผมก็ชอบนะสิง่ ทีก่ รุงเทพฯ เป็นอยู่ แค่ไม่อยากให้คนก้มหน้าก้มตายอมรับ และชินชากับสิง่ ทีไ่ ม่ดี อันไหนดีกบ็ อกว่าดี อันไหนไม่ดกี บ็ อกว่าไม่ดี อย่า หลอกตัวเองเลย ขอ 3 คำ� นิยาม ‘กรุงเทพฯ’ ในความรู้สึกตัวเอง? ‘บ้าน ของ ผม’ คือไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหน ต่อให้ไป ประเทศที่สวยงาม แต่อยู่ได้สักพักก็ต้องกลับมาที่นี่ มัน เหมือนมีสเน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้ผมอยากกลับมา คง เพราะว่ากรุงเทพฯ คือบ้านของผมครับ

S e p t e m b e r 2012

37


Special interview

พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ หากจะบอกว่า สาวร่างเล็กคนนี้เป็นหญิงสาวที่ คนกรุงนับสิบล้านเห็นหน้าเธอบ่อยที่สุดก็คงไม่ ผิดนัก เพราะไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ มีหน้าที่ มาบอกเล่าข่าวประจำ�รายการเรื่องเล่าเช้านี้อยู่ เกือบทุกๆ วัน และด้วยหน้าที่การงานที่ต้องอยู่ กับวงข่าว ไหนจะมีวิถีชีวิตงานอยู่กลางใจเมือง จึงเชื่อแน่ว่า เธอย่อมมองเห็น ‘เรื่องราวของคน เมืองกรุง’ ได้อย่างจริงจัด ชัดเจน ปัญหาด้านไหนในกรุงเทพฯ ที่คิดว่าถ้าแก้ได้ จะ ทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ที่สุด?  การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวค่ะ เราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ เยอะๆ ไม่ทงิ้ ขยะ ดูอย่างบางคูวดั ทีป่ ทุมธานี เมือ่ ก่อน คลองนํา้ เน่าเหม็น แต่พอชุมชนร่วมมือกัน จากนํา้ เน่า กลับมาดีได้ แล้วกรุงเทพฯ มีประชากรตั้งสิบล้านคน ไบรท์ว่าถ้าลงแรงกันจริงๆ จะดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยล่ะ  หากไบรท์มโี อกาสเป็นผูว้ า่ ฯ กทม. 1 วัน มีปญ ั หา ใดที่อยากเข้าไปแก้ไขทันที?  1 วันเองเหรอคะ ไบร์ทว่าน้อยไป (หัวเราะ) ความ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นเรื่องที่น่าจะแก้ก่อนอื่น กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเยอะก็จริง แต่การดูแลคนไทย ให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย ที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ฝ รั่ ง เอง ปลอดภัยไปด้วย ควรจะติดกล้อง cctv เพิ่ม เพิ่มสาย ตรวจ ดึงคนในชุมชนมาทำ�งานร่วมกับกทม. อยากให้ ใครๆ ก็พูดถึงกรุงเทพฯ ว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ แต่ ถ้าอยากจะหลับก็ขอให้หลับอย่างอุ่นใจ  คิดว่าอุปกรณ์ 3 ชิ้นอะไรที่คนกรุงเทพฯ ควรมี ติดตัว?  มือถือ ช่วยเหลือเราได้เวลาหลงทาง ใช้ฆ่าเวลา ช่วงรถติด หรือต้องรออะไรนานๆ อันที่สองคือครีม กันแดด เพราะกรุงเทพฯ แดดแรงมาก ไม่ทาครีมแค่ 2-3 วั น ตั ว ก็ ดำ�ปี๋ แ ล้ ว อย่ า งสุ ด ท้ า ยคื อ เงิ น ถ้ า อยู่ กรุงเทพฯ แล้วไม่มีเงิน ยุ่งแน่นอน (ยิ้ม) ถ้าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างที่หากคนกรุงพร้อมใจ กันทำ� แล้วจะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่มากขึ้น คิด ว่าพฤติกรรมนั้นคืออะไร?  ไม่ อ ยากให้ พ วกเราแซงคิ ว กั น ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ มั น เกิดไปทุกจุด ทั้งการขับรถ การซื้อตั๋ว การรอรถเมล์ รถไฟฟ้า ถ้าเราอยู่เมืองเดียวกันเราต้องเห็นอกเห็นใจ กันสิคะ 

38

S e p t e m b e r 2012


Special interview

อารักษ์ อมรศุภศิริ นอกจากการเป็นนักแสดง และนักดนตรี เป้อารักษ์ อมรศุภศิริ ยังมีดกี รีเป็น ‘เด็กเทพ’ เต็มขัน้ เคยเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าย่านนางลิน้ จี่ จบมัธยม จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ทุกวันนีม้ รี า้ นเสือ้ ผ้า ที่สยามสแควร์ และมีคอนโดฯ อยู่ที่ทองหล่อ ไล่ รายละเอียดความเป็นชาวกรุงของเป้มาขนาดนี้ ทีเ่ หลือก็คงต้องให้เจ้าตัวมาช่วยขยายภาพ ‘กรุงเทพฯ ในฝัน’ ของเขากันต่อดีกว่า เสน่ห์ของความเป็นกรุงเทพฯ ในมุมมองของเป้ คืออะไร? มันมีทั้งความไฮโซและโลโซอยู่ติดกัน อย่างเรา มองผ่านๆ ริมถนนก็มีแต่ห้างหรูหรา แต่ถ้าเดินเข้า ไปในซอยนิ ด เดี ย วก็ เ จอชุ ม ชนแออั ด เป็ น เมื อ งที่ หลากหลายจริงๆ   เป้คิดว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีความเป็น ที่สุดในเรื่องอะไร? ที่สุดแห่งราตรี ไนท์ไลฟ์ เพราะการปาร์ตี้ของคน กรุงเทพฯ มันไม่จบไม่สิ้น คุณสามารถสนุกสุดเหวี่ยง หาทุกอย่างได้ในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหน   ถ้ามีอ�ำ นาจในการสัง่ การในกรุงเทพฯ เป้คดิ ว่าจะ เพิ่มสิ่งใดเข้าไป เพื่อที่จะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ ขึ้น? ​ เพิ่มเลนจักรยานครับ แต่เป็นเลนจักรยานของ จริงนะ ไม่ใช่เลนที่มอเตอร์ไซค์วิ่ง หรือแท็กซี่เอาไว้ จอด แล้วสามารถแบกจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้ แล้ว มี สั ก โบกี้ ห นึ่ ง แยกออกมาให้ ค นใช้ จั ก รยานไม่ ไ ป เกะกะชาวบ้านเขา สมมติวา่ วันหนึง่ กรุงเทพฯ เกิดจมนํา้ ขึน้ มาจริงๆ ลองให้จนิ ตนาการดูวา่ วิถชี วี ติ แบบคนกรุงบนนํา้ น่าจะเป็นอย่างไร? ​ ผมว่าเราอยู่กันได้นะ พายเรือกัน ชีวิตก็อาจจะ ช้าลงสักหน่อย เหมือนตอนนํ้าท่วมเกาะเทโพ จังหวัด อุทัยฯ เขาก็ยังปรับตัว พออยู่กันได้ ผมเชื่อว่ามนุษย์ เราปรับตัวเก่งมาก   สุ ด ท้ า ย...กรุ ง เทพฯ ในฝั น ของเป้ ห น้ า ตาเป็ น อย่างไร?   ​เป็นแบบนี้แหละ แต่อยากให้อันตรายน้อยกว่านี้ มลภาวะลดลง ปัญหาเรื่องความแตกต่างของชนชั้น หมดไป เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่ดี ความเป็นอยู่ดีขึ้น กันทุกคน ส่วนความมันส์ ความสนุกสนาน ความ แหกคอกที่เป็นอยู่ ผมว่าดีแล้ว (ยิ้ม)

S e p t e m b e r 2012

39


Special interview

นิธิศ วารายานนท์ เป็นศิลปินแห่งวง The Yers ที่กำ�ลังมาแรง แถม ยังเป็น ‘เด็กเทพตัวเอ้’ ที่รู้จักกรุงเทพฯ ดีไม่น้อย ไปกว่าใครๆ และถ้าให้โบ้ท-นิธิศ วารายานนท์ เปรียบเมืองกรุงแห่งนีเ้ ป็นโน้ตดนตรี คงเป็นเมือง ที่มีคีย์อันหลากหลาย แต่ในความหลากหลายนี้ ก็ มี ค วามงดงามที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ไม่ เหมือนใคร คนกรุงเทพฯ ในสายตาของโบ้ทเป็นยังไง? รีบร้อนอยู่ตลอดเวลา แต่งตัวคล้ายกัน ทรงผม คล้ายกัน ช่วงนี้ก็อินเทรนด์เกาหลีกันไป อันนี้ไม่ได้ หมายถึงทุกคนนะ แต่เป็นคนส่วนใหญ่ที่ผมพบเห็น เสน่หข์ องความเป็นกรุงเทพฯ ในมุมมองของโบ้ท คืออะไร? ความหลากหลาย เพราะทุกย่านของกรุงเทพฯ จะมีคาแร็กเตอร์ของตัวเองและสือ่ อารมณ์ทแี่ ตกต่าง กัน แต่ละเขตก็จะมีร้านเก๋ๆ หรือมุมเจ๋งๆ ที่ปักหมุด เอาไว้ เรียกได้ว่ากรุงเทพฯ มีทีเด็ดทุกย่าน ถ้ า จะยกตำ � แหน่ ง กรุ ง เทพฯ ให้ เ ป็ น ที่ สุ ด ของ เมืองหลวง โบ้ทคิดว่าเป็นที่สุดในเรื่องอะไร? ทีส่ ดุ แห่งความเดาใจยาก ผมเดาใจกรุงเทพฯ ไม่ ค่อยถูก บางวันก็รถติด บางวันถนนโล่ง ตอนเช้าแดด ออกเปรี้ยง บ่ายฝนตกซะงั้น เข้าใจยากจริงๆ ถ้าโบ้ทมีอำ�นาจสั่งการในกรุงเทพฯ จะเพิ่มสิ่งใด เข้าไป เพื่อให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ขึ้น? เพิ่มวัฒนธรรมในการฟังเพลงให้หลากหลายขึ้น เปิดพืน้ ทีส่ �ำ หรับคนดนตรี มีคอนเสิรต์ ข้างทาง มีเพลง ฟังในทุกๆ ที่ อยู่ที่ไหนคุณก็จะได้ฟังเพลง กรุงเทพฯ ในฝันของโบ้ทเป็นอย่างไร? ผมว่าคนกรุงเทพฯ หลายคนใช้ชีวิตแบบเปื่อยๆ ฝืดๆ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ดังนั้นกรุงเทพฯ ใน ฝันของผมก็ต้องเป็นเมืองที่ทุกคนมีความฝัน และไป ให้ถึงเป้าหมาย ถ้าอยากสร้างเมืองเราต้องเริ่มที่คน ดึงพลังด้านบวกออกมา แล้วใช้มนั ให้ถกู ทีแ่ ละถูกทาง เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ครับ

40

S e p t e m b e r 2012


Special interview

รมิตา มหาพฤกษ์พงษ์ นอกเหนือจากความน่ารัก สดใส ยิปโซ-รมิดา มหาพฤกษ์พงษ์ ยังเป็นนักแสดงสาวที่มีมุมมอง และคาแร็กเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองมากๆ ว่า แล้วจึงรบกวนขอยืม ‘เลนส์ตา’ และ ‘คลังสมอง’ ของยิปโซมองผ่านกรุงเทพฯ ว่าจะเป็นอย่างไร เสน่ ห์ ข องความเป็ น กรุ ง เทพฯ ในมุ ม มองของ ยิปโซอยู่ตรงไหน? คงเป็นความแตกต่างและหลากหลายของผู้คน ทีม่ าอยูร่ วมกันและพยายามทีจ่ ะเข้ากันให้ได้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีแรงดึงดูดให้คนพุ่งเข้าหา ด้วยความ คาดหวังทีว่ า่ ทีน่ คี่ งมีอะไรทีด่ ที สี่ ดุ และไม่วา่ มันจะจริง หรือไม่ มันก็ท�ำ ให้คนมากมายมาอยูร่ วมกันในกรุงเทพฯ ปัญหาด้านไหนในกรุงเทพฯ ที่ยิปโซคิดว่าถ้าแก้ ได้ จะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ที่สุด? เรื่องคนค่ะ ถ้าแก้ได้ปัญหาทุกอย่างจะหายขาด เพราะทุกอย่างที่กรุงเทพฯ มีอยู่ตอนนี้ เราไม่ได้น้อย ไปกว่าเมืองหลวงอืน่ ๆ มันอยูท่ กี่ ารหยิบจับมาใช้ และ ปริมาณการใช้ที่พอดี ถ้าเราใช้ให้ถูกวิธี กรุงเทพฯ จะ เป็นเมืองที่สุดยอดมาก ถ้ายิปโซมีอำ�นาจในการสั่งการในกรุงเทพฯ คิด ว่าจะเพิม่ สิง่ ใดเข้าไป เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้กรุงเทพฯ น่า อยู่ขึ้น? แปลงพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกเอง กินเอง ได้ในครอบครัว อีกอย่างหนึ่งคืออยากเพิ่มสวนสัตว์ เพราะอยากให้กรุงเทพฯ มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่นอกเหนือ จากมนุษย์บ้าง เบื่อคนแล้วอะ (หัวเราะ) ถ้าสามารถ Delete ส่วนใดส่วนหนึง่ ของกรุงเทพฯ ออกเป็นพื้นที่เปล่าๆ ได้ ยิปโซจะเลือกลบอะไร ออกไป? ยิปโซขออนุญาตลบโรงเรียนออกไปแล้วกัน พวก เราเป็นประเภททีว่ ่าถ้าไม่ขาด จะไม่เข็ด เห็นชอบโดด เรียนกันจัง ลองไม่มีโรงเรียนแล้วจะเป็นยังไง อะไรที่ เรามีดอี ยูแ่ ล้วมักจะไม่เห็นค่า เอาเป็นว่ารอจนกว่าจะ คิดถึงแล้วช่วยกันสร้างโรงเรียนใหม่ขึ้นมา ให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 1 วัน แล้วมีปัญหาที่สามารถ แก้ได้เลย 1 เรื่อง ระหว่างปัญหารถติดกับปัญหา ขยะล้นเมือง ยิปโซจะเลือกแก้เรื่องอะไร? แก้ปัญหาขยะล้นเมือง แล้วออกกฎหมายให้ รถยนต์เป็นขยะ ปัญหาทั้งรถติดและขยะก็จะหมด ไป คนกรุงเทพฯ จะเดินทางด้วยเท้า ขี่จักรยาน หรือ เคลื่อนที่ไปด้วยสเกตบอร์ด (ยิ้ม)

S e p t e m b e r 2012

41


Cover Story

THE PERFECT GUY กันต์ กันตถาวร เรื่อง T.S. ภาพ Symmetry

กำ�ลังดังเปรี้ยงปร้างกับบท ‘ศีล’ เจ้าหน้าที่หน่วย ปฏิบัติการพิเศษที่ฟื้นจากความตาย เพื่อมารับ หน้ า ที่ ค ลี่ ค ลายคดี ด้ ว ยสั ม ผั ส พิ เ ศษ ในละคร ‘ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม’ แต่สำ�หรับนอกจอ กันต์ กันตถาวร จัดว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์ ซึ่งมี ความจริงจังกับทุกสิง่ อย่างทัง้ เรือ่ งงาน เรือ่ งชีวติ และธุรกิจส่วนตัว แต่ดีกรีความเพอร์เฟ็กต์จะ แค่ไหน-อย่างไร ต้องลองไปสัมผัสตัวตนของ นักแสดงหนุ่มคนนี้กัน... “ผมกระโดดเชือกวันละ 2,000 ครั้งครับ” กันต์ บอกเล่าเรื่องการฟิตร่างกายของตัวเองให้เฟิร์มอยู่ ตลอดเวลา แถมทุกวันนี้กันต์ยังเลือกรักษาความฟิต อีกอย่างด้วยการเล่นกีฬาที่ผู้ชายแมนๆ บางคนยัง ขยาด นั่นคือการต่อยมวยไทย “วันแรกที่ผมไปต่อยมวยไทย ขนาดร่างกายที่ เคยเข้าฟิตเนสอย่างนี้ แต่พอขึ้นไปชกยกเดียวถึงกับ ร่วงผลอย หายใจไม่ทนั ผมบอกกับตัวเองเลยว่า เออ... นี่แหละของจริง” พระเอกหนุ่มเล่าถึงความประทับใจแบบเจ็บๆ ที่ ได้มาจากการชกมวย เราเลยถามเรื่องไลฟ์สไตล์ของ เขากันต่อ จากภาพที่เห็นตามสื่อ กันต์จัดว่าเป็นหนุ่ม ที่ชื่นชอบการแต่งตัว เรียกว่าเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้า “แต่ผมไม่ตามแฟชั่นนะ ผมวัตถุนิยมในสิ่งที่ผม ชอบ ผมไม่ต้องการมีรองเท้าแพงๆ สักคู่เพียงเพราะมี คนมาบอกว่า เฮ้ย! กันต์ นายต้องมีนะ คูน่ เี้ ทรนด์ก�ำ ลัง มา แต่ผมตามใจตัวเองมากกว่า ไม่ว่าจะถูก จะแพง ถ้าชอบแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้น” และเพราะรักที่จะแต่งกายให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ จนนำ�พาให้ไปสู่ธุรกิจแบรนด์รองเท้า 2Morrow ของ ตัวเองในที่สุด “ผมเป็นคนชอบรองเท้าครับ ชอบมิกซ์แอนแมตช์ มีความสุขกับการแต่งตัว ตอนแรกตัง้ ใจจะนำ�แบรนด์ รองเท้าจากต่างประเทศมาทำ�ตลาด แต่พอศึกษาไป แล้วก็พบว่าทั้งวัตถุดิบ ทั้งการออกแบบ การตัดเย็บ ต่างๆ ในเอเชียเราทำ�ได้หมด เลยเปลี่ยนใจมาทำ� แบรนด์ตัวเอง ทำ�รองเท้าแบบที่เราชอบดีกว่า ...จริงๆ ผมไม่ใช่คนเนีย้ บ ผมมีระเบียบกับตัวเอง มากกว่า ถามว่าระเบียบอะไรที่ผมซีเรียสมากก็น่า จะเป็นเรื่องการตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะนัดกับใคร ผม จะไปตรงเวลาทุกงาน คำ�ว่ารถติดไม่ใช่คำ�ตอบของ 42

S e p t e m b e r 2012

การมาสายสำ�หรับผม” หนุ่มกันต์เล่าพลางพูดถึงการ จราจรในกรุงเทพฯ ให้ฟังต่อ “ถ้าเรามีวินัย ไม่แซงไม่แย่งกัน เลนซ้ายไว้ให้รถ ช้าวิง่ เลนกลางก็ไม่ใช่เลนทีเ่ ราควรจะขับซ้อนไปกลับ รถ เราควรจะทำ�ตัวมีระเบียบด้วยตัวเอง ส่วนใครทีจ่ ะ เอารถออกมาใช้บนถนนก็ควรหัดขับให้คล่องก่อน ถ้า จอดไม่คล่องหรือจอดไม่เก่งก็ควรฝึกให้ช�ำ นาญ อย่าง ตอนนี้ มี ร ถยนต์ ที่ มี ร ะบบสามารถขั บ เข้ า ที่ จ อดได้ เอง ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจทีเดียว เพราะ นอกจากจะปลอดภัย ยังเป็นการประหยัดเวลาไปได้ เยอะเลยครับ”

ชายหนุม่ เล่าพลางยิม้ พลาง ในฐานะทีก่ นั ต์กเ็ ป็น ‘คนกรุง’ คนหนึ่ง แถมยังมาโพสต์ท่าเท่ห์ๆ บนปกของ Q ฉบับคอนเซ็ปต์กรุงเทพฯอีกด้วย เราจึงขอให้ ‘เด็ก เทพ’ อย่างกันต์พูดถึงเมืองหลวงแห่งนี้ให้ฟังปิดท้าย “เสน่ห์ของกรุงเทพฯ คือความขัดแย้งครับ เหมื อ นสาวสวยที่ มี ห ลายมุ ม แต่ ผ มว่ า ความ ยืดหยุ่นคือสิ่งจำ�เป็นที่สุดในการอยู่ในเมืองที่มี ความแตกต่างมากๆ เราต้องเข้าใจความต้องการ ของตัวเอง ในทางกลับกันก็ควรเข้าใจในสิง่ ทีค่ นอืน่ เขาต้องการด้วย มันจะทำ�ให้เราอยู่ในเมืองได้ อย่างมีความสุขครับ”


Behind The Scenes

WHEN THE HOT GUY MEETS ALL-NEW FOCUS เรื่อง T.S. ภาพ Symmetry

เพราะเป็นฉบับครบรอบ 1 ปี Q จึงมีความพิเศษ มานำ�เสนอคุณผู้อ่าน พิเศษแรก--ฉบับนี้เราว่า กันด้วยคอนเซ็ปต์ ‘กรุงเทพฯ’ ส่วนพิเศษที่สอง นั้น คือเซตแฟชั่นบนปก ที่งานนี้ขอจับเอาสอง หล่อมาปะทะกัน นั่นคือ หนุ่มกันต์ กันตถาวร และ ALL-NEW FOCUS โดย Q Team ไปเก็บตก บรรยากาศการทำ�งาน...ว่ากว่าจะออกมาหล่อ กริ๊บได้นั้นเป็นอย่างไร เราเริม่ ต้นการทำ�งานกันช่วงสายของวันอาทิตย์ หนุม่ กันต์เดินทางมาตรงเวลาเป๊ะ แต่ทเี่ ป๊ะกว่านัน้ คือ รูปร่างทีเ่ ฟิรม์ มากๆ ของนายแบบ ทำ�ให้ไม่วา่ สไตลิสต์ จะหยิบจับเสื้อผ้าชุดไหน ทั้งเชิ้ต ทั้งสูท แจ๊กเก็ต รองเท้า ก็ดลู งตัวไปซะหมด ส่วน ALL-NEW FOCUS ก็ไม่น้อยหน้า ขอมาอวดโฉมความหล่อชนิดกินกัน ไม่ลงจริงๆ ​เริ่มต้นถ่ายช็อตแรก บรรยากาศในสตูดิโอยัง รูส้ กึ เหงาๆ เพราะขาดเสียงเพลงให้คกึ คัก จูๆ่ ทีมงาน ก็บอกขึ้นมาว่า “พี่ๆ ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ซิงก์เพลงกับ ไอโฟนได้นะ” เท่านั้นแหละ จึงจัดการคว้าไอโฟน มาเชื่อมต่อระบบสั่งงานด้วยเสียง (SYNCTM) ใน ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ซึ่งจับคู่ได้รวดเร็วมาก แวบเดียว เสียงเพลง Whistle ของแร็พเปอร์ผิวหมึก Flo Rida ก็ พุ่งผ่านลำ�โพง 9 ตัวรอบคันออกมากระตุ้นให้ทีมงาน ได้คึกคัก แถมขณะฟังเพลงอยู่ จู่ๆ มีสายเรียกเข้า มาในโทรศัพท์ เราก็แค่กดรับสายที่พวงมาลัยหรือ โทรศัพท์กส็ ามารถคุยผ่านลำ�โพงทีต่ วั รถได้เลย เรียก

ว่าทำ�งานไปคุยไปโดยไม่ต้องยกหู...เก๋ซะ ​ทำ�งานกันเพลินๆ เผลอแวบเดียวก็ได้พักทาน ข้าวเที่ยง ฝ่ายเสบียงแจกจ่ายอาหารกันเสร็จสรรพ พลางบ่นเรือ่ งวนหาทีจ่ อดรถระหว่างทีไ่ ปหาซือ้ อาหาร ว่าหาทีจ่ อดได้ยากเหลือเกิน ทีพ่ อจะมีกแ็ คบพอดีคนั ทำ�เอาสายตาเหลียวไปมองสุดหล่อ...ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ทีจ่ อดอยู่ เพราะทราบมาว่า มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Active Park Assist) ที่เพียงแค่กดปุ่ม ระบบจะ ทำ�การคำ�นวณและหมุนพวงมาลัยเพื่อเข้าจอดให้ โดยอัตโนมัติ ว้าว! นอกจากหล่อแล้วยังทันสมัย มี ประโยชน์มากๆ ​ห ลั ง จากปล่ อ ยให้ ห นุ่ ม กั น ต์ โ พสต์ ท่ า สารพั ด เปลี่ยนชุดกันไป 4-5 เซต ก็เป็นอันเสร็จภารกิจถ่าย แฟชั่นฉบับครบรอบ เราขอบคุณและรํ่าลาหนุ่มกันต์ ก่อนที่ Q Team จะเดินทางไปทานอาหารเย็นกันต่อ แน่นอนว่า ขออนุญาตใช้งานสุดหล่อ ALL-NEW FOCUS ไปอวดโฉมบนท้องถนนด้วย แต่ขณะที่รถเคลื่อนตัว ไปได้เรื่อยๆ บนถนนในกรุงเทพฯ ยามเย็น จู่ๆ รถคัน หน้าเบรกกะทันหัน?! เ​อี๊ยด!! โชคดีทไี่ ด้ระบบช่วยเบรกทีค่ วามเร็วตํา่ (Active City Stop) ของ ALL-NEW FOCUS ช่วยเบรก อัตโนมัตเิ มือ่ เซ็นเซอร์ตรวจพบ ก่อนทีร่ ถจะกระทบ กับท้ายรถคันหน้า ถือว่าเป็นการจบภารกิจส่งท้าย แบบเพอร์เฟ็กต์ของฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ที่หล่อ ทันสมัย และปลอดภัยที่สุด! S e p t e m b e r 2012

43


Tea time

44

S e p t e m b e r 2012


Tea time

เพราะ Q ฉบับครบรอบ 1 ปี หยิบยกเอาเรือ่ งราว ของ ‘กรุงเทพฯ’ มาถ่ายทอดในหลากหลาย แง่มมุ และหนึง่ ในบุคคลทีส่ ะท้อน ‘ความเป็น กรุงเทพฯ’ ได้ดีท่านหนี่ง คงหนีไม่พ้นอดีต ท่ า นผู้ ว่ า ฯ กรุ ง เทพมหานคร คุ ณ อภิ รั ก ษ์ โกษะโยธิน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ Q ได้มี โอกาสสนทนากับ ‘อดีตพ่อเมืองกทม.’ โดย นอกเหนือจากเรือ่ งวิสยั ทัศน์ทมี่ ตี อ่ กรุงเทพฯ แล้ว เรายังได้รบั รูถ้ งึ ไลฟ์สไตล์คนกรุงในแบบ ฉบับของคุณอภิรักษ์ด้วยในคราวเดียวกัน “ผมอยากให้คนกรุงเทพฯ มีความสุข และ สามารถใช้ชีวิตได้ในระดับมาตรฐานสากล เมื่อ เทียบกับเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลก” คุณอภิรักษ์ เริ่มต้นบอกเล่าถึงความหวัง-ความต้องการใน ฐานะที่ เ ป็ น คนกรุ ง คนหนึ่ ง พร้ อ มขยายต่ อ ถึ ง ปัจจัยที่จะทำ�ให้คนกรุงเทพฯ มีความสุขได้ “ผมว่าเรื่องการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ โดยควรมีระบบขนส่งมวลชน ที่สะดวก ทันสมัย และปลอดภัย มีการขยาย เส้นทาง แล้วทำ�ให้เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เช่น จุดจอดรถ ท่าเรือข้ามฟาก ที่สำ�คัญควรจะไป เชื่อมโยงกับเขตจังหวัดปริมณฑลด้วย” นอกจากเรื่ อ งระบบขนส่ ง มวลชนที่ ต้ อ ง พัฒนา การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ ด้วย การปลูกต้นไม้ รวมถึงสถานที่สันทนาการเพื่อให้ คนกรุงได้ออกกำ�ลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ก็ถือเป็น 2 เรื่องสำ�คัญที่ต้องเพิ่มเติมลงไป “เรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนในเมืองใหญ่ขาด คือ เวลาพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นสิ่งที่กรุงเทพฯ ควร จะมีมากขึ้นก็คือ พวกหอศิลป์ สถานสันทนาการ จำ�พวกพิพิธภัณฑ์ อาร์ตแกลเลอรี หรือห้องสมุด ที่มีความทันสมัย อย่างปัจจุบันกรุงเทพฯ ก็มีหอ ศิลปวัฒนธรรม BACC ทีต่ งั้ อยูต่ รงสีแ่ ยกปทุมวัน ซึ่งให้ทั้งความรู้และความบันเทิงกับประชาชนได้ ในคราวเดียวกัน ...และในอนาคตก็จะมีการรวมสวนทั้งสวน จตุ จั ก ร สวนวชิ ร เบญจทั ศ น์ และสวนสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ ให้ เ กิ ด เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ ใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ คยมี เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะได้มพี นื้ ที่ พักผ่อนหย่อนใจ สามารถพาครอบครัวมาเที่ยว เล่น อาจจะไปวิ่งตอนเช้า หรือออกกำ�ลังกายโดย การปั่นจักรยาน” แต่ไม่ว่าจะมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก หรือ พัฒนาในเชิงวัตถุมากขึ้นเพียงใด เรื่องที่เป็นเรื่อง พื้นฐานง่ายๆ ที่อดีตพ่อเมืองกทม. เสริมว่า ‘คน กรุง’ ทุกคนไม่ควรละเลย นัน่ ก็คอื การรักษาความ สะอาดของเมืองนี่เอง “ถ้าเราอยากเห็นเมืองมีความสะอาดเป็น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ก็ ต้ อ งช่ ว ยกั น รั ก ษาความ สะอาด ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด มีระบบการคัด แยกขยะทีด่ ี โดยเริม่ ตัง้ แต่ในครัวเรือนของเราเอง

มองกรุงเทพ อย่างคนคุ้นเคยกับ

อภิรักษ์ โกษะโยธิน เรื่อง Cheers ภาพ Naowapoj

ซึ่งมันเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และทำ�ได้จริง ...แล้วอย่างปัญหานํ้าท่วม เรื่องของการ บริหารจัดการนํา้ อาจจะเป็นเรือ่ งของรัฐบาล หรือ ผู้บริหารกรุงเทพฯ ที่ต้องดูแลก็จริง แต่หากมอง ให้ลกึ ถึงต้นตอ เวลาทีฝ่ นตกหนักแล้วเกิดนาํ้ ท่วม ขังระบายไม่ทนั นัน่ เป็นเพราะมีเศษขยะไปอุดตัน ตามท่อ ดังนั้นถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเรื่องการทิ้ง ขยะให้ถูกที่ ก็ช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้” ด้วยบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักบริหาร จัดการ ย่อมต้องมีทั้งปัญหาเข้ามาให้ได้แก้ไข ตลอดจนต้องใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์อยูเ่ สมอ Q จึงสอบถามนักบริหารจัดการคนเก่งถึงแหล่ง เพิ่มเติมความรู้และข้อมูลอันมีประโยชน์ ว่ามี ที่ไหน อย่างไรบ้าง “ปกติจะชอบอ่านหนังสือ ถ้าว่างก็จะไปตาม ร้านหนังสือ ซื้อหนังสือมาเก็บไว้ ถึงจะไม่ค่อย ได้อ่าน แต่อย่างน้อยก็มีโอกาสได้เปิดดูบ้าง ช่วง หลั ง ๆ ด้ ว ยเทคโนโลยี ทั น สมั ย มากขึ้ น จึ ง ใช้ ไอแพด ไอโฟนติดตามอ่านข่าวสาร รวมทั้งอ่าน หนังสือได้มากขึ้น ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิต ให้เข้ากับยุคสมัย (ยิ้ม) ...สมัยก่อนผมชอบอ่านหนังสือแนวบริหาร จัดการ เรือ่ ยมาเป็นแนวพ็อกเก็ตบุก๊ ของนักเขียน ทั่วไป หลังๆ อาจจะเพราะอายุมากขึ้นรึเปล่าไม่รู้ เริม่ สนใจเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ พอมาช่วงนีก้ ม็ า จบทีห่ นังสือธรรมะ เริม่ มีเข้าวัดบ้าง รูส้ กึ จะพัฒนา ไปตามวัยจริงๆ (หัวเราะ)” นอกจากการอ่ า นหนั ง สื อ อดี ต ผู้ ว่ า กทม.

เสริมอีกว่า หากมีเวลาว่างเมื่อใดมักจะหมั่นออก กำ�ลังกายอยู่เป็นประจำ� “รู้สึกดีจริงๆ เวลาที่เราได้ออกกำ�ลังกาย มัน ทำ�ให้รสู้ กึ สดชืน่ ได้เหงือ่ ได้พกั ผ่อน ผมเป็นนักวิง่ ของมหาวิทยาลัยมาก่อน พอเรียนจบแล้วมาทำ� งานใหม่ๆ ก็ชอบไปวิ่งที่สวนลุมฯ หรือสมัยที่เป็น ผู้ว่าฯ ก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมวิ่งแบบแบงค็อก มาราธอน ซึง่ เราก็ถอื ว่าได้ออกกำ�ลังกาย ทุกวันนี้ ก็พยายามจะไปให้ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งถึง 2 ครั้ ง บางครั้ ง ที่ ไ ปวิ่ ง ก็ มี โ อกาสได้ พ บปะกั บ ประชาชนบ้าง หรือบางทีก็ไปเจอผู้สูงอายุที่จะมี โต๊ะประจำ�ตามซุ้ม ซึ่งเขาก็พอจะจำ�ได้ เพราะผม ไปบ่อย (หัวเราะ)” แม้ ย ามอยู่ น อกบ้ า นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งๆ เพื่ อ สั ง คมตลอดเวลา แต่ เ มื่ อ ถึ ง เวลา เดินทางกลับถึงบ้าน คุณอภิรักษ์ก็พร้อมจะถอด หมวกจากภาระหน้าทีต่ า่ งๆ แล้วกลับมาทำ�หน้าที่ ‘หัวหน้าครอบครัว’ สร้างความสุขให้กับสมาชิก ในบ้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง “จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำ�ลังกาย หรือ กิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมา ผมทำ�ร่วมกับ ครอบครัวโดยตลอด ซึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่า เป็นกิจวัตรที่ต้องทำ�เป็นประจำ�ก็คือ การออกไป ทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว เพราะผมถือว่า การออกไปหาอาหารอร่อยๆ ทานเป็นความสุข อย่างหนึ่ง ซึ่งไม่จำ�เป็นต้องหรูหรา หรือราคาแพง อาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ริมทาง ที่ทำ�มา นานเป็น 30-40 ปีก็ได้ (ยิ้ม)” ด้วยประสบการณ์ทงั้ จากภาครัฐและเอกชน ที่ครํ่าหวอดมานาน ส่งผลให้นักบริการจัดการ ท่านนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้มากมาย และ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ชืน่ ใจเหลือเกิน เมือ่ คุณอภิรกั ษ์บอก ว่า ในวันนี้และวันต่อๆ ไปก็พร้อมที่จะนำ�ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์การทำ�งาน ต่างๆ มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้นำ�ไปใช้ ประโยชน์ต่อไป “สิ่งหนึ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวและได้ทำ�มา นานแล้ว ซึ่งคิดว่าคงจะเป็นวิถีชีวิตในระยะยาว ของตัวเองต่อไปก็คอื การเป็นอาจารย์สอนหนังสือ รวมทั้งการไปบรรยายตามสถาบันต่างๆ โดยหวัง ว่าจะได้นำ�ประสบการณ์ทั้งจากการทำ�งานใน ภาคเอกชน และภาครัฐ หรือแม้แต่จากบทบาท ของนักการเมืองมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับ คนรุ่นใหม่ต่อไป” หากเปรียบ ‘กรุงเทพฯ’ เป็นบ้านหลัง ขนาดย่อม ซึง่ มีสมาชิกในบ้านทีม่ คี วามรูแ้ ละ ความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการช่วย กันถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ดๆ ี เพือ่ ให้สมาชิกได้มโี อกาสพัฒนาไปร่วมกัน จึงเชือ่ เหลือเกินว่า ในอนาคตของบ้านหลังนีจ้ ะน่าอยู่ มีความแข็งแรง มั่นคง และยืนยาว... S e p t e m b e r 2012

45


Teamwork

จรัสพร บรรดาศักดิ์ (เดียร์)

ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง)

สนธยา แก้วบัณฑิต (สน)

มัลลิกา กันทอง (ปู) ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น)

พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ชมพู่)

ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (บะหมี่)

อรอุมา สิทธิรักษ์ (อร)

MEET THAILAND WOMEN’S NATIONAL

VOLLEYBALL TEAM เรื่องและภาพ Q Team

46

S e p t e m b e r 2012

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ถือเป็นผลผลิต แห่งความสำ�เร็จจากการทำ�งานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพของทุกๆ ฝ่ายในสมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย โดยการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีม วอลเลย์บอลระดับแถวหน้าของเอเชียไม่ใช่เรือ่ ง ง่าย ต้องพบเจอกับอุปสรรค และต้องใช้ความมุง่ มัน่ อย่างมากมาย นอกจากร่วมแสดงความยินดี Q ยังมีโอกาสยกทั้งทีมมาร่วมภาคภูมิใจกัน


Teamwork

IN THE NAME OF THE NATION

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอน

อำ�พร หญ้าผา (แจ็ค)

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ)

ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) ดีใจที่ได้มาอยู่จุดนี้ การเป็นนักกีฬาทีมชาติถือ เป็นความฝันของนักกีฬาทุกคน วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ) ติดทีมชาติมาเป็นสิบปีแล้ว ส่วนตัวคิดว่าทุกอย่าง มาทีละสเต็ป เริม่ จากตอนมัธยมก็ตดิ ทีมเยาวชน แล้ว ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของชาติ ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (บะหมี่) ดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นทีมชาติ มีคนส่วนน้อย ที่จะได้โอกาสนี้ ยิ่งได้เป็น 1 ใน 12 คนยิ่งรู้สึกภูมิใจ มาก (ยิ้ม) อรอุมา สิทธิรักษ์ (อร) ติดทีมชาติมา 7 ปีแล้ว ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของคนไทยที่ได้ทำ�เพื่อชาติ และแสดงศักยภาพให้ ชาติอื่นเห็น นุศรา ต้อมคำ� (นุศ) ติดทีมชาติมา 9 ปีแล้วค่ะ ดีใจมากเพราะเราตัว เล็ก ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้

VALUABLE EXPERIENCE วรรณา บัวแก้ว (นา)

นุศรา ต้อมคำ� (นุศ)

ROLE & RESPONSIBILITY

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอน ถึงแม้อายุและประสบการณ์ต่างกัน แต่นักกีฬา ทุกคนมุ่งมั่นที่จะทำ�เป้าหมายของเราให้สำ�เร็จ สิ่งที่ เราทำ�มีความหมายมากกว่ากีฬา แต่เป็นส่วนหนึง่ ของ ชีวิต โดยนักกีฬาต้องเสียสละความสุขส่วนตัวที่จะ ไปเล่นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป เพื่อมาทำ�หน้าที่เป็น ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย รวมทั้งการเป็นนักกีฬา อาชีพ

ในหนึ่งปีหลังจากฝึกซ้อม นักกีฬาต้องไปเล่น วอลเลย์บอลอาชีพที่ต่างประเทศประมาณ 5-6 เดือน ไปเพื่อหาประสบการณ์ ไปสู้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย สำ�หรับเด็กผูห้ ญิง แล้วภาษาก็ยงั ไม่ช�ำ นาญ แต่ทกุ คน ก็จะได้เรียนรู้ อดทน ทุ่มเท และใช้ชีวิตอยู่กับมัน เพราะเรามี เ ป้ า หมายชั ด เจนที่ อ ยากให้ เ ขาพั ฒ นา ตัวเอง หลังจากนั้นอีกหกเดือนก็จะกลับมาฝึกซ้อม อย่างหนักกับผม เรามีโปรแกรมแข่งทั้งระดับอาเซียน เอเชีย และระดับโลกอีกหลายๆ รายการ นี่คือภารกิจ ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ) เรา 12 คนเป็นทีมเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ ไม่ทะเลาะกัน พออยู่นอกสนามเราก็เรียนรู้ที่จะเข้า กับคนอืน่ ได้งา่ ย มองข้ามข้อเสียบางอย่างของบางคน ไปให้ได้ การที่เราเจอคนหลายแบบทำ�ให้เราปรับตัว ได้ดีขึ้น ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) เราเป็นนักกีฬาทีมชาติ ความรับผิดชอบ ระเบียบ วินยั การตรงต่อเวลา ความอดทนย่อมต้องมีมากกว่า คนอื่น สิ่งเหล่านี้เรานำ�ไปใช้กับชีวิตประจำ�วันได้อยู่ แล้ว พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ชมพู่) วอลเลย์คอื ลูกกลมๆ เล่นกันในอากาศ ถ้าเปรียบ กับชีวติ ประจำ�วันคงเหมือนการทีเ่ ราใช้ชวี ติ ร่วมกันใน สังคม ทีบ่ างครัง้ อาจจะมีเรือ่ งร้ายแรงเกิดขึน้ อย่างเช่น ลูกตบ เราก็ต้องหาทางรับมือให้ได้ อำ�พร หญ้าผา (แจ็ค) วอลเลย์บอลทำ�ให้เราอดทน เวลาเจอเรื่องร้ายๆ ก็ทำ�ให้เรามีสติและไม่ท้อกับอะไรง่ายๆ นุศรา ต้อมคำ� (นุศ) กีฬาประเภททีมเราต้องมีความสามัคคี มีความ อดทน และต้องทำ�ความเข้าใจเพื่อนแต่ละคน เพราะ ไม่มีใครเหมือนกัน ทำ�ให้เราได้นำ�มาปรับใช้ในชีวิต ร่วมกับคนภายนอกได้เหมือนกัน สนธยา แก้วบัณฑิต (สน) ในสนามต้องใช้ความตั้งใจ อดทน มีวินัย ซึ่งเป็น สิ่งที่เรานำ�ไปใช้ในชีวิตนอกสนามได้

S e p t e m b e r 2012

47


Teamwork

อรอุมา สิทธิรักษ์ (อร) เราได้อะไรหลายอย่างจากวอลเลย์บอล ได้เพือ่ น ได้ความสามัคคี และฝึกวินัย เวลาเราไปแข่งต่าง ประเทศ นอกจากได้ประสบการณ์แล้ว ยังได้เจอเพือ่ น ใหม่ ได้ฝึกภาษา เราได้อะไรหลายอย่างจากการเป็น นักกีฬา มลิกา กันทอง (ปู) ความสามัคคี การได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น สิ่งที่เราได้จากวอลเลย์บอล ทำ�ให้เราอยู่กับคนอื่น และปรับตัวได้ง่าย จรัสพร บรรดาศักดิ์ (เดียร์) การเป็นนักกีฬาทำ�ให้เราได้ฝึกตัวเอง มีสมาธิ มี ความมัน่ ใจ ซึง่ เราได้สงิ่ เหล่านีม้ าใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ด้วย

TEAMWORK

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอน เราทำ�งานร่วมกันทุกฝ่าย ตัง้ แต่ฝา่ ยบริหารสมาคม ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยโค้ช เทรนเนอร์ นัก สถิติ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งเรื่องสรีระการ ออกกำ�ลัง จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการทางกีฬา 48

S e p t e m b e r 2012

เวชศาสตร์การกีฬา ด้านการแพทย์ ที่รักษาและดูแล เรื่องกายภาพ บำ�บัดฟื้นฟู และด้านชีวกลศาสตร์ ที่ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ก ลไกการเคลื่ อ นไหวของนั ก กี ฬ าใน แต่ละเทคนิค รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด กล้ามเนื้อด้วย และอีกกลุ่มที่สำ�คัญมากคือนักกีฬา เราต้องทำ�งานร่วมกันทุกฝ่าย ไม่ใช่จะทำ�แค่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) ความสามัคคีต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง การร่วมมือ ร่วมใจกันทำ�ให้เรามาถึงตรงนี้ได้ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ) ทั้ง 12 คนในทีมต้องช่วยกัน มันไม่ใช่แค่ใครคน ใดคนหนึ่ง หรือแค่หกคนที่ลงในสนาม ทุกคนคือส่วน หนึง่ ของทีมทีจ่ ะช่วยกันไปสูจ่ ดุ หมาย และทำ�ให้ส�ำ เร็จ พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ชมพู่) ทีมเวิรก์ คือการเรียนรูท้ จี่ ะอยูด่ ว้ ยกัน ไม่ใช่แค่ใน สนาม แต่เป็นนอกสนามด้วย อรอุมา สิทธิรักษ์ (อร) เราเล่นวอลเลย์บอลคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้อง ร่วมมือร่วมใจ ต้องสามัคคีกัน

สนธยา แก้วบัณฑิต (สน) ในมุมมองคือ ทุกคนช่วยกันเล่น เข้าใจกันในการ เล่น การรุก สามัคคีกัน ทำ�ให้ไปถึงเป้าหมาย ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) เรามีเป้าหมายเดียวกัน ก็ต้องเดินทางไปในทาง เดียวกัน สามัคคีกัน

THE TEAM

ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (บะหมี่) ทุกคนเป็นมืออาชีพมาก เราก็ตอ้ งรับผิดชอบตัวเอง จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของทีม ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) รุ่นเดียวกันอยู่ด้วยกันเป็นสิบปี รู้ใจกันหมดแล้ว แต่รนุ่ น้องทีม่ าใหม่อาจจะยังไม่คอ่ ยรูร้ ะเบียบของทีม ก็ต้องช่วยกันแนะนำ� แต่ทุกคนก็มีความเป็นระเบียบ กันอยู่แล้ว พอมาอยู่ทีมชาติก็ไม่ต้องปรับอะไรมาก วรรณา บัวแก้ว (นา) ทีมเราน่ารักทุกคน เราอยูก่ นั มานาน สนิทกัน ทำ� อะไรร่วมกันตลอด มีงอน มีปากเสียงกันบ้าง แต่น้อย เราไม่ค่อยทะเลาะกัน เพราะเรารักกัน


Teamwork

ANOTHER ROLE

ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (บะหมี่) ทำ�งานอยู่ที่ SCG Paper ที่ขอนแก่น แต่ทาง สมาคมจะทำ�หนังสือขอตัวไปที่บริษัทเพื่อมาฝึกซ้อม ช่วงที่จะต้องแข่งขัน ซ้อมหนักมากทั้งเช้าและเย็น พอ พักก็จะนอนอย่างเดียว จรัสพร บรรดาศักดิ์ (เดียร์) กำ�ลังเรียนอยู่รัตนบัณฑิต ปีหนึ่ง เวลาซ้อมก็จะ ต้องทำ�เรือ่ งขอตัวทีม่ หาวิทยาลัยค่ะ พอแข่งเสร็จเราก็ ต้องตามงานตามเรื่องเรียนกับเพื่อนให้ทัน ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) ก็เรียนอยู่ค่ะ เป็นนักศึกษาปีสามที่ RBAC คณะ การจัดการ แต่มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนให้เราฝึกซ้อม แล้วพอว่างจากซ้อมก็ไปเรียน ไปสอบ ไปตามงานกับ อาจารย์ มัลลิกา กันทอง (ปู) เรียนบริหารอยูท่ รี่ ตั นบัณฑิต ไม่จบสักที (หัวเราะ) เพราะเราซ้อมหนัก ไม่ค่อยได้เข้าเรียน ซ้อมจัดหนัก ทั้งเช้า-บ่าย รอบละสองชั่วโมงครึ่ง นุศรา ต้อมคำ� (นุศ) ตอนนี้ทำ�งานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าช่วงที่ ต้องแข่งรายการใหญ่ๆ ช่วงนัน้ เราก็ตอ้ งซ้อมเยอะ แต่ ถ้าช่วงไหนที่ยังไม่ได้แข่ง ก็จะซ้อมเช้าก่อนไปทำ�งาน สนธยา แก้วบัณฑิต (สน) ตอนนี้เรียนที่ RBAC คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ ถ้าซ้อมก็จะมีหนังสือขอตัว แล้วค่อยไป ตามเรื่องเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยก็สนับสนุน

REACH FOR THE GOAL OUR COACH

ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) เขาใส่ใจนักกีฬาและการฝึกซ้อม โหดบ้าง แต่ ต้องโหด ถ้าไม่โหดนักกีฬาก็ไม่เก่ง ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) โค้ชเป็นคนตัวเล็ก น่ารัก หล่อสุดในทีม (หัวเราะ) เขาจะเข้มงวดกับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เวลา ซ้อมจะมีเกณฑ์ว่าเราต้องทำ�ให้ได้เท่านี้ ถ้าทำ�ไม่ได้ก็ ไม่ได้พัก เป็นการฝึกความอดทนและฝึกสภาพจิตใจ ของเรา วรรณา บัวแก้ว (นา) ถ้าไม่มโี ค้ช เราก็ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ ทีมผูฝ้ กึ สอน ทุกคนทำ�ให้เรามีวันนี้ได้ นุศรา ต้อมคำ� (นุศ) โค้ชเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากทำ�เป้าหมายให้ สำ�เร็จ โค้ชไม่ได้คิดว่าเราทำ�ได้แค่นี้ แต่เราต้องทำ�ได้ ดีมากกว่านี้ อำ�พร หญ้าผา (แจ็ค) โค้ชเป็นโค้ชที่ดีมากค่ะ มีการวางแผนการซ้อม การแข่งที่ดี สอนเราทุกๆ เรื่อง ทำ�ให้เรามีวันนี้ได้

เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอน เราเริ่มต้นโปรเจ็กต์ทีมนี้มาตั้งแต่ปี 1997 เรามี เป้าหมายครั้งละสี่ปี เริ่มจากการให้ทีมยุวชนติดทีม ชาติชดุ ใหญ่ แล้วก็ท�ำ สำ�เร็จ จากนัน้ ประมาณสองสาม ปีก็ติดชุดใหญ่กันแทบทุกคน แล้วเราก็ได้เป็นที่สาม ของเอเชีย เป็นอันดับสามของมหาวิทยาลัยโลก อันดับ ห้าของยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก นี่คือเป้าหมายที่วาง ไว้แล้วสำ�เร็จ จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ทำ�สำ�เร็จแทบทุกปี และตอนนี้เรามาถึงวงจรที่สี่แล้ว โดยเมื่อปี 2009 เรา ได้แชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี เราล้มทีม ยักษ์ใหญ่ของโลกได้หลายๆ ทีม ช่วงปี 2008-2012 เราสร้างผลงานมากมายที่เป็นประวัติศาสตร์ โดยได้ เข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศในเวิลด์กรังด์ปรีซ์สองสมัย ติดกัน ล่าสุดก็ได้อนั ดับสีข่ องโลกมา ซึง่ เป็นอันดับทีด่ ี ที่สุดในเวิลด์กรังด์ปรีซ์ นี่คือสิ่งที่เราทำ�มาตลอดระยะ เวลาทีผ่ า่ นมา เราทำ�ทีมได้ถงึ ทุกวันนี้ ก็เพราะเป้าหมาย ที่เราตั้งไว้ในแต่ละขั้น อำ�พร หญ้าผา (แจ็ค) ส่วนตัวจะรอโอลิมปิกถ้ายังไหว เพราะนั่นคือ แมตช์เดียวที่เรายังไม่ได้เล่น

ปิยะนุช แป้นน้อย (แป้น) ตอนนี้ขอเรียนให้จบก่อน และทำ�หน้าที่ตรงนี้ให้ ดี จะเล่นไปเท่าทีค่ วามสามารถของตัวเองยังมีและยัง ทำ�ได้เต็มที่ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ) ตอนนี้เล่นวอลเลย์บอลอย่างเดียว ไม่ทำ�งาน เพราะอยากทุม่ เทเต็มที่ ไม่ตอ้ งมีเรือ่ งกังวล แต่มธี รุ กิจ ส่วนตัวไว้รองรับ ให้พ่อแม่ช่วยดูแลไปก่อน หลังจาก เลิกเล่นแล้วค่อยไปโฟกัสตรงนั้นทีเดียว เราจะเล่นไป จนกว่าจะมีน้องๆ ขึ้นมาแทน หรือเล่นไม่ไหว ก็ทำ�ให้ เต็มที่จนกว่าจะช่วยทีมไม่ได้แล้ว มัลลิกา กันทอง (ปู) อยากเรียนให้จบ มีงานทำ� แล้วก็อยากทำ�ตรงนี้ ให้ดีที่สุด จะเล่นวอลเลย์บอลไปจนกว่าจะเล่นไม่ไหว พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ชมพู่) อยากทำ�ให้ดที สี่ ดุ แต่ยงั ไม่ได้คดิ ว่าจะได้แค่ไหน อยู่ที่สภาพร่างกาย เราไม่รู้ว่าจะเล่นได้ถึงเมื่อไร แต่ ตอนนี้อายุ 19 ก็ยังเด็กอยู่ คิดว่าน่าจะอีกนาน อรอุมา สิทธิรักษ์ (อร) อยากจะรับใช้ชาติให้ได้มากทีส่ ดุ ให้นานทีส่ ดุ แต่ ก็ตอ้ งดูสภาพของร่างกาย ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ รากำ�หนดไม่ได้ เราอยากจะไปเล่นโอลิมปิก แต่กไ็ ม่รวู้ า่ อีกสีป่ รี า่ งกาย จะเป็นอย่างไร แต่ถา้ ไหว แน่นอนว่าจะเล่นต่อไปเรือ่ ยๆ นุศรา ต้อมคำ� (นุศ) เราเป็นตัวเซ็ต ก็ไม่ได้ก�ำ หนดอยูแ่ ล้วว่าจะเล่นไป ถึงเมื่อไร แต่อายุเริ่มมาก (หัวเราะ) ก็คิดถึงเรื่องมี ครอบครัว หรือมีลูก จะเลิกเล่นไปเลย หรือยังอยาก จะเล่น ก็คงต้องดูอะไรหลายๆ อย่าง ปลื้มจิตร์ ถินขาว (หน่อง) เราได้ไปแข่งทั่วโลกหลายทัวร์นาเม้นต์ แต่ยังไม่ ได้ไปโอลิมปิก ตอนนีก้ ม็ องไปอีกสีป่ ขี า้ งหน้าทีบ่ ราซิล จะพยายามรักษาสภาพร่างกายให้ไปให้ถงึ ตอนนัน้ ให้ ได้ ซึ่งไม่รู้จะไหวรึเปล่า แก่แล้ว (หัวเราะ) วรรณา บัวแก้ว (นา) ตอนแรกคิดว่าปีนจี้ ะเลิกเล่นถ้าคัดโอลิมปิกผ่าน แต่ยังไม่ผ่าน คิดว่าจะดูแลร่างกายให้เล่นได้ไปจนถึง อีกสี่ปีข้างหน้า อยากไปโอลิมปิก ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (บะหมี่) ถ้าร่างกายไหวก็จะเล่นวอลเลย์บอลไปเรือ่ ยๆ แต่ ถ้าไม่ไหวก็พัก แล้วไปแต่งงาน (หัวเราะ)

IT'S MY LIFE

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ) วอลเลย์บอลคือชีวติ (หัวเราะ) ตัง้ แต่จำ�ความได้ ก็เล่นมาตลอดตั้งแต่เด็ก เราอยู่กับเพื่อนมากกว่า ครอบครัว ตอนเรียนเราก็ทุ่มเทให้วอลเลย์บอลเต็มที่ แม้จะมีงานมาเสนอ เราก็เลือกวอลเลย์บอล สำ�หรับ เราวอลเลย์บอลคือทุกอย่าง อำ�พร หญ้าผา (แจ็ค) ไม่เสียดายทีไ่ ม่ได้มเี วลาไปเทีย่ วเล่นแบบคนอืน่ เพราะเรารักวอลเลย์บอล และคิดว่าชีวิตเราประสบ ความสำ�เร็จที่ได้มาอยู่ตรงนี้ S e p t e m b e r 2012

49


You Ask, They Answer

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เรื่อง Cheers ภาพ Naowapoj

กรุงเทพฯ เป็นบ้านที่มีสมาชิกหลักสิบ ล้านคน แน่นอนว่าบ้านที่มีประชากร เยอะยิบก็ย่อมต้องมีปัญหาเยอะแยะ ซึง่ ‘หัวหน้าครอบครัว’ ในการแก้ปญ ั หา รวมทั้งปรับปรุงให้บ้านน่าอยู่ และเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยก็คอื ผูว้ า่ ราชการ กรุงเทพมหานคร Q จึงใคร่ขอนำ�คำ�ถาม ของเหล่าชาวกรุงทั้ง 6 คนมาสอบถาม กับ ‘พ่อเมืองกทม.’ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริ พั ต ร ซึ่ ง ท่ า นยิ น ดี พ ร้ อ มชี้ แ จงทุ ก ความสงสัย และเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ที่ มีต่อกรุงเทพฯ ในอนาคตอีกด้วย

50

S e p t e m b e r 2012


You Ask, They Answer

อารักษ์ อมรศุภศิริ

รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา

ท่านผู้ว่าฯ ครับ ปีนี้นํ้าจะท่วมหรือเปล่าครับ ถ้ามี แนวโน้มท่วมหนักอีก ผมอยากรู้ว่าจะมีวิธีแจ้งเตือน อย่างรวดเร็วและล่วงหน้าได้อย่างไร มีวิธีการรับมือ กับนํ้าอย่างไร แล้วตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้ว? “คาดว่าปีนี้คงไม่เหมือนปีที่แล้ว ปีที่แล้วนํ้าในเขื่อน ค่อนข้างเต็ม ปริ่มๆ จะล้นตั้งแต่เดือนกันยายนแล้ว พอ ฝนตกครั้งใหญ่ก็เลยคุมไม่อยู่ แต่ปีนี้นํ้าในเขื่อนหลักยัง พร่องอยู่มาก เขื่อนภูมิพลยังมีแค่ 45 เปอร์เซ็นต์ เขื่อน สิริกิติ์ 45 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนป่าสัก 25 เปอร์เซ็นต์ ยังรับนํ้า ได้อีกเยอะ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาท ทางกรุงเทพฯ ก็ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในส่วนของการขุดลอกคูคลอง ทำ� ความสะอาดท่อระบายนํ้าในพื้นที่เสี่ยง 18 เขตเรียบร้อย แล้ว แล้วในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงรองลงมาอีก 12 เขต เราก็ทำ�ไป 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ดังนั้นเราก็มีความ พร้อมมากกว่าปีที่แล้ว (ยิ้ม) มากไปกว่านั้น ผมได้จัดทำ� เว็บไซต์ใหม่ชื่อ BKK FLOOD WATCH เพื่อให้ข้อมูลที่ ทันต่อเหตุการณ์ เช่น ระดับนํ้าในเขื่อน พยากรณ์อากาศ หรือทำ�การขุดลอกคูคลองไปถึงไหนแล้ว แล้วก็จะมีส่วน ของการตอบคำ�ถามทุกข้อข้องใจครับ”

ผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินจะไป ทั่วกรุงเทพฯสักที ส่วนตัวผมชอบโดยสารสาธารณะ อยากให้สะดวกเหมือนต่างประเทศ ผมว่าถ้าสิง่ เหล่านี้ สะดวก รถติดอาจจะน้อยลงครับ? “รัฐบาลมีโครงการที่จะสร้างภายในปี 2562 เพิ่ม ระยะทางอีกประมาณ 391 กิโลเมตร แล้วภายในปี 2572 ก็เพิ่มขึ้นอีก 100 กิโลเมตร ไม่จำ�กัดว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในเท่านั้น แต่จะขยายเครือข่ายออกไปรอบนอกด้วย ดังนั้นก็ค่อนข้างครอบคลุม ขณะนี้ทางกทม.ก็มีโครงการ ที่จะสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบบางขนาดเล็ก ไม่ว่าจะ เป็น Monorail หรือ Light Rail เพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าไป ในระบบใหญ่ ทั้งระบบของรฟม. และระบบ BTS เช่น Monorail ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง BTS ที่สยามกับรฟม. ที่พระราม 4 ซึ่งก็อยู่ระหว่างรอคำ�อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเส้นทางที่เรากำ�ลังสำ�รวจอยู่ เพื่อทำ�เป็น Light Rail ระหว่างสถานี BTS จากซอยแบริ่งกับสุวรรณภูมิ และ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นสถานี BTS ใหญ่ไปยังกทม. 2 คือที่ดินแดง และอีกเส้นทางหนึ่งคือ ระหว่างทองหล่อ กับรามคำ�แหงครับ”

เพราะปัจจุบนั นํา้ มันแพง บวกกับคนให้ความสำ�คัญใน การออกกำ�ลังกายมากขึ้น โดยเฉพาะการปั่นจักรยาน อยากรู้ว่าในอนาคตจะมีเลนจักรยานเยอะกว่านี้ไหม และมีวิธีป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างไร สำ�หรับคนปั่นจักรยาน เพราะตอนนี้เวลาปั่นทีต้อง ระแวงเรื่องมอเตอร์ไซค์ขับสวนหรือตามหลังมา? “จะต้องมีแน่ๆ ครับ ตอนนี้เวลาเราสร้างถนนใหม่ เราจะทำ�เส้นทางจักรยานด้วย เช่น ล่าสุดก็ถนนชายทะเล บางขุนเที ยน แต่ สำ � หรั บ กรุ งเทพฯชั้ น ใน เรามี ข้ อ จำ � กั ด ในเรื่องของพื้นที่ ถนนก็แคบกว่ารอบนอก จึงเป็นเรื่องยาก ที่จะเพิ่มเส้นทางจักรยาน แต่เราก็พยายามเพิ่มไปเรื่อยๆ ในพื้นที่ที่สามารถทำ�ได้ เรื่องการเคารพกฎจราจรก็เป็นสิ่งสำ�คัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กทม.ได้พยายามสร้างวินัยในการจราจร ตอนนี้ ก็มีการรณรงค์ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่แซงตัดหน้า ส่วนเรื่องเมา ไม่ขับก็รณรงค์มาโดยตลอด ร่วมมือกับตำ�รวจจราจรและ หน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเราก็คงต้องใช้เวลา ตอนนี้ก็ดีขึ้น เยอะนะครับ คนเริ่มตื่นตัวมากขึ้น รู้ว่าถ้าต้องดื่มเหล้าก็จะ ไม่ขับ มีการยับยั้งตัวเอง”

ศุภากร ประทีปถิ่นทอง

แอน ทองประสม

คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์

ผมเห็นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าไม่มปี ระโยชน์ในกรุงเทพฯหลาย จุดมาก เราจะมีมาตรการเพือ่ ป้องกันพืน้ ทีร่ กร้างอย่างไร ทำ�อย่างไรให้มคี ณ ุ ค่ามากกว่านี้ ถ้าไม่สร้างตึกก็ทำ�เป็น สวนสาธารณะได้ไหม อยากทำ�ให้ทศั นียภาพกรุงเทพฯ สวยๆ ท่านมีแผนการณ์ในเรื่องนี้อย่างไรครับ? “มันมีกฎหมายอยูแ่ ล้วในแง่ของการบังคับให้เจ้าของ ที่ดินไม่ให้ปล่อยให้ที่ดินของตนรกเกินไป โดยให้สำ�นักงาน เขตสำ�รวจและเตือนเจ้าของ เพือ่ ให้ปรับปรุงแก้ไข แต่บางที ก็ตามเจ้าของยากมาก แต่ถา้ กทม.จะใช้พนื้ ทีน่ ใี้ ห้เป็นประโยชน์ ก็คงต้องซื้อหรือเช่าครับ แต่เรามักจะร่วมมือกับหน่วยงาน อื่นก่อน เช่น การทางพิเศษฯ ขอยืมพื้นที่ที่เขามีอยู่แล้วไป ทำ�สวนสาธารณะ หรือว่าเช่าที่จากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ เช่น ที่บางขุนนนท์ เรามีพื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ ซึง่ เดิมเป็นของกระทรวงเกษตรฯ เราก็มาทำ�เป็นสวน สาธารณะ ใกล้เสร็จแล้ว เรามีโครงการใหญ่ที่กำ�ลังจะเริ่ม ทำ�อีกอย่างคือ การนำ�สาธารณูปโภคลงใต้ดิน ซึ่งเราก็ได้ เริ่มทำ�ในบางพื้นที่แล้ว เช่น แยกราชประสงค์ ซึ่งในอนาคต ก็จะขยายไปในถนนสายหลักๆ อีกหลายสายครับ

เป็นผู้ว่าฯต้องทำ�งานหนักมาก ต้องดูแลคนเยอะแยะ แอนอยากรูว้ า่ ท่านมีเวลาพักผ่อนไหม แล้วการพักผ่อน ของท่านเป็นอย่างไร และมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายให้กระฉับกระเฉงอย่างไร? “ผมเป็นคนโชคดีครับ นอนน้อยได้ ปกติก่อนมาเป็น ผู้ว่าฯผมก็นอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่แล้ว แล้วก็ไม่มี ปัญหาอะไร แต่นานๆ ทีก็อาจมีพับไปช่วงบ่ายเพื่อชาร์จ แบตฯเหมือนกัน (หัวเราะ) ก็เป็นวิถีชีวิตที่เป็นมานานแล้ว ครับ แต่ผมมองว่าการนอนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการ พักผ่อน อีกส่วนควรเปิดโอกาสให้รา่ งกายได้เพิม่ ภูมติ า้ นทาน ให้กับตัวเอง โดยการออกกำ�ลังกาย ผมออกกำ�ลังกายทุก วันนะ โดยการเดินครั้งละ 6 กิโลเมตร ว่ายนํ้า 1 กิโลเมตร หรือถ้ามีเวลาน้อยหน่อยก็ปั่นจักรยานสัก 1 ชั่วโมง ถ้ามี งาน 6 โมงเช้า ผมจะตื่นมาออกกำ�ลังตั้งแต่ตี 4 (ยิ้ม) แต่ ถ้ามีเวลาว่างอยู่บ้านคนเดียว ผมก็จะฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูหนัง ไปจ่ายตลาดบ้าง ทานอาหารกับครอบครัวบ้าง”

รถเมล์อยากรู้ว่า กิจกรรมวันสบายๆ ของท่านกับ ครอบครัวเป็นอย่างไร ชอบเที่ยวที่ไหน สไตล์ไหนคะ? “ข้ อ ดี ใ นชี วิ ต ของผมอี ก ประการคื อ ลู ก ผมโตแล้ ว เขาก็มีชีวิตของเขา คนหนึ่งอายุ 32 ปี แต่งงานแล้ว มีลูก แล้ว อีกคนหนึ่ง 19 ปี ยังไม่แต่งงานก็จริง แต่เขาก็มีวาระ ของเขาเองอยู่แล้ว แต่ถ้าจะมีกิจกรรมร่วมกันก็จะเป็นการ รับประทานอาหาร ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือนอกบ้าน ชีวิตของผู้ว่าฯกำ�หนดวันหยุดค่อนข้างยาก เพราะ ว่าเสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ใช่เวลาของเรา ไม่เหมือนการทำ�งาน ทั่วไปที่กำ�หนดได้ว่าวันหยุดจะไม่รับงาน ถ้าลูกผมยังเด็ก ผมอาจจะไม่รับตำ�แหน่งนี้ก็ได้ (ยิ้ม) ตอนนี้พูดได้ว่าแทบ จะไม่ได้เที่ยวเลย หากไปทำ�งานต่างประเทศแล้วติดเสาร์อาทิตย์พอดี ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อย ส่วนมากเลยจะใช้ วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันเดินทางมากกว่า เพื่อจะได้ไม่เสีย เวลาราชการ ถ้าเป็นการพักผ่อนในประเทศก็ชอบไปทะเล ต่างประเทศไม่ค่อยได้ไป ยกเว้นแต่จะไปเยี่ยมลูกที่เรียน อยู่มากกว่า”

(เอก เด็กวัดร้อยล้าน)

S e p t e m b e r 2012

51


HOWTO SPEND

YO U M O N E Y W I S E LY

เรื่อง ปรัชญา เตียวเจริญ

YOU ARE WHAT YOU EAT ทุกวันนีถ้ า้ พูดถึงการลงทุน หลายๆ คนอาจ จะนึกถึงคนที่ประสบความสำ�เร็จหรือคนที่ เป็นอิสระทางการเงินที่ประสบความสำ�เร็จ มาจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ธุรกิจ ส่วนตัวหรือการลงทุนในตลาดหุน้ และหาก มองให้ลึกไปกว่านั้นเราจะยิ่งพบอีกว่า คน ที่ประสบความสำ�เร็จในปัจจุบันนี้นับวันจะ ยิง่ อายุนอ้ ยลงไปเรือ่ ยๆ บางคนอายุยงั ไม่ถงึ สามสิบก็มคี วามมัง่ คัง่ ระดับสิบล้านร้อยล้าน นั่นเป็นสาเหตุว่าทำ�ไมธนาคารจำ�นวนไม่ น้ อ ยเริ่ ม ออกการตลาดแบบ exclusive จั บ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี ที่มีเงินเก็บ หลายล้านบาทเพื่อให้มาฝากเงินในแบงก์ของ ตน โดยลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ก็ จ ะได้ อ ภิ สิ ท ธิ์ ที่ เ หนื อ ชั้นต่างๆ มากมาย แต่กว่าที่พวกเขาจะประสบ ความสำ�เร็จอย่างทุกวันนี้ก็มีที่มา แต่จะมาได้ อย่างไร ฉบับนี้ผมมีคำ�ตอบ สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดก็คือ ไม่มีอะไรที่ จะได้มาโดยง่าย ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการ ที่ยากลำ�บากมาไม่มากก็น้อย ในช่วงเดือนที่ ผ่านมาผมได้มีโอกาสพบปะผู้คนในแวดวงการ เงินการลงทุน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรที่ประสบ

52

S e p t e m b e r 2012

ความสำ�เร็จต่างๆ ทำ�ให้ผมได้ข้อสังเกตอย่าง หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นกุญแจสำ�คัญที่ทำ�ให้คนเหล่า นั้นประสบความสำ�เร็จ นั่นก็คือการเรียนรู้ และ เป็นการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย เราสามารถแบ่งการเรียนรู้หลักๆ ออกมา ได้สามทางนั่นคือ การเรียนรู้ทางการอ่าน การ ฟัง แล้วก็การกระทำ� มีผู้บริหารองค์กรท่านหนึ่ง บอกว่า พนักงานบริษทั ส่วนใหญ่คดิ ว่าการเรียนรู้ จากงานที่ทำ�อยู่ รวมถึงการไปร่วมฟังสัมมนาที่ บริษัทจัดให้ก็ถือเป็นการเติมความรู้ให้ตนเอง เพียงพอแล้ว นอกจากนี้พนักงานเหล่านั้นยัง ไม่ค่อยอ่านหนังสือพวก pocket book หรือ how to ที่ช่วยเสริมสร้าง skill ในสายงานอาชีพ ของตนสักเท่าไหร่ เช่น คนที่ทำ�งานสายการ ตลาดกลับไม่เคยอ่านหนังสือ pocket book หรือ how to ที่เกี่ยวกับการตลาดเลย ซึง่ ในความเป็นจริง เหล่านักลงทุนทีป่ ระสบ ความสำ�เร็จส่วนใหญ่ กว่าทีเ่ ขาจะมาถึงจุดนีไ้ ด้ เขาทั้งอ่าน ทั้งไปฟังบรรยายมาไม่รู้กี่ที่ รวมทั้ง ลงมือปฏิบัติฝึกฝนทุกวันอย่างจริงจัง จนทำ�ให้ ความสำ�เร็จต่างๆ เดินทางมาหาเขาในที่สุด ผมจึงอยากสรุปแบบนี้แล้วกันครับว่า ถ้า เราคาดหวังว่าอยากจะมีความมั่งคั่งเมื่ออายุ เท่านั้นเท่านี้ หรืออยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเมื่อ อายุสักประมาณนี้ ทุกอย่างที่คาดหวังคงต้อง เกิดจาก ‘การบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปซะ ก่อน’ ซึ่งอาหารหลักของสมองที่แท้จริงคงหนี ไม่พ้นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้ง ในทุกๆ วัน ดังนั้นจึงต้องถามคุณๆ กลับแล้ว ล่ะว่า... “เช้านี้คุณได้ให้อาหารสมองกับตัวคุณ เอง แล้วหรือยัง?” You are what you eat ครับ


Tips

Oops! พวกช่างเม้าธ์

เรื่อง Madame Q

ชอบแชร์ ชอบเล่า ชอบบอกต่อ บ่งบอก ลักษณะนิสัยของคนช่างพูด ช่างเจรจา ซึ่งถ้า หากเรื่องที่พูดเป็น Positive talking ก็ช่วยสร้าง สีสันในที่ทำ�งานได้ไม่น้อย แต่ก็มีอีกหลายเรื่อง ที่อาจสร้างปัญหา ทำ�ลายมิตรภาพของทีมได้ อย่างคาดไม่ถึง...นี่คือเรื่องที่คุณควรหลีกเลี่ยง ‘พูดถึง’ ถ้าไม่จำ�เป็น • เงินเดือน เป็ น เรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ นที่ ค วรเก็ บ ไว้ เ ป็ น ความลับระหว่างคุณกับหัวหน้า คงไม่มใี ครรูส้ กึ ดีหรอก ถ้าต้องตัง้ คำ�ถามในใจว่า ทำ�งานเท่ากัน แต่ทำ�ไมฉันถึงได้เงินเดือนน้อยกว่าเธอ! • ประวัติการเจ็บป่วย คุณได้รบั ข้อเสนอดีๆ ทีจ่ ะได้มโี อกาสสร้าง ผลงานที่ มี ผ ลต่ อ การขึ้ น เงิ น เดื อ นหรื อ เลื่ อ น ขั้น แต่น่าเสียดายที่หัวหน้าใจดีของคุณทราบ ว่าคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เลยไม่กล้าให้ รับผิดชอบงานหนัก ดีไม่ดีอาจให้ลาพักแทนอีก ต่างหาก

LET’S MAKE LIFE AT WORK HAPPIEP

54

S e p t e m b e r 2012

RELATIONSHIP • นินทากาเลเหมือนเทนํ้า ก่อนจะพูดอะไรกับใคร ควรคิดหน้าคิดหลัง ให้ดี โลกนีก้ ลมนัก ใครจะรูค้ นทีค่ ณ ุ กำ�ลังนินทา อาจเป็นญาติกบั คนทีร่ ว่ มวงสนทนาเดียวกันกับ คุณก็เป็นได้ • บ่นเรื่องงาน ต่อให้เก็บกดกับงานมากแค่ไหน คุณก็ไม่ ควรติ หรือบ่นเรื่องงานในที่ทำ�งาน คิดเสมอว่า หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง ถ้าเรื่องลอยไปถึงหู เจ้านาย คุณอาจเหนื่อยหนักที่ต้องหางานใหม่ • ศาสนาและการเมือง เรื่องความความเชื่อ และความศรัทธา ถือ เป็นเรื่องส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ลบหลู่ หรือดูหมิ่น ตระหนักไว้เสมอว่า คุณก็คงไม่อยากให้ใครมาลบหลูค่ วามคิด ความ เชื่อของตนเองเช่นกัน • Social network ถ้าคุณเป็นอีกคนทีช่ อบระบายความอัดอัน้ ตันใจลงในโลกออนไลน์ แนะนำ�ให้ตั้งค่าความ เป็นส่วนตัวขึน้ สักนิด เพือ่ ให้คณ ุ สามารถระบาย อารมณ์ได้เต็มที่ แบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมา จับผิด

CHAT ADDICT การ Chat กลายเป็นวิถหี นึง่ ของผูค้ นในยุคนี้ แต่ การเปิดโปรแกรมสนทนาระหว่างการทำ�งานดูจะเป็น สิ่งที่ดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ แต่หากนำ�มาประยุกต์ ร่วมกับการทำ�งานก็ถอื เป็นประโยชน์อย่างยิง่ แต่การ ที่จะแชตได้อย่างราบรื่น สบายใจ ควรประเมินจาก อะไรบ้าง ลองไปดู... • ดูนโยบายบริษัท ศึกษาข้อจำ�กัดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน ว่ามีเงื่อนไขข้อใดที่เข้าข่ายห้ามใช้ โปรแกรมออนไลน์ในการสนทนาติดต่อสื่อสารหรือ ไม่ ถ้ า มี ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนก็ ค วรปฏิ บั ติ ต ามนั้ น แต่หากไม่มี ก็ควรเลือกใช้โปรแกรมที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ในการทำ�งาน และเลือกใช้โดยคำ�นึงถึง ความเหมาะสม • ระมัดระวังการใช้คำ�พูด เลี่ยงใช้กิมมิกภาพดิสเพลย์ สเตตัสอัพเดต รวม ถึงประโยคสนทนาที่สุดโต่ง เพราะคุณคงไม่อยากให้ เจ้านายเดินมาถามว่า มีอะไรให้ชว่ ยไหม? เวลาทีค่ ณ ุ อัพสเตตัสว่า ‘งานเยอะเว่อร์’ หรือ ‘ง่วงนอนจัง’ • แยกกรุ๊ปให้เป็นกิจลักษณะ จัดระเบียบห้องแชต โดยการตัง้ ชือ่ กรุป๊ แบ่งแยก กลุ่มสนทนาออกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ นและผู้ ร่ ว มงาน ช่ ว ยลดความเสี่ ย ง อาการหน้าแตกจากการทักผิด ท้ายที่สุด สิ่งที่ควรให้ความสนใจมากที่สุดใน เวลางานก็คือ งาน ถ้าคิดว่าโปรแกรมสนทนาต่างๆ ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้งานของคุณมีประสิทธิภาพ มากขึ้น แต่กลับทำ�ให้งานล่าช้าลง คุณก็ควรไม่เปิด มันซะตั้งแต่แรก เป็นอันจบ


Tips

INSPIRATION

กู้โลก ที่ออฟฟิศ โลกร้อนเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคน ทั่วโลก หนทางแก้ไขจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคน หนึ่ง Q มีทิปส์กู้โลกง่ายๆ มาชวนชาวออฟฟิศให้ พร้อมใจกันลองปฏิบัติกันดู 1. ปิดไฟ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่ใช้งาน โดยเฉพาะ ในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน และช่วงพัก เบรกของออฟฟิศ แล้วเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยการออก ไปเดินรับลมธรรมชาติกันบ้าง 2. กดปุ่มปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำ�หรับการ หยุดใช้งานช่วงเวลาสั้นๆ 3. เปลี่ยนไปใช้แลปท็อป จะประหยัดพลังงาน กว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป 4. ใช้บนั ไดแทนการใช้ลฟิ ต์ ถ้าต้องเดินเพียงชัน้ หรือสองชั้น ถือซะว่าได้บริหารร่างกายแก้ง่วง 5. ปริน้ ต์เอกสารภายในสำ�นักงาน โดยใช้กระดาษ รียสู (Reuse) และเปลีย่ นโหมดปริน้ เตอร์ให้เป็นแบบ ขาวดำ� ช่วยลดการใช้นาํ้ ยาปรับสี ในกรณีทเี่ ป็นเอกสาร ไม่เป็นทางการ 6. นำ�ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อน ส้อม จานชาม หรือแก้วนํา้ เพือ่ ช่วยลดปริมาณของใช้ ที่เป็นกระดาษ 7. ใช้แสงแดดแทนแสงจากหลอดไฟ ถ้าจุดที่ คุณทำ�งานเป็นจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอ 8. ไม่เสียบสายชาร์ตแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานเกินไป และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้จะกินไฟมากกว่า 20 วัตต์ และทำ�ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายขึ้นสู่ชั้น บรรยากาศมากถึง 12 ล้านตัน

งานไม่เดิน เพราะแรงบันดาลใจไม่มี เป็น ปัญหาใหญ่สำ�หรับคนทุกสายงาน โดยเฉพาะ สายงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ว่าแต่เราจะหาแรงบันดาลใจที่ถือเป็นสิ่งอัน ทรงพลัง เพื่อช่วยจุดประกายความคิดเจิดๆ ได้ จากที่ไหนบ้าง? 1. ดนตรี บางครั้งเนื้อร้องของบทเพลงนั้นสามารถ จุดประกายให้เกิดไอเดียใหม่ๆ หรือแม้กระทั่ง ท่วงทำ�นองและจังหวะของเพลงยังช่วยให้เราได้ บริหารอารมณ์ กระตุ้นสมองให้องค์ประกอบ ความคิดที่กระจัดกระจายมารวมกัน 2. ภาพยนตร์ ภาพสามารถสร้างจินตนาการได้ดีที่สุด ลองเลือกภาพยนตร์แนวที่ไม่เคยดู เพื่อเปิด กรอบความคิดให้กว้างยิ่งขึ้น ความแปลกใหม่ เหล่านีจ้ ะนำ�ไปต่อยอดให้เกิดผลงานทีแ่ ตกต่าง จากเดิม 3. อัพเดตข่าว ข่าวคือความสดใหม่ การได้อัพเดตข่าว หรือได้ดูเรื่องราวที่ชวนตกตะลึง อาจทำ�ให้คุณ ได้ก้อนความคิดใหม่ๆ ไปเก็บไว้ในคลังสมอง

AT WORK ก็เป็นได้     4. หนังโฆษณา คิดได้ไงอะ? เป็นความคิดหลังจากได้ดู โฆษณา ซึ่งหลายชิ้นงานโฆษณาที่ดี กระทั่ง ลึกซึ้งกินใจ มักจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ อยากลุกขึ้นมาสร้างงานผลดีๆ หรือมีพลังใจใน การดำ�เนินชีวิตต่อไปได้ 5. ออกไปเที่ยวกัน  แน่นอนว่า การได้เห็น หรือได้สัมผัสกับ สภาพแวดล้อมใหม่ จะช่วยให้เราตื่นตัวกับการ ปรับสภาพตัวเองให้พร้อมทีจ่ ะรับมือกับเรือ่ งราว ใหม่ๆ ที่เข้ามา รวมทั้งขยายขอบเขตโลกแห่ง จินตนาการ เพื่อการสร้างผลงานที่ดีในอนาคต 6. การพักผ่อน เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด ปล่อยให้ สมองได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า โดย การหยุดคิดสักพัก เมื่อสมองปลอดโปร่ง เรื่อง ที่คิดว่ายากก็จะกลายเป็นง่าย หรือไอเดียอัน หลากหลายก็จะเกิดได้อย่างไม่ยากเย็น

LET’S MAKE LIFE AT WORK HAPPIEP

S e p t e m b e r 2012

55


Beauty M A K E U P :: S K I N C A R E :: H E A L T H & W E L L N E S S

M.A.C Fluid Line (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

CLASSIC LILNER ALWAYSWORKS สำ�หรับโลกความงามแล้ว การจับคู่อายไลเนอร์คมกริ๊บกับ ปากสี นู้ ด ก็ คื อ LBD ดี ๆ นี่ เ อง เพราะเป็ น ลุ ค ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ห ญิ ง ทุกคนดูดี และยังไปได้กับการ แต่งตัวทุกสไตล์ ทุกชุด ขอแนะนำ� อายไลเนอร์แบบทนนํ้า เพื่อให้ ลุคสวยอยู่ทนนาน

Pupa Multiplay (650 บาท)

ชีวติ ในเมืองของผูห้ ญิงทำ�งานทีต่ อ้ ง เผชิญอากาศร้อนและความชื้นทุก วีว่ นั แต่ในคราวเดียวกันก็ยงั ต้องดู สวยเนีย้ บตลอดเวลา Q มีเคล็ดลับ ดีๆ ช่วยให้ความสวยของคุณยืนหยัด ได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น

Lancome Le Regard Pro (2,400 บาท)

FUSS-FREE BROWS Etude Drawing Show Creamy Pencil (495 บาท)

THE CITY PRETTY

เรื่อง Bee

M.A.C Brush เบอร์ 209 (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

EASY WAYS TO BE

คิ้ ว หนาสวยเป๊ ะ คื อ เทรนด์ ความงามมาแรงทีม่ หี ลักฐานชัดเจน ทุกรันเวย์ ใครที่คิ้วดกดำ�อยู่แล้วก็ สนุกกับการแต่งเรียวคิ้วได้ไม่ยาก แต่ถ้าคุณมีคิ้วบางและสีอ่อนแล้ว การพยายามตามเทรนด์ด้วยการ วาดคิ้วหนากว่าคิ้วจริงๆ อาจไม่ใช่ คำ�ตอบ เพราะความเป็นจริงคิว้ สวย ไม่ได้เท่ากับหนา แต่หมายถึงคิ้ว เป็นระเบียบที่เกิดจากการแต่งให้ เท่ากันทัง้ สองข้าง และหากต้องการ เติมหางคิว้ ให้ได้สดั ส่วน แนะนำ�ให้ ใช้ดนิ สอเขียนคิว้ เนือ้ นุม่ ทีจ่ ะช่วยให้ ใบหน้าดูออ่ นโยนและเป็นธรรมชาติ

M.A.C Brow Pencil Lingering (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

Ruffian ภาพจาก M.A.C Pupa Volume สี Luxurious Red (790 บาท)

M.A.C Mattene Lipstick สี Eden Rouge (810 บาท)

FOCUS ON LIPS สาวๆ หลายคนไม่ ช อบทา ลิปสติก แต่จะเน้นโฟกัสที่ดวงตา มากกว่า ทั้งที่การทาลิปสติกเป็น การเปลีย่ นลุคทีง่ า่ ยทีส่ ดุ แถมยังให้ ผลลัพธ์ที่ดูแตกต่างอย่างมากมาย และเมือ่ ต้องเผชิญอากาศร้อน ขณะ ที่ เ มคอั พ อย่ า งอื่ น บนใบหน้ า เริ่ ม เจือจาง แต่ถ้าคุณเลือกใช้ลิปสติก สูตรติดทนนาน ก็สบายใจได้ว่ายัง สวยอยู่ Monique Lhuillier ภาพจาก M.A.C

56

S e p t e m b e r 2012

Shu Uemura Rouge Unlimited สี RD165 (990 บาท)

M.A.C Lip Conditioner (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

Alexander Wang ภาพจาก M.A.C

Maybelline The Jewel Lipstick สี Rubylicious (299 บาท)

Lola Lipstick สี Blush (990 บาท)

M.A.C Cremesheen สี Sigon Summer (810 บาท)

Lancome L’Absolu Nu สี Prune Resille (1,200 บาท)

Chanel Rouge Allure สี (1,250 บาท)


Beauty

Heidi Klum

Sebastian Volupt Spray Volume Building Spray-Gel (845 บาท)

Note : ถ้าต้องการ ยกรากผมเพื่อให้ดูมี วอลลุ่มมากขึ้น ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ยกโคนผม ก่อนจะก้มศีรษะลง แล้วเป่าผมให้แห้ง

Clairol Sleek Smoother Conditioning Balm (430 บาท)

Sebastian Taming Elixir Weigtless Smoothing Creme Serum (845 บาท)

Wella Professional Perfect Setting Wet Blow Dry Lotion (325 บาท)

Olivia Palermo

BYE BYE FRIZZ อากาศที่ ร้ อ นชื้ น คื อ ตัวการทำ�ให้ผมชี้ฟู วิธีแก้ ปั ญ หาง่ า ยๆ คื อ การเติ ม ความชุ่มชื้นให้เส้นผม ควร เลื อ กใช้ โ ปรดั ก ส์ ที่ มี สู ต ร ออยล์ เ บสสำ � หรั บ ผมเส้ น ใหญ่และหนา เพื่อช่วยเพิ่ม วอลลุ่มและลดความชี้ฟู

SPEED STYLING แม้จะดูแคชวล แต่การรวบผม หางม้าก็เป็นลุคสบายๆ ที่ช่วยชีวิต คุณในวันทำ�งานได้ และเพื่อให้ผม หางม้าของคุณเรียบกริ๊บตลอดวัน ก่อนรวบผม ให้ใช้ที่หนีบผมไฟฟ้า รีดผมให้ตรง โดยต้องรีดผมตอน ที่ผมแห้งสนิท และใช้ครีมป้องกัน ความร้อนทาก่อนทุกครัง้ จากนัน้ รีด ผมโดยแบ่งเป็นช่อ เสร็จแล้วก็รวบ ผมได้เลย คุณจะได้หางม้าทีเ่ รียบหรู อยู่ทรงตลอดวัน Mirranda Kerr

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

SP Smoothen Mask (1,050 บาท)

Costello Tagliapietra ภาพจาก M.A.C

Pupa Luminys Touch Doll Pearly Edition สี pearly Porcelain (790 บาท)

Kiehl’s Activated Sun Protector for Body with SPF 50 (1,500 บาท)

การดูแลผิวกายเป็นสิ่ง ที่ ซิ ตี้ เ กิ ร์ ล ไม่ ค วรมองข้ า ม โดยเฉพาะสาวๆ ทีต่ อ้ งทำ�งาน ในห้องปรับอากาศตลอดทั้ง วัน เพราะอากาศเย็นจะดูด ความชุ่มชื้นออกไปจากผิว ชั้นนอก ดังนั้นต้องหมั่นเติม กลับไปด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ แนะนำ � ให้ เ ลื อ กใช้ สู ต รที่ มี ส่วนผสมของ SPF เพือ่ ปกป้อง แสงแดด ทาก่อนออกจาก บ้ า นทุ ก วั น และควรทาซํ้ า ทุกครั้งบริเวณแขน มือ และ ขา ก่อนจะออกไปพักกลางวัน

M.A.C Mineralize Perfectly Finish (สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์)

M.A.C Prep + Prime BB Beauty Balm (1,390 บาท)

DON’T FORGET YOUR BODY

LIGHT MAKE UP THAT STAYS PUT

แทนที่จะถมทุกอย่างลงไปบน ใบหน้า ทั้งไพร์เมอร์ รองพื้น และ แป้ ง ลองจำ � กั ด ปริ ม าณรองพื้ น เฉพาะบริเวณทีต่ อ้ งการปรับสีผวิ ให้ สมาํ่ เสมอ และบอกผ่านแป้ง เพือ่ ให้ ผิวหน้าดูฉาํ่ เป็นธรรมชาติ และเสริม ให้เมคอัพติดทนนานมากขึ้นด้วย เมคอัพเซ็ตติ้งสเปรย์

S e p t e m b e r 2012

57


Beauty

LONG LASTING IS THE POINT เรื่อง Sheila ภาพ เนาวพจน์

คุม้ ไหม ถ้าต้องเสียเวลาแต่งหน้าตัง้ นาน แต่สวยได้แค่ 2 ชั่วโมง ยิ่งคนที่มีผิวหน้ามันคงเหนื่อยใจหนัก เมื่อ ต้องมาเจอกับสภาพอากาศที่โหมกระหนํ่าทั้งแดดทั้ง ฝน ชะล้างเอาเมคอัพให้เลือนหายไปซะดือ้ ๆ ถ้าอย่าง นั้น...เรามาเลือกเมคอัพชิ้นโปรดที่มีคุณสมบัติติดทน นานกันดีกว่าค่ะ

MAKE UP FOR EVER

AQUA SHADOWS (1,050 บาท)

สื่ออารมณ์ผ่านอายคัลเลอร์รูปแบบ ดินสอที่มีมาให้เลือกถึง 12 เฉด ทั้ง ในแบบเนื้อแมตช์และเนื้อฉํ่ามุก น่า สนใจตรงคุณสมบัติ Waterproof ที่ ทำ�ให้เราสามารถสนุกกับการแต่งตา สีจัดได้เต็มที่ แบบไม่ต้องกลัวว่าจะ เลอะ เปรอะ เยิ้ม ไหลระหว่างวัน และ ด้วยขนาดทีพ่ กพาง่าย จึงเหมาะอย่าง ยิ่งที่จะพกติดกระเป๋าไว้ใช้เปลี่ยนลุค ตามต้องการ

NARS

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

THE MULTIPLE UNDRESS ME (1,700 บาท)

จากแท่งครีมอเนกประสงค์สีสุด ฮอตอย่าง Nars Orgasm สู่สีสัน ใหม่ Undress me สี ช มพู นู้ ด ประกายชิมเมอร์ เปลีย่ นลุคสาวใส ให้เซ็กซี่แบบคลาสสิก แถมติดทน ด้วยเนื้อครีมที่อัดแน่นด้วยเม็ดสี สามารถใช้ได้กบั ทัง้ เรียวปาก พวง แก้ม เปลือกตา หรือใช้ไฮไลต์รูป หน้าให้สวยเด่นมีมิติได้อย่างใจ

Benefit

SUGARBOMB ULTRA PLUSH (780 บาท)

ดึงดูดทุกสายตาให้หยุดทีร่ มิ ฝีปากวาว โดยการ ทากลอสสีชมพูดนูด้ แบบเดีย่ วๆ หรือเคลือบทับ เพื่ อ เพิ่ ม ความเงางามหลั ง ลงลิ ป ทิ น ต์ ห รื อ ลิปแมตช์ ด้วยประกายเงินวิบวับในเนื้อกลอส จะช่วยสร้างความอิ่มเอิบให้เรียวปากโดดเด้ง ได้ยาวนาน สาวคนไหนทีก่ ลัวสีปาก-แก้มจะไป คนละทิศ แนะนำ�ให้จับคู่ทากับบลัช Sugarbomb รับรองไม่มีพลาด

COFFRET D’OR

Laura Mercier

SHEER CRÈME EYE COLOUR (800 บาท)

อย่ า คิ ด ว่ า อายแชโดว์ เ นื้ อ ครี ม จะ เกลี่ยยากซะทั้งหมด เพราะเนื้อครีม สีพาสเทลในหลอดจะแปรสภาพเป็น เนื้ อ พาวเดอร์ ทั น ที เ มื่ อ เกลี่ ย ลงบน เปลือกตา ทำ�ให้เกลี่ยง่าย ไม่เป็น คราบ เลื อ กเติ ม ความอ่ อ นหวาน จุดประกายให้ดวงตาสดใสด้วย 3 เฉดสีสไตล์ Milky Pastel

58

S e p t e m b e r 2012

Deja vu

FULL KEEP BASE UV SPF24/PA++ (1,150 บาท)

ไม่ตอ้ งหลบคูเ่ ดตไปซับหน้ามันอีกต่อไป เพราะหน้าเนียน ใสจะอยู่กับเราได้ทั้งวัน เพียงทาเซรั่มควบคุมความมัน บริเวณที่มีปัญหาความมันส่วนเกินก่อนแต่งหน้า ด้วย คุณสมบัติเนื้อเจลใส ซึมซาบเร็ว จึงให้ความรู้สึกถึงผิวลื่น แห้งสบายตลอดวัน และควบคุมความมันได้ดี แถมยังช่วย ให้เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วย

สำ�หรับสาวๆ ที่ชื่นชอบการใช้รองพื้น ลอง เลือกเมคอัพเบสดีๆ ที่ช่วยปกปิดรูขุมขน ปรับผิวให้เรียบเนียน ปราศจากความมัน เพื่อเป็นการปูพื้นผิวให้ชุ่มชื้น เตรียมพร้อม สำ�หรับการเป็นตัวกลาง เชือ่ มรองพืน้ ให้ยดึ เกาะผิวได้ดีขึ้น ประหยัดเวลาเติมแป้งได้ อย่างมากมาย

CONTROL SERUM (290 บาท)


DAILY RENEWING CLEANSER

ทำงานสองประสิทธิภาพ อ่อนโยนต่อผิว สร้างสรรค์เฉพาะสำหรับผู้ชาย เพื่อช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ ทันทีที่ใช้*

97 ราย จาก 102 ราย รู้สึกว่าผิวสดชื่น เรียบเนียน และดูมีสุขภาพผิวดี

ทันทีที่ใช้*

99 ราย จาก 102 ราย รู้สึกว่ารูขุมขนดูสะอาด และกระชับขึ้น *จากผลการทดสอบความพึงพอใจ ในกลุม่ อาสาสมัครผูช้ าย 102 ราย โดยสถาบัน Ipsos Research Facility in Shanghai ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน 2555

NEW

NEW MAX LS DAILY RENEWING CLEANSER

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เนื้อเข้มข้น ช่วยให้ผิวดูมีชีวิตชีวา ขจัดสิ่งสกปรกอย่างหมดจด ไม่ทำลายความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิว ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและมอบพลังสู่ผิว ใช้บำรุงผิวร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ MAX LS ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Sirtuin Technology มีส่วนผสมของ Molecular Ageless Complex ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้น พร้อมช่วยชะลอความร่วงโรย ผลลัพธ์: ผิวดูอ่อนเยาว์ กระจ่างใส HIGH TECH. HIGH PERFORMANCE. SKINCARE FOR MEN. ONLY. labseries.co.th

Labseriesthailand


Beauty

CREATE DIFFERENT MAKE UP LOOKS

WITH MAYBELLINE HYPER GLOSS EYE LINER ของเล่นใหม่จากเมย์เบลลีน นิวยอร์ก ที่จะช่วยให้ สาวๆ สนุกกับการครีเอตหลากลุคได้ไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะ หวาน เปรี้ยว เซ็กซี่ หรือโฉบเฉี่ยว ด้วยอายไลเนอร์ชนิด นํ้าแบบจุ่ม ที่มากับสูตรฟิล์มเทคโนโลยีกระจายแสง ช่วย เนรมิตดวงตาให้คม แถมลายเส้นดำ�เงาที่เปล่งประกาย แบบกลอสซี่ยังมากกว่าเดิมถึง 10 เท่า เรียกว่าสวยข้าม คืนกันเลยทีเดียว เพราะติดทนนานถึง 25 ชั่วโมง (แต่ อย่างไรเราก็แนะนำ�ให้ล้างหน้าก่อนนอนนะจ๊ะ) ส่วนที่ น่าจะถูกใจสาวๆ ที่สุดคงหนีไม่พ้นหัวแปรงสุดพิเศษที่ ควบคุมทิศทางให้วาดลืน่ กรีดง่าย แม้จะเป็นมือสมัครเล่น ก็สามารถออกแบบลุคเก๋ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

กังวลกับปัญหาสิวเสีย้ น? ไม่ตอ้ งห่วง ด้วย Clear nose 3 steps วิทยาการลํา้ ๆ จากญีป่ นุ่ ทีจ่ ะช่วยขจัดปัญหา ดังกล่าวให้หมดไปได้ในสามขั้นตอน กับผลิตภัณฑ์ สามชนิดที่มาพร้อมกันในชุดเดียว เริ่มด้วยการทำ�ความสะอาดผิวหน้า จากนั้น ชโลม Magic Water ทิง้ ไว้ 1-2 นาทีให้ผวิ อ่อนนุม่ พร้อม สำ�หรั บ การขั ด สิ ว เสี้ ย ว ตามด้ ว ยการทามาสก์ ดำ� Japanese Secret Eraser Mask จากนั้นปิดทับด้วย Cotton Peel Off Sheet 15 นาทีแล้วลอกออก คุณสมบัติการดูดซับสิ่งสกปรกจากส่วนผสม ของ Black Carbon ในถ่านหินภูเขาไฟ จะช่วยให้ผิว บริเวณจมูกกลับมาเกลีย้ งเกลา นุม่ เนียน โดยไม่ทำ�ให้ รูขุมขนกว้าง ใช้เวลาเบ็ดเสร็จไม่ถึง 20 นาที จมูกก็ นุ่มเนียน ใสไร้สิวเสี้ยนมากวนใจ

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

เรื่อง Bee

My Choice คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ นักแสดง

LIFEFORD HI-PRECISE EYE PEN

“ยิปซีใช้อายไลเนอร์เป็นประจำ�ค่ะ จะมีติดกระเป๋า ตลอด และตอนนี้มีพี่ๆ เมคอัพอาร์ติสต์หลายคน แนะนำ�ให้ลองใช้อายไลเนอร์ของ Lifeford พี่ๆ เขา การันตีว่าดี และที่สำ�คัญราคาไม่แพง แถมกำ�ลังอยู่ ในเทรนด์ด้วย คิดว่าคงจะลองใช้เร็วๆ นี้”

TESTED & TRIED ช่วยเติมสุขภาพผิวที่ดีให้แก่ พวงแก้ม และปรับลุคโดยรวมให้ สวยสมบูรณ์แบบ บลัชเชอร์จงึ เป็น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สาวๆ ควรจะ ต้องมีติดกระเป๋าไว้ห้ามขาด

Arty Professional Blusher Stick

Lola Blusher Stick

ทาไปนิดเดียว ก็ให้สีสันชัดเจน มาก แท่งเล็กแต่คิดว่าคุ้ม เพราะใช้ได้นานแน่นนอน เกลี่ย ง่ายด้วยค่ะ ใช้แล้วไม่ทำ�ให้หน้า มัน สีสวย ติดทน แนะนำ�ค่ะ

ชอบที่ใช้ได้ทั้งแก้มและปากค่ะ สะดวกดี สีสวยด้วย แต่ต้อง ระวังเวลาเกลี่ยนิดหน่อย เพราะถ้าใช้ครั้งเดียวมากไปจะ ทำ�ให้เกลี่ยยาก ต้องค่อยๆ แต้มสีแล้วเติมทีละนิด ทาครั้ง เดียวก็ติดทนนาน ไม่ต้อง ทัชอัพบ่อยๆ

สุดารัตน์ กิจเจริญ พนักงานบริษัท 60

S e p t e m b e r 2012

BYE BYE BLACKHEAD

ฉัตรศรันย์ ลีลากิตติโชค พนักงานบริษัท

Kate Cream Cheek

ปกติจะใช้บลัชแบบพาวเดอร์ แต่พอลองมาใช้แบบครีมดู ก็ ชอบนะคะ สีสวยดี แล้วพอ เบลนด์สีก็จะกลืนไปกับผิว แก้มจะดูใสๆ เป็นธรรมชาติ จันทร์วิภา สมรูป พนักงานบริษัท


Health

YOUR PERSONAL TRAINER ANYTIME ANYWHERE ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งจ้ า งเทรนเนอร์ ส่ ว นตั ว สาวๆ Q ก็ สามารถปั้นหุ่นให้เป๊ะได้ด้วย Nike Training Club ตั ว ช่ ว ยพิ เ ศษในรู ป แบบของแอพพลิ เ คชั่ น ที่ มี ใ ห้ ดาวน์ โ หลดลงโทรศั พ ท์ กั น ได้ ฟ รี ซึ่ ง จะทำ � ให้ คุ ณ ออกกำ�ลังกายได้ง่ายและสนุกขึ้น ด้วยตารางการ ออกกำ�ลังกายทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลายแบบทัง้ สำ�หรับ ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำ�ลังกาย จนถึงผู้ที่ออกกำ�ลังกาย ขั้นแอดวานซ์ ไม่ว่าจะต้องการแค่เผาผลาญไขมัน ทำ�ให้รูปร่างเฟิร์ม อยากเสริมความฟิตของร่างกาย หรืออยากจะสร้างกล้ามเนื้อ ก็สามารถเลือกได้ตาม ต้องการ แต่ละโปรแกรมจะมีเทรนเนอร์มืออาชีพของ ไนกี้อธิบายพร้อมสาธิตวิธีการออกกำ�ลังกายในทุก ขั้ น ตอน และเพื่ อ ให้ รู้ สึ ก คึ ก คั ก อยู่ ต ลอดเวลาที่ ออกกำ�ลังกายอยู่ ก็สามารถเลือกเพลงจากเพลย์ลสิ ต์ ในโทรศัพท์ฟงั ไปด้วยได้ เมือ่ สิน้ สุดการเวิรก์ เอ้าต์กม็ ี การสรุปผลให้ดว้ ยว่าการออกกำ�ลังกายแต่ละครัง้ เป็น อย่างไร ดูแลใกล้ชิดราวกับมีเทรนเนอร์ส่วนตัวแบบนี้ แนะนำ�ให้ดาวน์โหลดด่วน

เรื่อง Bee

MAKEUP SKINCARE HEALTH &WELLNESS

S e p t e m b e r 2012

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 เมื่อจอง เข้ารับบริการ Immune & System Recovery 90 นาที จะได้รับบริการ Bespoke Skin Polish เพื่อขจัดเซลล์ผิวเก่า หรือ Intensely Nourishing Hair Treatment เพื่อการ บำ�รุงเส้นผมที่อ่อนแอ อย่างลํ้าลึก และ ผ่อนคลายด้วยการนวด แบบอายุรเวท เป็นเวลา 30 นาที เป็นของสมนาคุณ

Egyptian Magic Cream

รายละเอียดเพิ่มเติม egyptianmagic thailand.com หรือ facebook. com/egyptianmagicthailand

62

สปา Botanica โรงแรมสุโขทัย โทร.0-2344-8888

หลั ง จากโด่ ง ดั ง ที่ อ เมริ ก ามาเป็ น 20 ปี ครีมในตำ�นานอย่าง Egyptian Magic Cream (1,800 บาท) ก็ ไ ด้ ฤ กษ์ ม าเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการทีบ่ า้ นเรา ทำ�ให้ไม่ตอ้ งเกิดความลำ�บาก ในการฝากซื้อให้วุ่นวายอีกต่อไป สำ�หรับคนที่ยังไม่เคยลองใช้ Q ขอบอกว่า มี ติ ด บ้ า นหรื อ ติ ด กระเป๋ า ไว้ ชี วิ ต จะง่ า ยขึ้ น เยอะ เพราะเป็นครีมบำ�รุง all in one ที่ใช้ได้ทั่ว ร่างกาย ตั้งแต่ผิวหน้า รอบดวงตา ริมฝีปาก มือ ข้อศอก หัวเข่า แม้แต่จะบำ�รุงปลายผม ขนคิ้ว หรื อ ขนตาก็ ยั ง ได้ สำ � หรั บ หนุ่ ม ๆ จะใช้ เ ป็ น อาฟเตอร์เชฟก็ไม่มีปัญหา นอกจากดู แ ลประจำ � วั น แล้ ว ยั ง บำ � รุ ง เข้มข้นเฉพาะส่วนได้ด้วย สำ�หรับสาวผิวแห้ง สามารถใช้ครีมต่างมาสก์ทาทิง้ ไว้ตลอดคืน แล้ว คุณจะตื่นมาต้อนรับวันใหม่พร้อมใบหน้านุ่มๆ ส่วนสาวผมยาวที่มีปัญหาผมแตกปลาย ตอน

IMMUNE ENHANCEMENT หนุ่มสาวคนใดที่มีอาการภูมิแพ้ คัดจมูก นํ้ามูกไหลให้รู้สึกหงุดหงิด รำ�คาญใจทุกครั้ง ที่อากาศร้อนไป หนาวไป หรือแม้แต่อากาศ เปลีย่ น ขอแนะนำ� Immune & Stress Recovery ทรีตเม้นต์พเิ ศษของสปาโบทานิกา้ ทีส่ ร้างสรรค์ มาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ ขั้นตอนการบำ�บัดจะเน้นที่เนินอก ใบหน้า ศีรษะ และแผ่นหลัง ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สกัด จากดอกลาเวนเดอร์ ที ท รี และใบสน จาก Aromatherapy Associates แบรนด์สปาชื่อดัง จากอังกฤษ ควบคูไ่ ปกับการนวดแบบอายุรเวท ซึง่ จะเป็นการช่วยให้ระบบหายใจทำ�งานได้ดขี นึ้ รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย และ อาการปวดศีรษะได้ด้วย

หลังสระผม เช็ดให้หมาดแล้วใช้ครีมทาปลาย ผมทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนจะล้างออก ส่วนหนุม่ สาวทีช่ อบกิจกรรมกลางแจ้ง สามารถ ใช้ after sun ช่วยปลอบประโลมผิวหลังเผชิญ แดด หรือบำ�รุงหลังว่ายนํา้ ในสระหลังจากทีต่ อ้ ง เผชิญกับคลอรีนเป็นเวลานาน เมจิกครีมกระปุกนี้คือผลผลิตที่เกิดจาก การรวมกันจากสารบำ�รุงที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นนํ้าผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง นํ้ามันมะกอก ขี้ผึ้ง และโปรพอลีส เพราะไม่มีส่วนผสมของ สารสังเคราะห์ จึงอ่อนโยน ใช้ได้กบั ทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวที่บอบบาง ระคายเคืองง่าย และ แห้งมาก ครีมจะตอบโจทย์ความต้องการของ คุณได้จริงๆ โดยบำ�รุงได้ทั้งเช้าและก่อนนอน ส่วนคนทีม่ ผี วิ ธรรมดาหรือผิวมันก็ใช้ได้ เพียงแต่ จำ�กัดการบำ�รุงเฉพาะแค่ตอนกลางคืนก็พอ


Shopping หมวกผ้าสักหลาด ตกแต่งคริสตัล 1,799 บาท จาก H&M

ต่างหูโลหะตกแต่งมุก 449 บาท จาก H&M

แหวนอะคริลิกตกแต่ง คริสตัล สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Topshop

เสื้อแจ๊กเก็ตลูกไม้ทอลาย สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Miss selfridge

NEW GEOMETRIC

นาฬิกาสายหนังทรงเหลี่ยม สอบถามราคาได้ที่ร้าน Balenciaga รองเท้าหนังกลับ ตัดต่อส้น 3,799 บาท จาก Zara

เรื่องและสไตล์ ปิติพงษ์ พงษ์ดำ� สร้อยคอโลหะลงยา สอบถามราคาได้ที่ร้าน French Connection

เสื้อผ้านิตทอลาย สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Topshop

เดรสผ้ายืดตัดต่อลาย สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Topshop

PRADA

JEANCHARLESDECASTELBAJA

MARC BY JACOBS

กระเป๋าตกแต่งหมุด 1,990 บาท จาก Zara

ลวดลายกราฟิกจากรูปทรงเรขาคณิต ยัง เป็นแนวทางในการออกแบบของบรรดา ดีไซเนอร์แถวหน้าของวงการ หนาวนีร้ ปู ทรง และลายพิมพ์ลายทอใหม่ๆ ยังคงวาดลวดลาย ไปจนถึงแอ๊กเซสซอรี่ชิ้นเด่นอย่างกระเป๋า และรองเท้าที่ให้สาวๆ แมตช์ได้ครบลุค กางเกงผ้าลูกไม้ทอลาย สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Miss selfridge

64

S e p t e m b e r 2012

Juicy Couture ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม : Topshop ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ : MNG ชั้น 1 สยามพารากอน : Zara ชั้น 1 สยามพารากอน : Miss selfridge ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ : issey miyake bao bao ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม : French Connection ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์ : Balenciaga ชั้น M สยามพารากอน : H&M ชั้น 1 สยามพารากอน

กระเป๋าเมทัลลิก สอบถามราคาได้ที่ร้าน issey miyake bao bao

รองเท้าตัดต่อส้น สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Topshop


Shopping กระเป๋าหนังเเก้ว ลายจุด สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Louis Vuitton ข้อมือโลหะ ตกแต่งโบ 249 บาท จาก H&M

แว่นกันแดด กรอบสี ราคา สอบถามได้ที่ ร้าน Kenzo

CARTOON NETWORK

เสื้อแจ๊กเก็ตหนังแต่งหมุด 3,990 บาท จาก Mango

นาฬิกาสายยาง รูปสายฟ้า จาก Jeremy Scott x Swatch สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน Swatch

เดรสผ้ายืดพร้อมเข็มขัด 2,490 บาทจาก Mango JEREMY SCOTT

กรอบโทรศัพท์ตกแต่ง คริสตัล 199 บาท จาก H&M

BALENCIAGA

PRABALGURUNG

กระเป๋าหนังเย็บ ตัดต่อลาย จาก 3.1 Phillip Lim สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Club 21

สร้อยคอคริสตัล จาก Shourock’s สอบถามราคา ได้ที่ร้าน Club 21

กางเกงเมทัลลิกทอง สอบถามราคาได้ ที่ร้าน Juicy Couture รองเท้าส้นสูง หนังเมทัลลิก 4,290 บาท จาก Mango

เป็นอีกครั้งที่สาวๆ จะได้แปลงโฉมเป็นสาว น้อยมหัศจรรย์ ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่อง ของเหล่าตัวการ์ตูน และหนังไซไฟจากยุค ก่อน ทีม่ าในลายพิมพ์บนเสือ้ ตัวเก่ง ไปจนถึง แอ๊กเซสซอรี่ชิ้นเด่นประจำ�ซีซั่น เพื่อสร้าง สีสันให้หนาวนี้สดใสไม่ซํ้าใคร เข็มขัดหนังตกเเต่ง หัวเข็มขัดรูปปีก 1,290 บาท จาก Zara

รองเท้าบูต๊ หนัง 4,490 บาท จาก Zara

MNG ชั้น 2 สยามพารากอน : Zara ชั้น 1 สยามพารา กอน : H&M ชั้น 1 สยามพารากอน : Club 21 Accessories ชั้น M สยามพารากอน: Swatch แผนก นาฬิกา ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม : Juicy Couture ชั้น 2 เซ็นทรัลชิดลม : Kenzo ชั้น M สยามพารากอน : Louis Vuitton ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น G เกษร S e p t e m b e r 2012

65


Men’s

S T Y L E :: S K I N C A R E :: T R E A T M E N T :: S C E N T

เรื่อง โรมัน ฮาเซกาว่า

TRIBE ATTACK

เห็นมาสักพักใหญ่กบั เครือ่ งประดับหน้าตา Tribal แปลกตา ประกอบร่างด้วยหินสี หัวกะโหลก เครือ่ งเงินสลัก รวมถึงสัญลักษณ์ชนเผ่าต่างๆ ที่ ไปปรากฏอยู่บนข้อมือของช่างภาพ สไตลิสต์ และนักเขียนแฟชัน่ ชือ่ ดังหลายๆ คนของบ้านเรา อดไม่ได้จนต้องถามไถ่ว่าหาซื้อกันมาจากไหน จนได้ค�ำ ตอบว่าเป็นแบรนด์ของบ้านเรานีล่ ะ่ ชือ่ ว่า Attack & Release ผมไปสื บ หาจนได้ ข้ อ มู ล ว่ า เขาเป็ น แบรนด์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ความเชือ่ ความศรัทธา ไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ โบราณ ความเป็ น ชนเผ่ า วั ฒ นธรรมร็ อ กแอนด์ โ รล และ มอเตอร์ไซค์ เพราะทัง้ หมดทัง้ มวลนัน้ คือพลังผลักดัน ให้เกิดวิวฒ ั นาการ การเรียนรู้ และเป็นทีม่ าของตัวตน ฉะนั้นในเครื่องประดับหนึ่งชิ้นที่เห็น ต่างก็มีที่มา หลากหลาย ตั้งแต่การถักทอของชาวเหนือ งานฝีมือ จากชาวเกาะทางตอนใต้ มาผสมผสานกับงานฝีมือ ของคนท้องถิ่น จนกลายเป็นการ Mixed Culture ที่ น่าสนใจ และมีสไตล์อย่างที่สุด อยากเห็นของจริง ลองแวะไปตามที่อยู่นี้ครับ

it SHOES

ผมว่า Miuccia Prada คือมือวางอันดับ ต้นๆ ในการ Redesign หยิบของเก่ามาทำ�ใหม่ ได้เจ๋งมากๆ โดยเฉพาะกับคอลเล็กชั่นรองเท้า สำ�หรับชายหนุ่ม เห็นกันได้ชัดๆ กับ S/S 2011 กับ Brogue Shoes สลับสีพื้นยางหนา ต่อด้วย S/S 2012 รองเท้าสตั๊ดกอล์ฟอินสไปร์ประดับ คริสตัลเม็ดเบ้ง มาถึง A/W 2012 นี้ ผมว่าเธอก็ ไม่พลาด เพราะรองเท้าทรงเหลีย่ ม ทัง้ แบบผสม ยางทูโทน และแบบทีต่ กแต่งด้วยดอกไม้หนังนัน้ เริ่มมีคนถามหากันแล้ว ส่วนตัวผมว่ามันกวน ซ่าส์ และมีอารมณ์ขันที่รุ่มรวยดี สนนราคาคู่นึง ไม่เบา แต่เชื่อเถอะว่า Sold Out ชัวร์

66

S e p t e m b e r 2012

SuperrZaaap! Store สาขา Terminal 21, Outcast Store สยามสแควร์ ซอย 10 (ชั้น 2 โครงการ Siam Vintage), IFRD สยามสแควร์ ซอย 2, 8080 Cafe อาร์ซีเอ


NEXT TO NORMAL

COME CLOSER ไม่กวี่ นั มานี้ มีรนุ่ น้องฝากผมซือ้ หนังสือรวมภาพ The Sartorialist ของ Scott Schuman แรกก็งงว่าอยู่ดีๆ ทำ�ไมถึงอยากได้หนังสือที่ออกมาแล้วตั้งสองสามปี มาถึงบางอ้อว่า ต้องซื้อเก็บเล่มเก่า เพราะมิสเตอร์ ชูแมนเธอออกหนังสือเล่มใหม่แล้วในชื่อว่า ‘Closer’ ในเล่มยังเป็นการรวมภาพสตรีทสไตล์ที่แฟนคลับ ของเขาน่าจะคุน้ ตา (จากบล็อกของเขาเองนัน่ แหละ) แต่ก็ต้องยอมรับว่า ภาพรวมทั้งมุมมองของมิสเตอร์ ชูแมนนัน้ ลุม่ ลึก และโฟกัสในเอกลักษณ์ของ subject ที่เขาถ่ายมากกว่าช่างภาพสตรีทอื่นๆ และถึงจะเป็น หนังสือภาพก็จริง แต่ผมขอแนะนำ �ว่าอย่าดูแต่รูป เพราะข้อเขียนของมิสเตอร์ชูแมนนั้นสนุกกว่าที่คิด ไม่วา่ จะเป็นมุมมองแสบๆ คันๆ เกีย่ วกับเรือ่ ง Effortlessly Chic หรือแม้กระทัง่ ทิปส์ในการแต่งกายของทัง้ ชายหนุ่ม และหญิงสาว ที่ผมเห็นด้วยเต็มร้อยว่า เข้าใจง่าย และเวิร์กจริง

THE ARTISTS การชักชวนอาร์ติสต์มาทำ�งานร่วมกับแบรนด์ดังเป็น กลยุทธ์ที่ใครก็ใช้ เพราะสวยจริง ขายได้จริง Uniqlo เองก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มาเนิ่นนาน และหนักหน่วงกว่าใครๆ ดูจากบรรดารายชือ่ อาร์ตสิ ต์ รวมถึงบรรดาตัวละครคาแร็กเตอร์ดงั ๆ จากหลากหลาย วงการที่ถูกดึงมาร่วมด้วยช่วยกันในคอลเล็กชั่น A/W 2012 นี้ก็ได้ อย่าง Sanrio (Hello Kitty & The Little Twin Stars) fafa, Eric Elms, American Freshman, Ado Mizumori, Free and Swell, Majokko Collection, mt, Fender ซึ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้เฉพาะแค่ UT : Uniqlo T-Shirt Collection นะครับ ยังมีรุ่นใหญ่ ตัวแม่ กว่านีอ้ กี เพียบ แนะนำ�ให้ขยัน หมัน่ เดินไปเยีย่ มเยียน ช็อปให้บอ่ ยกว่าเดิม จะได้ไม่พลาดชิน้ เด็ดๆ ไปซะก่อน

CAMPAIGN STAR

เพราะเดินหน้าด้วยคอนเซ็ปต์ที่ไม่ยี่หระ ใครว่า ‘we present culture, not just fashion’ ฉะนัน้ แบรนด์ทถี่ กู รวบรวมมาใน Multi-Cultured Store สุดคูลแห่งใหม่นี้ จึงเน้นเฉพาะไอเท็มที่ดู เหมือนจะธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา อาทิ A.P.C, At the Vanessa Bruno, Elizabeth & James, Girl by Band of Outsiders, Kitsune Tee, Kolor, Maison Martin Margiela 6 & 10, Mark Mcnairy, Rag & Bone, Repetto, sacai, Shouropuk, Steve J & Yoni P, Swim-ology, Thome Browne, UNDERCOVER ทีว่ า่ มานีค่ อื แบรนด์แฟชัน่ เสือ้ ผ้า ยังไม่รวม แบรนด์ไลฟ์สไตล์อนื่ ๆ อย่าง Defornics แบรนด์ เครื่องเขียน ที่เชื่อว่าปากกาหนึ่งด้าน สามารถ ปลดปล่ อ ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ อ ย่ า งไม่ มี ขีดจำ�กัด Mad et Len แบรนด์เครื่องหอมจาก ปารีสทีผ่ มเคยไปเดินหาอยูน่ านกว่าจะได้ เพราะ คนทำ�จะลงมือผลิตต่อเมื่อได้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เป็นอีกหนึง่ ช็อปทีผ่ มแนะนำ�ให้หมั่นเดิน เพราะ คอนเซ็ปต์ของเขาจะเปลี่ยนการจัดร้าน รวมถึง มีการจัดนิทรรศการศิลปะ และการแสดงดนตรี สดอยูท่ กุ เดือน เชือ่ หรือยังล่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆ

Michael Phelps นักว่ายนํ้าคนดังเจ้าของ สถิติเหรียญทองโอลิมปิกคือ ซูเปอร์สตาร์คน ล่าสุดที่ถูกเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ Louis Vuitton ในแคมเปญ ‘Core Values’ ซึ่งเน้น ความเป็นเฮอร์รเิ ทจของแบรนด์แห่งการเดินทาง (ต่อจากคนดังรายเก่าก่อน อย่างฟรานซิส ฟอร์ด และโซเฟีย คอปโปล่า, มูฮมั มัด อาลี, คีธ ริชาร์ด, แอนเจลิน่า โจลี่ ฯลฯ) ครั้งนี้วิตตองยังคงใช้ บริการของช่างภาพคนดัง Annie Leibovitz อยู่ เหมือนเดิม โดยถ่ายไว้ถึง 2 เวอร์ชั่น ได้แก่ เฟลป์ ส ในชุ ด สปี โ ด้ ตั ว เก่ ง นอนแช่ ใ นอ่ า งนํ้า พร้อม Keepall ใบโปรดที่แพ็กเพียบไว้ด้วย ยีนส์ตัวโปรด กับอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่มาเต็มในชุด สูท 3 ชิ้น โดยนอกจากเฟลป์ส ก็ยังมีอีกหนึ่ง ตำ � นานที่ ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น พรี เ ซ็ น เตอร์ นั่ น คื อ Larisa Latynina (77 ปี) เจ้าของ 18 เหรียญทอง โอลิมปิกในช่วงปี ค.ศ. 1956-1964 ซึ่งตอนนั้น เธอลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาจากสาธารณรัฐ โซเวียต ผู้ซึ่งเฟลป์สเพิ่งทำ�ลายสถิติของเธอไป หมาดๆ จากโอลิมปิก ณ ลอนดอน ทีเ่ พิง่ ผ่านพ้น ไปนี่เอง

S e p t e m b e r 2012

67


Grooming

TRY SOMETHING NEW เรื่อง Sheila

แม้ จ ะมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเลื อ ก ใหม่ ม าให้ เ ลื อ กมากขึ้ น แต่ สำ�หรับคุณผู้ชายบางคน อาจ จะยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะ กับตัวเอง ลองมาสนุกกับการ ตามหาคู่หูที่ใช่ไปกับเรา ไม่ แน่ว่าอาจโดนใจคุณในระยะ ยาวก็เป็นได้

LAB SERIES MAX LS Daily RenewING Cleanser

สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์

ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ข องการ ปรนนิ บั ติ ผิ ว ที่ ร วมพลั ง ทำ � ความ สะอาดในแบบ Cleanser และ Mask ไว้ในหนึง่ เดียว ด้วยส่วนผสม ที่ ช่ ว ยลดความตึ ง ของผิ ว เสริ ม กระบวนการผลิตออกซิเจน ทำ�ให้ ผิ ว สดชื่ น ไม่ แ ห้ ง ตึ ง ช่ ว ยเคลี ย ร์ ผิวให้สะอาดหมดจด พร้อมดูดซับ สารบำ�รุงในขั้นตอนถัดไป

CLINIQUE SKIN SUPPLIES FOR MEN DARK SPOT CORRECTOR

30 มล. 2,600 บาท

รับมือกับปัญหาขนคุด และรอยดำ� หลังการโกนหนวด ด้วยซีรมั่ ขวดใหม่ จาก Clinique ที่ นำ � เอาส่ ว นผสม ออร่า CL-302 Complex ในผลิตภัณฑ์ Best seller Derma White มาให้คณ ุ ผู้ชายได้ลอง พร้อมเสริมคุณค่าด้วย 5 ส่วนผสมใหม่ ช่วยกระตุ้นการผลัด เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ ปรับสีผิวให้ สมํ่าเสมอ รวมทั้งบำ�รุงผิวแสบแดง ให้ชุ่มชื่นทันทีที่ใช้

KIEHL’S Facial Fuel No-Shine Hydrator

75 มล. 1,350 บาท

STYLE SKINCARE TREATMENT SCENT

ถ้าคุณเชือ่ ในประสิทธิภาพการซึมซับ ของเหลวของฟองนํ้า ขวดนี้เหมาะ เลย! ด้วยโครงสร้างส่วนผสมฟองนํา้ จิ๋ว ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบน ชั้นผิวด้านนอกได้ทันตา พร้อมกันนี้ เนื้อครีมที่ซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็ว จะตรงเข้าเติมนํ้าหล่อเลี้ยงผิวและ กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ARTISTRY MEN

Charging Essence

30 กรัม 1,775 บาท

แค่ขั้นตอนเดียวก็สามารถปรับสมดุล บำ�รุงผิวให้ชุ่มชื้นและลดเลือนริ้วรอย ไปพร้อมกัน ด้วยเอสเซ้นต์สูตรพิเศษ ที่ถูกคิดค้นเพื่อผู้ชายเอเชียโดยเฉพาะ แถมเนื้อยังบางเบาซึมซาบง่าย ทำ�ให้ รู้สึกดียามสัมผัสผิวนุ่มลื่น มีชีวิตชีวา

ERMENEGILDO ZEGNA Zegna Intenso Eau de Toilette Natural Spray

L’OREAL Studioline Addict Gel

199 บาท

สนุกไปกับการครีเอตทรงผมลํ้าๆ ด้วยเจลจัดแต่ง ทรงผมคุณภาพ ที่มีให้เลือกถึง 4 สูตร แตกต่างกัน ที่ประกายเงาของเท็กซ์เจอร์ และความแข็งแรง อยู่ทรงหลายระดับ เพียงเลือกใช้ให้เหมาะกับทรง ที่ต้องการ ก็สามารถอยู่เป๊ะได้ทั้งวัน

68

S e p t e m b e r 2012

50 มล. / 2,800 บาท 100 มล. / 3,750 บาท

ด้วยความร้อนแรงจากกระวานและพริกไทย สีชมพู แฝงมากับกลิ่นที่รู้สึกสดชื่นๆ จาก ส้มแมนดารินสีเขียว และมะนาวอิตาเลียน ช่วยทำ�ให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า แถม ยั ง ผสานกลิ่ น เข้ ม ๆ ที่ ไ ด้ จ ากดอกไอริ ส หญ้าแฝก ไม้หอม วานิลลา และมัสก์เข้าไป จึ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความเข้ ม หนั ก แน่ น สมชาย มากขึ้น


ToHave &ToHold

Sealed

WITH THE KISS

Bliss

แม้ในชีวติ จริงผมจะไม่คอ่ ยได้ใช้ปากกาจด บันทึกอะไรแล้ว แต่ก็ยังชอบคอนเซ็ปต์ของการ เขียนโน้ตอยู่ครับ เพราะเขียนประโยคจิ๋วจ้อย อะไรก็ตาม เวลามันไปถึงผู้รับแบบปากกาบน การ์ดนีม่ คี ณ ุ ค่ากว่าอีเมล์มากมาย…ล่าสุดสมุด บันทึกแบรนด์โปรดอย่าง Moleskin เขาออก กระดาษโน้ตขนาดโปสการ์ด ที่เขียนแล้วพับไป มากลายเป็นซองส่งไปรษณียไ์ ด้เลย เหมาะมาก สำ�หรับการเขียนแค่ไอเลิฟยู หรือไอมิสยู ส่ง มาจากแดนไกล…ประมาณว่ารักน้อยๆ แต่รัก นานๆ ครับ คนชอบเขียนโปสการ์ดต้องเลิฟแบบ สุดๆ

RETAIL

เรื่อง ปรเมศวร์ แม็คกราทท์

TO HAVE &TO HOLD

t i d n e p s o t dI eas and how

A.P.C. แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมานาน อาการ คล้ายๆ กับ Kitsuné ประเภทที่ว่าเรียบเสียจนบางทีดูไม่รู้ ว่าเป็นแบรนด์มรี าคา แต่กน็ นั่ แหละครับ เราใช้ของดีส�ำ คัญ ที่ตัวเรารู้ คนอื่นจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่าง ไม่เห็นเป็นไร รู้แต่ ว่ า ใส่ แ ล้ ว มั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ก็ พ อ…ยกตั ว อย่ า งไอเท็ ม สำ�คัญอย่างกางเกงยีนส์ที่เป็นอันฮิตในหมู่ผู้นิยมยีนส์ก็ไม่ มีปา้ ยยีห่ อ้ ใดๆ กำ�กับด้านนอกเลย แต่เขาถือกันว่าเป็นยีนส์ ที่ใช้ผ้าแบบ Selvage Denim คุณภาพระดับท็อปจากญี่ปุ่น ใส่แล้วมันมีรอย wear และ fade (ศัพท์ของคนเล่นยีนส์) สวยงามเป็นเอกลักษณ์เชิดหน้าชูตาเจ้าของได้เป็นอันมาก ทราบแล้วเปลี่ยน และก็เช่นเดียวกันไปชมได้ที่ Next to Normal ครับ

RETAIL

70

S e p t e m b e r 2012

Maison Kitsuné ส่วนตัวแล้วผมชอบแบรนด์เงียบๆ เรียบๆ ไม่ตะโกนโฉ่งฉ่าง แต่เก๋ด้วยวัสดุและดีเทลเล็กๆ น้อยๆ ครับ อย่าง Maison Kitsuné ที่ฟังชื่อแล้ว เป็นญี่ปุ่น แต่จริงๆ กลับเป็นแบรนด์ของปารีส ก็ แปลกดี แต่ทั้งนี้ก็เพราะหนึ่งในสองผู้ก่อตั้งเขา เป็นชาวญี่ปุ่นครับ ก็เลยได้ไลน์เสื้อผ้าที่เด่นใน วัสดุแบบญีป่ นุ่ แต่พะยีห่ อ้ ว่าดีไซน์แบบปารีเซียง กลายเป็นส่วนผสมที่เก๋ดี…จริงๆ แล้วเขาขึ้นชื่อ เรื่ อ งเชิ้ ต และเสื้ อ นิ ต ที่ เ รี ย บๆ อ่ อ นนุ่ ม ด้ ว ย คุณภาพมียี่ห้อเป็นหมาจิ้งจอกเล็กๆ น่ารักแอบ อยู่ ต ามที่ ต่ า งๆ…และที่ ต้ อ งนำ � มาเล่ า ให้ ฟั ง ก็ เพราะวันนี้มี Kitsuné มาเยือนบางกอกแล้ว เริ่มต้นเป็นคอลเล็กชั่น Tee หรือเสื้อยืดน่ารักๆ ผ้ า นิ่ ม ๆ ลายน้ อ ยๆ โดยจำ � หน่ า ยที่ Next to Normal ซีเล็กช็อปเปิดใหม่สดุ เก๋ในเซ็นทรัลเวิลด์ ครับ แนะนำ�ให้ไปชมกันดังนี้


ขั้นตอนการสร้างที่สืบทอดมานาน

ToHave &ToHold

Domestic

CALL HIM

Joseph

TO HAVE &TO HOLD

ผมถูกใจแบรนด์ Joseph ดังที่นำ�มาให้ชม นี้ ในฐานะที่เขาเป็นจ้าวไอเดียเรื่องข้าวของ เครื่องใช้ในการทำ�ครัวครับ ตั้งแต่มีด เขียง ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ แต่ละอย่างคั้นไอเดียมาทำ� กันสุดฤทธิ์จนอยากจะมอบรางวัลให้ทีเดียว ซึ่ง นอกจากจะฉลาด อำ�นวยความสะดวกให้เราใน เรื่องที่เคยเป็นความยุ่งยากจนกลายเป็นเรื่อง ง่ายคลิกเดียวแล้ว สีสันรูปร่างก็ยังน่ารักน่าใคร่ อีกต่างหาก ผมชอบทัง้ เครือ่ งวัดปริมาณสปาเกตตี เขียงพับได้ ถาดทำ�นํ้าแข็งแบบคลิกเดียวหลุด ไปจนถึงชามสะเด็ดนํ้าผักนั่นเลย กระซิบว่ามี จำ�หน่ายที่ Crystal Maison CDC น่ะเอง คน ชอบอะไรๆ ครีเอทีฟไปเลือกกันได้เลย

Brand Value legacy duffle, Flap และ tassel ในโทนสีโซลิด

แล้วรักของเราจะทันสมัย

My Cup of Tea ขณะนีถ้ งึ เวลาทีด่ ไี ซเนอร์ไทยชัน้ นำ�เริม่ เผยคอลเล็กชัน่ หน้าหนาวแล้วครับ นำ�โด่งมาเป็นแบรนด์แรกกับ Disaya แบรนด์สุดโปรดของสาวๆ หลายคน วินเทอร์นี้ มาในคียค์ อนเซ็ปต์แสนน่ารักแบบสาวหวานชวนเชิญ จิบชาแบบอิงลิชไฮทีครบเครือ่ งจัดเต็ม ทุกรายละเอียด องค์ประกอบของการละเลียดจิบชาของสาว Disaya ทั้งชั้นเค้ก, กองถ้วยเซรามิกสุมเรียงกัน และเซ็ต กระเบือ้ งบลูแอนด์ไวต์ หยอดความสวยป๊อปด้วยโทน สีทงั้ หวานและดำ� ตัง้ แต่สมี ว่ งบลูเบอร์ร,ี่ ครีมนม, ส้ม ชมพูแบบชากุหลาบ และเจือสีสดแบบลูกอมลิกเคอริซ ไปจนถึงลายพิมพ์บลูแอนด์ไวต์ ซึ่งสีหวานแบบโร แมนติกชินวั ร์ทถี่ กู โปรยลงบนหลากหลายเทคนิค ทัง้ งานพิมพ์สไตล์ทรอมป์-ลอยล์ ที่บรรจงวางปักมุกล้อ ไปกับลายพิมพ์ถ้วยชาม รวมไปถึงแผ่นกระดาษฉลุ (Dollies) ที่ถูกใช้เป็นองค์ประกอบหลักของลายพิมพ์ ในคอลเล็กชั่น…ที่ชอบที่สุดก็คือการเอาลายพริ้นต์ จานมาผสมกับการเก็บริมแบบ scallop เนีย่ แหละครับ ถึงว่าสาวๆ เขาจึงเทให้หมดใจกันเลย น่ารักขนาดนี้

72

S e p t e m b e r 2012

Now Trending

ประวัติศาสตร์จะไม่ซํ้า ประวัติศาสตร์จะ ต้องเปลี่ยน…แต่ประวัติศาสตร์ดีๆ บางอย่าง ก็ ไ ม่ ค วรเปลี่ ย น เพราะมั น จะกลายเป็ น มรดก ตกทอดไงครับ ดังที่ Coach แบรนด์เครื่องหนัง จากนิวยอร์กที่คุ้นหูคุ้นตาคุณๆ มานานนั้น ส่ง คอลเล็กชั่น Legacy หรือแปลง่ายๆ ว่า มรดก ดั ง ที่ ว่ า มาตอกยํ้ า ให้ คุ ณๆ ทำ�ความรู้ จั ก กั บ ประวัตศิ าสตร์ของแบรนด์อกี ครัง้ ผมอยากจะให้ คุณลืมภาพแนวที่เป็นดีไซน์แบบโลโก้เพียบ ที่ สาวๆ หลายๆ คนเขารักเขาชอบกันไปก่อน ด้วย Legacy นี้เขาจะพาเรากลับไปรู้จักกับรากฐาน ที่กำ�เนิดมาจากการเป็นผู้ผลิตถุงมือเบสบอล หนังอย่างดี ซึ่งได้รับความนิยมจนเติบโตเป็น เครือ่ งหนังอืน่ ๆ ดังทีน่ ำ�มาผลิตใหม่เป็น Legacy Duffel ทรงเรียบง่าย หรือกระเป๋าแบบ flap bag และ Tote ที่ดูขึงขังแต่ก็หรูหรา…เป็นชิ้นเบสิก ที่มีประวัติศาสตร์ชาติตระกูลดีครับ


ToHave &ToHold

TO HAVE &TO HOLD

TECH

The Great Indoor โอลิมปิกจบลงไปแล้ว ความฉํ่าแฉะของ การนั่งถ่างตาดูมหกรรมกีฬาในเดือนที่ผ่านมา ทำ�ให้ผมตระหนักได้ว่า ถึงเวลาของการอัพเดต ศูนย์รวมความบันเทิงในบ้านเสียที… ก็เดี๋ยวนี้ การถ่ายทอดกีฬาต่างๆ เขามีการคิดประดิษฐ์มมุ กล้องมากมาย อย่างกับนั่งชมภาพยนตร์ชั้นดี แล้วเหตุใดเราจึงจะไม่หาทีวีเจ๋งๆ มารองรับให้ สมนํ้าสมเนื้อใช่ไหมล่ะครับ ยิ่งตอนนี้จอ LED ใหญ่ๆ ราคาน่ารักขึ้นมาก และยังให้คุณสมบัติ ไฮเทคแถมพ่วงมาอีกเยอะแยะ สำ�หรับใครที่ กำ�ลังลังเลอยู่ ผมคัดมาให้แล้ว 3 เจ้า เลือกตาม นี้เลย คุณไม่ผิดหวังชัวร์

SAMSUNG ES8000 SERIES จ้าวแห่งความไฮเทคต้องยกให้ ซัมซุงนะครับ มีทั้งกล้องระดับ HD จดจำ�ใบหน้าเราได้ มี Wi-Fi ในตัว แถมยังโทรศัพท์ ผ่านเน็ตได้อีก ตบท้ายด้วย บอดี้ที่ดูราคาแพง ไฮโซสุดๆ

LG LM9600 ซีรี่ส์นี้กินขาดแบรนด์อื่นด้วยดีไซน์ครับ เพราะใช้ ขอบอะลูมินั่มเล็กมาก บางจิ๋วเพียง 5 มิลลิเมตร ภาพจึงเหมือนกับไร้ขอบกันเลยทีเดียว

PANASONIC TCP65VC พานาโซนิคชูธงฉีกออกไปด้วยการขายข้อดี ของจอแบบพลาสม่าครับ เพราะจอพลาสม่า นั้นคอนทราสต์จัด สีดำ� ดำ�สนิท แถมความ สว่างก็มากกว่า LED ภาพจึงคงความสด สว่างสะใจแม้ในห้องที่แดดส่องมากๆ ใน ตอนกลางวัน

74

S e p t e m b e r 2012


LifeStyle F O O D S :: D R I N K S :: N I G H T O U T :: A C T I V I T I E S

เรื่อง P.K. ภาพ เนาวพจน์

Mugendai

ส่วนลด สาหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 20% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

“โดมชอบทานอาหารญี่ปุ่นครับ ร้านที่ ทานอยู่ประจำ�คือ ‘Mugendai’ เป็นซูชิและ เทมปุระบาร์ มาที่นี่จะได้ทานอาหารอร่อย รสชาติ แ บบต้ น ตำ � รั บ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า เครือ่ งบินไปไหนไกล เพราะเจ้าของร้านเป็น เซียนอาหารญีป่ นุ่ ตัวจริง บุกตะลุยมาทัว่ ทัง้ ฮอกไกโด โอซาก้า คิวชู จนถึงโตเกียว เสน่ห์ ของร้านนีอ้ ยูท่ คี่ วามสด อย่างปลาดิบ จะส่ง ตรงมาจากตลาดปลาที่โตเกียว เรือเทียบ ฝัง่ ประมาณตีหา้ พอประมูลปลาได้ ก็จะจับ เทีย่ วบินไฟลต์เช้าสุดมาถึงเมืองไทย ขึน้ โต๊ะ เสิร์ฟทันมื้อเย็นพอดี”

กระเทียม

MY FAVORITE DISH ‘Mugendai’ ชั้น 7 โครงการเดอะกลาส (ทองหล่อ) โทร. 0-2726-9222, 089-495-7375 ปกรณ์ ลัม “สำ�หรับใครที่ชอบซูซิ โดมขอ แนะนำ� ‘อูนิ’ ปกติเราจะเห็นไข่ หอยเม่นแช่เย็นมาในบล็อกไม้ แต่ร้านนี้เขาจะใส่ตู้ เลี้ยงในนํ้า ทะเล ส่งขึ้นเครื่องมาแบบเป็นๆ ทำ�ให้เนื้อสดหวาน ส่วนใครที่ ชอบเทมปุระ แนะนำ� ‘เทมปุระ ไข่แดง’ จานนี้หาทานยาก ทาง ร้านเลือกใช้ไข่ญี่ปุ่น เพราะไข่ ไทยเยื่อจะไม่แข็งแรง ทอดไม่ได้ ไข่แดงสดคลุกแป้งเทมปุระ แป้ง ด้านนอกจะกรอบ แต่พอกัด เข้าไปข้างใน เนื้อไข่แดงจะนุ่ม เยิ้ม หอมมันมากๆ อารมณ์ เหมือนไข่ยางมะตูมบ้านเรา สองจานนี้เป็นจานเด็ดที่โดม ทานเป็นประจำ� หวังว่าแฟนๆ Q คงจะชอบกันนะครับ”

76

S e p t e m b e r 2012

CELEBRITY

FAB & FAV RESTAURANTS แม้เป็นเมืองที่อากาศอาจจะร้อนไปสักนิด รถ อาจจะติดไปสักหน่อย แต่คุณทราบหรือไม่ว่า กรุงเทพมหานครของเรา ได้รับการโหวตให้ เป็นเมืองแห่งอาหารอร่อยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในโอกาสพิเศษครบรอบหนึ่งปี Q Magazine ขอถือโอกาสเชิญเหล่าคนดัง มาร่วมแบ่งปันความอร่อยในกรุงเทพฯ ด้วย การแนะนำ� 10 ร้านอาหารเด็ดในดวงใจสไตล์ ตัวเอง จะมีร้านใดกันบ้าง ตามไปดูกันค่ะ

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 10% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

“ร้านโปรดของพี่ต้องร้าน ‘กระเที ย ม’ ตรงซอยวิ ภ าวดี ฯ 22 เจ้ า ของร้ า นชื่ อ ตี่ เขาเป็ น เมคอั พ อาร์ ติ ส ต์ รุ่ น เดี ย วกั บ พี่ ม้ า -อรนภา ไม่ ใ ช่ พี่ จ ะมา โฆษณาร้านเพือ่ นนะ แต่อาหาร เค้ารสดีจริงๆ” ร้านกระเทียม ซอยวิภาวดีฯ 22 โทร.0-2513-9426

MY FAVORITE DISH

ปวันรัตน์ นาคสุริยะ “ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้าน กระเทียม อาหารทุกจานจึงต้อง มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบ ที่ ชอบมากคือกระเทียมร้านนี้ทาน ได้ไม่ต้องกลัวปากเหม็น เพราะ เขาใช้กระเทียมพันธุ์ดีหัวใหญ่ไร้ กลิ่น พี่ไปทุกครั้งก็จะสั่งเห็ด กระเทียม, หอยลายกระเทียม, สปาเกตตีกระเทียม อาหารเขา อร่อยทุกจาน ใครชอบทาน กระเทียมต้องไปลอง”


LifeStyle

Harvey “‘Harvey’ เป็นร้านโปรดที่แพร ชอบไปทานกับครอบครัวและเพื่อนๆ อาหารเป็นฝรั่งเศสสไตล์แคลิฟอร์เนีย จุ ด เด่ น ของร้ า นนี้ คื อ ไวน์ ดี ๆ อาหาร อร่อย และพิถีพิถันในการคัดวัตถุดิบ ชั้ น เลิ ศ จากแหล่ ง ต้ น ตำ � รั บ ในแต่ ล ะ ประเทศ รับรองว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวัง ค่ะ”

‘Buttercup’ ชั้น 1 Amari Residence ซ.ศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) โทร.0-2319-9630

Buttercup ‘Harvey’ ทองหล่อ ซอย 9 โทร.0-2712-9911 MY FAVORITE DISH

ปาลาวี บุนนาค อิสสระ

ส่วนลด 10% สำ�หรับเมนู อาหารจานหลัก เฉพาะบัตร MercedesCard

“แนะนำ�ให้สั่ง ‘Truffles Cappuccino’ ทานเป็นออเดิร์ฟก่อน แล้วตามด้วย ‘Sole meuniere with butter caper sauce’ เนื้อปลาโซลสดหวาน หนังปลา จะกรอบมาก ซอสรสชาติดี บีบมะนาว หน่อยอร่อยเลย สำ�หรับใครที่ชอบทาน ปลาเหมือนแพร จานนี้ไม่ควรพลาดค่ะ”

“วันเกิดของ Q ทั้งที ผมขอ อนุญาตควงไปที่ร้าน ‘Buttercup’ สาเหตุที่เลือกร้านนี้อย่าง แรกเลยคือ ร้านตกแต่งน่ารัก นั่งแล้วรู้สึกรีแล็กซ์ อบอุ่น และ สบายใจ จะคิดงาน ทานข้าว หรือแฮงก์เอ้าต์ก็ได้ เรียกว่านั่ง สบายจนลืมเวลาไปเลย”

Crepes & Co Restaurant “ส่วนตัวเป็นคนชอบทานแป้ง อยูแ่ ล้ว และโปรดปรานในการทาน ขนมมากๆ ร้านประจำ�คือ ‘Crepes & Co’ ร้านนี้เค้าถนัดเรื่องเครป มี เมนู เ ครปอร่ อ ยๆ ให้ เ ลื อ กเยอะ มากกว่า 100 ชนิด แถมยังมีอาหาร ให้เลือกทานหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งเมดิเตอร์เรเนียน โมร็อกโก กรีก บัลแกเรีย ตะวันออกกลาง และ สเปน”

MY FAVORITE DISH จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี “เครปที่นี่อร่อยทุกชิ้น แต่ด้วย ความที่เป็นคนชอบทานอะไร ง่ายๆ เมนูโปรดจึงเป็นเครป ธรรมดาๆ อย่าง ‘Nutella Crepe’ จุดเด่นคือแป้งเครปที่ หอมและนุ่มมาก แค่ทานกับ ช็อกโกแลตซอส ก็อร่อยแล้วค่ะ”

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 5% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

MY FAVORITE DISH จิตภัทร พุ่มหิรัญ “‘Bolognese Spaghetti’ ร้านนี้ อร่อยมาก เขาลวกเส้นได้กำ�ลังดี ส่วนซอสเนื้อก็อร่อยลํ้า และล่าสุดเพิ่ง ไปทานมาคือ ‘Smoked Salmon and Scrambled Eggs’ ซึ่งร้านอื่น เขาจะเสิร์ฟแค่ตอนเช้า แต่ที่นี่สามารถ สั่งได้ทั้งวัน ผมชอบทานแซลมอนอยู่ แล้ว เลยกลายเป็นเมนูโปรดไปเลย ที่ชอบอีกอย่างคือเบเกอรี่ของร้าน มี ความกลมกล่อม ไม่หวานจัด ชิ้นที่ ทานบ่อยๆ คือ ‘Scone’ สั่งมาคู่กับ กาแฟร้อน เวลาทานแนะนำ�ให้ลองดม กลิ่นก่อน เนื้อแป้งหอมมากๆ แล้วเนื้อ ข้างนอกจะกรอบนิดๆ แต่ข้างในยังคง ความนุ่มอยู่ อร่อยมาก”

FOODS DRINKS NIGHTOUT ACTIVITIES

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 10% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

‘Crepes & Co Restaurant @ Langsuan’ ทองหล่อ ซอย 8 (โซน หน้าโครงการ Eight ทองหล่อ) โทร. 0-2726-9398, 0-2726-9399

S e p t e m b e r 2012

77


“The Bar & The Restaurant” 24th Avenue, 88/1 ซอยสุขุมวิท 24 โทร 02-261-6677, 082-222-7474

LifeStyle

Fallabella

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 10% (เฉพาะสาขา พารากอน)

MY FAVORITE DISH

‘Fallabella’ สยามพารากอน ชั้น G โทร.0-2610-7657 และ สาขา 100 ราชดำ�ริคอมเพล็กซ์ (สมาคมกรีฑาสโมสร) โทร.0-2252-5131, 0-2252-5132

“ที่สาขาพารากอน ปออยาก แนะนำ�ให้ลองทานพิซซ่า รสชาติแบบอิตาเลียน ต้นตำ�รับ อร่อยมาก แต่ สำ�หรับที่สาขาราชดำ�ริ ที่นี่มี ทั้งอาหารอิตาเลียนและครัว ไทย ซึ่งปอว่าอร่อยทั้งคู่ จานโปรดของปอคือ ‘Tata Steak’ ครึ่งแรกจะเป็น ‘Black Squid Ink pasta’ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสเต็ก เนื้อดิบเกรดดี ราดด้วยไข่ดิบ ทานด้วยกันแล้วอร่อยมาก แม้จะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและ โปรตีน แต่ปอไม่รู้สึกกลัว อ้วนเลยสักนิด (ยิ้ม)”

Meeting Room Asian Gastro “ถ้านึกถึงอารมณ์ปาร์ตี้ พลอย จะไปทีร่ า้ น ‘Meeting Room’ พลอย มีมุมโปรดอยู่ตรงระเบียงด้านนอก เป็นมุมที่เหมาะกับการแฮงก์เอ้าต์ มากๆ เขาจัดวางโต๊ะได้อย่างลงตัว สามารถเดิ น ไปทั ก ทายกั น ได้ ทั้ ง ร้าน แต่ละวันจะมีธีมไม่เหมือนกัน ยิ่ ง ศุ ก ร์ - เสาร์ จะยิ่ง สนุก มาก ไม่ ควรพลาด”

78

S e p t e m b e r 2012

“ร้านโปรดของปอคือ ‘Fallabella’ สาขาสยามพารากอน ปอชอบ ไอเดียของร้านที่ออกแบบครัวแบบ เปิด นั่งทานไปก็ดูเชฟชาวอิตาเลียน ปรุงอาหารไปเพลินๆ เป็นการเรียก นํ้ า ย่ อ ยได้ ดี ม าก แต่ ถ้ า มี โ อกาส พิเศษ เป็นการปาร์ตี้หรือเฉลิมฉลอง ปอจะเลือกไปที่ ‘Fallabella’ สาขา ราชดำ�ริ มาทีไรก็จะได้เจอคนคุน้ เคย ได้อารมณ์แบบ Chill at home ส่วนตัว ปอจะชอบมาวันพุธเพราะคนไม่แน่น นั่งสบาย แต่ถ้าใครชอบบรรยากาศ แบบปาร์ตี้ แนะนำ�ให้มาวันศุกร์-เสาร์ จะสนุกมากๆ”

ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 20% (เฉพาะอาหาร จานหลัก)

MY FAVORITE DISH

The Bar & The Restaurant มนตร์ลดา พงษ์พานิช “ดวงแนะนำ�ให้ทาน ‘Scallop Cappuccino’ หอยตัวใหญ่มาก เนื้อสด หวาน ปรุงออกมาได้ เพอร์เฟ็กต์ ไม่แข็งเกินไป พอ ยกมาเสิร์ฟก็รู้สึกเซอร์ไพร์ส ในความสวยงามของอาหาร ยิ่งพอได้ชิมก็ยิ่งหลงรัก เข้าไปใหญ่ เรียกว่าสวยทั้ง รูป แถมจูบแล้วหอมด้วยค่ะ สั่งมาทานคู่กับ ‘Moet & Chandon Champagnes’ จิบนิดๆ ช่วยให้อาหารอร่อย ขึ้นค่ะ”

“ถ้าถามถึงร้านโปรดชั่วโมงนี้ ดวงคิดถึง ‘The Bar’ เพราะเป็นร้าน ที่บรรยากาศดี ใส่ใจเรื่องบริการ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส แขกที่มา ก็น่ารัก ด้วยการตกแต่งที่โมเดิร์น บวกกั บ แสง สี เสี ย ง เหมาะกั บ อารมณ์ปาร์ตสี้ งั สรรค์เป็นทีส่ ดุ โดย ส่ ว นตั ว ดวงจะชอบนั่ ง ข้ า งนอก ก่อน พอทานอาหารเสร็จก็เข้าไป ฟังดนตรีด้านในต่อ”

‘Meeting Room Asian Gastro’ ทองหล่อ ซอย 18 ชั้น 2 J-Di Boutique Mall โทร.0-2713-8553

MY FAVORITE DISH

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 10% (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

พลอย หอวัง “อาหารที่นี่เป็นแนว ‘Asian Fusion’ ผสมผสานวัฒนธรรมการทานอาหาร ของหลายๆ ชาติไว้ด้วยกัน พลอยจะ มีเมนูประจำ�เป็น ‘วุ้นเส้นผัดกับกิมจิ’ ไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่า เพราะพอเห็น หน้าพลอยเขาก็จะยกมาให้ทันทีแบบไม่ ต้องสั่ง ต้องลองนะอร่อยมากๆ ถ้า ทานข้าวอิ่มแล้วอยากดริ๊งก์ต่อ พลอยแนะนำ� ‘Kate Stylist’ แก้วนี้เริ่ด ที่สุด รสออกเปรี้ยวอมหวาน สีเหลืองน่าทาน ส่วนแก้วอื่นไม่เคย ลองต้องไปชิมกันเอง (หัวเราะ)”


LifeStyle

ส่วนลด สําหรับบัตรเครดิต กสิกรไทย 10% เฉพาะสาขา K-Village (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

The Wave Capri Italian Restaurant “ร้านโปรดของผมคือร้าน ‘Capri’ ซึ่งเป็นชื่อเกาะๆ หนึ่งทางตอนใต้ของ อิ ต าลี อาหารที่ นี่ จ ะเน้ น รสจั ด จ้ า น ถูกปากคนไทย ถึงเป็นอาหารอิตาเลียน แต่ รั บ รองว่ า ไม่ เ ลี่ ย นเลยสั ก นิ ด ร้ า น สาขาประจำ�จะอยู่ตรงเค วิลเลจ เพราะ เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้า แต่ล่าสุด เพิ่งได้ไปทานที่สาขาเอเชียทีค ติดริม แม่ นํ้ า เจ้ า พระยา บรรยากาศดี ม าก บางวันมีไวโอลีนมาเล่น โรแมนติกที่สุด แนะนำ � มาให้ ทั น ดู พ ระอาทิ ต ย์ ต กดิ น มองออกไปเห็ น คนเดิ น เล่ น ริ ม แม่ นํ้ า เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อย นักในกรุงเทพฯ” ‘Capri Italian Restaurant’ K-Village สุขุมวิท 26 โทร.0-2665-6227 และสาขา Asiatique The Riverfront ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-74 โทร. 0-2108-4488

MY FAVORITE DISH

ภูวนาท คุนผลิน “อยากแนะนำ�ให้ทาน ‘Rocket Salad’ เป็นจานโปรดของผม เลย โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทาน ผัก ที่เลือกร็อกเก็ตเพราะขนาด ใบกำ�ลังดี พอดีปากพอดีคำ� เวลาทานแล้วไม่เสียกิริยา (หัวเราะ) และผักร็อกเก็ตของเขา สดและกรอบมาก ที่พิเศษอีก อย่างคือเราสามารถครีเอตสลัด จานพิเศษของตัวเองได้ เช่น เพิ่มเห็ดแชมปิญอง ราดนํ้าเกรวี่ สร้างสรรค์ได้เลยตามใจชอบ”

มอบอาหาร จานพิเศษ (ยำ� The Wave) สำ�หรับผู้ที่ถือบัตร เครดิตกสิกรไทย

“ไลฟ์สไตล์เกือบทั้งหมดของผมจะ อยู่ในเมือง ใช้ชีวิตวุ่นวายตลอด ถ้ามีวัน ว่างๆ ก็อยากจะพักผ่อน ขับรถออกนอก เมืองหาอาหารอร่อยๆ ทาน ร้านประจำ� ของผมคือ ‘The Wave’ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้า เจ้าพระยา บรรยากาศดี นั่งสบาย ตัวร้าน เป็ น โกดั ง สิ น ค้ า เก่ า นำ � มาตกแต่ ง ใหม่ สไตล์โมเดิร์น แต่เรียบง่าย ใช้โทนสีฟ้า ขาวดูสบายตา ไปทุกครัง้ จะนัง่ ตรงระเบียง ที่ยื่นออกไปริมนํ้า นั่งดูคลื่นนํ้ากระทบฝั่ง ลมพัดเย็นสบาย มีดนตรีเล่นตั้งแต่หัวคํ่า เปิดด้วยเพลงเบาๆ ถ้าดึกหน่อยก็จะเพิ่ม ดีกรีความสนุกไปเรื่อยๆ ครับ” ‘The Wave’ ถนนราษฎร์บูรณะ (ด้านหลังห้างบิ๊กซี ราษฎร์บูรณะ) โทร.0-2427-3341

FOODS DRINKS NIGHTOUT ACTIVITIES

ปิยะวัฒน์ เข็มเพ็ชร MY FAVORITE DISH “อาหารที่นี่จะออกแนวลูกครึ่ง ผสม กันระหว่างไทยและเทศ ด้วยความที่ เจ้าของร้านเคยทำ�งานโรงแรมมาก่อน จึงพิถีพิถันกับวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการ ปรุง ใครที่ชอบอาหารแซ่บๆ แนะนำ� ‘ต้มแซ่บเนื้อตุ๋น’ ซดคล่องคอ หอม พริกแห้งทอด เนื้อและเอ็นตุ๋นได้เปื่อย นุ่ม เด้งดึ๋งเคี้ยวเพลินดีครับ สำ�หรับ ใครที่ชอบอาหารทะเลแนะนำ�ให้สั่ง ‘หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดฉ่า’ หอย ตัวใหญ่เนื้อหนา ผัดกับสมุนไพร ปรุง รสแซบ เผ็ดนำ� รับประกันทานแล้ว ต้องมีเหงื่อซึมครับ”

หมายเหตุ โปรโมชั่นของทุกร้านใช้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2555

S e p t e m b e r 2012

79


Drink

LA VIE EST BELLE

กิติภพ คูหาทัสนะดีกุล แม้จะออกตัวว่าไม่ใช่นักดื่ม และไม่ใช่ปาร์ตี้เลิฟเวอร์ แต่การที่ได้สร้างสรรค์เครื่องดื่มแก้วพิเศษด้วย ความรักและความพิถีพิถัน เพื่อเสิร์ฟความสุข ให้แก่ผู้อื่น คือเสน่ห์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์ ที่ ทำ�ให้คุณยู-กิติภพ เอ็นจอยกับสิ่งที่ยึดเป็น อาชีพมาตลอดเวลาเกือบห้าปี “งานของผมมีเสน่ห์ตรงที่เราสามารถวัดผล จากผลงานของเราได้เลย เวลาเห็นลูกค้าเอ็นจอย กับค็อกเทลของเรา ผมว่าผมมีความสุขมากกว่า เขาอีกครับ” คุณยูกล่าวพร้อมรอยยิ้มขณะปรุง ค็อกเทลให้เราชิม นอกจากให้ชิมแล้ว คุณยูยังฝากสูตรง่ายๆ มา ให้คนรักค็อกเทลได้ลองผสมเองที่บ้าน แต่ถ้า ใครอยากดื่มค็อกเทลเคล้าดนตรีแจ๊ซ คุณยูยัง ฝากเชิญให้แวะเวียนไปที่ VIE Bar ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่ง

เรื่อง Girl about Town ภาพ Naowapoj

TEA TINI รสชาติเข้มข้น เหมาะสำ�หรับผู้ที่ชอบดื่ม มาร์ตินี่ แต่อยากได้รสชาติที่แตกต่าง วอดก้า 60 ชากลิ่นพีช 30 นํ้ามะนาวสด 1/2

มล. มล. ผล

ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงใน shaker พร้อม นํ้าแข็ง เขย่าให้เข้ากันแล้วกรองเฉพาะนํ้า เทลงในแก้วมาร์ตินี่

หลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีกิจกรรมอะไรดีไปกว่าการได้ไป แฮงก์เอ้าต์กับกลุ่มเพื่อนที่รู้ใจ ไม่ว่า จะเป็น night out ที่ได้เอ็นจอยพบปะ ผูค้ นมากหน้าหลายตา หรือ night in ที่ สามารถเป็นตัวของเองได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ พร้อม กับค็อกเทลรสชาติดีๆ ด้วยสูตรที่ส่ง ตรงมาจาก VIE Bar กับวิธกี ารผสมแสน ง่ายดาย ที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ ด้วยตนเอง งานนี้พร้อมการันตีความ อร่อยในทุกๆ แก้วที่ได้ลิ้มลอง ขอบคุณ VIE Bar โรงแรม VIE โทร.0-2630-4000

LEMON LASSO

VIE BAILEY’S

PEPPERMINT SENSES

รสชาติเปรี้ยวหวาน ให้ความรู้สึก สดชื่น เหมาะสำ�หรับผู้ที่ชอบปาร์ตี้ แต่ไม่นิยมแอลกอฮอล์

รสชาติหอมหวานคล้ายคาปูชิโน เหมาะกับทุกคนที่ชื่นชอบรสชาติ หวานมันหอมของเนื้อครีมเข้มข้น

รสชาติเข้มข้น เจือความเปรี้ยวแบบ กำ�ลังดี กลิ่นหอมของใบโหระพาจะ ช่วยเรียกความรู้สึกสดชื่นกลับคืนมา

นํ้าแอปเปิล นํ้าผึ้ง โยเกิร์ต นํ้ามะนาว แอปเปิ้ลเขียว

เบลีย์ 30 มล. Creme de Cacao White 15 มล. คาลัวร์ 15 มล. นมสด 50 มล. อบเชย 1 แท่ง ผงอบเชย เล็กน้อย

วอดก้า ลิเคียวกลิ่นมิ้นต์ ลิเคียวกลิ่นเมลอน นํ้าสับปะรด นํ้ามะนาวสด ใบโหระพา

ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงใน shaker แล้วเขย่าพร้อมนํ้าแข็ง กรองเฉพาะ นํ้าเทลงในแก้ว ก่อนเสิร์ฟให้โรย ผงอบเชยลงไปเล็กน้อย แล้วตกแต่งแก้วด้วยแท่งอบเชย

ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงใน shaker ตบใบโหระพาก่อนจะใส่ลงไปเพื่อให้ เกิดกลิ่นหอม ไม่ควรใช้ช้อนกดเพราะ จะทำ�ให้ใบชํ้าและจะเสียรสชาติ จากนั้น ใส่นํ้าแข็งลงไปแล้วเขย่า ก่อนจะ กรองเฉพาะนํ้าเทลงในแก้วที่มีนํ้าแข็ง เกือบเต็ม

120 มล. 45 มล. 45 มล. 30 มล. 1/2ผล

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจน ละเอียด แล้วเทใส่แก้ว ตกแต่งด้วย แอปเปิลเขียว เพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจ มากขึ้น

80

S e p t e m b e r 2012

30 มล. 15 มล. 15 มล. 60 มล. 1/2 ผล 8 ใบ


Cooking

เรื่อง Cheers ภาพ Naowapoj

SPICY MUSSEL IN WHITE WINE

เป็นฟิวชัน่ ซีฟดู้ ทีค่ ณ ุ เจนนี-่ เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ จัดมาแนะนำ�เพื่อคนที่ ชอบรับประทานหอยโดยเฉพาะ โดย นำ�หอยแมลงภูต่ วั โตมาผัดกับไวน์ขาว ชูกลิ่นอายในสไตล์อิตาเลียน พร้อม คลุกเคล้าเพิม่ ความจัดจ้านด้วยเครือ่ ง เทศในแบบไทยๆ นอกจากจะเป็นเมนู อร่อยทีท่ �ำ ตามได้ไม่ยากแล้ว จานเด็ด นี้ยังเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตของร้าน Wine Republic Bar & Bistro ที่ลูกค้า แวะมาเป็นต้องสั่งมาลิ้มลองไม่ขาด

82

S e p t e m b e r 2012


Cooking

ส่วนผสม (สำ�หรับ 1 ที่) หอยแมลงภู่สด กระเทียมสับ หัวหอมสับ ผักชีฝรั่งสับ ใบกะเพราสับ พริกแห้งหั่นท่อน นํ้ามันมะกอก นํ้าสต๊อกไก่ นํ้าสต๊อกหอยลาย เกลือ พริกไทยดำ�ป่น ไวน์ขาว

3 ช้อนโต๊ะ 3 ช้อนโต๊ะ 3 ช้อนโต๊ะ ½ ช้อนโต๊ะ ½ ช้อนโต๊ะ 3 ช้อนโต๊ะ

TIPS นํ้าสต๊อกซีฟู้ด หรือนํ้าสต๊อกหอยลาย จะให้รสชาติที่ หวานเข้ากันกว่านํ้าสต็อกชนิดอื่น ถ้าไม่อยากเสียเวลาเคี่ยวนํ้าสต๊อก สามารถใช้นํ้าต้มสุก แทนก็ได้ แต่ควรพิถีพิถันในการเลือกหอยแมลงภู่ สักหน่อย จะได้รสหวานที่มาจากความสดใหม่ ไวน์ขาวและสมุนไพรอย่างผักชีฝรั่งและใบกะเพราช่วย ดับกลิ่นคาวของหอยได้ดี

วิธีทำ� • เจียวกระเทียม หัวหอม และพริกแห้งในนํ้ามัน มะกอกพอให้เหลือง และส่งกลิ่นหอม • นำ�หอยแมลงภู่ลงผัด ตามด้วยนํ้าสต๊อกไก่และ นํ้าสต๊อกหอย • ปรุงรสตามชอบด้วยเกลือ พริกไทย และไวน์ขาว • ปิดฝากระทะสักครู่ เร่งไฟแรงให้นํ้าสต๊อกเดือด หรือจนฝาหอยเปิดอ้าออก • โรยผักชีฝรั่งและใบกะเพรา เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม

Book Recommended THE ASIAN BARBECUE BOOK BY ALEX SKARIA เป็นตำ�ราเล่มสำ�คัญสำ�หรับคนรัก Barbecue และ คนชอบอาหารประเภทย่าง ที่คุณเจนนี่บอกว่า ถูกใจ ตรงที่เนื้อหาในเล่มแนะนำ�สูตรนํ้าจิ้มนานาชนิด ที่คน อ่านสามารถนำ�ไปมิกซ์แอนด์แมตช์กับเมนูประเภทย่าง ได้ตามชอบใจ ซึ่งแต่ละสูตรใช้วัตถุดิบส่วนผสมแปลกๆ ที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้มาให้ลองทำ� แถมเล่มนี้ยังเป็น reference ของสูตรอาหารในร้าน Wine Republic เมื่อสมัยเริ่มก่อตั้งอีกด้วย

คุณเจนนี่ - เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ อดีตนักร้องสาวสวยที่หันมาเอาดีทางด้านธุรกิจร้าน อาหาร แม้ว่าในช่วงเริ่มแรกเธอจะไม่มีพื้นฐานด้าน การทำ�อาหารมาก่อน แต่ด้วยความตั้งใจจริง จึงเรียนรู้ เอาจากเชฟในร้าน และคุณอั๋น-ศราวุธ นวแสงอรุณ แฟนหนุ่มไปพร้อมๆ กัน กระทั่งต่อมาก็ได้เป็นทั้ง เจ้าของและหุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารชื่อดังมากมาย อาทิ ‘Spaghetti House’ ร้านอาหารที่นำ�เสนอเมนู เส้นฝรั่งในแบบไทยประยุกต์ ‘นางกวัก’ ร้านอาหาร อิตาเลียน-ฝรั่งเศส ตามติดด้วย ‘Wine Republic Bar & Bistro’ และล่าสุดยังมีแผนจะเปิดร้านอาหาร ในต่างแดนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย S e p t e m b e r 2012

83


Travel

LET’S GO AROUND IN

เวลาเดินช้าที่ คลองบางหลวง เรื่อง พจวรรณ ภาพ เนาวพจน์

BANGKOK หมุนกรุงเทพฯรอบตัว ทัวร์ 360 องศา

‘กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการ ปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของ ประเทศไทย’ เปิดไปเจอคำ�ขวัญใหม่ล่าสุด ของกรุ ง เทพมหานคร ทำ � ให้ ฉุ ก คิ ด ได้ ว่ า กิจกรรมช่วงวันหยุดของคนเมืองอย่างเรา ความจริงไม่ได้มแี ค่กนิ ข้าว ดูหนัง เดินห้างฯ เพราะ ‘กรุงเทพฯ’ ยังมีความรืน่ รมย์มากกว่า นั้น Q จึงขออาสาพาออกไปท่องกรุงเทพฯ กัน แต่ถ้าจะให้ดี...ด้วยภาพการจราจรอัน แสนหฤโหด เลยขอโฉบ ‘มอเตอร์ไซค์’ ซึ่ง น่าจะเป็นทางออกสุดเท่ห์ และอินเทรนด์สดุ ๆ ...ที่ จ ะพาเราเที่ ย วชมกรุ ง เทพฯได้ อ ย่ า ง สะดวกและชิลที่สุด NOTE!! ชื่อเสียงเรียงนามของ ‘คลอง บางหลวง’ นั้น ได้มาจากคราวที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาสร้าง ราชธานีที่กรุงธนบุรี ข้าราชการ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต่างมาจับจองสร้าง บ้านกันอยู่ริมคลอง ‘บางกอกใหญ่’ ซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้ว่า ‘คลองบางข้าหลวง’ เรียกไปเรียกมา เหลือเพียง ‘คลองบางหลวง’ ในที่สุด 84

S e p t e m b e r 2012

ขอบคุณสถานที่ Park Ventures

หลายคนอาจไม่คาดคิดว่า จรัญสนิทวงค์ เขตที่มีปัญหาเรื่องรถติดเป็นอันดับต้นๆ ของ กรุงเทพฯ จะมีมุมสงบซ่อนอยู่อย่างเช่น ‘คลอง บางหลวง’ หรือ ‘คลองบางกอกใหญ่’ ซึ่งเป็น ชุ ม ชนริ ม นํ้ า อั น เก่ า แก่ มี ป ระวั ติ อั น ยาวนาน มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เต็มไปด้วยภาพ วิถชี วี ติ แบบเก่า บ้านช่องยังเป็นไม้กระดาน มอง ไปในนํ้าก็จะเห็นปลาตัวโตดำ�ผุดดำ�ว่าย หลาย บ้านมีอาหารปลาถุงโตแขวนไว้ เรือหางยาวสี สดใสสัญจรไปมาแทบทุกนาที จนทำ�ให้เรา เกือบลืมไปว่านาทีนี้เรายังอยู่ที่กรุงเทพฯ ไฮไลต์ของชุมชนนี้คือ ‘บ้านศิลปิน’ อาคาร ไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลอายุกว่าร้อยปี ที่สร้าง ล้ อ มรอบเจดี ย์ เ ก่ า ถู ก ปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น แหล่ ง ชุมนุมของเหล่าศิลปินที่มีใจรักงานศิลปะ โดย พื้นที่ชั้นบนถูกดัดแปลงให้เป็นแกลเลอรี่ ส่วน ชั้นล่างถูกแบ่งไว้อย่างเป็นสัดส่วน มุมแรกคือ ‘ร้านชุมพล การพิมพ์’ มุมเก๋ๆ ที่คุณสามารถทำ� เครื่องประดับ สร้างภาพพิมพ์ เพ้นต์หน้ากาก และระบายสีปูนปั้น สร้างสรรค์งานศิลปะเก๋ๆ ติดมือกลับบ้านได้ ถัดไปเป็นโรงละครกลางแจ้ง ของคณะหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง ชื่อคณะ คำ�นาย โดยผู้เชิดสวมหน้ากากสีดำ� ร่ายรำ�ด้วย ลีลาอันอ่อนช้อย ติดกันเป็น ‘ร้านรักพานิช’ มุม ขายของที่ระลึกทั้งสมุดทำ�มือ และโปสการ์ด มี ร้านกาแฟเล็กๆ ทีร่ สชาติอร่อยเข้าขัน้ Q สามารถ สรุปสั้นๆ ได้ว่า ‘ชุมชนคลองบางหลวง’ ไม่ได้ เป็นเพียงแค่ตลาดย้อนยุคตามสมัยนิยม แต่ เจตนารมณ์ของคนทีน่ คี่ อื ‘การเก็บรักษาตำ�นาน ที่ยังเหลืออยู่ไว้ตราบนานเท่านาน’


Travel

ย่านคลาสสิก ท่าพระจันทร์ เป็นย่านริมนํา้ อันเก่าแก่ ซึง่ เป็นจุดเชือ่ มต่อ ระหว่างพระนครและธนบุรี มาย่านนีส้ งิ่ แรกทีไ่ ด้ พบคือ ‘ตลาดพระเครือ่ ง’ อันเก่าแก่และยิง่ ใหญ่ สนนราคาบูชามีตั้งแต่สิบบาทจนถึงสิบล้าน!! สัญลักษณ์ที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งของท่า พระจันทร์นอกเหนือจากแผงพระแล้ว ก็ยังมี บรรดา ‘หมอดู’ อาชีพที่อยู่คู่กับถนนสายนี้มา ยาวนาน สำ � หรั บ ใครที่ เ ดิ น เที่ ย วจนเมื่ อ ยขา ย่านนีก้ ม็ หี มอนวดแผนโบราณรุน่ เก๋าฝีมอื ระดับ อาจารย์ รับรองว่าหายเมื่อยเป็นปลิดทิ้ง บ่ายคล้อยมีตลาดนัดเล็กๆ ณ ลานคน เมืองท่าพระจันทร์ ตัง้ อยูห่ น้าประตู ม.ธรรมศาสตร์ อัดแน่นด้วยพ่อค้าแม่ขาย เดินเพลินๆ ดูของ กระจุกกระจิก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่อง ประดับ โปสการ์ดและของแฮนด์เมดเก๋ๆ ด้วย ความที่เป็นแหล่งนักศึกษา ของแถวนี้จึงราคา ไม่แพง

มิวเซียมสยาม YUMMY TREATS!! • ร้านอร่อย ขนมปังเนย กระเทียมเจ้าเก่า หัวมุมถนนหน้า ธรรมศาสตร์ • ก๋วยเตี๋ยวเจ๊อ๋อย หรือที่คนแถวนี้ รู้จักกันในนาม ‘ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว ฟรี’ เพราะมีให้ทานแบบไม่อั้น • นิวย่งฮั้วโภชนา ข้าวหน้าเป็ด เลิศรส ส่วนหมูแดง หมูกรอบ ก็แสนอร่อย • ร้านโรตี-มะตะบะ ร้านเก่าแก่อยู่ คู่ท่าพระจันทร์มานานนับสิบปี • ร้านขนมคุณแอ๊ว ร้านขนมไทย สูตรโบราณ รสดั้งเดิมตำ�รับ ชาววัง

ย่านวัดวังและฝัง่ พระนคร มีอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควร พลาด นั่นคือ ‘มิวเซียมสยาม’ คอนเซ็ปต์ของพิพิธภัณฑ์แห่ง นี้มุ่งเน้นการเรียนรู้รากเหง้า ของชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่ม ชุมชนในเขตเมืองบางกอก ถ้า สงสั ย ว่ า ผื นแผ่ นดิ นที่ เ รายื น อยู่ทุกวันนี้มีที่มาจากไหน หา คำ�ตอบได้ที่นี่ ‘มิวเซียมสยาม’ เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. สอบถาม โทร.0-2622-2599

ตึกเก่าเล่าเรื่อง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหล ในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อย่าลืม มาโพสต์ท่าสวยๆ คู่กับอาคารเก่า สไตล์ โ คโลเนี ย ล ที่ ตั้ ง ตระหง่ า น เรียงรายภายในเขตพระนคร เริ่ม ตั้ ง แต่ พ ระที่ นั่ ง บรมพิ ม าน กอง บัญชาการกองทัพไทย กระทรวง กลาโหม กรมแผนทีท่ หาร กระทรวง มหาดไทย โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง ไล่ ไปถึงตรอกศิลป์ ถนนดินสอ แค่ขี่ มอเตอร์ไซค์เพลินๆ ชมวัดวังและ สถาปัตยกรรมของฝัง่ พระนคร เท่านี้ ก็เกินคุ้มแล้วสำ�หรับทริปนี้ S e p t e m b e r 2012

85


Travel

ตะลุยพาหุรัด แดนภารตะแห่งบางกอก NOTE!! • การเข้าสักการะพระมหาคัมภีร์ และชมวัดซิกข์นั้น บุคคลทั่วไป สามารถเข้าชมได้ โดยต้อง แต่งกายสุภาพ ถอดรองเท้า และสำ�หรับผู้หญิงต้องสวม ผ้าคลุมผมด้วย ซึ่งทางวัดมี จัดเตรียมไว้ให้ • ถ้าไม่อยากติดแหงกอยู่ในรถ เป็นชั่วโมง แนะนำ�ให้เดินทางด้วย มอเตอร์ไซค์จะสะดวกที่สุด

ถ้าเอ่ยถึง ‘ถนนสายผ้า’ ทีร่ วบรวมวัฒนธรรม การแต่งกายหลากหลายเชือ้ ชาติ ทัง้ ชุดไทย สไบ กีเ่ พ้า ส่าหรี รวมถึงอุปกรณ์ตดั เย็บ เครือ่ งประดับ กำ�ยาน เทียนหอม เครือ่ งเทศ และข้าวของสารพัด อย่างจากดินแดนภารตะ คงไม่ทีที่ไหนโดดเด่น เกิน ‘พาหุรัด’ เป็นแน่ สิง่ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ ‘พาหุรดั ’ คงไว้ซงึ่ มนต์เสน่ห์ คือ ชุมชนเล็ก ๆ ข้างห้าง ‘India Emporium’ ที่ ยังรักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ศาสนา และ วัฒนธรรมเอาไว้ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ลิตเติ้ล อินเดีย (Little India) เมืองไทย’ สำ�หรับ ใครที่ ศ รั ท ธาเทวรู ป ในซอยนี้ มี ใ ห้ เ ลื อ กบู ช า หลายร้าน แถมยังมีร้านอาหารและขนมแบบ อินเดีย ที่อาจจะดูแปลกตา แต่รับรองว่าอร่อย ไม่เหมือนใคร เดินตามทางเข้าไปประมาณกลางซอย จะ เห็นวัด ‘คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา’ วัดซิกข์แห่ง แรกของไทย ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความ จอแจพลุกพล่าน วัดแห่งนีถ้ อื เป็นศูนย์รวมจิตใจ และความศรัทธาของชุมชนชาวซิกข์ สำ�หรับคน ที่มีศรัทธาขอแนะนำ�ให้ขึ้นไปยังชั้น 4 ของวัด เพื่อสักการะพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ถ้า ไม่คุ้นทางวัดมีผู้ดูแลแนะนำ�วิธีในการสักการะ ให้อย่างใกล้ชิด อิ่มเอมกับบรรยากาศแดนภารตะกันแล้ว สามารถไปเดินเล่นต่อทีห่ า้ งดิโอลด์สยาม สำ�เพ็ง สะพานเหล็ก แวะหาของกินอร่อยๆ ที่เยาวราช ก็ยังไหว

DID YOU KNOW? กำ�ยานต่างกับธูปตรงไหน?

กำ�ยานของชาวอินเดียมี สองแบบคือ แบบเปียกและแบบ แห้ง มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม สีเข้ม ไม่มีก้าน และให้กลิ่นที่ฉุน กว่าธูป มีให้เลือกหลากหลาย เช่น กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ และกลิ่นสมุนไพร คนนับถือ ฮินดูจะนิยมจุดกำ�ยานเพื่อบูชา เทพเจ้า โดยเชื่อว่าเป็นการไล่ สิ่งที่ไม่ดีออกไป

86

S e p t e m b e r 2012


Travel

หลงรัก...นางเลิ้ง

NOTE!!

ตลาดแห่งนี้จะคึกคัก เฉพาะช่วงเช้าถึง บ่ายโมงเท่านั้น สำ�หรับ การเดินทางขอแนะนำ�ให้ ใช้บริการรถประจำ�ทาง หรือมอเตอร์ไซค์จะ ดีกว่า เพราะย่านนี้หา ที่จอดรถยากมาก

ENJOY THE ROAD BY DUCATI

‘นางเลิ้ง’ ตลาดบกแห่งแรกของบางกอก ถือกำ�เนิดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมมี ชือ่ ว่า ‘ย่านสนามกระบือ’ ต่อมาเรียกย่าน ‘อีเลิง้ ’ ตามชื่อตุ่มที่ชาวมอญนำ�มาวางขาย จนถึงยุค จอมพล ป.พิบลู สงคราม จึงเปลีย่ นชือ่ ให้ไพเราะ ขึ้นว่า ‘นางเลิ้ง’ ถือเป็นย่านบันเทิงเริงใจของ คนยุคก่อน ไม่วา่ จะเป็นสนามม้านางเลิง้ , ศาลา เฉลิมธานี และเคยเป็นที่พักอาศัยของพระเอก ตลอดกาล มิตร ชัยบัญชา ซึ่งปัจจุบันยังคงเก็บ อัฐิไว้ที่วัดสุนทรธรรมทาน มานางเลิง้ ทัง้ ทีจะไม่พดู เรือ่ งอาหารการกิน เป็นมิได้ ‘ตลาดร้อยปีนางเลิง้ ’ ถือเป็นแหล่งรวม ของอาหารอร่อยตำ�หรับชาววังขนานแท้ เพราะ คนเก่าย่านนี้อยู่ใกล้ชิดเจ้านายในวัง ที่นี่จึงมี สารพัดสูตรอาหารโบราณที่หาทานได้ยาก ทั้ง ข้าวตังหน้าตัง้ เมีย่ งลาว ขนมเบือ้ งญวน ขนมกง สาคูไส้ปลา นอกจากของกินที่ขึ้นชื่อแล้ว คนในชุมชน นางเลิ้งยังรวมใจกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นไทย ทัง้ ละครชาตรีเชือ้ สายใต้ทอี่ พยพ มาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 ปัจจุบันอยู่รวมกันในตรอก ละคร รวมถึงบ้ า นละคร ‘เรื อ งนนท์ ’ ของครู ทองใบ เรืองนนท์ ศิลปินแห่งชาติ แล้วก็ยังมี ‘บ้านนราศิลป์’ ผูส้ บื ทอดการทำ�เครือ่ งโขนละคร

LESS IS MORE

YUMMY TREATS!! • ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนางเลิ้ง ซุปหอม เนื้อนุ่ม ร้านโปรดของคนรักเนื้อ • ร้าน ส.สำ�ราญ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เจ้าอร่อย ถ้าอยากชิมต้องรีบไปแต่วัน เพราะเขาขายเป็ดแค่วันละ 10 ตัว • ร้านบะหมี่รุ่งเรือง บะหมี่ปูและบะหมี่ ซี่โครงหมูอร่อยลํ้า • อิ๋วเย็นตาโฟ เด็ดที่ลูกชิ้น • ร้านข้าวแกงรัตนา สูตรเด็ดเคล็ดลับ ตกทอดจากห้องเครื่องในวัง • ขนมเบื้องลุงน้อยเจ้าเก่า ทีเด็ดอยู่ที่ ตัวแป้งที่ทำ�มาจากถั่วทอง • ร้านขนมไทยแม่สมจิตต์, ร้านนันทา ขนมไทย, ร้านขนมไทยแม่กวา 3 ร้าน ขนมหวานประจำ�นางเลิ้ง

ถ้าคุณกำ�ลังมองหาเพือ่ นคูใ่ จเป็นมอเตอร์ไซค์ ดีๆ สักคัน ขอแนะนำ� ‘DUCATI Monster 795’ โดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รถยอดนิยม อย่าง Monster ได้ถกู นำ�มาดีไซน์เครือ่ งยนต์และ ตัวถังให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อคนเอเชีย ด้วยความแรงของเครื่องยนต์ 803 ซีซี 87 แรงม้า ใช้ระบบเครื่องยนต์ Desmodromic แถมยัง ปรับตำ�แหน่งท่านั่งให้เหมาะกับสรีระผู้ขับขี่ ใน ชั่วโมงนี้ถือว่า ‘Monster 795’ คือเน็ตเก็ตไบค์ที่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯได้ครบถ้วน ที่สุด!!

DON’T MISS สำ�หรับใครที่อยากพบ ต้นตำ�รับ ‘อาร์ตตัวแม่’ ตัวจริงเสียจริง ต้องแวะที่ ‘นางเลิ้งอาร์ต’ ร้านทำ� ล็อกเก็ตหินเจ้าแรกของ ประเทศไทย ทันทีที่ก้าวเข้า มาในร้านจะได้ยินเสียง ทักทายของ ‘คุณยาย พวงเพชร’ เจ้าของร้าน วัย 87 ปี ที่ยังคงแข็งแรง ต้อนรับผู้มาเยือนอย่าง ยิ้มแย้มแจ่มใส

TIPS!! ถึงแม้หนุ่มดูคาติ จะรักความเร็วและแรง แค่ไหน ก็ต้องคำ�นึงถึง ความปลอดภัยและเคารพ กฎจราจร ดังนั้นก่อน ออกเดินทางไกลทุกครั้ง เราขอแนะนำ�ให้พาดูคาติ คู่ใจของคุณมาตรวจเช็ค สภาพความพร้อมที่ศูนย์ ‘Ducati’ พระราม 3 พิเศษ! สำ�หรับผู้อ่าน นิตยสาร Q จะได้รับของ ที่ระลึกเมื่อนำ�ดูคาติมา รับบริการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2555

Ducati Rama 3 เปิดบริการวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 682 8082-7 กด 0 หรือ www.facebook.com/ducatirama3 S e p t e m b e r 2012

87


My Space

MORE THAN

A WORKSPACE เรื่อง Busy Bee ภาพ Naowapoj

ผลิตรายการทีวีมีคุณภาพออกมาสู่สายตา ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับบริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด แต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น ‘พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์’ ผลงานดีๆ หรือจะเรียกว่า เป็นฐานทัพของคนทีวบี รู พานัน้ หน้าตาเป็น เช่นไร Q ถือโอกาสอันดีขอตามไปเยี่ยมชม พร้อมกับเก็บภาพและเรื่องราวดีๆ มาฝาก คุณผู้อ่านกันค่ะ “ที่นี่ดูเป็นรีสอร์ตมากกว่า ไม่ค่อยเหมือน ออฟฟิศเท่าไร” คุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ก่อตั้งบริษัททีวีบูรพาเริ่มต้นเล่าขณะพาเรา เดินชมรอบๆ บริเวณออฟฟิศใหม่ที่ย้ายเข้ามา อยู่ได้ราวปีครึ่ง “ก่อนจะสร้างที่นี่ เราทำ�แบบสอบถามกัน ในออฟฟิศ ว่าฟังก์ชั่นการทำ�งานเป็นอย่างไร อยากทำ�งานในบรรยากาศแบบไหน ใช้เวลา ประมาณครึ่งปีทำ�วิจัยและหาข้อมูล สร้างอีก เกือบสองปี ซึ่งพอเข้าอยู่จริงความต้องการก็ เพิม่ ขึน้ ทีเ่ คยคิดว่าจะพอเมือ่ สักปีกว่าทีผ่ า่ นมา พอถึงเวลาบางอย่างก็ไม่พอ เช่น สตูดโิ อ เอาเข้า จริงเราก็ตอ้ งการมากกว่าสตูดโิ อเล็กๆ ห้องเดียว

สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ก่อตั้งบริษัททีวีบูรพา

...สิ่งที่อยากทำ �ตอนนี้คือ ปรับปรุงพื้นที่ รอบๆ ให้ดเู ขียวและสะอาดตามากขึน้ เรากำ�ลัง มีโครงการเคเบิ้ลทีวี ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่บาง จุดเพื่อทำ�สถานีเคเบิ้ล จะทำ�ขึ้นราวปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าด้วย” ออฟฟิ ศ ในบรรยากาศกึ่ ง รี ส อร์ ต แห่ ง นี้ ประกอบไปด้วยอาคารสองชั้นเก้าหลัง โดยมี พนักงานกระจายกันอยู่ตามอาคารที่แบ่งเป็น สัดส่วนตามหน้าที่รับผิดชอบ “แต่ละตึกแยกออกจากกัน ทุกส่วนมีพื้นที่ ของตัวเอง ทุกคนไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในสายตา ของเราตลอดเวลา เราฝึกคนให้รับผิดชอบ ให้ ดูแลปกครองกันเอง” อาคารทุกหลังได้รับการออกแบบให้เดิน ทะลุกันได้ โดยมีสะพานเชื่อมถึงกันอยู่ระหว่าง ชัน้ หนึง่ กับชัน้ สอง เพือ่ เป็นการย่นระยะทางของ การเดินขึน้ ลงไปมาระหว่างอาคาร และเป็นการ 90

S e p t e m b e r 2012


My Space

อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ที่จำ�เป็นต้องใช้รถเข็น “เราออกแบบให้เป็นทางลาด เพื่อสะดวก กับคนที่เดินไม่ได้ด้วย เป็นความตั้งใจของผม มาตลอดที่จะรับคนพิการเข้าทำ�งาน แต่ตอนนี้ ยังไม่มีใครมาสมัคร (ยิ้ม)” นอกจากอาคารทีท่ �ำ งาน ทีน่ ยี่ งั มีรา้ นกาแฟ โรงอาหาร สระว่ายนํ้า และสนามแบดมินตัน เพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายหลังจากเสร็จงาน “ทีมโปรดักชั่นอย่างเราทำ�งานไม่เป็นเวลา ไปออกกองฯ มาเหนื่อยๆ กลับมาก็อยากจะ รีแล็กซ์ นั่งพัก เล่นกีฬา ออกกำ�ลังกาย เรามี ที่อาบนํ้า มีมุมเล็กๆ เป็นที่นอน เพราะมีคน ค้างคืนที่นี่เป็นประจำ� แล้วเราก็มีมุมเงียบๆ ให้ นั่งคิดนั่งเขียนอะไรมากขึ้น มีห้องประชุมให้ใช้ การทำ�งานก็สะดวกขึ้น” ห้องทำ�งานของคุณเช็คอยู่ที่ชั้นล่างของ อาคารหนึ่ง ส่วนชั้นบนมีพื้นที่สำ�คัญอีกส่วน นั่นคือการจัดไว้เป็นที่สำ�หรับปฏิบัติธรรม “เราสวดมนต์และนัง่ สมาธิกนั ทุกวันอังคาร กั บ วั น พฤหั ส ฯ แต่ สำ � หรั บ คนที่ ส นใจนะครั บ เพราะเราไม่บงั คับ ถ้าผมไม่ตดิ อะไรก็จะทำ�วัตร ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง ” คุ ณ เช็ ค กล่ า ว ก่ อ นจะอธิ บ าย

บรรยากาศภายในสตูดิโอ ของรายการกบนอกกะลา และกระบี่มือหนึ่ง

มุมสบายนอกห้องทำ�งานคุณเช็ค ที่เจ้าตัวบอกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ที่มุมนี้

ห้องทำ�งานของคุณเช็ค

ตลอดกำ�แพงตามแนวทางเดิน จะมีรูปคนดังพร้อมคำ�พูด ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากการช่วยกันลงสี ของพนักงานในบริษัท

92

S e p t e m b e r 2012

เพิ่มเติมว่า ธรรมะคือความจริงของชีวิตที่ได้ ค้นพบด้วยตัวเอง และอยากที่จะส่งเสริมให้ คนรอบข้างได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่องนี้ “คนเราถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของจิต ก็จะ ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกข์สุขได้อย่างเป็น จริง ก็จะอยูด่ ว้ ยแรงขับของอารมณ์ กิเลส ตัณหา ทำ�สิง่ ทีถ่ กู ใจ แต่ถกู ต้องหรือเปล่าเป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ...ธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรม แต่ยัง ทำ�ให้คนเกิดปัญญา ทำ�ให้มองเห็นความเป็น จริง เราเป็นคนทีท่ �ำ สือ่ เวลาพูดอะไรเสียงเราดัง แล้วสื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ลูกค้า มีโฆษณาชวนเชื่อ มันพร้อมจะให้เรา ทำ�อะไรก็ได้เพื่อที่จะได้เงินง่าย โดยไม่คิดถึง ผลกระทบ ถ้าเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว มันก็พร้อม ที่จะทำ�อะไรก็ได้ไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่” ด้วยสถานทีท่ �ำ งานทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างสรรค์ ผลงานดีๆ ตลอดจนการผ่องถ่ายพื้นฐานความ คิด และการเสริมสร้างจิตใจที่เป็นไปในทางที่ดี ดูจะเป็นสิง่ ทีบ่ คุ ลากรของทีน่ ไี่ ด้รบั อย่างทัว่ ถึงกัน

“งานของทีวบี รู พาเป็นงานทีไ่ ม่หวือหวา ไม่ ได้เปลีย่ นแปลงอะไรมาก แต่เป็นงานทีม่ หี ลักคิด ชัดเจนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม คุณธรรมและความดี ถ้าทำ�อะไรที่ผิดไปจากนี้ จะขัดกับมโนธรรม ก็จะถูกตั้งคำ�ถามมากมาย จากทั้งตัวเองและทุกๆ คนในที่นี้ แต่เราก็เข้าใจ ความเป็นจริงของโลก ของชีวิต ดังนั้นการที่ จะอยู่ให้ได้ท่ามกลางสภาวะที่มีปัญหา มีความ ขัดแย้งและแตกต่าง สิ่งสำ�คัญที่สุดคือเราต้อง มีปัญญาเท่าทัน มีจิตใจมั่นคงแข็งแรงที่จะไม่ หวั่นไหวไปตามกระแสหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ...เราเป็นคนทำ�สือ่ เรามีความคิดจะทำ� อะไรได้มากมาย แต่ทำ�แบบไหนที่ดีต่อผู้ชม สังคม และประเทศชาติ ไม่ใช่แค่ดตี อ่ ประโยชน์ เรา” คุณเช็คกล่าวปิดท้ายอย่างน่าฟัง


Horoscope

ลัคนาราศีมังกร ตัวเจ้าชะตา : ท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เป็นช่วง ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม หรืออีกอย่างคือจะได้ลกู น้อง เก่งๆ ฉลาดปราดเปรื่อง ว่าง่าย ใช้คล่องเข้ามาช่วย งาน เดือนนีค้ ณ ุ มีเกณฑ์เดินทางบ่อยเกีย่ วกับเรือ่ งงาน การงาน : ไม่ได้ทำ�งานอยู่กับที่เลย ไปนู่นมานี่ตลอด ทั้งเดือน จะเหนื่อยกับการเดินทาง มีเกณฑ์เดินทาง ไปต่างประเทศด้วย การเงิน : จะโชคดีเรื่องเงิน มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อน แต่จะใช้จ่ายอะไรควรไตร่ตรองดูให้ดี มีเกณฑ์ซื้อของ ใหญ่ราคาแพง ความรัก : ถ้าเป็นคุณผู้ชายจะเจอผู้หญิงสวยมีเสน่ห์ มาทำ � ให้ ห ลงพรํ่ า เพ้ อ ถ้ า เป็ นคุ ณผู้ หญิ ง จะมี ค นมี เจ้าของเข้ามา อาจจะทำ�ให้เกิดรักซ้อนที่ต้องปิดบัง สุขภาพ : เจ้าชะตาต้องระวังการเจ็บไข้ มีเกณฑ์ต้อง นอนโรงพยาบาล ผ่าตัด หรือได้รบั อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ยิง่ เดือนนีเ้ ดินทางบ่อยอยูด่ ว้ ย แนะนำ�ให้แก้เคล็ดโดย การไปบริจาคเลือด ระดับของโชค : ไม่ค่อยดีเท่าไร มีเคราะห์ ควรรีบ ทำ�บุญสะเดาะเคราะห์ที่วัด หรือโรงพยาบาลสงฆ์

ดวงชะตา กันยายน 2555 เรื่อง ปิงปอง ทาโร่ต์ ภาพ symmetry

ลัคนาราศีกุมภ์ ตัวเจ้าชะตา : เดือนนี้สบายใจไร้กังวล จะรู้สึกเป็น อิสระ เพราะได้รับความสำ�เร็จอะไรสักอย่างเลยรู้สึก โล่งสุดๆ และเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในการทำ�บุญ บ่อย ทำ�ไปเลยแล้วจะดีเอง การงาน : จะสำ�เร็จในขั้นหนึ่งและกำ�ลังจะไปต่อขั้น ที่สอง มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ในขั้นต่อไป คุณและเพื่อน ร่วมงานทำ�งานเข้าขากันอย่างดี คุณควรจะเปิดตัวเอง เข้าสู่สังคมใหม่ๆ ด้วย การเงิน : คุณจะใช้เงินไปกับการเที่ยวและเดินทาง อยากใช้จ่ายอะไรก็ใช้ โดยรวมแล้วมีความสุขดี ความรัก : มีเกณฑ์เจอความรักครั้งใหม่ สดใสสดชื่น และเป็นรักแรกพบ สุขภาพ : มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหนักชนิดลุกไม่ขึ้น หรือท่านที่ตั้งท้องจะมีอาการแพ้ท้องมาก ระดับของโชค : กลางๆ แนะนำ�ให้ทำ�บุญให้กับ เจ้ากรรมนายเวร ลัคนาราศีมีน ตัวเจ้าชะตา : มีความมั่นคง สมํ่าเสมอ ได้รับความ สำ�เร็จอย่างดี และมีดวงได้บ้านใหม่ การงาน : จะได้รับความสำ�เร็จจากที่ต่อสู้บากบั่นมา นาน และมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศด้วย การเงิน : การเงินเดือนนี้เป็นที่น่าพอใจ มีกินมีใช้ และจะออกไปปาร์ตี้บ่อย ความรัก : เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้เรือนหอ มีงานแต่งงาน

หมายเหตุ : เนื่องจากคอลัมน์ Horoscope เป็นการทำ�นายโดยอิงตามลัคนาราศี ท่านสามารถเข้าไปผูกดวงเพื่อทราบลัคนาราศีของตนเองได้ที่ www.tongzweb.com/ lakana โดยกรอกรายละเอียดวันเดือนปีเกิด แล้วดูที่ลัคนา (ลั) ซึ่งอยู่แถวบนสุดของ ตารางแสดงผลด้านล่าง

94

S e p t e m b e r 2012


Horoscope

หรืออย่างน้อยที่สุดต้องมีการสู่ขอ สุขภาพ : ระวังการเข้าโรงพยาบาลอย่างกะทันหัน ควรเข้าไปตรวจสุขภาพก่อนเพื่อเป็นการแก้เคล็ด ระดับของโชค : ไม่ดีไม่ร้าย โชคมาจากตัวเอง ต้อง พึ่งตัวเองล้วนๆ หากได้รับความสำ�เร็จก็มาจากความ สามารถของตัวเอง ลัคนาราศีเมษ ตัวเจ้าชะตา : ทัง้ เดือนนีท้ า่ นต้องทำ�งานตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต ยุ่งสุดๆ เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ การงาน : นอกจากจะยุ่งแล้วยังต้องเกี่ยวข้องกับ เอกสาร วิชาการ ตัวหนังสือ ไม่คอ่ ยได้เจอผูค้ นเท่าไหร่ แต่มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดี การเงิน : ไม่มีปัญหา สบายๆ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ เงินเท่าไหร่ แต่จะได้ทำ�บุญใหญ่หรือได้ทำ�บุญกับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่หายาก ความรัก : คุณผูห้ ญิงจะได้เจอและข้องเกีย่ วกับผูช้ าย ที่มีตำ�แหน่งและอายุมากกว่าหลายปี แต่อาจจะมี เจ้าของแล้ว แต่ก็ยังจะคบเพราะอดใจไม่ไหวจริงๆ สุขภาพ : เพราะงานยุง่ และเทีย่ วกลางคืนทำ�ให้นอน น้อย เลยพาลให้หงุดหงิดง่าย ระดับของโชค : กลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย ถ้ารู้สึกโชคไม่ดี ก็เป็นเพราะตัวเองนั่นแหละ

ระดับของโชค : เดือนนี้ท่านจะมีโชคดี หากมีปัญหา จะมีคนให้ความช่วยเหลือ ลัคนาราศีกรกฏ ตัวเจ้าชะตา: มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ตลอดทั้งเดือน อาจต้องเดินทางไปจัดการเรื่องเงิน ใช้ เงิน หรือหมุนเงิน การงาน : มีโชคลาภจากการทำ�งาน บางท่านจะมี งานเสริมหรือรับจ็อบนอก จะมีคนที่อายุน้อยกว่า เอางานมาให้ แต่งานประจำ�จะมีปัญหาขัดแย้งกับ เพื่อนร่วมงาน การเงิน : มีเข้ามาแบบง่ายๆ หลายทาง เลยทำ�ให้ ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือย ซื้อของที่ไม่จำ�เป็นหรือไม่ได้ใช้ ซะเยอะ ความรัก : คุณและคนรักไม่มีเวลาเจอกันมากนักใน เดือนนี้ เพราะยุ่งทั้งคู่ ส่วนคนโสดก็ยังคงเหงาต่อไป สุขภาพ : ไม่มปี ญ ั หา แต่อย่าไปคิดหลายเรือ่ งในเวลา เดียวกัน ระดับของโชค : ไม่ค่อยมี

ลัคนาราศีพฤษภ ตัวเจ้าชะตา : เดือนนี้ท่านจะอารมณ์แปรปรวนง่าย หงุดหงิดโดยไม่ทราบสาเหตุ เห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไป หมด ทำ�ให้คนอื่นเข้าหน้าไม่ติด และมีเกณฑ์เดินทาง การงาน : ได้รับหน้าที่ที่หฤโหด ต้องลุยเดี่ยว งาน ค่อนข้างยาก เป็นเวลาที่ต้องพิสูจน์ความสามารถ การเงิน : สบายๆ ไม่ค่อยจะใช้จ่ายสักเท่าไหร่ แต่จะ หมดไปกับเรื่องกินซะมากกว่า ความรัก : รักซ้อน ซ่อนเงื่อน ท่านที่มีคนรักแล้วจะได้ พบคนถูกใจอีกคน ซึ่งเป็นคนต่างถิ่นมาจากแดนไกล สุขภาพ : ควรระมัดระวังในเรื่องการกิน และดูแล อารมณ์ตัวเองให้ดี ระดับของโชค : ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดี

ลัคนาราศีสิงห์ ตัวเจ้าชะตา : ไม่มีอารมณ์เจอหน้าผู้คนสักเท่าไร จริงๆ ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะพิจารณาถึงความ ต้องการของตัวเอง การงาน : เรื่อยๆ ไม่มีอะไรพลิกโผหรือต้องระวัง อะไรทั้งนั้น จะได้รับความสำ�เร็จ หากมีปัญหาก็จะได้ คนรักให้ความช่วยเหลือ การเงิน : ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในเดือนนี้ ความรัก : โดยรวมถือว่าดี แต่ต้องหนักแน่น อย่าไป ฟังคำ�คนอื่นมาก ต้องเชื่อคนของเรา แต่ให้ระวังมีมือ ที่สามไว้ด้วย สุขภาพ : ไม่ดเี ลย โดยเฉพาะเรือ่ งจิตใจ จะวิตกกังวล จนเกินเหตุ และระวังเป็นไข้ หนาวสั่น ระดับของโชค : ไม่ดีเลย ควรรีบทำ�บุญด่วนจะช่วย บรรเทาได้ แนะนำ�ให้ท�ำ บุญโลงศพ หรือบริจาคให้กบั โรงพยาบาล และต้องระวังเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ด้วย

ลัคนาราศีเมถุน ตัวเจ้าชะตา : เป็นช่วงที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ควร ทำ�อะไรทั้งนั้น รอคนอื่นมาช่วยเหลือหรือยื่นข้อเสนอ ดีกว่า การงาน : เจ้าชะตาจะเกิดอาการเบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง กับเรื่องงานเดิมๆ เดือนนี้ควรระวังทะเลาะกับเพื่อน ร่วมงาน การเงิน : จะได้รบั ข่าวดีเกีย่ วกับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ หรือ ไม่ก็มีเกณฑ์เริ่มต้นทำ�อะไรของตัวเองเล็กๆ น้อยๆ ความรัก : ถึงจะรู้สึกว่าอยู่กันไปก็เท่านั้น แต่ก็ยังเลิก ไม่ได้ หากอยากเลิกต้องใจแข็ง สุขภาพ : ไม่คอ่ ยดีสกั เท่าไร อาจมีอาการไข้ และรูส้ กึ ไม่สบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไร

ลัคนาราศีกันย์ ตัวเจ้าชะตา : มีคนให้ความเกรงใจ ศรัทธา หรือ คาดหวังอะไรบางอย่างว่าเราน่าจะทำ�ได้ จำ�เป็นต้อง ใช้สติปัญญาล้วนๆ ในการดำ�เนินชีวิตในเดือนนี้ จะ คิดหรือจะลงมือทำ�อะไรต้องหาข้อมูลให้แน่นก่อน ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาภายหลัง การงาน : เดือนนี้คุณต้องพูดนํ้าไหลไฟดับเลย ไม่ ว่าจะเป็นการติดต่อ ประสานงาน อธิบาย โน้มน้าว พรีเซ้นต์งาน การเงิน : เจ้าชะตาจะพบกับความขัดแย้งเกี่ยวกับ เรื่องเงินๆ ทองๆ ความรัก : มีคนคอยเอาใจใส่ดูแล ที่เหนื่อยมาก็ดี ตรงนี้แหละ

สุขภาพ : ระวังโรคเก่ากำ�เริบ ระดับของโชค : เป็นศูนย์ ต้องพึง่ ตัวเองล้วนๆ เผลอๆ มีคนนำ�เรือ่ งเดือนร้อนมาให้อกี แนะนำ�ให้ไปเติมนาํ้ มัน ตะเกียง ลัคนาราศีตุลย์ ตัวเจ้าชะตา : เจ้าชะตายุ่งอยู่กับเรื่องความรัก จิตใจ และความรู้สึกของคุณในเดือนนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ล้วนๆ การงาน : ดีมาก การเดินทางทำ�ให้รับทรัพย์ ทั้ง การทำ�งานนอกสถานที่ ติดต่อ ประมูลงาน ทุกอย่าง ราบรื่นไปได้ด้วยดี การเงิน : อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมาก จะเสียเงินเพราะ ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือนร้อน ความรัก : ทะเลาะกันบ้านแตกในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ระวังเรื่องอารมณ์ หรือพูดจาผิดหูกัน หรืออาจโดน จับได้ว่ามีกิ๊ก สุขภาพ : เสียเงินไปกับอบายมุข ระวังอุบัติเหตุทาง รถยนต์ แนะนำ�ให้ทำ�สังฆทานแก้เคล็ด ระดับของโชค : เหมือนจะมีโชค แต่มีมารผจญ ควร ไปไหว้พระราหูเพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครอง ลัคนาราศีพิจิก ตัวเจ้าชะตา : จะได้เริม่ ทำ�สิง่ ใหม่ๆ จากพรสวรรค์หรือ สิ่งที่ตัวเองมีความสามารถอยู่ การงาน : ระวังโดนกลัน่ แกล้งหรือโดนหักหลังจากคน ที่ไว้ใจ มีเกณฑ์โดนไล่ออก หรือออกจากงานปัจจุบัน ทันด่วน การเงิน : ระวังโดนโกง ขโมย หรือของหาย ความรัก : คนรักของคุณจะเป็นคนช่วยเหลือเวลาที่ คุณมีปัญหา สุขภาพ : มีโรคประจำ�ตัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ร้าว ไปทั้งตัว โดยเฉพาะหลัง เหตุเกิดจากความเครียด ระดับของโชค : ไม่มีเลย ควรทำ�บุญกับเด็กถึงจะ ทำ�ให้ดีขึ้น ลัคนาราศีธนู ตัวเจ้าชะตา : เดือนนี้คุณจะได้พบกับฝันที่เป็นจริง ได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ทำ�ให้สบายใจ มีเกณฑ์เดินทางไกล การงาน : จะได้เลื่อนตำ�แหน่ง เลื่อนยศ มีคนมาขอ คำ�ปรึกษาตลอดเวลา เน้นเรื่องเอกสารวิชาการ บาง ท่านมีเกณฑ์เรียนต่อโท ต่อเอก หรือในระดับที่สูงขึ้น การเงิน : มีเคราะห์ มีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ เสีย ทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเสีย ความรัก : ควรระวังคำ�พูดคำ�จาทีเ่ ชือดเฉือนจิตใจกัน จะทำ�ให้บั่นทอน บางท่านจะมีเรื่องรักสามเส้าเข้ามา เกี่ยวข้อง สุขภาพ : มีเกณฑ์มีลูก ระวังปวดเข่า และเรื่องกิน ให้ดี ระดับของโชค : ต้องพบกับมรสุมก่อนถึงพบความ สดใส S e p t e m b e r 2012

95


Though

วิกฤต สร้างโอกาส

เรื่อง มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ภาพ ยุทธกร เพ็งวิสัย

เข้าสูฤ่ ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ทุกครัง้ ที่ฝนตก...คำ�ถามยอดฮิตที่ทุกคนจะพูดถึง คือ ปีนนี้ าํ้ จะท่วมไหม??? แม้ไม่มใี ครฟันธง ได้ว่าคำ�ตอบสุดท้ายคืออะไร แต่ปีนี้ต้อง บอกว่าคนส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมบวก กับทำ�ใจยอมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นอย่างยิ่งค่ะ จากมหาอุทกภัยที่ผ่านไป ถ้าประเมินกัน ถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป เรียกว่า มีมูลค่ามหาศาล แต่หากประเมินถึงธารนํ้าใจ ที่คนไทยมีให้กับคนไทย ต้องบอกว่ามีมากจน ประเมินค่าไม่ได้เช่นกัน ต้องขอบคุณ ‘น้องนํ้า’ ที่ ช่ ว ยทำ�ให้ เ ห็ น ว่ า พอเกิ ด วิ ก ฤตแล้ ว คนไทย ห่วงใยรักกันมากแค่ไหน ใน (มหา)วิกฤต หรือ ทุกเหตุการณ์ที่เราคิดว่าแย่แสนแย่จะมีสิ่งดีๆ แอบซ่อนอยู่เสมอ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมที่คุณ มอง ว่าจะสามารถมองโลกในแง่ดี หาสิ่งดีๆ หรือประโยชน์จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นั้นได้อย่างไร อย่างเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ แล้ว (พ.ศ.2554) ถ้ามองแง่ดีสำ�หรับครอบครัว ของกิ๊ก ทำ�ให้กิ๊กได้เห็นว่า ที่บ้านเรามีของที่ไม่ ได้ใช้แล้วมากมายขนาดไหน ความทุกข์ความ เหนื่อยยากที่ต้องช่วยกันเก็บของที่เกินความ จำ�เป็นไปเก็บไว้ที่ชั้นสองของบ้าน ทำ�ให้กิ๊กได้

96

S e p t e m b e r 2012


Though

เห็ น สั จ ธรรมความจริ ง ของการบริ โ ภคที่ เ กิ น ความจำ�เป็น ของหลายอย่างเก็บจนลืมใช้ ของ หลายอย่างเก็บจนใช้ไม่ได้ ความสุขจากการมี ของเยอะๆ ไม่จริงอีกต่อไป ความสุขจากการมี ใช้อย่างพอเพียงน่าจะทำ�ให้ชวี ติ เป็นสุขมากกว่า เช่น เสื้อผ้า จริงๆ ก็ใส่แค่วันละชุดเพื่อปกปิด ร่างกาย แต่กิ๊กและน้องๆ ก็มีกันคนละหลายๆ ตู้ พอน้องนํ้ามาก็เก็บกันไม่ไหว แม้แต่ของรัก บางอย่างก็จำ�ต้องปล่อยให้เสียหายไปต่อหน้า ต่อตาเพราะไม่สามารถขนเก็บได้ทัน อย่างเช่น ตู้หนังสือธรรมะแสนรักที่มีแต่หนังสือดีๆ ที่คัด แล้ว เมื่อตู้ไม่สามารถทนอยู่ในนํ้าได้มันก็ล้มลง มา หนังสือธรรมะทุกเล่มจมนํ้าภายในไม่กี่นาที ชี วิ ต ของคนเราพบกั น เพื่ อ จากกั น จริ ง ๆ นะคะ ไม่วา่ จะเป็นของรักของหวงทีเ่ ป็นคน สัตว์ สิง่ ของ ทุกอย่างก็อยูก่ บั เราเพียงชัว่ คราว เมือ่ ถึง เวลาก็ตอ้ งจากกัน ไม่มอี ะไรจะยับยัง้ ได้ สุดท้าย แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ ทุกอย่างเรา เพียงแค่หยิบยืมมาใช้ชวั่ คราว ตามแต่เหตุปจั จัย ที่สั่งสมมาในอดีตและปัจจุบันของแต่ละบุคคล ท้ายที่สุดก็ต้องคืนทุกอย่างให้กับโลกไป เพราะ ในความเป็นจริง ทุกอย่างทีอ่ ยูบ่ นโลกเป็นสมบัติ ของโลก ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา ทุกอย่างทีเ่ ราคิดว่า เป็นของเรา เป็นเพียงแค่การสมมติขึ้นเท่านั้น เรียกว่าพอได้พบกับสัจธรรมแบบจังๆ ใจที่ดู เหมื อ นจะไม่ ย อมรั บ เลยต้ อ งยอมรั บ ไปโดย ปริยาย เพราะหากไม่ยอมรับ อยากขัดขืนก็รงั แต่ จะตอกยํ้าความทุกข์ให้กับตนเองเปล่าๆ ย้อนกลับไปนึกถึงภาพข่าวสถานการณ์ นํ้าท่วมในตอนนั้น คุณจะได้เห็นภาพของคนใน หลากหลายรูปแบบ ทั้งคนที่ทำ�ใจได้และทำ�ใจ ไม่ได้ ผูส้ งู อายุหลายคนร้องไห้ทำ�ใจไม่ได้ หลาย คนอาสาขออยูเ่ ฝ้าบ้าน ทัง้ ๆ ทีล่ กู หลานอ้อนวอน ขอให้ออกไปอยูใ่ นสถานทีท่ สี่ ะดวกและปลอดภัย กว่า แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ยอม คุณพ่อของกิ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ขออาสาอยู่ เฝ้าบ้านเช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะคะยั้นคะยออย่างไร ก็ไม่ยอม แม้สถานการณ์ตอนนั้นจะทำ�ให้กิ๊ก คุณแม่ และน้องๆ เป็นทุกข์เพราะห่วงคุณพ่อ แต่เมื่อวิกฤตผ่านไป กิ๊กถึงกับต้องขอบคุณน้อง นํ้ามากๆ ที่มาท่วมบ้านกิ๊กค่ะ เพราะคุณพ่อกิ๊ก ท่านมีความคิดหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดี ขึ้น ท่านยึดติดกับบ้านน้อยลง เป็นทุกข์เพราะ ความเป็นห่วงบ้านน้อยลง ปล่อยวางข้าวของ และสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น วิกฤตนี้สร้างโอกาสให้ คุณพ่อกิก๊ ได้เรียนรูธ้ รรมะจากประสบการณ์จริง ว่าท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ และ ปีนี้หากน้องนํ้าอยากมาเยี่ยมเยียนอีก กิ๊กเชื่อ ว่าคุณพ่อคงจะทำ�ใจทิ้งบ้าน และอพยพไปอยู่ ต่างจังหวัดกับพวกกิ๊กได้โดยไม่กังวลอย่างปีที่ แล้วค่ะ

โลกของเราก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า 4,000 ล้านปี วิวัฒนาการช้าๆ จนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ล้านปี แต่ 50 ปีที่ผ่านมา โลก ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปมหาศาล ตึกหลาย หมื่นแท่งเกิดขึ้นอย่างแออัดในเซี่ยงไฮ้ หลาย พันตึกรุกลํา้ เข้าไปในทะเลทีด่ ไู บ หลายร้อยคลอง ถูกบังคับให้ไหลเข้าไปผ่านหน้าเมกะโปรเจ็กต์ ด้วยเหตุผลเพื่อความสวยงาม คาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า มนุษย์อย่างเราจะถลุงทรัพยากร ธรรมชาติเท่ากับอีก 1 เท่าของ 4,000 ล้านปีที่ เคยใช้ตั้งแต่โลกถือกำ�เนิดขึ้นมา (คัดลอกจาก หนั ง สื อ วิ ถี ไ ม่ ตั น บทที่ 20 สำ�นึ ก และความ เกรงใจ หน้าที่127 เขียนโดยคุณตัน ภาสกรนที) จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกที่ ปั จ จุ บั น จะมี แ ต่ ภั ย ธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก มุ ม โลก แถมยั ง เป็ น ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงขึ้ น ทุ ก วั น เหตุ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เพราะคนส่วนใหญ่ของโลกมีความสุขจากการ ได้มากกว่าความสุขจากการมี มีความเชื่อผิดๆ ทีว่ า่ ยิง่ บริโภคมาก ยิง่ ได้ครอบครองมากเท่าไหร่ ยิ่งดี ยิ่งมีความสุข ดังนั้นการบริโภคที่เกินพอดี ของคนทั้งโลกจึงเป็นตัวเร่งทำ�ให้โลกเกิดวิกฤต ทุกวันนี้การโฆษณาทางสื่อที่เรียกว่าการตลาด แบบนิวโรมาร์เก็ตติ้งกำ�ลังขยายตัวอย่างรุนแรง เพือ่ กระตุน้ ต่อมอยากของคนให้เกิดพลังของการ ซื้อที่มากขึ้นและมากขึ้น เทรนด์ใหม่ที่ต้องการ ให้คนอิน เช่น ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ จะได้ทันสมัย, ต้องใช้ชวี ติ ให้คมุ้ ฯลฯ เพือ่ จะได้เกิดพลังของการ ซื้ออย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุ หนึ่งที่ทำ�ให้โลกเราร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะทุก อย่างทีเ่ ราบริโภคไม่วา่ จะของกินของใช้ ทุกอย่าง ล้วนมีต้นกำ�เนิดมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น แม้แต่ สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายก็มาจากธรรมชาติ เช่นกัน ธรรมชาติทกุ อย่างล้วนกำ�เนิดมาจากธาตุ ดิน นํา้ ลม ไฟ ดังนัน้ หากธาตุทงั้ 4 มันขาดความ สมดุลเมื่อใด ก็เป็นธรรมดาที่ธรรมชาติเขาต้อง ปรับสมดุลให้กับตัวของเขาเอง เมื่อใดเราไม่รัก โลก โลกก็ ไ ม่ รั ก เรา ช่ า งเป็ น กฎธรรมชาติ ที่ ยุติธรรมแล้วละค่ะ “พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละ อวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ เมือ่ เล็งเห็นประโยชน์สงู สุด พึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้” (พุทธศาสนสุภาษิต) ไม่มีใครจะได้อะไรโดยไม่สละหรือสูญเสีย สิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์ เมื่อต้องเจอวิกฤต สิ่งที่คุณต้องทำ�คือปรับใจ ยอมรับวิกฤตนัน้ ๆ ค่อยๆ ใช้สติ ใช้ปญ ั ญาในการ แก้ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วคุณจะพบว่าวิกฤตเหล่า นั้นช่างมีคุณค่า เพราะมันจะกลายเป็นครูและ บทเรียนสำ�คัญที่จะทำ�ให้คุณมีความหนักแน่น มั่นคงในการใช้ชีวิตต่อไป แถมยังช่วยให้คุณมี ความผิดพลาดในการใช้ชีวิตน้อยลงอีกด้วยค่ะ

มีตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่แสดงให้ เห็นว่า ในวิกฤตนั้นสร้างโอกาสที่ดีได้อย่างไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมที่คุณมองจริงๆ ค่ะ… มี พ ระรู ป หนึ่ ง ท่ า นชื่ อ พระปุ ณ ณะ เมื่ อ ท่านบวชแล้วท่านอยากที่จะเดินทางกลับไป บำ�เพ็ญภาวนาที่บ้านเดิมของท่าน เพราะคิดว่า ภูมิอากาศที่นั่นน่าจะเหมาะกับท่านมากกว่า ท่านจึงไปทูลลาพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึง ตรัสถามว่า “เธอแน่ใจหรือปุณณะ คนชาวสุนาปรันตะ นั้นดุร้ายมากนัก ทั้งหยาบคายด้วย เธอจะทน ไหวหรือ” พระปุณณะตอบว่า “ไหวพระเจ้าข้า” “นี่ปุณณะ ถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอ เธอจะ มีอุบายอย่างไร” “ข้าพระองค์ก็คิดว่า ถึงเขาจะ ด่า ก็ยังดีกว่าเขาตบต่อยด้วยมือพระเจ้าข้า” “ถ้าเผื่อเขาต่อยเอาล่ะ ปุณณะ” “ก็ยังดี พระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาก้อนดินขว้างเอา” “และถ้าเขาเอาก้อนดินขว้างเอาล่ะ” “ข้า พระองค์ก็จะคิดว่า ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขา เอาไม้ตะพดตีเอา” “เออ ถ้าเผื่อเขาหวดด้วยตะพดล่ะ” “ก็ยัง ดีพระเจ้าข้า ดีกว่าถูกเขาแทงหรือฟันด้วยหอก ดาบ” “เอาล่ะ ถ้าเผื่อคนพวกนั้นเขาจะฆ่าเธอ ด้วยหอกด้วยดาบล่ะ ปุณณะ” “ข้าพระองค์ก็ จะคิดว่า มันก็เป็นการดีเหมือนกันพระเจ้าข้า” “ดีอย่างไร ปุณณะ” “ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ยังต้องเสีย เวลาเที่ยวแสวงหาอาวุธมาฆ่าตัวเอง แต่ข้า พระองค์มโี ชคดีกว่าคนพวกนัน้ ไม่ตอ้ งเสียเวลา ไปเที่ยวหาอาวุธอย่างเขา” “ดีมาก ปุณณะ เธอคิดได้ดีมาก เป็นอัน ตกลง เราอนุญาตให้เธอไปพำ�นัก ทำ�ความเพียร ที่ตำ�บลสุนาปรันตะได้” พระปุณณะจึงได้เดินทางกลับไปที่เมือง สุนาปรันตะ แล้วทำ�ความเพียรอย่างยิ่งยวด ใน ที่สุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ (ข้อมูล จากหนังสือโชคดี เขียนโดยพระอาจารย์มติ ซูโอะ คเวสโก) สรุปแล้วแค่ปรับใจของคุณให้มองโลก ในแง่ดี ค้นหาสิง่ ดีๆ ในวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ เพียง แค่นี้ทุกวิกฤตในชีวิตก็จะกลายเป็นโอกาส อันลํ้าค่าสำ�หรับคุณแล้วล่ะค่ะ

S e p t e m b e r 2012

97


News

ผลไม้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน บริษัท เซสปรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ขอ ตอกยํ้ า ภาพลั ก ษณ์ แ บรนด์ สิ น ค้ า ผลไม้ เ พื่ อ สุขภาพ ด้วยการนำ�เซสปรีกีวี ผลไม้ที่มีค่าดัชนี นํ้าตาลตํ่ามาจัดให้ชิมฟรีในงานสัมมนาพิเศษ ‘เทพธารินทร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต’ ที่จัดโดยศูนย์ เบาหวานและไทรอยด์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมกับบริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดงานเพือ่ ให้ความรูแ้ ละ คำ�แนะนำ�แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

‘K-Bank’ จับมือ ‘ทรูซีเล็กต์’ รับชำ�ระเงินออนไลน์ บริษัท ทรู จีเอส จำ�กัด จับมือกับธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ K-Payment Gateway รับชำ�ระค่าสินค้า จาก ‘ทรูซีเล็กต์ โฮม ช้อปปิ้งแชนแนล’ ช่องรายการ โฮมช้อปปิ้ง 24 ชั่วโมง ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 11 โดย สามารถใช้บตั รเครดิตและบัตรเดบิตของทุกธนาคาร จ่ายผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของกสิกรไทย พร้อม กันนี้ยังมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตร เดบิตกสิกรไทย ที่มียอดสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป/เดือนอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0-2888-8888

Kiehl’s ชวนรัก (ษ์) โลก

Canon เติมเต็มความสุขเด็กไทย

Kiehl’s สานต่อภารกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัด โครงการ ‘You can change the world with Kiehl’s’ ปี 2 โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกันแข่งขัน การออกแบบวินโดว์ ดิสเพลย์ ที่สอดแทรกไอเดีย รัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญ 3 เซเลบริตี้ชื่อดัง หมู -พลพัฒน์ อัศวประภา , ป๊อด-ธนชัย อุชชิน และ มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย มาร่วมดีไซน์ลายกระเป๋า ผ้ า เพื่ อ จั ด จำ � หน่ า ย รายได้ ทั้ ง หมดมอบให้ มู ล นิ ธิ กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อ กระเป๋าได้ที่ช็อปคีลส์ทุกสาขา

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด จัดกิจกรรม ‘สอนนักเรียนผูพ ้ กิ ารทาง สายตาถ่ายภาพ’ โดยการนำ�ทีมงานร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครที่รักการถ่ายภาพ Pict4All มาแนะนำ�น้องๆ ให้ใช้ศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย พร้อมกัน นี้ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ�เป็นอีกด้วย

พบกับ Bakery & Coffee & Ice cream Around the corner Bake a wish Japanese Homemade Cake Beloved Café Bitter Brown Cafe Casta Cassia Cafe and Tea Room Chu Coffee Gallery Coffee or Tea Duc de Praslin Feel so Good I Love Coffee Design Lubid Coffee House Melting Moments Pear's PH1b Puritan Something Sweet Souffle House Bakery Surya by Toni Sweet Sin Sweet Oasis ไล-บรา-รี่ เชียงใหม่ Love at first bite Mood Mellow Salad concept Restaurant Beccofino Blue Door Fuzio Harvey Hobs Japan x Mes Amis Peony House ปลาดิบ Polka dot Portobello Reflection Again Salt Senses Wine Loft

ได้ที่... หัวหิน Baan Isara Youyen Hua Hin Balcony Beauty Clinic Body Dr.Supranee Dr.Younger Rachapruek Clinic Beauty & Spa White Salon Bliss Spa Blue Harbour Chic Club HML Beauty Salon Hapa Spa Hair Max Paris Spa Pang Rum Spa Samsara The Best Hair Salon Urban Retreat Cinema &Theatre & Museum House RCA ภัทราวดี เธียเตอร์ Fitness & Sport Club Piyarom Sports Club Yoga Sutra Office Building Empire Tower Jasmine Bldg. J Place Bldg. Maneeya Center Modern Town Bldg. Phayathai Plaza Bldg. Pleonchit Center Sangthong Thani Bldg. Shinawatra 2 Sirisuk Apt. Tipco Tower Tisco Tower Tonson Tower

Trinity complex Shop & Shopping Mall Amarin Plaza Kipling Lamptitude Room Interior Design Tommybeans Flea Market ตลาดนัดรวมทรัพย์ ตลาดนัดฝั่งตรงข้ามรวมทรัพย์ เสริมมิตร ทาวเวอร์ เลค รัชดา Exchang Tower เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารมาลีนนท์ ถ.พระราม 4 อาคารไทยประกัน รัชดา หลังอาคารอัลดุลราฮิม อาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ ตลาดละลายทรัพย์ ซีพี ทาวเวอร์ สีลม ITF สีลม ฝั่งตรงข้ามซอยละลายทรัพย์ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ Q House / LH Bank อาคารสินธร อาคารต้นสน ทาวเวอร์ เพลินจิต เซ็นเตอร์ ตึกออลซีซั่น อัมรินทร์ พลาซ่า BTS สยาม หน้าโรงหนัง ลิโด้ ธ.กสิกรไทย สาขาอารีย์ ตึก ปตท. ซัน ทาวเวอร์ SCB Park อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรี Miscellaneous Chamni Studio Hub Ho Hin Impact Arena

Beauty Clinic / Beauty & Spa

Hospital

Fitness

Building

Restaurant

101 PIPERS แจก Mini Cooper ‘100 PIPERS’ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ‘เปิด กล้อง เปิดโอกาส’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เต็มร้อยด้วยกัน ชีวิตก็ไม่ธรรมดา’ โดยเชิญชวนผู้บริโภคโพสต์ลีลา สุดมันส์กับป้ายกิจกรรม 100 PIPERS ณ ร้านค้าที่ ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรับรถยนต์มินิ คูเปอร์ เดือนละ 1 คัน รวม 3 เดือน 3 คัน พร้อมทั้งรางวัลบัตรกำ�นัล อาหารและเครือ่ งดืม่ มูลค่า 999 บาท วันละ 65 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 12.5 ล้านบาท ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 ตุลาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.minipipers.com หรือ www.facebook.com/100PIPERSthailand

98

S e p t e m b e r 2012

Bakery & Coffee & Ice cream

Automobile Showroom

Museum


List

ทำ�ไมต้องวีคละเล่ม ทำ � ไมไม่ แ ค่ ‘อ่ า นหนั ง สื อ เยอะๆ ละกั น ’…ก็ เพราะถ้ า พู ด แค่ นั้ น มั น ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งเลื่ อ นลอยที่ ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีเส้นทางให้พุ่งไป…เรื่องก็จะ จบเหมือนกับหนังสือที่ไม่ได้อ่านกองพะเนินที่อยู่ ในห้องคุณตอนนี้…การตั้งจุดหมายให้ดูใหญ่ยาก ไว้ก่อนจะกระตุ้นให้คุณมีแรงผลักดันมากขึ้น

HOW TO READ A BOOK A WEEK กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก!? เรื่อง นพพร ชำ�นิ ภาพ เนาวพจน์

กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก?…แต่ในคราว เดียวกันก็มเี สียงค่อนขอดว่า...กรุงเทพฯจะ เป็นเมืองหนังสือโลกทีค่ นอ่านหนังสือปีละ เจ็ดบรรทัด?!…เอาเถอะ ใครจะพูดกันว่าไง ก็ปล่อยเขาไป เพราะ Q people จะไม่สนใจ หนังสือคือเพื่อนสุดประเสริฐที่มีแต่ให้กับ ให้ ทัง้ ความรูแ้ ละเป็นอาหารใจหาใดเหมือน เราขอชวนคุณๆ มาร่วมปฏิบตั กิ ารอ่านหนังสือ ให้ได้วคี ละเล่มกันดีกว่า…ใช่ มันอาจดูเป็น เมกะโปรเจ็กต์ทแี่ สนยิง่ ใหญ่และท้าทาย แต่ โปรเจ็กต์นี้มีแต่ได้กับได้ไม่ไปเบียดบังใคร

จริงๆ ไม่ได้ยากเลย เริ่มที่วันละรอบ หนังสือส่วนมากมีความยาว ประมาณ 200-300 หน้า การอ่านทุกวัน แค่วันละ 40-50 หน้า ก็สามารถทำ�ให้อ่านจบ 1 เล่ม ภายใน 1 สัปดาห์ได้แล้ว ทำ�เป็นกิจวัตร และมีเวลาที่แน่นอน ลองจั ด เวลาอ่ า นที่ แ น่ น อนให้ กั บ ตั ว เอง เช่ น ระหว่างทานข้าวเช้า ระหว่างเดินทางมาทีท่ �ำ งาน หรือ ระหว่างไปยิมฯ หรือระหว่างอยู่บนลู่วิ่งในยิมฯ ก็ ยังได้ พกไปไหนต่อไหน ขณะรอจ่ายเงินที่แบงก์ รอรถเมล์ รอคิว ฯลฯ แป๊ปๆ ก็ได้ 50 หน้าแล้ว ก็เพียงพอสำ�หรับ 1 วัน ลอง นึกถึงสมัยก่อนที่เราติดการ์ตูนหรือนิยายสิ บางที อ่านวันนึงได้สี่ร้อยห้าร้อยหน้า แอบลืม แอบขี้โกงบ้างก็ได้ ธุระเยอะ...จนต้องโดดอ่านไปสองสามวัน ไม่ เป็นไร อ่านชดเชยใหม่เอาก็ได้ หรือเลือกหนังสือเล่ม บางๆ ที่จะทำ�ให้เราอ่านจบได้ในแค่วันสองวัน แต่อย่าเหลวไหล ลืมได้ โกงได้ แต่อย่าให้พลาดแม้วคี เดียว เพราะ จะทำ�ให้จุดมุ่งหมายรวน และเมื่อพลาดไปครั้งหนึ่ง แล้ว คุณก็จะไม่เข้มงวดกับตัวเอง …สรุปว่าก็จะ ‘พัง’ เหมือนที่แล้วๆ มา สรุปว่า... ไม่วา่ หนังสือทีค่ ณ ุ อ่านจะเป็นวรรณกรรมชัน้ เลิศ วิชาการระดับส่งจรวดไปดาวอังคาร หรือนิยายบ้าๆ บอๆ ถึงอย่างไรคุณก็ได้ประโยชน์จากมันอยูด่ … ี ไม่มี ความรู้ใดที่ไม่มีความหมาย เรื่องไร้สาระอาจจะเป็น เรื่องที่ชุบชูใจคุณให้เป็นคนมีความสุข เรื่องหนักหัว จริงจังอาจทำ�ให้คุณได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ของตัวเองในวันข้างหน้า…ภูมิปัญญาที่มนุษย์สร้าง มาทั้ ง หมดในโลกถู ก รวบรวมไว้ ใ นหนั ง สื อ …อ่ า น เสียเถอะ…อย่างน้อยก็สามารถรับประกันได้ว่า คุณ จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างมวยกับมวยปลํ้า ได้แน่นอน??

100

S e p t e m b e r 2012


Q Magazine 13 september 2012  
Q Magazine 13 september 2012  

BANGKOK ISSUE

Advertisement