Flexión verbal latina

Page 1

Flexión verbal latina

Álvaro P. Vilariño v.2.1 outubro 2010 miércoles 20 de octubre de 2010


Index Introdución Sintaxe da voz activa Morfoloxía tema de presente Morfoloxía tema de perfecto A voz pasiva Formas nominais do verbo Bibliografía miércoles 20 de octubre de 2010


Introdución Flexión verbal Categorías gramaticais Enunciado dos verbos As catro conxugacións

miércoles 20 de octubre de 2010


A flexión verbal

 Flexión verbal > conxugación  5 Categorías gramaticais:  Persoa,

número, tempo, modo e voz

TEMA

MORFEMA TEMPORAL-MODAL

DESINENCIA

voca

ba

nt

Significado léxico

Tempo / modo

Persoa / número/ voz

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Categorías gramaticais FORMAS PERSOAIS

TEMA DE PRESENTE

INDICATIVO

SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Activa

Presente Presente Pretérito imperf. Pretérito imperf. Futuro imperfecto

Activa

Pretérito perfec. Pret. Perfecto Pretérito plusc. Pret. Pluscuam. Futuro perfecto

TEMA DE PERFECTO

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Presente Futuro

TEMA DE PRESENTE

Pasiva

Pasiva

TEMA DE SUPINO


FORMAS NON PERSOAIS

SUBSTANTIVOS VERBAIS

ADXECTIVOS VERBAIS

Infinitivo Xerundio Supino

Xerundivo Participio

 Categoría gramatical “Persoa”  Formas persoais / non persoais  Categoría gramaticais “Número”

 Substantivos verbais carecen de “número”

 Linguas romances e latín

 Non hai total coincidencia nos sistemas verbais.  Polo xeral teñen máis tempos e modos:  Castelán: pretérito perfecto simple / composto

 Galego e castelán: modo condicional ou hipotético

 Carecen dalgún tempo latino (futuro de imperativo)

miércoles 20 de octubre de 2010


Enunciado dos verbos Tema perfecto

Tema presente

1ª per. sing. 2ª per. sing. Infinitivo 1ª per. sing. pres. ind. activa pres. ind. activa presente activo perf. ind. activa

Tema supino Supino

Voc-o

Voca-s

vocāre

Vide-o

Vides

vidēre

vid-i

vis-um

Mitto

Mittis

mittĕre

mis-i

mis-um

Audio

Audis

audīre

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

vocav-i vocat-um

audiv-i audit-um


As catro conxugacións Conx. 1ª 2ª 3ª 4ª

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

tema

Tema presente

Tema perfecto

Tema supino

-a

voco, as, vocāre

vocav-i

vocat-um

-e

Video, es, vidēre

vid-i

vis-um

-cons

Mitto, is, mittĕre

mis-i

mis-um

-i

Audio, is, audīre

audiv-i

audit-um


Sintaxe da vox activa Composición Oración copulativa Oración transitiva Oración intransitiva

miércoles 20 de octubre de 2010


Composición

☝ Oración

SN

+

SV

O= [Nominativo] + [verbo activo]

1. Verbo copulativo (sum) + nominativo atributo 2. Verbo transitivo (facere) + acusativo C.D. 3. Verbo intransitivo (venio): C.C. (nin atrib. nin C.D.) ☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Copulativa

Oración

SN

+

SV

O= [Nominativo 1] / [Nominativo 2] + [verbo sum]

Italia magna est Tradución: 1 > 3 > 2

Italia é grande

1. Nominativo 1 Suxeito: Italia 2. Nominativo 2 Atributo: magna ☜

3. Verbo SUM: est

miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Copulativa

Verae amicitiae aeternae sunt Divitiae discordiarum causa saepe sunt Historia est vitae magistra Hispania magna paeninsula Europae est Britannia, Corsica, Creta Siciliaque magnae insulae sunt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Transitiva

Oración

SN

+

SV

O= [Nominativo] / [Acusativo] + [verbo transitivo]

Italia multas gentes habet Tradución: 1 > 3 > 2

Italia ten moitos pobos

1. Nominativo 1 Suxeito: Italia 2. Acusativo C.D.: multas gentes ☜

3. Verbo Transitivo: habet

miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Transitiva

Pastores Romani uxores non habent. Sabini bellum adversus Romanos gerunt. Sabinae bellum inter Romanos Sabinosque nolunt. Post Romulum Numa Pompilius Romam regit. Homines boni iustique leges atque iustitiam semper amant.

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Intransitiva

Oración

SN

+

SV

O= [Nominativo] / [C.C.] + [verbo intransitivo]

Exercitus ad Siciliam navegat Tradución: 1 > 3 > 2

O exército navega cara a Sicilia

1. Nominativo 1 Suxeito: Exercitus 2. C.C.: ad Siciliam ☜

3. Verbo intransitivo: navegat

miércoles 20 de octubre de 2010


Oración Intransitiva

Lupus et agnus ad rivum eundem veniunt. Ipse Hannibal in Africam venit Ancus Marcius contra Latinos dimicavit *In Graecia multae insulae sunt *Multae et pulchrae villae in insula Maiorica sunt * Se o verbo SUM non leva atributo deberá traducirse por estar, haber ou existir.

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Morfoloxía Tema de presente Desinencias Modo indicativo: Presente Pretérito imperfecto Futuro imperfecto Modo subxuntivo: Presente Pretérito imperfecto Modo imperativo: Presente de imperativo

miércoles 20 de octubre de 2010


Desinencias persoais tema de presente Voz Activa -o

presente e futuro imp. de indicativo

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Voz Pasiva

-m

-r

-s

-ris

-t

-tur

-mus

-mur

-tis

-mini

-nt

-ntur

-or -re presente e futuro imp. de indicativo


☝ Presente de indicativo: 1ª, 2ª e 4ªconx. Tema de presente 1ª “chamo” /“llamo” 2ª voc(a)-

o

vide-

+

Desinencias persoais

“vexo”/”veo” o

4ª audi-

“oio”/”oigo” o analoxía coa 3ª

voca-

s

vide-

s

audi-

s

voca-

t

vide-

t

audi-

t

voca-

mus

vide-

mus

audi-

mus

voca-

tis

vide-

tis

audi-

tis

voca-

nt

vide-

nt

audi-

u

miércoles 20 de octubre de 2010

nt


Presente de indicativo: 3ªconx. Tema de presente

+

vocal unión: i/u

+

Desinencias persoais

3ª “envío”

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

mitt-

o

mitt-

i

-s

mitt-

i

-t

mitt-

i

-mus

mitt-

i

-tis

mitt-

u

-nt


☝ Pretérito imperf. indicativo: 1ª, 2ª conx. Tema de presente

+

morfema temporal/modal:

ba

1ª “chamaba” / “llamaba”

+

Desinencias persoais 2ª “vía” / “veía”

voca-

ba

-m

vide-

ba

-m

voca-

ba

-s

vide-

ba

-s

voca-

ba

-t

vide-

ba

-t

voca-

ba

-mus

vide-

ba

-mus

voca-

ba

-tis

vide-

ba

-tis

voca-

ba

-nt

vide-

ba

-nt

miércoles 20 de octubre de 2010


Pretérito imperf. indicativo: 3ª e 4ª Tema de presente

+

vocal unión: e

3ª “enviaba”

+

morfema temporal/modal:

BA

+

Desinencias persoais

4ª “oía”

mitt-

e

-ba

-m

audi-

e

-ba

-m

mitt-

e

-ba

-s

audi-

e

-ba

-s

mitt-

e

-ba

-t

audi-

e

-ba

-t

mitt-

e

-ba

-mus

audi-

e

-ba

-mus

mitt-

e

-ba

-tis

audi-

e

-ba

-tis

mitt-

e

-ba

-nt

audi-

e

-ba

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Futuro imperf. indicativo: 1ª e 2ª conx. Tema de presente

morfema

+

temporal/modal:

b

1ª “chamarei” / “llamaré” voca-

b

-o

voca-

b

-i

voca-

b

voca-

+

vocal unión: i/u

Desinencias persoais

+

2ª “verei” / “veré” vide-

b

-o

-s

vide-

b

-i

-s

-i

-t

vide-

b

-i

-t

b

-i

-mus

vide-

b

-i

-mus

voca-

b

-i

-tis

vide-

b

-i

-tis

voca-

b

-u

-nt

vide-

b

-u

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Futuro imperf. indicativo: 3ª e 4ª conx. Tema de presente

+

3ª “enviarei” / “enviaré”

morfema temporal/modal:

a/e

+

Desinencias persoais

4ª “oirei” / “oiré”

mitt-

-a

-m

audi-

-a

-m

mitt-

-e

-s

audi-

-e

-s

mitt-

-e

-t

audi-

-e

-t

mitt-

-e

-mus

audi-

-e

-mus

mitt-

-e

-tis

audi-

-e

-tis

mitt-

-e

-nt

audi-

-e

-nt

miércoles 20 de octubre de 2010


Presente Subxuntivo: 1ª Tema de presente voc(a)-

+

morfema temporal/modal:

e

+

Desinencias persoais

1ª “chame” / “llame”

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

voc-

e

-m

voc-

e

-s

voc-

e

-t

voc-

e

-mus

voc-

e

-tis

voc-

e

-nt


Presente Subxuntivo: 2ª,3ª, 4ª

Tema de presente

“vexa” / “vea”

morfema

+

temporal/modal:

a

+

“envíe”

Desinencias persoais

“oia” / “oiga”

vide-

a

-m

mitt-

a

-m

audi-

a

-m

vide-

a

-s

mitt-

a

-s

audi-

a

-s

vide-

a

-t

mitt-

a

-t

audi-

a

-t

vide-

a

-mus

mitt-

a

-mus

audi-

a

-mus

vide-

a

-tis

mitt-

a

-tis

audi-

a

-tis

vide-

a

-nt

mitt-

a

-nt

audi-

a

-nt

☞ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Pret. imperfecto subxuntivo: 1ª e 2ª conx. Tema de presente

+

morfema temporal/modal:

re

+

1ª “chamase” / “llamara/ase”

Desinencias persoais 2ª

“vise” / “viera/viese”

voca-

re

-m

vide-

re

-m

voca-

re

-s

vide-

re

-s

voca-

re

-t

vide-

re

-t

voca-

re

-mus

vide-

re

-mus

voca-

re

-tis

vide-

re

-tis

voca-

re

-nt

vide-

re

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Pret. imperf. subxuntivo: 3ª e 4ª conx. Tema de presente 3ª

+

3ª vocal unión: e

+

morfema temporal/modal:

“enviase” / “enviara/enviase”

re

Desinencias persoais

+

“oíse” / “oyera/oyese”

mitt-

e

-re

-m

audi-

-re

-m

mitt-

e

-re

-s

audi-

-re

-s

mitt-

e

-re

-t

audi-

-re

-t

mitt-

e

-re

-mus

audi-

-re

-mus

mitt-

e

-re

-tis

audi-

-re

-tis

mitt-

e

-re

-nt

audi-

-re

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Presente de imperativo

Tema de presente 1ª

voca voca

mitt-

+

3ª vocal unión: e/i

+

vide

Desinencias imperativo (∅/te) 4ª

-te

vide

e

* Verbos da 3ª sen vocal e: Facio, dico, duco

audi

-te

audi

fac

-te

duc

dic mitt-

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

i

-te


MorfoloxíaTema de perfecto Desinencias de perfecto Modo indicativo: Pretérito perfecto Pretérito pluscuamperfecto Futuro perfecto Modo subxuntivo: Preterito perfecto Pretérito pluscuamperfecto

miércoles 20 de octubre de 2010


Desinencias especiais do pretérito perfecto -i -isti -it -imus -istis -erunt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

-ere


☝ Pretérito perfecto indicativo: 1ª e 2ª Tema de perfecto 1ª “chamei” / “llamé”

+

Desinencias pretérito perfecto 2ª “vin” / “vi”

vocav-

-i

vid-

-i

vocav-

-isti

vid-

-isti

vocav-

-it

vid-

-it

vocav-

-imus

vid-

-imus

vocav-

-istis

vid-

-istis

vocav-

-erunt

vid-

-erunt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

-ere

-ere


☝ Pretérito perfecto indicativo: 3ª e 4ª Tema de perfecto

+

3ª “enviei” / “envié”

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Desinencias pretérito perfecto 4ª “oín” / “oí”

mis-

-i

audiv-

-i

mis-

-isti

audiv-

-isti

mis-

-it

audiv-

-it

mis-

-imus

audiv-

-imus

mis-

-istis

audiv-

-istis

mis-

-erunt

audiv-

-erunt

-ere

-ere


☝Pretérito pluscuamperfecto indicativo: 1ª e 2ª conx. Tema de perfecto

+

morfema temporal/modal:

era

1ª “chamara” / “había llamado”

+

Desinencias

2ª “vira” / “había visto”

vocav-

era

-m

vid-

era

-m

vocav-

era

-s

vid-

era

-s

vocav-

era

-t

vid-

era

-t

vocav-

era

-mus

vid-

era

-mus

vocav-

era

-tis

vid-

era

-tis

vocav-

era

-nt

vid-

era

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Pretérito pluscuamperfecto indicativo: 3ª e 4ª conx. Tema de perfecto

+

morfema temporal/modal:

3ª “enviara” / “había enviado”

era

+

Desinencias

4ª “oíra” / “había oido”

mis-

era

-m

audiv-

era

-m

mis-

era

-s

audiv-

era

-s

mis-

era

-t

audiv-

era

-t

mis-

era

-mus

audiv-

era

-mus

mis-

era

-tis

audiv-

era

-tis

mis-

era

-nt

audiv-

era

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Futuro perfecto indicativo: 1ª e 2ª conx. Tema de perfecto

+

morfema temporal/modal:

er / eri

+

Desinencias

1ª “terei chamado” / “habré llamado” 2ª “terei visto” / “habré visto” vocav-

er

-o

vid-

er

-o

vocav-

eri

-s

vid-

eri

-s

vocav-

eri

-t

vid-

eri

-t

vocav-

eri

-mus

vid-

eri

-mus

vocav-

eri

-tis

vid-

eri

-tis

vocav-

eri

-nt

vid-

eri

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Futuro perfecto indicativo: 3ª e 4ª conx.

Tema de perfecto

+

morfema temporal/modal:

er / eri

3ª “terei enviado” / “habré enviado”

+

Desinencias

4ª “terei oído” / “habré oído”

mis-

er

-o

audiv-

er

-o

mis-

eri

-s

audiv-

eri

-s

mis-

eri

-t

audiv-

eri

-t

mis-

eri

-mus

audiv-

eri

-mus

mis-

eri

-tis

audiv-

eri

-tis

mis-

eri

-nt

audiv-

eri

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Pretérito perfecto subxuntivo: 1ª e 2ª conx. Tema de perfecto

+

morfema temporal/modal:

eri

1ª “teña chamado” / “haya llamado”

+

Desinencias

2ª “teña visto” / “haya visto”

vocav-

eri

-m

vid-

eri

-m

vocav-

eri

-s

vid-

eri

-s

vocav-

eri

-t

vid-

eri

-t

vocav-

eri

-mus

vid-

eri

-mus

vocav-

eri

-tis

vid-

eri

-tis

vocav-

eri

-nt

vid-

eri

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝ Pretérito perfecto subxuntivo: 3ª e 4ª conx. Tema de perfecto 3ª

+

morfema temporal/modal:

eri

“teña enviado” / “haya enviado”

+

Desinencias

4ª “teña oído” / “haya oído”

mis-

eri

-m

audiv-

eri

-m

mis-

eri

-s

audiv-

eri

-s

mis-

eri

-t

audiv-

eri

-t

mis-

eri

-mus

audiv-

eri

-mus

mis-

eri

-tis

audiv-

eri

-tis

mis-

eri

-nt

audiv-

eri

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝Pretérito pluscuamperfecto subxuntivo: 1ª e 2ª conx. Tema de perfecto 1ª

+

morfema temporal/modal:

isse

“houbese chamado” / “hubiera/se llamado”

+

Desinencias

“houbese visto” / “hubiera/hubiese visto”

vocav-

isse

-m

vid-

isse

-m

vocav-

isse

-s

vid-

isse

-s

vocav-

isse

-t

vid-

isse

-t

vocav-

isse

-mus

vid-

isse

-mus

vocav-

isse

-tis

vid-

isse

-tis

vocav-

isse

-nt

vid-

isse

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


☝Pretérito pluscuamperfecto subxuntivo: 3ª e 4ª conx. Tema de perfecto 3ª

+

morfema temporal/modal:

isse

“houbese enviado” / “hubiera/se enviado”

+

Desinencias

“houbese oído” / “hubiera/se oído”

mis-

isse

-m

audiv-

isse

-m

mis-

isse

-s

audiv-

isse

-s

mis-

isse

-t

audiv-

isse

-t

mis-

isse

-mus

audiv-

isse

-mus

mis-

isse

-tis

audiv-

isse

-tis

mis-

isse

-nt

audiv-

isse

-nt

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Voz pasiva 

Formación tema de presente

Conxugación tema de presente

Excepcións na conxugación (I)

Excepcións na conxugación (II)

Formación tema de perfecto

Conxugación tema perfecto: indicativo

Conxugación tema perfecto subxuntivo

A oración pasiva

Conversión de oracións

Traducción oracións

miércoles 20 de octubre de 2010


Formación tema de presente Latín > lingua sintética

Galego / castelán > linguas analíticas

Desinencias especiais voz pasiva

Verbo auxiliar “ser”+ participio pasivo

Era amado/a

(-o)-r -ris-re -tur -mur -mini -ntur

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

ama Tema presente

+

Morf tem/modal

ama + Tema presente

ba + ba +

Morf tem/modal

tur Desinencia.pasiva

t Desinencia.activa


Conxugación tema de presente Tema presente:

Pres. indicativo

Pret.imperfecto indicativo

Futuro imperfecto indicativo

Presente subxuntivo

Pretérito imperfecto subxuntivo

Substitución desinencias activas por pasivas

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

-(o),-m -s -t -mus -tis -nt

-(o),-r -ris/re -tur -mur -mini -ntur


Excepcións na conxugación (I) Presente 3ª conxugación: exemplo mitto, is, ĕre, misi, missum

Tema de presente

+

vocal unión: (o, i, u)

+

Desinencias pasivas

Mitt- -o- -r *Mitt- -i- -ris/re

Mitt-

e

-ris/re

Mitt- -i- -tur Mitt- -i- -mur Mitt- -i- -mini Mitt- -u- -ntur

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Disimilación: i >

e


Excepcións na conxugación (II) Futuro 1 e 2ª conxugacións: exemplo amo, as, are, avi, atum

Tema de presente

+

morfema temporal/modal:

b

+

Desinencias pasivas

vocal unión: + (o, i, u)

ama- b- -o- -r *ama- b- -i- -ris/re

ama- b- e -ris/re

ama- b- -i- -tur ama- b- -i- -mur ama- b- -i- -mini

ama- b- -u--ntur

miércoles 20 de octubre de 2010

Disimilación: i > e

vide- b-

e -ris/re ☞


Formación tema de perfecto Procedemento analítico:

Latín / Galego / Castelán

+

Participio Pasivo +

Tema supino

verbo aux. sum

Desin. adxect. 1ª e 2ª tipo bonus-a-um

Amo, as, are, avi, amat-um: 1ªpres

2ªpres infinitivo 1ªperf.

amat- +

Amat-us-a-um: nominativos sing..

us-a-um

amatus-a-um

Amat-i-ae-a: nominativos plur.

i-ae-a

+

sum

Amatus sum

fun amado

Amata sum

fun amada

amati-ae-a ☜

Tema de supino

+

sunt

Amati sunt

foron amados

Amatae sunt

foron amadas

miércoles 20 de octubre de 2010


Conxugación tema perfecto: indicativo PERFECTO INDICATIVO: fun amado – fui/he sido amado

+

Participio Pasivo

presente sum, es, est, sumus, estis, sunt

AMATUS-A-UM SUM

AMATI-AE-A

SUMUS

AMATUS-A-UM

ES

AMATI-AE-A

ESTIS

AMATUS-A-UM

EST

AMATI-AE-A

SUNT

PLUSCUAMPERF. INDICATIVO: fora amado / había sido amado Participio Pasivo

+

imperfecto. eram, eras, erat, eramus, eratis, erant

AMATUS-A-UM

ERAM

AMATI-AE-A ERAMUS

AMATUS-A-UM

ERAS

AMATI-AE-A ERATIS

AMATUS-A-UM

ERAT

AMATI-AE-A ERANT

FUTURO PERFECTO. INDICATIVO: terei sido amado / habré sido amado Participio Pasivo

+

Futuro imperf. ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt

AMATUS-A-UM ERO

AMATI-AE-A ERIMUS

AMATUS-A-UM ERIS

AMATI-AE-A ERITIS

AMATUS-A-UM ERIT

AMATI-AE-A ERUNT

miércoles 20 de octubre de 2010


Conxugación tema perfecto subxuntivo

PERFECTO SUBXUNTIVO: teña sido amado / haya sido amado Participio Pasivo

+

Presente subx. sim, sis, sit, simus, sitis, sint

AMATUS-A-UM

SIM

AMATI-AE-A

SIMUS

AMATUS-A-UM

SIS

AMATI-AE-A

SITIS

AMATUS-A-UM

SIT

AMATI-AE-A

SINT

PLUSCUAMPERF. SUBXUNTIVO: Houbera-houbese sido amado / hubiera-se sido amado Participio Pasivo

+

Pret. imper. Subx. essem, esses, esset, essemus, essetis, essent

AMATUS-A-UM

ESSEM

AMATI-AE-A ESSEMUS

AMATUS-A-UM

ESSES

AMATI-AE-A ESSETIS

AMATUS-A-UM

ESSET

AMATI-AE-A ESSENT

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


A oración pasiva

Axente

Cuestión de énfase:

Os romanos conquistaron Grecia

(activa) Paciente

Grecia foi conquistada polos romanos

(pasiva)

Elementos voz pasiva: Suxeito paciente Graecia

+

Complem. axente

+

a romanis

Verbo pasiva capitur

Complemento axente en ablativo: Classis tempestate deleta est con prep. a/ab se se trata de persoa Anthiocus a Cornelio Scipione vincetur

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Conversión de oracións

☝ Voz activa

Suxeito axente

Paedagogus

C. Directo

pueros

Verbo Activa

ducebat

Voz Pasiva

Suxeito paciente

Pueri

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

C. axente

Verbo pasiva

a paedagogo

ducebantur


Tradución oracións

Voz pasiva: cando leva o complemento axente expreso In ludo homeri libri a discipulis legebantur Na escola os libros de Homero eran lidos polos alumnos

Voz pasiva-reflexa: cando NON leva o complemento axente expreso In ludo homeri libri legebantur Na escola líanse os libros de Homero

Voz pasiva-impersoal: cando na voz pasiva aparece un verbo intransitivo In illo proelio acriter pugnabatur Naquel combate loitábase ferozmente

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Formas nominais do verbo Substantivas

Adxectivas

Infinitivo

Participio

Xerundio

Xerundivo

Supino

miércoles 20 de octubre de 2010

Concordancia:

Concordancia (co subst.):

xén.Neutro / Núm. Singular

xén. / Núm. / Caso


Infinitivo

Morfoloxía do infinitivo Perfecto Activo

amavisse isse

amatum -am -um Perfecto pasivo amatos -as -a

Ter amado

+ esse

Ter sido amado

Presente activo

amare re

amar

Presente pasivo

amari / regi (3ª)

Ser amado

Futuro activo

amaturum -am -um + esse amaturos -as -a a

Haber de amar, ter a intención de amar, amaría

Futuro pasivo

amandum -am -um + esse amandos -as -a a

Haber de ser amado, ter que ser amado, deber ser amado

* En moitas ocasións os infinitivos de perfecto pasivo e futuro activo non levan esse.

miércoles 20 de octubre de 2010


Xerundio

Substantivo verbal que serve para declinar os casos que lle faltan ao infinitivo

Morfoloxía do xerundio Acusativo con preposición

ad amandum

a, para amar

Xenitivo

amandi

de amar

Dativo

amando

a, para amar

Ablativo

amando

amando, por amar

☜ miércoles 20 de octubre de 2010


Supino

Substantivo verbal (tema en -u, 4ª declinación), con só dúas formas:

Morfoloxía do supino Acusativo

Dativo/Ablativo

amatum

Finalidade

amatu

Con verbos que rexen dativo/ablativo

Amicus ad meam villa lusum venit Ac - supino

Hoc vocabulum facile dictu est ☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Dat/Abl supino


Participio

Morfoloxía do participio

Perfecto pasivo

amans, ntis amantes, ia amatus -a -um amati -ae -a

Futuro activo

amaturus -a -um amaturi -ae -a

Que vai amar, que ten a intención de amar

Futuro pasivo

amandus -a -um amandi -ae -a

(o) que ten que ser amado, (o) que debe ser amado

Presente

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Amando, (o) que ama

Amado, (o) que foi amado


Xerundivo

Morfoloxía do xerundivo

Adxectivo verbal

amandus -a -um amandi -ae -a

obriga, posibilidade e finalidade. Valor pasivo.

Funcións do xerundivo

Función predicado + sum

Virtus colenda est mihi

(voz perifrástica pasiva)

Función predicativo (concorda co O.D. da or. principal) Expresa finalidade

Función Xerundio (con O.D. expreso concertando con el)

☜ miércoles 20 de octubre de 2010

Caesar obsides Haeduis custodiendos tradidit Caesar pontem faciendum curavit Spes regni obtinendi Paratus ad patriam defendendam

A virtude debe ser, ha ser, ten que ser cultivada por min

César entregou aos Heduos reféns “para ser custodiados” “para que os custodiasen” César ocupouse de que “a ponte fose feita” “facer a ponte”

A esperanza de obter un reino (“de ser obtido”) Preparado para defender a patria (“que a patria sexa defendida”)


Bibliografía

Latín I Bachillerato. Editorial Akal Latín. Editorial Santillana Traballos previos de compañeiros na rede que xa non acerto a ubicar...(sintaxe oración activa)

miércoles 20 de octubre de 2010


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.