Page 1

8 puntenplan economie

Ons plan voor de Fryske economie Hoe kunnen we de economie van Fryslân versterken? Wij kiezen in dit plan voor acht speerpunten. Veel dingen doen we al. Daar moeten we vooral ook mee doorgaan. Andere zaken zijn nieuw. Samen vormen ze een plan dat de sociaaldemocratische leidraad moet vormen voor het economiebeleid van de Friese PvdA. Voor de Provincie, voor gemeenten en misschien zelfs ook voor bedrijven. Deze 8 punten zijn het begin van een brede discussie over de Fryske economie. Deze punten zijn een start en nog geen eindpunten. Na de presentatie van dit stuk, gaat de discussie over de Fryske economie verder. Door in gesprek te gaan met mensen, bedrijven en instellingen blijven we aan de punten werken. Ook online gaat de discussie door. Op www.pvdafryslan.nl is per punt de mogelijkheid om in discussie te gaan of om nieuwe punten toe te voegen.

Remco van Maurik Sjoerd Feitsma PvdA Statenfractie Fryslân PvdA-fractie Leeuwarden Woordvoerder Fractievoorzitter Economie&Financiën

Postadres Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden T 058 - 2925799

pvda@fryslan.nl www.pvdafryslan.nl


8 puntenplan economie

1. Werk, werk, werk Wie kan werken, moet werken. Een baan biedt perspectief en zekerheid, zeker ook in economische mindere tijden. Er moet ruimte zijn voor persoonlijke groei en mensen horen de kans te krijgen om te doen waar ze goed in zijn. We versterken de Fryske economie door het samen te doen en te gaan voor zeker werk. Economisch beleid is daarom gericht op het behouden en creëren van kwalitatief werk. Daarom zijn wij tegen versoepeling van het ontslagrecht en vóór meer vaste banen in onze provincie. 3. Bestaande werkgelenheid behouden Bedrijven zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en de economische groei van onze provincie. Wij moeten deze bedrijven blijven koesteren en onderlinge samenwerking tussen Friese ondernemingen stimuleren en faciliteren. De bestaande sectoren met veel werkgelegenheid en economische kracht moeten in Fryslân blijven. We blijven inzetten op het behoud van werkgelegenheid in het MKB, de zorg, banken en vezekeraars en de rijksdiensten in Fryslân. De PvdA wil dat doen door onder andere: ● Afspraken te maken met het Rijk voor behoud van bestaande rijksdiensten. ● De sectoren met veel arbeidsplaatsen te helpen bij het vinden van goede 2. Met elkaar en voor elkaar werknemers. Wie niet kan werken in een betaalde baan, moet ● Bedrijven bij elkaar te brengen en te zoveel mogelijk maatschappelijk actief zijn. Voor faciliteren bij project aanvragen. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de ● Overheidsinvesteringen die veel werk samenleving verantwoordelijk. Door intensieve opleveren versneld uit voeren. samenwerking tussen werkgevers, overheid, ● Te investeren in duurzame woningbouw onderwijs en werkzoekenden creeëren we gelijke (100.000 woningenplan) en andere werken. kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Werken naar vermogen is daarbij een goed uitgangspunt, mits er voldoende geld is voor de uitvoering en begeleiding. ‘Social return’ en andere instrumenten om mensen uit de kaartenbak en mensen met een arbeidshandicap werk te bieden zijn daarbij noodzakelijk. De PvdA wil: ● Werken naar vermogen, maar wel met goede begeleiding en geld voor uitvoering. ● Mensen uit de kaartenbak en mensen met een arbeidshandicap werk bieden door voorwaarden in inkoop en aanbesteding op te nemen.


8 puntenplan economie

4. Ondernemerskracht en innovatie Ondernemers verdienen onze steun. Voor ambitieuze en innovatieve starters willen we een Doefonds. Wanneer de markt niet meewerkt, kunnen zij hier financiering vinden. Zo kunnen mensen zich in onze provincie als ondernemers ontwikkelen. Dat biedt perspectief voor economische groei. De Pvda stelt voor om: ● Te komen tot een Doefonds voor startende innovatie ondernemers ● Het bestaande topsectorenbeleid te continueren en in te zetten op het realiseren van goede werkgelegenheid en innovatiekracht. Wij willen topsectoren meer koppelen aan bestaande bedrijven om groeimogelijkheden te vergroten. ● Te blijven investeren in projecten en trajecten die bijdragen aan een structurele werkgelenheidsgroei.

6. Infrastructuur van de toekomst Fryslân moet blijven investeren in goede verbindingen en hoogwaardig openbaar vervoer. Glasvezel is essentieel voor onze economische groei. De PvdA wil: ● Dat iedere inwoner van Fryslân aangesloten kan worden op glasvezel. ● De directe intercity Leeuwarden – Randstad moet blijven bestaan en het aantal treinen op het traject Leeuwarden - Zwolle moet omhoog. 7. De sterke punten van Fryslân We moeten de sterke van Fryslân zo goed mogelijk benutten. Onze natuur en Fryske cultuur trekken mensen naar onze provincie. Deze toeristen leveren een belangrijke bijdrage aan de Fryske economie.

De PvdA wil: ● Investeren in mooie landschappen, gezonde natuur en fraaie steden. 5. Goed Onderwijs ● Toerisme aanjagen via projecten, zoals het Goed onderwijs is van groot belang. Blijven Friese Merenproject. investeren in de Universtity Campus, de Dairy ● De Friese cultuur en gemeenschapszin Campus, Watercampus en het Technasium. Verder inzetten, bijvoorbeeld via Kulturele Haadstêd. willen we aandacht voor de aansluiting van ● Investeren in duurzaamheid. Doel is om onderwijs op de arbeidsmarkt. Fryslân op termijn zelfvoorzienend te maken. ● Wij willen koploper in Nederland worden in Om kansen aan de onderkant van de arbeids diverse vormen van duurzame energie, zoals markt te vergroten wil de PvdA: wind-, zonne- en bio-energie. ● De bedrijfsvakscholen terugbrengen, ter versterking van het MKB. ● (MBO)-onderwijs moet toegankelijk en bereikbaar zijn. (Bus)verbindingen moeten beter aansluiten op schooltijden, zodat iedereen tegen fatsoenlijke tarieven college’s kan volgen.


8 puntenplan economie

8. Frysl창n is dichterbij dan je denkt Voor de Fryske economie en werkgelegenheid is het nodig dat ook mensen van buiten onze provincie worden aangetrokken. Wij willen het denkproces dat Frysl창n dichterbij is dan men denkt graag bevorderen en faciliteren. Slechts 5 kwartier van Amsterdam en Bremen! De PvdA is ingenomen met het initiatief van de vier grote Friese plaatsen om te komen tot een samenhangend economiebeleid.

Reageren? Deze 8 punten zijn het begin van een brede discussie over de Fryske economie. Deze punten zijn een start en nog geen eindpunten. Na de presentatie van dit stuk, gaat de discussie over de Fryske economie verder. Door in gesprek te gaan met mensen, bedrijven en instellingen blijven we aan de punten werken. Ook online gaat de discussie door. Op www.pvdafryslan.nl is per punt de mogelijkheid om in discussie te gaan of om nieuwe punten toe te voegen. Twitteren mag ook via: @pvdafryslan

Liever Facebook? facebook.com/pvdafryslan

Postadres Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden T 058 - 2925799

pvda@fryslan.nl www.pvdafryslan.nl

8 Puntenplan economie PvdA  
8 Puntenplan economie PvdA  

8 Puntenplan economie PvdA

Advertisement