Page 1

½ ¶ ¸ Ç È ¯ À ´ Ç ¼ÀÇû É

 ³ Ç ¯ È ´¿´


Dz»ÆŽ¹°´²¶»¿Ã®» Å®»®²½À²¾°¿ º¶°¹¶²º¶Å®¯DzÅÁ¾ˆ ¶¿²ÃÄ»ŲÁ¶­ˆ ¿²®ÄŲÁ¶­ˆ º¶¶½Å²Á¶ÃǶ¶½®ˆ ¶­²ÁÅŲĶ°ÁŲĶ½»ˆ ±²²¿Æ²Dz®¯®²Ã¶¿ˆ º¶¾¶ÅÇŶ³Æˆ ¶­²ÁŶ²¾¶¿ˆ ±¶¯²¹²¾Ä¹Áň Dz»´º¶½®­®¶²¾¶¿ˆ DzIJ½¶Ç¶²¾¶¿ˆ Dz¹¸²®Å¿DzIJžÇˆ

¼Ã°Â·¸´¹Äû

ý´Ä¬°Á´½ ¸´·¬Â¹°

¼Ã°Â·¸´¹Äû

Å´«°¿Ã¯Â´³¹¼°Â ¸´·¬Â¹°

Åô±Ä¼Ã°Â ý´ÄÅ·²¯°

ð´®¿ð´»¹¼Ã°Â ¯°°½Ä°Å°¬­¬°Á´½

º¶°²»¶¹±º²¶¾®Ƕ»²­¹½®±»²¹Á¶° Dz¶¿²ÃÄ»±°²®¿Dz¸Å¿ˆDzÁ¶Ä»²Dz¶¿²ÃÄ»º¶°²»¶¹Dz¶½¸Çˆ¶¿²ÃÄ»±ŲƸ»±²º¶Å²»±®µ¶»É´°´ÇƳÉ´¸´½»Éȳ³¸²Á´½¸·Çû´¼¸¿´º²Á»

Ǹ¸¯½¾ÇÃÀ¾É¿´ ±°³´¯¯»»°¯°°¶½¼¸³´»¯È¼¸Ç°²¼³¼¸¸¶¸»Á°·´·¸Å


´Å°¶´«½¿°¹¬ "ôķ¸´¬¯°« "´Â°´Ã´¬Ã½¬¸´ÃÄ "¸´¿´´±¹ «·ì¶°´Ä¶½ Å´¬¯®½½´­¹¯´½°Á¹º¿·°« ¸´¿°´±º°Â´Å··°¶ ¸´®ÂÅü²ô²¹¬ôķË ¯°°Á¹ŬìˆÅ®·°¯´¹´ «Å¬¼°««¬¼·ˆ¯·¶Ŷì ¯²¿Ä¹¯¬«¯¸«¯¸°´· ¯¬¯«´Ã´Äˆº´«°Ä´»¸°´Å°½Á¯ ®°½°Å°¸´Â°°ÃÅ°¬´¼¹ˆ¼°´­·

½Á¬¹Ä®°²¯° ´Â°´Ã ¯´³´·Âźùµ¼¹¯Ã¬­¯··°¶ Ë

 ¬ÂÃ

´Â°´Ã·´½¿¹°¯²»¹ù±°¼´» ´Â°´Ã¸´Ãĸ½³¹¯Äð¹

°¼´» SNXTJQNJ_JW%LRFNQHTR

À°Ç´Ã¼»´Æ»½É´¸¶»»²¶¼´»¶»»²¶È¸½·´·¸Å

½Á°¶´·¸°»É´¿º´À Á°¶ Á°¶´ ¼¸Ã¸Æ½¶´·¸°É´¿´ÇÉÃ

·Æ»

²°³´¬Űô¶¹½Á¬¹ »º¿½¸´»¾°»¸À °ºÇ»¸¿´½¸½±¿¸À¸»¼¸À¿¿¸Ã³¸À¿Ã

¸´½Á¬¹ Å°²»¯° ¬¶Ã´²°³´¬¬ ÀÆÃa²¸¸¿a»· ¾´Â¹° ­®Á E-mail silvan.sal@gmail.com

¸´¿´Ã½Å

¸´´²²°³´¬ ¸´®²°´¹ Å°«´Ã¬° ¸´­¯»·

²°³´¬ «Å»¶Ä¹

¸´Ã´½Á¸´Ä®²

²°³´¬ ¸´´»´Ä

Ĭº°´Á½Å´¬ ·Áï ²Ã ·³ ·Áï º¬·´¼


ÆÇ +(77,&+··°¶½Á¬¹¯ Å°»°Ã«ó¹ˆ ¾°­ ¸°®« ¯¹°Â°«À´¬®»¼¾°­ ¯Â´¹Ã°¿ð¹´­¬Å°Å·® ¸°·¬Å첷ĸ´Ã´Áˆ °Ã´¹·ºÂŹ ¯«·¹¯¿´·ÄŰô­¹ˆ Å첷į´ó¸·°¬ Ä´´³¯ +(77,&+ ¯¿·ÂÅ·®ˆ ¸°´»´¹°·«Åí¼¹ º°¹°¶¼ˆ ¯¬¶Ã¯°Å°·¬°¯··°¶ˆ

KAMILA.CO.IL

ÇôÆ°³ÇÈÉ´¿½´¯´µÉ´ÁÇɴȲ¶Ç´À½»·´·¸Å


ÃĶ

À…®¬¯Ų­Ä¯¬ ½¬Äë¬

ŴŲ¿Ä¹¯Á´¿

Ŵ»½¯Á´¿

¯´ÅÄÅ¿¼°Å

¯´ÅÄÅ¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

Å¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ¯»°³¯»´¬­Å¿¼°ÅŴí·°¬

¯Á´¿Å°´Å²Å

Å°Á´¿ Å°´Å²¿Ä¹

 Å°®´²´±Ã«¹Å´Ä´« ŴŲ¿Ä¹ Ŵ»½

Å¿¼°Å

Å´Ä´«¯Á´¿ Å¿¼°ÅÅ¿¼°»Å¿¼°Å·¶ ®¬·¬¸°Â¹¬

Å°«´Ã¬´³·¼

¯Ã´²¬·Å°¿¼°Å¸´¬´¶Ã¹¯·¶··°¶

¸´Ã°²Ä¸´Â°Ã´¸´Å´±·Á¬ñ­º°¿¿·¹´ÃÄÅ°´»¬­½¯´»¬­½´¬´´¬´·½¯¼² Å´»°½¬Á¯¬¹­Å´»°½¬Á¯³¼¿µ·¹´±°­«¸´»°³°Ã¼ôÅÅ°´Ã³Å°´Ã³¿ À°¹²º°¿¿·¹´®¹­¼Ã´Å¬°Ã¶¯´»¹²´»´½Ã­¯³³¬«…°¿Åº­°³¹·´Á² ¸°·ÄÅÅ°¿¼°Å¬¯Ä¯Á´¬°¯»°³Ŵí·°¬

 ·°®­³·¼

³¼°³

¸»´²Å°¿¼°Å¯Á´¬Å¿¼°Å ¯»¹±¯¸°¹´»´¹ ²·³

 ´»°»´¬³·¼ ¯°´±

¸²· ¸°Ä

Å°´»¬­½¬³°Ã ¯Á´¬

¸»´²¸´²°·Ä¹

  ¼Â¿ ½¬Ä묾°»´·®­¹ º°Ä²»½Á¬¹ Å¿¼°Å ù°½·¸´²°·Ä¹Ä®² Ǹ½¯¸Ã±É´¸µ·¿Ã³ɯ¸»ɱǴ³³Æ¸·ÆÇó·´·¸Å


ÀÇ É´½À¸½´·Ƹµ½³µ"ƴǸ»´¶ºÇÈ°É´¯¸Ç°»Ƹµ½¯»¼´²¯ÇÈ°·´·¸Å


¼¸·¿²´·À» ¼¸²¸½»É»´ DOH\GDSKQDFRLO³¿Ã²¸»ÁɸÁ°·³¯´ÃÇ°ɸ¶½´½°»³¿Ã²Ç²

¾½µ½ ¯»´ ¼¸¯½²Æ¯³ É´²À´½° ³¿´Ç¶¯» ´»¸¶É³ ¼¸²´½¸»³ ¼³ Çȯ° ¼¸²¸½»É³ ¼¸¸¿´º¸É³´ ¸²´À¸³ ¹´¿¸¶³ ɴDZÀ½° ¼¸»´Á ¯»´ ¼¸²´½¸»° ¼¸¶¸»Å½ ¹¸¯ ³½»¸²³ ¸¿Ã° ¼¸²½´Á $»ÆȽ° ¯» ¾º»´ ¸¸Á½ ³µ ·Ç´ÃÀÈ °È´¶È ¸½ ³ÅǸ¯´³¾º¸Ç¶¯¸º·Ç´ÃÀÉ´ÈÁ»¸¯²º ·Ç´ÃÀ³±´À³¯Ç¿º Ç´½± ³¸³¸´¯¾´È¸» ¾½µ³È ´¯ ¼º» ¼¸¯É½ ¯» ¼ÉǶ°È ¼ºÇ´°ÁƸ¸´²½¯»¼É¸ÈÁÈ ±´À»Á±´¿°Á´Åƽȸ¯¼ÁÄÁ¸¸É³»ȸ ³µ ³ÁÈ »È ÉÅǽ¿ ³º¸»³ ·Ç´ÃÀ³ ¼¸²´½¸»°¼¸±È¸³»À¸À°³ ¼¸¸½´¸½´¸ ¼¸º¸»³É ³¿¸·´Ç ¼´¸ »º ¼¸¿È¸ É´¶´Ç¯ ¼´¸ »º ¼¸»º´¯ É´¶Ã» ·Ç´ÃÀ ¼¸È´Á É´ÁÈ É´¶Ã» »»´º É´¿³½ É´»´Áû ¾½µ ¼¸¿Ã½ ³ÁÈ "°´·Á½È¿³²´°Á ¾´¶·°¾É¸ÉÉ´»¸ÁûȳÁ´°ÆÉ´¸Ç´µ¶½ ³¸³¸ ¯» ¹º´ ³¿¸·´Ç» À¿º³» ´±»´ ¼º» É´¯¸Ç°³»Á²¸ÃƳ»³ÈÆ ¼¸¸´»¸°¼¸½¸³°´Ç°É´¸Éǵ¶»Á´²¸ÃƳ Á´°È³¸Ã´À°¼¸¿´½Ç´³´ É´ÁȾ´È¸»¸¯²º ¼¸¿¶°½ ¸¿Ã» É´¿·Æ³ É´Áȳ ²Á ²´½»» ¯»´ »¸±Çº ÉÈÇó» ¼Ç´± ¾¶°½° ÈDz¿³ µ´º¸Ç³ ɴȸÈÉ»¼¸½Ç´±ÈĶ»¸¿´½Ç´³ ³¿¸È ÇÀ´¶½ ¼¸Ã¸¸Á É´¸³» ¸¯²º ¯» ɶ¿°¼¸È´Á¾¶°½Ķ»³½¼¸ÈÉ´½´ »Á ¼¸Çµ´¶ ³²¸½» ¸»±Ç³ ¾´ÇÉó ¸¿Ã»È¹º¼´¸»º´É´¯¼¸½ºÀ½´ǽ´¶³ ¼¸½´º¸À³»Á¼¸Ç°´ÁÆǾ¶°½³

đćčĒďċĎčćĂ

³¿´º¿³¿´µÉ

³¿º³ »º ³¿º³³ ÉôÆÉ »Á ´°È¶ ³°È¶½° ³»¸¶É½ É´¸Ç¶¯¼¸¶Æ´»¼É¯¼¸·¿²´·À¼ºÉ´¸³ ´ÈÁÉȼº½ÅÁ¼Á´½ºÀ³¶»Å³»³»´²± É´²´°Á°É´¿¸¶°°¶¸»Å³»ÈDz¿È³½»º ɱȳ° ²½»¿³ ǽ´¶³ Ƕ¯ °ÆÁ½° ²´½¸» ¸ÇÃÀ É´¿Æ» »»´º ³µ ¼¯ °·¸½³ ³µ¼¯»»´º¼¸È´Á³É¯³ºº¼¸ÇµÁ´ É´¶´Ç¯ ¾¸º³»´ ¸É´º¸¯ ¾´µ½ É´¿Æ» ÈÇ´² É´¿¿´ºÉ³¼±´µÉ´¯¸Ç° ³½ »º ¼¸È´ÁÈ ¼¸·¸»¶½ ¼´º¸À» ³¿´µÉ°»»´º¼¸º¸ÇÅÈ ¼´¸ DzÀ Dz´À½ ¼´¸ DzÀ ¼¸¿´° »¸¶É½Ç´Á¸È³¼¯¼¸²´½¸»ɺÇÁ½´½º ȸ"¾´º¿¼¸¶º´¿É´¸³»¼¸º¸Çżɯ° ɺÇÁ½ ȸ ³É¸¯ ²¶¸´ ¼¸²´½¸» ɺÇÁ½ É´¶´Ç¯ »¸º¸È ¹º ¼´¸³ ɯ ´Ç²À ¼¸¸¶ ³²´°Á ¼¸²´½¸» É´¯¸Ç°´ ɴDz´À½ ³¶´¿½¾°´½º´·Ç´ÃÀ ¼¸º¸»³É» °¸Å¸´ ¯¸Ç° Ǻ´À  ³¸±Ç¿¯³ǽ´¶¯´³Ǻ´À³¼¸¸É°È¶½ ȸ Çȯº ³°È¶½ ¸º¸»³É´ ¶´½³ »È »´º¸ ¶´½³ ¼²° Ǻ´À »È ³Á´°Æ ³½Ç ¼¯ ¼¸²´ÆÃɳ »º» ³¸±Ç¿¯³ ɯ Æ»¶» ¼É½Æ¾½µ³°Ç³¼É»º¯¯»Ǻ´ÀÇÀ¶ Ǻ´À ¾¸¯ ³É¸º» ¼ÉÅÇ ²¸¸½´ ɴǸ³½° ´» È¸È ³½ ɯ ³¿Ã¸ ¶´½³ ¼²° ¾¸½µ ¯»´ ¼¸¸É´²Çȳ´ ¼¸¸¶Çº³ ¼¸²´ÆÃÉ» ¼¸½·¸Ç´±»¯´³°È¶½» É´ÁÈ»º³¶´Ç¯»Á´²¸ÃƳ¼´º¸À» »º° Çȯº É´¿µ´¯½ É´¶´Ç¯ É´½¸½¶Ã¾´µ½³É´°¯»ºɯȸ³¶´Ç¯ É¿µ´¯½³¶´Ç¯³Çȯº¼¸¿½´È¼¸¿´°»¶ ³°È¶½» ³¿Ãɸ ¶´½³ »¸Á¸ ³¸³¸ ´±³ ´¯¼¸°Áǯ»´¼¸µº´Ç½´¸³É¼É¯³¯¸Ç° É´°¯½É°ºÇ´½É¿µ´¯½³¶´Ç¯¼¸ÅŴý ¾´º¿³¾½µ°¾´µ½³ ·Ç´ÃÀ³³°È¶½ɲ²¶½³Á´¿É »È³¿¸ÆÉÉ´»¸Áû¼¸°´È¶¼²³ɽǵ³´ ¼¸¸»¯·¸´ ¼¸¸¶ ¸ÇÇ´Á½ ¼¸º¸»³É ¶´½³ ³°È¶½³ ·Ç´ÃÀ³ ÉÁÈ° ¼¸Ç´Æ ¶´½» ¼± ³¸±Ç¿¯ ¼¸Çµ½ ¼²³ ɲ²¶É½ ÇÉ´¸ ¼¸°ÅÁ³ ɺÇÁ½ ·Ç´ÃÀ³ ¸Ç¶¯ ¼º½ÅÁ½ Ƹó» ¼¸»´º¸ ¼É¯´ ÉÇÇ´Á½ ÇÉ´¸³°Ç³

Àǯ°´Æ¸¸»¹»È¼Á·³»Á¹´½À»´È¸°°É´¯Ç´³Ƕ¯°´ÆÁ³¸¸Ã¯°·´·¸Å

¸»À¸½ÁÉ ²»´Æ´È ¾½µ ¯´³ ¼¸¿¶°½ ¼¸²´½¸» ¾½µ ¼ÅÁ° ²»´Æ´È »´º¯» ¾¸¸´Å½ Ä´Ç¸É ²»´Æ´È»´º¯»°´·¾½µ¯´³¾½µ»º »º´¿È »¸°È° µ¯ ¸É´¯ ´»¯ÈÉ ¼¯

´¿ÃÀ¯ ³·Ç¶ É´»´·¿ É´¸°´Æ »´º¯» ¼¸»¸¶É½ ¼¸·À¸»³´Æ´È ¼ºÇ´°Á É»¸º¯»ÇƸÁ°É´¯¸Ç°´É´°´·É´°¸À ²»´Æ´È ¼¸»Ç¿¸½° ǸÈÁ ´¯ÆƳ ´¯ÆƳ ¼´¸µ¿±½´Ä°¯¾²¸À»µÇ°¾±»È¯´½º $ ¼³ ´¯ÆÆ° ¼¸¯Å½¿È ¼¸¿¸½·¸´´³ »º´±»¼¸°´·È%%%&( ´¯ÆÆ°¼¸¿´½·¼¸¸É´¯¸Ç°³É´¿´Çɸ³ ¸µ´¶¯ »Á° ²»´Æ´È ¼¸»º´¯È »ºº ³ÁÃȳ³ ¹º ÇÉ´¸ ¼¸³´°± ´¯ÆÆ Ç°±É´¯Æưȼ¸Ç½´¶³»È³°´·³ ¼É¯ ´°È ³µ³ Á±Ç³  ɴø¸Á ²´½»»¼¸¶¸»Å½¯»¼É¯È¼¸È¸±Ç½ ³Ã¸·» ¼¸Æ´ÆµÈ ´¯ ²¶¯ ÆÇà ²´Á ¼ºÉ¯ÇÆ» ¯° ¼È Äǽ »È ³¿·Æ ¯´³ ²»´Æ´È³ ¾½¯¿³´ °´·³ Ç°¶³ ¼È° »Æ¸½¸º ĸǽ½ ǽ´¶ »¸º½ °´»¸È³È ¾¸¯ÃÆ ¼±´ ¾¸½´Ç°´¯É ÉÅǽ¿³È´¶É´É´¿ÇÁ»¼Ç´±¼³¸¿¸° ³²´°Á»´Á°Ç¯È´»Èµ¯´ÇÉ´¸

´¸ÈºÁ ²Á ¼¯ °´· ¶´Ç °Å½ °´·³ Ç°¶³ ÆÇ ¯» ¯´³È ¼É¿Á· °Å½ ɯ ¼º» ³»Á½ ¼± ¯»¯ ÇÉ´¸° ɸÁ²½ ³¶º´³ È¸È ´Á²É µ¯ ¶´Ç³ ɽÇɯ³»Á½¾º¯²»´Æ´È³È¹º» ³ÁÃȳ»¼Ç´±³Ç°²¶´½°¾¸¿·´ÇÀ³ ³´°±¾¸¿·´ÇÀ³È»ºº¶´Ç³°Å½»Á ÇÉ´¸°¼¸¶°´È½³½¶´Ç³°Å½¼±¹º ³½ ¼ºÉ¯ ´»¯È¸È ³¯°³ ¼Á𠹺 ¼º»ȸÈ´²¸±É²»´Æ´È´¸ÈºÁÇ´ÈÆ ¹º»¸Á²½Ǵȸ¯


¸»Ç´½Çô·À¸Çº°»ɽ´Èɸ²½ÇÉ´¸ÈÇ´²³µ¸·±ÃÀ»º´¯¯´³Èº²°»ȸ±Ç½¯»²¶¯¯·´·¸Å


"ĜĘăěĐăĆĐ

´Æ´²´À

³ÇºÈ³»

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ°²ÇȽ ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ cŽhmljlkgaum

 É°È°¯»

³È´Ç² ³Ç´½ ÇÁ¸È°´Å¸Á» ¼¸ÀÇ´Æ» ¼¸¸Á´Åƽ ¼´¶É°¾´¸À¸¿

¾´Àû´´¾´º½

 ÀÆû·  »· Ç»¸½ ±Ç´ ±°ÁÇ°´È³É¯¹ºǶ¯¼¸½¸³È¸È´¯³È¸½¶È¯¸³¸Æ»·¸¯»º´¯É»¸º¯¼Á³Çų·´·¸Å
‫¶‪¼¸»´Ã¸·ɱ¸±‬‬ ‫»¯¯¶‪¼¸¸¿È¯»¼±´²‬‬

‫‪È‬‬ ‫»‬ ‫´‬ ‫‪È‬‬ ‫‪³‬‬ ‫‬ ‫·‬ ‫¸‬ ‫‪Ã‬‬ ‫´‬ ‫»‬ ‫¸‬ ‫¼‬ ‫‪ÆÇ‬‬ ‫ ‬ ‫¯‬ ‫‪µ‬‬ ‫‬ ‫‪Ç‬‬ ‫´‬ ‫‪Å‬‬ ‫¸‬ ‫‬ ‫»‬ ‫‪³‬‬ ‫‪É‬‬ ‫‪Æ‬‬ ‫‪ÇÈ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ Ã °® · ¿ ¹ °Ã ³‬‬

‫‬

‫ ¬ « ‪½ ¬ Ä Ã‬‬

‫‪µÅô²¬·¸´·°¿´³‬‬ ‫·¸‪¼ÃÈ´É´°±¸´Æ¸¿_TXLNL¼¸¿Ã»´Ã‬‬ ‫‪¼¸¸²¸¼¸¸»±Ç¸¶Èɸ°³´´ÁÈ‬‬ ‫½¸¿¸‪¾¸Ãǯ÷°½¯_ǴƸ¿½ǴƸ²Ã‬‬

‫הקמה ותחזוקה‬ ‫של רשתות תקשורת‬ ‫ומערכות מחשוב‬ ‫מכירת ציוד וטיפול בתקלות‬ ‫פגישת ייעוץ ראשונית‬ ‫ללא התחייבות‬

‫‪RI¿FH#PDQGHOOFRLO‬‬

‫טל‪ | 08-9973548 :‬פקס‪08-9952693 :‬‬

‫‪Ç»ÆÀ¯½´É³½È¿´°ƴŸ»¹¸ÇŶ°·Ç´É°³É¯³½È¿¾¸¯¾´ºÉ½»·´·¸Å‬‬

‫‬


¼¸Ã¸·

ˆ

ɸ»½¸·Ã´¯É´»¸Áø±¸Èɹ¸¯µ¯ ÇÆ´°° ¸ÇÇ´ÁÉÉ´ ³»¸»³ ¹»³½° "¯»Ã¿Ç´Á¼Á

¼¸½³¾´´¸º»µÇ°³ɯ´µ¸µ³ ¼¸»µ´±¼¸½¶¼¸½¼¸Çȴó °´È¶¾º»´Ç´Á³½É´¶»³ɯ ´À¿¼¸Çȴü¸½°ȽÉȳ» ɯ ÇÈÃ¯È ³½º ²Á ÇÅÆ» ¼´¸À° ¼¸½» ɶɽ É´³È³ É´»ÆÉ´¶¸Ã·°Ç´Á³ɯ´°±¿ ǸÈÁÉ´¶»¼ÇƴøÀ´³´

³»¸»³ É´ÁÈ° ¼¸¿Ã³ Ç´Á ¶´Ã¸· É´»´º¸ ɯ Ç´Á» ȸ ¾³°È É´Áȳ ÇÉ´¸°É´»¸Á¸³´É´°´·³¼´Æ¸È³ ¾Ã´¯° Ȳ¶É½ Ç´Á³ ³»¸»³ ¹»³½° ÇÉ´¸ ³»¸Á¸ ³¿µ³³ ¸ÇÅ´½ ɶ¸Ç½ Äǽ¿ °´»¸È°³°´·³¿¸ÈǸ³½¼¸Ç½´¶³´»¸¶ Ç´Á» ³Æ¸¿Á½ ¼¸»¸Áó ¼¸°¸ºÇ³ ¼Á ¯¸Ç°´ǸÁų¯Ç½ÉÇÅ´¸´dz´µ´É´¿¿ÁÇ ¼ÆȽ ¯»¯ ¾¿´±É½ ¯» Ç´Á³ ³»¸»° ¼´¸³¸Æµ¿»´ȶ¯»Ç´Á³³»¸»³¹»³½° ¼´³¸µ¼¸¸Èô¶¼¸»Æ¸²ÇȽȳÉ¿¸ÇÆ ¼¸°¯È½³ ɯ ³¿Ã½ ¯´³ ¾º »Á Ǹ´´¯ ²´±¸¿° Ȳ¶½ ³¸¸¿°»´ ¼´Æ¸È» ´»È ¼¸Æ¸µ½°³½¸¶»´³¿±³» ³¿µ³» ǸÈÁ É´¶» ¼ÇÆ ¸À´³» ¾É¸¿ Ç´Á³ ³»¸»³ É´ÁÈ ¹»³½° ɸ°¸À¿·¿¸¯ ¾¿ÁÇ ÇÆ´°° ³¯Ç¸´ É´¶»³ ɯ ³Éȸ ¼¸¸¶¯»½´ ÇÉ´¸°°´È¶¼¸¸¿¸Á³´¼¸¸ÉÃȳ¶´Ã¸· ²¸ÃƳ» ȸ ¾º» ³»¸»³ É´ÁÈ° ²¶´¸½° Ä»½´½ ´É´¯ ¼¸¸¿¸Á ¼ÇÆ° ȽÉȳ» Ç´Á³ ¸Ç³È ¼¸¸ÉÃȳ »Á ¼± ¶´Ç½» À¸½Ç²´Ã¸³³É°ºÈ´³½´²¼¸Ç´µ¯¼É´¯° dz½¹º»º·½Æɽ¯´³¾º»ɸÀï

ɯ ¼¯ ¸´Æ¸¿³ ÉDZȰ ÇÆ´°° ¸»¸¶É³ Ǵø¯³ ÉÇÀ³´ ¸´Æ¸¿» ¼¸¿´°À É°³´¯ Ç´°Á» É´ÇÈï³ ɯ ¾´¶°» ¾½µ³ ³µ Ƚ½ɯ¼¯¾¸Ã´»¶»´¯¼¸¿Ã¸½´°»¶» ¾´°À¯»»¾´°À¼¸½³·¿½»¯»³Æ´Æµ ¼¸°¸ºÇ½°ÇÉ´¸µº´Ç½¼´ÇÀ³¼´ÇÀ ÉƸǵ ³´´³½´ É´¶»³ ¼Çƽ ¼¸»¸Áà É´²´³³Ç³½°Dz´¶¯´³ɸ·±Ç¿¯¶´Ã¸· ³¿µ³ºȽȽ´´»È¸Ç¯»´Æ»´½³°ºÇ³» ɸ»´Ã¸· ÉÃÀ´É ɲƴ½½´ ɸ°¸À¿·¿¸¯ ´¿»È¶´Ã¸·³ÉDZȻɸ¿´¸¶ ¼¸¸¿¸Á¼ÇÆÈ°´È¶»±´³¿¼¸¸¿¸Á¼ÇÆ Ä»½´½ ¶Çº³° ¯» ¼´¸° ¼¸¶Ç´½ Ç´Á³ É´¿½²µ³ »º° ¼¸¸¿¸Á ¼ÇÆ ¶´Ç½» ¼¸·½Æ ¾º» ¸Ç¸Ç°È´ Ʋ ¼¸¸¿¸Á³ °¸°À Ç´µ¯°»º¼²´ÆÁ¸Ã´³»¼¸·´¿¼¸·´·½Æ´ ¼¸¸¿¸Á³ ¼ÇÆ ɯ É´¿¸²Á° ¸¶Ã· ³µ ¼¸À¸Ç³´Æ»¸°ÇÆÉÉ»¯&ÉÇ´Å° ¼¸·´¿ ¼¸·´·½Æ´ ¼¸·½Æ É´¶» ¼ÇÆ °´È¶¾º»È°¸Ç´Á°ÇÉ´¸·´»°»´Á¸Ã´³» ɸ²´Á¸¸´ɸ»½¸·Ã´¯É´¶»Ƹ¿Á³»²¯½ ȸ½±Ç´Á¯´³É´¶»°¯»½Ç´ÁÇ´Á³±´À» ÇÉ´¸ ǸÁÅ´ Æ»¶ ³¯Ç¿³ ¸·À»¯´ ÇÉ´¸ ³¿µ³É´»¸ÁüÁÉ´¶»¼ÇÆÇ´¶°»°´È¶ °´»¸È±¿¸ ±¸¸¯¸·¿¯É´»¸Áü±°»È½³ »Ã·½¼±´Ç´Á³»Áǽ´È¼±³µ¸°·¸½ »´Ã¸·»´ ¼´½Á ³¯Ç½ ÉÁ¸¿½» ȽÉȳ» Ä»½´½ ¼¸¿´È¯Ç ¼¸·´·½Æ°

³°Ç³ÈÇÁ¸È³½»¶³¼¸°Ç¼¸¸´¿¸È»É´½Ç´±Ç°Á½É´¿´ÁÈÆÃÀ¾¸¯ ¸·¯·À »½È¶½ ³¯Å´Éº »½È¶É³ ¯´³ ´»¸¯º ³¯Ç¿ ¼¸½Áà Ç´Á°È°´¸¾°´½º´¼¸¸ÉÃÈ°¼¸Ã´»¸Æ´È°´¸¼¸Ç²ÉÀ½¯»È¼¸»É»É³ ¼¸¸´¿¸ÈÁÅ°»´¶´Ã¸·³ÉDZÈɯ¾´¶°»Ä»½´½¾º»´±³´¼¸¿Ã³ Ƹ¿Á½´¼¸È²¶¼¸¯ÉǴŸ¸²²´Á½°¸ºÇ° Ç´Á»dz´µ´É´¸¿´¸¶ ɸ°¸À¿·¿¸¯ ³¿µ³»´ Ç´Á³ ¼´Æ¸È» Ç´¶°» Ä»½´½ È°´¸» ³·´¿³ DZ´° Ç´Á» ¼´¸Å»Æ ´Çà ´½º ¼¸½ÆȽ ¼¸°¸ºÇ° ¼¸Æ¸¿Á½´ Ç´Á³ ɯ ¼¸Æµ¶½³ ¼¸¿½È´ ɸ°¸À¿·¿¸¯³¿µ³

ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ

ċĖćċ

´¸ÉÀ°¼¸¿Ã³Ç´Á¶´Ã¸·

¼¸¸ÉÃȳ ɯ ´ÆÆ»É »¯ ´¿¯ É´È°¸ ¼¸¸ÉÃȳ Çȯº ¾º» ´¿¿´È»° ¼¸·»´È ¯» ¼¸¸ÉÃȳɯ¶»¶»»´²¸ÃƳ É´¿½²µ³»º°

ˆ

ˆ

³±½´¯È²´À¯»³µÈ´»È³±½´¯ ²¶¯ ¼¸Ç³ µ¸µ³» É»±´À½ È´»È ·Á½ ¯» ¸Ã» Ç°ÉÀ½ ¹º ¼³½ ɸ½´¸ ³Á¸»° È°´¸³ ¯´³ ¼¸Çƶ½ È°´¸»È¼¸°Å½³Á¸±Ç½É´À´½º»È Ç´Á³ ɯ ¶»¶»» ³¶¸»Å½´ ¸¿´Å¸Æ ¼¸¿Ã°½ É´ÉÈ» ´Ã¸Æ³ ¼¸½ ³°Ç³´ ¼¸½ ´¿¶¿¯È ¾´º¿ ¼¸½ É´À´º É´¶Ã» Æ´¸²°ɯµ´¯½Å³ɯ¼¸È¸±Ç½¯» ¼¸¿Ã°½´±»Ƹ¿Á³»´É´ÉÈ»³°¸À³ ³»ƴƵ¯´³ÈÉ´¶»³É¿½ɯ

ÇÉ¿¯±¾´ ±³Á¸±Ç½ÇÆ´°ɶ´Ç¯°¸´»É´»´ºÇÈ´¯³·´·¸Å
‫האמנות‬ ‫להיות‬ ‫נחשקת‬ ‫¬­‪Å°»²¯ ¯²Å¿» º°´»Â ®»Ã‬‬ ‫¯‪ÅÄà ·Ä Àë¬ ¯»°Ä«Ã‬‬

‫ניתן להשיג מידות גדולות עד ‪120-I‬‬

‫סט ב‪-‬‬

‫‪149‬‬ ‫במקום‬ ‫‪₪350‬‬

‫ ¯‪¯»°¹Å‬‬ ‫·¯‪¯Ä²¹‬‬ ‫¬·¬®‬

‫‪₪‬‬

‫הנחה ‪%‬‬ ‫‪ 20‬מבצע‬ ‫על הפריט הראשון‬

‫ ‪´«·¹¯ù­®½ ¸´½Á¬¹·¿¶º´« ²·³‬‬

‫‪Å°·½¬¬Å´¹°«·»´¬Å°´°»²ÅÄÃ‬‬ ‫¯·¯‪% Ŵ÷°¿°¿¯¯Â‬‬ ‫‪$%$‬‬

‫פיג'מות‬ ‫פריט ‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ב‪ 2-‬פריטים הנחה ‪%‬‬ ‫‪99‬‬ ‫על הפריט השני‬ ‫על מבחר דגמים‬ ‫ב‪₪ 99 -‬‬ ‫*הזול מביניהם‬

‫‪99‬‬

‫­‪ _ «¯¹°ÂĬº°´»Â®»Ã‬‬

‫מתנה‬ ‫על כל קניה‬ ‫למביא קופון זה‬

‫‪10%‬‬

‫הנחה‬

‫לחברי מועדון ‪*ROSME‬‬

‫‪¾¸¸·È¿°Ç±Ç´¯±·À¿Ç¯¾´¯ÃƯ¸³É´Á¸°ÆÉ´½²Æɳ´¼¸¸¶¯¸³³²¸²¿·´·¸Å‬‬

‫‬


¯¸ °»

´²

¸Á 

¼´

»¸Å h

&

o

ĆĒĖćĂ

Á°Å°²

» ´¶

Å ¶

¸¼

´»¸Å

È·

´´À

»È¯ÉÇï¼´»¸Åý¯ ±

an ¸Ç·»·¼´»¸Åtagwoman

» ´¶

Å ¶

¸¼

´»¸Å

È·

´´À

7HUX2QLVKL¼´»¸Å

Á¿

°»

´»¸Å

¾²

¼ »¾²

°

¼´»

¸Å¸

»±

¸»Á

¿

»Á

¿

¸ ¸»±

¸Å

´» ¼

¾²

°»

¾³º

»¯Ç

ȸ¼

´»¸Å

¸» ¸»±

ôÆ

À

¸Ç·»·¼´»¸Åh&o

ʡʢʰʤʩʬʠʩʸʦʲʯʥʩʰʷʡʥĜċĔċăěĆĆĚąěĆBIGĜćċĒęĆċĈčĚĐăćĎĎĆďċĚĘćĐĆĜĂěćčĚĎđĜċĒ ěĆ ĆĚąěĆ BIG ĜćċĒęĆ ċĈčĚĐă ćĎĎĆ ďċĚĘćĐĆ ĚĎ đĜċĒ
À²¿Ç°¸º´¸»±¿´ ±°»¸¸·»¸²º¾´¸È¸Ç»ÉÆƵ¿³¿¿¸¯³¸¶¼´È¸Èô¶¯´³Á°·³·´·¸Å


¸½À»°´¼¸¿¯É¼´²¯¾¸¸°·´Ç°

¶°·½°

´Á²°º

³½µ¯ $³¿ÉÈ¿ ³¿¯É³ É´°¸À ÇÃÀ½ ¼ºÇ´°Á ´¿·Æ¸» ³¿¯É»´º¯»É´¯¸Ç° É´¯Ãǽ³³¸É´¿´ºÉ»Á°Éº¼°½Ç³ »È»È½ ³É´¸³ É´ºµ° ³¿¯É³ »È ¼¸ÁÅà ÉÇÃȽ´ ¼¸»ÁÇ ³Æ¿½ ¸Á°· ³É´¯ ±´´¸À ¯ ¯´³ ¼¸¸É»±´½ ¯Ç°±³ ¶´º Æ´µ¸¶» É´»´±À É»Á°º »´Ã¸·» ³¸»Á° ȽÉȳ» ĸ»½³´ ³¸Å·¿½±¸Ã° ³´°± ³¿¯É³ »È ¸É¿´µÉ³ ³ºÇÁ ¯·° & ¾¸½·¸´ ³»¸º½ ¯¸³ ¸É´º¸¯´ ¾±»È¯´»µÇ°¾²¸À%¸¿¸½·¸´¾·´ÇÆ ¼¸¸É¿´µÉ¼¸°¸À°³Ç¸ÈÁ´ ÉÁ¸¸À½ºÉÅ»½´½³¿¯É³ɴǸÅÁ »È° ÇÉ´¸ Ǹ³½ ¼¸Ç½´¶ ´»¸¶» É´¸´½º° ³° ¸´Å½È ¸²´¶¸¸ ¾´°»¶ ɴǸÅÁ° »´Ã¸·» Á¸¸À½ ¹º°´ É´°Ç Ä»½´½ ¹º ¼È» ¼¸¸Á½³ ¸´Æ¸¿´ É´ÁÈÇÃÀ½»¼¸½°¼¸¿¯ÉÉ´Çȳ» »´º¯»´¼¸½³ɯÉ´ÉÈ»¾º½Ƕ¯»´ ¸Çóɯ

¾¸¸²¼¸¸¶¼´»¸Å

É´È°¸¼¸¿¯É¼¸¸¿Ç´Ã¸Å³Æ´µ¸¶ ¾É´¸³ ¼ÅÁ½ ³»¸º¯» É´Å»½´½ Æ´µ¸¶» É´Á¸¸À½ ¾²¸À° ɴǸÈÁ ¼¸¸¿Ç´Ã¸Å³

³¿º³¾Ã´¯

É´¿½»¼¸Ç½´¶

³Ã³ Ç´µ¸¯° ¼¸ÁÅà ¼¸ºÉ¶ ¼¸°Å½°²¶´¸½°É´°´·É´¸Ç·¼¸¿¯É ¸½¸¿Ã È´½¸È» É´»´Á½ ¼¸¿¯É³ ´»¯ ¼¸Á´±¿³¼¸Ç´µ¯³»Á³¶¸Ç½»´

¼´²¯³ ¾¸¸³ ɯ ¼¸Ã¸À´½ ¾·Æ ǸÀ ¹´É» ¼¸»È°½¼¸¿¯É³´Ǻ´À³¸½À»°³Ľ´¶³ °·´ÇÉ»°Æ²Á³º´½¿ȯ»Á³ÁȸŶº »¸»²»½ÇÆ»³½´²¹¸½À ɯ ¼¸¿±·½´ ¾½È³ ɯ ¼¸½½¶½ ²Çÿ° É°¶½ ³É´¯ ¹´É» ɴøÆÈ» ²Á »Å°³ ɴƲº¼¸»È°½´¼¸²°º³ɯ¼¸Ã¸À´½ ²´Á ²¶¸° ¼¸»È°½´ °·´Ç³ ɯ ¼¸Ã¸À´½ ɴƲºº

¸´»Å´¸Æ¿´Á²°º¼Ç±À±À´ÇûŰ ¶¸ ¸Å¶»É´º´É¶É´È°´¸½¼¸¿¯É ¶¸

¾É¸¿ ¾´Ç± ¸°¯º È°¸ »´Á¸È ɽ¯´É¼¸½É´½º¼Á¼¸¿¯É¶¸Édz» ôǸÀº´»»³¼¸¿¯É³¸½°ȽÉȳ»´ »´Á¸È»Á»Æ½´¶¸¸º½

È°¸¼´²¯¾¸¸À´º ¸É´º¸¯¸½À»°Ľ´¶ɴú ¸É´º¸¯ ¼´¶Ǻ´Àɴú ɸµ¾½Èɴú ɸµ

ɸ¶½ ¼Á ȸ±³» ¾É¸¿Âȳ ÉÅ»½³ »½³ ¼¸ÈǴȼÇÆɸ¶½´¯¯ÃÉ ¯¯ÃÉ

¾´°¯É° ¾¸¸²¼¸¸¶ÂȳÉ´°¸²¯° ¾¸¸² ¼ ¶»½³¼¸¼¸¿´½¸Ç»¯¸´Ç¾´»½ ¶»½³ ¼

¾´¯Ç°¸»Ç´±¾»³³½´ÅÁ³²¸½°´³È¸½°°¶»¯´³³°³¯ɸ¸ÈÁ»¼²Æ´½³¸¯¿É³·´·¸Å


¾´Ç¸½»¯¸¿²¾»ÅÁ¼´Æ¸³¼±È¹º»³¶º´³³¯´³³²½É³³¾´ÇÆÁ·´·¸Å


·Ç³Ç¯³¸»¸½¯É´ÈÁ»¾É¸¿¯»ÈÉǽ¯ÈÇ°²³È´Á³¼²¯»Á¸ÇÃÉ»¯¼»´Á»·´·¸Å
ĦďĘđĐ ęđĕ ęĕĎĎđē ęĞ ‫מהשדרה באהבה‬

ęđĕĚĕĤĠ ĦĘĕčē

ĖĘĕĘ Ęĥ ęĕĜĢĕĘĐ ęĞ ĐĘĞĠĐ ĦĘĘđė

ďĘđĎ ĦĘĕčē

ĐĕĕģēĥĚĐ ĦđđĢ ĕ"Ğ ĦđĤčĞđĚĐ ĦđĜđĥ ĦđČĜďĝ ,ďĘĕ ĘėĘ ĐĞĦĠĐđ ĐĕĕĦĥ ,ĐĢĕĠ ĦđĘĘđė ĦđĘĕčēĐ .ĦďĘđĐĐ ęđĕ Ħ/ďĘĕĘ ĐĜĦĚ Ĥčđĥ ğĝđĜčđ ďčĘč ĦďĘđĐĐ ęđĕ Ĥďē ĦĤėĥĐĘ ĐĕĢĠđČ ĦĚĕĕģ*¼¸ÃÀ´¿¼¸·ÇôÇÈÆÉǸŸ»

²»Ç ±Å¸Ã·´ÆÀ°È´¶³É¯È³½ɯ¼È¸¸»É»´º¸³¯¸³É´¿´¯±·´·¸Å


$¶»Å´½²»¸ µºÇ½³É»Á°ɸ·À¸ÃÇÉ´º¸ÀÃ0$·¸¸Æ¸»´ ± É´¿¸¶°ɲǶ°»´Ã¸·»

É´¯Å´É¼¸¯´Ç

µ´º¸Ç´°ÈÆÉ´ÁÇó´

ďċąĎċćďċĚćĆ

¼¸»²±½¹¸¯

³½Å´Á ȸ±Ç½ É´¸Ç¶¯ ´» ¼¸¿É´¿È ²»¸  É´¸Ç¶¯ É´»±´À½´ ´½ÅÁ°¾¸½¯¸¯´³´´»ÈÉ´»´º¸°´¿¸½¯É³¿´½¯ ²´°¯´»³´°½»°»´°½»²±»º³´»¼¸ÈǽȲ»¸É´»´°± ȯǰ DzÀ ¼¸ÇÈï½ ¼¸¿´º¿ ¼¸¸¶ ¸»±Ç³´ ¼´¸ DzÀ  DzÀ ³¿¸¶°°´ÉÇ°¶½° ³¶»Å³³ ¼¸¿´¸Å³ É´Á½È½ ɯ ¾´¶°» ¹¸ÇÅ  É´Á½È½ ´¿¸¿¸Á°¾´»È¸º³´ É´Æ¸Ç É´¯½¶½ ÉÉ» ¯» ¼¸ÈÁ½³ »Á Ƶ¶» ȸ  ¼¸Æ´µ¸¶ É´½µ±´½´ ÀÇ·À´ °¯º ¼¸²¸Ç´½ Âɺ³ »Á ²¸ ɶ¿³ ´¯ Æ´°¸¶  Á±½ ¸È¸¯¿¸°³ÇÈƳɯ¼¸Æµ¶½´ ¼¸¸»¸»È¼³¼¯¼±ɴȱǾ´´±½»¼´Æ½ÇÈï»°´È¶¼´Æ½ ɽ¯É³´ɸȸ¯¯½±´²¸²¸»Á³²¸½»°¾¸¸¿ÁǴŸ»ȸ¾¸¸¿Á ²»¸»³²¸½»³¾´¿±À ´¸ºÇÅ´²»¸³»È¸È±Ç³°Å½»°´ÈÆÉ´¸³»ȸ°ÈÆ Â´É¸È ÇÈï»´ ´¿»È ¼¸¸ÈÆ° ²»¸³ ɯ ÂÉÈ» ȸ  Â´É¸È ¸²²³ ¼¸Á´·Èº»Å¿É³»¹¸ÇÅ´ÇÈ¶¸»À ´¿¸Ã»º²´°ºȴDz»´´¸ºÇÅ´²»¸³ɯ²°º»ȸ²´°º ɸ°³¸¿°»º°ÇÆ°¼¸¿´º¿³¿´µÉ¸»±Ç³»¸¶¿³»°´È¶³¿´µÉ ɸȸ¯¯½±´²ÉÉ»´ɸ°¸·Ç´ÃÀÉ´»¸Áûº²²´Á»ȸ³Á´¿É ¸°´¸¶³ »È ³Çº³³ ¹´É½ ¸°´¸¶° ²´Æ¸½ ²²´Á» ȸ  ²´Æ¸½ ²¶¸¼±¸»¸»È³´ °´È¶É´¸Èô¶°ɴȱÇ´ȶ»²½»¸¸²»¸³È¸²ºÉ´¸È´¿¯ ´»´½¹»ÈÉ´¸È´¿¯³ɯ´ȶ» ÇÉ´¸ ³°´· ²¸½É ɽ¯³ Ǹ¶½ »º° É´¿º ²²´Á» ȸ  É´¿º ÇÆȳ½ ¼´¸½´¸³É´²Ç·½·»Ã½¼´Æ½¹´Ã³»¹¸ÇÅɸ°³³»º³ ³°µº¯´ÀÁº»È°Å½°¼±²¸½É³°³¯É´¯Ç³»ȸ³°³¯

æ ð SSHR HR÷åèèëà ÷åèèëà÷ñèøù÷ðã ê ä î ñ  ìèëäóèç ï

 

  ăÿÿþĄćûčăÿĂûĊÿþĂüāĎĄú ĐûĆčùüúúÿāÿĂúĐ÷ûāÿĈû ÿĂúĐ ÷ûāÿĈû

æøö÷

äèøêñèáèèæ ìóøîçàðóèæøîçö÷äåèß ìóøîç âàëàìèøâæùäæäöëë â

Julie@zebraway.co.il

Ç´¸¿´ ±±¿¸ÆÇÉ´»¾¸·Ç½¼¸¿È½È¼¸Ç°²½¼¸½»Áɽ´¿¯´°È¼´¸°¼¸½¸¸ÉÀ½´¿¸¸¶·´·¸Å


³¿´½²´»Æ¸»ÈÇÉ´¸°³»´²±³Éô½³ÉǸŸ¯¸³¸»È³¿¸±³·´·¸Å


³¿É½³ ɯ ³ ³É²»´³ ¼´¸ ɯ ±´±¶É ¯¸³ ¼¸¸Á´°Èº ²´Á° ³Ã¸´°´·³±Å³°¸È¯Ç³²¸ÆÃɳÉ´½²°³»°¸ÆÇ°º¯¸³³¿´È¯Ç³ ³Á¸±³´¸»¯¼´Æ½³¾½²´±ƶȽ»ÇÃÀ³ɸ°° ±³¿Èɲ¸½»Éº ɯ´¿È±Ã³Ç´°Á¼È±É³»¼¸»¸¶É½¼³¾º¯´É´½´»¶¼¸È±³»¸²º °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ É´½´»¶´ƶȽ³¼¸¸¶³»Áɸȸ¯³¶¸È»dzµ

Éȱǽɸ½´Æ³½Ç²

³Ç´Æȳ½¼´È¸Ç»²¶¯³Ç´½´¼¸¿¸¸¿Á½´ ɯ ¸À¿¿» Ǹµ¶½ ´¸²´·À³ ¹´É° ¼È »È Ȳ¶ ¼»´Á ³» ³»±½´ ¼¸¸¶»» Á°Å³ É´¸´ÇÈï ¼¸È±³»É´½´»¶ ¼¸ÇÅ´¸´ ¼¸¿Æ¶È »È ³Å´°Æ ¼¸Æ³» ´¿½ÅÁ´¿»È¼¸¸¶³À¸À°»Á²¶¸°ǴŸ»´ É´»¯È ´¯ ¼¸»¯¸²¸¯´ ´¿¸´´¶È É´¸´´¶ ¼¯´ ¼´¸³ DzÀ» É´»Á³» ¼¸Å´Ç ´¿¸¸³È ³ÈÁ¯¸¿¯È¾´Ç·¯¸É³»º²Å» ¾½µ³¸³¸ ¸»È ¼¸Ç¸È ¯¸Å´³» ɸ»Æ¸µ´½ ¶ÉÃɳ» ³Å´¶³ ³È²¶³³¿È»¼¸»´¶¸¯ ¸½ÅÁ» »¶¯» ¹¸È½¯ ¸¿¯ ²¸½É ´½º Éȱ´Ã¸¿¯È¼²¯¾°»º»¼´Ç±»¶¸»Å³» ¸¿¯È ³ÈƳ ³²´°Á° ¹¸È½³» ¹¸¸¶» »ÁÇ´½È»ɴǸÃÇ´ÅÆ»¹¸È½³»´³È´Á É´¸³»ÁÇ°´°´·°¼²¯¾°ǯȳ»¸½ÅÁ ÇƸÁ°´ ¼¸Ç°¶³´ ³¶ÃȽ³ »¸°È° ³Ã ³¸´´¶»º½²´½»»´É´¿³¸»

¸¿¯´ƶȽ³ ³½°³°¸°À´°°À¸¸¶»º ƶȽ ³Ç¸È ³¿¸±¿ ¸¿¯ ²¸½É½´ µ¯½È »»±° ¾´¶·° ¸» ³¸³ ¯» ³¿½È ´¸³ ¯» ¼±´ ³½ Á²´¸ ¸½ ¼¸Ç°¶ ¸²½ ÇÉ´¸ ¸» ²¸½É ³¶ÃȽ³ °ÇÆ° ³Á´°Æ³ ³±Å³³ ¸É¸¸³ ³Á¸Ã´½ É²Æ´Ç ³ÇÈ ɯ ³°¸È´½ ³¯È¸»Æ³ ¼³» ³È´Á´ ¾´»À° ¼»´º ² ³É¸º° ²¸¶¸ ɱų ³½Ç² ±´¶» ¸É´¯ ´½ÈÇ ³¸³¿¾½´Ç³µ¯½´À¿É½° ɯ ¸É¸»¸± ¸É¶Çà ¸½ÈÇ ²¶¸´ ¾´¶·° ¸É鼂 ¸½ÅÁ ¾¸¯È¸É¸»¸±¼¸Ç°¶³µ¼Á ÇÉ´¸ ´° ¸» °´·È ¼´Æ½ ²Á´µ¯½´³½°³»ÁÇȯ½ ¸»Á°´³¯³Ç°²³³µ¼´¸³ ¼»´Á° ¾½²´±°³Ç¸¶°³ ÁÆÉ¿ ǸÁÅ ²´¯½ »¸±½ ¼¸Æ³» ¼´»¶ ȯǰ ¸» ²¸½É°±¿°¸É»¸³Æ°´È¸ DzÉÀ¸ ³µÈºÈ ¸ÉÁ²¸ ¸¿¯ ¸»È ¼¸¸¶³ Ç¯È ¼Á ³¶ÃȽ ¼¸Æ¯ ¼± ¼È´ °±¿» Ç´°Á¯ ¾½²´± ³µ³ ¼´Æ½³ ÄÅ ¼´¯Éà µ¯´ ÂÀº »È ȱ½ »Á ·Á½º´ É´·ÈÃ°È ¼¸»´²± ¸º³ É´½´»¶³ ¸¿È ɯ °»È½ ÂÀ´¿° °±¿³ ¶´É¸Ã ¾´Ç·¯¸É ¸»È ¸É´º¸¯ÇÃÀɸ°°Ç°´²½¸ºÇ´ºµ»°´È¶ ¼¸¶°´È½³½ É´´Å´ ¼¸Ç´½ ¼¸»³¿½ ¼Á ºº ³Ã ɲ½´» ¸¿¯ È´±Ã» ¸» ¯Å¸È ¸Ã´¯³ É´ºµ°´ ɸȸ¯´ ɸÁ´Åƽ ³°Ç³ ¸¿¯ǯȳ»³¶¸»Å½¼±¸¿¯¼´Æ½³»È É´ÈÁ» ²´¯½ »ÆÈ ´½º ¹»º»É³» ¯»´ Á´Åƽ° ³Ã¸´°´·»º³ ³¿½È ³Ç´¶° ¸À¿¿Èº ¶Éÿ ³µ¶½³ ³É´¶¯ ¼Á ³¸¶ ²´ÁÈ ¾´¶·° ÉÇÀ¶´ ¼Á· »º ɲ°¯½´ ³²´°Á³½ ÉÇ·´Ã½ »È ³Ã¸¶²³ ÉǵÁ°´ ¼È» ³Ã½ ¼¸¸¶» É´¿½´¯» ´¸²´·À» ¸À¿¿ ³Á¸±½ ³É´¶¯ ¼¸²¶´¸½ ¼¸²¸½»É ÇÃÀ½ »»´ºÈ

¾¸´´·Æǯ½³²´°Á³»ºɯ³È´ÁÈÆÇ°³³µ»°¯¼¸Èǽ¯´³¼Ádz·´·¸Å

ċĂĒĖćĜćăĚĜ

³Ã¸´°´·

ɸ½µɸ½Á¼´»¸Å¾²¸½dzµ

É´³µɲ´Áɾ²¸½dzµ

ÆÀ´Á ³Ã¸´ °´· ³µ¶½³ ¸´¿¸È É´ÈÁ» Ľ´¯° É´Á¸±½ ³µ¶½° É´¸´½²³ ¾³¸¸¶° ɸ»Ç´± ɽ´Å» Ç´¶°» É´º¸ÇÅ ¼³ ¼È½´ ¸´¿¸È³ ɯ É´ÈÁ» ¼¯³ »Á Á¸Ãȸ Çȯ »´²±³ ³Å½¶³ É´´¶» ´¯ ¾³¸¸¶ ɸȯdz É´½²³ ³»´²± ɯ ³»¸¶É½ ¸À¿¿ ³±Å³° ¯¸³È Á±Ç° ¸´¿¸È³ ¹¸»³É ¸²º ¹´É ¼´Ç¸Á »²´½º ÉȽȽ ɯ ÉÃÈ´¶ É´½²³ ´±³ Éøȶ ³Ãȶ ¯» ¼»´Á½È ³Ç´Å° Èÿ³ ³°³¯´ ³½»È³ »È ¹¸»³É ÉÇ°´Á´ ɸ½ÅÁ

 ¾¸À» ¾° ɸ¯½° ³¸ÁÈ ³¸¯½ ³»Á½ ³¿´È¯Ç³ ³Ç´È³ ¾½ ÉÇÅ´¸´ ɸ°° ³»È ³¿´È¯Ç³ ³Æó³ ɯ ȱ²É¿É´¿³¸´½¸°°ƶȽ»ÇÃÀ³ ³±Å³°É´¸´½²³»È¸È¸¯³¾Ã³»Á É´¸´½²³ »È Ç´°¸¶° ɲƽɽ´ É´Ç°´Á¾³È¸´¿¸»È ³±Å³³ǸÅÆÉ Ç°Çð É´¿½¯» ¾·Æ ´¸²´·À °¸°À É´²²´°É´¸´½²ÇÈÁ¾´²¿´»»È¶²¸¿ ɴǶ´° ³Å½¶³ ÂÀ »Á É´²½´Á³ ¼¸¿·Æ³ ¼¸·Ç𠵶¯¸³»´ ¼¶»¸³» ´±³Ç´¸Å¸²º¹´É¼¸¸¶³»È¼¸Ã¸³´ ³¸²±°ɯÈÿ³¼±³Ç¸À½¼´Ç¸Á³ ¼¸¸¶»ÉÇÇ´ÁɽÇ´¸Å³»²´½´ ³Ã¸´°´·³±Å³³¹´É½ ¾½Ã´¯Æ¾¸¸Á½¼´»¸Å
´‚­Ã»«ÃÄ°¶¯º°®½°¹ ·´²Å¯·µ·«Ã°Â º¹«Å¯· ÃÅ°´¬·°±¯ô²¹¬ ½¬Ä묬 ¸´­°²°«ÃÄ°¶î² ¬Âà Į°²· 5KG

î°­´°»ð¿´«´Ã¿´¬«¸°·´Á

´°»¹ ´Å»Ä

´»°¹´« 75;

¬ ¯²»¯ º°Ä«Ã¯º°¹´«· °±¯½®°¹­´Á¹·¯»Å¹

¯»Å¹Ä®°²

´Å»Ä´°»¹Ķ°Ã· ¸´½Á¬¹·¿¶«·· ®½¾Â°Å¬

°¬¼´´¿¬°»Å°«°Ä¿´²ZZZHQHUJFRL_¯¹Äï°¸´³Ã¿· ¯¹°Â¬«±¯°°»º°´»Â ´Â¼»´³°¬‚±¯»¯°´

»´Ç¯ÆÀ¸¯´»¼È»¹É´¯¶Æ¸É¹Ç²»º¹»´³³É¯¾¯»Á²´¸¹¿¸¯¼¯·´·¸Å


$¸»¼¸¯É½

ĎċċĊēă

³½µ¯

ɸȸ¯ɸ·À¸»¸¸·ÀÇ¿ºÉ»¸¸¯

´¿¸½¸°²¸ÆÃÉƶȽȾ´È¯Ç³»Ƴ´³µ´¿»Èɸ¿´Å¸¶³ɸ½²É³ ´¿½ÅÁ ɯ Æ´´È¿È ¸²º° ´¿» ¼¸¯É½ ¸º³ ³½ Á²¿È °´È¶ ¾º»´ ¾¶°¯»¼ÅÁ°¯´³ÇÉ´¸°°´È¶³´³°»È³ÇÉ´¸°³°´·³³Ç´Å° ¹È½³³´¿Ã´±³¿°½±´Àɯ´¿¶°¯ÈÁ±Ç°´¿»ȸ´±³¿°½³µ¸¯ ³µ ³¿°½» ¼¯É³° È°»É³» ¹¸ÇÅ ·´Èà Ƹ¸Æ ´¯ À¸Ã ¯´³ ¾Æ ɯ ȸ±²³»´ ¾·°³ ɯ È·È·» ¾É´½³ É´º´Ç¯ É´Å»´¶ ÉǵÁ° ¸ÈÁÉ ɯµ 9¶Éý¼ÁÉ´¸´ÃÇ´ ¹Ç´¯° ³µ¶» ɶɽ ÇÃÉ ¼Á É´»½È ³²´°Á³ɯ´ÈÁ¸ ÁŽ¯ ¸²¸½

ˆ ˆ

´¿¯³¿Ã´¯³´±¿¸»¸¸·À³¼»´Á° ¸Ã» ¸È¿³ ´±³ ɯ ¼¸Æ»¶½ ¼¸±´À³È¸½¶

LIKE

‫מוצרים שאנשים אוהבים‬

¼¸Çµ¸°¯ ¼²Æ»

´±³¿°½ ; »´¶³¾´ÁÈ´±³¿°½ ¾±¯´ ¼¸Ãɺ °¶´Ç° É´¿¶¸¿ »´¶ ¾´ÁÈ Çžɴ½´¼¸´´È ¸»¯¸²¸¯³´±³³¿°½´³µÈ¼¸¿Á´·³ȸ É´¸ÅǴôÇÃÉ¿¸¶°½ Ç´¶°»É´º¸ÇÅ»´¶³¾´Áȳ¿°½É´»Á° ³¿°½³ɯ¼¸È¸±²½È¼¸·Ã·´¯¯° ɯ ´ÈÁ¸ É´²´½Å É´¸¯Å¶´ É´»½È ³²´°Á³ É´ÇÅ É´½¸¯É½ ¼¸±´À³ »´º½ É´¸¯Å¶ ¸¿¸½´¸ÀƽÉ´°¶Çɽ³À¸»ÃÉ´³´°±´ ɯ ¼¸È¸±²½³ ¼¸·¸´¶½ ¼¸·Æ ± ¼¸³²½´¯Ç¸¾É´½³

´± ³¿°½ É´¿°  + Çȸ ´± ³¿°½ ³´´È¼¸¸Ãɺ´¾±¯°¶´Ç°É´¿¶¸¿¸¿°»½ ¼¸Ç´Ç°¼¸¸Æ´½¶¾¸¯È·È´·½¾É´½¾Æ´ ǴŸ» Ä»½´½ ¸¿°»½³ ³¿°½³ É´»Á°» ÇÈï´ ÇÉ´¸ ¸È¿ ¾É´½ ¾Æ »È ³¯Ç½ ¼¸ºÇ²¾´´±½°ɯµÉ´ÈÁ» É´¸¿°»½» ɸ»¯¸²¸¯ ¼´»Ãó Éǵ± ²Á ´¯¸½¶¸ ¼´»Ãà É´Å»´¶´ É´»½È ɸ¿°»½»²´¯½ ¾É´½ ÉÇ´±¶ ¼Á É´»½È´ É´Å»´¶ ¼± ³¯»Ã¿³²´°Á´ÈÁ¸ ÉÇ´Å°´±³¿°½ $ À±¯´±³¿°½  9 ¹´Ã³ È»´È½ ´± ³¿°½ °¶´Ç½ ÇÅ ¼¸¸Ãɺ °¶´Ç° É´¿¶¸¿ À±¯ É´¿¶¸¿ ¹´Ã³ È»´È½ ´± ³¿°½ É´¿° ³¯Ç½ ɯ Ƹ¿Á½³ ÇÅ ¾É´½´ ¾±¯³ ¾É´½´ ¾±¯³½ ÇÉ´¸ É´°¶Ç ¼¸¸Ãɺ° ´±»À±¯³ ¸º³Æ»¶³É´¸³»É´¸´ÈÁ¼¸¸Ãɺ³³ÇÅ ³Ç¸¶°»ÁÄ»½´½À±¯³³¿°½É´»Á° ǴŸ»Ä»½´½¾º»´³µ³¿°½°¸·¿¿¸½´² ¼¸»´´ÇÈ° ¶Ã¿ ¼Á É´¸·¿½´Ç É´Å»´¶° ÇÉ´¸É´Çż¸¸Ãɺɸ¸»È¯ ´¯ ¾±¯» ¼¸¸Ãɺ³ ¾¸° ¾´µ¸¯ ¾É´¿È ³Çµ±° ¼¸À¿º½ ÉǵÁ° ¼¸È´Á ɯµ »·ÁÉǵ±°É´Å»´¶°¾¸Ã´»¸¶» ³°¶Ç ¾´Ã»¯²Ã ´¯ ³Çȸ ³Çµ±° ¼¸À¿º½ ¼¸»ÃƳ ¾´¸²Ç´Æ¯³ ³À¸»ÃÉ´¸¯Å¶ ¼¸³²½³²´°Á³ɯ´ÈÁ¸ °´·³µÈ¾±¯³Ç´µ¯ɯ°¸¶Ç³»¼¸»´»Á Æ»¶³  2 ¸»¯°´¯ ´± ³¿°½ É´¸È»´È½» µºÇ½ ¯´³ »´±Á ´± ³¿°½° ¸·¿¿¸½´²³ É´ÇƸÉ´¿°¾º»ǯȿȳ½»º´¸ÈºÁ ¼¸¸¿É´½³È·È´·½·Á½¾É´½³´´±³ ³¿°½ ¸Ã» Ƹ¸²»´ ±¿¸Ã´È» ɯŻ ³µ ¾±¯» ¼¸¸Ãɺ» ³¯´´È³° É´°¶Ç ¾ºÃ´± Ä»½´½»´±Á´±³¿°½É´»Á°¼¸¸ºÇ¸»´ ³¶»Å³°

ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ

ˆ

¼¸Æ´°Æ°¾¶É´Ã µÇ¯½°³½¸·¯ÆÆÃ

»ÁÉ´¿´½ÉÉÀò³ ¼¸ÇÅ´½»È°¶Ç¾´´±½ É´À´ºÉ´Å»´¶¼ºÉǸ¶°» ²´Á´²¸¸¿³¾´Ã»·»¼¸¸´À¸º

‫מוצרי פרסום וקידום מכירות‬

050-2326212 ÀǸ¸¯½¯À¸´ ±¼´Æ½»º»¹É´¯ɶƻ¼¸»´º¸¼´»¶´ÇÃÀ½¾´ÇøÁ·´·¸Å


·Ç°³¿¸±Ç´¿Éȸ¼³¼¸°´·´¯¼¸ÁǼ¸Ç°²³¸¿Ã¼¯³¿È½¯»·´·¸Å


»³¿½´¼¸ÃÀº»º¿½À´»È¹´´É³²´½Á³½Á¿»¸´È¿´¼¸¿°³Á°Ç¯»°¯È°²¸»¸ ¾°¯´³ »ÈÉ´ÈƳ¼¸¿È³Á°ÈȲ¸±³»¾É¸¿²¸ÆÃÉ»´ÉÀ¸¿ºµ¯½É´¿´Ç¶¯³¼¸¿È³³¿´½È°¾´Ç·¯É° ¼Á³Ç´Ã³É´¶´º³°´»¸È»È°ÇƸÁ°´¿ºÉ¸¸´¸Ç°²»È±´È±È»È¼¸¿È´¸¿Ã»´´¸Ç´¶¯½¾´Ç·¯É³ »Á³¶¸È»¾Ç´¯¼Á¸Éȱÿ°¸¿¸ÃǸɴ¿½´¯³»³¿½³´¶ÇøƸ»´½ÈÈ°¾´Ç·¯É»º¿½´¸É¸½Á ÇÈ´¯»È¼¸Á±Ç´³»¸³Æ³¾´Ç·¯É³ °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ

ĜċăĚćęċă

¼¸ÃÀº´¾´Ç·¯¸É»Á¸¿´Ç³¯¾Ç´¯

¸¿¯´È°¾´Ç·¯É É´¸´ÇÈÆɳ³ »´³¸¿ ¼¸¿Æ¶È³¼Á¼¸½ºÀ³³ ¸¸»¯ ´¿Ã ¼¸¿È ³¿´½È ¸¿Ã» ³²´°Á³ ¸À¶¸ ¹ÇÁ½ ¾´Ç·¯É³ »È ³É´½Á³ Ç´¸ Æ´´¸È³È´¿¯¸°¯È½ ³¸¸Ç¸Á³ ȯǴ ¼´¯°¿¸Ç± Çȯ ¼ÁÂɴȽ°³ÈÁ¿È Ƹµ¶½ ĸ°´»¸¿² Ƹ°´Ç ¼´¸º »³¿½³´¾´Ç·¯É³»º¿½ ǸÁ³ È¯Ç ¾±À´ ¹´¿¸¶³ Æ¸É ¹ÇÁ½³»º ¸É´¿½´¯³ ɯȸ¸¯»¯´°¯È³ÈÆ°° µ¯² ¸·À¸±´»³´¸»´ÁÃɳ ¾´Ç·¯É°»³¿½´¼¸ÃÀº»º¿½À³ÇȽ³ ³À¿½¸¿¯ɯµ»º¾¸°´ ǰȽ» ¾´É¿ ³¸³ ¾´Ç·¯É³ ´¿½µ° ¸¿¯¸É¶½È»´·´´¿» ³½Ç° ¾º´ É´¿½´¯³ ¼´¶É° ³ÈÆ ³µÈ²¸Á³»»´º¸ ¾´ÁDZ»ÈÉ´ÈÆÉ´¸Á°ɸ°¸·Ç·À¸¿½²¯³ ¼¸¸´¿½³É´½º¶¸»Å½ ¾´±Ç¯³ »È É´»¸Áó ¸Ã´¯ »Á °¸Á³È É´±Å³³É´½º³»Ãº´³ ³¸Á°» ¾´É¿ ³¸³ ¾´±Ç¯³ ·´È ¾Ã´¯° ³»Ãº´³Äǯ³¸°¶Ç° ɯµ³³ÈÆ°»¸ÉÇÉÁ¿³Æ´½ÁɸɺÇÁ½ ²¸½É¯»ÈÉǴƸ°³ »º½³¿³¿¾¯º¸¿¯µ¯½´²¸ÆÃÉ»À¿º¸³» ĸ°´»¸¿²Ƹ°´Çǽ¼Á¸¿´Ç³¯¾Ç´¯ ÉǴƸ°³²¶¸ɺ»´³ ¸°¯º³°Ç³½»°´À»¸°Æ½°Á±Ç»º´¼´¸ ¼´¯°¿¸Ç±ÇȯǽɸǴ°¸Å³³»³¿³³Ç´¸¼Á´ ²¸ÆÃɳ½Æ»¶³µÈ¯Ç É´±Å³³»Áɸɴ¿½´¯³ ǸÁ³ȯǼÁÉ¿¸´Å½¼¸À¶¸ɺÇÁ½ ɸǶÀ½³³¶»Å³³¼±´ ¼´¸³ ¹È½° ²°´ÁÈ »Áý ´¿¸³ ¾´Ç·¯É ɸǴ°¸Å³³»³¿³³´ ¸ÀÇû´¿¸ºµ»³Æ³»È ²°´Á´ ɸƴ´¸È ɸ°¸·Ç·À¸¿½²¯³ ³½Ç° ÇÅ´É´³µ¼ÅÁ°´¾´Ç·¯É °¸°À½ ³²´°Á ɯµ É´±Å³° ³»¸»° ¼± ¯¸°½È¾´Ç·¯É³¼´¶É½Á´Åƽȸ¯¼Á ¸¿¸° ³Çý´ ³Ç´Ã ³»´Áà Â´É¸È »È ´À°ÈºÁ±Ç»º½³¿³¿¸¿¯³°È¾´ÁÈ» ¼¸Á»Æ³ ¸Ç´¶¯½ Ç´¸À ´»È ³È¸¿³ ɯ »³¿½³ ¾¸°´ ¶Çø Ƹ»´½È »º¿½³ ¾¸°» ¼»ÉȽ »º³ »³Æ³ É´¯´ÈÉ» ¼¸º´µ ³»¸³Æ³½³²´É³ÉǺ³ ·Æ¸¸´Çó ÉDZÀ½° »º³ ¾´Ç·¯É° ÆȽ½ ´¿ÇŸ ²¶¸È °¸¿ ¸ÃÇ ¸É´¿½´¯³ É´°ÇÉ» ¼¸È¿¯ ¹¿¶» ³Ç·½° »Á´ÃÈ ·Á½º ³¸ÅƯǷ¿¸¯ »È ±´À °´·´ ¾µ´¯½ ¸»È²¸ÆÃɳ ³µ´¾¸¸´Å½È¸½ɯ¼±¶Ã·»´¾´Ç·¯É» »º¼²´Æ³µ³¿½½³¿³¿È¸½Èɽ»È´½ µºÇ»´ ¯´°» ³ÈÁ½» ¯´³ ¸»È ²¸ÆÃɳ Ç°² »È ´Ã´À°È ¹¸»³É ´É´¯ ¾¸¸¿Á½ ¾´Ç·¯É³¾°´½º´»³Æ³¾º½Ƕ¯»¾´±Ç¯³ ¼´¶É» ¾¸Çȸ½° ƸȽ ¯»È ³½ »º ɯ ´¸³¸È¼¸²¸½»É»È³²´ÉÁ»È±´ÀÇÅ´¸ ³»¸³Æ³¾Á½»È°¾´Ç·¯ÉÉ´»¸Áà ¯» ¼¿½´¯ ¸¿¯ ¾´Ç·¯É° ¸É´¿½´¯³ »È ´Ã´À° ´¸Ç±´°È ƶȽ» ÇÃÀ³ ɸ°° ³²´°Á ɸ¿º´Éº ´½ÅÁ» ¼È ¾´Ç·¯É³ ¸Ç´¶¯½ »°¯ ¸É´¿½´¯³ »´Æ¸È» ÂÉ´È »È ¸²´¶¸¸ »²´½ ¾´Ç·¯É° ¼¸·»Æ¿ Ç°² Ƹó» Çȯ½ ³°´È¶ É´¶Ã ¯» ³Ç·½´ ¾´±Ç¯³ɯ»³¿»¹¸Çų»¯³¼¸Ç°²³»º Á¸±½ ¼È½´ ³¸½²Æ¯» Ç°´ÁÈ ·Æ¸¸´Çà ³»¸³Æ»ÂÉ´È´¼Ç´É¼Ç´±É´¸³»É´±Å³ ¶¿´½¸¶ÉûÈǽ´¯³µ´ɸÁ´Åƽ³³½Ç° ǯ´·ÇÃdz¾´Ç·¯É» ¯´³¾´Ç·¯É³´¿É¿¸¶°½É´°ÇÉ»¹¿¶½ ¾´Ç·¯É³ »È ¼¸ÃÀº³ »´³¸¿ ¯È´¿ »º ³½´ÇÉ ɽǰ ¸Ã´À³ ÇÅ´½³ ¼ÅÁ° ³»´²± ¼¸À¸·Çº É´½º ¼Ç´É ¾´Ç·¯É³ ´¿¶¿¯ ³µ» Ç°Á½ É´¯Ç¿³ É´ÆƵ¿ É´¸À´»º´¯» ³¿È ¸²½ ²´¯½ ¹¸ÇÅ ¾´Ç·¯É³È ¼¸°È´¶ É´Å´°Æ»É´¸¯°ÅÉ´²¸¶¸¼¸²²´°¼¸»¸¸¶ ³µÄ´¶°¼´¸½´¸³½Æ»¶É´¸³» ¼¸º¿ É´»´ºÈ É´¶ÃȽ ´½º É´¸²´¶¸¸ ¼¸ÁŽ¯ ³½º° ¼¸È´Á ´¿¶¿¯ ²´Á´ É´º´½ ¼¸È¿ ¾´º¸À° ¼¸È¿ ÂÉ´È´¯°È¾´±Ç¯º»º¼²´Æ É´»¸Áû ¼´Æ½ ¼¸Ç½´È ²¸½É ´¿¶¿¯ ¾É´¿½ Æ»¶´ È° ǸÁ° ¼´¸³ ¼¸²»¸»¯»½¾Ã´¯°´¿¸²¸»ÁÉ°ÅÆ´É½È ³»¸³Æ³¾Á½»É´Ç¸È ³¶´´Ç³ ±¯ ¸²¸ »Á ¼¸Çº´½È ÇÁ´¿ ¸¿°´ À¿º¿ÈÉ´¿¸¸´Å½·Æ¸¸´Çà ¼±¾º´½º´Ãȶ¸¸´´¯´°¸È¸²º³¸¸Ç¸Á° ¹´É° ¼¸²°Ç³ »º° ¼´¸³ »¸Áý¾´Ç·¯É³È¼¸±´¶´É´¿·¸¸Æ° »º ¼È´ ǸÁ° ¹´¿¸¶³ ɺÇÁ½ ¸Ç´°ÁÇÈ´¯´³¶»Å³ ¾± »¸±½ ³Ã¸È¶ »°Æ½ ²»¸ ´°È¾Ã´¯°¼¸²²½¿¸»Å¯ÇÈ´¯´³¶»Å³ ¼´½¸¿¸½É´¶Ã»°¸³É¸º²Á´ ¼± ¸É¶»Å³ ɸÁ´Åƽ³ ³¶»Å³³ Ç´¯»È ¾´Ç·¯É° É´»´Áà ÈÈ »È ¾³º¾Ç´¯´¸¿°¯¼´É¯¸ÇÆǸ½¯¼¸¿Æ¶È³¼Á ÇÈ´¯° ·ÆÈ° É´¸¶» ¼¸¸È¸¯³ ¼¸¸¶° ¹Ç² ¾Æ¶È ¼Á ȱý½ »¶³ ƶȻ ¼¸ÈÆ°½ ³¿´È¯Ç³ ³Ç´È³½ ¼¸¿Æ¶È ²Á¸Éȯ¼Á³´´»È°´ ³È¸±Ã ¹Ç² ³±Å³° ³¸¸ÃÅ ¾´Ç·¯¸É°

¾´Àǽ¯´²»¯´»¯Ç¹½ÅÁ»Áɴø·³½º¹´ÃÈ»¸»°½¼¸Ç¶¯»¼¸È»»º´É¯»¼È´°´½º¯´³ÇÈ´¯·´·¸Å


¸¿´½»¯¸»´¸³ÈºÇÉ´¸ÇÈ´¯½¸É¸¸³´Ç»´²¾´¸»¸½¸»ȸÇÈ´¯½¼²¯³È´Á¯»ÂÀº·´·¸Å


ɯ¼¸¯Å´½´¿¶¿¯´É´²Ç´¸É´Ç´·Çý·³³»¸»°»°¯ÂÇ´¶¯»¾¸¸²Á ³º¸½È¼´½¸Àƽ¸Ç¶¯¼¸Èö½¼¸²±°¼´½¸¿¸½¼Á³»¸»°´¿½ÅÁ ±´µ ¾°» É¿´´ºÉ½ ¯» ¸¿¯´ ¼¸ÇƳ É´»¸»³ ɯÇÆ» ²¸¸·Å³» ¾½µ³ ³µ ÇÉ´¸°³°´·»µ¯Ç°º¼¯´³º¸½È»¯»¯ ¼½¶½

¼´¶ÉǸ½È Æ´¿¸É³´± ÂÇ´¶°

ĜćĒčĚĘ

Ä´¶°¼ÈÇÆ

²¸ÃƳ» °´È¶ Á´²½ "´Ã´±¼´¶»ÁÇ´½È»´ ²¶´¸½° ¼¸È¸±Ç É´Æ´¿¸É ´±³ ¶·È »»±° Ç´Æ» ¼»ÆȽ»À¶¸°ÇÉ´¸»´²±³ Ç´Á³½ ¼´¶ ²´°¸¯» ¼Ç´±³ ÇÀ´¶´ ¸´Æ» ¼´¶ É´À¸´´ Ç´ÆÉÈ´¶É¯·°»¼É»´º¸ ´±¼´¶»ÁÇ´½È»¾É¸¿¹¸¯ ´»³Å´¶½´ɸ°°Æ´¿¸É³ Dz¶° ÉÅ»½´½³ ³Ç´·Çý·³ ˆ ¾É¸¿ÂÇ´¶°É´»Á½Æ´¿¸É³ É´ÁŽ¯° ³Ç´·Çý·³ ɯ ²´²½» ¼´¶²½

ȴø¶°É´¿¶»´¿Á±³ ¹´Ã³Éȳº¸½È¸Ç¶¯ ¼¸ÇƳÉ´»¸»³ɯ ¾´Àº»¯°¾È¸È¸½»¼± ¼¸Æ¿Ã½´¼¸½¶É´»¸»» "¼¸Ç¶´°¹¸¯»°¯²¶´¸½° ¹´Ã ÂÇ´¶³É´º¸½È É´¸ÇƸÁÉ´¸Ç´±·Æ»ÉÆ»¶¿ É´¸··¿¸ÀÉ´º¸½È´¸Á°·¹´ÃÉ´º¸½È ³¿¸È³ ¾½µ° ɸ°Ç½ É´¶´¿ ÉÇÈï½´ µ´¶¯È »ºº ¼È´¿ ǽ´¶ ³É´¸³ »È° ÇÈ´º´³º¸½È³É´º¸¯ÇÉ´¸³´°±³½´»Ã³ ¾¸°¾¸¶°³»ȸÇÉ´¸¼¸³´°±³»È¼´½¸¶³ µ´´¯³ ɽ´»ÃȺ µ´´Ç°» µ´´¯ É´½´»Ã ÇÉ´¸ɸɴº¸¯³¿¸³ ¼¸¿ÉȽ ¼¸½¸¸Æ ¼¸±´À³ ¸¿È° ˆ Ǹ¶½´ É´º¸¯ »Á ¼¸Á¸ÃȽ³ ¼¸¸ÇƸÁ ³¸¸¿Æ³É·»¶³°»´Æ¸È¼¸´´³½´³º¸½È³ ¸´»¸½³»ÆȽ É÷Á½³²°±´À ¸´»¸½³±´À ÂÇ´¶ɺ¸½ÈÉǸ¶°»¼¸·½Çà ³º¸½È³»È¼´½¸¶³ÇÈ´º´¼´¶³ɱDzˆ Ǵƽ ¼¸»°´À» È´ºÇ» ¼¸Å´Ç ³É´¯ ¼¸Ç½´¶³¸´ÈÁ³³º¸½ÈÈ´ºÇ»Ä»½´½ °ºÇ³ É»Á° ´¯ ³´°± »ÆȽ° ¼¸¸Á°· µ´´¯ɽ´»Ã»È³³´°± °¸ÅÆɼ»È»¼¸¿º´½³¸»ÁÉ´º¸¯³ˆ ³¸¸¿Æ»³ÅÆ´½ÈǸ¶½ ¼¸¸Á°·¼¸Ç½´¶»ɴȸ±ÇÇÀ´¶ɴȸ±Çˆ ¼¸Á¿´¼¸½¶ÂÇ´¶´¿»³¸³¸Èµ¯

É´¸··¿¸ÀÉ´º¸½È ¾´±º ¼¸¸··¿¸À ¼¸°¸À° É´¯»´½½ ¸´»¸½³»¸Ã´»´³´Ç°¸¸Ã´ÇƸ½Ç°¸¸Ã´»´³ ¼¸Æ°²´½³¼¸¸·¿¸À¼¸°¸À¸´ÈÁ¸··¿¸À³ ¼¸°¸À³ ²¸¶¯ ¸¶Ã¿ ¼Æǽ ¼¸ÇÅ´¸´ ²¶¸ ²´²¸°´É´ºÇÉ´¸¶Ã¿ÇÅ´¸³³¿°½°¼¿¸³ ÇÉ´¸ ³´°± ¸´»¸½³ »ÆÈ½È »ºº ¸½Ç· ¼¯É³°³´°±³º¸½È³»È¼´½¸¶³ÇÈ´º ´¿¸³ ¸··¿¸À³ ¹´Ã³ »È É´¿´Çɸ³ ²¶¯ ¼¸Ç½´¶» ¼¸È¸±Ç³ ¼¸È¿¯» ´É½¯É³ ¼¸¸Á°· ¯´³ ¸··¿¸À³ ¸´»¸½» ÂÀ´¿ ¾´Çɸ ³À¸°º° À°º» É»´º¸³ ³»Æ³ ³Æ´µ¶É³ Ǹ¶½³´³»¸±Ç ´¿¸¯È ¸¿±Ç»¯ ¸·¿¯ ¯´³ ¸··¿À³ ¹´Ã³ É´¸Ç·Æ°»´²¸±ÇÈï½ ¹´º¸Ç¹¸»³É¼¸Ç°´Á¸··¿À³¹´Ã³¸°¸À ɸ°Ç¸½ɴȸ½±¼³»³¿Ç½³¾´Æ¸»¸À´ ¸Á°·¹´ÃÉ´º¸½È »È É°´ÇÁÉ° É´¯»´½½ ´»¯ É´º¸½È ¼¸±¸Ç¯½ É´Ç´ÃÉ´ µ´´¯ É´Å´¿´ ³½´»Ã ³³´°± ɴøÃÅ ¸»Á° ³¿É´º »È ³Å´¶³³½´»Ã³ɶ¸Ç°ÉÁ¿´½³²´¯½ ¼¸Á¿´ ¹Ç ²²´°½ ǽ´¶ ³¿¸³ ³½´»Ã³

Æ´¿¸É³ É·¸½ ɯ ¼Æ½» Ä»½´½ ˆ »Á Ç´½È» ¹º°´ ¸½¸¿Ã Ç¸Æ ²¸» Ǵƽ ³´´³½ ¸¿´Å¸¶ Ç¸Æ ²¸¶¯ ¼´¶ Ç´ÆÉǸ²¶» ÇÃÀ½° ¸´ÅÇ ¼½¶½´ ¶´¿ È´°» ˆ Á°´º³ ɯ ²¸Ç´³» Ä»½´½ É´°ºÈ ¸²¸ »Á´ ¼½´¶½ ¼´Æ½» ¼¸À¿º¿Èº É´Àº»¾¸¯Çɸ¼´½¸¶½Á¿½¸³»¹º Á°´º ³¿¸È ¾½µ° Æ´¿¸É È¯Ç Æ¿¶»¼´Ç±»»´º¸³·¸½° Æ

Æ´¿¸É³ɯ¼¸Àº½Èº³º¸½Èˆ ɯÇ´°Áɯ»³º¸½È³È±´¯²»ȸ ³º¸½È³ɯƲ³»¸´Ådzµ¶³ɸ° ¼¸²²Å°´³·¸½³É´»±Ç½» ¼´½¸¶ ¸ÁŽ¯° ȽÉȳ» ȸ ˆ Ä»½´½Dz¶³¼´½¸¶»Dz¶°¼¸¶´·° Ç´·¯¸²Ç°´¯¾±µ½°ȽÉȳ» ¾¸²À »Á Æ´¿¸É³ ɯ °¸ºÈ³» ¾¸¯ ¸»½È¶ °È¶¿ Çɸ ¼´½¸¶È ÉÁ²» °´È¶ ˆ ³À¸ÇÁÉ´´½»¾´º¸À³¸½Ç´±½²¶¯»

¾¸»ÇÆ ±Ç´ ±¹É½¸È¿ɯ¼¸Æ¸ÉÁ½³¼¸Á±Ç°¯»¯ɽȿÉ´½¸È¿³½º°¼¸²²½¿¼¿¸¯¼¸¸¶³·´·¸Å


ÀÇ´ ±¸¸½¾¸Ç¯Ƕ¯Ç¿Ƹ»²½¯´³Çȯº¹Á´²´¯ɶ´Ã´¿¸¯Ç¿·´·¸Å


³ȴDz

ɴǸº½É¾º´À

ɴǸÈÉÁ²´ÉÉ»Á°ˆɴǸº½°¾´¸À¿É»Á°ˆ °ºÇÉ»Á°ˆ¼²Æɳ»´¶¸»Å³»¾´ÅÇ´³¸Å°½¯É»Á°ˆ

¼¸Ç¸¸»ÃÉÅ󻼸Ÿý ³»Á½´»¸±½ Ɍɪɟɛɭɸɬɫɹ

ĜčĚćĔĆĚăą

¾´É¸Á»

¼¸ÇƸ¼¸¯Ç´Æ ¯´°» ¾¯½½ ÂÇ´¶³ »°¯ ¾¯º Ç°º ÂÇ´¶³ ¾´ÁÈ ¼¸Ç¸ÇÆ ¼¸°ÇÁ´ ¼¸ÇÆ°° ¼¸¿½¸À ´¿» ¶»´È´ ¹´Ã³ ¾´²Á´½° ¼¸½¸½¶ ¼¸È±Ã½ ´¿» ¼¸¿½µ½È ³º¸½È ´µ¸¯ µ¯ »¸¸·À° ³¸³¸È µ¯ Ç°º ¼¯´ É´Æ´¿¸É³ Ç´°Á ¼± ¼´½¸¶» ¼¸±¯´² ¹¸¯´ "¼¸¿´Æ ¯´Å½» ´»º´É ´»»³ É´»¯È» É´°´ÈÉ "¼¸ºÇ³ ´¿»ÈÉ´¿ºÇųɰɺ° ·´Èï´³´ǸÁ°¼È´¿´¸¶É´°Çɳ¼»´Á¾º´½º ÇÃÀ³ ɸ°° ³»´ÁÈ ³È²¶³ ³Æó³ ³Ã¸´ °´· ¾½µ³¯Å½È¾²¸½dzµ»È³°´º¸º°¾½²´±ƶȽ» °±¿³´ ³½°³ ¼¸¸¶³ »Á ¾¸¸¯Çɳ» ɴǵ¶³ ¾¸° ¸¿´Ç³¯ ¾Ç´¯ ɯ ¼± ³µ³ ¾´¸»±° ¯´Å½» ´»º´É ¸Ç´¶¯½È ȸ¯³ ¾´Ç·¯É° »³¿½´ ¼¸ÃÀº »º¿½À ´ɸȰ ¾´Ç·¯É³ É´»¸Áà ɯ Á¸¿½ ¼¸Á»Æ³ ¶Å¿½É´´Å¼Á³Ç´Ã³»´Áà ¾´º¿ ¼¸»º´¯ ¼¸²»¸´ ¼¸Ç´³ ´¿»È ¼¸Á´°Æ³ ¼¸Ç´²½³ ¼¸²¶´¸½¼¸È´²¸¶¼Á¼º»¼¸º¶½²´Á´¸Ã´¸¼¸¿´Á´ÈÁÈ Ä¸Æ¾´ÁÈÂÇ´¶¾´ÁÈÉú¯¸½»µ¯ ³°´·³¸³É³ÁÈ»ºÈÇƸÁ³ ¼º»È °´»Æ·Àɸ¿´ÇÈ PDDUHKHW#SXVKSLUVXPFRLO 

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɢɪɟɤɥɚɦɵ ɋɬɚɪɲɟɥɟɬ

 É´Áȳ¾¸°ÇÈÆɳ»

ÀÆû· admin@pushpirsum.co.il ilg`v``ehvcmlj i

³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½_²…ÁÈÉ´»ÀºÇ°½°´¿_¾´¸»±

³ÇºÈ³»

³Æ¸ÉÁ³ǸÁ°²ÇȽ ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ cŽhmljlkgaum

¸¿´Ç³¯¾Ç´¯ǽ»Á¸È¸¯¾´¸¯Ç° ¼¸ÃÀº´¾´Ç·¯¸É "¹»È»¸¸·À³³½

É°È°¯»

ÇÁÈ° ¯ÃÀÇôÀ

 ZZZVXSHUVSDFRLO

È´°»³ɽ¯É³ ´±³³¿°½»

È¯Ç É´»º¯É»¯

³¿´º¿³¿´µÉ ¼¸²´½¸»³ÉôÆÉ°

Ä´¶°¼ÈÇÆ

¼¸Ç¶´° ¹´Ãɺ¸½È

¯ÃÀÇôÀ

ɸ°³½ɯŻ¸»°Æ¿Ãɳ»

¾ ´ ² ² ¸ » ¯  » Ë º ¿ ½  ½ Á ° Ç ¸ È ¸ Ç ´ ´ ¸ ² ´ Æ ´ ´ ¸ È  ¼ ´ À Ç Ã  Ë È ´ Ã Ë  » Ë ´ ½ ¾ ½ ² ¿ ¸ ´ ³ ¸ » ´ ¸  ´ ¸ ² ´ · À É » ³ ¿ ½  ° ´ » Æ · À É ¸ ¿ ´ Ç È  É º Ç ´ Á  ¾ ´ ² ² » ¯ ³ È Á  ³ Æ Ã ³ » ³ ¿ ½ ¾½´Ç󱿸¯ɸ°¸·Ç·À¸¿¸½²¯É»³¿½¾´²²Ç´²¼»Å¼·´»»·¸»¾½²¿¸´³¸»´¸°´Å¸Á

a d m i n @ p u s h p i r s u m . c o . i l | w w w. a d h b a i t . c o . i l ÀÆà »·È° ²É ¼¸Ç¸ÁųµºÇ½»´½ È° É´°¯³ʶÇɺÇÁ½³É°´Éº ¯´³Èǽ´¶»º¼ÀÇû´¯»°Æ»É°¸¸¶ɺÇÁ½³¾¸¯²°»°¼ÀÇý³É´¸Ç¶¯°É´¸°¸·½Ç´Ã¿¸¯³É´°Éº³´É´Á²´½³¾º´ÉÉ´Á²´½³¾º´É»ɸ¯Ç¶¯ɺÇÁ½³¾¸¯ É´¿´½É´²¸¸°ÉºǸµ¶½´¿¿¸¯ɸ°³²ÁɺÇÁ½³»È°Éº°Ǵȸ¯¯»»´¿½½Æ»¶´¯¯´³Èǽ´¶»ºƸÉÁ³»¾¸¯ɸ°³²Á»É´Ç´½È³Æ¸ÃDZ³´°´Å¸Á³É´¸´ºµ

ɸ°³²Á°¼´ÀÇû Ç°É´Á°±_Çɸ½_¼¸°³»_ǽ´Á_Á°Èǯ°°ǸȸÇ´´¸²°Æ»´¶½³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½ɸ°³²Á ¾´Àǽ¯´²»¯´»¯ÇƶȻ¹¸¯ÉÁ²»¯´³ÇÉ´¸°¶½È³¾´ÇȺ³·´·¸Å
¹°¼¾±´ÀµÈ·°³±¼±´¸¼·´¹È¹´¾¼

²°»°³È¶½³»É´¿´½É³

½È¶´³²À´¹·É½¹¾È¶Ê»¹È±

Ï

Ï

½¹¾¹À²µ¾½¹¼µÇ¾È¾ÉʻȾ¼¼µ» ¼µÇ¾ÈÈ ¾ÉʻȾ¼¼µ» ¼µÇ¾È ¾ÉʻȾ Â¾É Ê»È¾ ¼¼µ»

¯ÃÀÇôÀɸ°½²´Á

¼¸Æ²¸¶·È½É´°´·ÇÉ´¿´¯ÀÉ´È°¸É´¿´¯À¯ÃÀÉ´ºÇÁ½¼¸½ÇµÉ´º¸Ç° É´°´·ÇÉ´¿¿´¯ÀÉ É´È°¸É É´¿´¯À¯ÃÃÀÉ´´ºÇÁ½¼¼¸½ÇµÉ

¿»ÈƼ¿Èƹ´¾½¹È¹·¾ÆDz´°É´¸¿ÆÉ´ÈÁ»³Ã¸¯Á²¸¯»·´ÈÃÇÈ´¯É´¿Æ»»´º¸¯»ÂÀºÈǽ¯È¸½·´·¸Å


°¾®

°ÄÁÈĵÁʹ±¾½·Ãȵ· ¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

¼¸Å¶´Ç»¸µ´Æ ± »»´º ½Á½

Ï¼¸½¸¿±´½¼¸»´Æ½Ç±´µÁ½È Á½»»´º 

¼¸²»ǯ´½»Ã½´ Ç´·¿¸µ´¯ ¸´·¸¶ɺÇÁ½³¿É½

ÆȽ³¸²Ã°È´½ _²¸¸¿»· ɱɸ¸ÇÆDZÀ½³ ¶Ç¼´Ç²¸¿À email: spa@superspa.co.il www.superspa.co.il

³À·´Ã±¿´Æ¼¸Ç¶¯°Èö½È»¶³´½ÅÁ¹´É°Èö½Ƶ¶³¼²¯³È³½·´·¸Å
ilg`v``ehvcmlj i

³¶ÃȽ»É´¿ºÇÅ´¸¯¿Ã¾¸µ±½_²…ÁÈÉ´»ÀºÇ°½°´¿_¾´¸»±

¸¿´Ç³¯¾Ç´¯ǽ

»Á¸È¸¯¾´¸¯Ç° ¼¸ÃÀº´¾´Ç·¯¸É "¹»È»¸¸·À³³½

È´°»³ɽ¯É³ ´±³³¿°½»

È¯Ç É´»º¯É»¯

³¿´º¿³¿´µÉ ¼¸²´½¸»³ÉôÆÉ°

Ä´¶°¼ÈÇÆ

¼¸Ç¶´° ¹´Ãɺ¸½È

¼¶ÂÇ´¶

¯ÃÀÇôÀ°

ɸ°³½ɯŻ¸»°Æ¿Ãɳ»

עד הבית גיליון 122  

עד הבית גיליון 122

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you