Page 1

ปี ที

ฉบั บที

1

เดือนมีนาคม

เพียวไทม์ แมกกาซีน “นิตยสารเพือการเลือกซือสินค้าและบริการในจังหวัดระยอง” โทร.

-

แฟกซ์

-

http://www.puretimemag.com


2


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

3


4


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

5


6


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

7


8


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

9


10


ปี ที

ฉบั บที

11

เดือนมีนาคม

ผ่ านพ้ นเดือนแห่ งความรักและก้ าวเข้ าสู่การเริ มต้ นฤดูร้อน ในเดือนทีสามของปี ดูเหมือนว่าช่วงเวลาของการฉลองปี ใหม่เพิงจะผ่าน มาได้ ไม่นานนีเอง หลายคนทียังไม่เต็มอิมก็นกึ ฝั นถึงวันหยุดยาวอีกครัง แน่น อนว่าอี กไม่นานเกินรอค่ะ สํ าหรับ เพียวไทม์ แมกฯ ฉบับ นี เราพร้ อมพาคุณเตรียมตัว ตังรั บช่ว ง ซัมเมอร์ที กําลังจะมาถึงด้ วยแพลนการเทียว แผนการกิ น และเรื องราวการเตรี ยมตัวรับทริ ปหยุดยาวครังใหญ่ ทีอัดแน่นเต็มฉบับ ให้ คณ ุ ผู้อ่านได้ เลื อกสรร จัดทริ ปวันหยุดสุดพิเศษได้ อย่างเต็มที สุดท้ ายการท่องเทียวและการเดินทางมักมาพร้ อมกับ ความ เสี ยงเสมอ เราได้แต่หวังว่าคุณผู้อ่านทุกท่านจะมีสติ และระมัดระวังตัว ตลอดทริ ป การเดินทางนะคะ สํ าหรับคุณผู้อา่ นทีติดตามเราอยู่ ในเดือนนี เพียวไทม์แมกฯ เอาใจคนใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ด้วยการเพิมช่องทางการเข้ าถึงข่าวสาร ทุกแวดวงในระยองให้ ง่ายขึน ด้ ว ยการเพิ มแอพพลิ เคชันดาวน์ โหลด ทีนอกจากแอพฯ ‘ebooks.in.th’ แล้ ว สามารถดาวน์โหลดผ่ านแอพฯ ‘Ookbee’ หรื อจะดูหนังสื อของเราผ่ าน www.issuu.com โดยพิมพ์ เพียวไทม์ แมกกาซีน “ให้ คุณใช้ ชีวิตในระยองได้ ง่ายขึน” ณัฐ ณัฐชยายุทธ์ บรรณาธิ การบริหาร

วัน ชัวโมง

เพลงสมูท

www.smooth103.com


12


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

13


14


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

15


16


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

17


18


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

19


20


ปี ที

ฉบั บที

พิเศษ

เดือนมีนาคม

ทํานายดวงฟรี !

เพี ย งท่ านตั ด กรอบข้ อความทํา นายดวงฟรี ! ใส่ ซ อง พร้ อมแนบ ซองจดหมายติดแสตมป์ จ่ าหน้ าซองถึงตั วท่ าน พร้ อมข้ อมูล ชื อ นามสกุล วัน เดือน ปี เวลาเกิด และคําถาม คําถาม ทีอยากทราบเกียวกับตัวท่าน ส่งมาที สํานักพิมพ์ เพี ยวไทม์ แมกกาซีน เลขที / หมู่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ซินแสสมศักดิ พร้ อมจะตอบคําถามและส่ งกลับไป ยั งท่ าน โดยไม่ มี ค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิน (สงวนสิ ทธิการตอบเฉพาะท่ านทีแนบซองจดหมายติดแสตมป์เท่ านั น)

21


22


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

23


24


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

25


26


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

27


28


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

29


30


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

31


32


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

33


34


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

35


36


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

37


38


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

39


40


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

41


42


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

43


44


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

45


46


ปี ที

ฉบั บที

47

เดือนมีนาคม



นิตยสารเพือการเลื ่ อกซือสิ ้ นคาและบริการในจังหวัดระยอง

038-686699


48



นิตยสารเพือการเลื ่ อกซือสิ ้ นคาและบริการในจังหวัดระยอง

038-686699


ปี ที

ฉบั บที

49

เดือนมีนาคม



นิตยสารเพือการเลื ่ อกซือสิ ้ นคาและบริการในจังหวัดระยอง

038-686699


50


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

51


52


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

53


54


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

55


56


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

57


58


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

59


60


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

61


62


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

63


64


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

65


66


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

67


68


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

69


70


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

71


72


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

73


74


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

75


76

หากหน่ วยงานหรื อองค์ กรใด มีความประสงค์ จะให้ ทีมงาน “เพี ยวไทม์ แมกกาซี น” ไปทําข่ าวเพื อประชาสั มพั นธ์ โปรดติดต่ อโดยตรงทีสํานักงาน โทร.

-

แฟกซ์

-


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

77


78


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

79


80


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

81


82


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

83


84


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

85


86


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

87


88


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

89


90


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

91


92


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

93


94


ปี ที

ฉบั บที

เดือนมีนาคม

95


96

เพียวไทม์ แมกกาซี น : สํานักงานเลขที 208/208 หมู่

ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร (

)

แฟกซ์ (

)

www.puretimemag.com

เพียวไทม์ แมกกาซีน ฉบับ 118 มี.ค 57  
เพียวไทม์ แมกกาซีน ฉบับ 118 มี.ค 57  

นิตรสารเพื่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดระยอง "ให้คุณใช้ชีวิตในระยอง ได้ง่ายขึ้น"

Advertisement