Punt 7 juni 2017

Page 16

Jesse Klaver wist a Avansstudent al ie te winnen

Ambitieus, aanwezig, energiek, superintelligent, maar ook op het randje van bijdehand. Geen klasgenoot of docent die geen herinneringen heeft aan de studieperiode van Avans-alumnus Jesse Klaver. “Het was oppassen dat het geen grote Jesse-show werd.” TEKST SJUUL NELISSEN FOTOGRAFIE DAVID VAN DAM/HOLLANDSE HOOGTE

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.