Punjabi Trucking Magazine - September October 2021

Page 1

www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

1


ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਹੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਿਾਉਨਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ 888.449.0265 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

LT-350 | 3 0 0 ਸ ੀ ਰ ੀ ਜ਼ 5 0 ਡ ਿ ਜ਼ ਾ ਈ ਨ ਕ ਵ ਰੇ ਜ

LT-350 ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਡਿਆ ਡਲਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮੇਸੀਲਾ ਵੈਲੀ ਟਰਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਡਲਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਸੱਧ ਕੀਤਾ ਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ-ਿਾਰਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬਾਲਣ ਿਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਿਾ! ਫਲੀਟ ਆਪਣੇ ਡਸੰਿਲ-ਹੈਂਿ ਲੈਚ ਡਰਲੀਜ਼ ਲਈ LT-350 ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੂਿ-ਦੇ-ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਡਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਾਰਿ ਟਰਰੈਡਫਕ, ਲਿਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਮਲਬੇ, ਡਹਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੈੱਟ-ਬੈਕ ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਮਾਿਲਾਂ ਲਈ ਬੰਪਰ, ਫੋਿ ਲਾਈਟਾਂ, ਰੇਿੀਏਟਰ, ਸੀਐਮਐਸ, ਹੈੱਿਲਾਈਟਾਂ, ਹੁੱਿ ਅਤੇ ਡਿਰਰਲ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰੰਟ-ਐਂਿ ਸੁਰੱਡਿਆ। LT-350 ਡਸਰਫ 135 LBS ਤੋਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਡਿਆ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ! 2

ex-guard.com | 888.449.0265 September & October 2021

ਅਮਰੀਕਾ ਡਵੱਚ ਬਣੀ ਡਸੰਿਲ ਹੈਂਿ ਲੈਚ ਰੀਲੀਜ਼

www.punjabitruckingusa.com


GOLDEN STATE PETERBILT

EPIQ Aerodynamic Performance OUR

High Efficiency PACCAR Engine

L O C AT I O N S

FRESNO

PORTERVILLE

BAKERSFIELD

4390 South Bagley Ave. Fresno, CA 93725 Tel (559) 442-1590 Fax (559) 237-1621

15243 Road 192 Porterville, CA 93257 Tel (559) 782-5800 Fax (559) 784-5672

1450 South Union Avenue Bakersfield, CA 93307 Tel (661) 833-1700 Fax (661) 833-2788

www.punjabitruckingusa.com

www.emtharp.com/peterbilt/

September & October 2021

3


FROM THE EDITOR Raman S. Dhillon

The world has been facing a domino effect with COVID-19 being the culprit. Rising prices in just about everything has hit home and on the road. Despite the crucial role our transportation industry has played in the pandemic, insurance rates for commercial trucking are soaring. Many insurance companies are choosing to either double the insurance rate or opt out. New laws, regulations, and insurance rates soaring are making it far more difficult for smaller businesses to stay in business. Check out our cover article to read more in depth information revolving around the increase in insurance cost. Soaring insurance rates are not the only issue the transportation industry faces. Truckers are the heart of our economy and deserve far more recognition for the role they played. Their work was and still is crucial in keeping our economy running in the midst of a pandemic. Due to the constant high demand for transportation services, drivers are in short supply. The need for drivers is currently at an all time high. An economic advisory committee to the Biden Administration has recommended

that the Commerce Department lead a multi-agency attempt to cure the nation’s chronic truck driver shortage. The pandemic has been an ongoing worldwide issue, especially with the new Delta variant causing hospitals to be at full capacity and fairing worse than they were last year but this time we have more information about COVID-19. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) recently granted its full approval of the PfizerBioNTech COVID-19 vaccine. Educate yourself on the vaccines if you are in doubt on reliable websites. Information found on social media is not always reliable. When you are ready, get vaccinated. Encourage others to vaccinate. In the meantime, be safe on the road. To keep updated on more trucking related news, follow Punjabi Trucking 360 on The Raman Dhillon Show. It is now available on many popular platforms. Also, be sure to subscribe to our monthly newsletter or check out our digital e-edition by visiting www.punjabitruckingusa. com.

EDITOR Raman S. Dhillon

Official Magazine for: North America Punjabi Trucking Association

Published Bi-monthly by Primetime Multimedia Company LLC 4709 North El Capitan #104, Fresno, CA 93722 Tel: 001 877 806 2525 | Email: info@punjabitruckingusa.com

press@punjabitruckingusa.com

GRAPHIC DESIGN Maxx Printing, LLC Harshpal Brar

ASSOCIATE-EDITOR Sunny Vraitch

TRANSLATIONS Harjinder Dhesi

CONTENT MANAGER Rhea Randhawa

CONTRIBUTORS Rhea Randhawa Harkiran Sidhu Harjit Kaur Ruchika Kashyap Pash Brar Raman Singh Ravi Dhillon Michael Smith

OFFICE MANAGER Melissa Nolasco info@punjabitruckingusa.com

All Rights Reserved. No material herein or portions thereof may be printed without the written consent of the publisher. DISCLAIMER: Primetime Multimedia Company LLC assumes all advertisers to be reliable and responsible for any and all liability for their claims. The publisher reserves the right to refuse any advertisement it may find unfit for publication. The opinions expressed in articles and features are of the writers and may not be those of the publisher. THE PUBLISHER ASSUMES NO RESPONSIBILITY OF ANY KIND.

4

September & October 2021

ADVERTISING SALES Raman S. Dhillon sales@punjabitruckingusa.com

CIRCULATION MANAGER Jessie Dhillon

www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

NE T LOAD 5

September & October 2021

A Product of


INDUSTRY NEWS

CONTENTS

Connect with Us

American Trucking Show ............................. 33

ARTICLES

Apex (Nextload) .......................................... 05

09

Automann ....................................................... 45 Big Rig Tires & Alignment ............................. 15 BP Lab Services ............................................ 28

"inXUklIAr &Ysly" iv`c bdlwv kwrn bImw dr ipCly kuJ swlW iv`c ds guxW viDAw

14

13

Compass Funding Solutions ........................ 39 Ex-Guard ..................................................... 02

26

Flat Rate Dispatching ................................. 19 Gillson Trucking Inc. ..................................... 11 Golden State Peterbilt ................................... 03 Golden Land Trans. Insurance .................. 22 Jagdeep Singh Insurance Agency ................ 21 Kal Trailers ................................................... 47 Kam-Way Transportation Inc .................... 41

28

Lotus Benefits Corp ..................................... 43 Maxx Printing ............................................... 31

36

NAPTA .................................................... 29, 35 Punjabi Trucking 360 .................................... 07 Primelink Express ........................................ 27 Revolution Capital ........................................ 13

40

Speedy Truck Wash Inc. ............................... 36 The Driver Services ....................................... 23 Volvo Trucks ................................................. 48 Wave Financial Services .............................. 17 6

September & October 2021

15 kYNtkI iv`c iek jwnlyvw hwdsy kwrn tr`k frweIvr ƒ hoeI 25 swl dI szw

17 tr`k frweIvrW ƒ 3 jI snsYt qo pihlW (eI.AY~l.fI.) ƒ A`pgRyf krn dI loV hY

21

Legend Transportation Inc. ......................... 46 Load Stop ................................................. 24-25

G`t ingwh vwly frweIvrW ƒ AYP. AYm.sI.AYs.ey. duAwrw s^q inXmW dw swhmxw krnw pY skdw hY

44

bweIfn ny pRweIvyt sYktr iv~c krmcwrIAW dy tIkwkrx ƒ kIqw lwzmI

34 cMgI ArQ ivvsQw kwrn frweIvrW dI qn^wh iv`c hoieAw vwDw

38 j`j duAwrw pRop. 22 ƒ AsMivDwnk inXm GoiSq kIqw igAw

43 frweIvrW dI kmI ƒ pUrw krn leI slwhkwr pYnl ny kIqI isPwr www.punjabitruckingusa.com


NEW EPISODES, EVERY WEEK

For Advertisement and Sponsorships Send inquiries to

info@ramandhillonshow.com

(559) 701-8000

www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

7


COVER ARTICLE

Insurance Rates Climb as ‘Nuclear Verdicts’ Have Increased Tenfold in Recent Years

W

ith insurance rates for commercial trucks soaring, safety and new technology producing better data is now essential for trucking companies. A major reason for the spiraling insurance costs is the regularity of “nuclear verdicts,” when a jury awards $10 million or more in a case involving a passenger car and commercial truck. Nuclear Verdicts There have been nearly 300 nuclear verdicts against trucking fleets in the last five years, compared to just 26 between 2006 and 2011. These verdicts and thousands more that are influenced by these cases have doubled insurance rates in many places. The number of high dollar judgments has made excess and umbrella insurers, who must pay out these huge awards, more cautious. This caution has created reduced coverage limits and terms. Before renewing coverage, insurance carriers are asking trucking companies to show they’re reducing the risk of a nuclear verdict with enhanced safety precautions and increased use of technology. Meanwhile, insurance companies have complained in recent years that there is simply no profit in insuring trucks with each insurance claims far larger than they were 10 years ago. This has caused several insurance providers to opt out of insuring trucking companies, thus 8

September & October 2021

limiting the market and allowing those insurers who remain to raise prices. “The average cost of a claim is increasing 5, 6 and 10%. Rates need to go up just to stay where we are. To get back to profitability, rates will have to increase,” said Nick Saeger, assistant vice president of transportation products, pricing and underwriting at Sentry Insurance. In addition, trucking fleets and owneroperators are bracing for the new highway bill from the federal government which could require truckers to hold more than twice the amount of minimum liability insurance, from $750,000 to $2 million. Enhanced safety and technology Companies need to create an effective safety environment for drivers, including an array of new technologies such as the use of telematics, collision mitigation, lane-change sensors, automated steering assistance and on-board cameras. In fact, in-cab cameras can provide liability protection and lower rates. “The big thing we’re looking for is not just the presence of technology but how it’s being used in the overall culture of the organization,” said Jeff Davis, vice president of safety at Napa River Insurance Services. “We focus on operations and personnel to see how involved they are when they deal with drivers every single day.” Although insurance companies are not giving discounts for enhanced safety

technology, the simple reduction in accidents will lower premiums. Some insurers, however, incentivize fleets that voluntarily submit in-cab data garnered through cameras and telematics. Improved data has become important for underwriters and some insurers require that fleets use onboard technology and turn over that data. Some insurers even ask fleet to provide log-in information for telematics devices. Data such as weather, road conditions, traffic variables and construction are essential for companies to gather to get lower rates. Those telematics-driven metrics are essential for usage-based, or pay-as-you-go, insurance. More usage-based options are available for commercial trucking. They provide some flexibility and different options, including one trip coverage. In many cases this type of coverage can save money. Nevertheless, many fleets, especially smaller businesses, have reduced the amount of insurance they are buying and often only hold the bare minimum required by law. Insurers will often ask fleets to take on higher deductibles to reduce costs. Insurers are urging trucking companies to help lower the cost of insurance by getting involved in associations and advocating for state-level laws that can alter the court systems and reduce the number of nuclear verdicts being handed down. www.punjabitruckingusa.com


COVER ARTICLE

"inXUklIAr &Ysly" iv`c bdlwv kwrn bImw dr ipCly kuJ swlW iv`c ds guxW viDAw vpwrk tr`kW leI bImw dr vDx nwl, sur`iKAw Aqy qknwlojI dI vrqoN nwl ibhqr fwtw iek`Tw krnw hux tr`ikMg kMpnIAW leI bhuq izAwdw mh`qvpUrn hY[ bImw dr vDx dw iek ^ws kwrn inXUklIAr &Ysly vI hn, jdo iek XwqrI kwr Aqy vpwrk tr`k Awps iv`c tkrwauNdy hn qW auhnW ƒ 10 imlIAn jW ies qoN izAwdw rkm id`qI jwvygI[ inXUklIAr &Ysly 2006 Aqy 2011 dy iv`c tr`ikMg PlIt dy ivru`D isr& 26 inXUklIAr &Ysly Awey sn jd ik ip`Cly pMj swlW iv`c ieh igxqI v`D ky 300 ho geI hY[ iehnW &YsilAW qoN pRBwvq ho ky bhuq QwvW 'qy bImw drW ƒ du`gxw kr id`qw igAw hY[ iehnW &YsilAW nwl AMbrylw bImwkrqwvW ƒ vDyry swvDwnI nwl ies dI BrpweI krnI pvygI ijs nwl kvryj dIAW sImwvW Aqy SrqW iv`c igrwvt vyKx ƒ imlI[ bImy ƒ muVH SurU krn qoN pihlW, bImw kYrIAr tr`ikMg kMpnIAW qoN ies g`l dI puStI kr rhy hn ik inXUklIAr &Ysly dw pRBwv G`t krn leI auhnW ny vDIAw sur`iKAw swvDwnIAW Aqy qknwlojI dI vrqoN kIqI hY jW nhIN[ ies dOrwn, bImw kMpnIAW ny ieh iSkwieq kIqI hY ik 10 swl pihlW dy lwB mukwbly hux ip`Cly 10 swlW iv`c tr`kW dw bImw krn nwl auhnW ƒ koeI lwB nhIN ho irhw hY[ ies dy nqIjy vjoN bImw pRdwn krn vwlIAW keI kMpnIAW hux tr`ikMg ^yqr iv`c bImw krn qoN ip`Cy ht geIAW hn Aqy bwkIAW ƒ kImqW vDwauxIAW peIAW hn ijs kwrn mwrikt sImq ho geI hY[ www.punjabitruckingusa.com

sYNtrI bImw ivKy AwvwjweI auqpwdW, kImqW Aqy AMfrrweIitMg dy shwiek aup pRDwn, ink sygr ny ikhw, "AsIN ij`Qy hW au`Qy itky rihx leI dwAvy dI kImq lgBg 5, 6 Aqy 10% vD rhI hY Aqy jykr ies iv`coN lwB lYxw hY qW ieh kImqW hor vDwauxIAW pY skdIAW hn[ ies qoN ielwvw, &Yfrl srkwr dy nvyN hweIvy ib`l bwry iqAwrI kridAW tr`ikMg PlItW Aqy mwlk-AprytrW ny ikhw ik ies nwl tr`k frweIvrW ƒ G`to G`t lwieibiltI bImy dI rkm 750,000 fwlr qoN lY ky 2 imlIAn fwlr qoN du`gxI r`Kx dI loV ho skdI hY[ ivkisq sur`iKAw Aqy qknwlojI kMpnIAW ƒ frweIvrW leI ie`k pRBwvSwlI sur`iKAk vwqwvrx bxwaux dI zrUrq hY, ijs iv`c nvIAW qknwlojIAW ijvyN ik tYlImYitks dI vrqoN, kOiljn imtIgySn, lyn-cyNj sYNsr, svYcwlq stIAirMg shwieqw Aqy Awn-borf kYmry Swml hn[ drAsl, ien-kYb kYmry lwieibiltI sur`iKAw Aqy G`t dr pRDwn krn ivc shwiek ho skdy hn[ nwpw ndI bImw syvwvW ivKy sur`iKAw dy aup pRDwn, jYP fyivs ny ikhw, "AsIN isrP tYknwlOjI dI mOjUdgI ƒ nhIN dyK rhy sgoN kMpnI iv`c iesdI vrqoN iks qrHW nwl kIqI jw rhI hY, ieh ie`k bhuq v`fI g`l hY[ AsIN ies g`l qy ^ws iDAwn dy rhy hW ik krmcwrI Aqy bwkI krqw hr roz jd frweIvrW nwl g`lbwq krdy hn qW auh iks h`d qk ies iv`c Swiml huMdy hn[" bImw kMpnIAW sur`iKAw qknwlojI dI vDIAw vrqoN krn nwl vI koeI Cot nhIN

dy rhIAW hn pr jykr hwdisAW iv`c igrwvt AwENdI hY qW ieh pRImIAm G`t skdw hY[ hwlWik, kuJ bImw krqw aunHW PlItW ƒ auqSwhq krdy hn jo svY-ie`Cw nwl kYmry Aqy tYlImYitks duAwrw iek`Ty kIqy gey ien-kYb fytw ƒ jmHW krwauNdy hn[ AMfrrweItrW leI hux vDIAw FMg dw fwtw zrUrI ho igAw hY Aqy keI Aprytr PlItW sMbMDI qknwlojI dI jWc vI krdy hn[ kuJ bImw krqw PlIt ƒ tYlImYitks aupkrxW dI lOg-ien jwxkwrI pRdwn krn leI vI AwKdy hn[ G`t rytW leI kMpnIAW ƒ kuJ fwtw iek`Tw krn dI loV hY ijvyN ik mOsm, sVkW dI siQqI, tRYiPk dI AwvwjweI Awid[ auh tYlImYitks duAwrw sMcwilq mYitRks, vrqoN-ADwrq jW py-AYz-XU-go bIimAW leI zrUrI hovygw[ vpwrk tr`ikMg leI vrqoN-ADwrq bImy dy vDyry ivklp mOjUd hn[ auh v`Kry-v`Kry, loV Anuswr bdlx vwly keI ivklp pyS krdy hn ijs iv`c vn-itRp kvryj vI AwauNdw hY jo ik bhuq swry mwmilAW iv`c pYsy dI bcq krdw hY[ iPr vI, bhuq swry PlItW, ^wskr Coty kwrobwrW duAwrw bImy dI rkm ƒ Gtw id`qw igAw hY Aqy kwƒn duAwrw inrDwirq rkm ƒ hI A`gy r`iKAw jWdw hY[ bImw krqw Aksr PlItW ƒ ktOqI krn leI Awpxy KricAW ƒ Gtwaux leI kihMdy hn[ bImw krqw tr`ikMg kMpnIAW ƒ ApIl kr rhy hn ik auh AYsosIeySnW iv`c Swml ho ky Aqy rwj dy kwƒnW dI vkwlq krky bImw dr ƒ Gtwaux iv`c shwieqw krn qW jo Aijhy hor inXUklIAr &Ysly swhmxy nw Awaux[ September & October 2021

9


INDUSTRY NEWS

Kenworth T680 Next Gen features near zero-emission Cummins engine

B

oasting exceptional fuel efficiency, class-leading performance and a daring aerodynamic shape, the new Kenworth T680 Next Gen will feature the 12-liter Cummins Westport ISX12N engine with 400 horsepower and 1,450 lb.-ft. of torque. The ISX12N is state of the art in natural gas running engines with near zero emissions and is certified to meet or exceed California Air Resources Board’s and EPA’s low NOx standard of 0.02 g/bhp-hr. The engine offers a closed crankcase ventilation system, "maintenance-free" three-way catalyst, on-board diagnostic capability, and durable engine control module, according to Kenworth Kenworth also utilizes its On-Board Diagnostics system (OBD) with the new T680. Cummins website said, “The OBD

10

September & October 2021

system continuously monitors the engine and after-treatment system. With the ability to recognize the potential for an outof-range event, the system can provide a real-time alert of the entire emissions control system. OBD systems also give the vehicle owner or repair technician electronic access to the status of the various vehicle subsystems for diagnostic purposes. The T680 Next Gen is suitable for heavy-duty regional hauling, vocational, refuse applications and motorcoach. It’s available in a day cab, 40-inch, 52-inch and 76-inch sleeper cab configurations. “The Cummins Westport ISX12N provides an excellent, near-zero emissions solution for fleets and truck operators that order the Kenworth T680 Next Generation for service in line haul, pickup and delivery, and regional haul applications,” said Genevieve Bekkerus, Kenworth marketing director.

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Fleet Pulse now standard on Great Dane trailers “One of the major hurdles to a connected vehicle future is that long trailer life can hinder the speed of innovation,” said Mike Molitor, Executive Director of Business Development for Great Dane. “By equipping each Great Dane trailer with a FleetPulse device and CAN harnessing, we believe fleets are better positioned to take advantage of future technologies.” Great Dane manufactures dry and refrigerated trailers and truck bodies. The company makes steel, aluminum and combo platform trailers. It boasts eleven manufacturing plants “strategically located throughout the United States.”

P

K I

G SOCIATIO AS N

R TH NO

N

N

408-386-0913

UD MEMB P R OUNJABI TRUC E R A ME R IC A

C

hicago-based transportation solutions company Great Dane has now made its FleetPulse telematics platform standard on its dry and refrigerated trailers. It is the “first OEM-developed smart trailer system” and the first to be offered as standard equipment. The platform includes an integrated controller area network (CAN) to facilitate future smart technology. FleetPulse features GPS, mileage, geofences (a virtual fence or perimeter around a physical location), automated yard checks, tethered status, heading, speed and proprietary trailer specifications and parts data. “By making our FleetPulse telematics solution a standard feature, Great Dane remains future-focused on trailer connectivity. We are laying the foundation for fleets to have greater flexibility in terms of accessing smart sensors years down the road,” said President Dean Engelage on Great Dane’s website. As an added option, FleetPulse Pro offers ABS fault code alerts, tire inflation data, door-open status, light out detection, mileage from tire rotations, cargo status and rear-axle weight.

NAPTA Education - Service - Support

GOOD PAY - FAMILY ENVIRONMENT BENEFITS - DEDICATED & TEAM LOADS

HIRING DRIVERS & OWNER OPERATORS www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

11


INDUSTRY NEWS

Drivers with Vision Loss could face tougher standards from FMCSA

A

five-member panel of physicians has recommended to the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) that the agency needs stricter standards regarding commercial truck drivers who have vision loss. The FMCSA Medical Review Board (MRB) recommends the current field-of-vision requirement for drivers with vision loss in one eye be changed from 70 degrees to 120 degrees. This proposed new standard was in a rulemaking proposal that opened for public comment earlier this year. Those drivers who meet the new standard are now considered qualified to drive without having to apply for an exemption from the FMCSA. The standard also requires drivers to have at least stable 20/40 vision in their better eye and be able to recognize traffic signal colors as well as devices showing red, green and amber. The rulemaking proposal garnered 69 comments. One from the health care company Concentra recommended the original field-ofvision standard be tightened. The Concentra comment said, “The field of vision issue needs to be addressed. FMCSA has long considered 70 degrees in the horizontal meridian in each eye to be sufficient. However, the

12

September & October 2021

normal field of vision is twice that. A driver with monocular vision and a field of horizontal vision that meets the 70-degree minimum has a markedly decreased field of vision. We would recommend that 120 degrees bilaterally be considered the minimum acceptable standard…and drivers not meeting this standard be disqualified.” The FMCSA has opened a new 30-day comment period for public response to the proposed new standard. Drivers who cannot meet the field of vision standard or the distant-visualacuity (a measurement of a driver’s degree of vision loss) will not be able drive commercial trucks in interstate commerce without receiving an exemption from the FMCSA. Those who qualify under the proposed alternate vision standard would then need to complete a road test before driving. Drivers would be waived from the road test requirement if they meet any of the following requirements: three years of intrastate or excepted interstate CMV driving experience with the vision deficiency, a valid federal vision exemption, or a medical certification. “FMCSA finds that a road test would be an appropriate indicator of an individual’s ability to operate a CMV safely with the vision deficiency,” the agency said.

The FMCSA has opened a new 30-day comment period for public response to the proposed new standard. Drivers who cannot meet the field of vision standard or the distant-visualacuity (a measurement of a driver’s degree of vision loss) will not be able drive commercial trucks in interstate commerce without receiving an exemption from the FMCSA.

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

G`t ingwh vwly frweIvrW ƒ AYP. AYm.sI.AYs.ey. duAwrw s^q inXmW dw swhmxw krnw pY skdw hY PYfrl motr kYrIAr syPtI AYfiminstRySn (AYP.AYm.sI.AYs.ey.) ƒ fwktrW dy ie~k pMj mYNbrI pYnl ny ikhw ik eyjMsI ƒ auhnW vpwrk tr~k frweIvrW leI Awpxy stYNfrf s^q krny cwhIdy hn ijnHW dI nzr G~t hY[ AYP.AYm.sI.AYs.ey. mYfIkl rIivXU borf (AYm.Awr.bI.) ieh isPwrS krdw hY ik ijMnHW frweIvrW dI nzr G~t hY, auhnW leI ie~k A~K leI stYNfrf 70 ifgrI qoN vDw ky 120 ifgrI kr id~qw jwvy[ inXm bxwaux dy pRsqwv iv~c vI ies g~l ƒ r~iKAw igAw ijs bwry lokW ny Awpxy suJwv vI id~qy[ auh frweIvr jo nvyN stYNfrf ƒ pUrw krdy hn, aunHW ƒ hux g~fI clwaux leI AYP.AYm.sI.AYs.ey. qoN Cot lYx dI zrUrq nhIN hY[ ies nvyN stYNfrf Anuswr frweIvrW dI shI A~K dI ingwh 40/60 hoxI cwhIdI hY Aqy auh tRYiPk isgnl Aqy hor aupkrnW dy lwl, hry Aqy pIly rMgW dI pihcwx krn dy Xog hoxy cwhIdy hn[ inXm bxwaux dy &Ysly bwry 69 lokW ny AwpxI slwh id~qI[ knsYNtrw nwmk hYlQ kyAr kMpnI ny ikhw ik ingwh leI inrDwirq stYNfrf ƒ s^q krnw cwhIdw hY[ knsYNtrw ny ikhw ik ies sm~isAw ƒ h~l krn dI loV hY[ AYP.AYm.sI.AYs.ey duAwrw lMby smyN qoN hOrIzontl mYrIfIAn iv~c ie~k A~K dy 70 ifgrI nqIjy ƒ shI mMinAw jWdw sI jd ik Awm ingwh ies qoN lgBg do guxw izAwdw huMdI hY[ swfw suJwv ieh hY ik G~to G~t svIkwrXog stYNfrf 120 ifgrI hoxw cwhIdw hY Aqy ies qoN G~t ifgrI vwly frweIvr ies tYst iv~c &yl GoiSq kIqy jwxgy[

AYP.AYm.sI.AYs.ey. ny ies nvyN pRsqwv qy suJwv dyx leI lokW ƒ 30 idn dw smW id~qw hY[ ijhVy frweIvr inrDwirq stYNfrf jW ifstYNt ivzUAl AYikaUtI (ijs iv~c pqw kIqw jWdw hY ik ingwh ikMny ifgrI G~t hY) ƒ pws nhIN krxgy, auh AYP.AYm.sI.AYs.ey. qoN Cot pRwpq kIqy ibnW AMqrrwjI vpwr iv~c vpwrk tr~k nhIN clw skxgy[ ijhVy ieh tYst iv~c pws ho jwxgy, auhnW ƒ frweIivMg krn qoN pihlW rof tYst pUrw krnw pvygw[ jykr koeI frweIvr hyT ilKIAW 3 cIjW 'coN koeI ie~k cIz pUrI krdw hY qW aus www.punjabitruckingusa.com

ƒ rof tYst dyx dI zrUrq nhIN pvygI: G~t ingwh nwl iqMn swlW dw AMqrrwjI sI.AYm.vI frweIivMg AnuBv dw sbUq, spSt &Yfrl v~loN ingwh iv~c Cot id~qy jwx dw sbUq jW koeI mYfIkl srtIiPkyt[ eyjyNsI ny ikhw ik AYP.AYm.sI.AYs.ey. ny ieh soicAw hY ik rof tYst G~t ingwh vwly frweIvr dI sur~iKAq qrIky nwl sI.AYm. vI. clwaux dI kwblIAq ƒ prKx dw ie~k bhuq vDIAw qrIkw hY[

Your Growth. Our Growth We’re already helping thousands of businesses grow with transparent & flexible factoring. We support over 1,000 businesses with invoice management, credit underwriting, and collection services. By offering dedicated support and transparent access to the factoring process, we help our clients grow their operations, maintain their competitive edge, and become leaders in their industries.

INVOICE FACTORING

Trusted by our clients

Bobby Dhillon SVP (855) 879-1511 ext 550 (559) 900-9001 BDhillon@revinc.com 2941 Larkin Avenue Clovis, CA, 93612

September & October 2021

13


INDUSTRY NEWS

Driver pay increases as favorable economy boosts freight markets

T

o recruit and retain drivers at a time when they are in short supply even though there is no lack of freight to move, trucking companies are raising pay for qualified drivers. White hot freight markets and a booming economy—6.5% increase in GDP during the second quarter—have put a premium on drivers, resulting in higher wages.

Many drivers who were sidelined because of the COVID-19 pandemic have yet to return to their jobs while another 85,000 drivers have failed substance abuse tests according to the Drug & Alcohol Clearinghouse. This is combined with low driver school enrollments. Chicago-based Mark-it Express is raising pay to as much as $30 an hour for operators with a hazmat certificate with other drivers getting $27 an hour. These raises represent “historic” increases of 20% to 40% for some drivers. Texas-based Refrigerated shipper J.S. Helwig & Son, LLC announced it will raise per mile pay by 4 cents up to 55 cents 14

September & October 2021

for starting drivers and all the way up to 62 cents for drivers who remain with the company for six months. The company has a fleet of more than 350 trucks and 600 trailers. This was the company’s second pay raise in less than a year. “As a former driver myself, I have always been an advocate for drivers and their wages. I know it is a very difficult and stressful job. Every hardworking driver deserves every penny they earn,” said James Helwig, founder and CEO. “We sincerely want Helwig to be a driver’s home, a place they are happy to work and a place where they can earn a great income while saving for retirement!” Another Texas-based carrier, BCB Transport has also raised its pay twice this year with the latest bump representing the largest increase in the company’s existence. New drivers will now earn 53 cents a mile up to 65 cents for drivers with five-years of experience at the company. In addition, all BCB drivers will receive a $1,000 bonus. BCB employs 125 owner-operators who are almost exclusively dedicated to the company. Average length of a haul for BCB is about 600 miles. Likewise, Wisconsin-based Blackhawk Transport has raised wages with drivers in some locations making an annual salary of $85,000. www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

kYNtkI iv`c iek jwnlyvw hwdsy kwrn tr`k frweIvr ƒ hoeI 25 swl dI szw jWckrqwvW Anuswr hwdsy dy smyN AYlfr Awpxy mobweIl Pon 'qy ie~k vIfIE dyK irhw sI[

sqMbr 2019 ƒ kYNtkI dy ieMtrstyt 64 'qy hoey iBAwnk hwdsy iv~c iek ivAkqI dI mOq Aqy vwhn cwlk dy j^mI hox kwrn doSI ƒ Sukrvwr 25 swlW dI kYd dI szw suxweI geI[ jUn dy AKIr iv~c, PilMt, imcIgn dy 47 swlw jYrI AYlfr jUnIAr ƒ PRYNkPort, kYNtkI iv~c PrYNkiln kwaUNtI srkt kort duAwrw dUjI ifgrI dy kqlyAwm, dUjI ifgrI dy hmly Aqy pihlI ifgrI dy Kqry leI doSI mMinAw igAw Aqy aus qoN bwAd vkIlW duAwrw aus ƒ kql dw doSI TihrwieAw igAw[

www.punjabitruckingusa.com

Asl iv~c hoieAw kI? kYNtkI styt puils dw dwAvw hY ik AYlfr Awpxy fYSborf' qy l~gy mobweIl &on 'qy ie~k vIfIE dyK irhw sI ijs kwrn auh AweI-64 'qy vYstbwaUNf ivcoN AYgizt 58 dy nyVy ie~k inrmwx Kyqr iv~c AwvwjweI dy c~lidAW Awpxy vwhn ƒ rok nw sikAw[ krYS irport Anuswr, 29 sqMbr, 2019 dI Swm qkrIbn 5:30 vjy, eylfr dw trYktr-tRylr pihlW ie~k 2012 jIp ilbrtI dy ipCly pwsy jw tkrwieAw ijs ƒ byfPorf, kYNtkI dy rihx vwly iek 61 swl dy ivAkqI, jYPrI krits, clw rhy sn Aqy aus qoN bwAd 2013 Porf AYksplorr iv~c jw tkrwieAw ijs ivc SyPrfsivly, kYNtkI dI 61 swlw trInw smrs svwr sn[ krits dI Gtnw sQwn qy hI mOq ho geI Aqy smrs, bzurg ƒ nzdIkI hspqwl iv~c ielwj leI iljwieAw igAw[ vkIlW dw kihxw hY ik PRYNkPort dI PRYNkiln kwaUNtI ^yqrI jylH iv~c pMj swl dI szw k~tx qoN bwAd AYlfr pYrol leI koiSS kr skygw[

September & October 2021

15


INDUSTRY NEWS

Truckers need to upgrade ELDs before ‘3G Sunset’

L

abeled the “3G Sunset,” major wireless carriers such as Verizon and AT&T will soon phase out 3G networks to make room for 4G LTE and 5G services, which are faster and more efficient. The sunset, however, could have important implications for truck drivers who use older ELDs (electronic logging devices). This problem has arisen because 5G, or fifth generation, communications technology is being used by newer mobile devices which means the network needs more room to operate. The Federal Communications Commission says that 5G “promises consumers faster data rates with lower latency, or delays, in transmitting data. It also promises more capacity for a more efficient network.” But, to work properly, 5G needs more of the wireless spectrum, meaning there won’t be enough room for devices still using 3G. This includes a lot of older devices and truck drivers would be smart 16

September & October 2021

to check with their ELD providers to make sure their devices continue to work when 3G goes away beginning in December and into next year. This means that trucks still equipped with 3G will be obsolete and no longer able to transmit data back to fleet offices. Fleets and owner-operators should already be in the process of upgrading if they are still using a 3G device. Two obstacles face operators who need to upgrade. First, there are potentially hundreds of thousands of devices still using 3G, meaning there will be high demand for 4G and 5G ELDs. Second, the world is still experiencing a global microchip shortage and some manufacturers will certainly be impacted there simply may not be enough ELDs to go around. The switch over to faster networks will be beneficial in the long run, but in the short term there could be a bit of chaos, which is why government agencies are urging truckers to upgrade as quickly as possible.

This includes a lot of older devices and truck drivers would be smart to check with their ELD providers to make sure their devices continue to work when 3G goes away beginning in December and into next year.

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

vyrIjon Aqy ey.tI.AYNf.tI. vrgy pRmu~K vwierlYs kYrIAr jldI hI 3 jI nYtvrk ƒ htw ky 4 jI Aqy 5 jI syvwvW lY ky Awauxgy jo ik izAwdw qyz Aqy &wiedymMd hn[ ies dy Awaux nwl purwxy eI.AY~l.fI. aupkrxW dI vrqoN krn vwly tr~k frweIvrW qy vDyry pRBwv pvygw[ hux izAwdw qr mobweIl aupkrxW iv~c 5 jI qknwlojI dI vrqoN kIqI jWdI hY ijs kwrn ieh sm~isAw pYdw hoeI[ PYfrl kMmunIkYSns kimSn ny ikhw ik 5 jI qknwlojI dI vrqoN nwl “aupBogqwvW ƒ fwtw dy sMcwr iv~c G~t dyrI dw swhmxw krnw pvygw Aqy ies iv~c nYtvrk ƒ izAwdw pRBwvI bxwaux dI smrQw hY[ pr shI qrIky nwl kMm krn leI 5 jI ƒ vwierlYs spYktRm dI vDyry zrUrq hY ijs dw mqlb hY ik 3 jI syvwvW leI loVINdI jgHw nhIN hovygI[

tr`k frweIvrW ƒ 3 jI snsYt qo pihlW (eI.AY~l.fI.) ƒ A`pgRf y krn dI loV hY[

ies iv~c bhuq swry purwxy aupkrx Swml hn Aqy tr~k frweIvrW ƒ Awpxy eI.AY~l.fI. pRdwqw nwl g~l krn dI loV hY qW jo Awaux vwly dsMbr dy

nzdIk 3 jI syvwvW ^qm hox qy auh 5 jI dI vrqoN kr skx[ ies dw mqlb hY ik auh tr~k vrqoN iv~c nhIN Awauxgy ijnHW iv~c 3 jI qknwlojI hovygI ikauNik ies nwl frweIvr dPqrW iv~c fwtw vwps Byjx dy Xog nhIN hoxgy[ PlIt Aqy mwlkW ƒ vI Awpxy 3 jI aupkrxW ƒ A~pgRyf krn dI loV hY[ aupkrxW ƒ A~pgRyf krn iv~c 2 mu~K sm~isAwvW AwauNdIAW hn[ pihlI ieh ik 3 jI aupkrxW dI vrqoN krn vwilAW dI igxqI bhuq izAwdw hY ijs dw ArQ hY ik 4 jI Aqy 5 jI eI.AY~l. fI. dI mMg vI bhuq izAwdw hovygI[ dUjI sm~isAw ieh hY ik ivSv Br iv~c Ajy vI mwiekroic~p dI bhuq Gwt hY ijs kwrn Awaux vwly smyN iv~c eI.AY~l. fI.dI aupkrxW dI kmI vyKx ƒ imlygI[ 3 jI qoN 4 jI Aqy 5 jI nYtvrkW ƒ Apxwaux iv~c SurUAwq iv~c qMgI Aw skdI hY ijs leI srkwr tr~k frweIvrW ƒ jldI qoN jldI aupkrx A~pgRyf krn dI ApIl kr rhI hY pr Awaux vwly smyN iv~c ieh swfy leI bhuq PwiedymMd is~D hovygw[

SERVICES OFFERED All Types of Life Insurance Services Will Preperations Long Term Care Kids College Education Plan Retirement Income Strategies Business Strategies

hr qrHW dIAW lweIP ieMSorYNs syvwvW iv`l pRYprySn lONg trm kyAr AYjUkySn plYn Aqy hor vI PwienYNiSAl syvwvW leI A`j hI kwl kro ipCly 20 swl dw PwienYNiSAl ieMfstRI iv`c qzrbw

istIzn, gRIn kwrf, stUfYNt Aqy vr`k primt vwilAW leI lweIP ieMSorYNs

We speak English, pMjwbI and ihNdI

Prabhjot (Joti) Kaur Financial Professional Lic # 4031003

Cell: (559) 623-2359 prabhjot.kaur@wavefinancialservices.com

www.punjabitruckingusa.com

We serve all 50 states 5215 W Noble Ave, Suite 127, Visalia, CA 93277 P: (559) 407-0007 F: (559) 206-2515

September & October 2021

17


INDUSTRY NEWS

FedEx raises surcharges on special handling and oversized shipments

W

ith U.S. consumer prices increasing to their highest levels in 13 years, FedEx Corp. recently announced it will raise surcharges on deliveries into next year. Along with a series of surcharges effective beginning Oct. 4 at the start of the holiday shipping season, Fed-Ex will levy a 60-cents per package surcharge into 2022. Holiday surcharges will be placed on shipments which require “special handling” or are oversized. A $5.95 per-package charge will be in effect on shipments that need extra handling procedures. $62.50 will be charged for oversized freight which doesn’t fit the shipper’s conveyable process. Another $350 charge will be levied on “unauthorized” shipments that would be more appropriate for LTL shipping rather than parcel. The new surcharges apply to air and ground services in the U.S. as well as international shipments. In addition to these charges, beginning Nov. 1 a $1.50 per piece levy will be put on deliveries through FedEx Ground Economy, 18

September & October 2021

formally known as SmartPost at a time when FedEx transferred parcels to the U.S. Postal Service for residential delivery. Now all those shipments are done exclusively by FedEx. The Nov. 1 surcharge expires on Nov. 28 when prices go up to $3 per package, running through Dec 12. After that the levy decreases back to $1.50 from Dec. 13 to Jan. 16. Beginning Nov. 1, FedEx will implement a residential delivery charge on large enterprise customers using the company’s domestic express and ground services. The charges will apply to customers who ship more than 25,000 weekly packages through Express and Ground Economy. The per-piece pricing formula is determined by a “peaking factor” that takes the appropriate holiday volume, divides it by the weekly average residential and Ground Economy parcels shipped between Feb. 3 and March 1, 2020 — the last period of normalized volumes before the pandemic, and then multiplies that number by 100. www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

19


INDUSTRY NEWS

Biden asking Private Sector to require Vaccinations for Employees

20

September & October 2021

W

ith the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) full approval of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, President Joe Biden is urging American companies to require their employees to get vaccinated. The vaccine is approved for those 16-years old and older. It’s the first COVID vaccine to be fully cleared by the FDA. The Pfizer shot had previously been on the market under an Emergency Use Authorization. The two-dose vaccine will now be marketed as Comirnaty. Full clearance of both the Moderna and Johnson and Johnson vaccines is still weeks away. Biden said, “I’m calling on more companies in the private sector to step up the vaccine requirements that will reach millions.” The U.S. has seen a recent surge of the disease as the so-called delta variant has caused hospital beds to fill, especially in areas with “vaccine hesitancy.” Some 97% of those hospitalized with COVID in recent months have not been vaccinated. The U.S. had 319,000 new cases on August 20 with about 1,000 deaths per day. About 60% of Americans 12 and over are fully vaccinated with more than 70% having received at least one shot. Federal officials, worried about the economic recovery, are hoping that with full FDA approval of the vaccines, more Americans will get vaccinated. On August 23, the U.S. military announced it would require all service members to become vaccinated. In addition, many sports and entertainment venues are requiring proof of vaccination to enter. “If you’re one of the millions of Americans who said that they will not get the shot until it has full and final approval of the FDA, it has now happened,” Biden said. “The moment you’ve been waiting for is here. It’s time for you to go get your vaccination. Get it today.” With schools across the country opening, Biden said the best way to protect children is for adults to get vaccinated. He reiterated the Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) recommendation that children wear masks while in school. Biden also announced that beginning in September, the most vulnerable Americans should receive a booster shot approximately eight months after their second shot. www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

bweIfn ny pRweIvyt sYktr iv~c krmcwrIAW dy tIkwkrx ƒ kIqw lwzmI XU.AYs. PUf AYNf fr~g AYfminstRySn (AYP.fI.ey.) v~loN PweIzr-bwieEntyk koivf -19 tIky dI mnzUrI imlx qoN bwAd AmrIkI rwStrpqI jo bweIfn AmrIkI kMpnIAW ƒ ApIl kr rhy hn ik auh Awpxy krmcwrIAW leI tIkwkrx ƒ lwzmI krn[ 16 swl jW ies qoN v~D aumr dy lok ies ƒ lgvw skdy hn[ ieh pihlw koivf tIkw hY ijsƒ AYP.fI.ey. ny pUrI qrHW mnzUrI id~qI hY[ pihlW ieh PweIzr tIkw kyvl AYmrjYNsI aupXog leI hI vriqAw jWdw sI pr hux ies ƒ 2 vwr aupXog krn dI mnzUrI iml cu~kI hY[ mwfrnw Aqy jOnsn AYNf jwnsn dovW tIikAW dI pUrI mnzUrI ƒ Ajy h&qw hor lg skdw hY[ rwStrpqI bweIfn ny ikhw, “mYN pRweIvyt sYktr dIAW hor kMpnIAW ƒ tIkwkrx dIAW zrUrqW ƒ vDwaux leI kih irhw hW qW jo auh l~KW lokW q~k phuMc skx[” koivf qoN bwAd aus dy iek nvyN rUp, " fYltw vyrIAYNt " kwrn XU.AYs. iv~c ies ibmwrI iv~c kw&I vwDw vyKx ƒ imilAw ijs nwl hspqwl iPr qoN Br gey Aqy ieh sm~isAw auhnW ielwikAW iv~c izAwdw AweI ij~Qy lok tIkwkrx qoN sMkoc kr rhy sn[ hwl hI dy ku~J mhIinAW iv~c koivf nwl hspqwl iv~c dw^l hoey 97% lokW dw Ajy q~k tIkwkrx nhIN kIqw igAw hY[ XU.AYs. iv~c 20 Agsq ƒ 319,000 nvyN kys Awey ijnHW iv~coN pRqI idn lgBg 1,000 mOqW hoeIAW sn[ 12 swl jW ies qoN v~D aumr dy lgBg 60% AmrIkIAW dw pUrI qrHW tIkwkrx ho cu~kw hY Aqy 70% qoN izAwdw AmrIkIAW ny Awpxw pihlw tIkw lgvw ilAw hY[ PYfrl AiDkwrI, AwriQk suDwr bwry socdy hoey, ieh aumId kr rhy hn ik hux AYP.fI.ey. v~loN pUrI mnzUrI imlx qoN bwAd vDyry AmrIkI tIkwkrx krwauxgy[ 23 Agsq ƒ XU.AYs. POj ny ieh GoSxw kIqI ik swry AiDkwrIAW leI tIkwkrx krwauxw lwzmI hY[ ies qoN ielwvw, bhuq swry KyfW Aqy mnorMjn sQwnW AMdr jwx leI vI tIkwkrx dy sbUq dI mMg kIqI jWdI hY[

16 swl qoN v~D aumr dy swry lok tIkwkrn krwaux[ rog inXMqrx Aqy rokQwm kyNdrW (sI.fI.sI) dI isPwrS bwry g~l kridAW bweIfn ny ikhw ik swry b~cy skUl iv~c mwsk zrUr pw ky r~Kx[ bweIfn ny ieh vI GoSxw kIqI ik sqMbr dy ArMB iv~c SurU hox vwly ies tIkwkrx dOrwn, sB qoN kmzor AmrIkIAW ƒ aunHW dy dUjy Swt dy lgBg A~T mhIinAW bwAd ie~k bUstr Swt pRwpq krnw cwhIdw hY[

jo bweIfn ny ikhw, "jykr qusIN auhnW l~KW AmrIkIAW iv~c AwauNdy ho jo ieh kihMdy sn ik jdoN qk ies ƒ pUrI qrHW mnzUrI nhIN iml jWdI auh tIkwkrx nhIN krwauxgy qW hux auh mnzUrI iml geI hY[ A~j hI jw ky Awpxw tIkwkrx krvwE[" hux dyS Br iv~c skUl Ku~l rhy hn Aqy b~icAW dI sur~iKAw leI sB qoN vDIAw qrIkw hY ik www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

21


INDUSTRY NEWS

Phillips Industries Introduces Power Air Kit Anodized Gladhands with Large Rubber Grip Qwik-Clamp 25” Extra Heavy-Duty Springs

C

ombining ready-to-install factory assembled tractor to trailer connection components and cable support, Phillips Industries now has a new premium power air kit on the market. The Qwik-Change PAK features a combination of premium products all in one easy to use back-of-cab system. The new PAK eliminates the need for fleets to carry multiple components with multiple part number maintenance. The PAK includes Phillips premium spiral-wrapped three-in-one electrical and air combination assemblies with quick-change plugs, emergency factory-installed anodized gladhands and two 25-inch tracker spring kits with Qwik-Clamp. Because the PAK is consolidated, it will save money, simplify installation and maintenance while providing durable products for reliable tractor to trailer connections. The PAK comes with 12-ft or 15-ft cable lengths. According to the Phillips website, The PAK includes: Anodized Gladhands with Large Rubber Grip • Factory-installed gladhands and anodized for added strength and corrosion resistance • Large Rubber grips allow for easy coupling and uncoupling and act as cable strain relief to protect against kinking/tearing Qwik-Clamp • Quick-change plug can be serviced in under 2 minutes • Replaceable plug insert eliminates re-wiring, reducing downtime and replacement costs • Completely molded plug and weather-proof housing protects against corrosion • Cable guard added to trailer side for stress relief and cable support 25” Extra Heavy-Duty Springs • Designed to properly support the weight of air and electrical lines • Extra length provides more stretch to prevent springs from being overstretched in extreme jackknife situations

22

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Einride to use smart-sensing tires from Bridgestone

S

weden-based Einride, an electric and autonomous vehicle developer, is now teaming with Bridgestone to use that company’s smart-sensing tires on Einride vehicles with the goal of using them in the U.S. In a press release, Niklas Reinedahl, general manager of Einride North America, said, “We have an ambitious business plan for electric and autonomous transportation in the U.S., as well as innovative plans to improve our capabilities by leveraging tire-asa-sensor technology and insights derived from the tire telematics data.” Using the smart-sensing Bridgestone tire will allow Einride engineers to collect data on safety and efficiency while Bridgestone will place its advanced mobility technology on Einride’s in-cab vehicle platforms. Bridgestone will be the exclusive tire supplier for Einride in the U.S. and will be a partner in the company’s North American launch. Einride will supply electric trucks and digital services to Bridgestone for its American shipping logistics network, with the goal of electrifying most of Bridgestone’s landside transport needs within five years. Einride’s E-Truck will be part of Bridgestone’s fleet by early next year with autonomous

trucks also making their debut in 2022. Bridgestone America’s Chief Technology Officer Nizar Triqui said the deal will help “advance the transformation of Bridgestone into a sustainable solutions company. There is a very high ceiling for innovation within this relationship, including the use of vehicle and tire data and advanced analytics to drive efficiency, safety and low-carbon fleet mobility.” Bridgestone is also working with Mountain View, Californiabased Kodiak Robotics in developing self-driving technology and has invested in the company. Kodiak’s Level 4 autonomous trucks will feature the smart-sensing tire.

www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

23


24

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

25


INDUSTRY NEWS

D

riven by low interest rates, an expanding economy and technological innovations, trucking companies such as Knight-Swift, Werner Enterprises and Canadian-based TFI International have engaged in a series of purchases and acquisitions over the last few months. Phoenix-based Knight-Swift, the fifth biggest trucking company in the U.S. and the industry’s largest full truckload carrier, acquired less-than-truckload (LTL) carrier AAA Cooper, based in Dothan, Alabama. The acquisition fulfills Knight-Swift’s longtime interest in the LTL market. Worth $1.35 billion, the deal also includes dedicated contract and ancillary services. Reid Dove, AAA Cooper CEO, will continue in that job and will also take a position on Knight-Swift’s Board of Directors. AAA Cooper has 70 facilities throughout the Midwest and Southeast. Omaha, Nebraska-based Werner Enterprises will expand its footprint in the Mid-Atlantic and Northeast sections of the U.S. with its acquisition of 80% of Pennsylvania-based ECM Transport Group. It increases Werner’s fleet by about 6% and bolsters its coverage of regional short-haul freight. Giving shippers “greater efficiency and transparency,” Uber Freight has acquired third-party logistics company Transplace in a deal worth $2.25 billion. According to Transplace CEO Frank McGuigan, the deal will “significantly reduce shipper and carrier empty miles to the benefit of highway and road infrastructures and the environment.” In addition, according to its website, Birmingham, Alabama26

September & October 2021

Biggest trucking companies take advantage of booming economy with recent acquisitions based PS Logistics “announced today that it has purchased all substantial transportation assets of Houston, Texas-based Patriot Transit, LLC and Patriot Logistics, LLC, a privately-owned interstate trucking and logistics provider that specializes in flatbed shipping in the Gulf Coast and Southwest.” “We are proud to welcome Patriot to the PS Logistics family,” said Houston Vaughn, President of PS Logistics. “Patriot brings great drivers, employees and freight expertise to our Company as well as our customers.” Earlier this year, Montreal-based TFI International completed an $800 million acquisition of the LTL unit of United Parcel Service (UPS). Renamed TForce Freight, the new LTL service is seeing astounding sales increases with TFI announcing its second quarter net income jumped from $50.5 million in 2020 to $251 million this year. www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

27


INDUSTRY NEWS

On to the Supreme Court for California Trucking Association’s fight against AB 5

A

s expected, the California Trucking Association (CTA) filed a petition with the U.S. Supreme Court to review AB 5, the state’s independent contractor law. The CTA argues that the law should not apply to the trucking industry because of “federal preemption.”

The petition is in response to the 9th U.S. Circuit Court of Appeals rejection of the CTA’s argument. CTA says that AB 5 makes it impossible for the industry to use independent owner-operators

because they cannot fulfill all three parts of the law's ABC test. “The 9th Circuit’s holding should not stand,” CTA said in its petition. “It creates a conflict in the circuits. It rests on a construction of the Federal Aviation Administration Authorization Act of 1994 that departs both from the statutory language and from this court’s approach. It will cause dis-uniformity in national commerce while disrupting the operations both of motor carriers and of owner-operators. And it interferes with the routes, services and prices of motor carriers— just what Congress meant the FAAAA to prevent.” Other trucking advocates such as the American Trucking Associations and the Owner-Operator Independent Drivers Association have complained that the law, which currently is enforced only in California, will put many carriers out of business. The CTA, however, is confident the Supreme Court, which currently has a 6-3 conservative majority, will reverse the Appeals’ court ruling. CTA and other trucking industry stakeholders argue the FAAAA should “preclude states from adopting workerclassification rules that prohibit or substantially restrict motor carriers’ use of owner-operators.”

In the petition, CTA also said, “If applied to owner-operators, California’s workerclassification statute will upend the trucking industry’s long-standing business model. It also will destroy the uniformity necessary for the free flow of interstate commerce and the operation of nationwide businesses.” Enforcement of the law is currently under a preliminary injunction granted by District Court Judge Roger Benitez. His ruling was upheld by the Appeals court while the Supreme Court decides whether to review the case. The law had been set to go into effect in January 2020. In his ruling, Benitez said, “There is little question that the state of California has encroached on Congress’ territory by eliminating motor carriers’ choice to use independent contractor drivers, a choice at the very heart of interstate trucking.” 28

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

29


INDUSTRY NEWS

Rivian set to expand with Arizona and Texas as potential sites for new factory

B

acked with funding from Amazon’s Climate Change Fund, D1 Capital Partners and Ford Motor Co., electric automaker Rivian is looking at Fort Worth, Texas or Mesa, Arizona as a possible home for the company’s second manufacturing facility. Irvine, California-based Rivian currently runs one factory in Normal, Illinois. The new project, named Tera, would set its goal of producing 200,000 vehicles a year and would cost about $5 billion. Currently, Rivian has more than $10 billion in funding and has just completed a $2.5 billion round led by Amazon. “As we near the start of vehicle production, it’s vital that we keep looking forward and pushing through to Rivian’s next phase of growth,” said Rivian CEO RJ Scaringe on the company’s website. “This infusion of funds from trusted partners allows Rivian to scale new vehicle programs, expand our domestic facility footprint, and fuel international product rollout.” 30

September & October 2021

Amazon has ordered 100,000 electric delivery vans from Rivian and is currently using some of them to deliver packages in areas of California. The potential new plant in Mesa would require as much as 10,000 acres, with a site near Gold Canyon, which is 26 miles outside of Mesa, already picked out. In Fort Worth, a recent presentation from the city’s economic development director on behalf of Rivian included five key points: • Minimum $5 billion real estate investment • 12-million-square-foot facility • 1,875 new jobs by 2025 and 7,500 new jobs by 2027 • average salaries of $56,000 a year • $400 million in incentives provided by the city Founded in 2009, Rivian will manufacture electric sport utility vehicles and pickup trucks, as well as commercial cargo vans for Amazon. www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Eco Flaps Introduces Product Suite for Fuel Savings

T

ennessee-based Eco Flaps is expanding its line with a new suite of products, including a new wheel cap and a redesigned aerodynamic high-impact nylon splash guard. The new products offer added durability and ease of installation. Installation is fast and easy due to the reduced weight—only three pounds or less—of the new splash guards which will reduce road spray up to 68%, according to the Eco Flaps website. The new Eco Caps which attach the flaps to the truck take only five seconds to install or remove and require no tools. On its website, Eco Flaps said, “Eco Caps are easy-install aerodynamic wheel caps proven to help save fuel. Made from the same high-impact nylon as Eco Flaps, Eco Caps are designed to last under extreme road and weather conditions.”

www.punjabitruckingusa.com

Testing of the new flaps has shown they can save up to 2.4 gallons of fuel for every 1,000 miles driven with double 28-foot trailers equipped with trailer skirts. The Eco Caps also saved just over 2 gallons per 1,000 miles and when used together the savings is nearly 5 gallons. Eco Flaps President Asa Hazelwood said in a press release, “With the numbers showing significant savings on 28-foot trailers, this could show LTL carriers a drastic change in fuel and maintenance costs each year." On unskirted trailers, savings still equaled 2.1 gallons of fuel per 1,000 miles and on a single skirted 48-foot trailer the savings was 1.29 gallons. All Eco Flaps products have a two-year warranty and are made exclusively in the U.S.

September & October 2021

31


INDUSTRY NEWS

Pluss Software Releases Vin Decoder for Heavy-Duty Aftermarket

H

eavy-duty truck resource management company Pluss Software is introducing an integrated VIN decoder to its line of business management offerings. The new decoder uses data from proprietary sources such as Diesel Laptops, National Highway Safety Administration and the National Motor Vehicle Title Information Service to give customers the proper solutions to service tractors and trailers. “Demand to integrate data features like a VIN decoder into our software has increased over the last few years. Customers know that tools like this can save them time, eliminate user errors, and make the data they have in their systems much

more consistent,” said Todd Adams, vice president of product management. Pluss features software, services

and training for dealers, owners and mechanics in the heavy equipment market.

Punjabi Trucking Magazine delivered FREE to your home or office.

Subscribe today Just pay shipping & handling and get it via US Mail anywhere in USA

Only $10.00 per year

Email: info@punjabitruckingusa.com or call 877.806.2525 32

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


Introducing

www.americantruckingshow.com

INSPIRE

INNOVATE

APRIL 15 & 16

2022

ENGAGE

TRADE SHOW

JOB FAIR

SHOW & SHINE

SEMINARS

ENTERTAINMENT

FRESNO, CA

Venture By:

Supported By:

Primetime Multimedia Company LLC www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

33


INDUSTRY NEWS

cMgI ArQ ivvsQw kwrn frweIvrW dI qn^wh iv`c hoieAw vwDw AwvwjweI dI koeI Gwt nw huMidAW frweIvrW dI G~t igxqI ƒ dyKidAW Aijhy smyN iv~c auhnW dI BrqI Aqy nOkrI ƒ brkrwr r~Kx leI tr~ikMg kMpnIAW kwibl frweIvrW dI qnKwh vDw rhIAW hn[ dUjI iqmwhI dOrwn AwriQk hwlq cMgy rihx kwrn Aqy jI.fI.pI iv~c 6.5% vwDy kwrn frweIvrW dI qn^wh vDweI geI[ bhuq swry frweIvr koivf -19 mhWmwrI dy kwrn cly gey, Aqy AwpxI nOkrIAW 'qy vwps nhIN Awey jdoN ik hor 85,000 frweIvr fr~g AYNf Alkohl klIAirMg hwaUs dy Anuswr pdwrQW dI durvrqoN dy tYstW ƒ pws nhIN kr pwey[ frweIivMg skUlW iv~c vI dw^ly dI igxqI bhuq G~t rhI[

iSkwgo ADwrq mwrk-iet AYkspRYs hYzmq srtIiPkyt vwly AwprytrW leI 30 fwlr pRqI GMtw qnKwh vDw rhI hY jd ik dUjy frweIvrW dI qn^wh 27 fwlr pRqI GMtw hovygI[ ieh vwDw ku~J frweIvrW leI "ieiqhwisk" hY ikauNik pihlI vwr qn^wh iv~c 20% - 40% dw vwDw ho irhw hY[ tYksws ADwrq rYiPRjryitf iSpr jy.AYs. hYlivg AYNf son, AYlAYlsI ny GoSxw kIqI hY ik auh nvyN frweIvrW dI qn^wh 55 sYNt q~k; 4 sYNt pRqI mIl dy ihswb nwl vDwauxgy Aqy ijhVy

34

September & October 2021

frweIvr kMpnI nwl 6 mhIny q~k rihxgy, auhnW dI qn^wh 62 sYNt q~k vDweI jwvygI[ kMpnI kol 350 qoN v~D tr~k Aqy 600 tRylr mOjUd hn[ ie~k swl qoN vI G~t smyN iv~c kMpnI ny dUjI vwr ieh qn^whW vDweIAW[ jyms hYlivg, sMsQwpk Aqy sIeIE ny ikhw, " purwxy smyN iv~c ie~k Awm frweIvr rihx kwrn, mYN frweIvrW dy kMm Aqy qn^wh bwry cMgI qrHW jwxdw hW[ mYƒ pqw hY ik ieh bhuq muSkl Aqy qxwApUrn kMm hY Aqy hr imhnqI frweIvr Awpxy kmwey ie~k-ie~k pYsy dw h~kdwr hY[ AsIN idloN cwhuMdy hW ik hYlivg frweIvrW leI ie~k AijhI jgHw hovy ij~Qy auh kMm krn iv~c KuSI mihsUs krn Aqy vDIAw pYsy kmwauNdy hoey, auh AwpxI irtwiermYNt leI vI ku~J bcq kr skx[” iek hor tYksws-ADwrq kYrIAr, bI.sI.bI tRWsport ny vI ies swl do vwr AwpxI qnKwh vDweI hY jo auhnW dI kMpnI iv~c hux q~k dw qn^wh iv~c sB qoN v~fw vwDw hY[ nvyN frweIvr hux 53 sYNt q~k kmw skdy hn jd ik kMpnI dy 5 swl purwxy frweIvr 65 sYNt q~k kmwauxgy[ ies qoN ielwvw, swry bI.sI.bI frweIvrW ƒ 1,000 fwlr bons vjoN imlygw[ bI.sI.bI ny 125 Aijhy kwimAW ƒ r~iKAw hY jo ivSyS qOr qy kMpnI ƒ smripq hn[ bI.sI.bI. leI hOl lMbweI lgBg 600 mIl hY[ iesy qrHW, ivskwnisn-ADwrq blYkhOk tRWsport ny kuJ QwvW 'qy frweIvrW dI swlwnw qnKwh 85,000 fwlr kr id~qI hY[

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Kenworth Adds Hendrickson Haulmaax EX Suspension for Class 8

B

oasting optimized geometry and improved durability, Hendrickson’s Haulmaxx Next Generation Heavy-duty Rubber Suspension is now available for use on several Kenworth models including the T880, W990, T680 and T480. On its website, Hendrickson said, “Utilizing industry leading validation techniques, high strength materials, and advanced manufacturing methods, HAULMAAX EX meets increasingly rigorous application demands by delivering the reliability and quality you’ve come to expect from Hendrickson, the leader in suspension technology.” The suspension is designed for vocational applications, including dump, concrete mixing, refuse, logging, crane, platform and fire and rescue. It replaces all the older Haulmaxx family of suspension products and adds a new 52,000-pound capacity. When compared to the older suspension line, the new models provide higher site rating while maintaining the same weight and durability. The new suspension has a redesigned rubber spring which balances empty-ride quality and loaded stability. It also features a new progressive load spring for added stability.

www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

35


INDUSTRY NEWS

Self-Driving Embark Trucks to use NVIDIA DRIVE platform to power its interface

S

an Francisco-based Embark Trucks, Inc., “the longest running self-driving truck program in America,” recently announced it will use NVIDIA DRIVE to streamline its Embark Universal Interface (EUI). Embark is striving to provide a platform which can be used with a variety of manufacturers. On Twitter, Embark said it “will use the NVIDIA DRIVE platform to power the Embark Universal Interface. By working with NVIDIA technology, we're adopting best-in-class compute solutions as we commercialize autonomous trucking.” The new platform is currently capable of working with the four leading truck manufacturers in the U.S.: PACCAR, Volvo, International and Freightliner. By developing a platform that can be designed to fit several different brands, Embark is assisting the trucking industry to realize the benefits of AI-powered driving without having to wait for a variety of manufacturers to develop their own platforms. Since most fleets don’t just use one brand of truck, the Embark system will save both money and time. This OEMagnostic approach will allow shippers to begin utilizing the Embark platform.

The NVIDIA DRIVE platform is the first AI platform that offers hardware and software which works together to enable the production of automated and self-driving vehicles, combining deep learning, sensor fusion, and surround vision for safety.

36

September & October 2021

“In order to meet the high safety and performance standards demanded by the Embark Driver software via the EUI, we need an enormous amount of compute power in our trucks,” said Ajith Dasari, Head of Hardware Platform at Embark. “The NVIDIA DRIVE platform meets this need head-on and allows us to outfit our partners and customers with the best self-driving hardware and software currently on the market.”

The NVIDIA platform runs the gamut of self-driving technology as it is capable of being used with AI Level 2 systems all the way to Level 5 fully autonomous vehicles. This will be invaluable to fleets with various truck types and sizes. “By selecting NVIDIA DRIVE, Embark will help accelerate the development of commercial selfdriving software-as-a-service for the trucking industry, achieving a safer and more efficient freight ecosystem,” said Rishi Dhall, Vice President of Automotive Business at NVIDIA. The NVIDIA announcement comes at the same time as Embark is engaged in a “business combination agreement” with Northern Genesis Acquisition Corp. with the anticipation that Embark will become a publicly listed company. Embark also added former Secretary of Transportation Elaine Chao to its Board of Directors. www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

CVSA finds most commercial trucks without violations

M

ore than 83% of commercial trucks had no violations that would put them out of service according to statistics from this year’s International Roadcheck, conducted by the Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA). The annual inspection showed that most commercial vehicles were operating safely and efficiently. Inspectors did pull more than 6,000 trucks and over 2,000 drivers off the road for various violations. The numbers represented a 16.5% vehicle and 5.3% driver out-of-service rate.

This year, the CVSA focused on hours-of-service (HOS) compliance for drivers and vehicle lighting. Lighting problems accounted for 1,367 violations while braking systems—particularly concerning adjustment—and tires were the leading source of violations with more than 2,500 in each category. There were also nearly 2,000 cargo securement violations. HOS violations were the most cited area for drivers with 1,203 violations accounting for 41.5% of all driver out-of-service infractions. All three North American nations have strict HOS regulations, including mandated number of driving hours and break times, to prevent driver fatigue and keep roads safer. CVSA used weigh stations, inspection stations, roadsides, and designated areas for its inspections. In the U.S., Canada and Mexico, inspectors looked at commercial trucks and buses as well as cargo tanks with hazardous materials or dangerous goods. CVSA used its Level I Inspection, a 37-point process with www.punjabitruckingusa.com

thorough inspections of the entire vehicle including underneath. More than 23,000 Level I Inspections were made while about 9,400 Level II Inspections and 6,800 Level III Inspections were also conducted.

NEW EPISODES, EVERY WEEK

For Advertisement and Sponsorships Send inquiries to

info@ramandhillonshow.com

(559) 701-8000

September & October 2021

37


INDUSTRY NEWS

j`j duAwrw pRop. 22 ƒ AsMivDwnk inXm GoiSq kIqw igAw

srivs AYNplweIz ieMtrnYSnl XUnIAn (AYs. eI.AweI.XU) v~loN drj muk~dmy iv~c Almyfw kwaUNtI supIrIAr kort dy j~j ny ikhw ik pRsqwv 22 gYr sMivDwnk hY, ijs kwrn ies ivvwdpUrn ey.bI. 5 kwƒn leI jnmq sMgRih vI kIqw igAw sI[ aubyr, ilPt, ieMstwkwrt Aqy hor kMpnIAW pRsqwv 22 dy h~k iv~c sn jo ik suqMqr TykydwrW ƒ frweIvr vjoN r~KdIAW sn[ auhnW ny ies nvyN kMm 'qy lgBg 220 imlIAn fwlr Krc kIqy[ iesny ipCly swl dIAW coxW iv~c 58% votW pRwpq kIqIAW ijs nwl iehnW kMpnIAW ƒ ey.bI. 5 dI pwlxw krn qoN Cot imlI[ bOb SUnovr, AYs.eI.AweI.XU. kYlIPornIAw styt kONsl dy pRDwn ny ie~k pRYs ibAwn iv~c ikhw, "pRsqwv 22 ƒ Kwrj krdy hoey j~j roSc duAwrw id~qw A~j dw PYslw sp~St nhIN hY[ igg ieMfstrI duAwrw PMf kIqw igAw bYlt pRogrwm gYr sMivDwnk hY ijs kwrn aus ƒ lwgU nhIN kIqw jw skdw hY[ do swlW qoN, frweIvr kih rhy sn ik lokqMqr ƒ KrIidAw nhIN jw skdw Aqy A~j dw PYslw is~D krdw hY ik auh shI sn[ Awpxy PYsly iv~c, roS ny iliKAw ik pRop. 22 “isrP ibnHW iksy eykqw bxw ky c~lx vwlIAW kMpnIAW dI AwriQk p~KoN r~iKAw krn leI bxwieAw igAw hY jo ik Asl iv~c kwƒn dw audyS nhIN hY[ pRop .22 dw smrQn krn vwlIAW kMpnIAW ny ikhw ik auh roS dy ies PYsly ivru~D ie~k ApIl drz krngy[ pRotYkt AYp-ADwrq frweIvrW Aqy syvwvW nwl sMbMiDq jYP vYtr ny ikhw, "AsIN ieh mMndy hW ik dyS dy nwgirkW dIAW votW ƒ AxdyKw krky, kwƒn dy ivru~D ieh PYslw lYxw j~j dI ie~k bhu~q v~fI glqI hY[ kwƒnI ivSlySk, hwlWik, mMndy hn ik kYlIPornIAw dI suprIm kort j~j roS dy PYsly ƒ brkrwr r~Kx dI sMBwvnw r~KdI hY[ pRop .22 dy kwƒn Anuswr qn^wh Aqy vjIPy dI rkm auhnW frweIvrW dI ishq dw iDAwn r~Kx leI vrqI jwvygI jo ik h&qy iv~c 15 GMty qoN v~D kMm krdy hn[ hwl hI iv~c iek srvyKx qoN pqw l~igAw ik pol iv~c Swiml lokW iv~coN isrP 10% ƒ Aijhw vjI&w iml irhw sI Aqy 40% ny d~isAw ik auhnW ƒ ies bwry koeI jwxkwrI nhIN sI[

hwl hI iv~c ey.bI. 5 dy ivru~D AmrIkI tr~ikMg AYsosIeySnW dy nwl nwl tr~ikMg audXog dy hor ih~sydwrW duAwrw XU.AYs. suprIm kort iv~c ie~k muk~dmw drj kIqw igAw sI jo ieh dwAvw krdw hY ik jykr kYrIAr hux suqMqr TykydwrW ƒ nOkrI nhIN dy skxgy qW ey.bI. 5 nwl kYlIPornIAw dy audXog ƒ BwrI nukswn hovygw[ 38

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Judge rules Prop. 22 Unconstitutional

I

n a lawsuit filed by the Service Employees International Union (SEIU), an Alameda County Superior Court judge has ruled that Prop. 22, last year’s referendum on California’s controversial AB 5 law, is unconstitutional. Prop. 22 was supported by Uber, Lyfft, Instacart and other companies that employ independent contractors as drivers. They spent some $220 million on the initiative. It garnered 58% of the vote in last year’s election, thus exempting those companies from having to comply with AB 5. But Judge Frank Roesch ruled the measure illegally “limits the power of a future legislature to define app-based drivers as workers subject to workers’ compensation laws.” “Today’s ruling by Judge Roesch striking down Proposition 22 couldn’t be clearer: The gig industry-funded ballot initiative was unconstitutional and is therefore unenforceable,” said Bob Schoonover, President of SEIU California State Council in a press release. “For two years, drivers have been saying that democracy cannot be bought. And today’s decision shows they were right.”

The group of companies that backed Prop. 22 has already said they would file an appeal against Roesch’s decision. "We believe the judge made a serious error by ignoring a century's worth of case law requiring the courts to guard the voters' right of initiative," said Geoff Vetter, spokesman for the Protect AppBased Drivers & Services Coalition. Legal analysts, however, believe the California Supreme Court is likely to uphold Judge Roesch’s decision. Prop. 22 promised added pay and a stipend to be used for health care for drivers working more than 15 hours a week. A recent poll of over 500 drivers indicated that only 10% of those polled were receiving such a stipend and 40% said they had never heard of it. What this means for the trucking industry remains unclear. A lawsuit against AB 5 was recently filed in the U.S. Supreme Court by the American Trucking Associations as well as other trucking industry stakeholders. It claims that AB 5 would deal a severe blow to the industry in California if carriers can no longer employ independent contractors.

In his decision, Roesch wrote Prop. 22 “appears only to protect the economic interest of the network of companies in having a divided, ununionized workforce, which is not a stated goal of the legislation.”

ACHIEVE UNLIMITED GROWTH

888-360-4237 UP TO SAVE

1O2NT0H U0SING $ RM

PE

ASS COMP RD A C L FUE

PARTNERING WITH

YOUR ONE STOP CENTER FOR YOUR INSURANCE, FACTORING, AND FUEL CARD NEEDS North American Punjabi Trucking Association partnered with Compass to offer their members a special rate for their factoring needs and fuel discount cards. www.punjabitruckingusa.com

209-237-0302 DSINGH@COMPASSFS.NET September & October 2021

39


INDUSTRY NEWS

Medical Examiners have two months to submit exams made during registry outage

T

he Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) is giving an estimated 14,000 medical examiners two months to submit results from truck driver qualification exams taken between December 2017 and August 2018. A cyberattack in late 2017 took down the “upload functionality” for the National Registry of Certified Medical Examiners (MEs). In a notice posted on its website, the agency said, “FMCSA is aware that while many MEs have submitted results of examinations conducted while the National Registry was offline, others still have not done so.” Because FMCSA was worried the surge in uploads would overtax the system it has given MEs time to submit reports during the period in question. But, with increased capacity, the system is no longer limited and MEs have only until Sept. 30 to submit those missing exam results. “Due to continued improvements to the National Registry 40

September & October 2021

system, FMCSA is no longer concerned about the increased activity of uploading results of examinations that occurred during the National Registry outage,” the notice said.

In a recent audit made public in January by the Department of Transportation’s Office of Inspector General (OIG) there was evidence of ongoing technical issues. The audit found the outage to be partly responsible for nearly half of the registry’s 70,208 ME records having outdated medical license information. At the same time, however, it found, through a sample analysis from three state driver’s licensing agencies, that 21% of the exams were not recorded in the registry. www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

Denso Expands Heavy-Duty Truck Starter Line

G

lobal automotive parts manufacturer Denso has added to its PowerEdge brand of starters for Class 8 trucks. Now the company offers two new 39PE part numbers which cover trucks equipped with the Cummins ISX12G and the Mack MP8 engines. The full line of PowerEdge starters, including the 39PE and 42PE, can be used on trucks made by Freightliner, International/Navistar, Kenworth, Mack, Peterbilt, Sterling, Western Star, Volvo and Autocar. On its website, PowerEdge boasts that its gear reduction starters offer

performance, quality and competitive pricing. They also feature: Rugged design, powerful performance and durability. Over crank protection, which continuously monitors internal temperatures to prevent thermal damage to the starter. Integral magnetic switch on the 39PE, which reduces voltage drop and ensures the solenoid receives maximum voltage under all starting conditions. Backed by a one-year/unlimited miles warranty.

WE ARE LOOKING FOR

SMALL FLEETS POWER ONLY OWNER OPERATORS WITH THEIR OWN AUTHORITY FOR OUR PULLER PROGRAM DROP & HOOK FUEL DISCOUNTS QUICK-PAY REEFER & DRY VAN WEST COAST FREIGHT FLEET OF 500+ TRAILERS TO PULL

CONTACT US TODAY 1-833-JOINKWT (564-6598) COMPLIANCE: 360-332-1444 x455 JOINKAMWAY@KAM-WAY.COM

WE ARE LOOKING FOR EXPERIENCED DRIVERS TO JOIN OUR FLEET!

APPLY TODAY! www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

41


INDUSTRY NEWS

Advisory Panel makes recommendations to curb driver shortage

A

n economic advisory committee to the Biden Administration has recommended that the Commerce Department lead a multi-agency attempt to cure the nation’s chronic truck driver shortage. In a letter to Commerce Secretary Gina Raimundo, the International Trade Administration’s Advisory Committee on Supply Chain Competitiveness (ACSCC), a panel of industry officials, noted the shortage has “likely reached an all-time high.” “The supply chains were crucial in the immediate response to the crisis [pandemic] and are now even more crucial as the nation develops resilient, diverse, and secure supply chains for critical goods movement for the future,” the letter said. “The vital common link for domestic operations and distribution among our air, sea, and land ports is effective truck transportation.” The panel recommends that Commerce look to recruit drivers by expanding the number of demographic groups involved by increasing training and bolstering apprenticeship programs. “Various departments are doing this already, and indeed the infrastructure bill passed by the Senate also addresses part of this as well,” ACSCC Workforce Development Subcommittee Chair Anne Strauss-Wieder said. The Senate bill includes new funding for a program aimed at 42

September & October 2021

establishing an under-21 driver apprenticeship program. It also organizes a new board within the Department of Transportation for the recruitment of more women into the industry. Unfortunately, the bill does not include money for expanded truck parking across the nation. ACSCC member Jason Craig from third-party logistics company C.H. Robinson said the lack of parking in cities is hampering the effort to recruit drivers from urban areas. He noted that many cities have banned truck parking on city streets. “One thing we realized very quickly here is that this is also an issue of equity, and if the industry hopes to attract folks from urban areas into the industry, these truck-parking bans within cities need to be addressed,” Craig said. Another panel member, Michael Podue, a labor representative with the International Longshoremen and Warehouse Union, argued that only through improving working conditions and boosting pay will the nation fill its driver vacancies. “Here on the West Coast and across the country right now the driver shortage is epidemic. Anything we can do to encourage people to be truck drivers is important. But I think working conditions and driver wages are definitely something to look at. How we get there, I don’t know.” www.punjabitruckingusa.com


INDUSTRY NEWS

frweIvrW dI kmI ƒ pUrw krn leI slwhkwr pYnl ny kIqI isPwr ie~k AwriQk slwhkwr kmytI ny ibfyn pRSwsn ƒ isPwrS kridAW ieh ikhw ik kwmrs ivBwg ƒ svdySI tr~k frweIvrW dI kmI ƒ pUrw krn leI ie~k mltI-eyjMsI bxwauxI cwhIdI hY[ ies ^yqr dy au~c AiDkwrIAW dI kmytI, rwStrI vwpwr pRSwsn AYfvwiezrI kmytI splweI cyn kMpytIitvnY~s (ey.sI.AYs.sI.sI.), ny kwmrs sk~qr gInw rwiemuMfo ƒ iek ic~TI rwhIN d~isAw ik tr~k frweIvrW dI kmI ip~Cly ku~J swlW mukwbly hux sB qoN izAwdw hY[ ic~TI iv~c ieh iliKAw igAw ik mhWmwrI dy smyN splweI cynW bhuq zrUrI sn Aqy hux vI dyS Br iv~c sur~iKAq qrIikAW nwl v~K v~K jgHw smwn dI splweI krn leI ieh cynW bhuq Aihm BUimkw inBwauNdIAW hn[ GrylU kMmW leI Aqy hvweI, smuMdrI jW zmInI bMdrgwhW rwhIN smwn dI AwvwjweI leI tr~k bhu~q zrUrI hn[

AMqrrwStrI lONgSormYn Aqy vyArhwaUs XUnIAn nwl juVy, pYnl dy ie~k hor mYNbr, mweIkl pofU, ny ikhw ik kyvl kMm dIAW siQqIAW iv~c suDwr Aqy qnKwh vDwaux nwl hI dyS iv~c frweIvr dI kmI ƒ pUrw kIqw jw skdw hY[ auhnW ny ieh vI d~isAw ik ie~Qy p~CmI q~t Aqy dyS Br iv~c ies smyN frweIvrW dI bhuq izAwdw Gwt hY[ lokW ƒ tr~k frweIvr bxn leI auqSwihq krn leI swnU ku~J ^ws kdm auTwaux dI loV hY[ AMq iv~c auhnW ny ikhw,”mYƒ nhIN pqw ik AsIN au~Qy ikvyN phuMcdy hW pr kMm krn dIAW siQqIAW Aqy frweIvrW dI qn^wh v~l swƒ ^ws iDAwn dyx dI zrUrq hY[

pYnl ny ieh isPwrS vI kIqI ik kwmrs ivBwg ƒ frweIvrW dI igxqI vDwaux leI isKlweI pRogrwmW nwl juVy smUhW dI igxqI ƒ vDwauxw cwhIdw hY[ ey.sI.AYs.sI.sI. vrkPors ifvYlpmYNt sb-kmytI dI cyAr AYnI stRws-vweIfr ny ieh d~isAw ik “v~Kry-v~Kry ivBwg pihlW qoN hI ieh kr rhy hn Aqy sYnyt duAwrw pws kIqw igAw ienPrwstrkcr ib~l vI ies dI gvwhI Brdw hY[ sYnyt ib~l iv~c 21 swlW qoN G~t aumr dy frweIvrW leI isKlweI pRogrwm SurU krn leI PMifMg lYx dI g~l vI kIqI geI hY[ ies dy nwl nwl ib~l iv~c AwvwjweI ivBwg AMdr ie~k nvIN kmytI Kolx dI dw izkr kIqw igAw hY ijs iv~c tr~k frweIvrI dy ^yqr iv~c AOrqW dI BrqI qy iDAwn id~qw jwvygw[ mMdBwgI g~l ieh hY ik ies ib~l iv~c dyS Br iv~c PYlI tr~k pwrikMg leI koeI pYsy dI g~l nhIN kIqI geI hY[ iek lOijsitks kMpnI sI.AYc. rOibnsn Aqy ey.sI.AYs.sI.sI dy mYNbr jysn kRYg ny ikhw ik SihrI ielwikAW iv~c pwrikMg dI kmI hox kwrn auQoN frweIvrW dI BrqI krn iv~c qMgI Aw rhI hY[ auhnW ny ies g~l dw izkr vI kIqw ik bhuq swry SihrW ny sVkW au~qy tr~k pwrikMg krn qy pwbMDI lgweI hoeI hY[ krYg ny ikhw, " ie~k cIz dw Aihsws swƒ bhuq jldI hoieAw ik ieh mu~dw inAW dw vI hY Aqy jykr tr~ikMg ^yqr SihrI ielwikAW 'coN frweIvrW dI BrqI krnw cwhuMdw hY qW SihrW iv~c l~gIAW pwrikMg pwbMDIAW ƒ htwaux dI loV hY[ www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

43


INDUSTRY NEWS

TuSimple set to grow as it partners with Ryder to use facilities across the U.S.

S

an Diego-based autonomous truck developer TuSimple will team with Miami-based Ryder transport company to use Ryder’s fleet maintenance facilities as terminals for its nationwide autonomous freight delivery network. The companies will work together to identify facilities which will serve as starting and ending points for autonomous trucks. These facilities will have the ability to offer 24-hour service to the TuSimple fleet to give it extended access to spots across the nation and especially on the east coast. Before this partnership, TuSimple operated mostly in Arizona, New Mexico, and Texas. "The trucking industry is on the verge of a massive disruption, and we're seeing strong demand for access to reliable autonomous capacity from shippers, carriers, and fleets," said Cheng Lu, president and CEO at TuSimple. "The partnership with Ryder will enable us to grow our operational footprint to continue to meet these needs and set the pace for industry adoption."

NEW EPISODES, EVERY WEEK

TuSimple currently has a fleet of 50 Level 4 autonomous trucks and is hoping to grow as it spreads across the U.S. Ryder has more than 500 facilities, so the possibilities are excellent for rapid expansion. "With this partnership we believe Ryder is positioned to become a leader in the servicing of autonomous trucks," said Karen Jones, Ryder’s executive vice president, chief marketing officer, and head of new product innovation. "Ryder is focused on how to best leverage our vast location footprint, maintenance operations, and visibility tools to lead in the future world of autonomy. Partnering with TuSimple will help bring autonomous operations to market more quickly, while also providing Ryder access to new and emerging revenue streams," she said. 44

September & October 2021

For Advertisement and Sponsorships Send inquiries to

info@ramandhillonshow.com

(559) 701-8000

www.punjabitruckingusa.com


OVER 30,000

REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES FOR FREIGHTLINER | INTERNATIONAL | KENWORTH | MACK | PETERBILT | VOLVO

AIR BRAKE & WHEEL

AIR SPRINGS & SHOCKS

BODY & CABIN

CHROME & STAINLESS

COOLING

DRIVELINE

ELECTRICAL

EXHAUST

HVAC

LEAF SPRINGS

LIGHTING

POLY & RUBBER

STEERING

SUSPENSION

TRAILER

AUTOMANN.COM

Rapid delivery provided by our warehouse network: Somerset, NJ | Ontario, CA | Arlington, TX | New Lenox, IL | September Ontario, Canada www.punjabitruckingusa.com & October 2021 45


855-210-1300 drive4legend.com Many lane options throughout the Western States starting at .50+ cpm! We Offer:

• $10,000 2yr Retention Bonus- Paid in 7 installments! • Assigned Newer Equipment (2019+) • Generous bonus plan – Up to .04 cpm monthly • Additional pay for Hazmat and Refrigerated loads • Great miles! • No Touch Freight • Passenger Program (No Charge to Driver) • Pet-Friendly! • 2 Day Orientation, Travel, Lodging, Lunch Provided • Professional and Friendly Dispatcher • Fuel Card • Monthly Truck Wash • No Slip Seating • 401K Program • Company Paid Life Insurance • Weekly Pay, Optional Per Diem • Medical, Dental, Vision Available • Short and Long-Term Disability Available • LegalShield Available 46

September & October 2021

Requirements:

• Current Class A Commercial driver’s license and Medical Card • Must Have At least 9 months of recent driving experience OR 6 months current experience after a credible trucking school. • Must be at least 23 years old

Few of our Lane Options: SoCal Local Intra Cal I-5 Corridor CA-TX and OK CA-NV-AZ PHX-CA CA-CO and more!! Since 2008, Legend Transportation has been able to achieve double-digit growth consecutively, year after year. With that growth, we continue to reinvest back into the company. We partner with strategic customers while providing seamless solutions for our drivers. www.punjabitruckingusa.com


www.punjabitruckingusa.com

September & October 2021

47


Volvo Trucks. Driving Progress.

ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ The Volvo VNL 25 swl mnW irhw hY

1996 ivc ies dI SurUAwq qoN bwAd, the Volvo VNL ny ies aumId dI muV pirBwSw id`qI ik iek tr`k kI ho skdw hY[ iek Swndwr cOQweI sdI dy mOky Aqy Awaux vwly 25 hor vI vDIAw swl[ Learn more at volvotrucks.us 48

September & October 2021

www.punjabitruckingusa.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.