Page 1

MIELCUCHY

str. 5

str. 3

BO MYŒMY Z£U WYDALI BÓJ

wtorek 17 stycznia 2017 r.

REKLAMA INFORMACJA

cena 2 z³ (w tym 8% VAT)

nr 3 (733) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl

www.pulstygodnia.pl

W Opatowie maj¹ ¿³obek

Nasze szko³y w rankingu ,,Perspektyw'' str. 12 REKLAMA

str. 13

Uroczyœcie oddano do u¿ytku wart¹ 840 tysiêcy z³ inwestycjê

Poznañskie S³owiki na Poznañskiej w Kêpnie str. 4 i 14

W Ostrzeszowie zebrali ponad 52 tysi¹ce z³, w Kêpnie 120 tysiêcy. Najwiêksze wra¿enie robi jednak wynik, jakim mo¿e siê pochwaliæ Kobyla Góra, która na rzecz WOŒP przeka¿e w tym roku blisko 64 tys. z³. O sukcesie mog¹ te¿ mówiæ w graj¹cej w Orkiestrze po raz pierwszy niewielkiej Olszowie. Ju¿ po raz 25. czerwone serduszko Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej pomocy pokaza³o, jaka drzemie w nim si³a. str. 15

,

str. 12

Koncert ten bezsprzecznie nazwaæ mo¿na wydarzeniem artystycznym rozpoczynaj¹cego siê 2017 roku.


2

Twój Puls Tygodnia

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Powiatowy Urz¹d Pracy w nowym roku

PO PIERWSZE EFEKTYWNOή

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

ZGONY, ŒLUBY, NARODZINY W LICZBACH Kraszewice najbardziej prorozwojowe

W Ostrzeszowie, Kobylej Górze, Mikstacie i Czajkowie w roku 2016 urodzi³o siê mniej dzieci, ni¿ rok wczeœniej. Ma³y wzrost odnotowano w Grabowie, lepiej ju¿ by³o w Doruchowie, a o sukcesie mog¹ mówiæ mieszkañcy kraszewickiej gminy. OSTRZESZÓW Na koniec roku 2016, w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Ostrzeszowie zarejestrowanych by³o 326 osób, a stopa bezrobocia kszta³towa³a siê na poziomie 5,4%. W tym roku znacznie zmniejszy³y siê œrodki z Funduszu Pracy. Z ponad 2 mln z³ w roku ubieg³ym, ich kwota zmniejszy³a siê do 980 tys. z³. W zwi¹zku z tym PUP realizowa³ bêdzie jedynie najbardziej niezbêdne zadania. Z prac interwencyjnych skorzystaæ bêdzie mog³o 30 osób, dotacji - 12 osób, ze szkoleñ i sta¿y - po 20 osób, z robót publicznych - 19, ze studiów podyplomowych - 2, z bonu sta¿owego - 1 osoba. Oprócz tego, pracodawcy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku ¿ycia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Fundusz Pracy jedynie w znikomym stopniu zabezpiecza potrzeby z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych. Podstaw¹ s¹ REKLAMA

w tym przypadku œrodki unijne. I tu sytuacja przedstawia siê ju¿ znacznie lepiej, poniewa¿ daj¹ one mo¿liwoœæ objêcia sta¿ami, szkoleniami i dotacjami 167 osób do 30 roku ¿ycia. Z kolei 98 bezrobotnych powy¿ej trzydziestki aktywizowanych bêdzie ze œrodków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które wynios¹ 868 tys. z³., czyli o 200 tys. z³. wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. - W tym roku realizuj¹c nasze dzia³ania i cele chcemy siê kierowaæ w g³ównej mierze efektywnoœci¹ zatrudnieniow¹ - podkreœli³a dyrektor PUP Ewa Rycerska. - Œrodki bêd¹ uruchamiane wy³¹cznie dla tych pracodawców, którzy gwarantuj¹ zatrudnienie bezrobotnych, poniewa¿ jesteœmy monitorowani i projekty, które przez nas s¹ realizowane musz¹ byæ poparte efektywnoœci¹. Mija siê z celem kierowaæ pieni¹dze tam, gdzie efektywnoœæ nie jest zachowywaREK na.

W gminie Ostrzeszów w 2016 roku na œwiat przysz³o 229 dzieci. Nie jest to jednak zachwycaj¹ca iloœæ, gdy¿ rok wczeœniej narodzin by³o o 31 wiêcej. Pocieszaj¹cym faktem jest malej¹ca liczba zgonów. W ubieg³ym roku na tamten œwiat odesz³o 198 osób, czyli o 5 mniej ni¿ w roku 2015. Mi³o popatrzeæ na statystyki dotycz¹ce zwi¹zków ma³¿eñskich. Za m¹¿ wysz³o 156 kobiet z terenu gminy Ostrzeszów, o¿eni³o siê 121 mê¿czyzn. Dla porównania rok wczeœniej na œlubnym kobiercu stanê³o 122 mê¿czyzn i 130 kobiet. Najchêtniej wybierane imiona dla dziewczynek to: Amelia i Wiktoria (po 8), Zuzanna (7) i Hanna (6). Wœród ch³opców góruje Filip (10), nieco w tyle plasuj¹ siê Antoni, Franciszek, Stanis³aw i Wiktor (po 6).

DORUCHÓW Tu program 500+ zostawi³ nieznaczny, lecz pozytywny œlad. Na œwiat przysz³y 63 dzieci (37 dziewczynek, 26 ch³opców), co w porównaniu z 2015 rokiem stanowi liczbê o 7 wiêksz¹. Nie drgnê³a natomiast liczba zgonów, porównuj¹c rok 2015 i 2016. W roku 2016 na terenie gminy odnotowano 53 zgony (32 mê¿czyzn i 21 kobiet), rok wczeœniej natomiast zmar³o 28 mê¿czyzn i 21 kobiet. Sakramentalne "TAK" powiedzia³o sobie 29 par, co stanowi liczbê o 5 mniejsz¹ ni¿ w roku 2015.

KOBYLA GÓRA Na terenie gminy na œwiat w minionym roku przysz³o 67 bobasów (38 dziewczynek, 29 ch³opców), czyli o 5 mniej, ni¿ w 2015 roku. Jeœli mniej narodzin, to tak¿e mniej zgonów, z tym, ¿e tu ró¿nica jest znikoma, gdy¿ w 2016 roku po¿egnaliœmy 70 osób (33 kobiety, 37 mê¿czyzn), a w 2015 roku odesz³y 72 osoby (29 kobiet, 43 mê¿czyzn). W oczy rzuca siê na pewno ponad dwukrotnie wiêksza liczba zawartych zwi¹zków ma³¿eñskich, poniewa¿ w 2016 roku zwi¹za³o siê 91 par, rok wczeœniej tylko 45.

Na plus przemawia liczba urodzeñ, na œwiat przysz³o 90 bobasów (43 dziewczynki, 47 ch³opców), to jest o 4 wiêcej ni¿ w roku 2015. Op³akiwano natomiast œmieræ 105 osób (42 kobiety, 63 mê¿czyzn), ta liczba tak¿e zmniejszy³a siê o 13 porównuj¹c z 2015 rokiem. Ubieg³y rok zwi¹za³ œwiêtym zwi¹zkiem ma³¿eñskim zdecydowanie wiêcej par. W gminie Grabów odnotowano 101 osób, które zmieni³o swój stan cywilny, jest to liczba o 37 wiêksza w porównaniu do roku 2015.

KRASZEWICE

Wiêcej zgonów ni¿ narodzin. Tak przedstawia siê sytuacja w gminie Mikstat. Tutaj na œwiat w ubieg³ym roku przysz³o 63 dzieci (28 dziewczynek, 35 ch³opców), to jednak o 19 mniej ni¿ w roku 2015. Na ujemny przyrost naturalny mia³a tak¿e wp³yw liczba zgonów. W 2016 roku pochowano tutaj 70 osób (32 kobiety, 38 mê¿czyzn), gdy cofniemy siê jeszcze rok wstecz zgonów by³o ogó³em o 8 mniej. Cieszyæ mo¿e dodatni bilans par wstêpuj¹cych w zwi¹zek ma³¿eñski. Na now¹ drogê ¿ycia wst¹pi³y 54 pary, czyli o 19 wiêcej ni¿ w roku 2015.

W gminie tej zanotowano zdecydowanie dodatni przyrost naturalny. Na œwiat przysz³o 42 maluchów (20 dziewczynek, 22 ch³opców), czyli o 13 wiêcej w porównaniu do roku 2015. Na tamten œwiat odprowadzono 38 zmar³ych (20 kobiet, 18 mê¿czyzn), ta liczba tak¿e posz³a w dó³, poniewa¿ siêgaj¹c rok wstecz na miejscu wiecznego spoczynku pochowano 46 osób (19 kobiet, 27 mê¿czyzn). Kraszewice statystykê œlubów zawartych na mocy prawa prowadzi³y tylko i wy³¹cznie w samej miejscowoœci, nie wliczaj¹c wiosek nale¿¹cych do gminy. Ogó³em w 2016 roku sakramentalne "TAK" powiedzia³o 9 par, czyli o 2 mniej ni¿ w roku 2015.

GRABÓW

CZAJKÓW

Ta gmina tak¿e zanotowa³a dodatni przyrost naturalny.

W tej gminie w ubieg³ym roku urodzi³o siê 27 dzieci

MIKSTAT

(10 dziewczynek, 17 ch³opców), a wiêc o 12 mniej ni¿ w roku 2015. Tak¿e liczba zgonów zmniejszy³a siê, co prawda nieznacznie, ale zawsze. W 2016 roku op³akiwano 23 osoby (13 kobiet, 10 mê¿czyzn), jest to o 5 mniej ni¿ rok wczeœniej, wtedy pochowano 13 kobiet i 15 mê¿czyzn. Liczba ma³¿eñstw zawartych w ubieg³ym roku to 25, jest to nieznaczny progres w porównaniu do 2015, gdy¿ na œlubnym kobiercu stanê³y wtedy 23 pary.

URZ¥D STANU CYWILNEGO W OSTRZESZOWIE USC w Ostrzeszowie tak¿e prowadzi statystyki dotycz¹ce liczby œlubów, zgonów i narodzin. S¹ to jednak dane obejmuj¹ce nie tylko mieszkañców naszego powiatu, ale osób z poza naszego terenu, których akta zosta³y tu zapisane. Podsumowuj¹c, USC zarejestrowa³ 505 narodzin, to jest o 34 wiêcej ni¿ w roku 2015. Zgonów by³o o 26 mniej ni¿ w 2015 roku. £¹cznie zanotowano 332 nieboszczyków. Sakramentalne ,,tak’’ powiedzia³o sobie 150 par o 20 wiêcej ni¿ w poprzednim roku. Najczêœciej wybierane imiê dla dziewczynki to Zuzanna (18 razy) i Hanna (17 razy). Wœród ch³opców przewa¿a³o imiê Wojciech (17 razy), na imiê Filip zdecydowano siê 12 razy. SG


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

KRONIKA POLICYJNA KIEROWA£ PO KIELICHU JELENIE 13 bm. po godz. 11 w Jeleniach funkcjonariusze zatrzymali do kontroli siedz¹cego za kierownic¹ daewoo 41-letniego mieszkañca pow. wieruszowskiego. Badanie alkotestem wykaza³o u mê¿czyzny blisko promil alkoholu. Straci³ prawo jazdy.

MIELCUCHY

3

Jubileusz najstarszej mieszkanki powiatu ostrzeszowskiego

105 LAT PANI ROZALII

UDERZY£ W TY£ SAMOCHODU OSTRZESZÓW-PUSTKOWIE 11 bm. po godz. 14 w miej-

scowoœci Ostrzeszów-Pustkowie kieruj¹cy nissanem micr¹ 68-letni mieszkaniec Ostrzeszowa nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci i najecha³ na ty³ opla astry, którym porusza³ siê 21-letni mieszkaniec gminy.

NIE DOSTOSOWA£ PRÊDKOŒCI

CZAJKÓW W miniony czwartek przed godz. 12 w Czaj-

kowie jad¹cy bmw 22-letni mieszkaniec woj. ³ódzkiego nie dostosowa³ prêdkoœci jazdy do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego uderzy³ w ty³ toyoty yaris, któr¹ kierowa³a 48-letnia mieszkanka £odzi.

METALOWY UCHWYT SPAD£ NA OSOBÓWKÊ KOTOWSKIE W miniony pi¹tek tu¿ po godz. 9 w miej-

scowoœci Kotowskie na toyotê prowadzon¹ przez 38-letni¹ mieszkankê pow. ostrowskiego spad³ metalowy uchwyt, który urwa³ siê od naczepy ciê¿arowej scanii, któr¹ kierowa³ 50-letni mieszkaniec Bia³orusi. W wyniku zdarzenia nikt nie odniós³ obra¿eñ.

POTR¥CI£ NASTOLATKÊ MIKSTAT 13 bm. przed godz. 23 w Mikstacie kieruj¹-

cy audi a6 23-letni mieszkaniec gm. Mikstat podczas w³¹czania siê do ruchu nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i potr¹ci³ prawid³owo id¹c¹ 16-latkê. Dziewczyna nie wymaga³a pomocy medycznej.

WINA LE¯Y POŒRODKU KOBYLA GÓRA W minion¹ sobotê po godz. 12 w Koby-

lej Górze kieruj¹cy renault clio 20-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów wykona³ manewr skrêtu w lewo, w tym czasie jad¹cy peugeotem 38-letni mieszkaniec Ostrzeszowa wykona³ nieprawid³owy manewr wyprzedania. Dosz³o do zderzenia. Funkcjonariusze ustalili, ¿e obaj kierowcy przyczynili siê do kolizjo drogowej.

UDERZY£ W DRZEWO GRABÓW 15 bm. po godz. 10.30 w Grabowie jad¹cy hyundaiem 74-letni mieszkaniec gminy na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjecha³ na przeciwleg³y pas jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drzewo. Mê¿czyznê hospitalizowano w ostrzeszowskim szpitalu.

DOPROWADZI£ DO BOCZNEGO ZDERZENIA SMOLNIKI W minion¹ niedzielê po godz. 21 w Smolni-

kach kieruj¹cy volkswagenem golfem 22-letni mieszkaniec gm. Mikstat podczas wyprzedzania nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i doprowadzi³ do bocznego zderzenia z volvo, którym kierowa³a 28-letnia mieszkanka tej SB samej gminy.

KIBICE NA JASNEJ GÓRZE

7 bm. odby³a siê IX pielgrzymka kibiców na Jasn¹ Górê. Po raz kolejny nie zabrak³o przedstawicieli z Ostrzeszowa. - Generalnie to nasza czwarta pielgrzymka, choæ co roku sk³ad siê zmienia. Rok temu z Ostrzeszowa pojecha³o na przyk³ad kilkanaœcie osób. - powiedzia³ uczestnik pielgrzymki Marcin Kasperczyk. - Odczucia s¹ wspania³e, Jasna Góra to magiczne miejsce, sprawia SG ¿e serca bij¹ szybciej.

Pani Rozalia Go³dyn urodzi³a siê 15 stycznia 1912 roku w Biadaszkach. Przed II wojn¹ œwiatow¹ jeŸdzi³a na roboty do Niemiec. Po wojnie, w 1948 roku wysz³a za m¹¿ za Józefa Go³dyna z Mielcuch. Gospodarowali razem na roli maj¹ce z lasem oko³o 15 hektarów. Urodzi³a dwójkê dzieci: syna Jana i córkê Mariannê. - Mamusia jest osob¹ bardzo spokojn¹ - opowiada pani Marianna. - Nie zdarzaj¹ siê jej wybuchy z³oœci, nie pamiêtam, by kiedykolwiek by³a porywcza. Piêæ lat temu z³ama³a nogê i po-

OSTRZESZÓW

rusza siê na wózku. Lubi poczytaæ sobie gazetê, ksi¹¿kê, lubi popatrzeæ co leci w telewizji. Od czasu do czasu wyjedzie sobie na dwór. Córka pani Rozalii zwra-

ca uwagê, ¿e jej mama nadal troszczy siê o pozosta³ych cz³onków rodziny, nie jest te¿ wybredna. - Mamusi sprawia przyjemnoœæ jak wszyscy wokó³ niej siê ciesz¹, jak ktoœ j¹

odwiedzi, porozmawia z ni¹. Maj¹c swoje lata nadal martwi siê, czy wszystkie prace s¹ wykonane, czy ka¿dy pamiêta o tym, co ma do zrobienia - mówi córka. - Mama nie jest tak¿e wymagaj¹ca, jeœli chodzi o gusta kulinarne. Nie wybrzydza, nie marudzi, zje wszystko, co jej siê poda na talerzu. SG

Podsumowali rok, poœwiêcili nowe auto

ROCZNA NARADA U STRA¯AKÓW W 2016 roku stra¿acy powiatu ostrzeszowskiego interweniowali podczas 830 zdarzeñ, co daje œredni¹ 2,27% interwencji na jeden dzieñ. W porównaniu z rokiem 2015, w którym odnotowano 952 zdarzenia, stanowi to spadek iloœci zdarzeñ o 12,8%. Stra¿acy wyje¿d¿ali do 669 miejscowych zagro¿eñ, 147 po¿arów, by³o te¿ 14 fa³szywych alarmów. - Najczêstsz¹ przyczyn¹ powstania po¿arów by³a i jest nieostro¿noœæ osób doros³ych przy pos³ugiwaniu siê ogniem otwartym, wliczaj¹c w to papierosy i zapa³ki - powiedzia³ z-ca komendanta powiatowego PSP m³. bryg. Janusz Guzenda. - Drug¹ co do iloœci przyczyn¹ by³o nieumiejêtne korzystanie z urz¹dzeñ grzewczych na paliwo sta³e. (...) Przy miejscowych zagro¿eniach góruje nietypowe zachowanie siê zwierz¹t i owadów stwarzaj¹cych zagro¿enie, silne wiatry oraz niezachowanie zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego przez kierowców. Najwiêksze straty (1 mln z³) przyniós³ po¿ar maszyny do œcinania drzew i zrywki drewna odnotowany w pierwszej po³owie kwietnia w osadzie leœnej w Tokarzewie. - By³o to w œrodku tygodnia, jednak w ubieg³ym roku najwiêksz¹ iloœæ zdarzeñ odnotowywaliœmy na pocz¹tku weekendu, czyli w pi¹tek, i w po³owie week-

endu, czyli w sobotê, po 139 na ka¿dy dzieñ. (...) Œredni czas dojazdu stra¿aków do zdarzeñ na terenie powiatu jest bardzo dobry i wyniós³ 10 minut 27 sekund - mówi³ Guzenda. W roku 2016 uda³o siê kupiæ samochód Suzuki Vitara (91.989 z³). Zakupiono tak¿e kamerê termowizyjn¹, która znacznie u³atwia pracê w czasie po¿arów. Za ponad pó³ mln zrealizowano te¿ II etap przebudowy placu manewrowego oraz pomieszczeñ gara¿owych w budynku stra¿nicy. Ca³a

inwestycja to koszt blisko mln z³. Przebudowano tak¿e pomieszczenia wewn¹trz budynku do dezynfekcji sprzêtu oraz przechowywania i konserwacji ubrañ specjalnych, jak równie¿ pomieszczenia administracyjno-socjalne - Panowie funkcjonariusze - zwróci³ siê do stra¿aków z-ca komendanta wielkopolskiego PSP m³. bryg. Dariusz Matczak. - ¯yczê wam, aby za ka¿dym razem gdy wyje¿d¿acie do zdarzeñ, abyœcie bezpiecznie z tych zdarzeñ wracali.

- Ka¿de zdarzenie to zawsze zmartwienie tych, których to dotyczy³o, nawet tragedia, nawet straty finansowe - powiedzia³ burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek. - Takich zdarzeñ siê nie wyeliminuje do reszty, one nie znikn¹, na pewno bêd¹ siê wydarza³y, no bo takie jest ¿ycie i dlatego ka¿dego dnia dbajmy o ¿ycie naszych mieszkañców, o ich stan bezpieczeñstwa. Korzystaj¹c z okazji kapelan stra¿aków powiatu ostrzeszowskiego ks. Miros³aw Jankowski poœwiêci³ zakupiony w 2016 roku lekki samochód Suzuki Vitara z napêdem 4x4 zadysponowany do zadañ operacyjnych. - Niech ten samochód s³u¿y bezpiecznie i jak najlepiej tym, którzy bêd¹ z niego korzystaæ - zaznaczy³ ks. SG Jankowski.


4

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

25. fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

TAK GRA£A ORKIESTRA OSTRZESZÓW

KRASZEWICE KRASZEWICE

KRASZEWICE OSTRZESZÓW

Koncerty, licytacje i zbiórki krwi towarzyszy³y XXV fina³owi Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w powiecie ostrzeszowskim.

W Czajkowie odby³a siê tylko uliczna zbiórka. Do puszek wolontariuszy trafi³o 7.500 z³.

OSTRZESZÓW

DORUCHÓW

Ostrzeszowski sztab WOŒP zebra³ w sumie blisko 52 tys. z³, czyli o 10 tysiêcy wiêcej ni¿ przed rokiem. Nie jest to jednak ostateczna kwota, jak podaj¹ sztabowcy liczenie pieniêdzy wci¹¿ trwa. Nie ma³a w tym zas³uga 67 kwestuj¹cych wolontariuszy. Z samej licytacji gad¿etów uda³o siê zebraæ ponad 2700 z³. Miêdzy wystêpami grup tanecznych dzia³aj¹cych przy OCK i koncertami zespo³ów Menelaos, Foomix, Gara¿owy Raj czy Si³a Przebicia, pod m³otek sz³y ksi¹¿ki, p³yty, sesje fotograficzne, koszulki, maskotki czy te¿ rowerek dzieciêcy.

W Doruchowie sztab WOŒP mieœci³ siê w miejscowym gimnazjum. W hali sportowej odby³ siê tradycyjny Wielkoorkiestrowy Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum - wygra³a dru¿yna ,,Tarpany’’. W czasie turnieju dzia³a³ sklepik WOŒP, w którym mo¿na by³o zakupiæ wielkoorkiestrowe gad¿ety, jak równie¿ kawiarenka z ciastem, kaw¹ i herbat¹. W sumie doruchowski sztab orkiestry zebra³ 10 418z³.

CZAJKÓW

dzinie 15. W programie imprezy znalaz³y siê m.in.: wystêpy dzieci z przedszkola w Kraszewicach i pokaz tañca w wykonaniu uczniów SP w KuŸnicy Grabowskiej. Zagra³a równie¿ stra¿acka Orkiestra Dêta, dzieci i m³odzie¿ z ogniska muzycznego GAMA oraz Zaproœnianki. Odby³ siê równie¿ minirecital D. Jeziornej, H. Garncarka, K. Kocerki. W sumie

GRABÓW

DORUCHÓW

KRASZEWICE W Kraszewicach wielkie granie rozpoczê³o siê o go-

PAD£ REKORD REKORDÓW 63.580 z³ zebra³ kobylogórski sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. To najlepszy wynik w 12-letniej historii fina³ów! To jednak nie koniec dobrych informacji. Dodatkowe 14 tysiêcy sztab przeka¿e na leczenie cierpi¹cej na przepuklinê przeponow¹ 2-miesiêcznej Amelki z Bierzowa. W Kobylej Górze wielkoorkiestrowe granie rozpoczê³o siê ju¿ w sobotê turniejem pi³ki no¿nej. Wieczorem w restauracji Jantar odby³a siê zabawa karnawa³owa, podczas której zbierano pieni¹dze nie tylko dla orkiestry Jurka Owsiaka, ale równie¿ na leczenie chorej Amelki z Bierzowa. Dziêki bawi¹cym siê parom do puszek trafi³o a¿ 16,5 tys. Pod m³otek sz³y m.in. koszulki z autografem Jurka Owsiaka (400 z³) czy kubki orkiestrowe, które osi¹gnê³y kwotê 250 z³.

uda³o siê zebraæ ponad 12 tys. z³. RED

Za ponad 700 z³ wylicytowano z kolei kolczyki, a za 600 z³ ³añcuszek z serduszkiem. To jednak nie wszystko, w trakcie zabawy sprzedano a¿ 600 losów. Najwiêcej jednak dzia³o siê w niedzielê. Na scenie zlokalizowanej w centrum Kobylej Góry mo¿na by³o podziwiaæ wystêpy dzieci z przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjum. Koncertowali te¿ Andrzej Rybiñski i zespó³ Tacy Sami, by³ te¿ show ,,Michaela Jacksona’’. - W tym roku nasz sztab by³ rekordowo du¿y, co wa¿ne, do pracy w³¹czy³o siê wiele

nowych osób, z czego bardzo siê cieszymy - nie ukrywa Piotr Kolasa, so³tys Kobylej Góry. Kobylogórski sztab wspar³ Orkiestrê kwot¹ 63.580 z³. To prawdziwy rekord! Przypomnijmy, w ubieg³ym roku kobylogórzanom uda³o siê zebraæ 47 tys. z³. Co z³o¿y³o siê na ten rekordowy wynik? M.in. kwota 11 tys. z³, za któr¹ zlicytowano tort przygotowany przez restauracjê Jantar (wylicytowany za 6 tys. przez S³awomira KuŸnika z M¹koszyc, a swoje 5 tys. do³o¿yli te¿ pañstwo Poprawowie z Kobylej Gó-

KOBYLA GÓRA

ry), za 1000 z³ sprzedano równie¿ kubek z autografem Jurka Owsiaka, który kupi³a firma ,,Zaród’’. W pomoc w³¹czyli siê równie¿ w³aœciciele zlokalizowanej nad zalewem restauracji Drewniana Cha³upa. Podobnie jak przed rokiem, restauratorzy postanowili oddaæ po³owê swojego niedzielnego utargu (1321 z³). Dodatkowo przekazali pieni¹dze ze sprzeda¿y grochówki i ¿urku, a tak¿e puszek, które mieli przy sobie pracownicy. To jednak nie wszystko. Podczas niedzielnego fina-

³u w budynku Szko³y Podstawowej przeprowadzona zosta³a akcja poboru krwi.

Zg³osi³o siê ponad 50 osób. MON


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Pierwsi Kandydaci

CZ£OWIEK ROKU POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO Radni Karol Konarski z Doruchowa i Patryk Jêdrowiak z Ostrzeszowa (w kategorii Samorz¹dowiec Roku), w³aœciciel firmy ,,Nowicki Naturalnie’’ Jacek Nowicki z Potaœni i dyrektor Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej w Ksi¹¿enicach Marcin £uczak (w kategorii Manager Roku), dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 3 w Ostrzeszowie Marek Drzazga oraz nauczyciel wychowania fizycznego i trener Dawid Sobieraj z Kraszewic (w kategorii Pedagog Roku) – to pierwsi kandydaci zg³oszeni przez czytelników w konkursie Cz³owiek Roku Powiatu Ostrzeszowskiego. Liczba oddanych na poszczególnych kandydatów g³osów (jeden kupon to jeden g³os) pozwoli nam na wy³onienie laureatów tzw. Z£OTYCH TRÓJEK w ka¿dej kategorii. (Od 1 lutego 2017 r. g³osy na poszczególnych kandydatów mo¿na bêdzie tak¿e oddawaæ za poœrednictwem Internetu oraz SMS-ów). W drugim etapie laureaci Z³otych Trójek zostan¹ zarekomendowani Kapitule Konkursu, która to w tajnym g³osowaniu dokona ostatecznego, niezale¿nego wyboru laureatów tytu³u Manager, Samorz¹dowiec, Pedagog i Pro Publico Bono oraz - spoœród wy³onionych wczeœniej przez spo³ecznoœci szkó³ ponadgimnazjalnych kandydatów - Ucznia 2016 Roku. Regulamin konkursu: www.pulstygodnia.pl

Tytu³ Cz³owieka Roku 2016 Powiatu Ostrzeszowskiego w kategorii: ................................................................................... (MANAGER ROKU, PEDAGOG ROKU, SAMORZ¥DOWIEC ROKU, PRO PUBLICO BONO)

proponujê przyznaæ Pani/Panu: ................................................................................... Uzasadnienie: ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Imiê i nazwisko oraz adres zg³aszaj¹cego: ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... UWAGA: Zg³oszenia przyjmujemy tylko na oryginalnych kuponach. Jeden kupon, to jeden g³os. Kupony nale¿y przesy³aæ na adres: Twój Puls Tygodnia, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów. Ostateczny termin nadsy³ania kuponów: 10.03.2017 r.

OSTRZESZÓW

5

Waldemar Sip nowym zastêpc¹ komendanta powiatowego policji

Wprowadzenie nowego zastêpcy Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinspektor Tomasz Trawiñski powierzy³ podinsp. Waldemarowi Sipiowi pe³nienie obowi¹zków Pierwszego Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie. Uroczystoœæ zwi¹zana z powierzeniem obowi¹zków, w której wzi¹³ udzia³ komendant wielkopolskiej policji mia³a miejsce w miniony poniedzia³ek w siedzibie ostrzeszowskiej komendy. Nowy zastêpca wczeœniej pe³ni³ obowi¹zki naczelnika Wydzia³u Kryminalnego KPP.

Waldemar Sip w szeregi Policji wst¹pi³ w 1997 r. Swoj¹ karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Komisariacie Policji w Kraszewicach,

a nastêpnie zosta³ przeniesiony do Komisariatu Policji w Grabowie, gdzie bêd¹c w pionie kryminalnym prowadzi³ postêpo-

wania przygotowawcze. W roku 2011 podinsp. Waldemar Sip zosta³ przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, gdzie pe³ni³ dalsz¹ s³u¿bê w pionie kryminalnym, jako specjalista Wydzia³u Kryminalnego. W roku 2012 zosta³ mianowany na stanowisko Zastêpcy Naczelnika Wydzia³u Kryminalnego KPP, a w roku 2016 zosta³y mu powierzone obowi¹zki Naczelnika Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. RED

90 BOBASÓW NA 600-LECIE 90 dzieciaków - urodzonych w roku jubileuszowym 600lecia Grabowa nad Prosn¹ - wziê³o udzia³ w uroczystym spotkaniu, jakie mia³o miejsce w miniony pi¹tek w hali sportowej. W sumie na terenie miasta i gminy w roku 2016 urodzi³o siê 90 dzieci, w tym 43 dziewczynki i 47 ch³opców. Najpopularniejszymi imionami nadawanymi przez rodziców dziewczynkom by³y: Julia, Antonina, Iga i Wiktoria, a wœród ch³opców: Wiktor, Adam i Szymon. Wœród urodzonych jest Iga, urodzona 20 sierpnia 2016 roku, czyli dok³adnie w 600 rocznicê nadania praw miejskich miastu Grabów nad Prosn¹. - ¯yczê Wam wspania³ego dzieciñstwa, które pozwoli staæ siê silnymi ludŸmi, pe³nymi wiary w siebie i ludzi, dla których nie bêdzie gór nie do zdobycia - powiedzia³ burmistrz Zenon Ceg³a. - ¯yczê Wam szczêœcia tak wielkiego jak ogrom nieba. (...) Niech nowi grabowscy obywatele rosn¹ zdrowo i rozwijaj¹ siê niczym ich miasto.

GRABÓW

Po ¿yczeniach przyszed³ czas na wrêczenie ma³ym pociechom i ich rodzicom upominków w postaci kolorowych poduszek z dedykacj¹ i innych drobnych niespodzianek. - Nasz maluch robi nam ró¿ne niespodzianki, np. le¿y przez chwilê spokojnie na ³ó¿ku, a za chwilê jest w innym miejscu, przewraca siê, albo porywa wszystko to, co zobaczy w swoim obrêbie. Czêsto w jego r¹czkach l¹duje telefon, zdarza³y siê nawet jakieœ ³y¿eczki, sztuæce - opowiadaj¹ Monika i Mateusz Cierpka, rodzice Wojciecha urodzonego w czerwSG cu.


6

Twój Puls Tygodnia

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

P ULS

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Czas studniówek w Zespole Szkó³ Nr 1 w Ostrzeszowie

PRZEDSZKOLA

PIERWSZA W POWIECIE

O TYM, JAK WYGL¥DA£BY WYMARZONY ŒWIAT - rozmawialiœmy z dzieæmi z Przedszkola Nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie

Igor Tomczyk, 6 lat - Chcia³bym, aby w ka¿dym mieœcie by³o mnóstwo wie¿owców siêgaj¹cych ponad chmury. Zrobi³bym wtedy tak¹ windê, ¿e na sam czubek wjecha³bym w jedn¹ sekundê. Na ostatnim piêtrze wybudowa³bym takie kino 3D, ¿e filmy mo¿na by ogl¹daæ na obracanych fotelach ze specjalnych balkonów. W moim idealnym œwiecie by³oby te¿ mnóstwo parków, ¿eby psy mia³y gdzie sikaæ, i mniej schronisk, by zwierz¹tkom nie by³o smutno. Gdybym móg³ to wzi¹³bym do swojego domu 100 psów, kotów i koni, wtedy wsiad³bym na konia, wyjecha³ na nim na ulicê i mia³ wszêdzie pierwszeñstwo. Wybudowa³bym te¿ miliony przejazdów kolejowych, ¿eby ludzie bez problemu mogli dostaæ siê na inne kontynenty i kraje.

Pocz¹tek nowego roku to tradycyjny czas studniówek. 7 stycznia odby³a siê pierwsza z nich. W restauracji Eldorado bawi³y siê klasy IV Technikum Budowlanego, IV Technikum ¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych oraz IV Technikum Obs³ugi Turystycznej - oddzia³ sportowy Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Ostrzeszowie.

Ania Domagalska, 5 lat

Uroczystoœæ rozpocz¹³ tradycyjny polonez wykonany przez m³odzie¿ prowadzon¹ przez dyrektora Dariusza Grzesika i wicedyrektorów Donatê Sokó³ i Wac³awa Muchê Kruczyñskiego. Studniówka sta³a siê oka-

- W moim wymarzonym œwiecie spa³abym tylko dziesiêæ minut dziennie, nie chcia³oby mi siê ziewaæ i wtedy w nocy mog³abym siê bawiæ. Marzy mi siê, ¿eby na ka¿dej ulicy by³ basen z wieloma zje¿d¿alniami i mog³abym zje¿d¿aæ za ka¿dym razem z innej. Zrobi³abym tak, ¿e ca³y czas by³oby lato, œwieci³o s³oñce, a na podwórku posadzi³abym ogromn¹ palmê, wiêksz¹ ni¿ dom, pod któr¹ schowa³oby siê 12 osób.

zj¹ nie tylko do zabawy, ale tak¿e podziêkowañ kierowanych pod adresem dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców. Szczególnie wzruszaj¹cym momentem w trakcie studniówki by³y podziêkowania wyra¿one w czasie czêœci

artystycznych, skierowane do wychowawców: Bo¿eny Mierniczak, Lidii Bartczak i Dawida Sobieraja. Wra¿enie z tego momentu piêknie zosta³o ujête przez fotografuj¹cego tê imprezê Henryka Gagatka: ,,Mieliœmy

przyjemnoœæ przekonaæ siê na w³asne oczy, uszy i serce o prawdziwoœci niezwyk³ej relacji miêdzy nauczycielami a wychowankami tej szko³y. Czêœæ artystyczna by³a nie tylko rozrywkowym przerywnikiem, ale przede wszystkim wzruszaj¹c¹ chwil¹ podziêkowania wychowawcom za opiekê i prowadzenie. By³o to tak szczere i prawdziwe, ¿e nie tylko nas œciska³o w gardle….” Skoczna i pe³na radoœci zabawa m³odzie¿y i nauczycieli przy muzyce zespo³u Dioda trwa³a do bia³ego rana i na pewno pozostanie na d³ugo w pamiêci uczestników. Pod koniec stycznia odbêdzie siê druga studniówka m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie, tym razem klas IV Technikum Ekonomicznego i ³¹czonej klasy IV Technikum Handlowego/Technikum Ekonomicznego i Technikum Technologii Drewna. ZS1

Kuba Bachor, 5 lat

Gosia Jurasik, 5 lat - Mój wymarzony œwiat to taki, w którym bêdê starsza od siostry, która ma 10 lat. Mog³abym daæ siostrze karê na miesi¹c od komputera, kazaæ jej ca³y czas sprz¹taæ, a ja le¿a³abym ca³y czas do góry brzuchem. Wysy³a³abym te¿ codziennie g³odnym dzieciom w Afryce jedzenie, które mog³abym za darmo braæ ze sklepu, a kierowc¹ by³aby w³aœnie moja starsza siostra. Zbudowa³abym te¿ moje przedszkole wysoko w górach, aby pani przedszkolanka mog³a nas zabieraæ na narty i chodziæ z nami po szczytach.

Zuzia Koz³owska, 6 lat - Chcia³abym, aby w przedszkolu zamiast ksi¹¿ek ka¿dy mia³ tablet, na którym mo¿na pisaæ i siê uczyæ. Mia³abym te¿ tyle pieniêdzy, ¿e nie zmieœci³yby siê do skarbonki. Nie trzeba by by³o chodziæ do pracy, tylko po prostu do banku i mówiæ pani, która tam pracuje ile siê chce wyp³aciæ pieniêdzy. Potem posz³abym do sklepu i kupi³a tyle rzeczy, ile zmieœci³abym w aucie i to bez czekania w kolejce do kasy. Przedszkole w takim œwiecie by³oby otwarte tylko raz w tygodniu w poniedzia³ek. Mój dom by³by urz¹dzony na ró¿owo i niebiesko, mia³abym ogromny pokój i dodatkowy pokój dla kole¿anek, ¿eby mog³y zostaæ na noc.

Marta Szewczyk, 6 lat - W moim wymarzonym œwiecie by³oby trochê jak z bajki. Mieszka³abym w zamku, mia³abym w³asnych rycerzy i w³asn¹ s³u¿bê. Mog³abym rz¹dziæ krajem i zrobi³abym tak, ¿eby nie by³o wojny. Mój sposób na to jest taki, ¿e ka¿dy kraj mia³by swoj¹ ziemiê, której nikt nie móg³by zabraæ i jak ktoœ chcia³by jechaæ w odwiedziny to musia³by wczeœniej zadzwoniæ i przyjœæ bez swojego wojska. JeŸdzi³abym ca³y czas na wycieczki do innych krajów z kotem, który ca³y czas chodzi³by za mn¹. Moja pierwsza podró¿ by³aby do Anglii, gdzie mieszka moja ciocia. Wziê³abym jej tysi¹ce spódnic w prezencie we wszystkich kolorach jakie s¹.

Sebastian Go³dyn

Fot. Studio Rafa 55

- Œwiat z marzeñ to taki jak prawdziwa kraina lodowców. JeŸdzi³bym po nim odœnie¿ark¹, aby robiæ drogê ba³wanom, które umia³aby chodziæ i zostawia³aby taki œlad jak samolot na niebie. W takim œwiecie ba³wany zast¹pi³yby policjantów i jeden nosi³by kajdanki, drugi zamyka³ wiêŸniów, trzeci pilnowa³, a czwarty sprz¹ta³ remizê policyjn¹. Ja te¿ by³bym w nim policjantem i goni³ z³odziei, którzy ukradliby mi odœnie¿arkê. Mia³bym do tego pistolet i wóz policyjny wiêkszy ni¿ ta odœnie¿arka.

OSTRZESZÓW

Prezent na Dzieñ Patrona Szko³y

Nowe pracownie w ZS Nr 1 9 stycznia - w finale uroczystoœci zwi¹zanych z Dniem Patrona Szko³y - w ostrzeszowskim Zespole Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich nast¹pi³o uroczyste otwarcie dwóch nowych pracowni szkolnych: krawieckiej dla uczniów ZSZ ucz¹cych siê w zawodzie krawiec i projektowania technicznego dla technikum budowlanego i technikum technologii drewna. Pracownia krawiecka zosta³a przeniesiona do nowego pomieszczenia i doposa¿ona w nowoczesne urz¹dzenia, które pomog¹ m³odym adeptom zawodu w jego nauce. Z kolei do pracowni budowlanej zakupiono nowoczesny sprzêt komputerowy z oprogramowaniem, umo¿liwiaj¹cy nowoczesny sposób kszta³cenia umiejêtnoœci zawodowych zwi¹zanych z projektowaniem i kosztorysowaniem. Œrodki na modernizacjê pracowni budowlanej pocho-

dz¹ z programu „Program kszta³cenia kadr buduj¹cych wnêtrza przysz³oœci - wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie” w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Tego typu in-

westycje podnosz¹ jakoœæ kszta³cenia zawodowego w wy¿ej wymienionych kierunkach, dziêki czemu uczniowie kszta³c¹cy siê w bran¿y krawieckiej, budowlanej i technologii drewna bêd¹ uczyli siê na jeszcze wy¿szym ni¿ do tej pory poziomie. Przede wszystkim jednak wp³ynie to pozytywnie na poprawê konkurencyjnoœci absolwentów ostrzeszowskiej placówki na rynku pracy i jeszcze lepsze dostosowanie umiejêtnoœci zawodowych uczniów do coraz wy¿szych wymagañ bran¿y. Ju¿ dzisiaj zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjów do zapoznania siê z ofert¹ Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie i dokonania najlepszego wyboru. W przeciêciu wstêg udzia³ wziêli pose³ Tomasz £awniczak, senator £ukasz Miko³ajczyk, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu ostrzeszowskiego ze starost¹ Lechem Janickim na czele i przedstawiciele samorz¹du miejskiego. ZS1


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

OSTRZESZÓW

7

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Pracownia Plastyczna podsumowa³a rok

Laureatów jest coraz wiêcej

26 osób otrzyma³o nagrody i dyplomy podczas uroczystoœci podsumowuj¹cej 2016 rok w dzia³alnoœci Pracowni Plastycznej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. To laureaci wielu ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursów. W spotkaniu z m³odymi plastykami i ich instruktork¹ El¿biet¹ Lubiñsk¹ uczestniczyli burmistrz Mariusz Witek oraz dyrektor OCK Artur Derewiecki. Gratulowali nagrodzonym i ¿yczyli im kolejnych sukcesów w nowym roku. S³owa te skierowane by³y m.in. do Zuzanny Chmieliny-Badury, na co dzieñ uczennicy Szko³y PodstaREKLAMA

wowej nr 2 w Ostrzeszowie. - Od ma³ego szkicowa³am i bardzo mi siê to podoba³o, wiêc mama mnie tu zapisa³a – przyzna³a Zuzanna. - Uczê siê tutaj ju¿ szeœæ lat. Uwielbiam malowaæ zwierzêta, a najbardziej psy oraz roœliny. Zuzanna zamierza jeszcze kilka lat uczêszczaæ na zajêcia do Pracowni Plastycznej, a póŸniej byæ mo¿e zwi¹zaæ siê z malarstwem profesjonalnie. W 2016 roku zdoby³a dziewi¹te miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzika Przyroda wokó³ nas”, a tak¿e wyró¿nienie w konkursie plastycznym „¯ycie oceanów”. Lubiñska uwa¿a, ¿e mi-

jaj¹cy rok by³ dla jej podopiecznych bardzo pracowity. - Brakowa³o mi nawet czasu, aby przygotowaæ prace do wysy³ki, bo to te¿ wi¹¿e siê z prac¹ - przyznaje. - Cieszê siê, ¿e chc¹ pracowaæ, to jest bardzo wa¿ne. Na pocz¹tku w¹tpili, ¿e mog¹ coœ osi¹gn¹æ np. w Warszawie, czy w innych du¿ych miastach, a jednak mo¿na. Z roku na rok zwiêksza siê liczba laureatów. Cieszy, ¿e siê anga¿uj¹, ¿e chc¹. Obecnie swoje plastyczne umiejêtnoœci rozwija pod okiem Lubiñskiej oko³o 60 uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz REK osób doros³ych.

BIURO

REKLAMY Tel. 6 2 7 32-0 0 5-5 50


CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Cz³onkowie Ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nie chcieli zmian MIKSTAT

DOBRY ZARZ¥D

Mikstackim Ko³em Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przez nastêpnych piêæ lat bêdzie kierowa³ dotychczasowy zarz¹d pod przewodnictwem Reginy Stasierskiej. Czy w Mikstacie powstanie oddzia³ ostrzeszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? 11 bm. w restauracji Zielone Wzgórze emeryci i renciœci z Mikstatu wziêli udzia³ w tradycyjnym spotkaniu œwi¹teczno-noworocznym, które tym razem mia³o tak¿e charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdanie z mijaj¹cej kadencji przedstawi³a Krystyna Lipiñska, która wymieni³a szereg inicjatyw i wydarzeñ (wycieczki, spotkania, wieczorki itp.) zorganizowanych przez ustêpuj¹cy zarz¹d ko³a. Niestety, z przyczyn naturalnych w tym

REKLAMA

czasie zmala³a liczebnoœæ ko³a, które obecnie liczy 65 cz³onków. Wszyscy oni, przez aklamacjê zdecydowali, ¿e dotychczasowy zarz¹d w sk³adzie: Regina Stasierska - przewodnicz¹ca, Helena Joks - z-ca przew., Krystyna Lipiñska - sekretarz, Marzanna Cichowicz - skarbnik oraz Bronis³aw Sp³awski, Eugeniusz Kowalczyk i Kazimierz Cichowicz - cz³onkowie, bêdzie pe³ni³ swoj¹ funkcjê przez kolejnych 5 lat. W dyskusji nad przedstawionym przez zarz¹d planem dzia³añ w 2017 r. pad³a propozycja, ¿eby dla cz³onków ko³a zorganizowaæ kurs jêzyka angielskiego. - Nasze dzieci i wnuki czêsto mieszkaj¹ zagranic¹ i ¿eby siê z nimi komunikowaæ na pewno pomocna bêdzie znajomoœæ jêzyka obcego. W organizacji takiego kursu jêzykowego mog¹ nam pomóc nasi samorz¹dowcy - mówi³a Zofia

Semberecka, która zg³osi³a ten wniosek. Zaproszony jako goœæ starosta Lech Janicki zaproponowa³, odnosz¹c siê do tego pomys³u, ¿eby zastanowiæ siê nad utworzeniem w Mikstacie ko³a Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie. - Niedawno zamknêliœmy kolejn¹, licz¹c¹ 365 stron ksiêgê naszego ¿ycia mikstackiego - przypomnia³ burmistrz Henryk Zieliñski. - Liczba mieszkañców na koniec grudnia 2016 r. w mieœcie i gminie wynosi³a 6143 - zameldowanych na pobyt sta³y (wzrost o 10 osób w porównaniu z 2015 r.), zameldowanych na pobyt czasowy - 439, w samym Mikstacie - 1841 (wzrost o 7 osób w porównaniu z 2015 r.). Liczba urodzonych dzieci: 63 (spadek o 19 w porównaniu z 2015 r.) - 28 dziewczynek i 35 ch³opców. Najczêœciej wybierane imiona: Zuzanna i Wiktoria oraz Wojciech i Jakub. Liczba zawartych ma³¿eñstw - 54 (wzrost o 19 w porównaniu z 2015 r.). Liczba zgonów - 70 (wzrost o 9 w porównaniu z 2015 r.) - 32 kobiety i 38 mê¿czyzn. Rozpoczynamy zapisywanie nowej ksiêgi ¿ycia, chcia³bym, ¿eby znalaz³y siê w niej same dobre wydarzenia i ¿yczliwe wam osoby - ¿yczy³ emerytom i rencistom burmistrz Henryk Zieliñski. Uczestnicy spotkania, wœród których by³ tak¿e ks. Grzegorz Klapa z³o¿yli sobie ¿yczenia pomyœlnoœci PK na kolejny rok.

Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Tytu³ Srebrna Szko³a dla ZS Nr 1

Fot. Studio Rafa 55

8

10 stycznia br. ukaza³ siê presti¿owy Ogólnopolski Ranking Techników 2017, który tradycyjnie organizuje miesiêcznik "Perspektywy". Po raz trzeci z rzêdu Zespó³ Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie uzyska³ w nim tytu³ SREBRNEJ SZKO£Y! Zgodnie z postanowieniem Kapitu³y rankingu, technika zosta³y ocenione za pomoc¹ czterech kryteriów. S¹ to: sukcesy szko³y w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowi¹zkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporz¹dzenia rankingu wykorzy-

stano równie¿ dane ze Ÿróde³ zewnêtrznych wobec ocenianych szkó³: protoko³y komitetów g³ównych olimpiad, zestawienia okrêgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych i System Informacji Oœwiatowej. Popularna ostrzeszowska Trota znalaz³a siê na 198. miejscu w Polsce (na oko³o 2000 badanych szkó³), w województwie wielkopolskim zajê³a wysokie- 14. miejsce! Gratulujemy Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom tak wspania³ych rezultatów! Ostrzeszowska placówka jest jedyn¹ w powiecie oraz jedn¹ z dwóch szkó³

w regionie nagrodzon¹ tytu³em Srebrnej Szko³y. Takie rezultaty s¹ wynikiem zaanga¿owania ca³ej spo³ecznoœci szkolnej: Dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów i absolwentów, wykorzystywaniu nowoczesnych metod kszta³cenia, dba³oœci o wysoki standard funkcjonalnych pracowni i wspania³ej atmosfery w szkole, sprzyjaj¹cej kreatywnemu pog³êbianiu wiedzy. Musimy przypomnieæ, ¿e popularny Trociniak zyskiwa³ uznanie w rankingu Perspektyw od kilku lat: w 2014 zosta³ uhonorowany tytu³em Br¹zowej Szko³y, w 2015, 2016 i 2017 RED Srebrnej Szko³y.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW

Czy Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia pozyska zagranicznego partnera?

CHWILA ODDECHU DLA SZPITALA Czy w³oska firma - we wspó³pracy z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia - wybuduje w mieœcie centraln¹ sterylizatorniê, która œwiadczyæ bêdzie swoje us³ugi placówkom s³u¿by zdrowia w regionie? Rozmowy trwaj¹, ich pomyœlny fina³ sprawiæ mo¿e, ¿e ³atwiej i szybciej ziszcz¹ siê plany zwi¹zane z niezwykle kosztown¹ modernizacj¹ ostrzeszowskiego szpitala. Na razie dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e uda³o siê wynegocjowaæ lepszy (o 670 tys. z³) ni¿ w latach ubieg³ych kontrakt na pierwsze pó³rocze 2017 r. Nie oznacza to jednak, ¿e mo¿na mówiæ o euforii. - Szpital nasz przez wiele lat mia³ niedoszacowany kontrakt i ten kontrakt w dalszym ci¹gu jest mocno niedoszacowany - podkreœla Marek Nowiñski, prezes spó³ki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, która zarz¹dza szpitalem. - To, co dostaliœmy w tym roku wiêcej na pierwsze pó³rocze i tak nie pokrywa naszego niedoszacowania. Dalej mo¿e byæ jednak gorzej, od 1 lipca nastêpuje bowiem zmiana systemu rozliczeñ z NFZ. - Szpitale przechodz¹ na rycza³ty - t³umaczy prezes. Nie jest to dobra wiadomoœæ dla spó³ki, zwa¿ywszy na fakt, ¿e punktem wyjœcia do wyliczeñ tego¿ rycza³tu ma byæ wykonanie kontraktu z 2015 roku, który w przypadku ostrzeszowskiej lecznicy by³ bardzo niski.

WYZWAÑ BEZ LIKU Na dodatek skumulowa³y siê te¿ potrzeby, choæby te sprzêtowe. - Przed nami ogromna iloœæ wyzwañ bie¿¹cych - nie ukrywa prezes i wskazuje na znajduj¹cy siê na oddzia³ach sprzêt, który praktycznie od 10 lat nie by³ wymieniany. - Dzisiaj jest taka sytuacja, ¿e ten sprzêt ulega bardzo czêsto awariom, a koszt naprawy jest bardzo wysoki. Serwisowanie starego sprzêtu jest w tej chwili bardzo drogie - przyznaje. Rosn¹ te¿ wymogi NFZ, jeœli chodzi o iloœæ zatrudnionego personelu. - W zwi¹zku z czym ci¹gle nam te no¿yce przychodowo-kosztowe siê rozwiera³y - nie ukrywa Nowiñski. - W tym roku, w pierwszym pó³roczu mamy szanse na to, ¿e te no¿yce dalej siê nie bêd¹ rozwiera³y, ale to nie znaczy, ¿e bêdzie dobrze. Do dobrych wiadomoœci zaliczyæ mo¿na tê, o prawdopodobnym wyd³u¿eniu krañcowego terminu standaryzacji szpitali o rok, a mo¿e i dwa lata, czyli do koñca 2019 r. Dot¹d mowa by³a bowiem o koñcu 2017

r. - W zwi¹zku z czym chcieliœmy pójœæ na ca³oœæ, czyli przygotowaæ kompleksowe za³atwienie wszystkich spraw i potrzeb inwestycyjnych szpitala - mówi prezes Nowiñski. - Przygotowaliœmy du¿y projekt, poddaliœmy go rynkowej weryfikacji w postaci przetargu i okaza³o siê niestety, ¿e nasze szacunki co do kwot, które mo¿emy na to przeznaczyæ zosta³y dosyæ brutalnie zweryfikowane. Rzeczywiœcie, przygotowany przez spó³kê projekt zosta³ niedoszacowany. Inwestor planowa³ bowiem, ¿e wyda na ten cel ok. 13,3 mln, tymczasem najni¿sza ze z³o¿onych ofert przetargowych opiewa³a na 23 mln.

WSZYSTKO, ALE ETAPAMI Skoro ustawodawca najpewniej przed³u¿y termin standaryzacji, w Ostrzeszowie pojawi³a siê nadzieja, ¿e w tej sytuacji uda siê jednak zrealizowaæ wszystkie zaplanowane zadania, tylko etapami. - To, co mamy zrobiæ, roz³o¿ymy na pewne zamkniête etapy - planuje prezes OCZ. - W tej chwili jesteœmy na etapie przygotowywania przetargu pod czêœæ budowlan¹ skrzyd³a. Trzeba te¿ podj¹æ decyzjê co do kolejnoœci uruchamiania poszczególnych piêter: czy w pierwsze kolejnoœci oddaæ do u¿ytku parter, gdzie m.in. zlokalizowane mia³yby byæ przyszpitalne przychodnie specjalistyczne, czy mo¿e najpierw skupiæ siê na zaplanowanym na drugim piêtrze bloku operacyjnym? - Mamy ambicje, ¿eby projekt który by³ przygotowany zosta³ zrealizowany w ca³oœci, bo tylko kompleksowe zrealizowanie tego projektu stawia szpital w sytuacji takiej, ¿e on jest wygodny dla pacjenta i spe³nia wszystkie wymogi, które narzuca Ministerstwo Zdrowia - podkreœla Nowiñski. - On za³atwia³ kilka tematów. Po pierwsze by³a to dobudowa skrzyd³a szpitala, druga rzecz to by³a zmiana komunikacji w szpitalu.

INNA LOKALIZACJA Bol¹czk¹ lecznicy jest bowiem fakt ,,przechodnioœci’’

oddzia³ów. - To jest rzecz, która jest nieakceptowalna w tej chwili ze wzglêdów sanitarnych - mówi prezes. Konieczne jest wiêc wybudowanie nowego wejœcia, które stanowi³oby swoist¹ oœ rozdzielaj¹c¹ poszczególne oddzia³y. W tej sytuacji tak naprawdê niemal wszystkie oddzia³y musia³yby zmieniæ lokalizacjê. Na pierwszym piêtrze w nowym skrzydle zosta³by umieszczony oddzia³ dzieciêcy, w starym - oddzia³ ginekologiczny. Chirurgia np. zosta³aby przeniesiona na drugie piêtro, w bezpoœrednim s¹siedztwie zlokalizowanego w nowym skrzydle bloku operacyjnego. Na parterze mia³by swoje miejsce paliatywny. - Oni dzisiaj s¹ na drugim piêtrze, nie maj¹ praktycznie ¿adnych mo¿liwoœci zobaczyæ œwiata poza szyb¹ - t³umaczy Nowiñski. - Chcieliœmy ich sprowadziæ na parter, po to ¿eby móc tych ludzi, jak jest ³adna pogoda latem, wywieŸæ wózkiem do tzw. parku zdrowia, który chcemy zrobiæ przy szpitalu. To nie wszystko, szpital musi te¿ mieæ zabezpieczone rezerwowe, niezawodne Ÿród³o pr¹du, tymczasem dziœ zabezpieczenie to stanowi¹ dwa historyczne, wojskowe agregaty pr¹dotwórcze z lat czterdziestych ubieg³ego wieku. - Sprawne - podkreœla starosta Lech Janicki. - Ale te sprawne agregaty po pierwsze nie daj¹ nam takiej iloœci pr¹du, która jest wymagana, po drugie trzeba je rêcznie uruchamiaæ - wyznaje prezes. Szpital musi te¿ mieæ rezerwowe Ÿród³o wody: albo w³asn¹ studniê, albo tzw. zbiornik buforowy wody. Czy kolejny przetarg bêdzie wiêc obejmowa³ wszystkie te zadania? - Czêœæ tych zadañ - uœciœla prezes, zwracaj¹c uwagê na fakt, jak kosztowna jest ta inwestycja.

Z ZIEMI W£OSKIEJ DO POLSKI? Œwiate³kiem w tunelu wydaje siê byæ jednak potencjalny zagraniczny partner, z którym prowadzone s¹ szeroko zakrojone i - jak na razie - owiane tajemnic¹ rozmowy.

- Nie chcemy zdradzaæ szczegó³ów tak d³ugo, dopóki nie bêdzie to rzeczywiœcie sfinalizowane, dlatego ¿e nie chcemy rozbudzaæ nadziei spo³ecznych - t³umaczy prezes. - To s¹ tematy bardzo wra¿liwe, delikatne. To mo¿e wyjœæ, a wcale nie musi… Niczego nie obiecujemy. Nowiñski przyznaje, ¿e w³oski partner móg³by zapewniæ spó³ce kilka rzeczy. - Dziêki wspó³pracy mielibyœmy ci¹gle szansê na pozyskanie tañszego finansowania – przekonuje prezes. - W przetargu, który by³ og³oszony wysz³o, ¿e same koszty finansowe to jest 7 mln z³ (z ³¹cznej kwoty 23 mln – przyp. red.) Potworna kwota. Chcemy te koszty finansowe bardzo, bardzo obni¿yæ. Prawda jest te¿ taka, ¿e szpital nie jest w stanie wygenerowaæ sam z siebie œrodków, które mo¿na by przeznaczyæ na inwestycje, tymczasem wspó³praca z w³oskim partnerem mog³aby zapewniæ dochody z us³ug pozamedycznych… Jakich? Chodzi tu przede wszystkim o zbudowanie w Ostrzeszowie przez W³ochów (zatrudniaj¹ca 20 tys. osób spó³ka zajmuje siê m.in. œwiadczeniem us³ug oko³o medycznych - przyp. red.) centralnej sterylizatorni, która mia³aby œwiadczyæ us³ugi innym podmiotom. - Taki jest generalnie cel wspó³pracy z partnerem w³oskim - mówi Nowiñski.

CZAS SPRZYMIERZEÑCEM - Czas dzia³a na nasz¹ korzyœæ - podkreœla starosta Lech Janicki.(…) 1-2 lata daj¹ nam to, ¿e mo¿emy spokojnie planowaæ, mo¿emy etapizowaæ i mo¿emy kumulowaæ œrodki - wyznaje. Zdaniem starosty, taka kumulacja mog³aby w roku 2018 osi¹gn¹æ pu³ap 4-5 mln z³. - Mo¿emy mieæ na wyjœciu tak¹ kwotê, która mog³aby byæ kwot¹ wyjœciow¹, pomniejszyæ wartoœæ zadania, które bêdziemy realizowaæ t³umaczy. Za dwa lata powiat powinien te¿ osi¹gn¹æ pe³n¹ zdolnoœæ kredytow¹ (do sp³acenia jest jeszcze 6 mln zad³u¿enia; w skali roku

pomniejsza siê ono o ok. 1,5 mln z³). A ¿e W³osi oferowali korzystny, niskooprocentowany kredyt…

PLAN B? A co, jeœli rozmowy z W³ochami spal¹ na panewce? Czy jest jakiœ plan B? Starosta przekonuje, ¿e nie ma sytuacji bez wyjœcia i powtarza, ¿e czas dzia³a na ich korzyœæ, co pozwala te¿ na uruchomienie dodatkowych wariantów. Jakich? Tu Janicki mówi o nadziejach zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z samorz¹dami gminnymi czy te¿ lokalnymi przedsiêbiorcami. Prezes Nowiñski dodaje, ¿e spó³ka zabiega te¿ o œrodki zewnêtrzne i jako przyk³ad podaje wniosek z³o¿ony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska na wymianê centralnego ogrzewania, oœwietlenia, ocieplenie budynku administracji. Wniosek opiewa na 1,3 mln, z czego a¿ 90% mo¿e stanowiæ dofinansowanie.

MUSIMY I ZROBIMY - Jedno jest pewne. Na pewno zrobiæ to musimy i zrobimy. Im nam wiêcej czasu na to dadz¹, tym lepiej - mówi starosta. Janicki podkreœla, ¿e ostrzeszowski szpital spe³nia okreœlone przez ministerstwo warunki szpitala pierwszego stopnia preferencyjnego. Starosta podnosi, ¿e gdyby odliczyæ ujête w ofercie przetargowej 7 mln finansowania obs³ugi kredytu, tak naprawdê potrzeba im bêdzie 15-16 mln z³. - My i tak musimy liczyæ, ¿e damy sobie radê sami. (…) Jeœli nam nie po¿yczy partner, po¿yczymy je gdzie indziej - przekonuje. Wynika wiêc z tego, ¿e samorz¹d powiatowy (czy spó³ka OCZ) na rozwój szpitala zaci¹gnie wieloletni kredyt, który sp³acaæ bêdzie nawet kilkanaœcie lat. - To, co damy radê skumulowaæ to skumulujemy, to nam pomniejszy kwotê wielkoœci zaci¹gniêtego kredytu, na który musi nas staæ - mówi starosta. - Pomniejszy koszty finansowe - dodaje prezes Nowiñski. JUR

9

CHODNIKI ZIM¥ - TRUDNY TEMAT Zima nie odpuszcza, synoptycy zapowiadaj¹ kolejne opady œniegu, a to oznacza dalszy ci¹g k³opotów dla kierowców oraz przechodniów. Warto w zwi¹zku z tym przypomnieæ, kto odpowiada za utrzymanie we w³aœciwym stanie chodników i co grozi za niewywi¹zywanie siê z tego obowi¹zku. Zasady w tym zakresie okreœlaj¹: ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku oraz regulaminy uchwalane przez ka¿d¹ gminê. Wynika z nich, ¿e usuwanie œniegu i lodu z chodnika nale¿y do w³aœciciela posesji z nim s¹siaduj¹cej. Jak jednak czêsto bywa, prawo jest interpretowane na ró¿ne sposoby.- Nagle siê okazuje, ¿e pas trawy o szerokoœci pó³ metra pomiêdzy ogrodzeniem posesji a chodnikiem mo¿e byæ tematem spornym i jest traktowany przez s¹dy w ró¿nych miejscach w Polsce jako temat trudny - mówi komendant Stra¿y Miejskiej w Ostrzeszowie Artur Drzyzga. - Niektórzy interpretuj¹, ¿e zapis „bezpoœrednia przyleg³oœæ” oznacza, i¿ chodnik musi bezpoœrednio przylegaæ do ogrodzenia. Wystarczy kawa³ek zieleni upiêkszaj¹cej i ju¿ staje siê to tematem spornym i taki chodnik staje siê miejscem, który powinien do porz¹dku doprowadziæ zarz¹dca drogi. Z doœwiadczeñ Stra¿y Miejskiej wynika, ¿e czêœæ mieszkañców nie szuka wymówek czy luk w prawie i dba o czystoœæ chodnika przebiegaj¹cego obok ich domostw. Wielu jednak korzysta z ka¿dej mo¿liwoœci, by tego unikn¹æ. - Nasza praca, wynikaj¹ca z ustawy o utrzymaniu porz¹dku, polega na tym, ¿e chodzimy, pouczamy, a gdzie trzeba karzemy - przyznaje Drzyzga. - Z tym, ¿e dajemy czas. Od ustania opadów dajemy kilka godzin, bo ró¿nie bywa. Œnieg mo¿e spaœæ, kiedy ktoœ wyjecha³ ju¿ do pracy i nikogo nie ma w domu. Temat jest p³ynny i odzwierciedla podejœcie naszego spo³eczeñstwa do praworz¹dnoœci i innych mieszkañców. Jest to trudny temat, mówi¹c delikatnie. Wed³ug komendanta ostrzeszowskiej Stra¿y Miejskiej, w 80% przypadków niestosowania siê do przepisów wystarczy pouczenie, choæ zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy konieczne s¹ powa¿niejsze konsekwencje. Najwy¿szy mandat za tego typu wykroczenie wynosi 500 z³. REK


10

36-letnia mieszkanka Kêpna zg³osi³a Policji, ¿e za poœrednictwem portalu internetowego zamówi³a zabawki (klocki) i do chwili obecnej zamówionego towaru nie otrzyma³a. Sprawê prowadzi KKP w Kêpnie.

KTOŒ UKRAD£ DREWNO MIKORZYN 12 bm. jedna z mieszkanek powiadomi³a

Policjê, ¿e w okresie od grudnia 2015 do sierpnia 2016 r. w Mikorzynie nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y drewna i sprzêtu rolniczego o ³¹cznej wartoœci 6000 z³.

UKRADLI SPRZÊT DIAGNOSTYCZNY RYCHTAL 14 stycznia oficer dy¿urny KPP w Kêpnie zosta³ poinformowany o w³amaniu do jednej z firm na terenie gm. Rychtal. Nieznany sprawca skrad³ sprzêt diagnostyczny o ³¹cznej wartoœci 10.000 z³.

MIA£ GRAM MARIHUANY S£UPIA 14 stycznia po godz. 20 w S³upi (w gm. Bara-

nów) patrol policji zatrzyma³ auto, którego 27-letni pasa¿er posiada³ przy sobie narkotyki (1 gram marihuany). Zosta³ zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania by³ te¿ po u¿yciu alkoholu.

POD WP£YWEM NARKOTYKÓW KÊPNO 14 stycznia po godz. 20 na ul. Solidarnoœci

w Kêpnie policjanci zatrzymali do kontroli kieruj¹cego bmw 28-letniego mieszkañca gm. Trzcinica. Podczas rozmowy funkcjonariusze nabrali podejrzeñ, ¿e mê¿czyzna jest pod wp³ywem narkotyków. Wstêpne badanie potwierdzi³o ich przypuszczenia, pobrano te¿ krew do badañ. RED

CZAD W MIESZKANIU KÊPNO W minion¹ sobotê oko³o godz. 18.10 kêpiñscy stra¿acy zostali wezwani do jednego z mieszkañ przy ul. Wiosny Ludów, gdzie ulatnia³ siê tlenek wêgla. Wczeœniej na miejsce zosta³ wezwany zespó³ pogotowia ratunkowego, który zaopiekowa³ siê osob¹ poszkodowan¹. - W mieszkaniu detektor wielogazowy wskaza³ wystê-

powanie tlenku wêgla - potwierdza kpt. Jaros³aw Kucharzak, rzecznik KP PSP w Kêpnie. - Mieszkañcy opuœcili mieszkanie, które przewietrzono - ponowny pomiar nie wykaza³ zagro¿enia. Dodatkowo sprawdzono wszystkie lokale na klatce schodowej. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zdarzenia by³a niesprawna wentylacja w obiekcie. Osoba poszkodowana zosta³a przewieziona do szpitala. RED

ZA£¥CZY£ SIÊ CZUJNIK BRALIN 15.bm. oko³o godz. 20.15 za³¹czy³ siê czujnik tlenku wêgla w jednym z domów w Bralinie. Na miejscu stra¿acy potwierdzili wystêpowanie tlenku wêgla w budynku, który prawdopodobnie wydo-

bywa³ siê z nieszczelnego pieca na paliwo sta³e. - Budynek przewietrzono, piec wygaszono oraz zalecono wstrzymanie jego u¿ytkowania do czasu naprawy i sprawdzenia przez kominiarza - mówi kpt. Jaros³aw Kucharzak, rzecznik KP PSP w Kêpnie. RED

PALI£ SIÊ SKLEP W DONABOROWIE W miniony wtorek oko³o godz. 8.15 wybuch³ po¿ar sklepu spo¿ywczego w Donaborowie. W budynku znajdowa³a siê butla z gazem. Na miejscu stra¿acy zastali obiekt (kiosk) ca³kowicie objêty po¿arem; nikt nie zosta³ ranny w zdarzeniu. - Stra¿acy w sprzêcie ochrony dróg oddechowych przyst¹pili do dzia³añ gaœniczych, które doprowadzi³y do opanowania po¿aru - mówi kpt. Jaros³aw Kucharzak, oficer prasowy PSP w Kêpnie. - W trakcie gaszenia stra¿acy przeszukali obiekt - znaleziono i wyniesiono na zewn¹trz 11-kilogramow¹ butlê z gazem propan-buRED tan.

Fot. PSP Kêpno

OSZUSTWO INTERNETOWE?

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Po¿ar w budynku szko³y w Rakowie 9 stycznia oko³o godz. 21 wybuch³ po¿ar w szkole w Rakowie. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych okaza³o siê, ¿e pali siê mieszkanie, które znajduje siê nad szko³¹. Ogieñ zosta³ szybko zlokalizowany i opanowany. Czêœciowemu spaleniu uleg³o pomieszczenie gdzie znajdowa³ siê piec. Przy u¿yciu turbowentylatorów oddymiono resztê pomieszczeñ. Ca³a akcja trwa³a oko³o godziny. Obok stra¿aków z JR-G PSP bra³y w niej udzia³ jednostki OSP ze S³upi pod Kêpnem, £êki Opatowskiej i Opatowa. RED

Fot. OSP S³upia p. Kêpnem

KRONIKA POLICYJNA

REKLAMA

Twój Puls Tygodnia

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

NIE W 4D A 3D W materiale ,,Sokolnia w 4D’’, jaki ukaza³ siê na naszych ³amach tydzieñ temu wkrad³y siê nieprawid³owoœci, na co zwraca uwagê dyrektor Kêpiñskiego Oœrodka Kultury Anna Niesobska.

Kêpiñskie kino pracowaæ bêdzie w technologii (wymiar) 3D, a nie - jak podaliœmy - 4D. Natomiast jakoœæ obrazu bêdzie w 4K. - Projektor ma mo¿liwoœæ wyœwietlania w formacie 2D i 3D. System nag³o-

BIURO REKLAMY TEL. 62 732 05 50

KÊPNO œnienia - dolby 7.1 - mówi dyrektor Otwarcie kina nast¹pi 24 stycznia, natomiast pierwszy seans repertuarowy zostanie wyœwietlony ju¿ trzy dni póŸniej. Sebastian Go³dyn

KÊPNO

OKRAD£ 72-LATKÊ, KTÓRA MU POMOG£A 72-latka przygarnê³a bezdomnego mê¿czyznê podczas mrozów, a ten j¹ okrad³. 10 stycznia policjanci Wydzia³u Kryminalnego KPP w Kêpnie zatrzymali 52-letniego mê¿czyznê bez sta³ego miejsca zamieszkania, który okrad³ starsz¹ kobietê. 72-letnia mieszkanka Kêpna przygarnê³a go i bezinteresownie pomaga³a podczas mrozów. Mê¿czyzna bêd¹c w jej domu skrad³ kobiecie pieni¹dze, zegarek i maszynkê do strzy¿enia. Suma strat siêga ³¹cznie 560 z³. W chwili zatrzymania 52-latek by³ kompletnie pijany - w wydychanym powietrzu mia³ 2,3 promila alkoholu. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolnoœci. RED


Twój Puls Tygodnia

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

KÊPNO

Stra¿acy podsumowali miniony rok

PRIORYTETEM ROZWÓJ I UZNANIE SPO£ECZNE

- Mamy bardzo wysokie uznanie spo³eczne, nie pozwólmy, ¿ebyœmy zmarnowali te uznanie - zwróci³ siê do kêpiñskich stra¿aków podczas rocznej odprawy z-ca wielkopolskiego komendanta PSP Dariusz Matczak, Dariusz Matczak, zastêpca wielkopolskiego komendanta PSP w Poznaniu. Do 691 ró¿nego rodzaju zdarzeñ wyje¿d¿ali w 2016 r. stra¿acy z KP PSP w Kêpnie. Najwiêcej interwencji zwi¹zanych by³o z miejscowymi zagro¿eniami (m.in. wypadki czy dzia³ania polegaj¹ce na usuwaniu skutków lokalnych zagro¿eñ. Odnotowano tak¿e 146 po¿arów. - Najwiêksze zagro¿enia po¿arowe zwi¹zane s¹ z zak³adami meblowymi rozlokowanymi w du¿ej liczbie w naszym powiecie - mówi³ komendant PSP w Kêpnie bryg. Wojciech Grabarek. - Ostatni rok by³ bardzo ³askawy jeœli chodzi o iloœæ zdarzeñ, bo tylko 3 po¿ary odnotowaliœmy na terenie zak³adów meblowych. Najbardziej powa¿nym zdarzeniem, w jakim braliœmy udzia³ by³ po¿ar hali magazynowo-produkcyjnej w jednym z zak³adów produkcji mebli tapicerowanych w Mroczeniu. W akcji trwaj¹cej 9 godzin bra³o udzia³ 19 jednostek stra¿y po¿arnej i 75 stra¿aków.

Komendant Grabarek dziêkowa³ wszystkim stra¿akom, którzy wyje¿d¿aj¹c na akcje przyczynili siê do ratowania zdrowia i ¿ycia ludzkiego. - To by³ rok trudny i cieszê siê, ¿e wszyscy z zaanga¿owaniem i poœwiêceniem realizowali na³o¿one na nich zadania - podkreœla³. - Co prawda nie ma okazji do poœwiêcenia nowego samochodu, nowego du¿ego sprzêtu, nie ma okazji, ¿eby wypiæ lampkê szampana, ale jeszcze przyjdzie na to czas w przysz³oœci - prognozowa³. W odprawie rocznej uczestniczy³ z-ca wielkopolskiego komendanta PSP Dariusz Matczak, który podsumowa³ ca³oroczn¹ pracê kêpiñskich stra¿aków. - Mamy bardzo wysokie uznanie spo³eczne, nie pozwólmy, ¿ebyœmy zmarnowali te uznanie - apelowa³. - Róbmy tak, by te uznanie utrzymaæ na co najmniej takim poziomie, na jakim siê na chwilê obecn¹ znaj-

duje. ¯eby to zrobiæ musimy siê ca³y czas rozwijaæ. Dziœ w KPP w Kêpnie zatrudnionych jest 46 stra¿aków (1 vacat) i jeden przedstawiciel Korpusu S³u¿by Cywilnej. W roku 2016 OSP Laski i OSP Trêbaczów w³¹czone zosta³y do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, dlatego te¿ ich prezesi - dh Jerzy Szyc i dh Grzegorz Gandecki - odebrali podczas odprawy oficjalnie dokumenty z tym zwi¹zane. Wspomniano tak¿e o odznaczeniu m³. asp. Szymona Bochma Medalem za Ofiarnoœæ i Odwagê przyznanym przez Prezydenta RP. - Zastanawia³am siê czy jest dziedzina ¿ycia, w której nie ma stra¿aków - przyzna³a wicestarosta Gra¿yna Jany. - Mo¿e szpital, mo¿e przedszkola? No nie, wszêdzie widaæ pracê stra¿aków i za to bardzo dziêkujê. - My nie rozró¿niamy, kto z jakiego ugrupowania, kto

11

Pierwsi Kandydaci

CZ£OWIEK ROKU POWIATU KÊPIÑSKIEGO z jakiej partii, kto jest z OSP czy kto jest z PSP – podkreœla³ prezes zarz¹du powiatowego ZOSP Micha³ B³a¿ejewski. - My mamy do wykonania pewn¹ pracê, pomoc drugiemu cz³owiekowi i to czynimy. Emerytowany komendant PSP w Kêpnie Eugeniusz Grzesiak nie kry³ jednak ¿alu do w³adz wojewódzkich, w zwi¹zku z niew³¹czeniem OSP Œwiba do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. - Znam zapa³ tych stra¿aków - mówi³ Grzesiak. - W ostatnich trzech latach ta jednostka bardzo du¿o zrobi³a w zakresie wyposa¿enia. Nawet wiem, ¿e by³a decyzja w³adz samorz¹dowych dotycz¹ca rozbudowy stra¿nicy, ¿eby j¹ jeszcze powiêkszyæ. Nagle dowiadujemy siê, ¿e administracyjnie nie mo¿e byæ w³¹czona, bo w tej chwili s¹ ju¿ dwie jednostki w tej gminie, jednak w tym jest liczona PSP i nie mo¿na tak siê t³umaczyæ. Z Kêpna do Œwiby jest 8 km, a w promieniu nie ma ¿adnej jednostki KSR-G - argumentowa³. Grzesiak zaznaczy³ te¿, ¿e jednostki OSP niew³¹czone do KSR-G nie zawsze s¹ brane pod uwagê podczas interwencji. - Tak¹ najwiêksz¹ bia³a plam¹ jest gmina Baranów. Tam na 11 jednostek w 2016 roku, piêæ w ogóle nie bra³o udzia³u w gaszeniu czy likwidacji skutków ró¿nych zdarzeñ. Czêsto s³ysza³em od nich, ¿e w s¹siedniej miejscowoœci jest zdarzenie, my stoimy, mamy 2 km, a jad¹ wozy z innych miejscowoœci maj¹c po 8 km. (...) To jest wygaszanie zapa³u stra¿aków ochotników - podsumoSG wa³.

W³aœciciele gospodarstwa ogrodniczego w Mroczeniu Anna i Zenon Dziergwa i w³aœciciel firmy ,,IdŸczak Meble’’ z £êki Opatowskiej Roman IdŸczak (w kategorii Manager Roku), by³y radny z Mroczenia Andrzej Ciurys, so³tys Olszowy Grzegorz Berski i wójt Baranowa Bogumi³a Lewandowska-Siwek (w kategorii Samorz¹dowiec Roku) – to pierwsi kandydaci zg³oszeni przez czytelników w konkursie Cz³owiek Roku Powiatu Kêpiñskiego. W kategorii Pro Publico pierwszym, zg³oszonym przez czytelników kandydatem jest ks. Mariusz Bia³ob³ocki – proboszcz parafii w Rychtalu. Liczba oddanych na poszczególnych kandydatów g³osów (jeden kupon to jeden g³os) pozwoli nam na wy³onienie laureatów tzw. Z£OTYCH TRÓJEK w ka¿dej kategorii. (Od 1 lutego 2017 r. g³osy na poszczególnych kandydatów mo¿na bêdzie tak¿e oddawaæ za poœrednictwem Internetu oraz SMS-ów). W drugim etapie laureaci Z³otych Trójek zostan¹ zarekomendowani Kapitule Konkursu, która to w tajnym g³osowaniu dokona ostatecznego, niezale¿nego wyboru laureatów tytu³u Manager, Samorz¹dowiec, Pedagog i Pro Publico Bono oraz - spoœród wy³onionych wczeœniej przez spo³ecznoœci szkó³ ponadgimnazjalnych kandydatów - Ucznia 2016 Roku. Regulamin konkursu: www.pulstygodnia.pl

Tytu³ Cz³owieka Roku 2016 Powiatu Kêpiñskiego w kategorii: ................................................................................... (MANAGER ROKU, PEDAGOG ROKU, SAMORZ¥DOWIEC ROKU, PRO PUBLICO BONO)

proponujê przyznaæ Pani/Panu: ................................................................................... Uzasadnienie: ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Imiê i nazwisko oraz adres zg³aszaj¹cego: ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................

BIURO REKLAMY TEL. 62 732 05 50

UWAGA: Zg³oszenia przyjmujemy tylko na oryginalnych kuponach. Jeden kupon, to jeden g³os. Kupony nale¿y przesy³aæ na adres: Twój Puls Tygodnia, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów. Ostateczny termin nadsy³ania kuponów: 10.03.2017 r.


12

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Nasze szko³y w opublikowanym przez ,,Perspektywy’’ rankingu

TROCHÊ GORZEJ, ALE NADAL DOBRZE Kolejny spadek odnotowa³o I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kêpnie w opublikowanym w miniony wtorek przez ,,Perspektywy'' ogólnopolskim rankingu szkó³ ponadgimnazjalnych. Mimo tego, to w³aœnie kêpiñskie liceum dzier¿y palmê pierwszeñstwa w naszym regionie. Ranking Szkó³ Ponadgimnazjalnych 2017 opiera³ siê na trzech kryteriach w odniesieniu do liceów ogólnokszta³c¹cych i czterech w przypadku techników.

LICEA W Rankingu Liceów Ogólnokszta³c¹cych o miejscu szko³y decydowa³y: sukcesy szko³y w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowi¹zkowych (25%) oraz wyniki matury z przed-

KÊPNO

miotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzglêdniono te¿ osi¹gniêcia w olimpiadach miêdzynarodowych. Tu I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. mjra Henryka Sucharskiego zajê³o 252 (na 500 sklasyfikowanych) miejsce (w roku 2016 - 215 a w roku 2015 - wysokie 84 miejsce) zdobywaj¹c 44.96 pkt. W skali Wielkopolski I LO zajê³o 12 miejsce (na 49 szkó³) W s¹siednim Ostrzeszowie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Curie Sk³odowskiej

zajê³o 358 miejsce (w roku 2016 - 469, 2015 - 430), a wiêc mo¿na mówiæ o jakimœ sukcesie, zdobywaj¹c 41.20 pkt. W skali Wielkopolski ostrzeszowski ogólniak zaj¹³ 23 miejsce.

TECHNIKA W Rankingu Techników rozk³ad kryteriów by³ nastêpuj¹cy: sukcesy szko³y w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowi¹zkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu

zawodowego (30%). Tu najlepiej wypad³o (miejsce 14 w Wielkopolsce i 198 w skali kraju) Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 im. Powstañców Wlkp. w Ostrzeszowie (51,94). W roku 216 by³o to 190 miejsce a w 2015 - 185. Technikum Nr 2 w ZS Nr 1 w Kêpnie zajê³o 49 miejsce w Wielkopolsce (300+ w skali kraju) zdobywaj¹c 42,37 pkt. Na 56 miejscu (300+ w skali kraju) znalaz³o siê Technikum Nr 2 w ZS Nr 2 w Ostrzeszowie zdobywaj¹c 41,38 pkt. (wczeœniej równie¿ 56 miejsce w Wielkopolsce). Na 77 w Wielkopolsce (300+ w skali kraju) miejscu znajduje siê Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Kêpnie zdobywaj¹c 38,19 pkt.Technikum w ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie w skali kraju zajê³o 267 miejsce (w woj. ³ódzkim 14). W skali kraju pierwsze miejsce zajê³o Tech-

nikum Elektroniczne w ZSE im. WP w Bydgoszczy. W Wielkopolsce - Technikum Komunikacji w Zespole Szkó³ Komunikacji w Poznaniu (4 w kraju). W regionie kaliskim - Technikum Nr 1 w Zespole Szkó³ Technicznych w Ostrowie Wlkp. (177 w kraju i 10 w województwie). Przez wiele lat jedynym porównywalnym w skali kraju wskaŸnikiem poziomu nauczania w szko³ach by³y sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i to one decydowa³y o miejscu w rankingu. Od kilku lat najwa¿niejszym elementem branym pod uwagê przy obliczeniach jest wynik matury z przedmiotów obowi¹zkowych i dodatkowych, a w przypadku techników tak¿e wyniki egzaminu zawodowego. Przygotowanie takiej klasyfikacji sta³o siê mo¿liwe dziêki sprawnie dzia³aj¹cemu systemowi eg-

zaminów zewnêtrznych.

ficzn¹ - wyzna³ Psikus. - Ma to wspó³graæ z przebudow¹ parkingu znajduj¹cego siê przy kinie, jak i tworzeniem nowoczesnego funkcjonalnego parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy 1000-lecia. Ta czêœæ miasta

zmieni siê nie do poznania przekonywa³. - Jako pierwszy wyemitujemy film "Wo³yñ", co prawda to nie premiera, ale du¿o osób tej produkcji nie widzia³o. Poka¿emy tak¿e "Powidoki", ogólnie na pocz¹tku bêdziemy rotowaæ pomiêdzy premierami a filmami niedawno wydanymi. Dodatkowo w czasie ferii odbywaæ siê bêd¹ seanse przedpo³udniowe - oznajmi³ kierownik KOK, Grzegorz Leks I etap inwestycji wyniós³ 2 mln 300 tys. z³. Sfinanso-

wanie przebudowy kina by³o mo¿liwe dziêki dotacji w kwocie 1.190.171 z³, jak¹ gmina Kêpno pozyska³a na cele kulturalne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dotacjê na cyfryzacjê uzyskano z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 149 256 z³, dotacjê na wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji oraz dostawê i monta¿ foteli kinowych w kwocie 80 000 z³ pozyskano z tego SG samego Ÿród³a.

ZASADY OGÓLNE RANKINGU Ranking uwzglêdnia szko³y, w których maturê w maju 2016 r. zdawa³o minimum 12 maturzystów, wyniki œrednie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowi¹zkowo by³y nie mniejsze ni¿ 0,75 œredniej krajowej w liceach. W Rankingu zosta³y wziête pod uwagê wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowi¹zkowych i dodatkowych, oraz egzaminy jêzykowe na poziomie dwujêzycznym. G³ówne wskaŸniki rankingowe zosta³y unormowane do 100, gdzie 100 otrzyma³a szko³a najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkó³ s¹ odniesieniem ich wartoœci do wyniku najlepszej szko³y w tym kryterium. RED

Otwarcie ’’Sokolni’’ tu¿ tu¿

Kino na miarê XXI wieku 24 stycznia nast¹pi uroczyste otwarcie zmodernizowanego kina "Sokolnia". Na specjalnej konferencji prasowej ujawniono, co nowego czeka widza, który wybierze siê na seans. W "Sokolni" zainstalowano 176 nowych foteli kinowych. Filmy wyœwietlane bêd¹ przez nowoczesny projektor cyfrowy pracuj¹cy z rozdzielczoœci¹ 4K w hollywoodzkim standardzie Digital Cinema Initiatives, wyposa¿ony w uk³ad do projekcji 3D. Na potrzeby projekcji wykonano system nag³oœnienia pracuj¹cy w technologii Dolby Surround 7.1. - Moim celem by³o stworzenia miejsca spe³niaj¹cego oczekiwania zarówno kinomanów, jak równie¿ amatorów innych propozycji kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle. Miejsca,

którego bogata oferta skierowana bêdzie do mieszkañców naszej gminy - powiedzia³ burmistrz Piotr Psikus. Obiekt zosta³ dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych poprzez wykonanie toalety, pochylni przy wejœciu i windy przy schodach prowadz¹cych do sali kinowej. - Jest kilka innych ciekawych rzeczy, œciany zosta³y kilkukrotnie pomalowane specjaln¹ farb¹ odbijaj¹c¹ dŸwiêk i œwiat³o, ustawienia œcian bocznych s¹ dostosowane do tego, aby akustyka prawid³owo funkcjonowa³a, na dachu go³ym okiem widaæ, ¿e pojawi³y siê urz¹dzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, które umo¿liwiaj¹ nam piêciokrotn¹ wymianê powietrza w ci¹gu godziny, nie bêdzie duszno, nie bêdzie gor¹co - wymienia³ burmistrz. Obiekt jest tak dostosowany,

REKLAMA

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹¿y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹.

Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej. 502 517 325, 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

¿e nie ma mo¿liwoœci rêcznego sterowania, wszystko jest zwi¹zane z automatyk¹. (...) Sala kinowa umo¿liwi tak¿e przeprowadzanie konferencji i szkoleñ, pierwsze 4 rzêdy foteli na widowni wyposa¿one s¹ w sk³adane pulpity przeznaczonego do tego typu spotkañ. Widownia jest doskonale wyt³umiona, dŸwiêk rozprasza siê nie powoduj¹c echa, a oœwietlona jest za pomoc¹ 26 lamp sufitowych oraz 20 lamp rozmieszczonych na œcianach bocznych, których sterowanie jest mo¿liwe za pomoc¹ tabletu. Bilet mo¿na bêdzie nabyæ przez Internet. Wiosn¹ ruszy drugi etap modernizacji. - Wykonana zostanie elewacja budynku kina, podobnie jak mieszcz¹cego siê obok KOSIR. Te dwa budynki otrzymaj¹ zupe³nie inn¹ zewnêtrzn¹ szatê gra-


Twój Puls Tygodnia

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

OTWARCIE ¯£OBKA W PERZOWIE

10 stycznia uroczyœcie otwarto ¿³obek oraz przebudowane przedszkole w Perzowie. Inwestycja trwa³a pó³ roku. Ca³oœæ powierzchni wynosi 236 m2. 24 dzieci znajdzie miejsce w ¿³obku, natomiast do przedszkola uczêszcza obecnie 50 dzieci. Ca³kowity koszt inwestycji to kwota 1.647.123 z³. w tym: przebudowa przedszkola - 812 481 z³, budowa gminnego ¿³obka - 834 641 z³ (w tym dofinansowanie budowy ¿³obka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

³ecznej w ramach programu ,,Maluch edycja 2016 modu³ 1” - 547.123 z³. Wk³ad w³asny: 287.518 z³. Zakres inwestycji obejmowa³ wykonanie budynku ¿³obka i przebudowa budynku przedszkola wraz z dojœciami i podjazdami, wewnêtrzn¹ instalacj¹ wod.-kan., p.po¿., centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej, wentylacj¹ mechaniczn¹, inst. elektryczn¹, przebudow¹ kot³owni i ruroci¹gu ciep³owniczego oraz przy³¹czami: kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci¹gowej. RED

Uroczyœcie oddano do u¿ytku wart¹ 840 tysiêcy z³ inwestycjê

13

W OPATOWIE MAJ¥ ¯£OBEK Kosztowa³ 840 tysiêcy z³ i powsta³ w niespe³na 4 miesi¹ce. W miniony wtorek w Opatowie uroczyœcie otwarto samorz¹dowy ¿³obek. Jest w nim miejsce dla 20 dzieci. ¯³obek powsta³ dziêki dotacji celowej przekazanej przez Wojewodê Wielkopolskiego w ramach resortowego programu ,,Maluch 2016'', dziêki czemu gmina £êka Opatowska otrzyma³a ponad 50-procentowe (dok³adnie 454.354 z³) dofinansowanie. Nic wiêc dziwnego, ¿e w uroczystym otwarciu wziê³a udzia³ wicewojewoda Marlena Mal¹g, która gratulowa³a lokalnym samorz¹dowcom inicjatywy i wspólnie z wójtem Adamem Kopisem przekaza³a dyrektor Marii Haziak symboliczny klucz do budynku. ¯³obek powsta³ przy istniej¹cym w Opatowie przedszkolu, st¹d nie by³o koniecznoœci budowy nowej kuchni. Na 200 m2 zlokalizowano m.in. salê z jadalni¹, salê do le¿akowania, przechowalniê wózków i sanitariaty. Ten obiekt to nie tylko piêknie wyremontowany

budynek, ale tak¿e ludzie tutaj pracuj¹cy – podkreœla³a Marlena Mal¹g. - ¯yczê gronu pedagogicznemu, aby stworzy³o tutaj tak¹ atmosferê, ¿eby dzieci chêtnie tutaj przychodzi³y. Poœwiêcenia ¿³obka dokona³ biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, ks. £ukasz Buzun. RED

W imieniu organizatorów z ogromn¹ przyjemnoœci¹ pragniemy zaprosiæ Pañstwa na IV edycjê Targów Budownictwa i Wyposa¿enia Wnêtrz „Budujemy nowoczeœnie” w Kaliszu.

Dlaczego Targi? Wed³ug badañ przeprowadzonych przez PENTOR targi spe³niaj¹ nastêpuj¹ce cele: • Zademonstrowanie obecnoœci firmy na rynku (83%) • Pozyskanie nowych klientów (77,6%) • Prezentacja nowych produktów (79%) • Wzrost znajomoœci i doskonalenie wizerunku firmy (76%) • Zawieranie umów sprzeda¿y (64%) • Wp³yw na decyzjê klientów (63%)

wanym systemem marketingowym. Nie mo¿e byæ bardziej bezpoœredniego marketingu jak na targach, gdzie wystawca spotyka siê z klientem twarz¹ w twarz.” A. Kuca, Polska Korporacja Targowa

„W biznesie targi s¹ miejscem magicznym. Jedynym, które umo¿liwia osi¹gniêcie a¿ tak wielu celów jednoczeœnie – w tym samym miejscu, w tym samym czasie i w niepowtarzalnej atmosferze. Zw³aszcza dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, targi s¹ zintegro-

Targi odbêd¹ siê w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej Kalisz-Arena w Kaliszu maj¹cej blisko 1000 m2 powierzchni wystawienniczej. Chcielibyœmy zaprosiæ do udzia³u w Targach wszystkich producentów, poœredników, dys-

trybutorów oraz us³ugodawców dzia³aj¹cych w bran¿y budowlanej oraz wyposa¿enia i wykoñczenia wnêtrz. Jesteœmy pewni, ¿e Pañstwa obecnoœæ uœwietni oraz bezsprzecznie podniesie atrakcyjnoœæ Targów, a Pañstwu pozwoli dotrzeæ do licznego grona osób bezpoœrednio zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji budowlanych. Jako organizatorzy zapewniamy przeprowadzenie szerokich dzia³añ reklamowych i promocyjnych w celu jak najwiêkszego nag³oœnienia imprezy.


14

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

WOŒP w powiecie kêpiñskim

UZBIERALI 120 TYSIÊCY Z£OTYCH

190 wolontariuszy i 120 tysiêcy z³. Takim sukcesem mo¿e siê poszczyciæ kêpiñski sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Spor¹ cegie³kê w kwocie 20 tys. z³ dorzuci³a Olszowa. Wolontariuszy WOŒP mo¿na by³o spotkaæ nie tylko w Kêpnie, ale i w Olszowie, Bralinie, £êce Opatowskiej i Opatowie, Baranowie, Grêbaninie, Ostrówcu, Perzowie, Rychtalu... Praktycznie wszêdzie. W Kêpnie orkiestrowe centrum mieœci³o siê w hali KOSiR. - Z licytacji uzbieraliœmy 9800 z³. Mieliœmy gad¿ety od WOŒP, nie zabrak³o mebli z okolicznych zak³adów. Nie zabrak³o upominków od pose³ RP, And¿eliki Mo¿dzanowskiej, starosty i burmistrza - mówi Wies³aw Walas, szef sztabu WOŒP w Kêpnie. Rok wczeœniej kêpiñski sztab zebra³ 100 tys. z³. Po raz pierwszy - i to jak - zagra³ te¿ sztab WOŒP w Olszowie. Z sukcesem. Uda³o im siê zebraæ ok. 20 tys. z³. Sk¹d taki wynik? Takie pieni¹dze przynios³a m.in. licytacja gad¿etów, jak równie¿ datki wrzucane do puszek. Na miejscowym boisku gra³y tego dnia zespo³y Menelaos i Lovi czy Mrodance. Licytowane na antenie Radia Sud Z³ote Serduszko (jego w³aœcicielem sta³a siê sieæ aptek ,,Na Zdrowie Dariusz i Wojciech P³aweccy") przynios³o dla Orkiestry 15 tys. z³. W Bralinie w orkiestrowe granie zaanga¿owa³o siê

miejscowe gimnazjum oraz Stowarzyszenie ARTwarium. Z puszkami kwestowa³o 20 wolontariuszy. Podczas koncertu fina³owego wyst¹pili: The Gentlemens, Studio Piosenki - Wieruszowski Dom Kultury oraz formacja Lata Dwudzieste. Od godziny 15.00 przy Œwietlicy Œrodowiskowo-Profilaktycznej „Têcza” ka¿dy móg³ poczêstowaæ siê grochówk¹, któr¹ przygotowa³ Marian K³osek z Bralina. W trakcie koncertu odby³a siê licytacja gad¿etów WOŒP. W sumie zebrano 8 tys. z³.

W Perzowie, jak i ca³ej gminie, od wczesnych godzin rannych kwestowa³o 18 wolontariuszy. W godzinach

popo³udniowych w GOK odbywa³y siê koncerty i pokazy lokalnych artystów po³¹czone z licytacj¹ orkiestro-

wych gad¿etów. W sumie zebrali 10 704 22 z³. 8099,22 z³ Na perzowskiej scenie zaprezentowali siê m³odzi karatecy z Klubu Karate Kaminari, sekcja instrumentalno-wokalna dzia³aj¹ca przy GOK w Perzowie, szko³a tañca Glamdance. Odby³ siê tak¿e koncert zespo³u Perzowianie, swoje talenty wokalne prezentowa³y dzieci z ZS w Perzowie i ZS w Trêbaczowie. Na zakoñczenie wyst¹pi³ duet One Night z Ukrainy. RED

Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

15

POZNAÑSKIE S£OWIKI NA POZNAÑSKIEJ W KÊPNIE Wydarzenie artystyczne rozpoczynaj¹cego siê 2017 roku ,,Podnieœ rêkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹...'' zaœpiewa³ na fina³ - razem z kêpnianami - kolêduj¹cy w koœciele Matki Bo¿ej Ró¿añcowej przy ul. Poznañskiej w Kêpnie Chór Stuligrosza ,,Poznañskie S³owiki''. Koncert ten bezsprzecznie nazwaæ mo¿na wydarzeniem artystycznym rozpoczynaj¹cego siê 2017 roku. Na sobotni koncert zaprosili mieszkañców burmistrz Kêpna Piotr Psikus, Kêpiñski Oœrodek Kultury i ksi¹dz proboszcz Marek Otrêba. Prowadz¹cy spotkanie Witold Pelka podkreœli³, ¿e jest to drugi dzieñ kolêdowania, w pi¹tek w KOK mia³ bowiem miejsce koncert utalentowanej kêpiñskiej m³odzie¿y. - Dzisiejszy wieczór jest okraszony wizyt¹ niezwyk³ych, wspania³ych goœci: Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego Filharmonii Poznañskiej zwanego Poznañskimi S³owikami... - zapowiedzia³. Burmistrz Piotr Psikus przypomnia³, ¿e wczeœniej z kolêd¹ goœcili w Kêpnie m.in. Golec uOrkiestra czy Rodzina Pospieszalskich. Ks. pra³at Marek Otrêba zwróci³ uwagê na fakt, ¿e

Poznañskie S³owiki wystêpuj¹ na... ulicy Poznañskiej w Kêpnie. Kiedy maestro Maciej Wieloch podniós³ batutê, pop³ynê³y najpiêkniejsze, wpisane w polsk¹ tradycjê kolêdy. ,,Wœród nocnej ciszy’’, ,,Noc cicha w œnie’’, ,,Bóg siê rodzi’’... Prawdziwa uczta. Poznañskie S³owiki daj¹ rocznie kilkadziesi¹t koncertów. Œpiewa³y niemal we wszystkich krajach eu-

ropejskich, a tak¿e w USA, Kanadzie, Korei Po³udnio-

wej oraz Japonii. Chór wystêpowa³ dla koronowa-

nych g³ów i prezydentów, a tak¿e wielokrotnie dla

cych d³u¿ej ni¿ kwadrans. Na szczêœcie rozgrzewa³a ciep³a herbata i oscypki. Uda³o nam siê wspólnie cieszyæ z faktu, ¿e „Bóg siê rodzi „Dzi-

siaj w Betlejem”. W niedzielne popo³udnie (8 stycznia) wszyscy ponownie poddaliœmy siê œwi¹tecznej magii. Od „Cichej nocy” kolêda po

papie¿a Jana Paw³a II. RED

POD CHOINK¥ W BARANOWIE Co roku pod gminn¹ choinkê w Baranowie ci¹gn¹ zewsz¹d ludzie ciekawi naszej ¿ywej szopki. Tym razem zwierzêta ze œwi¹tecznego orszaku Trzech Króli - wielb³¹d, osio³ek i kózki - przywêdrowa³y do nas z.. NiedŸwiedzia. I pewnie gdyby umia³y przemawiaæ ludzkim g³osem, pokolêdowa³yby z nami. Powtórzmy wiêc za Zygmuntem Jankowskim: „Niech z baranowskiego Rynku/ REKLAMA

wieœæ niesie, ¿e tu coœ mi³ego dzieje siê na chwa³ê Bogu! Wielb³¹d z NiedŸwiedzia, zewsz¹d kolêdnicy. Bóg siê rodzi!Po raz kolejny okaza³o

siê, ¿e wspólny œpiew ma moc jednoczenia ludzi. I to nawet wtedy, gdy siarczysty mróz nie zachêca³ do jakichkolwiek zgromadzeñ trwaj¹-

kolêdzie, w baranowskie niebo p³ynê³y œwi¹teczne strofy. I jak tu nie wierzyæ w cud kolêdowania? Miros³aw Soko³owski


16

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

Przekroczenie poziomu benzo(a)pirenu oraz py³u PM10 i PM2,5 na terenie powiatu kêpiñskiego

O MARGINES TOLERANCJI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Poznaniu za poœrednictwem swojej strony internetowej niemal codziennie publikuje komunikaty o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badañ Powiat Kêpiñski zakwalifikowany zosta³ w klasie czystoœci powietrza „C” - co oznacza, ¿e stê¿enie zanieczyszczeñ na terenie strefy przekracza poziomy dopuszczalne powiêkszone o margines tolerancji. Na terenie powiatu kêpiñskiego przekroczenia te dotycz¹: benzo(a)pirenu oraz py³u PM10 i PM2,5. G³ównym Ÿród³em zanieczyszczeñ powietrza w naszym regionie s¹ indywidualne paleniska domowe i lokalne kot³ownie, które zasilane s¹ niejednokrotnie wêglem s³abej jakoœci. Do

przyczyn wysokiej emisji py³ów nale¿y równie¿ spalanie odpadów poprodukcyjnych, g³ównie p³yt wiórowych. Badania naukowe potwierdzaj¹ ¿e zanieczyszczenie powietrza skraca ¿ycie nawet o 20%. Wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wdychaniu py³ów zawieszonych mo¿na przypisaæ 8% zgonów z grupy nowotworów p³uc, 5%

zgonów z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia oraz 3% zgonów z powodu ró¿nego rodzaju infekcji oddechowych. Jednoczeœnie zanieczyszczenie powietrza sklasyfikowano jako ludzki kancerogen Grupy 1, w której znajduj¹ siê takie substancje jak: azbest, pluton, czy promieniowanie UV. Nale¿y podkreœliæ, ¿e py³y oddzia³uj¹ szkodliwie nie

tylko na zdrowie ludzkie, ale tak¿e na roœlinnoœæ - py³, który osadza siê na ich powierzchni, zatyka aparaty szparkowe roœlin oraz blokuje dostêp œwiat³a utrudniaj¹c tym samym fotosyntezê. W przypadku gleb skutkuje zanikiem sk³adników od¿ywczych a zanieczyszczona py³em woda zmienia swoje pH. Py³y wykazuj¹ ma³¹ toksycznoœæ ostr¹, zaœ du¿¹ toksycznoœæ przewlek³¹, zwi¹zane jest to z ich zdolnoœci¹ do kumulacji w organizmie ludzkim, co ma znaczenie jako czynnik rakotwórczy. Najwa¿niejszym elementem w walce o czystsze powietrze jest nasza œwiadomoœæ. Zwróæmy uwagê na to, czym ogrzewamy nasze domy, czym zasilane s¹ przydomowe kot³ownie. Zwracajmy uwagê na nasze najRED bli¿sze otoczenie.

SPOTKANIE W SPRAWIE DROGI Gmina Trzcinica przyst¹pi³a do opracowania dokumentacji projektowej planowanych do wybudowania dróg gminnych w 2017 roku. 3 stycznia odby³o siê spotkanie dotycz¹ce jednej z nich, chodzi o tzw. drogê „ukoœn¹”, ³¹cz¹c¹ Piotrówkê z drog¹ krajowa nr 39, a dalej z Kêpnem. Gmina Trzcinica planuje w 2017 roku wybudowaæ odcinek do lasu, natomiast odcinek leœny w 2018 roku. W zwi¹zku z potrzeb¹

TRZCINICA

ustalenia stanu prawnego odcinka leœnego odby³o siê spotkanie i wizja terenowa

z udzia³em Nadleœniczego Nadleœnictwa Syców Józefa Szymañskiego, wójta Trzci-

nicy Grzegorza Hadzika, so³tysa Piotrówki Leszka Gawiñskiego oraz inspektora Józefa ¯³obiñskiego. Poczyniono odpowiednie ustalenia, które umo¿liwi¹ wykonanie dokumentacji oraz wykonanie drogi w dwóch etapach. Na powy¿sz¹ drogê, podobnie jak na drogi w Smardzach (kierunek Dom Ludowy) oraz w Wodzicznej (kierunek KuŸnica Trzciñska) Gmina Trzcinica z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie do Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu. UGT

KONCERTOWO W TURKOWACH

W minion¹ niedzielê w koœciele p.w. Dziesiêciu Tysiêcy Mêczenników w Turkowach odby³ siê Koncert Kolêd i Pastora³ek z udzia³em Zespo³u Kolêdników z Mikstatu pod dyrekcj¹ Stanis³awa Sztukowskiego. M³odzi artyœci wykonali znane wszystkim kolêdy w nowych aran¿acjach ,,PójdŸmy wszyscy do stajenki’’, ,,Gdy œliczna Panna’’ czy ,,Dzisiaj w Betlejem’’. Licznie przybyli do turkowskiego ko-

œcio³a mieszkañcy gminy Perzów mogli równie¿ us³yszeæ mniej znane kolêdy i pastora³ki, chocia¿by: ,,Jerozolima’’, ,,A có¿ to za dziecina’’, ,,Dziœ w stajence’’, ,,Angels from the realms of Glory’’, ,,Mamo, czy ju¿ wiesz’’. Gospodarzami koncertu byli proboszcz Parafii p.w. Dziesiêciu Tysiêcy Mêczenników w Turkowach ks. Ryszard Zieliñski oraz wójt Danuta Froñ. Wspó³organizatorem koncertu by³ Gminny Oœrodek Kultury w Perzowie. RK

Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Jak podzielili fundusz so³ecki w £êce Opatowskiej? Rada Gminy £êka Opatowska zabezpieczy³a w bud¿ecie gminy na 2017 r. œrodki dla so³ectw na fundusz so³ecki w kwocie 245 820,93 z³. Co roku we wrzeœniu mieszkañcy poszczególnych So³ectw Gminy £êka Opatowska decyduj¹ o przeznaczeniu pieniêdzy w ramach tak zwanego Funduszu So³eckiego. To pieni¹dze, które przekazywane s¹ na realizacjê lokalnych potrzeb, wa¿nych dla mieszkañców poszczególnych miejscowoœci. Dziêki wspólnym wysi³kom lokalnych spo³ecznoœci i w³adz samorz¹dowych Fundusz So³ecki wp³ywa na poprawê naszego najbli¿szego otoczenia. Liczymy, ¿e bêdzie tak dalej w kolejnych latach.

FUNDUSZ SO£ECKI 2017 SO£ECTWO OPATÓW • Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Opatowie • Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej kamieniem - ul. Parkowa i Lipowa • Przebudowa Sali wiejskiej przy OSP Opatów SO£ECTWO SIEMIANICE • Modernizacja boiska - trybuny dla kibiców • Remont chodnika przy ul. Szembeków SO£ECTWO BIADASZKI • Remont i modernizacja Sali OSP Biadaszki, w tym; wymiana sufitu, malowanie, doposa¿enie zaplecza kuchennego SO£ECTWO TRZEBIEÑ • Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem dróg gminnych w Trzebieniu • Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Trzebieniu (obokboiska, OSP) • Zakup wyposa¿enia kuchni na Sali OSP w Trzebieniu • Rozbudowa budynku OSP w Trzebieniu SO£ECTWO £ÊKA OPATOWSKA • Wykonanie op³otowania przy boisku sportowym w £êce Opatowskiej • Remont gara¿y w Domu Stra¿aka - Rolnika w £êce Opatowskiej SO£ECTWO ZMYŒLONA S£UPSKA • Utwardzenie terenu przed sal¹ Wiejsk¹ w Zmyœlonej S³upskiej wraz z za³o¿eniem kostki brukowej na powierzchni ok.. 120m2 SO£ECTWO LIPIE • Czêœciowe op³otowanie wokó³ Sali OSP Lipie • Modernizacja Sali OSP, w tym; wymiana drzwi wewnêtrznych, dobudowanie toalet SO£ECTWO MARIANKA SIEMIEÑSKA • Modernizacja Centrum Pszczelarstwa w Mariance Siemieñskiej, w tymzakup kostki brukowej, doposa¿enie Sali i kuchni Centrum Pszczelarstwa wykonanie zaplecza gospodarczego SO£ECTWO RAKÓW • Remont pomieszczeñ w budynku komunalnym w Rakowie oraz zagospodarowanieterenu wokó³ budynku • Remont i doposa¿enie kuchni i zaplecza kuchennego na Sali OSP Raków • Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej • Wynajem równiarki na drogi dojazdowe do pól SO£ECTWO KU•NICA S£UPSKA • Wyposa¿enie placu zabaw SO£ECTWO PIASKI • Utwardzenie drogi gminnej • Zakup namiotu wraz z wyposa¿eniem • Zakup wyposa¿enia Sali wiejskiej i doposa¿enie kuchni • Doposa¿enie oddzia³u Przedszkolnego w pomoce naukowe • Modernizacja boiska w Piaskach SO£ECTWO SZALONKA • Wymiana pokrycia dachowego na Sali OSP Szalonka W RAMACH FUNDUSZU SO£ECKIEGO PRZEZNACZONEGO NA 2016 ROK W GMINIE £ÊKAOPATOWSKA W LISTOPADZIE I GRUDNIU ZREALIZOWANO OSTATNIE PRZEDSIÊWZIÊCIA: £ÊKA OPATOWSKA: przebudowano komin i zmodernizowano kuchniê w Domu Stra¿aka - Rolnika oraz zakupiono bramki, kosze, stojaki na boisko sportowe przy LZD „Zawisza" £êka Opatowska, RAKÓW: utwardzono drogi dojazdowe do pól, remont i doposa¿enie zaplecza kuchennego w sali OSP /zakupiono sto³y, drzwi, gres, fugi/ oraz czyszczenie rowów przy drodze gminnej, KU•NICA S£UPSKA: remont œwietlicy wiejskiej /zakupiono sto³y, szafy, sprzêt AGD, artyku³y przemys³owe/, PIASKI: ocieplenie sali OSP, zakup rolet oraz moskitier okienne,utwardzenie dróg dojazdowych do pól, SZALONKA: zakup materia³ów budowlanych oraz blachy na dach sali OSP, OPATÓW: wykonanie projektu przebudowy sali wiejskiej w Opatowie przy OSPoraz utwardzenie dróg dojazdowych do pól, BIADASZKI: modernizacja sali OSP, TRZEBIEÑ: zakupiono i zamontowano rolety na budynku sali OSP orazwykonano projekt rozbudowy budynUG£O ku.


Twój Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.

BARANÓW BRALIN KÊPNO £ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA

KOLÊDOWANIE NA PÓLKU 8 stycznia w sanktuarium Na Pólku laureaci V Festiwalu Kolêd i Pastora³ek zaprezentowali swoje talenty wokalne i muzyczne. Zanim jednak mog³a siê odbyæ gala laureatów festiwalu, jeszcze w grudniu poprzedniego roku przeprowadzone zosta³y eliminacje i wy³oniono zwyciêzców. Do konkursu przyst¹pili uczniowie z 16 szkó³ podstawowych z powiatu kêpiñskiego, m.in. uczniowie ZS w £êce Mroczeñskiej, SP w Grêbaninie, SP w Dro¿kach, ZS w Perzowie, SP w Buczku Wielkim, ZS w Nowej Wsi Ksi¹¿êcej, ZS

ni zostali na dwie grupy wiekowe: kl. I – III i kl. IV-VI oraz na dwie kategorie: soliœci i duety oraz zespo³y i chóry. Wykonawców ocenia³o jury pod przewodnictwem ks. Jacka Paczkowskiego - doktora muzy-

kologii Wy¿szego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Dopiero podczas uroczystego koncertu galowego w sanktuarium Na Pólku og³oszone zosta³y pe³ne wyniki i wrêczono nagrody, statuetki i dyplomy. UGB

NOWOROCZNY KONCERT W OPATOWIE

6 stycznia w œwiêto Trzech Króli w koœciele parafialnym w Siemianicach odby³ siê wyj¹tkowy Noworoczny Koncert Kolêd i Pastora³ek. Najpiêkniejsze polskie kolêdy i pastora³ki zosta³y wykonane przez dzieci i m³odzie¿ z terenu gminy. W trakcie koncertu licznie zgromadzeni goœcie mogli REKLAMA

ZWYCIÊZCY V FESTIWALU KOLÊD I PASTORA£EK: Grupa wiekowa kl. I – III Kategoria solista/duet 1. Martyna Jerczyñska, SP w Grêbanin 2. Maja Sk¹pska, ZS £êka Opatowska 3. Tomasz Iwan, SP Bralin Kategoria zespó³/chóry 1. Zespó³ wokalny, SP Wielki Buczek 2. Zespó³ wokalny, SP Bralin 3. Zespó³ wokalny, ZS Nowa Wieœ Ksi¹¿êca

w Laskach, SP w Opatowie, ZS w £êce Opatowskiej, ZS w Trzcinicy, SP w Rychtalu, ZS w Donaborawie, SP w Hanulinie, SP w Kr¹¿kowach, ZS w Trêbaczowie i SP w Bralinie. Regulaminowo wykonawcy podziele-

us³yszeæ takie utwory jak: "PójdŸmy wszyscy do stajenki", „Mario, czy ty wiesz?", „A wczoraj z wieczora", „Dzisiaj w Betlejem", „W ¿³obie le¿y", „Uciekali", „Gdy œliczna Panna", „Op³atek" i wiele innych. Wystêpy wokalne przeplatane by³y nastrojowym s³owem, zaczerpniêtym z Pisma Œwiêtego, czytanym

przez pracowników Urzêdu Gminy Karolinê Goj i £ukasza Jêdrasiaka. Mi³¹ niespodziank¹ tegorocznego koncertu okaza³ siê fina³owy wystêp, podczas którego opiekunowie wspólnie z zebran¹ publicznoœci¹ wykonali utwór „Przeka¿my sobie znak pokoju". Artyœci zostali nagrodzeni gor¹cymi brawami.

Na zakoñczenie koncertu g³os zabra³ ksi¹dz proboszcz Marek Olszewski i wójt gminy £êka Opatowska Adam Kopis, którzy podziêkowali wykonawcom za piêkny wystêp, opiekunom za przygotowanie dzieci i m³odzie¿y a wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz wrêczyli artystom s³odkie niespoUG£O dzianki.

17 Grupa wiekowa kl. IV – VI Kategoria solista/duet 1. Wiktoria Bieliñska, ZS Laski 2. £ucja Grzegorek, ZS Trêbaczów 3. Hanna Talar, SP Rychtal Natalia Pawlik, ZS Trzcinica wyró¿nienie: Mateusz Antczak, SP Bralin Kategoria zespó³/ chóry 1. Schola FIO, SP Rychtal 2. Zespó³ wokalny, SP Opatów 3. Zespó³ wokalny, SP Bralin Chór, ZS Trzcinica


18

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE Mikorzyn. Dom do wykoñczenia + dzia³ka 51 ar pod zabudowê mieszkaniow¹. Tel. 609 00 88 88

US£UGI Cyklinowanie, solidnie +schody. Tel. 697 143 799

Kobyla Góra. Dzia³ki budowlane, ro¿ne pow. do wyboru. 40 z³/m2. Dobra lokalizacja. Tel. 887 41 55 55

TWOJA DYSKRETNA PO¯YCZKA.

Dzia³ki mieszkaniowo - us³ugowe w Hanulinie. Od 40 z³/m2. Tel. 609 00 88 88 Sprzedam grunt inwestycyjny 5 ha przy wêŸle drogowym Mianowice. Tel. 609 00 88 88

TEL. 732-76-76-76

Zosin. Dzia³ka budowlana ok. 19 ar. Wszystkie media w tym gaz. Tel. 887 41 55 55 Rojów. Dzia³ki budowlane 10-14 ar. Media w pobli¿u. Dwie dzia³ki w Promocji 35z³/m2 Tel. 887 41 55 55

dom, stodo³a, gara¿ z ziemi¹ lub bez. Skrzynki. Tel. 783 959 138

na cena Grabów-Palaty. Tel. 728 344 662

Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy obok lasu, wyjazd na drogê asfaltow¹ w Marsza³kach, media, woda, pr¹d, telefon w dzia³ce. Tel. 889 498 340

Sprzedam dzia³ki bud. Ostrzeszów Pustk., ul. Jasna, war. zabudowy. Tel. 661 971 627

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Mikorzynie 12 arów, piêkna okolica, pod lasem. Tel. 500 892 778

Doœwiadczona ksiêgowa poprowadzi KH, KPIR, RYCZA£T, VAT, ZUS, KADRY Tel.791 031 548 DOJAZD DO KLIENTA

NIERUCHOMOŒCI Sprzedam mieszkanie bezczynszowe w bloku nr 9 na ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie. 2 pokoje, 44 m2 lub zamieniê w domu jednorodzinnym. Tel. 731 044 179 Sprzedam dzia³kê o powierzchni 0,15 h lub 0,68 h, pod zabudowê w atrakcyjnym miejscu w centrum Kraszewic .Tel. 605 305 077 Sprzedam dzia³kê ogródkow¹. Tel. 721 404 587 Sprzedam dom w Nowej Wsi Ks. Tel. 607 985 522 Tanio sprzedam mieszkanie 38 m2 z balkonem IV piêtro na Os. Kwiatowym, cena 125 tys. w Ostrzeszowie. Tel. 691 327 170 Zamieniê mieszkanie komunalne w Ostrzeszowie 94 m2, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, C.O. na mniejsze do 40 m2, komunalne w Ostrzeszowie. Tel. 698 433 225 Sprzedam zabudowania gospodarcze na trasie Grabów-Mikstat w tym dom po kapitalnym remoncie na dzia³ce 0,5 ha. Tel. 667 919 538 Sprzedam gospodarstwo rolne wraz z budynkami inwentarskimi +5 ha ziemi. Tel. 783 959 138 Sprzedam mieszkanie na parterze Osiedle 70-lecia w Kêpnie. Tel. 72 126 80 82

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Zamieniê mieszkanie spó³dzielczo-w³asnoœciowe 53 m2, 3 pokoje na kawalerkê na Os. Zamkowym w Ostrzeszowie. Tel. 788 896 423 Kupiê mieszkanie na parterze w bloku. Tel. 662 319 854 Sprzedam ziemiê pod inwestycjê Nowa Wieœ Ksi¹¿êca 15, cena 18 z³/m2. Tel. 607 985 522 Sprzedam dzia³kê ogrodow¹ 350 a. Dzia³ka znajduje siê w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej. Na dzia³ce stoi domek holenderski 3,3 m na 6,5 m w œrodku kuchnia z salonem, sypialnia, ³azienka, pod³¹czona woda, pr¹d, szambo. Przed domkiem betonowy taras. Dzia³ka ogrodzona p³otem betonowym, posadzone m³ode drzewa owocowe, na ca³oœci trawa. Tel. 793 416 100 Sprzedam 8 ha gruntów ornych, teren gm. Bralin. Tel. 730 236 112 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ po³o¿on¹ pod lasem w Ostrzeszowie (KuŸniki) o powierzchni 4229 m2. Mo¿na wydzieliæ mniejsz¹ dzia³kê. Tel. 601 822 251 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z warunkami zabudowy o pow. 0,12 ha w Czajkowie. Media w drodze gminnej. Tel. 782 651 248 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w NiedŸwiedziu o pow. 1000 m2. Tel. 662 632 032 Sprzedam dzia³ki pod zabudowê, w ca³oœci lub na czêœci, zbrojone, przy drodze asfaltowej, Mielcuchy Pierwsze, 80 arów. Tel. 665 841 247 Sprzedam 2,25 ha dobrej ziemi ornej a docelowo 8 ha w Gminie £êka Opatowska. Tel. 601 550 870 Sprzedam dom wolno stoj¹cy na Os. Murator w Baranowie. Tel. 502 385 469 Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane o pow. 1 ha w Parzynowie. Tel. 724 704 337

Tanio sprzedam czêœciowo umeblowan¹ kawalerkê 25 m2 na os. Zamkowym IV piêtro, cena 75000 z³. Tel. 691 327 170

Sprzedam dzia³kê rekreacyjno-budowlan¹ w Weronikopolu. Tel. 724 291 143

Sprzedam gospodarstwo rolne,

Sprzedam dom w stanie surowym do³¹czone g³ówne media, atrakcyj-

Sprzedam dzia³kê 15 arów £êka Opatowska. Tel. 692 503 118, 782 501 991 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m2 okolice Grabowa, cena do uzgodnienia. Tel. 697 194 594 Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w M¹koszycach. Tel. 661 670 879 Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 1,27 ha, mo¿liwoœæ podzia³u, wszystkie media, blisko centrum Doruchowa. Tel. 517 331 402 Sprzedam dzia³ki budowlane w Bierzowie o pow. 1560 m2 lub 3100 m2, woda w dzia³ce, energia, ³adna i spokojna okolica. Tel. 781 065 183 Sprzedam dzia³ki budowlane w Sokolnikach, 1000 m2, przy trasie na Warszawê. Tel. 784 343 610 Sprzedam dom w centrum Ostrzeszowa z ogrodem, osobno gara¿ i pomieszczenia gospodarcze. Tel. 604 515 209 Sprzedam dzia³ki budowlane 1200 m2 w Rogaszycach, warunki zabudowy. Tel. 606 735 696 Sprzedam dom w NiedŸwiedziu 200 m2, dzia³ka 1044 m2, budynek gospodarczy z gara¿em 50 m2. Tel. 697 518 402 Sprzedam atrakcyjny grunt w okolicy Ostrzeszowa o pow. powy¿ej 8 ha (rzeczka, las). Cena 7z³/m2. Informacje dotycz¹ce oferty w biurze redakcji. Tel. 62 732 05 50, 505 06 81 24 Bralin, ul. Leœna. Sprzedam dom. Tel. 609 00 88 88 Gi¿yce, gm. Grabów n/Prosn¹. Nowoczesny dom do wykoñczenia. Tel. 887 41 55 55 Zosin. Sprzedam dzia³ki budowlane ok.11 ar. Tel. 887 41 55 55 Rogaszyce. Dom 160 m2 do zamieszkania. Cena: 195.000 z³. Tel. 887 41 55 55 Pod Kêpnem. Gotowy budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Polecam. Tel. 887 41 55 55

Kobyla Góra (Lipnik). Piêkna dzia³ka budowlana o pow. 982 m2 z domkiem letniskowym. 65.000 z³. Tel. 887 41 55 55 Osiek. Dzia³ki budowlane od 7 ar. Cena 36 z³/m2. Tel. 609 00 88 88 Osiek. Sprzedam 2,8 ha gruntu lub wiêcej. Cena 2 z³/m2. Tel. 609 00 88 88 Mieleszynek. Dzia³ka budowlana 20 ar pod lasem. Spokojna okolica. Tel. 887 41 55 55 Wieruszów Sopel. Grunt o powierzchni 53 ar z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia o warunki zabudowy. Tel. 887 41 55 55 Rogaszyce. Mieszkanie o pow. 74 m2 na I piêtrze. 3 pokoje. Tel. 887 41 55 55 Rojów. Sprzedam du¿y grunt us³ugowo-mieszkaniowy o pow. 1.47 ha lub mniej. Tel. 887 41 55 55 Bralin. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12 ar. Presti¿owa lokalizacja. Tel. 609 00 88 88 Rychtal. Sprzedam kamienicê czêœciowo wyremontowan¹ w samym rynku. Dobra inwestycja! Tel. 887 41 55 55 Radostów Pierwszy. £adny dom do wykoñczenia o pow. 193 m2 + 1,36 ha gruntu. Tel. 887 41 55 55 Syców. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 961 m2 na osiedlu domów jednorodzinnych. Tel. 887 41 55 55 Bralin. Sprzedam dom jednorodzinny na ³adnej dzia³ce o pow. 24 ar. Tel. 887 41 55 55 Marcinki. Sprzedam dzia³kê 11 ar. Gratis projekt domu. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 00 88 88 Myœlniew, gm. Kobyla Góra. Dzia³ka budowlana o pow. 17 ar. Spokojna okolica. Tel. 887 41 55 55

Palaty gm. Grabów nad Prosn¹. Dom o pow. 70 m2 na dzia³ce o pow. 52 ar. £adny rekreacyjny teren. Tel. 732 805 873 Marsza³ki gm. Grabów nad Prosn¹. Dzia³ka o pow. 22 ar + drewniany budynek z pod³¹czonymi mediami. Tel. 887 41 55 55 M¹koszyce gm. Kobyla Góra. Dzia³ki budowlane pod lasem o pow. 10 ar. Tel. 732 805 873 Kêpno. Dzia³ka budowlana blisko centrum o pow. 802 m2. Tel. 887 41 55 55 Kêpno. Dwupoziomowe mieszkanie w rynku o pow. 81 m2 - po remoncie. Tel. 887 41 55 55

WYNAJMÊ

Mieleszyn, gm. Boles³awiec. Na sprzeda¿ dom letniskowy z pomieszczeniami gospodarczymi. Dodatkowo dzia³ka budowlana i grunty orne. Tel. 887 41 55 55 Ostrzeszów ul. Prze³ajowa. Ponadczasowy dom o pow. 120 m2 do zamieszkania od zaraz - bez remontu. Dzia³ka 15 ar. Tel. 732 805 873 Teklinów gm. Wieruszów. Dom wolnostoj¹cy o pow. 58 m2 na dzia³ce 6 ar. Cena: 145.000 z³ Tel. 732 805 873 Syców. Nowoczesny dom o pow. 94 m2 z pe³nym wyposa¿eniem. Dzia³ka 10 ar. Tel. 732 805 873 Ostrzeszów Pustkowie. Dzia³ka budowlana o pow. 975 m2. Cena: 43.000 z³ + projekt domu GRATIS. Tel. 732 805 873 Kêpno "Strzelnica". Nowoczesne domy z gara¿em o pow. ok. 159 m2. Stan deweloperski. Tel. 732 805 873 Bralin. Mieszkania o pow. 27 m2 – 39,5m2 po generalnym remoncie z piwnic¹ i parkingiem. Gotowe do zamieszkania. Atrakcyjne ceny! Tel. 732 805 873 Bralin. Sprzedam grunt 1,7 ha o przeznaczeniu w studium pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Cena 17 z³/m2. Tel. 609 00 88 88

M¹koszyce gm. Kobyla Góra. Dzia³ka pod budowê domu o pow. 11 ar. £adna lokalizacja. Tel. 887 41 55 55

Myjomice. Dzia³ka budowlana o pow. 1.192 m2 przy g³ównej drodze. Tel. 887 41 55 55

Grunt o przeznaczeniu us³ugowo - produkcyjnym zlokalizowany w Namys³owie (przy trasie na Oleœnicê). Pow. 3,58 ha. Tel. 887 41 55 55

Ostrzeszów. Nowoczesny dom parterowy o pow. 110 m2 gotowy do zamieszkania na dzia³ce o pow. 6 ar. Tel. 732 805 873

Wyszanów. Dzia³ki budowlane uzbrojone pod lasem. Ró¿ne pow. do wyboru. SprawdŸ promocyjne ceny. Tel. 732 805 873

Kêpno. Mieszkania w stanie deweloperskim - nowe budownictwo. Pow. od 35 m2 do 64 m2. Tel. 887 41 55 55

Baranów - Budka. Dzia³ka mieszkaniowo us³ugowa o pow. 1.653 m2 z domkiem letniskowym. Tel. 887 41 55 55

Baranów. Sprzedam dom jednorodzinny po remoncie. Powierzchnia 120 m2. 4 pokoje. Cena: 235.000 z³ Tel. 609 00 88 88

Sprzedam grunt w Chojêcinie przy DK nr 8. Oko³o 30 ar. Cena: 399.000 z³. Tel: 732 805 873

Dzia³osza gm. Syców. Nowy parterowy dom jednorodzinny o pow. 106 m2 z du¿¹ dzia³k¹. Tel. 887 41 55 55

Rogaszyce. Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 ar. Dobra lokalizacja blisko Ostrzeszowa. Tel. 732 805 873

Cieszêcin. Sprzedam dzia³kê 10ar. 39.000 z³. Tel. 609 00 88 88

Byczyna. Dzia³ka mieszkaniowo - us³ugowa o pow. 13 ar z rozpoczêt¹ budow¹ w 2015 r. Tel. 732 805 873

Rzetnia. Dzia³ka rekreacyjno-budowlana o pow. 8.800 m2 (80ar). Przepiêkny teren. Atrakcyjna cena. Tel. 732 805 873.Pustkowie Kierzeñskie. Na sprzeda¿ dom o pow. 140m2 na du¿ej urokliwej dzia³ce o wielkoœci oko³o 50ar. Tel. 732 805 873.

KuŸnica Skakawska. Sprzedam dzia³kê na osiedlu domów jednorodzinnych. Pow. 7 ar. Tel. 609 00 88 88

Siemianice. Mieszkanie po remoncie: salon z aneksem kuch., 2 pokoje, ³azienka, kot³ownia + pom. gospodarcze i ogródek. Tel. 609 00 88 88

Rojów. Dzia³ka budowlana o pow. 800 m2. Cena: 32.000 z³. Tel. 732 805 873

Rojów pod Ostrzeszowem. Nowe domy bliŸniacze w stanie deweloperskim z du¿¹ dzia³k¹ o pow. 10 ar. Tel. 732 805 873 Rojów. Dzia³ki budowlane na osiedlu ok. 10 ar ka¿da. Dobra lokalizacja! Tel. 732 805 873

Lokal w Rynku w Ostrzeszowie o pow. 68 m2. Tel. 726 415 013 Powierzchnia na reklamê banerow¹ przy ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie (w pobli¿u myjni samochodowej InterMarche). Tel. 668 405 791 Kawalerkê w Wroc³awiu, okolice SkyTower. Tel. 607 088 505 Halê o pow. 2100 m2 w Ostrówcu pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z mo¿liwoœci¹ wynajêcia ca³oœci b¹dŸ czêœci. Tel. 784 477 837 W Ostrzeszowie mieszkanie o pow. 80 m2, parter domu jednorodzinnego w tym pokój 16 m2, pokój 40 m2, ³azienka z prysznicem, kuchnia, umeblowane i wyposa¿one, ogród, piwnica, pralnia dostêpne od 01 stycznia, cena do uzgodnienia. Tel. 784 465 087 Baranów rynek. Do wynajêcia lokal o pow. 141 m2 lub mniej. Czynsz przez pierwsze trzy miesi¹ce tylko 1.950 z³ + media. Tel. 609 00 88 88 Mianowice. Do wynajêcia lokal o pow. 103,92 m2. Dobry standard. Tel. 887 41 55 55 Poszukujê kawalerki do wynajêcia na ternie Ostrzeszowa. Tel. 730 617 175 Powierzchniê reklamow¹ na budynku o powierzchni 66m kwadratowych Kêpno, ul. Wroc³awska 5, widok od osiedla Kopa. Tel. 609 837 314 Mieszkanie 60 m2, komfortowe, wygodne, cieplutkie, Hanulin. Tel. 784 477 837 Lokal o pow. 200 m2 w ca³oœci, mo¿liwoœæ korzystania z dwóch oddzielnych powierzchni, wszystkie media, parking. Tel. 606 576 953 Pomieszczenia na I piêtrze budynku WDH o pow. 200 m2 w Kraszewicach. Tel. 62 731 20 08 Lokal 76 m2, obok S¹du, wymogi NFZ, ul. Piekary 6 Ostrzeszów. Tel. 601 251 129 Pomieszczenie 100 m2 + du¿y plac na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy DK 11. Tel. 696 324 208


Twój Puls Tygodnia

19

OG£OSZENIA

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

ZATRUDNIÊ kierowcê kat. C+E w transporcie MIKROMA POLSKA S.A. z siedzib¹ we Wrzeœni jest spó³k¹ specjalizuj¹c¹ siê w produkcji precyzyjnych czêœci mechanicznych i elektromechanicznych dla przemys³u lotniczego, posiadaj¹c¹ certyfikaty ISO 9001 oraz AS/EN 9100.

G³uszyna,

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

tel. 601 398 254

Operator/Ustawiacz Maszyn CNC (Frezer/Tokarz) Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski ZAKRES OBOWI¥ZKÓW: • Obs³uga maszyn sterowanych numerycznie (MAZAK); • Samodzielnoœæ w ustawianiu maszyn z dostarczonego przez programistê programu oraz karty ustawczej; • Wprowadzanie drobnych modyfikacji do programów CNC; • Dobór przyrz¹dów do mocowania detalu, dobór i wymiana narzêdzi; • Ustawianie i wykonywanie detalu zgodnie z rysunkiem technicznym; • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych, prowadzenie pomiarów; • Dbanie o prawid³owy stan techniczny maszyn oraz porz¹dek w miejscu pracy; • Nadzór nad przebiegiem procesu; • Wspó³praca z technologami/programistami. WYMAGANIA:

• Doœwiadczenie w ustawianiu oraz obs³udze maszyn CNC: frezarki, centra obróbcze (Frezer); • Doœwiadczenie w ustawianiu oraz obs³udze maszyn CNC: tokarki, tokarko-frezarki (Tokarz); • Bezwzglêdnie kandydat musi posiadaæ podstawow¹ wiedzê na temat sposobów obróbki,

znajomoœci parametrów, doboru oprzyrz¹dowania i narzêdzi;

krajowym.

ZATRUDNIÊ kierowcê kat. C+E w transporcie miêdzynarodowym, wyjazdy jednotygodniowe. G³uszyna,

tel. 601 398 254

OPIS STANOWISKA · obs³uga komputera, w tym komputerowej bazy danych · administracyjne wsparcie Dzia³u Ksiêgowego i Kadrowego · obs³uga korespondencji · sporz¹dzanie zestawieñ oraz raportów OCZEKUJEMY: · min. œredniego wykszta³cenia (preferowane wy¿sze) · umiejêtnoœci obs³ugi komputera: (Pakietu office) · umiejêtnoœci pracy w zespole · dobrej organizacji pracy (praca wielozadaniowa) · komunikatywnoœci · wysokiej kultury osobistej · mile widziane ukoñczone studia z zakresu BHP OFERUJEMY: · Atrakcyjne wynagrodzenie · stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê · pracê w firmie nastawionej na dynamiczny i prê¿ny rozwój · pracê w mi³ej atmosferze · mo¿liwoœæ samorealizacji Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie CV na adres e-mail: rekrutacja@gfm.pl lub kontakt pod nr tel. 510-270-932

• Dobra znajomoœæ rysunku technicznego; • Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami pomiarowymi; • Sumiennoœæ, odpowiedzialnoœæ, dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie

PRACA

OFERUJEMY:

Media Expert to najwiêksza sieæ elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów w Polsce – poprzez 400 elektromarketów jesteœmy obecni w ponad 320 polskich miastach na terenie ca³ego kraju. Sieæ zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

• Nowoczesne i bêd¹ce na wysokim poziomie technicznym miejsce pracy; • Pracê w miêdzynarodowym œrodowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Mo¿liwoœæ udzia³u w szkoleniach oraz zdobycia doœwiadczenia; • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê.

Tryb pracy: 3 zmiany Miejsce pracy: docelowo Ostrów Wielkopolski, etap szkolenia we Wrzeœni Zg³oszenia zawieraj¹ce CV ze zdjêciem prosimy kierowaæ na adres e-mail: mikroma@mikroma.com Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.

MIKROMA POLSKA S.A. z siedzib¹ we Wrzeœni jest spó³k¹ specjalizuj¹c¹ siê w produkcji precyzyjnych czêœci mechanicznych i elektromechanicznych dla przemys³u lotniczego, posiadaj¹c¹ certyfikaty ISO 9001 oraz AS/EN 9100.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

Tokarz konwencjonalny Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski ZAKRES OBOWI¥ZKÓW: • Obs³uga tokarek konwencjonalnych, • Obs³uga urz¹dzeñ pomiarowych, prowadzenie pomiarów; • Wykonywanie detalu zgodnie z rysunkiem technicznym; • Dbanie o prawid³owy stan techniczny maszyn oraz porz¹dek w miejscu pracy; • Nadzór nad przebiegiem procesu; • Wspó³praca z technologami/programistami. WYMAGANIA: • Znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z toczeniem, • Udokumentowane doœwiadczenie w obszarze toczenia bêdzie dodatkowym atutem, • Znajomoœæ rysunku technicznego w stopniu podstawowym; • Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê przyrz¹dami pomiarowymi; • Sumiennoœæ, odpowiedzialnoœæ, dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie. OFERUJEMY: • Nowoczesne i bêd¹ce na wysokim poziomie technicznym miejsce pracy; • Pracê w miêdzynarodowym œrodowisku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Mo¿liwoœæ udzia³u w szkoleniach oraz zdobycia doœwiadczenia; • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê. Tryb pracy: 3 zmiany Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski, Zg³oszenia zawieraj¹ce CV ze zdjêciem prosimy kierowaæ na adres e-mail: mikroma@mikroma.com Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostan¹ powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.

Doradca Klienta Miejsce pracy: Ostrzeszów

Co mo¿esz zyskaæ pracuj¹c u nas: • umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu • bardzo dobre wynagrodzenie po³¹czone z atrakcyjnym systemem premiowym ³¹cznie nawet do 800 z³ brutto (œrednie wynagrodzenie 4300 z³ brutto) • ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich • mo¿liwoœæ skorzystania z dofinansowania karty MultiSport • specjalne premie œwi¹teczne oraz liczne konkursy sprzeda¿owe • pomoc i opiekê naszej fundacji ,,W³¹cz siê” dla Ciebie i Twoich bliskich Pracuj¹c u nas bêdziesz odpowiedzialny/a za: • fachowe doradztwo Klientom w wyborze

odpowiedniego sprzêtu • kompleksow¹ obs³ugê Klienta wed³ug standardów firmy • sprzeda¿ us³ug finansowych i ubezpieczeniowych Je¿eli jesteœ osob¹, która: • chce siê rozwijaæ i poznawaæ techniki sprzeda¿y • uwielbia rozmawiaæ z ludŸmi i obs³uga Klienta to dla Ciebie przyjemnoœæ • interesujesz siê nowinkami technologicznymi i chcesz mieæ do nich dostêp z pierwszej rêki • posiadasz doœwiadczenie w sprzeda¿y lub bezpoœredniej obs³udze Klienta

To praca idealna dla Ciebie!

Nie czekaj wyœlij nam swoje CV a skontaktujemy siê z Tob¹ niezw³ocznie. Prosimy o sk³adanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez stronê www.mediaexpert.pl. W zak³adce INFORMACJE - PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszê o wybranie interesuj¹cej Pañstwa oferty i zaaplikowanie na ni¹ za pomoc¹ przycisku „Aplikuj”. Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbêdnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

CHCESZ ZAMIEŒCIÆ OG£OSZENIE Zadzwoñ: 62 732-05-50


20

Twój Puls Tygodnia

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, 63-507 Kobyla Góra

WYDZIER¯AWI Lokal handlowy o pow. u¿ytkowej 84 m2 podpiwniczony - idealny na ma³¹ gastronomiê przy ulicy Sikorskiego 2a

Ca³oœæ lub czêœæ Pawilonu Handlowego typu Anatol idealn¹ na ma³¹ gastronomiê przy ulicy Sikorskiego 2a w Kobylej Górze

TEL. 62 7316 217 lub 697 540 516 Powierzchniê magazynow¹ 600 m2. Tel. 726 970 550 Mieszkanie w Hanulinie o pow. 45 m2, komfortowe, spokojna okolica. Tel. 784 478 542

Zatrudniê osobê do serwisowania laptopów, aukcje internetowe. Tel. 665 734 757

sel, srebrny, dwa elementy do malowania, stan tech. wzorowy, do op³at, cena 8500 z³. Tel. 695 343 702

Sprzedam Forda Scorpio 97 r., 2.5 TDI na czêœci lub w ca³oœci. Tel. 783 928 488

chenny w dobrym stanie - cena 150 z³. Odbiór w³asnym transportem. Tel. 798 988 774

Zatrudniê fryzjera lub fryzjerkê do salonu w Kêpnie. Tel. 691 974 152

Sprzedam Peugeot 307 kombi. 2003 r., 2.0 HDI. 110 KM. Przeb. 184.000. Kolor ciemnoniebieski. Wa¿ne ubezpieczenie i przegl¹d. Bezwypadkowy. Nowy akumulator. Cena do uzgodnienia. Tel. 509 211 139

Sprzedam opony zimowe ze Szwecji 15 i 16. Tel. 783 928 488

Frezarkê dolnowrzecionow¹ Jaroma z wózkiem do czopowania rok produkcji 2000 od stolarza. Tel. 694 536 727

W domku wolno stoj¹cym 2 pokoje, kuchniê i ³azienkê. Tel. 691 892 865

Zatrudniê opiekunkê do dziecka - gm. Kraszewice. Tel. 665 566 195

Halê 100 m2 w Ostrzeszowie zapleczem magazynowym (przy trasie na Ostrów). Tel. 695 795 905

Zespó³ muzyczny z okolic Ostrzeszowa Kêpna i Wieruszowa nawi¹¿e wspó³prace z wokalistk¹. Tel. 530 139 588

Pokoje dla pracowników w Kêpnie, wysoki standard. Tel. 605 314 046 Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, skrytka, przedpokój, ogrzewanie centrale, okolice Ostrzeszowa. Tel. 697 286 732 Dom jednorodzinny. Olszowa. Tel. 721 449 544 Pokoje dla pracowników z Ukrainy, Kêpno. Tel. 889 143 311 Mieszkanie 40 metrów kwadratowych z balkonem, dwa pokoje z aneksem kuchennym, umeblowane, nowe budownictwo, Kêpno-Nowy Baranów. Tel. 694 739 098 Pomieszczenia o pow. 100 m2 z przeznaczeniem na magazyn w Parzynowie. Tel. 724 704 337 Mieszkanie 57 m2 po kapitalnym remoncie w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym II piêtro, 2 pokoje kuchnia, ³azienka. Tel. 603 678 008 Teren o pow. ponad 1 ha przy drodze wojewódzkiej DW 449 w centrum Bukownicy na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wszystkie media + zabudowa. Tel. 667 719 264 Mieszkanie 2 pokojowe 53 m2 w centrum Ostrzeszowa na parterze. Tel. 695 795 905 Lokal z witryn¹ o pow. 38 m2 w centrum Ostrzeszowa ul. Targowa 4. Lokalizacja bardzo atrakcyjna dla klientów, ³atwy dojazd i parking pl. Stawek. Wszystkie media, mo¿liwoœæ wynajêcia dodatkowego magazynu. Cena+kaucja. Tel. 733 016 658

Zaopiekujê siê doraŸnie dzieckiem/dzieæmi. Jestem do dyspozycji w ka¿dy dzieñ tygodnia po godz.16 oraz w weekendy (ca³odobowo). Tel.797 212 180 Hotel Restauracja Dworek zatrudni recepcjonistê/kê. Tel. 730-95-50 Zatrudniê osobê na stanowisko mechanik wulkanizator. Tel. 668 389 306 Zatrudniê operatora maszyny leœnej-harvestera. Tel. 602 465 742 Poszukujê Pani do sprz¹tania mieszkania. 1 raz w tygodniu. Mo¿liwoœæ refundacji kosztów transportu. Okolice Boles³awca. Tel. 724 382 711 Poszukujê praktyk, sta¿u b¹dŸ pracy w zawodzie technik dentystyczny. Tel. 782 210 611 Poszukujê opiekunki do dziecka-Kepno. Tel. 605 449 634 Przyjmê wokalistkê do zespo³u muzycznego. Tel. 530 850 216 Szukam pracy na popo³udnia i weekendy, sprz¹tanie, mycie okien, praca w ogrodzie. Tel. 609 889 863 Osoba niewidoma podejmie pracê cha³upnicz¹. Tel. 724 704 337 Kobieta 40 lat, posprz¹ta profesjonalnie mieszkania, biura, sklepy, mycie okien, sprz¹tania przed œwi¹teczne, solidnie. Tel. 535 069 357

MOTORYZACYJNE

Mieszkanie do remontu na parterze w kamienicy, nieumeblowane, o pow. 90 m2, ³azienka, kuchnia, pom. na piec CO, salon, 2 pokoje, nowe okna, przynale¿na piwnica, rozliczenie kosztów remontu poprzez obni¿enie czynszu, Ostrzeszów, ul. Targowa 4, blisko rynku i galerii. Tel. 601 535 191

Kupiê przyczepê wywrot do 3 tys. Tel. 880 247 805

Miejsce na reklamê przy obwodnicy, blisko Intermarche w Kêpnie. Tel. 62 782 02 07

Kupiê POLONEZA w bardzo dobrym stanie, tylko od pierwszego w³aœciciela. Tel. 733 612 009

PRACA

Sprzedam ma³y ekonomiczny samochód Hyundai i10 2008 r., ma³y przebieg, udokumentowany, 1,2 di-

Sprzedam Opel Corsa 97 r., czerwony, wa¿ny przegl¹d i OC. Tel. 693 897 843 Sprzedam Peugeot 406 1.9 TD, 97 r., cena 2300 z³ . Tel. 693 226 660

Firma TOMPOL-Myjomice ZATRUDNI:

elektryka/ elektronika, operatora maszyn CNC, magazyniera i mechanika maszyn. Tel. 605 823 808 / e-mail: tompolkepno@o2.pl

Sprzedam kompletne ko³a z felgami rozm. 315/70/22,5. Tel. 600 706 545 Sprzedam Daewoo Tico 97 r., z hakiem holowniczym , I w³aœciciel, gara¿owany, cena 1700 z³. Tel. 507 597 077

Sprzedam Hondê CB 650 Z, 79 r., zarej., op³acona. Tel. 601 397 064 Sprzedam Mercedes E320 kombi, srebrny, diesel, cena 12.000. Tel. 608 358 935

Sprzedam Peugeot Partner 2004/2005, 170 tys., 2.0 HDI, 5 osobowy, oszklony, srebrny met., pe³ne wyposa¿enie, stan bdb., cena 7100. Tel. 698 520 668

Sprzedam Daewoo Lanos S 1.5, 2000 r., niebieski, I w³aœciciel, cena 2500 z³. Tel. 608 358 935

Sprzedam Fiata Punto I w³aœciciel od nowoœci 2004 r. Tel. 693 180 500

Sprzedam Daewoo Tico, przebieg 130000, stan bardzo dobry, 5 drzwi, ekonomiczny. Tel. 600 606 442 Sprzedam Renault Scenik 1.6, 8V, 98 r. w dobrym stanie. Opony zimowe+4 felgi stalowe. Samochód sprawny techn. Zarejestrowany, ubezpieczony. Tel. 780 019 863 Kupiê samochód osobowy z gazem plus hak do 1700 z³, rocznik mo¿e byæ od 1997 roku, pojemnoœc silnika 1200. Tel. 665 600 993 Sprzedam motocykl WSK 125 cm, trzybiegowy, 1983 r. Sprawny technicznie, zarejestrowany, wa¿ne OC i przegl¹d techniczny. Silnik po remoncie. Kolor czarny. Cena 3500 z³. Tel. 697 950 766 Sprzedam motocykl WSK 175 cm. Sprawny, zarejestrowany. 1977 r. Nowy akumulator. Oryginalna ksi¹¿ka serwisowa i gwarancyjna. Cena 3800 z³. Tel. 62 307 04 35 Sprzedam motocykl I¯ 56, produkcji rosyjskiej. 1961 r.. Sprawny technicznie. Zarejestrowany. Cena 4500 z³. Tel 603 786 175 Sprzedam przyczepê lekk¹ SAM, zarejestrowana, ubezpieczona, przegl¹d bezterminowo, ko³o podporowe, ko³o zapasowe wymiary paki 2x1 m stan b. dobry cena 1550 z³. Tel. 691 471 816 Sprzedam Opel Corsa C 1.3 cdti, 224 tys. km, czarny, klimatyzacja, c.z., 2 poduszki, zarejestrowany, przegl¹d i OC do paŸdziernika 2017. Cena 7500 z³. Tel. 695 256 557 Sprzedam Toyote Yaris 2001 r., cena 7500 z³, pierwszy w³aœciciel, kupiona w salonie w Polsce, zarejestrowana, bezwypadkowa, 5 drzwiowa, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, poduszki powietrzne, autoalarm, w komplecie ko³a zimowe. Tel. 607 913 757 Sprzedam kompletne ko³a zimowe na felgach aluminiowych 17" o wymiarach 235x65. Cena 1500 z³. Tel. 601 769 444 Sprzedam Opel Meriva 1.3D, przeb. 141000, 2006 r. Tel. 698 069 446 Sprzedam Renault Scenic, 1.9DCI. 2003 r., cena 8500 z³ do uzgodnienia. Tel. 604 316 353 Sprzedam Renault, 1996 r., 1.4 benzyna-gaz. Gaz wa¿ny jeszcze 5 lat.

Sprzedam motorower Jawa 20 (kaczka), zarej., op³acona, 73 r. Tel. 601 397 064 W aucie ca³a butla gazu, OC-kwiecieñ, przegl¹d-lipiec. Auto ma uszkodzony silnik, do wymiany t³ok i pierœcieñ. Do tego czasu przez 12 lat auto nie zawiod³o. Cena do negocjacji. Tel. 669 393 354 Sprzedam w dobrej cenie Stara 1142 Bramownicê oraz Stara Asenizacyjnego (Beczkê) FSC Starachowice w ca³oœci lub na czêœci. Auta znajduj¹ siê w okolicy Ostrzeszowa. Tel. 602 154 974 Kupiê czêœci do Jawy 350 oraz Cezety 350. Tel. 691 826 925 Sprzedam Mazdê 6 Diesel, 143 KM, przeb. 130000 km. Stan techniczny auta idealny. Po wymianie kompletnego rozrz¹du na oryginalny marki Mazda przy 125000 km, œwie¿o wymieniony olej, wyczyszczony smok, nowe uszczelniacze wtryskiwaczy, dwumasa prawie nowa, pe³ne wyp. 6xp.p. Tel. 785 027 113 Sprzedam przyczepê do przewozu motorów i ³odzi, now¹ prod. amerykañskiej. Tel. 608 358 935 Sprzedam Citroen Jumpy (Bus blaszak), 98 r., cena 5500 z³. Tel. 667 419 551 Sprzedam Mazdê MX3 97 r., benzyna+gaz, op³acony, cena do uzgodnienia. Tel. 731 487 074 Sprzedam Renault Scenic 2004 r., 1.4 benzyna, stan idealny, bardzo ma³y przebieg, cena 8300 z³. Tel. 784 477 837 Sprzedam przyczepkê samochodow¹, cena 800 z³. Tel. 609 215 076 Sprzedam Romet, komar, cena 700 z³. Tel. 609 215 076 Sprzedam VW Golfa III, 1992 r., benzyna 1.4, pierwszy w³aœciciel, cena 900 z³. Tel. 697 960 153 Sprzedam Renault Laguna 2001r., 1.9 DCI, kolor bordowy, hatchback, alufelgi, klima, ESP, ABS, pó³skóra, 220 tys. przebieg. Cena 5600 z³ do negocjacji. tel. 785 179 253 Sprzedam Renault Tahlia 2004 r., wsp., c.z., el. lusterka, p.p., cena 5600 z³., przebieg 127 tys. Tel. 607 099 967

Sprzedam Romet 205, 90 r., stan idealny, zarj., op³acony. Tel. 601 397 064 Sprzedam VW Golf IV2003 r., 1.6, 105 KM, przebieg 186 tys. km., cena 8000 z³. Tel. 782 244 720 Sprzedam VW Golfa III 92 r., 1,4 I w³aœciciel, cena 1000 z³. Tel. 697 960 153 Sprzedam Fiata Scudo 2010 r., 1,6 HDI, dostawczy, stalowy met., 76 tys. km., cena 27500, sprowadzony, zarejestrowany. Tel. 667 440 028 Kupiê ka¿de auto stan obojêtny. Tel. 660 684 212

SPRZEDAM Fotel do masa¿u. Tel. 696 264 300 Komplet wypoczynkowy ze skóry, ciemny br¹z w bdb. stanie, na stela¿u dêbowym. Tel. 602 878 187, 696 264 300 Szafê kredensow¹ oraz komodê. Tel. 661 996 513 Sprzedam du¿¹ klatkê dla papug, woliera do domu 160/80/80, nowa. Tel. 696 264 300 Akwarium 200 l z oœwietleniem i pe³nym wyposa¿eniem. Tel. 696 264 300 Kuchenkê ceramiczn¹, el. firmy Amica, szer. 60 cm., ma³o u¿ywana, cena 400 z³, el. ro¿en obrotowy, programator elektroniczny, szuflada na prowadnicach rolkowych. Tel. 62 732 05 50 3+1+1 do renowacji w dobrym stanie. Tel. 888 807 854 Solaria Philips, 18 rurowe, ³ó¿ka. Tel. 608 358 935 Rury stalowe fi 100, gruboœcienne 7 m. Tel. 608 358 935 Owczarki kaukaskie. Tel. 512 349 918 Z³om stal kot³owa rury blachy 350 kg. Tel. 665 161 042 Meble kuchenne w dobrym stanie - cena 500 z³. Sprzedam stó³ ku-

Ubranka dla dziewczynki w wieku 57 lat (ró¿ne). W bardzo dobrym stanie. Atrakcyjne ceny. Tel. 785 949 485 Szczeniaki owczarka niemieckiego 11-tygodni, dwie suczki. Tel. 793 746 765 Sterownik C.O. pompê obiegow¹ Grundfos, dmuchawa, stan bdb., u¿ytkowana 2 lata. Tel. 665 161 042 Tapczan, stan idealny, cena 350. Tel. 665 949 777 Budê dla psa - du¿a, ocieplona, na kolkach. Tel. 692 342 189 Kanapê w odcieniach fioletu i be¿u. Mebel jest niezniszczony. Cena do uzgodnienia. Proszê o kontakt w godzinach od 8 do 16. Tel. 533 411 620 Piec typu angielka z p³aszczem wodnym. Piec w bardzo dobrym stanie. Cena 600 z³. Tel. 880 783 079 Pralko – wirówkê w bdb. stanie, ma³o u¿ywana za symboliczn¹ cenê. Tel 62 332 50 62 Królika miniaturkê. Tel. 665 337 662 Tanio nowy piec gazowy na gaz butlowy. Tel. 697 872 829 2 przed³u¿acze (kabel) w gumie 4x4 mm2 do wszystkich silników na si³ê, koñcówka aluminiowa, okr¹g³e 32 amper z bolcami p³askimi. Tel. 697 872 829 Krzes³o do karmienia dziecka, cena 50 z³. Tel. 603 041 731 Wannê akrylow¹ 160/70, cena 160 z³, gazówkê szklan¹ pod zabudowê, cena 200 z³. Tel. 697 146 580 Stolik pod tv , czarny z szybk¹, cena 30 z³. Tel. 697 146 580 Krzese³ko do karmienia dziecka w bdb. stanie, firmy GRECO cena 100 z³. Tel. 602 878 187 £ó¿eczko 50 z³. Tel. 603 041 731 4 krzes³a do kuchni. Tel. 696 264 300 Meble, kredens+komoda, dêbowe, cena 600 z³. Tel. 661 996 513 Now¹ lampê b³yskow¹ do aparatów cyfrowych NIKON SB-910. Tel. 691 014 130 Worki Big-Bag, nowe, 1000 kg. Tel. 796 082 559 Rowek dzieciêcy. Tel. 667 440 028 Dachówkê, niemiecka u¿ywana. Tel. 667 440 028 Broñ myœliwsk¹ kulowo–œrutowa typ. I¯-18 M, kaliber 12x76 z kolimatorem i futera³em, cena 850 z³., stan doby. Tel. 698 520 668


Twój Puls Tygodnia

21

OG£OSZENIA DROBNE

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Now¹ blachê trapezow¹ wym. 2 m/1m. Tel. 692 361 686

Sprzedam rozrzutnik obornika 8 ton, niemiecki. Tel. 573 964 950

ski, hiszpañski, korespondencja. Tel. 724 845 106

(czerwone), 50 z³ z 1946 r., 50 z³ z 1948 r. Tel. 500 263 752

Gazówkê + okap w dobrym stanie, cena 320 z³. Tel. 691 232 835

Sprzedam Multer zawieszany na ci¹gnik do likwidacji nieu¿ytków. Tel. 573 964 950

Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel. 601 565 929

Ka¿de auto. Tel. 660 684 212

Sprzedam rozsiewacz Kos, cena 300 z³ oraz sieczkarnie rêczn¹. Tel. 663 600 483

Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 500 794 781

Pi³ê motorow¹ oryginaln¹ husqvarna 3,5 2M, prowadnica 80 cm., ma³o u¿ywana. Tel. 530 704 946, 511 680 760 Wisz¹cy zegar rzeŸbiony na œcianê. Tel. 62 731 01 29 Kojec metalowy dla psa. Tel. 62 731 01 29 Rodowodowe szczeniaki owczarka kaukaskiego. Tel. 512 349 918 Nowe parapety zewnêtrzne z granitu szer. 25 cm, 0,6/0,9, 1,5 m - 63 szt., 0,75 - 1 szt., 2,70 - 1 szt. Tel. 517 147 226 Tanio sprzedam mebloœciankê w bardzo dobrym stanie, ciemny br¹z, cena 300 z³. Tel. 602 878 187. 696 264 300

Sprzedam obci¹¿niki do Zetora 5211 na przód. Tel. 62 781 84 96 Kupiê siewnik poznaniak, kosiarke rotacyjn¹, talerzówke, glebogryzarkê, sadzarkê dwurzêdow¹. Tel. 731 53 59

Sprzedam Zetor 7245 90 r., uszkodzony wa³ silnika, zarej., op³acony, wersja eksportowa, cena 8000 z³. Tel. 881 727 675

Kupiê przyczepê wywrotkê 3,5 tony na niskich ko³ach z dokumentacj¹. Tel. 533 817 130

Sprzedam 4 byczki, 2-miesiêczne. Tel. 516 992 861

Sprzeda, ró¿ne maszyny rolnicze. Tel. 692 845 703

Kupiê rozsiewacz nawozu Rauch, 2-talerzowy z regulowanymi ³apkami, 600 l. Tel. 533 817 130

Sprzedam traktorek-kosiarka Yard Man - MTD. Tel. 696 264 300

Sprzedam 2 barany kameruñskie 1/2 roczny i 1,5 roczny. Tel. 513 010 262

Sprzedam sianokiszonkê w balach. Tel. 609 467 288

Sprzedam ba¿anty ³owne oraz koguta ba¿anta srebrnego, rocznego. Tel. 513 010 262, 723 421 634

Sprzedam œrutownik B¹k, stan idealny. Tel. 608 750 957

Piec C.O. ''5'', u¿ywany 4-lata. Tel. 601 702 502

Kupiê œrutownik B¹k, kompletny lub silnika. Tel. 882 198 115

Tapczan naro¿nikowy, prawostronny, cena 350 z³, odbiór w³asnym transportem. Tel. 783 467 969

Sprzedam ci¹gnik C-360 po remoncie kapitalnym , du¿a kabina, cena 15.000 z³. Tel. 692 669 010

Antyki tanio sprzedam pianino, stó³, i inne. Tel. 602 878 515

Kupiê maciory. Tel. 667 892 096

ROLNICZE Kupiê pszen¿yto po 500 z³ za tonê, w³asny transport. Tel. 880 247 805 Sprzedam prasê roluj¹c¹ Sipma, agregat uprawowo-siewny +siewnik 2.70, rozrzutnik Tandem. Tel. 723 071 383 Sprzedam siewnik do zbo¿a Amazone d8. 2,5 m, pe³ne wyposa¿enie zasia³ tylko 20 h. Tel. 607 350 124 Sprzedam wa³ Packera 3 m z zgarniaczami. Tel. 726 067 445 Sprzedam Siewnik Poznaniak szerokoœæ 2,70, kosiarka rotacyjna polska, p³ug 4 skibowy Grudzi¹dz, rozsiewacz nawozu lejowy, kabina do Ursusa C-330. Tel. 669 872 610 Sprzedam ci¹gnik Ursus 360, 82 r., zartej., op³cony, cena 10900. Tel. 782 060 269 Sprzedam kosiarkê rotacyjn¹, czesk¹ 88 r., szer. 1,65, cena 1600 z³. Tel. 782 060 269 Sprzedam rozsiewacz nawozu niemiecki 500 kg., cena 1500 z³, jednotalerzowy z wa³kiem przekaŸnika. Tel. 782 060 269

Sprzedam rade³ka i paj¹ka do siana. Tel. 62 731 20 64 Sprzedam sadzarkê oraz pszenicê i pszen¿yto. Tel. 668 967 134 po 19 Sprzedam maszt od widlaka przerobiony na ty³ ci¹gnika, wys. podnoszenia 5 m. Tel. 513 973 287 Sprzedam no¿e bijak do œrutowników, m³ynków polskich i zagranicznych. Tel. 723 424 458 Sprzedam ciagnik C-330, op³acony, zarej., przyczepê wywrotkê na niskich ko³ach. Tel. 667 919 538 Sprzedam 2 klatki drewniane do œwiñ. Tel. 721 776 070 Sprzedam ³adowacz elektryczny. Tel. 698 788 185 Sprzedam opryskiwacz Pilmet 400 l. zbiornik, stan idealny, wa¿ny atest. Tel. 796 082 559 Sprzedam dmuchawê do zbo¿a, siewnik Insaria, œrutownik + mieszalnik, ³adowacz UNHZ 500, p³ug do podorywki, ko³ówka do przewozu zwierz¹t – likwidacja gospodarstwa. Tel. 667 440 028 Sprzedam opryskiwacz Pilmet 300 l., stan bdb. Tel. 608 750 957

Siano 100 z³ za bel i sianokiszonkê 110 z³ za bel. Zbiory z 2016 roku. Tel. 512 090 032

Sprzedam siewnik konny szer. 3 m., przystosowany do ci¹gnika. Tel. 882 198 115

Sprzedam œrutownik bijakowy B¹k silnik 7.5 KW w pe³ni sprawny bez wk³adu finansowego. Tel. 669 194 703

Sprzedam pszen¿yto i mieszankê jar¹, s³omê i siano w balach. Tel. 731 20 64

Prasê beluj¹c¹ New Holland 835, stan bardzo dobry, owijanie - siatka, nowe ³añcuchy. Tel. 723 844 301 Sprzedam mieszalnik do pasz. Tel. 607 307 942 Sprzedam rozrzutnik 2 osiowy nowy typ w komplecie wa³ek przekaŸnika œwiatla, burta na ty³, os³ona opony 10. Tel. 697 960 153 Sprzedam pszen¿yto 600 z³/tona, pszenica 650 z³/tona - Laski k/Kêpna. Tel. 606 854 932 Sprzedam wiejniê do czyszczenia zbo¿a, fabryczna. Tel. 782 060 269

Sprzedam œrutownik B¹k 7,5 KW, przegrabiarkê 6 gwiazdow¹, cena obni¿ona. Tel. 882 198 115 Sprzedam 4 tony ¿yta. Tel. 781 10 35 Sprzedam rozrzutnik obornika 8-tonowy, tandem, posuw hydrauliczny, zasuwa 4 wa³y pionowe, stan dobry. Tel. 782 808 294 Kupiê ka¿d¹ iloœæ kukurydzy suchej, cena 600 z³/tona. Tel. 796 912 506 Sprzedam 4 byczki miêsne Limuze, waga 200 kg., sztuka, cena 1000 z³/szt. Tel. 733 557 405

Sprzedam ³ubin gorzki. Tel. 725 057 577 Sprzedam wys³odki suche jêczmieñ, pszenica, pszen¿yto, owies. Tel. 603 750 304 Sprzedam ci¹gnik Ursus 914. Tel. 607 514 664 Sprzedam prasê Sitma, karma II, 2009 r., bdb. stan. Tel. 693 116 030 Sprzedam rozrzutnik 1- osiowy, wymieniona pod³oga i taœma oraz œwiat³a, opony 11-tki, cena 2800 z³. Tel. 697 960 153

Kupiê rozrzutnik obornika, siewnik poznaniak, mieszalnik pasz i œrutownik oraz przyczepê wywrotkê. Tel. 726 542 965 Kupiê przyczepê rolnicz¹ 6 tonow¹, zarej., mo¿e byæ do remontu. Tel. 692 669 010 Sprzedam ci¹gnik C-360, zarej. Tel. 696 784 127 Kupiê ja³ówki hodowlane i u¿ytkowe, cielnoœæ 6-7 miesiêcy. Tel. 62 741 47 61, 602 777 217 Kupiê wszelkie ci¹gniki i maszyny rolnicze, rozrzutniki i przyczepy oraz byd³o do dalszego chowu. Tel. 667 407 369

NAUKA

Sprzedam rozsiewacz 2 talerzowy zachodni, 700 kg., cena 2200 z³. Tel. 697 960 153

POMOC W PISANIU I REDAGOWANIU PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH. Tel. 537 951 605

Sprzedam koparkê elewatorow¹, stan bdb. Tel. 605 197 589

Korepetycje z matematyki. Tel. 881 396 173

Sprzedam wys³odki mokre. Tel. 600 195 110

Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i doros³ych, przygotowanie do matury lub egzaminu gimnazjalnego. Tel. 732 584 383

Sprzedam ci¹gnik Zetor 7245, cena 41500. Tel. 607 514 664 Sprzedam jêczmieñ, pszenicê, pszen¿yto, wys³odki suche. Tel. 603 750 304

Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel 694 341 423 Korepetycje, t³umaczenia j. angiel-

Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel. 695 946 748 Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel. 665 804 091 Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel. 725 296 566 Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel. 601 565 929

KUPIÊ Królika samca, kunê wielk¹ lub srokacza niemieckiego. Tel. 697 643 538 Traktor, kosiarkê u¿ywan¹, mo¿e byæ niekompletny. Tel. 691 892 865 Silniki, spawarki i narzêdzia , sprzêt z likwidacji warsztatów. Tel. 692 990 828 Kupiê niedrogo budê dla psa o wymiarach: wysokoœæ 50-60 cm, szerokoœæ 50-60 cm. Tel. 782 692 747 Byd³o do dalszego chowu oraz wszelkie ci¹gniki, przyczepy i maszyny rolnicze: talerzówkê, siewnik Poznaniak, glebogryzarkê. Tel. 667 407 369 Hydrauliczne si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodów ciê¿arowych. Tel. 880 358 110 Ka¿de auto. Tel. 883 507 884 Ka¿dego mercedesa. Tel. 883 507 884 Silnik do Opla Omegi B, 2.0, 16 V. Tel. 727 391 971 Banknoty: 1000 z³ z 1965 r. (Kopernik), 200.000 z³ z 1989 r., 500 z³ z 1948 (górnik), 100 z³ z 1948 r.

Motorower Komar, Romet, Ogar, Kadett, Yawa. Tel. 603 715 322 Starocie oprócz mebli . Tel. 504 327 324 Stare motory. Tel. 518 248 948 Stare ci¹gniki Zetor 25, Ursus 325, Ursus 328 lub maszyny rolnicze. Tel. 518 248 948

MATRYMONIALNE Samotny kawaler 62 lata, pogodnego usposobienia, nie pal¹cy, nie nadu¿ywaj¹cy alkoholu, pozna Pani¹, która zachce zawrzeæ kontakt na d³u¿szy czas, ceni¹c¹ spokój, do zamieszania na wsi. Tel. 609 919 669 Kawaler 27 lat, rolnik szuka kandydatki na ¿onê. Tel. 724 412 539 Kawaler 36 lat, uczciwy, bez na³ogów pozna pani¹, uczciw¹, zdecydowan¹ na sta³y zwi¹zek w wieku 28/37lat, tylko powa¿ne oferty. Tel. 721 866 493 Kawaler 44/185, bez na³ogów, uczciwy, troskliwy, konsultant kosmetyczny pozna uczciw¹, niepal¹c¹ Pani¹ 33-52 lat, która pragnie zbudowaæ szczêœliwy zwi¹zek i za³o¿yæ rodzinê. Tel. 887 875 933, email pawel132@poczta.onet.pl Kawaler 45 lat, pozna Pani¹ w wieku 30-45 lat, mieszkaj¹cy na wsi. Tel. 693 661 658 46-latek pozna mi³¹ Pani¹, sta³y zwi¹zek. Tel. 575 347 456 Kawaler 55 lat pozna Pani¹ do 50 lat z Kêpna lub okolic cel matrymonialny. Tel. 62 781 57 70 Poznam wolnego i uczciwego pana w wieku ok. 55 lat z Kêpna lub okolic. Tel. 728 542 153


22

REKLAMA

Twรณj Puls Tygodnia wtorek - 17 stycznia 2017 r.


Twój Puls Tygodnia

TELEFONY ALARMOWE Stra¿ po¿arna Pogotowie Policja

998 999 997

Pogotowie energetyczne Kêpno Ostrzeszów

62 782 26 36 62 730 94 92

KINA

BARAN 21.III - 20.IV

OSTRZESZÓW - PIAST 3D ,,PO PROSTU PRZYJAŸÑ’’ 17 stycznia godz.19:30 18 stycznia godz.19:30 19 stycznia godz.19:30

Pogotowie gazowe Kêpno Ostrzeszów

62 791 22 50 62 730 27 70

,,KRÓLOWA ŒNIEGU 3: OGIEÑ I LÓD’’ 20 stycznia godz.17:00 21 stycznia godz.16:00 22 stycznia godz.17:00-3D 24 stycznia godz.17:00-3D 25 stycznia godz.17:00 26 stycznia godz.17:00

,,POWIDOKI’’ 17 stycznia godz.17:30 18 stycznia godz.17:30 19 stycznia godz.17:30 20 stycznia godz.19:00 22 stycznia godz.19:00 24 stycznia godz.19:00 25 stycznia godz.19:00 26 stycznia godz.19:00

Pogotowie wodno - kanalizacyjne Kêpno Ostrzeszów

62 782 24 50 62 730 04 71

Kêpno Ostrzeszów

Policja

Kêpno Ostrzeszów

Szpitale

Kêpno Ostrzeszów

62 782 58 36 62 732 06 06 62 791 52 00 62 732 42 00 62 782 73 00 62 503 22 00

Dy¿urne apteki

OSTRZESZÓW 17-22.01.2017 r. ,,Zamkowa’’, ul. Gorgolewskiego 4, tel. 62 732 05 35 Po godz. 22.00 w sprawach nag³ych i uzasadnionych dostêpna jest apteka ,,Jagielloñska’’, tel. 62 730 94 64

S¹ ze sob¹ na dobre i z³e, na zawsze. A¿ pewnego dnia... Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuæ) wygrywaj¹ do spó³ki wielkie pieni¹dze i musz¹ siê nimi jakoœ podzieliæ. Ivanka (Magdalena Ró¿czka), singielka i menad¿erka na wysokich obcasach, postanawia mieæ dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bart³omiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierê dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domañska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) bêdzie musia³ zdecydowaæ, czy dla przyjaciela (Przemys³aw Bluszcz) warto z³amaæ zasady.

Chocia¿ Królowa Œniegu i samozwañczy Król Œniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie maj¹ powodów do radoœci. Dziewczynka pragnie odnaleŸæ ukochanych rodziców, porwanych przez Pó³nocny Wiatr. Wspólnie z przyjació³mi wyrusza na kraniec œwiata, w pe³n¹ niebezpieczeñstw wyprawê ratunkow¹. W trakcie wêdrówki bohaterowie natrafiaj¹ na artefakt, pochodz¹cy z prastarego królestwa trolli. To legendarny Kamieñ Ognia i Lodu. Czy jego potê¿na moc oka¿e siê pomocna w poszukiwaniach rodziców dziewczynki? A mo¿e tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerdê i resztê kompanii nowe k³opoty…

Bohaterem filmu „Powidoki” jest W³adys³aw Strzemiñski, artysta , który nie podda³ siê socrealizmowi i doœwiadczy³ dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna w³adza zniszczy³a charyzmatycznego, niepokornego cz³owieka.

BIURO

REKLAMY Tel. 6 2 7 32-0 0 5-5 50

Planety wró¿¹ ciekawe spotkanie w pracy albo w urzêdzie. Koniecznie siê uœmiechaj, nawet do osób pozornie nieprzychylnie do ciebie nastawionych, a prze³amiesz ich niechêæ i opór. Poczujesz przyp³yw energii twórczej i zechcesz coœ nowego robiæ. Pamiêtaj jednak aby najpierw spe³niæ obietnice, które z³o¿y³eœ bliskim, a potem braæ siê za pracê, której dot¹d nie wykonywa³eœ. Chêtnie bêdziesz uczestniczy³a w spotkaniach i naradach, dziêki którym zdobêdziesz sporo wiadomoœci i czegoœ siê nauczysz. Niektóre Panny zaczn¹ siê zastanawiaæ nad szukaniem pracy za granic¹ albo nad rozkrêceniem w³asnego biznesu. Dobrze siê zastanów, zanim zdecydujesz. Planety natchn¹ ciê optymizmem i u³atwi¹ rozwi¹zywanie problemów.

WAGA 21.IX - 20.X

Teraz jest idealny czas na relaks. Spotkasz kogoœ, kto zachêci ciê do intensywniejszego ¿ycia towarzyskiego. Przed tob¹ wyjœcia, zabawy i tañce. Pokonasz ka¿d¹ przeszkodê w drodze do rodzinnego szczêœcia i mi³oœci. Zechcesz sama decydowaæ o wszystkim, lecz pamiêtaj, by w wa¿nych sprawach skonsultowaæ siê z drug¹ po³ow¹, bo rozpêta siê burza. Trochê siê w twoim ¿yciu uspokoi, szczególnie zawodowym. Nie bêdziesz siê ju¿ tyle denerwowa³, czêœciej bêdziesz zadowolony i uœmiechniêty. Wszystko wyda ci siê ³atwiejsze. Przyjaciele skupi¹ siê na swoich sprawach, rodzina zajmie siê porz¹dkami, urzêdy nie wyœl¹ ci rachunków czy mandatów. Dzia³aj i planuj swoj¹ przysz³oœæ.

STRZELEC 22.XI - 21.XII

Przed tob¹ udana zabawa. Single bêd¹ flirtowaæ, a zaobr¹czkowani spotkaj¹ ca³e mnóstwo przyjació³, z którymi bêdzie co robiæ. Mo¿esz umawiaæ siê z rodzin¹ lub znajomymi na wyjazdy albo zaczynaæ dietê. Wkrótce poczujesz siê wyj¹tkowo dobrze. Planety pomog¹ ci postawiæ na swoim w wa¿nej finansowej sprawie. Bêdzie ci towarzyszy³o szczêœcie w grach losowych.

KOZIORO¯EC 22.XII - 20.I

Nie ¿a³uj sobie niczego, a przede wszystkim niczego nie rób za kogoœ i po nikim nie sprz¹taj. Mo¿esz mieæ trochê wiêcej spraw na g³owie, ale skutek tego bêdzie tylko taki, ¿e przybêdzie ci energii i nie bêdzie ci opada³a adrenalina. W takim stanie pojawi¹ siê œwietne pomys³y nie tylko na ¿ycie, ale tak¿e na efektywne spêdzanie wolnego czasu. Zapowiada siê sukces towarzyski.

Informacja PKS

62 782 22 58 62 730 21 80

WODNIK 21.I - 18.II

TWÓJ PULS TYGODNIA - TYGODNIK LOKALNY REDAKCJE: 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel. 62 732 05 50, e-mail: redakcja@pulstygodnia.pl 63-600 Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel. 62 782 00 30 Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel. 505 05 79 25)

tel. 62 730 25 76

LEW 21.VII - 20.VIII

SKORPION 21.X - 21.XI

695 322 499 695 322 386

www.ock.ostrzeszow.pl

B¹dŸ pewny siebie i dzia³aj, a bêdziesz mia³ wra¿enie, ¿e œwiat staje przed tob¹ otworem. Masz szansê nawi¹zaæ udan¹ wspó³pracê zawodow¹, rozpocz¹æ ciekaw¹ znajomoœæ albo zacz¹æ zwi¹zek. Ze swoimi bliskimi bêdziesz mia³ okazjê wiêcej rozmawiaæ. Koniecznie porozmawiajcie o wa¿nych inwestycjach i o planach na zimowe wakacje.

PANNA 21.VIII - 20.IX

Informacja PKP

Kêpno Ostrzeszów

Pilnuj portfela, kluczy, telefonu i dzieci. Mo¿esz mieæ trochê wiêcej ni¿ zwykle spraw na g³owie, poczujesz, ¿e nie wszystko idzie swoim torem. Najlepiej zrobisz, jeœli skupisz siê na tym, co jest najwa¿niejsze, a resztê zostawisz na potem. Niebawem staniesz siê bardziej sprytny i nie pozwolisz, ¿eby ktoœ ciê ubieg³ w wyœcigu po premiê, wolne dni czy okazjê w sklepie.

RAK 21.VI - 21.VII

REKLAMA

KÊPNO 17.01.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49 18.01.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02 19.01.2017 r. „Œw. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24 20.01.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70 21.01.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69 22.01.2017 r. „Prima” ul. Wroc³awska 1, tel. 787 814 211 23.01.2017 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16 Kêpno Ostrzeszów

BYK 21.IV - 20.V

Planety przestrzegaj¹ ciê przed plotkami i intrygami. Unikaj ludzi, którzy je rozsiewaj¹ i knuj¹ coœ przeciwko innym. S³uchaj intuicji, a wkrótce lepiej siê poczujesz. Poprawi¹ siê twoje relacje w domu, lepiej bêdziesz siê dogadywa³ z bliskimi i prze¿yjesz kilka bardzo przyjemnych sytuacji. Ktoœ ciê mi³o zaskoczy, zrobi ci niespodziankê albo dostaniesz prezent.

62 781 29 65 62 730 23 56 604 158 522

Stra¿ miejska

To bêdzie bardzo przyjemny czas. Spotkasz przyjaŸnie nastawionych do siebie ludzi, nauczysz siê czegoœ nowego i zdobêdziesz doœwiadczenie w pewnej wa¿nej dziedzinie. A przynajmniej zrobisz w niej pierwsze kroki. Planety pomog¹ ci zapobiec konfliktom w domu lub w pracy. Poczujesz siê œwietnie, wiêc postaraj siê przekazaæ tê dobr¹ energie.

BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI

Pomoc drogowa Kêpno Ostrzeszów

23

ROZMAITOŒCI

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

Redaguje zespó³: Konrad Niemiec, Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Monika Szymoniak, Sebastian Go³dyn Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT)

Jesteœ przemêczony, pojawi siê w tobie wielka chêæ, aby spakowaæ walizkê i wyjechaæ tam, gdzie nie bêdziesz mia³ obowi¹zków. Nie jest to niemo¿liwe, trzeba tylko trochê pog³ówkowaæ i dobrze wszystko zorganizowaæ. £atwiej ci bêdzie rozmawiaæ z innymi, a ¿ycie towarzyskie nabierze rumieñców. Ktoœ poprosi ciê o pomoc lub realizacjê trudnego zadania.

RYBY 19.II - 20.III

Przed tob¹ sporo zmian w planach rodzinnych. Jeœli zamierzaliœcie wyjechaæ gdzieœ daleko, to trzeba bêdzie wybraæ siê bli¿ej, bo warto zaoszczêdziæ. Byæ mo¿e chcia³eœ kupiæ dom, ale pojawi siê korzystna oferta mieszkaniowa. Koniecznie czêœciej wychodŸ z domu, idŸ potañczyæ albo na spacer z dzieæmi, a spalisz zbêdne kalorie. W pracy pojawi siê kilka nowych zleceñ i fuch. Wreszcie skorzystasz z mo¿liwoœci lepiej ustawionych znajomych.

TP

D -

D

K

63


24

Twój Puls Tygodnia

ROZMAITOŒCI

wtorek - 17 stycznia 2017 r.

WASZE BOBASY

REKLAMA

Franek,syn Katarzyny i Macieja Milewskich z Wroc³awia, ur. 03.01.2017 r. o godz. 12.05, waga 3950 g., d³. 56 cm.

Helena, córka Marii i Piotra Bogaczów z Lasek, ur. 03.01.2017 r. o godz. 03.00, waga 3860 g., d³. 56 cm.

Julia,córka Katarzyny i Marka Szymfel z Wieruszowa, ur. 03.01.2017 r. o godz. 08.57, waga 3180 g., d³.53 cm.

Mateusz,syn Magdaleny i Przemys³awa Cha³upka z Kêpna, ur. 03.01.2017 r. o godz 10.22, waga 3430 g.,d³. 53 cm.

Miko³aj,syn Marty i Marcina Nowaków z Pustkowia Kierzeñskiego, ur. 03.01.2017 r. o godz. 23.11, waga 3510 g., d³. 56 cm.

Marcin, syn Kingi i Grzegorza Sus³o z Wieruszowa, ur. 3.01.2017 r. o godz. 22.35, waga 4240 g., d³. 55 cm.

Marysia, córka Katarzyny i Tomasza Kaczmarków z Rojowa, ur. 4.01.2017 r. o godz. 11.15, waga 3650 g., d³. 55 cm.

Kacper, syn Barbary i S³awomira Psujów z Kierzenka, ur. 5.01.2017 r. o godz. 4.35, waga 2640 g., d³. 51 cm.

Syn Wioletty i Remigiusza Domaga³ów z Marsza³ek, ur. 4.01.2017 r. o godz. 9.20, waga 3800 g., d³. 54 cm.

Syn Ma³gorzaty i Dawida Korczaków z Kaliszkowic Kaliskich, ur. 9.01.2017 r. o godz. 2.15, waga 3740 g., d³. 57 cm.

Natalia,córka Agnieszki i Marcina Jaremko z Wieruszowa, ur.05.01.2017 r. o godz. 10.49, waga 3190 g.,d³. 52 cm.

Dawid,syn Kingi i £ukasza Moœ z Wieruszowa, ur. 08.01.2017 r. o godz. 06.15, waga 3740 g., d³.56 cm.

Twój Puls Tygodnia - nr 733 - 17 stycznia 2017 r.  

Elektroniczne wydanie tygodnika kępińsko-ostrzeszowskiego Twój Puls Tygodnia (numer 733 z 17 stycznia 2017 r. Zasięg naszego tygodnika to 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you