__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

A I R Ò 9 1 M 0 E 2 M 5 1 0 2 Ó I T A S T E S I L A I DE G C O S L A P I C I N U M P GRU A VINALES

PASSAT, PRESENT i

FUTUR


PRESENTACIÓ: Si a Vinalesa forem solament 100 persones, 51 serien dones i 49 homes,17 serien les majors de 65 anys, 23 menors de 20, 22 tindrien entre vint-i-un i quaranta, 38 entre quaranta-un i seixanta-quatre, 40 estarien afiliats/des a la seguretat social, 6 estarien aturats/des, 87 haurien nascut a la Comunitat, 8 a l’estat i 5 a l’estranger, 51 tindrien cotxe... Tot això no solament són xifres, darrere les xifres hi ha Persones! Persones amb il·lusions i expectatives de vida, amb circumstàncies de tota mena al llarg del temps i de la vida, i també amb necessàries relacions socials. Però les xifres ens ajuden a planificar i a entendre el món, el passat i la societat, a prendre decisions i a saber què cal fer per al futur. Han estat molts anys de dedicació de molta gent al projecte que un dia Julio i altres companyes i companys somiaren per Vinalesa i treballaren per posar-lo en marxa. Per oferir per fi a les veïnes i veïns de Vinalesa, a totes i tots, uns serveis, unes actuacions, un marc d’estabilitat, un model de poble dinàmic, viu, sostenible, cohesionat, que els millorara la vida en tots els aspectes i edats possibles, que trencaren amb un passat de divisions i fractures, d’inacció. Un projecte acuradament pensat i dissenyat, un model de poble per a les persones, la convivència, la solidaritat i per un futur col·lectiu on tots cabérem i poguérem triar i viure tal com decidírem, però amb un ampli ventall d’oportunitats a l’abast. Per això, esta memòria és en part també un homenatge a la seua valentia, dedicació, sacrifici i esforç, la d’ell i la de tots els companys i companyes que ens han acompanyat des de la primera legislatura i que s’han deixat molt més que temps per fer de Vinalesa un poble d’oportunitats de vida. Un poble, on qualsevol persona, siga com siga, pense com pense, vinga d’on vinga, puga portar endavant el seu projecte vital i elegir el seu estil de vida i la relació que preferisca amb la vida social del poble. Un poble on tindre tot un ventall d’ofertes i possibilitats de millora, creixement, protecció i acolliment en qualsevol etapa de la vida. I per a d’això cal invertir! És simplement una qüestió de temps, una visió intel·ligent a mig i llarg termini. Estem convençuts que a qualsevol família compensa de totes totes, i per això, continuarem dedicant part de les nostres vides i esforços a este objectiu d’igualtat, justícia i progrés social.


Índex I. Administració, Seguretat, Gestió i Hisenda

II. Benestar, Ciutadania, Igualtat i Drets Civils

III. Ocupació, Comerç i Desenvolupament Econòmic IV. Esports

V. Joventut

VI. Cohesió Social i Festes

VII. Habitatge, mobilitat i urbanisme VIII. Participació en Entitats

VIII.I. Mancomunitat del Carraixet VIII.II. Fundació Pere Bas


Administració, Seguretat, Gestió i Hisenda En 2015 començavem el nostre programa reafirmant el valor de les Persones. Tant a nivell col·lectiu com individual. Dèiem que un bon govern local des del punt de vista de l’esquerra social i de progrès és aquell que porta a terme accions que permeten desenvolupar la qualitat de vida dels veïns i veïnes al llarg del temps i proposàvem tot un seguit de propostes que, depenent dels ingressos i finançament, hauríem de prioritzar. De tots és sabut la infrafinanciació que tenen les entitats locals i la Comunitat Valenciana en el sistema actual i quan necessari és la seua reforma.

Tan sols un exemple: la competència de seguretat ciutadana està atribuïda als Ajuntaments (amb la gran importància que té -i amb més de 60.000 serveis de tota mena prestats en estos quatre anys, més de quaranta diaris!), però tanmateix no està finançada per l’Estat, com caldria, i per tant va a càrrec del poble. A més s’exigeixen unes estrictes regulacions i això implica la dedicació d’una part important del pressupost que es desconeix.

Per altra part, el fet diferencial del nostre poble respecte de la resta (encara que cada vegada són més els que en prenen com exemple i model) és la gran implicació en donar serveis a la ciutadania i això requereix personal per a gestionar-ho, així com hem de reconéixer i valorar l’altruisme i civisme que caracteritza el nostre poble. La sostenibilitat és la pedra angular del nostre model. Volem recordar que la nostra gestió es basa sempre en l’equilibri pressupostari final -fins que el plan con-fianza del govern del PP de Camps ens va condemnar al deute i a la falta de liquiditat que tantíssim ens ha condicionat i dificultat en la gestió estos darrers anys.

Malgrat totes les dificultats, la crisi econòmica, i l’estafa de Camps, hem aconseguit amb l’esforç de totes i tots i del teixit col·laboratiu i solidari consolidat al llarg dels anys, mantenir el nostre model de poble. La distribució mitjana anual dels pressupostos d’estos quatre anys ha estat així:


dades oficials extretes dels documents publicats en la pà gina web de l’Ajuntament


A l’inici de 2019 hem posat en marxa l’administració telemàtica per a poder realitzar moltes gestions sense haver de personar-se a l’Ajuntament, tenim clar que és qüestió de temps que la tecnologia facilite i agilitze tots els tràmits de les Administracions amb els ciutadans. A més, poc a poc anem pagant el deute a que ens va abocar el plan confianza del PP de Camps que va afectar a tants pobles i ens va endeutar i limitar la capacitat d’actuació. En esta legislatura hem reduit el deute en 362.000 euros, en queden per tant 370.000 euros que es liquidaran en la propera legislatura. Diners que haguerem pogut dedicar a inversions en el nostre poble!


Pel que fa als ingresos, des que no està el PP en les institucions les subvencions rebudes a Vinalesa han estat molt majors, la qual cosa ha permés una major inversió en el poble, amb una despesa mitjana anual de 655,27 euros per persona.

Per altra part, des que el govern de l’estat ha possibilitat actualitzar els valors cadastrals que estaven massa alts (recordem que abans les revisions cadastrals sols es podien demanar als cinc anys de l’última i no les podien fer fins passar deu anys o més, -i en Vinalesa era de 2007) estem demanant eixa correcció i actualització cada any per adequar-ho continuament als valors reals, i per suposat continuant amb les bonificacions, descomptes, i ajudes per als que ho necessiten.


Benestar, Ciutadania, Igualtat i Drets Civils Els Serveis Socials municipals són, curiosament, una d’eixes coses que realment es desconeix i no es valora com cal.., fins que les circumstàncies de la vida (crisis econòmiques, malalties, jubilació, vellesa, familiars...) ens aboquen a necessitar-ho (per fer-se una idea sols cal pensar en el Centre de Dia i en què fariem quan un familiar nostre ja no es pot valdre per si mateix...de fet, creiem que tots els pobles n’haurien de tindren un!).

Per a nosaltres els Serveis Socials varen ser una prioritat des de el primer moment i vos garantim que sempre serà així, sempre, passe el que passe, encara que siguem nosaltres els que haguem de fer un centre de salut perquè qui li tocava fer-ho no ho feia. Totes i tots ho necessitarem, més prompte o més tard, i cal invertir sempre els nostres impostos pensant també en el futur, no sols en el present, tal com han fet els que ens han precedit. Com podeu observar en els següents gràfics de recursos i programes i nombre d’usuaris:


Els Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Vinalesa estan orientats cap a la realització d'accions assistencials, preventives i rehabilitadores de nivell primari, desenvolupant programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent per a totes i tots el ciutadans i ciutadanes del municipi. Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Vinalesa, atenen la problemàtica social de qualsevol ciutadà i ciutadana, unitat familiar o grup social del municipi, intervenint en la prevenció primària de situacions de segregació o de desavantatge social de la zona i potenciant el desenvolupament comunitari. S'organitzen sota la responsabilitat pública i es sufraguen econòmicament, d'una banda des del pressupost anual que l'Ajuntament destina i per una altra des de la comunitat autònoma.

L'objectiu principal dels Serveis Socials Municipals, al llarg d'estos darrers quatre anys (període 2015-2019) és oferir els i ciutadans i ciutadanes una atenció integral a les seves necessitats, mitjançant una sèrie d'objectius específics com ara: a) Detectar les necessitats socials del municipi.

b) Informar, assessorar i orientar les persones, famílies i col•lectius socials, sobre els drets, obligacions i recursos en matèria de Serveis Socials. c) Qüestionar i resoldre la derivació als serveis socials especialitzats en aquells casos o situacions que així ho requereixin. d) Promoure serveis preventius en la comunitat o zona, amb incidència especial a aquells col•lectius que es troben en situació de marginació social (Discapacitats, tercera Edat, etc.).

e) Coordinació i col·laboració entre els Professionals, Institucions i Recursos municipals i supramunicipals.

f) Col·laboració amb els serveis públics que afecten el Benestar Social (Salut, Treball, Educació, Cultura, Habitatge, etc.). g) Gestió, tramitació i execució de programes conveniats de prestacions bàsiques, programes especialitzats i programes comunitaris.

h) Dinamització de la Comunitat afavorint la Participació Social i potenciant la Cooperació Social.

Els Programes Bàsics que desenvolupen en els Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Vinalesa són: A - Programes d'Informació, Assessorament, Orientació i Tramitació, sobre drets i recursos socials existents, dirigits als individus, famílies, grups i institucions per a la resolució de les necessitats de la població, així com assessorament especialitzat sobre problemes socials existents.

B - Programes d'Emergència Social, l'objecte és l'atenció de necessitats bàsiques com deutes de llum, lloguer d'habitatge, alimentació infantil, etc.) i prevenir o millorar situacions familiars greument deteriorades.

C - Programes de Convivència, l'objectiu és afavorir la integració comunitària d'aquelles persones amb dificultats sociopersonals perquè romanguin en el seu entorn més proper, fomentant la seva autonomia personal evitant el desarrelament del seu entorn habitual de vida i l'ingrés en


una institució (a través del Servei d'Ajuda a Domicili, Teleassistència, etc.).

D - Programes de Prevenció i Inserció Social per a la prevenció i la integració social, amb persones o grups d'alt risc que necessiten suport per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Es tracta de Programes i Activitats enfocades des del Departament de Serveis Socials, amb l'objectiu d'atendre la demanda de tots i totes els i les ciutadans i ciutadanes del municipi de Vinalesa i intervenir davant de situacions que generen risc social per a les unitats familiars.

L'equip de Professionals que treballen en Serveis Socials de l'Ajuntament de Vinalesa ha sofert canvis en aquests anys augmentant el nombre de tècniques. Està composat pel següent personal: - 2 Treballadores socials•

- 2 Auxiliars de Suport a domicili- SAD-

- Assessoria Jurídica, Advocada. Mitja jornada compartida en els tres municipis de la Mancomunitat. Sent el dilluns el dia que presta servei a Vinalesa...

- Psicòloga

- Pedagoga (jornada laboral de 28'45 h / setmanals compartida amb l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell).

L'estructura del departament de Serveis Socials Generals de l'Ajuntament de Vinalesa, s'organitza de la següent manera:


Realitzen la seva intervenció a través de: 1. Serveis Socials Generals.

2. Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància-SEAFI. 3. Servei Municipal d'Atenció a la Dependència-SMAD. 1. SERVEIS SOCIALS GENERALS

A. PROGRAMA D'INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE RECURSOS SOCIALS. Mitjançant la realització d'aquest programa es promouen els Drets i Recursos Socials existents (pensions no contributives, programa de balnearis i vacances per a gent gran, certificat minusvalidesa, ajudes per a la cura d'ancians, sol•licitud de residències, etc.) per atendre les necessitats de la població. Per a la tramitació d'aquest tipus d'ajudes es recull la documentació necessària per a l'ajuda demandada i s'envia amb ofici de remissió a l'organisme i servei pertinent (Conselleria d'Igualtat i polítiques inclusives, INSS ...).

Algunes de les prestacions i recursos socials tramitats al llarg del (període 2015-2018) són:

• Ajuts econòmics a persones i famílies en situació de greu necessitat: prestacions econòmiques individuals (de llum, alimentació, aigua, lloguer, desnonament, etc.).

• Ajudes individualitzades a la Tercera Edat: Servei d'Ajuda a Domicili, ajudes tècniques, tramitació residències i centres de dia, assistència a viatges culturals i balnearis, etc.

• Ajudes individualitzades per a Persones amb Discapacitat: sol·licitud de prestacions, pensions, estimulació primerenca i logopèdia, beques per a atenció especialitzada, gestió d'ingrés en centres especials, centres ocupacionals, tramitació de pensions mínimes per la seva condició de minusvàlid, targeta d'estacionament, supressió de barreres arquitectòniques. adaptació del vehicle, etc.

• Ajuts temporals familiars per al manteniment de menors, seguiment educatiu, alimentació infantil i beques escolars, activitats extraescolars, detecció de situació d'abandó, sol·licituds d'adopció, etc.


• Ajuts per a informació, el seguiment i tractament de Toxicomanies i assistència a Malalts Mentals (incapacitats, residència pública, centres de dia, pisos tutelats, etc.) • Ajudes i tramitacions de l'Àrea de Salut: cadires de rodes, caminadors, pròtesis, despeses ortodòncia, audiòfons, Targeta d'Assistència Sanitària, etc.

• Informació i tramitació de pensions i prestacions de la Seguretat Social; invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat, prestació familiar per fill a càrrec, etc. • Tramitació de Pensions No Contributives d'Invalidesa, jubilació, família nombrosa, certificat de minusvalidesa, etc. (Conselleria de Benestar Social).

• Altres tipus de tramitacions: tramitació de sol•licituds d'habitatges socials, despeses de transport, Sol·licituds de valoració de la dependència, etc


B. PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL L'objectiu d'este programa és l'atenció de necessitats bàsiques davant de situacions d'emergència social urgent com ajudes per a (prestacions econòmiques individuals per necessitats bàsiques com deutes de la llum, d'aigua, de lloguer d'habitatge, alimentació infantil etc) que ajudin econòmicament famílies amb dificultats econòmiques. Programa de Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) - són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal•liar aquelles situacions en què puguen trobar les persones afectades per un estat de necessitat.

1) Necessitats Bàsiques: despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual (llum, aigua, gas, lloguer, etc. Van dirigides a la unitat de convivència.

2) Ajudes d'Emergència Social: per cobrir necessitats bàsiques familiars (alimentació, transport, etc.). Són casos de circumstàncies greus o d'urgent necessitat social i que es consideren necessaris per a l'atenció de la persona. 3) Ajudes per al Desenvolupament Personal de Tercera Edat: són aquelles prestacions que possibiliten a les persones amb limitacions físiques, cognitives o sensorials seva permanència en el propi entorn social i incrementen la seva autonomia (ajudes tècniques físiques o d'adaptació a la llar, eliminació de barreres arquitectòniques, etc.).


C. PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA. L'Objectiu és afavorir la integració comunitària i que les persones romanguin en el seu entorn més proper (a través del Servei d'Ajuda a Domicili, teleassistència, etc.).

a) El Servei de Suport a Domicili: es dirigeix a individus o famílies en situació de risc o dependència, i és el recurs més adequat per afavorir la permanència de les persones dependents a casa durant el major temps possible en el seu entorn.

b) Servei de Tele-Assistència: permet que persones que viuen o passen gran part del dia o de la nit soles, continuar vivint al seu domicili. És un sistema de tele-comunicació bidireccional, mans lliures, que permet posar en contacte a usuaris i usuàries que es troba al domicili, mitjançant la pulsació d'una unitat de control remot que porta constantment (polsador) i un Centre d'Atenció que compta amb els mitjans tecnològics i els professionals adequats per a poder atendre aquesta trucada.


D. PROGRAMES DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL.

Aquests programes estan destinats a la intervenció social de persones o unitats familiars amb mancances o necessitats socials que necessiten d'intervenció i seguiment de la unitat familiar. Es desenvolupen els següents programes: D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6

-

Programa Programa Programa Programa Programa Programa

d'Intervenció Sociocomunitària.Vol. de Prevenció amb Persones Dependents. de Menors accessibilitat a Recursos Socials. de Prevenció a Conductes Addictives. d'Atenció Social i Jurídica a la Dona. de Famílies en Exclusió Social per Crisi.

D. 1 - PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIO-COMUNITARIA.

En aquest programa es treballa tant a nivell individual, familiar o grupal amb la finalitat de poder intervenir i desenvolupar accions que afavoreixin la resolució de conflictes o necessitats de les persones que s'atén i que presenten dificultats en la dinàmica personal o familiar. A nivell comunitari, es realitzen programes i activitats per a la població en general o grups de població específics per afavorir actuacions concretes davant diversos temes d'interès:

1) Xerrades de Diputació de València (Àrea d'Acció Social), per a gent gran. S'han realitzat xerrades on els temes són elegits per la gent gran a través de l'Associació de Jubilats, els que plantegen els temes a tractar o aquells que els interessen més: • • • • •

ESQUENA SANA: DIVERSIÓ I MOVIMENT TREURE-LI PARTIT AL MÒBIL DIBUIXAR EL MAPA DE LA VIDA EL TEU CERVELL MOU EL TEU COS AFRONTAR MALALTIES NEURODEGENERTIVA A CASA.

2) Activitats específiques per a Persones Majors, l'objectiu és desenvolupar activitats en l'entorn rural del municipi de Vinalesa, per potenciar l'envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones majors de 55 anys, a través d'un programa comunitari i de prevenció social , per afavorir que les persones grans romanguin en el seu entorn habitual el mes temps possible i sense necessitat de recursos institucionals, sinó potenciant un recurs de proximitat a la zona.

És fonamentalment donar qualitat de vida als anys, prevenir la dependència i rehabilitar algunes funcions que limiten a la persona gran per realitzar amb normalitat les activitats de la vida diària (AVD) i detectar precoçment trastorns neurològics i psicològics, per prevenir malalties neurodegeneratives.

Es realitzen dos tallers, per tal de desenvolupar una intervenció més específica a les necessitats d'aquest grup de població, a les seves edats i/o grau de dependència. Es realitzen activitats de rehabilitació psicofuncional i estimulació cognitiva.

L'estimulació cognitiva és una disciplina que integra un conjunt de tècniques i estratègies sistematitzades i estandarditzades que tenen per objectiu activar i exercitar les diferents capacitats i funcions cognitives, amb la finalitat última de millorar la seva autonomia. L'activitat mental és un dels pilars de l'envelliment actiu, estimula i afavoreix les capacitats mentals


de les persones i l'entrenament en habilitats cognitives pot millorar l'estat d'ànim i prolongar l'estat d'autonomia de la persona i una millor qualitat de vida. A més dels dos tallers es col•labora en la Setmana de la Tercera Edat i es realitza una Escola d'Estiu per a gent gran durant el mes de juliol. 2.1- Taller de Gent Gran Autònomes (des 55 anys):

El Taller de Majors és una iniciativa dels Serveis Socials que ve desenvolupant-se des de l'anys 2003. El Taller de Majors està dirigit a tots / es les persones del municipi de Vinalesa a partir dels 55 anys. És un programa que es planteja realitzar activitats d'estimulació cognitiva (memòria, raonament, etc.) per incrementar el rendiment i l'autonomia personal, desterrar conceptes erronis sobre l'envelliment i proporcionar estratègies per envellir de forma adequada.

El Taller de Majors desenvolupa un programa d'entrenament i manteniment cognitiu que inclou:

• Exercicis per al desenvolupament cognitiu: atenció, concentració, raonament, lògica, memòria a curt termini, a llarg termini, memòria visual, estimulació sensitiva i artística, lectura ... • Jocs, dinàmiques de grups, debats • Pel·lícules, xerrades, conferències, etc ... • Excursions, sortides culturals ...

El Taller es realitza amb una freqüència setmanal, en dos grups amb alumnes diferents. El primer grup de tarda es desenvolupa els dilluns de 17:30 a 19:00 hores. El grup de matí es desenvolupa tots els dimarts de 09:30 hores a 11: 00h. Els tallers es realitzen al "Aula de la Gent Major" de l'Ajuntament de Vinalesa. El Taller de Majors està temporalitzat de forma paral·lela a un curs escolar, començant en el mes d'octubre fins al mes de juny de l'any següent. En aquests anys hi ha hagut una mitjana de 36 persones inscrites al taller cada curs, la mitjana d'assistència per sessió és de 17 persones a la tarda i 14 al matí. 2.2) Taller de Persones Majors dependents (des de 70 anys)

És un espai dirigit a tota la gent gran del municipi de Vinalesa que per les seves característiques físiques o cognitives necessiten d'un tipus d'Estimulació més específica que s'adeqüi a les seves característiques i condicions personals de cada usuari/a.

El Taller es realitza amb una freqüència de dos dies per setmana, els dilluns i els dimecres, en horari de 11:00 a 12:00 hores (aproximadament) fins aquest any que pel volum de participants s'ha concentrat en un dia de 10.45 a 12.30 hores els dimecres. Actualment es desenvolupa en el "Aula-taller" de l'Ajuntament de Vinalesa.

L'assistència a aquest taller està oberta a totes aquelles persones grans amb dificultats pel mateix procés que comporta el pas dels anys o per algun tipus de patologia associada a l'edat. 2.3) Escola d'Estiu per a Persones Majors

En època estival es realitza un Taller d'Estiu per a la gent gran, ja que amb l'arribada de les vacances d'estiu es deixa enrere la rutina i s'obre un període d'oci i descans per a tota la família. També les persones grans necessiten descansar de la rutina realitzada al llarg de tot l'any, i és convenient que es visqui l'estiu com un període de relaxació i diversió. Les responsabilitats familiars, es poden fer compatibles amb el gaudi del temps lliure.


El Taller d'Estiu per a Gent Gran pretén aconseguir incrementar la qualitat de vida de la gent gran oferint un ventall d'activitats de caràcter lúdic i cultural, ja que a més és evident que les persones amb millors hàbits de salut no només viuen més temps, sinó que coadjuven al retard de l'aparició de discapacitats, així com a incrementar el seu benestar.

L'horari genèric és de 10 a 13.00 hores es va desenvolupar fins al 2016 al mes de juliol, els dimarts i dijous. Els divendres es planteja esports adaptats per a gent gran a la piscina municipal, l'escola de la gent gran es desenvolupa des de l'any 2004. Des de 2017 s'està realitzant l'activitat al mes de juny per afavorir la participació de la gent gran que han de tenir cura dels seus néts. Es desenvolupa els dimarts i dijous en horari de 10.00 a 14.00 hores. Els divendres en coordinació amb Esports s'ofereixen activitats aquàtiques a la piscina municipal.

2.4) Setmana de la Gent Major

Des dels Serveis Socials es col·labora activament en el desenvolupament de la Setmana de la Tercera Edat, amb la col·laboració de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Vinalesa.

Tots els anys es realitza al llarg de l'última setmana del mes de setembre i inclou activitats diverses: conferències, xerrades col·loqui, representacions teatrals, concerts, conferències, tallers diversos, sortides culturals, etc. Donant resposta a les demandes plantejades pels representants de la gent gran al municipi.

A la següent taula es recullen les dades quantitatives relatives a les activitats específiques per a la població de Majors de Vinalesa.


Participació:

D. 2 - PROGRAMA DE PREVENCIÓ AMB PERSONES DEPENDENTS.

El programa de prevenció amb persones dependents, té com a objectius generals intervenir de manera integral i polivalent amb la població de persones dependents del municipi, incrementant la seva qualitat de vida i afavorint la seva integració social.

A més el programa pretén fomentar la seva autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària, millorar la convivència tant en el seu entorn familiar com social, i prevenir i / o disminuir el risc de deteriorament psicosocial i / o marginalització.

L'objectiu general del programa és potenciar una tasca que afavoreixi la rehabilitació psicosocial de les persones amb discapacitat i els malalts mentals, mitjançant el desenvolupament d'activitats de tipus ocupacional, formatives i d'oci i temps lliure, així com l'assistència terapèutica individual i familiar, i l'assessorament sobre els drets, recursos especialitzats, etc, que ens ajudaran en l'abordatge global de la malaltia.


La metodologia a utilitzar per a la consecució dels objectius s'adapta a les necessitats individuals dels propis usuaris i usuàries, i els seus familiars, ja que es considera primordial partir de l'avaluació prèvia o del programa individualitzat de cada usuari per desenvolupar metodologies el més ajustades possibles.

Al costat de la intervenció que des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vinalesa es realitza amb les persones ateses des del programa, es realitza un treball amb les famílies dels afectats, donant-los suport i assessorant perquè col·laboren en la recuperació i el maneig de problemes que puguin tindre les persones amb malaltia mental o psíquica. Les actuacions realitzades amb aquest sector de població al municipi de Vinalesa, es classifiquen en tres tipus de programes:

1) Programes d'Intervenció Socioeducativa al domicili, es pretén aconseguir que les persones adquireixin el màxim desenvolupament d'autonomia, desenvolupament personal i d'integració en la vida social, reforçant i complementant les condicions necessàries per a la seva recuperació en l'entorn comunitari, propiciant la formació de les persones amb discapacitat en habilitats socials i destreses de desenvolupament personal, així com també s'ofereix un itinerari d'orientació i assessorament a les famílies comunitària. 2) Programa de suport i intervenció social i educatiu amb famílies. El desenvolupament del Programa de suport Intervenció i intervenció social i educatiu amb famílies, es materialitza com un servei de suport en el qual es realitzen activitats, d'atenció individual a les famílies mitjançant sessions de suport amb accions terapèutiques i d'inclusió social, per marcar pautes que afavoreixin l'autonomia de la persona amb discapacitat o malaltia mental. La intervenció amb famílies s'estructura a través d'un segon nivell d'intervenció, adreçat a les famílies que necessiten una atenció més especialitzada sobre com elaborar pautes educatives per als / les pacients.

3) Programa d'acció i sensibilització comunitària. Es tracta de promocionar accions d'informació i sensibilització a la població sobre la importància de la salut mental, i l'atenció a la discapacitat, per tal de contrarestar i / o evitar els riscos de l'estigma i exclusió social que suposa la malaltia mental com a trastorn i la discapacitat, ja sigui de caràcter física, psíquica i / o sensorial. D'altra banda, amb les activitats de sensibilització, es busca promoure el suport comunitari i la no-discriminació d'aquestes persones i de les seves famílies. D.3 - PROGRAMA DE MENORS ACCESSIBILITAT A RECURSOS SOCIALS.

Aquest programa pretén garantir que els menors en risc pertanyents a famílies amb problemàtica socioeconòmica que s'integrin en els recursos normalitzats del municipi amb la finalitat d'afavorir la seva integració en el medi social, cultural, educatiu, lúdic etc, afavorint la socialització dels menors, facilitant les relacions socials dels menors afectats per mancances econòmiques, culturals i socials i normalitzant la seva situació escolar i social.

Es realitza un estudi de la situació sociofamiliar i diagnòstic social en relació al menor, realitzant un procés d'intervenció i seguiment dels casos amb entrevistes personals i visites al domicili així com la seva derivació si escau als recursos comunitaris iniciant un procés de seguiment l'itinerari d'integració.


Hi ha dos programes:

1- Programes d'accés a menors a recursos normalitzats:

Aquest programa pretén que els menors les famílies dels quals no tenen recursos puguin participar en activitats normalitzades, al mateix temps afavorir un bon ambient a menors amb problemàtiques sociofamiliars amb mancances sociopersonals i socials la dinàmica familiar impedeix un bon desenvolupament integral del menor.

2- Programa Provincial d'Assistència Nutricional per a Menors Escolaritzats (3-16 anys).

El Programa està dirigit a l'Atenció de les Necessitats d'Alimentació bàsiques dels Menors en risc de patir una privació nutricional essencial durant els mesos no compresos en el període lectiu escolar (juliol-agost-setembre), assegurant l'alimentació infantil durant el període de vacances escolars prolongant el servei prestat pels Menjadors escolars.

Els beneficiari / es del programa són Menors Escolaritzats de tres a setze anys, que reuneixen requisits per ser perceptors d'ajuda de menjador i concorrin circumstàncies socioeconòmiques que comporten risc patent de carència o dèficit alimentari per als Menors.

Els "Menús", són recollits per familiars adults en l'establiment de Restauració, portant-a casa i quedant-se assegurada l'assistència nutricional dels Menors, considerant des del punt de vista tècnic i social, més familiar i que als menors no signifiqués una estigmatització pel seu entorn. S'ha inclòs, és el menjar principal del mig dia, amb un primer plat, segon plat, guarnició, pa i postres, proporcionant uns menús adequats a les edats dels menors (supervisant els menús mensuals) que s'han servit, sent una alimentació saludable, variada i equilibrada, fomentant bons hàbits alimentaris en els menors.


En els anys 2017 i 2018 es valora a nivell tècnic i polític deixar de funcionar amb el servei de recollida d'aliments per tal de no estigmatitzar els menors i les famílies. Es tramiten ajudes d'aliments perquè acudeixin al supermercat i realitzin la compra. Des.de Diputació de València també es deixa de finançar el programa com a tal, incloent la dotació econòmica a la ajudes d'emergència.

D.4 - PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES.

Programa de Prevenció de Drogodependències a través de la Unitat de Prevenció comunitàriaUPC amb col•laboració de l'Associació AHNAR, és un recurs que desenvolupa actuacions orientades a reduir o evitar l'ús i / o abús de drogues i per tant els problemes associats. Es pretén prevenir al municipi el consum de drogues i altres patologies addictives relacionades, especialment entre els grups d'edat més jove, millorant així el benestar social i personal de la població en general, per a disminuir la probabilitat que apareguin problemes relatius al consum de drogues. La mitjana d'assistència a aquestes activitats se situa al voltant de les 10/12 persones per activitat.

Les activitats del Programa de Prevenció inclouen activitats soci comunitàries, dirigides a diferents col•lectius i que posen l'accent en la prevenció tant des de l'àmbit familiar com institucional: Aquestes activitats es concreten en la implantació i seguiment dels programes de prevenció, xerrades informatives dirigides als alumnes d'infantil i primària desenvolupades en el col·legi o xerrades formatives dirigides als pares on es desenvolupa un taller especialitzat centrat en l'àmbit familiar. L'objectiu és reduir la prevalença en la comunitat del consum de drogues i altres patologies addictives relacionades i especialment entre els grups d'edat més jove i millorar així el benestar social i personal de la població en general, per a disminuir la probabilitat que apareguin problemes relatius al consum de drogues. D.5 - PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL I JURÍDICA A LA DONA.

El Servei d'Assessorament Jurídic és doncs un Servei d'Assessorament Jurídic en general a persones usuàries de Serveis Socials prestant especial atenció als àmbits de dret de família, Dona, propietat horitzontal i estrangeria, per abastar funcions d'orientació i assessorament jurídic en les diferents àrees de la intervenció sociofamiliar.

Per poder accedir a aquest Servei el ciutadans i ciutadanes haurà ser atesos prèviament per la treballadora social dels Serveis Socials, qui en funció de la situació social i de la problemàtica que presenti, derivarà el cas segons el seu criteri professional a la persona encarregada d'exercir les funcions d'assessorament jurídic dins del Servei.


El Servei serà atès per una llicenciada en Dret que exerceix les següents funcions: social.

• Orientació jurídica i informació en les intervencions dutes a terme per la treballadora

• Atenció específica de problemes individuals (regularització documental, situació legal, tramitació de documentació, atenció a altres situacions com reagrupament familiar, asil, etc. • Assessorament jurídic i tramitació d'expedients. • Coordinació i derivació a altres serveis i recursos específics que estiguin en relació amb la intervenció realitzada. • Recursos jurídics a través d'expedients oberts en Serveis Socials.

D.6 - PROGRAMA DE FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL.

S’atén famílies normalitzades amb problemes socioeconòmics per la falta d'ocupació, on es donen conflictes i desajustos en la convivència i en les relacions personals a causa de la situació de crisi que s'està donant en les famílies, l'objectiu és fomentar canvis en la dinàmica familiar per afavorir una integració soci laboral i fomentar l'accés a recursos per pal·liar les dificultats socioeconòmiques de les familias.asi com assessorament legal per afavorir situacions límits front a l'endeutament.

Les accions van encaminades a pal•liar la situació d'exclusió social de les persones o nuclis familiars amb necessitats socioeconòmiques fomentant les habilitats personals i inserció laboral amb l'objectiu de prioritzar la resolució de la situació de precarietat econòmica de les famílies. 1. Programa "Renda Garantida de Ciutadania":

És una prestació econòmica vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció i la finalitat és prestar un suport econòmic que faciliti una inclusió sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per mantenir un adequat benestar personal i familiar. Tramitada a través de la Conselleria de Benestar Social. Consisteix en un conjunt de mesures de caràcter integral orientades a facilitar l'autonomia personal i la plena incorporació social, de persones o unitats de convivència que no tinguen mitjans de subsistència, percebent una quantia mensual al mes per la unitat familiar amb la finalitat d'aconseguir una estabilitat econòmica i el restabliment de la unitat familiar


RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

2. SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC O AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ I LES SEVES FAMÍLIES. SEAFI.

Els Serveis Especialitzats d'Atenció a Menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció i les seves Famílies (SEAFI) neixen de les Polítiques Socials al voltant de la protecció, prevenció, defensa i promoció dels Menors i les seves famílies.

La Mancomunitat del Carraixet, en la qual s'inclouen els municipis de Bonrepòs i Mirambell i Vinalesa, es promou i desenvolupa des del departament dels Serveis Socials Generals, aquest tipus de serveis, com ho és el Serveis d'Atenció a Menors en Situació de Risc o amb Mesures Jurídiques de Protecció, des de l'any 2001, any en el qual es creen i en el qual comencen a desenvolupar-se actuacions amb relació a la família i infància. En l'evolució d'aquest recurs, no podem deixar d'indicar que el servei s'ha anat remodelant en funció dels canvis produïts, tant en l'administració com en la realitat dels municipis atesos i per tant de les seves pròpies necessitats.

Els Serveis Especialitzats d'Atenció a Menors en Situació de Risc o amb Mesures Jurídiques de Protecció i les seves Famílies (SEAFI) desenvolupen una tasca diferent però complementària i coordinada amb l'equip municipal de Serveis Socials Generals, considerant al menor i la seva família des d'una perspectiva integral .

Aquest equip està compost per Pedagoga i Psicòloga a temps parcial en horari de dilluns i dimecres.

La pedagoga realitza 10 hores setmanals repartides en dos matins que inclouen atenció i realització de tallers cognitius (aula de majors), a aquests tallers durant el període 2015-2018 han acudit una mitjana de 15 persones.


La psicòloga realitza un total de 14 h i 20 minuts setmanals repartides en dos matins que inclouen atenció i realització de tallers cognitius (espai del major) a aquests tallers durant el període 20152018 han acudit una mitjana de 30 persones entre els dos tallers.

Les famílies que s'atenen des d'aquest servei venen derivades per l'equip social municipal quan es detecten mancances en famílies amb fills. Problemàtiques ateses:

- Violència de gènere

- Violència domèstica.

- Manca de pautes de criança, marentals i parentals. - Crisi familiars per conflictes amb adolescents.

- Crisi familiars per separacions i divorcis conflictius.

A partir de 2018, aquest servei passa a denominar-Equip Específic en Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA). 3. SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. SMAD.

És un servei dirigit a cobrir les necessitats d'informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada. Va dirigit a persones que es troben en la següent situació: - Les persones amb limitació física, psíquica o intel•lectual.

- Les persones amb incapacitat per a realitzar per si mateixes activitats bàsiques de la vida diària. - Les persones que tenen necessitat d'assistència o cures per part de tercers.


FUNCIONS DEL SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.

- Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.

- Suport als ciutadans en l'ompliment de les sol•licituds i supervisió de la documentació preceptiva que ha d'acompanyar la sol•licitud. Així mateix, suport i acompanyament en els requeriments, tràmits i documents necessaris al llarg de tot el procés administratiu de l'expedient de dependència. - Elaboració de l'informe d'entorn en què visqui el / la sol·licitant, així com l'elaboració dels informes tècnics que siguin necessaris per a la tramitació de l'expedient. - Aplicació del barem de valoració de la situació de dependència. (Competència transferida per CIPI als equips de serveis socials en l'any 2017)

- Participació en les tasques derivades del Programa Individual d'Atenció que la Conselleria establisca.

- Seguiment i control dels casos, amb especial atenció de les persones que romanen al seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica, d'acord amb les indicacions establertes des de la Conselleria i potenciant la coordinació sociosanitària. - Participació directa en la formació dirigida als cuidadors no professionals mitjançant la realització de cursos, d'acord amb el marc d'acció establert des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

- Procés de gravació d'expedient en l'aplicació de dependència (competència transferida als equips de serveis socials el 2018) Durant els anys de 2015 i 2016 el SMAD, està mancomunada en els municipis de Foios, Bonrepòs i Mirambell i Vinalesa amb una treballadora social a mitja jornada. En 2017, s'amplia la jornada a 28,5h i és mancomunat en tres municipis, amb la dedicació per municipi.

A partir de 2018, amb el increment de personal en serveis socials i la contractació d'una treballadora social més per municipi, el SMAD deixa de ser itinerant, i s'encarreguen les treballadores socials de cada municipi.


ACTIVITATS REALITZADES EN 2018:

CURS DE FORMACIÓ DE CUIDADORS NO PROFESSIONALS DE PERSONES DEPENDENTS: Per a totes les persones que siguen reconegudes com Cuidadores / és No Professionals a través de la Resolució d'Aprovació del Programa Individual d'Atenció de Persones amb Dependència. També es va donar la possibilitat que participessin persones que estiguessin interessades a ampliar coneixements en aquest àmbit. Van participar 42 persones. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL DIRIGIT A PERSONES QUE PATEIXEN MALALTIA MENTAL I ALS SEUS FAMILARES (PROGRAMA PILOT POSAT EN MARXA EN 2018)

S'ha posat en marxa a Vinalesa un programa pilot dirigit a persones que pateixin algun tipus de malaltia mental, diversitat funcional i als seus familiars. Comptant amb la col•laboració de l'associació AFEM de Burjassot. PERFIL PERSONES

- Persones amb Discapacitat Psíquica amb retard mental moderat o sever.

- Persones en Tractament en Salut Mental, poc estabilitzats en el tractament, amb una malaltia mental greu (esquizofrènia, psicosi, trastorn bipolar etc ...), amb patologies cronificades. FASES DEL PROGRAMA

Canalitzem els Serveis Socials mitjançant la Mancomunitat del Carraixet, amb els diners que l’Ajuntament transfereix, doncs des del principi consideràrem que hi ha serveis que són més sostenibles i millors si els compartim entre els pobles veïns. El personal consta de treballadores socials, personal d’ajuda a domicili, una assessora jurídica, una psicòloga i una pedagoga. Pràcticament s’han duplicat els recursos destinats per la Mancomunitat a Serveis Socials!

A partir de 2018, amb l’increment de personal en Serveis Socials i la contractació d'una treballadora social més per municipi, la gestió de la dependència s’ha agilitzat en gran mesura. A més de les prestacions, ajuda a domicili, activitats, tallers, escoles de majors, o formació, com el Curs de Formació de Cuidadors/es no professionals de persones dependents al que 42 persones van assistir... Per sort en el tema de la igualtat, del qual fórem pioners, s’estan produint clars avanços socials, així com amb la conciliació familiar i a d’això no és alié que les polítiques municipals


puguen comptar amb el reforçament que suposa que les altres institucions siguen també progressistes i treballen amb els mitjans de comunicació per crear el marc adient. Avui en dia que la dreta s’uneix per retrocedir en drets i afavorir els beneficis dels “amics” mitjançant el sector privat.

Continuarem avançant, perquè esta àrea és la principal eina per fer un món més just. Volem aconseguir el benestar de totes les persones i sabem que encara ens queda un llarg camí per recórrer. Pensar en global, actuar en local. El món està canviant molt i apressa, no podem quedar-se al marge.


Ocupació, Comerç i Desenvolupament Económic Des de 2008 que els poders financers i la desregulació ens portaren a la crisi econòmica que encara estem visquent, l’atur és el problema més greu per a les persones. L’atur, i també la qualitat del treball. Entre les competències d’un Ajuntament no estan explicitament estes funcions, però nosaltres sempre hem pensat que tot està interconnectat i cal transversalitat i amplitud de mires en la preocupació per fer un poble millor per als seus veïns i veïnes de manera sostenible i duradera al llarg dels anys. Quan més preparada estiga la joventut, amb més formació, quan millors serveis socials, quan més possibilitats de primera feina, com més cohesionada i interelacionada la societat..., tot això crea un mantell protector que ens du a superar millor cada crisi cíclica del sistema capitalista ultraliberal actual.

I això es veu quan compares les xifres d’atur i serveis dels pobles similars al nostre. Ja en l’any 2000 creàrem l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) que tant de fruït ha donat per a Vinalesa. La cooperació amb les entitats supramunicipals ha estat fonamental, el Pactem Nord, la Mancomunitat del Carraixet, el Servef-Labora...

En esta legislatura s’ha pogut contractar una mitjana de 70 persones a l’any, 91 persones en l’any que més:


L'Agència de Desenvolupament Local és una entitat depenent de l'Ajuntament dedicada a tasques d'intermediació, promoció i suport al desenvolupament econòmic del municipi. És, per tant, una entitat que presta un servei públic, i el seu objectiu és promoure el desenvolupament econòmic i social, potenciant els recursos locals, fomentant la inserció laboral i les iniciatives empresarials, agència de col·locació autoritzada pel SERVEF (LABORA).

S’han fet tasques de formació, d’emprendurisme, difussió, orientació i projectes europeus, FEDER, ERASMUS+, s’han tramitat subvencions, col·laborant amb associacions del poble, ajudes al lloguer, fires del comerç, convenis de pràctiques, la ruta de la salut, el Pla d’Igualtat, la xarxa COMDES, les Setmanes de la Dona, els cursos manipulador d’aliments, entre moltres d’altres...

Apart de la cerca i gestió de subvencions per a totes les àrees, des d’ocupació s’ha gestionat la borsa de neteja, els programes Avalem Joves, els tallers d’ocupació, el Pla d’Ocupació, la Dipu te Beca, Salari Jove, programes EMCORD, EMCORP, EMCUJU, EMPUJU, vinculades directament amb la contractació de persones. En la legislatura s’han dedicat 916.688,62 euros a ocupació:


L'Agència de Desenvolupament Local és una eina per a la promoció econòmica del municipi. Si hem de definir-la direm per exemple que l'agència de desenvolupament local, és: “una entitat depenent de l'Ajuntament dedicada a tasques d'intermediació, promoció i suport al desenvolupament econòmic del municipi. És, per tant, una entitat que presta un servei públic, que el seu objectiu és promoure el desenvolupament econòmic i social, potenciant els recursos locals, fomentant la inserció laboral i les iniciatives empresarials.”

De les funcions que tenen assignades la més reconeguda per la seua relació amb la promoció econòmica i l'ocupació és: “Promoure actuacions de formació, assessorar i recolzar diferents iniciatives empresarials, promoure la creació de PIMES, potenciar l'autoocupació i també mitjançar en els processos de cerca d'ocupació per compte d'altri i la creació de borses d'ocupació municipals” Totes aquestes actuacions van dirigides a tots els ciutadans en general: “Empleats, aturats, empreses, empresaris, autònoms…”, i tots els serveis, a més són gratuïts. La visibilitat i transparència de les seues actuacions es realitza a través de la pàgina web de l’*Ajuntament de Vinalesa.

En el cas de l'ADL de Vinalesa a mes a mes compleix una funció importantíssima en ser-li assignades també altres tasques com:

– Formació. Oferir una selecció de cursos, tallers diversos, i jornades de formació. Aquests, són impartits per professionals i/o empreses que estan especialitzades en la matèria del curs. Així mateix es desenvolupa la tutorització d'estudiants en pràctiques a través de convenis entre l'ajuntament i diverses Universitats i centres de formació professional.

– Subvencions. Gestiona les subvencions i ajudes que es publiquen en els butlletins oficials destinades a totes les àrees municipals (esports, joventut, associacionisme, cultura, ocupació, etc…) – Creació d'empreses. Assessorament per a l’emprendedurisme en la informació, tramitació, cerca de finançament, nínxols de mercat, plans de negoci… Pots fer jornades de formació per a la creació d'empresa que t'ajudaren a conèixer prèviament tots els secrets d'un procés de creació d'empresa i d'aquesta manera intentar resoldre dubtes que es presenten durant el procés.

– Finançament de projectes. Assessorament en el procés de cercar finançament per als projectes. L'Ajuntament té diferents acords de col·laboració amb entitats que poden aportar finançament a projectes empresarials.


– Orientació a emprenedors. Assessorament en temes fiscals, laborals i comptables. Posen a la teua disposició altres entitats amb les quals té vinculació administrativa com el Consorci Pactem Nord, que pot ajudar als emprenedors. - Projectes europeus. Participació, gestió i desenvolupament de projecte que parteixen de les convocatòries de la Unió Europea amb socis d’altres països. A continuació oferim la relació de subvencions gestionades per l’ADL en el període 2015-2018: ANY 2015 SUBVENCIONS TRAMITADES


ANY 2015 OCUPACIÓ/FORMACIÓ


ANY 2015 - AJUDES / BEQUES / ALTRES PROGRAMES


ANY 2016 SUBVENCIONS TRAMITADES


ANY 2016 OCUPACIÓ/FORMACIÓ


ANY 2016 - AJUDES / BEQUES / ALTRES PROGRAMES


ANY 2017 SUBVENCIONS TRAMITADES


ANY 2016 - AJUDES / BEQUES / ALTRES PROGRAMES


ANY 2017 OCUPACIÓ/FORMACIÓ


ANY 2018 SUBVENCIONS TRAMITADES


ANY 2018 OCUPACIÓ/FORMACIÓ


ANY 2018 - AJUDES / BEQUES / ALTRES PROGRAMES

ALTRES ANYS 2015-2018


L’atur poc a poc va baixant, des de l’Ajuntament i la Mancomunitat del Carraixet es fa tot el que es pot, tant a curt termini cercant subvencions per a fer les màximes contractacions possibles, però i això no és menys important- també pensant a llarg termini, intentant que la joventut tinga un entorn positiu amb oportunitats que el capacite i el prepare en habilitats, treball en equip i autoestima per a la vida adulta.

No hem d’oblidar que les crisis en el sistema capitalista són cícliques, i que en el món cada vegada més globalitzat que vivim el que passa en Estats Units, els conflictes, la especulació, o les variacions amb els preus del petroli per exemple ens afecta directament i provoca també crisis, deslocalització d’empreses, recessions, estanflació i sobretot atur. Per aixó els nostres joves han d’estar cada vegada més preparats per a un món més volatil, més obert, més exigent... no sols en capacitats i coneixements, també en habilitats socials, treball en equip i adaptabilitat.


Esports L’esport com a font de salut, com a hàbit des de menuts, com a eina de transmisió de valors, ferramenta de cohesió, preparació i forma d’afrontar la vida (treballar en equip, de manera solidària i cooperativa per aconseguir una meta en un ambient competitiu, respectant als altres i tractant-los com vols que et tracten a tu, divertint-se al mateix temps..), com oportunitat de compartir amb amics creant vincles i de cohesió entre xiquets i famílies, com preparació per una vellesa amb millor qualitat de vida... Per a nosaltres tot aixó és un objectiu fonamental al que mai renunciarem i per el que des del primer moment hem apostat i potenciat. El fruit d’eixa inversió no sols deixa persones més sanes i fortes, millor preparades per afrontar els reptes de la vida, també persones i clubs que porten el nom de Vinalesa amb orgull arreu del món.

Sempre hem dit i pensat que la unitat, la coordinació i la cooperació és la font del progrés i per difícil que resulte de vegades, eixe és el camí adient. Escoles esportives, instal·lacions, clubs, activitats i col·laboració!

Per fer-se una idea, en esta legislatura prou més d’un miler de persones han practicat esport regularment (més d’una de cada tres, pocs pobles en podrien presumir del mateix, d’esta cultura esportiva d’invertir temps en salut futura i gaudi de l’oci ja plenament arrelada al poble).


Pretenem una societat sana i cohesionada a totes les edats de la vida, invertir en esport de xicotets és invertir en una vida més saludable i amb menys problemes, sobre tot en la vellesa. Venim arrossegant des de 2008 una crisi econòmica junt a l’estafa del plan confianza que ens ha limitat molt i ens ho ha posat tot molt difícil i han calgut esforços molt grans per mantenir i avançar, però el nostre model està construit sobre pilars forts gràcies a la implicació i l’esforç de totes i tots i la política de preus sostenibles en cada situació econòmica.

Com podeu comprovar per a nosaltres tot està vinculat, tot és una mateixa cosa, cada àrea complementa i reforça les altres, s’interconnecten, així com amb el teixit associatiu o la mancomunitat del Carraixet, és un sistema transversal efectiu que funciona. Sumar, afegir, compartir! Els valors primordials de l’esport!

Partim d’un nivell molt elevat, en som conscients i del que costa mantenir les coses, de que la societat canvia i cal adaptar-se i de que en un sistema complex els canvis són molt més costosos i difícils de fer.

En esta legislatura s’ha millorat el camp de futbol amb gespa d’última generació, s’han millorat les condicions de les instal·lacions esportives i a la pista coberta del poliesportiu, s’ha adquirit nova maquinària per al manteniment i la depuració de la piscina municipal, s’ha augmentat considerablement el material esportiu per a les activitats dirigides i musculació, s’ha potenciat les escoles esportives municipals, la piscina i les activitats d’estiu i recolzat els clubs i sobre tot s’ha garantit que podem superar les crisis entre totes i tots. Per posar un exemple, la despesa pressupostada en 2018 s’ha repartit de la següent manera:


Les principals actuacions en esta legislatura han estat.

- garantir el finançament dels serveis mitjançant una política de preus sostenibles i que els serveis esportius que es presten en les instal·lacions esportives municipals es desenvolupen dins d’un marc amb garanties de salut i educació

- impulsar la formació continua i l’assessorament per a tot el personal relacionat amb els serveis esportius.I planificar els processos i programes, desenvolupant estudis exhaustius i continus de caràcter econòmic (pressupost, consums energètics, manteniment de les instal·lacions) i tècnic (activitats, serveis...)

- establir un sistema de comunicació i coordinació entre el PASIV i els usuaris(es)/participants, potenciant l’ús de les noves tecnologies de la comunicació i la informació. - ajudar a les entitats esportives posant especial emfasi en l’aplicació de la llei de l’esport. - potenciar la gimnàstica per a majors.

- adhesió al Pla Europeu Best d’esport per a persones amb diversitat funcional. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS:

• El•laborar un nou conveni de col•laboració entre el PASIV i els clubs establint els drets, les obligacions, el règim econòmic i l’administratiu. • Establiment anual de la comissió d’organització de les Escoles Esportives formada pels directius dels clubs per a millorar el funcionament de les Escoles. • Establiment anual de la comissió pedagògica amb els monitors per a coordinar el seu treball docent. • Formació permanent dels monitors.

• Fomentar la incorporació de monitors de Vinalesa.

• Millorar la comunicació amb les famílies dels alumnes donant possibilitat de participació i col•laboració. • Utilització de mitjans tecnològics per a millorar la coordinació delsmonitors. • Facilitar un espai cobert per a poder fer pràctica els dies amb pluja.

• Potenciar el programa d'Escoles Esportives Municipals ampliant les activitats de manera que configuren un complet itinerari esportiu de formació, des dels 3 als 18 anys.

• Adaptar-se contínuament a les noves tendències i demandes socials, incorporant noves activitats amb noves escoles esportives específiques.

• Potenciar especialment l’accés de les xiquetes a les activitats esportives. No sols la perspectiva d’oferir aquelles modalitats esportives que elles més demanden sinó fomentar una política gener-


al de motivació per tal que practiquen esport.

• Realitzar un seguiment sobre els paràmetres antropomètrics dels/les xiquets/es per detectar problemes de sobrepès i incidir en la salut general dels mateixos. ALUMNAT ESCOLES ESPORTIVES


ACTIVITATS PER A ADULTS I GIMNÀS MUNICIPAL • Fomentar i potenciar la formació del personal.

• Personalitzar un carnet d’usuari per a millorar la gestió i conèixer els hàbits dels usuaris. • Eliminar la matrícula i adaptar els preus al gimnàs municipal.

• Estimular la participació de joves en cursos de monitors i tècnics esportius que els qualifiquen per a la seua possible incorporació al món laboral en el sector de l’esport.

• Els monitors de totes les activitats esportives en que tenen lloc en instal•lacions esportives municipals tenen la titulació adequada per a realitzar les seues funcions.

• Oferir activitats esportives gratuïtes orientades a la salut i a les relacions socials per a la gent major.

• Reestructuració d’algunes activitats amb intenció de que siguen més nombroses i amb la suficient afluència i amb atractiu per a la gent més jove.

• Aplicació del repte “voleMés” amb premis i regals trimestrals per als nostres usuaris premiant la seua fidelitat.


• Accions novedoses, constants i planificades de visibilitat i promoció del gimnàs per a la captació d´usuaris.

• Control, organització, gestió i planificació centralitzada en la seua majoria en el coordinador del gimnàs municipal.

• Seguiment constant de les assistències de tot el gimnàs per al control, reestructuració, modificació i actualització.

• Implantació de diverses accions de màrketing per a la reactivació del gimnàs i millorar en usuaris, fidelitat i satisfacció general. Programa d’activitats al gimnàs municipal al curs 2018-2019: • • • • • • • • • • • • • • •

Musculació Crossfit Pilates Gimnàstica de Manteniment Entrenament en suspensió i core Gimnàstica per a jubilats/pensionistes Spinning GAP Bodypower Hipopresius Karate Cardiotone Hatha Ioga Kundalini Ioga Zumba

SUPORT ALS CLUBS

• Estimular la participació de persones en els clubs.

• Reunions d’organització per a millorar el funcionament del sistema esportiu.

• Realitzar jornades de formació per a directius.

• Mantenir i adaptar la Gala de l’Esport a la nova realitat del sistema esportiu.

• Impulsar la relació entre els Clubs Esportius locals

• Col•laboració amb el PASIV en el disseny dels programes i activitats esportives (convenis de col•laboració per a la creació d’escoles esportives, organització d’esdeveniments, subvencions, Gala de l’esport, etc.).

• Facilitar locals als clubs en la mesura del possible.

• Subvencionar els clubs i recolzar l’aparició de nous clubs.


Com podeu comprovar per a nosaltres tot està vinculat, cada àrea complementa i reforça les altres, s’interconnecten, així com amb el teixit associatiu o la Mancomunitat del Carraixet. És un sistema transversal efectiu que funciona. Sumar, afegir, compartir. Els valors primordials de l’esport. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

• Construcció del camp de futbol de gespa d’última generació. • Realització de millores a la pista coberta del poliesportiu.

• Adquisició de nova maquinària per al manteniment i la depuració de la Piscina Municipal. • Millora de les condicions de les instal•lacions esportives.

. Augment considerable en material esportiu per a activitats dirigides i musculació.

. Incorporació d´accions i actualització d´alguns recursos materials per a la millora d´imatge i fomentar d´una forma més novedosa el gimnàs, tant en el municipi i com al voltant d´ell. PISCINA I ACTIVITATS D’ESTIU

• Dinamitzar la piscina amb altres activitats recreatives i culturals.

• Organitzar les activitats esportives de l’Escola d’estiu amb els objectius de que tots els xiquets i xiquetes aprenguen a nadar i que desenvolupen noves formes de pràctica esportiva com a complement a la seua formació. • Ampliar les activitats aquàtiques a la Piscina, donant cabuda a una oferta diversificada d’activitats esportives i recreatives en l’aigua, dirigides a totes les edats. • Continuar amb el servei de la Piscina en horari nocturn que s’ofereix els dimarts i dijous de cada setmana.


ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS - Potenciar el programa d’Activitats Esportives Populars.

- Continuar potenciant una cultura físico-esportiva, organitzant i recolzant iniciatives d’extensió i difusió de la pràctica esportiva (jornades, xarrades, tallers, etc.) - Promocionar i facilitar la realització d’esdeveniments esportius.


Joventut

Any rere any ens adonem que l’àrea de Joventut és la més difícil i complexa. I ho diem perquè la societat canvia a pasos agegantats i on més es nota és en els joves. Les dinàmiques, problemàtiques, gustos, tecnologia, activitats.., van canviant en qüestió de molt pocs anys. Tanmateix hi han problemes i riscos que els afecten que sempre estan ahi i als quals cal donar resposta, no és gens fàcil, les famílies ho saben, sols podem oferir-los opcions, consells, activitats, espais i un entorn favorable perquè en el seu procès d’adquirir la seua personalitat tinguen portes obertes, bons models de comportament, hàbits saludables, activitats humanament enriquidores i espais per compartir. No sols mitjançant l’Espai Jove vertader catalitzador dels joves, també amb transversalitat amb les altres àrees.

Segons la idea política d’educació en valors socials amb els nostres joves, s’han desenvolupat una sèrie d’activitats, en les que s’inclouen tasques per l’aprenentatge associatiu i col•laboratiu, l’ensenyament i visibilitat de l’igualtat, la integració, l’ajuda a la recerca d’ocupació i l’experiència conjunta dins de l’oci. D’alguna manera aquestes experiències es duen a terme en un espai L’ESPAI JOVE on es comparteixen les sensacions i vivències que enforteixen el desenvolupament de l’esperit crític dels joves del poble, establint relacions i vincles afectius entre ells.

En esta legislatura s’han fet tallers per trobar feina, de risoterapia, d’hàbits saludables, de nutrició, prevenció de la violència de gèner, de gestió de l’agressivitat, autodefensa de les dones, per descobrir-se a si mateix, musicoterapia, tallers de manualitats (bols, màscares, titelles, passadors, carteres, samarretes, marcs...) viatges a la neu, el campament urbà, cinema, aprenentage de guitarra, concursos de fotografia, exposicions, campionats jocs d’oci, escacs, festes, sala d’estudi nocturna en periode d’examens finals...


Al llarg de l’any 2017 van poder gaudir d’un Pla d’Igualtat dirigit per una Pedadoga, amb Salari Jove, que va tractar de Gestionar activitats del Pla d’Igualtat destinades a Gent Jove, per tal d’incidir més en la conscienciació ciutadana, per mig de la reeducació dels valors dels nostres joves, ja que el foc principal on treballar els temes transversals de la Igualtat, ha de ser mitjançant l’educació formal i també la social.


Durant la previa programació anual de Joventut, es va tractar amb personal Psicopedagògic (Programa Empuju), la qual duria a terme el seguiment del Pla d’Igualtat i concretar un Pla D’Ocupació per tal, de que el joves del municipi foren conscient de l’importància de la recerca d’Ocupació, aleshores poder realitzar seguiments individualitzats de recerca d’ocupació amb Taller d’empoderament informàtic i Tallers informatius de plataformes i aplicacions on gestionar la recerca d’Ocupació, sense suplir l’oci amb el qual els joves gaudeixen dacudir de manera motivadora a realitzar aquestos taller a l’Espai Jove.


APUNTA’T APUNTA’T UNTA

JA

A L’ L’ ESPAI ESPAI JOVE JOVE

(23)

(D’OCTUBRE) (D’ OC T U BRE) BRE

T TALLER ALLER DE GUITARRA UITARRA G IINSCRIPCIONS NSCRIPCIONS LIMITADES! LIMITADES!

VINE A

!!!! CANTAR

E K O A R KA

JULIOL R ES D E . DIVEND H S 1 L 2 E S TOT H A D E 17 ESPAI JOVE VINALESA


ConEIXEs la MANCO?

Si tens entre 14 i 34 anys i vius a Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios o Vinalesa

Fotografia allò que més i menys t'agrada de la manco Envia'ns les teues fotos a: mancomunitatcarraixet@foios.es

Entre el 15 d'octubre i 30 d'octubre

GUaNYa uNa CàMERa GOPRO !


Cohesió Social i Festes Hi ha gent que critica la importància que donem a les festes en Vinalesa, estan en tot el dret a tindre la visió que vulguen de com vulguen que siguen les coses. Sols podem explicar i argumentar per què són tan importants per a nosaltres: venim d’un poble fracturat per un conflicte dramàtic del segle passat. No volem fractures socials per cap motiu, volem per damunt de tot un poble cohesionat, unit, amigable, viu, tolerant i solidari. No diferenciem ni ho farem mai entre nou veï o vell veí, de Vinalesa és qui ací viu, vinga d’on vinga, pense com pense, tinga el color que tinga, crega en el que crega, estime a qui estime, s’implique més o res en el poble. Som totes i tots iguals i no volem cap fractura social, volem un poble viu en harmonia i convivència on cadascú tinga opcions i puga elegir lliurement les opcions que preferisca, un poble de progrès amb futur, i feliç.

La perfecció no existeix, sabem que hi ha persones que pensen que qui no agafe el autobus no vulga que invertim (gastem) diners ahi, que qui no tinga fills no vulga que subvencionem als xiquets i xiquetes, que qui no té majors que no subvencionem medicaments o tingam Centre de Dia, que qui vaja a viure sols una temporadeta no li importe gens ni mica totes eixes coses...

Però, nosaltres som un grup de gent que creiem en un model de poble de futur, per les vivències i circumstàncies viscudes i busquem sempre un equilibri basat en això, fem els ajustos segons els pressupostos i com ja hem dit abans tot està interconnectat, cada àrea, cada actuació, afegint valor unes coses a les altres, Vinalesa té entitat pròpia col·lectiva, té un passat un present i un futur, el millor possible.., on el conjunt de les parts és moltíssim més que la suma de les parts. Som, volem ser, garantia de futur d’un model de poble,Vinalesa som tots, per les persones, un poble viu i de progrés.


Habitatge, mobilitat i urbanisme

En esta legislatura s’ha dut a terme la segona fase del Parc del Carraixet en 2015, les reformes de l’antic ambulatori, de l’antic Ajuntament, del parc del Torró i el del Remei; millores al poliesportiu i adequació de la megafonia en 2016, també es va pavimentar el carrer S. Antoni Abad, es va rehabilitar la biblioteca i l’accesibilitat a la plaça España, es va actuar amb la recollida d’aigües pluvials del Centre Cívic Felipe Navarro Fuster i en la valla perimetral del col·legi públic.

En 2017 es varen començar les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers dels jocs, doctor Molla, Major, la fàbrica i la plaça de Gafaüt, es van fer obres per l’escenari de l’espai cultural La Nau Julio César Martínez Blat, es va renovar la instal·lació elèctrica del poliesportiu, es va vallar el solar municipal i es van reformar les dutxes del poliesportiu i els serveis de l’ajuntament vell. Es va restaurar la fusta del Centre Cívic que li calia un tractament químic. I es van pavimentar els carrers Sant Honorat, Verge del Roser i Dr. Alberto Pérez...

I en 2018 es va continuar amb les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en l’avinguda Constitució, es va reemplaçar el joc gran del parc del Mercat, va començar la primera fase de pavimentació de la plaça del Centre Cívic, es van canviar les lluminàries de l’avinguda Sanchis Guarner i del sector 4, es va ampliar el reten de la polícia local, pavimentar el camí de Foios i la ronda sud, es va intervenir en el centre cívic (escala escenari, serveis, façana sud...), es va comprar equipament informàtic i es va reparar la pintura de l’edifici de la fabrica. Recentment s’ha pavimentat el carrer Major.

Aconseguir que els autobusos de la EMT tornen a arribar a Vinalesa no va estar gens fàcil per la falta d’empatia del PP als ciutadans i ciutadanes de Vinalesa, així i tot, amb el canvi de govern, som conscients de l’esforç que ha fet la Generalitat Valenciana per assumir-ne la despesa que estavem pagant, i de la enorme importància per al poble d’estar comunicats, però no estem satisfets amb les condicions actuals i en el moment que el transport metropolità es donen les condicions polítiques adients estem segurs que aconseguirem tindre el servei que ens mereixem.


S’ha de dir que les liquidacions dels pressupostos solen ser superior a estos perquè l’any anterior no es sap les subvencions que ens van a atorgar. I també que són les que són i a les que ens podem acollir. Distribuit per anys:

I en 2019 principalment s’evitarà per fi la majoria de talls en l’accès a Moncada per les avingudes d’aigua per les pluges amb les obres de modificació del tram afectat per la Diputació de València. Com podeu observar tenim molt clar el camí que volem seguir, en els bons temps i en els no tan bons, quan podem més apressa quan no més espaiet, però sempre en la direcció d’aconseguir un futur millor, un mini-estat de benestar local, un lloc on poder viure dignament en valors, harmonia i tolerància, per això, seguirem reclamant un finançament just i adient per a portar endavant tots els nostres projectes que tant de benefici portaran al poble.


SUBVENCIÓ PER INVERSIÓ EN OBRA PÚBLICA


Participació en Entitats

Mancomunitat del Carraixet

La Mancomunitat del Carraixet es va crear per oferir serveis que per a cada poble per separat ens costava massa o no podíem permetren’s, sobre tot en Serveis Socials, Ocupació i Tractament de residus... Recentment ha començat el Pla de Turisme per a la seua potenciació. Sempre hem donat molta importància a la cohesió en la comarca i amb els pobles veïns, conèixer’ns, compartir, respectar als altres, conviure amb els altres també és fer poble! Té una plantilla de 21 persones: secretari-interventor, tresorera, tres auxiliars administratius, una assessora jurídica, una psicologa, una pedagoga, sis treballadors/es socials, dos ADls, i cinc auxiliars d’ajuda a domicili. El Pla de dinamització i Governança Turística.

S’ha començat per avaluat la situació de la que es parteix: identificar els agents i els productes turístics a posar en valor, el disseny de les accions futures, la promoció del territori i la difussió de les actuacions. S’han adherit al pla Albalat dels Sorells, Almàssera i Meliana. Apart dels estudis s’han celebrat tres Jornades de Descobriment de l’Horta:

- Jornada de descobriment de l’horta a Meliana, símbol de l’agricultura i la gastronomia de la comarca

- Jornada de descobriment de l’agricultura ecològica i del particular sistema de regadiu de l’Horta. - Jornada de descobriment l’Horta en bici.

I per a la promoció de la Mancomunitat i la dinamització de la xarxa de vies rurals que uneixen els quatre pobles s’ha realitzat una Jornada de Camins del Carraixet, un visor cartogràfic interactiu i fullets informatius sobre els Camins del Carraixet.

També es van realitzar dues rutes de senderisme interpretatiu per a la divulgació de la xarxa de camins.


Fundació Pere BAS En l’any 2017 es va celebrar el centenari de la Fundació Pere Bas en 2017, es va fer una xarrada per Julio López Iñiguez sobre el temps de Pere Bas, l’origen i caràcter de la Fundació i es va posar la fotografia del fundador en la façana del Centre de Dia i estem convençuts que Pere Bas després de tants anys estaria content de que per fi s’acomplira la destinació social de la seua herència per ajudar als més necessitats, així com que es recordara la seua memòria i perpetuar el seu nom i el que va estimar i fer per este poble.

La Fundació porta a terme un paper social fonamental. Així al llarg de 12 anys ha subvencionat la compra de llibres i material escolar a moltes famílies de Vinalesa, disposant uns 6.000 euros anuals per a portar-ho a terme. Beneficiant-se al voltant de 100 persones.

Cal dir que amb la implantació de la campanya Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana, aquest va ser l’últim any que la Fundació va donar les ajudes per a la compra de llibres i de material escolar. Fins ara, i al llarg de 10 o 12 anys, les sol·licituds aprovades i la quantitat assignada no variava molt anualment. Actualment les ajudes són per a material escolar exclusivament. Al voltant de 55 sol.licitud anuals reben subvenció.

La Fundació també presta material per a persones malaltes com ara grua, llit articulat, cadires de rodes, portant a terme un gran servei a les famílies que ho necessiten.

L’altre punt fonamental de la Fundació és el funcionament del Centre de Dia Pere Bas de Vinalesa. Es va posar en marxa en el segon trimestre de 2011, sense tindre en eixe moment places concertades amb la Conselleria de Benestar Social. Des del principi es va sol•licitar a la Conselleria de Benestar Social el concert de places públiques per al Centre de Dia. El mes d’abril de 2012 la Conselleria concerta 10 places.

Anualment s’ha anat sol·licitant el concert amb Conselleria, fins aplegar a Agost de 2017, amb 25 places concertades.


Al llarg dels set anys d’activitat 141 persones han sigut ateses (el 23 % de les persones usuàries són de Vinalesa, i la resta procedeixen de 20 municipis dels voltants). Actualment el Centre de Dia està al 100 % d’ocupació, amb 60 places:

- Places concertades amb Conselleria. Aquestes places són pagades per la Conselleria, i des de juny de 2015 són gratuïtes per a les persones usuàries. El preu mensual és de 836 euros. - Places privades. Els usuaris es paguen íntegrament la plaça. El cost és de 870 € mensu als.

- Places subvencionades per la Fundació. Estan reservades per als veïns i veïnes de Vinalesa. L’usuari paga 350 € mensuals, la Fundació paga 170 € + 90 €. Tenen la finalitat de facilitar l’accés al Centre de Dia de les persones residents a Vinalesa.

El Centre de Dia ha generat 16 llocs de treball: - 1 Director, - 1 Infermer-a, - 1 Metge, - 1 Fisioterapeuta, - 1 Psicòleg, - 1 Treballadora Social, - 1 TASOC, - 5 Auxiliars d’Infermeria, - 1 Cuinera, - 1 Auxiliar de neteja - i 2 Conductors.

Tot el personal té la titulació adequada. Totes les persones són de Vinalesa, excepte el metge, que va un dia a la setmana. La resta de la plantilla va tots els dies excepte el Fisioterapeuta i el Psicòleg, que van dies determinats. Per a la contractació de tot el personal es funciona amb la Borsa de Treball de l’ADL de l’Ajuntament de Vinalesa, i els currículums que venen al Centre de Dia es passen automàticament a l’ADL de l’Ajuntament de Vinalesa. En general, el Centre de Dia està funcionant al complet, és un espai agradable, hi ha molt bones referències dels usuaris i actualment hi ha llista d’espera.

En el mes de juny de 2017 el patronat de la Fundació renova la seua presidència, ja que Julio César Martínez Blat, president durant 18 anys, ens va deixar el 20 de maig. Per això la Fundació va realitzar un full de reconeixement pel treball en la Fundació al llarg d’estos anys, Treball que ha portat a la Fundació al lloc on ara es troba. Amb l’obertura del patronat a la participació constituint un patronat de vuit persones davant de les tres que regulaven els anteriors estatuts. Donant informació del treball que es porta a terme a través de fulls informatius periòdics i amb la possibilitat de consultar les actes, ja que es troben penjades a Internet. I amb el gran impuls del Centre de Dia que aporta un servei més als veïns i veïnes de Vinalesa. Finalment, s’ha resolt a favor de la Fundació el contenciós que es tenia amb l’empresa Rover Alcisa pel cobrament de l’aval en no haver portat a terme la construcció de les vivendes de Protecció Pública en el temps estipulat. Les diferents instàncies judicials sempre li han donat la raó a la Fundació però ara el Tribunal Suprem ha donat definitivament la raó a la Fundació, ja que ha tancat definitivament el tema.


Profile for Socialistes Vinalesa

Memòria de gestió 2015-2019 Grup Municipal Socialista Vinalesa  

Memòria de gestió 2015-2019 Grup Municipal Socialista Vinalesa

Memòria de gestió 2015-2019 Grup Municipal Socialista Vinalesa  

Memòria de gestió 2015-2019 Grup Municipal Socialista Vinalesa

Advertisement