รายงานประจำปี 2564 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอแก่น

Page 1

รายงานประจำปี 2564 ANNAUL REPORT 2021

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Student Affairs and Alumni Relation Division Khon Kaen University


กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2522 (เดิมชื่อ กองกิจการนักศึกษา) ปั จจุบันมีการแบ่งภารกิจเป็ น 3 งาน 1 หน่วย

งานพัฒนานักศึกษา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หน่วยอำนวยการ

วิสัยทัศน์

“กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มี ความเป็นเลิศด้านการบริการ การพัฒนานักศึกษาและ การสร้างสัมพันธ์กับศิษย์เก่า”

พันธกิจ 1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี 2. พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 3. บริการนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 4. สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า


กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ค่านิยม

SACFIT S – รับผิดชอบต่อสังคม (Social Devotion) A – พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility) C – การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) F – ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer & Stakeholder Focus) I – มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus) T – ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน (Usability of Technology)

วัฒนธรรม

ใส่ใจ บริการ

ยิ้มแย้ม แจ่มใส


โครงสร้างการบริหาร

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

เบลส มาร์ตินส์ กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งถึง 30 กันยายน 2564

นายณัฐพล พวงคต

นายภาคภูมิ ทิทา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564

นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา

นายราชพร ปทะวานิช

นางสาวเนตรนภา โสดาดี

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้าหน่วยอำนวยการ


บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นายภาคภูมิ ทิทา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดำรงตำแหน่งถึง 30 กันยายน 2564

นางกุสุมา แก้วศิริ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ

นางสาวศศิกร เสือแก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ

นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564

นางสาวจุฑารัตน์ สายสกุล นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ

นางสุดารัตน์ ดีสุรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปริยากร สบาย

นายสมพร ชูศรีเมือง

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุชัญญา บัวเรือง

นางนิตยา พลศักดิ์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน นักวิชาการศึกษา

นางสาวชฎา จันทะแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ


งานพัฒนานักศึกษา

นายณัฐพล พวงคต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางลัดดาวัลย์ อุปนันท์

นางนารี พิทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวรรณภา ปรีสัน

นายไตรวุฒิ วาสนาม

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ ภูต้องใจ นักวิชาการศึกษา

นางสาววรินทร ภาคภูมิ นักวิชาการศึกษา

นายพลภัทร สายเชื้อ

นางสาวธนภรณ์ โยวะผุย

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายราชพร ปทะวานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสุจิตตรา อรุณวัน

นายปรีดี ศรีตระกูล

นักจัดการงานทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์

นายภาสกร เตือประโคน นักวิชาการศึกษา

นายภีระเดช พรมตาไก้ คนงาน

นายธวัชชัย ธวัชโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนัทธมน พรมตาไก้ คนงาน


หน่วยอำนวยการ

นางสาวเนตรนภา โสดาดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ หัวหน้าหน่วยอำนวยการ

นางปภาดา เอี่ยมสุนทรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางกนกรดา ชาญญานนท์ พนักงานธุรการ

นายอภิสร ทองประดิษฐ์ พนักงานคอมพิวเตอร์

นายครรชิต ขุ่ยราญหญ้า พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพินิตนันท์ คำมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายคุณากร มณีเนตร พนักงานธุรการ

นางสาวธมลวรรณ สุนทรศร เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสถี แคว้นน้อย พนักงานบริการ


ขอบเขต บทบาทหน้าที่ งานพัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง พร้อมทำงาน และประยุกต์ใช้ความ รู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง มีความสุข

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดำเนินงานด้านการสาน สัมพันธ์กับศิษย์เก่า โดยการ เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม/ ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในจังหวัดต่าง ๆ การผลักดันให้ศิษย์เก่ารวมตัว กันจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้าง ความร่วมมือกับศิษย์เก่า

งานบริการและ สวัสดิการนักศึกษา

จัดบริการให้แก่นักศึกษาในด้าน กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา ทุนการ ศึกษา บริการนักศึกษาพิการ บริการเงินช่วยเหลือนักศึกษา ที่ประสบเหตุหรือประสบภัยและ เสียชีวิต บริการให้คำปรึกษา นักศึกษาในเรื่องการเรียนและการ ใช้ชีวิต

หน่วยอำนวยการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล และการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการตั้งอยู่ในความ ถูกต้องและเป็นธรรม ตามหลักพื้น ฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ได้แก่หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า


ผลการดำเนินงาน ด้านการบริหาร

รายงานการเงิน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณช่วยเหลือกรณีศึกษาประสบเหตุ หรือประสบภัยต่าง ๆ

2,000,000

อุดหนุนบำรุงกิจกรรมองค์การนักศึกษาและชมรมกิจกรรม

4,000,000

โครงการการฝึ กภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 38 ประจำปี การศึกษา 2563

250,000

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง แท้จริง ทุนการศึกษาประเภท ก

12,270,000

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง แท้จริง ทุนการศึกษาประเภท ข

10,000,000

ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

271,500

โครงการทำนุบำรุงศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง

457,500


รายงานการเงิน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี การศึกษา 2564

400,100

โครงการค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29

210,000

โครงการจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2563

3,200,000

โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน และเพิ่มทักษะทางอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

6,530,000

โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2563

259,000

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 58 ประจำปี การศึกษา 2564

949,100

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

75,000

โครงการเปิ ดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความเป็ นสากล ครั้งที่ 18

1,500,000


รายงานการเงิน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการค่ายเรียนรู้ วิถีธรรม วิถีชุมชน คนจิตอาสา

70,000

โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

203,500

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์กรนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

113,000

โครงการวันกิจกรรมนักกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

80,000

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนานักศึกษา “3 พลัง สร้างคนดี เพื่อแผ่นดิน”

300,000

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร ด้านการบริหารและพัฒนานักศึกษา

300,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2564

42,000

โครงการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา นักศึกษา

185,000

รวม

43,665,700


กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร

หน่วยงานที่จัด

จำนวน บุคลากร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการ ประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรพิธี พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

กองป้องกันและรักษา ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

เข้ารับการอบรมการพัฒนาหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ กระบวนการในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการ พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ TQA/EdPEx

กองพัฒนาคุณภาพ การศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น

1

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ในยุค Post COVID-19 สำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

เข้าร่วมอบรมระบบเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากร (Business Travel)

กองพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย และทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ปี การศึกษา 2563

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17

เข้าร่วมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสังคม

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

โครงการ/กิจกรรม


กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพของบุคลากร

หน่วยงานที่จัด

จำนวน บุคลากร

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคคล ประจำ เดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2564

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคคล ประจำ เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3 ประจำปี งบประมาณ 2564

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน/ผู้อำนวยการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

เข้าร่วมเป็ นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพด้าน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

1

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

เข้าร่วมเป็ นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บ เมล็ดพันธุ์พื ช

ศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ

1

โครงการ/กิจกรรม


ด้านพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

ตำแหน่ง

นายมงคล คำคนซื่อ

ศึกษาศาสตร์

นายกองค์การนักศึกษา

นายปริทัศน์ แสนไชย

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

อุปนายก คนที่ 1

นายชงค์กฎ แสนอุบล

วิทยาศาสตร์

อุปนายก คนที่ 2

นายกนกพล มีทวี

สหวิทยาการ

อุปนายก คนที่ 3

นายปรวัฒน์ วิจิตรพันธุ์

ศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

นางสาวพิชญาอร งาหัตถี

สัตวแพทยศาสตร์

เหรัญญิก

นายชยากร เสนาภักดิ์

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

เลขานุการ

นางสาวขนิษฐา บุญสมัคร

วิศวกรรมศาสตร์

ประธานฝ่ ายส่งเสริมวิชาการ

นายนัฐวุฒิ ปุมสีดา

ศิลปกรรมศาสตร์

ประธานฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม

นายธีรศักดิ์ สาระคูร

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ประธานฝ่ ายบำเพ็ญประโยชน์


คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

ตำแหน่ง

นายภูมิทัศ กลิ่นศรีสุข

นิติศาสตร์

ประธานฝ่ ายคุณธรรม และจริยธรรม

นายเกรียงไกร ประกอบผล

ศึกษาศาสตร์

ประธานฝ่ ายกีฬา และนันทนาการ

เศรษฐศาสตร์

อุปนายก กลุ่มงานส่งเสริม ความเท่าเทียมและพิทักษ์ ผลประโยชน์ของนักศึกษา

เภสัชศาสตร์

อุปนายกกลุ่มงานสร้าง เสริมสุขภาพและสวัสดิการ นักศึกษา

นายภาคิไนย กมล

นิติศาสตร์

อุปนายก กลุ่มงานตรวจสอบ ภายในและประกันคุณภาพ องค์กร

นายธีรภัทร คอบตะขาบ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

อุปนายก กลุ่มงานประสาน ชมรมนักศึกษา

นายปรัชญา จันวัน

ศึกษาศาสตร์

อุปนายก กลุ่มงานเทคโนโลยี ดิจิทัล

นางสาวกนกวรรณ สมภาร

นายขุนคลัง บุดดาเพ็ง


คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

ตำแหน่ง

นางสาวญาโณทัย พิมพ์ดี

เกษตรศาสตร์

อุปนายกกลุ่มงานบริการ และงานทั่วไป

นายนัทธวัฒน์ ใหญ่สูงเนิน

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

ประธานฝ่ ายยุทธศาสตร์ แผนงานประเมินผล

นายสุวิจักขณ์ ชูศรีวาสน์

บริหารธุรกิจและการบัญชี

ประธานฝ่ ายประสานงาน

นางสาวกรดา วรพิมพ์ ยุทธการ

สหวิทยาการ

ประธานฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์

ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย (1 มี.ค. - 24 พ.ย. 64)

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม (31 มี.ค. - 24 พ.ย. 64)

อาจารย์

วิทยาลัย การปกครองท้องถิ่น

อาจารย์

โรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

นายอนุรักษ์ กุลวงษา


คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

ตำแหน่ง

นายภัทรกร ศิริกุล

เภสัชศาสตร์

ประธานสภานักศึกษา

นางสาวจุฑามาศ แสงศรี

นิติศาสตร์

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1 (25 ส.ค. - 4 ต.ค. 64 )

นายธีรพล พลเสนา

วิทยาศาสตร์

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1

นายธนสิทธิ์ นิสยันต์

นิติศาสตร์

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 2 (25 ส.ค. - 4 ต.ค. 64 )

นายธีรพล ศรีวรรณะ

ศึกษาศาสตร์

รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 2

นางสาวเบญญาภา แสงสาร

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

เลขานุการ

นายภานุพงศ์ ภูนาเงิน

ศึกษาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทันตแพทยศาสตร์

กรรมการฝ่ ายคุ้มครอง สิทธิและสวัสดิการ นักศึกษา

นายณัฐพงษ์ เจนเขตการ


คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

ตำแหน่ง

พยาบาลศาสตร์

กรรมการฝ่ ายกลั่นกรอง งบประมาณและพิจารณา โครงการองค์กรกิจกรรม

นายอภิรักษ์ ปัญชา

วิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการฝ่ ายประเมินผล และตรวจสอบองค์กร กิจกรรม ( 25 ส.ค. - 4 ต.ค. 64 )

นายกฤตชัย อ่อนคำ

วิทยาการการปกครอง ท้องถิ่น

กรรมการฝ่ ายประเมินผล และตรวจสอบองค์กร กิจกรรม

เกษตรศาสตร์

กรรมการฝ่ ายธุรการและ บริหารงานทั่วไป ( 25 ส.ค. - 4 ต.ค. 64 )

เภสัชศาสตร์

กรรมการฝ่ ายส่งเสริม พัฒนาสุขภาพนักศึกษา และสาธารณสุของค์กร สัมพันธ์

สหวิทยาการ

กรรมการฝ่ ายบริหารและ ประสานงานวิทยาเขต หนองคาย

นายจักรวาล โทบาง

นายวชิรวิชญ์ มีศิริ

นางสาวอลิสา สิริภัทรเมธา

นางสาวกิตติยา แซ่เฮ้ง


สมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564 ชื่อ-สกุล

คณะ/วิทยาลัย

นายธีรพล พลเสนา

วิทยาศาสตร์

นางสาวชัญญานุช สีนนเคน

วิทยาศาสตร์

นายวชิรวิชญ์ มีศิริ ( 1 มี.ค.2564 - 8 ก.ย.2564 )

เกษตรศาสตร์

นางสาววรัญญา ต้นทวีสุข

เกษตรศาสตร์

นายภูสิทธิ เผ่าพงษ์ไพบูลย์

วิศวกรรมศาสตร์

นายภานุพงศ์ ภูนาเงิน ( 1 มี.ค.2564 - 9 ส.ค.2564 )

ศึกษาศาสตร์

นายธีรพล ศรีวรรณะ

ศึกษาศาสตร์

นางสาววิลาสินี สอนภักดี

พยาบาลศาสตร์

นายจักรวาล โทบาง

พยาบาลศาสตร์

นายเจตท์นิพัทธ์ จิรจิตการุณ

แพทยศาสตร์

นางสาวดลชนา พละดล ( 1 มี.ค.2564 - 9 ส.ค.2564 )

แพทยศาสตร์

นายชัยธวัช รามมะเริง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวเบญญาภา แสงสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

นายกนกพล พันธ์ยาง

เทคนิคการแพทย์

นางสาวจิรนันท์ อุดมพุทธชาติ

เทคนิคการแพทย์

นายกฤตภัทร มีคำ

สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวฐานมาศ วิถี

สาธารณสุขศาสตร์

นายธนวัชร คงวิเชียร

ทันตแพทยศาสตร์

นายณัฐพงษ์ เจนเขตการ

ทันตแพทยศาสตร์

นางสาวอลิสา สิริภัทรเมธา

เภสัชศาสตร์

นายภัทรกร ศิริกุล

เภสัชศาสตร์

นายยศภัทร เต้จั้น

เทคโนโลยี

นายเขมชาติ บำรุงศิริ

เทคโนโลยี

นายจรยุทธ์ เนตรภักดี

สัตวแพทยศาสตร์

นายธนพล ภิรมย์ไชย

สถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวอนัตตา ชิชัยยาง ( 1 มี.ค.2564 - 9 ส.ค.2564 )

บริหารธุรกิจและการบัญชี


สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชื่อ-สกุล

คณะ

นายอาทิตย์ อุ่นทุไร ( 1 มี.ค.2564 - 25 พ.ย.2564 )

บริหารธุรกิจและการบัญชี

นายสรายุทธ พรมชื่น

ศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวอรปรียากุล เพ็ชรนนท์

ศิลปกรรมศาสตร์

นายธนสิทธิ์ นิสยันต์

นิติศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ แสงศรี ( 1 มี.ค.2564 - 25 ส.ค.2564 )

นิติศาสตร์

นายกฤตชัย อ่อนคำ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายศิวกร นามนวด

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายอภิรักษ์ ปัญชา ( 1 มี.ค.2564 - 8 ก.ย.2564 )

วิทยาลัยนานาชาติ

นายพิสิษฐ์ พรมณี ( 1 มี.ค.2564 - 24 ส.ค.2564 )

เศรษฐศาสตร์

นายปรัชญ์ บุระพันธ์

สหวิทยาการ


สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564 ชื่อ-สกุล

คณะ

นางสาวกิตติยา แซ่เฮ้ง

สหวิทยาการ

นายวีรภัทร จักรแก้ว

สัตวแพทยศาสตร์

นางสาวนันทิชา ประทุมมา

สถาปัตยกรรมศาสตร์

นายอรรคพล พะลากุล ( 1 มี.ค.2564 - 8 ก.ย.2564 )

วิทยาลัยนานาชาติ

ที่ปรึกษาสภานักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564 ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

ดร.ศิรประภา บำรุงกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์

นายภาสกร เตือประโคน

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์


นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2564 คณะ/วิทยาลัย

ชื่อ-สกุล

คณะ/วิทยาลัย

ชื่อ-สกุล

เกษตรศาสตร์

นางสาวนารินทร์ อรัญเวศ

เทคโนโลยี

นายเจษฎา สุขสบาย

วิศวกรรมศาสตร์

นายพงศ์พณิช กองเกิด

สัตวแพทยศาสตร์

นายธนพล ไชยปัญญา

ศึกษาศาสตร์

นายวิศรุต เชิดรัมย์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

นายทนันชัย ศรีชมชื่น

พยาบาลศาสตร์

นายกฤษดา จันทร์ศรีเมือง

บริหารธุรกิจและการบัญชี

นางสาวพุทธณมนต์ พานทอง

วิทยาศาสตร์

นางสาวเจนจิรา ผาบถา

เศรษฐศาสตร์

นางสาวเขมิกา สุขษาเกษ

แพทยศาสตร์

นางสาวภูริชญา รังษี

ศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวอารียา บุญตาทิพย์

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

นางสาวกฤติยาณี แสงไชย

นิติศาสตร์

นายฮูซัยฟี ดาโอ๊ะ

เทคนิคการแพทย์

นายภูวนาท ภูกองไชย

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายธนากร แดงมา

สาธารณสุขศาสตร์

นายศุภกร สรรพโส

วิทยาลัยนานาชาติ

นายธนภัทร วรรณสังข์

ทันตแพทยศาสตร์

นายสิรภพ อังคณิต

สหวิทยาการ

นางสาวจิตรลดา เหมไธสง

เภสัชศาสตร์

นายเมธาวราเทพ ทองทาบ


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านวิชาการ

ผู้นำธรรมาภิบาล

พัฒนาผู้นำ

นายโกวิท วงษ์ษา

ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์ นายเฉลิมพล แสงแก้ว

นายนิติภูมิ ชมเชย

นายบัญชา พระพล นายเด่นชัย สิมมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา

นางสาววาสนา เพชรธัมรงค์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร นายบัญชา พระพล นายภาสกร เตือประโคน

ถ่ายภาพ

นายศิริศักดิ์ ธรรมวรนันท์ วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.กษม อมันตกุล ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ

คุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวขนิษฐา รุ่งสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย ผศ.ดร.สุรชัย พิมหา

นักศึกษาวิชาทหาร

นายธนพงษ์ ธาตุไพบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ ภูต้องใจ นายอนุชิต ปัสสาสุ นายพลภัทร สายเชื้อ


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม

นักร้องประสานเสียง

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

นางศศิกานต์ แก้วมูลมุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายฤทธิเกียรติ ใจงาม คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายเอกพล ช่วยวงศ์ญาติ

ผศ.วัศการก แก้วลอย

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาเพื่อการพัฒนา

นางสาวพรพิรุณ แสงแสน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โรตาแรคท์

นางสาวจตุพร สีหานู คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ปันรัก

นางสาวศรัญญา เหง่าสีไพร วิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ดร.รุ่งอรุณ บุญสายันต์

นางลัดดาวัลย์ อุปนันท์

นางสาวอิสรา โสภัย


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์

Campus Student Link

นางสาวกวีพร ท้าวสัจธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาสาพัฒนา

นายอนุชา สมสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์

อีสาน

นางสาววรรัตน์ สารี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

นายสุรวัช ศรีศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์

อาสาพัฒนา

นายคณิศร เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

KKU MART พี่ปันน้อง

นางสาวขวัญชนก จักรากรธนวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

นายประจวบ ชัยมณี

นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

นางลัดดาวัลย์ ภักดีราช

นางสาวอมร อุ่นเจริญ

ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา พ.ศ. 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์ รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ ทรัพยากร

นายณัฐพล อินทรตา คณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาอนามัย

นางสาวราตรี หมอกต้ายซ้าย คณะศึกษาศาสตร์

พยัคฆ์ วนค.

นายคเชนทร์ จันทเกษ คณะสหวิทยาการ

นายอัฐพล สาน้อย น.ส.วรรณิศา ชารีมุ้ย

สมาธิและศีลธรรม

นางสาวณัฐชา มะณีย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

นายภาคภูมิ ทิทา รศ.ดร.ชัยภัทร เครือหงส์

มุสลิม

น.ส.ลาตีฟะฮ์ หลีเส็น คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

รศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี

ชมรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา พ.ศ. 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

นักศึกษาคาทอลิก

นางสาววรรณวลี โหยงโสภา คณะนิติศาสตร์

พุทธศาสน์และประเพณี

นายพงศธร เหล็กคง คณะศึกษาศาสตร์

ศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา

นักศึกษาคริสเตียน

นายรัตนพล แก้วทิพย์ คณะนิติศาสตร์

ผศ.พิศมัย มะลิลา รศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ รศ.ดร.วิชัย อึ้งพินิจพงศ์

กรีฑา

นายตรีภพ มานะพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์

นายภาสกร เตือประโคน

กีฬาทางน้ำ

นายศตพร สีหาเสน คณะศึกษาศาสตร์

นายพัด วงศ์วรรณกิจ

ครอสเวิร์ด

นางสาวศุลีพร แสนดี คณะศึกษาศาสตร์

นางสกาวรัตน์ สุขโข นายอนุรักษ์ กุลวงษา

ซอฟท์บอล

นายรัฐพงศ์ สุระคาย คณะวิทยาศาสตร์

นายประธาน ฦาชา

ผศ.ดร.กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์

ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา พ.ศ. 2564

ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

เซปักตะกร้อ

นายวโรดม ม่วงนอก คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร

เทควันโด

นางสาวปิ่ นนภา ไหมทอ ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อาจารย์ชนาดา อรศรี

เทเบิลเทนนิส

นายพชระ โคตรมณี คณะวิทยาศาสตร์

บริดจ์

นายดาร์เรน รีฟส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

บาสเกตบอล

นายณัฐพล เศษโม้ คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ดร.นฏกร ประมายันต์ นายทินรัตน์ สิงหเสนี

แบดมินตัน

นายเจษฎา เสริมสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

อ.นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล อ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

เปตอง

นายวิชญ์พล บุญรักษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายปฏิภานนท์ ภูมิสวาสดิ์ นายมานพ ลีใส

ฟุตบอล

นายชีวานนท์ ศรีจำปา คณะศึกษาศาสตร์

ยิงปื น

นางสาวปาจรีย์ เดชหามาตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

อาจารย์วทัญญา เล่ห์กัน

นายพันวัตต์ พึ่งสาย

นายสันติ ฤาชา

นายอภิชาติ พัฒนจักร


รายชื่อชมรม ประธานชมรม และที่ปรึกษาชมรม สังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564 ชมรม

ประธานชมรม

ที่ปรึกษาชมรม

ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการ

ยิงธนู

นางสาวอาทิตยาพร บุญมา คณะวิทยาศาตร์

ยูโด

นายเอกวัฒน์ จันทนพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร นายสิทธิชัย ยินดีชาติ นายธนายุทธ สังข์อินทร์

รักบี้ฟุ ตบอล

นายเจตวัฒน์ แก้วปา วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์

วอลเลย์บอล

นายธนาธิป มาติยา คณะศึกษาศาสตร์

หมากกระดาน

นางสาวยลลัดดา ลือคำภา คณะเกษตรศาสตร์

ฮอกกี้

นายเลิศวิทย์ มาลีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรือพาย

นายบุญส่ง รูปโฉม คณะศึกษาศาสตร์

ฟุตซอล

นายชลชล แก้วดอนรี คณะศึกษาศาสตร์

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (KKU eSports)

นายภาณุพันธ์ พงษ์พิษณุ วิทยาลัยนานาชาติ

ดร.นฏกร ประมายันต์

ฟันดาบ

นายพลภัทร การะเกษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ นายเฉลิมพล แสงแก้ว

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร

นายเฉลิมชาติ แก้วอุดม นางยุภาพร ทองน้อย

อ.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช

นายสิทธิชัย ยินดีชาติ

ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง

นายสันติ ฤาชา


กิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564

ดำเนินงานโดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ด้านการพัฒนา นักศึกษา

งบประมาณ (บาท)

จำนวน นักศึกษาเข้า ร่วม

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ นักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปี การศึกษา 2564

2

107,550

16,801

โครงการวันนักกิจกรรม ปี การศึกษา 2563

2

111,656

125

โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี การศึกษา 2564

3

141,731

247

โครงการเปิ ดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น สู่ความเป็ นสากล ครั้งที่ 18

1

721,914

341

โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัล เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

1

74,991

11

โครงการแรกพบนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

1

379,310

7,077

โครงการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อ พัฒนานักศึกษา

1

115,000

--

ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29

3

209,257.75

46

ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

โครงการ

270,251.90

186


กิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดำเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการ

ด้านการ พัฒนา นักศึกษา

งบประมาณ (บาท)

จำนวน นักศึกษาเข้า ร่วม

โครงการค่ายเรียนรู้ วิถีธรรม วิถีชุมชน คนจิต อาสา

3

68,219.70

57

โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระ ราชดำริ(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เครือ ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3

250,000

28

2

26,000

250

-

3,200,000

-

5,466,624

24,919

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

โครงการจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564

รวม

รวม


สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี การศึกษา 2564 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2564)

หมายเหตุ : เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2438/2564)

ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่จัดด้านกิจกรรม ประเภทกิจกรรม 3 ด้าน

25.4%

ด้านพั ฒนาจิตใจ ด้านพั ฒนานิเวศ และสังคม 2.5%

72%

ด้านพั ฒนาตนเอง COMPASSION, PERSISTENCE/GRIT LEADERSHIP & COLLABORATION

6%

ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่จัดด้านกิจกรรม ประเภททักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21

18.5%

3% LITERACY SKILLS SOCIAL AWARENESS

71.7%


สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี การศึกษา 2564 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2564)

หมายเหตุ : เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2438/2564)

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดในปี การศึกษา 2564 ประเภทกิจกรรม 3 ด้าน

ด้านพั ฒนาตนเอง 30.1%

ด้านพั ฒนาจิตใจ 41.4%

ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดในปี การศึกษา 2564 ประเภททักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21

28.5%

24.3%

25.8%

ด้านพั ฒนานิเวศ และสังคม

LITERACY SKILLS

COMPASSION, PERSISTENCE/GRIT

3.6%

COMPUTING & ICT LITERACY

LEADERSHIP & COLLABORATION

18.8% CREATIVITY/ INNOVATION

0.3%

27.1%

SOCIAL AWARENESS


รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564

รางวัลศรีกาลพฤกษ์ นายณัฐภพ ปี นะกาตาโพธิ์ คณะแพทยศาสตร์

รางวัลกาลพฤกษ์ ด้านวิชาการ

ด้านทักษะในการ บริหารและการจัดการ

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย

นายกัญจน์ พรไพรินทร์

นางสาววิมลรัตน์ บุญเต็ม

นายภิญโญ อรบุตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้านจิตอาสา

นายพีรพนธ์ นามไพร

นายชนะภัย เรืองโพน

นายวรุตม์ พฤฒิธรรมกุล

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวนุตประวีณ์ เรืองฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


วินัยนักศึกษา

ข้อมูลวินัยนักศึกษา

การกระทำผิดแยกตามความผิด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ข้อ

วินัยนักศึกษา

จำนวน นศ.

ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่าง เคร่งครัด

13

8.16

ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือทุจริตในเรื่องการเงิน หรือทำลายทรัพย์สินของผู้ อื่นหรือมหาวิทยาลัย

2

8.19

ทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำเช่นนั้นไม่ว่าการสอบนั้นจัดขึ้นโดยหน่วยงาน ภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5

8.27

ฝ่ าฝื นกฎจราจรตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กำหนด

12

7.1

รวม

32

หมายเหตุ นักศึกษาบางราย กระทำความผิดมากกว่า 1 ข้อ


ข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร และผ่อนผันทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร จำนวนนักศึกษาวิชาทหาร รายงานตัวเข้ารับการฝึ กวิชาทหาร ปี การศึกษา 2564

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

ปี 1

2

-

2

ปี 2

6

-

6

ปี 3

61

4

65

ปี 4

20

34

54

ปี 5

19

23

42

รวม

108

61

169


ข้อมูลการขอผ่อนผันทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนแยกตามคณะ/วิทยาลัย 56 คน

เกษตรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

840 คน

4 คน 13 คน

เทคนิคการแพทย์

41 คน

แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์

14 คน 75 คน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

40 คน

วิทยาลัยนานาชาติ

14 คน

เทคโนโลยี

14 คน

นิติศาสตร์

56 คน 48 คน

บริหารธุรกิจและการบัญชี

91 คน

ศึกษาศาสตร์ 19 คน

เศรษฐศาสตร์

24 คน

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหวิทยาการ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

2 คน 5 คน 6 คน 154 คน

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

99 คน

ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0คน

55 คน 9 คน 1 คน

50คน

100คน

150คน


ข้อมูลการขอผ่อนผันทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

840 คน

จำนวนแยกตามจังหวัด 4 คน

กระบี่

1 คน

เพชรบูรณ์

กรุงเทพมหานคร

5 คน

แพร่

1 คน

ภูเก็ต

1 คน

กาฬสินธุ์

44 คน

ขอนแก่น

228 คน

23 คน

มหาสารคาม

จันทบุรี

1 คน

มุกดาหาร

ฉะเชิงเทรา

1 คน

ยโสธร

ชลบุรี

4 คน

ร้อยเอ็ด

ชัยนาท

1 คน

ระยอง

ชัยภูมิ

ราชบุรี

9 คน

8 คน 11 คน

3 คน 1 คน

เชียงราย

1 คน

ลพบุรี

เชียงใหม่

1 คน

เลย

ตรัง

2 คน

ศรีสะเกษ

ตราด

1 คน

สกลนคร

นครปฐม

1 คน

สงขลา

1 คน

สตูล

2 คน

สมทุรปราการ

1 คน

นครพนม

18 คน

นครราชสีมา

64 คน

3 คน 11 คน 16 คน 53 คน

นครศรีธรรมราช

1 คน

สระบุรี

นครสวรรค์

2 คน

สุโขทัย

2 คน

นราธิวาส

1 คน

สุพรรณบุรี

2 คน

บึงกาฬ

7 คน

สุราษฎร์ธานี

1 คน

บุรีรัมย์ ปทุมธานี

31 คน

หนองคาย

ประจวบคีรีขันธ์

1 คน

หนองบัวลำภู

ปัตตานี

1 คน

อำนาจเจริญ

พระนครศรีอยุธยา

1 คน

อุดรธานี

เพชรบุรี

1 คน

อุบลราชธานี

0คน

4 คน

สุรินทร์

43 คน 3 คน

58 คน

50คน 100คน 150คน 200คน 250คน

0 คน

20 คน 25 คน 5 คน 47 คน 24 คน

20 คน

40 คน

60 คน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากงบประมาณเงินรายได้

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2563

ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบ 40 ปี มข. จำนวน 1,000 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็ นเงิน 10,000,000 บาท

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนทุน ที่จัดสรร

จำนวนเงิน ที่จัดสรร (บาท)

เกษตรศาสตร์

100

วิศวกรรมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนทุน ที่จัดสรร

จำนวนเงิน ที่จัดสรร (บาท)

1,000,000

สัตวแพทยศาสตร์

23

230,000

85

850,000

สถาปัตยกรรมศาสตร์

30

300,000

ศึกษาศาสตร์

43

430,000

บริหารธุรกิจและการ บัญชี

79

790,000

วิทยาศาสตร์

127

1,270,000

ศิลปกรรมศาสตร์

53

530,000

มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

108

1,080,000

นิติศาสตร์

39

390,000

เทคโนโลยี

37

370,000

เศรษฐศาสาตร์

7

70,000

พยาบาลศาสตร์

45

450,000

สหวิทยาการ

40

400,000

แพทยศาสตร์

61

610,000

วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น

37

370,000

วิทยาลัยนานาชาติ

4

40,000

รวม

1,000

10,000,000

สาธารณสุขศาสตร์

เทคนิคการแพทย์

30

22

300,000

220,000

ทันตแพทยศาสตร์

18

180,000

เภสัชศาสตร์

12

120,000


ด้านบริการและสวัสดิการ นักศึกษา

ทุนจากงบประมาณเงินรายได้ ทุนการศึกษาประเภท ก. (นักศึกษายากจนอย่างแท้จริง) จำนวน 409 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 12,270,000 บาท

กองทุนมอดินแดง จำนวน 209 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 2,090,000 บาท

ทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จำนวน 6,000 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวม 30,000,000 บาท

ทุนทอฝั นในวันเกิด จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวม 1,000,000 บาท


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

ชื่อทุน

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

ทุนพระราชทานในโครงการทุนการ ศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (แต่ละทุนจะ ได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ ค่าหอพัก ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท หรือ 24,000 บาท/ปี ค่าหนังสืออุปกรณ์ เหมาจ่าย 10,000 บาท/ปี ค่าครอง ชีพเหมาจ่าย 48,000 บาท/ปี เฉลี่ย เดือนละ 4,000 บาท)

-

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

20

รวมมูลค่าทุน (บาท)

-

ทุนโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" มูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

60,000

10

600,000

ทุนเฉลิมราชกุมารี

55,000

8

440,000

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

20,000

1

20,000

ทุนโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

40,000 37,200 32,000 29,000 26,500

2 2 1 4 3

80,000 74,400 32,000 116,000 79,500


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนพระราชทาน (มูลนิธิชัยพัฒนา)

30,000

1

30,000

ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

30,000

4

120,000

ทุนพระราชทาน โครงการราชประชา สมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

8,000

3

24,000

ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา เด็กยากจน

20,000

1

20,000

ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ใน พระบรมราชินูปถัมภ์

12,000 10,000 8,000

1 4 14

12,000 40,000 112,000

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อ เยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

8,000

3

24,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

ชื่อทุน

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ แต่ละทุน จะให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการครองชีพ เดือนละ 1,200 บาท เป็ นเวลา 10 เดือน/ปี การศึกษา และให้ความช่วย เหลือค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก และ อื่น ๆ

มูลค่าทุนไม่เท่ากัน

16

631,879

ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุม พันธุ์ บริพัตร

20,000

2

40,000

ทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น (1 อำเภอ 1 ทุน) มูลค่าทุนตามหลักสูตรการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของแต่ละ คณะ/ค่าหอพักภายนอกเดือนละ 3,000 บาท เหมาจ่ายภาคละ 18,000 บาท/ ค่าหอพักภายในจ่าย จริง และค่าใช้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ปี ละ 15,000 บาท)

-

15

-


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน ทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา

มูลค่าไม่เท่ากัน

37

492,000

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้

40,000

25

1,000,000

ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

8,000

3

24,000

20,000

60

1,200,000

10,000

80

800,000

ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

20,000 15,000

2 3

40,000 45,000

ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ

30,000

3

90,000

ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

20,000

1

20,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา)


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนมูลนิธิอุษรินทร์

10,000

25

250,000

ทุนมหาดไทย

40,000 30,000

10 1

400,000 30,000

ทุน Gumlungiai "Scholars"

17,000

1

17,000

ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า

40,000

8

320,000

กองทุนโอยัง-บางกอกโพสต์

80,000 65,000 60,000 55,000

3 1 1 1

240,000 65,000 60,000 55,000

ทุนค่าเทอมครอบครัววงษ์นาคเพ็ชร์

30,000

2

60,000

ทุนเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ

18,750

1

18,750

ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดอกผล)

10,000

2

20,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนคุณก้องเกียรติ โอภาสวงการ

10,000

2

20,000

ทุนคุณนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร

10,000

1

10,000

ทุนเทสโก้ โลตัส (ดอกผล)

10,000

3

30,000

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

50,000

2

100,000

ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10,000

2

20,000

ทุนธนาคารยูโอบี รัตนสิน (ดอกผล)

10,000

1

10,000

ทุนนางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร

10,000

1

10,000

ทุนนางสาวอรอุมา นวลไธสง

10,000

1

10,000

ทุนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

10,000

2

20,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรค เกอร์ จำกัด

10,000

3

30,000

ทุนบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

10,000

5

50,000

ทุนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

10,000

4

40,000

ทุนบริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด จำกัด (ดอกผล)

2,000

1

2,000

ทุนบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

10,000

2

20,000

ทุนบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

10,000

23

230,000

ทุน ศ.น.พ.ถวัลย์วงค์ และ รศ.ดร.อมรรัตน์ รัตนสิริ

15,000

6

90,000

ทุนรองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร

10,000

5

50,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

10,000

3

30,000

ทุนสีหาพงศ์ (ดอกผล)

10,000

2

20,000

ทุนสุนทร อารยา อรุณานนท์ชัย (ดอกผล)

10,000

2

20,000

ทุนนางสาวธนรัตน์ สอนสา

10,000

5

50,000

ทุนนางสุกัญญา ตันตระบัณฑิตย์

15,000

5

75,000

ทุนนายดุสิต-ปริศนา โคตรวงษา

10,000

10

100,000

5,000

8

40,000

ทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

40,000

1

40,000

ทุนบริษัท เมืองเอกสตรีท จำกัด

10,000

2

20,000

ชื่อทุน

ทุนบริษัท เทวรายา จำกัด


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (ดอกผล)

10,000

2

20,000

ทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10,000

4

40,000

ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา

25,000

16

400,000

ทุนบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้า ปลีก จำกัด (มหาชน) PTTOR

10,000

3

30,000

ทุน ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง

10,000

1

30,000

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษาและสังคม

20,000

125

2,500,000

ทุนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์

30,000

9

270,000

ทุนมูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์

60,000 22,500 20,000

25 2 7

1,500,000 45,000 140,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

มูลค่าไม่เท่ากัน

9

591,200

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

15,000

1

15,000

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

40,000

8

ทุนมูลนิธิเลนำคิน (ดอกผล)

10,000

7

70,000

ทุนมูลนิธิศรีวิสารวาจา

20,000

5

100,000

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

30,000

1

30,000

ทุนมูลนิธิอื้อจือเหลียง

15,000

2

30,000

ทุน รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ดอกผล)

10,000

2

20,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัด ดอยธรรมเจดีย์

320,000


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนสยามสไมล์

20,000 15,000 10,000

1 9 2

20,000 135,000 20,000

ทุนอนุสรณ์ คุณแม่เก็กทอย เลาหศิริวงศ์

24,000

1

24,000

ทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

20,000

4

80,000

8,000

1

8,000

ทุนบริษัท น้ำมันปิ โตรเลียมไทย จำกัด

40,000

1

40,000

ทุนรายปี ต่อเนื่องของกระทรวง ศึกษาธิการ

50,000

1

50,000

ทุนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

30,000

3

90,000

ชื่อทุน

ทุน KKU RUNNING CLUB


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

126,000

1

126,000

ทุนมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี

99,000

11

1,089,000

ทุนมูลนิธิท่านน้อยเปาโรหิตย์ และ พระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)

92,000

1

92,000

ทุนมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

50,000

3

150,000

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช

60,000 24,000 15,000

30 6 4

1,800,000 144,000 60,000

ทุนมูลนิธิดร.เกษม - คุณหญิงพร ทิพย์ ณรงค์เดช

50,000

1

50,000

16,000

9

144,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิวิบุลอายุรเวท


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

8,000

2

16,000

กองทุนรุ่งโรจน์ บุนนาค

20,000

3

60,000

ทุนคุณทิพาวี เหล่าวานิ

20,000

1

20,000

ทุนคุณสือเจ็ง แซ่แต้

40,000

1

40,000

ทุนคุณกมลมาศ จิวะธนะพร

40,000

1

40,000

ทุนคุณสายรุ้ง จิวะธนะพร

40,000

1

40,000

ทุนคุณกัทลีวัน ลออคุณ

37,000

1

37,000

ทุน ทตพ.ญ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ

37,000

1

37,000

ทุนคุณพรรณพิไล ลออคุณ

37,000

1

37,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน นพ.วิทวัส ลออคุณ

37,000

1

37,000

ทุนคุณบัญจภัทร ลออคุณ

37,000

1

37,000

ทุนมูลนิธิจงกลนีนิธิ

30,000

10

300,000

ทุนมูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตวัฒนา

50,000

1

50,000

ทุนสมาคมแพทยสตรีแห่ง ประเทศไทย

70,000

1

70,000

ทุนแพทย์เพื่อประชาชน

60,000

8

480,000

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

60,000 40,000

5 6

300,000 240,000

ทุน นพ.เทอดศักดิ์ ผลจันทร์

10,000

1

10,000

ทุนคุณสิริสุข ฮุนตระกูล

16,000

1

16,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนบริษัทโอสถสภา จำกัด

50,000

1

50,000

ทุนพระครูวินัยธรถวัลย์ สมจิตฺโต

16,500

1

16,500

ทุนศาสตราจารย์วีรจิตต์ โชติมงคล

4,000

1

4,000

ทุนคุณเรวัต คุณเบญญา จินดาพล

60,000 10,000

5 4

300,000 40,000

ทุนคุณสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

60,000 20,000 25,000 5,000 10,000 30,000 15 ,000

1 3 1 1 13 1 2

60,000 60,000 25,000 5,000 130,000 30,000 30,000

ทุนร้อยตำรวจเอกฉัฐชัย ทับทิมศรี

20,000

2

40,000

ทุนคุณสรวง จันทรอุไร

60,000

1

60,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนคุณวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร

50,000

1

50,000

ทุนคุณศิริสุข ฮุนตะกุล

16,000

1

16,000

ทุนพี่ช่วยน้อง

45,000

1

45,000

ทุนคุณพิชัย จิรรุ่งโรจน์

20,000

1

20,000

ทุนคุณรัมภาภัค เตียวศิริมงคล

20,000

1

20,000

ทุนอาจารย์วิมลรัตน์ ศรีราช

36,000

1

36,000

ทุนนายแพทย์ภัทร วิรมย์รัตน์

25,000

1

25,000

ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ คุณกิตติ

20,000

1

20,000

ทุนแพทย์หญิงกันตา สวรรณฉาย

10,000

1

10,000

ทุนแพทย์หญิงดาริกา วอทอง

10,000

1

10,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

8,000

1

8,000

ทุนมูลนิธิแพทย์ไทยอเมริกัน

17,500

1

17,500

ทุนมูลนิธิ ดร.เกษม - คุณหญิงพร ทิพย์ ณรงค์เดช

50,000

1

50,000

ทุน รศ.นพ.ภพ โกศลารักษ์

50,000

1

50,000

ทุนศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์

50,000

1

50,000

กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

6,000

128

768,000

ทุนบริษัท ห้างร้าน บุคคลบริจาค ผ่านกองทุน

12,000

3

36,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิพระบรมราชนุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

5,000 2,000

2 2

10,000 4,000

ทุนศิษย์เก่าสาขาวิชาสถิติ

12,000

2

24,000

ทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล

10,000

3

30,000

ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น

6,000

62

372,000

ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปลาย

5,000

75

375,000

ทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

30,000

3

90,000

ทุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ "กองทุนสุขุมปัญญารักษ์"

74,000

1

74,000

ทุนเทศบาลตำบลบ้านเป็ ด

20,000

1

20,000

ชื่อทุน

ทุนศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนบริษัท ซันบรีดเดอร์ส จำกัด

10,000

1

10,000

ทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

12,500

1

12,500

ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจกิจฯ

18,000

1

18,000

ทุนบริษัทบางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด

50,000

1

50,000

5,000 2,000

2 1

10,000 2,000

10,000

1

10,000

ทุนคุณรักรุ่ง ด่านภักดี

4,000 3,000

1 7

4,000 21,000

ทุนนายณัฐวัชต์ ภูตรี

2,500

1

2,500

20,000

2

40,000

ชื่อทุน

ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

ทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

ชื่อทุน

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน ศ.น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

10,000

3

30,000

ทุน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

15,000

2

30,000

ทุน น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์

10,000

2

20,000

ทุน น.สพ.อนุรักษ์ ณุวงษ์ศรี

10,000

1

10,000

ทุนบริษัท เวท โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

20,000

1

20,000

20,000

7

140,000

ทุนศิษย์เก่า รุ่นที่ 19

5,000

2

10,000

ทุน ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

5,000

2

10,000

ทุน รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

5,000

1

5,000

ทุนโรงพยาบาลสัตว์โปรเวท


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา

10,000

1

10,000

ทุน รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ

5,000

2

10,000

ทุน นางสมบัติ แสงพล

5,000

1

5,000

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

5,000

8

40,000

41,200

5

206,000

ทุนเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์

5,000

22

110,000

ทุนศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์

81,000

5

405,000

ทุนคุณณิทชรัศมิ์ ธนาวัฒน์พิชชา กร

4,000 3,000

5 4

20,000 12,000

ทุนคุณแม่ศุภวรรณ มีพร้อม

1,000

1

1,000

ชื่อทุน

ทุนบริษัท Vetz Petz จำกัด


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนคุณวีรศักดิ์ เล็กตระกูล

5,000

1

5,000

ทุนคุณธนุศักดิ์ ศรีใจ

5,000

2

10,000

ทุนคุณวทัญญู ทังคณารักษ์

5,000

2

10,000

30,000

1

30,000

5,000

1

5,000

10,000

7

70,000

5,000

1

5,000

ทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุข ศาสตร์ในการจัดงานคืนสู่เหย้า

10,000

30

300,000

ทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุข ศาสตร์จัดสรรเป็ นทุนภัยพิบัติ

-

-

160,000

ชื่อทุน

ทุนบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ทุนคุณวารุณี ไตรถวิล ทุนรศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม (ศิษย์เก่า) ทุนคุณอัจฉรา มนูศิลป์ และคณะ


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

62,500

1

62,500

-

-

462,002.88

9,000 7,500 6,000 5,500

8 12 12 12

72,000 90,000 72,000 66,000

5,000 3,000 10,000

60 20 4

300,000 60,000 40,000

ทุน รศ.สายหยุด นิยมวิภาต

5,000

7

35,000

ทุนศิษย์เก่า พย.บ.รุ่นที่ 17

10,000 3,000

6 2

6,000 5,000

5,000

2

10,000

ชื่อทุน

ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุข ศาสตร์จัดสรรเป็ นทุนการศึกษา

ทุนคณะเทคโนโลยี

ทุนส่งเสริมคณะพยาบาลศาสตร์

ทุนคุณสุวดี พะยุหะ


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนคุณสภาวดี ประดับวงษ์

5,000

2

10,000

ทุนนายเชิดศักดิ์ มีภักดี

5,000

2

10,000

ทุนศิษย์เก่า พย.บ. รุ่น 37

7,500

1

7,500

ทุนคุณคมศักดิ์ ฉั่วรัตนกุล

5,000

4

20,000

ทุนคุณสุรีพร ศรีสุทธิกมล

5,000

2

10,000

ทุน อ.นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์

5,000

2

10,000

ทุนรสสุคนธ์ กีรติเสวี

5,000

5

25,000

ทุนศิษย์เก่า ป.โท สาขาผู้ใหญ่

5,000 3,000

1 2

5,000 6,000

ทุนศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 1

5,000

1

5,000

ทุนรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ภัทร จินดา

5,000

4

20,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนคุณสภาวดี ประดับวงษ์

5,000

2

10,000

ทุนนายเชิดศักดิ์ มีภักดี

5,000

2

10,000

ทุนศิษย์เก่า พย.บ. รุ่น 37

7,500

1

7,500

ทุนคุณคมศักดิ์ ฉั่วรัตนกุล

5,000

4

20,000

ทุนคุณสุรีพร ศรีสุทธิกมล

5,000

2

10,000

ทุน อ.นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์

5,000

2

10,000

ทุนรสสุคนธ์ กีรติเสวี

5,000

5

25,000

ทุนศิษย์เก่า ป.โท สาขาผู้ใหญ่

5,000 3,000

1 2

5,000 6,000

ทุนศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 1

5,000

1

5,000

ทุนรองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ภัทรจินดา

5,000

4

20,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 44

3,000

8

24,000

ทุนศิษย์เก่า พยบ. รุ่นที่ 43

3,000

1

3,000

ทุนศิษย์เก่า พยบ.รุ่นที่ 19

3,000

1

3,000

ทุน รศ.พิมภา สุตรา

3,000

10

30,000

ทุน ศ.ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี

3,000

1

3,000

70,000

2

140,000

กองทุน ดร.ปรีชา วงศ์ชูศิริ

4,000

10

40,000

ทุนชมรมผู้เกษียณอายุคณะศึกษา ศาสตร์

6,000

10

60,000

10,000

2

20,000

ชื่อทุน

ทุนสมาคมเพื่อนชุมชน

ทุน รศ.ลัดดา ศิลาน้อย


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนว่าที่ครูไทย รุ่นที่ 1-3

10,000

12

120,000

ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษา ศาสตร์ มข.

10,000

18

180,000

ทุน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

50,000

3

150,000

ทุน ผศ.ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช

10,000

1

10,000

ทุนมูลนิธิโอสถสภา

40,000

3

120,000

ทุนนายแพทย์สถิตย์ หล้าก่ำ

10,000

3

30,000

ทุนศิษย์เก่ารุ่น 1 คณะเทคนิคการแพทย์

36,000

1

36,000

ทุนคุณยายอุดม หรรษาวงศ์

30,000

1

30,000

​ทุนคุณชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

20,000

1

20,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา

20,000

1

20,000

ทุน รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา

4,000

5

20,000

ทุนอาหาร รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

2,000

10

20,000

ทุนพันธุเมธากุล

3,000

6

18,000

ทุนคุณวารุณี กำแพงคำ

7,500

2

15,000

ทุนศิษย์เก่ารุ่น 7 คณะเทคนิคการแพทย์

5,000

2

10,000

ทุน รศ.เรวัตร ทักษิณะมณี

2,000

5

10,000

​ทุน คุณนฤมล ลีลายุวัฒน์

5,000

1

5,000

ทุน รศ.ดร.สมชาย ปิ่ นละออ

5,000

3

15,000

ทุนนางเสาวลักษณ์ พัตตานิชานนท์

5,000

1

5,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ

1,500

2

3,000

ทุนนางสาวอินทิรา ทัศคร

1,500

2

3,000

ทุน ผศ.ดร.ลักขณา มาทอ

1,000

2

2,000

500

1

500

10,000

28

280,000

-

-

135,000

36,000

2

72,000

1,000

1

1,000

10,000

1

10,000

ชื่อทุน

ทุน ทนพญ.ธนัญญา ปิ ยพงษ์ ทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนบริจาคจากศิษย์เก่าคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนคุณพลัชไพนุพงษ์ ​ทุนการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ทุน รศ.อัมพน-ผศ.นิยะดา ห่อนาค


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าคณะ เกษตรศาสตร์ รุ่น 16

49,449

1

49,449

ทุน อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

1,000

1

1,000

ทุนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 13

10,000

8

80,000

ทุนบริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติพีค จำกัด

12,000

6

72,000

ทุน รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

20,000 10,000

1 3

20,000 30,000

ทุน รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร

50,000

1

50,000

ทุน ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์

12,000

2

24,000

ทุน รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

10,000

1

10,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

36,000

1

36,000

ทุนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 28

8,000

1

8,000

ทุน Simon N. Groot Scholarship บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

33,333

3

99,999

ทุนนางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์

3,000

1

3,000

ทุนบริษัท ยูนิเพลส์ จำกัด

12,000

1

12,000

ทุน รศ.ดร.สจี กันหาเรียง

60,000

1

60,000

ทุนนายสมโชค เพ็งลี

2,000

1

2,000

ทุนนายท่าน นามวงศ์

5,000

1

5,000

ทุนนายวรวุฒิ จำรูญนุรักษ์

1,000

1

1,000

ชื่อทุน

ทุนบริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนนางสาวจงกล เฟื่ องอัตโน

1,000

1

1,000

ทุนนางสาวอธิตานันท์ อัศวพงษ์ โสภณ

1,000

1

1,000

500

1

500

เงินบริจาคคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ สนับสนุนสิ่งปลูกสร้างเพื่อการ ศึกษา

-

-

1,000,000

ทุนนายชาติชาย โชตสันต์ ศิษย์เก่า รุ่น 40

12,000

1

12,000

ทุนคุณภันทิลา ตั้งกงพานิช

10,000

20

200,000

กองทุนพัฒนานักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10,000 9,000 7,000 5,000

10 10 29 10

100,000 90,000 203,000 50,000

ชื่อทุน

ทุนนางสาวสิชวีร์ภา ชรโสธร


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

กองทุนพัฒนานักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนช่วยเหลืออันเนื่องด้วยการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5,000 3,000

214 157

1070,000 471,000

ทุนชมรมศิษย์เก่าคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10,000

6

60,000

ทุน ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ (ศิษย์ เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

10,000

1

10,000

ทุน อาจารย์ ดร.ปรีดาพร ศรีสาคร (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ)

8,000

1

8,000

ทุน ผศ.วิกรานต์ นามผาดอน (ศิษย์ เก่าและอาจารย์คณะมนุษย ศาสตร์ฯ)

12,000

1

12,000

ทุนคุณศักดิ์นันท์ ทัศนขนิษฐากุล (ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ)

10,000

1

10,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

10,000

4

40,000

2,000

5

10,000

ทุนคุณฌานนท์ โปษยานนท์

95,000

1

95,000

ทุนนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์วานิชสุข

80,000

1

80,000

ทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัส ทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด

40,000

3

120,000

ทุนกองทุนวิทยาเพียรวิจิตร

40,000 35,000 30,000 20,000 10,000

2 3 2 3 4

80,000 105,000 60,000 60,000 40,000

ชื่อทุน

ทุนคุณเบญจวรรณ นาราสัจจ์ (ศิษย์เก่าและอาจารย์คณะมนุษย ศาสตร์ฯ) ทุนครอบครัวบุ่นวรรณา


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนกองทุนวิทยาเพียรวิจิตร

40,000 35,000 30,000 20,000 15,000 10,000 10,000 5,000

2 2 5 2 18 31 46 1

80,000 70,000 150,000 40,000 270,000 310,000 460,000 5,000

ทุน Thai Obayashi

30,000

3

90,000

ทุนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์

30,000

5

150,000

ทุนบริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี(ประ ทเศไทย) จำกัด

20,000

1

20,000

ทุนนายกำชัย สิทธิอมรพร (รุ่นที่ 28)

15,000

2

30,000

ทุนนายพิสุทธิ์ ขุมทรัพย์

15,000

2

30,000

ชื่อทุน


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

15,000

3

45,000

ทุน เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

12,000

1

12,000

ทุน หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

10,000

5

50,000

ทุนบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จำกัด(มหาชน)

10,000

2

20,000

ทุนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด

10,000

4

40,000

ทุนนางลัดดา ตันวานิชกุล

10,000

1

10,000

ทุนจากรายได้การประกวดพระ เครื่องพระพุทธศรีมหาทรัพย์

10,000

5

50,000

5,000

1

5,000

ชื่อทุน

ทุนนางกอบกุล นงนุช


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

5,000

112

560,000

10,000

2

20,000

20,000 5,000 บริจาคทุน

1 1

20,000 5,000 76,500

5,000

2

10,000

ทุน นางสาวเจียระไน อินเรืองศรี

10,000

1

10,000

ทุน นางพิสมัย พวงคำ

10,000

1

10,000

5,000

1

5,000

ชื่อทุน

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับผล กระทบ จากสถานการณ์ โควิด 19

ทุน ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

ทุน ผศ.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์

ทุน ผศ.ดร.ศราวดี ภูชมศรี

ทุน ดร.ภัทร คชภักดี


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนเนื่องในวันไหว้ครูคณะสห วิทยาการ

2,000 1,500 1,000

24 1 80

48,000 1,500 80,000

ทุนนายพีระพงษ์ ภูมิเรศสุนทร

3,000

2

6,000

ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษากฎหมาย สำหรับนักศึกษา คณะสหวิทยาการ สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

4,900

15

73,500

ทุนสำหรับนักศึกษาคณะสห วิทยาการ สาขานิติศาสตร์ เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน COVID-19

5,000

6

30,000

ทุนนายแพทย์กฤษฎา ศรีกุลวงศ์

15,000

1

15,000

ทุนพลตำรวจเอกอชิรวิทย์

50,000

2

100,000

2,000

1,588

317,600

ชื่อทุน

ทุนอินเตอร์เนตวิทยาลัยการ ปกครองท้องถิ่น


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

ชื่อทุน

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาไทย เต็มจำนวน

-

-

40,000

ทุนวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาไทย ครึ่งจำนวน

-

-

20,000

ทุนวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาชาว ต่างประเทศ ครึ่งจำนวน

-

-

25,000

ทุนนักศึกษาประเทศ ภูฎาน

-

-

50,000

ทุนนักศึกษาประเทศพม่า

196,000

1

196,000

ทุน ป.โท (ไทย)

10,0000

1

10,0000

ทุน ป.โท (ต่างชาติ)

196,000

3

588,000


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา

ชื่อทุน

จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุนอาจารย์สุเมธ และอาจารย์สุทิน

10,000

2

20,000

ทุนศิษย์เก่า คุณอภิชาติ ขันธวิธิ

10,000

4

40,000

ทุนศิษย์เก่า คุณจักกฤช เจริญเมธา ชัย

10,000

2

10,000

ทุน A & H Fujimoto Foundation

20,000 10,000

14 1

208,000 10,000

ทุน Japan Chamber of Commerce (JCC)

20,000 25,000 40,000 50,000

20 2 4 1

400,000 50,000 160,000 50,000

ทุน American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM

25,000

2

50,000

ทุน Wolfgang Krohn Foundation

15,000

30

450,000


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ทุนจากรัฐบาล องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ บริษัท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน เงินต่อทุน (บาท)

จำนวน นศ. ที่ได้รับทุน

รวมมูลค่าทุน (บาท)

ทุน SMBC Global Foundation Scholarship

40,000

6

240,000

ทุน Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.

30,000

7

210,000

4,329

47,372,978

ชื่อทุน

รวม


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับบริจาคเป็ นกองทุน เพื่ อนำดอกผลจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา

ชื่อกองทุน

เงินต้น (บาท)

ดอกผล กองทุน (บาท)

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ทุนบริษัทเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

271,913.32

5,549.25

277,462.58

ทุนบริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด จำกัด

123,512.10

2,520.66

126,032.76

ทุนบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

765,012.83

15,612.51

780,625.34

ทุนนเรศ ศรีอิสาณ

73,925.86

1,508.69

75,434.55

ทุนแมซซาจูเสท

47,302.98

965.37

48,268.35

ทุนปรีคา บุญโสภณ

211,798.05

4,322.41

216,120.46

ทุนวิรัช วิระชัย

101,915.67

2,079.91

103,995.58

76,694.88

1,565.20

78,260.08

294,700.06

6,014.29

300,714.35

55,934.12

1,141.51

57,075.63

ทุนศรีบุศย์ นันทการณ์ ทุนหมอเอี๊ยะอั้ว หอวิจิตร (DT) ทุนจอห์น เอ.เอ.คิ้น มข.


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับบริจาคเป็ นกองทุน เพื่ อนำดอกผลจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา

ชื่อกองทุน

เงินต้น (บาท)

ดอกผล กองทุน (บาท)

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ทุนกองทุนพงศ์ภิญโญ

167,238.67

3,413.03

170,651.70

68,194.52

1,391.72

69,586.25

ทุนมูลนิธิไต้ล้ง-เซ็ง พรประภา

105,247.37

2,147.91

107,395.28

ทุน รศ.วันทนีย์ ปกรโณดม

102,239.67

2,086.52

104,326.19

ทุน I B M

332,059.42

6,776.72

338,836.15

ทุนอิสาณสบาย (AG)

304,935.50

6,223.17

311,158.67

ทุนภิกุลศิริ-ชาติชาย และคณะ

102,963.55

2,101.30

105,064.85

ทุนเกียรติ แจ้งสกุล (ED)

114,968.09

2,346.29

117,314.38

95,893.27

1,957.01

97,850.27

196,035.76

4,000.73

200,036.49

ทุนวัลภา-มานะ มาลาเพชร

ทุนวันมหิดล ทุน พอ.พิเศษสง่า-อารีย์ ลบตุ้ม


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับบริจาคเป็ นกองทุน เพื่ อนำดอกผลจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา เงินต้น (บาท)

ดอกผล กองทุน (บาท)

รวมจำนวนเงิน (บาท)

287,947.95

5,876.49

293,824.44

ทุนจำรัส ชูกลิ่น

74,967.21

1,529.94

76,497.15

​กองทุนเกียรติภูมิ มข.

41,865.20

854.39

42,719.59

ทุนไสวแข กลกิจ

211,353.59

4,313.34

215,666.92

ทุน AIDAB-SAS

365,777.89

7,464.85

373,242.74

ทุนสหธนาคาร จำกัด

235,009.05

4,796.10

239,805.16

ทุนธนาคารยูโอบี รัตนสิน (แหลมทอง)

582,400.76

11,885.73

549,286.49

ทุน Fujimoto

497,776.22

10,158.70

507,934.92

ทุน กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

172,949.32

3,529.58

176,478.90

ทุน เอ.ยู.เอ และมหาวิทยาลัย ขอนแก่น

101,836.02

2,078.29

103,914.31

ชื่อกองทุน

ทุนสำรวย แจ้งสกุล (ED)


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับบริจาคเป็ นกองทุน เพื่ อนำดอกผลจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา เงินต้น (บาท)

ดอกผล กองทุน (บาท)

รวมจำนวนเงิน (บาท)

5,814,591.78

118,665.14

5,933,256.92

118,246.23

2,413.19

120,659.42

94,385.20

1,926.23

96,311.43

ทุน มูลนิธิโฆษะ

176,368.24

3,599.35

179,967.59

ทุน เยี่อ-สำเภา มัชวงศ์

400,079.29

8,164.88

408,244.17

ทุนศึกษาศาสตร์รุ่น 4 มข. (กองทุนศึกษาสัมพันธ์)

310,410.45

6,334.91

316,745.36

กองทุนศึกษาสัมพันธ์

430,849.05

8,792.84

439,641.89

ทุน โบ-บิน ตราชู

103,356.28

2,109.31

105,465.59

ทุนกลุ่มบริษัทสุราทิพย์

541,639.78

11,053.87

552,693.65

ทุนธานี-สุภาวดี

329,003.34

6,714.35

335,717.69

ชื่อกองทุน

ทุน ฯพณฯ พจน์ สารสิน ทุน โกเมท มัทยาท ทุนพิเศษ


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับบริจาคเป็ นกองทุน เพื่ อนำดอกผลจัดสรรเป็ นทุนการศึกษา ชื่อกองทุน

เงินต้น (บาท)

ดอกผล กองทุน (บาท)

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ทุน รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (MD, NU)

935,878.84

19,099.57

954,978.41

กองทุน น.ส.สุนันท์ อังสุวรรณ

86,018.22

1,755.47

87,773.69

1,546,522.39

31,561.68

1,578,084.07

61,900.72

1,263.28

63,164.00

1,057,460.92

21,580.84

1,079,041.76

ทุนพัฒนากำลังคน มข.

107,761.98

2,199.22

109,961.20

ทุนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

67,662.87

1,375.24

69,038.11

ทุนนางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ

75,173.81

1,534.16

76,707.97

ทุน รศ.ดร.ทรงยศ พิสิษฐ์กุล (AG)

3,158,943.81

64,468.24

3,223,412.05

รวม

27,493,177.47

561,079.61

28,054,257.08

ทุนเทสโก้ โลตัส ทุนการศึกษาศรีเทพ (120,000) (AG, EN) ทุน สุนทร อารยา อรุณานนท์


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สรุปจำนวนผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา ประจำปี การศึกษา พ.ศ. 2564

คณะ คณะเกษตรศาสตร์

จำนวนผู้กู้ (ราย)

จำนวนเงินกู้ (บาท)

629

14,724,000

คณะทันตแพทยศาสตร์

69

2,177,000

คณะเทคนิคการแพทย์

188

4,689,000

คณะเทคโนโลยี

238

5,388,000

คณะนิติศาสตร์

468

12,132,000

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

573

14,418,500

คณะพยาบาลศาสตร์

269

7,282,500

คณะแพทยศาสตร์

72

1,827,000

คณะเภสัชศาสตร์

134

3,680,000

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

608

13,524,763

1,029

24,231,000

คณะวิทยาศาสตร์


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สรุปจำนวนผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา ประจำปี การศึกษา พ.ศ. 2564 จำนวนผู้กู้ (ราย)

จำนวนเงินกู้ (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

438

11,329,000

คณะศิลปกรรมศาสตร์

158

3,538,000

คณะศึกษาศาสตร์

498

11,588,501

คณะเศรษฐศาสตร์

103

2,990,500

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

138

3,546,000

คณะสหวิทยาการ

400

9,341,000

คณะสัตวแพทยศาสตร์

72

1,727,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

241

6,885,000

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

216

6,658,000

90

3,173,000

6,631

164,849,764

คณะ

วิทยาลัยนานาชาติ รวม


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2564

รวมจำนวนผู้กู้ยืม ทั้งหมด 289 ราย

เดือน

จำนวนผู้กู้ยืม

มกราคม

25 ราย

กุมภาพันธ์

24 ราย

มีนาคม

15 ราย

เมษายน

13 ราย

พฤษภาคม

0 ราย

มิถุนายน

2 ราย

กรกฏาคม

18 ราย

สิงหาคม

47 ราย

กันยายน

48 ราย

ตุลาคม

38 ราย

พฤศจิกายน

16 ราย

ธันวาคม

43 ราย


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาพิ การ ประจำปี การศึกษา 2564 จำนวนนักศึกษาพิ การ ประเภทความพิ การ ทางการ เห็น

ทางการ ได้ยิน

ทาง ร่างกาย

ออทิสติก

รวม

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

1

-

5

3

9

คณะศึกษาศาสตร์

-

-

1

-

1

คณะเทคนิคการแพทย์

-

-

1

-

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

1

-

1

คณะศิลปกรรมศาสตร์

-

2

-

1

3

คณะนิติศาสตร์

1

-

-

-

1

วิทยาการปกครองท้องถิ่น

-

-

3

-

3

คณะสหวิทยาการ

-

-

2

-

2

2

2

13

4

21

คณะ

รวม


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาพิ การ ประจำปี การศึกษา 2564 สถิติการบริการด้านทุนการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2564 ภาค 1

ภาค 2

ภาค 3

รวม

จำนวนทุน

15

11

-

26

จำนวนเงิน (บาท)

22,900

187,000

-

41,600


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษาเสียชีวิต ประสบเหตุ/ประสบภัย ต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ 2564

นัก ศึ ก ษ า เ สี ย ชี วิ ต

6 ราย

นัก ศึ ก ษ า ป ร ะ ส บ เ ห ตุ อัค คี ภัย

1 ราย

ช่วยเหลือนักศึกษาที่เสียชีวิต

รายละ 130,000 บาท

ช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุอัคคีภัย

รายละ 130,000 บาท

รวม 800,000 บาท


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การให้บริการให้คำปรึกษา และบริการสนเทศ

บริการให้คำปรึกษา

ประเภทของการบริการ

จำนวน (ครั้ง)

สายด่วนให้คำปรึกษา

57

Application LINE : เพื่อนให้คำปรึกษา

62

Facebook fanpage : KKU happy place

43

ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว

29

รวม

191


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การให้บริการให้คำปรึกษา และบริการสนเทศ

บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา ประเภทของการบริการ

จำนวน (ครั้ง)

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

16

แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ ตามทฤษฎี จอร์น แอล ฮอนแลนด์

3

ทำแบบทดสอบค้นหาอาชีพที่ใช่ด้วย MBTI – TCASter

6

แบบทดสอบบุคลิกภาพ - ด้านความคิด สร้างสรรค์ My Creative Type Test

22

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

2

MENTAL HEALTH CHECK IN

20

แบบประเมินความเครียด(ST5)

16

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นปี 2550 (15 ข้อ)

1


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา ประเภทของการบริการ

จำนวน (ครั้ง)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)

20

แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)

20

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (8Q)

20

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

19

แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย

2

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)

6

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ Thai Happiness Indicators (TMHI – 66)

5

แบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC - เรียนรู้ศักยภาพ ในตัวคุณ‎

30

รวม

208


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การให้บริการให้คำปรึกษา และบริการสนเทศ

บริการสนเทศ ประเภทของการบริการ

จำนวน

ด้านจิตวิทยา

83

ธุรกิจ เกร็ดความรู้การแนะแนวชีวิตประจำวัน และจัดหาอาชีพ

46

สุขภาพ

52

สื่อสร้างเสริมความผ่อนคลาย

31

การศึกษา

45

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

19

รวม

276


ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การให้บริการจัดหางาน

แผนงาน/โครงการ

จำนวน

โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษ ระหว่างเรียนและเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ

940 คน

บริการรับสมัครนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษ ระหว่างเรียน

801 คน​


ด้านศิษย์เก่าสัมพั นธ์

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพั นธ์ ประจำปี งบประมาณ 2564

วันที่จัดกิจกรรม

จำนวน ผู้เข้าร่วม

8 กุมภาพันธ์ 2564

308

3 เมษายน 2564

591

กิจกรรมจิตอาสา “น้องเพาะ พี่ปลูก”

2-15 มีนาคม 2564

400

ค่ายอาสาพัฒนาสังคมกับการพัฒนา ตนเองในศตวรรษที่ 21

25 กันยายน 2564

100

3 ประเทศ 3 มุมมอง 3 พี่น้อง ครอบ ครัวพิมพิลา

27 สิงหาคม 2564

200

การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 สิงหาคม 2564

308

กิจกรรม

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ทุงอีสาน ถวายเจ้าพ่อมอดินแดง โครงการกิจกรรมจิตอาสาสาน สัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน


ด้านศิษย์เก่าสัมพั นธ์

ผลการดำเนินงานด้านการระดมทุน

1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

จำนวน (ครั้ง)

จำนวน เงิน (บาท)

จำนวนผู้ บริจาค ซ้ำ

การบริจาคโครงการทอฝันใน วันเกิด ผ่าน QR Code

112

231,338.00

8

การบริจาคโครงการทอฝันใน วันเกิด ผ่านบัญชี

174

761,469.58

121

การบริจาคโครงการพี่ให้น้อง กองละ 1,000 บาท ผ่าน QR Code

147

337,127.34

21

การบริจาคโครงการพี่ให้น้อง กองละ 1,000 บาท

263

1,389,501.37

235

การบริจาค QR ศาลเจ้าพ่อมอ ดินแดง

7,448

410,812.84

1,060

เรื่อง


ด้านศิษย์เก่าสัมพั นธ์

ผลการดำเนินงานด้านการระดมทุน

1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

เรื่อง

จำนวน (ครั้ง)

จำนวน เงิน (บาท)

จำนวนผู้ บริจาคซ้ำ

การบริจาค QR บริจาคเพื่อการ ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

36

329,171.74

0

การบริจาค QR โครงการ 57 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่ทราบ จำนวน

767,524.53

0

รวมยอดบริจาค

8,180

4,226,945.40

1,445

ข้อมูลการดำเนินงานอื่น ๆ (ปี งบประมาณ 2564) เรื่อง ข้อมูลการขอใช้ KKUMAIL

จำนวน (ครั้ง) 987


ด้านศิษย์เก่าสัมพั นธ์

สรุปเงินบริจาคตู้ศาลเจ้าพ่ อมอดินแดง ประจำปี งบประมาณ 2564

750,000 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,012,681.25 บาท

615,637

500,000 บาท

250,000 บาท 148,088.50

184,019.50

162,194.00

120,652.50

99,241.25

158,180.50

158,041.00

114,304.50

126,483.75 115,761.50

10,077.25

ตุล าค ม2 พ 56 ฤศ 3 จิก าย น2 56 ธัน 3 วา คม 25 63 มก รา คม 25 กุม 64 ภา พั นธ์ 25 64 มีน าค ม 25 64 เม ษา ยน 25 พ 64 ฤษ ภา คม 25 64 มิถุ นา ยน 25 กร 64 กฎ าค ม2 56 สิง 4 หา คม 25 64 กัน ยา ยน 25 64

0 บาท


คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

รองคณบดีหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากทุกคณะ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ )

กรรมการ

รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

นายบัญญัติ คำบุญเหลือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกิจการหอพักนักศึกษา

กรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา จำนวน 1 คน

กรรมการ

ที่ปรึกษาสภานักศึกษา จำนวน 1 คน

กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษา

กรรมการ

ประธานสภานักศึกษา

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

กรรมการและ เลขานุการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรินทร ภาคภูมิ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายไตรวุฒิ วาสนาม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพลภัทร สายเชื้อ

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการพิ จารณา การให้กู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา

อธิการบดี

เป็ นที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็ นประธานกรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็ นกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัย สันติเวส

เป็ นกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา

เป็ นกรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็ นกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

นางกุสุมา แก้วศิริ

เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจุฑารัตน์ สายสกุล

เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมพร ชูศรีเมือง

เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอุมารินทร์ หงส์เหิน

เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ


ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2507

นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์

2508

นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์

2509

นายจีระพันธ์ ปาณะกุล

วิศวกรรมศาสตร์

2510

นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์

2511

นายจีระพันธ์ อรรถจินดา

วิศวกรรมศาสตร์

2512

นายอัศนี ปาจีนบูรวรรณ์

เกษตรศาสตร์

2513

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรณ์วาณิช

วิศวกรรมศาสตร์

2514

นายชวลิต ปรักไธสง

วิศวกรรมศาสตร์

2515

นายวิชัย พัฒนไพศาลชัย

เกษตรศาสตร์

2516

นายสมควร มาสมบูรณ์

เกษตรศาสตร์

2517

นายสุรศักดิ์ ศตวิรยะ

วิศวกรรมศาสตร์

2518

นายสุรศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์

วิศวกรรมศาสตร์

2519

นายพีระพงษ์ เซี่ยวว่อง

ศึกษาศาสตร์

2521

นายสุเทพ คู่สกุลนิรันดร์

-

2522

นายสุธี สังคนนท์

เกษตรศาสตร์


ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2523

นายวิษณุ เกษมพงศ์

วิศวกรรมศาสตร์

นายวิชัย นิลพงศ์

เกษตรศาสตร์

นายนิรันดร์ กุลทานันท์

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2525

นายสมเกียรติ คนชาญ

เกษตรศาสตร์

2526

นายราชพร ปทะวานิช

ศึกษาศาสตร์

2527

นายโกมล เดชกวินเลิศ

-

2528

นายสุรสิทธิ์ บุปผา

ศึกษาศาสตร์

2529

นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ

แพทยศาสตร์

2530

นายชำนาญ นฤคนธ์

วิศวกรรมศาสตร์

2531

นายสมร สุวรรณพรม

เกษตรศาสตร์

2532

นายธีรวุฒิ เถาว์ทิพย์

แพทยศาสตร์

2533

นายวุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์

เภสัชศาสตร์

2534

นายพิทยารัตน์ บรรจมาตย์

วิศวกรรมศาสตร์

2535

นายเทวัญ ธานีรัตน์

แพทยศาสตร์

2536

นายมังกร มีโสม

สาธารณสุขศาสตร์

2524


ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2537

นางสาวอุษาวดี สุตะภักดิ์

เภสัชศาสตร์

2538

นายประพัทธ์ สันติวรากร

วิศวกรรมศาสตร์

2539

นายศิวาวุธ ขารพ

เภสัชศาสตร์

2540

นางสาวหทัย น้อยสมบัติ

ศึกษาศาสตร์

2541

นายไทยรัฐ คำสาว

วิศวกรรมศาสตร์

2542

นายเสกสรรค์ สุทธิสงค์

วิศวกรรมศาสตร์

2543

นายสุบรรณ ศรีจันทร์รัตน์

วิศวกรรมศาสตร์

2544

นายสิทธิชัย ระหา

วิศวกรรมศาสตร์

นายพรพัฒน์ ภูนากลม

แพทยศาสตร์

นายชานนท์ สุธรรมโน

เกษตรศาสตร์

2546

นายวินัย หอมศรีประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์

2547

นายปรีชา ลาดจำปา

วิศวกรรมศาสตร์

2548

นายศุภวัฒน์ คลังกลาง

วิศวกรรมศาสตร์

2549

นายชิดชัย ไขไพวัน

พยาบาลศาสตร์

2550

นายสุรศักดิ์ บุญทศ

เกษตรศาสตร์

2545


ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2551

นายยรรยง ผิวผ่อง

สัตวแพทยศาสตร์

2552

นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ

วิศวกรรมศาสตร์

2553

นายทศพล แจ่มวิจักษณ์

วิทยาการจัดการ

2554

นายโสฬส ประชารุ่ง

พยาบาลศาสตร์

2555

นายจิราวุธ แก้วนาพันธ์

วิศวกรรมศาสตร์

2556

นายจิรวัฒน์ อ่อนมณี

เเพทยศาสตร์

2557

นายณัฐพงศ์ ไชยสงค์

วิศวกรรมศาสตร์

2558

นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ

นิติศาสตร์

2559

นายนิรุต เต้นปักษี

คณะศึกษาศาสตร์

2560

นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี

บริหารธุรกิจและการบัญชี

2561

นายณัฐดนัย เทพวงษา

พยาบาลศาสตร์

2562

นางสาวธัญญาเรศ ศรีแก้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2563

นายก้องพงศ์ วงษ์ชัย

คณะนิติศาสตร์

2564

นายมงคล คำคนซื่อ

คณะศึกษาศาสตร์


ทำเนียบประธานสภานักศึกษา* มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2533

นายเทพบัณฑิต ตรีโรจน์พุฒิพงศ์

เทคโนโลยี

2534

นายขุนพล อุปัชฌาย์

มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

2536

นายสุนทร มูลทรัพย์

มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

2539

นายวิฑูรย์ เพชร

วิทยาการจัดการ

2540

นายปรีดา นาคผิว

วิทยาศาสตร์

2541

นางสาวจีรยา บุณแสน

เภสัชศาสตร์

2542

นายสมคิด ปราบภัย

วิทยาศาสตร์

2543

นายโกเมนทร์ ดาทอง

เกษตรศาสตร์

2544

นายอิศรา ก้านจักร

ศึกษาศาสตร์

2545

นายภาคภูมิ มีสติ

วิศวกรรมศาสตร์

นายศุประกิต แซ่ฟู

สาธารณสุขศาสตร์

นายจิรวุฑฒิ์ โถทองคำ

วิทยาการจัดการ

นายเริงชัย กล่อมใจ

วิศวกรรมศาสตร์

นายวิวัฒน์ ภัทรธีรกานต์

พยาบาลศาสตร์

นายโชคธำรงค์ จงจอหอ

มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

นายมงคล พรศักดิ์หาญ

ศึกษาศาสตร์

2546

2547

2548

2549


ทำเนียบประธานสภานักศึกษา* มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

2550

นายยรรยง ผิวผ่อง

สัตวเเพทยศาสตร์

2551

นายอรรถวุฒิ ทัพโพธิ์

นิติศาสตร์

2552

นายเฉลิมพล แสงแก้ว

มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์

2553

นายปิ ตุภูมิ ภูครองจิตร

สาธารณสุขศาสตร์

2554

นายปัณวัจน์ สุวรรณโพธิ์รุ่ง

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2555

นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2556

นายวัชรพล เที่ยงปา

ศึกษาศาสตร์

2557

นายอนุรักษ์ กุลวงษา

ศึกษาศาสตร์

2558

นางสาวปราถนา สีปิ น

สาธารณสุขศาสตร์

2559

นายปิ ยภัทร เสลาวรรณ์

ศึกษาศาสตร์

2560

นางสาววิลาสินี จำรูญชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

2561

นายทรัพย์สถิตย์ นาคดี

ศึกษาศาสตร์

2562

นายนิธิ มีโชคสกุลชัย

นิติศาสตร์

2563

นายภูมิหฤษฏ์ อดุลนิรัตน์

นิติศาสตร์

2564

นายภัทรกร ศิริกุล

เภสัชศาสตร์ *หมายเหตุ : ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์


ประมวลภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม


รวมภาพกิจกรรม


ที่ปรึกษา ภาคภูมิ ทิทา

บรรณาธิการ

ภาสกร เตือประโคน ธมลวรรณ สุนทรศร จักรภัทร สมบัติ สิริภัทร ชาตาบุตร

ณัฐพล พวงคต เจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ ราชพร ปทะวานิช เนตรนภา โสดาดี


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.