Page 1

Lärobok i manuella tekniker Redaktörer

Lars Remvig Finn Johannsen Jørgen Korsgaard Assisterande redaktör

Henning Bliddal Översättning av Maria Cederroth

Norstedts Akademiska Förlag


Förord Det har i många år varit ett önskemål bland manuella/ muskuloskeletala medicinare att få en lärobok i manuella tekniker. Det är därför glädjande att Förlaget Munksgaard Danmark har gjort det möjligt att skapa denna lärobok för ryggspecialister där ett brett urval av manuella tekniker, däribland även extremitetsrelaterade sådana, demonstreras. Vi är väl medvetna om att reliabilitet, reproducerbarhet och validitet är begränsade när det gäller diagnostiska och behandlingsmässiga manuella tekniker, men i det avseendet skiljer sig den manuella medicinen inte nämnvärt från klinisk diagnostik inom den ortodoxa medicinen. Det har dessutom på senare år kommit flera vetenskapliga publikationer som dokumenterar en effekt av manuell behandling vid vissa kliniska tillstånd och internationellt, i Fédération Internationale de Médecine Manuelle, arbetar man för att uppnå konsensus kring diagnostiska och behandlingsmässiga manuella grepp. Tidpunkten tycks därför vara lämplig att försöka öka kunskapen om manuell diagnostik och behandling av rörelseapparatens problem. Boken behandlar de vanligaste manuella tekniker som används av danska läkare och fysioterapeuter – särskilt high velocity, low amplitude thrust (manipulation), muskelenergiteknik, myofasciell release, Maitland- och McKenzieteknik samt muskelkontroll.

Vi vill varmt tacka Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin (DSMM), speciellt Lene Krøyer, Gerd Lyng, Torben Halberg, Niels Jensen och Finn Johannsen. Vi vill också tacka för det positiva samarbetet med Inge Ris och Hans Kroman Knudsen i Faggruppen for Manuel Terapi inom Danske Fysioterapeuter, och med Dansk Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzieinstitutet), representerat av Lene Skytte och Anne Juul Sørensen. Samtliga författare har, förutom till texten, medverkat till bokens mycket omfattande och instruktiva bildmaterial, bestående av fotografier som alla är tagna och redigerade av Jørgen Korsgaard. Boken inleds med några korta avsnitt som ger en introduktion till ämnet, sedan följer en redogörelse för de beskrivna teknikerna och därefter en systematisk genomgång av de vanligaste manuella greppen inom de olika teknikerna. Denna genomgång är uppdelad i regioner – columna cervicalis, columna thoracalis, övre extremiteten, columna lumbalis, pelvis och nedre extremiteten. En viss överlappning mellan kapitlen i förklaringar och teorier har inte kunnat undvikas och har också godkänts redaktionellt för att boken skall vara mer läsvärd och användbar som handbok. Den aspekten har vi ytterligare velat förstärka genom en utförlig innehållsförteckning och ett register som utgår från region, led, muskel och vilka

tekniker som kan användas i behandlingen av dessa. Slutligen har vi placerat en kolumntitel överst på varje sida så att man alltid kan se i vilken region man befinner sig och vilket behandlingskoncept som beskrivs. Bokens målgrupp är läkare och fysioterapeuter med intresse för ortopedisk medicin, dvs. personer som ägnar sig åt rörelseapparatens åkommor och som önskar vidareutbilda sig inom fackområdena ortopedisk medicin och ortopedisk manuell terapi. Det är vår uppfattning att boken, med sin redogörelse för den teoretiska bakgrunden till manuell diagnostik och behandling, sin beskrivning av den allmänna undersökningstekniken och med sitt rika bildmaterial, dels kan fungera som en lärobok, dels som en handbok i den kliniska vardagen. Det har varit en lång, spännande och krävande process och redaktionsgruppen vill gärna framföra ett mycket stort tack till alla för deras insats. Utan författarnas engagemang och uthållighet, och utan stödet från Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Manuel Terapi samt Dansk Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, hade detta projekt aldrig kommit till stånd.

Köpenhamn, februari 2004 Redaktörerna

5


Redaktörer

Lars Remvig. Överläkare, medicine doktor, specialist i reumatologi och internmedicin, anställd vid Rigshospitalets klinik för medicinsk ortopedi och rehabilitering. Diplom i ortopedisk medicin. Har under de senaste femton åren haft reumatologimottagning på deltid. Tidigare lärare på arbetsterapeutskolan i Köpenhamn och under flera år medlem i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicins (DSMM) lärargrupp, medlem av detta förbunds styrelse, samt under en period även dess ordförande. Mångårig kursledare och lärare på förbundets kurser. Medförfattare till Lærebog i reumatologi och Lærebog i muskuloskeletal medicin.

reumatologi med praktik i Farnum. Diplom i ortopedisk medicin med särskild inriktning på idrottsmedicin. Har i femton år varit Team Danmark-läkare. Stor erfarenhet som lärare för såväl fysioterapeuter som läkare. Mångårig styrelsemedlem av Dansk Idræts Medicinsk Selskab och ordförande för förbundets utbildningskommitté. Dessutom medlem av styrelsen och av lärargruppen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin/DSMM. Undervisar ofta på de båda förbundens kurser och sammankomster. Författare till böckerna Allt om löpning och Løbeskader fra A til Z samt medförfattare till åtskilliga läroböcker i reumatologi, idrottsmedicin och manuell medicin.

Finn Johannsen. Läkare och praktiserande specialist i Jørgen Korsgaard. Läkare och praktiserande specialist i rehabiliteringsmedicin i Helsinge 1980– 2003, nu i Rungsted. Diplom i ortopedisk medicin. Sedan 1975 medlem av lärargruppen vid Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin och under många år kursledare och lärare på förbundets columnakurser. Har under många år ansvarat för kursmaterialets fotografier.

6

Utnämndes 1994 till hedersmedlem i DSMM. Leder även kurser vid Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosacral Medicin.

Henning Bliddal. Professor, överläkare, medicine doktor, specialist i reumatologi, anställd vid Parker Instituttet, Fredriksberg Hospital. Diplom i ortopedisk medicin. Anordnar och leder kurser i allmän reumatologi för blivande specialister. Kursledare och lärare på DSMM:s kurser i injektionsteknik. Under många år medlem av DSMM:s styrelse. Forskningsverksamhet med över 100 granskade artiklar om artros, ledgångsreumatism och ryggsmärtor med fokus på diagnostik. Medförfattare till Lærebog i reumatologi och Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.


Författarpresentation Torben Halberg. Författare till kapitlen om muskelenergiteknik och myofasciell release. Specialist i allmänmedicin och diplomläkare i ortopedisk medicin. (Ö.a.: Diplomläkare är en dansk titel på vidareutbildad läkare; en diplomgrad omfattar vanligtvis 1 års studier eller 60 ECTS.) Har praktik i Måløv och även specialistpraktik i manuell medicin. Är sedan 1988 lärare på DSMM:s kurser och har under tio år varit ordförande för DSMM:s utbildningskommitté. Har utarbetat kursmaterialet till DSMM:s kurser i MET och MRF. Niels Jensen. Författare till kapitlen Koncept och begrepp och Undersökningsteknik. Specialist i allmänmedicin och diplomläkare i ortopedisk medicin. Har praktik i Måløv och även specialistpraktik i manuell medicin. Är sedan 1990 lärare på DSMM:s kurser, sedan 2002 styrelsemedlem och för närvarande ordförande för förbundets utbildningskommitté. Extern lektor vid Köpenhamns universitet sedan 1995. Finn Johannsen. Författare till kapitlen om mobiliseringsteknik för extremiteterna. Specialist i reumatologi och diplomläkare i ortopedisk medicin. Har praktik i Farnum. Specialintresserad av manuell medicin och idrottsmedicin. Har i femton år varit Team Danmarkläkare. Har under många år undervisat på DISM:s och DSMM:s kurser. Läroboksförfattare, bland annat till Allt om löpning och Løbeskader fra A til

Z samt Lærebog i muskuloskeletal medicin. Hans Kromann Knudsen. Medförfattare till kapitlen om Maitlandteknik. Fysioterapeut, DipMT. Under många år privatpraktiserande, men har senast arbetat på Rygcenter Fyn i Ringe. Lärare i Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi sedan 1993 och på Center for Videregående Sundheds Uddannelser (CVSU) på Fyn. Certifierad Maitlandterapeut 1995 i Schweiz, diplomutbildning i ortopedisk manuell terapi 1998. Lene Krøyer. Författare till kapitlen om mobiliseringsteknik. Specialist i rehabiliteringsmedicin och reumatologi sedan 1984 och diplomläkare i ortopedisk medicin. Har sedan 1990 specialistmottagning i Lyngby. Har varit lärare på DSMM:s kurser sedan 1984 och medlem av förbundets styrelse1983–1991.

Gerd Lyng. Författare till kapitlen om muskelkontroll. Specialläkare i allmänmedicin och diplomläkare i ortopedisk medicin. Mottagning på Bornholm 1974–2001. Från 2002 Klinik for Muskuloskeletal Medicin i Allinge. Medlem i DSMM sedan 1981 och lärare på DSMM:s kurser sedan 1984. Extern lektor vid Köpenhamns universitet sedan 1989.

Inge Ris. Medförfattare till kapitlen om Maitlandteknik. Fysioterapeut, DipMT, utbildad i Nederländerna 1982. Har sedan dess arbetat i Danmark som praktiserande fysioterapeut på klinik. Diplomutbildad i ortopedisk manuell terapi och sedan 1996 lärare i Danske Fysioterapeuters Faggruppe för Muskuloskeletal Terapi, nu på diplomutbildningen, på översiktskurser och på neurodynamikkurser. Lene Skytte. Medförfattare till kapitlen om mekanisk diagnostik och terapi. Fysioterapiexamen från Århus Fysioterapeutskole 1988. Diplomutbildning i mekanisk diagnostik och terapi (MDT) i Nya Zeeland 1994. Arbetar som privatpraktiserande fysioterapeut på klinik och vid ett privat rehabiliteringscenter i Egå. Har sedan 1995 undervisat på vidareutbildningen i mekanisk diagnostik och terapi. Anne Juul Sørensen. Medförfattare till kapitlen om mekanisk diagnostik och terapi. Fysioterapiexamen från Holstebro Fysioterapeutskole 1986. Arbetade en kort tid på sjukhus och därefter under femton år vid olika privata kliniker. Diplomutbildning i mekanisk diagnostik och terapi (MDT) i USA 1999, och masterexamen i hälsovårdspedagogik (MEd) 2003. Styrelsemedlem i IMDTMcKenzie.

7


Innehållsförteckning Kap. 1 Koncept och begrepp

..................................

15

Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Den biomekaniska modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

De neuromuskulära modellerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den proprioceptiva modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den nociceptiva modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den afferenta reduktionsmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 16 18 20

Somatisk dysfunktion och patomorfologiska diagnoser

....

20

Den somatiska dysfunktionen och refererade symptom . . . .

21

Diagnostik och behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barriärkonceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generella principer vid behandling av den restriktiva barriären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indikation och kontraindikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reaktioner på manuell behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 22 24 25 26

Rörelsemönster i columna. Terminologi och principer . . . . . . Rörelsesegmentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fryettes lagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 26 26

Diagnostisering av den non-neutrala dysfunktionen

.......

27

Kap. 2 Den generella kliniska undersökningen . . . . . . . . . .

31

Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av passiv rörlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokala sympatikusmedierade förändringar i huden . . . . . . . . . . . . . Hudveckstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den specifika lokala undersökningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 34 34 34 35

Den specifika lokala undersökningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Den somatiska dysfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T: Tenderness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A: Asymmetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R: Range of motion restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T: Tissue texture abnormality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 35 35 35 36

Screeningundersökningens praktiska utförande . . . . . . . . . . . .

37

Steg 1. Gånganalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Steg 2a. Stående, statisk hållningsanalys

....................

39

Steg 2b. Bilateral palpation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Steg 3. Aktiv sidoböjning av bålen, stående. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Steg 4. Test av framåtböjning i stående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Steg 5. Gillets test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

8


Kap. 3

Kap. 4

Kap. 5

Steg 6. Test av framåtböjning i sittande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Steg 7. Passiv bålrotation, sittande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Steg 8. Test av passiv sidoböjning av bålen, sittande . . . . . . . .

48

Steg 9. Screening av de övre extremiteterna . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Steg 10. Mobilitet i huvud och nacke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Steg 11. Respirationsrörelser i thorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Steg 12. Screening av de nedre extremiteterna . . . . . . . . . . . . . . Squat-testet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test med rakt benlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patricks FABERE-test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syftet med en screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 52 52 53 53

Columnas leddysfunktioner, mobilisering

......

55

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den kliniska undersökningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingskonceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 55 56

Extremiteternas leddysfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Allmänna faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rörlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 59 60 60

Speciella faktorer vid leddysfunktion i extremitetsleder . . . . Ledbands- eller ledkapselskada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandling av leddysfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smärta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 60 60 61

Muscle energy technique

.............................

63

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isometrisk kontraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isoton koncentrisk kontraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isoton excentrisk kontraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reciprok inhibition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelkontraktionsformer använda som träningsprincip . . . . . . . . Klassifikation av behandlingskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 63 64 64 65 65 65

Identifikation och behandling av dysfunktioner . . . . . . . . . . . . Identifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingssekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 65 65 66

9


Behandlingsfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsreaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 66

Beskrivning av dysfunktioner i olika regioner . . . . . . . . . . . . . . Dysfunktioner i columna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysfunktioner i pelvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysfunktioner i extremiteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 67 68 68

Kap. 6 Myofascial release technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Tekniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”Tight–loose”-konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingstekniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsreaktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersöknings- och behandlingsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 69 70 70 71 72 72

Mekanisk diagnostik och terapi, McKenziekonceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersökningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centraliseringsfenomenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derangementsyndromet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysfunktionssyndromet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posturalt syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McKenzies behandlingsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 73 73 73 74 75 75

Trafikljusguiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Kap. 8 Maitlandtekniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledrörlighet–smärtreaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 79

Undersökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anamnesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objektiv undersökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 80 81

Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandling med passiva rörelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsevaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 81 83

Kap. 9 Muskelkontroll och muskulär dysfunktion . . . . . .

85

Konceptet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Neuromuskulär fysiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Kap. 7

10


............

86

Kortikalt reglerade rörelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subkortikalt reglerade rörelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelfibrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det limbiska systemet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 87 87 87

Jandas principer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posturala muskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fasiska muskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 87 87

Rörelsemönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den onda cirkeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalisering av dysfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandling av obalans i muskelkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behandlingsmål vid träning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 88 89 90 92

Kap. 10 Columna cervicalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekanisk diagnostik och terapi, McKenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 94 106 114 120 132 141

Teoretiska orsaker till obalans i muskelkontroll

Styrketräning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 .................................................

152

Kap. 11 Columna thoracalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekanisk diagnostik och terapi, McKenzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153 154 168 192 200 204 211

Balansträning

Styrketräning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 .................................................

213

Kap. 12 Övre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

Balansträning

......................................................

215

Screening och scanning av övre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . Undersökning av triggerpunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersökning av nervpåverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET-/MFR-screening och scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217 217 217 219 220

Inledning

11


Skulderregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio humeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i art. humeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av mekanisk instabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av funktionell instabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smärtprovokationstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET vid dysfunktion i akromioklavikularleden . . . . . . . . . . . . . . . . . MET vid dysfunktion i glenohumeralleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET/MFR vid dysfunktion skapulotorakalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

221 221 222 225 226 227 230 233 234 235 238 239 243

Armbågsregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio cubiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i art. cubiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av mekanisk instabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 250 250 252 252 253 255 257

Handregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio carpeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i art. carpeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smärtprovokationstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering av art. carpeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio carpometacarpeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio metacarpophalangeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering av art. metacarpophalangeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio interphalangeae proximalis et distalis . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering av art. interphalangeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik och myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 260 261 263 264 266 267 267 268 268 269 271 272 275

Muskelkontroll, övre extremiteten

277

...........................

Styrketräning av övre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Styrketräning av stabiliserande skuldermuskler . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Styrketräning av underarmens muskler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Balans/mekanoreceptionsträning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Kap. 13 Columna lumbalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

12


Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekanisk diagnostik och terapi, McKenzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308 313 317 324 334

Styrketräning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 .................................................

343

Kap. 14 Pelvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bäckenpalpation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345 345 347 356 373 382 388

Balansträning

Styrketräning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 .................................................

400

Kap. 15 Nedre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

401

Screening och scanning av nedre extremiteten. . . . . . . . . . . . . . Undersökning av triggerpunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersökning av nervpåverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av nervpåverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MET-screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403 403 403 404 405 406

Höftregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Articulatio coxae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i art. coxae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407 407 408 412 415 422

Knäregionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. femorotibialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i art. femorotibialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av mekanisk instabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smärtprovokationstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. femoropatellaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av femoropatellarleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. tibiofibularis proximalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test och mobilisering av den proximala tibiofibularleden . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427 427 427 429 432 434 436 436 438 438 440

Balansträning

13


Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Fot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. talocruralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i talokruralleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. talocalcanei, subtalarleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av rörlighet i subtalarleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test av mekanisk instabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maitland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test och mobilisering av mellanfoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test och mobilisering av framfoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelenergiteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Myofasciell ”release” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 453 453 454 454 455 456 459 462 463 464 466

Muskelkontroll, nedre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Styrketräning av nedre extremiteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Styrketräning av höft- och knäledsstabilisatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Styrketräning av fotens stabilisatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Balans- och mekanoreceptionsträning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

478

9789172274556  

Henning Bliddal Översättning av Maria Cederroth Assisterande redaktör Redaktörer Norstedts Akademiska Förlag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you