Page 1

Borgen4Aomslag_Quark6.qxp

07-02-14

15.47

Sida 1

MatteDirekt Borgen

MatteDirekt

Borgen Matte Direkt Borgen 4A innehåller: • fem kapitel • korta och enkla målbeskrivningar • miniräknardel • vardagsnära och fantasifulla uppgifter • repetitionsuppgifter • klar och tydlig struktur

4A

MatteDirekt

Borgen

Matte Direkt är en serie för år 4–9. Matte Direkt Borgen 4A består av en Lärobok, en Lärarhandledning och en Läxbok.

Pe r n i l l a Fa lc k M a r g a r e ta P i c e t t i Ke r st i n S u n d i n

Matte

Direkt

Borgen

4A

ISBN 978-91-622-5332-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

(8307-0)


Borgen s1-5

07-02-22

13.39

Sida 2

BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktörer: Eva Johansson och Lars-Göran Alberthson Grafisk form: Typoform, Andreas Lilius Layout: Typoform, Karin Olofsson Omslag: Typoform, Yann Robardey Illustrationer: Typoform, Yann Robardey Bildredaktör: Lena Nistell

Matte Direkt Borgen ISBN 978-91-622-5332-5 © 2003 Pernilla Falck, Margareta Picetti, Kerstin Sundin och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Femte tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Italy by STIGE S.p.A, Turin 2007


Borgen s1-5

07-02-22

13.39

Sida 3

Välkommen till Matte Direkt och Matteborgen! Boken består av fem kapitel och varje kapitel har följande struktur: Borggården

> Diagnos

> >

Tornet

> Sammanfattning

Rustkammaren

>

Varje kapitel inleds med en samtalsbild med frågor som anknyter till de moment som tas upp i kapitlet. Här presenteras också målen. I borggården går vi igenom de moment som beskrivs i målen. Arbeta tillsammans är övningar där du jobbar med en eller flera kamrater. I slutet av grundkursen hittar du sant eller falskt där du kan testa dig själv på det du har lärt dig i kapitlet. Om diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då går du till rustkammaren. Om diagnosen gick bra fortsätter du med tornet där du får arbeta med mer utmanande uppgifter. Kapitlets viktigaste moment kan du snabbt repetera i sammanfattningen. I träna med miniräknaren får du använda miniräknare för att lösa uppgifter. I slutet av boken finns en repetition där du kan repetera eller träna mera på det du lärt dig. På faktasidan finns spännande fakta om vikingatiden. I boken kommer du att träffa familjen Borg.

Malvin Lycka till! Författarna

Zendra

David

Sarah

Arrax


Borgen s1-5

07-02-22

13.39

Sida 4

Inneh책ll

1. Taluppfattning Borgg책rden

6 8

Diagnos

19

Tornet

20

Rustkammaren

25

Sammanfattning

29

2. Addition och subtraktion

30

Borgg책rden

32

Diagnos

47

Tornet

48

Rustkammaren

55

Sammanfattning

61

3. Geometri

62 Borgg책rden

64

Diagnos

77

Tornet

78

Rustkammaren

84

Sammanfattning

89


Borgen s1-5

07-02-22

13.39

Sida 5

4. Multiplikation och division Borggården

90 92

Diagnos

109

Tornet

110

Rustkammaren

116

Sammanfattning

121

5. Tabeller och diagram

122

Borggården

124

Diagnos

132

Tornet

134

Rustkammaren

138

Sammanfattning

141

Träna med miniräknaren

142

Repetition

150

Faktasida

158

Register

159

Bildförteckning

160


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 6

Taluppfattning Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 10 000 • förstå vårt talsystem • kunna ordna tal efter storlek • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje • kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

6

Ta l u p p f a t t n i n g


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 7

Här är gatan där familjen Borg bor.

A Familjen Borg består av fyra personer och en drake. Talet fyra finns i många sammanhang, till exempel de fyra väderstrecken. Kom på fler exempel.

B Familjen bor i det andra huset från vänster. Vilket nummer har det?

C Vilka siffror kan du se på bilden? D Vilka tal kan du se på bilden? E Vilket är det största talet du ser? F Vilket är det minsta talet? G Vilka tal är jämna och vilka är udda? H Vilket nummer har huset längst bort? Ta l u p p f a t t n i n g

7


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 8

Bilder av tal Tusental

Det h채r 채r en bild av talet

Hundratal

2 413.

Skriv talet med siffror.

1

2

3

4

5

a) 5 hundratal 3 tiotal 7 ental b) 4 hundratal 6 tiotal c) 6 hundratal 8 ental

6

a) 3 tusental 7 hundratal 2 tiotal 9 ental b) 3 tusental 5 hundratal 6 ental c) 8 tusental 4 ental

8

Ta l u p p f a t t n i n g

Tiotal Ental


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 9

Vi kan visa bilder av tal på olika sätt.

10001000

100100100

Här är en bild av talet

1010

111

1

2 324.

Vilket tal visar bilden?

7

10001000

100100100 100100

10

11

8

9

10

Rita på samma sätt en bild av talet

11

a) 4 325

b) 215

c) 53

12

a) 2 103

b) 3 100

c) 1 020

Ta l u p p f a t t n i n g

9


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 10

Lägg ihop.

13

a) 300 + 80 + 7

b) 900 + 60 + 2

c) 400 + 30

14

a) 2 000 + 600 + 4

b) 4 000 + 30 + 5

c) 6 000 + 90

15

a) 7 000 + 80

b) 600 + 3

c) 8 000 + 6

Dela upp talet 324 i olika talsorter.

324 = 300 + 20 + 4

Dela upp talet i olika talsorter.

16

a) 538

b) 395

c) 480

17

a) 3 846

b) 4 137

c) 2 620

18

a) 803

b) 5 048

c) 6 007

Arbeta tillsammans Läs talen fÜr en kompis.

19

a) 496 b) 4 508 c) 9 721

20

a) 903 b) 5 006 c) 6 030

10

Ta l u p p f a t t n i n g

300 80 7


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 11

Siffror och tal När vi skriver tal använder vi en eller flera siffror. I vårt talsystem finns siffrorna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siffrorna i ett tal har olika värde.

Hur mycket är siffran fyra värd här?

2 3 4 5 2000 300 40 5

21

Hur många siffror finns det i talet a) 18

22

b) 4 502

c) 376

Hur mycket är siffran 4 värd i talet a) 467

23

Fyrtio!

b) 94

c) 541

Hur mycket är siffran 5 värd i talet a) 1 056

b) 5 311

24

Sarah har åtta hundralappar och en tia. Räcker hennes pengar till att köpa jackan?

25

Moa har en tusenlapp och en femtiolapp. Kan hon köpa kappan?

c) 2 530

Ta l u p p f a t t n i n g

11


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 12

Vilket tal är störst?

26

a) 29 eller 68 b) 507 eller 705 c) 302 eller 299

27

a) 91 eller 19 b) 168 eller 186 c) 198 eller 211

28

a) 4 500 eller 4 005 b) 3 700 eller 3 070 c) 2 002 eller 2 020

29

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. a) 47 b) 350

30

24

70

503

305

Skriv talen i storleksordning. Börja med det största. a) 43 b) 4 257

17

168 3 725

811 3 567

4 075

31

Skriv tre tal som är mindre än 307.

32

Skriv tre tal som är större än 590, men mindre än 610.

33

Skriv tre tal som är större än 1 050, men mindre än 1 500.

34

Skriv ett tal med fyra olika siffror. Siffran 4 ska finnas med i talet och vara värd 400.

35

Använd siffrorna på tre av korten och skriv ett tal så nära 600 som möjligt.

12

Ta l u p p f a t t n i n g


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 13

Jämna och udda tal

36

Entalssiffran i jämna tal är:

0, 2, 4, 6 eller 8

Exempel på jämna tal:

38, 156, 500

Entalssiffran i udda tal är:

1, 3, 5, 7 eller 9

Exempel på udda tal:

25, 483, 809

Vilka av de här talen är jämna? 52

37

365

881

138

996

520

414

93

Vilka av de här talen är udda? 831

78

740

659

38

Alla bussar med jämna nummer går till badstranden. Vilka bussar kan du välja mellan?

39

Malvin arbetar som trollkarl alla jämna veckor och som polis alla udda veckor. Vad arbetar han som a) vecka 48

40

b) vecka 19

c) vecka 30

Sarah ska hem till Hanna som bor på Brogatan 43. a) Bor Hanna på ett jämnt eller udda nummer? b) Står Sarah på rätt sida av gatan om hon står vid skylten?

41

Mellan två vägkorsningar längs Storgatans ena sida finns fem portar. Den första porten har nummer 91. Vilka nummer har de andra portarna?

Ta l u p p f a t t n i n g

13


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 14

Tallinjer En tallinje kan se ut på olika sätt.

Den här tallinjen visar talen mellan 0 och 15. Pilen längst till höger talar om att tallinjen fortsätter. Pilen pekar på talet 8.

0

5

10

15 Pilen pekar på talet 51.

Här är en annan tallinje.

40

42

10

b) 8

15

c) 12

B

75

Det är lika långt mellan alla streck på en tallinje.

C

80

b) 57

Vilka tal pekar pilarna på? A

120

14

5

C

85

Rita en tallinje som visar talen 50 till 65. Rita pilar som pekar på talen a) 53

46

B

Vilka tal pekar pilarna på? A

70

45

55

Rita av tallinjen i uppgift 42. Rita pilar som pekar på talen a) 4

44

50

Vilka tal pekar pilarna på? A

0

43

45

Ta l u p p f a t t n i n g

125

c) 64

B

C

130

135


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 15

På den här tallinjen är bara vart femte tal markerat. Det förstår vi när vi tittar på de utskrivna talen. Pilen pekar på talet 5.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vilka tal pekar pilarna på? Ta hjälp av de utskrivna talen. A B C

47 20

30

40

50

60

70

A

80

90

C

B

48 200

250

300

350

A

400

450

C

B

49 4 000

50

739

?

b)

509

?

c)

699

?

430

b)

?

910

c)

?

500

Vilket tal kommer efter a) 6 709

53

?

Skriv talet före a)

52

6 000

Skriv talet efter a)

51

5 000

b) 1 199

c) 4 299

Vilket tal kommer före a) 8 650

b) 5 300

c) 1 000

Ta l u p p f a t t n i n g

15


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 16

28 ligger närmare 30 än 20. Det tiotal som ligger närmast 28 är alltså 30. 28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130

Använd tallinjen i rutan som hjälp när du löser följande uppgifter. Vilket tiotal ligger närmast

54

a) 43

b) 82

c) 58

55

a) 16

b) 71

c) 39

56

a) 64

b) 117

c) 132

430 ligger närmare 400 än 500. Det hundratal som ligger närmast 430 är alltså 400. 430

0

100

200

300

400

500

600

700

Använd tallinjen i rutan som hjälp när du löser följande uppgifter. Vilket hundratal ligger närmast

57

a) 113

b) 587

c) 445

58

a) 271

b) 333

c) 666

59

a) 725

b) 638

c) 192

60

Vilket tiotal ligger närmast a) 47

61

c) 78

Vilket hundratal ligger närmast a) 788

16

b) 62

Ta l u p p f a t t n i n g

b) 934

c) 826

800


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 17

Talserier Börja med 680. Lägg till 10 i taget till 720. 680, 690, 700, 710, 720

680

690

700

710

720

62

Börja med 930. Lägg till 10 i taget till 980.

63

Börja med 2 850. Lägg till 100 i taget till 3 250.

64

Börja med 4 095. Lägg till 5 i taget till 4 115.

65

Sarah säger: ”82, 84, 86, 88, …”. Vilket tal kommer sedan?

66

Arrax säger: ”8, 18, 28, 38, ….”. Fortsätt två tal till.

67

Sarah säger: ”25, 30, 35, 40, ...” Fortsätt tre tal till.

68

Hitta på en liknande talgåta till Arrax.

Ser du mönstret? Fortsätt två tal till.

69

970

980

990

?

?

70

1 585

1 590

1 595

?

?

71

2 550

2 600

2 650

?

?

72

3 400

3 425

3 450

?

?

Ta l u p p f a t t n i n g

17


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 18

Vilket är ordet? 73

Leta efter flaggan med det närmaste hundratalet. Skriv rätt bokstav. Vilket ord får du?

1.

739

2.

572

3.

2 374

4.

1 720

5.

2 317

6.

832

7.

2 443

8.

2 195

9.

2 288

Sant eller falskt? 1 Det största tal som vi kan skriva med tre siffror är 999. 2 I talet 4 050 är siffran 5 värd 500. 3 3 011 är större än 2 879. 4 Leo har en tusenlapp, två tior och nio enkronor. Han kan köpa en bandspelare som kostar 1 109 kr.

5 6 7 8 18

Ta l u p p f a t t n i n g

Talet efter 2 099 är 3 000. Talet 380 är närmare 400 än 300. 70 är ett udda tal. 3 000 + 80 = 3 800


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 19

Diagnos 1 1

Skriv talet med siffror. a) 7 tusental 5 hundratal 6 tiotal 2 ental b) 4 tusental 8 hundratal 1 ental c) 9 tusental 3 tiotal

2

Hur mycket är siffran 6 värd i talet a) 560

3

b) 6 792

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. a) 79

98

b) 564

87

465

c) 2 200

4

456

2 020

2 202

Vilka tal pekar pilarna på? B

A 150

5

B

C

350

400

450

500

Vilket tal kommer efter a) 299

b) 3 999

c) 4 099

Vilket tal kommer före a) 400

8

170

Vilka tal pekar pilarna på?

300

7

C 160

A

6

c) 1 623

b) 5 200

c) 7 000

Är talet udda eller jämnt? a) 90

b) 265

c) 598

Ta l u p p f a t t n i n g

19


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 20

Gårdsfesten Alla som bor på Torngatan har blivit inbjudna till en gårdsfest.

Det kommer 32 personer till gårdsfesten.

74

Familjen Borg ska ställa fram bord och stolar till festen. Det kan sitta fem personer vid varje bord. a) Hur många bord behövs? b) Rita minst två olika förslag på hur personerna på festen kan sitta vid borden.

75

Malvin har köpt saker att duka med. Hur många förpackningar måste han köpa av a) hattar b) tallrikar c) plastglas d) plastskedar

76

Zendra har köpt tårtor. En tårta räcker till 12 personer. Hur många tårtor behövde hon köpa?

77

Sarah har ordnat ett lotteri med 100 lotter. Lotterna är numrerade från 1 till 100. Det är vinst på alla lottnummer som slutar på noll. Hur många lotter är det vinst på?

20

Ta l u p p f a t t n i n g


Borgen kap 1

07-02-22

78

13.44

Sida 21

Lotterna kostar 2 kr styck. a) David har 15 kr. Hur många lotter kan han köpa för pengarna? b) Rita och ge två olika förslag på vilka olika mynt han kan ha. c) Hur mycket pengar har Sarah fått när alla 100 lotter är sålda?

På festen ska man tävla i att kasta bollar mot pyramider med burkar.

79

Burkarna i de olika raderna ger olika poäng som du kan se på bilden. Hur många poäng får man om man kastar omkull en hel pyramid?

80

Så här såg Arrax, Sarahs och Davids pyramider ut efter första kastet. Hur många poäng fick var och en? Tänk på att det är burkarna som de lyckats ha omkull som ger poäng. a)

b)

c)

81

Här kan du se familjen Borgs resultat i burkkastningen. Skriv deras resultat i ordning. Börja med det bästa resultatet.

82

Sarah och David prövar att bygga olika pyramider. a) Sarah bygger en pyramid med fem burkar i botten. Hur många burkar använder hon till hela pyramiden? Rita gärna. b) David vill bygga en pyramid med sex burkar i botten. Hur många burkar behöver han till hela pyramiden? c) Hur många burkar går det åt om han bygger med sju burkar i botten?

Ta l u p p f a t t n i n g

21


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 22

Ungefär hur mycket? När man handlar kan det vara bra att kunna räkna på ett ungefär.

:-

115

Kepsen kostar lite mer än 100 kr.

289:-

Bollen kostar lite mindre än 300 kr.

Bra, då räcker min 500-lapp.

Titta i katalogen.

83

Du har tre hundralappar och tre tior. Kan du köpa en badmintonracket?

84

Du har fyra hundralappar och åtta tior. Kan du köpa en darttavla?

85

Du har 500 kr. Räcker pengarna om du vill köpa a) en tennisracket och fem tennisbollar b) ett brännbollsset och tre dartpilar c) en badmintonracket och fem badmintonbollar

86

Du har 800 kr. Räcker pengarna om du vill köpa a) en darttavla och tre dartpilar b) en tennisracket och en badmintonracket c) ett brännbollsset, en tennisracket och fem tennisbollar

87

Vad kan du köpa om du har 1 000 kr? Ge två förslag.

22

Ta l u p p f a t t n i n g


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 23

Talgåtor 88

Vilket är det största tal som Malvin kan lägga med talkorten 0, 9, 6 och 3?

89

Skriv alla tresiffriga tal som Malvin kan lägga med talkorten 4, 8 och 2.

90

Skriv ett tal med hjälp av talkorten 4, 5, 6 och 7 så att talet är så nära 5 000 som möjligt. Titta på drakarna.

91 92 93 94

Skriv drakarnas tal i storleksordning. Börja med det minsta.

95

En av drakarna har ett tal med dubbelt så många ental som tiotal. Hundratalen är hälften så många som tiotalen. Vilket är talet?

96

En av drakarna har ett jämnt tal. Hundratalen är två fler än tiotalen. Vilket är talet?

Vilka av drakarnas tal är jämna? Vilka av drakarnas tal är udda? En av drakarna har ett udda tal. Hundratalen är färre än tiotalen. Vilket är talet?

Ta l u p p f a t t n i n g

23


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 24

I det gamla Egypten Så här skrev man tal i Egypten för ungefär 5 000 år sedan. 1

3

10

40

100

200

1 000

3 000 = 234 = 1 312

Skriv talet med siffror.

97

a)

b)

98

a)

b)

99

a)

b)

100

a)

b)

101

a)

b)

Skriv talet med egyptiska tecken.

102

a) 21

b) 43

c) 65

103

a) 156

b) 402

c) 640

104

a) 1 435

b) 2 327

c) 3 416

105

a) 1 053

b) 2 304

c) 3 005

24

Ta l u p p f a t t n i n g

Skriv minst tre egna tal med egyptiska tecken. Låt en kompis tala om vilka tal du skrivit.


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 25

Vi bygger tal Tusental

2 000 Bilden visar talet

Hundratal

+

100

Tiotal

+

30

Ental

+

4

2 134.

Vilket tal visar bilden? Skriv talet med siffror. Tusental

Hundratal

Tiotal

Ental

106

107

108

109

110

Ta l u p p f a t t n i n g

25


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 26

Skriv med siffror.

111

a) 2 tusental 3 hundratal 8 tiotal 2 ental b) 3 hundratal 6 tiotal 5 ental c) 4 tusental 5 hundratal 9 tiotal 7 ental

112

a) 1 tusental 7 hundratal 3 tiotal 4 ental b) 5 hundratal 8 tiotal 6 ental c) 5 tusental 9 hundratal 7 tiotal

113

a) 3 tusental 5 hundratal 8 tiotal b) 4 tusental 6 hundratal 2 ental c) 8 tusental 3 tiotal 7 ental

Hur mycket är de olika siffrorna i talet värda? Siffran 5 är värd 500.

Här är siffran 1 värd 1 000.

1 2 3 4 1000 200 30 4

5 6 7 500 60 7 Hur mycket är siffran 7 värd i talet

114

a) 570

b) 7 036

c) 2 718

115

a) 725

b) 4 967

c) 876

Hur mycket är siffran 4 värd i talet

116

a) 204

b) 540

c) 483

117

a) 6 493

b) 4 085

c) 948

26

Ta l u p p f a t t n i n g


Borgen kap 1

07-02-22

13.44

Sida 27

Vilket tal är störst? 297 eller 279

297 är störst. 90 är större än 70.

5 263 eller 5 326

5 326 är störst. 300 är större än 200.

Vilket tal är störst?

118

a) 87 eller 78

119

a) 8 190 eller 8 910

b) 4 050 eller 4 500

120

a) 3 899 eller 4 002

b) 5 836 eller 5 863

121

Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. a) 83

38

b) 574

b) 315 eller 351

78

547

c) 3 106

c) 950 eller 590

1 603

475 3 160

Udda eller jämnt?

122

Jämna tal är

Udda tal är

0 2 4 6 8

1 3 5 7 9

och alla tal som slutar på de siffrorna. 6 93 314 70 5 1 88

och alla tal som slutar på de siffrorna. 423 69 8 207 241

Vilka av de här talen är jämna? 30

123

49

578

912

2 483

1 936

4 825

5 712

Vilka av de här talen är udda? 61

84

623

756

Ta l u p p f a t t n i n g

27


Borgen kap 1

07-02-22

13.45

Sida 28

Tallinjer

Jag pekar på talet 14.

Vilka tal pekar pilarna på? A

B

C

124 0

5

10

A

15

B

C

125 20

25

30

A

B

35 Jag pekar på talet 65.

C

126 0

10

20

30

A

40

50

60

70

C

B

127 0

128

99

300

350

b)

399

?

c)

2 999

?

?

500

b)

?

700

c)

?

6 000

Vilket tal kommer efter b) 799

c) 4 999

Vilket tal kommer före a) 280

28

250

?

a) 659

131

200

Skriv talet före a)

130

150

Skriv talet efter a)

129

100

50

Ta l u p p f a t t n i n g

b) 900

c) 8 000


07-02-22

13.45

Sida 29

Sammanfattning Siffror och tal Vi skriver tal med en eller flera siffror. I vårt talsystem finns siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talet 2 345 har fyra siffror. Här är en bild av talet 2 345.

2 000

+

300

+

40

+ 5 = 2 345

Talsorter l

I talet 2 345 är – siffran 2 värd 2 000 – siffran 3 värd 300 – siffran 4 värd 40 – siffran 5 värd 5

ta en

ta

l

l

ra

ta tio

al nt

nd

se

hu

tu

Borgen kap 1

2 3 4 5

Tallinje Här är exempel på olika tallinjer.

0

400

5

500

600

10

700

Jämna och udda tal Entalssiffran i jämna tal är Exempel på jämna tal Entalssiffran i udda tal är Exempel på udda tal

15

800

0, 2, 4, 6 eller 8 34, 172, 500 1, 3, 5, 7 eller 9 27, 465, 601

Närmaste tiotal – närmaste hundratal 78 ligger närmare 80 än 70. Närmaste tiotal är alltså 80. 530 ligger närmare 500 än 600. Närmaste hundratal är alltså 500.

Ta l u p p f a t t n i n g

29


Borgen4Aomslag_Quark6.qxp

07-02-14

15.47

Sida 1

MatteDirekt Borgen

MatteDirekt

Borgen Matte Direkt Borgen 4A innehåller: • fem kapitel • korta och enkla målbeskrivningar • miniräknardel • vardagsnära och fantasifulla uppgifter • repetitionsuppgifter • klar och tydlig struktur

4A

MatteDirekt

Borgen

Matte Direkt är en serie för år 4–9. Matte Direkt Borgen 4A består av en Lärobok, en Lärarhandledning och en Läxbok.

Pe r n i l l a Fa lc k M a r g a r e ta P i c e t t i Ke r st i n S u n d i n

Matte

Direkt

Borgen

4A

ISBN 978-91-622-5332-5

BONNIERS www.bonnierutbildning.se

(8307-0)

9789162253325  
9789162253325  

Matte 4A BONNIERS Pernilla Falck Margareta Picetti Kerstin Sundin