Page 1

Ετος 14o

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 4423 / Τιμή: 80λ. / (Eκτός Νομού 1 Ευρώ)

ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ

«Πάγωσε το λουκέτο» στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ÓÅË. 6

www.protinews.gr

ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 10% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΛΠΙΔΕΣ

για αναθέρμανση της αγοράς

ËÏÃÙ ÔÇÓ ÊÁÊÏÊÁÉÑÉÁÓ

Óå «áíáììÝíá êÜñâïõíá» ïé åëáéïðáñáãùãïß ÓÅË. 11

ËÁÚÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ

«Ç ðáñáãùãéêÞ ÅëëÜäá õðÜñ÷åé êáé ìå åèíéêü íüìéóìá ìðïñåß íá åêôéíá÷ôåß»

Τι αποκαλύπτει η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

ÓÅË. 12

ÐÕÑÃÏÓ - ÁÑ×. ÏËÕÌÐÉÁ

ÁÃÑÏÔÉÊÁ

ÓÅË. 7

ÊÕÍÇÃÉ

ÓÅË. 18

Ðñïò ëÞîç ôçò ðåñéüäïõ ïäåýåé êáé ç èÞñá ôïõ áãñéü÷ïéñïõ

«ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε.»

ÐÁÍÇËÅÉÁÊÏÓ

¢èëéá ç êáôÜóôáóç ôïõ äñüìïõ

Äéêüò ôïõ ï ÓôÝëéïò ÌðáôæÜêáò

ÓÅË. 10

ÓÅË.

ÓÅË. 13

8

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ÓÅË.

«Αγώνας δρόμου» για τις συνταγογραφήσεις

«Χρυσή» χρονιά το 2016

9


2 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

 Μάθημα ξεμάθημα, δύο καλά μαθήματα (Όταν κακομαθαίνεις σε κάτι και κάποια στιγμή το στερηθείς,

Βασίλης Λεβέντης (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων) "Έχουμε μία κυβέρνηση που κλώθει τον αργαλειό και δεν προχωράει στις αποφάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα" τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του σε ραδιοφωνική εκπομπή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τι είδους μεταρρυθμίσεις εννοεί ο κ. Λεβέντης, αλλά και ποια θα ήταν η στάση τόσο τους ίδιου όσο και του κόμματος που εκπροσωπεί στις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Γιώργος Κατρούγκαλος (Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ) Αναφορικά με τις εικόνες που έκαναν αυτές τις ημέρες το γύρο του κόσμου με πρόσφυγες στα χιόνια και σε καταυλισμούς χωρίς θέρμανση, ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε: "Η διαχείριση του προσφυγικού είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα στο οποίο μάλιστα η ΕΕ έχει δώσει εξετάσεις και δεν έχει πάρει ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς. Αποφάσεις της σε σχέση με την μετεγκατάσταση των προσφύγων έχουν ληφθεί και δεν έχουν τηρηθεί". Αλήθεια για να είσαι άνθρωπος θα πρέπει να κοιτάς τις αποφάσεις της Ε.Ε.;

Åïñ ñ ôÜæïõõ í ó Þìåñ ñá Ερμύλος,, Ερμυυλία,, Στρατόόνικος,, Στρατονίκη

¢ãéïé Åñìýëïò êáé Óôñáôüíéêïò

Ιδιοκτησία: ΠΡΩΤΗ Εκδοτική ΑΕ Εκδότης: Μιχάλης Δ. Μανιάτης Διευθυντής Σύνταξης: Θοδωρής Κ. Λάμπρος Δημοσιογράφοι: Αννα Αγγελίδου, Κώστας Αντωνόπουλος, Κώστας Γιάλπας, Δημήτρης Ζιάκας Αθλητικό: Μιχάλης Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Σοφοκλής Φραγκογιαννόπουλος Διεύθυνση Eμπορικού Τμήματος: Γιάννης Βενιζέλος Πύργος - Ρήγα Φεραίου 113 (έναντι Δ.Ο.Υ. Πύργου-Πάροδος Forum) ΤΚ: 27131 - Κωδικός:6603 Τηλ.: 26210-40100, Fax: 26210-40107 Fax Συντακτών: 26210-40107 E-M Mail: protinews@otenet.gr (κεντρικό), protisales@gmail.com (διαφήμιση) website:www.protinews.gr Αμαλιάδα - Καποδιστρίου 2, ΤΚ: 27200 Τηλ.: 26220-38290-1 Στο λογότυπο της εφημερίδας απεικονίζεται ο Δίας του Φειδία, από νόμισμα των Ηλείων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Χειρόγραφα συνεργατών και επιστολές που δημοσιεύτηκαν ή όχι, δεν επιστρέφονται.

παίρνεις το μάθημα σου και εκτιμάς αυτά που έχεις)

 Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη, ο ανόητος ποτέ (Η διαλλακτικότητα σε έναν άνθρωπο είναι προτέρημα)

Έτσι το λέει ο λαός μας!

Όποιος πουλάει το σπίτι του, γελούν τα κεραμίδια (Το σπίτι είναι βασική ανάγκη και, όταν το έχουμε, δεν πρέπει να το υποτιμούμε).

ÁÐÁÍÔÏÕÍ ÓÔÏ ÅÑÙÔÇÌÁ: Ðéóôåýåôå üôé ìåôÜ êáé ôéò ôåëåõôáßåò êáôáóôñïöÝò áðü ôïí ðáãåôü, ïé Çëåßïé áãñüôåò èá ìðïñÝóïõí íá áíôáðåîÝëèïõí óôéò áõîçìÝíåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò; Èåùñåßôå äßêáéá ôá áéôÞìáôá ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ôùí áãñïôþí, ðïõ áðü ôçí ÄåõôÝñá 23 ÃåíÜñç èá åßíáé êáé ðÜëé óôïõò äñüìïõò;

Βασίλης Κομπορόζος

Πέτρος Ανυφαντής

Φίλιππος Μπακάκος

"Νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για τους αγρότες μετά τον τελευταίο παγετό, λόγω και των αλλεπάλληλων μέτρων που επιβάλλονται. Για το λόγο αυτό δικαιολογημένα βγαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν ωστόσο τα αυτονόητα, που είναι η ίδια η επιβίωσή τους".

«Οι αγρότες βρίσκονται σε συνεχή δοκιμασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα μη μπορώντας να σώσουν τις καλλιέργειες τους. Ήρθε και ο παγετός για να δώσει τη χαριστική βολή και να καταστρέψει ότι είχε απομείνει. Πολύ δύσκολα οι Ηλείοι αγρότες θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες, από πολλές απόψεις, υποχρεώσεις τους. Το μοναδικό όπλο που τους έχει μείνει δεν είναι άλλο από τις κινητοποιήσεις ώστε να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους».

"Θεωρώ απόλυτος αιτιολογημένα τα αιτήματα των αγροτών. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι από τη στιγμή που η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, δύσκολα οι αγρότες θα μπορέσουν να βρουν δικαίωση άσχετα εάν έχουν ή όχι δίκιο".

Θοδ. Μαρκόπουλος "Είναι σίγουρο πως οι Ηλείοι αγρότες θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους μετά και τις τελευταίες καταστροφές που υπέστησαν οι καλλιεργείς τους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θεωρώ πως τα αιτήματα των κινητοποιήσεων των αγροτών που βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, είναι πέρα για πέρα δίκαια".

Ç Çëåßá

ìéáò Üëëçò åðï÷Þò Αρραβώνες, ο Γιάννης Α, Μποφίλης κρατά την Ελένη Δ. Μποφίλη στο χορό.

(Η φωτογραφία είναι από το λεύκωμα "Καλίδονα - οδοιπορικό στο χώρο και στο χρόνο που επιμελήθηκε η κ. Τριανταφυλλιά Νιάρχου).


3 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Ψιθυριστά και ...άλλα

Σχολιάζει ο Ωτακουστής

Το υποβαθμίζουν…

"Άλλοι ωφελούνται και άλλοι…"

Για σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί στα δικαστήρια Πύργου η διερεύνηση της καταγγελίας αγροτών στην τοπική κοινότητα Μακρισίων, σχετικά με το κλείσιμο των θυροφραγμάτων στο φράγμα του Φλόκα. Το ζήτημα αυτό απασχολεί έντονα τους παραγωγούς της περιοχής, άσχετα εάν κάποιοι από τους τοπικούς φορείς επιχειρούν να το υποβαθμίσουν…

Οι ίδιοι (κάτοικοι) ωστόσο δεν το βάζουν εύκολα κάτω, αλλά προγραμματίζουν και νέες κινητοποιήσεις στο φράγμα, προκειμένου να βρουν το δίκιο τους και να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Χαρακτηριστικά μάλιστα επισημαίνουν πως "δεν είναι δυνατόν άλλοι να ωφελούνται και άλλοι να αντιμετωπίζουν να έντονα προβλήματα λόγω των πλημμύρων που δημιουργούνται από τα κλειστά θυροφράγματα".

*Την ώρα που οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και ετοιμάζονται για τα "μπλόκα" ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά τις ημερίδες για την αγροτική οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση * Οι ημερίδες είναι ανοιχτές σε κάθε πολίτη και φορέα και στοχεύουν στο να ανοίξουν τη συζήτηση γύρω από το αγροτικό ζήτημα που μοιάζει πλέον με "καυτή πατάτα". Οι επίσημες ανακοινώσεις αναφέρουν ότι στο πλάνο έχουν μπει οι Σέρρες, η Αρκαδία και τα Τρίκαλα. *Εδώ στην Ηλεία; Θα δούμε κανένα κυβερνητικό στέλεχος; Ο ωτακουστής θυμίζει ότι προ τριμήνου ο ανεμοστρόβιλος είχε φέρει στα μέρη μας

Αφού πρώτα μας έκαναν τη ζωή ποδήλατο, τώρα μας λένε ότι θα δούμε… άσπρη μέρα!

Του Κώστα Αντωνόπουλου antsekoula@yahoo.gr

Θα βρεθεί νέο βοήθημα; Μετά από μια μικρή …ανάσα λόγω του έκτακτου βοηθήματος, οι περισσότεροι πολίτες ήδη πήραν μια γεύση από τα νέα σκληρά οικονομικά μέτρα, τα οποία μεταφράζονται σε ανατιμήσεις πολύ βασικών προϊόντων και ταυτόχρονα αυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές καθώς και μειώσεις σε συντάξεις, εφάπαξ κλπ. Στην Ελλάδα ως γνωστόν τα …θαύματα κρατούν πολύ λίγες ημέρες και τη συνέχεια αρχίζουν τα "όργανα" των ανάλγητων οικονομικών μέτρων.

τον Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεμπέ. Οι πληγέντες ωστόσο ακόμη πε-

Αλληλεγγύη Τελικά είναι φορές που δεν βλέπουμε πέρα από την "μύτη" μας. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που ζουν δίπλα μας και υποφέρουν μέσα στο καταχείμωνο. Βέβαια οι δήμοι δεν φρόντισαν για τις κρύες μέρες να εξασφαλίσουν θερμαινόμενους χώρους διαμονής. Ας κοιτάξουμε δίπλα μας… ίσως να υπάρχει κάποιος που μας χρειάζεται.

Φοβού τους Δαναούς… "Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας" λέει μία αρχαία ρήση και αναρωτιέμαι για το πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ό-

ριμένουν… Ειδικά όσοι είδαν τις θερμποκηπιακές τους εγκαταστάσεις να καταστρέφονται.

τι η Σύγκλητος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε, στην παρούσα χρονική στιγμή να προτείνει στον υφυπουργό Παιδείας την ύπαρξη εκσυγχρονισμένου τμήματος ΜΜΕ με έδρα τον Πύργο; Το ότι ο κ. Μπαξεβανάκης έχει εκλεγεί στην Ηλεία και διαμένει μόνιμα στον Πύργο, είμαι σίγουρη ότι δεν επηρέασε στο ελάχιστο την απόφαση της Συγκλήτου. Θα πει κανείς ότι η Σύγκλητος μία πρόταση και μάλιστα θετική έκανε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα καταφέρει ο υφυπουργός Παιδείας να την υποστηρίξει… γιατί όπως και να το κάνουμε, οι αποφάσεις για την ίδρυση ή την κατάργηση τμημάτων είναι πολιτικές!

Μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα κανείς από τους συνταξιούχους δεν θα θυμάται ότι πήρε το βοήθημα, αφού βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και τα χρήματά τους εξανεμίστηκαν μπροστά και στις νέες αυξήσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Και δυστυχώς το κακό των μέτρων δεν έχει τελειωμό, μπροστά στην ελαστικότητα και την ανεκτικότητα που δείχνουν οι κυβερνώντες στους ξένους δυνάστες της χώρας μας , που παρουσιάζονται με το "μανδύα" των δανει-

Ôïõ ÐÜíïõ Ìáñáãêïý óôï ¸èíïò

Ποιος αυτοδιοικητικός, εκλεγμένος σε Δήμο του Κάμπου, δυνατό στέλεχος, που εκλέχτηκε συγκεντρώνοντας πολλούς σταυρούς και έχει αναλάβει μάλιστα θέση ευθύνης, είναι έτοιμος να υποβάλει παραίτηση; Τι εννοεί όταν λέει ότι αναγκάζεται να παραιτηθεί καθώς, παρά τις παρεμβάσεις του είναι αδύνατον να βελτιωθεί η λειτουργία του Δήμου του; Και ποιοι είναι οι λόγοι που τον κάνουν να είναι τόσο απογοητευμένος και να λέει ότι μετάνιωσε για την απόφασή του να ασχοληθεί με τα κοινά;

Η θεωρία της καραμπόλας! (|)

στών! Μέχρι το Πάσχα, που φέτος πέ-

Είναι γνωστή η "θεωρεία της καραμπόλας". Μετακινείς κάτι το οποίο χτυπά σε ένα άλλο το οποίο χτυπά κάποιο άλλο το μετακινεί και πάει λέγοντας! Τώρα γιατί αυτή τη θεωρεία πιστεύω πως θα ακολουθήσει ο δήμαρχος Ήλιδας, αναφορικά με τις αλλαγές προσώπων που θα καταλάβουν τις θέσεις του προέδρου του ΔΣ και των αντιδημάρχων, πιστέψτε με δεν ξέρω.

φτει νωρίς (16 Απριλίου) η μεγάλη

Η θεωρία της καραμπόλας! (ΙΙ)

βοήθημα! Από την άλλη πλευρά οι υπο-

Με λίγα λόγια πιστεύω, πως εκτός του κ Τζουλέκη ο οποίος ήδη έχει δηλώσει πως δεν θέλει να είναι αντιδήμαρχος, η υπόλοιπη ηγετική ομάδα του δήμου θα παραμείνει ως έχει. Απλά θα γίνει αλλαγή ρόλων και βέβαια κάποιος θα καλύψει το κενό του κ Τζουλέκη.

χρεώσεις όλων διαρκώς παρουσιάζο-

Γιατί; Άσχετο! Εντάξει έφυγε. Παραιτήθηκε είπε για προσωπικούς λόγους. Όμως δεν θα έπρεπε να αντικατασταθεί; Δεν θα έπρεπε να καλυφθεί η θέση που κατείχε; Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι του Ωτακουστή αλλά τα εκφράζουν και μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας δημοτικής επιχείρησης μεγάλου δήμου του νομού μας.

πλειοψηφία των μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. θα έχει εξαντληθεί οικονομικά, τη στιγμή που είναι αδύνατον να βρεθούν χρήματα προκειμένου να υπάρξει νέο έκτακτο

νται όλο και μεγαλύτερες, κάτι που δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους κυβερνώντες… Υ.Γ. Και μετά σου λένε γιατί διάφοροι απατεώνες που παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες έχουν τόση προσέλευση κόσμου και στη συνέχεια όλοι …τρέχουν για να τους "εξαφανίσουν"!


4 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Χρήσιμο μάθημα δημοσίου ήθους

Μου είναι παντελώς αδιάφορο αν ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης αυτοπροσδιορίζεται ή έτεροπροσδιορίζεται ως "αριστερός", "κεντρώος" ή "δεξιός". Εκείνο που είναι ενδιαφέρον στην περίπτωση του είναι οι δηλώσεις του μετά το "φιάσκο" με τις "αλατιέρες" του δήμου Θεσσαλονίκης, που δεν λειτούργησαν. Το δημόσιο ήθος δηλαδή που αποπνέουν αυτές οι δηλώσεις που έκανε σε πρωινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού: "Δεν αποποιούμαι τις ευθύνες μου, όμως, τέτοιες συνθήκες είχαμε να ζήσουμε χρόνια και ο κόσμος δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις. Η ευθύνη είναι απολύτως δική μου". Η ανάληψη προσωπικής πολιτικής ευθύνης είναι δυστυχώς κάτι που λείπει από τον δημόσιο βίο μας. Είναι είδος όχι απλώς εν ανεπαρκεία, αλλά υπό πλήρη εξαφάνιση. Εκείνο που κυριαρχεί, τόσο στην λεγόμενη "κεντρική πολιτική σκηνή" όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κρατικό μηχανισμό, τον συνδικαλισμό και άλλες μορφές της κοινωνικής μας ζωής, είναι η αποποίηση ευθυνών. Η μετάθεση ευθυνών πότε απέναντι, πότε προς τα άνω ή προς τα κάτω και συνήθως προς τους προκατόχους. Ακριβώς γι' αυτό η δήλωση του κ. Μπουτάρη είναι, στην σπανιότητα της, ιδιαιτέρως διδακτική για τους δημόσιους λειτουργούς αυτού του τόπου. Ιδίως όταν συμπληρώνεται με το χιούμορ με το οποίο ο ίδιος σχολίασε την προηγούμενη δήλωση του "πάγωσαν οι αλατιέρες". Για την όποια αποδέχτηκε ότι μπορεί να εκλυθεί ως "το ανέκδοτο της χρονιάς". Αντιπαραθέστε αυτή την δήλωση με εκείνες που εμπορεύθηκαν από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μπουζάλα και άλλα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πάντα εριστικός Γιώργος Κυρίτσης, μετά το δικό τους "φιάσκο" σχετικώς με την προστασία των προσφύγων από τον παγετό, τόσο στην Μόρια της Λέσβου όσο και στην Μαλακάσα και άλλες εγκαταστάσεις, φιλοξενίας. Αυτό το δημόσιο ήθος έχουμε ανάγκη. Την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, από όσους ασκούν εξουσία, σε οποιοδήποτε βαθμό και επίπεδο, όταν τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς, όταν ξεφεύγουν από τον έλεγχο τους. Όχι αυτή τη συνεχή, και τόσο εκνευριστική, επίδοση στο να "πετάνε το μπαλάκι" σε κάποιους άλλους, ανακηρύσσοντας εαυτούς στο επίπεδο των …ανευθυνοϋπεύθυνων. Όταν διοικείς, είτε ως αιρετός, είτε ως κρατικός λειτουργός, έχεις και ευθύνες. Ακόμη και για τα "απρόβλεπτα". Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ www.massavetas.gr

ΠΥΡΓΟΣ Ανταπόκριση βρήκαν τελικά (έστω μετά από …καιρό), τα παράπονα της "ΠΡΩΤΗΣ", αλλά και οι ενέργειες της διευθύντριας κ. Άννας Παπαϊωάννου, για την αποκατάσταση του επικίνδυνου προαυλείου του 1ου Νηπιαγωγείου Πύργου. Ήδη με τη μέριμνα του δήμου Πύργου ξηλώθηκε το κατεστραμμένο δάπεδο καθώς και η παιδική χαρά, που απειλούσαν τη σωματική ακεραιότητα των μικρών παιδιών. Τι επόμενες ημέρες εξάλλου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που θα δώσουν τέλος στον εφιάλτη των γονέων.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ Το σπίτι χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αμαλιάδας μόλις είχε γκρεμιστεί και ο δρόμος είχε κλείσει από τις πλίθες. Ευτυχώς που δεν χτύπησε κανένας δηλαδή. Όμως ο μεγαλωμένος ποδηλάτης της φωτογραφίας, δεν πτοήθηκε από τα εμπόδια. Πήρε παραμάσχαλα το μεταφορικό του μέσο και πέρασε. Αυτά είναι…

ΣΑΒΑΛΙΑ ΠΥΡΓΟΣ Νομίζω ότι τελικά η κεντρική πλατεία θα πρέπει να γίνει εκ νέου δρόμος. Εξάλλου όλοι αφήνουν το όχημα τους για να εξυπηρετηθούν για μερικά λεπτά. Ακόμα και εκείνοι που μεταφέρουν εμπορεύματα ποτέ δεν τηρούν τις ώρες που ο δήμος έχει ορίσει για την τροφοδοσία των καταστημάτων.

Για ακόμη μία φορά σχόλιο της "ΠΡΩΤΗΣ" …έπιασε τόπο. Είχαμε γράψει για τις μεγάλες λακκούβες στον κεντρικό δρόμο των Σαβαλίων , λίγο μετά το εργοστάσιο "ΚΥΚΝΟΣ" επισημαίνοντας την επικινδυνότητά τους. Λίγες μέρες μετά με πρωτοβουλία του Προέδρου του χωριού οι λακκούβες επουλώθηκαν. Στο συγκεκριμένο δρόμο πάντως , λόγω της τομής που έχει γίνει στην άσφαλτο, εμφανίζεται συνεχώς το ίδιο πρόβλημα.


5 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Υποβάθμιση του ΟΓΑ…

Αρκεί να μην τα ξεχνάνε… Δεν έχει σημασία ποιος το λέει, αν το είπε η Ν.Δ. ή αν θα το έλεγε κάποιο

Ας κοιμηθούμε ήρεμοι Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού μαθαίνω ότι είναι οι υπάλληλοι που εργάζονται στην περιφερειακή διεύθυνση του ΟΓΑ στην Πάτρα, η οποία καλείται να διεκπεραιώσει πολλές υποθέσεις και από τους τρεις νομούς της Περιφέρειας! Ωστόσο, πέρα από κάποιες περιπτώσεις καθυστερήσεων σε ασφαλισμένους από την Ηλεία, που έχουν γίνει αντικείμενο καταγραφής από την "ΠΡΩΤΗ", σε γενικές γραμμές οι εργαζόμενοι ανταποκρίνονται στα δύσκολα καθήκοντά τους. Η κατάσταση αυτή όμως δείχνει την απαξίωση που υπάρχει και για τον πολύ μεγάλο αυτόν ασφαλιστικό οργανισμό, για τον οποίο πλέον επιβαρύνονται όλο και περισσότερο οι ασφαλισμένοι χωρίς να γνωρίζουν εάν στο τέλος θα πάρουν σύνταξη! Ελεύθερος σκοπευτής

Τώρα που η Φώφη τα βρήκε με τον Γιώργο μπορούμε να κοιμόμαστε ήρεμοι… Ο μόνος ο οποίος πρέπει να

13 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ

άλλο κόμμα. Και ειλικρινά δεν γνωρίζω αν η Ν.Δ. που σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση θα εφαρμόσει αύριο αυτά για τα οποία ασκεί

στεναχωρήθηκε είναι ο

κριτική στην κυβέρνηση. Όμως για το

Βαγγέλης, γιατί ο Θο-

επίδομα θέρμανσης η αλήθεια είναι

δωρής (μαζί τα φάγα-

μία και μοναδική.

με) ετοιμάζεται να στε-

Τώρα που κατάλαβαν τι θα πει χειμώ-

λεχώσει

νας το θέλουν οι πολίτες. Για να κά-

ψηφοδέλτιο

της ΝΔ, εάν τον δεχτούν όμως… Τελικά δεν έχω καταλάβει τι θα αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ

1822 Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων.

1930 Ο Μίκυ Μάους κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ.

νουν τι με τα χρήματα αυτά; Μα να ξαναβάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθεί το κοκαλάκι τους… Αυτά πάντως

και πως θα καταφέρει

που λέει η εκάστοτε αντιπολίτευση

να γίνει ξανά το κε-

καλό είναι να μην τα …ξεχνάει όταν

ντρώο κόμμα που θα α-

έρχεται στην κυβέρνηση. Κάτι το ο-

σκεί εξουσία. Με πα-

ποίο δυστυχώς αποτελεί σύνηθες

λιά υλικά καινούργια

φαινόμενο για τη νεοελληνική πραγ-

συνταγή πως μπορείς

ματικότητα.

να φτιάξεις; Αντί-λογος

Ο Πετρίτης

1962 Η Κίνα και η Αλβανία υπογράφουν συμφωνία για οικονομική και τεχνική συνεργασία.

Με βάση τη λογική Μου έλεγε χθες το πρωί, με αφορμή το πρωτοσέλιδο της ΠΡΩΤΗΣ για τους δασικούς χάρτες, πως θα υπάρξει μεγάλο θέμα και στο νομό μας. Σωστά του απάντησα, αφού αρκετά συχνά έχουν γίνει καταγγελίες για καταπάτηση δασικής έκτασης από διαφόρους. Σε αυτό όμως που συμφώνησα μαζί του, είναι πως θα πρέπει η Πολιτεία να εξετάσει διαφορετικά την κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με τον ίδιος τρόπο έναν που , όντως καταπάτησε το δάσος για να το κάνει χωράφι και να ταΐσει την οικογένειά του και έναν που το έκανε απλά για να φτιάξει μια "βίλα στο χωριό" και την επιδεικνύει στους δίπλα του. Και οι δυο είναι παράνομοι αλλά εκτιμώ πως θα πρέπει να εξεταστούν ως δυο διαφορετικές περιπτώσεις και να αντιμετωπιστούν με βάση τη λογική. Δούρειος Ίππος

Μιλώντας τόσο πολύ για την πείνα ξεχάσαμε να προστατέψουμε το ψωμί. Τώρα στο ερμάρι τα ποντίκια χαίρονται τρομαχτικές ελευθερίες. Τάκης Σινόπουλος, 1917-1981, Έλληνας ποιητής


6 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

«Ανάσα» για έναν χρόνο σε 19 τμήματα ΤΕΙ με απόφαση του υπουργού Παιδείας

«Πάγωσε το λουκέτο» στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ

Επιμέλεια: Άννα Αγγελίδου anagelidou@yahoo.gr

ιλί ζωής» στα 19 τμήματα ΤΕΙ τα οποία επρόκειτο να κλείσουν τον επόμενο χρόνο, δίνει ο Κώστας Γαβρόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», το υπουργείο «παγώνει» το λουκέτο για ένα χρόνο, ώστε μέσα σε αυτό το διάστημα να αποφασιστεί η τύχη των τμημάτων στο πλαίσιο των ευρύτερων αποφάσεων για τη διασύνδεση πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων. Ανάμεσα στα τμήματα που «σώζονται» προσωρινά είναι και εκείνο της Πληροφορικής και ΜΜΕ που λειτουργεί στον Πύργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικές μόλις μέρες (Δευτέρα 9/1/2017) η Σύγκλητος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη πρότεινε τη συνέχιση της

«Φ

λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, με τροποποίηση του γνωστικού του αντικειμένου σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Στη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του Ηλείου υφυπουργού και στην οποία συζητήθηκαν τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τα τμήματα της Ηλείας, συμμετείχε και η βουλευτής Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη, όπως και οι υπεύθυνοι των τμημάτων του Πύργου και της Αμαλιάδας, κκ Κουτσονίκος και Σαλάχας. Ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης σημείωσε με ικανοποίηση την πρόταση αυτή της Συγκλήτου και υπογράμμισε ότι συμβάλλει στην άρση των καταστροφικών συνεπειών του διαβόητου σχεδίου «Αθηνά», που μόνο αρνητικά αποτελέσματα συσσώρευσε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος να στηρίξει και να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία ώστε να μην κλείσει ένα

τμήμα με δεδομένη εκπαιδευτική προσφορά αλλά και σαφή προτίμηση από τους υποψήφιους σπουδαστές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής» η απόφαση υποκρύπτει και μικροκομματική στόχευση, αφού βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πίεζαν για τη διάσωση των τμημάτων συντασσόμενοι με την πολιτική της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ για «κάθε χωριό και ΤΕΙ». Ειδικότερα, επί υπουργίας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου το 2012, αποφασίστηκε συνολικά 19 τμήματα σε διάφορα ΤΕΙ της χώρας να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, αφού θα έχουν αποφοιτήσει οι φοιτητές τους. Πρόκειται για πέντε τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (σε Πάτρα, Αίγιο και Πύργο), από δύο στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη και Μουδανιά), Κρήτης (Ηράκλειο και Ιεράπετρα), Λαμίας (Λαμία και Αμφισσα) και Λάρισας (Λάρισα και

Καρδίτσα) και από ένα σε Αθήνα, Δράμα, Καλαμάτα, Καστοριά, Μεσολόγγι και Χαλκίδα. Η νυν ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να συνεχίσουν να λειτουργούν, έως ότου ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον ενιαίο χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, όπως δήλωσε στη Βουλή ο κ. Γαβρόγλου, «θέλουμε να πείσουμε τα πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα να αρχίσουν να συζητούν, να δουν τι είδους κοινά προγράμματα και συνέργειες μπορούν να γίνουν, πώς μπορούμε να μοιράσουμε υποδομές και σε άλλα ιδρύματα». Ο επίσημος λόγος που προκρίθηκε η παράταση της λειτουργίας των 19 αντί του λουκέτου, είναι ότι η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ αρνήθηκε - παρά το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων - να πάρει την ευθύνη για τα τμήματα που πρέπει να κλείσουν, ζητώντας από το υπουργείο να αποφασίσει. Σύμφωνα με τη Σύνοδο, τα ΤΕΙ με μεταβατικά τμήματα έχουν ήδη στείλει προτάσεις (με αποφάσεις των ανωτάτων συλλογικών οργάνων τους), για την επαναλειτουργία ή μη των 19.


7 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ΑΓΟΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: Οι γιορτές δεν βοήθησαν

Π

τωτική τάση της τάξης του 10% εμφάνισαν οι τζίροι των εμπορικών καταστημάτων στην εορταστική αγορά της Αμαλιάδας σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. H δειγματοληπτική έρευνα διενεργήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο και κατέγραψε τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων σε 83 περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και η Αμαλιάδα.

Ελπίδες για αναθέρμανση στις χειμερινές εκπτώσεις Σύμφωνα με αυτές, οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο διάστημα των φετινών εορτών εμφάνισαν πτωτική τάση στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών, η οποία σε μεσοσταθμική βάση ανήλθε στα επίπεδα του 17,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή εορταστική περίοδο. «Ελπίζουμε πως οι 50 ημέρες των χειμερινών εκπτώσεων με συνολικό τζίρο 5,4 δισ.

ευρώ, που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του χαμένου τζίρου από τα 4 δισ. ευρώ, των 15 ημερών της εορταστικής περιόδου, που δυστυχώς δεν δικαίωσε, για άλλη μια χρονιά, τις αρχικές προσδοκίες του εμπορικού κόσμου», δηλώνει ο επικεφαλής της ΕΣΕΕ. Στην Αμαλιάδα πάντως οι πρώτες μέρες των εκπτώσεων επηρεάστηκαν αρνητικά, από τις

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εν συνεχεία από τις έντονες βροχοπτώσεις. Οι καταστηματάρχες εκτιμούν ότι με τη βελτίωση του καιρού και την άνοδο της θερμοκρασίας θα αναθερμανθεί και η τοπική αγορά δεδομένου ότι στα περισσότερα καταστήματα της πόλης οι εκπτώσεις αγγίζουν το 50%. Δημήτρης Ζιάκας


8 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ΛΑΜΠΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Κατακόρυφη αύξηση στην παραγωγή των ψαριών και του αυγοτάραχου Η παραγωγή αυγοτάραχου ξεπέρασε κάθε προσδοκία για πρώτη φορά από τη λειτουργία της εταιρείας.

«Χρυσή» χρονιά το 2016 για την «ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε.»

Από τα 1800 κιλά ανήλθε πάνω από 3.000 κιλά. Όλες αυτές οι ποσότητες αυγοτάραχου εξάγονται στην Ιταλία Ôï Êïôý÷é åßíáé ç ìåãáëýôåñç ëéìíïèÜëáóóá ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, ãíùóôÞ ãéá ôç ðëïýóéá é÷èõïðáñáãùãÞ ôïõ êáé ôçí Üñéóôç ðïéüôçôá ôùí áëéåõìÜôùí ôçò.

Του Δημήτρη Ζιάκα dimziak@gmail.com

Μ

ια από τις καλύτερες χρονιές ήταν η περσινή για τη Δημοτικοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Εταιρεία Λεχαινών Ηλείας "ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε." ενώ λαμπρές διαγράφονται οι προοπτικές και για το 2017. Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας Κυλλήνης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Διονύσιο Μάλλιαρη η "ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε." είναι μια υγιής εταιρεία που εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της και δεν οφείλει πουθενά. Όπως δήλωσε στην "ΠΡΩΤΗ" ο κ. Μάλλιαρης, η παραγωγή των ψαριών και του αυγοτάραχου έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι μόνο στους κέφαλους από 13 τόνους η παραγωγή ανήλθε στους 25 τόνους. Και αυτό ήρθε ως αποτέλεσα συγκεκριμένων ενεργειών όπως o καθαρισμός της μπούκας, το άνοιγα του υπερχειλιστή, οι ικανοποιητικές τιμές στις δημοπρασίες, ο περιορισμός της παράνομης αλιείας, η σω-

H ðáñáãùãÞ ôïõ áõãïôÜñá÷ïõ îåðÝñáóå êÜèå ðñïóäïêßá, ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôç ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñåßáò "KOTYXI A.E."

ÊáôÜ ôïí ê. ÌÜëëéáñç åßíáé ðïëý èåôéêü ôï ãåãïíüò üôé ìÝóá óôï 2016 ïëïêëçñþèçêå ç ïñéïèÝôçóç áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò óôï âüñåéï ôμÞμá ôçò ëéμíïèÜëáóóáò þóôå íá êáôáóôåß äõíáôÞ ç áðïêáôÜóôáóç ôçò äéáâñùμÝíçò ëïõñïíçóßäáò êáé íá ãßíïõí êáé Üëëá Ýñãá ôá ïðïßá èá äþóïõí æùÞ êáé áíÜðôõîç óôç ëéμíïèÜëáóóá.

στή συνεργασία με το προσωπικό κ.α.Ο κ. Μάλλιαρης επισημαίνει ότι και η παραγωγή του αυγοτάραχου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, για πρώτη φορά από τη λειτουργία της εταιρείας. Συγκεκριμένα από τα 1800 κιλά η παραγωγή ξεπέρασε 3000 κιλά. Όλες αυτές

οι ποσότητες αυγοτάραχου εξάγονται στην Ιταλία. Κατά τον ίδιο είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι μέσα στο 2016 ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας ώστε να καταστεί

δυνατή η αποκατάσταση της διαβρωμένης λουρονησίδας και να γίνουν και άλλα έργα τα οποία θα δώσουν ζωή και ανάπτυξη στη λιμνοθάλασσα. Μάλιστα καταβάλλονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω της εκπόνησης σχετικής μελέτης. Να επισημάνουμε ότι η ?ημοτικοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Εταιρεία Λεχαινών Ηλείας "ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε." ασχολείται από το 1987 με την εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας η οποία βρίσκεται 10χλμ έξω από τα Λεχαινά του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου, γνωστή για τη πλούσια ιχθυοπαραγωγή του και την άριστη ποιότητα των αλιευμάτων της. Η ιχθυοπανίδα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου αποτελείται από χέλια (Anguilla anguilla), αυγοτάραχο (fish roe), λαβράκια (Dicentrarchus labrax), κέφαλους (Mugil cephalus) και τσιπούρες (Sparus auratus). Τα νερά της λιμνοθάλασσας είναι υφάλμυρα και η ποιότητα των παραγόμενων ειδών είναι εξαιρετική.


9 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Σε κίνδυνο τίθεται η ζωή πολλών ηλικιωμένων στην επ. Ολυμπίας εξαιτίας της έλλειψης Internet

Σ

ε διαρκή κίνδυνο βρίσκεται η ζωή εκατοντάδων κατοίκων (κυρίως ηλικιωμένων) σε πολλά χωριά της επαρχίας Ολυμπίας, λόγω της αδυναμίας που υπάρχει για την ηλεκτρονική αναγραφή των φαρμάκων τους από την έλλειψη διαδικτύου. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πιο έντονο στις Τ.Κ. Διασέλλων, Καλυβακίων, Πλουτοχωρίου, Χ. Παπαδούς κ.α. όπου ελλείψει Internet οι κάτοικοι αναγκαστικά πηγαίνουν σε άλλες περιοχές για να γράψουν τα φάρμακά τους, ενώ όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα περιμένουν από συγχωριανούς τους να τους εξυπηρετήσουν, με εμφανή τον κίνδυνο για τη ζωή τους.

«Αγώνας δρόμου» για τις συνταγογραφήσεις! «Αναγκαστικά μαζεύω τα βιβλιάρια και πηγαίνω για συνταγογραφήσεις στην Κρέστενα» δήλωσε ο πρόεδρος της Τ.Κ. Διασέλλων κ. Κώστας Βασιλακόπουλος.

Δύο …ταχύτητες

Εφιάλτης η αναγραφή φαρμάκων στα Διάσελλα και σε άλλες τοπικές κοινότητες- Ολόκληρα χιλιόμετρα διανύουν όσοι έχουν μεταφορικό μέσο Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στα Διάσελλα του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην οποία έκλεισε το αγροτικό ιατρείο εξαιτίας της απουσίας διαδικτύου, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Τ.Κ. να μεταφέρει ο ίδιος τα βιβλιάρια πολλών ηλικιωμένων, προκειμένου να τους γράψουν φάρμακα στο νοσοκομείο Κρεστένων! «Αναγκαστικά μαζεύω τα βιβλιάρια και πηγαίνω για συνταγογραφήσεις στην Κρέστενα, τη στιγμή που οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχουν άμεση ανάγκη από φάρμακα» ανέφερε στην «ΠΡΩΤΗ» ο πρόεδρος της Τ.Κ. Διασέλλων κ. Κώστας Βασιλακόπουλος.

Πρόσφατα εξάλλου εκ μέρους του ΟΤΕ ανακοινώθηκε η υλοποίηση του έργου για αγροτικό Internet (rural broadband) σε χωριά της Ηλείας, τα οποία επί το πλείστον είναι ορεινά. Ωστόσο για αρκετές περιοχές της επ. Ολυμπίας η εγκατάσταση Internet παραμένει όνειρο …απατηλό, αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πληροφορίες λένε πως έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση ασύρματου διαδικτύου σε τοπικές κοινότητες του δήμου. Οι δυσχέρειες πάντως που υπάρχουν γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία στην παραπάνω περιοχή, οι οποίες συχνά επεκτείνονται και στα τηλεοπτικά κανάλια, αποτελούν αντικείμενο έντονου προβληματισμού καθώς και συχνών συζητήσεων, κυρίως μεταξύ των νέων που δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες για ψυχαγωγία. «Οι νέοι στην περιοχή μας δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρουσιάζει το διαδίκτυο , λόγω της απουσίας δικτύων που θα επιτρέψουν τη συνεχή είσοδο και παραμονή στο ιντερνέτ και όχι με ασύρματο σύστημα που γίνεται σήμερα» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Λέφας. Κώστας Αντωνόπουλος

Προβληματισμός εξακολουθεί να επικρατεί στους κατοίκους ενός μεγάλου τμήματος της επ. Ολυμπίας λόγω των δυσχερειών που υπάρχουν γύρω από τη χρήση των πλεονεκτημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

H "Åíüôçôá Åìðüñùí" ôïíßæåé äçìüóéá üôé, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ üëá áëëÜæïõí ðñïò ôï ÷åéñüôåñï, ç áíèñùðéÜ êáé ç áëëçëåããýç ïöåßëïõí ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ, íá ìáò ÷áñáêôçñßæïõí áíÜìåóá óôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ìáò. Åßíáé Ýííïéåò êáé äéá÷ñïíéêÝò áîßåò, ðïõ ðñÝðåé íá ìåôïõóéþíïíôáé óå ðñÜîç! Ìå ôçí ðáñï÷Þ óôÞñéîçò êáé âïÞèåéáò óå üëá ôá ìÝëç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ðïõ Ý÷ïõí áíÜëïãåò áíÜãêåò. ÁõôÜ ôá ìÝëç ðïõ ð.÷., óôåñïýíôáé ðëÝïí áóöáëéóôéêÞò êÜëõøçò êáé ðñüóâáóçò ïðïéáóäÞðïôå õðçñåóßáò õãåßáò, Ý÷ïõí "êüêêéíá" äÜíåéá, ê.ô.ë. Åßíáé Üêñùò áðáñáßôçôç êáé åðßêáéñç ç äçìéïõñãßá "ÅðéôñïðÞò ÓôÞñéîçò", ìå äùñåÜí óõìâïõëåõôéêÞ õðïóôÞñéîç, êáèþò êáé êÜèå äõíáôÞò áñùãÞò, ðñïò üëá ôá ìÝëç ôïõ. Ãéá ôïìåßò ôçò êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ìéêñþí êáé ìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôçò óôñáôçãéêÞò áíÜðôõîÞò ôïõò. Ç âïÞèåéá óå áõôïýò ôïõò óõíáäÝëöïõò ìáò, ìÝóá áðü ÅðéôñïðÞ ÓôÞñéîçò, åßíáé áíáãêáßá áëëÜ êáé îåêÜèáñç äÝóìåõóç ìáò! ÓÊÏÕÔÅÑÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ ÍÔÏÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÁÍÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÊÙÔÓÁÊÇÓ ÁÃÁÈÏÊËÇÓ

Ï ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÓ ÌÁÓ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÂËÁ×ÁÍÔÙÍÇ ÏËÕÌÐÉÁ ÊËÏÕÊÉÍÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÍÅÏÖÙÔÉÓÔÏÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ ×ÑÏÍÏÐÏÕËÏÕ ÍÉÊÇ

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÇËÉÏÓ ÓÔÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÏÕËÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÄÏÕÍÉÁÓ ÁÃÇÓÉËÁÏÓ


10 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Βρέθηκε το όπλο του ενός και ταυτοποιήθηκε ο κάτοχος του

Τέσσερις λαθροθήρες διέφυγαν στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς Έ

να αγροτικό όχημα με τρεις επιβαίνοντες και εκτός αυτού ένα άτομο να ασκεί θήρα κρατώντας κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα, εντόπισε θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφυλιάς. Ο θηροφύλακας απευθύνθηκε στο λαθροθήρα που κρατούσε το κυνηγετικό όπλο , ζητώντας του συγχρόνως να πλησιάσει στο μέρος που ήταν και τα υπόλοιπα άτομα, αλλά εκείνος τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, εμφα-

νίσθηκε λίγο μετά και αφού επιβιβάσθηκε στην θέση του οδηγού διέφυγε με τους συνεπιβάτες του οχήματος από το σημείο. Στην συνέχεια ο θηροφύλακας διερευνώντας την γύρω περιοχή και περίπου σε απόσταση 100 μέτρων προς την κατεύθυνση που είχε διαφύγει αρχικά ο δράστης, εντόπισε μέσα στα καλάμια ένα κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα. Το κυνηγετικό όπλο από τον έλεγχο που έγινε βρέθηκε να είναι παραποιημένο δεχόμενο συ-

νολικά έξι φυσίγγια στην αποθήκη και στην θαλάμη, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας ταυτοποιήθηκε ο κάτοχος του όπλου για το οποίο είχε λήξει η σχετική άδεια κατοχής. Υπεβλήθη η σχετική μήνυση εναντίον του για παράνομη θήρα άνευ σχετικής αδείας, για απείθεια, για παράνομη οπλοφορία και παράνομη τροποποίηση του κυνηγετικού όπλου όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου περί θήρας, του νόμου περί όπλων και του ποινικού κώδικα.

Προς λήξη της περιόδου οδεύει και η θήρα του αγριόχοιρου

Τέλος στο κυνήγι του λαγού Ολοκληρώθηκε στις 10 Γενάρη η θήρα του λαγού για την κυνηγετική περίοδο 2016-17, ενώ στις 20-1 σταματάει και το κυνήγι του αγριόχοιρου που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ηλεία αλλά και σε γειτονικούς νομούς. Σύμφωνα με κυνηγούς οι πληθυσμοί των λαγών παρου- Ïëïêëçñþèçêå ç êõíçãåôéêÞ ðåñßïäïò ãéá ôïõò Óôéò 20-1 ëÞãåé ç èÞñá ãéá ôïõò áãñéü÷ïéñïõò, σιάζουν αυξομειώσεις ëáãïýò , ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áõîïìåéþóåéò óå ðå- ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áýîçóç óôïõò ðëçèõóìïýò ôïõò. σε διάφορες περιοχές ñéï÷Ýò ôçò Çëåßáò. του Νομού, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικός και ο απολογισμός της θήρας ριοχές της Ηλείας, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήτους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται γενικότερη ματα σε καλλιέργειες, στις οποίες πηγαίνουν τα άγρια ζώα για μείωση των συγκεκριμένων ενδημικών θηραμάτων , γεγονός να βρουν τροφή. Από τοπικούς φορείς ωστόσο έχει γίνει λόπου οφείλεται επί το πλείστον στο μεγάλο αριθμό των επιβλα- γος ακόμη και για επικήρυξη των αγριόχοιρων , κάτι για το οβών (κυρίως αλεπούδων) που αφανίζουν τους λαγούς, στα ποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους οι εκπρόσωποι κυνηγετιφάρμακα που ρίχνονται ανεξέλεγκτα σε διάφορα σημεία, κα- κών οργανώσεων, αφού και το συγκεκριμένο είδος απαιτεί θώς και στο παράνομο κυνήγι. Από την άλλη πλευρά εξάλλου προστασία και ειδικά τα θηλυκά και τα μικρά ζώα. Κώστας Αντωνόπουλος διαρκή αύξηση παρουσιάζουν οι αγριόχοιροι σε πολλές πε-

Ï èçñïöýëáêáò ôçò ÊõíçãåôéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÐåëïðïííÞóïõ Öþôçò Ðåôñüðïõëïò, ìå ôï üðëï ðïõ âñÝèçêå ìÝóá óôá êáëÜìéá êáé ôáõôïðïéÞèçêå ï êÜôï÷üò ôïõ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπ. Αγροτική Ανάπτυξης Β. Αποστόλου

Εντός του Ιανουαρίου θα πληρωθούν οι αγρότες την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου Εντός του Ιανουαρίου θα πληρωθούν - σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου σε τηλεοπτική εκπομπή ΣΚΑΙ - περίπου 130 εκατ. ευρώ για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου. Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία καταβολής των χρημάτων βρίσκεται στο τελικό στάδιο σε συνεργασία με το υπουργείου Οικονομικών. Όπως ανέφερε και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος, η επιστροφή θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις και γίνουν οι συμψηφισμοί, για χρέη στην εφορία και στον ΟΓΑ. Πάντως οι αγρότες υπολογίζουν τα οφειλόμενα από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αγροτοσυνδικαλιστές καταγγέλλουν ότι οι κυβερνώντες άλλαξαν με ΚΥΑ του 2016 τους συντελεστές επιστροφής του ΕΦΚ , μειώνοντας τα ποσά επιστροφής. Έτσι από τα 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τα έφεραν στα 40. Μάλιστα επισημαίνουν ότι το 2013 το συνολικό ποσό ήταν 140 εκατ, ευρώ, είχαν δοθεί τα μισά (πρώτο εξάμηνο) άρα οι οφειλές ήταν 70 εκατ. ευρώ. και άλλα 140 συν 140 για τα έτη 2014 και 2015, αφού από το 2016 καταργήθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ.


11 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ΕΝ ΜΕΣΩ ΨΥΧΟΥΣ

Σε… αναμμένα κάρβουνα οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την καθίζηση στην ελαιοπαραγωγή. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πρόσφατα οι παραγωγοί ελαιολάδου στο Νομό μας με δηλώσεις τους στην «ΠΡΩΤΗ» έκαναν λόγο

Του Δημήτρη Ζιάκα dimziak@gmail.com

ε… αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί στην Ηλεία καθώς φοβούνται ότι η πρωτοφανής για τα δεδομένα του Νομού κακοκαιρία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Εκφράζουν μάλιστα φόβους ότι η ζημιά μπορεί να μην γίνει αμέσως ορατή αλλά να προκύψει στην πορεία. Και έτσι να ζήσουν μια ακόμη χρονιά-η δεύτερη κατά σειρά- που θα αποδειχθεί δραματική από άποψη παραγωγής ελαιολάδου. Όπως έχει επισημάνει η «ΠΡΩΤΗ» σε πρόσφατα ρεπορτάζ ως μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων ετών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φετινή για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ηλεία και γενικότερα στην χώρα μας. Αφενός η επιδρομή του δάκου και οι ελλιπείς ψεκασμοί και αφετέρου οι… αλλοπρόσαλλες κλιματολογικές συνθήκες

Σ

Σε αγρότες και κτηνοτρόφους που χτυπήθηκαν από το χιονιά

• Φοβούνται ότι η πρωτοφανής για τα δεδομένα του Νομού Ηλείας κακοκαιρία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια κατά τη νέα ελαιοκομική περίοδο για μείωση της σοδειάς τους το 2016 σε ποσοστό τουλάχιστον 50% (κατά μέσο όρο) σε σύγκριση με την περσινή. Πρόκειται για μια ζημιά η οποία είναι αδύνατο να καλυφθεί παρά την αύξηση της τιμής

Αρκετοί Ηλείοι παραγωγοί με τους οποίους επισημαίνουν ότι η ζημιά μπορεί να μην γίνει αμέσως ορατή αλλά να προκύψει στην πορεία και να αντιμετωπίσουν μια ακόμη χρονιά-τη δεύτερη κατά σειράπου θα είναι δραματική από άποψη παραγωγής ελαιολάδου. του ελαιολάδου η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει το χαμένο εισόδημα.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα», με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την τελευταία τετραετία, υπάρχει μείωση της παραγωγής κατά περίπου 30%. Την ώρα, πάντως, που οι ελαιοκαλλιεργητές μιλούν για μείωση της παραγωγής κατά 50% σε σύγκριση με το 2015, το ιδιωτικό εμπόριο, προσπαθώντας να διασκεδάσει τους φόβους των ελαιοπαραγωγών υποστηρίζει ότι η μείωση ξεπερνά το 20%, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την απόσταση των απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών. Εάν, πάντως, οι αγρότες επαληθευτούν στις δυσοίωνες προβλέψεις τους, εκφράζονται φόβοι ακόμη και για ελληνοποίηση ξένων ελαιόλαδων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ελληνικά λάδια θα εξαχθούν, ως συνήθως, στη γειτονική Ιταλία, η εισαγωγή ξένων στη χώρα μας θα είναι αναγκαίο κακό χωρίς, όμως, να συνάδει η ποιότητά τους με την τιμή του εμπορίου, ενώ συνολικά το πλήγμα που θα δεχτούν οι αγρότες και η τοπική οικονομία θα είναι μεγάλο.

Γρήγορες διαδικασίες για αποζημιώσεις υπόσχεται ο Βαγγέλης Αποστόλου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να κινηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου να αποζημιωθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διαβεβαίωσε ο Ευάγγελος Αποστόλου. «Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ θα γίνουν όλες οι διαδικασίες όσο γρηγορότερα μπορούμε –γιατί πρέπει να επισκεφτούμε όλες αυτές τις μονά-

δες. Δεν υπάρχουν ζημιές μόνο στη ζωική παραγωγή, αλλά και στη φυτική παραγωγή, υπάρχουν ιδιαίτερα δενδρώδεις καλλιέργειες, που έχουν καταστραφεί» ανέφερε ο κ. Αποστόλου μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm» και πρόσθεσε: «Θα προσπαθήσουμε, όσο το δυνατόν, να τους καλύψουμε από τον ΕΛΓΑ και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες

μέσω των γνωστών ΠΣΕΑ, τα οποία βεβαίως προϋποθέτουν έναν φάκελο να συνταχθεί, να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας το επιτρέπουν -γιατί τα χρήματα θα καταβληθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό- πιστεύω ότι κι εκεί οι διαδικασίες θα ‘ναι γρήγορες, αλλά κι εκεί πάλι, όμως, δε μπορούμε να ξεπεράσουμε τα 15 εκατ. τον χρόνο συνολικά για την κάλυψη τέτοιων

δαπανών». Πρόσθεσε ακόμη: «Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, από ένα συγκεκριμένο μέτρο, να καλύψουμε ζημιές –κυρίως αποκατάστασης, να επαναφέρουμε τον πάγιο εξοπλισμό στην προηγούμενη κατάσταση, όμως όλο αυτό προϋποθέτει μία κινητικότητα, την οποία θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατό να την υπηρετήσουμε».


12 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

«Η παραγωγική Ελλάδα υπάρχει και με εθνικό νόμισμα μπορεί να εκτιναχτεί»*

Η

Iskra παραθέτει, αξιοποιώντας εργασίες στο διαδίκτυο, έναν βασικό κατάλογο, κυρίως ορυκτών αλλά και αγροτικών προϊόντων, για τα οποία η Ελλάδα έχει βασική θέση στην Ευρώπη ανεξαρτήτως της απόλυτης ακρίβειας των στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός, βεβαίως δεν βεβαιώνει την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία πράγματι είναι φθίνουσα αλλά σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει δυνατότητες, τις μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας και οι οποίες με εθνικό νόμισμα και ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης μπορούν να δώσουν μια ισχυρότατη παραγωγική αναπτυξιακή και κοινωνική ώθηση στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε ήταν ποτέ «ψωροκώσταινα». Μια εθελόδουλη πολιτική τάξη και ο «καναπές» μας την έχουν καταστήσει μνημονιακό «προτεκτοράτο». Σημαντικός ο παραγωγικός ιστός της χώρας 1) Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης. 2) Αλουμίνιο: Εδώ και μερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουμινίου, που χρησιμοποιείται για χιλιάδες εφαρμογές. 3) Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και άλλων. 4) Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμηκτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση αποβλήτων, τα φάρμακα, τα καλλυντικά κ.α. 5) Νικέλιο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφος της. Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νικελίου, του μεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται. 6) Λάδι: Είμαστε η 3η στην παγκόσμια παραγωγή ελιάς και λαδιού, με ιδιαίτερα καλή ποιότητα, το οποίο δεν αξιοποιούμε. Έχουμε το 15% της παγκόσμιας παραγωγής (ελιάςλαδιού). 7) Είμαστε 3η χώρα σε παραγωγή κρό-

κου (saffron) Κοζάνης χωρίς να το αξιοποιούμε. 8) Είμαστε 5η χώρα σε εξαγωγές σπαραγγιών. 9) Είμαστε 7η χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές βαμβακιού (το 2004 ήμασταν 4η). Είμαστε 11η σε παραγωγή βαμβακιού. 10) Ακόμη: 14η σε αφίξεις τουριστών (18,2 εκ.). 11) Είμαστε 16η σε εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων… Και φυσικά είμαστε το νούμερο 1 της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Εδώ και πολλούς μήνες ευρύτατα τμήματα του πολιτικού συστήματος, δυστυχώς και δυνάμεις της Αριστεράς (ποιας Αριστεράς; ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον Αριστερά) διακινούν ή αναπαράγουν απίστευτα σενάρια τρομολαγνείας γύρω από τις δήθεν καταστροφικές επιπτώσεις που θα είχε η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ! Τα σενάρια αυτά, φτάνουν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμα και για σκηνές πείνας και «ανθρωποφαγίας», εξαιτίας της έλλειψης αυτάρκειας σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Όμως σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), Τζανέτο Καραμίχα, «ακόμα και αν πάμε στη δραχμή οι Έλληνες δε θα πεινάσουμε», καθώς η αυτάρκεια της χώρας σε βασικά αγροτικά διατροφικά προϊόντα φτάνει το…. 94%! Τα παραπάνω ειπώθηκαν από τον κ. Καραμίχα στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ στη Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν ο δυναμισμός και οι δυνατότητες της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Μιας αγροτικής οικονομίας, που συνεχίζει να «υπάρχει» παρά τη συνεχή χτυπήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και των στρεβλών, πολλές φορές, επιδοτήσεων. Βάσει της σχετικής μελέτης της ΠΑΣΕΓΕΣ, το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών, διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Μάλιστα, από τότε η αγροτική παραγωγή έχει αυξηθεί οριακά κατά 2% (βλέπε παρακάτω)! Στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82%περίπου, το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο μαλακό σιτάρι (32%) και το

υψηλότερο στο ρύζι (171%). Στα εσπεριδοειδή τη μεγαλύτερη αυτάρκεια παρουσιάζουν τα πορτοκάλια (167%), ενώ στα λεμόνια περιορίζεται στο 67%. Σταφρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (128%), ενώ χαμηλή διαπιστώνεται στον κλάδο των οσπρίων (39%). Στη ζωική παραγωγή το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 73%. Στο κρέας καταγράφεται αυτάρκεια 56%, με το μικρότερο ποσοστό στο βόειο κρέας (30% και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο (94%). Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων, η φέτα με ποσοστό αυτάρκειας 147%υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας, που κυμαίνεται στο 80%. Στο μέλι και στα αυγά, καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντίστοιχα. Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία Σημαντική πτώση της αξίας της παραγωγής του γεωργικού τομέα της Ελλάδος καταγράφεται στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011, ιδιαίτερα έντονη κατά το 2006 – με κάμψη μεγαλύτερη του 14%, αλλά και κατά τη διετία 2008-2009, με πτώση άνω του 4%. Τη διετία 2010-2011 εκτιμάται ότι υπήρξε οριακή αύξηση, όχι πάνω από 2%. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πτώση της αξίας της φυτικής παραγωγής στο διάστημα 2005-2011, που συνδέεται κυρίως με την κάμψη των τιμών παραγωγού. Βάσει εκτιμήσεων της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η αξία της φυτικής παραγωγής σε βασικές τιμές, περιορίστηκε σε 6,89 δισ. ευρώ το 2011 από 8,24 δισ. ευρώ το 2006 (-16%). Αναφορικά με την τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι ο τομέας της γεωργίας απορροφά μόλις το 1,7% του συνόλου των δανείων. Τον Οκτώβριο του 2011, το υπόλοιπο των δανείων που προορίζονται για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ανερχόταν σε 2,018 δισ. ευρώ, ενώ από το 2009, από την

έναρξη της ύφεσης στην οικονομία μέχρι και πρόσφατα, ο ρυθμός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις γεωργικές επιχειρήσεις, με βάση τη μεταβολή του υπολοίπου των δανείων (2009: 3,962 δισ., Οκτώβριος 2011:2,018 δισ. Euro) καταγράφει πτώση της τάξεως του 49% και πλέον. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, σύμφωνα με μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, η δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης των αγροτών και των επιχειρήσεών τους είναι μηδενική. Εξέλιξη αγροτικού εισοδήματος Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας από το 2008 και με μια εξαίρεση το 2009, οπότε και καταγράφηκε μικρή άνοδος 2,1%, το 2010 διολίσθησε κατά 9,3% και το 2011 κατά 5,3%. Στο διάστημα της εξαετίας 2006-2011 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, όπως εκτιμάται από τη Eurostat, μειώθηκε κατά 22,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα, συγκριτικά, το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 19% και στις χώρες της ευρωζώνης κατά 5% περίπου. Κρίσιμη παράμετρος της πτώσης του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, με το μέσο γενικό δείκτη εισροών, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, να καταγράφει νέα σημαντική αύξηση, της τάξεως των 7,5 ποσοστιαίων μονάδων, προερχόμενη κυρίως από τη σημαντική αύξηση στους δείκτες της ενέργειας (17,1%), των ζωοτροφών (11,9%) και των λιπασμάτων (10,7%). Η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της δαπάνης για ενέργεια, που αντιπροσωπεύει το 25%και πλέον του συνολικού κόστους των εισροών στον αγροτικό τομέα, συνδέεται και με τη σημαντική αύξηση του αγροτικού τιμολογίου της ΔΕΗ κατά 6% το 2011, ενώ και νέα αύξηση, κατά 9%, επιβλήθηκε το 2012. Από την άλλη πλευρά, σημαντική κάμψη καταγράφεται στο πρώτο 10μηνο του 2011 στις τιμές παραγωγού, ιδιαίτερα έντονη στα κηπευτικά – με μεγάλη μείωση του δείκτη εκροών τον Οκτώβριο του 2011 στη νωπή τομάτα (-33,9%) και σε ορισμένα άλλα είδη, με συνέπεια την πτώση του γενικού δείκτη εκροών κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαστε η 1η χώρα του κόσμου με 350.000 τόνους κομπόστα ροδάκινο (από τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας) με δεύτερους τους Ισπανούς με 250.000 τόνους. *(Αναδημοσίευση της Ν.Ε. Ηλείας ΛΑ.Ε. από την Iskra)


13 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Πύργος - Αρχαία Ολυμπία

Σε άθλια κατάσταση ο δρόμος Σ

ε άθλια κατάσταση βρίσκεται ο δρόμος Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας. Ο δρόμος κρύβει πολλές παγίδες για τους διερχόμενους οδηγούς κυρίως για εκείνους που δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή. Σχεδόν σε όλο του το μήκος ο δρόμος παρουσιάζει κακοτεχνίες. Στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας ειδικότερα ο δρόμος θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ στο ύψος του Στρεφίου, μία πραγματικά δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τους διερχόμενους οδηγούς. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί ένας "κρατήρας", ο οποίος τις τελευταίες μέρες καλύπτεται από νερό με αποτέλεσμα αρκετοί

οδηγοί να κινδυνεύουν να σπάσουν τα οχήματα τους, αφού κυριολεκτικά πέφτουν μέσα στην λακκούβα που έχει δημιουργηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον συγκεκριμένο δρόμο περνούν σχεδόν καθημερινά δεκάδες επισκέπτες που θέλουν να φτάσουν στην Αρχαία Ολυμπία. Σε μερικές μάλιστα εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα η έναρξη της τουριστικής περιόδου και ήδη σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία περισσότερα από 250 κρουαζιερόπλοια θα φτάσουν στο Κατάκολο αποβιβάζοντας χιλιάδες τουρίστες που θα έχουν ως προορισμό την Αρχαία Ολυμπία.

Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Ηλείας

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Σε εθιμοτυπική επίσκεψη στο γραφείο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών -ΔΕΑ-, στον Πύργο, προέβη ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος. Τον Υπαρχηγό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α. Νικόλαος Μαρούντας, παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη σύντομη αναφορά του μεταξύ άλλων τόνισε: "Υποδεχόμαστε στα γραφεία μας όχι μόνο τον Υπαρχηγό, αλλά ένα καλό φίλο και στήριγμα των Αστυνομικών της Ηλείας. Μας τιμάτε με την επίσκεψή σας και στο πρόσωπό σας βλέπω ένα μέλος και συμπαραστάτη της Ένωσης και σας ευχαριστώ για ότι έχετε προσφέρει στην Υπηρεσία και στην Ένωση". Ακολούθησε απονομή πλακέτας για την προσφορά του και το επίσημο αναμνηστικό με άρωμα Αρχαίας Ολυμπίας (κότινος). Ο Πρόεδρος επέλεξε να το προσφέρει εκ μέρους της Ένωσης στον κ. Υπαρχηγό, ο Αρχ/κας ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ Ηλίας. Ο συγκεκριμένος Αστυνομικός , υπηρετώντας στην ΔΙ.ΑΣ,

εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, καθ'ον χρόνο οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας του, τραυματίστηκε βαρύτατα και έκτοτε μέχρι σήμερα παλεύει για την αποκατάσταση της υγείας του. Ο κ. Υπαρχηγός συγκινημένος, ευχαρίστησε βαθύτατα για το ανα-

μνηστικό, ευχήθηκε πλήρη αποθεραπεία στον Αρ/κα Στροφύλλα, τονίζοντας ότι ο αστυνομικός καθημερινά υπηρετεί τους πολίτες σε άριστο βαθμό και κάποιες φορές το πληρώνει με την ίδια του τη ζωή. Ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και καλές γιορτές.

Από την Ασφάλεια Αμαλιάδας

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Γαστούνη και Βαρθολομιό Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά έγιναν χθες από την Ασφάλεια Αμαλιάδας, στις περιοχές Γαστούνης και Βαρθολομιού. Στην πρώτη περίπτωση στη Γαστούνη, συνελήφθη 41χρονη υπήκοος Βουλγαρίας διότι σ' έρευνα που έγινε το πρωί στην οικία της βρέθηκε ποσότητα 2,5 γραμμαρίων κάνναβης. Εξάλλου στο Βαρθολομιό συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 50 κροτίδες και 4 γραμμάρια κάνναβης.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αμαλιάδας.


14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Ãñáöåßï ÐñïÝäñïõ ÅðéôñïðÞò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Öõóéêþí Ðüñùí Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò

ÐÜôñá, 12-1-2017 Áñéè. Ðñùô.:8984/30

ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Ãñáöåßï ÐñïÝäñïõ ÅðéôñïðÞò ÐåñéâÜëëïíôïò êáé Öõóéêþí Ðüñùí Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò

ÐÜôñá, 12-1-2017 Áñéè. Ðñùô. : 7766/23

 : Í.Å.Ï. Ðáôñþí-Áèçíþí 32, 26441, ÐÜôñá  : È. Ðáíáãïðïýëïõ : 2613 613.528  2613.613.529 e-mail:periv.energy@pde.gov.gr

 : Í.Å.Ï. Ðáôñþí-Áèçíþí 32, 26441, ÐÜôñá  : È. Ðáíáãïðïýëïõ : 2613 613.528  : 2613.613.529 e-mail: periv.energy@pde.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ÈÅÌÁ:ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí ôïõ Ýñãïõ "ÁíáâÜèìéóç - Åêóõã÷ñïíéóìüò ÕöéóôÜìåíïõ ÊÝíôñïõ ÅêðïìðÞò åðßãåéáò øçöéáêÞò åõñõåêðïìðÞò ôçò åôáéñåßáò ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁÑÏ×ÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÏÕ ÐÁÑÏ×ÏÕ ØÇÖÉÁÊÙÍ ÌÅÔÁÄÏÓÅÙÍ ìå äéáêñéôéêü ôßôëï DIGEA ØÇÖÉÁÊÏÓ ÐÁÑÏ×ÏÓ Á.Å., óôç èÝóç ÖÑÁÃÊÁÐÇÄÇÌÁ ôïõ ÄÞìïõ Ðýñãïõ ôçò Ð.Å. Çëåßáò". 1.Óáò áíáêïéíþíïõìå üôé ðáñåëÞöèç áðü ôçí Á.Ä. ÐåëïðïííÞóïõ, Äõô. ÅëëÜäáò & Éïíßïõ/Äíóç ÐÅ×ÙÓ× (áñìüäéá ðåñéâáëëïíôéêÞ áñ÷Þ) ç õð' áñ. ðñùô. 233059/9-1-2017 Ì.Ð.Å. ôïõ Ýñãïõ ôïõ èÝìáôïò, óýìöùíá ìå ôçí ÊÕÁ 1649/45/14-1-2014 (ÖÅÊ 45 ´/15-1-2014). 2.Óýìöùíá ìå ôçí ÊÕÁ 1958/13-1-2012 (ÖÅÊ Â´ 21/2012), ôï Ýñãï åíôÜóóåôáé óôçí 12ç ÏìÜäá ("ÅéäéêÜ Ýñãá êáé äñáóôçñéüôçôåò", á/á 3) Ýñãùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí êáé áíôéóôïé÷åß óôçí Õðïêáôçãïñßá Á2. 3.Êáëåßôáé êÜèå åíäéáöåñüìåíïò, ôï ïéêåßï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, êáèþò êáé ç ÅðéôñïðÞ Ðïéüôçôáò ÆùÞò, ôï Óõìâïýëéï ÔïðéêÞò Þ ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò, íá ëÜâåé ãíþóç ôçò ðáñáðÜíù Ì.Ð.Å. êáé íá åêöñÜóåé ôçí ãíþìç ôïõ óýìöùíá ìå ôï Ýíôõðï õðü óôïé÷åßá Ä11 ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé óôï ÐáñÜñôçìá Á ôçò ÊÕÁ 1649/45/14-12014 (ÖÅÊ 45 ´/15-1-2014), ôï ïðïßï èá ðñÝðåé íá áðïóôåßëåé óôï ãñáöåßï ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäïò (ÍÅÏ Ðáôñþí-Áèçíþí 32) áðü þñá 07.30-15.30. 4.Çìåñïìçíßá Ýíáñîçò êáé ëÞîçò äéáäéêáóßáò äéáâïýëåõóçò êáé áðïóôïëÞò áðüøåùí ïñßæåôáé ôï äéÜóôçìá áðü 13-1-2017 Ýùò 3-3-2017. 5.Ç ðáñïýóá íá áíáñôçèåß óôçí ôçñïýìåíç éóôïóåëßäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäïò (www.pde.gov.gr -> ÄÉÁÖÁÍÅÉÁ -> ÅÐÉÔÑÏÐÅÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ -> ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ -> ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ Ì.Ð.Å.) 6.Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç èá äçìïóéåõèåß óôéò åöçìåñßäåò "ÐÑÙÉÍÇ" êáé "ÐÑÙÔÇ ôçò Çëåßáò". Ï Ðñüåäñïò Íéêüëáïò ÌðáëáìðÜíçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÅíÝñãåéáò & ÐåñéâÜëëïíôïò

ÈÅÌÁ : ÖÜêåëïò ÁíáíÝùóçò ãéá ôçí ðáñÜôáóç ôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò éó÷ýïò ôùí õð' áñ. 102696/305-2006 êáé 100163/30-5-2006 Ê.Õ.Á. ¸ãêñéóçò Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ôïõ Ýñãïõ: "Ïäéêüò Üîïíáò ÐÜôñá - ÁìáëéÜäá - Ðýñãïò" (üðùò Ý÷ïõí ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýïõí). 1.Óáò áíáêïéíþíïõìå üôé ðáñåëÞöèç áðü ôçí ÄÉ.Ð.Á /ÕÐÅÍ (áñìüäéá ðåñéâáëëïíôéêÞ áñ÷Þ) ï õð' áñ. 61681/1912-2016 öÜêåëïò áíáíÝùóçò ôùí ÊÕÁ/ÅÐÏ ôïõ Ýñãïõ ôïõ èÝìáôïò, ôìÞìá ôïõ ïðïßïõ äéïéêçôéêÜ õðÜãåôáé óôïõò ÄÞìïõò ÐáôñÝùí, ÄõôéêÞò Á÷áßáò ôçò Ð.Å. Á÷áßáò êáé óôïõò ÄÞìïõò Áíäñáâßäáò - ÊõëëÞíçò, Ðçíåéïý, ¹ëéäáò, Ðýñãïõ, Áíäñßôóáéíáò - ÊñåóôÝíùí ôçò Ð.Å. Çëåßáò, ìå öïñÝá õëïðïßçóçò ôçí Ä/íóç Ïäéêþí Õðïäïìþí ôïõ Õ.ÐÏ.ÌÅ.ÄÉ., óýìöùíá ìå ôçí ÊÕÁ 1649/45/14-1-2014 (ÖÅÊ 45 ´/15-1-2014). 2.Óýìöùíá ìå ôçí ÕÁ 37674/2016 (ÖÅÊ Â´ 2471/2016), ôï Ýñãï åíôÜóóåôáé óôçí 1ç ÏìÜäá ("¸ñãá ÷åñóáßùí êáé åíáÝñéùí ìåôáöïñþí", á/á 1) Ýñãùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí êáé áíôéóôïé÷åß óôçí Õðïêáôçãïñßá Á1. 3.Ìå ôïí åí ëüãù öÜêåëï ðñüêåéôáé íá áíáíåùèïýí ïé õð' áñ. 102696/30-5-2006 êáé 100163/30-5-2006 Ê.Õ.Á. Å.Ð.Ï., ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ôñïðïðïéçèåß ìå ôéò : õð' áñ.196547/1-3-2012 (ÁÄÁ : Â44Î0-ËÁÅ), õð' áñ.153771/26-112015 (ÁÄÁ:742Å4653Ð8-2ÁÂ) áðïöÜóåéò. 4.Êáëåßôáé êÜèå åíäéáöåñüìåíïò, ôá ïéêåßá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá, êáèþò êáé ç ÅðéôñïðÝò Ðïéüôçôáò ÆùÞò, ôá Óõìâïýëéá Ôïðéêþí Þ Äçìïôéêþí ÊïéíïôÞôùí, íá ëÜâïõí ãíþóç ôïõ ðáñáðÜíù öáêÝëïõ, ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò óôï ãñáöåßï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäïò (ÍÅÏ Ðáôñþí-Áèçíþí 32) áðü þñá 07.30-15.30. 5.Ç çìåñïìçíßá Ýíáñîçò äéáäéêáóßáò åíçìÝñùóçò ôïõ êïéíïý ïñßæåôáé áðü ôçí áíÜñôçóÞ ôçò êáé äçìïóßåõóÞ ôçò. 6.Ç ðáñïýóá í' áíáñôçèåß óôçí ôçñïýìåíç éóôïóåëßäá ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäïò (www.pde.gov.gr -> ÄÉÁÖÁÍÅÉÁ -> ÅÐÉÔÑÏÐÅÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ -> ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ -> ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ Ì.Ð.Å.) 7.Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç èá äçìïóéåõèåß óôéò åöçìåñßäåò "ÃÍÙÌÇ" êáé "ÐÑÙÔÇ ôçò Çëåßáò". Ï Ðñüåäñïò Íéêüëáïò ÌðáëáìðÜíçò ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÅíÝñãåéáò & ÐåñéâÜëëïíôïò

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ôïí ðïëõáãáðçìÝíï ìáò

¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΗΛ ÖÁÑÌÁÊÏÐÏÉÏ - ÅÔÙÍ 68 Êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017 & þñá 3.00 ì.ì. áðü ôïí Éåñü Íáü Áãßùí ÐÜíôùí (¢ êïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ êáé ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáâñåèïýí óôçí åîüäéï áêïëïõèßá ôïõ. Ðýñãïò 13/1/2017 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ôïýëá, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÃéÝôá & ËïõêÜò Ãáëáíüðïõëïò,,¹ñá Ìé÷áÞë , ÃéÜííá Ìé÷áÞë.,ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ :×ñõóïýëá ÷á Êáôóáñïý, Èåüäùñïò & ÄéáìÜíôù Ìáñáãêïý, Íéêüëáïò & ×áñßêëåéá ×ñïíáñÜêç, Äéïíýóçò & ÖùôåéíÞ Ðáíôáæïðïýëïõ. Ï ÅÃÃÏÍÏÓ: ÈáíÜóçò, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ * Ç ÓÏÑÏÓ ÈÁ ÂÑÉÓÊÅÔÁÉ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÐÏ ÙÑÁ 2 ì.ì ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

ΘΕΩΝΗ ΧΑΡ.ΚΟΥΡΒΑ ÅÔÙÍ 81 Èáíïýóá êçäåýïìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017 & þñá 3:00 ì. ì. áðü ôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Áèáíáóßïõ Ðýñãïõ êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñåõñåèïýí óôçí åêöïñÜ ôçò. Ðýñãïò 13 Éáíïõáñßïõ 2017 Ï ÓÕÆÕÃÏÓ:×áñÜëáìðïò, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ: Íéêüëáïò & Áöñïäßôç Êïýñâáò, Åëåõèåñßá & ¢êçò ÃéáôñÜò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÅõÜããåëïò, ×áñÜëáìðïò, ×áñÜëáìðïò,ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ:ÄçìÞôñéïò & Ìáñßá Ðáðáäçìçôñßïõ,ÂáóéëéêÞ ÷á. Åõè. Äçìïðïýëïõ, ÔÁ ÁÍÇØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ * ÓÕËËÕÐÇÔÇÑÉÁ ÈÁ ÄÅ×ÈÏÕÌÅ ÅÉÓ ÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôïí ðïëõáãáðçìÝíï ìáò

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου ΜΑΡΙΝΟ ÅÔÙÍ 68 Èáíüíôá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017 & þñá 11:00ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Óðõñßäùíá Ðýñãïõ êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôïõ. Ðýñãïò 13/01/2017 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ÅëÝíç ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Íßêç, ÖáíÞ. Ï ÁÄÅËÖÏÓ: Óðýñïò Ìáñßíïò ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000 Ôçí ðïëõáãáðçìÝíç ìáò

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χα Κωνσταντίνου ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ÅÔÙÍ 80 Èáíïýóá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017 & þñá 11:00ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ Óáëìþíçò êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôçò. Óáëìþíç 13/01/2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ×ñÞóôïò & Ìáñßá Ãåùñãïðïýëïõ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: Óôáõñïýëá, Êùíóôáíôßíá, ÏÉ ÁÄÅËÖÅÓ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000 Ôïí ðïëõáãáðçìÝíï ìáò

ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟ ÅÔÙÍ 91 Èáíüíôá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017 & þñá 3:00ì.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ÊáñÜôïõëá êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôïõ. ÊáñÜôïõëá 13/01/2017 Ï ÁÄÅËÖÏÓ: ÐÜíïò Ôæïõáíüðïõëïò ÔÁ ÁÍÉØÉÁ: Êáôßíá & ÁèáíÜóéïò Ìçôñüðïõëïò. ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ & ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000 Ôïí áãáðçìÝíï ìáò

ΠΑΝΟ Τρυφ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ Åôþí 89 Èáíüíôá êçäåýïõìå óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 13/1/2017 êáé þñá 13:00 ì.ì.óôïí Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ Êáêïõñáßéêùí Áñêáäßáò. Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðáñáêïëïõèÞóïõí ôçí åêöïñÜ ôïõ Ç óýæõãïò: Äçìçôñïýëá Ôá ôÝêíá:Öùôïýëá & ÄçìÞôñçò Íßêç & ÄçìÞôñçò Ôá åããüíéá,ôá äéóÝããïíá, ôá áíßøéá, ïé ëðó. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ËÁÊÇÓ ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ 24ÙÑÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ÐÅËÏÐÉÏ ÁÑ×. ÏËÕÌÐÉÁÓ e-mail: teleteslakis@gmail.com Ôçë 6978 724386 - 26240 31285

ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ôï ãÝíïò ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÕ - ÅÔÙÍ 45 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: Âáóßëåéïò ÔÁ ÔÅÊÍÁ: ÁããåëéêÞ & Ãåþñãéïò Ç ÌÇÔÅÑÁ: ÁããåëéêÞ Ç ÐÅÈÅÑÁ: Ìáñßá ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Äéïíõóßá & ÐåñéêëÞò Áèáíáóüðïõëïò, ¢ããåëïò Äçìçôñáêüðïõëïò, ÏÉ ÈÅÉÏÉ, ÔÁ ÅÎÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÅËÅÔÙÍ: ÔÏÊÁÓ, ËÁËÁ- ÐËÁÔÁÍÏÓ - ÐÅËÏÐÉÏ Ôçë: 26240-22790, Êéí.: 6944208096, 24ÙÑÇ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ χας Παναγιώτη ΔΡΑΝΑ

Åôþí 88 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå ÊáôáñÜ÷é 13/01/2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Ìáñßá & Óðýñïò Äñáêüðïõëïò, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÄçìÞôñçò, ÁëåîÜíäñá, Ðáíáãéþôçò. Ç ÁÄÅËÖÇ: ÌÜñù ÓôåöÜôïõ Ï ÊÏÕÍÉÁÄÏÓ: Ãåþñãéïò ÄñáíÜò ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000 ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡ. ΣΑΪΝΗ

ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ ÕÐÁËËÇËÏÕ - ÅÔÙÍ 60 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå.ÉäéáéôÝñùò åõ÷áñéóôïýìå ôïí äÞìáñ÷ï Ðýñãïõ ê. ÃáâñéÞë ËéáôóÞ, ôïõò óõíáäÝëöïõò ôïõ êáèþò êáé üëïõò üóïõò ðáñåõñÝèçóáí óôçí åîüäéï áêïëïõèßá. ÊÁÔÁÑÁ×É 13 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: ÅëÝíç, Ç ÌÇÔÅÑÁ: ÁèçíÜ ÓôáèÜ, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: Ãåþñãéïò, ÁèçíÜ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ÅéñÞíç & ÓùôÞñçò ÌðñÞò, Èåüäùñïò ÓôáèÜò, ÓÜêçò & Äþñá, ×ñéóôïðïýëïõ, ÈÜëåéá & Áñãýñçò ÐáðáúùÜííïõ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Χρήστου ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ÅÔÙÍ 74 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå Áëöåéïýóá 13 Éáíïõáñßïõ 2017 Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: ×ñÞóôïò Áóçìáêüðïõëïò, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ: ÁíáóôÜóéïò & ÂéïëÝôá Áóçìáêïðïýëïõ, ÄÞìçôñá & Ãéþñãïò Êñåììýäáò. ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÌÜñéïò , ÁããåëéêÞ - Ñáöáçëßá, ×ñÞóôïò, Ãéþñãïò. ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟY

ÅÔÙÍ 86 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå ÔÁ ÔÅÊÍÁ : Ãåþñãéïò , ËåìïíéÜ & Êùíóôáíôßíïò .TA ÅÃÃÏÍÉÁ : Ìáñßá-ÐçãÞ, ÌåëÝôéïò .ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÊÁÉ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ: ÃÊÏÔÓÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÊÁËËÉÊÙÌÏ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26250-22737, Êéí. 6947583542 - 6976906302. ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôïõ ðñïóöéëïýò ìáò

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟY

ÅÔÙÍ 61 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå Ç ÌÇÔÅÑÁ:ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ, Ç ÓÕÆÕÃÏÓ :ÅËËÇ, ÔÁ ÔÅÊÍÁ : ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ & ÌÁÑÉÁ, ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ & ÂÁÓÙ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ :ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ , ÅËËÇ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÊÁÉ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ: ÃÊÏÔÓÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÊÁËËÉÊÙÌÏ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26250-22737, Êéí. 6947583542 - 6976906302. ¼ëïõò üóïé ìáò óõìðáñáóôÜèçêáí óôï ðÝíèïò ìáò ãéá ôï ÷áìü ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΣΙΝΙΩΡΗ

ÅÔÙÍ 91 Èåñìüôáôá åõ÷áñéóôïýìå ÄÇÌÇÔÑÁ 13/1/2016 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ ÔÏÕ: ÐÏËÕÎÅÍÇ ÊÏÕÓÉÍÉÙÑÇ, ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÊÏÕÓÉÍÉÙÑÇ, ÄÇÌÇÔÑÁ & ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ÊÏÕËÏÕÑÇÓ, ÉÙÁÍÍÁ & ÁÍÄÑÅÁÓ ÌÏÕÃÉÏÓ, ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ & ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÔÏÕ, ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ ÔÏÕ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÔÏÕ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÓÁÊÇ ÁÍÄÑÉÊÁÊÇ, ÃÁÓÔÏÕÍÇ, ôçë. 26230-32286, ïéê. 32791, êéí. 6932 357905


ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 15

40ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Ôï ÓÜââáôï 14 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 8.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ (´Â ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ Ôåëïýìå 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΛΑΛΙΩΤΗ ÅÔÙÍ 76 Êáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. Ðýñãïò 14/01/2017 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Ìáñßá.ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕ: ÅëÝíç Ëáëéþôç,ÁíäñÝáò & ÖùôåéíÞ Ëáëéþôç. Ç ÈÅÉÁ ÔÏÕ: Ãåùñãßá Æïíþñïõ. ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15-1-2017 êáé þñá 8:30ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÐáíôåëåÞìïíá Æá÷Üñùò 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟY

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 8:30 ð.ì. ôåëïýìå 40Þìåñï ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ óôïí Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ ÊÜóôñïõ, õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΓΩΓΩΣ) χας Ανδρέου ΠΑΝΤΑΖΗ

ETÙN 87 Êáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò íá óõììåôÜó÷ïõí ìáæß ìáò íá ðñïóåõ÷çèïýìå êáé íá ôéìÞóïõìå ôçí ìíÞìç ôçò. ÊÁÓÔÑÏ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ ÊÁÉ ÂÉÑÃÉÍÉÁ ÐÁÍÔÁÆÇ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÉ ÄÇÌÇÔÑÁ ÊÏÕÔÓÏÃÉÁÍÍÇ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÊÁÉ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ ÌÁÑÉÁ ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÕ ÌÕÑÓÉÍÇ ÔÇË.: 26230 22124, 6947 423942

ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 êáé þñá 8.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü ÐñïöÞôïõ Çëßáò Êïõôóï÷Ýñáò åôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò ÐáôÝñá & Ðáððïý

ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ÅÔÙÍ 83 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí Ç ÓÕÆÕÃÏÓ : ÁèçíÜ ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Áëåîßá & Óôáýñïò ÌåíôÞò ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ : ÂáóéëéêÞ ÷Þñá Ãåùñãßïõ Ôáóóüðïõëïõ ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÉùÜííá , ÓùôÞñçò ÔÁ ÁÍÇØÉÁ . ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÊÁÉ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ: ÃÊÏÔÓÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÊÁËËÉÊÙÌÏ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26250-22737, Êéí. 6947583542 - 6976906302.

ÅÔÙÍ 79 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí ÔÁ ÔÅÊÍÁ: ÁÃÁÐÇ & ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÊÉÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ & ×ÁÑÁËÁÌÐÉÁ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÌÁÑÉÁ, ÓÙÔÇÑÉÏÓ & ÅËÅÍÇ ÊÁÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÅËÅÔÙÍ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏ: ÐÁÔÑÙÍ 39 ÐÕÑÃÏÓÇËÅÉÁÓ / ÓÊÏÕÑÏ×ÙÑÉ üëï ôï 24ùñï ÔÇË: 2621 500710 - ÊÉÍ 6971 580109 www.teletesgiannopoulos.4ty.gr

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 êáé þñá 8:30ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áã. ÔÑÉÁÄÁÓ ÓÊÉËËÏÕÍÔÉÁÓ 40Þìåñï Ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò ÌÇÔÅÑÁÓ

Ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 8.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Ìáñßíáò Êáôáñá÷ßïõ Ôåëïýìå ÅôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôùí ðïëõáãáðçìÝíùí ìáò

ΔΗΜΗΤΡΑΣ χας ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥΡΗ

ΦΩΤΙΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΙΑΝΟΥ

ÅÔÙÍ 84 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. ÔÁ ÔÅÊÍÁ ÉÙÁÍÍÇÓ & ÂÁÓÙ ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÅËÅÔÙÍ ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏ: ÐÁÔÑÙÍ 39 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ / ÓÊÏÕÑÏ×ÙÑÉ üëï ôï 24ùñï ÔÇË: 2621 500710 - ÊÉÍ 6971 580109 www.teletesgiannopoulos.4ty.gr

Êáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. ÊáôáñÜ÷é 15/01/2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕÓ: ¢ííá & ÃéÜííçò Ìïó÷ïýëáò, Ãåþñãéïò & Óïýëá Ëéáíïý.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15/1/2017 & þñá 8:30ð.ì. åéò ôïí Éåñü Íáü Áã. ÉùÜííç Ðñïäñüìïõ Îçñï÷ùñßïõ, 40Þìåñï ìíçìüóõíï õðÝñ áíáðáýóåùò ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò óõæýãïõ, ìçôÝñáò, ãéáãéÜò, áäåëöÞò & èåßáò

Ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2016 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßáò Ìáñßíáò ÎçñïêÜìðïõ Ôåëïýìå ÅôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçí áãáðçìÝíçò ìáò

ΙΣΜΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝ.ΔΟΥΦΕΚΑ

Ï ÓÕÆÕÃÏÓ:Áíôþíçò,ÔÁ ÔÅÊÍÁ: ÌéëôéÜäçò Ðáíáãéþôçò & ×ñéóôßíá Ï ÅÃÃÏÍÏÓ ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ Ôï ÓÜââáôï 14/1/2017 & þñá 4:00 ì.ì, èá ôåëÝóïõìå ôñéóÜãéï åéò óôï ÊïéìçôÞñéï Îçñï÷ùñßïõ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÉÙÁÍÍÇÓ ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÓ-ÆÁ×ÁÑÙ ÇËÅÉÁÓ, ÔÇË.: 26250.31555-ÊÉÍ.: 697-2557102, 6977-139994

Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýìå ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò. Îçñüêáìðïò 15/01/2016 Ç ÁÄÅËÖÇ ÔÇÓ: ×ñõóïýëá ÄïõöÝêá. ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 8:30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Óðõñßäùíïò Ðýñãïõ Ôåëïýìå 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 08.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ Äçìçôñßïõ ÊïóêéíÜ, åôÞóéï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χας ΣΠΥΡ. ΣΙΓΟΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΑ

Ðáñáêáëïýìå óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýìå ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò. Ðýñãïò 15/01/2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÃéÜííçò Óéãïýñïò, Ãéþôá & Ãéþñãïò Áñãýñçò. ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: Áíôþíçò, ÇëÝêôñá.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Áð. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ï.Å. ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 33119, ÊÉÍÇÔÏ: 6944 296706 & 6947 608088 ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ

Åôþí 91 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. ÊïóêéíÜò 15/01/2017 ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ, ÔÁ ÄÉÓÅÃÃÏÍÁ & ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15-1-2017 êáé þñá 8:30 ð. ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ ÍéêïëÜïõ Ìáêñéóßùí 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 08.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßïõ NéêïëÜïõ Áëðï÷ùñßïõ 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ÅÔÙÍ 88 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí Êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïÍ äåÞóåéò ôùí. ÔÁ ÔÅÊÍÁ : ÃÉÙÔÁ & ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ, ÖÙÔÅÉÍÇ, ÁÍÄÑÅÁÓ, ÌÁÑÉÁ & ÍÉÊÏËÁÏÓ, ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ :ÐÏËÕÔÉÌÇ,ÃÉÙÑÃÏÓ,ÃÉÙÑÃÏÓ-ÌÁÑÉÏÓ, ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÊÁÉ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ: ÃÊÏÔÓÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÊÁËËÉÊÙÌÏ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26250-22737, Êéí. 6947583542 - 6976906302.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Διονυσίου ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ ÅÔÙÍ 64 ÁËÐÏ×ÙÑÉ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ & ÌÁÑÉÁ ÊÏÕÔÓÏÕÍÁ Ï ÁÍÉØÉÏÓ ÔÏÕ: ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. Ãñáöåßï Ôåëåôþí ÁËÅÎÉÏÓ ÈÅÏÄ. ÄÉÏÍÕÓÁÊÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÍÁÊÉÁ ÐÕÑÃÏÕ ÇËÅÉÁÓ ÁÌÁËÉÁÄÁ: ÏËÕÌÐÉÁÓ & ÅÕÁÃÃÅËÉÓÔÔÑÉÁÓ, Ôçë.: 26210 35345, 6974 548600, 6974 435073.

Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15/1/2017 êáé þñá 8:30 ð. ì. óôïí ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÙÍ ÐÁÌÌÅÃÉÓÔÙÍ ÔÁÎÉÁÑ×ÙÍ ÁËÖÅÉÏÕÓÁÓ 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò áãáðçìÝíçò ìáò

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ χας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ÅÔÙÍ 90 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí ¾øéóôïí äåÞóåéò ôùí. ÔÁ ÔÅÊÍÁ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ & ÓÏÖÉÁ ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÕ ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ : ÍÉÊÏËÁÏÓ, ÔÁ ÁÍÉØÉÁ, ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ ÊÁÉ ÌÍÇÌÏÓÕÍÙÍ: ÃÊÏÔÓÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÏÓ, ÊÁËËÉÊÙÌÏ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. üëï ôï 24ùñï 26250-22737, Êéí. 6947583542 - 6976906302. Ôåëïýìå ôç ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 08.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ Åëáéþíá, 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ðïëõáãáðçìÝíçò ìáò

ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ του Αποστόλου ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ôï ãÝíïò Ðáíáãïðïýëïõ - Åôþí 60 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. Åëáéþíáò 15/01/2017 Ï ÓÕÆÕÃÏÓ: Áðüóôïëïò Ç ÌÇÔÅÑÁ: ÁããåëéêÞ Ðáíáãïðïýëïõ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: ÄáíéÞë ×Ýëíô, ×áñÜëáìðïò & ÅëÝíç Êáñáíôþíç, Êùíóôáíôßíïò & Ãåùñãßá Êáñáíôþíç. ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Ãåþñãéïò Ðáíáãüðïõëïò, ÁëåîÜíäñá Ðáíáãïðïýëïõ, ÄçìÞôñéïò & ÁíôñéÜííá Ðáíáãïðïýëïõ. ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ,ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000 Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 08.30 ð.ì. óôïí Éåñü Íáü Áãßùí ÐÜíôùí (Á' ÊïéìçôÞñéï) Ðýñãïõ, 40Þìåñï ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ ðïëõáãáðçìÝíïõ ìáò

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ÅÔÙÍ 79 Ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé ðñïóåõ÷çèïýí ìáæß ìáò ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. Ðýñãïò 15/01/2017 Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Êùíóôáíôßíá ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ: Âáóßëåéïò & ¢ííá, Ðáíáãéþôçò ×ñïíüðïõëïò.ÔÁ ÅÃÃÏÍÉÁ: ¢ííç & Íßêïò, Äéïíõóßá, Êùíóôáíôßíá.ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ: Óôáýñïò ×ñïíüðïõëïò, Äéïíýóéïò & ×áñáëáìðßá Êáêïëýñç.ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Ôåëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 15/01/2017 êáé þñá 08.30 ð.ì. åê ôïõ Éåñïý Íáïý Ðáììåãßóôùí Ôáîéáñ÷þí Áëöåéïýóáò, ôñéåôÝò ìíçìüóõíï ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôçò ëáôñåìÝíçò ìáò

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò êáé ößëïõò üðùò ðñïóÝëèïõí êáé åíþóïõí ìáæß ìáò ôéò ðñïò ôïí Õøéóôïí äåÞóåéò ôùí. Áëöåéïýóá 15/01/2017 ÏÉ ÃÏÍÅÉÓ: Äéïíýóéïò ÌðÝëëïò - Ãåùñãßá ÓêëáâïãéÜííç Ç ÁÄÅËÖÇ: Ìáñéíßêç ÌðÝëëïõ ÔÁ ÅÎÁÄÅËÖÉÁ: Ãåþñãéïò & Ðáíáãéþôçò Êáôóßêáò. ÏÉ ÐÁÐÐÏÕÄÅÓ & ÃÉÁÃÉÅÓ: ×ñõóáöïýëá ÌðÝëëïõ, Ðáíáãéþôçò-¼ëãá ÓêëáâïãéÜííç ÏÉ ÈÅÉÏÉ: Íéêüëáïò & ÂáóéëéêÞ Êáôóßêá. ÏÉ Ë. ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ. ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ: ÄÑÏÃÃÉÔÇÓ, Ìáíùëïðïýëïõ 70, Ôçë. üëï ôï 24ùñï: 26210 30730, 34217 Êéíçôü 6944342471 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ ËÁËÁ ÇËÅÉÁÓ 26240 41000

ÁÄÁ:Â2ÁÏÊÈË-Ù6Í ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÍÏÌÏÓ ÇËÅÉÁÓ ÄÇÌÏÓ ÁÍÄÑÉÔÓÁÉÍÁÓ-ÊÑÅÓÔÅÍÙN ENIÁÉÁ Ó×ÏËÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ Ä/ÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ TAX. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:ÊÑÅÓÔÅÍÁ ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ TAX. ÊÙÄÉÊÁÓ: 27055

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ç Åíéáßá Ó÷ïëéêÞ ÅðéôñïðÞ ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêð/óçò ÄÞìïõ Áíäñßôóáéíáò- ÊñåóôÝíùí áíáêïéíþíåé üôé ðñïêçñýóóåôáé äçìüóéïò åðáíáëçðôéêüò ðëåéïäïôéêüò äéáãùíéóìüò ìå åíóöñÜãéóôåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí áíÜèåóç ëåéôïõñãßáò êáé åêìåôÜëëåõóçò ó÷ïëéêïý êõëéêåßïõ ôïõ Å Ð Á Ë ÊñåóôÝíùí, ãéá åííÝá ÷ñüíéá. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé óôï ãñáöåßï ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÅÐÁË ÊñåóôÝíùí óôéò 3/02/2017 çìÝñá. ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 11.00 ð.ì.Ãéá ðáñáëáâÞ ôçò áíáëõôéêÞò ðñïêÞñõîçò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôï ãñáöåßï ôïõ ó÷ïëåßïõ ôïõ ÅÐÁË (ÔÇË:. 26250 22231) êáé óôï ãñáöåßï ôçò ó÷ïëéêÞò åðéôñïðÞò (ÔÇË 26250 22591, 26253 60061) êáôÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. ÊñÝóôåíá 12/1/2017 Ç Ðñüåäñïò ôçò Ó÷ïëéêÞò ÅðéôñïðÞò ÌÙÑÁÉÔÏÕ ÑÏÕÓÓÁ


ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

Κόροιβος

Áíáêïßíùóå Óßìï Éùáêåéìßäç

Κ

αι τυπικά παίκτης του Κοροίβου είναι ο Σίμος Ιωακειμίδης, για τον οποίο αναφερθήκαμε σε χθεσινό ρεπορτάζ. Ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε προχθές συμβόλαιο με τον Κόροιβο, ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από την ΚΑΕ: "Η ΚΑΕ Κόροιβος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σίμο Ιωακειμίδη. Ο αθλητής έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το 1989 και έχει ύψος 1.97μ. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή πορεία". Ο Ιωακειμίδης, έχει πλούσιες παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας μεταξύ άλλων φορέ-

Επιστρέφει ο Χ. Κολοτούρος Πρεμιέρα του δεύτερου γύρου αύριο για τη Νίκη Τραγανού, με τοπικό ντέρμπι, στη Γαστούνη, απέναντι στον Αίαντα. Η Νίκη, θα είναι πάνοπλη στο παιχνίδι αυτό, έχοντας στις τάξεις της και τον Χαράλαμπο Κολοτούρο, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Στις τάξεις της Νίκη, υπάρχει σεβασμός για τον Αίαντα, καθώς γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ότι όσο αδύναμος κι αν είναι ο προσεχής αντίπαλός τους, δεν παύει να είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και βαριά φανέλα. Μάλιστα είναι σχετικά πρόσφατο το ματς του πρώτου γύρου στο Τραγανό, όπου η Νίκη "είδε κι έπαθε" για να καταβάλλει την αντίσταση του Αίαντα.

ΑΠΟΚ

σει τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυση του ρόστερ στους Έλ-

ληνες, μια κατηγορία πολύ σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι οι Έλληνες παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι πολλές

φορές αποτελούν "βαρόμετρο" στην απόδοση μιας ομάδας. Σ. Φραγκογιαννόπουλος

Αίας Γαστούνης

Ενισχύεται με παίκτες του Απόλλωνα Με τέσσερις παίκτες του Απόλλωνα Γαστούνης ενισχύεται ο Αίας Γαστούνης, τον Γιάννη Βετουλαδίτη, τον Λάμπρο Νικολόπουλο, τον Νίκο Κουτσούμπα και τον 40χρονο βιονικό άλλοτε πολύ σπουδαίο σέντερ φορ Βασίλη Γουλιμή. Παράλληλα, απέκτησε πρόσφατα και τον Δημήτρη Μότα, τον οποίο είχε παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό Σαβαλίων. Τα δελτία κατατέθηκαν

Νίκη Τραγανού

χθες στην ΕΠΣΗ. Με τη σειρά του ο Αίας, ο οποίος

υποδέχεται μετά από πολύ καιρό στο δικό του γήπε-

δο, στη Γαστούνη, τη Νίκη Τραγανού το Σάββατο, αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα τραυματισμών. Αμφίβολος είναι ο σκόρερ της ομάδας στο πρόσφατο ματς στα Λεχαινά, Κουλούρης, λόγω τραυματισμού, ενώ για τον ίδιο λόγο ίσως λείψουν και οι Παπαστεργίου, Τσουραπάς και Λογώνης, πράγμα που σημαίνει ότι οριακά ο Αίας καταρτίζει ενδεκάδα.

Τέσσερις αμφίβολοι ενόψει Λεχαινών Με αμφίβολο τον τερματοφύλακα Πετρόπουλο προετοιμάζεται ο ΑΠΟΚ για το παιχνίδι στα Λεχαινά. Στο πρόσφατο ματς εξάλλου έπαιξε ο Ντελεμκούρας. Με ίωση εκτός προπονήσεων είναι και οι Ανδρέας και Πέτρος Κωστόπουλος. Αμφίβολος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι ο Κωνσταντίνος Καπώνης.

Αετός Ρίου-ΑΕΛ 66-71

Νικηφόρο ποδαρικό στο 2017 Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ΑΕ Λεχαινών στο 2017, πρωτοπόρος στο Πρωτάθλημα της Β΄ ΕΣΚΑΗ. Η ομάδα του Γρηγόρη Κακολύρη ξεπέρασε και το εμπόδιο του Αετού, κερδίζοντας 66-71. Αν και έπαιξε χωρίς τους Παπανικολάου (γαστρεντερίτιδα), Στεφανίδη (απ' το δεύτερο δεκάλεπτο θλάση) και Μελιτσόπουλο (ανέτοιμος), έκαμψε την αντίσταση της πατρινής ομάδας χρησιμοποιώντας τα δύο νέα αποκτήματα (Μάρκου και Αντωνόπουλο) οι οποίοι βοήθησαν και αυτοί για να φτάσει η ΑΕΛ στην νίκη... Η ΑΕΛ, συνεχίζει την προσπάθεια της για άνοδο στην Α2 Στο τέλος του αγώνα τραυματίστηκε ο Καστελιώτης ό οποίος θα μείνει εκτός για δέκα ημέρες. Επόμενο παιχνίδι της ΑΕΛ είναι το Σάββατο στις 18:00 με τον Ηρακλή Πύργου στο ΑΕΘΛΙΟΝ κλειστό γυμναστήριο Λεχαινών-Ανδραβίδας.


ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

17 ΠΑΟ Βάρδας

ÁðïöáóéóìÝíïò ãéá ôï ôñßðïíôï Του Πάνου Ηλιόπουλου panosproti@gmail.com

Ο

μεθαυριανός εντός έδρας αγώνας με τον Παναργειακό στο φινάλε του πρώτου γύρου, βρίσκεται στο επίκεντρο στις τάξεις του ΠΑΟ Βάρδας. Οι "πράσινοι" μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής λόγω των εορτών αλλά και των άσχημων καιρικών συνθηκών, ξαναμπαίνουν στο "Γ. Καλάκος" στοχεύοντας ξεκάθαρα στο τρίποντο και στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Κάτι τέτοιο άλλωστε κρίνεται απαραίτητο αφενός για να διατηρηθεί η "Μπάρτσα" στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας και αφετέρου για να ξεκινήσει με το δεξί το 2017.

Ηλ. Φωτόπουλος: “Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί και πειθαρχημένοι…” Ενόψει του αγώνα της Κυριακής, ο τεχνικός του ΠΑΟ Βάρδας Ηλίας Φωτόπουλος επεσήμανε χαρακτηριστικά: "Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, ανεξαρτήτου της βαθμολογικής θέσης που βρί-

Πάνοπλοι οι “πράσινοι” της Βουπρασίας στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναργειακό σκεται ο αντίπαλος. Ο Παναργειακός σε σχέση με τα άλλα χρόνια είναι πιο μέτριος, αλλά ο αγώνας σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι εύκολος. Για το λόγο αυτό πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί και πειθαρχημένοι, αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η νίκη και κατάκτηση των τριών βαθμών" , δήλωσε ο τεχνικός των "πράσινων" δίνοντας το στίγμα που επικρατεί στους κόλπους του συλλόγου.

ιδιαίτερα απρόοπτα με την τελευταία προπόνηση να διεξάγεται αύριο, ενώ όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΒ θα παραταχθεί κομπλέ στην αναμέτρηση της Κυριακής. Προβλήματα τραυματισμών ή τιμωριών δεν υπάρχουν, ενώ κανονικά υπολογίζεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα Μίλτος Μητρόπουλος.

Λευκό το απουσιολόγιο

Ποινές Παικτών

Σε ότι έχει να κάνει με την προετοιμασία, αυτή συνεχίζεται χωρίς

Προοδευτική Μανωλάδας

Κένταυρος Μαγούλας

Να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς

Κρίσιμο ματς με Αλφειό

Η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της Α1 DEDALOS SECURITY βρήκε απόλυτα ικανοποιημένους όλους όσους ασχολούνται με την Προοδευτική Μανωλάδας. Ο σύλλογος του διευρυμένου Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης παρουσιάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο βρισκόμενος στην πέμπτη θέση, υστερεί σε σχέση με τον Αμπελόκαμπο, έχοντα 26 βαθμούς ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η νίκη κόντρα στον Πανηλειακό, με την Προοδευτική να "καυχιέται" πως είναι η μοναδική ομάδα που μέχρι τώρα έχει κερδίσει τους πρωτοπόρους. Φυσικά οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί και στην ομάδα της Μανωλάδας θέλουν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς και στο δεύτερο ήμισυ, κάνοντας τον τελικό απολογισμό στο τέλος. Στην προσπάθεια αυτή, θα έχει και τη βοήθεια του Βασίλη Μπιτούνη που επέστρεψε στην Προοδευτική, ποδοσφαιριστής του οποίου οι ικανότητες είναι γνωστές. Όσον αφορά τη συνέχεια, ο δεύτερος γύρος ξεκινά με το εκτός έδρας παιχνίδι στα Σαβάλια με τον τοπικό Ολυμπιακό όπου στόχος είναι η κατάκτηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Πάνος Ηλιόπουλος

Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι καλείται να δώσει αύριο Σάββατο ο Κένταυρος Μαγούλας, καθώς στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Α1 DEDALOS SECURITY αναμετράται με τον Αλφειό Επιταλίου, σ' ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καράτουλα. Οι "πράσινοι" της Ωλένης που στον τελευταίο αγώνα με τον ΑΠΟ Κουρτεσίου έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες στην προσπάθεια που κάνουν ν' ανανεώσουν το εισιτήριο παραμονής. Ο αγώνας μάλιστα αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη πως απέναντι θα βρει μια ομάδα με τους ίδιους περίπου στόχους και ενδεχόμενο τρίποντο, αποκτά διπλή αξία. "Για εμάς όλοι οι αγώνες από εδώ και στο εξής είναι κρίσιμοι και καθοριστικοί. Καλούμαστε ν' ανεβάσουμε στροφές αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αργυρίου, γενικός αρχηγός της ομάδας της Μαγούλας. Στα της προετοιμασίας διεξάγεται μετ' εμποδίων λόγω βροχής, ενώ οι Κλάδης, Κλειδέρης δεν υπολογίζονται καθώς είναι τιμωρημένοι. Πάνος Ηλιόπουλος

Πειθαρχική Επιτροπή Α1 DEDALOS SECURITY: Ζαπάντης (Ξενοφών) 1+10, Κλάδης (Μαγούλα) 1+10, Κλειδέρης(Μαγούλα) 1+10, Κολοτούρος Χ(Τραγανό) 1+10, Μηλαδόπουλος(Δόξα ΝΜ) 1+10, Λαζανάς(Προοδευτική) 1+10, Μπουλούμπασης Ν(Χειμαδιό) 5+50. Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ: Κολοβάδης(Ολυμπιάδα) 1+10, Τσιχλιάς(Μυρσιναϊκός) 1+10 Β' Ασφάλειες Αριστογείτων: Παναγιωτόπουλος(Καρδαμάς) 1+10

19:00 Novasports 3HD ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague 19:00 Novasports 1HD Βουλιαγμένη - Παναθηναϊκός Α1 ανδρών πόλο 19:00 Novasports 2HD Γαλατάσαραϊ - Ζάλγκιρις EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Λιλ - Σεντ Ετιέν Ligue 1 21:45 Novasports 2HD Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές EuroLeague 22:00 Novasports 3HD Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ ΑβίβEuroLeague 22:30 Novasports 1HD Αρόουκα - Εστορίλ Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 05:30 COSMOTE S PORT 4 HD Γιούτα Τζαζ - Ντιτρόιτ Πίστονς ΝΒΑ


ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

18

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

“Åñõèñüëåõêïò” ï ÓôÝëéïò ÌðáôæÜêáò Αμφίβολος ο Τσουκαλάς για το αυριανό ματς με τη Δόξα Του Μιχάλη Δημητρόπουλου mixalisdimitro@hotmail.com

Μ

ε μοναδικό στόχο τη νίκη ταξιδεύει αύριο o Πανηλειακός στη Νέα Μανολάδα όπου και θα αντιμετωπίσει την τοπική Δόξα. Σήμερα θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση πριν το ματς, με μοναδικό "πονοκέφαλο" για τον Σπύρο Αντωνόπουλο την κατάσταση του Σάκη Τσουκαλά. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής αποχώρησε με τράβηγμα στη γάμπα από τον τελευταίο παιχνίδι με τον Ηλειακό Λεχαινών και μέχρι και χθες δεν είχε καταφέρει να πάρει μέρος σε προπόνηση. Η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα είναι αμφίβολη και σήμερα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Μπατζάκα ο οποίος αποτελεί το πρώτο απόκτημα της ομάδας τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 20/8/2001, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Πανηλειακού και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ξενοφώντα Κρεστένων ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέλος και των Μικτών Ηλείας. Ο Πανηλειακός τον καλωσορίζει στην ερυθρόλευκη οικογένεια".

Καμία κίνηση για Σπ. Σωτηρόπουλο Σε ότι έχει να κάνει με δημοσίευμα που αναφερόταν στην προσπάθεια απόκτησης του αμυντικού μέσου Σπύρου Σωτηρόπουλου από την Αχαϊκή, οι άνθρωποι του Πανηλειακού σχολίαζαν ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση για τον παίκτη.

Το πρώτο χειμερινό απόκτημα

Δύο πούλμαν για Ν. Μανολάδα

Χθες, ο Πανηλειακός ανακοίνωσε την απόκτηση ενός ακόμα νεαρού και ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, του Στέλιου Μπατζάκα, που αγωνιζόταν στον Ξενοφώντα Κρεστένων. Ο Στέλιος είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Πανηλειακού Δημήτρη Μπατζάκα. Η ανακοίνωση της απόκτησής του έχει ως εξής: "Ο Α.Ο. Πανηλειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Στέλιου

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας, για το αυριανό ματς με τη Δόξα ο Σ.Φ. Πανηλειακού RED BOYS διοργανώνει δωρεάν εκδρομή. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή μπορεί να το κάνει και σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου, ώρες 19:00-20:00. Τα δύο πούλμαν θα αναχωρήσουν για Νέα Μανολάδα αύριο στις 13:30 από την συμβολή των οδών Υψηλάντου και Πατρών στον Πύργο.

Ξενοφών Κρεστένων

Θύελλα Πύργου

Επιστροφή Δημάκη

Ενίσχυση με Χαραλαμπόπουλο

Μια μεταγραφή και δυο αποχωρήσεις περιείχε η χθεσινή ημέρα για τον Ξενοφώντα Κρεστένων. Σε ότι έχει να κάνει με το πρώτο σκέλος, μετά από ένα διάστημα απουσίας έξι μηνών περίπου αγωνιζόμενος στον ΑΟ Μακρισίων, στην ομάδα των Κρεστένων επέστρεψε ο Παναγιώτης Δημάκης. Ο εν λόγω παίκτης κινείται κυρίως στο χώρο του κέντρου σαν αμυντικό χαφ και διακρίνεται για το πάθος και τη μαχητικότητα στο παιχνίδι του. Από την αντίπερα, υπήρχαν οι αποχωρήσεις του Στάθη Χαραλαμπόπουλου και του Στέλιου Μπατζάκα, με τον πρώτο να καταλήγει στη Θύελλα Πύργου και το δεύτερο στον Πανηλειακό. Στα του καθαρά αγωνιστικού περιεχομένου, στον Ξενοφώντα κινούνται στους ρυθμούς του αυριανού εκτός έδρας αγώνα στο Χάβαρι με την ομώνυμη τοπική ομάδα στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου. Ματς με το δικό του βαθμό δυσκολίας, στο οποίο οι "κόκκινοι" θα επιζητήσουν τους βαθμούς της νίκης. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες, ενώ σίγουρος απών είναι ο Αχιλλέας Ζαπάντης λόγω τιμωρίας. Πάνος Ηλιόπουλος

Νέα μεταγραφική επιτυχία για τη Θύελλα Πύργου, στην προσπάθεια που κάνει να παρουσιαστεί πιο δυνατή και ενισχυμένη στο δεύτερο γύρο στο πρωτάθλημα της Α1 DEDALOS SECURITY. Ειδικότερα στους "κυανόλευκους" εντάχθηκε ο Στάθης Χαραλαμπόπουλος, ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στον Ξενοφώντα Κρεστένων και κινείται στο χώρο του κέντρου σαν αμυντικό χαφ κυρίως. Παράλληλα η ομάδα του Πύργου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με κεντρικό αμυντικό που αγωνίζεται σε ομάδα της Α1 DEDALOS SECURITY και λογικά ίσως και σήμερα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, ενώ ίσως αποκτηθεί και ένας τερματοφύλακας. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλέκος Τομαρόπουλος εστιάζει το ενδιαφέρον του στο αυριανό εντός έδρας ματς με τον Ηλειακό Βαρθολομιού στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου. Αναμέτρηση άκρως σημαντική με τη Θύελλα να επιζητά τους βαθμούς της νίκης. Για το ματς του Σαββάτου επανέρχεται ο Μπουτσικάκης, ενώ δεν υπολογίζεται ο Καρανάσης που είναι τραυματίας. Πάνος Ηλιόπουλος


Ð

ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ùí ä Ý ð ç ã í ù ô ÑÙÔÁÃÙÍÉÓÔÅÓ

ÅöôÜ ðñþçí ðáßêôåò ôçò Äüîáò Μπορεί στο γήπεδο της Νέας Μανολάδας προχθές να αγωνίστηκαν ο Αστέρας με την Αχαϊκή, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκαν και εφτά πρώην παίκτες της Δόξας. Από την πλευρά του Αστέρα, έπαιζαν οι Μπαρμπαρούσης, Νικολακόπουλος και Μελετίδης, ενώ από την πλευρά της Αχαϊκής έπαιζαν οι Μικελάτος, Αγγελόπουλος, Σωτηρόπουλος, καθώς και ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Αχαϊκής, Αναγνωστόπουλος (φωτό). Σο.Φ.

Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Σαΐνη Δύσκολες στιγμές περνά ο αμυντικός της Θύελλας Πύργου Γιώργος Σαΐνης, καθώς "έχασε" τον αγαπημένο του πατέρα Βασίλη Σαΐνη πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στην κοινωνία του Πύργου. Η κηδεία έγινε χθες πάνδημα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στο Καταράχι Πύργου, ενώ το αθλητικό τμήμα της Πρώτης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Π.Η.

Αναμένεται να βοηθήσει

Διάλεξε Ολυμπιακό ο Ανσαριφάρντ!

Σημαντική προσθήκη για τον Π Α Ο Βάρδας αυτή του Μίλτου Μητρόπουλου, με τον νεαρό αχαιό να κινείται με επιτυχία τόσο στο χώρο του κέντρου όσο και σ' αυτόν της επίθεσης. Ποδοσφαιριστής με παρατάσεις τόσο από Αχαϊκή αλλά και Αστέρα, αναμένεται να βοηθήσει τους "πράσινους" της Βουπρασίας στο δεύτερο γύρο στον 3ο όμιλο του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής. Π.Η.

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού και όχι αυτή του ΠΑΟΚ. Οι δυο ομάδες είχαν καταθέσει επίσημες προτάσεις στον Πανιώνιο οι οποίες είχαν γίνει δεκτές από τους "κυανέρυθρους", αφού κάλυπταν την ρήτρα των 400.000 ευρώ και αυτό που απέμενε ήταν να συμφωνήσει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Ιρανός επιθετικός είχε ξεκινήσει επαφές με τον ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να του καταθέτουν δελεαστική πρόταση που έφτανε τις 700.000 ευρώ τον χρόνο για συμβόλαιο 2,5 ετών. Κι ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο, ο Ολυμπιακός επανήλθε. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του ΠΑΟΚ με τους "ερυθρόλευκους" να προσφέρουν 450-500.000 ευρώ το χρόνο αλλά και μπόνους, όπως πριμ κατάκτησης του πρωταθλήματος, με τις αποδοχές του να φτάνουν στις 600.000 ευρώ το χρόνο. Μ.Δ.


ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ Πωλούνται 6 στρέμματα στο Κολύρι εντός οικισμού, με αρτεσιανό, περιφραγμένα, 90.000 ευρώ . Πληροφορίες: 6930838087 (ΜΑ 9449) ÅÕÊÁÉÑÉÁ ÐÙËÅÉÔÁÉ: íåïêëáóéêÞ ðÝôñéíç ìïíïêáôïéêßá 95 ô.ì. óå ïéêüðåäï 600ô.ì. óôï Ðåëüðéï Áñ÷. Ïëõìðßáò, Ýíáíôé óôáèìïý ÏÓÅ. ÔéìÞ 32.000 åõñþ óõæçôÞóéìç. ôçë. 6972 034680, 6977 212968 (ÌÁ9643) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αυτοτελής κατοικία - μεζονέτα, 75τμ., σε συγκρότημα 4 κατοικιών, με πισίνα 100 τμ., μοναδική θέα, 7 στρεμ. Κήπο με πέτρινες κατασκευές, BBQ, γεώτρηση, κλ.π., 500 μέτρα από την πόλη. Πληροφορίες κος Μάκης, Τηλ.: 693 246 2291 (ΜΑ 9758) Πωλούνται 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, 1850 τμ & 820 τμ, στο 3,5 χλμ Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας. Τηλ.: 6932 233357 (ΜΑ 9735) Πωλείται μονοκατοικία 100 τ.μ. παραδοσιακού τύπου με μισό στρέμμα δευτοπερίβολο, πλήρως επιπλωμένη. Τιμή 40000 € (συζητήσιμη). Τηλ.: 26210 25182, 6984294831, κος Ανδρέας (ΜΑ 9760) Πωλείται παραθαλάσσιο 85 τμ, στα Λέτρινα 3, τιμή 65.000 συζητήσιμη. Τηλ.: 6932233357 (ΜΑ 9738) Πωλούνται 2 παλιά παραθαλάσσια σπίτια στη Σπίαντζα. Πληροφορίες κος Πέτρος, Τηλ.: 6973670729 (ΜΑ 9739) ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 20 στρεμμάτων στην περιοχή Μυρσίνης επί του δημοσίου δρόμου. Πληροφορίες Τηλ.: 6937072623-24 (ΜΑ 9734) Στην Αμαλιάδα πωλείται οικόπεδο άρτιο & οικοδομήσιμο, οδός Τσε Γκεβάρα 4, τιμή 45.000 ευρώ. Τηλ.: 694 296 2678

Πωλείται σπίτι στο Κατάκολο στην πρώτη σειρά, 73 τ.μ. σε λογική τιμή. Πληροφορίες: 6930838087

ΜΟΥΖΑΚΙ ΗΛΕΙΑΣ. Πωλούνται α) Ελαιώνας 6 στρ. περιοχή Προφήτη Ηλίας με 120 παραγωγικές ελιές, αρδευτικό δίκτυο και αρτεσιανό, υψηλή απόδοση σε λάδι, β) Ελαιώνας και χωράφι 4 στρ. στην περιοχή Αγ. Νικόλαος με 30 ελιές και αρδευτικό δίκτυο. Τηλ. 697 2406145 (ΜΑ 9699) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ: πωλείται ή ενοικιάζεται ανεξάρτητο οροφοδιαμέρισμα 130τ.μ. στο κέντρο της Αμαλιάδας οδός Ερμού. Ιδανικό για την συστέγαση δύο ιατρείων. Τηλ. 6942962678(ΜΑ9666) Πωλείται οικόπεδο στην Αμαλιάδα 320 τ.μ., άρτιο & οικοδομήσιμο . Τηλ. κος Γιώργος 2622025510 (ΜΑ 9657) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στην Περιοχή της Αλφειούσας, έκτασης 5.118 τ.μ. με γεώτρηση, περίφραξη και άδεια οικοδομής για ισόγεια κατοικία. Τιμή 39.000 ευρώ. Τηλ.: 697 889 0238 (ΜΑ 9652) ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται στην Κουρούτα Αμαλιάδας οικόπεδο 500 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός οικισμού. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 694 720 4363 (ΜΑ 9645) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αμαλιάδα δεντροπερίβολο, περιφραγμένο1800 τ.μ., στο δρόμο Γερακίου, λίγο έξω από την Αμαλιάδα. Δίπλα περνά νερό του Δήμου, τηλέφωνο και ΔΕΗ. Επίσης ενοικιάζεται στην Αμαλιάδα κατοικία 140 τμ. 1ου ορόφου, 3 Υ-Δ, 2 μπάνια, καλοριφέρ, κοντά στο 1ο Γυμνάσιο τηλ. 2622024747 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 130 τ.μ., 1ου ορόφου, στο κέντρο της Αμαλιάδας - οδός Ερμού. Τηλ. Επικοινωνίας 6942962678 (ΜΑ 9588) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αθήνα, Κάτω Πατήσια κοντά στις τρεις γέφυρες, Πανταζίδου 15 βιοτεχνικός χώρος 360 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, υπόγειο και 1ο όροφο με αέρα επάνω. Τιμή 170.000 συ-

Ενοικιάζονται καταστήματα στην οδό Σισίνη: Α)36 τμ τιμή 250 ευρω, Β) 29 τμ τιμή 200 ευρώ, Γ) 28 τμ τιμή 200 ευρώ. Τηλ.: 6930 838087 (ΜΑ 9425) ζητήσιμη. Πληροφορίες 6939798501 κα Βαγγελιώ.(ΜΑ9464)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ Ενοικιάζεται γραφείο 45 τ.μ., Πατρών & Μ. Αλεξάνδρου. Πληροφορίες κ. Θεόδωρος Ταπακόπουλος. Τηλ.: 210 935 7103, 697 725 2023 (ΜΑ 9770) Ενοικιάζεται διαμέρισμα 70 τ.μ., στη Ζαχάρω Ηλείας, 1ος όροφος, Πλησίο ΚΤΕΛ. Τηλ.: 693 648 8045 (ΜΑ 9762) Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα 1ου ορόφου με αυτόνομη θέρμανση στην οδό Δαλιάνη στην Αμαλιάδα. Τηλ. 6985565306. (ΜΑ 9746) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 55m2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4,ΠΥΡΓΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210 34683,2621026048,6983915745.(MA9731) ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται 2άρι, εσωτερικό, ισόγειο, διώροφης οικοδομής, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό, τέντα, τζάκι, μεγάλη βεράντα, σήτες, πλήρως εξοπλισμένο. Νέας Αρτάκης 12, πλησίον κλειστού Γυμναστηρίου Κούβελου. Τηλ.: 26210 34578, 698 450 8835 (ΜΑ 9697) ΛΕΧΑΙΝΑ: Ενοικιάζεται κατάστημα 85τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, wc, τρίφατσο, κατάλληλο για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο, γυμναστήριο, πιτσαρία κ.λ.π., οδός Ελ. Δημάκη 27, πλησίον πρώην ΙΚΑ. Τηλ.: 697 169 8962 (ΜΑ 9698) Ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα (ρετιρέ) και επιπλωμένο δυάρι (ρετιρέ) με ελάχιστα κοινόχρηστα με μεγάλες βεράντες με υπέροχη θέα στην κεντρική πλατεία του Πύργου κατάλληλο για φοιτητές και για εκπαιδευτικούς. Πληροφ. 6977 654060

Ενοικιάζεται 3άρι, στο κέντρο του Πύργου, ανακαινισμένο, χωρίς κοινόχρηστα, σε αυτόνομη θέρμανση & air-condition. Τηλ. 693 287 9140 (ΜΑ 9610)

Ενοικιάζεται γωνιακό κατάστημα 56 τ.μ. με πατάρι 56 τ.μ και wc σε κεντρικό σημείο στην οδό Ερμού. Τιμή: 750 ευρώ. Τηλέφωνα για πληροφορίες: 6930838087 (ΜΑ 9041) (ΜΑ7001) Ενοικιάζεται δυάρι στο ισόγειο διώροφης οικοδομής 63 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στην Αμαλιάδα κατάλληλο και για φοιτητές. Τηλ. 6946 166342 (ΜΑ7000) Ενοικιάζεται στο Πύργο, κοντά στο 1ο Γυμνάσιο διαμερίσματα 1ου ορόφου 65 τ.μ. με 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, air - condition, μπαλκόνι που βλέπει στην είσοδο, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες κος Παύλος, Τηλ.: 6936637489 (ΜΑ 9668) ΛΕΧΑΙΝΑ: ενοικιάζεται κατάστημα 40τ.μ. με wc, σε νεόκτιστη οικοδομή στην παλιά αγορά απέναντι από την ALFA BANK. Τηλ. 6971 698962 (ΜΑ9660) Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 140 τ.μ., 1ου ορόφου στα Λεχαινά, κατάλληλο για γραφεία & φροντιστήρια, έναντι Γυμναστηρίου & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τηλ.: 26230-23823, 6974 100278 (ΜΑ 9659) Ενοικιάζεται μονοκατοικία 120 τ.μ., 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, μπαλκόνια μεγάλα, πλήρως εντοιχισμένη κουζίνα με ηλεκτρικά, ηλιακό θερμοσίφωνα και αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο στα Λασταιίκα. Τηλ. 698 236 9132 (ΜΑ 9658) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: γκαρσονιέρα, 30 τ.μ. , επιπλωμένη, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Επαρχείου. Τηλ.: 6944 755 055 (ΜΑ 9640)

ÅíïéêéÜæåôáé ðáëéÜ ïéêßá 117 ôì óôï êÝíôñï ôïõ Ðýñãïõ ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç. Ôçë.: 6930 838087 (ÌÁ 9424) ΠΥΡΓΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι, 2 κρεβατοκάμαρες - ενιαία κουζινοσαλονοτραπεζαρία - 1ος όροφος διώροφης οικοδομής - χωρίς κοινόχρηστα - αυτόνομη θέρμανση -κλιματιστικό- μεγάλες βεράντες - οικολογικά ανακλεινόμενα κουφώματα - μπόιλερ. Νέας Αρτάκης 12,

ÅíïéêéÜæåôáé Ýêôáóç áðü 1 Ýùò 2 óôñÝììáôá óôïí Áíèüðõñãï (Áã. Ãåùñãßïõ & ÊÔÅÏ ãùíßá), êáôÜëëçëç ãéá áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò, catering & ïðïéáäÞðïôå Üëëç óïâáñÞ åðé÷åßñçóç. Ôçë.: 693 899 0613, 693 292 4343 (ÌÁ 9654) Πλησίον Κλειστού Γυμναστηρίου Κούβελου. Τηλ. 26210-34578, 6984 508 835 (ΜΑ 9634)

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΗΛ.2623035545 .ΚΙΝ. 6973200697 ΜΑΝΟΥΡΑ 7 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ: 27300 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Πωλείται μεζονέτα στην Αμαλιάδα 130τμ σε οικόπεδο 80 τμ,65 τ.μ. ο κάθε όροφος και δυάρι στο ισόγειο 60 τ.μ. Τιμή 180.000 € Πωλείται στην Γαστούνη μονοκατοικία 90τμ σε οικόπεδο 560 τ.μ. τιμή 140.000 € Πωλείται το ισόγειο διπλοκατοικίας στο Βαρθολομιό 129τ,μ, σε οικόπεδο 500τμ τιμή 120.000 € Πωλείται διπλοκατοικία 75τ.μ. κάθε όροφος ο ένας όροφος ημιτελής σε οικόπεδο 350τμ. Τιμή 120.000 € Πωλείται στην Αμαλιάδα μονοκατοικία 100τμ σε 300 TM. οικόπεδο. Τιμή 80.000 € Μονοκατοικία στο Βαρθολομιό 120 τ.μ. σε οικόπεδο 350 τμ τιμή 50.000 € ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Πωλείται στην Αμαλιάδα οικόπεδο 900τμ.εντος σχεδίου με 0,8σδ. Τιμή 80.000 € Πωλείται στην Αγία Μαρίνα αγροτεμάχιο 30στρ. Τιμή 90.000€ Πωλούνται στην Γλύφα 10 στρ. με 130 ρίζες ελιές . Τιμή 70.000 € Πωλείται αγροτεμάχιο στο κάστρο Κυλλήνης 8,500τ.μ . Τιμή 70.000 € Πωλούνται 1 αγροτεμάχιαo 5.000τμ δίπλα στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ στα Καβάσιλα με πρόσωπο και στην εθνική οδό. Τιμή 50.000 € Πωλείται ελαιώνας στον κάμπο Πηνείας 17 στρ. τιμή 40.000 € Πωλούνται 2 παραθαλάσσια αγροτεμάχια στο Λεβεντοχώρι 10 και 8 στρ. μόνο σοβαρές προτάσεις Πωλείται αγροτεμάχιο 72 στρ. στην Γαστούνη. Τιμή 100.000 € 4 στρέμματα στο Βαρθολομιό τιμή 16.000€ 4 στρέμματα στο Βαρθολομιό με ελιές τιμή 15.000 € Οικόπεδο στο Βαρθολομιό 400τ.μ. τιμή 30.000 € 15 στρέμματα στην Γαστούνη με 70 ρίζες ελιές τιμή 45.000 €


21 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Ζητούνται στελέχη δημοσιογραφίας για εργασία σε εταιρεία ΜΜΕ και δημοσιότητας. Για αποστολή βιογραφικών: marketing-hr@outlook.com Εταιρεία συντήρησης Φ/Β πάρκων αναζητά Ηλεκτρολόγο απόφοιτο Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ .Μόνιμη κατοικία υποψηφίου σε Λεχαινά ,Πελοπόννησο. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία, γνώση αγγλικών και Η/Υ.Αποστολή βιογραφικών info@schellas.gr τηλ 2109595159 Κα Χριστοδουλάκη. (ΜΑ 9764) Ζητείται έμπειρη μαγείρισσα για εστιατόριο στην παραλία για Σαββατοκύριακο. Τηλ.:6936554584(ΜΑ 9758) Ζητείται κοπέλα για εργασία σε καφέ στον Πύργο. Τηλ. 6946 140971 (ΜΑ 9756) Ζητείται κοπέλα για εργασία σε κεντρικό εστιατόριο της Αμαλιάδας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες τηλέφωνο 26220 23408 κ Βίκυ. (MA 9752) Ζητείται Πωλητής_ Merchandiser από εμπορική επιχείρηση με έδρα τον Πύργο. Απαραίτητα προσόντα:

Ζητούνται τεχνικοί για το τμήμα συστημάτων ασφαλείας της Κaπνίσης Security. Τίτλοι σπουδών κατά προτίμηση: Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Η/Υπολογιστών. Δεν απαιτείται εμπειρία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26210 27835, 26210 23075, fax:26210 32901, email: kapnisis@otenet.gr, διεύθυνση: Πατρών 111 στον Πύργο έναντι κλειστού σταδίου. (ΜΑ 9600)

Ζητούνται άτομα για να εργαστούν στο δημιουργικό τμήμα της εφημερίδας "ΠΡΩΤΗ". Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 26210 - 40100 και 6948 050134 ή στείλτε τα στοιχεία σας. Στο e-mail: thlabros @hotmail.com Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων και αποτελεσμάτων.Τηλ επικ.26210 36149 (MA 9747) Ζητείται μηχανικός Η/Υ, απόφοιτος Πολυτεχνείου, με άριστη γνώση αγγλικών, για εργασία στον Πύργο. Αποστολή βιογραφικών μέχρι 11/11/2016 στο e-mail: niapanta@hotmail.com (ΜΑ 9743) Ζητείται κοπέλα με εμπειρία στο σέρβις για το καφέ De Greco στη πλατεία Δικαστηρίων στο Πύργο. Τηλ.: Επικοινωνίας: 26210 30503 (ΜΑ 9733) Ζητείται κοπέλα για εξωτερική εργασία. Τηλ.: 698 724 5770 (ΜΑ 9732) Από διαγνωστικό κέντρο, που δραστηριοποιείται στην Αμαλιάδα, ζητούνται άμεσα Τεχνικοί Ακτινολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ. Αν έχετε : Εμπειρία στον χειρισμό πολυτομικού αξονικού τομογράφου, Διάθεση για δουλειά με έμφαση στο αποτέλεσμα, Πτυχίο

Από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λαμπροπούλου ζητείται πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας με άδεια διδασκαλίας ,εμπειρία στη διδασκαλία όλων των επιπέδων της Αγγλικής, ζήλο για το λειτούργημα της και αγάπη για τα παιδιά. Πληροφορίες στο τηλ.6945336160 ή στο 26210 31009 ώρες γραφείου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη για κουζίνα σε γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Αμαλιάδας. Πληροφορίες τηλέφωνο 2622023408 από 10 το πρωί έως 12 το μεσημέρι και από 5 το απόγευμα έως 8 το βράδυ. (ΜΑ 9678) Τ.Ε.Ι. Και θέλετε: Πλήρη απασχόληση, Σταθερό μισθό και παραγωγικότητας, Συνεχή εξέλιξη. Τότε στείλτε ΤΩΡΑ το βιογραφικό σας με e-mail στο: thalassinou.maria@ gmail. com (MA 9728) Ζητείται παιδαγωγός , παιδοκόμος ή κοινωνικός φροντιστής για πενθήμερη- οχτάωρη και σε βάρδιες εργασία που αφορά στην φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο παιδικής προστασία από μη κερδοσκοπικό οργανισμό: Απαραίτητες δεξιότητες: " Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά " Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη " Υψηλή προσαρμοστικότητα " Σωματική αντοχή και δραστηριότητα " Συναισθηματική ανθεκτικότητα " Μεθοδικότητα " Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων Απαραίτητα προσόντα: " Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ , ΤΕΙ , ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο. " Άδεια άσκησης επαγγέλματος , όπου απαιτείται " Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας " Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών "Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών Περιοχή εργασίας: Κυλλήνη.Απο-

Δασκάλα, κάτοχος μεταπτυχιακού, με γνώσεις γαλλικών, αγγλικών, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού και αναλαμβάνει και την καθημερινή προετοιμασία τους στα σχολικά μαθήματα. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ: 6907196647 (MA 7007)

Καθηγητής προετοιμάζει μαθητές ΕΠΑΛ για Πανελλαδικές εξετάσεις Α) Κύκλου Ηλεκτρολογικού (Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτροτεχνία ΙΙ), Β) Κύκλου Ηλεκτρονικού (Σύστημα Εκπομπής & Λήψης - Ψηφιακά). Τηλ.: 6973543268 (ΜΑ 7004)

Άνεργη μητέρα 7 παιδιών, σε απόγνωση, παρακαλεί την πολιτεία του Πύργου για βοήθεια. Άμεση ανάγκη τροφίμων, καθώς και οικονομικής στήριξης για την αποφυγή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Τηλέφωνο 6987712548 (ΜΑ 9669)

Καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας, με εξειδίκευση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 26210 39952, 698 822 8323 (ΜΑ 9692)

στείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergasia. smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 224. (MA 9725) Ζητείται κοπέλα για 4 ημέρες την εβδομάδα για εργασία σε καφέ - ουζερί στο Πύργο. Τηλ.: 697 201 5016 (ΜΑ 9717) Ζητούνται κοπέλες για εργασία σε καφέ. Τηλ.: 694 422 4704 (ΜΑ 9702) Ζητείται πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου να εργαστεί σε φαρμακείο του νομού Ηλείας. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ.: 697 189 7029 (ΜΑ 9701) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφέ στην περιοχή του Πύργου. Τηλ. 6987 104594 (ΜΑ 9686) Ζητείται από Βιομηχανία της Ηλείας Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ κάτοικος Ηλείας. Απαραίτητη γνώση των Αγγλικών. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική Δ/νση: worknow.ilia@yahoo.com (ΜΑ9630) Ζητείται προσωπικό ασφαλείας (security) για εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος της απαιτούμενης άδειας προσωπικού ασφαλείας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2621027835, 2621023075, fax:2621032901, email: kapnisis@ otenet.gr, διεύθυνση: Πατρών 111 στον Πύργο έναντι κλειστού σταδίου. (ΜΑ 9597)

ÆÇÔÏÕÍ Κύριος με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας ζητά οποιαδήποτε εργασία. τηλ. 6988103793 (ΜΑ 9767) Νέος αναλαμβάνει οικοδομικές - ξυλουργικές εργασίες, φροντίδα κήπων, βάψιμο και άλλες εργασίες. Τηλ.: 698 819 6247 (ΜΑ 9773) Κυρία αναζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και οικιακές εργασίες. Περιοχές Βάρδας - Αμαλιάδας Πύργου. Τηλ.: 697 740 5462, 699 603 5221 (ΜΑ 9772) Συνεργείο Ελλήνων ζητά εργασία για μάζεμα πορτοκαλιών ή οποιαδήποτε άλλη εργασία. Τηλ. 6980378920 (ΜΑ 9768) Κυρία αναλαμβάνει ασθενείς για όλο το βράδυ στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου. Τηλ 6992890788 (ΜΑ 9766) Νέος Έλληνας ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων & οικιακές εργασίες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 697 766 4038 (ΜΑ 9751) Συνεργείο αναλαμβάνει το μάζεμα και κλάδεμα πορτοκαλιών και ελιών, διαθέτει και δικό του εξοπλισμό. Τηλ.: 698 771 2548 (ΜΑ 9748) Κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη και φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: 699 973 9718 (ΜΑ 9742) Βουλγάρα διαμένουσα στον Πύργο επί 20ετίας, δίχως οικογενειακές υποχρεώσεις και με προεργασία στον

Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού (όλα τα μαθήματα), Γυμνασίου-Λυκείου. Εγγυημένα αποτελέσματα στην αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Τιμές χαμηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946-537089 ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού σε πολύ προσιτές τιμές. Τηλ. 6984572976 (ΜΑ6993) Πύργο και στην ευρύτερη περιοχή, αναλαμβάνει την φύλαξη και φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων ή διάφορες οικιακές εργασίες. Πληροφορίες κ. Σουζάνα. Τηλ.: 699 670 7398, 697 650 0665 (ΜΑ 9741) Κυρία ζητά εργασία για μερικές ώρες ή όλο το 24ωρο για φύλαξη ηλικιωμένων, παιδιών ή άλλες οικιακές εργασίες. Τηλ.: 694 364 2290 (ΜΑ 9729) ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φροντίδα ηλικιωμένος, εσωτερική ή όχι, στην Αμαλιάδα και την ευρύτερη περιοχή. Τηλ 6987457203(ΜΑ9722) Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και καθαριότητα σπιτιών. Κατά προτίμηση απογευματινές ώρες. Τηλ.: 6982862181(ΜΑ 9719) ΓΥΝΑΙΚΑ, 30 χρονών, με πιστοποιητικά ικανοτήτων για εργασία υγειονομικής περίθαλψης και για άτομα με ειδικές ανάγκες ζητά ανάλογη εργασία στην Αμαλιάδα και στη γύρω περιοχή. Τηλ. 6943936798 (ΜΑ9712) Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων (όχι κατάκοιτων) & οικιακές εργασίες, μόνο για πρωινές ώρες. Τηλ. 698 105 1632 (ΜΑ 9708) Κυρία με εμπειρία αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων (όχι κατάκοιτων), οικιακές εργασίες και εργασίες κουζίνας και καθαριότητας καταστημάτων, μόνο για πρωινές ώρες. Τηλ. 698 037 8920 (ΜΑ 9709)


22 ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ÄéÜöïñá Πωλείται επιχείρηση εστίασης στο Καταράχι με άδεια λειτουργίας μεταβιβάσιμη, φήμη και πελατεία σε κομψά διαμορφωμένο χώρο. Τιμή προσιτή. Τηλ. επικοινωνίας 6974 070629 (ΜΑ 9506) Χάθηκε στην περιοχή του Πύργου i-Phone 5, μαύρο, με κίτρινα προστατευτικά αυτοκόλλητα καθώς και αυτοκόλλητο με την Αγγλική σημαία και στις δύο όψεις του. Δίνεται αμοιβή 100 ευρώ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 697 380 1883 (ΜΑ 9641) Πωλείται σανός - τριφύλλι πολυετές. τηλ. 6974646628 (ΜΑ 9771) Πενταμελή οικογένεια με άνεργους γονείς ζητά να της χαριστούν ξύλα για θέρμανση. Τηλ. 6986567401 (ΜΑ 9769) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αλέτρι τετράυνο δεκάρι, ΣΛΑΒΑΝΗΣ, βαρέως τύπου σε καλή κατάσταση. Τηλ. 6976591372 (ΜΑ 9765) Πωλείται σόμπα πετρελαίου σαν καινούργια. Τιμή Ευκαιρίας 100 ευρώ. Τηλ.: 698 882 950 (ΜΑ 9761) 9μελής οικογένεια ζητά τη στήριξη σας για τις ημέρες των γιορτών με προσφορά τροφίμων . Τηλ. :6987712548(MA 9759) Αναπαλαιώσεις επίπλων. Αναλαμβάνω κάθε είδους αναπαλαίωση, λουστράρισμα, αποκατάσταση και συντήρηση παλαιών επίπλων. Τηλ. 6934 316739 και 6974 480112 (ΜΑ 9757) Πωλείται ψυγείο ΒΙΤΡΙΝΑ διπλό σαν καινούργιο επαγγελματικό 650 ευρώ. Τηλ.: 698 882 0950 (ΜΑ 9749)

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ

Πωλείται σιτάρι και αλεύρι “Ζέας” παραγωγής μας.Τηλ. 6946 343699 (ΜΑ 9580) Πωλείται σόμπα Kresky αερόθερμη. Τηλ.: 697 686 9569 (ΜΑ 9671) Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Δουνέικα. Τηλ.: 697 764 5677, 693 708 0330 (ΜΑ 9754) Πωλείται φοράδα αραβάνι, 3 ετών μαζί με το πουλάρι της ή χωρίς (6 μηνών). Πληροφορίες όλο το 24ωρο στο τηλ.: 697 430 3122 (ΜΑ 9744) Πωλείται ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 40KW, τιμή 3.000 ευρώ. Τηλ.: 6932 233357 (ΜΑ 9736) Πωλείται ΚΛΑΡΚ 4 τόνων, καινούργια μηχανή Perkins, δεκτός έλεγχος, 3.000 ευρώ. Τηλ.: 6932 233357 (ΜΑ 9737) Πωλούνται ΜΑΡΜΑΡΑ Καβάλας 600 τμ, 2 Χ 30 Χ 60. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 26210 31393, 26210 33816 (ΜΑ 9740) Πωλείται EPANIEL BRETON, αρσενικό, 2 χρόνων, μαθημένο. Τηλ.: 694 582 9415 (ΜΑ 9716) Πωλείται AMERICAN BULLDOG, θηλυκό, 3χρωμο, 1.5 έτους, εξαιρετικός φύλακας. Τιμή ευκαιρίας λόγω αποχώρησης. Τηλ.: 693 756 5782 (ΜΑ 9718) ΒΑΡΔΑ: Πωλείται περίπτερο σε καλή θέση. Πληροφορίες κ. Γιάννης. Τηλ.: 694 804 3952 (ΜΑ 9713) Πωλείται ένα σέτερ αγγλικό τρικολόρε και δύο επανιέλ. Τηλ. 6945 829415 (ΜΑ7005) Πωλείται σανός και βρώμη, με δυνατότητα μεταφοράς. Πληροφορίες στο Τηλ.: 6975 954 084 (ΜΑ 9639) Πωλείται το Video Club

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ. ΤΗΛ. 6984768540, (ΜΑ 8268) Πωλείται Πρατήριο Άρτου στον Πύργο στην οδό Ερμού, με χαμηλό ενοίκιο. Τηλ.: 697 189 4167 (ΜΑ 9745) Hollywood στην Αμαλιάδα πληροφορίες στο τηλέφωνο 2622021230 9 με 1 πρωί (MA 9517) Πωλούνται κουτάβια Jack Rassell - Terrier ενός μηνός καθαρόαιμα. Πληροφορίες Τηλ.: 6985072216 (ΜΑ 9614) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχείρηση κερδοφόρα, εντός Νομού Ηλείας, σε κεντρικό δρόμο λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6980281900 (ΜΑ 96185) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αλογάκι πόνυ λευκό (αρσενικό). Τιμή 600 ευρώ. Τηλ. 6984504154 (ΜΑ9605) Αγοράζω κυπαρίσσια και λεύκα μετρητοίς. Τηλ 6980317308 Πωλούνται καναπέδες ρατάν , σε άριστη κατάσταση λόγω ανακαίνισης από καφετέρια. Τηλ.: 693856819 (ΜΑ 9540) Πωλούνται: 1) Στρώμα μονό για κατάκοιτους που φουσκώνει & ξεφουσκώνει, αμεταχείριστο, αγορά 130 ευρώ & πωλείται στην τιμή 90 ευρώ. 2) Ψυγείο βιτρίνα για ζαχαροπλαστείο, 2 μέτρα 200 ευρώ, 3) Ντουλάπα τρίφυλλη , καφέ, σε καλή κατάσταση 150 ευρώ. Τηλ.: 698 882 0950 (ΜΑ 9491)

Πωλείται Smart for Two του 2002, 165.000 χιλιόμετρα, σε άριστη κατάσταση. 2.900 ευρώ. Τηλ.: 698 882 0950 (ΜΑ 9750) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: LADA NIVA 1700cc μοντ.98 injection 66.000 πραγματικά χιλιόμετρα, 85 ίππους. Τιμή 3.000 ευρώ τιμή 6987226270 και 6971 509191 (ΜΑ7003) Πωλείται Ι.Χ. MERCEDES

FIAT STRADA 1.900cc diesel, ‘02, YT. 4.490 E

C230 compressor 1800cc 192 hp 151.000χλμ. χρώματος γκρι-μπλέ δερμάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουμινίου καινούργιο φυλασσόμενο σε γκαράζ , πληρωμένα τέλη, ασφάλεια, Τηλ. 6944 435769 κ. Χρήστος (ΜΑ 9680) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: NISSAN NAVARA 4Χ4 Diesel 105 ίππους, 2001 μοντέλο, μπλε

CHEVROLET MATIZ '10, âåíæßíç, õãñáÝñéï, 800cc, full extra 4.450 E

VW GOLF '95, 1.360 cc, 5èõñï, Õ. Ô. Çë. ÐáñÜèõñá, êåíôñéêü êëåßäùìá 1.450 Å

χρώμα, μιάμιση καμπίνα, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλιοροφή, full extra σε άριστη κατάσταση. Τιμή 7.500 ευρώ συζητήσιμη. Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ. 6978 949165 (ΜΑ9587)

6.990 E

5.450 E

FORD FOCUS, diesel, 1.370cc, '05, full extra,ôÝëç 130 Å,. 5.550 Å

SUZUKI JIMNY, 4X4, 1.300cc, ‘08, A/C, YT 6.260 E

MAZDA B SERIES, '04, 2.400cc, 1 ½ êáìðßíá, 4×4, diesel, çë. ÐáñÜèõñá 8.450 Å

TOYOTA YARIS, diesel, 1.400cc, ‘07, full extra 6.490 E

CITROEN C3, diesel 1.400cc, ‘04, full extra, 4.650 E

MAZDA 2Cdi, turbo diesel, 1400cc, ‘05, full extra, 4.450 E

NISSAN NAVARA '03, 2.400cc,2 êáìðß íåò, diesel, full extra 7.990 E

8.990E

6.650E

Πωλείται OPEL VECTRA C, 1.8 cc, ασημί χρώμα, full extra, σε άριστη κατάσταση με εγγύηση αντιπροσωπείας. Τηλ.: 6936 774981 (ΜΑ 9564)

ΛΑΪΚΕΣ

Cinema

Ανδραβίδα

CINEMA AMAΛΙΑΔΑ "ΒΑΪΑΝΑ" (3D)" 17:00 (ΜΟΝΟ ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) Καιρός ελαφρώς νεφελώδης που αργότερα θα γίνει νεφοσκεπής με ελαφρά βροχόπτωση. 2°C έως 10°C. Άνεμοι ασθενείς βόρειοι και στη συνέχεια ασθενείς νότιοι έως 3 μποφόρ Πύργος: Κοζύρης Λυμπέρης Ολυμπίων 1, 26210 30630 (08:00-14:30 17:30 όλη νύχτα) Κατσαφάνας Παναγιώτης Πατρών 45, 26210 27706 (08:00-20:30) Αμαλιάδα:Γιαννακόπουλος Πέτρος Καλαβρύτων 19, 26220 22244 (08:00-14:30 17:30 - όλη νύχτα), Τραγουστής Αθανάσιος Φιλικής Εταιρείας 6 26220 223912 (08:00-21:00) Βάρδα: Μάρκος Αλέξανδρος 26230-71988

"Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" 19:00 "ASSASSIN'S CREED (3D)" 19:45 "ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ" 20:40 "LA LA LAND" 22:00 "ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ (3D)" 22:15

Κρέστενα: Σκουφής Χρήστος 26250 24131 Ζαχάρω: Τζαμαλής Χρήστος 26250 31209 Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης 26240 31500 Ολυμπία: Μίτεβα Ίβανκα Πολίτη 26240-23306 Τραγανό: Μπακέλας Θάνος Ανδραβίδα: Βλαγκούλης Bασίλειος Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος 26230 22204 Βαρθολομιό: Κολόκα Πολυξένη 26230-41521


AIMATOËÏÃÏI ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή πρωί 9:00-13:30 Τρίτη - Πέμπτη 9:00-17:30 Δέχεται με ραντεβού Μανωλοπούλου & Μυστρά (είσοδος από Μυστρά) Τηλ.: 26210 25962, Κιν.:6937 115111, Ε-mail: dimpavlop@yahoo.com

ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÉ ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÅÓ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝ. ΧΡΟΝΗΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης Υπέρηχοι και Triplex AγγείωνΨηφιακή Μαστογραφία Ψηφιακές ΑκτινογραφίεςΜέτρηση Οστικής Πυκνότητας (Έλεγχος Οστεοπόρωσης)Ενδοφλέβιος Ουρογραφία (Πυελογραφία)Ψηφιακές Ολόσωμες Ακτινογραφίες (F.L.F.S.) για έλεγχο Σκολίωσης και Ανισοσκελίας Ψηφιακές Πανοραμικές και Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες Πύργος: Κοκκίνου 12/14 και Ζαΐμη Τηλ.: 26210-28080 Λεχαινά: Καπετάν Γ. Τζόρνα 21 (Παλαιά Εθνική Οδός Πύργου - Πατρών Είσοδος Λεχαινών από Ανδραβίδα). Τηλ.: 26230 23002, κιν.: 6977 588922

MIKÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ΜΙΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 7:00-2:30 μ.μ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 1(ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΗ), ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΤΗΛ & FAX :26230-35350 ΚΙΝ.:6937254557 email: fotiskatsalas@yahoo.gr *** ΝΕΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ - ΤΖΙΝΙΕΡΗ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Τ. ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΠΥΡΡΩΝΟΣ 13-15 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΤΗΛ./FAX:2622025002 KIN.:6971752148 6936703709 email:v.tzinieri@yahoo.gr ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :7 ΠΡΩΙ -2 ΜΕΣΗΜΕΡΙ - 6:30ΑΠΟΓΕΥΜΑ - 8 ΒΡΑΔΥ ***

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΑΜΑΝΤΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) τ. Ιατρός Νοσοκομείου Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" *Αναλύσεις - Αιματολογικές, Βιοχημικές -Ανοσολογικές, Ορμονολογικές Αιμοληψίες - Νεογνών, Βρεφών - Παίδων, Ενηλίκων *Σπερμοδιάγραμμα *Ελεγχος υπογονιμότητας Τηλ. Ιατρείου: 26211 01379 Κινητό: 6944 637365

ÍÅÕÑÏËÏÃÏÉ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏI ΝΕΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΚΟΡΙΝΑ ΣΕΦΝΕ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 26220-22820, ΚΙΝ.: 6970 380525 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 23, 1ος όροφος (άνωθεν ΚΤΕΛ) ΑΜΑΛΙΑΔΑ

KYTTAÑÏËÏÃÏÉ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΑΛΤΑΝΗ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ τ. Ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»  Τεστ Παπανικολάου Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων, ούρων & υγρών Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, μαστού, λεμφαδένων, σιελογόνων κ.λ.π.) ΙΑΤΡΕΙΟ Δεληγιάννη 17, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τηλ. ιατρ.: 26220-38360, Κινητό: 697-2305520

MAIEYTHÑÅÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Δέχεται με ραντεβού Δευτέρα - Παρασκευή Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευμα: 17.30 έως 20.30 (Εκτός Τετάρτης απόγευμα) Μανωλοπούλου 46 / 2ος Οροφος Πύργος Τηλ./Fax.: 26210 32010, κιν.: 6972 857 557 *** ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Aπόστολος Γ. Πατρίκιος

Μαιευτήρας - χειρουργός Γυναικολόγος (τ. ιατρός Α΄Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσ. Αλεξάνδρα)Κιν.: 6936 086168

Γεώργιος Ν. Πλάκας

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος (τ. ιατρός Α΄Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσ. Αλεξάνδρα)Kιν.: 6975 618740 Δέχονται κατόπιν ραντεβού. Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.30μ.μ., 17.00-21.00 Διεύθυνση: Καστόρχη 1 και 28ης Οκτωβρίου (Κεντρική Πλατεία) Τ.Κ. 27100 ΠύργοςΤηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017, email: info@2care.gr

ΜΑΛΑΜΩ (ΤΕΝΙΑ) Δημ. ΦΡΙΜΑ

Ιατρός - Νευρολόγος Δέχεται καθημερινάΠΡΩΙ: 8.30 - 13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30 - 20.30 (πλήν ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ απόγευμα μόνο με ραντεβού) Μανωλοπούλου 63 - Πύργος Τηλ. 26210 30918, Κιν.: 6944735548 email:malfri@otenet.gr

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÏÉ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐμη 1ος όροφος (πλησίον Δημ. Πάρκου), Πύργος τηλ: 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθημερινά Πρωί: 8:30 - 13:30 Απόγευμα: Κατόπιν ραντεβού 18:00 - 20:30 Πλην Τετάρτης ***

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ τ.Επ. Επιμελ. Γ.Ν. Παίδων “Καραμανδάνειο” Παιδοορθοπαιδική Αθλητικές κακώσεις Τραυματολογία Παθήσεις σπονδυλικής στήλης Οστεοπόρωση Εκφυλιστικές Παθήσεις Σισίνη 165 - Γαστούνη (έναντι Κέντρου Υγείας) Τήλ.:(26230) 35336 κιν.:693 2304243

ÏÕÑÏËÏÃÏÉ ΝΕΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Kωστοπουλος Β. Αλκιβιαδης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ Παθήσεις νεφρών - ουροδόχου κύστεως-προστάτη κυστεοσκόπηση - υπέρηχος - υπογονιμότητα ακράτεια ούρων - ανδρολογικές παθήσεις βιοψία προστάτη - διουρηθρικές επεμβάσεις Σισίνη & Ελ. Βενιζέλου 1, Γαστούνη Τ/F: 26230-35074, Κ: 6977 246422 e-mail:alkiskost@gmail.com ***

ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Δεκτά ταμεία. Μανωλοπούλου & Προύσσης 2 (1ος όροφος - άνωθεν ΔΟΥ), Πύργος Τηλ./Fax: 26213 00481, κιν.: 6974 149524 e-mail:LeoLeonardopoulos@yahoo.com

ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5 - ΠΥΡΓΟΣ (Κεντρ. Πλατεία) ΠΡΩΙ: 9-2 μ.μ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 6-8 μ.μ. ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) ΤΗΛ: 26210-33990, κιν. 6942217262

ÖÕÓÉÁÔÑÏÉ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥ1ΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕUROPEAN BOARD OF PHYSICAL & REHABLITATION MEDICINE Δέχεται με ραντεβού. Τηλ. ιατρείου: 26210 20090 Κιν.: 6977 403015 Μανωλοπούλου 46, (έναντι Νομαρχίας) Πύργος

ØÕ×ÉÁÔÑÏÉ Dr. ΚΩΣΤΑΣ Ι. AΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10 άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” Δέχεται με ραντεβού: 10π.μ.-5μ.μ Τηλ.: 26210-31410, & 6970 019031

ÙÔÏÑË/ÃÃÏÉ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ) Γαστούνη, Στρ. Σισίνη και Κοραή 1 (πλησίον Κέντρου Υγείας) Τηλ. 26230 32400, κιν.:6946 955559 e-mail: sstavru@yahoo.gr *** ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

Nικολαoς Δημ. Χριστοδουλοπουλος Ωράριο: πρωί 9-13.30, απόγευμα 18.00-20.00 (εκτός Τετάρτης), Παρασκευή με ραντεβού ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 23 (άνωθεν ΚΤΕΛ) 1ος όροφος ΑΜΑΛΙΑΔΑ - Τηλ.: 26220-22820, κιν.: 6977 071443

ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÏÉ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÉ ΦΩΤΗΣ ΑΝ. ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ Eιδικός Oρθοδοντικός D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ 9.00 -13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16.00- 20.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ κ' ΓΚΟΤΣΙΝΑ 12 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Fax.: Ιατρείου 26210-25959 Κινητό τηλ.: 6978222848 e- mail: fotismpaxouros@yahoo.com *** EΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Eιδικός Oρθοδοντικός D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. Ειδικευθείς Πανεπιστημίου Frankfurt Μ. Γερμανίας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Giessen Γερμανίας Θεμιστοκλέους & Μ. Αλεξάνδρου 1 (έναντι ΟΤΕ) Πύργος Ηλείας Τηλ.: 26210 30004 fax: 26210 30024 e-mail: nspyrospoulos@hotmail.com ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΕΙΡ. ΟΔ. ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡ. ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ραντεβού: ΔΕΥΤ.- ΤΕΤ.-ΠΑΡ.: 9:00π.μ.-4:00μ.μ. ΤΡΙΤ.-ΠΕΜΠΤ.: 9:00π.μ.-8:00μ.μ. έναντι ΟΤΕ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ. Τηλ.: 26230-34008, Κιν.: 6977 397518

ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÉ ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÉ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, ΒSc Δέχεται κατόπιν επικοινωνίας με ραντεβού. 28ης Οκτωβρίου 16 - Πύργος Τηλ.: 26210-27272, κιν.: 6988 891045 e-mail:m.hristakopoyloy@yahoo.gr

ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Δεληγιάννη 17-19 Πύργος Τηλ.: 6945 310101

ËÏÃÏÐÅÄÉÊÏÉ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΠ.Ε. DIPLOMA ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ , Σύμβαση με όλα τα ταμεία, Συνεργασία με όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β' Οροφος) Τηλ./fax: 2621033880, 2625022285, Κινητό: 6977905430 Ε-mail:stathopoulos_panagiotis@yahoo.gr ***

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚΕΚΥΚΑΜΕΑΝΟΜΟΥΗΛΕΙΑΣ Δέχεται με ραντεβού . ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μανωλοπούλου & Μπιζανίου 11-Πύργος Δευτέρα-Παρασκευή,τηλ.:2621034610/6971993126 Σύμβαση με όλα τα ταμεία ***

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ n ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ & ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ n ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ n ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ή ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ - ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ ή ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΑΥΤΙΣΜΟΣ ή ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΝΟΗΤΙΚΗ YΣΤΕΡΗΣΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΗΛ.: 6984 468760, email:giannalog19@yahoo.gr *** ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΑΟΥΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαταραχές λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες. Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία. Ειδικευμένη στη μέθοδο PHONEME TOUCH AND SAY. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Λογοπεδικών, σύμβαση με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, συνεργασία με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, με ειδικό παιδαγωγό καθώς και με ψυχολόγο. Κρέστενα Ηλείας - Ξενοφώντος 7, (2ος όροφος). Τηλ. 26250 22927, 26210 35263, κιν.: 6979 053605 ***

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπεύτρια Μέλος του Συλλόγου Λογοθεραπευτών Ελλάδος Ειδίκευση: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία Δέχεται κατόπιν ραντεβού Διεύθυνση: Mπιζανίου 4 Πύργος Τηλ.: 26210 20468 - Κιν.: 6977 454339 e-mail:midiaeva@yahoo.gr

ØÕ×ÏËÏÃÏÉ ΝΙΧΩΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Ψυχολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών *Συμβουλευτική στήριξη παιδιών και ενηλίκων *Ατομική ψυχοθεραπεία διαταραχών άγχους, κατάθλιψης, φοβιών *Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων *Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών *Ενημέρωση και επαγγελματικός προσανατολισμός Τηλ. Γραφείου: 26220 24822 Κιν.: 6937 146439 Διεύθυνση γραφείου: Καραϊσκάκη 6, Αμαλιάδα


ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017

ïðéóèüöõëëï

Σήμερα η κηδεία του

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου - Λυκείου Κρεστένων

«Έφυγε» από την ζωή ο Πυργιώτης Φαρμακοποιός Ν. Μιχαήλ

Καλούν τον δήμαρχο να ανακαλέσει Σ

την αντεπίθεση πέρασαν οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου - Λυκείου Κρεστένων μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Σάκη Μπαλιούκου, ο οποίος επέρριψε ευθύνες στους εκπαιδευτικούς για την έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης στα δύο σχολεία, με αποτέλεσμα μαθητές και εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να μείνουν στις κρύες αίθουσες για αρκετές ώρες το πρωί της Δευτέρας. Ειδικότερα σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Κρεστένων επισημαίνεται: «Ως εκπαιδευτικοί, ως γονείς και ως άτομα θεωρούμε ότι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων στα ΜΜΕ στις 9-1-17 και 11-1-17 μάς προσβάλλουν. Τη

Δευτέρα βρισκόμασταν στη θέση μας εφαρμόζοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα και αντιμετωπίσαμε με υπεύθυνο τρόπο τα προβλήματα που προέκυψαν από α) το ψύχος, β) την αδυναμία προσέλευσης μεγάλου αριθμού μαθητών επειδή δεν εκτελέστηκε κανένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, δ) την απουσία εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας και δ) τη χαμηλή στάθμη πετρελαίου στην κοινή με το γυμνάσιο δεξαμενή. Θα περιμέναμε από το δήμαρχο, αντί να επιρρίπτει ευθύνες για «αβλεψία» αδιακρίτως σε όλους μας, να επιδιώξει πρώτα την επικοινωνία με το σχολείο και ύστερα την προσπάθεια διευθέτησης όποιου προβλήματος με συνεργασία, όπως άλλωστε έγινε και σε άλλους δήμους. Νιώθουμε ότι μια ανασκευή των συγκεκριμένων δηλώσεων

είναι επιβεβλημένη». Από την πλευρά του ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου Κρεστένων υπογράμμισε: «Απαντώντας στις δηλώσεις του δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων με τις οποίες επιρρίπτει ευθύνες για το πρόβλημα της έλλειψης θέρμανσης στο σχολείο μας τη Δευτέρα 9/1/2017 στους εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας τη γνώμη ότι υπήρξε αβλεψία εκ μέρους μας, επισημαίνουμε ότι στη λειτουργία των σχολείων υπάρχει ιεραρχία και καταμερισμός αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου απορρίπτουμε ως ανυπόστατη και άδικη την κρίση του κ. δημάρχου. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει αποφύγει την συλλήβδην κατηγορία και τον καλούμε να ανακαλέσει».

Κλειστά τα σχολεία της Λαμπείας Αρχαία Ολυμπία

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω ολικού παγετού, για σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, σε όλα τα σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης) της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας, με βασικό μέλημα την ασφάλεια των μαθητών αποφάσισε ο Δήμαρχος Αρ. Ολυμπία Θύμιος Κοτζάς.

Έφυγε ξαφνικά από την ζωή χθες το πρωί ο Πυργιώτης Φαρμακοποιός, Νίκος Μιχαήλ, σε ηλικία 68 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί στον δρόμο από Κατάκολο προς Πύργο, ο άτυχος φαρμακοποιός αισθάνθηκε αδιαθεσία και σταμάτησε το όχημα του, στον Άγιο Ιωάννη. Εκεί βρέθηκε και η σορός του 68χρονου. Ο Νίκος Μιχαήλ διατηρούσε επί πολλές δεκαετίες φαρμακείο στην οδό Πατρών, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί μεταβιβάζοντας το φαρμακείο στην κόρη του Γέτα, που επέλεξε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα της σπουδάζοντας φαρμακοποιός, ενώ είχε δύο ακόμα κόρες, την Ήρα και την Γιάννα Συγγενείς και φίλοι αναμένεται να που, σήμερα στις 3:00 το μεσημέρι το στερνό αντίο στον 67χρονο η κηδεία του οποίου θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων. Η «Πρώτη» εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντα.

Εφημερίδα 13 01 17  

protinews.gr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you