Page 1

Katalóg 2014

LOGICO je inovačný učebný systém rozšírený vo viac ako 52 krajinách sveta, ktorý získal viaceré medzinárodné ocenenia za svoj didaktický rozmer, kreativitu a metodiku v oblasti vzdelávania. LOGICO PRIMO je prínosom pri realizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v  materskej škole a jedinečný didaktický prostriedok pri všestrannom rozvíjaní osobnosti dieťaťa predškolského veku prostredníctvom hry. MŠ VVaŠ SR zaradilo v roku 2009 LOGICO PRIMO do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických pomôcok pre materské školy (odporúčacia doložka č. CD-2009-28169/22468-1:918). Na Slovensku sa aktívne využíva najmä v materských školách a špeciálnych materských školách, v nultých ročníkoch základných škôl, logopedických ambulanciách, centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a  svoje uplatnenie našlo aj u  širokej verejnosti. Komplexné informácie o vzdelávacom systéme LOGICO nájdete na www.logico.sk a jednotlivé tematické súbory je možné objednať v internetovom obchode na www.vnimavedeti.sk. Poznáš všetky farby? Akej farby je klobúčik?

4

Posuň gombík k rovnako farebným Bimbovým šatám!

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Farby a tvary

Poznáš všetky farby? Akej farby je klobúčik? Posuň gombík k rovnako farebným Bimbovým šatám!

4

Neoddeliteľnou súčasťou učebného systému LOGICO je plastový rámik s farebnými gombíkmi a tematicky zameraný súbor 16 kariet, ktoré sa môžu obmieňať podľa výberu.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Ako pracovať s LOGICO?

Farby a tvary

Po vložení karty do rámika sa farebné gombíky z dolnej lišty priraďujú k  správnej odpovedi vo zvislej lište. Správnosť riešenia možno skontrolovať na zadnej strane podľa predtlačenej farebnej šablóny.

vlastnú aktivitu · samostatnosť · záujem o učenie sa · trpezlivosť · sebareguláciu · sebaovládanie · sebamotiváciu · sebakontrolu · učí spoliehať sa na vlastné sily Kartu zasuň do plastového rámika

Obráť kartu a skontroluj správnosť odpovedí podľa farebnej šablóny

Systém LOGICO je ideálnou kombináciou učenia sa a hry, kognitívnych a manuálnych procesov. Formulácia úloh je veľmi jednoznačná a veku zodpovedajúca, otvára možnosť individuálnej i skupinovej práce pre deti s rôznou úrovňou talentu a nadania.

Rámik LOGICO PRIMO  univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO PRIMO  bezpečný aj pre najmenšie deti  hygienický  veľkosť: 22,5 x 27,8 cm  bez voľných dielcov

Čimo v materskej škole

od 3

2

Ako vyzerajú bábky z druhej strany, keď otočíš ruku?

Karty prostredníctvom veľkých obrázkov prijateľných pre detské vnímanie prezentujú rôzne aktivity, ktoré približujú denný režim v materskej škole. Ponúkajú rôzne variácie hier primerané danému veku.

Karty sú tematicky spracované a zamerané na spoznávanie farieb a tvarov rôznych predmetov a objektov. Šašo Bimbo deťom priblíži všetky farby a  tvary a  to vždy s úsmevom na tvári. Určite si s ním deti aj rady zacvičia. Posuň gombík k rovnako farebným Bimbovým šatám!

Obj. č. 1001

8,90 €

Počítaj a porovnávaj!

Vzdelávacie úlohy sa obsahovo zameriavajú na rôzne aktivity, činnosti, ktoré môžeme realizovať doma i  v  materskej škole. Dieťa pri riešení úloh spolu s kamarátom Mackom sleduje rozdiely predmetov, tvarov a  objektov. Rozoznáva farby a  počet. Spolu s  Mackom prežíva veselé príhody.

od 4

Aj zajačikovia sa učia počítať. Každý zajačik túži po modrej lopte. Nájdi správny obrázok!

2

od 4

Poznáš všetky farby? Akej farby je klobúčik?

9,90 € Maľujeme, tvoríme a staviame s mackom

Farby a tvary

Farby a tvary

ISBN 978-80-89307-45-6

Obj. č. 1000 Čimo v materskej škole

minorita textu · vizuálna stránka · kombinácia učiva a spoločenských potrieb detí · aktuálne inovačné postupy v oblasti výchovy a vzdelávania · metodicky usporiadaný a didakticky popisný obsah tém · stupňujúca náročnosť kariet od čísla 1 po 16 · kompaktný rámik bez voľne odnímateľných častí · univerzálny pre všetky karty LOGICO · učebný proces je možné prerušiť a správnosť riešenia kedykoľvek overiť

ISBN 978-80-89307-44-9

1

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

LOGICO PREDNOSTI

Čimo v materskej škole

Vhodné pre deti od 3 rokov.

ISBN 978-80-89307-46-3

Veselé prstové bábky

v vnímanie · sluchové vnímanie · optickú a sluchovú pamäť zrakové · intermodálne spojenie zmyslových orgánov · serialitu · jazykové a komunikačné schopnosti · myslenie · pamäť · koncentráciu pozornosti · jemnú motoriku · orientáciu v priestore, časovú orientáciu predčitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť

LOGICO PODPORUJE

Nájdi rovnaký obrázok!

od 4

LOGICO ROZVÍJA

Posuň farebný gombík k správnej odpovedi

Deti sa hrajú pexeso.

Maľujeme, tvoríme a staviame s mackom

Prečo LOGICO? Čo všetko môže pedagóg/rodič pozorovať u dieťaťa počas aktivity s didaktickou pomôckou LOGICO? Ako Vaše dieťa napreduje?...

Z čoho sa skladá LOGICO?

4

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Obj. č. 1002 LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Počítaj a porovnávaj!

Farby a tvary

Na gazdovskom dvore

8,90 € Na gazdovskom dvore

ISBN 978-80-89307-47-0

ISBN 978-80-89307-48-7

Dieťa sa prostredníctvom kariet dostáva do zábavného sveta najrôznejších matematických situácií, zachytávajúcich jeho svet. Podporujú jeho zvedavosť a  bádateľstvo pri hľadaní správneho riešenia. Rozvíjajú matematickú gramotnosť. Dieťa si upevňuje základné poznatky a  v  činnosti si ich rozširuje.

Gazdovský dvor a jeho zvieratá určite prilákajú všetky deti. Téma je deťom veľmi blízka, zaujímavá a  atraktívna. Rozširuje poznatky o zvieratách a ich spôsobe života, prejavoch, špecifikách každého z nich ako aj o spôsobe starostlivosti o niektoré živočíchy.

od 5

Nezbedné mláďatá sa rozutekali. Skús nájsť ich mamičku.

3

Vhodné pre deti od 5 rokov. Vhodné pre deti od 4 rokov.

Vhodné pre deti od 4 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Maľujeme, tvoríme a staviame s mackom

od 4

Deti sa chystajú von. Spoznáš ich aj podľa oblečenia?

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Obj. č. 1004

8,90 €

8,90 €

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Takto sa obliekame

Takto sa obliekame

Takto sa obliekame v škôlke...

Obj. č. 1003

1

Takto sa obiekame

Počítaj a porovnávaj!

Hry na koncentráciu

ISBN 978-80-89307-64-7

Tematicky spracovaný súbor kariet je zameraný na každodennú činnosť sebaobslužných prác (obliekanie) počas rôznych ročných období. Príbeh každej karty vťahuje dieťa do deja a rozvíja množstvo základných poznatkov. Podporuje vytvorenie komunikačných situácií, kde dieťa vyjadruje svoje myšlienky, názory a upevňuje svoje skúsenosti.

Obsah súboru ponúka rôzne variácie úloh s konkrétnym didaktickým zámerom na  podporu vizuálneho vnímania a  koncentrácie, ktorá je dôležitá pre sledovanie detailov a rozdielností pri hľadaní správnych riešení. Vťahuje dieťa do  situácie, kde zisťuje počet, poradie, farby, rozdielnosť či podobnosť predmetov a  javov. Hľadá medzi nimi potrebné súvislosti.

Pozorne sa pozri na dom plný medvedíkov. Ktoré medvedíky chýbajú v druhom domčeku?

3

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Obj. č. 1006

Obj. č. 1007

8,90 €

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Hry na koncentráciu

LOGICO PRIMO © Pro Solutions www.prosolutions.sk

Hry na koncentráciu

ISBN 978-80-89307-60-9

od 4

Obj. č. 1005

8,90 €

www.vnimavedeti.sk

Na gazdovskom dvore

Všetko, čo mám vedieť

8,90 € Všetko, čo mám vedieť ISBN 978-80-89307-63-0 Karty zo súboru prezentujú rôznorodé situácie a činnosti, ktoré deti rady vykonávajú počas dňa, a v ktorých si upevňujú a rozširujú svoje aktuálne poznatky. Pestrosť, nápaditosť a rozmanitosť obrázkov ich neustále posúva k nasledujúcim aktivitám a prekonávaniu ďalších prekážok.

ADKA

od 4

Čimo sa pozerá do zrkadla a robí rôzne pózy. Porovnaj, ktoré pózy sú rovnaké!

3

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Obj. č. 1008 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Všetko, čo mám vedieť

8,90 €


Nakupovanie je zábava!

Logické hry

Logické hry

od 5

Pozri sa, ako deti pekne sedia v jednom rade.

2

Uhádneš, kto chýba v ďalších radoch?

Nakupovanie ja zábava

Dopravná výchova

ISBN 978-80-89307-62-3

ISBN 978-80-89307-84-5

Obsah kariet je zameraný na množstvo rôznorodých aktivít na podporu logického myslenia, vizuálnej pamäti a  priestorovej orientácie. Umožňuje dieťaťu stretávať sa s najrôznejšími situáciami, ktoré vyhodnocuje a získava v nich nové skúsenosti. Vo veľkej miere rozvíjajú matematickú gramotnosť.

Pestrofarebne spracované vzdelávacie úlohy prezentujú množstvo situácií počas nakupovania rôznych predmetov a potravín. Rozvíjajú finančnú gramotnosť. Dieťa rieši problémové úlohy objasňovaním súvislostí medzi jednotlivými informáciami, osvojuje si spôsoby spoločenského správania a  komunikácie a  orientovania sa v  blízkom okolí. Úlohy nabádajú k bohatej diskusii a k sprostredkovaniu si navzájom veľkého množstva informácií.

Vzdelávacie úlohy obsahovo rozvíjajú a spresňujú pozorovacie schopnosti detí. Prostredníctvom rôznych hrových spôsobov ich oboznamujú s  dopravnými značkami, dopravnými prostriedkami a situáciami na cestách. Upevňujú a rozširujú poznatky o  zásadách bezpečného správania sa v  cestnej premávke v  role chodca, spolujazdca či cyklistu. Plnenie úloh podporuje úspešné zvládnutie obsahu výchovy k  bezpečnosti v  cestnej premávke.

od 5

Tržnica sa otvára zavčasu ráno.

1

Doplň chýbajúce časti obrázkov!

Vhodné pre deti od 5 rokov.

od 4

Určite už vieš trochu čítať.

TAXI POLÍCIA

od 4

Ročné obdobia sú dnes úplne popletené.

13

Zisti, čo do jednotlivých obrázkov nepatrí.

BA 364 IE

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Obj. č. 1009

Obj. č. 1010

P

Obj. č. 1011

8,90 €

8,90 €

STOP

8,90 €

Logické hry

Ročné obdobia

5

Zistíš, ktorým dopravným značkám patria nápisy a znaky?

Vhodné pre deti od 5 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Dopravná výchova

ISBN 978-80-89307-61-6

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Ročné obdobia

Nakupovanie je zábava!

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Ľudské telo

Ľudské telo

© Dopravná výchova

Environmentálna výchova S Gaštankom chránime našu Zem

Environmentálna výchova

ISBN 978-80-89307-83-8

ISBN 80-89307-81-4

ISBN 80-89307-80-7

Atraktívne spracovaná téma ročné obdobia v činnosti upevňuje a rozširuje poznatky a  predstavy o  prírodných javoch, situáciách a  tradíciách počas jari, leta, jesene a  zimy. Ponúka široké množstvo podnetov na diskusiu o všetkom, čo počas ročných období prežívame.

Súbor Ľudské telo poskytuje komplexný pohľad na fungovanie ľudského organizmu. Deti sa oboznámia so stavbou tela, svalov, orgánov, kostry, so zmyslami či spôsobmi prirodzenej ochrany organizmu. Vzdelávacie úlohy tiež zoznamujú deti s multikultúrnym aspektom človeka.

Obsahovo sa karty zameriavajú na upevnenie a  prehlbovanie poznatkov z  environmentálnej výchovy, prostredníctvom ktorých sa u detí rozvíja environmentálne cítenie, elementárne ochranárske postoje, prosociálne cítenie, zdravé sebavedomie a  istota v  správaní na  základe osvojených pravidiel. Vzdelávacie úlohy spestrujú environmentálnu výchovu a robia z nej zaujímavú a hravú činnosť.

od 5

Spoznaj cestu potravy

od 5

Deti a Gaštanko si postavili v škôlke rušeň.

Zisti, ktoré orgány tvoria tráviacu sústavu.

2

Zisti, aké materiály použili!

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Vhodné pre deti od 5 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Obj. č. 1012

Obj. č. 1013

8,90 €

8,90 €

© Ročné obdobia

Žijeme zdravo

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Žijeme zdravo

Zajko Hryzko nám radí...

od 4

Cvičíme pre radosť

7

Ktoré zvieratká deti napodobnili?

© Ľudské telo

Hry na rozvoj reči

Obj. č. 1014 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

8,90 €

© Environmentálna výchova

Hry na rozvoj reči

Lesné zvieratá

Lesné zvieratá

ISBN 978-80-89307-82-1

ISBN 978-80-89307-96-8

ISBN 978-80-89307-97-5

Zajko Hryzko pri plnení úloh obsahovo zameraných na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu a zdraviu iných zohráva významnú úlohu. Vedie deti k správnym hygienickým návykom a k zdravému životnému štýlu. Podporuje vytváranie významných hodnôt pre ich ďalší život.

Prostredníctvom vzdelávacích úloh na rozvoj komunikačných schopností si deti cez poznatky o  zvieratách, predmetoch z  bezprostredného okolia či o  ročných obdobiach upevňujú a  rozvíjajú aktívnu slovnú zásobu. Súbor je významným zdrojom inšpirácie a úloh na rozvoj reči. Karty sú bohatým zdrojom komunikačných situácií a  vhodným diagnostickým prostriedkom.

Súbor reálnych obrázkov sprostredkúva poznatky o lesných zvieratách, o  ich životných prejavoch a prostredí, v ktorom žijú. Pri riešení úloh si dieťa rozširuje svoje znalosti o vybraných zvieratách, učí sa nové poznanie vyjadriť a hľadať správne riešenia.

od 5

Lucka a Lukáško sú v záhrade. Opíš ročné obdobie na obrázku, činnosti detí a priraď správne obrázky.

1

Vhodné pre deti od 4 rokov.

od d 4

Na čistinke pri lese... Spočítaj zvieratká a priraď k nim rovnaký počet listov.

4

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Vhodné pre deti od 5 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Obj. č. 1015

Obj. č. 1016

8,90 €

8,90 €

© Žijeme zdravo

od d 5

2

Zisti, ktoré dopravné prostriedky patria k týmto povolaniam.

© Hry na rozvoj reči

Vesmír

Povolania

Povolania

Dopravné prostriedky a povolania

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Obj. č. 1017 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Vesmír

Najkrajšie rozprávky

ISBN 978-80-8139-000-5

ISBN 978-80-89307-99-9

Súbor vzdelávacích kariet rozširuje aktuálne poznanie dieťaťa o rôzne, aj menej frekventované profesie. Plnenie úloh sprostredkúva názvy náradia a  ochranných odevov k profesiám, ako aj predstavu vykonávanej pracovnej činnosti. Karty ponúkajú obrázkovú inšpiráciu aj k  ďalším činnostiam – vytvoreniu príbehu, maľovanému čítaniu a podobne.

Súbor kariet vytvára vizuálne informácie o blízkom aj vzdialenom vesmíre. Podporuje rozvoj predstavivosti a  bádateľskú činnosť. Vzdelávacie úlohy upevňujú a  rozširujú poznatky o  Zemi ako o  jedinečnej planéte Slnečnej sústavy a zoznamujú dieťa s ďalšími vo vesmíre sa vyskytujúcimi telesami, zoskupeniami či javmi ako sú hviezdy, galaxie, kométy alebo čierne diery. Karty tiež pracujú s informáciami, ako človek skúma vesmír z  našej planéty Zem.

Obsahovo sa zameriava na rôzne aktivity so známymi rozprávkami a  ponúka rôzne variácie hier. Prostredníctvom konkrétnych rozprávok a  príslušných rozprávkových postáv dieťa plní vzdelávacie úlohy, ktoré rozširujú jeho aktuálne poznanie. Súbor podporuje záujem o spoznávanie a čítanie rozprávok, keďže tie ovplyvňujú osobnosť dieťaťa už v ranom veku prostredníctvom zoznamovania so základnými ľudskými hodnotami a vnímaním dobrého a zlého či správneho a nesprávneho.

od 5

Planéty vo vesmíre Každá planéta je iná. Rozlíš planéty podľa farby povrchu.

1

od d 4

Dobro a zlo v rozprávkach

3

Priraď ku kladným postavám ich nepriateľov.

Vhodné pre deti od 5 rokov.

© Povolania

Slovensko krížom-krážom

od 5

Karolínka a Maťko spoznávajú symboly Slovenska Pomenuj a priraď rovnaké symboly.

1

Obj. č. 1018

Obj. č. 1019

8,90 €

8,90 €

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

© Vesmír

V ZOO

ISBN 978-80-8139-001-2

ISBN 978-80-8139-031-9

Súbor kariet obsahuje poznatkový systém v oblasti poznania Slovenska ako svojej vlasti. Plnením úloh rozširujeme kultúrno-historické povedomie detí, upevňujeme a  rozširujeme ich aktuálnu úroveň. Dieťa spoznáva okolitú krajinu a používa pojmy, pomocou ktorých geograficky pomenúva prírodné prostredie. Obsah podporuje diskusie o krajine, kde žije a o jej špecifikách.

Každé zviera sa niekde skrýva Zisti, kde zvieratá oddychujú.

2

8,90 €

Obj. č. 1020 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Súbor V ZOO prostredníctvom vzdelávacích úloh umožňuje deťom spoznávať zvieratá bežne sa vyskytujúce v zoologických záhradách a morských akváriách, ich denný režim a  bezprostredné prírodné prostredie, v ktorom žijú. Dieťa pri riešení úloh rozširuje svoje znalosti o vybraných zvieratách, učí sa nové poznanie vyjadriť, hľadať správne riešenia a  komunikovať ich v kolektíve.

8,90 €

© Najkrajšie rozprávky

Edukačné činnosti na stiahnutie z www.vnimavedeti.sk

Edukačné činnosti ISBN 978-80-8139-002-9 136 edukačných činností zo 16 súborov LOGICO Primo na stiahnutie pri kúpe minimálne 5 súborov a 1 rámika Určené pre pedagógov materských ý škôl

! a rm

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Obj. č. 1021 © Slovensko krížom-krážom

Vhodné pre deti od 4 rokov.

PRIMO

Slovensko krížom-krážom

Vhodné pre deti od 5 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Najkrajšie rozprávky

ISBN 978-80-89307-98-2

Vhodné pre deti od 5 rokov.

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

8,90 €

© Lesné zvieratá

Obj. č. 1022 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

© V ZOO

8,90 €

www.vnimavedeti.sk

Zda


LOGICO PICCOLO je učebná pomôcka určená pre deti a žiakov od 5 do 9 rokov. Je informačnou nadstavbou didaktickej pomôcky LOGICO PRIMO a jej prínos do oblasti vzdelávania ocenia najmä pedagógovia na prvom stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl. MŠ VVaŠ SR zaradilo LOGICO PICCOLO do zoznamu odporúčaných didaktických pomôcok pre základné školy (odporúčacia doložka č. 2010-9010/24207:4-919). Interaktívne vzdelávanie prostredníctvom LOGICO PICCOLO nachádza svoje uplatnenie aj v školských kluboch, v centrách voľného času, logopedických ambulanciách či u širokej verejnosti. Podstatou vzdelávacieho systému LOGICO PICCOLO je prispôsobenie sa vzdelávacím potrebám žiaka s cieľom rozvíjať jeho mnohostranný slobodný prejav a samostatnosť. Prostredníctvom LOGICO PICCOLO je učiteľ tvorcom podmienok pre aktivitu žiaka. Dáva mu priestor konať s pocitom bezpečia, istoty a bez strachu zo zlyhania. Umožňuje mu nadobúdať pocit vlastnej zodpovednosti a súladu medzi vynaloženým úsilím a ziskom z činnosti. Dieťa sa tak stáva hlavným aktérom procesu učenia sa, a to po stránke činnostnej a motivačnej, ako aj metakognitívnej. Vzdelávacie úlohy umožňujú dieťaťu úspešne zvládať proces osvojovania si požadovaných zručností. Na základe výberu úloh si žiaci postupne navykajú na dôsledné plnenie svojich povinností voči sebe, učia sa niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie, poznávať svoje možnosti a projektovať osobné zlepšovanie. Komplexné informácie o vzdelávacom systéme LOGICO nájdete na www.logico.sk a jednotlivé tematické súbory je možné objednať v internetovom obchode na www.vnimavedeti.sk.

Rámik  univerzálny rámik pre všetky súbory LOGICO PICCOLO  bezpečný  hygienický  veľkosť: 22,3 x 27,8 cm  bez voľných dielcov

Obj. č. 2000

9,90 €

MATEMATIKA

Oko a ruka Tvary

OKO A RUKA Tvary

3

Nájdi rovnaký vzor!

Vzdelávacie úlohy súborov LOGICO PICCOLO zasahujú do základných predmetov vo vzdelávacích oblastiach:  Jazyk a komunikácia  Matematika a práca s informáciami  Príroda a spoločnosť MATEMATIKA

Matematika Poznávanie čísel do 20, 1. časť

Poznávanie čísel do 20 1. časť

Matematika Sčítanie a odčítanie do 20, 1. časť

Sčítanie a odčítanie do 20 1. časť

ISBN 978-80-89307-67-8

ISBN 978-80-89307-70-8

ISBN 978-80-89307-71-5

CIEĽ: rozvoj koncentrácie, pozornosti a zrakovej percepcie

CIEĽ: jednoduché poznávanie čísel do 20

CIEĽ: jednoduché matematické príklady

ÚLOHY: rozpoznávanie číslic • rozlišovanie a počítanie • desiatková sústava • dopĺňanie neúplného číselného radu • čísla okolo nás • predchádzajúce/nasledujúce číslo • porovnávanie čísel • číselné diagramy • priraďovanie čísla k množstvu • hra s peniazmi • logické myslenie • určovanie poradia

ÚLOHY: jednoduché sčítanie a odčítanie • dopĺňanie chýbajúceho odčítanca a  súčtu • pohyb v  štvorcovej sieti • tabuľky s  rôznym radením čísel • vzťah medzi sčítaním a  odčítaním • zámena poradia sčítancov a odčítancov • logické myslenie

ÚLOHY: dopĺňanie chýbajúcich častí • hľadanie rovnakého vzoru z dvoch až štyroch na sebe ležiacich tvarov • vytváranie vzorov • skladanie vzorov z troch tvarov • skladanie vzoru krok za krokom • priraďovanie a dopĺňanie častí vzoru • dopĺňanie chýbajúcej polovice alebo štvrtiny vzoru - hľadanie správneho výrezu vzoru

2

Spočítaj a priraď správne číslo!

3 12

4

Doplň chýbajúce čísla!

Už máme dosť!

5 4

8

7 5=2+

5=2+3

5

3

4

0 3+

=6

10 = 3 +

8+

=9

9=3+

4+

=8

12 = 7 +

3+

=5

12 = 2 +

7+

=7

10 = 2 +

6

8

7

6

všetky deti

Obj. č. 2001 OKO A RUKA  Tvary

8,90 €

Obj. č. 2200

1

všetky nohavice

0 LOGICO PICCOLO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

MATEMATIKA • Poznávanie čísel do 20, 1. časť

8,90 €

10 1

Obj. č. 2201

8,90 €

2 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

MATEMATIKA • Sčítanie a odčítanie do 20, 1. časť

Matematika Poznávanie čísel do 100, 1. časť

Matematika Sčítanie a odčítanie do 100, 1. časť

ISBN 978-80-8139-008-1

ISBN 978-80-8139-007-4

Matematika Násobilka, násobenie a delenie do 100

CIEĽ: poznávanie čísel do 100

CIEĽ: jednoduché i zložité matematické príklady

ISBN 978-80-8139-043-2

ÚLOHY: poznávanie čísel do 100 • počítanie po  jednotkách, päťkách a po desiatkach • hra s  peniazmi • dvojciferné číslo ako súčet desiatok a  jednotiek • pohyb v štvorcovej sieti • pohyb v  stovkovej tabuľke (vodorovne, zvisle, diagonálne) • dopĺňanie číselných radov • číselné osy s  rôznymi stupnicami • logické myslenie

ÚLOHY: sčítanie a odčítanie do 100 • sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 • odčítanie jednociferného čísla od  dvojciferného bez prechodu a  s  prechodom cez základ 10 • vzťahy medzi sčítaním a odčítaním • riešenie jednoduchých i zložitých úloh • logické myslenie

CIEĽ: jednoduché úlohy na násobenie, utvrdenie spojov násobilky

Obj. č. 2202

Obj. č. 2203

Obj. č. 2204

8,90 €

8,90 €

8,90 €

ÚLOHY: ÚLOHY: násobenie a delenie – postupné rozširovanie oboru násobilky • matematizácia textu • násobenie • základy rovníc • násobenie rovnakých ovnakých čísel ím – obsah štvorca • vzťah medzi násobením e a delením – navzájom inverzné operácie • práca s tabuľkami • delenie so zvyškom m • riešenie jednoduchých slovných úloh • logické myslenie

NO

VI

NK A

LOGICO PICCOLO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

2

všetky sukne

PRÍRODOVEDA

Rodičia a mláďatá Nájdi chýbajúceho člena rodiny!

PRÍRODOVEDA

Prírodoveda Rastliny v lese, na poli a v záhrade

Prírodoveda Telo a zdravie

ISBN 978-80-89307-69-2

ISBN 978-80-89307-68-5

ISBN 978-80-8139-040-1

CIEĽ: poznávanie zvierat

CIEĽ: poznávanie rastlín

CIEĽ: poznávanie častí tela a zdravý životný štýl

ÚLOHY: poznávanie zvieracej rodiny • priraďovanie potravy, časti tela a obydlia k jednotlivým zvieratám • chovanie zvierat v zime • určovanie štádií životného cyklu • zaraďovanie zvierat do  potravinového reťazca • priraďovanie peria vtákom • nahradenie zvierat v historickom vývoji • hľadanie súvislostí: zviera – potešenie, zviera – úžitok

ÚLOHY: rozpoznávanie listnatých stromov podľa listov a plodov • poznávanie častí stromov a  kvetín • rozpoznávanie ihličnatých stromov podľa ihličia a  plodov • rozpoznávanie obilnín, zeleniny a  plodov podľa farby a tvaru • ekologická výchova • hospodársky význam rastlín • poznávanie častí rastliny

ÚLOHY: poznávanie a správne pomenovanie jednotlivých častí tela a tváre • pomenovanie kostí ľudskej kostry • správne umiestnenie a pomenovanie vnútorných orgánov • zmysly – ako nimi vnímame svet okolo seba • čo všetko vieme vyjadriť gestami a mimikou • vitamíny, tuky a cukry v našej strave • správna starostlivosť o telo a zuby – hygiena

Obj. č. 2301

Obj. č. 2302

8,90 €

8,90 €

Prírodoveda Domáce a lesné zvieratá

Domáce a lesné zvieratá

1

Čo a kde rastie v lese?

NO

VI

NK A

1

Rastliny v lese, na poli a v záhrade

Obj. č. 2300 LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk Čítanie s porozumením 1 Slová a vety

Slovenský jazyk Čítanie s porozumením 2 Vety a texty

Bezpečnosť a orientácia v cestnej premávke

ISBN 978-80-8139-009-8

ISBN 978-80-8139-026-5

CIEĽ: čítanie s porozumením

CIEĽ: čítanie s porozumením

CIEĽ: oboznamovanie sa s rôznymi situáciami v cestnej premávka

Čítanie s porozumením 2 vety a texty

Moje tú˦avé krpce išȲɰl

JHdnϔhɛ d˩Ɉ som

3. PodĐa ktorých mien nájdeš deti v triednej knihe?

Miška

1 Jakub Rovný Viktor Múdry

Saša

Michaela Široká

Kubo

Tomi Maťa

ÚLOHY: priraďovanie skratiek k celému menu • triedenie slov podľa významu • určovanie významovo správneho slovesa a vety • synonymá • antonymá • nadradené pojmy • vyraďovanie slov zo skupiny • spájanie rôznych informácií • rozkazovacie vety • želacie vety

Viktória Chytrá Tomáš Vysoký

Viki

Patrik Okrúhly Alexander Krátky

Viki V la

Vladimír Šikmý

Sašo do

LOGICO PICCOLO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

Martina Šikovná

© Slovenský jazyk • Čítanie s porozumením 1, slová a vety

QɈ ʂkuʣy

šȲɰl Ɉž QɈkUaɕ ʠUDsWaȾϔhɛ ȵHsɈ. šȲɰl som pɛɭhRdʜíϑkɤ, ȵɰbɛ som

nʑQDšȲɰl. Bʙ˻dɵl som ɬʙ˻dɵl ɈzUɈzɤ som

šȲɰl

24

Kde bolo, tam bolo...

1. V jednej malej dedine o dvanástej mladý rychtár Vratko s fúzikmi a krásnej dievke Katke dal srdiečko . V sprievode šli do kostola, slávna svadba z toho bola.

V SIEDMO0 NƩBI

prasiatka sladké hodine kabátiky

LOGICO PICCOLO © Pro Solutions, s.r.o., www.logico.sk

ISBN 978-80-8139-041-8

ÚLOHY: dopĺňanie predpôn • tvorenie slov • dopĺňanie predložiek • poznávanie slovenských prísloví a porekadiel • dopĺňanie veršov a rýmov • tvorenie viet • spájanie textu podľa významu • dopĺňanie textov do rozprávok, vyraďovanie viet • chronologické radenie viet, logická postupnosť textov • abstrakcia podľa obsahu textu

ÚLOHY: význam a použitie reflexných prvkov • poznávanie typov semaforov a ich svetelných funkcií • poznávanie dopravných značiek • riešenie dopravných situácií • priestorové vnímanie – pravoľavá anie sa orientácia • správne a bezpečné správanie chodcu a cyklistu v cestnej premávke • cestovanie v prostriedkoch hromadnej ej dopravy

Obj. č. 2401

Obj. č. 2500

8,90 €

8,90 €

briadkou dych dedinke

3. V láske, šťastí, radosti, žijú s deťmi v . Majú malé kozliatka, tri ružové . Za groše a dukátiky, kúpia sukne, . Dobre je tej rodinke, v jednej malej ...

Obj. č. 2400

8,90 €

GɛʣvHWɈ.

Dɸhɛ ʠȾHɮɸhɛ som šȲɰl, kým som V̸Hʃky stUoʛy bɼʙɔ ɼʍUoYʂȴé. Aȵe

2. Boli spolu veľmi , Žili ako v jednej básni. Čoskoro bol mladý Vratko, nielen richtár, ba aj tatko. Katka šťastím , keď detičky povila. Starala sa, učila ich, Dala by za ne aj svoj .

Alexandra Malá

Paťo

PRÍRODOVEDA • Rastliny v lese, na poli a v záhrade

KA

Slovenský jazyk Čítanie s porozumením 1 slová a vety

8,90 €

IN

PRÍRODOVEDA • Domáce a lesné zvieratá

NO V

LOGICO PRIMO © Pro Solutions, s.r.o., www.prosolutions.sk, www.logico.sk

šťastní hojnosti žiarila

© Slovenský jazyk • Čítanie s porozumením 2, texty a vety

www.vnimavedeti.sk


2+ Vzdelávací systém bambinoLÜK® je určený pre materské školy aj domácnosti. Je venovaný deťom od dvoch rokov. Interaktívne pracovné zošity bambinoLÜK® ponúkajú komplexné aktivity, ktoré predovšetkým stimulujú rozvoj zrakového vnímania, pamäti, koncentrácie a kritického myslenia. Úlohy v pracovných zošitoch napomáhajú zlepšovať kombinačné schopnosti mysle a vizuálneho vnímania, rozvíjajú analytické i logické myslenie detí. Vzdelávací systém podporuje nielen kognitívny a psychomotorický rozvoj osobnosti dieťaťa, ale aj rozvoj sociálno-emocionálnej stránky dieťaťa. Autokorektívna pomôcka môže pozitívne ovplyvniť schopnosť autoregulácie v učení sa dieťaťa, ako aj schopnosť reálneho sebahodnotenia. Pri vlastnom sebahodnotení má dieťa možnosť poznať kriticky svoje vlastné schopnosti bez toho, aby nadobúdalo pocity viny z nezvládnutia zadanej úlohy. Práve možnosť kontrolovať, pripadne opraviť seba samého pri manipulácii s ňou, pomáha dieťaťu postupne zvládnuť samostatne i náročnejšie úlohy a nestrácať záujem o ďalšie aktivity, ktoré ponúka. MŠ VVaŠ SR vydalo ku všetkým interaktívnym autokorektívnym zošitom bambinoLÜK odporúčacie doložky (www.vnimavedeti.sk).

AKO TO FUNGUJE:

r

r

r r

r

r

r

r r

r

r

r

r r

r

Na otvorený zošit položíme otvorený plastový rámik bez dielikov. Dielik so symbolom domčeka položíme na hornú časť rámika na obrázok s rovnakým symbolom. Postupne takto umiestnime ďalších 5 dielikov. Teraz zoberieme dielik so symbolom domčeka a hľadáme dvojicu k odkrytému obrázku pod ním. Dielik položíme na zhodný obrázok na dolnej časti zošita. Postupne premiestnime všetkých 6 dielikov. Plastový rámik zavrieme a otočíme ho. Obrazec znázornený na druhej strane rámika skontrolujeme s predlohou v zošite. Ak sa obrazec a predloha zhodujú, všetky úlohy sú vyriešené správne. Ak sa líšia, musíš úlohy vyriešiť ešte raz... Úlohy z pracovného zošita je možné riešiť len s rámikom bambinoLÜK. Ako sa zahrať s interaktívnymi zošitmi, nájdete na www.vnimavedeti.sk.

Rámik bambinoLÜK

Hľadáme dvojice

 Univerzálny pre všetky interaktívne pracovné zošity bambinoLÜK  Odolný materiál  Ľahko udržiavateľný  Obsahuje 6 plastových dielikov  Veľkosť: 18x16 cm

ISBN 978-80-8139-023-4 Interaktívny zošit obsahuje úlohy zamerané na stimuláciu vizuálneho vnímania, logického a  kritického myslenia, pamäte a  priestorovej orientácie. Zadania pri obrazcoch sú jednoduché a zrozumiteľné, overenie riešenia je okamžité. Dieťa rozvíja schopnosť sebahodnotenia a učí sa spoznávať svoje možnosti.

Hľadáme dvojice

VEK

2+

Moje prvé farby Moje prvé farby

VEK

ISBN 978-80-8139-022-7 Súbor úloh sa zameriava na zoznámenie dieťaťa s plnou farebnou škálou prostredníctvom množstva predmetov prítomných v  prostredí okolo nás. Jednotlivé farby na záver prechádzajú do  farebných kombinácií až plnú pestrofarebnosť reálneho sveta. Rozvíjajú slovnú zásobu, zrakové a sluchové vnímanie, koncentráciu a pamäť dieťaťa.

2+

Obj. č. 60 Obj. č. 61

1

y tvar bné Fare

bky,

, ry

Ryby

2

Āky rybi

Obj. č. 62

y

Kruh

3

1

y

ne čereš

citrón

džíns

a

nica

o

rajčin

slneč

ŽLTÁ

nka

vá schrá

pošto

syr

2

ÿERV

hrozn

ENÁ rnické

auto

požia

srdce

n

baná

3

RÁ MOD

c

štete

gáj

papa

delfín

né svetlo

červe

a

prilba

6,50 €

9,90 € U nás doma U nás doma

VEK

2+

A POLIC

Obj. č. 64

BE

V DE

A Á KEFK ZUBN

KY

J IZ

TSKE

1

IČKA

2

V KÚ

ÍK

3

RUČN

LETN

ÉO

ENIE BLEÿ

ÁLE

SAND

O

IČKA

DVER

1

M DO

E

DY

SCHO

VKA

2

E HRAD V ZÁ

HA

SPRC

KY

ŠORT

MY

CHA

Obj. č. 67

HU

6,50 €

TAJÚ

Z JU

E

ILIE

Y PR

TV

2

ŽIVO

IEZD

HN

3

OVA MAĕ

Leto

VEK

3+ Obj. č. 68

LICE

KRAS

Obj. č. 70

6,50 €

ISBN 978-80-8139-038-8 Rozprávková zimná krajina plná inšpirácie predstavuje ročné obdobie plné sviatkov, snehových radovánok a detskej radosti. Interaktívne úlohy sa zameriavajú na spoznanie činností typických v predvianočnom období. Podporujú detskú zvedavosť a  pozitívny vzťah k  zvykom a  tradíciám ako je príchod Mikuláša, pečenie koláčikov či zdobenie vianočného stromčeka.

1

A JE ZIM

VNÁ ÿARO

ADVE

DÁR

LEN

Ý KA

NTN

2

EM PEÿI

Porovnaj a priraď ! Seek and Compare Suchen und Vergleichen

Vek Age Alter

MAM

TKU

NA LEHÁ

U

KRÍKO

OVOU

KU

VODO

NA PONÍ

M S DAŽĎ

OM

NA LÚKE

ZA FÚRIK

STOL

Jeseň

ISBN 978-80-8139-036-4 Atraktívne letné činnosti znázornené v úlohách priam deti volajú do  aktivít, v  ktorých prebádajú čaro prírody v letnom období. Tematická rôznorodosť prírody rozvíja detskú predstavivosť. Dieťa si tvorí nové poznatky o prírode a jej javoch, prostredníctvom letných aktivít znázornených v  úlohách si rozširuje slovnú zásobu a zlepšuje komunikačné schopnosti.

1

KY CHÚħ É POZJESħ! A INTOM NA LIħ, PO RZLI BA ZMJSKÔR OD NA

2

TE E! V LEJLEPŠI NA E SA DE ÁM O BU LET HRTO TO

VAÿK

E SI

3

BERM

FUKO

ISBN 978-80-8139-037-1 Úlohy rozvíjajú poznanie dieťaťa o prírodných javoch typických na jeseň. Podporujú bádateľské aktivity, tvorbu otázok a hľadanie odpovedí. Pri riešení úloh si dieťa rozvíja vedomosti nielen o  prírode, sviatkoch a  tradíciách, ale sa zoznámi aj s  obľúbenými činnosťami ako sú výroba figúrok z gaštanov, lampášov či svetlonosa z tekvice.

Jeseň

VEK

Y

3+ Obj. č. 69

NA

ZO

1

STY TOV É LIZY Z LIS OBRA SENN JERÁ BAME VY

6,50 €

ISBN 978-80-8139-024-1 Interaktívne úlohy sa zameriavajú na rozvoj procesu analýzy, vyhodnotenia a  priradenia správnych symbolov. Rozvíjajú vnímanie logických súvislostí, priestorovú orientáciu, slovnú zásobu a  podporujú spoznávanie geometrických tvarov.

3+

Veľké alebo malé?

Rýchle alebo pomalé? Oblé alebo hranaté?

VEK

Obj. č. 63

OCE

AN

A VI

EN

3

a

3+

3

E

NA STOL

6,50 €

Porovnaj a priraď

Múk

VEK

PRED

NA

AMI

ZA DVER

M

PRED

6,50 €

a vičk ec, lasto čka škor st, kuku ian, boc žltochvo , ý rad: horn ý rad: haja doln

Zima Zima

NA POHO

NA DEKE

ZA PSOM

IČKOU

PRED

Leto

ISBN 978-80-8139-035-7 Vzdelávacie úlohy sú zamerané na zoznámenie sa s typickými znakmi jari, rozvíjajú poznanie prírodných javov. Pozorovaním obrázkov a  riešením úloh si dieťa rozvíja koncentráciu na detaily a rozdiely, vytvára si komplexnejšiu predstavu o  rôznorodosti ročného obdobia. Interaktívne úlohy sú spracované v  kontexte Veľkej noci a činností, ktoré sa s týmto sviatkom spájajú. VTÁK

ZA

IČKOU

A

6,50 €

1

2

DOM

ĽAVK

VKE

ZA OTCO

M

ZA KRÍKO

POST

OM

PRED

LANO

JAZIE

1

2

3

6,50 €

www.vnimavedeti.sk

4+ Obj. č. 71

6,50 €

2

YA AN GAŠTKÁ. ME IERAT ZV IERA E SI ZBRO BM

DE ŽALU

PÁŠ

VY

3

LAM BIħ ħ? VYRO ZERA SI BUDÚ VY O AKO Š, AK VIE

a , brez vtáčia ina an, dub gašt vŕba, jarab , ý rad: horn ý rad: buk doln

basales Training

3+

1

PRED

ŠMYK

RKO

STRE

Jar

VEK

M

OM STOL

EĽOU

PRED

TOČ

KOLO

ZA SUDO

é tsk O De DL

6,50 €

Jar

PRED

Obj. č. 66

O

PIESK

PLOT

KOMÍ

3+

IEZKY

3

N

SO ŠTÍTO

VEK

OVISK

SKU IHRI AČKA NA HOJD M

STRO

ŠILTO ÍK

STOL

ISBN 978-80-8139-034-0 Vzdelávacie úlohy, zobrazujúce každodenné a pre dieťa známe činnosti, rozvíjajú u dieťaťa základné matematické a informačné poznatky. Rozširujú slovnú zásobu a koncentrujú sa na určenie polohy objektov v priestore – priestorová orientácia. Rozvíjajú presné myslenie a  argumentáciu dieťaťa v rôznych prostrediach.

Kde som?

PREL

INY

KVET

NIK

TRÁV

SA

TERA

M

MYDL

KA LAVIČ

OKNO

Obj. č. 65

ŽKY

PONO

O

TIELK

OD

ZÁCH

STOL

2+

O

HREB

I PEĕN

A

LAMP

VEK

Kde som?

ISBN 978-80-8139-033-3 Úlohy sa zameriavajú na rozvoj orientácie v blízkom okolí. Dieťa sa zoznamuje s prostredím, v ktorom žije a komunikuje o predmetoch, ktoré sa tam prirodzene nachádzajú. Učí sa primerane používať pojmy, vytvára si asociácie medzi činnosti a predmetmi. Získava tiež pozitívny vzťah k športovým aktivitám a učí sa rešpektovať spoločné životné prostredie človeka v prírode.

TRIČK

NA HRAČ

DEBN

POST

Svet okolo nás

stave

6,50 € Svet okolo nás

ISBN 978-80-8139-032-6 Prostredníctvom spoznávania najbližšieho – domáceho prostredia, denného režimu, stravovacích návykov, oblečenia a množstva ďalších informácií si dieťa rozvíja základnú orientáciu v každodenných činnostiach človeka, rozširuje bežnú slovnú zásobu a zlepšuje komunikačné schopnosti. Úlohy podporujú tvorbu logických súvislostí medzi predmetmi a činnosťami.

bnica

lienk

Veľké alebo malé? ISBN 978-80-8139-039-5 Interaktívne úlohy prinášajú slovnú zásobu v oblasti dopravných prostriedkov, zvierat a rôznych predmetov, pri ktorých sa zameriavajú na porovnávanie ich rýchlosti, veľkosti a tvaru. Rozvíjajú schopnosť porovnávania a  logického zhodnotenia situácie. Posilňujú zrakové vnímanie, vytvárajú množstvo komunikačných situácií.

1

y tvar bné Fare

bky,

, ry

2

Ryby

Āky rybi

y

3

Kruh


4+ Inovačný vzdelávací systém LÜK má svoje stabilné miesto vo vzdelávaní detí vo viacerých európskych krajinách. LÜK je praxou overený, zmysluplný systém edukačných hier, činností a úloh, vhodný (nielen) pre deti od 2 – 13 rokov. MiniLÜK je autokorektívna didaktická pomôcka (pre deti od 4 do 7 rokov), ktorá spolu s učebnou úlohou poskytuje priamu spätnú väzbu – je postavená na  princípoch autokorektívnej spätnej väzby. Technika práce s  autokorektívnou pomôckou je založená na  vlastnej aktivite dieťaťa a umožňuje vo vysokej miere rozvoj jeho kľúčových schopností. MŠ VVaŠ SR udelilo všetkým pracovným zošitom odporúčaciu doložku (www.vnimavedeti.sk).

Z čoho sa skladá miniLÜK?

Ako pracovať s miniLÜK?

Neoddeliteľnou súčasťou učebného systému miniLÜK je plastový rámik s 12 dielikmi a interaktívne pracovné zošity s úlohami.

Úlohy z pracovného zošita je možné riešiť len s rámikom miniLÜK®. Ako to funguje: Obrázky na tejto strane predstavujú návod ako pracovať s interaktívnymi pracovnými zošitmi miniLÜK®. Úlohy sa nachádzajú na nasledujúcich dvojstranách. Otvor zošit a polož na jeho spodnú stranu priehľadný

kryt plastového rámika tak, aby bolo v každom štvorčeku vidieť 1 obrázok. Na hornej strane vidíš ako predlohu obrázok so žltým hradom. Rovnaký obrázok so zeleným hradom nájdeš na spodnej strane zošita v štvorčeku s číslom 9. Vyber diel s číslom 1

a umiestni ho na priehľadný kryt na štvorček s číslom 9. Podobne umiestniš všetkých 12 dielov na priehľadný kryt prekrývajúci jednotlivé štvorčeky. Plastový rámik zavrieš a otočíš tak, aby si videl obrazec znázornený na druhej strane

dielov s číslami. Ak sa obrázok zhoduje s predlohou v zošite, všetky úlohy sú vyriešené správne. Ak sa obrázok líši, musíš úlohy vyriešiť ešte raz... Veľa šťastia!

Princípy zmysluplného učenia sa s didaktickou pomôckou miniLÜK: Aktívnosť – miniLÜK aktivizuje učebný potenciál dieťaťa/žiaka, kľúčová je činnosť dieťaťa ako učiaceho sa subjektu. Situovanosť učenia sa – pri hre sa navodzujú rôzne sociálne situácie, v  ktorých dieťa/žiak musí svoje prekoncepty využívať a aktívne s nimi pracovať. Dieťa sa v  činnosti učí kooperovať s  rovesníkmi, učiteľkou a inými dospelými, a zároveň si plánuje činnosti ako sú sebavyjadrovanie, sebakontrola, sebahodnotenie či reagovanie na seba samého. Autoregulatívnosť učenia sa – dieťa/žiak sa stáva aktérom svojho vlastného učenia sa. Cielenosť – v činnosti sa dieťa/žiak učí stavať si reálne ciele primerané svojim schopnostiam. Kumulatívnosť učenia sa – obsah didaktickej pomôcky je rozpracovaný tematicky, ale aj podľa vzdelávacích celkov: jazyk a komunikácia, matematika a informácie, človek a  spoločnosť. Učebný systém prináša tiež aplikačné poznatky o  využití v  predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Riešenie edukačných úloh stimuluje rozvoj vnímania a poznávania, vytvára prepojenie medzi jednotlivými zmyslovými vnemami za  účasti pamäte, pohybu a  myslenia. Zdokonaľuje schopnosť spracovania informácií, rozvíja analytické a logické myslenie a celkovú mentálnu výkonnosť. V  spracovaných úlohách sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové potencionality dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť a poznanie. Učebné úlohy rozvíjajú schopnosť orientovať sa v priestore.

 Obsahuje 12 plastových dielikov  Veľkosť: 26 x 13 cm

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Obj. č. 30

Obj. č. 31

9,90 €

6,50 €

Malá škola zraku a logiky 1

Malá škola zraku a logiky 2

Moje prvé peniaze

ISBN 978-80-8139-016-6

ISBN 978-80-8139-017-3

ISBN 978-80-8139-013-5

Učebné úlohy sú zámerne graficky spracované v podobe tabuliek – stimulujú aktivitu ľavej polovice a zároveň prepojenie s pravou polovicou mozgu. Zadania ponúkajú tvorivé riešenia rozmanitých problémov, úloh a  situácií z  bežného života, používanie algoritmov pri osvojovaní princípu postupnosti, striedania jednotlivých, na seba nadväzujúcich krokov činnosti.

Interaktívny pracovný zošit obsahuje rôzne kombinačné cvičenia, ktorých vizuálne informácie sú vzájomne prepojené. Dieťa sa učí svoje prostredie vizuálne vnímať aj porovnávať a analýzou získaných informácií zvyšovať kombinačnú kapacitu svojej mysle. Úlohy sú zámerne graficky spracované v podobe tabuliek – stimulujú aktivitu ľavej polovice a zároveň prepojenie s pravou polovicou mozgu. V spracovaných úlohách sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové potencionality dieťaťa predškolského veku a opierajú sa o detskú skúsenosť a poznanie.

Interaktívny pracovný zošit s vzdelávacími úlohami sa zameriava na  spoznávanie eura, jednotlivých mincí, ako nimi platiť a ako peniaze šetriť. Učí ceny porovnávať a uvedomiť si, že cena závisí od množstva a kvality... Rozvíja matematickú gramotnosť – sčítanie a odčítanie, finančnú gramotnosť a rozlišovaciu schopnosť na  základe typických znakov eura. Učebné úlohy sú stanovené mierne nad hranicu rozvojových možností detí predškolského veku a  stimulujú vo výchovno-vzdelávacej činnosti rozvoj potenciálu, s ktorým disponuje. Zasahujú do vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami. Rozvíja u detí matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémoch v každodenných situáciách.

6,50 €

6,50 €

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Obj. č. 34

6,50 €

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Poznávame čísla do 10

Počítame do 10

ISBN 978-80-8139-014-2

ISBN 978-80-8139-047-0

ISBN 978-80-8139-045-6

S číslami sa deti stretávajú od útleho veku. Číslom je označený dom v ktorom bývajú, čísla sú na peniazoch, za ktoré nakupujeme, číslom označujeme svoj vek. Číslo vnímame nielen ako hodnotu, ale aj ako počet (napríklad počet bodiek na hracej kocke). Interaktívny pracovný zošit sa zameriava na poznávanie čísel do 12, označovanie daného počtu správnym číslom a názorne oboznamuje deti s prvými základnými spojmi sčítania a odčítania v obore do 6.

Matematika je pre mnohých prvákov očarujúca krajina, ktorá spája reálny svet a konkrétne predstavy v ňom s imaginárnym svetom čísel a vzťahov medzi nimi. Aby sme toto prvotné očarenie podporili, pripravili sme pre prvákov interaktívny pracovný zošit, ktorý ponúka úlohy s gradujúcou náročnosťou, čím umožňuje ľahké zvládnutie základných matematických spojov do 10. ý Autokorektívna forma zošita odbúrava stres z p prvých možných neúspechov a podnecuje k nácviku pieť a zažiť základných spojov do 10 v snahe uspieť pocit úspechu.

6,50 €

NK

Vhodné pre deti od 5 rokov.

VI

NO

6,50 €

Obj. č. 37

NO

A NK

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Obj. č. 36

VI

Súbor cvičení zameraných na čas a hodiny naučí dieťa a žiaka poznávať a chápať základné časové zákonitosti. Rozdelenie dňa na predpoludnie a popoludnie, deň a noc a jednotlivé časové jednotky – minúty, štvrťhodiny, polhodiny a hodiny, sú systematicky spracované vo viac ako 160 cvičeniach a  obrázkoch s  ciferníkom s  hodinovými ručičkami. Interaktívny zošit dáva žiakovi možnosť časovo rozlíšiť a  popísať celodenný režim a  aktivity. Súbor komplexne a  didakticky spracovaných úloh tak rozvíja logické myslenie, orientáciu v  čase a  priestore a  komunikačné zručnosti. Učebné úlohy zasahujú vzdelávaciu oblasť Príroda a spoločnosť.

A

Koľko je hodín?

Bezpečne v cestnej premávke

Rozvoj reči

ISBN 978-80-8139-044-9

Pešo, na bicykli i na korčuliach

ISBN 978-80-8139-046-3

Interaktívny pracovný zošit deťom približuje množstvo rozmanitých situácií, ktoré môžeme v meste zažiť. Spoznávame verejné budovy, dopravné prostriedky a cestnú premávku, obchodné domy, učíme sa, ako sa správať na ulici či na detskom ihrisku. V meste tiež navštívime ZOO, prírodovedné múzeum a spoznáme profesie príznačné práve pre život v meste. Autokorektívne karty sú doplnené o písané pomenoj j vania jednotlivých objektov a osôb, čím rozvíjajú tateľskú u detí slovnú zásobu a podporujú čitateľskú gramotnosť.

ISBN 978-80-8139-048-7

Rozvoj reči je súčasťou vývinu osobnosti dieťaťa a jeho komunikačných zručností. Správna artikulácia, výber vhodných slov, tvorba viacslovných konštrukcií a rozširovanie slovnej zásoby sú predpokladom zdravého vývinu dieťaťa a školskej zrelosti. Interaktívne úlohy približujúce pestrosť slovenského jazyka predstavujú súbor aktivít, ktorých cieľom je rozvíjať u detí predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť a zlepšovať celkové komunikačné schopnosti. Vhodné pre deti od 5 rokov.

www.vnimavedeti.sk

NK

6,50 €

VI

VI

Vhodné pre deti od 5 rokov.

NO

6,50 €

A

Obj. č. 40

NO

A

Cesta do materskej či základnej školy, obchodu, na  krúžky... každodenne sa stávame priamymi účastníkmi cestnej premávky. Ako tieto situácie bezpečne zvládať, deťom v  interaktívnom pracovnom zošite vysvetľuje myšiak Hryzo so svojimi kamarátmi. Deti sa s  ním naučia poznávať niektoré dopravné značky, ukáže im, ako používať bezpečnostné prvky, ako sa správne chovať pri jazde na bicykli. Oboznamujú sa ami, aj s niektorými dopravnými prostriedkami, s rôznymi povolaniami, pri ktorých saa tieto prostriedky využívajú.

NK

Obj. č. 39

NK VI

Vhodné pre deti od 5 rokov.

A

V meste

NO

6,50 €

ISBN 978-80-8139-015-9

 Ľahko udržiavateľný

Obj. č. 33

Obj. č. 38

 Univerzálny pre všetky interaktívne  Odolný materiál

Obj. č. 32

6,50 €

Bystrá myseľ predškoláka 1

pracovné zošity miniLÜK

Vhodné pre deti od 5 rokov.

Obj. č. 35

Rámik miniLÜK R


Hubelino, to je predovšetkým zábava. Pre deti aj pre dospelých... Atraktívna stavebnica je ľahko aplikovateľná v konštruktívnych a tvorivých hrách detí v predškolskom veku. Poskytuje príležitosť tvoriť a zároveň inšpiruje k hľadaniu viacerých dráh pre guľôčky.

Hubelino prináša...

Hubelino rozvíja...

 experimentovanie a bádateľstvo  neobmedzené hracie varianty  zmyslové skúsenosti  kvalitu v každom detaile  farebnosť, dynamiku a stabilnú konštrukciu

Stavebné diely z umelej hmoty sa dajú použiť aj v kombinácii s inými podobnými stavebnicami. Sú vyrobené v Nemecku, z kvalitného a ekologicky šetrného materiálu, môžu sa umývať alebo prať aj pri teplote 40°C.

 predstavivosť, fantáziu a tvorivosť  manipulačné schopnosti a zručnosti, jemnú motoriku  logické myslenie  zmysel pre detail  schopnosť vopred plánovať a premyslieť postup stavby  socializáciu, kooperáciu pri stavbe, koordináciu spoločného úsilia  vzájomné vzťahy a súdržnosť

Hubelino – veľká dráha

Hubelino Basis  ideálne pre deti od 3 rokov  obsahuje 2 stavebné podložky, 5 guľôčok a stavebný postup

79 4x

39x

2x

9x

4x

4x

89

106

3x

5x

7x

8x

3x

8x

Hubelino – stredná dráha

39

7x

4x

9x

10x

3x

11x

5x

20x

25x

dielov

22x

12x

15x

Hubelino – stavebný set

Hubelino – malá dráha

24

29

50

30

105

dielov

dielov

dielov

5x

10x

5x

120

15x

dielov

5x

4x

5x

5x

3x

3x

10x

20x

5x

40x

5x

5x

15x

5x


90 19,

Memolino Čísla

Hubelino Počítanie

S farebnými dielikmi stavebnice dieťa zábavne a s ľahkosťou preniká v tvorivej činnosti do sveta čísel od 1 do 10. Na jednotlivých obrázkoch sa postupne učí určovať počet predmetov a živočíchov v číselnom rade vzostupne aj zostupne, od  1 do  10 (3 kačice, 7 kvietkov, 6 banánov...). Manipuluje s  dielikmi a  spája ich s  daným počtom, priraďuje ich, tvorí skupinu predmetov s  určeným počtom, usporadúva a počíta zobrazené predmety na jednotlivých dielikoch stavebnice. Stavebnica prináša množstvo matematických úloh a  situácií, v ktorých má dieťa možnosť porovnávať a rozvíjať svoju priestorovú orientáciu, pozorovať farebné variácie predmetov a  komunikovať o  nich. Aktívna hra u  dieťaťa rozvíja matematickú gramotnosť, vizuálnu pamäť s dôrazom na rozlišovanie detailov a priestorovej predstavivosti, porovnávanie podobností a rozdielov predmetov, tvorivé myslenie a jemnú motoriku. Hra obsahuje 70 dielikov a podložku.

Prvé počítanie s využitím všetkých čísel a matematických znamienok sa stáva s  Hubelino Pocitanie zábavou i  výzvou. Dieťa si rozvíja základy matematiky, stavebnicové kocky ponúkajú nekonečné množstvo možných príkladov. Zoznamuje sa so znakmi plus, mínus a rovná sa, rozvíja logické myslenie, pamäť, koncentráciu a jemnú motoriku. Hra obsahuje 70 farebných kociek a podložku.

Domino Zvieratá

Domino Klasik

Spoločensko-zábavná hra, ktorá podporuje logické myslenie, priestorovú orientáciu a jemnú motoriku. Učí dieťa plánovať a hľadať rozličné riešenia. Výhodou je pripevnenie domino dielikov na podložku. Hra obsahuje 32 dielikov a podložku.

Domino je hra, ktorú pozná celý svet. Spoločensko-zábavná hra podporuje logické myslenie, priestorovú orientáciu, pozornosť a jemnú motoriku. Učí dieťa plánovať a  hľadať rozličné riešenia. Dieťa sa hrá vo dvojici, učí sa dodržiavať pravidlá v hre. Hra obsahuje 35 dielikov a podložku.

95 , 2 1

5 6,9

95 , 4 1

95 12,

Quadrolino Mini

Quadrolino Maxi

Quadrolino je skutočnou výzvou. Kruh na kruh, trojuholník na trojuholník, z bodu do bodu a obdĺžnik na obdĺžnik... Tvary sa musia zhodovať na  všetkých štyroch stranách. Aktívnou činnosťou si dieťa precvičuje zrakové vnímanie, orientáciu v  priestore, koncentráciu, logické myslenie a kombinatoriku. Vkladaním kociek na podložku si precvičuje jemnú motoriku. Manipulácia s  kockami je veľmi jednoduchá, výhodou je ich pripevnenie na podložku. Hra obsahuje 9 farebných kociek a podložku.

Quadrolino Mini je výzvou, Quadrolino Maxi je však skutočným „orieškom“. Aj tu je potrebné priraďovať kocky tak, aby vznikli trojuholníky, kruhy a obdĺžniky v  rovnakých farbách, a  tvary sa musia zhodovať na  všetkých štyroch stranách. Aktívnou činnosťou si dieťa precvičuje zrakové vnímanie, orientáciu v  priestore, koncentráciu, logické myslenie a kombinatoriku. Vkladaním kociek na podložku si dieťa precvičuje jemnú motoriku. Manipulácia s  kockami je veľmi jednoduchá, výhodou je ich pripevnenie na podložku. Hra obsahuje 25 farebných kociek a podložku.

95 16,

Puzzle kocka

Sudoku

Zvieratá, dopravné prostriedky a stavebné stroje na 3D puzzle kocke. Puzzle kocka Dopravné prostriedky Puzzle kocka Zvieratá

Logická hra, obľúbená medzi deťmi aj dospelými, ktorá rozvíja logické myslenie a trpezlivosť. 16 farebných dielikov ponúka množstvo kombinácií na riešenie. Pri riešení dieťa hľadá vzájomné väzby medzi farebnými dielikmi podľa zadanej predlohy. Manipulácia s dielikmi je veľmi jednoduchá a výhodou je ich pripevnenie na podložku. Hra obsahuje 16 dielikov, podložku a predlohy.

Stavebnica prispieva k rozvoju predstavivosti a  zlepšeniu postrehu pri všímaní si detailov na jednotlivých dielikoch puzzle. Rozvíja tiež trpezlivosť, samostatnosť v uvažovaní, systematickosť krokov pri skladaní obrázku a jemnú motoriku. Stavebnica obsahuje 6 dielikov.

5 4,9

5 4,9

Stavebnica Medvede 5 9,9 Dieťa skladá medvede zo 4 kvádrov s farebnými obrázkami na obidvoch stranách. Stavebnica prispieva k rozvoju detskej predstavivosti a zlepšeniu postrehu pri všímaní si detailov na jednotlivých častiach kvádrov. Rozvíja tiež trpezlivosť, samostatnosť v uvažovaní, systematickosť krokov pri skladaní obrázkov a jemnú motoriku. Rozvíja zrakové vnímanie - farby, vnímanie častí a celku a zrakovú pamäť. Vďaka obojstranným obrázkom môže dieťa medvede zložiť v rôznych kombináciách. Medveď usmiaty so slnečnými okuliarmi, medveď ospalý, medveď šikovný, čo rád cvičí... Milé medvede sa rýchlo stanú kamarátmi každého dieťaťa! Stavebnica obsahuje 12 dielov.

95 , 4 1

Stavebné podložky

Vedierko

Stavebné podložky ponúkajú možnosť rozšírenia stavebnej plochy ktorejkoľvek guľôčkovej dráhy či ďalších produktov využívajúcich podložku. Sú kompatibilné s ďalšími hernými systémami. Hubelino prináša stavebné podložky v troch rozmeroch: malá 22 x 16 cm stredná 44 x 32 cm veľká 88 x 64 cm Farebné varianty podložky: modrá, zelená

Vedierko obsahuje 100 farebných kociek určených na rozšírenie stavebnej konštrukcie pre guľôčkové dráhy HUBELINO. Čím väčšia konštrukcia, tým väčšia zábava...

5€

3,9

malá

5€

5,9

stredná

5€

9,9

veľká

90 , 1 2


VZDELÁVACIE HRY Magnetická stavebnica MAGNETICS

Svietiaca mozaika LUMIPEG Kreatívna stavebnica s podsvieteným pracovným panelom je určená na vytvorenie pestrofarebnej mozaiky z rôznych farieb. Dieťa vkladá do osvetleného panelu farebné kolíky a vytvára tak obrázky podľa vlastnej fantázie alebo podľa ilustračnej predlohy. Neuveriteľne variabilná hra rozvíja jemnú motoriku, koordináciu oko – ruka, zmysel pre detail, priestorovú orientáciu a fantáziu. Svietiaca mozaika LUMIPEG obsahuje 240 kolíkov v 6 transparentných farbách (40 ks/1 farba). Vďaka praktickému dizajnu je mozaika ľahko prenosná.  odporúčaný vek: 3 – 6 rokov Poznámka: Batérie nie sú súčasťou balenia.

Stavebnica pozostáva z 36 veľkých stavebných dielov, ktoré deti ľahko uchopia a  jednoducho s  nimi manipulujú. Stavebné diely obsahujú vnútorný magnet, ktorý medzi nimi vytvára silný magnetický spoj. Stavebnica MAGNETICS rozvíja u detí predstavivosť a priestorovú orientáciu, možno ju využiť pri učení základných farieb a  pri pokusoch s  magnetizmom. Stavebnica MAGNETICS deťom prináša okrem zábavy a skúsenosti s magnetizmom aj objavovanie ďalších zákonitostí.  odporúčaný vek: 3 – 6 rokov.

0 64,9

0 39,5

Vizuálne panely Hra je vizuálnou didaktickou pomôckou, prostredníctvom ktorej dieťa spoznáva znázornené udalosti a situácie v  čase a  priestore. Úlohou dieťaťa je vkladať do  vizuálnych panelov laminované karty podľa správneho chronologického poradia. Rám panelov je možné postaviť na stôl alebo upevniť na stenu. Vizuálne panely umožňujú vytvárať časové plány, časovú a dejovú postupnosť rôznych príbehov. Pomáhajú dieťaťu pochopiť sled udalostí v priebehu deja. Hra je odporúčaná aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Hygienické návyky

Krátke príbehy 1

Krátke príbehy 2

Vizuálne panely znázorňujú časovú a dejovú postupnosť pri každodenných aktivitách v  rámci osobných hygienických návykov. Dieťa rozširuje svoje poznatky, rozvíja logické myslenie a reč. Hra obsahuje:  6 sérií (3 až 7 kariet), spolu 36 laminovaných kariet 5x5 cm  odporúčaný vek: 2 – 7 rokov

Vizuálne panely znázorňujú časovú a dejovú postupnosť pri každodenných aktivitách, sledovanie ročných období, proces starnutia človeka, vývoj rastliny, denný režim, obliekanie či dopravné situácie. Hra obsahuje:  8 sérií (3 až 6 kariet), spolu 36 laminovaných kariet 5x5 cm  odporúčaný vek: 2 – 7 rokov

Vizuálne panely zobrazujú jednoduché situácie pre základné pochopenie dejových a časových súvislostí v  oblasti športových aktivít, recyklácie odpadov, určovania chronológie deja pri stravovaní, v  procese starnutia a  mnohých ďalších. Hra obsahuje:  12 sérií (3 karty), spolu 36 laminovaných kariet 5x5 cm  odporúčaný vek: 2 – 7 rokov

€ 0 9 , 58

0 58,9

€ 0 9 , 58

Variabilné pexeso

Variabilné pexeso pre školy

Variabilné pexeso sa skladá z pevného plastového rámika s otvormi pre laminované karty znázorňujúce obrázky zvierat, ľudského tela, číslice, písmená, rôzne symboly a  iné. Laminované karty s  obrázkami sa vkladajú do rámika a otvory sa prikryjú plastovými klobúčikmi. Dieťa postupne odkrýva dvojice obrázkov. Ak nájde dva rovnaké obrázky, klobúčiky si necháva. Cieľom je získať čo najviac klobúčikov. Hra je určená pre 2 hráčov. Vzdelávacia a zábavná hra pomáha rozvíjať pamäť, koncentráciu, zmyslové vnímanie, priestorovú orientáciu a zábavnou formou rozvíja slovnú zásobu. Variabilné pexeso je zamerané na zrakové rozlišovanie, vnímanie častí, celku a farieb. Hra obsahuje:  1 plastový rámik, 12 laminovaných kariet s obrázkami na témy zvieratá, ľudské telo, predčitateľská a predmatematická gramotnosť...  odporúčaný vek: 2 – 6 rokov

Hra obsahuje viac plastových rámikov aj viac hracích kariet s rôznorodým obsahom. Je určená predovšetkým pre väčšie hracie skupiny, napríklad pre materské školy. Hra obsahuje:  4 plastové rámiky, 24 laminovaných kariet s rôznorodým obsahom  odporúčaný vek: 2 – 6 rokov

€ 0 5 , 33

0 69,0 www.vnimavedeti.sk


VZDELÁVACIE HRY Magnetické tabuľky Cieľom hier s magnetickými tabuľkami je ukázať ten najvhodnejší spôsob zvládania každodenných situácií. Magnetické tabuľky s  rôznymi scénami zámerne obsahujú 6 nesprávnych situácií, pričom úlohou dieťaťa je ich identifikovať a  opraviť pomocou magnetických obrázkov. Každá zo 4 magnetických tabuliek má rám inej farby, prislúchajúce správne riešenia v  podobe 6 magnetických obrázkov majú rám v rovnakej farbe. Magnetické tabuľky sú didaktické hry na  rozvoj jazykovej gramotnosti, logického a  kritického myslenia a  priestorovej gramotnosti. Sú určené na  získavanie nových poznatkov z každodenného života.  odporúčaný vek: 3 – 7 rokov

Bezpečne doma a na ihrisku Didaktická hra obsahuje 4 ilustrované scény (magnetické tabuľky), ktoré zobrazujú situácie súvisiace s  možným nebezpečenstvom v domácom prostredí – v kuchyni, v kúpeľni, v dielni a na ihrisku. O daných situáciách je vhodné viesť s dieťaťom dialóg. Hra obsahuje:  4 magnetické tabuľky 30 × 20 cm  24 magnetických obrázkov 5 × 3 cm  didaktický manuál

€ 0 5 , 25

Bezpečnosť na ceste

Pravidlá slušného správania

Ekológia

Didaktická hra na tému dopravná výchova. Hra obsahuje 4 ilustračné scény (magnetické tabuľky) zobrazujúce členov rodiny v rôznych dopravných situáciách: chôdza na  ulici, jazda na  bicykloch, cesta zo školy a cestovanie v aute. Dieťa sa učí pochopiť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Hra obsahuje:  4 magnetické tabuľky 30 × 20 cm  24 magnetických obrázkov 5 × 3 cm  didaktický manuál

Didaktická hra na tému slušné správanie v  spoločnosti. Hra obsahuje 4 ilustrované scény (magnetické tabuľky), ktoré zobrazujú rad nesprávnych situácií. Tieto má dieťa odhaliť a prostredníctvom magnetických obrázkov chybu napraviť. Scény znázorňujú školské prostredie: v triede, v jedálni, na ihrisku a v zábavnom parku. Hra obsahuje:  4 magnetické tabuľky 30 × 20 cm  24 magnetických obrázkov 5 × 3 cm  didaktický manuál

Didaktická hra na tému životné prostredie a  environmentálna výchova. Hra obsahuje 4 ilustrované scény (magnetické tabuľky), ktoré zobrazujú situácie súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov. Viacerí hráči môžu viesť na dané témy dialóg. Hra podporuje vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podnecuje dieťa správať sa ekologicky. Témy magnetických tabuliek: ako produkovať menej odpadu, triedime odpad, zber odpadu a recyklácia odpadu. Hra obsahuje:  4 magnetické tabuľky 30 × 20 cm  24 magnetických obrázkov 5 × 3 cm  didaktický manuál

0 25,5

0 25,5

Magnetické anipuzzle

0 23,0

Na magnetickú kartu deti skladajú zvieratá, ktoré sú rozdelené na tri časti. Následne môžu pod zložené obrázky napísať ich názvy. Text sa dá jednoducho zmazať a prepisovať. Hernú plochu môže dieťa používať v horizontálnej aj vertikálnej polohe, umiestniť sa môže napríklad na chladničku či magnetickú tabuľu. Hra rozvíja zrakové vnímanie, koncentráciu, predstavivosť, priestorovú orientáciu a slovnú zásobu. Hra obsahuje:  24 magnetických častí zvierat, 1 magnetický herný plán, 1 pero s plstenou gumou a ilustrovaný návod  odporúčaný vek: 3 – 6 rokov

MimiQ MimiQ je zábavná kartová hra, v ktorej sa komunikuje prostredníctvom mimiky. Výrazy tváre a grimasy, ktoré musia hráči napodobniť pri pýtaní si kariet, prinášajú skvelú zábavu. V  tejto hre je dokonca povolené vyplazovať jazyk na protihráča!  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

€ 8,00

0 25,5

NA SKRÝVAČKU

Little Storm Little Storm je zábavná a vzdelávacia hra pre najmenších. Je to meno hlavnej postavičky, ktorá sprevádza hráčov počas celej hry. Deťom sa veľmi páči a ľahko sa s ňou stotožňujú. Úlohou hráčov je dostať všetky svoje kartičky so symbolmi na hraciu plochu s rovnakými symbolmi. Kto tak spraví ako prvý, vyhráva...

CESTOVANIE Deti sa učia pomenovať všetky druhy dopravných prostriedkov lode, lietadlá, bicykle, autá, autobusy... Hra rozvíja koncentráciu, zrakové vnímanie, priestorovú orientáciu a slovnú zásobu. Motivuje dieťa rozprávať príbeh, reprodukovať prežité aj fiktívne situácie hráčov, ako aj rešpektovať pravidlá. Hra obsahuje:  hracie podložky pre 5 hráčov  20 hracích kariet  odporúčaný vek: 2,5+

Little Storm sa zahral na skrývačku a  úlohou dieťaťa je určiť a  správne pomenovať jeho polohu. Dôraz sa kladie na  správnu orientáciu v priestore a rozvoj jazykových schopností detí. Hra rozvíja koncentráciu, zrakové vnímanie, priestorovú orientáciu a použitie správnych predložkových väzieb. Dieťa sa učí hrať v skupine hráčov, ako aj rešpektovať pravidlá. Hra obsahuje:  hracie podložky pre 5 hráčov  20 hracích kariet  odporúčaný vek: 2,5+ 5+

0 19,0

0 19,0

www.vnimavedeti.sk


KREATÍVNY MATERIÁL Kinetický piesok Nový piesok, ktorý dýcha pohybom... Detské dlane pocítia nečakaný zážitok. Piesok je veľmi príjemný a hebký na dotyk, ľahko sa tvaruje. Podporuje rozvoj jemnej motoriky prstov a  rúk,  rozvíja kreatívne schopnosti detí. Pri modelovaní sa piesok nedrolí a nezostáva na rukách. Kinetic Sand je na 98 % čistý piesok, je ekologický, hygienický, netoxický, nemastný, nelepí sa, je zmývateľný vodou, stále vlhký, určený na opakované použitie, a  je skutočný! Kinetický piesok:  je modelovací materiál pre školy aj domácnosti  podporuje hru a kreativitu  je vhodný na terapeutické aktivity  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

0 16,5

0 49,9

1 kg balenie

5 kg balenie

Modelovacia nádoba Biela modelovacia nádoba z pevného plastu na aktivity s kinetickým pieskom a modelovacou hmotou Shape It!. Rozmery: 25 x 25 cm

0 58,5

€ 0 5 , 9

9 kg balenie

Modelovacia hmota Shape It! Modelovacia hmota Shape It! je revolučný materiál, ktorý má rovnaké vlastnosti ako mokrý piesok. Shape it! však nikdy nevyschne, nemení vymodelovaný tvar a neabsorbuje vodu. Vymodelujte si akékoľvek tvary podľa vlastnej fantázie a môžete si ich aj zapiecť v rúre. Modelovacia hmota Shape It! je v ponuke v niekoľkých pestrých farbách. Shape It! neobsahuje glutén, neobsahuje alergény, nikdy nevyschne, nezanecháva škvrny a drží svoj tvar. Ponuka farieb: modrá, červená, zelená, biela, žltá, fialová  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

0 19,9

2 kg balenie

Písmená a čísla – formičky nielen pre predškolákov Abeceda s  veľkými a  malými písmenami a  všetky čísla aj s  matematickými znamienkami sú výbornou pomôckou pre predškolákov aj školákov. S formičkami farebných písmen a s hmotou Shape It! sa zábavnou formou deti naučia písať svoje meno a každú chybu si môžu hneď opraviť. Nakoniec si meno upečú a namaľujú podľa vlastnej fantázie... Dieťa si pri hre rozvíja jemnú motoriku, tvorivosť, koncentráciu a predčitateľskú gramotnosť. Obsahuje:  26 veľkých a 26 malých písmen, čísla 0 – 9 a matematické znamienka  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

€ 0 5 , 22

www.vnimavedeti.sk


KONŠTRUKČNÉ STAVEBNICE Big Builder

Stavebnice Superstructs Stavebnice Superstructs sú pre deti inšpiráciou a motiváciou k zapájaniu vlastnej predstavivosti a  kreativity počas hier. Superstructs sú vyrobené z  veľmi kvalitných materiálov a sú držiteľmi viacerých medzinárodných ocenení vo svete vzdelávacích hier.  Superstructs sú vyrobené z ABS a PE plastov a EVA peny  sú ľahko umývateľné v práčke alebo v umývačke riadu  patria medzi stavebnice s ľahkou aj ťažšou stavebnou náročnosťou  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

Starter Set Stavebnica s víťazným ocenením prináša silné monštrá na kolesách. Deti si môžu postaviť trhač asfaltov – dragster, buginu do piesočných dún alebo monster truck s obrými kolesami. Stavebnica rozvíja predstavivosť, tvorivosť, jemnú motoriku a zmysel pre detail. Praktické balenie umožňuje skladovať všetky časti stavebnice na jednom mieste. Starter Set obsahuje 96 kusov stavebných dielov. Niekoľkokrát bola nominovaná rodičmi za najlepšiu stavebnicu pre deti.  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov

Deti si môžu postaviť žeriav, vysokozdvižný vozík, nákladné alebo úžitkové autá podľa priložených ilustračných plánov. A keď to zvládnu, môžu postaviť úplne iné vozidlo podľa vlastnej fantázie... Stavebnica rozvíja predstavivosť, tvorivosť, manipulačné schopnosti, jemnú motoriku a zmysel pre detail. Praktické balenie umožňuje skladovať všetky časti stavebnice na jednom mieste. Stavebnica obsahuje 126 kusov stavebných dielov. Stavebnica Veľký staviteľ Big Builder získala ocenenia Gold Award (Oppenheim Toy Portfolio), Top 10 aktívna hra pre deti (Dr. Toy), Top 100 najlepšia detská stavebnica (Dr. Toy).  odporúčaný vek: 3 – 99 rokov.

0 49,0

0 39,0

Super Set

Trieda 300

Super Set je 230-dielna stavebnica pre odvážnych! Ilustrovaný manuál ukazuje krok za krokom ako postaviť veľké ruské kolo, kolotoč, žeriav, autá a  omnoho viac! Stavebnica tiež obsahuje 8 veľkých kolies a diely na stavbu zábavných postavičiek. Super Set pomáha deťom pochopiť funkciu a  možnosti kolies, uhly, konštrukcie a rovnováhy.  odporúčaný vek: 4 – 99 rokov

Trieda 300 je určená pre materské aj základné školy. Obsahuje 300 stavebných dielov a prináša hodiny zábavy malým aj veľkým staviteľom v podobe jednoduchých aj náročnejších ramien, kladiek, konštrukcií či kolesových prevodov. Základy fyziky a matematiky sa so stavebnicou Trieda 300 stávajú prirodzenou súčasťou hry a výzvou pre každého konštruktéra.  odporúčaný vek: 4 - 99 rokov

0 79,9

0 44,0

€ € 9 9 , 99

Rozprávková záhrada

Princezná a priatelia

Čarovný svet ružovej Rozprávkovej záhrady sa otvára všetkým dievčatám, ktoré rady snívajú o dobrých vílach s krásnym príbehom. 110-dielna stavebnica obsahuje plastové tyče, konektory, kolieska, ozdobné penové kvety, listy a krídla. Presne to, čo dievčatá s fantáziou potrebujú pre nikdy nekončiacu zábavu. Nechýba ani presný návod na  vytvorenie viacerých rozprávkových motívov. S  Rozprávkovou záhradou si dievčatá rozvíjajú predstavivosť, fantáziu a  jemnú motoriku. Praktické balenie umožňuje skladovať všetky časti stavebnice na jednom mieste. Stavebnica Rozprávková záhrada je kompatibilná s ostatnými stavebnicami Superstructs.  odporúčaný vek: 3 – 7 rokov

Princezná a priatelia je ideálna stavebnica pre dievčatá. 60-dielna stavebnica obsahuje plastové tyče, konektory, kolesá, dekoratívne penové kvety, listy a krídla. Súčasťou stavebnice je 32-stranový návod ako si postaviť princeznú, priateľov či rôzne rozprávkové prostredia, ktoré poskytujú množstvo podnetov pre zábavu. Stavebnica rozvíja detskú fantáziu, predstavivosť, jemnú motoriku a koncentráciu. Praktické balenie umožňuje skladovať všetky časti stavebnice na jednom mieste. Stavebnica Princezná a priatelia je kompatibilná s ostatnými stavebnicami Superstructs.  odporúčaný vek: 3 – 7 rokov

€ 0 5 , 22 www.vnimavedeti.sk


ODBORNÉ PUBLIKÁCIE Každý rok nové tituly... Tvorte s nami

Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku

ISBN 978-80-8139-005-0

ISBN 978-80-8139-018-0 Odporúčacia doložka: 2013-3990/20037:4-919

Didaktické možnosti tvorivej dramatiky - Publikácia sa zameriava na využitie tvorivej dramatiky v  predprimárnom vzdelávaní 5-6 ročných detí. Základným zámerom je prezentovať metódy tvorivej dramatiky v kontexte teórií konštruktivizmu, sociálneho konštruktivizmu, konštrukcionizmu, sociálneho konštrukcionizmu. Súčasťou knihy je DVD s videozáznamom.

Stimulačný program má pomôcť deťom predškolského veku (a učiteľkám, ktoré s  nimi pracujú) rozvíjať oslabené alebo narušené základné schopnosti kognitívneho vývinu a  predchádzať tak možným problémom, ku ktorým z  dôvodu nerozvinutých funkcií pri školských činnostiach môže dôjsť pri osvojovaní si čítania, písania a počítania. Uplatňovanie stimulačného programu dáva možnosť pomôcť týmto deťom..

autori: PaedDr. Alexandra Borovková a Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

autori: Dagmar Bahurinská a Rastislava Brťková

14,90 €

14,90 €

Hráme sa s prierezovými témami

Partnerský stisk rúk

ISBN 978-80-8139-011-1

ISBN 978-80-8139-010-4

Neustále hľadanie hier k prierezovým témam dané Štátnym vzdelávacím programom a prehľadávanie rôznych zdrojov podnietilo autorku k vytvoreniu a  zosumarizovaniu súboru hier. Publikácia ponúka inovatívne hry, ktoré sa prelínajú aktuálnymi ako aj pripravovanými vzdelávacími oblasťami ISCED 0.

Vzťahy pedagógov, rodičov a verejnosti v predškolskej edukácii by mali byť, s ohľadom na snahu o zabezpečenie optimálneho rozvoja osobnosti dieťaťa a dobrej kvality jeho života, partnerské a rovnocenné. Ponúkame inšpiratívne námety ako nájsť optimálny spôsob k vytvoreniu a udržaniu vzťahu rodiča a učiteľa s atribútom partnerstva.

autor: Mgr. Jarmila Paľková

autori: Katarína Potkányová a Bc. Žaneta Kunštárová

Mgr. Jarmila Paľková

Hráme sa s prierezovými témami

14,90 €

10,50 €

Pohybové a relaxačné cvičenia

Jazyk a komunikácia - Rozvoj komunikačných schopností

ISBN 978-80-8139-020-3 Odporúčacia doložka: 2013-4868/15907:4-919 PaedDr. Mária Kružlicová

Pohybové a relaxaûné cviûenia

ISBN 978-80-8139-029-6

Publikácia poskytuje nový uhol nazerania na realizáciu edukačných činností formou pohybových a  relaxačných cvičení detí v  materskej škole ako v praktickej, tak aj v teoretickej rovine. Prezentuje inšpiratívny obsah pohybových a relaxačných cvičení, prostredníctvom ktorých môžete deťom vytvoriť podmienky a prostredie pre radosť zo spontánneho pohybu a úspešného zvládania najrozličnejších motorických zručností.

Mgr. Žaneta Kunštárová Katarína Potkányová

Jazyk a komunikácia Rozvoj komunikačných schopností

autor: PaedDr. Mária Kružlicová

autorky: Mgr. Žaneta Kunštárová, Katarína Potkányová

8,50 €

12,90 €

Hudobná výchova ISBN 978-80-8139-028-9

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Hudobná výchova

Komplexná publikácia sú sústredí na rozvoj komunikatívnych schopností dieťaťa predškolského veku vo všetkých rovinách jazyka. Sprostredkúva teoretický prehľad vývinových osobitostí dieťaťa, ako aj konkrétne hry, prostredníctvom ktorých je možné schopnosti rozvíjať prirodzeným spôsobom. Je to unikátna publikácia, s ktorou dokážeme všestranne stimulovať danú oblasť rozvoja dieťaťa.

Publikácia približuje teoretické východiská a praktické metodické postupy pri realizácii rytmických, vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností v materskej škole. Ide o syntézu odborných poznatkov a pedagogických skúseností do podoby ukážok realizácie hudobno-výchovných činností a hudobných edukačných hier, o  prezentáciu námetov a  odporúčaní, ktoré tvorivý učiteľ vhodne zakomponuje do edukačného procesu. Súčasťou je CD nosič s ukážkami hudobného materiálu. autor: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.

15,00 €

www.vnimavedeti.sk


AKO OBJEDNAŤ SO ZĽAVOU DIDAKTICKÉ POMÔCKY LOGICO A LÜK? LOGICO 1 rámik + 1 titul = 18,80 € 1 rámik + 5 titulov = 54,40 €

zľava 0,90 € zľava 5,00 €

17,90 € 49,40 €

LÜK

1 rámik + 1 titul = 16,40 € 1 rámik + 5 titulov = 42,40 €

zľava 0,40 € zľava 2,50 €

16,00 € 39,90 €

ZÁVÄZNE SI OBJEDNÁVAM meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

názov inštitúcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

telefón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

IČO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ks

publikácie si môžete objednať na www.vnimavedeti.sk alebo na adrese Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava tel.: 0918 322 199, 02/54 63 05 24(5), fax: 02/54 43 37 96 e-mail: prosolutions@prosolutions.sk www.facebook.com/VydavatelstvoProSolutions

E N D O VYH NY ! cE

DETSKÉ KNIHY

Pridajte sa k nám na www.vnimavedeti.sk a získajte: zľavy  darčeky  súťaže  informácie o novinkách Christine Henkel

Potoky a jazerá

6,00

6,30

6,30

5,50

5,50

5,50

3+

3,90

3,90

4,90

3,50

3,50

5,90

Obojstranná kniha

Obojstranná kniha

www.vnimavedeti.sk


OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ

ČÍM CHCEM BYŤ

5,80

5,80

Vieš už preĀo ?

Ako sa

stravujeme

V ie š p r e Ā ou ž ?

už V ie š o ? pr eĀ

8,20

Vieš už preĀo ?

S hodi

nam

i!

ñas a hodiny

S jedlom prichádza do nášho tela energia a životne dôležité látky. Je správne, aby bol náš jedálny lístok pestrý.

Každá krajina má svoje typické pokrmy. Sofia má rada taliansku kuchyňu, lebo nám priniesla množstvo rôznych cestovín

Celý deň sa riadime podľa času. Ráno vstávame, aby sme išli do škôlky, do školy alebo do práce. Na obed niečo zjeme a večer ide

V ie š p r e Ā ou ž ?

už V ie š o ? pr eĀ

Prví ľudia nepoznali hodiny. Riadili sa podľa pozície Slnka, Mesiaca a hviezd. Až neskôr prišli na to, ako zmerať čas.

Vieš už preĀo ?

o pirátoch

V ie š p r e Ā ou ž ?

V záhrade pestujeme ovocie a zeleninu v záhonoch, ale aj peknú trávičku, na ktorej saa môžeme zahrať. Akk sa o záhradu nebudeme starať ť, vy vvyrastú yra rast s ú v nej ve vveľké eľľkké starať, sst tromy myy aako m kko ob rečtan ale eb bo o stromy brečtan alebo množ ožžstv o stvvo st o kkríkov, ríkko rí ov, množstvo

7,90

Friederun Reichenstetter

Ako žijú zvieratká Usilovná včielka

Správny pirát nebral b l z lodí l dí iba zlato, ale aj mince a vzácne kamene. Čas Často ukoristili aj tovar a zásoby, ako látky, lát tabak či pušný prach prach.

Ilustrácie Hans-Günther Döring

Ob

ojs kn tran iha ná

Vo vojnových časoch bola aj lúpež spôsob ako prežiť. Od kráľov krá vtedy piráti dostáva dostávali písomné povolenia rabovať nepriateľské lode...

4+

7,90

7,10

3,90

3,50

3,50

3,90

3,90

3,60

3,50

Obojstranná kniha

3,50

2,90

3,60

www.vnimavedeti.sk

V ie š p r e Ā ou ž ?

Z kvietku sa môže vyvinúť ovocný plod len ak bol predtým opelený. Včely, čmeliaky a chrobáky však za opelenie dostanú sladký nektár...

Slnečné hodiny existujú už tisíce rokov.

Hodiny a kalendáre merajú čas, ktorý delíme na menšie a väčšie časti – roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty a sekundy. Tri z týchto časových úsekov – deň, mesiac a rok – dokážeme odčítať z hodiniek aj z oblohy.

7,90

7,90

Piráti boli výborní námorníci. Mnohí Mno noh híí poznali moria a ako ako ak vlastné topánky. topán nk n ky. y.

V záhrade

Ktoré ovocie máš najradšej?

Špagety s paradajkovou omáčkou, jahody so šľahačkou, voňavá

Všetko

Vieš už preĀo ?


6,50

5,30

5,30

5+

6,50

6,50

3,80

2,10

6,50

2,10

5,50

6+

2,00

2,90

2,90

5,10

5,40

5,40

7+

Získajte aktuálne informácie ako prví!

4,50

4,50

4,50

4,50

www.vnimavedeti.sk

www.facebook.com/VydavatelstvoProSolutions


VZDELÁVACIE AKTIVITY Workshopy a odborné semináre

Akreditované vzdelávacie programy

Osobná interakcia pedagógov a ďalších odborníkov je pre kontinuálne vzdelávanie a  skvalitňovanie vzdelávacieho procesu nevyhnutná. Odborný prístup našich certifikovaných lektorov, potenciál teoretických vedomostí spolu s praktickými informáciami a  množstvom interaktívnych a  rôznorodých aktivít poskytujú každému účastníkovi workshopu či seminára priestor pre zís- Kontinuálne vzdelávanie otvára pedagógom nové príležitosti získavať odborné kanie nových zručností, didaktických prístupov a adaptáciu moderných trendov vedomosti, zlepšovať svoje zručnosti a spôsobilosti, ako aj udržiavať a rozširovať do vzdelávania. vlastné profesijné kompetencie. Akreditované vzdelávacie programy prebiehajú prezenčnou formou, pedagógovia však majú možnosť overiť si svoje profesijné kompetencie pred skúšobnou komisiou. PROGRAM: Dieťa a hudba... pohyb a hra Konferencie vytvárajú unikátnu platformu HLAVNÝ CIEĽ: Prehĺbiť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a  odborné pre vysoko odbornú interakciu pedagógov, kompetencie pedagógov o inovatívne postupy v hudobnej pedagogike s cieľom zamestnancov metodicko-pedagogických rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku prostriedkami hudobného umenia. centier, odbornej verejnosti a  zástupcov PROGRAM: Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – štátnych organizácií tvoriacich legislatívny autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a  obsahový rámec pre fungovanie mater- HLAVNÝ CIEĽ: Aktualizovať, prehĺbiť a  rozšíriť profesijné odborné kompetencie ských škôl. Sú zdrojom vzájomnej inšpirá- učiteľa materskej školy, ako aj rozšíriť spektrum požívaných výchovno-vzdelávacích cie, motivácie a  zdieľania najlepšej praxe metód o inovatívne interaktívne metódy a pomôcky v prospech rozvoja kľúčových v oblasti predprimárneho vzdelávania. kompetencií dieťaťa predškolského veku.

Konferencie

Vernostný program

Nový vernostný program - jar 2014 Zbierajte body a získavajte ešte väčšie zľavy, bonusy a darčeky! www.predskolskyatlas.sk VÝNIMOČNÝ INTERAKTÍVNY EDUKAČNÝ PORTÁL PRE PEDAGÓGOV MATERSKÝCH ŠKÔL

AKTIVITY Hrady a zámky Cieľom uvedeného projektu je oboznámiť deti s históriou hradov a zámkov. Kedy a za akých okolností vznikali, ako sa v nich žilo a bývalo. Deti sa majú tiež dozvedieť, k čomu hrady a zámky slúžia dnes. Pracovné listy a časopis na tému hrady a zámky na tlač... čítajte viac

UČITEĽOM Aktuálny proces tvorby nového vzdelávacieho obsahu v predprimárnom vzdelávaní Dňa 24.1.2013 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predsedníčiek Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Na stretnutie prijal pozvanie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., aby predstavil prítomným pedagógom aktuálnu rovinu tvorby inovovaného vzdelávacieho obsahu garantovaného štátom a perspektívy práce s ním.... čítajte viac Inovácie vzdelávacieho obsahu pre materské školy Pripravovaná odborná konferencia pre pedagógov materských škôl reflektuje na aktuálny proces zmien ich vzdelávacieho obsahu. Je to pravdepodobne jediná príležitosť vypočuť si v jednom čase a na jednom mieste všetkých tvorcov nového Štátneho vzdelávacieho programu.... čítajte viac

RODIČOM Krúžky pre škôlkara – koľko je už priveľa? V súčasnosti sú rodičia obklopení širokou škálou rôznych krúžkov a aktivít pre deti. Od športových klubov po umelecké skupiny je možné nájsť takmer všetko, o čo prejavuje vaše dieťa záujem. Väčšina rodičov sa snaží umožniť deťom navštevovať viacero krúžkov. Aké množstvo však stačí na obohacovanie dieťaťa v predškolskom veku? .... čítajte viac

PORADŇA

AKO SA ZAREGISTROVAŤ 1.Navštívte stránku www.predskolskyatlas.sk/login 2.Vyberte možnosť REGISTROVAŤ SA 3.Vyplňte všetky potrebné údaje v registračnom formulári (označené červeným krížikom) 4.Odošlite vyplnený formulár 5.Kliknite na aktivačný email, ktorý bol doručený do vášho emailu. 6.Prihláste sa použitím svojho prihlasovacieho mena (užívateľ) a hesla na www.predskolskyatlas.sk/login

Od akého veku dieťaťa je vhodná návšteva logopedičky? Čo robiť, ak dieťa nechce v materskej škole spať? Na otázky odpovedá psychológ a logopéd.

CIEĽ  vytvoriť široký priestor pre rozvoj odborného poznania, vzájomného spoznávania názorov pedagogickej, odbornej i laickej komunity,  umožniť efektívnu a zmysluplnú komunikáciu, zdieľanie a tvorbu informácií a vzájomnú profesionálnu spoluprácu.

Nájdete nás na facebooku v skupine DETI - NÁŠ SVET www.facebook.com/Detinassvet

aktivity pre deti • aktuálne témy • odborníci z oblasti výchovy a vzdelávania • tipy na výchovu • poradňa • videá • súťaže

Vnimavedeti katalog 2014  
Vnimavedeti katalog 2014  
Advertisement