Page 1

ВІННИЧАНИ СТАЛИ ТОЛЕРАНТНІШІ » с. 10

350

грн

З МОКІНА ВИМАГАЮТЬ ХАБАРЯ? АНАЛІТИКА » с. 5

СЕРЕДА 7 липня 2010

№27 (884)

В’ЯЗНІ ГОТУВАЛИ ВТЕЧУ АНАЛІТИКА »с. 7

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

БІЗНЕС:

ЧЕРЕЗ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ВКРАЙ СУВОРИХ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВОЮ, ВІННИЦЬКІ БІЗНЕСМЕНИ ІДУТЬ В ТІНЬ » с. 4

WWW.RIA.UA

Після випускного потрапили у лікарню q×ÑÇÙÀÖÝÌØÀÀ ÖÌ×ØÔÖÈӏ­oÈۏÔÓÈÑá® ÊÏÕÀ׳ÓϳÏØÖáÔÚ ÊÓÓÏÛá³ÏÚÊÀÎÊ ÕÔØÖÈÕÏÑÏÀя³ÈÖÓã sÒ·ËÔ ÓÙ̳ۏÐÓÔ’Ô ÊËˏÑÌÓÓÇ cÑÏÎá³Ô ËÌ×ÇØ³È ÎÊÌÖÓÀÑÏ×Ç ÎÈËÔÕÔÒԒÔã ÈÑÌÊË ’Ô×ՏØÈяÎÈۏ¡ ʏËÒÔÊÏÑÏ×Ç

³ííèöüê³ õóäîæíèêè — ó Ô³íëÿí䳿 Ó Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ ì³ñòà Òóðêó, ùî ó Ô³íëÿí䳿, ïðîéøëà âèñòàâêà ðîá³ò þíèõ õóäîæíèê³â ó÷èëèùà ¹5 ì. ³ííèö³. Õóäîæí³ âèðîáè — ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ, ïèñàíêàðñòâî, âèðîáè ç êåðàì³êè òà ãðàô³êà — âèêîíàëè ó÷í³ òðåòüîãî êóðñó. Ðîáîòè çàö³êàâèëè ô³í³â, ÿê³ ðàí³øå íå ìàëè çìîãè ïîáëèæ÷å ïîçíàéîìèòèñÿ ç êóëüòóðíèìè íàäáàííÿìè íàøîãî íàðîäó. Òîìó ïðàö³âíèêè á³áë³îòåêè ïîïðîñèëè ïðîäîâæèòè òðèâàë³ñòü âèñòàâêè íà äâà ì³ñÿö³.

Ìîëäàâàíèí íàïàâ íà ïðèêîðäîííèêà

— Íàòàø³ (25) ñòàëî ïîãàíî î ñüì³é ðàíêó, — ãîâîðèòü Êîñòÿíòèí Ãóëà (25).

АНАЛІТИКА » с. 8 — Î ÷îòèðíàäöÿò³é ãîäèí³ ñòàëî ïîãàíî ìåí³. Òîä³ é âèêëèêàëè øâèäêó

Ï’ÿíèé 36-ð³÷íèé ãðîìàäÿíèí Ìîëäîâè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìîãèë³âÏîä³ëüñüêèé» íàïàâ íà ïðèêîðäîííèêà. Âî䳺ⳠÂÀÇà, ãðîìàäÿíèíó Ìîëäîâè, íå ñïîäîáàëàñÿ óâàãà ïðàâîîõîðîíö³â äî éîãî ìàøèíè. ϳä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êîíòðîëþ ³íîçåìåöü îáðàæàâ ïðèêîðäîííèê³â, à ïîò³ì ðàïòîì êèíóâñÿ íà îäíîãî ³ç íèõ ç êóëàêàìè. Ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ïîêàçàëî, ùî â³í áóâ ï’ÿíèé. Ïîòåðï³ëîãî ïðèêîðäîííèêà ³ç çàáîÿìè îáëè÷÷ÿ äîñòàâèëè â ìåä÷àñòèíó.

R101820

АНАЛІТИКА » с. 9 R110455

R101820 R110482

R109546


2

WWW.20MINUT.UA

ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

Â’ÿçí³ ³çîëÿòîðà ð³çàëèñÿ, áî ãîòóâàëè âòå÷ó Так відповідає на заяву Дмитра Гройс мана про побиття затриманих у ізоляторі тимчасового тримання міліція.

Ðåäàêòîð ÌÀÐÈÍÀ ÙÅÐÁÀÖÜÊÀ maryna.tsherbatsaya@gmail.com

АНАЛІТИКА » ñòîð. 7

³ííè÷àíè çâèíóâà÷óþòü ÆÅÊ ó ñïðîá³ îòðóºííÿ ̳ë³ö³ÿ ó ö³é ñèòóàö³¿ ñêëàäó çëî÷èíó íå áà÷èòü ³ ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó íå çáèðàºòüñÿ. Äèðåêòîð ÆÅÊó ïðè÷åòí³ñòü äî öüîãî ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ òàêîæ â³äêèäàº. Íà á³ê ìåøêàíö³â ñòàëà ëèøå ì³ñüêà ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ Äåíèñ ÂÎËÎØÈÍ, (096)4310364, DENIS.VOLOSHIN@GMAIL.COM Æèòåë³ áóäèíêó íà 600ð³÷÷ÿ ñòâåðäæóþòü, ùî ïðàö³âíèêè ÆÅÊó ¹7 íàâìèñíå îáëèëè õëîðêîþ ì³ñöå, äå â³äïî÷èâàþòü òà ãðàþòü ó íàñò³ëüíèé òåí³ñ ¿õí³ ä³òè. ÆÅÊ ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî öüîãî çàïåðå÷óº. — ijòåé õëîðêîþ òðàâëÿòü! – ñêàçàâ ªâãåí³é, çàòåëåôîíóâàâøè äî ðåäàêö³¿, — ïîðîçëèâàëè ¿¿ íàâêîëî ì³ñöÿ, äå ä³òè ãðàþòüñÿ. Âîðîæíå÷à ì³æ æèòåëÿìè äâîðó òà ÆÅÊîì ïî÷àëàñÿ ÷îòèðè ðîêè òîìó. ijòè ç òðüîõ áóäèíê³â ñêèíóëèñÿ ãðîøèìà òà é ïðèäáàëè òåí³ñíîãî ñòîëà. Ñàì³ æ éîãî ïîôàðáóâàëè òà âñòàíîâèëè. — ÆÅÊó òàêà ñàìîñò³éí³ñòü íå ñïîäîáàëàñÿ. Âîíè æàë³ëèñÿ, ùî ä³òè ñì³òÿòü. Ìè çàïðîïîíóâàëè âñòàíîâèòè óðíó. ³ä íèõ æîäíèõ çóñòð³÷íèõ ä³é íå áóëî, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ó ÷åòâåð äî òåí³ñíîãî ñòîëà ïðèéøëè äâîº ïðàö³âíèê³â ÆÅÊó. Âîíè ïî÷àëè óñå ïîëèâàòè ÷èìîñü á³ëèì. Íà ïèòàííÿ, ùî âîíè ðîáëÿòü, â³äïîâ³ëè: «Íå ë³çü, ìàëèé, íå çàâàæàé ïðàöþâàòè». Òóò

Ïëÿìè â³ä õëîðêè (ï³ä ñòîëîì) áóëî âèäíî íàâ³òü ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ ³íöèäåíòó, à òàì ïîñò³éíî ãðàºòüñÿ áàãàòî ìàëåíüêèõ ä³òåé ç â³êíà áàáóñÿ âèñóíóëàñÿ ³ ùîñü äî íèõ êðè÷àòè ïî÷àëà. Òóò ïîðó÷ ùå çâè÷àéí³ ñòîëè ç ëàâî÷êàìè ñòîÿòü. Òàê âîíè ³ òóäè ö³º¿ ãèäîòè ïîíàëèâàëè, — êàæå î÷åâèäåöü ïîä³é Âàäèì. Àëå çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ Îëåêñàíäð Ìåëüíèê çàñïîêî¿â æèòåë³â ñòîñîâíî

øê³äëèâîñò³ õëîðêè. —  ö³ëîìó òàêà îáðîáêà íå ïðåäñòàâëÿëà çàãðîçè. Õëîðêà øâèäêî âèâ³òðþºòüñÿ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. Àëå ÆÅÊ ìàâ ïîïåðåäèòè ëþäåé, ùî áóäå ïðîâîäèòèñÿ îáðîáêà. Ìàëåíüê³ ä³òè æ ³ ï³ñêó, ³ õëîðêè íà¿ñòèñÿ ìîæóòü, — êàæå Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. Íà÷àëüíèê ÆÅÊó ¹7 ªôèì

Ôîëüãåëü ïðè÷åòí³ñòü äî öüîãî ³íöèäåíòó çàïåðå÷óº òà ñòâåðäæóº, ùî í³õòî ç ïðàö³âíèê³â ÆÅÊó õëîðêó íå ðîçëèâàâ. ³äïîâ³äàëüíîñò³ íåñòè çà öå í³õòî íå áóäå. Ïðèíàéìí³, êðèì³íàëüíî¿. Ñêëàäó çëî÷èíó, ÿê ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿, ïðàâîîõîðîíö³ íå ïîáà÷èëè.

³ííèöüê³ ï³äïðèºìö³ âèìàãàþòü â³äêëàñòè ïðèéíÿòòÿ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó íà äâà ì³ñÿö³ Îëåã ÊÍßÆÈ×, (067)9846245 ³ííèöüê³ ï³äïðèºìö³ çâåðíóëèñÿ äî ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à ç âèìîãîþ â³äêëàñòè ïðèéíÿòòÿ ó äðóãîìó ÷èòàíí³ ïðîåêòó Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó íà òåðì³í ÿê ì³í³ìóì ó äâà ì³ñÿö³. Ñò³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî íà îïðàöþâàííÿ ïðàâîê, ÿê³ âæå íàä³éøëè ³ ÿê³ áóäóòü çàïðîïîíîâàí³, äëÿ ïðèéíÿòòÿ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ó çáàëàíñîâàíîìó, äîïðàöüîâàíîìó âèãëÿä³. Çàïðîïîíîâàíèé óðÿäîì ïðîåêò Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó íàçáèðàâ

á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ çàóâàæåíü, ³ òîìó öåé äîêóìåíò ìຠáóòè ïåðåïèñàíèé ôàêòè÷íî «ç íóëÿ», çà ó÷àñòþ ãàëóçåâèõ åêñïåðò³â, ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. — Äîîïðàöþâàííÿ öüîãî äîêóìåíòà, îñîáëèâî ó òèõ çàïðîïîíîâàíèõ íîðìàõ, ÿê³ ñóïåðå÷àòü Êîíñòèòóö³¿, ìຠáóòè ìàêñèìàëüíî ïóáë³÷íèì. Ò³ëüêè ÷åðåç äâà ì³ñÿö³, ³ çà îäèí ì³ñÿöü äî ïîäàííÿ äëÿ ãîëîñóâàííÿ ó Âåðõîâíó Ðàäó ó äðóãîìó ÷èòàíí³, çàïðîïîíîâàí³ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ, íà äóìêó â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â, ìàþòü áóòè âèíåñåí³ íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ.

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

Ïðàâêè äî îêðåìèõ ðîçä³ë³â ïðîåêòó êîäåêñó âæå íàïðàâëåíî äî Êàáì³íó ³ ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî á³çíåñó ³ííèöüêî¿ îáëàñò³, — çàÿâèâ êåð³âíèê åêîíîì³÷íîãî áëîêó Àñîö³àö³¿ «Ðîçâèòêó òà ïðàâîçàõèñòó ï³äïðèºìñòâ», çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ «Â³ííèöüêîãî çàâîäó «Ïíåâìàòèêà» Þð³é Çàõàð÷óê. – Ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ ìຠîñîáèñòî êîîðäèíóâàòè ðîáîòó êîì³òåòó ç äîîïðàöþâàííÿ», — äîäàâ åêîíîì³ñò. «Ó çàïðîïîíîâàí³é ðåäàêö³¿ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ôàêòè÷íî çíèùóºòüñÿ òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê «ºäèíèé ïîäàòîê», — éäåòüñÿ ó çâåð-

íåíí³ Àñîö³àö³¿ «Ðîçâèòêó òà ïðàâîçàõèñòó ï³äïðèºìñòâ» äî ïðåçèäåíòà ³êòîðà ßíóêîâè÷à. — Çàâäÿêè ñàìå ºäèíîìó ïîäàòêó ó êðà¿í³ ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ ñåðåäí³é êëàñ ëþäåé, êîòð³ ñàìîñò³éíî, áåç äîïîìîãè äåðæàâè çàðîáëÿþòü íà æèòòÿ òà ñòâîðþþòü ì³ëüéîíè ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ïðåäñòàâíèêè öüîãî ïðîøàðêó ñêëàäàþòü áëèçüêî ïîëîâèíè ïðàöþþ÷î¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ». Ïîâíèé òåêñò çâåðíåííÿ ÷èòàéòå ó á³áë³îòåö³.

Більше у бібліотеці n www.20minut.ua/biblio/download/1083

Æèâåìî ÿê ó Ñåíåãàë³ Ñüîãîäí³ âäåíü ó Äàêàð³ ñèíîïòèêè îá³öÿëè òðèäöÿòèãðàäóñíó ñïåêó. Õìàðíî, ìîæëèâèé êîðîòêî÷àñíèé äîù. Ìàéæå ÿê ó ³ííèö³. Øêîäà, ùî ïîãîäà — íå ºäèíå, ùî ñïîð³äíèëî íàøó îáëàñòü ³ç Ñåíåãàëîì. Íà äóìêó åêñïåðò³â, ùî îö³íèëè êîíêóðåíòíîçäàòí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ðåã³îí³â, ó ³ííèö³ ëþäè æèâóòü òàê ñàìî ÿê ó ö³é àôðèêàíñüê³é êðà¿í³. Ùå ìåíøå ïîùàñòèëî æèòîìèðÿíàì, òåïåð ¿ì í³÷îãî çàïåðå÷èòè íà ñëîâà "íå òó êðà¿íó íàçâàëè Ãîíäóðàñîì" — Ñóìè òà Æèòîìèð ó ðåéòèíãó ïðèð³âíÿëè ñàìå äî ö³º¿ äåðæàâè. ³ííè÷àí íå çäèâóº òîé ôàêò, ùî çà ìèíóëèé ð³ê Óêðà¿íà â ðåéòèíãó êîíêóðåíòíîçäàòíîñò³ åêîíîì³êè ñïóñòèëàñÿ íà äåñÿòü ïîçèö³é. Íèí³ ìè âïåâíåíî ñåáå ïî÷óâàºìî íà 82 ì³ñö³, ó òåïëèõ îá³éìàõ Ãàì᳿ òà Àëæèðà. Ñïåö³àë³ñòè óêðà¿íñüêîãî ôîíäó "Åôåêòèâíå êåðóâàííÿ" òà Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó îö³íþâàëè óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó çà 12 êðèòåð³ÿì, ñåðåä ÿêèõ ìàêðîåêîíîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü, ð³âåíü ðîçâèòêó ô³íàíñîâîãî ðèíêó òà á³çíåñó â ö³ëîìó, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é. Õî÷à òàêèé ï³äõ³ä âèãëÿäຠäåùî áþðîêðàòè÷íèì ³ ñõîæèé íà ïåðåë³ê ïåðåäâèáîð÷èõ îá³öÿíîê ïðîºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, â³í äîçâîëÿº äîñèòü òî÷íî îö³íèòè çàãàëüíèé ð³âåíü æèòòÿ â êðà¿í³. — Çà îñòàíí³ ðîêè Óêðà¿í³ íå âäàëîñÿ ïîêðàùèòè êîíêóðåíòíîçäàòí³ñòü, — ñêàçàâ åêîíîì³ñò Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó Òüºðð³ Ãåéãåð. Îäíàê íå âñå òàê ïîãàíî. Ïîäåêóäè óêðà¿íö³ æèâóòü íå ã³ðøå ºâðîïåéö³â. Íàïðèêëàä, Êè¿â ìîæå ñïåðå÷àòèñü ó ðîçâèòêó ç Óãîðùèíîþ, à Çàêàðïàòòÿ — ç Ðóìóí³ºþ. Äîíåöüê ³ Êðèì ñõîæ³ íà... Êàçàõñòàí. Ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ æèòòÿ íå ã³ðøå, í³æ ó Ðîñ³¿. Àëå á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ðåã³îí³â ÿê ³ ðàí³øå çíàõîäÿòüñÿ íà ð³âí³ êðà¿í ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè òà Àôðèêè. Àëæèð, Ãâàòåìàëà, Øð³-Ëàíêà, Êîëóìá³ÿ... Îñü íàø ð³âåíü! ×è íà äîâãî?

Що останнім часом вас схвилювало найбільше?

ЕКСПЕРТИ ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

Олександр Печалін (37), голова спілки підприємців СТІНА:

Катерина Бартецька (24), координатор фонду «Серце до серця»:

В’ячеслав Дарморос (41), директор ЗАТ “Вінницький таксомоторний парк”:

— До мене минулого тиж) ня приїхали працювати знайомі зі Штатів. На два роки. Вразило, наскільки ми з ними різні.

— У суботу в сквері Кози) цього запускали небесні ліхтарики — вогняні по) вітряні кульки у формі сер) дечок.

— Мене найбільше схвилю) вало голосування у першо) му читанні закону про вибо) ри. Як на мене, варто ще доопрацювати.

Павло Мазур (47), головний тренер хокейного клубу «Колос!Секвоя»: — У ці вихідні ми зіграли по) єдинки другого туру Кубка Співдружності, що прохо) див у Мінську.

Альона Кирилюк (23), голова обласного осередку «Демократичний альянс»: — Я нещодавно поверну) лася з Грузії. Їздила туди на міжнародну молодіжну конференцію, присвячену проблемам екології.

Олександр Кулібаба (58), заслужений тренер України з греко! римської боротьби: — Мій вихованець Костян) тин Баліцький став срібним призером міжнародного турніру.


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ 3

WWW.20MINUT.UA

Êóïèâ êâàðòèðó ÷è àâòî — ïîÿñíè, äå âçÿâ ãðîø³ Íå ïîÿñíèâ – óæå ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ îòðèìàé àðåøò êîøò³â áåç ð³øåííÿ ñóäó (“äî ç’ÿñóâàííÿ ¿õ ïîõîäæåííÿ”) òà ïåðåäà÷ó ñïðàâè äî ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ Îëåêñ³é ˲ÑÎÂÈÉ, RIA ²ç ïåðøîãî ñåðïíÿ êóï³âëÿ æèòëà ÷è àâòîìîá³ëÿ ñòàíå ïðè÷èíîþ ô³íàíñîâî¿ ïåðåâ³ðêè. Âiííè÷àíè çâ³òóâàòèìóòü ïðî ñâî¿ ô³íàíñè ïåðåä â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè. Ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó íàáóâຠ÷èííîñò³ Çàêîí ¹2258-VI, ÿêèé âíîñèòü ïåâí³ êîðåêòèâè äî Çàêîíó “Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ ëåãàë³çàö³¿ (â³äìèâàííþ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì”. ³äòåïåð, ÿêùî âè çàõî÷åòå ïðèäáàòè êâàðòèðó, ÿêà êîøòóº 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ âèùå, ïðî âàø³ íàì³ðè íåîäì³ííî ïîâ³äîìëÿòü â³äïîâ³äí³ îðãàíè, ÿê³ áóäóòü ç’ÿñîâóâàòè, çâ³äêè ó âàñ òàê³ ñòàòêè. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå íåðóõîìîñò³ — ïðèäáàííÿ àâòî ÷è þâåë³ðíèõ âèðîá³â, äîðîæ÷èõ çà 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òåæ ïðèçâåäå äî ïåðåâ³ðêè. Çì³íè ó íîâîìó äîêóìåíò³ ðîçøèðèëè ïåðåë³ê ñóá ’ºêò³â ïåðâèííîãî ô³íìîí³òîðèíãó (òîáòî òèõ, õòî âèìóøåíèé áóäå äîíîñèòè íà âàñ). Öå áóäóòü í î ò àð³óñè, àäâîêàòè, àóäèòîðè, àóäèòîðñüê³ ô³ðìè, ô³çè÷í³ îñîáèï³äïðèºìöi, ùî íàäàþòü ïîñëóãè ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàþòü þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Çã³äíî ç íîâîþ ðåäàêö³ºþ Çàêîíó, äî ïåðåë³êó îïåðàö³é, ùî ï³äëÿãàþòü ô³íìîí³òîð³íãó, äîäàëèñÿ íîâ³. Çîêðåìà ïåðåâåäåííÿ êîøò³â òà íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà àíîí³ìí³ ðàõóíêè çà êîðäîíîì, êóï³âëÿ-ïðîäàæ äîðîæí³õ ÷åê³â çà ãîò³âêó, îáì³í âàëþò, ïåðåâåäåííÿ îñîáîþ êîøò³â çà êîðäîí

Думки з приводу

Анатолій МАЛИШЕВ (35), підприємець: — Я вважаю, це вже за) надто, адже тепер на нас доповідатимуть (!) відповідним органам. Вiнничани тепер будуть купувати речі не дорож) че зазначеної суми, аби уникнути зайвої колот) нечі. Принаймні, «по до) кументах». Галина ДОБРО# ВОЛЬСЬКА (65), пенсіонерка: — Я вважаю, нічого страшного чи екстраор) динарного у цьому за) коні немає. Якщо людині немає чого приховувати, то вона запросто пояс) нить, де взяла кошти на круту автівку чи розкіш) не житло. Навпаки — більшість підприємців, які боятимуться перевірок, усе легалізують і це піде на користь і їм, і державі.

áåç çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî äîãîâîðó, âèïëàòà (ïåðåäà÷à) îñîá³ âèãðàøó â ëîòåðåþ òà ³íø³. Îäíàê ÷è âäàñòüñÿ òàêèì ÷èíîì íàâåñòè ëàä â êðà¿í³ — ïèòàííÿ. — Ó çàêîí³ º ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ìîìåíòè. Äî ïîçèòèâíèõ ÿ â³äíåñëà á òå, ùî íàðåøò³ áóäóòü êîíòðîëþâàòè ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå îêðåìèõ ãðîìàäÿí. ³äòàê, áàãàòüîì ÷èíîâíèêàì òà ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ îô³ö³éíî îòðèìóþòü íåâåëèê³ êîøòè, äîâåäåòüñÿ ïîÿñíþâàòè, çâ³äêè ó íèõ òàê³ òðèïîâåðõîâ³ áóäèíêè, äîðîã³ àâòîìîá³ë³ òîùî. Ó öüîìó ñåíñ³ öåé Çàêîí â³ä³ãðຠïîçèòèâ-

íà îêðåìèõ ãðîìàäÿí. Ó áóäü-ÿêîìó ñöåíàð³¿, íàì ðîáîòè ³ç çàõèñòó ïiäïðèºìöiâ çíà÷íî äîáàâèòüñÿ. Çâè÷àéíî, ïðè âèñîêîìó ð³âí³ ïîâàãè ÷èíîâíèê³â òà ï³äïðèºìö³â äî çàêîíîäàâñòâà, öåé Çàêîí º êðîêîì óïåðåä, àëå ÿêùî áóäóòü çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè, öå ìîæå ïðèçâåñòè äî âèòîêó ³íâåñòèö³é ç Óêðà¿íè, çàâåäåííÿ á³çíåñó â ò³íü. Ðåã³îíàëüíèé â³ää³ë Äåðæô³íìîí³òîðèíãó ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ íàáóâຠíåàáèÿêîãî çíà÷åííÿ ÿê ñòðóêòóðà. Àäæå â³í ìàòèìå ïðàâî ïðèçóïèíèòè òó ÷è ³íøó óãîäó, ÿêùî éîìó âîíà âèäàñòüñÿ ï³äîçð³ëîþ. Âàð-

Ç ñåðïíÿ äîíîñèòè íà ñâî¿õ ê볺íò³â ïîâèíí³ àâòîïðîäàâö³, ð³åëòîðè, þâåë³ðí³ ìàãàçèíè, áàíêè, îáì³ííèêè. Õòî íå äîíåñå — áóäå ïîêàðàíèé øòðàôîì â³ä 8500 äî 13600 ãðèâåíü íó ðîëü. Òàêîæ â³í º ðåàë³çàö³ºþ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, çîêðåìà FATF (ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïî áîðîòüá³ ³ç ô³íàíñîâèìè çëîâæèâàííÿìè — àâò.), — ïðîêîìåíòóâàëà þðèñò «Ïðàâî 24» Îêñàíà Êóêóòü. — Íåãàòèâíèì, çâè÷àéíî, º íàä³ëåííÿ âèñîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè Äåðæô³íìîí³òîðèíãó, ÿêèé ìàòèìå ïðàâî ìîí³òîðèòè òà íàâ³òü çóïèíÿòè ò³ îïåðàö³¿, äî ÿêèõ ðàí³øå íå ìàâ æîäíîãî â³äíîøåííÿ, çîêðåìà îáì³í áàíêíîò, îñîáëèâî ³íîçåìíî¿ âàëþòè, íà áàíêíîòè ³íøîãî íîì³íàëó. Áóäå ñòâîðåíà ïåâíà áàçà äàíèõ. ²íøà ñïðàâà, ÿê ¿¿ âèêîðèñòîâóâàòèìóòü òà ÷è íå áóäå òèñêó

òî çàçíà÷èòè, ùî òàêèõ ïîâíîâàæåíü íàðàç³ íå ìຠïðîêóðàòóðà, ì³ë³ö³ÿ ÷è íàâ³òü ïîäàòêîâà. Äî ïåðøîãî ñåðïíÿ çàëèøèëîñü ìåíøå ì³ñÿöÿ, ïðîòå íà äàíèé ìîìåíò íå âñ³ ñó-á’ºêòè ïåðâèííîãî ô³íàíñîâîãî ìîí³òîðèíãó (òîáòî âèìóøåí³ “ñòóêà÷i”), ÿê³ ïîòðàïèëè ó ïåðåë³ê, çîêðåìà àâòîñàëîíè òà þâåë³ðí³ ìàãàçèíè, çíàþòü ïðî ³ñíóâàííÿ òàêîãî Çàêîíó. Ïðîêîìåíòóâàòè ñâîº ñòàâëåííÿ âîíè, ÿê ïðàâèëî, â³äìîâëÿëèñÿ. гåëòîðè æ íå âáà÷àþòü ó íîâîââåäåíí³ çàãðîçè äëÿ âëàñíîãî á³çíåñó. — Áóäåìî ä³ÿòè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òà íàäàâàòè íåîáõ³äíó ³íôîð-

ìàö³þ. Ñïî÷àòêó, ÿê öå çàâæäè áóâàº, öå, ìîæëèâî, ïîçíà÷èòüñÿ íà ïîïèò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ íåðóõîìîñò³. Ïðîòå, ÿ âïåâíåíèé, çãîäîì óñå óâ³éäå â íîðìó, — ïðîêîìåíòóâàâ äèðåêòîð àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ “Âiäðîäæåííÿ” Àíäðié Ðÿá÷åíêî. Çà íåâèêîíàííÿ óñ³õ âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó íîâîìó Çàêîí³, ïåðåäáà÷åí³ çíà÷í³ ñóìè øòðàôíèõ ñàíêö³é. Äî ïðèêëàäó, çà ïîðóøåííÿ âèìîã ³äåíòèô³êàö³¿ ³ âèâ÷åííÿ ô³íä³ÿëüíîñò³ îñîáè — ó ðîçì³ð³ äî 8500 ãðí. Çà íåâèÿâëåííÿ, íåâ÷àñíå âèÿâëåííÿ ³ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³íîïåðàö³é, íàëåæíèõ ô³íìîí³òîð³íãó — â ðîçì³ð³ äî 13600 ãðí (äî 800 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â) òà ³í. Óñ³ íîâîââåäåííÿ â³äîáðàæåí³ ó ðÿä³ íîðìàòèâíîïðàâîâèõ àêò³â, ñåðåä ÿêèõ: Êðèì³íàëüíèé, Êðèì³íàëüíîïðîöåñóàëüíèé, Öèâ³ëüíèé êîäåêñè, ÊÓïðîÀÏ, Çàêîíè “Ïðî äåðæðåãóëþâàííÿ ðèíêó êîøòîâíèõ ïàïåð³â â Óêðà¿í³”, “Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü”, “Ïðî áîðîòüáó ç òåðîðèçìîì” ³ òàê äàë³. ßê æèòè ç íîâèì Çàêîíîì ëþäÿì, ÿê³ áóäóòü êóïóâàòè àâòîìîá³ë³ àáî íåðóõîì³ñòü, à òàêîæ ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó á³çíåñó; ùî áóäå ð³åëòîðàì, íîòàð³óñàì , àäâîêàòàì òà ³íøèì çà íåñâîº÷àñíèé äîíîñ íà ê볺íòà, — ÷èòàéòå ó íàñòóïíîìó íîìåð³ RIA. Äî âàøî¿ óâàãè ðåäàêö³ÿ “RIA” ïðåäñòàâèòü òî÷êè çîðó íàéêðàùèõ þðèñò³â íàøîãî ì³ñòà.

Закон $ у бібліотеці n 20minut.ua/biblio/download/1082


4 ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

ВІТАЄМО 7 ËÈÏÍß

Борисова Людмила Захарівна директор ТОВ «Сперко Україна», т. 52$30$49 Стаднійчук Михайло Степанович директор ПП «Стам», т. 61$04$83 Швець Іван Іванович директор ПНВП «Залізобетон$ центр», т. 68$93$91 Бондарук Іван Олексійович директор Римарчук Павло Адольфович СПД, т. 61$85$84

8 ËÈÏÍß

Царук Галина Сергіївна директор ТОВ «АРМА», т. 63$07$06

9ËÈÏÍß

Кливдієнко Руслан Валерійович СПД, т. 55$05$57

10 ËÈÏÍß

Пилипенко Петро Петрович директор ТОВ «Вінколор», т. 27$14$27 Жмурко Володимир Іванович директор магазину зброї «Сапсан», т. 35$51$75 Лещенко Володимир Віталійович директор маг. «Стройдвор», т. 62$12$24

11 ËÈÏÍß

Дудоладов Анатолій Анатолійович директор ДП ВВК №86, т. 27$55$19 Кулік Сергій Степанович директор ТОВ «Гайтер», т. 55$40$40

12ËÈÏÍß

Добровольський Валерій Дмитрович директор Добровольський Валерій Дмитрович (СПД), т. 57$73$15 Климчук Петро Зіновійович директор ТОВ «Фіалка», т. 57$12$24 Білоусов Володимир Валерійович СПД «Синт$Мастер», т. 54$35$54

13 ËÈÏÍß

Татарчук Олександр Миколайович директор ТОВ «Атон$енерго», т. 57$04$04 Полозов Олег Володимирович директор ТОВ «Енерготрейд$ сервіс», т. 63$68$38

15 ËÈÏÍß

Демко Олена Миколаївна директор СПД Демко, т. 57$82$44

16 ËÈÏÍß

Слюсар Петро Олександрович директор ТОВ «Бласт», т. 55$42$15 Натюшин Станіслав Григорович СПД, т. 57$82$77 Удот Віталій Анатолійович директор «ВІАТЕЛ», т. 57$01$63

18 ËÈÏÍß

Бондар Олександр Васильович регіональний представник «Кобра$схід», т. 55$05$76 Свердло Олена Степанівна СПД Ніколачук, т. 55$42$49

19 ËÈÏÍß

Кобилинський Віктор Володимирович директор ПП «Агрофірма «Лани Поділля», т. 66$75$42

20 ËÈÏÍß

Ящук Руслана Володимирівна директор СТО «Truck Service», т. 26$77$81

22 ËÈÏÍß

Серветник Микола Володимирович директор ПП «Антонік», т. 52$34$47

23 ËÈÏÍß

Возний Леонід Миколайович директор ДП МВС України «Вінниця$Інформ$Ресурси», т. 35$32$86 Кучевська Емма Володимирівна директор Салон квітів «Флори$ стичний дизайн», т. 67$55$97

24 ËÈÏÍß

Єгоян Самвел Сергійович директор «Вітекс», т. 35$17$83 Козловський Роман Георгійович директор АН «Альфа», т. 69$07$11

25 ËÈÏÍß

Бондаренко Олександр Вікторович директор ФК «Рубін», т. 63$08$31 Бучок Сергій Афанасійович директор АВАК, т. 57$97$20

28 ËÈÏÍß

Новік Федір Іванович директор «Зерносвіт», т. 27$13$00

WWW.20MINUT.UA

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

Õòî òî áóëà? Ìàáóòü, ÄÏÀ... Î íàøóìåâøåé â Âèííèöå îïåðàöèè «Ùèò» ðàññêàçûâàåò äàæå Àëåêñàíäðà Êóæåëü. Êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê óòðàèâàåòñÿ, áèçíåñ óõîäèò â òåíü, è òåïåðü ýòî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü «íàâåäåíèåì ïîðÿäêà» Àëåêñåé ËÅÑÎÂÎÉ, RIA Àòàêà íà áèçíåñ, âñïîìèíàåò ýêñ-ïðåäñåäàòåëü Ãîñêîìïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àëåêñàíäðà Êóæåëü, íà÷àëàñü ñî ñïåöîïåðàöèè «Ùèò», êîãäà íàëîãîâèêè ïðîâåëè îêîëî 1,5 òûñÿ÷è ïðîâåðîê â áóòèêàõ ïî âñåé ñòðàíå è èçúÿëè òîâàðà áîëåå ÷åì íà 500 ìëí ãðí. Òîâàð èçûìàëñÿ ïî íàâîäêå òàìîæåííîé ñëóæáû êàê êîíòðàáàíäíûé, è íåêîòîðûì òîðãîâöàì òîâàðàìè ðîñêîøè åãî òàê è íå âåðíóëè.  õîäå îïåðàöèè çà íåñêîëüêî ïåðâûõ ìåñÿöåâ 2010 ãîäà êîíòðîëåðû ñîáðàëè îêîëî 400 ìëí ãðí øòðàôîâ è íàëîãîâ, èç êîòîðûõ ïî÷òè äåñÿòîê ìèëëèîíîâ ïðèøëîñü íà íàø ãîðîä. Ïîñëå «Ùèòà» íà ãîëîâó âèííèöêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñâàëèëàñü îïåðàöèÿ ñ íåçàòåéëèâûì íàçâàíèåì «Áþäæåò». Çäåñü óæå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, «êîñíóëîñü» åäèíîíàëîæíèêîâ, ïëàòåëüùèêîâ ÍÄÑ è êîìïàíèé, äåêëàðèðóþùèõ ñâîþ óáûòî÷íîñòü.  ðåçóëüòàòå Ãîñáþäæåò ïîïîëíèëñÿ íà 28 ìëðä ãðèâåí, ÷òî â äâà (!) ðàçà ïðåâûøàåò ïðîøëîãîäíèé ðåêîðä ïî ñáîðàì äåíåã àâàíñîì ïðàâèòåëüñòâîì Òèìîøåíêî. «Ãëàâíàÿ óñòàíîâêà íàëîãîâèêîâ â ýòîì ãîäó — ñíÿòü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåé â äâà ðàçà áîëüøå», — ãîâîðèò Êóæåëü. — Âèííèöêèå áèçíåñìåíû ïðàêòè÷åñêè â óæàñå îò òîãî, ÷òî òâîðèëîñü, — ðàññêàçûâàåò ëèäåð ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé «Ñòåíà» Àëåêñàíäð Ïå÷àëèí. — Ëþäÿì ïðîùå çàÿâëÿòü î ñâîåé óáûòî÷íîñòè, ÷åì ïëàòèòü «àâàíñîì» íè÷åì íå ïðåäóñìîòðåííûé ïðîöåíò îò îáîðîòà. Áîëåå òîãî, ïî ìíîãèì êîìïàíèÿì íàëîãîâèêè ïîñòàâèëè ïëàí ïî óïëàòå íàëîãîâ âûøå óðîâíÿ äîêðèçèñíîãî 2008 ãîäà. Âîîáùå-òî íè â êàêîì öèâèëèçîâàííîì ãîñóäàðñòâå íàëîãîâàÿ íå äîâîäèò ïëàíû äî ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ýòî, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå äåìîêðàòè÷íî. Êèåâñêèé «Êîððåñïîíäåíò», ðàññêàçûâàÿ î «Ùèòå» è «Áþäæåòå», ïèøåò: «Íàñòîÿùóþ âîéíó óêðàèíñêèå ôèñêàëû îáúÿâèëè ðåãèîíàì. Çà÷àñòóþ, ïî ñëîâàì Êóæåëü, íà ìåñòàõ âûáèâàíèå øòðàôîâ äîõîäèò äî àáñóðäà. «Íàïðèìåð, â Âèííèöå íà ïðîâåðêè êîíòðîëåðû âûåçæàþò íà àâòîáóñå, öåëîé áðèãàäîé, è, íàéäÿ êîìïàíèþ ïîáîãà÷å, óñòðàèâàþò òàì ïðîâåðêè», — ðàññêàçûâàåò îíà. Íà îñîáûé æå êîíòðîëü âëàñòè âçÿëè âîçìåùåíèå ÍÄÑ. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ÂÑÇÑÏ Âëàäè-

ìèðà Äîáðîñêîêà, íàëîãîâèêè ìàññîâî îòêàçûâàþòñÿ ïðèíèìàòü íà ðàññìîòðåíèå êîìïåíñàöèè ÍÄÑ. «Ìû äàæå âûëîâèëè òåëåãðàììó ÃÍÀÓ â ðåãèîíû — ñìûñë åå ñâîäèòñÿ ê áîðüáå ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, çàÿâèâøèìè î êîìïåíñàöèè èì ÍÄÑ», — äîïîëíÿåò Êóæåëü». Ðèòîðèêà âèííèöêèõ âëàñòåé, ãäå íåâîçâðàò ÍÄÑ äîñòèã 164 ìèëëèîíîâ ãðèâåí (èç íèõ 60 ìèëëèîíîâ ïðèõîäèòñÿ íà ïîëüñêóþ «Áàðëèíåê»), íàìíîãî ìÿã÷å, ÷åì äåéñòâèÿ è óêàçàíèÿ «ñâåðõó». — Ó ìåíÿ áûëà âñòðå÷à ñ Ãåíåðàëüíûì êîíñóëîì Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà Êøèøòîôîì Ñâèäåðåêîì, è ìû ñ íèì ãîâîðèëè íà ýòó òåìó. Óâû, ýòî ïðîáëåìà ãîñóäàðñòâåííàÿ, è íå âñåãäà çàâèñèò îò îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Âû çíàåòå, ÷òî çà ãîäû ïðàâëåíèÿ ïðîøëîãî ïðàâèòåëüñòâà íàêîïèëèñü î÷åíü áîëüøèå ñóììû âîçâðàòà ÍÄÑ, — ãîâîðèò íîâîíàçíà÷åííûé ãóáåðíàòîð Íèêîëàé Äæèãà. — Ñåãîäíÿ Êàáìèí ïðèíÿë ðåøåíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíÿòü ýòó ïðîáëåìó:

Ìåñòíûå ïðîëèòèêè íèêàê íå ïðîòèâîñòîÿò “Ïîäàòêîâîìó òåðîðó”. Íàäåÿòüñÿ îñòàåòñÿ íà ñåáÿ áóäóò âûïóùåíû îáëèãàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàéìà. Òî åñòü, âìåñòî ÍÄÑ ïðåäïðèÿòèÿì áóäóò âûäàíû îáëèãàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàéìà ïîä 5,5% ãîäîâûõ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âèííèöêèé «Áàðëèíåê» è åùå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûì ñòàðîå-íîâîå ïðàâèòåëüñòâî çàäîëæàëè áîëåå ñòà ìèëëèîíîâ (!) ãðèâåí ÍÄÑ, ïîëó÷àò âìåñòî óãîëîâíûõ äåë õîòü êàêèå-òî öåííûå áóìàãè. Êàê æå ïðîòèâÿòñÿ ìåñòíûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû «Ïîäàòêîâîìó òåððîðó»? Ðåãèîíàëàì, êîììóíèñòàì, òèãèïêîâñêèì «ñèëüíîóêðàèíöàì» è ëèòâèíîâöàì, â ñèëó èõ ïðîâëàñíîñòè, ïðîòèâèòüñÿ íå ïîëîæåíî. Îñòàåòñÿ «Ôðîíò Çìií», ÁÞÒ è ÍÑ-ÍÓ. Èíòåðåñíî ÷èòàòü, íàïðèìåð, î Êðûìå: «×ëåí ïîë³òðàäè Êðèìñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ôðîíò Çì³í», Åðíåñò Ñóëåéìàíîâ áóâ îáðàíèé ãîëîâîþ ñòðàéêîâîãî êîì³òåòó êðèìñüêèõ ï³äïðèºìö³â. Òàêå ð³øåííÿ óõâàëåíå çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàííÿ êðóãëîãî ñòîëó «Çóïèíèìî ïîäàòêîâèé òåððîð», îðãàí³çîâàíîãî êðèìñüêèì «Ôðîíòîì Çì³í» ó ѳìôåðîïîë³».

— Âèííèöêèå áèçíåñìåíû â óæàñå îò òîãî, ÷òî òâîðèëîñü, — ãîâîðèò ëèäåð ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé «Ñòåíà» Àëåêñàíäð Ïå÷àëèí (37) Íè÷åãî ïîäîáíîãî â Âèííèöå íå ïðîèñõîäèò. Íå “áàëàìóòèò âîäó” ëèäåð «Ôðîíó Çìií», íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè Ñåðãåé Êóäëàåíêî, íå ñëûøíû ïðèçûâû ñòàðîé âëàñòè (ÁÞÒ) ê ñâåðæåíèþ íîâîé âëàñòè ñî ñòîðîíû Þðèÿ Ìåäâåäåâà, è óæ òåì áîëåå íå áóíòóåò ñâåæåóâîëåííûé ïåðâûé çàì ãóáåðíàòîðà Âàëåðèé Êîðîâèé (ýêñëèäåð ÍÑ-ÍÓ). Íîâûé è.î. ëèäåðà ÍÑ-ÍÓ â îáëàñòè — Âèêòîð Âèêàëþê, òîæå îò ïóáëè÷íîñòè â ýòîì âîïðîñå âîçäåðæèâàåòñÿ. Íå îðãàíèçóåò è íå ïîääåðæèò ìàññîâûå àêöèè ïðîòåñòà ïðåäïðèíèìàòåëåé è Âëàäèìèð Ãðîéñìàí, âûøåäøèé èç “Íàøåé Óêðàèíû”, è, êàê ÷åëîâåê ïðàãìàòè÷íûé, äàëåêî îò ðåãèîíàëîâ íå ñòàíåò. — Íàñòîÿùèõ áóéíûõ ìàëî, âîò è íåòó âîæàêîâ! — ñêàçàë áû î ñåãîäíÿøíåé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòå ãîðîäà ïîýò. Òàê ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü

èëè íà ñåáÿ, èëè íà îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Íî óæ íèêàê íå íà ïàðòèè è êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Âòîðîé ïóòü, — ìàññîâûé óõîä áèçíåñà â òåíü. «Ïîäîáíûå ìåðû, âî-ïåðâûõ, óñèëÿò êîððóïöèþ â ñàìîé æå âëàñòè, — åñëè ðàíüøå ïðàâäû äîáèâàëèñü â ñóäàõ, òåïåðü áóäóò «äîãîâàðèâàòüñÿ» ñ ñàìèìè íàëîãîâèêàìè. Âî-âòîðûõ, óæå ïðîñ÷èòûâàþòñÿ íîâûå òåíåâûå ñõåìû. È î ðàçâèòèè ëþáèìîãî ãîñóäàðñòâà, êàê â ðîìàíòè÷åñêèé ïîñëåðåâîëþöèîííûé ãîä, óæå íèêòî íå äóìàåò», — óâåðåí ëèäåð ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé «Ñòåíà» Àëåêñàíäð Ïå÷àëèí. À íàì, ðåäàêöèè RIA, îñòàåòñÿ òîëüêî ïîâòîðèòü ðåêîìåíäàöèè, êàê áèçíåñìåíàì áîðîòüñÿ ñ íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè íàëîãîâèêîâ. Ðåêîìåíäàöèè ìîæíî óâèäåòü ïî ññûëêå vn.20minut.ua/news/174588

³ííè÷àíêà ï³øëà ç îïîçèö³¿ «áåç äèïëîìàòà» Îêñàíà ÏÓÑÒβÒ, (0432)555111 ßêùî â³ðèòè ë³äåðó «Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè» Þð³þ Ëóöåíêó, òî Äàâèä Æâàí³ÿ “êóïóº” éîãî ñîðàòíèê³â ïðÿìî â êàá³íåò³ ãëàâè àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè — ïðîïîíóþ÷è îäðàçó â³äêðèòè âàë³çó. À ó ñòàíäàðòíèé äèïëîìàò óì³ùóºòüñÿ îäèí ì³ëüéîí äîëàð³â ñòîäîëàðîâèìè êóïþðàìè. dzçíàííÿ ïðî êóï³âëþ äåïóòàò³â ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê äâà òèæí³ òîìó Æâàí³ÿ ³ ï’ÿòü ÍÓÍѳâö³â óâ³éøëè äî ïàðëàìåíòñüêî¿ êîàë³ö³¿ “Ñòàá³ëüí³ñòü ³ ïîðÿäîê”. Òîä³ ñåðåä íèõ íå áóëî â³ííè÷àíêè —

Êàòåðèíè Ëóê’ÿíîâî¿. Òåïåð ÷åêàºìî, ùî ñï³êåð Ëèòâèí, ó ÿêîãî âîíà íå òàê äàâíî êèäàëà ÿéöÿìè, îãîëîñèòü ¿¿ ïð³çâèùå ñåðåä òèõ, õòî óâ³éøîâ ó êîàë³ö³þ. — Óæå àíåêäîò ïðî ìåíå õîäèòü: Ëóê’ÿíîâà éäå ó êîàë³ö³þ – Ëèòâèí ñïèòü ³ç ïàðàñîëåþ, — ðîçïîâ³äຠïàí³ Êàòåðèíà. – Äëÿ ìåíå öå ð³øåííÿ áóëî äóæå âàæêèì. Àëå ïîòð³áíî øóêàòè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ. ß äóìàþ ùå é íàä òèì, ùî Òàáà÷íèê — âîðîã äåðæàâè ³ â³í íå ìîæå çíàõîäèòèñÿ íà ïîñàä³ ì³í³ñòðà îñâ³òè, àëå îïîçèö³ÿ í³÷îãî çðîáèòè íå ìîæå. Òà é íåâæå âè äóìàºòå, ùî çì³íèëà ñâîþ äóìêó

ïðî Ëèòâèíà? Òåïåð êðàùèé ðàêóðñ – áëèæ÷å ö³ëèòèñÿ. Çà ñëîâàìè Ëóê’ÿíîâî¿, âîíà âèð³øèëà óâ³éòè â êîàë³ö³þ, àáè ¿¿ ãîëîñ ïî÷óëè. — ß äîâãî ðîçäóìóâàëà ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íàðîäíèìè äåïóòàòàìè, ÿê³ óâ³éøëè äî äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè “Ïðàâî âèáîðó”, ÿêó î÷îëþº Æâàí³ÿ, — êàæå Ëóê’ÿíîâà. — Ãðóïà “Íàðîäíî¿ ñàìîîáîðîíè” â ïàðëàìåíò³ çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ íå çáèðàëàñÿ ³ íå îáãîâîðþâàëà æîäíîãî ïèòàííÿ, òîìó âèíèêëî ³íøå ïèòàííÿ – ñòâîðåííÿ ³íøî¿ ãðóïè, ÿêà ïî÷íå ä³ÿòè, — “Ïðàâî âèáîðó”. Ùîäî ï³âòîðà ì³ëüéîí³â äîëàð³â

çà ïåðåõ³ä ó êîàë³ö³þ, òî Êàòåðèíà Ëóê’ÿíîâà ââàæຠöå áåçï³äñòàâíèìè çâèíóâà÷åííÿìè Ëóöåíêà: — ³í ö³ ãðîø³ áà÷èâ? Äåìîêðàòè÷íèé òàá³ð «ïîìàðàí÷åâèõ» çãóáèëî íåðîçóì³ííÿ ïîçèö³¿ ³íøîãî: ÿêùî òè äóìàºø ³íàêøå, òîá³ ÷³ïëÿþòü ÿðëèê ³ ïèøóòü ö³íó – òè ñòàºø âîðîãîì àáî ïðîäàæíèì… À ïðè íèí³øí³é ñèòóàö³¿ â ïàðëàìåíò³ ðîáèòè íåìà ÷îãî. Áî ïðèõîäèòè ò³ëüêè ³ ðåºñòðóâàòèñÿ â ïàðëàìåíò³ òà ïðè öüîìó çîâñ³ì íå âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè — öå ìåíå íå âëàøòîâóº. Ìåíå âèáîðö³ íå âèáèðàëè, ùîá ÿ ïðîñòî îòðèìóâàëà çàðïëàòó â ïàðëàìåíò³, à äëÿ òîãî, ùîá ïðèéìàëà ÿê³ñü çàêîíè…


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ 5

WWW.20MINUT.UA

Ðåêòîð Ïîë³òåõó êàæå, ùî ç íüîãî âèìàãàþòü õàáàðà Ðåêòîð ³ííèöüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Áîðèñ Ìîê³í íàïèñàâ â³äêðèòîãî ëèñòà ì³í³ñòðó îñâ³òè. Ó íüîìó â³í ïîñêàðæèâñÿ íà îäíîãî ³ç çàì³â ì³í³ñòðà, ÿêèé, çà ñëîâàìè Áîðèñà Ìîê³íà, âèìàãຠó íüîãî õàáàð — 59 000 ãðèâåíü ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185, JENYA.FROLOV@GMAIL.COM Áîðèñ Ìîê³í ðîçì³ðêîâóº, ùî éîìó ðîáèòè. ×è çàïëàòèòè ç âëàñíî¿ êèøåí³, ÷è âçÿòè ãðîø³ ç óí³âåðñèòåòó, ÷è ç³áðàòè ç óñ³õ âèêëàäà÷³â ïî 100 ãðèâåíü? Ìîâà ³äå ïðî 59 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñàìå òàêó ñóìó, ÿê íàïèñàâ ïàí Ìîê³í ó ñâîºìó â³äêðèòîìó ëèñò³ Òàáà÷íèêó, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè ªâãåí Ñóëèìà çàïðîïîíóâàâ éîìó ïåðåâåñòè íà ðàõóíîê õàðê³âñüêî¿ ô³ðìè «Ìîäåðí ÕÕ²». ßê áëàãîä³éíîãî âíåñêó. Öþ ïðîïîçèö³þ ªâãåí Ñóëèìà çðîáèâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïàí Ìîê³í ïîêëàâ íà ì³í³ñòåðñüêèé ñò³ë çâ³ò ïðî îñòàíí³é ðåêòîðñüêèé òåðì³í – ñ³ì ðîê³â. Çàïëàòèòè ö³ ãðîø³ Áîðèñ Ìîê³í â³äìîâèâñÿ. ² òåïåð ìຠïðîáëåìè ç ïåðåîáðàííÿì íà íîâèé òåðì³í, àäæå ç 13 ÷åðâíÿ îô³ö³éíî â³í ëèøå âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ðåêòîðà. Ðåàêö³ºþ íà óñå öå ñòàâ â³äêðèòèé ëèñò Áîðèñà Ìîê³íà äî ì³í³ñòðà îñâ³òè Òàáà÷íèêà, ÿêîãî ðåêòîð ðîçì³ñòèâ íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó ñàéò³ www.mokin.com.ua. “Ñüîãîäí³ íà êàëåíäàð³ óæå 23 ÷åðâíÿ, à êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ðåêòîðà ³ííèöüêîãî Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ùå íå îãîëîøåíèé, — ïèøå â³í. — Ó ðàç³ æ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ï³ñëÿ ïåðøîãî ëèïíÿ ñàì êîíêóðñ óæå ìîæíà áóäå ïðîâåñòè ëèøå â ê³íö³ ñåðïíÿ ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ³ç â³äïóñòîê” Äàë³ ïàí Ìîê³í ïèøå: “Ó ìåíå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî çàòðèìêà â îãîëîøåíí³ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ðåêòîðà ³ííèöüêîãî Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó îáóìîâëåíà òèì, ùî ÿ ùå íå ïåðåðàõóâàâ áëàãîä³éíèé âíåñîê ó ñóì³ 59 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ðàõóíîê Õàðê³âñüêî¿ ô³ðìè «Ìîäåðí ÕÕ²»... Àëå æ êîøòè íà òàêèé áëàãîä³éíèé âíåñîê ìîæíà çíàéòè ëèøå çà îäíèì ³ç òðüîõ âàð³àíò³â: 1) ïîïðîñèòè ÿêóñü ô³ðìó ïåðåðàõóâàòè ö³ 59 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ç ö³ºþ ô³ðìîþ ï³äïèñàòè óãîäó ïðî âèêîíàííÿ ÿêî¿ñü ðîáîòè äëÿ óí³âåðñèòåòó, çà ÿêó çàïëàòèòè íà

OLGA.LITVENUK@GMAIL.COM

Â÷èòèñÿ í³êîëè íå ï³çíî. Ó Â³ííèö³ õî÷óòü çàíîâî â÷èòè íå ëèøå íîâà÷ê³â, à é á³çíåñìåí³â, ùî óæå â³äáóëèñü. ³ííèöüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà (ÒÏÏ) â³äêðèâຠïåðøó â ñâîºìó ðîä³ øêîëó á³çíåñó â Óêðà¿í³. Îá³öÿþòü â÷èòè óñ³õ îõî÷èõ: â³ä ñòóäåíò³â òà âèïóñêíèê³â âóç³â — äî ïðàöþþ÷èõ ìåíåäæåð³â òà êåð³âíèê³â á³çíåñó. Äëÿ êîæíî¿ ³ç ö³º¿ êàòåãî𳿠áóäóòü ñôîðìîâàí³ îêðåì³ ãðóïè. Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåçèäåíòà

ÓÊÐ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ ðîçøóêóºòüñÿ Ñèíÿâñüêèé ßðîñëàâ Ðóñëàíîâè÷, 02.02.1991 ð.í. óðîäæåíåöü ì. ³ííèöÿ, çà ñêîºííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.2 ñò.296 ÊÊ Óêðà¿íè, ì³ðà çàïîá³æíîãî çàõîäó — çàòðèìàííÿ ³ äîñòàâêà â ñóä ï³ä âàðòîþ. Êóìó ùîñü â³äîìî ïðî âêàçàíó îñîáó, ïðîõàííÿ ïîâ³äîìèòè çà òåëåôîíîì (0432) 59-36-92. ßìï³ëüñüêèì РÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ òÿæêîãî çëî÷èíó ðîçøóêóºòüñÿ ãðîìàäÿíèí Áóòèëî Áîðèñ ²âàíîâè÷, 01.03.1962 ðîêó íàðîäæåííÿ, æèòåëü ì. ßìï³ëü. Ïðèêìåòè ðîçøóêóâàíîãî - â³ê 48 ðîê³â, çð³ñò – 165–170 ñì, âîëîññÿ ïðÿìå, ç ñèâèíîþ, ãóáè òîíê³, í³ñ ïðÿìèé, îñîáëèâèõ ïðèêìåò íåìàº. Áóâ îäÿãíåíèé – ñîðî÷êà òåìíà â á³ëó êë³òèíêó, äæèíñè ñèíüîãî êîëüîðó, ãóìîâ³ òàïî÷êè ñèíüîãî êîëüîðó. Òåëåôîíóâàòè (04336) 214-33, 2-13-05, 2-13-44 (ßìï³ëüñüêèé ÐÂ) àáî «102».

Ç 13 ÷åðâíÿ îô³ö³éíî Áîðèñ Ìîê³í (67) ëèøå âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ðåêòîðà 59 òèñÿ÷ ãðèâåíü á³ëüøå ¿¿ âàðòîñò³; 2) ç³áðàòè ïî 100 ãðèâåíü ç êîæíîãî âèêëàäà÷à óí³âåðñèòåòó; 3) ïåðåðàõóâàòè ö³ êîøòè ³ç âëàñíèõ çàîùàäæåíü, â³ä³ðâàâøè ¿õ â³ä ñâ ñ³ì’¿... ïðèéíÿòíèì äëÿ âèêîíàííÿ ïîáàæàííÿ çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà çàëèøàºòüñÿ ëèøå òðåò³é âàð³àíò. Ó ìåíå º íà ðàõóíêó òàêà ñóìà, îñê³ëüêè ÿ

â³òè. Àäæå, ÿêùî â³ðèòè ³íôîðìàö³¿ ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ï³äïðèºìñòâà, âîíî çàéìàºòüñÿ... âèãîòîâëåííÿì ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. ×åðåç äâà äí³ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â³äêðèòîãî ëèñòà, Áîðèñ Ìîê³í ïèøå äî íüîãî äîäàòîê, ó ÿêîìó íàð³êຠíà â³äñóòí³ñòü ðåàêö³¿ ç áîêó ì³í³ñòðà. “ß î÷³êóâàâ, ùî,

Áîðèñ Ìîê³í â³äìîâèâñÿ ïåðåðàõóâàòè 59 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ðàõóíîê ô³ðìè, ùî çàéìàºòüñÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèìè â³êíàìè. ² òåïåð ìຠïðîáëåìè ç ïåðåîáðàííÿì íà íîâèé ðåêòîðñüêèé òåðì³í çàîùàäæóþ êîøòè íà ïðèäáàííÿ íîâîãî àâòîìîá³ëÿ, àäæå ìî¿é âëàñí³é «äåâ’ÿòö³» óæå 22 ðîêè, àëå òàêó ñóìó ÿ çãîäåí ïåðåðàõóâàòè íå äî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ðåêòîðà, à ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ³ ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó”. Âò³ì çàëèøàºòüñÿ íåçðîçóì³ëèì, ÿêå â³äíîøåííÿ ìຠçãàäóâàíà ô³ðìà “Ìîäåðí XXI” äî îñ-

ïðî÷èòàâøè ìîãî ëèñòà, Âè ìåí³ çàòåëåôîíóºòå, àäæå àâòîðîì ëèñòà º, íàâ³òü, íå ïðîñòî ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ç³ ñòàòóñîì íàö³îíàëüíîãî, ùî âõîäèòü çà êëàñèô³êàö³ºþ ÞÍÅÑÊÎ äî 20 êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè, à íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè ç³ ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 1-ãî ñêëèêàííÿ, ïðè÷åòíèé äî ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ äåð-

æàâè, ÿêèé äâà îñòàíí³ ðîêè äåïóòàòñüêî¿ êàäåíö³¿ áóâ ãîëîâîþ ïàðëàìåíòñüêî¿ ï³äêîì³ñ³¿ ç âèùî¿ îñâ³òè, àêàäåì³ê Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè, äî òîãî æ ÷ëåí ¿¿ ïðåçè䳿”. ×åðåç ï’ÿòü äí³â ó ñåðåäó, 30 ÷åðâíÿ, î äåâ’ÿò³é ãîäèí³ ðàíêó ì³í³ñòð íàðåøò³ çàòåëåôîíóâàâ. “Òàáà÷íèê, âèáà÷èâñÿ çà 䳿 ñâîãî çàñòóïíèêà ³ ïîîá³öÿâ ðîç³áðàòèñÿ òà âèçíà÷èòè ì³ðó éîãî ïîêàðàííÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê òîé ïîâåðíåòüñÿ ç â³äðÿäæåííÿ”, — ïèøå ó P.S. äî ñâîãî ëèñòà Áîðèñ Ìîê³í. Ó ÷åòâåð, ïåðøîãî ëèïíÿ, ðåêòîðó Òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çàòåëåôîíóâàëè ç äåïàðòàìåíòó âèùî¿ îñâ³òè ³ çàïåâíèëè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ðåêòîðà îãîëîñÿòü. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Îñâ³òà Óêðà¿íè” óæå îòðèìàëà òåêñò â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ³ ðîçì³ñòèòü éîãî ó íàéáëèæ÷îìó íîìåð³. Äàòè ³íòåðâ’þ æóðíàë³ñòàì “20 õâèëèí” Áîðèñ Ìîê³í â³äìîâèâñÿ. Çà ñëîâàìè ïîì³÷íèêà, ðåêòîð íå ìຠâ³ëüíîãî ÷àñó.

×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà â³äêðèâຠó ³ííèö³ øêîëó á³çíåñó Îëüãà ËÈÒÂÅÍÞÊ, (097)2661093,

ÎÁËÈ××ß

³ííèöüêî¿ ÒÏÏ Ñòåïàíà Ëèïêàíÿ, ãîëîâíà ïðè÷èíà, ÿêà ïîáóäèëà äî ñòâîðåííÿ òàêî¿ øêîëè — åêîíîì³÷íà íåãðàìîòí³ñòü, íåîá³çíàí³ñòü ì³ñöåâîãî á³çíåñó. — Íàøà ìåòà — ï³äíÿòè ¿õ ð³âåíü â ïëàí³ åêîíîì³÷íî¿ ãðàìîòíîñò³, — êàæå â³í. — Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî â³äïîâ³äíà ³äåÿ çíàéäå ðîçóì³ííÿ ³ ó íàøèõ á³çíåñìåí³â. À ñòóäåíòàì äàñòü ìîæëèâ³ñòü íå ãóáèòèñÿ ïðè ïðîõîäæåíí³ ñï³âáåñ³ä. Íàâ÷àííÿ ðîçïî÷íåòüñÿ ç îñåí³ ³ ïðîõîäèòèìå ó âèãëÿä³ ëåêö³é, àëå, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, á³ëüøå íàãàäóâàòèìå òðåí³íãè,

ÿê³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ äèñêóñ³é. À óñ³ çíàííÿ îá³öÿþòü òóò æå îïðîáîâóâàòè íà ïðàêòèö³. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè âèïóñêíèêè îòðèìàþòü â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè. Íåçàëåæíèé á³çíåñ-òðåíåð Âëàäèñëàâ Ðàñóëîâ ââàæàº, ùî òàêà ³äåÿ çàðàç ÿê í³êîëè íà ÷àñ³. Àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, ìàéæå í³õòî ç ïðåäñòàâíèê³â ñåðåäíüîãî òà ìàëîãî á³çíåñó íå çíàº, íàïðèêëàä, ÷èì îáåðíåòüñÿ äëÿ íèõ íàñòóïíèé åòàï ³íòåãðàö³¿ â Ñâ³òîâó îðãàí³çàö³þ òîðã³âë³ (ÑÎÒ). Öåé åòàï ìຠïðîéòè ïðîòÿãîì 2012-15 ðîê³â ³ ïåðåäáà-

÷ຠðÿä íîâîââåäåíü. Ç îäíîãî áîêó, â íàøó êðà¿íó ùå á³ëüøå “õëèíóòü” òîâàðè ³ìïîðòíîãî âèðîáíèöòâà, ç ³íøîãî — Óêðà¿íà, ÿê äåðæàâà, ìຠâ³äìîâèòèñÿ â³ä äîòóâàííÿ äåÿêèõ ñôåð åêîíîì³êè, à äîòàö³¿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ — çâåñòè äî ì³í³ìóìó. — ª é ³íø³ íîðìè, ÿê³ äëÿ ñåðåäíüîãî òà ìàëîãî á³çíåñó ìîæóòü ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè, — êàæå Âëàäèñëàâ Ðàñóëîâ. — Àëå, îñê³ëüêè â³äñòóïàòè óæå íåìà êóäè, òî òðåáà ïðîñòî ñïðîáóâàòè ï³äãîòóâàòè íàø á³çíåñ äî ìàéáóòí³õ çì³í.

³ííèöüêèì РÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ çëî÷èíó ðîçøóêóºòüñÿ Ìàêñ³ìîâ Âàëåð³é Ñåðã³éîâè÷, 1984 ð. í., æèòåëü ì. ³ííèö³. Éîãî ïðèêìåòè: â³ê 25-30 ðîê³â, çð³ñò 175-180 ñì, õóäîðëÿâî¿ ò³ëîáóäîâè, îáëè÷÷ÿ îâàëüíå, âîëîññÿ ðóñÿâå êîðîòêå, î÷³ ñâ³òë³. Êîìó ùîñü â³äîìî ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ðîçøóêóâàíîãî, ïðîõàííÿ íåãàéíî ïîâ³äîìèòè çà òåëåôîíàìè: 43-74-49, 51-14-92, 59-36-16 àáî «102». Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèì РÂÌÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ çëî÷èíó ðîçøóêóºòüñÿ Äîáðîâîëüñüêèé Âàäèì Âàñèëüîâè÷, 1989 ð. í., æèòåëü ì. ÌîãèëåâàÏîä³ëüñüêîãî ³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Êîìó ùîñü â³äîìî ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ðîçøóêóâàíîãî, ïðîõàííÿ ïîâ³äîìèòè çà òåëåôîíàìè: (04337) 6-46-24, 6-5101, 6-52-02, (097) 212-90-05 àáî çà òåëåôîíîì «102». ÓÊÐ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ ðîçøóêóºòüñÿ ѳðàí÷óê Îëåã Ìèêîëàéîâè÷, 02.07.1973 ð.í. óðîäæåíåöü ì. ³ííèöÿ, çà ñêîºííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò.296 ÊÊ Óêðà¿íè, ì³ðà çàïîá³æíîãî çàõîäó - çàòðèìàííÿ ³ äîñòàâêà â ñóä ï³ä âàðòîþ. Êîìó ùîñü â³äîìî ïðî âêàçàíó îñîáó, ïðîõàííÿ ïîâ³äîìèòè çà òåëåôîíîì (0432) 59-36-92. Øàíîâí³ ãðîìàäÿíè, ÿêùî âè âîëî䳺òå ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà äîïîìîæå âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âêàçàíèõ îñ³á, ïðîõàííÿ çàòåëåôîíóâàòè çà íîìåðàìè: 8 (0432) 59-36-16, 59-36-18, 59-38-55 àáî 102. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºòüñÿ.


6 ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

WWW.20MINUT.UA

«Íàñ èçáèâàåò êîíâîé», — æàëóþòñÿ çàêëþ÷åííûå âèííèöêîé òþðüìû Ïîäîçðåâàÿ, ÷òî çàêëþ÷åííûõ â òþðüìå èçáèâàåò ÎÌÎÍ, èõ ðîäñòâåííèêè ïåðåêðûëè ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî óëèöå Îñòðîâñêîãî. Çàêëþ÷åííûå æå óòâåðæäàþò, ÷òî èìåþò ïðåòåíçèè èñêëþ÷èòåëüíî ê êîíâîéíîé ñëóæáå, à îòíîñèòåëüíî ñàìèõ ðàáîòíèêîâ ó÷åðåæäåíèÿ ó íèõ íèêàêèõ ïðåòåíçèé íåò Îëåã ËÅÂÀÄÍÛÉ, (068)2123180, LEVADNY.OLEG@GMAIL.COM

— ß ïðèøëà ïåðåäà÷ó ïðèíåñòè, è ÷àñ íàçàä çàêðûëè îêíî äëÿ ïðèåìà ïåðåäà÷, ñêàçàëè: «ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì», — ãîâîðèò æåíà îäíîãî èç çàêëþ÷åííûõ Ëåíà. – Íî ñ òþðüìîé åñòü ñâÿçü, è îíè ïîçâîíèëè è ñêàçàëè, ÷òî ïðèåõàë ÎÌÎÍ è íà÷àëè ðåáÿò èçáèâàòü. — Â÷åðà, ãîâîðÿò, îäíîãî ìàëü÷èøêó òàê èçáèëè, ÷òî îí ïîäíÿòüñÿ íå ìîæåò! – äîáàâëÿþò îñòàëüíûå. – Óæå íåñêîëüêî ïàöàíîâ ïîðåçàëè ñåáå âåíû, ÷òîáû òîëüêî ïåðåñòàëè áèòü! Äà ÷òî æ ýòî òàêîå?! Ïûòàÿñü ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå, â ÷åòâåðã, ïåðâîãî èþëÿ, ðîäñòâåííèêè çàêëþ÷åííûõ ïåðåêðûëè äîðîãó. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ê íèì âûøëè ðàáîòíèêè äåïàðòàìåíòà è áåçóñïåøíî ïîïûòàëèñü çàâåðèòü, ÷òî ê çàêëþ÷åííûì íå ïðèìåíÿþòñÿ íèêàêèå ñïåöñðåäñòâà. Òîãäà íà÷àëüíèê Âèííèöêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ¹1 Ëåîíèä Æóðà ïðåäëîæèë ðîäñòâåííèêàì îñóæäåííûõ ïðîéòè íà òåððèòîðèþ è óáåäèòüñÿ, ÷òî ñ èõ ðîäíûìè âñå â ïîðÿäêå. Îäíàêî áîëüøèíñòâî ìèòèíãóþùèõ íå ñîãëàñèëèñü, íå òîëüêî ïðîéòè íà òåððèòîðèþ, íî è íàçâàòü ôàìèëèè ðîäñòâåííèêîâ, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî îïàñàþòñÿ çà èõ æèçíü è çäîðîâüå. — Íå ãîâîðèòå èì ôàìèëèè! – êðè÷àëà ìàòü îäíîãî èç çàêëþ÷åííûõ. – Îíè èõ ïîòîì çà ýòî ïîóáèâàþò! Ïîëó÷àëñÿ çàìêíóòûé êðóã – ðîäñòâåííèêè òðåáîâàëè ïðåäúÿâèòü èì çàêëþ÷åííûõ, íî ôàìèëèè èõ íàçûâàòü îòêàçûâàëèñü. Ïîñêîëüêó âûñòðîèòü ïåðåä ãëàçàìè âñòðåâîæåííûõ ðîäñòâåííèêîâ

âñåõ îáèòàòåëåé òþðüìû âîçìîæíîñòè ÿâíî íå áûëî, óáåäèòüñÿ, ÷òî çàêëþ÷åííûõ íå áüþò, íà òåððèòîðèþ ïðîøëè æóðíàëèñòû è òðîå ðîäñòâåííèêîâ çàêëþ÷åííûõ, ðåøèâøèõ, ÷òî õóæå íå áóäåò. — Ó ìåíÿ çàâòðà ñâèäàíèå, — ñêàçàëà æåíà îäíîãî èç çàêëþ÷åííûõ Èííà. – Åñëè åãî ïîñëå ýòîãî áóäóò áèòü – ÿ óçíàþ. Ñ çàêëþ÷åííûìè äàëè âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ. Òî, ÷òî èõ èçáèâàþò, îíè îòðèöàëè è ê äåïàðòàìåíòó èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðåòåíçèé íå ïðåäúÿâëÿëè íèêàêèõ. — Íàñ àäìèíèñòðàöèÿ íå èçáèâàåò – ó íàñ ñ íåé âñå íîðìàëüíî, — ñêàçàë îäèí èç çàêëþ÷åííûõ. – Àäìèíèñòðàöèÿ ñî ñâîåé ñòîðîíû âñå íîðìàëüíî äåëàåò, áåç âñÿêèõ âîïðîñîâ. Ê íåé ïðåòåíçèé — íèêàêèõ.

— Â÷åðà, ãîâîðÿò, îäíîãî ìàëü÷èøêó òàê èçáèëè, ÷òî îí ïîäíÿòüñÿ íå ìîæåò! Äà ÷òî æ ýòî òàêîå òâîðèòñÿ-òî?! Îñòàëüíûå çàêëþ÷åííûå åãî ñëîâà ïîäòâåðäèëè. Çàòî ê ìèëèöèè ó íèõ ïðåòåíçèè áûëè.  ÷àñòíîñòè – ê êîíâîéíîé ñëóæáå. — ß â÷åðà åçäèëà íà ñóä, áûëî ðàññìîòðåíèå ìîåãî äåëà, — ñêàçàëà îäíà èç çàêëþ÷åííûõ Ìàðèíà. – È êîíâîéíàÿ ñëóæáà, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåò íàñ íà ñóäû, î÷åíü ïîáèëà íà «áîêñàõ» îäíîãî ìàëü÷èêà. Îíè åãî òàê æåñòîêî áèëè – çàêðûâàëè ðîò ñêîò÷åì è èçäåâàëèñü íàä íèì. Ïîñëå ýòîãî äðóãîé ìàëü÷èê íà îáûñê ïîøåë, îíè òîæå íà÷àëè åãî áèòü. Ñîâåðøåííî áåç ïîâîäà, áåç ïðè÷èí è îáúÿñíåíèé! Îí êðè÷àë: «Çà ÷òî âû ìåíÿ áüåòå?» ß

Ñ÷èòàÿ, ÷òî â òþðüìå ïîäíÿëñÿ áóíò èç-çà æåñòîêèõ èçáèåíèé çàêëþ÷åííûõ, èõ ðîäñòâåííèêè ïåðåêðûëè äîðîãó, òðåáóÿ ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì äåëå óæå íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà âèæó, êàê ðåáÿò áüþò è èçäåâàþòñÿ. Åå ñëîâà ïîäòâåðäèëè è äðóãèå çàêëþ÷åííûå. — È ìû íå áóíòóåì, ìû îòñòàèâàåì ñâîè ïðàâà, — ãîâîðèò äðóãîé çàêëþ÷åííûé Äåíèñ. — Ìû ñêàçàëè, ÷òî ìû íå áóäåì åõàòü íà ñóä. Âåäü åñëè âàñ, ê ïðèìåðó, áóäåò íè çà ÷òî èçáèâàòü ìèëèöèÿ, âû ÷òî, áóäåòå ñèäåòü è ñìîòðåòü? Ïî ñëîâàì Ëåîíèäà Æóðû, äåïàðòàìåíò ê äåéñòâèÿì êîíâîéíîé ñëóæáû îòíîøåíèÿ íå èìååò. — ×òî êàñàåòñÿ êîíâîÿ – ìû ïåðåäàåì çàêëþ÷åííûõ íà ñóä ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè, — ñêàçàë îí. — Îíè ïîä÷èíÿþòñÿ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë îáëàñòè. Íà äàííûé ìîìåíò îáñòàíîâêà ñòàáèëüíàÿ. Âñå æàëî-

áû, êîòîðûå çàêëþ÷åííûå ïèñàëè – îòïðàâëåíû ïî íàçíà÷åíèþ. Òåì íå ìåíåå, â òî, ÷òî èõ ðîäñòâåííèêîâ íèêòî íå èçáèâàåò, áàñòóþùèå íå ïîâåðèëè, ïðîäîëæàëè ìèòèíãîâàòü è ïûòàëèñü çàáëîêèðîâàòü ïðîåçä äâóõ àâòîçàêîâ íà òåððèòîðèþ òþðüìû. — Òàì «ìàñêè» åäóò. Âàì ñåé÷àñ ïîêàçàëè, ÷òî âñå íîðìàëüíî, à èõ ïîòîì áèòü áóäóò, — óòâåðæäàëè îíè. Êîîðäèíàòîð Âèííèöêîé ïðàâîçàùèòíîé ãðóïïû Äìèòðèé Ãðîéñìàí ñêàçàë, ÷òî â êóðñå ñîáûòèé çà ñòåíàìè Âèííèöêîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàêàçàíèé ¹1: — Ìíå èçâåñòíî, ÷òî íà Îñòðî-

âñêîãî, 1 ïðîèñõîäèò ìàññîâîå èçáèåíèå ëþäåé. Ïðè÷èíà — îòêàç ìíîãèõ îñóæäåííûõ îñòàâëÿòü êàìåðû äëÿ âûåçäà íà ñóäåáíûå çàñåäàíèÿ. Òàê êàê íàêàíóíå â ïîìåùåíèè äëÿ êîíâîèðîâàíèÿ âèííèöêîé òþðüìû íà ãëàçàõ ó äðóãèõ çàêëþ÷åííûõ ñíà÷àëà óíèçèëè, à çàòåì èçáèëè çàäåðæàííîãî, êîòîðîãî äîëæíû êîíâîèðîâàòü íà çàñåäàíèå â Ñòàðîãîðîäñêèé ñóä Âèííèöû. Åãî çàñòàâèëè ðàçäåòüñÿ äîãîëà â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ.  äàííûé ìîìåíò â ó÷ðåæäåíèè ïðîâîäèòñÿ ïîëíàÿ ïðîâåðêà ñèëàìè îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû è Êèåâñêîãî îáëàñòíîãî äåïàðòàìåíòà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé.

Більше фото

Дивіться відео

n www.20minut.ua/news/10179288

n www.20minut.ua/news/10179288

Àäâîêàò ³êòîðà Êà÷óðà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ìåðàõ Îêñàíà ÏÓÑÒβÒ, (432)555111 Àðåøò ìåðà Íåìèðîâà, ÿêîãî âçÿëè íà õàáàð³ ó äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü, ðîçãîâîðèâ áàãàòüîõ. Çà òèæäåíü éîãî ïð³çâèùå ³ ñòîð³íêè á³îãðàô³¿ çíàþòü óñ³. ͳáèòî. Æàðòóþòü: «Êà÷óð ãðîø³ íå ðàõóº, à ÿê ò³ëüêè ïî÷àâ, òî é îäðàçó âçÿëè…»

«Ìåí³ ðàäÿòü ïñèõîëîãà…» Âàæêî áóòè îá’ºêòèâíèì, êîëè â³äñóòíÿ îá’ºêòèâíà ³íôîðìàö³ÿ. ×èñòî ïî-ëþäñüêè æàëü äðóæèíó ³êòîðà Êà÷óðà. Çâ³ñíî, çà 25 ðîê³â ñï³ëüíîãî æèòòÿ âîíà ïðî íüîãî çíຠ÷èìàëî, àëå íå çà ö³ äåñÿòü äí³â éîãî àðåøòó. — Çíàþ, ùî éîìó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ âèêëèêàëè øâèäêó. Ó íüîãî, ÿê ó êîëèøíüîãî ñïîðòñìåíà, ïðîáëåìè ³ç ñåðöåì ³ äàâíÿ õâîðîáà øëóíêà. Á³ëüøå í³÷îãî çíàþ – íàì ïîáà÷åííÿ íå äàþòü, — êàæå ²ðèíà Êà÷óð. Ñï³ëêóâàòèñÿ ³ç æóðíàë³ñòàìè æ³íêà á³ëüøå íå õî÷å. — Ìåí³ âæå ï³ñëÿ ³íòåðâ’þ îäí³é ãàçåò³ ñêàçàëè, ùî ç³ ìíîþ ìຠïîïðàöþâàòè ïñèõî-

ëîã, áî ÿ ïîâòîðþþ îäíå é òå ñàìå. ß âæå íå çíàþ òåïåð, ùî êàçàòè. Òå, ùî ÿ çíàëà, ãîâîðèëà âñ³ì. Î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³ çàòåëåôîíóâàâ ñë³ä÷èé ³ ñêàçàâ, ùî ÷îëîâ³ê çàòðèìàíèé ³ íå áóäå íî÷óâàòè âäîìà… Ñüîãîäí³, êîëè ÷èòàþ, ùî ïèøóòü ïðî íüîãî… Íó íå áóâ â³í ñóäèìèé! ³í ñèä³â ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ä ñë³äñòâîì, àëå ç íüîãî çíÿò³ îáâèíóâà÷åííÿ. Òîìó é áàëîòóâàòèñÿ íà ì³ñüêîãî ãîëîâó â³í ì³ã, õî÷ ÿ áóëà ïðîòè – ïðîòè ïîë³òèêè… ²ðèíî, òèæäåíü òîìó âè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî àðåøò ÷îëîâ³êà – öå ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ, ³ ùî ïðè÷åòí³ äî öüîãî ñï³ââëàñíèêè êîìïàí³¿ Nemiroff — Ãëóñ³… — Ñüîãîäí³ ïðî ïðè÷åòí³ñòü Ãëóñ³â ÿ á íå ñêàçàëà… Áóëè åìîö³¿, òåïåð º ïåâí³ ôàêòè…

Àäâîêàò â³äîìèõ æåðòâ Êð³ì ñë³ä÷èõ, ôàêòè çíຠàäâîêàò ³êòîðà Êà÷óðà – Âëàäëåí Ìóëüòÿí. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó â³äîìèé â³ííèöüêèé àäâîêàò çàõèùàâ åêñ-ìåðà Îäåñè Ðóñëàíà Áîäåëàíà. Òîé çàëèøèâ Óêðà¿íó ó êâ³òí³ 2005 ðîêó, ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà

ï³äîçðîþ ó çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì – øêîäà áþäæåòó Îäåñè íà 600 òèñ. ãðí. Äíÿìè Ðóñëàí Áîäåëàí ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó — ó êâ³òí³ 2010 ðîêó ç íüîãî çíÿëè âñ³ îáâèíóâà÷åííÿ. Òåïåð Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â øóêຠéîìó ïîñàäó. ßê ïîë³òè÷í³ ³ãðè çàâîäÿòü çà ãðàòè, çíຠ³ Âîëîäèìèð Ñêîìàðîâñüêèé, ÿêîãî òåæ çàõèùàâ Âëàäëåí Ìóëüòÿí. Ó 1999 ðîö³ â³ííèöüêîãî á³çíåñìåíà ï³äîçðþ-

ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè 99-ãî. Àëå áåç óñï³õó. Äëÿ ÑÁÓ. Äî ðå÷³, ïîò³ì Âîëîäèìèð Ñêîìàðîâñüêèé ç³çíàâñÿ â ³íòåðâ’þ RIA, ùî íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ìèòíèêà Óêðà¿íè éîìó äåñÿòü ðàç³â ïðîïîíóâàëè õàáàð³ ó ðîçì³ð³ ì³ëüéîíà äîëàð³â. Íå áðàâ. Àëå ñàì õàáàð³ äàâàâ. — À ÿê çàðàç â Óêðà¿í³ ùîñü ðîáèòè, ùîá íå äàâàòè õàáàð³â? — êàæå Âîëîäèìèð Ñêîìàðîâñüêèé. — Íàâ³òü òåîðåòè÷íî

— Òèæäåíü òîìó ÿ ãîâîðèëà ïðî ïðè÷åòí³ñòü Ãëóñ³â äî àðåøòó ÷îëîâ³êà, ñüîãîäí³ ÿ á òàê íå ñêàçàëà… Òîä³ áóëè åìîö³¿, òåïåð º ïåâí³ ôàêòè… ²ðèíà Êà÷óð, äðóæèíà ìåðà âàëè ó êîíòðàáàíä³ ³íîìàðîê ³ ìàõ³íàö³ÿõ ç âàëþòîþ — 56 äí³â Âîëîäèìèð Ñêîìàðîâñüêèé ïðîâ³â ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Ñïðàâó çàêðèëè çà â³äñóòí³ñòþ äîêàç³â, îäíàê öå íå çàâàäèëî ïîò³ì áàëîòóâàòèñÿ éîìó â ìåðè ³ííèö³, íàðîäí³ äåïóòàòè. ² íàâ³òü ñòàòè ãîëîâîþ Äåðæìèòíèö³ Óêðà¿íè. Ùîïðàâäà, âîñüìîãî âåðåñíÿ 2005 ðî êó – ó äåíü çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè… ïîíîâèëè

íåìîæëèâî. Òðåáà äàâàòè, òðåáà çà âñå ïëàòèòè. Òàê áóëî ïîñòàâëåíî ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â — öå íå ºâðîïåéñüêà ñèñòåìà, à ðàäÿíñüêà, çà ÿêîþ âñ³ì ÷èíîâíèêàì òðåáà áóëî ïëàòèòè. Òàê, òîä³ áóëî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ ³ ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, àëå âîäíî÷àñ áóëî âåëèêå, òàê áè ìîâèòè, ïðàâîâå íàâàíòàæåííÿ — öüîãî áîÿëèñÿ. Ñüîãîäí³ âñå äóæå ïðîñòî — âñå ÷³òêî, êðàñèâî,

òóäè ïåðåðàõóºìî, òóäè ïåðåðàõóºìî — “äîïîìîæåìî”...

Êðà¿íà õàáàðíèöòâà Êîìó «äîïîì³ã» Êà÷óð ³ õòî íàìàãàâñÿ «äîïîìîãòè» éîìó? Íà æàëü, íåâ³äîìî, õòî íå âçÿâ õàáàð ³ õòî ï³äñòàâèâ. Çà õàáàð ñàäæàþòü íå ÷àñòî. Áî áàãàòî õòî â³ä÷óâຠñåáå êîìôîðòíî ó êðà¿í³ õàáàðíèê³â. Ðóêè‚ ÿê³ äàþòü ³ ðóêè‚ ÿê³ áåðóòü – öå ö³ëà ñèñòåìà‚ âèáóäóâàíà íà ãëèáîêèõ òðàäèö³ÿõ. ßê ãîâîðèòü â³ííèöüêèé á³çíåñìåí, ÿêèé ç â³äîìèõ ïðè÷èí íå çàõîò³â íàçèâàòè ñâîº ³ì’ÿ: «Âàæëèâî íå ò³ëüêè çíàòè, õòî áåðå íà ëàïó, àëå é ìàòè ðåïóòàö³þ ëþäèíè, ÿêà ÷åñíî äຠíà ëàïó. ß ïèøàþñÿ ñâîºþ ðåïóòàö³ºþ òîãî, õòî äàº. Ó ìåíå íå áîÿòüñÿ áðàòè. Çàçèðí³òü ó ìî¿ äîáð³ íà¿âí³ î÷³ – âè ïîáà÷èòå ó íèõ ïîãëÿä ëþäèíè, ÿêà ùå íå ï³äâåëà æîäíîãî õàáàðíèêà. ͳêîãî íå çàêëàëà, íå ïðèñîðîìèëà, æîäíèì æåñòîì íå äàëà çðîçóì³òè, ùî ¿é öå íåïðèºìíî». ×è ñïðàâà Êà÷óðà ïîðóøèòü öþ ñèñòåìó ³ ÷è çðîáëÿòü ¿¿ ïîêàçîâîþ? Íàâðÿä ÷è! Çàíàäòî áàãàòî ó ö³é ñèñòåì³ ëþäåé. Îò âè äàâàëè õàáàðà? Õî÷ ðàç, ò³ëüêè ÷åñíî…


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

7

WWW.20MINUT.UA

Â’ÿçí³ ³çîëÿòîðà ð³çàëè ñîá³ âåíè, áî òàê ãîòóâàëè âòå÷ó Òàê â³äïîâ³äຠíà çàÿâó Äìèòðà Ãðîéñìàíà ïðî ïîáèòòÿ çàòðèìàíèõ ó ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ì³ë³ö³ÿ. Àëå ðîçáèðàòèñÿ â öüîìó âæå íå êîìïåòåíö³ÿ ïðàâîîõîðîíö³â îáëàñò³ – ñïðàâó â³ííèöüêî¿ çëî÷èííîãî ãðóïè âçÿëàñÿ ðîçñë³äóâàòè Ãåíïðîêóðàòóðà. Âîíà é âèçíà÷àòü, ÷è áóâ òî çàêîëîò Íàòàë³ÿ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ, (067)7857674, NATALIYA.GONCHARYK@GMAIL.COM — Ñïî÷àòêó âèêëèêຠêîíôë³êò, çàðîäæóº éîãî, ïîò³ì ñï³ëüíèêè ñòàþòü íà éîãî ïîçèö³þ... Ìåòà ä³é çðîçóì³ëà. ßêáè öå áóëà ñïðàâä³ ñïðîáà ñó¿öèäó, òî í³õòî á ¿ì íå çàâàäèâ âåíè ð³çàòè äîòè, äîêè íå ñòå÷óòü êðîâ’þ. Àëå âîíè øê³ðó ð³çàëè. Çàäà÷ó ìàëè ïîòðàïèòè â ë³êàðíþ, áî òàì ³íøèé ðåæèì. — Âåíè ïîð³çàâ ñàì øìàòêîì â³ä ëåçà áðèòâè, ÿêèé ïðîí³ñ ó âóñ³, — ïðèáëèçíî òàê ïîÿñíèâ ìåäèêàì çàòðèìàíèé ó ³ííèöüêîìó ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, äî ÿêîãî âèêëèêàëè øâèäêó äîïîìîãó ââå÷åð³ 22 ÷åðâíÿ. ßê ë³êàðêà ðîçïîâ³äàëà ïðî öå, äåìîíñòðóâàëè â³äåî æóðíàë³ñòàì íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â ãåíåðàëà. Ìåäïðàö³âíèê íå íàçâàëàñÿ ³ îáëè÷÷ÿ íå ïîêàçóâàëà.  ì³ë³ö³¿ êàæóòü, ç ö³ëêîì çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí. Òàê ñàìî ççàäó çí³ìàëè çàñóäæåíîãî, ÿêèé áóâ îäíèì ç òèõ ÷îòèðüîõ çàòðèìàíèõ ³çîëÿòîðó, ÿêèé ð³çàâ ñîá³ ðóêè 24 ÷åðâíÿ. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê êàæå, ùî éîãî ï³äáóðèëè ñï³âêàìåðíèêè. Êàçàëè: „Âñêðèâàéñÿ — ïîïàäåø íà áîëüí³÷êó, ³ í³÷îãî òîá³ íå áóäå”. — ß ïðîêèíóâñÿ, à âîíè ïàëÿòü ô³ëüòðè, ùîá ð³çàòèñÿ, — ðîçêàçóº çàòðèìàíèé. — ¯ì ïî 15 ðîê³â ñâ³òèòü ³ íåìà ùî âòðà÷àòè. ϳäáèëè é ìåíå. Ñêàçàëè, ùî áóäóòü áèòè, ³ êðàùå òàê ðîáèòè, ÿê âîíè, òîä³ í³÷îãî íå áóäå. Çàëÿêàëè. гçàëèñÿ ô³ëüòðàìè. Çàòî÷èëè îá ñ³ðíèêîâ³ êîðîáêè... ×è áèëè êîãîñü? ͳõòî í³êîãî íå ÷³ïàâ. ² íà ñï³âêàìåðíèêàõ íå áà÷èâ ïîáî¿â. Âèõîäèòü, ïðîñòî ÿ ïîâ³âñÿ íà ïðîâîêàö³þ, áî â ìåíå áóëà äåïðåñ³ÿ. Ïðî òå, ùî â³äáóâàëîñÿ â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, ùî íà Ïèðîãîâà, 4à, çàÿâëÿâ êîîðäèíàòîð ³ííèöüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè Äìèòðî Ãðîéñìàí. ³í íàçâàâ öå àêö³ºþ ïðîòåñòó ïðîòè ïîáèòòÿ çàòðèìàíèõ ñï³âðîá³òíèêàìè ³çîëÿòîðó. Öèòóâàâ òåëåôîíí³ çàÿâè çàòðèìàíèõ, äåìîíñòðóâàâ ôîòî ð³çàíèõ ðàí. Ïðî öå ïèñàëà RIA ìèíóëîãî òèæíÿ ³ ïîâ³äîìëÿëà, ùî òðüîõ çàòðèìàíèõ, ÿêèõ ïîò³ì ïåðåâåëè ç ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ äî ѲÇÎ, ïðàâîîõîðîíö³ ââàæàþòü çàêîëîòíèêàìè. ¯õ çâèíóâà÷óþòü ó òÿæêèõ çëî÷èíàõ ³ âæå íå ðàç çàñóäæóâàëè. Ïðî öþ òð³éöþ ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ˳òèíñüêî¿ âèï-

— ×îãî í³ îäèí ç àäâîêàò³â íå çàÿâèâ êëîïîòàííÿ, à ò³ëüêè Ãðîéñìàí-ïðàâîçàõèñíèê? Áî öå éîìó âèã³äíî, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ îáëàñò³ Âàëåð³é Íîí³ê (51) ðàâíî¿ êîëîí³¿ Àíàòîë³é Ïóøêàð. Ó öüîìó çàêëàä³ é ïîçíàéîìèëèñÿ çàòðèìàí³ çãîäîì çà ñêîºííÿ ðîçá³éíèõ íàïàä³â â³ííè÷àíè ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè ³ ç³ çáðîºþ. Òóò â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ çà ñâî¿ ìèíóë³ „ïîäâèãè” ³ áóëè ñèñòåìàòè÷íèìè ïîðóøíèêàìè äèñöèïë³íè. Àíàòîë³é Ïóøêàð êàæå, ùî ì³ñÿöÿìè ¿õ òðèìàëè ó ïðèì³ùåííÿõ êàìåðíîãî òèïó òà äèñöèïë³íàðíèõ ³çîëÿòîðàõ.  îäíîãî, ïàì’ÿòàº, íà ðóêàõ â³ä ë³êòÿ äî êèñò³ â³ä ïîð³ç³â æèâîãî ì³ñöÿ

— Íå ìຠçíà÷åííÿ, ÷è â ì³ë³ö³¿ áèëè í³ â ÷îìó íåâèííîãî, ÷è ëþäèíó, çàòðèìàíó çà çëî÷èí. Öå âèïàäêîâ³ ïî䳿 îäí³º¿ ñèñòåìè, — êàæå êîîðäèíàòîð ³ííèöüêî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ ãðóïè Äìèòðî Ãðîéñìàí (37)

òà ëþäåé íà âóëèö³, ïî ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. ßê êàæå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ – íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ Àíàòîë³é Õîðçîâ, ö³ ëþäè îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþþòüñÿ â ñåìè òÿæêèõ çëî÷èíàõ, ñêîºíèõ íà òåðèòî𳿠íàøî¿ îáëàñò³. Àëå ðîçñë³äóâàííÿ òåïåð ïðîâîäÿòü ó ñòîëèö³, áî çàñâ³òèëèñÿ âîíè íå ò³ëüêè ó ³ííèö³. — Ãîëîâíå â ö³é ñèòóàö³¿ íå òå, ùî ãîâîðèòü Ãðîéñìàí ÷è ãîâîðèìî ìè. Ãîëîâíå — ëþäè õî-

— ß ïðîêèíóâñÿ, à âîíè ïàëÿòü ô³ëüòðè, ùîá ð³çàòèñÿ... ϳäáèëè é ìåíå — çàëÿêàëè. гçàëèñÿ ô³ëüòðàìè. Çàòî÷èëè îá ñ³ðíèêîâ³ êîðîáêè. ×è áèëè êîãîñü? ͳõòî í³êîãî íå ÷³ïàâ. ² íà ñï³âêàìåðíèêàõ íå áà÷èâ ïîáî¿â. Âèõîäèòü, ïðîñòî ÿ ïîâ³âñÿ íà ïðîâîêàö³þ íåìà. Âêðàé íåãàòèâíó õàðàêòåðèñòèêó äàâ çàòðèìàíîìó, ùî 22 ÷åðâíÿ íàìàãàâñÿ, ÿê êàæóòü â ì³ë³ö³¿, äåñòàá³ë³çóâàòè ðîáîòó ³çîëÿòîðà — ïîð³çàâñÿ, ï³äáóðèâ ³íøèõ, çàÿâèâ ïðî ïîáèòòÿ, çä³éñíÿâ ñêàíäàë çà äîïîìîãîþ ïðàâîçàõèñíèê³â... ² âñå äëÿ òîãî, àáè ïåðåáðàòèñÿ íà ë³êàðíÿíå ë³æêî, áî çâ³äòè ëåãøå ä³ñòàòèñÿ äî ñâîáîäè. À „ñâ³òèòü” éîìó òà éîãî ñï³ëüíèêàì, ç ÿêèìè ðàçîì ìàñêóâàâñÿ çà òåìíèìè îêóëÿðàìè ³ ãðàáóâàâ â³ííèöüê³ êàôå, ìàãàçèí

÷óòü óíèêíóòè ïîêàðàííÿ, — êàæå Àíàòîë³é Õîðçîâ. — Ïàì’ÿòàºòå? Ó òðàâí³ Â³ííèöÿ áóëà íå ó çàõâàò³ â³ä ¿õ ä³é... Ó íàñ º ïîñòàíîâà ïðî çì³íó ï³äñë³äíîñò³ ¿õíüî¿ ñïðàâè ÷åðåç âàæê³ñòü ñêîºíèõ çëî÷èí³â ³ ñîö³àëüíó íåáåçïåêó öèõ ëþäåé. Ùå ÷åòâåðòîãî ÷åðâíÿ ñïðàâó ïåðåäàëè íà çàïèò Ãåíïðîêóðàòóðè ç óðàõóâàííÿì òèõ çëî÷èí³â, ÿê³ áóëè ñêîºí³ çà ìåæàìè íàøî¿ îáëàñò³. Òåïåð äîâîäèòè âæå áóäå ïðîêóðàòóðà. Àëå ñêàæó, ùî ïîñë³äîâíèìè áóëè ¿õí³ ä³¿ â ³çîëÿòîð³. Îäèí ñïî÷àòêó âèê-

— Ãîëîâíå â ö³é ñèòóàö³¿ íå òå, ùî ãîâîðèòü Ãðîéñìàí ÷è ãîâîðèìî ìè. Ãîëîâíå — ëþäè õî÷óòü óíèêíóòè ïîêàðàííÿ. À ó òðàâí³ Â³ííèöÿ áóëà íå â çàõâàò³ â³ä ä³é ö³º¿ ãðóïè, — ðîçïîâ³äຠãîëîâíèé ñë³ä÷èé îáëàñò³ Àíàòîë³é Õîðçîâ

ëèêຠêîíôë³êò, çàðîäæóº éîãî, ïîò³ì ñï³ëüíèêè ñòàþòü íà éîãî ïîçèö³þ ³ íàñ ðîáëÿòü â ö³é ñèòóàö³¿ çàðó÷íèêàìè. Ìåòà ¿õíÿ çðîçóì³ëà. ßêáè öå áóëà ñïðàâä³ ñïðîáà ñó¿öèäó, òî í³õòî á ¿ì íå çàâàäèâ âåíè ð³çàòè äîòè, äîêè íå ñòå÷óòü êðîâ’þ. Àëå âîíè íå âåíè ð³çàëè, à øê³ðó. Ó íèõ çàäà÷à áóëà ïîòðàïèòè â ë³êàðíþ, áî òàì ³íøèé ðåæèì. Äîâîäèòè, ÷è ñïðàâä³ öå áóâ çàêîëîò ³ ÷è ïðàâîì³ðí³ ä³¿ ñï³âðîá³òíèê³â ³çîëÿòîðà, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïîïåðåäèòè ðîçâèòîê êîíôë³êòó ³ ïðèêóâàëè ïîð³çàíîãî 22 ÷åðâíÿ çàòðèìàíîãî íàðó÷íèêàìè äî ãðàò â ïîë³ ñâîãî çîðó, âèçíà÷èòü ïðîêóðàòóðà. ³äîìî, ùî ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòèçà òðàâì óñ³õ çàòðèìàíèõ. ×è º ñë³äè â³ä ïîáèòòÿ ì³ë³ö³îíåðàìè, ÷è ïîòðåáóâàëè ïîð³çè ãîñï³òàë³çàö³¿ òà ÷è º ñêëàä çëî÷èíó â ä³ÿõ ì³ë³ö³¿ – öüîìó òåæ ìàþòü äàòè îö³íêó ïðîêóðîðè. À çàðàç ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð îáëàñò³ Âàëåð³é Íîí³ê ïðîêîìåíòóâàâ ïî䳿 òàê: — ß íå ðàç çàÿâëÿâ, ùî ïîâí³ñòþ â³äêðèòèé äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. Àëå äëÿ ÷åñíîãî ³ â³äêðèòîãî. Ç òàêèìè ëþäüìè, ÿê Äìèòðî Ãðîéñìàí, íå áàæàþ ðîçìîâëÿòè. ³í ìåíå õî÷å âòÿãíóòè â äèñêóñ³þ, ÿêà éîìó ïîòð³áíà. Íå çíàþ, ÷èº çàìîâëåííÿ â³í âèêî-

íóº, àëå â òàêó äèñêóñ³þ í³ ÿ, í³ ìî¿ ñï³âðîá³òíèêè âòÿãóâàòèñÿ íå áóäåìî. Îò â³í êàçàâ, ùî ó çàòðèìàíîãî çà òðè õâèëèíè çàáðàëè òàð³ëêó, ùîá äèâèòèñÿ ôóòáîë. Òåëåâ³çîðà â ³çîëÿòîð³ íåìà ³ í³êîëè íå áóëî! ³ä ÷àñó, êîëè äàëè ¿æó ³ êîëè ïîòðåáóâàâ ïîñóä íàçàä ì³ë³ö³îíåð, ïðîéøëî 40 õâèëèí. Çàòðèìàíèé íàãëî ïîâîäèâ ñåáå. Íå õîò³â â³ääàâàòè òàð³ëêó. Ïðîñòî ïðîâîêóâàâ, ùîá âèíèê êîíôë³êò. Ùå, êàæå, íà÷àëüíèê ²ÒÒ ñòðèáàâ ïî äðóãîìó çàòðèìàíîìó. ßêáè â³í ñòðèáíóâ, òîãî á äîâåëîñÿ â³äøêð³áàòè. ͳõòî òàì í³êîãî íå áèâ. ² â îäåæ³ ï³ä äóø íå ñòàâèëè. ¯õ íàñïðàâä³ ïîâåëè â óìèâàëüíèê, âèìèòè ðóêè. Êîìó òðåáà òàêå ïðèäóìóâàííÿ? ² ÷îãî í³ îäèí ç àäâîêàò³â íå çàÿâèâ êëîïîòàííÿ, à ò³ëüêè Ãðîéñìàíïðàâîçàõèñíèê? Öå éîìó âèã³äíî. Íå ìàþ áàæàííÿ ç’ÿñîâóâàòè íàâ³ùî, àëå ââàæàþ, ùî â³í âèêîíóº ÷èºñü çàìîâëåííÿ àáî õî÷å ñåáå ïðîï³àðèòè òàêèì ÷èíîì. Òðåòüî¿ âåðñ³¿ â ìåíå íåìà. Âñÿ éîãî ïðàâäà ïåðåøèòà á³ëèìè íèòêàìè ïî ÷îðíîìó íåïðàâäîþ. ×è áóäóòü ñóäîâ³ ïîçîâè çà áðåõíþ? ßê ïèòàííÿ, òàêå ìè ðîçãëÿäàºìî. Àëå ââàæàþ, ùî ìàºìî áóòè âèù³ â³ä íüîãî. Îò ïðèòÿãíåìî éîãî íà 10 ÷è 100 ãðèâåíü, õ³áà öå âàæëèâî? Òðåáà, ùîá ëþäè çðîçóì³ëè, õòî º õòî.

Обговорюємо разом

Більше фото

n www.20minut.ua/news/10179456

n www.20minut.ua/news/10179456

Çíàéøëè âáèâöþ á³çíåñ-áàáö³ ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè Íàòàë³ÿ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ, (067)7857674, NATALIYA.GONCHARYK@GMAIL.COM Âáèâöþ 66-ð³÷íî¿ ïåíñ³îíåðêè, æèòåëüêè Ìàéäàí-Áîáðèê ˳òèíñüêîãî ðàéîíó, øóêàëè ç ëèïíÿ 2006 ðîêó. Òîä³ ç’ÿñóâàëè, â³ä ÷è¿õ ðóê òà çà ÿêèõ îáñòàâèí ïîìåðëà ïðîäàâùèöÿ äîìàøíüîãî ñ³ëüìàãó. Àëå âï³éìàëè âèíóâàòöÿ ò³ëüêè çàðàç. Êàæóòü, â³í âåñü öåé ÷àñ æèâ ³ ïðàöþâàâ ó ñòîëèö³. Òåïåð ç³çíàâñÿ ó çëî÷èí³ ³ ãîòîâèé â³äïîâ³äàòè çà ñêîºíå.

Ïåíñ³îíåðêà òîðãóâàëà ðå÷àìè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ ó ñåáå âäîìà, áî ìàãàçèíó â ñåë³ íå áóëî.  îäíèõ áðàëà â áîðã ³ äðóãèì äàâàëà „íà õðåñòèê”. Áóâ ñåðåä ¿¿ ïîñò³éíèõ ê볺íò³â ³ êîëèøí³é çàñóäæåíèé, ùî â áåðåçí³ òîãî ðîêó çâ³ëüíèâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. 50ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ âëàøòóâàâñÿ íà ˳òèíñüêèé öåãåëüíèé çàâîä ³ îñåëèâñÿ â ñåë³ Ìàéäàí-Áîáðèê. — ̳æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ çàâ’ÿçàëèñü äðóæí³ ñòîñóíêè.

Âîíà íåîäíîðàçîâî äàâàëà éîìó òîâàðè ó áîðã, — ðîçïîâ³äຠ³íñïåêòîð â³ää³ëó çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿ ²ðèíà Çàñàäíþê. — Îäíîãî ðàçó, ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ çàêóï³âë³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, æ³íêà ïîçè÷èëà ó íüîãî 400 ãðèâåíü. ³í íà òîé ìîìåíò ìàâ ïåðåä æ³íêîþ áîðã 125 ãðèâåíü ³ çàïðîïîíóâàâ âçàºìîðîçðàõóíîê – áîðã âîíà ìîæå éîìó íå ïîâåðòàòè, à â³í íà çàëèøîê ãðîøåé â³çüìå ó íå¿ òîâàð. Íà òàêó ïðîïîçèö³þ æ³íêà íå ïîãîäèëà-

ñÿ. Ñêàçàëà, ùî ïîâåðíå éîìó ïîçè÷åí³ ãðîø³ ò³ëüêè òîä³, êîëè â³í ïîãàñèòü áîðã. À ùîá ñêîð³øå ðîçðàõîâóâàâñÿ – çàáðàëà ó íüîãî ìàãí³òîôîí òà ñïîðòèâíèé êîñòþì. Ó ðîçëþ÷åíîãî ÷îëîâ³êà ìèòòºâî âèíèêëî áàæàííÿ ïîìñòèòèñÿ. Ðàíêîì íàñòóïíîãî äíÿ â³í ïîñòóêàâ ó äâåð³ ïåíñ³îíåðêè. Ò³ëüêè æ³íêà â³ä÷èíèëà äâåð³, çëîâìèñíèê âõîïèâ ¿¿ çà ãîðëî òà çàäóøèâ. Çàòðèìàëè ïðàâîîõîðîíö³ âáèâöþ ïåíñ³îíåðêè-ïðîäàâùèö³ â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³. ßê êàæå

íà÷àëüíèê ˳òèíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Îëåêñàíäð Êîðîëü, òóäè â³í ïðè¿õàâ â³äâ³äàòè ð³äíîãî áðàòà, à âåñü ÷àñ, ïîêè áóâ ó ðîçøóêó, æèâ ³ ïðàöþâàâ ó ñòîëèö³. Ó Êèºâ³ çàðîáëÿâ íåëåãàëüíî — íà áóä³âíèöòâ³. — Ó ñêîºíí³ âáèâñòâà ÷îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, — êàæå Îëåêñàíäð Êîðîëü. – Ïðîòè íüîãî ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó «Óìèñíå âáèâñòâî», ùî êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä 10 äî 15 ðîê³â àáî äîâ³÷íèì ïîçáàâëåííÿì âîë³.


8

ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

WWW.20MINUT.UA

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ϳñëÿ âèïóñêíîãî — ó ë³êàðíþ ϳñëÿ ôóðøåòó âèïóñêíèê³â òðüîõ â³ííèöüêèõ âóç³â ó ðåñòîðàí³ «Íàö³îíàëü», ñ³ì îñ³á ïîòðàïèëè äî ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ç ä³àãíîçîì «ãîñòðà êèøêîâà ³íôåêö³ÿ». Áëèçüêî äåñÿòêà çâåðíóëèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ë³êàð³â, àëå îñê³ëüêè ¿õ ñòàí áóâ íå òàêèì ñêëàäíèì, â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèëèñÿ Îëåã ËÅÂÀÄÍÈÉ, (068)2123180, LEVADNY.OLEG@GMAIL.COM Âèïóñêíèêè òðüîõ â³ííèöüêèõ âóç³â — ïîë³òåõí³÷íîãî, àãðàðíîãî òà òîðãîâî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåò³â 30 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àëè âèïóñêíèé âå÷³ð ó ðåñòîðàí³ «Íàö³îíàëü». Ñâÿòî ïðîäîâæóâàëîñÿ äî òðüîõ íî÷³ ³ ðàíîê íàñòóïíîãî äíÿ áóâ äîáðèì íå äëÿ âñ³õ. Ïðè÷îìó, äëÿ äåêîãî â³í íàñò³ëüêè íå áóâ äîáðèì, ùî çóñòð³÷àòè ñâ³òàíîê äîâåëîñÿ âæå ïðÿìî íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó. — Ïîãàíî ñòàëî íà äðóãèé äåíü — ïåðøîãî ÷èñëà, — êàæå âèïóñêíèê ïîë³òåõó Êîñòÿíòèí Ãóëà. — Ñïî÷àòêó äðóæèí³ ñòàëî ïîãàíî, äåñü î ñüîì³é ðàíêó, íóäîòà áóëà, áëþâîòà, ïîò³ì äåñü î ÷îòèðíàäöÿò³é ñòàëî ïîãàíî ìåí³. Òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñÿ — ìàéæå äî 39. Âèêëèêàëè øâèäêó ³ íàñ äîñòàâèëè äî ë³êàðí³. Ïîêè ¿õàëè, ìåí³ ùå ã³ðøå ñòàëî ... — Äî ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ãîñï³òàë³çóâàëè ñ³ì ëþäåé ç ä³àãíîçîì «ãîñòðà êèøêîâà ³íôåêö³ÿ», — ãîâîðèòü çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïèòàíü ì³ñüêî¿ ÑÅÑ Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. — ˳êàðÿì âîíè ñêàçàëè, ùî áóëè íà âå÷³ðö³ ó ðåñòîðàí³ «Íàö³îíàëü». Çà ¿õ ñëîâàìè, íà âå÷³ðö³ áóëî 66 îñ³á. — Óñüîãî ó â³ää³ëåíí³ íà ë³êóâàííÿ ç ò³º¿ âå÷³ðêè íàä³éøëè ñ³ì îñ³á ç³ ñòàíîì ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ âàæêîñò³, — ðîçïîâ³äຠçàâ³äóâà÷ ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ¹1 Àíàòîë³é ×îðíèé. — À áàãàòî «ëåãêèõ» â³äìîâèëèñÿ â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ — ¿õ áëèçüêî äåñÿòêà áóëî. ϳñëÿ öüîãî ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ

îáñòåæèëà «Íàö³îíàëü». Àëå äî òîãî ÷àñó í³ÿêèõ çàëèøê³â ¿æ³, ÿêîþ õàð÷óâàëèñÿ âèïóñêíèêè, âæå äàâíî íå áóëî. Òèì íå ìåíø, áóëè çðîáëåí³ óñ³ ïðîáè — ç ïðèëàä³â, êóõîííîãî îáëàäíàííÿ òà îáñòåæåíèé âåñü ïåðñîíàë. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ìåëüíèêà, í³ÿêèõ â³äõèëåíü ó ÿêîñò³ ñòðàâ òà ïèòíî¿ âîäè, ÿêà ïîäàºòüñÿ â ðåñòîðàí, íåìàº. Îáñòåæèëè âåñü ïåðñîíàë ³ òàê ñàìî — çáóäíèê³â ³íôåêö³éíèõ õâîðîá íå âèÿâèëè. ßê æå òàê — ³ ¿æà ÿê³ñíà, ³ âîäà íå áðóäíà, ³ ïåðñîíàë çäîðîâèé, ³ ðåæèì äîòðèìàíèé, à íàðîä ó ë³êàðí³? Òóò º ê³ëüêà ìîìåíò³â: çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â ðåñòîðàíó (ùî âèïóñêíèêè ï³äòâåðäæóþòü), ¿ì äîçâîëèëè ïðè-

— Õòîñü ï³øîâ çóñòð³÷àòè ñâ³òàíîê, à äåÿê³ ñèä³ëè òóò íà çàïðàâö³ òà äîïèâàëè, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Áàëàíîâñüêà íåñòè íà áàíêåò íå ò³ëüêè ñâîº ñïèðòíå, â òîìó ÷èñë³ é «æèâå» âèíî, àëå ³ ñâî¿ ôðóêòè. Äî òîãî æ, ï³ñëÿ ïåâíîãî ÷àñó êîìïàí³¿ ïåðåì³øàëèñÿ, ³ õòî çà ÿêèì ñòîëîì ùî ¿ñòü ³ ï’º, âèçíà÷èòè áóëî íåðåàëüíî. — ªäèíà íàøà âèíà — ìè äîçâîëèëè ïðèíåñòè ñâîº ñïèðòíå ³ òå, ùî ìè ç³áðàëè ëþäÿì ïðîäóêòè, ÿê³ ïðîñòîÿëè ç íàêðèòòÿ áàíêåòó íà ñòîëàõ (áàíêåò ïî÷àâñÿ î øîñò³é, à ï³øëè âîíè íà ïî÷àòêó ÷åòâåðòî¿), — ãîâîðèòü äèðåêòîð «Íàö³îíàëÿ» Òåòÿíà Áàëàíîâñüêà. — Òîáòî äåâ’ÿòü ãîäèí âñå öå ñòîÿëî íà ñòîëàõ, ïîò³ì õòîñü ï³øîâ çóñòð³÷àòè

— Íàøà êóõíÿ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äຠñàíåï³äðåæèìó, — êàæå Òåòÿíà Áàëàíîâñüêà ñâ³òàíîê, õòîñü ï³øîâ ó «Øîêîëàä», à äåÿê³ ñèä³ëè òóò íà çàïðàâö³ òà äîïèâàëè. ª ùå îäèí ìîìåíò íà êîðèñòü ðåñòîðàíó. Ó òîé æå ÷àñ «Íàö³îíàëü» ãîòóâàâ ñòðàâè ùå íà îäèí ôóðøåò, íà ÿêèé ³øëè ò³ æ ñàì³ ïðîäóêòè, ùî ³ íà ñò³ë âèïóñêíèêàì. ² òàì í³ÿêèõ ïðîáëåì íå áóëî. Ïðî îòðóºííÿ íàâ³òü ìîâè íåìà — âñ³ äóæå çàäîâîëåí³. Ìîæå ñïðàâà áóëà âñå æ òàêè â òîìó,

ùî âèïóñêíèêè ïðèíåñëè ç ñîáîþ? — Íàøà êóõíÿ ³ íàø ïîðÿäîê ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü ñàíåï³äðåæèìó, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Áàëàíîâñüêà. — Íàñ ñàíñòàíö³ÿ âæå ÷îòèðè äí³ ïåðåâ³ðÿº. Ìè â³ä ö³º¿ ñèòóàö³¿, çâè÷àéíî, íå ó çàõâàò³ — çà ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â, ÿê³ ÿ ïðàöþþ â ãðîìàäñüêîìó õàð÷óâàíí³, öå ïåðøèé òàêèé âèïàäîê. Çàâæäè ââàæàëà, ùî öå ìîæå ñòàòèñÿ ç êèìîñü, àëå íå ç íàìè, òîìó

ùî ó íàñ óñå ï³ä êîíòðîëåì. Çàãàëîì, ÿê â àíåêäîò³: «ëîæå÷êà çíàéøëàñÿ, àëå íåïðèºìíèé îñàä íà äóø³ çàëèøèâñÿ». Íà ñüîãîäí³ ç ñåìè îñ³á, ùî çíàõîäèëèñÿ íà ãîñï³òàë³çàö³¿, îäíîãî âèïèñàëè. Çàëèøåí³ íà ë³êóâàíí³ ïåðåéøëè â ïåð³îä «ëåãêîãî» ïåðåá³ãó õâîðîáè.

Обговорюємо разом n www.20minut.ua/news/10179560

Âëàäà òèñíå íà âèäàâö³â Ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð ïîñòàâèâ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ «íåçàäîâ³ëüíî» Âèäàâíè÷èé á³çíåñ â Óêðà¿í³ âåñòè ëåãøå íå ñòàëî, àëå òèñê ì³ñöåâî¿ âëàäè íà âèäàííÿ òðîõè çìåíøèâñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè íåçàëåæíîãî ãàëóçåâîãî äîñë³äæåííÿ ðèíêó. Àñîö³àö³ÿ íåçàëåæíèõ ðåã³îíàëüíèõ âèäàâö³â Óêðà¿íè (ÀÍÐÂÓ) çà ï³äòðèìêè ïðîåêòó «Ó-Ìåä³à» â Óêðà¿í³ îòðèìàëà ðåçóëüòàòè ãàëóçåâîãî äîñë³äæåííÿ ñêëàäíîñò³ âåäåííÿ ãàçåòíîãî á³çíåñó â ðåã³îíàõ. ßêùî ï³ä ÷àñ ïåðøîãî, êâ³òíåâîãî, äîñë³äæåííÿ áóëî îïèòàíî 27 âèäàâö³â ðåã³îíàëüíèõ ãàçåò ç 22 îáëàñòåé Óêðà¿íè, òî ó òðàâí³ âæå 29 âèäàâíèöòâ ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè âçÿëè ó÷àñòü ó ìîí³òîðèíãó. Á³ëüø³ñòü îïèòóâàíèõ — ÷ëåíè ÀÍÐÂÓ. Çã³äíî ç îòðèìàíèìè äàíèìè, ñèòóàö³ÿ ç óìîâàìè âåäåííÿ á³çíåñó íå çì³íèëàñÿ: 41% âèäàâö³â òà äèðåêòîð³â ðåã³îíàëüíèõ ãàçåò â³äçíà÷èëè, ùî âåäåííÿ âèäàâíè÷îãî á³çíåñó â òðàâí³ óñêëàäíèëîñÿ ÷åðåç 䳿 îðãàí³â âëàäè. Òàê³ æ äàí³ áóëè ³ ó êâ³òí³. Ïðè öüîìó ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî êîæíîãî ðàçó âèäàâö³ ïîâ³äîìëÿþòü ïðî íîâ³ ïåðåøêîäè â ðîáîò³ ÿê ç áîêó îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, òàê ³ ç áîêó äåðæàâíèõ óñòàíîâ. Òðîõè çìåíøèëèñÿ ñïðîáè ç áîêó îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè âïëèâàòè íà ðåäàêòîð³â ³ æóðíàë³ñò³â: ó òðàâí³ 17% âèäàâö³â, ïðîòè

19% ó êâ³òí³, âêàçàëè íà öå â àíêåòóâàíí³. Ïðàêòè÷íî çíèêëè âèïàäêè, êîëè ðîçïîâñþäæóâà÷³ ïðåñè â³äìîâëÿëèñÿ áðàòè äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ âèäàííÿ ç ïóáë³êàö³ÿìè êðèòè÷íèõ ìàòåð³àë³â ïðî îðãàíè âëàäè (3,5% ó òðàâí³, ïðîòè 7,5% ó êâ³òí³). Àëå âèäàâö³ â³äçíà÷àþòü, ùî ïåðåä âèáîðàìè äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ñèòóàö³ÿ ìîæå ñóòòºâî ïîã³ðøèòèñÿ. — ³äòåïåð, íàø³ ùîì³ñÿ÷í³ ìîí³òîðèíãè áóäóòü äðóêóâàòèñÿ ó âñ³õ ðåã³îíàëüíèõ âèäàííÿõ ÷ëåí³â ÀÍÐÂÓ – ëèøå ñï³ëüíèìè ä³ÿìè òà ðîçãîëîñîì ïðîáëåì ìè çìîæåìî ¿õ ïîáîðîòè. Ìè çàïóñêàºìî ïðîåêò çáîðó ³íôîðìàö³¿ ïðî áóäü-ÿêèé òèñê íà ðåã³îíàëüí³ âèäàííÿ. À íàéá³ëüø ðåçîíàíñí³ âèïàäêè ìè âèñâ³òëþâàòèìåìî íà øïàëüòàõ âèäàíü ó ðåã³îíàõ Óêðà¿íè òà ñàéò³ Àñîö³àö³¿, — ðîçïîâ³ëà âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÀÍÐÂÓ Îêñàíà Áðîâêî.

ДОВІДКА АНРВУ об’єднує більш ніж 20 ре) гіональних видавничих компаній, що видають близько 100 найме) нувань видань. Асоціація є чле) ном Всесвітньої Газетної Асоціації (WAN)IFRA) та співпрацює зі Всесвітнім Форумом Редакторів (WEF).

ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185, JENYA.FROLOV@GMAIL.COM Êåð³âíèöòâî Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ³ííè÷÷èíè ìຠëèøå îäèí ì³ñÿöü, ùîá äîãîäèòè ãîëîâíîìó ì³ë³ö³îíåðó îáëàñò³. Íà÷àëüíèê â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âàëåð³é Íîí³ê æîðñòêî ðîçêðèòèêóâàâ ³ íàçâàâ íåçàäîâ³ëüíîþ ðîáîòó îáëàñíî¿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿. Îñîáëèâî ïàíà

Íîí³êà òóðáóº â³äñóòí³ñòü ïîòð³áíî¿ äèñöèïë³íè ñåðåä îñîáîâîãî ñêëàäó Äåðæàâòî³íñïåêö³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿. Ðîáîòó äà³øíèê³â Âàëåð³é Íîí³ê ðîçêðèòèêóâàâ íà çàêðèò³é íàðàä³, íà ÿêó çàïðîñèëè êåð³âíèöòâî îáëàñíî¿ Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ òà íà÷àëüíèê³â ðàéîííèõ â³ää³ë³â. Äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ïàí Íîí³ê äàâ îäèí ì³ñÿöü. Ùî

áóäå, ÿêùî çà öåé òåðì³í íå ñòàíåòüñÿ ïîòð³áíèõ çì³í, ó â³ää³ë³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ íå óòî÷íþþòü. Òàê ñàìî âîíè íå óòî÷íþþòü òå, ïðî ùî ñàìå éøëîñÿ íà çàêðèò³é íàðàä³. Ïîäåéêóþòü, ùî íåìèë³ñòü, â ÿêó ïîòðàïèëà îáëàñíà Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ, ïîâ’ÿçàíà ³ç íåùîäàâí³ì àðåøòîì êîëèøíüîãî ãîëîâíîãî äà³øíèêà ³ííè÷÷èíè Ìèêîëè ѳìàí÷óêà. Íàãàäàºìî, ùî éîãî çâèíóâà÷óþòü ó êîðóïö³¿.

³ííèöüêèé ñïåöíàç ïî¿õàâ íà ìîðå ×âåðòü ñîòí³ ÿãóàð³àö³â âè¿õàëè íà îäåñüê³ ïëÿæ³. Ç ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ ³ äî ê³íöÿ êóðîðòíîãî ñåçîíó âîíè ïîñèëåíî îõîðîíÿòèìóòü ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê íà ìîðñüêîìó óçáåðåææ³. ßê êàæóòü ó ì³ë³ö³¿ îáëàñò³, á³éö³ â³ííèöüêîãî ï³äðîçä³ëó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ „ßãóàð” óæå ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ¿äóòü íà ï³âäåíü äîïîìàãàòè ì³ñöåâèì ì³ë³ö³îíåðàì íåñòè ñëóæáó â êóðîðòíèõ çîíàõ Îäåùèíè, áî âëàñíèõ ñèë íà îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â êóðîðòíèé ñåçîí òàì íå âèñ-

òà÷àº. ³ííè÷àíàì âæå ïðîâåëè ³íñòðóêòàæ, à ïîò³ì íàïðàâèëè ïî ì³ñöÿõ ñëóæáè — â ʳë³þ, Òàòàðáóíàðè, Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêèé, Çàòîêó, Ñåð㳿âêó, Îâ³ä³îïîëü. Àëå, íå çâàæàþ÷è íà öå, ³ííè÷÷èíà íå çàëèøèëàñü áåç îõîðîíö³â ïîðÿäêó. Ìîëîäèìè ñïåö³àë³ñòàìè ïîïîâíèëàñÿ ì³ë³ö³ÿ îáëàñò³. 74 âèïóñêíèêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðèáóëè íà ðîáîòó çà íàïðàâëåííÿìè. Ñåðåä íèõ 35 ñë³ä÷èõ, 10 åêñïåðò³â-êðèì³íàë³ñò³â, 11 ïðàö³âíèê³â êàðíîãî ðîçøóêó, 10 — ñåêòîðó áî-

ðîòüáè ç åêîíîì³÷íèìè çëî÷èíàìè. Ùå ÷åòâåðî ìîëîäèõ ì³ë³ö³îíåð³â ïðàöþâàòèìóòü ä³ëüíè÷íèìè, òðîº – ó áëîö³ íåçàêîííîãî îá³ãó íàðêîòèê³â òà îäèí âèïóñêíèê âóçó — íîâèé ñï³âðîá³òíèê ÄÀ². — Ìàþ ï³äñòàâè ñïîä³âàòèñÿ, ùî äî íàñ íà ðîáîòó ïðèéøëà ìîëîäü çà ïîêëèêàííÿì ³ ñåðåä íå¿ íåìຠâèïàäêîâèõ ëþäåé, — êàçàâ íà çóñòð³÷³ ç ìîëîäèì ïîïîâíåííÿì ãîëîâíèé ì³ë³ö³îíåð îáëàñò³ Âàëåð³é Íîí³ê ³ íàãàäàâ, ùî ì³ë³öåéñüê³ „ð³øåííÿ º äîëåíîñíèìè äëÿ ëþäåé, ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà äîïîìîãîþ”.


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

WWW.20MINUT.UA

9

×îìó ë³êàð³ íå â³äïîâ³äàþòü çà ñâî¿ ñìåðòåëüí³ ïîìèëêè ͳõòî íà çàñòðàõîâàíèé â³ä ïîìèëêè, ïðîòå ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ïîìèëêà îäí³º¿ ëþäèíè ìîæå âàðòóâàòè æèòòÿ ³íø³é. Æåðòâè ë³êàð³â òà ¿õ ðîäè÷³ âïåâíåí³ — âèíóâàòö³ ¿õ á³ä ìàþòü â³äïîâ³ñòè çà õàëàòí³ñòü. Àëå óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî òàêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïåðåäáà÷ຠÌàð³ÿ ÇÅÌËßÍÑÜÊÀ, (432)555111 — Çà 10 õâèëèí ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïðîöåäóðè, ó êàá³íåò³ ùîñü ïî÷àëî ãðèì³òè, ïàäàòè. ß çàéøîâ òóäè. Íàòàëÿ áèëàñÿ ó êîíâóëüñ³ÿõ íà ï³äëîç³. óíåêîëîã ïîêëèêàëà ³íøîãî ë³êàðÿ, à ñàìà äàâàëà äðóæèí³ íþõàòè íàøàòèð. Ùî òàêå ïîêëèêàòè ë³êàðÿ? Öå õòîñü ï³øîâ íà äðóãèé ïîâåðõ, çíàéøîâ òàì êîãîñü, òàì óçÿëè ë³êè, ñïóñòèëèñÿ. Öå çàéíÿëî íå îäíó õâèëèíó, à äåñü äî ï’ÿòè. Êîëè òîé ïðèéøîâ, â³í ñàì áóâ øîêîâàíèé, íàâ³òü íå ì³ã ïîïàñòè øïðèöîì â àìïóëó ÿêèõîñü ë³ê³â. Ùî êîëîëè – íå çíàþ. Ñóäîìè òîä³ âæå áóëè íå òàê³ ð³çê³. Íà òîé ìîìåíò âæå áóëî çðîçóì³ëî, ùî í³÷îãî äîáðîãî íå áóäå… Äìèòðî Êðàâ÷óê çàëèøèâñÿ îäèí ç äâîìà ìàëåíüêèìè ä³òüìè: äâîð³÷íèì Ìàò⳺ì òà òðèð³÷íîþ Óëÿíîþ. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ éîãî ìîëîä³é äðóæèí³ Íàòàë³ ã³íåêîëîã çðîáèëà óêîë ë³äîêà¿íó. Çà äåñÿòü õâèëèí 27-ð³÷íà æ³íêà ïîìåðëà.

Êîæåí äåñÿòèé — ïîñòðàæäàëèé Çà îö³íêîþ ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Âåëèêîáðèòàí³¿, ó 10% ãîñï³òàë³çàö³é ë³êàð³ çàâäàþòü øêîäè õâîðèì. Öå áëèçüêî 850 òèñÿ÷ âèïàäê³â íà ð³ê. ßêà êàðòèíà â ö³ëîìó ïî ªâðîï³? Òàêà æ ñàìà. Ðîáî÷à ãðóïà îðãàí³çàö³¿ “˳êàðí³ äëÿ ªâðîïè” ä³éøëà âèñíîâêó, ùî êîæåí äåñÿòèé ïàö³ºíò ºâðîïåéñüêèõ ë³êàðåíü ïîñòðàæäàâ â³ä íåáàæàíèõ åôåêò³â ë³êóâàííÿ. Ñê³ëüêè ñòðàæäàþòü â Óêðà¿í³? Òàêî¿ ñòàòèñòèêè àí³ ë³êàðí³, àí³ ìåäè÷íà âëàäà, àí³ ïðàâîîõîðîíö³ íå âåäóòü.

ðóøíèêîì. ² âñå. ß ¿¿ îäÿãíóâ, âêðèâ ³ áóâ ç íåþ… Ïðè¿õàëà ì³ë³ö³ÿ, ïî÷àëè âñå öå çáèðàòè ç³ ñâ³äêàìè. Åêñïåðòè ðàéîíí³, ì³ñüê³, ì³í³ñòåðñòâî, ïðîêóðàòóðà… Êîì³ñ³¿ øóøóêàþòüñÿ, ó êîãî ùî íå ñïèòàºø – ³äè äî òîãî, äî òîãî. Ðîçìîâëÿòè áóëî íåìîæëèâî, ôóòáîëèëè. Ùî äàë³? ͳõòî í³÷îãî íå êàçàâ, — ðîçïîâ³äຠÄìèòðî Êðàâ÷óê. Ó Áðèòàí³¿ íåçàëåæíå Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç áåçïåêè ïàö³ºíò³â ñïåö³àëüíî çáèðຠ³íôîðìàö³þ ïðî íåáàæàí³ ìåäè÷í³ ³ñòîð³¿. Äî àãåíòñòâà ìîæóòü çâåðíóòèñÿ ³ ïàö³ºíòè, ³ ñàì³ ë³êàð³ (àíîí³ìíî). Êîæíà çàÿâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ³ ô³êñóºòüñÿ ó çàãàëüí³é â³äêðèò³é áàç³ äàíèõ ïî êîæí³é ë³êàðí³. Áóäü-õòî ìîæå ïîäèâèòèñÿ, ñê³ëüêè ïðåòåíç³é áóëî äî ë³êàðí³, ïåðø í³æ òóäè éòè. À â Óêðà¿í³? Ëþäìèëà Ñîëîï ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â áåçêîøòîâíî çàõèùàëà ïîñòðàæäàëèõ ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêà Ðàäà çàõèñòó ïðàâ òà áåçïåêè ïàö³ºíò³â» ³ ôàêòè÷íî çàïî÷àòêóâàëà íàïðÿìîê ìåäè÷íî¿ þðèñïðóäåíö³¿ â Óêðà¿í³. Çà ¿¿ ï³äðàõóíêàìè, ëèøå 10-15% ëþäåé íàìàãàþòüñÿ äîâåñòè ïðîâèíó ë³êàð³â. — ʳëüê³ñòü çâåðíåíü ïðÿìîïðîïîðö³éíà îñâ³÷åíîñò³ òà ³íòåëåêòóàëüíîìó ð³âíþ íàñåëåííÿ, — êàæå þðèñòêà. À êóäè éòè ëþäÿì? Ñïåö³àëüíîãî îðãàíó ç ðîçãëÿäó ñêàðã íåìàº. Äî ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìèíóëîãî ðîêó ïîñòó-

ñïåðòîì Áîãäàø Â.Â.: “Çàñâ³ä÷óþ, ùî íà ï³äñòàâ³ ðîçòèíó ìíîþ âèçíà÷åíà ïîñë³äîâí³ñòü ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ñòàí³â, ÿê³ ïðèçâåëè äî ñìåðò³ òà âñòàíîâëåíî òàê³ ïðè÷èíè ñìåðò³: Ò88.6 – àíàô³ëàêòè÷íèé øîê. Ó48.3 – óñêëàäíåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì àíåñòåçóþ÷èõ çàñîá³â ì³ñöåâî¿ ä³¿», — ðîçïîâ³äຠ÷îëîâ³ê çàãèáëî¿. — ß ìàâ ðîçìîâó ç ïàòîëîãîàíàòîìîì ï³ñëÿ ðîçòèíó. ³í ï³äòâåðäèâ, ùî ñïðàâä³ ó Íàòàë³ áóâ ïîë³ï, ïåðåäïóõëèííèé, ïåðåäðàêîâèé ñòàí.

— Íó íàâ³ùî ïîâòîðíî òðàâìóâàòè ð³äíèõ. Áëèçüêèõ æå âñå îäíî âæå ç òîãî ñâ³òó íå ïîâåðíåø. À ÿêùî ïî êîæí³é ñïðàâ³ çâåðòàòèñÿ äî ñóäó, õòî æ ë³êóâàòèìå? Óñ³ ò³ëüêè ³ áîÿòèìóòüñÿ ïîìèëèòèñÿ

Ïðîñòî íåìà êóäè ñêàðæèòèñÿ

ïèëî 3800 ñêàðã íà ë³êàð³â. ̳í³ñòåðñòâî âèçíàº, ùî ïðîñòî íàâ³òü ðîçãëÿíóëè íå âñ³.

— Ïðîòÿãîì ïåðøèõ ï³âãîäèíè òðè ðàçè ïðè¿æäæàâ êàòàôàëê ç ìîðãó çàáèðàòè ¿¿. ß çà÷èíèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ³ ñèä³â ñàì, í³êîãî íå áóëî. Âîíè ¿¿ êèíóëè ó òàêîìó ñòàí³, ó òàêîìó âèãëÿä³ æàõëèâîìó. Ò³ëüêè îáëè÷÷ÿ íàêðèëè á³ëèì

«Çðó÷íèé» ä³àãíîç çà ïëÿøêó — Îñü “˳êàðñüêå ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü ¹653à â³ä 19 áåðåçíÿ 2010 ðîêó”. Ïðè÷èíè ñìåðò³ âñòàíîâëåíî ñóäîâî-ìåäè÷íèì åê-

Öå òðåáà áóëî çíåáîëèòè ³ âèäàëèòè. ³í íå ì³ã áàãàòî ãîâîðèòè, àëå ºäèíå, ùî ÿ çàïèòàâ – ä³àãíîç. ßêå á ãîðå íå áóëî, àëå ÿ ö³êàâèâñÿ, õîò³â áóòè â êóðñ³, ùîá ìåíå íå “êèíóëè”. ³í ìåí³ ïîÿñíèâ. Àíàô³ëàêòè÷íèé øîê… Òàêèé ä³àãíîç ÿ ìîæó âàì ïîñòàâèòè ï³ñëÿ ÷îãî çàâãîäíî. Àëå ÷îìó öå áóëî? ×åðåç ë³äîêà¿í, çðîçóì³ëî.

À âîíè íàïèñàëè ïî-õèòðîìó. Êîæåí ïîìåðëèé ïîòðàïëÿº íà ñò³ë äëÿ ðîçòèíó. Ðîçð³çàþ÷è ò³ëî ïî øìàòî÷êó – ïàòîëîãîàíàòîì áà÷èòü óñå: â³ä ÷îãî ïîìåð ïàö³ºíò, â³ä ÷îãî éîãî ë³êóâàëè, ùî ïðîïóñòèâ ë³êàð. ¯õí³ âèñíîâêè âíîñÿòüñÿ â ãðàôó «Ïðè÷èíà» ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü. — Çà ïëÿøêó êîíüÿêó, ÿêùî õîðîøèé ïàòîëîã, ìîæíà äîìîâèòèñÿ, ùî ïðè÷èíà áóäå òðîõè íå ïîâíà, — ðîçïîâ³äຠë³êàð ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ. — Íó ïîìåð îíêîõâîðèé â³ä ïíåâìîí³¿. À ë³êàð ¿¿ íàâ³òü íå ä³àãíîñòóâàâ – ó òàêèõ õâîðèõ âîíà ïðàêòè÷íî íå ïðîÿâëÿºòüñÿ. Âñå îäíî á ïîìåð íå ñüîãîäí³, òàê çàâòðà. ×îìó æ ïàòîëîãó íå ïðîïóñòèòè öåé ôàêò. Ò³ëüêè ïðèíöèïîâ³ ïàòîëîãîàíàòîìè âñå ïèøóòü, àëå ç òàêèìè ó ë³êàðíÿõ ñòðîãî. Íó êîìó ïîòð³áåí òàêèé àâòîðèòåò? ͳêîìó.

«Ðîçáîð ïîëüîò³â» ì³æ ñâî¿ìè — Ïîò³ì ïðèéøëè ë³êàð³: êîòðèé ðîáèâ óêîë ³ êîòðèé çàéìàâñÿ ðåàí³ìàö³ºþ. Ïî÷àëè âñ³ ë³êè, øïðèöè, ùî ¿é êîëîëè, ñêëàäàòè â êóëüî÷îê ³ çàáèðàòè. ß ¿õ çóïèíèâ ³ çàáðàâ öå âñå. Çðîçóì³ëî, äëÿ

÷îãî âîíè öå ðîáèëè. Òîä³ âîíè çàëèøèëè öå âñå â ñóäí³, çàáðàëè ñâ³é êóëüî÷îê ³ ï³øëè, — ãîâîðèòü Äìèòðî Êðàâ÷óê. — Ìèíóëîãî òèæíÿ ÿ äçâîíèâ ùîäî ðåçóëüòàò³â ðîçãëÿäó êîì³ñ³¿ – ùå íå áóëî. Ìåí³ ïîðàäèëè çàáðàòè ìåäè÷íó êíèæêó Íàòàë³ ç ë³êàðí³. ß íå çíàþ, ÿêà ìåäè÷íà êíèæêà âèÿâèëàñÿ ó ñë³ä÷îãî, òîìó ùî âñ³ ìåäè÷í³ êíèæêè âäîìà, ÿ ñïåö³àëüíî ïåðåâ³ðèâ. «Ðîçáîð ïîëüîò³â». Òàê ë³êàð³ ì³æ ñîáîþ íàçèâàþòü êîì³ñ³þ, ùî ó âèïàäêó ñìåðò³ ïàö³ºíòà ïðèçíà÷àþòü ó íàøèõ ë³êàðíÿõ. Öåé ðîçáîð çàâæäè ïðîâîäèòüñÿ çà çàêðèòèìè äâåðèìà – áåç ïîâ³äîìëåííÿ ðîäè÷àì. Àëå ãîëîâíå – äî êîì³ñ³¿ âêëþ÷àþòü ë³êàð³â ö³º¿ æ ë³êàðí³! Âè á çìîãëè âèêðèòè ïîìèëêó êîëåãè, çà ÿêó â³í ìຠîòðèìàòè ï’ÿòü ðîê³â â’ÿçíèö³, çíàþ÷è, ùî çàâòðà òàêèé ñàìèé êîëåãà îö³íþâàòèìå âàøó ïîìèëêó? — Íó íàâ³ùî ïîâòîðíî òðàâìóâàòè ð³äíèõ, — ë³êàð òåðàﳿ çà÷èíÿº â³êíî, çà ÿêèì ñâÿòêîâèé êîíöåðò äî Äíÿ ìåäèêà. – Áëèçüêèõ æå âæå íå ïîâåðíåø. À ÿêùî ïî êîæí³é ñïðàâ³ çâåðòàòèñÿ äî ñóäó, õòî æ ë³êóâàòèìå? Óñ³ ò³ëüêè ³ áîÿòèìóòüñÿ ïîìèëèòèñÿ.

Çà ï’ÿòü ðîê³â í³êîãî ç ë³êàð³â ó ³ííèö³ íå ïîñàäèëè — Êîì³ñ³ÿ º ïðè êîæí³é ë³êàðí³, ÿê³ ðîçáèðàþòü ïîä³áí³ âèïàäêè, — êàæå êîëèøí³é íà÷àëüíèê ³ííèöüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà êóðîðò³â Îëåêñàíäð Æóïàíîâ. — Ó ðàç³ ïîòðåáè çàëó÷àþòüñÿ ôàõ³âö³ ç ³íøèõ ë³êàðåíü, ç ìåäóí³âåðñèòåòó, ç ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ² ÿêùî âèÿâëÿþòü ÿê³ñü ïîðó-

øåííÿ, ñïðàâè ïåðåäàþòüñÿ äî ïðîêóðàòóðè. Òàê³ âèïàäêè ó íàñ â îáëàñò³ áóëè — çíàõîäèëè ë³êàðñüê³ ïîìèëêè, áóëè àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîêàðàííÿ, çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè. Çà ï’ÿòü ðîê³â ì ðîáîòè ë³êàð³â íå ïðèòÿãóâàëè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, õî÷à ðàí³øå — áóëè é òàê³ âèïàäêè. ßê â ³íøèõ êðà¿íàõ? Ó Áðèòàí³¿

êîæíà ñïðàâà ðîçáèðàºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ë³êàð³â ç ð³çíèõ ë³êàðåíü. Êîæåí ÷ëåí êîì³ñ³¿ ðèçèêóº âëàñíèì àâòîðèòåòîì òà äîâ³ðîþ ïàö³ºíò³â, òîìó çàö³êàâëåíèé ÿêîìîãà îá’ºêòèâí³øå ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó. ßêùî êîì³ñ³ÿ äîâîäèòü ïðîâèíó ë³êàðÿ – ñïðàâà ïåðåõîäèòü äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. À îñü êîëè â Óêðà¿í³ áóäå ñïåö-

ГАРЯЧА ЛІНІЯ “20 ХВИЛИН” Сьогодні на гарячій лінії чергує журналіст Ольга ЛИТВЕНЮК. Зі своїми запитаннями та інформацією ви можете звернутись за те лефоном 555#111 або (096) 2661093 або на діслати їх на електронну адресу experts_2@ria.ua. На цю ж адресу ви може те надсилати свої фотографії, присвячені життю Вінниці.

³àëüíèé îðãàí ç ðîçãëÿäó ñêàðã? Íåâ³äîìî. ßê ïîêðàùèòè îá’ºêòèâí³ñòü ³ â÷àñí³ñòü âèñíîâê³â ñóäìåäåêñïåðò³â? Ïðåäñòàâíèê ÌÎÇó ïîâ³äîìèâ, ùî º ïëàíè çàïðîïîíóâàòè âêëþ÷èòè â çàêîíîäàâñòâî ñàìå ïîíÿòòÿ «ë³êàðñüêà ïîìèëêà». Çàðàç â Óêðà¿í³ òàêîãî íåìàº. Óñ³ ï’ÿòü çàêîíîïðîåêò³â ïðî çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñòðà-

õîâî¿ ìåäèöèíè, ÿê³ ïîäàí³ äî ïàðëàìåíòó, ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî ôîíäó. Ç íüîãî ïîñòðàæäàë³ â³ä ïîìèëîê ë³êàð³â ìàþòü îòðèìóâàòè â³äøêîäóâàííÿ. Àëå çàêîíîïðîåêòè ïðèïàäàþòü ïèëîì (ïåðøèé íàïèñàíèé ùå 2007 ðîêó). Òîìó ùî äåïóòàòè íå ìîæóòü äîìîâèòèñÿ, õòî áóäå êåðóâàòè ãðîøèìà.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ Редакція газет “RIA” та “20 хвилин” .......................... 555111 Довідка “RIA” ..................................... 555111 Пожежнорятувальна служба ................ 101 Міліція ...................................................... 102 Швидка медична допомога ...... 103, 618044 Аварійна газу .......................................... 104 Аварійна водоканалу ........................ 670260

Аварійна тепломереж ....................... 513170 Диспетчерська міськвиконкому .......................................................... 611729 Довідка міськвиконкому ................... 595173 Довідкова залізничного вокзалу ............................................. 632311 Довідкова автовокзалу ......................... 1505 Чергові аптеки .................... 670669, 534590

Управління у справах захисту прав споживачів ............................... 660910 Головавтоінспекція ........................... 671311 Аварійна електромереж ................... 351663 Аварійна ліфтів ...................................... 1586 Реєстратура обласної стоматології ....................................... 562096 Служба точного часу ............................. 121


10 ÄÅÁÀÒÈ

WWW.20MINUT.UA

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

Ó â³ííèöüêî¿ òîëåðàíòíîñò³ ñüîãîäí³ æ³íî÷å îáëè÷÷ÿ Ñêàæè «í³» íåíàâèñò³, àáî Íàñê³ëüêè ³ííèöÿ òà â³ííè÷àíè çà îñòàíí³é ÷àñ ñòàëè òåðïèì³øèìè äî ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ð³çíèì êîëüîðîì øê³ðè ÷è ç ð³çíèìè ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè. Åêñïåðòè ïåðåêîíóþòü - ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ º, àëå é ïðàöþâàòè òåæ º íàä ÷èì Ó Â³ííèö³ ä³þòü ðÿä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàõèùàþòü ³íòåðåñè íàöìåíøèí, ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, æ³íîê òà íàâ³òü ÷îëîâ³ê³â. Êð³ì òîãî, ùîá çàõèùàòè ïðàâà âèáðàíèõ íèìè ãðóï íàñåëåííÿ, âîíè òàêîæ àêòèâíî ïðîïàãóþòü òàêå ïîíÿòòÿ ÿê òîëåðàíòí³ñòü, àëå ïðî íàñë³äêè òàêî¿ ðîáîòè ìàëî õòî çíàº. Òîëåðàíòí³ñòü, â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åííÿ ÞÍÅÑÊÎ, îçíà÷ຠïîâàæàííÿ, ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóì³ííÿ ð³çíîìàí³òòÿ êóëüòóð íàøîãî ñâ³òó, ôîðì ñàìîâèðàæåííÿ òà ñàìîâèçíà÷åííÿ íàøî¿ îñîáèñòîñò³. Ïðîñò³øå êàæó÷è, öå ïîíÿòòÿ îçíà÷ຠáóòè òåðïèìèì äî ëþäåé, ÿê³ ÷èìîñü â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä âàñ. ² â äàíîìó âèïàäêó íå âàæëèâî, ìîâà éäå ïðî êîë³ð øê³ðè, ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ, ñïîñ³á æèòòÿ, ÷è ìîæëèâî íàÿâí³ñòü îñîáëèâèõ ïîòðåá ÷è õâîðîá. Ñòàâñÿ äî ëþäåé òàê, ÿê áè õîò³â, ùîá âîíè ñòàâèëèñü äî òåáå, — öèì ãàñëîì îïåðóþòü ò³,

Ëþäìèëà

Øàôðàíñüêà

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ì³ñüêî¿ ðàäè

— Ми розуміємо, що питання толерантності та виховання то) лерантних стосунків у

Ñâ³òëàíà

Ñóë³ìîâà

íà÷àëüíèê ³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³

— Сьогодні ми маємо усі об’єд) натися, аби подолати і попере) дити негативні явища, щодо не) терпимості до чужого способу життя, поведінки, ідей, вірувань чи ще чогось іншого. Треба бути єдиними у побудові толе) рантного та демократичного ставлення у суспільстві, оскіль) ки це є необхідною умовою миру та соціально економічно) го розвитку як Вінниці, так і всієї країни. Відповідно до Декларації прин) ципів толерантності, яку прий)

Ùîòèæíåâèê «RIA» Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ Ç̲ ¹ 16362 - 4834 ÏÐ, ñåð³ÿ K Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Ìàðèíà ÙÅÐÁÀÖÜÊÀ Çàñíîâíèê: ÒΠòåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Ñüîìèé êîíòèíåíò” . Âèäàâåöü: ÒΠ“Ìåä³à Ä³ì ”ÐIA”

õòî ïðîïàãóº òîëåðàíòí³ â³äíîñèíè ó ñóñï³ëüñòâ³, ïîÿñíþþ÷è öå òèì, ùî í³õòî ³ç íàñ ó öüîìó æèòò³ í³ â³ä ÷îãî íå çàñòðàõîâàíèé. Àëå òîëåðàíòí³ñòü íà ãîëîìó ì³ñö³ íå âèíèêàº. Ôàõ³âö³ ïåðåêîíàí³ – öå ïî÷óòòÿ òðåáà âèõîâóâàòè, ïðè÷îìó, áàæàíî ç äèòèíñòâà. Ñàìå òîìó â øêîëàõ ì³ñòà âçÿò³ çà ïðàâèëî ãîäèíè òîëåðàíòíîñò³, à ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñòà âåäóòü ³íôîðìàö³éíó êîìïàí³þ é ñåðåä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Êàæóòü, ó ³ííèö³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ â³ä÷óâàþòüñÿ, àëå ïðàöþâàòè º ùå íàä ÷èì. Ó òîé æå ÷àñ, ó Ïàðëàìåíòñüê³é àñàìáëå¿ Ðàäè ªâðîïè â³äçíà÷èëè ñåðéîçíèé ðîçêîë Óêðà¿íè íà ñõ³ä ³ çàõ³ä. Òà àêöåíòóâàëè óâàãó íà ðåãðåñ³ ó çàõèñò³ ïðàâ ëþäèíè ³ íà òîìó, ùî «òîëåðàíòí³ñòü ³ âñ³ íåîáõ³äí³ äåìîêðàòè÷í³ íîðìè, ÿê³ äåìîíñòðóâàëà Óêðà¿íà, íà ñüîãîäí³ ï³ä çàãðîçîþ». Òîáòî, íà äóìêó ºâðîïåéñüêèõ àíàë³òèê³â, â Óêðà¿í³ ³ñíóº íåòîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ ³ äî âñüîãî óêðà¿íñüêîãî... суспільстві дуже важливе. Тому цьому приділяється дедалі більше уваги. Відтак, у школах міста вживається ряд заходів, щоб виховувати толерантність у дітей. Велика частина роботи проводиться через дитячих ом) будсменів. Але крім цього про) водиться багато лекцій та тренінгів. Але не все так просто, ми має) мо розуміти. Явище нетерпи) мості історичне, тому позбути) ся його за короткий час доволі складно.

нято Генеральною конферен) цією ЮНЕСКО у 1995 році, то) лерантність означає поважан) ня, сприйняття та розуміння ба) гатого різноманіття культур на) шого світу, форм самовиражен) ня та самовиявлення людської особистості. Формуванню толе) рантності сприяють знання, відкритість, спілкування та сво) бода думки, совісті та переко) нань. На сьогодні, толе) рантність – це не тільки мораль) ний обов’язок, а й політична та правова потреба. Адже толе) рантність – це те, завдяки чому стає можливим досягнення миру, що сприяє переходу від культури війни та ненависті до культури миру. Загалом, треба визнати, що у ви) хованні толерантного суспіль) ства велика роль лежить на жінках, адже, як правило, саме жінки займаються вихованням дітей, а від виховання залежить те, якою людиною буде дитина в майбутньому.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿: 21016, ³ííèöÿ–16, à/ñ 5808. Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó (USAID) Çàìîâë. ¹ 100127

Øåâ÷óê

— На жаль, багато людей не зна) ють, що таке толерантність і, м’я) ко кажучи, не вітають ту чи іншу групу людей. Наприклад, хворих на СНІД, наркозалежних, людей іншого віросповідання, і так далі. Ми наче все розуміємо, але, не) зважаючи на це, відштовхуємо їх.

Ñâ³òàëà

Ãîðîá÷åíêî

êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àêàäåì³ÿ ñ³ì’ÿ»

— Я б сказала, що у нас все) таки відчуваються позитивні зрушення в плані поширення толерантності у суспільстві. Але тут потрібно зрозуміти інше. Як ми ставимося до тих чи інших речей – так воно потім і стає. Насправді усіма процесами, які відбуваються, керує та чи інша

Îêñàíà

— Ми у своєму центрі працює) мо з такими групами людей як наркозалежні та хворі на ВІЛ та туберкульоз. Ми намагаємося допомогти їм, надати медика) менти чи будь)яку іншу допомо) гу, яку можемо. З цього досвіду можу сказати, що проблема упередженого ставлення до таких груп поля) гає у не належній обізнаності людей. Наприклад, насправді дуже мало людей знають про те, як передається ВІЛ, а як ні. Тому багато хто швидше радий про) сто відправити таких хворих по) далі, ніж намагатися допомогти їм. Інший приклад з наркозалеж)

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ìàêñèì ÇÎÒÎÂ (áàãàòîêàíàëüíèé)

Àð³ùóê

Öåíòð ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ õ³ì³÷íî çàëåæíèõ â íåçàëåæíèõ

³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à (ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432):

Hàêëàä 35 175

Îëüãà

êåð³âíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Çàõèñò»

555-111

Ãàçåòà º ÷ëåíîì Âñåñâiòíüî¿ Ãàçåòíî¿

Причин цього багато, і, напев) но, у кожного вона своя. Десь виною – виховання, десь – звичайна людська необізнаність. Адже вихова) на людина все)таки з поро) зумінням ставиться до пев) них речей. Я брала участь у багатьох проектах, направлених на протистояння проявам антито) лерантності чи ксенофобії. На) приклад, проект Кешер, яким в Україні охоплено понад 50 тисяч людей, — це міжнарод) на організація єврейський жінок. Ціль цього проекту – створити єдине суспільство для боротьби з проявами тієї чи іншої форми нетерпимості.

енергія. Хороша енергія – по) силює та сприяє розвитку по) зитивних явищ, погана – навпа) ки. Тому ми у своїй організації проводимо різноманітні тренін) ги та семінари. Ми говоримо про те, що Вінниця – благопо) лучне місто, де живуть благо) получні люди. Наприклад, через деякий час ми плануємо провести акцію, яка б дала можливість більше об’єднати городян навколо пев) ної ідеї. Наприклад, ідеї любові до нашої Вінниці. Суть акції по) лягає в тому, щоб в один день вийти на вулиці, наприклад, зібратися в парку Козицького і утворити велике коло біля Вежі. Це б згуртувало людей і дало можливість відчути певну єдність.

ними – багато звикли вважати, що це люди з кримінального світу. Звідси також з’являється відповідне ставлення. Зараз діє програма, спільно з ме) режею аптек «Авіацена», за якою такі люди можуть безкоштовно та анонімно отримати чисті шприци, презервативи чи інші препарати, яких вони потребують. Крім цього працює центр, в який також можуть прийти усі бажа) ючі. В ньому можна помитися, по) прати речі, попрасувати їх і про) сто відпочити чи поспілкуватися. Також ми співпрацюємо з ліка) рями, які можуть надати ту чи іншу консультацію чи допомо) гу. Але багато з тих, хто реаль) но потребує допомоги, не зна) ють про таку можливість. Інші – просто бояться чи вагаються. Тому, як правило, по допомогу звертаються ті, хто уже усвідо) мили проблему і те, що її по) трібно якось вирішувати. Але, хотілося б відзначити, що ми, незважаючи на існуючі про) блеми, все ж бачимо певні по) зитивні зрушення.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. Ìàòåð³àëè, ùî íå ï³äïèñàí³ ëàòèícüêèìè ë³òåðàìè “RIA”, íàäàí³ ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíîþ àãåíö³ºþ ”Ïàðòíåð” (câ³äîöòâî ¹ 68 â³ä 15.05.2002 ð.) ˳òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè. ²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒΠ"Âèäàâíèöòâî "вÀ"; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê ñóá'ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñå𳿠Ê No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030. ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄIJËÅÍͲ ÇÂ’ßÇÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT . U A Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ ³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä” ì.³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. 8(0432)63-07-97


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

11

WWW.20MINUT.UA

ÙÎÄÍß 20MINUT.UA ×èòà÷³ äîïîâíþþòü ³ êîìåíòóþòü íà ñàéò³ vn.20minut.ua

«Çàêëþ÷åííûå, êîíå÷íî, íå ïîäàðêè, íî…»

vn.20minut.ua/news/10179093

У «RIA» №26 була опублікована стаття «Порізані вени — знак протесту чи заколот?» Правозахисник Дмитро Гройсман оприлюднив нелегально отримані докази про тортури у Вінницькому ізоляторі. Коментують відвідувачі сайту. Прохожий

А почему вот такие «белые и пушистые» оказались в изоляторе? Они стояли у рабочего станка, честно трудились, а их – раз, и повязали ни за что?

Babaj

Процитуйте хоч один документ, який дозволяє таким чином "карати" людей. Злочинці вони чи не злочинці  це вже інше питання.

Паша

Сьогодні їх відмутузили, а завтра хтось із нас, не дай Бог, потрапить туди. І що, будете розповідати, що ви заслужений «стояльник» біля станка? Закони повинні бути одні для всіх! І чого це якісь садисти мають перебирати на себе роль Бога?

Имя не указано

Сначала уточните, за что их задержали. Тем более, если зеки склонны к суициду, то это уже ненужный элемент для общества!

Babaj

Перед тим, як помістити до камери, їх ретельно перевіряють і вилучають усі "інструменти" для скоєння суїциду. За законом у нас карає закон. У цьому випадку карателем себе уявив якийсь мєнт і розважився.

Самсон Семеныч

Áàêàëàâð áåç äèïëîìà Хабарі беруть відкрито та на дуже високому рівні. Особливо під час вступу в магістратуру Îñü ³ çàê³í÷èëèñÿ âèïóñêí³ ³ñïèòè òà çàõèñòè äèïëîì³â ó áàãàòüîõ ñòóäåíò³â íàøîãî ì³ñòà. Ò³, êîìó ïîùàñòèëî ñòàòè ìàã³ñòðîì ÷è ñïåö³àë³ñòîì, òåïåð â³äïðàâëÿþòüñÿ íà ïîøóêè ðîáîòè. À á³ëüø³ñòü ³ç òèõ, õòî îòðèìàâ ëèøå áàêàëàâðà, õî÷óòü ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ íà ï'ÿòîìó êóðñ³. ß íå çíàþ íàïåâíå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà ³ííèö³, àëå çíàþ òî÷íî, ÿê ïðîõîäèòü íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ó òîìó âóç³, êîòðèé íåùîäàâíî çàê³í÷èëà. Íåçâàæàþ÷è íà ãó÷í³ çàïåâíÿííÿ, ùî ÇÍÎ çíà÷íî îáìåæèëî ïðîöâ³òàííÿ êîðóïö³¿ ïðè âñòóïàõ, õàáàðíèöòâî æèâå ³ í³êóäè íå çíèêàëî. Ñõåìè äàâàííÿ/îòðèìóâàííÿ õàáàð³â, çâ³ñíî, çì³íèëèñÿ, àëå çàãàëîì íå çì³íèëîñÿ í³÷îãî. Àëå êîíêðåòí³øå õî÷ó ðîçïîâ³ñòè ïðî âñòóï íå íà ïåðøèé êóðñ, à ñàìå íà ï’ÿòèé. Ñüîãîäí³ íàø³ âóçè òóðáóþòüñÿ ïèòàííÿì íåãàòèâíî¿ òåíäåíö³¿ íàðîäæóâàíîñò³, ùî ñïîñòåð³ãàëàñÿ ó 90-õ ðîêàõ ³ ÿêà ñïðèÿº òîìó, ùî ç êîæíèì ðîêîì âñå ìåíøå ³ ìåíøå àá³òóð³ºíò³â ñòóêàþòü ó äâåð³ âèø³â. À ÿêùî ìåíøå ñòóäåíò³â, òî, â³äïîâ³äíî, ñêîðî÷óâàòèìåòüñÿ ³ ê³ëüê³ñòü çàä³ÿíèõ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ êàäð³â. Ùîá õî÷ ÿêîñü âèïðàâèòè çàãðîçëèâó çâ³ëüíåííÿì ñèòóàö³þ, íà äåðæàâíèõ ³ñïèòàõ áàãàòüîõ ñòóäåíò³â «çð³çàþòü». Ùî öå îçíà÷àº? À âñå ïðîñòî: âàì êàæóòü, ùî öüîãî ðîêó âè íå âèêîíàëè íàâ÷àëüíèé ïëàí, íå äîïóùåí³ äî äåðæàâíîãî ³ñïèòó, ³ ÷åêàºìî âàñ íàñòóïíîãî ðîêó; àáî òàêèé âàð³àíò: äåðæàâíèé ³ñïèò ïðîõîäèòü ó âèãëÿä³ êîìï’þòåðíèõ òåñò³â, êîòð³ çàïðîãðàìîâàí³ íà íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³. Òàê-òàê, âè ïðàâèëüíî ïðî÷èòàëè öå ñëî-

âî! Ïðîãðàìà âèäàº, ùî âè íàáðàëè êðèòè÷íó ê³ëüê³ñòü íåïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé, õî÷à âè íå ðîçó쳺òå ÿê òàê. ² ëèøå êîëî îáðàíèõ çíàº, ùî íå âñ³ ò³ â³äïîâ³ä³, êîòð³ âè â³äçíà÷àºòå, ÿê ïðàâèëüí³, àäæå òàê ó êíèæêàõ íàïèñàíî ³ âàñ òàê ó÷èëè, º ñïðàâä³ ïðàâèëüíèìè ñàìå äëÿ öüîãî êîìï’þòåðíîãî òåñòóâàííÿ. ² âè í³êîìó í³÷îãî íå äîêàæåòå. Àäæå âè º ìèìîâ³ëüíèì ó÷àñíèêîì âåëèêî¿ ³íñòèòóòñüêî¿ çìîâè, ÿêà ìຠíà ìåò³, çá³ëüøèòè ëàâè íàñòóïíîð³÷íèõ ñòóäåíò³â, êîòðèõ óñå á³ëüøå áðàêóº. À òåïåð äàë³. Âè âñå æ çäàëè áëàãîïîëó÷íî âñ³ ³ñïèòè ³ òåïåð éäåòå ùàñëèâ³ íà âèïóñê îòðèìóâàòè äèïëîì áàêàëàâðà. Àëå âàì éîãî íà âèïóñêíîìó ñâÿòêóâàíí³… íå âðó÷àþòü! Âàñ â³òàþòü ³ç îòðèìàííÿì äèïëîìó, îò ò³ëüêè â ðóêè íå äàþòü, ìîâëÿâ «Íàâ³ùî â³í âàì, ââàæàéòå, ùî âè âæå çäàëè äîêóìåíòè íà ï'ÿòèé êóðñ». Óñå öå äëÿ òîãî, ùîá âè, íå äàé Áîæå, íå ïîá³ãëè âñòóïàòè â ³íøèé âóç, ñòðàøåííî âòîìèâøèñü â³ä áåççàêîííÿ âàøî¿ ð³äíî¿ (³ âîäíî÷àñ íåíàâèñíî¿)

àëüìà-ìàòåð. Ñïàíòåëè÷åí³ áàêàëàâðè ñòóêàþòü ó äâåð³ òî äåêàíà, òî íàâ÷àëüíîãî â³ää³ëó, àëå ïîïðè âñ³ ñëîâà òà âìîâëÿííÿ äèïëîìè íà ðóêè íå âèäàþòü. Âè ïðîñòî íå ìàºòå ïðàâà ïîäàâàòè äîêóìåíòè â ³íøèé âóç. ² íåõàé âàø³ áàòüêè íå ïðèá³ãàþòü, âîíè òàêîæ í³÷îãî íå äîá’þòüñÿ. Íó õ³áà ùî ïðèéäóòü ³ç «íåïóñòèìè ðóêàìè». Õàáàð áåðóòü â³äêðèòî òà íà äóæå âèñîêîìó ð³âí³. Îñîáëèâî ï³ä ÷àñ âñòóïó â ìàã³ñòðàòóðó. Íà äåðæàâí³ ì³ñöÿ ïîòðàïëÿþòü íå ò³, ó êîãî ÷åðâîí³ äèïëîìè, à ò³, ó êîãî áàãàò³ áàòüêè, àáî ïðàöþþòü â äåêàíàò³ ÷è íà êàôåäð³. Óñå äóæå íåñïðàâåäëèâî òà íåçàêîííî. Àëå â êîãî ïðîñèòè äîïîìîãè?! Õòî çàñòóïèòüñÿ çà ñòóäåíò³â, êîòð³ íå ìàþòü áàãàòèõ áàòüê³â, õòî ñàì çäîáóâຠñîá³ îñâ³òó, ³ õòî êîâòຠñëüîçè â³ä áåçñèëëÿ. Ñïîä³âàþñÿ, öÿ ñòàòòÿ ïîêëàäå ïî÷àòîê áîðîòüá³ ç óñ³ì öèì æàõîì.

Ïîë³íà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, â³ííè÷àíêà, avestar@³nbox.ru

Вечная отмазка легавых в таких ситуа циях  цитирование «подвигов» злодеев. Только при чем тут это? Им конкретно задали вопрос: били или нет? Им довери ли охранять заключенных, а не реализо вывать свои садистские наклонности. Злодеи, конечно, не подарки, но как тогда называть тех людей в форме, которые их калечат?

Я

За моє життя на мене два рази кидалися ті, яких ви називаєте "нещасними", і мені допомагали люди в погонах! Я працюю з дітьми, і знаю, як міліція допомагає у роботі школи: і лекції, і ігри, привозять байки, машини, на яких діти граються та радіють.

Без имени

А знаете, как издеваются над невиновны ми по ту сторону решетки, как заставляют писать явку с повинной? И не дай Бог кому то оказаться там! Сколько слез и горя они приносят людям, которые совсем не виноваты. А таких в наших тюрьмах немало.

Я

Туди рідко хто потрапляє просто так. А за все в цьому житті потрібно відповідати.

R99200


12

WWW.20MINUT.UA

«Êîëîñ-Ñåêâîÿ» ë³äèðóº ó Êóáêó Ñï³âäðóæíîñò³

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Гравці вінницького хокейного клубу «Ко лосСеквоя» зіграли у другому турі Кубка Співдружності.

Ðåäàêòîð ÌÀÐÈÍÀ ÙÅÐÁÀÖÜÊÀ maryna.tsherbatsaya@gmail.com

Ïîñëå ñòàðòà ñóäîõîäíîãî ñåçîíà, ðàáîòíèêàì “Ëÿëè Ðàòóøíîé” íåò îòäûõà ïî÷òè äî ïîçäíåé îñåíè. Ñ óòðà äî íî÷è êàòàþò ëþáèòåëåé âîäíûõ ïðîãóëîê

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

СПОРТ » ñòîð. 22

Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ — êàïèòàíñêàÿ ðóáêà. — Âñå ïîä ðóêîé, — ãîâîðèò Íèêîëàé Êàñüÿíåíêî, — íå íóæíî äåëàòü ëèøíèõ òåëîäâèæåíèé

Êàê êàïèòàíó «Ïèðîãîâà» ñàêñîôîí äàðèëè Âû ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü ëåòî áåç ðîäíûõ ñåðäöó “Ëÿëè Ðàòóøíîé” èëè ”Ïèðîãîâà”, áîðîçäÿùèõ âîäíûå ïðîñòîðû èñêðÿùåãîñÿ â ëó÷àõ ñîëíöà Þæíîãî Áóãà? Àëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ, (067)4333535, ALENA.RYABOKON@GMAIL.COM Óæå áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò ýòè áåëîñíåæíûå êðàñàâöû ðàäóþò íàñ ïðèâåòëèâûìè ãóäêàìè, è âåñåëûì ñìåõîì äåòåé, ïëûâóùèõ â Ñàáàðîâ. À âûïóñêíûå âå÷åðà íà ïàëóáå, íå ãîâîðÿ óæå î ñâàäüáàõ, èëè ïðîñòî ïðèçíàíèÿõ â ëþáâè. Íåò òàêîãî âèííè÷àíèíà, êîòîðûé áû õîòü ðàç â æèçíè íå ïðîêàòèëñÿ íà òåïëîõîäàõ, è íå ïðèìåðèë íà ñåáå çíàìåíèòóþ ñöåíó èç «Òèòàíèêà». Áûâàëî, òîëüêî íà òàêîé ïðîãóëêå ÷åëîâåê óçíàâàë, ÷òî ó íåãî åñòü ñêëîííîñòü ê ìîðñêîé áîëåçíè. À âû çíàåòå, ÷òî ÷åòâåðòîãî èþëÿ âñå ðàáîòíèêè Âèííèöêîé ïðèñòàíè îòìå÷àëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê — Äåíü ðå÷íèêà. È òàê ñîâïàëî, ÷òî â ýòîò äåíü ðåøèë ïðîêàòèòüñÿ öåëûé îðêåñòð èç Ïîëüøè, ïðè÷åì ñ èíñòðóìåíòàìè. — Êîãäà ìóçûêàíòû óçíàëè î ïðàçäíèêå, — ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Âèííèöêîé ïðèñòàíè Àëåêñàíäð ×åðåäíè÷åíêî, — ñûãðàëè íåñêîëüêî î÷åíü êðàñèâûõ ïðîèçâåäåíèé. Íàø êàïèòàí òàê ïðîíèêñÿ, ÷òî ïîõâàëàì íå áûëî êîíöà è êðàÿ, à ñàêñîôîíèñò â îòâåò íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàë ñâîé ñàêñîôîí â ïîäàðîê. Îò ïîäàðêà êàïèòàíó óäàëîñü îòêàçàòüñÿ, òîëüêî íàïîìíèâ, ÷òî èì ñåãîäíÿ æå åùå èãðàòü. — Ó íàñ âñÿêîå áûâàåò, îäíàæäû, êîãäà íàø òåïëîõîä áûë â ðåéñå, êàïèòàí óâèäåë, êàê âîçëå áåðåãà òîíåò ìóæ÷èíà, âîäû òàì, êîíå÷íî, ìåòð ñ êåïêîé, íî âèäíî ÷åëîâåê çàõëåáíóëñÿ è ïîøåë íà äíî. Êàïèòàí, íå äîëãî äóìàÿ, ïåðåäàë øòóðâàë ìàòðî-

ñó, à ñàì ïðûãíóë â âîäó è íåñêîëüêî ìèíóò ïûòàëñÿ íàéòè óòîíóâøåãî. Áëàãîäàðÿ íåìàëîé ñèëå è âûíîñëèâîñòè, ÷åëîâåêà óäàëîñü ñïàñòè, — ãîâîðèò Àëåêñàíäð ×åðåäíè÷åíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé âîäèò àâòîìîáèëü, òîëüêî ðàç ñäàåò ýêçàìåí ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à âîò ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò íà âîäíîì òðàíñïîðòå, êàæäûé ãîä äîëæíû äîêàçûâàòü ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ. È íå âàæíî, êàêîé ó íèõ îïûò æèçíåííûé èëè ïðîôåññèîíàëüíûé. — Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàøà ðàáîòà èç ðÿäà íàïðÿæåííûõ, — ãîâîðèò êàïèòàí òåïëîõîäà Íèêîëàé Êàñüÿíåíêî. — Îíî âåðíî, åñëè áû åçäèëè ïî àñôàëüòó è êàêîé-

— Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàøà ðàáîòà èç ðÿäà íàïðÿæåííûõ. Íà ñóøå, êòî óïàäåò, òî îòäåëàåòñÿ ñèíÿêîì. À òóò æå âîäà... íèáóäü óìíèê íàâåñåëå ðåøèë ïîëåòàòü, âûïàë áû, çàðàáîòàë ïàðó ñèíÿêîâ è âñå. À òóò âîäà è âñÿêîå âîçìîæíî. Íî åñëè ïüÿíûå, à ñàìè ïîíèìàåòå, áåç íèõ íèêóäà, óñòðàèâàþò äåáîø, ìû, íå äîëãî äóìàÿ, ïðèøâàðòîâûâàåìñÿ. Íå âàæíî ãäå, ëèøü áû ñóøà, è âûñàæèâàåì áóíòàðÿ. Èíîãäà ìîæåì è ïèíêà ïîääàòü, ïàññàæèðû äàæå ïîìîãàþò. Êîìó ïðèÿòíî çàïëàòèòü äåíüãè è òåðïåòü îáùåñòâî, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåàäåêâàòíîãî ÷åëîâåêà. È íè÷åãî, ÷òî â ðåéñå, êàê ïðàâèëî, òîëüêî êàïèòàí è ìàòðîñ, ðàñïóñêàòü ðóêè íèêòî íå óñïåâàåò, ìû âñå íàó÷åíû, êàê â ýòîé ñèòóàöèè ðåàãèðîâàòü, áûñòðî è áåç ïîñëåäñòâèé.

Ýòî êàïèòàíñêàÿ êàþòà, ìàëåíüêàÿ, íî î÷åíü óþòíàÿ. Êîãäà åñòü íî÷íûå çàêàçû, íàïðèìåð, âûïóñêíèêè ðàññâåò âñòðå÷àþò, îíà êàê ðàéñêèé óãîëîê, ãäå ìîæíî îòäîõíóòü è äàæå ïîñïàòü

— Òàêèå ñïàñàòåëüíûå êðóãè, îáÿçàòåëüíî ÿðêîãî öâåòà, — ðàññêàçûâàåò ìåõàíèê-ìàòðîñ Áîãäàí Áåñïàëüêî (21), — òÿæåëûå, íî â ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ âåðíûå ïîìîùíèêè

Ýòè øòóêè íàçûâàþòñÿ “ìàøêà”, ñïåöèàëüíûå øâàáðû, ÷òîáû äðàèòü ïàëóáó. Ìàòðîñû ñîáñòâåííîðó÷íî èõ äåëàþò èç êàíàòà, à ïî÷åìó “ìàøêà”? Òàê íàçâàëè è âñå òóò

Ñòàæåð Äèìà ó÷èòñÿ â ìîðåõîäêå è ìå÷òàåò ñòàòü êàïèòàíîì. À âñå êàïèòàíû, ïåðåä òåì êàê íàäåòü áåëîñíåæíûé êèòåëü è ôóðàæêó, èçðÿäíî ïîêîâûðÿëèñü â ìàçóòå, äà è ñåé÷àñ òîæå ìîãóò. Ñóäÿ ïî âíåøíåìó âèäó Äìèòðèÿ, èç íåãî ïîëó÷èòñÿ çíàòíûé êàïèòàí


ГРОШІ:

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

WWW.20MINUT.UA

ДО КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ МАЄ ЗРОСТИ МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА, КРІМ ТОГО ЧИНОВНИКИ ОБІЦЯЮТЬ НЕ ЗАТРИМУВАТИ ПЕНСІЇ » с. 14

13

БІЛЬШЕ НОВИН

WWW.20MINUT.UA

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

ДАІШНІ «ЛИСТИ ЩАСТЯ» ПОВЕРТАЮТЬСЯ НОВИНИ » ñ. 15

№80

7.078.07.2010

СЕРЕДА#ЧЕТВЕР

ВІННИЧАНИ ПРИЇХАЛИ З ТРИПІЛЛЯ НОВИНИ » ñ. 16

В калюжі загинули улюбленці сім’ї Двох собак Віталія Костюка вбило струмом. Вони забігли у калюжу, в якій лежав електродріт, скріплений в місцях стику паперовим скотчем. "А навіщо ти їх з повідка спустив?" — спитав чоловік, який кинув дріт ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185

Äæåñ³ òà Êàðàò ëåæàëè â êàëþæ³. Äâîðíÿãà, çà ÿêîþ âîíè ïîá³ãëè, òàêîæ. Êàðàòîì ùå òðóñèëî. ³òàë³é äîòîðêíóâñÿ äî íüîãî ðóêîþ — ³ â³ä÷óâ óäàð ñòðóìîì. — Ö³ ñîáàêè áóëè ÷àñòèíîþ íàøî¿ ñ³ì’¿, — êàæå ³òàë³é Êîñòþê. – Äæåñ³ áóëî ï’ÿòü ðîê³â, âîíà ÷èñòîêðîâíèé ðîòâåéëåð. Êàðàò — ¿¿ ñèí, ïîëóêðîâêà, áàòüêî — àëàáàé. Éîìó áóëî äâà ç ïîëîâèíîþ. ³òàë³é Êîñòþê ðàçîì ³ç ðîäèíîþ ìåøêຠó ïðèâàòíîìó áóäèíêó íà âóëèö³ 28 ×åðâíÿ, ùî íà Ñòàðîìó ̳ñò³. Ñâî¿õ ñîáàê â³í âòðàòèâ 26 ÷åðâíÿ. Ó öåé äåíü ³òàë³é ðàçîì ³ç áðàòîì äðóæèíè Òàðàñîì ï³øîâ ïîãóëÿòè ç³ ñâî¿ìè óëþáëåíöÿìè ó íàéáëèæ÷ó ë³ñîïîñàäêó. — ϳøîâ ñèëüíèé äîù, ³ ìè âèð³øèëè ïîâåðíóòèñÿ, — ðîçïî-

â³äຠ³òàë³é. — Ëþäåé íà âóëèö³ íå áóëî, òîæ ÿ âèð³øèâ ñïóñòèòè ñîáàê ç ïîâ³äêà. Âîíè ïîáà÷èëè äâîðíÿãó ³ ïîãíàëèñÿ çà íåþ. Çíèêëè çà ïîâîðîòîì. Ìè çà íèìè. Âèá³ãàþ, äèâëþñÿ — óñ³ òðîº ëåæàòü ó êàëþæ³. ß í³÷îãî íå çðîçóì³â. Êàðàòîì ùå òðóñèëî. ß ñõèëèâñÿ äî íüîãî, õîò³â â³äòÿãíóòè. Ò³ëüêè äîòîðêíóâñÿ — ìíå ñòðóìîì âäàðèëî. Çà ñëîâàìè ³òàë³ÿ, öå ñòàëîñÿ íà âóëèö³ Ïðèìàêîâà, íà òåðèòî𳿠ì³ñöåâîãî ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó. ³òàë³é ïîáà÷èâ ó êàëþæ³ åëåêòðîäð³ò. ³í òÿãíóâñÿ ³ç ïðèâàòíîãî áóäèíêó, ðîçòàøîâàíîãî ìåòð³â çà 50 â³ä ì³ñöÿ çàãèáåë³ ñîáàê, äî îäíîãî ³ç ãàðàæ³â. Äð³ò ñêëàäàâñÿ ³ç ê³ëüêîõ ÷àñòèí, ñêð³ïëåíèõ ì³æ ñîáîþ... ïàïåðîâèì ñêîò÷åì.

НОВИНИ » ñ. 15

(093)2068523

Юрій Максименко (43) показує найскладніший відрізок траси

Çà ³í³ö³àòèâîþ Êîëèìñüêîãî çåìëÿ÷åñòâà â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àâñÿ àâòîïðîá³ã «Â³ííèöÿÌàãàäàí-³ííèöÿ», â ÿêîìó áåðå ó÷àñòü åê³ïàæ ³ç ÷îòèðüîõ â³ííè÷àí – ²ãîðÿ Ðèæåíêîâà, Âàëåíòèíà Êîáð³íà, Ìèêîëè Ñêîðîáàãà÷à òà Þð³ÿ Ìàêñèìåíêà. Äî Ìàãàäàíñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ñîáîðó ìàíäð³âíèêè âåçóòü äâ³ ³êîíè Ñïàñèòåëÿ òà Áîæî¿ Ìàòåð³. — ß ðîäîì ç Ìàãàäàíñüêî¿ îáëàñò³. Òîìó âèñòóïèâ îðãàí³çàòîðîì öüîãî àâòîïðîá³ãó. Ïîä³áíà ïîäîðîæ í³êèì íå ïðîâîäèëàñÿ ç Óêðà¿íè. Ìè ñòàíåìî ïåðøîïðîõ³äöÿìè, — ðîçïîâ³äຠó÷àñíèê àâòîïðîá³ãó ²ãîð Ðèæåíêîâ. Öåé àâòîïðîá³ã íàø³ çåìëÿêè

О

Р

О

Т

К

О

ÍÎÂÈÍÈ Â³äõîäè çáåð³ãàþòü íåíàëåæíî • Íà ³ííè÷÷èí³ âèÿâèëè äâà ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïîðóøèëè ïðàâèëà çáåð³ãàííÿ â³äõîä³â. Ïåðåâ³ðèëè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ï³äïðèºìñòâîì ÂÏ «Æìåðèíñüêà ìåõàí³çîâàíà äèñòàíö³ÿ íàâàíòàæóâàëüíîðîçâàíòàæóâàëüíèõ ðîá³ò». Âèÿâèëîñÿ, ùî ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, áåç â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, à òàêîæ âèÿâèëè ïîðóøåííÿ ïðàâèë çáåð³ãàííÿ â³äõîä³â. ³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á ïðèòÿãíóëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ñòâîðèëè «Ñòàðå ̳ñòî»

Карат і Джесі для Віталія Костюка (34) були членами його родини

СТАРТУВАВ АВТОПРОБІГ «ВІННИЦЯ$МАГАДАН$ВІННИЦЯ» ³òàë³é ÒÀÐÀÍ,

К

ïðèñâÿòèëè 80 ð³÷íèö³ ïåðøî¿ âèñàäêè óêðà¿íñüêèõ óâ’ÿçíåíèõ íà ñèá³ðñüê³é çåìë³, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ ó òàáîðàõ ÃÓËÀÃó. Çà ñëîâàìè ó÷àñíèê³â, íàéá³ëüøîþ ñêëàäí³ñòþ ñòàíå ïðîòÿæí³ñòü çàïëàíîâàíîãî ìàðøðóòó. ³ííè÷àíàì ïîòð³áíî áóäå ñïðàâèòèñÿ ç íåïðîñòîþ äëÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïîäîðîæåé òðàñîþ Êîëèìà–²ðêóòñüê–Ìàãàäàí. Ãîòóþ÷èñü äî ïîäîðîæ³ â³ííèöüê³ ìàíäð³âíèêè ïðèõîïèëè ç ñîáîþ òåïë³ ðå÷³, àäæå ó Ñèá³ð³ çàðàç õîëîäíî. Äî Ìàãàäàíó íàø åê³ïàæ ïëàíóº ïðè¿õàòè äî 18 ëèïíÿ, äå ¿õ îô³ö³éíî çóñòð³íóòü. — ßê ãîâîðèòüñÿ – äîðîãà íå çàìîâëÿºòüñÿ. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî â÷àñíî ïðèáóäåìî äî Ìàãàäàíó. Íà çâîðîòíîìó øëÿõó ïëàíóºìî ïîìèëóâàòèñÿ êðàºâèäàìè íàéãëèáøîãî îçåðà ó ñâ³ò³ – Áàéêàëîì. Ó äîðîç³ ïðîâåäåìî ïðèáëèçíî 32

äí³. Áóäåìî íàìàãàòèñÿ ÿêíàéøâèäøå äîëàòè ìàðøðóò. Ñïàòè ïëàíóºìî ðàç ó òðîº ñóòîê, — êàæå ²ãîð Ðèæåíêîâ. ³äïðàâèëèñÿ â³ííè÷àíè ó äàëåêó ïîäîðîæ ç òåðèòî𳿠Õðàìó Ñâÿòîãî Âîñêðåñ³ííÿ. гäí³ òà áëèçüê³ ïîáàæàëè ùàñëèâî¿ äîðîãè â³ííèöüêèì àâòîìàíäð³âíèêàì. — ̳é ÷îëîâ³ê áëèçüêî òðèäöÿòè ðîê³â íå áóâ íà ñâî¿é áàòüê³âùèí³. Òîìó ÿ ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëàñÿ äî ö³º¿ ³äå¿. Êîæíà ëþäèíà ìຠïîâåðíóòèñÿ äî òè òèõ ì³ñöü, äå âèðîñëà, àäæå öå ÷àñòèíêà äóø³, öå íàéñâÿò³øå, ùî º ó ëþäèíè, — ðîçïîâ³äຠäðóæèíà ó÷àñíèêà àâòîïðîá³ãó Îëüãà Ðèæåíêîâà. — Çà ÷îëîâ³êà ³ éîãî äðóç³â íå ïåðåæèâàþ. Àäæå öå íå õëîïö³â 18-ð³÷íèõ â àðì³þ â³äïðàâëÿºìî. ×îëîâ³ê ì³é íå ñèëüíî äðóæèòü ç êóë³íàð³ºþ, àëå éîãî äðóç³ äîáðå ãîòóþòü ³ íå äàäóòü ç ãîëîäó ïðîïàñòè.

• Ñòâîðèëè Àñîö³àö³þ ï³äïðèºìñòâ ðàéîíó Ñòàðå ̳ñòî. Ìåòà ñòâîðåííÿ — ïîêðàùåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ òà ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðàéîíó. Êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþþòü íà òåðèòî𳿠Ñòàðîãî ̳ñòà, äîïîìàãàþòü àäì³í³ñòðàö³¿ âèð³øóâàòè ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ. Òðàäèö³éíî äî Äíÿ ì³ñòà îíîâëþþòü Äîøêó ïîøàíè. Ââàæàþòü, ùî «Ñòàðå ̳ñòî» ïîêðàùèòü ðîáî÷³ â³äíîñèíè ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ðàéîíó òà ˳âîáåðåæíèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³. ßê ðåçóëüòàò — ïîêðàùèòüñÿ ñèòóàö³ÿ â ïèòàíí³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåøêàíö³â öüîãî ì³êðîðàéîíó.

Ïðîéäå òèæäåíü «ìåä³àö³¿» • Ó Â³ííèöüêîìó îêðóæíîìó

àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ïî äåâ’ÿòå ëèïíÿ òðèâຠ«òèæäåíü ìåä³àö³¿», äå ìåä³àòîðè íà êîíêðåòíèõ ñïðàâàõ çàñòîñóþòü àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè âèð³øåííÿ ñïîð³â. Íîâà ïîñëóãà ñóäó – ìåä³àö³ÿ — äຠìîæëèâ³ñòü íà áóäüÿê³é ñòà䳿 ðîçãëÿäó ñïðàâè âðåãóëþâàòè ¿¿ ìèðíèì øëÿõîì çà ñòîëîì ïåðåãîâîð³â. ßêùî ñòîðîíè ³ àäâîêàòè ïîãîäæóþòüñÿ, ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ìåä³àö³¿ çóïèíÿºòüñÿ, ³ ñïðàâà ïåðåäàºòüñÿ ìåä³àòîðîâ³. Ó ïðîöåäóð³ ìîæóòü òàêîæ áðàòè ó÷àñòü îñîáè, íå çàëó÷åí³ äî ñïðàâè.


WWW.20MINUT.UA

ÍÎÂÈÍÈ

Редактор рубрики МАРИНА ЩЕРБАЦЬКА maryna.tsherbatskaya@ria.ua

Ñåðåäà, 7.07.2010

Çíåñòðóìèëî ðàéîíè Негода на Вінниччині минулого тижня залишила без світла 43 населених пункти. Без електроенергії залишилися насе лені пункти Жмеринського, Калинівського, Літинського, Мо гилівПодільського, Оратівського, Погребищенського та Тив рівського районів.

̳í³ìàëüíà çàðïëàòà òà ïåíñ³ÿ çðîñòàòèìå Справа мера Качура: дві правди про два мільйони Вбивство чоловіка замовила… міліціонерам Маршрутка врізалася в машину, а потім в дерево Аптечная вывеска упала на голову ребенку Через бунт у тюрмі родичі в’язнів перекрили дорогу Віктор Качур ) фігурант кримінальних справ «Дев'ятка» перевернулася на дах

Актуальне інтерв'ю щодо підвищення соціальних стандартів Íàòàë³ÿ ϲÑÊÓͲ×ÅÂÀ, (063)7386310

Îäíå ç öüîãîð³÷íèõ — íîâîââåäåíü ì³í³ìàëüíèé ïîãîäèííèé ðîçì³ð îïëàòè ïðàö³. ßê öå áóäå â³äáóâàòèñÿ? — Ïîãîäèííà îïëàòà áóäå âèã³äíîþ äëÿ ñòóäåíò³â, äëÿ ìàì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ âäîìà ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ, òîáòî äëÿ òèõ, õòî íå ìîæå ïðàöþâàòè ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ̳í³ìàëüíèé ïîãîäèííèé ðîçì³ð îïëà-

òè ïðàö³ çàòâåðäæåíèé ³ çðîñòàòèìå ç 5,20 ãðèâí³ — äî 5,35 ãðèâí³ ïðîòÿãîì ðîêó. ³äïðàöüîâàíèé ìåõàí³çì ¿¿ âñòàíîâëåííÿ. Òàêîãî, ùî ðîáîòîäàâåöü çàõîò³â ³ ïåðåâ³â ëþäèíó íà ïîãîäèííó îïëàòó ïðàö³, íå áóäå. Óñå áóäå ïðîõîäèòè ÷åðåç ìåõàí³çì óçãîäæåííÿ ç ïðîôñï³ëêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè. ßê³ çì³íè ñòîñóþòüñÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåíñ³¿? — ̳í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó ï³äâèùåíî ç

Найчастіше обговорюють Справа мера Качура: дві правди про два мільйони

vn.20minut.ua/news/10179033

Порізані вени у знак протесту чи спроба заколоту?

Катание на коньках ) это страшно. Страшно интересно

vn.20minut.ua/news/10178990

Віктор Качур ) фігурант кримінальних справ

vn.20minut.ua/news/10179108

Аптечная вывеска упала на голову ребенку

vn.20minut.ua/news/10178970

Вбивство чоловіка замовила… міліціонерам

vn.20minut.ua/news/10178987

Ваша позиція

На сайті 20minut.ua зайдіть та проголосуйте сьогодні:

Податки в Україні: | | | |

нормальні високі низькі сприяють розвитку бізнесу | заганяють бізнес в тінь

744 ãðèâåíü, ó ãðóäí³ 2009 ðîêó — äî 922 ãðèâåíü, ó ãðóäí³ 2010 ðîêó. Ó öüîìó ðîö³ ðîçì³ð

Âîä³é «Äåó» íå ïîì³òèâ... òðàìâàÿ ³ ìàøèíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà áðóõò

Мати Віталіка, який випав з третього поверху, не вірить у нещасний випадок

vn.20minut.ua/news/10179093

Віктор Данильченко (50) заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Розбитий автомобіль з перехрестя забирали на евакуаторі ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185

Ïîâåðòàþ÷è íà âóëèöþ Áëîêà, âîä³é “Äåó” âð³çàâñÿ ó òðàìâàé. Ìàøèíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà áðóõò. Íà ç³ì’ÿòîìó ìåòàë³ çàëèøèëèñÿ ñë³äè â³ä ñèíüî¿ ôàðáè “øâåéöàðöÿ”. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ó ïîíåä-

³ëîê, ï’ÿòîãî ëèïíÿ, áëèçüêî ïåðøî¿ ãîäèíè äíÿ. Òðàìâàé ³ ìàøèíà ç³òêíóëèñÿ ì³æ ñîáîþ íà ïåðåõðåñò³ Ïèðîãîâà ³ Áëîêà. Òðàìâàé ðóõàâñÿ ïî ïåðøîìó ìàðøðóòó â á³ê Åëåêòðîìåðåæ³. “Äåó” ïðÿìóâàëà ïî Ïèðîãîâà ³ç öåíòðà ì³ñòà ³ ïîâåðòàëà íà Áëîêà.

— ß ñàì âèíåí, — êàæå âîä³é ëåãêîâèêà. — Ïîâåðòàâ ³ íå ïîáà÷èâ òðàìâàé. Ïðàö³âíèêè òðàìâàéíîòðîëåéáóñíîãî óïðàâë³ííÿ, ùî îôîðìëÿëè àâàð³þ, ñêàçàëè, ùî í³õòî ³ç ïàñàæèð³â íå ïîñòðàæäàâ. ³äñóòí³ñòü ãîñï³òàë³çîâàíèõ ï³äòâåðäèâ ³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ìèêîëà Çàâ³ðþõà. — Âîä³é òðàìâàþ í³ â ÷îìó íå âèíåí, â³í íå ïîðóøèâ æîäíèõ ïðàâèë, — êàæå ïàí Ìèêîëà. Íàãàäàºìî, ùî òðîõè á³ëüøå ÿê ï³âì³ñÿöÿ íàçàä, 17 ÷åðâíÿ, ó ³ííèö³ òàêîæ ç³òêíóëèñÿ ëåãêîâèê ³ òðàìâàé. Íà öüîìó æ ì³ñö³ — ïåðåõðåñò³ Ïèðîãîâà-Áëîêà. Âò³ì, Ìèêîëà Çàâ³ðþõà íå äóìàº, ùî ç îðãàí³çàö³ºþ ðóõó íà ïåðåõðåñò³ º ÿê³ñü ïðîáëåìè. —  îáîõ âèïàäêàõ âèíí³ âî䳿 àâòîìîá³ë³â, — êàæå ïàí Çàâ³ðþõà. — Âîíè ïîðóøèëè ïðàâèëà — îñü ºäèíà ïðîáëåìà.

Більше фото

Дивіться відео

n 20minut.ua/news/10179463

n 20minut.ua/news/10179463

Äåðæàâíèé áàíê ÷åðåç êðåäèò «âçóâñÿ» íà 100 òèñÿ÷ äîëàð³â Íàòàë³ÿ ÃÎÍ×ÀÐÓÊ, (067)7857674

Ôàêò íåçàêîííîãî á³çíåñêðåäèòóâàííÿ ìåíà äåðæàâíèì áàíêîì íà ñóìó 100 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ âèêðèëè ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæáè. ϳäïðèºìåöü, ÿê ³íôîðìóº ïðåñ-ãðóïà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, âæå ìàâ äâà âåëèêèõ êðåäèòè ó öüîìó áàíêó, à òð å ò³é òðå îòðèìàâ, ï³äðîáèâøè äîêóìåíòè. Êðåäèòè íà ñóìè 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà 80 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ ï³ä çàñòà-

âó ìàéíà âèäàëè â öüîìó äåðæàâíîìó áàíêó á³çíåñìåíîâ³ ðàí³øå. Îòðèìàòè òðåò³é êðåäèò, ÿê êàæóòü ó ñïåöñëóæá³, éîìó äîïîìîãëè ïðàö³âíèêè áàíêó. ϳäïðèºìåöü ïðîòèïðàâíî âèâ³â çàêëàäåíå ìàéíî ç ³ïîòåêè, ÷àñòèíó ðåàë³çóâàâ, à ÷àñòèíó çíîâó íàäàâ ó çàñòàâó. Âí³ñ íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ó äîêóìåíò ïðî äîõîäè òà ï³äðîáèâ ïå÷àòêó ³ ï³äïèñ êåðóþ÷îãî â³ää³ëåííÿì áàíêó. — Áàíê³âñüê³ ïðàö³âíèêè ìàëè ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü íàëåæíèì ÷èíîì òà â ïîâíîìó îáñÿç³ ïåðåâ³ðèòè êðåäèòíó çàÿâêó é

çàêîííî â³äìîâèòè â îòðèìàíí³ êðåäèòó, — ïîÿñíþþòü ó ïðåñ-ãðóï³ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè. — Àëå äîãîâ³ð óêëàëè, ùî çàâäàëî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â äåðæàâí³é áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³. Ïðîêóðàòóðà ïîðóøèëà êðèì³íàëüíó ñïðàâó çà ôàêòîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ñëóæáîâèìè îñîáàìè ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ áàíêó.  ¿õí³õ ä³ÿõ âáà÷àþòü îçíàêè çëî÷èíó, ùî ñïðè÷èíèâ òÿæê³ íàñë³äêè. Çàðàç âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè ñòîñîâíî êîíêðåòíèõ îñ³á.

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè áóäå ð³âíèì ³ç ðîçì³ðîì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ÿêùî ï³äí³ìàºòüñÿ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà, ÿêà º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âïðîâàäæåííÿ âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â³äïîâ³äíî â³äáóâàºòüñÿ ³ çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ïðîìèñëîâîñò³. Çðîñòàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè äຠïîøòîâõ äëÿ çðîñòàííÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ. Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿, ó ïîð³âíÿíí³ ç

ãðóäíåì 2009 ðîêó, ï³äâèùåíèé íà 23%. Ó òðàâí³ ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ ñòàíîâèâ 706 ãðèâåíü ³ ëþäè îòðèìàþòü ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Öüîãî ðîêó, ÿê ³ âèìàãຠÇàêîí Óêðà¿íè ïðî ï³äâèùåííÿ ñîöñòàíäàðò³â, áóäå ïðîâåäåíî ùå òðè çá³ëüøåííÿ ðîçì³ð³â çàðïëàò òà ïåíñ³é: ó ëèïí³, æîâòí³ òà ãðóäí³. Êîøòè äëÿ öüîãî â áþäæåò³ ïåðåäáà÷åí³ òà áóäóòü âèïëà÷åí³ â÷àñíî.

ФОТО ДНЯ 5 липня

19.07 Центральний парк ім. Горького

ÍÀÒÀË²ß Ï²ÑÊÓͲ×ÅÂÀ

Найчастіше читають

— Я сам з Білорусії. Разом з мамою приїхали в гості до свого улюбленого дідуся. Гуляючи по парку, побачив, що тут продають іграшки. Я купив м’ячика! стрибунця. Дуже гарна іграшка, я такі дуже люблю. А ще бульбашки мильні люблю — розповідає білоруський гість Олександр Мазур (10).

1,98 мільйона гривень

склав обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень$травень цього року. Обсяг роздрібного товарообі$ гу за травень цього року становив 451 млн грн, і в порівнянних цінах проти травня минулого року, збільшився на 14%, а проти квітня цього року – майже на 5%. Оборот ресторанного господарства за січень$ травень цього року, проти аналогічного періоду минуло$ го року збільшився на 4,7% і становив 257,3 млн грн. За січень$травень цього року оборот роздрібної торгівлі становив 5 млрд грн, що на 2,7% більше обсягу аналогічного періоду минулого року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та нефор$ мальні ринки припадало 39%.


WWW.20MINUT.UA

ÍÎÂÈÍÈ

Ñåðåäà, 7.07.2010

 êàëþæ³ çàãèíóëè óëþáëåíö³ ñ³ì’¿ Äâîõ ñîáàê ³òàë³ÿ Êîñòþêà âáèëî ñòðóìîì. Ïîãíàâøèñü çà äâîðíÿãîþ, âîíè çàá³ãëè ó êàëþæó, â ÿê³é ëåæàâ åëåêòðîäð³ò, ñêð³ïëåíèé ïàïåðîâèì ñêîò÷åì Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê íà ïåðø³é ñòîð³íö³ “20 õâèëèí” — ²ç òîãî ãàðàæà âèéøîâ ÷îëîâ³ê ç ëîìàêîþ, — ðîçïîâ³äຠ³òàë³é. — ß éîìó êàæó: “Ïîäèâèñü, ùî òè íàðîáèâ”. À â³í ìåí³: “À ùî òè õî÷åø? Íå òðåáà áóëî ¿õ ñïóñêàòè”. ß ñêàçàâ, ùî çàðàç âèêëè÷ó ì³ë³ö³þ, â³í: “Ðîáè, ùî õî÷åø. Ó ìåíå ñèí â îðãàíàõ. Ìåí³ í³÷îãî íå áóäå”. ̳ë³ö³þ ³òàë³é ñïðàâä³ âèêëèêàâ. Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ïðàâîîõîðîíö³ ïðè¿õàëè ÷åðåç 45 õâèëèí. Óñå çàäîêóìåíòóâàëè, ñêëàëè ïðîòîêîë ³ ïî¿õàëè. — Àëå íà öüîìó âñå ³ çàê³í÷èëîñÿ, — êàæå ³òàë³é. — Ñêàçàëè, ùî òóò íåìຠí³ÿêîãî êðèì³íàëó. Ñïðàâä³, ó Ñòàðîì³ñüêîìó ðàéâ³ää³ë³ ì³ë³ö³¿ ïîâ³äîìè-

ëè, ùî ïî ñïðàâ³ ñîáàê, âáèòèõ ñòðóìîì, íàïèñàëè â³äìîâíèé ìàòåð³àë. — Áî öå — öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè. Òîáòî, ïîñòðàæäàëîìó ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî ñóäó, — êàæóòü ïðàâîîõîðîíö³.

ñèíà — Îëåã ³ Àðòóð. Îäíîìó â³ñ³ì ðîê³â, ³íøîìó — ÷îòèðè. Âîíè âèðîñëè ç öèìè ñîáàêàìè. Êàðàò ¿õ âçèìêó íà ñàí÷àòàõ êàòàâ. ³òàë³é êàæå, ùî éîãî ä³òè äîñ³ íå çíàþòü ïðàâäè ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ.

— Äîáðå, ùî ÿ íå âçÿâ ³ç ñîáîþ ä³òåé. Çàçâè÷àé âîíè ðàçîì ç³ ìíîþ âèãóëþþòü ñîáàê. ßêáè õòîñü ³ç ìî¿õ ñèí³â âñòóïèâ â òó êàëþæó, öå áóëà á á³äà, — êàæå ³òàë³é Êîñòþê Ñâî¿õ ñîáàê ³òàë³é Êîñòþê ïîõîâàâ òîãî æ äíÿ, êîëè ¿õ âáèëî. Ïîïðîñèâ ó íàéáëèæ÷îìó ïîäâ³ð’¿ ðÿäíèíó, ïîçè÷èâ ëîïàòó ³ çàêîïàâ Äæåñ³ ³ Êàðàòà ó ë³ñîïîñàäö³. — Äóæå øêîäà ¿õ, — êàæå ³òàë³é. — Ó ìåíå äâà

— ß ¿ì ñêàçàâ, ùî áóâ ãð³ì ³ Äæåñ³ ç Êàðàòîì çëÿêàëèñÿ ³ âòåêëè, — êàæå ³òàë³é. — À ñèíè òÿãíóòü ìåíå ¿õ øóêàòè. Êàæóòü: “Òàòî, òè çàïàì’ÿòàé ì³ñöå, çâ³äêè âîíè âòåêëè. Ìè òóäè ïðèéäåìî, à Äæåñ³ ³ Êàðàò íàñ óæå ÷åêàþòü”.

Õîò³â îðèã³íàëüíî ñôîòîãðàôóâàòèñÿ, à ñïàëèâ ñîá³ â³ñ³ìäåñÿò â³äñîòê³â øê³ðè ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185

Ïðîãóëþþ÷èñü ïî çàë³çêîë³ÿõ, 18-ð³÷íèé íè÷íèõ õëîïåöü âèð³øèâ çðîáèòè ÿñêðàâå ôîòî. Äëÿ öüîãî â³í çàë³ç íà âàãîí. ² âèïàäêîâî òîðêíóâñÿ äðîò³â æèâëåííÿ åëåêòðîïî¿çä³â. — Éîãî âäàðèëî ñòðóìîì ³ ñêè-

íóëî ç âàãîíà íà çåìëþ, — êàæå ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Âàëåíòèí Ô³ùóê. — Ìè çàáðàëè õëîïöÿ ç âàæêèìè îï³êàìè òà òðàâìàìè â³ä ïàä³ííÿ. Öå ñòàëîñÿ ââå÷åð³ ï’ÿòîãî ëèïíÿ. ßê ïîâ³äîìèëè â îáëàñíîìó ïðåñ-öåíòð³ ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “101”, ïîñòðàæäàëèé õëîïåöü ãóëÿâ çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè ðàçîì ³ç äðóãîì. ²äåÿ çàë³çòè íà

âàíòàæíèé âàãîí, ùîá ñôîòîãðàôóâàòèñÿ, âèíèêëà â þíàê³â ïîáëèçó ïåðå¿çäó “Õ³ìïðîì”. Ìåäèêè, ùî îãëÿäàëè õëîïöÿ ï³ñëÿ âðàæåííÿ ñòðóìîì, ä³àãíîñòóâàëè éîìó ÷èñëåíí³ îï³êè òðåòüîãî ³ ÷åòâåðòîãî ñòóïåíÿ. Ïîñòðàæäàëî ìàéæå âñå ò³ëî – ñòðóì îáï³ê 80 â³äñîòê³â øê³ðè. Çàðàç õëîïåöü ó âàæêîìó ñòàí³ çíàõîäèòüñÿ â îï³êîâîìó öåíòð³ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà.

«Ëèñòè ùàñòÿ» â³ä ÄÀ² ïîâåðòàþòüñÿ ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ, (093)6957185

Ó æèòòÿ â³ííèöüêèõ âî䳿â ïîâåðíóòüñÿ “ëèñòè ñêîðî ùàñòÿ”. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàðàõîâàí³ øòðàôè ïðèõîäèòèìóòü ïîøòîþ. Íàãàäàºìî, ùî ñâîãî ÷àñó Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä ö³º¿ ïðàêòèêè. Ñïðàâà â òîìó, ùî äëÿ àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ âîä³ÿìè, âèêîðèñòîâóâàâñÿ ðîñ³éñüêèé “Â³çèð”. À ùîäî àäåêâàòíîñò³ ïîêàç³â öüîãî ïðèëàäó òî÷èëîñÿ áàãàòî äèñêóñ³é. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü îñêàðæåíü øòðàô³â, ï³äñòàâîþ äëÿ ÿêèõ áóëè ïîêàçè “Â³çèðà”, çìóñèëè ïðàâîîõîðîíö³â â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Äîâãèé ÷àñ í³øà, ÿêó çàéìà⠓³çèð”, çàëèøàëàñÿ ïîðîæíüîþ. Òåïåð Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ îçáðî¿ëàñÿ íîâèì ïðèëàäîì — Tru CAM. Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â, ïîìèëîê â³í íå ðîáèòü, àäæå ñêîíñòðóéîâàíèé àìåðèêàíñüêîþ àåðîêîñì³÷íîþ êîìïàí³ºþ NASA. Tru CAM âèêîðèñòîâóº ëàçåðíèé ïðèíöèï ðîáîòè, ïðè ÿêîìó ïðèö³ë ëàçåðà òî÷íî ñïðÿìîâàíèé íà àâòîìîá³ëü-ïîðóøíèê ³ öþ ïîçíà÷êó ÷³òêî âèäíî íà çðîáëåíèõ ôîòîçí³ìêàõ.

Карат і Джесі для Віталія Костюка (34) були членами його родини

Àáî ñïëàòà áîðãó çà êîìóíàëêó, àáî ñóä Îëüãà ËÈÒÂÅÍÞÊ, (097)2661093

ßêùî ó âàøîìó áóäèíêó ùå íå âèìêíóëè ãàðÿ÷ó âîäó – öå ÿâèùå òèì÷àñîâå. Ó ì³ñò³ òðèâຠñåçîí ðåìîíòíèõ ðîá³ò ìåðåæ òåïëî òà âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåïëîâèêè çàïåâíÿþòü, óñ³ ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, â³ííè÷àíè – íàð³êàþòü, ùî äåÿê³ ãðàô³êè óæå äàâíî “ïðîñòðî÷åí³”. Ó äåÿêèõ áóäèíêàõ ãàðÿ÷ó âîäó îá³öÿëè ââ³ìêíóòè ùå ê³ëüêà òèæí³â òîìó, àëå â³ç ³ íèí³ òàì. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ñàìèìè ãîðîäÿíàìè ïåðåä òåïëîâèêàìè. Àäæå â³ä ð³âíÿ ïðîïëàò íàñåëåííÿ, òðàäèö³éíî çàëåæèòü ïîäàííÿ ãàçó òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì. ßê áè íå ì³íÿëàñÿ

ãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè Ìàêñèìà Ëó÷êîâà, âîë³þòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ ç áîðãàìè ëèøå òîä³, êîëè ðîçóì³þòü, ùî ìîæóòü ðåàëüíî ïîçáóòèñÿ ÷îãîñü ç³ ñâîãî ìàéíà. — ×åðåç öå äåðæàâíîþ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáîþ òàê ³ íå áóëî ïðîäàíî æîäíîãî àâòî áîðæíèê³â, — êàæå â³í. – ßê ò³ëüêè ñïðàâà äîõîäèòü äî ä³ëà, ³ ëþäè ðîçóì³þòü, ùî ìîæóòü âòðàòèòè ñâîþ óëþáëåíó àâò³âêó – âîíè òóò æå ðîçðàõîâóþòüñÿ ç áîðãîì. Çàðàç ïðåòåíç³éíà ðîáîòà ç áîðæíèêàìè òðèâàº. ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîäàëî äî ñóäó 1100 ïîçîâíèõ çàÿâ. Òàêà ðîáîòà ïðîâîäèòèìåòüñÿ é íàäàë³, àäæå ñïîæèâà÷³ çàáîðãóâàëè ï³äïðèºìñòâó áëèçüêî 26 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ â³ííè÷àíè ïîãàñèëè çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñü-

ßêùî ñïîæèâà÷ çàáîðãóâàâ çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â - éîìó ìîæå ïðèéòè ïîâ³ñòêà â ñóä. Êîìóíàëüíèêè êàæóòü, ñåðåä áîðæíèê³â º òàê³, ÿê³ îòðèìóþòü òàê³ äîêóìåíòè ïî ê³ëüêà ðàç³â: áîðã, ÿêèé ñïî÷àòêó ãàñèòüñÿ- ï³çí³øå çíîâ óòâîðþºòüñÿ

Автоматичний фоторадар Tru CAM встановлюватиметься лише на трасах, у місті даішники працюватимуть по!старому — Íàøà îáëàñòü ïîêè ùî ö³ ïðèëàäè íå îòðèìàëà, — êàæå íà÷àëüíèê ñåêòîðó ïðîô³ëàêòèêè Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ³ííè÷÷èíè Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî. — Àëå Tru CAM áóäóòü ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. ¯õ âñòàíîâëþâàòèìóòü íà äîðîãàõ ì³æ ì³ñòàìè. Âîíè ô³êñóâàòèìóòü ìàøèíè, ùî ïåðåâèùóþòü øâèäê³ñòü. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ øòðàôó ïðèõîäèòèìóòü âëàñíèêàìè öèõ àâòîìîá³ë³â ïîøòîþ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ “³çèðà”, òî ñïèñóâàòè éîãî ç ðàõóíê³â ùå çàðàíî. — Ó ìàéáóòíüîìó, òàê ÿê ³ çàðàç, ðàäàð “³çèð” âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ó ðó÷íîìó ðåæèì³, — êàæå Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî. – Òîáòî, çàô³êñóâàâøè ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³, ïðàâîîõîðîíåöü çóïèíÿº àâòî ³ îôîðìëÿº íà ì³ñö³ ïðîòîêîë ïîðóøåííÿ.

Обговорюємо разом n www.20minut.ua/news/10179543

äåðæàâíà âëàäà, íèí³øí³ ì³í³ñòðè òàê ñàìî ÿê ³ ¿õ ïîïåðåäíèêè ïîâòîðþþòü: íåìà ðîçðàõóíê³â – íåìà ãàçó. — Íà îñòàíí³é ñåëåêòîðí³é íàðàä³, ÿêó ïðîâîäèâ ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àíäð³é Êëþºâ, ÷³òêî áóëî ñêàçàíî ç ïðèâîäó ðîçðàõóíê³â ïî áîðãàõ: íåìຠðîçðàõóíê³â – íåìຠãàçó. ² òîìó ïîòð³áíî ñêîíöåíòðóâàòè óñ³ çóñèëëÿ, ùîá â÷àñíî ïåðåðàõîâóâàòè êîøòè, òîä³ é áóäåìî îòðèìóâàòè íåîáõ³äí³ îá’ºìè ãàçó, — ãîâîðèòü ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ²âàí Ìèõàéëþê. Àëå ö³ äîâîäè ìàëî ä³þòü íà áîðæíèê³â. Îñòàíí³, çà ñëîâàìè ñòàðøîãî ñïåö³àë³ñòà ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî-

êòåïëîåíåðãî» ó ðîçì³ð³ ìàéæå 900 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïîäຠïîçîâè äî ñóäó íà áîðæíèê³â ³ êåð³âíèöòâî ÄÏ “Òåïëîêîìóíåíåðãî Ìàÿê”. Ñüîãîäí³ íà ðîçãëÿä³ ó ñëóæèòåë³â Ôåì³äè çíàõîäèòüñÿ 172 ñïðàâè ïî çàáîðãîâàíîñò³. Ó çàë³ ñóäó ðèçèêóþòü îïèíèòèñÿ ñïîæèâà÷³, ÿê³ íå ñïëà÷óþòü çà íàäàíå òåïëî á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â. ³ä ðîçðàõóíê³â ñïîæèâà÷³â çàëåæàòü ³ ïðîïëàòè, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äïðèºìñòâà çà ñïîæèòèé ãàç. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òåïëîïîñòà÷àëüíèêè áîðãóþòü ÄÊ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» á³ëüøå 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Обговорюємо разом n www.20minut.ua/news/10179541


ÍÎÂÈÍÈ

WWW.20MINUT.UA

Ñåðåäà, 7.07.2010

³ííè÷àíè «çàïàëþâàëè ñåðöÿ» íà Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ ì³ñòå÷êî Ðæèù³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðèéìàëî òðåò³é ì³æíàðîäíèé åêî-êóëüòóðíèé ôåñòèâàëü “Òðèï³ëüñüêå êîëî”. Öå òðåò³é ôåñòèâàëü ÷îòèðèð³÷íîãî öèêëó. Öüîãî ðîêó â³í íîñèâ íàçâó “Âîãîíü”. Ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîãëè ïîðèíóòè ó ïðàäàâí³ âèòîêè ³ñòî𳿠íàøîãî íàðîäó ²ííà ËÀÂÐÅÍÞÊ, (093)6498643

Òåðèòîð³þ ôåñòèâàëþ “Òðè “Òðè-ü êå êîëî” îãîëîñèëè ï³ëüñü ï³ëüñ â³ëüíîþ â³ä àëêîãîëþ, òþòþíó òà íàðêîòèê³â. ² ñïðàâä³ æîäíîãî ó÷àñíèêà â ñòàí³ øòó÷íî¿ åéôî𳿠ïîáà÷èòè íå âäàëîñÿ. Õî÷à åéôîð³ÿ áóëà ïðèñóòíÿ — â³ä ñîíöÿ, â³ëüíîãî ïðîñòîðó, â³ëüíîãî òà ùèðîãî ñï³ëêóâàííÿ. Íàñè÷åíà ïðîãðàìà ôåñòèâàëþ ïðîõîäèëà ïàðàëåëüíî íà ê³ëüêîõ ñöåíàõ òà ìàéäàí÷èêàõ. Óñå îñÿãíóòè âîäíî÷àñ áóëî ïðîñòî íåìîæëèâî. Ëþäè ãóðòóâàëèñÿ çà ³íòåðåñàìè. Âèñòàâëåí³ íà ïðîäàæ âèøèâàíêè, âèðîáè ç ãëèíè, ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè ñïðàâæíþ óêðà¿íñüêó êóõíþ í³êîãî íå çàëèøàëè áàéäóæèì. Äîïîìàãàëè ñòâîðèòè òåïëó àòìîñôåðó ñâî¿ìè âèñòóïàìè ãóðòè MAd Heads XL, «ÄàõàÁðàõà», «Ï³êêàðä³éñüêà òåðö³ÿ», «Ðóñè÷³». ³äáóâàëèñÿ ìàéñòåð-êëàñè. Áàæàþ÷³ ìîãëè ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó ñòð³ëüá³ ç ëóêà, äëÿ ÷îãî áóëî îáëàäíàíå ñïåö³àëüíå ñòð³ëüáèùå, âèë³ïèòè ñïðàâæí³é êåðàì³÷íèé ïîñóä ç äîïîìîãîþ ìàéñòðà. Ñÿþ÷³ ïîñì³øêè òèõ, õòî ñ³â çà ãîí÷àðíèé êðóã, ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå. Ëèøå îäíå íàð³êàííÿ áóëî ÷óòè: âèÿâëÿºòüñÿ, êðóòèòè íîãàìè öåé ïðèñòð³é — äóæå âàæêà ñïðàâà. ² íîãè ï³ñëÿ òîãî áîëÿòü íå ìåíøå, í³æ ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïðîá³æêè. Àëå íàñòðîþ öå í³êîìó íå ç³ïñóâàëî. Ïîðÿä âèñòàâêà ãîòîâèõ âèðîá³â. Çäàºòüñÿ çâè÷àéíà ð³÷, àëå í³ùî íå çð³âíÿºòüñÿ ç â³ä÷óòòÿì ó ðóêàõ äçâ³íêî¿ ñîíÿ÷íî¿ êåðàì³êè. Ìàéñòåð ãîí÷àð â³äçíà÷àâ âñ³õ ïðèñóòí³õ ñâîºð³äíèì ÷èíîì. — ßêùî òè ñòîÿâ á³ëÿ ãîí÷àðà, òî ìàºø áóòè â³äì³÷åíèé, — ñì³ÿâñÿ â³í, áðèçêàþ÷è íà ïðèñóòí³õ ð³äêîþ ãëèíîþ. Âîíî æ òî í³÷îãî á, ÿêáè ìîæíà áóëî â³ëüíî çíàéòè âîäó, ùîá â³äìèòè ö³ ïîçíà÷êè... Àëå í³õòî íå îáðàæàâñÿ. Ðîçïèñàòè àáî çàìîâèòè ðîçïèñ âëàñíî¿ ôóòáîëêè ìîæíà áóëî â ³íøîìó ì³ñö³. ßê ñêàçàëà îäíà ³ç ìàéñòðèíü, ùî ðîçïèñóâàëà îäÿã íà çàìîâëåííÿ, íà ðó÷íå ïåðåíåñåííÿ ñêëàäíî¿ êàðòèíêè çàìîâíèêà íà éîãî ôóòáîëêó âèòðà÷àºòüñÿ ê³ëüêà ãîäèí. Òà ñê³ëüêè öå ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ òèì, õòî ñàì ñïðîáóâàâ — âàæêî óÿâèòè. ² ñïðàâä³, ëþäè, ÿê³ çàìîâèëè òàê³ ðîçïèñè, çàáèðàþ÷è çàìîâëåííÿ ñÿÿëè â³ä çàäîâîëåííÿ ³ í³ñê³ëüêè íå øêîäóâàëè ïðî âèò-

Êîæåí çíàõîäèâ ñîá³ çàíÿòòÿ çà âïîäîáàííÿìè: ïëåò³ííÿ ç ëîçè, ñòð³÷îê, á³ñåðó, ïëåò³ííÿ â³íê³â ðà÷åíèé ÷àñ òà ãðîø³. Íà ùî íå ï³äåø çàðàäè åêñêëþçèâó, òàê, óñì³õíóâøèñü, ïðîêîìåíòóâàëà ñâîº çàìîâëåííÿ îäíà ³ç ó÷àñíèöü ôåñòèâàëþ. Áàæàþ÷³ îòðèìàòè ôóòáîëêó ç ëîãîòèïîì ôåñòèâàëþ, ìîãëè çäîáóòè ¿¿ àëüòåðíàòèâíèì ñïîñîáîì. Äîñòàòíüî áóëî ç³áðàòè òà çäàòè îðãàí³çàòîðàì ì³øîê ñì³òòÿ, ç³áðàíîãî íà òåðèòîð³¿. Ïîðÿä ðîçïèñóâàëè íå ëèøå îäÿã, à é ãîëå ò³ëî. Áàæàþ÷èõ ñòàòè ïîëîòíîì ï³ä ðóêàìè õóäîæíèêà òåæ íå áðàêóâàëî. Íà ïèòàííÿ, ùî äàë³ áóäå ç öèìè ìàëþíêàìè — â³äïîâ³ëè, ùî ôàð-

Елементи єтнічного одягу, або хоча б вінки були майже у кожного з гостей фестивалю

Кожен бажаючий міг власноруч створити орнамет, який потім майстер переносив на футболку замовника áà çâè÷àéíà, ³ çìèºòüñÿ ï³ä äóøåì áåç ñë³äó, à òîìó åêñïåðèìåíòóâàòè ìîæíà â³ëüíî. Ïî ñóò³ êîæåí ã³ñòü çíàõîäèâ ñîá³ çàíÿòòÿ çà âïîäîáàííÿìè. Ïëåò³ííÿ ç ëîçè, ñòð³÷îê, á³ñåðó. Ïîáóäîâà ñîëîì’ÿíèõ êîíñòðóêö³é, ïëåò³ííÿ â³íê³â, ó÷àñòü â êîíêóðñàõ òà õîðîâîäàõ. Âèñòóïè åòí³÷íèõ ãðóï ç ð³çíèõ êðà¿í. Îêðåì³ ìàéäàí÷èêè áóëè îáëàäíàí³ äëÿ íàéìîëîäøèõ ó÷àñíèê³â. Òàì ðîç³ãðóâàëèñÿ êàçêîâ³ ïîñòàíîâêè òà ³ãðèùà, çà ìîòèâàìè ³ñòîðè÷íèõ îáðÿä³â. Ìàëþêè øèëè ³ãðàøêè, âëàñíèìè ðóêàìè ë³ïèëè ç ãëèíè ñâèùèêè, ìàëþâàëè. Íå ñóìóâàâ í³õòî. Äëÿ êîæíîãî â³êó çíàéøëèñÿ ñâî¿ çàáàâè. Íå îá³éøîâñÿ ôåñòèâàëü ³ áåç ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîãðàì. ¯õ ìîæíà áóëî âèáðàòè çà ñìàêîì: â³ä åçîòåð³êè äî ðåöåïò³â ïðèãîòóâàííÿ çäîðîâî¿ ¿æ³. Îäÿã ó÷àñíèê³â òà ãîñòåé ôåñòèâàëþ áóâ ç ÿñêðàâî âèðàæåíèì åòí³÷íèì íàõèëîì. Öå ì³ñöå çäàâàëîñÿ îêðåìèì ñâ³òîì, ùî æèâå çà ñòàðîäàâí³ìè òðàäèö³ÿìè, ³ â íüîìó íåìຠì³ñöÿ äëÿ ñó÷àñíèõ ìåãàïîë³ñ³â òà òåõíîëîã³÷íîãî ïðîãðåñó. Íèí³ íà ôîðóìàõ ôåñòèâàëþ º ïîâ³äîìëåííÿ, â ÿêèõ îäí³ ñêàðæàòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ³íø³ ãîâîðÿòü ïðî íåâèêîíàííÿ îá³öÿíîê, òðåò³õ îáóðèëà “çàêèíóòà”, íåçâàæàþ÷è íà çàáîðîíè, ïóáë³êà. Òà âñå æ â³ííè÷àíè ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàëè òàì. Ïîçèòèâí³ ëþäè — íåãàòèâó íå ïîì³÷àþòü.

Відбувалися майстер!класи. Бажаючі могли виліпити справжній керамічний посуд з допомогою майстра

Виступи танцювальних ансамблів супроводжувалися навчан! ням усіх бажаючих національним танцям різних країн

Для найменших учасників були облаштовані окремі майданчики

Нерідко глядачі перевершували у танцях навіть майстрів


WWW.20MINUT.UA

ÍÎÂÈÍÈ

Ñåðåäà, 7.07.2010

åòíî-ôåñòèâàë³ «Òðèï³ëüñüêå êîëî»

Андрей, винничанин ß âïåðâûå íà ýòîì ôåñòèâàëå. È õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ïîëó÷àþ ìàññó óäîâîëüñòâèÿ.  ïðîøëîì ãîäó åçäèëè íà «Øåøîðû». Åñëè áûòü ÷åñòíûì, ïîñëåäíèå ãîäû ýòîò ôåñòèâàëü ñòàíîâèëñÿ âñå ìåíåå èíòåðåñíûì. Çäåñü æå, àòìîñôåðà â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà «çàæèãàòåëüíàÿ». Äîáèðàëèñü ñþäà íà ïîåçäå. Çàòåì ìåòðî è ìàðøðóòêà. Äàæå åñëè íåò ñâîåãî ëè÷íîãî òðàíñïîðòà, âñå äîñòóïíî. Îðãàíèçàòîðû ïðåäîñòàâèëè äîïîëíèòåëüíûå àâòîáóñû èç Êèåâà â Ðæèùåâ. Ïðàâäà, ìíîãèå æàëîâàëèñü íà çàâûøåííóþ ñòî-

èìîñòü âõîäíûõ áèëåòîâ (îò 80 äî 400 ãðí). Íî ãëàâíîå - æåëàíèå è õîðîøàÿ êîìïàíèÿ. Íà òåððèòîðèè «Òðèïîëüñêîãî êðóãà» íå óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü, òàáàê, íàðêîòèêè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ÿ íå óïîòðåáëÿë è íå âèäåë, ÷òîáû êòî-òî ýòî äåëàë, ëèáî áûë â êàêîì-òî íåàäåêâàòíîì ñîñòîÿíèè. Ìîêøó, èëè êàê åå åùå òóò íàçûâàþò «Ëþäÿíèé îäÿã», êóïèë ñåãîäíÿ. Î÷åíü, êñòàòè, óäîáíî. Æàëü, íå ñìîãó â ãîðîäå íîñèòü, - íå òàê ïîéìóò (ñìååòñÿ). Ñòîèë ýòîò ýêçîòè÷åñêèé íàðÿä 200 ãðèâåí. Íó, åùå è òîðãîâàòüñÿ ìîæíî áûëî. «Òðèïîëüñêèé êðóã» óñëîâíî áûë ðàçäåëåí íà ìíîæåñòâî òàê íàçûâàåìûõ ïëîùàäîê ôåñòèâàëÿ. Íàì áåçîãîâîðî÷íî áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëàñü «Áîëüøàÿ ñöåíà». À Mad Hads XL, “Ïèêêàðäèéñêàÿ òåðöèÿ”, “Êðûõèòêà”, “ÄàõàÁðàõà”, - ñàìûå îæèäàåìûå âûñòóïëåíèÿ. Âîîáùå èíòåðåñíîñòåé õâàòàëî íà êàæäîé ïëîùàäêå, íó êàê íå êëþíóòü íà îáúÿâëåíèå ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ êîðîëåì ïîä êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó. Ôîòîãðàôèþ âðó÷èëè ñðàçó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãëàâíîãî êîíöåðòà, áàðàáàíû óòèõàþò, à âîò íà «Øåøîðàõ» ñïàòü íåâîçìîæíî áûëî èç-çà íèõ. Õîðîøî îðãàíèçîâàíà îõðàíà, òàê ÷òî äåáîøèðñòâà, êðèêîâ íå ïðèõîäèòñÿ òåðïåòü.

Наталья, винничанка ß — ðåçèäåíò ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé, õîòÿ â Ðæèùåâå âïåðâûå. Ïðèåõàëà îäíà, è î ñâîåì ïðåáûâàíèè íà «Êðóãó» ïîçàáîòèëàñü ñàìîñòîÿòåëüíî — ëè÷íàÿ ïàëàòêà, ýòíîíàðÿäû è àêñåññóàðû. Òóò åñòü âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü äðóçåé èç äðóãèõ ãîðîäîâ, ñòðàí, è íå ïðîñòî äðóçåé, à åäèíîìûøëåííèêîâ. Â÷åðà, íàïðèìåð, ïîçíàêîìèëàñü ñ ïàðíåì èç Èíäèè, æèâåò âðåìåííî â Êèåâå. Îí ïðèåõàë ñþäà ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè êóëüòóðíûìè öåííîñòÿìè, ïðîÿâëÿåò íåíàðî÷èòûé èíòåðåñ ê íàøèì êóëüòóðíûì èñòîêàì. Ïîäîáíûå çíàêîìñòâà î÷åíü ðàñøèðÿþò ìèðîâîççðå-

íèå. Äëÿ ìåíÿ ýòíîìåðîïðèÿòèÿ – ïðàçäíèê äóøè, âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü îò ìèðñêîé ñóåòû. Ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ, çàâòðàêà è âîäíûõ ïðîöåäóð, ñ äðóçüÿìè îòïðàâëÿëèñü ãóëÿòü ïî ëàãåðþ. Òóò íà êàæäîì øàãó ÷òî-òî èíòåðåñíîå. Ìîæíî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ëþáîé êîìïàíèè, â êîòîðîé àòìîñôåðà âòîðèò ïðèÿòíîé áåñåäå. Óâëåêàþò ðàçíîîáðàçíûå ìàñòåð-êëàññû ïî òàíöàì, ôèëîñîôèè, ýçîòåðèêå. Îò æàðû ñïàñàåò ìíîæåñòâî øàëàøåé, â êîòîðûõ ìîæíî ïîïèòü êâàñà, ñúåñòü ìîðîæåíîå. Ñ áîëåå îñíîâàòåëüíûìè ïåðåêóñàìè ïðîáëåì òîæå íåò, âñåâîçìîæíûå ñëàâÿíñêèå áëþäà ïî äîñòóïíûì öåíàì óäîâëåòâîðÿò ëþáîãî ãóðìàíà íà «Òåððèòîðèè ïèùè». Âå÷åðîì çàâîðàæèâàþò òàíöû-øìàíöû, îãíåííûå øîó, è, êîíå÷íî æå, âûñòóïëåíèÿ ïîïóëÿðíûõ ãðóïï íà «áîëüøîé ñöåíå». Ïîñëå ãóëÿíèé, íà ñîí ãðÿäóùèé, õîðîøî ïîñìîòðåòü â «cinema-ïàëàòêå» êîðîòêîìåòðàæêó. Ïðèçíàòüñÿ ÷åñòíî, áûâàëè è íåïðèÿòíûå ìîìåíòû… Ëþäè, êîòîðûå «íå â òåìå», ëèáî âòèõàðÿ çàðÿäèëèñü ñïèðòíûì, ìîãóò èíîãäà âåñòè ñåáÿ íåñêîëüêî âûçûâàþùå. Íî ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îíè àäàïòèðóþòñÿ, äîáðåþò, è àññèìèëèðóþòñÿ ñî âñåìè. Îáñòàíîâêà ðàñïîëàãàåò. Âûïèâêó êîíòðîëèðóþò ñìîòðèòåëè ïîðÿäêà, âîëîíòåðû, íî íàâåðíîå íåêîòîðûå óìóäðÿþòñÿ. Èì íà ñîâåñòü.  öåëîì, ýòî íå âëèÿåò íà îáùóþ àòìîñôåðó è ôååðè÷åñêîå íàñòðîåíèå.

R101820

R101820

R101820

R108985


WWW.20MINUT.UA

Ñåðåäà, 7.07.2010

Ó “Art Fus³on” òàíöþþòü ïåðåìîæö³

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Студії танцю “Art Fusion” немає ще й року. Але її учні уже складають гідну кон куренцію іншим танцювальним клубам.

Редактор рубрики ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК Valentina.Kirilchuk@gmail.com

ДІТИ » ñòîð. 28

 Âèííèöå Ñåðãåé Áàáêèí âïåðâûå ïåë íà âîäå Ïîñëå óíèêàëüíîãî êîíöåðòà-ïðèðîäíèêà íà çàãîðîäíîé áàçå “Àáðèêîñ” ìóçûêàíò ðàññêàçàë RIA î ñêîðîì ïîïîëíåíèè â ñåìüå è çàäà÷å çà ëåòî çàïèñàòü äâà àëüáîìà (096)3145155

Âòîðîé ïðèåçä Ñåðãåÿ Áàáêèíà â Âèííèöó, êàê è îæèäàëîñü, âî ìíîãîì ïðåâçîøåë ïðåäûäóùèé. Ïåðâûì ñþðïðèçîì äëÿ âñåõ ñòàëî ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíöåðòà — íàñëàæäàòüñÿ ïåíèåì ëþáèìîãî ìóçûêàíòà, ñèäÿ íà áåðåãó æèâîïèñíîãî îçåðà, â êîòîðîì îòçåðêàëèâàþòñÿ ñîñíû-âåëèêàíû, íåèìîâåðíîå óäîâîëüñòâèå! Íó è, êîíå÷íî, Ñåðãåé Áàáêèí — ìóçûêàíò, êîòîðîãî ñòîèò ñëóøàòü âæèâóþ. Ñëóøàòü è âèäåòü, êàê êàæäóþ ïåñíþ îí ïåðåæèâàåò äóøîé è ñåðäöåì, íå æàëåÿ ñâîèõ ãîëîñîâûõ ñâÿçîê áåñêîíå÷íî ýêñïåðèìåíòèðóåò, èñêðåííå ñìóùàåòñÿ òåõíè÷åñêèì íåóðÿäèöàì è ðàäóåòñÿ, êàê ðåáåíîê, êîãäà âäðóã â âîçíèêøåé ïàóçå ñëûøèòñÿ ëÿãóøêèíî “êâà”: “Âîò è áýê-âîêàë!..” 3 èþëÿ, çàãîðîäíàÿ áàçà “Àáðèêîñ”, 18.15 — â òî âðåìÿ êàê ìíîãèå ìóçûêàíòû âðåìÿ ïåðåä êîíöåðòîì ïîñâÿùàþò àëêîãîëüíûì ïîñèäåëêàì, Ñåðãåé Áàáêèí ñêðóïóëåçíî òðóäèòñÿ íà ñàóíä-÷åêå. Áîëüøå ÷àñà îí ïåë è ïðîâåðÿë çâó÷àíèå êàæäîé ñòðóíû, äàáû â èòîãå ïîðàäîâàòü ïîêëîííèêîâ áåçóïðå÷íî âûñòðîåííûì çâóêîì. À ãëàâíîé ïîìîùíèöåé ïî òðàäèöèè áûëà åãî ëþáèìàÿ Ñíåæà — íåèçìåííàÿ ìóçà è îáîæàåìàÿ ñóïðóãà, àêòðèñà “Òåàòðà 19” Ñíåæàíà Âàðòàíÿí, êîòîðàÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ êîíöåðòàõ ñîïðîâîæäàåò ìóçûêàíòà. 20.30 — Ñïàñèáî, ÷òî ïðèåõàëè â òàêóþ äàëü! — íà÷àë êîíöåðò Ñåðãåé Áàáêèí. — Ñåãîäíÿ ÿ âïåðâûå áóäó ïåòü íà âîäå... Ñ âèííè÷àíàìè, îñòàâøèìèñÿ íà áåðåãó, ìóçûêàíòà ñâÿçûâàë íåáîëüøîé ìîñòèê, ñöåíîé ñëóæèëà äåðå-

âÿííàÿ áåñåäêà, à äåêîðàöèÿìè è ëó÷øåé àêóñòèêîé ñòàëà ðîñêîøíàÿ ïîäîëüñêàÿ ïðèðîäà. Îêðóæàþùàÿ êðàñîòà åùå áîëüøå ïîìîãàëà îùóòèòü ãëóáèíó è ñèëó ïåñåí Ñåðãåÿ Áàáêèíà. Íà÷àâ ñ ïðîíèêíîâåííîãî “Êîëîêîëà”, îí îêàòèë âèííè÷àí ñâîåé óêðàèíñêîé “Çëèâîé” è óâëåê â çàõâàòûâàþùåå ïóòåøåñòâèå ïî ñâîåìó òâîð÷åñòâó. È õîòü áîëüøèíñòâî êîìïîçèöèé áûëè îòíþäü íå âåñåëûìè è áåççàáîòíûìè, âñå âðåìÿ õîòåëîñü óëûáàòüñÿ. Ïðîñòî ãðóñòèòü è ðàäîâàòüñÿ ñ ëþáèìûì ìóçûêàíòîì — ýòî ñ÷àñòüå! 22.35 — Íà “áèñ” èñïîëíèâ ñòåáíîå ïåñåííîå ïîñëàíèå “Óëûáàéòåñü!”, Ñåðãåé Áàáêèí ñêðûëñÿ â

ñòðà. À ñàìîå ïðèÿòíîå â ëè÷íîé æèçíè — áåðåìåííîñòü ñóïðóãè. Áàáêèíû îæèäàþò äåâî÷êó, à ñ÷àñòëèâûé áåç äâóõ ìåñÿöåâ òðèæäû îòåö ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íå ïðîòèâ íà ñîáñòâåííîì îïûòå èñïûòàòü, ÷òî æå òàêîå ïîïóëÿðíûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñåìåéíûå ðîäû. — ß õîòåë áû ïðèñóòñòâîâàòü, ïîòîìó ÷òî õî÷åòñÿ áûòü ðÿäîì ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, òåì áîëåå çíàþ, ÷òî Ñíåæå òîæå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ÿ áûë ðÿäîì, — äåëèòñÿ Ñåðãåé Áàáêèí. — Õîòÿ ðàíüøå, ïðèçíàþñü, òàêîãî æåëàíèÿ íå áûëî. Ìîæíî ñîñëàòü âñå íà âîçðàñò, íî âñå-òàêè ãëàâíîå — ñî ìíîé ðÿäîì íå áûëî òàêîãî ÷åëîâåêà.

“...áëàãîäàðÿ ýòîìó ÷óâñòâó ÿ ïèøó ýòè ñëîâà èëè ñëîâà ïèøóò ìåíÿ. Áûâàåò òàê íåæíî, ÷òî, êàæåòñÿ, áóäòî óìåð, íî íå ïî÷óâñòâîâàë ýòîãî. Åñëè åñòü ñëîâî “Âå÷íîñòü” — В субботу Сергей Бабкин (31) выступал для винничан на ýòî ñâÿçàíî ñ íàìè” “природнике”, а в следующий раз, признается, с ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÈÐÈËÜ×ÓÊ

Âàëåíòèíà ÊÈÐÈËÜ×ÓÊ,

удовольствием дал был концерт в театре

Èç êíèãè Ñåðãåÿ Áàáêèíà “Ñòèõè” äîìèêå, â êîòîðîì ïîñåëèëñÿ ñ ñåìüåé. È õîòü àâòîãðàôîâ è ôîòî íà ïàìÿòü íà ýòîò ðàç ïîêëîííèêàì íå äîñòàëîñü, âñå æåëàþùèå ñìîãëè ïðèîáðåñòè êíèãó åãî ëþáîâíûõ sms-ñòèõîòâîðåíèé. Êîãäà-òî Ñåðãåé Áàáêèí ïèñàë èõ ñâîåé ñóïðóãå Ñíåæàíå, îíà æå èõ âñå ñîõðàíèëà è íåäàâíî âûïóñòèëà îòäåëüíîé êíèãîé, òèðàæ êîòîðîé, êñòàòè, îãðàíè÷åí — 3000 ýêçåìïëÿðîâ. 23.05 — Êîãäà áîëüøèíñòâî ïîêëîííèêîâ óæå ðàçúåõàëèñü, Ñåðãåé Áàáêèí âûøåë ïîóæèíàòü ñ ñåìüåé, à çàîäíî — ïîäåëèëñÿ ñ RIA ñâåæèìè íîâîñòÿìè. Çà ãîä, êîòîðûé àðòèñòà íå áûëî â Âèííèöå, â åãî æèçíè ïðîèçîøëî ìíîæåñòâî çíàêîâûõ ñîáûòèé. Ñàìîå íåçàáûâàåìîå â ìóçûêàëüíîì ïëàíå — áîëüøîé êîíöåðò â Õàðüêîâå è Êèåâå ñ ó÷àñòèåì ñòðóííîãî îðêå-

ãàñòðîëèðîâàë ëèøü â äåñÿòè åå ãîðîäàõ. À âîò â ðîäíîé Óêðàèíå ñêîðî óæå íå îñòàíåòñÿ ìåñò, ãäå áû îí íå âûñòóïàë. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ âûñòóïëåíèé, íåñêîëüêî ëåò íàçàä Ñåðãåé Áàáêèí îòêðûë äëÿ ñåáÿ “êâàðòèðíèêè”, â Âèííèöå äàë òðåòèé â ñâîåé æèçíè “ïðèðîäíèê”, íî, ïðèçíàåòñÿ, âñå-òàêè áîëüøå ëþáèò òåàòðàëüíûé çàë. — Ýòî ìîÿ ñàìàÿ ëþáèìàÿ ôîðìà êîíöåðòîâ. ß — òåàòðàëüíûé àêòåð, ïîýòîìó ìíå ïðèÿòíî, êîìôîðòíî, óäîáíî, êàê äîìà ëåãêî è óþòíî, ÷òî-ëèáî äåëàòü — òåàòðàëüíîå èëè ìóçûêàëüíîå — íå âàæíî! — â òåàòðå, — ãîâîðèò Ñåðãåé Áàáêèí. — Ñåé÷àñ “êâàðòèðíèêè” è ïðî÷åå áóäóò âñå ðåæå è ðåæå, áóäåì óõîäèòü è îò ìàëåíüêèõ ïàáîâ è êëóáèêîâ. Êîíå÷íî, ïîíèìàþ, ÷òî â êëóáå ïðîùå îðãàíèçîâàòü êîí-

 ñåíòÿáðå â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì äî÷åðè àðòèñò ïëàíèðóåò âçÿòü íåáîëüøóþ òâîð÷åñêóþ ïàóçó. Íî ïðåæäå — â èþëå è àâãóñòå çàïèøåò äâà àëüáîìà: îäèí ñ ãðóïïîé K.P.S.S., à âòîðîé — êîëëåêòèâà CLASSIKA. — Çàïèñûâàòü âïåðâûå áóäåì íå â Õàðüêîâå, à — â Ïèòåðå è Ìîñêâå, — ãîâîðèò Ñåðãåé Áàáêèí. — Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëè â Óêðàèíå, íî èç-çà âñÿêèõ òåõíè÷åñêèõ øòóê íå ïîëó÷èëîñü. Íåñêîëüêî çàïèñåé ìû ñäåëàëè, à êîãäà ïîñëóøàëè èõ — îêàçàëñÿ íå òîò ðåçóëüòàò. Ïîýòîìó áóäåì ïðîáîâàòü â Ïèòåðå íà ñòóäèè íàøèõ äðóçåé “Äîáðîëåò”.  òî æå âðåìÿ îðèåíòàöèþ íà Ðîññèþ Ñåðãåé Áàáêèí îòðèöàåò. Ãîâîðèò, áûë áû ðàä áîëüøå ïîåçäèòü ïî íåîáúÿòíîé Ðîññèè, íî ïîêà

öåðò, íî âûñòóïëåíèÿ — âåäü òîæå íåëåãêî. Ïîýòîìó îò îðãàíèçàòîðîâ òðåáóåøü òàêîãî æå, íàñêîëüêî ïîòîì âûêëàäûâàåøüñÿ. Íî, ÷òî òî÷íî îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì, óâåðÿåò ìóçûêàíò, íàïðàâëåííîñòü åãî ïåñåí. Êàê è ðàíüøå, åìó áëèçêà ñîöèàëüíî-ïðîáëåìàòè÷íàÿ òåìàòèêà, êîòîðóþ îí âñåãäà ïîäàåò â ðàçíûõ ôîðìàõ: è âåñåëî, è ñåðüåçíî, è ñ íàäðûâîì. — Ìîè ñèëû è ýíåðãèÿ âñåãäà íàïðàâëåíû íà îäíî — íà ñîçèäàíèå, î÷èùåíèå è ïðîáóæäåíèå ÷åãîòî õîðîøåãî â ëþäÿõ, — ãîâîðèò Ñåðãåé Áàáêèí. — Õî÷åòñÿ ïîâîðà÷èâàòü ëþäåé âî âíóòðü ñåáÿ, ïîäòîëêíóòü îãëÿíóòüñÿ âîêðóã è ìåíÿòü âñå ýòî ê ëó÷øåìó.

Дивіться відео n www.20minut.ua/news/10179539

Âàëåíòèíà ÊÈÐÈËÜ×ÓÊ, (096)3145155

Êàæäûé ãîä ïîñðåäèíå ëåòà Ýêñïîöåíòð òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ïðåâðàùàåòñÿ â îàçèñ ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà.  ýòîì ãîäó âûñòàâêà, íà êîòîðîé ñîáðàíû íîâûå ðàáîòû áîëåå 50 âèííèöêèõ õóäîæíèêîâ, ïðîõîäèò â 14 ðàç è ðàäóåò äâóìÿ ñîòíÿìè èíòåðåñíûõ ýêñïîíàòîâ. —  ïåðâîì çàëå ïî òðàäèöèè ïðîõîäèò âûñòàâêà äåòñêèõ êàðòèí, — ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âûñòàâîê Âèííèöêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Áîðèñ Ïàëàòíèê. — Âî âòîðîì æå — ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû âçðîñëûõ õóäîæíèêîâ. Ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêå ìû ïðèãëàøàëè âñåõ æåëàþùèõ. Äàæå îòáîðà íå äåëàëè — ïðàêòè÷åñêè âñå êàðòè-

íû, êîòîðûå ïðèíîñèëè ìàñòåðà, íàøëè ñâîå ìåñòî â ýêñïîçèöèè. Ïîñåòèòåëåé Ýêñïîöåíòðà æäåò âñòðå÷à ñî çíàêîìûìè èìåíàìè è íà÷èíàþùèìè õóäîæíèêàìè. Æèâîïèñíûé äèïòèõ Topless ïðåäñòàâèë Ìèõàèë Áàáèé. Àêðèëîâóþ “Ïîãîíþ” ñ çîëîòîì è ñåðåáðîì — Âèêòîð Ðûáà÷óê. Íàðîäíûé “Âîëüíûé ïîëåò” Îëåã Äîâáîùóê, à ïîðàæàþùèå äåðåâÿííûå èêîíû — Èâàí Ãîðîá÷óê.  çàæèãàòåëüíûé òàíåö õî÷åòñÿ ïóñòèòüñÿ, ãëÿäÿ íà êàðòèíó “Ïàñàäîáëü” Ñåðãåÿ Ìàéñòðóêà, à áëàãîäàðÿ ñåðèè ïîäîëüñêèõ ïåéçàæåé è öâåòî÷íûõ êîìïîçèöèé — õîòü íà ñåêóíäó âûðâàòüñÿ èç ïûëüíîãî ãîðîäà â ãîñòè ê ìàòóøêå-ïðèðîäå. — Áðàâî! Êàæäûé ó÷àñòíèê âûñòàâêè óíèêàëåí. Ñïàñèáî çà ïîçèòèâíûé ôîí, çà ýíåðãåòèêó ëþáâè, äîáðà, êðàñîòû, — íàïèñàëà â êíèãå îòçûâîâ Èðèíà Êî-

íîíîâà èç Íåìèðîâà. Ïîäîáíûìè òåïëûìè ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè êíèãà îòçûâîâ ïåñòðèò ñî äíÿ îòêðûòèÿ âûñòàâêè, à, ÷òî îñîáåííî ðàäóåò îðãàíèçàòîðîâ — íîâûõ ïîñåòèòåëåé êàæäûé äåíü ïîëíî. À îòäåëüíûé âîñòîðã ó âèííè÷àí âûçûâàþò íåèìîâåðíî òðîãàòåëüíûå äåòñêèå êàðòèíû è ãîáåëåíû, à òàêæå ñåðèÿ àâòîðñêèõ êóêîë, êîòîðóþ âïåðâûå íà âûñòàâêå â Ýêñïîöåíòðå ïðåäñòàâèëè ìàñòåðà àðò-ìàñòåðñêîé “Ñêðèíÿ”. Ðàçãëÿäûâàòü óòîí÷åííûõ ïðèíöåññ è êèêèìîð, øàìàíîâ è éîãîâ, êîòîðûå, êàæåòñÿ, îæèâóò ïðè ïåðâîì æå ïðèêîñíîâåíèè — ñïëîøíîå óäîâîëüñòâèå. Òàê ÷òî, ïîñïåøèòå — âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà â Ýêñïîöåíòðå òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû áóäåò ðàáîòàòü äî 11 èþëÿ ñ 10.00 äî 18.30.

Більше фото n www.20minut.ua/news/10179524

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÈÐÈËÜ×ÓÊ

 Ýêñïîöåíòðå âîçëå êàðòèí «ïîñåëèëèñü» êóêëû

Изюминка нынешней выставки произведений искусства — авторские куклы арт!мастерской “Скриня”


WWW.20MINUT.UA

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ñåðåäà, 7.07.2010

 îáúåêòèâå — ïðàâîñëàâíûé òóðèçì Ôîòîâûñòàâêà “Îäèãèòðèÿ” — ãîä ïðîéäåííûõ äîðîã” îòêðîåòñÿ 14 èþëÿ â ãàëåðåå ÒÐÖ “Ìåãàìîëë”.  ýêñïîçèöèè — ðàáîòû êèåâñêîãî ôîòîæóðíàëèñòà Ïàâëà Áàãìóòà

ʲÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ Ôåñòèâàëü "Ƴíî÷èé ñòèëü"

Âåðîí³êà âèð³øóº ïîìåðòè

ÂÅײÐÊÈ

Ñâÿòî êóïàëà & Aqua party

êîíêóðñè, áàðìåí-øîó, êóïàëüñüê³ îáðÿäè, 7.07, Ñàáàð³âñüêèé ïëÿæ á³ëÿ äðàìà Åì³ë³ ßíã, ê³íîòåàòð "Ðîäèíà", ñêåë³, ïî÷àòîê ðîçâàæàëüíî¿ ïðîãðà19.07, ïî÷. î 20.00 ìè — î 18.00, ïî÷àòîê Aqua party — î 21.45, êâèòêè — 50 ãðí, äîâ³äêè: ÔÅ̲ÍÎëîã³ÿ çá³ðíèê êîðîòêîìåòðàæîê, ê³íîòåàòð (067)980-76-84 "Ðîäèíà", 20.07, ïî÷. î 20.00 Ó í³÷ íà ²âàíà Êóïàëà

Øåð³ ìåëîäðàìà Ñò³âåíà Ôð³ðçà, ê³íîòåàòð "Ðîäèíà", 21.07, ïî÷. î 20.00

ñïåö³àëüí³ ãîñò³: Lalo project & Bald bros, 7.07, "Feride", âõ³ä: ÷., æ. — 25 ãðí

Student time

Êàðìî

club house music, free drink, 40% çíèæêà íà áàð³, 7.07, 14.07, 21.07, äðàìà Ìóð³ëî Ïàñòà, ê³íîòåàòð "Ðî28.07, "Àìàãàìà", âõ³ä: 20 ãðí, æ. — äèíà", 22.07, ïî÷. î 20.00 äî 00.00 — áåçêîøòîâíî

ÐÎÇÂÀÃÈ

Êóïàëüñüê³ ðîçâàãè

Âèííè÷àíèí Ïàâåë Áàãìóò æèâåò â Êèåâå è ðàáîòàåò â óêðàèíñêîì íàöèîíàëüíîì èíôîðìàãåíòñòâå “Óêðèíôîðì”. Êîìàíäèðîâîê è âïå÷àòëåíèé â åãî ðàáîòå âñåãäà ìíîãî.  ïîñëåäíèé ãîä íàãðóçîê ó ôîòîêîðà ïðèáàâèëîñü — ñ âèííèöêèì êëóáîì ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìà “Îäèãèòðèÿ” îí ïðîøåë ïî÷òè âñå åãî ìàðøðóòû. È êàê ó÷àñòíèê êëóáà, è êàê ôîòîæóðíàëèñò. Ñ êàæäîé ïîåçäêè Ïàâåë ïðèâîçèò ãèãàáàéòû êàäðîâ, â êîòîðûõ è äèíàìèêà ñîáûòèé, è ïàëèòðà ýìîöèé, è ìíîãîîáðàçèå ìèðà, è êðàñîòà Ïðàâîñëàâèÿ. Íî, ãëàâíîå, â íèõ âñåãäà — âçãëÿä ïðîôåññèîíàëà. Òîëüêî íåáîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ ôîòî îïóáëèêîâàíà íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, æóðíàëîâ è ñàéòîâ, ìíîãîå èç îòñíÿòîãî ñòàëî îñíîâîé ëåòîïèñè êëóáà. Âñå îñòàëüíîå — ðàáî÷èé ìàòåðèàë, ÷àñòü æèçíè, ôðàãìåíòû áóäóùèõ ïðîåêòîâ. — Ó íàñ ïîëó÷èëàñü î÷åíü íåîáû÷íàÿ âûñòàâêà — íå âìåùàþùàÿñÿ â åäèíûé ôîðìàò, íå ïîä÷èíåííàÿ òîëüêî îäíîé, îáùåé èäåå, — ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäè-

òåëü êëóáà ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìà “Îäèãèòðèÿ” Ìàðèíà Áîãäàíîâà. — Ôîòîãðàôèè íàñòîëüêî æèâûå è íåïðåäâçÿòûå, ÷òî ïîíèìàåøü, íàñêîëüêî òðóäíî âìåñòèòü ìíîãîîáðàçèå íàøåé íàñûùåííîé ðåàëüíîñòè â êàêóþ-ëèáî èñêóññòâåííóþ êîíöåïöèþ. À åùå ýòà âûñòàâêà êðàñèâàÿ. Âåäü ôîòîæóðíàëèñòèêà — ÷åñòíûé ñïîñîá îòðàæåíèÿ ìèðà, à â ïðàâîñëàâíîì òóðèçìå ìíîãî ïîäëèííîé êðàñîòû. Ôîòîâûñòàâêà “Îäèãèòðèÿ” — ãîä ïðîéäåííûõ äîðîã” — ïðîåêò áëàãîòâîðèòåëüíûé. Êëóá ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìà, èçíà÷àëüíî ñîçäàííûé ïðè öåðêîâíîé îáùèíå âèííèöêîãî õðàìà ïðåïîäîáíîãî Ëàâðåíòèÿ ×åðíèãîâñêîãî è íà áàçå âñåóêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé ãàçåòû “Îäèãèòðèÿ”, ðàáîòàåò êàê êîìàíäà ýíòóçèàñòîâ — áèçíåñîì çäåñü è íå ïàõëî. À ïîòîìó òîëüêî íåêîììåð÷åñêèé èíòåðåñ ê ïðîåêòó ÒÐÖ “Ìåãàìîëë”, ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà “Âåêòîð” è ïðîñòî ïðàâîñëàâíûõ âèííè÷àí ñäåëàë âîçìîæíûì ñîçäàíèå ýòîé âûñòàâêè. — ß ëþáëþ ôîòîãðàôèþ, ÷àñòî ïîñåùàþ ïðîôåññèîíàëüíûå

âûñòàâêè â Êèåâå, ïîýòîìó èäåÿ òàêîãî ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà ñ êëóáîì ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìà “Îäèãèòðèÿ” ìíå ñðàçó ïîíðàâèëàñü, — ãîâîðèò äèðåêòîð ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà “Âåêòîð” Ãàëèíà Õðèñòèí. — Ó Ïàâëà Áàãìóòà èíòåðåñíûå ðàáîòû, îíè ñîçäàþò ñèëüíûé ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ è âûçûâàþò ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè ê ïðîèñõîäÿùåìó. — Âñå íàøè ïîåçäêè — î÷åíü ðàçíûå, èõ äàæå òðóäíî ñîïîñòàâèòü — íàñòîëüêî îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî ôîðìàòó è âíåøíèì âïå÷àòëåíèÿì, — ãîâîðèò äóõîâíûé êóðàòîð êëóáà ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìà “Îäèãèòðèÿ” ïðîòîèåðåé Êîíñòàíòèí Èâàí÷åíêî. — Ïðåäñòàâëåííûå íà âûñòàâêå ôîòîãðàôèè Ïàâëà Áàãìóòà îòðàæàþò êàëåéäîñêîï ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ñîáûòèé ãîäà íàøèõ ïóòåøåñòâèé è ïîêàçûâàþò òî ãëàâíîå, ÷òî îáúåäèíÿåò íàñ â ïðàâîñëàâíîì òóðèçìå. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ôîòîâûñòàâêè “Îäèãèòðèÿ” — ãîä ïðîéäåííûõ äîðîã” ñîñòîèòñÿ â ÒÐÖ “Ìåãàìîëë” 14 èþëÿ â 16.00. Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)431-11-33.

Stereo LOVE PARTY âå÷³ðêà, ñïðÿìîâàíà íà "çíàéîìñòâî ç ä³â÷èíîþ, ñïîêóñó ÷îëîâ³êà àáî âñòóï ó ðîìàíòè÷í³ ñòîñóíêè ç íåçíàéîìêîþ/íåçíàéîìöåì", âîäîñïàä ïîäàðóíê³â (ðîìàíòè÷íà âå÷åðÿ, êâèòêè â ê³íî, ïîðòôîë³î, äèçàéíåðñüê³ àêñåñóàðè), ãîëîâíèé ïðèç — ïîäîðîæ íà äâîõ ó òåïë³ êðà¿íè, 8.07, "ªâðîïà", ïî÷. î 20.00, âõ³ä: 30 ãðí, ðåºñòðàö³ÿ: (050)966-33-56, 67-16-43

çà ó÷àñòþ: ãðóïè "ßñîí" (³ííèöÿ), Bald Bros ³ Marta Lay (Ëüâ³â), electrodance êîëåêòèâó Lalo Project (Êè¿â), òàêîæ áóäå äèñêîòåêà ó ñòèë³ â³ä 80õ äî ñüîãîäí³, âîãíåííå øîó, áàðìåíøîó, âîäîìåòíå øîó, ðîçïàëåííÿ áàãàòòÿ, êîíêóðñè, âåäó÷³ — Àíäð³é Ðîìàíîâ ³ Þë³ÿ Áºëîâà (L-ðàä³î), 7.07, Âèøåíñüêå îçåðî, ïî÷àòîê îáðÿäîâî¿ ÷àñòèíè î 17.00, open-air'ó — î Sunshine Emotions 17.40, dress code: êóïàëüíèêè ³ åëåâå÷³ðêà äëÿ ñòóäåíò³â, ãðàþòü: dj Dani ìåíòè åòíî-ñòèëþ Marquez, dj Spawn, dj Larry Fisher, dj Dmitry Wood, MC Luc@$, 8.07, "ÊóìÌëèíîìàí³ÿ-2010 ²²² âñåóêðà¿íñüêèé ôîëüê-ðîê ôåñòè- áàðè" âàëü, ó ïðîãðàì³: ìàéñòåð-êëàñè íàðîäíèõ ðåìåñåë, ëåíä-àðò, àêóñòè÷íà áàðä-ñöåíà, âèñòóïè ôîëüê òà ðîê-ãóðò³â, áàðàáàííèé ôîëüê-äæåìñåéøí, 10-11.07, á³ëÿ ñòàðîãî ìëèíà â ñ. Ñîê³ëåöü Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó, âõ³ä - â³ëüíèé, äîâ³äêè: (097)897-51-57

Open air "Goa psy"

Àâòî ˳òî — íå äàé ñîá³ çàãëóõíóòè!

House of funk

fire show, bodyart, dj Muzon, Slava Sky, Steve V, Alex Tyo, Voorhies aka HZ, Greendis, 9.07, áàçà â³äïî÷èíêó "Àáðèêîñ" (15 êì â³ä ³ííèö³), âõ³ä: 40 ãðí, ³ç ôëàºðîì — 30 ãðí, äîâ³äêè: (093)909-16-69

freak show, ñóïåð ïðîïîçèö³ÿ âå÷îðà — tequila çà ì³í³ìàëüíîþ ö³íîþ, 17.07, ³ííèöüêèé àâòîðèíîê, î 16.00 10.07, "Àìàãàìà", âõ³ä: æ. — äî 00.00 — â³äêðèòòÿ ñåçîíó ãîíîê ìàøèí íà — áåçêîøòîâíî, ï³ñëÿ — 20 ãðí, ÷. ðàä³îóïðàâë³íí³, åêñòðåìàëüí³ ðîç- — 40 ãðí âàãè, àâòîâèñòàâêà, àâòîìîòîêëóáè, àâòîçâóê, ç 21.00 äî 2.00 — open air R'n'b party party ç dj Egorkin, ÌÑ Âàí÷î Ãðîç- dj Eans, dj M.I.D., dj Pee, dj P.A.P.A., íèì, áîä³-àðò, ôð³ê øîó, ñâ³òëîâå 30% çíèæêà íà áàð³, 11.07, 18.07, øîó, êîíêóðñ íà êðàù³ ìîêð³ "áàì- "Àìàãàìà", âõ³ä: æ. — áåçêîøòîâíî, ïåðè", äîâ³äêè: (067)432-23-32 ÷. — 20 ãðí

Íà òèæí³ ñâÿòêóºìî ÑÏÕÓÇ ·‰ÊÈÓÈlÀÕÈÑÈ ÑÏÕÓÇ·fÌÓáÖÏÉÈѳÏd×Ì×ʏØӏÐËÌÓáÓÈÖÔËÔÓÈ×ÌÑÌÓÓÇ d×Ì×ʏØӏÐ ËÌÓá ÝÔ³ÔÑÈËÀ ÑÏÕÓÇ·sÊÇØÔÈÕÔ×ØÔяÊqÌØÖȏqÈÊÑÈ ÑÏÕÓÇ·fÌÓáÉÀڒÈÑØÌÖÈu³ÖÈ¡ÓÏ

R101820

7 липня 2010 р.

№80 (1419)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії ВЦ № 568 від 02.09.2004 р. Видавець: ТОВ “Медіа Дім “РІА”, Вінницька обл., Козятинський рн, с. Пляхова, вул. Радянська, 2 Засновник: ТОВ “Телерадіокомпанія “Сьомий Континент”, м. Вінниця, вул. Ширшова, 3а Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Адреса редакції: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2а, к. 61 Тел. (0432) 555111 Головний редактор: Максим ЗОТОВ Випусковий редактор: Марина ЩЕРБАЦЬКА

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ "Видавництво "РІА"; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”, 21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а Тел. (0432) 630797 Зам. наклад: 19 086 прим.


персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України, музей ім. Коцюбинського

Незабутньо відзначити найвеселіше свято літа - Івана Купала - усіх вінничан запрошує нічний клуб «Спорт-тайм». Минулого року «Івана Купала party» у клубі пройшла вкрай феєрично. Море сюрпризів арт-дирекція обіцяє і цього разу. У п'ятницю, дев'ятого липня, у «Спорт-таймі» вас чекатиме запальна шоу-програма із народними обрядами, музика від dj Egorkin та dvj GunZ, гарний настрій від МС Ванчо Грозного, чимало конкурсів і подарунків, а також суперприз - розіграш путівки. Розпочнеться «Івана Купала party» о 22.00. Вхід у національних костюмах безкоштовний.

вул. Козицького, 47, тел.: 35-04-97

РОДИНА

вул. Театральна, 24, тел.: 56-27-54 (автовідповідач)

УЛЬТРА

вул. Соборна, 67, тел.: 52-59-78 (автовідповідач)

ІМ. КОЦЮБИНСЬКОГО

вул. Келецька, 45, тел.: 46-03-30 (автовідповідач), 46-00-16 (замовлення квитків)

МИР

КІНОТЕАТРИ

МИСТЕЦЬКИЙ РАЙ ВАСИЛЯ СЛОБОДЯНЮКА

ІВАНА КУПАЛА PARTY У «СПОРТ-ТАЙМІ»

БОКС ДЮСШ «Орбіта», тел.: 35-32-80

ФУТБОЛ СДЮСШОР «Нива», тел.: 35-27-80

ВТ 13

Лицар дня Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Бойовик/комедія Історія іграшок-3 Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Мультфільм Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фентезі/драма Історія іграшок-3 (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Мультфільм Подорож до центру Землі 19.00 Пригодницький фільм Мухнемо на Місяць 16.00 Мультфільм у 3D форматі Принц Персії: Піски часу 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Фантастичний бойовик

ПН 12

Останній володар стихій Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фантастичний бойовик Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фентезі/драма Історія іграшок-3 (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Мультфільм Останній володар стихій (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фантастичний бойовик Мухнемо на Місяць 16.00 Мультфільм у 3D форматі Пункт призначення-4 17.30, 20.40 Фільм жахів у 3D форматі Принц Персії: Піски часу 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Фантастичний бойовик

НД 11

Історія іграшок-3 Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Мультфільм Лицар дня Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Бойовик/комедія Останній володар стихій (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фантастичний бойовик Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фентезі/драма Подорож до центру Землі 19.00 Пригодницький фільм Мухнемо на Місяць 14.30, 16.00 Мультфільм у 3D форматі Принц Персії: Піски часу 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Фантастичний бойовик

СБ 10

Останній володар стихій Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фантастичний бойовик Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фентезі/драма Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фентезі/драма Історія іграшок-3 (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Мультфільм Мухнемо на Місяць 14.30, 16.00 Мультфільм у 3D форматі Пункт призначення-4 17.30, 20.40 Фільм жахів у 3D форматі Принц Персії: Піски часу 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Фантастичний бойовик

ПТ 9

Лицар дня Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Бойовик/комедія Історія іграшок-3 Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Мультфільм Історія іграшок-3 (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Мультфільм Останній володар стихій (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фантастичний бойовик Пункт призначення-4 17.30, 20.40 Фільм жахів у 3D форматі Подорож до центру Землі 19.00 Пригодницький фільм Принц Персії: Піски часу 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Фантастичний бойовик

Останній володар стихій Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фантастичний бойовик

Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 46-00-16. Фентезі/драма

Останній володар стихій (3D) Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фантастичний бойовик

Сутінки. Сага. Затемнення Час уточнюйте за тел.: 52-59-78. Фентезі/драма

Подорож до центру Землі 19.00 Пригодницький фільм

Мухнемо на Місяць 16.00 Мультфільм у 3D форматі

Шрек назавжди 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Мультфільм

Лицар дня 10.50, 16.00, 18.00, 21.20 Бойовик/комедія

Кіллери 10.10, 12.00, 14.00, 20.00, 21.50 Трилер/комедія

Помста пухнастих 11.30, 13.10, 17.20 Сімейна комедія

Історія іграшок-3 (3D) 10.00, 12.00, 17.00, 19.10 Мультфільм

Мухнемо на Місяць 16.00 Мультфільм у 3D форматі

Пункт призначення-4 17.30, 20.40 Фільм жахів у 3D форматі

Шрек назавжди 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Мультфільм

у рамках вечірки «Машина часу», 10.07, «Feride», вхід: ч., ж. - 40 грн

DJ ОЛЕКСІЙ ШПІОНОВ

ЧТ 8

fire show, bodyart, dj Muzon, Slava Sky, Steve V, Alex Tyo, Voorhies aka HZ, Greendis, 9.07, база відпочинку «Абрикос» (15 км від Вінниці), вхід: 40 грн, із флаєром - 30 грн,

Кубок «Здорова Нація». Авангард (Вінниця) – Арсенал (Вінниця), льодова арена «Мегамолл», 10.07 – поч. 9.00

СПОРТИВНА АКРОБАТИКА

бокс, греко-римська боротьба, МК ДЮСШ «Вінниця», тел.: 35-32-80

СР 7

OPEN AIR «GOA PSY» довідки: (093)909-16-69

художня гімнастика, веслування на байдарках, футбол, ДЮСШ «Темп», тел.: 53-97-76

7.07, з 17.40 - концерт у рамках народного гуляння “Купальські розваги” на Вишенському озері, з 23.00 - концерт у рамках вечірки “У ніч на Івана Купала” в нічному клубі “Feride” (вхід - 25 грн)

ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ

Показові виступи вихованців міської дитячо-юнацької школи №2, Вишенське озеро, 07.07 – поч. о 15.00

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

набір дітей віком від п'яти років, а також молоді та дорослих оголошує клуб спортивного бального танцю «Натхнення», запис у групи на 2010-2011 рр. проходить щосереди та щоп'ятниці з 16.00, Будинок офіцерів (танцювальна зала), тел.: 8(067)746-83-14

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

БАЛЬНІ ТАНЦІ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА СДЮСШОР із легкої атлетики, тел.: 32-36-12, 35-42-45

ДЮСШ з волейболу, тел.: 35-20-52

казка-комедія для дітей від трьох років, 11.07, поч. об 11.00

ВОЛЕЙБОЛ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ БУТУЗА

мордовська казка для дітей від п’яти років, 10.07, поч. об 11.00

ПРИГОДИ МИСЛИВЦЯ ДАМАЯ

вул. Л. Толстого, 6 (зуп. «Вул. Зої Космодем'янської»), тел.: 670320, 674-715

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

ДЛЯ ДІТЕЙ

СЕКЦІЇ

LALO PROJECT (КИЇВ)

КОНЦЕРТИ

СПОРТ

фотовиставка, присвячена першій річниці вінницького клубу православного туризму «Одигітрія», ТРЦ «Мегамолл», відкриття - 14.07 о 16.00

«ОДИГІТРІЯ» - РІК ПРОЙДЕНИХ ДОРІГ

ВИСТАВКИ

ВЕЧІРКА


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

21

WWW.20MINUT.UA

M³crosoft Off³ce íàñòóïàåò íà Google Docs

ÃÐÎز

Корпорация Microsoft выпускает свой офисный пакет для работы с документа ми в онлайнплавание.

Ðåäàêòîð Îëüãà ËÈÒÂÅÍÞÊ Olga.litvenyuk@gmail.com

ТЕХНОЛОГІЇ » ñòîð. 25

Çà äîðîãóþ êâàðòèðó ïðèäåòñÿ îò÷èòàòüñÿ

Ï Ï

Çàêîí î ôèíàíñîâîì ìîíèòîðèíãå ìîæåò ñâåñòè íà íåò ïðîçðà÷íîñòü ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ è ñòèìóëèðîâàòü ñíèæåíèå öåí íà äîðîãîå æèëüå Æåëàþùèì îáçàâåñòèñü æèëüåì ïîïðîñòîðíåé è ïîäîðîæå, ñëåäóåò åùå ðàç âñå îáäóìàòü. Çàêîíîäàòåëüñòâî ñíîâà ìåíÿåòñÿ, ïðè ÷åì, íå â ñòîðîíó ïîêóïàòåëåé íåäâèæèìîñòè. Ñîãëàñíî íîâûì íîðìàì, òåïåðü çà ïîêóïêó êâàðòèð ñòîèìîñòüþ ñâûøå 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ íóæíî áóäåò îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä ÷èíîâíèêàìè. Ïðè ýòîì ÷èíîâíèêè íå äåëàþò íèêàêèõ ðàçëè÷èé ìåæäó êèåâñêèìè èëè âèííèöêèìè êâàðòèðàìè. Èëè, íàïðèìåð, äîìèêîì â äåðåâíå.  àâãóñòå âñòóïàåò â äåéñòâèå Çàêîí ¹2258-VI, êîòîðûé âíîñèò èçìåíåíèÿ â Çàêîí "Î ïðåäîòâðàùåíèè è ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì". Ôóíêöèè "îò÷åòà" âîçëàãàþòñÿ íà íîòàðèóñîâ è ðèåëòîðîâ. Èìåííî îíè äîëæíû ñîîáùàòü î ñîâåðøàåìûõ ñäåëêàõ. Ïðàâäà, îíè ïîêà åùå íå ñîâñåì ïîíèìàþò, êàê ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü. — Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïî ïîâîäó íîòàðèóñîâ, òî, ñîãëàñíî óñëîâèÿì èõ ðàáîòû, ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå êàê òàéíà äåÿòåëüíîñòè, îíè ìîãóò ðàñêðûâàòü óñëîâèÿ ñäåëêè òîëüêî ïî ðåøåíèþ ñóäà, — ãîâîðèò äèðåêòîð Âèííèöêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÀÔÍÓ Âëàäèìèð ßöóáà. — Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíà íîðìà áóäåò ïåðå÷èòü âòîðîé. ×òî êàñàåòñÿ ðèåëòîðîâ. Òî òóò âîîáùå ïîëó÷àåòñÿ èíòåðåñíî. Âåäü çàêîíà î ðèåëòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè äî ñèõ ïîð íåò, íî çàòî ïðåäóñìîòðåíû èõ ôóíêöèè. Ê òîìó æå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíó è òó æå ðàáîòó áóäóò äåëàòü ðàçíûå ñïåöèàëèñòû: ðèåëòîðû è íîòàðèóñû. Õîòÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè äåëî âîâñå íå â òîì, êòî è êàê áóäåò ïîäàâàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøàþùèõñÿ ñäåëêàõ. Âåäü íà ïðàêòèêå íîðìà, êîòîðàÿ ïðèçâàíà ÿêîáû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè êîíòðîëü çà ëåãàëüíîñòüþ äîõî-

äîâ, ìîæåò îáåðíóòüñÿ äðóãîé ñòîðîíîé. À èìåííî: çàãíàòü òå èëè äðóãèå îïåðàöèè â òåíü. Âåäü íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äî ïîëíîé ïðîçðà÷íîñòè äîõîäîâ íàì åùå äàëåêî, âçÿòü õîòÿ áû â ïðèìåð ðàçíèöó ìåæäó ðåàëüíûìè è îôèöèàëüíûìè çàðïëàòàìè. — Ëþäè áóäóò áîÿòüñÿ îáðàùàòüñÿ ê ðèåëòîðàì, áóäóò ñòàðàòüñÿ èñêàòü íåäâèæèìîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, — ãîâîðèò Âëàäèìèð ßöóáà. — À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåðíåòñÿ òåì, ÷òî ìîãóò àêòèâèçèðîâàòüñÿ ìîøåííèêè. Íî è ýòî åùå íå âñå. Ïî åùå îäíîìó âîçìîæíîìó ñöåíàðèþ ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ïðèïóñêàåòñÿ, ÷òî ïðîñòî îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ áóäóò çàêëþ÷àòüñÿ íå ïî ðåàëüíûì, à çàíèæåííûì öåíàì: ðàçíèöà ïðîñòî áóäåò äîïëà÷èâàòüñÿ íåîôèöèàëüíî. Òàêæå åùå îäíèì âîçìîæíûì ïîñëåäñòâèåì íîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ñíèæåíèå öåí íà äîðîãîå æèëüå. — Ëþäè, âûáèðàÿ íåäâèæèìîñòü, áóäóò âûáèðàòü åå òàê, ÷òîáû öåíà íå âûõîäèëà çà óêàçàííûå ãðàíèöû, — ãîâîðèò Âëàäèìèð ßöóáà. — Ïîýòîìó öåíû íà ãàáàðèòíîå æèëüå ìîãóò ïîéòè âíèç, à ìàëîãàáàðèòíîå æèëüå, ìîæåò íàîáîðîò ïîäîðîæàòü.

Íîâàÿ íîðìà ìîæåò îòîáðàçèòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà íîâûõ ìàññèâàõ, ãäå ïðåîáëàäàåò ãàáàðèòíîå æèëüå

СПРАВКА

Субъекты первичного финансового мониторинга Специальные (новые): • адвокаты, нотариусы • риелторы • аудиторы, бухгалтеры • юристы • предприниматели, которые провели финансовую операцию, сумма которой превышает 150 000 грн (часть 1 ст. 15 закона). • продавцы драгметаллов за на) личные • организаторы лотереи

Середній курс продажу готівкового долара в банках Вінниці

Курс євро/долар на міжнародному ринку

Неспециальные (старые) • банки, страховщики (перестра) ховщики), кредитные союзы, ломбарды • платежные организации, чле) ны платежных систем, клиринго) вые учреждения • товарные и фондовые биржи • профессиональные участники рынка ценных бумаг • компании по управлению ак) тивами

операторы почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств Все субъекты, перечисленные выше, должны, в случае превы) шения лимита операции, сооб) щить об этом Государственному комитету финансового монито) ринга, а тот начинает проверять, откуда такие деньги у рядовых граждан!

Хто скільки обіцяв інвесторам Äàí³ ïðî ïðèáóòêîâ³ñòü ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ç³ çì³ííèì ïðèáóòêîì, ç ïî÷àòêó ðîêó (íà 21 ÷åðâíÿ 2010 ð.) ²íñòðóìåíò Ïðèáóòîê % Ôîíäè àêö³é â³ä -14,18 äî 63,98 Ôîíäè îáë³ãàö³é â³ä -0,45 äî 23,35 Ôîíäè íåðóõîìîñò³ â³ä 1,14 äî 4,04 Ôîíäè ãðîøîâîãî ðèíêó â³ä -0,62 äî 9,14 ³äêðèò³ äèâåðñèô³êîâàí³ Ï²Ôè â³ä -1,36 äî 20,81 ²íòåðâàëüí³ äèâåðñèô³êîâàí³ Ï²Ôè â³ä 3,38 äî 23,58 ÍÏÔ â³ä 15 äî 20 ²íäåêñ ÏÔÒÑ 17,10 Ñâ³òîâ³ ö³íè íà çîëîòî 5,18 Êóðñ çîëîòà ÍÁÓ 4,73 Ïðèáóòêîâ³ñòü ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â ç ô³êñîâàíèì ïðèáóòêîì, % ð³÷í³ USD UAH Äåïîçèòè â áàíêàõ 8-12 17-23,5 Âêëàäè ó êðåäèòíèõ 15-25 ñï³ëêàõ Êîðïîðàòèâí³ îáë³ãàö³¿ 14-23 Ìóí³öèïàëüí³ îáë³ãàö³¿ 11-18

EUR 5-11

• ßê³ çì³íè âñòóïàþòü â ñèëó ç 1 ëèïíÿ, ³ ÿê âîíè âïëèíóòü íà ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ? Ç ïåðøîãî ëèïíÿ íàáðàëè ÷èííîñò³ íàñòóïí³ çì³íè: — ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì íà îäíó îñîáó â ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 843 ãðí, à äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á — 888 ãðí (ñò. 52 Çàêîíó ïðî Äåðæáþäæåò-2010); — ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà: 888 ãðí (ì³ñÿ÷íà) òà 5,32 ãðí (ïîãîäèííà) (ñò. 53 Çàêîíó ïðî Äåðæáþäæåò-2010); — â³äì³íåíî ñòÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî çáîðó ç áåçãîò³âêîâèõ îïåðàö³é ç êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè çà ãðèâíþ (ñò. 86 Çàêîíó ïðî Äåðæáþäæåò2010); — íàáðàëà ÷èííîñò³ çàáîðîíà âêëþ÷àòè äî ñêëàäó ïîäàòêîâîãî êðåäèòó íàñòóïíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó çàëèøîê â³ä’ºìíîãî çíà÷åííÿ ï³ñëÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ (ï. 3 ðîçä³ëó ²² «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó ¹2275). Ïî÷èíàþ÷è ç äåêëàðàö³¿ ç ÏÄ çà ÷åðâåíü 2010 ð. çíà÷åííÿ ðÿäêà 26 ïåðåíîñèòüñÿ äî ðÿäêà 23.2 äåêëàðàö³¿ íàñòóïíîãî çâ³òíîãî ïåð³îäó ò³ëüêè â ÷àñòèí³ îïëà÷åíîãî ÏÊ. À ñóìà ÏÄ çà íåîïëà÷åíèìè ïîñòàâêàìè çàëèøàºòüñÿ â ðÿäêó 26 àæ äî ïåð³îäó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â. Äåòàëüí³øå – â êîìåíòàð³ äî ëèñòà-ðîç’ÿñíåííÿ ÄÏÀÓ â³ä 18.06.2010 ð. ¹12096/7/16-1117; — îáîâ’ÿçîê ïîäàâàòè äî ÄÏÑ êîﳿ ðåºñòð³â, âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Âïåðøå ïîäàºìî ðåºñòðè çà ëèïåíü àáî çà ²²² êâàðòàë ( ïï.2 ï.8 Ðîçä³ëó ² òà ï.1 Ðîçä³ëó ²² Çàêîíó ¹2275); Ñï³ëêà ï³äïðèºìö³â ÑÒ²ÍÀ çàïðîøóº íà áåçêîøòîâíèé ñåì³íàð «Ïðàâîâ³ â³äíîñèíè ç îðãàíàìè êîíòðîëþ. ijàëîã íà ð³âíèõ» çà ñïðèÿííÿ ³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ðåºñòðàö³ÿ çà òåë. 69-33-90).

³ííè÷àíè íà 77% ñïîæèâàþòü â³ò÷èçíÿíå Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ ïîòî÷íîãî ðîêó 77,2% òîâàðîîáîðîòó ðîçäð³áíî¿ ìåðåæ³ îáëàñò³ çàáåçïå÷óâàëîñÿ òîâàðàìè âèðîáíèöòâà Óêðà¿íè. Ó ïîð³âíÿí³ ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ÷àñòêà òîâàð³â â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â, ðåàë³çîâàíèõ ÷åðåç òîðãîâó ìåðåæó (áåç ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà), çá³ëüøèëàñÿ íà 1,8%, â òîìó ÷èñë³ ïî íåïðîäîâîëü÷³é ãðóï³ — íà 2,4%, ïî ïðîäîâîëü÷³é — íà 2,0%. Ïðîäîâîëü÷à ïðîäóêö³ÿ óêðà¿íñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â íà 91,9% çàáåçïå÷óº ïðîäàæ ïðîäóêò³â õàð÷ó-

âàííÿ ÷åðåç òîðãîâó ìåðåæó îáëàñò³. Ïèòîìà âàãà ³ìïîðòíèõ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â áóëà íåçíà÷íîþ ³ ñòàíîâèëà – 8,1%. Òîìó ìîæíà ñêàçàòè, ùî êîíêóðåíòíà áîðîòüáà çà ñïîæèâà÷à ðîçãîðòàºòüñÿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè âèðîáíèêàìè ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Íàéìåíøîþ áóëà ÷àñòêà â³ò÷èçíÿíèõ òîâàð³â â îáñÿãàõ ïðîäàæó ïëîä³â, ÿã³ä, âèíîãðàäó, ãîð³õ³â (44,9%), êîíñåðâ³â ôðóêòîâî–ÿã³äíèõ (65,2%), ÷àþ (70,7%), êàâè (73,9%), îâî÷³â (81,8%) òà ðèáè ³ ìîðåïðîäóêò³â (84,5%).


22

WWW.20MINUT.UA

×òîáû ëåòîì íå ñîñêó÷èòüñÿ

ÑÏÎÐÒ

Еще два месяца летних каникул детям нужно кудато девать энергию, хорошо, если есть воз можность пристроить ребенка в лагерь, там най дется занятий до изнеможения, а если нет.

Ðåäàêòîð ñïîðòó Äåíèñ ÂÎËÎØÈÍ, denis.voloshin@gmail.com

ШОПІНГ » ñòîð. 24

«Êîëîñ-Ñåêâîÿ» ë³äèðóº ó Êóáêó Ñï³âäðóæíîñò³ Ãðàâö³ â³ííèöüêîãî õîêåéíîãî êëóáó «Êîëîñ-Ñåêâîÿ» ç³ãðàëè ó äðóãîìó òóð³ Êóáêà Ñï³âäðóæíîñò³. Ó îñòàííüîìó ìàò÷³ ñåçîíó ñåêâî¿âö³ ïåðåìîãëè õîêåéíèé êëóá «Ì³íñüê». Âëó÷íèé êèäîê Àðòåìà Îçåðñüêîãî âèð³øèâ äîëþ çóñòð³÷³ ³òàë³é ÒÀÐÀÍ, (093)2068523 Ãðàâö³ õîêåéíî¿ êîìàíäè «Êîëîñ-Ñåêâîÿ» ïîâåðíóëèñÿ ç ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó, ÿêèé ïðîõîäèâ ç ïåðøîãî ïî òðåòº ëèïíÿ ó ̳íñüêó. ϳäîï³÷í³ Ïàâëà Ìàçóðà îäèí ìàò÷ âèãðàëè ³ äâà ç³ãðàëè ó í³÷èþ. Ó öüîìó òóðí³ð³ âèñòóïຠ÷îòèðè êîìàíäè «Äèíàìî» (Åëåêòðîñòàëü), «Áóä³âåëüíèê» (Áðåñò), õîêåéíèé êëóá «Ì³íñüê» òà íàøà êîìàíäà. Ó ïåðø³é ãð³ äðóãîãî òóðó ñåêâî¿âö³ çóñòð³÷àëèñÿ ç êîìàíäîþ «Äèíàìî». ×åìï³îíè Ðîñ³¿ â³äêðèëè ðàõóíîê íà 15 õâèëèí³ ìàò÷ó. ϳñëÿ ïðîïóùåíîãî ãîëó íàø³ õîêå¿ñòè ïî÷àëè àêòèâí³øå ä³ÿòè ó íàïàä³ ³ ñòâîðþâàòè ìîìåíòè á³ëÿ âîð³ò ðîñ³éñüêîãî ãîëê³ïåðà.  îäí³é ç òàêèõ àòàê íà óäàðí³é ïîçèö³¿ îïèíèâñÿ Àðòåì Îçåðñüêèé, âëó÷íèé êèäîê êîòðîãî çðîáèâ ðàõóíîê ó ìàò÷³ – 1:1. ϳñëÿ ïåðåðâè ï³äîï³÷íèì Ïàâëà Ìàçóðà âäàëîñÿ âèéòè âïåðåä ï³ñëÿ ãîëó Îëåêñàíäðà Àíäðåºâà. Òà ÷åðåç ÷îòèðè õâèëèíè ðàõóíîê ñòàâ ð³âíèé – 2:2. Ó ñåðåäèí³ ìàò÷ó îáèäâ³ êîìàíäè îáì³íÿëèñÿ ðåçóëüòàòèâíèìè àòàêàìè. Çà â³ñ³ì õâèëèí äî çàâåðøåííÿ ïîºäèíêó ñåêâî¿âö³ ïðîãðàâàëè 4:3, òà òî÷íèé óäàð Àíòîíà Ñåðäþêà âñòàíîâèâ îñòàòî÷íèé ðàõóíîê – 4:4. Íàñòóïíîãî äíÿ «Êîëîñ-Ñåêâîÿ» ãðàëà ïðîòè «Áóä³âåëüíèêà» ç Áðåñòó. Á³ëîðóñüê³ õîêå¿ñòè êîíòðîëþâàëè õ³ä ãðè ó ïåðøîìó òàéì³, ðàç ïî ðàç ñòâîðþþ÷è íåáåçïå÷í³ ìîìåíòè á³ëÿ âîð³ò íàøî¿ êîìàíäè. ϳä çàâ³ñó ïåðøîãî òàéìó á³ëîðóñüê³ õîêå¿ñòè ðåàë³çóâàëè ñâîþ ïåðåâàãó. Ó äðóãîìó òàéì³ ãðà ïðîõîäèëà â àòàêàõ íàøî¿ êîìàíäè, â îäí³é ç ÿêèõ êðàùèé áîìáàðäèð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè Àðòåì Îçåðñüêèé â³äíîâèâ ñòàòóñ-êâî íà 48 õâèëèí³ ìàò÷ó. Ó çàëèøåíèé ÷àñ íàïàäàþ÷³ â³ííè÷àí íå ðåàë³çóâà-

Çàõèñíèêè “Êîëîñ-Ñåêâî¿” ë³êâ³äóâàëè çàãðîçó á³ëÿ âëàñíèõ âîð³ò ëè ê³ëüêà ñòîâ³äñîòêîâèõ ìîìåíò³â. Ô³íàëüíèé ñâèñòîê àðá³òðà çàô³êñóâàâ äðóãó ï³äðÿä í³÷èþ äëÿ íàøî¿ êîìàíäè.

ïî÷àòêó çóñòð³÷³. Ãîë Àðòåìà Îçåðñüêîãî ñêîðîòèâ â³äñòàâàííÿ â³ííè÷àí. Òà ï³ä çàâ³ñó ïåðøîãî òàéìó á³ëîðóñüê³ õîêå¿ñòè â³äíîâèëè

— Ãðàâö³ êîìàíäè íàãàäóâàëè «âèæàòèé ëèìîí» ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òóðí³ðó. Òîìó ùî ï³ñëÿ ó÷àñò³ â ³ãðàõ çà íàö³îíàëüíó çá³ðíó ó Ðîñ³¿, ìè â³äðàçó âèðóøèëè äî Á³ëîðóñ³¿, — ðîçïîâ³äຠòðåíåð Ïàâëî Ìàçóð Ó çàêëþ÷íîìó ïîºäèíêó òóðó ñóïåðíèêîì â³ííè÷àí ñòàâ õîêåéíèé êëóá «Ì³íñüê». Ñòîëè÷í³ õîêå¿ñòè ïðîâåëè äâ³ ðåçóëüòàòèâí³ àòàêè íà

ðîçðèâ ó äâà ãîëè. Ó ïåðåðâ³ ìàò÷ó Ïàâëî Ìàçóð âí³ñ êîðåêòèâè â ãðó êîìàíäè ³ öå äàëî ñâî¿ ïëîäè. Òàê äî ñåðåäèíè äðóãîãî òàéìó ðà-

õóíîê íà òàáëî ñòàâ ð³âíèé – 3:3, ï³ñëÿ äâîõ ðåàë³çîâàíèõ ïåíàëüò³ Â’ÿ÷åñëàâîì Ïàçþêîì. À éîãî ïàðòíåð ïî êîìàíä³ Àðòåì Îçåðñüêèé, ï³ñëÿ ïðîõîäó ïî ë³âîìó ôëàíãó, ïîòóæíèì óäàðîì ïðèí³ñ ïåðåìîãó â³ííè÷àíàì – 4:3. — Ãðàâö³ êîìàíäè íàãàäóâàëè «âèæàòèé ëèìîí» ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òóðí³ðó. Òîìó ùî ï³ñëÿ ó÷àñò³ â ³ãðàõ çà íàö³îíàëüíó çá³ðíó ó Ðîñ³¿, ìè â³äðàçó âèðóøèëè äî Á³ëîðóñ³¿. Çàðàç êîìàíäà éäå ó â³äïóñòêó. À ç 28 ëèïíÿ ðîçïî÷íåìî ï³äãîòîâêó äî íàñòóïíîãî ñåçîíó, — êàæå ãîëîâíèé òðåíåð «Êîëîñ-Ñåêâî¿» Ïàâëî Ìàçóð.

Áîðåöü â³äìîâèâñÿ â³ä 1000 äîëàð³â çàðàäè âèñòóïó íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ó ÌîñêⳠ³òàë³é ÒÀÐÀÍ, (093)2068523 ³ííèöüêèé áîðåöü Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé, íåçâàæàþ÷è íà íåçäóæàííÿ òà æàð, ñòàâ ñð³áíèì ïðèçåðîì ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó «Êóáîê Àçîâìàøà». Çàéíÿòå äðóãå ì³ñöå ãàðàíòóâàëî â³ííè÷àíèíó âèñòóï íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ó Ìîñêâ³. Ó ñïîðòèâíîìó êëóá³ «Àçîâìàø» ì³ñòà Ìàð³óïîëü ç äðóãîãî ïî òðåòº ëèïíÿ â³äáóâñÿ ñüîìèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áîðö³ ç Ðîñ³¿, ³ðìåí³¿, Êèðãèçñòàíó, Óçáåêèñòàíó, Ôðàíö³¿, Ô³íëÿí䳿, Á³ëîðóñ³¿, Ìîëäîâè, Ëàò⳿, Ëèòâè,

Øâåéöàð³¿, Òóðêìåí³ñòàíó, Åñòîí³¿ òà ϳâäåííî¿ Êîðå¿. «Êóáîê Àçîâìàøà» âõîäèòü äî ñå𳿠ïðåäñòàâíèöüêèõ òóðí³ð³â êàòåãî𳿠«À», ùî ïðîâîäÿòüñÿ ï³ä åã³äîþ ̳æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ëþáèòåëüñüêî¿ áîðîòüáè. Òîìó ÿê çàâæäè ó ìàð³óïîëüñüêîìó òóðí³ð³ âèñòóïàþòü íàéñèëüí³ø³ áîðö³ ñâ³òó. ³ííèöüêó øêîëó ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ó âàãîâ³é êàòåãî𳿠äî 60 ê³ëîãðàì³â ïðåäñòàâëÿâ Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé. Ñð³áíèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ó Áàêó ïåðøèé ïîºäèíîê ïðîâ³â ïðîòè áîðöÿ ç Ìèêîëàºâà Ìèêîëè Ïðîêîô’ºâà. Ñóïåðíèêó â³ííè÷àíèíà íå âäàëîñÿ ñòðèìàòè àòàêè íàøîãî

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

áîðöÿ. Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé ïåðåì³ã 2:0. Ó ÷âåðòüô³íàëüíîìó ïîºäèíêó â³ííè÷àíèí áîðîâñÿ ç êè¿âñüêèì áîðöåì Àðòåìîì Êóäèêîì. Ïðîòÿãîì äâîõ ïåð³îä³â Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé ïðîâ³â äâ³ ðåçóëüòàòèâí³ àòàêè ñóïåðíèêà ³ ïåðåì³ã – 3:0. Ç òàêèì æå ðàõóíêîì çàê³í÷èëàñÿ ³ ï³âô³íàëüíà çóñòð³÷, ó ÿê³é â³ííè÷àíèí çäîëàâ îï³ð ðîñ³éñüêîãî áîðöÿ. Ó ô³íàëüíîìó ïîºäèíêó Êîñòÿíòèí Áàë³öüêèé ìàâ áîðîòèñÿ ç ï³âäåííîêîðåéñüêèì áîðöåì. Òà ïåðåä ñàìèì áîºì ó íàøîãî áîðöÿ ï³äâèùèëàñÿ òåìïåðàòóðà ³ éîãî òðåíåðè ïîðàäèëè íå âèõî-

äèòè íà êèëèì. Òîìó ó ï³äñóìêó Êîñòÿíòèí ñòàâ ñð³áíèì ïðèçåðîì çìàãàíü. — Ç ñàìîãî ïî÷àòêó çìàãàíü ÿ âèñòóïàâ ç ï³äâèùåíîþ òåìïåðàòóðîþ. Òà íåçâàæàþ÷è íà öå ïåðåì³ã ñâî¿õ ñóïåðíèê³â, ÿê³, ÷åñíî êàæó÷è, áóëè ç ðîçðÿäó «ïðîõ³äíèõ». À îò ïåðåä ô³íàëîì ÿ ïî÷óâàâñÿ ùå ã³ðøå. Çâè÷àéíî, ÿ çíàâ, ùî ³ çà òàêèõ óìîâ çìîæó ïåðåìîãòè ñâîãî ñóïåðíèêà, òèì ïà÷å ùî ïðèçîâ³ ñêëàäàëè 1000 äîëàð³â. Òà ãðîø³ ãðîøèìà, à ó ìåíå ïîïåðåäó ÷åìï³îíàò ñâ³òó ó Ìîñêâ³ ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó, ïåðåä ÿêèì íå õî÷åòüñÿ òðàâìóâàòèñÿ, — ðîçïîâ³äຠÊîñòÿíòèí Áàë³öüêèé.

Íèâà" ïðîäîâæóº ïåðåìîæíó ñåð³þ •

³ííèöüêà "Íèâà" ï³ñëÿ ïåðåìîæíîãî ìàò÷ó ïëåé-îôô ó ñìò. Ìàêàðîâ³ íàä êðåìåí÷óöüêèì "Êðåìåíåì" ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî ñåçîíó 2010-2011 ó ïåðø³é ë³ç³. Òðåò³é êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê â³ííèöüêà "Íèâà" ïðîâåëà ïðîòè êîìàíäè ïåðøî¿ ë³ãè "Àðñåíàë" Á³ëà Öåðêâà. Ìàò÷ â³äáóâñÿ íà öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ "Ëîêîìîòèâ" 2 ëèïíÿ. Ó ãð³ ïðîòè ñåðåäíÿêà ïåðøî¿ ë³ãè (çà ï³äñóìêàìè ñåçîíó 2009-2010 á³ëîöåðê³âñüêà êîìàíäà ïîñ³ëà âîñüìå ì³ñöå) çà â³ííèöüêó êîìàíäó íå çìîãëè ç³ãðàòè ÷åòâåðî ôóòáîë³ñò³â — Àíäð³é Ïèëÿâñüêèé, Äìèòðî Êîçüáàí, Áîãäàí Àäàìåíêî, Äìèòðî Êîçüáàí, Îëåêñàíäð Ïèâîâàð. Ö³ ãðàâö³ îòðèìàëè íåçíà÷í³ óøêîäæåííÿ ó ãð³ ïðîòè êðåìåí÷óöüêîãî "Êðåìåíÿ". ³äñóòí³ñòü òðàâìîâàíèõ ãðàâö³â íå çàâàäèëà â³ííè÷àíàì êîíòðîëþâàòè õ³ä ìàò÷ó. Óæå íà 15 õâèëèí³ Ñåðã³é Êóøêà âèêîíàâ íàâ³ñíó ïåðåäà÷ó íà Ðóñëàíà Êà÷àðó, ³ îñòàíí³é òî÷íèì óäàðîì ïîñëàâ ì’ÿ÷ ó íåçàõèùåíèé âîðîòàðåì êóò âîð³ò. ϳñëÿ ïåðåðâè íàñòàâíèê íàøî¿ êîìàíäè ïðîâ³â çàì³íè. Îêð³ì ðåçåðâíèõ ãðàâö³â íà ïîë³ ç’ÿâèëèñÿ ïîòåíö³éí³ íîâà÷êè ç êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. Ó äðóãîìó òàéì³ ãðà íà ïîë³ êàðäèíàëüíî íå çì³íèëàñÿ. Á³ëÿ âîð³ò á³ëîöåðê³âñüêî¿ êîìàíäè ðàç ïî ðàç âèíèêàëè "ïîæåæ³", êîòð³ ë³êâ³äîâóâàòè âîðîòàðþ òà çàõèñíèêàì "Àðñåíàëó" âäàâàëîñÿ äî 80 õâèëèíè ìàò÷ó. Çà 10 õâèëèí äî çàê³í÷åííÿ îñíîâíîãî ÷àñó çóñòð³÷³ àðá³òð ïðèçíà÷èâ øòðàôíèé óäàð ó á³ê âîð³ò íàøèõ ñóïåðíèê³â. Ãîëê³ïåðó ãîñòåé âïîðàòèñÿ ç òåõí³÷íèì óäàðîì ó âèêîíàíí³ Àíäð³ÿ Âåðåòèíñüêîãî íå âäàëîñÿ. Ãîë ï³âçàõèñíèêà "Íèâè" ñòàâ îñòàíí³ì ó öüîìó ìàò÷³. Îòîæ ÷åðãîâèé êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê â³ííè÷àíè âèãðàëè — 2:0. — Ó öüîìó ìàò÷³ ìè ïðîãëÿíóëè â³ñ³ì íîâà÷ê³â. Ïîêè ùî ðàíî ãîâîðèòè, ÷è õòîñü ç íèõ ïîïîâíèòü ëàâè íàøîãî êëóáó, — ðîçïîâ³äຠãîëîâíèé òðåíåð â³ííèöüêî¿ "Íèâè" Îëåã Ôåäîð÷óê.

Âèïóñê ¹21 (639) Ïîïóëÿðí³ñòü øàõîâî¿ êîìïîçèö³¿ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó çðîñòàº. Ðîçâ’ÿçàííÿ øàõîâèõ çàäà÷ ³ åòþä³â öå íàéá³ëüø ñïîê³éíèé â³äïî÷èíîê, ÿêèé ìîæå ïðèäóìàòè ñîá³ ñó÷àñíà ëþäèíà. Òàêó ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èíêó âàì ïðîïîíóþòü ò³ëüêè â³ííèöüê³ ãàçåòè "RIA" ³ "20 õâèëèí"! Çàäà÷à ¹900 Ì. Ïàðõîìåíêî (ì. ³ííèöÿ) (Äðóêóºòüñÿ âïåðøå)

/ h=2* (3+4) ÏÅÐŲÐÒÅ ÐÎÇÂ’ßÇÎÊ: "RIA" ¹26 (883) â³ä 30.06.2010 ð. Çàäà÷à ¹899 Ì. Ïàðõîìåíêî 1.Cc4! a5 2.b5 a6 3.Ca2 ab5: 4.Cb1! b4 5.c4 b3 6.c3 b2x. Óòî÷íþºìî ðîçì³ùåííÿ ÷îðíèõ ï³øàê³â: à4, à6, à7 Ì. Ïàðõîìåíêî


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

23

WWW.20MINUT.UA

36,6

Ðåäàêòîð ÎËÅÃ ËÅÂÀÄÍÈÉ levadny.oleg@gmail.com

Íå íàñòóïàéòå ñåáå íà ìîçîëè! ÁÅÇÏÅÊÀ Ëåòî – âðåìÿ òàïî÷åê, áîñîíîæåê è ïðî÷åé îòêðûòîé îáóâè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé íàøè íîãè «äûøàò» è áëàãîïîëó÷íî çàðàáàòûâàþò ìîçîëè è ïðî÷èå íàòîïòûøè. Õîòÿ è ñ íèìè ìîæíî áîðîòüñÿ Îëåã ËÅÂÀÄÍÛÉ, (068)2123180, LEVADNY.OLEG@GMAIL.COM

×òî òàêîå ìîçîëè, çíàþò âñå. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ èõ ëå÷åíèÿ, òî áîëüøèíñòâî ñâÿòî âåðèò â äðåâíåéøèé íàðîäíûé ðåöåïò «ñàìî ïðîéäåò». Èíîãäà, êîíå÷íî, ñðàáàòûâàåò, íî áûâàåò, ÷òî íàòîïòûø èëè ìîçîëü ñî âðåìåíåì ïåðåõîäèò â êàòåãîðèþ «ëþáèìûé» (÷èòàé – õðîíè÷åñêèé). Èòàê, ÷òî ýòî çà íàïàñòè è êàê îò íèõ èçáàâëÿòüñÿ, åñëè ÷òî. Íàòîïòûøè âîçíèêàþò íà ñòîïàõ (èëè êòî íà ÷åì õîäèò) è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îãðóáåâøèå è ÷àñòî áîëåçíåííûå ó÷àñòêè êîæè. Âîçíèêàþò, êàê ïðàâèëî, èç-çà íîøåíèÿ òåñíîé îáóâè è òîãäà, êîãäà ìàññà òåëà íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíà ïî ïîäîøâå îáóâè (íàïðèìåð, ïðè íîøåíèè îáóâè íà âûñîêèõ êàáëóêàõ, íàòîïòûøè ÷àñòî îáðàçóþòñÿ íà ñòóïíå ó îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ). Ìåæäó ïðî÷èì, õðîíè÷åñêèå íàòîïòûøè ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàçâèòèè òàêîãî çàáîëåâàíèÿ, êàê ïëîñêîñòîïèå. À ñ íèì íå òîëüêî â àðìèþ íå áåðóò, íî è íà «ãðàæäàíêå» íå ñèëüíî ïîáåãàåøü. Òàê ÷òî, â ýòîì ñëó÷àå, èìååò ñìûñë ïîñåòèòü îðòîïåäà – äàáû îí áëàãîñëîâèë íà íîøåíèå îðòîïåäè÷åñêèõ ñòåëåê. Íàòîïòûøè íå çàòðàãèâàþò ãëóáîêèå ñëîè êîæè, ïîýòîìó ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ýòèìè äåôåêòàìè âïîëíå âîçìîæíî è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ìîçîëü — òîæå áîëåçíåííûå óïëîòíåíèÿ êîæè, íî, â îòëè÷èå îò íàòîïòûøåé, ïî ïëîùàäè ãîðàçäî ìåíüøå. Ïðè÷åì, ìîçîëè ìîæíî çàðàáîòàòü íå òîëüêî íà íîãàõ, íî íà ðóêàõ, åñëè, êîíå÷íî, îíè ðàñòóò íå èç òîãî æå ìåñòà, îòêóäà è íîãè è èìè õîòü èçðåäêà ÷òî-òî äåëàòü. Îíè äåëÿòñÿ íà ñóõèå è ìîêðûå.  ìåñòàõ ìîêðûõ ìîçîëåé ïðîñòóïàåò êðîâü, à ñî âðåìåíåì ñêàïëèâàåòñÿ æèäêîñòü — ðåçóëüòàò ïîâðåæäåíèÿ òêàíåé. Òàêèå ìîçîëè íåîáõîäèìî îáðàáàòûâàòü àíòèáàêòåðèàëüíûì ðà-

ñòâîðîì è ëå÷èòü êàê ìåëêèå ðàíû èëè ïîðåçû. Ñî âðåìåíåì ìîêðûå ìîçîëè ìîãóò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â ñóõèå: èìåþùèå óæå ãëóáîêèé «êîðåøîê», èëè «ñòåðæåíü».

Антимозольная кулинария Разварить чернослив в молоке, вынуть из него косточки. Горячим прикладывать к мозолям, а когда ос) тынет, заменить снова на горячий. Продолжать процедуру 20)30 минут. Мозоли быстро сойдут.

1

Äîëîé ìîçîëè! Ëå÷åíèå ñóõèõ ìîçîëåé — çàíÿòèå äëèòåëüíîå è òðóäîåìêîå, ïîýòîìó ëó÷øå â ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàòü àïòå÷íûå ñðåäñòâà. Äëÿ íà÷àëà ñòîèò èçáàâèòüñÿ îò æåëàíèÿ ñðåçàòü íàòîïòûøè è ìîçîëè íîæíèöàìè, òàê êàê çàíÿòèå ýòî íà ðåäêîñòü áåñòîëêîâîå, è äàæå îïàñíîå – ìîæíî ïîðàíèòü êîæó è çàíåñòè èíôåêöèþ.  êëèíèêå èëè ñàëîíå äëÿ óäàëåíèÿ ìîçîëåé è íàòîïòûøåé èñïîëüçóþò æèäêèé àçîò (îí âûìîðàæèâàåò îðîãîâåâøèé ó÷àñòîê), ëàçåðíûé ëó÷ (ðàçìÿã÷àåò, øëèôóåò) è äàæå íåêîå ïîäîáèå áîðìàøèíû, êîãäà ñòåðæíè ìîçîëåé «âûñâåðëèâàþò». Íî òàêèå ñåðüåçíûå ïðîöåäóðû îïðàâäàíû ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà íàòîïòûøè èëè ìîçîëè õðîíè÷åñêèå, ñóùåñòâóþò äîëãî. Íî, êàê ïðàâèëî, âðåìåíè íà òóðïîõîäû ïî ïðîöåäóðíûì êàáèíåòàì êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò, äà è ñâåæóþ ìîçîëü èëè íàòîïòûø âïîëíå ìîæíî óñòðàíèòü äîñòóïíûìè ìåòîäàìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ñðåäñòâ îò ìîçîëåé â êàæäîé àïòåêå ñåé÷àñ ìíîãî. Ïðè÷åì èõ íàçâàíèÿ ðàäóþò ãëàç ðàçíîîáðàçèåì, à ñîñòàâ, êàê ïðàâèëî – ïîñòîÿíñòâîì.

Ìîçîëüíûé ïëàñòûðü Ëþáèìûé êîìïîíåíò àíòèìîçîëüíûõ ïðåïàðàòîâ — ýòî ñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà. Ìîæíî ïðèîáðåñòè 10%-íóþ ñàëèöèëîâóþ ìàçü, ëèáî êðåìû èëè ìàçè, â êîòîðûõ ñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà ñî÷åòàåòñÿ ñ äðóãèìè àêòèâíûìè êîìïîíåíòàìè (íàïðèìåð, áåíçîéíîé êèñëîòîé). Ïîä äåéñòâèåì ñàëèöèëîâîé è áåíçîéíîé êèñëîòû ìîçîëè ñ íàòîïòûøàìè ðàçìÿã÷àþòñÿ è ñõîäÿò íà «íåò». Õîòÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïóùåãî ýôôåêòà, ìîçîëü èëè íàòîïòûø ñíà÷àëà

Перед сном распарить ногу в го) рячей воде, вытереть досуха и привязать к мозоли корку лимона с небольшим количеством мякоти. По) вторять процедуру 2)5 дней. После чего распарить ногу и аккуратно снять размягченную мозоль.

2

Сырой картофель очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Полученную массу положить на сложенную в несколько раз мар) лю и прибинтовать к мозоли на ночь. Утром ноги тщательно вымыть, при необходимости вечером повторить примочку.

3

Ороговевшая кожа на ступнях ног хорошо удаляется луком. Тонко нарезанными ломтиками или кашицей лука обкладывают ступни, обматыва) ют полиэтиленом или эластичным бин) том. Сверху надевают носки и остав) ляют на ночь. Утром стопы необходи) мо тщательно вымыть, снять размяг) ченную кожу лезвием и насухо выте) реть. По такому же принципу можно использовать кашицу чеснока.

4

ðàñïàðèâàþò, à óæ çàòåì íà íåãî íàêëàäûâàþò ïëàñòûðü, â êîòîðîì âûðåçàíî îòâåðñòèå òàê, ÷òîáû ìîçîëü (íàòîïòûø) îêàçàëàñü íå ïîêðûòîé ýòèì ïëàñòûðåì. Çàòåì íàêëàäûâàþò ëå÷åáíóþ ìàçü, à ïîâåðõ íå¸ èñïîëüçóþò âòîðîé ñëîé ïëàñòûðÿ, êîòîðûé ïîêðîåò ìîçîëü (íàòîïòûø) è ïðåäûäóùèé, çàùèòíûé êóñî÷åê ïëàñòûðÿ. Èëè ñðàçó ïðèìåíÿþò àíòèìîçîëüíûé ïëàñòûðü, ãäå òêàíü ïëàñòûðÿ óæå ïðîïèòàíà àêòèâíûì âåùåñòâîì. Ìàçü è ïëàñòûðü íåîáõîäèìî îñòàâèòü íà êîæå íà 6-8 ÷àñîâ. Ïîñëå ÷åãî ðàçìÿã÷åííóþ ðîãîâóþ òêàíü îñòîðîæíî ñîñêîáëèòü ïåìçîé, ùåòî÷êîé èëè ïðèìåíèâ ñêðàá. ×åì ñâåæåå îðîãîâåíèå, òåì ìåíüøå ïðîöåäóð òðåáóåòñÿ äëÿ åãî ïîëíîãî óäàëåíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ïðî-

öåäóðû íóæíî ïîâòîðÿòü äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ìîçîëè, íàòîïòûøà èëè òåðïåíèÿ.

Íàðîäíûå ñðåäñòâà îò ìîçîëåé Ñàìîå ïðîñòîå ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ ìîçîëåé è íàòîïòûøåé — ðåãóëÿðíûå ìûëüíî-ñîäîâûå âàííî÷êè (2-3 ÷. ëîæêè ïèòüåâîé ñîäû, 1 ñò. ëîæêà íàñòðóãàííîãî õîçÿéñòâåííîãî ìûëà íà 1 ë âîäû). Ïðè áîëåçíåííûõ ìîçîëÿõ ýôôåêòèâíà âàííî÷êà ñ äîáàâëåíèåì ìàðãàíöîâêè.  òåïëîé âîäå ðàçâåñòè ìàðãàíöîâêó òàê, ÷òîáû âîäà áûëà ðîçîâàÿ, äîáàâèòü ÷óòü-÷óòü ïîâàðåííîé ñîëè. Îïóñòèòü íîãè íà 15-20 ìèíóò. Ïîñëå íå âûòèðàòü. Áîëü áûñòðî ïðîõîäèò.

×òî òàêîå ðàçäåëüíîå ïèòàíèå •

Îñíîâíàÿ áåëêîâàÿ ïèùà æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: ìÿñî, ïòèöà, ðûáà è âñå ïðîäóêòû èç íèõ, òâîðîã è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ìîëîêî, ñûð, ÿéöà, çåðíîáîáîâûå, îðåõè. Ïðîäóêòû, áîãàòûå êðàõìàëîì: õëåá è âñå èçäåëèÿ èç ìóêè, êðóïû, êàðòîôåëü. Ìÿñî, ïòèöà, ðûáà. Äëÿ ìÿñà âñåõ âèäîâ áëàãîïðèÿòíî ñî÷åòàíèå ñ çåëåíûìè è íåêðàõìàëèñòûìè îâîùàìè, ò.ê. òàêîå ñî÷åòàíèå íåéòðàëèçóåò âðåäíûå ñâîéñòâà æèâîòíûõ áåëêîâ, ïîìîãàåò èõ ïåðåâàðèâàíèþ è âûâåäåíèþ èçëèøíåãî õîëåñòåðèíà èç êðîâè. Çåðíîáîáîâûå (ôàñîëü, ãîðîõ, ÷å÷åâèöà). Îñîáåííîñòè ñîâìåñòèìîñòè çåðíîáîáîâûõ ñ äðóãèìè ïðîäóêòàìè îáúÿñíÿþòñÿ äâîéñòâåííîé ïðèðîäîé. Êàê êðàõìàëû, îíè õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ ñ æèðàìè, îñîáåííî ëåãêèìè äëÿ óñâîåíèÿ – ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è ñìåòàíîé, à êàê èñòî÷íèê ðàñòèòåëüíîãî áåëêà õîðîøè ñ çåëåíüþ è êðàõìàëèñòûìè îâîùàìè. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå – ýòî âûñîêîïîëåçíûé ïðîäóêò, åñëè îí óïîòðåáëÿåòñÿ â ñûðîì è íåðàôèíèðîâàííîì âèäå. Ñàõàð, êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ. Óïîòðåáëåíèÿ ñàõàðà è êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ïî ìíåíèþ âðà÷åé-äèåòîëîãîâ, ñëåäóåò èçáåãàòü. Èç-çà ïëîõîé óñâàèâàåìîñòè êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ ñïîñîáñòâóþò áûñòðîìó íàáîðó ëèøíåãî âåñà. Èçäåëèÿ, ñîäåðæàùèå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñàõàð, ðåêîìåíäóåòñÿ íè ñ ÷åì íå ñî÷åòàòü. Ìåä. Ìåä èñêëþ÷åí èç êàòåãîðèè ñàõàðîâ, ýòî ïðîäóêò óæå ïåðåðàáîòàííûé ïèùåâàðèòåëüíûì àïïàðàòîì ï÷åë, âñàñûâàåòñÿ â êðîâü ÷åðåç 20 ìèíóò ïîñëå ïðèåìà è ïðè ýòîì íå íàãðóæàåò ïå÷åíü è âñå äðóãèå ñèñòåìû îðãàíèçìà.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

R110423

R96346

R101820

R109246

R109564

R109246

Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñü çà òåë.: (0432) 555 111


24

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

WWW.20MINUT.UA

ÇÍÎ-2010 â³äáóëîñÿ

ØÎϲÍÃ

Цього року, як ніколи багато абітурієнтів не з’явилися на пункти тестування.

НАВЧАННЯ » ñòîð. 27

Ðåäàêòîð Îëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ alena.ryabokon@gmail.com

×òîáû ëåòîì íå ñîñêó÷èòüñÿ

ÍÎÂÈÍÈ

Åùå äâà ìåñÿöà ëåòíèõ êàíèêóë äåòÿì íóæíî êóäà-òî äåâàòü ýíåðãèþ, õîðîøî, åñëè âû ïðèñòðîèëè ðåáåíêà â ëàãåðü, òàì íàéäåòñÿ çàíÿòèé äî èçíåìîæåíèÿ, à ÷òî äåëàòü âå÷íî çàíÿòûì ðîäèòåëÿì, åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò

Çíèæêè â³ä "Êîæàíîãî ñòèëþ"

Àëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ, (067)4333535, ALENA.RYABOKON@GMAIL.COM ×òîáû âûïóñòèòü ïàð — ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ, è íå ïîñëåäíåå ìåñòî çàíèìàþò àêòèâíûå èãðû. Íå áóäåì çàìàõèâàòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëèçì, è ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî, ïðîñòî ïðåäîñòàâèì äåòÿì âîçìîæíîñòü èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ, ñâîåãî è îêðóæàþùèõ, çàíÿòüñÿ àêòèâíûì îòäûõîì.

äëÿ âîëåéáîëà ó÷èòûâàéòå, ÷òî èíîãäà áóäåòå èãðàòü âå÷åðîì, êîãäà îñâåùåíèå îñëàáëåíî. Ïîýòîìó äëÿ áîëüøåãî êîìôîðòà ïîñòàðàéòåñü ïðèîáðåñòè ìÿ÷ ÿðêîãî öâåòà. Äëÿ ãóðìàíîâ ðåêîìåíäóþòñÿ ìÿ÷è ñ ïîêðûòèåì, êîòîðîå ñâåòèòñÿ â òåìíîòå. À âîò ìÿ÷ áåëîãî öâåòà ÿâëÿåòñÿ õóäøèì èç òîãî, ÷òî ìîæåò ïðåäëîæèòü ñîâðåìåííàÿ èíäóñòðèÿ.

от 59 грн

от 129 грн

Åñëè âàø ìàëûø ïîòåíöèàëüíûé Ðîíàëüäèíüî — ôóòáîëüíûé ìÿ÷, è, ïîáîëüøå ìåñòà — âñå ÷òî åìó íóæíî. Íó è åùå õîòü ïàðî÷êà ÷åëîâåê. ×òîáû íå áûëî ñêó÷íî. Ïðè âûáîðå ìÿ÷à äëÿ þíîãî ôóòáîëèñòà ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, êàêîãî ðîäà ôóòáîëüíîå ïîëå áóäåò åìó äîñòóïíî. Åñëè ýòî çåëåíàÿ ïîëÿíà, ïðåäïî÷òèòåëüíåå ãëÿíöåâûå ìÿ÷è. Îíè î÷åíü õîðîøî ñêîëüçÿò, è îòñêàêèâàþò îò ïîâåðõíîñòè. Äëÿ àñôàëüòà âûáèðàåì ìàòîâûé, èíà÷å åãî ïîâåðõíîñòü î÷åíü áûñòðî ïðèäåò â íåãîäíîñòü, à ïîòîì è ñàì ìÿ÷.

от 129 грн

Âîëåéáîë, ïëÿæíûé èëè âî äâîðå, ëþáèìàÿ èãðà âñåõ âçðîñëûõ è äåòåé. Îäíàêî ïðè âûáîðå ìÿ÷à

Ñàìàÿ àêòóàëüíàÿ ëåòíÿÿ èãðà — ýòî áàäìèíòîí. Äëÿ òîãî ÷òîáû âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ, íå îáÿçàòåëüíî ïîêóïàòü ïðîôåññèîíàëüíûå ðàêåòêè, âïîëíå õâàòèò ëþáèòåëüñêèõ. Îäíàêî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà êà÷åñòâî èõ èçãîòîâëåíèÿ, íàòÿæêó ñòðóíû. Ëó÷øå è íàäåæíåå ïîêóïàòü öåëüíóþ ðàêåòêó, íå êîìïîçèöèîííóþ, à ñòðóíû ëó÷øå èç íèòêè, îíè ïðî÷íåå è ëó÷øå íàòÿãèâàþòñÿ, â îòëè÷èå îò ëåñêè, êîòîðàÿ ìîæåò ãóëÿòü, è âî âðåìÿ åå ïðîãóëîê ïîñòîÿííî çàñòðåâàåò âîëàí. À ïî ïîâîäó âîëàíîâ — âñå ïðîñòî. Íåéëîíîâûå — ïðî÷íåå, è äîëãîâå÷íåå ñâîèõ ñîáðàòüåâ, ïåðüåâûõ âîëàíîâ. Çàòî ïîñëåäíèå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ñêîðîñòüþ è êà÷åñòâîì ïîëåòà, âïðî÷åì, è ðàçëåòàþòñÿ îíè òîæå î÷åíü áûñòðî. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ãîëîâêà âîëàíà áûëà íà ïðîáêîâîé îñíîâå, à óòÿæåëèòü åå âñå óìåþò ïðè ïîìîùè ïëàñòèëèíà.

от 110 грн

Áîëüøîé òåííèñ äåòÿì èãðàòü òÿæåëîâàòî, âåñü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ äîëæåí ïðîõîäèòü ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà. À âîò íàñòîëüíûé òåííèñ — òî, ÷òî íóæíî. Ðàêåòêè äëÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà äåëÿòñÿ ïî êàòåãîðèÿì. Îíè îòëè÷àþòñÿ ïî âåñó. Ñêîðîñòü êðó÷åíèÿ øàðèêà, òî÷íîñòè ïîïàäàíèÿ øàðèêà ïî ðàêåòêå, âñå ýòè ìîìåíòû çàâèñÿò îò êà÷åñòâà è òîëùåíû ðåçèíû. À âîò øàðèêè îòëè÷àþòñÿ ïî ïëîòíîñòè, øåðîõîâàòîñòè ïîâåðõíîñòè, íî ýòî âñå êàñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî òåííèñà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå îò èãðû, ãëàâíîå, íà ÷òî íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå, ýòî âåñ øàðèêà, îí íå äîëæåí áûòü ëåãêèì.

от 300 грн

×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå ñêåéòà, êîãäà õî÷åòñÿ íàñëàäèòüñÿ ïðîõëàäíûì âåòåðêîì, è ïî÷óâñòâîâàòü ñêîðîñòü ïîëåòà. Äëÿ þíûõ ýêñòðåìàëîâ ëó÷øå âñåãî âûáèðàòü ñêåéòû ëþáèòåëüñêîãî êëàññà. Îíè ïîäõîäÿò äåòÿì ëþáîãî âîçðàñòà. Îòëè÷àþòñÿ â îñíîâíîì ïî ñëîéíîñòè äîñêè. ×åì áîëüøå ñëîåâ, òåì ïðî÷íåå. Èìååò òàêæå çíà÷åíèå êà÷åñòâî ïîäâåñêè è êîëåñ. Ïîñëåäíèå áûâàþò ïëàñòìàññîâûìè, ïîëèóðåòàíîâûìè è ñàìûå ìàññèâíûå, êîòîðûå ðàçãîíÿþòñÿ äî íåâåðîÿòíîé ñêîðîñòè, ðåçèíîâûå êîëåñà.

— Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ãîëîâêà âîëàíà áûëà íà ïðîáêîâîé îñíîâå, à óòÿæåëèòü åå âñå óìåþò ïðè ïîìîùè ïëàñòèëèíà, — ãîâîðèò ïðîäàâåö “Èíòåð Àòëåòèêè” Íàòàëüÿ (25)

от 600 грн

Ñåé÷àñ íà ðûíêå, ïîÿâèëèñü ñêåéòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ, íàçûâàþòñÿ Ripstik. Îíè èìååò òîëüêî äâà êîëåñà, êîòîðûå ê òîìó æå ìîãóò âàðüèðîâàòü â ðàçíûå ñòîðîíû. Ñ òàêîãî, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, äîâîëüíî òðóäíî óïàñòü. À âîò íàó÷èòüñÿ êàòàòüñÿ è äåðæàòü ðàâíîâåñèå, íàïðîòèâ, áåç ïðîáëåì.

ГДЕ КУПИТЬ • Магазин, "Интер Атлетика", 1)й этаж ЦУМа, площадь Гагарина, 2 • Магазин, "Мегаспорт", ул. Со) борная, 57 • Магазин, "Горный мир", про) спект Космонавтов, 7

• ˳òî — ÷àñ ïîäîðîæåé. À ÿêà ïîäîðîæ ìîæëèâà áåç ñòèëüíîãî òà ì³ñòêîãî ÷åìîäàíà? Ñàìå òàê³ ïðîïîíóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîæàíèé ñòèëü", ç íåéìîâ³ðíèìè çíèæêàìè 20%. À âèãëÿäàòè íà â³äïî÷èíêó äîñêîíàëî äîïîìîæóòü âèøóêàí³ ïðèêðàñè, ÿê³ âè òåæ çìîæåòå ïðèäáàòè ó íàøèõ ìàãàçèíàõ, ç ë³òí³ìè çíèæêàìè 50%. Çàâ³òàéòå äî íàñ íåîäì³ííî, íå ïîøêîäóºòå. Íàø³ àäðåñè: âóë. Ãîãîëÿ, 2, òà ìàãàçèíè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó òîðãîâèõ öåíòðàõ íàøîãî ì³ñòà: "Ìàã³öåíòð", "Ìåãàìîëë", "Äàñòîð", òà "Ïåòðîöåíòð".

Êîðîë³âñüê³ çíèæêè •

Ïðîïîíóº ìàãàçèí „Ìîíàðõ”. À ñàìå — ãðàíä³îçíèé ðîçïðîäàæ êîëåêö³¿ ñåçîíó âåñíà–ë³òî 2010, ïðåäñòàâëåíèé ó øèðîêîìó àñîðòèìåíò³ ç ð³çíîìàí³òíèì ö³íîâèì ä³àïàçîíîì. Âåñü ñïåêòð òîâàðó ïðîïîíóºòüñÿ ç³ çíèæêîþ 50%. Çàâ³òàéòå äî íàñ íà ïðîñïåêò Þíîñò³, 43à, ÒÖ ”Ìàã³ãðàíä”, 1-é ïîâåðõ. Âè çàëèøèòåñÿ çàäîâîëåíèìè.

Âñå äëÿ îô³ñó ³ íå ò³ëüêè •

Íàäâîð³ ë³òî, ñàìå ÷àñ ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî ùîñü íî âåíüêå äëÿ âàøî¿ îñåë³ àáî îô³ñó. ÏÏ Ãîðîäåöüêèé ìîæå â öüîìó âàì äîïîìîãòè. Øèðîêèé âèá³ð ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, ñåêö³éíèõ âîð³ò, îô³ñíèõ ïåðåãîðîäîê, øòîð-æàëþç³ òà ðîëåò ñüîãîäí³ ìîæíà êóïèòè ç³ çíèæêîþ â³ä 5%. Çàâ³òàéòå òà ïðèäáàéòå íàøó ïðîäóêö³þ çà àäðåñîþ: âóë. Ãåíåðàëà Àðàáåÿ, 3, àáî äçâîí³òü ïî òåëåôîíó 57-04-39, (067)391-46-98

R110312


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

25

WWW.20MINUT.UA

 îáúåêòèâå — ïðàâîñëàâíûé òóðèçì Фотовыставка “Одигитрия” — год пройденных дорог” откроется 14 июля в галерее ТРЦ “Мегамолл”.

КУЛЬТУРА » ñòîð. 19

ÒÅÕÍÎËÎò¯

Ðåäàêòîð ²ãîð ÂÅÐÅÒÊÎÂÑÜÊÈÉ, ihor.veretkovskyy@gmail.com 36,6»» ñòîð. ñòîð. 19 23 КУЛЬТУРА

M³crosoft Off³ce íàñòóïàåò íà äîêóìåíòû Google Êîðïîðàöèÿ Microsoft âûïóñêàåò ñâîé îôèñíûé ïàêåò äëÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè â îíëàéí-ïëàâàíèå. Âûõîä íîâîãî Microsoft Office âìåñòå ñ âåá-ïðèëîæåíèåì Office Web Apps ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîøàòíóòü ïîçèöèè Google Docs Google Docs ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî äàâíî — òðè ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ îôèñíûé ïàêåò íå ñòàë ïîïóëÿðíûì: â ÑØÀ åãî èñïîëüçóåò ëèøü îêîëî 4% âñåõ ïîëüçîâàòåëåé. Äëÿ ÷àñòíûõ ïîëüçîâàòåëåé è íåáîëüøèõ êîìïàíèé ïàêåò áåñïëàòåí — ïëàòèòü çà íåãî íàäî òîëüêî òîãäà, åñëè åñòü æåëàíèå îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó ñîâìåñòíîãî õðàíåíèÿ è ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ áîëåå ÷åì íà 50 ÷åëîâåê.

Office ïîïóëÿðíåå Google Docs Ïàêåòîì Microsoft Office, ïî äàííûì êîìïàíèè ComScore, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà àíàëèçå èíòåðíåò-ðûíêà, ïîëüçóåòñÿ ìèëëèàðä ÷åëîâåê — è áîëüøèíñòâî èç íèõ ïëàíèðóåò ðàíî èëè ïîçäíî îáíîâèòüñÿ äî Office 2010. Êðîìå òîãî, îí ïîñòàâëÿåòñÿ ñî ìíîãèìè êîìïüþòåðàìè â âèäå ïðîáíîé âåðñèè. Google Docs ïîêà íå âêëþ÷àåòñÿ â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîãî îôèñíîãî ïàêåòà â ïîïóëÿðíûå ñáîðêè îïåðàöèîííûõ ñèñòåì — âîçìîæíî, ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ñ âûõîäîì óñòðîéñòâ ïîä óïðàâëåíèåì Google Chrome OS. Google Docs ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â äâóõ ðåæèìàõ — êàê îñíîâíîé îôèñíûé ïàêåò è êàê äîïîëíåíèå ê Microsoft Office äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íàä ôàéëàìè è ïðîñòîãî îíëàéíîâîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ.  ïåðâîì ñëó÷àå ýòîò ïðîäóêò îòêðîâåííî ñëàá è ïîäîéäåò ëèøü ñàìûì íåïðèòÿçàòåëüíûì ïîëüçîâàòåëÿì. Íó à âî âòîðîì — îíëàéíîâàÿ âåðñèÿ Office ìîæåò ñîñòàâèòü ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ.

Google Docs óæå ðàñïîçíàåò òåêñò — Ïîëüçóþñü Google Docs óæå äâà ãîäà. Î÷åíü äîâîëåí ýòèì îíëàéíîâûì îôèñíûì ïàêåòîì, — ãîâîðèò âèííè÷àíèí Åâ-

Èñêóññòâî ôîòîøîïà • vkontakte.ru/club14602957

Êàæäûé èç íàñ â äóøå òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê. Âñå ìû ëþáèì çàïå÷àòëåâàòü ÿðêèå ìîìåíòû ñâîåé æèçíè íà ôîòîãðàôèÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, êà÷åñòâî ïîëó÷åííîãî íå âñåãäà íàñ óñòðàèâàåò. Íî åñòü ïðåêðàñíàÿ ïðîãðàììà, ïîçâîëÿþùàÿ èñïðàâèòü è ïîäêîððåêòèðîâàòü ôîòî. Ôîòîøîï èñïðàâèò âñå. Íå áåäà, åñëè âû íå óìååòå ðàáîòàòü ñ ýòîé ïðîãðàììîé. Çäåñü âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü âèäåî, êîòîðîå äîñòóïíî îáúÿñíÿåò, êàê ðàáîòàòü â ôîòîøîïå. Ñ ïîìîùüþ ýòîé ïðîãðàììû ìîæíî íå òîëüêî óáðàòü íåíóæíîå, íî è äîáàâèòü ðàçíûå ýôôåêòû ê ôîòî. À íàó÷èâøèñü – äîáàâëÿéòå ñâîè ðàáîòû â àëüáîìû.  ãðóïïå 490 ó÷àñòíèêîâ

Ñòàòóñû äëÿ âñåõ

• vkontakte.ru/club14351596

Çäåñü ìíîãî èíòåðåñíûõ ñòàòóñîâ. Íî õî÷åòñÿ äëÿ íàøåé ãðóïïû ñîáðàòü ñàìûå ëó÷øèå, èíòåðåñíûå, ïðèêîëüíûå, æèçíåííûå. Äîáàâëÿéòå ñâîè ôîòîãðàôèè, ñòàòóñû, ïåñíè, âèäåî, îáùàéòåñü ñ ãðóïïîé.  ãðóïïå 590 ó÷àñòíèêîâ

Fashion/creative

• vkontakte.ru/club10984898 ãåíèé Ïîëèùóê, ñïåöèàëèñò ïî èíòåðíåò-ìàðêåòèíãó êîìàíäû RIA.ua. — Êðîìå òîãî, â íàøåé êîìïàíèè îíëàéí-äîêóìåíòîîáîðîò òîæå ïðîèñõîäèò ñ èñïîëü-

ïîçíàâàíèÿ òåêñòà èç PDF-ôàéëîâ èëè èçîáðàæåíèé ôîðìàòîâ JPEG, GIF, PNG. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè íà ñòðàíèöå çàãðóçêè ôàéëîâ â Google

— Ïîëüçóþñü Google Docs óæå äâà ãîäà, î÷åíü äîâîëåí, — ãîâîðèò âèííè÷àíèí Åâãåíèé Ïîëèùóê (RIA.ua). —  íàøåé êîìïàíèè äëÿ îíëàéí-äîêóìåíòîîáîðîòà èñïîëüçóåòñÿ òàêæå Google Docs — ñàìîå ëó÷øåå ðåøåíèå çîâàíèåì Google Docs. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ñàìîå ëó÷øåå ðåøåíèå. Òåì âðåìåíåì ðàçðàáîò÷èêè Google Docs ñîîáùèëè î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ îíëàéíîâîãî îôèñíîãî ïàêåòà ìåõàíèçìà ðàñ-

Docs ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âûáðàòü îïöèþ “Ïðåîáðàçîâûâàòü òåêñò èç PDF-ôàéëîâ èëè èçîáðàæåíèé â ôîðìàò äîêóìåíòîâ Google”, è ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè èçâëå÷åò èç îòñêàíèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ òåêñòîâûå äàííûå

äëÿ èõ ïîñëåäóþùåé ïðàâêè â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå. OCR-ñèñòåìà Google Docs áûëà ðàçðàáîòàíà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ êîìàíäîé ïðîåêòà Google Books. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ðàñïîçíàâàíèå ëó÷øå âñåãî ðàáîòàåò ñ èçîáðàæåíèÿìè â âûñîêîì ðàçðåøåíèè, ïðè ýòîì àëãîðèòìû ñèñòåìû íå âñåãäà õîðîøî ñïðàâëÿþòñÿ ñ ñîõðàíåíèåì ñòèëåâîãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ó ïîëüçîâàòåëÿ áûëà âîçìîæíîñòü áûñòðî èñïðàâèòü îøèáêè ðàñïîçíàâàíèÿ, â îáðàáîòàííûé äîêóìåíò âêëþ÷àåòñÿ îðèãèíàë èçîáðàæåíèÿ. Ïîêà ÷òî ïîääåðæèâàþòñÿ òåêñòû òîëüêî íà àíãëèéñêîì, ôðàíöóçñêîì, èòàëüÿíñêîì, íåìåöêîì è èñïàíñêîì ÿçûêàõ.

þùåãî ïëååðà. Êðîìå òîãî, â ñìàðòôîíå âòðîåí ÷èï Sound Alive, óëó÷øàþùèé êà÷åñòâî çâó÷àíèÿ ñæàòûõ êîìïîçèöèé. Ñîáñòâåííîé ïàìÿòè â òåëåôîíå âñåãî 200 ÌÁ, íî åå ìîæíî óâåëè÷èòü ñ ïîìîùüþ êàðò microSD äî 16 ÃÁ.  êà÷åñòâå èíòåðôåéñà âûñòóïàåò ôèðìåííàÿ îáîëî÷êà TouchWIZ 2.0 Plus ñ òðåìÿ ðàáî÷èìè ñòîëàìè, íàáîðîì îðèãèíàëüíûõ âèäæåòîâ è ñåðâèñîì SNS, ïîçâîëÿþùèì ïîñòîÿííî áûòü íà ñâÿçè ñ äðóçüÿìè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Êðîìå òîãî, Samsung B7722 îáëàäàåò è íåïëîõèì íàáîðîì îôèñíûõ ïðèëîæåíèé. ActiveSync

ðàçðàáîòàíî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñèíõðîíèçàöèè ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîíòàêòîâ ìåæäó êîìïüþòåðîì è ìîáèëüíûì òåëåôîíîì, Phone Book 2000 ïîìîæåò óïîðÿäî÷èòü êîíòàêòû, à Document Viewer ïîçâîëèò ïîëüçîâàòåëÿì ïðîñìàòðèâàòü ôàéëû îôèñíûõ äîêóìåíòîâ (DOC, XLS, PDF, TXT) ïðÿìî ñ ýêðàíà òåëåôîíà.  ïðîäàæó íîâèíêà ïîñòóïèò â àâãóñòå ïî îðèåíòèðîâî÷íîé öåíå $515. — Àïïàðàòû Samsung òàêîãî öåíîâîãî äèàïàçîíà — ýòî óæå äîâîëüíî íåïëîõèå, íàäåæíûå è óäîáíûå â ðàáîòå êîììóíèêàòîðû, — ãîâîðèò äèðåêòîð ìàãàçèíà “Ìîáèëàéí” Âëàäèìèð Êîðäîí.

Ãðóïïà äëÿ òâîð÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå õîòÿò ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè òàëàíòàìè è óìåíèÿìè ñ íåáåçðàçëè÷íûìè ëþäüìè. Âàøà èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíîé. Äèêòóéòå ìîäó, ñîçäàâàéòå ñòèëü. À çíàåòå ëè âû, ÷òî áîëüøèíñòâî âåäóùèõ ìèðîâûõ äèçàéíåðîâ â íûíåøíåì è ñëåäóþùåì ñåçîíàõ àêöåíòèðóþò âíèìàíèå â ñâîèõ êîëëåêöèÿõ íà èçÿùåñòâå è âåëèêîëåïèè êðóæåâíûõ ìîòèâîâ, ïîä÷åðêèâàÿ èõ ìàãè÷åñêîé êðàñîòîé ïðàêòè÷åñêè âñå èçäåëèÿ — áóäü òî ìàëåíüêîå êðóæåâíîå ïëàòüèöå èëè îðèãèíàëüíûé àêñåññóàð. Ôàíòàçèðóéòå, ñîçäàâàéòå ñâîé îðèãèíàëüíûé îáðàç.  ãðóïïå 202 ó÷àñòíèêà

Âèííèöà. Çàâòðàøíèé äåíü

 îäíîì Samsung — äâå SIM-êàðòû Êîìïàíèÿ Samsung àíîíñèðîâàëà ñåíñîðíûé òåðìèíàë B7722, êîòîðûé ñîäåðæèò äâà ñëîòà äëÿ SIM-êàðò, ðàáîòàåò â ñåòÿõ 3G, à òàêæå ïîçâîëÿåò ïîñòîÿííî áûòü íà ñâÿçè â ñîöñåòÿõ è èìååò ìíîãî ðàçëè÷íûõ îôèñíûõ ïðèëîæåíèé. Êîììóíèêàòîð îáëàäàåò 3,2äþéìîâûì ÆÊ-äèñïëååì, 5-ìåãàïèêñåëüíîé ôîòîêàìåðîé è ñïåöèàëüíûì âèäæåòîì äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ìåæäó SIM-êàðòàìè íà ëåòó. Òàêæå â àïïàðàòå åñòü ìîäóëè Wi-Fi, Bluetooth è FM-ïðèåìíèê. Îñíîâíûå îñîáåííîñòè âîñïðîèçâåäåíèÿ ìóçûêè — ïîääåðæêà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ àóäèîôîðìàòîâ è íàëè÷èå ñîîòâåòñòâó-

VIN-NET

• vkontakte.ru/club5455896

Ïðèëîæåíèå ActiveSync — ñèíõðîíèçèðóåò ïî÷òó è êîíòàêòû ìåæäó êîìïüþòåðîì è ìîáèëüíèêîì

Ãðóïïà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ëþäåé, êîòîðûì íå âñå ðàâíî, êàêèì áóäåò íàø ãîðîä â áóäóùåì. Çäåñü âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü ñâîè èäåè ïî ïîâîäó ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîðîäà. Ìîæíî ïðåäëàãàòü ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, èíôðàñòðóêòóðû, ïðîìûøëåííîñòè â íàøåì ãîðîäå è äðóãèõ îáúåêòîâ, êîòîðûå áû óëó÷øàëè íàø ãîðîä è óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â íåì. Ýòî êëóá äëÿ ñåðüåçíûõ ëþäåé. Òàêæå öèòàòû íàäî ïèñàòü íà ÷èñòîì ðóññêîì èëè óêðàèíñêîì ÿçûêå, íå èñïîëüçóÿ ñëåíãà èëè íåöåíçóðíîé ëåêñèêè  ãðóïïå 3192 ó÷àñòíèêà


26

WWW.20MINUT.UA

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ÏÐÅÑ-ÑËÓÆÁÈ ÏβÄÎÌËßÞÒÜ ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД Основні завдання суду Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопо рушенням і має завданням охорону від усяких посягань: закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економіч ної систем; соціальноекономічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголо шених і гарантованих Конституцією і законами України; прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооператив них організацій, їх об'єднань, інших громадських органі зацій. Усією своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі відданості Батьківщині, у дусі точного і неухильного виконання Конституції і законів України, дотримання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі і гідності громадян. Застосовуючи міри криміналь ного покарання, суд не тільки карає злочинців, але також має своєю метою їх виправ лення і перевиховання. Закон України "Про судо устрій", стаття 3. ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Режим роботи приймальні господарського суду Поштова адреса канцелярії суду: кабінет 1101, Хмель ницьке шосе, 7, Вінниця, 21036 Маршрути проїзду до суду: 1. Трамваями №№ 2, 4, 5 до зупинки „Першотравнева”; маршрутним таксі на Барське шосе – до зупинки „Книжка”; 2. Трамваями №№ 1, 3, 6; тролейбусами №№ 3,4,5,8,9,10,11; маршрутними таксі на „Вишеньку”, „Пирогова”, „Електромережу”, „Урожай”, „Сабарів” – до зупинки „Лікарня ім. Пирого ва”. Пройти через централь ний вхід лікарні до її приймального відділення, а далі до будинку „Книжка”. Режим роботи канцелярії суду: понеділок–п’ятниця — з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00. Вихідні дні: субота, неділя. ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД У М. ВІННИЦІ Середньомісячне надходжен ня справ та матеріалів на одного суддю: — кримінальних справ — 3,23; — цивільних справ — 39,15; — справ про адміністративні правопорушення — 88,61. Основні завдання Ленінсько го районного суду в м. Вінниці полягають у наступ ному. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпе чує захист гарантованих Конституцією України (254к/ 96ВР) та законами прав і свобод людини і громадяни на, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. ДПА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Шановні платники податків Департаментом масово роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України на форумі вебсайта ДПА України створено

окремий розділ „Обговорення положень проекту Податково го кодексу України”. На сьогодні в зазначеному розділі форуму відкрито три теми для обговорення. З метою проведення ретель ної експертизи та вивчення пропозицій від громадськості щодо основних положень проекту Податкового кодексу України просимо долучитися до обговорення зазначеного розділу на форумі Державної податкової адміністрації України. Спілкування на форумі ДПА України є доступним для користувачів всіх органів ДПС як через мережу Інтернет (http://sta.gov.ua/ jforum/forums/list.page), так і через корпоративну мережу (адреса: http://10.80.30.40/ jforum /). ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Здоровий спосіб життя — найкращий Таким був лейтмотив ІІ (обласного) етапу Всеукраї нського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров`я», що пройшов на базі дитячого оздоровчого табору «Колос». У ньому взяли участь 16 командпереможниць, що здобули першість у змаган нях на рівні районів та міст обласного значення. Мета фестивалюконкурсу — формування, утвердження, популяризація та пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей та молоді, виявлення та підтримка талановитих підлітків. Команди протягом двох днів боролись за перемогу в таких конкурсах, як: літературноспортивна композиція; конкурс пла катів; конкурс фотографій та вікторина «Що я знаю про здоровий спосіб життя?» За підсумками напруженої, але разом з тим повної позитивних вражень бороть би, були визначені пере можці. Ними стали: І місце – команда м. Могилів Подільський; ІІ місце – команда Державно го професійнотехнічного навчального закладу "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"; ІІІ місце – команда м. Ладижин; ІІІ місце – команда м. Козятин. «Ви всі – вже переможці. І не лише тому, що здобули право представляти свій район чи місто на цих змаганнях, а ще й тому, що обрали здоровий спосіб життя як своє кредо. І як справжні лідери шукаєте і знаходите потрібні засоби та форми, щоб пропагувати життя без шкідливих звичок серед своїх однолітків», — зазначила, підсумовуючи результати конкурсу, заступник начальника управління освіти і науки Олена Чорна. Переможці були нагородженні грамотами управління освіти і науки та цінними подарунками. До 207ї річниці Декларації про державний суверенітет України З нагоди відзначення 20ї річниці Декларації про державний суверенітет України 1 липня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.Тімірязєва відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму». На засіданні було розглянуті такі питання, як декларація про Державний суверенітет: принципи і реалії сьогодення; утвердження української державності: досягнення та проблеми; роль регіональної преси в розбудові свободи слова; захист прав людини і

громадянина в незалежній Україні: проблемні питання; участь ветеранів в процесі державного становлення української держави; підприємництво регіону в сучасній соціальноеко номічній ситуації; екологічна безпека громадян як умова збереження генофонду народу; участь об’єднань громадян у формуванні громадянського суспільства. Під час обговорення були вислухані і враховані пропозиції учасників засідання для направлення в центральні органи влади для врахування у роботі. З нагоди цієї знаменної дати в бібліотеці експоновано книжкову виставку: «Демок ратичні традиції в Україні» та організовано тематичний перегляд літератури: «Декларація про Державний суверенітет України – основний чинник розвитку держави». ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА На початку осені завершить7 ся будівництво першого муніципального будинку Будівництво пілотного об’єкту міської Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» підходить до завершення. Уже добудову ють останні поверхи та активно проводять внутрішні роботи. Рішення про затвердження Програми "Муніципальне житло м. Вінниця" було прийняте 15 травня минулого року. Уже влітку стартувало будівницт во першого будинку на вул. Келецькій на 89 квартир, загальною площею 5091,29 квадратних метра. Ціна одного квадратного метру муніципального житла – найменша у Вінниці і становить 4200 гривень. Купити квартиру у муніци пальному будинку мали можливість працівники бюджетної сфери. Будівницт во ведеться з випереджен ням графіку, в зв’язку з чим введення будинку в експлуа тацію заплановане на жовтень. Через борг за теплопоста7 чання вінничани можуть опинитись у суді Вінницькі теплопстачальники активізували свою претензій ну роботу із боржниками. КП «Вінницяміськтеплоенерго» подало до суду 1100 позовних заяв. Така робота проводити меться й надалі, адже споживачі заборгували підприємству близько 26 мільйонів гривень. Подає позови до суду на боржників і керівництво ДП «Теплокому ненерго «Маяк». Сьогодні на розгляді у служителів Феміди знаходиться 172 справи по заборгованості. У залі суду ризикують опинитися споживачі, які не сплачують за надане тепло більше двох місяців. Програмісти міської ради змагатимуться за 800 тисяч гривень для впровадження у Вінниці геоінформаційної системи У Вінниці планується запрова дити географічну інформацій ну систему (ГІС). Це буде детальна карта Вінниці в мережі інтернет з повною інформацією про місто. Доступ до неї будуть мати усі бажаючі. Проект впроваджен ня у Вінниці ГІС недешевий  його загальна вартість сягає більше мільйона гривень. Тому управління комп'ютери зації та телекомунікацій, яке займається впровадженням ГІС, підготувало матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самовря дування. Перемога у ньому дасть можливість залучити для втілення проекту додат кові ресурси та зняти фінансове навантаження на міський бюджет.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñòຠäåâåëîïåðîì ³êòîð ÊËÈÌÅÍÊÎ, ïîë³òîëîã ïàðò³³ "Ðåã³oíè" Äîñâ³ä÷åí³ ïîë³òèêè äîáðå âì³þòü âèõîäèòè ç³ ñêëàäíèõ ñèòóàö³é. Ñõîæå, ùî Þë³ÿ Òèìîøåíêî òàêè ìàëà «ïëàí Á» íà âèïàäîê ïàä³ííÿ ðåéòèíãó òà ïîðàçêè ó ïðåçèäåíòñüê³é êàìïàí³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïðèäáàííÿ íàáëèæåíîþ äî íåþ ô³ðìîþ íåðóõîìîñò³ íà äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Áàãàòüîì ïðèõèëüíèêàì ÁÞÒ â³äîìèé îô³ñ íà Òóð³âñüê³é, 13 íà êè¿âñüêîìó Ïîäîë³. Öå ñïðàâæí³é îô³ñíèé öåíòð, ïëîùåþ ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ó ÿêîìó çíàéøëîñÿ ì³ñöå íå ëèøå êàá³íåòàì ë³äåð³â «á³ëîñåðäå÷íî¿» ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, à é ÷èñåëüíèì äåïàðòàìåíòàì ¿¿ ïàðò³¿. Ñâîþ øòàá-êâàðòèðó Òèìîøåíêî ïðèäáàëà ó ëèñòîïàä³ 2005 ðîêó, ïðàêòè÷íî îäðàçó ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ïðîäàâöåì ñòàâ â³äîìèé îë³ãàðõ Âàñèëü Õìåëüíèöüêèé, ÿêèé ó 2006 ðîö³ ó ñïèñêó ÁÞÒ ïîòðàïèâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. ³äòîä³ ÁÞÒ àñîö³þºòüñÿ ç ö³ºþ áóä³âëåþ, äå ðîçðîáëÿþòüñÿ íîâ³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ Þ볺þ Âîëîäèìèð³âíîþ ïîë³òè÷íèõ ö³ëåé. Îäíàê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, Òèìîøåíêî òà ¿¿ ñîðàòíèêàì ñòàëî çàò³ñíî ó áàãàòîïîâåðõîâîìó îô³ñíîìó öåíòð³. ² ó âåðåñí³ 2009-ãî, ïðàêòè÷íî ïåðåä ñòàðòîì ïðåçèäåíòñüêî¿ êàìïàí³¿, äëÿ ïîòðåá ÁÞÒ áóëî ïðèäáàíî «íåâåëèêèé áóäèíî÷îê» ïëîùåþ 1300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â çà àäðåñîþ Òóð³âñüêà, 15. Çà åêñïåðòíîþ îö³íêîþ, âàðò³ñòü öüîãî îá’ºêòó ñêëàäຠíå ìåíøå ï’ÿòü ì³ëüéîí³â äî-

ëàð³â (çà óìîâè âåëüìè ñêðîìíîãî âíóòð³øíüîãî îáëàøòóâàííÿ). Çàçíà÷èìî, ùî îïèòàí³ ôàõ³âö³ð³åëòîðè íà óìîâàõ àíîí³ìíîñò³ çàïåðå÷èëè ìîæëèâ³ñòü ïîä³áíî¿ ñêðîìíîñò³ ó êîëèøíüîãî ãîñïîäàðÿ öüîãî á³çíåñ-öåíòðó – ñï³ââëàñíèêà «Çàïîð³æñòàë³» Åäóàðäà Øèôð³íà. Ó éîãî êàá³íåò³ òåïåð ïðàöþº Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ, à Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèêîðèñòîâóº äëÿ ñâî¿õ ïîòðåá êàá³íåò, ùî ðàí³øå íàëåæàâ êîìïàíüéîíîâ³ Õìåëüíèöüêîãî Àíäð³þ ²âàíîâó. Õî÷à îáèäâ³ áóä³âë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîòðåá ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà», ôîðìàëüíî îáèäâà îô³ñíèõ öåíòðè íàëåæàòü êîìïàí³¿ «Åêîòåõïðîì», ÿêà âæå íå ïåðøèé ð³ê 䳺 â ³íòåðåñàõ Þ볿 Òèìîøåíêî òà ¿¿ á³çíåñ-ïîë³òè÷íîãî îòî÷åííÿ. Ñàìå «Åêîòåõïðîì» º îäíîîñ³áíèì àêö³îíåðîì êîìïàí³¿ «ÌÖÔàéíàíñ», ÿêà çäຠâ îðåíäó ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» ö³ îô³ñí³ öåíòðè. Âèõîäèòü äóæå ö³êàâî ç îãëÿäó íà âèâåäåííÿ êîøò³â ç ïàðò³éíîãî áþäæåòó íà ðàõóíêè îêðåìèõ íàáëèæåíèõ äî Òèìîøåíêî îñ³á. Äî òîãî æ çà ðàõóíîê ïåðåäà÷³ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ íîâ³ âëàñíèêè ìàñøòàáíî¿ íåðóõîìîñò³ óíèêëè ñïëàòè ïîäàòê³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, äåðæàâíîãî ìèòà òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Öÿ ñõåìà ì³í³ì³çàö³¿ âèãëÿäຠäèâíîþ ó âèêîíàíí³ áëèçüêèõ ñîðàòíèê³â ïîë³òèêà, ÿêèé ðàç ïî ðàç çàÿâëÿº ïðî ïðîçîð³ñòü âëàñíèõ ä³é. Íå ìåíø ³íòðèãóþ÷èì âèãëÿäຠòîé ôàêò, ùî çàñíîâíèêàìè êîìïàí³¿ «Åêîòåõïðîì» º ÒΠ«²íñòèòóò åêîíîì³êè òà ïðàâà» òà ÒΠ«Òðåéä-

êîìïàí³», ÿê³ íàáëèæåí³ äî Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà. Ïðîòå ¿ì íàëåæàòü ëèøå ì³íîðèòàðí³ ïàêåòè àêö³é. Ìàæîðèòàðíèìè âëàñíèêàìè «Åêîòåõïðîìó» º äâ³ ô³çè÷í³ îñîáè. Öå Ìèðîñëàâà Ëóê’ÿí÷óê, äðóæèíà íàðäåïà-áþò³âöÿ Ðóñëàíà Ëóê’ÿí÷óêà, ãîëîâè ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà», ùî êîðèñòóºòüñÿ ïðàêòè÷íî áåçìåæíîþ äîâ³ðîþ Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà, òà Ðà¿ñà Âèøíåâñüêà, ñåñòðà-äâ³éíÿøêà Ãàííè Òóð÷èíîâî¿, äðóæèíè íàéáëèæ÷îãî ñîðàòíèêà Þ볿 Òèìîøåíêî. Ìîæíà ëèøå ïîðàä³òè çà òå, íàñê³ëüêè óñï³øíî éäóòü ñïðàâè ó ö³º¿ á³çíåñ-ñòðóêòóðè, ÿêùî íàâ³òü â óìîâàõ ô³íàíñîâî¿ êðèçè âîíà çóì³ëà ëåãêî â³äíàéòè ï’ÿòü ì³ëüéîí³â äîëàð³â íà êóï³âëþ íîâîãî îô³ñíîãî öåíòðó òà éîãî ðåìîíò. Îïðèëþäíåííÿ ôàêòó ïðèíàëåæíîñò³ êèøåíüêîâ³é ô³ðì³, ùî íàëåæèòü ð³äíèì òà áëèçüêèì ë³äåð³â ÁÞÒ, êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ áëèçüêî 150 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ïîçà ñóìí³âîì, âèêëè÷å íåìàëî çàïèòàíü ó ñîðàòíèê³â êîëèøíüîãî ïðåì’ºðà, íàñàìïåðåä, ñïîíñîð³â ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Þë³ÿ Òèìîøåíêî ñòðàøåííî íå ëþáèòü â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êîìåðö³éíîþ àêòèâí³ñòþ ñâ ïàðò³¿. ˳äåð ÁÞÒ, ÿê â³äîìî, æèâå â «îðåíäîâàíîìó áóäèíî÷êó» ó åë³òíîìó ïåðåäì³ñò³ Êèºâà Êîí÷à Çàñï³ òà ïåðåñóâàºòüñÿ êðà¿íîþ çäåá³ëüøîãî íà áðîíüîâàíîìó «Ìåðñåäåñ³». Ñõîæå íà òå, ùî ïàä³ííÿ ðåéòèíãó ïðèìóøóº Þë³þ Âîëîäèìèð³âíó ïðèäèâëÿòèñÿ äî íîâèõ ñôåð äîêëàäàííÿ ñâî¿õ çóñèëü.

Õòî ï³äå ç Êàáì³íó íàñòóïíèì ϳñëÿ çâ³ëüíåííÿ Âîëîäèìèðà Ñåìèíîæåíêà òà ³êòîðà Áîéêà ùå ê³ëüêà ì³í³ñòð³â ìîæóòü ïîçáóòèñÿ ñâî¿õ êð³ñåë. Ïðî öå ïèøå "Äåëî" ç ïîñèëàííÿì íà äæåðåëà â êåð³âíèöòâ³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèê³â, ïðåì'ºð Ìèêîëà Àçàðîâ óæå ïðàêòè÷íî ïîãîäèâñÿ íà çâ³ëüíåííÿ ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Çèíîâ³ÿ Ìèòíèêà, ÷îãî äîáèâàºòüñÿ ãîëîâà êîì³òåòó ç îõîðîíè çäîðî-

â'ÿ, "ðåã³îíàëêà" Òåòÿíà Áàõòººâà. Íà öå ì³ñöå í³áèòî ïðåòåíäóþòü â³äðàçó òðîº: åêñ-çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Îëåêñàíäð Îðäà, äåïóòàò â³ä Êîìïàðò³¿ Þð³é Ãàéäàºâ òà ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà. Çà äàíèìè äæåðåë, "õìàðè íàâèñëè" ³ íàä ì³í³ñòðîì âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Þð³ºì ßùåíêîì. Ùå íà ïî÷àòêó ë³òà ïðåçèäåíò ³êòîð ßíóêîâè÷ äàâ 1% ïðîòè 99%, ùî òîé çà-

ëèøèòüñÿ íà ñâîºìó ïîñòó. "Òàê, ßùåíêî ñëàáêèé ì³í³ñòð, àëå éîìó ïîêè íå çíàéøëè çàì³íó", — ñòâåðäæóþòü îäðàçó ê³ëüêà äæåðåë ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Êð³ì òîãî, çà ³íôîðìàö³ºþ ãàçåòè, "â³íöåì êàäðîâèõ çà÷èñòîê" â Êàáì³í³ ìîæå ñòàòè äîáðîâ³ëüíèé â³äõ³ä Ñåðã³ÿ Ò³ã³ïêà ç ïîñàäè â³öå-ïðåì'ºðà. "Ò³ã³ïêî ñàì ãðþêíå äâåðèìà ³ ï³äå, ðîçêðèòèêóâàâøè ÷èííó âëàäó", — ââàæຠîäèí ³ç êåð³âíèê³â ÏÐ


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

27

WWW.20MINUT.UA

Íå íàñòóïàéòå ñåáå íà ìîçîëè! Лето – время тапочек, босоножек и про чей открытой обуви, благодаря которой наши ноги «дышат» и благополучно зара батывают мозоли и прочие натоптыши.

36,6 » ñòîð. 23

ÍÀÂ×ÀÍÍß Ðåäàêòîð Íàòàë³ÿ ϲÑÊÓͲ×ÅÂÀ Nataliya.Piskunicheva@ria.ua

ÇÍÎ, ÿêå ìè ïðî³ãíîðóâàëè

ÍÎÂÈÍÈ

Öüîãî ðîêó, ÿê í³êîëè áàãàòî àá³òóð³ºíò³â íå ç’ÿâèëèñÿ íà ïóíêòè òåñòóâàííÿ. Ïðî³ãíîðóâàëè çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ âèïóñêíèêè ìèíóëèõ ðîê³â. Ïðè÷èíîþ òàêèõ ä³é ñòàëè çì³íè óìîâ ïðèéîìó ó âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

Ñòóäåíòè îáèðàëè ìåðà

Íàòàë³ÿ ϲÑÊÓͲ×ÅÂÀ, (063)7386310, NATALIYA.PISKUNICHEVA@GMAIL.COM Ãîëîâíèé á³ëü âñòóïíèê³â òà ¿õ áàòüê³â, ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â — ÇÍÎ íàðåøò³ ïîçàäó. ßê êàæóòü ñïîñòåð³ãà÷³, öüîãî ðîêó îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ áóëè çàáåçïå÷åí³ íà âèùîìó ð³âí³, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëîð³÷íèìè êàìïàí³ÿìè. Àëå áåç ïðîáëåì íå îá³éøëîñÿ. Ãîëîâíà á³äà ïåðøèõ äí³â òåñòóâàííÿ — çàáóäüêóâàò³ñòü ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàáóâàëè âçÿòè íà òåñòóâàííÿ ïàñïîðò. Áóâ âèïàäîê, êîëè áàòüêî àá³òóð³ºíòà çà ñîðîê õâèëèí âñòèã ïî¿õàòè äî Õì³ëüíèêà çà äîêóìåíòàìè ³ ïîâåðíóòèñÿ íàçàä. Ò³ æ õòî íå âñòèã “çá³ãàòè” çà ïàñïîðòîì — ïîçáóëèñÿ ïðàâà ñòàòè ñòóäåíòîì öüîãî ðîêó.

Âèðó÷èëè ìåòàëîøóêà÷³ Îäíèì ³ç ñåðéîçíèõ ïîáîþâàíü, ÿê³ âèñëîâëþâàâ íàïåðåäîäí³ ïî÷àòêó ÇÍÎ äèðåêòîð ³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ãåííàä³é Êóçüìåíêî — ñïðîáè ñïèñóâàòè çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â. Ó ìèíóëîìó ðîö³ áóëè òàê³ âèïàäêè.Öüîãî ðîêó íà âñ³õ ïóíêòàõ òåñòóâàííÿ äëÿ âèÿâëåííÿ õèòðóí³â âèêîðèñòîâóâàëè ìåòàëîøóêà÷³. Êð³ì òîãî, ó äåÿêèõ àóäèòîð³ÿõ âñòàíîâëåíå â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Àá³òóð³ºíòè çíàëè ïðî ö³ çàõîäè ³ áàæàþ÷èõ ñïèñàòè ïðàêòè÷íî íå áóëî. Àëå íà òåñòóâàíí³ ç ³ñòîð³¿

äåõòî âñå-òàêè âèð³øèâ ðèçèêíóòè. — Á³ëüøå òðèäöÿòè îñ³á íàìàãàëèñÿ ñêîðèñòóâàòèñÿ ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè òà ³íøèìè òåõí³÷íèìè ïðèñòðîÿìè íà ³ñòîð³¿, — êàæå Ãåííàä³é Êóçüìåíêî. — Íàñ äóæå âèðó÷èëè ìåòàëîøóêà÷³. Çâè÷àéíî óñ³õ ä³òåé í³õòî íå îáøóêóâàâ, àëå ò³, õòî ïîêèäàâ àóäèòîð³þ, ïåðåâ³ðÿëèñÿ ìåòàëîøóêà÷åì. Áàãàòî õòî ñïîä³âàâñÿ ñïèñàòè ñòàðèì ñïîñîáîì, ñõîâàâøè øïàðãàëêè ó òóàëåòàõ. Àëå ¿ì öå íå âäàâàëîñÿ. Îá îäèíàäöÿò³é ãîäèí³ ÷åðãîâ³ îáõîäèëè óñ³ òóàëåòí³ ê³ìíàòè ³ âèéìàëè ç-çà áàòàðåé, áà÷ê³â øïàðãàëêè, êîíñïåêòè òà ï³äðó÷íèêè. Íàéá³ëüøèé óðîæàé ç³áðàëè íà ³ñòîð³¿. Óñ³ çíàéäåí³ êíèãè ïåðåäà-

ëè ó á³áë³îòåêè çàêëàä³â, äå ïðîâîäèëîñÿ òåñòóâàííÿ.

Íà òåñòóâàííÿ íå ïðèéøëè Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ öüîãîð³÷íîãî òåñòóâàííÿ ñòàëà íåÿâêà àá³òóð³ºíò³â. Çàãàëîì ïî Óêðà¿í³ öüîãîð³÷í³ àá³òóð³ºíòè ïðî³ãíîðóâàëè òåñòóâàííÿ 205 òèñÿ÷ 820 ðàç³â, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó áóëî âèòðà÷åíî çàéâèõ á³ëüøå 13 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. — Ïðè÷èíà — çì³íè óìîâ ïðèéîìó, ÿê³ îòðèìàëè þðèäè÷íó ñèëó âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðåºñòðàö³¿, — êàæå êîîðäèíàòîð ïðîãðàìè ãðîìàäñüêîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà ÇÍÎ ó ³ííèöüê³é îáëàñò³ ãðîìàäÿíñüêî¿ ìåðåæ³ “Îïîðà” Íàòàëÿ

R101820

Âåëè÷êî. — ² ò³, õòî ìàâ ïðàâî ó öüîìó ðîö³ íå çäàâàòè ÇÍÎ, ïðîñòî íå ïðèéøëè íà òåñòóâàííÿ. Çàãàëîì, ÿê êàæóòü ñïîñòåð³ãà÷³, ó öüîìó ðîö³ ñàìà ïðîöåäóðà çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ïðîéøëà íà âèùîìó ð³âí³, í³æ ó ìèíóëîìó. — Öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè âðàõóâàâ óñ³ çàóâàæåííÿ, ÿê³ áóëè ó ìèíóëèõ ðîêàõ. Äî òåõí³÷íèõ ìîìåíò³â íå áóëî æîäíèõ çàóâàæåíü, — êàæå Íàòàëÿ Âåëè÷êî. Íå áóëî ïðåòåíç³é äî ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ ³ â ó÷àñíèê³â òåñòóâàííÿ. Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ æîäíî¿ àïåëÿö³éíî¿ çàÿâè íà ïîðóøåííÿ ïðîöåäóð òåñòóâàííÿ íå áóëî. Óñüîãî æ ïî Óêðà¿í³ òàêèõ 19.

• Íà ³ííè÷÷èí³ ñòóäåíòè îáè-

ðàëè ìåðà, "̳ñòåðà" òà "Ïåðøó ëåä³", ãðàëè â Ñòóäåíòñüêó ìàô³þ, Êâåñò, Ùî? Äå? Êîëè? ïðîâåëè êîíêóðñ áàðä³â, áèòâó ä³äæå¿â ³ íàâ³òü îäðóæóâàëèñÿ. Óñå öå âîíè âñòèãëè çðîáèòè çà òðè äí³ ³ñíóâàííÿ "Ñòóäåíòñüêî¿ Ðåñïóáë³êè". Îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ ôåñòèâàëþ ñòàëà ðîëüîâà ãðà ïî âèáîðàõ Ñòóäåíòñüêîãî ìåðà òà Ñòóäåíòñüêîãî ìàã³ñòðàòó. Öüîãî ðîêó ãîëîâíîþ ëþäèíîþ ó Ñòóäðåñïóáë³ö³ ñòàëà ñòóäåíòêà òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Ìàðèíà Òðîõèìîâè÷. Âîíà, íîâîîáðàíèé Ìàã³ñòðàò òà ïåðåìîæö³ âñ³õ ñóáôåñòèâàë³â ïðåäñòààëÿòèìóòü íàøó îáëàñòü íà çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ô³íàë³ "Ñòóäåíòñüêî¿ Ðåñïóáë³êè-2010", ÿêèé â³äáóäåòüñÿ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ â Êðèìó.

Íàéâèù³ ðåçóëüòàòè ó ë³öå¿

• Íà ³ííè÷÷èí³ 28 àá³òóð³ºíò³â

îòðèìàëè 200 áàë³â ç îäíîãî ïðåäìåòó. Îäèíàäöÿòü ç íèõ íàâ÷àþòüñÿ ó òðüîõ øêîëàõ ³ííèö³. Íàéêðàùå ñïðàâèëèñÿ ç òåñòóâàííÿì ó÷í³ øêîëè-ë³öåþ ¹7. Ï’ÿòü éîãî ó÷í³â çäîáóëè íàéâèùèé ðåçóëüòàò íà ÇÍÎ. Ó øêîë³-ã³ìíà糿 ¹1 òàêèõ ó÷í³â ÷îòèðè. Äâà 200-áàëüíèêà çäîáóâàëè ñåðåäíþ îñâ³òó ó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷í³é ã³ìíà糿 ¹17.

R101820


28

WWW.20MINUT.UA

Ðàçâåäêà âûõîäíîãî äíÿ

ÍÀز IJÒÈ

В разведку надо брать только прове ренных бойцов, даже если это развед ка места для отдыха.

Ðåäàêòîð Íàòàë³ÿ ϲÑÊÓͲ×ÅÂÀ Nataliya.Piskunicheva@ria.ua

ПРИГОДИ » ñòîð. 30

Ó ñòó䳿 «Art Fus³on» òàíöþþòü ïåðåìîæö³ Ñòó䳿 òàíöþ “Art Fusion” íåìຠùå é ðîêó. Àëå ¿¿ ó÷í³ óæå ñêëàäàþòü ã³äíó êîíêóðåíö³þ ³íøèì òàíöþâàëüíèì êëóáàì. Ó òóðí³ð³ “Ñâ³ò òàíöþ”, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ïàëàö³ ìèñòåöòâ “Çîðÿ”, óñ³ ô³íàë³ñòè – ñàìå ç ö³º¿ ñòó䳿 Íàòàë³ÿ ϲÑÊÓͲ×ÅÂÀ, (063)7386310, NATALIYA.PISKUNICHEVA@GMAIL.COM Öóêåðêè, ñîëîäêà âîäà òà ñï³ëüíèé ïîõ³ä äî “Ìàêäîíàëüäñà” — òàê â³äçíà÷àëè ñâîþ ãðàíä³îçíó ïåðåìîãó ó÷í³ òà òðåíåðè òàíöþâàëüíî¿ ñòó䳿 “Art Fusion” ï³ñëÿ òóðí³ðó “Ñâ³ò òàíöþ”, ùî ïðîõîäèâ 25 ÷åðâíÿ ó ïàëàö³ ìèñòåöòâ “Çîðÿ”. — Óñ³ íàø³ ä³òè — ìîëîäö³. Âîíè ãàðíî ïîïðàöþâàëè ³ öå âèäíî ïî ðåçóëüòàòó, — êàæå êåð³âíèê ñòó䳿 Îëåêñàíäð ×åêîäàíîâ. Ó òóðí³ð³ áðàëè ó÷àñòü óñ³ òàíöþâàëüí³ ñòó䳿 òà êëóáè ì³ñòà, óñüîãî ïîíàä 120 ó÷àñíèê³â, 35 ç íèõ — ó÷í³ “Art Fusion”. Ãîòóâàëèñÿ þí³ õ³ï-õîïåðè äî çìàãàíü äîâãî ³ çàâçÿòî. Ñåìèð³÷íèé Îëåã Áîöþí, ÿêèé ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå íà òóðí³ð³, çàéìàºòüñÿ òàíöÿìè âæå äâà ðîêè ³ çàâæäè íàëàøòîâàíèé ò³ëüêè íà ïåðåìîãó. ³í âæå áðàâ ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, ùî ïðîõîäèëè â Êèºâ³ ³ çàéíÿâ òàì ïåðøå ì³ñöå. Õëîïåöü óïåâíåíèé ó ñâî¿õ ñèëàõ, òîìó îäðàçó æ ï³ñëÿ ñâîãî âèñòóïó çàïèòàâ ó òðåíåðà, êîëè æ áóäóòü ìåäàë³ âðó÷àòè. — Öå äóæå òàëàíîâèòèé õëîïåöü, äî òîãî æ íàïîëåãëèâèé, æèòòºðàä³ñíèé ³ áàëàêó÷èé, — ðîçïîâ³äຠïðî ñâîãî ó÷íÿ Îëåêñàíäð ×åêîäàíîâ. — ³í í³êîëè íå ïðîïóñêຠæîäíîãî òðåíóâàííÿ ³ íå çàáóâຠòðåíóâàòèñÿ âäîìà. Äðóãå ì³ñöå çàéíÿëà Ñîô³éêà Ãåâ÷óê. ijâ÷èíêà ó öüîìó ðîö³ çàê³í÷èëà ïåðøèé êëàñ, à òàíöþº ç ÷îòèðüîõ ðîê³â. Ñîô³éêà çâèêëà áóòè ó âñüîìó ïåðøîþ ³ äóæå õîò³ëà ïåðåìîãòè, òîìó ñïî÷àòêó íàâ³òü çàñìóòèëàñÿ, çàéíÿâøè äðóãå ì³ñöå. — Öå íàéïåðøà ìîÿ ó÷åíèöÿ, — êàæå òðåíåð Îëåêñàíäðà Ñàìàíîâà. — Âîíà äóæå çä³áíà

Ó÷àñíèêè ñòó䳿 òàíö³â “Art Fusion” ç³áðàëè íà òóðí³ð³ íàéá³ëüøèé óðîæàé íàãîðîä ä³â÷èíêà: íà ïåðøîìó òðåíóâàíí³ áåç ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè îäðàçó æ ñ³ëà íà øïàãàò. Âåðîí³êà Êàòþæàíñüêà — òàêîæ ïðèçåðêà òóðí³ðó. — Âåðîí³êà çàâæäè âèñòóïຠó äóæå ãàðíèõ êîñòþìàõ, — ðîçïîâ³äຠÎëåêñàíäðà Ñàìàíîâà. — Ìàìà äî êîæíîãî âèñòóïó ãîòóº íîâèé êîñòþì, íàë³ïëþº íà îáëè÷÷ÿ ä³â÷èíêè êàì³í÷èêè, ðîáèòü çà÷³ñêó. Äóæå ïðèºìíî, êîëè áàòüêè ï³äòðèìóþòü áàæàííÿ äèòèíè òàíöþâàòè. Ó íîì³íàö³¿ “Þí³îðè” áóëî â³ñ³ìíàäöÿòü ä³òåé, ñóää³ ïðîâåëè ó ô³íàë ëèøå ï’ÿòü, ÷åòâåðî ç íèõ – ç “Art Fusion”. Çà ïåðøå-äðóãå ì³ñöå Àíÿ Ñòåïàíåíêî ³ Âîâà Òà-

òüÿí÷óê çìàãàëèñÿ ì³æ ñîáîþ. — Ùå íàïåðåäîäí³ òóðí³ðó Âîâà ³ Àíÿ øóòêóâàëè ì³æ ñîáîþ. Âîâà êàçàâ: «Òè ä³â÷èíà, ÿ ïîñòóïëþñÿ òîá³ ïåðøèì ì³ñöåì», à Àíÿ ó â³äïîâ³äü: «Òà äîáðå, íà öüîìó êîíêóðñ³ íåõàé òè áóäåø ïåðøèì, à íà ³íøîìó – ÿ», — ðîçïîâ³äຠÎëåêñàíäðà Ñàìàíîâà. — Òàê ³ âèéøëî: Âîâà çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå, à Àíÿ — äðóãå. Ïðî êîæíîãî ñâîãî âèõîâàíöÿ òðåíåðè ãîâîðÿòü ÿê ïðî ð³äíèõ. Ñòóä³ÿ ïðàöþº ëèøå ç æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó, òà çà öåé ÷àñ ³ ó÷í³, ³ òðåíåðè âñòèãëè íå ò³ëüêè ïîðîçóì³òèñÿ, àëå é ïîäðóæèòèñÿ. — Ó íàñ, êîëè ïðîõîäÿòü çàãàëüí³ òðåíóâàííÿ — ä³òåé âàæêî

çàñïîêî¿òè. Âîíè âñå í³ÿê íå ìîæóòü íàãîâîðèòèñÿ, — êàæóòü òðåíåðè. — Íàâ³òü íà çàíÿòòÿ íå õîäÿòü ïîîäèíö³. Äîìîâëÿþòüñÿ çàâ÷àñíî, çóñòð³÷àþòüñÿ ³ éäóòü ãóðòîì, ùîá á³ëüøå ÷àñó ïîáóòè ðàçîì. Òà é ïîçà òðåíóâàííÿìè ó÷í³ òà ¿õ íàñòàâíèêè íàäîâãî íå ðîçëó÷àþòüñÿ. Ðàçîì ðîçâàæàþòüñÿ, õîäÿòü îäèí äî îäíîãî â ãîñò³, ó ïàðê, áîóë³íã, ðàçîì ñâÿòêóþòü ³ìåíèíè ³ çâè÷àéíî, ãîòóþòüñÿ äî íîâèõ ïåðåìîã. — Ç âåðåñíÿ ðîçïî÷íóòüñÿ çìàãàííÿ, ³ ìè îáîâ’ÿçêîâî áóäåìî â íèõ áðàòè ó÷àñòü. Ñïîä³âàþñÿ, ùî òàê ñàìî óñï³øíî, — êàæå Îëåêñàíäð ×åêîäàíîâ.

Ïî ï³ñêó ñòðèáàþòü çàé÷èêè òà á³æàòü æó÷êè Ñîíÿ÷íèé áåðåã, âîäà ³ ï³ñîê — ÷è ìîæå áóòè ùîñü êðàùå äëÿ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó, îñîáëèâî ç ä³òüìè? Íà ï³ñêó ìîæíà íå ò³ëüêè çàñìàãàòè, àëå é áóäóâàòè ñïðàâæí³ ôîðòåö³, ðîáèòè ïàñî÷êè òà é ïðîñòî ïåðåñèïàòè ï³ñîê ç îäí³º¿ äîëîí³ â ³íøó. Àëå ïåðåä ãðîþ ïîÿñí³òü äèòèí³, ùî íå ìîæíà áðàòè ï³ñîê ó ðîò òà êèäàòèñÿ íèì ó ³íøèõ ä³òåé, íå ìîæíà ðóéíóâàòè òå, ùî çáóäóâàëè ³íø³ ä³òêè. Ñòàðø³ ä³òëàõè çíàþòü, ÿê ïîâîäèòèñÿ ç ï³ñêîì, ³ çàëþáêè ãðàþòüñÿ ó íüîìó. Äëÿ ìàëå÷³ ìîæíà ïðèäóìàòè ãðó, ùîá áëèæ÷å ïîçíàéîìèòè ¿¿ ç íîâèì ñåðåäîâèùåì. Ìîæíà ïîãðàòè ó “Õòî ïðîéøîâ?” ʳí÷èêàìè ïàëüö³â äèòèíà âäàðÿº ïî ï³ñêó ó ð³çíèõ íàïðÿìêàõ — öå “ñòðè-

áàþòü çàé÷èêè”, à ÿêùî çðîáèòè ïîâåðõíþ ï³ñêó õâèëÿñòîþ — öå “ïîâçàþòü çì³éêè”. “Á³æàòü æó÷êè-ïàâó÷êè” — äèòèíà ðóõຠóñ³ìà ïàëü÷èêàìè, ³ì³òóþ÷è ðóõ êîìàõ. Ìîæíà çàíóðþâàòè ðóêè ó ï³ñîê ³ “çäîðîâàòèñÿ”. À ìîæíà ïðîñòî çàëèøàòè íà ï³ñêó ñë³äè ð³çíî¿ ôîðìè ³ ïðèäóìàòè, ÿêèé öå ÷óäî-çâ³ð çàëèøຠòàê³ ñë³äè. Ãðàþ÷èñü òàêèì ÷èíîì, äèòèíà ðîçâèâຠòàêòèëüíó ÷óòëèâ³ñòü òà óÿâó. ßêùî íàáðèäëî âîâòóçèòèñü íà ñóõîìó ï³ñêó — ïîðà éîãî çâîëîæèòè. Ìîæíà ñïðîáóâàòè çáóäóâàòè ùîñü ³ç ñóõîãî ï³ñêó, à ïîò³ì ç ìîêðîãî òà ïîð³âíÿòè ðåçóëüòàòè. Òàêèì ÷èíîì, âèâ÷àþ÷è âëàñòèâîñò³ ï³ñêó, â÷èìî ìàëþêà ïîð³âíþâàòè, àíàë³çóâàòè òà ðîáèòè âèñíîâêè — à öå ó æèòò³ çàâæäè çíàäîáèòüñÿ.

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

Êàòðóñþ (2) â³ä ³ãîð ç ï³ñêîì í³ÿêèì êàëà÷åì íå â³äìàíèø

ÄËß ÌÀÌ • ×è ìîæå ñóì³ø íå ï³äõîäèòè äëÿ äîãîäîâóâàííÿ äèòèíè (ìè íà ãðóäíîìó âèãîäîâóâàíí³, àëå ç ïëÿøå÷êè ùå äàºìî ñóì³ø Íóòðèëîí 1, ÿê ïîðàäèëè â ïîëîãîâîìó áóäèíêó). Íàì óñüîãî â³ñ³ì äí³â, à îñòàíí³õ äâà äí³ äóæå òóðáóþòü ãàçè è ìàëÿ çîâñ³ì íå ñïèòü, êàïðèçóº òà ùå é çðèãóº ï³ä ÷àñ ãîäóâàííÿ. Ùî íàì ðîáèòè? Ïîì³íÿòè ñóì³ø ÷è ïî÷àòè ïðèéìàòè óêðîïíó âîäè÷êó? Ìàìà Òåòÿíà Ïî-ïåðøå, íàâ³ùî âè äîãîäîâóºòå? Âàì çàðàç òðåáà ïðàöþâàòè íàä âñòàíîâëåííÿì ãðóäíîãî ãîäóâàííÿ, ùîá âèðîáëÿëîñÿ ìîëî÷êà ñò³ëüêè, ñê³ëüêè òðåáà. Äîãîäîâóþ÷è, âè öåé ïðèðîäí³é ïðîöåñ ïîðóøóºòå. Ïåðåâîäèòè íà ³íøó ñóì³ø íå òðåáà, öå áóäå ùå á³ëüøèé ñòðåñ äëÿ øëóíêà äèòèíè. Ó âàøîãî ìàëþêà ÿêðàç çàðàç ñàìå òîé â³ê (òèæäåíü), ùî ôîðìóºòüñÿ íîðìàëüíà ì³êðîôëîðà. Ñïðîáóéòå óêðîïíó âîäè÷êó, ÷àé ç ôåíõåëþ. Íå çàáóâàéòå ïðî òåïëó ïåëþøêó íà æèâîòèê ³ ò³ëî äî ò³ëà (íîñèòè ìàëþêà ãîëèì ò³ëüöåì äî ñâîãî ãîëîãî ò³ëà), âèïóñêàéòå ãàçèêè ãàçîâ³äâ³äíîþ òðóáî÷êîþ àáî ï³ïåòî÷êîþ. Ðîá³òü ìàñàæèê æèâîòèêà çà ãîäèííèêîâîþ ñòð³ëêîþ. ßêùî öå âñå íå áóäå äîïîìàãàòè, ñïðîáóéòå êðàïë³ áåá³íîñ êàðìèíàòèâóì, âîíè òðàâ’ÿí³. Íå ñïðîáóéòå îäðàçó äóôàëàê ÷è ð³àáàë, äî íèõ äóæå øâèäêî çâèêàþòü. Çðèãóâàííÿ — öå çâè÷àéíå ÿâèùå ó òàêèõ ìàëèõ ä³òîê. Ñë³äêóéòå, ÷è ïðàâèëüíî áåðå ãðóäè ³ òðèìàéòå ïðàâèëüíî ïëÿøå÷êó. Êîæíîãî ðàçó ï³ñëÿ ãîäóâàííÿ òðèìàéòå äèòèíó "ñòîâï÷èêîì" äî â³äðèæêè. Ãîëîâíå, ùîá çðèãóâàííÿ íå áóëî ôîíòàíîì ³ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ. Ïðèêëàäàéòå äèòèíó ÷àñò³øå äî ãðóäåé, äîáðå õàð÷óéòåñÿ, àëå äîòðèìóþ÷èñü ïåâíî¿ ä³ºòè, ùîá íå áóëî ïðîáëåì ³ç æèâîòèêîì ó ìàëþêà. ², ÿ äóìàþ, ùî âè çìîæåòå ãîäóâàòè âèíÿòêîâî ãðóäüìè, ò³ëüêè òðåáà íàä öèì ïîïðàöþâàòè. • Ìàë³é ÷îòèðè ì³ñÿö³, óæå äâà äí³ ó íå¿ òåìïåðàòóðà 37-38. Ïåä³àòð ñêàçàëà, ùî öå ùîñü â³ðóñíå. Ïðîïèñàëà ñâ³÷êè ïàðàöèòàìîë ³ ñèðîï ³áóôåí. Äèòèíà â³ä íüîãî áëþº. Ùî ðîáèòè? Ìàìà Ìàðèíà Òåìïåðàòóðà — öå çàõèñíà ðåàêö³ÿ íà "âòîðãåííÿ" ÷óæîð³äíîãî â³ðóñó ÷è áàêòåð³¿. Öå äóæå äîáðå, ùî âîíà ï³äâèùóºòüñÿ. Öå îçíà÷àº, ùî îðãàí³çì áîðåòüñÿ. ßêùî íåìຠíåâðîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó âàøîãî ìàëþêà, òî äî 3838,2,3, íå âàðòî çáèâàòè òåìïåðàòóðó, òàê ÿê ñàìå ïðè öüîìó âáèâàþòüñÿ ì³êðîáè îðãàí³çìîì ñàìîñò³éíî. Ïîðàäè äàâàëà ë³êàð-ïåä³àòð ˳ä³ÿ Ëåâèöüêà. Á³ëüøå ÷èòàéòå íà ñàéò³ mamaclub.ua


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

29

WWW.20MINUT.UA

ÀÂÒÎ

Ðåäàêòîð Äåíèñ ÂÎËÎØÈÍ, denis.voloshin@gmail.com

R110437

ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО АВТО R110146

R110437

R110419

Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñü çà òåë.: (0432) 555 111


30

WWW.20MINUT.UA

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ÏÐÈÃÎÄÈ Ðåäàêòîð Îëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ alena.ryabokon@gmail.com

Ðàçâåäêà âûõîäíîãî äíÿ

ÒÓÐÈÑÒ²Â

 ðàçâåäêó íàäî áðàòü òîëüêî ïðîâåðåííûõ áîéöîâ, äàæå åñëè ýòî ðàçâåäêà ìåñòà äëÿ îòäûõà. Èíà÷å âêóñ ãîðåëîãî øàøëûêà, è çóäåíèå ñóïðóãè áóäåò åäèíñòâåííûì âîñïîìèíàíèåì î âûõîäíûõ

Àêòèâíèé â³äïî÷èíîê íà Äí³ñòð³

Àëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ, (067)4333535, ALENA.RYABOKON@GMAIL.COM — Çàãðóçèâ ïîëíóþ ìàøèíó äåòåé, ïëþñ æåíó è êóìà, ðåøèëè íà âûõîäíûõ ñúåçäèòü íà ïðèðîäó. Íó òàì ïîçàãîðàòü, ïîêóïàòüñÿ ñ íåïðåìåííûì øàøëûêîì, — ðàññêàçûâàåò âèííè÷àíèí Àëåêñåé. — Èäåàëüíûé ïëàí, ìîæíî ñêàçàòü, êîòîðîìó ñóæäåíî áûëî ïðîâàëèòüñÿ. Âñå íà÷àëîñü ñ ïîèñêà ìåñòà, êóäà áû ïîåõàòü. Íó íå ïðèõîäèëîñü ìíå áûâàòü íè íà îçåðàõ, íè íà âîäîïàäàõ. Çíàêîìûå ïîñîâåòîâàëè ïàðî÷êó ìåñò, îáúÿñíèëè, êàê ïðîåõàòü. Íåäàëåêî îò äåðåâíè Ðîâåö, ãîâîðÿò, åñòü èçóìèòåëüíûå îçåðà, è âîäîïàä, ìåñòî æèâîïèñíîå, ëþäåé íåìíîãî, à âîäà — ïðîñòî ñêàçêà. Ðåøåíî. Ïîåõàëè, âîò òîëüêî ÿ, íàâåðíîå, ÷òîòî íå ïîíÿë.  Ðîâöå äåéñòâèòåëüíî åñòü îçåðî, íî îíî âñå îãðàæäåíî ñåòêîé. À êóñî÷åê ñóøè, ãäå â ïðèíöèïå ìîæíî áûëî îñòàíîâèòüñÿ, îêêóïèðîâàëî ñòàäî áóðåíîê. Òå, ÷òî íà áåðåãó óñåðäíî óäîáðÿëè ïî÷âó, à îñòàëüíûå ïðèíèìàëè âîäíûå ïðîöåäóðû. Äåòè áûëè â âîñòîðãå è ïîòðåáîâàëè îñòàòüñÿ çäåñü ñ êîðîâêàìè, íî ìíå ýòî êàê-òî íå óëûáàëîñü. Ïåðåçâîíèë åùå îäíîìó çíàêîìîìó, è, ñëåäóÿ íàïóòñòâèÿì, îòïðàâèëèñü â Äåìèäîâêó, ïî Ãíèâàíñêîìó øîññå.

Ìîë÷àíüå — ýòî äàð  ìàøèíå íàêàëÿëèñü ñòðàñòè. ß ïîíèìàþ — âòîðîé ÷àñ êðóæèì ïî äîëèíàì è âçãîðüÿì ìàòóøêè çåìëè, íî åæåìèíóòíûå âîïðîñû: «Ïàïà, à ãäå ìîðå?», çàäîëáàëè. È åùå æåíà íà ïàðó ñ êóìîé, ïîäëèâàþò ìàñëî â îãîíü: «Õîðîøî, ÷òî ñîëíå÷íûå âàííû ïðèíèìàòü íóæíî ïîñëå ÷åòûðåõ âå÷åðà, òàê áû óæå îáãîðåëè». Âñå äðóæíî ñòàëè ùåëêàòü ñåìå÷êè (áëèí, òîëüêî ñàëîí ïî÷èñòèë). Êîãäà ïîïðîñèë ïåðåñòàòü ãàäèòü, îòâåòèëè, ÷òî

òàê îíè óñïîêàèâàþò íåðâû, è ñàìîå ãëàâíîå — ìîë÷àò.

Äîðîãà ïî ïàìÿòè  êàêîé-òî ìîìåíò âïåðåäè îïðåäåëèëñÿ «Ëåêñóñ», ÿ äóìàþ, íå èíà÷å êàê íàì ïî ïóòè, ïðèñòðàèâàåìñÿ — è çà íèìè, íà ÷òî æåíà åõèäíåíüêî: «Êðóòî, åñëè ðåáÿòà â Ñî÷è åäóò». Âäðóã «Ëåêñóñ» îñòàíîâèëñÿ, ïîäúåçæàåì ïîáëèæå, ñèäÿò äâå äåâ÷îíêè, è òî÷íî åäóò â Äåìèäîâêó, â ïðîøëîì ãîäó îòäûõàëè, à ñåé÷àñ äîðîãó âñïîìíèòü ïûòàþòñÿ. ß èì ãîâîðþ, âû âñïîìèíàéòå, ìû çà âàìè â õâîñòå. Íå çíàþ, êàêèì îáðàçîì, íî ñëàâíóþ Äåìèäîâêó ìû êàê-òî óïóñòèëè, òî ëè äåâ÷îíêè íà «Ëåêñóñå» íå òóäà ñâåðíóëè, òî ëè íåò åå âîâñå. Íî ñïóñòÿ åùå ïîëòîðà ÷àñà òðÿñêè ïî óõàáàì, ìû âñå-òàêè óâèäåëè ãðîìàäíûå õîëìû, ùåäðî ïîêðûòûå çåëåíüþ, è áëåñòÿùóþ ãëàäü âîäû.

³äïî÷èíîê ó Êîáëåâî

• vkontakte.ru/event18563280

À êóäà ìû ïîïàëè Íàêîíåö-òî äîáðàëèñü, â Ìîãèëåâêó, íà «Ãîëóáîå îçåðî». Êñòàòè, âúåçä èëè êàê îáúÿñíèëè, ñòîÿíêà òàì ïëàòíàÿ – äåñÿòü ãðèâåí. Áåçîáëà÷íîå íåáî, ñîëíûøêî íàä ãîëîâîé. Îçåðî äåéñòâèòåëüíî ãîëóáîå, íå óñòóïàåò ïî öâåòó íåáó è âîäà ÷èñòåéøàÿ, òåïëàÿ. Âîò òîëüêî ïëÿæ íåìíîãî ïîäêà÷àë. Íåò, íàâåðíîå, îí õîðîø, íî çà äåñÿòêàìè ìàøèí, êîòîðûå â õàîòè÷íîì áåñïîðÿäêå, âûñòðîèëèñü ïðÿìî ó êðîìêè âîäû, êàêòî íå ïðîèçâåë âïå÷àòëåíèÿ. Ìåæäó ìàøèíàìè ïîêðûâàëüöà, è ïîëóãîëûå ðàçíîâîçðàñòíûå òåëà. Òå, êòî ïîñîëèäíåå, ïðèâåçëè ñ ñîáîé ñòîëèêè, ñòóëü÷èêè è ïëÿæíûå çîíòû, öèâèëèçàöèþ, îäíèì ñëîâîì. Ñàìûå æèðíûå ìåñòà, åñòåñòâåííî, óæå çàíÿòû. Ïîýòîìó ìàøèíó òîæå ïðèøëîñü ïîñòàâèòü ïðàêòè÷åñêè âîçëå âîäû, òóò æå êèíóòü ïîêðûâàëî è ìàíãàë. Íàãëîñòü íåñóñâåòíàÿ, à ÷òî äåëàòü, ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ïîëåâîé êóõíè. Ðåáÿòà, êîòîðûå áåðóò ìçäó çà ñòîÿíêó, ïðåäëàãàëè, íî ê íèì èäòè è èäòè. À òàê íà ìåñòå ïîñòà-

• Ñïëàâ Äí³ñòðîì íà êàòàìàðàíàõ â³ä Áàêîòè äî Ëÿäîâî ïðîâîäÿòü 3-8 ñåðïíÿ êëóá ïðàâîñëàâíîãî òóðèçìó "Îäèã³òð³ÿ" ³ òóðêëóá "Ìåðêóð³é". Âàðò³ñòü ó÷àñò³ 650 ãðí. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ (067) 431-11-33 (Ìàðèíà).

Îçåðî äåéñòâèòåëüíî ãîëóáîå. Èç òåïëîé, êàê ïàðíîå ìîëîêî, âîäû âûòàùèòü íå òî ÷òî äåòåé, ñåáÿ íåðåàëüíî

Áàçà â³äïî÷èíêó "dzðî÷êà" ðîçòàøîâàíà íåäàëåêî â³ä öåíòðó ñìò Êîáëåâî. Ïðè áàæàíí³ ìîæíà â³äâ³äàòè àêâàïàðê, òîìó ùî àêâàïàðê "Êîáëåâî" — öå 20 ð³çíîìàí³òíèõ ã³ðîê, ùî ïåðåõîïëþþòü ïîäèõ. ³äâ³äàííÿ ïàðêó òà ³íø³ ðîçâàãè ó âàðò³ñòü íå âõîäÿòü. Âàðò³ñòü äâîì³ñíîãî íîìåðà — 600-650 ãðí. Ñþäè âõîäÿòü: ïðî¿çä êîìôîðòàáåëüíèì àâòîáóñîì, ïðîæèâàííÿ, ñòðàõîâêà. Ãðàô³ê çà¿çä³â: ç 8 ëèïíÿ ïî 26 ñåðïíÿ.

Áîëãàð³ÿ. Çîëîò³ ï³ñêè

• vkontakte.ru/event18032130

Çàïðîøóºìî âñ³õ ïî¿õàòè ç íàìè íà â³äïî÷èíîê ó Áîëãàð³þ. Öå ÷óäîâå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó äóøåþ òà ò³ëîì. Ç äàòàìè áóäåìî âèçíà÷àòèñÿ. Ïëàíóºìî â³äïî÷èíîê ç 28 ëèïíÿ ïî 14 ñåðïíÿ. âèë ìÿñî íà îãîíü, ïîøåë â âîäó, èñêóïàëñÿ, îòðÿõíóëñÿ, ïåðåâåðíóë øàìïóðû, ëåã, ïîçàãîðàë — êëàññ. ×òî èíòåðåñíî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìàíãàë ñòîÿë, ïî ñóòè, ïðÿìî ìåæäó ïîêðûâàëàìè, äûì â ðàçíûå ñòîðîíû, ïåïåë ëåòèò, õîòü áû êòî ñäåëàë çàìå÷àíèå, íåò, íàîáîðîò, ïîäõîäèëè è äàâàëè ñîâåòû. Íàïðèìåð, èç ðàçðÿäà öåííûõ: óãëè, êîãäà ñãîðÿò, ïîñûïàòü ñîëüþ, ÷òîáû äîëüøå îòäàâàëè òåïëî, à ìÿñî ñàõàðîì, òîãäà ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü êðàñè-

âûå ðóìÿíûå êóñî÷êè. Õîòÿ íåò, çàìå÷àíèÿ äåëàëà ìîÿ æåíà. À äåíü, ñóäÿ ïî âñåìó, íå çàäàëñÿ. Ïåðåñîëèë ÿ íå òîëüêî óãëè, íî è ìÿñî, ÷àñòè÷íî îíî îáãîðåëî, à êóøàòü ìîæíî áûë î, òîëüêî îáèëüíî çàïèâàÿ åãî êâàñîì. Íî õîòü äåòè îñòàëèñü äîâîëüíû, âäîâîëü ïîêèñíóâ â îçåðå. È îáðàòíàÿ äîðîãà áûëà íåñðàâíèìî òèõàÿ è ñïîêîéíàÿ, âñå ñïàëè. Êðàñîòà. Íà ñëåäóþùèå âûõîäíûå íàäî áóäåò îïÿòü, êóäà-íèáóäü âûáðàòüñÿ.

Ïî¿çäêà â Ñòåïàøêè

• vkontakte.ru/event17980536

Ïëàíóºòüñÿ ïî¿çäêà â Ñòåïàøêè â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè äí³â. Ïðèáëèçíà âàðò³ñòü ïî¿çäêè, âêëþ÷àþ÷è ïðî¿çä òóäè òà íàçàä, ç îäí³º¿ ëþäèíè íà äîáó – 70 ãðèâåíü. Ïðèºäíóéòåñÿ âñ³ îõî÷³ ãàðíî â³äïî÷èòè. Áóäå ö³êàâî. Ç äàòîþ âè¿çäó áóäåìî âèçíà÷àòèñÿ ðàçîì. Îð³ºíòîâíî — ç äðóãîãî ïî øîñòå ñåðïíÿ.

ГАРЯЧІ ПУТІВКИ. ТУРФІРМИ

R110300

R109556

R109221

R109534

Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñü çà òåë.: (0432) 555 111


RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

31

WWW.20MINUT.UA

 Âèííèöå Ñåðãåé Áàáêèí âïåðâûå ïåë íà âîäå После концертаприродника музыкант рас сказал RIA о скором пополнении в семье и за даче на лето.

КУЛЬТУРА » ñòîð. 18

Â²Í ² ÂÎÍÀ

Ðåäàêòîð ñòîð³íêè ªâà ÒÎÏËÅÑÑ Eva.Topless@ria.ua

À ÿ ìèëîãî óçíàþ ïî ïîõîäêå...

Ñåêñóàëüíèé ãîðîñêîï (íà 12-18 ëèïíÿ) ÎÂÅÍ Íà ëþáîâíîìó ôðîíò³ òèì÷àñîâèé çàòèøîê. Çàðàç ï³äõîäÿùèé ìîìåíò, ùîá ðîç³ðâàòè êîëèøí³ çàñòàð³ë³ ³ îáòÿæóþ÷³ âàñ ñòîñóíêè.

ÒÅËÅÖÜ

Íàñòàëî ë³òî — íàéêðàùèé ÷àñ äëÿ ïðîãóëÿíîê. Çâåðí³òü óâàãó íà ìàíåðó õîäèòè — ³ âè äîâ³äàºòåñÿ ïðî áóäü-ÿêó ëþäèíó äóæå áàãàòî ö³êàâîãî! Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, ùî õîäà — ïåðøèé ³ íàéêðàùèé òåñò íà ìîìåíòàëüíó ä³àãíîñòèêó îñîáèñòîñò³. Õîäüáà áóâຠîáîâ’ÿçêîâà ³ äîâ³ëüíà. Îáîâ’ÿçêîâà — öå êîëè ìè õî÷åìî ñïðàâèòè âðàæåííÿ, äîâ³ëüíà — òàê ìè éäåìî, êîëè íà íàñ í³õòî íå äèâèòüñÿ. Ïðèäèâ³òüñÿ äî ÷îëîâ³êà, ùî ö³êàâèòü âàñ, ³ ñï³ââ³äíåñ³òü ñâî¿ ñïîñòåðåæåííÿ ç äóìêîþ ôðàíöóçüêèõ ó÷åíèõ, ÿê³ äîñë³äæóâàëè 200 ÷îëîâ³ê³â â³ä 20 äî 50 ðîê³â ³ çðîáèëè âèñíîâêè ïðî 90%-èé çá³ã ïñèõîòèïó ³ ìàíåðè õîäèòè.

Â³í — òàêèé, ÿê éîãî õîäà! Ñòð³ìêà. Ëþäèíà ãîñòðîãî ðîçóìó, ìèòòºâèõ ðåàêö³é. Äîáðå çíàº, ÿêà æ³íêà éîìó ïîòð³áíà. ßêùî âè â³äðàçó æ íå ïðîéäåòå ó íüîãî ôåéñ-êîíòðîëü, äàë³ ìîæíà é íå íàìàãàòèñÿ. Ùî, ìîæå, ³ äî êðàùîãî: “ñòð³ìê³” á³ëüøå äóìàþòü ïðî ñåáå, í³æ ïðî ïàðòíåðà. Íåêâàïëèâà. ×îëîâ³ê ñïîê³éíèé ³ íàä³éíèé. Ùîïðàâäà, “äîâãî çàïðÿãດ, ³ ïðèéäåòüñÿ éîãî ï³äãàíÿòè. À öå íåëåãêî: ïëàíè ó íüîãî ðîçïèñàí³ íà ð³ê óïåðåä, ³ â³äìîâëÿºòüñÿ â³í â³ä íèõ âêðàé âàæêî. гâíà àáî çè´çà´îïîä³áíà. Çâåðí³òü óâàãó íà òðàºêòîð³þ ðóõó îá’ºêòà. ßêùî éäå ð³âíî — ö³ëåñ-

ïðÿìîâàíèé. ×èì ñèëüí³øå ïåòëÿº, òèì á³ëüøå õàîñó â ãîëîâ³. “Âðîçâàëî÷êó”. Ñàìîâäîâîëåíèé, áåçöåðåìîííèé, ùî íå â쳺 îáìåæóâàòè ñåáå â çàäîâîëåííÿõ. Øâèäøå çà âñå, ëþáèòåëü ïî¿ñòè. Øèðîêèé êðîê. Íàòóðà â³äêðèòà, äîâ³ðëèâà. ßêùî â³í ùå ïðè öüîìó ðîçìàõóº ðóêàìè íà 180 ãðàäóñ³â — áåçïîñåðåäí³é, «ðóáàõà-ïàðåíü». Äð³áí³ êðîêè. Äð³á’ÿçêîâèé, ó¿äëèâèé ïåäàíò. Äîáðå ðàõóº — ó òîìó ÷èñë³ é ñê³ëüêè ãðîøåé â³í âèòðàòèâ íà äàìó ñåðöÿ. Øàðêຠíîãàìè. ßêùî ÷îëîâ³ê, íàáëèæàþ÷èñü äî âàñ, âîëî÷å íîãè ïî çåìë³, ÿê ä³äîê, — éîìó íå õî÷åòüñÿ ìàòè ç âàìè ñïðàâó, âè âæå çàçäàëåã³äü éîìó íàáðèäëè. Øàðêàþ÷³ êðîêè — ñèìïòîì ãëèáîêî¿ íóäüãè. Ç íàõèëîì óïåðåä. ×èì á³ëüøå íàõèë, òèì âèùà ñõèëüí³ñòü ïîðèíàòè â ðåàëüí³ ³ âèãàäàí³ ïðîáëåìè. ßêùî ÷îëîâ³ê ãîðáèòüñÿ — â³í íåâïåâíåíèé ó ñâî¿é ïðèâàáëèâîñò³, ÿêùî âòÿãóº ãîëîâó â ïëå÷³ — ÷åêຠâ³ä äîë³ íåñïîä³âàíî¿ “öåãëè íà ãîëîâó”. Ç ãîðäî ï³äíÿòîþ ãîëîâîþ. Öåé õî÷å äîäàòè ñîá³ çíà÷èìîñò³ â î÷àõ îòî÷óþ÷èõ àáî... çðîñòó, ÿêùî â³í íåâèñîêèé. Ñòðèáó÷à. ×îëîâ³ê, ùî ïåðåñêàêóº ê³ëüêà ñõîä³â, ï³äí³ìàþ÷èñü ïî íèõ, — åãîöåíòðèê, ³íôàíòèëüíèé, çàïàëüíèé.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА — Хода і рухи рук — це дві непідвласні контро) лю мозку деталі, які є відбиттям нашого на) строю. Є ціла наука фізіогноміка, яка навчає за зовнішністю, і особливо за обличчям, суди) ти про внутрішні якості людини, робити висно) вок про її характер. Ìèõàéëî Знавці людської натури кажуть, що досить про) Ãóð³í (37) стежити за жестикуляцією людини, за її ходою, àíäðîëîã-ñåêñîïàòîëîã поставою і рухами тіла, щоб зробити достатні îáëàñíîãî Öåíòðó висновки про її характер і темперамент. ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿

Âçàºìèíè îá³öÿþòü áóòè ïðîñòî ÷óäîâèìè. Ó â³âòîðîê íå ÷³ïëÿéòåñÿ ÷åðåç äð³áíèö³ ³ íå âèìàãàéòå çàíàäòî áàãàòî â³ä êîõàíèõ. Òàêîþ ïîâåä³íêîþ âè çàáåçïå÷èòå ñîá³ ëîÿëüí³ñòü äî âàñ íà ³íø³ äí³ òèæíÿ.

Òàíöþþ÷à. ³í ìîæå âèÿâèòèñÿ íåïîñò³éíèì, ñõèëüíèì äî çì³íè âðàæåíü â³òðîãîíîì. Ñêðàäëèâà. Îáåðåæíèé, íåäîâ³ðëèâèé, ùî óíèêຠâ³äïîâ³äàëüíîñò³. ßêùî â³í ÷àñ â³ä ÷àñó çàäêóº — ï³äñòóïíèé ³íòðèãàí. Íà íàï³âç³ãíóòèõ íîãàõ. ßêùî ò³ëüêè â íüîãî íå õâîð³ íîãè, öå íåâïåâíåíà, çàìêíóòà, ñîðîìëèâà ëþäèíà. Ðóêè â êèøåíÿõ. Ïîòàéëèâèé, êðèòè÷íî íàëàøòîâàíèé ñêåïòèê, ùî ëþáèòü ïðèäóøóâàòè ³íøèõ. Íåñïîê³éíà. ×îëîâ³ê, ùî îãëÿäàºòüñÿ íà âñ³ áîêè, äóæå â³äïîâ³äàëüíèé. Â³í — ñïðàâæí³é “êîíòðîëåð”, ÿêèé çâèê ãåòü óñå ïåðåâ³ðÿòè. ßêùî â³í íå äèâèòüñÿ, à îçèðàºòüñÿ — ÷îëîâ³ê íåâïåâíåíèé àáî â ÷îìóñü ïðîâèíåíèé. Æóðàâëèíà. ³í í³áè ïëèâå — ïîâ³ëüíî ³ ãîðäîâèòî. Æîâ÷íèé, æîðñòîêèé òèï. Ó êàð’ºð³ äîñÿãຠâèñîò, àëå çà ñïèíîþ òàêèõ “æóðàâë³â” ÷àñòî ñòîÿòü çàíåäáàí³ äðóæèíè. ²äåàëüíà. ³äïîâ³äàëüíèé, óñï³øíèé ÷îëîâ³ê, ùî â³äáóâñÿ, çâè÷àéíî õîäèòü áåç ÿñêðàâî âèðàæåíèõ âàä: ó íüîãî ïðÿìà ñïèíà, ð³âí³, çàê³í÷åí³ ðóõè, ïîì³ðí³ çìàõè ðóê ó òàêò õîäüá³, à ïîãëÿä ñïðÿìîâàíèé óïåðåä.

Ƴíîê âèêàçóº ï³äáîð³ääÿ À îò ÷îëîâ³êàì ó÷åí³ ðåêîìåíäóþòü ïðè ïåðøîìó çíàéîìñòâ³ ³ç ïðåäñòàâíèöåþ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ çâåðòàòè óâàãó, ó ïåðøó ÷åðãó, íà ¿¿ ï³äáîð³ääÿ. Ñàìå öÿ ÷àñòèíà îáëè÷÷ÿ ìîæå ïîâ³äàòè ïðî ìîðàëüíó ñò³éê³ñòü ïîòåíö³éíî¿ ñóïóòíèö³ æèòòÿ. Ãðóïà àìåðèêàíñüêèõ ôàõ³âö³â ³ç ÷îòèðüîõ ð³çíèõ óí³âåðñèòåò³â ïðîâåëà äîñë³äæåííÿ çà ó÷àñòþ ìîëîäèõ æ³íîê. ¯ì áóëî çàïðîïîíîâàíî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ àíêåòè, ùî äîçâîëÿº âñòàíîâèòè, íàñê³ëüêè àêòèâíà ó ñåêñóàëüíîìó ïëàí³ êîæíà ç îïèòàíèõ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ Ñåðåäà - äåíü, ïîâíèé ð³çíîìàí³òíèõ ïîä³é. Íå âòðà÷àéòå ïèëüíîñò³, ùîá íå âòðàòèòè êîõàííÿ. Ó ÷åòâåð ìîæå ç’ÿâèòèñÿ øàíñ ïîâåðíóòè çàãóáëåí³ ïî÷óòòÿ.

ÐÀÊ Îäíå ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü öå âçàºìèíè ç êîõàíîþ ëþäèíîþ. Ó âàøèõ ñèëàõ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè ³ ïðîòèð³÷÷ÿ, ÿê³ çàòüìàðþþòü âàøå æèòòÿ ³ âèêëèêàþòü ó âàñ ³ ó ïàðòíåðà òðèâîãó.

ËÅ ³äñòîðîíåí³ñòü ó ñòîñóíêàõ ç êîõàíîþ ëþäèíîþ ïîñòóïîâî áóäå çíèêàòè. Âè â³ä÷óºòå, íàñê³ëüêè âè äîðîã³ îäíå îäíîìó, ³ çíîâó çíàéäåòå âçàºìîðîçóì³ííÿ.

IJÂÀ Ïî÷àòîê òèæíÿ áóäå áåçõìàðíèì, òîìó ïðîâåä³òü â³âòîðîê ïîðó÷ ³ç êîõàíîþ ëþäèíîþ. Ó ÷åòâåð çáåðåæ³òü ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, íå äîçâîëÿéòå ñåáå êðèâäèòè.

ÒÅÐÅÇÈ

Ó ðåçóëüòàò³ âèÿâèëîñÿ, ùî æ³íêè ç âåëèêèì ï³äáîð³ääÿì ÷àñò³øå ì³íÿþòü ñòàòåâèõ ïàðòíåð³â, í³æ ò³ äàìè, ó ÿêèõ öÿ ÷àñòèíà îáëè÷÷ÿ ñêðîìí³øèõ ðîçì³ð³â. Íà ô³ç³îëîã³÷íîìó ð³âí³ öå ïîÿñíþºòüñÿ äîñèòü ïðîñòî. Ó æ³íîê ç âåëèêèì ï³äáîð³ääÿì ï³äâèùåíèé ð³âåíü ÷îëîâ³÷îãî ãîðìîíó òåñòîñòåðîíó. Ñàìå òîìó âîíè íå ò³ëüêè âåäóòü àêòèâíå ñåêñóàëüíå æèòòÿ, àëå é ñõèëüí³ äî ïîäðóæíüî¿ íåâ³ðíîñò³. ϳäñâ³äîìî ÷îëîâ³êè â³ä÷óâàþòü, ùî òàê³ æ³íêè íàâðÿä ÷è áóäóòü íàä³éíèìè ñóïóòíèöÿìè æèòòÿ ³ â³ääàþòü ïåðåâàãó æ³íêàì ç á³ëüø í³æíèì ï³äáîð³ääÿì. Öå, äî ðå÷³, ï³äòâåðäèëî â³äïîâ³äíå îïèòóâàííÿ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿ ñòàò³. P. S. Òàê ùî áóäüòå óâàæí³ø³, ³ ïðè ïåâíèõ çíàííÿõ âè ö³ëêîì çìîæåòå, íå çàãëÿäàþ÷è â ãîëîâó äî ëþäèíè, ò³ëüêè çà çîâí³øí³ñòþ ³ çîâí³øí³õ ïðîÿâàõ âèçíà÷èòè, ùî ïîòåíö³éíèé ïàðòíåð ³ç ñåáå ïðåäñòàâëÿº.

Ó âàñ áóäå ìàëî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá ïðèä³ëèòè äîñèòü óâàãè áëèçüê³é ëþäèí³. Ïîñòàðàéòåñÿ íå ïðîÿâëÿòè íåîá´ðóíòîâàí³ ðåâíîù³ - öå ó âàñ, ìîæëèâî, çàãîâîðèòü åãî¿çì.

ÑÊÎÐϲÎÍ Öüîãî òèæíÿ âàøèì äåâ³çîì áóäå âèñë³â: “Á³ëüøå ðîçóìó ³ ìåíøå åìîö³é”. Î÷³êóéòå ùàñëèâîãî âèïàäêó àáî òàºìíîãî çíàêó, ÿêèé äîïîìîæå âèð³øèòè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ, ³ âíåñòè ãàðìîí³þ ó âçàºìèíè.

ÑÒвËÅÖÜ Òèì, õòî áàæຠïîæèòè äëÿ ñåáå, ïðèéäåòüñÿ çìåíøèòè ðîáî÷èé çàïàë, ³íàêøå çóñòð³÷³ ç êîõàíîþ ëþäèíîþ âèÿâëÿòüñÿ íå íàñò³ëüêè ÷àñòèìè, ÿê õîò³ëîñÿ á âàì îáîì.

ÊÎÇÅвà Äàéòå âîëþ ñâî¿ì ïî÷óòòÿì ³ áàæàííÿì, àëå íå ñòâîðþéòå ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ïðèâîäó äëÿ ðåâíîù³â, ³íàêøå ìîæåòå íåïðèºìíî ñïàíòåëè÷èòè êîõàíó ëþäèíó òàêîþ îðèã³íàëüí³ñòþ.

ÂÎÄÎË²É ßêùî âè â³ä÷óºòå, ùî çðîáèëè ïîìèëêó ñòîñîâíî êîõàíî¿ ëþäèíè, âèêëè÷òå íà äîïîìîãó âñþ ñâîþ ÷àð³âí³ñòü. ² òîä³ ïàðòíåð çàáóäå ïðî âñå íà ñâ³ò³. Íó àáî, ÿê ì³í³ìóì, ïðî âàøó ïîìèëêó.

ÐÈÁÈ Áóäüòå ñïîê³éí³ø³, íå ñìèêàéòå êîõàíó ëþäèíó ÷åðåç äð³áíèö³. ×àñó äëÿ çóñòð³÷åé ³ ïîáà÷åíü áóäå ö³ëêîì äîñòàòíüî, àëå íå âàðòî òðèíüêàòè éîãî. Âèêîíóéòå äàí³ îá³öÿíêè, òîìó ùî íàñë³äêè ìîæóòü áóòè ñóìíèìè.

ВЕСІЛЛЯ. СВЯТА

R110221 R109809

R110133

R110133

Ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè çâåðòàéòåñü çà òåë.: (0432) 555 111


ÀÍÎÍÑ 32 WWW.20MINUT.UA

Êîæåí, õòî êóïèâ êâàðòèðó ÷è ìàøèíó — ïîÿñíþâàòèìå, äå âçÿâ ãðîø³

Не пояснив – уже з наступного місяця отримай арешт коштів без рішення суду (“до з’ясування їх походження”) та передачу справи до податкової міліції. АНАЛІТИКА » с. 3

RIA ¹27, 7 ëèïíÿ 2010

ОВЕН

Êîíêóðñ «Ì³ñ RIA» – 2010

На этой неделе сформули$ руйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению. Все само устроится так, как нужно.

Ìàðèíà, 28 ðîê³â ß — óñï³øíèé þðèñò, êîõàíà äðóæèíà ³ ìàòóñÿ ÷àð³âíî¿ äîíå÷êè. Ëþáëþ ëþäåé ³ âîíè ìåí³ â³äïîâ³äàþòü âçàºìí³ñòþ. Æèâó é â³ðþ, ùî êîæíèé íîâèé äåíü ïðèíåñå ìåí³ ùî-íåáóäü äîáðå é ãàðíå, ³ öüîãî ÿ áàæàþ óñ³ì.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь раскрыть творческий потенциал. Вам необходимо научиться настойчивее отстаивать планы.

ÊÎÆÍÀ ²ÍÍÈ×ÀÍÊÀ ÌÎÆÅ ÂÇßÒÈ Ó×ÀÑÒÜ Ó ÊÎÍÊÓÐѲ Íàäñèëàéòå ñâîº ôîòî òà êîðîòêó ðîçïîâ³äü ïðî ñåáå íà e-mail: miss@ria.ua. Çàïðîøåííÿ äî êîíêóðñó «Ì³ñ RIA» – 2010 ³ áåçêîøòîâíó ïðîôåñ³éíó ôîòîñåñ³þ â³ä Positive Studio îòðèìàþòü íàéâðîäëèâ³ø³ ó÷àñíèö³.

Жартує команда КВН «Неизвестный исполнитель» Некоторые считают, что наша команда из преиспод) ней. Все верно – мы учимся в политехе...

Su Do Ku

***

Сериал “Спеши любить”. Теперь в главной роли с Еленой Берковой.

4 8

***

Вчера сомалийские пираты захватили катер ”Ляля Ра) тушна”. — Цыгане, цыгане! – крича) ла пьяная дружка...

3

***

Организатор лазерного шоу на «Колизее» — дже) дайское агентство «Оби ван Кеноби».

3 6

8 4 2

7 6

1 6

Маленькие трудности легко отступят под вашим напором, а более серьезные только раззадорят ваш боевой пыл.

Ôîòîñåñ³ÿ â³ä

9

1

ЛЕВ

âóë.Êîçèöüêîãî, 32, îô. 7 òåë.57-55-50, 067 762-46-80

1

7

Вероятны разногласия с партнерами. Преодолев их, вы можете получить многообеща$ ющие предложения в бизнесе.

РАК

2 6

БЛИЗНЕЦЫ

Расположение звезд даст вам возможность проявить свои лучшие качества. Постарай$ тесь завершить начатые дела.

9 3 4 5 9 2 7

ДЕВА

Хорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали определенные трудности.

ВЕСЫ

Вам необходимы покой и тишина для понимания себя и самопознания. Вероятно продвижение по службе.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

***

— Хлопці, я пішов у магазин по пиво! — Да прибудет с тобой ППС!

Правила головоломки Su Do Ku

Опытный дальтоник сложил кубик Рубика за 12 секунд.

***

В элитной новостройке на «Подолье» так и не потеря) ла девственность розетка советского типа.

СКОРПИОН

Ответы №26 1 5 8 3 4 7 2 9 6

9 6 3 5 8 2 1 4 7

4 2 7 9 1 6 5 8 3

5 7 1 6 3 8 4 2 9

2 8 4 7 5 9 3 6 1

6 3 9 1 2 4 7 5 8

3 1 2 8 9 5 6 7 4

7 9 5 4 6 3 8 1 2

8 4 6 2 7 1 9 3 5

Ôîòî: Äåíèñà Äîðîøà

Заполните все клеточки так, чтобы в каждой стро ке, в каждой колонке и в каждом блоке, выделен ном жирными линиями, со держались все цифры от 1 до 9. При этом каждая из этих цифр может присут ствовать в каждой строке, каждой колонке и каждом блоке только один раз.

***

***

— Тарас, ты куда собрал) ся? — На рыбалку. — А почему без удочек? — Так ведь нерест!

***

В «Айс Авеню» лед начали поливать «Ленором». Те) перь падать намного мягче.

***

— Чо ходишь как в воду опущенный? — Скорее, как к экзаменам не допущенный…

***

Именно сейчас на стадионе винницкая «Нива» играет про) тив Горностаевки. Дорогие зрители, что вы здесь делае) те? (Там намного смешнее!!!)

***

В плавательный бассейн втекает 400 литров воды, а вытекает 405 литров! Вопрос: есть ли совесть у спортсменовпловцов?

Погода в Україні

***

Утренний звонок: — Серeга, мы вчера пиво пили? — Пили... — А водку? — Пили... — А когда водка закончилась, пили авиационное топливо? — Пили... — Не ходи в туалет, я тебе из Токио звоню!..

***

А вы слышали когданибудь о методе "сухой стирки"? Это когда

СТРЕЛЕЦ

Будьте предусмотритель$ нее, держите себя в руках — и тогда вам не придется раскаиваться в своих поступках.

КОЗЕРОГ

ПОСМІХНИСЬ — Ты температуру мерял? — Нет еще. Сейчас. Беру градусник. Иду курить. — Ты что!? Не кури градусник!

Может появиться шанс продвинуться по карьер$ ной лестнице. Появится немало способов добиться желаемого.

из корзины с грязной одеждой достается чтонибудь самое чистое!

***

— А я в Крым езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фотографий с обезьян кой! Когда я их дома ставлю в ряд, то реально вижу, как она стареет!..

***

За столом: — Ну, тамаду мы выбрали, осталось выбрать аналитика. — ??? И что он будет делать? — Он будет проверять, А НАЛИ ТО ЛИ у всех...

Все идет благополучно, если не считать одной незначительной, но неприятной штуки, и имя ей — лень.

ВОДОЛЕЙ

Неделя особенно хороша для творчества. Вы сможете изменить мир вокруг себя.

РЫБЫ

Работа не потребует от вас излишнего напряжения, появится возможность чаще бывать дома.

КОКТЕЙЛЬ +18 +28

+18 +19 +14 +24 +15 +16 +16 +20

+18 +29

+20 +23 +17 +28

+21 +28

+20 +28

Голубой океан Погода у м. Вінниці ÑÅÐÅÄÀ, 7 ëèïíÿ +18 +20 0 Ñ +22 +23 0 Ñ ×ÅÒÂÅÐ, 8 ëèïíÿ +15 +17 0 Ñ +20 +23 0 Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ëèïíÿ +18 +20 0Ñ +21 +24 0Ñ ÑÓÁÎÒÀ, 10 ëèïíÿ +19 +21 0 Ñ +21 +25 0 Ñ

Èíãðåäèåíòû: 40 ìë Becherovka ("Áåõåðîâêà") 20 ìë ëèê¸ðà "Ãîëóáîé Êþðàñàî" (Áëþ Êþðàñàî, Blue Curacao) 150 ìë íàïèòêà Top Topic êîëîòûé ë¸ä Ïàâåë, 37

Íó, âñå! Òåïåð âàø çàä ìîæå íå áîÿòèñÿ öèõ ñòðàøíèõ ÃÌÎ :) Îëåêñàíäð Öîïà, tsap@mail.ru ×åêàºìî íà âàø³ ö³êàâ³ ôîòî çà àäðåñîþ maxzotov@gmail.com

RIA_Vinnytsya  
RIA_Vinnytsya  

RIA_Vinnytsya

Advertisement