Page 1

Opieka plus praca – to się opłaca!

Analiza ankiet badających preferencje pracowników w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Spis treści METODOLOGIA BADANIA ................................................................................................................................................ 2 CELE BADANIA .............................................................................................................................................................................. 2 STRUKTURA ARKUSZA ANKIETOWEGO............................................................................................................................................ 2 FORMA I TREŚĆ ANKIETY ............................................................................................................................................................... 2 MATRYCA LOGICZNA .................................................................................................................................................................... 3 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ ........................................................................................................................................ 3 ARKUSZ BADAWCZY .......................................................................................................................................................... 6 ANALIZA WYNIKOWA ANKIET ANKIET – PYTANIA ZAMKNIĘTE. ......................................................................................... 12 ANALIZA PROCENTOWA ANKIET A NKIET – PYTANIA ZAMKNIĘTE. .................................................................................... 32 ANALIZA ANKIET - PYTANIA OTWARTE. .................................................................................................................... 52

Opracował: Lucjan Brudzyński


Metodologia badania Niniejsze badanie preferencji zawodowych związanych z aspektami godzenia życia rodzinnego polegać będzie na wywiadzie pisemnym, w którym kluczową rolę odgrywać będzie arkusz ankietowy oraz interpretacja matrycy logicznej pytań. Arkusz ankietowy ma charakter bezosobowy oraz zawiera ustandaryzowane pytania. Układ pytań i ich kolejność nie tylko ułatwiają opracowanie danych, ale oddziaływają w określony sposób na respondenta, skłaniając go do refleksji nad problemami, podjętymi w badaniu. Zaś zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja bardziej szczerym odpowiedziom respondentów. Badanie ma charakter środowiskowy, audytoryjny i będzie prowadzone w oparciu o rozdawane arkusze ankietowe wśród odbiorców PIR MSP w Gdańsku.

Cele badania Podstawowym celem badania jest uzyskanie informacji na temat preferencji respondentów w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym. W szczególności badanie ma udzielić informacji dotyczących najistotniejszych utrudnień w powyższym zakresie, tak aby na podstawie opracowanych wyników badania można było przygotować skonkretyzowane i możliwe do zastosowania rozwiązania prawne (umowne) w aspekcie uelastyczniania stosunku pracy (zatrudnienia).

ankietowego Struktura arkusza ankiet owego Ankieta składa się z następujących elementów części: a) Informacja o instytucji badającej (PIR), b) Informacji o celu, jakiemu służy ankieta, c) Metryki – zbierającej dane o respondencie w kontekście określenia grupy pracowniczej, d) Pytań dotyczących aspektów zawodowych życia respondenta, e) Pytań dotyczących aspektów rodzinnych życia respondenta, f) Instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety. Arkusz ankietowy zawiera 20 pytań zamkniętych i 15 pytań otwartych. Układ pytań zawartych w arkuszu ankietowym ma charakter funkcjonalny. Wypełnienie ankiety pozwala jednocześnie zbadać kluczowe preferencje respondenta w odniesieniu do jego życia rodzinnego i zawodowego oraz implikacji udzielonych odpowiedzi (za pomocą matrycy logicznej).

Forma Forma i treść ankiety Forma i treść arkusza ankietowego uwzględniają potrzebę badawczą wynikającą z konieczności realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Opieka plus praca – to się opłaca!“ oraz właściwości potencjalnych respondentów, w tym stopień dojrzałości intelektualnej. Stawiane w arkuszu ankietowym pytania: a) są rzeczowe, tj. sformułowane na podstawie znajomości problemów, których dotyczą, b) są sformowane tak, aby można było udzielić na nie wiarygodnej odpowiedzi,


c) d) e) f)

są w pełni anonimowe – nie dotyczą takich kwestii, które mogłyby ujawnić osobę respondenta, umożliwiają uzyskiwanie danych obiektywnych, porównywalnych i sprawdzalnych, nie są sugestywne, dwuznaczne, ułożone w ciągu logicznym.

Matryca logiczna Pytania zamknięte umieszczone w arkuszu ankietowym wzajemnie się uzupełniają i dają możliwość sprawdzenia krzyżowego, tj. odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące aspektów życia zawodowego respondenta implikuje odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące życia rodzinnego respondenta, pytanie drugie w tej materii implikuje odpowiedź na pytanie drugie, itd. Pytania otwarte umieszczone w arkuszu ankietowym dają możliwość wypowiedzi respondenta na temat jego preferencji w zakresie objętym badaniem. Wypowiedź w tej części ankiety wskazywać będzie na poziom świadomości zawodowej i rodzinnej respondenta.

prób róby badawczej ej Charakterystyka p róby badawcz Ankietę przeprowadzono wśród 200 respondentów wskazanych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą w Gdańsku. Na owe 200 osób składają się 160 dwie kobiety i 40 mężczyzn, zatrudnionych w województwie pomorskim w mikro i małych przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku. Ankiety do analizy przygotowano w ten sposób, że pierwszych 160 pochodzi od kobiet zaś ostatnich 40 od mężczyzn. Rozkład próby badawczej ze względu na miejsce pracy obrazuje wykres:


Rozkład próby badawczej ze względu na miejsce zamieszkania obrazuje wykres:

Rozkład próby badawczej ze względu na staż pracy obrazuje wykres:


Rozkład próby badawczej ze względu na wielkość zakładu pracy obrazuje wykres:

Rozkład próby badawczej ze względu na branżę obrazuje wykres:


Arkusz badawczy Arkusze badawcze zostały dookreślone płciowo. Poniżej przedstawiony arkusz badawczy został opracowany dla kobiet. Arkusz dla mężczyzn zawierał analogiczne pytania przedstawione w semantycznej wersji męskiej. KOBIETA

NR ANKIETY:

Opieka plus praca – to się opłaca! Ankieta badająca preferencje w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego Szanowna Pani, oddajemy w Pani ręce ankietę, której celem jest lepsze zrozumienie sytuacji pracowniczej osób zatrudnionych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach województwa pomorskiego. Na podstawie uzyskanych wyników, których jakość zależy od Pani podejścia do kwestii wypełnienia ankiety, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw wraz z Regionem Gdańskim NSZZ Solidarność przygotują skonkretyzowane rozwiązania w zakresie lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników. Mamy nadzieję, że wspólnie, przy Pani udziale, uda się nam osiągnąć ten cel. Dlatego uprzejmie prosimy o poświecenie kilkunastu minut na udzielenie odpowiedzi. Zapewniamy, że ankieta ma charakter w pełni anonimowy – ekspert dokonujący analizy ankiet w żaden sposób nie jest i nie będzie w stanie uzyskać jakichkolwiek personalizujących informacji na temat osoby biorącej udział w badaniu. Ankieta zawiera 35 pytań. 20 pierwszych pytań ma charakter zamknięty – prosimy o wybór jednej odpowiedzi i zaznaczenie jej w sposób niebudzący wątpliwości (np. zakreślenie w koło, podkreślenie). Kolejnych 15 pytań ma charakter otwarty – prosimy o swobodne udzielenie odpowiedzi zgodnie z Pani poglądem na wskazany temat.

Pytania 1. Czy trudno jest Pani pogodzić aktywność zawodową z życiem rodzinnym? a) tak b) raczej tak c) raczej nie


d) nie e) trudno powiedzieć 2. Jaki aspekt pracy sprawia Pani największe trudności w odniesieniu do obowiązków rodzinnych? a) b) c) d) e)

sztywno określony czas pracy oddalenie zakładu pracy od miejsca zamieszkania konieczność wykonywania pracy u pracodawcy konieczność raportowania z postępów pracy uzależnienie wynagrodzenia od czasu pracy

3. Ile czasu dziennie Pani pracuje? a) b) c) d) e)

poniżej 8 godzin 8 godzin powyżej 8 godzin w zależności od potrzeb pracodawcy pracuję na akord

4. Gdyby mogła Pani ustalić swój czas pracy swobodnie, to byłoby to: a) sztywny czas pracy (8 godzin dziennie w określonych godzinach rozpoczęcia i zakończenia) b) elastyczny czas pracy (8 godzin dziennie w ramach 12 godzin otwarcia zakładu pracy) c) przerywany czas pracy (8 godzin dziennie w dni, kiedy jest potrzeba wykonania pracy) d) nienormowany czas pracy (tyle godzin ile potrzeba na wykonanie pracy) e) jest mi to obojętne 5. Ile czasu poświęca Pani na dojazdy z i do pracy? a) b) c) d)

do 10 minut do 30 minut do 60 minut powyżej godziny

6. Gdyby mogła Pani swobodnie ustalić swoje miejsce pracy, to byłby to:


a) b) c) d) e)

obecny zakład pracy zakład w miejscowości, w której mieszkam zakład w bliskim sąsiedztwie możliwość pracy w domu jest mi to obojętne

7. Czy Pani praca jest? a) jasno i precyzyjnie określona (zawsze ten sam zakres zadań) b) jasno, lecz nieprecyzyjnie określona (zakres zadań się często zmienia) c) niejasno, lecz precyzyjnie określona (wykonuję zadania w danym momencie wskazane) d) niejasno i nieprecyzyjnie określona (nie wiem, co mnie czeka każdego dnia) 8. Gdyby mogła Pani swobodnie określić swoje zadania, to byłby to: a) b) c) d)

sprecyzowany zakres zadań (lista czynności) rodzajowo określony zakres zadań w danym obszarze pracy jedynie zaznaczenie moich umiejętności jest mi to obojętne

9. Obecnie wyniki Pani pracy są? a) b) c) d) e)

na bieżąco kontrolowane sprawdzane i odbierane codziennie niesprawdzane i odbierane codziennie niesprawdzane i nieodbierane codziennie niekontrolowane

10. Gdyby mogła Pani samodzielnie określić sposób odbioru Pani pracy to byłoby to: a) b) c) d) e)

po każdym wykonaniu zadania codziennie z dokładnym określeniem ilości i jakości codziennie z określeniem ilości codziennie z określeniem, jakości nie musiałaby być sprawdzana (moja praca nie potrzebuje nadzoru)


11. Pani obecne wynagrodzenie zależy: a) b) c) d) e)

całkowicie od czasu wykonywania pracy w większej części od czasu wykonywania pracy w równej części od czasu i ilości pracy w większej części do ilości wykonywanych zadań (produktów, sprzedaży) całkowicie od ilości wykonanych zadań (produktów, sprzedaży)

12. Gdyby mogła Pani samodzielnie określić składniki swojego wynagrodzenia to składałoby się: a) jedynie z pensji (zawsze tyle samo, niezależnie od sytuacji zakładu pracy) b) w zasadniczej większości z pensji i niewielkiej premii (premia, jako udział w zysku zakładu) c) w równej części z pensji i premii (wynagrodzenie zależne od rentowności zakładu pracy) d) w zasadniczej większości z premii i niewielkiej pensji (wynagrodzenie zależne od sytuacji zakładu pracy) e) całkowicie z prowizji od wykonanych zadań, produktów lub sprzedaży (akord) 13. Czy posiada Pani dzieci lub osoby wymagające opieki? a) tak b) nie 14. Jaką część czasu wolnego od pracy i odpoczynku poświęca Pani na wykonywanie obowiązków domowych? a) b) c) d) e)

nie poświęcam na to czasu w ogóle mniej niż połowę czasu wolnego mniej więcej połowę czasu wolnego więcej niż połowę czasu wolnego cały czas wolny

15. Czy byłaby Pani skłonna do przeprowadzki w związku z pracą? a) to niemożliwe b) nie rozważałam tego c) dopuszczam taką możliwość


d) oczywiście 16. Czy ze względu na osoby bliskie (wymagające opieki) musi Pani być z nimi w kontakcie? a) b) c) d) e)

ciągłym codziennie raz na dobę raz na kilka dni nie dotyczy mnie ta kwestia

17. Jaki procent przychodów domowych stanowi Pani wynagrodzenie? a) b) c) d) e)

prawie 0% mniej niż połowa połowa więcej niż połowa prawie 100%

18. Z jakich urządzeń komunikacji zdalnej najczęściej Pani korzysta? a) b) c) d) e)

telefon Internet (poczta elektroniczna; komunikatory, skype itp.) faks kurier poczta

19. Czy lubi Pani pracować w zespole? a) b) c) d)

jestem indywidualistką mogę pracować w niewielkiej grupie mogę pracować w każdej grupie lubię stanowić cześć dużego zespołu

20. W jaki sposób pogłębia Pani swoje umiejętności lub wiedzę związaną z pracą? a) b) c) d)

szkolenia podejmowanie wyzwań przebranżowienie rozwój w ramach firmy


21. Czy jest Pani zadowolona z obecnej sytuacji zawodowej? 22. Co ułatwiłoby Pani godzenie życia zawodowego z rodzinnym? 23. Jakie działania podejmuje Pani, aby lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym? 24. Proszę opisać formę zatrudnienia, jaka najbardziej by Pani odpowiadała. 25. Czy, a jeśli tak, to ile czasu przeznacza Pani na własny rozwój zawodowy? 26. Co stanowi podstawową barierę w Pani rozwoju zawodowym? 27. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób planuje Pani swój rozwój zawodowy? 28. W jaki sposób na Pani plany rozwojowe wpływa pracodawcą? 29. Czy, a jeśli tak, to jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pani od pracodawcy? 30. W jaki sposób utrzymuje Pani kontakt z pracodawcą w trakcie urlopu, choroby, opieki? 31. Jakie ma Pani możliwości decyzyjne (co podlega Pani decyzji) w zakresie normowania pracy? 32. Jakie są Pani oczekiwania finansowe? 33. Na jakich warunkach byłaby Pani gotowa świadczyć pracę podczas urlopu wychowawczego? 34. W jaki sposób chciałaby Pani pracować (norma czasu, miejsce, nadzór)? 35. Czy potrzebuje Pani odbioru swojej pracy (raportowania, skwitowania)?

Metryka Miejsce pracy: wieś / miasto do 20 tyś. mieszkańców / miasto do 100 tyś. mieszkańców / Aglomeracja Trójmiejska Miejsce zamieszkania: wieś / miasto do 20 tyś. mieszkańców / miasto do 100 tyś. mieszkańców / Aglomeracja Trójmiejska Staż pracy (łącznie z praktykami): do 2 lat / do 10 lat / do 20 lat / do 30 lat / do 40 lat / powyżej 40 lat Wielkość zakładu pracy: mniej niż 10 osób / do 50 osób / do 250 osób / powyżej 250 osób Branża: produkcja / handel / usługi


Analiza wynikowa ankiet – pytania zamknięte. zamknięte . Na pytanie pierwsze odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe twierdzącej odpowiedzi udzieliły 52 osoby (10 tak, 42 raczej tak), przeczącej 127 (46 raczej nie i 83 nie), osób niemogących określić stopnia trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym było 19.


Na pytanie drugie odpowiedziało 199 osób: 159 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące aspektów pracy sprawiających trudności w zakresie godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych: - 72 osoby wskazały sztywno określony czas pracy (etat), - 71 osób wskazało oddalenie zakładu pracy od miejsca zamieszkania (dojazdy), - 16 osób wskazało konieczność wykonywania pracy u pracodawcy (miejsce), - 8 osób wskazało konieczność raportowania z postępów pracy (nadzór), - 31 osoby wskazały uzależnienie wynagrodzenia od czasu pracy (dozór).


Na pytanie trzecie odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące czasu pracy: - 27 osób wskazało że pracuje poniżej 8 godzin dziennie, - 96 pracuje 8 godzin dziennie (etat), - 45 osób pracuje ponad 8 godzin dziennie, - 27 osób pracuje w zależności od potrzeb pracodawcy a tylko 5 na akord (w zależności od ilości potrzebnej pracy).


Na pytanie czwarte odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie o indywidualne optymalne ułożenie czasu pracy: - 51 osób wybrało sztywny czas pracy (od – do), - 57 osób pracy wybrało elastyczny czas pracy (we wskazanym zakresie godzinowym), - 15 osób wybrało przerywany czas pracy (pracę z okresami przerw), - 53 osoby wskazały na nienormowany czas pracy (pracę w czasie niezbędnym do jej wykonania), - 24 osobom jest ten aspekt pracy obojętny.


Na pytanie piąte odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące czasu poświęcanego na dojazdy do pracy: - 59 osób zajmuje ta czynność poniżej 10 minut dziennie, - 71 osobom do półgodziny, - 45 osobom do godziny, - 25 osobom powyżej godziny.


Na pytanie szóste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące indywidualnego określenia optymalnego miejsca pracy: - 77 osób wskazało obecny zakład pracy, - 59 osób zakład pracy w miejscowości zamieszkania, - 23 osoby chciałby pracować w niewielkim oddaleniu, - 23 osoby chciałby pracować w domu, - 18 osobom jest ten aspekt obojętny.


Na pytanie siódme odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące sprecyzowania zakresu pracy: - 95 osób odpowiedziało, że ich praca ma zawsze ten sam zakres, - 51 osób wskazało, że zakres ich zadań często ulega zmianie, - 23 osoby wykonują zadania wskazane w danym momencie, - 31 osób nie wie jakiego rodzaju pracę będzie wykonywało każdego dnia.


Na pytanie ósme odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące optymalnego określenia zakresu i rodzaju pracy: - 82 osoby oczekują wskazania konkretnej listy zadań do wykonania, - 60 osób oczekuje rodzajowego określenia zadań w danym obszarze pracy, - 11 osób oczekuje jedynie uwzględnienia umiejętności w określeniu pracy, - 47 osobom jest ten aspekt pracy obojętny.


Na pytanie dziewiąte odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące kontrolowania wyników pracy w obecnej chwili: - 91 osób wskazało na bieżącą kontrole, - 44 osoby na kontrolę codzienną, - 17 jedynie na odbiór pracy codziennie bez kontroli, - 21 osób na brak kontroli każdego dnia, - 27 na brak kontroli w ogóle.


Na pytanie dziesiąte odpowiedziało 199 osób: 159 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące wskazania optymalnego systemu kontroli pracy: - 55 osób oczekuje odbioru bieżącego, - 37 osób codziennego z dokładnym określeniem ilości i jakości, - 14 osób codziennego z określeniem ilości, - 15 osób codziennego z określeniem jakości, - 78 osób nie widzi potrzeby kontroli ich pracy.


Na pytanie jedenaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące powiązania wynagrodzenia z czasem pracy: - 86 osób wskazało, że wynagrodzenie w pełnej wysokości zależy od czasu pracy, - 33 osoby wskazały, że wynagrodzenie w większej części zależy od czasu pracy, - 40 osób ma wynagrodzenie określane w równej części w zależności od czasu i ilości pracy, - 15 osób wynagrodzenie otrzymuje w większej części od ilości pracy, - 26 osób wynagrodzenie w całości otrzymuje w zależności od ilości pracy wykonanej.


Na pytanie dwunaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące optymalnej struktury wynagrodzenia: - 56 osób oczekuje jedynie pensji, - 81 osób oczekuję premii motywacyjnej, - 33 osób oczekuje premii prowizyjnej, - 9 osób oczekuje premii zadaniowej, - 21 osób oczekuje pracy na akord.


Na pytanie trzynaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące posiadania osób wymagających opieki respondenta 119 osób wskazało na posiadanie takich bliskich zaś 81 osób stwierdziło, że nie posiada osób wymagających opieki.


Na pytanie czternaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące czasu poświęcanego na obowiązki domowe: - 16 osób oddaje im cały swój wolny czas, - 53 osoby spędza na ich wykonywaniu mniej niż połowę wolnego czasu, - 56 osób poświęca temu około połowy wolnego czasu, - 47 osób więcej niż połowę czasu wolnego poświęca na te obowiązki, - 28 osób oddaje się im w całym swoim wolnym czasie.


Na pytanie piętnaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe o możliwość zmiany miejsca zamieszkania w związku z pracą: - 38 osób wyklucza taką możliwość, - 75 osób nie rozważało tego, - 60 osób dopuszcza taką możliwość, - 27 osób nie widzi w tym problemu.


Na pytanie szesnaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe w zakresie konieczności pozostawania w kontakcie z osobami bliskimi: - 43 osoby wskazały na konieczność kontaktu ciągłego, - 47 osób wskazały na konieczność kontaktu codziennego, - 11 osób musi kontaktować się raz na dobę, - 30 osób musi kontaktować się co kilka dób, - 69 osób nie dotyczy ta kwestia.


Na pytanie siedemnaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie o strukturę finansową budżetu gospodarstwa domowego respondenta: - 17 osób stwierdziło, że ich dochody nie są istotnym elementem budżetu domowego, - 76 osób wskazało, że ich dochody stanowią mniej niż połowę budżetu domowego, - 53 osoby określiły swoje dochody jako 50% budżetu domowego, - 35 osób wskazało, że ich dochody stanowią ponad połowę budżetu domowego, - 19 osób wskazało, że ich zarobki są podstawowym elementem wpływów w domu.


Na pytanie osiemnaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące podstawowego sposobu komunikacji: - 156 osób wskazało telefon, - 34 osoby wskazały Internet, - 3 osoby wskazały faks, - 3 osoby wskazały kuriera, - 4 osoby wskazały pocztę.


Na pytanie dziewiętnaste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące możliwości pracy zespołowej: - 36 osób określiło się jako indywidualiści, - 44 osoby wskazały na niewielką grupę, - 104 osobom jest ta kwestia obojętna, - 16 osób lubi duże zespoły.


Na pytanie dwudzieste odpowiedziało 200 osób: 160 kobiet i 40 mężczyzn.

Na pytanie ankietowe dotyczące sposobów pogłębiania wiedzy i umiejętności związanych z pracą: - 94 osoby wskazały szkolenia, - 57 osób podejmuje nowe wyzwania, - 10 osób zmienia zawód, - 39 osób rozwija się w ramach pracy obecnie wykonywanej.


Analiza procentowa procentowa ankiet – pytania zamknięte. Na pytanie pierwsze odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa pytania dotyczącego godzenia życia zawodowego i rodzinnego wskazuje, że: - 26% respondentów ma problemy w badanym aspekcie (5% A, 21% B), - 65% respondentów nie ma problemów w badanym aspekcie (23% C, 42% D), - 10% respondentów nie jest w stanie określić swojego stosunku do problemu.


Na pytanie drugie odpowiedziało 199 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o aspekty pracy sprawiające największe trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego wskazuje, że: - 36% osób dostrzega problem w sztywnym czasie pracy, - 36% osób ma problem z oddaleniem zakładu pracy od miejsca zamieszkania, - 8% osób jako problem widzi konieczność pracy w zakładzie pracy, - 4% osób problem upatruje w konieczności raportowania, - 16% osób dostrzega problem w uzależnieniu wynagrodzenia od czasu pracy.


Na pytanie trzecie odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o czas pracy wskazuje, że - 14% respondentów pracuje do 8 godzin dziennie, - 48% respondentów pracuje po 8 godzin dziennie, - 23% respondentów pracuje ponad 8 godzin dziennie, - 14% respondentów pracuje adekwatnie do potrzeb pracodawcy, - 3% respondentów pracuje według własnego wskazania (akord).


Na pytanie czwarte odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o preferencje respondentów w zakresie czasu pracy wskazuje, że: - 26% chce pracować w sztywnym czasie pracy, - 29% chce pracować w elastycznym czasie pracy, - 8% chce pracować w przerywanym czasie pracy, - 27% chce pracować w nienormowanym czasie pracy, - 12% nie ma preferencji w tym zakresie.


Na pytanie piąte odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o czas dojazdu do pracy wskazuje, że: - 30% osób poświęca 10 minut na dotarcie do zakładu pracy, - 36% osób poświęca na ten cel do 30 minut dziennie, - 23% osób poświęca na ten cel do 60 minut dziennie, - 13% osób musi poświęcić na dojazd do pracy ponad godzinę dziennie.


Na pytanie szóste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o preferencje w zakresie miejsca pracy wskazuje, że: - 39% osób chciałoby pracować tu gdzie obecnie pracuje, - 30% osób preferuje miejscowość zamieszkania, - 12% osób chciałoby pracować w bliskim sąsiedztwie domu, - 12% osób może pracować w domu, - 9% osób nie wskazało preferencji w tym aspekcie.


Na pytanie siódme odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o sprecyzowanie zakresu pracy wskazuje, że: - 48% respondentów ma zawsze określony ten sam zakres zadań, - 26% respondentów ma zmienny zakres precyzyjnych zadań, - 12% respondentów wykonuje zadania wskazane w dany momencie przez pracodawcę, - 16% respondentów każdego dnia może otrzymać nowe zadania do wykonania.


Na pytanie ósme odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o preferencje w zakresie sprecyzowania pracy wskazuje, że: - 41% osób badanych oczekuje sprecyzowania zakresu swoich zadań, - 30% osób badanych oczekuje rodzajowego określenia pracy wykonywanej, - 6% osób badanych oczekuje jedynie wykorzystania swoich umiejętności podczas wskazywania pracy, - 24% osób badanych nie wskazuje na jakiekolwiek preferencje w tym aspekcie.


Na pytanie dziewiąte odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o kontrolę wyników pracy, wskazuję, że: - 46% osób jest kontrolowana na bieżąco, - 22% osób jest kontrolowana codziennie, - 9% osób jest kontrolowana doraźnie, - 11% osób jest kontrolowana sporadycznie, - 14% osób nie jest kontrolowana.


Na pytanie dziesiąte odpowiedziało 199 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania w zakresie preferencji kontroli i odbioru pracy wskazuje, że: - 28% osób oczekuje odbioru pracy po każdym zakończeniu zadania, - 19% osób oczekuje dokładnego określenia ilości i jakości pracy wykonywanej codziennie, - 7% osób oczekuje rozliczenia codziennie z ilości pracy, - 8% osób oczekuje rozliczenia codziennie z jakości pracy, - 39% osób oczekuje, że praca nie będzie sprawdzana.


Na pytanie jedenaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o zależność wynagrodzenia od czasu pracy wskazuje, że: - 43% wynagrodzeń respondentów zależy w pełni od czasu wykonywania pracy, - 17% wynagrodzeń respondentów zależy w większej części od czasu wykonywania pracy, - 20% wynagrodzeń respondentów zależy w równej części od czasu pracy i jej ilości, - 8% wynagrodzeń respondentów zależy w większej części od ilości wykonanej pracy, - 13% wynagrodzeń respondentów zależy tylko od ilości wykonanej pracy.


Na pytanie dwunaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o preferencje w zakresie struktury wynagrodzenia wskazuje, że: - 28% osób oczekuje jedynie stałej pensji, - 41% osób oczekuje zasadniczej stałej pensji i niewielkiej premii, - 17% osób oczekuje mniej więcej równych proporcji pomiędzy pensją a premią - 5% osób oczekuje niewielkiej pensji i możliwości dużej premii, - 11% osób oczekuje wynagrodzenia jedynie od rezultatów swojej pracy.


Na pytanie trzynaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o posiadanie osób wymagających opieki wskazuje, że: - 60% respondentów posiada takie osoby, - 40% respondentów nie posiada takich osób.


Na pytanie czternaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o czas poświęcany na wykonywanie obowiązków domowych wskazuje, że: - 8% respondentów nie poświęca w ogóle czasu na obowiązki domowe, - 27% respondentów przeznacza na ten cel mniej niż połowę czasu wolnego, - 28% respondentów przeznacza na ten cel około połowy swojego czasu wolnego, - 24% respondentów przeznacza na ten cel ponad połowę swojego czasu wolnego, - 14% respondentów przeznacza na ten cel cały swój wolny czas.


Na pytanie piętnaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o możliwość zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy wskazuje, że: - 19% osób nie dopuszcza takiej możliwości, - 38% osób nie rozważała takiego scenariusza, - 30% osób dopuszcza taką możliwość, - 14% osób zgodziłoby się na taką ewentualność.


Na pytanie szesnaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o kontakt z osobami wymagającymi opieki wskazuje, że: - 22% osób badanych musi pozostawać z nimi w stałym kontakcie, - 24% osób badanych musi pozostawać w kontakcie z bliskimi codziennie, - 6% osób badanych może ograniczyć kontakt do jednego razu na dobę, - 15% osób badanych może ograniczyć kontakt do jednego razu na kila dni, - 35% osób badanych ta kwestia nie dotyczy.


Na pytanie siedemnaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o strukturę budżetu gospodarstwa domowego respondentów wskazuje, że: - 9% budżetów domowych nie zależy od dochodu respondentów, - 38% budżetów domowych zasilanych jest poniżej 50% z wynagrodzenia respondentów, - 27% budżetów domowych zasilanych jest w 50% z wynagrodzeń respondentów, - 18% budżetów domowych zasilanych jest powyżej 50% z wynagrodzeń respondentów, - 10% budżetów domowych zależy niemalże w 100% od wynagrodzeń respondentów.


Na pytanie osiemnaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o najpopularniejsze narzędzie komunikacji pracownika z pracodawcą wskazuję, że: - 78% osób korzysta przede wszystkim z telefonu, - 17% osób korzysta z Internetu, - 1% osób korzysta z kuriera, - 1% osób korzysta z faksu, - 3% osób korzysta z poczty,


Na pytanie dziewiętnaste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o prace w zespole wskazuje, że: - 18% osób nie lubi pracy w zespole, - 22% osób może pracować w małej grupie, - 52% osób nie ma problemów z pracą w każdej grupie, - 8% osób lubi pracować w dużych zespołach.


Na pytanie dwudzieste odpowiedziało 200 osób: co stanowi 100%.

Analiza procentowa dotycząca pytania o źródło pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności związanych z pracą wskazuje, że: - 47% respondentów rozszerza swoje kompetencje przy pomocy szkoleń, - 29% respondentów rozszerza swoje kompetencje poprzez podejmowanie wyzwań, - 4% respondentów rozszerza swoje kompetencje poprzez przebranżowienie, - 20% respondentów rozszerza swoje kompetencje dzięki rozwojowi w firmie.


Analiza ankiet - pytania otwarte. Pytanie: 21. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z obecnej sytuacji zawodowej? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 147 wyraża zadowolenie, - 22 ocenia swój stosunek jako połowiczny lub średni, - 28 nie jest zadowolona. Na pytanie ankietowe 3 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

Pytanie: 22. Co ułatwiłoby Pani(u) godzenie życia zawodowego z rodzinnym? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 59 wskazało na zmianę w zakresie czasu pracy (unormowanie, anormowanie lub skrócenie), - 12 oczekuje pomocy w zakresie opieki nad dziećmi (przedszkole, żłobek, wsparcie rodziny), - 34 nie potrzebuje żadnej pomocy ani ułatwień w tym aspekcie, - 27 oczekuje bliższego usytuowania zakładu pracy lub pracy w domu, - 17 wskazało na zwiększenie zarobków, - 4 wskazały na posiadanie samochodu, - 3 wskazały na stabilność zatrudnienia, - 2 wskazały na zwiększenie dni wolnych od świadczenia pracy, - 1 odpowiedziała „wyrozumienie pracodawcy“, - 1 odpowiedziała „więcej ofert pracy“, - 1 odpowiedziała „młodsza żona“, - 1 odpowiedziała „nie“ - 11 odpowiedziało „tak“. Na pytanie ankietowe 27 osób nie udzieliło odpowiedzi

Pytanie: 23. Jakie działania podejmuje Pani(-), aby lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 48 nie podejmuje żadnych działań , - 7 naturalnie godzą życie zawodowe z rodzinnym, - 67 planuje, nadzoruje i maksymalnie efektywnie stara się wykorzystać czas w pracy i z rodziną, - 13 rozdziela obowiązki rodzinne lub korzysta z pomocy bliskich, - 7 intensyfikuje swoją pracę,


- 14 osób konsultuje z rodziną swoje zaangażowanie w pracę (ze wskazaniem na jej zmianę w miarę potrzeb), - 1 odpowiedziała „kursy, szkolenia, prelekcje“, - 1 odpowiedziała „nie“. Na pytanie ankietowe 42 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

Pytanie: 24. Proszę opisać formę zatrudnienia jaka najbardziej by Pani(u) odpowiadała. Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 111 określiło chęć zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, - 25 wskazało na bardziej elastyczną formę zatrudnienia (w zakresie czasu pracy), - 6 wykazało chęć pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, - 8 zadeklarowało chęć podjęcia działalności na własny rachunek (działalności gospodarczej), - 21 jest zadowolonych z obecnego stanu lub pracy w obecnej formie, - 1 odpowiedziała „żadna“, - 1 odpowiedziała „Nie pracować: siedzieć, leżeć i pić“, - 1 odpowiedział „ranna“, - 1 odpowiedziała „godna emerytura“. Na pytanie ankietowe 25 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 25. Czy, a jeśli tak, to ile czasu przeznacza Pani(-) na własny rozwój zawodowy? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 57 nie przeznaczają czasu na ten cel w ogóle, - 37 wskazało od 2 do 10 godzin (kilka godzin), - 32 przeznacza większość lub znaczną cześć swojego wolnego czasu, - 45 przeznacza na ten cel tylko cześć (nie dużo, troszkę) swojego czasu lub może rozwijać się w ramach pracy, - 2 odpowiedziało „nie dotyczy”, - 1 odpowiedziała „nie wiem”. Na pytanie ankietowe 26 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 26. Co stanowi podstawową barierę w Pani(a) rozwoju zawodowym? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 43 nie odczuwa barie w tym aspekcie życia, - 33 wskazuje na barierę czasu (posiadania, wolnego),


- 18 wskazuje na brak pieniędzy, - 17 określiło barierę w postaci braku perspektyw wykorzystania zwiększonych kompetencji, - 9 musi opiekować się dziećmi lub innymi członkami rodziny, - 9 nie znajduje odpowiednich szkoleń lub kursów, - 7 wskazało na warunki pracy, - 7 wskazało złą komunikację lub dojazd, - 6 wskazało brak znajomości języków obcych, - 6 wskazuje na wiek, - 3 dostrzegają barierę w życiu prywatnym, - 1 odpowiedziała „Nieśmiałość”, - 1 odpowiedziała „Nie rozważałam tego”, - 1 odpowiedziała „Zazwyczaj mi się nie chce”, - 1 odpowiedziała „Brak pomocy dla małych firm ze strony państwa!!!”, Na pytanie ankietowe 36 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 27. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób planuje Pani(-) swój rozwój zawodowy? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 57 nie planuje, - 66 poprzez kursy lub szkolenia (w tym specjalistyczne), - 18 poprzez kontynuowanie nauki lub studiowanie, - 10 zamierza założyć własną działalność gospodarczą, - 8 korzysta z literatury fachowej, Internetu i książek, - 4 nie rozważały tej kwestii - 3 dokonały przebranżowienia, - 1 odpowiedziała „brak”, - 1 odpowiedziała „nic” - 1 odpowiedziała „Biorę przykład z innych”. Na pytanie ankietowe 31 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 28. W jaki sposób na Pani(a) plany rozwojowe wpływa pracodawcą? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 76 wskazuje, że pracodawca się nie interesuje tą kwestią, - 25 poprzez akceptację, - 27 jest delegowanych na szkolenia lub kursy przez pracodawcę, - 16 wskazuje że pracodawca motywuje (narzuca) do rozwoju, - 4 są wspierane poprzez finansowanie rozwoju zawodowego, - 1 odpowiedziała „duchowo”,


- 1 odpowiedziała „średni”, - 1 odpowiedziała „Tajemnica zakładu”, - 1 odpowiedziała „Szef mnie rozumie” - 1 odpowiedziała „Jestem właścicielem”. Na pytanie ankietowe 47 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 29. Czy, a jeśli tak, to jakiego rodzaju wsparcia oczekuje Pani(-) od pracodawcy? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 57 oczekuje wsparcia finansowego, - 38 nie oczekuje żadnego wsparcia, - 22 oczekuje wyrozumiałości lub zrozumienia dla zdarzeń losowych, - 15 organizacji lub delegowani na szkolenia, - 11 uelastycznienia czasu pracy, - 9 stabilności zatrudnienia, - 5 doradztwa lub rozmowy wspierającej, - 3 wsparcia duchowego, - 1 odpowiedziała „Jestem sam dla siebie i rodziny”. Na pytanie ankietowe 39 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 30. W jaki sposób utrzymuje Pani(-) kontakt z pracodawcą w trakcie urlopu, choroby, opieki? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 137 na kontakt telefoniczny, - 24 nie utrzymuje kontaktu, - 15 osobisty (bezpośredni), - 5 za pomocą Internetu (mail), - 1 odpowiedziała „Super”. Na pytanie ankietowe 18 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 31. Jakie ma Pani(-) możliwości decyzyjne (co podlega Pani(a) decyzji) w zakresie normowania pracy? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 87 nie ma takich możliwości decyzyjnych, - 42 wskazało na możliwość decydowania lub współdecydowania w zakresie czasu pracy, - 6 decydują w każdym aspekcie pracy,


- 6 mają niewielkie możliwości decydowania o normowaniu pracy, - 3 mają możliwości „pośrednie”, - 1 odpowiedziała „Jakość mojej pracy, czas wykonywania czynności, harmonogram zadań.”, - 1 odpowiedziała „Plan działania i organizacja pracy stanowiska.”, - 1 odpowiedziała „Porządek stanowiska, dobra organizacja stanowiska pracy.”, - 1 odpowiedziała „Sprzątanie”, - 1 odpowiedziała „Sprzedawczyni” - 1 odpowiedziała „Zdyscyplinowanie i plan zadań do wykonania.”. Na pytanie ankietowe 50 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 32. Jakie są Pani(a) oczekiwania finansowe? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 19 nie oczekuje zmiany w tym zakresie, - 11 wskazało zarobki w przedziale 1200-1800 zł, - 29 wskazało zarobki w przedziale 2000-2900 zł, - 33 wskazało zarobki w przedziale 3000-5000 zł, - 8 wskazało zarobki powyżej 5000 zł, - 28 określiło oczekiwania finansowe jako adekwatne do wykonywanej pracy, - 44 wskazało na duże lub bardzo duże oczekiwania finansowe (lepsze niż dotychczas), - 6 wskazało na potrzebę stabilności wynagrodzenia (pracy), - 1 odpowiedziała „50% większe niż obecne”. Na pytanie ankietowe 21 osób nie udzieliło odpowiedzi

Pytanie: Pytani e: 33. Na jakich warunkach byłaby(byłby) Pani(-) gotowa(y) świadczyć pracę podczas urlopu wychowawczego? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 12 wskazało na skrócony czas pracy (1/2 etatu, kilka godzin dziennie), - 13 wskazały na zwiększone wynagrodzenie, - 49 nie dopuszcza takiej możliwości w ogóle, - 9 wskazało na konieczność zapewnienia opieki dziecku, - 13 mogłoby podjąć dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, - 13 mogłoby podjąć dodatkowe zatrudnienie w domu (zdalnie), - 6 wskazały możliwość bezwzględnego podjęcia pracy w tym okresie, - 27 ta kwestia nie dotyczy, - 10 nie rozważało tej kwestii, - 4 odpowiedziały „nie” - 1 odpowiedział „tak”.


Na pytanie ankietowe 43 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

Pytanie: 34. W jaki sposób chciałaby(chciałby) Pani(-) pracować (norma czasu, miejsce, nadzór)? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 105 wskazało na podstawową normę czasu pracy (etat lub jego cześć), - 11 wskazało na nienormowany lub elastyczny czas pracy, - 23 określiło preferencję słowami „jak dotychczas” lub „bez zmian”, - 6 chciałoby pracować w domu, - 183 wskazywały na bliskie sąsiedztwo zakładu pracy, - 5 odpowiedziało że ta kwestia ich nie dotyczy, - 4 wskazały na umowę cywilnoprawną. Na pytanie ankietowe 35 osób nie udzieliło odpowiedzi.

Pytanie: 35. Czy potrzebuje Pani(-) odbioru swojej pracy (raportowania, skwitowania)? Analiza odpowiedzi wskazuje, że spośród osób ankietowanych: - 136 wskazało na brak takiej potrzeby, - 22 widzi taką potrzebę, - 9 jest tak kwestia obojętna,’ - 1 odpowiedziała „Raportowanie”. Na pytanie ankietowe 32 osoby nie udzieliły odpowiedzi.

Opieka plus praca to sie opłaca! Analiza nakiety badawczej.  
Opieka plus praca to sie opłaca! Analiza nakiety badawczej.  
Advertisement