ProMaxima 2016 Heavy Metal Catalog

Page 1Pa g e2


I nc l ude sy ourc hoi c eof Chi nUpBr i dg e s :

PL 302

MulGr i pChi nUpS t a on

PL 313

Br i dg eChi nUpw/F a ta ndS k i nnyGr i p

Pa g e3


F E AT URE S 4”x4”Doubl el a s e rnot c he dupr i g ht s , 7g a ug es t e e l f r a met ubi ngc ons t r ucon L a s e re ng r a v e dnumbe r i ngs y s t e mf ore x a c tba rl oc a on 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona ng l e dwe i g htba rc a t c he s 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona dj us t a bl es a f e t yc a t c ha r ms We i g htpl a t e , bumpe rpl a t e , v e rc a l we i g htba ra ndwe i g htc ol l a rs t or a g e 2-Mulg r i pc hi nups t a onsw/c us t omr ubbe rg r i ps Uppe ra ndl owe rr e s i s t a nc eba nda a c hme nt sw/r e s i s t a nc eba nds t or a g e 3S t a g edur a bl epowde rc oa tfini s h( Whi t e , Gr a ya ndBl a c ka r es t a nda r dc ol or s )

OPT I ONS L oc ka nddoc ka dj us t a bl ebe nc h Di pa a c hme nt T e c hni quet r a y s S i ng l eordoubl el a ndmi nea a c hme nt Pl a or ms Pl a or mRa mp Cus t omPl a or ml og oa ndc us t ombr i dg el og o Cus t ompowde rc oa tc ol or s S i ng l eL e gS qua t

Pa g e4


Bumpe rPl a t ea ndKe l e be l l S t or a g eAddonAv a i l a bl e .

Pa g e5


F E AT URE S 3”x4”Doubl el a s e rnot c he dupr i g ht s , 7g a ug es t e e l f r a met ubi ngc ons t r ucon L a s e re ng r a v e dnumbe r i ngs y s t e mf ore x a c tba rl oc a on 2-6’ x8’ T ong uea ndg r oov eoa kpl a or msw/oa ki ns e r t 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona ng l e dwe i g htba rc a t c he s 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona dj us t a bl es a f e t yc a t c ha r ms We i g htpl a t e , bumpe rpl a t e , v e rc a l we i g htba ra ndwe i g htc ol l a rs t or a g e 2-Mulg r i pc hi nups t a onsw/c us t omr ubbe rg r i ps Uppe ra ndl owe rr e s i s t a nc eba nda a c hme nt sw/r e s i s t a nc eba nds t or a g e 3S t a g edur a bl epowde rc oa tfini s h( Whi t e , Gr a ya ndBl a c ka r es t a nda r dc ol or s )

OPT I ONS L oc ka nddoc ka dj us t a bl ebe nc h Di pa a c hme nt T e c hni quet r a y s Pl a or mr a mp S i ng l eordoubl el a ndmi nea a c hme nt Pl a or ml og o Cus t ompowde rc oa tc ol or s S i ng l eL e gS qua t Cus t ombr i dg el og o

PL 520

Doubl eS i de dHa l fRa c k

PL 510

Doubl eS i de dHa l fRa c k w/Oa kPl a or m

Pa g e6


OPT I ONS

PL 540 Ha l fRa c k

L oc ka nddoc ka dj us t a bl ebe nc h Di pa a c hme nt T e c hni quet r a y s Pl a or m Pl a or mRa mp S i ng l eordoubl el a ndmi nea a c hme nt Pl a or ml og o Cus t ompowde rc oa tc ol or s

As ka boutourv e r s al eL oc ka nd Doc kS y s t r m

PL 550

Ha l fRa c kw/Oa kPl a or m a ndPl a or mRa mp

Pa g e7


PL 590 MulRa c k

PL 560

F ul l Powe rRa c kw/Oa k Pl a or ma ndRa mp

PL 570

F ul l Powe rRa c k

PL 595

MulRa c kw/Oa k Pl a or ma ndRa mp

Pa g e8


Bumpe rPl a t ea ndKe l e be l l S t or a g eAddonAv a i l a bl e .

Pa g e9


F E AT URE S 3”x3”Doubl el a s e rnot c he dupr i g ht s , he a v ywa l l s t e e l f r a met ubi ngc ons t r ucon L a s e re ng r a v e dnumbe r i ngs y s t e mf ore x a c tba rl oc a on 2-6’ x8’ T ong uea ndg r oov eoa kpl a or msw/oa ki ns e r t 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona ng l e dwe i g htba rc a t c he s 4-S t a i nl e s ss t e e l he a v ydut yl oc k ona dj us t a bl es a f e t yc a t c ha r ms We i g htpl a t e , bumpe rpl a t e , v e rc a l we i g htba ra ndwe i g htc ol l a rs t or a g e 2-S i ng l e g r i pc hi nups t a onsw/c us t omr ubbe rg r i ps Uppe ra ndl owe rr e s i s t a nc eba nda a c hme nt sw/r e s i s t a nc eba nds t or a g e 3S t a g edur a bl epowde rc oa tfini s h( Whi t e , Gr a ya ndBl a c ka r es t a nda r dc ol or s )

OPT I ONS L oc ka nddoc ka dj us t a bl ebe nc h Di pa a c hme nt T e c hni quet r a y s Pl a or mr a mp S i ng l eordoubl el a ndmi nea a c hme nt Pl a or ml og o Cus t ompowde rc oa tc ol or s Mulg r i pc hi nups t a on Cus t ombr i dg el og o

PL 320

Doubl eS i de dHa l fRa c k

PL 310

Doubl eS i de dHa l fRa c k w/Oa kPl a or m

Pa g e10


PL 340 Ha l fRa c k

PL 350

Ha l fRa c kw/Oa kPl a or m

Pa g e11


PL 390 MulRa c k

PL 360

F ul l Powe rRa c k

PL 395 MulRa c kw/ Oa kPl a or m

PL 370

F ul l Powe rRa c k w/Oa kPl a or m

Pa g e12


P L 3 17oss Conne cngCr Me mbe r

Conne cngc r os sme mbe rw/mulg r i p c hi nups t a ona nd2DRi ng s-Av a i l a bl e ona l l PL 300a ndPL 500Ra c k s

PL 545

Ul t r aPr oHa l fRa c k w/Oa kPa or m( S hown)

Pa g e13

PL 546

Ul t r aPr oHa l fRa c kwi t hout Pl a or ms( NotS hown)

Bumpe rPl a t ea ndKe l e be l l S t or a g eAddonAv a i l a bl e .


PL 340F B

Ha l fRa c kw/Out of wa y Be nc hS t or a g e Al s oAv a i l a bl ewi t h t hef ol l owi ngr a c k sf or a na ddiona l c os t :

PL 547

PL 350F B PL 540F B PL 550F B

Col l e g i a t eDoubl eS i de dHa l fRa c k

Pa g e14


Weoffe rs e v e r a l pl a or mst oc hoos ef r omt oa c c omoda t ey ourne wl ii ngr a c k . Y ouha v eav a r i e t yofpl a or mst oc hoos e f r omde pe ndi ngony ourl ii ngpr e f e r e nc ea ndf a c i l i t yde s i g n. F r omt hedur a bi l i t yofaha r dl a mi na t et ot hes ol i df e e l ofoa kor t hes i mpl i c i t yofs ol i dr ubbe r , weha v ewha ty ou’ r el ook i ngf or .L og ode s i g nsa l s oa v a i l a bl ef ora na ddiona l c os t . L AMI NAT E

F W88

L a mi na t e6’ x8’ F r e eS t a ndi ng L ii ngPl a or m

Pa g e15

OAK

F W149

S ol i dOa k6’ x8’ F r e eS t a ndi ng L ii ngPl a or m

OAK ( DI AMOND)

RUBBE R

F W119

S ol i dRubbe r6’ x8’ F r e eS t a ndi ng L ii ngPl a or m

( Cus t omPl a or mL og osAv a i l a bl e )


Bol t onA a c hme nt s

Upr i g htA a c hme nt s

F r e eS t a ndi ngA a c hme nt s

L a ndmi ne s

PL 129

PL 532-4Ba rL a ndmi ne PL 531-2Ba rL a ndmi ne

L oc k a nddoc kBe nc hS y s t e m

PL 321

L a ndmi ne ( Al s oa v a i l a bl ea ss i ng l e l a ndmi ne : PL 322)

PL 302

MulGr i pChi nUpS t a on

PL 304B

50416

S t e pUpPl a or m

PL 220D

F l i pDownS po e r S t a nds

Di pS t a nd

L ii ng Cha i ns

Re s i s t a nc e Ba nds

L e v e l sofr e s i s t a nc e : L ow, Me di um, He a v y , a ndE x t r aHe a v y

F W43

Adj us t a bl ePul l i ng S t a nds

PL 313

Br i dg eChi nUpw/F a ta ndS k i nnyGr i p

PL 385 50423

S i ng l eBa rL a ndmi ne Aa c hme nt

PL 303

Ba ndA a c hme nt s

PL 311 Powe rAr ms

S i ng l eL e gS qua t Aa c hme nt

PL 380 S t e e l T e c hni que T e c hni queT r a y s Box e s Av a i l a bl i eS i z e s : 6”8”&10”

DCBl oc k s T e c hni queBox e s

Pa g e16


S t a nda r dUphol s t e r yCol orChoi c e s

Bl a c k 8540

Ma r oon 8627

S t a nda r dF r a meCol or s

t e Pa g e17 Whi

Gr a y

Cus t omE mbr oi de r e dL og osAv a i l a bl e

Br i g htY e l l ow Or a ng e 8415 8625

Da r kPur pl e 8404

Re d 8528

Ca me l 8606

HotS a uc e 8615

Roy a l Bl ue 8542

L i g htBl ue 8632

Pl a num F or e s tGr e e n 8567 8571

Cus t omF r a meCol or sAv a i l a bl ef ora nAddiona l Cos t

Bl a c k

Ma r oon

Br i g ht Y e l l ow

Or a ng e

Da r k Pur pl e

Re d

Ca me l

Hot S a uc e

Roy a l Bl ue

L i g ht Bl ue

F or e s t Gr e e n


Dur a F L E XI nt e r l oc k i ngRubbe rT i l eF l oor i ng

Rubbe rF l oor i ng E a s yT oI ns t a l l . An S l i p. S c uffRe s i s t a nt . Re s i t sS pi l l sAndS t a i ns . L oos eL a yPr oduc t , NoAdhe s i v eNe c e s s a r y . Wi l l NotCur l OrS e pe r a t e . I ns ul a t e sAg a i ns tT heCol d. Vi r t ua l l yMa i nt e na nc eF r e e . Abs ol ut e l yNonAbs or be nt . L ok T uffPr e c i s i onWa t e rJ e tCutE l i mi na t e sGa ps . Wi l l NotHa r borOrPr omot eBa c t e r i a l Gr owt h. Mig a ngAg e ntAdde dT oRe duc eRubbe rS me l l .

Op ona l Oa k Ce nt e rI nl a y

Bl ue

Gl a c i e r

Gr e e n

T a n

Whi t e

Y e l l ow

Re d

Bl ue Whi t e Gl a c i e r Whi t eGr e e nWhi t e Re dWhi t e

T a nWhi t e Y e l l owWhi t e

An queBr i c k

S l a t eGr a y

L i l a c

Rus t

Oc e a nS a nd

Pur pl eMi s t

De e pBl ue

Me t a l l i cRos e

De s e r tGr a y

Rubbe rma t sc omei n3/ 8”a nd1/ 2” t hi c k ne s s , ma t sl oc kt og e t he rf ore a s y i ns t a l l a on.

Powe rPl a or m 7' 6"x6'

Col or sa r ea l s o a v a i l a bl ei n3/ 8” t hi c kr ol l e dfloor i ng .

4’ x 6’ a nd4’ x 8’ ma t s a v a i l a bl ei n1/ 2”a nd 3/ 4”t hi c k ne s s .

Pa g e18


Powe rRa c k s

Powe rRa c k s

F W163

S qua tRa c k s

F W28A

Powe rMe e tRa c k w/We i g htS t or a g e

PL R400

Powe rRa c k Wi t houtBa s e

Ra pt orS qua tRa c k

F W113

Wi t houtWe i g ht S t or a g e

F W97

Wi dePowe rRa c k w/We i g htS t or a g e

F W10

VF PR

Pe r f or ma nc ePl us S qua tRa c k

Va r s i t yF ul l Powe r Ra c k

F W74

Wi dePowe rRa c k Wi t houtS t or a g e ( NotS hown)

Pa g e19


S l e ds

S mi t hMa c hi ne s

Ca l fMa c hi ne s

PL R950

Ang l e dS mi t h Ma c hi new/ L i ne a rBe a r i ng s , 1”S ha sa nd We i g htS t or a g e

F W20

I nv e r t e dL e gPr e s s

F W11 S e a t e dCa l f

PL R955

Ang l e dS mi t h Ma c hi new/ L i ne a rBe a r i ng s , 2”S ha sa nd We i g htS t or a g e

F W112 4Wa yPowe r Dr i v eS l e d

PL 101

S mi t hMa c hi ne1” Ca s eHa r de ne d Gui deRodsa nd We i g htS t or a g e

F W06

S t a ndi ngCa l fMa c hi ne

PL 102

S mi t hMa c hi ne2” Ca s eHa r de ne d Gui deRodsa nd We i g htS t or a g e

Pa g e20


L owe rBody

L owe rBody

Ne c k /He a d

F W33

F W07

4Wa yNe c kMa c hi ne

Adj us t a bl eS qua tS t a nd

F W89

Pr oneL e gCur l / L e gE x t e ns i on

F W24

Pr e s sS qua tS t a nd

F W138 4Wa yNe c k Ma c hi ne

F W49 S k yHa wk

Pa g e21


Uppe rBody

Uppe rBody

Uppe rBody

PL R485

PL 72

S e a t e dAr mCur l

T Ba rRoww/Che s tPa d

F W21

S t a ndi ngT Ba rRow

F W4

Hi L a t /L owRow

PL R450

Pr e a c he rCur l w/ Adj us t a bl eAr mPa d

F W18 T Ba rRow

Pa g e22


Ol y mpi cBe nc he s

PL R100 Ol y mpi cI nc l i ne Be nc hPr e s s

PL R200

Ol y mpi cMi l i t a r yBe nc h

PL R150

Ol y mpi cBe nc hPr e s s

Pa g e23

PL R300 Ol y mpi cDe c l i ne Pr e s s


Be nc he s

Be nc he s

Be nc he s

F W115

F W39

Ol y mpi cCompe onBe nc h

Pr oOl y mpi cBe nc h

F W91

I nc l i neBe nc hw/ Adj us t a bl e Upr i g ht s

F W75

Compe onI nc l i ne Be nc h

F W45

I nc l i new/S po e rS t a nd

F W16

S houl de rPr e s s w/S po e rS t a nds

Pa g e24


Gl ut e&Ha mDe v e l ope r s

Gl ut e&Ha mDe v e l ope r s

Gl ut e&Ha mDe v e l ope r s /Ab&Ba c k

PL 204

ComboGl ut e& Ha m/Ba c k E x t e ns i on

PL 205 Gl ut e&Ha m

F W40 Gl ut e&Ha m

PL R750 Ba c kE x t e ns i on

PL 41

Gl ut e&Ha m

PL R775 Gl ut e&Ha m

F W78

Ba c kE x t e ns i on

PL R776

w/Ha l fMoonS pl i tPa ds ( NotS hown)

Pa g e25


Be nc he s

Be nc he s

PL 94

PL R600

F l a tWor kBe nc h

F l a tWor kBe nc hw/Whe e l s

PL R800

S e a t e dU l i t yBe nc h

Be nc he s

F W25

Adj us t a bl eI nc l i neBe nc h

F W36 S qua tS t ool

F W66

S houl de rPr e s sS t ool w/Re v e r s i bl eS e a t

Pa g e26


Be nc he s

Be nc he s

F W150

Adj us t a bl eWor k be nc h w/Whe e l s

Adj us t a bl eF r om090O

Pa g e27

PL 610

MulAdj us t a bl eWor k be nc h w/Whe e l s

Adj us t a bl eF r omDe c l i net oI nc l i ne

Be nc he s

PL 128B

Adj us t a bl eWor k be nc h w/S po e rS t a nds&Whe e l s

Adj us t a bl eF r om0-90O


Di pS t a ons

Di pS t a ons

PL R487 S i ng l eDi pS t a nd

PL R488

Doubl eDi pS t a nd

Chi nup/Pus hUpS t a nd

PL R489

4Ma nDi pS t a on

F W92

Wa l l Mount e dChi nUp

F W116

Pus hUpS t a nds

F W95

Wa l l Mount e dDi pS t a nd

Pa g e28


Dumbbe l l Ra c k s

F W15

2T i e rDumbbe l l Ra c k( S hown)

Dumbbe l l Ra c k s

F W233

3T i e rS he l fDumbbe l l Ra c k ( S hown)

Dumbbe l l Ra c k s

PL R500

2T i e rDumbbe l l Ra c kw/S a ddl e s( S hown)

F W15A

PL R500A

2T i e rDumbbe l l Ra c kw/S a ddl e s

Wi t houtS a ddl e s

F W234

2T i e rS he l fDumbbe l l Ra c k

F W58

PL R505

3T i e rDumbbe l l Ra c k( S hown)

3T i e rDumbbe l l Ra c kw/S a ddl e s( S hown)

F W58A

3T i e rDumbbe l l Ra c kw/S a ddl e s

F W233MB

3T i e rS he l fDumbbe l l Ra c k w/Me di c i neBa l l Hol de r s

Pa g e29

PL R505A Wi t houtS a ddl e s


Ke l e be l l Ra c k s

F W275

2T i e rKe l e be l l Ra c k

Dumbbe l l Ra c k s

Dumbbe l l Ra c k s

F W122

F W145

Ne opr e neDumbbe l l Ra c k

Ve rc a l Dumbbe l l Ra c k

F W17

AF r a meDumbbe l l S t a nd

F W276

3T i e rKe l e be l l Ra c k

Ne opr e ne Dumbbe l l s Av a i l a bl e UponRe que s t

F W104

Ne opr e neL oc k i ngDumbbe l l Ra c k

Pa g e30


Ol y mpi cPl a t e s

Dumbbe l l s

Rubbe rE nc a s e d Gr i pPl a t e s

Rubbe rE nc a s e d He xDumbbe l l s

Ur e t ha neGr i p Pl a t e s

Ur e t ha ne Dumbbe l l s

Ke l e be l l s

Rubbe rE nc a s e d Ke l e be l l s

Bl a c kPr e mi e r Ke l e be l l s Ca s tI r on Pl a t e s

Pa g e31

Ca s tI r onHe x Dumbbe l l s


Ba r be l l s&Ra c k s

Bumpe rPl a t e s

Bumpe rPl a t e s

Col or e dRubbe r Bumpe rPl a t e s

Ur e t ha neBa r be l l s S t r a i g ht&Cur l

45l b.

45l b.

Rubbe rE nc a s e d Ba r be l l s : S t r a i g ht&Cur l F W6 9 Ba r be l l Ra c k

Col or e dPowe r Bumpe rPl a t e s

35l b.

35l b.

25l b.

25l b.

10l b.

10l b.

Ba r be l l snoti nc l ude d

Bl a c kRubbe r Bumpe rPl a t e s

E x t r e meBumpe rPl a t e s 8000CountDr opT e s t

45l b.

S i z e s : 45l b. 35l b. 25l b. 10l b.

35l b. 25l b. 10l b. Ca s tI r onBa r be l l sa v a i l a bl e

S ol i dS t e e l Cor e

Pa g e32


We i g htPl a t eRa c k s

We i g htPl a t eRa c k s

F W76

Pl a t eRa c kw/Whe e l s

F W13

Ol y mpi cPl a t eHol de r

F W100

Ve rc a l Bumpe rPl a t e Hol de r

We i g htPl a t ea ndBa rRa c k s

F W70

Pl a t e&Ba rHol de r

F W121

4S i de dAF r a me Pl a t eHol de r

F W48 Ba rHol de r

F W152 F W139

Hor i z ont a l Bumpe r&Pl a t eRa c k

Pa g e33

De l ux eWe i g htT r e e


We i g htBa r s

2000l b. Chr omeNe e dl eBe a r i ngBa r 2000l b. Bl a c kOl y mpi cBa r

Pr oMa x i maT r a pBa r Pr o/Col l e g i a t eRa c k a bl eT r a pBa r

27. 5”

2500l b. Chr omeOl y mpi cBa r 1500l b. Chr omeOl y mpi cBa r

Pr oMa x i mat r a pba r sa c c ommoda t es ma l l a nd l a r g ef r a me da t hl e t e s .

Pr oMa x i maRa c k a bl eT r a pBa r

1500l b. Bl a c kOl y mpi cBa r

Pr o/Col l e g i a t eRa c k a bl eT r a pBa r

6’ J r . Hi g hOl y mpi cBa r 6’ 17l b. Al uma L i t eBa r Ol y mpi cPowe rCur l Ba r

Ol y mpi cT r i c e pBa r Pa g e34


Me di c i neBa l l s

S o Me di c i neBa l l s

Abdomi na l Ac c e s s or i e s

Me di c i neBa l l Ra c k s

F W114

Doubl eS i de d Me di c i neBa l l Ra c k

F W1303

3T i e rMe di c i neBa l l Ra c k

F W118

4S i de dMe di c i ne Ba l l Ra c k

Ha r dMe di c i neBa l l s F W103

Me di c i neBa l l Ra c k

Pa g e35

BodyBa r s& BodyBa rRa c k


Pl y ome t r i cBox e s

Pl y ome t r i cBox e s

11233

WoodPl y ome t r i c Box e s 12” , 18” , 20” , 24” &30”

S l e ds

F oa mPl y ome t r i cBox e s

F W1012D Pl owS l e dw/ Re mov a bl eHa ndl e s ( I nc l ude s2Ha ndl e s )

11119-3” 11120-6” 11121-12” 11122-18”

11123-24”

F W47

PS

S t a c k a bl eMe t a l Pl y ome t r i cBox e s

11124-S e tof5F oa mPl y oBox e s-3”-24” 11125-S e tof4F oa mPl y oBox e s-6”-24”

Powe rS l e d

PS P

Powe rS l e d w/Ha ndl e s

Al s oa v a i l a bl e i n12”&6”

36” 30” 24”

11129 18”

Qui c k Re l e a s e Ha r ne s s

3i n1F oa m Pl y ome t r i cBox 20”x24”x30”

F W83

Adj us t a bl eS t e pBox e s

CT 105 OxCa r t

Pa g e36


L ii ngAc c e s s or i e s

Wor k outAc c e s s or i e s

Wor k outAc c e s s or i e s

CT 100

S pr i ngL oa de d We i g htCol l a r s

Undul a onRope Anc horS t a on

Powe rL oc k We i g htCol l a r s

Ag i l i t y Ba l l s

S t r e t c hCor ds S T RBl ue-He a v y S T RRe d-Me di um S T RGr e e n-L i g ht

E l i t eL oc kJ a w We i g htCol l a r s F W77

L ii ngBe l tRa c kw/Whe e l s ( Be l t sNotI nc l ude d)

Bl a c kNy l on Rope s RopeDi a me t e r s : 1. 5”or2”g r i p. RopeL e ng t hs : 30’ 40’ &50’

F W59

Be l tRa c k ( Be l t sNotI nc l ude d)

S t r oopsRope s Re s i s t a nc eL e v e l s : 77l b. 105l b. 150l b.

Pa g e37

L ii ngBe l t sAv a i l a bl eUponRe que s t

De l ux eF ol di ng F oa mE x e r c i s e Ma t

Ha ng i ng E x e r c i s e Ma t s


Abdomi na l Be nc he s

Abdomi na l Be nc he s

Abdomi na l Be nc he s

PL 230

Abdomi na l Cr unc h

PL R700 De c l i neBe nc h

F W30

Adj us t a bl eDe c l i neS i tUpBe nc h

F W85

Abdomi na l Be nc h

PL 206

Adj us t a bl eDe l ux eDe c l i neBe nc h

PL 100

De l ux eDua l Abdomi na l Cr unc h

Pa g e38


Abdomi na l Ma c hi ne s

S t r e t c hT r a i ne r s

S t r e t c h/Uppe rBodyMa c hi ne

PL R494 PL R496

Di p/Bos uAbCha i r

ComboChi nup, Di pa nd Pus hupS t a on ( 3” x 3”S t e e l F r a me )

F W125

S t r e t c hi ngMa c hi ne

PL R490 Hi pF l e x i onDi p &Pus hUp

PL 26

We i g htAs s i s t e dDi p&Chi n

PL R701

Pr oAbdomi na l Re bounde r

PL R495

Chi n, Di p, L e gRa i s ea nd Pus hUp

Pa g e39


I s oF i tT r a i ne r s

F W117

8S t a onT r a i ne r

I s oF i tT r a i ne r s

F W1000

Al l we l de de ndc a ps . Uni tc a nbes e c ur e dt ot heoor . 6S t a onT r a i ne r Upt o7pe opl ec a nwor kouta t1 me . Nor e mov a bl epa r t s . L i f e mewa r r a nt y .

Pr i s ons&c or r e cona l f a c i l ie s . Mi l i t a r yba s e s . Pa r k s&r e c r e a ona l f a c i l ie s . Out doort r a i ni ngf a c i l ie s . F r a mee l e v a t e df orwa t e rdr a i na g e .

Pa g e40


F E AT URE S

RPLUNI L AT E RALS E RI E S

RPL 76

Ra pt orHi L a tPul l

RPL 3

Ra pt orPowe rRow

RPL 6

Ra pt orL a t e r a l Ra i s e

Pa g e41


Uppe rBody

Uppe rBody

RPL 7

Ra pt orT r i c e pPr e s s

RPL 12

Ra pt orVe rc a l Che s tPr e s s

Uppe rBody

RPL 18

Ra pt orConv e r g i ng Che s tPr e s s

RPL 19 RPL 10

Ra pt orConv e r g i ng I nc l i nePr e s s

Ra pt orConv e r g i ng De c l i nePr e s s

Pa g e42


Uppe rBody

Uppe rBody

RPL 20

Ra pt orHor i z ont a l Che s tPr e s s

RPL 40

Ra pt orBi c e pCur l

L owe rBody

RPL 64

Ra pt orHi pAbducon

RPL 43 Ra pt orT r i c e p

RPL 65 RPL 25

Ra pt orConv e r g i ng S houl de rPr e s s

Pa g e43

Ra pt orHi pAdducon


F E AT URE S

PLUNI L AT E RALS E RI E S

PL 57

Uni l a t e r a l S e a t e d T hi g hE x t e ns i on

PL 3

Powe rRow w/Re v ol v i ngHa ndl e

PL 56

Uni l a t e r a l Powe r L e gCur l

Pa g e44


Uppe rBody

Uppe rBody

Uppe rBody

PL 54

Dua l Che s tL a tPul l

PL 61

De c l i neChe s t Pr e s s

PL 39

Ve rc a l Che s tPr e s s

PL 68

PL 69

F r ontPul l Down

I nc l i nePr e s s

Pa g e45

PL 36

S houl de rPr e s s


Uppe rBody

Uppe rBody

Uppe rBody

PL 67 L owRow

PL 75

Wi dePul l Down

PL 40 Bi c e pCur l

PL 91

S e a t e dMi dRow

PL 62

S e a t e dHi g hRow

PL 24

Powe rT hr us t e r

Pa g e46


L owe rBody

L owe rBody

L owe rBody

RPL 45

S e a t e dT hi g hE x t e ns i on

PL 14

Adj us t a bl eL e gE x t e ns i on

PL 44A

Uni l a t e r a l Powe r Runne r

RPL 46

Pr oneL e gCur l

PL 30

Uni l a t e r a l Powe r L ung e

PL 13

Powe rL e gCur l

Pa g e47


L owe rBody

L owe rBody

L owe rBody

PL 38

PL 15

Uni l a t e r a l S hr ug Pl usDe a dL i

Uni l a t e r a l Ha ms t r i ngCur l

PL 21

Powe rL e gPr e s s

PL 52

Re v e r s i bl eS qua t

PL 66

Uni l a t e r a l L e g Pr e s s

PL 66A

S e a t e dL e gPr e s s

Pa g e48


L owe rBody

L owe rBody

P1200

Uni l a t e r a l L e gPr e s s 2" x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . 4-2”Ca s eha r de ne dg ui der odsa ndl i ne a r be a r i ng sf ors moot hr a ng eofmo on. Adj us t a bl eba c kpa d. Uni l a t e r a l L e gmov e me ntwi t hl oc kout . L a r g enons l i pi ndi v i dua l f ootpl a t e s . As s i s tha ndl e swi t hc us t omr ubbe rg r i ps .

Pa g e49

PL 156

3Wa yHi pa ndL e gs l e d 2" x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . 4-2”Ca s eha r de ne dg ui der odsa ndl i ne a r be a r i ng sf ors moot hr a ng eofmo on. Adj us t a bl eba c kpa d. L a r g enons l i pf ootpl a t e . As s i s tha ndl e swi t hc us t omr ubbe rg r i ps .


L owe rBody

L owe rBody

P117

Ha c kS qua tw/L i ne a rBe a r i ng s 2" x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . 4-2”Ca s eha r de ne dg ui der odsa ndl i ne a r be a r i ng sf ors moot hr a ng eofmo on. He a v ypa dde ds houl de rpa ds . L a r g enons l i pf ootpl a t e . As s i s tha ndl e swi t hc us t omr ubbe rg r i ps .

P118

I nv e r t e dL e gPr e s s 2" x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . 4-2”Ca s eha r de ne dg ui der odsa ndl i ne a r be a r i ng sf ors moot hr a ng eofmo on. Adj us t a bl eba c kpa d. L a r g enons l i pf ootpl a t e . As s i s tha ndl e s . 4-S ol i dwe i g hthor nsf orma x i mum we i g htl oa d

Pa g e50


Choos eY ourS t a ons : Conque s t 5 5S t a onMulGy m

Pa g e51


MulGy ms

MulGy ms

P235

P350

3S t a onMulGy m 2”x2”a nd2"x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . L e ge x t e ns i on/c he s tpr e s s /i nc l i nepr e s s /s houl de rpr e s s . S e a t e dl owr ow. Hi g hl a tpul l w/pa dde ds e a ta ndt hi g hpa ds . Kne er a i s e /di ps t a on.

P130B3

4S t a c kMulGy m 2”x2”a nd2"x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . L e gpr e s s . Mulc he s tpr e s s . Hi g hl a tpul l down/s e a t e dl owr ow. L e ge x t e ns i on/l e gc ur l .

Bu e r flyA a c hme nt

Pa g e52


MulGy ms

MulGy ms

P130F

P130E

6S t a onMulGy m

5S t a onMulGy m 2”x2”a nd2"x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . S ma l l f oot pr i ntf ormi ni ma l s pa c er e qui r e me nt s . S ol i ds t e e l we i g hts t a c k swi t h S e l f l ubr i c a ngg r a phi t ebus hi ng s . Ra di a l be a r i ng sa ta l l pi v otpoi nt s .

2”x2”a nd2"x3"11Ga ug es t e e l c ons t r ucon. 40oz . S e a ml e s suphol s t e r y , ba c t e r i af r e e . I nc l ude s : c he s tpr e s s , l e ge x t e ns i on, l e g c ur l , pe c t or a l fly , l a tpul l a ndl owr ow. S ol i ds t e e l we i g hts t a c k swi t h s e l f l ubr i c a ngg r a phi t ebus hi ng s . Ra di a l be a r i ng sa ta l l pi v o nga x i spoi nt s .

P130D

Wi t hBu e r fly Aa c hme nt

Pa g e53


De l ux eCa bl eA a c hme nt s

Ca bl eA a c hme nt s 5S t a onMulGy m

F W123 Ac c e s s or yRa c k

T r a k Ha ndl e s 1. 48”S ol i dL a tBa rwi t hS wi v e l 2. 36”S ol i dL a tBa rwi t hS wi v e l 3. 28”Ca bl eCur l Ba rwi t hS wi v e l 4. 34”Pr of e s s i ona l S ol i dCa mbe r e d L a tBa rwi t hS wi v e l 5. 24”Pr of e s s i ona l S ol i dS t r a i g htL a t Ba rwi t hS wi v e l 6. 20”S ol i dE x e r c i s eBa rwi t hS wi v e l

7. MulE x e r c i s eBa rwi t hS wi v e l 8. Chi nni ngT r i a ng l e /L owRow Aa c hme nt . 9. De l ux eT r i c e pRope 10. MulPur pos e“ V”Ba r 11. T r i c e pPr e s sBa rwi t hS wi v e l 12. S ol i dT r i c e pPr e s sBa r

A. Ca mbe rS t y l ePr oL a tBa r B. S ol i dL a tBa r C. Pr oL a tBa r D. Re v ol v i ngCur l Ba r E . Re v ol v i ngS t r a i g htBa r F . Doubl eSr r upHa ndl e G. Na r r owGr i pL owRowHa ndl e

H. Mule x e r c i s eBa r . I . Wi deGr i pL owRowHa ndl e J . S ol i dT r i c e pPr e s sBa r L . S i ng l eCl os e dCa bl eGr i pHa ndl e M. Re v ol v i ngT r i c e pPr e s sDownBa r N. Re v ol v i ngS ol i dSr r upHa ndl e O. VHa ndl eT r i c e pBa r

Pa g e54


Uppe rBody

Uppe rBody

P103

Pe c t or a l Bu e r ямВy w/ROM

P122C

Ca bl eCr os s ov e r w/Adj us t a bl eCol umn a ndChi nupS t a on

P104

S i ng l eCa bl eCol umn w/Hi g hL a t

Pa g e55


Uppe rBody /Ne c k

L owe rBody

P154

ComboHi g hL a t / S e a t e dCa bl eRow

P143

MulHi pw/ROM

P113

S t a ndi ngCa l f

P141

8Wa yNe c k

Pa g e56


L owe rBody

L owe rBody

P140

P180

Hor i z ont a l L e gPr e s s

P171 L e gPr e s s

Pa g e57

Hor i z ont a l L e gPr e s s

P171

L i ne a rBe a r i ng S e a t e dL e gPr e s s


Uppe rBody

UT S 100

Uni l a t e r a l Ve rc a l Che s tPr e s s

Uppe rBody

Uppe rBody

UT S 200

Uni l a t e r a l I nc l i ne Che s tPr e s s

UT S 300

Uni l a t e r a l L a tPul l Down

UT S 150

Uni l a t e r a l S houl de rPr e s s

UT S 250

Uni l a t e r a l De c l i ne Che s tPr e s s

Al l UT SMa c hi ne s I nc l udeF r onta nd Re a rWe i g ht S hr oudsAs S hownHe r e

UT S 350

Uni l a t e r a l Hi g hRow

Pa g e58


L owe rBody

L owe rBody

UT S 400

UT S 550

Uni l a t e r a l Row

Uni l a t e r a l T r i c e p E x t e ns i on

L owe rBody

UT S 675 Uni l a t e r a l Pr one L e gCur l

UT S 750

Abdomi na l Cr unc h

UT S 500 Uni l a t e r a l Bi c e p Cur l

UT S 800 Uni l a t e r a l L e g Pr e s s

UT S 600 Pa g e59

Uni l a t e r a l L e gE x t e ns i on


Pa g e60


Uppe rBody

Uppe rBody

Uppe rBody

RA4

RA8

RA1

L a t e r a l Ra i s e

S e a t e dRow

Che s tPr e s s

RA6 Ar mCur l

RA2

Pe c /Re a rDe l t

RA3

S houl de rPr e s s

Pa g e61


Uppe rBody

L owe rBody

L owe rBody

RA5

S t a ndi ngPr e s s Down

RA9

RA10 L e gCur l

L e gE x t e ns i on

RA7

L a tPul l Down

RA11

S e a t e dL e gPr e s s

Pa g e62


ComboUni t s

ComboUni t s

RA16

ComboUni t s

RA12 Mi lPr e s s

Abdomi na l a ndBa c kE x t e ns i on

RA13

L e gAbducon/ Adducon

RA17

ComboS e a t e dAr mCur l / S t a ndi ngT r i c e pPr e s s

Pa g e63

RA15

Hi L a t /Mi dL owRow

RA14

L e gE x t e ns i on/ Pr oneL e gCur l


Pa g e64


S ol i ds t eelwei g hts t ac k sar eadj us t ed wi t hat et her ed,mag ne cs el ec t orpi n t hatex t endst hr oug ht heen r ewei g ht s t ac k .

The5l b.wei g htaddons y s t em al l ows t heus ert oi nc r eas er es i s t anc ei n5l b. i nc r ement squi c k l ydur i ngawor k out s et .

Weus e1/ 4” ,4800l b.t es t ,mi l i t ar y s pec ,g al v ani z edandoi l i mpr eg nat ed ai r c r ac abl e.Adj us t ment sar emade wi t hmanualt ens i onadj us t er s .

Br i g htr ed,s pr i ng l oadedpul l pi n k nobsal l owex ac tbodypos ioni ng onal lmac hi nes .Ens ur i ngc or r ec t bi omec hani c alpos t ur ef oral ls i z e us er sdur i ngex er c i s e.

S eatands eatbac k shav eABS pr ot ecv edi s hc ov er st opr ot ec t uphol s t er yf r om ev er y daywearand t ear .

Al lpi v otpoi nt sus edoubl es eal ed Radi alBear i ng swi t hs t eelhous i ng s andl i neupt ot hehumanbody ’ s j oi nt sf orpr operbi omec hani c s . Bear i ng smountt o1”s t eels ha sf or max i mum s t r eng t h.

Ourv ar i abl er es i s t anc ec amsar e c omput erdes i g nedandl as erc utt o ex ac ts pec sf r om 1/ 4”s ol i ds t eel . Thi sens ur espr operv ar i abl e r es i s t anc et hr oug houtt hec ompl et e r ang eofmo on.

TheRang eOf Mo on&L i mi t er al l owsex ac tal i g nmentf ors t arng andendi ngpos ionofanys i z eus er s . Thi si snec es s ar yf orpr oper bi omec hani c sandr ehabi l i t a on wor k .

OurWa r r a nt y :L i f e meWa r r a nt y : F r a me s , we l dsa ndwe i g hts t a c k s .|5Y e a r s : Gui der ods , bus hi ng sa ndpul l e ywhe e l s . Pa g e65

10Y e a r s : Be a r i ng s .|2Y e a r s : Ca bl e s .|1Y e a r : Uphol s t e r y .


F E AT URE S

RAPT ORS E RI E S

P1000 Che s tPr e s s

Pa g e66


Uppe rBody

Uppe rBody

P1100 Re a rDe l t oi d Pe c t or a l F l y

Uppe rBody

P2200

Uni l a t e r a l S houl de rPr e s s

P3000

P1400

Bi c e pCur l

Bu e r ямВyCont r a c t or w/ROM

P2000

S houl de rPr e s s

Pa g e67

P3100

T r i c e pE x t e ns i on

P3200 T r i c e pPr e s s

P4000 S e a t e dRow

P4100 Hi L a tPul l


Uppe rBody

Uppe rBody /Abdomi na l

Abdomi na l /Ba c k

P6000

P6200

L owBa c k

Rot a r yT or s o

P1050

Hor i z ont a l Be nc hPr e s s

P4500

Hi Ca bl eL a tPul l

P4200

S e a t e dCa bl eRow

P6100

Abdomi na l Cr unc h

Pa g e68


L owe rBody

L owe rBody

L owe rBody

P5300

S e a t e dL e gCur l

P5000

S e a t e dL e gPr e s s

P5100 L e gE x t e ns i on

S t a ndi ngCa l f

Gl ut ePr e s s

Pa g e69

Pr oneL e gCur l

30De g r e eL e g Pr e s s

P5900

P5400 P5200

P5600

P5950 S e a t e dCa l f


ComboUni t s

ComboUni t s

ComboUni t s

P4300

P1350

P5800

Hi L a t /L owRow

MulChe s tPr e s s

P1500

Ve rc a l Che s t / Pe c t or a l Cont r a c t or

P4400

We i g htAs s i s t e dChi n/Di p

L e gE x t e ns i on/ Pr oneL e gCur l

P6300

Abducon/Adducon

P5500

L e gE x t e ns i on/ L e gCur l

P3350

P6550

Abdomi na l /Ba c k

T r i c e p/Bi c e p

Pa g e70


P7200

Ca bl eCr os s ov e r

CM704

4S t a onMulGy m

Pa g e71


CM705

5S t a onMulGy m

CM708

8S t a onMulGy m

Pa g e72


CM712S

12S t a onMulGy m

Av a i l a bl e S t a ons

Pa g e73

CM712V

12S t a onMulGy m


CM334

Wa l l Mount e dMulF uncona l T r a i ne r

Dua l a dj us t a bl epul l e ys y s t e mwi t h2e nc l os e d we i g hts t a c k s . Ke l e be l l a ndme di c i neba l l s t or a g e . Mulpl epe opl ec a nwor kouta tone me . I nc l ude sc hi nups t a on. Ov e r40E x c e r c i s e s . Av a i l a bl ea sf r e es t a ndi nguni t .

CM335

MulF uncona l T r a i ne r

Dua l a dj us t a bl epul l e ys y s t e mwi t h2e nc l os e d we i g hts t a c k s . 11di e r e ntpul l e ya dj us t me nt sone a c hc ol umn. Mulpl epe opl ec a nwor kouta tone me . I nc l ude smulg r i pc hi nups t a on. Ov e r40E x c e r c i s e s .

CM337

F uncona l T r a i ne rCor ne rUni t

Dua l a dj us t a bl epul l e ys y s t e mwi t h2e nc l os e d we i g hts t a c k s . 11di e r e ntpul l e ya dj us t me nt sone a c h c ol umn. Mulpl epe opl ec a nwor kouta tone me . I nc l ude smulg r i pc hi nups t a on, l a tpul l , l ow r owa ndov e r40E x c e r c i s e s . Cor ne runi tde s i g ne dt oma x i mi z el i mi t e d s pa c e .

Pa t e nt e dT r a k Ba rPr oXi nc l ude dwi t he a c huni t Pa g e74


Pa g e75


F E AT URE S

As s embl esI nL es sThan

8Mi nut es NoTool sRequi r ed.

Pa g e76


Cr os sT r a i ni ngS y s t e ms

Cr os sT r a i ni ngS y s t e ms

CT 300

Mulf uncona l Ra c k

MulBa rc hi nups t a on. We i g hta ndbumpe rpl a t es t or a g e . Me di c i neba l l s t or a g e . Ke l e be l l s t or a g e . Ve rc a l we i g htba rhol de r . We i g htr opeDr i ng . S i ng l e ba rl a ndmi ne . Re s i s t a nc eba nds t or a g e .

Pa g e77


E qua l i z e r4

E qua l i z e r2

E qua l i z e r4 He a v yba ga a c hme nt . S t e puppl a or m. Di pa a c hme nt . L a ndmi ne . Ba l l r e bounde r . Chi nups t a on. Ce nt e rr opea a c hme nt . Ropec l e a t s .

E qua l i z e r2

Pa g e78


I NCREASEMEMBERSHI P GROWTHANDCL UB RETENTI ONWI THOUR MUL TIFUNCTI ONAL GROUPTRAI NI NGRI GS

Pa r a dy ne 32

Pa r a dy ne 01 Pa g e79

Pa r a dy ne 28


CF 9300

Out l a wRa c kS y s t e m

He a v y dut yr a c kwi t hnume r ousbui l t i ns a f e t yf e a t ur e s a l l owsf orhundr e dsoff r e ewe i g hta ndc a bl ee x e r c i s e s e nc ompa s s i nge v e r ymus c l eoft hebodywhi l er e pl a c i ng ov e r17g y mqua l i t ypi e c e s . S upe rBr a wny3” x 3”boxs t e e l c ons t r uconwi t ha n a ng l e df r ontr a c k : Pr ov i de sa ni nc r e di bl es a f e t yf e a t ur e dur i ngf a i l ur eofHe a v yS qua t s , Be nc h, orMi l i t a r y , e t c . Uni quer e t r a c t a bl e /e x t e nda bl et e l e s c opi c mula dj us t a bl ef oot pa dsg i v e st heus e rav a r i e t yoff ul l r a ng eofmo onpul l i nge x e r c i s e sa nds t a bi l i t ywhe n us e di nc onj unconwi t ht hebui l ti nwe i g hts t a c ka nd a dj us t a bl ev e rc a l pul l e ymount . Al l pa r t sa r es e l f c ont a i ne di nt hema c hi nef ora c onv e ni e nt“ nonons e ns e ”a ppr oa c ht ot r a i ni ng . T he Out l a wr a c k st wof ul l s i z e dOl y mpi cba r s , t wos hor t Ol y mpi cba r s , 19c a bl ea a c hme nt s , ba rc ol l a r s , a nd ov e r1, 400Poundsoff r e ewe i g ht s , a l l i ni t ss t ur dy f r a me . T heOut l a wa l l owsf orr a pi dc ha ng e sbe t we e ne x e r c i s e s , a sa l l a c c e s s or i e sa r er i g hta tt heus e r ’ sfing e rps . T heOut l a wop mi z e sg y ms pa c ebya l l owi nguni t st obe pos ione dba c k t oba c kg i v i ngus e r sf r e e domt oqui c k l y pi c ka ndc hoos ef r omhundr e dsofpr of e s s i ona l qua l i t y e x e r c i s e s .

Pa g e80


CF 9500

Out l a wRa c kS y s t e m

Pa g e81


Pa g e82


Ve r t e xT 22X

F E AT URE S

S ma r tT r e a dmi l l w/E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ve r t e xT 22

S ma r tT r e a dmi l l wi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Pa g e83

T he5. 5HPACc omme r c i a l mot or e ns ur e sy e a r sofpowe r f ul a nd r e l i a bl epe r f or ma nc e .

4�di a me t e rr ol l e rwhe e l wi t h doubl es e a l e dba l l be a r i ng sa nd 4pl yr unni ngbe l t .


F E AT URE S

Ve r t e xE 22X

S ma r tE l l i pc a l w/E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ve r t e xE 22

S ma r tE l l i pc a l wi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e Ve r t e xE 22X10. 1”L CDT ouc hS c r e e nDi s pl a y

Nons k i ds t e puppl a or mf ors a g e F i ng e rpc ont r ol sa dj us ts t r i def r om a nde a s ymoun nga nd 14”t o21. 5”t oa c c ommoda t ea l l di s moun ng . us e r s .

Pa g e84


Ve r t e xR22X

F E AT URE S

S ma r tRe c umbe ntBi k ew/E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ve r t e xR22

S ma r tRe c umbe ntBi k ewi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Pa g e85

L a r g eba c kpa dwi t hl umba r s uppor t . Ur e t ha neha ndg r i pswi t h he a r tr a t ea ndďŹ ng e r pc ont r ol s

Adj us t a bl es e a ts l i de sona l umi num r a i l swi t hg r a phi t eba l l be a r i ng s .


F E AT URE S

Ve r t e xB22X

S ma r tUpr i g htBi k ew/E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Dua l Cont a c tHe a r t Ra t eS y s t e m

Ve r t e xB22

S ma r tUpr i g htBi k ew/E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Al umi numa r msc onne c t e dt oa Al umi nums e a tpos twi t h c r a nk s ha a ndba l l be a r i nghubf or numbe r i ngf ore x a c ta l i g nme ntwi t h as moot hl ongl a sngpe r f or ma nc e . qui c ke a s ya dj us t me ntl e v e r .

Pa g e86


F E AT URE S

Ce nt ur i on23T X

Comme r c i a l T r e a dmi l l w/HDT VE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ce nt ur i on23T

Comme r c i a l T r e a dmi l l wi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

T he5HPACmot orwi t hHy br i d Adv a nc e de l a s t ome rt oc us hi on Cont r ol e ns ur e sy e a r sofpowe r f ul s hoc kpr e s e nt sana t ur a l e x e r c i s e a ndr e l i a bl epe r f or ma nc e . a ndpr ot e c t sa g a i ns tt hene g av e e e c t st ha tr unni ngonaha r d Pa g e87 s ur f a c ec a nc a us e .


F E AT URE S

Ce nt ur i on25T X

Comme r c i a l T r e a dmi l l w/HDT VE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ce nt ur i on25T

Comme r c i a l T r e a dmi l l wi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

E r g onomi c a l l yde s i g ne d, di g i t a l t ouc hhe a r tr a t es e ns or sus ea s c i e n ďŹ ca l g or i t hmt ome a s ur e he a r tr a t e .

OurCe nt ur i on25Ts e r i e s c omme r c i a l t r e a dmi l l sc omewi t h l a r g es t or a g et r a y sma k i nga c c e s s t oi t e mse a s ya ndc onv e ni e nt .

Pa g e88


F E AT URE S

Ce nt ur i on25E X

Comme r c i a l E l l i pc a l w/HDT VE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ce nt ur i on25E

Comme r c i a l E l l i pc a l wi t houtE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Ce nt ur i onS e r i e sE l l i pc a l sa r e Ourov e r s i z e dnons l i pf ootpe da l s de s i g ne df ory e a r sofwor r yf r e eus ea r ede s i g ne dt oa l l owus e r st o wi t hourAn Dus ta nde a s y a dj us tt he i rf ootpos ionsf or ma i nt e na nc ede s i g n. ma x i mumc omf or tdur i nge x e r c i s e .

Pa g e89


Ce nt ur i on25UX

Ce nt ur i on25RX FEATURES

Upr i g htBi k ew/HDT V E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

Re c umbe ntBi k ew/ HDT VE nt e r t a i nme ntPa c k a g e

F a s tt r a c kbu onc ont r ol spr ov i de qui c ka nde a s ya c c e s st ot hemos t f r e que ntus e dc ont r ol s .

Ce nt ur i on25R Re c umbe ntBi k ewi t hout E nt e r t a i nme ntPa c k a g e

T he25R’ se r g onomi c a l l yde s i g ne dwi t h s l i dea dj us t me nt spr ov i dec omf or tf ora l l s i z eus e r se ns ur i ngy ourme mbe r s k e e pc omi ngba c k .

T he25U’ se r g onomi c a l l yde s i g ne ds e a t wi t hg a sa s s i s t e da dj us t me nt spr ov i de c omf or tf ora l l s i z eus e r se ns ur i ngy our me mbe r sk e e pc omi ngba c k .

Ce nt ur i on25U

Upr i g htBi k ewi t hout E nt e r t a i nme ntPa c k a g e P a g e90


F E AT URE S

F E AT URE S

Vi pe r77141

Vi pe r77131

Dua l f a nsl oc a t e dunde rt hemot or c ov e rk e e pour4. 0HPc omme r c i a l dut yt r e a dmi l l mot ora nde l e c t r oni c s r unni ngc ool .

Ourov e r s i z e df ootpe da l sha v ea n i nt e g r a t e d2de g r e ei nwa r dl tt o ma k ey ourwor k outmor ec omf or t a bl e .

Comme r c i a l T r e a dmi l l

Pa g e91

Comme r c i a l E l l i pc a l


F E AT URE S

F E AT URE S

Vi pe r77121

Vi pe r77111

Re c umbe ntBi k e

Upr i g htBi k e

T heVi pe r ’ ss e a ti s e r g onomi c a l l yde s i g ne dw/ bui l ti nl umba rs uppor tf or ma x i mumc omf or ta nda ne a s y s l i di nga dj us t me nts y s t e m.

T heVi pe rUpr i g htBi k eoffe r s l a r g e , nons k i df ootpe da l s wi t hs t r a pst ok e e py ourf e e t fir ml yi npl a c edur i ng e x e r c i s e s .

Pa g e92


S t e pmi l l


Pa g e94Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.