Cennik

Page 2

Coaching edukacyjno-zawodowy - 60min/150PLN*

Cztery kroki do sukcesu Twojego dziecka 60min/150PLN

Terapia indywidulana (od 11 r.ż)– 55min/150 PLN*

Terapia rodzinna/rodzicielska/par - 90min/200PLN*

Interwencyjna pomoc psychologiczna (także w domu) – 60min/250PLN z dojazdem

*także w języku angielskim


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.